Page 1

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai,

Vol: 1 Issue: 7

www.namastheandhra.com

Australia, UK, New Zealand, Canada

FEB 2012

... 4, 21 ù|J˝À¢

... 19e ù|J˝À <ä{°CŸ s¡eTD>±s¡T ! ` ls¡eTD ... 24e ù|J˝À

s¡eTD>±s¡÷.. H˚q÷! ` _ï+ ... 25e ù|J˝À


2

www.namastheandhra.com


3

www.namastheandhra.com

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqT ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç www.namastheandhra.com

MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT editor@namastheandhra.com≈£î

|ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä (for advt Pl send email to.. advt@namastheandhra.com) Magazine Layout & Design: Sree TamTam

$wüj·T dü÷∫ø£...

nyÓT]ø±˝À dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ... ˝À|ü* ù|J˝À¢

nj·÷´ªmdtµ\≈£î ø£wüºø±\+ ... 22e ù|J˝À

á <ä÷≈£î&ÉT ... 29e ù|J˝À

\ø£å ãT<äT∆\ ˝≤+>¥yÓTHé ... 31e ù|J˝À


4

www.namastheandhra.com

}.. u…+>∑>± ñ+~.. #ê˝≤ u…+>∑>± ñ+~.. qTe⁄« #ê˝≤ >∑Ts=ÔdüTÔHêïyé. qTe⁄« ‘·|üŒ y˚πs Ç+πø+ >∑Ts¡TÔ+&É≥+ ˝Ò<äT ‘Ó\TkÕ! nã“u≤“.. ndü\T ˙‘√ e∫Ãq ∫πøÿ Ç~. e<äT› e<ä›ì |ü{Ϻ ÄbÕ\ì Á|üj·T‹ï+#˚ ø=B› Ç+ø± Ç+ø± m≈£îÿe >∑Ts=Ô#˚ÃdüTÔ+{≤yé.. ndü˝…+<äTøÏ˝≤? VüQyéTà.. Ç|üŒ{ÏøÏ á Á|üX¯ï yÓsTT´kÕs¡¢sTTHê y˚düT≈£îì ñ+{≤qT. ø±˙ @+ ˝≤uÛÑ+.. m+‘·>± ‘·]ÿ+#·T≈£îHêï düe÷<Ûëqy˚T ‘√#·<äT m+‘·ø°. ˙ Ä˝À#·q\T qH=ï~* b˛yê ø±ùdô|’Hê! qTe⁄« |ü]#·j·TyÓTÆq ø=‘·Ô˝À Ç+‘· |æ∫Ã>± ˙ yÓ÷Vü≤+˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+fÒ.. @<√˝Ò eTVü‰ nsTT‘˚ Hê\T>∑T s√E\T y˚~ÛkÕÔyé.. Ä‘·sê«‘· e÷eT÷˝…’b˛‘êqT ø£<ë nqT≈£îHêï. ø±˙, mø£ÿ&Ü.. á |æ∫à s√Es√Eø° ô|]π><˚ >±˙ ‘·π>Z~ ø±<˚yÓ÷qì|æk˛Ô+~. ˙≈£î qy=«k˛Ô+~ ø£<ä÷! ndü\T n˝≤ m˝≤ ñ+&É>∑\yé qTe⁄«.. e÷≥\˙ï ˝À|ü˝Ò <ë#˚düT≈£î+fÒ ne˙ï >=+‘·T˝À n&ɶ+ |ü&çb˛‘·Tqï≥÷º.. }|æ] rdüTø√&ÜìøÏ Çã“+~ |ü&çb˛‘·Tqï≥Tº ñ+&É<ë ˙≈£î? #ê˝≤ ∫Á‘·yÓTÆq nu≤“sTT$ ndü\T qTe⁄«.. nìï{Ïø° qy˚«Hê düe÷<Ûëq+? ndü˝≤ ø£fi¯¢˝À @<√ $+‘· yÓTs¡T|ü⁄ ñ+≥T+~.. #·÷d”#·÷&É>±H˚ e÷j·T˝À |ü&˚düTÔ+~. H˚ì+‘·˝≤ s√E\ ‘·s¡ã&ç ˙ }ùd ‘·\#·T≈£î+≥÷ ˙ ø√dü+ |æ∫Ã>± Äsê≥|ü&çb˛‘·T+{≤Hê... qTy˚«yÓ÷ r]>±Z m|üŒ{Ïø√ ø£ì|æ+∫ eTVü‰ ‘˚*>±Z ∫ìï qy=«ø£{Ï Hê MT<ä $dæπsdæ ˙ #·÷|ü⁄\‘√ e÷j·T eT+Á‘·+ ˇø£{Ï y˚dæ H˚q˝≤ yÓTÆø£+˝À ñ+&É>±H˚ #·ø±ÿ C≤s¡T≈£î+{≤e⁄. ô|<ä›

e÷j·T>±&ç$ qTe«dü\T! #Ûê... m+‘·ùd|ü{Ïø° Hê |æ∫à Äsê≥y˚T>±˙ á nu≤“sTTø£ u§‹Ô>± @+ |ü≥º<äT. ø£ì|æ+∫ ¬s+Á&√E˝…’Hê, yês¡+ s√E˝…’Hê @ e÷Á‘·+ u…+π> $ì|æ+#·<äT Ä >=+‘·T˝À. qqTï $Tdü‡j·÷´j·Tqqï uÛ≤ey˚T ñ+&É<äT Ä ø£fi¯¢˝À. ô|’>±, Hê Äsê{≤ìï e÷Á‘·+ ø£ìô|fÒºdæ ªª<=]øÏb˛j·÷e⁄>±µµ.. nqï≥Tº Ä <=+>∑ qy=«ø£{Ï. n˝≤ qe⁄«‘·T+fÒ m+‘· ñÁø√wü+ e#˚ÃdüTÔ+<ä˙..! yÓ+≥H˚ ñqï |üfi¯+>± #=ø±ÿ |ü⁄#·TÃ≈£î øÏ+<äøÏ ˝≤– ‘·\ e+#˚dæ bı+~>±Z <äT$«q Áø±|t n+‘ê #Ó]ô|j·÷´\ì|ædüTÔ+~. ø±˙.. n+‘·˝ÀH˚ ‘·q #·Ts¡T¬ø’q #·÷|ü⁄\ ^‘·ì <ë≥˝Òø£b˛‘·Tqï≥Tº ˇø£ ∫qï ‘·≥|ü{≤sTT+|ü⁄. dæ>√Z , _&çj·TyÓ÷, yÓTTVü≤e÷≥yÓ÷.. n˙ï ø£\>∑*dæb˛sTTq ˇø£ $+‘· uÛ≤eq eTqdü+‘ê ø£y˚Tàdæ n&ÉT>∑T eTT+<äTøÏ |ü&É˙j·T<äT. @+{À á nu≤“sTT MT<ä ÇwüºyÓ÷, yÓ÷Vü≤yÓ÷, Áù|yÓ÷, Äsê<ÛäH√ ns¡ú+ ø±<äT. ˇø√kÕ] H˚q÷, ‘·q÷ y˚s¡T ø±<˚yÓ÷ nì|ækÕÔ&ÉT. n<ä›+˝À ø£ì|æ+#˚ Á|ü‹_+ã+ e÷~] e÷ Ç<ä›]˝Àq÷ <ë>∑Tqï~ ˇø£fÒ Ä‘˚àyÓ÷ nì|ædüTÔ+~. ‘·q‘√ @<Ó’Hê |ü+#·Tø√>∑\qqï+‘· <ä>∑Z]‘·q+, #·qTeP ñHêïj·Tì|ædüTÔ+~. n+‘·˝ÀH˚ n\¢] #˚düTÔqï ∫ìï bÕbÕsTTì ø£fi¯fl‘√H˚ ∫qï>± uÛÑj·T+ #Ó|æŒ Vü≤<äT›˝À¢ ñ+#·T‘·Tqï uÛ≤eq. n+‘·˝ÀH˚ >∑T+&Ó\ MT<äøÏ n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îì qT*yÓ#·Ãì

˙e⁄ ˝Òø£... ÄX¯\ Ä≈£î\T ∫>∑T]+#˚ edü+‘·yÓ÷... e&É>±\T\‘√ $dæ–+#˚ Á^wüàyÓ÷ »&çyêq »\bÕ‘ê˝À¢ ‘·&çù| ÁXÊeDyÓ÷... yÓHÓï\ |üs¡T|ü⁄\T |ü]#˚ ø±ØÔø£yÓ÷ eT+#·T|üP\ |ü\¢ø°˝À kÕπ> ùV≤eT+‘·yÓ÷... #·*>±\T\ eDT≈£î˝À¢ ø£]π> ••s¡yÓ÷.. @<Ó’‘˚H˚+... Hê Á|ü|ü+#·+˝À s¡+>∑T\T e÷πs~ e#˚à b˛j˚T á edü+‘· ùV≤eT+‘ê\ e\¢ø±<äT ˙e\¢..!!

- e÷qdü #êeT]Ô http://www.madhumanasam.in/

ì•Ã+‘·ì n+~+#˚ nqTqj·T+. n+‘·˝ÀH˚ ñqï≥Tº+&ç düT&ç>±*˝≤ #·TfÒºdæ }|æsê–b˛j˚T˝≤ ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚ùddü÷Ô _– øö–*˝À ã+~Û+#˚ùd <äT&ÉT≈£î‘·q+. sêeT#·+Á<ë.. Ç‘·>±&ÉT Hê≈£î ns¡ú+ ø±&ÉT ø£<ë! n+‘·ùd|üP ñ+&û ñ+&û ñqï≥Tº+&ç yÓ[¢b˛‘êq+{≤&ÉT. y˚fi¯ø±ì y˚fi¯˝À nø£kÕà‘·TÔ>± Á|ü‘·´ø£åyÓTÆb˛sTT ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#˚kÕÔ&ÉT. H˚qT ‘Ó|üŒ]˝Ò¢˝À>±H√ eT∞¢ n+‘·˝ÀH˚ M&çb˛‘ê&ÉT. m<äTs¡T #·÷|ü⁄˝À¢ sêÁr|ü>∑\÷ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤s¡+>± ø£<äT\T‘·+{≤sTT. ˇø√kÕ] ndü*<ä+‘ê πøe\+ Hê |æ#˚Ã>±˙, n‘·>±&çøÏ @MT |ü≥º<˚yÓ÷qì|ædüTÔ+~. Á|ürø£åD+ ìHÓï+‘· ‘·\TÃ≈£î+≥THêïH√ ‘Ó\TkÕ, ˙ø√dü+ H˚HÓ+‘· m<äTs¡T#·÷düTÔHêïH√ ‘Ó\TkÕ, ìHÓï+‘· $Tdt ne⁄‘·THêïH√ ‘Ó\TkÕ nì ‘·qøÏ #ÓbÕŒ\ì|ædüTÔ+~. ndü\T á kÕ] ø£+{Ϭø<äTs¡T |ü&É>±H˚ eT÷‹ _–+∫ ‘·\ |üø£ÿøÏ ‹ù|ŒdüT≈£îì n*¬>j·÷´*. qìï˝≤ ø£wüºô|&ç‘˚ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì >∑{Ϻ>± #ÓbÕŒ*. ñVüA.. ‘·q yÓTTVü≤+ #·÷dü÷ÔH˚ Ä |ü+‘ê\˙ï ô|<ä$ #ê≥TH˚ Ä–b˛‘êsTT. Hê |ü≥Tº<ä\+‘ê mø£ÿ&çøÏ bÕ]b˛‘√+<√ ns¡ú+ ø±<äT. m+‘·˝≤ nqT≈£î+{≤H√.. Ç‘·>±&ç MT<ä qT+∫ <Ûë´dü eT[¢+#·Tø√yê*.. m+<äTøÏ˝≤ u…+>∑ì ô|+∫ b˛wæ+#·&É+ nì. ø±˙, n<˚+{À, ‘·q ø√dü+ u…+>∑|ü&É≥+ ≈£L&Ü u≤e⁄+≥T+<äì|ædüTÔ+~. |ü≥TºeTì |ü~ì$TcÕ˝…’Hê düπs me]ø√düyÓTÆHê m<äTs¡T#·÷&Ü\+fÒ eTVü‰ ∫sê≈£î |ü&çb˛j˚T H˚qT mìïs√E˝…’Hê ø£åDø£åD≤˙ï n|ü⁄s¡÷|ü+>± ˝…ø£ÿô|≥Tº≈£î+≥÷ ‘·q |ü\ø£]+|ü⁄ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷&É≥+ Hêπø qeTàX¯ø£´+>± ˝Ò<ädü\T. m+<äTø√ m+‘·>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêï ndü‡\T $düTπ> sê<äT.. ô|’>± #ê˝≤ eTT]ô|+>± ñ+≥T+~ ≈£L&Üq÷! n+‘·<ëø± m+‘· |ü+‘·eT÷ |ü≥Tº<ä˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ˇø£ÿkÕ] ‘·qT m<äTs¡T|ü&ç n˝≤ Hêπødæ #·÷dü÷Ô qM«qe«>±H˚ Ä |ü\Ã{Ï qe⁄« ‘Ós¡˝À¢ Hê u…≥Tº, _+ø£+, yÓTT+&ç‘·q+, Hê ìs¡íj·÷\÷.. yÓTT‘·Ô+ n˙ï es¡¸|ü⁄ ˙{Ï˝À ø±–‘·|ü⁄ |ü&Ée˝≤¢ ø=≥Tº≈£îb˛‘êsTT.

VüQyéTà.. mHêïfiË’¢Hê á nu≤“sTT e÷j·Tì #Û˚~+#·˝Òø£b˛‘·THêïH˚! ô|’>± á e÷j·T˝À ñ+&É≥y˚T #ê˝≤ Çwüº+>± ‘√k˛Ô+~. me] eTT+<Ó’Hê düπs ø£˙dü+ ø£qT¬s|üŒ˝…’Hê yê\Ãì H˚qT ˙ eTT+<äT e÷Á‘·+ m+<äTøÏ˝≤ nsTTb˛‘·THêïqT. H˚qT nqï düèŒVü≤ ø√˝ÀŒ‘·THêïqT. m+<äTøÏ˝≤ ˙≈£î <ëk˛Vü≤eTqï≥Tº nsTTb˛‘·THêïqT? ø±˙, n˝≤ ˙eTT+<äT z&çb˛e&É+˝Àq÷, ˙˝À ˇ~–b˛e&É+˝Àq÷ m+‘√ dü+‘√cÕ˙ï, dü+‘·è|æÔ˙ nqTuÛÑ÷‹düTÔHêïqT. m+<äT≈£î qTe«+fÒ Ç+‹wüº+ nì m+‘·>± XÀ~Û+∫Hê n+‘·T|ü≥º<äT. nsTTHê Hê |æ∫Ã>±˙, ÇcÕº\øÏ ø±s¡D≤\T+{≤j·÷... ùV≤${À.. ‘Ó*dæq $wüj·÷˝Ò eT]Ãb˛‘·Tqï |üs¡<Ûë´q+, ìqTï eTs¡∫b˛‘·THêïqqT≈£î+≥÷ |ü<˚|ü<˚ ˙ #·T≥÷ºH˚ ‹]π> |üs¡eX¯+.. Hê eTqdüTøÏ u≤>± n\yê≥j·÷´sTT á eT<Ûä´. düπs.. Hê e\¢ m˝≤>∑÷ ø±efÒ¢<äT ø£<ë.. ndü© Á|üX¯ï\˙ï ˙ eTT+<äT ñ+∫‘˚H√.. @eTT+B.. eT∞¢ ˇø£ ∫ìï qy˚« ã<äT\T>± edüTÔ+~ ˙ qT+∫.. @B dü]>±Z #Ó|üŒy˚+ ndü\T.. VüQyéTà.. nsTTHê ndü\T Ä #Ó|”Œ #Ó|üŒ≈£î+&Ü #Ó|æŒq≥Tº #Ó|üŒø£b˛e&É+˝ÀH˚ ñ+<äqT≈£î+{≤ ˙ e÷j·T+‘ê <=+>∑|æ˝À¢&Ü! ˇø£ÿ s√»+‘ê qTe⁄« ø£q|ü&Éø£b˛‘˚ mH√ï j·TT>±\T m<äTs¡T#·÷dæq≥ºì|ædüTÔ+~. qqT ì$TwüyÓTÆHê ì\Te˙j·T≈£î+&Ü ˙ qe⁄«\ düe«&ç #Óe⁄˝À¢ #˚] –*–+‘·\T m&ÉT‘·÷ eT]+‘· ø£+>±s¡T ô|fÒºdüTÔ+~. qTe⁄« ø£ì|æ+#·>±H˚ #ê˝≤ #ÓbÕŒ\qT≈£î+{≤Hê.. ˙ n&ÉT>∑T\ #·|ü⁄Œ&ÉT $˙ $q>±H˚ Hê e÷≥\˙ï >=+‘·T˝À qT+∫ bı≥º˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îì #·øÏÿ*–+‘·\T ô|fÒºdüTÔ+{≤sTT. yÓT]ùd Ä ø£fi¯¢˝ÀøÏ #·÷dü÷Ô ì*∫b˛yê\ì|ædüTÔ+~. ˙ ns¡#˚‹˝À ˇ~–b˛sTTq Hê #˚‹ y˚fi¯flπødæ #·÷düTÔ+fÒ ˙ düŒs¡Ù ‘ê\÷≈£î yÓ#·Ã<äq+ >∑T+&Ó˝À¢øÏ Á|üeVæ≤düTÔqï≥Tº+≥T+~. yÓT\¢yÓT\¢>± qqT yÓ÷Vü≤+ ø£y˚TàdüTÔqï≥Tº+≥T+~. mìï y˚\ kÕ¬s’¢Hê eT∞¢ eT∞¢ n<˚ e÷j·T˝À |ü&çb˛‘·T+{≤qT.. nÁ|üj·T‘·ï+>±.. ìdü‡Vü‰j·T+>±!

- eT<ÛäTs¡yêDÏ

http://madhuravaani.blogspot.in/


5

www.namastheandhra.com

uÀdüºHé˝À dü{°+@ÁøzJ;øÏ ±+‹ düø=‘·+ãsê\T Ô ø±s¡´es¡Z+ uÀdüºHé

yêdüT\T Ä≥ düú\+˝À nsTTHê Ä&ç{À]j·T+˝À nsTTHê $CÒ‘·˝Ò. ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Áπ>≥sY uÀdüºHé Á|üdüTÔ‘· ø±s¡´es¡Z n<Ûä´≈£åî&ÉT Áo ø£+<äT≈£L] ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+Áø±+‹ dü+ãsê*ï ìs¡«Væ≤+∫, 2012 ø=‘·Ô ø±s¡´esêZìøÏ $»j·T|ü‘êø±ìï n+~+#ês¡T. kÕúìø£ *{Ï˝Ÿ ≥Hé ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ »qe] 28q X¯ìyês¡+ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À 700 eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+, Ä&ç{À]j·T+ #ê˝≤ n+<ä+>± r]Ã~<ë›s¡T. Hê{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+Áø±+‹ dü+ãsê\‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘· >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìï ≈£L&Ü yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ÁoeT‹ sê~Ûø£ BøÏå‘Y Ä\|æ+∫q <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\‘√, $$<Ûä qè‘ê´\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ ÄVü‰¢<äuÛÑ]‘·+>± kÕ–+~. Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T ÁbÕNq ø£fi¯\ |ü≥¢ #·÷ù| ÁX¯<ä∆, ñ‘ê‡Vü≤+ ø=ìj·÷&É<ä–+~. ø±s¡´es¡Z+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄q≈£î düuÛÑT´\+<äs¡÷ düŒ+~+∫ ñ‘ê‡Vü≤+>± ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq qè‘ê´\‘√, bÕ≥\‘√, b˛‘·q |ü<ë´\‘√ n\]+#ês¡T. dü+ãsê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£‘· s¡ø£s¡ø±\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+. ÄsYº, *≥s¡Ø, s¡+>√[, u§eTà\ ø=\Te⁄ e+{Ï b˛{°˝À¢ nìï ej·TdüT\ yês¡T bÕ˝§Zì ãVüQeT‘·T\T ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T.

∫Hêïs¡T\ n_Ûõ‘Y dü+ã+–, kÕsTTyêõ„‘· ø£+‘˚{Ï, #·]‘· ã<˚«\T, *≥s¡Ø˝À n_Ûõ‘Y dü+ã+–.. d”ìj·TsY Á>∑÷|t s¡+>√*˝À ìs¡à\ dü+ã+–, CÀ´‹ dü+ã+–, ø£Hê´≈£îe÷] ø£+<äT≈£L].. u§eTà\ ø=\Te⁄˝À ÁoeT‹ \*‘· ∫\ø£eTÁ], kÕ«‹.. *≥s¡Ø˝À u≤ãT ‘·$TàXË{Ϻ, eT˝≤¢¬s&ç¶ ø£Ás¡, Áoìyêdt ø±øÏ $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T. yê\+{°s¡T¢ ‘·j·÷s¡T #˚dæq s¡ø£s¡ø±\ |òü\Vü‰sê\T n‹<∏äT\T dü+‘·è|æÔì#êÃsTT. Ä\“˙ ‘Ó\T>∑T Á>∑÷|t yês¡T Á|ü<ä]Ù+∫q Hê≥ø£+, ø£qøϺø£{Ÿ d”{° ]<∏äyéT‡ yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q >±q ø£#˚] á y˚&ÉTø£˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± ì*#êsTT. ÁoeT‹ B|æÔ >√sê, ÁoeT‹ ñeT j·T\eT+∫*, Á|æj·÷+ø£ u§&ÉT¶ #·ø£ÿ{Ï dü+uÛ≤wüD\‘√, düeTdü´ |üPs¡D≤\‘√, ∫≈£îÿ Á|üX¯ï\‘√ n‹<∏äT\qT Äø£]¸+∫, eT+∫ yê´U≤´‘·\T>± eTqïq\T bı+<ës¡T. ø£\Ãs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ÁoeT‹ e÷<Ûä$ <√HÓ|üP&ç kÕ«>∑‘· e#·Hê\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T Áo ø£+<äT≈£L] ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·q ø±s¡´es¡Z+ (ø±uÀj˚T

n<Ûä´≈£åî&ÉT`Áoìyêdt ø=*¢bÕs¡, ø±s¡´<ä]Ù`s¡y˚Twtu≤ãT ‘·\¢+, ø√XÊ~Ûø±]`»Hês¡›Hé X§+]ƒ, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´<ä]Ù` e÷<Ûä$ <√HÓ|üP&ç, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù`C≤qøÏsê+ >∑Tã“\, dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±]`u≤ãT ‘·$TàXË{Ϻ)≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qø° neø±X¯$T∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, |ü\T dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, düuÛÑT´\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. 2011˝À 12 s¡ø±\ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫q $_Ûqï ø£$T{° düuÛÑT´\≈£î ù|s¡Tù|s¡THê Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á`|üÁ‹ø£ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+, õ$Tà |òü+&é ø√dü+ 12,500 &Ü\s¡¢ $sêfi≤\T ùdø£]+#·&É+ {°@J; #·]Á‘·˝À eTs¡|ü⁄sêì |òüT{≤º\T>± ì*∫b˛‘êj·THêïs¡T. nìï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yÓqTï‘·{Ϻ ì*∫q ;z{° ø±s¡´esêZìøÏ (#ÛÓ’s¡àHé bÕbÕsêe⁄ >∑T+&Ées¡+, Áoìyêdt ø±øÏ, Á|üø±wt ¬s&ç¶) Á|ü‘˚´ø£+>± <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ÄVüA‘·T\ ø£s¡‘êfi¯ <Ûä«qT\ eT<Ûä´ 2012`13 ø±s¡´es¡Z+ øÏ*¢bÕs¡ Áoìyêdt n<Ûä´ø£å‘·q u≤<Ûä´‘·\T n+<äT≈£îHêïs¡T. ;z{° #ÛÓ’s¡àHé bÕbÕsêe⁄ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø s¡y˚Twt ‘·\¢+ e+<äq düeTs¡ŒD #˚XÊs¡T. kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î y˚&ÉTø£\T »j·TÁ|ü<ä+>± eTT–XÊsTT.

Áπ>≥sY Ç+&çj·÷Hê b˛*dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (^‘ê) Ä<Ûä«s¡´+˝À bòÕ˝Ÿ Áø°ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À dü+Áø±+‹ y˚&ÉTø£\qT yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq á y˚&ÉTø£˝À¢ |æ\¢\T, ô|<ä›\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤s¡rj·T eÁdüÔ, q>∑\ <äTø±D≤\ e<ä› dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. nqïeTj·T´, ‘ê´>∑sê» ø°s¡Ôq\ Ä˝≤|üq\‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Á|üyêkÕ+Á<Ûä ∫Hêïs¡T\T, j·TTerj·TTe≈£î\T Á|ü<ä]Ù+∫q uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç, XÊÁd”Ôj·T, C≤q|ü<ä dæ˙ qè‘ê´\T.. XÊÁd”Ôj·T, dæ˙ ^‘ê\ $uÛ≤e], Vü≤]<ëdüT Hê≥ø±\T

yÓ’uÛÑe+>± ^‘ê dü+Áø±+‹

Ä<ä´+‘· ÄVüA‘·T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ^‘ê n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫+‘·\ sêeTT e÷{≤¢&ÉT‘·÷

Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\≈£î dü+Áø±+‹ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á @&Ü~ì ^‘ê dü<들eq

dü+e‘·‡s¡+>± uÛ≤$düTÔHêïeTì.. n+<ä]‘√ ø£*dæ ˇπø y˚~ø£ô|’ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. y˚&ÉTø£\ @sêŒ≥¢qT ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT *+>±\ neTsY, ø±s¡´<ä]Ù bÕ‘·s¡¢ ÁX¯eDY, ø√XÊ~Ûø±] >±<Ó c˛¬s&ç¶, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø=≥º+ ns¡$+<é, ~H˚wt, n|üs¡+õ, #Ó’‘·q´, Áoø±+‘Y, |ü<äà, ñ»«\, e÷‘·+– B|æÔ, >∑+Á&É Áù|yéT#·+<é, düTes¡í, eTeT‘·, \øÏåà, yêeTHé, ÁoVü≤], Á|üXÊ+‹, nì˝Ÿ, z+ Á|ükÕ<é, $»jYT, Áoìyêdt, |üeHé, qMHé, düT˙˝Ÿ, Vü≤]¸‘·, uÛ≤eq, düj·T÷‘Y, s¡Twæ˝Ÿ, B|æÔ, ø±ØÔø˘, düTwüà, X¯s¡à ‘·~‘·s¡T\T |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.


