Page 1

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai,

Vol: 1 Issue: 6

Australia, UK, New Zealand, Canada

JAN 2012

www.namastheandhra.com

... 19e ù|J˝À

ùdy˚ \ø£å´+... Áù|y˚T e÷s¡Z+...

... 4e ù|J˝À

|ü]{≤\ düT˙‘·≈£î dü‘êÿs¡+

... 6e ù|J˝À


2

www.namastheandhra.com

3

www.namastheandhra.com

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqT ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç www.namastheandhra.com

$wüj·T dü÷∫ø£...

ˇ+>√\T˝À ... ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T\T

... 7e ù|J˝À

ĪC≤<ä÷μøÏ >∑T˝≤+...

... 10e ù|J˝À

2011 {≤|t >±&Ó®{Ÿ‡

... 21e ù|J˝À

21 y˚\ ø√≥¢ bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+

... 29e ù|J˝À

MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT editor@namastheandhra.com≈£î

|ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä (for advt Pl send email to... editor@namastheandhra.com)


4

yêwæ+>∑ºHé˝À ø±´{Ÿ‡ u≤´&çà+≥Hé dü+<ä&ç

ùdy˚\ø£å´+... Áù|y˚T e÷s¡Z+...

ø±´|æ≥˝Ÿ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T kıôd’{° (ø±´{Ÿ‡) ¬s+&√ u≤´&çà+≥Hé {ÀØïì $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. yêwæ+>∑ºHé &ûd” yÓTÁ{À ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á {ÀØï˝À 70 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.30 es¡≈£î b˛{°\T kÕ>±sTT. ôdº]¢+>¥ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q πø2 u≤´&çà+≥Hé ø£¢uŸ (Ç+&√sY u≤´&çà+≥Hé ôd+≥sY) á {ÀØïì ìs¡«Væ≤+∫+~. ø±´{Ÿ‡ k˛ŒsYº‡ ø£$T{° düuÛÑT´\T |üeHé ≈£îe÷sY ô|+&Ü´˝, ÁoHê<∏é Äπs|ü*¢, uÛÑTeH˚X¯«sY ã÷»\, ãÁ~Hê<∏é #·˝≤¢ b˛{°\ ìs¡«Vü≤D˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. {ÀØï $CÒ‘·\T, s¡qïs¡|t\≈£î ø±´{Ÿ‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêyÓ÷àVü≤Hé ø=+&Ü, kÕŒq‡sY ø±y˚Twt ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. Áø°&Üø±s¡T\‘√ yê\+{°s¡T¢ |üeHé≈£îe÷sY ô|+&Ü´\, ÁoHê<∏é Äπs|ü*¢.. kÕŒq‡sY ø±y˚Twt\≈£î sêyÓ÷àVü≤Hé n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä nu≤“sTTøÏ ˙fi¯¢+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T+. eTs√yÓ’|ü⁄.. #·<äTe+fÒ eTØ eTØ Çwüº+. ø±˙, dü÷ÿ\T≈£î yÓfi≤¢\+fÒ ø±\Teì <ë{≤*. nB... Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+&˚ ¬s’˝Ò« Á_&é®ô|’ qT+∫. ∫e]øÏ #·<äTe⁄ MT~ Çwüº+ Ä nu≤“sTT uÛÑj·÷ìï »sTT+∫+~. #·<äTe⁄ ì]«|òüTï+>± kÕ–+~. |æ˝≤¢&ÉT ô|<√›&Éj·÷´&ÉT. ∫qï|üŒ{Ï |ü≥Tº<ä\... Ä‘·à$XÊ«dü+ n‘·ì‘√ bÕfÒ ô|]– ô|<ä›ej·÷´sTT. q\T>∑T]ø° ùde #˚j·÷\H˚ Äj·Tq Ä˝À#·q\≈£î }‘·$T#˚Ã˝≤ ø±\+ Äj·Tqø√ ‘√&ÉTì∫Ã+~. n|üŒ{Ïes¡≈£L Äj·Tqπø |ü]$T‘·yÓTÆq Ä˝À#·q\≈£î ÄyÓT z s¡÷|ü+ Ç#êÃs¡T. n˝≤ yÓTT<ä˝…’q yê] Jeqj·÷q+ y˚˝≤~ eT+~øÏ $<ä´qT, Äs√>±´ìï n+~+∫+~. q$Tàq ÄX¯j·T+ ø√dü+ m+‘·{Ï ‘ê´>±ì¬ø’Hê dæ<ä∆|ü&˚ ‘·‘·«+ yê]øÏ m+<äs√ $<ë´s¡Tú\qT düü+‘êq+>± Ç∫Ã+~. kÕj·T+ #˚j·÷\qï ‘·\+|ü⁄ Ç<ä›s¡T... ø±<äT, ø±<äT.. ˇø£ÿ]øÏ ñ+fÒ #·T≥Tº|üø£ÿ\ |ü]düsê\T m+‘·>± e÷s¡‘êjÓ÷ #Ó|üŒ&ÜìøÏ yê]<ä›s¡÷ ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡ÙHê\T. Ç+‘·ø° yês¡T Ç<ä›sê, ˇø£ÿsê? Ç<ä›]˝≤ ø£ì|æ+#˚ ˇø£ÿsê n+fÒ.. ˇø£ÿπs. m+<äTø£+fÒ.. á ]j·T˝Ÿk˛ºØ˝À yê]˝À @ ˇø£ÿs¡÷ ˝Òø£b˛sTTHê ø£<∏ä ndü+|üPs¡íy˚T. y˚T&é |òüsY á#Y n<äsY nqï e÷≥qT M] ø√dü+ ø±düÔ e÷]à y˚T&é |òüsY á#Y n<äsY |òüsY |üPsY n+fÒ dü]>±Z dü]b˛‘·T+~. Ç+‘·ø° yê¬ses¡+fÒ... $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY #·<ä\yê&É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &Üø£ºsY düT<Ûä.

