Page 1

#·<äe+&ç... #·~$+#·+&ç...

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Vol: 3

Issue: 3

Oct 2013

Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai, Australia, UK, New Zealand, Canada

Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢≥Tº! 8 Äs¡+uÛÑ X¯Ss¡T\T ø±<äT.. ì|ü⁄Œ\T ø£πøÿ dü÷Øfi¯ó¢! 10

PRST STD U.S Postage paid Fremont, CA Permit No: 612

#·+Á<äT&çøÏ bÂs¡í$T˝≤..! 12

$»jÓ÷‘·‡e <ädüsê ... 4


2

www.namastheandhra.com October 2013


www.namastheandhra.com October 2013

MT n_Ûe÷q Ç ù||üsYì ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com Publisher : Sagar Doddapaneni To read e-paper visit: www.namastheandhra.com For Advt send an email to: ads@namastheandhra.com Pl call us @ 510-409-1309 Comments and Suggestions send an email to: editor@namastheandhra.com For East Coast Ads Pl Contact Udaya Nallabathula uday@namastheandhra.com Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

$wüj·T dü÷∫ø£...

Ä|üπswüHé {°&û|” ...9˝À

eT÷&√ ‘·s¡+ ì\ã&É<ë? ...27˝À

<ä{°CŸ |üeHé e÷´õø˘! ...29˝À

3


4

www.namastheandhra.com October 2013

$»jÓ÷‘·‡e

|üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT

»>∑ìïsêàD ø±s¡≈£î&ÉT. n˝≤+{Ï áX¯«s¡T&çøÏ Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä~|üsêX¯øÏÔ m\¢|ü⁄Œ&É÷ düVü≤ø£]dü÷Ô ñ+≥T+~. á $wüj·÷H˚ï Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\T ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. •e: X¯ø±Ô´j·TTø√Ô j·T~ uÛÑe‹X¯ø£Ô: |üÁuÛÑ$‘·T+ q#˚ <˚e+ <˚y√ qK\T ≈£îX¯\: dü«+~‘·TeT|æ n+fÒ... X¯øÏÔ‘√ ≈£L&çq •e⁄&˚ »>∑ìïsêàD≤ìøÏ ùV≤‘·Te⁄ nqïe÷≥. áX¯«s¡T&ç Ä X¯øÏÔH˚ »>∑Hêà‘·, |üs¡<˚e‘·, »>∑<ä+ã nH˚ ù|s¡¢‘√ |æ\TdüTÔHêï+. ìC≤ìøÏ X¯øÏÔø° •e⁄&çø° uÛÒ<ä+ ˝Ò<äT. Ç<˚ $wüj·÷ìï \*‘ê s¡Vü≤dü´ düVü≤ÁdüHêe÷\˝À...

ªdüèwæºø£ÁØÔ ÁãVü≤às¡÷bÕ >√Á|”Ô >√$+<äs¡÷|æD° dü+Vü‰]D° s¡TÁ<äs¡÷bÕ ‹s√<Ûëqø£ØX¯«Øμ nì #ÓbÕŒs¡T. n+fÒ... düèwæº #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ÁãVü≤às¡÷|æDÏ>±q÷, »>∑‘Y bÕ\q #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT >√$+<ä s¡÷|æDÏ>±q÷, \j·T+ #˚j·÷*‡e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT s¡TÁ<äs¡÷|æDÏ>±q÷ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ »>∑<ä+ãqT |üPõùdÔ Á‹eT÷s¡TÔ\q÷ |üPõ+∫q≥ºe⁄‘·T+~. n˝≤+{Ï Ä~|üsêX¯øÏÔì Äsê~Û+#·&ÜìøÏ ÄX¯«j·TT»e÷dü+˝Àì X¯ó<äΔbÕ&É´$T qT+∫ qe$T es¡≈£î ñ+&˚ düeTj·÷ìï n‘·´+‘· ñ‘·ÔeTyÓTÆq, nqT≈£L\yÓTÆq düeTj·T+>± #ÓãT‘·THêïsTT XÊÁkÕÔ\T. n<˚ <ädüsê |ü+&ÉT>∑. ˇø£s√E˝À <˚e‘êsê<Ûäq≈£î n‘·´+‘· nqT≈£L\yÓTÆq düeTj·T+ Áu≤V”≤à düeTj·T+. n+fÒ.. dü÷s√´<äj·÷ìøÏ eTT+<äT 48 ì$TcÕ\ düeTj·T+. n˝≤π> @&Ü~˝À Áu≤V”≤àdüeTj·T+... ÄX¯«j·TT»e÷dü+˝Àì yÓTT<ä{Ï 9 s√E\T. á düeTj·T+˝À <˚X¯eT+‘·{≤ yê‘êes¡D+ <ë<ë|ü⁄>± ˇπø˝≤ ñ+≥T+~. eTØ eTTK´+>± á düeTj·T+˝À Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq yê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ #ê˝≤ m≈£îÿe. n+<äTπø eTs¡D≤\T m≈£îÿe>± dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT. á düeTj·T+˝À düeTdüÔ ˝Àø±\q÷ ø±bÕ&É>∑*π>~ X¯øÏÔ dü«s¡÷|æDÏ nsTTq ˇø£ÿ »>∑<ä+uÒ. ø±ã{Ϻ X¯s¡‘êÿ\+˝À e#˚à á qesêÁ‘·T\˝À <˚M Äsê<Ûäq #˚kÕÔ+. n+<äTπø M{Ïì <˚M qesêÁ‘·T\˙ X¯s¡qïesêÁ‘·T\˙ |æ\TkÕÔ+. á düeTj·T+˝À neTàyê]ì nH˚ø£ s¡÷bÕ\˝À n\+ø£]+∫ |üPõkÕÔ+. neTàyês¡T nH˚ø£ yêVü≤Hê\qT n~Ûwæ˜+∫ m+‘√eT+~ sêø£ådüT\qT dü+Vü≤]+∫+<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTe\¢ ÄyÓTqT á qesêÁ‘·T\˝À ˇø√ÿs√E ˇø√ÿ yêVü≤q+ô|’ ≈£Ls√Ãu…{Ϻ, n\+ø£]+∫ |üPõkÕÔ+.

<ädüsê ... yÓ÷ø£å+ \_ÛdüTÔ+~.

MD≤bÕDÏ nsTT<√s√Eq neTàyê]ì MD≤bÕDÏ, |ü⁄düÔø£<Ûë]DÏ nsTTq düs¡dü«‹>± n\+ø£]+#ê*. áyÓTH˚ XÊs¡<ä, uÛ≤s¡‹ nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔ+. áyÓTqT Äsê~ÛùdÔ eTq≈£î »„Hêìï Á|ükÕ~düTÔ+~. $<ä´‘√H˚ $qj·TeT÷ dü+|ü<ë n˙ï ø£\T>∑T‘êsTT. $<ä´‘√H˚ n˙ï \_ÛkÕÔsTT ø±ã{Ϻ á <˚$ Äsê<Ûäq m+‘√ eT+∫~. yÓ÷Væ≤˙ s¡÷|æDÏ Äs√s√Eq neTàyê]ì yÓ÷Væ≤˙ s¡÷|ü+˝À Äsê~Û+#ê*. kÕ>∑s¡ eT<∏äq

düeTj·T+˝À lVü≤] yÓ÷Væ≤˙s¡÷|ü+ <Ûä]+∫ <˚e‘·\≈£î neTè‘êìï n+~+#ê&ÉT. eTT+<˚ #Ó|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº Hêsêj·TDT&ÉT Ád”Ôs¡÷|ü+ <Ûä]ùdÔ Hêsêj·TDÏ... n+fÒ Ä~X¯øÏÔ ne⁄‘·T+~. yÓ÷Væ≤˙ ne‘ês¡+ yÓqTø£ eTs√ ø£<∏ä @+≥+fÒ... neTàyêπs ‘·q n+<ä#·+<ë\qT Hêsêj·TDT&çøÏ Á|ükÕ~+∫+<äì. á <˚$ì Äsê~ÛùdÔ yÓ÷ø£å>±eTT\≈£î Ád”Ô\MT<ä, <Ûäq+ MT<ä ø√]ø£\T ‘·>∑TZ‘êsTT. yê´yÓ÷Vü≤+ ‘·>∑TZ‘·T+~. ◊Væ≤ø£ düTU≤\MT<ä ÁuÛ≤+‹ ‘·–Z |üs¡e÷‘·àô|’ eTqdüT \>∑ï+ #˚j·T>∑\s¡T.

X¯øÏÔ dü«s¡÷|æDÏ nsTTq <äTsêZ<˚$ Äsê<Ûäq≈£î n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq, nqT≈£L\yÓTÆq düeTj·T+ X¯s¡qïesêÁ‘·T\T nì #ÓãT‘·THêïsTT XÊÁkÕÔ\T. Ç+‘·≈£L neTàyê]ì á X¯s¡<äè‘·Te⁄˝Àì ÄX¯«j·TT» e÷dü+˝ÀH˚ m+<äT≈£î Äsê~Û+#ê*... á qesêÁ‘·T\ $•wüº‘· @$T{Ï... ‘Ó\TdüT≈£î+<ëe÷...

q•+|üCÒdüTÔ+~.

eèwüuÛÑyêVæ≤ì ¬s+&√s√Eq neTàyê]ì e÷ùV≤X¯«]>± |üPõ+#ê*. eTùV≤X¯«s¡T&ÉT eèwüuÛÑyêVü≤qT&ÉT. Äj·Tq˝≤H˚ neTàyês¡T ≈£L&Ü eèwüuÛÑyêVü≤Hêìï n~Ûwæ˜düTÔ+~ ø±ã{Ϻ e÷ùV≤X¯«Ø nì |æ\TkÕÔ+. áyÓT ≈£L&Ü •e⁄&ç˝≤H˚ düsêŒ\q÷ #·+Á<äπsKq÷ Á‹X¯S˝≤˙ï <Ûä]düTÔ+~. #˚‹˝Àì Á‹X¯S\+‘√ sêø£ådü dü+Vü‰s¡+ #˚düTÔ+~. eèwüuÛÑ+ <Ûäs¡àdü«s¡÷|üeTì XÊÁkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+fÒ... áyÓT <Ûäsêàìï ì\|ü&ÜìøÏ e∫Ãq ‘·*¢ nqïe÷≥. áyÓTqT Äsê~ÛùdÔ eTq*ï <Ûäs¡àe÷s¡Z+˝À q&ç|ædüTÔ+~.

Vü≤+düyêVæ≤ì qesêÁ‘·T\˝À yÓTT<ä{Ïs√Eq neTàyê]ì yÓTT<ä≥ Vü≤+düyêVæ≤ì>± |üPõkÕÔ+. áyÓTqT Áu≤Væ≤à n˙, Áu≤Vü≤àDÏ n˙ |æ\TkÕÔs¡T. ìC≤ìøÏ Vü≤+dü... ÁãVü≤à<˚e⁄&ç yêVü≤q+. ÁãVü≤àX¯øÏÔ nsTTq Áu≤Væ≤à ≈£L&Ü Vü≤+düyêVü≤Hês¡÷&ÛÉjÓÆT »>∑‘·TÔqT ø±bÕ&ç+~. X¯ó+uÛÑìX¯ó +uÛÑT\qT dü+Vü≤]+#·&ÜìøÏ Ä~X¯øÏÔ Vü≤+dü yêVü≤q+ô|’ Äd”qTsê˝…’ #˚‹˝À ø£eT+&É\+ <Ûä]+∫+~. eTj·T÷s¡yêVæ≤ì ø£eT+&É\+˝Àì »˝≤\qT sêø£ådüT\ MT<ä #·*¢ yêfi¯¢+<ä]˙ eT÷&√s√Eq neTàyê]ì eTj·T÷s¡yêVæ≤ì>± dü+Vü≤]+∫+~. á ‘·*¢ì Äsê~ÛùdÔ ø±eTÁø√<Ûë\qT Äsê~Û+#ê*. áyÓT HÓeT*ô|’ ≈£Ls¡TÃì ≈£î≈£îÿ≥ <Ûä«»+‘√

ø±eT<Û˚qTyêVæ≤ì @&√s√Eq neTàyê]ì ø±eT<Û˚qTyêVæ≤ì>± |üPõkÕÔ+. kÕ>∑s¡eT<∏äq+˝ÀH˚ ø±eT<Û˚qTe⁄ Ä$s¡“¤$+∫+~. ø√]q ø√¬sÿ\T rπsà X¯øÏÔ ø±eT<Û˚qTe⁄ kı+‘·+. n+<äTπø, ø±eT<Û˚qTyêVæ≤ì nsTTq »>∑Hêà‘·qT |üPõùdÔ eTq n;ÛcÕº\ìï+{Ï˙ HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+~.

dæ+Vü≤yêVæ≤ì mì$T<√s√Eq neTàyê]ì dæ+Vü≤yêVæ≤ì>± Äsê~Û+#ê*. dæ+Vü≤+ eTè>∑sêE. á yêVü≤q+ô|’H˚ neTàyês¡T m+<äs√ sêø£ådüT\qT dü+Vü≤]+∫+~. á $X‚cÕ\qT <˚MeTVü‰‘·à´+ #ÓãT‘√+~. á <˚$ì Äsê~ÛùdÔ eTq˝Àì ø±eT, Áø√<Ûä, ˝ÀuÛÑ, yÓ÷Vü≤, eT<ä, e÷‘·‡sê´\qT X¯øÏÔ Äj·TT<Ûä+‘√ dü+Vü≤]+∫ eTq*ï X¯ó<äΔeTqdüTÿ*ï #˚düTÔ+~. eTq uÛÑj·÷\qT ‘=\–+∫ n;ÛcÕº\qT HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+~. sêø£ådüT\qT dü+Vü≤]+∫+~. eTj·T÷s¡yêVü≤q+, ≈£î≈£îÿ≥ (ø√&ç) sê»sêCÒX¯«] <Ûä«»+, X¯øÏÔ Äj·TT<Ûä+... Çe˙ï ≈£îe÷s¡kÕ«$T <Ûä]+#˚$. ‘=$Tà<√ s√Eq neTàyê]ì sê»sêCÒX¯«]>± |üPõkÕÔ+. n+fÒ... áyÓT ≈£îe÷s¡kÕ«$T X¯øÏÔ nqïe÷≥. n+<äTπø sê»sêCÒX¯«] n+fÒ düø£\ uÛÑ÷eT+&É˝≤ìï bÕ*+#˚ <˚$. áyÓTqT øöe÷Ø nì |æ\TkÕÔ+. áyÓTqT Äsê~ÛùdÔ düø£\ neTàyês¡T l#·Áø£ dæ+Vü‰düq+ô|’ ≈£Ls¡TÃì ñ+≥T+~. ø√]ø£\÷ HÓs¡y˚s¡‘êsTT. áyÓT düeTdüÔ ˝Àø±\≈£L ñ|üø±s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ dü<ë dæ<äΔ+>± ñ+≥T+~. áyÓTqT uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ Äsê~ÛùdÔ düø£\ X¯óuÛ≤\q÷ eTq≈£î ÇdüTÔ+~. >∑s¡T&ÉyêVæ≤ì Hê\T>√s√Eq neTàyê]ì $wüßídü«s¡÷|æDÏ>± Ç˝≤ qesêÁ‘·T\˝À ˇø√ÿs√E ˇø√ÿs¡÷|ü+˝À neTàyê]ì |üPõ+#ê*. lVü≤] Ád”Ô s¡÷|ü+˝À ñ+fÒ Ä~|üsêX¯øÏÔ n˙, Äsê~ÛùdÔ Ä ‘·*¢ ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\eTe⁄‘ê+. qesêÁ‘·T\˝À neTàyês¡T |ü⁄s¡Twü s¡÷|ü+˝À ñ+fÒ leTHêïsêj·TDT&É˙ neTàyês¡T sêø£ådü dü+Vü‰s¡+ #˚XÊø£ e∫Ã+<√ #ÓãT‘ês¡T ô|<ä›\T. ø±ã{Ϻ neTàyês¡T leTVü‰$wüßíe⁄˝≤H˚ $»j·T<äX¯$T. Ç˝≤ neTàyê] Äsê<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± #˚‹˝À X¯+K+, #·Áø£+, >∑<ä, <ÛäqTdüT‡ <Ûä]+∫, eTq˝ÀøÏ n]wü&É«sêZ\qT »sTT+∫, neTà Äsê<Ûäq˝À >∑s¡T‘·à+‘·T&çô|’ Äd”qTsê˝…’ sêø£ådü dü+Vü‰s¡+ #˚dæ+~. ©qyÓTÆb˛‘˚ eTqeT÷ eTq˝Àì sêø£ådüT\qT »sTT+∫qfÒº ø±ã{Ϻ áyÓTqT yÓ’wüí$ n+{≤s¡T. áyÓTqT Äsê~ÛùdÔ nqï~ Bì uÛ≤e+.


5

www.namastheandhra.com October 2013

Hê{Ÿ‡, kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À..

uÒ @]j·÷˝À eTH√ $ø±dü dü<ädüT‡ Äø±X¯y˚T Vü≤<äT›>± \øå±´\qT ìπs›•+#·Tø√yê*: $.$.düHê´dæsêe⁄

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n+&É>± ì*#˚ ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ Hê{Ÿ‡ eTs√ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚dæ+~. eTìwæ n‘·T´qï‘· kÕúHê\≈£î m~π>+<äT≈£î e´øÏÔ‘·« $ø±düy˚T e÷s¡ZeTì uÛ≤$+#˚ Hê{Ÿ‡... Ä ~X¯>± nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]˝À #Ó’‘·q´+ ì+ù|+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫+~. uÒ @]j·÷˝Àì kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T dü+düú\ düVü≤ø±s¡+‘√ e´øÏÔ‘·« $ø±dü dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚dæ+~. n‹~Û Ç+&çj·THé ≈£î´õHé y˚~ø£>± ªªôd’ÿ áCŸ ~ *$T{Ÿ.. >√˝Ÿ ôd{Ϻ+>¥μμ nH˚ ù|s¡T‘√ »]–q á dü<ädüT‡≈£î <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T $#˚ÃXÊs¡T. Á|üeTTK e´øÏÔ‘·« $ø±dü ì|ü⁄DT\T $.$. düHê´dæsêe⁄.. á dü<ädüT‡˝À m+‘√ neT÷\´yÓTÆq dü\Vü‰\qT ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n+~+#ês¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ 2,25,000 eT+~øÏ e´øÏÔ‘·« $ø±dü bÕsƒê\T #Ó|æŒq $.$ düHê´dæ sêe⁄qT Hê{Ÿ‡ nyÓT]ø±≈£î ÄVü≤«ì+∫+~. ‘=*kÕ]>± uÒ @]j·÷˝À

|ü≈£åî\+fÒ Çwüº|ü&˚yêfi¯ó¢ #ê˝≤eT+~ ñ+{≤s¡T. ø±˙ VüA´{À n+‘· Çwüº|ü&˚yêfi¯ó¢ ns¡T<äT>±H˚ ñ+{≤πsyÓ÷. πøe\+ ˇø£ |üøÏå >∑T]+∫q ìC≤\qT Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·TC…|üŒ&ÜìøÏ, Ä |üøÏå |ü≥¢ n+<ä]ø° ñqï nb˛Vü≤*ï ‘=\–+#·&ÜìøÏ dü+e‘·‡s¡+>± yê{Ï‘√H˚ J$düTÔHêï&ÉT VüA´{À. yê{Ï‘√fÒ ñ+≥THêï&ÉT. yê{Ï‘√H˚ ‹s¡T>∑T‘·THêï&ÉT. ny˚ Á|ü|ü+#·+>± ã‘·T≈£î‘·THêï&ÉT. $q&ÜìøÏ ø±düÔ $+‘·>± ñHêï, VüA´{À e÷Á‘·+ ‘êqT #˚ùd~ ‘˚*ø£>± rdæ bÕπsj·÷*‡q |üì ø±<äì n+≥THêï&ÉT.

#·÷ù|yê&ÉT. nsTT‘˚ zkÕ] n‘·&ç˝À yÓT~*q z Ä˝À#·q, n‘·&ç Jeq $<ÛëHêH˚ï e÷πsÃdæ+~. z s√E ˇø£ ¬s’‘·T VüA´{ÀøÏ ø=ìï ≥Øÿ ø√fi¯¢ >∑T&ÉT¢ ‘Ó∫à Ç#êÃs¡T. yê{Ïì #·÷&É>±H˚ VüA´{À <Ûë´dü+‘ê ≥Øÿ ø√fi¯¢ MT<ä≈£î eT[¢+~. ≥Øÿ ø√fi¯¢ >∑T]+∫ n‹ kÕ<Ûës¡D+>± $qã&˚ $wüj·÷\˙ï ˇø£ÿkÕ]>± ø£fi¯¢eTT+<äT yÓT~˝≤j·T‘·&çøÏ. ≥Øÿ\≈£î ndü‡\T ‘Ó*$ ñ+&É<äì, n$ #ê˝≤ |òüP*wt>± Á|üe]Ôdü÷Ô

≥Øÿ. .‹q&ÉT. \esY ! kÕ≈£î‘ê&ÉT

bòÕ¢]&Ü≈£î #Ó+~q VüA´{À ˇø£ Á|üø£è‹ XÊÁdüÔy˚‘·Ô. Á|üø£è‹˝À uÛ≤>∑yÓTÆq |ü≈£åî\+fÒ n‘·&çøÏ yÓTT<ä≥Tï+N m+‘√ Çwüº+. yê{Ï MT<ä Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ô|fÒºyê&ÉT. yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&É+˝À m+‘√ ÄdüøÏÔ

Ç˝≤+{Ï e´øÏÔ‘·« $ø±dü dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À Hê{Ÿ‡ uÒ @]j·÷ ÇHé#êsY® XÊ´+ C≤>∑s¡¢eT÷&ç m+‘√ #=s¡e #·÷bÕs¡T. kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\ düVü≤ø±s¡+‘√ >±+BÛ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ç˝≤+{Ï dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ |ü≥¢ ‘Ó\T>∑T yê] qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. Hê{Ÿ‡ $.$.düHê´dæsêe⁄ ˝≤+{Ï yê]‘√ e´øÏÔ‘·« $ø±dü dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·&Üìï Á|üyêkÕ+Á<Ûä Á|üeTTKT\T $»jYT #·yê« n_Ûq+~+#ês¡T. eTìwæ ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£îH˚˝≤ düHê´dæsêe⁄ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\qT Á|üX¯+dæ+#ês¡T. nH˚ø£ ø±˝ÒJ\ $<ë´s¡Tú\≈£î, eTT]øÏyê&É˝À¢ ìedæ+#˚yê]øÏ yê] J$‘ê˝À¢ ô|’øÏ e#˚Ã˝≤ Äj·Tq #˚düTÔqï ø£èwæì n_Ûq+~+#ês¡T. ˇø£ $T*j·THé eT+~øÏ e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìï uÀ~Û+#ê\qï $.$. ÄX¯j·T+ H˚s¡y˚sê\ì $»jYT #·yê« Äø±+øÏå+#ês¡T. á dü<ädüT‡‘√ bÕ≥T Hê{Ÿ‡ #˚|üfÒº Á|ür ø±s¡´Áø£e÷ìø° $»jYT #·yê« ÇdüTÔqï eT<䛑·TqT XÊ´+ C≤>∑s¡¢eT÷&ç ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±>±.. ìs¡« n+‘·sê®rj·T &Ó’¬sø£ºsY >ös¡kÕ«$T ø£èwüíeT÷]Ô dü<ädüT‡˝À $.$ düHê´dæsêe⁄ >∑T]+∫ |ü]#·j·T Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. s√≥Ø˝À Áf…Æì+>¥ n+&é bÕ¢ì+>¥ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé >± ≈£L&Ü $.$. ùde\T ìs¡÷|üe÷qyÓTÆqeì Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T. s√≥Ø˝À Äj·Tq ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·\T.. #˚düTÔqï ùde\T >∑T]+∫ ø£èwüíeT÷]Ô $e]+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· $.$. düHê´dæ sêe⁄ dü<ädüT‡˝À $»j·T s¡Vü≤kÕ´\qT $e]+#ês¡T. $»j·T >∑e÷´ìï eTT<ë›&˚es¡≈£î $ÁX¯$T+#·≈£L&É<äHêïs¡T. eTT+<äT>±H˚ $»j·T+ ø√dü+ ø£\\T ø£Hê\ì.. Ä ‘·sê«‘· Ä ø£\qT ì»+ #˚ùd+<äT≈£î n≈£î+]ƒ‘· ø±s¡´Bø£å‘√ ÁX¯$T+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î e∫Ãq yê]øÏ dü¬ø‡dt kÕ~Û+#·&É+˝À m<äTs¡j˚T´ nes√<Ûë\T.. yê{Ïì n~Û>∑$T+#·&É+ m˝≤ nH˚ dü+<˚Vü‰\≈£î dü\Vü‰\T.. dü÷#·q\T n+~+#ês¡T. \øå±´\qT m˝≤ ìπs›•+#·Tø√yê˝À, yê{Ïì m˝≤ kÕ~Û+#·Tø√yê˝À $e]+#ês¡T. Hê{Ÿ‡ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ XÊ´+ C≤>∑s¡¢eT÷&ç düHê´dæsêe⁄qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. sêCŸ »øÏ\{Ï, düTeTHé, ø£èwüí j·T*XË{Ϻ, s¡$ #·+Á<ä nq+‘·\T á dü<ädüT‡ $»j·Te+‘êìøÏ ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡T.