6

www.namastheandhra.com

{≤+f…ø˘‡ dü+Áø±+‹ dü+<ä&ç! ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ kÕúìø£ ø±ô|˝Ÿ $T&ç˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ yÓdtº˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ÄVü‰¢<äuÛÑ]‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À, #·ø£ÿì kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ ø£qT\|ü+&ÉTe>± »]>±sTT. {≤+f…ø˘‡ q÷‘·q n<Ûä´≈£åîsê\T ^‘· <äeTàq Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´<ä]Ù Áo sêCÒwt ∫\T≈£L] á ø±s¡´Áø£e÷*ï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+&çj·÷ qT+∫ Á|üeTTK C≤q|ü<ä π>j·T ø£fi≤ø±]DÏ ns¡TD düTu≤“sêe⁄ eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. á |ü+&ÉT>∑ s√Eq bÕ´s¡&Ó’CŸ _sê´ì bÕsTT+{Ÿ, ¬skÕº¬s+{Ÿ yês¡T ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq $+<äT uÛÀ»Hêìï n+<äCÒXÊs¡T. n_Ûqj·T ≈£L∫|üP&ç nø±&ÉMT yês¡T ø£fi≤´DÏ ne⁄\ s¡Ùø£‘·«+˝À Á|ü<ä]Ù+∫q dü+Áø±+‹ qè‘·´ s¡÷|üø£+ dü÷s¡´ uÛÑ>∑yêqTì ÁbÕs¡úq‘√ ñ‘·‡yê\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. >=_“fi¯¢ bÕ≥\T, >∑+–¬s<äT›\ Ä≥\T, HÓeT* qè‘ê´\T, •e‘ê+&Ée+, ø√˝≤≥+‘√ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT ø£fi¯¢ eTT+<äT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ‘·<äT|ü] $<ë´$ø±dt u≤\\T Á|ü<ä]Ù+∫q ‘Ó\T>∑T e÷kÕ\ ÁbÕeTTK´‘· nH˚ s¡÷|üø£+ Äø£≥Tº≈£î+~. &É˝≤¢dt *{Ï˝Ÿ eTT´õwæj·THé nø±&ÉMT |æ\¢\T Ä\|æ+∫q dü]>∑eT|ü<äì dü«sê˝Ò, ∫\Tø± |ü<ä π>j·÷\T Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#êsTT. bÕ´s¡&û ˝Ò&û, C≤q|ü<ä >±q ø√øÏ\ ns¡TD düTu≤“sêe⁄.. $T]à ãõ®, Ç&ç¢ kÕ+u≤s¡T, |üP], <√ôd, <√eT\ MT<ä

bÕ&çq bÕ´s¡&û ^‘ê\T ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«+#êsTT. es¡¸+ dæìe÷˝À ÇHêïfi¯¢≈£î >∑Ts=Ô#êÃHê yêq bÕ≥qT ãTÁs¡ ø£<∏ä˝≤>±, Vü≤]ø£<∏ä˝≤>±, ˇ>∑TZ ø£<∏ä˝≤>± bÕ&ç $ì|æ+#·&É+ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£î+~. ‘·sê«‘· Á|ü<ä]Ù+∫q yÓTÆ+ dæÿ{Ÿ n+<ä]˙ qe⁄«˝À¢ eTT+#Ó‹Ô+~. ∫es¡>± sêCÒwt ∫\T≈£L], ø£dü÷Ô] Çq>∑+{Ï ø£*dæ ìs¡«Væ≤+∫q dü+<ä&ç nH˚ Á|ü‘˚´ø£ qè‘·´ s¡÷|üø£+ eTq dü+düèÿ‹ì Á|ü‹_+_düTÔ+fÒ.. eTs√yÓ’|ü⁄ u≤yêeTs¡<äfi¯¢ düs¡dü dü˝≤¢bÕ\T, ô|[¢ y˚&ÉTø£\qT, wüwæº|üP]Ô ñ‘·‡yê\qT #·÷|æ+∫ Áù|ø£å≈£î*ï Äq+<ä &√*ø£˝À¢ eTT+#Ó‘êÔs¡T. {≤+f…ø˘‡ ‘·ø£åD |üPsê«<Ûä´≈£åî&ÉT mHém+mdt ¬s&ç¶ ‘·q

düT<ä÷s¡ Á|üj·÷D≤ìøÏ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± düVü≤ø£]+∫q düuÛÑT´\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î, <ë‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒs¡T. ^‘· <äeTàq, düTπswt eT+&ÉTe, Äfi¯¢ Áoìyêdt¬s&ç¶ ñeTà&ç>± m+mHémdt ¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\qT C≤„|æø£, <äTXÊÙ\Te, düHêàq |üÁ‘· |ü⁄wüŒ >∑T#êä\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. {≤+f…ø˘‡ n<Ûä´≈£åîsê\T ^‘· ‘·q dü+<˚X¯+˝À.. ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äTø=∫Ãq q÷‘·q ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô.. 2012 ø±s¡´esêZìï düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 2012˝À #˚|ü≥ºuÀj˚T ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕuÀ<Ûäq, düTFuÛÑe ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫

$e]+#ês¡T. ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì yÓ’$<Ûä´yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷*ï Á|ü<ä]Ù+∫q kÕúìø£ ø£fi≤ø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ mH√ï @fi¯¢ qT+∫ dü+düú≈£î ùde\+~düTÔqï X‚cÕsêe⁄ u§&ÉT¶, düTu≤“sêe bıq÷ïs¡T, ø£èwüí ø√sê&É\qT C≤„|æø£\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. bÕ\ø£eT+&É* n~Û|ü‹ Äfi¯¢ Áoìyêdt¬s&ç¶ q÷‘·q düuÛÑT´\qT düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. dü+düú≈£î ùde #˚dæq bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\T Áo<ÛäsY ø√&Ó\, Áosê+ j·T\eT+∫*, mìïø£\ dü$T‹ nÁ>±düHê~Û|ü‹ ø£èwüí u≤|ü≥¢qT |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+, <äTXÊÙ\Te, C≤„|æø£\‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT düeTq«j·T ø£s¡Ô ñ]$T+&ç qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶ ∫e] es¡≈£î ø±s¡´Áø£e÷*ï ‹\øÏ+∫q n‹<∏äT\≈£î, $+<äT @sêŒ≥T¢ #˚dæq bÕ´s¡&Ó’CŸ _]j·÷ì bÕsTT+{Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, {≤+f…ø˘‡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\≈£î, dü«#·Ã¤+<ä ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, <ë‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ y˚&ÉTø£\≈£î eTT–+|ü⁄ |ü*ø±s¡T.

‘Ó\T>∑T ø£fi≤ dü$T‹ dü+Áø±+‹ y˚&ÉTø£\T nyÓT]ø±˝Àì

q÷´C…؇˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ˇø£ÿ#√≥≈£î #˚sês¡T. ‘Ó\T>∑T bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T Ä≥\T Ä&Üs¡T. Çø£ÿ&ç ‘Ó\T>∑T ø£fi≤ dü$T‹ {°m|òt@mdt j·TTer, j·TTe≈£î\T ø£*dæ ìs¡«Væ≤+∫q dü+Áø±+‹ y˚&ÉTø£\ }düT*$. Ä<ä´+‘·+ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± kÕ–q á y˚&ÉTø£˝À <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä≥, bÕ≥˝À¢ dü+^‘· kÕVæ≤‘·´ n+XÊ˝À¢ ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#˚ y˚~ø£qT ‘Ó\T>∑Tø£fi≤ dü$T‹ Á_&ç® yê≥sY f…+|ü⁄˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Hêïs¡T\ qT+∫ ô|<ä›\ es¡≈£L n+<äs¡÷ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q ¬s+&√ yê]¸ø£ e+≥\ b˛{°˝À ¬>\Tbı+~q e+≥ø±\T n+<ä] eTqïq\÷ bı+<ësTT. ‘Ó\T–+{Ï >±¬s\T, ã÷¬s\T, |æ+&çe+≥\ |òüTTeT|òüTTeT\T Çø£ÿ&çyês¡+<ä]ø° eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ì ø£*–+#êsTT. Á|üeTTK C≤q|ü<ä >±j·Tì leT‹ ns¡TD düTu≤“sêe⁄, C≤q|ü<ä, nqTø£s¡D bÕ≥\‘√ ÄVüA‘·T\qT $X‚wü+>± n\]+#ês¡T. q÷´C…؇˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘Ó\T>∑T ø£fi≤ dü$T‹ |æ\T|ü⁄‘√ düŒ+~+∫ á y˚&ÉTø£\qT $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì dü$T‹ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Äq+<é bÕ\÷] nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ

eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\qT |ü+∫q á ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î nq+‘· düT<Ûëø£sY, ñcÕ Ä¬øfi¯¢, _+<äT e÷~sêE, edü+‘YHêj·TT&ÉT, C…’Hêsêj·TDY‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T {°m|òt@mdt düuÛÑT´\T ø£èwæ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ~–«»j·T+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&çq kÕŒq‡s¡¢≈£î, Hê´j·Tìπsí‘·\≈£î ‘√&ÉŒ&çq ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° ‘Ó\T>∑T ø£fi≤ dü$T‹ ø±s¡´<ä]Ù eT+E uÛ≤s¡Ze ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. dü$T‹ ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\+<ä]ø° ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T.. ◊ \yé {°m|òt@mdt nH˚ ìHê<ä+ ñqï {°wüsYº‡ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|ü‹ˇø£ÿ]ø° ‘Ó\T>∑Tø£fi≤ dü$T‹ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Äq+<é bÕ\÷] dü«j·T+>± {° wüsYº‡ n+~+∫ yê]˝À ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+bÕs¡T.


www.namastheandhra.com

7

kÕj·T+ düeTj·÷q yêDÏ»´ eTT#·Ã≥T¢ ‘·èrj·T Á|ü|ü+#· <˚X¯+>± >∑T]Ô+|ü⁄qï uÛ≤s¡‘Y.. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ eT÷&√ n‹ ô|<ä› Ä]úø£ e´edüú kÕúsTTøÏ m<ä>∑&Éy˚T \ø£å´+>± |òüHé @wæj·÷ »qe] 29q &É˝≤¢dt˝À _õHÓdt áyÓì+>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~. Ç+&çj·THé nyÓT]ø£Hé ô|ò&ÉπswüHé øöì‡˝Ÿ, Ç+&çj·THé nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ f…ø±‡dt Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À πø+Á<ä ø±]àø£ XÊK eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®Hé KπsZ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕúìø£, C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T yêDÏ»´y˚‘·Ô\ eT<Ûä´ n_ÛÁbÕj·÷\ yês¡~Û>± á ø±s¡´Áø£eT+ ì*∫+~. yêDÏ»´y˚‘·Ô\ $wüj·T |ü]C≤„Hêìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘Y, nyÓT]ø±\≈£î #Ó+~q 300 eT+~ yê´bÕs¡y˚‘·Ô\‘√ KπsZ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ◊@mHé{° n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY ø=s¡‡bÕ{Ï ø£qï&É˝À Á|üdü+–dü÷Ô KπsZ≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ πø+Á<äeT+Á‹ Á|üdü+–dü÷Ô yÓTÆì+>¥, ñbÕ~Û, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·\qT qM˙ø£]+#ê\ì.. ñuÛÑj·T <˚XÊ\T |üs¡düŒs¡ uÛÑs√kÕ‘√ kÕ>±\Hêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\qT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+˝À ∫Hêïs¡T\qT $<ë´e+‘·T*ï #˚j·T&É+˝À ‘·eT≈£î ìã<ä∆‘· ñ+<äHêïs¡T. Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡, ø=s¡‡bÕ{Ï\T KπsZqT Áô|’&é Ä|òt Ç+&çj·÷ _s¡T<äT‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ô||”‡ ø√ @wæj·THé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü KπsZqT dü‘·ÿ]+#ês¡T. Ç+&çj·THé ø±qT‡˝Ò{Ÿ »qs¡˝Ÿ dü+Jyé ns√sê á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø£ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\T, e´ekÕj·T, ùdyê s¡+>±˝À¢ <˚X¯ Á|ü>∑‹

&É˝≤¢dt˝À ª|òüTqµ‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ <˚X¯uÛÑøÏÔ ñbıŒ+–q sêÁ‹ n~. _Ûqï‘·«+˝À

>∑T]+∫ Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡, Áo<ÛäsY ø=s¡‡bÕ{Ï\qT ns√sê Á|üX¯+dæ+#ês¡T. j·T÷mdt &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ˝ÒãsY Ç+≥πsïwüq˝Ÿ y˚TH˚»sY ø°‘Y >∑&ÜsY¶, &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt j·T÷ìe]‡{° Ä|òt Ä]¢+>∑ºHé ©kÕ \+&ÉHé‘√ bÕ≥T kÕ«‹ cÕ, ˝Àø˘Hê<∏é bÕÁ‘√, mHém+mdt ¬s&ç¶, Ç+<äT ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê˝ŸÁd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ m+&û>± ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT nyÓT]ø±˝À ù|¬sìïø£ >∑\ yê˝ŸÁd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ &çõ≥˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY>± eTq ‘Ó\T>∑Tyê&Ó’q q]XË{Ϻ sêE ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq yêwæ+>∑ºHé b˛dtº y˚TH˚õ+>¥ m&ç≥sY>± ñHêïs¡T. 1994˝À yê˝ŸÁd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ≈£î |æ{Ÿ‡ãsYZ˝À ]b˛s¡ºsY>± |üì#˚dæq Äj·Tq 2006˝À j·T÷s¡|t m&ç≥sY>± ø=+‘·ø±\+ ø=qkÕ>±s¡T. nyÓT]ø± qT+∫ e∫Ã.. Væ≤+<äTkÕúHé f…ÆyéT‡ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À sêE rdüTø=∫Ãq _õHÓdt |üÁ‹ø£ $T+{Ÿ Á|üC≤<äs¡D bı+~+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìC≤+ ø±˝ÒJ˝À mø£Hê$Tø˘‡, k˛wæj·÷\J #·<äTe⁄≈£îqï sêE.. z s¡÷s¡˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ dü+düú˝À #˚], m+;@≈£î düe÷qyÓTÆq &çÁ^ bı+<ës¡T. @|” &Ó’Ø˝À ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·+Á&ç Çqïj·T´ eT+∫ »s¡ï*düTº>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. ‘·*¢ Ç+–¢wt˝À Ábıô|òdüsY. |ü⁄düÔø±\T, |üÁ‹ø£\ eT<Ûä´H˚ ô|]–q sêE f…ÆyéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ yê] »s¡ï*»+ dü÷ÿ˝Ÿ˝À #˚] |”J &ç|ü¢e÷ <ë«sê »s¡ï*»+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T.

@ø£‘·« dü÷Œ¤]Ôì dü>∑s¡«+>± #ê{Ïq sêÁ‹ n~. mH√ï |üqT\‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ n+<äs¡÷ ø£*dæ C≤rj·T |ü+&ÉT>∑qT ñ‘·‡e+˝≤ »s¡T|ü⁄≈£îqï dü+<äs¡“¤eT~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚~ø£>± ì*∫+~ &É˝≤¢dt˝Àì dü<äsYï yÓT<∏ä&çdtº j·T÷ìe]‡{°. 800 eT+~øÏ ô|’>± uÛ≤s¡rj·T j·TTerj·TTe≈£î\T ‘·eT Ä≥bÕ≥\‘√ ]|ü_¢ø˘ &˚ y˚&ÉTø£*ï $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T. Ç+&çj·THé nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ f…ø±‡dt (◊@mHé{°) Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á C≤rjÓ÷‘·‡yêìøÏ

3500 eT+~ n‹<∏äT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n+<äs¡÷ ø£*dæ C…’Væ≤+<é ìHê<ëìï e÷s√à–+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ düeTj·T+˝À uÛ≤s¡‘·, nyÓT]ø± C≤rj·T ^‘ê\ Ä˝≤|üq‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä˝…’+~. ‘·sê«‘· C≤rjÓ÷‘·‡e dü+ãsê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Äs¡T qT+∫ ns¡yÓ’ @fi¯¢ ej·TdüT es¡≈£L ∫Hêï ô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ñ˝≤¢dü+>± á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. Væ≤+B bÕ≥\≈£î #˚dæq qè‘ê´\‘√ Ä&ç{À]j·T+ <ä<ä›]*¢+~. uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤s¡ πø+Á<ä+ qT+∫ øöì‡˝Ÿ nì˝Ÿ πø eT{≤º á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ

n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ◊@mHé{° n<Ûä´≈£åî&ÉT C≤ø˘ >√<ë«ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<ä]ø° <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ◊@mHé{°øÏ ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q Hêj·Tø£‘·«+˝À Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷*ï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤kÕÔqì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç<˚ @&Ü~ ◊@mHé{° dæ\«sY p;¢ dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥ºqT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø˘Hê<∏é bÕÁ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq n+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.


8

dæ*ø±Hê+Á<Ûä ªeTqã&çµ ◊<√ kÕ+düèÿ‹ø√‘·‡e+ |òæãÁe] 4, 5 ‘˚B˝À¢ kÕúìø£ dü˙ïy˚˝Ÿ Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·T Äes¡D˝À |òüTq+>± »]–+~. 2007˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq eTq ã&ç ø±s¡´Áø£eT+.. ◊<äT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô#˚düT≈£îì nyÓT]ø±˝À |ü~ùV≤qT≈£î ô|’>± sêÁcÕº˝À¢ $düÔ]+∫, 1700 eT+~ u≤\u≤*ø£\qT ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü˝À düT•øÏå‘·T\qT #˚k˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃ≈£îqï |æ\¢\T uÛ≤wü˝À ‘·eT ÁbÕMD≤´ìï kÕ+düèÿ‹ø√‘·‡e+˝À \|òüTTHê{Ïø£\T, |ü<ë´\T, bÕ≥\T, <˚X¯uÛÑøÏÔ π>j·÷\ <ë«sê Á|ü<ä]Ù+∫ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#ês¡T. dü+Á|ü<ëj·T |ü<ä∆‹˝À y˚<ä Á|üe#·q+‘√... |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+∫ e÷‘·èuÛ≤wüqT uÛ≤$‘·sê\≈£î n+~+#ê\ì dü+ø£*Œ+∫q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ãTT‹«≈£îÿ\#˚ Äos¡«#·q+‘√.. ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+Ç. uÒ @]j·÷˝Àì Á|ò”e÷+{Ÿ, ≈£L´|ü]ºH√, ø±+|t u…˝Ÿ, bòÕdüºsY dæ{°, Áf…Æyê´©, &É_¢Hé, kÕHéCÀôd myÓsY Á^Hé XÊK\˝Àì $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T á y˚&ÉTø£˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. |æ\¢\T Á|ü<ä]Ù+∫q uÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<ä, ≈£îs¡Tπøå‘·Á+ \|òüTTHê{Ïø£\T $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. >=_“fi¯ó¢, >∑T]$+<ä –+» bÕ≥\T.. ô|<ä›\+<ä]ø° ‘·eT ∫qïHê{Ï C≤„|üø±\qT >∑Ts¡TÔ#˚XÊsTT. ‘˚HÓ\ ‘˚≥\ e÷≥\‘√, @ <˚X¯y˚T–Hê, e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*¢øÏ.. e+{Ï

www.namastheandhra.com

|òüTq+>±... eTqã&ç ◊<äe kÕ+düèÿ‹ø√‘·‡e+ <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T n+<ä]ø° uÛ≤s¡‘·<˚XÊ˙ï, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˙ >∑Ts¡TÔ #˚XÊsTT. á dü+<äs¡“¤+>± dæ*ø±Hê+Á<Ûä n<Ûä´≈£åî&ÉT

ø=+&ÉTuÛÑ≥¢ Bqu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. eTqã&ç ø±s¡´Áø£eT+‘√ bÕ≥T øÏ+<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ dæ*ø±Hê+Á<Ûä

$X¯«$<ë´\j·÷ìï ≈£L&Ü kÕú|æ+∫ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈£î ùde #˚kÕÔeTì, n+<äT≈£î düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T n+~düTÔqï yês¡+<ä]ø° ‘·eT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚sêŒ\qï Ä˝À#·q‘√ yê]ì ªeTqã&çµ˝À #˚]Œ+∫ dæ*ø±Hê+Á<Ûä #˚düTÔqï Á|üj·T‘êïìøÏ Áb˛‘ê‡Vü≤+ Ç∫Ãq yês¡+<ä]ø° e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T ≈£L∫uÛ§≥¢ Äq+<é ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Äq+<é 2012˝À dæ*ø±Hê+Á<Ûä ‘·\ô|{Ϻq n+‘·sê®rj·T eT+>∑fi¯yê<ä´ düy˚Tàfi¯q+, eT÷&√ n+‘·sê®rj·T ≈£L∫|üP&ç düy˚Tàfi¯q+ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTqã&ç ≈£î\|ü‹ #·eT]Ô sêE e÷{≤¢&Üs¡T. |æ\¢\T ‘êeTT H˚s¡TÃ≈£îqï ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ bÕ≥yêìï Á|ü<ä]Ù+∫q $<ÛëHêìï #·÷dæ.. eTqã&ç ø±s¡´Áø£eT $»j·÷ìøÏ ‘√&ÉŒ&çq yês¡+<ä] ø£èwæ |òü*+#·&É+ #·÷dæ eT]+‘· bÕ≥T|ü&Ü\qï ø√]ø£ ‘·eT≈£î ø£\T>∑T‘√+<äHêïs¡T. eTqã&ç Á|üD≤[ø£ ãè+<ëìï, n<Ûë´|ü≈£î\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT sêE |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. uÒ @]j·÷˝À ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚<äT\ ùdïVü≤, e÷\+bÕ{Ï Á|üuÛÑ, e÷&ÉuÛÑ÷wæ $»j·TkÕs¡~∏ dü+<Ûëqø£s¡Ô\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. eTTqTà+<äT.. f…ø±‡dt˝Àì &É˝≤¢dt˝À, q÷´j·÷sYÿ˝À ≈£L&Ü eTqã&ç kÕ+düèÿ‹ø√‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êsTT.

ª‘êHêµ >√¢ã˝Ÿ ôd’Hé‡ ô|òsTTsY ‘Ó\T>∑T ø√dü+ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ nyÓT]ø±.. |ü<˚fi¯¢ qT+∫ |ü<Ó›ì$T<˚fi¯¢ ej·TdüT eT<Ûä´ ñqï ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø√dü+ >√¢u˝Ÿ ôd’Hé‡ ô|òsTTsY ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. áHê&ÉT, á{°M düVü≤ø±s¡+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘êHê z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï\J˝À ‘Ó\T>∑Tyê] Á|ü‹uÛ≤ bÕ≥yê\qT yÓ*øÏrj·T&É+ á ø±s¡´Áø£eT+ \ø£å´eTì ‘êHê ù|s=ÿ+~. 1977˝À kÕú|æ‘·yÓTÆq ‘êHê nyÓT]ø±, ¬øq&Ü˝À¢ ‘Ó\T>∑Tyê] ø√dü+ ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü |üì#˚düTÔqï n‹ ô|<ä› Ç+&√ nyÓT]ø£Hé C≤rj·T kÕúsTT dü+düú˝À¢ ˇø£{Ï. ‘Ó\T>∑T $<ë´s¡Tú\ |üÁ‹uÛÑ ôd’Hé‡ Á|ü|ü+#êìï e÷s¡Ã>∑\<äì ‘êHê $X¯«dæk˛Ô+~. á ÄXÊuÛ≤e+‘√H˚ ‘Ó\T>∑T $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ á Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Á|ü|ü+#·+˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T mø£ÿ&ç qT+#Ó’Hê bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î, yê] Ä$wüÿs¡D\T, Ä˝À#·q\T |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ Çø£ÿ&É neø±X¯+ øñ+~. $<ë´s¡Tú\T Ä]úø£ uÛ≤s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü ÄHé˝…’Hé˝ÀH˚ Á|üjÓ÷>±\T dü_à{Ÿ #˚j·Te#·TÃ.

Ç<ä›s¡T ˝Ò<ë eTT>∑TZs¡T ˇø£ Á>∑÷|t>± @s¡Œ&ç #˚dæq Á|üjÓ÷>±\≈£î ÄVü‰«q+ ñ+~. á neø±X¯+‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì e÷s¡TeT÷\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü q÷´j·÷sYÿ q>∑sêìøÏ #Ó+~q Á|üdæ<ä∆ dü÷ÿ˝Ÿ‡˝Àì $<ë´s¡Tú\‘√ b˛{°|ü&˚+<äT≈£î neø±X¯eTT+~. á b˛{°˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷|æ+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î nH˚ø£ s¡ø±\ ãVüQeT‘·T\T, kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äCÒkÕÔs¡T. E˝…’˝À »]π> ‘êHê ø£HÓ«q¸Hé˝À yê]øÏ ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ôd’Hé‡ s¡+>±ìï m+#·Tø√e&ÜìøÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+>± á ø±s¡´ Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘êHê @sêŒ≥T #˚düTÔqï á yÓT>± ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#·e#·ÃHêïs¡T. 2012 ñ>±~ |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± á ôd’Hé‡ ô|òsTTsY n~Ûø±]ø£+>± ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘êHê ôd’Hé‡ ô|òsTTsY #ÛÓ’s¡àHé sêCÒXŸ Ms¡|üH˚ì ù|s=ÿHêïs¡T. $esê\ ø√dü+ ‘êHê yÓuŸôd’{ŸqT #·÷&=#·TÃ.

\ø£å &Ü\s¡¢ ì~Û

‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ $ø±kÕìøÏ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ nyÓT]ø± (‘êHê) $X‚wü ø£èwæ #˚düTÔ+<äì dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $»j·Tyê&É˝À @|” #Ûê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê @ø£eTyê«*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì á dü+<äs¡“¤+>± Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT nyÓT]ø± yÓ[¢ 25 @fi¯ó¢ <ë{ÏHê Ç|üŒ{Ïø° ‘êeT+‘ê ‘Ó\Tπ> e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeTì.. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T yês¡+‘ê Çø£ÿ&É Á|ü‹ Ç+{≤ ‘Ó\T>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ ‘·sê«‹ ‘·sêì Ä<äs¡Ù+>± ì\yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] dü+düèÿ‹ dü+Á|ü<ëj·÷*ï ì\u…fÒº+<äT≈£î ‘êeTT #˚düTÔqï ø£èwæ˝À n+<äs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘˚HÓ\÷πs ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü nuÛÑT´qï‹øÏ \ø£å &Ü\s¡¢‘√ eT÷\ì~Ûì @sêŒ≥T #˚dæ, uÛ≤wü yÓ’uÛÑyêìï ‘·sê«‹ ‘·sêìøÏ n+~+#˚+<äT≈£î ‘êHê ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T πøe\+ e÷s¡Tÿ\T ‘Ó#·TÃ≈£î+fÒ #ê\<äì, nìï s¡ø±\ HÓ’|ü⁄D≤´*ï düeTTbÕ]®+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. #ê˝≤eT+~øÏ á HÓ’|ü⁄D≤´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ nyÓT]ø± e#˚Ãyê]˝À 25 XÊ‘·+ eT+~πø ñ<√´>±\T \_ÛdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à Áf…Æ yê´©, Hês¡ïsYï eØ®ìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À¢ qwüºb˛sTTq uÛ≤s¡‘· $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚XÊeTì Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. 2013 ‘êHê yê]¸ø£ düuÛÑ\T E˝…’ 4, 5, 6 ‘˚B˝À¢ &É˝≤¢dt y˚~ø£>± »s¡T‘êj·Tì Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T.


9

www.namastheandhra.com

u≤{≤ y˚&ÉTø£\T n<äs¡ôVA!

