Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 183

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 02 @Á|æ˝Ÿ ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 186

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 02 @Á|æ˝Ÿ 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 148

eTTì‡|ü˝Ÿ øö+{Ï+>¥ 9q #˚j·T+&ç |òü*‘ê\T ì\|ü&É+ dü]ø±<äT :ôV’≤ø√ºs¡Tº \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmns÷¡ªyá ˙xmsNRP»¡©´s\|msxqsLiμj∂gÙRiLi ª]ágjiLiμj∂. 2©´s xmsn ÷¡ªy ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi≤R∂gS μy¨s¨s G˙zmsÕfi 9NTP ™´sWLjiËLiμj∂ |\ §¶¶ N][LiRÌ V. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmsoª][ Fy»¡V ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá©´sW @Æμ∂[L][«¡Ÿ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s |\ §¶¶ N][LiRÌ V ºdΩLRiVˆ B¿¡ËLiμj∂. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLi¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSáª][ ™´sVV¨s=xmsÕfi mx sn ÷¡ªyá æªΩ[μ∂k 2 ©´sVLi¿¡ 9NTP ™´sWLjiLiμj∂. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ¬ø¡zmsˆ©´s ™yμR∂©´s©´sV mx sLjibdP÷¡LiøR¡NRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[™s´ V©´sı |\ §¶¶ N][LiRÌ V, J»¡L˝iR V ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi @™´soªyLRi©´sı zms…”¡xtsQ©´sL˝Ri ™yμR∂©´s @xqsLi ¡μÙ∂R ™´sV¨s }msL]‰Liμj∂. J»¡V\|ms J @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP LS¨s ™´s˘QQNPT Ú A §x ¶ ¶NPR V‰NRPV @©´sL>iR V≤R∂¨s |\ §¶¶ N][LiRÌ V }msL]‰Liμj∂. Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘NRP N][LiRÌ VáV «‹[NPR ˘Li ¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[™s´ ©´sı ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi gRiªRΩ Æ©sá 3©´s B¿¡Ë©´s DªRΩLÚ iR V*á©´sV ≠dsVLRiNRPVLi≤y 9©´s mx -n s÷¡ªyáV Æ™sáV™´sLjiLiøyá¨s qx sW¿¡Li¿¡Liμj∂. ª]áVªRΩ Fs¨sıNRPáV 30©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ 2©´s J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ¬ø¡[mx s…Ì¡” mx sn ÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V¨s Bzqs Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. xqsV˙{msLiN][LÌRiV «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsá\|ms B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆª][ N]LiμR∂LRiV N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡gS |\ §¶¶ N][LiRÌ V C Æ™s[VLRiNRPV xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmsn ÷¡ªyá ™yLiVVμy\|ms ≠søyLRifl·©´sV \|§¶¶¶N][LÌRiV ª]áVªRΩ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy Æ™s[qz sLiμj∂. mx -n

s÷¡ªyá Æ™sÃ˝¡≤T∂|\ ms DμR∂∏R∂VLi ©y˘∏R∂V rÛy©´sLiÕ‹[ ™yμR∂©´sáV N]©´srygSLiVV. G˙zmsÕfi 10Õ‹[gS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá mx s˙NTP∏R∂V mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ B¿¡ËLiμR∂¨s N][LiRÌ V C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi gRiªRΩLiÕ‹[ ªy¨s¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá©´sV qx s™´sLjiLiøR¡gRiáμy @¨s mz s…”¡tx sQ©s± ªRΩLRimx so ©y˘∏R∂V™yμj∂¨s |\ §¶¶ N][LiRÌ V ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. G˙zmsÕfi 10 Õ‹[gS Fs¨sıNRPá mx s˙NTP∏R∂V mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ªy≠sV¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá©´sV qx s™´sLjiLiøR¡¤Õ¡[™s´ V¨s N][LiRÌ V qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ALÌij NRPÕfi 32 ˙xmsNSLRiLi B¿¡Ë ©´s ºdΩLRiVˆ©´sV mx so©´sqx s≠dsVOTPQLi¬ø¡[ @μ≥∂j NSLRiLi qx sV˙{msLiN][LiRÌ VNRPV DLiμR∂¨s, @Æμ∂[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiV NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s mz s…”¡tx sQ©s´ L`i ªRΩLRimx so ©y˘∏R∂V™yμj∂ ™yμj∂LiøyLRiV. NSgS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms ≠dsV \Æ™s≈¡Lji æªΩáFyá¨s Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©s± ©´sV N][LiRÌ V ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂.

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

#ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dt˝À uÛ≤Ø <√|æ&ç \lLiáV©´sV Azms ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ¨sáV™´soμ][zms≤T∂ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıNRP zmnsLS˘μR∂V μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[NTP μj∂gji©´s \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáV gRiVLi»¡WLRiV,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ¬ø¡\Æ©sQı ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sxqsVÚ©´sı ¬ø¡\Æ©sQı FsN`P=˙|ms£qs \lLiQÕ˝‹[ æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLki μ][zms≤U∂ «¡LjigjiLiμj∂. \lLiQÕ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı xqsV™´sWLRiV 10™´sVLiμj∂ μR∂VLi≤R∂gRiVáV gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ zms≤R∂VgRiVLSŒ˝œ¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ªRΩV™´sV¯Ã¡¬ø¡LRiV™´so ™´sμÙR∂ ¿¡©±s Õÿgji \lLiáV¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. xmsNS‰ F˝y©±sª][ ≠dsLRiLiªy \lLiáV©´sV Azms ™´sVLki μ][zms≤U∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´s NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsºΩxmnsV …”¡Li¬ø¡[ ≠dsáV¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. xqsLjigÊS ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáLiªy gS≤≥R∂¨s˙μR∂Õ‹[ D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[, @μj∂ NRPW≤y \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáV μj∂gjiF°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. NRPªRΩVÚáª][ ¤À¡μj∂LjiLi¿¡ ¿¡©yı|msμÙy ™´sxqsVÚ™´soá©´sV NS¤«¡[aSLRiV. ™´sLRiVxqsgS Fs£qsc1 ©´sVLi¿¡ Fs£qsc12 ™´sLRiNRPV D©´sı À‹[gkiÕ˝‹[ ©´sgRiáV, ©´sgRiμR∂V, |qsÕfiFn°©˝´sV, HFy˘≤˝R∂V, xmsLRiV=áV BÕÿ ¬ø¡[ºΩNTP ¿¡NTP‰LiμR∂Õ˝ÿ r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. \lLiáV Azms©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV \lLiQÕ˝‹[Li¿¡ μj∂gji NTP…”¡NUP xmsNRP‰©´s NRPWLRiVË©´sı ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ($T–‘ê `2˝À)

ãT<Ûäyês¡+ 02 @Á|æ˝Ÿ 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

|ü<˚fi¯ó¢ |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø±+Á¬>dt yês¡T

Ç|ü&ÉT edüTÔHêïs¡T: yÓ÷&ç áN][ı,G˙zmsÕfi1 : mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP Fs¨sıNRPá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ }msμR∂áV, }msμR∂LjiNRPLi gRiVL]ÚryÚ∏∂R V¨s ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß Fy»¡V @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌik ˙xms«ÿ qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV mx spLjigÚ S ≠sxqsÚ™s´ VLjiLi¿¡ BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™s´ WLRiV ™´sr°ÚLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ¡lLi[÷¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s LS˘÷d¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ™s[V¨s|mnsrÌ°¨s |msμÙ∂R Æ™sWxqsxms˙ªRΩLigS A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Æμ∂[aRPLi xqs™´sVLÛRiQ\Æ™sV©´s, zqÛsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LiR VNRPVLi…‹[LiμR∂©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV 60 Æ©sááV @™´sNSaRPLi B}qsÚ Æμ∂[aS¨sı @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂mz sryÚ©s´ ¨s Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV. DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Fs{qsˆ, ’d¡Fs{qsˆ, NSLi˙lgi£qs FyLÌik á©´sV J≤T∂Liøyá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. C FyLÌik áV ˙xms«¡Ã¡©´sV mx spLjigÚ S ≠sxqs¯LjiLiøy∏R∂V©yıLRiV. gRiªRΩ 60 GŒ˝¡œ Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FsÕÿLi…”¡ qx sLixqs‰QXºΩ¨s |msLi¿¡F°ztsQLi¿¡Liμ][ A qx sLixqs‰QXºΩ¨s LRiWxmso™´sWFy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VN][™s´ ≤y¨sNTP G J»¡V Àÿ˘LiNRPV LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV J @xqsÚQ˚LigS ™´sWLRiVËNRPVLiμ][ μy©´sVıLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ NRP÷¡ˆLiøyá©yı LRiV. J»¡V Àÿ˘LiN`P LS«¡NUP∏R∂Wáª][ NSLi˙lgi£qs Æμ∂[aPR ˙xmsºΩxtsÌ Q©s´ V μj∂gRi«ÿLjiËLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ øR¡Wzqs©´sLiªRΩ À≥¡œ ∏R∂W©´sNRP @≠s¨dsºΩ LRiWFy¨sı ˙xms«¡Ã¡V @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂©´sı≤R∂W øR¡W≤R∂¤Õ¡[μ∂R V. À‹[¤Õ¡≤R∂¨sı @™´sáORPQflÿáNRPV NSLi˙lgi£qs mx sLS˘∏R∂VxmsμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ™y»¡¨sıLi…”¡ ©´sVLi¿d¡ Æμ∂[aS¨sı ≠s™´sVVNTPÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[¨s N]¨sı FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV @≠s¨dsºΩNTP N]™´sVV¯NSxqsVÚ©´sıLiμR∂VZNP[ C μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s Æ™sW≤U∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV FsLi≤R∂gRi…ÌÿLRiV.

® © s [ ² R ¶ V s ² R ¶ V μ R ¶ Ì Á N S © « s V © « s õ F s ¬ s õ N R P Ì Á © ¯ [ É Ó Á z m n s Z N P [ x t s Q © ± s m|æøÏ Á|ü‘˚´ø£ ù|õ æªΩáLigSfl·Õ‹[ 17 FsLi{ms, 119 @|qsLi’d˝¡NTP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ª]÷¡μR∂aRP F°÷¡Lig`i _CÒ|æ y˚Tì ô|òk˛º˝À

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´ dt): ’¡¤«¡zms Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ ALi˙μR∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS J }ms“¡ ZNP[…ÿLiVVLiøR¡À‹[ªRΩV ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂, æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li\|ms ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ J»˝¡©´sV LS ¡»Ì¡VNRPVDÆ©s[Õÿ F˝y©±s Æ™s[r°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ Æ™s[V¨s|mnsrÌ° LRiWNRPሩ´sÕ‹[ FszmsNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ B™´s*À‹[ªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki ªRΩ©´s Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV 3©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. μyμyxmso ∏R∂W ¡μj∂ }ms“¡Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s Æ™s[V¨s|mnsrÌ°NRPV 'GN`P À≥ÿLRiª`Ω, ˙ZaP[£tÌsQ À≥ÿLRiª`Ω' @¨s }msLRiV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V À≥ÿ«¡Fy ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. xqsVxmsLjiFyá©´s, LRiORPQfl· ™´s˘™´sxqÛs©´sV xms…”¡xtÓsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsryÚ≠sLiøR¡©´sVLiμj∂. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´s, @’≥¡™´sXμÙj∂, DªyˆμR∂NRP LRiLigRiLi @LiaSá\|ms FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ™´sVV˙μR∂ DLi≤]øR¡Ë¨s FyLÌki ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV ºΩLjigji gS≤T∂©´s |ms»Ì¡≤R∂Li, ry™´sW©´s˘ F¢LRiVáNRPV ™´spLRi»¡¨s¬ø¡[Ë xmsáV @LiaSá\|ms ˙xmsμ≥y©´sLigS μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V À≥œ¡˙μR∂ªRΩ, LRiORPQfl· ™´s˘™´sxqÛs©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sLi…”¡ @LiaSáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRPáVgRi©´sVLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP xms…”¡xtÌsQLigS LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Li xmspLRiÚLiVV˘LiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μR∂˙xms Æμ∂[a`PÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sı Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[ C Æ©sá 30©´s ª]÷¡μR∂aRP Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. 30©´s Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ FsLi{ms rÛy©yáª][ Fy»¡V 119 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáNRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, |msμÙR∂xms÷˝¡, NRPLkiLi©´sgRiL`, ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`, «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂, Æ™sVμR∂N`P, ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`, ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, À≥œ¡V™´s©´sgjiLji, ™´sLRiLigRiÕfi, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿ μ`∂, ≈¡™´sV¯Li D©±sALiVV. ≠ds…”¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 119 aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV NRPW≤y GNRPNSáLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiªyLiVV. D™´sV¯≤T∂ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ¿¡™´sLji Fs¨sıNRPáNRPV BNRP ©´sgSLS Æ™sWgRi©´sVLiμj∂. ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı æªΩáLigSfl·Õ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sVLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi 2©´s Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡xmnsztsQZNP[xtsQxtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. ALRiVμR∂aRPá Fs¨sıNRPáNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á NSgS BxmsˆV≤R∂V Gμ][

{Ï&ç|æ y˚Tìô|òk˛º ô|’ Vü≤Øwt sêe⁄ eT+&çbÕ≥T AÕfi˙{mns ˙xmsNRP»¡©´sá©´sV ©´s™´sV¯LRi©´sı Æ©s[ªRΩ NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚáNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂©´sı x§¶ ¶Lki£tsQ Æ™sVμR∂N`P,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°|\ ms …‘¡AL`iFs£qs FsÕfi{ms Dxms Æ©s[ªΩR §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω BryÚ™s´ V©´s≤R∂Li •¶¶ ry˘xqsˆμR∂™´sV©yıLRiV. ©y≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi μR∂Li≤R∂gRi©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V l\LiªRΩVá\|ms NRPmx s»¡ ˙}ms™´sV IáNRPÀ‹[qx sVÚ©yı≤R∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V ªRΩ©´s ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤y @¨s …”¡≤T∂mz s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. …‘¡≤U∂m{ s ™ygÙS ©yá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi gRiVLjiLi¿¡ Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ FsLiμR∂VNRPV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. μy¨s\|ms …”¡≤T∂zms Æ\™s≈¡lLi[Li…‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy á©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR á NRP©´sVxqs©´sıQÕ‹˝ [ …‘¡…‘¡≤U∂m{ s

Æ™s[V¨s|mnsrÌ° ªRΩ∏R∂W\lLiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li Fsxmsˆ…”¡Z\ NP©y ALi˙μ≥∂R Æμ∂[aPR Li FyLÌik Æ©s[ @©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V G≠dsV ˙{msn gS B™´s*¨s Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V AÕfi ˙{msn @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms≤R∂V ªRΩV©yı≤R∂¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Fs¨dsÌ AL`i ˙»¡£qsÌ À≥¡œ ™´s©±sNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ »¡V ¤Õ¡…fi À‹[LiRÔ V mx s≤R∂»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV.

μR∂aRPÕ‹[ À≥ÿgRiLigS æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚áVgS GLSˆ»¡™´so ªRΩV©´sı æªΩáLigSfl·NRPV, {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sV @Liμj∂xqsVÚLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ C Fs¨sıNRPáNRPV ≠sZaP[xtsQ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLiμj∂. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ G˙zmsÕfi ª]≠sV¯μ][ æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ™yLRiV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. 10™´s æªΩ[μk∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡.. DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl·NRPV 12™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so BryÚLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s @μ≥j∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá ˙xmsøyLRiLi, ≈¡LRiVËáV, ¨s ¡Liμ≥R∂©y™´s◊¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRP¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ DLi≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. CryLji FyL˝Ri Æ™sVLi»¡V @À≥œ¡˘LÛRiVá Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi ≈¡LRiVË©´sV LRiW. 40 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW. 70 áORPQáNRPV, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV LRiW. 16 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW. 28 áORPQáNRPV |msLiøyLRiV.

≠ds…”¡¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP Àÿ˘LiNRPV @N_Li…fi μy*LSÆ©s[ ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV «¡LRiFy÷¡= DLiμj∂. @μj∂ NRPW≤y ¬ø¡N`P LRiWxmsLiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV μy≈¡Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ @π∏∂[V˘ ≈¡LRiVË ©´sV @À≥œ¡˘LÛRiVá ΔÿªyÕ‹[Æ©s[ ¤Õ¡NTP‰LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ™´s˘∏R∂V xmsLjibdPáNRPVá©´sV, uy≤][ FyLÌkiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV @¨sı NSá™±sVáNRPV ÷¡–¡ªRΩxmspLRi*NRP xqs™´sWμ≥y©´sLi LS∏R∂W÷¡. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ A ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV ºΩLRixqs‰LjiryÚLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV ªRΩ™´sVNRPV BNRP‰≤R∂V©´sı zqÛsLRi, øR¡LRi AxqsVÚáV, @xmsˆVáª][Fy»¡V ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ D©´sı ™y…”¡ ≠s™´sLSáW @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡. N][LÌRiV ZNP[xqsVá xqs™´sWøyLRiLi B™y*÷¡. F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛjiª][Fy»¡V À≥ÿLRi˘ ¤Õ¡[NRP À≥œ¡LRiÚ, NRPV™´sWLRiV≤R∂V, NRPV™´sWlLiÚ }msLRiV ≠dsVμR∂ D©´sı AxqsVÚáV, @xmsˆVá ≠s™´sLSáV NRPW≤y F~LiμR∂VxmsLSË÷¡.

12ª«sVLiμj¶»][ zqszmsFsLi lLiLi²][ ÇØÕÁ»y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá lLiLi≤][ «ÿ’¡ªy©´sV {qs{msFsLi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. 12 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. {qs{msFsLi æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ C «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ F~ªRΩVÚá N][xqsLi FsμR∂LRiVøR¡Wzqs BNRP ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sVNRPV¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li xqsLiª][xtsQLi @¨s, NSNRPF°æªΩ[ A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qsª][ NRP÷¡zqs F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ©yLS∏R∂Vfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsLjibdP÷¡ryÚ™´sV©yıLRiV. F~ªRΩVÚQ\|ms æªΩLSxqs ˙xmsºΩFyμj∂}qsÚ øR¡LRiËáNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sNTPlLi[NRPÕfic ©´sLRi=∏R∂V˘, ©´sÕÊ‹Li≤R∂cx§¶¶¶{qsLi, xqsLigSlLi≤ÔT∂c™´sV¤Õ˝¡[£tsQ, ™´sLRiLigRiÕfi C£qÌs cFsLi.$¨s™y£qs, «¡©´sgSLic™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, N]Õ˝ÿxmspL`i c «¡Àÿ˜L`i, ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂ c $¨s™y£qs, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ c áLiNS LSxmnsV™´soáV, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`cáªRΩ,Àÿ©´sV=™y≤R∂c ©´sWLÍRi•¶¶¶©±s, g][μy™´sLji≈¡¨s c ∏R∂WμR∂∏R∂V˘Ã¡ }msL˝Ri©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

™´sW˘¨s|mnsrÌ°Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩmx sˆV≤R∂V ™ygÙS ©yá©´sV ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.NSLi˙lgi£qs FyLÌik AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVá©´sV gRiVzmsˆLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WFyLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. 90aSªRΩLi NSμR∂V NRP¨dsqx sLi 9aSªRΩLi •¶¶¶≠dsVáV NRPW≤y Æ©sLRiÆ™s[LiR ˤա[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz s©´s Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ mx s˙ªRΩLigS @’≥¡™´sLÒij LiøyLRiV. μ≥∂R LRiá©´sV ™´sLiμR∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ ªRΩgÊij ryÚ™s´ V¨s 2009Õ‹[ •¶¶ ≠sd V BøyËLRi¨s, HÆμ∂[Œ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y μy¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. }msμR∂LjiNS¨sı ªRΩgÊij Liøy™´sV©´sı NSLi˙lgi£qs ™yμR∂©´s©´sV A∏R∂V©´s ª][zqsxmsoøyËLRiV. }msμR∂LjiNRPLi\|ms gRiflÿLiNSáV Æ™sVVªRΩLÚ i C ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡[qz s©´s @ºΩ|msμÙ∂R Æ™sWxqs™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.. ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©y¨sı Æ™s©´sNTP‰ LRimz sˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV INRP μR∂WªRΩ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ©s´ Li»¡W NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[qz s©´s •¶¶ ≠sd V |msμÙ∂R Æ™sWxqs™´sV©yıLRiV.

ÅÁª«sVøLi ÍÜ[NP` qx s˳ÁÏ ©«sVLiÀÁ

qz szmsH ©yLS¸R¶Vßá F¡ÉÔÁ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[qz s©´s FyLÌik NSLRi˘™´sLÊiR Li

≈¡™´sV¯Li,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sNTP qz szmsH @À≥œ¡˘LÛjigS A FyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRP Õ˝‹[ ©yLS∏R∂Vfl· BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩV BxqsVÚLiμj∂. ¡x§¶ ¶ßaS INRP‰ rÛy©´sLi ©´sVLi¬ø¡[ qz szmsH F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNS aSáV D©yıLiVV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s q{ s{msH —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ C Æ™s[VLRiNRPV ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. qz szmsHcNSLi˙lgi£qs F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS qz szmsH lLiLi≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , 17 aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV N][LiR VªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs INRP Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , 12 aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sNTP qx sV™´sVV≈¡LigS DLiμj∂. qz szmsH ≈¡™´sV¯Li, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ rÛy©yá©´sV N][LiR Vª][Liμj∂. ≈¡™´sV¯Li ©´sVLi¿¡ ©yLS∏R∂Vfl·©´sV F°…‘¡NTP ¨sáFy á¨s ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ rÛy©´sLi NRPW≤y ZNP[…ÿLiVVLi¿¡æªΩ[ q{ s{msH «ÿºdΩ ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ qx sVLRi™´sLRiLi qx sVμ≥yNRPLRi lLi≤Ô∂T ¨s F°…‘¡NTP ¨s÷¡}ms @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ F~ªRΩVÚá\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡≤R∂π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS, F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sı q{ s{msHNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂V ºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS lLi[fl·VNS ø_μR∂Lji, LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T , FsÆ™sV¯ ÷d¡= F~LigRiV¤Õ¡[…¡” qx sVμ≥yNRPL`ilLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≈¡™´sV¯Li rÛy©y¨sı qz szmsHNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡™´sμÙ∂R ¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©y¨sı N][LiR VªRΩV©yıLRiV. @ LiVVæªΩ[ @μ≥∂j uÌy©´sLi ™yLji ≠s«Ï¡mz sÚ¨s mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V ¤Õ¡[μ∂R V. ≈¡™´sV¯Li FsLizms rÛy©y¨sı ≈¡¿¡ËªRΩLigS q{ s{msHZNP[ ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

∏R∂Vμ≥yªRΩ¥R∂LigS AL`i’¡H xmsLRixmsºΩ ≠sμ≥y©´sLi ™´sVVLi ¡LiVV,G˙zmsÕfi1 :AL`i’¡H ªRΩ©´s ™´sW¨s»¡Lki Fyá{qsÕ‹[ lLiF°lLi[»¡Vª][ Fy»¡V Lji™´sL`i= lLiF°lLi[»¡VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡W ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿLkigS |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜flÿ¨sı @μR∂Vxmso ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ NUPáNRP ™´s≤Ô∂U lLi[»¡˝ ©´sV ™´sWLRiˤա[μ∂R ¨s ALki˜H gRi™´sLRiıL`i LRimx sn VVLS™±sV LS«¡©±s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVVLi ¡LiVVÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ALki˜H ªRΩ©´s ™´sW¨s»¡Lki Fyá{qsÕ‹[ lLiF°lLi[»¡Vª][ Fy»¡V Lji™´sL`i= lLiF°lLi[»¡VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiF°lLi[»¡V 8aSªRΩLigS DLi≤R∂gS Lji™´sL`i= lLiF°lLi[»¡V 7aSªRΩLi gS DLiμj∂. À≥ÿLkigS |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜Èflÿ¨sı NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ NUPáNRP ™´s≤Ô∂U lLi[»¡˝ Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LiR VˆÃ¡V ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[ @xqs™´sLRiÆ\™sV©´smx sˆV≤R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NTPLiμR∂…”¡ ™´sW¨s»¡Lki Fyá{qsÕ‹[ NUPáNRP ™´s≤Ô∂U lLi[»¡˝ ©´sV 7.75aSªRΩLi ©´sVLi¿¡ 8aSªy¨sNTP |msLi¿¡©´s qx sLigRiºΩ ≠sμ≥∂j ªRΩÆ™s[V . gRiªRΩ ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ 11.24aSªRΩLi |msLjigji©´s ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜Èfl·Li

Bxmso≤T∂mx sˆVÆ≤∂[ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[NPT ™´sqx sVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. 2012c13 ALÙij NRP qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ALÙij NRP ™´sXμÙ∂j lLi[»¡V ™´sW˙ªRΩLi 4.5aSªy¨sNTP ªRΩgÊij LiμR∂¨s C ALÙij NRP qx sLi™´sªRΩ=LRiLi @μj∂ 4.9aSªRΩLigS DLi»¡VLiμR∂¨s AL`i’¡H @LiøR¡©y Æ™s[r°ÚLiμj∂. NRPlLiLi»¡V Δÿªy Õ‹[»¡V @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s mx szqs≤T∂ μj∂gRiV™´sVªRΩVá\|ms ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV ™´sVLjiLiªRΩ qx sLRiŒœ¡Li NS©´sV©yıLiVV. Lji«¡LRiV* Àÿ˘LiNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sV©´sı mx sLRimx sºΩ ≠sμ≥y©´s qx s≠dsVORPQ ªRΩLS*ªRΩ  ¡LigSLRiLi\|ms ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVLjiLiªRΩ qx sLRiŒœ¡Li ¬ø¡[∏∂R VgRiáμR∂¨s ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi qx sLiZNP[ªyáV @Liμj∂LiøyLRiV. 'xmsoªRΩ≤Ú ∂T μj∂gRiV™´sVªRΩVáNRPV ™´sVLji¨sı Àÿ˘LiNRPVá©´sV @©´sV™´sVºΩLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV qx sLRiŒœ¡Li ¬ø¡[aSLi. Lji«¡LRiV* Àÿ˘LiNRPVª][ xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ qx sLRiŒœ¡Li ¬ø¡[}qs @LiaS¨sı mx sLjibdP÷¡ryÚLi' @¨s @©yıLRiV. ALÛij NRP ™´s˘™´sqx sÛ |\ ms ™yL<ij NRP ¨sÆ™s[μ∂j NRP©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz s©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.