ñ+{≤j·Tì, es¡¸+ edüTÔ+fÒ Äø±X¯+ yÓ’|ü⁄ #·÷dü÷Ô ì\ã&É‘êj·Tì, Ä es¡¸+ ˙fi¯ó¢ ‘·eTqT eTT+#˚düTÔHêï >∑eTì+#·Tø√eì, eTqTwüß\+fÒ ≈£L&Ü u…~]b˛‘êj·Tì, eT∫Ãø£ ø±eì... Ç˝≤ #ê˝≤ø±\+>± $ì|æk˛Ô+~. n~ ì»e÷ ø±<ë ‘Ó\TdüTø√yê\qï ÄdüøÏÔ ø£*–+~. yÓ+≥H˚ yê{Ï MT<ä |ü]XÀ<Ûäq yÓTT<ä\Tô|{≤º\qT≈£îHêï&ÉT. yÓ+≥H˚ >∑T&É¢qT Ç+≈£î´uÒ≥sY˝À ô|{Ϻ, n$ m|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\e⁄‘êj·÷ nì m<äTs¡T #·÷&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. >∑T&ÉT¢ |ü–* |æ\¢\T ãj·T≥≈£î sê>±H˚ yê{Ï <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢, yê{Ï ø£fi¯¢˝ÀøÏ ø±ùd|ü⁄ dü÷{Ï>± #·÷XÊ&ÉT VüA´{À. yê{Ï‘√ ◊ ø±+{≤ø˘º @s¡Œs¡#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·<ë«sê n$ ‘·q‘√ u≤+<Ûäyê´ìï @s¡Œs¡#·T≈£î+{≤jÓ÷ ˝Ò<√qì n‘·&ç Ä˝À#·q. nsTT‘˚ Ä ø£åD+ qT+∫ n‘·&ç J$‘·y˚T e÷]b˛sTT+~. ≥Øÿ |æ\¢\T uÛÑ÷$T MT<ä |ü&çq|üŒ≥Tï+N yê{Ï >∑T]+∫ ØôdsYà #˚j·T&Éy˚T |üHÓ’b˛sTT+~ VüA´{ÀøÏ. bı<äT›q ˝Ò∫q|üŒ≥Tï+N yê{Ï #·T≥÷ºH˚ ‹]π>yê&ÉT. yê{Ï Á|ü‹ ø£<ä*ø£q÷ >∑eTì+#˚yê&ÉT. n$ @+ #˚düTÔHêïsTT, m˝≤ Á|üe]ÔdüTÔHêïsTT, nìï{Ï˙ m˝≤ >∑T]ÔdüTÔHêïsTT e+{Ï $wüj·÷\ìï{Ï˙ |ü]o*+#˚yê&ÉT. Ä Áø£eT+˝À n‘·&ÉT yê{Ï >∑T]+∫ #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. n+<äs¡÷ nqT≈£îqï≥Tº ≥Øÿ ø√fi¯ó¢ ‘Ó*$ ˝Òì$ ø±eì >∑T]Ô+#ê&ÉT. |ü]dæú‘·T\≈£î n$ #ê˝≤ ‘·«s¡>± düŒ+~kÕÔj·Tì, nìï{Ï˙ yÓ+≥H˚ ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤j·Tì ø£qT≈£îÿHêï&ÉT. yê{ÏøÏ eTqTwüß\+fÒ uÛÑj·Ty˚TMT ñ+&É<äì, Á|üj·T‹ï+#ê˝Ò ø±˙ #ê˝≤ ‘˚*ø£>± yê{Ïì eT∫Ãø£ #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. n<Ó+‘· ì»yÓ÷ VüA´{À ≥Øÿ\‘√ >∑&çù|≥|ü⁄Œ&ÉT #·÷ùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ç|ü⁄Œ&É‘·&ç <ä>∑Zs¡ #ê˝≤ ≥Øÿ\T ñHêïsTT. VüA´{À yê{Ï‘√ Ä&çbÕ&É‘ê&ÉT. ‘·q #˚‘·T\‘√ ‹+&ç ô|&É‘ê&ÉT. yê{Ï‘√ |üs¡T>∑T\T rkÕÔ&ÉT. n$ ≈£L&Ü VüA´{Àì #·÷ùdÔH˚ VüQcÕs¡T>± nsTTb˛‘êsTT. n‘·&ÉT m≥TyÓfi‚Ô nfÒ yÓfi¯óÔ+{≤sTT. n‘·&ÉT |üì #˚düT≈£î+≥T+fÒ, n‘·&ç ø±fi¯¢ MT<ä, M|ü⁄ MT<ä møÏÿ n\¢] #˚düTÔ+{≤sTT. nsTT‘˚ Ç+ø± ‘·q |ü]XÀ<Ûäq |üP]Ô ø±˝Ò<äì n+{≤&ÉT VüA´{À. ‘êqT ‘Ó\TdüT≈£îqï $wüj·÷\ìï+{Ï˙ Á|ü|ü+#êìøÏ Ä<Ûësê\‘√ düVü‰ ìs¡÷|æ+#ê\ì n+≥THêï&ÉT. ìs¡÷|æ+#·e#·Tà ø±˙, dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ç˝≤ |ü≈£åî\‘√ ø£\dæ ã‘·ø£&É+ @+≥ì n&ç–‘˚, n˝≤ ñ+&É≥+ e˝Ò¢ #ê˝≤ $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£î+{≤qì n+≥THêï&ÉT. πøe\+ z |üøÏå >∑T]+∫ n‘·&ç+‘·>± ‘·|üq |ü&É≥+ #·÷dæ Äq+<ä|ü&Ü˝À, n~ ‘·|üŒ y˚πs Á|ü|ü+#·y˚T ˝Òq≥Tº>± ñ+&É≥+ #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛yê˝À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT #·÷ùdyêfi¯¢øÏ!


6 düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± &Ü\dt düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düyÓTÆø£´ equÛÀ»Hê\≈£î Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T ‘·eT ≈£î≥T+u≤\‘√ düVü‰ ‘·s¡* e#êÃs¡T. <ë<ë|ü⁄ 1000 qT+∫ 1200 e+<ä\ eT+~øÏ ô|’>± Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T ‘Ó\T>∑T C≤‹ ø£\dæ ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À b˛sê&ÉT‘·Tqï

www.namastheandhra.com October 2013

sêÁwüº+>±H˚ ù|s¡T e÷s¡TÃø√e#·Tà nì #ÓbÕŒs¡T. ∫\¢≈£Ls¡T >√|æ, øÏwüºbÕ{Ï s¡eTD≤ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTÆø£´+ ø√s¡Tø=H˚ yês¡+<äs¡+ m+‘√ düVü≤q+>± ñ+&ç ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ ô|’, Á|ü»\ ô|’ <˚«wü+ ˝Ò≈£î+&Ü düyÓTÆø±´ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. eq uÛÀ»Hê\ Á|ü<Ûëq ñ<˚›X¯+ ø£\dæ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø=ì, ø£\dæ uÛÀ»q+ #˚<ë›+, Ä˝À∫<ë›+,

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± &É˝≤¢dt Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ düyÓTÆø£´ equÛÀ»Hê\T Á|ü»\≈£î eT<䛑·T>± \÷sTTdt $*¢ ˝Òø˘ bÕsYÿ≈£î ‘·s¡*e#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eq uÛÀ»q ìsê«Vü≤≈£î\T Ç∫Ãq C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\T >∑\ Á|ü‘˚´ø£ {° -wüs¡Tº \T <Ûä]+∫ n‹e\T, |æ\¢\T, j·TTe≈£î\T, ô|<ä›\T bÕ˝§Zì Ä<ä´+‘·eT÷ düyÓTÆø£´ ^‘ê\‘√, Ä≥\‘√, Á|üdü+>±\‘√ düyÓTÆø£´ ìHê<ë\‘√ ˝Òø˘ bÕsYÿ˝À dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ Ä düuÛ≤düú* @sêŒ≥T #˚j·T&É+ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q yê]ì $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À @|”m˙®y√\ ‘·s¡|òü⁄q düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï nXÀø˘u≤ãT Ç+&çj·÷ qT+∫ f…©ø±qŒ¤¬sH釽À á düuÛÑqT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–dü÷Ô.. ªmø£ÿ&√ $<˚XÊ\˝À ñHêï MTs¡T Ä+Á<Ûä ñ<√´>∑T\ >∑T]+∫ Ä˝À∫düTÔqï+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\Tμ nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ Á|üyêdüT\ eT<䛑·T ‘·eT≈£î ø=‘·Ô X¯øÏÔìdüTÔ+<äì, >∑{Ϻ>± b˛sê&ç m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ sêÁwüº+ $&çb˛≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ‘·<ë«sê Á|ü»\T qwüºb˛≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\‘√, áyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ìs¡düq ‘Ó\bÕ\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düyÓTÆø£´ equÛÀ»Hê\≈£î dü«ØZj·T m˙ºÄsY düreTDÏ q+<äeT÷] \ø°åàbÕs¡«‹ $#˚Ãdæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=+<ä] |ü<ä$ yê´yÓ÷Vü≤+ e˝Ò¢ Á|ü‘˚´ø£ ìHê<ä+ e∫Ã+<äì, nìï sê»ø°j·T bÕغ\÷ düyÓTÆø±´ìøÏ ø£≥Tºã&Ü\ì nHêïs¡T. q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ‘Ó\T>∑T yê] Ä‘·à>ös¡e+, ◊ø£´‘· ø√dü+ ø£èwæ #˚XÊs¡ì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ne÷j·T≈£î\ì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T yê]øÏ d”e÷+Á<ÛäT\ ô|’ <˚«cÕìï q÷]b˛XÊs¡ì Á|ü»\<ä]øÏ ø£*dæ ñ+&Ü\ì ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T sêÁwüºeTHêï, ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüºeTHêï ˇø£fÒ nì, eTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸì $&çb˛≈£î+&Ü #˚dæ yÓTT‘·Ô+ sêÁcÕºH˚ï ‘Ó\+>±D≤

n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+#·Tø=+<ë+, ˇπø e÷≥>± q&ÉT<ë›eTT, ø£\dæ e⁄+fÒ ø£\<äT düTK+, $&çb˛‘˚ qwüº b˛‘ê+, #Ó&çb˛‘êeTì #Ó|üŒ&Éy˚T nHêïs¡T . ∫+‘·eTH˚ì düTBÛsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq sêÁwüº+ qT+&ç 42 eT+~ m+|”\÷ ñ+&É≥+ e\q sêÁcÕºìøÏ m≈£îÿe XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·e\dæ edüTÔ+<äì eTq sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫ eTq≈£î sêyê*‡q ì<ÛäT\ì ‘·–Z+#·{≤ìøÏ πø+Á<ä+ ≈£îÁ≥|üìï+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˝Àπøwt Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T C≤‹ >ös¡yêìï m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T ì\u…&ç‘˚ πød”ÄsY e÷Á‘·+ C≤‹ì ¬s#·Ã>={Ϻ, $&É>={Ϻ

~>∑C≤s¡TdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø√&É÷s¡T ø£ècÕí¬s&ç¶, ;+¬s&ç¶ Á|ü‘ê|t e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<Ûä sêÁwüº $uÛÑ»q Á|ü»\≈£î $<äT´‘Y ø=s¡‘· ø£*–+∫ ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ ˙{Ï j·TT<ëΔ\qT düèwæºdüTÔ+<äì, sêÁwüº+ m+‘√ yÓqTø£ã&ÉT‘·T+<äì nì >∑D≤+ø±\‘√ dü_Û≈£î\≈£î $e]+#ês¡T. sêÁwüº+˝À yÓqTø£ã&çq nìï ÁbÕ+‘ê\qT ø£*dæ n_Ûeè~Δ #˚düT≈£î+<ëeTì $e]+#ês¡T. sêÁwüº+ eTTø£ÿ\T #Óø£ÿ\T>± $&çb˛‘˚ nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î qwüºeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº+˝Àì ˇø=ø£ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ s¡ø£yÓTÆq düVü≤» eqs¡T\THêïj·Tì, ø£*dæ ñ+fÒ Ä eqs¡T\qT düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#· >∑\eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø£\Te\ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T yês¡T m+‘√ ◊ø£´+>± ñHêïs¡T, n˝≤+{Ï~ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À ˝Òø£b˛e&Éy˚T+≥ì.. nø£ÿ&É ≈£L&Ü

uÀdüºHé˝À ‘êHê düMTøå± düe÷y˚X¯+ ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) bÕ\ø£eT+&É*

bÕ\ø£eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT qπsHé ø=&Ü*, ôdô|º+ãs¡T 27, 28 ‘˚B˝À¢ uÀdüºHé q>∑s¡+˝À n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TX‚KsY ‘êfi¯S¢], ‘êHê düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT qqï|üH˚ì yÓ÷Vü≤Hé, y˚eTq, ø√XÊ~Ûø±] eT<ÛäT ‘ê‘ê, $$<Ûä ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY »+bÕ\ #Í<ä], Á|ü‹ì<ÛäT\T, Ç‘·s¡ bÕ\ø£eT+&É*

‘êHê bòÂ+&˚wüHé ø±s¡´<ä]Ù dürwt ÁbÕ+‘ê\ ‘êHê düuÛÑT´\T á

düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nyÓT]ø±˝À, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘êHê #˚düTÔqï |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ á düe÷y˚X¯+˝À düMTø£å »]–+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À á ø±s¡´Áø£e÷*ï eT]+‘· $düèÔ‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T. nyÓT]ø±˝À

n+<äs¡÷ ◊ø£´+>± e⁄+&Ü\ì, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T πød”ÄsY Á|ü»˝À¢ XÊ+‹ kÕeTs¡kÕ´\qT <Óã“ rdü÷Ô e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eTùV≤wt Ä~uÛ§≥¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªπød”ÄsY |æ∫Ã|æ∫Ã>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì ,ôV’≤<äsêu≤<é n+<ä]~ nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ ø√≥T¢ ø£˝…ø£åqT¢ #˚düT≈£î+~ Çø£ #ê\T, Á|ü»˝À¢ $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=≥º<ä›ì, ¬s#·Ã>=&ç‘˚ πød”ÄsY ≈£î≥T+u≤ìï Á|ü»\T ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#˚ s√E edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üeTTK Á|üyêdü yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY qe˙‘· ø£èwüí, Äfi¯fl Áoìyêdt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\ Äy˚XÊ\qT ¬s#·Ã>={Ϻ sê»ø°j·T bÕغ\T, e´≈£îÔ\T |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ ø=+≥T Hêïj·Tì, Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eTqdüT\T ø£*ù| $<Ûä+>± düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+ q&ç|æ $uÛÑ»q yê<äT\ Á|üj·T‘êï\qT ‹|æŒ ø={≤º* nHêïs¡T. ∫es¡>± kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î »]–q equÛÀ»q eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY ø=s¡‡bÕ{Ï Áo<ÛäsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À Ç+‘· eT+~ Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq+<äT≈£î, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛÀ»q+ |ü+|æq $$<Ûä ¬skÕº¬s+≥¢≈£î, Vü‰»¬s’q m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷, Á|æ+{Ÿ MT&çj·÷ yê]øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢, yê\+{°s¡¢≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*|æ, sêuÀj˚T s√E˝À¢ eT]ìï ø±s¡´Áø£e÷\‘√ düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘êeTHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä eq uÛÀ»Hê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D, sêj·T\ d”eT, ø√kÕÔ+Á<Ûä Á|ü‘˚´ø£ e+≥ø±\‘√ Ä‹<∏ä´ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\T>∑T C≤‹ n+‘ê ˇø£ÿ{Ï>± ñ+&Ü* nH˚ dü+<˚XÊìï #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T. $$<Ûä s¡ø±\ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±>±.. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢>± ∫+‘·eTH˚ì düTBÛsY, ;Û$T ¬s&ç¶ Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶, øÏwüºbÕ{Ï s¡eTD≤ ¬s&ç¶, bÕe⁄\÷] y˚DT, ø√&É÷s¡T ø£ècÕí¬s&ç¶, ˝Àπøwt Hêj·TT&ÉT, >√|æ ∫\¢≈£Ls¡T e´eVü≤]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+ $»j·Te+‘·+ ø±e&ÜìøÏ &Ü\dt Á|üyêdüT\T &Üø£ºsY ø=s¡‡bÕ{Ï Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, bÕe⁄\÷] y˚DT, uÛ≤$ ¬s&ç¶ Áoìyêdt, >∑T‘êÔ yÓ+ø£{Ÿ, #·+Á<ä ø±», eT+&Ée Áoìyêdt, #˚≈£L] πødæ, n»jYT >√yê&É, mHé.m+.mdt ¬s&ç¶, eT+&ÉTe düTπswt, düT>∑Hé #ê>∑s¡¢eT÷&ç, ã+&Üs¡T dürwt, yÓ+ø£≥ X¯s¡DT, øÏs¡DY ‘·TeTà\, >∑&çø√≥ uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, •e ã\TdüT, Áoìyêdt, yÓ+ø£≥ Hês¡Œ\, Áoìyêdt n&ܶ, Ms¡|üH˚ì nì˝Ÿ, ‹s¡TeT\ ¬s&ç¶, }]à+&ç qs¡dæ+Vü‰ ¬s&ç¶, ñ|üŒ\bÕ{Ï ø£ècÕí ¬s&ç¶, |ü⁄≥÷¢] s¡eTD, ‘√|ü⁄<äT]Ô Á|üã+<Ûé ¬s&ç¶ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑Tyês¡T @ eT÷\q ñHêï yê]øÏ ‘êHê n+&É>± ì*#˚+<äT≈£î ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#ês¡T. dü+düú Ä]úø£ |ü]dæú‹ô|’ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ.. eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\ô|’ #·s¡Ã »]bÕs¡T. $$<Ûä dü+kÕú>∑‘· ø£$T{°\≈£î düuÛÑT´\qT ìj·T$T+#ês¡T. 19e ‘êHê eTVü‰ düuÛÑ*ï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫q &É˝≤¢dt ‘ÓÓ\T>∑T dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, <ë‘·\≈£î bÕ\ø£eT+&É* ø£è‘·»„‘· ‘Ó*|æ+~. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À »s¡>∑uÀj˚T 20e ‘êHê eTVü‰ düuÛÑ\ düHêïVü‰\ >∑T]+∫ düe÷y˚X¯ düeTq«j·Tø£s¡Ô Hê<Ófi¯¢ >∑+>±<ÛäsY $e]+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s+&ÉT y˚\≈£î ô|’>± u≤´ø˘ bÕ´ø˘\qT n+~+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&çq <ë‘·\≈£î, ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘êHê bÕ\ø£eT+&É* n_Ûq+<äq\T ‘Ó*|æ+~. sêuÀj˚T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ |ü\T q>∑sê˝À¢ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ÁbÕ#·Ts¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ‘êHê ø±s¡´es¡Z+ ìs¡ísTT+∫+~. n‘·´edüs¡ düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷*ï düeTs¡ú+>± ìs¡«]ÔdüTÔqï {°+ ùdÿ«sY ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n_Ûq+~+∫+~. 27q kÕj·T+Á‘·+ qqï|üH˚ì yÓ÷Vü≤Hé ‘êHê bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\T, uÀdüºHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î $+<äT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


www.namastheandhra.com October 2013

düø£\ »q uÛÒ] $»j·Te+‘êìøÏ \+&ÉH√¢ ø=y=«‘·TÔ\ sê´©

{Ï.C≤ø˘

ôdô|º+ãsY 29q ‘·\ô|{Ϻq ªªdüø£\ »q uÛÒ]μμ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D≤yê<äT\≈£î |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô.. mHêï¬s’ {Ï.ÄsY.j·Tdt ôd˝Ÿ, {ÏÇ.mHé.m|òt dü+j·TTø£Ô+>± ôd+Á≥˝Ÿ \+&ÉHé ˝Àì HÓÁVüQ $Á>∑Vü≤+ e<ä› ø=y=«‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#êsTT. eTT+<äT>± yês¡T ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À neTs¡T˝…’q _&ɶ\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ ôd+Á≥˝Ÿ \+&ÉHé ÁbÕ+‘·+ <ä<ä›]*+~. ‘Ó\+>±D _&ɶ Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&ÉTHêï ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì>± 10 õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D e÷Á‘·y˚T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+{À¢ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ <äXÊu≤›\ ø£\ HÓs¡y˚sêÃ\ì yês¡T ø√sês¡T.

n˝≤π> ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± @|”m˙®y√ Hêj·T≈£î&ÉT nXÀø˘ u≤ãT #˚düTÔqï yê´K´\qT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T, <äeTTà+fÒ ny˚ yêK´\T eT∞¢ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düuÛÑ ô|{Ϻ #ÓbÕŒ\ì düyê˝Ÿ #˚kÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ Çø£ n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. πød”ÄsY - ø√<ä+&ÉsêyéT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î m≥Te+{Ï b˛sê{≤\¬ø’Hê j·÷e‘Y ‘Ó\+>±D mHêï¬s’ _&ɶ\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHêï¬s’ {Ï.ÄsY.j·Tdt n<Ûä´≈£åî\T, {ÏÇ.mHé.m|òt e´ekÕú|üø£ düuÛÑT´&ÉT nì˝Ÿ ≈£Lsêà#·\+, {ÏÇ.mHé.m|òt ø√Ä]¶H˚≥sY qMHé ¬s&ç¶, Eyê«&ç y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêe⁄, X¯óX¯óeTï ¬s&ç¶ mHêï¬s’ {Ï.ÄsY.j·Tdt ôd˝Ÿ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\T dæø£ÿ #·+<ä÷ >ö&é, nXÀø˘ <ä÷dü], \+&ÉHé ÇHé#êsY® Áoø±+‘Y ô|~›sêE, n&Ó’«»Ø uÀsY¶ düuÛÑT´\T y˚qTeTT<ä›\ $wüßíes¡ΔHé ¬s&ç¶, ◊{° ôdÁø£≥Ø ÁX¯eDY ¬s&ç¶, ∫‘·Ôs¡+»Hé ¬s&ç¶, s¡+>∑T yÓ+ø£{Ÿ, Á|ükÕ<é ‘√≥, Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, dü+‘√wt, s√Væ≤‘Y, s¡$\‘√ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é Áô|ò+&é‡ j·T÷‘Y Á|ü‹ì<ÛäT\T eT˝≤¢ ¬s&ç¶, eT˝Ò¢wt j·÷<äyé, õ‘˚+<äsY ;s¡+, #√≥T Áo#·Áø£ ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï yê]˝À ñHêïs¡T.

