Page 1

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai,

Vol: 1 Issue: 10

www.namastheandhra.com

Australia, UK, New Zealand, Canada

May 2012

1st E-Paper In North America

nôVA Ä+Á<Ûä uÛÀC≤..

m˙ºÄsY 90e »j·T+‹

...14,15e ù|J˝À¢

...4 ù|J˝À

PRST STD U.S Postage paid Fremont, CA Permit No: 612

$TqTï $]– MT<ä |ü&ɶ u…<äs¡&ÉT eTq nqï ‘Ó\T>∑Tyê&ç >ös¡yêìï #ê{Ïq sêeTqï!

»>∑Hé n¬sdtº! ...5 ù|J˝À


2

www.namastheandhra.com

May 2012

www.namastheandhra.com

May 2012

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqT

ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com

3 MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT editor@namastheandhra.com≈£î

|ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä

(for advt Pl send email to.. advt@namastheandhra.com) Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

$wüj·T dü÷∫ø£...

C…’ ∫s¡+Je...

... 10,11e ù|J˝À¢

X¯óqø£e÷... ˙ k˛≈£î #·÷&É‘·s¡e÷! ... 19e ù|J˝À

uÛ≤y√<˚«>∑ ñ|ü mìïø£\T...

... 26e ù|J˝À

m˙ºÄsY.. nøÏÿH˚˙.. ø£fi¯sYe÷+Á‹≈£î&É÷! ... 31e ù|J˝À


4

www.namastheandhra.com

May 2012

y˚T 27.. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äTqïs¡! n+‘·{≤ ñ‘·ÿ+sƒ¡‘·.

nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ eTs¡|ü⁄sêì nqTuÛÑ÷‘·T*ï |ü+#·T‘√+~. $$<Ûä q>∑sê˝À¢ 12 Ä\j·÷˝À¢ lìyêdü ø£fi≤´D≤\qT ø£eT˙j·T+>± ìs¡«Væ≤dü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\qT Ä<ä´+‘·+ Ä<Ûë´‹àø£ &√\\˝À }–k˛Ô+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫.. y˚T 5q q÷´C…؇˝Àì >∑Ts¡Tyêj·TTs¡|üŒ Ä\j·T+˝À »]–q Áoìyêdü ø£fi≤´D≤ìï 5 y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹\øÏ+∫, uÛÑøÏÔ bÕs¡eX¯´+‘√ ‘˚*j·÷&Üs¡T. nyÓT]ø±˝Àì 12 Ä\j·÷˝À¢ pHé 3 es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. >∑Ts¡Tyêj·TTs¡|üŒ Ä\j·T+˝À »]–q ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ {°{°&û #ÛÓ’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE dürdüy˚T‘·+>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. {°{°&û uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ÉT #Ós¡≈£î eTT‘·´+ ¬s&ç¶ ≈£L&Ü á eTôVA‘·‡e+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. XÊÁøÏyÓT+{À, $THÓkı{≤˝À¢ ôd’‘·+ lìyêdü ø£fi≤´D√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. sêE á ø£fi≤´D√‘·‡yê*ï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø£fi≤´D≤ìøÏ Vü‰»¬s’q uÛÑ≈£îÔ\≈£î q÷´C…؇˝Àì ádtº $+&ɇsY ÁbÕ+‘·+˝Àì <√ôd’ ù|¢dt ¬skÕº¬s+{Ÿ nqï<ëq+ #˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± <√ôd’ ù|¢dt≈£î, yê] Á|ü‹ì~Û s¡y˚TXŸ ‘·T]eT\¢≈£î ø£fi≤´D√‘·‡e ìsê«Vü≤≈£î\T sêE <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.

www.namastheandhra.com

May 2012

#êHÓfi¯¢ìï{≤ ˇø£fÒ#·s¡Ã! nìï #êHÓfi¯¢ ¬øyÓTsê\÷ »>∑HéqT $#ê]düTÔqï ~˝Ÿ≈£îcÕ n‹~∏>∑èVü≤+ yÓ’ù|! @eTe⁄‘·T+~? »>∑Hé n¬sdüTº ne⁄‘êsê? ˝Òø£.. X¯óÁø£, X¯ìyêsê˝À¢ |ü+|æ+∫qfÒº kÕj·T+Á‘êìøÏ Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+#˚kÕÔsê? ãj·T≥ |ü]dæú‹ #·÷düTÔ+fÒ @<√ ‘˚&Ü>±H˚ ñ+~. »>∑Hé n_Ûe÷qT˝À¢ n+<√fi¯q. Á|ü‘·´s¡Tú˝À¢ Äq+<ä+. f…Æ+ Äs¡Tqïs¡ <ë{Ï+~! ‘=* ¬s+&ÉT s√E\÷ VüQcÕs¡T>± MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î e∫à n+‘ê ª≈£L˝Ÿμ nì eTTK+ ì+&Ü qe⁄« |ü⁄\TeTT≈£îì #Ó|æŒq »>∑Hé Ç+ø± sê˝Ò<äT. kÕj·T+Á‘·+ 7:15 »>∑Hé m+‘·ùd|ü{Ïø° ãj·T{ÏøÏ sêefÒ¢<äT! ~˝Ÿ≈£îcÕ ãj·TfÒ ñqï düã“+ Vü≤], p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄\≈£î nqTe÷q+ ô|]–b˛sTT+~. @+ »s¡T>∑T‘√+<√ #Ó|üŒeTì d”;◊ n~Ûø±s¡T\qT n&ç>±s¡T. n+‘˚... ndü\T $wüj·T+ #·\¢>± ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. »>∑Hé n¬sdtº! <ëyêq\+˝≤ yê´|æ+∫+<ë yês¡Ô! yÓTT‘·Ô+ #êHÓfi¯¢ìï{≤ Ç<˚ yês¡Ô. me] H√≥ $Hêï n<˚ e÷≥. »>∑Hé n_Ûe÷qT\T Vü≤‘êX¯ó\j·÷´s¡T. $»j·TeTà, »>∑Hé uÛ≤s¡´ uÛ≤s¡r¬s&ç¶, k˛<ä] wü]à\ n+‘ê nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ˇø£fÒ Vü≤&Üe⁄&ç. »>∑Hé n¬sdüTºô|’ $»j·TeTà ‘·q Äy˚<äq yÓ*ãT#êÃs¡T. ‘·q uÛÑs¡ÔqT n˝≤ #˚XÊs¡T.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì Ç+πø+ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡ì ÄÁø√•+#ês¡T. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑≈£î+&Ü nø£ÿ&˚ u…’sƒêsTT+#ês¡T. sêÁ‹ |ü<äø=+&ÉT <ëø± á ñ‘·ÿ+sƒ¡

5

»>∑Hé n¬sdtº! kÕ–+~. nq+‘·s¡+ yê]ì eTVæ≤fi≤ b˛©düT\ kÕj·T+‘√ yêVü≤q+˝ÀøÏ møÏÿ+∫ ˝À≥dt bÕ+&é e<ä› >∑\ »>∑Hé ìyêkÕìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&Ü yês¡T ˝À|ü*øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü s√&ÉT¶ ô|’H˚ u…’sƒêsTT+#·&É+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. eTs√yÓ’|ü⁄... »>∑Hé n¬sdüTº dü+<äs¡“¤+>± sêhyê´|üÔ+>± n\¢s¡T¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì }Vü‰>±Hê\T yÓ\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T Ä<ä´+‘·+ nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#ês¡T. >=&Ée\T m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘êj·TqT≈£îqï ø£&É|ü õ˝≤¢˝À nsTT‘˚ dü«j·T+>± &ûJ|”H˚ eTø±+ y˚dæ sêj·T\ d”eT õ˝≤¢\qT dü«j·T+>± |üs¡´y˚øÏå+#˚ u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ç≥T.. $T>∑‘ê õ˝≤¢\ìï{≤ b˛©düT\T eTT+<äT qT+N nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T |òüT≥q\T $TqVü‰ m˝≤+{Ï Væ≤+kÕ #√≥T #˚düTø√˝Ò<äT. B+‘√ »q+ }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. »>∑Hé e÷Á‘·+.. ~˝Ÿ≈£îcÕ ¬>dtºVü≤Ödt˝ÀH˚ Ä~yês¡+ sêÁ‹ >∑&ÉbÕ*‡ e∫Ã+~. eTs=ø£s√E >∑&ç∫+~... k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ d”Hé Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£

Hê´j·TkÕúHêìøÏ e÷]+~. »>∑Hé≈£î yÓ’<ä´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+|üCÒdæq b˛©düT\T Äj·TqTï Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yÓ’mdt uÛ≤s¡‹, $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ≈£L&Ü nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. y˚πs yêVü≤q+˝À nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îqï d”;◊ CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T Hê´j·TkÕúq+˝À »>∑HéqT Vü‰»s¡T |ü]#ês¡T. Ç<˚ πødüT˝À ì+~‘·T\T>± ñqï ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<éqT, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ì ≈£L&Ü ø√s¡Tº≈£î rdüTø=#êÃs¡T. $#ês¡D˝À »>∑Hé ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#·fÒ¢<äì, eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T $#ê]+∫Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+<äì d”;◊ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ uÛ≤qT Hê´j·TeT÷]ÔøÏ $e]+#ês¡T. \+#ê\ <ë«sê bı+~q &ÉãT“qT $<˚XÊ\≈£î ‘·s¡*+∫q »>∑Hé Vü≤yê˝≤ <ë«sê Ä kıeTTàqT ‹]– ‘·q dü+düú˝À¢øÏ ô|≥Tºã&ÉT\T>± s¡|æŒ+#·T≈£îHêïs¡ì, Á|üC≤<ÛäHêìøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ rs¡ì qwüº+ ø£*–+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq s¡÷.1200 ø√≥¢ y˚Ts¡ Ç˝≤ ˝≤uÛÑ+ bı+~q≥T¢ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô˝À ‘˚*+<äì ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. »>∑Hé qT+∫ eT]ìï $esê\T sêã{≤º*‡ ñqï+<äTq ‘·eT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√sês¡T. nsTT‘˚, Hê´j·TeT÷]Ô n+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. n˝≤π>, »>∑Hé ô|≥Tº≈£îqï u…sTT˝Ÿ

n~ÛcÕºHêìï Á|üdüqï+ #˚düTø√e≥+ nH˚ dü÷Á‘êìï yÓ’mdt #ê˝≤ H˚s¡TŒ‘√ yÓ’mdt neT\T #˚XÊs¡T. ªªH˚qT ‹+{≤qT... MT≈£î ‹ì|ækÕÔμμqH˚ eT+Á‘êìï »|æ+#ês¡T. <ë+‘√ esêZ\ yêØ>± Á|ü»\≈£î $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ \_ú #˚≈£L]Ãq Äj·Tq ø√{≤¢~ eT+~ Á|ü»\H˚ ø±<äT... e´edüúqT ôd’‘·+ ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± ñ+&˚˝≤ #˚düTø√>∑*>±s¡T. nsTT‘˚ <äTs¡<äèwüº eXÊ‘·÷Ô ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À Äj·Tq eTs¡DÏ+#ês¡T. n˝≤ yÓTT<ä˝…’q sêh+˝Àì sê»ø°j·T ndæús¡‘· s√Es√E≈£î sêeDø±wü˜+˝≤ ø±\T‘·÷H˚ ñ+~. yÓ’mdt |ü⁄Á‘·s¡‘·ï+ d”m+ ø±yê\qTø√e≥+... Äj·Tq e´eVü‰s¡XË’*ô|’... ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì #·˝≤sTT+∫q dü+>∑‘·T\˙ï ‘Ó*dæq n~ÛcÕºq+

yê{Ÿ HÓø˘º‡?

j·TTeH˚‘· uÀHÓø±ÿ&ÉT. n~Ûø±sêìï ª<äT]«ìjÓ÷>∑+μ nH˚ ã+‹‘√ Ä&ÉT≈£îqï

»>∑Hé Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£≥ø£{≤\ yÓqøÏÿ yÓfi≤¢&ÉT. ÄX¯ ø±kÕÔ n‘ê´X¯>± e÷]... z|æø£‘√ m<äTs¡T#·÷&É˝Òì ‘=+<äs¡bÕ≥T‘·q+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tìï uÀqT˝À ì\u…≥º≥y˚T ø±<äT... Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´*ïs√&É¢ MT<ä ìs¡düq #˚j·÷*‡ e#˚Ã˝≤ #˚dæ+~. Ç<ä+‘ê Äj·Tq≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sê»ø°j·T+>± ø£*dæ sêe#·TÃ. ø±˙... Ç<ä+‘ê m+<äT≈£î »]–+<äqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø°\ø£+. m+<äTø£+fÒ... »>∑Hé n¬sdüTº sêh sê»ø°j·÷\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·TqT+~. Á|ü‘·´ø£å+>±... |üs√ø£å+>± mì$T~qïs¡ ø√≥¢ eT+~ Ä+Á<Ûäsêh Á|ü»\ dü+πøåeT+ <ë+‘√ eTT&ç|ü&ç+~. n+<äTπø »>∑Hé n¬sdüTº n+‘· ÁbÕ<ÛëHê´ìï dü+‘·]+#·T≈£î+~. ne⁄qT. »>∑Hé n¬sdüTº nsTTq+<äT e\¢ »]π> ø°\ø£|ü]D≤e÷˝Ò+{Ï? nqï~ #ê˝≤eT+~ eT~˝À yÓT~˝Ò yÓTT<ä{Ï Á|üX¯ï. yÓ’mdt #·ìb˛sTT Ç+#·T$T+#·T eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T ne⁄‘√+~. Ç+‘·ø±\+˝À ø±+Á¬>dt˝Àì mes¡÷ »Hê<äs¡D ø£*–q H˚‘·˝≤ e÷s¡˝Òø£b˛j·÷s¡T. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ s√X¯j·T´... øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ndüeTs¡Δ‘· á s√E »>∑HéqT V”≤s√˝≤ e÷]Ã+~. Äj·Tq n~Ûø±s¡ <ëVü‰ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢≥+˝À n~Ûø±s¡|üø£å+ $|òü\yÓTÆ+~. pHé 12q »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡|ü⁄D´e÷ nH˚ ø£+fÒ... dü«j·T+>± k˛ìj·÷>±+BÛ ø±¢dt |”øÏq |æeTà≥ ‘=*kÕ] yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+ô|’ Äs√|üD\ |üs¡«+ rÁekÕúsTT˝À H√s¡T bÕπsdüT≈£îH˚+<äT≈£î u§‘·‡ n+&é ø£+ô|˙ kÕVü≤dæ+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. n+fÒ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T »>∑Hé ã\|ü&˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغH˚ neø±X¯+ Ç∫Ã+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ˇø£y˚fi¯ Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n~ÛcÕ˜q+ <äèwæº ô|≥ºø£b˛‘˚ sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ >∑\¢+‘·j˚T´ |ü]dæú‹ HÓ\ø=q≥+‘√ j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q ø±j·Tø£\Œ#·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. »>∑H˚+ #˚j·T>∑\&ÉT? eTTK´eT+Á‹>± yÓ’mdt n~Ûø±s¡+˝À ñqïìï s√E\T dü+πøåeT|ü<∏äø±\ eTTdüT>∑T˝À $$<Ûä kÕúsTT˝À¢ì Á|ü»\qT ‘·qyÓ’|ü⁄≈£î ‹|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä› |”≥ y˚dü÷ÔH˚... Ä Ks¡TÃ˝ÀH˚ ‘·eT dü«dü+πøåeT+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. y˚˝≤~ mø£sê\T ÄÁø£$T+#·Tø√e≥+‘√ bÕ≥T.. y˚˝ ø√≥¢ s¡÷bÕsTT*ï ô|≥Tºã&ÉT\T>± Äø£]¸+∫ yê{Ïì ‘·q kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À ‘·+Á&ç yÓ’mdt <ë] #·÷|æ‘˚... ø=&ÉT≈£î »>∑Hé <ëìï >∑]wü˜kÕúsTTøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. nsTT‘˚..

Äj·Tq≈£î sêh sê»<ä+&É+ n+~+#˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. ‘·q<Ó’q eTTÁ<äqT y˚düT≈£î+≥÷ n~ÛcÕ˜q+ ‘·q≈£î ô|{Ϻq wüs¡‘·T\qT ˝Àã&ç |üì #˚j·T≥+ Äj·Tq ≈£î<äs¡qï uÛ≤eq˝ÀøÏ e∫Ãq Äj·Tq kı+‘·bÕغ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ø±e≥y˚T \ø£å´+>± eTT+<äT¬øfi¯ó‘·Tqï Äj·Tq yÓTT+&çeTìwæ>±... nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#˚+‘·es¡≈£L e~*ô|≥ºì V”≤s√sTTC≤ìï Ç|üŒ{Ïπø kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. BìøÏ‘√&ÉT.. yÓ’mdt <ä÷s¡<äèw溑√ #˚|ü{Ϻq dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T Ç|ü⁄Œ&ÉT

|æ{ÏwüHéqT ≈£L&Ü ‹s¡düÿ]+#ês¡T. »>∑Hé ãj·T≥ ñ+fÒ kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï d”;◊ yê<äq‘√ @ø°uÛÑ$+∫.. pHé 11 es¡≈£L E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+#ês¡T!! nq+‘·s¡+ b˛©düT\T »>∑HéqT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø M◊|”\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·Tqï á C…’\T˝À.. »>∑Hé |ü<√ HÓ+ãsY M◊|” U…’B>± n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq≈£î πø{≤sTT+∫q HÓ+ãs¡T.... 6093!

»>∑Hé≈£î #·ø£ÿ{Ï Á|ü#êsêìï Çe«≥y˚T ø±<äT ã\yÓTÆq z≥T u≤´+≈£î>± e÷sêsTT. ˇø£$<Ûä+>± yÓ’mdt MT<ä Á|ü»\T ô|≥Tº≈£îqï n_Ûe÷Hêìï ‘·q≈£î ã~© nj˚T´˝≤ #˚düTø√e≥+˝À »>∑Hé $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. Á|ü»˝À¢ Äj·Tq≈£îqï |ü\T≈£îã&çì $T–*q bÕغ\ H˚‘·\T >∑T]ÔdüTÔHêïs¡T. eT+∫ düeTj·T+ ø√dü+ yês¡+‘ê m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. pHé 12q »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ bÕ>± y˚j·T>∑*–‘˚ Çs¡T bÕغ\ qT+∫ ô|<ä› dü+K´˝À H˚‘·\T »>∑Hé >∑÷{ÏøÏ #˚]b˛e≥+ U≤j·TeTH˚ #ÓbÕŒ*. n+<äTπø »>∑Hé n¬sdüTº #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´ n+X¯+>± e÷]+~. ø£åD...ø£åD≤ìøÏ... ‘·qqT Ä‘·às¡ø£åD˝ÀøÏ HÓ&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dtô|’ ˇ‹Ô&çì ô|+#·≥+˝À »>∑Hé n‘·´+‘· eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ Äj·Tìï Ä~yês¡+ (y˚T 27) kÕj·T+Á‘·+ 7`20 >∑+≥\≈£î n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ »>∑Hé bÕغ H˚‘·˝Ò yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚... 7`38 >∑+≥\πø »>∑Hé ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Äj·TqTï $#ês¡D #˚düTÔqï ~˝Ÿ≈£îcÕ <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. >∑+≥ ùd|ü⁄ Äj·Tq‘√ >∑&ç|æq yês¡T... ãj·T≥≈£î e∫Ãq yÓ+≥H˚ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± <Ûäsêï #˚j·T≥+ n≥T b˛©düT\πø ø±<äT... ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ôd’‘·+ cÕø˘ Ç∫Ã+<äH˚ #ÓbÕŒ*. e+<ä\ dü+K´˝À b˛©düT ã\>±\qT |ü+|æq n~Ûø±s¡T\T eTVæ≤fi≤ b˛©düT\qT πøe\+ |ü~øÏ ˝Àù| nø£ÿ&É≈£î |ü+|ü&Üìï #·÷ùdÔH˚... |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√ e´eVü≤]+#·˝Ò<äqï $wüj·T+ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. Çø£... nø£ÿ&É yÓTT<ä\Tô|{Ϻq ‘·q ìs¡düqqT ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T ø=qkÕ–+#ês¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± $»j·TeTà #˚dæq yê´K´\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À rÁe <äTe÷sêìï πsbÕsTT. yÓ’mdt eTs¡D+ô|’Hê... k˛ìj·÷ Ç>√ MT<ä... ‘·eTqT s√&É¢ô|’øÏ HÓ{≤ºs¡qï ÄÁø√XÊìï e´ø£Ô+ #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T »>∑HéqT @+ #˚kÕÔs√qqï dü+<˚Vü‰ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É qT+∫ b˛©düT\T yê]ì ã\e+‘·+>± yêVü≤Hê˝À¢ rdüT¬ø[¢ yê] Ç+{Ï e<ä› e~˝≤s¡T. nq÷Vü≤´+>± nø£ÿ&É yês¡T eT∞¢ ‘·eT ìs¡düq Á|ü<äs¡ÙqqT yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ªª»>∑Héu≤ãTqT b˛©düT\T $&ç∫ô|fÒº+‘·es¡≈£L Bø£åqT e~˝Ò~ ˝Ò<äTμμ nì Äj·Tq ‘·*¢ $»j·TeTà ù|s=ÿq{≤ìï #·÷ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&çì ô|+#·≥+‘√ bÕ≥T... »>∑Hé n¬sdüTº nsTTq >∑+≥ qT+#˚ Á|üC≤düeT÷Vü‰ìï ø£~*+#˚ á #·s¡´\T yÓTT<ä\T ø±e≥+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT... »>∑Hé n‘·´+‘· eP´Vü‰‘·àø£+>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. Äj·Tq ø£≥ø£{≤˝ yÓqøÏÿ yÓfi¯ó‘·THês¡qï dü+‘√wü+ me]øÏ $T>∑\Ã≈£î+&ÜH˚ »>∑Hé ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ø£åD...ø£åD≤ìøÏ ‘·eT m<äTs¡T<ë&çì rÁe‘·s¡+ #˚j·T≥+‘√ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ esêZ˝À¢ Ä+<√fi¯q ô|s¡T>∑T‘√+~. á |ü]dæú‹ Ç˝≤H˚ kÕ–q |üø£å+˝À ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T @ø£|üø£å+>± e÷]Hê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. n<˚ »>∑Hé≈£L ø±yê*‡+~. ˇø£s¡T #˚ùd ‘·|ü⁄ŒqT ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√e≥+˝À mes¡T eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]kÕÔs√ yêπs $CÒ‘·\T>± ì\TkÕÔs¡T. eT]... »>∑Hé @+ #˚kÕÔs√ ø±\y˚T #Ó|üŒ>∑\<äT.


www.namastheandhra.com

6

‘Ó\+>±D mHêï¬s’\‘√ ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´ »+≥ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q Á|üeTTK myÓTà˝Ò´ »+≥ ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£sY ¬s&ç¶

(eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+), d”‘ê <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ (<˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+) Ç{°e˝Ò |”¢düHé≥Hé ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì bÕ\eT÷s¡T, ‘Ó\+>±D mHêï¬s’\qT ø£*XÊs¡T. {°&û|”øÏ #Ó+~q á myÓTà˝Ò´*<ä›s¡÷ sêÁwüº nôd+;¢πø Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D nqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. qπs+Á<ä ø=‘·Ôø√≥ ìyêdü+˝À <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ mHêï¬s’\T myÓTà˝Ò´ »+≥‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ.. sêÁwüº e´eVü‰sê\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. bÕ\eT÷s¡T ÁbÕ+‘·+˝À yÓqTø£u≤≥T‘·q+, n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ >∑T]+∫ mHêï¬s’\T n&ç–q Á|üX¯ï\ìï+{Ïø° myÓTà˝Ò´\T z|æ>±Z düe÷<ÛëHê*#êÃs¡T. ‘·eT ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ yês¡T $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#˚+<äT≈£î mHêï¬s’\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ mHêï¬s’\T $»jYT #·yê«, qπs+Á<ä ø=‘·Ôø√≥, uÛ≤düÿsY eT&ç¶, πøM ¬s&ç¶, $X¯«Hê<∏é¬s&ç¶, sê|òüTy˚+Á<ä, eT<ÛäT e+>± ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

May 2012

uÒ @]j·÷˝À eTq ªVü≤]ø£<∏äμ

‘Ó\T>∑Tyê]πø kı+‘·yÓTÆq ªVü≤]ø£<∏äμ nyÓT]ø±

>∑&ɶô|’ ÄVüA‘·T*ï n\]+∫+~. e÷‘·è~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± y˚T 13q uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (u≤{≤) Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ªVü≤]ø£<∏äμ ø±\πøå|ü+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. ø±*bò˛]ïj·÷ $T*|æ{≤dt dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ Áoìyêdü ø£fi≤´D≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Vü≤]ø£<∏ë >±q+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nìï ej·TdüT\ yês¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’ ÁX¯<äΔ>± Ä\øÏ+#ês¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ uÛÑ>∑e‘ê]DÏ »j·T+‹ kÕ$Á‹ Áoìyêdü ø£fi≤´D+

Vü≤]ø£<∏ë >±q+ #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&=+<ä\ eT+~ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä\j·T |ü]düsê\˙ï dü+Á|ü<ëj·T n\+ø£s¡D‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq XÀuÛÑqT dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. u≤{≤ Á|ü‹ì~Û y˚DT Ädü÷].. kÕ$Á‹ì y˚~ø£ MT<ä≈£î ÄVü‰«ì+#ês¡T. ø°s¡Ôq\T s¡düs¡eT´+>± Ä\|ædü÷Ô.. n+<ä]‘√ >√$+<ä HêeT düàs¡D #˚sTTdü÷Ô ÄyÓT Vü≤]ø£<∏ë >±q+ #˚XÊs¡T. dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T Ä\j·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T »>∑BXŸ u≤ãT kÕ$Á‹ì XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. $»j·T Ädü÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ$Á‹

www.namastheandhra.com

May 2012

$THÓk˛{≤˝À >∑»˝Ÿ >±HêeTè‘·+

n+øÏ‘·uÛ≤e+ >=|üŒ<ä+≥÷ ø=ìj·÷&Üs¡T. u≤{≤ ‘·s¡|òü⁄q XÊ\Te dü‘êÿs¡+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î ‘√&ÉŒ&çq Ä\j·T ø£$T{°øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. u≤{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚TXŸ ø=+&É.. kÕ$Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒs¡T. u≤{≤ ø£$T{°ì n+<ä]ø° |ü]#·j·T+ #˚XÊsêj·Tq. u≤{≤ düuÛÑT´\T, yê\+{°s¡T¢ ø±y˚TXŸ eT˝≤¢, ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷] •Øwü ã‘·TÔ\, j·TX¯«+‘Y CÀ´‘·‡ï, ø=+&É\ ø£eTà–], düTeT+‘Y |ü⁄düT\÷], $»j·T Ädü÷], Ms¡T ñ|üŒ\ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝À ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.

y˚T12q

X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ >∑»˝Ÿ Áoìyêdt >±HêeTè‘·+‘√ |ü⁄\ø£]+∫b˛sTT+~. >∑T+&Ó eT÷˝≤˝À¢ <ë≈£îÿì ñqï eTeT‘êqTsê>±*ï ‘·{Ϻ˝Òù|˝≤.. eTqdüTqT u≤\´+ yÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\Tô|{Ϻ+#˚˝≤.. e÷qe‘ê $\Te*ï >∑Ts¡TÔ≈£î‘Ó#˚Ã˝≤.. >∑»˝Ÿ Áoìyêdt ‘·q >∑»˝Ÿ‡ ^‘ê*ï Ä$wüÿ]+#ês¡T. $THÓk˛{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({°yéT) eT÷&ÉT Á|ü|ü+#·]ø±s¡T¶\T kÕ~Û+∫q >∑»˝Ÿ ÁoìyêdtqT $THÓk˛{≤≈£î ÄVü‰«ì+∫, n<äT“¤‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫+~. XÊÁd”Ôj·T qè‘·´+ nq+‘·s¡+ {°yéT ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dü÷s¡´ <äT–Zsê\.. >∑»˝Ÿ Áoìyêdt #˚|ü{Ϻq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT, Äj·Tq $»j·÷\qT dü_Û≈£î\≈£î ø=‘·÷Ôs¡T.. $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑»˝Ÿ Áoìyêdt eT<äsY‡ &˚ dü+<äs¡“¤+>± ‘·*¢ >=|üŒ<äHêìï e]ídü÷Ô >∑»˝Ÿ bÕ&ç, Áoìyêdt MT<ä ø£$‘· sêdæ, {°+ ø±s¡´Áø£e÷ìï Äs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ªˇø£ÿkÕ] ‘·s¡|òü⁄q Äj·Tq≈£î ª>∑»˝Ÿ >±q ø£fi≤ ì~Ûμ _s¡T<äTqT Á|ü<ëq+ }s¡Tb˛sTTsêμ bÕ≥ n+<ä]ø° ‘·eT u≤\´ düèà‘·T\T >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#˚Ã˝≤ kÕ–+~. Áoìyêdt ‘·q eTT<äT›\ #˚XÊs¡T. {°+ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTBÛsY q+<äeT÷s¡T.. ø£$T{° düuÛÑT´*ï y˚~ø£ MT~øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áoìyêdt ‘·q ª<˚yê\j·T+μ ∫Hêï] dü+düèÿ‹‘√q÷ z bÕ≥, >∑»˝Ÿ bÕ&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‘·+Á&ç MT<ä ≈£L&Ü z bÕ≥ bÕ&Üs¡T Áoìyêdt. ø±s¡´Áø£eT+ ÄVüA‘·T*ï d”&ûì {°+≈£î n+<äCÒdæ, Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° M˝…’qìï ø±|”\T n+<äCÒj·TeTì ø√sês¡T. Ä<ä´+‘·+ n\]+∫+~. nq+‘·s¡+ {°yéT >ös¡e uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºsY yÓ+ø£{Ÿ #·ø£ÿ{Ï $+<äT‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

‘Ó\+>±D mHêï¬s’ bò˛s¡+ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D ‘Ó\+>±D

mHéÄsY◊ bò˛s¡+ yÓuŸôd’{Ÿ, ˝À>√\qT ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘êsêïø£˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ \+&ÉHé qT+∫ |ü\Te⁄s¡T Á|üyêdüT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. {°ámHém|òt Á|ü‹ì<ÛäT\T <ä+&É dü‘·´Hêsêj·TD, $wüßí yÓ+ø£≥q]‡+Vü≤, Áoø±+‘Y, dü+B|t \+&ÉHé qT+∫ $#˚ÃXÊs¡T. Áoìyêdt »s¡à˙ qT+∫ $#˚Ãdæ á ø±s¡´Áø£eT+˝À

bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. {° CÒ@d”øÏ eT<䛑·T>± nVæ≤+kÕe÷s¡Z+˝À HêHé bı*{Ïø£˝Ÿ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ {°ámHémdt eT<䛑·T |ü*øÏ+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ‘Ó\+>±D dü+düú\ìï+{Ï˙ ˇø£ÿ{Ï #˚ùd \ø£å´+>± ◊ø£´+>± |üì#˚j·T&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTì {°ámHém|òt Á|üø£{Ï+∫+~. $$~Û <˚XÊ˝À¢ì dü+düú düuÛÑT´\T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± b˛sê&Ü\ì yês¡T dü+ø£*Œ+#ês¡T.

