Page 1

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ôV’≤<äsêu≤<é 27`3`2014 >∑Ts¡Tyês¡+

eT÷&ÉT ª@πøµ\‘√ Á|üe÷<ä+ qπs+Á<äyÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »eT÷àø±oàsY, e÷]à 26: »eT÷à ø±oàsY˝Àì V”≤sêq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q uÛ≤s¡‘Y $»jYTsê´©˝À uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À yÓ÷&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷... <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü»\T e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯ n_Ûeè~∆, Á|ü>∑‹ uÛ≤»bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì $e]+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔeTì yÓ÷&û düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä|t dü+|òüT e´‹πsø£ X¯øÏÔ>± e÷]+<äì πøÁJyê˝Ÿô|’ yÓ÷&û rÁe $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. <˚XÊìøÏ eT÷&ÉT ª@πøµ\‘√ Á|üe÷<ä eTT+<äHêïs¡T. Ä eT÷&É÷ @πø 47, @πø 49, @πø Ä+{Àì nì $e]+#ês¡T. πøÁJyê˝ŸqT @πø 49>± n_Ûe]í+#ês¡T. ÄeT÷&ÉT @πø\T bÕøÏkÕúHé≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ÄyéT ÄBà yÓuŸôd’{Ÿ˝À »eT÷àø±oàsY bÕø˘˝À ñqï≥T¢ #·÷bÕs¡Hêïs¡T. ÄyéT ÄBà Hêj·T≈£î\T bÕø˘ u≤DÏì $ì|ædüTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç »eT÷àø±oàsY Væ≤+dü‘√ s¡ø£Ô yÓ÷&ÉT‘√+<äHêïs¡T. Á<äy√´\“D+ ø√s¡\ qT+∫ <˚XÊìï s¡øÏå+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#ê*, XÊ+‹ |ü]&ÛÉ$˝≤¢\ì yÓ÷&û ù|s=ÿHêïs¡T.

u…sTT˝Ÿ |ü~y˚\ ø√≥T¢ &çbÕõ{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: düVü‰sê N|òt düTÁã‘êsêjYT≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. u…sTT˝Ÿ ø±yê\+fÒ s¡÷. |ü~y˚\ ø√≥T¢ &çbÕõ{Ÿ #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~.

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d”ô|’ H˚&ÉT $#ês¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ ‘˚B\ e÷s¡TŒô|’ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À $#ês¡D H˚{ÏøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. @Á|æ˝Ÿ 8q lsêeTqe$T ñ+<äì, |ü+&É>∑qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì mìïø£\ ‘˚B e÷sêÃ\ì Á|ü‹yê<äT\T ø√s¡Tº <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. @Á|æ˝Ÿ 9q mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î M\e⁄‘·T+<ë nì Hê´j·TeT÷]Ô Á|ü•ï+#ês¡T. sêh mìïø£\ dü+|òü÷ìï n&ç– #ÓãT‘êeTì ád” ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ ø√s¡Tº≈£î $e]+#·&É+‘√ Hê´j·TeT÷]Ô $#ês¡DqT πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

eTTì‡b˛˝Ÿ‡ |òü*‘ê\T yêsTT<ëô|’ H˚&ÉT $#ês¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\qT yêsTT<ë y˚j·÷\+≥÷ <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT sêh ñqï‘· Hê´j·TkÕúq+ H˚{ÏøÏ yêsTT<ëy˚dæ+~. sêh+˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\‘√ bÕ≥T kÕúìø£ dü+düú\T, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+düú\ mìïø£\T zπøkÕ] sêe≥+ e\¢ |òü*‘ê\ Á|üuÛ≤e+ Ç‘·s¡ mìïø£\ô|’ |ü&˚ neø±X¯eTT+<äì ... á ø±s¡D+>± |òü*‘ê\ yÓ\¢&çì yêsTT<ë y˚j·÷\+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê´»´+ <ëK˝…’+~. Bìô|’ $#ês¡D »]|æq ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ø£˝≤´DY CÀ´‹ùdHé >∑TbÕÔ, »dæºdt dü+»jYT ≈£îe÷s¡¢‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ mìïø£\ ø£$TwüHé ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ Vü‰»s¡Tø±ø£b˛e&É+‘√ $#ês¡DqT πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ëy˚XÊs¡T. á yê´C≤´ìøÏ ‘√&ÉT>± |òü*‘ê\ $&ÉT<ä\qT yêsTT<ë y˚ùd˝≤ Ä<˚•+#ê\+≥÷ eTs√ |æ{ÏwüHé ôV’≤ø√s¡Tº˝À <ëK˝…’+~. á ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T |æ{Ïwüq¢ô|’ πs|ü⁄ $#ês¡D »s¡>∑qT+~.

q\¢<Ûäq+ yÓqøÏÿ ‘˚e&É+˝À

πø+Á<ä+ yÓ’K]ô|’ düTÁ|”+ ÄÁ>∑Vü≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: $<˚XÊ˝À¢ì q\¢<Ûäq+ yÓqøÏÿ ‘˚e&É+˝À πø+Á<ä+ yÓ’K]ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. q\¢<Ûäq+ yÓqøÏÿ ‘˚e&É+˝À πø+Á<ä+ $|òü\yÓTÆ+<äì düs√«qï‘·Hê´j·TkÕúq+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. á n+X¯+ô|’ πø+Á<ä+ ns¡yÓ’ @fi¯¢bÕ≥T #·s¡´ rdüTø√˝Òø£b˛sTT+<äì, #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ Ä]úø£ e´edüú, ‘·\dü] Ä<ëj·T+ eè~∆ #Ó+<˚eì düTÁ|”+ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.

www.indianewstoday.co

ªMT yêDÏ... e÷ Vü‰MTµ

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:302 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

>∑T»sê‘Y ø£+fÒ _ÛqïyÓTÆq n_Ûeè~∆ eTH√àVü≤Hédæ+>¥

k˛ìj·÷ >±+BÛ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷ØøÏ #ê˝≤ ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊeTì, 2014 mìïø£\ Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷ØøÏ ø=‘·Ô |ü<ä∆‹ ne\+_+#êeTì ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ ãT<Ûäyês¡+ $e]+#ês¡T. ªMTyêDÏ.. e÷ Vü‰MTµ ù|s¡T‘√ ø±+Á¬>dt mìïø£\ yÓTìô|òk˛º s¡÷bı+~+∫+~. ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì, ákÕ] eT]+‘· y˚>∑e+‘·+>± Ä]úø±_Ûeè~∆ kÕ~ÛkÕÔeTì k˛ìj·÷ >±+BÛ #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä\T, yÓqø£ã&çq esêZ\≈£î n+&É>± ñ+{≤eTHêïs¡T. ñ‘êŒ<äø£ s¡+>∑+‘√ ø£*dæ Ä]úø±_Ûeè~∆ kÕ~ÛkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ˝ÖøÏø£ uÛ≤s¡‘·+ ø√dü+ b˛sê&É‘êeTHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: <ës¡Ùìø£‘·‘√ düMTø£è‘· n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ãT<Ûäyês¡+ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± eTH√àVü≤Hédæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑T»sê‘Y ø£+fÒ ‘·eT~ _ÛqïyÓTÆq n_Ûeè~∆ qeT÷Hê nHêïs¡T. nìï esêZ\≈£î n_Ûeè~∆ |òü˝≤\T n+<˚˝≤ ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. mHé&û@ bÕ\qø£+fÒ j·T÷|”@ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ eè~∆πs≥T ô|]–+<äì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T.

mìïø£\ Á|üD≤[ø£ ø=‘·Ô |ü<䛋 2009 mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝Àì Vü‰MT˝À¢ 90 XÊ‘·+ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T#˚dæ+<äì ãT<Ûäyês¡+ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ nHêïs¡T. ‰ <˚X¯+˝À ù|<ä\+<ä]ø° Çfi¯ó¢ ‰ <˚X¯+˝À n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ‰ <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D, eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· kÕ~ÛkÕÔ+. ‰ n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ#˚kÕÔ+.

ø±+Á¬>dt mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒf…Æ+~. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ, s¡ø£åDeT+Á‹ @πø Ä+{Àì, C…’sê+s¡y˚Twt, Ms¡|üŒ yÓTTsTT©, >∑T˝≤+q; ÄC≤<é, ~–«»j·YT dæ+>¥ |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

T>± n≥T #·s¡DY Ç≥T |üeHé bòÕyÓ´$T©˝À

eTT»|òüsYq>∑sY n\¢s¡¢ô|’ $#ês¡D nedüs¡+ ˝Ò<äT

∫#·TÃ

$XÊKq>∑s¡+˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ì |üeHé n_Ûe÷qT\T Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯yÓTÆ, »qùdq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT m˝≤ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\qï<ëìô|’ #·]Ã+#ês¡T. eTs√|üø£ÿ, ôV’≤Á<ëu≤<é˝À H˚&ÉT #·s¡DY n_Ûe÷qT\‘√ |òæ˝Ÿàq>∑sY ø£¢uŸ˝À uÛÒ{° ø±qTHêï&ÉT. ‘·q |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± n_Ûe÷q dü+|òü÷\ H˚‘·*ï ôV’≤Á<ëu≤<éøÏ ÄVü‰«ì+∫q #·s¡DY, yê]‘√ Äràj·T |ü\ø£]+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚XÊ&ÉT. z |üø£ÿ u≤u≤jYT, Ç+ø√|üø£ÿ nu≤“jYT.. n_Ûe÷q dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯eTe⁄‘·T+&É&É+‘√, yÓT>± n_Ûe÷qT˝À¢ N*ø£ düŒwüº+>± ø£ìŒk˛Ô+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï<ëø± yÓT>± n_Ûe÷qT\+fÒ, yês¡T ∫s¡+J$ qT+∫ n\T¢ ns¡T®Hé<ëø± n+<äØï n_Ûe÷ì+#ês¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\T e÷]b˛j·÷sTT. |üeHé »qùdq bÕغ ô|≥º&É+‘√ yÓT>± n_Ûe÷qT\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT<Ûä´ N*ø£ e∫Ã+~. yÓT>± bòÕ´H釽À ø=+<äs¡T |üeHéì ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: »qùdq bÕغ ‘=* ãVæ≤s¡+>∑ |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. eT]ø=+<äπsyÓ÷ |üeHéì ‘·|üŒ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT »s¡>∑qT+~ $XÊK|ü≥ï+˝À. á $T>∑‘êyê]ì |üø£ÿq ô|fÒºXÊs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ |üeHé, y˚Ts¡≈£î bÕغ ÁX‚DT\T uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊsTT. »qùdq #·s¡DY n_Ûe÷qT\‘√ »s¡T|ü⁄‘√qï uÛÒ{°˝À¢.. <˚ìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, |üeHé n_Ûe÷qT\T ô|<ä›jÓT‘·TÔq m≈£îÿeeT+~ n_Ûe÷qT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡qï~

ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. ø±+Á¬>dt H˚‘·>± ∫s¡+J$ Á|ü#êsêìøÏ yÓfiÀÔ+fÒ, #ê˝≤eT+~ n_Ûe÷qT\T Äj·Tìï ì\Bk˛Ôqï <ä]$T˝≤, |üeHé ` #·s¡DY n_Ûe÷qT\ düe÷y˚XÊ\ô|’ n≥T dæ˙, Ç≥T sê»ø°j·T esêZ˝À¢q÷ ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~.

»>∑Hé yÓ÷&û eT<Ûä´˝À Hê>±s¡T®q

sêh $uÛÑ»qô|’ >∑es¡ïsY düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: Çs¡T sêÁcÕº\≈£î ¬syÓq÷´ |ü+|üø±\ô|’ >∑es¡ïsY <äèwæº kÕ]+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î dü+ã+~Û‘· ø£$T{° |üìrs¡Tô|’ ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. pHé2 Hê{ÏøÏ á Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±yê\qï πø+Á<ä+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü>∑‹ì düMTøÏå+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\T... uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >∑es¡ïsY≈£î dü$es¡yÓTÆq ìy˚~ø£qT n+~+#ês¡T. dæús¡, #·sêdüTÔ\ yêØ>± $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT n~Ûø±s¡T\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. @ sêh+˝À ñqï dæúsêdüTÔ\T Ä sêcÕZìπø #Ó+<˚˝≤ ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‰

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: dæ˙q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q k˛eTyês¡+ nVü≤à<ëu≤<é yÓ[fl uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&çì ø£\e≥+ yÓqTø£ ndü\T ø£<∏ä @$T{Ï? BìøÏ düe÷<Ûëq+>± |ü\T ø£<ÛäHê\T $qã&ÉT‘·THêïsTT. sêh+˝À sê»ø°j·÷\≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+>± ñ+&˚ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q nø£kÕà‘·TÔ>± Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<äyÓ÷&û #Ó+‘·≈£î yÓfi¯¢&É+ yÓqTø£ ô|<ä› ø£<∏˚ ñ+<äì sê»ø°j·T esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®qqT yÓ÷&û e<ä›≈£î yÓ’mdtÄsYdæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé |ü+bÕs¡H˚ ø£<∏äq+ ã\+>± $ì|ædüTÔqï~. BìøÏ eT<Ûä´e]Ô‘ê«ìï e÷Á{Ïø˘dü Á|ükÕ<é ìs¡«]Ô+#ês¡ì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q yÓ÷&û‘√ e÷{≤¢&ç+<˚$T{Ï? nH˚ Á|üX¯ï≈£î ≈£L&Ü |ü\T s¡ø±\ düe÷<ÛëHê\T edüTÔHêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√

uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á bı‘·TÔ\T ì*|æy˚ùd+<äT≈£î #˚ùd #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ »>∑Hé nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®qqT yÓ÷&û e<ä›≈£î |ü+bÕs¡ì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç‘√ mìïø£\ eTT+<äT bı‘·TÔ\T ô|≥Tºø√≈£î+&Ü ñ+fÒ d”e÷+Á<Ûä qT+∫ ‘·q≈£î e#˚à 15 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT yÓ÷&ûøÏ eT<䛑·T>± ÇkÕÔqì »>∑Hé nøÏÿH˚ì‘√ sêj·Tu≤s¡+ |ü+bÕsê nH˚ dü+<˚Vü≤+ ≈£L&Ü edüTÔqï~. πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î _C…|æ nìï s¡ø±\ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï~. <ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü ñqï<äì |ü\T düπs«\T Ç|üŒ{Ïπø yÓ\¢&ç+#êsTT. n+<äTe\¢ _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ πødüT\ e÷|ò” n+XÊìï ≈£L&Ü Hê>±s¡T®q Á|ükÕÔ$+∫ ñ+{≤s¡ì sê»ø°j·T esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q n+<ä]‘√ eT+∫>± ñ+&˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#˚ yês¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ø±\+˝À ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\¬ø’ s¡÷bı+~+∫q Á|üø£≥q˝À¢ ø£ì‡+#ês¡T >±˙ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·TeT+fÒ düTìï‘·+>± ‹s¡Édüÿ]+#ês¡T. @ Ç‘·s¡ sê»ø°j·T bÕغ‘√ ≈£L&Ü düìïVæ≤‘·+>± ñqï≥T¢ ≈£L&Ü mø£ÿ&Ü ø£qã&É˝Ò<äT. n≥Te+{Ï Hê>±s¡T®q Vü≤sƒê‘·TÔ>± nVü≤à<ëu≤<é yÓ[fl eTØ yÓ÷&çì ø£\e≥eT+fÒ ÄX¯Ãs¡´y˚T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ |ü]ÁX¯eT˝Àì ø=ìï esêZ\ qT+&ç ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆqÖ $wüj·÷\T ‘Ó*XÊsTT. VüQ{≤VüQ{Ïq Hê>±s¡T®q yÓ÷&çì ø£\e≥+ yÓqTø£ yÓ’mdtÄsYd”|” n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, Äj·Tq yê´bÕs¡ uÛ≤>∑kÕ«$T ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é\T ñqï≥T¢ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ ne⁄‘·Tqï~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é Hê>±s¡T®q‘√ ≈£L&Ü ø£\dæ |ü\T yê´bÕsê\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á $wüj·T+>±H˚ ìeTà>∑&ɶ #·s¡¢|ü*¢ C…’\T˝À ñqï|ü⁄&ÉT Hê>±s¡T®q nH˚ø£ kÕs¡T¢ yÓ[¢ ø£*kÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: >∑‘· @&Ü~ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì eTT»|òüsYq>∑sY˝À »]–q n\¢s¡¢ô|’ d”;◊, dæ{Ÿ $#ês¡D nedüs¡+ ˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. nsTT‘˚ Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&É&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Hê´j·TkÕúq+ ù|s=ÿ+~. ás√E πødüT $#ê]+∫q düTÁd”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt |æ. dü<ë•e+ H˚‘·è‘·«+˝Àì <Ûäsêàdüq+ πødüT <äsê´|ü⁄Ô, u≤~Û‘·T\ |ü⁄qsêyêkÕìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø=ìï e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø #˚dæ+~. sê»ø°j·T nqTã+<Ûë\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü H˚s¡düTú\+<ä]ø° •ø£å |ü&˚˝≤ #·÷&Ü\ì dü÷∫+∫+~. πødüT <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î u≤~Û‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ dü÷∫+∫+~.


ì<ÛäT\ ø√dü+ Ä|t {° bÕغ >∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Vü≤sê´Hê, e÷]à 26 : <˚X¯+˝Àì sê»ø°j·÷˝À¢ ª#êjYTµøÏ eT+∫ ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\T #êjYTì Á|ü<Ûëq n+X¯+>± m+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

‘·÷s¡TŒ »&ûŒ mìïø£˝À¢ ~«eTTK b˛{°... Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 26: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ eT÷&ÉT bÕغ\T ñHêï Á|ü<Ûëq+ b˛{° {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsY dæ|æ eT<Û˚´ HÓ\ø=+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï|üŒ{Ïø° b˛{° ~«eTTK+>± ñ+≥T+~. õ˝≤¢˝À 57 »&ûŒ{°d”\T, 1,042 m+|”{°d”\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. #ê˝≤ #√≥¢ eTTU≤eTTœ b˛{° ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. 57 »&ûŒ{°d”\ kÕúHê\≈£î >±qT 12 #√≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ø£s¡ej·÷´s¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mdtÄsY dæ|æ\T 57 #√≥¢ »&ûŒ{°d” nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\|ü>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T 45 #√≥¢ ã]˝À ñHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î 12 #√≥¢ ø±+Á¬>dt ã]˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T &û˝≤ |ü&ܶs¡T. _C…|æ Hê\T>∑T #√≥¢, dæ|æ◊ mì$T~ #√≥¢, dæ|æm+ @&ÉT #√≥¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ì\|ü>± 73 eT+~ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì*#ês¡T. m+|”{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢˝À 23 #√≥¢ @ø£Á^e mìïø£ ø±>± |ü~ eT+~ {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ¬>\Tbı+<ës¡T. eTs√ |ü~ kÕúHê˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<ä>± yÓ’mdtÄsY dæ|æ nuÛÑ´s¡Tú\T eT÷&ÉT kÕúHê\πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ, ø=‘·Ôù|≥, neT˝≤|ü⁄s¡+, sêCÀ\T, {Ï.>∑qïes¡+, sêC≤q>∑s¡+, ‘·Tì, eTTeTà&çes¡+\˝À {Ï&ç|æ ˇø=ÿø£ÿ nuÛÑ´]ú @ø£Á^e mìïø£>± ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À {Ï&ç|æøÏ ¬s+&ÉT kÕúHê\T <äø±ÿsTT. sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡DyÓTÆq ø±+Á¬>dt |ü≥¢ Á|ü»\T rÁe ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&É&É+‘√ ø±+Á¬>dt >∑&ÉT¶|ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+{À+~. Á|ü#ês¡+ ‘·T~ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îH˚ Hê{ÏøÏ Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsY dæ|æ\T ñ+&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT.

ø±s¡´ø£s¡Ô\ ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕeVæ≤kÕÔ : ø£qïu≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 26: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πø q&ÉT#·T≈£î+{≤qì ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ø£qïu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dtô|’ Á|ü»˝À¢ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï ÄÁ>∑Vü‰ìï |üdæ>∑{Ϻq ø£qïu≤ãT >∑‘· ø=ìï s√E\T>± Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢ #˚πs+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. nsTT‘˚ {Ï&ç|æ˝À Äj·Tq≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T ø±e&É+, yÓ’ø±bÕ˝À ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ kÕúq+ U≤∞>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ |ü]~Û˝À Äj·Tq ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\‘√ m+|”{°d”\≈£î ‘·q nqT#·s¡T\qT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq‘√ nqT#·s¡T\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘êqT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#Ó|æŒ z≥TqT nuÛÑ´]ú+#ê\ì nHêïs¡T. kÕúìø£ mìïø£\T nj˚T´ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥s¡¢‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#˚˝≤ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ø±ø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± mìïø£˝À¢ ì*#˚˝≤ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

#êjYT ‘ê>∑sê u≤jYT.. u≤jYT #ÓeT≈£îÿ\T #·÷&Ésê u≤jYT n+≥÷ ∫+<äT˝ÒdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À _C…|æ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û #êjYT ne÷às¡ì ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q H˚‘· e´+>±´g+ dü+~ÛùdÔ n~ H˚&ÉT

yê]øÏ Á|ü#ês¡ ng+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. ø±>±, bÕغ |òü+&éø√dü+ >∑‘·+˝À _C…|æ yÓ÷&û düuÛÑ≈£î e#˚à yê]qT+&ç s¡÷.5 #=|ü⁄Œq ùdø£]+∫ #·]Á‘· düèwæº+#·>±, ‘êC≤>± ‘êH˚$T rdæb˛qì ÄyéT Ä~à bÕغ ª#êjYTµ ù|s¡T‘√ bÕغ ì<ÛäT\ ùdø£s¡D ø√dü+ áHÓ\ 29q {° bÕغì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˇø£ ø£|ü⁄Œ #êsY <Ûäs¡ s¡÷.5y˚\T>± ìs¡ísTT+∫ kÕe÷q´ Á|ü»\T sê≈£î+&Ü Ä bÕغøÏ z kÕºsY Vü≤À≥˝Ÿ˝À á {°bÕغì @sêŒ≥T #˚dæ+~. BìøÏ

yê>±›q\ es¡<ä\T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 mìïø£\T düMT|ædüTÔqï ø=B› kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£+ô|’ sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î Áù|eT es¡<ä˝…’ bÕs¡T‘√+~. MT≈£î n~ #˚kÕÔ+..Ç~ #˚kÕÔ+.. n+≥÷ mìïø£\ y˚fi¯ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T >∑T|æŒdüTÔqï Vü‰MT\‘√ Á|üC≤˙ø£+ _‘·Ôs¡b˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡y˚T |üs¡e÷e~Û>± $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T, n~ÛH˚‘·\T H√{Ïø=∫Ãq yê>±›Hê\T #˚dü÷Ô ‘·eT≈£î ‘êy˚T yê>±›q.. Ms¡ X¯Ss¡ ø£s¡Tí\eTì|æ+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. M] yê>±›Hê\T #·÷ùdÔ uÛ≤s¡‘·+˝À ø£s¡Tí&ÉT ≈£L&Ü _‘·Ôs¡ b˛‘ê&˚yÓ÷... sêÁwüº+ $&çb˛‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·÷ bÕغ\, H˚‘·\ mìïø£\ Vü‰MT\T ˇø£ <ëìï $T+∫q $<Ûä+>± ˇø£{Ï ñ+≥THêïsTT. ‘êC≤>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤>∑s¡®q y˚~ø£ qT+&ç ªy˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔ+...µ n+≥÷ Ä bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT dü]ø=‘·Ô Vü‰MT >∑T|æŒ+#˚XÊs¡T. ‘êqT n~Ûø±s¡+˝À ñqï s√E˝À¢ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\+fÒH˚ ∫Á¬s‹Ôq H˚‘· áj·Tq. Á|üuÛÑT‘√´<√´>±\‘√ ñ<√´>∑T˝À¢ uÛÑÁ<ä‘·‘√ bÕ≥T ã<ä∆ø£+ ≈£L&Ü ô|]–b˛‘√+<ä+≥÷ ìj·÷eTø±\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ bıs¡T>∑T ùde\ $<ÛëHêìøÏ ‘Ós¡Bdæq |òüTqT&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>± Ç+{Ïø√ ñ<√´ >∑+ n+≥÷ ÇdüTÔqï Vü‰MTøÏ »q+ _‘·Ôs¡b˛ ‘·THêïs¡T. ndü\T Ä#·s¡D kÕ<Ûä´eTj˚T´ Vü‰MTj˚THê Ç~.. nqï~ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ ‘=*#˚düTÔq ï Á|üX¯ï.. #·+Á<äu≤ãT ˇø£ÿπs ø±<äT @ bÕغøÏ Ä bÕغj˚T Çwüº+ e∫Ãq Vü‰MT\‘√ »Hêìï eTuÛÑ´ô|fÒº |üì˝À _J nsTTb˛‘√+~. ej·T´kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· »>∑Hé nsTT‘˚ ‘êqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ es¡Tdü dü+‘·ø±\T ô|fÒºkÕÔq+≥÷ »q+ eTT+<äT¬øfi¯óÔHêïs¡T. |æ+#Û·qT¢ ô|+#˚kÕÔs¡≥.. Ç+{Ïπø<√ #˚ùdkÕÔs¡≥.. Çø£ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻq ø±+Á¬>dt bÕغ >∑T]+∫ m+‘· #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï ‘·≈£îÿy˚.. Ç|üŒ{Ï<ëø±

ñ<ä∆]+#˚XÊ+... Ç+ø± $TeTà*ï ñ<ä›]+#ê*‡ ñ+~ ø±ã{Ϻ e÷≈£î zfÒ¢j·T+&ç n+≥÷ u≤ø± |ü⁄#·TÃ≈£î ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. Ä bÕغ H˚‘·, πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ nsTT‘˚ ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü‹ õ˝≤¢˙ dæ+>∑|üPsY #˚ùdkÕÔeT+≥÷ Vü‰MT\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ dü+>∑‹ |ü]•©ùdÔ Ä bÕغ H˚‘· ¬ødæÄsY ‘êH˚+ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïH√ ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À mìïø£\ Vü‰MT*#˚ÃdüTÔHêïs ¡ì|æ+∫ø£ e÷q<äT. ‘Ó\+>±D≤˝À $<äT´‘Y ø=s¡‘·, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\ >∑T]+∫ Äj·Tq #Óù|Œ e÷≥\T me]ø° ns¡∆+ ø±e≥+ ˝Ò<äT. n+<äTπø Ä|ü¸qT¢, uÛÑÁ<ë#·\+, b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº n+≥÷ $yê<ëdüŒ<ä n+XÊ\‘√ Á|ü»\ <äèwæºì eT[¢+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. _C…|æ H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚MT ‹q≥+ ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô>± d”e÷+Á<Ûä _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q Vü≤]u≤ãT uÛÑÁ<ë#·\+ >∑T]+∫

e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ÷&û eùdÔH˚ b˛\es¡+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ä≥.. _C…|æøÏ n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…&ç‘˚ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì ôV’≤<äsêu≤<é≈£î B≥T>± n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì }<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. Çe˙ï $+≥T+fÒ.. #·÷düTÔ+fÒ... sêÁwüº+˝À @+ »s¡T>∑T‘√+<√ ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹ eTq eTT+<äT ø£<ä˝≤&ÉT‘√+~. sê»ø°j·T H˚‘·\T eT‹ ÁuÛÑ$T+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïsê? ˝Òø£ eTq+ @ #Ó|æŒHê »q+ ‹+>∑s√fi¯¢˝≤ $+{≤s¡qï BÛe÷Hê? »q+ Äy˚<äq.. »q+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T Çy˚M bÕغ\≈£î |ü≥º≥+ ˝Ò<äT. me]øÏ yêfi¯ó¢ n~Ûø±s¡y˚T |üs¡e÷e~Û>± H√{Ïø=∫Ãq Vü‰MT\‘√ |ü+&ÉT>∑ y˚fi¯ Çfi¯¢ eTT+<äTø=#˚à |ü>∑{Ï y˚wü>±fi¯¢qT eT]|ædüTÔHêïs¡qï yê´K´\T düs¡«Á‘ê $qedüTÔHêïsTT. H˚‘·\≈£î, |ü>∑{Ï y˚wü>±fi¯¢≈£î ‘˚&Ü ø£ìŒ+#·≥+ ˝Ò<äì »q+ ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêï H˚‘·˝À¢ e÷s¡TŒ sêe≥+ ˝Ò<äT... Á|ü»˝Ò ‘·eT z≥T‘√ M]øÏ ãT~∆ #Ó|æŒ e÷s¡TŒ ‘˚yê*‡q nedüs¡+ ñ+~.

@ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ÄdüTÔ\T Ä ÁbÕ+‘êìπø..

>∑T+≥÷s¡T, e÷]à 26 : >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. nìï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–dü÷Ô _J_J>± ñHêïs¡T. bÕغ˝…ìï ñqï|üŒ{Ïø°.. Á|ü<Ûëq b˛{° e÷Á‘·+ {°&û|”, yÓ’mdtÄsYdæ|æ, yêeT|üøå±\ eT<Û˚´qì kÕúì≈£î\+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 12 eTTìdæbÕ*{°˝À¢ì.. 371 yês¡T¶˝À¢.. 654 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 6,75,065 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 3598 eT+~ dæã“+~ mìïø£\ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Ç$m+\qT nìï eTTìdæ|ü˝Ÿ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 155 n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T.. 224 düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Äj·÷ πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 143 M&çjÓ÷ {°eTT\T, 96 yÓuŸ ¬øyÓTsê\T, 98 yÓTÆÁz nã®s¡«s¡¢‘√ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 310eT+~ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± qs¡düsêe⁄ù|≥˝À 74 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ◊<äT eTTìdæbÕ*{°˝À¢ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, $qTø=+&É, ∫\ø£\÷]ù|≥\≈£î ø£*|æ ˇπø#√≥ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. z≥s¡¢ dæ¢|ü⁄Œ\qT mìïø£\ n~Ûø±s¡T˝Ò |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£ á HÓ\ 30e ‘˚B ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î »s¡>∑qTqï~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 : sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\T #·Ts¡T≈£î>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ÄdüTÔ\T Ä ÁbÕ+‘·+˝À yê]øÏ #Ó+<˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ãT<Ûäyês¡+ ¬syÓq÷´‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£$T{°\‘√ y˚s¡Ty˚s¡T>± düMTøÏå+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù |æ.¬ø.eTVü≤+‹‘√ bÕ≥T d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T mHé.s¡y˚Twt≈£îe÷sY, mdt|æ dæ+>¥, XÊ´+u≤ãT, _.Hê–¬s&ç¶ |æ$ s¡y˚Twt yÓTT<ä\>∑T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± pHé 2e ‘˚B Hê{ÏøÏ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T

k˛ìj·÷ô|’ eT+&ç|ü&ɶ _C…|æ H˚‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 26 : sêh $uÛÑ»q »]|æ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ∫Hêï_qï+ #˚dæ+<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëì #˚j·÷\H˚ <äTs¡T<˚›X¯+‘√ k˛ìj·÷>±+BÛ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ <äècÕº´ _C…|æ H˚‘·\T yÓ÷&û |òüsY |æm+ nH˚ ìHê<ä+‘√ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘=*‘· Ä bÕغ d”e÷+Á<Ûä n<Ûä´≈£åî\T Vü≤], Á|ü#ês¡ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åîsê\T |ü⁄s¡+<˚X¯«]‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T ãT<Ûäyês¡+ lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ã\>∑˝À >∑\ X‚cÕÁ~ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT $düÔè‘· düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<Ûä n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ qπs+Á<äyÓ÷&ûì Á|ü<Ûëìì #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêh+˝À, <˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕ\q e\¢ n_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&ç+<äHêïs¡T. sêh+˝À $uÛÑ»q e\¢ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ n_Ûeè~∆ eT]+‘· ≈£î+≥T|ü&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. _C…|æ |ü≥Tº|ü≥º&É+ e˝Ò¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ <äøÏÿ+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. sêh+˝À _C…|æ‘√ bÕ≥T Ä bÕغì bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï bÕغ\qT e÷Á‘·y˚T ¬>*|æ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

_dæì dæm+ #˚kÕÔeTHêï+ : mÁs¡u…*¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ _dæ\≈£î düTeT∫‘· kÕúq+ ø£*ŒdüTÔ+<äì, Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T#˚ùd d”≥T¢eùdÔ _dæ nuÛÑ´]úì dæm+ #˚kÕÔeTì ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡ì mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ düŒwüº+#˚XÊs¡T. _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï&ç|æ˝À #˚s¡T‘êq+fÒ _dæì dæm+ #˚kÕÔqHêïs¡T ‘·|üŒ ø£èwüíj·T´qT dæm+ #˚kÕÔqì #Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq lø±+‘ê#ê] ‘·*¢øÏ {Ϭøÿ{Ÿ ÇùdÔ ‘êqT b˛{°qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤qHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä {Ï&ç|æ H˚‘·\T e´‹πsøÏ+∫Hê #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ãq $wüj·÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï H˚|ü<∏ä´+˝À á ÁbÕ+‘ê\≈£î düeTHê´j·T+ »s¡>±\ì nHêïs¡T ‘·|üŒ Ç∫Ãq ˝ÒKqT yÓqøÏÿ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T.

Ç$m+\ô|’ ne>±Vü≤q

>∑T+≥÷s¡TÇ+&ç ˝ÀjCÀs¡ T>± Á|ü#ês¡+! ·÷ q÷´dt ≥T&˚

$uÛÑ»q »]|æ $∫Ãqï+ #˚dæq ø±+Á¬>dt

Ä bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· jÓ÷π>+Á<ä j·÷<äyé eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. _C…|æ yê] qyÓ÷ #êjYT z≥T ø√dü+ nsTT‘˚, ÄyéT~à #êjYTì H√≥Tø√dü+ yê&ÉT≈£î+{À+~. me¬s+‘· Ç∫Ã+~ nqï~ <ë|ü]ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü bÕs¡<äs¡Ùø£+>± yÓuŸôd’{Ÿ˝À ô|&É‘êeTì Ä bÕغ H˚‘·\T ù|s=ÿHêïs¡T. ì<ÛäT\ ø√dü+ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+‘√ ‘·|ü⁄Œø±<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

dæús¡, #·s¡ ÄdüTÔ\ Ä<Ûës¡+>± kÕ>∑T‘·Tqï $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T @sêŒ≥T¢ |üP]Ôø±yê\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T n$ÁXÊ+‘·+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ ÄdüTÔ\T, dæúsêdüTú\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ï $esê\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qT n~Ûø±s¡T\T >∑es¡ïsY≈£î $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ dü$es¡yÓTÆq ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~+#ê\ì >∑es¡ïsY Ä<˚•+#ês¡T. πø+Á<ä+ qT+&ç edüTÔqï Á>±+{Ÿ‡, sêÁwüº+ qT+∫ edüTÔqï Ä<ëj·T+, ì<ÛäT\T $esê\T bı+<äT|üsêÃ\ì ≈£L&Ü >∑es¡ïsY Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> e÷]à 31 Hê{ÏøÏ Ä<ëj·T, e´j·÷\qT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À bı+<äT|üs¡#ê\ì >∑es¡ïsY n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

Á|ü<Ûëì>± yÓ÷&ûì #·÷&Ü\qT≈£î+≥Tqï Á|ü»\T

uø±düTs¡T&É+≥÷ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É>± eTs√ nuÛÑ´]ú ≈£î+uÛÑø√D+, <ÛäHês¡®H˚ <Û˚´j·T+˝À nÁ>∑>±$T n+≥÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ˇø£ nuÛÑ´]úøÏ e´‹πsø£+>± q>∑s¡+˝À Äj·Tq nqT≈£L\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <Ûäsêï≈£î ~>∑>±, eTs√ nuÛÑ´]úøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTs√ÁbÕ+‘·+˝À <Ûäsêï\T #˚dü÷Ô Äs√|üD\T s¡TEe⁄ #˚j·÷\+≥÷ düyêfi¯ó¢ $düTs¡T≈£î+≥÷ n+<äT≈£î dæ<ä∆eTì n+≥THêïs¡T. yÓ’mdtÄsY dæ|æ nuÛÑ´]ú ø£s¡÷ï\T myÓTੇ>± ùde\+~+∫ »>∑Hé≈£î eT<䛑·T>± sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç Äj·Tq ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]®>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ H˚&ÉT ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñqï {°J yÓ+ø£fÒXŸ eT+Á‹>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ sêh|ü‹ bÕ\q H˚|ü<∏ä´+˝À |ü<äM#·T´‘·T&Ó’ ø±+Á¬>dt˝À #˚]q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26 : _C…|æ H˚‘· qπs+Á<äyÓ÷&ûì uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± Á|ü»\T #·÷&Ü\qT≈£î+≥THêïs¡ì Ä bÕغ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì >∑T]Ô+∫q Á|ü»\T _C…|æ bÕ\qô|’ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À _C…|æøÏ s√Es√E≈£î Ä<äs¡D ô|s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. ôd\Á_{°\T ôd’‘·+ yÓ÷&ûøÏ }Væ≤+#·ì Ø‹˝À eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À _C…|æøÏ ñìøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì, nôd+;¢ kÕúHê\ìï+{Ï˝À _C…|æ b˛{° #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ˇø£ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ◊<äT eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À >∑‘·+˝À ø£+fÒ H˚&ÉT ‘·eT bÕغøÏ ã\+ ô|]–+<äì nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À sê»´düuÛÑ˝À _C…|æ H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT düŒ+~+∫q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ rs¡T sêh Á|ü»˝À¢ ñ‘ê‡Vü‰ìï HÓ\ø=*Œ+<äì nHêïs¡T. M] Áù|s¡D $»j·Tyê&É, e÷]à 26 : dü|üÔ–] u≤´+≈£î y˚TH˚»sY uÛ≤s¡´ Væ≤eT_+<äT e˝Ò¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ Á|ü»\T _C…|æ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì Vü≤‘·´ πødüT˝À eTs√ eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº Äj·Tq nHêïs¡T. #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ì+~‘·T\qT MT&çj·÷ m<äT≥ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ b˛©düT\T Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. &çdæ|æ s¡$Á|üø±XŸ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $. <äTs¡Z, m˝Ÿ. s¡eTD, »qbÕ\ ø£èwüí\qT n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. düTuÛ≤˙, >√|” nH˚ ì+~‘·T\qT Ç|üŒ{Ïπø n¬sdüTº ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26 : ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ yÓ’mdtÄsY dæ|æ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qì nHêïs¡T. Væ≤eT_+<äTô|’ n‘ê´#ês¡+ nuÛÑ´]ú, {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú b˛{≤b˛{°>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ~>∑&É+‘√ #˚j·÷\ì düTuÛ≤˙, >√|æ |ü<∏äø£ s¡#·q #˚XÊs¡ì, >√|æ eTs√ eTT>∑TZ]ï ø£s¡÷ï\T˝À sê»ø°j·T+ y˚&ÓøÏÿ+~. yÓ’mdtÄsY dæ|æ nuÛÑ´]ú md”« ‘˚>±.. düTuÛ≤ì y˚s=ø£]ï ‘Ó#êÃ&Éì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ Äs¡T>∑Ts¡T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ q>∑s¡+˝À Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô ì+~‘·T\ì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓTô|’ Äs¡T>∑Ts¡T n‘ê´#ês¡+ »]bÕs¡T. Äj·Tq Á|ü‘·´s¡ú bÕغ nuÛÑ´]ú ø£qï eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. ø±>± nq+‘·s¡+ >=+‘·T |ædæøÏ #·+|æy˚XÊs¡T. Ç+{À¢ yê]øÏ nqTe÷q+ Ä\dü´+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚]q {°J yÓ+ø£fÒXŸ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔπø sê≈£î+&Ü nìï+{Ïì #·ø£ÿ~<ë›s¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï |üø£ÿ Ç+{À¢ <ë#ês¡T. z≥T y˚j·÷\ì Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çs¡Te⁄s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ÄyÓT≈£î dü+ã+~Û+∫q ôd˝Ÿbò˛qTqT rdüT≈£îHêïs¡T. eTè‘·Tsê* s√E≈£î ˇø£ yês¡T¶ e+‘·Tq Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø=&ÉT≈£î‘√qT, uÛÑs¡Ô‘√qT ‘·eT‘√H˚ ñqï≥Tº qeTàã*ø±s¡T. b˛©düT\T Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡+ $eTs¡Ù\‘√ Á|ü#ês¡+ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–+#ês¡T. b˛©düT\qT ≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T $eTs¡Ù\T, Äs√|üD\T, düyêfi¯ó¢ j·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô˝À nìï $wüj·÷\T yÓ\T>∑T $düTs¡T≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£ nuÛÑ´]ú ‘·q Á|ü#ês¡+˝À uÛÑ÷ #·÷&É&É+‘√ ì+~‘·T\T <=]øÏb˛j·÷s¡ì #ÓbÕŒs¡T.

eTs√ eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\T n¬sdüTº

md”«, {°J b˛{≤b˛{° Á|ü#ês¡+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 26 : |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eTTìdæ|ü˝Ÿ, nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î Ç$m+\qT $ìjÓ÷–düTÔHêïeTì, yê{Ï |üìrs¡TqT e÷ø˘b˛˝Ÿ <ë«sê |ü]o*+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø√sês¡T. kÕúìø£ ◊m&ç Vü‰\T˝À ãT<Ûäyês¡+ Ç$m+\ |üìrs¡Tô|’ Á|ü‹ì<ÛäT\ düeTø£å+˝À |ü]o\q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 6700 Ç$m+\qT ÁkÕº+>¥s¡÷yéT˝À uÛÑÁ<ä|ü]#êeTì, n+<äT˝À 5XÊ‘·+ j·T+Á‘ê\qT sê»ø°j·T |üøå±\ düeTø£å+˝À Á&Ü <ë«sê m+|æø£#˚dæ e÷ø˘b˛˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·>± nìï j·T+Á‘ê\T düÁø£eT+>± |üì#˚XÊj·Tì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. nìï j·T+Á‘ê\qT kÕ+πø‹ø£+>± |ü]o*+∫ yê{Ïì dæ<ä∆+ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. q÷s¡TXÊ‘·+ Ç$m+\T |üì#˚düTÔHêïj·Tì, á$wüj·T+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äHêïs¡T. ø√]q j·T+Á‘ê\qT e÷ø˘b˛*+>¥ <ë«sê |üØøÏå+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç$m+\ $ìjÓ÷>∑+ ôd˝Ÿbò˛Héø£Hêï ‘˚*¬ø’+<äì, ø£åD≤˝À¢ düŒwüºyÓTÆq |òü*‘ê\T ‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À Ç$m+ $ìjÓ÷>∑+˝À eTq<˚X¯y˚T eTT+<ä+»˝À ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°j·T |üøå±\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç$m+ d”]j·T˝Ÿ HÓ+ãsY Á|üø±s¡+ ÁkÕº+>¥s¡÷yéT˝À ñHêïj·÷? ˝Ò<ë? yê{Ï |üìrs¡T m˝≤ñ+<√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ø√]q j·T+Á‘êìï n+<ä] düeTø£å+˝À |ü]o*+∫ u≤>∑Tqï j·T+Á‘ê\H˚ mìïø£˝À¢ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq Ç$m+\qT eTT+<äT>±H˚ düeT≈£Ls¡Ã&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. ÁkÕº+>¥s¡÷yéT˝À Á|ü‹ Ç$m+qT |üØøÏå+∫q ‘·sê«‘· uÛÑÁ<ä|ü]∫ d”\T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ j·T+Á‘êìøÏ d”]j·T˝Ÿ HÓ+ãsY eTs√kÕ] |ü]o*+#·Tø√yê\ì, @ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ @ j·T+Á‘·+ $ìjÓ÷–düTÔHêïs√ düŒwüºyÓTÆq $esê\qT dæ<ä∆+#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsY ¬ø.Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, e´ekÕj·TXÊK CÒ&ç dü‘·´Hêsêj·TD, e´ekÕj·TXÊK C≤sTT+&é &Ó’¬sø£ºsY ø£èbÕ<ëdt, {Ï&ç|æ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù bÕ*Á|ükÕ<é, dæ|æ◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù HÓø£ÿ+{Ï düTu≤“sêe⁄, dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T k˛eTj·T´, _C…|æ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”m+ ‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\ eT÷&ÉT m+|”, ◊<äT nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢.. ‘Ó\+>±D≤˝À d”|”m+ ˇ+≥]b˛s¡T≈£î ~–+~. n+‘˚>±ø£ eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T, nsTT<äT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+∫+~. d”|”m+ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘=* C≤_‘ê˝À eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î, nsTT<äT nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î #√≥T <=]øÏ+~. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç düMTHê— q˝§Z+&É bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç q+<ë´\ qs¡dæ+Vü‰¬s&綗 uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç #Ós¡T|ü*¢ d”‘êsêeTT\TqT ã]˝ÀøÏ ~+∫+~. n˝≤π> uÛÑÁ<ë#·\+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç düTqï+ sê»j·T´≈£î, eT~Ûs¡ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç *+>±\ ø£eT\sêE≈£î, bÕ˝Òs¡T qT+&ç |æ.düT<äs¡ÙHé≈£î, $Tsê´\>∑÷&É qT+&ç p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶øÏ, ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+ (s¡+>±¬s&ç¶) qT+&ç |ü>∑&Ü\ j·÷<äj·T´≈£î kÕúq+ ø£*Œ+#ês¡T.

eT\¢qï ÁãVü≤Àà‘·‡yê\≈£î ‘·s¡*edüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26 : ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± lXË’\ eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$Tyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#·qTqï ÁãVü≤Àà‘·‡yê\˝À yÓTT≈£îÿã&ÉT\T rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î eTTK´+>± ø£qï&É uÛÑ≈£îÔ\T ø±*q&Éø£q lXË’\+ ø=+&É≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bı&Ée⁄q ø£qï&ç>∑T\T ø±*q&Éø£q •eHêeTdüàs¡D‘√ ø=+&É≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. |ü>∑\qø±, sêÁ‘·qø±, m+&Éqø± uÛÑ≈£îÔ\T ø±*q&Éø£q lXË’˝≤ìøÏ q&ç∫ edüTÔHêïs¡T. <ë]bı&ÉTe⁄q eT<Ûä´eT<Ûä´˝À Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á>±eTdüTú\T |ü\Vü‰sê\T, nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚düTÔHêïs¡T.

e÷y√sTTdüTº\ Á>±eT+˝À eTT>∑TZs¡T b˛{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26 : ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ u§\¢es¡+ Á>±eT+ e÷y√sTTdüTº\≈£î πø+Á<ä+>± ù|s¡T+~. á Á>±eT+˝À Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\qT yês¡T ãVæ≤wüÿ]düTÔHêïs¡T. πøe\+ 18 eT+~ z≥s¡T¢qï á Á>±eT+˝À ˇø£ z≥T b˛\Tø±≈£î+&Ü U≤∞ u≤´˝…{Ÿ ô|f…º\qT |ü+ù|yês¡T. düs¡Œ+#Y mìïø£\T eùdÔ Á>±eT ø£$T{Ï ˇø£]ì m+|æø£ #˚dæ n‘·&ç <ë«sêH˚ $T–*qyê]ì mqTïø√e&É+ nqyêsTTr>± edüTÔ+~. m+|”{°d” mìïø£˝À¢ u§\¢es¡+ Á>±e÷ìøÏ ‘√&ÉT eTs√ ¬s+&ÉT Á>±e÷\T ø£*dæ s=fÒwüHé |ü<ä∆‹q m+|”{°d” nuÛÑ´]úì mqTï≈£î+{≤s¡T. ø±>± n+<äT≈£î _Ûqï+>± ˇπøkÕ] ◊<äT>∑Ts¡T m+|”{°d”\T H˚&ÉT Ç+&çô|+&Ó+≥T¢>± b˛{°˝À ~– mìïø£\ Á|ü#êsê\T #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT Á|ü»\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T sêe&É+‘√ eT÷&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTT yês¡T eT÷&ÉT $|ü¢e bÕغ˝À #˚sês¡T. dæ|æ◊ m+m˝Ÿ (»qX¯øÏÔ), dæ|æ◊ m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, dæ|æ◊ m+m˝Ÿ sê»qïes¡Z+>± $&çb˛j·÷s¡T.


lyê] ùde˝À e÷J πø+Á<äeT+Á‘·T\T, s¡|òüTTMsê >∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 26: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ πø+Á<äeT+Á‹ e÷JeT+Á‘·T\T |üqu≤ø£\øÏåà, ∫s¡+J$, Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+

õ˝≤¢˝À mì$T~ yÓTTø£ÿC§qï πø+Á<ë\T @sêŒ≥T

<äT yês¡T d”e÷+Á<Ûä ãdüT‡ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ‹s¡T|ü‹ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{° áy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡j·T´ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï |üqu≤ø£\øÏåà, ∫s¡+J$, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶\≈£î {Ï{Ï&ç

n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ e≈£îfi≤e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. M]øÏ s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü\Tø£>±, C…áy√

ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt≈£î n~Ûø±s¡$TùdÔ. düs¡«HêX¯q+ U≤j·T+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: yÓTTø£ÿC§qï ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢˝À mì$T~ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ e÷sYÿô|ò&é õ˝≤¢ y˚TH˚»sY Á|üMDY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTø£ÿC§qï|ü+≥ ñ‘·Œ‹Ô ø=qT>√\T ø√dü+ kÕs¡+>±|üPsY, ˝ÀπøX¯«s¡+, ≈£î;sY, uÛ…’Hê‡, Ç#√ä&É,ø±Hê|üPsY, e÷eT&É ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tqù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 27qT+&ç ≈£L|üqT¢ C≤Ø #˚düTÔHêïeTì @Á|æ˝Ÿ 2e ‘˚Bq yÓTTø£ÿC§qï ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T <Ûäs¡ øÏ«+{≤\T≈£î 1310s¡÷bÕj·T\T ìs¡ísTT+∫+<äì ¬s’‘·T\T ‘·eT |ü+≥qT ø=qT>√\T πø+Á<ë\˝ÀH˚ neTTàø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\T uÛ≤Ø>± Á|ü#êsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 26: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD+˝À nìï bÕغ\ yês¡T uÛ≤Ø m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì yês¡T¶˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Á|ü»\≈£î $»„|ü⁄Ô\T #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷J myÓTà˝Ò´ õ$ Ä+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ eTTì–b˛sTTq ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æùdÔ Á|ü»\T eTTì–b˛sTTqfÒºqì nHêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n$˙‹ ô|]–+~ ‘·|üŒ n_Ûeè~∆ ˝Ò<äì Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. áe÷s¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ n~Ûø±s¡+ eùdÔ |ü≥ºD≤ìï düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± r]Ã~<äT›‘êeTì, n˝≤π> &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ s¡TD≤\T s¡<äT› #˚kÕÔeTì, ù|<ä\≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\πø ˙{Ï ≈£îfi≤sTT\T n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. Á|üC\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ Á>∑+<Ûë\j·÷\T, ñ<ë´qeHê\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\πø 20 ©≥s¡¢ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYqT düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. sêh+˝À {Ï&ç|æ ¬>\e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêuÀ‘√+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæTùdÔ #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 26: mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì ñ\¢+ |òæT+∫q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì |ü≥ºD dæ◊ eT\¢j·T´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Áô|’y˚{Ÿ ø£˝≤´D eT+& É|ü+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤\ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|{Ϻ &ÉãT“, Ns¡\T, eT<ä´+ ˝≤+{Ï$ |ü+|æD° #˚ùdyê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–+#˚ yêVü≤Hê\T, yÓTÆ≈£î\ ø√dü+ eTT+<äT>± nqTeT‘·T\T bı+<ë\ì nHêïs¡T. sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ es¡πø Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+ #ê\Hêïs¡T. me¬s’Hê >=&Ée\T düèwæºùdÔ m+‘·{Ïyê]HÓ’Hê πødüT\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À môd’‡\T Hêsêj·TD kÕ«$T, s¡$ø£èwüí, |ü{≤º_ÛsêeTj·T´, eTÚ˝≤´Á~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê≥TkÕsê ‘·j·÷s¡T ã{Ϻ\ <Ûä«+dü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 26: mìïø£\ düeTj·T+ Äs¡“¤+ qT+&˚ e÷s¡TyÓTÆ\ Á>±e÷˝À¢ì s¡Vü≤dü´ kÕúesê˝À¢ Hê≥T kÕsê $#·Ã\$&ç>± ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. m*π>&ÉT eT+&É\+˝Àì eTT|æŒ]‘√≥ Á>±eT+˝À |ü\Te⁄s¡T e´≈£îÔ\T Hê≥TkÕsê‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï düe÷#êsêìï n+~+#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ Hê≥TkÕsê ã{Ϻ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢ |ü~y˚\ ©≥s¡¢ kÕsêqT ˙\bÕfi¯ó¢ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±ø£ kÕsê≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ u…˝≤¢ìï ≈£L&Ü b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. kÕsê˝À ñ|üjÓ÷>∑+#˚ eT‘·TÔ |ü<ësêú\qT ≈£L&Ü b˛©düT\T kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. M] sêø£qT >∑eTì+∫q kÕsê ‘·j·÷Ø <ës¡T\T |üsês¡j·÷´s¡T. kÕsê ‘·j·÷s¡T #˚j·T≈£î+&Ü ã{Ϻ\ qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. Hê≥TkÕsê ‘·j·÷Ø yÓqTø£ ø=+<ä] sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Vü≤düÔ+ ñ+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. |üsê¬s’q yê] ø√dü+ b˛©düT\T >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

30q q÷‘·q ø√s¡Tº uÛÑeHê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 26 : ø£Ø+q>∑sY »–‘ê´\ |ü≥ºD≤˝Àï ø√s¡Tº Äes¡D˝À ø=‘·Ô >± ì]à+∫q uÛÑeHê\qT á HÓ\ 30q ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô ø£˝≤´DYCÀ´‹ãdt >∑TbÕÔ, bÕs¡Tÿ|üP* y˚Tõùdº{Ÿ dü÷] ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡ì õ˝≤¢ Hê´j·Tyê~ ãT<Ûäyês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì õ˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡D+˝À ì]à+∫q eTs¡ Hê\T>∑T ñ|ü ø√s¡Tº uÛÑeHê\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚j·TqTHêïs¡T. n˝≤π> »–‘ê´\˝À y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê*: bıqï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 26: dæ]dæ\¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt eT<䛑·T‘√ sêÁw”ºj·T ˝Àø˘ n<ë\‘Y nuÛÑ´]ú>± $eT\ø£ÿ b˛{° #˚düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 13 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú˝Ò mìïø£˝ b˛{°˝À¢ ñHêïs¡qï $wüj·T+ ‘Ó\TdüTqì. $eT\ø£ÿ≈£î ø±+Á¬>dt eT<䛑·T Ç#˚à $wüj·T+ ‘Ó*j·T<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ n_Ûeè~∆ |òü˝≤\qT n+~+∫+<äì, <ëì‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì bıqï+ Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú˝H˚ ø±+Á¬>dt ìj·T$T+∫+<äì nHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\‘√ bı‘·TÔ $wüj·T+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘˚\˝Ò<äì nHêïs¡T. πø+Á<ä+˝ÀqT, sêh+˝ÀqT ‹]– ø±+Á¬>ùd n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì bıqï+ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\≈£î n~Ûø±s¡$TùdÔ.. ‘Ó\+>±D≤ düs¡«HêX¯q+ ne⁄‘·T+<äì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝À Äj·Tq MT{Ÿ ~ Áô|dt˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ø£èwæ #˚dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {°&û|” ‘Ó\+>±D≤≈£î e´‹πsø£eTì, ø±+Á¬>dt {ÏÄsYmdt\T |üì>∑≥Tº≈£îì <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ C…mdæ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ @ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{ϺHê n+<äT˝À ‘Ó\+>±D≤ {°&û|” bò˛s¡+ |üP]Ô>± bÕ˝§Zqï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Ç#êÃeTì ø±+Á¬>dt, ‘Ó#êÃeTì {ÏÄsYmdt sêqTqï mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T \_› bı+<ë\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ‘Ó\+>±D≤ô|’ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\T Ä&çq Hê≥ø±ìï ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T eT]∫b˛˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ yÓ’K] e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≤ sê<˚yÓ÷qqï uÛÑj·T+‘√ <ë<ë|ü⁄ 1300 eT+~ es¡≈£î Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì mÁs¡u…*¢ nHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ \_› bı+<ë\qï <äTs¡T<˚›X¯+‘√ {°&û|”ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê˙j·T≈£î+&Ü Vü≤&Üe⁄&ç>± ‘Ó\+>±D≤qT Á|üø£{Ï+#êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D≤qT kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡ì ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+˝À Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡>±\+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì, düeTs¡∆e+‘·yÓTÆq bÕ\q n+~+#˚ dü‘êÔ {°&û|”πø ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D≤≈£î ;d” e´øÏÔ eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚H˚ Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ù|<ä ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd~ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚Tqì

{°&û|” H˚‘· mÁs¡u…*¢ yÓ\¢&ç Äj·Tq nHêïs¡T. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D≤≈£î _dæ e´øÏÔì n<Ûä´≈£åîì>± Á|üø£{Ï+∫+<äì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n+<äØï ˇ|æŒ+∫ ;d” e´øÏÔì n<Ûä´≈£åîì>± ìj·T$T+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·÷\ì yÓTT<ä{Ï qT+&ç &çe÷+&ÉT #˚düTÔ+<äì, ‘Ó\+>±D≤˝À {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ á Á|üÁøÏj·T #˚|ü≥ºqTqï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘·+˝À {°&û|” Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À eTVæ≤fi¯\T, j·TTe‘·≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ dü+düÿs¡D\T #˚|ü{Ϻ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ neTs¡Ms¡T\qT nee÷q|ü]#˚˝≤ ¬ødæÄsY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ¬>*#˚ d”≥¢qT ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î πø{≤sTTdü÷Ô, ¬>\eì kÕúHê˝À¢ neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ÇkÕÔqq&É+ m+‘·es¡≈£î Hê´j·TeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæq ‘Ó\+>±D≤ Á<√VüQ\T ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\qT m˝≤ {°&û|”˝À #˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ eùdÔ <ä[‘·T\qT d”m+qT #˚kÕÔqqï ¬ødæÄsY yê´K´\T @eTj·÷´j·Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ <Ó’s¡´+>± ;d” e´øÏÔì d”m+ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫+<äì, ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\≈£î <äeTTà+fÒ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ me]øÏ ÇkÕÔs¡H˚ $wüj·÷ìï #ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. {°&û|”‘√H˚ ‘Ó\+>±D≤˝À n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì, ñ<√´>∑T\T, eTVæ≤fi¯\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, j·TTe‘· {°&û|” yÓ+fÒ ñHêïs¡ì nHêïs¡T.

düπs«\qT qeTàuÀ+..¬>\T|ü⁄ e÷<˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: düπs«\T nyêdüÔyê\ì nH˚ø£e÷s¡T¢ s¡TEyÓ’+~.. düπs«\T yêdüÔyê\qT Á|ü‹_+_+#·˝Òe⁄ nì j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé, m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ nHêïs¡T. ªMT yêDÏ.. e÷ Vü‰MTµ ìHê<ä+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ y˚Tìô|òk˛ºqT s¡÷bı+~+∫+~. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT ãT<Ûäyês¡+ m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Ä$wüÿ]+#ês¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs«\T ‘·|ü⁄Œ nì nH˚ø£e÷s¡T¢ s¡TEej·÷´j·Tì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À 2004˝À j·TT|æm Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ˇ|æìj·THé düπs«\T Vü≤À¬s‹Ô+#ê sTT. ø±+Á¬>dt |üqsTTb˛sTT+<äì #ÓbÕŒsTT. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫+~ nì k˛ìj·÷ nHêïs¡T. n˝≤π> 2009 mìïø£˝À¢q÷ #ÓbÕŒsTT. ø±˙ ¬>*∫ #·÷|æ+#ê+. ô|’>± >∑‘·+˝À ø£+fÒ n~Ûø£ d”≥T¢ e#êÃsTT. ákÕ] ≈£L&Ü j·TT|æm ¬>*∫ rs¡T‘·T+<äì BÛe÷

e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yês¡D≤•˝À ‘·|üŒ≈£î+&Ü nuÛÑ´]∆ì ì\u…&É‘ê+. mes¡ H˚~ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üø£{ÏkÕÔ+. mìïø£\ nq+‘·s¡y˚T Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ mes¡qï~ ìs¡ísTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ mqï&É÷ ˝Òq+‘·>± n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT kÕ~ÛkÕÔ+ nì #ÓbÕŒs¡T. ‘êC≤ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À 2014 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º s¡÷|üø£\Œq˝À ø=‘·Ô |ü<ä∆‘·T\qT ne\+_+ #ê+. m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ nH˚ø£ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Z Hêïs¡T. Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ yê] n_ÛÁbÕ j·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yê] dü\Vü‰\T, dü÷#·q\‘√H˚ y˚Tìô|òk˛ºqT s¡÷bı+~+#ê+. Á|üC\ Äø±+ø£åqT Á|ü‹_+_+ #˚˝≤ y˚Tìô|ò k˛ºqT s¡÷bı+~+#ê+. ù|<ä\+<ä]ø° Äs√ >∑´+.. ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êà s¡T. |ü+#êj·TrsêCŸ e´edüúqT ø±+Á¬>dt bÕغj˚T ã˝Àù|‘·+ #˚dæ+~. m◊dædæ ñbÕ<Ûä´ ≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ákÕ] |òü*‘ê\T ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT s¡÷bı+

~+#˚+<äT≈£î nsTT<ës¡T HÓ\\ bÕ≥T ø£wüº|ü&ܶeTì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À ù|<ä\+<ä]ø° yÓ’<ä´ ùde\T.. ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢.. <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D.. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· kÕ~ÛkÕÔ+.. nì #ÓbÕŒs¡T. 2009 mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À ù|s=ÿqï n+XÊ\ìï+{Ïì neT\T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\qT ø±fi¯¢ MT<ä ì\ã&˚˝≤ #˚dæ+~. j·TTe‘· X¯øÏÔ dü+|üqTï \T>± e÷πs+<äT≈£î ‘·–q Á|üD≤[ø£\T dæ<ä∆+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä\T bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\≈£î nqTdü+<Ûëq+ ø±yê*. y˚Tìô|òk˛º ˝À s¡÷bı+~+∫q n+XÊ\ìï+ {Ïì ‘·|üŒ ≈£î+&Ü HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À Ç∫Ãq Vü‰MT˝À¢ 90XÊ‘·+ HÓs¡y˚sêÃeTì #ÓbÕŒs¡T. >∑T»sê‘Y ø£+fÒ ‘·eT~ _ÛqïyÓTÆq n_Ûeè~∆ qeT÷Hê nì nHêïs¡T. nìï esêZ\≈£î n_Ûeè~∆ |òü˝≤\qT n+<äCÒXÊeTì #ÓbÕŒs¡T. m˙¶m bÕ\q˝À ø£+fÒ j·TT|æm bÕ\q˝ÀH˚ eè~∆ πs≥T eT]+‘· ô|]–+<äì nHêïs¡T.

bÕ\eT÷s¡T, ìC≤e÷u≤<éõ˝≤¢\˝À..Á|ü#ês¡Vü≤Às¡T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY/ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 26 :ªeTTì‡b˛˝Ÿ‡µ düMT|ædüTÔHêïsTT. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+.. qTyê«..H˚Hê.. nqï Ø‹˝À b˛{≤b˛{°>± kÕ>∑T‘√+~. b˛{° e÷Á‘·+ Á|ü<Ûëq+>± {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt eT<Û˚´qì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À¢ CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~.m+&ÉqT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü nìï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑ï eTj·÷´s¡T. me] XË’*˝À yês¡T Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>±..á HÓ\ 28e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\‘√ Á|ü#ês¡+ eTT–j·TqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£ á HÓ\ 30e ‘˚B ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À.. Á|ü#ês¡+˝À nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·\eTTqø£\e⁄‘·THêïs¡T. {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt, {°&û|”, _C…|æ, dæ|æ◊, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ôd’‘·+ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T eTTìdæbÕ*{°‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì nìï eTTìdæbÕ*{°\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\ì ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. ‘·eT e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≤ e∫Ã+<ä+≥÷ {°&û|” ôd’‘·+ Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–k˛Ô+~. bÕ\eT÷s¡T, Hêsêj·TDù|≥, eq|ü]Ô, Hê>∑sYø£s¡÷ï\T, cÕ<éq>∑sY eTTìdæbÕ*{°˝À¢ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø√yê\ì nìï bÕغ\T rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïsTT. yêeT|üøå±\T ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ ákÕ] mìïø£˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T uÛ≤Ø>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. B+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ rÁe b˛{° HÓ\ø=+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. n+‘˚>±ø£ es¡Tdü>± Hê\T>∑T s¡ø±\ mìïø£\T sêe&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò >±ø£ z≥s¡T¢ ôd’‘·+ njÓ÷eTj·÷ìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. me¬se]øÏ z≥T y˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì z≥s¡T¢ n+≥Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Hêsêj·TDù|≥˝Àì yÓTT‘·Ô+ 23 yês¡T¶\≈£î mìïø£ »s¡>∑qTqï~. eTTìdæbÕ*{°>± @s¡Œ&çq|üŒ{Ïø° qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Hêsêj·TD ù|≥˝À.. ø±+Á¬>dt @&ÉTkÕs¡T¢, _C…|æ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ bÕ*+#êsTT. {°&û|”

Ä$sꓤe+ qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|üuÛ≤e+ HêeTe÷Á‘·y˚T. Hêsêj·TDù|≥˝À yÓTT‘·Ô+ 23 yês¡T¶\T+&É>±.. ø±+Á¬>dt 23, _C…|æ 22, {°&û|” 20, {ÏÄsYmdt 20, m+◊m+ 5, yÓ’ø±bÕ, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À.. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À q>∑s¡bÕ*ø£, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ˝…ìï ñqï|üŒ{Ïø°.. Á|ü<Ûëq b˛{° e÷Á‘·+ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt eT<Û˚´qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ‘Ó#êÃeTì, ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D≤ ‘·eT e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTì {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\T.. n_Ûeè~∆øÏ z≥T y˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTìdæbÕ*{°˝À¢ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± b˛s¡T ø=qkÕ>∑qTqï<äì kÕúì≈£î\T n+≥THêïs¡T. n˝≤π> _C…|æ, {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ìC≤e÷u≤<é, uÀ<ÛäHé |ü≥ºD≤˝À¢ ‘·eT dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î m+◊m+ nuÛÑ´s¡Tú\T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt, uÀ<ÛäHé˝À e÷J eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, ø±e÷¬s&綽À myÓTੇ wü;“sY n©, Äs¡÷às¡T˝À e÷J d”Œø£sY düTπswt¬s&ç¶ Á|ü#êsêìï ‘·eT uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì ø=qkÕ–düTÔ Hêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé˝À 50 &ç$»qT¢, uÀ<ÛäHé˝À 35 yês¡T¶\T, ø±e÷¬s&綽À 33yês¡T¶\T, Äs¡÷às¡T˝À 23yês¡T¶\Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT nìï #√{≤¢ ã]˝ÀøÏ ~+∫+~. Á|ü#ês¡+˝À n+<äs¡÷ ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± uÀ<ÛäHé˝À Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± b˛s¡T ø=qkÕ>∑qTqï~. uÀ<ÛäHé eTTìdæbÕ*{°˝À yÓTT‘·Ô+ 35 yês¡T¶\THêïsTT. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, m+◊m+, {°&û|”, _C…|æ, yÓ’ø±bÕ, ˝Àø˘dü‘êÔ, ‘·~‘·s¡ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. {ÏÄsYmdt nìï kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*|æ+~. ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ 34eT+~ì e÷Á‘·y˚T ã]˝ÀøÏ ~+∫+~. nsTT‘˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, m+◊m+ bÕغ\T ã\+>± ñHêïsTT. <ë+‘√ uÀ<ÛäHé˝À Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~.

lìyêdüsêE, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD lyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ ∫s¡+J$ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dtbÕغ #˚|ü{Ϻq ãdüT‡ j·÷Á‘· $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äì, πø+Á<ä+˝À ‹]– j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T qTqï≥T¢ Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q‘√ ‘Ó\+>±D ø£+fÒ d”e÷+Á<Ûä eTT+<äTes¡Tdü˝À n_Ûeè~∆ #Ó+ <äT‘·T+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<Ûä˝À HÓ\ø=˝ÒŒ |ü]ÁX¯eT\≈£î sêsTTr ø£*ŒdüTÔ+<äì Bì <ë«sê |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

eT÷&ÉT ªm¬øµ\‘√ Á|üe÷<ä+: yÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »eT÷àø±oàsY, e÷]à 26: <˚XÊìøÏ eT÷&ÉT ªm¬øµ\‘√ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<ä yÓ÷&û nHêïs¡T. »eT÷àø±oàsY˝Àì V”≤sêq>∑sY˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ »]–q uÛ≤s¡‘Y $»jYT sê´©˝À yÓ÷&û bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. Ä eT÷&ÉT ªm¬øµ\T mes¡+fÒ ˇø£{Ï m¬ø 47, ¬s+&√~ m¬ø 49.. eT÷&√~.. m¬ø Ä+{Àì.. nì nHêïs¡T. m¬ø 49 n+fÒ πøÁJyê˝Ÿ nì #ÓbÕŒs¡T. Ä eT÷&ÉT ªm¬øµ\‘√H˚ sêqTqï s√E˝À¢ <˚XÊìøÏ ô|qTeTT|ü⁄Œ ñ+<äì yÓ÷&û nHêïs¡T. yês¡+‘ê bÕø˘ u≤D°ì $ìŒdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ne÷Bà dü+|òüT e´‹πsø£ X¯øÏÔ>± e÷]+<äì $eT]Ù+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü»\T e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.sêqTqï mìïø£˝À¢ _C…|æ $uÛÑj·TuÛÒ] yÓ÷–+#·&É+ U≤j·T+. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ j·TTe‘·≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ñ<√´>±eø±XÊ\T ekÕÔj·Tì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. <˚X¯ n_Ûeè~∆, Á|ü>∑‹ _C…|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´+. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç »eT÷àø±oàsY˝À s¡ø£ÔyÓ÷&ÉT‘√+<äì, _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Ä düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Á<äy√´\“D+ ø√s¡\ qT+&ç <˚XÊìï s¡øÏå+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘·sTTHê ñ+~. n~ _C…|æ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T.

f…HéÔ≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 : |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |üØø£å\T @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ eT+∫˙s¡T, |òüØï#·sY, $<äT´‘Y ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´ \qT ø£*Œ+#ês¡T. Äغd” Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&É|üqT+~. ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú/ 84,533 eT+~ ø±>± Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T 22,410eT+~.. yÓTT‘·Ô+ 86,943eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêj·TqTHêïs¡T. yê] ø√dü+ 386 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\T 82,405eT+~, Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T 16,042eT+~ Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. yê] ø√dü+ 427 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |üØøå± πø+Á<ë\≈£î ns¡>∑+≥ eTT+<äT>± #˚s¡Tø√yê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T.

Ç+»˙]+>¥ $<ë´]∆ì Ä‘·àVü≤‘ê´ j·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+˝À Ç+»˙]+ >¥ $<ë´]úì ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î j·T‹ï+∫+~. düe÷#ês¡+ n+<˚ düeTj·÷ìøÏ ÄyÓT ˇø£ Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ >∑T+‘·\|ü*¢˝Àì ˇø£ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À dü+<Ûä´ nH˚ j·TTe‹ _f…ø˘ ôdø£+&çj·TsY #·<äTe⁄‘√+~. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·q ø£fi≤XÊ\˝Àì eT÷&√ n+‘·düTÔ≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+&ç <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. rÁe >±j·÷\ bÕ˝…’q ÄyÓTqT düMT|ü+˝Àì ˇø£ Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√+~. ÄyÓT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î düe÷#êsêìï n+<äCÒXÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç+{Ï˝À Ä]úø£ Çã“+<äT\T, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T ñ+&É&É+‘√ ø=~› ø±\+>± ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

yê˝Ÿb˛düºs¡T¢, u≤´qs¡¢qT ‘=\–düTÔqï mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 26: õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ü#êsê\ dü+<äs¡“¤+>± nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü >√&É\ô|’ sê‘·\T, yê˝Ÿb˛düºs¡T¢, u≤´qs¡¢qT mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘=\–+∫y˚XÊs¡T. Ç+<äTø√dü+ ãT<Ûäyês¡+ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\T ‹s¡>∑&É+, Á|üuÛÑT‘·«, uÛÑeHê\ô|’ ÇcÕºsê»´+>± sê‘·\T sêùdyê]ô|’ n~Ûø±s¡T\T &˚>∑ø£qTï y˚dæ ø=+<ä]ì n<äT|ü⁄˝À rdüT≈£îHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d”øÏ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ü#êsê\T #˚j·÷\+fÒ uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T ‘êyÓTqï&ÉT #·÷&É˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. sêh|ü‹ bÕ\q neT\T˝À ñqï+<äTH˚ Ç˝≤+{Ï ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+<˚yÓ÷qì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« b˛©düT XÊK nqTeT‘·T\‘√H˚ mìï Á|ü#êsê\qT ‘·eT‘·eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

Vü‰MT\T HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 26: Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MTì HÓs¡y˚s¡Ã&É+ ˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHéqT ◊<˚fi¯ó¢ |ü]bÕ*+∫q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T q>∑sêìï ndüÔe´düú+ #˚XÊs¡ì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ ø£$T{Ï Äs√|æ+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑+>±¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ÇHé#ê]® \ø°åàqs¡düj·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡ Á|ü»\≈£î ô|q¸qT¢ ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã, eT+p¬s’q ô|q¸q¢qT ø±+Á¬>dt ø±s=Œπs≥s¡T¢, e÷J øöì‡\s¡T¢ <√#·T≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ù|<äyê]øÏ Çfi¯¢ ìsêàD+˝À ≈£L&Ü \_∆<ës¡T\ qT+∫ øö\T rdüT≈£îHêïs¡ì, q>∑s¡ Á|ü»\qT |”&ç+∫q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT Á|ü»\T eT]∫b˛˝Ò<äì sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ nH˚ø£ eT+~ ‘ê´>±\T #˚XÊs¡ì, yê] ‘ê´>±\qT eT]∫b˛≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+˝À {ÏÄsYmdt Á|ü‘˚´ø£ rdüT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. eTTì‡bÕ©º mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ y˚Tj·TsY kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düTø=ì ø±s=ŒπswüHéô|’ {ÏÄsYmdt C…+&Ü m>∑Ts¡y˚kÕÔeTì nHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î ãT~∆ #ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äغdæ ø±]à≈£î\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ kÂø£s¡´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 : $<ÛäT˝À¢ ñqï Äغd” ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+∫q≥T¢ Äغd” m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.|ü<ëàø£sY ‘Ó*bÕs¡T.


dü+‘êqeTT ˝Òì eTVæ≤fi¯\≈£î øÏdt$Tdt\T m+‘√ y˚T\T! >∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]à 2014

dü+‘êq+ ˝Òì Åd”Ô\T øÏdt$Tdt |ü+&ÉT¢ ‹+fÒ n+&ÜX¯ j·TeTT˝Àì ˝ÀbÕ\T ‘=\– dü+‘êqeTT ø£\T>∑T‘·T+~. eTVæ≤fi¯\T Á|ü‹s√p øÏdt$Tdt |ü+&ÉT¢ ‹qT≥e\q j·T÷]q˝Ÿ˝À ÄyÓ÷]j·÷ ô|s¡>∑≈£î+&Ü sêfi¯ófl #˚s¡≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+<äì Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. øÏdt$Tdt |ü+&É¢qT ‘·s¡T#·T>± ‹q&É+ e\q X¯Øs¡eTT˝À |ü⁄\T|ü⁄qT d”«ø£]+#˚ X¯øÏÔ>∑\ Äe÷¢\qT düe÷q+ #˚dæ »«s¡eTT

uÛ≤.».bÕ.˝À e\b˛‘· eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ _.C….|æ H˚‘·, m˝Ÿ.¬ø.n<ë«˙ •wüß´&ÉT, mHé.&ç.@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À $<˚o eT+Á‹ nsTTq »X¯«+‘Y dæ+>¥ øÏ {Ϭø{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nsTTq u≤s¡àsY ˝À b˛{° #˚kÕÔqì dü+e‘·‡s¡qïs¡ ÁøÏ‘·y˚T n<ë«˙øÏ »X¯«+‘Y yÓTTs¡ ô|≥Tº≈£îHêïs¡≥. ø±˙ Äj·Tq yÓTTs¡ ø±kÕÔ s√\T yÓ[fl eT<Ó›\‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqïfÒ¢ nsTT+~. >±+BÛ q>∑sY qT+&ç uÛÀbÕ˝Ÿ øÏ ã~© ne⁄‘êqqï n<ë«˙ yÓTTs¡ì Ä\øÏ+#˚yêπs _.C….|æ ˝À ˝Òs¡T. Çø£ Äj·Tq •wü´ |üs¡e÷DTe⁄ yÓTTs¡ mes¡T $+{≤s¡T? |òü*‘·+>± »X¯«+‘Y dæ+>¥ ¬su…˝Ÿ nuÛÑ´]∆ ne‘ês¡+ m‘êÔs¡T. u≤s¡àsY qT+&ç Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nã´]∆>± Äj·Tq Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ q÷, sê»kÕ∆Hé eTTK´eT+Á‹ edüT+<Ûäs¡ sêCÒq÷ XÊ|üHêsê∆\T ô|{≤ºs¡T. ‘·q≈£î {Ϭø{Ÿ Çe«ø£b˛e&É+ ˇø£ $wüj·T+ nsTT‘˚, ø±+Á¬>dt qT+&ç <ä÷øÏq e´øÏÔøÏ Ä {Ϭø{Ÿ Ç#˚Ãj·T&É+‘√ »X¯«+‘Y <äT'UÀ<˚«>∑+ ¬s{Ϻ+ô|’ {Ï.$ ‘Ós¡\T <ë{Ï Á|üeVæ≤k˛Ô+~. ªª$TeTà*ï (u≤s¡àsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\T) >±j·T|ü]∫q yês¡T mes¡T? qqTï _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT (sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥) ¬s+&√ kÕ] ø=&ç‘˚, ≈£îÁ≥≈£î H˚‘·è‘·«+ eVæ≤+∫+~ edüT+<Ûäs¡ sêCÒ. n‘·´+‘· u≤<Ûä‘√, |üXÊÑêÔ|ü+‘√ H˚qT #Óù|Œ<˚$T≥+fÒ M]<ä›s¡T Hê≈£î Á<√Vü≤+ ˝≤+{Ï~ #˚XÊs¡T, qqTï yÓ÷dü–+#ês¡T. πøe\+ »X¯«+‘Y dæ+>¥ øÏ e´‹πsø£+>± e÷Á‘·y˚T »]–q yÓ÷dü+ ø±<ä~. _.C….|æ $<ÛëHê\q÷, dæ<ë∆+‘ê\q÷ ≈£L&Ü yês¡T yÓ÷dü+ #˚XÊs¡Tµµ nì »X¯«+‘Y dæ+>¥ yêb˛j·÷s¡T. Ç+‘·ø° Äj·Tq s¡<ä›j˚T´ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À &Ü]®*+>¥ ˝Àø˘ düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ u≤s¡àsY øÏ ø±<äT. u≤s¡àsY e~* &Ü]®*+>¥ ˝À b˛{° #˚dæq »X¯«+‘Y dæ+>¥ n|ü⁄Œ&ÉT u≤s¡àsY Á|ü»*ï yÓ÷dü+ #˚dæq{≤¢ ø±<ë nqï~ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. ø±>± ‘·q eTqdüT˝À ø√]ø£qT u≤s¡àsY Á|ü»\øÏ n+≥>∑≥º&É+ ndü+<äs¡“¤ Áù|˝≤|üHê? ˝Òø£ <äT'UÀ<˚«>∑ |ü\e]+bÕ? 2009˝À »X¯«+‘Y dæ+>¥ qT _.C….|æ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+∫q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT>± sêCŸ Hê<Ûé dæ+π> ñHêïs¡T. ‘·q Ä{À ãjÓ÷Á>∑|ò”˝À eTVü≤eTà<é Ä© õHêïqT >=|üŒ ôd≈£î´\]düTº H˚‘·>± bı>∑&É&É+‘√ Äj·TqTï bÕغ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. Ä dü+>∑‹ì »X¯«+‘Y eT∞fl >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. 2009˝À ≈£L&Ü ‘·qqT sêCŸ Hê<Ûé ˇø£ |üP´Hé qT ≈£L&Ü ãVæ≤wüÿ]+#·ì Ø‹˝À ãVæ≤wüÿ]+#ês¡ì, ø±˙ bÕغ˝À eT∞fl #˚sêø£ Ä ñ<˚«>∑+˝À ÄHê{Ï <äT'K+ ˝…ø£ÿ≈£î sê˝Ò<äì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ªªbÕغ mìïø£\ ø£$T{° ÁbÕs¡+uÛÑ düe÷y˚XÊ\ nq+‘·s¡+ u≤s¡àsY $wüj·TyÓTÆ @ Á|üø£≥Hê #˚j·T˝Ò<äT. H˚qT sêCŸ Hê<Ûé dæ+>¥ øÏ bò˛Hé #˚XÊqT. Ä ‘·sê«‘· s√CÒ Hê≈£î Äj·Tq bò˛Hé #˚dæ {Ϭø{Ÿ Çe«&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T? eT] me]øÏ Ç#êÃs¡T? _.C….|æ es¡ÿsY øÏ ø±<äT Ç∫Ã+~. Ç{°e\ es¡≈£L _.C….|æì ‹{Ϻb˛dü÷Ô ø±+Á¬>dt qT+&ç bÕغ˝ÀøÏ <ä÷øÏq e´øÏÔøÏ {Ϭø{Ÿ Ç#êÃs¡T. Ç~ qqTï #ê˝≤ rÁe+>± >±j·T|ü]∫+~µµ n+≥÷ »X¯«+‘Y ø£˙ïs¡T ø±]Ãq+‘· |üì #˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT »X¯«+‘Y <äèwæº˝À ndü\T _.C….|æ, qøÏ© _.C….|æ nì ¬s+&ÉT bÕغ\T ñHêïsTT. Ç$ ¬s+&É÷ _.C….|æ ˝À|ü\H˚ ñHêïsTT. á ¬s+&ç+{Ï eT<Ûä´ bÕغ˝À rÁe b˛{° q&ÉTk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ qøÏ© _.C….|æ j˚T ¬>*∫+~. n+<äTπø »X¯«+‘Y øÏ {Ϭø{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. dæ<ë∆+‘ê\qT qeTTà≈£îì, bÕغ $<ÛëHê\qT qs¡qsêHê J]í+#·T≈£îqï ô|<ä› ‘·\ø±j·T\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT _.C….|æ ˝À >ös¡e+ ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT »X¯«+‘Y dæ+>¥ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ >± b˛{° #˚düTÔqï~ ‘·q ø√dü+ ø±<äT. u≤s¡àsY Á|ü»\ ø√dü+, yê] >ös¡e+ ø√dü+ e÷Á‘·y˚T. n˝≤π> $<ÛëHê\T, dæ<ë∆+‘ê\ >ös¡e+ ø√dü+ ≈£L&ÜqT. Ç˝≤+{Ï e\b˛‘·\qT uÛ≤s¡‘· Á|ü»\T mìï #·÷&É˝Ò<äT?

sê˙j·T≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. 200 $T*¢Á>±eTT\ bÕ\‘√ 50 Á>±eTT\ øÏdt$Tdt |ü+&ÉT¢ ‹q&É+ e\q qsê\ ìdü‡‘·TÔe, s¡ø£Ôb˛≥T, Bs¡Èø±\ yê´<ÛäT\T qj·TeTe⁄‘êsTT. n˝≤π> s¡ø£Ô+ X¯óÁuÛÑ|ü&É{≤ìøÏ, qsê\≈£î ã\eTT #˚≈£Ls¡{≤ìøÏ |ü~ øÏdt$Tdt |ü+&É¢qT ˙fi¯fl˝À y˚dæ u≤>± e⁄&Éø£u…{Ϻ >∑TE®>± #˚?dæ ‘ê>∑&É+ #˚j·÷\ì q÷´Á{°wüqT¢ dü÷∫düTÔHêïs¡T.