$uÛÑ»qô|’ |”m|òtm˝Ÿ #·sêÃy˚~ø£

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº $uÛÑ»q U≤j·TeTì ‘˚*b˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À $<˚«cÕ\T e÷ì.. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ |ü]cÕÿsê\T ø£qT>=Hê\qï dü<äT<˚›X¯+‘√ |”|ü⁄˝Ÿ |òüsY ˝Àø˘dü‘êÔ (|”m|òtm˝Ÿ) dü˙ïy˚˝Ÿ˝À #·sêà y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+∫+~. ‘Ó\+>±D, ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹, uÛ≤wü≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, øÏ«CŸ‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nq+‘·s¡+ ø£fi≤´DY sêeTHé Ä<Ûä«s¡´+˝À sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+, #·sêà ø±s¡´Áø£eT+ Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ôV’≤<äsêu≤<é ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ñ+&Ü˝≤.. eTπsyÓ’Hê Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\THêïj·÷, nìï ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ñ+≥T+<ë.. ˙s¡T, $<äT´‘Y e+{Ï eqs¡T\ |ü+|üø£+ m˝≤ ñ+&Ü*, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\≈£î u≤<Ûä´‘· me]~.. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü @+ #˚j·÷*.. Á|üdüTÔ‘· dü+øå√uÛ≤ìï ‘=\–+#·&É+˝À mHéÄsY◊\ bÕÁ‘· @+{Ï.. e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã kÕ–+~. ˙fi¯ó¢, ñ<√´>±\T e+{Ï düeTdü´\T ‘·«s¡>± düeTdæb˛‘êj·Tì ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&É>±.. neø±XÊ\T |ü]$T‘·+>± ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yês¡÷ ne>±Vü≤q‘√ yÓT˝>±\ì ø=+<äs¡T dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº+ $&çb˛sTTHê ø£*düTHêï.. <˚X¯ düeTÁ>∑‘· $wüj·÷ìøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’ ì\yê\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ç˝≤+{Ï ns¡úe+‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Áoø±s¡+ #·T{Ϻq |”m|òtm˝ŸqT dü_Û≈£î\T n_Ûq+~+#ês¡T. |”m|òtm˝Ÿ uÒ @]j·÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+Á<ä q+<ä+ n‹<∏äT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

7


8

www.namastheandhra.com October 2013

Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢≥Tº! n‘·&ÉT dæìe÷ V”≤s√ ø±<äT! n‘·&ÉT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT ø±<äT! n‘·&ÉT ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‹Ôq bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ø±<äT! n‘·&ÉT ÁøϬø{Ÿ Ä≥>±&ÉT n+‘·ø£+fÒ ø±<äT! ø±˙, sêh+˝À n‘·&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ V”≤s√! düyÓTÆø±´+Á<Ûä V”≤s√! n‘·&˚.. |üs¡T#·÷] nXÀø˘u≤ãT! @|”m˙®y√\ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî&ÉT, sêh düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü]s¡ø£åD dü$T‹ #Ó’s¡àHé! Á|üdüTÔ‘·+ d”e÷+Á<Ûä˝Àì ∫Hêï ô|<ë›.. eTTdü© eTT‘·ø±.. n+‘ê n‘·&çì ˇø£ yÓTTq>±&ç>±, V”≤s√˝≤ #·÷düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ Äj·Tq Hêj·Tø£‘·« XË’*!

yêdüÔyêìøÏ, nXÀø˘u≤ãT sêh yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK˝À @d”{°y√! @d”{°y√øÏ

eTq düe÷»+˝À m+‘·{Ï ÁbÕã\´+ ñ+≥T+<√ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq |ü]~Û˝Àì ø=+‘·eT+~ yê´bÕs¡T\≈£î e÷Á‘·y˚T Äj·Tq ‘Ó*dæ ñ+{≤&ÉT. $T–*q yê]øÏ n‘·q+fÒ |ü{Ϻ+|ü⁄ ñ+&É<äT. Çø£, @|”m˙®y√ n<Ûä´≈£åî&ç>± Äj·Tq ◊<äT HÓ\\ øÏ+<äfÒ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. n<Ûä´≈£åî&ÉT nsTTq eT÷&ÉT HÓ\\πø düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï #˚|ü{≤º*‡ e∫Ã+~. yÓTT<ä{À¢ Äj·Tq e÷≥ rs¡T, e´eVü‰s¡ XË’* #·÷dæ Äj·Tq≈£î ô|<ä›>± ne>±Vü≤q ˝Ò<äì.. Äj·Tq ñ<ä´e÷ìï q&É|ü˝Òs¡ì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ eT÷Hêïfi¯¢ eTT#·Ã≥ì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙, Äj·Tq ‘êqT ne÷j·T≈£î&çì ø±<äì.. Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢≥Tºqì nq‹ ø±\+˝ÀH˚ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä düuÛÑ ô|{≤º\ì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$+#ês¡T. ø=+‘·eT+~ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø±˙, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T, {°ÄsYmdt H˚‘·\ ôV≤#·Ã]ø£\‘√ ø=+‘·eT+~ yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. eT]ø=+‘·eT+~ ∫qï ∫qï düe÷y˚XÊ\T ô|{ϺHê ‘Ó\+>±Dyê<äT\T yêfi¯¢ì ø={≤ºs¡T. B+‘√, ôV’≤<äsêu≤<é˝À düuÛÑ ô|≥º&ÜìøÏ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝Ò yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚, sêh sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä düuÛÑqT me¬s’Hê ô|{≤º\ì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü‹ d”e÷+Á<ÛäT&É÷ ø√s¡T≈£îHêï&ÉT. mes¡T ô|&É‘êsê nì

m<äTs¡T #·÷XÊ&ÉT. yê] Äø±+ø£å ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚]q düeTj·T+˝À nXÀø˘ u≤ãT s¡÷|ü+˝À yês¡T ø√s¡T≈£îqï e´øÏÔ e#êÃ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìC≤+ ø±˝ÒJ Á>ö+&釽À uÛ≤Ø düuÛÑ ô|&É‘êeTì #Ó|æŒq yÓ+≥H˚ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì d”e÷+Á<ÛäT\+<ä]ø° ÁbÕD+ ˝Ò∫ e∫Ãq≥¢sTT+~. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\ >∑T+&Ó˝À¢ >∑TãT\T ≈£L&Ü yÓTT<ä˝…’+~. n+<äTπø, düuÛÑqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ #˚j·÷*‡q |üqT\˙ï #˚XÊs¡T. ø±˙, n<äT“¤‘· eP´Vü≤ s¡#·q, düeTs¡úyÓTÆq Hêj·Tø£‘·« |ü{ÏeT‘√ nXÀø˘ u≤ãT Ä düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚T ø±<äT.. m≥Te+{Ï Ä≥+ø±\T, >=&Ée\T, |òüTs¡¸D\T ˝Ò≈£î+&Ü <ëìì $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T ≈£L&Ü! Ç~ nXÀø˘ u≤ãT kÕ~Û+∫q yÓTT<ä{Ï $»j·T+! ‘êeTT #˚j·T˝Òì |üìì #˚dæqyê&ÉT düVü≤»+>± Á|ü»\≈£î V”≤s√>±H˚ ø£ì|ækÕÔ&ÉT ø£<ë! ñ<√´>∑T\+fÒ eTq düe÷»+˝À ∫qï#·÷|ü⁄ ñqï e÷≥ yêdüÔe+. yêfi¯ó¢ n$˙‹|üs¡T\ì, |üqT\ ø√dü+ Á|ü»\qT y˚|ü⁄≈£î ‹+{≤s¡ì yêfi¯¢ì ‹&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Çø£, sêh düyÓTÆø£´‘· ø√dü+ yêfi¯ó¢ ñ<ä´e÷ìøÏ eTT+<äT≈£î eùdÔ #ê˝≤eT+~ qeTà˝Ò<äT. sêh+ eùdÔ ‘·eTπø<√ Á|üyÓ÷wüqT¢, Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ ekÕÔj·Tqï uÛÑs√kÕ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\≈£î ñ+~. ø£qø£ yêfi¯ó¢ ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêïs¡T. eT] d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T m+<äT≈£î ñ<ä´eT+ #˚kÕÔs¡ì #ê˝≤eT+~ Á|ü•ï+#ês¡T. ø±˙, n+<ä] n+#·Hê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚dü÷Ô.. Äø£*‘√ |üdüTÔ\T |ü&ÉT≈£îÿ+≥÷ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT HÓ\\T>± J‘ê\T ˝Òø£b˛sTTHê ñ<√´>∑T\T ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿfi¯¢+fÒ ˇø£ÿfi¯ó¢ ≈£L&Ü ñ<ä´eT+ e÷H˚<ë›eTì nq&É+ ˝Ò<äT. Ç~ nXÀø˘u≤ãT kÕ~Û+∫q ¬s+&√ $»j·T+. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY düVü‰ ‘Ó\+>±Dyê<äT\+<äs¡÷ #˚düTÔqï yê<äq\˙ï ‘·|üŒì, ne˙ï ã÷≥ø£eTì Ç|üŒ{Ï es¡≈£L @ sê»ø°j·T H˚‘ê ≈£î+&Éã<ä›\T ø={Ϻq≥T¢ #Ó|üŒ˝Ò<äT. yêfi¯ó¢ #Óù|Œe˙ï nã<ëΔ\ì nXÀø˘u≤ãT e÷Á‘·y˚T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ<√´>∑T\ yê<äq≈£î dü+ã+~Û+∫q ìC≤ìC≤\qT ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±DÁ|ü»\T eT+∫yêfi¯ó¢. πød”ÄsY e÷Á‘·+ <äTsêàs¡TZ&ÉT n+≥÷ {°ÄsYmdtqT, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT $&ÉBùd Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À düuÛÑ≈£î MTs¡T n&ɶ+ ‘·–*‘˚ MTs¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·TqïfÒ¢. MTs¡T uÛÑj·T|ü&ç‘˚ MT yê<ä+˝À ì»+ ˝ÒqfÒ¢ n+≥÷ u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ n\yê≥T>± e÷]q yêfi¯¢H˚ u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚XÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚s¡T>± πød”ÄsYH˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚XÊs¡T. ø£fi¯ó¢+&ç #·÷ùdÔ Ç<˚ ñ<ä´eTeTì.. sêfi¯ó¢ y˚dæq yêfi¯¢≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T Ç∫Ãq ˙~ m≥Te+{Ï dü+kÕÿs¡eTì Á|ü•ï+∫ d”e÷+Á<ÛäT\≈£î eT]+‘· <ä>∑Zs¡j·÷´s¡T. ìC≤ìøÏ, πød”ÄsYqT n+‘· H˚s¡T>± Á|ü•ï+∫q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ Äj·Tq≈£î |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ nqTø√e#·TÃ. Ç~ Äj·Tq kÕ~Û+∫q eTs√ $»j·T+. …’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ mes¡T eTT+<äT≈£î e∫ÃHê yêfi¯¢ì ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+#·&É+˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\T, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eTT+<˚ ñHêïs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï m˝≤>∑÷ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT, ô|≥Tºã&ç<ës¡T&ÉT ø£qø£ Äj·Tq yÓqø£ uÀ\¶ìï ˝§düT>∑T\T ñHêïsTT. Äj·Tq áJ {≤¬sZ{Ÿ nj·÷´&ÉT. ñ<√´>∑T\ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&çq dü‘·´yêDÏì n+<äs¡÷ Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ø±˙, ÄyÓT ø£u≤®ø√s¡ì ‘Ó\+>±D yê<äT\T Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ì|ü⁄Œ ˝Òì<˚ bı>∑ sê<äqï≥T¢ Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT ≈£L&Ü ø±düÔ yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä düuÛÑ˝À¢ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ø±˙, nXÀø˘u≤ãTqT e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, {° ñ<√´>∑ H˚‘·\T @MT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+.. Äj·Tq yÓqø±\ m≥Te+{Ï ˝§düT>∑T\T ˝Òø£b˛e&Éy˚T. Äj·Tq &çÁ^ dü]º|òæ¬ø≥Tº≈£î dü+ã+~Û+∫ @<√∫qï düeTdü´ ñqï|üŒ{Ïø° n~ ñ<ä´eT+ eTT+<äT |æ|”\ø£y˚T. B+‘√, nXÀø˘u≤ãTqT @ $<Ûä+>± Çs¡T≈£îq ô|{≤º*? Äj·Tqô|’ m≥Te+{Ï Äs√|üD\T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D yê<äT\T, {°ÄsYmdt H˚‘·\T ãTÁs¡\T ã<ä›\T ø=≥Tº≈£îHêï »yêãT \_Û+#·˝Ò<äT. n+<äTπø, πød”ÄsY e÷qdæø£+>± <Óã“rj·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nXÀø˘u≤u≤.. n+fÒ mes¡T? d”e÷+Á<Ûä˝À »]π>~ ≈£L&Ü ˇø£ ñ<ä´eTy˚THê? n+≥÷ e÷qdæø£ <ë&ç ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. <ëìì ≈£L&Ü nXÀø˘u≤ãT düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿHêïs¡T. ôd+#·Ø ø=fÒº es¡≈£L <Û√˙ mes√ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T<äT. H˚q÷ n+‘˚ n+≥÷ B≥T>± »yê_#êÃs¡T. ‘·q˝À m≥Te+{Ï ˝§düT>∑T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√e&Éy˚T nXÀø˘u≤ãT ndü˝…’q $»j·T+.


9

www.namastheandhra.com October 2013

¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï bÕغøÏ düVü≤»+>±H˚ ì<ÛäT\T ø£]–b˛‘êsTT! eT÷&√kÕ] ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚ Çø£ <ëì ñìøÏπø Á|üe÷<ä+! Ä]úø£+>± m+‘· ã\yÓTÆq bÕغ nsTTHê.. ø±s¡´ø£s¡Ô\|üs¡+>± m+‘· |ü{Ïwü˜yÓTÆq bÕغ nsTTHê Ç+<äT˝À $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò<äT. eT÷&√kÕ] ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚.. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ Hêj·Tø£‘·«+ dü+øå√uÛÑ+˝À |ü&ÉT‘·T+~. Hêj·T≈£î&çì e÷sêÃ\qï &çe÷+&ÉT¢ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘êsTT. Ä yÓ+≥H˚, bÕغ˝Àì Hêj·T≈£î\T ˇø=ÿø£ÿs¡÷ C≤s¡T≈£î+{≤s¡T. ã\yÓTÆq ˝Ò<ë n~Ûø±s¡ bÕغ |ü+#·q #˚s¡‘ês¡T. es¡Tdü>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒsTTq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+<äT≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äT. Ä bÕغ qT+∫ Ç|üŒ{Ïπø e\dü\T m≈£îÿe>±H˚ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç≥T Çø£, eT÷&√kÕ] ≈£L&Ü Ä bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚ 2014˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq bÕغ˝ÀøÏ {°&û|” Hêj·T≈£î\T #˚]b˛‘ês¡T. n+‘˚ø±<äT.. #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒô|’ rÁekÕúsTT˝À &çe÷+&ÉT¢ ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘ês¡T. #·+Á<äu≤ãT e\¢H˚ {°&û|” Ç+‘·>± ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻb˛sTT+<äì $eT]ÙkÕÔs¡T. m˙ºÄsY yês¡düT&ç>± u≤\ø£èwüíH√ eTs=ø£]H√ bÕغ |ü>±Z\T #˚|ü{≤º\ì ÁbÕ<Û˚j·T|ü&É‘ês¡T. #·+Á<äu≤ãT $TqVü‰ Ä bÕغ˝Àì $T–*q Hêj·T≈£î\≈£î Ä bÕغì q&çù| X¯øÏÔkÕeTsêú´\T m+‘· es¡≈£î ñHêïjÓ÷ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. n~Ûø±s¡+˝À ˝Òì düeTj·T+˝À, bÕغ Hêj·Tø£‘·« |ü>±Z\ qT+∫ #·+Á<äu≤ãT ø£qø£ ‘·|ü⁄Œø=+fÒ Çø£ {°&û|” ñìøÏ m+‘· es¡≈£î ñ+≥T+<√ kÕe÷qT´&çøÏ ≈£L&Ü düTdüŒwüºy˚T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ <ë<ë|ü⁄ #·]Á‘·˝À ø£*dæb˛sTTqfÒº.

Ä|üπswüHé {°&û|”

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ≈£L&Ü e∫Ã+~. Ä sêh+˝À •eùdq m<äT>∑T<ä\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ùdÔ >±˙ ø±+Á¬>dt≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Ée⁄. ;CÒ|”, •eùdq ø£*ùdÔ, ø±+Á¬>dt dü+>∑‹ Ç+‘˚ dü+>∑‘·T\T. n+<äTπø @&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ Ä bÕغ n<äT“¤‘·yÓTÆq m‘·TÔ y˚dæ+~. •eùdq˝À N*ø£ e#˚Ã˝≤ bÕe⁄\T ø£~|æ+~. kÕø屑·÷Ô •eùdHê~Û|ü‹ u≤˝Ÿ sƒêÁπø y˚Tq\T¢&ÉT sêCŸ sƒêÁπøH˚ eTVü‰sêh qe ìsêàD ùdqqT @sêŒ≥T #˚ùd˝≤ m‘·TÔ\T y˚dæ+~. Ä m‘·TÔ\T |òü*+#êsTT. ñ<äΔyé sƒêÁπø‘√ $uÛÒ<ë\T sêe&É+‘√ sêCŸ sƒêÁπø m+mHémdtqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yêdüÔyêìøÏ, {Ϭø≥¢ m+|æø£˝À yê]<ä›] eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T e∫Ãq≥T¢ n|üŒ{À¢ ô|’øÏ ø£<∏äHê\T e#êÃsTT. ø±˙, ‘Ós¡ yÓqø£ ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥ ñ+<äH˚ Äs√|üD\÷ ã\+>±H˚ ñHêïsTT. ø£sêí≥ø£˝À ;CÒ|” ã\yÓTÆq bÕغ. j·T&É÷´s¡|üŒ Hêj·Tø£‘·«+˝À Ä bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ≈£L&Ü e∫Ã+~. ø£sêí≥ø£˝À ;CÒ|”øÏ j·T&É÷´s¡|üŒ eT÷\düÔ+uÛÑ+>± ì\ã&ܶs¡T. Çø£ÿ&É j·T&É÷´s¡|üŒ ã\+ Äj·Tq ≈£î\y˚T. j·T&É÷´s¡|üŒqT, ;CÒ|”ì y˚s¡T #˚ùdÔ ø£sêí≥ø£˝À eTq<˚ sê»´eTì ø±+Á¬>dt uÛ≤$+∫+~. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H˚ >∑‘· ◊<˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ bÕe⁄\T ø£~|æ+~. ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÁcÕº˝À¢ >∑qT\qT n&ɶ+>± uÛÀ+#˚dæHê.. <ä+‘ê m+<äT≈£î #ÓbÕŒ*‡ ek˛Ô+<ä+fÒ.. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø±yê*‡+~ u§>∑TZqT kÕø屑·÷Ô Á|ü<Ûëq eT+Á‘˚ |ü+∫ô|{ϺHê @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ≈£L&Ü n#·Tà Ç<˚! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ HêeTs¡÷bÕ\T ø±˙, j·T&É÷´s¡|üŒô|’ <äTÁwüŒ#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. Äj·Tqô|’ ˝Ò≈£î+&Üb˛‘˚ n~ ˇø£ sêÁwüºyÓTÆHê.. ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝…’Hê ˝Àø±j·TTø£ÔqT ñdæ>=*Œ+~. <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· @ø£#·Ã¤Á‘ê~Û|ü‘·´+>± @\Tø√e#·Ãqï~ Ä bÕغ Ä˝À#·q. Ç+<äT˝À n$˙‹|üs¡T&ç>± ∫Á‹+∫+~. Äj·Tq |ü<ä$ qT+∫ uÛ≤>∑+>±H˚ Ä bÕغ sêh $uÛÑ»q bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. C≤rj·T ‘·|ü⁄Œø=H˚ es¡≈£î.. kı+‘·+>± bÕغ ô|fÒº es¡≈£î kÕúsTT˝À ø±+Á¬>dt≈£î B≥T>± ì*∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï bÕغ {°&û|”j˚T. yÓ+{≤&ç+~. ‘·sê«‘· mìïø£˝À¢ ;CÒ|”øÏ ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìï s¡÷bı+~+∫, Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·« j·T&É÷´s¡|üŒ Á|ü‘·´]ú>± e÷sê&ÉT. ;CÒ|” z≥T¢ @sêŒ≥TqT $»j·Te+‘·+>± #˚dæ #·÷|æq bÕغ ≈£L&Ü {°&û|”j˚T. πs|ü⁄, n&ɶ+>± N*b˛e&É+‘√ ø£sêí≥ø£˝À ø±+Á¬>dt ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”j˚T‘·s¡ bÕغ\qT @ø£‘ê{Ïô|’øÏ rdüTø=∫Ã.. Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î bÕe⁄\T ø£~ù|~ ≈£L&Ü {°&û|”j˚T. n+<äTπø, C≤rj·T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. >∑T»sê‘Y˝À kÕúsTT˝À ø±+Á¬>dt≈£î Ç~ ã\yÓTÆq Á|ü‘·´]ú. Çø£, sêh+ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, πøX¯SuÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ ø±+Á¬>dt n+&É‘√ bÕغ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s+&˚ ¬s+&ÉT bÕغ\T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã~ ô|{Ϻ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ <ä÷ø±s¡T >±˙ m≥Te+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt.. ˝Òø£b˛‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+. >∑‘· eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± n˝≤π> |ü•ÃeT u…+>±˝À¢ yêeT|üøå±\qT eT{Ϻ ø±+Á¬>dt bÕغ @ø£#·Ã¤Á‘ê~Û|ü‘ê´ìï, kÕs¡«uÖeT‘ê«ìï düyê˝Ÿ #˚dæ+~ ø£]|æ+#·&ÜìøÏ ‘·èDeT÷˝Ÿ bÕغøÏ ø±+Á¬>dt {°&û|”j˚T. Ä bÕغì sêh+˝À ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùdÔ, Çø£, sêh+˝À ø±+Á¬>dt≈£î ‹s¡T>∑T+&É<äT. n+<äTπø Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ì ã\yÓTÆq bÕغ\qT HêeTs¡÷bÕ\T n+&É<ä+&É\T n+~+∫+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ø£˝≤´DYdæ+>¥qT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ;md”Œ, ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ nqTdü]+∫q eP´Vü‰H˚ï ø±+Á¬>dt bÕغ sêh+˝À md”Œ\≈£î nuÛÑj·T Vü≤düÔ+ Ç∫Ã+~. Ç˝≤.. ≈£L&Ü nqTdü]+∫+~. ø=ìï sêÁcÕº˝À¢ m‘·TÔ\T ô|’jÓT‘·TÔ˝À¢ ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTVü‰sêhH˚ #·÷düT≈£î+<ë+! nø£ÿ&É ø=+‘· ø±\+ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. øÏ+<ä{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt, •eùdq, ;CÒ|” ã\yÓTÆq bÕغ\T. •eùdq eT]ø=ìï#√≥¢ sêh+˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+>± m<äT>∑T‘√+~. ;CÒ|”‘√ ø£*dæ •eùdq

Ç

$»j·Te+‘·+ ø±˝Ò<äT. ø=ìï#√≥¢ ‘êH√&ç $TÁ‘·|üøå±\qT ¬>*∫+~. eT]ø=ìï#√≥¢ Á|ü‹|üøå±ìï düs¡«HêX¯q+ #˚dæ ‘êqT $CÒ‘·>± ì*∫+~. ‘êH√&çq#√≥ ‘êqT m>∑<√dæq bÕغì $TÁ‘·|üøå±\T>± #˚düT≈£î+~. m|üŒ{Ïø° ‘·qπø eT<䛑·T Ç#˚Ã˝≤ bÕe⁄\T ø£~|æ+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ Ä bÕغ Ç<˚ eP´Vü‰ìï neT\T|ü]∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ã\yÓTÆq bÕغ {°&û|”. ø±+Á¬>dt bÕغ |ü>±Z\qT k˛ìj·÷>±+BÛ #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+∫ ªÄ|üπswüHé {°&û|”μì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+#˚ bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D yê<ä+‘√ πød”ÄsY {°ÄsYmdtqT kÕú|æ+#·&É+, yÓ’mdt #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· Äj·Tq ø=&ÉT≈£î »>∑Hé yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt kÕú|æ+#·&Üìï ø±+Á¬>dt ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£î+~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ uÛÑTC≤\ MT<ä qT+∫ {°&û|”ì >∑T] #·÷dæ ø=≥º&ÜìøÏ |ü<∏äø£ s¡#·q #˚dæ+~. <äXÊã› ø±\+˝À {°ÄsYmdt≈£î j·T<∏ëX¯øÏÔ düVü≤ø£]+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT {°ÄsYmdt≈£î ø±yê*‡q ‘Ó\+>±DqT Ç#˚Ãdæ Ä bÕغì $©q+ #˚düTø√e&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+~. Çø£, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑HéqT |”ø£˝À¢‘·T ø£cÕº˝À¢ eTT+#˚dæ+~. Ä ‘·sê«‘· Äj·TqqT Ä<äT≈£îqï≥T¢ #˚dü÷Ô Ä bÕغ˙ <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ç+~. ‘êC≤>±, sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ d”&Éã÷¢´d” Á|üø£≥q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ‘êqT düs¡«HêX¯q+ nsTTb˛sTTHê.. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ≈£L&Ü <äT+|üHêX¯q+ #˚ùdj·T&Éy˚T <ëì \ø£å´+. C…’ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”øÏ qwüº+ ‘·|üŒ<äT. b˛˙ ‘Ó\+>±D˝À nsTTHê <ëìøÏ ˝≤uÛÑ+ ñ+≥T+<ë n+fÒ nB ˝Ò<äT. Ç˝≤.. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ {°&û|”ì ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+∫ eT÷&√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü #˚j·÷\qï<˚ ø±+Á¬>dt \ø£å´+. n<˚ »]–‘˚.. 2014 ‘·sê«‘· {°&û|”˝À dü+øå√uÛÑ+ ‘·|üŒ<äqï~ <ëì eP´Vü≤+!! <ëìøÏ ‘√&ÉT.. »>∑Hé‘√ eTT+<äT>±H˚ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ n‘·&ç‘√ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·T≈£îì sêVüQ˝Ÿì |”m+ì #˚düTø√e&É+ <ëì \ø£å´+. ø±˙ ‘·eTqT ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚dæq Ç+~sê>±+BÛøÏ ôd’‘·+ ~eTà‹]–b˛j˚T cÕø˘ Ç∫Ãq |òüTq#·]Á‘· ‘Ó\T>∑Tyê]~. n˝≤+{Ï yêfi¯¢‘√ ô|≥Tº≈£î+fÒ @eTe⁄‘·T+<√ k˛ìj·TeTà≈£î 2014 mìïø£\j·÷´ø£ >±˙ ‘Ó*j·T<äT. nqTuÛÑeyÓTÆ‘˚>±˙ ‘·‘·«+ uÀ<Ûä|ü&É<äì n+<äTπø n+{≤s¡T eT]!!