&É˝≤¢dt˝À ø±qT‡˝Ò{Ÿ »qs¡˝Ÿ MT{Ÿ n+&é Á^{Ÿ

ø±qT‡˝Ò{Ÿ

uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (u≤{≤) »qe] 29q dü+Áø±+‹ dü+ãsê*ï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. s¡+>√*, e+≥, ÄHé`ùdºCŸ c˛, &Ü´Hé‡, bÕ≥\T, bòÕ´wüHé c˛\‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ôVA¬s‹Ô+~. dü˙ïy˚˝Ÿ ˝Àì Væ≤+<äT <˚yê\j·T+ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚~¬ø’+~. 00 eT+~øÏ ô|’>± Vü‰»¬s’q á ø±s¡´Áø£eT+ uÒ @]j·÷ Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq nqTuÛÑ÷‘·T*ï $T–*Ã+~. dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D≤ìï Á|ü‹_+_+#˚˝≤ eTT>∑TZ\T, n\+ø£s¡D\‘√ ÁbÕ+>∑D≤ìï düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›s¡T. yÓTT<ä≥ e+≥ b˛{°\‘√ y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ∫Hêïs¡T\ ø√dü+ *{Ï˝Ÿ #Ó|òt b˛{°\T ìs¡«Vü≤+#·&É+ $X‚wü+. ô|<ä›\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q dü÷|üsY#Ó|òt b˛{°˝À¢ 25 eT+~ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·sê«‘· s¡+>√*, ‘Ó\T>∑T bÕ≥\ b˛{°\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± y˚DT Ädü÷] neTs¡ >±j·T≈£î&ÉT |òüT+≥kÕ\ >∑T]+∫Á Á|üdü+–+#ês¡T. Á|ükÕ<é >±j·T≈£î*ï n_Ûq+~+#ês¡T. |æ\¢\‘√ u§eTà\ ø=\Te⁄ e<ä› uÛÀ–|üfi¯ó¢ b˛sTT+#·&É+‘√ kÕj·T+Á‘·+ $»j·T Ädü÷] ˝≤+#Û·q+>± Äs¡+_Û+#ês¡T. e+<äeT+~øÏ ô|’>± ∫Hêïs¡T\T uÛÑøÏÔ ^‘ê\T Ä\|æ+∫, ô|<ä›\ Äosê«<ä+ rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e+<˚e÷‘·s¡ ^‘ê˝≤|üq‘√ ]|ü_¢ø˘ &˚ y˚&ÉTø£*ï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Hêïs¡T\T uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, s¡a≤˙‡ \ø°åàu≤sTT, düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt, ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY XÊÁdæÔ, HÓÁVüA, >±+BÛ, uÛÑs¡‘·e÷‘· y˚wü<Ûës¡D\‘√ n\]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø£fi≤ø±s¡T\T Á|ü<ä]Ù+∫q dü+Áø±+‹ Ä{≤&ÉT<ëe÷ c˛ Äø£≥Tº≈£î+~. ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷], $»j·T Ädü÷] á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yê´U≤´‘·\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. á b˛{°˝À ªdæø˘‡ Ç&çj·T{Ÿ‡µ »≥Tº $CÒ‘·>± ì*∫+~. ø£fi≤´DY ø£≥ºq÷], Áoìyêdt ø=*¢, Á|ükÕ<é eT+–q, ø±y˚Twt eT˝≤¢, •e ø£&É\T Ä\|æ+∫q ªyÓ’ e÷´πsCŸ f…q¸Hé u≤˝≤õµ ^‘·+ y˚&ÉTø£\πø ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì*∫+~. Ç~ ø=\e] bÕ≥≈£î ù|s¡&û. |ü&ÉeT{Ï dü+<Ûë´ sê>∑+`ádtº MT{Ÿ‡ yÓdtº bòÕ´wüHé c˛ uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î Á|ü‹_+ã+˝≤ ì*∫+~. Áo\T, Áo<˚$, $»j·T á ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. s¡y˚Twt ø=+&Ü kÕŒq‡s¡¢≈£î ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq n‹<∏äT\+<ä]ø° u≤{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdt ø=*¢ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. u≤{≤ ø£$T{° düuÛÑT´\T s¡y˚Twt ø=+&Ü (ø±s¡´<ä]Ù), ø±y˚Twt eT˝≤¢ (ø√XÊ~Ûø±]), ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷] (dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù), $»j·T Ädü÷], •Øwü ã‘·TÔ\, j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢, CÀ´‘·‡ï u…+&É|üP&ç\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. yê\+{°s¡T¢ Ms¡T ñ|üŒ\, Á|ükÕ<é eT+–q, ø±s¡TDY yÓ*π>{Ï, s¡$, Áo<˚$, Áo\T, Áoø£sY, s¡a≤˙‡, ø=+&É˝Ÿ, ø°]Ô, ‘·q÷», •e, <äTs¡Z, B|æÔ, •Øwü, Áoìyêdt, n|üs¡í, #·+Á<ä, Á|”‹\≈£î u≤{≤ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~.

»qs¡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ dü+Jyé ns√sê‘√ »qe] 14q »]–q MT{Ÿ n+&é Á^{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ns¡úe+‘·+>± kÕ–+~. &É˝≤¢dt˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ◊@mHé{° n<Ûä´≈£åî&ÉT Áo<ÛäsY ø=s¡‡bÕ{Ï n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. &É˝≤¢dt yêdüT\qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ê*‡+~>± Äj·Tq dü+Jyé ns√sêqT y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ Á|ü»\≈£î $<˚XÊ˝À¢ m<äTs¡j˚T´ Çã“+<äT\qT Áo<ÛäsY Á|ükÕÔ$+#ês¡T. M≥ìï+{Ï˙ kÕe<Ûëq+>± $qï ns√sê Ä ‘·sê«‘· Á|üdü+–+#ês¡T. |”◊y√, zd”◊ ø±s¡T¶\ >∑T]+∫ Äj·Tq $e]+#ês¡T. ‘·eT ãè+<ä+ uÛ≤s¡rj·TT\ düeTdü´*ï |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î m˝≤ ø£èwæ #˚k˛Ô+B $e]+#êsêj·Tq. nyÓT]ø±, uÛ≤s¡‘Y\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü ns√sê Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q yês¡T ‘·eT dü+<˚Vü‰\qT Äj·Tq‘√ ìeè‹Ô #˚düT≈£îHêïs¡T. ◊@mHé{° ;z{° #ÛÓ’s¡àHé wüãï+ yÓ÷‹Z˝Ÿ.. dü+Jyé ns√sê≈£î C≤„|æø£ ãVüQø£]+∫.. Ç˝≤+{Ï eT]ìï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. &É˝≤¢dt, bò˛sYÔ esYÔ @]j·÷˝À¢ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüsêìï Áo<ÛäsY Á|ükÕÔ$+#ês¡T. n+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔqì ns√sê Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ◊@mHé{° Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T C≤Hé Vü≤$T<é, C≤ø˘ >√<ë«ì, ˝Àø˘Hê<∏é bÕÁ‘√, kÕ«‹ cÕ, C…d”‡ KTsêHê, mHém+mdt ¬s&ç¶, n»jYT¬s&ç¶ @˝Ò{Ï á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. |òüHé @wæj·÷, ]#·sY¶düHé, u≤+uÒ bòı{ÀÁ>∑|ò” dü+düú\ ‘√&ÜŒ≥T≈£î uÀs¡T¶ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~.


10

www.namastheandhra.com

yÓ÷sêZHé$©˝À E˝…eTVü’˝À Áb‰ ÕD<˚Á|yü‹ê\j· T + wü˜ nyÓT]ø±

>∑&ɶô|’ eTs√ Væ≤+<äT <˚yê\j·T+ yÓ*dæ+~. yÓ÷s¡ZHé$©˝À Væ≤+<äT <˚yê\j·T+ n‘·´<äT“¤‘·+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{À+~. E˝…’ 1q á Ä\j·T+˝À ÁbÕDÁ|ü‹wü˜, eTVü‰≈£î+uÛ≤_Ûùwø£+ »s¡T>∑T‘êsTT. pHé 28 qT+#˚ Væ≤+<äT dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T Äs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. E˝…’ 4 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘êsTT. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+‘√ bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ Á|üeTTKT˝…’q eT‘· ô|<ä›\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nyÓT]ø±˝Àì ø£fi≤ø±s¡T\‘√ kÕ+düèÿ‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î+uÛ≤_Ûùwø£+ dü+<äs¡“¤+>± ôV≤*ø±|üºsY qT+∫ Ä\j·T+ô|’øÏ |üP\T #·\T¢‘ês¡T. Hê<ädü«s¡ yêsTT<ë´\‘√ Ä ÁbÕ+‘·+ ôVA¬s‘·ÔqT+~. @qT>∑+u≤Ø MT<ä }πs–dü÷Ô <˚e‘êeT÷s¡TÔ*ï Ä\j·T+˝ÀøÏ rdüTø=kÕÔs¡T. á Ä\j·T+˝À Á|ü<Ûëq >∑Ts¡Tyêj·TTs¡|üŒHé ø=\TyÓ’ ñ+{≤&ÉT. $Hêj·T≈£î&ÉT, y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT, Áo<˚$, uÛÑ÷<˚$, •e, n+_ø£, düTÁãVü≤àD´, e*¢, <˚eùdq, nj·T´|üŒ, dü‘·´Hêsêj·TD, ø£ìïø±|üs¡y˚TX¯«], sêeTT&ÉT, ø£èwüßí&ÉT, <äTs¡Z, düs¡dü«‹, ˝øÏåà, >±j·TÁ‹, Vü≤qTeT+‘·T&ÉT, qeÁ>∑Vü≤ $Á>∑Vü‰*ï ≈£L&Ü Çø£ÿ&É Á|ü‹wæ˜kÕÔs¡T. 17,500 #·<äs¡|ü⁄≥&ÉT>∑T˝À¢ $düÔ]+∫q á Ä\j·T nBÛq+˝À yÓTT‘·Ô+ 40 mø£sê\ düú\+ ñ+~. 300 ø±s¡¢qT bÕ]ÿ+>¥ #˚düT≈£îH˚ kÂ\uÛÑ´eTT+~. Ä\j·T Äs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À uÛÑ≈£îÔ\+‘ê bÕ˝§ZHê\ì Væ≤+<äT nyÓT]ø£Hé f…+|ü⁄˝Ÿ n+&é ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY ÄVü‰«ì+∫+~.

ñ>±~ s¡#·Hê |ü⁄s¡kÕÿsê\T M]πø... e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé Ä|òt nyÓT]ø± 17e ñ>±~ ñ‘·ÔeT s¡#·q\ b˛{° ìs¡«Væ≤+∫, $CÒ‘·*ï m+|æø£ #˚dæ+~. $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ 200 eT+~ W‘ê‡Væ≤ø£ ‘Ó\T>∑T s¡#·sTT‘·\T bÕ˝§Zì ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&É≥+ |ü≥¢ e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+∫+~. e÷]à 10q ñ>±~ dü+<äs¡“¤+>± ôVAdüºHé q>∑s¡+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ eT÷&Ée Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡˝À $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTHêïs¡T. ªHê yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ø£<∏äµ $CÒ‘·\T Ä sêÁ‹ eTTfi¯¢ >∑T˝≤_ Á^Hé $˝ÒCŸ

(s¡#·sTT‘·: πse‹ e\÷¢], ôV’≤<äsêu≤<é) (s¡#·sTT‘·: ø√dü÷] ñe÷uÛ≤s¡‹, ôVAdüºHé) (s¡#·sTT‘·: s¡$ Mπs*, s√H√ø˘ M@)

ªHê yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï ø£$‘·µ $CÒ‘·\T ø£fi¯ó¢ Hê ø£$‘· |üj·Tq+ eT<ÛäTs¡ dü«|üï+

(s¡#·sTT‘·: Hê<Ófi¯¢ kÕsTTMD, ø£~], nq+‘·|ü⁄s¡+) (s¡#·sTT‘·: s¡y˚Twt Ç+<äT|ü*¢, ôVAdüºHé) (s¡#·sTT‘·: Væ≤eTøÏs¡DY, ∫ø±>√)

ªñ‘·ÔeT ø£<∏ëìø£µ $CÒ‘·\T ‘·T+>∑ #ê|ü dü+<Ûë´e+<äq+ eTs√ ˝Àø£+ >=+>∑[ |ü⁄s¡T>∑T nqT≈£îqïB, nsTTqB sê‹eTTø£ÿ ø£<∏ä

(s¡#·sTT‘·: m+ÄsYM dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô, ô|qT>=+&É, |ü•ÃeT>√<ëe]) (s¡#·sTT‘·: dü‘·´+ eT+&ÉbÕ{Ï, ÄdæºHé) (s¡#·sTT‘·: y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |”¢»qºHé) (s¡#·sTT‘·: düT>∑TD≤sêe⁄, yÓ’C≤>¥) (s¡#·sTT‘·: |òüDÏ &=ø±ÿ, n{≤¢+{≤) (s¡#·sTT‘·: >∑qTï ø£èwüíeT÷]Ô, ø±e÷¬s&ç¶)

ªñ‘·ÔeT ø£$‘·µ $CÒ‘·\T ãsYÔ πs|t Ç<˚Hê |ü⁄s√>∑‹ q&ç ej·TdüT‡ düªs√>∑µd” <ä«+<ä«eTsTT |üs¡eT|ü<ä k˛bÕq+

(s¡#·sTT‘·: Çq+|üP&ç Áo\øÏåà, ôV’≤<äsêu≤<é) (s¡#·sTT‘·: ñeT mj·TT´ìï, bò˛¢]&Ü) (|òüDÏ &=ø±ÿ, n{≤¢+{≤) (yÓTTsTT&Ü Áoìyêdüsêe⁄, HÓ*¢yÓTs¡¢) (sêeTø£èwüí eT~q, j·T÷πø) (eT÷]Ô C§qï\>∑&ɶ, j·T÷πø)


www.namastheandhra.com

C≤‹ |æ‘·≈£î |òüTq ìyê[ &É˝≤¢dt ≥T Ç+&çj·÷... ej·÷ <äTu≤jYT &Ó’¬sø˘º ô|ò’¢{Ÿ‘√ r]q ø£cÕº\T!

Á|ü

yêdü uÛ≤s¡rj·TT\ #êHêïfi¯¢ ø√]ø£ r]+~. Çø£ô|’ nyÓT]ø± qT+∫ uÛ≤s¡‘Y≈£î Á|üj·÷D+ düT\uÛÑ‘·s¡+ ø±qT+~. <äTu≤jYT qT+∫ &É˝≤¢dt≈£î m$Tπs{Ÿ‡ ô|ò’¢{ŸqT Äs¡+_Û+#ês¡T. á düØ«dt Äs¡+uÛÀ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± &ûm|òt&Éã÷¢´˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+&çj·THé nyÓT]ø£Hé Áô|ò+&ç¸|t øöì‡˝Ÿ (◊@m|òtd”) uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºs¡T¢ Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡, ‘Ó’j·÷uŸ ≈£î+<äyê˝≤, &Üø£ºsY ‘êsê ≈£îe÷sY¬s&ç¶, sêCŸ ndüe, sêe⁄ ø±\«\, sê+øÏ #˚ÁuÀ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nyÓT]ø±˝À j·T÷@á <Í‘·´y˚‘·Ô j·T÷ôd|òt n˝Ÿ ˇ‘Ó’u≤ &ûm|òt&Éã÷¢´ msTTsYb˛sYº d”áz C…|òt ô|ò>±Hé, bò˛sYº esYÔ dæ{° y˚Tj·TsY u…d”º Áô|’dt, m$Tπs{Ÿ‡ d”ìj·TsY yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ Ä|òt ø£eT]¸j·T˝Ÿ Ä|üπswüHé‡ ì¬>˝Ÿ ù|CŸ\T á y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ◊@m|òtd” »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª<äTu≤jYT qT+∫ &É˝≤¢dt msTTsYb˛sYº≈£î HêHékÕº|t uÀsTT+>¥777 $e÷q+ Äs¡+_Û+#·&É+ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î dü+‘√cÕìï#˚à $wüj·T+. Ç+&çj·÷˝Àì #ê˝≤ q>∑sê\≈£î <äTu≤sTTøÏ #·ø£ÿ{Ï Á|üj·÷D kÂø£sê´\THêïsTT. ÇHêïfi¯S¢ &É˝≤¢dt qT+∫ Ç+&çj·÷≈£î yÓfi≤¢\+fÒ.. eTT+<äT>± VüAdüºHé≈£î yÓ[¢.. nø£ÿ&ç qT+∫ <äTu≤jYTøÏ, nø£ÿ&ç qT+∫ uÛ≤s¡‘Y≈£î yÓfi‚¢yêfi¯¢+. Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üj·÷D uÛ≤s¡+ ‘·>∑ZqT+~. ∫s¡ø±\+>± y˚∫ #·÷düTÔqï <äTu≤jYT`&É˝≤¢dt düsêdü] $e÷Hêìï Äs¡+_Û+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+. $T–*q msTTsY˝…’qT¢ ≈£L&Ü Bìï nqTdü]kÕÔj·Tì Ä•düTÔHêï+ªª nHêïs¡T.

11

f…ø±‡dt j·T÷ìe]‡{° e<ä› Ç+&çj·THé nyÓT]ø£Hé Áô|ò+&ç¸|t øöì‡˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 30q eTVü‰‘·Tà&çøÏ ÁX¯<ë∆+»* ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®Hé KπsZ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. KπsZ‘√ bÕ≥T e∫Ãq @&ÉT>∑Ts¡T Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+, uÛ≤s¡‘· ø±q‡˝Ò{Ÿ dü+Jyé ns√sê, <∏Ó]kÕ e÷+&ÓHé, j·T÷{° n]¢+>∑ºHé, ©kÕ \+&ÉHé‘√ bÕ≥T nH˚ø£eT+~ ø£eT÷´ì{° düuÛÑT´\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=e⁄«‘·TÔ\T yÓ*–+∫ eTVü‰‘·Tà&çøÏ ìyê[ n]Œ+#ês¡T. eTVü‰‘êà >±+BÛ dü+<˚XÊ˝…’q nVæ≤+dü, XÊ+‹ düVü≤Hêìï n+<äs¡÷ Ä#·]+#ê\ì, <Ûä]Á‹ô|’ nìï#√{≤¢ M{ÏøÏ #·ø£ÿ{Ï |òü*‘ê\T+{≤j·Tì eø£Ô\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. C≤‹, eT‘·+, dü+Á|ü<ëj·÷\qT bÕ{Ï+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ◊@m|òtd” n<Ûä´≈£åî&ÉT >±+BÛJ dü+<˚XÊ\qT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTVü‰‘·Tà&çøÏ eTs¡D+ ˝Ò<äì, Äj·Tq eTq Ä˝À#·q˝À¢ m|üŒ{Ïø° ñ+{≤s¡ì eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >±+BÛJøÏ ÇwüºyÓTÆq uÛÑ»q\‘√ >±q\Vü≤] @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


12

www.namastheandhra.com

y˚≥÷]øÏ dü«s¡ìyê[

‘Ó\T>∑T dæ˙ »>∑‘·TÔqT @*q y˚T{Ï ^‘· s¡#·sTT‘·.. dü«ØZj·T y˚≥÷] düT+<äs¡sêeT÷à]Ô C≤„|üø±s¡ú+ Äj·Tq »qà~q dü+<äs¡“¤+>± nyÓT]ø±˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± ªªø£\ø±\+ Ç<˚ bÕ&É˙ ` y˚≥÷] bÕ≥\ dü+^‘· $uÛ≤e]µµ ∫eT≥eT÷´õø˘ &Ü{Ÿ ø±+, kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé ªu≤{≤µ dü+j·TTø£Ô ìs¡«Vü≤D˝À dæ*ø±Hé yê´© ùdïVü≤ u≤+¬ø«{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À |òæÁãe] 11 kÕj·T+Á‘·+ ø£qTï\|ü+&ÉTe>± »]–+~. ‘·q≈£î n‘·´+‘· ÇwüºyÓTÆq ^‘·s¡#·sTT‘· y˚≥÷] düèà‘·´s¡ú+ 30øÏ ô|’>± ÄDÏeTT‘ê´˝≤¢+{Ï düTeT<ÛäTs¡ ^‘ê\‘√ á $uÛ≤e]ì

ìs¡«Væ≤+#·&É+ mq˝Òì dü+‘·è|æÔì∫Ã+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T lìyêdüsêe⁄ ∫eT≥ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. y˚≥÷] n_Ûe÷qT\T e+<ä˝≤~>± $#˚Ãdæ á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚XÊs¡T. lj·TT‘·T\T ãT\TdüT Hêsêj·TD, ù|s¡j·T´ dü÷<äq>∑T+≥, »j·Tsê+ ø√eT{Ï>±s¡¢ #˚‘·T\ MT<äT>± y˚≥÷] CÀ´‹Á|ü»«\q‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ø±s¡´Áø£e÷ìï leT‹ $»j·T Ädü÷], lìyêdüsêe⁄ ∫eT≥ ‘·eT j·÷+ø£]+>¥‘√ Ä<ä´+‘·eT÷ s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ f…ø±‡dt qT+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± $#˚Ãdæq leT‹ XÊs¡<ä Ä≈£îq÷]‘√ bÕ≥T kÕúìø£+>± uÒ @]j·÷˝À Á|üeTTK >±j·T˙>±j·T≈£î\T>± ù|s=+~q leT‹ düT<ÛëXÊÁdæÔ, Á|ü‘·÷´wü, Á|ükÕ<é <ä÷sê«düT\, Hêsêj·TDHé sêE, eTTs¡[ dü+uÛÑs¡, düTÁãVü≤àD´+ <äsꓤ, ø£èwüíø±+‘Y sêj·Tdü+, Á|ükÕ<é eT+–q, sêeTø£èwüí yÓ+>∑fi¯XË{Ϻ, lìyêdt ‘·–]dü, Ç+ø±.. ∫Hêïs¡T\T ì‘·´ ø£dü÷Ô], Væ≤eT» yÓTTe«, neTè‘· ‘·Ts¡¢bÕ{Ï ‘·~‘·s¡T\T.. y˚≥÷] sêdæq ø=ìï eT<ÛäTs¡^‘ê\qT ÁXÊe´+>± Ä\|æ+∫ dæ*ø±Hé yê´© Áù|ø£å≈£î\qT dü\*‘· sê>∑ düT<Ûës¡dü kÕ>∑s¡+˝À z\˝≤&ç+#ês¡T. Á|üeTTK ]j·T\ºsY •Øwü ôVAyéT‡ •Øwü á ø±q‡sYº≈£î Á>±+&é kÕŒq‡sY>± e´eVü≤]+#·>±... s¡$ {≤´¬ø‡dt, mdtπø &Ó+≥˝Ÿ, s¡÷{Ÿôw˝Ÿ ø£q‡˝…º˙‡ ø£+ô|˙\T >√˝…¶Hé

kÕŒq‡sY‡>± e´eVü≤]+#êsTT. Á|ü<Ûëq MT&çj·÷ bÕsYºqsY>± kÕúìø£ $]»\T¢ πs&çjÓ÷ ($»j·T Ädü÷], ø£˝≤´DY ø£≥ºeT÷]) $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚dæ ø±s¡´Áø£eT $»j·÷ìøÏ ‘√&ÉŒ&ç+~. ø±>±.. á eT<ÛäTs¡ dü+^‘· s¡a]øÏ MT&çj·÷ Á|üyÓ÷≥sY>± qeTùdÔ Ä+Á<Ûä ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. ø±s¡´Áø£eT $»j·÷ìøÏ ‘√&ÉŒ&çq >±j·T˙>±j·T≈£î\+<ä]ø°, düVü≤ìsê«Vü≤≈£î\≈£î (Á|ükÕ<é eT+–q, Ms¡T e⁄bÕŒ\, $»j·T Ädü÷], düTπswt eT+Á‘ê\, s¡eTD á&É÷], eTkÕÔHésêe⁄ ∫eT≥), #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zqï ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ($X¯«Hê<∏ä+ u§øÏÿdü+, uÛ≤düÿsY ã+&çø£\T¢, u≤ãT yÓTTe«, yÓ+ø£{Ÿ ‹$TàXË{Ϻ, lsê+ >∑T+&ÉT, s¡$ >∑Tu≤“\, nXÀø˘ ø=˝≤¢, Ms¡T n&ɶ>∑&É, n˝≤«˝Ÿ ¬s&ç¶, <äTsêZÁ|ükÕ<é >∑T&ÉT>∑T+≥¢, s¡»˙ø±+‘Y sêfi¯¢|ü*¢), u≤{≤ ø±s¡´esêZìøÏ (lìyêdt ø=*¢, s¡y˚Twt ø=+&Ü, l<˚$ |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï, ø£s¡TDY yÓ*π>{Ï, l\T yÓ*π>{Ï, j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢, M&çjÓ÷ lìyêdt, bòı{ÀÁ>±|òüsY lø£sY u§&ÉT¶ ‘) ‘·~‘·s¡T\≈£î lìyêdt ∫eT≥ ‘·q Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ ø£è‘·»„‘·\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.


www.namastheandhra.com

13


14

www.namastheandhra.com


www.namastheandhra.com

15


16

www.namastheandhra.com

17


18

www.namastheandhra.com


19

www.namastheandhra.com

eTVü‰•esêÁ‹... kÕø±s¡T&É÷ ìsêø±s¡T&É÷ \j·Tø±s¡T&É÷ nsTTq Ä eTVü‰•e⁄&ÉT Ä<ä´+‘ê\T ˝Òì nq+‘· ‘˚CÀs¡÷|ü⁄&Ó’ yÓ\dæq sêÁ‹! *+>√<䓤eyÓTÆq sêÁ‹! e÷|òüTãVüQfi¯ #·‘·Ts¡›•Hê&ÉT.. #·+Á<äT&ÉT •e⁄ì »qàqø£åÁ‘·yÓTÆq Äs¡TÁ<ä‘√ ≈£L&ç ñqï|ü⁄Œ&ÉT.. ‘êqT>=|üŒ+fÒ ‘êqT >=|üŒì

•e|ü⁄sêD+ Á|üø±s¡+... |ü+#·eTTK ÁãVü≤à, $wüßíe⁄ ˇø£Hê&ÉT me]øÏyêπs ‘·eT≈£î‘êy˚T >=|üŒyês¡ì uÛ≤$+∫ yê<äq≈£î ~>±s¡T. C≤eTT>∑&ç#˚ø=B›.. Ä yê<äq ø±kÕÔ j·TT<ä∆+>± e÷]+~. yês¡T dü+~Û+#·T≈£îH˚ nÁkÕÔ\ ‘êøÏ&çøÏ #·‘·Ts¡›X¯ uÛÑTequÛ≤+&Ü\÷ ‘·\¢&ç*¢b˛kÕ>±sTT. B+‘√ <˚e‘·\+‘ê uÛÑj·T|ü&çb˛sTT.. |üs¡T>∑T|üs¡T>∑Tq yÓ[¢ Á|üeT<∏ä>∑D≤\ q&ÉTeT jÓ÷>∑eTTÁ<ä˝À Äd”qT&Ó’q Ä eTTø£ÿ+{Ïì X¯s¡DT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T! s¡ø£ås¡ø£å nì yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. $wüj·TeT+‘ê $e]+∫ ÁãVü≤à, $wüßíe⁄\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛s¡TqT ÄbÕ*‡+~>± ø√sês¡T. yê] yÓTTs¡qT Ä\øÏ+∫q eTTø£ÿ+{Ï.. ø£åD≤˝À¢ nø£ÿDTï+N e÷j·TeTj·÷´&ÉT. &ÛÉø±ÿ~Hê<äqe ‘ê+&Éyê&É+ãs¡+>±... ny˚Tj·T ‘˚CÀ*+>∑s¡÷|ü⁄&ÉT>±... yê]s¡Te⁄] eT<Ûä´ Ä<ä´+‘ê\T ˝Òì eTVü‰düÔ+uÛÑyÓTÆ yÓ\XÊ&ÉT. ìyÓ«s¡b˛sTTq $]+∫, \ø°åà|ü‘·T\T *|üÔø±\+bÕ≥T j·TT<ë∆ìï ÄbÕs¡T! n|ü⁄Œ&ÉT •e⁄&ç dü«s¡+ nø£ÿ&É Á|ü‹<Ûä«ì+∫+~. yê]s¡Te⁄]˙ ‘·q ‘·TByÓTT<ä\÷ ø£qT>=qeTì |üØø£å ô|{≤º&ÉT Vü≤s¡T&ÉT. $wüßíeT÷]Ô esêVü≤s¡÷|ü⁄&Ó’.. Ä *+>∑+ yÓTT<ä\TqT ø£qT>=H˚+<äT≈£î uÛÑ÷$Tì ‘=\Tdü÷Ô bÕ‘êfi¯+ ~X¯>± |üj·Tì+#ê&ÉT. ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT Vü≤+düs¡÷|ü⁄&Ó’ ô|’ô|’øÏ m–]yÓfi¯¢kÕ>±&ÉT. ø=+‘· <ä÷s¡+ yÓfi≤¢ø£.. ô|’qT+∫ ˇø£ yÓTT>∑*|ü⁄e⁄« øÏ+<ä |ü&ÉT‘·÷ ø£ì|æ+∫+~ ÁãVü≤àøÏ. Ä *+>±ìøÏ n+‘·+mø£ÿ&Éì ÁãVü≤à Ä yÓTT>∑*|ü⁄e⁄«qT n&É>±Z.. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì #ÓãT‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT ÁãVü≤à ‘êqT Ä *+>∑+ ∫e]uÛ≤>±ìï #·÷XÊqì #ÓãT‘êqì, ‘·q≈£î e+‘· bÕ&Ü\ì ø√] yÓTT>∑*|ü⁄e⁄«‘√ düVü‰ øÏ+~øÏ ekÕÔ&ÉT. n<˚ düeTj·÷ìøÏ $wüßíe⁄ bÕ‘êfi¯+ qT+∫ yÓqøÏÿ ekÕÔ&ÉT. eT÷˝≤ìï ø£qTø√ÿ˝Òø£b˛j·÷qì lVü≤] ˇ|ü⁄Œø√>±... ‘êqT e÷Á‘·+ ‘·T~ uÛ≤>±ìï #·÷XÊqì u§+≈£î‘ê&ÉT $]+∫. Äj·Tq e÷≥≈£î ‘·+<ëq n+≥T+~ yÓTT>∑* |ü⁄e⁄«. nã<ä∆+ #Ó|æŒq ÁãVü≤à<˚e⁄&çô|’ ÄÁ>∑Væ≤+∫q •e⁄&ÉT.. Ä düèwæºø£s¡Ô≈£îqï ◊<äT eTTU≤˝À¢ nã<ä∆+ #Ó|æŒq eTTU≤ìï ø=q>√{Ï‘√ ‘·T+#·T‘ê&ÉT. ndü‘·´e÷&çq bÕbÕìøÏ ÁãVü≤à≈£î uÛÑ÷˝Àø£+˝À Ä\j·Ty˚T ˝Ò≈£î+&Ü

düèwæº, dæú‹ø±s¡T˝…’q ÁãVü≤à $wüßíe⁄\T yê~+#·T≈£î+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT.. áX¯«s¡T&ÉT ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq ‘˚CÀ*+>∑+>± yÓ\dæq s√E! •euÛÑ≈£îÔø£\≈£î eTVü‰ |üs¡«~q+. *+>√<䓤yêìø°.. •ebÕs¡«‘·T\ ø£˝≤´D≤ìø° Á|ür‹ nsTTq á |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± Ä ¬s+&ÉT |òüT{≤º\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+... b˛‘·T+<äì.. ‘·|ü⁄Œ kÕø£å´+ #Ó|æŒq+<äT≈£î yÓTT>∑* |ü⁄e⁄«≈£î |üPC≤s¡Ω‘· ˝Ò<äì X¯|ækÕÔ&ÉT. ÁãVü≤à ≈£L&Ü ñÁø√wü+‘√... ‘·q ‘·\qT ‘·T+∫ ÁuVü≤àVü≤‘ê´bÕ‘·ø±ìøÏ ˇ&ç>∑{Ϻq •e⁄&ÉT Çø£ô|’ *+>∑s¡÷|ü+˝ÀH˚ |üPõ+|üã&É‘ê&Éì ‹s¡T>∑TXÊ|ü$TkÕÔ&ÉT. ...•e|ü⁄sêD+ #ÓãT‘·Tqï *+>√<䓤e ø±\ ÁbÕX¯düÔ´$T~. Ä X¯+ø£s¡T&ÉT *+>∑s¡÷|ü+˝À Ä$s¡“¤$+∫q |ü$Á‘·~qy˚T eTVü‰•esêÁ‹>± $qT‹¬øøÏÿ+<äì Á|ür‹. n\Hê&ÉT Ä Á‹H˚Á‘·T&ÉT ‘˚CÀ*+>∑+>± yÓ\dæ+~ H˚{Ï ns¡TD≤#·\+(‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ‹s¡TeD≤ïeT˝…’)˝ÀH˚qì Á|ür‹. ns¡TD≤#·\+ ø=+&˚ *+>∑ dü«s¡÷|üeTì, |ü+#· uÛÑ÷‘· *+>∑ πøåÁ‘ê˝À¢ n~ ‘˚CÀ*+>∑ πøåÁ‘·eTì uÛÑ≈£îÔ\ Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+.

