Page 1

14

MýS^øÇ ^ésŒæ M>Ð]l-Ë-íܯ]l Ð]lçÜ$¢-Ð]l#Ë$: MýS^ø-ÈË$ & 4, EÍÏ´- ëĶæ$ & 1

www.namastheandhra.com Mö†¢Ò- $Æý‡ & 3 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯]l$Ï ò³Æý‡$VýS$ & 2 MýS³ç šË$ sŸÐ]l*sZ & 1 iË-MSý {Æý‡ ´÷yìl & 2 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯]l$Ï Üï ÓsŒæ ^èlsîæ² & 1/4 MýS³ç š {X¯Œl ^èlsîæ² & 1/4 MýS³ç š EyìlM- Sì …-_¯]l º…V>-âæ¶ §- lý $…-³ç Ë$ & 2 Üç ¯]l² M>Æý‡³ç- NµçÜ & 1/2 MýS³ç š E糚 & ™èlW-¯l] …™èl ™èlĶæ*-Æý‡$-^ólÄ¶æ¬ Ñ«§é¯]l…: Üï ÓsŒæ ^èlsîæ²: ¯é¯]l»- æñ s- æì ¯t l] QÆý‡*jƇý …, _…™èl³ç- …yýl$ ³ç #Ë$çÜ$, »ñæËÏ…, Mö¨ªV> M>Æý‡…, iË-MSý {Æý‡ ´÷yìl ÐólÜí EyìlM- Sì …_ Ð]lyýlM- Sý s- êtÍ. {X¯Œl ^èlsîæ²: ³ç #©¯é, Mö†¢Ò- $Æý‡, ³ç _a-Ñ$Ça, Mö¨ªV> E糚 ÐólÜí Ððl$™èlV¢ > {OVSð …yŠl ^ólÜç $-Mø-ÐéÍ. MýS^øÈ Ð]l$«§lý ÅÌZ ^éMýS$™ø Mö¨ªV> MýSsŒæ^- ló Üí , ÌZç³Ë Ð]l$ÝëÌê ¡õÜÜí JMýS õ³r Ï $ÌZ ò³sêtÍ. Ð]l$«§lý Å-¯l] $¯]l² RêäÌZ Üç ¯]l²V> ™èlÇW¯]l EÍÏ´- ëĶæ$, sŸÐ]l*sZ Ð]l¬MýSPË$, ´÷yìl ^ólÜí ¯]l º…V>-âæ¶ §ýl$…ç³ Ð]l¬MýSPË$ ò³sìæ,t §é°-Ò$§ýl E糚 MýSÍí³ _Í-MSì ¯]l ò³Æý‡$VýS$ ´ùĶæ*Í. ©°-Ò$§ýl Mö¨ªV> Üï ÓsŒæ ^èlsîæ², {X¯Œl ^èlsîæ², Üç ¯]l²V> ™èlÇ-W¯]l Mö†¢Ò- $Æý‡, iË-MSý {Æý‡ ´÷yìl ÐólÜí Üç ¯]l² M>Æý‡³ç- Nµ-Üç ™ø AË…MýSÇ- …_ Üç ÆŠ‡Ó ^ólĶæ*Í. MýS^øÈ ÌôæMýS´- ù™ól Üç Ððl*-Ýë-Ë™ø MýS*yé CÌêVóS ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a.