10

sêh düyÓTÆø£´‘· ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä˝À ñ<ä´eT+ #˚düTÔqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø°.. ñ<ä´e÷ìøÏ }‘·+ ÇdüTÔqï ‘·*¢\+<ä]ø° kÕcÕº+>∑ <ä+&É Á|üe÷D+ #˚dæHê @e÷Á‘·+ ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT! m+<äTø£+fÒ.. #ê˝≤eT+~ #˚j·T˝Òì |üìì yêfi¯ó¢ n<äT“¤‘·+>± #˚düTÔHêïs¡T! sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì n+<ä]ø° ñ+≥T+~. n+<äT≈£î @<√ ˇø£{Ï #˚j·÷\˙ ñ+≥T+~. ø±˙, n+<äs¡÷ #˚j·T˝Òs¡T.. #˚j·Ts¡T! Ç+<äT≈£î s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\T. n+<äT˝À n‘·´~Ûø£+ Ä]úø£|üs¡yÓTÆqy˚! ø±˙, d”e÷+Á<Ûä˝À ñ<ä´eTø±s¡T\T e÷Á‘·+ @ ø±s¡D≤˙ï @ kÕ≈£îq÷ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. #Ó|üŒ<ä\#·Tø√˝Ò<äT. yê]øÏ ˇπø ˇø£ÿ &çe÷+&é!! n~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düyÓTÆø£´+>± ñ+&É&É+!

www.namastheandhra.com October 2013

Äs¡+uÛÑ X¯Ss¡T\T ø±<äT. ì|ü⁄Œ\T ø£πøÿ dü÷Øfi¯ó¢! ˇø£ÿ HÓ\ J‘·+ sêø£b˛‘˚H˚ n˝≤¢&çb˛‘ê+. Ç+{À¢ |üì eTìwæ <ä>∑Zs¡ qT+∫ HÓ\yêØ>± ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ yÓ#êÃ\ es¡≈£L HÓ\≈£î y˚\T Ks¡Tà #˚j·÷*‡+<˚. J‘·+ sêø£b˛‘˚ Ç+<äT≈£î n|ü⁄Œ\T #˚j·Tø£‘·|üŒ<äT. eT], ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ J‘ê\T sêø£b˛‘˚.. πøe\+ J‘ê\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&˚ yêfi¯ó¢ yê{Ï >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü πøe\+ sêh düyÓTÆø£´‘· >∑T]+#˚ Ä˝À∫ùdÔ.. yêfi¯ó¢ eTqTwüß\T ø±<äT.. eTVü‰ |ü⁄s¡Twüß\T! ñ|ü⁄Œ nsTTb˛‘˚H˚ <ëìì ‘Ó#˚à es¡≈£L dü‘êsTT+#˚ uÛ≤sê´eTDT\T.. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ#êÃ\T ì+&ÉT≈£îHêï m˝≤>√˝≤ düs¡T›≈£îì Ç+{Ïì HÓ≥Tº≈£îì edüTÔHêïs¡+fÒ.. n~ ≈£L&Ü sêh düyÓTÆø£´‘· ø√dü+ yêfi¯ó ¢ ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡+fÒ yê¬s+‘·{Ï $XÊ\ Vü≤è<äj·TT\T. yê] s¡TD+ @$T∫à rs¡TÃø√>∑\+? ˇø£ÿ |üP≥ dü÷ÿ\T≈£î, ø±˝ÒJøÏ yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ neTà dü‘êsTT+|ü⁄ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT! bı<äT›qï qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î dü‘êsTT+|ü⁄! kÕj·T+Á‘·+ Hêqï e∫Ãq ‘·sê«‘· |òæsê´<äT! Ä ‘·sê«‘· Hêqï e+‘·T! ø±¢düT\ MT<ä ø±¢düT\T! #·~$+#·&ÜìøÏ m+‘· ø£wüº|ü&ÉT‘·THêï&√.. m˝≤ ¬sø£ÿ\T eTTø£ÿ\T #˚düT≈£î+≥THêï&√ n˙ï $e]kÕÔ&ÉT! ø±˙, eTs=ø£ÿ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ |ü<√ ‘·s¡>∑‹, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |ü_¢ø˘ |üØø£å\T e#˚ÃkÕÔj·Tì ‘Ó*dæHê.. d”e÷+Á<Ûä˝Àì @ ‘·©¢ ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì dü÷ÿ\T ˝Ò<ë ø±˝ÒJøÏ yÓfi¯¢eTì #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. yÓfi¯¢˝Ò<äì ‘·+Á&çøÏ |òæsê´<äT #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ‘·+Á&ç ≈£L&Ü ø±¢düT\T |”ø£&É+ ˝Ò<äT. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+.. ‘ê‘êÿ*ø£ Á|üjÓ÷»q+ ø£+fÒ Bs¡Èø±*ø£ \_Δ.. sêhdüeTÁ>∑‘·! Ç+‘· n<äT“¤‘·+>± Ä˝À∫düTÔqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø±fi¯¢≈£î y˚\ y˚\ qeTkÕÿsê\T!! ˇø£ÿ |üP≥ |üì#˚ùdÔ ‘·|üŒ bı≥ºì+&Éì düVü≤Ádü eè‘·TÔ\yês¡÷.. ¬s+&ÉT HÓ\\T>± Ä<ëj·T+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT! yê]øÏ mes¡÷ s√E≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äT! nsTTHê, cÕ|ü⁄\T dü«#·Ã¤+<ä+>± eT÷ùddæ Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì. yê] ø£≥Tºu≤≥TqT, Á<ÛäT&É ìX¯Ãj·÷ìï @eTì yÓT#·TÃø√>∑\+?

$»j·Tq>∑s¡+˝À u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ÄdüTÔ\ô|’ <ë&ç dü+<äs¡“¤+>± Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT #Ó<äs¡>=&ÉT‘·Tqï b˛©düT\≈£î düyê˝Ÿ $düTs¡T‘·Tqï eTVæ≤fi¯\qT #·÷XÊsê? ãd”Ôy˚T düyê˝Ÿ n+≥÷ ‘=&É >=&ÉT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\qT #·÷XÊsê? sêh+ $&çb˛sTT $XÊK|ü≥ï+ sê»<Ûëì nsTT‘˚ yêfi¯¢≈£î ˇq>∑÷πs \_Δ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT! <ë<ë|ü⁄ 20 >∑+≥\T Á|üj·÷DÏ+∫ sêh sê»<Ûëì nsTTq ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêe&É+ ‘·|ü⁄Œ‘·T+~. nsTTHê düπs, yêfi¯ó¢ <ëì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT! sêh+ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. sê»ø°j·T Á<√VüQ\T.. ≈£îø£ÿ eT÷‹ |æ+<Ó\T.. ‘·*¢ bÕ\T ‘ê– s=eTTà >∑T<˚› H˚‘·\T.. yêfi¯¢ ø±* >√{ÏøÏ ≈£L&Ü dü]b˛s¡T!! ˇø£ÿ >∑+≥ ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛‘˚.. Çø£ eTq≈£î ø±\÷ #˚sT÷ Ä&É<äT. ø£¬s+≥T yê&çì ‹{Ϻq ‹≥Tº ‹≥º≈£î+&Ü ‹&É‘ê+. {°M˝À d”]j·T˝Ÿ nsTTb˛‘√+<äì u≤<Ûä |ü&É‘ê+. |æ˝≤¢&ÉT dü÷ÿ\T≈£î yÓfi‚¢ düeTj·÷ìøÏ $Tø°‡ |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘ê+. Äj·Tq Ä|ò”düT≈£î yÓfi‚¢ düeTj·÷ìøÏ ¬s’dt ≈£îø£ÿsY Ä–b˛sTT+<äì eT<äq |ü&É‘ê+. es¡Tÿ e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ ø£+|üP´≥sY≈£î ø£¬s+≥T ø√‘· e∫Ã+<äì u≤<Ûä |ü&É‘ê+. ø±˙.. ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛‘˚.. ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛sTTHê Nø£{Ï nH˚ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· ø£cÕºìï ≈£L&Ü n‘·´+‘· Çwüº+>± uÛ≤$ùdÔ.. ø£¬s+≥T b˛sTTHê |üπs¢<äT.. sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&É&ÜìøÏ y˚T+ uÛÑ]kÕÔ+˝Ò n+fÒ.. yêfi¯¢qT @eTì bı>∑&Ü*? @eTì ø°]Ô+#ê*? ñ<ä´eT+ n+fÒ ÇB nì #·÷|ædüTÔqï eTq yêfi¯¢≈£î CÒCÒ\T! ñ<ä´eT+ Ç˝≤ #˚j·÷\ì #˚dæ #·÷|ædüTÔqï eTq yêfi¯¢≈£î y˚q y˚\ e+<äHê\T!! ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ô n+fÒ Ç~ nì ìs¡÷|ædüTÔqï eTqyêfi¯¢≈£î kÕcÕº+>∑ <ä+&É Á|üe÷D≤\T! Ä+Á<ÛäT\T Äs¡+uÛÑ X¯Ss¡T\T ø±<äT! ÄÁ>∑Vü≤yÓTTùdÔ ì|ü⁄Œ\T ø£πøÿ dü÷Øfi¯ó¢!! m˙ &Í{Ÿ‡!!?


www.namastheandhra.com October 2013

11


12

www.namastheandhra.com October 2013

#·+Á<äT&çøÏ bÂs¡í$T˝≤..! #·+Á<äu≤ãTqT ˇø£+<äT≈£î yÓT#·TÃø√yê*! m+<äTø£+fÒ.. düyÓTÆø±´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+≥÷ sêh+ yÓTT‘·Ô+ n≥Tº&ÉT≈£î‘·THêï.. Äj·Tq ‘·q yÓ’K]ì e÷s¡TÃø√˝Ò<äT! $uÛÑ»q≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡T! d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê\T¬>’<äT \ø£å\ bÕ´πøJ Çyê«\ì düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T! kÕ<Ûës¡D+>± eTs=ø£ Hêj·T≈£î&Ó’‘˚ Á|ü»\ qT+∫ e#˚à Ç+‘· ˇ‹Ô&çøÏ.. ábÕ{ÏøÏ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä nH˚ùdyêfi‚¢! yÓ’K] e÷s¡TÃ≈£îH˚yêfi‚¢. eT], #·+Á<äu≤ãT sêh $uÛÑ»qπø ø£≥Tºã&ç ñqï|üŒ{Ïø°.. á |ü]D≤eT+ Äj·Tq≈£î, Äj·Tq bÕغøÏ @y˚Ts¡≈£î ˝≤_Û+#·qT+~? n<˚.. #ê˝≤eT+~øÏ n+‘·T ∫ø£ÿì $T*j·THé &Ü\s¡¢ Á|üX¯ï!

{°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± e´eVü≤]+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹>± ñ+fÒ πød”ÄsY Äj·Tq øÏ+<ä &ç|üP´{° d”Œø£sY>± |üì #˚XÊs¡T. πød”ÄsY @$T{À.. Äj·Tq dü‘êÔ @$T{À sê»ø°j·T #êD≈£î´&ÉT #·+Á<äu≤ãT≈£î |üP]Ô>± ‘Ó\TdüT. nsTTHê, #·+Á<äu≤ãT ‘·|ü⁄Œ˝À ø±˝ÒXÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ {°&û|” ‘·q yÓ’K] #ÓbÕŒ\ì #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT ‘=\T‘· ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘êìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. ìC≤ìøÏ, Ç<˚ dü¬s’q yÓ’K]. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\÷ zfÒ¢dæ {°&û|”ì ¬>*|æ+#êsTT. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£L Hê´j·T+ »s¡>±* ‘·|挑˚ ¬s+&ç+{Ïø° nHê´j·T+ »]–‘˚ {°&û|” #·÷dü÷Ô }s¡Tø√<äì #ÓbÕŒs¡T. <ëìπø ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü*‡+~! ø±˙, ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+ nì m<˚›yê #˚j·T&É+.. bÕغ H˚‘·\qT {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT¶ø√e&É+‘√ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T+˝À |ü&çb˛j·÷s¡T. Ä düeTj·T+˝ÀH˚, ªkÕsY.. MTs¡T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Çe«+&ç. MTs¡T ˝ÒK ÇùdÔ ø±+Á¬>dt m|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D Çe«<äTμ nì ‘Ó\+>±D H˚‘·˝…’q yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, Hê>∑+ »Hês¡›q ¬s&ç¶, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ #·+Á<äu≤ãTô|’ rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘ês¡T. Ä ˇ‹Ô&çì ‘·≥Tºø√˝Òø£ Äj·Tq z ø£$T{°ì y˚dæ.. 2008˝À ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘ês¡T. yêdüÔyêìøÏ, #·+Á<äu≤ãT Ä ˝ÒK Çe«&É+ ‘·|üŒì n|üŒ{À¢ #ê˝≤eT+~ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$+#ês¡T. ‘·q ˝ÒK <ë«sê <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T {°&û|”j˚T n~Ûø±s¡+˝À ñHêï ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ #Ó+<ä˝Ò<äì.. d”e÷+Á<ÛäT\T <√|æ&û<ës¡T\ì n+^ø£]+∫q≥T¢ nsTT+<äì n|üŒ{À¢ yê<äq\T e#êÃsTT. düπs.. <ëì dü+>∑‹ e~˝Ò<ë›+. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ãq #·+Á<äu≤ãT <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&çb˛j·÷s¡T. Çø£ yÓq≈£îÿ e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äT ø£qø£.. sêh $uÛÑ»q Á|üø£≥q #˚dü÷Ô d”&Éã÷¢´d” Á|üø£≥q #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê\T¬>’<äT \ø£å\ ø√≥¢ bÕ´πøJ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\T ‹s¡>∑ã&ܶsTT! #·+Á<äu≤uÒ ø±<äT.. mes¡÷ }Væ≤+#·q≥Tº.. d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq kÕ>∑T‘√+~. sêh $uÛÑ»q ø√πsyêfi¯¢qT d”e÷+Á<ÛäT\T X¯Á‘·e⁄˝≤¢ #·÷düTÔHêïs¡T. {°&û|” ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ #·+Á<äu≤ãTπø ~≈£îÿ ‘√#·&É+ ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä˝À |üs¡´{Ï<ë›eTì nqT≈£î+fÒ nø£ÿ&ç H˚‘·˝Ò e<ä›+≥THêïs¡T. kÕsY.. Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹ ˇø£ÿfi¯S¢ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´{Ï+#·&É+ eT+∫~ ø±<äT. sêe<ä›ì #Óù|ŒdüTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À »>∑Hé Bø£å #˚düTÔHêï&ÉT ø£qø£ Äj·Tq &Ûç©¢˝À Bø£å ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ìC≤ìøÏ Bìï ôV’≤<äsêu≤<é˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ.. n~ ≈£L&Ü »>∑Hé Bø£å ˝≤>±H˚ ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± nsTTb˛sTT ñ+&˚~. ø±˙ &ç©¢˝À ô|≥º&É+ e˝Ò¢ C≤rj·T MT&çj·÷ nf…q¸Hé e∫Ã+~. #·+Á<äu≤ãT sê»ø°j·T #êDø±´ìøÏ n<=ø£ ì<äs¡Ùq+. nsTT‘˚.. &Ûç©¢˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å n+fÒ C≤rj·T kÕúsTT H˚‘·\T e∫à Äj·Tq≈£î eT<䛑·T |ü*øÏ‘˚H˚ Äj·Tq Bø£å dü|òü\+ nsTTq≥T¢. ø±˙ Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. d”|”m+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥THêï #·+Á<äu≤ãT≈£î eT<䛑·T ‘Ó\|ü<äT. d”|”◊ $uÛÑ»q≈£î ôd’ nHêï d”e÷+Á<Ûä ø√dü+ Bø£å #˚düTÔqï #·+Á<äu≤ãT e<ä›≈£î sê<äT. ;CÒ|” |ü]dæúr Ç+‘˚. eTT˝≤j·T+ Äj·Tq≈£î eT<䛑·T ‘Ó\|üs¡T. ˇø£ÿ CÒ&ûj·T÷ H˚‘· X¯s¡<é j·÷<äyé eT<䛑·T ‘Ó\|üe#˚ÃyÓ÷. n<˚ »]–‘˚.. #·+Á<äu≤ãT Bø£å ô|òsTT\sTT+<äH˚ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. <ë+‘√ {°&û|”øÏ eT]ø±düÔ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. d”e÷+Á<Ûä˝À Á|üdüTÔ‘·+ sê»ø°j·T X¯Sq´‘· HÓ\ø=+~. nø£ÿ&ç Á|ü»\T me]˙ qy˚Tà |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ø±ø£b˛‘˚, #·+Á<äu≤ãT≈£î ¬s+&ÉT $<Ûë\T>± ˝≤uÛÑ+ »]π> neø±X¯+ ñ+~.

nø£ÿ&ç Á|ü»\T uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç<˚ »]–‘˚, #·+Á<äu≤ãTqT mqTïø√e&Üìπø n‘·´~Û≈£î\T düTeTTK‘· #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT uÛÑ÷‘·\ dü«s¡Z+>± e÷]Ãq #·+Á<äu≤ãT d”e÷+Á<Ûä≈£î eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚.. ◊<˚fi¯¢˝ÀH˚ Ä ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À |üj·TìdüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü ø£dæ>± |üì #˚kÕÔs¡ì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Hê\T¬>’<äT \ø£å\ ø√≥¢ bÕ´πøJì &çe÷+&é #˚dæq #·+Á<äu≤ãT πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt ñHêï.. ;CÒ|” ñHêï.. <ëìì sêã≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä ì<ÛäT\‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔs¡ì, ◊{° n~Û|ü‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙\T d”e÷+Á<Ûä≈£î ‘·s¡* e#˚Ã˝≤ #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

¬s+&ÉT.. »>∑Hé $uÛÑ»q≈£î n+^ø£]ùdÔ.. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nsTT‘˚.. u…sTT˝Ÿ MT<ä C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&ÜìøÏ »>∑Hé ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà≈£îÿ ne«&Üìï Á|ü»\T ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ, ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà≈£îÿ ø£+fÒ @&Ü~qïs¡bÕ≥T C…’˝À¢ ñHêïs¡qï kÕqTuÛÑ÷‘˚ m≈£îÿe |üì#˚k˛Ô+~. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q≈£î e#˚à m+|” d”≥¢ìï{Ï˙ ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À »eT #˚kÕÔqì, sêVüQ˝Ÿ Á|ü<Ûëì nj˚T´+<äT≈£î j·T<∏ëX¯øÏÔ düVü≤ø£]kÕÔqì ø±+Á¬>dt‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêï Á|ü»\T ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ, »>∑Hé≈£î eTs√ <ë] ˝Ò<äT. Äj·Tq z≥¢ uÒdt n+‘ê Á¬ø’düÔe⁄\T, eTTdæ¢+\T. yêfi¯ó¢ ;CÒ|”øÏ ã<äΔ $s√<ÛäT\T. Çø£ eT÷&√ Á|òü+{Ÿ˝À #·+Á<äu≤ãT ñHêïs¡T. »>∑Hé≈£î $T–*+~ ø±+Á¬>dt ˇø£ÿfÒ. <ëìøÏ eT<䛑·T Çe«ø£ ‘·|üŒ<äT nì yê]ø° ‘Ó\TdüT. ø±˙.. u…sTT˝Ÿ MT<ä ãj·T≥≈£î sêe&ÜìøÏ.. πødüT\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nsTTq »>∑Hé.. sêh $uÛÑ»q≈£î n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó*ùdÔ e÷Á‘·+ »>∑HéqT d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡T. Äj·TqqT, Äj·Tq bÕØºì ‘·\ MT<ä ô|≥Tº≈£îqï Á|ü»˝Ò ø±fi¯¢ øÏ+<ä ‘=πøÿdæHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. n~ »s¡T>∑T‘·T+~ ≈£L&Ü. m+<äTø£+fÒ.. n$˙‹ì.. <√|æ&ûì nsTTHê Á|ü»\T düVæ≤kÕÔπsyÓ÷ ø±˙.. qeTàø£ Á<√Vü‰ìï düVæ≤+#·s¡T.. ø£å$T+#·s¡T! $»j·Tq>∑s¡+˝À u§‘·‡ $wüj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï~ ≈£L&Ü Ç<˚! πs|ü⁄, »>∑Hé≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹ m<äTs¡e⁄‘·T+~. n<˚ »]–‘˚.. d”e÷+Á<Ûä˝À <ës¡TDyÓTÆq sê»ø°j·T X¯Sq´‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫q ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚j·T˝Òs¡T. $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+∫q »>∑HéqT ø£å$T+#·˝Òs¡T. »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD düVü‰ $T–*q yêfi¯¢≈£î n+‘· dü‘êÔ, Ç+{ÏÁ–{° ˝Òe⁄. n|ü⁄Œ&ÉT Çø£ @¬ø’ø£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± #·+Á<äu≤uÒ ø£ì|ækÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ, $uÛÑ»q≈£î n+^ø£]+∫Hê Äj·Tq ˇπø e÷≥ MT<ä ì\ã&ܶs¡T. Á|ü»\≈£î qeTàø£ Á<√Vü≤+ #˚j·T˝Ò<äT. $T–*q yêfi¯¢˝≤ q$Tà+∫ >=+‘·T ø√j·T˝Ò<äT. ˇø£{Ï.. sêh $uÛÑ»q »]–‘˚.. d”e÷+Á<Ûä @s¡Œ&ç‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£˝À¢|ü⁄ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#˚ùdÔ.. n‘·´+‘· <ës¡TD+>± qwüºb˛sTTq ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~Δ u≤≥˝À yêdüÔyêìøÏ, Ç≥Te+{Ï sê»ø°j·T X¯Sq´‘· @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT ìπs«<ä+, ìsêdüø£Ô‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‹ eùdÔ. |üj·Tì+#˚˝≤ #˚j·T&É+ sêuÀj˚T H˚‘·\ MT<˚ ñ+≥T+~. sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ˝Òì »>∑Hé≈£î Ä kÕeTs¡ú´+ ñ+<äì n+<ä]˝Àø° n‹‘·≈£îÿe #Ó&ɶyê&çì m+#·Tø√yê*‡ eùdÔ Á|ü»\≈£î #·+Á<äu≤uÒ ø£ì|ækÕÔs¡T. #·÷<ë›+.. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√!!


www.namastheandhra.com October 2013

13


14

www.namastheandhra.com October 2013


www.namastheandhra.com October 2013

15


16

www.namastheandhra.com October 2013


www.namastheandhra.com October 2013

17


18

www.namastheandhra.com October 2013


www.namastheandhra.com October 2013

19


20

www.namastheandhra.com October 2013

ANU PROPERTIES JUBILEE HILLS, MADHAPUR, and it's SUROUNDING area's if YOU WANT SELL/BUY/RENT/ CALL ''ANU PROPERTIES'' REAL ESTATE COMPANEY. 9849019218, Shop-6, Road Num-36, Jhs Shopping Complex, Opp Odyssey, Jubilee Hills, Hyderabad - 500033


21

www.namastheandhra.com October 2013

Hêj·T≈£î&É+fÒ mes¡T? Á|ü»\ ø√dü+ ÁbÕD≤˝…’Hê Ç#˚Ãyê&ÉT! ø±˙.. eTq≈£L ñHêïs¡T #˚‘·>±ì Hêj·T≈£î\T!! |ü<ä$ ø√dü+ sêÁcÕºH˚ï eTTø£ÿ\T #˚j·T>∑\ Ms¡T\T! zfÒ¢dæq Á|ü»\πø yÓqTïb˛≥T bı&Ée>∑\ |òüT≥Hê|òüT≥q düeTs¡Tú\T!! n~ÛcÕ˜q+ n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T˝§‘˚Ô ndüeTs¡Tú\T.. mes¡j·T´ yês¡T Ç+¬øes¡+fÒ.. Ç+¬øes¡÷ d”e÷+Á<Ûä m+|”\T, πø+Á<ä eT+Á‘·T˝Ò! düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT ôVAs¡T˝À á $wüj·T+ düTdüŒwüº+>± s¡TEyÓ’+~. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î Ms¡+‘ê düVü≤ø£]+#·˝Ò<äT dü]ø£<ë.. $&çb˛e&ÜìøÏ nìï $<Ûë\T>± #˚j·T÷‘·q+~+#ês¡T. Çø£ÿ&É ˇø£ÿ]qì @MT ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT! n+<äs¡÷ Á<√VüQ˝Ò! düyÓTÆø±´+Á<Ûä Hê ÁbÕD+.. }|æ].. düs¡«dü«+ nHêïs¡T

Mfi≤¢ eTq H˚‘·\T!

