Page 1


www.namastheandhra.com

2

ªªkÕ+düèÿ‹ø£ $ø±düy˚T Hê{≤ e÷≥. düe÷»ùdej˚T Hê{≤ u≤≥μμ n+≥÷ Hê{≤ eTVü‰düuÛÑ\qT ñ<˚›•+∫ Hê{≤ #Ó’s¡àHé mMmHé¬s&ç¶, eTVü‰düuÛÑ\ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT düeTq«j·T+ #˚düTÔqï øÏc˛sY qqï|üH˚ì @sêŒ≥¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± e÷{≤¢&Üs¡T.

Hê{≤ eTVü‰düuÛÑ\ \ø£å´+...?

‘Ó\T>∑Tyê]øÏ kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î Hê{≤ ùde\T ìs¡+‘·sêj·T+>± kÕ–b˛‘·T+{≤sTT. nyÓT]ø±˝ÀH˚ ø±<äT.. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ $$<Ûä ùdyêø±s¡´Áø£e÷\qT Hê{≤ #˚|ü{Ϻ+~. yê≥sY Áb˛Á>±+, ôV≤˝ŸÔ ø±´+|ü⁄\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêï+. Çø£.. nyÓT]ø±˝Àq÷ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ‘√&ÜŒ≥TqT n+~+#˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º+. C≤uŸy˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+#·≥+, $<ë´s¡Tú\≈£î kÕj·T+ #˚j·T≥+ #˚düTÔHêï+. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ @sêŒ≥T #˚dæq á dü+düú ‘=* eTVü‰düuÛÑ\qT á HÓ\ 29 qT+∫ p˝…’ 1es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔHêï+. Á|ü‹ ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢≈£î ˇø£kÕ] ‘Ó\T>∑Tyê] |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ê+. <ëìøÏ ‘·>∑ZfÒ¢ @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+. ‘Ó\T>∑T yê] dü+düèÿ‹, ø£fi¯\qT Çø£ÿ&É |ü⁄{Ϻô|]–q yê]øÏ |ü]#·j·T+ #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T.. $T˙ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ˇø£ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T VüQdüºHé˝À @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+.

m+‘· eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Ä•düTÔHêïs¡T? Ç|üŒ{ÏøÏ Hê\T>∑Ty˚\ eT+~ ]õwüºsY #˚düT≈£îHêïs¡T. kÕŒ{Ÿ ]õÁùdºwüq¢‘√ ø£*|æ á dü+K´ ◊<äT qT+∫ Äs¡T y˚\ es¡≈£î ñ+≥T+<äì Ä•düTÔHêï+. <ëìøÏ ‘·>∑ZfÒ¢ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï+. Ç+&çj·÷ qT+∫ sê»ø°j·THêj·T≈£î\T, ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£*|æ 500 qT+∫ 600 eT+~ es¡≈£î edüTÔHêïs¡T.

$T–*q düuÛÑ\≈£î BìøÏ eT<Ûä´ ‘˚&Ü ˇø£ÿe÷≥˝À...? Ĭsï\¢ qT+∫ 200 eT+~ |ü&çq ø£cÕºìøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+. nyÓT]ø±˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ª~ u…dtºμ nH˚˝≤ #˚j·T≥y˚T \ø£å´+. mìïs√E\ qT+∫ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T? á ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY˝À ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ¬s+&˚fi¯¢ eTT+<˚ ãTø˘ #˚düTø√yê*‡ ñ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ĭsï\¢ ÁøÏ‘·+ Á|ü‹HÓ˝≤... düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ܶø£ yêsêìø√kÕ]... >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± s√p ø£\e≥+... |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+~. ●

eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫ @sêŒ≥¢ e÷fÒ$T{Ï? VüAdüºHé˝À <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’@fi¯¢ qT+∫ ñ+≥THêï. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $$<Ûä dü+düú˝À¢ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø=qï nqTuÛÑe+ ñ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæq ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY ¬s+&ÉT $T*j·THé #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $XÊ\yÓTÆq~. BìøÏ nqTã+<Ûä+>± ô|ò’yékÕºsY ôVA≥˝Ÿ ñ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ n‹<ÛäT\+‘ê ˇπø#√≥ ñ+&˚˝≤ @sêŒ≥T ¢ #˚j·T≥+ »]–+~. ¬s+&ÉT y˚~ø£\T, ¬s+&ÉT &Ó’ì+>¥Vü‰˝Ÿ‡qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. Çø£ÿ&É≈£î e#˚à yê¬se]ø° Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü ãdü @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï+. Çø£ÿ&˚ 120 ø£eT]¸j·T˝Ÿ k˛ºsY‡qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+. eTVæ≤fi¯\ cÕ|æ+>¥≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ñ+&É<äT. BìøÏ ‘√&ÉT $$<Ûä esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫q #·sêÃy˚~ø£\T... düe÷y˚XÊ\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+.

>±j·T˙>±j·T≈£î\T ùV≤eT#·+Á<ä, ø±s¡TD´, ^‘êe÷<ÛäT], e÷fi¯$ø£, ÁXÊeD uÛ≤s¡Z$, eT<ÛäTÁ|æj·T ekÕÔs¡T. Mπs ø±ø£ |òüT+≥kÕ\ s¡‘·ï≈£îe÷sY ñHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ôV’≤˝…{Ÿ @$T≥+fÒ... dü+^‘·<äs¡Ù≈£î\T ø√{Ï, eTDÏX¯s¡à E>∑˝Ÿã+B. Çy˚ ø±ø£.. ncÕºe<Ûëq+, Vü≤]ø£<∏ä, ãTÁs¡ø£<∏ä ø±s¡´Áø£e÷\T ñHêïsTT. eTs√ eTTK´yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ @$T≥+fÒ... 80@fi¯¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ bÕ≥ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+. Á|üeTTK >±j·T˙>±j·T≈£î\‘√ bÕ≥T... nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T >±j·T˙>±j·T≈£î\T eTs√ e+<ä eT+~ M]‘√ »‘· ø£≥ºqTHêïs¡T. Hê{≤ ø±s¡´Áø£e÷\ kÕ«>∑‘·^‘êìï Á|üeTTK π>j·T s¡#·sTT‘· uÛÑTeq#·+Á<ä sêXÊs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T neTTø£Ôe÷\´<ä Hê≥ø£+, ‘Ó\T>∑TuÛ≤ùw Hê<ä+, y˚<ä+ ù|]≥ kÕúìø£ &Ü´q‡s¡¢‘√ ø£*dæ #˚düTÔHêï+. j·T÷‘Y Áb˛Á>±yéT‡ Bìø√ ôV’≤˝…{Ÿ>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. Çø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#˚ Ä≥\ b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\T>± ì*∫q yê]øÏ Á|üeTTK ÁøϬø{sY MMmdt \ø£åàDY ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTHêïs¡T. ˇø£ dü÷Œ¤]Ô‘√ ø=ìï y˚\ >∑+≥\T ÁX¯$T+#ê+.

m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T..? Ç+‘· ô|<ä› ø±s¡´Áø£eT+ nqï|ü⁄Œ&ÉT Çã“+<äT\T ‘·|üŒìdü]. MkÕ\≈£î dü+ã+~Û+∫... bÕdtb˛sYº\˝À Çã“+<äT\T.. {Ϭøÿ≥¢ ø±ì‡˝Ÿ, Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚j·T≥+ ˝≤+{Ï$ ñHêïsTT. ø±˙... Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n˙ï düÁø£eT+>±H˚ kÕ–b˛‘·THêïsTT. ●

kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ e÷fÒ$T{Ï? Ĭsï\¢ qT+∫ düTe÷s¡T 150 eT+~ ¬s+&ÉT qT+∫ |ü~ >∑+≥\ es¡≈£î |üì #˚düTÔHêïs¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#ê+. ●

n‹<∏äT\ e÷fÒ$T{Ï? sê»ø°j·T s¡+>∑+ qT+∫ yêj·T˝≤sY s¡$ì ÄVü‰«ì+#ê+. nsTT‘˚... uÛ≤s¡‘Y˝Àì ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq ekÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n‘·´edüs¡+ nsTT‘˚ e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹. Ms¡T ø±ø£ sêh ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, eT+Á‘·T\T <äT~›fi¯¢ l<ÛäsYu≤ãT, e÷JeT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, ô|<ä›dü+K´˝À m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. ●

dæìe÷ s¡+>∑+ qT+∫... V”≤s√ u≤\ø£èwüí, q≥T\T •yêJ, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, V”≤s√sTTHé‡ bÕs¡«‹ yÓT\ºHé, $eT˝≤sêeTHé, eT<ÛäTXÊ*ì, n~‹ n>∑sê«˝Ÿ. ø£yÓT&çj·THé‡... ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt, <ÛäqsêCŸ, y˚DT, n©, ‹s¡T|ü‹ Á|üø±wt, ø=+&Ée\dü, s¡õ‘· edüTÔHêïs¡T. eTT>∑TZs¡T Á|üeTTK dü+^‘·<äs¡Ù≈£î\T eTDÏX¯s¡à, ø√{Ï, e+<˚e÷‘·s¡+ lìyêdt Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. ●

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqT

ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com

$wüj·T dü÷∫ø£...

»>∑Hêï<∏äTì s¡<∏äj·÷Á‘· »>±ìπø y˚&ÉTø£ ... 15e ù|J˝À

düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ yê]øÏ πøe\+ $H√<äy˚THê? ˝Òø£ Ç+πøyÓTÆHê Á|üjÓ÷»Hê\THêïj·÷? á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ $H√<ä+‘√ bÕ≥T.. $$<Ûä esêZ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´Áø£e÷\THêïsTT. ñyÓTHé‡ bò˛s¡+˝À eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ MT<ä #·s¡Ã. mHêï¬s’... ◊{° Ç+&ÉÁd”º m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ MT<ä dü\Vü‰\T... dü÷#·q\T. ø=+‘·eT+~ yÓ’<äT´\T Ç+&çj·÷ qT+∫ ekÕÔs¡T. esYÿcÕ|t ñ+~. Ç~ n+<ä]ø° ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Ç$ø±ø£ _õHÓdt ôd$THês¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »]–+~. s√Es√Eø° dü+|òü÷\T m+<äT≈£î ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT? nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä´ ◊ø£´‘· ˝Ò<äqï $eTs¡Ùô|’...? >∑‘·+˝À ˇø£ nk˛dæj˚TwüHé ñ+fÒ n+<äT˝À 300eT+~ düuÛÑT´\T+&˚yês¡T. düuÛÑT´\T ô|]>±s¡T. nedüsê\T ô|]>±sTT. yê\+{°s¡T¢ ô|]>±s¡T. <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ Çø£ÿ&É≈£î e#êÃ+. Çø£ÿ&˚ dæús¡|ü&ܶ+. n+<ä]ø° ùde #˚j·÷\ì ñ+~. dü+düèÿ‹ dü+Á|ü<ëj·÷\qT e÷ ‘·sê«‘· ‘·sê\ yê]øÏ #ÓbÕŒ\qT≈£î+≥THêï+. Ç+<äTø√dü+ Ç+ø=ø£ dü+|òüT+ nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT+∫<˚>±. Çø£ÿ&ç dü+|òü÷\ eT<Ûä´ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq b˛{°H˚ HÓ\ø=+~. e÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $T–*q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T ≈£L&Ü Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. e÷ dü+|òüT+˝À düuÛÑT´\T ôd’‘·+ yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. dü+|òü÷\T ô|s¡>∑≥+ e\¢ ø°&ÉT ø£Hêï y˚T˝Ò »s¡T>∑T‘·T+~. n+fÒ... eT]ìï dü+|òü÷\T @sêŒ≥TqT düeT]úkÕÔsê? Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷˝≤>± X¯øÏÔkÕeTsêú´\T ñqï yês¡T eTs√ dü+|òüT+>± @sêŒf…Æ‘˚ y˚T+ dü+‘√wækÕÔ+. e÷ dü+|òüT+ @sêŒf…Æq yÓ+≥H˚ Äs¡Ty˚\ eT+~ düuÛÑT´\j·÷´s¡T. Ç+‘· dü+K´˝À düuÛÑT´\T ñ+fÒ eTs√ dü+|òüT+ @sêŒf…ÆHê Çã“+~ ˝Ò<äT. n+‘˚>±˙.. ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± @sêŒ≥T #˚ùdÔH˚ düeTdü´. ● á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ˇø£ÿe÷≥˝À MTπs+ #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îHêïs¡T? Ç˝≤+{Ï neø±XÊ\T #ê˝≤ ns¡T<äT>± edüTÔ+{≤sTT. ø=ìïy˚\ eT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T ˇø£ÿ#√≥ #˚s¡Tø=ì #˚düT≈£î+≥Tqï |ü+&ÉT>∑. á ÁbÕ+‘êìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñqï yês¡+‘ê Vü‰»s¡yê«\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q yês¡+‘ê eT+∫ nqTuÛÑ÷‘·T\‘√ Çfi¯¢≈£î ‹]– yÓfi¯‘ês¡ì e÷Á‘·+ #Ó|üŒ>∑\qT. ●

3 MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT editor@namastheandhra.com≈£î

|ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä

(for advt Pl send email to.. advt@namastheandhra.com) Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

www.namastheandhra.com

JUN 2012

~ u…dtº... nì|æ+#·Tø√e&Éy˚T e÷ \ø£å´+

JUN 2012

#·Tø£ÿ\... ø£fi¯

... 19e ù|J˝À

|üeHé, ÁX¯ó‹... d”Hé ]esY‡!

... 27e ù|J˝À

eTT#·Ã≥>=*ù| eTØHê &Ü˝Ÿ‡!

... 31e ù|J˝À


www.namastheandhra.com

4

JUN 2012

JUN 2012

www.namastheandhra.com

5

HêqïqT#·÷dæ »+πø<ëìï

n+<äs¡÷ ø£*ùdÔ Ä ã\y˚T y˚s¡T... ªªdü+düèÿ‹.. dü+Á|ü<ëj·T+.. düe÷»ùdy˚μμ 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ \ø£å´eTì Ä{≤ #Ó’s¡àHé sêCÒ+<äsY õHêï #ÓãT‘·THêïs¡T. }|æ] dü\|üì |üqT\ eT<Ûä´ Äj·Tq qeTùdÔ Ä+Á<Ûä‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± e÷{≤¢&Üs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\≈£î Á|üeTTKT˝…es¡T edüTÔHêïs¡T?

sê»ø°j·T s¡+>∑+ qT+∫.. πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+ sêE, sêheT+Á‘·T\T &ûπø ns¡TD, l<ÛäsYu≤ãT |ü\Te⁄s¡T m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. V”≤s√.. n\T¢ns¡T®Hé, V”≤s√sTTHé Ç*j·÷Hê, ø£yÓT&çj·THé‡ y˚DTe÷<Ûäyé, @Mmdt, >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ùV≤eT.. ø£fi≤ø±s¡T˝À¢ >√s¡{Ï yÓ+ø£qï, >∑»˝Ÿ lìyêdt, s¡düeTsTT u≤\øÏwüHé, $T$TÁøÏ Ä]ºdtº õ‘˚+Á<ä ñHêïs¡T.

nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä´ Á>∑÷|ü⁄\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tqï $eTs¡Ùô|’...? Bì MT<ä _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T ñHêïsTT. ˇø£ÿ{Ïe÷Á‘·+ ì»+... me]øÏ yês¡T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düT≈£î+≥÷ eTT+<äT¬øfi¯ó ‘·THêïs¡T. ●

q\T>∑Ts¡÷ ˇø£ÿf…Æ‘˚ Ä ã\+ y˚s¡T ø£<ë. nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n~ nkÕ<Ûä´e÷? ì»y˚T. ø£*dæ ñ+fÒ Ä ã\y˚T y˚s¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À »]–q $$<Ûä dü+|òüT≥q\ |ü≥¢ nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T ô|<ä›˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø ˇø£ #·s¡Ã yÓTT<ä˝…’+~. m+<äTøÏ˝≤ ne⁄‘√+<äqï Ä˝À#·q\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. |òü*‘·+ @eTe⁄‘·T+<√ ‘Ó©<äT ø±˙... @<√ ˇø£ eT+∫ |ü]D≤eT+ e÷Á‘·+ »s¡T>∑T‘·T+<äqï qeTàø£eTT+~. ●

12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ Á|ü‘˚´ø£‘· @$T{Ï? \ø£å´+...? ákÕ] e÷ ìHê<ä+... dü+düèÿ‹.. dü+Á|ü<ëj·T+.. düe÷»ùde. 22@fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ªªnyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+μμ @sêŒ≥T #˚XÊ+. ‘Ó\T>∑Tyê] dü+Á|ü<ëj·÷\T.. dü+düèÿ‹.. ø£≥Tºu≤≥¢qT ‘·sê«‹ ‘·sê\≈£î n+~+#·≥+.. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]‘√ bÕ≥T nyÓT]ø±˝Àì eTqyêfi¯¢≈£î ùde #˚j·T≥+... kÕj·T+ n+~+#·≥y˚T ˝ø£å´+>± @sêŒf…Æ+~. Ç|üŒ{Ïø° Ä |üs¡+|üs¡qT ø=qkÕ–düTÔHêï+. ●

12e eTVü‰düuÛÑ\qT @sêŒ≥T¢ m|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T? ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ nqT≈£îHêï+. nyÓT]ø±˝Àì $$<Ûä sêÁcÕº\ qT+∫ e∫Ãq Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ #·]Ã+∫q MT<ä≥ ákÕ] n{≤¢+{≤˝À eT÷&ÉT s√E\T p˝…’ Äs¡T qT+∫ mì$T~ es¡≈£î ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ê\qT≈£îHêï+. ●

m+‘·eT+~ Vü‰»s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~? Äπs&ÉT y˚\ eT+~ Vü‰»s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø y˚\ dü+K´˝À ]õÁùdºwüqT¢ nj·÷´sTT. ●

Ç+‘· ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷ìï m˝≤ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T? mìï s√E\T>± |üì #˚düTÔHêïs¡T? ˇø£ eT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ #˚j·÷\qï ‘·\+|ü⁄ X¯øÏÔì ÇdüTÔ+~. e÷≈£î ‘√&ÉT>±... nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ C≤rj·T $uÛ≤>∑+˝À e+<ä≈£î ô|’>± düuÛÑT´\THêïs¡T. Mπs ø±≈£î+&Ü n{≤¢+{≤˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï 12e Ä{≤ eTVü‰düuÛÑ\ ø√dü+ 30øÏ ô|’>± ø£$T{°\T y˚j·T≥+ »]–+~. á ø£$T{°˝À #Ó’s¡àHé‘√ bÕ≥T düuÛÑT´\T ñ+{≤s¡T. yÓTT‘·ÔMTà<ä 300 ø£+fÒ m≈£îÿe eT+~ düuÛÑT´\T áø±s¡´Áø£eT+ yÓqTø£ ñHêïs¡T.

dü+ã+<Ûë\qT eT]+‘·>± ô|+#·≥y˚T e÷ ˝ø£å´+.

@j˚T esêZ\≈£î á düuÛÑ\T Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+{≤sTT? ˇø£]øÏ m≈£îÿe... eTs=ø£]øÏ ‘·≈£îÿe nqï≥T¢ ndü‡\T ñ+&Ée⁄. á s√E Çø£ÿ&É ñqï eTVæ≤fi¯\≈£î mH√ï düeTdü´\T ñHêïsTT. yê{Ïô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. nyÓT]ø±˝À ô|<ä›m‘·TÔq yê´bÕsê\T #˚düTÔqï yêfi¯ó¢ ñHêïs¡T. ø=‘·Ô>± yê´bÕsê\T #˚j·÷\qT≈£îH˚yê]øÏ Ç|üŒ{Ïπø yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï yêfi¯¢+‘ê n+&É>± ñ+&É≥y˚T ø±<äT.. düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£îH˚ M\T+≥T+~. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT, kÕVæ≤‘ê´ìï ô|+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï+. 1950\˝À Çø£ÿ&É≈£î e∫à Çø£ÿ&˚ ñqïyêfi¯ó¢ #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyêfi¯¢qT y˚~Ûk˛Ôqï eTs√ düeTdü´.... Çø£ÿ&ç eè<äTΔ \T ô|<ä›yêfi¯ó¢ nsTTb˛j·÷s¡T. yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q mH√ï düeTdü´\T Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. yê{Ï |ü]cÕÿsê\ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷*‡ ñ+~. $<ä´≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï Çe«qTHêï+. ª#·÷|ü⁄\T ø£*dæq X¯óKy˚fi¯μ nqï ù|]≥... ô|[¢ø±ì yê] ø√dü+ z y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+. ø±˝ÒJ Ä\T$Tï ≈£L&Ü ñ+~. cÕ|æ+>¥ ø√dü+ e+<ä cÕ|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêï+. ●

ndü© eTVü‰düuÛÑ\ ˝ø£å´+ @$T{Ï? ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ nyÓT]ø±˝À ñqï ‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]˙ ˇø£ÿ#√≥≈£î #˚s¡Ã≥+ ˇø£ \ø£å´yÓTÆ‘˚... yês¡+<ä] nedüsê\qT rs¡Ã≥+... ˇø£]ø=ø£] eT<Ûä´ nqTã+<Ûë\qT ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·T≥+. ˇø£] ø£wüºqcÕº\qT ‘Ó\TdüTø√e≥+ <ë«sê ˇø£]ø=ø£s¡T kÕj·T+ #˚düT≈£îH˚˝≤ #˚j·T≥y˚T \ø£å´+. uÛ≤y√<˚«>±\qT... e÷qe ●

Ç+‘· uÛ≤Ø ø±s¡´Áø£eT+ H˚|ü<∏ä´+˝À m˝≤+{Ï düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿHêïs¡T? e+<ä\ eT+~ y˚˝≤~ >∑+≥\T á ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ ø£wüº|ü&ܶs¡T. #ê˝≤eT+~ yê] yê] ñ<√´>±\qT e~˝Òdæ... kı+‘· &ÉãT“\‘√ ‹s¡T>∑T‘·÷ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. bòÕ´$T© ˝…’|òtqT ø=ìï HÓ\\T>± e~*ô|{Ϻ... á ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥¢˝À ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. n˝≤+{Ï yêfi¯¢ mH√ï ‘ê´>±\T @H√ï ñHêïsTT. ●

dü+|òü÷\ dü+K´ ô|s¡>∑{≤ìï düeT]úkÕÔsê...? ˇø£ÿ{Ï>± eTT+<äT¬øfi¯¢&Üìï Vü≤]¸kÕÔsê? dü+|òü÷\T ô|]–‘˚ ã\+ ñ+&É<äT. n+<ä] \ø£å´+ ˇø£ÿfÒ. ø±˙ <ës¡T˝Ò y˚πs«s¡T>± ñHêïsTT. n+<ä]øÏ eT+∫ »s¡>±\qï dü<äT<˚›X¯´+‘√H˚ n+<äs¡÷ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ eT]ìï dü+düú\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£]øÏ ˇø£s¡T kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î ˇø£ÿf…Æ‘˚ Ä ã\y˚T y˚πs. Áf…Æyê´© ñ<ä+‘·+˝À e÷≈£î düe÷#ês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ |üP≥ e∫Ã+~. ìC≤ìøÏ e÷ es¡≈£î e÷≈£î ≈£L&Ü @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹. njÓ÷eTj·T+. <ëìøÏ ‘√&ÉT ns¡ø=s¡ düe÷#ês¡+. ø±˙ |ü]dæú‹ rÁe‘· ns¡úyÓTÆ+~. ìÁ<äqT |üø£ÿqô|{Ϻ j·TT<äΔÁbÕ‹|ü~ø£q düŒ+~+#ê+. ˝≤j·Ts¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&Ü+. n+<ä]ø° düe÷#ês¡+ n+<˚+<äT≈£î M\T>± ˇø£ bò˛Hé HÓ+ãs¡TqT @sêŒ≥T #˚XÊ+. Ç˝≤ ns¡ΔsêÁ‹ qT+#˚ Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ä dü+|òüT≥q yÓTT<ä≥ e÷ <äèwæºøÏ e∫Ã+~. ø±˙.. ‘Ó˝≤¢πsdü]øÏ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+~. nìï dü+|òü÷\T Bì MT<ä <äèwæº ô|{Ϻ... kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±sTT. n<˚... n+<äs¡÷ ø£*dæ ø£èwæ #˚ùdÔ eT]+‘· m≈£îÿe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+~. ●

∫es¡>±.. á ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ MTπs+ #ÓbÕŒ\qT≈£î+≥THêïs¡T...? m˝≤+{Ï ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£eT+ Ç~. nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê] |ü+&É>∑. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ kÕ<Ûës¡D s¡TdüTeTT ñ+~. ø±˙.. yês¡T Ks¡Tà #˚ùd <ëì ø£+fÒ m≈£îÿe yê]ô|’ Ks¡Tà ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. M˝…’q+‘· m≈£îÿe eT+~ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Ä•düTÔHêï+. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqïyês¡+‘ê eTqdüT ì+&Ü ∫ø£ÿ{Ï nqTuÛÑ÷‘·T\‘√ ‹]– yÓfi¯‘ês¡H˚ Á|ü>±&ÛÉ$XÊ«dü+ ñ+~. ●

á düuÛÑ\T ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ m˝≤ kÕj·T+ #˚kÕÔsTT? 1981˝À H˚qT á <˚XÊìøÏ e#êÃ. ˇø£ yÓ’<äT´ì>± ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêï. Çø£ÿ&ç yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ˝À kÕj·T+ #˚düTÔHêï. Ç˝≤+{Ï düuÛÑ\ e\¢ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ˇø£ÿ≥j˚T´ neø±XÊ\qT Ç˝≤+{Ï$ ø£*ŒkÕÔsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T... n&çàwüqT¢... $<ä´≈£î dü+ã+~Û+∫q düVü‰j·TdüVü‰ø±sê\≈£î Ç<√ y˚~ø£. ●

Áø£eT•ø£åD, |ü≥Tº<ä\, Áù|eT.. á eT÷&ÉT \ø£åD≤\T m˙ºÄsYqT ñqï‘· e´øÏÔ>± r]Ã~<ë›j·Tì.. Äj·Tq J$‘·+ qT+∫ H˚s¡TÃø√e#·Ãì m˙ºÄsY ≈£îe÷¬sÔ, πø+Á<ä eT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<ÛäπsX¯«] nHêïs¡T. á eT÷&ÉT \ø£åD≤\T m˙ºÄsY≈£î ‘·s¡>∑ì U≤´‹ ‘Ó∫Ãô|{≤ºj·THêïs¡T. m˙ºÄsYqT dü÷Œ¤]Ô Á|ü<ë‘·>± uÛ≤$+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü.. Äj·Tq \ø£åD≤*ï n\es¡TÃ≈£î+fÒ n<äT“¤‘·yÓTÆq $»j·÷\T kÕ~Û+#·e#·Ãì |ü⁄s¡+<ÛäπsX¯«] ù|s=ÿHêïs¡T. nyÓT]ø±˝Àì ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡˝À ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Hê{Ÿ‡) ìs¡«Væ≤+∫q m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£˝À¢ |ü⁄s¡+<ÛäπsX¯«] bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫qï‘·q+˝À ‘·q ‘·+Á&ç‘√ >∑&ç|æq C≤„|üø±*ï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. m˙ºÄsY sêeD≤düTs¡T&ÉT, <äTs√´<ÛäqT&ÉT e+{Ï y˚cÕ\T y˚dæq|ü⁄&ÉT Äj·Tq >∑~˝ÀøÏ yÓfi¯¢&Üìπø uÛÑj·T|ü&˚<ëqïHêïs¡T. bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·˝À¢ Äj·Tq≈£î mes¡÷ kÕ{Ïsês¡Hêïs¡T. sêeTT&ç>±, ø£èwüßí&ç>± mH√ï bÕÁ‘·\T y˚dæq m˙ºÄsY.. <˚e⁄&É+fÒ Ç˝≤H˚ ñ+{≤&˚yÓ÷ nqï+‘·>± ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ düTdæús¡ kÕúq+ dü+bÕ~+#ês¡Hêïs¡T. m˙ºÄsY bòı{À\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü<äs¡ÙqqT ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=\T‘· Hê{Ÿ‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$ e÷<ë\ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô Hê{Ÿ‡ #˚düTÔqï $$<Ûä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. mHêï¬s’\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’q|ü⁄&ÉT Hê{Ÿ‡ ôV≤˝ŸŒ ˝…’Hé m˝≤ kÕj·T|ü&ÉT‘√+<√ $e]+#ês¡T. Hê{Ÿ‡ ôV≤˝ŸŒ ˝…’Hé (800`4`‘Ó\T>∑T) >∑T]+∫ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡ #ê|üºsY @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T eT<ÛäT ø=Ás¡bÕ{Ï, Ms¡j·T´ #·T+&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·sê«‘· #·+<äT q+–H˚ì, q+<äHé bı≥÷¢] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T C≤‹ >∑]«+#·<ä>∑Z e´øÏÔ m˙ºÄsY nHêïs¡T. dæ˙ Á|ükÕúq+˝À, sê»ø°j·T Á|ükÕúq+˝À m˙ºÄsY n<äT“¤‘· $»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹øÏ, ‘Ó\T>∑Tyê]

Ä‘êà_Ûe÷HêìøÏ m˙ºÄsY z s√˝ŸyÓ÷&É˝Ÿ nì yês¡T n_Ûe]í+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T C≤‹ ñqï+‘·es¡≈£L ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó˝À¢ m˙ºÄsY ø=\TyÓ’ ñ+{≤s¡Hêïs¡T. Hê{Ÿ‡ Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY >∑»˝Ÿ Áoìyêdt m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Zì ≈£î≥T+ã dü+ã+<Ûë\T, Áù|eT >∑T]+∫ $e]+#·&É+‘√ bÕ≥T ‘·q >∑»˝Ÿ‡‘√ n\]+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 800eT+~øÏ ô|’>± bÕ˝§Zqï á y˚&ÉTø£˝À¢ m˙ºÄsY bÕ≥˝‘√ @sêŒ≥T #˚dæq Ä≥bÕ≥\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. Áoìyêdt øÏ˝≤¢&É düeTq«j·T+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>±sTT. #·+Á<äX‚KsY >∑+&É÷], ø£$‘· >∑]ø£bÕ{Ï m˙ºÄsY bÕ≥\≈£î ∫+<˚XÊs¡T. $<ä´ ‘ê&É+øÏ ≈£L]Ãq Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ &Ü´Hé‡, dæ$T yê´© ∫Hêïs¡T\ |ü⁄D´uÛÑ÷$T Hê <˚X¯+ bÕ≥, yÓ+ø£{Ÿ ø=$TàH˚ì @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T+, nyÓ÷|òüT ø√ø£ ø±¢dæø£˝Ÿ &Ü´Hé‡, s√Væ≤‘Y ∫$T‘Y n<äTsY‡ &Ü´Hé‡, {À¬sHé‡ øÏ&é‡ ãè+<ëeq+ &Ü´Hé‡, $ø±dt XÀ¢ø±\T, Áoìyêdt øÏ˝≤&É, k»q´ m˙ºÄsY bÕ≥\T, yÓ+ø£{Ÿ Ä\bÕ{Ï |æ\¢\T bÕ&çq Á‹*+>∑<˚X¯+ Hê<√sTT bÕ≥.. ø£$‘· düeT]Œ+∫q øÏs¡DY dæ+Vü‰Á~, m˙ºÄsY $T&é © Á>∑÷|t &Ü´Hé‡.. n+<ä]˙ n\]+#êsTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düVü≤ø±s¡eT+~+∫q ◊@@mHé@ bòÂ+&ÉsY \øÏåà #·T+&ÉT, {°@mdtd” n<Ûä´≈£åî&ÉT $»jYT uÛ≤düÿsY HÓø£ÿ+{Ï, Áf…Æyê© ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé yê\+{°s¡¢≈£î Hê{Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT Á|ükÕ<é bÕ|ü⁄<˚• ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. sêyéT j·÷s¡¢>∑&ɶ≈£î #Ó+~q Ç`|æ\T|ü⁄qT |ü⁄s¡+<ÛäπsX¯«] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ªkÕúìø£ V”≤s√\Tμ>± >∑T]Ô+|ü⁄bı+~q XÊ´+ >∑T+&Ü\, u…qØ® düTqÿe*¢, eT<ÛäT uÀ&ÉbÕ{Ï, øÏc˛sY >∑]ø£bÕ{Ï, Áo<ÛäsY n<ä›+øÏ, sêyéT j·T\eT+∫*, düTπswt u≤ãT Äj·Tq+|üP&ç, >ö‘·+ ø£{≤], \øÏåà ∫eT≥, Vü≤] ø=qø£, Vü≤] e÷<ë\, |ü+&ÉT ∫eT≥, s¡$ ‹s¡TyÓ’bÕ{Ï á ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D˝À ÁX¯$T+#ês¡T.