ø±|ò” ‘ê–‘˚ Ák˛ºø˘ e#˚à Á|üe÷<ä+ ‘·≈£îÿe eTVæ≤fi¯\T s√E≈£î ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\ ø±|ò” ‘ê–‘˚ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<ä≥. Åd”Ô\ Äs√>∑´+ yÓTs¡T>±Z ñ+ &Ü\+fÒ s√p ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\ ø±|ò” ‘·|üŒìdü] nì ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q z n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. ø±|ò”ì ùd$+#·&É+ <ë«sê Åk˛ºø˘ e#˚à Á|üe÷<ä+ 22`25 XÊ‘·+ es¡≈£î Ä&Éyê]˝À ‘·–Z+<äì d”«&ÉHé |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. eTTK´+>± >∑T+&Ó nHês√>∑´ |òü*‘·+>± e#˚Ã

|üø£åyê‘·+ e+{Ï$ ≈£L&Ü ø±|ò” ùdeq+ e\¢ <ä÷s¡eTe⁄ ‘êj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 39 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± eTVæ≤fi¯\ $÷<ä |ü~qïs¡ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T á |ü]XÀ<ÛäqqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±|ò” e\¢ ÇqT‡*Hé ôdì‡{Ï${° yÓTs¡T>∑T|ü&É≥+‘√ bÕ≥T Äøχ&É{Ïyé n+X¯+ ‘·>∑TZ‘·T+~. ÇHé|òü¢y˚TwüHé ‘·>∑TZ‘·T+~. á ø±s¡D≤\ e\¢ Åk˛ºø˘ e#˚à neø±X¯+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

k˛wü˝ŸMT&çj·÷˝À ª»Hê<Ûä´≈£åî&ÉTµ ôdf…Æs¡T¢ &çj·TsY #Ó. eTeTà*ï ø£å$T+#·T. z nC≤„ì #˚dæq n|ü#êsêìøÏ, <ëìï ÄHê&˚ ì\Bj·T ≈£î+&Ü ˝…’≥T rdüT ≈£îqï e÷ n\dü‘ê«ìï ø£å$T+#·T. qTe⁄« q\T>∑T]øÏ ø=‘·Ô>± |ü]#·j·T eTe⁄‘êe˙ qTe⁄« ø=ìï ø=‘·Ô Vü≤è<ä j·÷\qT yÓ*–kÕÔe˙ qTe⁄« ø=ìï ø=‘·Ô Äy˚XÊ\qT s¡–*kÕÔe˙ ÄX¯‘√ Äø±+ø£å‘√ düVæ≤+#ê+. Ç|ü⁄Œ&çø£ ‘ê≥ rkÕÔ+. III mìïe÷≥\T >∑Ts¡÷ ¬s+&ÉTqïs¡ >∑+≥\bÕ≥÷ fÒ≈£î\÷ ØfÒ≈£î\÷ ˝Òì q≥Hê yÓ’<äTwü´+. j·÷&ç¬ø ˝§¢kÕÔs¡T >∑Ts¡÷, Mfi¯ó¢ eTq*ï @eTqT ≈£î+{≤s¡T. bÕ|ü+ ∫qï J$‘·+. u≤$ #·T≥÷º >∑T+Á&É+>±, sö+&ÉT>± ˇø£ #·Áø£+˝À ∫≈£îÿ≈£îqï Ä Á|ü<˚X¯eTT+<˚ n<˚ yê] Äø±X¯+. Ä |ü<ä&ÉT>∑T\ ˙πs Äyêdü+. ô|’>± #Ó >∑y˚sê u§yÓTTàø£{Ï. m–]‘·H˚ïyê&ÉT ˝Òø£bı‘˚ dü]. III ˇø£ bÕغ. <ëìø√ $<Ûëq+. <ëìø√ |ü⁄düÔø£+. |üsê´es¡D+ ø√dü+ bÕ≥T |ü&É‘ê+. sêh Ä$sꓤe+ ‘·|üŒ y˚πs @ |ü+&É>± »s¡T|ü⁄ø√+. n+<äs¡÷ eT+ ∫>± ñ+&˚˝≤ düe÷C≤ìï e÷s¡TkÕÔ+. yÓ’<ä´+ n+<ä]ø° düe÷q+>± n+~ kÕÔ+. eTVæ≤fi¯\T ìs¡“¤j·T+>± ‹]π>˝≤ #·÷kÕÔ+. |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏåkÕÔ+.` nsTT+<ë? Ç+πøyÓTÆHê ñ+<ë? ñ+&É<äT˝Ò. ∫qï yÓT<ä&ÉT ‘·|üŒ ô|<ä› yÓT<ä&ÉT ñ+&˚ neø±X¯y˚T ˝Òì #√≥ Ç+‘·ø£+fÒ >=|üŒ ÄX¯j·÷\T @eTT+ {≤sTT. Ç$ ‘·|üŒ >=|üŒ $<ÛëHê\T ñ+{≤j·TH˚ Ä˝À#·q e÷Á‘·+ m˝≤ edüTÔ+~. nC≤„qeTT ñ|üX¯$T+#·T >±ø£. ‘·|ü⁄Œ. bÕ|üeTT X¯$T+#·TH˚yÓ÷ >±˙, nC≤„qeTT ñ|üX¯$T+#·<äT. Nø£{Ï ãTÁs¡˝À Á|ü$T<ä yÓ*–+ #ê\Hêï ø=+#Ó+ ù|¢düT+&Ü* ø£<äsê nqïj·÷. bÕغ $<ÛëqeT+fÒ @+ #˚kÕÔyÓ÷ #Ó|üŒ&É+ ø±<äTsê u…’, m˝≤ #˚kÕÔyÓ÷ #Ó|üŒ&É+. III Á|ü•ï+#·&Üìπø |ü⁄{≤º+. ø±˙, Á|ü•+#ê*‡qy˚M Á|ü•ï+#·+. ø£˙«ì j·T+{Ÿ>± ñ+&˚ Á|üX¯ï˝Òï y˚kÕÔ+. u…’ <ä y˚, eTeTà*ï Á|üX¯ï\T y˚ùdÔ e÷Á‘·+ düVæ≤+#·+. III ø±˙ >∑Ts¡÷, |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD n+fÒ @$T{Ï? N|ü⁄s¡T |ü≥Tº≈£îì s√&ÉT¢ }&Ée&ÉeT÷, VüQùdHé kÕ>∑sY Á&Ó&ç®+>¥ ≈£î ã&Ó®≥¢¬ø’ b˛sê&É≥e÷. ˝Òø£ bÕ¢dæºø˘ ìùw<Ûäe÷. ø=+<äs¡T dæìe÷ <Ó’¬sø£ºs¡¢qT y˚~ø£ møÏÿ+∫ msYÔ nesY bÕ{Ï+#·&Ée÷. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD ø√dü+ b˛sê&É≥eT+fÒ kÕÁe÷»´

yê<ëìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&É≥eTì Mfi¯¢≈£î mes¡T #ÓãT‘ês¡T. es¡∆e÷q <˚XÊ\ ˙{Ï˙ >±*˙ H˚\˙ Äes¡ D≤ìï <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï <√|æ&ç s¡÷bÕ ˝Ò+{§ ø£|üŒ\≈£î m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~. C…˙yê≈£î, $j·THêï≈£î \ø£å\T Ks¡Tà ô|≥Tº≈£îì yÓ[¢ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\‘√ <˚X¯+ ø±ì <˚X¯+˝À m+<äT≈£î n¬s düºsTT J$‘ê\T ‘ê´>∑+ #˚düT ≈£î+{≤s√ Mfi¯¢≈£î m˝≤ ns¡∆eTe⁄ ‘·T+~. sêÅcÕºìï $&ÉBdæq+<äT≈£î ø±<äTsê, <˚XÊìï nDTˇ|üŒ+<ä+‘√ nyÓT]ø± ø±fi¯¢ <ä>∑Zs¡ |ü&˚dæq+<äT≈£î ø±+Á¬>dt qT z&ç+#ê\qï $XÊ\<äè ø£Œ<Ûä+ #Ó >∑y˚sê u§eTà ô|≥Tº ≈£îqï+‘·e÷Á‘êH˚ ns¡∆yÓTÆb˛‘·T+<ë. |üsê´es¡D s¡ø£åq+≥! |üsê´es¡D s¡ø£åD! III eT+∫ düe÷»+, n+<äs¡÷ düe÷ q+. mHÓïìï ◊&çj·T˝Ÿ‡ >∑Ts¡÷, m+‘· MJ >∑Ts¡÷ m+‘· ø=‘·Ô<äq+‘√ |ü]eT [düTÔqïsTT >∑Ts¡÷. bÕغ $<ÛëqeT+fÒ k˛¢>∑Hé ø±<äTsê Hêj·THê Ä#·s¡D n˙ <ëìøÏ ˇø£ Á|üD≤[ø£, ø±s¡´Áø£eT+ ñ+{≤j·T˙ m˝≤ #ÓbÕŒ*‘·ìøÏ. ô|’>± ‹\ø˘ ø£$‘·«+ me&√ sêdæùdÔ #·~y˚dæ, >∑<ä›sY bÕ≥ ns¡∆+ ‘Ó*j·T ≈£î+&Ü bÕ&˚dæ! eTT+~~ #Ó|ü⁄Œ. ‘Ó\+ >±D≤ b˛sê≥+ m+<äT≈£î »]–+ <äqT ≈£î+≥THêïy√ #Ó|ü⁄Œ. ndü\T ˙≈£î ô|<ä›eTqTwüß\ ˇ|üŒ+<ä+˝À @y˚TeTTHêïjÓ÷ ‘Ó\TkÕ. eTT©ÿ nH˚ e÷≥ $Hêïyê. ‘=ø£ÿ˝À &Ó’˝≤>∑T\T Hê\T>∑T $dæ] m+≥¬s’ºHé #˚ùdùdÔ ˙ nC≤„HêìøÏ y˚Tø£|t y˚dæqfÒºqì ÁuÛÑeT|ü&ÉT‘·THêïyê! n+u≤˙\ n&ɶ >√\T <√|æ&ûøÏ nìïπ>≥÷¢ m‘˚Ôj·T &ÜìøÏ dæ<Ûä∆|ü&ɶyê&çì HÓ‹Ôq ô|≥Tº≈£îì

n+<äs¡÷ düe÷qeTj˚T düe÷»+ >∑T]+∫ $<Ûëq Á|üø£≥q #˚düTÔqïy˚` e÷ #Ó$˝À @yÓTÆHê ø£eT\+ |üPe⁄\T ø£ì|ædüTÔHêïj·÷. III düπs ø±ìjYT, Çe˙ï |üø£ÿq ô|≥Tº. ˙ qT+∫ Çìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷ <ÛëHê\qT Ä•+#·&É+ yÓÁ]yêfi¯ó¢ #˚ùd |üH˚. ø±ì ˇø£ÿ Á|üX¯ï≈£î »yêãT #Ó|ü⁄Œ. ˙≈£î ≈£î‘·T“B›Hé nHê‡Ø mes√ ‘Ó\TkÕ? ù|òdt Ä|òt >∑T»sê‘Y sêsTT {Ÿ‡qT qTe⁄« >∑Ts¡TÔ |ü≥º>∑\yê? >∑]“¤DT\ ø£&ÉT|ü⁄\T N*Ã. ≈£î≥T+ u≤\≈£î ≈£î≥T+u≤\qT Çfi¯¢˝À ã+ ~Û+∫ düJe<äVü≤Hê\T #˚dæ. M~Û˝À ã&ç˝À uÒø£Ø˝À ø£‘·TÔ\T >=&ɶfi¯ó¢ Á‹X¯S˝≤\T #˚‘·ã{Ϻ yÓ+{≤&ç y˚{≤&ç HÓ‘·TÔs¡T¢ bÕ]+∫q s¡ø£Ô|ü⁄yêdüq ˙ eTT≈£îÿ≈£î ‘Ó\TkÕ. yÓ÷&û $÷<ä qeTàø£eT+≥. ‘=ø£ÿ˝À~. III yÓ’<ä´+ n+<ä]ø° düe÷q+>±! mø£ÿ&ÉqT+∫ edüTÔ+~ >∑Ts¡÷. qTe⁄ #ê˝≤ eT+#êj·Tq nì #ÓãT‘·THêï #·+Á<äu≤ãT >±˙, me] rsê∆qïsTT‘˚ HÓ‹Ô$÷<ä b˛düT≈£î+≥THêïy√ Ä yÓ÷&û >±˙ @+ |”ø±s¡T? Á|üuÛÑT‘·« Äs√>∑´ dü+düú*ï HêX¯q+ #˚dæ, ì<ÛäT*e«ø£, ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\ u§ø£ÿkÕìï Á|üC≤<Ûäq+‘√ ì+ù|düTÔqï <=+>∑ Ç q÷‡´¬sHé‡ d”ÿeTT\ kÕÿeTT\ kÕeTT *ï HÓ‹Ôq ô|≥Tº≈£îì qTe⁄ e÷{≤¢&˚ e÷≥*ï mes¡T qeTTà‘ês¡T. ‘=ø£ÿ˝À dü<äT›\T #Ó_‘˚ qeTà&ÜìøÏ »q+ yÓÁ]>=Á¬s\ qT≈£îHêïyê. III u≤dü÷ qT$«+‘· Hê≥ø£+ Ä&É ≈£î+fÒ u≤>∑T+&˚~. kÕe÷qT´&ÉT kÕe÷ qT´&ÉT n+≥÷ <=+>∑»|ü+

#˚dü÷Ô Çìï ø√≥¢ Ks¡TÑ√ ôV’≤f…ø˘ bÕغ ˝≤+#ÛY #˚j·T≈£î+fÒ u≤>∑T+&˚~. nqedüs¡+>± &ÉãT“\T y˚dtº #˚XÊe⁄. kıeTTà ˙~ ø±<äT ø±ã{Ϻ ô|<ä› |òüs¡πø+ |ü&É<äT. qTe⁄ e÷Á‘·+ @+ #Ój·T> ∑\e⁄. ˙ &ç¬sø£ºsY bòÕ\º~. ãVüQXÊ yÓ÷&û >±s¡T Ç˝≤π> ø√] ñ+{≤s¡T. á Hê≥ø£+ n+‘ê Ä&ç dæìe÷{Ïø˘ >± á {Ï«düTº Çe«eTì #Ó|æŒ ñ+{≤s¡T. |æ∫ûqT\T ø±<äT >∑Ts¡÷ |ü∫à Hê≥ø±\qT ≈£L&Ü ø£∫Ñ·+>± |üdæ>∑ ≥º >∑\ #Ó’‘·q´o\Ts¡T. ˙ $H√<ë‘·àø£ Á|üdü+>∑+˝ÀH˚ ø£ìô|{≤ºs¡T. ˙ eTT+ <ä÷ yÓqTø± ìqTï q&ç|æ+#˚ X¯≈£îÔ˝… es√, á ø±s=Œπs{Ÿ sê»ø°j·T Áø°&É˝À ˙ kÕŒq‡¬s¢es√ »q+ düT\uÛÑ+>± Á>∑Væ≤+#ês¡T. III #·]Á‘·˝À Ç~ e÷eT÷˝Ò. ô|≥Tº ã&ç y˚ùd m‘·TÔ>∑&É˝À¢ uÛ≤>∑+>± #ê˝≤ eT+~ dæK+&ÉT\T s¡ø£s¡ø±\ düú\ø± ˝≤˝À¢ Ç˝≤ ne‘ês¡yÓT‹Ô Äô|’ |üì ø±>±H˚ n˝≤ düs¡T›≈£î+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|≥Tºã&çøÏ yÓ÷&û ø±yê*. n‘·ìø√dü+ s¡ø£s¡ø±\ s¡÷bÕ˝À¢ bÕÁ‘·˝À¢ ‘Ós¡$÷ <ä≈£î ‘√\Tu§eTà\T sêyê*. ø±>∑\ ø±s¡´+ rsêÃ*. n˝≤+{Ï πøs¡ø£ºπs Ç~. ø±ø£b˛‘˚ Ç~ ‘Ós¡$÷~ bÕÁ‘· ø±<äT, n+‘˚ ‘˚&Ü. q≥H=ø£ÿfÒ ø±eTHé. III m+‘· yÓ÷dü>±&ç$! yÓ÷dü>±&ÉT dæìe÷˝À $÷ nqïj·T´ q{Ï+#ê&ÉT. qTy˚«yÓ÷ #Ó >∑y˚sê u§eTà\T ô|≥Tº ≈£îHêïyé, •ekÕ>∑sY ø£$‘·«+ #·~yêyé, ‹\ø˘ ì ø√{Ÿ #˚XÊyé, ø=eTTs¡+ |ü⁄* dæìe÷ f…’{Ï˝Ÿ ô|≥Tº≈£îqïyé. ˙ >∑T]+∫ }Væ≤+#·T≈£îqï<=ø£{Ï, qTe⁄ #˚dæ+<=ø£{Ï. n+fÒ Ç+‘·es¡≈£L

qT$«∫Ã+~ z _\¶|t nqï≥Tº. ô|<ä› _\¶|t! ãø£sê ãHê*j·÷ Vü≤+ ø√. ã<ä›˝…’ b˛sTT+~. ì»s¡÷|ü+ ã≥ºã j·T˝…’b˛sTT+~ >∑Ts¡÷. Ç<=ø£ ôdÿ#Y. Ä ôdÿ#Y˝À qTy=«ø£ ^‘·. ¬s+&ÉT dæìe÷\T bòÕ¢|üsTT‘˚ #Ó]–b˛j˚T ^‘·. ˙≈£Lÿ&Ü ‘Ó*dæ sêyê*˝Ò. ˙ d”qT ‘·]–q s√Eq ˙πødæ >∑©¢ ©&És¡T ≈£L&É #·÷&É&Éì ‘Ó*ùd`˙ s√E ˙≈£î +~ nqïj·÷. ˝Ò<ë $÷ nqïj·T´qT #·÷ùdÔ ns¡∆eTe⁄~›. III dü+|òtT |ü]yêsY yêfi¯ó¢ Á|ü‹ <ëìø° >=&Ée #˚kÕÔs¡T. b˛düºsY˝À ø£èwüßï&çøÏ ø£fi¯¢CÀ&ÉT ô|&ç‘˚ >=&Ée. sêeTT&ç bòı{À {° wüsYº $÷<ä y˚ùdÔ >=&Ée. Væ≤+<ä÷<˚e‘·\ u§eTà ˝Ò&ûdt Vü‰+&é u≤>¥ $÷<ä ñ+fÒ >=&Ée. ø±˙ y˚T+ n˝≤ ø±<äT. #Ó u§eTà\T {° wüs¡Tº\ $÷<ë, ;s¡T eT>∑TZ\ $÷<ë, dæ>±sY ô|f…º\ $÷<ë nK]øÏ Vü≤yêsTT #Ó|ü⁄Œ\ $÷<ä ñHêï y˚T+ |ò”\e˝Ò<äT. n‘·ìï <Ûä]+#·&É+ bòÕwüHÓ’q+<äT≈£î >∑s¡«|ü&ܶ+. ø±˙ >∑Ts¡÷ bıs¡bÕ≥T #˚XÊ+. Á|ü‹ >=≥º+ >±&É÷ #Ó bòı{À ô|≥Tºø√&Üìï #·÷dæ }s¡Tø=ì bıs¡ bÕ≥T #˚XÊ+. ÄHê&˚ ˙πø+‘Ó\Tdüì n&ç>∑T+fÒ, ˙ C≤„qy˚T+{À Á|ü•ï+∫ ñ+fÒ Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ yÓ÷düb˛j˚Tyêfi¯¢+ ø±<äT. Ä‘·à\ $÷<ä qeTàø£+ ˝Ò<äT >±˙, #Ó >∑y˚sê u≤<Ûä‘√ ≈£î$T* b˛‘·T Hêï&ÉT. ìq~+#˚ >=+‘·T˝À $ì|æ+#˚ s¡÷|ü+. ìs¡“+<Ûäø±+&É≈£î m<äTs=&˚¶ >∑T+&Ó\ô|’ $ø£dæ+#ê*‡q ∫Á‘·+` Ç˝≤ ne÷qMj·T eT‘√Hêà<ä C≤‘·´ Vü≤+ø±s¡ s¡ø£ÿdæøÏ yÓTTøÏÿqyê&ç #˚‘· ∫øÏÿq+<äT≈£î nee÷quÛ≤s¡+‘√ ≈£î+– b˛‘·THêï&ÉT. III u…≥sY ˝Ò{Ÿ <˚Hé HÓesY. Ç|ü⁄Œ&=ø£ ãVæ≤s¡+>∑ ôV≤#·Ã]ø£. eTT+<äT ˙ Ç+{Ï >√&É $÷<ä #Ó u§eTà rôdjYT. ˙ dæìe÷˝À¢ ôd{Ÿ Áb˛|üغ˝À¢ #Ó u§eTàqT m&ç{Ÿ #˚ôdjYT. qTe⁄« yÓ÷&ç rs¡∆+ ‘ê>∑T‘êy√, #·+Á<äu≤ãT kÕŒq‡sY¶ bÕ≥ bÕ&ÉT≈£î+{≤y√ ˙ Çwüº+. ã{Ÿ. #Ó øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&ÉT. ˙øÏø£ Ä ns¡Ω‘· @ e÷Á‘·eT÷ ˝Ò<äT. ˙πø #ÓãT‘·T+~! $ì|ædüTÔ+<ë? III &çj·TsY #Ó. eTeTà*ï ø£å$T+#·T. z nC≤„ì #˚dæq n|ü#êsêìøÏ, <ëìï ÄHê&˚ ì\Bj·T ≈£î+&Ü ˝…’≥T rdüT ≈£îqï e÷ n\dü‘ê«ìï ø£å$T+#·T. qTe⁄« q\T>∑T]øÏ ø=‘·Ô>± |ü]#·j·T eTe⁄‘êe˙ qTe⁄« ø=ìï ø=‘·Ô Vü≤è<ä j·÷\qT yÓ*–kÕÔe˙ qTe⁄« ø=ìï ø=‘·Ô Äy˚XÊ\qT s¡–*kÕÔe˙ ÄX¯‘√ Ä ø±+ø£å‘√ düVæ≤+#ê+. Çø£ ‘ê≥ rkÕÔ+.

nyÓT]ø± ˇ‹Ô&ç‘√ ÁøÏ$Tj·÷qT e~˝Òdæq ñÁ¬øsTTHé ñÁ¬øsTTHé πø+Á<ä+>± eTs√ ¬s+&ÉT >∑T]Ô+#·<ä–q |ü]D≤e÷\T »]>±sTT. ˇø£{Ï: ÁøÏ$Tj·÷ qT+&ç ñÁ¬øsTTHé ‘·q ôd’Hê´\qT |üP]Ô>± ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+~. ¬s+&ÉT: pHé ˝À s¡cÕ´ q>∑s¡+ k˛∫˝À »s¡>∑e\dæq õ8 •KsêÁ>∑ düe÷y˚XÊìï õ7 Á>∑÷|ü⁄ <˚XÊ\T s¡<äT› #˚XÊsTT. ñÁ¬øsTTHé qT+&ç |üP]Ô kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√]q rsêàHêìï ÁøÏ$Tj·÷ Á|ü»\T ô|<ä› dü+K´˝À ã\|üs¡#·&É+‘√ ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T ‘·eTqT ‘êeTT dü«‘·+Á‘· <˚X¯+>± Á|üø£{Ï+#·T≈£î+~. Ä yÓ+≥H˚ s¡wü´Hé ô|ò&ÉπswüHé ˝À düuÛÑ´ ÁbÕ+‘·+>± #˚s¡TÃø√yê\ì s¡cÕ´≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+~. á <äs¡U≤düTÔqT ÄyÓ÷~dü÷Ô bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡íj·T+ rdüTø√>± n<Ûä´≈£åî&ç |ü⁄‹Hé dü+‘·ø£+‘√ n~ #·≥º+ nsTT+~. ÁøÏ$Tj·÷ ]|òü¬s+&É+qT #·≥º e´‹πsø£+>± Á|üø£{Ï+∫q |ü•ÃeT <˚XÊ\T Á|ü‹>± s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T Á|üø£{Ï+#êsTT. s¡cÕ´≈£î #Ó+~q yê´bÕs¡T\T, Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT &É»q¢ eT+~ es¡≈£L á Ä+ø£å\ |ü]~Û˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#êsTT. Ä+ø£å\≈£î nyÓT]ø± H˚‘·è‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± ◊s√bÕ <˚XÊ\T >=DT≈£îÿ+≥THêïsTT. s¡cÕ´ >±´dt qT n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î Ä <˚XÊ\T bı+<äT‘·THêïsTT. <ëì‘√ ˇø£ e÷~] yêDÏ»´ Ä+ø£å\qT ≈£L&Ü n$ Á|ü‹|òüT{ÏdüTÔHêïsTT.

