Page 1

12

www.namastheandhra.com

13

www.namastheandhra.com

Ð]l*¯]l-íÜMýS õÜÓ^èle¯]l$

Byýl$-§éÐ]l*.. {MìSMðSr*t..!

BÝëÓ-¨§éª… Æý‡…yìl... A™èlÅ…™èl OÐðl¿¶æ-Ð]l…V>

CMýSP-yýl$¯]l² §ýl–Ô>Å-˱² ^èl*Ô>Æ>.. »ôæ HÇĶæ* ™ðlË$VýS$ AÝù-íÜÄôæ$-çÙ-¯lŒ -(-»ê-sê) ÐéÆý‡$ BVýSçÜ$t 6, 7 ™ól©ÌZÏ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l G°Ñ$-§ýlÐ]l »êsê {MìSMðSsŒæ MýS‹³ Ð]l*Å^ŒlÌZ Mö°² çœ$sêt-ÍÑ! D Ð]l*Å^Œl °Æý‡Ó-çßæ×æ §éÓÆ> Ð]l_a¯]l B§é-Ķæ*°² Ô¶æ…MýSÆý‡ I ¸û…yólçÙ-¯lŒ MýS$ §é¯]l-Ñ$-Ð]lÓyýl… ÑÔóæçÙ…. D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*-°MìS {´ëÄñæ*-fMýS$Ë$.. ÐðlçÜtÆŠ‡² ĶæÊ°-Ķæ$¯Œl. C…§ýl$ÌZ Ð]l$íßæâê sZÆý‡²-Ððl$…r$¯]l$ } þÅÐðl-ËÆŠ‡Þ, ĶæÊ OòÜÃÌŒæ yðl…rÌŒæ ÐéÆý‡$ Ý뵯]lÞÆŠ‡ ^ólĶæ$V>... Æð‡…yýl$ ÆøkË* ÝëÓ† sìæ휯ŒlÞ ÐéÆý‡$ Æý‡$_-MýS-Æý‡-OÐðl$¯]l Ñ…§ýl$-Ë™ø hçßæÓ¯]l$ çÜ…™èl–í³¢ ç³Æý‡-^éÆý‡$. CMýS Ð]l*Å^ŒlË ÑçÙĶæ*-°-MöõÜ¢.. Ððl¬™èl¢… D sZÆý‡²-Ððl$…-r$ÌZ 46 sîæÐ]l¬Ë$ ´ëÌŸY-

¯é²Æ‡¬. A…§ýl$ÌZ ¯]lË-O¿ñæ-Æð‡…yýl$ ç³#Æý‡$-çÙ$Ë sîæÐ]l¬Ë$ M>V>.. 4 Ð]l$íßæ-â¶æË sîæÐ]l¬Ë$. 6&6 KÐ]lÆý‡Ï ^ö糚¯]l Ððl¬™èl¢… 55 Ð]l*Å^èl$Ë$ fÇ-V>Ƈ¬. A™èlÅ…™èl E™èlP…-uý‡-¿¶æ-Ç-™èl…V> fÇ-W¯]l D Ð]l*Å^èl$ÌZÏ ç³#Æý‡$-çÙ$Ë º–…§éÌZÏ ÝëµÆý‡t¯]l$Ï Ñgôæ-™èl-Ë$V> °Ë-Ð]lV>.. béÌñæ…-fÆŠ‡Þ ¨Ó¡Ä¶æ$ Ý릯]l…ÌZ °Í-^éÆý‡$. Ð]l$íßæâê sîæÐ]l¬ÌZÏ OòœÆŠ‡-ºÆŠ‡zÞ Æð‡yŠlÞ VðSÍ_ çÜ™é¢ ^ér$-MøV>.. {X¯Œl _ÎÏ‹Ü fr$t òÜMýS…yŠl õ³ÏçÜ$ÌZ °Í-_…¨. ºçßæ$-Ð]l$† {糧é¯]l Ðólyýl$-MýSÌZÏ ÑfĶæ$ BçÜ*Ç MîSË-MýS-´ë{™èl ´ùíÙ…-^èlV>.. ™é¯é Ð]l*i A«§ýlÅ-„ýS$Ë$ MøÐ]l$sìæ fĶæ$Æ>…, ¯é§ðlâ¶æÏ VýS…V>-«§ýlÆŠ‡ A†-£ýl$-Ë$V> Ñ^ól-aÔ>Æý‡$.