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì ∫\TePs¡T nH˚ ∫qï }s¡T. Ä }fiÀ¢ #·<ä\yê&É yÓ+ø£≥ düTã“j·T´.. e´ekÕj·T+ #˚ùdyês¡T. Äj·TqøÏ eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T. Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\ ‘·sê«‘· eT÷&√ dü+‘êq+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. 1938˝À |ü⁄{Ϻq Äj·Tq $T>∑‘ê |æ\¢˝≤¢>± ø±≈£î+&Ü u≤>± #·<äTe⁄ø√yê\qT≈£îH˚yês¡T. ø±˙ }s√¢ |òæ|òtÔ bòÕs¡+ es¡πø ñ+~. Ä‘·sê«‘· dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ\T˝À¢ #˚sês¡T. }] qT+∫ dü÷ÿ\T≈£î 4øÏ.MT. <ä÷s¡+. eT<Ûä´˝À ãøÏ+>¥Vü‰+ ø±\Te! ˇø£kÕ] m<äT›\ ã+&ç˝À ã&ç¬øfi¯óÔ+fÒ.. Ä ã+&ç ø±kÕÔ ø±\Te˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. }s√¢ yêfi¯¢ kÕj·T+‘√ Ä Á|üe÷<ä+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T ø±˙.. n|üŒ{ÏqT+∫ ˙fi¯¢+fÒ Äj·Tq≈£î #ê˝≤ uÛÑj·T+. Ä ‘·sê«‘·.. mdtmdtd” #·<äe{≤ìøÏ dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ <ä>∑Zs¡Tqï ‘·&ÉøÏ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É yêfi¯¢ø£ÿj·T´ Ç+{À¢ ñ+≥÷ #·<äTe⁄≈£îH˚yês¡T. Ç+≥sY düeTj·÷ìøÏ ôd’øÏ˝Ÿ #˚‹øÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ ø±˝ÒJøÏ yÓfi≤¢\+fÒ }s¡T qT+∫ ô|Hêï q~ô|’qTqï ¬s’˝Ò« Á_&é® |ü{≤º\qT <ë≥T≈£î+≥÷ yÓfi≤¢*. ªªøÏ+<ä #·÷ùdÔ ˙fi¯ó¢. ø±˙, #·<äTe+fÒ Çwüº+. ø±˝ÒJøÏ yÓfi≤¢\qï ñ‘ê‡Vü≤y˚T ¬s’˝Ò« Á_&é® MT<ä Á|üj·÷D+ #˚ùd˝≤ #˚dæ+~. Ä ‘·sê«‘· <ëì >∑T]+∫ Ä˝À∫ùdÔH˚ uÛÑj·T+ y˚ùd~. Ç|üŒ{Ïø° nì|ædüTÔ+~ n+‘· kÕVü≤dü+ m˝≤ #˚XÊHê nì. ˙fi¯¢ MT<ä ñqï uÛÑj·T+‘√H˚ á‘· Ç|üŒ{Ïø° H˚s¡TÃø√˝Òø£b˛j·÷μμ n+{≤sêj·Tq Äs√E*ï ‘·\TÃ≈£î+≥÷! Hêπ>X¯«s¡sêe⁄øÏ ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ &Üø£ºsY nyê«\qï<˚ \ø£å´+. yêfi¯¢ ã+<ÛäTe⁄ $XÊK|ü≥ï+˝À yÓT&çdæHé #·<äTe⁄‘·T+&˚yês¡T. &Üø£ºsY ø±yê\qï ø±+ø£å≈£î n<√ ø±s¡D+. ªªÄj·Tq e÷≥\T m+‘√ dü÷Œ¤]Ôì#êÃsTT. n|üŒ{À¢ yÓT&çdæHé d”≥T ø√dü+ Ç|üŒ{Ï˝≤ m+ôd{Ÿ ñ+&˚~ ø±<äT. e÷s¡Tÿ\ Ä<Ûës¡+>± d”≥T Ç#˚Ãyês¡T. düsêÿs¡T õ˝≤¢˝À¢ bòÕs¡«sY¶ ø±¢ôddt˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñ+&É≥+‘√ Ä+Á<Ûë yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒCŸ˝À d”≥T e∫Ã+~. &Üø£ºsYì ø±yê\qï \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äqï Äq+<ä+˝À m|ü⁄Œ&ÉT yÓT&çdæHé |üPs¡ÔsTT+<√ ‘Ó©q+‘· y˚>∑+>± ø±\+ >∑&ç∫b˛sTT+~. |ü&çq ø£cÕºìøÏ |òü*‘·eTqï≥T¢ m+;;mdt˝À >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ e∫Ã+~. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ ô|[¢ »]–+~μμ. ndü‡\T #·÷&É˝Ò<äT... ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê á dü+ã+<Ûä+ e∫Ã+~. e÷eT>±s¡T &Üø£ºsY |æqïeTH˚ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï m+mdt ø±«*ô|ò’&é düs¡®Hé. Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ düT<Ûä. >∑T+≥÷s¡T yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒCŸ˝À m+;;mdt #˚düTÔ+&˚yês¡T. e÷eT>±s¡T Hê‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düT<ÛäπøyÓ÷ ô|[¢#·÷|ü⁄\T Çwüº+ ˝Ò<äT. n+<äTπø e÷≈£î ô|[¢#·÷|ü⁄\T ˝Òe⁄. H˚s¡T>± ‹s¡T|ü‹˝À ô|[¢ »]–+~. ô|[¢≈£L‘·Ts¡T ø=ã“]ø±j·T rdüT≈£îedüTÔ+~ ø£<ë.. ‘·qì yÓTT<ä{ÏkÕ] n|ü⁄Œ&˚ #·÷&É≥+. ‘·qì eTT+<äT>± #·÷dæ, e÷{≤¢&ç #˚düTø√ø£b˛sTTHê.. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Hê≈£î dü]>±Z dü]b˛j˚T uÛ≤>∑kÕ«$Tì Ç#êÃ&ÉTμμ nì #ÓãT‘ês¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. ô|[¢ ‘·sê«‘· Ç<ä›s¡÷ m+mdt #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüs¡T¢>± |üì #˚XÊs¡T. n|üŒ{À¢ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ HÓ\≈£î s¡÷.350J‘·+ e#˚Ã~. n˝≤ ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç∫+~. ô|[¢ ‘·sê«‘· Hê Ä˝À#·q*ï düT<Ûä‘√ #ÓbÕŒ. n|üŒ{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñqï yÓ’<ä´ùde\T #ê˝≤ |ü]$T‘·+. nM n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$ ø±e⁄. n+<äTπø... q\T>∑T]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·÷*. eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ùde*ï ù|<ä\≈£î n+~+#ê*. yÓTs¡T¬>’q Jeq$<ÛëHêìï n≥º&ÉT>∑TesêZ\≈£î n+~+#ê* nì H˚qT #Ó|üŒ>±H˚ ‘·q qT+∫ kÕqT≈£L\ yÓ’K]. H˚qT }Væ≤+#·˝Ò<äT. #ê˝≤ Äq+<äy˚Tdæ+~. Hê