#ê¬s¢{Ÿ˝À Ä{≤ s√E y˚&ÉTø£\T

#ê¬s¢{Ÿ˝Àì ªVæ≤+<äT ôd+≥sYμ˝À y˚T 26q Ä{≤ s√E

y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. á y˚&ÉTø£˝À¢ düTe÷s¡T 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä{≤ n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+<äsY õHêï CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ ø±s¡´Áø£eT+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ä{≤ düuÛÑT´\T X‚wü–] sêe⁄, yÓ+ø£{Ÿ Ms¡H˚ì, q+<ä#ê≥¢ á y˚&ÉTø£˝À¢ eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. $»j·T\ø°Î, $H√<é u≤ãT ‘·eT eT<ÛäTs¡ >±q+‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘·+>± e÷sêÃs¡T. Ä{≤ n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+<äsY õHêï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·T+, düe÷» ùde≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·eT dü+düú #˚düTÔqï ø£èwæì $e]+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ä{≤ eT]ìï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. p˝…’˝À »]π>

Ä{≤ ø£HÓ«q¸Hé≈£î n+<ä]˙ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·eT dü+|üPs¡í düVü≤ø±sêqï+~+∫q {°@Jd”@, d”{°@ dü+düú\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+‘√wü |üdüT\ (Ä{≤ Ø»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY), s¡|òüTTHê<∏ä ø=‘·Ô (Ä{≤ kÕe˙sY #ÛÓ’sY), |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT >∑÷&Ó, »j·T <∏äø£ÿ, s¡eTD ø=f…º, düT˙‘· nqT>∑T, nXÀø£ #·+<äT, X¯ÁeDY ø£j·÷{Ï, Hê>∑q\¢, qMHé »\>∑+, uÛÑs¡‘Y, m&Éà, Áoìyêdt eTs¡Œ&ÉZ, dü+Jyé¬s&ç¶, s¡$ yÓ+ø£{Ÿ\≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫Hêïs¡T\T qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq\‘√ n\]+#ês¡T. #ê¬s¢{Ÿ yêdüÔe⁄´\T Ä{≤≈£î 60 y˚\ &Ü\s¡T¢ $sêfi¯+>± n+<äCÒXÊs¡T.


www.namastheandhra.com

6

JUN 2012

www.namastheandhra.com

JUN 2012

7

Hê{≤ dü+ãsê\≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ n{≤¢+{≤˝À Ä{≤ dü+<ä&ç p˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î yê]¸ø√‘·‡e+

pHé 29 qT+∫ p˝…’ 1 es¡≈£î ø£HÓ«q¸Hé

ñ‘·Ôs¡

nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü$T‹ (Hê{≤) yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯HêìøÏ düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. VüA´düºHé (f…ø±‡dt) eTVü‰q>∑s¡+˝À pHé 29 qT+∫ E˝…’ 1 es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑uÀj˚T ‘=* eTVü‰ düuÛÑ*ï m+‘√ n≥ºVü‰dü+>±, Äq+<äuÛÑ]‘·+>±, ‘Ó\T>∑T kÕ+düèÿ‹ø£ ø£fi≤yÓ’uÛÑyêìï Á|ü‹_+_+#˚˝≤ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+˝À n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Hê{≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T q&ÉT+ _–+#ês¡T. nyÓT]ø±, ¬øq&Ü <˚XÊ˝À¢ì ‘Ó\T>∑Tyê] nuÛÑT´qï‹, Ä+Á<Ûä sêÁwüº Á|ü>∑‹ e+{Ï ñqï‘êX¯j·÷\‘√ @sêŒf…Æ.. \ø£å´kÕ<Ûäq ~X¯>± e&çe&ç>± n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔqï Hê{≤ n+<ä] eTqïq\÷ bı+<äT‘√+~. ‘Ó\T>∑T C≤‹ dü+düèÿ‹ MT<ä mq˝Òì Äù|ø£å ‘·|üŒ ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Òì Hê{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï á eTVü‰düuÛÑ\≈£î ‘Ó\T>∑T yês¡+‘ê dü≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± $#˚Ãj·÷\ì ÄVü‰«ì+∫+~. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´qï‘·yÓTÆq, düT$XÊ\yÓTÆq, n‘ê´<ÛäTìø£ y˚~ø£˝À¢ ˇø£f…Æq C≤sY® ÄsY. ÁuÖHé ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY ÁbÕ+>∑D+˝À á y˚&ÉTø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Hê{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT @MmHé ¬s&ç¶, ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Je¬s&ç¶, ø£˙«qsY õ‘˚+<äsY¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑT´\T yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯Hêìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î nìï s¡ø±\ ø±s¡´Áø£e÷\q÷ |üP]Ô #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\

ø±s¡´Áø£e÷\T.. cÕsYº |òæ*+, dæ+–+>¥, &Ü´ì‡+>¥ b˛{°\T düy˚Tàfi¯HêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\eqTHêïsTT. j·TTe bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+&˚ _õHÓdt ôd$THêsY ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. ø√dü+ VüA´düºHé˝Àì 200 eT+~ kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\ Á|ü‘˚´ø£‘·\T, düeTdü´\T, dü+ã+~Û‘· n+XÊ\ô|’ #·sêÃy˚~ø£\T Hêj·T≈£î\T ø±qŒ¤¬sHé‡ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq 30 ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. düTÁ|üdæ<äΔ ‘Ó\T>∑T ÁøϬø≥sY MMmdt \ø£åàDY Hê{≤ ø£$T{°\ düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ì]«sêeT+>± ÁøϬø{Ÿ b˛{°\ $CÒ‘·*ï Á|üø£{Ï+∫, yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔs¡T. Hê{≤ #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ ô|ò’q˝Ÿ b˛{°\≈£î ≈£L&Ü ø£HÓ«q¸Hé y˚~ø£>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. ì\eqT+~. |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ø±qŒ¤¬sH釽À z Á|ü‘˚´ø£

n‹<∏äT˝…+<äs√!

{≤©e⁄&é V”≤s√\T q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí, sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, y˚DT, •yêJ, Ä~, V”≤s√sTTHé\T $eT˝≤sêeTHé, bÕs¡«‹ yÓT\ºHé, ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T, |üPqyéT øösY, eT<ÛäTXÊ*ì, dæï>∑Δ.. ø£yÓT&çj·TqT¢ Ä©, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚TXŸ, <ÛäqsêCŸ, s¡÷|ü‹ Á|üø±wt, s¡õ‘·.. <äs¡Ù≈£î\T md”« ø£ècÕí¬s&ç¶, ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE e+{Ï n‹s¡<∏ä eTVü‰s¡<∏äT\T á y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. >±j·T˙ >±j·T≈£î\T |òüT+≥kÕ\ s¡‘·ï≈£îe÷sY, ùV≤eT#·+Á<ä, ^‘êe÷<ÛäT], e÷fi¯$ø£, ø±s¡TD´, eT<ÛäTÁ|æj·T\T dæ˙, \*‘· dü+^‘· $uÛ≤e]‘√ n\]+#·qTHêïs¡T. düTÁ|üdæ<äΔ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T ø√{Ï, eTDÏX¯s¡à, e+<˚e÷‘·s¡+ Áoìyêdt\ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+^‘· $uÛ≤e] ≈£L&Ü »s¡>∑qT+~. 80 @fi¯¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ yÓ’uÛÑyêìï #ê≥T‘·÷ nyÓT]ø±˝Àì eT<ÛäTs¡ >±j·T˙ >±j·T≈£î\+<äs¡÷ ˇø£ y˚~ø£ô|’ 8 >∑+≥\ bÕ≥T ÄDÏeTT‘ê´˝≤¢+{Ï 80 bÕ≥\‘√ n\]+#·qTHêïs¡T.

mHÓïH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T

düTÁ|üdæ<äΔ Vü≤]ø£<∏ë ø£fi≤ø±]DÏ »j·T+‹ kÕ$Á‹ (‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+) yê] Vü≤]ø£<∏ë >±q+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ãè+<ä+ yê]#˚ ãTÁs¡ø£<∏ä @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. Á|üU≤´‘· ≈£L∫|üP&ç ø£fi≤ ø√$<äT\T πøMM dü‘·´Hêsêj·TD ãè+<ä+ yê]#˚ Áoø£èwüí<˚esêj·T\ ªÄeTTø£Ô e÷\´<äμ qè‘·´s¡÷|üø£+ n\]+#·qT+~. düTÁ|üdæ<äΔ dæ˙ ø£$ uÛÑTeq#·+Á<ä Hê{≤ eTVü‰düuÛÑ\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ÁbÕs¡+uÛÑ ^‘êìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. &Üø£ºsY s¡‘·ï ≈£îe÷sY, ñe÷uÛ≤s¡‹, y˚<ë+‘·+ sê|òüTe e+<äeT+~ ∫Hêïs¡T\‘√ Äràj·T kÕ«>∑‘· ^‘êìï &çC…’Hé #˚yês¡T. düTÁ|üdæ<äΔ >±j·T≈£î&ÉT >∑Ts¡T Áosêe÷#ê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê{≤ dü«s¡e÷<ÛäT] ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ bÕ≥\ô|’ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï Hê{≤.. Hê{≤ ø£HÓ«q¸Hé y˚~ø£ô|’ ôdMTô|ò’q˝Ÿ‡, ô|ò’q˝Ÿ‡ ìs¡«Væ≤+#·qT+~. B+‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡ø±\ kÕVæ≤‘·´, kÕ+düèÿ‹ø£

ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À y˚πs«s¡T ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄≈£îì nyÓT]ø±˝À dæús¡|ü&çqyês¡+‘ê ‘·eT ø£fi≤XÊ\\ |üPs¡«$<ë´s¡Tú\‘√ ø£*ùd neø±XÊìï Hê{≤ ø£*Œk˛Ô+~. B+‘√bÕ≥T Hê\T>∑T $X¯«$<ë´\j·÷\ ñbÕ<Ûä´≈£åî\‘√ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ Á|ü‘˚´ø£ ‘·–Z+|ü⁄ <Ûäs¡\‘√ $$<Ûä s¡ø±\ q>∑\T, Ns¡\T, ‘Ó\T>∑T M&çjÓ÷\T, |ü⁄düÔø±\T, u§eTà\T, ∫Á‘·|ü{≤\T.. Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ edüTÔe⁄\‘√ kÕº˝Ÿ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. ø£HÓ«q¸Hé y˚~ø£ô|’ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ø£eT÷´ì{°øÏ ùde #˚düTÔqï Á|üeTTKT\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± nyês¡T¶\+<äCÒj·TqTHêïs¡T. \ãΔÁ|ü‹wüߺ˝…’q kÕVæ≤r y˚‘·Ô\‘√ ¬s+&ÉT s√E\T ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ $ø±dü+, »+≥ ø£e⁄\ ncÕºe<Ûëq+ (&Üø£ºsY ø£&çyÓTfi¯¢ es¡Á|ükÕ<é, &Üø£ºsY ø√≥ \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+) e+{Ï Á|ü‘˚´ø£ kÕVæ≤‘·´ ø±s¡´Áø£e÷\T y˚&ÉTø£\≈£î Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\eqTHêïsTT. Hê{≤ düy˚Tàfi¯Hê\ $X‚cÕ\‘√ 250 ù|J\ Hê{≤ e÷≥ düuÛ≤ $X‚wü dü+∫ø£qT á dü+<äs¡“¤+>± Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. f…ø±‡dt˝Àì C≤]® ÁuÖHé ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY Hê{≤ yê]¸ø£ düy˚Tàfi¯HêìøÏ y˚~ø£ ø±qT+~. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT y˚~ø£˝À¢ ˇø£{Ï>± á ôd+≥sY≈£î ù|s¡T+~. Á>ö+&ébò˛¢sY $XÊ\+>± ñ+&ç, Á|ü<äs¡Ù\q≈£î nqTe⁄>± ñ+≥T+~. JÄsY;˝À e+<ä≈£î ô|’>± düe÷y˚X¯ >∑<äT\THêïsTT. ø£HÓq¸Hé≈£î düMT|ü+˝ÀH˚ Væ≤\ºHé nyÓT]ø±dt`VüA´düºHé ôVA≥˝Ÿ ñ+~. Ç+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 1200 >∑<äT\THêïsTT.

nyÓT]ø±

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Ä{≤) 12e yê]¸ø√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ e&çe&ç>± »s¡>∑T‘·THêïsTT.p˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î »]π> á y˚&ÉTø£\≈£î n{≤¢+{≤˝Àì C≤]®j·÷ es¡˝Ÿ¶ ø±+Á¬>dt ôd+≥sY Ä‹<∏ä´$Te«qT+~. >∑‘·+˝À 2000 dü+e‘·‡s¡+˝Àq÷ n{≤¢+{≤ Ä{≤ ø±qŒ¤¬sHé‡ ≈£î(6e~) Ä‹<∏ä´$T∫Ã+~. y˚~ø£≈£î <ä>∑Zs√¢H˚ z$Tï ôVA≥˝À¢ n‹<∏äT\ ø√dü+ >∑<äT*ï ãTø˘ #˚XÊs¡T. Ä{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCÒ+<äsY õHêï, ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡TD≤ø£sY e÷<Ûäes¡+, ø£˙«qsY ø£s¡TD≤ø£sY ndæ¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ düuÛÑT´\T y˚&ÉTø£*ï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. Ä{≤ >∑‘· 23 @fi¯ó¢>± nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T yê] ø√dü+ $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT, ø±qŒ¤¬sHé‡\qT #˚|ü&ÉT‘·÷ yê] eTqïq\T n+<äT≈£î+{À+~. ‘êC≤>± Ä{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï 12e düy˚Tàfi¯HêìøÏ @sêŒ≥¢‘√ bÕ≥T Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü $düèÔ‘· kÕúsTT˝À »s¡T>∑T‘√+~. $$<Ûä q>∑sê˝À¢ Ä{≤

Hêj·T≈£î\T |üs¡´{Ïdü÷Ô ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. nyÓT]ø±˝Àì Á|üeTTKT\qT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì n‹s¡<∏ä eTVü‰s¡<∏äT*ï ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡T. sêÁwüº+ qT+∫ m+<äs√ Á|üeTTKT\T á y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î dü+dæ<äΔ‘· e´ø£Ô+ #˚yês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä{≤ Hêj·T≈£î\T á ø±s¡´Áø£e÷*ï n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. á y˚&ÉTø£\ ø√dü+ ÄHé˝…’H√¢ CÀs¡T>± ]õÁùdºwüqT¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

‘ês¡\T Ä{≤ yê]¸ø√‘·‡e+˝À ‘·fi¯ó≈£îÿeTqqTHêïs¡T. $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, »>∑|ü‹u≤ãT, Áoø±+‘Y, Á|æj·TeTDÏ, düeT+‘·, nqTwüÿ, »j·TdüT<Ûä, @Mmdt, ãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, y˚DTe÷<Ûäyé, ùV≤eT\T y˚&ÉTø£\≈£î ø£fi¯ ‘˚qTHêïs¡T. düVü≤ÁkÕe<Ûëì >∑]ø£bÕ{Ï qs¡dæ+Vü≤sêe⁄, øöeTT~ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT øÏs¡DY Á|üuÛÑ, Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ ã\uÛÑÁ<äbÕÁ‘·Tì s¡eTDÏ, C≤q|ü<ä >±j·T≈£î&ÉT >√s¡{Ï yÓ+ø£qï e+{Ï kÕVæ≤‘·´ Á|üeTTKT\T ≈£L&Ü y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. kÕVæ≤‘·´ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq _õHÓdt ôd$THês¡T¢ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. j·TTe‘· ø√dü+

m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T!

y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± nH˚ø£ dü+^‘·, kÕVæ≤‘·´, $H√<ä, yêDÏ»´ ÇcÕº>√wæº ø±s¡´\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. sêÁwüº eT+Á‘·T\T dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, >∑˝≤¢ ns¡TD, &ç.¬ø.ns¡TD y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·eTHé dü+^‘· $uÛ≤e] y˚&ÉTø£˝À¢ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\eqT+~. nH˚ø£eT+~ {≤©e⁄&é

Áø°&Ü, dü+^‘· b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ ñ<˚›XÊìï #ê≥T‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø Ä{≤ ˝À>√qT ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ês¡T. á ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î m+#·T≈£îqï B∏yéT dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·T+, düe÷» ùdeqT Á|ü‹_+_dü÷Ô uÛ≤s¡rj·T |ü‘êø±ìï, dü+düèÿ‹ì Á|ü‹_+_dü÷Ô e÷$T&ç |ü+&ÉTqT ˝À>√˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. Ä{≤ ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Áπ>≥sY n{≤¢+{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (>±{≤), n{≤¢+{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êe÷) ø√ kÕŒq‡s¡T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïsTT. yÓTÁ{À n{≤¢+{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{° ø√dü+ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. BbÕe[, ñ>±~, dü+Áø±+‹ e+{Ï |ü+&ÉT>∑*ï ø√˝≤Vü≤\+>± »s¡T|ü⁄‘√+~. >±{≤ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{° ø√dü+ mH√ï düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷*ï #˚k˛Ô+~.

b˛{≤b˛{°

ø±qŒ¤¬sHé‡ ø√dü+ Hê{≤ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ª◊ yê+{Ÿ ≥T _ nyÓT]ø£Hé Áô|dæ&Ó+{Ÿμ b˛{°øÏ Ç|üŒ{Ïπø n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq ek˛Ô+~. á b˛{° ø√dü+ Ç|üŒ{Ïπø e+<ä\ eT+~ ‘·eT d”Œ#Y\qT |ü+bÕs¡T. |ü~ ñ‘·ÔeT m+Á{°\≈£î Ä{≤ Á|üX¯+kÕ |üÁ‘ê*ï Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T. ªs¡aTeTà+~ Hê<ä+μ ÄHé˝…’Hé bÕ≥\ b˛{°˝À ≈£L&Ü ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q j·TTer j·TTe≈£î\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ y˚~ø£ô|’ ôdMTô|ò’q˝Ÿ‡, ô|ò’q˝Ÿ‡ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. B+‘√ bÕfÒ ªdüj·T´+~ bÕ<ä+μ ù|s¡T‘√ Á>∑÷|t &Ü´Hé‡ b˛{°*ï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝Àq÷ Á>∑÷|t <äX¯ b˛{°\T ÄHé˝…’Hé ˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘êsTT. $$<Ûä $uÛ≤>±\ qT+∫ Ç<ä›πsdæ &Ü´q‡s¡¢qT ô|ò’q˝Ÿ≈£î m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. ø±qŒ¤¬sHé‡ s√E˝À¢ ô|ò’q˝Ÿ‡ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Çø£ eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\÷ ñHêïsTT. ªÄ{≤ Ä<äs¡Ù Ä&É|ü&ÉT#·T\Tμ ù|s¡T‘√ z b˛{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕºsY ñyÓTHé b˛{°\‘√ bÕ≥T ìcÕí‘·T\‘√ eTVæ≤fi¯\≈£î nedüs¡yÓTÆq dü\Vü‰\T n+<äCÒj·TqTHêïs¡T.


www.namastheandhra.com

8

y˚eTq ø£$‘ê #·+Á~ø£\ yÓ\T>∑T\T &É˝≤¢dt˝À HÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\ HÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ |ü]eTfi≤\T yÓ<ä»˝Ò¢ ªªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μμ y˚T˝Àq÷

kÕVæ≤‘·´ Á|æj·TT*ï n\]+∫+~. ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡) kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªªHÓ\ HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μμ 58e dü<ädüT‡ y˚T 19q X¯ìyês¡+ z]dt Ç+&çj·THé ¬skÕº¬s+{À¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚~ø£ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù, düeTq«j·Tø£s¡Ô C§qï\>=&ɶ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. &É˝≤¢dt ÁbÕ+‘· uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\T, kÕVæ≤r Á|æj·TT\T ô|<ä› dü+K´˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTT+<äT>± d”«j·T s¡#·q\ |ü]#·j·T+˝À uÛ≤>∑+>± |ü<ä´ ø£e⁄\T &Üø£ºsY >∑qïes¡|ü⁄ qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô Ç{°e\ ‘êqT |üP]Ô#˚dæq düeTkÕ´|üPs¡D\qT dü_Û≈£î\≈£î $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ªø£<∏ä\T eTq¬ø+<äT≈£î q#·TÑêsTTμ nqï $wüj·T+ô|’ ø£HÓï>∑+{Ï #˚dæq Á|üdü+>∑+ Äø£≥Tº≈£î+~. Ç{°e\ eTs¡DÏ+∫q Á|üC≤ø£$, Á|üC≤ñ<ä´eTHêj·T≈£î&ÉT dü‘·´eT÷]Ô >∑T]+∫ kÕJ >√bÕ˝Ÿ Á|üdü+–+#ês¡T. •ekÕ>∑sY>± $•wüº ø°]ÔHê]®+∫q Äj·Tq düe÷»+˝À ndüe÷q‘·*ï n<Ûä´j·Tq+#˚dæ, |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ ~X¯>± Á|üC≤ ñ<ä´e÷*ï q&ç|æ+#ês¡Hêïs¡T. ‘·sê«‘· kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düuÛÑT´&ÉT eT<äT›≈£L] $»j·T #·+Á<äVü‰dt yÓ+&ç‘Ós¡ y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n‹~∏>± $#˚Ãdæq düT<ÛëeTsTTì düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+

#˚XÊs¡T. yê´U≤´‘·>± ÄyÓT U≤´‹ì düuÛÑ≈£î #ê{≤s¡T. m˙ºÄsY »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq dæ˙ J$‘· $X‚cÕ*ï M&çjÓ÷\ <ë«sê ÄyÓT düuÛÑ≈£î $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ {≤+f…ø˘‡ ø±s¡´<ä]Ù, kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düuÛÑT´&ÉT }]$T+&ç qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ düuÛÑ≈£î eTTK´n‹~∏>± $#˚Ãdæq s¡+>∑sêE s¡eTqT düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. |ü<ëàe‹ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À bÕ‹πøfi¯ó¢ n<Ûë´|ü≈£îsê*>± ùde\+~+∫q s¡eT ªy˚eTq ø£$‘ê <äèø£Œ<∏ä+, e÷qe‘êyê<ä+μ nH˚ n+X¯+ô|’ ÄdüøÏÔø£s¡ Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. y˚eTq jÓ÷–>± e÷s¡&É+ yÓqTø£ ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñqï ø£<∏ä*ï $e]+#ês¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq ˙‹ |ü<ë´\qT sêdæq y˚eTq dü÷s¡´#·+Á<äT\Tqï+‘· es¡≈£L yÓ\T>∑T\T ∫y˚Tà ndü\T dædü\T ø£$ nì ÄyÓT ø=ìj·÷&Üs¡T.

{≤+f…ø˘‡ n<Ûä´≈£åî\T ^‘· <äeTàqï, bÕ\ø£eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T Äfi¯¢ Áoìyêdü¬s&ç¶\T düT<ÛëeTsTT, s¡+>∑sêE s¡eT\qT <äTXÊÙ\Te\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. {≤+f…ø˘‡ ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&ÉTe düTπswt.. düT<ÛëeTsTTøÏ C≤„|æø£ n+~+#ês¡T. kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düuÛÑT´\T C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+, eT<äT›≈£L] $»j·T#·+Á<äVü‰dt, eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y, Eyê«&ç s¡eTD, }]$T+&ç qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, ø±» düTπswt, _˝≤¢ Á|üMDY, Áoqd”+ ùwø˘\T s¡eT≈£î C≤„|æø£ düeT]Œ+#·&É+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡) ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T eq+ CÀ´‹, Ms¡ï|ü⁄ ∫qdü‘·´+, #êeT≈£Ls¡ u≤*ÿ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

JUN 2012

JUN 2012

\+&ÉHé˝À ‘Ó\+>±D #·sêÃy˚~ø£ {°ámHém|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T 27q kÕj·T+Á‘·+

\+&ÉHé˝À ‘Ó\+>±D #·sêà y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á_≥Hé˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘Ó\+>±D mHêï¬s’\T bÕ˝§ZHêïs¡T. {° CÒ@d” (ôV’≤<äsêu≤<é) #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY m.Áo<ÛäsY á #·sêà y˚~ø£≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Áo<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {° ñ<ä´eT+˝À mHêï¬s’\ bÕÁ‘·qT ø=ìj·÷&Üs¡T. nìï ‘Ó\+>±D dü+düú\T düeTq«j·T+, düVü≤ø±s¡+, ◊ø£´‘·‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄&ÉT Á|ü‘·´ø£å+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê\Hêïs¡T. {°ÄsYmdt mHêï¬s’ n<Ûä´≈£åî\T nì˝Ÿ ≈£îsêà#·\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï|ü⁄&ÉT ø£cÕº\T, u≤<Ûä\T, $eTs¡Ù\T ‘·|üŒeì.. n+<äs¡÷ zs¡TŒ, düVü≤q+‘√ yê{Ïì ‘·≥Tºø√yê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Áo<ÛäsY u…’]ø£ ‘Ó\+>±D mHêï¬s’ bò˛s¡+ ø±s¡´Áø£e÷\qT, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT |üesY bÕsTT+{Ÿ Áô|C…+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ámHém|òt Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ+ø£{Ÿ, y˚DT n+ø£+, ‘·Tø±sê+, eT<ÛäT, yÓ+ø£eT\¢ yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÒ @]j·÷˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt $»jÓ÷‘·‡e+!

Ç{°e\ »]–q 18 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZ\ ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt

bÕغ kÕ~Û+∫q $»j·T+ Ä bÕغ eT<䛑·T<ës¡T˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|ü⁄‘√+~. á y˚Ts¡≈£î $<˚XÊ˝À¢ì yÓ’mdtÄsYd”|” bòÕ´Hé‡ ≈£L&Ü dü+ãsê˝À¢ eTTì– ‘˚\T‘·THêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£\ eTT+<äT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ñ|ü mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ì Çk˛Ô+<ä+≥÷ uÒ @]j·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt >∑‘· Ä~yês¡+ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø=+~. pHé 17q »]–q á ñ‘·‡yê˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~ yÓ’mdtÄsYd”|” kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T dü˙ïy˚˝Ÿ˝Àì bÕغ Ä|ò”düT˝À düe÷y˚X¯+ nsTT´ eTT+<äT>± ø=y=«‘·TÔ\T yÓ*–+∫ ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶øÏ ìyê[ |òüT{Ï+#ês¡T. yÓT&É˝À ø£+&ÉTyê\‘√ e∫Ãq yês¡+<äs¡÷ $»j·T+ ‘·eT Äq+<ëìï e´ø£Ô|ü]#ês¡T. ª$»j·TeTà Hêj·Tø£‘·«+ e]Δ˝≤¢*μ, ªj·T+>¥ f…Æ>∑sY wü]à\μ, ªC…’ »>∑Héμ, ªõ+<ëu≤<é yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtμ, ªCÀVü‰sY yÓ’mdtÄsYμ e+{Ï ìHê<ë\‘√ ÁbÕ+>∑DeT+‘ê ôVA¬s‹Ô+~. uÒ; ÄÁ•‘·, kÕsTT #·s¡DY‘˚», qMHé\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·÷ìøÏ dü÷∫ø£>± πøø˘ ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsYd”|” Hêj·T≈£î&ÉT p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, \øÏÿ¬s&ç¶ Vü≤ì$T¬s&ç¶ bò˛Hé <ë«sê mHêï¬s’ n_Ûe÷qT\‘√

Looking for

South Indian Chef for Indian Restaurant in Fremont Pl call @ 650 - 867- 8288

Äq+<ëìï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<s¡“¤+>± Á|üMDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY d”|” $»j·T+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt\T bÕsƒê\T H˚s¡TÃø√yê\ì á mìïø£\ bÕsƒê\‘√ yês¡T n$˙‹ n+≥÷ nqedüs¡ e÷≥\T e÷{≤¢&É≈£L&É<äì, 2014 mìïø£˝À¢ »>∑Hé yÓTT‘·Ô+ d”≥¢˙ï d”«|t #˚kÕÔ&Éì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. yÓ+ø£{Ÿ ∫+‘·yéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T yÓ’mdtÄsYd”|”ì z&ç+#ê\ì #·÷dæHê kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äHêï&ÉT. 2014˝À »>∑Hé bÕغ 245 d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì yÓ+ø£{Ÿ Äø±+øÏå+#ês¡T. sê»qï sê»´+ ‹]– edüTÔ+<äì düTπsXŸ ñj·T÷´s¡T nHêïs¡T. dü+>∑+, yÓ+ø£{Ÿ >∑&ɶ+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m|ü&ÉT mìïø£\T e∫ÃHê ø£˙dü+ 50 XÊ‘·+ z≥¢‘√ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï @s¡Œs¡TdüTÔ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eT\¢|ü‹ yÓ÷Vü≤Hé, u≤\düTÁãeTD´+, lìyêdt, \ø£åà, düÁ‘·uÀsTTq, ˝Àπøwt, eT*¢ø±s¡T®q, #ÓqïπøX¯e, dü÷s¡´ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

www.namastheandhra.com

9


10

www.namastheandhra.com

JUN 2012

JUN 2012

Hêqï!