•ebÕs¡«‘·T\ ø£˝≤´D+... sêeTTì #·\y˚! sêeD

dü+Vü‰s¡+>±$+∫ d”‘·eTà ‘·*¢ì rdüTø=ì edü÷Ô sêeTT&ÉT sêy˚TX¯«s¡+˝À ôd’ø£‘·*+>±ìï Á|ü‹wæ˜+∫q dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚! •eπøX¯e⁄\≈£î nuÛÒ<ëìï dü÷∫+#˚ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq |òüT≥º$T~! eT] kÕø屑·÷Ô Ä •e⁄&˚ sêeTTDÏï Äsê~Û+∫, ø=*∫, ‘·|üdüT‡ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó\TkÕ? Ä dü+>∑‹ ‘Ó*j·÷\+fÒ.. bÕs¡«r ø£˝≤´D+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·÷*. ÇB Ä ø£<∏ä... Á‘˚‘êj·TT>∑+˝À... sêeDT&Ó‘·TÔ≈£îb˛sTTq d”‘· Äqyêfi¯¢ ø√dü+ sêeTT&ÉT yÓ‘·T≈£î‘·THêï&ÉT. d”‘ê d”‘ê nì >∑T+&Ó˝À‘·T\ qT+∫ Áù|eT‘√ |æ\Tdü÷Ô #Ó≥÷º|ü⁄{≤º >±*düTÔHêï&ÉT. n<˚ <ë]˝À Äø±X¯e÷sêZq yÓfi¯ó‘·Tqï •e⁄&ÉT, <ëøå±j·TDÏ Ä <äèXÊ´ìï #·÷XÊs¡T. •e⁄&ÉT yÓ+≥H˚.. kÕø屑·÷Ô Ä eTVü‰$wüßí ne‘ês¡yÓTÆq sêeTT&çøÏ <äDï+ ô|{≤º&ÉT. n~ #·÷dæ <ëøå±j·TDÏ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~. Ç<˚+{Ï.. eTT˝À¢ø±\÷ ø=*#˚ ‘·q Hê<∏äT&ÉT ˇø£ e÷qe⁄&çøÏ qeTdüT‡\]Œ+#·&É+ @$T≥ì ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~. n|ü⁄Œ&ÉT •e⁄&ÉT Ä ‘·*¢ eTqdüT˝À e÷≥ Á>∑Væ≤+∫ ªn‘·qT sêe÷e‘ês¡+˝À ñqï eTVü‰$wüßíe⁄µ nì #ÓbÕŒ&ÉT. uÛÑs¡Ô e÷≥\T qeTàì Ä <ëøå±j·TDÏ ‘êqT dü«j·T+>± |üØøÏå+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤qì #Ó|æŒ... d”‘· s¡÷|ü+ <Ûä]+∫ sêeTT&ÉT e#˚à e÷s¡Z+˝À Äj·Tq <ë]øÏ m<äTs¡T>± yÓ[¢+~. Ä ‘·*¢ì #·÷&É>±H˚ $wüj·T+ Á>∑Væ≤+∫q sêeTT&ÉT.. ªne÷à qeTkÕÿs¡+. •e⁄&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+≥]>± Çø£ÿ&É≈£î e#êÃy˚µ nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. ÄX¯Ãs¡´+‘√ H√≥e÷≥sê˝Ò<äT <ëøå±j·TDÏøÏ. ‘·q dü+>∑‹ sêeTT&çøÏ ‘Ó*dæb˛sTTq ø£+>±s¡T˝À @MT e÷{≤¢&É≈£î+&ÜH˚ yÓqT~]–+~. nsTT‘˚ m≥T#·÷dæHê d”‘êsêeTT˝Ò »+≥>± ø£ì|æ+#ês¡≥. ‘=Á≥T|ü&ÉT‘·÷H˚ nø£ÿDTï+N ãj·T˝Ò›] •e⁄ì e<ä›≈£î #˚]+<ë ‘·*¢. @+ »]–+<äì •e⁄&ÉT

n&É>±Z... sêeTT&ÉT ø£ì|æ+#ê&Éì, ‘êqT Äj·Tq≈£î qeTdüÿ]+#êqì #Ó|æŒ+<ä≥. jÓ÷>∑<äèw溑√ ndü\T $wüj·T+ Á>∑Væ≤+∫q •e⁄&ÉT.. <äDï+ ô|≥º≈£î+&Ü ô|{≤ºqì #Ó|üŒ&É+‘√ »>∑<ä+ãô|’ Ä\ø£ã÷Hê&ÉT. <ä]$T˝≤.. <ä≈£åî&ÉT j·TC≤„ìï ‘·\ô|≥º&É+, uÛÑs¡Ô e<ä›+≥THêï dür<˚$ Ä j·÷>±ìøÏ yÓfi¯¢&É+.. •e<ä÷wüDqT uÛÑ]+#·˝Òø£ j·TC„≈£î+&Üìï ÄÁX¯sTT+∫ ì\Te⁄Hê <ä>∑∆yÓTÆ+~. ‘·sê«‘· Ä <ëøå±j·TDÒ.. |üs¡«‘·sêC…’q Væ≤eTe+‘·T&ç |ü⁄Á‹ø£ bÕs¡«‹>± »ìà+∫+~. eTqkÕyê#ê Ä Vü≤s¡TH˚ ‘·q Hê<∏äT&ç>± ‘·\∫ |òüTÀs¡‘·|üdüT‡ Ä#·]+∫+~. sêeTT&ç >∑T]+∫ ‘·|üdüT‡˝À eTTì–q •e⁄&ÉT bÕs¡«‹ ‘·|üdüT‡≈£î #·*+#·&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT <˚e‘·\T.. •e⁄ì ‘·b˛uÛÑ+>∑+ #˚ùd |üìì eTqà<∏äT&çøÏ n|üŒC…bÕÔs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT eTs¡T&ÉT ‘·q #Ós¡≈£î $+{Ï‘√ •e⁄&ÉT ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£î+≥Tqï #√{ÏøÏ yÓ[¢ e\|ü⁄u≤D≤\T dü+~ÛkÕÔ&ÉT. ¬s|üŒbÕ≥T ùd|ü⁄ ‘·q ‘·|üdüT‡≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–q ø±s¡Dy˚T$T{≤ nì ‘·b˛eTTÁ<ä qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫à #·÷dæq •e⁄&çøÏ eTqà<∏äT&ÉT ø£q|ækÕÔ&ÉT. $wüj·T+ ns¡úeTe>±H˚ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ }–b˛sTT eT÷&√ ø£qTï ‘Ós¡TkÕÔ&ÉT Vü≤s¡T&ÉT. Ä bòÕ\H˚Á‘·C≤«\\≈£î |ü+#·u≤DT&ÉT e÷&çeTôd’b˛‘ê&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó*j·T>±H˚ s¡r<˚$ uÛÀs¡TuÛÀs¡Tq @&ÉTdü÷Ô nø£ÿ&çøÏ edüTÔ+~. eT∞¢ XÊ+‘·∫‘·TÔ&Ó’q •e⁄&ÉT eTqà<∏äT&ÉT ø±* ã÷&ç<Ó’Hê ÁbÕD≤\‘√H˚ ñ+{≤&Éì(X¯Øs¡+ ˝Òìyê&ÉT.. n+<äTπø eTqà<∏äT&çøÏ nq+>∑T&ÉT nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~) es¡$T#êÃ&ÉT. nq+‘·s¡+ <˚e‘·\T ÁbÕ]ú+#·&É+‘√ bÕs¡«r<˚$ Áù|eT≈£î |üØø£å ô|{Ϻ Ä ‘·*¢ì $yêVü≤+ #˚düTø√e&ÜìøÏ n+^ø£]kÕÔ&ÉT. n˝≤ e÷|òüT ãVüQfi¯ #·‘·Ts¡›•Hê&ÉT yê] $yêVü≤eTe⁄‘·T+~. •esêÁ‹Hê&ÉT á bÕs¡«rø£˝≤´D |òüT{≤ºìï düà]+#·T≈£îHêï... •yê\j·T+˝À bÕs¡«rø£˝≤´D≤ìï »]|æ+∫Hê •ekÕj·TT»´+ \_ÛdüTÔ+<äì, eTs¡T»qà ñ+&É<äì Á|ür‹. n˝≤ »]|æ+#˚yês¡T •e⁄ìøÏ ‘·q ≈£îe÷s¡T\ø£Hêï Á|”‹bÕÁ‘·T\e⁄‘ês¡ì ãTTwæ yêø£´+.


20

www.namastheandhra.com


21

www.namastheandhra.com

dü«|üï˝Àø£+˝À... Áù|j·Tdæì yÓT|æŒ+#·+&ç˝≤!

Áù|eT eTT#·Ã≥T¢ ❣ ❣ ❣ ❣

❣ ❣

❣ ❣

\yé nH˚ |ü<ä+ dü+düèÿ‘·+˝À ø√]ø£ nì nsêúìï#˚à ª\Tu≤´‹µ nH˚ |ü<ä+ qT+∫ |ü⁄{Ϻ+<ä≥. ªH˚qT ˙≈£î m+<äT≈£î n+‘·>± q#êÃqTµ.. Ç~ Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ Áù|$T≈£î&ÉT/Áù|j·Tdæ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê ‘·|üŒ≈£î+&Ü n&çπ> Á|üX¯ï. Á|ü‹ eTìw” ô|fi¯¢j˚T´˝À|ü⁄ @&ÉTkÕs¡T¢ Áù|eT˝À |ü&É‘ê&Éì z n<Ûä´j·Tq+. Áù|eT˝À |ü&É≥+ e\¢ yÓT<ä&ÉT˝À $&ÉT<ä\j˚T´ s¡kÕj·THê\T C≤„|üø£X¯øÏÔì ◊<äT XÊ‘·+ ô|+#·T‘êj·T≥! Á|ü‹ ◊<äT Áù|eT »+≥˝À¢ ¬s+&ÉT »+≥\T ‘·eT yÓTT<ä{Ï ª\yéµH˚ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤s¡≥! Hê\Tπ>fi¯¢ ej·TdüT qT+∫ ø£*dæ Ä&ÉT≈£îqï ne÷àsTT`nu≤“sTT ˇø£]‘√ ˇø£s¡T Áù|eT˝À |ü&˚ neø±XÊ\T <ë<ë|ü⁄ X¯Sq´+! 800 ø√≥T¢.. @{≤ y˚\+f…ÆHé‡&˚ Hê&ÉT neTà&ÜìøÏ q÷´Ç+>±¢+&é ø£HÓŒ¤ø£¸qØ ø£+ô|˙ nø£åsê˝≤ mì$T~ e+<ä\ ø√≥¢ Vü≤è<äj·÷ø±s¡|ü⁄ #ê¬ø¢≥¢qT ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+~. 1860˝À kÕú|æ‘·yÓTÆq á ø£+ô|˙.. 1920 qT+∫ Ç˝≤+{Ï #ê¬ø¢≥¢qT ‘·j·÷s¡T#˚k˛Ô+~. Áù|$T≈£î\ s√Eì |òæHê¢+&é˝À ªÁô|ò+&é‡ &˚µ, d”«&ÉHé˝À ªÄ˝ŸVü‰sYº &˚µ, ≥Øÿ˝À d”«{Ÿ Vü‰sYº &˚µ, Áu…õ˝Ÿ˝À ªyÓ÷Væ≤‘·T\ ~q+µ>± ù|s=ÿ+{≤s¡T. |òæ*|”ŒH釽À |ü⁄e⁄«\ <Ûäs¡qT ô|+#·&É+ ø√dü+ Áù|$T≈£î\ s√EqT Ä#·]+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡≥. Ç|ü⁄Œ&Éø£ÿ&É n~ dü+Á|ü<ëj·T+>± e÷]+~.

❣ ❣

dü+<äs¡“¤+ @MT ˝Ò≈£b˛sTTHê.. ‘·qøÏ ◊\yéj·T÷ #ÓãT‘·T+&É+&ç. mø£ÿ&ç¬øfi≤¢e⁄, me]‘√ e÷{≤¢&Üe⁄ nì ‘·s¡#·÷ n&É>∑ø£+&ç. ❣ ‘·q≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTK´yÓTÆq dü+<äsꓤ\˙ï ‘˚B, yêsê\‘√ düVü‰ >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£îì $wt #˚j·T+&ç! ❣ MTs¡T ‘·qqT u≤<Ûäô|{Ϻq dü+<äsꓤìï >∑Ts¡TÔ#˚dæ eTØ kÕØ #Ó|üŒ+&ç. qqTï ˇø£ÿkÕ] u≤<Ûäô|{Ϻq+<äTπø Ç+‘· |ò”\j·÷´&Ü nqï uÛ≤eq ÄyÓTøÏ ø£*–‘˚ MT ã+<ÛëìøÏø£ ‹s¡T>∑T+&É<äT. ❣ bı<äT|ü⁄ >∑T]+∫ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+&É+&ç. &ÉãT“ <ë#˚ yês¡+fÒ yê]øÏwüº+. ø±˙ |ædæHê] y˚cÕ˝ÒùdÔ ndü\Tπø yÓ÷dü+ edüTÔ+~. ❣ Á&Ódt, EyÓ\Ø m+|æø£˝À ‘·q ‘Ó*$ì ‘·s¡#·T>± >∑T]Ô+#·+&ç. ‘·qT @ $wüj·T+˝Àq÷ |üìøÏsêì<äì rùdj·Tø£+&ç. ❣ ‘·q Äs√>∑´+ |ü≥¢ ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+#·+&ç. q\‘·>± ñqï≥T¢ >∑eTìùdÔ fÒø˘ πøsY yÓTÆ &çj·TsY nì ∫qï yÓTùdCŸ ô|≥º+&ç. ❣ ø£*dæ z #√≥ ≈£Ls¡TÃqï|ü⁄&ÉT ‘·q #˚‹‘√ MT #˚‹ì ø£*|æ ñ+#·+&ç. ❣ ‘·q≈£î ÇwüºyÓTÆq bÕ≥qT H˚s¡TÃ≈£îì bÕ&ÉT‘·÷ ñ+&É+&ç.

ne÷àsTT\≈£î q#˚Ã<˚+{Ï? ø£èwüí Áù|eT nwüºuÛ≤s¡´\T... |ü<äVü‰s¡Ty˚\ eT+~ >√|æø£\T.. l ø£èwüßí&É+fÒH˚ Áù|eT dü«s¡÷|ü⁄&ÉT! n+<äTπø... ÄsY. »>∑Hêï<∏é nH˚ e´øÏÔ y˚\+f…ÆHé‡&˚ø° Ä ∫*|æ ø£èwüßí&çø° eTT&çô|{Ϻ ªy˚\+f…ÆHé lø£èwüíµ ù|s¡T‘√ #ÓHÓ’ï˝À @ø£+>± z >∑T&çH˚ ø£fÒºXÊs¡T. m+#·ø±ÿ sê<Ûä‘√ ø=\TyÓ’q Ä e÷<Ûäe⁄&ÉT Ç<äT>√... Ç˝≤ ñ+{≤&ÉT. ákÕ] #ÓHÓ’ï yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT á y˚\+f…ÆHé ø£èwüßíDÏï #·÷&ɶ+ e÷H=<˚›..!

nu≤“sTT˝À¢ ne÷àsTT\≈£î m≈£îÿe q#˚à >∑TDy˚T+{Ï..? n+<ä+? ‘Ó*$? &ÉãT“? M{ìï{Ïø£+fÒ Vü‰dü´ #·‘·Ts¡‘· (ôdHé‡ Ä|òt VüA´eTsY)H˚ ne÷àsTT\qT Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äì z düπs« #ÓãT‘√+~. ‘·sê«‘· s=e÷+{Ïø˘HÓdtqT m≈£îÿe Çwüº|ü&É‘ês¡≥. n+<ä+, ‘Ó*$, &ÉãT“, Ç‘·s¡ $wüj·÷\T ‘·sê«‹ Áø£eT+˝À ñ+{≤j·T≥. eT] ne÷àsTT˝À¢ nu≤“sTT\T n‘·´+‘· Çwüº|ü&˚ >∑TDy˚T+{À ‘Ó\TkÕ..? #·˝≤ø°‘·q+. Ä ‘·sê«‘· n+<ä+, Á&Ódæ‡+>¥... Äô|’ e´øÏÔ‘ê«ìï #·÷dæ |ü&çb˛‘ês¡≥. s=e÷+{Ïø˘HÓdt~ Ä ‘·sê«‹ kÕúq+.

Áù|e÷\j·T+ <∏ësTT˝≤+&é˝À Áù|$T≈£î\ ~H√‘·‡e+ Hê&ÉT Áù|$T≈£î\+<ä] >∑eT´kÕúq+ u≤´+ø±ø˘˝Àì á Á‹eT÷]Ô <˚yê\j·T+. á kÕ«$TøÏ yÓTT≈£îÿ≈£î+fÒ Áù|eT |òü*düTÔ+<äì Çø£ÿ&çyê] qeTàø£+. n+<äTπø |òæÁãe] 14Hê&ÉT Á‹eT÷]ÔÄ\j·T+ ÁbÕ+>∑DeT+‘ê n+<äyÓTÆq ne÷àsTT\÷ nu≤“sTT\÷ |üP\u§πø\‘√ ì+&çb˛‘·T+~.


22

www.namastheandhra.com

nj·÷´ªmdtµ\≈£î

ø£wüºø±\+ ◊mmdt\≈£î ø=‘·Ô ø£wüº+ e∫à |ü&ç+~. ø£qTdüqï˝À¢ n~Ûø±s¡+. #·{≤ºìï #·T≥º+>± e÷s¡Ã≥+˝À yê]øÏ $T+∫q yês¡T+&És¡T. nsTT‘˚... kÕ–q+‘· ø±\y˚T Ç˝≤+{Ïe˙ï nqï~ ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D+‘√ bÕ≥T »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ e´eVü‰s¡+˝À ø£<∏ä q&ç|æ+∫q yê]‘√ bÕ≥T.. ø£<∏äqT düeTs¡ú+>± q&ç#˚+<äT≈£î kÕj·T+ #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«ùde≈£î\≈£î ø£wüºø±\+ <ë|ü⁄]+∫+~. u§s¡T>∑T˝À <ë≈£îÿqï m\Tø£ ãj·T≥≈£î sêyê\+fÒ bı>∑ ô|≥º≥+ ‘·|üŒì |ü]dæú‹>± e÷]q|ü⁄Œ&ÉT... yÓTTVü≤e÷{≤\≈£î Çø£ mø£ÿ&É ‘êe⁄ ñ+≥T+~. n+<äT˝Àq÷ eTT≈£îÿdü÷{Ï>± e´eVü≤]+#˚ eTTK´eT+Á‹ Vü≤j·÷+˝À m˝≤+{Ï |ü|ü⁄Œ\T ñ&Éø£eqï dü+>∑‹ Ç|ü⁄Œ&ÉT düŒwüºeTe⁄‘√+~. ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î dü˝≤+ #˚dü÷Ô nj·÷´ mdt n+≥÷ ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]+#·≥+ ìqïyÓTTqï{Ï‘√ yÓTT<ä\T ø±˝Ò<äT. ø±˙.. n~ >∑]wüºkÕúsTTøÏ yÓ[¢+~ e÷Á‘·+ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À nqï~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+. nsTT‘˚... ‘·q e÷≥ $qì n~Ûø±s¡T\ô|’ ôd’‘·+ nj·Tq ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î ~–q <ëK˝≤\T ≈£L&Ü ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·e⁄. eTVü‰ nsTT‘˚ ã~© y˚≥T‘√ |üø£ÿ≈£î ô|fÒº yêfi¯ó¢. nB ≈£L&Ü düVü≤#·s¡T\T ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ˇ‹Ô&ç ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T. eTT≈£îÿdü÷{Ï>± e´eVü≤]+#˚ yê] $wüj·T+˝À Äj·Tq |ü≥Tº$&ÉT|ü⁄\ <Û√s¡DÏì Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À Ç˝≤ #˚j·T+&Éì H˚s¡T>± #Óù|Œ~ ≈£L&Ü #ê˝≤ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. Ç<ä+‘ê m+<äT≈£î #Ó|üŒ≥eT+fÒ... ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#˚ yê] $wüj·T+˝À yÓ’mdt ôd’‘·+ m˝≤ e´eVü≤]kÕÔs√ ‘Ó*dæq|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´y˚TdüTÔ+~. sêj·T\d”eT˝À n‘·´+‘· düTìï‘·yÓTÆq õ˝≤¢≈£î ‘·÷s¡TŒ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q z ◊|”mdt n~Ûø±] md”Œ>± e#êÃs¡T. Äj·Tq m+‘· eTT≈£îÿdü÷{Ï n+‘˚... myÓTà˝Ò´\T $TsƒêsTT bı{≤¢+ rdüT¬ø[¢Hê... ªªÇ+{À¢yêfi¯ó¢ mes¡÷ ‹qs¡+&ç... HêπøyÓ÷ ndü‡\T ‹qqT. MTs¡T Çe˙ï e÷≈£î Çe«≥eT+fÒ qqTï MTs¡T Çã“+~ ô|{ϺqfÒ¢. e÷ Äs√>±´ìï <Óã“ rdæqfÒ¢. MT≈£î Hê MT<ä ø√|ü+ ñ+fÒ Ç˝≤ d”«≥T bÕ¬ø≥T ÇkÕÔs¡Tµµ nì qe⁄«‘·÷ e÷{≤¢&˚yês¡T. Äj·Tq+‘· n+‘· d”«≥T>± e÷≥\T #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT dü<äs¡T myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ @+ #ÓãT‘ês¡T. ndü\T Äj·Tq≈£î rdüT≈£îH˚ ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ yêfi¯¢≈£î ÇfÒº ns¡úyÓTÆ... @+ e÷{≤¢&Ü˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹. bÕ¬ø{Ÿ ‘·q‘√ rdüT≈£îyÓfi¯¢≥+ Áô|ùdºJ e´eVü‰s¡+. n+<äTπø eT<Û˚´e÷s¡Z+>±... nø£ÿ&ç dæã“+~øÏ md”Œ #˚‘· |ü+#·≥+ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+‘√ dü+‘·è|æÔ #Ó+<˚yêfi¯ó¢. ˇø£ md”ŒøÏ d”«≥T bÕ¬ø{Ÿ Çe«≥+ ≈£L&Ü ø£wüºyÓTÆ‘˚... Äj·Tq #˚‘· |üqT\T #˚sTT+#·Tø√e≥+ m+‘· ø£wüºyÓ÷ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. n+<äTπø Äj·Tq‘√ |ü&É˝Òø£ Ä õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\+‘ê yÓ’mdt

<ä>∑Zs¡≈£î |üs¡T>∑T\T ô|{≤ºs¡T. >√&ÉT yÓfi¯¢>∑≈£îÿHêïs¡T. ã~© #˚j·÷\ì $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. ªªeT+∫ md”Œ ø±yê*. u≤>± |üì #˚j·÷* nì n&ç–‘˚H˚ ø£<ë |ü+|æ+∫+~. Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ Ç{≤¢ n+{≤s¡j·÷´. Äj·Tq |üì #˚j·Tø£b˛‘˚ #Ó|üŒ+&Éìµµ nì n&É>∑≥+‘√ ø£ø±ÿ˝Òø£ $T+>±˝Òì |ü]dæú‹. eTØ dü÷{Ï>± ñ+{≤s¡+&Éì ˇø£ myÓTà˝Ò´ n+fÒ... n˝≤+{Ïyêfi¯ó¢ ˝Òø£b˛‘˚ m{≤¢qj·÷´. ‘·sê«‘· #·÷<ë›+˝Ò. n+≥÷ eTT–+#·≥+‘√ ]ø£Ô Vü≤kÕÔ\‘√ yÓqT~]>±s¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ ˇø£ÿkÕ] ø±<äT eT÷&ÉT Hê\T>∑T kÕs¡¢≈£î