{° @ J&û M ñ>±~ dü + ãsê\T ‘Ó Looking for

South Indian Chef for Indian Restaurant in Fremont Pl call @ 650 - 867- 8288

7

\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Áπ>≥sY &Ó\y˚sY yê´© ({°@J&ûM) Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T 12q ‘Ó\T>∑T kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ b˛{°, ñ>±~ ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. >∑‘· 19 @fi¯ó¢>± á ø±s¡´Áø£e÷*ï ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+düú á @&Ü~ ≈£L&Ü á dü‘·‡+|üÁ<ëj·÷ìï ø=qkÕ–+∫+~. ô|Hé&˚˝Ÿ $T&ç˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT e+<˚e÷‘·s¡+ Áoìyêdt, V”≤s√ •yêJ, Vü≤s¡Hê<∏é bı*#Ós¡¢, V”≤s√sTTHé eT<ÛäT]eT eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆq á y˚&ÉTø£\T 12 >∑+≥\ bÕ≥T ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘·+>± kÕ>±sTT. {°@J&ûM ôdÁø£≥Ø s¡$ bı≥÷¢] kÕ«>∑‘√|üHê´dü+

#˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 75 eT+~ W‘ê‡Væ≤≈£î\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<äs¡Ùq Çe«&ÜìøÏ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. sêCŸ ≈£î|ü⁄ŒkÕ«$T, XÊ+‹ ≈£îs¡T≥¢, s¡$ bı≥÷¢], eT<ÛäT ~e´ø√\ Vü≤]Hê<∏é\‘√ ≈£L&çq ø£\Ãs¡˝Ÿ ø£$T{° á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üs¡´y˚øÏå+∫+~. {°@J&ûM n<Ûä´≈£åîsê\T XË’\» n&É÷¢s¡T eTVæ≤fi¯˝À¢ dü÷Œ¤]Ô ì+ù|˝≤ Á|üdü+–+#ês¡T. V”≤s√sTTHé eT<ÛäT]eT $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. e+<˚e÷‘·s¡+ Áoìyêdt ‘·q dü+^‘· Á|ü<äs¡Ùq‘√ ÄVüA‘·T*ï n\]+#ês¡T. •yêJ e÷j·T<ë] yÓTÆdüeTà bÕ≥≈£î qè‘·´+ #˚XÊs¡T. Çsêø˘ yêsY yÓ≥s¡Hé, &Üø£ºsY eTqïHé Á‹y˚~ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. {°@J&ûM Á|ü‹ì<ÛäT\T \*‘· sêfi¯¢|ü*¢, e÷<Ûä$ eT+&É¢, kÕ+ãj·T´ ø=‘·ÔbÕ{Ï, |ü~àì ø£s¡D+, düTπsXŸ¬s&ç¶, y˚DT ã‹Ôì\T ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Vü≤D˝À eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n‹<∏äT\≈£î $+<äT uÛÀ»q+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

X¯øÏÔ 2012 ` eTVæ≤fi≤ $»jÓ÷‘·‡e+ X¯øÏÔ 2012, 100e n+‘·sê®rj·T yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>±, y˚T 6e ‘˚Bq Ç+&çj·÷ ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY (◊d”d”), $T˝Ÿ|æ{≤dt, ø±*bò˛]ïj·÷˝À Á|ü‘˚´ø£ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $$<Ûä esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q 550øÏ eT+~øÏ ô|’>± eTVæ≤fi¯\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ Ä˝À#·q s¡÷|ü⁄~~›q <ä>∑Zs¡Tï+∫ πøe\+ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ neT\T|üs¡#·>∑*–+~ {°yéT X¯øÏÔ. á eTVæ≤fi≤ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ‘ê‡Vü≤|üP]‘· ùdïVæ≤‘·T˝…’q {°yéT kÕú|ü≈£î\T ùdïVü≤ y˚<äT\, B|æÔ yÓTVü≤‘ê, •˝≤Œ yÓTôV≤+&˚˝Ÿ, e÷<Ûä$ ø£&çj·÷\, s¡‘·ïe÷\ e+ø£, Á|üuÛ≤ e÷˝…+bÕ{Ï, s¡e÷ dü]|ü˝…¢ eT]j·TT e÷qkÕsêe⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $$<Ûä eè‘·TÔ˝À¢ |üì#˚düTÔqï á {°yéT X¯øÏÔ ãè+<ä+ dæ*ø±Hé yê´©˝À >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± ìedædüTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT]j·TT düe÷C≤ìøÏ #·ø£ÿ{Ï ùde\T n+~+#·>∑\s¡ì $X¯«dædüTÔ+~ á ãè+<ä+. eTVæ≤fi≤ ø£fi≤ø±s¡T\øÏ eT]j·TT yê´bÕs¡y˚‘·Ô\ Áb˛‘ê‡Vü‰ìøÏ ø±e\dæq y˚~ø£ì @sêŒ≥T#˚j·T&É+ á ø±s¡´Áø£eT eTTK´ ñ<˚›X¯+. nìï ø±s¡´Áø£e÷\÷ 21 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq eTVæ≤fi¯\#˚ Á|ü<ä]Ù+|üã&ܶsTT. á 21e X¯‘êã›+˝À nH˚ø£ |üì ˇ‹Ô&ÉT\‘√ kÕπ> eTq J$‘·+˝À eTVæ≤fi¯\ Á|ü‹uÛÑ,

Ädü≈£îÔ\T n&ÉT>∑+{Ïb˛‘·THêïsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ eTVæ≤fi¯\+<ä]˙ yê] <Ó’q+~q |üqT˝À¢+∫ ø±düT|ü⁄ düeTj·T+ yÓ∫Ã+∫, yê]jÓTTø£ÿ Á|ü‹uÛÑì $T>∑‘ê eTVæ≤fi¯\øÏ Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±X¯+ {°yéT X¯øÏÔ á Á|ü‘˚´ø£ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ø£*–+∫+~. eTVæ≤fi¯\ Á|ü‹uÛ≤ $X‚cÕ\T ªX¯øÏÔ

sêj·T˝Ÿ ô|C…+{Ÿμ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ yÓ\¢&Éj·÷´sTT. $$<Ûä ø£fi≤s¡+>±˝À¢ ì|ü⁄DT˝…’q s¡qï|üfÒ˝Ÿ, Á|æj·÷>±+BÛ, e÷<ÛäTØ øÏc˛sY eT]j·TT øÏMT &Ó *jÓ÷Héãdt\T á ªX¯øÏÔ sêj·T˝Ÿ ô|C…+{Ÿμ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hê´j·Tìπsí‘·\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê edü÷˝…’q $sêfi≤\qT nyÓT]ø£Hé ø±´q‡sY kıôd’{° eT]j·TT yÓTÆÁ‹ dü+düú\≈£î düeTbÕfi¯¢˝À $sêfi¯+>± düeT]Œk˛Ô+~ {°yéT X¯øÏÔ. eT÷&ÉT –ìïdt es¡˝Ÿ¶ ]ø±s¡T¶\T n+<äT≈£îqï lkÕsTT eTqÁ|ü>∑&É>±s¡T X¯øÏÔ 2012øÏ B∏yéT eT÷´õø˘ì s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç{°e\H˚ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ <ä>∑Zs¡Tï+∫ ªdü+^‘· Hê≥ø˘ nyêsY¶μqT d”«ø£]+∫q &܈ˆ nedüsê\ ($+»eT÷]) nqdü÷j·÷<˚$>±s¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø°\ø√|üHê´dü+ Ç#êÃs¡T. >√¢ã˝Ÿ f…ø˘ ñeTHé kÕú|ü≈£î\T, nì‘ê uÀsYZ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ñeTHé n+&é f…ø±ï\JøÏ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ nsTTq &çj·÷Hê ø=düsêE>±s¡T, Ç+≥sêøϺyé bò˛s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &܈ˆ ˙*e÷ düuÛÑsê«˝Ÿ, eT+E˝≤>∑TbÕÔ, $»j·T Ädü÷], &܈ˆ \*‘· ø=‘·÷Ô], ^‘ê ø£èwüíeT÷]Ô, q+~˙¬s&ç¶, ¬s¬øu≤ÿ u§eTHé, øÏMT &Ó *jÓ÷ìãdt, eT]j·÷ nÁ–˝À¢, ˙‘ê≈£îe÷sY, ˙sê<ÛäsY, áq düsêÿsY, |üPqyéT ãC≤CŸ, XÊ+‹ ≈£L∫uÛ§≥¢ eT]j·TT uÛ≤s¡‹ ø=&ç|ü]Ô ˝≤+{Ï nH˚ø£eT+~ düe÷» ùde≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e#˚ÃXÊs¡T.


8

www.namastheandhra.com

May 2012

}] |ü+&É>∑ n~]+~

Vü≤]<ëdüT dü+ø°s¡Ôq\T, >∑+–¬s<äT›,

{≤+f…ø˘‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ª>∑èVü≤\øÏåàª

ø£ã&û¶, UÀUÀ, @&ÉTô|+≈£î\T, >√©˝≤≥... Çe˙ï ø±yê\+fÒ y˚\ yÓTÆfi¯¢ <ä÷sêqTqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì }]øÏ yÓfi≤¢*‡+<˚. nsTT‘˚... Çe˙ï nyÓT]ø±˝Àì ø±*bò˛]ïj·÷˝À eT÷&ÉT s√E\T ø£ì|æ+#êsTT. Çe˙ï dæ*ø±Hê+Á<Ûä dü+düú H˚‘·è‘·«+ eVæ≤+∫q ªÄ+Á<Ûä ≈£î≥T+ã •_s¡+μ˝À Ä$wüèÿ‘·eTj·÷´sTT. y˚T 11 qT+∫ 13 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´ø£Áe÷ìøÏ 150 ≈£î≥T+u≤\T Vü‰»s¡j·÷´sTT. nqTì‘·´+ j·÷+Á‹ø£ J$‘·+˝À... ˇ‹Ô&ç‘√ ‘·&ç∫eTT<ä›e⁄‘·Tqï yê]øÏ...

H˚|ü<∏ä´+‘√ #˚dæq ªÄ|üπswüHé >√$+<äμ n+<ä]ï Äø£≥Tº≈£î+~. e#˚à @&Ü~ ø√dü+... $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\‘√ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T kÕ–q á ªªÄ+Á<Ûä ≈£î≥T+ã •_s¡+μμ eT÷&ÉT ø£åD≤˝À¢ |üPs¡ÔsTT+<äqï uÛ≤eq düuÛÑT´\+<ä]˝À e´ø£ÔyÓTÆ+~. ªªá nqTuÛÑ÷‹ì e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Ò+. eTqdüT˝À¢ |ü~\+>± <ë#·T≈£î+{≤+. e#˚à @&Ü~˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ m<äTs¡T#·÷düTÔ+{≤+μμ n+≥÷ düuÛÑT´\T ‘·eT uÛ≤y√<˚«>±ìï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îqï á

ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡) Ä<Ûä«s¡´+˝À eì‘ê y˚~ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ª>∑èVü≤\øÏåàμ kÕúìø£ eTj·T÷] ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À |òüTq+>± »]–+~. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ø£èwæ #˚düTÔqï eTVæ≤fi¯\ Á|üdü+>±\T, ô|ò+>¥ wüßjYT $X‚cÕ\T, Äeø±j·T ‘·j·÷Ø e+{Ï $_Ûqï n+XÊ\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·+>± kÕ–+~. eTVæ≤fi¯\ düeTdü´*ï ñ<˚›•+∫ eø£Ô\T #˚dæq ñ|üHê´kÕ\T n+<ä]ø° ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq, $\TyÓ’q düe÷#êsêìï n+~+#êsTT. &Üø£ºsY ìs¡à\ s=eTTà ø±´q‡sY sê≈£î+&Ü rdüTø√yê*‡q eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. Hê´j·Tyê~ ø£$‘· Ä≈£î\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑èVü≤Væ≤+dü nìïesêZ\ eTVæ≤fi¯\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´>± #ÓbÕŒs¡T. ≈£î≥T+ã Ä]úø£ e´eVü‰sê\T uÛ≤s¡´\≈£î ‘Ó*dæ ñ+&Ü*‡q nedüsêìï H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. {≤+f…ø˘‡ ìsê«Vü≤≈£îsê\T sêCÒX¯«] dü«#·Ã¤+<ä ùde≈£îsê*>± ‘·q nqTuÛÑyê*ï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üeTTK e÷qdæø£ yÓ’<äT´sê\T ø±+‹ sêE Ád”Ô\ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. #˚‘·q dü+düú >∑èVü≤ Væ≤+dü u≤~Û‘·T\≈£î n+~düTÔqï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\ >∑T]+∫ Ä dü+düú ø±s¡´ø£s¡Ô e÷<Ûä$¬s&ç¶ $e]+#ês¡T. Äô|’ »]–q Á|üXÀï‘·Ôsê\ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü_Û≈£î\+‘ê ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zì ‘·eT dü+X¯j·÷\qT ìeè‹Ô #˚düT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£$‘· yÓ+ø£{Ÿ ô|ò+>¥ wüßjYT˝Àì eTÚ*ø£ dü÷Á‘ê\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·T>±.. nqï|üPs¡í ∫\T≈£L], n|üs¡í >∑+>∑kÕì, Ádüe+‹ <Ûä>∑+ |ü\Ts¡ø±\ Äeø±j·T\T ô|≥Tº≈£îH˚ $<ÛëHêìï $e]+#ês¡T. d”‘· eTT\T¢≈£î≥¢ ‘·q MD≤Hê<ä+‘√, XÊ+‘· |ü⁄*>∑+&É¢, eT<ÛäTeT‹ ø£èwüí ‘·eT >±HêeTè‘·++‘· dü_Û≈£î*ï n\]+#ês¡T. eì‘êy˚~ø£ ø£$T{° #ÛÓ’sY •Øwü u≤$¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q eT+E\‘· ø£HÓï>∑+{Ï, &Üø£ºsY Væ≤eT¬s&ç¶, XÊs¡<ä q+ã÷], eTH√»„ eTT<ä›, ø£fi≤´DÏ ‘·&çy˚T{Ï, πsDT ∫#·TÃ\, Áo\øÏåà eT+~>∑ ìs¡«Væ≤+∫q á dü<ädüT‡˝À uÛ≤Ø kÕúsTT˝À eTVæ≤fi¯\T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±*bò˛]ïj·÷≈£î <ä÷sêq ñqï m‘Ó’Ôq ø=+&É Á|ü<˚X¯+˝À... bÕ˝À&ç |æ\T|ü⁄\≈£î ˝Ò∫... y˚&ç y˚&ç ø±|ò”\‘√ X¯uÛÀ<äj·÷ìï $_Ûqï+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. n#·Ã+ }s√¢ ñqï≥T¢>±... nø£ÿ&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|æ+#˚˝≤ ìsê«Vü≤≈£î\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. ñ<äj·T+ {Ï|òæqT¢ nj·÷´ø£... ∫Hêïô|<ë› ñ‘ê‡Vü≤+‘√ Ä≥˝≤&Üs¡T. ∫qïHê{Ï Ä≥\‘√ ô|<ä›\T ‘·eT u≤\´+˝ÀøÏ kÕ–b˛‘˚... sêø˘ ¬ø’¢+_+>¥, ¬øH√sTT+>¥ ˝≤+{Ï Ä≥\‘√ ∫Hêïs¡T\T eTTì–b˛j·÷s¡T. Ä≥\‘√ Ä\dæq yê]ì.. eT<Ûë´Vü‰ï+ n#·Ã ‘Ó\T>∑TuÛÀ»q+ ‘Ó\T>√&ç $düÔsê≈£î˝À¢ n\]+∫+~. kÕj·T+y˚fi¯ #·*eT+≥\ <ä>∑Zs¡ MD≤yê<äq, ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´\T, Hê{Ïø£\‘√ ùd<ä rsês¡T. ø=+&É m‘·TÔ|ü˝≤¢˝Ò y˚~ø£>± #˚düTø=ì Ç+&çj·÷qT |ü{Ϻ|”&çk˛Ôqï ñÁ>∑yê<ä+

&É˝≤¢dt˝À m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉT≈£\T

&É˝≤¢dt ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{° Ä<Ûä«s¡´+˝À q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ 90e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± kÕ>±sTT.

&Üø£ºsY sê|òüTy˚+Á<ä Á|ükÕ<é, &Üø£ºsY qe˙‘·ø£èwüí\ Ä<Ûä«s¡´+˝À &É˝≤¢dt |òüHé@wæj·÷ Ä&ç{À]j·T+˝À y˚T27 á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <∏ëeTdt C…|òüs¡‡Hé bÕs¡Tÿ qT+∫ düuÛ≤düú* es¡≈£L uÛ≤Ø ø±s¡¢ sê´© »]–+~. düTBÛsY ∫+‘·eTH˚ì, ˝Àπøwt Hêj·TT&ÉT, yÓ+ø£{Ÿ düs¡qT, Á|üXÊ+‘Y #ê>∑s¡¢eT÷&ç, eTTs¡∞ø£èwüí, uÛ≤düÿsY ø=&Ü*, yÓ+ø£{Ÿ uÀj·TbÕ{Ï, Á|üuÛ≤‘Y ø±düs¡H˚ì, eTH√CŸ bı≥÷¢] Ä<Ûä«s¡´+˝À &É˝≤¢dt ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· düuÛÑT´\T b?˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕ≥\T, m˙ºÄsY neTsY s¡ùV≤ ìHê<ë\‘√ &É˝≤¢dt M<ÛäT˝À¢ ø±s¡¢ sê´© kÕ–+~. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À &É˝≤¢dt ‘Ó\T>∑T Ä&É|ü&ÉT#·T\T CÀ´‹Á|ü»«\q+ #˚XÊs¡T. m˙ºÄsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |ü\Te⁄s¡T |üP\e÷\\T düeT]Œ+#ês¡T. m˙ºÄsY Hêj·Tø£‘ê«ìï... Äj·Tq #˚dæq ùde\qT á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ d”ìj·TsY H˚‘·\T |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé, |ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄, eTqïe düTu≤“sêe⁄\T m˙ºÄsY‘√ ‘·eT≈£îqï nqTã+<Ûëìï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. u≤\ø£èwüí Á|üdü+>∑+‘√... düuÛÑ˝À m˙ºÄsY ≈£îe÷s¡T&ÉT, Á|üeTTK dæ˙q≥T\T u≤\ø£èwüí Á|üdü+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*∫+~. bò˛Hé <ë«sê Äj·Tq ‘·q dü+<˚XÊìï n+~+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&˚ Á|ü‹e÷≥≈£î dü_Û≈£î\ qT+∫ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+~. &É˝≤¢dt ‘Ó\T>∑T Á|ü‹ì<ÛäT\T.. düTBÛsY ∫qïeTH˚ì, øÏs¡DY ‘·TeTà\, |üs¡T#·÷] eT*¢, ø=+&Éj·T´ #Í<ä]\T Á|üdü+–dü÷Ô... ‘Ó\T>∑Tyê] eTT<äT›_&ɶ m˙ºÄsY #˚dæq Á|üC≤dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~Δ˝À m˙ºÄsY ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡Hêïs¡T.

ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ë‘·\T>± e´eVü≤]+∫q ◊&çj·÷ kı\÷´wüHé‡, Çe÷õH˚wüHé, Ä]‡Hé dü+düú\T dü+‘√cÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. y˚\ yÓTÆfi¯¢ <ä÷sêq ñqï }s¡¢qT ‘êeT+‘ê <ä÷s¡eTj·÷´eTqï uÛ≤eqqT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ‘êMT ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘√&ÜŒ≥T n+~+∫≥qT¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Çø£.. ≈£î≥T+ã •_s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï Ä<ä´+‘·+ düs¡<ë\‘√ ì+ù|dæq ìsê«Vü≤≈£î\T ‘ê{ÏbÕeTT\ eTè‘·T´+»j·TT&ÉT, ù|] lìyêdt\ kÕs¡<Ûë´ìï n+<äs¡÷ n_Ûq+~+#ês¡T. M]øÏ kÕj·T+>± ì*∫q nì˝Ÿ nqï+, s¡$ ∫e⁄≈£î\, s¡M+Á<ä ≈£L∫uÛ§≥¢, ùdïVü≤ y˚<äT\, e÷qdü, lìyêdt eT+–q|üP&ç, kÕsTT e÷HêÁ|ü>∑&É, lìyêdt e÷HêÁ|ü>∑&É, ñ<äjYT ø=+&ç|ü]Ôì ù|s¡Tù|s¡THê ø=ìj·÷&Üs¡T.

May 2012

&ÓÁ{≤sTT{Ÿ yêdüT\ <ë‘·è‘·«+ Ä{≤ $sêfi≤\ ùdø£s¡D dü¬ø‡dt nyÓT]ø±

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Ä{≤) &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À #˚|ü{Ϻq $sêfi≤\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ dü÷|üsY dü¬ø‡dt nsTT+~. @Á|æ˝Ÿ 21q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ edü÷˝…’q $sêfi≤\ yÓTT‘·Ô+ 1,11,000 &Ü\s¡¢≈£î #˚]+~. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ‘Ó\T>∑Tyê] Á|ükÕúHêìøÏ, <ë‘·è‘ê«ìøÏ á ø±s¡´Áø£eT+ y˚~ø£>±

ì*∫+~. ôdsTT+{Ÿ<∏ëeTdt Vü‰˝Ÿ, $T∫>±Hé˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. n{≤¢+{≤˝À á E˝…’˝À »s¡>∑qTqï ªÄ{≤ s√Eμ »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. 21q kÕj·T+Á‘·+ @&ÉTqïs¡≈£î ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä˝…’q á áyÓ+{Ÿ ns¡ΔsêÁ‹ es¡≈£L ø=qkÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä{≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, <˚y˚+Á<ä¬s&ç¶, sêyéT ¬s&ç¶, sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, Vü≤]Á|ükÕ<é\T n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY õHêï‘√ ø£*dæ yÓ’j·T÷|”|” {°M˝À Ä{≤ #ÛêHÓ˝ŸqT Äs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ô|’ Ä{≤≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ Ä #ÛêHÓ˝Ÿ˝À Á|ükÕs¡eTe⁄‘·T+~. Ä{≤ |æ\T|ü⁄q≈£î düŒ+~+∫ $sêfi≤\T n+<äCÒdæq <ë‘·\≈£î Ä{≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä{≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T eTTs¡[ u§eTàqy˚ì, $H√<é ≈£î≈£îq÷sY, Hêπ>+<äsY ◊‘ê, sêyéT¬s&ç¶, sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, Vü≤]Á|ükÕ<é ¬s&ç¶ *+>±\, sêπøwt |ü⁄*, sêe⁄ H˚s¡TdüT, ÁoìyêdtsêE, j·TT>∑+<ÛäsY uÛÑ÷$T¬s&ç¶, yÓ+ø£{Ÿ ;s¡+, øÏc˛sY ‘·$Tà˙&ç, $»jYT |ü˝…¢s¡¢, CÀπ>X¯«s¡sêe⁄ ô|~›uÀsTTq, yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&É˝≤¢dt˝À eTq eTTK´eT+Á‹ düreTDÏ q˝≤¢] sê~Ûø£¬s&ç¶>±]øÏ |òüTq düHêàq+ &É˝≤¢dt˝À »]–q eTVæ≤fi≤ dü+ãsê\≈£î $#˚Ãdæq eTTK´eT+Á‹ düreTDÏ q˝≤¢] sê~Ûø£¬s&ç¶>±]ì &É˝≤¢dt Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ dü+|òüT+ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. &É˝≤¢dt Á|üeTTK Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T øÏkÕÔbÕ{Ï sêeTHé¬s&ç¶, yÓ’<äT´\T ø√dü÷] sêE,

∫\¢≈£Ls¡T >√|æ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTj·T÷] ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À »]–q Äràj·T $+<äT˝À leT‹ sê~Ûø£¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ nqTã+<Ûä+.. n˝≤π> Äj·Tq eTTK´eT+Á‹>± nj˚T´+‘·es¡≈£î, nsTTq ‘·s¡Tyê‘· <ë<ë|ü⁄ 23 dü+e‘·‡sê\T ˇø£ sê»ø°j·T Hêj·T≈£îì düreTDÏ |ü&˚ Çã“+<äT\T, #˚düTø√ø£ ‘·|üŒì düs¡T›u≤≥T¢, ‘·|üŒì ≈£î≥T+ã ‘ê´>±\ >∑T]+∫ ÄyÓT $e]+∫q|ü⁄Œ&ÉT dü_Û≈£î\+‘ê ÄX¯Ãs¡´+ #Ó+<ës¡T. ‘·+Á&ç sê»ø°j·T J$‘· Á|üuÛ≤e+ yê] |æ\¢\ MT<ä |ü&É≈£î+&Ü yê] |æ\¢\ #·<äTe⁄\˝À kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ $e]dü÷Ô ‘·*¢>± ‘·q u≤<Ûä´‘· HÓs¡y˚]Ãq dü+‘·è|æÔ ‘·q≈£îqï<äì sê~Ûø£ á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Á|üeTTKT\T mHé.m+.mdt.¬s&ç¶, ñ]à&ç qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶, Hê{≤ f…ø±‡dt ø£˙«qsY ø£\Te\sêe⁄ ÄyÓTqT XÊ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Á|üeTTKT\T ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é, ø±s¡´Áø£eT+˝À KTwæ πs&çjÓ÷ n~ÛH˚‘· ‹s¡TeT\¬s&ç¶, Ä{≤ ø√`Ä]¶H˚≥sY ns¡$+<é, eT\T¢ Á|ükÕ<é¬s&ç¶, eT+&ÉTe dürwt, nj·TT\T] ãdü$¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. ∫es¡>± eTùV≤wt Ä~uÛ§≥¢ e+<äq düeTs¡ŒD‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

www.namastheandhra.com

9


www.namastheandhra.com

10

May 2012

www.namastheandhra.com

May 2012

11

Ä\j·T ìsêàD+ Vü≤qTeTqïyêe‘ês¡ eT÷s¡TÔ\‘√ bÕ≥T á

Á|üdüHêï+»H˚j·TkÕ«$T Á|üdüqï e<äq+, nuÛÑj·TVü≤düÔ+‘√ ø£ì|æ+#˚

n+<äyÓTÆq kÕ«$T.. Á|üdüHêï+»H˚j·TT&ÉT. Vü≤qTeT+‘·T&ç Äj·TT<ÛäyÓTÆq >∑<ä.. á kÕ«$T #˚‹˝À ñ+&É<äT. |üø£ÿq ô|{Ϻ ñ+≥T+~. nuÛÑj·÷+»H˚j·TT&ÉT, <ëkÕ+»H˚j·TkÕ«$T ≈£L&Ü á kÕ«$T s¡÷bÕ˝Òqì q$Tàø£.