πø+Á<ä eT+Á‹ ø±ø£ eTT+<äT @\÷s¡T m+|” ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT e+#·q.. qeTàø£ Á<√Vü≤+ e+{Ï |ü<ë\≈£î ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+>± me]¬ø’Hê _s¡T<äT Çyê«\ì nqT≈£î+fÒ n~ ø±eP]πø Çyê«*. n+<äT≈£î |üP]Ô ns¡TΩ&ÉT ø±ePπs. ø±eP]ì $T+∫q ns¡Ω‘·\T eT¬se]ø° ˝Òe⁄. m+<äTø£+fÒ, πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ Äj·Tq J$‘· <Û˚´j·T+. n~ e#˚à es¡≈£î C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä nHêïsêj·Tq. πøe\+ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T ñ+&˚ ‘·T#·Ã¤yÓTÆq πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ sêh uÛÑ$wü´‘·TÔH˚ ‘êø£≥Tº ô|{≤ºs¡T. eT+Á‹ |ü<ä$ rdüT≈£îH˚ eTT+<äT sêh $uÛÑ»q >∑T]+∫ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. n+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œø=Hêïs¡T ≈£L&Ü. nsTTHê q{Ï+#ês¡T. ø±<äT ø±<äT.. J$+#ês¡T! Çø£, πø_HÓ{Ÿ H√{Ÿ eùdÔ &çôd+{Ÿ #ÓãT‘êqHêïs¡T. ø±˙, πø_HÓ{À¢q÷ H√s¡T eT÷düT≈£îì ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡T#·T≈£îì dü+‘·ø£+ #˚ùdXÊs¡T. πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ düe÷y˚X¯+ ‘·sê«‘· MT&çj·÷ yêfi¯ó¢ yÓ[¢b˛j˚T es¡≈£L Á|ü<Ûëì Ç+{À¢ì k˛bòÕ\ øÏ+<ä qøÏÿ.. <=+>∑˝≤ &Ûç©¢˝Àì Ç+{ÏøÏ.. nø£ÿ&ç qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î C≤s¡T≈£îHêï&ÉT. ‘Ó\+>±D H√{ŸqT πø_HÓ{Ÿ zπø #˚dæHê.. sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<äT. Ä ñ<˚›X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò<ä≥. ˇø£y˚fi¯ #˚j·÷\ì me¬s’Hê &çe÷+&é #˚kÕÔπsyÓ÷qì.. Ç+{À¢H˚ <ë≈£îÿHêïs¡T. ãj·T≥≈£î ≈£L&Ü sêe&É+ ˝Ò<äT. Äs¡T HÓ\\ πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ ¬øØsYH˚ ‘êø£≥Tº ô|{≤º&ÉT. Ç+‘· ˙#·+ eTs=ø£{Ï ñ+≥T+<ë? eT+–|üP&ç eT+>∑|ü‹ |üfi¯¢+sêE! >±+BÛ, HÓÁVüA ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ms¡ $<Û˚j·TT&ÉT! Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ä $<Û˚j·T‘˚ #·÷|æ+#ês¡T! ‘·qqT mqTï≈£îqï Á|ü»\≈£î ã\+>± yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡T. πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ˝ÀøÏ ‘Ó\+>±D H√{Ÿ eùdÔ &çôd+{Ÿ sêkÕÔqì Á|ü>∑˝≤“\T |ü*ø±&ÉT. n+<äTπø sêJHêe÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì qeTàã*ø±s¡T. rsê, eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À |üdü˝Òì yê<äq #˚XÊ&ÉT. ø±eP]˝≤π> H√s¡T eT÷düT≈£îì ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡T#·T≈£îì dü+‘·ø£+ #˚ùdXÊs¡T. Ä ‘·sê«‘·, ndü˝…’q Á&Üe÷≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕ&ÉT. sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢.. <ëìì H˚s¡T>± Á|ü<Ûëìπø Ç∫Ãq≥T¢.. sêJHêe÷ e<ä›ì Á|ü<Ûëì yê]+∫q≥Tº ©≈£î\T Ç#êÃs¡T. Çø£, Ä ‘·sê«‘· k˛ìj·÷qT ≈£L&Ü ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì |ü]dæú‘·T\qT $e]+#ês¡T. nsTT‘˚, ªsêp.. H˚qT ìs¡íj·T+ rùddüT≈£îHêïqT. Çø£ yÓqø£&ÉT>∑T y˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä≈£î @+ ø±yê˝À #Ó|üŒ+&ç #˚kÕÔμ nì ÄyÓT nqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ä ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î e∫Ã.. k˛ìj·÷ sêJHêe÷ e<ä›Hêïs¡T. eT+Á‘·T\ ø£$T{°˝ÀH˚ ñ+&ç, d”e÷+Á<Ûä≈£î #˚j·÷*‡q y˚Tfi¯ó¢ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·<ë«sê, sêJHêe÷qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïqì #Ó|üŒø£H˚ #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü⁄Œ&És¡úyÓTÆ+~>±.. |üfi¯¢+sêE ≈£L&Ü Ä ‘êqT˝Àì eTTπøÿ! ø±eP], sêj·TbÕ{Ï\≈£î nsTT‘˚ yê´bÕsê\T ñHêïsTT. ø±\¬s>∑πsùdÔ @ ◊{° <ë&ÉT˝À

#˚sTT+∫ n~ÛcÕ˜q+ ‘·eT ‘√ø£ ø£{Ÿ#˚düTÔ+<äì uÛÑj·T+. ø±ã{Ϻ yêfi¯ó¢ J VüQpsY nqø£ ‘·|üŒ<äqT≈£î+<ë. eT].. |üfi¯¢+sêE≈£î @yÓTT∫Ã+~? ô|’>± Ç+{ÏÁ–{° ñqï Hêj·T≈£î&Éì ù|s¡T. ne÷à! eTq ìs¡íj·T+ ø£+fÒ Á|ü»˝Ò eTTK´eTì #Ó|æŒ.. sêJHêe÷ Ç#˚Ãdæ.. ãj·T≥≈£î e∫à n<˚ $wüj·T+ #Ó|æŒ ñ+fÒ Äj·Tq Ç+{ÏÁ–{° ì*#˚~. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT‘·Ô+ |üs¡Te⁄ >√$+<ë!! ‘·*¢ #·ìb˛e&É+‘√ ‘êqT ã‹øÏb˛sTT+~ ns¡≈£î m+|” øÏXÀsY #·+Á<ä<˚yé! dü]>±Z, πø_HÓ{Ÿ uÛÒ{° s√CÒ øÏXÀsY #·+Á<ä<˚yé ‘·*¢ #·ìb˛j·÷s¡T. ˝Òø£b˛‘˚, Äj·Tq ≈£L&Ü eT+Á‹es¡Z düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j˚T´yêπs. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ m+|”>± @Hê&É÷ e´eVü≤]+#·ì <˚yé.. á $wüj·T+˝À y˚T\T #˚kÕÔs¡ì }Væ≤+#·˝Ò+. Ç|üŒ{Ïø° áj·Tq.. ‘·q sêJHêe÷‘√ Á|üÁøÏj·T Ä>∑T‘·T+<ä+fÒ Ç|ü⁄Œ&˚ sêJHêe÷ #˚ùdkÕÔq+≥÷ |üdü˝Òì |üìøÏe÷*q ‘·s¡ÿ+‘√ yÓ÷dü+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ ñHêïs¡T. m˙ºÄsY $X¯«$U≤´‘· q≥ kÕs¡«uÛÖeT. ø±˙, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ |ü⁄s¡+<˚X¯«] e÷Á‘·+ q≥q˝À Äj·Tq ø£+fÒ ¬s+&Ü≈£î\T m≈£îÿy˚ #·~yês¡T. sêJHêe÷qT Á|ü<ÛëìøÏ bòÕ´ø˘‡ #˚XÊqì $˝Òø£s¡T\≈£î #ÓbÕŒs¡T. ø±˙, ˝…’qT¢ u≤>√ ˝Ò<√yÓ÷.. n~ Ç|üŒ{Ïø° &Ûç©¢øÏ #˚s¡˝Ò<äT. m|üŒ{Ïø° #˚s¡<äT ≈£L&Ü. nsTTHê |òüTq‘· eVæ≤+∫q |ü⁄s¡+<˚X¯«s¡eTà≈£î.. bòÕø˘‡ sêJHêe÷\T #Ó\¢eì ‘Ó*j·T<ë? Ä$&É≈£î ‘Ó*j·Tø£

ø±<äT. |æ∫ûHêìøÏ ‘Ó*j·T<äqï~ Ä$&É Á|ü>±&ÛÉ qeTàø£+. bòÕø˘‡ sêJHêe÷ Hê≥ø£y˚T ø±<ä+&√jYT.. ‘·sê«‘· ‘·q ø±s¡TqT, dæã“+~ì |ü+|æ+#˚dæq≥T¢ Vü≤&Üe⁄&ç #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· eT∞¢ e÷eT÷˝Ò. |ü⁄s¡+<˚X¯«] ≈£L&Ü sêh $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+˝À ‘·q |üs¡Te⁄qT |üP]Ô>± b˛>=≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTTHê.. J$‘ê+‘·+ ‘·q ‘·+Á&ç eTqkÕyê#ê ø£s¡àD≤ <˚«wæ+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ |ü+#·q #˚]q ∫qïeTà qT+∫ Ç+‘·ø£Hêï $X¯«dü˙j·T‘· @+ Ä•+#·>∑\+! Çø£, øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, CÒ&û o\+ >∑T]+∫ m+‘· ‘·≈£îÿe #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ n+‘· eT+∫~. yêfi¯¢≈£î πø+Á<ä+˝À eT+Á‹ |ü<ä$ nH˚~ ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·ì |ü]D≤eT+. n~ ø±kÕÔ #˚‹øÏ n+<˚ dü]øÏ yêfi¯¢≈£î mø£ÿ&Ü Á|ü»\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+∫q Á|ü»\ ø£+fÒ {Ϭø≥T¢ Ç∫Ãq n~ÛcÕ˜qy˚T >=|üŒì nqT≈£î+≥THêïs¡T. πs|ü⁄ ‘·eT≈£î {Ϭø≥T¢ Ç#˚à n~ÛcÕ˜HêH˚ï Á|ü»\T ¬>*|æ+#·ø£b˛‘˚ m+#·ø±ÿ ◊<˚fi¯S¢ uÛÑ»q #˚düTø√e#·TÃ. πø+Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåàì n+<äs¡÷ ‹&ÉT‘·THêïs¡T. ø±˙, ndü\T yÓT#·TÃø√yê*‡+~ ÄyÓTH˚. m+<äTø£+fÒ, ªH˚qT düyÓTÆø£´ yê~H˚. ø±˙, Hê≈£î Á|ü»\ ø£+fÒ n~ÛcÕ˜qy˚T eTTK´+. MTs¡T qqTï #·÷dæ @yÓTÆHê qqTï ¬>*|æ+#êsê? bÕغì #·÷dæ ¬>*|æ+#ês¡T. n+<äTe\¢, Hê≈£î Á|ü»\ ø£+fÒ bÕغj˚T eTTK´eTμì ÄyÓT ≈£î+&Éã<ä›\T ø={Ϻq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. $T–*q H˚‘·˝≤¢ Á&Üe÷\T Ä&É&É+ ˝Ò<äT. @d” >∑<äT˝À¢ n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\≈£î ˇø£ e÷≥ #Ó|æŒ.. ãj·T≥≈£î e∫à yÓTÆ≈£î\ eTT+<äT eTs√ e÷≥ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. ÄyÓT n+‘· <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|üŒ&ÜìøÏ ø±s¡DeT÷ ñ+~. Ç|üŒ{À¢ Á|ü‘·´ø£å mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·Tø£b˛e&Éy˚T Ä ø±s¡D+. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T HÓ\\ eTT+<˚ |üqu≤ø£ \øÏåàøÏ n~ÛcÕ˜q+ $uÛÑ»q $wüj·T+ #Ó|æŒ+~. $uÛÑõùdÔ, Ä+Á<Ûë˝À ¬>\e&É+ ø£wüºeTì ÄyÓT #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, sê»´düuÛÑ d”≥T ÇkÕÔeTì n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\T ÄyÓT≈£î uÛÑs√kÕ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. n+<äTπø, ÄyÓT Á|ü»\qT |üP∫ø£ |ü⁄\¢\qT rùddæq≥T¢ rùddæ n~ÛcÕ˜Hêìø° C…’ nì n+{À+~. ø±ã{Ϻ á$&Édü\T Á|ü»\ <äèwæº˝À »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ˝À¢ ˝ÒqfÒº. Çø£ÿ&É ø±ø£b˛‘˚ @ nkÕ‡+ qT+#√.. Hê>±˝≤+&é qT+#√.. mø£ÿDTï+#·sTTHê düπs n~ÛcÕ˜q+ ‘·qÉ≈£î sê»´düuÛÑ d”≥T Ç|æŒ+#·>∑\<äqï uÛÑs√kÕ ñ+~ ø±ã{Ϻ Ç˝≤ e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘√+B$&É. Çø£ sêJHêe÷\T Ç#˚Ãdæq≥Tº Hê≥ø£e÷&ÉT‘·÷, yê{Ïì |ü≥Tº|ü{Ϻ ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ m+‘·e÷Á‘·+ #˚j·T≈£î+&Ü.. dæ>∑÷Z m>∑÷Z ˝Òì Ø‹˝À n~ÛcÕ˜q+ m+‘· #Óù|Ô n+‘· nqï≥Tº>± e´eVü≤]düTÔqï ∫s¡+J$, ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±X¯¬s&ç¶ ˝≤+{Ï yê] >∑T]+∫ ‘·\T#·Tø√e&É+ ≈£L&Ü nqedüs¡+. u§‘·‡ s¡a≤˙‡ ndü\T Ç~ ‘·q≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´ ø±<äqï≥T¢ e´eVü≤]k˛Ô+~. e÷>∑T+≥ lìyêdüT\T ¬s&ç¶, ∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé\T ndü\T e÷{≤¢&É&Éy˚T ˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘√+<ë e÷≈£î ‘Ó*j·T<˚!! nqï+‘· ne÷j·Tø£+>± yêfi¯ó¢ eTÚq+ <ë\TdüTÔHêïs¡T. ñ+&Ée*¢, \>∑&ÉbÕ{Ï, düã“+ Vü≤], nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, kÕsTTÁ|ü‘ê|t sêJHêe÷\T #˚dæ, yê{Ïì ÄyÓ÷~+#·Tø√e&ÜìøÏ |ü≥Tºã{≤ºs¡T. ø±˙, n|üŒ{Ïπø düeTj·T+ $T+∫b˛sTT+~. #˚‘·T\T ø±˝≤ø£ Ä≈£î\T |ü≥Tº≈£îì e÷Á‘·+ @+ Á|üjÓ÷»q+!! Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ+&ç.. Mfi≤¢ eTq H˚‘·\T! Ç˝≤+{Ï yêfi¯¢ø± eTq+ #˚‘·T˝≤sê zfÒ¢dæ ¬>*|æ+∫+~. Ç+ø√kÕ] Mfi¯¢≈£î zfÒj·÷\ì me]¬ø’Hê nì|ædüTÔ+<ë? u…sTT\T ø√dü+ Ç˝≤+{Ï bÕغ‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nsTTq »>∑Hé bÕغ¬ø’Hê z≥T y˚j·÷\ì|ædüTÔ+<ë?


22

&Ó]+≈£îj·TT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔ ‘·q Ç+{Ïì ØyÓ÷&É˝Ÿ #˚j·÷\ì nqT≈£îHêï&ÉT. Ä Áø£eT+˝À n‘·&çøÏ ‘·q Ç+{Ï øÏ+<ä @<√ >∑TVü≤˝≤ ñqï≥Tº>± nì|æ+∫+~. n<˚$T{Àqì yÓT\¢>± n+<äT˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT. n<˚<√ >∑~˝≤ nì|æ+∫+~. <ëìï |ü]o*dü÷Ô n&ÉT>∑T\T y˚XÊ&ÉT. n˝≤ ‹s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. n‘·&ÉT cÕ¬ø’b˛j·÷&ÉT. ˇø£ >∑~qT+∫ eTs√ >∑~øÏ <ë] ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. n˝≤ ˇø£<ë+{À¢øÏ eTs√<ë+{À¢øÏ yÓfi¯SÔH˚ ñHêï&ÉT. m+‘·ùd|ü⁄ ‹]–Hê yÓTT<ä\÷ eTT–+|üP ‘Ó*j·T˝Ò<äT. <ë+‘√ ø£+>±s¡T|ü&ç ãj·T≥≈£î e#˚ÃXÊ&ÉT. ‘êqT #·÷dæq $wüj·÷ìï n+<ä]ø° #ÓbÕŒ&ÉT dü<äs¡T e´øÏÔ. #·T≥Tº|üø£ÿ\ yêfi¯¢+‘ê e∫à #·÷XÊs¡T. #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. $wüj·T+ Ä]ÿj·÷\J &çbÕsYºyÓT+{Ÿ es¡≈£L yÓ[¢+~. n~Ûø±s¡T\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. Ä >∑<äT\ n+‘˚<√ #·÷&Ü\qT≈£îHêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥|ü&çq $wüj·÷\T yê]ì $düàj·T |ü]#êsTT. yê] ø£fi¯ó¢ ¬s|üŒ\T y˚j·T&É+ eT]∫b˛j·÷sTT. m+<äTø£+fÒ, n~ e÷eT÷\T >∑TVü≤ ø±<äT. z ô|<ä› q>∑s¡+. n&ÉT>∑&ÉT>∑THêï nãT“s¡y˚T! q>∑sê\T Hê>∑]ø£‘·≈£î ∫Vü‰ï\T. n_Ûeè~ΔøÏ Á|ürø£\T. ø±˙ Áø°düTÔ|üPs¡«+ 1400 dü+e‘·‡s¡+˝À Ç+‘· n_Ûeè~Δ ñ+<ë nì ÄX¯Ãs¡´+ y˚düTÔ+~ &Ó]+≈£îj·TT Á>±eT+˝À ãj·T≥|ü&çq n+&ÉsYÁ>ö+&é dæ{°ì #·÷ùdÔ. ˇø£ e´øÏÔ Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î, n‘·&ç Ç+{ÏøÏ+<ä @eTT+<√ #·÷<ë›eTì yÓ[¢q Ä]ÿj·÷\J n~Ûø±s¡T\≈£î nø£ÿ&É z ô|<ä› q>∑s¡y˚T Á|ü‘·´ø£åeTsTT´+~. n~ ≈£L&Ü yês¡T ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·q+‘· $∫Á‘·yÓTÆq, n_Ûeè~Δ #Ó+~q dü>∑s¡+. <ë<ë|ü⁄ Çs¡yÓ’ y˚\ eT+~ ìedæ+∫ ñ+{≤s¡T nø£ÿ&É. n+‘·eT+~øÏ dü]|ü&˚ ìsêàD øöX¯\+ ø£ì|æ+∫+~ nø£ÿ&É. H˚\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ ns¡yÓ’ MT≥s¡¢ n&ÉT>∑T≈£î, |ü~, |üHÓï+&ÉT n+‘·düTÔ\T>± ì]à+∫ ñqï q>∑s¡+, ì»+>± n+<ä]˙ cÕø˘øÏ >∑T] #˚dæ+~. H˚\ n&ÉT>∑Tq Ç˝≤+{Ï ìsêàD+ m˝≤ kÕ<Ûä´eTsTT´+<√ me]ø° ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. ø=ìï e+<ä\ >∑<äT\T ñHêïsTT. Á|ü‹ >∑B m+‘√ $XÊ\+>± ñ+~. nìï >∑<äT\≈£L sêfi¯¢‘√ #˚dæq ‘·\T|ü⁄\T ñHêïsTT. @ n+‘·düTÔ≈£î Ä n+‘·düTÔ $&ç$&ç>± ñ+~. Á|ü‹ n+‘·düTÔ≈£L ô|<ä› ô|<ä› sê‹ ‘·\T|ü⁄\T ñHêïsTT. y˚πsyês¡T Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü Ä ‘·\T|ü⁄\qT

www.namastheandhra.com October 2013

bÕ‘êfi¯ q>∑s¡+ eTq ø£fi¯¢≈£î ø£ì|æ+#˚<˚ Á|ü|ü+#·+ nqT≈£î+{≤+. ø±˙ n~ ì»+ ø±<äT. eTq≈£î ‘Ó*j·Tì Á|ü|ü+#·+ #ê˝≤ ñ+~. Ä $wüj·T+ #·]Á‘· #·÷ùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. eTq≈£î Hê>∑]ø£‘· nqï |ü<ä+ ‘Ó*ø£j·TeTT+<˚ #·]Á‘·˝À ø=+<äs¡T n<äT“¤‘ê\T düèwæº+#ês¡T. yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó*dæq|ü⁄Œ&ÉT nyêø£ÿe⁄‘·THêï&ÉT Ä<ÛäTìø£ e÷qe⁄&ÉT. 1963e dü+e‘·‡s¡+˝À ≥Øÿ yê]øÏ n˝≤+{Ï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ ˇø£{Ï ‘Ó*dæ+~. nø£ÿ&É z n<äT“¤‘·+ ãj·T≥|ü&ç+~. n<˚... &Ó]+≈£îj·TT n+&ÉsYÁ>ö+&é dæ{°.

eT÷ùddüTø√e#·TÃ. Á|ü‹ n+‘·düTÔ≈£L Á|ü‘˚´ø£+>± dü<äTbÕj·÷\T ñHêïsTT. ôd˝≤¢s¡T¢, yÓ+{Ï˝ÒwüHé @sêŒ≥T¢, k˛ºπsõ s¡÷eTT\T ñHêïsTT. ˙{Ï dü<äTbÕj·÷\T ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± ñHêïsTT. ˇø£ bò˛¢sY qT+∫ eTs√ bò˛¢sYøÏ ~>∑&ÜìøÏ ¬ssTT*+>¥ neT]Ãq sê‹ yÓT≥T¢ ñHêïsTT. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü Ä\j·÷\T, <äTø±D≤\T, bÕsƒ¡XÊ\\T ñHêïsTT. Á&Ó’H˚J e´edüú ≈£L&Ü |ü{Ïwüº+>± ñ+~. eTq+ e÷´HéôVA˝Ÿ‡ MT<ä, Á&Ó’H˚J\ MT<ä y˚dæq≥Tº>± yêfi¯ó¢ ÇqTeTT‘√ #˚dæq eT÷‘·\T y˚düT≈£îHêïs¡T. Çe˙ï #·÷düTÔ+fÒ, n|üŒ{Ï yêfi¯¢≈£î m+‘· C≤„q+ ñ+&Ü*, ìsêàD≤+XÊ\ô|’ m+‘·{Ï ne>±Vü≤q ñ+&ç ñ+&Ü* nì ÄX¯Ãs¡´b˛ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. 1969 qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\qT nqTeT‹+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ïø° uÛÖ>√[ø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T, #·]Á‘·ø±s¡T\T á q>∑s¡+ >∑T]+∫ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. yê] n+#·Hê Á|üø±s¡+ á uÛÑ÷>∑s¡“¤ q>∑s¡+ u…’C≤+{ÏHé e+X¯düTú\T ì]à+∫q~. j·TT<äΔ düeTj·T+˝À X¯Á‘·Te⁄\ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ Bìï s¡Vü≤dü´+>± ì]à+#ês¡ì n+≥THêïs¡T. |ü]¸j·THésêE sêE Çe÷ sêdæq z |ü⁄düÔø£+˝À Bì >∑T]+∫ sêXÊ&Éì #ÓãT‘·THêïs¡T ø±˙, |üP]Ô $esê˝…’‘˚ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ n+<äs¡÷ eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ˇø£ $wüj·T+ e÷Á‘·+ #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚+≥+fÒ... n+‘· |ü⁄sê‘·q ø±\+˝À Ç˝≤+{Ï ìsêàD≤ìï ø±$+#·&ÉeT+fÒ n~ ø£∫Ñ·+>± ˇø£ n<äT“¤‘·+ nì. ˇø£ÿkÕ] ˝À|ü\≈£î yÓfi‚Ô, eT] <˚ì ø√düeT÷ ãj·T≥≈£î sêyê*‡q nedüs¡+ ˝Òq+‘· >=|üŒ>± q>∑sêìï ì]à+#·&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äT. ô|’>± Çìï n+‘·düTÔ\T>± q>∑sêìï ì]à+#ê\+fÒ mH˚ïfi¯ó¢ |ü{Ϻ ñ+&Ü*, m+‘·eT+~ ø£wüº|ü&ç ñ+&Ü* nH˚~ }Vü≤≈£î ≈£L&Ü n+<äì $wüj·T+. n+<äTπø, Ç|üŒ{Ïø° y˚˝≤~eT+~ dü+<äs¡Ù≈£î\T mø£ÿ&Óø£ÿ&ç qT+#√ e∫à á q>∑s¡+˝À wæø±s¡T¢ #˚düTÔ+{≤s¡T. yêfi¯¢ Jeq+ m˝≤ ñ+&ç ñ+≥T+~, Ç|üŒ{Ïø° Ç+‘· |ü{Ïwüº+>± ñ+~ n+fÒ n|üŒ{À¢ m+‘· yÓ’uÛÑe+>± ñ+&ç ñ+≥T+~ nì }Væ≤+#·T≈£îì dü+ãs¡|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. n+<äTπø á n+&ÉsYÁ>ö+&é dæ{° ≥Øÿ˝Àì Á|üeTTK dü+<äs¡Ù˙j·T düú˝≤˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫b˛sTT+~!