ªø£fi≤´D lìyêdü+μ nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyê] e÷qe‘·«+ s√>∑T\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\T

Hêqï+fÒ <ÛÓ’s¡´+. Hêqï+fÒ uÛÑs√kÕ. Hêqï+fÒ ø=+&É+‘· n+&É. Hêqï+fÒ m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ eTq*ï M&çb˛ì ˙&É. n˝≤+{Ï HêqïøÏ @$T∫à s¡TD+ rs¡TÃø√>∑\+!

Hê{Ÿ‡, ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\ dü‘êÿs¡´+

‘Ó\T>∑T

nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ nyÓT]ø± (‘êHê) Ä<Ûä«s¡´+˝À &É˝≤¢dt ◊dteTHé ôd+≥sY˝À lìyêdüT&çô|’ uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\T #ê≥T‘·÷ ªø£fi≤´D lìyêdü+μ ≈£L∫|üP&ç qè‘√´‘·‡e+ »]–+~. pHé 17q »]–q á yÓT>± ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ s¡÷|üø£+ Á|ü<äs¡Ùqø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑ‘√, Mø£å≈£î\ ÄX¯Ãsê´q+<ë\ eT<Ûä´ $»j·Te+‘·+ nsTT´+~. ‘Ó\T>∑Tyê] kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘ê«ìï #ê≥T‘·÷, nyÓT]ø±˝À n‹ ô|<ä›, |ü⁄sê‘·q H˚wüq˝Ÿ ˝…yÓ˝Ÿ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ‘êHê ìs¡«Væ≤+∫q á qè‘√´‘·‡yêìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq Mø£å≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. l\‘· dü÷] &É˝≤¢dt˝À HÓ\ø=*Œq qè‘ê´+»* ≈£L∫|üP&ç &Ü´Hé‡ dü÷ÿ˝Ÿ á ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ ne«&ÜìøÏ ‘·eT düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡T. sêCÒX¯«] <äj·T–], #·+Á<äVü‰dü eT<äT›≈£L] á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫, ìs¡«Vü≤D˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. ‘êHê k‘Y yÓdtº Ø»q˝Ÿ ]Á|üC…+fÒ{Ïyé eT+E\‘· ø£HÓï>∑+{Ï Mø£å≈£î\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ >ös¡e˙j·TT\T q÷´C…؇ nôd+;¢ &ç|üP´{° d”Œø£sY ñù|+Á<ä ∫e⁄≈£î\ Vü‰»¬s’, ‘êHêqT Á|ü‘˚´ø£+>±

n_Ûq+~+#ês¡T. l yÓ+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT, |ü<ëàe‹<˚M\ ø£˝≤´D≤´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ uÛÑøÏÔ, X¯è+>±s¡ s¡kÕ\‘√ ≈£L&çq~ ªlìyêdü ø£fi≤´D+μ. n‘·´+‘· ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq á ø£<∏äqT qè‘·´ s¡÷|üø£+>± $e]+∫q $<Ûëq+ Mø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø=+~. ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{°øÏ dü+ã+~Û+∫ ùde\T n+~+#·&É+˝À ‘êHê ‘·q Á|ükÕúHêìï ø=qkÕ–düTÔ+<äHêïs¡T. e#˚à @&Ü~ &É˝≤¢dt˝À »s¡>∑qTqï ‘êHê ø±H=«πøwüHé≈£î Äj·Tq n+<ä]˙ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ªlìyêdü ø£fi≤´D+μ qè‘·´ s¡÷|üø£+ Hêj·T≈£îsê\T |ü<äàl &܈ˆ XÀuÛ≤Hêj·TT&ÉTì ª$X¯« qè‘ê´#ês¡´ •s√eTDÏμ _s¡T<äT‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ‘êHê ôdÁ¬ø≥Ø sêyéT j·T\eT+∫*, Ø»q˝Ÿ ]Á|üC…+fÒ{Ïyé eT+E\‘· ø£HÓï>∑+{Ï, eTTs¡∞ yÓqï+, ^‘· <äeTàq, l<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï, sêe⁄ ø±\«\, dürwt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘êHê düuŸ ø£$T{° #Ó’s¡àHé\T #·\|ü‹sêe⁄ ø£Á&É≈£î+≥, sêCÒXŸ Ms¡|üH˚ì, $H√<é ñ|ü, s¡‘·ï≈£îe÷sY <ä>∑TZu≤{Ï, kÕ+ã <=&ɶ, lø±+‘Y b˛\es¡|ü⁄... á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T.

11

Væ≤‘·T&ÉT... ùdïVæ≤‘·T&ÉT...

‘êHê Ä<Ûä«s¡´+˝À

∫ø±>√: e÷qe‘·«+ yÓ*¢$]dæ+~. s√>∑T\≈£î Ä|üqïVü≤düÔ+ n+~+∫+~. Áù|y˚T \ø£å´+... ùdy˚ e÷s¡Z+>± ‘·eT ùde\+~+#ês¡T ∫ø±>√ yÓ’<äT´\T. ~ ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé, HêsYÔ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T kıôd’{° dü+j·TTø£Ô+>± á HÓ\ 16q nyÓT]ø±˝Àì ∫ø±>√˝À ìs¡«Væ≤+#êsTT. 6326, HêsYÔ ø±*bò˛]ïj·÷ myÓq÷´, ∫ø±>√˝À @sêŒ≥T #˚dæq á ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìøÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq e∫Ã+~. &Üø£ºsY ôV≤sTTsY bÕ˝Ÿ <˚es¡|ü*¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á •_sêìøÏ Ç‘·s¡ yÓ’<äT´\T ≈£L&Ü dü«#·Ã¤+<ä+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·eT e+‘·T kÕj·T+ n+~+#ês¡T. á Á|ò” yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄q≈£î $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T #ê˝≤ ≈£î≥T+u≤\T $#˚ÃXÊsTT. á yÓ’<ä´ •_sêìøÏ e∫Ãqyê]˝À m≈£îÿe>± eTVæ≤fi¯\T, ô|<ä›yêfi‚¢ ñHêïs¡T. ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ e∫Ãq Á|ür ˇø£ÿ]øÏ dü>∑≥Tq >∑+≥bÕ≥T düeTj·T+ πø{≤sTT+∫ yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚XÊs¡T. M{Ï yÓTT‘·Ô+ $\Te <ë<ë|ü⁄ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ñ+≥T+~. yÓTT‘·Ô+ 15 eT+~ yÓ’<äT´\T Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+<äT˝À Äs¡T>∑Ts¡T |òæJwæj·TqT¢, eTT>∑TZs¡T |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædüTº\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. •_sêìøÏ e∫Ãqyê]øÏ nedüs¡yÓTÆq s¡ø£Ô|üØø£å\T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À wüß>∑sY yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ kÕúsTTøÏ dü+ã+~Û+∫q s¡ø£Ô|üØø£å\T »]bÕs¡T. Ç+ø± ôV’≤ã¢&é Áô|»sY, &Éj·÷u…{Ïdt, >∑T+&Ó dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\T, }|æ]‹‘·TÔ\ düeTdü´\T, qsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\T, u≤´ø˘ ô|sTTHé, ñ<äs¡ dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\≈£î ≈£L&Ü |üØø£å\T »]bÕs¡T. á yÓ’<ä´ •_sêìøÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq e∫Ã+<äì &Üø£ºsY <˚es¡|ü*¢ #ÓbÕŒs¡T. >=|üŒe÷qe‘êyê<ä+‘√ ìs¡«Væ≤+∫q á •_sêìøÏ e∫à ‘·eT düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+∫q yÓ’<äT´\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡|òü⁄q Ç˝≤+{Ï yÓ’<ä´ •_sê\T eT]ìï ìs¡«Væ≤+#˚ Ä˝À#·q ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê{Ïe\¢ Á|ü‘˚´øÏ+∫ nyÓT]ø±˝À ñqï uÛ≤s¡rj·TT\T m+‘√ Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT‘ês¡ì <˚es¡|ü*¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. m|ü&Ó’Hê me¬s’Hê düπs düVü‰j·T+ bı+<ä&ÜìøÏ M\T>± ôV≤˝ŸŒ ˝…’Hé q+ãsYì ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé˝À #˚sê\qT≈£îH˚ yê] qT+∫ m˝≤+{Ï yÓT+ãsYwæ|t |ò”E\T ≈£L&Ü edü÷\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. HêsYÔ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHéyês¡T 2010 qT+∫ Ç˝≤+{Ï yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. &Üø£ºsY eT<ÛäT ø=Ás¡bÕ{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À á yÓ’<ä´ •_sê\ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. á e÷qe‘ê ø±s¡´Áø£eT düeTq«j·T ø£s¡Ô l<ÛäsY eTT+>∑+&ç, yê\+{°sY‡ s¡$ Ä#·+≥, s¡y˚Twt eTsê´\, lìyêdt u§|üŒq, meTàqTm˝Ÿ ˙\, \ø£åàDYJ ø=*¢, es¡\øÏåà uÀ&ÉbÕ{Ï, |üeHé e\¢uÛÑH˚ì, $»jYT yÓì>∑fi¯¢, sêyé Ä#·+≥, yÓ+ø£≥s¡eTD yÓTT<ä\e\dü, düTu≤“sêe⁄ b˛ÁfÒe⁄, »j·Tø£èwüí e\¢uÛÑH˚ì, yÓ+ø£{Ÿ >∑HÓï, ôd˝Òdæºq <˚es¡|ü*¢, ÁøÏdüº˝Ÿ eTT<ä›eT˝…¢, $HÓ‡+{Ÿ eTT<ä›eT˝…¢, edü+‘Y #ê¬s¢dt... Ç+ø± m+<äs√ ìkÕ«s¡Δ ùde\+~düTÔqï n+<ä]ø° d”{°@ Áô|dæ&Ó+{Ÿ lìyêdt #·T+&ÉT <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç+ø± e÷qe‘· ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç‘√~Ûø£ düVü≤ø±s¡+ n+~+∫q Ç+&√ nyÓT]ø£Hé ôd+≥sY≈£î #Ó+~q leT‹ düT˙‘· <√eT eT]j·TT $Tôd‡dt ^‘· #êyê¢\≈£î d”{°@ Áô|dæ&Ó+{Ÿ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ nyÓT]ø± e∫à Çã“+<äT\T |ü&˚ yê]ø√dü+ ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHéyês¡T Á|ü‘˚´øÏ+∫ ôV≤˝ŸŒ˝…’HéqT mø˘‡f…+&é #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ Ç+&√ nyÓT]ø£Hé ø±´q‡sY kıôd’{° <ë«sê ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ãdüe‘ês¡ø£+ ø±´q‡sY ÇHédæº≥÷´{Ÿ‘√ ø£*dæ, eTq<˚X¯+˝Àì ù|<ä s√>∑T\≈£î düVü‰j·T+ n+~düTÔ+~. á yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄q≈£î nedüs¡yÓTÆq øÏ≥T¢ n+<äCÒdæq Hê{Ÿ‡ {°yéTøÏ d”{°@ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~.

www.namastheandhra.com

z ‘·*¢ #˚ùd ùde, #·÷ù| nqTsê>∑+ ø£fi¯¢≈£î ø£ì|ædüTÔ+~. ø±˙ z ‘·+Á&ç eTeTø±s¡+ n‘·ì >∑T+&Ó˝À¢øÏ ‘=+– #·÷ùdÔH˚ ø£ì|ædüTÔ+~. ‘·q >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·Tø√≈£î+&Ü, ‘·qπøyÓTÆHê ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü, ‘·q _&ɶ≈£î z n+<äyÓTÆq J$‘êìï ì]à+#ê\ì ‘·|üq|ü&˚ J$‘· ≈£L© ‘·+Á&ç. Äj·Tq≈£î me] yÓT|üPŒ nedüs¡+ ˝Ò<äT. m˝≤+{Ï >∑T]Ô+|üP ø√s¡Tø√&ÉT. ìkÕ«s¡ú+>± ÁX¯$TkÕÔ&ÉT. Á|ü‹ _&ɶø° ‘·+Á&˚ yÓTT<ä{Ï V”≤s√. n‘·&çì #·÷ùdÔ |æ\¢\øÏ mø£ÿ&É ˝Òì BÛe÷. uÛÑ$wü´‘·TÔqT m˝≤ eT\#·Tø√yê˝À, n&ÉT>∑&ÉT>∑THê m<äTs¡j˚T´ Ä≥+ø±\qT m˝≤ n~Û>∑$T+#ê˝À, düe÷»+˝À eTq #·T≥÷º ñ+&˚ ‘√&˚fi¯¢ H√fi¯¢≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü eTq*ï eTq+ m˝≤ ø±bÕ&ÉTø√yê˝À, m+‘· m~–Hê m˝≤ ˇ~– ñ+&Ü˝À... n˙ï Äj·TH˚ eTq≈£î H˚s¡TŒ‘ê&ÉT. ∫qï‘·q+˝À ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T dü]~<äT›‘ê&ÉT. ô|<ä›j·÷´ø£ ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T*ï dü]CÒkÕÔ&ÉT. eTq uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î eTq+ |ü⁄≥ºø£eTT+<˚ u≤≥\T y˚ùdkÕÔ&ÉT Hêqï. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Hêqï+fÒ... ñ<äj·T+ Ä|ò”düT≈£î yÓ[¢ kÕj·T+Á‘·+ ekÕÔ&ÉT. |ü⁄düÔø±\T, ã≥º\T, u§eTà\T ø=+{≤&ÉT. |ò”E\T ø£&É‘ê&ÉT. Áb˛Á¬>dt ]b˛sYºMT<ä dü+‘·ø£+ ô|&É‘ê&ÉT. Ç+‘˚. ø±˙ H˚{Ï Hêqï y˚s¡T. Hêqï e÷]b˛j·÷&ÉT. Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T ô|]–b˛j·÷sTT. Hêqï kÕïq+ #˚sTTkÕÔ&ÉT. ã≥º\T y˚kÕÔ&ÉT. sêÁ‹ ìÁ<äb˛≈£î+&Ü @&çùdÔ neTà‘√ düe÷q+>± ùde\T #˚kÕÔ&ÉT. neTàøÏ ˇ+{À¢ u≤>√ø£b˛‘˚ ‘·H˚ e+≥ #˚kÕÔ&ÉT. <ä>∑Zs¡T+&ç nqï+ ‹ì|ækÕÔ&ÉT. bÕs¡Tÿ\øÏ, dæìe÷\øÏ rdüT¬øfi≤Ô&ÉT. n+<äTπø Hêqï Ç|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\≈£î eT]+‘· #˚s¡Tej·÷´&ÉT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·+Á&ç n+fÒ ô|<ä›|ü⁄*˝≤ uÛ≤$+∫ uÛÑj·T|ü&˚yês¡T. ‘·sê«‹ ø±\+˝À ‘·+Á&ç n+fÒ z ô|<ä›eTìwæ, Äj·Tq‘√ Ä∫‘·÷∫ e÷{≤¢&Ü* nì $qÁeT‘·qT bÕ{Ï+#˚yês¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT... uÛÑT»+ô|’ #ÓsTT´ y˚dæ e÷{≤¢&˚+‘· #·qTe⁄>± yÓT\T>∑T‘·THêïs¡T. m+<äTø£+fÒ ‘·+Á&ç˝À |æ\¢\≈£î z ùdïVæ≤‘·T&ÉT ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. Äj·Tq eTq uÛ≤yê\qT |ü+#·T≈£î+{≤&ÉT. eTq uÛ≤eq\qT ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤&ÉT. eTq qe⁄«˝À Äq+<ä+ yÓ‘·T≈£îÿ+{≤&ÉT. eTq u≤<Ûä˝À ‘êqT u≤<Ûä´‘·qT yÓ‘·≈£îÿ+{≤&ÉT. Hê\Tπ>fi¯¢|ü⁄Œ&ÉT Hêqïì V”≤s√˝≤ #·÷kÕÔ+. Äπsfi¯¢ ej·Tdü|ü⁄Œ&ÉT Hêqï Áπ>{Ÿ, Hêqï≈£î n˙ï ‘Ó\TdüT nqT≈£î+{≤+. mì$T<˚fi¯ó¢ e#˚Ãdü]øÏ Hêqï eT+#√&˚ ø±˙ ø√|üyÓT≈£îÿe n+{≤+. |ü<˚fi¯¢|ü⁄Œ&ÉT Hêqï ø£+fÒ |üøÏÿ+{Ï u≤;>±&ç Hêqïπø m≈£îÿe ‘Ó*dæq≥Tº+~ nqT≈£î+{≤+. |ü<äVü‰πsfi¯¢|ü⁄Œ&ÉT HêqïøÏ H˚{Ï Á|ü|ü+#·+

>∑T]+∫ @+ ‘Ó\Tdüì #ÓãT‘·THêï&ÉT nì >=DT≈£îÿ+{≤+. Çs¡ej˚T´fi¯ó¢ e#˚Ãdü]øÏ Hêqï≈£î #ê<ädüÔ+ ô|]–b˛sTT+<äì |òæ¬ø’‡b˛‘ê+. eTT|üŒ¤j˚T´fi¯¢≈£î Hêqï Çø£ eTTdü*yê&Ó’b˛j·÷&ÉT˝Ò nì ˝…ø£ÿ#˚j·T&É+ e÷H˚kÕÔ+. q\uÛÑj˚T´fi¯ó¢ e#˚Ãdü]øÏ ndü\T eTq*ï Ç+‘·yêfi¯¢ì #˚dæ+~ HêH˚ï nqï $wüj·Ty˚T eT]Ãb˛‘ê+. ÇB Hêqï≈£î eTq+ Ç#˚à $\Te. n+<äs¡÷ n˝≤ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ø±˙ n˝≤ ñ+&Éìyêfi¯¢˝À eTq+ ñHêïyÓ÷ ˝Ò<√ ‘·s¡∫ #·÷düTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. z ‘·+Á&ç ‘ê´>±ìøÏ |òü*‘·+>±... »qàì#˚à ‘·*¢øÏ ø£è‘·»„‘·>± eT<äsY‡&˚ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT, J$‘êìï#˚à ‘·+Á&çøÏ <Ûäq´yê<ë\T #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ bòÕ<äsY‡&˚ m+<äT≈£î »s¡T|ü⁄ø√≈£L&É<äT nqï Ä˝À#·q qT+∫ |ü⁄{Ϻ+<˚... Á|ü|ü+#· |æ‘·è~H√‘·‡e+. 1909˝À nyÓT]ø±˝À yÓTT<ä˝…’q á dü+Á|ü<ëj·T+ ‘·sê«‘·Ôsê«‘· Á|ü|ü+#·eT+‘ê bÕøÏ+~. ndü\T Bì Ä$sꓤyêìøÏ yÓqTø£ z ø£<∏ä ≈£L&Ü ñ+~. nyÓT]ø±˝Àì k˛Œø£Hé nH˚ Á>±eT+˝À ôV≤Á˙ C≤ø£‡Hé kÕàsYº, $*j·TyéT kÕàsYº nH˚ <ä+|ü‘·T\T ñ+&˚yês¡T. yê]øÏ Äs¡T>∑Ts¡T |æ\¢\T. yê]˝À ∫e] dü+‘êqyÓTÆq kıHêsê≈£î Äs¡T HÓ\\ ej·TdüT e#êÃø£ ‘·*¢ eTs¡DÏ+∫+~. n|üŒ{ÏøÏ n+<ä]ø£Hêï ô|<ä›|æ\¢≈£î |üHÓï+&˚fi¯ó¢. eT∞¢ ô|[¢ #˚düTø=eTàì ‘·+Á&çøÏ düìïVæ≤‘·T\+‘ê dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ø±˙ ‘·q düTK+ ø£+fÒ |æ\¢\ kÂK´+ eTTK´eTì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï Äj·Tq eT∞¢ ô|[¢ CÀ*øÏ b˛˝Ò<äT. e´ekÕj·T+ #˚dü÷Ô Äs¡T>∑Ts¡T |æ\¢\q÷ n|ü⁄s¡÷|ü+>± ô|+#ê&ÉT. eTTK´+>± |üdæ<Ó’q kıHêsê≈£î Äj·Tq #˚dæq ùde nbÕs¡+. bÕ\T |ü≥º&É+ <ä>∑Zs¡Tï+∫ ìÁ<ä|ü⁄#·Ã&É+ es¡≈£L n˙ï ‘·*¢ì $T+∫ #˚XÊ&ÉT. }Vü≤ ‘Ó*dæq ‘·sê«‘· ‘·+Á&ç ‘·qqT ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ m˝≤ ø±bÕ&Ü&√ ‘Ó\TdüT≈£îqï kıHêsê eTqdüT ø£è‘·»„‘·‘√ ì+&çb˛‘·T+~. ‘·eTø√dü+ n+‘· #˚dæq ‘·+Á&ç |ü⁄{Ϻqs√Eì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì nqT≈£î+~. nsTT‘˚ n~ πøe\+ Äj·Tq |ü⁄{Ϻqs√E˝≤ ø±<äT, Äj·Tq ˝≤+{Ï >=|üŒ ‘·+Á&ÉT\+<ä] |ü⁄{Ϻqs√E>± »s¡bÕ\ì ìs¡ísTT+≈£î+~. nsTT‘˚ ‘·+Á&ç |ü⁄{Ϻqs√E @<√ Äj·TqøÏ ≈£L&Ü ‘Ó©<äT. ø±ø£b˛‘˚ pHé HÓ\˝À |ü⁄{Ϻq≥Tº ‘Ó\TdüT ø±ã{Ϻ Ä HÓ\˝À @<√ ˇø£ s√E »s¡bÕ\qT≈£î+~. ‘·eT }]yês¡+<ä]˙ |æ*∫ ‘·q ìs¡íj·÷ìï #Ó|æŒ+~. }] yês¡+‘ê düπs nHêïs¡T. n˝≤ 1910, pHé 19q ‘=*kÕ] k˛Œø£Hé˝À bòÕ<äsY‡&˚ »]–+~. n|üŒ≥Tï+∫ @{≤ k˛Œø£Hé Á>±eTdüTÔ\T bòÕ<äsY‡&˚ »s¡T|ü⁄≈£îH˚yês¡T. yÓT\¢>± #·T≥Tº |üø£ÿ\ }fi¯¢≈£î, Ä ô|’q Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£L á dü+Á|ü<ëj·T+ bÕøÏ+~. ø±ø£b˛‘˚ ˇø=ÿø£ÿ #√{≤ ˇø√ÿs√Eq »]π>~. ∫e]øÏ 1972˝À n|üŒ{Ï nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ]#·sY¶ ìø£‡Hé... bòÕ<äsY‡&˚ì Á|ü‹j˚T{≤ pHé HÓ\ eT÷&√ Ä~yês¡+ Hê&ÉT »s¡bÕ\+≥÷ ìs¡ísTT+#·&É+‘√ Á|ü|ü+#·eT+‘ê Äs√CÒ »s¡T|ü⁄ø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~.

ù||üs√¢H√, {°M˝ÀH√ @<Ó’Hê Vü≤‘√´<ä+‘·+ >∑T]+#√, <√|æ&√ >∑T]+#√ #·<äTe⁄‘·T+fÒH˚ ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ÉTdüTÔ+~. ø±˙ Ä H˚s¡+ »]–q $<Ûëq+ ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥Tº #·÷dæHê, <ëìøÏ yê&çq Äj·TT<Ûë\T #˚‹ø£+<˚+‘· <ä÷s¡+˝À ø£ì|æ+∫Hê m˝≤ ñ+≥T+~? >∑T+&Ó C≤]b˛<ä÷...! Ä eT÷´õj·T+øÏ yÓ[¢q yêfi¯¢+<ä]ø° n˝≤π> >∑T+&Ó\T C≤]b˛‘·T+{≤sTT. m+<äTø£+fÒ... n~ H˚sê\ eT÷´õj·T+! #·]Á‘·˝À ì*∫b˛sTTq mH√ï |òüTÀs¡yÓTÆq H˚sê\≈£î n~ ì\TyÓ‘·TÔ kÕø£å´+!

H˚sê\≈£L z eT÷´õj·T+! nyÓT]ø±˝Àì

ªeT÷´õj·T+ Ä|òt Á¬ø’yéT n+&é |üìôwà+{Ÿμ˝À n&ÉT>∑Tô|&ç‘˚ z $∫Á‘·yÓTÆq nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘·T+~. ˝ÀìøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º>±H˚ s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&çe⁄qï eTqTwüß\T ø£ì|ækÕÔs¡T. yê¬ses√ eTq≈£î $e]+#·&ÜìøÏ b˛©düT\T j·T÷ìbòÕyéT˝À ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. s¡ø£s¡ø±\ Äj·TT<Ûë\T s¡ø£Ô|ü⁄ eTs¡ø£\‘√ eTq≈£î kÕ«>∑‘·+ #ÓãT‘·T+{≤sTT. >√&É\ MT<ä ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq H˚s¡düTÔq bòı{À\T eTq*ï #·÷dæ qe⁄«‘·T+{≤sTT. bòı{À\ |üø£ÿH˚ yê] yê] #·]Á‘·, yês¡T #˚dæq H˚sê\ $esê\T n˙ï sêdæô|{Ϻ ñ+{≤sTT. eTs√|üø£ÿ≈£î yÓfi‚Ô uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq <√|æ&û düìïy˚XÊ\T ø£ì|ækÕÔsTT. ∫+<äs¡e+<äs¡>± ñqï |ü]düsê\˙ï Ä <√|æ&û »]–q $<ÛëHêìï ø£fi¯¢≈£î ø£&É‘êsTT. yês¡Ô˝À¢ H˚sê\ >∑T]+∫ #·<äe&É+, {°M˝À #·÷&É≥+ e÷eT÷\T>±H˚ ñ+≥T+~. ø±˙ Ç˝≤ ø£fi¯¢‘√ #·÷&É≥+, #·÷dæ <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&É≥+ n+‘· düT\Ty˚MT ø±<äT. n+<äTπø m+‘√eT+~ ˝ÀìøÏ <ÛÓ’s¡´+>± yÓ[¢Hê, ãj·T{ÏøÏ _ø£ÿ#·∫Ãb˛sTT edüTÔ+{≤s¡T. @sêŒ≥T yÓqTø£..... C≤Hé yÓ÷sêZHé... nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Á|üeTTK Hê´j·Tyê~. Äj·Tq Á|ü‹j˚T{≤ ô|ì‡˝Ò«ìj·÷˝Àì ô|ò&És¡˝Ÿ ã÷´s√ Ä|òt ÇHÓ«dæºπ>wüHé Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À »]π> Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î Vü‰»s¡j˚T´yê&ÉT. dü+#·\q+ düèwæº+∫q H˚sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q qeT÷Hê\≈£î nø£ÿ&É Á|ü<ä]Ù+#˚yês¡T. nsTT‘˚ ñqï≥Tº+&ç Vü≤sƒê‘·TÔ>± yês¡T á Á|ü<äs¡ÙqqT Äù|XÊs¡T. n~ C≤HéqT ìsêX¯|ü]Ã+~. m+<äTø£+fÒ Ä Á|ü<äs¡Ùq #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡+>± ñ+&É≥y˚T ø±ø£, n+<ä]˙ m+‘√ Äø£≥Tº≈£îH˚~. <ë+‘√ n‘·&ÉT n˝≤+{Ï<˚ ‘·qT @<Ó’Hê #˚j·÷\qT≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&˚ e∫Ã+~ n‘·ìøÏ eT÷´õj·T+ ô|{≤º\qï Ä˝À#·q.