Msê+»H˚j·TT&ÉT m&ÉeT

uÛÑTC≤q >∑<äqT <Ûä]+∫ düeTs√‘ê‡Vü≤+‘√ ø£ì|æ+#˚ kÕ«$T Msê+»H˚j·TT&ÉT. ≈£î&ç#˚‘· nuÛÑj·T$T#˚à kÕ«$T. yÓTÆ+<äT&ÉH˚ Ms¡T&ÉT á kÕ«$T ñbÕdüq #˚dæ esê\T bı+<ë&Éì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.

ÁbÕ+>∑D+˝À ãè+<ëeq+, >±j·TÁr eT+~sê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. 1984˝À á Ä\j·T ìsêàD≤ìï yÓTT<ä\Tô|{Ϻ 86 pHé Hê{Ï |üP]Ô#˚dæ, |ü+#·eTTK Ä+»H˚j·TTì eT÷\$sê≥TºqT Á|ü‹wæ˜+#ês¡T. eTs√ eT÷&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· 1989˝À Ä\j·T yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À $T>∑‘ê mì$T~ ne‘ês¡ eT÷s¡TÔ\q÷ Á|ü‹wæ˜+#ês¡T. 1996 qT+N á Ä\j·T+ ø£+∫ ø±eTø√{Ï |”sƒ¡+ yê] ìs¡«Vü≤D˝À ñ+~.

Msê+»H˚j·TT&ÉT, Á|üdüHêï+»H˚j·TT&ÉT, nuÛÑj·÷+»H˚j·TkÕ«$T, |ü+#·eTTU≤+»H˚j·TT&ÉT... kÕ<Ûës¡D+>± eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæq Vü≤qTeT+‘·Tì ne‘êsê\T Çy˚. ø±˙.. |üsêX¯s¡ dü+Væ≤‘· #ÓãT‘·Tqï <ëì Á|üø±s¡+ Ä Vü≤qTeT+‘·T&ÉT ‘=$Tà~ ne‘êsê\T <Ûä]+#ê&ÉT. Ä ‘=$Tà~ s¡÷bÕ\÷ ø=\TyÓ’ ñqï @¬ø’ø£ <˚yê\j·T+ eTq sêh+˝Àì Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì ˇ+>√\T |ü≥ºD+˝À ñ+~. ñbÕdü≈£î\≈£î Äsê<Ûä´ <Ó’e+, düs¡«yê´ø£s¡D y˚‘·Ô, •yê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T&ÉT, |üeqdüT‘·T&ÉT nsTTq Ä Ä+»H˚j·TT&ç ne‘êsê\ >∑T]+∫ |üsêX¯s¡ eTVü≤]¸ $es¡+>± $e]+#ê&ÉT. ny˚ Vü≤qTeTqïyêe‘êsê\T>± m+‘·>±H√ Á|üdæ~Δ #Ó+<ësTT. n˝≤+{Ï uÛÑø£Ô Á|üeTTKT˝À¢ ˇø£¬s’q Vü≤qTeT<äTbÕdü≈£î\T &Üø£ºsY nqï<ëq+ ∫<ä+ãs¡ XÊÁdæÔ Vü≤qTeTqïyêe‘êsê\ >∑T]+∫ m+‘·>±H√ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ˇ+>√\T˝À ªVü≤qTe÷Hé qe ne‘ês¡ πøåÁ‘·+μ ì]à‘·yÓTÆ+~. á ns¡T<Ó’q Ä\j·T+˝À eT÷\$sê≥Tº.. |ü+#·eTTU≤+»H˚j·TkÕ«$T. Ç+ø± Á|üdüHêï+»H˚j·TT&ÉT, Msê+»H˚j·TT&ÉT, dæ+<ä÷s¡ Ä+»H˚j·TT&ÉT, Hê\T>∑T, |ü<Ó›ì$T~, Çs¡yÓ’, eTTô|’Œ ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ ø=\TyÓ’ ñqï nsêÃeT÷s¡TÔ\qT #·÷&Ü\+fÒ á Ä\j·÷ìøÏ yÓfi≤¢*‡+<˚.

|üPC≤ yÓ’uÛÑe+

nuÛÑj·T+, Äq+<ä+... uÛÑ≈£îÔ\≈£î á ¬s+&ÉT esê\qT nqTÁ>∑Væ≤+#˚ kÕ«$T>± #Óù|Œ Vü≤qTeT+‘·T&çøÏ Çø£ÿ&É Á|ü‹ eT+>∑fi¯, X¯ìyêsê˝À¢q÷ HÓ\˝À |üPsê«uÛ≤Á<ä qø£åÁ‘·+ e#˚à s√EHê Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, n_Ûùwø±\T »]|ækÕÔs¡T. Çø£ j˚T{≤ Vü≤qTeT»®j·T+‹øÏ Çø£ÿ&É n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± ‘=$Tà~ s√E\bÕ≥T kÕ«$T yê]ì $$<Ûä s¡ø±\T>± n\+ø£]+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£qT$+<äT #˚kÕÔs¡T. \ø£å ‘·eT\bÕ≈£î\T, \ø£å eT˝…¢\‘√ ø£qT\|ü+&ÉTe>± |üP»\T #˚kÕÔs¡T. Ä ‘=$Tà~ s√E\÷ ªe+<˚ yêqs¡ Hês¡dæ+Vü≤ K>∑sê{Ÿμ n+≥÷ uÛÑøÏÔ bÕs¡eX¯´+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T #˚ùd »j·T»j·T <Ûë«Hê\‘√ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˙ï dü+<ä&ç>± e÷]b˛‘êsTT.

dæ+<ä÷s¡ Ä+»H˚j·TT&ÉT Vü≤qTeT+‘·Tì ne‘êsê˝À¢ ∫e] s¡÷|ü$T~. Ä

kÕ«$T düVü≤»s¡÷|ü+. ãT~Δ˙, Äs√>±´˙ï Á|ükÕ~+#˚ kÕ«$T yêqsêø±s¡ Ä+»H˚j·TT&ÉT. >±\T&ÉH˚ øÏsê‘·T&ÉT á eT÷]Ôì Äsê~Û+∫, eT+∫ Äs√>±´ìï bı+<ë&Éì Á|ür‹.

|ü+#·eTTK Ä+»H˚j·TT&ÉT ◊<äT

eTTU≤\÷ |ü~ #˚‘·T\‘√ |ü~ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ndüTs¡;Ûø£s¡+>± ø£ì|æ+#˚ Çø£ÿ&ç eT÷\$sê≥Tº |ü+#·eTTK Ä+»H˚j·TkÕ«$T. Ä ◊<ä÷ es¡Tdü>± yêqs¡, Hês¡dæ+Vü≤, >∑s¡T‘·à+‘·, esêVü≤, Vü≤j·TÁ^e eTTU≤\T. kÕ<Ûës¡D+>± Ç˝≤ qs¡ X¯Øs¡+ eTè>∑e<äq+ ñ+&˚ <˚e‘·\T øÏåÁ|ü Á|ükÕ<ä (yÓ+≥H˚ nqTÁ>∑Væ≤+#˚) \ø£åD+ ø£\yês¡ì Á|ür‹. á ◊<äT eTTU≤˝À¢ yêqs¡ eTTK+ düVü≤»dæ<äΔ+ ø±>± Hês¡dæ+Vü≤ e<äq+ Á|ü‘êbÕìø°, >∑s¡T&É e<äq+ y˚>±ìø°, esêVü≤ e<äq+ ø£cÕº\ qT+N ñ<äΔ]+#˚ ‘·‘ê«ìø° (Væ≤s¡D≤´≈£åî&ç u≤] qT+∫ uÛÑ÷$Tì ñ<äΔ]+∫q≥Tº), Vü≤j·TÁ^e s¡÷|ü+ C≤„Hêìø° Á|ürø£ nì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+.

düTes¡Ã˝≤+»H˚j·TkÕ«$T y˚<äeT÷]Ô nsTTq dü÷s¡T´&ç •wüß´&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. dü÷s¡T´&ç

~e´ ‘˚»ùd‡ ªdüTes¡ÃdüT‡μ>± Vü≤qTeT+‘·T&çøÏ es¡yÓTÆ \_Û+∫+~. ñbÕdüHê dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ Ä X¯øÏÔH˚ ªdüTes¡Ã˝≤<˚$μ>± Äsê~ÛkÕÔs¡ì ˇø£ ø£<∏äq+. düTes¡Ã˝≤<˚$ dü÷s¡T´ì ≈£îe÷¬sÔ n˙, ÄyÓTqT ‘·q Á|æj·T•wüß´&Ó’q Ä+»H˚j·TT&çøÏ Ç∫à $yêVü≤+ #˚XÊ&É˙, n|ü&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT ÄyÓTqT ‘·q˝À ◊ø£´+ #˚düT≈£îHêï&É˙ eTs=ø£ ø£<∏äq+. á s¡÷|ü+˝À kÕ«$T ‘·q m&ÉeT ‘=&Éô|’ neTàyê]ì ≈£Ls¡TÃ+&Éu…≥Tº≈£îì nuÛÑj·T eTTÁ<ä‘√ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. |üPs¡«+ <Ûä«»<ä‘·TÔ&ÉH˚ uÛÑ≈£îÔ&ÉT düTes¡Ã˝≤+»H˚j·TT&ç ñbÕdüq #˚dæ düs¡«dü+|ü<ä\÷ bı+<ë&É≥.

#·‘·Ts¡T“¤» Vü≤qTeT

ˇø£#˚‘· nuÛÑj·TeTTÁ<ä, eTs=ø£ #˚‘· es¡<ä eTTÁ<ä,

eT÷&√#˚‘· ns¡{Ï|ü+&ÉT <Ûä]+∫, Hê\T>√#˚‹ì düTes¡Ã˝≤<˚$ô|’ y˚dæ ø£ì|æ+#˚ eT÷]Ô #·‘·Ts¡T“¤» Ä+»H˚j·TT&ÉT. ø£|æ\T&ÉH˚ eTVü‰uÛÑ≈£îÔ&ÉT á kÕ«$Tì Äsê~Û+∫ eTTøÏÔ bı+<ë&É≥.

ncÕº<äX¯ uÛÑT» Ä+»H˚j·TT&ÉT |ü<Ó›ì$T~

#˚‘·T˝≤ Äj·TT<Ûë\T <Ûä]+∫q $X¯«s¡÷|ü<Ûë] á kÕ«$T. <ä÷sê«dü eTVü‰eTTì ø=*∫q ne‘ês¡+.

$+X¯‹ uÛÑT» Ä+»H˚j·TT&ÉT Çs¡yÓ’ #˚‘·T\÷ Çs¡yÓ’ Äj·TT<Ûë\‘√ $\dæ˝Ò¢ á

kÕ«$Tì ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT ñbÕdæ+#ê&Éì Á|ür‹. ÁãVü≤à<˚e⁄&ç e<ä›qTqï sêeT eTTÁ~ø£qT ‹]– uÛÑ÷˝Àø±ìøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ÁãVü≤à˝Àø±ìøÏ yÓ[¢q|ü&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT á ne‘ês¡+ <ë˝≤Ã&Éì |ü⁄sêD Á|ü|ü+#·+.

<ë«Á‹+X¯<äT“¤» e÷s¡T‹ eTTô|’Œ¤ ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ $sêõ˝Ò¢ $sê{Ÿ

s¡÷|ü<Ûë] <ë«Á‹+X¯<äT“¤» Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. |üPs¡«ø±\+˝À k˛eT<ä‘·TÔ&ÉH˚ sêE á kÕ«$Tì Äsê~Û+∫, b˛sTTq sêC≤´ìï bı+<ë&Éì q$Tàø£.


www.namastheandhra.com

12

Ä{≤ yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ n{≤¢+{≤ eTTkÕÔãT

Hê{≤ düy˚Tàfi¯HêìøÏ e&çe&ç>±.. pHé 29 qT+∫ E˝…’ 1 es¡≈£î ø£HÓ«q¸Hé

nyÓT]ø±, ¬øq&Ü <˚XÊ˝À¢ì ‘Ó\T>∑Tyê] nuÛÑT´qï‹, Ä+Á<Ûä sêÁwüº Á|ü>∑‹ e+{Ï ñqï‘êX¯j·÷\‘√ @sêŒf…Æ.. \ø£å´kÕ<Ûäq ~X¯>± e&çe&ç>± n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔqï ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü$T‹ (Hê{≤) ‘·q ‘=* yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯Hêìï n≥ºVü‰dü+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. pHé 29 qT+∫ p˝…’ 1 es¡≈£î ôVAdüºHé˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @sêŒ≥T¢ e&çe&ç>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. Hê{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT @MmHé ¬s&ç¶, ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Je¬s&ç¶, ø£˙«qsY õ‘˚+<äsY¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑT´\T yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯Hêìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î nìï s¡ø±\ ø±s¡´Áø£e÷\q÷ #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á

bÕ≥\ô|’ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï Hê{≤.. ‘·«s¡˝ÀH˚ ôdMTô|ò’q*düTº*ï Á|üø£{Ï+#·qT+~. ôdMTô|ò’q˝Ÿ‡, ô|ò’q˝Ÿ‡ Hê{≤ ø£HÓ«q¸Hé y˚~ø£ô|’H˚ »s¡T>∑T‘êsTT. B+‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡ø±\ kÕVæ≤‘·´, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T.. cÕsYº |òæ*+, dæ+–+>¥, &Ü´ì‡+>¥ b˛{°\T düy˚Tàfi¯HêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\eqTHêïsTT. ø√{Ï, eTDÏX¯s¡à, e+<˚e÷‘·s¡+ Áoìyêdt\ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+^‘· $uÛ≤e] ≈£L&Ü »s¡>∑qT+~. |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ø±qŒ¤¬sH釽À z Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À y˚πs«s¡T ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄≈£îì nyÓT]ø±˝À

ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ ôVAdüºHé˝Àì 200 eT+~ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ø±qŒ¤¬sHé‡ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq 30 ø£$T{°\ düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ì]«sêeT+>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. {≤©e⁄&é q≥T\T q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, Á|üuÛ≤dt, ì‹Hé, <ä>∑TZu≤{Ï sêHê.. V”≤s√sTTHé\T ùdïVü≤, qj·Tq‘ês¡, Á‹wü, #Ûê]à\qT á eTVü‰düuÛÑ\≈£î ÄVü‰«ì+#ês¡T. M]‘√ bÕ≥T ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ, Ä©, ~˝Ÿ sêE, sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, m+mdt Hêsêj·TD, s¡e÷Á|üuÛÑ, ø£èwüí uÛÑ>∑yêHé, s¡|òüTTu≤ãT, Áoìyêdü¬s&ç¶, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt, <ÛäqsêCŸ\T y˚&ÉT\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. >±j·T˙ >±j·T≈£î\T ùV≤eT#·+Á<ä, ^‘êe÷<ÛäT], e÷fi¯$ø£, ø±s¡TD´, eT<ÛäTÁ|æj·T ‘·eT >±HêeTè‘·+‘√ n\]+#·qTHêïs¡T. Hê{≤ dü«s¡e÷<ÛäT] ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷

dæús¡|ü&çqyês¡+‘ê ‘·eT ø£fi≤XÊ\\ |üPs¡«$<ë´s¡Tú\‘√ ø£*ùd neø±XÊìï Hê{≤ ø£*Œk˛Ô+~. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ø£eT÷´ì{°øÏ ùde #˚düTÔqï Á|üeTTKT\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± nyês¡T¶\+<äCÒj·TqTHêïs¡T. f…ø±‡dt˝Àì C≤]® ÁuÖHé ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY Hê{≤ yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯HêìøÏ y˚~ø£ ø±qT+~. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT y˚~ø£˝À¢ ˇø£{Ï>± á ôd+≥sY≈£î ù|s¡T+~. Á>ö+&ébò˛¢sY $XÊ\+>± ñ+&ç, Á|ü<äs¡Ù\q≈£î nqTe⁄>± ñ+≥T+~. JÄsY;˝À e+<ä≈£î ô|’>± düe÷y˚X¯ >∑<äT\THêïsTT. ø£HÓq¸Hé≈£î düMT|ü+˝ÀH˚ Væ≤\ºHé nyÓT]ø±dt`ôVAdüºHé ôVA≥˝Ÿ ñ+~. Ç+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 1200 >∑<äT\THêïsTT.

May 2012

E˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î y˚&ÉTø£\T nyÓT]ø±

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Ä{≤) 12e yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. p˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î n{≤¢+{≤˝À »]π> á y˚&ÉTø£\≈£î @sêŒ≥T¢ y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCÒ+<äsY õHêï, ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡TD≤ø£sY

&ç.¬ø.ns¡TD y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·eTHé dü+^‘· $uÛ≤e] y˚&ÉTø£˝À¢ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\eqT+~. nH˚ø£eT+~ {≤©e⁄&é ‘ês¡\T Ä{≤ yê]¸ø√‘·‡e+˝À ‘·fi¯ó≈£îÿeTqqTHêïs¡T. $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, »>∑|ü‹u≤ãT,

e÷<Ûäes¡+, ø£˙«qsY ø£s¡TD≤ø£sY ndæ¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ düuÛÑT´\T y˚&ÉTø£*ï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. n{≤¢+{≤˝Àì C≤]®j·÷ es¡˝Ÿ¶ ø±+Á¬>dt ôd+≥sY á y˚&ÉTø£\≈£î Ä‹<∏ä´$Te«qT+~. >∑‘·+˝À 2000 dü+e‘·‡s¡+˝Àq÷ n{≤¢+{≤˝À Ä{≤ ø±qŒ¤¬sHé‡ (6e~) ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À <∏ëeTdt eT]Œ¤ u≤˝Ÿs¡÷+˝À u≤+¬ø«{Ÿ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. @ e÷s¡Z+ qT+#Ó’Hê á y˚~ø£ e<ä›≈£î düT\uÛÑ+>± #˚s¡Tø√e#·TÃ. y˚~ø£≈£î <ä>∑Zs√¢H˚ z$Tï ôVA≥˝À¢ n‹<∏äT\ ø√dü+ >∑<äT*ï ãTø˘ #˚XÊs¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± nH˚ø£ dü+^‘·, kÕVæ≤‘·´, $H√<ä, yêDÏ»´ ÇcÕº>√wæº ø±s¡´\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. sêÁwüº eT+Á‘·T\T dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, >∑˝≤¢ ns¡TD,

Áoø±+‘Y, Á|æj·TeTDÏ, düeT+‘·, nqTwüÿ, »j·TdüT<Ûä, @Mmdt, ãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, y˚DTe÷<Ûäyé, ùV≤eT\T y˚&ÉTø£\≈£î ø£fi¯ ‘˚qTHêïs¡T. düVü≤ÁkÕe<Ûëì >∑]ø£bÕ{Ï qs¡dæ+Vü≤sêe⁄, øöeTT~ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT øÏs¡DY Á|üuÛÑ, Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ ã\uÛÑÁ<äbÕÁ‘·Tì s¡eTDÏ, C≤q|ü<ä >±j·T≈£î&ÉT >√s¡{Ï yÓ+ø£qï e+{Ï kÕVæ≤‘·´ Á|üeTTKT\T ≈£L&Ü y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. kÕVæ≤‘·´ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq _õHÓdt ôd$THês¡T¢ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. j·TTe‘· ø√dü+ Áø°&Ü, dü+^‘· b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ ñ<˚›XÊìï #ê≥T‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø Ä{≤ ˝À>√qT ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ês¡T.

f…Æ ø±Hé ø±qŒ¤¬sHé‡ dü÷|üsY dü¬ø‡dt 20e yê]¸ø£ f…Æ ø±Hé 2012.. ~

»>∑Hé n¬sdtº≈£î e´‹πsø£+>± uÒ@]j·÷˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡düq nyÓT]ø±˝Àì uÒ @]j·÷˝Àì yÓ’mkÕ‡sY n_Ûe÷qT\qT

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X¯˝À »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T rÁe ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T]#˚XÊsTT. yÓ’mkÕ‡sY eTs¡Dyês¡Ô ‘·sê«‘· yês¡T n+‘·>± ìsêÈ+‘·b˛sTTq dü+<äs¡“¤$T~. ‘·eT Á|æj·T‘·eT H˚‘· ≈£îe÷s¡T&ÉT »>∑Héì d”;◊ ø£düº&û˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ yê]ì cÕø˘≈£î >∑T]#˚dæ+~. <ë+‘√ yÓ’mkÕ‡sY n_Ûe÷qT\+‘ê d”;◊øÏ e´‹πsø£+>± <Ûäsêï #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ܶs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dü˙ïy˚˝Ÿ˝Àì bÕغ Ä|ò”düT≈£î n+<äs¡÷ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ ø£+&ÉTyê\T <Ûä]+∫, q\¢ C…+&Ü\‘√ e#êÃs¡T. ªuÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ø±bÕ&Ü*μ, ª»>∑HéqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷*μ, ªk˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ &ÍHé &ÍHéμ n+≥÷ yês¡T #˚dæq

ìHê<ë\‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê e÷s¡TyÓ÷–+~. ø=+<äs¡T nyÓT]ø£qT¢ Çfi¯¢ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ e∫Ã, @+ »]–+<äì n&É>±Z... Ç+&çj·÷˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ ≈£î|üŒ≈£L*+<äì, <ëìï ‹]– ì\u…fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTì ø±s¡´ø£s¡Ô\T #Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+. yê] ìHê<ë\T $qï ‘·sê«‘· eT]ø=+‘·eT+~ uÛ≤s¡rj·T dü+‘·‹yês¡T ≈£L&Ü e∫à <Ûäsêï˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îì ‘·eT n_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ Ä|ò”düT˝À ø=y=«‘·TÔ\T yÓ*–+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. »>∑HéqT n¬sdtº #˚j·T&É+ nHÓ’‹ø£eTì, e#˚à u…’ m\ø£¸q¢˝À yÓ’mkÕ‡sY bÕغ... ø±+Á¬>dt nÁø£e÷\≈£î ‘·–q düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T+<äì Á|üMDY, düTπswt ñj·T÷´s¡T, sêeTø£èwüí, #·+<äT ‘·~‘·s¡T\T Äy˚X¯+>± |ü*ø±s¡T.

Ç+&Édt m+≥sYÁô|q÷´sY‡ ø±qŒ¤¬sHé‡ y˚T 18, 19 ‘˚B˝À¢ dæ*ø±Hé yê©˝À |òüTq+>± »]–+~. ªªø£HÓø˘º`ÇH=y˚{Ÿ`ÁbÕdüŒsYμμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ ìs¡«Væ≤+∫q á ø±qŒ¤¬sHé‡ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› m+≥sYÁô|q÷´sYwæ|t ø±qŒ¤¬sHé‡>± ì*∫+~. k˛wæj·T˝Ÿ, yÓTTu…’˝Ÿ, øö¢&é, mqØ®, ˝…’|òtôd’HÓ‡dt e+{Ï $$<Ûä s¡+>±˝≈£î #Ó+~q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T á ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç+&çj·THé`nyÓT]ø£Hé Á>∑÷|t {°◊á (f…Æ) 20e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\\ qT+∫ 2600 eT+~ uÛ≤s¡rj·T dü+‘·‹ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

mdt@|” f…ø±ï\J n+&é ÇH=ïy˚wüHé ôV≤&é &Üø£ºsY $XÊ˝Ÿ dæø±ÿ ªÇH=ïy˚wüHé $‘Í{Ÿ &çÁdü|ü¸Héμ nqï n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. s¡#·sTT‘· &Üø£ºsY B|üø˘ #√ÁbÕ ªÁbÕdüŒ]{° n+&é ©&ÉsYwæ|tμ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. &Ó’q$Tø˘ d”Œø£sY Äs√Hé ˝…$, &Üø˘dæ+ø˘.HÓ{Ÿ #ÛÓ’s¡àHé bÕ˝Ÿdæ+>¥, d”mdt@◊m˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY.. á&ûmø˘‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT nq+‘Y n>∑sê«˝Ÿ, uÛ≤s¡‘· Á|ü<ÛëìøÏ dü˝Vü‰<ës¡T &Üø£ºsY XÊyéT |æÁ{À&Ü\T $$<Ûä n+XÊ\ô|’ Á|üdü+–+#ês¡T. s¡|òüTTeT÷]Ô, mHé qs¡dæ+Vü≤, &ûûÄsY sêE e+{Ï W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î á ø±qŒ¤¬sHé‡ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. f…Æ n<Ûä´≈£åî&ÉT $XŸ $TÁXÊ ≈£L&Ü Á|üdü+–+#ês¡T.