2

_CÒ|æ‘√b˛‘·TÔô|’ u≤ãTyÓTÆ+&éπ>yéT FsxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©y …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV |\ §¶¶ £ms ˙NTPπ∏∂[V…fi ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Li @á™y»¡V. ªRΩ©´sNRPV ÀÿNS EÆμ∂[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ μk∂¨s¨s @LiªRΩL˝ik ©´sLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y FsμR∂V…”¡™y≤T∂ lgiáVxmso ªRΩ©´sÆμ∂[©s´ ©´s¨s øy»¡VNRPVLi …ÿLRiV. BÕÿLi…”¡ —¡≠sV¯NRPV‰Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´sμj∂ @LiÆμ∂ Æ™s[qz s©´s ¬ø¡[LiVV. @LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙ∂R NRPV ™´s¬ø¡[Ëqx sLjiNTP BÆ™s[≠sd V mx s¨s¬ø¡[∏∂R V™´s¨s gRiªRΩLRi lLiLi≤R∂V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘Li μj∂. BÕÿ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y DLi≤]øR¡VË NS¨ds A∏R∂V©´s Æ\©s«¡Æ™s[V @μj∂NRP ©´sVNRP @Õÿ ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[≤∂R V. ’¡¤«¡zms …”¡≤T∂mz s Fs¨sıNRPá F~ªRΩVÚ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sV◊d¡˝ BÆμ∂[ μ]LigS»¡ Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li,’d¡¤«¡[m{ s ™´sVμ≥∂R ˘ F~ªRΩVÚ ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li  ¡Ã¡™´sLiªRΩmx so |ms◊˝¡ ªRΩLiªRΩVgS rygRiVª][Liμj∂. INRPLji @™´sqx sLRiLi ™´sVL]NRPLjiNTP DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™y ≠dsr°ÚLiμj∂. @LiVV©y Fs©±s≤T∂NRPV gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ©´s™´sÃ˝¡Æ©s[ @μ≥∂j NSLRiLi μR∂NTP‰LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆV N][™s´ ≤y¨sNTP Àÿ ¡V Æ™s©´sNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. F~ªRΩVÚá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´s ™yxmso©´sV  ¡Ã¡VxmsogS øR¡WFyá©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …”¡≤T∂mz s  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ LigSÆ©s[ DLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ D©´sı FyLÌik Æ©s[ªΩR áLiªy INRP‰NRP‰LRiVgS NRPW˘ NRP…Ì¡”  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. BLi NS  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV μyLRiV øR¡WxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·\|ms ’¡zqs ™´sVLi˙ªRΩLi mx shjiLi¿¡©y @μj∂ æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR FyLÌik gSÆ©s[ ™´sVV˙μR∂mx s≤T∂Liμj∂. ’¡¤«¡zmsNTP BxmsˆVÆ≤∂[  ¡Ã¡Li |msLjigjiLiμj∂. ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ ø]øR¡VËNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤∂R V Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™y NRPW≤y mx s¨s¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C ™yxqsÚ™y¨sı mx sNRP‰©´s |ms…Ì¡” ’¡¤«¡zms¨s ªRΩNRPV‰™´sgS @LiøR¡©y Æ™s[qz s ªyÆ™s[V  ¡Ã¡™´sLiªRΩVá™´sV©´sı ’¡ÃÔ¡£ms BxqsWÚ F~ªRΩÃÚ ¡V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ mx s»Ì¡Vxms≤R∂Vª][Liμj∂ …”¡≤T∂mz s. ¨s«ÿ¨sNTP …”¡≤T∂mz sª][ «¡ªRΩNRP»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ©´stx sÌ QF°π∏∂[Vμj∂ ’¡¤«¡zms ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V. C ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqs©y «ÿºdΩ∏R∂V©y∏R∂VNRPªRΩ*Li N][qx sLi @μj∂ ™´sVL][™s´ WLRiV ™´sμ≥∂R ˘bPá\|ms FsNRP‰À‹[ª][Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Liª][ F~ªRΩVÚ©s´ V ’d¡¤«¡[m{ s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s @Õÿ FsLiμR∂VNRPV ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV? A∏R∂V©´s ALiªRΩLRi˘Li G≠sV»¡©´sıμj∂ ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T Æ\™s≈¡Lji¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VáV  ¡Ã¡xmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Liª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yá©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP LSNRP™´sVVLiμR∂V ’d¡¤«¡[m{ s ªRΩLRimx sn Qo©´s ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ©y∏R∂VNRPVáV Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV }qsNRPLjiLiøyLRiV. F~ªRΩVÚ™s´ ™´sμÙ∂R ¨s LSxtsÌ Q˚ Æ©s[ªΩR áV ≈¡LS≈¡Li≤T∂gS ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsáLiVVæªΩ[ …”¡AL` iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ Õÿ’≥¡qx sVÚLiμR∂©yıLRiV. F~ªRΩVÚ ™´sμÙ∂R ¨s N][Lij ©´s™yLjiª][ mx sLjibdPáNRPVáV ≠s≤T∂≠s≤T∂gS qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ J»˝¡V, q{ s»˝¡V FsÕÿ ™´sryÚ∏∂R VÆ©s[μ∂j øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ’¡¤«¡zms ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP ªRΩORPQfl·Li BNRP‰≤R∂ q{ s»˝¡V qx sLiFyμj∂Liøyá©´sıÆμ∂[ áORPQ ˘Li. @μj∂ Àÿ ¡V ™´sW∏R∂VÕ‹[ mx s≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μy BNRP‰≤T∂ N]LiμR∂LRiV ©y∏R∂VNRPVáV BLiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms¨s qx sLizqsμÙ∂R Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ≠sμ≥j ∂¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[ …”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚNPR V qz sμÙ∂R Li @LiVV˘Liμj∂. μk∂Liª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yá©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´s¿¡ËLiμj∂. AlLi|qs=£qsª][ qx sLi  ¡Liμ≥∂R Li D©´sı™ylLi[ ’d¡¤«¡[m{ sÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáVgS FsμR∂VgRiVªyLRiV. rÛy¨sNRP AlLi|qs=£qs F~ªRΩVÚ©s´ V ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚLi≤R∂gS, ©y∏R∂VNRPVáV N]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F~ªRΩVÚ©s´ V ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLRiV. AlLi|qs=£qs rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS NRPW≤y ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sıμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T F~ªRΩVÚáV FsLiμR∂VNRPV ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıL][ ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáVNRPV æªΩ÷¡zqs©y Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ™´sLi…”¡ Æ©s[ªΩR áV F~ªRΩNRPVÚ gRi…Ì¡” gS ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ F~ªRΩVÚ©´sV ¬ø¡≤R∂g]≤T∂æªΩ[, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPW≤y ’d¡¤«¡[{msª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][¤Õ¡[μ∂R V. C mx sLjiflÿ™´sVLi ™´sÃ˝¡ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ\™s{qs{ms ÕÿÀ≥¡œ mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR á ALiμ][Œ¡œ ©´s. Æ™sW≤U∂ ø≥¡R Ljiuy¯©´sV ™y≤R∂VNRPV¨s ÕÿÀ≥¡œ xms≤yá©´sıμj∂ Àÿ ¡V π∏∂WøR¡©´s. μk∂¨sNTP mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi «¡©´s}qs©´s NRPW≤y ª][≤∂R LiVV˘Liμj∂. BNRP ªRΩ™´sVNRPV FsμR∂LRiV¤Õ¡[μ∂R ©´sı μ≥∂k ™´sWÕ‹[ Àÿ ¡V D©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ μR∂OTPQflÿμj∂ ©´sVLi¿¡ ©´s™´sV¯NRP\Æ™sV©´s ≠sV˙ªRΩVáVgS æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li, ≤U∂FsLiZNP[ FyLÌik á©´sV ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV mx sLjigRifl”·qx sVÚ©yıLRiV. ≤U∂FsLiZNP[ Fs™´sLjiª][ }qsıx§¶ ¶Li ¬ø¡[qz s©y qx s*ሠ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][NPR VLi≤y qx sLiNUPLÒiR ˙xmsÀ≥¡œ V ªy*áV qx s«ÿ™´sogS rygRi≤y¨sNTP qx sx§¶ ¶NPR Ljiqx sVÚLiμj∂. @Æμ∂[ ≠sμ≥∂R LigS æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li FyLÌik NRPW≤y GÆ≤∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V Fs©±s≤U∂G ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ry{msn gS ©´s≤R∂™´s≤y¨sNTP qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡Liμj∂. N]LiªRΩ NSáLiFy»¡V Æ™sáV mx s÷¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμÙ∂R ªRΩV B¿¡Ë©y, ™y«¡}msLiVV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ¿¡NS NRPV |ms»Ì¡¤Õ¡[μ∂R V. ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ©´sV FsxmsˆV≤R∂W ˙xmsºΩFyμj∂Li øR¡¤Õ¡[μ∂R V. C @LiaSá¨sıLi…”¡¨ds ¤À¡[Lik «¡Ÿ Æ™s[qx sVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yá©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ qx sx§¶ ¶NSLRiLi á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ F~ªRΩVÚ ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li rygRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. ’d¡¤«¡[m{ sÕ‹[ mx sLjiqz sÛ ºΩ BÕÿ DLi¤…¡[, æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li AÕ‹[ø¡R ©´sáV ™´sVL][ ≠sμ≥∂R LigS D©yıLiVV. ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ 15 ©´sVLi¿¡ 25 ™´sLRiNRPV |msLjilgi[ @™´s NSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[r°ÚLiμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ≠sxtsQ∏R∂W ¨sNTP ™´s}qsÚ @NRP‰≤R∂ ’d¡¤«¡[{ms  ¡Ã¡Li BxmsˆVÆ≤∂[ mx soLi«¡ŸNRPVLi…‹[Liμj∂. @LiVV æªΩ[ N]ªRΩÚ LSxtsÌ Q˚ ¨sLS¯fl·Li qx s«ÿ™´sogS rygSáLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂Li qx sx§¶ ¶NSLRiLi @™´sqx sLRi™´sV¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sıLiμR∂V©´s @NRP‰≤R∂ ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚNPR V æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik qz sμÙ∂R mx s≤T∂Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V DLi¤…¡[ ªRΩ™´sV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ÀÿgRiVLi»¡VLi μR∂¨s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y BLiμR∂VNRPV NSLRifl·Li. F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ’d¡¤«¡[m{ sNTP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsNRPV‰™´s q{ s»˝¡V B}qsÚ, ™y…”¡¨s Æ\™s{qs{ms lgiáVøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li DLi μR∂¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂Vª][Liμj∂. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡©´s}qs©´s FyLÌik GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s©´s mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi NRPW≤y ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂NTP ™´sVμÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ ’d¡¤«¡[m{ sª][ ¬ø¡[LiVV NRPáxms≤R∂Li μy*LS á’Ù¡F~Liμyá©´sıμj∂ Àÿ ¡V NRPW»¡≠sV ™´sp˘LigS DLiμj∂.

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

|üeHé eTTdüT>∑T ‘√\–+<äqï yÓ’ø±bÕ Àÿ ¡V ™´sVVxqsVlgi[xqsVNRPV©´sı xms™´s©±s: ™yzqslLi≤ÔT∂ xmsμR∂¯

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,G˙z m sÕfi1(ôd’ ÿ q÷´dt ) : qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ™´sVVxqsVgRiV ª]ágjiLiμR∂¨s, «¡©´s}qs©´s }msLRiVª][ A∏R∂V©´s FsLiμR∂VNRPV ™´sqx sVÚ©yıL][ @LÛiR ™´sVLiVV˘LiμR∂¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ™yzqslLi≤ÔT∂ xmsμR∂¯ @©yıLRiV. μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂WáNRPV xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi Aμj∂gRiVLRiV™´so @¨s @©yıLRiV. «¡©´s}qs©´s FyLÌki @LiDLi»¡W ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi ™´sVVxqsVgRiV ª]ágjiLiμR∂¨s AÆ™sV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ AÆ™sV ≠dsV≤T∂∏R∂W

qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V g]LiªRΩV©´sV xms™´s©±s @ÆμÙ∂NRPV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ©s[LRiVgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V J»˝¡V @≤R∂gRi¤Õ¡[NPR ..INRPmx sNRP‰ Æ™sW≤T∂¨s, ™´sVL][mx sNRP‰ xms™´s©±s ™´sVVxqsVgRiV |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. N]ªRΩÚ FyLÌkigS xms™´s©±s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV Æ™s[VLi ™´sVVLiμR∂V ry*gRiºΩLiøy™´sV¨s, ˙xms«ÿry*™´sV˘ ¡μÙ∂R LigS ªy™´sVV A•¶¶¶*¨sryÚ™s´ V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V g]LiªRΩV©´sV mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi @Æμ∂Ù NRPV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi¨s, mx s™´s©±s mx sLji«Ïÿ©´sLi GLi…‹[... @™´sgSx§¶¶¶©´s GLi…‹[.. BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. BμR∂Liªy øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ |msμÙ∂R ˙gSLi≤`∂ q{ s‰Li NRP¨szmsr°ÚLiμR∂¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T ¨s ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS FsμR∂VL]‰Æ©s[ μR∂™´sVV¯, Æ\μ∂≥ LRi˘Li ¤Õ¡[NRP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV B™yŒœ¡ xms™´s©±s NS™y÷¡, INRP Æ™sW≤U∂ NS™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. LSÆ™sW“¡LS™´soNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVV≈¡Li INRP‰¤…¡[ qx sLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV.xms™´s©±s Æ™s©´sNRP Àÿ ¡V,

’¡¤«¡zms D©yıLRi©´s ˙xms«¡Ã¡V @LÛRiLi ¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[LiR ¨s @©´sVNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡Li¿¡©´s»˝¡VgS NRPW≤y mx s™´s©±s AÕ‹[¿¡LiøR¡¤Õ¡[NR PF°ªRΩV©yı LRi©yıLRiV. INRPxmsNRP‰NRPV ILjigjiF°LiVV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV AxqsLS B™y*÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi GÆ™sVV¿¡ËLiμR∂¨s ™yzqslLi≤Ô∂T mx sμR∂¯ C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS qx sW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. 2009Õ‹[ aRP˙ªRΩV\Æ™s©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V .... 2014NRPV ™´s¬ø¡[Ëqx sLjiNTP ≠sV˙ªRΩV\Æ≤∂F°∏R∂W≤R∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡©´sLiμR∂VZNP[.. xms™´s©±sNRPV FsÕ˝‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sªyÚxqsV xmsáVNRPVª][LiμR∂¨s ™yzqslLi≤ÔT∂ xmsμR∂¯ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. FsÕ˝‹≠[ sd V≤T∂∏R∂W qz sgÊiR V™´sW÷¡©´s LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™yLRiÃÚ ¡ }msLji»¡ C©y≤R∂V r~LiªRΩ NRP¥R∂©yáV @Ã˝¡Vª][LiμR∂¨s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, mx s™´s©±s BμÙ∂R LRiW bP≈¡Li≤R∂V¤Õ¡[©s´ ©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V lgiá™´s≤R∂Li Àÿ ¡V©´sV ©´s™´sVV¯NRPV©´sı FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR Ú Ã¡NRPV @™´sxqsLRiLi @¨s, @Õÿlgi[ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá ©´sVLi≤T∂ FsLi{msáVgS

@™´sªyLRiLi FsºΩÚ©´s™yLjiNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V lgiáVxmso @LiæªΩ[ @™´sqx sLRi™´sV¨s ™yzqslLi≤Ô∂T mx sμR∂¯ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS ≠dsLRiLiμR∂Lji ALS»¡Li BÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. q{ sFsLi m{ shRiLi\|ms BNRP NRPWL][ˤա[©s´ ¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV æªΩáVxqsV©´s¨s @LiμR∂VZNP[ Æ™s©´sNRP©´sVLi¿¡ ≠dsLRiLiªy øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRi©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV @≤Ô∂R Li |ms»Ì¡VNRPV¨s ªRΩ™´sV ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV Æ©sLRiÆ™s[LRiVËN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩryLji ©Øzmsˆ æªΩ÷¡∏R∂V¨s BLi¤«¡ORPQ ©s´˝ LRiWxmsLiÕ‹[ FyhRiNRPVá Æ™sVμR∂Œ˝œ¡Õ‹[NTP FsNTP‰Liøyá¨s C©y≤R∂V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Àÿ ¡V À≥ÿ™´s«ÿá™´sVLiªy ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ C©y≤R∂V ¬ø¡xmsoÚLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRPVLkiËÕ‹[ NRPWL][ˤÀ¡…Ìÿá©´sı ALS»¡Li C©y≤R∂V ˙xmsºΩ @ORPQLiR LiÕ‹[ NRP¨szmsxqsVÚLiμR∂¨s ™yzqslLi≤Ô∂T mx sμR∂¯ @©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s ANSaS¨sNTP FsªyÚá¨s C©y≤R∂V LSÆ™sW“¡LS™´soNRPV BxmsˆVÆ≤∂[ FsLiμR∂VNRPV @¨szmsr°ÚLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ ’d¡¤«¡[{msNTP  ¡Liμ≥∂R Li NRPVμj∂Lji©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™sW≤U∂gSLji¨s

ªy™´sV Fs©´sı…”¡NUP æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶ ßáLi NSμR∂V NSLi˙lgi£qs ™y¤Œ˝¡[ æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶ ¶ßáV N][μR∂Li≤R∂LSLi ™y˘≈¡˘Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV Àÿμ≥j∂Liøy∏R∂V©´sı N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ ™´sLRiLigRiÕfi,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ™´sV©´sV æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßáVgS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLiøR¡™´sμÙ∂R ¨s B…‘¡™´sá …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s N]Li≤y qx sVlLi[≈¡ μR∂LixmsªRΩVáV @©yıLRiV. ªy™´sVV æªΩáLigSfl· N][qx sÆ™s[V Æ\™sNSFy©´sV ≠ds≤y™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li N][xqsLi ZNPzqsAL`i B¿¡Ë©´s mz sáVxmso Æ™s[VLRiNRPV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LS™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· HNSxqs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V N][μ∂R Li≤R∂LSLi ™y˘≈¡˘Ã¡V ªRΩ©´s¨s Àÿμ≥∂j Liøy∏R∂V¨s DμR∂˘™´sW¨sNTP ªyÆ©sxmsˆV≤R∂W ˙μ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[™s´ LiÕ‹[ @©yıLRiV. ªRΩ™´sV©´sV æªΩáLigSfl· ˙μ][§x ¶ ¶ßá©´sı æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNRP˘ NSLS˘øR¡LRifl· qx s≠sVºΩ ¬\ø¡LRi¯©±s AøyLRi˘ N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV |\ ms©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ Æ©s[ªRΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ™´sV©´sV æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßáV @Li»¡V©´sı ¤«¡Gzqs @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿá©´sV FsLiμR∂VNRPV AμR∂VN][¤Õ¡[μ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ∏R∂VW »¡L`iı ºdΩqx sVNRPV©´sıLiμR∂VÆ©s[ ªy©´sV Æ\™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌik NTP gRiV≤`∂ ¤\À¡ ™´sLRiLigRiÕfi,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): …‘¡AL`iFs£qs FyLÌik NTP ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ™´sVL][ uyN`P ªRΩgji÷¡Liμj∂. BªRΩLRi FyLÌkiá ©´sVLi≤T∂ ©y∏R∂VNRPVáV …‘¡AL`iFs£qs \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A FyLÌik ™´sVz§¶ ¶Œÿ ≠sÀ≥ÿgRiLi NSLRi˘μR∂Lji+ lLix§¶¶¶™´sVV¨dsıry ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi …‘¡AL`iFs£qsNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVáNRPV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ rÛy©´sLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμR∂©yı LRiV. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV gRiVLjiLÚ iøyLRi ¨s @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW

¬ø¡Fyˆ©´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. À≥¡œ WªRΩμÙ∂R Li Æ™s[qz s øR¡Wzqs©y ªy™´sVV G©y≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙μ][•¶ ¶¨sNTP Fyáˆ≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV©´sV DμR∂˘™´sV ˙μ][x§¶¶¶ßáV @Li»¡V©´sı N][μR∂Li≤R∂LS™±sVNRPV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV ˙μ][x§¶¶¶ßáVgS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmsÆ©sıLi≤R∂V ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVá©´sV F~»Ì¡©´s |ms»Ì¡VNRPV©´sı NSLi˙lgixqsV FyLÌik |\ ms©´s GLi qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. ¨ds…”¡¨s ALi˙μ≥yNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s ˙μ][§z ¶ ¶ æªΩáLigSfl· zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPVáV F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. DμR∂˘™´sW¨sı, DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV @fl·gRiμ]NTP‰©´s F~©yıá æªΩáLigSfl· ˙μ][§z ¶ ¶ NSμy @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¤«¡Gzqs AÆμ∂[bP}qsÚ ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ™yLRiV DμR∂˘™´sV ˙μ][§x ¶ ¶ßáV NSμy @©yıLRiV. 1200 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá Aªy¯x§¶ ¶ßºΩÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌik Fy˙ªRΩ ¤Õ¡[μy @©yıLRiV. NSgS, æªΩLSxqsÕ‹[ N]Li≤y qx sVlLi[≈¡, ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVá

¬ø¡[Lij NRP©´sV N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV ˙xmsbPıLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·Õ‹[ À≥ÿgRiry*≠sV NS™yáƩs[ æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[LS™´sV¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sLRiLigRiÕfi ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s qx sVlLi[≈¡ ¬ø¡FyˆLRiV. BNRP‰≤R∂ ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs™´sLS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ªRΩ©´s©´sV F°…‘¡NTP LSNRPVLi≤y ªRΩmx sˆVμ][™s´ mx s…Ì¡” qx sVÚ©yıLRi¨s qx sVlLi[≈¡ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. NS™yáƩs[ ªy™´sVV ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP ™´sryÚ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV Fs…Ì¡” xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsxqsNTPÚ ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ≠sxqs¯Ljiqx sVÚ©yıLRi¨s lLix§¶ ¶™s´ VV¨dsıry AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Õÿhki Æμ∂ ¡˜Ã¡V ºΩ©´sı ™yLji¨s NSμR∂¨s ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yŒ˝œ¡ZNP[ …”¡ZNP»˝¡V BxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´s N][qx sLi NRPXztsQ ¬ø¡[qz s©´s DμR∂˘™´sVNSLRiVáZNP[ …”¡ZNP»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s AÆ™sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSgS B…‘¡™´s¤Õ¡[ ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ©´sNRPLjiZNP[Õfi aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¬ø¡LRiVNRPV qx sVμ≥yNRPL`i æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ (æªΩLSxqs)NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

…”¡AL`iFs£qsNRPV NRPLki™´sVV¨dsıry LS“¡©y™´sW @™´sVLRi≠dsLRiVáV, DμR∂˘™´sVNSLRiVá NRPV ZNP[q{ sAL`i ˙μ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[aSLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. ZNP[q{ sAL`iª][ æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li «¡LRigRiμR∂¨s lLix§¶¶¶™´sVV¨dsıry @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ZNP[™´sáLi NRPV»¡VLi ¡ FyáƩs[ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ˙FyflÿáNRPV æªΩgjiLi¿¡ F°LS≤T∂©´s DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV ZNP[q{ sAL`i

ANSaS¨sNTP FsªyÚá¨s LSÆ™sW“¡LS™´soNRPV @¨szmsr°ÚLiμR∂©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ lgiáVxmso øyLji˙ªRΩNRP @™´sqx sLRi™´sV¨s @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V FsxmsˆV≤R∂W C©y≤R∂V FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ Æ™sW≤U∂ N][qx sLi ™´sVW≤R∂V }ms“¡Ã¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi BLi»¡LRiW*Q˘ NRPW≤y μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V©´s¨s ™yzqslLi≤Ô∂T mx sμR∂¯ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vcxms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi NSLi’¡Æ©s[tx sQ©Ø˝ [ J»˝¡V ™´sryÚ∏∂R V©´sı AaRPª][ xms™´s©´sVı C©y≤R∂V ANSaS¨sNTP FsæªΩ[Úr°ÚLiμR∂©yıLRiV. xms™´s©±s N]ªRΩÚgS LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT LS¤Õ¡[μ∂R ¨s ...2009Õ‹[ xms™´s©±s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´sÕ‹[..B¨sı g]xmsˆ áORPQflÿáV LSÆ™sW“¡NTP FsLiμR∂VNRPV NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. mx s™´s©±s |ms…Ì¡” ©´s FyLÌik ¨s FyLÌik @©yÕ‹[...N˝PR  ¡V˜ @©yÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. xms™´s©±s g]xmsˆLS«¡NUP∏R∂V Æ™s[ªRΩÚÕÿ C©y≤R∂VNRPV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ AaRPËLRi˘Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yzqslLi≤Ô∂T mx sμR∂¯ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

xmsoÛÍýÁÌÁ g][{ms¿RÁLiμ`¶ »R½μj¶»R½LRiVÌÁNRPV xmsμR¶ø xmsoLRiryäLSÌÁV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s xmsμR∂¯ xmsoLRiry‰LSá©´sV ≠s≠sμ≥R∂ LRiLigSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡VáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍki ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. ™´sV©´s LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ˙NUP≤yNSLRiV≤R∂V xmso¤Õ˝¡Ã¡ g][{msøR¡Liμ`∂, N]áNRPNRPV©´sWLji B©yN`P, ©´sLSı LRi≠sNRPV™´sWL`iáV xmsμR∂¯ xmsoLRiry‰LSáV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ À≥œ¡™´s©±s μR∂LS˜L`i•¶¶¶ÕfiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ lLiLi≤][ @ªRΩV˘©´sıªRΩ xmsoLRiry‰LRi\Æ™sV©´s xmsμR∂¯ ≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi©´sV ˙xmsΔÿ˘ªRΩ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚ AL`i.Fs.™´sW}tsQá‰L`iNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsμy©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ©´s»¡V≤R∂V NRP™´sVÕfi•¶¶¶xqs©±s, Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s A»¡gS≤R∂V zms.g][{msøR¡Liμ`∂ xqs•¶¶¶ 12 ™´sVLiμj∂NTP xmsμR∂¯ À≥œ¡WxtsQfl„fi xmsoLRiry‰LSáV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ©´s…”¡ ≠sμy˘Àÿᩱs, À≥ÿLRiªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ NRP ¡≤ÔU∂ «¡»Ì¡V N][ø`¡ xqsV¨dsÕfi μR∂Àÿ£qs, ˙xms™´sVV≈¡ \|qsNRPªRΩ bP÷¡ˆ xqsVμR∂LRi+©±s xms…ÿıLiVVN`P, ry™´sW—¡NRP NSLRi˘NRPLRiÚ «¡™´sx§¶¶¶L`i ÕÿÕfi N_Õfi xqs•¶¶¶ 53 ™´sVLiμj∂NTP xmsμR∂¯$ @™yLÔRiVá©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsμy©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP Dxms LSxtÌsQ˚xmsºΩ x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki.. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i μR∂LixmsªRΩVáV, xmsáV™´soLRiV ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV, ¿d¡£mns FsáORPQ©±s NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqsLixmsª`Ω ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. xmsμR∂¯ ≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi @LiμR∂VNRPV©´sı ™´sW}tsQá‰L`i Fy÷¡™´sVL`i \|qs©±s=, BLi—¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s xmsLjia][μ≥R∂©´sáNRPV gS©´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS }msLRiV xqsLiFyμj∂LiøyLRiV. ˙{msNS£qÌs NSLi˙NUP…fi ¤…¡NSıá“¡Õ‹[ ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂WáNRPV gS©´sV @©´sVÆ™sWáV LS™´sVNRPXxtÒsQNRPV ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi xmsμR∂¯ À≥œ¡WxtsQfl„fi ™´sLjiLi¿¡Liμj∂. A∏R∂V©´s gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡ ™´s∏R∂VxqsVÕ‹[Æ©s[ øR¡Wxmso N][Õ‹[ˆLiVV©´s «¡™´sx§¶¶¶L`iÕÿÕfi N_Õfi @Liμ≥R∂Vá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsoLRiry‰LRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚xmsæªΩ[ F°≤T∂∏R∂VLi μj∂gji N_Õfi ™´sμÙR∂NRPV LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. C G≤yμj∂ gRifl·ªRΩLi˙ªRΩ μj∂©Ø[ªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS 127™´sVLiμj∂NTP xmsμR∂¯ xmsoLRiry‰LSá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS @LiμR∂VÕ‹[ 66™´sVLiμj∂NTP r°™´sV™yLRiLi @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¤«¡.Fs£qs.™´sLRi¯NRPV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xmsμR∂¯ À≥œ¡WxtsQfl„fi @™yLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV xmsμR∂¯ ≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ μj∂aRPgS xmsoLRiry‰LSá NRP≠sV…‘¡ xmsLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. xmsoLRiry‰LS¨sı ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP gRiá NSLRiflÿáV ≠s™´sLjixqsWÚ ™´sLRi¯ À≥ÿLRi˘ LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡©´sV NRP≠sV…‘¡NTP @LiμR∂¤«¡[ryÚ™´sV¨s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. ¨sLRi˜È∏R∂V DμR∂LiªRΩLi ªRΩLRiV™yªRΩ \¤Õ¡LigjiNRP μy≤R∂Vá\|ms NRPhji©´s øR¡…ÌÿáV æªΩ[™´s≤y¨sNTP GLRiˆLji¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRP≠sV…‘¡ ™´sLRi¯ Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

#ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dt˝À uÛ≤Ø <√|æ&ç (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ©´sgRiμR∂V, ¡LigSLRiLi, Àÿ˘gRiVá©´sV μ][ø¡R VZNPŒ˝ÿLRiV. μk∂Liª][ qx sV™´sWLRiV 30¨s ™´sVVuyá Fy»¡V l\LiáV ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. l\LiáV qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ 8™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂ l\Li¤Õ¡[* F°÷d¡qx sVáNRPV mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. Fs£qsc12 À‹[gkiÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı ˙zms∏R∂WLiNRP ©´sVLi¿¡ LRiW.70Æ™s[áV ≠sáV™´sá ¬ø¡[}qs …ÿ˘Àfi¤Õ¡…fi, |qsÕfiFn°©±s, LRiW.20Æ™s[á ©´sgRiμR∂V, Fs£qsc7À‹[gik Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·qx sVÚ©s´ ı μR∂VLÊSáOTPQ ¯ ©´sVLi¿¡ 8ªRΩVÕÿá  ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿá©´sV μR∂VLi≤R∂gRiVáV @xmsx§¶ ¶Lij LiøR¡VNRPV F°∏R∂WLRiV. @Õÿlgi[ Fs£qsc5À‹[gkiÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·qx sVÚ©s´ ı •¶¶ Lij NRP ©´sVLi¿¡ ©yáV gRiV ªRΩVÕÿá  ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿáV, Fs£qsc5 Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·qx sVÚ©s´ ı qx s*LÒiR ˙zms∏R∂WLiNRP ©´sVLi¿¡ |qsÕfiFn°©±s, •¶¶¶˘Li≤`∂ Àÿ˘g`i @xmsx§¶ ¶Lij LiøR¡VNRPV F°∏R∂WLRiV. Fs£qsc11Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı $™yfl”· ©´sVLi¿¡

8˙gS™´sVVá ¡LigSLRiV AÀ≥œ¡LRiflÿ áV, •¶¶¶˘Li≤`∂ Àÿ˘g`i μ][øR¡VNRPV©yıLRiV. Fs£qsc9Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı @©´sWxtsQLi NRPL`i(ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V) 32˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiV g]áVxqsV, Fs£qsc12Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©s´ ı FnyºΩ™´sW ©´sVLi¿¡ 15 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿáV, N]LiªRΩ ©´sgRiμR∂V, μR∂VxqsVÚá Àÿ˘g`i, Fs£qsc11Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı Æ™sLiNRP»¡ qx sVμ≥∂k L`i NRPV™´sWL`i 24˙gS™´sVVá AÀ≥¡œ LRiflÿá©´sV μR∂VLi≤R∂gRiVáV μ][ø¡R VZNP◊˝¡©´s»˝¡V Àÿμ≥∂j ªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV. l\LiQÕ‹˝ [ |qsNRPW˘Lji…‘¡ zqs ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤y¨sı gRi™´sV¨sLi¿¡©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV μ][zms≤U∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s Àÿμ≥∂j ªRΩVáV AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ¬ø¡\Æ©sQı FsZNP=QˆQ˚£qs @©´sgSÆ©s[ uyLRiVN`P Δÿ©±s, μk∂mz sNS mx s≤R∂VN]Æ©s[ ©´s…”¡Li¿¡©´s qz s¨s™´sWπ∏∂[V gRiVLRiVÚN]xqsVÚLiμj∂. NS¨ds, BxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡\Æ©sQı FsZNP=QˆQ˚£qs @Li¤…¡[ øyáV.. @LÙiR LS˙ºΩ «¡Ljigji©´s μ][mz s≤U∂ gRiVLRiVÚN]xqsVÚLiμj∂. mx sNS‰ ™´sWxqsÌ L`i F˝y©±sª][ C μ][mz s≤U∂NTP

Fyáˆ≤ÔyLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS lLiNUP‰ ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ™´sVLki @ªRΩ˘LiªRΩ mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS ªRΩ™´sV mx s¨s NS¨sLiøyLRi¨s @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. Æ™s[NRPV™´s«ÿ™´sVV©´s lLiLi≤R∂V©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gRiVLi»¡WLRiV—¡Õ˝ÿ zms≤R∂VgRiVLSŒ˝œ¡NRPV \lLiáV ¬ø¡[LRiVN][gS ... ¬ø¡©yı∏R∂VFy¤Õ¡Li 71 lgi[»¡V ™´sμÙ∂R ¬\ø¡©´sV Õÿgji ™´sVLki C μyLRiVflÿ¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ μ][zms≤U∂ ªRΩLS*ªRΩ Fs£qsc11 À‹[gkiÕ‹[¨s {qs…fi Æ©sLi ¡L`i 24 ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤R∂V @μR∂XaRP˘Li NS™´s≤R∂Li\|ms xmsáV @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. l\LiáV FsNTP‰©´smx sˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @ªRΩ≤T∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡ @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂LigS DLiμR∂¨s N]LiμR∂LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. ø][Lji «¡LjigSNRP, xqsμR∂LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤R∂V @μR∂XaRP˘™´sV™´s*≤R∂Liª][ .. @ªRΩÆ≤∂[ æªΩLRiÆ™s©´sNRP NRP¥R∂ ©´s≤T∂FyÆ≤∂[Æ™sW©´s¨s qx sLiÆμ∂[§z ¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS, Fs¨sıNRPá μR∂XuÌy˘

ªRΩgji©´sLiªRΩ™´sVLiμj∂ qz s ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li, ’d¡…fi NS¨s}qÌs ¡VÕfi= ’d¡…fi ™´sWLRi≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV μ]LigRiáV @™´sNSaRPLigS ºdΩxqsVNRPV¨s DLi…ÿLRi¨s \lLi¤Õ¡[* Fs{qsˆ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ¬ø¡\Æ©sQı FsN`P=˙|ms£qs μ][mz s≤U∂NTP gRiV\lLi©´s ˙xmsÆμ∂[aS¨sı l\Li¤Õ¡[* Fs{qsˆ aS˘™±sV˙xmsryμ`∂ mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. BÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩÆ\™sVæªΩ[ μ]LigRiá©´sV NS¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV NRPW≤y

Æ™s©´sNS≤R∂™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. mx sn V»¡©´s|\ ms Àÿμ≥j∂ªRΩVá ©´sVLi¿¡ zmnsLS˘μR∂VáV @LiμR∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s Fs{qsˆ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æ™s[xqs≠sNSáLiÕ‹[ \lLiQŒ˝œ¡Õ‹[ μ][zms≤U∂á ¨sL][μy≥ ¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiáV zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi μ][mz s≤U∂NTP gRiV\lLi©´s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáNRPV zmsn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. l\Li¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáV μ][mz s≤U∂NTP gRiV\lLi©´s ˙xmsÆμ∂[aS¨sı mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV.