n‘·ìøÏ ªnyÓT]ø±dt yÓ÷dtº yê+f…&éμ {°M Áb˛Á>±yéT yê´U≤´‘· C≤Héyê˝Ÿ¸ ≈£L&Ü »‘· ø£*XÊ&ÉT. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ ‘·eT Ä˝À#·qqT neT\T #˚XÊs¡T. ªÁ¬ø’yéT n+&é |üìôwà+{Ÿμ eT÷´õj·TyéTqT @sêŒ≥T#˚dæ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]#ês¡T. ns¡T<Ó’q ø£˝…ø£¸Hé... H˚sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹ ∫qï n+XÊ˙ï ùdø£]+∫ uÛÑÁ<ä|üs¡#·&É+˝À ìcÕí‘·T\T yÓ÷sêZHé, yê˝Ÿ¸. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ mìï ùdø£]+#ês¡+fÒ, ne˙ï #·÷&É{≤ìøÏ ˇø£ÿs√E #ê\H˚ #ê\<äT. s¡ø£s¡ø±\ e÷s¡D≤j·TT<Ûë\T, n+fÒ Vü≤‘·´≈£î ñ|üjÓ÷–+∫q ‘·TbÕ≈£î\T, ø£‘·TÔ\T, sê&ÉT¢, ∫e]øÏ ø£Ás¡\T, sêfi¯ó¢ ≈£L&Ü e<ä˝Ò¢<äT yêfi¯ó¢. ˇø√ÿ H˚sêìø° ˇø√ÿ kÕº˝ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n+<äT˝À Ä H˚sêìøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q Äj·TT<Ûë\qT ñ+#ês¡T. Ä H˚s¡+ m˝≤ »]–+~, ì+~‘·T\T mes¡T, u≤~Û‘·T\T mes¡T, ÇHÓ«dæºπ>wüHé ]b˛sYº @$T{Ï... Ç˝≤ Á|ü‹ $wüj·÷˙ï sêdæ ô|{≤ºs¡T. <ë+‘√ Ä Á¬ø’yéTøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\˙ï dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î #ê˝≤ düT\Te⁄>± ns¡úyÓTÆb˛‘êsTT. M{Ï‘√bÕ≥T b˛dtºe÷s¡ºyéT\ >∑T]+∫, bò˛¬sì‡ø˘ $<ÛëHê\ >∑T]+∫, Hês√ÿ nHê\dædt f…düTº\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü $es¡D\T ñ+{≤sTT. H˚s¡düTÔ\‘√ bÕ≥T Ä H˚sê\qT |ü]XÀ~Û+∫q b˛©düT\ $esê\÷ bı+<äT|üs¡Ãã&ܶsTT. #·{≤º\T, n+<äT˝Àì ôdø£¸qT¢, yê{Ï˝Àì ˝§düT>∑T\T... <˚˙ï e~*ô|≥º˝Ò<äT. ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ, ndü\T nø£ÿ&É ˝Òì<˚B ˝Ò<äT. n+<äTπø á eT÷´õj·TyéT m+‘√eT+~ì ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î s¡|æŒ+#·T≈£î+{À+~. nyÓT]ø±˝À n‘·´~Ûø£+>± dü+<äs¡Ù≈£î\qT Äø£]¸+#˚ eT÷´õj·TeTT\˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~>± ù|s¡T ø=fÒºdæ+~. Ç+ø± @+{Ï Ä˝À∫düTÔHêïs¡T... ˇø£ÿkÕ] yÓ[¢ MTs¡÷ #·÷ùdj·Tsê<ä÷!


www.namastheandhra.com

12

‘·sê«‘· yêfi¯¢qT #·+|ü+&É+≥÷ ‘·TbÕø° ‘·÷{≤\≈£î m<äTs¡T ì*∫+~. Ç+ø√kÕ] @ø£+>± 750 eT+~ $T*f…+≥T¢ ÄdüŒÁ‹˝ÀøÏ C§s¡ã&ç ÄyÓTqT ã+~Û+#ês¡T. ø=ìï s√E\bÕ≥T Vü≤Ödt n¬sdtº #˚XÊs¡T. nsTTHê ÄyÓT <ÛÓ’s¡´+ dü&É\˝Ò<äT. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø Vü≤yê ùde\ >∑T]+∫ Ç‘·s¡ <˚XÊ\T ôd’‘·+ >∑T]Ô+#·&É+‘√ ◊ø£´sê»´dü$T‹ ø£*Œ+#·T≈£î+~. <äT+&É>∑T\ #˚‹qT+∫ ÄyÓTqT s¡øÏå+∫+~. ãj·T{ÏøÏ e#êÃø£ ÄyÓT nqï e÷≥` ªH˚qT me]ø° #Ó&ÉT #˚j·T˝Ò<äT. n~ <˚e⁄&çøÏ ‘Ó\TdüT. Äj·Tq Hê≈£î @MT ø±ìe«&ÉTμ! ì»y˚T... <˚e⁄&ÉT ÄyÓTπøMT ø±ìe«˝Ò<äT. n+<ä]ø° neTà...

neTà n+fÒ... Äø£˝ÒùdÔ nqï+ ô|fÒº~. ø£wüºyÓTTùdÔ ø£&ÉT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈£îH˚~. s√>∑yÓTTùdÔ ùde #˚ùd~. uÛÑj·T|ü&ç‘˚ <ÛÓ’s¡´+ #Óù|Œ~. @ _&ɶ¬ø’Hê ‘·*¢ Çe˙ï ÇdüTÔ+~. n~ düVü≤»y˚T. ø±˙ Ä ‘·*¢ @ø£+>± ˇø£ }]πø Çe˙ï Ç∫Ã+~. yêfi¯¢≈£î ‘·*¢ ø±ì ‘·*¢>±, <˚e⁄&ç∫Ãq neTà>± e÷]+~. Äy˚T... Vü≤yê n_›.

e÷*j·÷˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi≤ yÓ’<äT´sê\T Vü≤yê n_›. yÓTT>∑~wüß˝À z kÕe÷q´ eTTdæ¢+ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫+~. ù|<ä]ø£+˝À eT–Zb˛‘·÷H˚ |ü⁄düÔø±\T #˚‘·ã{Ϻ+~. Ä&Éyêfi¯ó¢ ñqï‘·$<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&É+ eT‘·Ø‘ê´ H˚s¡eTqï e÷≥*ï ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü, ñÁ¬øsTTHé˝À yÓ’<ä´ $<ä´qT |üP]Ô#˚dæ+~. ‘·q $<ä´ ‘·q ÁbÕ+‘·+ yê] ø√düy˚T n+≥÷ yÓTT>∑~wüß≈£î e∫à ùde #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. ì‘·´ Vü≤‘ê´ø±+&É\‘√

s¡ø£ÔyÓ÷&˚ Ä b˛s¡T>∑&ɶô|’ Áù|eT $‘·ÔHê\T #·\¢&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. n&ÉT>∑Tø√ Ä≥+ø£+... zkÕ] Vü≤yê n_› yÓ’<ä´ùde\T n+~k˛Ôqï •_sêìï ÇkÕ¢$Tø˘ $T*f…+≥T¢ #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. Ád”Ô\T Ç˝≤+{Ï |üqT\T #˚j·T&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì >=&Ée #˚XÊs¡T. Vü≤yê u…<äs¡˝Ò<äT. eTs√kÕ] ˇø£ ‘Ó>∑yês¡T ÄyÓT ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï ‘·eT X¯Á‘·Te⁄\qT #·+|ü&ÜìøÏ ø±\TŒ\T »]ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. yê] Á|üj·T‘êïìï ‹|æŒø={Ϻ+~ Vü≤yê. eTT+<äT qqTï #·+|æ,

ˇ+≥] yê&çì H˚qT... 55`60

@fi§¢ùdÔ @+ #˚kÕÔs¡T.. Ç+{Ï|ü≥Tºq Á|üXÊ+‘·+>± >∑&ÉbÕ\qT≈£î+{≤s¡T.. eTqe\T, eTqesêfi¯¢‘√ Ä&ÉT≈£î+≥÷ düs¡<ë>± ñ+&Ü\qT≈£î+{≤s¡T.. ˝Ò≈£î+fÒ @ rs¡új·÷Á‘·˝À #˚dü÷Ô X‚wü J$‘êìï >∑&çù|j·÷\qT≈£î+{≤s¡T.. ø±˙ »bÕHé≈£î #Ó+~q Hê>∑kÕøÏ (ne⁄qT.. Äj·Tq ù|s¡<˚) s¡÷fÒ y˚s¡T. 76 @fi¯¢ á ô|<ë›j·Tq ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ á Á|ü|ü+#·+ Hêø=<ä›+≥÷ »qJ$‘êìï $&ç∫ô|{≤ºs¡T. eTqTwüß˝…e«s¡÷ n&ÉT>∑Tô|≥ºì z ø=‘·Ô Á|ü|ü+#êìï yÓ‘·T≈£îÿHêï&ÉT. n‘·HÓ+#·T≈£îqï B«|ü+ ù|s¡T kı{ÀãHê]. düeTTÁ<ä+ |üø£ÿq πøe\+ øÏ˝ÀMT≥s¡T |ü]~Û˝À ñ+≥T+B B«|ü+. e÷qee÷Á‘·T˝…es¡÷ nø£ÿ&É ñ+&É≥+ nkÕ<Ûä´+ nqT≈£îqï |ü]dæú‘·T˝À¢ 20 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ˇø£ÿ&˚ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT Hê>∑kÕøÏ. ‘·q ∫e] @fi¯ó¢ nø£ÿ&˚ >∑&ÉbÕ\ì, nø£ÿ&˚ #·ìb˛yê\qï~ Äj·Tq ø√]ø£. ˇø£{Ï ¬s+&˚fi¯ó¢ nø£ÿ&É ã‘·ø£&É+ ø£wüºy˚T nì|æ+∫+<ä≥ Hê>∑kÕøÏøÏ. n\yêf…Æb˛j·÷ø£ Ä ÁbÕ+‘êìï e~*ô|≥º&Éy˚T ø£wüºyÓTÆb˛sTT+~ Äj·TqøÏ. yêsêìø√kÕ] uÀ≥¢˝À n‘·ìøÏ ¬s’dt πøø˘\T ‘Ó∫ÃkÕÔs¡T. yê{Ïì rdüT≈£îì, ñ&çøÏ+#·T≈£îì ‹q&É+.. B«|ü+˝À n˝≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ >∑&çù|j·T&É+.. 20 @fi¯ó¢>± n‘·qT #˚k˛Ô+~<˚. yÓTT<ä{À¢ ã≥º\T ø£≥Tº≈£îH˚ Hê>∑kÕøÏ.. ‘·sê«‘· yê{Ïø° dü«dæÔ #ÓbÕŒ&ÉT. ∫qï f…+≥T y˚düT≈£îì, ‘·q≈£î ø±yê*‡q yê{Ïì düeT≈£Ls¡TÃ≈£îì ˇ+≥] J$‘êìï ÄkÕ«~düTÔHêï&É‘·qT. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ e#˚à düT&ç>±\T\T.. sêÁ‹ |üP≥ Á|üe÷<äø£s¡ ø°≥ø±\T n‘·DÏï Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêï ‘·≥Tº≈£îì, Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT. ªªzkÕ] düT&ç>±*øÏ Hê f…+≥T m–]b˛sTT+~. H˚qT ô|+#·T≈£îqï ≈£Ls¡>±j·T\ ‘√≥\T ≈£L&Ü bÕ&Éj·÷´sTT. Ä düeTj·T+˝À dü÷s¡T´&ç øÏ+<˚ ‘·\<ë#·T≈£îHêï. Hê≈£î düe÷»+ #Ó|æŒq≥T¢ ã‘·ø£&É+ ÇwüºeTT+&É<äT. Á|üø£è‹ #Ó|æŒq≥T¢ q&ÉT#·T≈£î+{≤. á Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À ÁbÕD+ e<ä˝≤\qï~ Hê ø√]ø£μμ nHêï&ÉT Hê>∑kÕøÏ.

JUN 2012

yÓTT>∑~wüß yÓ[¢ @ ˇø£ÿ ù|<äyê&çì Vü≤yê n_› >∑T]+∫ n&ç–Hê #ÓãT‘ês¡T... ÄyÓT &Üø£ºsY ø±<äT, e÷ n+<ä]ø° neTà nì. n~ eTTe÷à{Ïø° ì»y˚T. ÄyÓT yês¡+<ä]ø° ny˚Tà. 1983˝À z ∫qï >∑~˝À ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+∫q Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê\T>=+<ä\ |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± e÷]+~. j·TT<ëΔ\T, n\¢s¡T¢, nsê#·ø±\T, eT+<äTbÕ‘·s¡\ ø±s¡D+>± >±j·T|ü&çq yê]øÏ Ä ÄdüT|üÁ‹˝À ì‘·´+ ùde #˚dü÷Ô >∑&ÉT|ü⁄‘·T+~ Vü≤yê. n~ e÷Á‘·y˚T ø±<äT... ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹+&ç ≈£L&Ü ˝Òø£ meTTø£\ >∑÷fi¯ó¢>± e÷s¡T‘·Tqï |üdæ|æ\¢\qT Ä<äT≈£î+≥T+~. Hê≥T |ü<äΔ‘·T˝À¢ Á|üdüyê\T #˚düT≈£îì ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ Ád”Ô\≈£î nqTø£åD+ ùde #˚düTÔ+~. ù|<ä\ ø√dü+ z Á≥düTºqT @sêŒ≥T #˚dæ, ‘=+uÛ…’y˚\≈£î ô|’>± X¯s¡D≤s¡Tú\≈£î ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫+~. yês¡+<ä]ø° ‹+&ç, ˙s¡T, eT+<äT\T ñ∫‘·+>± n+<äCÒk˛Ô+~. ù|<ä |æ\¢\ ø√dü+ z bÕsƒ¡XÊ\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. nu≤s¡¸q¢qT n]ø£{Ϻ Ä&É|æ\¢\≈£î Äs√>∑´+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T˝À ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Ç<ä+‘ê ‘·*¢ e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑\<äT n+{≤s¡T ÄyÓT ùde\qT bı+~qyês¡T. eTeTà*ï ø£qø£b˛sTTHê Äy˚T e÷ neTà n+{≤s¡T ÄyÓT nqTsê>±ìï #·$#·÷dæqyês¡T. neTà nH˚ |ü<ëìøÏ ì<äs¡Ùq+˝≤ ì*∫q Vü≤yê n_›, ‘·q ø£&ÉT|ü⁄q |ü⁄{Ϻq |æ\¢\qT ≈£L&Ü ù|<ä\ ùdeø√düy˚T n+øÏ‘·+ #˚dæ+~. ≈£L‘·Ts¡T nMTHê, <Óø√\qT ≈£L&Ü &Üø£ºs¡T¢ #˚dæ+~. ªÄ&É~ ‘·\#·T≈£î+fÒ ˇø£ ÁbÕ+‘êìï, ˇø£ <˚XÊH˚ï ø±<äT, @ø£+>± Á|ü+#·+#êH˚ï e÷s¡Ã>∑\<äTμ nì ∫qïHê{Ï qT+N ‘·q _&ɶ\≈£î q÷]b˛dæ ô|+#êsêyÓT. mìï Ä≥+ø±\T e∫ÃHê ‘êHÓ˝≤ ‘·q ùdeqT Ä|ü˝Ò<√, ‘·q |æ\¢\T ≈£L&Ü m˝≤+{Ï ø£cÕºHÓ’ïHê m~]+#·>∑*π>˝≤ yê]ì ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. Ä ‘·©¢≈£L‘·Tfi¯ó¢ ø£\dæ #˚k˛Ôqï ùdeqT Á|ü|ü+#·eT+‘ê >∑T]Ô+∫+~. yê]ì y˚T{Ï eTVæ≤fi¯\T>± >∑T]Ô+∫, ªôdsTT+{Ÿ‡ Ä|òt k˛e÷*j·÷μ n+≥÷ Á|üX¯+dü\ »\T¢ ≈£î]|æk˛Ô+~. eT÷ØÔuÛÑ$+∫q e÷qe‘·«+‘√, mìï nes√<Ûë\T m<äT¬s’Hê yÓqø£&ÉT>∑T y˚j·Tì b˛sê≥ |ü{ÏeT‘√, m<äT{Ïyê] πøåeTy˚T \ø£å´+>±, ù|<äyê] dü+‘√wüy˚T <Û˚´j·T+>± J$k˛Ôqï Vü≤yê n_›ì eTqTwüß˝À¢ <˚e‘· nq≈£î+&Ü ñ+&É>∑\e÷!

JUN 2012

www.namastheandhra.com

13


14

www.namastheandhra.com

JUN 2012

JUN 2012

www.namastheandhra.com

15

»>∑Hêï<∏äT&ÉT ì‘·´yÓTÆqyê&ÉT. |üs¡e÷‘·à. »>∑‘·TÔ≈£î Äq+<ä+ ø£*–+#˚yê&ÉT. X¯s¡DT ø√]qyê]ì Ä<äT≈£îH˚yê&ÉT. ˙˝≤#·\eT+<äT ìedæ+#˚ eTôVAqï‘·T&ÉT. n˝≤+{Ï »>∑Hêï<∏äTì ø=*ùdÔ ø√{Ï »qà\ |ü⁄D´+ \_ÛdüTÔ+~. eTTK´+>± |üHÓï+&ÉT s√E\ bÕ≥T Ä kÕ«$TøÏ »]π> s¡<∏äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Z+fÒ düø£\ bÕbÕ\÷ ‘=\–b˛sTT, düs¡« n;ÛcÕº\÷ dæ~ΔkÕÔsTT. n+<äTπø |üPØ »>∑Hêï<∏äTì s¡<∏äj·÷Á‘· n+‘· Á|üdæ~Δ bı+~+~.

ˇ&çkÕ sêÁwüº+˝À, ã+>±fi≤U≤‘·+ rsêq ñqï |ü≥ºD+ |üPØ. lø£èwüßí&ÉT...

düTuÛÑÁ<ä, ã\sêeTT\ düy˚T‘·+>± ø=\TyÓ’ ñqï á |ü≥ºD+˝Àì ÁbÕNq <˚yê\j·T+ $wüßíuÛÑ≈£îÔ\≈£î m+‘√ Á|æj·TyÓTÆq~. á Ä\j·T Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> ñ‘·‡yê\ìï+{Ï˝Àø° eTTK´yÓTÆq~, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· Á|üdæ~Δ >±+∫q~ |üPØ »>∑Hêï<∏äTì s¡<∏äj·÷Á‘·. @{≤ ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+˝À (pHé ˝Ò<ë p˝…’ HÓ\˝À¢) »]π> á j·÷Á‘·˝À, lø£èwüßí&ÉT, düTuÛÑÁ<ä, ã\sêeTT\ $Á>∑Vü‰\qT Ä\j·T Á|ü<Ûëq M~Û˝À n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± }πs–kÕÔs¡T. Bìø√dü+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ø=‘·Ô s¡<∏ë*ï ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. á y˚&ÉTø£qT #·÷&É{≤ìøÏ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+&û y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡* ekÕÔs¡T. ‘·eT uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\qT #ê≥T≈£î+{≤s¡T.

s¡<∏ë\ yÓqTø£ ø£<∏˚$T{Ï?

|üPØ ~e´πøåÁ‘êìï |üPs¡«+ |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT |ü≥ï+ nH˚yês¡T. Çø£ÿ&ç |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT&Ó’q »>∑Hêï<∏äkÕ«$T Ä\j·T+˝À ñ+&˚ eT÷&ÉT s¡<∏ë\qT ‘=*>± ì]à+∫+<Óes¡T, Hê{Ï Ä s¡<∏ë\ ø=\‘·\T m˝≤ ñ+&˚$, yê{Ï ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q dü+uÛ≤sê\T mø£ÿ&çqT+∫ e#êÃsTT nH˚ $wüj·÷\ >∑T]+∫ düÿ+<Ûä|ü⁄sêD+, ~«rj·T yÓ’wüíeK+&É+, Çs¡yÓ’ nsTT<√ n<Ûë´j·T+˝À ñqï ø£<∏äq+ düŒwüº+ #˚k˛Ô+~. |üPs¡«+ ˇø£ eTq«+‘·s¡+ >∑&ç∫q ‘·sê«‘· <˚e‘·\+‘ê ø£*dæ zkÕ] ˙˝≤Á~ <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃs¡T. Ä s√E˝À¢ Ç+Á<ä<äT´eTTï&ÉT nH˚ sêE sê»´bÕ\q #˚düTÔ+&˚yê&ÉT. ˙˝≤Á~ <ä>∑Zs¡ø=∫Ãq <˚e‘·\+‘ê |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT&çøÏ Äj·Tq |üø£ÿH˚ ñqï ã\uÛÑÁ<äT&çøÏ, düTuÛÑÁ<ä≈£î eT+∫ s¡<∏ë\T ñ+fÒ u≤>∑TDïì nqT≈£îHêïs¡T. yêfi¯¢˝≤ nqT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À ÁãVü≤à<˚e⁄ì Ä»„ y˚Ts¡≈£î Hês¡<äT&ÉT nø£ÿ&É Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´&ÉT. Ç+Á<ä<äT´eTTï&ÉT Hês¡<äTìøÏ $wüj·÷ìï $e]+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT Hês¡<äT&ÉT` ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT ‘·qqT Ä |üìMT<˚ |ü+|æ+#ê&Éì, @y˚T+ ø±yê˝À #Ó_‘˚ nìï{Ï˙ ‘Ó|æŒ+∫ ÇkÕÔqì #ÓãT‘ê&ÉT. Ç+Á<ä<äT´eTTï&ÉT n˝≤π> sêdæ ÇkÕÔ&ÉT. Hês¡<äT&ÉT Ä |üÁ‘êìï düs¡« dü+|ü‘·TÔq÷ düeT≈£Lπsà düs¡«ì~ÛøÏ ÇkÕÔ&ÉT. @~ m+‘· ‘˚yê*, m˝≤ #˚j·÷* n˙ï $e]kÕÔ&ÉT. eT÷&ÉT s¡<∏ë\qT ã+>±s¡+‘√ ì]à+#ê\ì, yê{Ïì |ü≥TºeÁkÕÔ\T s¡‘·ïe÷\\‘√ n\+ø£]+#ê\ì #ÓbÕŒ&ÉT. »>∑Hêï<∏äT&ç ø√dü+ ì]à+∫q s¡<∏ä+ MT<ä >∑s¡T&É<Ûä«»+, düTuÛÑÁ<ä s¡<∏ä+ MT<ä |ü<äà<Ûä«»+, ã\uÛÑÁ<äT&ç s¡<∏ëìøÏ ‘êfi¯<Ûä«»+ ñ+&Ü\Hêï&ÉT. »>∑Hêï<∏äT&ç s¡<∏ëìøÏ |ü<äVü‰s¡T #·Áø±\T, ã\sêeTT&ç s¡<∏ëìøÏ |ü<ëï\T>∑T, düTuÛÑÁ<ä s¡<∏ëìøÏ

|üHÓï+&ÉT #·Áø±\T ñ+&Ü\ì, kÕ«$T <ä>∑Zs¡ düTìs¡à\+ nH˚ <äs¡ŒD+ ñ+&Ü\ì, düø£\ #·sê#·s¡ »>∑‘·TÔq÷ ‘·q ns¡#˚‹˝À ñ+&˚ Ä <äs¡ŒD+˝À kÕ«$T #·÷kÕÔ&É˙ #ÓãT‘ê&ÉT. n˝≤π> kÕ«$T Ä\j·T+˝À ã+>±s¡T eT+≥|ü+, ÁãVü≤àø√dü+ ~e´ uÛÑeq+, ÁãVü≤às¡T¸\≈£î ‘·–q ìyêkÕ\T, Ç+Á<ë~ <˚e‘·\T`dæ<äTΔ\T`eTTqT\T ˝≤+{Ï yês¡T ñ+&É{≤ìøÏ ≈£L&Ü >∑èVü‰\T ì]à+#ê\ì |ü⁄s¡e÷sTT+#ê&ÉT. |ü<äàì~Û M≥ìï{Ï˙ ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ ì]à+#˚kÕÔ&ÉT. kÕ«$Tyê] s¡<∏ëìï nø£å+, #·Áø£, düÔ+uÛÑ+, ‘√s¡D+, <Ûä«»+, |ü‘êø£+ ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ì]à+∫, s¡ø£s¡ø±\ n+<äyÓTÆq ∫Á‘ê\qT ∫Á‹+#ê&ÉT. ˝≤>∑&ÜìøÏ e+<ä˝≤~ X‚«‘· es¡í|ü⁄ nXÊ«\qT @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· Hês¡<äT&ÉT s¡<∏äj·÷Á‘·qT XÊÁdüÔã<ä›+>± ÁbÕs¡+_Û+∫ ~–«»j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. ÇB »>∑Hêï<∏ä s¡<∏ë\ Ä$sꓤe+. Hê{Ï qT+∫ H˚{Ïes¡≈£L @{≤ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü »>∑Hêï<∏äT&ÉT k˛<ä], k˛<äs¡T\ düy˚T‘·+>± Á|ü‘˚´ø£ s¡<∏ä+˝À }πs>∑T‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. uÛÑ≈£îÔ\ ø£qTï\≈£î $+<äT #˚dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT.

j·÷Á‘ê yÓ’•wüº´+

ÄcÕ&ÛÉ X¯ó<äΔ $~j·T yÓTT<ä\Tø=ì X¯ó<äΔ @ø±<ä• es¡≈£î |üHÓï+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> |üPØ »>∑Hêï<∏ä j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Z+fÒ á‹u≤<Ûä\T ‘=\–b˛‘êj·Tì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+. Ä\j·T+ e<ä› ãj·T\T<˚]q »>∑Hêï<∏äT&ÉT s¡<∏ä+˝À |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ >∑T+&ç#ê ñ<ë´qeq eT+~sêìï #˚s¡T≈£î+{≤&ÉT. nø£ÿ&É |üHÓï+&ÉT s√E\ bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$Tdü÷Ô yê] bÕbÕ\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–düTÔ+{≤&ÉT. n+<äTe\¢H˚ á j·÷Á‘·qT >∑T+&ç#ê j·÷Á‘· nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. s¡<∏äj·÷Á‘·˝À eTT>∑TZs¡T <˚e‘·\≈£L eT÷&ÉT s¡<∏ë\T ñ+{≤sTT. |”‘ê+ãs¡<Ûës¡T&Ó’q »>∑Hêï<∏äTìøÏ ms¡T|ü⁄, |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T\ s¡<∏ä+, ã\uÛÑÁ<äT&çøÏ ms¡T|ü⁄ MT<ä ˙\+ s¡+>∑T‘√ yÓT]ùd s¡<∏ä+, #Ó˝…¢\T düTuÛÑÁ<ä≈£î ms¡T|ü⁄ MT<ä q\T|ü⁄ es¡í+‘√ uÛ≤dæ˝Ò¢ s¡<∏ä+ ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. ˇ&çkÕ yê]øÏ n‘·´+‘· X¯ó uÛÑø£s¡yÓTÆq s√»sTTq nø£åj·T ‘·èrj·THê&ÉT á s¡<∏ë\ ‘·j·÷Ø yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. n~ ≈£L&Ü |üPØ sêC≤yê] Ç+{Ï eTT+<˚ yÓTT<ä\Tô|&É‘ês¡T. j·÷Á‘·˝À ≈£L&Ü |üPØ sêC≤yê]øÏ m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+~.

sêC≤yês¡T ã+>±s¡T N|ü⁄fi¯¢‘√ M<ÛäT\qT }&ÉTkÕÔs¡T. düT>∑+<Ûä Á<äyê´\‘√ >∑»|ü‹ sêC≤yês¡T dü«j·T+>± M<ÛäT*ï |ü⁄˙‘·+ #˚kÕÔs¡T. y˚˝≤~eT+~ Vü≤]HêeT düàs¡D #˚dü÷Ô, s¡<∏ë\qT ˝≤>∑T‘·÷ »>∑Hêï<∏ä eT+~s¡+ qT+∫ uÀ&√ <ä+&Ü nH˚ eTTK´ M~Û >∑T+&Ü >∑T+&ç#ê eHêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. <ë] bı&Ée⁄Hêï \ø£å˝≤~ »q+ s¡<∏ë*ï ‘ê≈£î‘·÷ |ü⁄˙‘·T\e⁄‘·T+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT, s¡<∏äj·÷Á‘·˝À yê&˚ s¡<∏ä+, ‘êfi¯ó¢, >∑TÁsê\T yÓTT<ä˝…’q Á|ü‹ edüTÔe⁄q÷ »>∑Hêï<∏äTì>±H˚ uÛ≤$+∫ |ü$Á‘·+>± #·÷kÕÔs¡T. uÛÑøÏÔ‘√ yÓTT≈£îÿ‘·T+{≤s¡T. s¡<∏ä+˝À ñqï »>∑Hêï<∏äTì ø£qTï˝≤s¡ #·÷ùdÔ |ü⁄qs¡®qà ñ+&É<äì Á|ür‹. n+<äTπø Á|ü‹ uÛÑ≈£îÔ&É÷ á j·÷Á‘·≈£î ‘·|üŒø£ Vü‰»s¡e⁄‘ê&ÉT. nsTT‘˚ |üPØøÏ yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqïyês¡T Ç+{Ï qT+#˚ Ä Ä#êsêìï ø=qkÕ–+#·e#·Ãì #ÓãT‘ês¡T |ü+&ç‘·T\T. j·÷Á‘· »]–qHêïfi¯S¢ ˇ+{Ï|üP≥ uÛÀ»q+ #˚dæ, eT+Á‘ê\qT »|ædü÷Ô X¯ó∫>± kÕ«$Tyê]ì |üPõùdÔ düø£\ dü+|ü<ä\÷ #˚≈£Ls¡T‘êsTT. n˝≤π> ì‘·´+ kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ düMT|ü+˝Àì Hêsêj·TD kÕ«$T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#·T≈£îì, H˚‹‘√ ¬s+&ÉT BbÕ\T yÓ*–ùdÔ n;ÛcÕº\T dæ~ΔkÕÔsTT. ∫e] s√Eq kÕ«$TøÏ ns¡Ãq #˚dæ, ◊<äT>∑Ts¡T ˝Òø£ ‘=$Tà~ eT+~øÏ |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT, #·¬øÿs¡ bı+>∑*ì <ëq+ #˚ùdÔ Ä]úø£ düeTdü´\T, á‹ u≤<Ûä\T ‘=\–b˛sTT düø£\ dü+‘√cÕ\÷ #˚≈£Ls¡T‘êj·Tì |ü⁄s√Væ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.