May 2012

www.namastheandhra.com

13


14

www.namastheandhra.com

May 2012

nôVA Ä+Á<Ûä uÛÀC≤.. e÷´ u≤´qsY ù|s¡T ô|{Ϻ+~ ô|<ë›j·TH˚! kÕe]Hé

m+≥sYÁô|’C…dt u≤´qsYô|’ $X¯«Hê<∏é <äs¡Ù≈£î&ç>± H˚qT ìsêà‘·>± ªz d”‘· ø£<∏äμ dæìe÷ ÁbÕs¡+_Û+#˚≥|üŒ{ÏøÏ Hê ej·TdüT |ü+‘=$Tà<˚fi¯ó¢!! Ä dæìe÷ wüO{Ï+>¥ #ÓHÓ’ï˝À »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&˚ m˙ºÄsY >±]ì ø£\e&ÜìøÏ bÕe⁄\T ø£<ä|ü&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. Hê ¬s+&√ dæìe÷ Äj·TH˚ï V”≤s√>± ô|{Ϻ rj·÷\H˚~ Hê ø£\. e÷≈£î m˙ºÄs ‘·eTTà&ÉT Á‹$Áø£eTsêe⁄>±] uÛ≤s¡´ ‘·s¡|òü⁄ qT+∫ ã+<ÛäT‘·«+ ñ+&˚~. nB Hê <ÛÓ’s¡´+. yÓTT‘êÔìøÏ $X¯«Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ z s√E ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ Äj·Tq nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ dü+bÕ~+∫.. yÓ[¢ ø£*XÊqT. ªÇ+‘· ∫qïej·TdüT˝À dæìe÷ rdüTÔHêïe⁄ Áπ>{Ÿ. ø±˙.. e÷‘√ dæìe÷ @+{Ï? ndü\T e÷ dæìe÷ e÷¬sÿ{Ÿ @+{À ˙≈£î ‘Ó\TkÕ?μ nHêïs¡T. H˚qT Hê |ü≥Tº<ä\ >∑T]+∫ #Óù|Ô q$« }s¡T≈£îHêïs¡T. ∫e]øÏ H˚qT >∑{Ϻ>± |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√.. ªdüπs, qqTï ø±ø£ $T>∑‘ê q≥T\T, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T me¬se]ì nqT≈£î+≥THêïe⁄μ nì n&ç>±s¡T. H˚qT ø=ìï ù|s¡T¢ #Óù|Ô.. n˝≤ø±<äì Äj·TH˚ u≤|üj·T´>±]ì, myÓTàdt ¬s&ç¶>±]˙ |æ*|æ+∫ Hê u≤<Ûä´‘· n|üŒC…bÕŒs¡T. ø±©¸≥T MT<ä dü+‘·ø£+ ô|&ÉT‘·÷.. ªdü+düúπø+ ù|s¡T ô|{≤ºs¡T?μ nì n&ç>±s¡T. ªMTπs ô|≥º+&çμ n+≥÷H˚.. ªø£èwüßí&ç MT<ä ô|{≤º\qT≈£î+≥THêïqTμ nì #ÓbÕŒqT. <ëìø±j·Tq q$«.. ø£èwüßí&ç yÓT&É˝À yÓ’»j·T+re÷\ ñ+≥T+~ ø£<ë.. n~ >∑Ts=Ô∫Ã+<√ @yÓ÷, ªyÓ’»j·T+r eT÷Mdtμ nì Äj·Tq dü«Vü≤kÕÔ\‘√ sêXÊs¡T. n˝≤.. 1975, »qe] 11q Äj·Tq V”≤s√>± ªm<äTs¡T˝Òì eTìwæμ dæìe÷ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. n|üŒ{ÏøÏ m˙ºÄsY dæìe÷˝À¢ ôdº|ü⁄Œ\T y˚ùdyês¡T ø±<äT. HêπøyÓ÷ @mHêïsY˝≤>± m˙ºÄsY‘√q÷ &Ü´qT‡\T #˚sTT+#ê\ì ø√]ø£. Ä ø√]ø£qT rs¡TÃ≈£îHêïqT. nqï>±]‘√ ôdº|ü⁄Œ˝Ò+≥ì m+‘· eT+~ Äπøå|æ+∫Hê.. Äj·Tq e÷Á‘·+ ÁãVü‰à+&É+>± ôdº|ü⁄Œ˝Òdæ ‘·q dü‘êÔ #ê{≤s¡T. n˝≤π>.. Äj·Tq‘√ Hê ¬s+&√ dæìe÷ j·TT>∑|ü⁄s¡Twüß&ÉT. Ä dæìe÷ ø√dü+ $»j·Tyê&É qT+∫ j·÷ø˘‡ mHé j·÷ø˘‡ f…Æ\sY yê˝ÒX¯«s¡sêe⁄qT s¡|æŒ+#ê+. n+<äs¡+ u§+u≤sTTøÏ yÓ[¢ ø=ìï ø=‘·Ô &çC…’qT¢ m+|æø£ #˚XÊ+. Vü‰+ø±+>¥ qT+∫ Á&Ódt yÓT{°]j·T˝Ÿ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï+. |òü⁄˝Ÿ u…˝Ÿu≤≥+ bÕ´+≥÷¢, ô|<ä›ô|<ä› ø±\s¡T¢... Ä <Óã“‘√ n<√ ô|<ä› Áf…+&é nsTTb˛sTT+~. Çø£.. ej·TdüT˝À H˚qT #ê˝≤ ∫qïyêDÏï nsTTHê, H˚qT ôd{Ÿ˝ÀøÏ yÓfi¯¢>±H˚ Äj·Tq ˝Ò∫ ì\ã&˚yês¡T. Hê≈£î n<ä+‘ê Çã“+~>± ñ+&˚~. ˇø£s√E Hê Çã“+~ >∑T]+∫ #Óù|Ô.. ªMTs¡T ìsêà‘·, MT≈£î H˚H˚ >ös¡e+ Çe«ø£b˛‘˚ Ç+¬øe«s¡÷ Çe«s¡Tμμ nHêïs¡T. n+‘· >=|üŒ e´øÏÔ‘·«+ ñqï eTVü‰eTìwæ Äj·Tq!! ` #·\kÕì nX¯«˙<ä‘Y, ìsêà‘·

‘Ó\T>∑Tyê&ç Ä‘·à>ös¡yêìï H˚\ Hê\T>∑T #Ós¡>∑T˝≤ #ê≥&Üìπø |ü⁄{Ϻq ø±s¡D »qTà&ÉT.. q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄! sêeTT&ç>± yÓ+&ç‘Ós¡ y˚\Tô|’ m~–Hê.. ø£èwüßí&ç>± Ä ø£|ü≥ Hê≥ø£ dü÷Á‘·<Ûë]ì kÕø屑·÷Ô ø£fi¯¢eTT+<äT+∫Hê.. sêeDÁãVü≤à>± kÕ«‹X¯j·÷ìï , nVü≤+ø±sêìï Á|ü<ä]Ù+∫Hê.. ãèVü≤qï\>± ôVQj·T˝§\ø£uÀdæHê.. ;ÛeTT&ç>± söÁ<äs¡kÕìï |ü+&ç+∫Hê.. n~ Äj·Tqπø #Ó\T¢! ‘Ó\T>∑T dæ˙ ø£fi≤eT‘·*¢ eTT<äT› _&ɶ.. q≥s¡‘·ï m˙ºÄsY... ‘Ó\T>∑T yê] ô|≈£îÿ n<äècÕº˝À¢ ˇø£s¡T! e÷≥ ø£]ƒqy˚T>±˙.. eTqdüT yÓqï! y˚T 28 Ä eTVü‰q≥T&ç »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>±.. Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ç‘√ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq, ns¡T<Ó’q nqTã+<Ûä+ ñqï Á|üeTTKT\ C≤„|üø±\qT ‘·&ç$T‘˚.. Ç<äT>√ á ÄDÏeTT‘ê´\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT.. Çø£ Ä\dü´yÓT+<äT≈£î... #·<äe+&ç eT]!!

bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚XÊ!

Hê~ yês¡dü‘·« n_Ûe÷q+ sêe÷sêe⁄>±] MT<ä

n_Ûe÷q+ Hê≈£î yês¡dü‘·«+>± e∫Ã+~! ne⁄qT.. e÷ ne÷àHêqï*<ä›]ø° Äj·Tq+fÒ $|üØ‘·yÓTÆq Çwüº+. }fiÀ¢ mø£ÿ&É ø=‘·Ô>± m˙ºÄsY dæìe÷ b˛düºsY ø£ì|æ+∫Hê |”ø=ÿ∫à e÷ Ç+{Ï >√&É≈£î n+{Ï+#·+<˚ ìÁ<äb˛j˚Tyês¡T ø±<äT Hêqï. Äj·Tìï #·÷&Ü\ì ‘·|æ+∫b˛j˚Tyês¡T. k˛.. Ä{Ày˚T{Ï>±Z, Hê≈£L Äj·Tq MT<ä Ä n_Ûe÷q+ e#˚Ãdæ+~. H˚qT dæìe÷˝À¢øÏ e#êÃø£ ≈£L&Ü #ê˝≤ s√E\ bÕ≥T Äj·TqTï #·÷ùd n<äèwüº+ <äø£ÿ˝Ò<äT. Äj·Tìï #·÷|æ+#·eTì u≤\j·T´u≤ãTì s√p n&ÉT>∑T‘·T+fÒ.. Hê u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ ˇø£s√E Äj·Tq qqTï ªÁãVü≤à]¸ $XÊ«$TÁ‘·μ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ kÕŒ{ŸøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. qqTï #·÷&É>±H˚ Äj·Tq ª@+ Áã<äsY, u≤>± #˚düTÔHêïs¡T MTs¡T. ª˝≤ØÁ&Ó’esYμ˝À #·ø£ÿ>± q{Ï+#ês¡Tμ n+≥÷ ÄbÕ´j·T+>± |ü\ø£]+#ês¡T. ‘·sê«‘·Ôsê«‘· Äj·Tq‘√ #·qTe⁄ m+‘·>± ô|]–+<ä+fÒ.. nbÕŒsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢b˛j˚TyêDÏï. Äj·Tq ¬s+&√kÕ] eTTK´eT+Á‹ nj·÷´ø£ ≈£L&Ü H˚qT n˝≤π> yÓfi‚¢yêDÏï. eT+Á‘·T\‘√ MT{Ï+>¥˝À ñHêï düπs.. eTq*ï n&ÉT¶≈£îH˚yêπs ˝Òs¡T. qqTï #·÷&É>±H˚ ª‘·eTTà&É÷ e#êÃsê.. yÓ[¢ {Ï|òæHé #˚dæ s¡+&çμ nH˚yês¡T. ˇø£kÕ] @<√ ñ|ü mìïø£ eùdÔ.. ª‘·eTTà&ÉTHêïs¡T>±.. Á|ü#êsêìøÏ |ü+|ü+&çμ nHêïs¡T. n˝≤ Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Äj·Tq qqTï sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ø£$T{Ÿ #˚sTT+#˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ‘·s¡#·÷ qqTï mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ |ü+ù|yês¡T. ø±˙ <äTs¡<äèwüº+.. Ä ‘·sê«‘· ø=Hêïfi¯¢πø Äj·Tq #·ìb˛j·÷s¡T. n|ü⁄Œ&ÉT Hê eT~˝À ˇø£ Ä˝À#·q yÓT~*+~.. ªeTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT. qHÓï+‘√ Ä<äs¡+>± #·÷XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. Äj·Tq ø√dü+ H˚qT ñ&É‘êuÛÑøÏÔ‘√ H˚qT #˚j·T>∑*–+~.. Äj·Tq C…+&Ü |ü≥º&Éy˚Tμ nqT≈£îHêïqT. n+<äTπø {°&û|” C…+&Ü #˚‘·|ü{Ϻ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´qj·÷´, eT+Á‹ì ≈£L&Ü nj·÷´qT. Äj·Tq ÄodüT‡\‘√H˚ Ç<ä+‘ê kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. ` u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé, q≥T&ÉT

www.namastheandhra.com

May 2012

m˙ºÄsY.. Äj·Tq ì»+>± uÀfi≤ eTìwæ. Ç+ø=ø£s¡T ô|’ø=ùdÔ

eTqdü÷Œ¤]Ô>± dü+‘√wæ+#˚ yê´øÏÔ. m<äT{Ïyê] >∑T]+∫ Äj·Tq #Ó&ÉT>± e÷{≤¢&ɶ+ H˚qT @Hê&É÷ #·÷&É˝Ò<äT. Äj·Tq‘√ n\÷¢] d”‘êsêeTsêE y˚wü+ y˚sTT+#ê\ì Hê ø√]ø£. n+<äTπø düsê›sY bÕbÕsêj·TT&ÉT˝À ˇø£ d”Hé˝À Ä y˚wü+ y˚sTT+#êqT. }{°˝À wüO{Ï+>¥, bı<äT›H˚ï Äj·Tq Ä y˚wü+˝À.. #˚‹˝À $\T¢‘√.. n˝≤ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ edüTÔ+fÒ Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Äj·Tq≈£î bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚XÊqT. Äj·Tq #·*+∫b˛j·÷s¡T. qqTï ô|’øÏ ˝Ò|æ.. ª@$T{Ï~ Áã<äsYμ nHêïs¡T. H˚H˚+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Äj·TH˚ï #·÷düTÔ+&çb˛j·÷qT. ‘·sê«‘· Äj·TH˚.. ªÁã<äsY, n\÷¢] y˚wü+ eTq+ y˚XÊ+ ø£<ë.. n˝≤π>, eTq+ b˛j·÷ø£ eTq y˚wü+ me¬s’Hê y˚kÕÔsêμ nì n&ç>±s¡T. ª»q+ ø√dü+ @<Ó’Hê #˚ùdÔ y˚kÕÔs¡+&ûμ nHêïs¡T. H˚qqï e÷≥*ï m˝≤ ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïs√ @yÓ÷.. n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ Áô|dtMT{Ÿ˝À ªªHê≈£î 60 @fi¯ó¢ |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Çø£ô|’ HÓ\≈£î 15 s√E\T Á|üC≤ùde≈£î, 15 s√E\T wüO{Ï+>¥‡≈£L πø{≤sTTkÕÔqTμμ nì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äj·Tq e÷≥*ï »q+ m˝≤ ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïs√>±˙.. Äj·Tq }{° qT+∫ Ç+{Ïø=#˚Ãdü]øÏ ãkÕÔ\ ø=B› ñ‘·Ôsê\T.. m˙ºÄsY sê»ø°j·÷˝À¢øÏ m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔHêïs¡+≥÷!! ` <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, <äs¡Ù≈£î&ÉT

n+‘ê nqï>±] #·\y˚! Hê≈£î yÓTT<ä≥Tï+N Hê≥ø±\ |æ∫Ã. Ä |æ∫à n˝≤π> ñ+&É<äT ø£<ë..

dæìe÷\ yÓ’|ü⁄ ‘√\TÔ+~. qq÷ï n˝≤π> ‘√*+~. u…»yê&É˝À \*‘· ø£fi≤eT+~sY ù|s¡T‘√ Hê≥ø£ düe÷»+ kÕú|æ+∫, <ëì <ë«sê y˚dæq Hê≥ø±˝À¢ kÕ~Û+∫q ø£|ü⁄Œ\T |ü≥Tº≈£îì #·˝À eTÁ<ëdt nqT≈£îHêïqT. ø±˙.. nø£ÿ&ç¬øfi≤¢ø£ ‘Ó*dæ+~.. n<=ø£ eTVü‰düeTTÁ<äeTì. neø±XÊ\T sêe&É+ ø£wüºeTì ns¡úyÓTÆb˛sTT+~. @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹˝À¢.. m˙ºÄsY >∑Ts=Ô#êÃs¡T. ˇø£s√E ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ Äj·Tq Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢qT. s√p Ä düeTj·÷ìøÏ nqï>±s¡T y˚Tø£|t |üP]Ô#˚düT≈£îì Ç+{Ï ãj·T{ÏøÏ e∫à n_Ûe÷qT\≈£î ø£ì|æ+#˚yês¡T. n|üŒ{À¢.. ‹s¡T|ü‹ j·÷Á‘· n+fÒ eTÁ<ëdüT rdüT¬ø[¢ m˙ºÄsYì #·÷|æùdÔ>±˙ |üPs¡Ôj˚T´~ ø±<äT eT]!! n˝≤ bÕ´πøJ\T e÷{≤¢&ÉT≈£îì eTØ ø£~˝Òyês¡T ø±<äT n_Ûe÷qT\T. k˛, Ä eT+<ä˝À #˚] H˚qT ≈£L&Ü Äj·TqTï ø£*XÊqT. n+‘ê yÓfi‚¢<ëø± Ä–.. Äj·Tq ø±fi¯ó¢ |üfÒºdüT≈£îHêïqT. ª}.. Áã<äsY, @+{Ï dü+>∑‹μ nHêïsêj·Tq. ªkÕsY, MT }s¡T |üø£ÿq ã*¢|üÁs¡T e÷~. e+<ä≈£î ô|’>± Hê≥ø±˝À¢ y˚XÊqT. dæìe÷ #êqT‡\ ø√dü+ e#êÃqTμ nì #Ó|üŒ>±H˚ e<äT› Áã<äsY, ªÇø£ÿ&É ø£wüº+ yÓ+≥H˚ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢b˛μ nHêïs¡T. n|üŒ{ÏøÏ ãj·T{ÏøÏ e#˚ÃdæHê..#˚‹˝À ñqï &ÉãT“\‘√ @y˚y√ Á|üj·T‘êï\T #˚dæ |üP]Ô>± <Óã“‹ì πøsê|òt bÕ¢{ŸbòÕ+ dæú‹˝À eT∞¢ Äj·Tq <ä>∑Z]πø yÓfi≤¢qT. ªìqTï yÓ[¢b˛eTHêïqT ø£<ë. Ç+ø± Çø£ÿ&˚ ñHêïyêμ nHêïsêj·Tq qqTï #·÷dæ. <ëìøÏ H˚qT.. ªH˚qT yÓfi¯¢&É+ ø±<äT, e÷ Ä$&ÉqT ≈£L&Ü Çø£ÿ&çπø rdüTø=#˚ÃXÊqT. ø=&ÉT≈£î ≈£L&Ü|ü⁄{≤º&ÉT. Çø£ MTπs ~≈£îÿμ nì #Ó|æŒ eT∞¢ ø±fi¯ó¢ |üfÒºdüT≈£îHêïqT. ªz] ˙ <äT+|ü ‘Ó>∑, qTe⁄« |òüT{Ï≈£î&ç˝≤ ñHêïy˚.. düπs, sê!μ n+≥÷ ‘êqT #˚düTÔqï ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT dæìe÷ wüO{Ï+>¥≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. Ä dæìe÷˝À Hêø√ y˚wü+ Ç#êÃs¡T. ‘·sê«‘· ‘·q Á|ü‹ dæìe÷˝Àq÷ Hê≈£î @<√ ˇø£ ø±´¬sø£ºsY Ç|æŒ+∫ Ä<äT≈£îHêïs¡T. H˚˙s√E á dæú‹˝À ñHêïq+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄&˚!! ` #·\|ü‹sêe⁄, q≥T&ÉT

Äj·Tq~ düTì•‘· |ü]o\Hê X¯øÏÔ H˚qT

|üì#˚dæq eTTK´eT+Á‘·T\+<ä]˝Àq÷.. m˙ºÄsY~ ì•‘·yÓTÆq |ü]o\Hê X¯øÏÔ. @<Ó’Hê #ÓbÕŒ\+fÒ }s¡ø£H˚ #Ó|üŒ&É+ ø±<äT. |üP]Ô>± dü÷ø£åàkÕúsTT˝À $esê\‘√ düVü‰ #Óù|Œyês¡T. m<äT{Ïyê] qT+∫ @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê\Hêï Äj·Tq~ Ç<˚ |ü<äΔ‹. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À ˇø£kÕ].. sêh|ü‹ eTq sêÁcÕºìï dü+<ä]ÙkÕÔs¡H˚ ø£ãTs¡T e∫Ã+~. Ä @sêŒ≥¢˙ï Äj·TH˚ <ä>∑Zs¡T+&ç #˚sTT+#ês¡T. qqTï |æ*∫ ªyÓTq÷ sêdüTø√+&çμ n+≥÷.. sêh|ü‹øÏ @ |üP≥ @ uÛÀ»q+ e&ç¶+#ê˝À, n+<äT˝À @j˚T |ü<ësêú\T+&Ü˝À, Äj·Tq ãdü#˚ùd #√≥ m|ü⁄Œ&ÉT @ dü+^‘·+ $ì|æ+#ê˝À düVü‰ Á|ü‹B #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä\ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ n+‘· Çwüº+ #·÷ù| eTTK´eT+Á‹ì #·÷&É≥+ ns¡T<äT. ` ◊M düTu≤“sêe⁄, ◊@mdt n~Ûø±]

15

u§eTà>±s¡÷... nì |æ*#˚yês¡T! H˚ìyêfi¯ dæìe÷ q≥T&ç>± MT eTT+<äT

ñHêïq+fÒ.. n~ nqï>±] #·\y˚! ˝Òø£b˛‘˚ mø£ÿ&√ ø√<ë&É˝À yÓ+Á{Ï˝≤øÏ«»+, $T$TÁø°\T #˚düT≈£îH˚ H˚qT Çyêfi¯ Çìï ø√≥¢ Ä+Á<ÛäT\≈£î |ü]#·j·T+ ø±e&Éy˚T+{Ï #Ó|üŒ+&ç!! n<Ó˝≤ »]–+<ä+fÒ.. zkÕ] ø√<ë&É˝À e÷ ø±˝ÒJ˝À j·÷ìes¡‡Ø Áb˛Á>±+ »]–+~. <ëìøÏ e÷ n|üŒ{Ï myÓTà˝Ò´ #·+<äsYsêe⁄ e#êÃs¡T. Áb˛Á>±+ nsTTb˛j·÷ø£ Äj·Tq qqTï ø£*dæ uÀHé–]˝À {°&û|” MT{Ï+>¥˝À yÓ+Á{Ï˝≤øÏ«»+ #˚j·TeTì n&ç>±s¡T. Ä MT{Ï+>¥ø=∫Ãq n|üŒ{Ï ôVA+ eT+Á‹ m*$TH˚{Ï e÷<Ûäe¬s&ç¶ q˝§Z+&É bÕغ MT{Ï+>¥˝Àq÷ qqTï Á|ü<äs¡Ùq Çe«eTì n&ç>±s¡T. q˝§Z+&É MT{Ï+>¥ø=∫Ãq #·+Á<äu≤ãT.. qqTï eTVü‰Hê&ÉT≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. nB ‘=*kÕ] nqï>±]ì #·÷dæq ø£åD+.. ùdºJ MT<ä H˚qT! m<äTs¡T>± Äs¡T\ø£å\ eT+~ »q+! n+‘ê qH˚ï #·÷düTÔHêïs¡T. ø±düÔ n≥÷Ç≥÷ nsTT‘˚ n+‘ê ÄuÛ≤düTbÕ˝Ò! y˚~ø£ MT<ä Hê≈£î ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À.. nqï q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄..! ªM&˚ bı{Ϻ>± u§eTà˝≤ ñHêï&ÉT. M&çøÏ+ø=ø£ u§e÷àμ nqï≥Tº #·÷düTÔHêïsêj·Tq. düπs, H˚qT Áb˛Á>±+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. dü÷|üsY dü¬ø‡dt. MT{Ï+>¥ nsTTb˛j·÷ø£..Hê <ä>∑Zs¡ø=∫à ªMT ùde\T e÷¬ø+‘√ nedüs¡+ Áã<äsYμ nì Hê‘√ nì, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç yÓ’|ü⁄ ‹s¡– ªM]ì eTq‘√bÕfÒ ñ+#·+&çμ nHêïs¡T. n˝≤.. ‘·+‘˚ Äj·Tq bÕغ Ä|ò”düT˝À, nø£ÿDTï+N Äj·Tq Ç+{À¢ |ü&ܶqT! nø£ÿDTï+N.. Äj·Tq‘√ mìï eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T˝À. Äj·Tq e÷Á‘·+ H˚qT u§eTà‘√ yÓ+Á{Ï˝≤øÏ«»+ #˚kÕÔqì qqTï H√sêsê ªu§eTà>±s¡÷μ nì |æ*#˚yês¡T. ` y˚DTe÷<Ûäyé, q≥T&ÉT


16

www.namastheandhra.com

May 2012

May 2012

www.namastheandhra.com

17


18

www.namastheandhra.com

May 2012

May 2012

www.namastheandhra.com

X¯óqø£e÷... ˙ k˛≈£î #·÷&É‘·s¡e÷! MT¬s+‘· <Ûäqe+‘·T˝…’Hê.. eTVü‰ n+fÒ @ e+<√ ¬s+&=+<ä\ Á&ÓdüT‡\T+{≤sTT.. ø±˙ Á_≥Hé≈£î #Ó+~q sêø° nH˚ á ≈£îø£ÿì #·÷XÊsê(á e÷≥ ‘·q j·T»e÷ì *˙‡ H√u…˝Ÿ <ä>∑Zs¡ e÷Á‘·+ nqø£+&ç. ≈£îø£ÿ n+fÒ Ä$&É≈£î uÛÑ˝Ò ø√|üyÓTT#˚ÃdüTÔ+~). BìøÏ @ø£+>± 1500 s¡ø±\ Á&ÓdüT‡\THêïsTT. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·q sêø° n+fÒ |ü&ç#·#˚à *˙‡øÏ Bì‘√&ç<˚ ˝Àø£+. sêø°øÏ ñqï 1500 Á&ÓdüT‡˝À¢ <ë<ë|ü⁄>± n˙ï &çC…’qs¡T¢ s¡÷bı+~+∫qy˚. Ç+<äT˝À @qT>∑T, &Ó’H√»sY, |ü+&Ü, JÁu≤, dü÷|üsYe÷Hé ‘·s¡Vü‰ <äTdüTÔ\THêïsTT. e+<ä\ ø=B› {°wüs¡Tº\T, eT÷&ÉT Á{≤ø˘ dü÷≥T¢, Hê\T>∑T ø√≥T¢.. Ç+ø± s¡ø£s¡ø±\ <äTdüTÔ\T sêø° kı+‘·+. >∑‘· @&Ü~ ≈£îø£ÿ\ ø√dü+ Á_≥Hé˝À ìs¡«Væ≤+∫q bòÕ´wüHé c˛˝Ò sêø°<˚ |òüdtº Áô|’CŸ. Á_≥Hé˝À dü>∑≥Tq z eTVæ≤fi¯ @&Ü~˝À Ks¡TÃô|fÒº e´øÏÔ>∑‘· nedüsê\ ø√dü+ Ks¡TÃô|fÒº yÓTT‘êÔìø£+fÒ *˙‡ sêø° ø√dü+ πø{≤sTT+#˚ ã&Ó®fÒ n~Ûø£+. |üP≥ø√ Á&ÓdüT‡ ‘·–*+∫, sêø°ì wæø±s¡T≈£î ‹|üŒ&É+.. ‘·q‘√ bòı{À ôdwüqT¢ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ 25 @fi¯¢ *˙‡øÏ ÇwüºyÓTÆq |üqT\T. sêø° n+fÒ *˙‡ u≤jYTÁô|ò+&é &Üìj·T˝Ÿ≈£î uÛÑ˝Ò ndü÷j·T≥.

19


20

www.namastheandhra.com

May 2012

www.namastheandhra.com

May 2012

n~πs{Ï Á&ÓdüT‡ H˚ #˚ùdÔ..!

neTà... Á|ü‹|òü\+ ø√s¡ì~. Á|ü‹ø£åD+ eTqø√düy˚T |ü]‘·|æ+#˚~. nqTsê>∑+ |ü+#˚~. nqTø£åD+ Äsê≥|ü&˚~. neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À ‘=$Tà~ HÓ\\bÕ≥T }|æ] b˛düT≈£î+{≤+. neTà ˇ&ç˝À |üdæ‘·qeT+‘ê ùd<ä rs¡T‘ê+. neTà >∑T+&Ó˝À¢ ã‘·Tø£+‘ê ‘·\<ë#·T≈£î+{≤+. neTà H˚]Œq yÓTT<ä{Ï n&ÉT>∑TqT Ädüsê>± #˚düT≈£îì m+‘·{Ï m‘·TÔø£sTTHê m<äT>∑T‘ê+. n\dü≥ rπsà #·\¢ì düŒs¡Ù ÄyÓT~. ø£\‘·qT u≤ù| ø£eTàì øö–* ÄyÓT~. n+<ä]ø° ¬s+&ÉT ø£fi¯ó¢ ñ+fÒ... neTàøÏ e÷Á‘·+ ˇfi¯¢+‘ê ø£fi‚¢. ˇø√ÿ ø£+{Ï‘√ _&ɶ≈£î #Ó+~q ˇø√ÿ $wüj·÷˙ï >∑eTìdüTÔ+≥T+~. n+<ä]ø° ñ+&˚$ ¬s+&ÉT #˚‘·T˝Ò. ø±˙ neTà≈£î y˚sTT #˚‘·T\T. ˇø√ÿ #˚‹‘√ _&ɶ ˇø√ÿ nedüsê˙ï rs¡TdüTÔ+~. n˝≤+{Ï neTà≈£î @$T∫à s¡TD+ rs¡TÃø√>∑\+? á Ä˝À#·q‘√ |ü⁄{Ϻ+<˚ eT<äsY‡&˚. J$‘·eT+‘ê eTqπø <Ûës¡uÀdæq neTàøÏ... eTq J$‘·+˝À ˇø£ s√E Á|ü‘˚´ø£+>± πø{≤sTT+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ yÓTT<ä˝…’+<˚ eT<äsY‡ &˚.

düè»Hê‘·àø£‘·, n\dæb˛≈£î+&Ü ø£èwæ #˚ùd X¯øÏÔ ñ+&Ü˝Ò ø±˙ nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ n&ɶ+øÏ @eTT+~!