3

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

¬s+&ÉT ≈£L≥eT \ ~X¯>± ‘Ó\+>±D sê»ø°j·÷\T á <ä÷≈£î&ÉT d”≥¢qT ‘Ó#˚ÃHê. ?! \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ FsxmsˆV≤R∂V GLi «¡LRiVgRiVªRΩLiμ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sVV. @LiμR∂Lji áORPQ ˘Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li, q{ s»˝¡V lgiáVËN][™s´ ≤R∂Æ™s[V NS™´s≤R∂Liª][ ≠sLRiVμÙ∂R À≥ÿ™yá©´sV©´sı ™yLRiV |\ qsªRΩLi F~ªRΩVÚáNRPV qz sμÙ∂R Li @™´soªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ lLiLi≤R∂V NRPW»¡™´sVVá μj∂aRPgS F~ªRΩVÚ F~≤R∂VxmsoáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ’¡¤«¡zms …”¡≤T∂mx s F~ªRΩVÚ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Liª][ BNRP @LiμR∂VÕ‹[NTP ™´sVLjiN]LiμR∂Lji¨s NRPáVxmsoN][™´s≤R∂Li μy*LS ¡Ã¡xms≤yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™y™´sVxmsOS QáV FsLRiLjiNTP™yLRiV @©´sıøR¡LiμR∂LigS rygRiVªRΩV ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qsª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V qz szmsH «¡ªRΩNRP¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV qz sμÙ∂R LigS DLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ qz szmsH, NSLi˙lgi£qs ™´sVμ≥∂R ˘ @™´sgSx§¶ ¶©s´ μyμyxmso xmspLRiLÚ iVV©´s¤…¡˝ g[ S À≥ÿ≠sLiøy÷¡. BNRP zqszmsFsLi ILi»¡Lji F°LRiNRPV μj∂gRi≤R∂Li NRPW≤y Δÿ∏R∂VLigS DLiμj∂. …”¡AL`iFs£qsª][ }qsıx§¶ ¶§x ¶ ¶qx sÚLi øy¿¡©y mx sn ÷¡Li¬ø¡[Õÿ ¤Õ¡[μ∂R V. …”¡AL`iFs£qs ¤À¡»Ì¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V ªRΩ™´sVZNP[ @μ≥∂j NSLRiLi @©´sı μ≥∂k ™´sWÕ‹[ A FyLÌik Æ©s[ªΩR áV D©yıLRiV. C mx sLjiflÿ™´sWá¨dsı æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Lic’d¡¤«¡[m{ s F~ªRΩVÚ©s´ V @¨s™yLRi˘LigS ™´sWLSËLiVV. BNRP ™´sVLiμR∂NRPXxtsÒ Q ™´sWμj∂gRi, NSlLiLi bP™y“¡Ã¡V NRPW≤y NRP÷¡}qsÚ ™´sVL][ ™´sV•¶¶ NPR W»¡≠sVNTP ˙Fyfl·˙xmsºΩxtsÌ Q «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. NRP™´sVW˘¨sxqsÌ VáV BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂mz sª][ NRP÷¡}qs @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP …”¡AL`iFs£qs ,NSLi˙lgi£qsá ™´sVμ≥R∂˘  ¡Liμ≥R∂Li æªΩgjiF°LiVVLiμR∂©´s≤y¨sNTP ¤Õ¡[μ∂R V. BªRΩLRi FyLÌik á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WaSNRP ™yLji ™´sVμ≥∂R ˘ F~ªRΩÃÚ ¡V NRP÷¡}qs @™´sNSaRPáV D©yıLiVV. r°¨s∏R∂W qx sWøR¡©´sá

Æ™s[VLRiNRPV F~ªRΩVÚáV NRPVμR∂lLi[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ≤R∂V ©´sVÆ™s*LiªRΩLi¤…¡[ ©´sVÆ™s*LiªRΩLi»¡W ºΩ»Ì¡VNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV F~ªRΩVÚáV |ms»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Li LS«¡NUP∏R∂VÕ˝‹[ qx sx§¶ ¶«¡Li. …”¡≤T∂zms,’¡¤«¡zms NRPW»¡≠sV¨s FsμR∂VL][‰™yáLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs NRPW»¡≠sV GLRiˆ≤R∂≤R∂Li @¨s™yLRi˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ≠dsLjiNTP qz szmsH NRPW≤y ª][≤∂R ™´s*©´sVLiμj∂. N]¨sıø][»¡˝ qz szmsFsLiª][ ˙|mnsLi≤˝∂U ™´sW˘ø`¡ «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV xqsˆxqÌsLigS D©yıLiVV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Liª][ NRPá™´s≤y¨sNTP æªΩáLi gSfl·Õ‹[ NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ™´sLi…”¡™yLRiV qx sV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[LiR V. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ©s´ V rÛy¨sNRP æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li ©y∏R∂VNRPVáV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yıLRiV. @LiVV©y F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][NPR ªRΩmx sˆ¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ. LS«¡NUP∏R∂VLi BÕÿlgi[ DLi»¡VLiμj∂ ™´sVLji! C μR∂aRPÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶NRPW»¡≠sV |mnsLiVVÕfi @LiVV©y BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™s´ WLRiV …”¡≤T∂mz s ˙gSLi≤`∂ @áπ∏∂V ©±s= ≠sxtsQ∏∂R W¨sı mx sLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Lic’d¡¤«¡[m{ s, «¡©´s}qs©´s, Õ‹[N`PxqsªyÚ NRP÷¡zqs ˙gSLi ≤`∂ @áπ∏∂V©±s=gS GLRiˆ≤yá¨s À≥ÿ≠sLiøy LiVV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ Æ©s[LiR VgS F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi ¤…¡[ NRPVáxmsLRiÆ\™sV©´s ≠s™´sVLRi+áV ™´sryÚ∏∂R V ©´sı À≥¡œ ∏R∂VLiª][ Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi ’d¡¤«¡[m{ s Æ\™sxmso ©´sVLi¿¡ ©´sLRiVN]‰ øyËLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Lic’d¡¤«¡[m{ s ™´sVμ≥∂R ˘ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩáVxqsV NRP©´sVNRP ™´sVVLiμR∂VgS A∏R∂V©´s ’d¡¤«¡[m{ sª][ ¬ø¡[LiVV NRP÷¡FyLRiV. ªy™´sVV C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂ZNP[ ªRΩ©´s ™´sVμÙ∂R ªRΩV @¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂NTP

FsxqsòL`i x¤¦ »R½ù ZNP[xqsVÍÜ[ @©«sWx¤¦ ù ª«sVÌÁVxmso ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂ ≤T∂Fs©±sFs xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂ ™´sVVLi\¤À¡,G˙zmsÕfi1 : ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ LS«¡μ≥y¨s ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[ §x ¶ ¶ªΩR ˘NRPV gRiV\lLi©´s ™´sV¿¡÷d¡mx s»¡ıLi ry£msÌn Æ™s[L`i BLi«¡¨dsL`i FsxqsÚL`i @©´sWx§¶ ¶˘ §x ¶ ¶ªΩR ˘ ZNP[qx sV N]ªRΩÚ ™´sVáVxmso ºΩLjigjiLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @lLi£qsÌ ¬ø¡[qz s©´s ™´s˘QQNPT NÚ PT FsxqsÚL`i §x ¶ ¶ªΩR ˘ª][ qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[™s´ áLi IºΩÚ≤∂T mx sÆ™s[VLRiNRPV J FyªRΩ Æ©s[LRixqÛsV≤T∂¨s F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRi©´sı @©´sV™´sW©yáV  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C ZNP[qx sVÕ‹[ øR¡Li˙μR∂À≥ÿ©´sV qx s©´s£ms @Æ©s[ ™´s˘QQNPT ¨Ú s F°÷d¡qx sVáV @lLixqsÌ V ¬ø¡[aSLRiV. C ZNP[qx sVÕ‹[ Fn°lLi¨s=N`P Õÿ˘Àfi qx s™´sVLjiˆLi¿¡©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRP μR∂LS˘xmsoÚ©s´ |\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s «ÿºdΩ∏R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W ™yLRiÃÚ ¡V æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[qx sVÚ©yıLiVV. @©´sWx§¶ ¶˘ aRP™´sLi\|ms qx s©´s£ms ≤T∂Fs©±sFs ©´s™´sVW©yáV ¤Õ¡[™s´ ¨s Fn°lLi¨s=N`P ¨sÆ™s[μ∂j NRPÕ‹[ æªΩ[÷¡Liμj∂. qx s©´s£ms ºdΩqx sVNRPV©yı≤R∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı @©´sWx§¶¶¶˘ Õÿ˘£ms…ÿ£ms «ÿ≤R∂ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s  ¡LiμR∂LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @©´sWx§¶ ¶˘ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s …”¡qz sFs£qsÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sWÚ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s @LiÆ¥∂[Lik Õ‹[ DLiÆ≤∂[μ∂j . ˙NTPqx s¯£qs mx sLi≤R∂VgRiNRPV ¨sLRiV≤R∂V ≤T∂|qsLi ¡L`i 22™´s æªΩ[μ∂k ©´s ™´sV¿¡÷d¡mx s»¡ıLi ™´s¿¡Ë©´s @©´sWx§¶ ¶˘ C G≤yμj∂ «¡©´s™´sLji 5™´s æªΩ[μ∂k ©´s ™´sVVLi\¤À¡ ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. AÆ™sV ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s FsÕfiFsFsÕfi…”¡ ©´sVLi¿¡ NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. AÆ™sV aRP™´sLi «¡©´s™´sLji 16™´s æªΩ[μ∂k ©´s À≥œ¡LiμR∂V£ms (ªRΩWLRiVˆ)Õ‹[¨s …ÿ…ÿ ©´sgRiL`i F~μR∂Õ˝‹[ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. ¤…¡Lji¯©´s£qsÕ‹[¨s qz szqs…”¡≠s mx sn Qo¤…¡[«fi Aμ≥yLRiLigS F°÷d¡qx sVáV øR¡Li˙μR∂À≥ÿ©±s qx s©´s£ms©´sV @lLixqsÌ V ¬ø¡[aS™´sV¨s F°÷d¡qx sVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ©yzqsN`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s qx s©´s£ms @©´sWx§¶ ¶˘©´sV BLi…”¡ ™´sμÙ∂R μj∂Lixmsoªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ AÆ™sV\|ms @ªy˘øyLRi ∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V AL][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. AÆ™sV©´sV »¡W ≠dsáL`i ≠dsVμR∂ ºdΩqx sVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿ≤R∂¨s qx s™´sWøyLRiLi. ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿ L][«¡ŸÃ¡NRPV aRP™´sLi á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ Fn°lLi¨s=N`P mx sLkiORPQ Õ‹˝ [ ≤T∂Fs©±sFs ©´s™´sVW©yáV ™´sW∏R∂V\Æ™sV DLi≤R∂™´søR¡VË©´s¨s, @μj∂ ZNP[qx sV\|ms G ≠sμ≥∂R Æ\™sV©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsμR∂¨s μR∂LS˘xmsoÚ @μ≥∂j NSLRiVáV @Li»¡V©´sı»˝¡V ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™yLRiÃÚ ¡V ™´søyËLiVV. qx s©´s£ms ≠sV˙ªRΩV≤R∂V ©´sLiμR∂NTPa][L`i ryx§¶ ¶ß ryORPQ ˘Li ªRΩ™´sVNRPV C ZNP[qx sVÕ‹[ mx s¨sNTP ™´sqx sVÚLiμR∂¨s, Æ©s[LiR Li ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP qx s©´s£ms @ªRΩ¨s ¤\À¡N`P ™y≤y≤R∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. qx s©´s£ms r°μR∂Lji BLi…˝‹[ @ªRΩ¨s μR∂VxqsVÚáV NRPW≤y μ]LjiNS∏R∂V¨s μR∂LS˘xmsoÚ @μ≥∂j NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. @™´sW¯LiVV @ªRΩ¨sNTP NRP÷¡zqs ©´s≤R∂VxqsVÚ©s´ ı qz szqs…”¡≠ds mx sn Qo¤…¡[«fi NRPW≤y DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡¨s FsxqsÚL`i ªRΩLi˙≤T∂ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ™´sVVNRPW‰ Æ™sVVx§¶ ¶Li æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘QQNPT ªÚ ][ ªRΩ©´s NRPWªRΩVLRiV »¡W≠dsáL`i |\ ms FsÕÿ Æ™sŒœ¡ªy≤R∂¨s @©yıLRiV.

Æ©s[LiR VgS ™´sVμÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}qs @™yNSaRPáV D©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ’¡zqs qx sLiZOP[Q™s´ V qx sLixmsn W¨sı ¬ø¡[LiR VËNRPV©´sı Àÿ ¡V BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ’¡zqs J»˝¡|\ ms gSáLi Æ™s[aSLRiV. BNRP μR∂◊¡ªRΩ J»˝¡|\ ms©y Àÿ ¡V μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. ™´sV•¶¶¶«¡©´s FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sVLiμR∂NRPXxtsÒ Q©s´ V. ™´sWá™´sV•¶¶ ©y≤R∂V Æ©s[ªΩR NSlLiLi bP™y“¡Ã¡©´sV NRPW≤y NRPá©´sVxmsoNRPV¨s F°™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS ¬\ø¡ªRΩ©´s˘xmsLRiË≤y¨sNTP ªy©´sV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s mx s™´s©±s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¬ø¡FyˆLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»˝¡V ¿d¡Ã¡NRPW≤R∂μR∂©´sı DÆμ∂Ù a[ PR Liª][ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤y¨sı @LÛiR Li¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡VË. ªRΩ©´s™´sÃ˝¡ J»˝¡V ¿d¡÷¡ Æ\™s{qs{ms á’Ù¡ F~LiμR∂NRPW≤R∂μR∂©´sıμj∂ A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NS™´søR¡VË. gRiVLiÆ≤∂á ¨sLi≤y Æ\μ∂≥ LRi˘Li DLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVN]Æ©s[ ™´sV¨sztsQ ªRΩ©´s Æ\™s≈¡Lji¨s qx sˆxtsÌ QLi¬ø¡[aSLRiV. ≠dsVLRiLiªy Æ™sW≤U∂NTP J¤…¡[∏∂R VLi≤R∂©yıLRiV. FyLÌik A≠sLS˜È™s´ ˙xmsxqsLigRiLi ª][ F°÷¡ËæªΩ[ 'B«¡Li' }msLji»¡ LSzqs©´s mx soxqsÚNS¨sı A≠sxtsQ‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigRiLi }msá™´sLigS rygjiLiμj∂. xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fiÕ‹[ Æμ∂[aRPÀ≥œ¡NTPÚNTP N]μR∂™´s¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´s G NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yı ¿¡™´sLRiÕ‹[ '\¤«¡z§¶¶¶Liμ`∂' @Li»¡W ˙xmsxqsLigRiLi ™´sVVgjiryÚLiR V. A∏R∂V©´sÕ‹[ ™´sVLi¿¡ªRΩ©´sLi NRPW≤y DLiμj∂. NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ’¡¤«¡zmsNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][Fy»¡V Àÿ ¡VNRPV NRPW≤y mx sL][OPR QLigS ™´sVμÙ∂R ªRΩV mx s÷¡NSLRiV.

A»¡©´sV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áW A≤R∂VªRΩV©yı, ≠dsLjiμÙ∂R lLi[ FsªRΩVÚáV |ms FsªRΩVÚáV ™´so∏R∂VgRiá μj∂»Ì¡Ã¡V. B»¡V æªΩáLigSfl·, @»¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s NRPW≤y BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤R∂Li μy*LS Æ™sW≤U∂ lgi[™s± V A≤R∂Vª][Liμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Liª][ F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ’d¡¤«¡[m{ sÕ‹[ B…‘¡™´sá ¬ø¡[Lij ©´s ™yŒ˝¡œ ß |\ qsªRΩLi «ÿLjiF° ªyLRiV. BNRP æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP ™´s}qsÚ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «ÿªRΩLRiÕÿ rygRiVªRΩV©´sı ¬ø¡[Lij NRPáª][ A FyLÌik NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂Vª][Liμj∂. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¬ø¡[Lij NRPá\|ms ≠s™´sVLRi+á©´sV NRPW≤y ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLi …‹[Liμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤y¨sNTP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sVLi¿¡ @LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ™sW«¡Ÿ øR¡WzmsLi øR¡≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘ NSLRifl·Li INRP ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP ∏R∂V mx sORPQ Æ\™sV©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik @LiªRΩLjiLi¿¡F°π∏∂[V mx sLjiqz sÛ ºΩ μyxmsoLjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V! @LiVVæªΩ[ B ¡˜≤T∂™´sVV  ¡˜≤T∂gS ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı ™yLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡V BμÙy™´sV ©yı @¨sı q{ s»˝¡V NRPW≤y ¤Õ¡[μ∂R V. ¬ø¡[lLi[ ©y∏R∂V NRPVáNRPV, AÕfilLi≤U∂ mx sLS%`¡…‘¡Õ‹[ …”¡ZNP‰…fi AbPxqsVÚ ©yı ™yLjiNTP mx sn VL<iR fl· ªRΩmx sˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP‰»˝¡V BryÚLiR ©´sıμj∂ @LÛiR Li NS¨s˙xmsaRPı. IN][‰ @|qsLi’d¡˝ NTP NRP¨dsqx sLi HμR∂VgRiVLRiV @ ¡˘LÛRiVáV …”¡≤T∂zmsÕ‹[ F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ BxmsˆV≤R∂V μj∂NRPV‰¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV xqsVLRiOTPQªRΩ ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ\™s{qs{ms Bμj∂™´sLRiZNP[ §x ¶›£qsxmsn QoÕfi NS™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá ™´sVVLiμR∂V©´sı G\ZNPNRP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Æ©s[!

ÉÓÁ²T¶zmsÍÜ[ ¿Á[LRi©«sV©«sõ ÊÁVμôR¶úxmsryμ`¶, zms©«sõª«sV®©s[¬s

rÛy©y¨sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V ªRΩ©´sNRPV ªy©´sVgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV¨s FyLÌik Õ‹[ ™´sVL][ ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRi ºdΩaSLRiV. —¡Õ˝ÿ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨s™´sV¯NS∏R∂Vá ¿¡©´sLS«¡xmsˆ xqs™´sVORPQLiÕ‹[Æ©s[ ª][»¡ BÕÿ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A ≠sxtsQ∏∂R W¨sı A qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáV {qsLji∏R∂V£qsgS xmsLjigRifl”·LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. ª][»¡NRPV NSNTP©y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V {qs»¡V ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»Ì¡V @μ≥∂j uÌy©´sLi ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ qx s™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[©s´ mx sˆV≤R∂V NRPLigSLRiV mx s≤y÷¡=©´s xms¨s ¤Õ¡[μR∂¨s FyLÌki —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ≠saRP*Li ™´sLÊki∏R∂VVáNRPV ©´søR¡Ë¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ª][»¡ ªRΩ©´sNRPV ªy©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ qx sLjiF°μR∂¨s  ¡V«Í¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. @»¡V «¡gÊiR Li}ms»¡ @|qsLi’d¡˝ q{ s»¡V, B»¡V NSNTP©y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V {qs»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ª][»¡ ¿¡øR¡VË|ms…ÌÿLRi¨s FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, ZNP[≤∂R L`i ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ Æ™sŒ˝¡œ gRiNRPV‰ªRΩV©yıLRiV. i∑—¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP @˙≤R∂£qs ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°™´s≤R∂Liª][ …‘¡≤U∂m{ sÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s ª][»¡NRPV q{ s»¡V B¿¡Ë BLiªRΩ NSáLi FyLÌik N][xqsLi @Æ©s[NPR ™´s˘∏R∂V˙xms∏R∂WxqsáV FsμR∂VL]‰©´sı ™yLjiNTP @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚLS?@¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ª][»¡ ™´sW™´sV, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌPR L`i Æ™sV»˝¡ qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS™´soª][ F~xqsgRi¨s FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ¿¡©´sLS«¡xmsˆ C ™´s˘™´s•¶¶ LS¨sı ºdΩ˙™´sLigS ºdΩqx sVNRPV©´sı»Ì¡V FyLÌik ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ™´sW™´sV Æ™sV»˝¡, @Ã˝¡V≤R∂V ª][»¡ NRP÷¡zqs FyLÌki¨s G≠sV ¬ø¡[∏∂R VμR∂áVøR¡VNRPV©yıL][ @LÛiR Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, ©´s™´sVV¯NRPV©´sı ™yLji¨s ©´s¤…¡Ì »[ ¡ ™´sVVLi¬ø¡[ryÚLS @¨s ZNP[≤∂R L`i ˙xmsbPıQr°ÚLiμj∂. NSgS ™yLji FsªRΩVÚgiR ≤R∂á©´sV rygRi¨s™´s*À‹[™´sV¨s FyLÌki ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV |§¶¶ ø¡R ËLjiqx sVÚ©yıLRiV.

FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s NTPLRifl„fi ¡Liμ≥R∂V™´so. ª][»¡ LSNRPª][ ªRΩWLRiVˆÕ‹[ @áNRPáV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ`∂, zms©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´soáV …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s™´sVORPQLiÕ‹[  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ≠dsLjiμÙ∂R LRiW æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ©´sV©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. 2009Õ‹[ «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ`∂ @™´s¨sgRi≤ÔR∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J»¡≠sVFyá∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[ zms©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so NRPW≤y 2009Õ‹[ gRiV≤T∂™y≤R∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ø¡[qz s mx sLS«¡∏R∂VLi F~LiμyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRP÷¡NTPøR¡L˝Ri ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i lLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi …‘¡≤U∂m{ s ºdΩLÛiR Li mx soøR¡VËNRPV©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ˝][ …‘¡≤U∂m{ s ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s™´sVORPQLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i lLi≤Ô∂T …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs©±s.NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T NTP NRP÷¡NTPøR¡L˝iR ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i lLi≤Ô∂T qx s≠dsVxms  ¡Liμ≥∂R V™´so NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T NTP NRP÷¡NTPøR¡L˝iR ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i lLi≤Ô∂T ™´sLRiVxqsNRPV Àÿ™´s™´sVLjiμj∂ @™´soªyLRiV. @LiVVæªΩ[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s q{ s¨s∏R∂VL`i NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV mz s©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRi LS™´so, ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ˝∂R V  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi …‘¡≤U∂m{ s NRPLi≤R∂V™y NRPmx sˆVN][©s´ V©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ª][»¡ ©´sLRiqz sLix§¶ ¶Li æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li mx sLiøR¡©´s ¬ø¡[LiR ≤R∂Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ A FyLÌik Õ‹[ Æ™sV«ÿLÌik Æ©s[ªΩR áNRPV mx soLi≤R∂V ≠dsVμR∂ NSLRiLi øR¡÷˝¡©´s»Ì¡VLiμj∂. FyLÌik ¨s @Li…”¡ |ms»Ì¡VNRPV¨s D©´sı

{qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV @©´sWx§¶ ˘ xqsˆLiμR∂©´s: A©´sLi

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVáV @À≥œ¡˘LÛRiVá μ]LRiNRP≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ™yLRiÚá©´sV Fszms zmszqszqs ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. @NRP‰≤R∂ …”¡ZNP‰»˝¡ N][xqsLi F°…‘¡ ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. IN][‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP xmsμj∂™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPVF°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ @©´sWx§¶¶¶˘ xmns÷¡ªyáV ™´sryÚ∏R∂V¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP≠szms LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so @©yıLRiV. @LiμR∂LRiW Ez§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V NSLi˙lgi£qsNRPV |msμÙR∂gS ©´sxtÌsQLi G≠dsV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá «ÿ’¡ªy\|ms

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): G FyLÌik Õ‹[ FsNRP‰™´s ™´sVLiμj∂ ¬ø¡[Lij æªΩ[ A FyLÌik ¡Ã¡LigS DLiμR∂©´sıμj∂ ©y∏R∂VNRPVá @LiøR¡©y. μk∂¨s¨s Aμ≥yLRiLi ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[ ¬ø¡[Lij NRPá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶ ¶qx sVÚLi …ÿLRiV. BxmsˆV≤R∂V LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ¬ø¡[Lij NRPá FyLÌik áV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j ryÚ∏∂R V©´sı μ≥∂k ™´sWÕ‹[ D©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s, …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V ©yıLiVV. A∏R∂W FyLÌik áՋ[ ¬ø¡[Lij NRPá ≠sxtsQ∏∂R W ¨sı øR¡W}qsÚ BÆμ∂[ @LÛiR Li @™´soª][Liμj∂. æªΩáLigS fl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik AªRΩ¯|qÛs^ LRi˘Li Æμ∂ ¡˜ºdΩ ∏R∂Wá©´sı DÆμ∂Ù a[ PR Liª][ …”¡≤T∂mz s, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á©´sV ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤R∂Li μy*LS …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[{qsAL`i μR∂WNRPV≤R∂V |msLiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soªRΩV©yı NSLi˙lgi£qs ,…”¡≤T∂mz sáV áORPQ ˘LigS ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V, AFyLÌik Õ‹[ D©´sı Æ©s[ªΩR á©´sV |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¬ø¡[LiR NTPáNRPV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡[Gq{ s ©y∏R∂VNRPVáV |\ qsªRΩLi C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i øR¡LRi˘©´sV qx s™´sVLÛij LiøR¡¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ™yŒ˝¡œ ©´sV ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌik Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩVLi≤R∂gS, NSLi˙lgi£qs ™yŒ˝¡œ ©´sV ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤y¨sNTP ZNP[q{ sAL`i |\ msFsªRΩVÚáV Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. BNRP ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á ©´sVLi¿¡ |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤R∂Li μy*LS ™´s¬ø¡[Ëμj∂ …”¡≤T∂mz s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V @¨s, BLRiV LSuÌy˚Õ˝‹[ ªRΩ™´sVÆμ∂[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s …”¡≤T∂zms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ\™sVLi≤`∂ lgi[™s± V A≤R∂ªRΩV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ZNPzqsAL`i,Àÿ ¡VáV IZNP[ ANRPVÕ‹[ øR¡μR∂™´soNRPV©´sı™yLRi©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiÆμ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[μ∂R V. C

NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ BLiμj∂LSÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ G{ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRixmnsV≠dsLSlLi≤ÔT∂ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ #\Æ™sVLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘ áV FyÕÊ‹©yıLRiV. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV AaS™yx§¶¶¶ßáV ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáV, —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩFyμR∂ ©´sá©´sV C ¤À≥¡[…”¡Õ‹[ xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©yıLRiV. IN][‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´s≤R∂F°ªRΩ @©´sLi ªRΩLRiLi ˙Fy¥R∂≠sVNRP «ÿ’¡ªy©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. lLi[xmso, FsÃ˝¡VLi≤T∂ «¡Ljilgi[ {qs‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s [aS¨sNTP xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩÚLi C «ÿ’¡ªy©´sV @LiμR∂¤«¡ [ryÚLRiV. BLiμj∂LSÀ≥ÿ™´s©±sÕ‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVá ≈¡LSLRiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, ¿¡LRiLi“¡≠s, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠dsLjiª][ Fy»¡V ZNP≠szms, A©´sLi, ™´s…Ì”¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BLiμj∂LSÀ≥œ¡™´s©±s ™´sVVLiμR∂V HFs©±s …‘¡∏R∂VW{qs ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. HFs©±s …‘¡∏R∂VW{qsÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs ™yLjiNTP @|qsLi’d˝¡ {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s A xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

™yLji ™´sVμ≥∂R ˘ q{ s»˝¡ qz sgRimx s¤…¡˝ [ æªΩ[á¨s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[.. ª][»¡ LSNRP FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s ™´sVLjiLiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ LiÕ‹[NPT Æ©s…Ì¡” Liμj∂.@LiVVæªΩ[ NSNTP©y≤R∂ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V q{ s»¡V AbPxqsVÚ©s´ ı ZNP…fi ≠sμy˘ qx sLixqsÛ Ã¡ ¬\ø¡LRi¯©±s F°ªRΩVá ≠saRP*Li AaRPáNRPV ª][»¡ gRiLi≤T∂ N]≤R∂VªRΩV©yıLRiÆ©s[ qx sLiZNP[ªyáª][ A ™´sLÊiR Li ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li ¡«ÿLRiVZNPNTP‰Liμj∂. ª][»¡ ¬ø¡[Lij NRPª][ Æ™sVVμR∂»¡ «¡gÊRiLi}ms»¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsNRPLixms©´sáV BxmsˆV≤R∂V NSNTP©y≤R∂©´sV NRPW≤y ªyNSLiVV. gRi ªRΩ AlLi[≤R∂V Æ©sááVgS ≠saRP*Li {qs»¡V N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂gS, BxmsˆV≤R∂V x§¶¶¶hSªRΩVÚgS ª][»¡©´sV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë,A∏R∂V©´s \Æ™sxmso Æ™sVVgÊiR VøR¡WzmsæªΩ[ @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP qx s\lLi©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s ≠saRP*Li @©´sVøR¡LRiVáV æªΩlgi[zqs ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ªRΩ™´sV ¨sLRiqx s©´s©´sV gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ≠s≠sμ≥R∂ LRiWFyÕ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.ª][»¡ LSNRPª][ xms≤Ô∂R {ms»¡™´sVV≤T∂ Bxmsˆ…˝‹[ ≠dsÆ≤∂[Õÿ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ª][»¡ …‘¡≤U∂m{ sÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li A∏R∂V©´s ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı «¡gÊiR Li}ms»¡ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi …”¡ZNP‰»Ì¡V Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s @©´sVøR¡LRiVáV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡gÊiR Li}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi FyLÌki B©±søyLÍji «‹[˘ªRΩVá øR¡Li…”¡Àÿ ¡V qx s•¶¶ mx sáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áV B¿¡Ë©´s 24 gRiLi»¡Ã¡ @÷Ì¡Æ™s[V»¡™±sVª][ μj∂g]¿¡Ë©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™yLji¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV mz s÷¡zmsLiøyLRi¨s, «¡gÊiR Li}ms»¡ q{ s»¡V øR¡Li…”¡Àÿ ¡VZNP[ ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡zmsˆ ªyªy‰÷¡NRPLigS  ¡V«Í¡gjiLiøR¡gRi÷¡gSLRi¨s FyLÌki ™´sLÊSáV @Li»¡V©yıLiVV. NSNTP©y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V

μk∂Liª][ @LiμR∂LRiW NRPW≤R∂ ¡Ã¡VNRPV©´sı»˝¡VgS A FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©yıLRiV. LS∏R∂VFy…”¡, NS™´spLji ÕÿLi…”¡ ™yLRiV NRPW≤y NRPW˘ NRP»Ì¡≤R∂Li øR¡W}qsÚ NSLi˙lgi£qs FsLiªRΩ Æ\μ∂©´s˘zqsÛ ºΩÕ‹[ DLiμ][ @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ™´sryÚ™´sV©´sı™yŒ˝œ¡©´sV ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤y¨sNTP @LigkiNRPLjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ ™yLjiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV ’d¡¤«¡[m{ sÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤y¨sNTP mx sLRiVgRiVáV ºdΩ}qs ˙xms™´sWμR∂Li DLi»¡VLiμj∂. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s ™´sVL][ aRPNTPgÚ S @™´sªRΩLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C mx sLjiflÿ™´sVLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP BxtsÌ QLi ¤Õ¡[μ∂R V. @LiμR∂VZNP[ FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´s¿¡Ë©y ø][»¡V NRP÷¡ˆr°ÚLiμj∂. ªRΩ™´sV FyLÌik Õ‹[ Fs™´sLRiW ¬ø¡[LiR NRPVLi≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @LiμR∂Lji¨ds ¬ø¡[LiR VËN][™s´ ≤R∂Li\|ms ’d¡¤«¡[m{ s N]Li¬ø¡Li A˙gRi§x ¶ ¶LigS DLiμj∂. BNRP …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ NRPW≤y @Õÿlgi[ DLiμj∂ mx sLjiqz sÛ ºΩ. ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡ •¶¶ ≠sd VáV μR∂NRP‰≤R∂Liª][ BLiªRΩNSáLi DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xqsWÚ æªΩáLigSfl· ™´søyËNRP @|qsLi’d˝¡ ¤Õ¡[μy FyL˝RiÆ™sVLi…fi gRi≤R∂xms μ]N]‰øR¡Ë©´sVNRPV©´sı ™yLjiNTP Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs NRPW≤y …”¡AL`iFs£qs ºdΩLRiV\|ms gRiV˙LRiVgS DLiμj∂. INRP‰ ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩLi }qs£msn F~—¡xtsQ©s± Õ‹[ D©yı, F~ªRΩVÚá NSLRifl·LigS ™yLjiNTP NRPW≤y …”¡ZNP‰»˝¡V B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP @Li¤…¡[ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ V Æ™s[}qs ©y…”¡NTP LRiLigRiV ™´sWLRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. ˙xmsxqsVÚªΩR Fs¨sıNRPÕ˝‹[ C ¬ø¡[Lij NRPáV æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP G Æ™s[VLRiNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NPR WLRiVryÚπ∏∂W Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡.