VýS–çßæ-{ç³Ð- ólÔ¶æ Ô¶æ$¿ê-M>…-„Sý Ë$ Æ>V>Ë Æ>V>Ë çÜçÜÆ>-Æ>-VV>Ë$.. >Ë$.. Ayý Ayýll$-$-VVýSýS-y-yýlýl$-$-VVýSýS$¯é $¯é ç³ç³ËÏËÏ-Ñ-Ñ…-…-^^éÍ! éÍ! í³í³ËÏËÏ-´-´ë-ë-ç³ç³ËË çÜçÜ…§ý …§ýllâ¶â¶ææ$Ï$Ï... _Æý _Æý‡‡$-$-¯¯]l]l-Ð-Ð]l]l#ÓË$ #ÓË$ ç³ç³NƇ¬…NƇ¬…-^^éÍ! éÍ! }ËMì }ËMìSSÿÿ íÜíÜÇ-Ç-ÐÐ]l]l¬-¬-ÐÐ]l]lÓË ÓË VýVýSSË-Ë-VVýSýS-Ë-ËË$.. Ë$.. çÜçÜ§é §é Ò$ Ò$ C…r C…r Ñ°Ñ°-í³í³…-…-^^é-é-ËË°.. °.. °™è °™èllÅ-Å-MMýSýS-Ì-ÌêÅ×æ… êÅ×æ… ç³ç³^è^èll-a™-a™ø-ø-ÆÆý‡ý‡-×-×æ…V> æ…V> Cr$Ï MýMýSSË-Ë-MM>Ë… >Ë… ÐðÐðllÍ-Í-WW-´-´ù-ù-ÐÐé-é-ËË°° MøÆý‡$-MýS$…r*.. ™èlÍϧýl…{yýl$Ë$ _Æý‡$Ð]l*Ñ$â¶æÏ ç³Æý‡Ðól$Ô¶æÓÆý‡Æ>Ð]l# _Æý _Æý‡‡$-$-ÐÐ]l]l*-*-ÑÑ$â¶$â¶ææÏ Ï Æ>Ð] Æ>Ð]ll$-$-MMýSýS–ç–çÙÙ~ ~ §ý§ýll…ç…ç³³-™-™èlèl$ËMý $ËMýSS$$ A¯]l²ç³NÆý‡~ ¿¶æÐé± ¯]¯]ll*™è *™èll¯]¯]ll VýVýSS–ç–çßßæ-æ-{ç³{ç³-Ð-ÐólólÔ¶Ô¶ææ Ô¶Ô¶ææ$¿ê$¿ê-MM>…>…-„„ýSýSË$! Ë$! õܲíßæ-™èl$Ë$, º…«§ýl$-Ð]l#Ë$, B¡Ã-Ķæ¬Ë$

íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl 糧ólâ¶æÏ ç³…yýl$VýS ™ðlË$VýS$ Ýëíßæ†, çÜ…çÜP–†, çÜ…{ç³-§éĶæ$ çÜ*¹Ç¢MìS BË-Ðé-