16

www.namastheandhra.com

Jun 2012

Jun 2012

www.namastheandhra.com

17


www.namastheandhra.com

18

u≤\ÿ˙ qT+∫

<ä÷πøj·T#·TÃ!

ne⁄qT.. Ä nbÕsYºyÓT+{Ÿ u≤\ÿ˙ qT+∫ <ä÷πøjÓTT#·TÃ. @+ ø±<äT.. ø±ø£b˛‘˚ MT≈£î á‘· ‘Ó*düT+fÒ #ê\T! eTT+u…’˝À ø=‘·Ô>± ì]àdüTÔqï nπø«]j·÷ Á>±+&é Á|ü‘˚´ø£‘· Ç~. \>∑®Ø nbÕsYºyÓT+≥¢≈£î ø=‘·Ô ns¡ú+ #ÓãT‘·÷ yê<ë« Á>∑÷|t ì]àdüTÔqï 37 n+‘·düTÔ\ $˝≤düe+‘·yÓTÆq uÛÑeq+˝À u≤\ÿ˙˝Ò ñ+&Ée⁄! yê{Ï ã<äT\T z dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ñ+≥T+~. Vü‰+ø±+>¥≈£î #Ó+~q Ä]ÿf…ø˘º CÒyéT‡ ˝≤≈£î e∫Ãq $q÷‘·ï Ä˝À#·q Ç~. Ç+<äT˝À 200 nbÕsYºyÓT+≥T¢ ñ+{≤sTT. Á|ü‹ bòÕ¢{Ÿ≈£î

nqTã+<Ûä+>± dæ«$Tà+>¥|üP˝Ÿ ì]àdüTÔHêïs¡T. dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ >√&É*ï n<ë›\‘√ ì]àkÕÔs¡T. Bì e\¢ bòÕ¢{À¢ yÓ\T‘·Ts¡T≈£î ˝À≥T+&É<äT. Á|ü‹ bò˛¢sY˝Àq÷ ø±sYbÕ]ÿ+>¥, õyéT, b˛&çj·T+ >±¬s¶Hé ≈£L&Ü ì]àdüTÔHêïs¡T. ø√≥T¢ |ü\T≈£î‘·Tqï á bòÕ¢{ŸqT kı+‘·+ #˚düTø√e&ÜìøÏ #ê˝≤eT+<˚ b˛{°|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ◊‘˚ á ‘·s¡Vü‰ bòÕ¢≥T¢ Á|üe÷<äø£s¡eTH˚yês¡÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. M{Ï e\¢ Á|üe÷<ë\T »]π>+<äT≈£î ÄkÕÿs¡eTT+<äì ø=+<äs¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

JUN 2012

JUN 2012

www.namastheandhra.com

19


20

www.namastheandhra.com

JUN 2012

www.namastheandhra.com

JUN 2012

|üs¡ø±\

sêh+˝À $T–*q 17 ìjÓ÷»ø£esêZ\ e÷≥ m˝≤ ñHêï..

n+<ä]ø° n‘·´+‘· ÄdüøÏÔ ø£*–+∫q~, qsê\T ‘Óπ> ñ‘·ÿ+sƒ¡ πs|æq~ |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+≥Tô|’ ‘·eT≈£î e÷Á‘·y˚T ù|f…+≥T ñ+<äì, ndü\T ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq düyÓTÆø£´yê<ä bÕغ nsTTq »>∑HébÕغ Çø£ÿ&É n&ÉT>∑T ô|≥º&É+ ≈£L&Ü ndü+uÛÑeeTì ;sê\T |ü*øÏq {°ÄsYmdt.. #êe⁄‘·|æŒ ø£qTï˝§≥ºuÀsTT+<ä+fÒ, n+<äTπø ˝À|ü* ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ô|<ä›~≈£îÿ>± ñqï ˇø£ Hêj·T≈£î&ÉT {°ÄsYmdt‘√ ˝ÀbÕsTTø±Ø ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡≥! ‘·q kı+‘· eT+&É\+˝À z≥T¢ {°ÄsYmdt≈£î y˚sTTkÕÔqì, n+<äT≈£î ã<äT\T>± 2014 mìïø£˝À¢ ‘·q≈£î Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\qï~ Ä ˇ|üŒ+<ä+. |üs¡ø±\˝À ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\ CÀs¡T #·÷dæq {°ÄsYmdt ≈£L&Ü n+<äT≈£î düπsq+~. n+<äTπø ∫≥º∫e] sö+&ÉT˝À Hê\T>∑Ty˚\ z≥T¢ ñ+&É>±, n+<äT˝À yÓsTT´z≥¢ yÓTC≤]{° {°ÄsYmdt≈£î e∫Ã, 1562 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ _Ûø£å|ü‹ >∑f…ºø±ÿs¡T. nqï≥T¢ ø±+Á¬>dtbÕغ˝À eT+Á‹|ü<ä$ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ç, bÕغ |ü<ä$‘√ dü+‘·è|æÔ |ü&çq eTs√ Hêj·T≈£î&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï ˇ|üŒ+<ä+‘√H˚ j·T<∏ëX¯øÏÔ >∑T˝≤_ bÕغøÏ kÕj·T|ü&ܶs¡≥!!

21

¬>\Tb˛≥eTT\ >∑T≥Tº ÇB.. ˝À>∑T≥Tº ô|s¡Te÷fi¯¢¬øs¡Tø£.. nì kÕyÓT‘·! yÓTTqï{Ï ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê˝À¢ ø=ìï nq÷Vü≤´ $»j·÷\T.. eT]ø=ìï nqT≈£îqï z≥eTT\T! á ¬>\Tb˛≥eTT\ >∑T≥TºeT≥T¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqïyê]øÏ e÷Á‘·+ eTT+<˚ ‘Ó*dæb˛j·÷sTT. n+<äTπø ‘·<äqT>∑TD+>± s¡÷.ø√≥¢˝À¢ CÀs¡T>± u…{Ϻ+>∑T\T kÕ>±sTT. Ä ˝À>∑T≥Tº\qT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä bÕsƒ¡≈£î\≈£î ms¡Tø£ |üs¡#˚ Á|üj·T‘·ï$T~...

ˇ+>√\T

dü«‘·Vü‰>±H˚

u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶ ˇ+>√\T˝À ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ÉT. Äj·Tq≈£îqï n+>∑, ns¡úã˝≤\ eTT+<äT ì\ã&ç HÓ>∑TZ≈£îsê>∑\ dü‘êÔ <ëeT#·s¡¢ Ä+CH˚j·TT\T≈£î ˝Ò<äH˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*. ø±˙, <ëeT#·s¡¢≈£î dü«‘·Vü‰>± nø£ÿ&ÉTqï |ü≥Tº‘√ bÕ≥T Äj·Tq≈£îqï eT+∫ù|s¡T‘√ #ê˝≤es¡≈£î HÓ>∑TZø=#êÃs¡T. ø±˙, u≤*H˚ìøÏ eTs√ n+X¯+ u≤>± ø£*kı∫Ã+~. ˇ+>√\T˝À mHêïfi¯¢qT+#√ bÕ‘·T≈£îb˛sTTq ˇø£ |üÁ‹ø£ $˝Òø£] u≤*H˚ìøÏ |üP]ÔkÕúsTT |”Äs√«>± |üì#˚dæ, &ÉãT“\qT me]ø° nqTe÷q+ sê≈£î+&Ü ‘·q kı+‘· ø±s¡T˝À ‘·s¡*+#˚XÊs¡T. <ëìô|’ <ëeT#·s¡¢ #·+Á<äu≤ãT≈£î #Ó|üŒ>±, #·+Á<äu≤ãT dü<äs¡T |üÁ‹ø±~Û|ü‹‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É≥+ ≈£L&Ü »]–+~. @+ #˚dæHê.. nø£ÿ&ç $˝Òø£]ì dü<äs¡T j·T»e÷ì ≈£L&Ü @MT #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ eT]+‘· ã]‘Ó–+∫ ãVæ≤s¡+>∑+>± u≤*H˚ìøÏ ùde\T #˚düT≈£îHêï&ÉT. $»j·T+˝À Ç~ ø°\ø£bÕÁ‘· ø±ø£b˛sTTHê, b˛©düT\ ø£fi¯ó¢>∑|æŒ &ÉãT“, eT<ä´+ ‘·s¡*+|ü⁄ ˝≤+{Ï ø°\ø£ $wüj·÷\≈£î m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~.

b˛\es¡ + b˛

\es¡+ ìjÓ÷»ø£esêZìï ø£+{Ï#·÷|ü⁄‘√ XÊdæ+#·>∑\ ˇø£ Hêj·T≈£î&ÉT ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ñHêïs¡T. Äj·Tq ø=ìï y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷kÕ«$T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\qT+∫ nø£ÿ&É Äj·Tq<˚ sê»´+. Ä ÁbÕ+‘· –]»qT\‘√ bÕ≥T –]»H˚‘·s¡T\≈£î ø=+&É+‘· n+&É>± ñ+≥÷, yês¡+<ä]˙ ‘·q nqT#·s¡T\T>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. b˛\es¡+ ñ|ü mìïø£˝À |üPHÓ+ dæ+>∑qï<=s¡ (e÷J myÓTà˝Ò´)qT nuÛÑ´]ú>± ì\u…&É<ëeTì Äj·Tq Á|ü‹bÕ~ùdÔ.. ø±<ä+≥÷ ø=‘·Ô nuÛÑ´]ú, $<ë´e+‘·Tsê˝…’q q÷bÕ bÕs¡«‹ì @\÷s¡T m+|” ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ rdüTø=#êÃs¡T. B+‘√ Ä ô|<ä›Hêj·T≈£î&çøÏ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e∫Ã, ndü\T ‘·qyê¬se«]˙ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ÄbÕs¡T. á˝À|ü⁄ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ;d” eØZj·TT\+‘ê düe÷y˚X¯+ ô|≥Tº≈£îì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+ ø√s¡>±.. ‘·q+‘·≥ ‘êqT>± ø±ø£ eTs√ eT+Á‹‘√ #Ó|æŒ+∫ yêfi¯¢+<ä]‘√ »>∑HébÕغøÏ z≥T¢ y˚sTT+#ês¡T. B+‘√ u≤\sêE≈£î ã+|üsY yÓTC≤غ e#˚Ãdæ+~. nB ndü\T $wüj·T+!!

bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥

bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥ dü+>∑‘˚ y˚s¡T. nø£ÿ&É ndü˝Ò

n+‘·+‘·e÷Á‘·+>± ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì kı+‘· Hêj·T≈£î˝Ò yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡T. $CÒ‘· >=\¢u≤ã÷sêe⁄‘√ b˛*ùdÔ {°&û|” nuÛÑ´]ú #Ó+>∑\ yÓ+ø£Á{≤e⁄≈£î eT+∫ù|s¡T ñ+~, Äj·Tq ¬>\TkÕÔ&Éì ≈£L&Ü #ê˝≤eT+~ yÓTT<ä{À¢ }Væ≤+#ês¡T. {°&û|” U≤‘ê˝À |ü&˚ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ Ç~ ≈£L&Ü ˇø£≥ì uÛ≤$+#ês¡T. #Ó+>∑\ ø√dü+ bÕغ qT+∫ e∫Ãq &ÉãT“\qT $XÊK ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ù|s¡Tqï Hêj·T≈£î&çøÏ |ü+bÕs¡T. Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü+|üø±\T kÕ–+#ê\qT≈£îHêïs¡T. ø±˙, Ä Hêj·T≈£î&ÉT Ä kıeTà+‘ê kı+‘· U≤‘ê˝À y˚düT≈£îì, #Ó+>∑\ HÓ‹Ôq #Ó+π>XÊ&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ qø£ÿ|ü*¢, bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥ eT+&É˝≤˝À¢ eT‘·‡´ø±s¡T\T m≈£îÿe. Ä ≈£î\ô|<ä›\+<ä]‘√ »>∑HébÕغ Hêj·T≈£î\T {À≈£î ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îHêïs¡T. $&ç$&ç>± z≥¢ ø=qT>√\T ø£+fÒ, á esêZ˝À¢ ≈£î\ô|<ä›\ ø£≥Tºu≤≥T ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ.. ne˙ï >∑+|ü>∑T‘·Ô>± |ü&çb˛j·÷sTT. n+<äTπø 14y˚\ z≥¢ ‘˚&Ü‘√ u≤ã÷sêe⁄ ã‹øÏ ã≥ºø£{≤ºs¡T.

sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+

‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T >∑‘·+˝À {°&û|”.. ‘·sê«‘· |”ÄØŒ, n≥TqT+∫ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ <ä÷ø±s¡T. Äj·TqMT<ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n+‘· dü<ä_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À (1996 ÁbÕ+‘·+˝À) <ä[‘·T\≈£î >∑T+&ÉT¢ ^sTT+#·&É+ ˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\qT Ç|üŒ{Ïø° mes¡÷ eT]Ãb˛˝Ò<äT. Äj·Tq‘√ b˛*ùdÔ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt e´øÏÔ>∑‘·+>± eT+∫yê&Éqï ù|s¡T ≈£L&Ü ñ+~. nsTTHê.. Á‹eT÷s¡TÔ\T HÓ>±Zs¡+fÒ n+<äT≈£î ¬s+&ÉTeT÷&ÉT ø±s¡D≤\THêïsTT. sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T #·T≥Tº|üø£ÿ\ ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ã\yÓTÆq eØZj·TT\T>± ñqï ø£eTàyês¡T »>∑HébÕغøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚XÊs¡T. ø±|ü⁄ z≥T¢ N\T‘êj·Tì, ∫ø±ÿ\≈£î m≥÷ ¬>*#˚ d”Hé˝Ò<äT ø±ã{Ϻ Á‹eT÷s¡TÔ\Tπø y˚<ë›eTì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ uÀdt eT+∫yê&˚ nsTTHê Äj·Tq uÛ≤s¡´MT<ä Äs√|üD\THêïsTT. ÁøÏdæºj·THé eT‘·dü+düú\ ÄdüTÔ\qT neTTàø√e&É+, ñ<√´>±\T Ç|æŒkÕÔqì &ÉãT“ <ä+&ÉTø√e&É+, X¯àXÊq uÛÑ÷eTT\ ÄÁø£eTD\T.. Çe˙ï ñHêïsTT. Bìï Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z md”‡ m+|” n+~|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT |ü~ùV≤qT s√E\bÕ≥T md”‡\‘√ ø£eT÷´ì{°Vü‰fi¯¢˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚dæ yês¡+<ä]˙ »>∑Hé bÕغ qT+∫ ø±+Á¬>dtyÓ’|ü⁄ ‹bÕŒs¡T. yÓs¡dæ Ä z≥¢˙ï Á‹eT÷s¡TÔ\T U≤‘ê˝À |ü&ç ¬>*#˚XÊs¡qïe÷≥!


www.namastheandhra.com

22

ˇπø ˇø£ÿ&ç b˛sê≥+...

πø+Á<ä+˝À

#·Áø£+ ‹|æŒq u≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£î<˚\e⁄‘·THêïs¡T. m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê $»j·T+ C≤&É ‘Ó©ø£ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ\T ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï... #Ó+|ü\T y˚düT≈£îHêï... Çø£ô|’ »qs¡+»ø£+>± bÕ*kÕÔqHêï... n+<ä]ø° Ä‘·àã+<ÛäTe⁄ ne⁄‘êqHêï... #˚‹øÏ meTTø£ ˝Òq≥T¢ esê\T ≈£î]|ædüTÔHêï... Äj·Tìï q$Tà z≥T y˚ùd+<äT≈£î Á|ü»\T kÕVü≤dæ+#·≥+ ˝Ò<äT? Çø£ u≤ãT |üì nsTTb˛sTT+~? Äj·Tq »Hêø£s¡¸D HêHê{Ïø° rdæø£≥Tº>± e÷s¡T‘·T+~. Ç˝≤+{Ï yê<äq˝……H√ï $ì|ædüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À... ôV’≤f…ø˘ d”m+>±, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î d”áy√ nH˚ ù|s¡T

‘Ó#·TÃ≈£îì.. C≤rj·T+>±, n+‘·sê®rj·T+>± ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ dü]ø=‘·Ô ÁπøCŸ ‘Ó∫Ã... sêh Ä]úø£ eTTK∫Á‘êìï düeT÷\+>± e÷πsÃdæq u≤ãT X¯ø£+ eTT–dæb˛sTT+<äqï yê<äq ‘êC≤ ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ eT]+‘· CÀs¡+<äT≈£î+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À... n<Ó+‘· es¡≈£î yêdüÔeeTqï ø√D+˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TTDÏï... Äj·Tq bÕغì kÕù|ø£å+>± eT~+|ü⁄ #˚j·T≥+ »]–+~. ø±\+ ø£*dæ sêø£b˛‘˚ ‘ê&ÉT ôd’‘·+ bÕeTT˝≤>± uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+<äqï HêqT&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ n‹øÏq≥T¢ dü]b˛‘·T+~. Äj·Tq @+ #˚dæHê |òü*‘·+ Çe«≈£b˛>±... Á|ü‹≈£L\+>±

yês¡düT\ ˝Ò$T... {°&û|” Á|ü<Ûëq˝À|ü+ #·+Á<äu≤ãT ‘·sê«‘· eTs√ Á|üC≤ø£s¡¸D H˚‘· ˝Òø£b˛e≥+. ˇπø ˇø£ÿ&Ó’... n˙ï ‘êHÓ’ #·÷düTø√yê*‡q <äTdæú‹. ìC≤ìøÏ Bì >∑T]+∫ ô|<ä›>± u≤<Ûä|ü&Ü*‡q |üì ≈£L&Ü ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ u≤ãT ø√s¡T≈£îqï~ ≈£L&Ü n<˚ ø±ã{Ϻ. ø±˙, $cÕ<ä+ @+≥+fÒ... yÓTT<ä{À¢ @<Ó’‘˚ ‘·q≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äì #·+Á<äu≤ãT nqT≈£îHêïs√... ∫e]øÏ n<˚ Äj·Tq≈£î... Äj·Tq bÕغøÏ XÊ|ü+>± |ü]>∑DÏ+#·≥+ ø±\ yÓ’∫Á‹ nqTø√e≥+ ø£Hêï... ª#˚düT≈£îqïyê&çøÏ #˚düT≈£îqï+‘·μ nì #ÓbıŒ#·TÃ. {°&û|” Á|üC≤ø£s¡¸D≈£î ø=<äy˚eTT+~? u≤\ø£èwüí, Vü≤]ø£èwüí, pìj·TsY m˙ºÄsY ˝≤+{Ï »Hêø£s¡¸ø£ e´≈£îÔ\THêï.. yê] ù|s¡¢qT |ü]>∑D˝ÀøÏ @e÷Á‘·+ rdüTø√˝Òì |ü]dæú‹. Çø£..u≤ãT yês¡düT&ç>± Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Àπøwt ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#·˝Òì |ü]dæú‹. 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À bÕغ˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wæ+#·≥y˚T ø±≈£î+&Ü... {Ϭøÿ≥¢ |ü+|æD°˝À CÀø£´+ #˚düTø√e≥+‘√ bÕ≥T... e÷ìô|òk˛º s¡÷|üø£\Œq˝À Äj·Tq bÕ\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ Äj·Tq e÷qdü|ü⁄Á‹πøqqï $wüj·÷ìï u≤uÒ dü«j·T+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ø±˙... n~ Á|ü»*ï @e÷Á‘·+ Äø£]¸+#·˝Òø£b˛e≥y˚T ø±<äT... ô|<ä›m‘·TÔq $eTs¡Ù\qT ‘Ó∫à ô|{Ϻ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À #·+Á<äu≤ãT ˇø£ÿπs eT]+‘· ÁX¯$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. @<Ó˝≤ »]–Hê u≤ãTqT Ä bÕغ H˚‘·\T $XÊ«dü+˝ÀøÏ rdüTø√ø£ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‹. Ç|üŒ{Ϭø’Hê #·+Á<äu≤ãT #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]dü÷Ô... bÕغ ø√dü+ ÁX¯$TdüTÔqï ~«rj·TÁX‚DÏ Hêj·Tø£D >∑D≤ìï @sêŒ≥T #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. |üsê»j·T+ eTq≈£îqï X¯øÏÔì dü>∑+ #˚düTÔ+~. $»j·T+... ˝ÀbÕ*ï ø£q|ü&É˙j·T≈£î+&Ü #˚j·T≥y˚T ø±<äT... yÓsTT´ @qT>∑T\ X¯øÏÔì n+~düTÔ+~. |üsê»j·T+‘√ |üj·TìdüTÔqï u≤ãT... eT] ø=+‘· ø±\+ b˛sê≥+ #˚j·Tø£‘·|üŒ<äT. Äj·Tq ø£cÕºìøÏ ø±\+ ø£*dæ eùdÔ... eT∞¢ Äj·Tq |üPs¡« #Û·]cÕàqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤s¡q≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

JUN 2012 e÷s¡≥+ e÷eT÷˝…’+~. m+&Éqø±... yêqqø± ‹]–Hê |òü*‘ê\T nqT≈£L\+>± sêe≥+ ˝Ò<äH˚ $wüj·÷ìï mìïø£\ |òü*‘ê\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. nsTT‘˚.. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü]dæú‹ ô|’øÏ ø£ì|æ+∫q+‘· <ës¡TD+>± @MT ˝Ò<äT. ‘êC≤ ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\qT ì•‘·+>± ª$X‚¢wæùdÔμ á e÷f…+‘· yêdüÔeyÓ÷ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. Ç{°e˝Ò.. 18 nôd+;¢, ˇø£ ˝Àø˘düuÛ≤ kÕúHêìøÏ »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ˇø£ÿ#√≥ ≈£L&Ü {°&û|” ¬>\T#·Tø√ø£b˛e≥+‘√ Ä bÕغ |üHÓ’b˛sTT+<äqï yê´K´\T m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. Á|ü»\ dü+>∑‘˚ ø±<äT... ∫e]øÏ Ä bÕغ H˚‘·\T ôd’‘·+ &û˝≤ |ü&çb˛j·÷s¡q≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. yê]˝À ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ n+‘·s¡à<∏äq+ yÓTT<ä˝…’+~. ì»y˚T... yê] Ä+<√fi¯qqT ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. <ë<ë|ü⁄ mì$T~ dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>±H˚ n~Ûø±s¡+˝À ˝Òø£b˛e≥+.. eTs√ ¬s+&˚fi¯¢ es¡≈£L neø±X¯+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢... 2014Hê{ÏøÏ $»j·Teø±XÊ\ô|’ uÛÑs√kÕ‘√ eTT+<äT¬øfi¯¢{≤ìøÏ m+‘√ düVü≤q+... z|æø£ nedüs¡+. ø±˙, Ç|üŒ{Ïes¡≈£L mqï&É÷ ˝Òq+‘· dü+øÏ¢wüºyÓTÆq sê»ø°j·T+ sêh+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À... H˚‘·\T dæú$T‘·+>± ñ+&É˝Òì |ü]dæú‹. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î n~Ûø±s¡y˚T ã\+. n~ ˝Òì düeTj·T+˝À yês¡T ø£e#· ≈£î+&É˝≤\T ˝Òì ø£s¡Tí&ç˝≤ e÷] X¯øÏÔ$V”≤q+>± ñ+{≤s¡T. sê»ø°j·THêj·T≈£î&ç J$‘·+˝À n~Ûø±s¡+ ˝Òì s√E\T Nø£{Ï s√E\T>±H˚ #ÓbıŒ#·TÃ. ø£˙dü+ uÛÑ$wü´‘·TÔ MT<ä uÛÑs√kÕ ñHêï ˝≤–+#˚jÓTT#·TÃ. ø±˙... düMT|ü <ä÷s¡+˝À kÕqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·ø£b˛e≥y˚T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·*ï Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚k˛Ô+~. |üø£ÿ #·÷|ü⁄\T #·÷ùd+<äT≈£î |ü⁄]>=\TŒ‘·T+~. <˚X¯+ yÓTT‘·ÔMTà<ë n‘·´+‘· ã\yÓTÆq ø±´&ÉsY ñqï bÕغ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ˇø£≥qï~ düTdüŒwüº+. nsTT‘˚ es¡Tdü z≥eTT\T m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT n|üŒ{Ïes¡≈£L düeTs¡úyÓTÆq H˚‘·>± ø£ì|æ+∫q yê]˝À ôd’‘·+ ‘·|ü⁄Œ\T ø£ì|æ+#·≥+ kÕ<Ûës¡D+. ˇø£s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\+‘ê Ç<˚ e÷qdæø£ dæú‹˝À ñHêïs¡T. n~ÛH˚‘· MT<ä ‘·–Zq $XÊ«dü+.. uÛÑs√kÕ Ç|ü⁄Œ&Ü bÕغø√ düeTdü´>± e÷]+~. u≤ãT Vü≤j·÷+˝À »]–q eTs√ Á|ü<Ûëq ˝À|ü+... bÕ‘· ˙s¡T kÕúH˚... ø=‘·Ô ˙{Ïì rdüT≈£îsêe≥+˝À $|òü\eTj·÷´s¡H˚ #ÓbÕŒ*. eè<äΔdæ+Vü‰˝Ò Ç|ü⁄Œ&Ü bÕغì |ü{Ϻ |”&çdüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒ*. mìïø£\ düeTj·T+˝À e#˚à H˚‘·\+‘ê Á|üjÓ÷»q+ ø√düy˚T. n~ ø±kÕÔ @ e÷Á‘·+ Á|ü‹≈£L\+>± e÷]Hê eT∞¢ nÁ&Édt ñ+&Éì |ü]dæú‹. Ç˝≤+{Ï Á|ü‹≈£L\‘·\T ñHêï.. Ä bÕغ H˚‘·\T nqT≈£î+≥Tqï≥T¢>± bÕغ |òüTÀs¡+>± <Óã“ ‹q˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. d”≥¢ |üs¡+>± #·÷ùdÔ {°&û|”øÏ ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü sêø£b˛e#·TÃ>±˙.. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt‘√ b˛*ùdÔ Ä bÕغ |ü]dæú‹ yêdüÔyêìøÏ yÓTs¡T>±Z ñ+~. yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢... ñ|ü mìïø£\T »]–q 18 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ¬s+&ÉT kÕúHê\qT(qs¡kÕ|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+) eTT+<äT $TqVü‰sTT<ë›+. yê<äq\qT |üø£ÿq ô|&ç‘˚... $T–*q$ 16 kÕúHê\T. bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥˝À 2009˝À ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ 50,042 z≥T¢ e#êÃsTT. ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ Ä bÕغøÏ e∫Ãq z≥T¢ 57,601. b˛\es¡+˝À 2009˝À 44,634 z≥T¢ sê>± 2012˝À 45,023z≥T¢ e#êÃsTT. e÷#·s¡¢˝À 2009˝À 57,168 z≥T¢ sê>± 2012˝À 64,272 z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. z+>√\T˝À 2009˝À 44,218 z≥T¢ sê>± 2012˝À 49,819 z≥T¢ e#êÃsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ ns¡“Hé˝À 2009˝À 32,033 z≥T¢ sê>± 2012˝À 40,980z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. ‹s¡T|ü‹˝À 2009˝À Ä bÕغøÏ 21,307 z≥T¢ sê>± 2012˝À 30,453z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. 16kÕúHê˝≈£î>±qT Äs¡T kÕúHê˝À¢ {°&û|” >∑‘· mìïø£\+fÒ m≈£îÿe z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt‘√ b˛*ùdÔ Ç~ #ê˝≤ m≈£îÿe. m+<äTø£+fÒ 2009˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qyÓ÷<Ó’q z≥T¢ yÓTT‘·Ô+ 18kÕúHê˝À¢ ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ n~Ûø£+>± z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. n~ ≈£L&Ü ¬>*∫q ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ˇø£f…Æq sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, z&çq ‹s¡T|ü‹˝ÀH˚ Ä bÕغ >∑‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe z≥T¢ \_Û+#êsTT. 2009˝À sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+˝À ø±+Á¬>dt≈£î 56,589 z≥T¢ sê>± 2012˝À 77,292 z≥T¢ e#êÃsTT. ‹s¡T|ü‹˝À 2009˝À 40,379 z≥T¢ sê>± 2012˝À 41,280z≥T¢ e#êÃsTT. ÄX¯Ãs¡´|ü]#˚ eTs√ n+X¯y˚TeT+fÒ ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>*∫q qs¡kÕ|ü⁄s¡+˝À ø±+Á¬>dt≈£î 2009˝À 58,560 z≥T¢ sê>±... á ñ|ü mìïø£˝À¢ 58,356z≥T¢ e÷Á‘·y˚T \_Û+#êsTT. n+fÒ... >∑‘·+ ø£+fÒ z≥T¢ ‘·≈£îÿe e∫ÃHê Ä bÕغ ¬>*∫+~. eTs√ ø°\ø£ n+XÊìï Çø£ÿ&É #·]Ã+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. n<˚eT+fÒ.. 2009˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ+≥] b˛sê≥+ #˚dæ+~. ø±˙.. 2012˝À »]–q á ñ|ü mìïø£˝À¢ Ä bÕغøÏ ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+ bÕغ ‘√&Ó’+~. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT 2009˝À Ä bÕغøÏ qyÓ÷<Ó’q z≥T¢ ≈£L&Ü ø£\yê*‡ ñ+~. Ä ˝…ø£ÿq #·÷düT≈£î+fÒ... ø±+Á¬>dt |üsê»j·T+ eT]+‘· <ës¡TD+>± ñ+≥T+~. |üs¡ø±\˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |üsê»j·T+ |ü]|üPs¡íyÓTÆ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+fÒ 2009 mìïø£˝À¢ Ä bÕغøÏ ˇ+≥]>± 69,135z≥T¢ e#êÃsTT. n<˚ $<Ûä+>± Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ 11,968z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. á ¬s+&ç+{Ïì ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ 81,103z≥T¢ ne⁄‘êsTT. ø±˙.. á ñ|ü mìïø£˝À¢ á ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ø£*|æ e∫Ãq z≥T¢ πøe\+... 5,099z≥T¢ e÷Á‘·y˚T. n+fÒ Ä bÕغ m+‘·>± qwüºb˛sTT+<√ á >∑D≤+ø±\qT #·÷ùdÔH˚ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Çø£ÿ&É >∑eTì+#ê*‡q eTs√ n+X¯y˚TeT+fÒ... 2009 mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eTVü‰≈£L≥$T ù|]≥ {°ÄsYmdt, d”|”m+, d”|”◊ bÕغ\‘√ ø£*|æ b˛{° #˚dæ+~. Ä >∑D≤+ø±\‘√ b˛*ùdÔ... Äs¡T kÕúHê˝À¢ Ä bÕغ yÓTs¡T¬>’q z≥T u≤´+≈£îqT dü+bÕ~+#·Tø√>∑*–+<äH˚ #ÓbÕŒ*.

www.namastheandhra.com

JUN 2012

$»j·T+ kÕ~Û+∫Hê <ëìï kı+‘·+ #˚düTø√˝Òì <äTdæú‹

ˇø√ÿkÕ] ñ+≥T+~. <ëìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nH˚ #ÓbÕŒ*. yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ ¬>\Tbı+~Hê n<ä+‘ê kÕqTuÛÑ÷‹ U≤‘ê˝À |ü&É≥+... ‘·q dü‘êÔ eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ <ëì eTT+<äT+~. $»j·T+ kÕ~Û+∫q yê]øÏ |üsê»j·T+ uÛÑj·T+ m|ü⁄Œ&É÷ bı+∫ ñ+≥T+~. ‘êeTT Á|üC≤yÓ÷<ëìï bı+<ä>∑*>±eTì Ç|ü⁄Œ&Ü bÕغ uÛ≤$ùdÔ ‘·|ü⁄Œ˝À ø±˝ÒdæqfÒ¢. m+<äTø£+fÒ... sêh+˝À n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·Tø√e≥y˚T Ä bÕغ \ø£å´+. <ëìøÏ eTs√ @&Ü~qïs¡ düeTj·T+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À... Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äT≈£îqï $»j·÷ìï ø=qkÕ–+#·≥y˚T <ëì eTT+<äTqï düyê\T. nsTT‘˚... á yÓTT‘·Ô+ m|æk˛&é ø±+Á¬>dt bÕغ y˚düT≈£îqï e÷düºsYbÕ¢Hé Á|üø±s¡+ kÕ–b˛e{≤ìï Ä bÕغ >∑T]Ô+∫+<ë? >∑T]ÔùdÔ <ëHÓï˝≤ m<äTs=ÿ+≥T+<äqï~ ÄdüøÏÔì πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. Ç+‘·ø° ø±+Á¬>dt e÷düºsYbÕ¢Hé @$T{Ï? sê»ø°j·T+˝À ã˝≤ã˝≤\T n+¬ø˝Ò ‘˚\TkÕÔsTT. Ä ˝…ø£ÿq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ |òüTq $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqïfÒ¢. ø±˙... |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ <ëì Á|ü‘·´]ú bÕغ\ düŒ+<äq #·÷ùdÔ... $»j·T+ n+‘ê ªkÕqTuÛÑ÷‹μ<˚ ‘·|üŒ eTs={Ï ø±<äì ø={ϺbÕπsXÊs¡T. yÓ’mdt ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· C…’\T¬øfi¯¢≥+... »>∑Hé ‘·*¢... #Ó*¢ ø±]Ãq ø£˙ïfi¯ó¢ z≥¢ es¡<ä≈£î ø±s¡DeTì ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. ì»y˚T... »>∑Hé |ü]dæú‹ô|’ Á|ü»˝À¢ kÕqTuÛÑ÷‹ ñqï e÷≥ yêdüÔey˚T. ø±˙... n+<äT≈£î ø£s¡Ô... ø£s¡à... ÁøÏj·T mes√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. n~Ûø±s¡+ ø£qTdüqï˝≈£î nqT>∑TD+>± ‹]π> <äsê´|ü⁄Ô dü+düú yÓ’K]‘√ bÕ≥T... <ëìï Ä&çk˛Ôqï X¯≈£îÔ\ô|’ yÓ’mdt n_Ûe÷qT\ ÄÁ>∑Vü≤+>± á mìïø£\ |òü*‘ê*ï #·÷&Ü*‡ ñ+≥T+~. ø±s¡Dy˚T<Ó’Hê>±˙.. eP´Vü‰‘·àø£+>± kÕqTuÛÑ÷‹ì ô|+∫q ø±+Á¬>dt π>yéTbÕ¢Hé yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ ‘ÓdüTÔ+<ë nqï~ ø±\y˚T ‘˚˝≤Ã*‡ ñ+≥T+~. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+... »>∑Hé C…’\TbÕ\T‘√ yÓ\T¢yÓ‹Ôq kÕqTuÛÑ÷‹ ø±s¡D+>±H˚ |ü~ùV≤qT kÕúHê˝À¢ Ä bÕغ ¬>*∫+<äì... ˝Ò≈£î+fÒ m&Óì$T~ kÕúHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T $»j·T+ kÕ~Û+#˚<äì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yêb˛‘·THêïs¡T. d”;◊

ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ |òü*k˛Ô+<ë...