7q ø£&É|ü˝À {°&û|” Á|üC≤>∑s¡®q düú\ |ü]o\q˝À Hêj·T≈£î\T ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 1(ôd’ÿq÷´dt) ' ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT áHÓ\ 7q õ˝≤¢≈£î sêqTHêïs¡T. Äj·Tq #˚|ü{Ϻq Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑqT ø£&É|ü˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î 7e ‘˚~ Ksês¡T #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q $esê\T õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ n~ÛcÕ˜q+ düe÷#ês¡+ n+~+∫+~. sêÁwüº yê´|üÔ+>± #·+Á<äu≤ãT Á|üC≤>∑s¡®q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T <ä>∑Zs¡e⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ø£&É|ü˝À ≈£L&Ü ‘·«s¡>± Á|üC≤>∑s¡®q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤º\ì bÕغ ìs¡ísTT+∫+~. yêdüÔe+>± nsTT‘˚ 1, 2 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#ê\ì eTT+<äT>± {°&û|” Hêj·T≈£î\T uÛ≤$+∫Hê ñ>±~, eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ ñ+&É&É+‘√ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. n+‘˚ø±<äT 6e ‘˚~ m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\ yÓTT<ä{Ï $&É‘· b˛*+>¥ ñ+&É&É+‘√ á b˛*+>¥ ≈£L&Ü |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘· 7q Á|üC≤>∑s¡®q ìs¡«Væ≤ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì, á ‘˚Bì Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üC≤>∑s¡®qqT ø£&É|ü˝À @ yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ n+XÊìï õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì H˚‘·\T |ü]o*düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ e´eVü‰sê\T #·÷düTÔqï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT d”m+ s¡y˚Twt ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥qô|’ õ˝≤¢ H˚‘·\‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢˝À Ç{°e\ ø±\+˝À {°&û|” Á|üuÛ≤e+ u≤>± ô|]–q≥T¢ ø£ìŒk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î‘√&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ô|<ä› m‘·TÔq Hêj·T≈£î\T #˚s¡&É+‘√ bÕغ eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ nsTT+~. ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT #√≥¢ ø=‘·Ô>± #˚]q yês¡T bÕ‘· H˚‘·\ eT<Ûä´ Ç+ø± ø=+‘· düK´‘· HÓ\ø=Hê*‡ ñ+~. n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT#√≥¢ ñHêï õ˝≤¢˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T düyÓTÆø£´+>±H˚ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì Ä•düTÔHêïs¡T. <˚X¯+ H˚‘·˝À¢ Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T VüQcÕs¡TqT ì+bÕsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTø£&É|ü≈£î sêqT+&É&É+ eT]+‘· ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+|üqT+~. Á|üC≤>∑s¡®q≈£î ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± »qdüMTø£s¡D »]π> |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. »q+ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*e#˚à neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ n+<äT≈£î dü]|ü&Ü yÓTÆ<ëHêìï <˚X¯+ H˚‘·\T |ü]o*düTÔHêïs¡T.

BLiúμR¶NRPLRißãÞ lLi²ïT¶NTP ¥¦¦ −dsV ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiμy.. ? Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): À≥œ¡W≠sV gRiVLi˙≤R∂LigRi DLiμR∂©´sı øR¡Liμy©´s gRiªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS N]©´srygji©´s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ ™´sV◊d˝¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. μk∂Liª][ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©y …”¡ZNP‰…fi\|ms A∏R∂V©´sNRPV BLiNS gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ≠ds≤R∂¤Õ¡[μR∂V. r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLi≤ÔT∂ DLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV BNRP‰≤R∂ …”¡ZNP‰…fi μR∂ZNP[‰Õÿ ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS }msLRiVF~Liμj∂©´s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂NTP ¨sLRi¯Õfi rÛy©y¨sı ZNP[…ÿLiVVryÚLRi¨s N]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV. zqs…Ì”¡LigRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ rÛy©yÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ¤Õ¡[μR∂¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NSLRifl·LigS ¨sLRi¯Õfi @À≥œ¡˘LÛjigS ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLiÆ≤Ô∂[ DLi…ÿLRi¨s, HZNP[lLi≤ÔT∂NTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ rÛy©y¨sı ZNP[…ÿLiVVryÚLRi¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV

¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©´s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ 1991Õ‹[ …”¡≤T∂zms xmsOSQ©´s, 2008Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLi©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs FsLi{msgS lgiáVF~LiμyLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡ª][ D©´sı xqsLi ¡Liμ≥yáV, xmsLjiøR¡∏R∂WáV C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP÷¡r~ryÚ∏R∂V¨s LS«¡NUP∏R∂V ¨sxmsofl·Ã¡V ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ ©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Fs{qÌs Lji«¡L`i* NS™´s≤R∂Liª][ BNRP A∏R∂V©´sNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ªRΩxmsˆ ™´sVL][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. ¨sLRi¯Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ª][ F~xqsgRiNRPÆ©s[ lLiLi≤R∂V©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSáNTPLiμR∂ A FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ \Æ™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLi≤ÔT∂ ˙xmsLSFy©´sVLi¿¡ ¨sLRi¯Õfi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS lgiáVF~LiμyLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xmsLSFy©´sV NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLi≤ÔT∂

NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS ™´sWLSLRiV. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLi≤ÔT∂ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂¨s áORPQ ˘|ms»Ì¡NRPVLi ≤y.. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[©´sW ªRΩ©´sxms»Ì¡V©´sV |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ μj∂aRPÕ‹[ Fy™´soáV NRPμR∂xms≤R∂Liª][ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ \Æ™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. A FyLÌki æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáxms≤R∂Liª][ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ªRΩ»¡xqÛsLigS D©yıLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Ã¡V ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Liª][ æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[Lji A FyLÌki ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi @À≥œ¡˘LÛjigS LRiLigRiLiÕ‹[ DLi≤yá¨s À≥ÿ≠sLiøy LRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ZNP[ ZNP[{qsAL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Àÿμ≥R∂V˘≤R∂V, FyLÌki xmsbPË™´sV —¡Õ˝ÿ ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V $x§¶¶¶LjiLS™´so©´sV @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ A FyLÌki μy*LSáV ™´sVWxqsVNRPVF°LiVV©´s»˝¡LiVV˘Liμj∂. @μ≥j∂uÓy©´sLi ¨sLRi¯Õfi @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qs

@™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms μR∂XztÌsQ ryLjixqsWÚ FyLÌki ©y∏R∂V NRPVáμy*LS ™´sVLiªRΩ©yáV rygjiLiøyLRiV. @μj∂Õÿ Àÿμ`∂, ¨sLRi¯Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Gμ][ J rÛy©y¨sı NRP»Ì¡¤À¡≤T∂æªΩ[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s, ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ ¡x§¶¶¶ß«¡©´s xqs™´sW«fi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVá™´sμÙR∂ xmsáV ™´sWL˝RiV ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLiZNP[ªRΩLigS.. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW A∏R∂V©´s 32 ™yLÔRiVÕ˝‹[ ªRΩ©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVá©´sV F°…‘¡ ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ªy«ÿgS.. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¤Õ¡[μy ¨sLRi¯Õfi @À≥œ¡˘LÛjigS }msLRiV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][Æ©s[ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ ¨sLRi¯Õfi @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ* ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRi¨s FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV.


4

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

|ü•ÃeT˝À <ä÷düT≈£îì b˛‘·Tqï {Ï&ç|æ …”¡ZNP‰»˝¡ N][xqsLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sı F°…‘¡

GáWLRiV,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): …”¡≤T∂mz sÕ‹[NPT ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[LiR ≤R∂Li, qx slLi[*áV …”¡≤T∂zmsNTP @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂mz s @©´sWx§¶ ¶˘LigS μR∂WxqsVNRPV Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. μk∂Liª][ @|qsLi’d¡˝

Fs¨sıNRPáV μR∂gÊiR LRimx s≤R∂VªRΩV©´sı N]μÙ∂k ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á ªRΩLRimx sn Qo©´s …”¡ZNP‰»˝¡V AbPLi¬ø¡[ ™yLji xqsLi≈¡˘ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë FyLÌik …”¡≤T∂mz s @©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂.

©«sLRixqs©«sõxmsÖýÁÍÜ[ \lLi»R½VÌÁ ALiμ][ÎÏÁ©«s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NS™´sWlLi≤Ô∂T ™´sVLi≤R∂áLi ©´sLRiqx s©´sıxms÷˝¡Õ‹[ l\LiªRΩVáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á©´sV ¨sLRiqz sxqsWÚ ≠dsLRiV ALiμ][á©´sNRPV μj∂gSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP 7gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ ©´sLRiqx s©´sıxms÷˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DxmsZNP[Li˙μR∂Li FsμR∂V»¡ l\LiªRΩVáV μ≥∂R LSı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ªRΩ™´sV xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yLRiV ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. N][ªΩR NRPV ™´s¬ø¡[Ë μR∂aRPÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx s˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NPR ¨dsLRiV @LiμR∂NRP mx sLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥∂j NSLRiVáÆμ∂[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ©yıLRiV. μk∂¨sNTP ¨sLRiqx s©´sgS ™yLRiV qx sÀfi}qÌstx sQ©s± ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV.

x¤¦ ©«sVª«sVLi»R½VFyÛÍÁLi, @©yrygRiLRiLiÍÜ[ LkiF¡ÖÁLig`i

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt) NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ ©´sLiμj∂gS™´sV ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩ 19™´s ™yLÔiR VÕ‹[¨s x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩVFy¤Õ¡Li, @©yrygRiLRiLi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LkiF°÷¡Lig`i ˙xmsaSLiªRΩLigS ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡NRPV 22aSªRΩLi F°÷¡Lig`i ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPá mx sLjibdPáNRPVLSáV Duy NRPV™´sWLji, Lji»¡LjiıLig`i @μ≥∂j NSLji LRi«¡¨dsNSLiªyLS™´so x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩVFy¤Õ¡Li ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μy¨sı mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. LkiF°÷¡Lig`i qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyáV ªyLRiV™´sWLRiV NS™´s≤R∂Liª][ ™´sWLjiË 30©´s «¡LRigS÷¡=©´s Fs¨sıNRP©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV.

\®ªsNSFy úxms˳ÏÁLiÇÁ©«sLi xqsXztísQxqsVòLiμj¶

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): «¡©´s}qs©´s }msLRiVª][ FyLÌki |ms…Ì”¡©´s zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi... …‘¡≤U∂{msª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qsC{qs xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V FsÕfi.Fs™±sV.Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVVxqsVgRiV ª]ágjiLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \Æ≤∂lLiORPQ©±sÕ‹[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV.˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki |ms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ μy¨sı ©´s≤R∂xms¤Õ¡[NRP ¿¡LRiLi“¡≠s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡FyLRi¨s, FyLÌki |ms»Ì¡NRP ™´sVVLiÆμ∂[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BμÙR∂LRiV @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡V ªRΩ™´sV r~LiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV FyLÌkiáV |ms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V xms¨sı©y \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«ÿ¨sıAxms¤Õ¡[LRi¨s Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sNSFy ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi xqsXztÌsQxqsVÚLiμR∂©yıLRiV.

’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ {qs»˝¡V N][ሙ´sázqs ™´sxqsVÚLiμ][ @©´sı ¤À¡LigRi A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ …”¡ZNP‰»˝¡V AbPxqsVÚ©s´ ı™yLjiÕ‹[ DLiμj∂. B…‘¡™´sáNSáLi Õ‹[ …”¡≤T∂mz sÕ‹[NPT ™´sáxqsáV |msLRigRi≤R∂Liª][ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ μj∂*ºdΩ∏R∂V˙ZaP[fl·” ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y F°…‘¡NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP mx spLRiLÚ iVV©y ™yLjiNTP NRPW≤y ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLi ™´sLRiNRPW ≈¡LSLRi™´soªy∏R∂W ¤Õ¡[μy©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NTPmx sˆV≤R∂V ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. C ryLji …”¡≤T∂zms@μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRPNRPV N]ªRΩÚ ≠sμ≥y©y¨sı |ms»Ì¡VNRPV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR rÛyLiVVÕ‹[ H≠dsAL`iFs£qs ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ™´s¿¡Ë©´s mx sn ÷¡ªyáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ™´sVL][ mx sNRP‰ NSLi˙lgi£qs, Æ\™sNSFyá ©´sVLi¿¡ æªΩÆμ∂[FyÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¬ø¡[Lij ©´s, qx s≠dsVxms À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[

¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı @LiVVμR∂VgRiVLRiV ™´sW“¡Ã¡V, N]LiμR∂LRiV ªy«ÿáV @|qsLi’d¡˝ q{ s»˝¡ N][qx sLi ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Õ˝‹[ ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV ©´sVLi¿¡ ¡WLRiVgRiVxms÷˝¡ ZaP[uy LS™´so, Æμ∂LiμR∂VáWLRiV ©´sVLi¿¡ ¿¡LiªRΩ™´sV Æ©s[¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iáV ≠sV©´s•¶¶ ≠sVgji÷¡©´s ™yLji ≠sxtsQ∏∂R VLi BLiNS mx sLjibdPá©´s μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ DLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Æ\™sV©´s GáWLRiVÕ‹[ rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáV INRP @LigkiNSLS¨sNTP LS™´s≤R∂Liª][  ¡Æ≤∂[…¡”  ¡V—Í¡¨s ≈¡LSLRiV. ¬ø¡[aSLRiV. AøR¡Li»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛji ™´sWLRiVˆQ\|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ gRiV ¡˜Ã¡ ªRΩ™´sV¯∏R∂V˘©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´sÆ\μ∂©´s Z\ aP÷¡Õ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWLRiVˆ «¡LRigRiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sLÊik ∏R∂VVáV qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. BÆμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, AøR¡Li»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mz sªy¨s qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤y¨sNTP μyμyxmsogS LRiLigRiLi qz sμÙ∂R Æ\™sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[

A∏R∂V©´s æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªΩR q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. A∏R∂V©´sNRPV q{ s»¡V ≈¡LSLRiV ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ À≥¡œ L][ry á’≥¡Li¿¡©´smx sˆ…”¡NUP A∏R∂V©´s™´sVVLiμR∂V ≠s≠sμ≥∂R LRiNSá ˙xmsºΩFy μR∂©´sáV DLi¿¡©´s»˝¡VgS æªΩáVxqsVÚLiμj∂. g][FyáxmsoLRiLiÕ‹[ ™´sVVzmsˆ≤T∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR * ˙LS™´so }msLRiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´smx sˆ…”¡NUP ≠s≠sμ≥∂R xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛji ™´sWLRiVªyLS ¤Õ¡[μy©´sıμj∂ øR¡W≤y÷¡= DLiμj∂. C q{ s»¡V©´sV CxmspLji μyá∏R∂V˘, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ qx sV«ÿªRΩ AbPxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS …”¡≤T∂zms ªRΩLRixmnsÆ©s F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP Bxmsˆ…”¡ZNP[ FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s N]»Ì¡V xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, C÷¡©y¨s, mx soáxmsLjiÚ LS™´sWLi«¡Æ©s[∏∂R VVáV, LRiLigRi©y¥R∂ LS«¡Ÿ, N]π∏∂[V˘ Æ™sW}qs©±sLS«¡ŸÃ¡ª][ Fy»¡V ªRΩ*LRiÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªyLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı mz sªy¨s qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ BLiNS @À≥¡œ ˘LÛiR Vá @Æ©s[*tx sQfl· N]©´srygRiVª][Liμj∂.

Æ™sW≤U∂NTP ™´sVLi¿¡NSáLi. xmsLiøyLigRi ˙aRP™´sfl·LiÕ‹[ xmsLi≤T∂ªRΩVá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): @μ≥∂j NSLRiLi Õ‹[ Fs©´sıNRPV©´sı ˙xms ¡Vªy*áV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ LRi≠dsLi˙μR∂LiLRiÀ≥ÿLRiºΩÕ‹[ G…ÿ «¡Ljilgi[ mx sLiøyLigRi ˙aRP™´sfl·Li J LRiNRPLigS øR¡xmsˆgS rygjiLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @©´sVNRPWáLigS xmsLiøyLigRi ˙aRP™´sfl·Liá GNRPVLi≤y D©´sıμj∂ D©´sı»˝¡VgS qz sFs£qs ™´sVx§¶ ¶LiºΩ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ rygjiLiμj∂. «¡∏R∂V©y™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik NTP ™´sVx§¶ ¶LiRÙ aRP LS©´sVLiμR∂¨s @¨sı mx sLiøygRi˙aRP™´sflÿÕ˝‹[ ˙xmsxqsVˆÈ …”¡LiøyLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ Fy»¡V ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤T∂NTP LS«¡π∏∂WgRiLi DLiμR∂¨s, A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s @™´soªyLRi¨s ˙xms™´sVV≈¡ mx sLiøyLigRiNRPLRiÚ ™´sVVáVgRiV LS™´sV÷¡Lilgi[aPR *LRi qz sμÙyLiºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @¤Õ¡[lgi[

«‹[˘ºΩxtsQ˘ Æ™s[μyLiºΩ qx sLiª][£tsQNPR V™´sWL`iaSzqsÚQ˚ NRPW≤y BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı æªΩ÷¡FyLRiV. §z ¶ ¶LiμR∂W μ≥R∂LS¯¨sı LRiOTPQLi¬ø¡[ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æμ∂[aS¨sı GáVªy≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij Æ™sW≤U∂NTP LS«¡π∏∂WgRiLi á’≥¡LiøR¡©´sVLiμR∂¨s ≠dsLRiV «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡∏R∂V ©y™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRi xmsLiøyLigRi ˙aRP™´sfl·Li NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsLiª][a`PNRPV™´sWL`iaSzqsÚQ˚ xmsLiøyLigS¨sı mx shjiLiøyLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂NTP aRP˙ªRΩV™´soáV |msLjigji, ™´s˘ºΩlLi[NRP ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP @μj∂ 'Fy—¡…”¡™±s'gS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsryáV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s Æμ∂[aSáV |\ qsªRΩLi @xmspLRi*

ry*gRiªRΩLi mx sáVNRPVªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW≤U∂ D˙gRi™yμy¨sı ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡NRP‰…”¡ ˙xmsflÿ◊¡NRP qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j xqsVÚLiμR∂¨s..A FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V —¡.NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[¨s ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥∂j ryÚLiR ©yıLRiV. «¡∏R∂V ©y™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ N]ªRΩÚ L][gSáV ™´s¬ø¡[Ë ˙xms™´sWμR∂™´sVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP ™´sVVáVgRiV qz sμÙyLiºΩ NRPW≤y …”¡≠sÕ˝‹[ ªRΩ©´s xmsLiøygRiLi ˙aRP™´sfl·LiÕ‹[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs @¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ |mnsWLRiLigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂¨s, xmsáV™´soLRiV ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV J≤T∂F°ªyLRi©yıLRiV. ’¡¤«¡zms @©´sWx§¶¶¶˘LigS @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sqx sVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV.

JÈÁLRiV @ª«sgSx¤¦ ©«s\|ms $NSNRPVÎÏÁLiÍÜ[ LSùÖdÁ B©±s\|qs#öL`i μR¶LRiÆØxqsVòÌÁNRPV ®©s[®²¶[ ÀÁª«sLji L][ÇÁÙ

$NSNRPVŒœ¡Li,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): g]xmsˆ xqs™´sW«¡Li ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi @LiμR∂LRiW J»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀfi g_L`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. J»¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sı Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS {qs*NRPLjiLiøyá©yıLRiV. J ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s Fs©´sVıNRPVÆ©s[ @™´sNSaS¨sı ¬ø¡[«ÿLRiVËN][™´sμÙR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW J»¡V\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gji DLi≤yá¨s, Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ J»¡LRiV @™´sgSx§¶¶¶©´s\|ms ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS $NSNRPVŒœ¡Li xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s G≤R∂V L][≤˝R∂ NRPW≤R∂÷¡ ™´sμÙR∂ ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi Æ≤∂[ @Li≤`∂ \Æ©s…fi NRPW≤R∂÷¡ ™´sLRiNRPV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ∏R∂VV™´sªRΩ, |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. J»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRPágRi¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li C LS˘÷d¡ DÆμÙ∂[aRP™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. J»¡V @™´sVV¯N][™´s≤R∂Li Æ©s[LRi™´sV¨s, ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ªRΩ™´sV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i zmsáVxmso¨søyËLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV xmsLjia][μ∂R≥ ©´sá Æ\™sxmso ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ aSxqsÚQ˚, ryLiZNP[ºΩNRP ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ @Liμj∂xqsVÚ©s´ ı B©±s|\ qs#ˆL`i bPORPQfl· G˙zmsÕfi 9 ©´sVLi¿¡ ALi˙μ≥∂R ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi Æ™s[μ∂j NRPgS «¡LRigRi©´sVLiμj∂. C bPORPQfl·NRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV 2™´s æªΩ[μk∂ª][ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂.10™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ 91.8 aSªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡V æªΩøR¡VËN]¨s ˙xmsxqsVÚªΩR Li BLi»¡L`i øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛiR VáV C bPORPQfl· F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV @L>iR VáV. 5 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C bPORPQfl·Õ‹[ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV xmspLjiÚ r¢NRPLS˘Ã¡V D¿¡ªRΩLigS NRP÷¡ˆryÚLiR V. μk∂¨sN][xqsLi ˙xmsºΩ ≠sμy˘LÛij NTP ≤U∂Fs£qs…‘¡ LRiW.6000 ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS @©´sVÀ≥¡œ ™´s«Ï¡Ÿ\¤Õ¡©´s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V ≠sμy˘LÛiR VáNRPV bPORPQfl· @Liμj∂ryÚLiR ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV ™´sLji=…‘¡ Æ™sÀfi\|qs…fi ©´sVLi¿¡ F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV. C Æ©sá 9 ©´sVLi¿¡ 13 ™´sLRiNRPV C ªRΩLRigRiªRΩVáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ≠sμy˘LÛiR VáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Æ©s[ªRΩá xqsx§¶ NSLRiLi @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,G˙z m sÕfi1(ôd’ ÿ q÷´dt ) : {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T , N][Æ©s[LiR VN][©s´ mx sˆ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ©´sVLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V qx s≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV ≠dsLjiNTP qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¬ø¡[ mx sLjiqz sÚªΩR VáV ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠dsLRiV NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤T∂ ™´sV◊d¡˝ ¬ø¡[LiR ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRi mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV FsμR∂VL][‰NRP ªRΩmx sˆμR∂V. ≠dsLRiV ™´sV◊d¡˝ ªRΩ™´sV FyªRΩgRiW…”¡NTP ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ ≠dsLjiNTP μR∂NTP‰©´s •¶¶ ≠sd V G≠sV»¡©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. @LiVVæªΩ[ ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤T∂ZNP[ @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*Li ≈¡LSLRi™´soªRΩVLiμR∂Li»¡W G ™´sLÊS¨sNTP™yLRiV @LiøR¡©yáV Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V ©yıLRiV. qz s…Ì¡” LigRiVáNRPV @Æμ∂[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @À≥¡œ ˘LÛij ªy*á©´sV NRP»Ì¡¤À¡≤R∂Vªy™´sV©´sı NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá ˙xmsNRP»¡©´sª][ ¨sLRi¯Õfi ªy«ÿ ™´sW“¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ªRΩ©´s rÛy©´sLi\|ms xmspLjiÚ À≥¡œ L][ryª][ D©yıLRiV. BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ N]LiªRΩ @π∏∂W™´sV ∏R∂W¨sNTP Õ‹[©´s™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨sLRi¯Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s

C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ B…‘¡™´sá FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s N]π∏∂[V˘ Æ™sW}qs©±sLS«¡Ÿ ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ N]ªRΩ™Ú yLjiNTP B™´s*≤R∂Li μy*LS FyLÌik Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV À≥œ¡L][ry B™y*á¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRi¨s LSxtsÌ Q˚ FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ rÛyLiVV ™´s˘NRPVÚáV F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sμy˘™´sLiªRΩV≤R∂Æ©s[ N][fl·LiÕ‹[ @Æ©s[*xtsQfl· rygRiVª][Liμj∂. DLigRiV»¡WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ gRiªRΩLi ©´sVLi¿d¡ ˙xmsøyLRiLi D©´sı gRi¨sı ≠dsLSLi«¡Æ©s[∏∂R VVáV F°…‘¡Õ‹[ DLi≤R∂gS B…‘¡™´sá FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ªyÆ≤∂[mx s÷˝¡gRiWÆ≤∂Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ C÷¡ ©y¨s }msLRiV NRPW≤y ˙xms™´sVV≈¡LigS ≠s¨szmsxqsVÚLiμj∂. ªyÆ≤∂[xms÷˝¡ gRiWÆ≤∂Li ©´sVLi¿¡ N]»Ì¡VxqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl· }msLRiV xmsLjibdPá©´sÕ‹[ DLiμj∂. @Õÿlgi[ ªRΩfl·VNRPV mx sLRiLigS ALRiV≠sV÷˝¡ LSμ≥yNRPXxtsÒ Q NRPV ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¬ø¡[ @©´sV™´sVºΩ á’≥¡LiøR¡ ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW gRiªRΩ DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s ™´sVV≤T∂∏R∂VLi $¨s™y£qs }mslLi[ ≠s¨szmsxqsVÚLiμj∂. ’≥¡d ™´sV™´sLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s ™´sLÊSá ™´sVμ≥∂R ˘ …”¡ZNP‰»Ì¡V N][qx sLi Aμ≥∂j mx sªRΩ˘F°LRiV

©y∏R∂VNRPV≤T∂gS }msLRiVF~Liμj∂©´s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ZNP[ A rÛy©y¨sı NRP»Ì¡¤À¡≤R∂V ªyLRi¨s ™´sV}§¶¶ aPR *LRilLi≤Ô∂T NTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊS¨sı ZNP[…ÿLiVV ryÚLiR ¨s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ™´sLÊik ∏R∂VVáV @LiøR¡©y Æ™s[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡NSxqs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T qx s¨sız§¶ ¶ ªRΩV≤T∂gS ™´sVV˙μR∂mx s≤Ô∂R ™´sV}§¶¶ aPR *lLi≤Ô∂T NTP Aμj∂Õÿ Àÿμ`∂ rÛy©y¨sı NRP»Ì¡¤À¡≤T∂æªΩ[ LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T xmspLjiÚrÛyLiVV xqsx§¶¶¶NSLS¨sı @Liμj∂ryÚLRi¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLi©´sVLi¿d¡ LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T NTP ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sLÊiR LigS }msLRiVxms≤Ô∂R BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T NTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ rÛy©y¨sı ZNP[…ÿLiVV}qsÚ.. LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T ™´sLÊik ∏R∂VVáV BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T NTP ˙xmsºΩNRPWáLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ J»¡Æ™s[V áORPQ ˘LigS xms¨s¬ø¡[ryÚLRi¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ rÛy©y¨sı AbPxqsVÚ©s´ ı LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T NTP FsÆ™sV¯÷d¡= ¤Õ¡[μy BªRΩLRi ©y≠sVÆ©s[…fi xmsμR∂≠s¨s ZNP[…ÿLiVVL i¬ø¡[N][fl·LiÕ‹[ @μ≥∂j uÓy©´sLi AÕ‹[¿¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ™´sVL][Æ\™sxmso ¡Ã¡\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V¤Õ¡[¨s zqsLRiWˆL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs mx sOSQ©s´ F°…‘¡¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP

ªy«ÿ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= ˙}msLirygRiLRiLS™´so N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ˙xmsflÿ◊¡NRP Æ™s[xqsVNRPVLi »¡V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, qz sLRiWˆL`icNSgRi«fi©´sgRiL`i ™´sW“¡ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘ ≤R∂V N][Æ©s[LiR V N][©s´ mx sˆ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩVLi ≤R∂»¡Liª][ BNRP‰≤R∂ …”¡ZNP…fi Fs™´sLjiNTP ™´sqx sVÚLiμ][©s´ ı μj∂ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#Æ\™sVLiμj∂. C mx sLjiflÿ™´sVLiª][ qz sLRiWˆL`i @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*LiQ|\ ms @©´sV™´sW©´sLigS D©´sı ˙}msLirygRiLRiLS™´so ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡\|ms μR∂XztsÌ Q|ms…Ì¡” mx s»Ì¡V’¡gjiqx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVxqsVÚLiμj∂. zqsLRiWˆL`i N][©´sxmsˆNRPV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ.. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ qz s…Ì¡” LigRiV aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V gRi≤Ô∂R Li @LRi≠sLiμR∂lLi≤Ô∂T NTP FsÆ™sV¯÷d¡=gS @™´sNSaRP≠sVxqsWÚ ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ rÛy©y¨sı B™y*áLi»¡W }msLirygRiLRiLS™´so æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá©´sV N][LiR ©´sV©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. BLi˙μR∂NRPLRifl¸·lLi≤ÔT∂ ™´sV◊d˝¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sVLi≤R∂»¡Liª][ ≤T∂zqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T ª][ ™´sV}§¶¶ aPR *LRilLi≤Ô∂T , À‹[¥`∂, Δÿ©yxmspL`i AaS™´s§x ¶ ¶ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV N]˙™´sV N][¤…¡[aRP*LRiLS™´so, À≥œ¡WNS˘ LRiÆ™s[V£tsQ r°™´sV™yLRiLiLS˙ºΩ ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV.