j·÷ø£ºsYì nj˚T´yê&çï... Ç+‘·ô|<ä› &Üø£ºsY nj·÷´s¡T ø£<ë... ndü‡\T MTs¡T &Üø£ºsY ø±≈£î+fÒ @+ nsTT ñ+&˚yêfi¯¢ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ì n&ç–‘˚... ªªdü÷fi¯S¢s¡T ù|≥˝À #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT lìyêdüsêe⁄ nH˚ {°#·sY ñ+&˚yês¡T. Äj·Tq &Ó’¬sø£¸H√¢ ªªÁuÛÑeTμμ nì Hê≥ø£+ y˚XÊ+. Ç+‘·ø° Ä e÷cÕºs¡T mes√ø±<äT H˚{Ï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄. n+‘·{Ï eTVü‰<äs¡Ù≈£î\ ‘=*Hêfi¯¢˝ÀH˚ Äj·Tq ø£+{À¢ |ü&ܶq+fÒ e÷≥˝≤. ˇø£y˚fi¯ &Üø£ºsYì ø±ø£b˛‘˚ e÷Á‘·+ j·÷ø£ºsYì nj˚T´yêDÏïμμ nì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ qe⁄«‘·÷ #ÓãT‘ês¡T.

Ä˝À#·q\≈£î ‘·q dü+|üPs¡í eT<䛑·Tì∫Ã+~. $<˚o Á|üj·÷D+... yÓTs¡T¬>’q f…ø±ï\J >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, yÓ’<ä´ $<ÛëHê\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î nyÓT]ø±≈£î yÓfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï+. n|üŒ{À¢ nyÓT]ø±≈£î yÓfi¯¢{≤ìøÏ {Ϭøÿ≥Tº &ÉãT“\T ø±≈£î+&Ü mπø‡Ã¤+CŸ øÏ+<ä ˇø=ÿø£ÿ]ø° πøe\+ mì$T~ &Ü\s¡T¢ e÷‘·Áy˚T Ç#˚Ãyês¡T. n|üŒ{À¢ &Ü\sY≈£î s¡÷.4 e#˚Ã$. msTTsYb˛sYº qT+∫ nyÓT]ø±˝À Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ yÓfi¯¢{≤ìπø 5 &Ü\s¡T¢ Ks¡Tà nsTTb˛j·÷sTT. u≤©ºyÓ÷sY˝À ÁbòÕ+øÏ¢Hé ùdÿ«sY Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À Ç<ä›s¡+ #˚sê+. eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·sê«‘· ‘·qT C≤Hé Vü‰|tøÏHé‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À #˚]+~. ‘·sê«‘· ñqï‘· $<ä´ ø√dü+ uÀdüºHé˝Àì Vü‰s¡«sY¶ $X¯«$<ë´\j·T+˝À #˚]+~. 1972˝À nyÓT]ø£Hé uÀsY¶‡ nu…‡ºÁ{Ïø˘‡ n+&é ¬>’qø±\J˝À {≤|t sê´+≈£î˝À bÕdt nsTT´+~. 1972˝À m|òt.ÄsY.dæ.mdt.dæ. (ô|ò˝À Ä|òt ~ sêj·T˝Ÿ ø±˝ÒCŸ Ä|òt düs¡®Hé‡ Ä|òt ¬øq&Ü)qT yÓTT<ä{Ï<äbòÕH˚ kÕ~Û+∫+~. 1978˝À Vü‰s¡«sY¶ $X¯«$<ë´\j·T+˝À bòÕ´ø£º©>± |üì #˚dæ+~. q÷´j·÷sYÿ nø±&ÉMT Ä|òt