Ë-OÐðl$¯]l íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl "ç³-§ólâ¶æÏ ç³…yýl$-VýS' A…VýS-Æý‡…VýS OÐðl¿¶æÐ]l…V> fÇ-W…¨. Ý린MýS çܱ²-ÐólÌŒæ §ólÐé-ËĶæ$ BÐ]l-Æý‡×æ, BVýSçÜ$t 6Ð]l ™ól© D OÐðl¿¶æ-Ðé-°MìS Ðól¨MýS AƇ¬Å…¨. {ç³™ólÅMýS…V> AË…-MýS-Ç…-_¯]l ÝëÓVýS™èl §éÓÆý‡…, Ýë…{ç³-§éĶæ$ ¯é§ýlçÜÓÆý‡ çÜ…X™èl….. MýS$r$…º çÜÐól$-™èl…V> Ñ^óla-íܯ]l »ôæ HÇ-Ķæ*ÌZ° ™ðlË$-VýS$-Ðé-Æý‡…-§ýl-Ç° ÑÔóæ-çÙ…V> BMýS-r$t-MýS$…¨. ™ðlË$-VýS$ÐéÇ çÜ…çÜP–-†MìS A§ýlª…-ç³-sôætÌê M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$… B§ýlÅ…-™èl…- Æý‡çÜÐ]l-™èl¢-Æý‡…V> ÝëW…¨. Ðól§ýl Ð]l$…{™ø-^ée-Æý‡-×æ-Ë™ø {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$¯]l M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$…ÌZ Ððl¬§ýl-rV> íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl {ç³£ýlÐ]l$ {ç³^èl$-Æý‡×æ "º-™èl$MýSÐ]l$à Զæ™èl-MýS…' ÑÔóæ-Úë-˯]l$, B Ô¶æ™èlMýS MýSÆý‡¢ } gŸ¯]l²-Ñ-™èl$¢Ë Æ>Ð]l$-Í…-VóS-Ô¶æÓ-Æý‡-Æ>-Ð]l#-V>Æý‡$ ÑÐ]l-Ç…-^éÆý‡$. B»ê-Ë-Vø-´ë-Ìê°² BMýS-r$t-Mö¯ól Ñ«§ýl…V> A…§ýl-ÇMìS A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…yól çÜ$Ë¿¶æ-OÐðl$¯]l ™ðlË$-VýS$ÌZ Æý‡_…-_¯]l 糧éÅË$ ¿¶æMìS¢ ¿êÐ]l¯]lË$ {õ³Æó‡-í³…-^éƇ¬. Ýë…íœ$MýS, ÝëÐ]l*-hMýS, B«§éÅ-†ÃMýS ÑÔóæ-ÚëË$ 糧éÅ-ËÌZ çÜ$¹Ç…^éƇ¬. D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*-°MìS MìSÆý‡×Šæ {糿¶æV>Æý‡$ çÜÐ]l$-¯]lÓĶæ$ MýSÆý‡¢V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…_, Ô¶æ™èl-MýS…-ÌZ° ÑÑ«§ýl §ýl–MøP-×ê-˯]l$ ÐéÇ {ç³Ô¶æ²Ë §éÓÆ> Ô¶æ™èlMýS MýSÆý‡¢ ¯]l$…yìl BÑ-çÙP-Ç…^éÆý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³MýS A«§ýlÅ-„ýS$Ë$ MýS*_-¿ŸrÏ B¯]l…-§Šl-V>Ç B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ, {ç³Ð]l¬Q çßæ–{§øVýS °ç³#-×æ$Ë$ yé‘‘ ËMìSPÆð‡yìlz çßæ°-Ñ$-Æð‡-yìlz-V>Æý‡$, Æ>Ð]l$-Í…-VóS-Ô¶æÓ-Æý‡-Æ>-Ð]l#-V>-Ç° §ýl$Ô>Ø-Ë$Ð]l™ø, çܯéï]l ç³{™èl…™ø çœ$¯]l…V> çÜ™èlP-Ç…-^éÆý‡$. ™ðlË$-VýS$-Ðé-ÇMóS Ý÷…™èl-OÐðl$¯]l 糧ýlÅ ¯ér-M>-°MìS §ýlÔ¶æÐ]l$ ÐéÇÛ-Mø-™èlÞ-Ð]l…ÌZ çÜÐ]l¬-_™èl Ý릯]l… ËÀ…-_…¨. {ç³RêÅ™èl Æý‡…VýS-çÜ¦Ë ¯]lr$yýl$ VýS$Ð]l$Ãyìl Vø´ë-Ë-MýS–-çÙ~-V>Ç §ýlÆý‡Ø-MýS-™èlÓ…ÌZ "¿¶æ$-Ð]l¯]l Ñf-Ķæ$…ÌZ ÑMýS-r-MýS-Ñ' ¯ér-M>°² »ôæ HÇ-Ķæ*-ÌZ° ¯]lr$Ë$ {糧ýl-ÇØ…-^éÆý‡$. ™ðl¯éÍ Æ>Ð]l$-MýS–-çÙ~V> Vø´ë-Ë-MýS–-çÙ~V>Ç ¯]lr¯]l {õ³„ýS-MýS$-Ë° BMýS-r$t-MýS$…¨. {ç³Ð]l¬Q àçÜÅ-¯]lr$Ë$ Æ>â¶æÏ-ç³-ÍÏ-V>Æý‡$ D ¯ér-MýS…ÌZ ™èlÐ]l$ çÜçßæf àçÜÅ…™ø A…§ýl-DZ AË-Ç…-^éÆý‡$. {ç³Ð]l¬Q ´ëÇ-{Ô>-Ñ$-MýSÐól™èl¢ fVýS-©-‹Ù-V>Æý‡$, Vø´ë-Ë-MýS–-çÙ~-V>-Ç° çܯéÃ-°çÜ*¢, MýS¯]l²-yìlVýS$-yìl-O¯ðl¯]l ™èl¯]lMýS$ Æð‡…yýl$ ¿êçÙË ÐéÆý‡$ çÜVýS-Æý‡Ó…V> ^ðl糚-Mö¯ól "Æ>-Ķæ$-Ë-ÐéÇ BÝë¦-¯]l…' AÐðl$-Ç-M>ÌZ 糧ýlÅ-¯é-rMýS Æý‡*ç³…ÌZ ^èl*yýlyýl…, ™èl¯]l _¯]l²-¯ésìæ Æøk-˯]l$ VýS$Æý‡$¢-^ól-Ô>Ķæ$°, D MýSâ¶æË ç³Ç-Æý‡-„ýS-×æÌZ íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl MýS–íÙ° Mö°-Ķæ*yéÆý‡$. Æ>â¶æÏ-ç³ÍÏ ÐéÇ° íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³MýS E´ë-«§ýlÅ-