M>ÅÆý‡sŒæ CyîlÏ M>Ð]lË- Üí- ¯]l Ð]lÜç $¢Ð- l] #Ë$: Ñ$¯]l³ç- µç³š & 1 MýS³ç š CyîlÏ Æý‡Ð]lÓ & 3 MýS³ç šË$, M>ÅÆý‡sŒæ ™èl$Æý‡$Ð]l¬ & 1 MýS³ç š Mö†¢Ò- $Æý‡ & 3 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯]l$Ï, E糚 & ™èlW-¯l] …™èl ™èlĶæ*-Æý‡$-^ólÄ¶æ¬ Ñ«§é¯]l…: Ñ$¯]l³ç- µç³š MýSyìlW ¯éË$VýS$ VýS…rË$ ¯é¯]l»- æñ s- êtÍ. Æý‡Ð]lÓ¯]l$ MýS*yé MýSyìlW VýS…r-õÜç³# ¯é¯]l-»ñæ-sêtÍ. Ñ$¯]l-ç³µ-糚¯]l$ Ððl$™èlV¢ > Æý‡$º$¾-MSý $° Æý‡Ð]lÓ-ÌZ° ±Æý‡…™é ³í …yólÜí , Æý‡$¼¾¯]l ³ç ³ç šÌZ MýSË-´ëÍ. Ððl¬™èl…¢ Ñ${Ô¶æÐ- l] *°² »êV> MýSÍ-Äæ¶ $-»æñ sìæt BÆý‡$-VSý …-rË$ Ìôæ§é Æ>{™èl…™é Ð]lÊ™èlò- ³sìæt E…^éÍ. ™èlÆ>Ó™èl A…§ýl$ÌZ M>ÅÆý‡sŒæ ™èl$Æý‡$Ð]l¬, Üç ¯]l²V> ™èlÇ-W¯]l Mö†¢Ò- $Æý‡, ™èlW¯]l…™èl E糚 ÐólÜí MýSË-´ëÍ. M>Ðé-Ë…sôæ Üç ¯]l²V> ™èlÇ-W¯]l ³ç _a-Ñ$Ça, Mö¨ªV> iË-MSý {Æý‡ MýS*yé ÐólÜç $-Mø-Ðl] ^èl$a. ³í …yìl° Ððl¬™èl…¢ MýSÍí³ CyîlËÏ $ ^ólÜç $-Mø-ÐéÍ. Ðólyìl Ðólyìl CyîlËÏ $ Möº¾Ç ³ç ^èlayìl, Ýë…»ê-ƇŠ ™ø Ð]lyìl…z ^- éÍ.

sŸÐ]l*sZ ç³#ÌêÐŒl M>Ð]l-Ë-íܯ]l Ð]lçÜ$¢-Ð]l#Ë$: Üç ¯]l²-¼Ä¶æ$Å… & 500 {V>., sŸÐ]l*-sZË$ & 250 {V>. EÍÏ´- ëĶæ$ & 1, ³ç #©¯é BMýS$Ë$ & 1/2 MýS³ç š ³ç _a-Ñ$-Ƈý ³ç- M- >-Äæ¶ $Ë$ & 4 ÌôæMýS 5 AËÏ… ÐðlË$ÏÍÏ Ð]l¬§ýlª & 1 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯Œl ¯]l*¯ðl & 2 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯]l$Ï ¯ðlƇ¬Å Ìôæ§é yéÌêz & 1 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯Œl Ķæ*Ë-MSý $Ë$ & 5, ËÐ]l…-V>Ë$ & 8 §éÍa¯]l ^ðlMýSP & AÆý‡…-VSý $â¶æ… Ð]l¬MýSPË$ 6 ÚëiÆ> & 1 sôæº$ÌŒæ Üç *µ¯Œl, E糚 & ™èlW-¯l] …™èl ™èlĶæ*-Æý‡$-^ólÄ¶æ¬ Ñ«§é¯]l…: ¼Ä¶æ$Å… MýSyìlW ™èlW-¯l] °² ±â¶æ$Ï ´ùíÜ ò³r$tM- ø-ÐéÍ. AÆý‡V- Sý …r ¯é°™ól ^éË$. sŸÐ]l*-sZË$ _¯]l² Ð]l¬MýSP-Ë$V> ™èlÇW {OVSð …yýlÆŠ‡ÌZ Ððl$™èlV¢ > Æý‡$º$¾-Mø-ÐéÍ. Ð]l$…§ýl´- ësìæ W¯ðl²ÌZ ¯]l*¯ðl, ¯ðlƇ¬Å MýSÍí³ Ðólyìl^- ló Ä- æ¶ *Í. Üç ¯]l²V> ™èlÇ-W¯]l EÍÏ´- ë-Äæ¶ $Ë$ ÐólÜí , AÑ Ððl$™èlº -¢ y- ézMSý , MýSyìlW- ¯]l ³ç #©¯é BMýS$Ë$, °Ë$-Ðl] #V> `Ía¯]l ³ç _a-Ñ$-Ƈý ³ç- M- >-Äæ¶ $Ë$ ÐólÜí , Æð‡…yýl$ °Ñ$-ÚëË$ ÐólƇ¬…-