23

www.namastheandhra.com October 2013

ø£¬s˙‡ ø£ãTs¡T¢! 1 2

j·TTmdt &Ü\sY.. ø£¬s˙‡˝À¢ Ç<˚ sêsêE. Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£+>± #Ó˝≤eTD° nj˚T´ ø£¬s˙‡ Ç<˚. j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡˝À 1792˝À ‘=*kÕ] &Ü\sY yê&Éø£+˝ÀøÏ e∫Ã+~. nyÓT]ø±‘√ bÕ≥T eTs√ Hê\T>∑T <˚XÊ˝À¢ &Ü\sYqT n~Ûø±]ø£ ø£¬s˙‡>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. nq~Ûø±]ø£+>± eTs√ 17 <˚XÊ˝À¢.. es¡TÃe˝Ÿ>± #ÓbÕŒ\+fÒ Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ &Ü\πs dü÷|üsYkÕºsY, yÓT>±kÕºsY, |üesYkÕºsY!!

¬øq&Ü ø£¬s˙‡ ù|s¡T ¬øq&çj·THé &Ü\sY.

ø£¬s˙‡ j·T÷s√. ◊s√bÕ˝Àì 17 <˚XÊ˝À¢ (j·T÷s√ CÀHé) Ç~ $ìjÓ÷>∑+˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘·eTTqï j·T÷s√ ø£¬s˙‡ì 1999˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘Ó#êÃs¡T. Bìï dü÷∫+#·&ÜìøÏ yê&ÉT‘·Tqï >∑Ts¡TÔ Á^≈£î nø£ås¡+ m|æ‡˝≤Hé qT+∫ e∫Ã+~. j·T÷s√|t Ä+>∑¢ |ü<ä+˝Àì ‘=* nø£ås¡+ ªÇμô|’ ñ+&˚ ¬s+&ÉT n&ÉT¶ ^‘·\T j·T÷s√ dæús¡‘ê«ìøÏ dü÷∫ø£.

nyÓT]ø£qT¢ &Ü\sY >∑Ts¡TÔ eTT+<äT j·TTmdt nì ô|≥Tº≈£î+fÒ.. ¬øq&çj·TqT¢ ªdæμ ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. Á|ü|ü+#· ø£¬s˙‡˝À¢ ¬øq&çj·THé &Ü\sY≈£î eT+∫ ù|s¡T, $\Te ñHêïsTT. #ê˝≤ <˚XÊ\T Bìï z u…+#Y e÷sYÿ>± |ü]>∑DÏkÕÔsTT.

Á|ü|ü+#·+˝À u≤>±H˚ #Ó˝≤eTD° #˚k˛Ô+~. Ä <˚X¯ ø£¬s˙‡ ªjÓTHéμ Á|ü|ü+#·+˝À eT÷&√ kÕúq+˝À kÕúq+˝À ñ+&É≥+ $X‚wü+. 1870 qT+∫ »bÕHé Á|üuÛÑT‘·«+ ªjÓTHéμ u≤´+≈£î H√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ.. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~. Hê{Ï qT+∫ M{Ï <ë«sêH˚ ˝≤yê<˚M\T kÕ–k˛Ô+~.

ªbÂ+&éμ.. Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£+>±

4

$ìjÓ÷>∑+˝À ñqï Hê\T>√ ø£¬s˙‡. Á_≥Hé˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ bÂ+&éqT J;|” (Áπ>{Ÿ Á_≥Hé bÂ+&é) n+{≤s¡T. eTs√ @&Óì$T~ <˚XÊ˝À¢ bÂ+&éqT b˛*q ø£¬s˙‡H˚ yê&É‘ês¡T. Ä <˚XÊ\T bÂ+&é≈£î eTT+<äT ‘·eT ù|s¡T ‘·–*+#·T≈£î+{≤sTT. 1694˝ÀH˚ Ç+>±¢+&é Á|üuÛÑT‘·«+ bÂ+&éqT $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+~.

&Ü\sY ù|s¡T‘√ ø£¬s˙‡ yê&˚ eTs√ <˚X¯+

5

Äs√ kÕúq+˝À ñqï ªÁbòÕ+ø˘μ... dæ«≥®sê¢+&é n~Ûø±]ø£ ø£¬s˙‡. >∑∑‘·+˝À dæ«≥®sê¢+&é‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ◊s√bÕ <˚XÊ˝À¢ ÁbòÕ+ø˘\T $ìjÓ÷>∑+˝À ñ+&˚$. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ dæ«dt˝À e÷Á‘·y˚T á ø£¬s˙‡ì $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ªm|òtÄsYμ nH˚ ¬s+&Éø£åsê\‘√ Bìï dü÷∫kÕÔs¡T.

&Ü\sY ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£+>± #Ó˝≤eTD°˝À ñqï

<˚X¯+ ∫qï<˚ nsTTHê.. »bÕHé ‘·q ø£¬s˙‡ì

3

s¡÷bÕsTT m+‘· |ü&çb˛sTT+~.. &Ü\sY≈£î mìï s¡÷bÕsTT˝§kÕÔsTT.. bÂ+&é $\Te m+‘· ô|]–+~.. j·T÷s√ eTq s¡÷bÕsTT ø£+fÒ mìï ¬s≥T¢ m≈£îÿe.. á eT<Ûä´ mø£ÿ&É #·÷dæHê Ç˝≤+{Ï #·s¡Ã˝Ò! á H˚|ü<∏ä´+˝À {≤|tf…Hé˝À ì*#˚ ø£¬s˙‡\ >∑T]+∫ ø=ìï eTT#·Ã≥T¢ MTø√dü+...

ÄÁùdº*j·÷. á <˚X¯ &Ü\sY Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£+>± $ìjÓ÷+˝À ñqï ◊<√ ø£¬s˙‡. Bìï @j·T÷&û (ÄÁùdº*j·THé &Ü\sY) nì, Äd” nì e´eVü≤]kÕÔs¡T. 1966˝À ÄÁùdº*j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=*kÕ] ù||üsY &Ü\s¡¢qT e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~.

eTq s¡÷bÕsTT~ 15e kÕúq+

Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£+>± #Ó˝≤eTD° nj˚T´ ø£¬s˙‡˝À¢ eTq s¡÷bÕsTT~ 15e kÕúq+. dü+düÿè‘· |ü<ä+ ªs¡÷|ü´+μ qT+∫ Bìø° ù|s¡T e∫Ã+~. n+fÒ ªyÓ+&ç HêD…+μ nì ns¡ú+. Áø°düTÔ |üPs¡«+ 6e X¯‘êã›+ qT+#˚ s¡÷bÕsTT yê&Éø£eTT+~. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·qyÓTÆq ø£¬s˙‡˝À¢ eTq~ ˇø£{Ï. 1957 qT+∫ <˚X¯yê´|üÔ+>± nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇπø $\Te‘√ s¡÷bÕsTTì $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ª◊mHéÄsYμ nø£åsê\‘√ Bìï dü÷∫+#˚yês¡T. 2010 qT+∫ Bìï s¡÷|” dæ+ã˝Ÿ‘√ dü÷∫düTÔHêïs¡T.

6 7

n‘·´~Ûø£+>± $ìjÓ÷>∑+˝À ñqï ø£¬s˙‡˝À¢ Vü‰+ø±+>¥ &Ü\sY~ 8e kÕúq+. Bìï ªôV≤#Yπø&ûμ nø£åsê\‘√ dü÷∫kÕÔs¡T.

8 d”«&ÉHé ø£¬s˙‡ ªÁø√Hêμ ‘=$Tà<√ kÕúq+˝À ñ+~. Ç~ 1873 qT+∫ $ìjÓ÷>∑+˝À ñ+~. ªÁø√Hêμ n+fÒ d”«&çwt˝À øÏØ≥+ nì ns¡ú+. n+‘·sê®rj·T+>± Bìï ªπøÄsYμ nø£åsê\‘√ dü÷∫kÕÔs¡T.

9

|ü<√ kÕúq+˝À

q÷´õ˝≤+&é &Ü\sY ñ+~. &Ü\sY dü÷∫ø£ eTT+<äT mHéC…&é nì #˚s¡TkÕÔs¡T. 1967 qT+∫ Ç~ #Ó˝≤eTD°˝À ñ+~. q÷´õ˝≤+&é C≤rj·T |üøÏå ªøÏ$μ ù|s¡T‘√ ≈£L&Ü á &Ü\sYqT dü+uÀ~ÛkÕÔs¡T.

10


24

www.namastheandhra.com October 2013

Á|ü|ü+#·+ ªãTø˘μ nsTT+~! Ç$ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ªù|òdtãTø˘μ Á|üuÛÑ+»Hêìï #·÷ù| e÷´|t\T. ù|òdt ãTø˘ n~Û|ü‹ e÷sYÿ E¬øsYãsYZ á eT<Û˚´ á e÷´|t\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT. yÓTT<ä{Ï~ Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~ ø±>±.. ¬s+&√~ 2010 Hê{Ï~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ù|òdtãTø˘ m˝≤ $düÔ]+∫+<√ á e÷´|t\qT ã{Ϻ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ˙* s¡+>∑Tô|’ ‘Ó\¢ s¡+>∑T˝À yÓ*–b˛‘·Tqï<ä+‘ê ù|òdt ãTø˘ $ìjÓ÷–düTÔqï ÁbÕ+‘·eTqïe÷≥. 2010‘√ b˛*ùdÔ uÛ≤s¡‘Y, ÄÁ|òæø±, <äøÏåD nyÓT]ø±˝À¢ ù|òdt ãTø˘ Á|üuÛ≤e+ m+‘·>± ô|]–+<√ e÷´|t\qT #·÷dæ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ÄÁ|òæø±˝À eT÷&˚fi¯¢ eTT+<äT ù|òdtãTø˘ Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. á eT÷&˚fi¯¢˝À m+‘·>±H√ ô|]–+~. Ä ≥yÓ÷{≤ yÓTTø£ÿ≈£î ≥yÓ÷{≤\T ø±kÕÔsTT.. ã+>±fi≤ <äT+|ü yÓTTø£ÿ\≈£î ã+>±fi≤ <äT+|ü\T K+&É+˝Àì #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+≥¬sï{Ÿ $ìjÓ÷>∑+ ô|]–‘˚ eT]+‘·>± ù|òdt ãTø˘ $düÔ]+#˚ neø±X¯eTT+~. Çø£ ø±kÕÔsTT.. ø±˙ ˇπø #Ó≥Tº≈£î ≥yÓ÷{≤\T, ã+>±fi≤ <äT+|ü\T ø£*dæ ø±ùdÔ.. n<˚ {yéT{≤{À! Ç+&çj·÷˝À ù|òdt ãTø˘ $ìjÓ÷–+#·ì ÁbÕ+‘·eT+≥÷ ˝Òq+‘·>± $düÔ]+∫+~. ◊‘˚ e÷´|t˝À #Ó’Hê <˚X¯eTTqï Á_≥Hé≈£î #Ó+~q <∏ë+|ü‡Hé n+&é yÓ÷sêZHé dü+düú á n<äT“¤‘êìï kÕ~Û+∫+~. yÓTTø£ÿ y˚s¡¢ e<ä› Á|ü<˚X¯+ #·÷&É+&ç. nø£ÿ&É+‘ê U≤∞>± ø£ì|ædüTÔ+~. Bìø±ÿs¡D+ nø£ÿ&É ù|òdt ãTø˘ô|’ ìùw<Ûä+ ñ+&É≥y˚T. ã+>±fi≤ <äT+|ü*ï, ø=eTà\ e<ä› ≥yÓ÷{≤*ï ø±ùd˝≤ #˚dæ Á|ü|ü+#êìï nãT“s¡|ü]∫+~. {yÓ÷{≤, ã+>±fi≤ <äT+|ü*ï z Á|ü‘˚´ø£ |ü<äΔ‹˝À n+≥Tø£≥º&É+ <ë«sê n_Ûeè~Δ #˚dæq yÓTTø£ÿ 2009˝À ñs¡T+œ nH˚ ÁbÕ+‘·+˝À #Ó\πs–q n\¢s¡T¢ ô|#·TÃMT].. 140 eT+~ <ëø± ÁbÕD≤\T qT+∫ 500≈£î ô|’>± #ÓÁØ ≥yÓ÷{≤\T, |ü~øÏ ô|’>± ã+>±fi≤<äT+|ü*ï ˇπøkÕ] |ü+&ç+∫+~. ‘·eT ø√˝ÀŒe&ÜìøÏ k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’fÒ¢ ø±s¡DeTì uÛ≤$+∫q nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ù|òdt ãTø˘‘√ Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ Bìô|’ ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\T dü+bÕ~+∫.. á yÓTTø£ÿ*ï e÷¬sÿ{À¢ bÕ≥T {Ï«≥sY, j·T÷≥÷´uŸ düVü‰ ø=ìï yÓuŸôd’≥¢ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. ñ‘·Ôs¡ neTàø±ìøÏ ≈£L&Ü ô|{Ϻ+~ <∏ë+|ü‡Hé n+&é yÓ÷sêZHé dü+düú. á dü+düú≈£î Ç˝≤ Á|üjÓ÷>±‘·àø£ yÓTTø£ÿ*ï nyÓT]ø±, ◊s√bÕ K+&Ü˝À¢ e÷Á‘·+ m|üŒ{≤¢π> ù|òdt ãTø˘ $ìjÓ÷>∑+ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ eTT+<äTqT+∫ n\yêfÒ. eTT+<äT>± j·T÷πø˝À yÓTTø£ÿ*ï neTàø±ìøÏ ô|{Ϻ.. ‘·sê«‘· $düèÔ‘·+>± ñ+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $düÔ]+#ê\ì Ä dü+düú uÛ≤$k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ 3.5 n+>∑Tfi≤\ ≥yéT{≤{À yÓTTø£ÿqT 15 j·T÷s√\

{yéT{≤{À.. uÛÑ˝Ò ôdŒwü˝Ÿ!

#=|ü⁄Œq neTàø±ìøÏ ô|{º>±.. Á_≥Hé yêdüT\T m>∑ã&ç ø=+≥THêïs¡≥.

ãT&É>∑+fÒ ãT&É>± ø±<äT.. #·÷&ܶìøÏ~ z u…\÷Hé˝≤π> ø£ì|æ+#=#·TÃ. ø±˙.. Ç<√ Ä&ç{À]j·T+. ∫Hêï∫‘·ø± Ä&ç{À]j·T+ ø±<ä+&√jYT..! Ç+<äT˝À uÛ≤ØkÕúsTT˝À u≤´+&éu≤C≤‘√ ô|[¢fi¯ó¢ #˚düTø√e#·TÃ.. y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄ø√e#·TÃ.. eT÷´õø£˝Ÿ c˛\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. Á_≥Hé≈£î #Ó+~q n˙wt ø£|üPsY, »bÕHé≈£î #Ó+~q nsê{≤ Çk˛»øÏ ø£*|æ s¡÷bı+~+∫q n<äT“¤‘·$T~. ø√f…&é bÕ*düºsY˝À s¡÷bı+~+∫q á ãT&É>∑qT mø£ÿ&ç¬ø’Hê rdüT¬øfi§¢#·TÃ. U≤∞>± ñqï z Á|ü<˚X¯+ #·÷düTø√e&É+.. z j·T+Á‘·+ <ë«sê >±* ì+|ü&É+.. n+‘˚ ¬s&ûy˚T&é y˚~ø£ ¬s&û! ˝À|ü\ Çø£ Á|ü‘˚´ø£+>± Vü≤+>∑T˝ÒMT nø£ÿπs¢<äT. >∑T˝≤; s¡+>∑T˝À ˝À|ü* uÛ≤>∑eT+‘ê yÓ\T>∑T\T õeTTà‘·T+≥T+~. ˝À|ü\ ≈£îØÃ\T y˚düT≈£îì y˚~ø£qT düs¡T›≈£îì ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&Éy˚T. 18 MT≥s¡¢ m‘·TÔ, 35 MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ ø£*–q á ªu…\÷Héμ Vü‰˝Ÿ˝À 500 eT+~øÏ ô|’>± n‹<∏äT\T ≈£Ls¡TÃH˚ kÂ\uÛÑ´eTT+~. Ç{°e˝Ò Bìï Ä$wüÿ]+∫.. düTHêMT ‘êøÏ&çøÏ >∑T¬s’q ÁbÕ+‘·+˝À z ø±s¡´Áø£eT+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á u…\÷Hé Vü‰˝Ÿ˝À y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #ê˝≤ eT+~ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·T+&É+‘√ Ç~ eT]ìï ÁbÕ+‘ê\T, <˚XÊ\T ‹s¡>∑uÀ‘√+~!

á ÁøÏdüàdt Á{° s¡÷.60 ø√fÒ¢! ÁøÏdüàdt≈£î Ç+ø± eT÷&ÉT HÓ\\T+&É>± n|ü⁄Œ&˚ ÁøÏdüàdt Á{° eTT#·ÃfÒ¢+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê? Ä˝À|ü⁄ mes√ ˇø£s¡T ø=qø£b˛‘êsê nì »bÕHé sê»<Ûëì {Àø√´˝Àì ‘·ø£wæeTj·T &çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ k˛ºsY á ÁøÏdüàdt Á{°ì ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. ì\TyÓ˝≤¢ ã+>±s¡+‘√ s¡÷bı+~q á #Ó≥Tº KØ<äT s¡÷.60 ø√≥¢≈£î ô|’e÷fÒ. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ô|{Ϻq bÕ¢dæºø˘ |üP\qT $TqVü‰sTTùdÔ #Ó≥¢ Ä≈£î\T düVü‰ n\+ø£s¡D≈£î $ìjÓ÷–+∫q nìï edüTÔe⁄\÷ ã+>±s¡+‘√ #˚dæqy˚. ákÕ] ô|òdæºe˝Ÿ≈£î Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· KØ<Ó’q ÁøÏdüàdt Á{° Ç<˚ ne⁄‘·T+<äì k˛ºsY j·T»e÷qT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç{°e˝Ò @sêŒ≥T #˚dæq ã+>±s¡T edüTÔe⁄\ m–®_wüHé˝À Bìï Á|ü<äs¡Ùq≈£î ô|{≤ºs¡T j·T»e÷qT\T. Ç<˚ m–®_wüHé˝À á dü+düú 80 øÏ˝À\ ã+>±s¡+‘√ dæ+Vü≤+ u§eTà\T ¬s+&ÉT (ˇø=ÿø£ÿ{Ï 40 øÏ˝À\T), 2 øÏ˝À\ ã+>±s¡+‘√ eTs√ Á&Ü>∑Hé u§eTà ‘·j·÷s¡T #˚dæ Á|ü<äs¡Ùq≈£î ô|{≤ºs¡T. c˛˝À Ç$ ≈£L&Ü |ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#êsTT.


25

www.namastheandhra.com October 2013

|ü#·Ã+<äqy˚T... |ü#·Ã<äqy˚T...

q>∑sê\T ô|]>±ø£ eTìwæ Á|üø£è‹øÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·÷ e#êÃ&ÉT. j·T+Á‘ê\‘√ ‘·|üŒ ø=+&É\T, >∑T≥º\T, #Ó≥T¢, q<äT\‘√ #Ó*$T #˚j·T&Éy˚T eT]#ê&ÉT. <ëìe\¢ eTìwæøÏ eT+∫ »]–+<ë n+fÒ ˝Ò<äT. ÄVü‰¢<ä+ nqïe÷fÒ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. n+<äTπø n\dæb˛sTTq|ü⁄Œ&É˝≤¢ eTìwæ e÷qdæø£ ÄVü‰¢<ëìï yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ Á|üø£è‹ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢\ì ‘·|ædüTÔHêï&ÉT. ø±˙ ø±+Áø°{Ÿ

eTìwæì eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#˚~ qeTàø£+. Ä qeTàø£y˚T dü&ç*b˛‘˚ ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î |ü&É<äT. n‹ ∫qï \ø£å´yÓTÆHê n+<äq+‘· <ä÷s¡+˝À ñqï≥Tº>± ø£qã&ç uÛÑj·Tô|&ÉT‘·T+~. Ä $wüj·T+ düTºesYº >∑HéøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT. n+<äTπø n˙ï ø√˝ÀŒsTTHê qeTàø±ìï e÷Á‘·+ ø√˝ÀŒ˝Ò<ä‘·&ÉT. <ÛÓ’sê´ìï ≈£L&ÉBdüT≈£îHêï&ÉT. qeTàø£+>± n&ÉT>∑T eTT+<äTπøXÊ&ÉT. n+<äTπø n‘·&ç|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]ø° Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&Éj·÷´&ÉT. 2002... kÕÿ{≤¢+&é˝Àì m&çHéãs√ »+ø£åHé. U≤∞>± ñqï s√&ÉT¶ MT<ä z u…’ø˘ y˚>∑+>± <ä÷düTø=k˛Ô+~. m˝≤>∑÷ Á{≤|òæø˘ ˝Ò<äT ø£<ë nì u…’≈£îqT d”Œ&ÉT>± b˛ìdüTÔHêï&Ü ≈£îÁsê&ÉT. ø±˙ n+‘·˝ÀH˚ n‘·&ÉT }Væ≤+#·ì<=ø£{Ï »]–+~. z uÛ≤Ø Á≥ø˘ dü&ÓHé>± n‘·ìøÏ n&=¶∫Ã+~. <ëìï ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä‘·&çøÏ. Á≥≈£îÿqT >∑T<äT›≈£îHêï&ÉT. u…’≈£îMT<ä qT+∫ øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. u…’≈£î ‘·T≈£îÿ‘·Tø£ÿsTT´+~. eTs¡Tø£åD+˝À n‘·&çøÏ düŒèVü≤ ‘·|æŒ+~. ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#˚dü]øÏ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ u…&é MT<ä ñHêï&ÉT düTºesYº. @+ »]–+<√ >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿkÕ]>± n‘·&ç ˇfi¯ó¢ »\<ä]+∫+~. ø±˙ Ä »\<ä]+|ü⁄ n‘·&ç q&ÉT+ es¡πø ø£*–+~. m+<äTø£+fÒ, q&ÉT+ qT+∫ bÕ<ë\ es¡≈£L ñqï uÛ≤>∑eT+‘ê n|üŒ{Ïπø #·#·TÃã&çb˛sTT+~. j·÷øχ&Ó+{À¢ yÓT&É, ‘·\, yÓHÓïeTTø£, ø±fi¯ó¢... Ç˝≤ eTTK´yÓTÆq meTTø£\˙ï <Óã“‹HêïsTT düTºesYºøÏ. $T–*qe˙ï düs¡j·÷´sTT ø±˙, yÓHÓïeTTø£≈£î ‘·–*q uÛ≤Ø >±j·T+... n‘·&ç dü>∑+ X¯Øsêìï #·#·TÃã&çb˛j˚T˝≤ #˚dæ+~. Çø£ qTe⁄« »qà˝À q&Ée˝Òeì #ÓbÕŒs¡T &Üø£ºs¡T¢. düTºesYº qyê«&ÉT. m+<äT≈£î qyê«&√ me]ø° ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. <ëìøÏ ns¡ú+ n‘·&çøÏ e÷‘·Áy˚T ‘Ó\TdüT. me¬s’Hê qT$«~ #˚j·T˝Òe⁄ n+fÒ, n~ m˝≤¬>’Hê #˚dæ rs¡&É+ n\yê≥T düTºesYºøÏ. n+<äTπø qyê«&ÉT. m˝≤ q&Ée˝ÒH√ #·÷kÕÔqT nqT≈£îHêï&ÉT. |ü≥Tº<ä\‘√ yÓ’<äT´\T #Ó|æŒq yê´j·÷e÷\T #˚XÊ&ÉT. X¯Øsêìï HêHê j·÷‘·Hê ô|{≤º&ÉT. ∫e]øÏ <ëìï ‘·q nBÛq+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ¬s+&˚fi¯¢˝À ø±fi¯¢qT ø£~bÕ&ÉT. ø£Ás¡ kÕj·T+‘√ n&ÉT>∑T\T y˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚ nø£ÿ&ç‘√ düTºesYº j·÷‘·q r]b˛˝Ò<äT. n‘·&ç‘√ $~Û eTs√kÕ] Ä&ÉTø√yê\ì #·÷dæ+~. n‘·&çì eTs√kÕ] ìdü‡Vü‰j·TTDÏï #˚j·÷\ì Á|üj·T‹ï+∫+~. düTºesYº ø£+{Ï#·÷|ü⁄ eT+<ä–+∫+~. yÓT\¢>± n+<Ûä‘·«+ n‘·DÏï ø£y˚Tàdæ+~. n‘·&ç Á|ü|ü+#·+ ˇø£ÿkÕ]>± Nø£{ÏeTj·TyÓTÆb˛sTT+~. j·÷øχ&Ó+{À¢ ‘·\˝À <Óã“‹qï qsê\T |üP]Ô>± u≤>∑e˝Ò<äqï $wüj·÷ìï &Üø£ºs¡T¢ >∑eTì+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± düTºesYº ø£+{Ï#·÷|ü⁄qT ø√˝ÀŒyê*‡ e∫Ã+~. ô|’>±

»+–˝Ÿ‡>± e÷]q q>∑sê˝À¢ mø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔ+~ #Ó≥÷º #˚e÷? mø£ÿ&É <=s¡T≈£î‘·T+~ eT\j·T |üeHê\ #·\¢<äq+? á s√E˝À¢ Ç~ ø±düÔ ø£wüºy˚T. nsTT‘˚ ∫©˝À e÷Á‘·+ ø£wüº+ ø±<äT. m+<äTø£+fÒ, nø£ÿ&É ÄVü‰¢<ëìï n+~+#·&ÜìøÏ, Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À ùd<ä Bπs neø±X¯+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ e÷´õø˘ eTÚ+f…sTTHé ˝≤&é® ñ+~.