#Óqï|ü≥ï+˝À kÕ$Á‹ düàs¡D

s¡TD+ rs¡TÃø√yê*... ùdyê ø±s¡´ø£Áe÷\ $wüj·T+˝À &Üø£ºsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |òæ˝≤dü|ò” _Ûqï+>± ñ+≥T+~. $<˚XÊ˝À¢ ñ+&ç dü+bÕ~+∫ e÷‘·è<˚XÊìøÏ |ü+|æ+#˚ <ëì ø£+fÒ H˚s¡T>± ùde #˚j·T≥+ <ë«sê e÷s¡TŒqT ‘=+<äs¡>± rdüT≈£îsêe#·Ãì qeTTà‘ês¡T. $»j·Tyê&É˝À e+<äXÊ‘·+ XÊìfÒwüHé #˚j·÷\qï~ Äj·Tq \ø£å´+. ãVæ≤s¡+>∑ eT\eT÷Á‘· $düs¡®q ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì uÛ≤$kÕÔs¡T. ªªe÷ &Üø£ºsY‡‘√ e÷{≤¢&˚≥|ü⁄Œ&ÉT $»j·Tyê&É˝À e+<äXÊ‘·+ XÊìfÒwüHé #˚XÊø£ #·∫Ãb˛‘ênì nHêï. <ëìø√ &Üø£ºsY... nsTT‘˚ MTs¡T #·ìb˛s¡T kÕsY nì nHêï&ÉT. ì»+>± #˚j·T˝Òe÷? nì|ædüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïø° Ä ø√]ø£ n˝≤H˚ $T–* ñ+~μμ nì #ÓãT‘ês¡T. ôd’HÓH釽À düuÛÑT´sê*>± ≈£L&Ü e´eVü≤]+∫+~. n˝≤ ÄyÓT ¬øØsY kÕ–b˛‘˚.. H˚H˚yÓ÷ 1975˝À nyÓT]ø£Hé uÀsY¶ Ä|òt j·T÷sê\J ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å˝À¢ {≤|t sê´+ø£sY>± ì*#ê. j·T÷sê\J˝À m|òt.ÄsY.dæ.mdt. kÕ~Û+∫, ≥|òtº j·T÷ìe]‡{° j·T÷sê\J XÊK˝À ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY>± |üì #˚XÊ. e÷‘·è<˚XÊìøÏ ‹]– yÓfi≤¢*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì|æ+∫+~. &ÉãT“ dü+bÕ~+#·≥+ e÷ \ø£å´+ ø±H˚ ø±<äT. ìC≤ìøÏ n|üŒ{À¢ nø£ÿ&˚ dæús¡|ü&ç ñ+fÒ Ç|üŒ{ÏøÏ düTe÷s¡T 200 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ dü+bÕ~+∫ ñ+&˚yêfi¯¢+. &ÉãT“ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ø°]Ô edüTÔ+~. ø°]Ô nqï~ ‘˚HÓ{°>∑ ˝≤+{Ï~. n~ bÕ≥ bÕ&ÉT‘·T+~. ‘˚HÓìdüTÔ+~. ≈£î&ÉT‘·T+~. m–]b˛q÷ b˛‘·T+~. n+<äTπø &ÉãT“ e\¢ e#˚à ø°]Ôø±+ø£å Ç<ä›]ø° ˝Ò<äT. n+<äTπø 1978˝À Ç+&çj·÷≈£î ‹]– e#˚ÃXÊ+. ∫ø±≈£î\T ‘·|üŒ˝Ò<äT... $»j·Tyê&É˝À ˇø£ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ô|{Ϻ... yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ùde\T n+~+#ê\qï~ e÷ \ø£å´+. 1978˝À Ç+&çj·÷≈£î e#˚ÃXÊø£ $»j·Tyê&É˝À eT÷&ÉT mø£sê\ düú\+˝À |æqïeTH˚ì bÕ© øÏ¢ìø˘qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. yÓTT<ä{Ï qT+N e÷ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈£î e#˚Ãyê]˝À 40XÊ‘·+ ne⁄{Ÿ ù|wü+≥¢≈£î, 10XÊ‘·+ ÇHé ù|ôw+≥¢≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#˚yêfi¯¢+. 1987 qT+∫ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø£èwüíõ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q e+<ä Á>±e÷˝À¢ ù|<ä\T, dü÷ÿ\T $<ë´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê+. ◊<äT y˚\ eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷, Äs¡T y˚\ eT+~ |æ\¢\≈£î ôV≤|üf…Æ{Ïdt yê´øχq¢qT ñ∫‘·+>± y˚sTT+#ê+. n|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ b˛*jÓ÷ Á&Ü|t‡ y˚j·T≥+ ñ+&˚~ ø±<äT. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ùde #˚dæq yê]ì >∑T]Ô+∫ dü‘·ÿ]+#˚+<äT≈£î &Üø£ºsY |æqïeTH˚ì n+&é leT‹ d”‘ê<˚$ bòÂ+&˚wüHéqT 1989˝À @sêŒ≥T #˚XÊ+. 1989 qT+∫ @{≤ Á|üeTTKT\qT á nyês¡T¶‘√ dü‘·ÿ]düTÔHêï+. n+‘˚ø±<äT ªÄ|ü‘êÿ\ dü+πøåeT