ô|’H˚ »]–+~. ø±˙ yês¡T ø√s¡T≈£îqï |üì e÷Á‘·+ »s¡>∑˝Ò<äT. ∫e]øÏ Ä md”Œ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· nedüs¡+ MT<ä Bs¡Èø±*ø£ XË\e⁄ MT<ä yÓfi¯¢≥+‘√ myÓTà˝Ò´\+‘ê }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#˚ yê] $wüj·T+˝À myÓTà˝Ò´˝Ò ø±<äT... eTTK´eT+Á‘·T\T ôd’‘·+ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚à |ü]dæú‹\T ô|<ä›>± ñ+&Ée⁄. eT]... ‘êC≤>± ◊mmdt\T M~ÛøÏ møÏÿ eTØ m+<äT≈£î n˝≤ ‘·eT >√&ÉTqT yÓfi¯¢&çdüTÔHêïs¡T. ô|<ä› #˚|ü\T e~˝Òdæ... ‘·eT ˝≤+{Ï ªª∫qïµµ #˚|ü\ MT<ä m+<äT≈£î |ü&É‘ês¡+≥÷ H√s¡T C≤πs˝≤ e´eVü≤]kÕÔs¡+fÒ... yê] MT<ä ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T m+‘·{Ï ˇ‹Ô&çøÏ >∑T] #˚düTÔHêïjÓ÷ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ndü\T ◊mmdt\T πødüT˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛j˚T˝≤ m+<äT≈£î e´eVü≤]kÕÔs¡qï~ Ç|ü⁄Œ&√ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. n~Ûø±s¡+ ns¡#˚‹˝À ô|≥Tºø=ì <äsê®>± ã‘·ø£≈£î+&Ü... ˇø£] e+#·q #˚] Ç|ü⁄Œ&ÉT πødüT˝ ñ#·TÃ˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛e≥eTqï dü\Vü‰\T #Ó|æŒ+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ #˚‹˝À ñHêï... n~ ø£\ø±\+ ñ+&Ü\+fÒ m+‘√ø=+‘· ªnDÏ–eTDÏ–ª ñ+fÒH˚... Ä eTVü‰<äX¯ nqï dü+düèÿ‹ bÕøÏb˛sTT+~. eTTK´eT+Á‹ ø£s¡TD ‘·eTô|’ ñ+fÒ... #·Áø£+ ‹bıŒ#·Ãqï yÓ’K] ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡D+. m+‘Ó’Hê ◊mmdt˝…’Hê... ◊|”mdt˝…’Hê eTqTùw˝Ò ø£<ë. n+<äsê¢H˚... yê]ø° ÄX¯\T e÷eT÷˝Ò. e#˚à \ø°Î<˚$ì ø±<äqT≈£îH˚ yês¡T mes¡T+{≤s¡T? ˇø£]ì #·÷dæ... eTs=ø£s¡T nqï≥T¢>±... nj·÷´ mdt n+fÒ... yê]≈£îqï |üs¡|ü‹øÏ... n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± ñ+fÒ ‘·eT≈£îqï nÁbÕ<Ûäq´‘·qT yês¡T b˛\TÃø√e≥+ e÷eT÷˝Ò. Ç<˚... n˙ï düeTdü´\≈£î eT÷\+>± #ÓbıŒ#·TÃ. Ç˝≤+{Ï yÓ’K]‘√bÕ≥T... πødüT\T, n¬sdüTº\T ˝≤+{Ï$ sêh #·]‘·Á˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #√≥T#˚düTø√ø£b˛e≥+‘√... ˝≤uÛÑ+ ‘·|üŒ eTπsB ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nqTuÛÑe+˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. n<˚... ˇø£]<ä›]‘√ yÓTT<ä˝…’q

nj·÷´ mdt nH˚ ø£\ÃsY ø±kÕÔ.... Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü<äT\ dü+K´˝À... n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe>±H˚ ñ+&˚ dæú‹øÏ rdüTø=∫Ã+~. ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#˚ nœ\uÛ≤s¡‘· düØ«düT˝À¢ ñqï n~Ûø±s¡T\T eTVü‰ nsTT‘˚ ‘·eT J$‘·ø±\+˝À ˇø£ yÓ÷düÔs¡T uÛÑe+‹ì, ø±düÔ u≤´+≈£î u≤˝…qT‡\qT e÷Á‘·y˚T dü+bÕ~+#·Tø√>∑\s¡T. n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>±... ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì á n~Ûø±s¡T\ ø±\˙˝À¢øÏ ˇø£ÿkÕ] ‘=+–#·÷ùdÔ ø£fi¯ó¢ ‹s¡>∑≥+ U≤j·T+. kÕºs¡T ôVA≥fi¯¢qT ‘·\|æ+#˚ uÛÑe+‘·T\T ndü\T $wüj·÷ìï ÇfÒº ns¡úeTj˚T´˝≤ #˚kÕÔsTT. ˇø£]ì #·÷dæ eTs=ø£s¡qï≥T¢>± e÷]... H˚{Ï |ü]dæú‹øÏ ø±s¡D+>± e÷sês¡ì #ÓbıŒ#·TÃ. dü+|ü<ä‘√ bÕ≥T... ôVA<ë\˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ\T.. ÁbÕ<Ûëq´‘· ñqï kÕúHê˝À¢ |üì #˚ùd ns¡T<Ó’q neø±X¯+ kı+‘·+ ø±e≥+‘√... <ë] e÷s¡TÃø√e{≤ìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷ùd dü+düèÿ‹ ô|]–+~. mqï&É÷ ˝Òq≥T¢... ^‘· <ë{Ïq yês¡T »yêãT #Ó|üŒ≥+ ø±<äT... πødüT˝À¢ Çs¡T≈£îÿH˚ ø=‘·Ô dü+Á|ü<ëj·T+ yÓTT<ä˝…’+~. ˇø£s¡ø£+>± Ç<√ eT+∫ |ü]D≤eTy˚T. nsTT‘˚... Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ì @e÷Á‘·+ J]í+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ‘·eTô|’ d”;◊ ø£‹Ô ø£&ÉT‘·T+<ä+≥÷ j·TT<ä∆+ Á|üø£{Ï+#·≥+ $∫Á‘·+. nsTT‘˚... me]øÏ yê]øÏ ñ+&˚ ˝…ø£ÿ˝À¢ uÛ≤>∑+>±... ◊mmdt\T ãC≤s¡T≈£î møÏÿHê... yê]øÏ @ sê»ø°j·T |üø£å+ qT+N #˚j·T÷‘· ø±<äT ø£<ë.. kÕqTuÛÑ÷‹ e#·q+ ≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT. Ç~ yê]ì e÷qdæø£+>± eT]+‘· ã\V”≤q |ü]Ã+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. ‘êC≤ |ü]De÷\T m˝≤+{Ï |ü]dæú‹øÏ <ë] rkÕÔj·Tqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã>± e÷]+~. H˚‘·\T #Ó|æŒq≥T¢>± eTq+ m+<äT≈£î e´eVü≤]+#ê\qï~ <Óã“‹qï ◊mmdt\T >±+Á&çdüTÔ+fÒ... mes¡÷ u…~]b˛e≥+ ˝Ò<äT ø£<ë... <ëìøÏ düŒ+<äq X¯Sq´+. düπs... MTs¡T #˚ùd~ #˚ùdÔ y˚T+ #˚ùd~ y˚T+ #˚kÕÔeT+≥÷ <äÁkÕÔ\ øÏ¢j·T¬sqT‡˝À ‘·eT dü‘êÔ #ê≥T<ëeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï j·TT<ä∆yê‘êes¡D+ e´edüú≈£î m+‘·e÷Á‘·+ eT+∫~ ø±<äT. n˝≤ nì |ü≥Tº$&ÉT|ü⁄\ <Û√s¡DÏ ≈£L&Ü dü] ø±<äT. sö‘·TqT ã{Ϻ >∑TÁs¡+ e÷~] ø±≈£î+&Ü... >∑TÁs¡+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘˚... sö‘·T ôd’‘·+ n~Û*+#·{≤ìøÏ ô|<ä› Á|üj·T‹ï+#·&ÉT. ˇø£y˚fi¯ n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ m<äT¬s’Hê... n~ ø=~›ø±\+ e÷Á‘·y˚T. ø±˙... u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq kÕúHê˝À¢ ñqï yês¡T ø=~›>± Çã“+~ |ü&Ó’Hê... Ä<äs¡Ù+>± ì*ùdÔ \ø£å˝≤~ eT+~øÏ dü÷Œ¤]Ô>± ì\TkÕÔs¡T. n˝≤+{Ï$ Ä˝À∫+#·≥+ e÷ì |üì #˚j·TeTqï≥T¢ e´eVü≤]ùdÔ <ëìø° eT÷\´+ #Ó*¢+#·ø£ ‘·|üŒ<äqï dü+πø‘ê\T e´edüú ÇùdÔ... mes¡÷ u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+‘√ |üì #˚j·T≥+ ñ+&É<äT.


23

www.namastheandhra.com

|ü<äTHÓøÏÿq eTT≈£îÿdü÷{Ï‘·q+ @<Ó’Hê

|üì #˚ùdÔ düeTdü´\T #·T≥TºeTT&ÉT‘êj·Tqï |ü]dæú‹ ñqï|ü⁄Œ&ÉT me¬s’Hê @+ #˚kÕÔs¡T? #˚j·÷\qT≈£îqï |üìì yêsTT<ë y˚düTø√e≥+.. ˝Ò<ä+fÒ... düeTdü´*ï ÄVü‰«ìdü÷ÔH˚ ‘êqT #˚j·÷\qT≈£îqï |üìì #˚düT≈£î+≥÷ b˛e≥+. Á|üdüTÔ‘·+ Ä+Á<Ûä sêh eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü Ç<˚ dæú‹˝À ñHêïs¡T. ø±ø£b˛‘˚ Äj·Tq ¬s+&√ |ü+<∏ëqT m+#·T≈£îHêïs¡T. ‘êqT @<Ó’Hê |üì #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT <ëì e\¢ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì ‘Ó*dæHê... n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\≈£î »+≈£î+&Ü ‘êqT #˚j·÷\qTø£qï |üqT*ï #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î ‘êC≤ ñ<ä+‘ê˝Ò ì<äs¡Ùq+. |üqT\qT yêsTT<ë y˚düT≈£î+≥÷ b˛e≥+ e\¢ e#˚à düeTdü´\T ‘ê‘·ÿ*ø£+>± sê≈£î+&Ü b˛sTTHê... n$ m|ü⁄Œ&Ó’Hê e#˚Ã$. n+<äTπø düeTdü´\ düèwæºøÏ ø±s¡DyÓTÆq ªã\V”≤q‘·ª\qT ã˝Àù|‘·+ #˚düTø√e≥+ <ë«sê... ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· m<äTs¡j˚T´ |ü]dæú‘·T\≈£î #Óø˘ #Ó|üŒ≥+ <ë«sê Bs¡Èø±*ø£+>± ì\<=≈£îÿ≈£îH˚+<äT≈£î øÏs¡DY y˚düTÔqï eP´Vü‰‘·àø£ m‘·TÔ>∑&É\ n+‹eT |òü*‘·+ e÷Á‘·+ ø±\y˚T düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ*. πøe\+ yêsê\ e´e~Û˝À eT+Á‹eT+&É*ì $düÔ]+∫q eTTK´eT+Á‹ ndü+‘·è|æÔ nH˚ ø=]$ ‘·\ >√≈£î‘·THêïs¡qï uÛ≤eqqT |ü\Te⁄s¡T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï... me] e÷≥ $qì d”‘·j·T´˝≤ e´eVü≤]düTÔqï Äj·Tqô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ã\yÓTÆq qeTàø±H˚ï ô|≥Tº≈£î+<äì #ÓbÕŒ*. Äj·Tq dü÷#·q*ï ‘=\T‘· n+^ø£]+#·ì ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ ø£+fÒ eTT+<äT eTs√kÕ] eT+Á‹esêZìï $düÔ]+#ê\qï Á|üj·T‘êïìï kÕ«>∑‹+∫+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·÷... nø£ÿ&ç |òü*‘ê\ô|’ ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·Tqï n~Ûø±s¡bÕغ _J_J>± ñ+<äì... eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D ø√dü+ eT+≈£î |ü≥Tº‘√ øÏs¡DY e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï yê´K´\T $ì|æ+#êsTT. Äj·Tq Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢ nuÛ≤düTbÕ\j·÷´s¡ì... ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Äj·Tq≈£î #Óø˘ #ÓãT‘·÷ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥÷ s¡aT\ø˘ ÇdüTÔ+<äqï $X‚¢wüD\ ôVAs¡TøÏ n+‘˚ ˝Ò<äT. nsTTHê... yê{ÏH˚ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ @ eTTK´eT+Á‹øÏ ø±yê*‡q+‘· ùd«#·Ã¤qT ø±+Á¬>dt bÕغ Çe«<äqï~ sê»ø°j·÷\

>∑T]+∫q ‘Ó*dæq @ ˇø£ÿ¬s’Hê #Óù|Œ~. ã\yÓTÆq H˚‘·>± >∑T]Ô+∫... ø°]Ô+∫... ìs¡÷|æ+#·ã&ɶ yÓ’dt sê»X‚KsY¬s&ç¶øÏ ôd’‘·+ eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À yÓT{Ϻø±j·T\T y˚j·T≥+˝Àq÷ Ä bÕغ yÓqTø±&É˝Ò<äT. n˝≤+{Ï~ |üdæ≈£Lq ˝≤+{Ï øÏs¡DY $wüj·T+˝À m<äTs¡Tø±e≥+ ô|<ä› $X‚wüy˚TMT ø±<äT. n˝≤ nì Äj·Tìï ì\Te]+#·≥+ ≈£L&Ü ø±<äqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#·Tø√yê*. düeT‘·T\´‘·... |ü]DÏ‹... eTT+<äT#·÷|ü⁄... Bs¡Èø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê˝Ò Ä bÕغ \øå±´\qï $wüj·T+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT. nsTT‘˚... Ç˝≤+{Ï $wüj·÷˝qT u≤>± e+≥|ü{Ϻ+#·T≈£îqï yÓ’mdt ˝≤+{Ï H˚‘·\T ôV’≤ø£e÷+&é eTqôd]– e´eVü≤]+#˚yês¡T. düeTj·T+, dü+<äs¡“¤+ #·÷düTø=ì bÕe⁄\T ø£~ù|yês¡T. yÓ’mdt‘√ b˛*ùdÔ øÏs¡DY sê»ø°j·T nqTuÛÑe+, eTT+<äT #·÷|ü⁄ ‘·≈£îÿeH˚ #ÓbÕŒ*. Äj·Tq+‘· düeTs¡ú+>± $wüj·÷\qT q&ç|æ+#·˝Òs¡qï~ Çø£ÿ&É ns¡ú+. ìC≤ìøÏ ø±+Á¬>dt ˝≤+{Ï bÕغ˝À d”ìj·TsY eè<ä∆H˚‘·qT ‘·\<äìï ‘êqT

düeTs¡Tú&çï nqï dü]º|òæπø≥T Ç|æŒ+#·Tø√e≥y˚T ø±<äT... n+<äT≈£î |òü*‘·+>± eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì bı+~q øÏs¡DYqT ‘·≈£îÿe>± n+#·Hê y˚j·T≥+ ≈£L&Ü dü]ø±<äT. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq Ä |ü<ä$˝ÀøÏ sêe{≤ìøÏ <ë<ë|ü⁄>± @&Ü~øÏ ô|’H˚ bÕe⁄\T ø£<ä|ü≥+‘√ bÕ≥T... n~ÛH˚Á‹ eTqdüT˝À #√≥TqT dü+|ü~+#·>∑*>±s¡T. ªªÄj·Tq #ê˝≤ düŒwüº+>± ñ+{≤s¡T. me]˙ y˚TH˚CŸ #˚j·÷\qTø√s¡T. <ëìøÏ‘√&ÉT Äj·Tq kı+‘· Á|üjÓ÷»Hê\T bı+<ë\qï <Ûë´dü ˝Ò<äT. n<˚ düeTj·T+˝À ns¡T<äT>± e∫Ãq neø±XÊìï ì\u…≥Tºø=ì... n˝≤H˚ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$˝À ≈£Ls¡TÃ+&çb˛yê\qï ‘·|üq ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Hê |üì H˚qT #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘ê. ø£*dæ eùdÔ ø£\T|ü⁄≈£îb˛‘ê. sêø£b˛‘˚ yê]wüº+. me] ˇ‹Ô&ç Hê MT<ä |üì #˚j·T<äTµµ nqï<˚ Äj·Tq yÓ’K]>± ñ+≥T+<äì|ækÕÔj·Tì ø√kÕÔ+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ˇø£ H˚‘· #ÓãT‘ês¡T. Äe÷≥ ì»y˚T.. øÏs¡DY e´eVü‰s¡XË’*ì ì•‘·+>± >∑eTìùdÔ Çe˙ï ø£ì|ækÕÔsTT. Çe˙ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚... |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ e´eVü‰s¡XË’*‘√ ø±+Á¬>dt˝À ªsê»ø°j·T+µ s¡+>∑T e÷s¡T‘√+~. eTTK´eT+Á‹ nj˚T´+<äT≈£î ‘·q≈£î nìï ns¡Ω‘·\÷ ñHêïj·Tì uÛ≤$+#˚ u§‘·‡≈£î.. bÕغ˝ÀøÏ ∫s¡+J$ sêø£ Äj·Tq˝À eT]+‘· <ÛÓ’sê´ìï∫Ã+~. ¬s&ç¶ ≈£î˝≤ìøÏ πøsê|òt nÁ&Édt>± ñqï bÕغ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] ≈£î\ düMTø£s¡D\T e÷s¡TŒ #˚düTø√uÀ‘·Tqï $wüj·÷ìï n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT>± >∑eTì+∫q Äj·Tq ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î d”m+ô|’ ìX¯Ùã› j·TT<ë∆ìï #˚düTÔHêïs¡T. øÏs¡DY≈£î e´‹πsø£+>± ñqï yê]ì ˇø£ <ä]øÏ #˚s¡Ã≥+‘√ bÕ≥T... Äj·Tq bÕ\q˝À yÓ’|òü˝≤´\qT Á|ükÕÔ$+#˚ yê]ì »‘· ø£&ÉT‘·÷ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. á $wüj·÷\ìï+{Ï MT<ä ne>±Vü≤q ñHêï øÏs¡DY ‘·q<Ó’q XË’*˝À eTT+<äT¬øfi¯ó‘·THêïs¡T. n~ÛcÕ˜q+ ‘·qô|’ ñ+∫q qeTàø±ìï ì\u…≥Tºø√e≥+ ø√dü+ Äj·Tq X¯‘·$<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚... ‘êqT q$Tàq $<ÛëHêìï q$Tà+#·≥+˝À ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫ dü|òü\+ ø±e≥+ øÏs¡DY uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ dü+<˚Vü‰\T e´ø£Ô+ #˚düTÔqï yê]øÏ njÓ÷eTj·T+˝À |ü&˚ùd˝≤ #˚k˛Ô+~. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ndü+‘·è|ü⁄Ô\qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ øÏs¡DYqT u≤dü≥>± ôV’≤ø£e÷+&é ì\e{≤ìï yês¡T Js¡í+ #˚düTø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. n‹ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D #˚|ü{Ϻq d”m+ ‘·q e÷s¡Tÿ u≤´{Ï+>¥ #˚j·T≥+ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. ‘·q≈£î q∫Ãq yê]ì ø±´_H˚{Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îqï Äj·Tq... ‘√ø£ C≤&çdüTÔqï yê] |ü≥¢ n+‘˚ ìsêúøÏåD´+>± e´eVü≤]dü÷Ô n~Ûø±sê\≈£î ø√‘· y˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·ÔMTà<ä.. øÏs¡DY Vü≤yê n+‘ê ø±\+ #˚‹‘√ bÕ≥T Äj·Tq yÓ’K]ô|’Hê Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~.

sêh+˝À @+ »s¡T>∑T‘√+~? Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹ˇø£ÿ] eT~˝À yÓT<äT\T‘·Tqï Á|üX¯ï Ç~. s√Eø√ dü+#·\q+. n$˙‹ |ü⁄≥º\T |ü–*... nÁø£e÷s¡Tÿ\ >∑T≥Tºs¡≥ºe«&Éy˚T ø±<äT... H˚‘·\ bÕbÕ\T |ü+&ÉT‘·THêïsTT. ìqï{Ï<ëø± ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#˚ yÓ’K]øÏ _ÛqïyÓTÆq |ü]dæú‹ Ç|ü⁄Œ&ÉT HÓ\ø=+~. yÓ’mdt d”m+ ø±e&ÜìøÏ eTT+<äT qT+N n$˙‹ ñHêï... n$˙‹ e´ed”úø£è‘·+ nsTT+B.. n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T yÓTT‘·Ô+ j·T+Á‘ê+>∑+ ã]‘Ó–+|ü⁄ e÷Á‘·+ Äj·Tq #·\y˚qì #ÓbÕŒ*. ‘·<ë«sê.. e+<ä\T, y˚\T, \ø£å\ ø√≥¢ kÕúsTT˝À $X¯è+K\+>± kÕ–q n$˙‹‘√ e´edüú\˙ï ìùdÔ»yÓTÆb˛j·÷sTT. nsTTHê mes¡÷ ô|<ä$ $|æŒ e÷{≤¢&É˝Òì |ü]dæú‹. Çø£ yÓ’mdt ¬s+&√kÕ] ≈£L&Ü.. n+fÒ 2009˝À »]–q mìïø£˝À¢ ôd’‘·+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+‘√ Äj·Tq≈£î m<äTπs ˝Ò<äqï Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. nsTT‘˚... n+<ä] }Vü≤\≈£î _Ûqï+>± yÓ’mdt <äTs¡às¡D+ #Ó+<ä&É+‘√ sêh+˝À sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T y˚>∑+>± e÷]b˛j·÷sTT. »>∑Hé y˚dæq n&ÉT>∑T\‘√ dü]ø=‘·Ô sê»ø°j·T+ sêh+˝À Ä$wüèÿ‘·yÓTÆ+~. Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغø° n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt≈£L eT<Ûä´ ˇø£s¡ø£yÓTÆq sê»ø°j·T j·TT<ä∆+ yÓTT<ä˝…’+~. yÓ’mdt #Û·]cÕà≈£î kı+‘·<ës¡T\T mes¡qï yês¡dü‘·«b˛s¡T‘√ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ $eTs¡Ù\T... Á|ü‹$eTs¡Ù\ qT+∫ düyêfi¯ó¢... Á|ü‹düyêfi¯ó¢ yÓTT<ä\j·÷´sTT. ‘·q <äj·÷<ëøÏåD≤´\ MT<äH˚ sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ eTq>∑\T>∑T‘√+<äqï »>∑Hé yê´K´\T ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ nVü≤ìï <Óã“rj·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü... yÓ’mdt #Û·]cÕà ˝Òø£b˛‘˚ sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Ò<äqï Á|üe÷<äø£s¡ dü+πø‘ê\T Ä bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìï ø£\es¡ô|{≤ºsTT. sêh+˝À dü]ø=‘·Ô Hêj·Tø£‘·«+˝À bÕغì |ü⁄q]ï+#·Tø√e≥+‘√ bÕ≥T... ‘·eT

»s¡T>∑T‘·Tqï~ eT+∫πø! Á|ü<Ûëq Á|ü‘·´]ú »>∑HéqT n˙ï $<Ûë\T>± <Óã“ rj·T≥+ ‘·|üŒìdü¬s’+~. n<˚ düeTj·T+˝À bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± bÕغ˝ÀøÏ ∫s¡+J$ s¡+>∑Á|üy˚X¯+ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+>± |üPs¡ÔsTT+~. n≥T.. ø±+Á¬>dt bÕغ >∑Ts¡TÔ‘√ ¬>*∫q m+|” |ü<ä$øÏ »>∑Hé... myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ $»j·TeTà sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ‘êeTT ÁbÕs¡+_Û+∫q bÕغ ù|s¡T‘√ mìïø£\ >√<ë˝ÀøÏ ~>±s¡T. ‘·eT dü‘êÔ #·÷|ü≥+‘√ bÕ≥T... ‘·eTqT e<äT\T≈£îqï ø±+Á¬>dt≈£î m+‘· qwüºyÓ÷ #·÷|æ+#·≥y˚T

dü+<˚Vü‰\T e´ø£ÔeTe‘·THêïsTT. ˇø£ e´øÏÔ ‘·|ü⁄Œ #˚dæHê... ‘·eT≈£î ø±yê\qT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T #·s¡´\T rdüTø√e≥+ »s¡T>∑T‘√+<äqï Äs√|üD\T Á|ü‘·´]ú esêZ\T #˚j·T≥+ á πødüT˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+~. @~@yÓTÆHê Ç+‘·≈£îeTT+<äT m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òq+‘· #Ó’‘·q´+>± $#ês¡D dü+düú\T e´eVü≤]düTÔHêïj·Tqï $eTs¡Ù\T #·T≥TºeTT&ÉT‘·THêïsTT. nÁø£e÷düTÔ\ πødüT #·+Á<äu≤ãT, yÓ’mdt »>∑Hé\ô|’ qyÓ÷<Ó’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫Hê... »>∑Hé $wüj·T+˝À e÷Á‘·y˚T <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘√+<äì »>∑Hé es¡Z+ Äs√|ædüTÔ+~.

\ø£å´+>± Ä ñ|ü mìïø£\T kÕ>±sTT. |òü*‘ê\T »>∑Hé≈£î nqT≈£L\+>± sêe≥y˚T ø±<äT... ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À »>∑Hé ¬>\Tbı+<ä≥+ ø±+Á¬>dt≈£î ø£+{À¢ ì<äTs¡ ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Çe˙ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚.. Ç{°e* ø±\+˝À ì|òü÷, b˛©düT, Hê´j·T e´edüú\˙ïñqï≥Tº+&ç #·Ts¡T>±Z |üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ n¬sdüTº #˚j·T{≤ìøÏ yÓqTø±&Éø£b˛e&É+ yÓqTø£ |üs¡e÷s¡ú+ô|’ |ü\T

#·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£îeTà≈£îÿ nj·÷´s¡ì »>∑Hé Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Äs√|æ+#·>±, ‘êC≤>± »]–q $düÔs¡D˝À XÊK\ ø√‘·\ yê‘· |ü&çq &ûm˝Ÿ ôd’‘·+ Ç<˚ yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡T. $eTs¡Ù\ ø£Hêï... yê{Ïì dü+~Û+#˚+<äT≈£î mqTï≈£îqï y˚~ø£ Äj·Tq yê´K´\≈£î ÁbÕ<ÛëHê´ìï ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘√+~. Ä y˚~ø£ d”m©Œ ø±sê´\j·T+ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. m‘·TÔ\T... ô|’m‘·TÔ\T, Äs√|üD\T...

Á|ü‘ê´s√|üD\... sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\ dü+>∑‹ m˝≤ ñHêï... øÏs¡DY düsêÿs¡T $wüj·T+˝À ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·+ ã\+>± #ÓbıŒ#·TÃ. n$˙‹ π>≥T¢ m‘˚Ôdæq≥T¢ kÕ–q yÓ’mdt bÕ\q, ‘·eT≈£î q∫Ãqyê]øÏ ô|<ä›|”≥ y˚ùd #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘ê«\‘√ b˛*ùdÔ... øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ $yê<ëdüŒ<ä ìs¡íj·÷\≈£î ø=+‘·˝À ø=+‘· <ä÷s¡+>± ñ+{À+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Çø£.. eT<ä´+ eTT&ÉT|ü⁄\ e´eVü‰s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m+‘· qwüº+ »]–+<√ $T–*q sê»ø°j·T bÕغ\ìï+{Ïø° n<˚ <Óã“ ‘·–*+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˙‘·T\T #Óù|Œ yêeT|üø£å H˚‘·\≈£î ôd’‘·+ eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢ yê{≤\T Ç#êÃj·Tqï yêdüÔe+ ˝Àø±ìøÏ yÓ\¢&çø±e≥+ Ä bÕغ H˚‘·\T #Óù|Œ e÷≥\≈£î, #˚ùd |üqT\≈£î eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûë´ìï n+<ä]ø° ‘Ó*ùd˝≤ #˚dæ+~. bÕغ #·+<ë\ s¡÷|ü+˝À e÷Á‘·y˚T rdüT≈£îHêïeTì #Ó|æŒHê.. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ qT+∫ &ÉãT“qT Ä•+#·≥eT+fÒ Çø£ yês¡T #Óù|Œ $\Te\≈£î ÄkÕÿs¡+ mø£ÿ&É? ˇø£ÿ e÷≥ e÷Á‘·+ ì»+. n$˙‹ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T sêh+˝À dü]ø=‘·Ô dü+düèÿ‹ì rdüTø=#˚à neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+∫q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T yÓTT<ä\Tø=ì sê»ø°j·TH˚‘·\<ëø± n+<ä]ø°.. ‘·eT |ü]~Û <ë{Ï‘˚ @<√ ˇø£ s√Eq ‹|üŒ\T ‘·|üŒeqï $wüj·T+ ns¡úyÓTÆ+~. |ü>∑T\T‘·Tqï á bÕbÕ\ |ü⁄≥º\‘√HÓ’Hê me]øÏ yês¡T ‘·eT |ü]<ÛäT\T <ëfÒ+<äT≈£î »+≈£î‘ês¡H˚ Ä•<ë›+.