ÁøÏ$Tj·÷ ÁbÕ+‘·+ s¡wü´Hé ô|ò&ÉπswüHé ˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± e÷]b˛j·÷ø£ nø£ÿ&É ñqï ñÁ¬øsTTHé ôd’ì≈£î\T |ü\Te⁄s¡T ÁøÏ$Tj·÷≈£î $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñÁ¬øsTTHé qT+&ç $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì n~Ûø±s¡T\T ÁøÏ$Tj·÷ sêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q|üŒ{Ïø° ÁøÏ$Tj·÷ Ä‘·à s¡ø£åD <äfi≤\T yê]ì ìs√~Û+#êsTT. Á|ü»\T Á|ü<äs¡Ùq\T rdü÷Ô ñÁ¬øsTTHé ôd’ì≈£î\qT yÓ[¢b˛yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ëì‘√ ÁøÏ$Tj·÷˝Àì |ü\T ñÁ¬øsTTHé ôd’ìø£ kÕ∆esê\˝À ôd’ì≈£î\T _≈£îÿ _≈£îÿ eT+≥÷ >∑&çbÕs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ÁøÏ$Tj·÷˝Àì ñÁ¬øsTTHé $<Û˚j·T ôd’ì≈£î\qT yÓ+≥H˚ nø£ÿ&ç qT+&ç yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#·T≈£î+{≤eTì k˛eTyês¡+ ‘ê‘êÿ*ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇ˝…ø±‡+&ÉsY ‘·T]ÃH√yé bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. Ä yÓ+≥H˚ ñÁ¬øsTTHé ã\>±\T, yê] ≈£î≥T+u≤\T ÁøÏ$Tj·÷ qT+&ç yÓqøÏÿ e#˚Ãj·÷*‡+~>± Ä<˚XÊ\T yÓfi≤flsTT. ‘·<ë«sê ÁøÏ$Tj·÷‘√ ñqï ∫e] HêeTe÷Á‘· ã+<Ûëìï ñÁ¬øsTTHé ‘Ó+#·T≈£îqï≥T¢ nsTT+~. ÁøÏ$Tj·÷ z&Éπse⁄ q>∑s¡+ |òæjÓ÷&√dæj·÷ q>∑s¡+˝À ñÁ¬øsTTHé ≈£î eT¬s’Hé kÕ∆es¡+ ñqï~. s¡cÕ´ nqT≈£L\ Ä‘·à s¡ø£åD ã\>±\T k˛eTyês¡+ á kÕ∆es¡+ô|’øÏ yÓ[fl kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïsTT. <ëì‘√ ‘·eT

ã\>±\qT |üP]Ô>± ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√ø£ ‘·|üŒì |ü]dæ∆‹ ñÁ¬øsTTHé ≈£î @s¡Œ&ç+~. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘êìø£˝≤¢ ÁøÏ$Tj·÷˝À ‘·eT ã\>±\T mes¡÷ ˝Òs¡ì ñÁ¬øsTTHé Á|üø£{Ï+∫+~. ªªñÁ¬øsTTHé ôd’ì≈£î\+‘ê s¡cÕ´≈£î $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#·&É+ nsTTHê #˚XÊs¡T, ˝Ò<ë ÁøÏ$Tj·÷qT e~* yÓqøÏÿ sêe&É+ nsTTHê #˚XÊs¡Tµµ nì ñÁ¬øsTTHé ñ|ü Á|ü<Ûëì s¡TdüÔyéT ‘Ó$TsêZ*j˚Tyé |üÁ‹ø£\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ÁøÏ$Tj·÷˝À ñÁ¬øsTTHé ≈£î 189 $T\Á{° edü‘·T\T ñHêïj·T˙ yê≥ìï+{Ïô|’Hê Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡cÕ´ |ü‘êø±\T m>∑Ts¡T‘·THêïj·Tì s¡cÕ´ s¡ø£åD eT+Á‹‘·« XÊK ‘Ó*|æ+~. k˛eTyês¡y˚T s¡ø£åD eT+Á‹ ôdØZ c˛sTT>∑T ÁøÏ$Tj·÷ dü+<ä]Ù+#ês¡T. ùdyêdüÔb˛˝Ÿ ˝Àì s¡cÕ´ HÍø± kÕ∆esêìï dü+<ä]Ù+#êø£ ñÁ¬øsTTHé ã\>±\‘√

e÷{≤¢&Üs¡T. ÁøÏ$Tj·÷˝ÀH˚ ñqï≥¢sTT‘˚ s¡cÕ´ ôd’ì≈£î\≈£î Ç#˚à y˚‘·Hê˝Ò yê]ø° #Ó*¢kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ñÁ¬øsTTHé y˚‘·Hê\ ø£+fÒ s¡cÕ´ y˚‘·Hê\T m≈£îÿe. <ëì‘√ |ü\Te⁄s¡T ôd’ì≈£î\T s¡cÕ´≈£î $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. õ8 düe÷y˚X¯+ s¡<äT› eTs√yÓ’|ü⁄ |ü•ÃeT <˚XÊ\T s¡cÕ´ô|’ Á|ürø±s¡ #·s¡´\qT ø=qkÕ–+#ês¡T. pHé ˝À »s¡>∑qTqï õ8 Á>∑÷|ü⁄ <˚XÊ\ düe÷y˚X¯+ ‘êeTT s¡<äT› #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. õ7 Á>∑÷|ü⁄ <˚XÊ\T, s¡cÕ´ ø£*dæ õ8 Á>∑÷|ü⁄ @s¡Œ&ç+~. @Á|æ˝À »s¡>∑e\dæq õ8 <˚XÊ\ $<˚o eT+Á‘·T\ düe÷y˚XÊ\qT ≈£L&Ü s¡<äT› #˚düTø√yê*‡+~>± dü\Vü‰ Ç#êÃeTì õ7 ≈£L≥$T ‘Ó*|æ+~. nyÓT]ø±, Á_≥Hé, ÁbòÕHé‡, »s¡à˙, »bÕHé, Ç≥©, ¬øq&Ü <˚XÊ\T õ7

≈£L≥$T˝À düuÛÑ´ <˚XÊ\T. Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· dü+|üqï <˚XÊ*$. s¡cÕ´ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT nyÓT]ø±‘√ b˛{°>± Ä~Û|ü‘·´+ #Ó˝≤sTT+∫q H˚|ü<Ûä´+, s¡cÕ´ e<ä› ñqï n‘ê´<ÛäTìø£ Äj·TT<Ûä dü+|ü<ä, düVü≤» eqs¡T\T? M≥ìï+{Ï <äècÕº´ õ7 <˚XÊ\T s¡cÕ´‘√ ø£*|æ õ8 ≈£L≥$Tì @sêŒ≥T #˚XÊsTT. ø±˙ õ7 qT e÷Á‘·+ n$ s¡<äT› #˚j·T˝Ò<äT. ÁøÏ$Tj·÷˝À ]|òü¬s+&É+ »]–‘˚ õ8 düe÷y˚XÊìï s¡<äT› #˚düT≈£î+{≤eTì ÁøÏ$Tj·÷ dü+øå√uÛÑ+ yÓTT<ä\sTTq|üŒ{Ï qT+&û õ7 ≈£L≥$T Á|üø£{Ïdü÷Ô e∫Ã+~. ÁbòÕHé‡ nsTT‘˚ õ8 qT+&ç s¡cÕ´qT düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ÁbòÕHé‡ Á|üø£≥qqT ìsê∆]dü÷Ô Ç‘·s¡ <˚XÊ˝ÒM Ç+‘·es¡≈£î Á|üø£≥q C≤Ø #˚dæq≥T¢ ˝Ò<äT. á H˚|ü<Ûä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ õ7 ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ç+~. ñÁ¬øsTTHé ô|’ $T\Á{° #·s¡´≈£î Á|ürø±s¡+>± düe÷y˚X¯+ s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ õ7 <˚XÊ\ eT<Ûä´ HÓ<äsê¢+&é‡ sê»<Ûëì ùV≤>¥ ˝À #·s¡Ã\T »]>±j·Tì |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. nDT uÛÑÁ<ä‘ê •KsêÁ>∑ düe÷y˚X¯+ (q÷´øÏ¢j·TsY ôd≈£L´]{° dü$T{Ÿ) ø√dü+ ùV≤>¥ ˝À düe÷y˚X¯+ nsTTq dü+<äs¡“¤+>± õ7 düuÛÑ´ <˚XÊ\T ñÁ¬øsTTHé (ÁøÏ$Tj·÷) $wüj·TyÓTÆ #·s¡Ã\T »]|æ ˝≤+#Û·q ÁbÕj·T+>± s¡<äT› ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#êsTT. ªªs¡cÕ´ ‘·q <Û√s¡DÏ e÷s¡TÃ≈£îH˚ es¡≈£L õ8 ˝À y˚TeTT

bÕ˝§Zq&Üìï düôdŒ+&é #˚düTÔHêïeTT. õ 8 düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± »]π> yê‘êes¡D+ @s¡Œ&˚ es¡≈£L á |ü]dæ∆‹ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. pHé ˝À ‘·\ô|{Ϻq õ8 düe÷y˚XÊ\≈£î ã<äT\T>± õ7 düe÷y˚XÊ\T »s¡T|ü⁄‘êeTT. k˛∫øÏ ã<äT\T Áãùd˝Ÿ‡ ˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+~µµ nì õ7 <˚XÊ\ ñeTà&ç Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. ªªy˚TeTT Ç|üŒ{Ïπø s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#êeTT. ◊s√bÕ, ¬øq&Ü, »bÕHé <˚XÊ\‘√ düeTq«j·T |üs¡Tdü÷Ô á Ä+ø£å\T $~Û+#êeTT. dü+øå√uÛ≤ìï s¡cÕ´ Ç+ø± ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘˚ y˚TeTT eT]+‘· rÁe #·s¡´\≈£î ~>∑T‘êeTT. s¡+>±\yêØ>± Ä+ø£å\T $~ÛkÕÔeTT. s¡cÕ´ Ä]∆ø£ e´edü∆ô|’ >∑D˙j·TyÓTÆq Á|üuÛ≤e+ |ü&˚≥T¢>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTTµµ nì õ7 ≈£L≥$T n~Ûø±] ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. Ç˝≤ #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° s¡cÕ´ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+˝À nyÓT]ø±, ◊s√bÕ\ eT<Ûä´ rÁe $uÛÒ<ë\T ñHêïsTT. eTTK´+>± j·T÷s√ CÀHé Hêj·T≈£î&ÉT »s¡à˙πø Ä+ø£å\T eT]+‘· eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl&É+ Çwüº+ ˝Ò<äT. s¡cÕ´ nedüs¡+ yê]øÏ Ä kÕ∆sTT˝À ñqï~. ø±˙ nyÓT]ø± ˇ‹Ô&ç‘√ ◊s√bÕ <˚XÊ\T ≈£L&Ü Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. e´øÏÔ>∑‘· kÕ∆sTTπø |ü]$T‘·yÓTÆq á Ä+ø£å\T $$<Ûä s¡+>±\ $÷~øÏ eTfi‚fl neø±X¯+ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, e÷]à 26: q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ sê»eT+Á&ç q>∑sê_Ûeè~∆øÏ dü+ã+~Û+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ mìïø£\ Á|üD≤[ø£qT Ä bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√s¡T+ ≥¢ ãT∫Ãj·T´#Í<ä], y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì |ü+‘·+ s¡»˙ X‚wükÕsTT, bÕغ |ü]o\≈£î&ÉT $qTø=+&É düTÁãVü≤àD´+\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì |ü+‘·+ s¡»˙X‚wü kÕsTT ìyêdü>∑èVü≤+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑sêìï

nuÛÑ´s¡T∆\ |òæsê´<äT\ô|’ y˚+≥H˚ düŒ+~+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, e÷]à 26: mìïø£\˝À b˛{Ï#˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T |ü\T düeTdü´\ô|’ ù|{Ϻq |æsê´<äT\qT y˚+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ÄsY.&ç.ˇ eTTs¡[ n~Ûø±s¡T\qT n<˚•+#ês¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q |ü\T $wüj·÷\ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&çHês¡T. ì|òü÷ ãè+<ë \T, ìj·Te÷e[ ãè+<ë\T #Óø˘ b˛dtº Ç˝≤ Á|ü‹ #√≥ ì|òü÷ ãè+<ë\T |ü]ƒwüº+>± u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. mìïø£\T ìã+<ÛäqqT mes¡T n‹Áø£$T+∫q #·s¡´\T rdüTø=yê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT n<˚•+#ês¡T. mìïø£\ e´j·T+ô|’ ì|òü÷ ø£$T{Ï\T Á|ü‘˚´ø£ <äTèwæº kÕ]+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ n~Ûø±] ôd˝Ÿ bò˛HéqT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. $$<ä sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü#ês¡+ ô|’, ñπs–+|ü⁄\ ô|’ <äTèwæº ô|≥º\Hêïs¡T. me]¬ø’Hê ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$TùdÔ mìïø£\ n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚j·÷\Hêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ (ˇ+>√\T) –<ä›\÷s¡T, e÷]à 26: u…’ø˘ ô|’ yÓ\÷Ô n<äT|ü⁄ ‘·|æŒq |òüT≥q\T Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. eT+&É\+˝Àì ‹e÷à|ü⁄sY e<ä› »]–q á Á|üe÷<ä+ >∑T]+∫ kÕúì≈£î\T düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ø£+uÛÑ+ eT+&É\+ ‘·T]yÓTfi¯¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥s¡+>∑j·T´ eTÚ˝≤* u…’ø˘ ô|’ –<ä›\÷s¡T y˚\TÔ+&É>± e÷s¡Z+ eT<Ûä´˝À á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. u≤~‘·T\qT –<ä›\÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« ndüŒÁ‹øÏ 108 ‘·s¡[+#ês¡T.

&çyÓ’&ÉsYô|’øÏ <ä÷düT≈£îyÓ[flq ˝≤Ø uÀ˝≤Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷s¡Tºs¡T, e÷]à 26: e÷s¡Tºs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ e÷s¡Tºs¡T b˛©dt ùdºwüHé düMT|ü+˝À ˝À&ÉT‘√ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. b˛©düT\T eT]j·TT nø£ÿ&ç yê] ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+ AP 7X 3229 HÓ+ãs¡T >∑\ ˝≤Ø <ä]Ù˝À ø£Ás¡\T ˝À&é #˚düTø=ì Ä ˝…≥TqT n$XÊsTTbÕ˝…+ #˚s¡Ãe\dæ ñqï~. <ä]Ù qT+&ç ãj·T\T <˚] n$XÊsTTbÕ˝…+ yÓfi‚fl <ë]˝À C≤rj·T s¡eT<ë]ô|’ e÷s¡Tºs¡T düMT|ü+˝À b˛©dt ùdºwüHé m<äTs¡T>± &çyÓ’&ÉsY MT<ä≈£î <ä÷düT≈£î yÓ[fl n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ s¡eT<ë]øÏ n&ɶ+>± düTe÷s¡T sêÁ‹ 2 >∑+ˆˆ ÁbÕ+‘·+˝À uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. ˝≤Ø˝À Á&Ó’esY, ø°¢qsY \‘√ bÕ≥T ˝À&éqT ~+|ü⁄≥≈£î eTTsƒê yês¡T ≈£L&Ü Ç<ä›s¡T ñHêïs¡T. n+<äT˝À yêfi¯ófl #Ó|æŒq Á|üø±s¡+ Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡D+ Á&Ó’esY ìÁ<äb˛‘·÷ ã+&ç ‘√\≥+ e\¢ ã+&ç n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ &çyÓ’&ÉsY MT<ä≈£î møÏÿ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À Á&Ó’esY‘√ bÕ≥T ø°¢qsY≈£î <Óã“\T ‘·>∑T\>± b˛©düT\T yÓ+≥H˚ yê]ì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. me]ø° ÁbÕD qwüº+ »s¡>∑˝Ò<äT.

nÁø£eT ÇdüTø£ Á‘·e«ø±\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T (eT&Éq÷s¡T) e÷]à 26: eT&Éq÷s¡T, á‘·eTTø£ÿ\ Á>±eT |ü+#êsTT‹ |ü]~Û˝À CÀs¡T>± ø√qkÕ>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ e÷|ò”j·÷. sêÁ‹ y˚\ Á{≤ø£ºs¡¢ <ë«sê ÇdüTø£ ‘·]*+|ü⁄ e\q rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·Tqï Á|ü»\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ~ìøÏ dü+ã+~Û+∫q yÓTÆì+>¥ Ä~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·T&Éq≥T¢>± e«eVü≤]düTÔHêïs¡T. ~ìô|’ yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #·s¡´ rdüTø√yê\ì Á|ü»\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

>√&É |üÁ‹ø£\qT ‘=*–+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=+&˚|æ e÷]à 26: mìïø£\ dü+Á>±e÷ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á>±e÷\˝À n+{Ï+∫q sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q >√&É |üÁ–ø£\qT ‘·ø£åDy˚T ‘=\–+#ê\ì j·T+.&ç.y√ ‘·\T|ü⁄\ lìyêdüsêe⁄ dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕ∆ìø£ eT+&É\ n_Ûeè~∆ ø±sê´\j·T+˝À |ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷\˝À $yê<ë\qT Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ >=&É |üÁ‹ø£˝Òqì >√&É |üÁ‹ø£\ <ë«sê á Á|ü#êsêìï #˚j·T≈£î+&É ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. >√&É\qT, $<äT‘·TÔ düúu≤\qT $$<Ûä #√≥¢ s¡+>∑T\‘√ bÕغ >∑Ts¡TÔ\T ñqï≥¢‘˚ yê{Ïì ‘=*–+#ê\Hêïs¡T. u≤“qs¡T¢ ø£≥º≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì ôdÁø£≥Ø\T ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

n‘·´~Ûø£ <Ûäs¡ s¡T.126 Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=+&˚|æ e÷]à 26: ø=+&Ó|æ 25 e b˛>±≈£î y˚\+ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q y˚\+˝À n‘·´~Ûø£ <Ûäs¡ s¡T126 qyÓ÷<Ó’+ ~. eT+&É\+˝Àì eTT>∑∫+‘·\, HÓq÷ïs¡TbÕ&ÉT, >∑TÁs¡|ü&çj·T Á>±eT\qT+&ç s¡T 520 b˛>±≈£î uÒfi¯ófl y˚\+≈£î ô|≥º>± 496 uÒfi¯ófl ø=qT>√\T nj·÷´sTT. n+<äT˝À n‘·´~Ûø£ <Ûäs¡ s¡T 126 ø±>± n‘·´\Œ+ 109 s¡÷bÕj·÷\T qyÓ÷<Ó’q≥T¢ y˚\+ n~Ûø±] bÕs¡∆kÕs¡~Û ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

¬>\Tù| ˝ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã*¢≈£îs¡e, e÷]à 26: sêqTqï kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ $»j·T≈£î \ø£å´+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì #˚j·÷ \ì ‘˚<ÓbÕ Hêj·TT≈£î&ÉT ø£s¡D+ yÓ+ø£fÒwt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À »]–q eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTy˚ XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n~Û‹>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´Hês¡j·TD, ∫&ç b˛‘·T eTkÕÔ qj·T´, sêC≤sêe⁄ @\÷Ã] s¡M+Á<äu≤ãT, \ø£åàj·T´, u…’s¡|ü⁄H˚ì n»jYT ≈£îe÷sY , Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, sêe÷sêe⁄, lìyêdüsêe⁄, @&ÉTø=+&É\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|üP]Ô nsTTq Ç+≥sY |ü]ø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡÷Ãs¡T, e÷]à 26: eT+>∑fi¯yês¡+‘√ Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·Œs¡ eT]j·TT ãT<Ûäyês¡+‘√ Ç+≥sY ~«‹j·T dü+e‘·‡s¡ |ü]ø£å\T eTT–XÊsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À $<ë´s¡T∆\T ‹Áe Çã“+<äT\T |ü&ɶs¡H˚ #ÓbÕŒ*. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ã+<é\ ø±s¡D+>± ø√ìï ø±fi≤XÊ\˝À ∫e] es¡≈£î dæ\ãdt |üP]Ô ø±ø£ bıe&É+‘√ $<ë´s¡T∆\T Çã“+~ |ü&ܶs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘√ yÓTT<ä\e⁄‘·Tqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü]ø£å\T |üø£{Ÿ“+~>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<ä›yÓTT‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T.

{Ï&ç|æ mìïø£\ Á|üD≤[ø£ $&ÉT<ä\ düT+<äs¡+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î ˇø£ düeTÁ>∑ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤ÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à @&Ü~ »]π> >√<ëe] |ü⁄wüÿsê\qT ≈£î+uÛÑy˚Tfi≤ ‘·s¡Vü‰˝À C≤rj·TkÕúsTT˝À ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<˚˝≤ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£+b˛düTºj·÷s¡T¶ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì, #Ó‘·Ô qT+∫ $<äT´‘Y ‘·j·÷Ø bÕ¢+≥¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì

‘Ó*bÕs¡T. düeTÁ>∑ uÛÑ÷>∑s¡“¤ eTTs¡T>∑T˙{Ï bÕs¡T<ä\ e´edüúqT neT\T #˚sTT+∫ eTTs¡T>∑T˙{Ï u…&É<äqT ìyê]kÕÔeTì, >√<ëe] qB »\ø±\TcÕ´ìï ìyê]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&ÜkÂø£sê´\T yÓTs¡T>∑T|ü]∫ ùdº&çj·T+\ ìsêàD≤\T #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ |üìrs¡TqT yÓTs¡T>∑T|ü]∫ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫ ù|<ä esêZ\≈£î

Á|ü<ÛëqbÕغ\qT y˚~ÛdüTÔqï n+‘·sêZ‘· $uÛÒ<Ûë\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 26:á HÓ\ 30q »s¡>∑qTqï HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq+>± b˛{°˝À ñqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\≈£î n+‘·s¡Z‘· $uÛÒ<Ûë\T ô|<ä› düeTdü´>± ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ‘·s¡|òü⁄q nãT›˝Ÿ nJ<é b˛{° #˚düTÔqï dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. áj·Tq H˚s¡T>± yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì dü+Á|ü~+∫ HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± {Ϭø{Ÿ dü+bÕ~+#·>±, {Ï&ç|æ d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ #=s¡e‘√ q>∑s¡+˝Àì Á|üeTTK ∫qï|æ\¢\ &Üø£ºsY C…&é.•eÁ|ükÕ<é {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q y˚Tj·T sY nuÛÑ´]ú>± b˛{°˝À ñHêïs¡T. Çø£ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì 54 &ç$»q¢˝À 75 XÊ‘·+ d”≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T b˛{° #˚dæq ø±+Á¬>dt bÕغ á s√E es¡≈£î y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#·Tø√˝Òø£b˛>±, á ¬s+&ÉT bÕغ\T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢ HÓ\ø=qï düeTà‹ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ÁbÕDdü+ø£≥+>± e÷]+~. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú nJ<é≈£î HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ Ç+#ÛêØ® bıqïuÀsTTq nì˝Ÿ≈£îe÷sY j·÷<äyé, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ Ç+#Ûê]® ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬ss¡ &ç¶ e´‹πsø£+>± |üì#˚düTÔqï düeTj·T+˝À

HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ uÛ≤sêqï+‘ê uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì nuÛÑ´]ú $»j·T+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T.Çø£ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝À C…&é. •eÁ|ükÕ<éqT H˚s¡T>± k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶ ã\|üs¡TdüTÔ+ &É>±, Äj·Tq e´‹πsø£ eØZj·TT˝…’q ø√≥+¬s&ç¶ lìyêdüT\ ¬s&ç¶ e÷J HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ ‘êfi¯flbÕø£s¡y˚Tw t¬s&ç¶\T e´‹πsøÏdüTÔ qï≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. ø√≥+¬s&ç¶lìyêdüT\ ¬s&ç¶ ‘=* qT+∫ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ {Ϭø{ŸqT Ä•düTÔ+&É>±, Ç{°e\ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫à {Ï&ç|æ˝À #˚]q H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq≈£î {Ϭø{Ÿ Çe«&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. B+‘√ rÁe ìsêX¯≈£î >∑T¬s’q ø√≥+¬s&ç¶ lìyêdüT\ ¬s&ç¶, y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úøÏ düVü‰j·T+ #˚ùd $wüj·T+˝À yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. Çø£ õ˝≤¢˝À @<√ ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç {Ϭø{ŸqT Ä•+∫q e÷J myÓTà˝Ò´ ‘êfi¯flbÕø£ s¡y˚Twt¬s&ç¶ uÛ≤s¡´ ‘êfi¯flbÕø£ nqTsê<Ûä≈£î {Ϭø{Ÿ sêø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT ≈£L&Ü rÁe ìsêX¯ìdüŒèVü≤\‘√ ñHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ •eÁ|ükÕ<é ¬>\T|ü⁄ ô|’ Äj·Tq≈£î >∑TãT\T |ü≥Tº≈£î+~. HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ˝Àì 54 yês¡T¶\˝À 3,60y˚\eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, n+<äT˝À

58y˚\eT+~ eTTd”¢+ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. Ms¡+ ‘ê yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú nãT›˝Ÿ nJ<é≈£î düVü≤ø£]+#·>∑*–‘˚ Äj·Tq $»j·T+ q˝Ò¢s¡T MT<ä q&Éø£ ø±>∑\ <äT. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À eTTd”¢+\T m+‘·es¡≈£î Äj·Tq≈£î kÕqT≈£L \+>± düŒ+~kÕÔs¡H˚~ Á|ü<Ûëq düeTdü´ ø±>±, ‘êqT eTTd”¢+ yÓTÆHê]{° esêZìøÏ #Ó+~q yê&çqì, ‘·q≈£î z≥T y˚ùdÔ eTTd”¢+\ kÕe÷õø£, Ä]úø£ Á|ü>∑‹øÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q s¡+>∑+˝À ñqï C…&é. •eÁ|ü kÕ<é ;d” ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyês¡T. Äj·Tq ôd’‘·+ ;d”\ z≥¢ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+&É>±, eTTì‡|ü˝Ÿ y˚Tj·TsY {Ϭø{ŸqT Ä•+∫ $|òü\yÓTÆq ;d” ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q q÷HÓeT*¢ ø±s¡T®q j·÷<äyé düVü‰j·Tìsêø£s¡D #˚düTÔHêï s¡T. düe÷»+˝À ñqï‘·yÓTÆq &Üø£ºsY eè‹Ôì #˚|ü{Ϻq •eÁ|ükÕ<é kÂeTT´&˚ ø±≈£î+&Ü, bÕغ˝À ø£wæº+∫ |üì#˚dæq e´øÏÔ nH˚ dæ+|ü‹ ñ+~. nsTT‘˚ Äj·Tq Á|ü»˝À¢ ô|<ä›>± yÓfi¯flø£b˛e&É+‘√ z≥s¡T¢, Äj·Tq yÓ’|ü⁄ @ y˚Ts¡≈£î düŒ+~ kÕÔs¡qï~ Á|ü<Ûëq düeTdü´. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s+&ÉT bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ >±*˝À y˚˝≤&ÉT‘√+~. @ bÕغ nuÛÑ´]ú ¬>*∫Hê n‹ dü«\Œ y˚TC≤]{°‘√H˚ ãj·T≥ |ü&˚ neø±XÊ\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

ÄqyêsTTrøÏ ‹˝À<äø±\T Ç∫Ãq sê»ø°j·T bÕغ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ #Ó’s¡àHé |ü<ä$øÏ b˛{° #˚ùd yê]ù|s¡T eTT+<äT>±H˚ Á|üø£{Ï+#˚ ÄqyêsTTrøÏ nìï sê»ø°j·TbÕغ\T ‹˝À<äø±\T Ç#êÃs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± |ü˝≤Hê nuÛÑ´]ú nì eTT+ <äT>±H˚ Á|üø£{Ï+#˚ Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T, ñ|üdü+Vü≤s¡D Á|üÁøÏj·T \T |üP]Ô nsTTq|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝À nìï sê»ø°j·TbÕغ\˝À $uÛÒ<ë\T ñ+&É&É+, ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú \T b˛{°ø° ~>∑&É+‘√ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#˚ <ÛÓ’sê´ìï @ bÕغ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, düs¡«Á‘ê $\|æk˛Ô+~. >∑‘·+˝À Á|ü<ÛëqbÕ Øº\˙ï #Ó’s¡àHé |ü<ä$øÏ |ü˝≤Hê nuÛÑ´]ú nì eTT+<äT>±H˚ Á|üø£{Ï+#˚$. á kÕ] mìïø£\˝À Ä |ü]dæú‹ @ e÷Á‘·+ ø£qã&É≥+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝Àì 52 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\T nìï kÕúHê\˝À b˛{°#˚ düTÔ+&É>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 43kÕúHê˝À¢, _C…|æ

32 kÕúHê\˝À b˛{° #˚k˛Ô+~. ákÕ] õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé|ü<ä$ì ;d” eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ #ê˝≤eT+~ H˚‘·\T á |ü<ä$ ø√dü+ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. 52 »&ûŒ{°d” kÕúHê\˝À 26 kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯\T πø{≤sTT+∫q|üŒ{Ïø° »qs¡˝Ÿ kÕúHê\˝À ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\qT b˛{°øÏ ~+|ü&É+‘√ á mìïø£\˝À b˛{° rÁe+>± ñ+<äì #Ó|üŒe #·TÃ. á #Ó’s¡àHé |ü<ä$ô|’ Hêj·T≈£î\T ø£qTï y˚j·T&É+‘√ ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ˝Àì eTVæ≤fi¯\qT b˛{°øÏ ì\bÕs¡T. õ˝≤¢˝À nìï sê»ø°j·T bÕغ\˝À $uÛÒ<ë\‘√ bÕ≥T esêZ\T ñ+&É&É+‘√ eTT+<äT>± #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì Á|üø£{ÏùdÔ sêqTqï mìïø£˝À¢ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Á|ü<Ûëq Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ;-bòÕsê\ |ü+|æD° |üP]Ô #˚j·T˝Ò<äT. á mìïø£\˝À b˛{° rÁe+>± ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì Hêj·T≈£î\T ‘·eT ‘·eT nqT#·s¡T\≈£î {Ϭø{Ÿ Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î rÁe+