Hê\T>∑T >∑+≥\÷ ô|’qT+&ç øÏ+~ es¡≈£L ˙fi¯ó¢ bÕs¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. <ëì ø±s¡D+>± á ìsêàD+ eT]+‘· n+<ä+>± ñ+≥T+~. á ˝≤&ç®ì ãj·T{Ï qT+&ç #·÷&É≥+ y˚s¡T, n+<äT˝À ãdü #˚j·T&É+ y˚s¡T. Ä Äq+<ä+, ÄVü‰¢<ä+ nqTuÛÑ$+∫‘˚ >±˙ ‘Ó©<äT. ø=+&ÉqT ‘=\#·&É+ e\¢ ˝À|ü\ m|ü⁄Œ&É÷ #·\¢>± ñ+≥T+~. n&É$ eT<Ûä´˝À ñ+&É≥+ e\¢ m≥TyÓ’|ü⁄ #·÷dæHê #·T≥÷º |ü#·Ãì Á|üø£è‹ k˛j·T>∑+ ø£qT\qT eTT]|ædü÷Ô ñ+≥T+~. n+<äTπø m≥T qT+∫ #·÷dæHê #·T≥÷º ñqï n+<ë\T ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>± ì]à+#ês¡T ˝≤&ç®ì. u≤\ÿ˙ qT+∫ ∫© <˚XÊìøÏ áXÊq´ ~≈£îÿq, \øå± Çs¡yÓ’ y˚\ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, @ s¡÷yéT qT+∫ #·÷dæHê ≈£L&Ü #·T≥÷º ñqï Á^qØ ø£ì|ædü÷Ô ñ+≥T+~. ôV≤ø±ºs¡¢ y˚Ts¡ $düÔ]+∫ ñ+~ VüQsTT˝À n+‘˚ø±<äT, ˝À|ü\ ≈£L&Ü nìï kÂø£sê´\÷ VüQsTT˝À ]»sY«. |ü#·Ãì Á|üø£è‹ q&ÉTeT, ñ+{≤sTT. yÓTT‘·Ô+ j·÷uÛ…’ nsTT<äT >∑<äT\T ñqï á »\»\ bÕπs ôd\j˚Tfi¯¢ dü&çì $+≥÷, #·\¢ì ˝≤&é®˝À ˇπøkÕ] ¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ $&ç~ #˚ùd #·\¢ì eT\j·T düMTsê\T ‘·qTe⁄qT ‘ê≈£î‘·÷ ñ+fÒ... dü«s¡Z+˝À ñqï≥Tº>± ñ+≥T+~ n+{≤s¡T M\T+~. ô|ò’yékÕºsY ôVA≥˝ŸøÏ @e÷Á‘·+ rdæb˛ì $<Ûä+>± #·ø£ÿì u…&ÉT¢, V”≤≥s¡T¢, Á|ü‹ >∑~˝Àq÷ {°M, nø£ÿ&É n&ÉT>∑Tô|{Ϻqyês¡T. Ä n<äT“¤‘·yÓTÆq ]Á|òæõπs≥sY, yÓ’ô|ò’ e+{Ï düø£\ dü<äTbÕj·÷\÷ Á|üø£è‹eq+˝À ñ+~... e÷´õø˘ eTÚ+f…sTTHé ˝≤&é®. á ]»sY« n+<ë\qT ÄkÕ«~+#ê\qT≈£îH˚ ñ+{≤sTT. M{Ï‘√ bÕ≥T kÕŒ, n‹ düVü≤»+>± sê‹‘√ ì]à+∫q dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ, n+<äT˝À yêfi¯¢≈£î nø£ÿ&É m≈£îÿeø±\+ ñ+&ç düeTj·T+ »˝≤X¯j·÷\ qT+∫ ‘Ó∫Ãb˛ùd dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙s¡T... >∑&çù|+<äT≈£î >±qT @sêŒ≥T #˚dæ+<˚ á ˝≤&é®. Á|ü‹B Á|ü‘˚´ø£+>± ñ+≥T+~. u≤sY, ¬skÕº¬s+{Ÿ, nsTT‘˚ Ç~ nìï ôVA≥fi¯¢˝≤+{Ï~ ø±<äT. Bì ã÷´{° bÕs¡¢sY e+{Ï$ ≈£L&Ü ñHêïsTT. |ü>∑\+‘ê rπs y˚s¡T. e÷´õø˘ eTÚ+f…sTTHé ˝≤&é®ì ãj·T{Ï qT+∫ ]»sY«˝À ñqï s¡ø£s¡ø±\ »+‘·Te⁄\qT, #·÷ùdÔ ø±düÔ $+‘·>± nì|ædüTÔ+~. ◊dtÁø°yéT ø√Hé »˝≤X¯j·÷\qT #·÷dæ Äq+~+∫, sêÁ‹ |üP≥ á e÷´õø˘ eTÚ+f…sTTHé ˝≤&é®˝À $ÁXÊ+‹ rdüTø√e&É+ ùw|t˝À ñ+&˚ á ˝≤&é® z ô|<ä› ø=+&É. <ëìï ì»+>± z >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹. n+<äTπø |ü\T ÁbÕ+‘ê\ ‘=*∫ ˝≤&é®>± #˚XÊs¡T. ø=+&É n+‘ê |ü#·Ãì qT+∫, <˚XÊ\ qT+∫ #ê˝≤eT+~ Çø£ÿ&É≈£î r>∑\qT bÕøÏ+#·&É+ e\¢, bÕ≈£î&ÉT ø£{Ϻq≥Tº>± edüTÔHêïs¡T. ñs¡T≈£î\ |üs¡T>∑T\ J$‘·+‘√ ø£*–q nì|ædüTÔ+~ <ä÷s¡+ qT+∫ #·÷ùdÔ. ø±˙ n\dü≥qT rs¡TÃ≈£îì, eT∞¢ Áô|òwt>± ‹]– yÓfi¯óÔHêïs¡T. n+<äT˝ÀH˚ z $<ÛäyÓTÆq n+<ä+ ñ+&ç Á|üø£è‹ ‘·*¢ ˇ&ç˝À ùd<ä Bπs neø±XÊìï mes¡T Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. ø=+&É ô|’ø£|ü⁄Œ MT<ä e÷Á‘·+ e<äT\T≈£î+{≤s¡T #Ó|üŒ+&ç! bòÂ+f…sTTHéqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ Çs¡yÓ’

|ü≥Tº e<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT n‘·&ç X¯Øs¡+˝Àì ≈£î&ç uÛ≤>∑+ eT∞¢ #·#·TÃã&çb˛sTT+~. nsTTHê ≈£L&Ü düTºesYº Ä˝À#·q˝À¢ ø±düÔ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. n‘·&ç˝À ìdü‡Vü‰j·T‘·«+, ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø±düÔ eT#·Tìø’Hê #˚s¡˝Ò<äT. m|üŒ{Ï˝≤H˚ qe⁄«‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. ákÕ] ≈£L&Ü ‘êqT z&çb˛qì nHêï&ÉT. z&çb˛yê*‡+~ $~Û, yÓ’ø£˝≤´\T ‘·|üŒ ‘êqT ø±<äì nHêï&ÉT. eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·T&É+ ø√dü+ eT∞¢ ø£düs¡‘·TÔ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. ákÕ] ≈£L&Ü $»j·T+ düTºesYº<˚ nsTT´+~. yÓ’ø£\´+ô|’ n‘·&ÉT #˚dæq b˛sê≥+ |üP]Ô>± |òü*‘êìï Çe«˝Ò<äT ø±˙, n‘·&ç X¯Øs¡+˝À z q\uÛ…’ XÊ‘·+ ø£<ä*ø£\T e#êÃsTT. nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ n~ #ê\qT≈£îHêï&ÉT. n‘·&çøÏ u…’ø˘ n+fÒ ÁbÕD+. m|üŒ{Ï˝≤ u…’ø˘ møÏÿ s¡jYT s¡jYT n+≥÷ ‹s¡>±\ì, u…’≈£î πsdüT˝À¢ ]ø±s¡T¶\T düèwæº+#ê\qï~ n‘·&ç \ø£å´+. Ä ~X¯>± kÕ–b˛j˚T+<äT≈£î

nqTe⁄>± ‘·q X¯Øsêìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. m≥ºπø\≈£î eT∞¢ u…’ø˘ mø±ÿ&ÉT. mø£ÿ&Éy˚T ø±<äT... >∑+≥\≈£î 167.1 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+>± ã+&ç q&ç|æ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. düTºesYº kÕVü≤dü+ #·÷dæ n+<äs¡÷ cÕ¬ø’b˛j·÷s¡T. ˇø£ n+<ÛäT&ÉT, ô|’>± dü>∑+ X¯Øs¡+ düVü≤ø£]+#·ìyê&ÉT Bìï m˝≤ kÕ~Û+#·>∑*>±&ÉT n+≥÷ nø£ÿ&ç |üÁ‹ø£\T, #êHÓfi¯¢˙ï düTºesYº >∑HéqT Äø±XÊìøÏ m‘˚ÔXÊsTT. n‘·&çì mes¡T e÷Á‘·+ Á|üX¯+dæ+#·≈£î+&Ü ñ+&É>∑\s¡T! }Væ≤+∫q $|ü‘·TÔ J$‘êìï ndüÔe´düÔ+ #˚dæHê, |ü>∑ã{Ϻq≥Tº>± $~Û n‘·&ç ø£\*ï n\¢ø£˝À¢\+ #˚dæHê u…<äs¡≈£î+&Ü, ø±düÔsTTHê ìsêX¯|ü&É≈£î+&Ü ‹]– ˝Ò∫ ì\ã&ܶ&ÉT. ‘·q \øå±´ìï n+<äT≈£îHêï&ÉT. $~ÛHÓ~]+∫q BÛs¡T&ç>± #·]Á‘·˝À ‘·q ù|Jì *œ+#·T≈£îHêï&ÉT. n‘·&çøÏ mes¡T e÷Á‘·+ Vü‰´{≤‡|òt #Ó|üŒ≈£î+&Ü ñ+&É>∑\s¡T!


26

www.namastheandhra.com October 2013

ÁãVæ≤àì ø=≥º&Éy˚T ø±yÓT&ûj·÷? Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ ø±yÓT&û øÏ¢ø˘ nyê«\+fÒ ˇø£ÿfÒ e÷s¡Z+! ÁãVü‰àq+<ëìï |ü≥Tº≈£îì ∫‘·ø£u≤<ä&É+! >∑‘· ◊<ëπsfi¯ó¢>± ÁãVæ≤à ø±yÓT&û |ü+&çq dæìe÷ @<Ó’Hê rdüTø√+&ç.. n‘·DÏï u≤<ä&Éy˚T >∑Ts=ÔdüTÔ+~. @ eTTVüAsêÔq ÁãVü‰àq+<ëìï ÁoqT yÓ’≥¢ u≤~(~Û)+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤º&√ ø±˙.. n+<äs¡÷ n<˚ e÷s¡Z+ nqTdü]düTÔHêïs¡T. <äTu≤jYT oqT, ¬s&û, øÏ+>¥, qyÓ÷ yÓ+ø£fÒX¯, <ä÷≈£î&ÉT, u≤<écÕ... Ç˝≤ dæìe÷ dæìe÷≈£L ÁãVæ≤àì u≤~+#˚ düìïy˚XÊ\ &√düT ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛j·÷&ÉT ÁoqT yÓ’≥¢. B+‘√ $T>∑‘ê <äs¡Ù≈£î\+‘ê Ç<˚ u≤≥qT nqTdü]düTÔHêïs¡T. ªøÏø˘μ dæìe÷˝À düTπs+<äsY ¬s&ç¶.. s¡$‘˚»‘√ ÁãVæ≤àì |æ#·Ãø=≥Tº&ÉT ø={Ϻ+#ê&ÉT. &ÛÉeTs¡Tø£+, $TdüºsY |ü¬sŒ¤ø˘º, s¡>∑&É, ãè+<ëeq+ e+{Ï dæìe÷˝À¢q÷

Øy˚Tø˘˝Àq÷ X‚KsY eTTÁ<ä!

#˚kÕÔqqï|ü⁄&ÉT m+‘· ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s√.. X‚KsY ªø£Vü‰˙μì ªnHê$Tø£μ>± ‘Ó\T^ø£]kÕÔqqï|ü⁄&É÷ n+‘˚ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. m|ü⁄Œ&É÷ kı+‘· ø£<∏ä\‘√ dæìe÷\T #˚dü÷Ô.. ªø£Vü‰˙μ dæìe÷ì X‚KsY ø£eTTà\ Øy˚Tø˘ #˚j·TuÀ‘·THêï&É+fÒ ‘·qø£+≥÷ z XË’*ì @s¡Œs¡T#·T≈£îqï X‚KsY.. eTs√ uÛ≤wü˝À e∫Ãq dæìe÷qT Øy˚Tø˘ #˚j·T&Éy˚T+≥ì #ê˝≤eT+~ yÓTT<ä{À¢ qeTà˝Ò<äT. X¯+ø£sY ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡ªqT dü+<˚Væ≤+#ês¡+‘ê! ◊‘˚ ª˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿμ Øy˚Tø˘ Ä•+∫q |òü*‘êìïe«ø£b˛e&É+‘√ ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï dæìe÷ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&çq X‚KsY≈£î m+&√yÓT˝Ÿ Ç+&çj·÷ nH˚ n+‘·sê®rj·T dü+düú dü«j·T+>± e∫Ã.. ªø£Vü‰˙μì Øy˚Tø˘ #˚j·TeTì ø√s¡&É+, eT+∫ bÕ]‘√wüø£+ Ä|òüsY #˚j·T&É+‘√ X‚KsY ø±<äq˝Òø£b˛j·÷&Éì düe÷#ês¡+. Øy˚Tø˘ ø±e&É+‘√ ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚ùddæ.. ‘·sê«‹ dæìe÷ô|’ <äèwæºô|{≤º\ì uÛ≤$+∫q X‚KsY, ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± á dæìe÷ s¡#·q u≤<Ûä´‘·*ï d”ìj·TsY ¬s’≥sY j·T+&ÉeT÷] Mπs+Á<äHê<∏é≈£î n|üŒ–+#ê&ÉT. yÓTT<ä{À¢ á ÁbÕC…≈£îº |ü≥¢ n+‘·>± ÁX¯<äΔ ô|≥ºì X‚KsY.. ‘·sê«‘·

V”≤s√\T ÁãVæ≤à‘√ Ä{≤&˚düT≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä{À¢ ÁãVæ≤àøÏ _ÛqïyÓTÆq ø±´¬sø£ºs¡T¢ Ç∫Ãq Á‹$Áø£yéT ôd’‘·+ C˝≤‡, K˝ÒC≤ dæìe÷˝À¢ ÁãVæ≤àì u≤~+#˚XÊ&ÉT. Çø£ ‘êC≤ dæìe÷ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μ˝Àq÷ Ç<˚ es¡dü. yÓTT‘êÔìøÏ ÁãVæ≤à‘√ ø±yÓT&û |ü+&ç+#·&É+ n+fÒ ø={Ϻ+#·&É+ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äqï≥T¢ ‘·j·÷¬s’+~ |ü]dæú‹. ÁãVæ≤à ≈£L&Ü á $wüj·T+˝À ô|<ä›>± Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ˝Ò&ÉT. ô|<ä›>± ÁX¯$T+#·≈£î+&Ü ‘·q≈£î n\yêf…Æq mø˘‡Áô|wüH金√ ã+&ç ˝≤–+#˚düTÔHêï&ÉT. ◊‘˚ Áù|ø£å≈£î\≈£î e÷Á‘·+ ÁãVæ≤àì |ü<˚|ü<˚ Ç˝≤ #·÷&É≥+ e\¢ yÓTTVü≤+ yÓTT‘·TÔ‘√+~! ø±ã{Ϻ s¡#·sTT‘·\T, <äs¡Ù≈£î\T ãTÁs¡\≈£î ø±düÔ |üì ô|&ç‘˚ y˚T\T!

‘·sê«‘· u≤>±H˚ ÇHê«˝Ÿ« nj·÷´&É≥. j·T+&ÉeT÷]‘√ ø£*dæ ‘Ó\T>∑T H˚{Ï${°øÏ ‘·>∑Z≥T¢ ªø£Vü‰ìμøÏ ø=ìï e÷s¡TŒ\T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ù|ò¢esY ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&É≥. B+‘√ Á|” Ábı&Éø£¸Héπø ◊<ës¡T HÓ\\T |ü{Ϻ+~. yÓTT<ä≥ nqTwüÿqT V”≤s√sTTHé>± nqT≈£îHêï.. Ä ‘·sê«‘· Ä kÕúq+˝ÀøÏ qj·Tq‘ês¡ e∫Ã+~. >∑‘· @Á|æ˝Ÿ˝À wüO{Ï+>¥ Äs¡+_Û+∫q|ü⁄&ÉT Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ ªnHê$Tø£μqT |üP]Ô #˚j·÷\qï~ Á|üD≤[ø£ ø±>±.. Ç|üŒ{ÏøÏ dü>∑+ wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü |üP]Ô ø±˝Ò<ä≥. e÷‘·èø£˝À ø√˝Ÿø£‘·qT H˚|ü<∏ä´+>± rdüT≈£î+fÒ.. X‚KsY bÕ‘· ãd”Ô˝À wüO{Ï+>¥ #˚XÊ&ÉT. nø£ÿ&É düVü≤»yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À wüO{Ï+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ #ê˝≤ s√E\T |ü{≤ºj·T≥. B+‘√ wüO{Ï+>¥ nqT≈£îqï+‘· y˚>∑+>± kÕ>∑fÒ¢<äT. Øy˚Tø˘ nsTTHê ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä ñ+&Ü\ì uÛ≤$düTÔqï X‚KsY e÷‘·èø£ ø£+fÒ yÓTs¡T>±Z ªnHê$Tø£μqT r]Ã~<˚› Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. 2014 y˚dü$øÏ >±˙ á dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTø=#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ s¡÷bı+<äT+&É≥+‘√ ¬s+&ÉT #√{≤¢ |ü]#·j·TeTTqï yÓ’uÛÑyé, |üX¯ó|ü‹ e+{Ï q≥T\‘√ eTTK´ bÕÁ‘·\T y˚sTTdüTÔHêï&ÉT X‚KsY.


27

www.namastheandhra.com October 2013

eT÷&√ ‘·s¡+ ì\ã&É<ë? ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝Àì ô|<ä› ≈£î≥T+u≤˝À¢ nøÏÿH˚ì~ ˇø£{Ï.

Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ q≥ yês¡düT&ç>± Hê>±s¡T®q u≤>±H˚ ì\<=≈£îÿ≈£îHêï&ÉT. nÁ>∑V”≤s√˝À¢ ˇø£&ç>± m~>±&ÉT. ø±˙ nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+˝À eT÷&√ ‘·s¡+ V”≤s√\T e÷Á‘·+ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À ˇ&ÉT<=&ÉT≈£î\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ªÁù|eTø£<∏äμ‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq Hê>¥ y˚Tq\T¢&ÉT düTeT+‘Y.. <ë<ë|ü⁄ <äXÊã›+qïs¡>± |ü]ÁX¯eT˝À ñHêï.. Ç|üŒ{Ïø° ì\<=≈£îÿø√˝Ò<äT. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ z $»j·T+ |ü\ø£]+∫Hê.. eT∞¢ bòÕ¢|ü⁄\T e÷eT÷˝Ò. n‘·ìøÏ @Hê&É÷ kÕºsY Çy˚TCŸ sê˝Ò<äT. Ç‘·ì ‘·sê«‘· Hê>¥ eTs√ y˚Tq\T¢&ÉT düTXÊ+‘Y ªø±[<ëdüTμ‘√ |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. n~ uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. Ä ‘·sê«‘· ªø£¬s+{Ÿμ ≈£L&Ü Ä&É˝Ò<äT. n‘·ì ‘êC≤ dæìe÷ ªn&ܶμ ≈£L&Ü bòÕ¢|t>±H˚ ì*∫+~. ô|<ä› dæìe÷˝ÒM ˝Òq|ü⁄&ÉT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T ø±ã{Ϻ.. ‘=* ¬s+&ÉT dæìe÷\‘√ b˛*ùdÔ ªn&ܶμ≈£î zô|ì+>¥‡ u≤>±H˚ e#êÃsTT ø±˙.. dæìe÷ m≈£îÿe ø±\+ ì\ã&É˝Ò<äT. &Ü´qT‡\T, ô|ò’≥¢ $wüj·T+˝À dü‘êÔ #ê{Ïq|üŒ{Ïø°.. düTXÊ+‘Y q≥qô|’ eTs√kÕ] $eTs¡Ù\T ‘·|üŒ˝Ò<äT. düTXÊ+‘Y eT÷&ÉT dæìe÷©ï n‘·ì ‘·*¢ Hê>∑düTo\H˚ ì]à+∫+~. ªn&ܶμ ≈£L&Ü uÀ˝≤Ô ø=≥º&É+‘√ ãj·T{Ï ìsêà‘·˝…es¡÷ düTXÊ+‘Y‘√ dæìe÷ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêefÒ¢<äT. B+‘√ eT∞¢ kı+‘· ìsêàD dü+düú˝ÀH˚ dæìe÷ #˚j·TuÀ‘·THêï&É‘·qT. Çø£ Hê>±s¡T®q ‘·qj·TT&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘·+Á&ç Ä•+∫q≥T¢ kÕºsY ø±˝Òø£b˛j·÷&ÉT. n‘·ì ¬øØsY düC≤e⁄>± kÕ>∑fÒ¢<äT. ªCÀwtμ ˝≤+{Ï bòÕ¢|t dæìe÷‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq #Ó’‘·÷.. Ä ‘·sê«‘· ª@e÷j·T #˚kÕyÓμ, ª100 |ü¬s‡+{Ÿ \yéª ˝≤+{Ï Væ≤≥T¢ n+<äT≈£îHêï&ÉT. ◊‘˚ eT∞¢ u…»yê&É, <ä&É ˝≤+{Ï |üsê»j·÷\T #·$#·÷XÊ&ÉT. #Ó’‘·÷ ‘êC≤ dæìe÷ ª‘·&ÜU≤μ |üsê«˝Ò<äì|æ+∫+~. Væ≤≥T¢, bòÕ¢|t\ dü+>∑‹ ô|&ç‘˚ #Ó’‘·÷ $T>∑‘ê q≥ yês¡düT˝≤¢ e÷dt Çy˚TCŸ nsTT‘˚ dü+bÕ~+#·˝Ò<äT. ◊‘˚ eT÷&√ ‘·s¡+˝À eTs√ q≥T&ÉT sêyê*‡ ñ+~. n‘·H˚ Hê>¥ ¬s+&√ ø=&ÉT≈£î nœ˝Ÿ. Ç‘·qT e#˚à @&Ü~ ¬øyÓTsê eTT+<äT≈£î sêy=#·Ãì n+#·Hê. n‘·HÓ’Hê ‘·+Á&ç, ‘ê‘·\ kÕúsTTì n+<äT≈£î+{≤&˚yÓ÷ #·÷&Ü*!