F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[NPT ºdΩqx sVN][™s´ μÙ∂R ¨s Bμj∂™´sLRiZNP[ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ≠dsLRiLiªy ªy«ÿgS HZNP[lLi≤Ô∂T ™´s¿¡Ë©y.. A∏R∂V©´sVı zqsLRiWˆL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı mx sLizmsLiøyáLi»¡W @μ≥∂j uÓy©y¨sı N][lLi[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ª][Fy¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ©´sVLi¿¡ Æ\™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[Lij , ªRΩLRiV™yªRΩ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s zqsLRiWˆL`iNSgRi«fi©´sgRiL`i ™´sW“¡ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V N][Æ©s[LiR V N][©s´ mx sˆ Æ©s[≤][, lLi[F° ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qs ºdΩLÛiR Li mx soøR¡VËN][©s´ V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs zqsLRiWˆL`i(…”¡) ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı NRP»Ì¡¤À¡≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ryLiZNP[ªyáV xmsLizmsæªΩ[ A FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[LRiªy©´s©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ D©yıLRiV. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi rÛy©y¨sı ªy«ÿ ™´sW“¡ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ZNP.˙}msLirygRiLRi LS™´sp AbPxqsVÚ©yıLRiV. FyLÌik ˙}msLirygRiLRiLS™´so @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı ≈¡LSLRiV¬ø¡[}qsÚ ªy©´sV xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV.

rygRiVª][Liμj∂. Æ™sVLi¤…¡[ FyLÛiR ryLRi¥j∂, B…‘¡™´sá FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s mx soáxmsLjiÚ ALi«¡Æ©s[∏∂R VVáV }msL˝iR V ≠s¨szmsxqsVÚ©s´ ıLiVV. BNRP‰≤R∂ @LigRi, @LÛjiNRP ¡ÕÿáV xmsLjibdPá©´sÕ‹[ NUPáNRPLi NS©´sV©yıLiVV. FyáN]Ã˝¡VÕ‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ mx sLji%`¡¥R∂qz sºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BNRP‰≤R∂ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿ’Í¡ }msLRiV ≠s¨szmsxqsVÚ©s´ ıxmsˆ …”¡NUP ≠s≠sμ≥R∂ xqs≠dsVNRPLRifl· Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¨s™´sV¯Ã¡ LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y gRi…Ì¡” F°…‘¡μyLRiVgS ¨s÷¡øyLRiV. ≠dsLjiμÙ∂R Ljiª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVVΔÿ™´sVV–d¡ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ∏R∂VV™´s©y∏R∂VNRPªRΩ*™´sW? @©´sVÀ≥¡œ ™y¨sZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘™´sW? @Æ©s[μ∂j BLiNS ¨sLÒiR ∏R∂VLi NS™y÷¡= DLiμj∂. ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R }msL˝iR V ≠s¨szmsxqsVÚ©yı... BNRP‰≤R∂ N]ªRΩÚ ™yLjiÆ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Li}ms @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N]™´sp*LRiVÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …‘¡≠ds LS™´sWLS™´so gRi…Ì”¡gS AbPxqsVÚ©yı A∏R∂V©´sNRPV F°…‘¡ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. DLi≤T∂Õ‹[ qz s…Ì¡” Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[»¡VNRPWLji bP™´sLS™´sVLS«¡Ÿ INRP‰lLi[ D©yıLRiV. B…‘¡™´sá FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LRiLigRi©y¥R∂LS«¡Ÿ NRPW≤y BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. s

˳ÏÁúμyúμj¶ LSª«sV ²T¶NTP g][ÉÓÁ »R½ÌÁLiúËØÌÁV GáWLRiV,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li {qsªyLS™´sVVá NRPÕÿ˘flÿ¨sNTP g][…”¡ª][ ™´s÷¡¿¡©´s ªRΩáLi˙Àÿá ’¡∏R∂V˘Li B™´s*≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ 12 GŒ˝œ¡ßgS μk∂¨s¨s N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ CÆ©sá 4©´s «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯ ˙xmsøyLRi xqs≠sVºΩ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ 12 GŒ˝œ¡ßgS «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩáLi˙Àÿá N][xqsLi g][…”¡ª][ ™´s÷¡¿¡©´s ’¡∏R∂V˘Li©´sV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩgS ºdΩxqsVZNPŒœ¡ßÚ©yıLRiV.4™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 6gRiLi»¡Ã¡NRPV rÛy¨sNRP {qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂ry*≠sV Aá∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. CÆ©sá 7 ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sxqsºΩ xqsμR∂VFy∏R∂VLi, ªRΩáLi˙Àÿá©´sV NRP÷¡}msLiμR∂VNRPV Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C G≤yμj∂ NRPW≤y ªRΩáLi˙Àÿá©´sV ry*≠sV™yLjiNTP FyμR∂∏R∂W˙ªRΩgS ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı À≥ÿLkigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.

gRiVLRiVNRPVÌÁ FyhRiaSÌÁÌÁ μR¶LRiÆØxqsVòÌÁNRPV

®©s[ÉÓÁ»][ gRi²R¶Vª«so xmspLjiò

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ Hμ][ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV C Æ©sá G˙zmsÕfi 27©´s LSªRΩxmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[ ˙xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bμj∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLiª][ xmspLjiÚ NS©´sVLiμj∂. ZNP[™´sáLi A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[Æ©s[ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV {qs*NRPLjiryÚLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS r°™´sV™yLS¨sNTP 20Æ™s[á ™´sLRiNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´søyË∏R∂V¨s æªΩázqsLiμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS 40 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ™´sxqsVÚLi…ÿLiVV. C G≤yμj∂ ª]÷¡ryLjigS A©±s\¤Õ¡©±s μy*LS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjixqsVÚ©yıLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚá {qs*NRPLRifl· gRi≤R∂V™´so G˙zmsÕfi 2ª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][¨s ™yLRiV μk∂¨s¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s, @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

\Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS $N][μR∂Li≤R∂LS™´sVry*≠sV xmsÃ˝¡NUP }qs™´s

ºΩLR i Vx m sºΩ,G˙z m sÕfi1(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ºΩLR i Vx m sºΩ $N][ μ R ∂ Li≤R ∂ LS™´ s Vry*≠sV ˙ ¡x § ¶‹[ ¯ ªR Ω =™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS... ry*≠sV xmsÃ˝¡NUP }qs™´s \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. xmsLji™´sVŒœ¡ À≥œ¡LjiªRΩ xmspá™´sWááª][ @LiμR∂LigS @áLiNRPLjiLi¿¡©´s xmsÃ˝¡NUP\|ms ry*≠sV ™´ s W≤≥ U ∂ ≠d s μ≥ R ∂ VÕ˝ ‹ [ El L i[ g SLR i V.

LS™´ s V©y™´ s Vx q s¯LR i fl·Ã¡V ¬ ø ¡[ x q sWÚ ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı À≥œ¡NRPVÚáV NRPLRiWˆLRi •¶¶¶LRiªRΩVáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. À≥œ¡NRPÚ ¡XLiμyá N][Õÿ…ÿáV, ≤R∂xmsˆV ™yLiVVμy˘Ã¡ª][ Aá∏R∂V xmsLjixqsLSáV ™´ s WL][ ¯ gSLiVV. ™´ s W≤R ∂ ≠d s μ≥ R ∂ VÕ˝ ‹ [ À≥ œ ¡ NR P VÚ Ã ¡ N][Õÿx§¶¶¶Li N]©´srygjiLiμj∂. s


5

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

e÷s¡T‘·Tqï õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt düMTø£s¡D≤\T ≠sÆ™s[N`P r°μR∂LRiVá LSNRPª][ ¡Ã¡xms≤R∂©´sV©´sı NSLi˙lgi£qs

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs ™´sV◊d˝¡ ¡Õ‹[}msªRΩ™´sVLiVV˘Liμj∂. ≠sÆ™s[N`P ˙ ¡μR∂L`i=ª][ Fy»¡V BLi˙μR∂NRPLRifl„fi lLi≤Ô∂T , N][Æ©s[LiR V N][©s´ mx sˆÃ¡V ºΩLjigji NSLi˙lgi£qs gRiW…”¡NTP ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ qx s≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. …”¡AL`iFs£qsª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ BxmsˆV≤R∂ NSLi˙lgi£qs  ¡Õ‹[}msªRΩLi NS©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°…‘¡ ™´sW˙ªRΩLi …”¡AL`iFs£qs NSLi˙lgi£qs á ™´sVμ≥∂R ˘Æ©s[ DLi»¡VLiμj∂. |msμÙ∂R mx s÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V —¡.≠sÆ™s[N`Pª][Fy»¡V

A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠s©Ø[μ`∂, ˙xmsxqsVÚªΩR Li ªRΩ»¡xqsÛ LigS D©´sı q{ s¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s NRP÷¡zqs NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ N][Æ©s[LiR V N][©s´ mx sˆ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©´sı»˝¡V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ≠dsLji ¬ø¡[Lij NRPª][ ªRΩ™´sV FyLÌik —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ ¡Õ‹[}msªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs

©y∏R∂VNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ˙xmsNRP»¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÓy©´sLi ©y¨sËÆ™s[ªΩR μ≥]L[ iR fl”·¨s ¨sLRiqz sxqsWÚ |msμÙ∂R mx s÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V —¡.≠sÆ™s[N`P , A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠s©Ø[μ`∂ gRiªRΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi «¡⁄©±s 2©´s ZNP[q{ sAL`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ≠dsLRiV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ |msμÙ∂R mx s÷˝¡ ©´sVLi¿¡ J ≤yNÌPR L`i©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Li}msLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSLi˙lgi£qscæªΩLSxqs ™´sVμ≥∂R ˘ F~ªRΩVÚNPR Vμj∂LjiæªΩ[ |msμÙ∂R mx s÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi©´sVLi¿¡ ªy©´sV, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ≠s©Ø[μ`∂ F°…‘¡¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS Æ™s[¿¡øR¡W}qs μ≥]L[ iR fl”·¨s ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s ≠dsLjiμÙ∂R LRiV F~ªRΩVÚ NRPVμj∂lLi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡NRP F°™´s≤y¨sNTPª][≤∂R V gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ªRΩLRimx sn Qo©´s |msμÙR∂xms÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´s§z ¶ ¶Li¿¡©´s ™´sW“¡ FsLi{ms qx sVgRiVfl·NRPV™´sWLji NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤y¨sNTP Fy™´soáV NRPμj∂FyLRiV. μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ D©´sı AÆ™sV ºΩLjigji LS«¡NUP

∏R∂WÕ˝‹[ ¬ø¡[LiR ≤y¨sNTP LRiLigRiLi qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTPª][≤∂R V ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ≠s©Ø[μ`∂NRPV …”¡ZNP…fi B¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ZNP[q{ sAL`i Fs»¡W æªΩ[áËNRPF°™´s≤R∂Liª][ ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂, r°μR∂LRiV≤R∂V, ªRΩ©´sNRPV LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©s´ V ˙xmsryμj∂Li ¿¡©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSá©´sı ¡Ã¡\Æ™sV©´s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. q{ s{msHª][ F~ªRΩVÚ NRPVμj∂Lj iæªΩ[ ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ rÛy©y¨sı qz s…Ì¡” Lig`i aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V gRiVLi≤y™´sV¤Õ¡˝ a[ `PNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡, ¬ø¡©´sWıLRiV zqs…Ì”¡LigRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂[áV©´sV aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡NTP xmsLixmsoªRΩW A rÛy©y¨sı ≠s©Ø[μ`∂NRPV NRP»Ì¡¤À¡…Ìÿá©´sı N][fl·LiÕ‹[©s´ W øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi rygjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[.. C lLiLi≤R∂VrÛy©yÕ˝‹[ INRP‰μy¨dsı ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ¬ø¡©´sWıLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @À≥¡œ ˘LÛij gS ™´sV◊d¡˝ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂[áV }mslLi[ ≠s¨szmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ AaRPáV ™´sμR∂áVNRPV©´sı ≠dsLjiμÙ∂R LRiV N]ªRΩÚ qx sLi™´sªRΩ=LRiÆ\™sV©´s DgSμj∂¨s ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™´sVVx§¶¶¶®LRiLÚ igS ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V qx sˆxtsÌ QÆ\™sVLiμj∂. ≠dsLjiμÙ∂R Ljiª][Fy»¡V BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T r°¨s∏R∂VgSLi

μ≥∂k ¨s NRPáVxqsVNRPV¨s ºΩLjigji NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·©´sV B™´s*Æμ∂[ Æ™sW©´s©´sı @©´sV™´sW©´sLiª][Æ©s[ ªy™´sVV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LS™´sV¨s, r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ªRΩ©´s ™´sW»¡©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı B™´s*≤R∂Liª][ AÆ™sV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· B}qsÚ æªΩLSxqs©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı ZNP[q{ sAL`i ªRΩ©´s ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. ≠s©Ø[μ`∂ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ ≠s©Ø[μ`∂NRPV A FyLÌik ¬ø¡©´sWıLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*Li ΔÿLS\lLi©´s¤…¡˝ ©[ s´ ¨s A FyLÌik ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂qx sVÚ©yıLRiV. C ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR LiÕ‹[ æªΩLSxqs @À≥¡œ ˘LÛij ª][ ªRΩáxmsÆ≤∂[ryÛ LiVVgRiá ©y∏R∂VNRPVáV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s ≤R∂Liª][ @μ≥∂j uÓy©´sLi A rÛy©y¨sı ≠s©Ø[μ`∂ZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá©´sı ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][.. ¬ø¡©´sWıLRiV NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij gS ≠s©Ø[μ`∂ }msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ÕÿLiø≥¡R ©´sÆ™s[V©´s©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV.

yÓ’ø±bÕ, &ûm˝Ÿ eT<Ûä´ e÷≥\ j·T <ä›+ NRP≤R∂mx s,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): Æ\™sNSFy,™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi ™´sVμ≥∂R ˘ ™´sW»¡Ã¡ ∏R∂VVμÙ∂R Li ™´sVVμR∂LjiLiμj∂. BLRiV FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ≤T∂FsÕfi áORPQ ˘LigS Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV ≠s™´sV©´sLRiV+á ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂gS, ™yLji¨s ªRΩgji©´s LkiºΩÕ‹[ ¡VμÙ∂j ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s ≤T∂FsÕfi @Li»¡V©yıLRiV. FsLi{ms DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±sNRPV lLiLi≤R∂V áORPQá Æ™sV«ÿLÌik ™´s}qsÚ AxqsVÚáV LSzqsryÚ©s´ ©´sı ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi ªRΩ©´sNRPV™´sWlLiÚ, @Ã˝¡VŒ˝¡œ NRPV LSzqsøyËLRi¨s Æ\™sNSFy —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V qx sVlLi[£tsQÀÿ ¡V FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y, LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ J©´s™´sWáV LS¨s J™´s˘QQNPT Ú N]LigRiV mx s»Ì¡VN]¨s ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤Ô∂T GFyLÌik ©Ø[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s @©yıLRiV. øyFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Δÿ◊d¡ @LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP≤R∂mx s ©´sgRiLRiLi, G≤R∂V mx s»Ì¡flÿáV Æ\™sNSFy Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVN]¨s ≠s«¡∏R∂VZNP[ªΩR ©´sLi FsgRiVLRiÆ™s[qx sVÚLiμR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLRiNRPV\¤Õ¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ˙xms«¡Ã¡V FsLi≤R∂gRi≤R∂ªyLRi¨s, qx s\Æ™sVNRP˘™yμj∂ «¡gRi©±s qx sV™´sLÒiR Fyá©´s æªΩryÚ≤∂R ¨s «¡©´sLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ALRi˘QÆ\™saRP˘ J»¡L˝iR ©´sV ªy™´sVV ¤À¡μj∂LjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV }msL]‰©´sı ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤Ô∂T ºdΩ˙™´sLigS qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV ALRi˘QÆ\™saRPV˘Ã¡©´sV ¤À¡μj∂LjiLi¿¡©´s»˝¡V ªRΩ©´s ™´sμÙ∂R ryOSQQ˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s, ªRΩLRi*Õ‹[ ™yLji  ¡Li≤yLS¨sı  ¡∏R∂V»¡|ms≤R∂ªy¨sNTP A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. \Æ™sNSFy ©y∏R∂VNRPVá FsÕÿLi…”¡ ™yL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqsV©´s¨s, mx sLiøy∏R∂VºdΩá }msLRiVª][ FsLiªRΩ μ][ø¡R VNRPV©´sıμk∂ @LiμR∂LjiNUP æªΩáVxqsV©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. Δÿ“¡}ms»¡Õ‹[ ªy©´sV©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV ™yLji AgRi≤yáV rygRi™´s¨s BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ ªy»¡ºdΩryÚ©s´ ¨s ™yLji¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ªy©´sV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLi≤R∂©´s¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVá AgRi≤yáV ≠sVºΩ≠dsVLRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, BÕÿLi…”¡≠s øR¡WxqsWÚ ELRiVN][©s´ ¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ªy©´sV mx so…ÌÿNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩW æªΩÆμ∂[Fy FyLÌik Õ‹[ N]©´srygSá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©yı©´s¨s, ©y ry*LÛiR Li N][qx sLi LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ N]©´srygRi¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªy©´sV lgi÷¡¿¡©y, J≤T∂©y LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ALRi˘QÆ\™saRPV˘Ã¡NRPV À≥¡œ L][ry NRP÷¡ˆLiøyLRiV. FsLi{ms…‘¡q{ s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¨sá ¡≤Ô∂R N]LiμR∂LRiV ªy™´sVV ≤U∂FsÕfi  ¡Liμ≥∂R V™´soá¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s ˙xms«¡Ã¡V Fs™´sLRiW ©´s™´sV¯™´sμÙ∂R ¨s ™yŒ˝¡œ ª][ ªRΩ©´sNRPV G™´sW˙ªRΩLi qx sLi ¡Liμ≥yáV ¤Õ¡[™s´ ¨s ™´sVLi≤R∂á ˙xms«¡Ã¡NRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. ªy©´sV D©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVá A»¡Ã¡V rygRi™´s¨s }msL]‰©yıLRiV. i

ALíki{qs BLiúμR¶ ÊÁxqsV= μR¶gôðRiLi : úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ ÌÁlgi[ÒÁ μR¶gôðRiLi ÉÓÁ²T¶zms −sÇÁ¸R¶W¬sõ AxmsÛÍÁ[LRiV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV◊d˝¡ JÕ‹[* ¡xqsV=áV À≥¡œ gÊiR V™´sV©yıLiVV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡xqsV= mx spLjiÚ μR∂gÙiR QÆ\™sV©y @μR∂XxtsÌ Q™s´ aSªRΩVÚ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ˙FyflÿFy∏R∂VLi ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ N]Li≤R∂FyNRP bP™yLRiVÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ALÌki{qs BLi˙μR∂  ¡xqsV=Õ‹[ ANRPry¯ªRΩVÚgS F~gRiáV ™y˘zmsLiøy LiVV. μyLiª][ A  ¡xqsV=Õ‹[¨s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s À≥¡œ ∏R∂WLiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiV\lLi  ¡xqsV= ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV μR∂WNTP xmsLRiVgRiVáV ºdΩaSLRiV.∏R∂V Æ\≤∂Q˚™´sL`i NRPW≤y @˙xms™´sVªRΩLÚ i @LiVV ˙Fy∏R∂Wfl”· NRPVá©´sV μj∂Li¬ø¡[aSLRiV. @LiªRΩÕ‹[Æ©s[  ¡xqsV= Æ™s©´sNRP À≥ÿgRiLi ©´sVLi¿¡ ™´sVLi»¡Ã¡V ANRPry¯ªRΩVÚgS FsgRiqz sxms ≤ÔyLiVV. μyLiª][ Æ\≤∂Q˚™´sL`i ALÌik q{ s @μ≥∂j NSLRiVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá zmnsLS˘μR∂Vª][ @gjiı™´sWxmsNRP aS≈¡ zqs ¡˜Liμj∂ §x ¶ ¶ß…ÿx§¶ ¶ß…”¡©´s qx sLixmsn V»¡©´s qx sÛ Õÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV¨s  ¡xqsV=Õ‹[ Fsgjizqsxms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVLi»¡Ã¡©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øyLRiV. @LiVVæªΩ[ @xmsˆ…”¡ZNP[  ¡xqsV= mx spLjigÚ S μR∂gÙiR ™´sVLiVV˘Liμj∂. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá álgi[“¡ mx spLjigÚ S μR∂gÙiR ™´sVLiVV˘Liμj∂. F°÷d¡xqsVáV NRPW≤R∂ xmsn V»¡©´s

qx sÛ Õÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV¨s @gjiı ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiá NSLRiflÿá\|ms Æ\≤∂Q˚™´sL`i˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ¡xqsV= NRPLi≤T∂xtsQ©±s xqsLjigS ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ALÌki{qs @μ≥∂j NSLRiVáV  ¡xqsV=©´sV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV ˙…”¡£ms Æ™s[aSLRi¨s Æ\≤∂Q˚™´sL`i F°÷d¡qx sVáNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi NSLRifl·LigSÆ©s[ BLi˙μR∂  ¡xqsV=Õ‹[ ™´sVLi»¡Ã¡V @Li»¡VNRPV¨s DLi…ÿ∏R∂V¨s F°÷d¡qx sVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.@gjiı ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLi©´s  ¡xqsV= NRPLkiLi©´sgRiL`i ≤T∂F°NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡xqsV= @¨s F°÷d¡qx sVáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sxqsVÚLi≤R∂gS @gjiı ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s F°÷d¡qx sVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLi©´s  ¡xqsV=Õ‹[¨s ˙xms∏R∂Wfl”· NRPVá©´sV ™´sVL][  ¡xqsV=Õ‹[ gRi™´sV˘rÛy©y¨sNTP ªRΩLRi÷¡Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ALÌik q{ s @μ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ry LRiV. uyL`Ìi qx sLRiW˘Q‰…fi ™´s¤Õ¡˝ [ C mx sn V»¡©´s «¡Ljigji DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.  ¡xqsV=Õ‹[ 41 ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV D©yıLRiV. @LiμR∂LRiV qx sVLRiOTPQªΩR LigS D©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂V Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi≤R∂gS C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ˙xms∏R∂W fl‘·NRPVá Õÿ˘£ms…ÿ£msáV, BªRΩLRi ry™´sW˙gji μR∂gÙiR ™´sV

∏R∂W˘LiVV. ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ μ≥∂R ©y*≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVLjiNRPÕfi m{ sFs£qs ™´sμÙ∂R |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡  ¡Œ˝ÿLji Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı  ¡xqsV=Õ‹[ ™´sVLi»¡Ã¡V ™y˘zmsLiøyLiVV. ˙gS™´sVxqsÛ VáV F~gRiá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ Æ\≤∂Q˚™´sL`i©´sV @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ Æ\≤∂Q˚™´sL`i  ¡xqsV=©´sV L][≤ÔR∂VxmsNRP‰©´s ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs rÛy¨sNRP F°÷d¡qx sVá ry∏R∂VLiª][ F~gRiáV ALjiˆÆ™s[aSLRiV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ™´sVL][  ¡xqsV=Õ‹[  ¡Œ˝ÿLji ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s B…”¡NS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂á mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ N]LiÆ≤∂[LiR V bP™yLRiVÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶©´sLi, A…‹[ ≤≥∂U N]©yıLiVV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLjiNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. Fs˙LRi™´s÷¡ ©´sVLi¿¡ N]LiÆ≤∂[LiR V ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ™´sxqsVÚLi≤R∂gS NRPLRiWıÕfi ©´sVLi¿¡ gRiμy*áNRPV  ¡ªyÚLiVV mx sLi≤˝∂R Õ‹[≤∂R Vª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı A…‹[ ≤≥U∂N]¨s ≤T∂\Æ™s≤R∂L`i ≠dsVμR∂NRPV μR∂WxqsVZNP◊˝¡Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶ ¶©s´ Li\|ms D©´sı BμÙ∂R LjiNTP, A…‹[Õ‹[ D©´sı BμÙR∂LjiNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ORPQªΩR gS˙ªRΩVá©´sV |\ §¶¶ Æ™s[ @Li ¡V¤Õ¡©±s=Õ‹[ NRPLRiWıáV Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ 7NTPÕ‹[á ¡LigSLRiLi xms…Ì”¡Æ™s[ªRΩ NRP®²¶Li A¸R¶VNRPÈíÁV \lLi»R½VÌÁ©«sV AμR¶VN][ªyÖÁ

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][™s´ WLRiV À≥ÿLki Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ¡LigSLRiLi ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. BμÙ∂R LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá álgi[“¡¨s r°μy ¬ø¡[∏∂R VgS C  ¡LigSLRiLi D©´sı»˝¡V NRP©´sVg]¨s ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ≠dsLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. BμÙ∂R LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV 7NTPÕ‹[á  ¡LigSLS¨sı ≤U∂AL`iH @μ≥∂j NSLRiVáV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s, ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂ı @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂VÀÿLiVV ©´sVLi¿¡ @˙NRP™´sVLigS  ¡LigSLS¨sı ©´sgRiLS¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s BμÙR∂LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV NRPxqsÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi aRPLiuyÀÿμ`∂ FsLiVVL`i F°L`i…˝‹[ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá álgi[“¡ ©´sVLi¿¡ μyμyxmso 7 ZNP[“¡Ã¡ ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi μR∂VÀÿLiVV ©´sVLi¿¡ ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı A ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá álgi[—¡¨s NRPxqsÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá álgi[“¡Õ‹[ À≥ÿLkigS  ¡LigSLS¨sı NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáV NRP©´sVg]©yıLRiV. μyLiª][ A  ¡LigSLS¨sı ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsμR∂LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV NRPxqsÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°NRPVLi≤y NRPÆ≤∂Li A∏R∂VNRP»Ì¡V NTPLiμR∂ LRi’d¡ xmsLi»¡Ã¡©´sV NSFy≤yá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ¨ds…”¡¨s xqsNSáLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs AμR∂VN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS NRPÆ≤∂Li «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ HμR∂V L][«¡ŸÃ¡N][ryLji rygRiV¨dsLRiV ™´sμR∂Õÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsμj∂ L][«¡ŸN][ryLji ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS —¡Õ˝ÿ «¡Ã¡ ryμ≥R∂©´s xqs≠sVºΩ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ©s©yá g][™´sLÙRi©±s NRPW≤y g]LiªRΩV NRP÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs, xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡V NSáV™´s ™´sVWzqs DLiøR¡VªRΩV©´sıLiμR∂V©´s FsLi≤R∂áV ™´sVVμj∂Lji F~ÕÿáV FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. FsLi≤R∂á©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s HμR∂V L][«¡ŸÃ¡V ¨dsLRiV @Liμj∂Li¿¡, HμR∂V L][«¡ŸÃ¡V NSáV™´s ™´sVW∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPÆ≤∂Li «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ¨dsLRiV ªRΩgÊRiVªRΩVLi≤R∂»¡LiÕ‹[ $LSLirygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C xqs™´sVxqs˘©´sV ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡ßªRΩÕÿ™´sV¨s @©yıLRiV.

GáWLRiV,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt)rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æμ∂LiμR∂VáWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li Æ™sVVªRΩLÚ i …”¡≤T∂mz s Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s Æμ∂LiμR∂VáWLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¿¡LiªRΩ™´sVÆ©s[¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV ≠s«¡∏R∂W¨sı Fs™´sLRiV NRPW≤y Axms¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqs©yıx§¶¶¶NRPLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVryÚ™´sV©yıLRiV. ©yáVgRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ sáV, FsLi{ms{msáV ªyÆ™s[V Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |msμR∂Fy≤R∂V

™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FyLÌki @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y ªy©´sV ¨sLRiLiªRΩLRiLi ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥∂R ˘Æ©s[ DLi»¡W }qs™y NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li Fs¨sıNRPÕ˝‹[ DxmsNRPLjixqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ≠sVgRiªy FyLÌkiáNRPV ’≥¡©´sıLigS æªΩÆμ∂[FyNRPV mx s…”¡tx sÌ QÆ\™sV©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y …”¡≤T∂mz s mx s»˝¡ AμR∂LRifl· |msLiøR¡V NRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. …”¡≤T∂mz sª][Æ©s[ ˙gS™´sWá @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘™´sV¨s @©yıLRiV. FsLi{ms…‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LiR VªRΩW æªΩÆμ∂[Fy LSxtsÌ Q˚ DFyμ≥∂R ˘QOPR VáV ™´sWgRiLi…”¡ Àÿ ¡V qx sºdΩ™´sVfl”· mx sμR∂¯™´s÷d¡˝ Æμ∂[≠s mx sáV˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøy LRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. qx sLRiˆLi¿¡ μk∂mz sÚDtx sQ, FsLi{ms …‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij ¨s lLi≤Ô∂T @©´sVLSμ≥∂R , ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹ ©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fy ªRΩLRimx so©´s F°…‘¡Õ‹[ D©´sı FsLi{ms …‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij , ™´sW“¡ qx sLRiˆLi¿¡ lLi≤Ô∂T @xmsˆÃ¡ ©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. qx sLRiˆLi ¿¡gS D©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSá¨ds @’≥¡™´sXμÙ∂j N][qx sLi NRPXztsQ ¬ø¡[aS©´s¨s, FsLi{ms…‘¡q{ sgS lgi÷¡zms}qsÚ ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV.rÛy¨sNRP

≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡[Lji©´s —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WáV ¤…¡©±sÚ FyhRi˘xmsoxqsÚNSá ≠s˙NRP∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs ™´s*∏R∂V•¶¶ LSáV ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP ¬ø¡[LSLiVV. …”¡ZNP‰»˝¡ ≈¡LSLRiV NS©´sV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¬ø¡[Lij ©´s FyªRΩNSxmsoáª][ Fy»¡V N]ªRΩ™Ú yLRiV NRPW≤y AaS™´s§x ¶ ¶ßá lLi[qx sVÕ˝‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LS™y÷¡=Liμj∂gS ≤T∂qz szqs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V qz sAL`iNRPV mz sDáxmso ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V zqs.LSLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. A∏R∂V©´sª][Fy»¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶¶aRP*L`ilLi≤Ô∂T , À‹[¥`∂, Δÿ©yxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ AaS™´s§x ¶ ¶ßáV N][¤…¡[aPR *L`i, À≥¡œ WNS˘LRiÆ™s[V£tsQáV NRPW≤y Æ™sŒ˝ÿLRiV. ≠dsLRiV LS˙ºΩ FyLÌik LSxtsÌ Q˚™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍik μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVá©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP‰»˝¡V ≈¡LSLRiV @™´soªRΩV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≠dsLRiV ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[∏∂R V≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘Li qx sLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ qz sAL`i ≤≥∂T ÷d¡˝ mx sLRi˘»¡©´sª][ Fy»¡V, C Æ©sá 1©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ ªRΩá|ms…Ì¡” ©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙ∂j aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ mx sLRi˘»¡©´s @¨s™yLRi˘ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ™yLiVVμy mx s≤T∂©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V qz s.LSLiøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡LRigS÷¡=©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ qx s™´sWÆ™s[aS¨sı |\ qsªRΩLi ™yLiVVμy Æ™s[qz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

≠saS≈¡Õ‹[ À≥ÿLkigS AxqsÚxms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ≠saS≈¡x m s»Ì ¡ fl·Li,G˙z m sÕfi1(ôd’ ÿ q÷´dt ) : AzqsÚmx s©´sVı ™´sqx sWáVÕ‹[ ≠saS≈¡ ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiFyáNRP qx sLixqsÛ ™´sVVLiμR∂VLiμj∂. INRP‰L][«¡Ÿ À≥ÿLkigS xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ™´sV•¶¶¶ ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiFyáNRP qx sLixqsÛ AzqsÚ mx s©´sVı ™´sqx sWáVNRPV A≈¡Lji L][¤\«¡©´s r°™´sV™yLRiLi |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¡NSLiVVμyLRiVáV ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R Àÿ˘LiNRPVáV, “¡≠dsFsLi{qs ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s r¢NRPLRi˘Li, ZNP[Li˙μyáV DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. INRP‰L][¤«¡[ LRiW.3.43 N][»˝¡V ™´sxqsWáV NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´s≤Ô∂U ™´sW{msn r°™´sV™yLRiLiª][ ™´sVVgRiVxqsVÚLi≤R∂»¡Li

ª][ Æ™sVVLi≤T∂ ¡NSLiVVáV©´sı™yLRiV, GŒ˝¡œ ªRΩLRi ¡≤T∂ mx s©´sVı ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s™yLRiV |\ qsªRΩLi  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLRiV. μk∂Liª][ AzqsÚ mx s©´sVı ™´sqx sWŒ˝¡œ ß AaS«¡©´sNRPLigS rygSLiVV. r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV 142.65N][»¡˝ V ™´sqx sW\¤Õ¡Liμj∂. LRiW.167.43 N][»˝¡V ¡NSLiVVá ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS, Æ™sVVμR∂…˝‹[ ™´sqx sWŒ˝¡œ ß ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS rygji©y, ªRΩLRiV™yªRΩ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ mx soLi«¡ŸNRPV ©yıLiVV. gRiªRΩ mx sμj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS L][«¡⁄ LRiW.3 N][»¡˝ NRPV |\ msgS ™´sqx sWá™´soª][Liμj∂. gRi≤R∂V™´so xqs≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ |qsá™´so