„ýS$Ë$ ¨Î‹³ Mö…yìl-ç³-Ç¢-V>Æý‡$ çÜ™èlP-Ç…-^éÆý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… 糨 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>ÌZÏ M>Æý‡Å-Ð]l-Æý‡Y…ÌZ ç³°-^ólíܯ]l A«§ýlÅ-„ýS$Ë$, M>Æý‡Å-MýS-Æý‡¢Ë$ A…§ýlÆý‡* Ðól¨-MýS-¯]l-Ë…-MýS-Ç…^éÆý‡$. ç³NÆý‡Ó A«§ýlÅ-„ýS$-Ë…-§ýlÆý‡* C¯ól²â¶æ*Ï íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl °Æý‡Óíßæ…-_¯]l M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*-˯]l$ ^ólĶæ$-sê-°MìS ™èlÐ]l$MýS$ MýSÍ-W¯]l çÜ*¹Ç¢° ™ðlÍ-Ķæ$-gôæ-Ô>Æý‡$. B¯]l…-§Šl-V>Æý‡$ Ð]l*sêÏ-yýl$™èl*, W°²‹Ü ÇM>Æý‡$z ¯ðlË-Mö-͵¯]l "Æð‡…-yýlÐ]l A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ MýS*_ç³Nyìl çÜÐól$Ã-â¶æ-×ê-°-MìS' ¿êÆý‡™èl Æ>çÙ‰-ç³-†° Ð]l¬QÅ A†-£ýl$Ë$V> BàÓ-°…^ól Ýë¦Æ‡¬MìS íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl G§ýl-VýS-yýl…ÌZ çÜ¿¶æ$Å-Ë…-§ýlÇ ™øyéµr$, {´ù™éÞçßæ… E¯é²-Ķæ$°, {ç³ç³…^èl Ð]lÊÌêÌZÏ E¯]l² ™ðlË$VýS$ _¯é²-Æý‡$-ËMýS$ Ð]l*™èl–-¿êçÙ ¯ólÆó‡µ "Ð]l$-¯]l-º-yìl', A¯]l²-Ð]l$Ķæ$Å MîSÆý‡¢-¯]l-ËMýS$ {´ë^èl$Æý‡Å… MýSÍ-W…^ól Ë„ýS VýSâê-Æý‡a¯]l Ð]l…sìæ M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*Ë$ °Æý‡Ó-íßæ…_ íÜÍ-M>¯é…{«§ýl ™ðlË$-VýS$-ÐéÇ BÖ-çÜ$ÞË$ ´÷…¨…-§ýl° ™ðlÍ-Ķæ$-gôæÔ>Æý‡$. C§ól ç³Æý‡…-ç³-Æý‡ÌZ Æ>»ZÄôæ$ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>ÌZÏ B«§ýl$-°MýS, Ýë…MóS-†MýS çܧýl$-´ë-Ķæ*-Ë™ø, ¿êÑ ¯]lÆý‡¢-MýS$-ËMýS$ ^èlÇ{™èl ™ðlÍ-Ķæ$-gôæçÜ*¢, çÜ*¹Ç¢° MýSÍ-W…^ól JMýS A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ MýS*_ç³Nyìl MýSâê °Ë-Ķæ*°² MýS*_-ç³Nyìl {V>Ð]l$…ÌZ HÆ>µr$ ^ólÝë¢-Ð]l$°, ™ðlË$VýS$ ¿êçÙ¯]l$ ¯ólÆý‡$a-Mö-¯]l²-ÐéÆý‡$ ™ðlË$-VýS$-ÌZ¯ól Ýë…MóS-†MýS Æý‡…V>-ËÌZ MýS*yé E§øÅ-V>Ë$ ^ólĶæ$-VýS-ÍVóS Ñ«§ýl…V> ç³rt-¿¶æ-{§ýl$-ËÄôæ$Å "íÜ-Í-M>¯é…{«§ýl ÑÔ¶æÓ-Ñ-§éÅ-Ë-Ķæ*-'°² Ýë¦í³-Ýë¢-Ð]l$° ™ðlÍ-Ķæ$gôæ-Ô>Æý‡$. B…{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…, íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> D çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… òÜò³t…-ºÆŠ‡ 28, 29, 30 ™ól©ËÌZ »ôæ HÇ-Ķæ*ÌZ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢¯]l² Ððl¬§ýlsìæ "A…-™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ™ðlË$VýS$ A…™èl-Æ>jË çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…' §éÓÆ> ™ðlË$VýS$ ¿êçÙMýS$ çÜÐ]l*-^éÆý‡, Ýë…MóS-†MýS çÜ…º…«§ýl… A«§ýlÅ-Ķæ$-¯é-°MìS, MýS…ç³NÅrÆŠ‡ AÐ]l-çÜ-Æ>Ë VýS$Ç…-_¯]l Ķæʱ-MøyŠl Íí³ {´ëÒ-×æ$ÅË VøíÙx ÑÐ]l-Æ>Ë$ ™ðlÍ-Ķæ$-gôæ-Ô>Æý‡$. ™èlÆý‡$-Ðé™èl VýS™èl Æð‡…yýl$ ÐéÆ>-Ë$V> V>Ķæ$-MýS$Ë$ Æ>Ð]l*-^é-Ç-V>Æý‡$ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢¯]l² "Ë-Í™é çÜ…X™èl Õ„ýS×ê Õ¼-Æý‡…-'ÌZ ´ëÌŸY¯]l² í³ËÏË$, ò³§ýlªË$ G¯ø² Ð]l$«§ýl$-Æý‡-X-™é˯]l$ V>¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. Æ>Ð]l*-^éÇ V>Ç° Ý린MýS çÜ™èlÅ-¯é-Æ>-Ķæ$×æ ÝëÓÑ$ §ólÐ]l-Ý릯]l… A«§ýlÅ-„ýS$Ë$ fVýS-©-‹Ù -»ê-º$-V>Æý‡$ çܯéÃ-°…-^éÆý‡$. _Ð]l-Æý‡V> ¨Î‹³ Mö…yìl-ç³-Ç¢-V>Ç °Æý‡Ó-çßæ-×æÌZ íÜÍ-M>-¯é…{«§ýl Byýl-ç³-yýl$-^èl$Ë$, ¯]lË-Á-Ð]l¬Ë$ Ð]l…yìl¯]l ™ðlË$VýS$ Ð]l…r-M>-˯]l$ ç³…yýl$-VýSMýS$ Ñ^óla-íܯ]l ÐéÆý‡…-§ýlÆý‡$ BÝëÓ-¨…-^éÆý‡$.