ùd«#·Ã¤>± e´eVü≤]+#·≥+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‘·T\ì... ‘·eT ìj·T+Á‘·D˝À Ä $#ês¡D dü+düú ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. mìïø£˝À¢ $»j·Ty˚T \ø£å´yÓTÆ‘˚... #·÷dü÷Ô... #·÷dü÷Ô »>∑HéqT mìïø£\ eTT+<äT m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚sTTkÕÔeTqï

yê<äqqT ‘Ós¡ ô|’øÏ ‘ÓdüTÔHêïs¡T. ø±˙.. »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°j·÷ìï ˝À‘·T>± |ü]o*ùdÔ... ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ Ä H˚‘·\T #ÓãT‘·Tqï e÷≥˝À¢H˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. ªkÕqTuÛÑ÷‹ nqï~ ˇø£ÿ mìïø£≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+. ôdMTô|ò’q˝Ÿ‡>±

eTT+<äTqï~ düyêfi‚¢..! ‘êC≤ $»j·T+‘√ düeTs√‘ê‡Vü≤+‘√ ñqï »>∑Hé ãè+<ä+ ‘·q ã˝≤ìï eT]+‘· ô|+#·T≈£îH˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTe≥+ U≤j·T+. ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚... @\÷s¡T, u§_“* myÓTà˝Ò´\T Äfi¯¢ Hêì, s¡+>±sêe⁄\T ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. n$ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”Œø£sY |ü]o\q˝À ñHêïsTT. bÕs¡«r|ü⁄s¡+, ø±øÏHê&É myÓTà˝Ò´\T »j·TeTDÏ, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\T $»j·TeTà≈£î ‘·eT≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ |ü*øÏHê |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<äT. »>∑Hé n¬sdüTº düeTj·T+˝À »>∑Hé ≈£î≥T+ã+ yÓHÓï+{Ï ì*∫q nqø±|ü*¢ m+|” düã“+ Vü≤] ˇø£s¡T. Äj·Tq ãj·T≥≈£î eùdÔ... ãj·T≥≈£î sêì yêfi¯ó¢ #ê˝≤ eT+<˚ ñHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yêfi¯¢+‘ê bÕغì M&˚+<äT≈£î ˝…ø£ÿ\T dü] #·÷düT≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒ*. Çø£ÿ&É düeTùd´eT+fÒ... düã“+ Vü≤]øÏ yÓ’mdt≈£î≥T+ã+‘√ ñqï nqTã+<Ûä+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. n˝≤ nì ‘Ó–+∫ ø±+Á¬>dt qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ Äj·Tq ãj·T≥≈£î e∫à ñ|ü mìïø£≈£î dæ<äΔyÓTÆ‘˚... Äj·Tq $»j·Teø±XÊ\ô|’ uÛÑs√kÕ ˝Òì <äTdæú‹. n+<äT≈£î kÕúìø£ |ü]dæú‘·T˝Ò ø±s¡D+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à ø£+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ bÕغ˝À ø=qkÕ>∑≥y˚T

23

eTs√yÓ’|ü⁄

e\dü\‘√...

e\dü\‘√ ‘·q ã˝≤ìï ô|+#·T≈£îqï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt eT]ø=+‘· eT+~ì bÕغ˝ÀøÏ Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚düTÔ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. bÕغ @sêŒ≥T ø±ø£ eTT+<äT z <äX¯˝À 29eT+~ myÓTà˝Ò´\T »>∑Hé‘√ <ä>∑Z]>± ñ+&˚yês¡T. ‘·sê«‘· $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ Ä dü+K´ 16≈£î |ü&çb˛sTT+~. Ms¡+<ä]ô|’Hê nqs¡Ω‘· y˚≥T |ü&É≥+‘√ ‘êC≤ ñ|ü mìïø£\T »]>±sTT. ‘êC≤ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\ qT+∫ ‘·eT yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï myÓTà˝Ò´\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥y˚T Ç|ü⁄Œ&Ü bÕغ eTT+<äTqï \ø£å´+>± #ÓbÕŒ*. Ç+<äT≈£î y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yê´K´˝Ò ì<äs¡Ùq+. ‘·«s¡˝À ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± Á|ü<Ûëq bÕغ\ qT+∫ H˚‘·\T sêqTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2014˝À|ü⁄ eT]ø=ìïkÕs¡T¢ ñ|ü mìïø£\T m<äTs√ÿe≥+ <ë«sê ôd+{ÏyÓT+{ŸqT s¡–*dü÷Ô düJe+>± ñ+#·≥+... <ëìï |òü˝≤\T ô|ò’q˝Ÿ‡˝À kı+‘·+ #˚düTø√e≥+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+>± ø£ì|æk˛Ô+~. uÛ≤Ø kÕúsTT˝À e÷Á‘·+ myÓTà˝Ò´\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ |ü]dæú‘·T\T ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ n<˚ »]–‘˚... sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\qqT $~Û+∫... |ü]dæú‹ì ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt ìs¡íj·T+ rdüTø√e#·TÃ. á H˚|ü<∏ä´+˝À n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ñ|ü mìïø£\qT ‘Ódü÷Ô... ‘·eT ã˝≤ìï ô|+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ »>∑Hé bÕغ #˚j·T≥+ U≤j·T+.

uÛ≤$düTÔqï á mìïø£\‘√ kÕqTuÛÑ÷‹ |üeHê\T z≥¢qT ≈£î]|æ+#˚XÊsTT. Çø£ yê{Ï |üì nsTTb˛sTTqfÒ¢. ô|ò’q˝Ÿ‡>± uÛ≤$düTÔqï 2014 mìïø£\≈£î <ë<ë|ü⁄ @&Ü~qïs¡≈£î ô|’H˚ düeTj·T+ ñ+~. n|üŒ{ÏøÏ á |üeHê\T M#˚ |ü]dæú‘˚ ˝Ò<äTμ nqï~ yê] yê<äq. mìïø£\≈£î eTT+<äT n¬sdüTº˝À ≈£L&Ü Ç<˚ eP´Vü≤+ <ë>∑T+<äqï~ z yê<äq. <ë<ë|ü⁄ ‘=$Tà~HÓ\\T>± πødüTqT $#ê]k˛ÔHêï... dü]>±Z mìïø£\≈£î ¬s+&ÉTyêsê\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe düeTj·T+ ñqï|ü⁄Œ&˚ n¬sdüTº m+<äT≈£î »]–+<äqï~ n+<äs√¢ ñqï dü+<˚Vü≤+. n¬sdüTº #˚dæHê... #˚j·T≈£îHêï yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ »>∑Hé bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·≥+ ‘·<∏ä´+. n<˚ »]–‘˚... »>∑Hé eT]+‘· ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± ne‘·]+#˚ Á|üe÷<ä+ ø±+Á¬>dtqT ø£\es¡ô|{Ϻq n+X¯+. n˝≤ »]–q |üø£å+˝À H˚‘·\ e\dü\ ø±s¡D+>± sêh+˝À ø±+Á¬>dt ñìπø Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü »>∑Hé n¬sdüTº‘√ ‘êeTT ø£]ƒqyÓ’K]ì nqTdü]kÕÔeTqï dü+πø‘ê\‘√ M˝…’q+‘· m≈£îÿe eT+~ ø£|üŒ<ë≥¢≈£î b˛≈£î+&Ü... ‘·eT ÄBÛq+˝À ñ+&˚ Á|üj·T‘·ï+ ø±+Á¬>dt bÕغ~. Çø£... yÓ’mdtÄ؇|” dæ+Vü≤ uÛ≤>∑+ d”≥¢qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï n<ä+‘ê... #Û·]cÕà‘√ ø±<äì ìs¡÷|æ+#·≥+˝À Ä bÕغ $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+fÒ ‘·eT $»j·T+ kÕqTuÛÑ÷‹‘√ ø±<äqï yê<äqqT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ôd’‘·+ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹. Ä yê<äq‘√ @ø°uÛÑ$ùdÔ.. ‘·eT≈£îqï ã\+ |ü]$T‘·eTì Ä bÕغH˚ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº nj˚T´ <äTdæú‹. á |ü]dæú‘·T*ï ì•‘·+>± |ü]o*+∫q|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt á mìïø£˝À¢ ‘Ó*ùd z&ç+<äì #ÓbÕŒ*‡ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ ej·T˝≤sY s¡$ yê´K´˝Ò ì<äs¡Ùq+. ‘êeTT á mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì ndü‡\T nqTø√˝Ò<äì... Hê\T>∑T kÕúHê˝À¢ ¬>\TkÕÔeTì e÷Á‘·y˚T uÛ≤$+#êeTì #Ó|üŒ≥y˚T. nsTT‘˚ ‘êeTT yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ ¬>\e≥+ U≤j·TeTì Ä~ qT+N &ÛÉ+ø± ãC≤sTT+∫q ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘·sê«‘· e÷≥ e÷πsÃXÊs¡T. n+‘˚ø±<äT... |òü*‘ê˝ÒMT ø±+Á¬>dt bÕغì $düTÔb˛j˚T˝≤ #˚j·T˝Ò<äT. ø±ø£b˛‘˚... yês¡T }Væ≤+∫q≥T¢ n‘ÓÔdüs¡T yÓTC≤غ‘√ ø±≈£î+&Ü... uÛ≤Ø ‘˚&Ü‘√ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<ä≥+ yê]øÏ $T+>∑T&ÉT|ü&É˝Ò<äì #ÓbÕŒ*.

eT+∫~. eTs√yÓ’|ü⁄ düã“+ Vü≤] ˝≤+{Ï yê]ô|’ ø±+Á¬>dt #·s¡´\T rdüTø√˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñ+~. ˇø£y˚fi¯ #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ ñ|ü mìïø£≈£î dæ<äΔ+ ø±yê*‡ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæú‘·T˝À¢ ñ|ü mìïø£\qT m<äTs=ÿe≥+ ø£+fÒ M˝…’q+‘·>± yê{ÏøÏ <ä÷s¡eTj˚T´+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ã Ä˝À#·q˝À ñ+~. >±* ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ˝Òì Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ç¶ Á|ü‹≈£L\ |òü*‘ê\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ ø£Hêï... Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚j·T{≤ìπø Ä bÕغ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. bÕ\bı+π>.. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫q $»j·÷ìï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T bÕ\bı+>∑T>± n_Ûe]ídüTÔHêïs¡T. kÕqTuÛÑ÷‹‘√ e∫Ãq |òü*‘·+ Ä bÕغøÏ bÕ\bı+>∑ì... Ç~ ø=+‘·ø±\y˚T ñ+≥T+<äì $X‚¢wædüTÔHêïs¡T. ]e÷+&é˝À ñqï »>∑Hé Ç|üŒ{À¢ ãj·T≥≈£î e#˚à |ü]dæú‹ Ç|üŒ{À¢ ˝Ò<äì... á |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕغì q&É|ü≥+ ø£wüºeTì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ôd’‘·+ ñ|ü mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·≈£î+&Ü bÕغ ìsêàD≤ìøÏ m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n<˚ »]–‘˚... Ç|üŒ{Ïes¡≈£L Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñqï e´‹πsø£‘·qT ‘·–Z+#·Tø=ì Á|üC≤_Ûe÷q+ bı+<ä≥+ ô|<ä› ø£wüºy˚TMT ø±<äqï~ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+>± ø£ì|ædüTÔ+~. ÄX¯... Äeø±XÊ\qT yÓ‹πø˝≤ #˚düTÔ+~. ìsêX¯qT... ìdüèŒVü≤qT <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. Ç~ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ $TqVü‰sTT+ù|MT ø±<äT.


24

www.namastheandhra.com

$TdüºsY |üsYô|òø˘ºô|’ sê»ø°j·T >∑T^¢...

‘·eT e´‹πs≈£î\ô|’ >∑Tø£ÿ ‹|ü⁄Œø√≈£î+&Ü <ë&ç... m<äTs¡T<ë&ÉT\‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚j·T≥+. Á|ü»˝À¢ yê]ô|’ n|üqeTàø£+ ø£*–+#˚˝≤ s¡+>∑T |üPdü÷Ô... e´edüúô|’ n$XÊ«kÕìï ø£*–+#˚+<äT≈£î m+‘· <ä÷s¡yÓTÆHê yÓfi‚¢ HÓ’#·´+. ñ<√´>∑ <Ûäs¡à+˝À uÛ≤>∑+>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï yê]ô|’Hê ø£fi¯+øÏ‘· ªeTøÏ*μ |üPdü÷Ô... ‘·eT≈£î n&ɶqT≈£îqï yê]ô|’ ªeTVü‰ ≈£îÁ≥μ HÓbÕìï HÓfÒº+<äT≈£î ôd’‘·+ yÓqTø±&Éì ã]‘Ó–+|ü⁄. ‘=* qT+N »>∑Hé bÕغ H˚‘·\ rs¡T Ç<˚. »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ e´eVü‰s¡+˝À ‘·eT≈£î ø£+{À¢ q\TdüT˝≤ ‘·j·÷¬s’q d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY (CÒ&û) \ø°åàHêsêj·TDô|’ »>∑Hé n+&é ø√ á nÁkÕÔH˚ï Á|üjÓ÷–+∫+~. ‘·eT Hêj·T≈£îDÏï eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T ô|&ÉT‘·Tqï $TdüºsY |üsYô|òø˘ºô|’ sê»ø°j·T n{≤ø˘ #˚dæ+~. Äs√|üD\ ÄÁdüÔ+‘√ |üø£åbÕ‹>± eTTÁ<äy˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. Äj·TqTï d”Hé qT+#˚ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. ndü\T ˝ø°åàHêsêj·TD mes¡T? ˇø£es¡Z+ bÕ‹Áπøj·TT\‘√ Äj·Tq »]ù| e÷≥\T ≈£îÁf #˚ùd+<äTπøHê? \ø°åàHêsêj·TDô|’ sê»ø°j·T >∑T^¢ y˚j·T≥+ yÓqTø£ f…Æ$T+>¥ @$T{Ï? »>∑Hé bÕغ ˝ø£å´+ @$T{+fÒ... \ø°åàHêsêj·TD >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&Éì ôV’≤<äsêu≤<é˝À |üì #˚ùd $$<Ûä MT&çj·÷ dü+düú\≈£î #Ó+~q Á¬ø’+ ]b˛s¡ºs¡¢qT n&ç–‘˚ (kÕøÏå MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø£\T|ü⁄ø=ì eTØ) Äj·Tqô|’ n$˙‹ Äs√|üD\T... |üø£åbÕ‘·eTTÁ<ä y˚ùd+<äT≈£î kÕVü≤dæ+#·s¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé kı+‘· MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ \ø°åàHêsêj·TD n‘·T´‘ê‡Vü≤+‘√ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì.. ô|’ qT+∫ e#˚à dü÷#·q\qT nqTdü]+∫ »>∑Héô|’ $#ês¡DqT eT]+‘· <ä÷≈£î&ÉT>± rdüT¬øfi¯ó ‘·THêïs¡qï Äs√|üD\qT e÷Á‘·y˚T #˚kÕÔs¡T. n+‘·≈£î$T+∫... Äj·Tqô|’ eTπs Ç‘·s¡ ø±yÓT+≥T¢ #˚j·Ts¡T.Äj·TqTï HÓ’‹ø£ $\Te˝Ò¢ì ~>∑C≤]q e´øÏÔ>± eTTÁ<ä y˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î ñs¡ø£s¡T. n˝≤+{Ï \ø°åàHêsêj·TDô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T sê»ø°j·T >∑T^¢ì $dæsês¡T. ˇø£ es¡Z+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e+<ä\kÕs¡T¢ e÷{≤¢&É≥+ <ë«sê »>∑HéqT Ç]øÏ+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ÁbÕD≤\≈£î Vü‰ì ø£*–+#˚˝≤ |üHêï>±\T |üqT‘·THêïs¡qï rÁeyÓTÆq Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. ‘êeTT #ÓãT‘·Tqï e÷≥\≈£î ‘·–q≥T¢>± ˇø£ ‘Ó\¢ù||üs¡T MT<ä ø=+‘·eT+~ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ ù|s¡T¢... yês¡T |üì #˚ùd dü+düú\ ù|s¡¢‘√ bÕ≥T yê] bò˛Hé HÓ+ãs¡¢‘√ ≈£L&çq Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç<√ dü+#·\q+>± e÷]+~. á dü+<äs¡“¤+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\ #ÓãT‘·Tqï~ ˇø£ÿfÒ... »>∑Hé ÁbÕD≤\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äì.. ‘·eTô|’ eTVü‰≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘·T+<äì. ˇø£ d”;◊ n~Ûø±] ˇø£ es¡Z+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√H˚ e+<ä\ kÕs¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì. ‘·eT bÕغøÏ e´‹πsø£yÓTÆq {°M 9, Ä+Á<ÛäCÀ´‹, @;mHé Ä+Á<ÛäCÀ´‹, áHê&ÉT (á{°M Á|ü‹ì~Û ˝Òs¡T) Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T »>∑Hé≈£î nqT≈£L\eTqï eTTÁ<ä |ü&çq m˙ºM Á|ü‹ì~Û ù|s¡TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Mπs ø±≈£î+&Ü Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt, f…ÆyéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷\‘√ bÕ≥T Hê´j·TeT÷]Ô Hê>∑e÷s¡T‹ X¯s¡à ù|s¡TqT... yêdæ¬s&ç¶ #·+Á<äu≤\ nH˚ eTVæ≤fi¯ ù|s¡TqT ‘Ós¡ô|’øÏ rdüTø=#êÃs¡T. #·+Á<äu≤\ mes¡T? ÄyÓT‘√ \ø°åàHêsêj·TD 328kÕs¡T¢ (Ç~ »>∑Hé H˚‘·\ $&ÉT<ä\ #˚dæq ˝…ø£ÿ Á|üø±s¡+) m+<äT≈£î e÷{≤¢&Üs¡+≥÷ <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. ˇø£ es¡Z+ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√H˚ e÷{≤¢&ç‘˚ Ç+&çj·THémø˘‡Áô|dt, f…ÆyéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ dü+>∑‘˚$T{Ï? Ç|üŒ{Ïes¡≈£î yês¡T kÕøÏå e´‹πs≈£î\qï eTTÁ<ä ˝Ò<äT>±. eT] n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT yês¡T e÷{≤¢&É≥+ ≈£L&Ü eTVü‰≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´\j˚T´+<äTπøHê? nqï~ z Á|üX¯ï. eè‹Ô J$‘·+˝À

JUN 2012 kÕøÏå.. CÒ&û ÄyÓT‘√ ˇø£y˚fi¯ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T yÓ\¢&ç+∫ ñ+fÒ Ä $esê\‘√ ÁuÒøÏ+>¥ q÷´dt\‘√ ñ<äs¡>=fÒº~. πøe\+ e÷{≤¢&Üs¡qï düe÷#êsêìï Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì... yês¡T ‘·j·÷s¡T #˚dæq Áb˛yÓ÷˝Ò yÓ>∑≥T |ü⁄{Ϻ+#êsTT. #·+Á<äu≤\ ˝…’H√¢ ñ+<ä+≥÷ yÓ≥ø±s¡+ #˚dæq Ä #Ûêq˝Ÿ MT&çj·÷ ø£˙dü $\Te*ï eT]Ãb˛sTT+~. #·+Á<äu≤\ mes¡T? mes¡T? n+≥÷ dü+<˚Vü‰\qT e~*+<˚ ‘·|üŒ... ÄyÓT mes√ ãj·T≥ô|≥º˝Òø£b˛sTT+~. ∫e]øÏ ≈£îÁ≥ Äs√|üD\qT m<äTs=ÿqï Ä+Á<ÛäCÀ´‹ m+&û sê<Ûëø£èwüí ‘·q #êq˝Ÿ≈£î ÄyÓTqT |æ\e≥+‘√ ÄyÓT mes√ Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*dæ+~. ÄyÓT d”;◊ n~Ûø±] \ø°åàHêsêj·TD u≤\´ ùdïVæ≤‘·T\Tsê\T. ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ˇπødü÷ÿ˝À¢ #·<äTe⁄≈£îHêïs¡T. ÄyÓT Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯¢≈£î ô|[¢fi¯ó¢ nsTTb˛j·÷sTT. \+&ÉHé˝À <ë<ë|ü⁄ |ü<˚fi¯ó¢ ñ+&ç... düe÷»+˝À e÷s¡TŒ ø√dü+ ©&é Ç+&çj·÷ nH˚ z dü«#·Ã¤+<ä dü+düú˝À |üì #˚j·T{≤ìøÏ ÄyÓT Ç+&çj·÷≈£î e#êÃs¡T. á $esê\˙ï $&ÉT<ä\j˚T´dü]øÏ n|üŒ{Ï<ëø± ªyêdæ¬s&ç¶ #·+Á<äu≤\μ mes¡qï ÄdüøÏÔ kÕúH˚ kÕøÏå MT&çj·÷ e+&çq ø£<∏äq+ n+<äs√¢ ∫sê≈£î ‘Ó|æŒ+∫+~.

Ç|üŒ{Ïπø ˇø£kÕ]...

uÛ≤>∑+>± ˇø£ ]b˛s¡ºsY ˇø£ n~Ûø±]‘√ e÷{≤¢&É≥+ nqï~ düVü≤»+>± »]π><˚. n~Ûø±]‘√H˚ ø±<äT... sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T... ø°\ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\e≥+... yê]‘√ e÷{≤¢&É≥+ e÷eT÷\T>± »]π><˚. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À düe÷#ês¡+ ùd«#·Ã¤>± ãj·T≥≈£î sêe{≤ìøÏ Çe˙ï e÷sêZ˝Ò. n<˚ ˝Òì |üø£å+˝À ≈£î+uÛÑø√D≤˝Ò ãj·T≥≈£î sêe⁄. ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ... Ç|üŒ{Ïes¡≈£L »>∑Hé es¡Z+ ‘êeTT n$˙‹ nqï~ #˚j·T˝Ò<äì... n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì dü+bÕ~+#·˝Ò<äì $düŒwüº+>± Ç|üŒ{Ïø° #Ó|üŒs¡T. <ëìøÏ ã<äT\T.. mes¡T e÷Á‘·+ ‹q˝Ò<äT. mes¡÷ eT+∫yêfi¯ó¢ ø±<äH˚ yê~kÕÔs¡T. n+<äs¡÷ eT+∫yêfi¯ó¢ ø±ø£b˛‘˚... qTe⁄« #Ó&çb˛yê˝≤? nqï Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ yê]

meØ \ø°åàHêsêj·TD...

dü÷{Ï>± e÷{≤¢&É≥+... Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡+>±

ñ+&É≥+... ùdïVü≤+>± ñ+&É≥+ d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY MM ˝ø°åàHêsêj·TD HÓ’»+. Äj·Tq ≈£î\+ $wüj·T+˝Àq÷ CÀs¡T>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+<˚>±˙... yêdüÔe+ @$T{À me]ø° ‘Ó©<äT. M˝…’q+‘· ˝ÀÁbıô|ò’˝Ÿ bÕ{Ï+#˚ Äj·Tq... eè‹Ô˝À e÷Á‘·+ j·Te÷ <ä÷≈£î&ÉTqT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. πødüT $#ês¡D... ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e≥+ Äj·Tq f…Æ$T+>¥... bÕ¢ì+>¥ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|üs¡#˚˝≤ ñ+{≤sTT. ã+>±s¡T dæ+Vü‰düq+ MT<ä ù||üs¡T #·<äTe⁄‘·Tqï >±* »Hês¡›q¬s&ç¶ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì... Äj·Tq≈£î ô|≥ºì ø√≥˝≤ ñ+&˚ ãfi≤¢] qT+#˚ ø±<äT.. ø£sêí≥ø£ dü]Vü≤<äT›\ qT+∫

\ø°åàHêsêj·TDô|’ nyê≈£î\T #·yê≈£î\T ù|\≥+... ‘·sê«‘· ≈£îø£ÿs¡TeTq≈£î+&Ü ñ+&É≥+ yÓ’kÕ‡sY ø±+Á¬>dtH˚‘·\≈£î n\yêfÒ. n+‘·≈£îeTT+<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·≈£î \ø°åàHêsêj·TD <ä>∑Zs¡ ã+<ÛäTe+≥÷ ÁuÒøÏ+>¥ q÷´dtqT yÓ\¢&ç+∫.. ‘·sê«‘· n~ ndü‘·´eTì ‘Ó*dæ eT∞¢ e÷{≤¢&É˝Ò<äT. kÕøÏå MT&çj·÷ ìã<äΔ‘· m+‘·qï~ ˇø£ ñ<ä+‘·+‘√ ‘Ó*dæb˛‘·T+~. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ôV≤*ø±|òüºsY Á|üe÷<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT... n|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± Äj·Tq eTs¡DÏ+#ês¡qï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äT. Ä düeTj·T+˝À kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ düeTj·T+˝À kÕøÏå #Ûêq˝Ÿ ˇø£ q÷´dtqT Ák˛ÿ˝Ÿ #˚dæ+~. yÓ’mdt πøåeT+>± ñHêïs¡ì... q\¢eT\ n&É$˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT... q&ÉT#·T≈£î+≥÷ edüTÔHêïs¡ì ø±ùd|ü{ÏøÏ ãj·T≥≈£î ekÕÔs¡+≥÷ yês¡Ô\T e+&ç+~. ø±ùd|ü{Ïπø Ä yês¡Ô ‘Ós¡ô|’ qT+∫ ìÁwüÿ$T+∫+~. #êq˝Ÿ $X¯«dü˙j·T‘·≈£î bÕ‘·πsdü÷Ô... ‘·+Á&çøÏ dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêH˚ï ndü‘ê´\‘√ Á|ü#ês¡+ #˚dæq Ä dü+düú... Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ <Ûäs¡àã<äΔ+>± ñ+≥T+<äì }Væ≤+#·≥+ n‘ê´X‚ ne⁄‘·T+~. \ø°åàHêsêj·TDqT $#ês¡D n~Ûø±]>± ‘=\–+∫q |üø£å+˝À... $#ês¡D |üs¡«+ <ä÷≈£î&ÉT eT+<ä–+#·≥+ U≤j·T+. @+ #˚ùdÔ @+ Äs√|üD\T e∫Ã|ü&É‘êjÓ÷qqï dü+<˚Vü‰\‘√ bÕ≥T... Äj·Tq kÕúq+˝À e#˚à n~Ûø±]øÏ