24

www.namastheandhra.com

<ä{°CŸ s¡eTD >±s¡T! ` ls¡eTD Äø£* CÀ≈£î©ï.. n|ü⁄Œ\ nbÕŒsêe⁄˙.. Äq+<äsêe⁄˙.. s=+&ÉTC…fi¯¢ d”‘·˙.. ãT&ÉT>∑T˙ d”>±q ô|dü÷Hê+ã˙.. sê<Ûë>√bÕfi≤©ï.. ˝≤e⁄bÕ{Ï |æìï>±Øï.. |üøÏÿ+{Ï eTT>∑T&ÉT>±Øï.. Ç˝≤ mH√ï bÕÁ‘·*ï ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡≈£î\ ø£fi¯¢eTT+<äT ì*|æ.. ø√ôVA‹ ø=eTà∫à n+≥÷ qe⁄«‘·÷ q$«dü÷ÔH˚ <˚e⁄&ç<ä>∑Z]øÏ.. eTTK´+>±, ÁbÕDùdïVæ≤‘·T&ÉT u≤|ü⁄ì >√&É˝Òì ∫‘·Ôs¡Te⁄ì #˚dæ yÓ..[¢..b˛..j·÷..s¡T eTq eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥ s¡eTD! uÛÖ‹ø£+>± Äj·Tq eTqøÏ <ä÷s¡yÓTÆ @&Ü~ >∑&ç∫b˛sTT+~! á dü+<äs¡“¤+˝À Äj·Tìï düà]+#·Tø√e&É+ dü+<äs√“¤∫‘·+. n+<äTπø u≤|ü⁄s¡eTD˝ÀÔ <äXÊu≤›\ nqTã+<Ûä+ ñqï ls¡eTD>±]˙.. u≤|ü⁄, s¡eTD\≈£î @ø£\e´ •wüß´&ç>± e÷] J$‘êìï eT\#·T≈£îqï _ï+ (uÛÑ$T&ç|ü*¢ qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô)>±]˙.. s¡eTD>±] >∑T]+∫ sêj·TeTì n&É>±ZH˚ ÄbÕ´j·T+>± #Ó|æŒq ø£ãT]¢$! ø=+&É+‘· s¡eTD>±]øÏÏ.. qeTùdÔ Ä+Á<Ûä düeT]Œ+#·T≈£î+≥Tqï >√s¡+‘· Äràj·T |üÁ‹ Ç~!!

|òæÁãe] 23q eTTfi¯fl|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD es¡ú+‹ H˚qT.. Ä+Á<ÛäCÀ´‹˝À |üì#˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT..

n|üŒ{À¢ H˚qT m&ç{Ÿ ù|J˝À ªs¡+>∑T\sê≥ï+µ nì ø±\yéT sêdüTÔ+&˚yêDÏï. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ ù|s¡&û\÷ sêdüTÔ+&˚yêDÏï. ªls¡eTDµ ù|s¡T‘√ sêdüTÔ+&É≥+‘√ n+<äs¡÷ qH˚ï eTTfi¯¢|üP&ç s¡eTD nqT≈£îH˚yês¡T. q+&É÷] sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄>±] dædüºπs s¡eTD>±] yÓ’|òüì n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq≈£î bò˛Hé #˚dæq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Hê ø±\yéT u≤>∑T+<äì #Óù|Œyês¡≥. yêfi¯ó¢ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ düs¡<ë>± $»j·Tyê&É e∫à q+&É÷] sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄>±]+{À¢ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\T ñ+&ç yÓfi¯ó Ô+&˚yês¡T. ˇø£kÕs¡˝≤π> u≤|ü⁄, s¡eTD\T πøm˝ŸmHé Á|ükÕ<é>±]øÏ bò˛Hé #˚XÊs¡≥ edüTÔHêïeTì. edüTÔqï $wüj·T+ #Ó|æŒ.. ªls¡eTD>±s¡T mø£ÿ&ÉT+{≤s¡Tµ nì n&ç>±s¡≥ Äj·Tìï. |òü˝≤Hê #√≥ ñ+{≤s¡ì #Óù|Ô düsêdü] Ä|ò”düT≈£î e#êÃs¡T. Hê <ä>∑Zs¡ø=∫à e÷{≤¢&Üs¡T. n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] yêfi¯¢ì #·÷&ɶ+. e÷≥\ eT<Ûä´˝À u≤|ü⁄>±s¡T.. ªqy√<äj·T |ü_¢wüs¡T¢ Hê ø±s¡÷ºqT¢ ãTø˘ y˚düTÔHêïs¡+&û, MTs¡T <ëìøÏ eTT+<äTe÷≥ sêj·÷*µ nHêïs¡T. ª‘·|üŒ≈£î+&Ü sêkÕÔq+&û, m|üŒ{Ï ˝À>± sêj·÷*µ nHêï H˚qT #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>±. ª|òüsê«˝Ò<ä+&û, fÒø˘ j·TTesY zHé f…ÆyéT, ø£+>±πs+ ˝Ò<äTµ nHêïs¡T u≤|ü⁄ q$«. ‘·sê«‘· q+&É÷] sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄>±s¡T, $T>∑‘êyêfi¯S¢ n+<äs¡÷ qqTï.. ªªn<˚+{ÏkÕsY, n+‘· ô|<ë›j·Tq e∫à n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT ªH˚qT sêj·T&Éy˚T+{ϵ nì nHê*>±˙..µµ nì ˇø£fÒ Ä≥|ü{Ϻ+#·&É+. <ëìøÏ H˚qT ªªHêπø+‘Ó\TdüT kÕsY, Äj·Tq sêj·TeTHêï&ÉTø£<ë, sêj·Tø£b˛‘˚ ‘·ù|ŒyÓ÷qì n˝≤ nHêïqTµµ nHêïqT. n|ü⁄Œ&ÉT sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄>±s¡T ªª#·÷XÊsê y˚T$THêïfi¯¢qT+N |ü]#·j·T+, ∫qï|üŒ≥ qT+N Áô|ò+&ÉT‡$T, nsTTHê qqï&ç>±sê.. $TeTà\ï&ç>±s¡T>±˙µµ nì Ä≥|ü{Ϻdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT H˚qT ªªHêqèw” ≈£îs¡T‘˚ ø±s¡÷ºHé...µµ n+≥÷ eTT+<äTe÷≥ sêXÊqT. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄>±s¡T #ê˝≤s√E\bÕ≥T Ä≥|ü{Ϻdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ªªsêXÊsê.. MTÁsêkÕÔs¡T, Hê≈£î ‘Ó\TdüT n+<äTπø u≤|ü⁄ $TeTà\ï&ç>±s¡Tµµ n+≥T+&˚yês¡T qe⁄«‘·÷. Hê >=|üŒ<äq+ #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ø±<äT>±˙.. ªªy˚TeTsTT‘˚ n+‘· u≤>± sêùdyêfi¯¢+ ø±<ä+&û, MTs¡T u≤>± sêXÊs¡Tµµ nì Äj·TH˚ yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. <ëìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü #ÓbÕŒsêj·Tq. ªªe÷≈£îqï nqTã+<Ûä+ ø±s¡D+>± sêùd≥|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï ]»πs«wüqT¢ ñ+{≤sTT. MT≈£î n˝≤+{Ïy˚M ˝Òe⁄ ø±ã{Ϻ πøe\+ Äj·TqMT<äT+&˚ n_Ûe÷q+ n+‘ê #·÷|æ+#ês¡T, #ê˝≤ u≤>±sêXÊs¡Tµµ nì |ü<˚|ü<˚ bı–&Üs¡T.Çø£ÿ&ç+ø√ sƒ¡kÕ‡... Äj·Tq Ä e÷≥ nq>±H˚ ªªMT¬s’‘˚ m˝≤ sêkÕÔs√ #ÓbÕÔqTµµ nì sêdæ #·÷|æ+#êqT. n~ Ç˝≤ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~...

ªª‘·*XË{Ϻ sêe÷sêe⁄ ‘·sê«‘· #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z ø±s¡÷ºìdüTº u≤|ü⁄µµ ..n+fÒ, q+&É÷] sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄>±s¡T me«]ø° nÁ>∑kÕúq+ Çe«s¡T. u≤|ü⁄>±]øÏ yÓTT<ä{ÏkÕúq$TùdÔ m˝≤? n|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T˝À ø±s¡÷ºìdüTº ‘·*XË{Ϻ sêe÷sêe⁄Hêïs¡T ø£<ë nì Ä˝À∫kÕÔs¡T. n~ $ì Äj·THê qy˚«XÊs¡T. u≤|ü⁄s¡eTD˝ÀÔ n˝≤ yÓTT<ä˝…’q |ü]#·j·T+ n˝≤n˝≤ ô|]>±ø£... ªªs¡+&=#˚Ãôdj·T´+&ç.. á |üÁ‹ø£˝À¢ ø±yê\+fÒ m|ü⁄Œ&Ó’Hê |üì#˚jÓTT#·TÃ. yÓTÁ&ÜdüTø=#˚Ãj·T+&ç e÷<ä>∑Zs¡øϵµ nHêïÁs¡eTD>±s¡T! ø±˝ÒJ &˚dt qT+N.. ªªs¡eTD>±s¡T, u≤|ü⁄>±s¡T m˝≤ ñ+{≤s√ ˇø£ÿkÕ] #·÷&Ü*µµ nqT≈£îH˚ dæú‹qT+∫ yê[¢<ä›]˙ Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷&¶Éy˚T >=|üŒ nqT≈£î+≥T+fÒ, n˝≤+{Ï Ä|òüsYì m˝≤ e<äT\T≈£î+{≤s¡T #Ó|üŒ+&ç nB {§+{°≥÷ {§+{°Ár Çj·TsY‡ @õ˝À! n+<äTπø q+&É÷] sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄>±]‘√.. ªkÕsY H˚HÓfi≤ÔqT kÕsYµ nì #Óù|Œdæ #Óqï|ü{≤ïìøÏ #·˝ÀeTHêïqT. yÓTÁ&ÜdüT˝À $&ç>± ñHêï.. yê[¢+{À ñqïfÒº ñHêïqT. s√E˝À 24 >∑+≥\÷ yêfi¯¢ <ä>∑Zπs! bı<äT›q ˝Ò∫+<ä>∑Zs¡Tï+N yêfi¯¢‘√H˚ ˝Àø£yÓTÆb˛sTT+~. yêfi¯¢ Ábı&Éø£¸q¢ìï{Ï˝À |üì#˚XÊqT. á{°M luÛ≤>∑e‘·+ Ádæÿ|ü⁄º <äX¯ <ëø± yêfi¯¢‘√H˚ ñHêïqT. wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\j·÷´ø£ ôV’≤<äsêu≤<é e#˚ÃXÊqT. ‘·sê«‘· Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ, qe´ Mø°¢ m&ç≥sY>± #˚XÊqT. s¡eTD>±s¡T πs|ü⁄ #·ìb˛‘ês¡q>±.. Äs√E e÷]ï+>¥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&Üs¡T. düs¡<ë>±H˚ e÷{≤¢&Üs¡T. ≥+>∑T≥÷] Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T>±] Á|üC≤|üÁ‹ø£˝À s¡eTD>±s¡T, yêø±{ÏbÕ+&ÉTs¡+>∑sêe⁄ ø£*dæ |üì#˚XÊs¡T. n+#˚‘· ªªs¡eTDì ª@yÓ÷jYTµ nì |æ*#˚ #·qTe⁄+~ Hê≈£î nH˚yês¡T yêø±{Ï >∑s¡«+>±. ˇø£kÕ] Äj·Tq <äXÊ_› ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä\T y˚dü÷Ô.. n+<äT˝À s¡eTD>±] ª»q‘ê mø˘‡Áô|dtµ ø£<∏ä rdüT≈£îHêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT H˚Hêj·Tq‘√.. ªªs¡eTD>±] ªø±qTø£µ ø£<∏ä u≤>∑T+≥T+~ ø£<ë, n~ y˚dæ ñ+&Ü*‡+~µµ n+fÒ.. Äj·Tq q$« ˇø£ e÷≥ #ÓbÕŒs¡T. ªªs¡eTD≤, ªø±qTø£µ ø£<∏ä y˚ùdÔ n~ #·~y˚yêfi¯ó¢ s¡eTD n+fÒ eT˝≤¢~ sêeTø£èwüíXÊÁdæÔ˝≤ sêùdyê&ÉqT≈£î+{≤s¡T. n~ s¡eTD XË’* ø±<äT. s¡eTD >∑T]+∫ ‘Ó*j·÷\+fÒ »q‘ê mø˘‡Áô|dt, Äø£© Äq+<äsêe⁄ ˝≤+{Ï ø£<∏ä\T y˚j·÷*. n<˚ s¡eTD ndü\T XË’*µµ nì #ÓbÕŒs¡T. ì»y˚T ø£<ë! n<=ø£ÿ{° |üø£ÿ¬ø[¢q ø£<∏ä ø£<ë nì|æ+∫+~. s¡eTD>±] ø£<∏ä˝À¢ mø£ÿ&ÉHêï &ÉãT“qïyê&ÉT ø£ì|æ+∫Hê.. ùV≤fi¯q #˚kÕÔs¡T. yê&ÉT &ÉãT“‘√ düTK|ü&É&ÉT, &ÉãT“‘√ düTK+ ˝Ò<äT.. nH˚ yÓTùdCŸ Çe«&ÜìøÏ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔ+{≤sêj·Tq. n~ |”J e⁄&éVü≤Ödt s¡#·q˝À¢ ≈£L&Ü ø£ì|ædüTÔ+~. Äj·Tq ˝≤sY¶‡qT ndüÔe÷≥÷ m>∑‘ê[ #˚düTÔ+&˚yês¡T. s¡eTD>±] MT<ä

e⁄&éVü≤Ödt Á|üuÛ≤e+ ñ+<äì #ê˝≤eT+~ nqT≈£î+{≤s¡T>±˙.. eP˝Ÿø±{Ÿ n˙, Ç+ø√ s¡#·sTT‘·.. V”≤ áCÒ VüA´eT]düTº.. Äj·Tq Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ ñ+~. ‘Ó\T>∑T ¬s’≥s¡T‡˝À uÛÑ$T&çbÕ{Ï ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄>±] ÇHé|òüP¢jÓTqT‡+&˚~. s¡eTD>±¬s|ü⁄Œ&É÷... ªªH˚qT ô|<ä›>± #·<äTe⁄ø√˝≤.. môd‡ôd‡©‡ ≈£L&Ü #·<äe˝Ò<äTµµ nH˚yês¡T. ø±˙, Äj·Tq #˚‹˝À m|ü⁄Œ&É÷ f…ÆyéT y˚T>∑C…’Hé ø£ì|æ+#˚~. n<ëj·Tq Áu≤+&é. ˇø√ÿ|ü⁄düÔø±˙ï ¬s+&˚kÕ‡s¡T¢ #·~y˚yês¡T. u≤|ü⁄>±πsyÓ÷.. ª@eTj·÷´, qTyê« f…ÆyéT y˚T>∑C…’Hé, Væ≤+<ä÷ù||üsY #·<äe&É+ e÷HÓjYTµ n+≥T+&˚yês¡T. qqTï ≈£L&Ü ø£*|æ ª#·<äe&É+‘√ dü]ô|≥ºø£ MT Ç<ä›] &çdüÿwüH=Vü≤{Ï... yê&ç{≤º nHêï&ÉT, M&ç{≤º nHêï&É+≥÷. @yÓTTdüTÔ+<äj·÷´ <ëìe\¢ MT≈£î.. @yÓTÆHê |üìø=#˚Ã<ë bÕ&ܵµ nì πøø£˝Òùdyês¡T. Äj·THê f…ÆyéT y˚T>∑C…’Hé #·~y˚yêπs>±˙.. áj·Tq n<˚|üì>± #·~y˚yês¡T. u≤|ü⁄>±s¡T ˇπswæj·Tdt Ø&ÉsY. s¡eTD>±s¡T Äj·TqøÏwüºyÓTÆq |ü⁄düÔø±\T e÷Á‘·y˚T #·~y˚yês¡T. ns¡“HÓCÒwüHé H˚|ü<∏ä´+˝À.. ‘Ó\T>∑Tø£<∏äqT |üP]Ô>± |ü≥ï+u≤≥ |ü{Ϻ+∫+~ s¡eTD>±πs. n|üŒ{Ï<ëø± sêdæq düTÁ|üdæ<ä∆ s¡#·sTT‘·\+‘ê Ç+ø± |ü˝…¢\ <ä>∑Zπs ñ+fÒ.. ˝Àj·TsY $T&ç˝Ÿø±¢düT≈£î <ä>∑Zs¡>± yÓ[¢ Äq+<äsêe⁄\÷ n|ü⁄Œ\÷ Äø£*CÀ≈£î\÷ ìs¡T<√´>∑+ ¬s+&ÉTC…fi¯¢ d”‘·\÷ \yé˝…≥s¡÷‡.. Ç˝≤ |ü≥ºD|ü⁄ yêdüq*ï bÕsƒ¡≈£î\≈£î s¡T∫#·÷|æ+∫+~ s¡eTD>±πs. n|üŒ{Ïπø ø=düsêE>±s¡T ª{ÖqT|üø£ÿ¬øfi§¢<äT›sê.. &ç+>∑ص nì bÕ≥ ≈£L&Ü sêXÊs¡T. n˝≤π>.. @ s¡#·sTT‘·¬ø’Hê ‘êqT sêdæq ˇø£ bÕÁ‘· #·]Á‘·˝À ì*ùdÔ >=|üŒ>± |ò”\e⁄‘ês¡T. n˝≤+{Ï~ s¡eTD>±s¡T düèwæº+∫q mìï bÕÁ‘·\T #·]Á‘·˝À ì\ã&çb˛j·÷j·T+&û..! ˝≤e⁄bÕ{Ï |æìï>±s¡T, nbÕŒsêe⁄, ¬s+&ÉT C…fi¯¢ d”‘·, ãT&ÉT>∑T, d”>±q ô|dü÷Hê+ã.. z sê<Ûä, z >√bÕfi¯+.. Ç˝≤ mìï bÕÁ‘·\T.. –ØX¯+, eT<ÛäTs¡yêDÏ, ãT#·ÃeTà, sêeT|üŒ+‘·T\T, \Tu≤›e<ÛëqT¢, yÓ+ø£fÒX¯+.. Ç˝≤ >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ ‘·sê«‘· nH˚ïdæ ø±´¬sø£ºs¡¢qT düèwæº+∫, ã‹øÏ+∫q |òüTq‘· áj·Tq<˚. <ä{°CŸ s¡eTD>±s¡T!


www.namastheandhra.com

25

Hê≈£î...

u≤|üPs¡eTD˝ÀÔ 1976˝À yêfi¯¢qT #·÷&ܶìøÏ eTT+<äT qT+N |ü]#·j·T+! Ä e÷≥ø=ùdÔ yêfi¯ó¢ n+‘· >=|üŒyêfi¯¢ì ‘Ó*j·Tø£eTT+<˚.. yêfi¯¢+fÒ ª|æ#·Ã Çwüº+µ @s¡Œ&çb˛sTT+~. ◊<√ø±¢düT @CŸ e#˚Ã≥|üŒ{Ïπø H˚qT ãT&ÉT>∑T nH˚ ∫qï|æ\¢yê&ç ø£<∏ä ã{°º |üfÒºXÊqT. Ä ãT&ÉT>±ZsTT˝≤π> >∑&ÉT>±ZsTT˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïqì nì|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘ê|üÁ‘·j·T+ |ü&çb˛‘·T+&˚yêDÏï. nqï≥Tº ãT&ÉT>∑T, H˚qT z dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ |ü⁄{≤º+. Ä ‘·s¡Tyê‘· Ç+ø√ ◊<˚fi¯¢øÏ H˚qT u§eTà˝Òj·÷\ì &çôd’&é nsTTb˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT.. mìï u§eTà\T ø±|” ø=&É<ëeTì ≈£Ls¡TÃHêï.. u≤|üP u§eTà˝Ò q#˚Ã$. Äj·TH˚ï >∑Ts¡Te⁄>± |òæø˘‡ #˚düTÿHêï. n˝≤π> s¡eTD>±] ªôd’º\+fÒ ôd’º˝Ÿ sêª u≤ã÷ nì|æ+∫+~. ø=&ç‘˚ Äj·TH˚ï ø±|” ø={≤º* nì|æ+#˚+‘· q#˚Ãùd~ Äj·Tq s¡#·q. Äj·TH√ï >∑Ts¡Te⁄>± nbÕŒsTT+{Ÿ #˚düTÿHêïqT. Ç+ø£ z @ø£\e⁄´&çøÏ Ç<ä›s¡T Á<√DTfi¯ó¢. yê[¢<ä›]ø° »$T*>± ˇπø ns¡T®qT&ÉT. <ä{Ÿ áCŸ _ï+. ø±<äT yê[¢<ä›s¡÷ qqTï eT÷]Ô>±s¡T nH˚ m≈£îÿe>± |æ\TkÕÔs¡T. me]¬ø’Hê |ü]#·j·T+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ªe÷ Áô|ò+&ÉT _.mHé.eT÷]Ô>±s¡Tµ nH˚ n+{≤s¡T. ªÁô|ò+&˚$T{Ásê Hêj·Tq˝≤¢sê! •wüß´&Éì #Ó|üŒ+&çµ nì eTqdüT˝ÀH˚ #Ó+|ü\T yêsTT+#·T≈£î+≥÷+{≤qT. zkÕ]... _ï+ >±]øÏ e÷ H˚kÕÔ \T+ >±]øÏ kı>∑düT\÷s¡T ø£\+>±]øÏ ã˝Ÿ dæ+>±]øÏ ∫s¡Tqe⁄«\ ã+>±]øÏ u≤|ü⁄ s¡eTD ãsYÔ&˚ ^Á{Ï+>¥‡ nì sêdæ |ü+|æ+#ês¡T. ªH˚kÕÔ\T+>±]øϵ nqï+<äT≈£î #Ó+|ü\T yêsTT+#·Tø√˝Ò<äT. |ü<ä´+˝À ÁbÕdü>± Ä e÷≥ yê&ÉT≈£îqï rs¡T eTT>∑T∆DÏï #˚dæ+~. s¡eTD>±]ì yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± H˚qT e÷ ÄÁ‘˚j·T|ü⁄s¡+˝À e÷ Ç+{Ï ns¡T>∑TMT<ä #·÷XÊqT. 1976 dü+e‘·‡s¡+˝À z eT+∫ s√Eq z ø±s¡T e÷ Ç+{ÏeTT+<äT Ä–+~. ªªeT÷]Ô>±s¡THêïsê?µµ nqT≈£î+≥÷ bÕ´+≥T wüs¡Tº y˚düT≈£îqï z ô|<ë›j·Tq e÷ neTàì n&ç>±s¡T. e÷ neTà.. ªª˝Òs¡+&ç.. ÄdüT|üÁ‹ <ä>∑Zs¡T+{≤s¡Tµµ n+~. ªª&Üø£ºs¡T>±s¡T ø±<ä+&û.. yêfi¯¢ nu≤“sTT _.mHé.eT÷]Ô>±s¡Tµµ n+≥THêïsêj·Tq. n|ü⁄Œ&ÉT H˚qT ˝À|ü* qT+∫ ãj·T{ÏøÏ e∫Ã, edüTÔqï Äj·Tìï #·÷dü÷ÔH˚.. ¬øe⁄«q ªªne÷à, Äj·Tq u≤|ü⁄>±πsµµ nì n]#êqT. u≤|ü⁄>±s¡T ªªqeTkÕÿs¡+µµ nHêïs¡T Hê ø£Hêï eTT+<˚! u≤|ü⁄>±s¡T Ç≥TyÓ’|ü⁄ ˝§πøwüHé‡ #·÷&ܶìøÏ e#êÃeTì, $TeTà*ï #·÷&ܶìøÏ Ç{§#êÃeTì Vü≤&Ü$&ç>± mø˘‡|ü¢H˚wüHé˝≤ mô|òø£¸H˚{°ee⁄>± @<˚<√ #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. HêπøMT $ì|æ+#·fÒ¢<äT. Á~∏˝Ÿ nsTTb˛‘·THêïqT. mes√ eT+∫˙fi¯ó¢ Ç#êÃs¡T. #ê˝≤ |ü]#·j·T+ e⁄qï≥Tº Äj·Tq qe⁄«‘·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ªª˙ u§eTà\T #·÷|æ+#·µµeTì e÷ neTà ÁbÕ$Tº+>¥ Ç∫Ã+~. >∑&É|üMT<ä ≈£Ls¡TÃq H˚qT >∑eTTàq ˝À|ü*øÏ ¬>+‘êqT. u§eTà\ ô|ò’\T yÓ÷düT≈£îì bÕ≈£îÿ+≥÷ e#êÃqT. u§eTà\T #·÷dü÷Ô |üø£ÿq \T+^˝À ñqï ô|<ë›j·Tq≈£î n+~dü÷Ô.. ªªáj·Tq s¡eTD>±s¡Tµµ nHêïs¡T u≤|ü⁄. Hê ô|’ ÁbÕD≤\T ô|’¬ø–]b˛sTTq≥T¢ nsTT+~. Ä Äq+<ä+ >∑{Ϻ ns¡T|üsTT+~. m+<äTø£+fÒ Hê≈£î u≤|ü⁄>±s¡T u§eTà˝Òj·T&É+ yÓTT<ä˝…{Ϻq|üŒDTï+N <˚e⁄&Ó’‘˚.. s¡eTD>±s¡T |ü⁄düÔø±\T #·<äe&É+ e∫Ãq|üŒDTï+N Äsê<Ûä´s¡#·sTT‘· ø£<ë! Äj·Tq uÛ≤wü õVü‰«eT\ø£y˚T! |ü≥º|ü>±Z*ï >∑{Ϻ>± |ü≥Tº≈£îì u≤|ü⁄>±]ì Hê |æ∫à u§eTà\T #·÷&ɶ+˝À ˇ~˝Òdæ.. H˚qT s¡eTD>±]‘√ uÛÑøÏÔ ù|ÁfÒ– e÷{≤¢&˚XÊqT. Ä ‘·sê«‘· mìï eTT#·Ã{À¢.. mìï ˝ÒK˝À mìï ø£ãs√¢.. mìï s√E\T