μj∂©yÕ˝‹[©´sW Àÿ˘LiNRPVáV, ≠dsV}qs™´s, r¢NRPLRi˘Li ZNP[Li˙μyáV æªΩLji¿¡ DLiøyá¨s NRP≠sVxtsQ©´sL`i FsLi≠ds xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· qx sLi ¡Liμ≥∂j ªRΩ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. C G≤yμj∂ LRiW.145 N][»˝¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘Li |ms»Ì¡VN][gS, 142.65N][»¡˝ V ™´sqx sW\¤Õ¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. AzqsÚ mx s©´sVı ™´sqx sWŒ˝¡œ Õ‹[ qz s ¡˜Liμj∂ Δÿ◊d¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V bPORPQfl·NRPV LS™yá¨s @μ≥∂j NSLRiVá ©´sVLi¿¡ “¡≠dsFsLi{qsNTP ¤Õ¡[≈¡ LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV

qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPáV μR∂gÊiR LRi mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi «‹[LiR LiμR∂VNRPVLiμj∂. Æ\™sNSFy ªRΩLRimx so©´s «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij ¨sgS F°…‘¡Õ‹[ D©´sı xm˝s¤Œ¡Li a][À≥œ¡, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ AŒ˝œ¡©y¨s aRP¨s™yLRimx so}ms»¡Õ‹[ r°™´sV™yLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li øyLRiV. ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msμR∂á xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV \Æ™sNSFyª][Æ©s[ @™´sVáV «¡LRiVgRiV ªy∏R∂V©yıLRiV. Æ\™sNSFy ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][ q{ s{msFsLi ªRΩLRimx so©´s F°…‘¡Õ‹[ D©´sı FsLi{ms…‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij g]…Ìÿmx so LRi≠sNTPu°LRiV, qx sLRiˆLi¿¡ NRPWLRiFy…”¡ áWLÛiR V™´sV¯, r~\|qs…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR VáV mz sŒ˝ÿLjiZaP…Ì¡” FyLÙiR ryLRi¥j∂, ™´sW“¡ qx sLRiˆLi¿¡ @μÙ∂R LiNTP x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V, \Æ™sNSFy GáWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi NRP¨ds*©´sLRiV ™´sVLi¬ø¡Li Æ\™sVÀÿ ¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi mx s…Ì¡” q{ s™´sV ˙gS™´sVLiÕ‹[ Æ\™sNSFy «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij gRiLigRiV LS™´sVáOTPQ ¯Æμ∂[≠s r°™´sV™yLRiLi BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. FsLi{ms…‘¡q{ s @À≥¡œ ˘LÛij mx sxmsˆÃ¡ LS¤«¡[aPR *Ljiª][ NRP÷¡zqs mx s…Ì¡” q{ s™´sV,  ¡LigSLRi™´sV¯}ms»¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. ™yLji Æ™sLi»¡ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx spÆ©sLi qz sLigRi©´sıμ]LRi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV.i

mx so©´sLSÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ mx s≤ÔyLRiV. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV qz s ¡˜Liμj∂bPORPQfl·NRPV Æ™s◊¡æªΩ[ ™´sqx sWŒ˝¡œ |\ ms μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y, ™´s≤ÔU∂™´sW{mnsª][  ¡NSLiVVμyLRiV¤Õ¡[ Æ©s[LRiVgS Àÿ˘LiNRPVáNRPV, r¢NRPLRi˘Li ZNP[Li˙μyáNRPV Æ™s◊˝¡mx s©´sVı ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. 2013c14Õ‹[ «¡Ljigji©´s xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sVLi Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiVáV lLiLi≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V ≠sμ≥R∂VáNRPV μR∂WLRiLigSDLi≤R∂»¡Liª][ ™yLjiNTP Æ™s[ªΩR ©yáV LS¤Õ¡[μ∂R V. C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRPW≤y AzqsÚ mx s©´sVı ™´sqx sWŒ˝¡œ |\ ms DLi»¡VLiμR∂©´sVNRPV©yı, “¡≠dsFsLi{qs @μ≥j∂NSLRiVáV xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡LiøyáƩs[

IºΩÚ≤T∂ª][ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. AzqsÚ xms©´sVı ™´sxqsWáVNRPV gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqsF°™´s≤R∂Liª][ Æ™sVVLi≤T∂ ¡NSLiVVμyLRiVáV, N][LÌRiV ZNP[xqsVá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP “¡≠dsFsLi{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ G˙zmsÕfiÕ‹[ Æ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≤U∂q{ sAL`i lLiÆ™s©´sW˘ m{ sFsLi qx sªRΩ˘Æ™s[fl·” ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂LÁiR NS÷¡NRPLigS xmsLjiuy‰LRiLi NS¨s ™y…”¡\|ms A∏R∂W ∏R∂V«¡™´sW©´sVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©s´ V©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ FyhRi˘xmsoxqsÚNSá ≠s˙NRP∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. 2014c15 qx sLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV mx sμ][ªΩR LRigRiºΩ FyhRi˘xmsoxqsÚNSá ≠s˙NRP∏R∂WáV ≠sVLi…fi NSLiF°Li≤`∂Õ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRi˘xmsoxqsÚNRP ™´sVV˙μR∂flÿá∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVV˙μR∂flÿá∏R∂VLi gRiVLjiLÚ ixmso qx sLixmsn VLi(…‘¡AL`i…‘¡ ∏R∂VW{qs) @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V gÍiR ¤«¡Ã¡ ©´slgi[a`P ≠s˙NRP∏R∂Wá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡øyLRiV. ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ FyhRi˘xmsoxqsÚNSáV lLi≤U∂ ¬ø¡[aSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ FyhS˘LiaSáV ™´sWLji©´s ˙NRP™´sVLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V Æ©sáá ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™´sVV˙μR∂fl· ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT ºdΩqx sVN]¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsoxqsÚNRP ≠s˙NRP∏R∂WáV DLi…ÿ∏R∂V¨s, ©´sgRiLRi™yxqsVáV C @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |qsá™´so μj∂©yáV ≠sV©´s•¶¶ ≠sVgji÷¡©´s L][«¡ŸÕ˝‹[ DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ≠s˙NRP∏R∂WáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ …‘¡AL`i…‘¡∏R∂VW{qs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ BryÚLij ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

15 ª«sLRiNRPV A|qsÉÞ μR¶LRiÆØxqsVòÌÁ A¥¦¦ *©«sLi

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥R∂ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi, $NSNRPVŒœ¡Li xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ≤yNÌPR L`i ’d¡AL`i @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s NRPŒÿaSáá {ms“¡ N][LiR V=Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV gRi≤R∂V™´so G˙zmsÕfi 15ª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV A|qs…fic2014 μR∂LRiΔÿxqsVÚá @LiμR∂¤«¡[ªΩR NRPV gRi≤R∂V™´so ≠sμ≥∂j LiøyLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ B…‘¡™´sá G∏R∂VW ©Ø[…¡” zmsn ZNP[xtsQ©s± ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. G∏R∂VW BLi—¡¨dsLjiLig`i ≤R∂W˘∏R∂VÕfi ≤T∂˙gki N][LiR V=áNRPV NRPW≤y G∏R∂VWCC…‘¡c2014 }msLji»¡ @Æμ∂[ æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aPR xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ gRiªRΩ Æ©sá 25 ©´sVLi¿¡ A©±s¤\Õ¡©±s μR∂LRiΔÿxqsVÚá {qs*NRPLRifl· ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. G∏R∂VW xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹¨[ s {ms“¡ N][LiR V=Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV ≠sμy˘LÛiR VáV G∏R∂VW Æ™sÀfi\|qs…fi μy*LS A©±s¤\Õ¡©±sÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™s´ øR¡VË. μR∂LRiΔÿxqsVÚá @LiμR∂¤«¡[ªΩR NRPV C Æ©sá 15 ¿¡™´sLji æªΩ[μ∂k . LRiW.1000 @xmsLSμ≥∂R LRiVxqsVLiª][ C Æ©sá 21™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V™´søR¡VË. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ªRΩzmsˆμyá©´sV xqsLji¬ø¡[xqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV G˙zmsÕfi 15 ©´sVLi¿¡ 27 ™´sLRiNRPV xqs™´sV∏R∂VLi DLi»¡VLiμj∂. Æ™s[V 12©´s ˙xmsÆ™s[aPR xmsLkiORPQ «¡LRigRi©´sVLiμj∂.


6

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014 k˛eTyês¡+ 31 e÷]Ã 2014

IV

"L_²U¶' ©«s©«sVõ xmspLjiògS ª«sWlLi[èaS²R¶V: −sxtñsv

−s.−s −s©y¸R¶VN`P zqs¬sª«sW xtswÉÓÁLig`i ¬s xmspLjiò¿Á[xqsVNRPV©«sõ »R½ª«sV©yõ

≠s.≠s ≠s©y∏R∂VN`P ºdΩxqsVÚ©´sı zqs¨s™´sWÕ‹[ INRP ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy»¡Õ‹[ ©´sLjiÚLi¿¡©´s ªRΩ™´sV©yı CL][«¡Ÿª][ xtsw…”¡Lig`i Ñ _Væü$Ææÿ$ †¯èþV>¯óþ...MøÆÿ$$Ë é...'PVLiμj A°∂. ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ Ðèþ$°íÙþ° Ðóþ$ÌŸPÍõ³ ´ër Ñ…sôý.. Ò¯èþ$Ë Ñ…§æþ$ xmspLjç³ÍMó iÚ¬ø¡[ü¯xqsVNR ´ëyìþ™óþ Ðèþ˜¯èþ…V> E¯èþ² MøMì$¨s™y£ üË òÜO™èþ…qs,ÆðÿMæüPxqËs™´sVLiªy MæüËVæ{§üþ§¶¶¶L][ é?...™ðþË$Væü$ ´ër Vöç³μ™èþ¯é°², ™ðþË$Væü$ çÜ…çÜP−–†° çÜÐèþÓyìþ ^óþÄæý$þMæü..ÌZÌZ¯èþ ç³ÆæÿÐèþÕ…^èþ§{§¶¶¶L][ é?..ÐèLiVV þ$¯èþ$çÙ©±sÅ=. ¤À¡Ã˝¡ç³LiN]Li≤R ¨ M>ÌêË$ ³Ça¯èþ D(ò³O) ™ðþË$Væü$ ´ër çœ$¯èþMîüÇ¢° ∂ 糨Ëç ¶ ¶©s± þ™Àÿ ¡V, ™´sVLiøR ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ μ≥yLRiVáVgS LS™±sV g][FyÕfi {ç³ç³…^èþ…ÌZ ç³…yìþ™èþ ´ëÐèþ$Ææÿ$Ë$ òÜO™èþ… Byìþ´ëyæþÆ>..? "Væü$¯èþ² MóüÐèþË… ™ðþË$VæÆ™sWx ü$ çܧ…Ðè èþÞÆ>¨¯éyó þ Væü$Ææ¡Vÿ$¢ ≠sx^ótþçÜsÒ v$MøÐéÌê..? x q sVl L i[ £ t sQ ¨sLS¯ªR Ω . ™´ s VVLiμR ∂ V ™´ s LR i ¯ μR ∂ LR i +NR P ªR Ω *LiÕ‹[ æ ª ΩLR i ZNPNT P ‰©´ Ðèþ*Ñ$yìþ MöÐèþ$à Ò$§æþ Væü*âæý$Ï Æðÿ…yæþ$¯é²Æÿ$$...JMæü Væü*sìýÌZ¯é °™èþÅ… A¯èþ$°™èþÅ… Ðèþ$¯èþ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ CÌê…sìý ™óþrs ™ð¿¡˙ªR þË$VæΩLiü$ 'L_≤U∂'. C qz s¨s™´sWÕ‹[ ªRΩ©´s gS C z q s¨s™´ s WÕ‹[ lLi¯©±Ý÷Væ s= üçÜgRi$Ë™ø VLjiLi¿¡´ër¯è ≠sxtsÒ vþ$ Ñ¯è ™´sW…˝þÌÿôýÐèþ*≤R∂?VªRΩW...'øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ _Ë$MæüÐèþ*Ã..' A…r* ´ëyìþ™óþ Ðèþ*Ñ òÜO™èþ… ç³#ËMìü…_ ÆðÿÐèþ$ÃË ç³§éË™ø... B«§æþ|msLSˆÈ $°Mæü ¿êÚë ™´sV©yıNR NRPW≤y NSÆ™þàsV≤UË∂ ¯è¤Õþy¡[Næþ$PR VLi≤y Ðèþ*r$ _Væü$Ææÿ$¯èþ$ Æðÿç³Æðÿç³Ìêyìþ…^èþ§é...? "™ðªRþËΩ$Væ ü$ ÒÆæÿ PV ...CÌê G¯ø² çÜ…§ó Ðèþ$ ¯óþyæþ$J™ðþËq{ sLj$Væi∏Rü$ ∂íÜV£q±{õs ³¿¡˙ªR „æüMΩæü$yæLiÕ‹[ þ$ ©´s…”¡Liøy©´sV. mx spLÛij rÛyLiVV s[ qx ³sLiªR#°ÐèΩXzþÓm°,sÚ NRPAÆæ ÷¡gjiÿ¦…LiμjM>° ∂. LS™± g][FyÕfi ™´sLRi¯ ©yÕ‹[¨s mx spLjiÚ rÛyLiVV ÌôýÐèþÆ>..©„æü º*° ÝëVæüÆ>...' A…r* MîüM>Ææ™´ÿ×sVLi¿¡ ýÅ…ÌZ° º™èFy˙ªR þ$MîüyΩæþ$©´çÜs$¢V¯é²yæþ$©´.s»¡V≤T ^ðþÑ∂Mì©´sü Æ©C…ç A¯èsþÅV¿êÚë B¿¡Ë©y zqs‰£mÌs˚ ©´sV ©´s»¡V≤T 糧éË™ø Æ>õÜP¢ ™èºdþç³Ωry≤R μ Ðèþ∂$¯èV'þ Mæ@¨s üÐèþ#Ë$ ´ër¯è ∂¨s Æ™s÷¡NT æªΩ÷¡FyLRþ$ iV.C ¿¡˙ªRΩLi @¨sı ™´sLÊSá ™´sWLSËNRP AÆ™sV©´sV ˙}msORPQNPR Vá©´ çÜ–h…^è þ Ì ô ý Æ >? B¯ésì ý Mæ ü Ð è þ # ËMó sV @áLjiqx sVÚLiμR∂¨s, NRP™´sVL<ü¯ij ∏Ré...∂VÕfi §x ¶ ¶LigRiVáª][ Fy»¡V C ˙Fy¤«¡N`ÌP ©´sVLi¿¡ ¿¡˙ªRΩ™ðLiÕ‹[ þË$Væü$ò³DÆO »ê« æþÅ™èþ ..¯ó μ∂[*§gS¨sNT P þsgRiìý VLjMæüÐi èþ#ËMæ¬ø¡[ü$}qsÌôý§éxqs¨sıÆ™s[aSáV©yı∏R∂V¨s ≠sxtsÒ v þ# »ê«§sıgSLj æþÅ™èþ?..Mð ü.ÑÔèΩýӯ飊 »êç³A∏R #, ∂V©´s mx s÷¡ZNP[ qx sLiÀ≥ÿtx sQfl·Ã¡V C ªRΩzmsˆLi øyLRiV. NSNRP æªΩ÷¡FyLR»ÆæiV.ÿ$Ðè"©y©´ i Fy˙ªR ¿¡˙ªRΩþ, fl·, íÜ…X™èP þ…˙xm,sμ≥Ky©´B§æ °ÐèΩþ*©´sLi FsÕÿ DLi»¡VLiμ][, A∏R∂V©´s F°æªΩ[ C …ÿ£ms ¿¡˙ªy¨sNT s ANRþ$Ç¢PL<çÜiR fl·.$»ê¾Æ>Ðè ™´sLRi¯þ# íÜmx s¨sªR ¡õܺΩNR¢¯Póþ ™ðÆ\©þËsxm$Væsofl·˘Li ü$ ´ërË$ ѯèþVæüÌC Ðèþ*?qz s¨s™´ DsWª][ ™´sVL][ryLji æªΩáVxqsVÚLiμj∂. {§¶¶¶L][LiVV©±s ≠s.≠s ryLiZNP[ G≠sV…‹[ …¨V>®™´ÐsVVLiμR èþçÜ¢¯èþ$∂V¯óþsJìý §æF°LS»¡ þÆæÿØMæüÆæÿ^èþÆqx ÿ$s¨sıÆ $™èþË™$,s[aPR Li DLiμj∂. @μj∂ μyμyxmso 11 ≠s©y∏R∂VN`P ≠dsVμR∂ ™´so©´sı BLi»¡lçÜLi*Õfi MæüÐèþ#Ë$ G…§æþ$Mæü$ MæüÍWçÜ$¢¯é²Ææÿ$..CÐèþ±² g_LRi™´sLi N][xqsLi INRP Fy»¡Õ‹[ ¨s≠sVuyá Fy»¡V rygRiýÏ°VªRΩ_Mæ VLiμjü$P∂.{ç³AÔèý²qx Ë$V>¯ó s¨sıÆ™s[þaPR Li Æ©s[Æ©s[ ™´sV◊d¡˝ æªΩLRi|\ ms øR¡W}qsÚ.. fÐéº$Ìô © ´ s … ” ¡ L i ø R ¡ ≤ y ¨ s N T P IŒ˝¡œ ß gRigRÑ$WÍ´ùÐéÌê? iVL]ˆ≤T∂¿¡Liμj∂. "Ðó@LiªR Ω NTP™Ú s´ þ$VLiªRΩLigS LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. þ×ý$ÐðþO Ðèþ^aRPéa¯è @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. C Fy»¡ «¡∏R¿æ∂ý$VxÐèqsVμ≥ V>Í.. D©´søR¯ó¡V˪R þË ..D ∂R gSLjü..V>ͯð i Fy˙ªRþO ´ù™é¯è Ω.. ™´sþ$Vz§Væ¶ üV¶Œÿæü¯é°Mì˙}msOR ΩVLiμjFÆæ ∂ ÿ$..òÜËÄôý$Ææÿ$...' A…r* Ðèþ$äÏ þ¯é°Mì ü ..'PQNPR VáNRPV ÀÿgS xtsw…”¡Lig`i ªRΩLRiV™yªRΩ μR∂LRi+NRPV≤R∂V @©yıLR í Ü ÇÐð þ ¯ ð þ ² ˯ó þ {ç ³ Ýë¦ Ñ …^éÌê?.."Ðè þ* ™ðþË$Væü$ ™èþÍÏMìü Ðèþ$ÌñýÏç³N i V.L_≤U ∂ ' ¿¡˙ªR Ω LiÕ‹[ Æ ™ sWx § ¶ ¶ © s ± Àÿ ¡V, ≠sx t s Ò v, «¡∏R ∂ Vx q sVμ≥ ∂ R , aS¨s* A…r* "Ðèþ*™èþ–§óþÐø¿æýÐèþ'(1994)ÌZ A^èþa §æ þ … yæ þ . ...'¯è þ $ Ðè þ $ Çí ³ …^ó þ ´ër Æ>§é?. JMæüP B…VæüÏ糧æþÐèþ$* ªRΩ™´sV©yı ©´s»¡©´sNRPV μyr°x§¶¶¶™´sV©yı≤R∂V. ˙xmsμ≥™ðyþË©´$Væs ü$ Fy˙ªR Ω Õ˝ ‹ [ ©´ s …” ¡ LiøyLR i V. LS™± s Vg][ F yÕfi™´ s LR i ¯ μR ∂ LR i +NR P ªR Ω *Li ´ër Æ>íÜ gê¡Äæý$ ç³#ÆæÿÝëPÆ>°² Ìô ý ° ™ð þ Ë $Væ ü $ ´ër Ìôý§é? Æ>§é? Æ©s[©´sV ºdΩzqs©´s ¤À¡£qÌs ryLig`i= Õ‹[ Bμj∂ INRP…”¡ @¨s ™´sòܧz O™¶ ¶Lèþ…iøyLR i V. FyLÛ i R ryLR i μ≥ ∂ j , gR i ¤ « ¡[ L i˙μR ∂ , ≠s«¡∏∫ ∂ VNR P V™´ s WL`i ¨sLS¯ªR Ω Ã¡V. C ™ðþË$Væü$íܱ MæüâêÐèþ$™èþÍÏ JyìþMìü ^óþÇa¯èþ ..¿êç Ù ò ³ O ¯ é..Äæ ý * ç Ü ò ³ O ¯ é..Ýëí ß ý ™ è þ Å …ò ³ O ¯ é..AÀÆæ ÿ$_ E¯èþ² …”¡*»Ì¡L`i Õ‹[ }msL]‰©yı≤R∂V.¨s«ÿ¨sNTP Bμj∂ Æμ∂[≠s $ ˙xmsryμ`∂ NRPV NRPV≤y ¿¡˙ªy¨sı çœ$¯èþ™èþ ÐóþrG˙z*ÇMì þMæüPÌôs ý§é? msÕfiü §æ4™´ æªΩ[μ"™ð ∂k ©´sþË$Væ≠s≤Rü$ ∂ÒÆæ VμR∂áÿ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV qx s©yı•¶¶ áV §æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü ° Æ>Ùè þ Ë $, Mæ ü Ð è þ # Ë$ Ðè þ õ Ü ¢ ¯ ó þ Mæ ü § é! ™ð þ Ë $Væ ü $ í Ü þ* INRP ™´sVLi¿¡ Fy»¡gS ¨sá™´s©´sVLiμR∂»¡. ø][…ÿ ZNP ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Ìô≠s≤RýÐ∂èþÆVμR>..'∂¤\Õ¡©´(AË*Ï s L_≤UÇ∂ A≤T∂π∏´ër ∂WNRP™ðV þË™´s$VæVLi¿¡ qx sˆLiμR ∂üâ©´sæýMæüâæýÌêyóþ¨. AÆÿ$$™óþ AÆæÿ$§æ°Ðè ü $ §æ þ ¯ è þ … ™ø Mæ þ $ V> zqs¨s™´sW…‹[˙gSxmnsL`i. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ C zqs¨s™´sW ™´sV©´s™´sVVLiμR∂VNRPV LS©´sVLiμj∂ ™´sr°ÚïÜL™éÆ>Ðè þ$Æ>k&1975) A…r* iμR∂¨s ¨sLS¯ªR ΩáV æªΩ÷¡FyLR iV. gꆰ "ïÜ™èþÐèþ$à ÐéMìüsZÏ ..' Ðèþ…sìý ´ërË$ A糚yæþ糚yæþ$

Ðèþ*

Ðóþ$ÌŸPÍí³ gê¡Äæý$ MîüÇ¢° BÇj…_¯èþ }}° Ðèþ*{™èþÐóþ$ GËÏM>Ë… Ðèþ$¯èþ… ™èþËÐéÌê? "¯óþ¯èþ$ òÜO™èþ… ...' (u>Væü*ÆŠÿ&2004) A…r* }} JÆæÿÐèþyìþ° ¯èþÐèþÅç³…£éÌZ BÑçÙPÇ…_ Ðèþ$ÆøÝëÇ gê¡Äæý$ ç³#ÆæÿÝëPÆ>°² gê†Mìü A…Mìü™èþ… ^óþíܯèþ çÜ$§é®Ë¯èþ$ ™ðþË$Væü$¯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþÐèþ$° MøÆ>Ìê? Ðèþ$ÆøÝëÇ sñýOÐŒþ$ Ñ$çÙ¯Œþ Ðéyìþ "ÑÐéçßý ¿Zf¯èþ…º$..Ñ…™ðþO¯èþ Ðèþ…rMæü…º$..Açßýáçßýà ..çßýá çßýà ..ÑÄæý*ÅË ÐéÇ Ñ…§æþ$..' A…r* A^èþa ™ðþË$Væü$ÌZ ´ëyìþ¯èþ "Ðèþ*Äæý*ºgêÆŠÿ' çœ$sZ™èþP^èþ$° Mìü…¨Mìü ¨…´ëÌê? "D

Fnyù¬ds= AxmnsL`i= μR¶NTPäLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©«sõ LSμ³j¶NRP ™´sV©´sLi ¬ø¡[}qsxms¨s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂}qsÚÆ©s[ ™´sV©´sNTP ’¡g`i xqsZNP=£qs, gRiVLjiÚLixmso ™´sxqsVÚLiμj∂. BÆμ∂[ ™´sW»¡ zmnsÕfi¯BLi≤R∂{qÌs Õ‹[¨s ™yLjiNTP ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ J™´sL`i \Æ©s…fi rÌyLÔRiLi æªΩ¿¡Ë |ms≤R∂VªRΩVLiμj∂.Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW LSμ≥j∂NRP A}mÌs æªΩáVgRiV zqs¨s™´sWÕ˝‹[ xmnsQoÕfi ¤Õ¡Lig`iÚ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds BxmsˆV≤R∂μj∂ gRiªRΩLi @¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. '¤Õ¡¤«¡Li≤`∂' zqs¨s™´sW ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ LSμ≥j∂NRP A}mÌs ÀÿgS FyxmsoáL`i @LiVV˘Liμj∂. @Õÿlgi[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSμ≥j∂NRP A}mÌsNTP ¨sLS¯ªRΩáV, \Æ≤∂lLiNÌRPL`i= ©´sVLi¿¡ Fny˘¨ds= AxmnsL`i= ™´sxqsVÚ©yıLiVV.¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ zqs¨s™´sWÕ‹[ LSμ≥j∂NRP A}mÌs ÀÿáNRPXxtÒsQ ™´sVLRiμR∂áVgS ™´sVLi¿¡ ©´s»¡©´s¨s NRP©´s ¡Lji¿¡ ™´sVLi¿¡ ™´sWLRiV‰Ã¡V N]¤…Ì¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s xmsLS‰LRiLi C À≥ÿ™´sV¨s ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sV©´s æªΩáVgRiV zqs¨s™´sWÕ˝‹[ øR¡W≤]øyË? @Æ©s[ C ˙xmsaRPıNTP ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ düeT+‘· xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyÚLi.

D

EV>¨ ç³ÆæÿÓ¨¯é¯èþ ™ðþË$Væü$ ÌZWâæýÏÌZ A…™é Ôèý$¿æý… MæüËV>Ë° MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é². ¯èþ¯èþ$² Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> B§æþÇ…_…¨ ™ðþË$Væü$ÐéÆóÿ. A…§æþ$Móü ¯éMæü$ ™ðþË$Væü$Ðéâæýϯé², ™ðþË$Væü$ ç³…yæþ$Væü¯é² CçÙt…. EV>¨ çœÆæÿÓ¨¯èþ… ¯éÌZ Mö™èþ¢ E™éÞà°² °…ç³#™ø…¨. G±tBÆŠÿ™ø Ææÿ¿æýçÜ, çÜ…™ø‹Ù }°Ðé‹Ü çÜÆæÿçܯèþ Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é². D Hyé¨ ÑfÄæý$… ¯é Ððþ¯èþ²…sôý °Ë$çÜ$¢…§æþ° BÕçÜ*¢... &Ò$ çÜÐèþ$…™èþ

¯è

ù|¢u≤jYT‘√ ô|[fl?? J

MæüÇ™ø yóþsìý…VŠü ^óþçÜ*¢¯ø, GÐèþÆø JMæüÇ° {õ³Ñ$çÜ*¢¯ø, {»ôýMæü‹³ AÐèþ#™èþ*¯ø iљ鰲 ÝëW…^èþyæþ… »êÎÐèþ#yŠþ ¯éÆÿ$$MæüËMæü$ ÇÐék. B MøÐèþÌZ¯óþ Mæü{†¯èþ õ³Ææÿ$ °™èþÅ… r^ŒþÌZ E…r$…¨. õ³Ï»êÄŒý$ Mæü… ïßýÆø Ææÿ×ý½ÆŠÿ Mæü³æNÆŠÿ¯èþ$ çœ*yæþ…V> {õ³Ñ$…_¯èþ D AÐèþ$Ãyæþ$ CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ M>çÜ¢ Væü$…¿æý¯èþ…V> E…sZ…¨. ™égêV> çÜÐèþ*^éÆæÿ… {ç³M>Ææÿ….. E™èþ¢Æ>¨¯èþ K sꋳ ¯èþ*Å‹Ü õ³ç³ÆŠÿ GòœOÆŠÿò³O Æ>çÜ*¢.. Ææÿ×ý½ÆŠÿ Mæü³æNÆŠÿ ™èþ…{yìþ ÇíÙ Mæü³æNÆŠÿ ÒÇ ò³ãÏMìü {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý C^éaÆæÿ° {ç³^éÆæÿ… ^óþíÜ…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ææÿ×ý½ÆŠÿ&Mæü{†¯èþ gZyîþ ò³ãå ^óþçÜ$Møº$™èþ$þ¯é²Ææÿ…r* K MæüÐèþÆŠÿ ÝùtÈ° A^óþaíÜ…¨. §é…™ø {ç³çÜ$¢™èþ… A§óþ àsŒý sêí³MŠü AMæüPyæþ. K ¸ëÅçÙ¯Œþ ÚùÌZ Mæü{†¯é ©°ò³O çÜμ…¨çÜ*¢, ¯óþ¯èþ$ Ææÿ×ý½ÆŠÿ H… ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯óþ¨ Ò$Mæü$ ^ðþç³μ¯èþ$. ¯é ç³ÆæÿÞ¯èþÌŒý ÑçÙÄæý*Ë$ G³æ#μyæþ* ç³ÆæÿÞ¯èþÌŒýV>¯óþ E…yéÍ. CMæü ò³âæýå…sêÆ>, AçÜË$ Cç³μsZÏ ò³ãå^óþçÜ$Mæü$¯óþ E§óþªÔèýÅÐóþ$ Ìôý§æþ$. CMæü E§óþªÔèýÅÐóþ$ Ìôý¯èþ³æ#μyæþ$ Ò$Ææÿ$ GÐèþÇ° ò³ãå^óþçÜ$ Mæü$…r$¯é²ÐŒþ? A° AyæþVæür…ÌZ AÆæÿ®… Ìôý§æþ$ A¯óþíÜ…¨ Mæü{†¯é. C…™èþMîü ò³âêÏyæþ$ ™èþ$¯èþ²sêt? Ìôý¯èþsêt?

ø£Á‹Hê ¬ø’|òt

Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ_a M>çÜ¢ FÆæÿr MæüÍW…_¯é MæüÍWçÜ¢$¯é²Æÿ$$. ™ðþË$Vøyìþ "Vøyæþ$' M>çÜ¢ ç³sìýt…^èþ$Mæü$¯óþ §æþÆæÿØMæü$Ë$ AMæüPyæþMæüPyé E¯é²..ò³OMö^óþa© ™èþMæü$PÐóþ. AÌê…sìýÐéÇ° {´ù™èþÞíßý…^óþ °Æ>ÙèþË* MæüÆæÿ$Ðóþ. "ÇÄæý$ÌŒý'gZÆæÿ$ Ò$§æþ íÜ°Ðèþ* ¡õÜ¢ ..ç³#sôýt¨ ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*¯é! ´ëÔéa™èþÅ íÜ°Ðèþ*¯é! A¯óþ çÜ…§óþçßý… MæüË$Væü§é? ÐésìýÌZ Ñ°í³…^óþÒ ´ëÔéÅ™èþÅ "§æþÆæÿ$Ðèþ#'Ìôý Mæ§é! A…§æþ$Móü CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ GMæüPyø ..™èþç³μ GMæü$PÐèþV> ™ðþË$Væü$§æþ¯èþ… °…yìþ¯èþ ´ërÌôý ѯèþÌôýMæü$¯é²…. CMæü¯ðþO¯é..™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*ÌZ ™ðþË$Væü$´ërÌZ ™ðþË$Væü$§æþ¯èþ… E…yéË° Bէ骅.

ø±oàsY n+<ë˝À¢...!