<ä>∑Zs¡ ñ+&É<äT. eTs√ n+X¯y˚TeT+fÒ.. ì»+>± ≈£îÁ≥ #˚j·÷\qï Ä˝À#·H˚ ñ+fÒ H˚s¡T>± bò˛q¢˝À (nB n~Ûø±]ø£ bò˛q¢˝À) e÷{≤¢&Ü*‡q nedüs¡+ @eTT+~? ˇø£ d”;◊ ø°\ø£ n~Ûø±]>± ‘·q Á|ü‘·´s¡Tú\T ‘·qô|’ düyê\T $düTs¡T‘ês¡qï Ä˝À#·q ñ+&É<ë? ì»+>± ÁøÏ$Tq˝Ÿ yÓTÆ+&é ñ+fÒ... y˚πs dæyéT‘√ e÷{≤¢&É≥+ ô|<ä› $wüj·Ty˚TMT ø±<äT>±. »>∑Hé es¡Z+ #ÓãT‘·Tqï≥T¢>± ‘êeTT $&ÉT<ä\ #˚dæq ø±˝Ÿ‡ *dtº e÷]à qT+∫ pHé 17e ‘˚B es¡≈£î nqï~ yê<äq. ø±˙.. »>∑Hé H˚‘·\T ‘·eT ø±˝Ÿ‡ $esê\qT ùdø£]düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD≈£î HÓ\ s√E\≈£î eTT+<˚ ‘Ó\Tdüì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. @ Hêj·T≈£î&ÉT (»>∑Hé bÕغøÏ #Ó+~q e´øÏÔ ø±<äT) Bì yÓqTø£ ñHêïs√... á düe÷#ês¡+ @ $<Ûä+>± ©ø˘ ne⁄‘·T+<√ ≈£L&Ü Äj·Tq <ä>∑Zs¡ düe÷#ês¡+ ñ+<äqï~ Ä esêZ\ yê<äq. m+‘·{Ï |æ∫à yê&Ó’Hê... ‘·q bò˛Hé {≤´|t ne⁄‘·Tqï düe÷#ês¡+ ñ+fÒ... eT÷s¡â+>± e÷{≤¢&És¡T ø£<ë. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT pHé 17es¡≈£î m+<äT≈£î e÷{≤¢&É‘ês¡T? nqï$ Á|üX¯ï˝Ò. n~Ûø±s¡T\ e´eVü‰s¡XË’* m˝≤ ñ+&Ü\+≥÷ z H√{ŸqT »>∑Hé es¡Z+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ H˚s¡T>± e÷{≤¢&É≈£L&É<äT... πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T yÓ\¢&ç+#·≈£L&É<äì ìã+<Ûäq\T #ÓãT‘·THêïj·T+~. e÷eT÷\T>±H˚ ã]‘Ó–+∫ eTØ eTkÕ˝≤ <ä{Ϻ+∫q ø£+|ü⁄ ø£<∏äHê\qT e+&˚

u≤´#Y˝À {≤|üsY>± ì*∫Hê... Äj·Tq @Øø√Ø eTØ ◊|”mdt düØ«düTqT m+#·T≈£îHêïs¡T. eTVü≤sêh ø±´&ÉsY n~Ûø±]>± Hê+<˚&é md”Œ>± e´eVü≤]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTT+u…’ @{°d”˝À |üì #˚dæq Äj·Tq ã~©ô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e#êÃs¡T. d”;◊˝À &û◊J>± |üì #˚dæq Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊J kÕúsTT n~Ûø±]. ˇ‹Ôfi¯¢≈£î.. Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î @e÷Á‘·+ ‘·˝§>∑Zì Äj·Tq+fÒ n+<ä]ø° Vü≤&É˝Ò. n˙ï esêZ\ MT&çj·÷‘√q÷ ùdïVü≤+>± e´eVü≤]+#˚ Äj·Tq... n+<ä]‘√q÷ n<˚ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡T. me÷àsY m+Jm|òt, >±* »Hês¡›q ¬s&ç¶ nÁø£e÷\T (zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ πødüT\T), »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\T.. Ç˝≤ Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆq |ü\T ø°\ø£yÓTÆq πødüT\ <äsê´|ü⁄ÔqT Ç|ü⁄Œ&Üj·Tq ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

πødüT MT<ä ne>±Vü≤q |üfÒº+<äT≈£î ø£˙dü+ @&Ü~ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Çø£ÿ&É ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq n+X¯y˚TeT+fÒ.. »>∑HéqT á&û $#ê]+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ á yês¡ÔqT ãj·T≥≈£î rdüTø=∫Ãq f…Æ$T+>¥ Ä+‘·s¡´+ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´y˚T. ‘·eT≈£î ø£+{À¢ q\TdüT˝≤ e÷]q ˝ø°åàHêsêj·TDqT ‘·|æŒ+#ê*. z n~Ûø±] $wüj·T+˝À $yê<ëdüŒ<ä n+XÊ\T yÓ\¢&Ó’‘˚ n‘·ìï |üø£ÿq ô|≥º≥+ dü+Á|ü<ëj·T+. n+<äTø√düy˚T á ≈£îÁ≥ dæ<ëΔ+‘·+. n+fÒ... ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê »>∑Hé es¡Z+ ‘Ó–düTÔ+<äqï~ ‘˚\T‘√+~. yê] e<ä› á düe÷#ês¡+ eTT+<˚ ñHêï.. d”;◊ &Ó’¬sø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é |üs¡´≥q˝À ñqï|ü⁄Œ&˚ ãj·T≥ô|≥º&É+˝ÀH˚ ñ+~ ndü\T ≈£îÁ≥+‘ê nì #ÓbıŒ#·TÃ. |ü]$T‘· \øå±´\ ø√dü+... yê{Ï e\¢ e#˚à Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ sê»ø°j·T H˚‘·\T yÓ+|üsê¢&É≥+ düVü≤»y˚T. n<˚ \ø£åD≤ìï kÕøÏå MT&çj·÷≈£L n+≥>∑{Ϻ... bÕÁ‹πøj·T Á|üe÷D≤\qT bÕ‘·πsj·T≥+ e÷Á‘·+ ì»+>± u≤<Ûä ø£*–+#˚ n+X¯y˚T. Bìe\¢ yê] Á|üjÓ÷»Hê\T HÓs¡y˚s¡e#˚ÃyÓ÷ ø±˙.. düe÷»+˝À z $wü dü+düèÿ‹ì $düÔ]düTÔHêïeTqï düèŒVü≤ yê]øÏ ˝Òø£b˛e&Éy˚T Çø£ÿ&É $cÕ<ä+. bòÕ´ø£åìdüTº ‘·s¡Vü‰˝À... Á|ü‘·´]úì n+‘·yÓTT+~+#·≥y˚T \ø£å´+>± Á|üe]Ôdü÷Ô... Hê´j·÷Hê´j·÷\≈£î ‘êe⁄+&Éì Ø‹˝À ‘Ó>∑ã&É≥+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚j·T≥y˚T.

25

ª∫s¡Tμ˝≤uÛÑe÷? <ä+&É>∑e÷] uÒs¡e÷..? Ä|ü<ë“+<Ûäe⁄&ÉT...

n+<ä]yê&ÉT.. sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ s¡ø£å≈£î&ÉT... 6,10,500z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. n+fÒ... |ü&çb˛j˚T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ˇ+{Ï #˚‘√Ô ø±bÕ&çq e´øÏÔ ∫s¡+J$. Áøö&é|ü⁄\¢sY>±... ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î 2009˝À e∫Ãq z≥¢˝À πøe\+ yÓ’mdt #Û·]cÕàqT #Ó]ù|j·T>∑\ »qH˚‘·>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ uÛ≤$+∫q e´øÏÔ. 40XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T á <äbòÕ bı+<ä>∑*>±sTT. n<˚ $<Ûä+>± ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ Ä bÕغ Ä•+∫q Á|üjÓ÷»Hêìï ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+ HÓ\÷¢s¡T ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+˝Àq÷ n<˚ |ü]dæú‹. 2009˝À ø±+Á¬>dt≈£î bÕغ $©q+ m+‘· y˚Ts¡≈£î ˇq≈£L]Ã+~. y˚düT≈£îqï ˝…ø£ÿ\ yêdüÔ$ø£ <äèø£Œ<∏ä+‘√ 4,30,253, Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ 1,40,600z≥T¢ #·÷ùdÔ Ä bÕغ m+‘·y˚Ts¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغøÏ kÕj·T+ #˚dæ+<äqï~ ÄdüøÏÔø£s¡+. qyÓ÷<äj·÷´sTT. n+fÒ ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ø£*|æ‘˚ e∫Ãq z≥T¢ Á|üC≤sê»´+ $©q+‘√ ø±+Á¬>dt≈£î »]–+~ ∫s¡T ˝≤uÛÑe÷.. n~ ≈£L&Ü ˝Ò<ë? 5,70,835z≥T¢ e#êÃsTT. ø±˙... ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. bÕغøÏ 2,43,691z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. n+fÒ Ä bÕغ m+‘·>± 2009 mìïø£\ ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt≈£î eTs√ ◊<˚fi¯ó¢ m<äTs¡T˝Ò<äT.. Ä ‘·sê«‘· z≥¢qT ø√˝ÀŒsTT+<√ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. nsTT‘˚.. ∫s¡+J$øÏ ≈£L&Ü yÓ’mdt @+ e÷j·T #˚kÕÔ&√qì bÕغ\˙ï >∑TãT\T |ü{Ϻq y˚fi¯. n|üŒ{ÏøÏ z<ës¡TŒqT ø£*–+#˚ $wüj·T+ ˇø£ÿfÒ. qs¡kÕ|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ ∫s¡+J$ kÕú|æ+∫q Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ ì+&Ü ¬s+&˚fi¯ó¢ ≈£L&Ü ì+&É˝Ò<äT. ªªÄ|üπswüHé Äø£s¡¸μμ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, {°ÄsYmdt˝Àì ø=+‘·eT+~ myÓTà˝Ò´\ô|’ e\ $dæ]q yÓ’mdt... Á|üC≤sê»´+qT ≈£L&Ü e<ä˝Ò¢<äT. Ä bÕغì ôVA˝Ÿùd˝Ÿ>± ø£*ù|ùd+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. yêdüÔyêìøÏ n|üŒ{ÏøÏ ∫s¡+J$ qT+∫ ≈£L&Ü kÕqT≈£L\ dü+<˚X¯y˚T e´ø£ÔyÓTÆ+~. Á|ü‹|üø£å+˝À ◊<˚fi¯ó¢ ñ+&Ü*‡ sêe≥+... ‘·sê«‘· ≈£L&Ü $»j·T+ e]düTÔ+<√ ˝Ò<√qqï ‘·‘·«+ uÀ<Ûä|ü&˚dü]øÏ... sê»ø°j·÷˝À¢ n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·Tø√e≥eTqï~ dæìe÷˝À¢ ôdº|ü⁄Œ˝Òdæq+‘· áJ ø±<äT nì yÓT>±kÕºsYøÏ ns¡úyÓTÆ+~. nsTT‘˚, BìøÏ Äj·Tìï n_Ûe÷ì+#˚ sêhyê´|üÔ+>± ñqï n_Ûe÷qT\ qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£ÔyÓTÆ+~. n+‘·˝ÀH˚ ∫s¡T ≈£L&Ü.. ªn¬s¬s e÷ø£˝≤+{Ï ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äTμ n+≥÷ ˇø£ÿkÕ] düs¡T›≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚.. n+<äT≈£î ‘Ós¡ yÓqTø£ »]–+~ y˚s¡T. yÓTT<ä≥ Äj·Tq <ä>∑Zs¡ qT+∫ sêj·Tu≤sêìï ‘Ó∫Ãq yês¡T... »Hêø£s¡¸D H˚‘·>± ∫s¡+J$ ñ+{≤s¡H˚ <ëì ø£Hêï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ #ê˝≤ ˝…ø£ÿ˝Ò e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+ n+≥÷... k˛ìj·÷ y˚T&ÉyéT <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯<ëeTì #Ó|æŒ... y˚dæ+~. ∫s¡+J$ sêø£‘√... yÓ’mdt »>∑Hé ø±s¡D+‘√ bÕغ˝À myÓTà˝Ò´\T e\düu≤≥ ‘·sê«‘· ù|¢≥T |òæsêsTT+#·≥+... á $wüj·T+ ø±+Á¬>dt˝À ∫s¡T #˚]ø£ Çwüº+ |ü{ϺHê... |ü]bÕ\q≈£î nedüs¡yÓTÆq y˚Tõø˘ n+¬ø≈£î dü]|ü&Ü ã˝≤ìï ø£*– ˝Òì yê] |ü⁄D´e÷ nì Ä $wüj·T+ ãj·T≥≈£î bıø£ÿ≥+ ‘·<äq+‘·s¡ ñ+≥T+<äqï~ ‘=* n+X¯+. Á|üuÛÑT‘·«+ dæús¡+>± ñ+fÒ e\dü\T yÓfi‚¢ H˚‘·\≈£î |ü]D≤e÷\‘√.. á e´eVü‰s¡+ yÓqøÏÿ yÓ[¢+~. ø±˙, yÓ’mdt eTs¡D+ kÕeT<ëq <ä+&√bÕj·÷\‘√ ÁuÒø˘\T y˚j·T#·Ãì uÛ≤$+∫+~. <ë+‘√ bÕ≥T.. »>∑Hé ‘·sê«‘·... »>∑Hé qT+∫ eTT|ü⁄Œ ‘·|üŒ<äqï $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ y˚s¡T ≈£î+|ü{Ï ø±s¡D+>± m|üŒ{Ï qT+#√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ dü+Á|ü<ëj·T+ ñqï ¬s&ç¶ >∑T]Ô+∫+~. n+<äTπø bÕغøÏ Áøö&é|ü⁄\¢sY>± ∫s¡+J$ nsTT‘˚ kÕe÷õø£ es¡Z+ z≥¢‘√ bÕ≥T.. ã\V”≤qesêZ˝À¢ ˇø£ ã\yÓTÆq es¡Z+ u≤>∑T+≥T+<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. <ä÷s¡eTe⁄‘·T+<äqï ˝…ø£ÿ˝Òdæ+~. BìøÏ ã<äT\T>± ∫s¡+J$ sêø£‘√... Äj·Tq kÕe÷õø£ es¡Z+>± ñqï ø±|ü⁄\T bÕغøÏ n+&É>± ì\TkÕÔs¡ì uÛ≤$+∫+~. n<˚ Ä ¬s+&É÷... »]–‘˚... ¬s&ç¶, ã\V”≤q esêZ\ z≥¢qT ø√˝ÀŒsTTq <ëìøÏ ã<äT\T>± ‘êeTT ø=‘·Ô yêdüÔyêìøÏ 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ, Á|üC≤sê»´+ z≥Tu≤´+≈£îqT kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤eTì uÛ≤$+∫+~. n+<äTπø ∫s¡+J$øÏ mÁs¡‹yêN bÕغøÏ e∫Ãq z≥¢qT ø£*|æq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt m+‘√ ã\+>± ø£ì|ædüTÔ+~. |ü]Ã+~. ‘êC≤>± nqs¡Ω‘· y˚≥T‘√ ñ|ü mìïø£\T e∫à |ü&ܶsTT. yÓT>±kÕºsYøÏ Ç∫Ãq ø±˙.... ñ|ü mìïø£˝À¢ n+<äT≈£î _ÛqïyÓTÆq |òü*‘·+ yÓ\Te&ç+~. ‘êC≤>± e÷≥≈£î ø£≥Tºã&çq n~ÛcÕ˜q+ Äj·TqTï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´ì>± ìj·T$T+∫+~. <ë+‘√ »]–q 18 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Äj·Tq ‘·q XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ Ç#êÃs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ 18 nôd+;¢, yÓTT‘·Ô+ 10,74,690 z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± Á|üC≤sê»´+ ˇø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ »]–q mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sYd”|” 15d”≥¢˝À ¬>\Tbı+~ bÕغøÏ 5,38,565z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. Á|üC≤sê»´+ ø±+Á¬>dt˝À |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T ¬>\e>∑*–+~. $©qyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À ˝…ø£ÿÁ|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt ã\+ 16,13,255z≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. eT] Ç|ü⁄Œ&ÉT »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ πøe\+

˝…ø£ÿ˝…H√ï...

m+<äT≈£î...

πøe\+ >∑+≥ e´e~Û˝À m˝≤+{Ï $yê<ë\≈£î ‘ê$e«≈£î+&Ü <ë{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT n+<äs¡÷ cÕø˘ ‹Hêïs¡T. dü‘·´+ sêeT*+>∑sêE πødüT˝À ôd’‘·+ Äj·Tq m+‘√ #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+#ês¡T. Äj·Tq ‘·+Á&ç Ç]π>wüHé XÊU≤~Ûø±]. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ lXË’\+˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–q Äj·Tq $<ë´uÛ≤dü´+ ≈£L&Ü nø£ÿ&˚ »]–+~. nø£åsê\T H˚]Œq ã&çøÏ dü+ã+~Û+∫ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚XÊ\ $wüj·T+˝Àq÷ #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wæ+#·≥+ Äj·Tq˝À eTs√ ø√D+. n+‘˚ ø±<äT.. ñqï‘·kÕúsTT n~Ûø±]>± ñHêï... |üPs¡«$<ë´s¡Tú\ düe÷y˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢≥+... n+<ä]˝À ø£*dæb˛e&É+ Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£‘·. n+<ä]˝À ã&ÜsTT ø=≥º≥+ nj·Tq˝À ndü‡\T ø£ì|æ+#·<äT. es¡+>∑˝Ÿ ÄsYád” ø£fi≤XÊ\˝À ;f…ø˘ #˚dæ... nq+‘·s¡+ ◊◊{° eTÁ<ëdüT˝À m+f…ø˘ |üP]Ô #˚XÊs¡T. 1990

www.namastheandhra.com

JUN 2012

á bòÕ´qT ñ+<˚... Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dtH˚‘·\≈£î bòÕ´Hé >±* ndü‡\T |ü&É≥+ ˝Ò<äT. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ yÓ\Te&çq ‘·sê«‘· <ëìô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD >±+BÛuÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä Vü‰\T˝À @d” ñ+~. nsTT‘˚ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£Ls¡TÃq #√≥ ô|’ uÛ≤>±q bòÕ´qT ñ+~. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT bòÕ´Hé X¯ã›+ #˚dü÷Ô d”Œ&é>± ‹s¡T>∑T‘√+~. ªªá bòÕ´Hé dæ«#Y Ä|òt #˚j·T+&ç. bòÕ´Hé ø±s¡D+>± Çã“+~>± ñ+~μμ nì düe÷y˚X¯+ eT<Ûä´˝À nf…+&ÉsYì |æ*∫ nq≥+‘√ ˇø£ÿkÕ] n+<äs¡÷ |ü>∑\ã&ç qyê«s¡T. |òü*‘ê˝À¢ »>∑Hé bÕغ mìïø£\ >∑Ts¡TÔ (bòÕ´qT) ø±e≥+... u§‘·‡ bòÕ´Hé MT<ä $düT>∑T |ü&É≥+‘√... ñ|ü mìïø£˝À¢ bòÕ´qT >±* MùdÔ... MTπsyÓ÷ á bòÕ´qTqT Äù|j·TeT+≥THêïs¡ì $˝Òø£s¡T\T nq≥+‘√ u§‘·‡ $˝Òø£s¡T\‘√ bÕ≥T z ∫s¡Tqe⁄« qy˚«XÊs¡T.

nM... ÇM...

kÕúHê˝À¢ ∫s¡+J$ ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝ÀøÏ ~+#ês¡T. yê]s¡Te⁄s¡÷ ¬>\e≥+‘√ bÕغ˝À yês¡T V”≤s√\j·÷´s¡T. BìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ∫s¡+J$ ø°\ø£+>± e÷sês¡T. ‘·q bÕغ $©q+ ø±s¡D+>±H˚ ¬s+&ÉT nôd+;¢ d”≥¢qT ‘Ó#·TÃø√>∑*>±eTqï uÛ≤eqqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT‘·Ô+ #·‹øÏ\ |ü&çq düeTj·T+˝À ôd’‘·+ ‘·q≈£îqï #Û·]cÕà‘√ ‘·eT H˚‘·\qT $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡qï uÛ≤eqqT n~ÛcÕ˜q+ ø£*–+#·≥+˝À ∫s¡+J$ $»j·Te+‘·eTj·÷´s¡ì #ÓbÕŒ*. $T–*q eT+Á‘·T\T... eTTK´eT+Á‹ ôd’‘·+ ˇø£ÿkÕúq+˝À ¬>\T|ü⁄qT ≈£L&Ü Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À.... ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ∫s¡+J$ n|ü<들+<äe⁄&ÉT e÷~] ø£ì|æ+∫Hê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. sêh+ yÓTT‘·Ô+ MT<ë ø±ø£b˛sTTHê... >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ Äj·Tq ‘·q |ü≥TºqT #·÷|æ+#·Tø√>∑*>±s¡T. nsTT‘˚, ∫s¡+J$øÏ m<äTs¡T<Óã“ @$T≥+fÒ.. Äj·Tq ø±+Á¬>dt˝À #˚]q+‘· düT\Te⁄>± n_Ûe÷qT\T ø±+Á¬>dt˝À #˚]b˛˝Ò<äT. n+<äTe˝Ò¢ ñ|ü mìïø£˝À¢ ∫s¡+J$ kÕe÷õø£ es¡Z+ qT+∫ ekÕÔj·TqT≈£îqï z≥T¢ |ü‘êÔ˝Ò≈£î+&Ü b˛e≥+... yê]ô|’ ∫s¡T Á|üuÛ≤e+ ˝Òø£b˛e≥+... Ä z≥¢˝À n~Ûø£uÛ≤>∑+ b˛*+>¥ s√Eq »>∑Hé bÕغøÏ ã~© nsTTq≥T¢ |òü*‘ê\ >∑D≤+ø±\qT |ü]o*ùdÔ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. B+‘√ Äj·Tq ‘·q kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q z≥¢qT Äø£]¸+#·˝Òs¡qï uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. n˝≤ mìïø£\ |òü*‘ê\T ø=+#Ó+ r|æ.. eT]ø±düÔ #˚<äTqT ∫s¡+J$øÏ $T–˝≤ÃsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À.. yÓT>±kÕºsY e\¢ bÕغøÏ ô|<ä›>± ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äì.. Äj·Tq≈£î sê»ø°j·T |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#êeTqï uÛ≤eqqT ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ∫s¡+J$ n+fÒ »Hê\T |üs¡T>∑T\T ô|&É‘ês¡ì }Væ≤+∫q ø±+Á¬>dt≈£î ‘êC≤ mìïø£\ |òü*‘ê\T yêdüÔyê\T ø£fi¯¢ m<äT≥ ø£q|ü&˚ neø±XÊìï Ç#êÃsTT. ∫s¡T˝≤uÛÑ+ nyê«*‡+~ <ä+&É>∑e÷] uÒs¡+>± e÷]q≥T¢>± ø±+Á¬>dt uÛ≤$+#·≥+˝À ‘·ù|Œ+ ˝Ò<˚yÓ÷.

bÕsTT+{Ÿ e÷]+~...

nôd+;¢˝À... ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ˝Àq÷ MT&çj·÷qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&É{≤ìøÏ z Á|ü<˚XÊìï @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. <ëìï MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ n+{≤s¡T. eTTK´yÓTÆq H˚‘·\T @<Ó’Hê #ÓbÕŒ*‡ eùdÔ nø£ÿ&É≈£î e∫à #Ó|æŒ yÓfi¯ó ‘·T+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï bÕsTT+≥¢ C≤_‘ê˝À #·+#·\>∑÷&É C…’\T e∫à #˚]+~. Á|üeTTKT\+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T πøsê|òt ne≥+‘√ yê]ì ø£\e{≤ìøÏ s√p e#˚à dü+<äs¡Ù≈£î\ dü+K´ ô|]–+~. yê] $X‚cÕ\qT ø£esY #˚j·T{≤ìøÏ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ @sêŒf…Æ+~. ñ|ü mìïø£˝À¢ »>∑Hé bÕغ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#·≥+˝À #·+#·˝Ÿ>∑÷&É MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Vü≤&Üe⁄&ç ô|]–b˛sTT+~. ¬>*∫q nuÛÑ´s¡Tú\T.. Hêj·T≈£î\T, »>∑Hé ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #·+#·˝Ÿ>∑÷&É≈£î sêe≥+‘√ bÕ≥T MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ <ä>∑Zπs MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ø=düyÓTs¡Tù|eT+fÒ... »>∑Hé n_Ûe÷qT\T »>∑HéqT C…’\T˝À ø£\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î M\T ø±ø£b˛sTTHê.... C…’\THÓ’Hê #·÷dæ ekÕÔeTqTø=ì nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ ø±ùd|ü⁄ >∑&ç|æ b˛‘·THêïs¡T.


www.namastheandhra.com

26

JUN 2012

JUN 2012

‘=\ø£] düeTj·÷q ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ $H√<ë\ $+<äT! E˝…’ HÓ\˝À ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î&çøÏ ø£qT$+<äT! n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ‘Ós¡¬øøÏÿq eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq ∫Á‘ê\T Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTHêïsTT. á>∑, E˝≤sTT, } ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê.. á eT÷&ÉT dæìe÷\÷ ø±+_H˚wüHé ÁπøCŸ‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿqy˚. ø£∫Ñ·+>± Væ≤{Ÿ ø±>∑\eqï BÛe÷ n≥T dæìe÷ s¡÷|üø£s¡Ô˝À¢q÷.. Ç≥T Áù|ø£å≈£î˝À¢q÷ ø£*–düTÔqï dæìe÷*$. eT] Ä eT÷&ç+{À¢ eTT]|æ+#˚y˚y√ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘˚*b˛‘·T+~.

>∑ã“sY dæ+>¥ dæìe÷ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nj·÷´ø£ n+<ä]˝Àq÷ z dü+<˚Vü≤+.

á>∑

|üeHéø£fi≤´DY sê‘· ÁX¯ó‹Vü‰düHé e÷]Ã+<ë? ˝Òø£ ÁX¯ó‹ Vü‰düHé sê‘·qT |üeHé ø£fi≤´DY e÷sêÃ&Ü? nì! |üeHé≈£î dü+ã+~Û+∫ eTq Ç+&ÉÁd”º˝À z eT÷&ÛÉqeTàø£eTT+~. Äj·Tq‘√ q{Ï+∫q V”≤s√sTTHé |üì K‘·+ nì! Äj·Tq ‘=* dæìe÷ ªnø£ÿ&É ne÷àsTT`Çø£ÿ&É nu≤“sTTμ V”≤s√sTTHé düTÁ|æj·T Ä ‘·sê«‘· mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ, bòÕ¢|t nqï<ë+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü |üqyé dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ V”≤s√sTTqT¢ ‘·«s¡>± ø£qTeTs¡T¬>’qyêfi‚¢. <˚ej·÷ì (düTkÕ«>∑‘·+), ø°]Ô ¬s&ç¶ (‘=* Áù|eT), Á|”‹ õ+>±ìj·÷ (‘·eTTà&ÉT), nMTcÕ |üfÒ˝Ÿ, πsDT <˚XÊj·YT (ãÁ~), MTsêC≤dæàHé (>∑T&ÉT+u≤ X¯+ø£sY), MTsê #√ÁbÕ (ã+>±s¡+), ndæHé (nqïes¡+), ìøÏcÕ |üfÒ˝Ÿ (ø=eTs¡+|ü⁄*), kÕsêCÒHé &Éj·÷dt (|ü⁄*).. Ms¡+‘ê |üeHé‘√ q{Ï+#êø£ ô|<ä›>± neø±XÊ\T <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. |üeHé≈£î dü+ã+~Û+∫q ôd+{ÏyÓT+{Ÿ Ç˝≤ ñ+fÒ.. ÁX¯ó‹ Vü‰düHé~ Ç+ø√ ø£<∏ä! bÕ|ü+ á ne÷àsTTøÏ ¬øØsY Äs¡+uÛÑ+˝À n˙ï bòÕ¢|ü⁄˝Ò. ‘=* dæìe÷ \ø˘ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ #·$#·÷dæ+~. ‘·sê«‘· nq>∑q>± z BÛs¡T&ÉT, ôdeHéÔ ôdHé‡, z yÓTÆ Áô|ò+&é, 3 dæìe÷\T bòÕ¢|üj·÷´sTT. B+‘√ ÄyÓTô|’ ◊¬sHé ˝…>¥ nqï eTTÁ<ä |ü&çb˛sTT+~. z <äX¯˝À ÄyÓTqT V”≤s√sTTHé>± ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‹ e∫Ã+~. ÁX¯ó‹ì V”≤s√sTTHé>± m+#·Tø√e&É+ô|’ ‘·eTqT z ìsêà‘· ôV≤#·Ã]+#ê&É+≥÷ >∑ã“sY dæ+>¥ <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤Øwt X¯+ø£πs dü«j·T+>± #ÓbÕŒ&ÉT ≈£L&Ü. nsTT‘˚.. >∑ã“sY dæ+>¥ dæìe÷ |üeHé ø£fi≤´DY‘√ bÕ≥T ÁX¯ó‹ Vü‰düHé $wüj·T+˝À ñqï dæ˙ »HêìøÏ ñqï eT÷&ÛÉ qeTàø±*ï e÷πsÃdæ+~.

ªª$Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡qT eT]+‘· u≤>± r]Ã~<ä›&Üìπø Ä\dü´yÓTÆ+~.