Æ>gôæÔŒæ Ð]lÆý‡Ã G‹œ-IH A«§ýlÅ-„ýS$Ë$.

¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ ¬-ylì V> õÜÓ^ée-Ðé-Äæ¶ ¬-Ðl] #-˯]l$ ³ï Ë$çÜ*¢ §é°² A…¨…-_¯]l {´ë×æ§é™èl˯]l$ çÜÃÇ…-^èl$-Mø-Ð]lrÐól$ ÝëÓ™èl…-{™èlÅ-¨-¯ø-™èlÞÐ]l E§ólªÔ¶æ…. Ð]l*¯]lÜí M- Sý …V> B A¯]l$-¿æ¶ Ð]l… ´÷…§ýlr… A§ýl$Â-™lè ÐO- lð $¯]l œï Í…VŠS. Ð]l*™èl– ¿¶æ*Ñ$MìS ÐólË ÐO lð $â¶æÏ §ýl*Æý‡…V> E¯]l² Ð]l$¯]lMýS$ AÌê…sìæ ÝëÓ™èl…{™èlÅ ¨¯ø™èlÞÐ]l… fÆý‡$-³ç #M- ø-Ðl] r… Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ œç $¯]l™- lè ¯]l$ ^ér-rÐól$. AÌê Ð]l*™èl–¿¶æ*Ñ$ §éçÜŠԶ斅Q-ÌêË$ ™ðlW ÝëÓ™èl…{™èlÅ… Ð]l_a¯]l Æøk¯]l$ ³ç …yýlVýSÌê fÆý‡$-ç³#-Mö…-§é… -Æý‡…yìl. ÐólË Ð]l$…¨ ¿êÆý‡-¡-Ķæ¬Ë Ð]l$«§ýlÅ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… A¯ól Ð]l*¯]lÜí- MýS A¯]l$-¿æ¶ Ð- é°² ´÷…§ýl$-§é…- Æý‡…yìl. ¸û…yólÙç ¯Œl B‹œ C…yø AÐðl$-ÇM- Sý ¯- lŒ Þ( G‹œI- H- ) B«§lý Ó-Ƈý Å…ÌZ D Ô¶æ°, B¨ ÐéÆ>Ë$( ™ól©-&B- V- Sý Üç $t 13,14-)¯]l {ïœÐ]l*…sŒæ ¯]lVýSÆ- ‡ý …ÌZ œç $¯]l…V> ¿êÆý‡™èl ÝëÓ™èl…{™èlÅ ¨¯ø-™lè ÞÐ]l… fÆý‡V- Sý ¯- l] $…¨. Ð]l*™èl–¿¶æ*Ñ$ VýSÆý‡Ó-³ç y- ló Ìê VýS™èl 18 Hâ¶æ$ÏV> G‹œI- H D E™èlÞ-Ðé-˯]l$ °Æý‡Ó-ß í æ-Ýù¢…¨. C糚yýl$ fÆý‡V- Sý »- ZÄôæ$ 19Ð]l ÐéÇÛM- ø-™lè Þ-ÐéÌZÏ Ò$Æý‡$ ´ëÌŸY¯- l] …yìl. A…§ýlÇ- MîS C§ól ÝëÓVýS™èl…. ÝëÓ™èl…{™èlÅ ¨¯ø-™lè Þ-Ðé°² A§ýl$Â-™lè …V> °Æý‡Ó-ß í æ…-^é-˯ól §« éÅçÜ™ø 300 Ð]l$…¨ Ð]lË…-sæî Æý‡$Ï HÆ>µ-rÌÏ Z °Ð]l$-VSý ²OÐlð $ E¯é²Æý‡$. À¯]l²-™lè Ó…ÌZ HMýS™éÓ°² ^ér$™èl* {ç³³ç …-^lè …-ÌZ¯ól A† ò³§ýlª {ç³gê-ÝëÓÐ]l$Å §ólÔ¶æ MîSÇ¢° ^ér$™èl* AÐðl$-ÇM- >-ÌZ° ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ ¬Ë Ð]l$«§lý Å Ýù§ýlÆý‡ ¿êÐé°² ò³…´÷…¨…-^ló …-§lý $MýS$ fÆý‡$-³ç #-™lè $¯]l² E™èlÞ-Ðé-ÍÑ. MóSÐ]lË… gñæ…yé Ð]l…§ýl¯- l] Ðól$ M>MýS$…yé Mö°² õÜÐé M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$r… MýS*yé G‹œI- H E§ólÔª æ¶ …. D E™èlÞ-ÐéÌZÏ ¿êVýS…V> E_™èl ÐO lð §ýlÅ Õ¼-Æ>Ë$, Ðól$âê, Ýë…çÜP–-†MýS M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$, Üç …X™èl, ¯érÅ, V>¯]l M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *Ë$ E…sêƇ¬. {ç³™ólÅ-MSý …V> fÇõ³ "ò³Æó‡y- lŠ ' {糧« é-¯l] ÐO- lð $…¨. ¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ…ÌZ° ÑÑ«§lý {´ë…™é-ËMýS$, §ýl*çÜ$MýS$ ´ù™èl$¯]l² ÐéÅ´ë-Æ>-ËMýS$, B«§éÅ-†Ã-MSý -