>± b˛{° |ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À nsTT‘˚ ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ õ˝≤¢|ü]o\ ≈£î\T>± e∫Ãq qsê‡>ö&éqT ì\Bj·T&É+‘√ bÕ≥T Äj·TqqT ù|òTsêyé #˚XÊs¡T. uÀ‘Y, ø±Hê|üPsY, eTT<∏√˝Ÿ, ìs¡à˝Ÿ, eT+∫sê´\ ‘·~‘·s¡ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ‘·eT es¡Z+ yê]øÏ {Ϭø≥T¢ sêø£b˛e&É+‘√ Hêj·T≈£î\T sêJHê e÷\T ôd’‘·+ #˚XÊs¡T. es¡Tdü>± e∫Ãq mìïø£\‘√ Hêj·T≈£î\≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T sê»ø°j·T+>± qwüºb˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. eTTì‡|ü˝Ÿ, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ $wüj·TyÓTÆ >∑‘·+˝Àmqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± Hêj·T≈£î\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìï\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï sê»ø°j·T+>± ‘·q ñì øÏøÏ Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, Hêj·T≈£î\T Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]+#ês¡T. mìïø£\ nq+‘· s¡+ |òü*‘ê\T e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú m+|æø£ $wüj·TyÓTÆ ìs¡ísTT+#·Tø√yê\ ì sê»ø°j·TbÕغ\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ãVæ≤s¡ÿ‘·yÓTÆq es¡Z $uÛÒ<ë\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À es¡Z $uÛÒ<ë\T eTs√kÕ] ãVæ≤s¡Z‘·eTj·÷´sTT. õ˝≤¢˝À ìs¡à˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, e÷J myÓTੇ Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ esêZ\T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶~ ô|’ #˚sTT ø±e&É+‘√ n~ÛcÕºq+ e<˚› ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î myÓTੇ es¡Z+ düe÷j·T‘·ÔyÓTÆ+~. á ¬s+&ÉT mìïø£\˝À ‘·eT esêZìøÏ #Ó+~q yê]øÏ, {Ϭø≥T¢ Çe«ø£b˛e&É+‘√ myÓTੇ es¡Z+ >∑TÁs¡T>± ñ+~. {Ϭø≥¢ Ksês¡T, ;-bòÕsê\ |ü+|æD° |üP]Ô>± eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ esêZìøÏ n~Ûø±s¡+ Çe«&É+‘√ Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ esêZìøÏ |üP]Ô>± nHê´j·T+ »]–+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·eT esêZìøÏ {Ϭø≥T¢ sê≈£î+&Ü eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì myÓTੇ es¡Z+ rÁe nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ esêZìøÏ #Óø˘ ô|fÒº $<Ûä+>± Áù|yéT kÕ>∑sYsêe⁄ ‘·q

nqT#·s¡T\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T<˚] yÓ[flq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ myÓTà˝Ò´\ {Ϭø≥T¢ Ksês¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*j·T&É+, á C≤_‘ê˝À ‘·eT esêZìøÏ #Ó+~q Vü≤dæbòÕu≤<é myÓTà˝Ò´ ù|s¡T e÷Á‘·y˚T ñ+&É&É+‘√ ‘·eT esêZìøÏ m≈£îÿe kÕúsTT˝À {Ϭø≥T¢ Ç|æŒ+#˚ $<Ûä+>± n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚ÃÁ|üÁøÏj·T˝À Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ ìeT>∑ïyÓTÆq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ç>± yÓT*–q Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ õ˝≤¢˝À ˇø£ #·Áø£+ ‹|üŒq|üŒ{Ïø° Äj·Tq <ä÷≈£î&ÉT≈£î eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ es¡Z+ #Óø˘ô|≥º&É+‘√ nMT-‘·÷MT ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùdyê] ù|s¡T¢ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T, eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ ‘·eT esêZìøÏ #Ó+~q yê]ù|s¡¢qT n~ÛcÕºHêìøÏ |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á C≤_‘ê˝À ‘·eT esêZìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ø£b˛e&É+‘√ n~ÛcÕºq+‘√ #·]Ã+#˚+<äT nedüs¡yÓTÆ‘˚ &Ûç©¢øÏ yÓfi¯flqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

n–ï|üØø£å>± e÷]q C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: sê»ø°j·T bÕغ\≈£î n–ï |üØø£å>± e÷]q mìïø£\‘√ Hêj·T≈£î\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. es¡Tdü>± e∫Ãq mìïø£\˝À Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ìeT>∑ïeTj·÷´ s¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\˝À nìï Á|ü<Ûëq sê»ø°j·TbÕغ\T ‘·\|ü&ÉT‘·THêïsTT. @ kÕúq+ qT+&ç @ bÕغ nuÛÑ´]ú b˛{° #˚düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ bÕغ\ yêØ>± $esê\T m≥ºπø\≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À sê»ø°j·÷\T eT]+‘·

y˚&Óø±ÿsTT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\‘√ |ü≥ºD≤\˝À sê»ø°j·T dü+<ä&ç HÓ\ø=q>±, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ ñ|üdü+Vü≤s¡D nq+‘·s¡+ Á>±e÷\˝À sê»ø°j·T dü+<ä&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î 2,654eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ì*#ês¡T. C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt qT+&ç nìï kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±, {Ï&ç|æ 43, _C…|æ 32, _md”Œ 11, dæ|æm+ 8, dæ|æ◊ ˇø£ kÕúq+ qT+&ç b˛{° #˚düTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì 636 m+|”{°d”

kÕúHê\≈£î >±qT ø±+Á¬>dt 599 kÕúHê\˝À {ÏÄsYmdt 593 kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚düTÔ+&É>±, {Ï&ç|æ 390, _C…|æ 247, _md”Œ 84, dæ|æ◊ 42, dæ|æm+ 25, dü«‘·+Á‘·T\T 665 kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D eTT–&É+‘√ s¡+>∑+˝Àì ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T Á>±e÷\˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥º&É+‘√ sê»ø°j·T dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ámìïø£\qT nìï sê»ø°j·TbÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ Á|ü#êsêìï rÁe+ #˚XÊs¡T.

HêD´‘· Á|üe÷D≤\‘√ $<ä´qT n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑ s¡+˝À $©qyÓTÆq Á>±e÷\≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚kÕÔeTHêïs¡T. bÕ]X¯ó<ä∆´ |ü]dæú‘·T\qT Ä<ÛäT˙ø£]+∫ yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔeTì, Á|ü<Ûëq s√&ÉT¢ ≈£L&Éfi¯¢, |òü⁄{ŸbÕ‘Y\qT |üP]Ô>± n_Ûeè~∆ |ü]∫ Á{≤|òæø˘ kÕ|ò”>± »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ô|’¢zesY‡ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£èwüí, ø=+&É\sêe⁄, X¯+ø£sY>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

28 qT+&ç ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 26: ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ*dæ ñqï lø=+<äsêeTkÕ«$Tyê] yê]¸ø£ ÁãVü≤À‘·‡yê\T á HÓ\ 28 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 5e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTHêïsTT. 27q kÕj·T+Á‘·+ n+≈£îsês¡ŒD‘√ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êsTT. ÁãVü≤À‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ä\j·T+˝À nìï Äغ‘· ùde\qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. @Á|æ˝Ÿ 8e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ\yêØ |ü⁄qs¡«düT qø£åÁ‘· ø£˝≤´D√‘·‡yêìï s¡<äT› #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {Ï{Ï&ç Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y, nqïe÷#ês¡´ ÁbÕC…≈£îº, <ëdükÕVæ≤‘·´ ÁbÕC…≈£îº\ Ä<Ûä«s¡´+˝À s√p dü+^‘·, dü+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, uÛÑ»q\T, ø√˝≤{≤\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

~|æÔ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT ñ] rj·÷* Á|üC≤ dü+|òü÷\ &çe÷+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, e÷]à 26: Áù|$T+∫ bÕbÕìøÏ eTè‘·´yê‘· |ü&ɶ ~|æÔøÏ eT<䛑·T>± Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ ‹Áe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£î+<äì ø£qï ≈£L‘·T]ì#·+|æq ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT Á|ü»\ eT<Ûä´˝À ñ] rj·÷\ì Á|üC≤ dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. eTqTwüß\+‘˚ düe÷qy˚T nì sêC≤´+>∑+ #˚|ü⁄Ô+fÒ Ç+ø± Ç˝≤+{Ï yê\¢qT düe÷»+˝À ‹s¡>∑ ìj·T´≈£î+&Ü #Ój·÷\Hêïs¡T. uÛÑ>∑e~Z‘·, eTVü≤uÛ≤s¡‘·+, KTsêHé, u…’ãT˝Ÿ Ç˝≤ Á|ü‹ eT‘·+˝ÀqT eTqTwüß\ eT<Ûä´ ≈£î\ uÒ<ë\T ñ+&É ≈£L&É<äì ˇø£]ì ˇø£s¡T Áù|$T+#·Tø=yê\ì #Ó|ü⁄Ô+fÒ n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± ~|æÔ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T eTqTwüß\T>± ø±ø£ eTè>±\T>± e÷] ø£qï ≈£L‘·T]H˚ ø£&É ‘˚]Ãq yê]ì @+ #˚dæq bÕ|ü+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Ä Á>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚ùdyê]øÏ ø£]ƒqyÓTÆq •ø£å\T $~+∫ø£ b˛‘˚ sêuÀj˚T s√E˝À¢ düe÷»+˝À ˇø£]ì ˇø£s¡T Áù|$T+#·Tø=e≥+ ã<äT\T #·+|ü⁄ø=e≥+ yÓ÷<ä˝Öe⁄‘·T+<äì kÕúì≈£î\T n+≥THêïs¡T. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ ‘·|üø±<äì yê{Ïì Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì #·{≤º\T #˚|ü⁄Ô+fÒ yê{Ïì Á|ü»˝À¢ ñqï Ç˝≤+{Ï eTè>±\≈£î ns¡∆eTjÓT´˝≤ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T, Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|ü»\T $qï$+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 26: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡Ù HêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡Tº yÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 14 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ù+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î 9>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\ j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 48,258eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

bÕs¡ø±eTDÏ˝À <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq ñ<√´– düôdŒ+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 26: lyê] Ä\j·T+˝À bÕs¡ø±eTDÏ˝À eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT lyê] ø±qTø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄\˝À $<ÛäT\˝À ñqï lìyêdüT\T #˚‹ yê≥+ Á|ü<ä]Ù+∫q+<äTø£] $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+∫q≥T¢ áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT bÕsêø±eTDÏ $<ÛäT\≈£î Vü‰»¬s’ lyê] ø±qTø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ düeTj·T+˝À ˇø£ u+>±s¡T >=\TdüTqT ‘·düÿ ]+∫q≥T¢ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. $<ÛäT\T eTT–+ #·T≈£îqï nq+‘·s¡+ yÓ\T|ü*øÏ edüTÔqï düeTj·T+˝À $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·>± n‘·ì e<ä› nq~Ûø±]ø£+>± ñqï ã+>±s¡T >=\TdüTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì lìyêdüT\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝À <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ lìyêdüT\T n+^ø£]+#·&É+&É+‘√ $<ÛäT\qT+&ç ‘=\–dü÷Ô áy√ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚kÕs¡T. lìyêdüT\qT ‘=\–düTÔqï≥T¢ C…áy√ lìyêdüsêE MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

$»„‘·‘√ z≥T y˚j·T+&ç n_Ûeè~∆ #˚ùdyê]øÏ |ü≥º+ ø£≥º+&ç dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú $q÷‘·ï Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, e÷]à 25: $»„‘·‘√ z≥Ts¡T¢ z≥T y˚dæ n_Ûeè~∆ #˚j·T>∑*π> yê]ì ¬>*|æ+#ê\ì sê»eT+Á&ç q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+d ˝À 24e &ç$»Hé qT+∫ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï |ü*¢ bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄ (s¡+>∑) $q÷‘·ï Ø‹˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·qqT ¬>*|æ+#ê\+≥÷ ø√s¡&É+‘√ bÕ≥T>± z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |ü]#˚ $<Ûä+>± Äj·Tq Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ˝À |üì#˚dæq bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄ eTùV≤wt bÕ´Hé‡ ndæk˛dæ j˚TwüHé <ë«sê |ü\T kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£ e÷\qT ≈£L&Ü #˚XÊs¡T.

50 yês¡T¶˝À¢ ¬>\T|ü⁄qT u≤ãT≈£î ø±qTø£>± Çyê«* |ü+‘·+ ø=+&É\sêe⁄ sê»eT+Á&ç, e÷]à 25: sê»eT+Á&ç q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú˝Àì 50 yês¡T¶˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+∫ bÕغ n<Ûä´≈£åî &ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTøÏ ø±qTø£>± Çyê«\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT |ü+‘·+ ø=+&É\sêe⁄ Á|ü»\qT ø√sês¡T. sêh+ düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆ #·+Á<äu≤ãT e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n≥T ‘Ó\+>±D˝ÀqT, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä˝ÀqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æùdÔ dü‘·«s¡ n_Ûeè~∆ì kÕ~ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.


mìïø£˝À¢ nÁø£e÷\≈£î düVü≤ø£]ùdÔ n¬sdüTº\T ‘·|üŒe⁄: ø£˝…ø£ºsY >∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 26: |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À mìïø£˝À¢ nÁø£e÷\≈£î düVü≤ø£]ùdÔ n¬sdüTº\T ‘·|üŒeì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé yê´bÕs¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢˝Àì yê´bÕs¡, yêDÏ»´

~˝ŸdüTUŸq>∑sY ù|\Tfi¯¢ eT÷&√ ì+~‘·T&ÉT ‘·Vü≤d”Hé nø£ÔsY n¬sdtº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 26: ~˝ŸdüTUŸq>∑sY u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤B›Hé ø£e÷+&ÉsY ‘·Vü≤d”Hé nø£ÔsY n*j·÷dt yÓ÷qTqT &Ûç©¢ b˛©düT\T eT+>∑fi¯yês¡+ n¬sdtº #˚XÊs¡T. nø£ÔsY n¬sdüTºqT b˛©düT\T Ä\dü´+>± Á|üø£{Ï+∫|üŒ{Ïø° n‘·qT Ç∫Ãq düe÷#ês¡+‘√H˚ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ uÀ<é|üPsY˝À eU≤HéqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY πødüT˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ]j·÷CŸ $TqVü‰ $T>∑‘ê yês¡+‘ê n¬sdüTº nj·÷´s¡T. j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ n¬sdüTº nq+‘·s¡+ yÓ÷qT ø£e÷+&ÉsY u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY dü+|òüT≥q »]–q Äs¡T HÓ\\ ‘·sê«‘· Ç+&√- H˚bÕ˝Ÿ dü]Vü≤<äT›˝À ;Vü‰sY b˛©düT\T >∑‘· Ä>∑düTº 28e ‘˚Bq j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢ nø£ÔsY\qT n¬sdtº #˚XÊs¡T. M] $#ês¡D˝À ~˝ŸdüTUŸq>∑sY »+≥ ù|\Tfi¯¢≈£î ‘êH˚ eP´Vü≤+ |üìïq≥T¢ uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ n+^ø£]+#ês¡T. ø±>± ‘êC≤>± H˚&ÉT n¬sdüTº nsTTq yÓ÷qT ãT<ä›>∑j·T, bÕ{≤ï, eTT+u≤sTT u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À ì+~‘·T&Éì <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+~. yÓ÷qTô|’ C≤rj·T <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ 10 \ø£å\ ]yês¡T¶ ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+∫+~.

düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 26 : õ˝≤¢˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ düVü≤ø±s¡ dü$T‹ ñ<√´>∑T\qT J‘ê\T Çe«˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T n<Ûä´≈£åî\T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ¬syÓq÷´ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À &ûd”d”; #Ó’s¡àHé eTTeTàH˚ì yÓ+ø£≥düTã“j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T n<Ûä´≈£åî\T kıôd’{° eTqT>∑&Éô|’ n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. &ûd”d”; ñ<√´>∑T\≈£î uÀqdt ÇdüTÔ+ &É>±, k˛ôd’{° ñ<√´>∑T\≈£î m|ü&ÉT J‘ê\T n+<äT‘êjÓ÷ ‘Ó* j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø=qï≥T¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêj·T|üP&ç kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝…¢\ Vü≤πs+Á<äHê<∏é #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãTø˘ n&Ó®dtºyÓT+{Ÿ ù|s¡T‘√ ]ø£eØ\ô|’ ÁX¯<ä› #·÷|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kıôd’{° &ÉãT“≈£î @&ÉT XÊ‘·+ e&û¶Çdü÷Ô, ãø±sTT\≈£î 11XÊ‘· edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. &ûd”m+mdt &Ó’¬sø£ºsY yÓ\Ty√\ yÓ+ø£≥\øÏåàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ûd”d”; ˝≤uÛ≤\T ‘·–Z+#·T≈£îì kıôd’{°\qT |ü{Ïwüº |üs¡#ê\Hêïs¡T. yÓ’dt #Ó’s¡àHé≈£îÁ] düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ôd’{°\T yê´bÕsêìï ô|+#·T≈£îì ˝≤uÛ≤\T bı+<ë\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À &ûd”d”; &Ó’¬sø£ºsY ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT ãTõ®, áeTì k˛ôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT n+u≤ e÷s¡Tr es¡Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T.

|ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î $düÔè‘· @sêŒ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 26: á HÓ\ 27qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î $düÔè‘· @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ç+<äTø√dü+ 289 πø+Á<ë\T >∑T]Ô+∫q≥T¢ õ˝≤¢$ <ë´XÊU≤ø±~Ûø±] &ç.Ä+»H˚j·TT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À ì kÕº˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü‰ï+ 12>∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ìπs›•+∫q düeT j·T+ ø£+fÒ ø£˙dü+ >∑+≥ eTT+<äT>± |üØø£å πø+Á<ë\qT $<ë´ s¡Tú\T #˚s¡Tø√yê\ì |üØø£å≈£î ˇø£ s√E eTT+<˚ yê] πø+Á<ë\qT |ü]o*+#·Tø√yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ#˚XÊs¡T. á @&Ü~ |ü~ |üØø£å\≈£î ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\T 52,047eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·T Hêï s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À u≤\Ts¡T 27,308, u≤*ø£\T 24,739 eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± Áô|’y˚{Ÿ $<ë´s¡Tú\T 8,245eT+~ ñ+&É>±, Ç+<äT˝À u≤\Ts¡T 5,295, u≤*ø£\T 2,920eT+~ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s>∑T´\sY, Áô|’y˚ø $<ë´s¡Tú\T yÓTT‘·Ô+ 60,262eT+~ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì &çÇy√ $e]+#ês¡T. |üØø£å\ ø√dü+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 289 πø+ Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔ+&É>± Ç+<äT˝À ¬s>∑T´\sY ôd+≥sY‡ 246, Áô|’y˚{Ÿ ôd+≥sY‡ 43 ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT ùdºwüHé, Áf…» Ø n+<äTu≤≥T˝À πø+Á<ë\T 49 ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üØ ø£å\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ 289 eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, &çbÕ s¡TºyÓT+≥T Ä|ò”düs¡T¢qT ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 2900eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

j·TTe‘· sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê*: C…|” Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: j·TTe‘· sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê*. ìC≤sTTr|üs¡T\≈£î neø±X¯+ Çyê«*. z≥s¡¢˝À H˚&ÉT 50XÊ‘·+ j·TTe‘˚ ñ+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯yê´|üÔ+>± 10 ø√≥¢≈£î ô|’H˚ j·TTe z≥s¡T¢Hêïs¡T. eTqsêÁwüº+˝À 70\ø£å\ eT+~ ñHêïs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#˚Ã+ <äT≈£î ns¡Ω‘· >∑\yês¡T nH˚ø£eT+~ ñHêïs¡T. ≈£î≥T+ã yês¡d ü‘·« sê»ø°j·T+ <˚XÊìøÏ eT+∫~ ø±<äT. sê»ø°j·÷˝À¢ j·TTe ‘·Á|üeTTKbÕÁ‘· b˛wæ+#ê*. sê»ø°j·TbÕغ\ H˚‘·\T yÓTT+&ç>± ‘·eT yê<äqqT ã\|üs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\˙ï ≈£î ≥T+ã kÕÁe÷C≤´\j·÷´sTT. e+X¯bÕs¡+|üs¡´ yês¡dü‘·« sê» ø°j·÷ìøÏ.. ≈£î≥T+ã yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷ìøÏ dü«dæÔ |ü\ø±*. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ |æ\¢\+<ä]‘√ düe÷q+>± eTq+<ä] |æ\¢ \T ≈£L&Ü >ös¡eÁ|ü<ä+>± J$+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. sê»ø°j·T yês¡düT\qT ‹s¡düÿ]+#ê\ì z≥s¡¢≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ |üø£&É“+B>± neT\T : uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 26: õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ |üø£&É“+B>± neT\T »s¡T>∑T‘·Tqï<äì sêh eTTK´ mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\ @sêŒ≥¢qT |ü]o*+#˚+ <äT ≈£î õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± sêh eTTK´ mìïø£\ n~Ûø±] eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q m\ Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $Twüq¢qT uÛÑÁ<ä|ü]#˚ >√<ëeTTqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. dü+<äs¡“¤+>± MT&çj·÷ ôd+≥sY˝À @sêŒ≥T #˚dæq kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡ $esê\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé$e]+#ês¡T. MT&çj·÷ ôd+≥sY˝À @sêŒ≥T¢ u≤>∑THêïj·Tì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ düe÷#ês¡ XÊK n~Ûø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\‘√ z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚ –|tº z#·s¡¢ C≤Øô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|{Ϻ @<√$<Ûä+>± z≥T¢ dü+bÕ~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ø=+‘·eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, sê»ø°j·T |üøå±\T –|tº z#·s¡T¢ |ü+|æD° #˚dæ yê´bÕs¡ dü+düú˝À¢ edüTÔe⁄\T ñ∫‘·+>± rdüTø√yê\ì

#ÓãT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ e∫Ã+<äì á $wüj·T+˝À mìïø£\ nÁø£e÷\≈£î yê´bÕs¡düTú\T düVü≤ø£]+#·e<ä›ì ø£˝…ø£ºsY Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. yê´bÕs¡+ ˝≤uÛÑ+>± ñ+≥T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ Ç≥Te+{Ï –|tº z#·s¡¢qT yê´bÕs¡T\T Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+<äì ì»+>± n≥Te+{Ï nÁø£eT

ø±+Á¬>dt ôd\j˚Ts¡T: s¡|òüTTMsê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 26: ôd\j˚Ts¡T˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ ø=‘·Ô ˙s¡T sêe&É+, bÕ‘·˙s¡T ø=≥Tº≈£îb˛e&É+ düVü≤»y˚Tqì d”e÷+Á<Ûä |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtãdüT‡j·÷Á‘· |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢≈£î e∫Ãq |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, e÷J sêh eT+Á‘·T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì Ç{°e\ e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&綑√ düVü‰ $&ç∫ yÓfi¯fl&Üìï ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·÷ Ç˝≤+{Ï Á<√ VüQ\T bÕغì $&ç∫ yÓ[flq+<äTe\¢ eT+#˚ ‘·|üŒ #Ó&ÉT »s¡>∑<äì yê´U≤´ì+ #ês¡T. 1978 ˝À ≈£L&Ü Ç+~sê>±+BÛì Ç˝≤π> ˇ+≥] #˚ùdÔ Ä s√E Á|ü»˝Ò eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫ ÄyÓT qT ø±+Á¬>dtqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq yÓ’Hêìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\≈£î uÛÑj·T|ü&Ü*‡q |üì ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ≈£î |ü⁄Hê<äT\T >∑{Ϻ>± ñHêïj·Tì, >√&É\T e÷Á‘·y˚T <Óã“‹Hêïj·Tì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕغì |ü⁄q]ï]à+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔeTì nHêïs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À nìï bÕغ\T ‘·|ü⁄Œ#˚dæ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtqT Á|ü<Ûëq <√wæ>± #·÷|ü&É+ πøe\+ sê»ø°j·T neø±X¯yê<ä y˚Tqì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ, _C…|æ\T $uÛÑ»q $wüj·T+˝À @ ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê jÓ÷ Á|ü»\≈£î yêdüÔyê\qT ‘Ó*ù|+<äTπø ãdüT‡j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä s√Eq #·+Á<äu≤ãT, yÓ’ø±bÕ\T πø+Á<ëìøÏ Ç∫Ãq ˝ÒK\qT eTTÁ~+∫ nìï õ˝≤¢˝À¢ ø£s¡|üÁ‘ê\ s¡÷|ü+˝À |ü+#·&É+ <ë«sê Á|ü»\≈£î ndü\T

#·s¡´\≈£î mes¡T düVü≤ø£]+∫Hê ◊|ædæ ôdø£åHé øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº\T #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉuÀeTì dæ<ë∆s¡úC…’Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢ md”Œ Vü≤]ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ<ë∆+‘·+, ì&É<äy√\T e<ä› Á|ü‘˚´ø£ #Óø˘b˛düTº\T ñ+#ê\ì nÁø£eT+>± e#˚à yêDÏ»´ edüTÔe⁄\ô|’ ì|òü÷ ô|+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT, &çÄsY&çz Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, yêDÏ»´|üqTï\ XÊK ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ ø√&é≈£î eTT+<˚ |ü+|æD° #˚XÊ: #ê>∑+&É¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 26: mìïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæT+∫q _C…|æ nuÛÑ´]ú #ê>∑+&É¢ qπs+Á<äHê<∏é Ç∫Ãq c˛ø±CŸ H√{°dtô|’ $es¡D Ç#˚Ã+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ yÓT<äø˘ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ n~Ûø±] eTT+<äT $es¡D Ç#êÃs¡T. ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q 24 >∑+≥\ düeTj·T+ dü]b˛<äì, eT]ø=+‘· düeTj·T+ Çyê«\ì ø√sês¡T. 27e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+≥\˝À|ü⁄ |ü+|æD° #˚dæq edüTÔe⁄\qT ùdø£]+∫ mìïø£\ n~Û ø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. yÓT<äø˘, qsê‡|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ;s¡Tyê\T, ÁøϬø{Ÿ øÏ≥T¢, ø±´s¡+uÀs¡T¶\T, Á&É yéT‡, &É|ü⁄Œ\T, ;s¡Tyê\qT d”CŸ#˚dæq $wüj·T+ô|’ $es¡D Çyê« \ì mìïø£\ n~Ûø±] qπs+Á<äHê<∏éqT Ä<˚•+#ês¡T. M{Ïì mìï ø£\ ø√&é≈£î eTT+<˚ |ü+|æD° #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕغ >∑Ts¡TÔ‘√ bÕ≥T z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ ô|fÒº+<äT≈£î Ç∫Ãq edüTÔe⁄\qT ‘·eT≈£î Çyê«\ì Ä<˚•+#ês¡T.

Vü≤dæÔq≈£î bıHêï\ |üj·Tq+ $wüj·÷ìï $e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dtqT πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêìe«≈£î+&Ü {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ ∫es¡≈£î øÏs¡DY ô|{Ϻq C…’mdt|æ ≈£L&Ü |üs√ø£å+>± _C…|æøÏ düVü≤ø£]düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ‘ê{≤≈£î #·|üŒfi¯fl≈£î u…~]‘˚ 127 dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt <˚X¯+˝À ã‹øÏ ñ+&˚~ ø±<äì nHêïs¡T. Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé ∫s¡+J$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ C…’\T˝À ñqï|üŒ{Ïø° ø£+fÒ, ãj·T≥øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· bÕغ Á>±|òt |ü&çb˛sTT+<äì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ≈£î #Ó+~q $TÁ‘·T&=ø£s¡T ‘·q≈£î bò˛Hé#˚dæ »>∑Hé C…’\T˝À ñ+fÒH˚ Ä dæ+|ü‹‘√ z≥T¢ bı+~ ¬>*#˚ yês¡eTì, ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· Äj·Tq n$˙‹ ÄdüTú\ πødüT $wüj·T+˝À

düeT]ú+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì, Ç~ |üs√ø£å+>± Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã≈£î <ë]rdæ Ä bÕغ|ü≥¢ $XÊ«dü+ ‘·–Zb˛‘√+<äì nHêïs¡T. ‘êqT @Hê&É÷ ˙‹ ìj·Te÷\T ‘·|æŒ Á|üe]Ô+#·˝Ò<äì, 2009˝À 18 myÓTà˝Ò´ kÕúHê\T bı+~q|üŒ{Ïø° yê{Ï<ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕú|æ+#·&É+ ø£wüºeTe&É+‘√ bÕ≥T kÕe÷õø£ Hê´j·T+ #˚j·÷\qï ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚s¡<äì Ä˝À∫+∫q MT<äfÒ ‘·q \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dtqT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì ‘·q bÕغ˝À n+<äT˝À $©q+ #˚j·T&É+ »]–+<äì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À Á|ü»\T yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüT≈£îì ø±+Á¬>dtqT eT∞fl ¬>*|ækÕÔs¡qï qeTàø£+‘√H˚ ãdüT‡j·÷Á‘·qT ø=qkÕ–düTÔHêïeTì nHêïs¡T.

ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Ç~ eT+∫ neø±X¯+ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√+&ç: |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 26: ãdüT‡j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢≈£î e∫Ãq πø+Á<äeT+Á‘·T\T |üfi¯fl+sêE, |üqu≤ø£ \ø°åà, CÒ&û o\+, |ü\Te⁄s¡T sêh eT+Á‘·T\T kÕúìø£ ø£dü÷Ôsê“ >±¬s¶H釽À »]–q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. y˚\ dü+K´˝À ‘·s¡*e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT #·÷dæ ñ_“‘·_“ã“sTTq eT+Á‘·T\T Äy˚X¯+>± Á|üdü+–dü÷Ô ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ~X¯ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ |üqu≤ø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕغ˝À Á|ü<∏äeT ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\+‘ê ∫e] ìeTTwü+˝À yÓqTïb˛≥T bı&ç∫ yÓfi≤fls¡ì, Bìe\¢ »]–q qwüº+ ˝Òø£b˛>±, ~«rj·T, ‘·èrj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T bÕغ˝À m<ä>∑&ÜìøÏ eT+∫ neø±X¯+ \_Û+∫+<äì nHêïs¡T. Bìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± m+|æ, myÓTà˝Ò´\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Ç#˚à $wüj·T+ô|’ ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+#·&É+‘√ bÕ≥T ÄXÊeVüQ\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Ç#˚à $wüj·T+ô|’ |ü]o\q »s¡|ü&É+ ãdüT‡j·÷Á‘·˝À n+‘·sꓤ>∑eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üs¡´{Ï+∫q lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, ñuÛÑj·T >√<ëe], ø£ècÕí, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ yÓ\T¢e˝≤ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°#˚ùd+<äT≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÇdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ä]úø£+>± ∫Hêïô|<ä› ‘ês¡‘·eT´+ ˝Ò≈£î+&Ü <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·Tqï≥Tº áHÓ\ 30 es¡≈£î á Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. <˚XÊìï n_Ûeè~ú|ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#˚ X¯øÏÔ ø±+Á¬>dt≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<äì nHêïs¡T. 2004, 2009˝À »]–q n_Ûeè~∆ |üqT\qT ù|s¡¢‘√ düVü‰ ÄyÓT $e]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä |ædædæ

m|æÄsYCÒdæ Á|üy˚X¯|üØø£å≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·T dü+düú≈£î #Ó+~q pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å≈£î ns¡TΩ˝…’q yês¡T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·T dü+düú õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY ‘ê‘êsêe⁄ dü÷∫+#ês¡T. 2014-15 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ Á|üy˚X¯ |üØø£å ø√dü+ @Á|æ˝Ÿ 17e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üy˚X¯ |üØø£å y˚T 12e ‘˚Bq »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. MT ùde, ˝Ò<ë á ùde πø+Á<ë\ <ë«sê e÷Á‘·y˚T $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·÷ ñ+&Ü\ì, Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 8008118813 q+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

uÛÑ>∑uÛÑ>∑˝≤&ÉT‘·Tqï uÛ≤qT&ÉT 44 &çÁ^\ e<ä› ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: e÷]à HÓ\ |üP]Ôø±ø£eTT+<˚ uÛ≤qT&ÉT uÛÑ>∑uÛÑ>∑˝≤ &ÉT‘·÷ ‘·q Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. dü÷s¡T´&ç y˚&ç$TøÏ õ˝≤¢ Á|ü»\T $\$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. 44 &çÁ^\ es¡≈£î ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äe⁄ ‘·T+~. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ ∫es¡ ø±˙ y˚T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ø±˙ á ñc˛íÁ>∑‘· n~Ûø£+>± qyÓ÷<äj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ø±˙ á @&Ü~ e÷Á‘·+ e÷]à ∫e] yês¡+˝ÀH˚ n~Ûø£+>± ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äT ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. m+&Éy˚&ç$T ‘êfi¯˝Òø£ Á|ü»\T ãj·T≥≈£î sêyê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\˝À|ü⁄, kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ ‘·sê«‘· e÷Á‘·y˚T M<ÛäT˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT ≈£L&Ü ñ<äj·T+ |ü~, kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT ‘·sê«‘· #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· ø=~› s√E\ qT+∫ õ˝≤¢˝À |ü>∑{Ï|üP≥ ñc˛íÁ>∑‘· 41 &çÁ^\≈£î ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äì, n‘·´~Ûø£+>± 44 &çÁ^\ e<ä› qyÓ÷<Ó’+<äì düe÷#ês¡+.

KeTà+ »&ûŒ |”sƒ¡+ {Ï&ç|æ<˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± yÓTC≤غ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” kÕúHê\T kÕ~Û+∫ KeTà+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y |”sƒ¡+ô|’ {Ï&ç|æ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚kÕÔeTì KeTà+ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êj·Tr

n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì eTTìdæbÕ*{°\T, »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£˝À¢ 847 kÕúHê\≈£î>±q÷ πøe\+ 400 kÕúHê\≈£î e÷Á‘·y˚T $$<Ûä ø±s¡D≤\e\¢ b˛{° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, Ç~ Ä bÕغøÏ z≥$T>± e÷Á‘·+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T nqTø√sê<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À bÕغ e´eVü≤]+∫q rs¡TqT n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝À Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ <ë«sê bÕغì |ü⁄qØ®$+|üCÒj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢‘√ á j·÷Á‘· eTT>∑TdüTÔ+<äì, Ä ‘·sê«‘· myÓTà˝Ò´, m+|”\≈£î dü+ã+~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\ e&Éb˛‘· #˚|ü{Ϻ ‘·«s¡˝À nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, nsTT‘˚ bÕغ {Ϭøÿ{Ÿ me]øÏ Ç∫ÃHê uÒwüC≤\≈£î b˛≈£î+&Ü ¬>\T|ü⁄q≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ∫s¡+J$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕغì kÕú|æ+∫q s√E˝À¢ ø±+Á¬>dt|ü≥¢ nb˛Vü≤≈£î >∑T¬s’q e÷≥ yêdüÔey˚Tqì, Ä ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt #˚|ü{Ϻq ìsêàD≤‘·àø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘·qqT Äø£≥Tº≈£îHêïj·Tì, |òü*‘·+>± |æÄsY|æì $©q+ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á #·s¡´≈£î ‘êqT >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡ nuÛÑ´]ú>± Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT düTu≤“¬s&ç¶, ñ<äj·T–] nuÛÑ´]ú>± #Ó+#·\u≤ãT j·÷<äyé, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ nuÛÑ´]ú>± sêE {Ϭøÿ{ŸqT Ä•dü÷Ô |ædædæ n<Ûä´≈£åî&çøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, õ˝≤¢˝Àì düπs«|ü*¢, HÓ\÷¢s¡T m+|æøÏ ‘·|üŒ nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT+∫ yÓTC≤غ kÕúHê\T kÕ~Û+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. »&ûŒ{°d”˝À¢qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À kÕe÷õø£ Hê´j·T+ {Ï&ç|æ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø |ü≥º+ ø£&É‘ês¡ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ìs¡T<√´>∑+ n~Ûø£+>± ñqï ‘Ó\+>±D˝À ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&Éy˚T \ø£å´+>± |üì #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ <√#·Tø√e&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&ç |ü]bÕ\qqT |üø£ÿqô|{Ϻ+<äHêïs¡T. n+<äTπø Á|ü»\T ákÕ] e÷s¡TŒqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä˝À ¬s+&ÉT #√≥¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü«#·Ã¤yÓTÆq |ü]bÕ\q ø√dü+ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ÄsY◊z $X‚«X¯«s¡sêe⁄ ‘=\–+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: KeTà+ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ÄsY◊z $<ÛäT\ qT+&ç $X‚«X¯«s¡sêe⁄qT ‘=\–+#ês¡T. õ˝≤¢ ÇHé#ê]® ÄsY◊z>± q˝§Z+&É, KeTà+ õ˝≤¢\ eè‹Ô$<ë´XÊU≤~Ûø±] n+Á&É÷dtqT ìj·T $T+#ês¡T. ÄsY◊z>± |üì#˚dæq $X‚«X¯«s¡sêe⁄ô|’ nH˚ø£ Äs√|üD\T ñHêïsTT. md”‡, md”º dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\qT d”ìj·÷] {°ì >ös¡$+#·≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡+>± &É÷´{°\T y˚XÊs¡ì ˇø£ Äs√|üD. ‘·q≈£î q∫Ãq dü+|òü÷ìøÏ #Ó+~q ñ<√´–ì ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± &çÁdæºø˘º m>±®$TH˚wüHé ø£$T{°˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ns¡Ω‘· ˝Òì yê]ì |üØø£å Çì«õπs≥s¡T¢>± ìj·T$T+∫Hê m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT.

Á|üC≤_ÛŒsêj·÷ø£qT>∑TD+>± |ü]bÕ\q {Ï&ç|æ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√s¡+≥¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, e÷]à 26: q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æùdÔ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìøÏ nqT>∑TD+>± |ü]bÕ\q »s¡T>∑T ‘·T+<äì, Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷\qT ùdø£]+∫ |ü]bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√s¡+≥¢ ãT∫Ãj·T´#Í<ä] ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì |ü+‘·+ s¡»˙X‚wükÕ sTT ìyêdü>∑èVü≤+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n+‘·{≤ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ >±*M k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìï |ü⁄q]à+#·ø£*π> Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nH˚ n_ÛÁbÕj·T+ n+<ä]˝ÀqT ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ Vü≤dæÔq≈£î ãj·T˝Ò›] yÓfi≤¢s¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ X¯+cÕ u≤<é msTTsYb˛s¡Tº≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+&ç &Ûç©¢øÏ ãj·T˝Ò›] yÓfi≤¢s¡T. n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\‘√ uÛÒ{° ø±qTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+ |æø£, d”|æ◊ bı‘·TÔ, d”|”◊ ø√s¡T‘·Tqï kÕúHê\ô|’, Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]dæú‹, ‘Ó\+>±D≤˝À ãdüT‡ j·÷Á‘·, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ n~ÛcÕºq+‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î yÓ[¢q≥Tº ‘Ó*dæ+~. n<˚$<Ûä+>± ‘Ó\+>±D≤ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ãj·T˝Ò›] yÓfi¯¢qTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

<˚X¯yê´|üÔ+>± 100sê´©\T: yÓ+ø£j·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: ø±+Á¬>dt.. <˚XÊìøÏ |ü{Ϻq X¯ì.. <ëìï bÕs¡Á<√˝≤*‡q u≤<Ûä´‘· z≥s¡¢ô|’H˚ ñ+<äì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝À πøs¡fi¯, n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY Be⁄˝À¢ |üs¡´{Ï+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. yÓTTqïH˚ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#êqT. <˚X¯yê´|üÔ+>± 100 sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. _C…|æ $»j·T+-uÛ≤s¡‘Y $»j·T+ nqï ìHê<ä+‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘·, $<ä´, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ìï+{Ïì |ü]wüÿ]+#˚~ qπs+Á<äyÓ÷&ûj˚Tqì nHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì Á|ü»\+<äs¡÷ yÓ÷&ûπødæ #·÷düTÔHêïs¡T. mø£ÿ&ç¬ø[¢Hê yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»qy˚T. yÓ÷&û »|üy˚Tqì nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·|üŒ $T–*q nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ |üPs¡ÔsTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. m|”˝À ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£qT |üP]Ô #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

n$˙‹ u≤] qT+&ç..: πøÁJyê˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yês¡D≤•, e÷]à 26: <˚XÊìï n$˙‹ u≤] qT+&ç s¡øÏå+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì &Ûç©¢ e÷J d”m+, Äe÷Bà n~ÛH˚‘· πøÁJyê˝Ÿ nHêïs¡T. >∑+>±q~˝À kÕïqe÷#·]+#ês¡T. ø±o $X‚«X¯«s¡T&çï <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. n$˙‹ì n]ø£fÒº+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹eTj·T sê»ø°j·÷\ e˝Ò¢ >∑+>±q~ ø±\Twü´+ u≤]q |ü&ç+<äì nHêïs¡T. n$˙‹ì ‘·]$T ø=&ç‘˚H˚ >∑+>±q~øÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T._C…|æ nÁ>∑H˚‘· qπs+Á<äyÓ÷&ûô|’ b˛{° #˚j·T&É+ ‘·q≈£î #ê˝≤ ∫qï $wüj·TeTì yê´U≤´ì+ #ês¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ @$T »s¡>∑qT+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì nHêïs¡T.

f…HéÔ |üØø£å\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ô j·÷´j·Tì mdtmdtdæ uÀs¡T¶ Á|ü‹ì~Û eTqà<Ûä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 27e ‘˚B qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B es¡≈£î |üØø£å\T »s¡>∑ qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å\T »s¡>∑qTHêïsTT. sêÁwüº yê´|üÔ+>± yÓTT‘·Ô+ 12,26,468 $<ë´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. yê] ø√dü+ 5,658 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. Á|ü‹ $<ë´]ú |üØøå± πø+Á<ëìøÏ ns¡>∑+≥ eTT+<äT>± #˚s¡T ø√yê*. |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#ê+. 300 eT+~‘√ |òü¢sTT+>¥ kÕ«ÿ&éqT ìj·T$T+#ê+. |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTÔHêï+. |ü⁄düÔø±\qT rdüT≈£îsê e<ä›ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕúìø£ mìïø£˝À¢ yÓ’dæ|æì ¬>*|æ+#ê*: $»j·TeTà Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26:eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Ä bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTTì‡|ü ˝Ÿ mìïø£\T, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ÄyÓT ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, dü‘·TÔ|ü*¢ |ü≥ºD≤˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q s√&éc˛˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT+ <äT>± ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n≥T |æeTà ≥ dü‘·TÔ|ü*¢ |ü≥ºD+˝À ≈£L&Ü s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ¬s+&ÉT |ü≥ºD≤˝À¢ »]–q düuÛÑ˝À¢ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´ eT+Á‹ sê»X‚ KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\˙ï Äj·Tq‘√H˚ yÓ[¢b˛j·÷j·Tì, ø±+Á¬>dt bÕغ yê{Ïì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿy˚dæ+ <äHêïs¡T. ø=‘·Ô >∑÷&Ó+, dü‘·TÔ|ü*¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yÓ’dæ|æ, dæ|æm+ ≈£L≥$T nuÛÑ´ s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã]˝À X¯+ø£sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚j·T qTqï≥T¢ >±+BÛ |ü<Ûä+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ã÷dæ¬s&ç¶ X¯+ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó* bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À sê»ø°j·T e´edüú ø£\Twæ‘·yÓTÆ b˛sTT+ <äì, ≈£îÁ≥\T, ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ≈£î[¢b˛sTT+<äHêïs¡T. á e´edüú m˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ eTVü‰‘·Tà&ÉT Ä•+∫q dü+|üPs¡í dü«sê»+ ø√dü+ eT∞¢ b˛sê&Ü*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. eTVü‰‘·Tà&ÉT ø£\\T ø£qï sêeTsê»´+ ìsêàDy˚T <Û˚´j·T+>± KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ


yÓ’j·Tdt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ n_Ûeè~∆: wü]à\ >∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 26: ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~∆ #˚dæ+~ ‘·q ‘·+Á&ç yÓ’j·TkÕ‡sY nì yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”Hê j·T≈£îsê\T wü]à\ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡ sêÁ‹ |ü≥ºD˝Àì ‘ê\Tø±

ø±+Á¬>dt bÕغ˝À eTs√kÕ] ãj·T≥|ü&çq $uÛÒ<ë\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $yê<ë\T eT]+‘· eTT~sêsTT. »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ Hêj·T≈£î\T $e]+∫q rs¡T |ü≥¢ ø±+Á¬>dt yê<äT\T rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á mìïø£\≈£î ø±qT ; bòÕsê\T n+<äCÒùd $wüj·T+˝À $yê<ä+ HÓ\ø=+~. k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd yês¡T bÕغ\ yêØ>± ; bòÕsê\T n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+~. á ; bòÕsê\ |ü+|æD°˝À k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·eT nqT#·s¡T\≈£î {Ϭø≥T¢ Çe«˝Ò<äì Hêj·T≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì U≤Hê|üPsY, eTT<√˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é, ÄdæbòÕu≤<é, eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘·eT yê]øÏ {Ϭø{Ÿ Çe«˝Ò<äì ÄÁ>∑Væ≤dü÷Ô #ê˝≤ eT+~ Hêj·T≈£î\T bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚dæq yê]ì >∑T]Ô+#·ø£b˛>± Hêj·T≈£î\≈£î ÇwüºyÓTÆq yê]ì ; bòÕsê\T n+<äCÒXÊs¡ì ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ bÕغ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·T≈£î+&Ü ø=+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç e∫Ãq yê]øÏ ; bòÕsê\T n+<äCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T ô|<ä› m‘·TÔq &ÉãT“\≈£î {Ϭø≥T¢ neTTà≈£îHêïs¡ì Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘·eT≈£î nHê´j·T+ #˚dæq Hêj·T≈£î\qT z&çkÕÔeTì Hêj·T≈£î\T Á|ü‹»„ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ns¡TΩ\T, ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\T {Ϭø≥T¢ πø{≤sTT+#·˝Ò<äì Äs√|üD\T dü$Tdæb˛≈£î+&ÜH˚ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü Hêj·T≈£î\T n<˚$<Ûä+>± e´eVü≤]+#ês¡ì ø±+Á¬>dt yê<äT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D |üs¡«+ eTT–j·T&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì 52 »&ûŒ{°d”\≈£î, 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. õ˝≤¢ #Ó’sY|üs¡‡Hé |ü<ä$ì á kÕ] _dæ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. 52 »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î >±qT 26 »&ûŒ{°d” kÕúHê\qT, 52 eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´ø£å kÕúHê\ >±qT 28 eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´ø£å kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± á mìïø£˝À¢ ]»πs«wüHé kÕúHê\‘√ bÕ≥T »qs¡˝Ÿ kÕúHê\≈£î ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, _C…|æ bÕغ\T á mìïø£˝À¢ bÕ>± y˚dæ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eP´Vü‰\T |üqTï‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä$sꓤe+ qT+&ç õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì {Ï&ç|æ bı+<äT‘·÷ edüTÔ+~. ákÕ] mìïø£˝À¢ >∑{Ϻ b˛{° ñ+&É&É+‘√ á |ü<ä$ me]øÏ <ä≈£îÿ‘·T+<√qì n+<ä]˝ÀqT ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~.

Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄≈£î #Óø˘ô|{Ϻq Á|ü‘·´]ú es¡Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 26: õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #·Áø£+ ‹|æŒq e÷J myÓTੇ Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ ˇ+≥]>± e÷sês¡T. >∑‘· ◊<äT dü+e‘·‡sê\T>± õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\qT XÊ•+∫q Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ esêZìøÏ |ü⁄s¡bÕ\ø£, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ bÕغ yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|æ+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT>± ñqï Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ ø±+Á¬>dt bÕØºì ‘·q #Ó≈£îÿ#˚‘·T˝À¢ ñ+#·Tø=ì õ˝≤¢˝À ˇø£ es¡Z+>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T H˚|ü<∏ä´+˝À eTs√ es¡ZyÓTÆq eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ‘·q nqT#·s¡T\≈£î {Ϭø{Ÿ Ç|üŒ+#·&É+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄≈£î ô|’#˚sTT>± $T–˝≤s¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À |ü+#êj·Tr HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝Àì Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Hêj·T≈£î\T ‘·eT nqT#·s¡T\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Ç|æŒ+#˚ $wüj·T+˝À bÕغ˝À $yê<ä+>± e÷]+~. Áù|yéTkÕ>∑sY sêe⁄ esêZìøÏ #Ó+~q e´≈£îÔ\≈£î {Ϭø≥T¢ \_Û+#·˝Ò<äT. B+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝À U≤Hê|üPsY, eTT<√˝Ÿ, ø±>∑CŸq>∑sY, ÄdæbòÕu≤<é ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Hêj·T≈£î\T dü÷∫+∫q yê]øÏ {Ϭø≥T¢ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ esêZìøÏ #Óø˘ ô|fÒº $<Ûä+>± eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ es¡Z+ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝Àì |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT &çdædæøÏ |ü+|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ esêZìøÏ #Ó+~q õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T sê+#·+Á<ä¬s&ç¶ á C≤_‘êqT |ædædæøÏ |ü+|æ+#ês¡T. á C≤_‘ê˝À Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ esêZìøÏ #Ó+~q ÄdæbòÕu≤<é myÓTà˝Ò´ ù|s¡T ‘·|üŒ $T>∑‘ê yês¡+‘ê eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ esêZìøÏ #Ó+~qyês¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~.

ñ<√´>∑T\ düeTÁ>∑ düeT#ês¡+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 26: |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK˝À @ πø&ÉsY˝À me¬ses¡T |üì#˚düTÔHêïs¡H˚ düe÷#êsêìï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çe«&É+ »]–+<äì |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY C≤„H˚X¯«s¡sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç |üX¯ódü+ es¡úø£ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q M&çjÓ÷ ø±q¸¬sH釽À Äj·T e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüºkÕúsTTøÏ dü+ã+~Û+∫ m+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢kÕúsTT˝À m+‘·eT+~ πø&ÉsY n~Ûø±s¡T\T |üì#˚düTÔHêïs√ düeTÁ>∑ $esê\ ÁbıbòÕsêàqT s¡÷bı+~+∫ Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ ìy˚~+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ |ü]~Û˝À πø&ÉsY yêØ>± U≤∞\T $esê\T, Á|üdüTÔ‘·+ @ ÁbÕ+‘·+ ˝À @ n~Ûø±] |üì#˚düTÔHêïs√ düeTÁ>∑ düe÷#êsêìï ≈£L&Ü Çe« &É+ »]–+<äì C≤„H˚X¯«s¡sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤, ø√kÕÔ+Á<Ûë ÁbÕ+‘ê\ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T nq+‘·s¡+ ñ<√´>∑T\ düeTÁ>∑ düeT#ês¡+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫+<äì á y˚Ts¡≈£î |üP]ÔkÕúsTT ìy˚~ø£qT Ç+ø± ø±yê*‡q düe÷#êsêìï ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbıbòÕsêà s¡÷|ü+˝À |ü+|ækÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

≈£L&É*˝À »]–q mìïø£\ Á|ü#ês¡ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+&ÉT,eT÷&ÉT, _*¶+>¥\T ø£{Ϻ+∫ ôV’≤<äsêu≤ <éqT n_Ûeè~∆ #˚dæ+~ ‘êH˚qì #·+Á<äu≤ãT Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq ø£+fÒ 100¬s≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<éqT

n_Ûeè~∆ #˚dæ+|òüTq‘· yÓ’j·TdtÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì wü]à\ nHêïs¡T. qy˚Tàyês¡T+fÒ #ê]àHêsYqT ≈£L&Ü ‘êH˚ ø£{≤ºqì #·+Á<äu≤ãT Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+{≤s¡ì, yÓ’j·Tdt≈£î >=|üŒ\T #Ó|ü&ÉTø√e&É+, MT&çj·÷qT e÷´H˚CŸ #˚düT≈£îì Á|ü#ês¡+

#˚düTø√e&É+ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. j·TTe‘· ø√dü+#·+Á<äu≤ãT @+#˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì wü]à\ Á|ü•ï+#ês¡T. d”˝Ÿ¶ ø£esY eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üqTï\˙ï ô|+#˚dæ Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+ y˚XÊs¡Hêïs¡T. eTq uÛÑ$wü´‘·TÔqT eTqy˚T ì]à+#·T≈£îH˚+<äT≈£î n+<äs¡+ ◊ø£´+>± ø£èwæ #˚<ë›eTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” qs¡düsêe⁄ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± njÓ÷<Ûä´sê$T¬s&ç¶, dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà ˝Ò´ nuÛÑ´]ú>± n+ã{Ï sê+u≤ãT, |ü⁄s¡bÕ\ø£ #Ó’sY |üs¡‡Hé nuÛÑ´]ú>± #·\¢+ #·s¡¢ kÕ+ã•esêe⁄ ù|s¡¢qT ÄyÓT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ù|≥˝À CÀs¡+<äT≈£îqï Á|ü#ês¡+

6eyês¡T¶ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]› XÊ´yéT düT+<äs¡#ê] Ç+{Ï{Ï Á|ü#ês¡+

4e yês¡T¶ _C…|æ eTVæ≤fi¯ nuÛÑ´]› »j·T\øÏåà Ç+{°{Ï Á|ü#ês¡+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Hêsêj·TDù|≥, e÷]à 26: Hêsêj·TD ù|≥ eTT ì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T yês¡T¶˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T 4e yês¡T¶ _C…|æ eTTì‡|ü˝Ÿ nuÛÑ´s¡T∆ »j·T\øÏåà‘√ bÕ≥T Hê>∑Tsêe⁄ HêeTJ bÕ˝ÀZì Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T {Ï&ç|æ Hêsê j·T Dù|≥ ìj·÷»ø£ es¡Z Ç+Hé#ê]® mdt.ÄsY ¬s&ç¶ n<ä«

s¡´+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]XÊ´ yéTdüT+<äs¡#ê] ‘√bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+{Ï{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕغ \T ‘·eT mìïø£\ Á|ü#ês¡ CÀs¡TqT ô|+#êsTT. nìï yês¡T¶\˝ ø±+Áπ>dt, uÛ≤»bÕ, ‘˚<˚bÕ, ‘Ósêdü, Ç+&ç ô|+&˚{Ÿ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ‘·eT yês¡T¶\˝À Ç*¢\T ‹]– z≥s¡T¢qT ø£*dæ‘·eTπø z≥T y˚j·÷ \ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_C…|æ˝À uÛ≤Ø>± #˚s¡T‘·Tqï j·TTe‘·Ç~ m+‘√ X¯óuÛÑ dü÷#·ø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: sêh $uÛÑ»q »]– ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq H˚|ü<∏ä´+˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À _C…|æ bÕغ s√Es√E≈£î |ü⁄+E≈£î+≥T qï≥T¢ Ä bÕغ C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T n+õ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ düyÓTÆø£´‘·, düeTÁ>∑‘·, n_Ûeè~∆øÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫q qπs+Á<ä yÓ÷&ûì bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· <˚X¯+‘√ bÕ≥T sêh+˝À _C…|æ |ü≥¢ yÓ÷&û yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T õ˝≤¢˝Àì |ü≥Hé#Ós¡T«, sê+#·+Á<ë|ü⁄s¡+, dü+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T _C…|æ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì

n+õ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘êC≤>± ø±qT≈£î+≥, *+>∑+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç n+õ¬s&ç¶ düeTø£å+˝À _C…|æ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n+õ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _C…|æ |ü≥¢ >∑‘·+˝À Á|ü»\T n+‘·>± ÁX¯<ä∆ #·÷|ü˝Ò<äqï~ ø±ì ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î _C…|æ #˚dæq ø£èwæ, yÓ÷&û Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· Á|ü»˝À¢ _C…|æ |ü≥¢ $XÊ«dü+ ô|]–+<äHêïs¡T. Ç~ m+‘√ X¯ó uÛÑ|ü]D≤eTeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± H˚&ÉT lìyêdt, kÕsTTu≤u≤, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, kÕsTT≈£îe÷sY, lqT>ö&é, ø£\ŒHê, s¡»ì, nì‘·, cÕ<ëuÒ>∑+, Ç+~sê, ø£fi≤e‹\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ eT+~ bÕغ˝À #˚sês¡T.