s¡eTD>±s¡÷... H˚q÷! ` _ï+

düVü≤yêkÕ˝À.. mHÓïìï C≤„|üø±˝À! m|ü⁄Œ&√ #·~yêqT` eT˝≤¢~ sêeTø£èwüíXÊÁdæÔ >±]øÏ s¡eTD>±s¡T ¬s+&ÉTs√E\T Ä‹<∏ä´+ Ç#êÃs¡º. yÓfi¯SÔyÓfi¯SÔ XÊÁdæÔ>±s¡T.. ªª MT Ç+{À¢ ñqï ¬s+Á&√E\÷ ¬s+&ÉT ø£åD≤\T>± >∑&ç#êsTTµµ nHêïs¡≥. <ëìøÏ s¡eTD>±s¡T ªªeTs√ ¬s+&ÉT ø£åD≤\T ñ+&É+&çµµ nHêïs¡º. ì»+>± s¡eTD>±] Ä‹<∏ä´+.. n+‘·>=|üŒ<˚ nì s¡T∫HÓ]–q Hê≈£î u≤>± ‘Ó\T‡. ªô|[¢ |ü⁄düÔø£+µ dæìe÷ ìsêàD+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ªlsêeT∫Á‘·µ Ä|ò”düT˝À ‘·s¡#·÷ u≤|ü⁄, s¡eTD>±s¡¢‘√ ∫qï {°bÕjYT MT<ä.. yÓTTVü≤e÷≥+ |ü&É≈£î+&Ü {Ïô|òqT ‹q&É+ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. Ä ‘·sê«‘· yÓTTVü≤e÷≥+ |ü&çHê.. ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì ‘Ó\T‡≈£îHêïqT. Ç+ø£ ª$TdüºsY ô|fi≤¢+µ, ªô|[¢ø=&ÉT≈£îµ.. á{°M luÛ≤>∑e‘·+ düeTj·÷\÷ ÁuÒø˘bòÕdüTº\÷ \+#Y\÷ kÕï≈£î‡\÷ &çqïsY\÷.. n˙ï.. ìs=àVü≤e÷≥+>± ‹H˚j·T&É+ #˚‘·HÓ’b˛sTT+~. s¡eTD>±]ÿ ô|≥Tº≥˝À e⁄qï Vü‰sTT düŒwüº+>± ñ+&˚~. ø=dü] ø=dü] nqï≥T¢ dü÷Œq¢ qT+∫ >∑]≥\ kÕúsTT<ëø± ô|+∫ Áù|eT e&ç¶+#˚yês¡T. <ë+‘√ ¬s+&ç&û¢\yêDÏï ø±kÕÔ eT÷&ÉTs¡ø±\ ôd’&é &çwü߸˝À¢ eT÷&ÉTqïs¡.. Hê\T>∑T Ç&û¢\ <ëø± s¡T∫ #·÷düT≈£î+≥÷ ‹H˚j·T>∑˝ÒZyêDÏï. n˝≤π>.. zkÕ] z |üìMT<ä s¡eTD>±s¡T.. qqTï eTÁ<ëdüT |æ*#ês¡T. 20 s√E\ Á{Ï|t.. ø±|ò” qT+∫ &çqïsY <ëø±.. Äj·Tq ÄbÕ´j·T‘· Ç+ø±Ç+ø± #Ó|üŒqT>±˙, y˚T&ÉyéT leT‹ l<˚$>±s¡T ≈£L&Ü nø£åsê˝≤ nsê∆+– |ü<ëìøÏ ns¡ú+˝≤ e⁄+{≤s¡T.ø±|ò” ‘ê>∑>±H˚ Hêñ m˝≤{Ÿ #˚dæq s¡÷yéT˝À kÕïHêìøÏ ^»sY Äj·TH˚ ÄHé #˚ùdyês¡T. Ç+ø£ eT<Ûë´Vü≤ï+ \+#Y nj·÷´ø£ ªeT<Ûë´Vü≤ï |ü&Éø£µ H˚]Œdü÷Ô Hê>∑~˝À @d” ÄHé #˚j·T&É+

u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü Äj·TH˚ eVæ≤+#˚yês¡T. ÄX¯Ãs¡´b˛j˚TyêDÏï! n+‘·>=|üŒ eTìwæ.. eTq Çã“+~ eTqì |ü&Éìj·T´≈£î+&Ü... dæ>∑TZ|ü&˚≥ìï dü<äTbÕj·÷\T ø£*–düTÔ+fÒ uÛÑj·T+ y˚ùd~. H˚qTqïHêïfi¯S¢ yêfi¯¢ nu≤“sT÷ ne÷àsTT ≈£L&Ü #ÓHÓ’ï˝À ˝Òs¡T. Ä mô|òø£¸Hé n+‘ê HêMT<˚ >∑TeTà]+#êsê ne÷àHêqï\T!! Áf…ÆHé <ä>∑Z]øÏ e∫à ]d”yé #˚düTø√e&ÜìøÏ... ìC≤ìøÏ Äj·Tq sêeø£ÿπs¢<äT. ø±˙, s¡eTD>±] |ü<ä∆‹ n~ø±<äT ø£<ë! ‘·H˚ sêe&É+.. ]≥sYï »Øï˝À Hê‘√ ≈£L&ÜH˚ e#êÃs¡T. &çqï¬s’ u…sYÔ MT<ä ˇ]π> eTT+<äT H˚qT ìÁ<äb˛‘·THêï.. ø£|ü⁄Œ≈£îqï u≤¢+¬ø{Ÿì dü]>±Z ø£esY #˚dæ |ü&ÉT≈£îH˚yês¡T. Ç+ø=ø£ e÷≥... m˙ºÄsY lHê<∏äø£$kÕs¡«uÛÖeT wüO{Ï+>¥øÏ s¡eTà+fÒ yÓfi≤¢qT. dü÷º&çjÓ÷˝À ôd{Ÿ Á|æù|s¡wüHé ø√dü+ y˚T≈£î\÷ πs≈£î\÷ ô|’¢e⁄&é s¡B› >∑Á{≤ ñ+{≤sTT ø£<ë... Hê ø±fi¯¢øÏ >∑T#·TÃ≈£î+{≤j·Tì Äj·Tq uÛÑj·T+. n&ÉT>∑&ÉTø°ÿ C≤Á>∑‘·Ô #Ó|üPÔ #˚sTT |ü≥Tº≈£îì q&ç|æ+#ês¡T.. Hê≈£î eTs√yÓ’|ü⁄ u≤|ü⁄>±s¡÷q÷!! m˝Ÿ.◊.d” ˝À>√˝≤ yê]<ä›] eT<Ûä´ ø±bÕ&ÉT‘·Tqï qqTï #·÷dæ.. ªmes¡T Áã<äsYµ nHêïs¡T m+{°ÄsY. ªªe÷ Áô|ò+&ÉT _.mHé.eT÷]Ô>±s¡˙.. eTqøÏ ªÇÁ<äX¯‘·T:µ eT+Á‘êìï ‘Ó∫Ã+Bj·TH˚µµ nHêïs¡T s¡eTD>±s¡T. sêe÷sêe⁄>±s¡T ªªK÷s√Ã+&ç Áã<äsYµµ nHêïs¡T.. ôd{Ÿ˝À dæ+Vü‰düq+ #·÷|ædü÷Ô. s¡eTD>±] kÕj·T+‘√ H˚qT m–]≈£L#·THêïqqTø√+&ç! n+‘·{Ï u≤|ü⁄s¡eTD\øÏ m+‘·{Ï e÷qe‘ê Vü≤è<äj·TyÓ÷. eTeT‘êqTsê>∑yÓ÷. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ qT+∫ ˝…’{Ÿ u≤jYT es¡≈£L.. n+<ä]ø° ˇπø˝≤+{Ï Ä‹<∏ä´+ ÇkÕÔs¡ì, nB wüÁ&Ék˛ù|‘·+>±q˙, s¡eTD>±] Ábı&Éø£¸HéøÏ eT+∫ ù|s¡T+~. Ábı&Éø£¸Hé n+fÒ.. s¡eTD>±πs ø£<ë!! Äj·TqøÏ s¡T∫ ‘Ó\T‡. Äø£* s¡T∫ ‘Ó\T‡. Äø£* rπsà >=|üŒs¡T∫ ‘Ó\T‡. ˇø£e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ.. s¡eTD>±s¡T ì\TyÓ‘·TÔ eTìwæ. ì»yÓTÆq eT+∫‘·q+ eT÷ØÔuÛÑ$+∫q eT+∫eTìwæ.


26

www.namastheandhra.com

m|ü⁄Œ&Ó’Hê yÓ[¢ #·÷ùdyêfi¯¢øÏ düs¡<ë>± ñ+≥T+~ ø±˙, ˇπø }fiÀ¢ Ç+‘·eT+~ ø£e\\T ñ+&É≥+ e\¢ #ê˝≤ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. eTTK´+>± mes¡T mes√ >∑T]Ô+#·&É+ ø£wüº+. <ëìe\¢ dü÷ÿ˝À¢ {°#·s¡T¢ |ü&˚ Çã“+<äT\T n˙ï ªÇ+‘·eT+~ ø£e\*ï ˇπøkÕ], ˇπø }fiÀ¢ ˇø√ÿ }]ø° ˇø√ÿ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+≥T+~. ˇø£ }]˝À #·÷&É≥+ n‘·´+‘· ns¡T<Ó’q $wüj·T+. ù|s¡T¢ e] m≈£îÿe |ü+&ÉT‘·T+~. ˇø£ }]˝À eTVæ≤eT >∑\ qyÓ÷<äsTT´+~ 250 »‘·\ ø£e\\øÏ. ø±˙ Ä dü+K´ eT÷&=+<ä\ es¡≈£L ñ+&=#·Ãì Hê nqTe÷q+µ ñ+≥T+~. ˇø£ }s¡T z >=|üŒ e´øÏÔøÏ »qàì∫à ñ+≥T+~. eTs√ }s¡T z >=|üŒ dü+|òüT≥q≈£î y˚~¬ø’ n+≥THêïs¡T kÕúìø£ yÓ’<äT´&ÉT ø£èwüíHé. Äj·Tq ñ+≥T+~. n˝≤π> πøs¡fi¯˝Àì eTfi¯|ü⁄Œs¡+ õ˝≤¢, ø=&çìΩ #ê˝≤ø±\+>± nø£ÿ&É ø£e\\ >∑T]+∫, ndü\T Ä }fiÀ¢ Á>±e÷ìø° z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. n<˚+≥+fÒ, Ä }]˝À m+<äT≈£î Ç+‘·eT+~ ø£e\\T »ìàdüTÔHêïs¡T, eTTK´+>± Ä&É ø£e\˝Ò m+<äT≈£î m≈£îÿe>± |ü⁄&ÉT‘·THêïs¡T e+{Ï ˇπø b˛*ø£\Tqï e´≈£îÔ\T Ç<ä›s¡T+{≤s¡T. n+fÒ... Ä n+XÊ\ >∑T]+∫ n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq #Óù|Œ }]ì+&Ü ø£e\˝Ò ñ+{≤s¡qïe÷≥! eTs√ eTTK´yÓTÆq $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ, ø£e\˝À¢ ˇø£]øÏ (|òæÁãe] 22 ` Á|ü|ü+#· ø£e\\ ~H√‘·‡e+) »«s¡+ eùdÔ ¬s+&√yê]ø° edüTÔ+<ä≥. ˇø£]øÏ eTπs<Ó’Hê nHês√>∑´+ ø£*–‘˚ ¬s+&√yê]ø° ø£\T>∑T‘·T+<ä≥! ø=&çìΩ˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ, z e´øÏÔ‘√ e÷{≤¢&ç ø±dæ+‘· eTT+<äT≈£î yÓfi‚Ô... nø£ÿ&É n<˚ e´øÏÔ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. Ç<Ó˝≤ n+<äTπø yê] >∑T]+∫ |ü]XÀ~ÛdüTÔHêïs¡T ø£èwüíHé. kÕ<Ûä´eTqT≈£î+≥÷ |ü\ø£]ùdÔ, n‘·&ÉT eTq+ e÷{≤¢&çq ø=&çìΩ˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–qyê]πø ø±<äT, y˚πs#√{Ï qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î e∫à dæús¡|ü&çqyêfi¯¢≈£î ≈£L&Ü ø£ee\T |ü⁄≥º≥+ e´øÏÔ ø±<äT, n‘·ì k˛<äs¡T&Éì ‘Ó\TdüTÔ+~. ø=‘·Ô>± Ä }s¡T yÓ[¢q yêfiË¢e]¬ø’Hê á nqTuÛÑe+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. eTØ $∫Á‘·+>± ñ+<ä+{≤sêj·Tq! nsTT‘˚ Ç~ e+X¯ bÕs¡+|üs¡´+ m+‘·e÷Á‘·eT÷ ø±<ä+≥THêïs¡T ø£èwüíHé. Ä }]˝À ¬s+&ÉT y˚\ ≈£î≥T+u≤\T ìedædüTÔHêïsTT. ø=&çìΩ˝À Ç˝≤ ø£e\\T »ìà+#·&ÉeTqï~ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT y˚\ es¡≈£L »HêuÛ≤ ñ+≥T+~. yê]˝À 250 &Ó㓤j˚T´fi¯¢ qT+N »s¡T>∑T‘√+~. nsTT‘˚ áeT<Ûä´ á »‘·\ ø£e\\T ñHêïs¡T. ø=+<äs¡T Á{Ïô|¢{Ÿ‡ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. <ë+‘√ Áu…õ˝Ÿ˝Àì ø±´+&ç&√ >=&ÜjYT ‘·sê«‘· }]‘√bÕ≥T #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü ø£e\\T m≈£îÿe>± »ìàdüTÔHêïs¡ì »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ˝À¢ ‘˚*+~. m≈£îÿeeT+~ ø£e\\Tqï Á>±eT+>± ø=&çìΩ Á|üdæ~∆ <ë+‘√ |ü\Te⁄\T ì|ü⁄DT\T á $wüj·T+ô|’ <äèwæº #Ó+~+~.

õyéT

|üPdü˝À¢

C≤„|üø±\T |ü~\+

ô|{≤ºs¡T. Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+, ˙s¡T, Ms¡T ‹H˚ ÄVü‰s¡+ e\¢ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+&Ée#·Tà n+≥÷ Ä ø√D+˝À |ü]XÀ<Ûäq\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ej·TdüT ô|’ã&ÉT‘·Tqïyê]øÏ m≈£îÿe>± |ü⁄&ÉT‘·T+{≤s¡≥! ø±˙ ø=&çìΩ˝À j·TTø£Ô ej·TdüT˝À ô|fi¯¢sTTq yê]øÏ ≈£L&Ü |ü⁄&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> 5 n&ÉT>∑T\ 3 n+>∑Tfi≤\ ø£+fÒ

‘·+Á&ç #·ìb˛sTT bÕ‹πøfi¯ó¢ <ë{Ï+~. ø±˙ n‘·&ÉT Äj·Tìï eT]Ãb˛˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. ‘·+Á&ç C≤„|üø±\‘√ Á|ü‹ø£åD+ u≤<Ûä>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêï&ÉT. ñqï≥Tº+&ç zs√E õyéT ‘·q ‘·+Á&ç düe÷~Û <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢&ÉT. <ëìï ‘·$« ‘·+Á&ç meTTø£\T rdæ ø±*à ã÷&ç<ä #˚XÊ&ÉT. <ëìï rdüT¬ø[¢ ªuÀHéj·÷+>¥µ ø£+ô|˙˝À Ç#êÃ&ÉT. ¬s+&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· yêfi¯ó¢ z d”kÕqT õyéT #˚‘·T˝À¢ ô|{≤ºs¡T.. ªÇ$>√ MT Hêqï C≤„|üø±\Tµ n+≥÷. <ëì˝À n+<äyÓTÆq |üPdü\T...! õyéT Äq+<ëìøÏ n+‘·T ˝Ò<äT. n‘·&ÉT e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤eT+~ ‘·eTyê] C≤„|üø±\qT |ü~\|üs¡#·Tø√{≤ìøÏ uÀHéj·÷+>¥ ø£+ô|˙ì dü+Á|ü~düTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø° á ø£+ô|˙ @+ #˚düTÔ+~? Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ $wüj·T+˝Àq÷ ˇø√ÿ ‘Ó>∑øÏ, C≤‹øÏ, düeT÷Vü‰ìø° ˇø√ÿ |ü<ä∆‹ ñqïfÒº... #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· »]π> n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î ≈£L&Ü ˇø=ÿø£ÿ]ø° ˇø√ÿ |ü<ä∆‹ ñ+~. nsTT‘˚ nìï{À¢ø° Á|üeTTKyÓTÆq$ ø±\Ã&É+, |üP&ÉÃ&É+. <äøÏåD ø=]j·÷˝À eTè‘·<˚Vü‰\qT m≈£îÿe>± |üP&ÉTÑês¡T. n<˚ nø£ÿ&É ô|<ä› Çã“+~>± e÷]+~. #·ìb˛sTTq yê]ì |üP&ÉÃ&É+, yê] >∑Ts¡TÔ>± nø£ÿ&√ düe÷~Û ø£≥º&É+ mø£ÿ&ÉsTTHê düVü≤»+. nsTT‘˚ <ëìøÏ ø=+‘· düú\+ πø{≤sTT+#ê*‡ edüTÔ+~. Ç<˚ e÷≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~ n+{À+~ <äøÏåD ø=]j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+. Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø√{≤ìπø düú\+ ø£s¡TyÓ’b˛‘·Tqï ‘·eT <˚X¯+˝À, düe÷<ÛäT\T ø£≥Tºø√{≤ìøÏ düú˝≤\T mø£ÿ&ÉTï+∫ ‘Ó∫à πø{≤sTT+#ê\+≥÷ ‘·\ |ü≥Tº≈£î+{À+~. n+<äTπø #·ìb˛sTTq yê]ì |üP&ÉÃe<äT›, ø±\Ã+&ç

m≈£îÿe m‘·TÔ ñqï Ád”Ô\πø ø£e\\T »ìà+#˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+<äì yÓ’<ä´XÊÁdüÔ+ #ÓãT‘√+~. ø±˙ Çø£ÿ&É πøe\+ ◊<ä&ÉT>∑T˝Ò ñqï Ád”Ô\≈£î ≈£L&Ü ø£e\\T »ìà+#ês¡T. <ë+‘√ |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£î Ç<√ ô|<ä› $TdüºØ˝≤ ‘·j·÷s¡sTT´+~. ø£e\\ dü+K´ n~Ûø£+>± ø±e&É+‘√ ø=&çìΩ Á>±eTdüTú\T ª{Ï«Hé‡ n+&é øÏHé‡ nk˛dæj˚TwüHé ({≤ø±)µqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bì <ë«sê ø£e\\ s¡ø£åD≈£î ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£e\\≈£î Äs√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·T+{≤sTT. yêfi¯¢ |ü]s¡ø£åD≈£î {≤ø± ø£èwæ #˚düTÔ+~. ø£e\\+<ä]˙ ˇø£ÿ#√≥ #˚]Ã, yê]øÏ m<äTs¡j˚T´ Çã“+<äT\T, düeTdü´\ >∑T]+∫, yê{Ïì m<äTs√ÿe\dæq $<Ûëq+ >∑T]+N $e]düTÔ+{≤s¡T. ø£e\\qT ô|+#·&É+ ‘·*¢<ä+&ÉTÁ\≈£î #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üì. n+<äTπø yê]øÏ ≈£L&Ü ‘·>∑T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T ÇdüTÔ+B dü+düú. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø£Hé|òüP´»Hé ‘·˝…‘·TÔ‘·÷ e⁄+≥T+~ ø±ã{Ϻ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ≈£L&Ü Ä ø£Hé|òüP´»HéqT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ dü÷#·q\T #˚kÕÔs¡T. Ç<ä+‘ê |üø£ÿq ô|&ç‘˚... ø=&çìΩ yÓfi‚Ô ø£∫Ñ·+>± |æ\¢\T |ü⁄&É‘ês¡qï qeTàø£+‘√, |æ\¢\T ø±yê\qT≈£îqï ø=+<äs¡T nø£ÿ&çøÏ e∫à dæús¡|ü&˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡≥! Bìe\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À düeTdü´\T sêe#·TÃ, »HêuÛ≤ ô|]–b˛e#·TÃ, ø±\Twü´+ ô|]–b˛sTT |ü\T yê´<ÛäT\T sêe#·Tà nì ≈£L&Ü ø£+>±s¡T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ m+<äT≈£î ‘·˝…‹Ô+<√, ø=&çìΩ˝À ø£e\\ »qq+ yÓqTø£ ñqï ø±s¡D≤˝Ò$T{À m|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\TdüTÔ+<√ eT]!

n+≥÷ 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À z #·≥º+ rdüTø=∫Ã+~. n+‘˚ø±<äT, ø£{Ϻ ns¡ej˚T´fi¯ó¢ <ë{Ïq düe÷<ÛäT\qT ‘=\–kÕÔeT+≥÷ ≈£L&Ü Á|üø£≥q #˚dæ+~. n|üŒ≥Tï+∫ m≈£îÿeeT+~ ø±˝ÒÃdüTÔHêïs¡T ø±˙, düe÷~Û n+≥÷ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·eTyê] C≤„|üø±\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷j·Tì #ê˝≤eT+~ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ä u≤<ÛäqT rs¡Ã&ÜìøÏ @s¡Œ&ç+<˚ ªuÀHéj·÷+>¥µ ø£+ô|˙. BìH˚ ªj·÷ôwdt ≥T ;&釵 ø£+ô|˙ nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. ‘·eTyê] C≤„|üø±\qT XÊX¯«‘·+>± |ü~\|üs¡#·Tø√yê\qT≈£îqï yês¡T, #·ìb˛sTTqyê]øÏ ø±*Ãq ‘·sê«‘· $T–˝Ò ã÷&ç<äqT rdüT¬ø[¢ á ø£+ô|˙yê]øÏ ÇùdÔ, yês¡T Ä ã÷&ç<äqT z ø£∫Ñ·yÓTÆq eT+≥ô|’ y˚&ç #˚kÕÔs¡T. ‘·<ë«sê Ä ã÷&ç<ä ∫qï ∫qï >∑T[ø£˝≤¢ e÷], ‘·sê«‘· |üPdü˝≤¢>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. M{Ïì bÕ*wt #˚dæ, s¡ø£s¡ø±\ s¡+>∑T\T y˚dæ, >±* #=s¡ã&Éì d”kÕ˝À ô|{Ϻ ÇkÕÔs¡T. Ç$ #·÷&É{≤ìøÏ m+‘√ n+<ä+>±qT, Ç+{À¢ ñ+#·Tø√&ÜìøÏ kÂø£s¡´+>±qT ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T, #·ìb˛sTTq ‘·eTyê] C≤„|üø±\T m|üŒ{Ïø° ‘·eT‘√ ñqïfÒº ñ+{À+<äì n+≥THêïs¡T ø=]j·÷ yêdüT\T. ªÁù|$T+∫qyês¡T <ä÷s¡yÓTÆ‘˚ ‘·≥Tºø√e&É+ me]ø£sTTHê ø£wüºy˚T. yê] C≤„|üø±\qsTTHê eTq‘√ ñ+#·T≈£î+fÒ ø±düÔ eTqXÊÙ+‹>± ñ+≥T+~. n+<äTø√düy˚T y˚TMT @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+. y˚T+ #˚dæ#˚à ;&é‡ #ê˝≤ X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+{≤sTT. n$ m|üŒ{Ïø° bÕ&Éee⁄. yêdüq ≈£L&Ü y˚j·Te⁄. e÷ <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãq yês¡+‘ê ‘·è|æÔ>± yÓfi¯óÔ+fÒ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+≥T+~µ n+≥THêïs¡T uÀHéj·÷+>¥ dü+düú kÕú|ü≈£î&ÉT uÒ CÒ j·TT˝Ÿ.


www.namastheandhra.com

ne⁄qT.. {≤©e⁄&é≈£î ô|[¢ ø£fi¯ e#˚Ãdæ+~. >∑‘· @&Ü~ n\T¢ ns¡T®Hé`ùdïVü‰¬s&ç¶, pìj·TsY m˙ºÄsY`\ø°åàÁ|üD‹\ ô|[¢fi¯ó¢ m+‘· dü+<ä&ç>± kÕ>±jÓ÷ >∑Ts¡TÔ+~ ø£<ë.. á @&Ü~ eT]+<äs¡T {≤©e⁄&é kÕºs¡T¢ ô|[¢ |”≥\T m≈£îÿ‘·THêïs¡T. u§eTà]\T¢ uÛ≤eT C…˙*j·÷, áMM ‘·qj·TT&ÉT Äs¡´Hé sêCÒwt.. Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT CÀ&û\‘√ z Ç+{Ïyê¬s’b˛>±... ‘·«s¡˝ÀH˚ eT>∑BÛs¡T&ÉT sêyéT#·s¡DY, yÓTT>∑T&ÉT >√|”#·+<é\T ø£fi≤´D ‹\ø£+ ~<äT›ø√uÀ‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡‘√ nqTã+<ÛäeTTqï ùdïVü≤, Øe÷ùdHé\T ≈£L&Ü á @&˚ eT÷&ÉTeTTfi‚¢sTT+#·Tø√qTHêïs¡T. eT] Ä eTT#·ÃfÒ¢+{À #·÷<ë›e÷!

u≤e/u≤eeT]~

n\T¢ ns¡T®Hé ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ Áù|$T+∫q ne÷àsTTH˚ ô|<ä›\ n+^ø±s¡+‘√ ô|fi≤¢&ÉqTHêï&ÉT sêyéT#·s¡DY. yÓT>±kÕºsY ‘·qj·TT&ÉT ô|fi≤¢&ÉuÀj˚T~ ñbÕdüq ø±$TH˚ì nqï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ n~ÛH˚‘· Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ eTqesê˝…’q ñbÕdüq‘√ sêyéT#·s¡DY≈£î ∫qïHê{Ï qT+∫ ñqï ùdïVü≤+ ‘·sê«‘· Áù|eT>± e÷]+~. >∑∑‘· @&Ü~ &çôd+ãs¡T 1q ôV’≤<äsêu≤<é •yês√¢ ñbÕdüq≈£î ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q bòÕyéT Vü≤Ödt˝À M] ì•Ã‘ês¡ú+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. Ç{°e˝Ò ô|[¢ ‘˚Bì ìs¡ísTT+#ês¡T. pHé 13q ôV’≤<äsêu≤<é˝À $yêVü≤+ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·sê«‹ s√E ‹s¡T|ü‹˝À ∫s¡T n_Ûe÷qT\≈£î $+<äT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T.

~e+>∑‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT áMM dü‘·´Hêsêj·TD ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT Äs¡´Hé sêCÒwt Ç{°e˝Ò z Ç+{Ïyê&Éj·÷´&ÉT. |òæÁãe] 10q sêCÒwt $yêVü≤+ düTuÛ≤wæDÏ‘√ »]–+~. »qe] 30q M] ì•Ã‘ês¡ú+ »]–+~. düTuÛ≤wæDÏ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£&çj·T+ eT+&É\+ CÒ>∑Ts¡TbÕ&ÉT≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+{Ï|üP&ç neTs¡Hê<∏é ≈£îe÷¬sÔ. ìC≤ìøÏ sêCÒwt, düTuÛ≤wæDÏ\ $yêVü≤+ >∑‘· @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ »s¡>±*‡+~. ◊‘˚ áMM Vü≤sƒêqàs¡D+‘√ ô|[¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. Ç{°e˝Ò Äj·Tq eTs¡DÏ+∫ @&Ü~ |üPs¡ÔsTT+~. B+‘√ ì•Ã‘ês¡ú+, $yêVü≤+ »]|æ+#ês¡T. ‘·eTTà&ÉT n\¢] qπswt ‘·s¡Vü‰˝À V”≤s√>± ì\<=≈£îÿø√˝Òø£b˛sTTq sêCÒwt.. ‘·«s¡˝ÀH˚ ìsêà‘·>± ne‘ês¡yÓT‘·ÔqTHêï&ÉT. ‘·+Á&ç kÕú|æ+∫q áMM dæìe÷ |ü‘êø£+ô|’ Äj·Tq dæìe÷\T ì]à+#·qTHêï&ÉT. nqï ô|[¢ nsTTb˛sTT+~ ø±ã{Ϻ qπswt ≈£L&Ü ˝…’H√¢ ñqïfÒ¢!