E˝≤sTT.. E˝≤sTT.. f…Æ{Ï˝Ÿ $q>±H˚ ô|<ä›>± Äq˝Ò<äT »Hê\≈£î! Á‹$Áø£yéT, n\T¢

ns¡T®Hé ø±+_H˚wüH√¢ e#˚à dæìe÷≈£î Ç<ë ù|s¡ì. ◊‘˚ |òüdtº\Tø˘ #·÷&É>±H˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e÷]b˛j·÷sTT. Ä&çjÓ÷ ]©CŸ ø±>±H˚ ˇø£ÿkÕ]>± dæìe÷ô|’ bÕõ{Ïyé Ç+Áô|wüHé |ü&çb˛sTT+~. ìC≤ìøÏ á dæìe÷ bòÕ¢|t ø±+_H˚wüH√¢ s¡÷bı+<äT‘√+~. n\T¢ ns¡T®Hé, Á‹$Áø£yéT, Ç*j·÷Hê\ >∑‘· dæìe÷\T bòÕ¢|üj·÷´sTT. ∫Á‘· düeTs¡Œ≈£î&ÉT <ëqj·T´ ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ ø={Ϻ #ê˝≤ s√E˝…’+~. ◊‘˚ á dæìe÷ yê] sê‘·qT e÷s¡TdüTÔ+<äì dæìe÷ Áf…Æ\sY #·÷dæq yês¡+‘ê n+≥THêïs¡T. ªª‘Ó*yÓ’q yê&Ó|ü⁄&É÷ Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œø√&ÉTμμ nì n+fÒ.. ã<äT\T>± ªª#Ó|ü⁄Œø√yê* u≤dü÷.. Ä|òüºsê˝Ÿ dæ>∑¬s{Ÿ bÕ´ø˘ MT<˚ qqTï ‘ê>=<äT›. Á|üe÷<ä+ nì sêdæq|ü⁄&ÉT.. qqTï ¬ø\ø=<äT›, b˛‘êyé nì #Ó|ü⁄Œø√≈£î+fÒ m˝≤μμ nqï~ V”≤s√ »yêãT. Á‹$Áø£yéT ‘·q dü‘êÔ eT∞¢ #êfÒ+<äT≈£î ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡ì á &Ó’˝≤>¥‘√ ns¡úeTe⁄‘√+~. >∑ã“sY dæ+>¥‘√ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø={Ϻq <˚M n<˚ }|ü⁄˝À eTs√ m+≥¬s’ºì+>¥ Ä&çjÓ÷ Ç#êÃ&ÉT. bÕ≥\T »Hê\≈£î mπøÿXÊsTT. p˝…’ 6q ˝Ò<ë 13q á dæìe÷ $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯eTT+~.

|üs¡T‹ÔMs¡Hé (‘Ó\T>∑T˝À eT*¢>±&ÉT)

eTs√ C≤rj·T nyês¡T¶ô|’

dæìe÷‘√ C≤rj·T nyês¡T¶ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì dü+#·\q+ düèwæº+∫q Á|æj·TeTDÏ eTs√ nyês¡T¶ô|’ >∑T]ô|{Ϻ+<ë? ÄyÓT ‘êC≤>± m+#·T≈£îqï bÕÁ‘· >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ WqH˚ nì|æk˛Ô+~. Ç+‘·es¡≈£L @ eTfi¯j·÷∞ uÛ≤eT dæ<äΔeTe⁄‘√+~. uÛ≤s¡rj·T q{° #˚j·Tì ª#ês¡T\‘·μ nH˚ Á‹uÛ≤cÕ ∫Á‘·+ (‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, ‘Ó\T>∑T)˝À ÄyÓT kÕVü≤kÕìøÏ ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚k˛Ô+~. &ÉãT˝Ÿ á s√˝Ÿ #˚j·T&É+˝À Á|ü‘˚´ø£‘˚+ ˝Ò<äT ø±˙.. ÄyÓT düj·÷MT ø£e\\T>± q{ÏdüTÔ+&É≥y˚T $X‚wü+. y˚πs«s¡T bÕÁ‘·*ï _ÛqïyÓTÆq y˚Tø£|t‘√, _ÛqïyÓTÆq q≥q‘√ s¡øÏÔ ø£{Ϻ+∫q q≥T˝…+<äs√ ñHêïs¡T. ø±˙ n‘·T≈£îÿì ñ+&˚ ¬s+&ÉT X¯Øsê˝À¢øÏ |üs¡ø±j·T Á|üy˚X¯+ #˚dæq <ëK˝≤\T Ç+‘·<ëø± ˝Òe⁄. eT] ‘=*kÕ]>± á Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï

Á|æj·TeTDÏ >∑T]? Äs¡+uÛÑ+˝À >±¢eTsY bÕÁ‘·\‘√ bÕ≥T ô|sꌤ¬sàHé‡≈£î neø±X¯+ ñqï bÕÁ‘·*ï b˛wæ+∫q Á|æj·TeTDÏ.. ‘·sê«‘· |üP]Ô>± >±¢eTsYπø n+øÏ‘·yÓTÆb˛sTT+~. ◊‘˚ Ç{°e\ neø±XÊ\T ‘·–Z ø£qTeTs¡T¬>’b˛sTTq Á|æj·TeTDÏ.. ¬øØsY #·s¡e÷+ø£+˝À dü+#·\q bÕÁ‘·‘√ yês¡Ô˝À¢¬øøÏÿ+~. ‘·q Á|ü<äs¡Ùq‘√ yÓT|æŒ+∫, C≤rj·T nyês¡T¶ kÕ~ÛùdÔ.. ≥ãT ‘·s¡Vü‰˝À Çø£ô|’ Á|æj·TeTDÏ Ç˝≤+{Ï #Ûê˝…+õ+>¥ s√˝Ÿ‡≈£î ÁbÕ<Ûëq´$T#˚à neø±X¯eTT+~. Vü‰s¡sY H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ª#ês¡T\‘·μ dæìe÷≈£î bıHé ≈£îeTs¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. Ç‘·qT uÛ≤>∑´sêCŸ, ¬ø.mdt.s¡$≈£îe÷sY\ e<ä› nk˛dæj˚T{Ÿ>± |üì#˚XÊ&ÉT. Á|æj·TeTDÏ Áù|ø£å≈£î*ï m˝≤ eTfi¯j·÷fi¯ q≥T&ÉT düÿ+<ä V”≤s√>± yÓT|æŒdüTÔ+<√ #·÷&Ü*. q{ÏdüTÔHêï&ÉT.

27

|üeHé, ÁX¯ó‹.. d””Hé ]esY‡!

á eT÷&ç{À¢ eTT]|æ+#˚<˚~? m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ p˝…’˝À ªá>∑μqT Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘ÓkÕÔ+μμ nì Á|üø£{Ï+#˚XÊs¡T sê»eTÚ[. ø±ã{Ϻ ákÕ] ]©EqT Ksês¡T #˚ùddüTø√e#·TÃ. ìC≤ìøÏ á>∑qT ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ô|{Ϻ rdüTÔqï dæìe÷≈£î s¡÷.30 ø√≥¢≈£î ô|’>± ã&Ó®{Ÿ n+fÒ kÕVü≤düy˚T. ◊‘˚ sê»eTÚ[ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+‘√ ìsêà‘·≈£î dü>∑+ uÛ≤s¡+ ‘·–ZqfÒ¢. $T>∑‘ê dü>∑+ uÛ≤s¡+ rπsà |üìì sê»eTÚ[ wüO{Ï+>¥≈£î eTT+<˚ |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. ‘·$Tfi¯ó\≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq düeT+‘·, Hêì\qT V”≤s√V”≤s√sTTqT¢>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. ø£qï&É V”≤s√ düTB|tqT $\Hé>± m+#·T≈£îHêï&ÉT. B+‘√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ø±kÕÔ Á‹uÛ≤cÕ ∫Á‘·yÓTÆb˛sTT+~. Çø£ dæìe÷ dü>∑+ |üPs¡Ôe>±H˚ Áf…Æ\sY $&ÉT<ä\ #˚dæ <˚X¯yê´|üÔ+>± dü+#·\q+ πsbÕs¡T sê»eTÚ[. Áf…Æ\sY n+<äØï yÓT|æŒ+#·&É+.. Ä&çjÓ÷ ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ á>∑.. ˇø£ÿkÕ]>± {≤|t πs+õ˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&Ü nì m<äTs¡T#·÷düTÔqï á>∑ m≥ºπø\≈£î $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û nsTTb˛sTT+~. eT] á dæìe÷ uÛ≤Ø n+#·Hê*ï n+<äT≈£î+≥T+<ë.. sê»eTÚ[ Væ≤{Ÿ Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶qT |ü~\+>± ñ+#·T‘·T+<ë nqï~ #·÷&Ü*.

www.namastheandhra.com

} ø=&É‘êsê ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê

eT+#·T eTH√CŸ ¬øØs√¢ ô|<ä›>± Væ≤≥T¢ ˝Òø£b˛e#·TÃ. ø±˙ eTH√CŸ dæìe÷

n+fÒ $_Ûqï+>± ñ+≥T+<äì, Á~∏*¢+>¥ m*yÓT+{Ÿ‡ ñ+{≤j·Tì qeTàø£+ ø£*–+#·>∑*>±&É‘·qT. >∑‘·+˝À H˚qT MT≈£î ‘Ó\TkÕ, _+<ëdt, $TdüºsY q÷ø£j·T´ e+{Ï _ÛqïyÓTÆq ∫Á‘ê\T #˚dæq eTH√CŸ.. ª} ø=&É‘êsê ñ*øÏÿ|ü&É‘êμ n+≥÷ »Hê*ï ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‘·Ô&ÜìøÏ dæ<äΔeTj·÷´&ÉT. nH˚ø£ $X‚cÕ˝‘√ edüTÔqï á dæìe÷˝À u≤\ø£èwüí eTTK´bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+&É≥+ nìï{Ïø£+fÒ ô|<ä› $X‚wü+. eT+#·T \ø°åàÁ|üdüqï ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔqï á dæìe÷qT ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&ÉT X‚KsY sêC≤ s¡÷bı+~düTÔHêï&ÉT. yÓTT<ä≥ ∫Á‘·yÓTÆq ø±+_H˚wüHé‘√ ÄX¯Ãs¡´|ü]∫q á dæìe÷.. Áf…Æ\sY $&ÉT<ä\j·÷´ø£ n+<ä]˙ ñ*øÏÿ|ü&˚˝≤ #˚dæ+~. eT+#·T eTH√CŸ ¬>≥|t, dæìe÷ $Ee˝Ÿ‡ {≤©e⁄&éqT dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´\≈£î >∑T]#˚XÊsTT. Äs¡Tqïs¡ ø√≥¢ >∑+<Ûäs¡« eTVü≤˝Ÿ, u≤\ø£èwüí ¬>≥|t ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ø££∫Ñ·+>± z $_ÛqïyÓTÆq dæìe÷ #·÷&ÉuÀ‘·THêïeTqï uÛ≤eq ø£*–+∫+~ Áf…Æ\sY. uÀuÀ X¯• dü+^‘·+ n+~+∫q á dæìe÷ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä˝…’, eT+∫ ¬skÕŒHé‡ sêã{Ϻ+~. E˝…’ ¬s+&√ yês¡+˝À $&ÉT<ä\j˚T´ ª} ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsêμ eT+#·T bòÕ´$T©øÏ yÓT>± Væ≤{ŸqT n+~düTÔ+<˚yÓ÷ #·÷&Ü*.

ø£eT˝Ÿ ª$X¯«s¡÷|ü+μ #·÷|ækÕÔ&Ü? ˝Àø£Hêj·T≈£î&ç <äXÊe‘ês¡+ #·÷XÊs¡T>±.. Ç|ü⁄Œ&ÉT $X¯«s¡÷|ü+ #·÷&É{≤ìøÏ dæ<äΔeTe+&ç! $\ø£åD q≥T&ÉT ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé ‘·q ø£\\ ÁbÕC…≈£îº≈£î <äèX¯´s¡÷|ü+ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq q{Ï+∫, ì]à+∫, <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª$X¯«s¡÷|ü+μ dæìe÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. uÛ≤s¡‘· #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT n‘·´+‘· ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ‘·T~ <äX¯˝À ñ+~. <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ dæìe÷ Ç<˚. s¡÷.150 ã&Ó®{Ÿ‘√ á dæìe÷qT ì]àdüTÔHêïs¡T. |”M|” dæìe÷‘√ ø£*dæ ø£eT˝Ÿ≈£î #Ó+~q sêCŸø£eT˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü+düú á dæìe÷qT s¡÷bı+~k˛Ô+~. <äXÊe‘ês¡+ ‘·sê«‘· eTs¡àjÓ÷– nH˚ Á|üjÓ÷>±‘·àø£ dæìe÷≈£î dæ<äΔyÓTÆq ø£eT˝Ÿ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ Ä dæìe÷qT yêsTT<ë y˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· Äj·Tq q{Ï+∫q áHê&ÉT, eTqà<∏äu≤D+ dæìe÷\T n_Ûe÷qT*ï ìsêX¯|ü]#êsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£eT˝Ÿ ‘êC≤ ∫Á‘·+ô|’ n+<ä] <äèw”º πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. @&˚fi¯ó¢>± $X¯«s¡÷|ü+ ø√dü+ ø£\\T ø£+≥THêïqì #ÓãT‘·Tqï ø£eT˝Ÿ á dæìe÷≈£î n˙ï ‘êHÓ’ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ es¡Z+, q{°q≥T\ m+|æø£˝À nH˚ø£ ‘·s¡®q\ uÛÑs¡®\ nq+‘·s¡+ ñ<äΔ+&ÉT˝Òï m+|æø£ #˚XÊs¡T. X¯+ø£sY `mVü≤kÕHé`˝≤j·YT dü+^‘êqï+~düTÔqï á dæìe÷˝À |üPC≤ ≈£îe÷sY, X‚KsY ø£|üPsY, sêVüQ˝ŸuÀdt, Ä+Á&çj·÷ Ç‘·s¡ ‘êsê>∑D+. dæìe÷ |òüdtº\Tø˘˝ÀH˚ ø£eT˝Ÿ ‘·q $\ø£å‘·qT #·÷bÕs¡T. rÁeyê<ä+ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï á ∫Á‘·+ ù|s¡TqT.. ñs¡÷› nø£åsê\ ‘·s¡Vü‰˝À s¡÷bı+~+∫, n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]#ês¡T. m<ä ì+&çq ‘·s¡TD+˝À nqï ø±´|ü¸Hé ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îH˚<˚. XÊ+‹ ø£b˛‘êìï |òüdtº \Tø˘˝À #·÷|ü&Üìï ã{Ϻ.. rÁeyê<ä+ Ä|æ, Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\qï~ á dæìe÷ ñ<˚›X¯+>± ø£ì|æk˛Ô+~. Ç{°e\ πøHé‡ |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ˝À $&ÉT<ä˝…’q $X¯«s¡÷|ü+ Áf…Æ\sY≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. Áf…Æ\sY #·÷&É>±H˚ z n+‘·sê®rj·T dæìe÷ #·÷&ÉuÀ‘·THêïeTqï uÛ≤eq ø£*–+∫+~. Hê{≤´#ês¡T´&ç>±, ñÁ>∑yê~>± ø£eT˝Ÿ _ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#·q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø£∫Ñ·+>± $X¯«s¡÷|ü+ ø£eT˝Ÿ n_Ûe÷qT*ï n\]düTÔ+<äì ∫Á‘· esêZ\T n+≥THêïsTT. ø£eT˝Ÿ dæìe÷*ï $T>∑‘ê dæìe÷˝≤¢ #·÷&É˝Ò+. Äj·Tq q≥q #·÷&É{≤ìπø m≈£îÿeeT+~ dæìe÷≈£î e#˚Ã~. eT] ‘·q q≥ $X¯«s¡÷|ü+‘√ ø£eT˝Ÿ n_Ûe÷qT*ï n\]kÕÔ&Ü ˝Ò<ë #·÷&Ü*!

dæ˙ ôd+{ÏyÓT+≥T¢! dæ˙

|ü]ÁX¯eT nq>±H˚ ôd+{ÏyÓT+≥¢≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. eTTVüAs¡Ô+ <ä>∑Z] qT+∫ $&ÉT<ä\ es¡≈£î nìï+{À¢q÷ ôd+{ÏyÓT+fÒ¢. ôd+{ÏyÓT+{Ÿ d”qT¢ ˝Ò≈£î+&Ü d”qT¢ rkÕÔπsyÓ÷ >±˙ ôd+{ÏyÓT+≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü eTT+<äTπøj·Ts¡T dæ˙ »q+. |òü˝≤Hê ˝§πøwüH√¢ dæìe÷ rùdÔ Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äqT≈£îH˚ yêfi¯ó¢ ø=+‘·eT+<Ó’‘˚.. |òü˝≤Hê Ä]ºk˛º, f…ø°ïwæj·TH√ ñ+fÒ ‘·eT dæìe÷≈£î &Û√ø± ñ+&É<äì ÄX¯|ü&˚yês¡T eT]ø=+<äs¡T! M{Ï‘√ bÕ≥T HÓ–{Ïyé ôd+{ÏyÓT+≥¢≈£L ø=<äe ˝Ò<äT. |òü˝≤Hê e´øÏÔ q{ÏùdÔ dæìe÷ bòÕ¢|t nH√.. |òü˝≤Hê ø±+_H˚wüH√¢ dæìe÷ rùdÔ |òü{Ÿ nH√ qeTàø±\T ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. <ääøÏåD≤~ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À dæús¡|ü&çb˛sTTq ø=ìï ôd+{ÏyÓT+≥¢ eTT#·Ã≥T¢ #·÷<ë›+! ● ø£fi≤‘·|üdæ« ∫Á‘ê\ìï+{Ï˙ >∑eTìùdÔ.. n+<äT˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ mdt nø£ås¡+‘√ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. X¯+ø£sêuÛÑs¡D+, kÕ>∑s¡dü+>∑eT+, kÕ«‹eTT‘·´+, dü|üÔ|ü~, dü÷Á‘·<Ûës¡T\T, X¯óuÛÑdü+ø£\Œ+, dü«sê_Ûùwø£+.. Ç˝≤ #ê˝≤ ∫Á‘ê\T n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D. Äj·Tq ∫es¡>± <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ªX¯ó uÛÑÁ|ü<ä+μ ≈£L&Ü Ä ø√e˝Àì<˚. $X¯«Hê<∏é≈£î Ç+ø√ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ñ+~. Äj·Tq ôd{À¢ m|ü⁄Œ&É÷ U≤ø° <äTdüTÔ˝Ò <Ûä]kÕÔs¡T. ● $X¯«Hê<∏é ˝≤π> ù|s¡¢ $wüj·T+˝À <äX¯s¡<∏é≈£L ôd+{ÏyÓT+≥T+~. Äj·Tq dæìe÷\T ≈£L&Ü m≈£îÿeXÊ‘·+ ªmdtμ nø£ås¡+‘√ yÓTT<ä\j·÷´sTT. n‘·ì ‘=* dæìe÷ ªdü+‘√wü+μ ø±>±.. ‘·sê«‘· dü+ãs¡+, Áo, kÕ«>∑‘·+ dæìe÷\T #˚XÊs¡T. á

ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ô|<ä›>± ø£*dæsê˝Ò<äH√ @yÓ÷.. ‘·sê«‹ dæìe÷≈£î ª$TdüºsY |üsYô|òø˘ºμ nì ô|{≤ºs¡T. ● eT÷M yÓTT|òüT˝Ÿ sêe÷Hêj·TT&ÉT ‘·q dæìe÷ |òüdtº ø±|” sê>±H˚ ‹s¡T|ü‹øÏ, u…»yê&É≈£î rdüT¬ø[¢ |üP»\T #˚sTTkÕÔs¡T. sêeTT&ÉT`;ÛeTT&ÉT <ä>∑Z] qT+∫ yÓTTqï{Ï ªeTT>∑TZs¡Tμ es¡≈£î Ç<˚ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ bÕ{Ï+#ês¡T. Äj·Tq≈£î sêVüQø±\+ n+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T+. Ä düeTj·T+˝À me]˙ ø£\es¡T. @ |üì #˚|ü≥ºs¡T. @ ø=‘·Ô ìs¡íj·TeT÷ rdüTø√s¡T. ● ø£<∏ëHêsTTø£ ø±»˝Ÿ≈£î z ôd+{ÏyÓT+≥T+~. ‘·qT q{Ï+#˚ dæìe÷ ‘=* düìïy˚X¯+˝À ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T <äTdüTÔ\T <Ûä]ùdÔ Ä dæìe÷ Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äH˚~ ÄyÓT qeTàø£+. eT>∑BÛs¡, $TdüºsY |üsYô|òø˘º, ãè+<ëeq+ ∫Á‘ê˝À¢ ÄyÓT á ôd+{ÏyÓT+{ŸqT bÕ{Ï+∫+~. ● Á|üdæ<äΔ <äs¡Ù≈£î&ÉT X¯+ø£sY dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± neø±X¯+ sêe&ÉeT+fÒ V”≤s√sTTqT¢ m–] >∑+‘˚j·÷*. ◊‘˚ V”≤s√sTTqT¢ e÷Á‘·+ Äj·Tq neø±X¯$TùdÔ ø=+#Ó+ »+≈£î‘ês¡T. Äj·Tq dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q eT<ÛäTu≤\ (C…+{Ï\àHé), eT˙cÕ ø=sTTsê˝≤ (uÛ≤s¡rj·TT&ÉT), dü<ë (n|ü]∫‘·T&ÉT), Á•j·T (•yêJ) ‘·sê«‘· dü¬s’q neø±XÊ\T bı+<ä˝Òø£b˛j·÷s¡T. ● Ç+&çj·THé @dt eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY @ÄsY ¬sVü≤e÷Hé≈£î

>∑ã“sY dæ+>¥ ]ø±s¡T¶\T ã<ä›\T ø=fÒº πs+õ˝À Væ≤≥ºsTT ÁX¯ó‹ô|’ ñqï ◊s¡Hé ˝…>¥ eTTÁ<äqT #Ó]ù|dæ+~. n˝≤π> |üeHé ø£fi≤´DY V”≤s√sTTHé ‘Ós¡eTs¡T>∑e⁄‘·T+<äqï qeTàø£+ #Ó]–b˛j˚T˝≤.. ÁX¯ó‹ Vü‰düHé es¡Tdü Ä|òüs¡¢‘√ _J V”≤s√sTTHé>± e÷]b˛sTT+~! n+<äTπø »Hê\≈£î z dü+<˚Vü≤+. |üeHé.. ÁX¯ó‹ sê‘·qT e÷sêÃ&Ü? ˝Òø£ ÁX¯ó‹H˚ |üeHé sê‘·qT e÷]Ã+<ë? nì!

‘Ó\T>∑T˝À H˚s¡T>± @ ∫Á‘êì¬ø’Hê eT÷´õø˘ n+~+#ê&É+fÒ Ä dæìe÷ |òüfÒº! dü÷|üsY b˛©dt‘√ yÓTT<ä\T.. |ü˝≤ï{Ï bÂs¡Twü+, Hêì.. ‘êC≤>± ø=eTs¡+ |ü⁄* Ä ôd+{ÏyÓT+{ŸqT ì»+ #˚XÊsTT. ● ø£èwüíe+o ãj·T{Ï dæìe÷\ |òü+ø£¸q¢≈£î.. zô|ì+>¥‡≈£î kÕ<Ûës¡D+>± yÓfi¯¢s¡T. yÓ[¢Hê ø±¢|t, dæ«#êHé, >ös¡e <äs¡Ùø£‘·«+ e+{Ï$ #˚j·Ts¡T. Bìø√ ø±s¡DeTT+~. Äj·Tq ø±¢|t ø={Ϻq ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT dæìe÷\T ns¡Δ+‘·s¡+>± Ä–b˛j·÷sTT. ãÁ~ ø£Hêï eTT+<äT |üP] »>∑Hêï<∏é.. dü÷|üsYkÕºsY ø£èwüí V”≤s√>± ª~∏˝≤¢Hêμ nH˚ dæìe÷ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. eTTVüAs¡Ô|ü⁄ düìïy˚XÊìøÏ ø£èwüíe+o >ös¡e <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. n~ Ä–b˛sTT+~. eTs√ dæìe÷ $wüj·T+˝Àq÷ Ç˝≤π> »]–+~. ● eTùV≤XŸu≤ãT dæìe÷˝À¢ ø±eTHé>± z q≥T&ÉT ø£ì|ækÕÔ&ÉT. >∑eTì+#êsê? Äj·TH˚ Hê»sY. Äj·Tq ñ+fÒ dæìe÷ dü÷|üsY dü¬ø‡dt nqï~ Á|æHé‡ qeTàø£+. n‘·&ÉT, b˛øÏ], <ä÷≈£î&ÉT á ôd+{ÏyÓT+{ŸqT s¡TEe⁄ #˚XÊsTT. ● Væ≤+B q≥T&ÉT C≤ø°ÁcÕ|òt ‘Ó\T>∑T˝À q{ÏùdÔ.. Ä dæìe÷ bòÕ¢|t nqï ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ñ+~. nÁdüÔ+, u≤´+ø˘, X¯øÏÔ, |ü+C≤.. Çe˙ï Äj·Tq q{Ï+∫q bòÕ¢|t˝Ò. ● eTq nÁ>∑V”≤s√\≈£î >∑&ɶ+ ô|<ä›>± n∫Ãsê<˚yÓ÷! n–ï>∑T+&É+, _>¥u≤dt dæìe÷˝À¢ >∑&ɶ+‘√ ø£ì|æ+∫q ∫s¡+J$øÏ |òüTÀs¡ |üsê»j·÷\T m<äTs¡j·÷´sTT. Hê>¥ ÁøÏ$Tq˝Ÿ dæìe÷˝À >∑&ɶ+‘√ ø£ì|æ+∫, bòÕ¢|t eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêï&ÉT.

yÓ+ø£fÒwt≈£î ª<Ûäs¡à#·Áø£+μ˝À >∑&ɶ+ n&ɶyÓTÆ+~. ‘êC≤>± |üeHé ø£fi≤´DY ª|ü+C≤μ˝À >∑&ɶ+‘√ ø£ì|æ+∫.. bòÕ¢|tqT U≤‘ê˝À y˚düT≈£îHêï&ÉT. ● <äs¡Ùπø+Á<äT&ÉT sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄.. m|ü⁄Œ&Ó’Hê ‘·q dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫ Áô|dt MT{À¢ e÷{≤¢&É≥+ #·÷XÊsê? yÓTT<ä{À¢ Áô|dtMT{Ÿ˝À e÷{≤¢&çq dæìe÷ bòÕ¢|t nsTT+<ä≥! n+<äTπø Ä |üìøÏ Äj·Tq <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. Çø£ Äj·Tq dæìe÷˝À |üfi¯ó¢ ø£ì|æ+#·ì bÕ≥ ñ+&É<äT. Ç<√ s¡ø£+ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ Äj·Tq≈£î. ● <äs¡Ù≈£î&ÉT |üP] »>∑Hêï<∏é≈£î yÓ’ÁXÊj·YT (e÷]j·T{Ÿ) ôVA≥˝Ÿ ôd+{ÏyÓT+≥T+~. nø£ÿ&É Ä&çjÓ÷ |òü+ø£¸Hé #˚ùdÔ Ä dæìe÷ Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äì Äj·Tq qeTàø£+. ªÇ&çj·T{Ÿμ, ªb˛øÏ]μ dæìe÷\ Ä&çjÓ÷\T Çø£ÿ&˚ $&ÉT<ä\j·÷´sTT. ● Á|üeTTK ìsêà‘· XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘·q dæìe÷\ ù|s¡T¢ n, Ä.. nø£åsê\‘√ yÓTT<ä\j˚T´˝≤ #·÷düT≈£î+{≤s¡T. n+≈£îX¯+, ÄVüQ‹, ÄÁ>∑Vü≤+, nyÓ÷às¡T, n+õ.. ‘êC≤>± ns¡T+<Ûä‹ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. ● ÁoqT yÓ’≥¢≈£î ôd+{ÏyÓT+≥T¢ u≤>± m≈£îÿy˚. Äj·Tq dæìe÷˝À ø=+<äs¡T Ä]ºdüTº\T ¬s>∑T´\sY>± ø£ì|ækÕÔs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, e÷düºsY uÛÑs¡‘Y, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶ n+<äT˝À eTTKT´\T. ‘·q dæìe÷ V”≤s√sTTHé≈£î Äj·Tq m≈£îÿe>± ª|üP»μ nì ù|s¡T ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. &Ûû, ¬s&Ûû, qyÓ÷ yÓ+ø£fÒX¯ dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé ù|s¡T n<˚. B+‘√ bÕ≥T #ê˝≤es¡≈£î Äj·Tq dæìe÷˝À¢ V”≤s√sTTHé≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ñ+&És¡T.


28

www.namastheandhra.com

JUN 2012

Õ] {≤+.. ák ∫ + î £ ≈ T É & ¢ ≤ { ÷ + >∑T] + e >∑T]+#√ @ ·YT ÁøϬø{Ÿ yê]j·TsY‡ #·÷XÊ+ ¢ ≥ » Ÿ ˝ m ” ◊| ~q eTkÕj …+{Ï\àHé\H˚ ¬øHê´≈£î #Ó+ {Ï\àHé π>yéT Ä&˚ C±˙ bòı{À˝À¢ $+‘· …+ y˚düT≈£îì C eTq$THêïfi¯S¢. ø

y˚TeT÷ C…+{Ï\àHé\y˚T!

>∑T]+#√.. ÷ · j ç & + Ç °yéT m|ü⁄Œ&É÷ { òü¬s+{Ÿ>± Áf…Æ #˚<ë›+. | ø=+#Ó+ &ç ë+! bÕ´+≥T #=ø±ÿ ‘Ó\TdüT≈£î+< ¢qT ï Ä ¬øq´q √! q Ô T ü d æ | ì £ ø ÄVü‰s¡´+˝À . m+‘· ∫Á‘·+>± ñHêïsq #·÷XÊs¡T>±. z –]»q ‘Ó>∑≈£î #Ó+~ ± ÄÁ|òæø±˝Àì Ç{°e\ <äøÏåD≤Á|òæø 0 Mfi¯¢+‘ê »]–q {°2 ç, À ˝ é H Ö { t | sê»<Ûëì πø ¡ïyÓT+{À¢ e÷´#Y Ä& ÁøϬø{Ÿ {Às <äèwæºì Äø£]¸+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+ ¡<ë |ü&ç á e÷´#Y ‘Ó>∑˝À¢ yêfi‚¢MT düs ‘·eT Ä&É˝Ò<äT. »s¡T>∑T‘·Tqï ’ | ô \ ¯ eTVæ≤fi yêVü‰\≈£î $ ´ \ ≤ u T, \ <äTsê>∑‘ê Á|ü#ês¡+ eq+, <˚ ïì ± > + £ ø ¡yÓTÆq J +#˚+<äT≈£î á {ÀØ {ÀØï˝À bÕ˝§Zq&É+ Ç s £ e´‹πs ø ´ ∑ √> s Ä ô| .. z #˚|üfÒº+<äT≈£î TT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q ¡T. yês¡T ¬øHê´ <ë{Ï s ôV≤#Y◊M/m ìs¡«Væ≤+#ês ‘=*kÕ].

to subscriobe please send an email to editor@ namastheandhra. com

JUN 2012

www.namastheandhra.com

29


30

www.namastheandhra.com

JUN 2012


32

www.namastheandhra.com

JUN 2012

Namastheandhra epaper - Jun 2012  

Namastheandhra e-Paper 2012

Namastheandhra epaper - Jun 2012  

Namastheandhra e-Paper 2012

Advertisement