{° ø±+Á¬>dt˝À njÓ÷eTj·T+! ˇø£yÓ’|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄ ‘·>±<ë\T.. eTs√yÓ’|ü⁄ ø=*øÏÿsêì bı‘·TÔ\T d”ìj·TsY H˚‘·\ eT<Ûä´ ø±qsêì ◊ø£´‘· {°|”d”d” N|òt rs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ C≤Hê¬s&ç¶, &ûmdt, <ëyÓ÷<äs¡, bıHêï\ me]<ë] yê]<˚.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26: ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. ndü˝Ò mìïø£\ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï y˚fi¯.. ˇø£yÓ’|ü⁄ {Ϭø≥¢ >√\.. Á>∑÷|ü⁄ ‘·>±<ë\T, eTs√yÓ’|ü⁄ ø=*øÏÿsêì bı‘·TÔ\‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ rÁe dü+ø£≥dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. d”ìj·TsY H˚‘·\ eT<Ûä´ ≈£L&Ü düK´‘· ø±qsêø£b˛e&É+‘√ øÏ+~ kÕúsTT ÁX‚DT\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”ìj·TsY H˚‘·˝…’q C≤Hê¬s&ç¶, &ç. lìyêdt, <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, bıHêï\ ‘·~‘·s¡T\T me]<ë] yê]<˚ nqï≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ‘·«s¡˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, Äô|’ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛s¡T yÓTT<ä\e⁄‘·T+fÒ {° ø±+Á¬>dt˝À e÷Á‘·+ Ç+{Ïb˛s¡T‘√ rÁe dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ |ü<äe⁄\ |ü+|üø£+, {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ ndü+‘·è|æÔ $düÔ]düTÔqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ qT+∫ bıHêï\ \ø£åàj·T´qT ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sê|òüTe>ö&é nH˚ dü+»jYT j·TTeùdq H˚‘· @ø£+>± >±+BÛuÛÑeHéô|’øÏ møÏÿ ìs¡düq ‘Ó*|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç‘·ì ìs¡düq yÓqTø£ me]<Ó’Hê Vü≤düÔ+ ñ+≥T+<äqï Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. Ç+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äì ø=+<äs¡T {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$, mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º, Á|ü#ês¡ ø£$T{°\˝À ‘·eT≈£î ø°\ø£ kÕúHê\T πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+ô|’ {° ø±+Á¬>dt˝Àì H˚‘·\T ø=+<äs¡T >∑TÁs¡T>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. e÷J eT+Á‘·T\T ¬ø.C≤Hê¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt, πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e+{Ï yês¡T rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì MT&çj·÷˝À ôd’‘·+ ø£<∏äHê\T yÓ\T¢e˝≤ edüTÔHêïsTT. Ç˝≤ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï H˚‘·\qT sêÁwüº |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ dü«j·T+>± |æ*∫ yê]‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ä düeTj·T+˝À ndü+‘·è|æÔøÏ ÁuÒø˘ |ü&ç+<äqï Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü kÕ–+~. ø±ì Ç|üŒ{Ïø° #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ ndü+‘·è|æÔ #Ûêj·T\T ñHêïj·Tqï Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± bıHêï\ \ø£åàj·T´qT ìj·T$T+#·&É+ô|’ ‘Ó\+>±D˝Àì $$<Ûä õ˝≤¢\ H˚‘·\‘√ ø=+‘· ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=+<äqï Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. á |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì e÷J eT+Á‹ ¬ø.

C≤Hê¬s&ç¶øÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çì m+|æø£ #˚j·Tø£eTT+<˚ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ≈£î ‘Ó\+>±D˝Àì @&ÉT õ˝≤¢\ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T Hê&ÉT ˝ÒK sêXÊs¡T. ‘·eT dü+‘·ø±\‘√ ≈£L&çq Ä ˝ÒKqT bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ≈£L&Ü yês¡T ˝ÒKqT |ü+bÕs¡T. n+‘ê {° |”d”d” N|òt ¬ø. C≤Hê¬s&ç¶ ne⁄‘ês¡ì n+<äs¡÷ uÛ≤$düTÔqï ‘·s¡TD+˝À nq÷Vü≤´+>± bıHêï\ \ø£åàj·T´ ù|s¡TqT ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·eT H˚‘· õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTs√ H˚‘·≈£î ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ø°\ø£yÓTÆq |ü<ä$ì n|üŒ–+∫ ‘·eTqT nee÷ì+#ês¡ì C≤Hê¬s&ç¶ eØZj·TT\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´qT |”d”d” |ü<ä$ qT+∫ ‘·ø£åD+ ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ sê|òüTe¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ >±+BÛuÛÑeHé møÏÿ ‘·q ìs¡düq ‘Ó|ü&É+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. ˇø£ e´øÏÔ>± bıHêï\ô|’ Äj·Tq≈£î e´øÏÔ>∑‘·+>± @MT ñ+&Éø£b˛e#·Ãì, á s¡ø£yÓTÆq #·s¡´≈£î Ábı<ä“\+ yÓqTø£ me¬s’Hê Vü≤düÔ+ ñ+&ç ñ+&Ée#·Ãì {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝À eTTì‡|ü˝Ÿ, Ä ‘·s¡Tyê‘· ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À á Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\ Á|üuÛ≤e+ mø£ÿ&çøÏ <ë]rdüTÔ+ <√qqï Ä+<√fi¯q {° ø±+Á¬>dt eØZj·TT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. $©q+ ndü˝Ò˝Ò<äT, bı‘·TÔ ñ+&ÉH˚ ñ+&É<äT.. b˛{°πø ôd’ {°ÄsYmdt bÕغì düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿyê\+fÒ {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’øÏ sêyê *‡q düeTj·T+ Ç~ bÕغ˝Àì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø± ì á |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ìj·T$T+∫q |”d”d” N|òtqT e÷ sêÃ\ì Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+, Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ Ç~ dü¬s’q düeTj·T+ ø±<äì |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø C≤Hê¬s &ç¶øÏ eT<䛑·T>± dü+‘·ø±\T #˚dæq @&ÉT>∑Ts¡T &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T |”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´≈£î Ms¡T m+‘·y˚Ts¡≈£î düVü≤ø£]kÕÔs¡qï #·s¡Ã düs¡« Á‘ê kÕ>∑T‘√+~. á $wüj·T+˝À bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é CÀø£´+ #˚düT≈£îì Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\qT ‘=\–+∫ bÕغì >±&çq ô|{≤º\ì øÏ+~kÕúsTT ÁX‚DT\T eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ø√s¡T‘·THêïsTT.

Á|ü»\T eT+∫ e´øÏÔøÏ z≥T y˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 26: |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ëìï sêh eTTK´ mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ dü+<ä]Ù+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ä+ Äes¡D˝À z≥s¡¢ #Ó’‘·q´+ düT<Ûëø£sY ãè+<ä+#˚ @sêŒ≥T

#˚dæq ø£fi≤Á|ü<äs¡ÙqqT ‹\øÏ+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À z≥s¡¢ ø√dü+ #˚dæq @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mìïø£\qT |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+˝À »]ù|+<äT≈£î nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ø£˙dü dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ mìïø£\

dü+|òüT+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|ü»\T ≈£L&Ü Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü eT+∫ e´øÏÔøÏ z≥T y˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé, ns¡“Hé md”Œ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üs¡ø±eTDÏ˝À ñ<√´– #˚‹yê≥+.. |ü≥Tº≈£îqï $õ˝…Hé‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, e÷]à 26: ‹s¡TeT\ lyê] Ä\j·T+˝Àì |üs¡ø±eTDÏ˝À VüQ+&û ø±qTø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À ({Ï{Ï&ç ñ<√´–) #˚‹yê≥+ Á|üjÓ÷–+#ê&ÉT. ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À ã+>±s¡T >=\TdüTqT $<ÛäT\T ìs¡«Vü≤D nq+‘·s¡+ rdüT≈£îyÓfi¯óÔ+&É>± {Ï{Ï&ç $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\ ‘·ìF˝À n~ ãj·T≥|ü&ç+~. B+‘√ Ä ñ<√´–ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ã+>±s¡T >=\TdüTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. kÕ«$Tyê]øÏ ø√sTT˝Ÿ Äfi≤«sY ùde nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\qT lyê] <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹+#ês¡T. Ä Áø£eT+˝À {Ï{Ï&ç ñ<√´– |üs¡ø±eTDÏ qT+&ç ã+>±s¡T >=\TdüTqT <=+–*+∫ |ü≥Tºã&çq≥T¢ CÒÇz lìyêdüsêE ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï{Ï&ç ñ<√´–ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üs¡ø±eTDÏ˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ n‘·´<ÛäTìø£yÓTÆq ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ f…ø±ï\J düØ«ôddt yê] qT+&ç dædæ ¬øyÓTsê\ ø√dü+ f…+&És¡T¢ |æ\e&É+ »]–+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ |üs¡ø±eTDÏ˝À ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {Ï{Ï&ç ñ<√´>∑T\‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« |ü<ä$ $s¡eTD #˚dæq ñ<√´>∑T\T, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î |üs¡ø±eTDÏ˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nqTeT‹+#êeTì yês¡T m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï{Ï&ç ñ<√´– á dü+|òüT≥q≈£î bÕ\Œ&É&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì lìyêdüsêE nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü ñ<√´>∑T\T Áø£eT•ø£åD‘√ |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

lyê] Á≥dtº≈£î \ø£å≈£î ô|’>± $sêfi≤\T n+~+∫q <ë‘·\≈£î ñ>±~ Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, e÷]à 26: ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À $$<Ûä Á≥dtº\≈£î y˚˝≤~ eT+~ <ë‘·\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $sêfi¯+ ÇdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Áø£eT+˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± $sêfi≤\T Ç∫Ãq <ë‘·\≈£î {Ï{Ï&ç »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ Hê&ÉT 28,500 eT+~ <ë‘·\≈£î eTVü‰Á|ükÕ<ä+, neTàyê] ≈£î+≈£îeT, Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶‡ |ü+|üqTqï≥T¢ CÒÇz lìyêdüsêE eT+>∑fi¯yês¡+ &√HêsY ôd˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ »qe] ∫e]øÏ <ë‘·\T 51 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $sêfi¯+>± $$<Ûä Á≥dtº\≈£î n+<äCÒXÊs¡ì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± 44 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T nìï Á≥dtº\≈£î eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ $sêfi≤\T n+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 26: KeTà+˝Àì $»j·T Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ˝À nX¯«sêe⁄ù|≥ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë ìï ◊{Ï&çm ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±]DÏ, nX¯«sêe⁄ù|≥ ]≥]ï+>¥ n~Ûø± ] ~e´ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nX¯«sê e⁄ù|≥ md”º XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç$m+ \qT uÛÑÁ<ä|üs¡#˚+<äT≈£î ø£fi≤XÊ\ yÓTsTTHé $uÛ≤>∑+˝À πø{≤sTT+ ∫q ÁkÕº+>¥ s¡÷+\T, MT&çj·÷ ôd+≥sYqT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. z≥¢ Á|üÁøÏj·T eTT–dæ øö+{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´Hê{ÏøÏ øö+ {Ï+>¥˝À bÕ˝§ZH˚ dæã“+~øÏ m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T >∑≈£î+&Ü fÒãT˝Ÿ‡, $<äT´‘Y, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+ <äT≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± ìjÓ÷»ø£es¡Z düVü‰j·T ]≥]ï+>¥ n~Û ø±], nX¯«sêe⁄ù|≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY qπs+<äsYqT ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T.


ø=∫ÃHé˝À ªes¡TDY‘˚CŸµ! lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À es¡TDY ‘˚CŸ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ø=∫ÃHé˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yÓT>± bòÕ´$T© qT+&ç edüTÔqï eTs√ V”≤s√ es¡TDY‘˚CŸ. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Hê>∑u≤ãT ‘·qj·TT&ÉT>± |æ*|æ+#·T ≈£î+≥Tqï es¡TDY‘˚CŸ bòı{ÀwüO{Ÿ\ $&ÉT<ä˝…’q|üŒ{Ïø° qT+&ç es¡TDYø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ ÁπøCŸ @s¡Œ&ç+~. á ∫Á‘·+ ¬s>∑T´\sY

>∑Ts¡Tyês¡+ 27, e÷]Ã 2014

ø£èwüíe+o‘√.. »>∑|ü‹u≤ãT ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äqTqï eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘·+˝À »>∑|ü‹u≤ãT m+Á{° Çe«qTHêïs¡T. ≈£î≥T+ã|üs¡yÓTÆq ∫Á‘ê\≈£î ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ù|s=+~q »>∑|ü‹ u≤ãT X¯óuÛÑ\>∑ï+, Äj·TqøÏ<ä›s¡T, ã&Ó®{Ÿ |ü<äàHêuÛÑ+ ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À Ç|üŒ{Ïπø n+‘·'|ü⁄s¡+, düeTTÁ<ä+ ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#·&É+ $~‘·y˚T. á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À »>∑|ü‹u≤ãTqT ø£èwüíe+o &ç|òü¬s+{Ÿ>± #·÷|æ+#·&É+ »]–+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ »>∑|ü‹u≤ãT V”≤s√ qT+&ç $\Hé bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø uÀj·TbÕ{Ï-u≤\ø£èwüí ø±+_H˚wüHé s¡÷bı+~q ª˝…C…+&éµ˝À »>∑|ü‹u≤ãT u≤\ø£èwüí≈£î Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç>± q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± ø£èwüíe+o eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘·+˝À »>∑|ü‹u≤ãT Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç{°e˝Ò Bìô|’ ø£èwüíe+o »>∑|ü‹u≤ãTqT dü+Á|ü~+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. sêyéT#·s¡DY, lø±+‘Y, ø±»˝Ÿ ø£eT*˙ eTTKØ®\‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT sêCŸøÏs¡DY ø°\ø£bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. y˚T˝À $<˚XÊ˝À¢ ∫Á‘·ø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·T+~. Ç~>±ø£ ªsêsê.. ø£èwüíj·T´µ, |æ˝≤¢ qTe⁄«˝Òì J$‘·+ ∫Á‘·+˝À ø°\ø£bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T.

11q $XÊ˝Ÿ ªÇ+Á<äT&ÉTµ ! ‹s¡T <äs¡Ùø£‘·«+˝À j·T÷{°M yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡, $XÊ˝Ÿ |òæ*+ bòÕ´ø£ºØ dü+düú\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï ªÇ+Á<äT&ÉTµ @Á|æ˝Ÿ 11q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. $XÊ˝Ÿ V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À ªÇ+Á<äT&ÉTµ>±, ªHêHé dæ>∑|ü eTì<äHéµ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T.. ≈£î\T-eTHê*, CÀ<Ûé|üPsY, #ÓHÓ’ï\˝À wüO{Ï+>¥ »]bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø bı>∑s¡T, ôd\÷´{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq $XÊ˝Ÿ es¡Tdü>± ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\˝À q{Ïdü÷Ô.. yê{Ïì ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘‘√ Áù|ø£å≈£î\qT |ü\ø£]düTÔHêïs¡T. Ç|ü&ÉT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·yÓTÆq HêHé dæ>∑|ü eTì<äHé ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘>± Ç+Á<äT&ÉT>± @Á|æ˝Ÿ 11q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. $XÊ˝Ÿ düs¡düq \ø°åàMTqHé V”≤s√sTTHé>± #˚düTÔ+~. >∑»sêE‘√ \ø°åàMTqHé V”≤s√sTTHé>± ns¡+π>Á≥+ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dü+^‘êìï J$ Á|üø±wt≈£îe÷sY n+~düTÔHêïs¡T. ‹s¡T <äs¡Ùø£‘·«+˝À $XÊ˝Ÿ #˚düTÔqï ¬s+&√ ∫Á‘·$T~. á∫Á‘êìï u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

wüO{Ï+>¥ πøs¡fi¯˝Àì ø=∫ÃHé˝À »s¡T>∑T‘√+~. ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT lø£+‘Y n&ܶ\ >∑‘· ∫Á‘ê˝≤¢H˚ ≈£î≥T+ã|üs¡+>± #·÷&É<ä–q ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $Tø°ÿ C… y˚Tj·TsY dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. es¡TDY‘˚CŸ düs¡düq |üP»ôV≤π>› V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. |üPC≤ôV≤π>¶ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‘Ó\T>∑T˝À q{Ïk˛Ô+~. q\¢eT\|ü⁄ lìyêdt, sƒê>∑÷sY eT<ÛäT ø£*dæ ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î yÓT>± bòÕ´$T© qT+&ç e∫Ãq n\T¢ns¡T®Hé, sêeT#·s¡DY kÕºsY V”≤s√\T>± m~–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚! Ç|üŒ{Ïπø es¡TDY‘˚CŸ q≥q˝Àq÷, &ÜH釽À Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Äw”øÏ-2˝À dü˙ï ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥ »j·Ts¡M+Á<ä <äs¡Ùø£‘·«+˝À ã+&É¢>∑DÒwt ì]àdüTÔqï Äw”øÏ-2 ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘˝À ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥≈£î dü˙ï*jÓ÷Hé m+|æ¬ø’q≥T¢ düe÷#ês¡+. u≤©e⁄&é˝À dü÷|üsYVæ≤{Ÿ>± ì*∫q ªÄwæø°-2µ ‘Ó\T>∑T˝À nqTe~+#·qTqï ∫Á‘·+˝À dü∫Hé V”≤s√>± q{ÏdüTÔ+&É>± V”≤s√sTTHé>± 2011˝À $TdtÇ+&çj·÷>± ì*∫q n+øÏ‘ê c˛πs q{Ï+#·qT+~. ªÄwæøϵ˝À Væ≤+B˝À Ä~‘ê´ø£|üPsY, ÁX¯<ë∆ø£|üPsY Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#ês¡T.á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À nqTe~+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ »j·Ts¡M+Á<ä <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. ìsêà‘·\T>± $ø°+>¥ MT&çj·÷, ã+&É¢>∑DÒwt e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. C≤ø˘bÕ{Ÿ ∫Á‘·+˝À dü∫Hé‘√ ø£*dæ dü˙ï*jÓ÷ q{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+˝À ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥≈£î dü˙ï*jÓ÷qT m+|æø£ #˚j·÷\ì dü∫Hé <äs¡Ù≈£î&çì ø√]q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. @<˚yÓTÆHê dü˙ï*jÓ÷Hé≈£î {≤©e⁄&é≈£î sêyê\qï ø√]ø£ ÄwæøÏ-2‘√ HÓs¡y˚s¡uÀ‘·Tqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT!

Á|üø±wtsêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+˝À..Hêì! Á|üø±wtsêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ˇø£ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+˝À Hêì Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. Hêì n˝≤yÓTT<ä˝…’+~..˝À k˛˝À V”≤s√>± ù|s¡T dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. nq+‘·s¡+ #˚dæq á>∑ ≈£L&Ü u≤¢ø˘ u≤düºsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫+~. Ç{°e\ Hêì ªô|’kÕµ ÄVü‰ø£˝≤´D+µ $&ÉT<ä˝…’ HêìøÏ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. Á|üdüTÔ‘·+ Hêì C…+&Üô|’ ø£|æsêE ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›+>± ñ+~. $\ø£åD q≥T&ÉT>± ù|s=+~q Á|üø±wtsêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hêì V”≤s√>± ˇø£ ÁbÕC…≈£îº ôd{Ÿ‡ô|’øÏ sêqT+~. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï Á|üø±wtsêCŸ ‘·q kı+‘· u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔ+&É≥+ eTs√ $X‚wü+. pHé˝Àôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi‚fl neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘·$Tfi¯ qT+∫ ¬s’{Ÿ‡ ø=qT≈£îÿqï ª|üHêïsTTs¡T+ |ü~àìj·TTµ‘Ó\T>∑TÁdæÿ|ü⁄º |üqT\T |üP]Ô#˚ùd |üì˝À Hêì ñHêïs¡T.V”≤s√>± q{ÏkÕÔ&Ü..˝Ò<ë nqï~ e÷Á‘·+ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚.

HÓ–{Ïyés√˝Ÿ˝À ‘ê|”‡..! ◊X¯«s¡´ <ÛäqTwt ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ∫Á‘·+˝À ‘ê|”‡ HÓ–{Ïyé s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#·qT+~. yÓ’ sêC≤ yÓ’ ∫Á‘·+˝À ‘ê|”‡ì m+|æø£ #˚XÊs¡T. >±¢eTsY bÕÁ‘·˝À j·T÷‘Y˝À bòÕ˝ÀsTT+>¥ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ‘ê|”‡ dü&ÉHé>± yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT‘√+~. s¡aTeTà+~ Hê<ä+, $TdüºsY |òüsYô|òø˘º, ekÕÔ&ÉT Hê sêE, kÕVü≤dü+ ∫Á‘ê\˝À >±¢eTsY>± ø£ì|æ+∫q ‘ê|”‡ ‘·«s¡˝À $\Hé bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø >∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]˝À HÓ–{Ïyé s√˝Ÿ #˚dæ+~. ø=~› ø£åD≤˝Ò nsTTq|üŒ{Ïø° ÄbÕÁ‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT ◊X¯«s¡´ <ÛäqTwt ‘·$Tfi¯+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ªyÓ’ sêC≤ yÓ’µ˝À |üesY|òü⁄˝Ÿ HÓ–{Ïyé s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘ê|”‡ô|’ ø=ìï düìïy˚XÊ\≈£î <∏ëjYT˝≤+&é, dæ+>∑|üPsY˝À ∫Árø£]+#ês¡T. >ö‘·+ø±ØÔø˘, Á|æj·÷ Äq+<é V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sê|òüTyê ˝≤¬sHé‡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªeTTì3µ (>∑+>∑)˝À q{Ïk˛Ô+~.

$X¯«Hê<∏äHé Äq+<é π>yéT Á&Ü! ø√V”≤¢ ]ø±s¡T¶\T ã<ä›\Tø=&É‘ê&ÉT.. e÷>∑ïdt ø±sY¢düHé‘√ Á|ü|ü+#· #Ódt #Ûê+|æj·THé wæ|t e÷´#Y ~X¯>± uÛ≤s¡‘· Á>±+&é e÷düºsY $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é ˇø√ÿn&ÉT>∑T eTT+<äTπødüTÔHêï&ÉT. ø±´+&ç&˚{Ÿ‡ #Ódt {ÀØï |ü<√ sö+&√¢ wüøÏj·TsY eTyÓT<ä´s√yé‘√ π>yéT qT Äq+<é Á&Ü #˚düT≈£îHêï&ÉT. á Á&Ü nq+‘·s¡+ Äq+<é 6.5 bÕsTT+≥¢‘√ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. ns√ìj·Tdt 5.5 bÕsTT+≥¢‘√ ¬s+&√ kÕúq+˝À e⁄+&É>± eTyÓT<ä´s√yé, ø£sê®øÏHé, dæ«<ä¢sY ‘·˝À ◊<äT bÕsTT+≥¢‘√ ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. á {ÀØï˝À eTs√ Hê\T>∑T sö+&ÉT¢ $T–\THêïsTT.

n<∏Ó¢{Ϭ˛‡ b˛{°\T 30q ôV’≤<äsêu≤<é : ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ϭ˛‡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT n<∏Ó¢{Ϭ˛‡ #Ûê+|æj·THéwæ|t ø£+ ôd˝…ø£¸Hé Á≥j·T˝Ÿ‡ »s¡T>∑qTHêïsTT. áHÓ\ 30q ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î >∑∫ÃuÖ© ùdº&çj·T+ ˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Áø°&Üø±s¡T\+‘ê |ü⁄{Ϻq s√E Á<ÛäTe |üÁ‘ê\‘√ >∑∫ÃuÖ© ùdº&çj·T+˝À ø√#Y \T CÒ$j·TsY, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶\qT dü+Á|ü~+#ê*. $e sê\≈£î ∫d”Ô (:9989433671)qT dü+Á|ü~+#=#·TÃ.

‘Ó\+>±D u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù>± dü+|ü‘Y≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é : Áø°&Ü dü+|òü÷˝À¢ $uÛÑ»q yÓTT<ä˝…’+~. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï Áø°&É˝À¢ Ä+Á<Ûë, ‘Ó\+>±D dü+|òü÷\T ñ+&É>±.. $T–*q yê{Ï˝À ≈£L&Ü $uÛÑ»q≈£î lø±s¡+ #·T{≤º\ì Ç{°e˝Ò Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˇ*+|æ¬˛ dü+|òüT+ (@|”z@) m–®≈£L´{Ïyé ø£$T{° (ád”) rsêàì+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±

‘Ó\+>±D u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ dü+|òüT+ ({°;@) Ä$s¡“¤$+∫+~. Ä~yês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<é yÓ’m+d”@˝À »]–q {°;@ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. dü+|ü‘Y≈£îe÷sY ø±s¡´<ä]Ù>±, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶ n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j·÷´s¡T. ÕµÁjs¡àHé>± dü‘·´Hêsêj·TD, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± l<ÛäsY¬s&ç¶, nq+‘Y¬s&ç¶, U≤<äsY nãT›˝≤¢, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, &ûyÓ’ #Í<ä], ø√XÊ~Ûø±]>± Hês¡àHé ◊C≤¬˛ m+|æø£j·÷´s¡T.

Á_&é® b˛{°\T 28 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é : |òæ˝Ÿàq>∑sY ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À m|òtmHéd”d” nœ\ uÛ≤s¡‘· zô|Hé Á_&é® {ÀØï »s¡T>∑qT+~. áHÓ\ 28 qT+∫ 30 es¡≈£î m|òtmHéd”d”˝À á b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. {°yéT n|t &É÷|æ¢πø{Ÿ, uÀsY¶ m e÷´#Y, ◊m+|” ô|sTTsY‡, zô|Hé ô|sTTsY‡ $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\T ñ+{≤sTT. ÄdüøÏÔ ñqïyêfi¯ófl áHÓ\ 27˝À|ü⁄ m+Á{°\T qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì m|òtmHéd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.mdt.sêe÷sêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

¬øô|ºHé>± <Û√˙H˚ e⁄+&Ü*: ø£|æ˝Ÿ uÛ≤s¡‘· j·TTe u≤´{Ÿ‡yÓTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ô|’ uÛ≤s¡‘· e÷J ÁøϬø≥sY ø£|æ˝Ÿ <˚yé Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]+#ê&ÉT. ¬øØsY˝À n‘·T´‘·ÔeT bòÕyéT˝À ø=qkÕ>∑T‘√qï $sê{Ÿ ø√V”≤¢ u≤´{Ï+>¥˝À eT]ìï ]ø±s¡T¶\T ã<ä›\Tø=&É‘ê&Éì ø£|æ˝Ÿ CÀdü´+ #ÓbÕŒ&ÉT. ø√V”≤¢ì ¬øô|ºHé #˚j·÷\+≥÷ ek˛Ôqï Á|ü#ês¡+ô|’ Äj·Tq düŒ+~+#ês¡T. »≥Tº˝À <Û√ì ñ+&É>± Ä u≤<Ûä´‘·qT y˚πs yêfi¯¢øÏ m˝≤ n|üŒ–kÕÔs¡ì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. eTVæ≤ ¬øô|ºHé>± <˚XÊìøÏ eH˚¶ Á|ü|ü+#· ø£|t, {°20 es¡˝Ÿ¶ ø£|t n+~+∫q Hêj·T≈£î&ÉT. ø√V”≤¢ ¬øô|º˙‡˝À <Û√ìì Ä&ç+#·&É+ Çã“+<äT\≈£î <ë]rdüTÔ+~. ôd\ø£ºs¡T¢ nedüs¡eTì uÛ≤$+∫q|ü⁄Œ&ÉT $sê{ŸqT ¬øô|º˙‡ e]düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $sê{ŸqT Áu≤&éeTHé, dü∫Hé\‘√ b˛\ÃqT. me]˙ me]‘√ b˛*Ã#·÷&É˝Ò+. ø√V”≤¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq HÓ’|ü⁄D´eTTqï ÁøϬø≥sY. Á|üdüTÔ‘·+ n‘·ì ej·TdüT 24 @fi‚¢. $sê{Ÿ Ç+ø± #ê˝≤ ø±\+ Ä&˚ neø±X¯+ ñ+~. dü∫HéqT eT]|æ+#˚˝≤ ]ø±s¡T¶\T HÓ\ø=˝ÒŒ >±j·÷\T ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚ n‘·qT neø±X¯+ ñ+<äì ø£|æ˝Ÿ yê´U≤´ì+#ês¡T.

Vü≤Ø“sY dæ+>¥ ìsêø£s¡D˝À e÷ bıs¡bÕfÒ$÷ ˝Ò<äT: ◊z@ ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZH˚ uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° »≥Tº Ä≥>±&ÉT Vü≤Ø“sY dæ+>¥ dü+<Ûä÷≈£î ìsê«Vü≤≈£î\T nÁøÏ&çfÒwüHé ìsêø£]+#·&É+˝À ‘·eTqT ì+~+#·&É+ ‘·>∑<äì uÛ≤s¡‘· ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ (◊z@) ù|s=ÿ+~. á $wüj·T+˝À ‘·eT bıs¡bÕfÒ$÷ ˝Ò<äì, ‘êeTT |ü+|æ+∫q C≤_‘ê˝Àì 700eT+~ Áø°&Üø±s¡T˝À¢ Vü≤Ø“sY ˇø£ÿ&çπø nÁøÏ&çfÒwüHé ìsêø£]+#ês¡ì ◊z@ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêJyé yÓTVü≤‘ê ‘Ó*bÕs¡T.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

27 03 14  
27 03 14