‘Ós¡MT<ä

V”≤s√sTTHé>± ‘··$Tfi¯+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ bÕ|ü⁄\¬s’q ùdïVü≤ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|[¢ |”≥\T mø£ÿuÀ‘√+~. ÄyÓT ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT Á|üdüqïqT á @&Ü<˚ $yêVü≤e÷&ÉuÀ‘√+~. M]<ä›s¡÷ ‘=*kÕ] 2009˝À ªn#·TÃeTT+&ÉT n#·TÃeTT+&ÉTµ dæìe÷˝À »+≥>± q{Ï+#ês¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± yê] eT<Ûä´ Áù|eT ∫>∑T]+∫+<ä+≥÷ yês¡Ô˝§#êÃsTT. yÓTT<ä≥ M{Ïì K+&ç+∫Hê >∑‘· @&Ü~ Á|üdüqï MT&çj·÷ eTT+<äTø=∫à ùdïVü≤qT $yêVü≤e÷&ÉuÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·sê«‘· ùdïVü≤ ≈£L&Ü á $wüj·÷ìï Á<ÛäTMø£]+∫+~. ì•Ã‘ês¡ú+, $yêVü≤ ‘˚B*+ø± Ksês¡T ø±˝Ò<äT.

ªyÓTT>∑T&ÉTµ>± ø£ì|æ+∫q >√|”#·+<é.. ì»J$‘·+˝Àq÷ Ä bÕÁ‘· <Ûä]+#·uÀ‘·THêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó~q Vü≤]‘·‘√ >√|” ô|[¢ ìX¯Ãj·TyÓTÆ+~. q>∑s¡+˝À Ç+õ˙]+>¥ |üP]Ô #˚XÊø£ ÄyÓT ÄÁùdº*j·÷˝À m+;@ #·~yês¡T. Vü≤]‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ dæ˙ |ü]ÁX¯eT‘√ |ü]#·j·÷\T ˝Òe⁄. ôV’≤<äsêu≤<é˝À M]øÏ |ü\T yê´bÕsê\THêïsTT. Ç~ ô|<ä›\T ≈£î~]Ãq ô|fi‚¢. |òæÁãe] 24q ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+<äì düe÷#ês¡+. nqTwüÿ‘√ >√|”#·+<é≈£î mô|ò’s¡+≥÷ ÇHêïfi¯S¢ wæø±s¡T #˚dæq |ü⁄ø±s¡¢øÏø£ ‘Ós¡|ü&çqfÒ¢!

27

eTT+ãsTT uÛ≤y˚T nsTTHê u§eTà]\T¢‘√ ‘Ó\T>∑T˝À m≈£îÿe bÕ|ü⁄˝≤]{° dü+bÕ~+#·T≈£îqï C…˙*j·÷ Ç{°e˝Ò eT÷&ÉT eTTfi‚¢sTT+#·T≈£î+~. es¡T&ÉT eT¬ses√ ø±<äT.. ÄyÓT Á|æj·TT&ÉT ]rXŸ <˚XŸeTTUŸ. M] eT<Ûä´ @&˚fi¯¢≈£î ô|’>± Áù|eT q&ÉTk˛Ô+~. ñcÕøÏs¡DY eT÷Mdt ì]à+∫q ª‘·Tπsa y˚TØ ø£düyéTµ (qTy˚« ø±yê* Øy˚Tø˘)‘√ M]<ä›s¡T ∫Á‘· d”eT≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. n|ü⁄Œ&˚ M] eT<Ûä´ Áù|eT yÓTT<ä˝…’+~. ]rXŸ ô|<ä›>± øÏ¢ø˘ ø±ø£b˛sTTHê X¯+ø£sY ªu≤j·YT‡µ‘√ <äøÏåD≤~q bÕ>± y˚dæ+~ C…˙ï. u§eTà]\T¢‘√ {≤©e⁄&é˝À ÄyÓT <äX¯ ‹]–+~. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ Væ≤+B ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïdü÷Ô ¬øØsYqT ø=qkÕ–dü÷Ô e∫Ãq C…˙ï.. á eT<Ûä´ CÀs¡T ‘·–Z+∫+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ $˝≤dtsêyé <˚XŸeTTUŸ ø=&ÉT¬ø’q ]rXŸ≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Çwüº+ ˝Òø£b˛sTTHê C…˙*j·÷‘√ Áù|e÷j·TD+ ø=qkÕ–+#ê&ÉT. ∫e]øÏ ô|<ä›*ï ˇ|æŒ+∫ ô|[¢ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T˝Òdæ+B Áù|eT »+≥. |òæÁãe] 4 M] $yêVü≤+ eTT+ãsTT˝À yÓ’uÛÑe+>± »]–+~.


28

www.namastheandhra.com

ne⁄Hê... eTq V”≤s√\+‘˚Hê? _õHÓdty˚THé Ä&çjÓ÷ |òü+ø£¸Hé˝À |üP] »>∑Hêï<∏é Á|üdü+>∑+ $Hêïsê..?

eTq V”≤s√\ &˚≥T¢ m˝≤ rdüTø√yê˝À #ÓãT‘·÷ Ç+&ÉÁd”º˝À ñqï CÀø˘‡qT uÛÑ˝Ò düs¡<ë>± #ÓbÕŒ&ÉT |üP]. ªªá dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ >∑H˚‡. $\Hé ô|<ä› >∑Hé &û\sY. ÇwüºyÓTT∫Ãq≥T¢ ø±˝ÒÃdüTø√e#·Tõµ nì #Óù|Ô |üeHé ø£fi≤´DY &˚≥T¢ Ç#˚ÃkÕÔ&É≥. u≤\T, >∑T&ÉT+u≤ X¯+ø£sY, »˝≤‡ dæìe÷˝À¢ >∑Hé‡ z yÓ÷düÔs¡T>± yê&Üs¡T ø±˙.. ‘êC≤>± e∫Ãq |ü+C≤ dæìe÷˝À nsTT‘˚ ì+&Ü >∑H˚‡. á dæìe÷ #·÷XÊπø |üesY kÕºsY >∑T]+∫ Ä CÀø˘ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢+~. Çø£ j·T+>¥ ¬sã˝Ÿ kÕºsY Á|üuÛ≤dt >∑T]+∫ |üP] @eTHêïs¡+fÒ.. ªªW{Ÿ &√sY ˝Ò<äT. Ç+&√πs. dæìe÷ yÓTT‘·Ô+ ôdfÒ¢dæ rùddüTÔHêï+µµ n+fÒ #ê\≥, Á|üuÛ≤dt &˚≥T¢ n|üŒ–+#˚kÕÔ&É≥! _˝≤¢ dæìe÷ <ë<ë|ü⁄ 80 XÊ‘·+ ôd≥¢˝ÀH˚ kÕ>∑T‘·T+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚>±! q+<äeT÷] V”≤s√ m˙ºÄsY >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ªªÇ+&ÉÁd”º ]ø±sY¶ ã<ä›\T ø=fÒº dæìe÷ Ç~µµ nq+fÒ #ê\≥.. ªª≈£îy˚Tà<ë›+µµ n+≥÷ ø±©¸≥T¢ Ç#˚ÃkÕÔ&É+≥÷ CÀø˘ ù|˝≤Ã&ÉT. |ü\Te÷s¡T¢ m˙ºÄsY ]ø±s¡T¶\ Á|ükÕÔeq ‘Ó∫Ãq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~! Çø£ e÷dt sêC≤ s¡$‘˚» >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô ªªÇyêfi¯ wüO{Ï+>¥ kÕºsYº #˚ùdÔ 30 s√E˝À¢ dæìe÷ nsTTb˛‘·T+~µµ n+fÒ n‘·qT dæìe÷ ˇù|ŒdüT≈£î+{≤&ÉHêï&ÉT. eTq V”≤s√\+‘ê Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&ÉT CÀs¡T ô|+#ês¡T ø±˙.. s¡$‘˚» V”≤s√ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ X¯s¡y˚>∑+>± dæìe÷\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ∫es¡>∑>± eTùV≤wt u≤ãT >∑T]+∫ #Ó|æŒq e÷fÒ Ç+<äT˝À ø=düyÓTs¡T|ü⁄!ªªπs|ü⁄ wüO{Ï+>¥ kÕºs¡ºe⁄‘·T+~.. m|ü⁄Œ&ÉT ]©»e⁄‘·T+<√ ‘Ó*j·T<äTµµ n+fÒ Á|æHé‡ &˚{Ï¢#˚ÃkÕÔ&É+≥÷ |üP] ù|*Ãq CÀø˘≈£î Ä&ç{À]j·T+ <ä<ä›]*¢+~. ◊‘˚ ˇø£|üŒ&ÉT ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯¢≈£î z dæìe÷ #˚dæq eTùV≤wt Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡÷≥T e÷sêÃ&ÉT. e#˚à ¬s+&˚fi¯¢˝À ø£˙dü+ eT÷&ÉT dæìe÷\T ]©»j˚T´˝≤ bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT!

ªì|ü⁄Œµ s¡>∑\uÀ‘√+~

dæ<ë›sYú ôd’˝…+{Ÿ>±..

}Væ≤+#·ì ø±+_H˚wüH√¢ edüTÔqï dæìe÷ ªì|ü⁄Œµ. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓ’Mmdt #Í<ä] ìsêà‘·>± e÷], eTs√ Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT >∑TDX‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À e÷dt sêC≤ s¡$‘˚» V”≤s√>± á dæìe÷qT ì]à+#ê&ÉT. á dæìe÷ ø£∫Ñ·+>± dü+Áø±+‹øÏ edüTÔ+<äì nqT≈£îHêï.. |òæÁãe]øÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. ‘·eTHé n+~+∫q dü+^‘·+ Ç|üŒ{Ïπø bÕ|ü⁄\¬s’+~. s¡$‘˚» düs¡düq Bøå±ùd<∏é ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫+~. Ç~ >∑TDX‚KsY e÷s¡Tÿ dæìe÷ ø±<äì.. s¡$‘˚» ôd’º˝À¢ e÷dt m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+<äì #Í<ä] n+≥THêï&ÉT. >∑TDX‚KsY ∫e] dæìe÷ es¡T&ÉT, #Í<ä] >∑‘· ∫Á‘·+ dü©+ |òüTÀs¡yÓTÆq bòÕ¢|t\T #·$#·÷dæq H˚|ü<∏ä´+˝À s¡$‘˚» nsTTHê yê] sê‘· e÷s¡TkÕÔ&˚yÓ÷ #·÷&Ü*. á dæìe÷ |òæÁãe] 17q $&ÉT<ä\e⁄‘·T+~.

¬s+&ÉT s√E\T eT÷&ÉT dæìe÷\T

#·&û#·|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì á HÓ\˝ÀH˚ sêuÀ‘·Tqï dæìe÷ ª\yé ô|òsTT\÷´sYµ. dæ<ë›sYú ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. neT˝≤bÕ˝Ÿ HêsTTø£. á dæìe÷≈£î dæ<ë›πsú ìsêà‘· ø±e&É+ $X‚wü+. u≤˝≤J yÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêï&ÉT. u≤˝≤J yÓ÷Vü≤Hé s¡÷bı+~+∫q |ü~ ì$TcÕ\ cÕsYº |òæ*+qT j·T÷≥÷´uŸ˝À #·÷dæ, n‘·ìøÏ <äs¡Ù≈£î&ç>± neø±X¯$T∫Ãq≥T¢ dæ<ë›sYú #ÓbÕŒ&ÉT. \yé ô|òsTT\÷´sY nqï HÓ¬>{Ïyé f…Æ{Ï˝Ÿ ô|{Ϻq|üŒ{Ïø°.. dæìe÷ #ê˝≤ $H√<ë‘·àø£+>± kÕ>∑T‘·T+<äì dæ<äT∆ n+≥THêï&ÉT. á dæìe÷≈£î <∏äeTHé dü+^‘êqï+~+#ê&ÉT. \yé ô|òsTT\÷´sY ‘··$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü ˇπøkÕ] |òæÁãe] 17q $&ÉT<ä\e⁄‘√+~. u§eTà]\T¢ ‘·sê«‘· Væ≤{Ÿ ms¡T>∑ì dæ<ë›sYú≈£î á dæìe÷ n‘·´+‘· ø°\ø£+ ø±qT+~.

|òæÁãe] dæìe÷\≈£î u≤´&é d”»Hé n+{≤s¡T. ø±˙ {≤©e⁄&é »Hê\≈£î Ç<˚+ |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø mdtm+mdt, <Û√˙, s¡Twæ ∫Á‘ê\T ˇπø s√Eq $&ÉT<ä\ ø±>±.. eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± ¬s+&ÉT s√E\ e´e~Û˝À eT÷&ÉT dæìe÷\T Áù|ø£å≈£î\ eT+<äT≈£î sêqTHêïsTT. yê{Ï $X‚cÕ˝Ò+{À #·÷<ë›+!

düT˙˝Ÿ kÕVü≤dü+ _õHÓdty˚THé, u≤&û>±sY¶ ˝≤+{Ï uÛ≤Ø

dæìe÷\ ‘·sê«‘· edüTÔqï ∫qï∫Á‘·+ |üP\s¡+>∑&ÉT. ø£yÓT&çj·THé qT+∫ V”≤s√>± Á|üyÓ÷wüHé bı+~q düT˙˝Ÿ á dæìe÷˝À ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. Áù|eTø±yê* ù|òyéT ÇcÕ #êyê¢ V”≤s√sTTHé. ‘=* dæìe÷ nVü≤Hê ô|fi¯¢+≥‘√H˚ Væ≤{Ÿ ø={Ϻq Ms¡uÛÑÁ<ä+ #Í<ä] á dæìe÷≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT. _õHÓdty˚THé≈£î düeTs¡Œ≈£î&Ó’q n∫ìs&ç¶ e÷´ø˘‡ Ç+&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’ á

dæìe÷qT ì]àdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+. düT˙˝Ÿ V”≤s√>± e∫Ãq >∑‘· dæìe÷ ªø£<∏ä Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ n|üŒÁ˝≤Eµ |òüTÀs¡+>± |üsê»j·T+ bÕ˝…’q H˚|ü<∏ä´+˝À düT˙˝Ÿ≈£î V”≤s√>± Ç~ ø°\ø£yÓTÆq dæìe÷. ¬s+&ÉT uÛ≤Ø dæìe÷\ eT<Ûä´ |üP\s¡+>∑&ÉTqT ]©CŸ #˚düTÔ+&É≥+ kÕVü≤düy˚T. ◊‘˚ u≤©e⁄&é $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T, Áù|ø£å≈£î\ Ä<äs¡D bı+~q ª‘·qT yÓ&é‡ eTqTµ≈£î Ç~ Øy˚Tø˘ ø±e&É+ dæìe÷ô|’ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\≈£î qeTàø±ìï ô|+#·T‘√+~. nsTT‘˚.. Ä dæìe÷˝À e÷<ÛäeHé V”≤s√ ø±ã{Ϻ Ä kÕúsTT $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. eT] düT˙˝Ÿ Ä e÷´õø˘ #˚j·T>∑\&Ü nH˚<˚ Á|üX¯ï. @<˚yÓTÆHê.. nq÷|t s¡Tu…Hé‡ á dæìe÷≈£î dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. ª|üP\s¡+>∑&ÉTµ |òæÁãe] 18q $&ÉT<ä\ ø±qT+~.


www.namastheandhra.com

29

á <ä÷≈£î&ÉT... n‹~∏øÏ, K˝ÒC≤≈£î eT<Ûä´ eT÷&˚fi¯¢ $sêeT+ rdüT≈£îqï eTùV≤wt.. <ä÷≈£î&ÉT ‘·sê«‘· Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ _õHÓdty˚THé |üP]Ô #˚ùdXÊ&ÉT! ªø=eTs¡+ |ü⁄*µ ø√dü+ ¬s+&˚fi¯ó¢ düeTj·T+ rdüT≈£îqï |üeHé ø£fi≤´DY Ç|ü⁄Œ&ÉT Äs¡T HÓ\\ø√ dæìe÷ e<äT\T‘·THêï&ÉT. M[¢<ä›πs ø±<äT.. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ V”≤s√\+<ä]B Ç|ü⁄Œ&ç<˚ u≤≥. @&Ü~ø√, ¬s+&˚fi¯¢ø√ z dæìe÷ #˚ùd Áf…+&ÉT b˛sTT+~... @&Ü~øÏ ¬s+&√ eT÷&√ dæìe÷\T #˚j·T&É+ ‘êC≤ Áf…+&ÉT!

★ ¬s+&˚fi¯¢ø√ dæìe÷ |üP]Ô #˚kÕÔ&Éqï eTTÁ<äqT Á|æHé‡ >∑‘· @&Ü~ ‘=\–+#·T≈£îHêï&ÉT. K˝ÒC≤ ‘·sê«‘· y˚>∑+>± <ä÷≈£î&ÉT |üP]Ô#˚ùddæ @&Ü~ ˝Àù| $&ÉT<ä\j˚T´˝≤ #·÷dæq eTùV≤wt.. eTs√ Hê\T>∑T HÓ\\πø _õHÓdty˚THéqT Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘Ó∫à cÕøÏ#êÃ&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ+ø£fÒwt‘√ ø£*dæ ªd”‘·eTà yêøÏ≥ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+≥THêï&ÉT. düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷≈£î ø£$T≥j·÷´&ÉT. ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wt V”≤s√>± nX¯«˙<ä‘Y z dæìe÷qT á @&Ü<˚ Äs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ★ |üeHé ø£fi≤´DY~ ≈£L&Ü ˇø£|üŒ&ÉT q‘·Ôq&Éπø. ø±˙ >∑‘· @&Ü~ |üesY kÕºsY dæìe÷\T ¬s+&ÉT (rHée÷sY, |ü+C≤) ]©»j·÷´sTT. á @&Ü~ ø£˙dü+ ¬s+&ÉT dæìe÷\T $&ÉT<ä\ ø±e#·TÃ. <äu≤+>¥ Øy˚Tø˘ >∑ã“sY dæ+>¥ á y˚dü$ ø±qTø£>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. dæ+^‘·+ Áoìyêdüsêe⁄ Áø°düTÔ MT<ä rdüTÔqï dæìe÷ ≈£L&Ü á @&Ü<˚ $&ÉT<ä\ ø±e#·TÃ. eTs√yÓ’|ü⁄ &Ü´Hé‡e÷düºsY sêE düT+<äs¡+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z Ár&û dæìe÷≈£î |üeHé ø£$Tf…Æq≥T¢ düe÷#ês¡+. ★ pìj·TsY m˙ºÄsY ≈£L&Ü á @&Ü~ ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢ j·÷ø˘º #˚düTÔHêï&ÉT. uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À <äeTTà wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± kÕ>∑T‘√+~. á dæìe÷ ôd{Ÿ‡ MT<ä ñ+&É>±H˚ oqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z eT÷MøÏ ø£$T≥j·÷´&ÉT m˙ºÄsY. ★ Ĭs+CŸ |üsê»j·T+ ‘·sê«‘· sêyéT#·s¡DY

#êHêïfi¯ó¢ $sêeT+ rdüTø√e&É+‘√ >∑‘· @&Ü~ n‘·ì dæìe÷ $&ÉT<ä˝Ò ø±˝Ò<äT. ◊‘˚ dü+|ü‘Y q+~ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡#·Ã ø£$T≥j·÷´ø£.. #ÓÁØ˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|]–q≥T¢+~. á dæìe÷ y˚dü$˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+&É>±.. eTs√ ¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î dü+‘·ø£+ #˚XÊ&É‘·qT. $Hêj·Tø˘ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷.. e+o ô|’&ç|ü*¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªme&ÉTµ ˝≤+#Û·q+>± wüO{Ï+>¥ Äs¡+_Û+#·T≈£îHêïsTT. ìsêà‘· nX¯«˙<ä‘Y ≈£L&Ü sêyéT#·s¡DY‘√ z dæìe÷≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&ÉT. ★ ¬sã˝Ÿ kÕºsY Á|üuÛ≤dt ôd’‘·+ ¬s+&ÉT dæìe÷˝À¢ ˇπøkÕ] q{ÏdüTÔHêï&ÉT. n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï~ ª¬sã˝Ÿµ. á dæìe÷ y˚dü$˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Çø£ ¬s+&√ dæìe÷ ªyês¡~Ûµ. s¡#·sTT‘· ø=s¡{≤\ •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{À+B dæìe÷. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´eTTqï dæìe÷≈£î ≈£L&Ü ø£$T≥j·÷´&ÉT. ! V”≤s√\+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT CÀs¡T ô|+#·&ÜìøÏ dü÷Œ¤]Ô s¡$‘˚CÒ nì #ÓbÕŒ*. dü+e‘·‡sêìøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dæìe÷\T $&ÉT<ä\j˚T´˝≤ #·÷düT≈£î+≥÷ edüTÔHêï&ÉT e÷dt sêC≤. á @&Ü~ n‘·ì dæìe÷\T eT÷&ÉT $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯eTT+~. ì|ü⁄Œ $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆eTe>±.. düº+{Ÿ e÷düºsY •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À <äs¡Te⁄ X¯s¡y˚>∑+>± wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP] <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª<˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\Tµ yÓTT<ä\Tø±qT+~. ★ ÁosêeTsê»´+‘√ dü¬ø‡dt #·÷dæq u≤\ø£èwüí CÀs¡TMT<äTHêï&ÉT. n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ø=ìï s√E˝À¢ $&ÉT<ä\ ø±qT+&É>±.. Ç{°e˝Ò s¡$#êe* <äs¡Ùø£‘·«+˝À z dæìe÷ yÓTT<ä˝…’+~. eTs√yÓ’|ü⁄ eTH√CŸ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{ÏdüTÔqï ª} ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ |ü&É‘êsêµ eT÷M˝À z ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&ÉT u≤\j·T´. ★ >∑‘· @&Ü~ ˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT dæìe÷\T $&ÉT\j˚T´˝≤ #·÷düT≈£î+≥THêï&ÉT $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt. ªd”‘·eTà yêøÏ≥ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ Ç|üŒ{Ïπø wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+&É>±.. yÓTVü≤sY s¡y˚Twt <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªcÕ&√µ Ç{°e˝Ò Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. u≤©e⁄&é <äs¡Ù≈£î&ÉT eTDÏX¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À yÓ+ø° q{Ï+#˚ ª$y˚ø±q+<äµ ≈£L&Ü á @&Ü<˚ yÓTT<ä\j˚T´ neø±X¯eTT+~. ★ Á|üjÓ÷>±\ u≤≥ |ü{Ϻq Hê>±s¡T®q dæìe÷\T >∑‘· @&Ü~ s¡>∑&É, sê»qï ]©»j·÷´sTT. á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT dæìe÷\T $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. Áoìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª&ÛÉeTs¡Tø£+µ wüO{Ï+>¥ ‘·T~ <äX¯˝À ñ+~. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ &Ó’¬sø£¸Hé˝À ªwæ]&ç kÕsTTµ wüO{Ï+>¥ Ç{°e˝Ò Äs¡+uÛÑeTyÓTÆ+~. >√|”#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ z dæìe÷ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì düe÷#ês¡+.


30

www.namastheandhra.com


VüQùd‡Hé kÕ>∑sY˝À ˇø£ÿ ãT<ä∆ $Á>∑Vü‰ìï #·÷ùdÔH˚

qT+#˚ á >∑TVü≤\ düeTT<ëj·T+ #Ó’Hê˝À Á|üdæ<ä∆yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£, |üsê´≥ø£ πøåÁ‘·+>± $sêõ\T¢‘√+~. øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À $düÔ]+∫q á >∑TVü≤\ düeTT<ëj·÷ìï, uÖ<ä∆ $Á>∑Vü‰\q÷ ì]à+#·&ÜìøÏ |ü{Ϻq ø±\yÓT+‘√ ‘Ó\TkÕ.. ◊<äT, |ü<˚fi¯ó¢ ø±<äT.. @ø£+>± 500 @fi¯¢ bÕ≥T (492`1000 @&û) »s¡>∑&É+ $X‚wü+. yÓTT<ä≥ 492 @&û˝À n|üŒ{Ï #Ó’Hê |ü]bÕ\≈£î\T á >∑TVü≤\ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á >∑TVü≤˝À¢ _+>¥j·÷+>¥ nH˚ $uÛ≤>∑+ |üP]Ô #˚j·T&Üìπø 8 \ø£å\ eT+~ 25 @fi¯ó¢ bÕ≥T ø£wæº+∫q≥T¢ #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. á n<äT“¤‘· ø£fi≤düèwæºøÏ ùV≤{≤‡|òt #ÓbÕŒ\ì|æ+#·fÒ¢<ä÷!!

www.namastheandhra.com

r]Ã~<ë›s¡T #Ó’˙j·TT\T. ªª#Ó’˙j·TT\ ø£fi≤düèwæºøÏ nu≤“.. uÛÑ˝Ò>± ñ+<˚ nqT≈£î+{≤+. n˝≤+{Ï~.. \ø£å≈£î n‘·T´‘·ÔeT ‘êsêÿD+ ˝≤+>¥yÓTHé >∑TVü≤\Tµµ nì j·TTHÓk˛ÿ Á|üX¯+dæ+∫+~! ÁbÕNq yês¡dü‘·« dü+|ü<ä ô|’>± ãT<ä∆ $Á>∑Vü‰\T ˇø£ÿ#√≥ ø=\TyÓ’‘˚.. n~ ≈£L&Ü z ø=+&ÉÁbÕ+‘·+˝À nsTT‘˚.. n+<äT˝À 2 y˚\≈£î ô|’>± ôVA<ë ≈£L&Ü ø£≥ºu…{Ϻ+~. Çy˚˚MT düVü≤»dæ<ä∆+>± @s¡Œ&çq >∑TVü≤\T ø±e⁄. #Ó’˙j·TT\ ø£fi≤düèwæºøÏ ì\TyÓ‘·TÔ >∑TVü≤\T+fÒ.. |üø£ÿH˚ q~ bÕs¡T‘·T+fÒ.. m+‘· ‘êsêÿD≤\T. ø=+&ÉÁbÕ+‘êìï ‘=*∫, düTqï|ü⁄sêsTTô|’ ÄVü‰¢<ä+>± ñ+≥T+<ë <äèX¯´+! á n<äT“¤‘êìï >∑TVü≤\T>± r]Ã~~›, yê{Ï˝À ãT<ä∆ $Á>∑Vü‰*ï #·÷&Ü\+fÒ #Ó’Hê˝Àì ˝≤+>¥yÓTHé >∑TVü≤\≈£î yÓfi≤¢*‡+<˚! s¡÷bı+~+#ês¡T. Çø£ÿ&É 25 $T©¢ MT≥s¡¢ (ˇø£ Ç+N) qT+∫ n‘·´~Ûø£+>± 17 MT≥s¡¢ es¡≈£î m‘·TÔ+&˚ #Ó’Hê˝Àì Á|üdæ<ä∆ q>∑s¡+ \÷j·÷+>¥˝À $Á>∑Vü‰\T eTq≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. Ç+<äT˝Àì Á|ü<Ûëq ø=\Tej·÷´sT÷ ˝≤+>¥yÓTHé >∑TVü≤\T. q>∑sêìøÏ düMT|ü+˝À q~øÏ |üø£ÿ>± ñqï $Á>∑Vü≤+ (yÓ’s√ø£Hê ãT<ä∆) 17.14 MT≥s¡¢ m‘·TÔ+≥T+~. ø=+&ÉÁbÕ+‘êH˚ï >∑TVü≤\T>± á $Á>∑Vü≤+˝À ‘·\e÷Á‘·y˚T 13 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ+≥T+~. #Óe⁄\ bı&Éy˚ 1.9 MT≥s¡T¢ ø±e&É+ $X‚wü+. á >∑TVü≤˝À¢H˚ ô|ò+>¥õj·÷Hé Ä\j·T+ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. 1500 e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+

31


32

www.namastheandhra.com

Namastheandhra- Feb 2012  

Namastheandhra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you