5

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

s¡ø£åD Ä]úø£ì~Û (n|ü‡s¡)qT @sêŒ≥T #˚XÊ+. BìøÏ+<ä ø=+‘· yÓTT‘êÔìï ø±s¡Œdt |òü+&é>± ñ+∫ ù|<ä\≈£î ÁbÕD≤edüsê˝À¢ Ä yÓTT‘êÔìï n+~düTÔHêï+. yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T.. <ë‘·è‘·«+ e÷s¡Tù|s¡T>± #˚düT≈£îqï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ <ä+|ü‘·T\T #ê˝≤eT+~ kÕVü≤dæ+#·ì ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ós¡ rXÊs¡T. M] dü÷Œ¤]Ô‘√ e÷eT>±s¡T &Üø£ºsY |æqïeTH˚ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] <ä>∑Zs¡Tqï n‘·´+‘· KØ<Ó’q 32mø£sê\ düú˝≤ìï dæ<ës¡ú nø±&ÉMT Ä|òt »qs¡˝Ÿ n+&é f…øÏïø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé≈£î <ëq+ #˚XÊs¡T. ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Òì á dü+düú øÏ+<ä n|üŒ{Ïπø 16$<ë´ dü+düú\T ñHêïsTT. nø£ÿ&˚ &Üø£ºsY |æqïeTH˚ì dæ<ës¡ú Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt n+&é ØôdsYà bòÂ+&˚wüHé, &Üø£ºsY‡ düT<Ûë Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ dæ<ë∆s¡ú ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt &Ó+≥˝Ÿ ôd’HÓ‡dt, &Üø£ºsY dæ.XÀuÛÑHêÁ~ ø±˝ÒCŸ Ä|òt q]‡+>¥ n+&é &Üø£ºsY |ædæyéT‡ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt q]‡+>¥qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á dü+düú\≈£î Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. J$‘·+ ‘ê´>∑+... #˚ùd ùde˝À m˝≤+{Ï kÕ«s¡ú+ ñ+&É≈£L&É<äqï~ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, düT<Ûä <ä+|ü‘·T*ï #·÷ùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ‘êeTT #˚j·÷\qT≈£îqï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yê] J$‘êìï ‘ê´>∑+ #˚ùd+<äT≈£î yÓqø±&Éø£b˛e≥+ M] $\ø£åD‘·. Á|ü‹ Ád”Ô ø√s¡T≈£îH˚ e÷‘·è‘·« eT<ÛäT]eT≈£î <ä÷s¡eTj˚T´+<äT≈£î ôd’‘·+ düT<Ûä dæ<ä∆|ü&ܶs¡T. ‘·eT≈£î |æ\¢\T e<ä›ì Ms¡T ô|fi¯¢sTTq ø=‘·Ô˝ÀH˚ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. ÄX¯j·TkÕ<Ûäq ø√dü+ ‘·eT J$‘ê˝Òï ‘ê´>∑+ #˚dæq yÓ’q+ M] J$‘ê\qT #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT ø£ì|ædüTÔ+~. n+<äTπø yê]ì MT≈£î |æ\¢\T m+‘· eT+~ n+fÒ 1400 eT+~ nì qe⁄«‘·÷ #ÓãT‘ês¡T. ÄX¯Ãs¡´b˛e≥+ Ä Á|üX¯ï y˚dæq yê] e+‘·e⁄‘·T+~. ªªe÷ yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒCŸ˝À |æ\¢\ dü+K´ Ç~. nø£ÿ&É #·<äTe⁄≈£îH˚yêfi¯¢+‘ê e÷ |æ\¢˝Òμμ nì #ÓãT‘ês¡T. ø±düÔ ‘˚s¡Tø=ì... zπø, d”]j·Tdt>± nsTT‘˚ m+‘· eT+~ n+fÒ... Ä <ä+|ü‘·T\T ø±düÔ >∑+;Ûs¡+>± nsTT... ªªì»y˚T, e÷≈£î 1400eT+~ |æ\¢\T nì #ÓãT‘ês¡T. m+<äTø£+fÒ... eTq+ ùde #˚j·÷\qT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT uÛÑeã+<Ûë\T n&ÉT¶sê≈£L&É<äT. #˚ùd ùde ìkÕ«s¡ú+>± #˚j·÷*. |æ\¢\T ñ+fÒ yê]øÏ #˚j·÷*‡q$ #ê˝≤H˚ ñ+{≤sTT. n|ü⁄Œ&ÉT ø£s¡Ôe´+ eT]Ãb˛‘ê+. n+<äTπø y˚T+ |æ\¢\T e<ä›qT≈£îHêï+μμ nì #ÓãT‘ês¡T.