CÀ Áu≤&é© á e÷≥ì u≤>± qeTTà‘·T+~. Ä qeTàø£y˚T ÄyÓTqT eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫+~. n+‘·sê®rj·T+>± ÄyÓT≈£î ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T ø=fÒºdæ+~. Á_≥Hé≈£î #Ó+~q CÀøÏ ∫qïHê{Ï qT+N ø£fi≤‘·èwüº n~Ûø£+. eTTK´+>± bòÕ´wüqãT˝Ÿ <äTdüTÔ\ô|’ ÄyÓT≈£î #ê˝≤ ÄdüøÏÔ. n+<äTπø ‘·q ¬øØsYqT bòÕ´wüHé s¡+>∑+˝ÀH˚ ì]à+#·Tø√yê\qT≈£î+~. \+&ÉHé˝Àì $T&ç˝…ôdø˘‡ j·T÷ìe]‡{°˝À bòÕ´wüHé &çC…’ì+>¥ |üP]Ô#˚dæ, z Á|üeTTK &çC…’qsY <ä>∑Zs¡ |üìøÏ #˚]+~. nsTT‘˚ ÄyÓT≈£î @<Ó’Hê ø=‘·Ô>± #˚j·÷\ì ÄX¯. ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£‘·qT düèwæº+#·Tø√yê\qï ‘·|üq. n<˚ ù||üsY <äTdüTÔ\ s¡÷|üø£\ŒqøÏ <ë]rdæ+~. ‘·<ë«sê ÄyÓT ù|s¡T bòÕ´wüHé s¡+>∑+˝À e÷s¡TÁyÓ÷–+~. HêD´yÓTÆq ø±–‘êìøÏ ø±e\dæq s¡+>∑T\T y˚dæ, nedüs¡yÓTÆq Äø£è‹˝À ø£‹Ô]+#·T≈£îì, yê{Ïì n‹øÏ∫ mìï n+<äyÓTÆq <äTdüTÔ*ï s¡÷bı+~+∫+<√ CÀ! eTTK´+>± eT÷&ÉTy˚\ ø±–‘·|ü⁄ >∑T˝≤;\‘√ ÄyÓT ‘·j·÷s¡T#˚dæq >öqT ÄyÓT≈£î m+‘√ U≤´‹ì ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. CÀ Á|ü‹uÛÑqT >∑T]Ô+∫q ø=+<äs¡T Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T ‘·eT c˛s¡÷eTT˝À¢ì u§eTà\≈£î <äTdüTÔ\T ‘·j·÷s¡T #˚j·TeTì n&ç>±s¡T. <ë+‘√ ÄyÓT n˝≤ ≈£L&Ü ù|òeTdt nsTTb˛sTT+~. <äTdüTÔ\T e÷Á‘·y˚T ø±ø£, ø±–‘·+‘√ s¡ø£s¡ø±\ ø£fi≤ø£è‘·T\T #˚dæ, yê{Ï‘√ >∑<äT*ï n+<ä+>± n\+ø£]düTÔ+~ CÀ. Ç~ CÀì m+‘√eT+~ Á|üeTTKT\ Çfi¯¢≈£î, Ä|ò”düT\≈£î Ç+{°]j·TsY &çC…’qsY>± #˚dæ+~. ª@<Ó’Hê ø=‘·Ô>± #˚<ë›eTì ø±–‘·+‘√ <äTdüTÔ\T #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. n~+‘·>± ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<äqTø√˝Ò<äT. n+≥÷ qy˚«ùd CÀì ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\+‘ê eTT<äT›>± ù||üsYø°«Hé n+{≤s¡≥!

21

neTàøÏ<ë›+ ˇø£ s√E! eT<äsY‡&˚ nqï ø±HÓ‡|tºqT yÓTT<ä{ÏkÕ] rdüTø=∫Ãq n<Ûä´≈£åî&ÉT e´øÏÔ... nHêï y˚TØ C≤Ø«dt. nHêï≈£î ‘·q ‘·*¢ mHé C≤Ø«dt n+fÒ n$T‘·yÓTÆq Áù|eT. 1905, y˚T 9q Ä$&É #·ìb˛j·÷ø£, ÄyÓTqT ø√˝ÀŒsTTq yÓ*‹˝À+∫ |ü⁄{Ϻq Ä˝À#·q eT<äsY‡&˚>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. mHé C≤Ø«dt düe÷» ùde≈£îsê\T. bÕ]X¯ó<ëΔ´ìï, Äs√>±´ìï yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î Ä$&É kÕúìø£+>± esYÿ ø£¢uŸ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. f…ÆbòÕsTT&é yê´|æÔì ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. bÂs¡j·TT<äΔ+ dü+<äs¡“¤+>± $&çb˛sTTq ≈£î≥T+u≤\qT ø£*ù|+<äT≈£î ªeT<äsY‡ Áô|ò+&éwæ|t &˚μqT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#êsê$&É. n+<äTπø Ä$&É #·ìb˛sTTq s√EqT n+<äs¡÷ m|üŒ{Ïø° >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£îH˚˝≤ #˚j·÷\qT≈£î+~ y˚TØ C≤Ø«ì. |òæ\&Ó*Œ¤j·÷≈£î #Ó+~q C≤Hé yêHêy˚Tø£sY nH˚ yê´bÕ] kÕj·T+‘√ ÄyÓT Bìï düèwæº+#ês¡T. nHêï ‘·*¢ |ü•ÃeT eØ®ìj·÷˝Àì Ä+Á&É÷dt yÓT<∏ä&çdtº m|æk˛ÿ|ü˝Ÿ #·]Ã˝À dü+&˚ dü÷ÿ˝Ÿ uÀ<Ûäq #˚ùdyês¡T. n+<äTπø Ä$&É #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· j˚T{≤ Ä #·]Ã˝À ÄyÓT eTs¡DÏ+∫q s√Eq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T »]π>$. nsTT‘˚ eT÷&˚fi¯¢ ‘·sê«‘·, n+fÒ 1908˝À ùdyê ø±s¡´Áø£eT+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT... Ä s√E≈£î eT<äsY‡&˚>± >∑T]Ô+|ü⁄ìyê«\ì, Ä s√EqT nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ C≤rj·T ôd\e⁄~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T nHêï. 1910˝À yÓTT<ä≥>± eØ®ìj·÷ sêÁwüº+ ôd\e⁄~Hêìï Á|üø£{Ï+∫+~. Ä ‘·sê«‘· $T–*q sêÁcÕº\T ≈£L&Ü <ëìï nqTdü]+#êsTT. j˚T{≤ y˚T HÓ\˝À ¬s+&√ Ä~yêsêìï eT<äsY‡&˚>± >∑T]Ôdü÷Ô nyÓT]ø± ø±+Á¬>dt... 1914 y˚T 8q Á|üø£{Ï+∫+~. Ä s√EqT yÓTT<ä{Ï C≤rj·T ‘·\T¢\ ~H√‘·‡e+>± nyÓT]ø±

ñÁ&√ $\‡Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. j·TT<äΔ+˝À eTs¡DÏ+∫q Ms¡ »yêqT\ ‘·\T¢\≈£î nyÓT]ø± bÂs¡T\T ìyêfi¯ó\T n]Œ+#˚ s√E>± Bìï Äj·Tq >∑T]Ô+#ês¡T. ‘·sê«‘· j˚T{≤ Bìï »s¡T|ü⁄ø√e&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. 1934˝À Hê{Ï nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ÁbòÕ+øÏ¢Hé &ç.s¡÷CŸyÓ˝Ÿº eT<äsY‡&˚ô|’ z kÕº+|ü⁄ $&ÉT<ä\≈£î ≈£L&Ü Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. yÓT\¢>± eT<äsY‡&˚ y˚&ÉTø£ nìï <˚XÊ\≈£L bÕøÏ+~. Á|ü|ü+#·eT+‘ê e÷‘·è~H√‘·‡yêìï eTqdü÷Œ¤]Ô>± »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. |üPe⁄\‘√ ìyê[... eT<äsY‡&˚øÏ ø±πsïwüHé |üP\øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq nqTã+<Ûä+ ñ+~. yÓTT<ä{Ï eT<äsY‡&˚ y˚&ÉTø£\T »]|æq|ü⁄Œ&ÉT nHêï C≤Ø«dt ‘·q ‘·*¢øÏ m+‘√ ÇwüºyÓTÆq ø±πsïwüHé |üP\‘√ ìyê[ n]Œ+#·&É+‘√ á dü+Á|ü<ëj·T+ yÓTT<ä\sTT´+~. Hê{Ï qT+N eT<äsY‡&˚ Hê&ÉT ø±πsïwüHéqT <Ûä]+#·&É+ Ä#ês¡+>± e÷]+~. ø=ìï eT‘·|üs¡yÓTÆq ùde˝À¢ ≈£L&Ü á ø±πsïwüq¢qT Çe«&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±πsïwüHé s¡+>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=ìï ìj·Te÷\THêïsTT. yÓTT<ä{À¢ πøe\+ ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T |üP\H˚ Ç#˚Ãyês¡T. nsTT‘˚ n$ $]$>± \_Û+#·e⁄ ø±ã{Ϻ Ä ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ ø=ìï ìj·Te÷\qT nqTdü]+#·&É+

yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. ‘·*¢ J$+∫ ñ+fÒ ms¡T|ü⁄s¡+>∑T ø±πsïwüqT¢ Çyê«\ì, ‘·*¢ #·ìb˛sTTq≥¢sTT‘˚ ‘Ó\T|ü⁄ ø±πsïwüq¢‘√ ìyê[ n]Œ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n|üŒ≥Tï+N n+<äs¡÷ Ä $<ÛëHêH˚ï nqTdü]düTÔHêïs¡T.

nìï <˚XÊ˝À¢ ˇø£s√E ø±<äT...

nyÓT]ø±˝À y˚T HÓ\ ¬s+&√ Ä~yês¡+ Hê&ÉT eT<äsY‡&˚qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Ä s√E ø±πsïwüHé |üP\qT $|üØ‘·+>± ø=qT>√\T #˚kÕÔs¡T. yê{Ï‘√ #˚dæq u§πø\qT, |ü\T s¡ø±\ ãVüQeT‘·T\qT Ç∫à ‘·\T¢\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡T. Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶\qT ≈£L&Ü ÇkÕÔs¡T. á |ü+&ÉT>∑ yÓTT<ä\sTT´+~ Çø£ÿ&˚ ø±ã{Ϻ, yÓ’uÛÑe+ nìï <˚XÊ˝À¢ ø£+fÒ Çø£ÿ&É m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. |òæ*ô|’ŒH釽À ≈£L&Ü y˚T HÓ\ ¬s+&√ Ä~yês¡y˚T »s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü #ê˝≤ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+~ eT<äsY‡&˚. Ä s√E ‘·*¢ì |üì #˚j·Tìe«s¡T. cÕ|æ+>∑TøÏ, dæìe÷\≈£L rdüT¬øfi≤Ôs¡T. #·ø£ÿì n*¢ø£\‘√qT, ∫Á‘ê\‘√qT ≈£L&çq ãVüQeT‘·T\qT ÇkÕÔs¡T. <∏ësTT˝≤+&é˝À Ä>∑düTº |üHÓï+&ÉTq eT<äsY‡&˚ »s¡T>∑T‘·T+~. Äs√E <∏ësTT˝≤+&é sêDÏ dæ]øÏ‘Y »qà~q+. d”«&ÉHé˝À 1919 qT+N eT<äsY‡&˚ »s¡T>∑T‘√+~. ñ<äj·÷H˚ï ‘·*¢ì |üP\‘√ $wt #˚kÕÔs¡T. s=y˚Tìj·÷˝À nsTT‘˚ y˚T HÓ\, yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ˝À ≈£L&Ü n+‘˚. b˛˝…+&é˝À y˚T 26q #˚düT≈£î+{≤s¡T. |üsê>«˝À ˇø£|ü⁄Œ&ÉT yê] kÕ«‘·+Á‘·´ ~qyÓTÆq y˚T 15q eT<äsY‡&˚ »]π>~. yê] kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+˝À m+‘√ |ü{ÏeTqT #·÷|æq C≤Hê e÷]j·÷≈£î ìyê[>± Ä s√Eq #˚düT≈£îH˚yês¡T. ø±˙ <ëìe\¢ kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e |òüTq‘· eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+

uÛ≤$+#·&É+‘√ 2008˝À y˚T HÓ\ ¬s+&√ Ä~yêsêìøÏ e÷πsÃXÊs¡T. e÷©›e⁄˝À¢ y˚T 13q, Ç≥©˝À y˚T 12q »s¡T>∑T‘êsTT. Ç+ø± yÓTøχø√, n˝Ò“ìj·÷, s¡cÕ´, Ç+&√H˚wæj·÷, áõdtº, Hêπs«, d”«&ÉHé, ˝…ãHêHé, n¬s®+{°Hê‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï <˚XÊ\T e÷Á‘·+ y˚T HÓ\ ¬s+&√ Ä~yês¡+ ø±≈£î+&Ü y˚πs«s¡T s√E˝À¢ eT<äsY‡&˚qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïsTT. mø£ÿ&É @ s√E »s¡T|ü⁄≈£î+fÒH˚+, mes¡T m˝≤ #˚düT≈£î+fÒH˚+... »qàì∫Ãq neTà s¡TD≤ìï ˇø£ÿs√E˝À rs¡TÃø√˝ÒeTqï~ e÷Á‘·+ yêdüÔe+. eT<äsY‡&˚ nH˚~ neTà ùde\qT, eTq ø√dü+ ÄyÓT #˚dæq ‘ê´>±\qT eTq+ >∑T]Ô+#êeTì, eTq+ m|üŒ{Ïø° ÄyÓT≈£î s¡TD|ü&ç ñ+{≤eTì #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ <=]øÏq z ∫qï neø±X¯+ e÷Á‘·y˚T. eTq dü+‘√wü+ ø√dü+ J$‘·eT+‘ê ‘·q ø£˙ïfi¯¢qT <ë#·T≈£îqï e÷‘·èeT÷]Ô ô|<äe⁄\ô|’ ∫qï ∫s¡Tqe⁄« |üPsTT+#·&ÜìøÏ eTq≈£î <=]øÏq n<äT“¤‘·yÓTÆq neø±X¯$T~. n+<äs¡÷ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ø±<äT. n+<ä]˝À ˇø£ÿs¡eTì #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ n+‘·ø£+fÒ ø±<äT. n+<äs¡÷ ñHêï neTà≈£î mes¡÷ kÕ{Ïsês¡ì #Ó|üŒ&ÜìøÏ! qee÷kÕ\÷ yÓ÷dæ, »qàì∫Ã, eTq*ï Ç+‘·yê]ì #˚dæq nqTsê>∑eTsTTøÏ eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ!


22

www.namastheandhra.com

May 2012

May 2012

www.namastheandhra.com

Á|ü|ü+#·+ nø£ÿ&˚ ñ+~! }] #·]Á‘·... MT |æ\¢\T s√p dü÷ÿ\T¬ø˝≤ yÓfi≤Ôs¡T? Ä{À˝ÀH√,

bÕ´]dt yÓ[¢ á|òæ˝Ÿ ≥esY #·÷&Ü*. j·TTHÓ’f…&é ùdº{Ÿ‡øÏ yÓ[¢ qj·÷>∑sê bòÕ˝Ÿ‡ #·÷&Ü*. ÄÁùdº*j·÷ yÓ[¢ ˝À≥dt f…+|ü⁄˝Ÿ #·÷&Ü*. ÄÁ>± yÓ[¢ ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ #·÷&Ü*. ø£˝Àõj·T+ #·÷&Ü\+fÒ s√yéT¬øfi≤¢*.. Ç˝≤+{Ï ø√]ø£\T #ê˝≤eT+~øÏ ñ+{≤sTT. j˚T{≤ ôd\e⁄˝À¢ ˇø√ÿ{Ï #·÷dæHê n˙ï #·÷&É{≤ìøÏ #ê˝≤ ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~ ø£<ë! ø±˙ Çe˙ï ˇπøs√E, ˇπøkÕ], ˇπø#√≥ #·÷&=#·TÃ... Vü‰+ø±+>¥ yÓfi‚Ô. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É ôwHéC…Hé˝À ñqï ª$+&√ Ä|òt <ä es¡˝Ÿ¶ B∏yéT bÕsYÿμ˝À Çe˙ï ñHêïsTT eT]! yÓTT<ä{À¢ ôwHéC…Hé nH˚~ n‹ kÕe÷q´yÓTÆq }s¡T. ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ á bÕs¡TÿqT ø£{≤ºs√ n~ Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‘· ≥÷]düTº ù|¢düT˝À¢ ˇø£{Ï>± e÷]b˛sTT+~. 118 mø£sê˝À¢ ø£{Ϻq á bÕs¡Tÿ˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì |ü\T <˚XÊ\≈£î #Ó+~q 130 ø£≥º&Ü\THêïsTT. bÕs¡Tÿ ˝À|ü*øÏ yÓfi¯¢>±H˚ ÄÁø√b˛*dt <ä>∑Zs¡ z »+≥ kÕïø˘‡ ‹+≥÷ ø£ì|ædüTÔ+~. n~ yÓTT<ä\T, Ä ‘·sê«‘· n˙ï $X‚cÕ˝Ò. ø±düÔ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢ø£ á|òæ˝Ÿ ≥esY, Ç+ø±düÔ yÓfi‚Ô |”kÕ ≥esY, z |üø£ÿ≈£î yÓfi‚Ô qj·÷>∑sê bòÕ˝Ÿ‡, eTs√ |üø£ÿ≈£î yÓfi‚Ô ˝À≥dt f…+|ü⁄˝Ÿ...

ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± ø£ì|æ+∫+~ eTq*ï yÓTÆeTs¡|æ+|üCÒkÕÔsTT. eTq <˚XÊìπø >∑s¡«ø±s¡DyÓTÆq ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ ≈£L&Ü nø£ÿ&ÉT+~. Á|ü|ü+#·+˝À ñqï nìï bÕs¡Tÿ\ø£+fÒ _ÛqïyÓTÆq bÕsYÿ ˇø£{Ï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä˝À∫+∫q|ü⁄Œ&ÉT #Ó’Hê yê]øÏ e∫Ãq á Ä˝À#·q, Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü|ü+#· q\TeT÷\\ qT+N \ø£å˝≤~ eT+~ dü+<äs¡Ù≈£î*ï #Ó’Hê s¡|æŒk˛Ô+~. n˙ï n<äT“¤‘ê˝Ò! yÓTT‘·Ô+ bÕs¡Tÿ ◊<äT K+&Ü\T>± ñ+≥T+~. @ K+&É+˝À uÛÖ>√[ø£ |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷, Çø£ÿ&Ü n˝≤π> ñ+{≤sTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î m&Üs¡T˝…≈£îÿe ñqï K+&ÉyÓTÆ‘˚ ÇdüTø£ m≈£îÿe ñ+≥T+<äqïe÷≥. @ K+&É+˝À ñ+&˚ ø£≥º&Ü\qT Ä K+&ÉuÛ≤>∑+˝À ô|{≤ºs¡T. n+fÒ á|òæ˝Ÿ ≥esY, |”kÕ ≥esY, Á^dt˝Àì Äø√Áb˛*dt j·T÷s¡|t>± $uÛÑõ+∫q K+&É+˝À ñ+{≤sTT. ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ Ädæj·÷ K+&ÉuÛ≤>∑+˝À ñ+≥T+~. $X‚wüy˚T$T≥+fÒ, yêfi¯ó¢ @sêŒ≥T #˚dæq ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ |üø£ÿq ≈£L&Ü z ∫qï q~ ñ+≥T+~. n+‘· düVü≤»+>± ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. nìï{Ïø£+fÒ eTTK´+>± #Ó|ü⁄Œø√yê*‡q $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ, Á|ü‹ ìsêàD≤˙ï <ëì ˇ]õq˝Ÿ ìsêàD+ ø=\‘·\qT ãfÒº ø£{≤ºs¡T. n+fÒ ndü˝…’q ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ m‘·TÔ, yÓ&É\TŒ, yÓ’XÊ\´+

m+‘· ñ+{≤jÓ÷ á bÕs¡Tÿ˝À ø£{Ϻq ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ$ ≈£L&Ü n<˚ <ëe÷cÕ˝À ñ+{≤sTT. ÄÁùdº*j·÷˝Àì dæ&ûï ˇô|sê Vü≤Ödt, nyÓT]ø±˝Àì &çd”ï˝≤´+&é, ∫©˝Àì ádüºsY ◊˝≤´+&é, <∏ëj·YT˝≤´+&é˝Àì meTsê˝Ÿ¶ Ä|òt ãT<äΔ Ä\j·T+, dæ+>∑|üPsY˝Àì bòÂ+f…sTTHé dæ+Vü≤+... Ç˝≤ nø£ÿ&É ˝Òì<˚B ˝Ò<äT. uÛÑeHê\T mqïsTTHê ø£{§º#·TÃ. ø±˙ »\bÕ‘êìï @sêŒ≥T #˚j·T&ÉeT+fÒ e÷≥˝≤! n+<äT˝Àq÷ qj·÷>∑sêqT ‘·\|æ+#˚<ëìï! ø±˙ n+<äT˝Àq÷ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. @&Ü~ bı&Ée⁄Hê »\»\ bÕπs n+<äyÓTÆq qj·÷>∑sê... á bÕs¡Tÿπø Á|ü‘˚´ø£+. ø£fi¯¢qT ø£{Ϻ|ü&˚ùd n<äT“¤‘·+! nø£ÿ&É ñqï $X‚wü+ Ç<=ø£ÿfÒ ø±<äT. nø£ÿ&É ‘·s¡#·T>± |ü\T <˚XÊ\ ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. »bÕHé˝À »]π> ;sY ô|òdæºe˝ŸqT Çø£ÿ&É m+‘√ yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± »s¡T|ü⁄‘·T+{≤s¡T. bÕ|t eT÷´õø˘ ñ‘·‡yê\T, uÛ≤s¡rj·T ø£\Ãs¡˝Ÿ ô|òdæºe˝Ÿ‘√ bÕ≥T eT¬sH√ï dü+Á|ü<ëj·T ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± »s¡T>∑T‘êsTT. Ç+¬ø+<äTø±\dü´+! #Ó’Hê ãj·T\T<˚s¡+&ç. Á|ü|ü+#·eT+‘ê ‹]– #·÷&Ü*‡q n<äT“¤‘ê\ìï{Ï˙ $+&√ Ä|òt <ä es¡˝Ÿ¶ B∏yéT bÕs¡Tÿ˝À #·÷dæ m+C≤jYT #˚j·T+&ç!

dü÷ÿ˝Ÿ ãdt˝ÀH√ yÓfi≤Ôs¡T. eT] MTs¡T Ä|ò”düT¬ø˝≤ yÓfi≤Ôs¡T? ø±s¡T˝ÀH√, u…’ø˘˝ÀH√, dæ{° ãdt˝ÀH√ yÓfi≤Ôs¡T. ø±˙ HÓ<äsê¢+&é˝Àì ^<∏ä÷sYï Á>±eT+˝À mes¡T mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢Hê |ü&Ée˝ÀH˚ yÓfi≤Ôs¡T. m+<äTø£+fÒ yê]≈£îqï @¬ø’ø£ yêVü≤q+ n<˚. ^<∏ä÷sYï˝À n&ÉT>∑T ô|≥º>±H˚ #·\¢ì >±* y˚TqTì ‘êøÏ Vü‰sTT>=\TŒ‘·T+~. |ü#·Ãì Á|üø£è‹ ø£fi¯¢≈£î $+<äT #˚düTÔ+~. }] bı*y˚Ts¡˝À¢H˚ Ç˝≤ ñ+fÒ, }s¡T m˝≤ ñ+≥T+<√ nì ñ‘·T‡ø£‘· ô|]–b˛‘·T+~. ˇø£y˚fi¯ }]ì #·÷<ë›eTì ãj·T\T<˚]‘˚ e÷Á‘·+ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. m+<äTø£+fÒ }fiÀ¢øÏ rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ ø±s¡T¢, u…’≈£î\T, ãdüT‡\T, Ä{À\T... @M ø£ì|æ+#·e⁄. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&Édü\T s√&˚¢ ñ+&Ée⁄. ñqï<ä˝≤¢ ˙fi‚¢. n+<äTπø <ëìï yê≥sY dæ{° n+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT, Ä }s¡T z˝Ÿ¶ ^<∏ä÷sYï, q÷´ ^<∏ä÷sYï nì ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± ñ+≥T+~. bÕ‘· Á>±eT+˝À e÷‘·Á+ ôd’øÏ˝Ÿô|’ ‹s¡>∑&ÜìøÏ z düqï{Ï <ë]ì y˚XÊs¡T. ø=‘·Ô Á>±eT+˝À e÷‘·Á+ ndü\T s√&ɶqï<˚ ø£ì|æ+#·<äT. |ü&Éy˚ Ä<Ûës¡+... n+<äyÓTÆq bı<ä]fi¯¢˝≤+{Ï Çfi¯¢ #·T≥÷º ˙s¡T Äe]+∫ ñ+≥T+~ ^<∏ä÷sYï˝À. Á|ü‹ Ç+{ÏeTT+<ä÷ ˇø£ |ü&Ée

Áø°.X¯. 1230 ÁbÕ+‘·+˝À eT<Ûä´<Ûäsê ÁbÕ+‘·+ qT+∫

ø=+‘·äeT+~ Çø£ÿ&É≈£î e\dü e#êÃs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ nø£ÿ&É e+<ä\ dü+K´˝À y˚Tø£b˛‘·T ø=eTTà\T ø£ì|æ+#êsTT. ne˙ï es¡<ä˝À¢ #·ìb˛sTTq y˚Tø£\sTT ñ+{≤j·Tì yês¡T uÛ≤$+#ês¡T. n+<äTπø Ä ÁbÕ+‘êìøÏ ^f…HéVü‰sYï nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. n+fÒ ªy˚Tø£ ø=eTTàμ nì ns¡ú+. ø±\Áø£eT+˝À á ù|s¡T ^<∏ësYï>± e÷]+~. ‘·sê«‘· ^<∏ä÷sYï>± dæús¡|ü&ç+~. ^<∏ä÷sYï˝À q<äT\T, düs¡düT‡\T #ê˝≤ m≈£îÿe. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü e÷Á‘·y˚T bı&ç H˚\ ñ+≥T+~. Ä bı&ç H˚\˝ÀH˚ Çfi¯¢qT ì]à+#ês¡T. ìC≤ìøÏ 1958 es¡≈£L á }] >∑T]+∫ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. Ä j˚T&ÉT u…sYº Vü‰HéÁkÕº nH˚ &É#Y <äs¡Ù≈£î&ÉT ªbòÕ´Héù|òsYμ nH˚ ∫Á‘êìï Çø£ÿ&˚ rj·T&É+‘√ á }] $X‚wü+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+~. dæìe÷˝À ø£ì|æ+∫q düT+<äs¡yÓTÆq ˝§πøwüqT¢ Áù|ø£å≈£î\qT u≤>± Äø£≥Tºø√e&É+‘√ ^<∏ä÷sYï yÓT\¢>± |üsê´≥ø£ Á|ü<˚X¯+>± e÷]+~.