^éÍ. C糚yýl$ AËÏ… ÐðlË$ÏÍ Ð]l¬§ýl,ª Ķæ*Ë-MSý $Ë$, ËÐ]l…V>Ë$, §éÍa¯]l ^ðlMýSP, ÚëiÆ> MýS*yé ÐólÜí Ð]l$Ç-Mö-¨õ-ª ܳç # ÐólƇ¬…-^éÍ. sŸÐ]l*sZ Ð]l¬§ýl̪ Z ¼Ä¶æ*Å-°MìS Üç Ç-³ç yé ±â¶æ$Ï MýSË$-³ç #M- ø-ÐéÍ. B ±â¶æ$Ï D ´ùç³#ÌZ JMýSs- æì MìS JMýSs- æì ¯- l] ²Æý‡ ÌñæMýSP¯]l ´ùĶæ*Í. A…sôæ V>ÏÜç $™ø ¼Ä¶æ$Å… MöË$-^lè $-MSý $°, JMýS V>ÏçÜ$ ¼Ä¶æ*Å-°MìS JMýS-sìæ-¯]l²Æý‡ V>ÏçÜ$Ë ±â¶æ$Ï ´ùĶæ*Í. A糚yýl$ A¯]l²… ç³NÇ¢V> EyìlMìS, Ððl$™èl¢V> M>MýS$…yé E…r$…¨. D ÌñæMýSP ´ë™èl ¼Ä¶æ$Å-ÐO lð $-™ló ¯ól Üç $Ð]l*! Mö™èl¢ ¼Ä¶æ$Å-ÐO lð $™ól ±â¶æ$Ï ™èlWY…^- éÍ. A§ól ±â¶æÌÏ Z ™èlW-¯l] …™èl E糚 ÐólĶæ*Í. ±â¶æ$Ï Ð]l$Ç-VSó r - ³ç- šyýl$ ™èlW-¯l] …™èl E糚 ÐólõÜÄ- æ¶ *Í. sŸÐ]l*sZ ±â¶æ$Ï Ð]l$Æý‡$-VSý $-™lè $-¯l] ²-³ç šyýl$ ±â¶æÌÏ Z ¯é°¯]l ¼Ä¶æ$Å… Ð]lyýlV- Sý sìæt ÐðlĶæ*ÅÍ. EyìlM- Só r - ³ç- šyýl$ Ð]l$…r M>çÜ¢ ™èlWY…^- éÍ. A¯]l²… EyìlMìS, ±Æý‡…™é CW-Ç´- ù-Äæ¶ *MýS, Ð]l$…r ³ç NÇ¢V> ™èlWY…_, °§é-¯l] …V> Ð]l$Æø I§ýl$ °Ñ$-ÚëË$ Ð]lÊ™èlò- ³sìæt Ð]l$VýS°-Y Ð- éÓÍ. M>Ðé-Ë…sôæ Ð]l$äÏ K ^ðl…^éyýl$ ¯ðlƇ¬Å ÐólÜí , ò³Æý‡$VýS$ ^èlsîæ²™ø Ð]lyìl…z ^- lè …yìl. K °Ð]l$Ã-M>Ķæ$ ³í …yìl™ól Æý‡$_ C…M> ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. & gZņ Ð]lË-»Zk, jyothivalaboju@gmail.com

NMA-AUG-FINAL.0012  

Mý S ^øÇ ^ésŒ æ M>ÅÆý ‡ sŒ æ Cyî l Ï & gZņ Ð]lË-»Zk, jyothivalaboju@gmail.com M>Ð]l-Ë-íܯ]l Ð]lçÜ$¢-Ð]l#Ë$: MýS^ø-ÈË$ & 4, EÍ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you