eTVü‰q{Ï kÕ$Á‹ 75e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T &çôd+ãs¡T 6q #ÓHÓ’ï˝À |òüTq+>± »]>±sTT. eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´ kÕ$Á‹ q≥q ø√düy˚T |ü⁄{Ϻ+<äì.. @ bÕÁ‘·HÓ’Hê ‘·q düVü≤» Á|ü‹uÛÑ‘√ s¡øÏÔø£{Ϻ+∫q düeTs¡Túsê\ì ø=ìj·÷&Üs¡T. eT+∫ q{ÏøÏ ø±yê*‡q nìï \ø£åD≤\÷ ÄyÓT kı+‘·eTHêïs¡T. ø=+<äs¡T q≥T\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ ÁX¯$TkÕÔs¡ì.. ø±˙ kÕ$Á‹ düT\uÛÑ+>± bÕÁ‘·˝ÀøÏ Ç$T&çb˛sTT s¡øÏÔø£{ϺkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nsê∆+–, q$Tàqã+≥T e+{Ï dæìe÷\T ÄyÓT q≥Hê øöX¯˝≤ìøÏ s¡TEe⁄\Hêïs¡T. zkÕ] kÕ$Á‹ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ø±s¡+#˚&ÉT˝À wüO{Ï+>¥≈£î e#êÃs¡ì.. Ä dü+<äs¡“¤+>± m&É¢ã+&çô|’ yÓfi‚¢ Á>±MTD j·TTe‹ bÕÁ‘·˝À ÄyÓT Ç$T&çb˛sTTq rs¡T #·÷dæ eTT>∑T∆&Éqj·÷´qì s√X¯j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T myÓTੇ yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ$Á‹ $$<Ûä uÛ≤wü˝À¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕÁ‘·*ï b˛wæ+∫, yÓT|æŒ+#ês¡Hêïs¡T. n\Hê{Ï ‘ês¡\T sê»Áo, sê»düT˝À#·q, Á|üdæ<ä∆ >±j·T≈£î&ÉT |æ._.Áoìyêdt, |òüT+≥kÕ\ s¡‘·ï≈£îe÷sY ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é.. kÕ$Á‹ J$‘·+ô|’ &ûM&ûì Ä$wüÿ]+#ês¡T. s√X¯j·T´ ‘=* ø±|”ì n+<äT≈£îHêïs¡T. m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ düreTDÏ \>∑&ÉbÕ{Ï |ü<äàÁo s√X¯j·T´ #˚‘·T\ MT<äT>± ªeTVü‰q{Ï kÕ$Á‹μ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê)‘√ ø£*dæ eTVü‰q{Ï kÕ$Á‹ ø£fi≤|”sƒ¡+ ($»j·Tyê&É) á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫+~. ø£fi≤|”sƒ¡+ Á|ü‹ì~Û |üs¡T#·÷] $»j·T\øÏåà, ìsêà‘· n+_ø± ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕ$Á‹ ≈£îe÷¬sÔ $»j·T #êeTT+&˚X¯«] Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì*#ês¡T.

∫Hêïs¡T\ #·* u≤<Ûä r]+~ ø√≥T¢ |ü+|æD° #˚dæq ôVA|t |òüsY VüQ´e÷ì{° nuÛ≤>∑T´\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î 2007˝À Ä$s¡“¤$+∫q ôVA|t |òüsY VüQ´e÷ì{° (y˚TØ˝≤+&é) dü«#·Ã¤+<ä dü+düú eTs√ eT+∫|üìøÏ |üPqT≈£î+~. ∫Hêïs¡T\≈£î #·* ø√≥¢qT |ü+|æD° #˚dæ+~. ÁøÏdüàdt dü+<äs¡“¤+>± m+&û ùdº{Ÿ˝Àì Äø£‡Hé Væ≤˝Ÿ˝À bòÕ¬sdtº ôV’≤{Ÿ‡, >±¢dtyÓTHêsY m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. dü+düú uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºsY düTu≤“sêe⁄ ø=˝≤¢, ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T »j·T|üÁ<ä e\÷¢]|ü*¢, ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDsêe⁄ ìeTà>∑&ɶ, Á|ü<Ûëq <ë‘· sêeTø£èwüí sêeTø√fÒX¯«s¡ #Í<ä] ñ|ü⁄Œ≥÷] á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq+<äT≈£î ôVA|t

|òüsY VüQ´e÷ì{° dü+düúqT Ábıô|òwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ øöì‡\sY yÓTÆπø˝Ÿ Ç.eTT+&û n_Ûq+~+#ês¡T. Ä]úø£+>± Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ∫Hêïs¡T\ y˚T\T ø√dü+ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. bòÕ¬sdtº ôV’≤{Ÿ‡ dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ yÓT]|ò”˝Ÿ¶.. ôVA|t |òüsY VüQ´e÷ì{° n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£ècÕísêe⁄ u§|üŒq, ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T »j·TÁ|ü<ä e\÷¢]|ü*¢, ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDsêe⁄ ìeTà>∑&ɶ, uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºsY‡ dü÷s¡´Hêsêj·TD, |ü{≤º_Û uÀsTTHé|ü*¢, düTu≤“sêe⁄ ø=˝≤¢, u≤˝≤õ yêqbÕeTT\, Á|ü<Ûëq <ë‘· sêeTø√fÒX¯«s¡ #Í<ä] ñ|ü⁄Œ≥÷]\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.