ñ+≥T+~. eTq+ ø±s¡T¢, dü÷ÿ≥s¡T¢ ø=qT≈£îÿqï≥Tº yêfi¯ó¢ |ü&Ée\T ø=qT≈£îÿ+{≤s¡T. mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢\Hêï n+<äT˝ÀH˚. n+‘˚ø±<äT, eTq≈£î ùw]+>¥ Ä{À\T, {≤´ø°‡\T ñqïfÒº yê]øÏ ùw]+>¥ uÀ≥T¢ ñ+{≤sTT. n$ Ç+{Ï eTT+<äT≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT møÏÿ yÓ[¢b˛e&Éy˚T. Bìø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± $düŒsY uÀ≥T¢ ñ+{≤sTT. mì$T~eT+~ |üfÒ¢ á |ü&Ée\T $<äT´#·Ã¤øÏÔ‘√ q&ÉTkÕÔsTT. Ç+{Ï #·T≥÷¢ ˙fi¯ó¢+{≤sTT ø±ã{Ϻ, |ü&Ée\T yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT X¯ã›+ e∫Ã

Çfi¯¢˝À yêfi¯¢≈£î &çdüº¬s“Hé‡ ñ+&=#·TÃ. n˝≤ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìπø M{Ïì ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. m+‘· y˚>∑+>± yÓ[¢Hêï $düŒsY uÀ≥¢ qT+∫ X¯ã›+ sê<äT. Çy˚ ø±ø£ u≤´≥Ø\‘√ q&ç#˚$, d”ºyéT uÀ≥T¢ e+{Ï$ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ e+{Ï yê{Ïì |ü&Ée˝À¢ rdüTø=∫à ø=+<äs¡T neTTà‘·÷ ñ+{≤s¡T. Çfi¯¢eTT+<äT Ä–q|ü⁄Œ&ÉT Á>±eTdüTú\T ø=qT≈£îÿ+{≤s¡T. Ç˝≤ nìï{Ïø° |ü&Ée˝Ò ñ|üjÓ÷–+∫Hê, ˙{ÏbÕj·TqT <ë{Ï ne‘·\ ñqï Çfi¯¢≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ e÷Á‘·+ #Óø£ÿ e+‘Óq\T ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äs¡÷ @d” ø±s¡¢˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ M[¢+ø± ˙fi¯ó¢, |ü&Ée\T n+≥THêïs¡T... M[¢+ø± yÓqø£ã&ç ñHêïs¡T nqT≈£î+fÒ n+‘·ø£+fÒ bıs¡bÕ≥T eTs=ø£{Ï ñ+&É<äT. nø£ÿ&ç Çfi¯ó¢ #ê˝≤ Ä<ÛäTìø£+>± ñ+{≤sTT. KØ<Ó’q |òü]ï#·sY, Ç+{°]j·TsY‘√ $˝≤düe+‘·+>± ñ+{≤sTT. >±´dt düºyé\ <ä>∑Zs¡Tï+∫ @d”\ es¡≈£L yêfi¯¢ <ä>∑Zs¡ n˙ï ñ+{≤sTT. ôVA≥fi¯ó¢, cÕ|ü⁄\T n+<äTu≤≥T˝ÀH˚ ñ+{≤sTT. yêsê+‘ê˝À¢ düs¡<ë>± >∑&É|ü{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Á|ü<˚XÊ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ø±ø£b˛‘˚ yê{ÏøÏ ≈£L&Ü |ü&Ée˝ÀH˚ b˛yê*... n+‘˚! m+<äTø=∫Ãq ø£cÕº\T, @<√ ˇø£{Ï #˚dæ Vü‰´|”>± s√&ÉT¢ y˚düTø√e#·Tà ø£<ë n+fÒ ^<∏ä÷sYï yêdüT\T m+‘·e÷Á‘·+ ˇ|ü⁄Œø√s¡T. yêVü≤Hê\T ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ‘·eT≈£î ø±\Twü´eTqï<˚ ˝Ò<äì, <äTeTTà <Ûä÷[ ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± ñ+<äì n+{≤s¡T. Ä<ÛäTìø£ s¡yêD≤ dü<äTbÕj·÷\ø£+fÒ ‘·eT }s¡+‘ê |ü#·Ã>± X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&É≥y˚T ‘·eT≈£î eTTK´eTì ìø£ÿ∫Ã>± #ÓbÕÔs¡T. yês¡T ‘·eT }]ì n+‘·>± Áù|$T+#·ãfÒº Ç|üŒ{Ïø° ^<∏ä÷sYï ø±\Twü´s¡Væ≤‘·+>± ñ+~. |ü#·Ã>± ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ n+<ä]˙ Äø£]¸k˛Ô+~.

23


24

www.namastheandhra.com

May 2012

|”ôV≤#Y&û ø£cÕº\T (düs¡<ë>±..) |”ôV≤#Y&û n+fÒH˚ ª|üs¡àHÓ+{Ÿ ôV≤&é &Ü´y˚TCŸμ nì ns¡ú+. eT] ø£cÕº\T ø±ø£ Ç+πøeTT+{≤sTT #Ó|üŒ+&ç. H˚qT ◊<äT dü+e‘·‡sê\T #˚XÊqT. Ä ◊<˚fi¯ó¢ #ê˝≤ s¡ø±\ f…q¸qT¢, u≤<Ûä\T, düs¡<ë\T, dü+‘√cÕ\T, kÕVü≤kÕ\T... zVt≤! ˇø£{≤ ¬s+&Ü. ˇø√ÿkÕ] ø=ìï dü+|òüT≥q\T ‘·\T#·T≈£î+fÒ qe⁄« edüTÔ+~. ø±˙ n$ »]–q|ü⁄Œ&ÉT $|üØ‘·yÓTÆq f…q¸Hé |ü&ܶ+. n˝≤+{Ï$ ø=ìï...

ˇø£s√E H˚qT, e÷ Áô|ò+&ÉT ø√]ƒ yÓ[¢ ‹]– e#˚ÃdüTÔHêï+. ãdt e÷ ø±´+|üdt π>{Ÿ <ä>∑Zs¡ Ä–+~. ãdüT‡ yÓqø£ ‘·\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ qT+&ç e÷ Áô|ò+&ÉT eTT+<äT ~>±&ÉT. ‘·q yÓqπø H˚qT ~>∑uÀ‘·Tqï+‘·˝À Á&Ó’es¡T ˝≤–+#˚XÊ&ÉT. u§ø£ÿ uÀsê¢ |ü&ܶqT. yÓ÷ø±* ∫|üŒ |ü–*b˛sTT+~. e÷ Áô|ò+&ÉT #ÓsTT´ |ü≥Tº≈£îì, ≈£î+≥T≈£î+≥÷ ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sYøÏ yÓfi≤¢qT. meTTø£\T ø±düÔ n≥÷ Ç≥÷ nj·÷´sTT. mø˘‡πs rsTT+#ê\Hêïs¡T. ôd’øÏ˝Ÿ ‘=ø£ÿ≈£L&É<äT, yÓTf…¢ø£ÿ≈£L&É<äT, m≈£îÿe q&Ée≈£L&É<äT, ≈£Ls√Ã≈£L&É<äT, ì˝ÀÃ≈£L&É<äT n+≥÷ uÀ\T¶ ø£+&ûwüqT¢ ô|{≤ºs¡T. düπs, &Üø£ºs¡T #Ó|æŒqe˙ï #·ø±ÿ $H˚dæ, eT+<äT\÷ e÷≈£î\÷ |ü⁄#˚ÃdüT≈£îì s¡÷eTTøÏ #˚sêqT. eTsêï&ÉT H˚qT &çbÕsYºyÓT+≥TøÏ yÓfi¯ó‘·÷ ñ+fÒ e÷ d”ìj·TsY m<äTs=∫à ªªkÂeT´ |ü&çb˛j·÷e+≥>±. m˝≤ ñ+~? &Üø£ºsY @eTHêïs¡T?μμ nì n&ç>±&ÉT. ªmeTTø£\T ø±düÔ &çdt˝§πø≥j·÷´j·T≥. &Üø£ºsY>±s¡T õsêø˘‡ rsTT+#·Tø√eTHêïs¡Tμ nì #ÓbÕŒqT. ªª@+{Ï?μμ nì eT∞¢ n&ç>±&Ü nu≤“sTT ø±düÔ ÄX¯Ãs¡´b˛‘·÷. ªªõsêø˘‡ rsTT+#·Tø√eTHêïs¡Tμμ nì eT∞¢ #ÓbÕŒqT. Ä |æ˝≤¢&ÉT qyê«|ü⁄ø√˝Òø£ |ü&û |ü&û qyê«&ÉT. m+<äT≈£î qe⁄«‘·THêï&√ ns¡ú+ø±ø£ yÓÁ]yÓTTVü≤+ y˚XÊqT. Ä nu≤“sTT ákÕ] Ç+ø±düÔ $|ü⁄\+>± ªª@+ rsTT+#·Tø√eTHêïs¡T?μμ nì n&ç>±&ÉT. ªõsêø˘‡μ nquÀ‘·÷ Ä–b˛j·÷qT. n|ü⁄Œ&És¡úeTsTT+~ Hê≈£î. yÓTT<ä≥ ñ&ÉT≈£îÿHêï ‘·s¡Tyê‘· qy˚«XÊqT. ø±˙ Ä nu≤“sTT }s¡T≈£î+{≤&Ü! yÓ[¢ n+<ä]ø° ≥eTT≈£î y˚XÊ&ÉT. ÇVü≤ #·÷düTø√+&ç... Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ªªkÂe÷´! ˙ ø±*øÏ õsêø˘‡ rsTT+#·T≈£îHêïe≥>±. u≤>± e∫Ã+<ë? ôd’&ÉT\T ø£{Ÿ nsTTb˛≈£î+&Ü n˙ï dü]>±Z e#êÃj·÷?μμ nì ˇø£fÒ >√\. H˚qT m≈£îÿe q&Ée≈£L&É<äT. ôd’øÏ˝Ÿ ‘=ø£ÿ≈£L&É<äT ø±ã{Ϻ, s√p mes√ ˇø£s¡T qqTï &çbÕsYºyÓT+≥TøÏ, s¡÷yéTøÏ ôd’øÏ˝Ÿ MT<ä ‹|ü⁄Œ‘·÷ ñ+&˚yês¡T. ¬s+&ÉT s√E\T b˛j·÷ø£, H˚qT eT∞¢ ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sYøÏ yÓfi¯¢e\dæ e∫Ã+~ ø±\T #·÷|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ. Hê Áô|ò+&ÉT qqTï ~+|ü⁄‘êqHêï&ÉT. H˚qT ôd’øÏ˝Ÿ MT<ä møÏÿ ≈£Ls√Ã>±H˚ ‘·qT ªªkÂe÷´! mø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢eT+{≤e⁄ õsêø˘‡ ôd+≥sYø±? ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sYø±?μμ nì n&ç>±&ÉT. Hê≈£î eT+&ç+~

#·÷&É+&û. mes¡T #˚dæ Ks¡à yês¡qTuÛÑ$+#·ø£ nì bÕ&ÉT≈£î+≥÷ H˚qT ‘·\ø=≥Tº≈£îHêïqT. Ç˝≤ Hê ø±\T H=|æŒ ‘·π>Zes¡≈£î »Hê\T qqTï e<ä\˝Ò<äT. nø£ÿ&ç‘√ nsTTb˛sTT+<ë? nuÒ“! m|ü⁄Œ&Ó’Hê @<Ó’Hê bòı{À ø±|” rsTT+#·Tø√yê\+fÒ ªkÂe÷´ mø˘‡πs rsTT+#·eT+{≤yêμ nì z yÓøÏ* qe⁄« qy˚«yês¡T. á s√EøÏ mes¡÷ Ä $wüj·÷ìï eT]∫b˛˝Ò<äT Hê‘√ düVü‰. Ç+‘·ø° $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ y˚Ty˚T$T #·<äTe⁄ø√yê\Hêï ˝…’Áãجø[¢ ø±e\dæq$ õsêø˘‡ rdüTø√e&Éy˚T >±˙ |ü⁄düÔø±\T ø=qT≈£îÿì #·~y˚ n\yê≥T ˝Ò<äT. ø=qTø√ÿ˝ÒeTT ≈£L&Ü. Çø£ »s¡ï˝Ÿ‡, |”]j·÷&çø£˝Ÿ‡ nsTT‘˚ ø=q&ÉeTqï e÷fÒ ˝Ò<äT. n˝≤ õsê≈£î‡\T rdæ rdæ mø˘‡πsøÏ ã<äT\T õsêø˘‡ nì nHêïqqïe÷≥.

≈£L&çq &Üø£ºs¡˝Ÿ ø£$T{° ñ+≥T+~. yêfi¯¢ eTT+<äT n|üŒ{Ïes¡≈£î y˚TeTT #˚dæq |òüTqø±sê´\˙ï n<˚q+&û Øôd]à n+‘ê #Ó|æŒ ˇ|æŒ+#ê\qïe÷≥. yêfi‚¢yÓ÷ s¡ø£s¡ø±\ e+ø£\T ô|&ÉT‘·÷ eTeTà*ï N*à #Ó+&Ü&˚kÕÔs¡T. á ôd$THêsY nsTT, yêfi¯¢#˚‘· dü+‘·ø£+ ô|{Ϻ+#·T≈£î+fÒ ‘·|üŒ kÕÿ\sYwæ|t e∫à #êe<äT. n+<äTø£ì á &Üø£ºsY ôd$THêsY n+fÒH˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° <ä&É. Hê ùdïVæ≤‘·Tsê*øÏ yêfi¯¢ ¬>’&é‘√ düu…®ø˘º $wüj·T+˝À ø±düÔ düeTdü´ e∫à á &Üø£º]˝Ÿ ø£$T{° ôd$THêsY e#˚Ãdü]øÏ #ê˝≤ f…q¸Hé |ü&ç+~. ‘·qT nÁ–ø£\ÃsY mø£Hê$Tø˘‡˝À ØôdsYà #˚k˛Ô+~. á |æ\¢øÏ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT qT+&˚ $|üØ‘·yÓTÆq f…q¸Hé. Ä ôd$THêsYøÏ eTT+<äTs√E H˚qT ‘·qT, Ç+ø± Ç<ä›s¡T Áô|ò+&é‡ ø£*dæ \+#YøÏ yÓTdt¬øfi¯ó‘·÷ ñ+&É>± e÷˝À ˇø£‹Ô ø£fi¯ó¢ ‹]– |ü&çb˛sTT+~. y˚TeTT >±ãsê|ü&ç Ä Ç+ø√kÕπseTsTT+<ä+fÒ.. ne÷àsTTì ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sYøÏ rdüT¬øfi≤¢+. @ ø£fi¯qTHêï&√ e÷≈£î |”ôV≤#Y&û˝À ¬s+&˚fi¯ó¢ |üP]Ô nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä &Üø£ºs¡T eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT ∫≥|ü≥˝≤&ÉT‘·÷ qT+&û Á|ür Äs¡THÓ\\ø=ø£kÕ] ˇø£ ôd$THêsY Çyê«*‡ ø£ì|æ+#ê&ÉT. ªªá ne÷àsTT u≤>± ˙s¡dü+>± ñ+~. ñ+≥T+~. Á|ür $<ë´]úø° ¬>’&é ø±ø£ Ç+ø√ eTT>∑TZ]‘√ n+<äTπø ø£fi¯ó¢ ‹]>±sTTμμ nHêï&ÉT. ndü˝Ò ôd$THêsY

f…q¸Hé˝À ñqï Hê Áô|ò+&ÉT ªÁ&ç|t ÇkÕÔsêμ nquÀsTT, ªnsTT‘˚ Á&ç|t Ç]π>wüHé ÇkÕÔsêμ n+~. <ë+‘√ Ä &Üø£ºs¡TøÏ |æ#·Ã ø√dü+ e∫Ã+~. eT+&ç|ü&çb˛j·÷&ÉT. ø£fi¯¢‘√ ì|ü⁄Œ\T ≈£î]|ædü÷Ô, ªj·T÷ ÄsY Çq‡*º+>¥ yÓTÆ Ábıô|òwüHéμ nHêï&ÉT. Á&ç|t Ç]π>wüHé n+{≤yê nì n+‘· m‘·TÔq m–sê&ÉT. H˚qT yÓ+≥H˚ ‘Ós¡T#·T≈£îì ªVü≤jÓ÷´ Ä |æ\¢ f…q¸H√¢ n˝≤ e÷{≤¢&ç+<ä+&ç. $TeTà*ï øÏ+#·|üs¡#·&É+ ‘·q ñ<˚›X¯+ ø±<äTμ nì dü]›#Ó|üŒuÀj·÷qT. }VüA! $+fÒ>±. ndü\T eTT+<äT qT+&˚ @<√ ø√|ü+˝À ñqï≥TºHêï&ÉT, Vü‰{Ÿ VüQ{Ÿ nì m–sê&ÉT. |üø£ÿH˚ Hê ùdïVæ≤‘·Tsê*øÏ ø£fi¯¢eTà≥ ˙fi¯ó¢ <Ûës¡>± ø±]b˛‘·THêïsTT. ˇø£ÿkÕ]>± n‘·qT n˝≤ n]#˚dü]øÏ ‘·qT ìX‚Ãwüߺsê\sTTb˛sTT+~. ‘˚s¡T≈£îì kÕØ #Ó|æŒ+~. y˚TeTT n‘·ìï ã‹e÷*, ‘·|üŒsTTb˛sTT+~ bıs¡bÕ≥Tq n˝≤ nqï~ nì dü]›#Óù|Œdü]øÏ e÷ ‘·\ÁbÕD+ ‘√ø£ø=∫Ã+~. eTπseTqT≈£îHêï&√ @yÓ÷, Ç+¬ø|ü⁄Œ&ÉT n˝≤ ˇfi¯ó¢ ô|’ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü e÷{≤¢&Éø£+&ç nì #Ó|æŒ ‘·qøÏ ôd˝…’Hé møÏÿ+#ê&É|ü⁄Œ&ÉT. Hê Áô|ò+&ÉT nÁ–ø£\ÃsY mø£Hê$Tø˘‡˝À #˚k˛Ô+~ nì #ÓbÕŒ>±. ‘·qT Ç]π>wüHé ô|òdæ*{°dt MT<ä @<√ #˚k˛Ô+~. <ëì |üs¡´ekÕqy˚T á Á&ç|t Ç]π>wüHé nqïe÷≥.

eTs√kÕπseTsTT+<ä+fÒ...

>√|t‡ (>√bÕ˝ŸJ cÕ|ü⁄øÏ cÕsYº ø£{Ÿ nqïe÷≥) nì ˇø£ Á|ü<˚X¯eTT+~. nø£ÿ&É ∫s¡T‹fi¯ó¢, {°, ø±|ò”\T <=s¡T≈£î‘êsTT. M{Ïø√dü+ ø±ø£b˛sTTHê, |æ#êÃbÕ{Ï y˚düTø√e&ÜìøÏ kÕj·T+Á‘·eTj˚T´dü]øÏ $<ë´s¡Tú\+‘ê nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T‘ês¡qïe÷≥. ˇø£s√E y˚TeT+‘ê >√|t‡˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT j·T<Ûë‘·<∏ä+>± ¬>’&é‡`yêfi¯¢‘√ e÷ ø£cÕº\T (kÕ<Ûës¡D+>± Øôd]à #˚ùdyêfi¯¢øÏ ñ+&˚ ø±eTHé {≤|æø˘ ª¬>’&éμ) >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ñHêï+. e÷ >∑T+|ü⁄˝À Ä]úø£XÊg+, ‘Ó\T>∑T, bı*{Ïø£˝Ÿ ôd’Hé‡, Væ≤+B˝À |”ôV≤#Y&û #˚düTÔqïyêfi¯ó¢ ñHêïs¡T. me] ø£cÕº\T yêfi¯ó¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À Øôd]à #˚düTÔqï nu≤“sTT ªªe÷ ¬>’&é #ê<ädüÔ+‘√ #·+ù|düTÔHêï&ÉTsê u≤ãT, |ü<ë\˝À ∫es¡ ªeTTμ ô|&ç‘˚ ªn+μ ô|≥ºeT+{≤&ÉT. ªn+μ ô|&ç‘˚ ªeTTμ ô|≥ºeT+{≤&ÉT. n+fÒ ø£\eTT nì sêùdÔ ø£\+ nì sêj·TeT+{≤&ÉT. ø£\+ nì sêùdÔ ø£\eTTnì sêj·TeT+{≤&ÉT. @<Ó’Hê sêdæ ÇùdÔ $wüj·T+ #·÷&É≈£î+&Ü $düs¡Z @~ n+{≤&ÉT, ø±e÷ ˝Ò<ä+{≤&ÉT, ãTÁs¡ ‹H˚düTÔHêï&ÉT. @~ sêdæHê Ç+ø± u≤>± sêj·÷\+{≤&ÉT. ˙ Ä˝À#·q\T dü]>±Z Ä$wüÿè‘·+ ø±˝Ò<ä+{≤&ÉT. @yÓTÆHê ‘Ó\T>∑T˝À Øôd]à #Ój·T´&É+ ø£wüº+sê u≤ã÷μμ nì ‘·q >√&ÉT yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêï&ÉT. n+‘ê $Hêïø£ eTs=ø£ $TÁ‘·T&ÉT ªªmfiË¢fi¯¢y√jYT, ‘Ó\T>∑T˝À Øôd]à @$T ø£wüº+? @<√ ˇø£ ø£<∏√, ø£$‘√ rdüT≈£îì eTs√ #·÷|ü⁄, eTT+<äT #·÷|ü⁄, ‘=* #·÷|ü⁄ nì <ëH˚ï eT∞¢ ‹s¡>∑sêkÕÔs¡T. ˝Ò<ë ø=‘·Ôø√D+, <äèø√ÿD+, \+ãø√D+ nì yÓqø£ qT+&ç eTT+<äTøÏ sêkÕÔs¡T. n+‘˚ ø£<ë!μμ nHêï&ÉT. n~ $ì y˚TeT+‘ê |ü>∑\ã&ç qyê«+. ‘·qT düs¡<ëπø nHêï&Éì e÷≈£î ‘Ó\TdüT. Ä ‘Ó\T>∑T˝À Øôd]à #˚düTÔqï nu≤“sTT ≈£L&Ü |ü&ç |ü&ç qe⁄«‘·÷ m+<äTø√ yÓqøÏÿ ‹]>±&ÉT. yÓqTø£

May 2012 <äèX¯´+ #·÷dæ Vü≤‘êX¯ó&Ó’b˛j·÷&ÉT. @eTT+~ dæ>∑¬s{Ÿ ø±\TÃø√e&ÜìøÏ nø£ÿ&=∫Ãq yêfi¯¢ ¬>’&ÉT ñ]$T ñ]$T #·÷düTÔHêïs¡T. e÷≈£î ô|’ÁbÕD≤\T ô|’H˚ b˛j·÷sTT. ª$Hêï&Üμ nì dü+<˚Vü≤yÓTT∫Ã+~. ÇVü≤ #·÷düTø√+&ç Ä >∑Ts¡T&ÉT yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT... MTπø+ ‘Ó\TdüT ‘Ó\T>∑T >∑T]+∫. MT Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ªyêfi¯ó¢ @yÓTÆHê n+fÒ ø£å$T+#·e#·TÃ. ‘Ó\T>∑T $<ë´]ú$ nsTT ñ+&ç qTe⁄« ≈£L&Ü qe⁄«‘êyêμ nì e÷ ùdïVæ≤‘·TDÏï #Ó&ÜeT&Ü ‹{Ϻ, ªHê Ä|ò”düTøÏ sê ˙ |üì #ÓbÕÔqTμ nqï≥Tº #·÷dæ nø£ÿ&É qT+&ç yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. Çø£ e÷ Áô|ò+&ÉTøÏ ˇø£fÒ uÛÑj·T+, >∑T+&Ó <ä&É. eDÏøÏb˛j·÷&ÉT. y˚TeTT nø£ÿ&É CÒe⁄]+∫q yÓTTVü‰\‘√ _ø£ÿ#·∫Ãb˛j·÷eTT. ø±fi¯ó¢, #˚‘·T\T Ä&É˝Ò<äT me«]ø°. Ä nu≤“sTT dü+>∑‘˚eTe⁄‘·T+<√ nì e÷ n+<ä]ø° u…+π>. eTsêï&ÉT uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ yêfi¯¢ ¬>’&é Ä|ò”düTøÏ yÓfi≤¢&ÉT. u…s¡T≈£î u…s¡T≈£î>± #·÷dü÷Ô ì\TÃHêï&ÉT. yêfi¯¢ ¬>’&˚yÓ÷ ªªsêy√jYT, @B H˚ì∫Ãq ø£s¡ø£åHé‡ #˚XÊyê? #·÷|æ+#·Tμμ n+≥÷ qe⁄«‘·÷ e÷{≤¢&Ü&É≥. Ç<˚$T{Ï Ç˝≤ e÷eT÷\T>± e÷{≤¢&˚düTÔHêïs¡T nì ‘·qT ÄX¯Ãs¡´b˛sTT ‘·qT #˚dæq esYÿ #·÷|æ+#ê&É≥. Ä ¬>’&˚yÓ÷ ndü\T ìqï{Ï $wüj·Ty˚TMT »s¡>∑q≥Tº #ê˝≤ùd|ü⁄ Hê ùdïVæ≤‘·T&ç‘√ e÷{≤¢&ç ∫es√¢ ªªìqï m+<äTø√ MT ùdïVæ≤‘·T\ e÷≥\T $q>±H˚ >=|üŒ ø√|ü+ e#˚Ãdæ+<√jYT. ø±˙ ‘·s¡Tyê‘· ‘·\T#·T≈£î+fÒ qy=«∫Ã+~. Ä nu≤“sTT düs¡<ëπø nHêï,

www.namastheandhra.com ‘·qT #Ó|æŒq <ëH√¢q÷ ì»+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì|æ+∫+~. ìqï nqedüs¡+>± MT n+<ä]˙ ‹fÒºXÊqT. kÕØ nì MT $TÁ‘·T\+<ä]ø° #Ó|ü⁄Œμμ nHêïs¡≥. ªVü≤eTàj·T´μ nì }|æ] |”\TÃ≈£îì e÷ ùdïVæ≤‘·T&ÉT |ü]¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ e÷ e<ä›ø=∫à $wüj·T+ #ÓbÕŒ&ÉT. $Hêïø£ y˚TeT+‘ê ‘˚*ø£>± }|æ] |”\TÃ≈£îHêï+. Ç˝≤+{Ï$ Ç+ø± uÀ˝…&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Çe˙ï ‘·\T#·T≈£î+≥÷ ñ+fÒ qy=«düTÔqï~. ø±˙ Ä s√E e∫Ãq <ä&É, f…q¸Hé #Ó|üŒq\$ ø±<äT. M{Ï‘√bÕ≥T ¬>’&é‡ dü]>±Z düVü≤ø£]+#·ø£ ø=ìï bÕ≥T¢, düVü≤ø£]+∫Hê nqT≈£îqï ]»˝Ÿº‡ sêø£ eT]ø=ìï u≤<Ûä\T. n˙ï dü]>±Z neT]Hê ôd$THêsY‡˝À n+<ä]˙ ˇ|æŒ+#·&ÜìøÏ |ü&˚ ø£cÕº\T. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ Ç+ø± ne«˝Ò<ë, mH˚ïfi¯ó¢ #˚kÕÔe⁄ n+≥÷ ã+<ÛäTe⁄\ kı&ÉT¶ e÷≥\T. Çe˙ï #·÷dü÷Ô ne÷àHêqï\ $#ês¡+. Çìï bÕeTT\÷ <ë≥T≈£îì ì#ÓÃq mπøÿdü]øÏ ‘·\ÁbÕD+ ‘√ø£øÏ edüTÔ+~. n+<äTπø nHêïqT ` ª|üs¡àHÓ+{Ÿ ôV≤&é &Ü´y˚TCŸμ nì. n~ |üP]Ô #Ój·T´&ÉeT+fÒ yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ∞j˚T. @~ @yÓTÆHê |”ôV≤#Y&û |üP]Ô#˚XÊø£, e#˚à $»j·T>∑s¡«+, Äq+<ë\‘√ dü]düe÷qyÓTÆq~ @B ˝Ò<äT. n~ nqTuÛÑyÓ’ø£y˚<ä´y˚T ‘·|üŒ #Ó|üŒq\$ ø±<äT. -kÂeT´

-vivaha-bhojanambu.blogspot.com/

25

to subscriobe please send an email to editor@ namastheandhra. com


www.namastheandhra.com

26

uÛ≤y√<˚«>∑

sêh #·]Á‘·˝À Ç+‘·≈£î eTT+<Óqï&É÷ m<äTs¡Tø±ì <äèX¯´+. uÛÑ$wü´‘·TÔ sê»ø°j·T eTTK∫Á‘êìï ~XÊìπs›X¯+ #˚j·T≥y˚T ø±<äT... ø°\ø£yÓTÆq sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\ e÷s¡TŒq≈£î ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\T y˚~ø£ ø±qTHêïsTT. sêh sê»ø°j·÷\H˚ ø±<äT.. C≤rj·T sê»ø°j·÷\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+&É≥+ á mìïø£\ Á|ü‘˚´ø£‘·>± #ÓbıŒ#·TÃ. |ü<Ó›ì$T~ nôd+;¢ kÕúHê\‘√ bÕ≥T... ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ »s¡>∑qTqï mìïø£\ |òü*‘ê\T @ $<Ûä+>± ñHêïj·Tqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~.