>∑TDX‚KsY <ÛÓ’s¡´y˚T+{Ï?

‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À nedüsêìøÏ $T+∫ Ks¡Tà ô|{Ϻ+∫.. ìsêà‘·*ï ì+&Ü eTT+∫q ôdfÒº.. Á|ü‹ düìïy˚XÊìø° ôdfÒº.. <äs¡Ù≈£î\ ù|s¡T¢ #Ó|üŒeT+fÒ Ä C≤_‘ê˝À nì #ÓãT‘·THêïs¡T j·T÷ì{Ÿ >∑TDX‚KsY ø£∫Ñ·+>± ñ+{≤&ÉT! düuÛÑT´\T. ‘êC≤>± dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ø={Ϻq yÓ+≥H˚ s¡÷.ø√{ÏøÏ ô|’>± Ks¡Tà n≥ºsY bòÕ¢|t rj·T>∑\ <äs¡Ù≈£î\ ô|{Ϻ n+‘·:|ü⁄s¡+ ù|s¡T¢ #Ó|üŒeT+fÒ.. á ôd{Ÿ y˚dæ z C≤_‘ê˝Àq÷ >∑TDX‚KsY≈£î #√≥T+≥T+~. yÓTT‘êÔìøÏ n‘·H√ $\ø£åD, dü+#·\q <äs¡Ù≈£î&ÉT. n‘·ì ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ uÛ≤Ø ôd{Ÿ˝Ò >∑Ts=ÔkÕÔsTT. ¬øØs√¢ Væ≤{Ÿ\ ø£+fÒ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ¬s≥¢˝À bòÕ¢|t\qT ø£*–q >∑TDX‚KsY.. m+<äs√ ìsêà‘·*ï ì+&Ü eTT+#ê&ÉT. n‘·ì dæìe÷\T bòÕ¢|üj·÷´j·T+fÒ qwüº+ e÷eT÷\T>± ñ+&É<äT. nedüs¡eTTHêï ˝Ò≈£îHêï uÛ≤Ø ôd{Ÿ\T y˚dæ ã&Ó®{ŸqT $|üØ‘·+>± ô|+#˚j·T&É+ bÕ≥qT >∑TDX‚KsY≈£î n\yê≥T. ◊‘˚ ákÕ] y˚πs ìsêà‘·*ï ∫Árø£]+#ê&ÉT >∑TDX‚KsY. qeTTàø√≈£î+&Ü ‘·H˚ ~–b˛j·÷&É‘·qT. d”«j·T ìsêàD+˝À ìsêàD e´j·÷ìøÏ ‘√&ÉT.. ‘êsê>∑D+ ≈£L&Ü ªs¡TÁ<äeT<˚$μ dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. @ø£+>± s¡÷.40 ø√≥¢≈£î ô|’>± ã&Ó®{Ÿ‘√ á dæìe÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. nqTwüÿ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï á u≤>± m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ dæìe÷≈£î uÛ≤Ø>± dæìe÷ wüO{Ï+>∑+‘ê <ë<ë|ü⁄>± ôd{Ÿ\˝ÀH˚ kÕ>∑T‘√+<ä≥. Á|ü‹ bÕ≥≈£L Ks¡Ãe⁄‘√+~. nqTwüÿ f…Æ{Ï˝Ÿ s√˝Ÿ b˛wædüTÔqï á dæìe÷˝À

sêHê, Á|üø±wt sêCŸ, ø£èwüí+ sêE, düTeTHé, ÁãVü‰àq+<ä+ e+{Ï uÛ≤Ø ‘êsê>∑Dy˚T ñ+~. eTùV≤wt u≤ãT n‹~∏ bÕÁ‘· b˛wækÕÔ&Éqï Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘√+~. y˚TÁk˛º Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘êqï+~düTÔHêïs¡T. ◊‘˚ V”≤s√sTTHé z]jÓT+f…&é eT÷MøÏ á kÕúsTT˝À Ks¡TÃô|&ÉT‘·T+&É≥+ |ü≥¢ {≤©e⁄&é ÄX¯Ãs¡´b˛‘√+~. ôd’ì≈£î&ÉT, es¡T&ÉT, ì|ü⁄Œ.. Ç˝≤ n≥ºsY bòÕ¢|t\T rdæq ‘·sê«‘· n‘·DÏï q$Tà ô|ò’Hêì¸j·Ts¡T¢ n+‘· &ÉãT“ m˝≤ Ç#êÃs√.. á dæìe÷qT >∑TDX‚KsY n+‘· ã&Ó®{Ÿ‘√ m+<äT≈£î rj·÷\qT≈£îHêï&√ {≤©e⁄&é »Hê\≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. dæìe÷ eT>∑BÛs¡, ns¡T+<Ûä‹\ kÕúsTT˝À n<äT“¤‘·+>± ñ+fÒ düπs! ˝Ò≈£î+fÒ e÷Á‘·+ >∑TDX‚KsY ù|s¡T ‘Ós¡eTs¡T¬>’b˛e&É+

U≤j·TeT+≥THêïs¡T. ◊‘˚ |üHÓ’b˛sTT+<äqT≈£îqï düeTj·T+˝À u≤¢ø˘ãdüºsY Væ≤{Ï¢e«&É+ >∑TDX‚KsY≈£î n\yê≥T. ªs¡TÁ<äeT<˚$μ $wüj·T+˝Àq÷ n<˚ »s¡T>∑T‘·T+<˚yÓ÷ #·÷<ë›+!


28

www.namastheandhra.com October 2013

nyÓT]ø± Äe\...

ù|òdtãTø˘ ù|<ä› &˚{≤ôd+≥sY ù|òdtãTø˘˝ÀøÏ bòı{À\T n|t˝À&é #˚kÕÔ+! M&çjÓ÷\÷ ô|&É‘ê+! n˝≤ e+<äø√≥¢ eT+~ ì‘·´+ mìï e+<ä\ ø√≥¢ bòı{À\T n|t˝À&é #˚düTÔ+&ç ñ+{≤s¡T? m+‘· M&çjÓ÷ Ád”º$T+>¥ »s¡T>∑T‘·T+≥T+~? eT] ne˙ï uÛÑÁ<äy˚THê? ù|òdtãTø˘ M≥ìï{Ï˙ m˝≤ uÛÑ<äÁ|üs¡Tk˛Ô+~? ‘Ó\TdüTø√yê\ì ñ+<ë? nsTT‘˚ #·˝À Ä]ÿ{Ïø˘! $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ &˚{≤qT ø±bÕ&É&ÜìøÏ Ä]ÿ{Ïø˘ ÁbÕ+‘·+˝Àì ◊<äT mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À ˇø£ &˚{≤ ôd+≥sYqT ù|òdtãTø˘ HÓ\ø=\TŒ‘√+~. nyÓT]ø± Äe\ ì]àdüTÔqï á ôd+≥sY j·T÷s¡|t˝À ù|dtãTø˘ y˚>∑+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì yê] n+#·Hê. m≥T#·÷dæq |òüT˙uÛÑ$+∫q eT+#·T.. eTq <ä+‘ê\qT –≥ºø£s¡T#·T≈£îb˛j˚T˝≤ #˚dæ |ü≥|ü≥˝≤&ç+#˚ eT+#·T.. ñ+&˚ ñ‘·Ôs¡ d”«&ÉHé˝À á ôd+≥sYqT HÓ\ø=\TŒ‘·T+&É&É+‘√ dü+e‘·‡s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ mì$T~ HÓ\\T ø£+|üP≥s¡¢≈£î @d” nedüs¡y˚T ñ+&É<äT. ˇø£ÿ y˚dü$˝À e÷Á‘·+ nø£ÿ&É 25 &çÁ^\ ôd+{°Áπ>&é ñc˛íÁ>∑‘· ñ+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø >∑÷>∑T˝Ÿ ≈£L&Ü nø£ÿ&ÉøÏ <ä>∑Zs√¢H˚ ˇø£ ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Çø£ ù|dtãTø˘ ôd+≥sY≈£î VüAesY &Ü´+ |üø£ÿH˚ ñ+&É&É+‘√ bÕ¢+{Ÿ≈£î ø±yê*‡q ø£¬s+{Ÿ≈£î ≈£L&Ü ˝À≥T+&É<äT. nsTTHê 14 »qπs≥s¡¢qT ù|òdtãTø˘ &˚{≤ ôd+≥sYqT dü<ë ø±bÕ&˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+#·T‘·THêïs¡T. d”«&ÉHé |ü≥ºD+ \T©˝À ù|òdtãTø˘ á düs¡«sY πøåÁ‘êìï

HÓ\ø=\TŒ‘√+~. y˚>∑+>± |üì#˚ùd ø£+|üP≥s¡T¢ y˚&Óø£ÿ≈£î+&Ü Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+ C…sTT+{Ÿ ø£+|üP´≥s¡¢qT ≈£L˝Ÿ>± ñ+#·&ÜìøÏ ù|òdtãTø˘ q÷‘·q kÕ+πø‹ø£‘·qT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. mH√ï |ü≥ºD≤\qT XÀ~Û+∫q ‘·sê«‘· yê‘êes¡D nqT≈£L\‘· $ìjÓ÷–k˛Ô+~. ˙{Ïì Ä$]>±e÷]à <ëì‘√ Äes¡D n+‘ê ≈£L*+>¥ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ \T©ì ù|òdtãTø˘ mqTï≈£î+~. nj˚T´˝≤ ˇø£ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. á n<=ø£ÿfÒ ø±<äT.. Ç‘·s¡ yÓuŸ ~>∑ZC≤\T ≈£L&Ü á e´edüú m+<äTø£+fÒ ø£+|üP´≥s¡¢ qT+∫ ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø düs¡«s¡¢ kÕú|üq ~X¯>± jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. nj˚T´ y˚&ç yÓTT‘·Ô+ Ä|ò”dt≈£î n+‘·{≤ ìC≤ìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L nyÓT]ø±˝Àì ø±*bò˛]ïj·÷, bÕ≈£î‘·T+<ä≥. <ëìì #·\¢ãs¡#·&ÜìøÏ Ä eØ®ìj·÷, z¬s>±Hé, HêsYÔ ø£s√*Hê ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T. nsTT‘˚ á &˚{≤ ôd+≥sY≈£î m+‘· e÷Á‘·y˚T ù|òdtãTø˘≈£î &˚{≤ ôd+≥s¡T¢HêïsTT. Ks¡Tà #˚k˛Ô+<√ ù|òdtãTø˘ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. ø±˙, \÷© bÕ¢+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ BìøÏ düTe÷s¡T 760 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ Ks¡Tà m+‘·ô|<ä›<√.. ne⁄‘·T+<ä+≥THêïs¡T. Çø£ >∑÷>∑T˝Ÿ á ù|<ä› &˚{≤ ôd+≥sY m+‘· $d”Ôs¡í+˝À $wüj·÷ìøÏ eùdÔ 2009˝À |òæHê¢+&é˝Àì ñ+≥T+<√ ‘Ó\TkÕ? nø£åsê˝≤.. 28 y˚\ #·<äs¡|ü⁄ Vü≤$THê |ü≥ºD+˝À ˇø£ ù||üsY $T˝ŸqT ø=ì MT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+˝À. Bì ìsêàD+ 2014˝À |üP]Ô <ëìì &˚{≤ ôd+≥sY>± e÷]Ãy˚dæ+~. u≤*ºø˘ #˚ùd˝≤ Á|üD≤[ø£ #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø ø£+|üP´≥s¡¢qT düeTTÁ<ä+˝Àì ˙{Ï‘√ <ëì˝À ≈£L*+>¥ dædüº+ #·\¢ãs¡#·&ÜìøÏ dü+e‘·‡s¡+˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ nø£ÿ&ç @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. yê‘êes¡D+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. nsTTHê Ä


29

www.namastheandhra.com October 2013

. . ~ s π ë < Ï ø Ï { + ] Ô ê ‘ n ± > ¯ X ~ ¢ ≥ √ ø 100

! ˘ ø õ ´ ÷ e é H e ü | Ÿ ä<{°C

ªeT>∑BÛs¡μ ]ø±s¡T¶\T #·]Á‘·˝À ø£*dæb˛uÀ‘·THêïj·÷? n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~ dæìe÷ ø£˝…ø£¸q¢ rs¡T #·÷düTÔ+fÒ n˝≤ »s¡>∑&É+ U≤j·TeTì|æk˛Ô+~. Ç+<äTø±ÿs¡D+.. |üeHé ø£fi≤´DY! πøe\+ ‘·q e÷´õø˘‘√ nkÕ<Ûë´ìï düTkÕ<Ûä´+ #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT |üesY kÕºsY!

|üeHé ø£fi≤´DY≈£î |üesY kÕºsY, yÓT>±kÕºsY ˝≤+{Ï |ü<ë˝ÒM

dü]ø=‘·Ô |üeHé! dü]b˛e+≥THêï&ÉT sê+>√bÕ˝Ÿ es¡à! düTHêMT kÕºsY ˝≤+{Ï |ü<ë˝Ò |üeHé ø£fi≤´DY nq>±H˚ _ÛqïyÓTÆq n‘·ì u≤&û ˝≤+π>«CŸ n‘·ìøÏ ‘·–qe+≥THêï&ÉT! es¡à á eT<Ûä´ ‘·s¡#·T>± |üeHé »|ü+ >∑T]+∫.. n‘·ì ∫*|æ q≥q >∑T]+∫, ø±yÓT&û f…Æ$T+>¥ >∑T]+∫, #˚düTÔqï e÷≥ yêdüÔey˚T ø±˙.. n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~ dæìe÷ ôd’º˝Ÿ >∑T]+∫, j·÷ø£¸Hé düìïy˚XÊ\ >∑T]+∫ #ÓãT‘ês¡T. ø±˙ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ Äj·Tq #˚dæq {°«≥T¢ #·÷dæq yê]øÏ n$ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μ˝À e÷Á‘·+ n+<ä]ø° dü]ø=‘·Ô |üeHé n‹X¯jÓ÷øÏÔ˝≤>± @MT nì|æ+#·˝Ò<äT. {≤©e⁄&é e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. ø£ì|æ+#ê&ÉT. ô|’q #Ó|ü⁄Œ≈£îqï n+XÊ\˙ï á dæìe÷˝À ñHêïsTT u≤©e⁄&é, Vü‰©e⁄&é ≈£L&Ü ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T kÕúsTT˝À ñHêïsTT ø±˙.. |üeHé˝Àì eTs√ ø√D+ ≈£L&Ü ø£ì|æ+∫+~. ‘·q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μ ø£˝…ø£¸Hé‡. Vü‰©e⁄&é nqï e÷≥ ≥÷eT#Y q≥q‘√ ø£˙ïfi¯ó¢ ≈£L&Ü ô|{Ϻ+#·>∑\qì ìs¡÷|æ+#ê&û nì|ædüTÔ+&=#·TÃ! ø±˙ Ç~ yêdüÔe+. j·TTmdt˝À ªn‘êÔ]+{ÏøÏ dæìe÷‘√. |ü‘êø£ düìïy˚X¯+˝À |üeHé q≥q >∑T]+∫ <ëπs~μ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± ~∏j˚T≥s¡¢ e<ä› Vü≤+>±e÷, ‘=* dæìe÷ #·÷dæqyêfi¯¢+‘ê Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. dæìe÷ eT÷&ÉT s√E˝À¢ kÕ~Û+∫q ø£˝…ø£¸Hé‡ #·÷dæ Vü‰©e⁄&é ø£+ô|˙\T n+‘ê ‘Ó>∑ n\¢] #˚dæ, q$«+∫.. ¬ø’¢e÷ø˘‡˝À n<äT“¤‘·+>± ≈£L&Ü á dæìe÷ >∑T]+∫ yêø£ãT #˚XÊj·Tì u≤©e⁄&é dæ˙ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ |ü+&ç+#·&É+ |üeHéπø #Ó*¢+~. Ä düìïy˚X¯+˝À $eTs¡Ù≈£î&ÉT ‘·s¡DY Ä<äsYÙ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ze؇dt˝À á dæìe÷ |üeHé q≥q, &Ó’˝≤>¥ &Ó*eØ düìïy˚X¯+ n<äT“¤‘·+>± ø£˝…ø£¸Hé‡ u≤©e⁄&é dæìe÷©ï ‘·\<äqï&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. Ä |ü+&˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. á ˇø£ÿ düìïy˚X¯+‘√ $wüj·÷ìï >∑D≤+ø±˝Ò s¡TEe⁄ #˚düTÔHêïsTT. $&ÉT<ä˝…’q ‘=* bòÕ´$T©, ˝Ò&û Ä&çj·THé‡ì ø£{Ϻ|ü&˚XÊ&ÉT |üeHé. Çø£ yês¡+˝À $<˚XÊ˝À¢ á dæìe÷ s¡÷.12 ø√≥¢ <ëø± edü÷\T |üeHé ÁfÒ&ée÷sYÿ n\¢], ø±yÓT&û, &Ü´Hé‡\T, #˚dæq≥T¢ n+#·Hê. πøe\+ j·TTmdt˝À e÷Á‘·y˚T |üeHé dæìe÷ ô|ò’≥¢ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ükÕÔ$+#·qø£ÿπs¢<äT. ‘=* yês¡+ s¡÷.8 ø√≥T¢ sêã{Ϻ+~. πøe\+ Á|”$Tj·TsY c˛\ ˝ÀbÕ˝…H√ï ñHêï.. <ë«sê e÷Á‘·y˚T á dæìe÷ s¡÷.2.5 ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæ+~. #ÓHÓ’ï ìC≤ìøÏ n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~˝À mø˘‡Áô|dt, j˚T »yêì ôV’≤ ~yêì ‘·sê«‘· j·TTmdt˝À n‘·´~Ûø£ ˝ÀbÕ\T #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. Ç~ bÕ‘· ø£˝…ø£¸qT¢ sêã{Ϻq uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μj˚T n+fÒ ∫+‘·ø±j·T |ü#·Ã&ç ø£<∏ä. n‘êÔn\T¢fi¯¢ |üeHé |üesY @+{À ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ø£<∏ä‘√ uÀ˝…&Éìï dæìe÷\T e#êÃsTT. ªdæ+Vü‰Á~μ dæìe÷˝Àì z m|æk˛&é‘√ ø£<∏ä n˝Ò¢XÊ&ÉT Á‹$Áø£yéT. Çø£ ø£<∏äqyÓTÆHê yês¡+˝À s¡÷.60 ø√≥T¢ >=|üŒ>± ñ+<ë n+fÒ nB ˝Ò<äT. n˙ï @<√ s¡÷.55 ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿq n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~.. ‘=* ˇø£ dæìe÷˝À #·÷dæq düìïy˚XÊ˝Ò. yês¡+˝ÀH˚ Ä yÓTT‘êÔìï edü÷\T #˚ùddæ+~. ‘=* eT÷&ÉT eTs¡<äfi¯¢‘√ düs¡kÕ˝≤&É≥+, n‘·ÔqT s√E˝À¢H˚ á dæìe÷ s¡÷.40 ø√≥¢ <ëø± ø£˝…ø£¸Hé‡ sêã{Ϻ+~. yês¡+ s√E˝À¢ s¡÷.60 ø√≥¢≈£î ô|’H˚ edü÷\T #˚dæ+~. ‘=* s√E uÛÑj·Tô|&ÉT‘·Tqï $\q¢qT uÛÑj·Tô|{Ϻ <ë]˝ÀøÏ ‘˚e&É+, ø£fi¯¢CÀ&ÉT ô|’¬ø>∑πsdæ ô|ò’≥T ø£˝…ø£¸Hé‡ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.14 ø√≥T¢. B+‘√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î #˚j·T&É+.. Ç˝≤ m|ü⁄Œ&√ #·÷dæq düìïy˚XÊ˝Òï dü+ã+~Û+∫ ‘=* s√E, ‘=* yês¡+ ø£˝…ø£¸q¢ ]ø±s¡T¶\˙ï ‹s¡>∑sêXÊ&ÉT Á‹$Áø£yéT. n‘·ì ô|qTï ø=ìï #√≥¢ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛j·÷sTT. HÓ’C≤+˝À ‘=* yês¡y˚T s¡÷.10 ø√≥¢≈£î u≤>±H˚ |ü+#Y\T $dæ]Hê.. #ê˝≤ #√≥¢ \j·T ô|’>± ø£˝…ø£¸Hé‡ sêã{Ϻq ‘=* ‘Ó\T>∑Tdæìe÷ ≈£L&Ü Ç<˚. Çø£ ‘·|æŒ+~. bòÕ¢wt u≤´ø˘ düìïy˚XÊìï ù|\e+>± ze؇dt ]ø±s¡T¶\˙ï ≈£L&Ü ã<ä›\j·÷´sTT. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£˝À¢q÷ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ]ø±s¡T¶*ï ‹s¡>∑sêdæ+B ∫Á‘·+. ‘=* rXÊ&Éì.. d”]j·Tdt>± kÕπ> á düìïy˚X¯+˝À dæ©¢ &Ó’˝≤>∑T\T sêXÊ&Éì.. #ê˝≤ #√≥¢ ÁbÕdü ø√dü+ yês¡+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À s¡÷.1.5 ø√≥T¢ edü÷\e>±.. ø£sêí≥ø£˝À bÕ≈£î˝≤&Ü&Éì.. @ bÕÁ‘·q÷ dü]>± r]Ã~<ä›˝Ò<äì.. s¡÷.4 ø√≥¢ <ëø± ø£˝…ø£¸Hé‡ e#êÃsTT. ªeT>∑BÛs¡μ ø£˝…ø£¸Hé‡ dæìe÷{Ïø˘ *ãغì eTØ m≈£îÿe>± $wüj·T+˝À s¡ø£s¡ø±\ ˝…ø£ÿ\THêï.. Ä dæìe÷ s¡÷.89 ø√≥T¢ yê&ÉT≈£îHêï&Éì.. ˝≤õø˘ ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡+ edü÷\T #˚dæq≥T¢ n+#·Hê. n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~ Ä ]ø±s¡T¶qT düìïy˚XÊ\T rXÊ&Éì.. Ç˝≤ Á‹$Áø£yéTô|’, <ë≥&Éy˚T ø±<äT.. s¡÷.100 ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæq ‘=* ‘Ó\T>∑T dæìe÷ô|’ $eTs¡Ù\T ≈£L&Ü #ê˝≤H˚ e#êÃsTT. dæìe÷>±q÷ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#·&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ◊‘˚ ne˙ï ø=≥Tº≈£îb˛j˚T˝≤ e÷´õø˘ #˚XÊ&ÉT

|üeHé. dæìe÷ $»j·T+˝À Á‹$Áø£yéT bÕÁ‘·qT ø={ϺbÕπsj·T˝Ò+ ø±˙.. |üeHé ˝Ò≈£î+fÒ á dæìe÷ á kÕúsTTøÏ #˚πs~ ø±<äqï~ e÷Á‘·+ yêdüÔe+. n+<äTπø ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μ u≤¢ø˘ãdüºsY ø±e&É+ |üeHé e÷j˚T! <ä{°CŸ |üeHé!!


30

www.namastheandhra.com October 2013


www.namastheandhra.com October 2013

31


32

www.namastheandhra.com October 2013

Namasthe andhra - oct 2013  
Advertisement