Ðèþ$

õßý‹Ù ïßýÆøV> }¯èþ$ÐðþOrÏ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "BVæüyæþ$' ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. Aç³μsZÏ ¿æýâêÏÇÌZ _{¡MæüÆæÿ×ý ÝëW…¨. ™èþÆ>Ó™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³ÇçÜÆ>ÌZϯóþ _{¡MæüÆæÿ×ý Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. AÆÿ$$™óþ Cç³μsìýMóü Æ>{çÙtÐèþ$…™é G{Æðÿ{Ææÿ° çÜ*Èyæþ$ ^èþ…{yæþ°³æ#μË$ ^ðþÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. çÙ*sìý…Væü$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþÐéâæýÏMæü$ Ðèþ$$^ðþaÐèþ$rË$ ç³sìýtçÜ$¢¯é²yæþ$. yîþòßýO{yóþçÙ¯Œþ Ðèþ^óþaÝù¢…¨. D H…yæþËMæü$ íÜ°Ðèþ*ÐøâæýÏ…™é »ñý…»ôýÌñý†¢´ù™èþ$¯é²Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$õßý‹Ù, ™èþÐèþ$¯é² Ìê…sìý çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆæÿÐðþ$O¯èþ §óþçßýÕÆæÿ$Ë$ D Ðóþyìþ° ™èþr$tMøÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Móü Cç³μsìýMìü³æ#μyæþ$ òÙyæþ*ÅÌŒý ´ëÏ°…VŠü Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° BVæüyæþ$ Äæý$*°sŒý fÐèþ$$à M>ÖÃÆŠÿ Ððþâæý$™ø…§æþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. AMæüPyæþ Ö™èþË ç³Ðèþ¯éË Ðèþ$«§æþÅ, Ðèþ$…^èþ$ {糧óþÔèý…ÌZ àÆÿ$$V> çÙ*sìý…VŠü ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü D ÌŸMóüçÙ¯Œþ òÙyæþ*ÅÌŒýÌZ Ìôý§æþ$. H{í³ÌŒý 10™ø òßýO§æþÆ>»ê§Šþ _{¡MæüÆæÿ×ý ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$° ™èþÆ>Ó™èþ Æ>fÝ릯Œþ ÐðþãÏ çÙ*sìý…Væü$ ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Hï³ÌZ¯óþ ¿æýÇ…^èþÌôý° Ðóþyìþ. GyéÇÌZMìü Ððþã™óþ Ðèþ$È ïßýsñýMðüPÐèþ° ¿êÑ…_ ´ëϯŒþ ç³NÇ¢V> Ðèþ*Æ>aÆæÿr. Ððþ$$™é¢°Mìü M>ÖÃÆŠÿ A…§éͲ BÝëÓ¨…^óþ ´ëϯŒþ ^óþÔéÆæÿ¯èþ²¨ °f…!

qeB|t q≥ß&ÉT

þÐèþ©‹³&M>ÐéÅÔðýsìýt f…rV> ¯èþsìý…_¯èþ _{™èþ… "¯èþr$yæþ$'. G¯Œþ.G‹Ü.BÆŠÿ.{ç³Ý맊þ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. yìþ.G‹Ü.Æ>Ðèþ# çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ Ìñýgñý…yŠþ í³MæüaÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O ÆæÿÐóþ$‹Ù»êº$ Möç³šË °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. fÄæý$çÜ*ÆæÿÅ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* "B¨™èþÅ' §éÓÆ> Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ÇÎgñýO…¨. ™öÍïÜyîþ° A±ÌŒý çÜ$…MæüÆæÿ BÑçÙPÇ…_, Mðü.Ñ.Ñ.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×Mæü$ A…¨…^éÆæÿ$. sñýOsìýÌŒý ÌZVø° ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓf, ¼VŠüïÜyîþ° çÜ$Æóÿ‹Ù Mö…yóþsìý&{糿æý$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""º™èþ$Mæü$ MøçÜ… Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§éͲ ™éMæür$tò³sôýt Mæü${Æ>yìþ Mæü£æþ C¨. ïßýÆø §óþ¯èþ²Æÿ$$¯é AÐóþ$ÃÝë¢yæþ$. A¯èþ$º…«§éËò³O ¯èþÐèþ$ÃMæü… E¯èþ² {糆 JMæüPÇMîü ¯èþ^óþa íÜ°Ðèþ*. AÐðþ$ÇM>ÌZ AÐèþ$à {õ³Ðèþ$¯èþ$ Mö¯èþ$Mæü$P…sêÆæÿ$. A§æþ…M> Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZMìü Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… A§æþ–çÙt…. _{¡MæüÆæÿ×ý çÜà A°²ç³¯èþ$Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. ™èþÓÆæÿÌZ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. 2´ërË$ òßýOÌñýOsŒýV> E…sêÄæý$° fÄæý$çÜ*ÆæÿÅ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>Ðèþ$çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, A±ÌŒý çÜ$…MæüÆæÿ, »ñýMæüP… Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ#, çÜ$§æþÆæÿدŒþ, çÜ$Æóÿ‹ÙMö…yóþsìý, Ðèþ$õßý…{§æþ, M>ÐèþÅ, Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ

‘·eTHêï

e÷˝≤l Øm+Á{°!

Væügñýj VæüË$ÏÐèþ$¯èþ²©... Væü$…yðþ fË$Ï Ðèþ$¯èþ²© .. A…r* çÜ$Ðèþ$¯Œþ çÜÆæÿçܯèþ "»êÐèþ »êÐèþÐèþ$Ǩ' íÜ°Ðèþ*ÌZ Byìþ´ëyìþ…¨ Ðèþ*Ìê}. Aç³μsZÏ ™ðþË$Væü$ÌZ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> Æ>fÅÐóþ$Í…¨. ¯éÆÿ$$M> {´ë«§é¯èþÅ… E¯èþ² ´ë{™èþÌZϯèþ* §æþ$Ðèþ$$à Æóÿí³…¨. M>Ë{MæüÐóþ$×ê MðüÈÆŠÿ Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ…ÌZ Mæü¯èþ²yæþÌZ íܦÆæÿç³yìþ…¨. AMæüPyæþ ÌôsñýçÜ$tV> "GË„æü¯Œþ' A¯óþ íÜ°Ðèþ*ÌZ K ç³ÐèþÆŠÿçœ#ÌŒý ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…_…¨. CsîýÐèþÌôý ÇÎgñýO çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ D íÜ°Ðèþ* G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ ™ðþË$Væü$ÌZ¯èþ* Æ>»Z™ø…¨. Ðèþ*Ìê} ¿æýÆæÿ¢ Æ>Ðèþ$$ D _{™é°² Æ>Ðèþ$$ G…rÆŠ{ò³•gñý‹Ü ç³™éMæü…ò³O ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. G°²MæüË Ðóþâæý.. `Mæüsìý ¯óþÆ>˯èþ$ AÇMæüsôýt G°²MæüË A«¨M>Ç×ìýV>, «§ðþOÆæÿÅ…™ø §æþ$Æ>ÃÆæÿ$YË G§æþ$Ææÿ$ °Í_ ´ùÆ>yóþ ÒÆæÿÐèþ°™èþV> BMæür$tMø¯èþ$…¨ D _{™èþ…ÌZ. {糩‹³ Æ>Ðèþ™Œþ, §óþÐŒþWÌŒý, Ðèþ$õßý‹Ù, Ðóþ$çœ$¯é¯éÄæý$$yæþ$ Ìê…sìý ¯èþsîý¯èþr$Ë$ E¯èþ² D _{™é°Mìü Ððþ¯ðþ²ËMæü…sìý ™ðþË$Væü$ Ðèþ*rË$, ´ërË$ Æ>ÔéÆæÿ$. K… {ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$.


7

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

Á|ü»\ ø√düy˚T e÷ J$‘ê\T n+øÏ‘·+!

mìïø£\˝À¢ b˛{°øÏ dæ<ä›+ ne⁄‘·Tqï ñ<ä´eTH˚‘·ä\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi1(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ≠sμy˘LÛij HNSxqs Æ©s[ªΩR áV μR∂XztsÌ Q BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms xms≤T∂Liμj∂. ªy™´sVW F°…‘¡Õ‹[ DLi…ÿ™´sV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sqx sVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥∂R LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á μy*LS ™yLRiV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı mx sLkiOTPQLi øR¡VN][À‹[ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiμR∂LRiV ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sVLi≤R∂á, «¡≤U∂ˆ LRiLigRiLiÕ‹[ D©yıLRiV. FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ @|qsLi’d¡˝ Æ\™sxmso øR¡WxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT N]ªRΩÚ aRPNRPLi ™´sr°ÚLiμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPW≤y DμR∂˘™´sV Æ©s[ªΩR áV ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á μy*LS ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı mx sLkiOTPQLiøR¡V N][À‹[ªΩR V ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiV\ZNP©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s Dμ][˘gRi, DFyμ≥y˘∏R∂V, ≠sμy˘LÛij , ˙xms«ÿxqsLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV øyÕÿ ™´sVLiμj∂ Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. NUPáNRPÆ\™sV©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ rÛy©yáՋ[ F°…‘¡NTP qx s©´sıQμ∂RÙ ™´sV ™´soªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ D©´sı Dμ][˘gRi qx sLixmsn V©y∏R∂V NRPV≤R∂V ry*≠sVg_≤`∂ FsÆ™sV¯÷d¡=gS LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ªy«ÿgS æªΩáLigSfl· lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥∂j NSLRiVá qx sLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, Dμ][˘gRi qx sLixmsn Wá HNSxqs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ $¨s™y£qsg_≤`∂ NRPV …”¡AL`iFs£qs ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ …”¡ZNP…fi©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. LS«¡NUP∏R∂V HNSxqsÕ‹[ N][ ¬\ø¡LRi¯©±sgS NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s A∏R∂V©´s©´sV r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[q{ sAL`i A•¶¶ *¨sLiøyLRiV. LRiqx s™´sVLiVV ÀÿáNTPtx sQ©s± NRPW≤y NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sV©yN]Li≤R∂WLRiV ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs mx sOSQ©s´ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yıLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· ≤yNÌPR QLiR˝ xqsLixmsn VLi (≤y…fi=) ªRΩLRixmso©´s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[

FyÕÊ‹©´sı ¡WLRi ©´sLRi=∏R∂V˘g_≤`∂ ˙xms™´sVV≈¡ Æ\™sμR∂V˘≤R∂V. A∏R∂V©´s À≥¡œ V™´s©´sgjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi\|ms AxqsNTPÚ øR¡WxmsgS, ZNP[q{ sAL`i AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y ™´sW ¬ø¡[qz s A∏R∂V©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹N[ PT μj∂gSLRiV. mx sáV™´soLRiV «¡LRiı÷¡xqsÌ V ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV …”¡NRP‰¤…¡Õfi N][qx sLi ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Fsá˙NRP…ÿ¨sN`P ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙NSLiºΩ ALiμ][Õfi ©´sVLi¿¡ F°…”¡NTP qz s%`¡μR∂μR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs ¤Õ¡[μy Æ™s[V BªRΩLRi FyLÌik ©´sVLiøR¡LiVV©y F°…‘¡NTP qz sμÙ∂R Li @™´soªRΩV©yıLRiV. “¡ ˙gRiWxmsoÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qz s©´s Z\ aP¤Õ¡[£tsQ lLi≤Ô∂T , ™´sVL][ «¡LRiı÷¡£qsÌ mx s¤Õ¡˝ LRi≠s NRPV™´sWL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y F°…‘¡NTP qz sμÙ∂R LigS D©yıLRiV. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ «¡LRiı÷¡xqsÌ V áV F°…‘¡Õ‹[ DLi…ÿLRi©´sıμj∂ INRP…”¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ qx sˆxtsÌ QLi NSgRiáμR∂V. æªΩáLigSfl· ™´sWá ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V @μ≥R∂˘QORPV\Æ≤∂©´s @μÙR∂LiNTP μR∂∏R∂WNRPL`iNRPV NSLi˙lgi£qs ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ªRΩVLigRiªRΩVLjiÚ ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP…fi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. ˙xms«ÿ qx sLixmsn Wá HNSxqs NRP¨ds*©´sL`i gÍiR ¤«¡Ã¡ NSLiªy¨sı NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[LiR VËNRPVLiμj∂. A∏R∂V©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ |msμÙ∂R mx s÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¤Õ¡[μy ø]xmsˆμR∂Li≤T∂ @|qsLi’d¡˝ …”¡ZNP…fi©´sV AbPxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sÆ™s[N`P ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ |msμÙ∂R mx s÷˝¡ ™´sV◊d¡˝ ≠sÆ™s[N`P ZNP[ μR∂NRP‰©´sVLiμj∂. HNSxqs @˙gRiÆ©s[ªΩR ™´sV¤Õ¡˝ mx[ s÷˝¡ áORPQ ¯∏R∂V˘NRPV NSLi˙lgi£qs |msμÙ∂R mx s÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ …”¡ZNP…fi©´sV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©y A∏R∂V©´s AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μ∂R V. BxmsˆV≤R∂V BNRP NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠sÆ™s[N`PNRPV F°…‘¡ ¤Õ¡[NPR F°™´søR¡VË. ©y˘∏R∂V™y μR∂Vá HNSxqs Æ©s[ªΩR LS¤«¡[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T NTP LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`i …”¡ZNP…fi©´sV B¬ø¡[ËLi μR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩFyμj∂r°ÚLiμj∂. æªΩáLi gSfl· Dμ][˘gRiVá qx sLixmsn VLi Æ©s[ªΩR ™´sW≠sV≤T∂ ©yLS∏R∂Vfl·NRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[, ¤Õ¡NRPËLRiL˝iR

qx sLixmsn VLi Æ©s[ªΩR NRPºΩÚ Æ™sLiNRP»¡ry* ≠sVNTP ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡ZNP…fi B¬ø¡[Ë ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV NSLi˙lgi£qs mx sLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. ≠sμy˘LÛij xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV zms≤R∂™´sVLjiÚ LRi≠s, xmso©yı \ZNPÕÿ£tsQ, ZNP.≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, ™´sW©´s™´sªyLS∏∫∂V, ™´sWxqsLixms÷˝¡ $NSLiª`Ω, μR∂LRiV™´so FsÃ˝¡©´sı, ≠s˙NSLiª`Ω ªRΩμj∂ªRΩLRiVáNRPV æªΩLSxqs, NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV …”¡ZNP»˝¡©´sV ˙xmsºΩFyμj∂qx sVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ mz s≤R∂™´sVLjiÚ …”¡AlLi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. A∏R∂V©´sNRPV FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ @©´sıμj∂ BLiNS ≈¡LSLRiV NS¤Õ¡[μ∂R V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Àÿበqx sV™´sV©±s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ D©yıLRiV. LS«ÿLS™±sV∏R∂WμR∂™±s …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[Lij ÀÿÕ‹‰Li≤R∂ …”¡ZNP…fi©´sV AbPxqsVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms NRPW≤y DμR∂˘™´sV NSLRiVáNRPV …”¡ZNP»˝¡V B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R ™´sV™´soª][Liμj∂. BLiμR∂VN][qx sLi NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T «ÿ’¡ªy LRiWF~Liμj∂qx sVÚ©yıLRiV. J∏R∂VW HNSxqsÕ‹[¨s mx sáV™´soLRiV ≠sμy˘LÛij ©y∏R∂VNRPVáV ªy™´sVV r~LiªRΩLigS F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sV•¶¶ «¡©´s qx s™´sW«fi FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s ≠sμy˘LÛij HNSxqs Æ©s[ªΩR á©´sV F°…‘¡Õ‹[ ¨sáVxmsoªy™´sV¨s A FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sVLiμR∂NRPXxtsÒ Q ™´sWμj∂gRi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ ˙xmsn Li…fi (»¡£msn ) N]LiμR∂LRiV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV F°…‘¡NTP zqsμÙ∂R Li¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s™´sVáNRP‰ F°…‘¡NTP ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©y μj∂÷d¡£ms À≥¡œ V™´s©´sgjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¤Õ¡[μy ™´sLRiLigRiÕfi @|qsLi’d¡˝ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP qz sμÙ∂R Li @™´soªRΩV©yıLRiV. AL`iFsÕfi≤T∂ª][ NSLi˙lgi£qs F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS C @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRPVμR∂LRi™´søR¡VË. Æ™sVVªyÚ¨sNTP mx sáV™´soLRiV ≠sμy˘LÛij ©y∏R∂VNRPáV LSNRPª][ N]ªRΩÚ ªRΩLRiLi LS«¡NUP∏R∂V LRiLigRi ˙xmsÆ™s[aPR Li ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ª][Liμj∂. q{ s™´sWLi˙μR∂Õ‹[ NRPW≤y DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı mx sáV™´soLRiV ’¡¤«¡zms, NTPLRifl„fi lLi≤Ô∂T FyLÌik á μy*LS LS«¡NUP∏R∂V @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NTPu°L`i ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.

Á|ü»\ >∑T+&Ó #·|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*dæq »>∑HéqT Äos¡«~+#·+&ç y˚+|ü˝…¢ s√&éc˛˝À yÓ’mdt $»j·TeTà

ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 1 (ôd’ÿq÷´dt)' á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ~e+>∑‘· H˚‘· &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ì 30 dü+e‘·‡sê\T Ä<ä]+#ês¡T...eTVü‰H˚‘· eTs¡D≤q+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt˝À ÇeT&É˝Òø£ ãj·T≥≈£î e#êÃ+...yÓ’mdt e\¢ \_›bı+~q H˚‘·\T y˚T+ ø£cÕº˝À¢ ñHêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ø±˙ Á|ü»\≈£î e÷≈£î n+&É>± ì*#ês¡T. 85 y˚\ yÓTC≤غ‘√ qqTï, ◊<äTqïs¡ \ø£å\ z≥¢ yÓTC≤غ‘√ »>∑HéqT ¬>*|æ+#ês¡T. Hê >=+‘·T˝À ÁbÕD+ ñqï+‘· es¡≈£î MTs¡T #·÷|æq Ä<äs¡DqT eT]∫b˛ïñ nì yÓ’mkÕ‡sYd”|”

®©s[²R¶V ª«sLRi gRiÍÞÍÜ[ ÉÓÁ²T¶zms úxmsÇØgRiLê ©«s eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ &Ûû n+fÒ &Ûû

™´sLRiLigRiÕfi,G˙zmsÕfi1 (ôd’ÿq÷´dt): ≈¡™´sV¯Li, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ªRΩLRi™yªRΩ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. DªRΩÚLRi æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sVV≈¡˘ ZNP[Li˙μR ∂ \ Æ ™ sV©´ s ™´ s LR i LigR i ÕfiÕ‹[ æ ª ΩáVgR i VÆ μ ∂[ a R P Li FyLÌ k i  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙xms«ÿ gRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı C xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS BxmsˆV≤R∂V ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ |ms…ÌÿLRiV. μk∂¨sNTP A FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡NTP @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\Æ≤∂©´s ’d¡{qs Æ©s[ªRΩ AL`i. NRPXxtÒsQ∏R∂V˘, æªΩáLigSfl· Fs¨sıNR P á NR P ≠sV…‘ ¡ @μ≥ R ∂ ˘Q O R P V≤R ∂ V FsÕfi. LR i ™´ s Vfl·, NR P ¨d s *©´ s L`i Æ ™ sWªR Ω V‰x m s÷˝ ¡ ©´ s Lj i =Lix § ¶¶¶ßáV ªR Ω μj ∂ ªR Ω LR i VáV •¶¶¶«¡LR i V NS©´sV©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[¨s x§¶¶¶∏R∂V˙gki™yøyLji \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ C xqsÀ≥œ¡ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. μk∂¨s ªRΩLS*ªRΩ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩá ≠sxqsÚQXªRΩ rÙyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. C xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ™´ s Vμ≥ y ˘x § ¶¶¶ıLi 3 gR i Li»¡Ã¡NR P V x § ¶¶¶©´ s ¯N]Li≤R ∂ ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V x§¶¶¶LjiªRΩ x§¶‹[»¡Õfi ™´sμÙR∂ —¡Õ˝ÿ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV A∏R∂V©´sNRPV ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªyLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4gRiLi»¡Ã¡NRPV NSNRPºdΩ∏R∂V x§¶¶¶LjiªRΩ x§¶‹[»¡Õfi ©´sVLi≤T∂ LS˘÷d¡gS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji NS¤Õ¡[—¡ |qsLi»¡L`i, GNRPbPá FyLRiV‰ ≠dsVμR∂VgS x§¶¶¶∏R∂V˙gki™yøyLji }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5gRiLi.NRPV x§¶¶¶∏R∂V˙gki™yøyLji }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljilgi[ '˙xms«ÿgRiLÍRi©´s' x q sÀ≥ œ ¡ Õ‹[ øR ¡ Li˙μR ∂ Àÿ ¡V©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ˙x m sx q sLigj i ryÚ L R i V. LS˙ºΩ 7.30gRiLi.NRPV ©´sLiμR∂©´s gSlLÔi©±s=Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ FyLÌki ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. Bμj ∂ Õÿ™´ s oLi¤ … ¡[ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨ s FsÕfi’d ¡ ©´ s gR i L`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ’d¡¤«¡[{msNTP B™Ø*μÙR∂¨s rÛy¨sNRP …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ Fs{qs* NRPXxtÒsQ˙xmsryμ`∂ N][LSLRiV. F~ªRΩVÚÕ‹[ FsÕfi’d ¡ ©´ s gR i L`i rÛ y ©y¨sı ’d ¡ ¤ « ¡[ { m sNT P ZNP[ … ÿLiVVx q sVÚ © yıLR i Æ © s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs NRPXxtÒsQ˙xmsryμ`∂ FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡aSLRiV. FsÕfi’d¡ ©´sgRiL`iÕ‹[ …‘¡≤U∂{msNTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s NS˘≤R∂L`i DLiμR∂©yıLRiV. C xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 8 NSL]ˆlLi[»¡L˝RiÕ‹[ 7 …‘¡≤U∂{ms lgiáVøR¡VNRPVLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki¨s ©´s™´sVV¯NRPV¨s D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

qøÏ© H√≥‘¢ √ z≥s¡≈¢ î£ <ä>±! H˚‘\· ≈£î XÊ|üHêsêú\T

ø£&É|ü ø±s=ŒπswüHé, |ü⁄*yÓ+<äT\, mÁs¡>∑T+≥¢˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” Vü≤yê yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, Ábı<äT›≥÷s¡T ã<˚«\T˝À {°&û|” CÀs¡T »eTà\eT&ÉT>∑T, sêj·T#√{Ï\˝À qTyê« H˚Hê n+≥Tqï Çs¡T bÕغ\T

ø£&|É ,ü @Á|æ˝Ÿ 1 (ôdÿ’ q÷´dt)' >∑‘· Ä~yês¡+ »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛˝…q’ z≥¢ düs¡[ì ã{Ϻ õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq ø£&É|ü ø±s=ŒπswüH˝é À yÓm’ kÕ‡sY d”|,” yêDÏ»´ øπ +Á<ä+ Ábı<äT≥› ÷s¡T eTTì‡bÕ*{°˝À {°&|û ” CÀs¡T ø£ì|æk˛Ô+~. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± uÛ≤Ø>± z{Ï+>¥ qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ b˛s¡T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± e÷]q≥T¢ düŒwüeº Te⁄‘√+~. sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \ n+#·Hê Á|üø±s¡+ ø£&|É ü ø±s=ŒπswüH,é |ü⁄*yÓ+<äT\, mÁs¡>T∑ +≥¢ eTTì‡bÕ*{°˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|”≈£î $»j·Teø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, ã<˚«\T, Ábı<äT≥› ÷s¡T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚e+ bÕغ CÀs¡T>± ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. sêj·T#√{Ï, »eTà\eT&ÉT>∑T\˝À e÷Á‘·+ yÓm’ kÕ‡sY d”|,” {°&|û \” T qTyê« H˚Hê

nqï≥T¢>± |ü]dæ‹ú ø£ì|æk˛Ô+~. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ eTs¡D+Ï #˚ es¡≈î£ yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T, mÁs¡>T∑ +≥¢ (ø=‘·Ô eTTì‡bÕ*{°\T)$TqVü‰ ø£&É|ü ø±s=ŒπswüHé‘√bÕ≥T $T–*q eTTì‡bÕ*{°\˙ï ø±+Á¬>dt ø±‘ê˝ÀH˚ »eT ne⁄‘·÷ edüTÔHêïsTT. yÓ’mdt eTs¡D≤q+s¡‘+· düMTø£sD¡ \T e÷sêsTT. yÓm’ dt ‘·qj·TT&ÉT »>∑Hé ø=‘·>Ô ± yÓm’ kÕ‡sY d”|” kÕú|æ+∫q|üŒ{Ïø° n|üŒ{Ï es¡≈£î yÓm’ dt‘√ ñqï yês¡+‘ê ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñ+&çb˛j·÷s¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt H˚‘\· T, eTTK´+>± d”ìj·Ts¡T¢ {°&|û ˝” À #˚]b˛j·÷s¡T. ‘·\|ü+&çq H˚‘\· n+&É \_Û+#·&+É ‘√ yÓm’ dt Vü≤j·÷+˝À ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À #˚]q Ábı<äT≥› ÷s¡T, yÓTÆ<äT≈£Ls¡T, ã<˚«\T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ Á|üdTü ‘Ô +· {°&|û ” |ü≥Tº <=]øÏ+~. ø£&|É ˝ü À {°&|û ø” Ï ã\yÓTqÆ H˚‘\· Tqï|üŒ{Ïø° me]øÏ yês¡T j·TeTTHêrπs nqï #·+<ä+>± e´eVü‰]+#·&É+‘√ |ü≥Tº <=s¡ø£˝Ò<äT. Ç{°e\ {°&û|”˝ÀøÏ nÁ>∑H˚‘·\T e\dü e∫ÃHê yê] s¡|üuÛ≤e+ ø±s=ŒπswüHé mìïø£\ô|’ ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . yês¡T ø£&|É ü |ü]dæú‹ì eTT+<äT>±H˚ }Væ≤+#·T≈£îì mìïø£˝À¢ n+{° n+≥q≥T¢>± e´eVü‰]+#ês¡T. ã<˚«\T, Ábı<äT≥› ÷s¡T,

>ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T yÓdt $»j·TeTà ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î&ÉT ìeTàø±j·T\ <äsê“sY Ç+{Ï düMT|ü+˝À ñqï yÓ’mdt $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚XÊs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ÄyÓT y˚+|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ Hê\T>∑Ts√&É¢ ≈£L&É*˝À Á|ü»\qT<˚›•+∫ ñ<˚«>∑+>± e÷{≤¢&Üs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î yÓ’mdt yês¡düT&ÉT Á|ü»\‘√H˚ ñHêï&ÉHêïs¡T. Á|ü»\ >∑T+&Ó#·|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*dæq eT+∫ Hêj·T≈£î&ÉT »>∑Héu≤ãT nHêïs¡T. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À dü«s¡íj·TT>±ìï #·÷dæq »q+ n+‘·≈£îeTj·TT+<äT n<˚ Á|ü»\T ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ #·+Á<äu≤ãT Nø£{Ï j·TT>±ìï #·÷XÊs¡T. y˚+|ü˝…¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” eT+&É\ ø£˙«qsY #·+Á<ä zãT˝Ÿ¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY d”|” C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú wü;“sY n©, m+|”|” nuÛÑ´]ú s¡$≈£îe÷sY¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sYd”|” e÷J ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´\T kÕ<äø˘e©, yÓ’mkÕ‡sY d”|” m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆ<äT≈£Ls¡T\T yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ ø£+#·Tø√≥˝…q’ |üŒ{Ïø° e\dü H˚‘\· ‘√ {°&|û ” nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î ø£*dæ e∫Ã+~. sêj·T#√{Ï yÓm’ kÕ‡sY d”|ø” Ï ø£+#·Tø√≥ nsTTHê nø£ÿ&É e\dü H˚‘\· ‘√ qTyê«, H˚Hê nH˚ |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. »eTà\eT&ÉT>∑T˝À {°&û|” nôd+;¢ nuÛ´Ñ ]ú |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ kÕqTuÛ÷Ñ ‹ ñ+&É&+É ‘√ <ëì Á|üu≤Û e+ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ô|’ |ü&ç+~. Çø£ yÓ’mdt≈£î ø£+#·Tø√≥˝…q’ |ü⁄*yÓ+<äT\, mÁs¡>T∑ +≥¢ eTTì‡bÕ*{°˝À¢ yÓm’ kÕ‡sY d”|” nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î ‹s¡T>∑T˝Òì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä á mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sYd”|”øÏ ø£&É|ü, |ü⁄*yÓ+<äT\, mÁs¡>∑T+≥¢, {°&û|”øÏ yÓTÆ<ä≈£Ls¡T, ã<˚«\T, Ábı<äT›≥÷s¡T |ü⁄s¡bÕ\ø±\T nqT≈£L\+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ø£&|É ,ü @Á|æ˝Ÿ 1 (ôdÿ’ q÷´dt)' ˇø£ Á|üøÿ£ mìïø£\ ø£$TwüH,é eTs√Á|üøÿ£ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ z≥s¡q¢ T #Ó‘’ q· ´ |ü]#˚+<äT≈£î nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü HºÏ ê z≥s¡˝¢ À e÷s¡TŒ ô|<ä>› ± ø£ìŒ+#·ø£ z≥¢ ø√dü+ |ü+|æD° #˚dqæ qøÏ© H√≥¢‘√ nedü\ú T ‘·|Œü &É+ ˝Ò<Tä . z≥s¡≈¢ î£ s¡V≤ü dü´+>± H˚‘\· T s¡÷. 500 qT+∫ s¡÷. 1000 |ü+|æD° #˚dqæ H√≥¢˝À ndü\T H√≥¢‘√bÕ≥T qøÏ© H√≥¢qT ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚XÊs¡T. 2005≈£î eTT+<äT eTTÁ~+∫q s¡÷. 500 H√≥¢ Á|üdTü ‘Ô +· #·˝≤eTDÏ nj˚T´ H√≥¢≈î£ e´‘ê´kÕ\T ñ+&É&+É ‘√ @~ qøÏ©, @~ ndü\H˚~ >∑T]Ô+#·˝øÒ £ b˛‘·THêïs¡T. $$<Ûä bÕغ\ H˚‘\· T õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± b˛{≤b˛{°>± ndü\T H√≥¢‘√ qøÏ© H√≥T¢ ø£*|æ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. mìïø£\ b˛*+>¥ Vü≤&Üe⁄&ç˝À H√≥T¢ rdüT≈£îqï z≥s¡T¢ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï+‘· es¡≈î£ yê{Ïì uÛÁÑ <ä|sü T¡ #·T ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ Çfi¯≈¢ î£ e∫Ãq H√≥¢‘√ ãC≤s¡Tø¬ [¢q yês¡+ <ä]˝À #ê˝≤eT+~ n$ #Ó\ø¢ £ Ç+{ÏeTTK+ |ü{≤ºsT¡ . ã≥º\ <äTø± D≤\T, øÏsêD≤ <äTø±D≤\T, Áu≤+B cÕ|ü⁄\˝À á H√≥¢˙ï yÓq≈£îÿ Çe«&É+‘√bÕ≥T qøÏ© H√≥¢ #·˝≤eTDÏô|’ øπ düT\T ô|&É‘êeTì yê´bÕs¡T\T u…~]+#·&+É ‘√ yê] ø±fi¯y¢ fi˚ ≤¢ |ü&ç ãj·T≥|ü&ܶsT¡ . Çfi¯¢ e<ä› ≈£Ls=Ãì H˚‘\· qT XÊ|üHêsêú\qT ô|≥º&+É ‘√ bÕ≥T z≥T neTTà≈£î+fÒ n>∑#ê≥T¢ ‘·|Œü eì jÓ÷#·q˝À |ü&ܶsT¡ .