ñ|ü mìïø£\T... sêh+˝Àì 23 õ˝≤¢˝À¢ ˇπøkÕ] 12 õ˝≤¢˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑≥+ z nkÕ<Ûës¡D dü+|òüT≥q>±H˚ #·÷&Ü*. m+<äTø£+fÒ... á mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓTT‘·Ô+ sêh+˝Àì dü>∑+ ø£+fÒ m≈£îÿe õ˝≤¢\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± ñ+{≤j·Tq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. eTs√ yÓ’|ü⁄ HÓ’dü]Zø£+>± #·÷ùdÔ ‘Ó\+>±D $TqVü‰sTTùdÔ... sêj·T\d”eT˝Àì n˙ï õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T... Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘·+˝Àì n˙ï ˇø£Áf…+&ÉT $TqVü‰ $T–*q n˙ï õ˝≤¢˝À¢ ˇø£Áf…+&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À á mìïø£\ |òü*‘ê\≈£î $X‚wüyÓTÆq

ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì #ÓbÕŒ*. yÓ’mdt eTs¡D+ ‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷\‘√ »>∑Hé ø±+Á¬>dtqT M&ç kı+‘·+>± bÕغ ô|≥Tºø√e≥+... yÓ’mdtqT n_Ûe÷ì+#˚ ø=+‘·eT+~ myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt düsêÿsYô|’ n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚j·T≥+... nqs¡Ω‘· y˚≥T‘√ dü<äs¡T yÓ’mdt n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\T á uÛ≤Ø ñ|ü mìïø£\≈£î ‘Ós¡ rXÊsTT. á mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&˚ Hê{ÏøÏ ñqï |ü]dæú‘·T\≈£î... ‘·<äq+‘·s¡+ e÷]q |ü]D≤e÷\‘√ á mìïø£\ô|’ sêhyê´|üÔ+>± rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. yÓTT‘·Ô+ 18 nôd+;¢... ˇø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢... Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n+<äT‘·Tqï düπs«\T... ìy˚~ø£\ Ä<Ûës¡+>± #·÷ùdÔ... yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ $»j·T+

kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. á mìïø£˝À¢ rÁe+>± qwüºb˛j˚T~ n~Ûø±s¡|üø£åyÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕغH˚qì #ÓbÕŒ*. Á|ü<ÛëqÁ|ü‹|üø£åyÓTÆq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ e÷Á‘·+ á mìïø£˝À¢ m+‘√ø=+‘· \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äH˚ #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+fÒ... á ñ|ü mìïø£\T yÓ’mdt »>∑Hé≈£î... ø±+Á¬>dt≈£î eT<Ûä´ eTTU≤eTTœ »s¡T>∑T‘·THêïj·TH˚ #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï n˙ï kÕúHê\T yêdüÔyêìøÏ n~Ûø±s¡|üøå±ìøÏ #Ó+~qy˚qì #ÓbÕŒ*. e÷]q |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\‘√ Ms¡T á ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·\|ü&ÉqTHêïs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº »s¡>∑≥+... Çø£ ñ | ü

ìjÓ÷»ø£es¡Z+

|üs¡ø±\

May 2012

nq+‘·|ü⁄s¡+ sêj·T<äTs¡Z+ ‹s¡T|ü‹ sê»+ù|≥ sêj·T#√{ ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T Äfi¯¢>∑&ɶ m$Tà>∑q÷s¡T ˇ+>√\T qs¡düqïù|≥ bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥ ñ<äj·T–] qs¡kÕ|ü⁄s¡+ b˛\es¡+ |ü‹ÔbÕ&ÉT e÷#·s¡¢ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+

mìïø£\ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T $»j·TeTà #˚|ü≥≥º+ ˝≤+#Û·q+ ø±e≥+‘√ á mìïø£\T Çø£... uÛ≤y√<˚«>∑+‘√ ≈£L&çq mìïø£\T>± e÷s¡qTHêïsTT. d”;◊ n~Ûø±s¡T\T »>∑HéqT n¬sdüTº #˚dæq ¬s+&ÉT>∑+≥\πø $»j·TeTà ø±+Á¬>dt bÕغ ô|’Hê rÁe+>± eT+&ç|ü&É≥+‘√ bÕ≥T... k˛ìj·÷ Ç>√ e˝Ò¢ Ç|ü⁄Œ&û |ü]dæú‘·T\˙ï e#êÃj·Tqï yê´K´‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ÿkÕ] ñ*øÏÿ|ü&ç+~. yÓ’mdt eTs¡D+ô|’ dü+<˚Vü‰\THêïj·Tì... yê{Ïì Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ìeè‹Ô #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ yê´K´\T #˚j·T≥+ <ë«sê... á mìïø£\T rÁe uÛ≤y√<˚«>∑+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï$>± e÷s¡qTHêïj·Tq≥+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. á ø±s¡D+ e˝Ò¢ $»j·TeTà yê´K´\T #˚dæq ø=~›ì$TcÕ˝À¢H˚ &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eT˙wt ‹yê] qwüºìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü≥º≥+˝À uÛ≤>∑+>± »>∑Hé n¬sdüTº≈£î ‘·eT bÕغøÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä+≥÷ #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Çø£ |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ôd’‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À Vü≤&Üe⁄&ç>± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. »>∑Héô|’Hê... $»j·TeTàô|’Hê $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. á |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À á ñ|ü mìïø£\T ø±+Á¬>dt... yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt≈£î eT<Ûä´ eTTU≤eTTœ mìïø£\T ø±e&É+ U≤j·T+. n¬sdüTº≈£î eTT+<äT es¡≈£L... »>∑Hé n¬sdüTº eTT+<äTes¡≈£L ñqï |ü]D≤e÷\ Á|üø±s¡+.. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ 18 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î ˇø£ÿ kÕúq+, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ Hê\T>∑T kÕúHê\T, ‘Ó\+>±D sêh

ø±+Á¬>dt eTTظ<ë uÒ>∑+ |æ.y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ m+.yÓ+ø£≥s¡eTD y˚T&Ü eT*¢U≤s¡T®q¬s&ç¶ sê+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ áX¯«s¡j·T´ >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ yÓ’.s¡TÁ<ä>ö&é e÷>∑T+≥ bÕs¡«‘·eTà <Ûäsêàq sêeT<ëdüT >∑+{Ï düTeTq ø£+uÛÑ+ $»j·Tsê$T¬s&ç¶ ø=‘·Ô|ü*¢ düTu≤“sêj·TT&ÉT q÷bÕ bÕs¡«‹ {Ï.düT<Ûëø£sYu≤ãT |æHÓï*¢ \øå±à¬s&ç¶ ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T

yÓ’mkÕ‡sY d”|” _.>∑Ts¡THê<Ûä¬s&ç¶ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶ m.neTsYHê<Ûä¬s&ç¶ lø±+‘Y¬s&ç¶ ¬ø.lìyêdüT\T XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶ <Ûäsêàq ø£èwüí<ëdüT >=\¢ u≤ã÷sêe⁄ ` m+.Á|ükÕ<äsêE ‘Ó\¢+ u≤\sêE y˚Tø£‘√{Ï düT#·]‘· |æ. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ |æ*¢ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt

dü$T‹øÏ ˇø£{Ï, $T–*q |üHÓï+&ÉT kÕúHê˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nqT≈£L\+>± ñHêïsTT. Çø£... HÓ\÷¢s¡T ˝Àø˘düuÛ≤ kÕúq+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt<˚qqï yê<äq\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D˝Àì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À¢ì |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ sêhyê´|üÔ+>± Á|ü‘˚´ø£ ÄdüøÏÔì πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{ŸqT s¡–*+#·≥+ <ë«sê {°ÄsYmdt ‘·q |ü≥TºqT ì\T|ü⁄ø√yê\qï <Û√s¡DÏ˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. ø±˙.. mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ;CÒ|” ~>∑≥+‘√ Çø£ÿ&É #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À }Væ≤+#·ì |ü]D≤e÷\T @s¡Œ&ç‘˚ e÷Á‘·+ {°ÄsYmdt≈£î m<äTs¡T<Óã“ ‘·>∑\≥+ U≤j·T+. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‹s¡T|ü‹, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àì sêj·T<äTs¡Z+, $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢˝Àì bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ b˛\es¡+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |ü‹ÔbÕ&ÉT˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã\+>± ñ+&É≥y˚T ø±<äT... $»j·T+ kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢>± n+#·Hê\THêïsTT. Çø£ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e÷Á‘·+ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+˝À kÕqT≈£L\‘· e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. n¬sdtº nq+‘·s¡+... eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥T¢>±H˚ »>∑Hé n¬sdüTº nq+‘·s¡+ uÛ≤y√<˚«>±\T m–dæ|ü&É‘êj·Tqï n+#·Hê\T ñHêïsTT. BìøÏ $»j·TeTà Á|ü#ês¡+ ‘√&ÜŒ≥TìdüTÔ+<äqï n+#·Hê\≈£î $T+∫...»s¡T>∑T‘·qï |ü]D≤e÷\T ø±+Á¬>dt bÕغì rÁe ˇ‹Ô&ç˝ÀøÏ HÓ&ÉT‘·THêïsTT. yÓ’mdt ≈£îe÷¬sÔ wü]àfi¯ #Ó|æŒq≥T¢>±... ‘·eT yÓqTø£ <˚e⁄&ÉTHêï&Éì... n<˚ ‘·eTqT q&ç|ædüTÔ+<äì... ‘·eT≈£î X¯øÏÔìdüTÔ+<äqï yê´K´˝À¢ ì»yÓT+‘·T+<√... sêqTqï ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T ‘˚\ÃqTHêïsTT.

{°&û|” eTVü≤\ø°åà lìyêdt ¬ø.B|üø˘¬s&ç¶ #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô |æ.ÁãVü≤àj·T´ düTÁãeTD´+ mHé.n»jYTu≤ãT Ç]¬>\ sê+|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ ;M yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ »Hês¡›Hé |æ.kÕ«$Tu≤ãT #Ó+>∑\ yÓ+ø£Á{≤yé u§*¢H˚ì sêe÷sêe⁄ ∫qeT*¢ dü‘·´Hêsêj·TD m+.lìyêdüsêe⁄ Ms¡j·T´ eT<ÛäTu≤ãT ∫ø±ÿ\ sêeT#·+Á<äsêe⁄

(es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢) kÕ+u≤] düe÷àsêe⁄ (ø±+Á¬>dt) #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ (‘Ó\T>∑T<˚X¯+) ø=+&Ü düTπsK (yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt) ô|düs¡T $»j·T#·+<äsY¬s&ç¶ (;CÒ|”) yÓTT\T>∑÷] _Ûø£å|ü‹ ({°ÄsYmdt)

www.namastheandhra.com

May 2012

dæ˙ >√s√»q+ ø±düÔ+‘·

‘·>±Z*... kÕs¡÷!

|ü+#Y &Ó’˝≤>∑T\‘√ yÓ+&ç ‘Ós¡ô|’ n<äs¡>=fÒº ∫s¡+J$ ~eTà ‹]– yÓTÆ+&é u≤¢+ø˘ nsTT+~. nqTø√ì |üsêuÛÑe+.. sê»ø°j·÷˝À¢ yÓT>±kÕºsY |ü]|üø£«‘· m+‘√ ‘Ó*ù| ªnq+‘·|ü⁄s¡+ |òüT≥qμ Çø£ô|’ Äj·Tq J$‘êìï yÓ+{≤&É≥+ U≤j·T+. yÓ+&ç‘Ós¡ y˚\TŒ>± yÓ\T>=+~q Äj·Tq sê»ø°j·÷˝À¢ ∫s¡T~yÓ«>± e÷s¡≥+ Ç|ü⁄Œ&ÉT #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. m+<äTøÏ˝≤ »]–+<äqï u≤<Ûä ø£+fÒ ≈£L&Ü BH√ï bÕsƒ¡+>± rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ∫s¡+J$øÏ m+‘Ó’Hê ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ...

yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#˚ yÓ\T>∑T\T... ‘Ós¡ô|’ Ms√∫‘·+>± b˛sê&˚ V”≤s√

$Hê´kÕ\ yÓqTø£ ø=ìï e+<ä\ ø£wüº+ ñ+≥T+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yê] y˚T<ÛädüT‡... |üì‘·q+ n˙ï V”≤s√ #Û·]cÕà eTT+<äT ø=≥Tº≈£îb˛‘êsTT. n+<äTπø $T–*q s¡+>±\‘√ b˛*ùdÔ... dæìe÷ s¡+>∑+˝À n‹X¯jÓ÷≈£îÔ\T... e´øÏÔ|üP»... nedüsêìøÏ $T+∫q $qj·T+.. $<Û˚j·T‘· ø£ì|ækÕÔsTT. ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#˚ Á&Üe÷... ‘Ós¡ yÓqTø± ø£ì|ædüTÔ+~. n+<äTπø ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|fÒº ìsêà‘·\T ôd’‘·+ V”≤s√ì ªu≤ãTμ nì |æ\yê*‡+<˚. ‘·eT ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT ø£HÓïÁs¡CÒùdÔ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T ˙fi¯¢˝À¢ b˛dæqfÒ¢qì Vü≤&É*b˛‘·T+{≤s¡T. kÕºsY V”≤s√ dæìe÷ ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ düT&ç ‹]–qfÒ¢. n+<äTπø ‘·eT ‘·\sê‘·*ï e÷πsà X¯øÏÔ yÓ+&ç‘Ós¡ y˚\TŒ\≈£î ñ+<äqï qeTàø£+‘√ kÕºsY V”≤s√\ #·T≥÷º #Ó|ü⁄Œ\]π>˝≤ ‹s¡T>∑T‘ês¡T. yêfi¯¢ Çfi¯¢ <ä>∑Zs¡ |ü&ç>±|ü⁄\T |ü&É‘ês¡T. B+‘√... n‹X¯j·T+˝À |ü⁄{Ϻ... ô|]–... <ëH˚ï nqTø£åD+ XÊ«dü>± |”˝Òà á s¡+>∑+ ø£<∏ëHêj·T≈£î\T yêdüÔe Á|ü|ü+#êìøÏ #ê˝≤ <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡H˚ #ÓbÕŒ*. ø±\T ãj·T≥ ô|&ç‘˚ #ê\T... y˚˝≤~ eT+~ yÓÁ¬søÏÿb˛e≥+... \ø£å˝≤~ eT+~ ˙sê»Hê\T |ü\ø£&É+‘√ ì‘·´+ ÁuÛÑeT˝À ã‘·T≈£î‘·÷ ñ+{≤s¡T. n+<äTπø yê]øÏ eTqTwüß\+fÒ #ê˝≤ #·T\ø£q. &ÉãT“‘√... ‘·eT≈£îqï ø°]Ô‘√ me]HÓ’Hê KØ<äT ø£fÒºj·T#·ÃqT≈£î+{≤s¡T. n+<äs¡÷ Ç˝≤ ñ+{≤s¡ì ø±<äT ø±˙ #ê˝≤es¡≈£L Ç˝≤H˚ ñ+{≤s¡H˚ #ÓbÕŒ*. ø±˙.. Ç<ä+‘ê ‘·eT≈£î Væ≤≥T¢qï|ü⁄Œ&˚ nH˚ dü+>∑‹ yê]øÏ ø±\Áø£eT+˝À>±˙ ns¡ú+ ø±<äT. n˝≤+{Ï ªdæìe÷s¡+>∑+μ nqã&˚ q÷‹ qT+∫ e∫Ãq ˇø±H=ø£ e´øÏÔ ∫s¡+J$ n*j·÷dt ø=DÏ<Ó\ es¡Á|ükÕ<é nì #ÓbÕŒ*. yÓ+&ç‘Ós¡ y˚\TŒ>±... ‘Ó\T>∑T HÓ+ãsY eHé V”≤s√>± <äXÊu≤›\ |üs¡´+‘·+ #·˝≤eTD° nsTTq Äj·Tq Á|üC≤ùde #˚j·÷\ì uÛ≤$+#ês¡T. 2009 mìïø£\ eTT+<äT Hê{Ï |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ ‘êqT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|&ç‘˚ $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–kÕÔqì... m˙ºÄsY sê»ø°j·T ]ø±s¡T¶qT ‘·qT ‹s¡>∑sêj·T≥+ U≤j·TeTqï yê<äq\ q&ÉTeT Äj·Tq sê»ø°j·T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ »]–+~. }]+#˚ eTTK´eT+Á‹ d”≥T ‘·q<˚qqï }Vü≤˝À¢ ñqï Äj·Tq ‘·q≈£î dü+ã+~Û+∫q #ê˝≤ $wüj·÷\qT eT]Ãb˛j·÷s¡T. ìC≤ìøÏ n~ Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ nH˚ ø£Hêï... Äj·Tq #·T≥÷º ñ+&˚ ø√≥Ø e\¢H˚ì #ÓbÕŒ*. n<˚ düeTj·T+˝À sö‘·TqT ãfÒº >∑TÁs¡+ q&ÉTdüTÔ+<äqï $wüj·÷ìï eT]Ãb˛≈£L&É<äT. ‘·q u≤eeT]~ n\T¢ns¡$+<é ~XÊìπs›X¯+˝À Äj·Tq sê»ø°j·÷˝À¢ n&ÉT>∑Tô|≥º&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·q≈£î yÓTTVü≤e÷≥+ m≈£îÿeì... @ $wüj·T+˝Àq÷ dæús¡yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òqì.. yÓTT+&ç‘·q+ ndü‡\T ñ+&É<äì... ø£cÕºìøÏ @e÷Á‘·+ yÓs¡e˝Òqì... ‘·qqT Ç+Á<äT&ÉT, #·+Á<äT&ÉT nH˚ yê] e÷≥*ï πøe\+ bı>∑&ÉÔ\T>± ø±ø£... ìC≤\T>± uÛ≤$+#·&É+ ∫s¡+J$‘√ ñqï ô|<ä› düeTdü´>± #ÓbÕŒ*. ÁuÛÑeTqT yêdüÔe+>± uÛ≤$+∫ ã‹πø eTìwæ>± Äj·Tìï #ÓbıŒ#·TÃ. Á|ü‹B dæìe÷{Ïø˘>± ñ+&Ü\ì uÛ≤$+#˚ Äj·Tq eTqdüT≈£î ‘·>∑ZfÒ¢ Äj·Tq sê»ø°j·Ts¡+>∑ Á|üy˚X¯+ eTT+<äT... ‘·sê«‘· @sêŒ≥T #˚ùd Á|ü‹ düe÷y˚X¯+˝Àq÷ dæ˙ $uÛ≤e], j·÷+ø£s¡¢‘√ Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T≥+ n|üŒ{À¢ n+<ä]ï ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‘˚Ô$. ∫s¡+J$ì Ç+ø± dæìe÷ yêdüq\T M&É˝Ò<äqï yê´K´\T eTTdæeTTdæqe⁄«\ eT<Ûä´ ô|<ä›>± ãj·T≥|ü&˚$ ø±e⁄. Ç~ πøe\+ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D e÷Á‘·y˚T. Á>±|òü⁄*ï #·÷düT≈£î+≥÷... ∫s¡+J$ n+&é ø£+ô|˙ sê»ø°j·T n|ü]|üø£«‘·≈£î z yêdüÔe dü+|òüT≥qqT Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘ês¡T. Äj·Tq bÕغ ÁbÕs¡+_Û+#˚ düeTj·÷ìøÏ ø=ìï HÓ\\ eTT+<äT »]–+~. ø=+<äs¡T d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\qT Äj·Tq ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ |æ*|æ+#·T≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä≥ yês¡T Ä\T¢ns¡$+<é‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT bÕغ ô|&ç‘˚ mìïø£˝À¢ $»j·Teø±XÊ\T m˝≤ ñ+{≤j·Tqï #·s¡Ã #ê˝≤ùdù| »]–+~. yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT $Hêïs¡T. rsê ∫s¡+J$ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq ñqï >∑~˝À ì\TyÓ‘·TÔ Á>±|òt w”≥¢qT #·÷dæ cÕø˘ ‹q≥+ »s¡ï*düTº\ e+‘Ó’+~. m+<äTø£+fÒ yÓTT‘·Ô+ 294 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î >±qT ‘·eT bÕغ ô|{Ϻq |üø£å+˝À 250 kÕúHê˝À¢ $»j·T&ÛÉ+ø±

yÓ÷–düTÔ+<äqï~ yê{Ï kÕsê+X¯+. yê{Ï yÓ’|ü⁄ >=|üŒ>± #·÷|ædü÷Ô.. Ç+<äT˝À ø£ì|ædüTÔqï n+¬øqT MTs¡T ø=ìï HÓ\˝À¢ ù||üs√¢ #·÷kÕÔs¡ì #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT Ä Hê≥ø°j·T yê‘êes¡D+˝À ñ+&É˝Òø£ nø£ÿ&ç yês¡+‘ê ñøÏÿ]_øÏÿs¡j·÷´s¡ì #ÓãT‘ês¡T. ‘êeTT eT÷&ÉT y˚πs«s¡T dü+düú\ #˚‘· düπs« #˚sTT+#êeTì... <ëì kÕsê+X¯y˚Tqì #Ó|üŒ≥+‘√ nø£ÿ&É yê] H√≥ e÷≥ sê˝Ò<äT. sê»ø°j·÷\qï$ @ø£|üø£å+>± »s¡>∑eì... n+<äT˝À #ê˝≤ n+XÊ\T n+‘·Ø¢q+>± ñ+{≤j·Tì... m˙ºÄsY »e÷Hê‘√ b˛*ùdÔ Á|ü»˝À¢ sê»ø°j·÷\ô|’ ne>±Vü≤q... X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq MT&çj·÷... n|üs¡ #êDT≈£î´&ç ˝≤+{Ï yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶... &ÛÉø±ÿyÓTTø°ÿ\T ‹qï #·+Á<äu≤ãT ˝≤+{Ï ekÕÔ<äT\‘√ mìïø£\ >√<ë˝À ‘·\|ü&˚ düeTj·T+˝À |üø£&É“+B Á|üD≤[ø£qT }Væ≤+#·≥+ e÷eT÷˝Ò. nìï+{Ïø° $T+∫ mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã{Ϻ... Á|ü‘·´]ú bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT nqTdü]+∫ ≈£L&Ü d”≥¢ ‘·\sê‘·\T e÷s¡≥+ e÷eT÷˝Ò. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\qT |üø£ÿqô|{Ϻ @ø±@øÏq 250 kÕúHê˝À¢ $»j·T&ÛÉ+ø± nì qeTà≥+ n|üŒ{Ïπø <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç sê»ø°j·÷\qT #·÷dæq Ä »s¡ï*düTº $TÁ‘·T\≈£î ø±ùd|ü⁄ @MT ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹. ø=‘·Ô>± bÕغ ô|&ÉT‘·THêïs¡T.. n|ü]«|üø£«‘·‘√ ñHêïs¡ì uÛ≤$+∫... eT+∫ #ÓbÕŒ\qTø=ì ˇø£]<ä›s¡T #=s¡e rdüTø=ì.. MTs¡T eTØ m≈£îÿe }Væ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡ì $e]düTÔ+fÒ yê] e÷≥qT @ e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·Tø£b˛e≥+‘√ M]øÏ ø±\y˚T düe÷<Ûëq+ ÇdüTÔ+<äqTø√e≥+ Ç|üŒ{Ïø° >∑TπsÔ. ‘·sê«‘· @+ »]–+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ÿ&É #Óù|Œ<˚eT+fÒ... yêdüÔyêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+, ‘·q >∑T]+∫ ‘êqT #ê˝≤ m≈£îÿe>± }Væ≤+#·Tø√e&É+ ∫s¡+J$øÏ bÕغ ô|≥ºø£ eTT+<äT qT+#˚ ñqï n\yê≥T. Ç<ä+‘ê Äj·Tq≈£î dæ˙s¡+>∑+˝À e´≈£îÔ\T, n_Ûe÷qT\T eT|æŒq \ø£åD+. 2009 mìïø£\T »s¡>∑&ÜìøÏ HÓ\ s√E\ eTT+<äT qT+#˚.. ∫s¡+J$ bÕغøÏ bÕ‹ø£ qT+∫ eTTô|’Œ¤kÕúHê\≈£î $T+∫ sêeì bı*{Ïø£˝Ÿ »s¡ï*düTº\T ˝…ø£ÿ˝ÒdüTø√e≥+ ‘Ó*dæ+<˚. n~ ∫e]øÏ n<˚ ì»yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT nqTuÛÑe+ |üeπs$T{À Ä bÕغ yê]øÏ ns¡úyÓTÆ+~. n<ë«˙ n+‘·{Ï yê]øÏ ôd’‘·+... ∫s¡+J$ yÓ’K]‘√ ∫qïyêfi¯¢ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ô|<ä›ô|<ä› yêfi¯ó¢ ôd’‘·+ Çã“+~ |ü&É≥+ e÷eT÷˝Ò. Ç~ bÕغ ô|{≤ºø£ ø±<äT düTe÷. bÕغ ô|≥ºø£ eTT+<˚ »s¡>∑&É+ >∑eTHês¡Ω+. ñ<ëVü≤s¡D≈£î.. Äj·Tq bÕغ Á|üø£{Ï+#·{≤ìøÏ eTT+<äT ∫s¡T sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ m+‘· Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± q&ç∫+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ä dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ uÛ≤»bÕ nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ∫s¡+J$ ø±sê´\j·÷ìøÏ bò˛Hé e∫Ã+~. ‘êeTT n<ë«˙ ø±sê´\j·T+ qT+∫