¿¶æÆý‡-™èl-¯érÅ AÆý‡…-VóS{r

Ô¶æ$¿ê-M>…-„ýSË$

™èl¯]l$ ³ç …^ól BË-Äæ¶ *-ËMýS$ {´ë†-°§« lý Å… Ð]lß í æçÜ*¢ 50 Ô¶æMýSs- ê-˯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$-¯l] $¯é²…. Òsìæ ò³Æó‡yŠl Ò„ýSM- Sý $-˯]l$ BMýSr - $tM- ö…-r$…¨. ÐO lð §ýlÅ Õ¼Æý‡…ÌZ Ð]l…§ýl Ð]l$…¨MìS òO ³V> œí i-Ùí Ä- æ¶ $¯]l$Ï, C™èlÆý‡ ÐO lð §ýl$ÅË$ ´ëÌŸY¯- l] ¯- l] $¯é²Æý‡$. ÝëÓ™èl…{™èlÅ ¨¯ø-™lè Þ-Ðé-ËMýS$ àf-Ƈý Äôæ$Å Ðéâ¶æMÏ Sý $ E_-™lè …V> ÒÆý‡$ ³ç È-„Sý Ë$ ^ólÝë¢Æ‡ý $, _MìS™- lè Þ-˯]l$ A…¨-Ýë¢Æ‡ý $. ¿êÆý‡¡- Ķæ$ MýSâ¶æË, ^ól† Ð]l–™èl$¢Ë, Ýëíßæ™èlÅ, Ð]lÜç ,ˆ ¯]lVýSË, BàÆý , ÐéÅ´ëÆý , Ð]l¯]lÆ- ‡ý $-˯]l$ ÑÔ¶æ©- M- Sý Ç…-^ló Ìê {糧ýlÆ- ‡ý Ø-¯l] Ë- ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$-¯l] $¯é²…. ¿êÆý‡™èl Üç …çÜP–-†° ^ésôæÌê Ð]l…§ýl Ð]lÆý‡MýS* Ýëtâæ¶ ¯Ï l] $ HÆ>µr$ ^ólÜç $¢¯é²…. _¯é²-Ƈý $-˯]l$ BMýSr$t Mö¯ólÌê {ç³™ólÅ-MSý …V> VóSÐŒl$Þ gZ¯Œl HÆ>µr$ ^ólĶæ$-¯l] $¯é²…. CMýS {糆 Hyé-¨Ì- êVóS DÝëÇ MýS*yé ÝëÓ™èl…{™èlÅ ¨¯ø-™lè Þ-ÐéÌZÏ »êÎ-Ðl] #ylŠ Üç …§ýlyìl ^ólĶæ$-¯l] $…¨. G‹œI- H Ýë…{糧- é-Äæ¶ *°² Mö¯]lÝ- ë-WÜç *¢ D ÝëÇ Mö…™èl-Ð]l$…¨ {ç³Ð]l¬Q »êÎ-Ð]l#yŠl {ç³Ð]l¬-Q$Ë$ CMýSP-yìlMìS Ð]l^éaÆý‡$. ÐéÇÌZ Æ>f-MSî Ä- æ¶ $-¯é-Äæ¶ $-MSý $Ë$, ¯]lsîæ¯- l] r - $Ë$, V>Ķæ$-MSý $Ë$, yé¯]lÞÆý‡$Ï, E¯é²Æý‡$. ÐéÆý‡Æ- ‡ð Ð- l] Æ- ‡ý ¯- l] ²¨ {ç³Üç $¢™- é-°MìS Üç òܵ¯ŒlÞ. A¯ólMýS Üç …Ð]l™- lè Þ-Æ>-Ë$V> ÐólË Ð]l$…¨ C…yø AÐðl$-ÇM- Sý ¯]l$Ï D M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-°MìS àfOƇð Ñf-Äæ¶ $Ð]l…™èl… ^ólÜç *¢ Ð]lÜç $¢¯- é²Æý‡$. D ÝëÇ MýS*yé ¿êÆý‡¡- Ä- æ¶ ¬Ë$ ò³§ýlª G™èl$¢¯l] àfOƇð Ð]l$Ð]l$ÃͲ B¯]l…-§lý ³ç- Æ- ‡ý $-Ýë¢Æ- ‡ý ° ¯]lÐ]l¬Ã-™lè $¯é²…. Ð]l$¯]l ¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ ³ç …yýlV- Sý ¯]l$ Ñf-Äæ¶ $…-™lè …V>, ¿êÈ Ýë¦Æ‡¬ÌZ fÆý‡´- ë-˯- l] ²§ól G‹œI- H sîæÐŒl$ AÀ-ÌêçÙ. Æð‡…yýl$ ÆøkË ´ër$ fÇVóS D M>Æý‡Å-{MýSÐ- l] *-°MìS Ò$Æý‡…-§lý Æý‡* àfÆý‡$ M>Ðé-Ë° M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$ °Æ>Ó-ß ç æ-MSý $-Ë$V> BàÓ-°Üç- $¢¯é²…. Ð]l$¯]lMýS$ B{Ô¶æĶæ$… MýS͵…-_¯]l VýSyýlÒ-z $§ýl Ð]l*™èl–-§ló Ô¶æ… œç $¯]l™- lè ¯]l$ ^ér$™èl* "Ðól$Æ> ¿êÆý‡™Œl Ð]l$à-¯lŒ ' A° °¯]l¨- §éª… Æý‡…yìl....