3©´s ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ ¡XLiμR∂Li LSNRP NRP≤R∂mx s,G˙zmsÕfi1(ôdÿ’ q÷´dt): qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtsÒ Q CÆ©sá 3©´s NRP≤R∂mx sNRPV LS©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s @’≥¡™´sW©´s qx sLixmsn VLi —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V m{ sLRi∏R∂V˘, …”¡≤T∂mz s LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘¨sLS*x§¶ ¶NPR NSLRi˘μR∂Lji+ g][™s´ LÙiR ©±slLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. '¤Õ¡¤«¡Li≤`∂' ¿¡˙ªRΩ ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´sLi qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V μR∂LRi+NRPV≤R∂V À‹[∏∂R VFy…”¡ $©´sV ≠s¬ø¡[Ëqx sVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠dsLjiμÙR∂Lji NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ 2010Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s 'zqsLix§¶¶¶' ¿¡˙ªRΩLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩÆ\™sV©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ™yLRiV gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. A Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ |msμÙ∂R μR∂LÊS©´sV qx sLiμR∂Lji+LiøyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠dsLjiμÙ∂R Lji Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ '¤Õ¡¤«¡Li≤`∂' À≥ÿLki ≠s«¡∏R∂W¨sı ryμ≥∂j Li¿¡©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS |msμÙ∂R μR∂LÊSÕ‹[ ˙FyLÛiR ©´sáV ¬ø¡[ryÚLiR ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¿¡˙ªRΩLi ˙xmsμR∂Lji+Li¬ø¡[ LRi≠s ¿¡˙ªRΩ ™´sVLiμj∂LS¨sı qx sLiμR∂Lji+ryÚLiR ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ A∏R∂V©´s @x§¶‹’[ ¡Õÿ¨sNTP Æ™sŒœ¡ªyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Àÿá∏R∂V˘ ≠s≠sμ≥∂R —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ »¡WL˝][ D©yıLRiV.

#·≥º |üÁø±s¡+ »s¡>∑ì sêwüºÁ $uÛÑ»q≈£î uÒÁø˘ |ü&ÉT‘·T+~ ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 1(ôd’ÿq÷´dt) ' Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T #·≥º Á|üø±s¡+ »s¡>∑˝Ò<äH˚ $wüj·T+ j·÷e‘Y ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü e÷{≤¢&˚ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qì C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.‘·T\dæ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ düMTbÕq>∑\ \øÏåà ≥esY‡ m<äTs¡T>± q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷ìï ‘·T\dæ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. md”‡ eØZø£s¡D

>∑‘·+˝À Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T neT\T »]–+<äì á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘·<äT|ü] Ä $wüj·T+˝À düTÁ|”+ ø√s¡Tº CÀø£´+ #˚düT≈£îì md”‡ eØZø£s¡DqT s¡<äT› #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü n<˚˝≤>± s¡<äT› ø±ã&ç Ä–b˛ee&É+ ø£&É÷Ä U≤j·TeTHêï s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº+ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqï düeTj·T+˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêÁwüº eTTK´eT Á+‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ‘·<ë«sê ‘·H˚+{À ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î nìï bÕغ\T

düyÓTÆø£´ eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»q Á<√VüQ\T #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ s¡ø£Ô+˝À Á|üeVæ≤k˛Ô+~ düyÓTÆø£´ s¡ø£Ô+ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ‘·T\dæ¬s&ç¶ n+^ø£]+∫qy˚ nHêïs¡T. rsê $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïø£ yÓqøÏÿ‘·>±Zj·THêïs¡T. eTTK´+>± düyÓTÆø£´ eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»q≈£î ˇ&ç>∑{Ϻq Á<√VüQ\T yÓ’mdt »>∑Hé, #·+Á<äu≤ãT nì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>± D≤\T @ Ø‹>± qwüºb˛‘êjÓ÷ $&ÉeT]∫ ˝…ø£ÿ\‘√düVü‰ #Ó|æŒq ndü\T dædü˝…’q dü|üyÓTÆø£´yê~ øÏs¡DY

≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. Äj·Tq˝À Á|üeVæ≤k˛ +~. d”e÷+ Á<ä s¡ø£ÔeTHêïs¡T.‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡>∑qTqï <äècÕº´ d”e÷+Á<Û˚qT dæ+>∑|üPsY #˚kÕÔeT+≥÷ ˇø±j·Tq, |ü⁄+>∑q÷s¡T #˚kÕÔq+≥÷ eTs√ø±j·Tq Á|ü»\qT yÓ÷dü|üP]‘· yê>±›Hê\‘√ eT‘·T\T b˛>=≥Tº‘·THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ ø√dü+ n≥T

#·+Á<äu≤ãT, Ç≥T »>∑Hé m>∑ã&ÉT‘·THêï sêÁwüº Á|ü»\ ÁX‚j˚Tùd‡ <Û˚´j·T+>± eTTK´eT+Á‹ ≈£îØÃì ôd’‘·+ e~˝Òdæq Hêj·T≈£î&ÉT øÏs¡DY nì ø=ìj·÷&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ ˇø£ÿ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e\¢H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ nuÛÑ´s¡TÔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ïπø

õ˝≤¢˝Àì ø£&É|ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú>± dæ+>±¬s&ç¶ ÁosêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ì Á|üø£{Ï+#êeTì, ‘·«s¡˝À õ˝≤¢˝Àì $T>∑‘ê XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À +\ ‘·eT bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|ü»\T ¬>*|ü+#·>∑\s¡H˚ $XÊ«kÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ø£&É|ü XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú>± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï dæ+>±¬s&ç¶ ÁosêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·T+<äì πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫q yÓ+≥H˚ õ˝≤¢˝À ñ<ä´e÷ìï ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&˚˝≤ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î |üPqT≈£îqï yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï e´øÏÔì ‘êH˚qHêïs¡T.

ø±>± ‘êqT #˚dæq ñ<ä´e÷ìï ùde\qT >∑T]Ô+∫q øÏs¡DY≈£îe÷ sY¬s&ç¶ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q ø£&É|ü qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ ø£è‘·»„‘·\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ Á|üeTTKT\T, yÓ’<äT´\T eT˝…¢e÷\ y˚DT>√bÕ˝ Ÿ¬s&ç¶, yês¡D≤dæ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ;s¡+ düTu≤“¬s&ç¶, @|” MôV≤#Y|”mdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶, _.qs¡dæ+Vü‰u≤ãT, ø√&É÷s¡T, ã<˚«\T, |ü⁄*yÓ+<äT\, sê»+ù|≥, »eTà\eT&ÉT>∑T, ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ ‘·~‘· ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T, n_e÷qT\T, eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T.


8

ãT<Ûäyês¡+ 02`04`2014

n|òæ&É${Ÿ˝À nìï U≤∞\qT uÛÑ]Ô #˚j·÷* n|ò&æ $É {Ÿ˝À »]π> bıs¡bÕ≥¢≈î£ ÄuÛ´Ñ s¡T˝ú <˚ |üP]Ô u≤<Û´ä ‘· : õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y @Á|æ˝Ÿ 1(ôdÿ’ q÷´ dt): bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À b˛{Ï #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ú T ‘·eT n|ò&æ $É {Ÿ˝À nìï n+XÊ\qT $es¡+>± bı+<äT|üs¡#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq kÕ<Ûës¡D mìïø£\ Hê$TH˚wqü ¢ Á|üÁøÏjT· ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï dü+<äs¡“¤+˝À eT+>∑fi¯yês¡+

Hê&ÉT nìï sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs“¡ +¤ >± ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 2 qT+&ç 9e ‘˚~ es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D, 10q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q, 12q ñ|üdü+Vü≤s¡D, 30q b˛*+>¥ e⁄+≥T+<äì $]+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T

Hê$TH˚wqü q¢ T ‘·q >∑~˝À, Hê>∑søY s£ ÷¡ ï ˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ Hê$TH˚wqü q¢ T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY >∑~˝À d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, nôd+;¢ Hê$TH˚wqü ≈¢ î£ dü+ã+~+∫ dü+ã+~Û‘· nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z øπ +Á<ä+˝Àì ‘·V≤ü dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+\˝Àì ‘·V≤ü dæ˝≤›sY >∑~˝À d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, eTVü≤ã÷uŸq>∑s—Y >∑<ë«\, Hêsêj·TD, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, eq|ü]Ô, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ Hê$TH˚wqü T¢ e÷Á‘·+ dü+ã+~Û‘· ÄsY&çz ø±sê´\j·÷˝À¢ d”«ø£]+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 5,8 ‘˚B\˝À Á|üuTÑÛ ‘·« ôd\e⁄ ~Hê\sTTq|üŒ{Ïø° Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì, 6e ‘˚~ n~yês¡+ nsTTq+<äTq Hê$TH˚wqü T¢ d”«ø£]+#·ã&Éeì ø£˝ø… sº£ Y düŒwü+º #˚XÊs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú T n|ò&æ $ç {Ÿ <ëK\T #˚ùd

Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT πøfi¯ófl‘·Tqï ø±s¡T CÀs¡T n#·Ã+ù|≥,@Á|æ˝Ÿ1(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\ |ü]~˝Àì uÀeTàHé|ü*¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ósêdü ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® >∑T«\u≤\sêCŸ »&é|æ{°dæ nuÛÑ´]ú d”eTs¡¢ eT<äTdü÷<äHé ¬s&ç¶,m+|æ{°dæ nuÛÑ´]ú ‘·]|ü‘·j·T´\T ñeTà&ç Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Á|ü#ês¡+˝Àu≤>∑+>± H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï q&ç|æ+∫q ‘Ósêdü bÕ]º nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\qT ø=sês¡T, Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{≤ ñeTà&ç Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢q÷,30q »]π> my˚Tà˝Ò´ mìïø£˝À¢q÷ ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ ‘Ósêdü nuÛÑ´\qT π>*|æùdÔH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›˝À,‘Ó\+>±D |ü⁄q:ìsêàD ‘Ósêπø kÕ<ä´ì dü+πøeT |ü<∏äø±\T ñ<√´>∑ $wüj·÷˝À¢ eTs√ø£] Áy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü dæ~+#·Tø√e#·Ãì Á|ü»\≈£î $qï$+#ês¡T.‘Ó\+>±D Ç#êÃeTì

#Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Áπ>dt bÕ]º,‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï q&ç|æ+∫ ,¬ødæÄsY Be\¢ ø±+Áπ>dt B–sêø£ ‘·|üŒ˝Ò<äì ñ<ä´eT ñÁ<äT‘êìï #·÷dæq ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT>√|üŒ>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì ø±+Áπ>dt z≥T y˚ùdÔ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ô|’ &ç*¢ô|‘·Ôq+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T uÛ≤ìdü>± Áã‘·ø±*‡ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚ùdÔ eTq ‘Ó\+>±D ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± r]Ã~<äT›≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äeì H˚‘·\T Á>±eT ÿs¡>±e÷q Ç+{Ï+{≤ Á|ü#êsêìï ìs¡+«Væ≤düTÔ <ä÷düTπøfi¯fl‘·THêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT düT<äs¡ÙHé, q]‡+Vü≤à>ö&é, #·+Á<äyÓTTVü≤Hé, nq+<é, s¡|òüTTsê+, lqT,s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± l»j·THêeT y˚&ÉTø£\T >∑<ë«\, @Á|æ˝Ÿ1(ôd’ÿq÷´dt): l»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ |üs¡«~q+ dü+<äs¡“+>± >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝Àì |ü\T <˚yê\j·÷\˝À uÛÑ≈£îÔ\T Vü‰»¬s’ $X‚wü|ü⁄»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑<ë«\ eTTì‡|ü˝Ÿyês¡T¶\≈£î b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ‘êeTT ¬>*kÕÔeTì uÛ≤$düTÔ Äj·÷ yês¡T¶ düuÛÑT´\T <˚yê\j·÷\˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ns¡Ãq\T #˚XÊs¡T. ø±+Á¬ > dt , {Ï Ä sY m dt , {Ï & ç | æ , _C… | æ , Ç+&ç ô |+&Ó + {Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ |òü*‘ê\T 2q Á|üø£{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ yê]˝À f…q¸Hé yÓ÷<ä˝…’+~. mes¡T z&É‘ês√ mes¡T ¬>\TkÕÔs√ ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì l#ÓqïπøX¯e kÕ«$T, sê|ò ü T y˚ + Á<ä k Õ«$T, kÕsTTu≤ã, e÷s¡ ÿ +&˚ j · T <˚yê\j·÷\˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] ø√‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ s√Eq ñ>±~ |ü # · à &ç Äs¡ – +#ês¡ T . <˚ y ê\j· T +˝À ñ>±~ ø√‘· Ô dü+e‘·‡s¡+˝À |ü+&ç‘·T\T |ü+#ê+>∑ÁX¯eD+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚yê\j·T+ dü+<ä]Ù+∫q e÷õ eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD.. eT\› ø £ ˝ Ÿ dü « j· T +uÛ Ñ ÷ l\øÏ å à yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ kÕ«$T <˚yê\j·÷ìï ñ>±~ |üs¡«~q+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì e÷õ eT+Á‹ &ç ¬ ø ns¡ T D dü + <ä ] Ù+∫ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e#˚à mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì ÄyÓT ÁbÕ]ú+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغ øÏ zfÒdæ ¬>*|æ+#·+&ç

m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]Δ

|ü\ÿ|ü*¢, ø±+¬>Ádt bÕغ

kÕúsTT˝À ù|s=ÿHêï\ì, #˚‹ Áyê‘· <ë«sê ˝Ò<ë f…|Æ +æ >¥ <ë«sê »]π> ‘·|ü \≈£î nuÛ´Ñ ]ú<˚ |üP]Ô u≤<Û´ä ‘· nìï ‘Ó*bÕs¡T. ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î s¡d”<äT bòÕs¡yéT\qT n+<ä#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú T kÕúìø£ ÄdüT˝Ô Ò ø±≈£î+&Ü $<˚XÊ\˝À e⁄qï ÄdüT\Ô $esê\T ≈£L&Ü ‘Ó\bÕ\ì, ‘·|ü &ÉT düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú T nqs¡Ω‘≈· î£ >∑Ts¡jT˚ ´ Á|üe÷<ä+ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n|ò&æ $É {Ÿ ì+ù| Áø£eT+˝À nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î @yÓq’ dü+<˚Vü‰\T eùdÔ rs¡Ã&ÜìøÏ ôV≤˝ŸŒ&Ódÿt qT @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú Ks¡Tà s¡÷.20y˚\≈£î $T+∫ e⁄+fÒ #Ó≈£îÿ <ë«sê C≤Ø #˚j÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú Ks¡TÃqT |ü]o*+#·&ÜìøÏ e´j·T |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì, yê]øÏ

}|ü+<äT≈£îqï mìïø£\ |üÁ#ês¡+ n#·Ã+ù|≥,@Á|æ˝Ÿ1(ôd’ÿq÷´dt): m+|æ{°dæ, »&é|æ{Ïdæ @ìïø£\ b˛*+>¥ ‘˚~ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T +&É≥+‘√ Á|ü<ëq bÕ]º˝…’q ø±+Áπ>dt,‘Ó<˚bÕ.‘Ósêdü\ H˚‘·\T ‘·eT ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ π>\T|ü⁄ø√dü+ sêÁ‹+uÛÑefi¯ófl Á>±e÷ Á>±e÷q ‘·eT Á|ü#êsêìï ôVA¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T.ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ s√Eq nuÛÑ´s¡Tú\TÁ>±e÷\≈£î y˚[fl Á|ü»\≈£î »j·T HêeT dü+e+‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ‘·eTqT ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡T <˚e⁄fi¯flqT y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. $$<ä bÕ]º\ @ìïø£\ Á|ü#ês¡‘√ Á>±e÷˝À¢ dü+<ä&ç HÓ\ø√+~.ˇø£] ‘·s¡Tyê‘· eTs√ bÕ]º Hêj·T≈£î\T sêe&É+‘√ H˚‘·\T #Óù|Œ,Ç#˚à yê>±›Hê\qT ÁX¯<ä›>± $+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç#êÃeTì ˇø£s¡T.ø±<äT ‘Ó\+>±D≈£î ‘·eTT<ä´eT |òü*‘·+>± e∫Ã+<äì eTs√ø£s¡T,ø±<äT ‘Ó\+>±D kÕqT≈£L\eTì yÓTT<ä≥ ˝ÒK πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK sêdæ+~ ‘êy˚Tqì ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› ‘·eT e\¢H˚ kÕ<ä´eTì #ÓãT‘·÷ Á|ü»˝À¢ Á|ü#êsêìï CÀs¡T>± ø√qkÕ–düTÔHêïs¡T.sêuÀjÓ÷ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ z≥s¡T <˚e⁄fi¯flqT Á|üqï+ #ÓdüT≈£îH˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #ÓdüT≈£î+≥THêïs¡T.

Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ 1(ôdÿ’ q÷´dt): Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ø√dü+ ÄVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚dqæ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú qT n‘·´~ø£ yÓTC≤غ‘√ >¬ *|æ+#ê\ì ø±+Á¬>dt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T düTu≤“¬s&ç¶ nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ 60dü+ˆˆsê\

ø£fi¯ H˚sy¡ ]˚ +<äì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT >∑T]Ô+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø{£ +Ï ∫+<äì ÄyÓT≈£î ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Á|üø£{Ï+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\˝À n‘·´~ø£ yÓTC≤غ‘√ >¬ *|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. >∑‘+· ˝À bÕ*+∫q @ bÕ\≈£î\T eT\›ø˝£ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ1(ôdÿ’ q÷´dt): eT\›ø˝£ Ÿ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À Çs¡T ≈£L&Ü bÕ\eT÷s¡T bÕغ\ Hêj·Tø≈£î\T ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\ú >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ $Ádü‘Ô · Á|ü#ês¡+ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ

n_Ûeè~Û›ì #·÷dæ z≥T y˚j·T+&ç

kÕ–düTHÔ êïs¡T. {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T qTyê« H˚Hê nH˚ Ø‹˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚dTü Ô e+– e+– <ä+&Ü\T |ü&‘Ó T· Hêïs¡T. ø±s¡T >∑Ts¡T≈Ô î£ z≥T y˚j÷· \ì, Vü≤dü+Ô >∑Ts¡T≈Ô î£ z≥T y˚j÷· \ì nuÛ´Ñ s¡T\ú T eTTeTàs¡ Á|ü#êsê\T #·d˚ Tü ≈£î+≥THêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷\˝À m+|æ{dÏ æ nuÛ´Ñ s¡T\ú T s¡+>∑+˝À ì*∫ Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. m+&ÉqT ôd’‘·+ ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü ñ<äjT· +, kÕj·T+Á‘·+ Çfi¯≈¢ î£ eT÷&Ée kÕ] Çfi¯≈¢ î£ yÓ[z¢ ≥¢qT nuÛ´Ñ ]údTü HÔ êïs¡T. >∑‘· s¬ +&ÉTs√E\ ÁøÏ‘+· ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ qü e÷õ eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD ˙*|ü*,¢ >±s¡b¢ Õ&ÉT, $sƒ˝¡ ≤|ü⁄s¡+, eT˝…+¢ <√&ç,¶ eT\›ø˝£ Ÿ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–+#ês¡T. ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æ+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. Ç~es¡≈î£ #˚dqæ n_Ûeè~Û› |üqT\T #·÷dæ ‘·eT≈£î z≥T y˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ã+~ y˚Ty˚Tqì Ç+<äT≈£î z≥T y˚j÷· \ì ÄyÓT ø√sês¡T.

{Ï&ç|æøÏ zfÒdæ ¬>*|æ+#·+&ç eT+&É\+ n_Ûeè~›ø√dü+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δ>± b˛{Ï#˚düTÔHêïqT. {Ï&ç|æøÏ zfÒdæ ¬>*|æ+#·+&ç

u≤˝Ÿsê+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]Δ

\øå±à|ü⁄s¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ

s¡÷.15000 md”‡, md”\º ≈£î s¡÷.7,500 &çbÕõ{Ÿ>± mìïø£\ dü+|òüT+ ìs¡sí TT+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”º nuÛÑ´s¡Tú\T K∫Ñ·+>± ‘·eT ≈£î\ <äèMø£s¡D |üÁ‘êìï ‘·|üŒìdü]>± »‘·#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ md”Œ.Hêπ>+Á<ä≈î£ e÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ b˛*+>¥qT düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q≥T¢>±H˚ »&ûŒ{Ïdæ, kÕ<Ûës¡D mìïø£\ ìsê«Vü≤D≈£î ≈£L&Ü n<˚$<Û+ä >± düV≤ü ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. kÕúìø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚ düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<äT>±H˚ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì, n˝≤π> yêVü≤Hê\T, yÓT≈Æ î£ \T, Ç‘·s¡ nqTeT‘·T\ìï eTT+<äT>±H˚ rdüT≈£î+fÒ Çã“+<äT\T+&Éeì BìøÏ n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q dü‘÷· sÔ sY êeTT\T>ö&é, s¡+>±sêe⁄, _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q Hê>∑Tsêe⁄HêyÓ÷õ, s¡‘·+>¥bÕ+&ÉT¬s&ç¶, dæ|æm+ ‘·s¡|òü⁄q øÏ˝…¢>√bÕ˝Ÿ, ≈£îs¡TeT÷]Ô, {°ÄsYmdt ‘·s|¡ ⁄üò q u…ø¬ ÿ+»Hês¡H› ,é düTs¬ +<äss¬Y &ç,¶ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ‘·s|¡ ⁄üò q »j·TÁo ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Áπ>dt˝À #Ó]q ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n#·Ã+ù|≥,@Á|æ˝Ÿ1(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\ |ü]~˝Àì n~|üPsY Á>±eT+˝Àì ‘Ó<˚bÕ≈£î #Ó+~q 2e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú e\TyêsTT yÓ+ø£≥j·T´‘√ bÕ≥T lìyêdüT\T,>√|æ ‹s¡|ü‘·j·T´,lqT, ìs¡+»Hé,u≤ãT,u≤˝ŸHê] yÓ+ø£≥j·T´\‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ 20eT+~ ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷J m+|æ|æ sêeTHê<∏ä+ düeTø£å+˝À ø±+Áπ>dt˝À #Ósês¡T.á dü+<äs¡“+>± m+|æ|æ sêeTHê<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT Á>±e÷˝À¢ s√E s√E≈£î ø±+Áπ>dt |ü≥¢ n<äs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø±+Áπ>dt Ç∫Ãq+<äT≈£î k˛ìj·÷ ãTD+ rs¡TÃø√yê\ì ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› ˇø£ÿ ø±+Áπ>dtπø kÕ<ä´eTì, ÁbÕrj·T bÕ]º\≈£î ˇ≥T y˚ùdÔ ˇ≥T eè<ë ne⁄‘·T+<äì Á|ü»\T ‘Ó\TdüT≈£îì Ç‘·s¡ bÕ]º\ qT+∫

ø±+Áπ>˝ÀøÏ uÛ≤]>± e\dü\T>± e∫à #Ós¡T‘·THêïs¡ì,kÕúìø£ mìïø£\‘√ bÕ≥T my˚Tà˝Ò´ mìïø£˝À¢ ≈£L&É ø±+Áπ>dt bÕ]ºøÏ z≥T y˚dæ ø±+Áπ>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\ ø±+Áπ>dt bÕ]º n<ä´≈£åî&ÉT |ü\ÿ|ü*¢ >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T ø±+Áπ>dt bÕ]ºøÏ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\+>±D sêh+ msêŒ&ܶø£ ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~›ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì n~ ø±+Áπ>dt e\¢H˚ ne⁄‘·T+<äì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡ì ø±+Áπ>dt z≥T n_Ûeè~›øÏ Hê+~ nì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±3+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T ø£|æ\yêsTT XËKsY,sêeTT\T >ö&é,\ø£åàDY,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òøü sÏ \Y Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘ê+

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·+&ç

eT+&É\ n_Ûeè~› ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘êqì m+|æ{Ïdæ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ n&ÉbÕ\ –]» (uÛÑs¡Ô >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶) ¬>*|æùdÔ kÕÔs¡ì Ä•dü÷Ô ...

n&Éø±+Á¬b>Õ\dt bÕغ –]»

düeTj·T+˝À nìï ø±\yéT\qT uÛ]Ñ Ô #˚jT· j·÷\ì, nuÛ´Ñ s¡T\ú n|ò&æ $É {Ÿ\qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ≈£îå D+>± ‘·ìF #˚j÷· \ì, U≤∞ ø±\yéT\T e⁄qï≥¢sTT‘˚ nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î >∑T]Ô #˚j÷· *‡q uÛ≤<Û´ä ‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ô|’ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´]ú U≤∞\T uÛÑØÔ #˚j·Tø£b˛‘˚ HêeTH˚H˚wüHé |üÁ‘ê\ |ü]o\q düeTj·T+˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ #˚‘· ‹s¡dÿü ]+#·ã&É‘êj·Tì düŒwü+º #˚XÊs¡T. ôd≈£L´]{° &çbÕõ{ŸqT Hê$TH˚wHü é y˚jT· &ÜìøÏ eTT+<äT ˝Ò<ë Hê$TH˚wHü é #˚ùd≥|ü&ÉT &çbÕõ{Ÿ #˚dæ e⁄+&Ü\ì, n|òæ&É${ŸqT Äs√« ø±sê´\j·T+˝Àq÷, nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝ÀqT e⁄+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n|ò&æ $É {Ÿ\T n&ç–q yês¡+<ä]øÏ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ ]ú ∫s¡THêe÷qT |üP]Ô

düV‰ü j·T+>± ndæôd+º {Ÿ düV‰ü j·T e´j·T |ü]o\≈£î\qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú Ks¡TÃ\ $esê\≈£î ø=‘·Ô u≤´+≈£î nøö+{Ÿ rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘·s|¡ ⁄üò q Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚ ôd\Á_{Ï\T, bÕغ Á|üeTTKT\T, C≤rj·T, sêÁwüº Hêj·T≈£î\ ôw&ÉT´˝ŸqT 7 s√E\ eTT+<äT>±H˚ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. Hê$TH˚wüq¢ dü+<äs¡“¤+>± ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ eT÷&ÉT yêVü≤Hê\≈£î e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ e⁄+≥T+<äì, nuÛÑ´]ú‘√ bÕ≥T Hê\T>∑T]øÏ e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ e⁄+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ 100 MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À|ü⁄ m≥Te+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. á$m+\≈£î dü+ã+~+∫ õ˝≤¢≈£î n<äq+>± 5000 u≤´˝…{Ÿ j·T÷ì≥T¢ edüTÔHêïj·Tì, sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛTä \ düeTø£+å ˝À sê´+&ÉyTÓ CÆ wÒ Hü é Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ≈î£ b˛{Ï #˚ùd kÕ<Ûës¡D nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î s¡÷.25y˚\T, md”‡, md”º nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î, s¡÷.12,500\T, nôd+;¢øÏ b˛{Ï #˚ùd kÕ<Ûës¡D nuÛÑ´s¡Tú\≈£î

#˚j·T˝Ò<äì πøe\+ ø±+Á¬>dt Vü≤j·T+˝ÀH˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ H√#·T≈£î+<äHêïs¡T. eTTK´+>± Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ #˚dqæ ø£èwæ |ò*ü ‘·+>±H˚ ‘·«s¡˝À ø£\«≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ ∫e]<äX¯˝À e⁄+<äì Ç~ |üP]Ô nsTT‘˚ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø±e⁄q Á|ü»\T n+<äsT¡ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغì Ä•«s¡~+∫ n_Ûeè~ΔøÏ düV≤ü ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

Ä‘·à≈£LsY, @Á|æ˝Ÿ 1 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì |òüø°sY≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì dü+|òüT+ õ˝≤¢ Ä<Ûä´≈£åî\T »Vü≤+^sY õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑T˝≤+VüQôd‡Hé\T ìjÓ÷»ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T ãw”sYnVü≤à<é ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY˝À $˝ÒKs¡T\‘√ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |òüø°sY\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ n<Ûä´ø£å\T>± >√|üHéù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ãw”sYÄVü≤à<é mìïø£j·÷´s¡ì yês¡T $e]+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê{≤\≈£î dæ<ä›+ ne⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°j·T |üs¡+>± ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø√≥ ø£*Œ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêqTqï s√E\˝À ‘·eT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq n+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ Hêj·T≈£î\T eTVü≤eT÷<é, ÄVü≤à<é, Msêdü‘Y, nMTHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\s√E\T>± eT÷>∑uÀsTTq _mdtmHém˝Ÿbò˛qT¢ s√&Ó¶øÏÿ Ä+<√fi¯q #˚dæq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >√ø£es¡+,@Á|æ˝Ÿ1(ôd’ÿq÷´dt): ªMT qeTàø£yÓTÆq m+|æø£μ n+≥÷ Äø£s¡¸D°j·T yÓTÆq ìHê<ë\‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î _mdtmHém˝Ÿ #˚düTÔqï Á|ü#ês¡+ y˚>∑e+‘·+>± e⁄qï|üŒ{ÏøÏ ùde\T e÷Á‘·+ <ës¡TD+>± $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ qeTàø±ìï eeTTà#˚ùd$<Ûä+>± e⁄Hêïj·Tì ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ >√ø£es¡+˝À _mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. HÓ\s√E\T>± _mdtmHém˝Ÿ ˝≤´+&ébò˛qT¢, HÓ{Ÿ düØ«dt dü]>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Ä düØ«düT\ qT ñ|üjÓ÷–düTÔqïyês¡T >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·T Hêïs¡T. y˚>∑e+‘·yÓTÆq HÓ{ŸdüØ«dt n+≥÷ Á|ü#ês¡+ ôVA¬s‹Ôb˛‘·THêï >√ø£es¡+˝À e÷Á‘·+ HÓ{ŸdüØ«dt\T @M düÁø£eT+>± |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Áu≤+&éu≤´+&é eT÷>∑uÀ‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T≈£îqïbÕbÕq b˛e&É+ ˝Ò<äT. HÓ{Ÿô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç |üì#˚ùd yês¡T ‘·eT |üqT\˙ï ≈£î+≥T|ü&çb˛j·÷j·Tì #ÓãT‘·T Hêïs¡T. Çø£ áùde, MTùde πø+Á<ë\˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T düÔ+_Û+∫b˛ j·÷sTT. <äs¡U≤düTÔ\T ÄHé˝…’Hé˝À #˚düT≈£î+<ëeTqT

≈£îH˚yês¡T sê»eT+Á&çøÏ b˛yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. >√ø£es¡+˝À _mdtmHém˝Ÿ ø£HÓø£åqT¢ düTe÷s¡T @&ÉT e+<ä\ es¡≈£î e⁄+{≤sTT. $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sê j·T+ @s¡Œ&çq|ü&ÉT _mdtmHém˝Ÿ πø+Á<ä+ ˝À u≤´≥Ø\T |üP]Ô>± |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. u≤´≥Ø\T &çdt#ê]®ø±e&É+‘√ ø=‘·Ôu≤´≥Ø\T ˝Òø£ á Çã“+~ @s¡Œ&ÉT‘√+<äì dæã“+~ #ÓãT‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y düs¡|òüsê e⁄qï düeTj·T+˝À ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæú‹. $<äT´‘Y düs¡|òüsê e⁄qï|ü&ÉT ≈£L&Ü HÓ{Ÿ\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. kÕ+πø‹ø£|üs¡yÓTÆq Çã“+<äT\T @yÓTÆHê e⁄+fÒ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+ ˝Ò<ë, yÓ[¢Hê yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ë nH˚<ëìøÏ düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ Hê<ÛäT&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü

b˛j·÷&ÉT. Bì‘√ $düT¬>‹Ôb˛sTTq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ >√ø£es¡+˝Àì _mdtmHém˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ø±sê´\ j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£\T #˚j·T&É+‘√ düeTdü´qT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯‘êeTì ø±sê´\j·T dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì ñqï‘ê~Ûø± s¡T\T ‘Ó*bÕs¡ì ø±sê´\j·T dæã“+~ Vü‰MTìe«&É+‘√ Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ‘·eT Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#ês¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

02 04 14 vaarthatarangalu web