27 e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeTì... ∫s¡+J$‘√ ô|<ë›j·Tq e÷{≤¢&Ü\qT≈£î+≥THêïs¡ì #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT... nø£ÿ&É ]ôd|ü¸ìdtº ªªn<ë«˙ n+fÒ mes¡T?μμ nì n&É>∑≥+‘√ nyêø£ÿe«≥+ ø£eT\Hê<∏äT\ ø±sê´\j·T+ yê] |üHÓ’+~. »]–q bıs¡bÕ≥TqT ‘Ó\TdüT≈£îqï n\T¢ns¡$+<é n<ë«˙ì ø£*dæ ø£åe÷|üD\T #Ó|üŒ≥+ ‘·sê«‘· dü+>∑‹. Çø£ÿ&É #Óù|Œ<˚eT+fÒ.. bÕغ ô|{≤º\qT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT MM◊|”\T yÓTT<ä\T sêh+ q\TeT÷\\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T ekÕÔs¡ì.. yês¡+<ä]ø° m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\qï ø£˙dü Ä˝À#·q #˚j·Tì ∫s¡+J$ $»Héô|’ n|üŒ{À¢H˚ ô|<ä$ $s¡T|ü⁄\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. nqT≈£îqïfÒ¢ Äj·Tq... yê] n+#·Hê\qT nø£ås¡dü‘ê´\T>± ìs¡÷|æ+#·≥+ ‘·sê«‘· dü+>∑‹. »>∑HéqT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#˚yês¡T ôd’‘·+ Äj·Tq˝Àì ˇø£ >∑TD≤ìï $|üØ‘·+>± n_Ûe÷ìkÕÔs¡T. n<˚.. yÓTT+&ç‘·q+. z<ës¡TŒ j·÷Á‘· nì @ ø£åD≤q Á|üø£{Ï+#ês√ ø±˙... nedüs¡eTTHêï ˝Ò≈£îHêï ˇø√ÿõ˝≤¢˝À HÓ\\ ‘·s¡ã&ç z|æ>±Z ‹]–q yÓ’q+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé yÓTT+&ç‘·HêìøÏ yÓT#·TÃø√≈£î+&Ü ñ+&É˝Òs¡T. Ç<˚ $wüj·T+˝À ∫s¡+J$ <ä>∑Zs¡ø=ùdÔ... ˇø£ õ˝≤¢ |üs¡´≥q ‘·sê«‘· eT∞¢ |ü~... |ü~ùV≤qT s√E\ es¡≈£L ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛j˚Tyês¡T. n<˚eT+fÒ $ÁXÊ+‹ nì ã<äT*#˚Ãyês¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À |ü≥TºeTì Hê\T>∑T yêsê\T ≈£L&Ü ‹s¡>∑˝Òì áj·TH˚+ Hêj·T≈£î&Éqï ô|<ä$ $s¡T|ü⁄\T $ì|æ+∫Hê... ∫s¡+Je+fÒ Msê_Ûe÷q+‘√ ñ+&˚ #ê˝≤eT+~ Ç˝≤+{Ïy˚MT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ø±˙... ‘·sê«‘·, ‘·sê«‘· @+ »]–+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ø£\T|ü⁄ø=ìb˛e≥+˝ÀH˚... dæìe÷\≈£î, sê»ø°j·÷\≈£î z ô|<ä› ‘˚&Ü ñ+~. m+‘·{Ï yê&Ó’Hê V”≤s√ eTT+<äT kÕcÕº+>∑ |ü&Ü*‡+<˚. ø±˙... sê»ø°j·÷˝À¢ n˝≤+{Ï c˛˝ÒMT ñ+&Ée⁄. sêh+˝À m+‘· ô|<ä› sê»ø°j·THêj·T≈£î&Ó’Hê ø=ìï $wüj·÷˝À¢ #·÷d”, #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#ê*‡+<˚. kÕ«_Ûe÷HêìøÏ... <äsêŒìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ s¡÷|ü+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ m˙ºÄsY ôd’‘·+ n+<ä]ï Áã<äsY nì |æ*#˚yês¡T. ø±˙... ‘·q ø£+fÒ d”ìj·TsY H˚‘·\T ø=+<ä]ì... yê] e´øÏÔ‘ê«ìï ã{Ϻ ù|s¡T≈£î >±s¡T nì ‘·–*+∫ |æ*∫ >ös¡$+#˚yês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À m˙ºÄsYqT ù|s¡T ô|{Ϻ |æ*#˚ <ÛÓ’s¡´+ n|üŒ{À¢ me]ø° ñ+&˚~ ø±<äì #ÓãT‘ês¡T. ø±˙... sê»ø°j·T ñ<äΔ+&ÉT\T... eTT≈£îÿdü÷{Ï>± ñ+&˚ ø=+<ä]øÏ e÷Á‘·+ m˙ºÄsY <ä>∑Zs¡ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+&˚~. n+<äT≈£î ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q md”« düTu≤“¬s&ç¶. Ç|üŒ{Ïyês¡+<ä]ø° ns¡úeTyê«\+fÒ... uÛÑ÷e÷Hê–¬s&ç¶ düreTDÏ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶øÏ dü«j·÷q ‘·+Á&ç. Äj·Tq m˙ºÄsYqT ù|s¡T ô|fÒº |æ*#˚yês¡T. n+‘˚ø±<äT... m˙ºÄsY $|üØ‘·yÓTÆq ø√|ü+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT.. Äj·Tq @<Ó’Hê ‘·|ü⁄Œ>± ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT Ä $wüj·÷ìï #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+ me]ø° ñ+&˚~ ø±<äT. n˝≤+{Ï düe÷j·÷˝À¢ md”« düTu≤“¬s&ç¶ì |ü+ù|yês¡T. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ôd’‘·+ Äj·Tq‘√ yÓ[¢ e÷{≤¢&˚ <ÛÓ’s¡´+ #˚j·T˝Òì dü+<äsꓤ˝À¢ ≈£L&Ü Äj·TH˚ yÓ[¢ e÷{≤¢&˚yês¡T. dü÷{Ï>±.. ñqï<äTqï≥T¢>± e÷{≤¢&˚ düTu≤“¬s&ç¶ e´øÏÔ‘·«+ ‘Ó*dæq m˙ºÄsY.. Äj·TqqT n<˚ kÕúsTT˝À >ös¡$+#˚ yês¡T. n+fÒ... Çø£ÿ&É ‘ê|ü{Ϻq ≈£î+<˚{ÏøÏ eT÷&˚ ø±fi¯ó¢ nqï≥T¢ ø±≈£î+&Ü... ne‘·\ eTìwæì ã{Ϻ nqï yÓ’K] m˙ºÄsY˝À ø£ì|ædüTÔ+~. ‘êqT yÓ+&ç‘Ós¡ y˚\TŒHÓ’Hê.. sê»ø°j·÷˝À¢‘·q nqTuÛÑe+ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚Tqqï $wüj·÷ìï eT]Ãb˛ø£b˛e≥+‘√ bÕ≥T... m|ü⁄Œ&É÷ yêdüÔe <äèø√ÿD≤ìï eT]Ãb˛j˚Tyês¡T ø±<äT. n+<äTπø m˙ºÄsY #·]Á‘· düèwæº+#·>∑*>±s¡T. Çø£.. ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ôd’‘·+ |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´\qT (yêfi¯ó¢ eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü ø±ø£b˛sTTHê) ù|s¡T ∫es¡q ªnHêïμ n+≥÷ dü+uÀ~Û+#˚yês¡T. Ç<ä+‘ê m+<äTø£+fÒ Hêj·T≈£î&çøÏ ñqï ã\eT+‘ê ‘·qqT q&ç|æ+#˚ nqT#·s¡ es¡Zy˚T. Ä $wüj·÷ìï @ Hêj·T≈£î&ÉT eT]Ãb˛&ÉT. yêfi¯ó¢ ˝Òø£b˛‘˚ ‘êqT ñ+&Éqqï $wüj·T+ ©&És¡¢≈£î düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT. n+<äTπø yê]ì n_Ûe÷ìkÕÔs¡T. Çø£.. ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\≈£î yês¡T #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ yêπs yê] ôd’Hê´~Û|ü‘·T\T. Ç˝≤+{Ï sê»ø°j·T bÕsƒê\T H˚s¡TÃ≈£îH˚ r]ø£.. z|æø£ ˝Òì ∫s¡+J$øÏ n+<äs¡÷ ‘·q dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ôd{Ÿ˝À ‹]π> yêfi¯¢ e÷~]>±H˚ ø£ì|ækÕÔs¡T. ôd{Ÿ˝À V”≤s√øÏ ø√|ü+ eùdÔ \ø£å\ s¡÷bÕsTT\T >∑+>∑˝À ø£*dæqfÒ¢. ø±˙.. Hêj·T≈£î&çøÏ ø√|ü+ eùdÔ qwüºb˛j˚T~ Äj·TH˚. m+<äTø£+fÒ... m<äT{Ïe´øÏÔ ˇø£ÿe÷≥ ‹]– nHêï |üs¡Te⁄, Á|ü‹wü˜ bÕ‘êfi¯+˝ÀøÏ b˛sTTqfÒ¢. n+‘·≈£î$T+∫ ‘·–Zq ã\+ ø=s¡‘· m|ü⁄Œ&É÷ yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫s¡+J$ |ü]dæú‹ n+‘˚. ø±+Á¬>dt eTVü‰kÕ>∑s¡+˝À ‘êH√ ∫qï#·Tπøÿ nqï dü+>∑‹ Äj·Tq eT]Ãb˛≈£L&É<äT. &Ûç©¢˝À k˛ìj·÷ <äs¡Ùq+ me]øÏ <=s¡ø£q+‘· düT\uÛÑ+>± <=]øÏb˛sTTq+‘· e÷Á‘êq ‘êqT n‘·´+‘· ã\e+‘·T&çì nqT≈£î+fÒ ‘·|ü⁄Œ˝À ø±˝ÒdæqfÒ¢. ø=+‘· ø±\+ ø=+<ä] Vü≤yê n˝≤H˚ kÕ>∑T‘√+<äqï yêdüÔyêìï Äj·Tq m+‘· ‘·«s¡>± >∑T¬sÔ]–‘˚ n+‘· eT+∫~. ‘·q bÕغ $©Hêìï >=|üŒ>± uÛ≤$düTÔqï ∫s¡+J$øÏ Á|ü»˝ÒeTqT≈£î+≥THêïs√qqï $wüj·÷ìï Ç+ø± >∑T¬sÔs¡>∑ø£b˛e≥+ ∫Á‘·y˚Tqì #ÓbÕŒ*. ÁuÛÑeT˝À¢ ã‹πø yê]øÏ yêdüÔe+ ˇø£{Ï ñ+≥T+<äqï~ e÷Á‘·+ ‘Ó\TdüTÔ+<ë? nqTe⁄ ø±ì #√≥ n~Û≈£î\eTqsê<äqï ‘·‘·«+ yÓ+≥H˚ ‘Ó\TdüTø√ø£b˛‘˚ e÷Á‘·+ ∫s¡+J$ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï nee÷Hê\≈£î >∑T] ø±ø£ ‘·|üŒ<äT. Ø˝Ÿ˝…’|òü⁄˝À V”≤s√ bÕÁ‘· #ê˝≤ ‘˚*πø. ]j·T˝Ÿ˝…’|òt˝À #ê˝≤ ≥|òt ∫s¡+J$>±s¡÷.. yÓTÆ+&ç{Ÿ!!


www.namastheandhra.com

28

¬s&û |òüsY

zz|ü|üøø£ÿ£ÿ>∑>∑ãã“s“sY dæY dæ++>¥>¥y˚y˚ddü$ü$˝À˝À es¡¸+¸+≈£≈£îî]|æ ]|æddüTüTÔHÔHêï&É êï&ÉTT.... ø£ø£˝˝…ø…ø£¸q¢£¸q¢es¡ eTs√yÓ eTs√yÓ’|’|ü⁄ü⁄s¡s¡$$‘˚‘˚»»<ä<äss¡T¡Ty˚y˚jj·T·T&ÜìøÏ &ÜìøÏ ˛j· ÷&É&ÉTT.....M{Ï M{ÏyÓyÓ++fÒfÒ TÔH÷êï&É dæ<ädæ<s<äΔy¡TäΔyy˚ÓTÓTÆbùdÆbdü˛j· eT]ìïuÛuÛ≤≤ØØ∫Á∫Á‘‘ê\T ê\Ty˚y˚ddü$ü$ eT]ìï $H√<ä++˝À˝ÀbÕ\T|ü bÕ\T|ü++#·#·TTø√e&ÜìøÏ ø√e&ÜìøÏ $H√<ä es¡ es¡TTdüdüø£ø£&&ÉTÉT‘·‘·TTHêïsTT. HêïsTT.yê{Ï yê{Ï $X‚ccÕ˝ÒÕ˝Ò++{À {À#·#·÷÷<ë›<ë›++!! $X‚

]©CŸ á

y˚dü$˝À @¬ø’ø£ Áù|eTø£<∏ä

y˚dü$˝À edüTÔqï @¬ø’ø£ Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ. ø£+~Ø>∑‘√ e÷dt Væ≤{Ÿ ø={Ϻq sêyéT.. Ç|ü⁄Œ&û Áù|eTø£<∏ä‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTø=düTÔHêï&ÉT. n‘·ì düs¡düq ‘·eTHêï q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ. ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ù≈£î&ÉT. &Ü]¢+>¥ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ ‘·sê«‘· Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï dæìe÷ Ç~. ‘·eTHêï ≈£L&Ü s¡#·Ã‘√ Væ≤{Ÿ ø={Ϻq H˚|ü<∏ä´+˝À dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ø±+_H˚wüH√¢ edüTÔqï m+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥ ø£∫Ñ·+>± Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äì ìsêà‘· Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY qeTàø£+>± ñHêï&ÉT. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT õ.$. Á|üø±wt ≈£îe÷sY. yÓTT<ä≥ y˚T 11q edüTÔ+<äqT≈£îqï á dæìe÷ pHé 1q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~.

ø£eT\Vü‰düHé ‘·$Tfi¯ó&ÉT. ø±˙ Äj·Tq <˚X¯+˝À n+<ä]ø° düT|ü]∫‘·T&˚. s¡»˙ø±+‘Y ø√©e⁄&é V”≤s√. ø±˙ Äj·Tq dæìe÷ <˚X¯eT+‘ê ø±düT\T ≈£î]|ædüTÔ+~. ø±˙ eTq ‘Ó\T>∑T V”≤s√ dæìe÷ rXÊ&É+fÒ.. HÓ’C≤+, d”&Ó&é, Ä+Á<Ûä≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+. ø±˙ Ç<ä+‘ê >∑‘·+. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTH√fi¯S¢ uÖ+&ÉØ\T <ëfÒdüTÔHêïs¡T. ø√©e⁄&é˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔHêïs¡T. u≤©e⁄&é˝Àq÷ bÕ>± y˚düTÔHêïs¡T. ●

yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ Væ≤+B˝À ªÁ|ü‹ã+<éμ, ªÄCŸ ø± >∑÷+&Ü sêCŸμ.. ø£qï&É˝À dæbÕsTT, eT+EHê<∏ä e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. ◊‘˚ Äj·Tq {≤©e⁄&é s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ.. V”≤s√>± HÓ+ãsYeHé kÕúHêìøÏ m~>±ø£ >±˙ y˚πs uÛ≤wü\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É˝Ò<äT. ø±˙ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT sêyéT #·s¡DY e÷Á‘·+.. V”≤s√ nsTTq Hê\Tπ>fi¯¢πø, eT÷&ÉT dæìe÷\ nqTuÛÑe+‘√H˚ u≤©e⁄&é s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚düTÔHêïs¡T. nB n$T‘êuŸqT dü÷|üsY kÕºsYqT #˚dæq ª»+JsYμ dæìe÷ Øy˚Tø˘‘√. n$T‘Y yÓTÁVü‰ ìsêàD+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷≈£î n|üPs¡« \œj·÷ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. #·s¡DY düs¡düq Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ q{Ïk˛Ô+~. uÛ≤Ø kÕúsTT˝À

n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ákÕ¬s’Hê..

yÓTT<ä≥ dü+Áø±+‹ nHêïs¡T.. ‘·sê«‘· eTVü‰•esêÁ‹.. ‘·sê«‘· ñ>±~.. Ç˝≤ yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷ edüTÔqï u≤\ø£èwüí ∫Á‘·+ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ. m≥ºπø\≈£î y˚T 31q á dæìe÷ $&ÉT<ä\j˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. u≤\ø£èwüí ‘=*kÕ]>± á dæìe÷˝À Á‹bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq düs¡düq \ø°ÎsêjYT, dü˝Àì ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+#ês¡T. Ä+Á<ÛäT&ÉT ù|òyéT |üs¡T#·÷] eTTs¡[ <äs¡Ù≈£î&ÉT. Áo ø°]Ô ø£+u…’Hé‡ |ü‘êø£+ô|’ m+.m˝Ÿ.≈£îe÷sY #Í<ä] á ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. ø£fi≤´DÏ e÷*ø˘ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. ÁosêeTsê»´+ ˝≤+{Ï dü¬ø‡dt ‘·sê«‘· u≤\j·T´ q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ø±e&É+‘√ q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\T á dæìe÷ô|’ eT+∫ n+#·Hê\‘√ ñHêïs¡T.

Á|ürø±sêìøÏ dæ<äΔyÓTÆq ªá>∑μ @Á|æ˝Ÿ˝ÀH˚

]©»\j˚T´˝≤ ø£ì|æ+∫Hê, ìsêàD≤+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Ä\dü´+ e\¢ yêsTT<ë |ü&çq sê»eTÚ[ dæìe÷ ªá>∑μ. ‘·q‘√ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ kÕº¬s¢+<äs√ ˝…’H√¢ ñHêï.. sê»eTÚ[ e÷Á‘·+ ákÕ]øÏ ‘·q ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ªá>∑μqT m+#·T≈£îHêïs¡T. Hêì, düeT+‘·, düTB|t Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á dæìe÷qT kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ªyêsêVæ≤ ∫Á‘·+μ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä˝…’q Ä&çjÓ÷ e÷¬sÿ{À¢ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚k˛Ô+~. á>∑qT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À y˚T 30q $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+˝À ˇπøkÕ] á dæìe÷ $&ÉT<ä\e⁄‘√+~. Hêì, düeT+‘·\T ø√©e⁄&é≈£î |ü]#·j·TeTT+&É≥+ ø£*kı#˚à n+X¯+. eTs√yÓ’|ü⁄ düTB|t≈£î ø£sêí≥ø£˝À eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+>¥ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À nø£ÿ&É ≈£L&Ü m≈£îÿe Á|æ+≥¢‘√ $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. dæìe÷≈£î Væ≤{Ÿ {≤ø˘ eùdÔ e÷Á‘·+ k‘Y Ç+&çj·÷˝À dü+#·\q ∫Á‘·+>± ªá>∑μ ì*∫b˛‘·T+~. á>∑ kÕVü≤kÕ\T, Á>±|òæø˘‡ ∫Á‘êìøÏ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\eqTHêïsTT.

Ç<ä›s¡T <äs¡Ù≈£î\ Á|üjÓ÷>∑+

‘=* ∫Á‘·+‘√ bòÕ¢|t\T #·$#·÷dæq Ç<ä›s¡T <äs¡Ù≈£î\T ø£*dæ, ìsêà‘·\T>± e÷].. d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~düTÔqï dæìe÷ ªbı>∑μ. zjYT ∫Á‘·+‘√ |ü]#·j·TyÓTÆq Äq+<é s¡+>±.. me¬s’Hê m|ü⁄&Ó’Hê dæìe÷‘√ ns¡+π>Á≥+ #˚dæq X¯+ø£sY e÷sêÔ+&é\T á ªbı>∑μqT e<äT\T‘·THêïs¡T. qeB|t, eT<ÛäTXÊ*ì Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. Ç~ ˇø£ Vü‰s¡sY dæìe÷. ôV’≤ f…øÏïø£˝Ÿ yê\÷´dt‘√ á dæìe÷qT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡ ø°\ø£+. ª|òæj·TsY áCŸ Ç+p]j·Tdt ≥T ˝…’|òtμ nqï {≤´>¥ ˝…’Hé‘√ edüTÔqï á dæìe÷ pHé eT÷&√ yês¡+˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT+≥T+~. á dæìe÷≈£î eTùV≤wt X¯+ø£sY dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT.

uÖ+&ÉØ\T <ëfÒdüTÔHêïs¡T! e÷¬sÿ{Ÿ $düèÔ‘·eTj˚T´ neø±X¯eTT+~. eTs√ ≈£îÁs¡ V”≤s√ sêHê <ä>∑TZu≤{Ï ôd’º˝Ò y˚s¡T. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* dæìe÷ ª©&ÉsYμ $&ÉT<ä\ ø±ø£eTT+<˚ n‘·qT u≤©e⁄&é˝ÀøÏ <ä÷ø±&ÉT. <äyéT e÷s√ <äyéT ˝≤+{Ï ô|<ä› dæìe÷˝À _bÕkÕ, n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé\‘√ ø£*dæ q{Ï+#ê&ÉT. Ä dæìe÷ bòÕ¢ô|’Hê es¡à ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿμ˝À n‘·ìøÏ ø°\ø£bÕÁ‘· <äøÏÿ+~. $T–*q u≤©e⁄&é V”≤s√˝≤¢π> |òæõø˘qT e÷s¡TÃ≈£îqï sêHê≈£î eTTqTà+<ä÷ u≤©e⁄&é˝À neø±XÊ\≈£î ø=<äe⁄+&Éø£b˛e#·TÃ. á <ä>∑TZu≤{Ï V”≤s√.. n≥T ø√©e⁄&éq÷ |ü\ø£]düTÔHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø ªÄ&ÉT>∑fi¯+μ˝≤+{Ï ●

s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ e#˚à @&Ü~ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dæìe÷ Væ≤≥ºsTT‘˚ sêyéT#·s¡DY dæìe÷\

May 2012

Á‹$Áø£yéT`ns¡T®Hé\ E˝≤sTT

V”≤s√, V”≤s√sTTHé, <äs¡Ù≈£î&ÉT.. eTT>∑TZs¡÷ >∑‘· dæìe÷\‘√ |üsê»j·÷\T #·$#·÷dæqyêπs. nsTTHê n~ ÁπøJ ø±+_H˚wüH˚. ªE˝≤sTTμ {°yéT >∑T]+#˚ Çø£ÿ&É e÷{≤¢&ÉT‘√+~. K˝ÒC≤‘√ Á‹$Áø£yéT, ãÁ~Hê<∏é‘√ n\T¢ ns¡T®Hé, H˚qT Hê sêø£ådæ‘√ Ç*j·÷Hê bòÕ¢|t\T m<äTs=ÿHêïs¡T. M] ø±+_H˚wüH√¢ edüTÔqï E˝≤sTT pHé 15q $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯eTT+~. j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ |ü‘êø£+ô|’ &ç$$ <ëqj·T´ á dæìe÷qT ì]àdüTÔHêïs¡T. <˚$Áo Á|ükÕ<é dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ôd’˝…+≥T>± wüO{Ï+>¥ |üP]Ô#˚düT≈£îqï á dæìe÷.. Væ≤≥ºsTT´ n+<ä]ø° Äq+<ä+ |ü+#·T‘·T+<˚yÓ÷ #·÷&Ü*.

C≤rj·T nyês¡T¶ dæìe÷ rdæq yÓÁ{Ïe÷s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À •+ãT‘√ ø£*dæ z dæìe÷ #˚düTÔqï sêHê.. ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd\« sê|òüTeHé rùd ~«uÛ≤cÕ (‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+) ∫Á‘·+˝Àq÷ q{Ï+#·qTHêï&ÉT. ● n\¢] qπswt ¬øØsY Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ø√©e⁄&éqT |ü\ø£]+#ê&ÉT. n\¢] Øy˚Tø˘˝À q{Ï+#ê&ÉT. á eT<Û˚´ bısê[ (‘Ó\T>∑T˝À dü+|òüTs¡¸D) nH˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À ˇø£ V”≤s√>± #˚XÊ&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT nì˝Ÿ düT+ø£s¡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ~«uÛ≤cÕ ∫Á‘·+‘√ ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î*ï |ü\ø£]+#·&ÜìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêï&ÉT. ● d”ìj·TsY V”≤s√ »>∑|ü‹u≤ãT ≈£L&Ü ø=‘·Ô>± ø√©e⁄&é MT<ä <äèwæºô|{≤º&ÉT. n‘·qT $Áø£yéT‘√ ø£*dæ ‘ê+&Ée+ nH˚ eT©ºkÕºs¡sY ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. $»jYT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ● j·TTe V”≤s√ sêyéT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ ø√©e⁄&é s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚düTÔHêï&ÉT. n‘·ì ‘êC≤ dæìe÷ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ ˇπøkÕ] ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ s¡÷bı+~+~. ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T‘√ bÕfÒ ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ ˇπøkÕ] s¡÷bı+<äT‘√+~. ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé ù|s¡T ªmHé m+Á&Ü˝Ÿ ø±<ä˝Ÿ mH˚“Héμ. ● n\T¢ ns¡T®Hé k˛<äs¡T&ÉT n\T¢ •Øwt ‘Ós¡+π>Á≥y˚T H˚s¡T>± ‘·$Tfi¯+˝À »s¡T>∑T‘√+~. n‘·ì ‘=* dæìe÷≈£î ªÄø±X¯eT+‘·μ ù|òyéT sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ù≈£î&ÉT. neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#˚ á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

May 2012

www.namastheandhra.com

29


30

www.namastheandhra.com

May 2012

www.namastheandhra.com

May 2012

eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À ;ÛeTT&Ó˝≤ ñ+{≤&ÉT?

Á<Í|ü~øÏ ì+&ÉT düuÛÑ˝À »]–q nee÷Hêìï nqï<äeTTà˝≤¢>± ‘·\e+#·T≈£îì uÛÑ]+#·˝Òø£ ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\‘√ }–b˛‘·÷ ;ÛeTT&ÉT #˚dæq X¯|ü<∏ëìï yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T qqïj·T Ç˝≤ e]í+#ê&ÉT.. <Ûës¡TDÏ sê»´ dü+|ü<ä eT<ä+ãTq >√eT* >∑èwüí p∫ s¡+ uÛÀs¡T ìCÀs¡T <˚X¯eTTq qT+&É>∑ _*Ãq sTT<äT›sê‘·Tà <äT sê«s¡ eTBj·T u≤VüQ|ü]e]Ô‘· #·+&É >∑<ë_Û|òü÷‘· uÛÑ >√ïs¡T‘·s√s¡T CÒj·TT<äT düTjÓ÷<ÛäqT qTÁ>∑s¡D≤+‘·s¡+ãTqHé 70 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ÁoÁo C≤«˝≤‘√s¡D+˝À ;ÛeTTDÏï ø£fi¯¢≈£î ø£{≤¶&ÉT.

...≈£îs¡TπøåÁ‘·eTTq ø£è<äΔ eèø√<äs¡T >∑<ë|òü÷‘·eTTq >∑»>∑»˝≤&É>∑... 46 dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä≥ e∫Ãq bÕ+&Ée eqyêdü+˝À ;ÛeTT&ç bÕÁ‘· b˛wüD #˚dæq m˙ºÄsY Vü‰euÛ≤yê\T ∫s¡düàs¡D°j·T+. yê˝Ÿb˛düºs¡¢˝À yê{ÏøÏ eHÓï\~›, yÓTs¡T>∑T|ü]∫ dæ˙ n_Ûe÷qT\qT düyÓ÷àVü≤q|ü]∫q ∫Á‘· ø£fi≤ HÓ’|ü⁄D´+ |ü_¢dæ{° &çC…’qsY áX¯«sY~! ˇ]õq˝Ÿ˝À ñqï ;ÛeTùdqTDÏï m+‘·>± Ç+ÁbıyÓ’CŸ #˚XÊs√ #·÷XÊsê? ‘·\qT ø=+#Ó+ e+|ü⁄ ‹|üŒ&É+ e\¢ yÓTs¡T>∑T<ä\ e∫Ã+~. Çø£ dü«sêíuÛÑs¡D≤\ q–w”\ |üì‘·q+ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Óù|Œ<˚eTT+~? áX¯«sY sêdæq dæìe÷ b˛düºsY |ü⁄düÔø£+ á eT<Û˚´ $&ÉT<ä˝…’+~. <ëì˝À Ç∫Ãq es¡í ∫Á‘ê*$. mH√ï $X‚cÕ\‘√ s¡÷bı+~q á n<äT“¤‘·yÓTÆ |ü⁄düÔø±ìï (#·$)#·÷dæq nqTuÛÑ÷‹‘√ áX¯«sY >∑T]+∫ Hê\T>∑T e÷≥\T Ç˝≤.. sêj·÷\ì|æ+∫+~. ø=ìï <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ nj·TkÕÿ+‘·+˝≤ Äø£≥Tº≈£îH˚$ dæìe÷

Á|üø£≥q\T. yê{Ï øÏ+~uÛ≤>∑+˝À ESWAR nH√, >∑+>±<ÛäsY nH√ dü+‘·ø±\qT >∑eTì+∫, Ä ∫Á‘·ø±s¡T\ ø£fi¯qT Äsê<Ûäq>± #·÷dü÷Ô, yêfi¯¢ dü+‘·ø±\÷, sêùd nø£åsê\ rs¡TqT nqT≈£]dü÷Ô Äq+~dü÷Ô eTT]dæb˛j˚TyêDÏï. #·+<äe÷eT≈£î ∫Á‘ê, X¯+ø£sY\T m˝≤+{Ï yês√ yÓ+&ç (‘Ós¡) #·+<äe÷eT≈£î áX¯«sY, >∑+>±<ÛäsY n˝≤+{Ï yêfi¯¢ì|ædüTÔ+~ M]˝À eTT>∑TZ] ù|s¡÷¢

•e⁄&ç‘√ dü+ã+<ÛäeTTqïy˚ ø±e&É+ ÄdüøÏÔø£s¡+! nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nq>±H˚ >∑Ts=Ô#˚à ∫Á‘·+ ˇø£≥T+~ ø£<ë! dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY eTq dü‘·´+ Bìï rXÊs¡qT≈£î+{≤qT. Ä bòı{ÀqT πsK˝À¢, s¡+>∑T˝À¢ s¡÷|ü∫Á‘·+>± áX¯«sY m˝≤ eT*#ês√ #·÷&É+&ç! es¡í∫Á‘·+ ˝Ò‘· ej·TdüTqT Á|ü‹_+_k˛Ô+~. πsU≤∫Á‘·+˝À MTkÕ\T ∫Á‹+∫ ø=+#Ó+ ej·TdüTqT ô|+∫q≥Tº+~! dæìe÷ b˛düºsY |ü⁄düÔø£+ >∑T]+∫q |ü]#·j·T+ ø±~~. ø±˙ z e÷≥ #Ó|üŒ≈£î+&Ü ñ+&É˝ÒqT. |ü⁄düÔø£+ ∫es√¢ Ç∫Ãq es¡í ∫Á‘ê\T q uÛÑ÷‘√...! Çø£ $$<Ûä dæìe÷\, q{°q≥T\ q\T|ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄, s¡÷|ü∫Á‘· $Hê´düeT+{≤sê...!

`y˚DT, http://venuvu.blogspot.in

31

Á|üø£≥Hê ∫Á‘· ø£fi¯˝À ø£fi¯qT ì\TyÓ‘·TÔ>± ì\u…{Ϻ b˛düºsY b˛Á¬s’º{Ÿ kÕúsTTøÏ ô|+∫ #·÷ô|{Ϻq ø£fi¯sY e÷+Á‹≈£î&ÉT.. n+≥÷ u≤|ü⁄ s¡eTD\ Á|üX¯+dü\T bı+~q ø£fi≤ø±s¡T&ÉT áX¯«sY.


32

www.namastheandhra.com

May 2012

Namastheandhra- May 2012  

Namastheandhra May 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you