}Ð]l$† ÑÔ>ÌŒæ Æý‡Ð]l$-×ìæ(-}-MýS–ç³ y鯌lÞ MýS…ò³± Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$-Æ>Ë$.. BÇt-íÜtMŠS OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡) ÕçÙ$Å-Æ>Ë$.. }MýS–ç³ y鯌lÞ MýS…ò³± ¯]l–™èlŠѧéÅ-Ǧ°...

r{Æ> çÜ…íßæ™èl ¿¶æÆý‡-™èl-¯érÅ AÆý‡…-VóS{r…

VýSgñæj MýSsìæt Ðól¨-MýS-¯]l-Ë…-MýS-Ç…_.. ™öÍ-ÝëÇ ¯érÅ-{ç³-§ýl-Æý‡Ø¯]l CÐ]lÓ-¯]l$¯]l² çÜ…íßæ-™èlMýS$ r{Æ> MýS$r$…-º-çÜ-¿¶æ$ÅË$, º…«§ýl$Ð]l#Ë$, õܲíßæ-™èl$-Ë…-§ýlÇ ™èlÆý‡-çœ#¯é Ô¶æ$¿ê-M>…-„ýSË$. AÆý‡…-VóS{r… ™ól©: BVýSçÜ$t 20, 20-11 Ðól¨MýS: Ððl$MýSïœ ò³ÆŠ‡-¸ë-ÇÃ…VŠS BÆŠ‡tÞ òÜ…rÆŠ‡, Ô>Æý‡-sZV> OòßæçÜ*PÌŒæ, 20-3-00 òßæ{Ç-Ð]l*¯Œl AÐðl¯]l*Å, Ô>Æý‡-sZV>, M>ÅÍ-¸ù-DzĶæ* 95-0-70 Date: Saturday, Aug 20th, 2011 Venue: McAfee Performing Arts Center, Saratoga High School, 20300 Herriman Ave, Saratoga, CA 95070

sc02-01  

Ð] l *¯] l - í Ü Mý S õ Ü Ó^è l e ¯ ] l $ www.namastheandhra.com O Ð ð l ¿¶ æ - Ð ] l …V> ¿ê Æý‡-¡-Ķæ¬-yìlV> õÜÓ^ée-Ðé-Ķæ¬-Ð]l#-˯]l...