6

www.namastheandhra.com

7

www.namastheandhra.com

|ü]{≤\ düT˙‘·≈£î dü‘êÿs¡+ @ G9 =('"41?B/.%

ˇ+>√\T˝À

‘Ó|òüTq+>±\T>∑»]–qT ‘ÓyÓ\T>∑\T eTôT>∑VA‘·T‡yê\T\T

es¡+>∑˝Ÿ˝À 4 y˚\ eT+~øÏ ñ∫‘· yÓ’<ä´+ s¡÷.12 \ø£å\ eT+<äT\ |ü+|æD°

&ç°= ¤K2

I…n k{c I…nBd…K2¸ °R­cu™^­Bd…uŒ­9–5-Á-s1p

;š{} F8œ>…I-5ÅW« >-KUR¶XK§­ KÄ" T> Á9d #s9d R¶6Q¿5 KU =¶J>-!” EO–-¢u™n R¶6Q¿5 =¶-r9dI- ‹KÄ" I…n k{cuŒ­ K§Bd-uŸ ‹5]K2};šnuk=LuŒO§KU-R²¶-I „=¶9d¸6 §KU- R¶6Q¿5KUÅW«>…KU-5‰GK§O¦- =~¨`KU´

R¶6Q¿5ÅW«À- ¤=¶Mœ•-n5-€W©<šªK§>X 1‘5j /¶¿KUt ÅW& €„KUn‰€W>- uŒ ;š5-R¶ d-ÅW«#§¬KU-

R¶6Q¿5=¶-r9d Œn_O– b à €„KUn‰€W>…­¬ ‰;šKU 8œ §KU- FI 9dKU R¶6Q¿5 KU' ‰¡°R KU…; T ÃI zF=¶—- d­ KUƒ ÅW«nO–- À{­ ‰R¶¡6ž §KU-   €„KUn‰€W>…­€” O§n.¿n9d„ >n>/¶¿6 ÃI > G ‰R~Bd- ;šÀ59Ä ‹/¶9d-uŒV /¶+<šKU- R¶XQ”} §KU-

Ã#§¬KU-5- I©9§n59Ä F56 §KU-

€„KUn‰€W>- ­K§^/¶¿ÅW«- O– €WQŸ Á6€W;šQ” F_º¡-5ÅW« ‹/¶l^I

R¶ €„KU- 9dI ‰R¶=¶ Á uŒ R¶6Q¿5 K§j€†Bd- ‰R¶Cš´I Á-6 à ‰R¶Cš— §KU- R¶6Q¿5 ÅW«>…KU-‰GK§ I-K§j€†Bd…uŒV€” K§O§ c T„‹Bd-I ‹/¶l^­ d„#s

 ‰·R€W£ÅW«5 I- à F¡-]\9dO–-yI =¶| ¡I>Í T FI 9dKU €W}K2M¿¤…K§>XeR¶#s­ =¶…|\6—¨Bd-€W ‰R¶=¶ Á s1KU- KU ;À…V6 /¶¿KU#§º¦ eR¶#s­ =¶JNL Os>-I Mœ•€W— Mœ•u¿V 5€†£¢s#s­ O–…/¶¿I€W©N¶ª >-I¬> K§œ¨€W©N¶ª I5V>-5 >…Q¿VKU- R¶6Q¿5 KU ·=> ¬ €†6— §KU- FI 9dKU

R¶6Q¿5 =¶-r9d ‰R¶=¶ b §KU- uŒ FI 9dR¶XKU uŒ 1 _ Mœ•‰¡9d5-€KU>¥I=¶>-Bd- uŒKUK§j€†Bd-FKU ‰À sBd-

9dK§^9d¹¡-Os5·R¡j À5ÅW«O§/¶¿ j6R~ d sO§5Bd…5- €Wa¿n!>- ;š5- °RI- uŒ¥‰7€Wa¿15­6¢ d

‰„>…uŒV ;šKZU155- €WQ”} d

 ·R¡ ¨nKU-´5ÅW« ®R¶€„KU Os9d#§5F T d Á-6 à ‰R¶Cš— §KU- R¶6Q¿5 sR¶Q”}I €„KUn‰€W>… ¬

€ICšb d­€” R¶6Q¿5KU§6À¤-uŸ À‰=L}I-K§|À-s=~IÀ-V 9– ;šKU- ·=O§ €„KUn‰€W>… ¬ €ICšb=¶-—I¬À-V –;š|KU- €WKU…¬5³u¿VuŒ >KU¡5ÅW« –¤]_I¬ ­¡…‡K2 Mœ•>R¶XKU ‰„>… ¬ ¡9d—9d J=¶-ÅW«I¬À-V 9– ;šKU- O– €WQ¿R¶XKU uŒ >©¨¼‰1p>- K§|ÀsBd…5I-ÅW« À-I¬À-V O–5V¥ §KU- K§MŒBs- E­¬€WuŒV 9–5-Á-s1p ;š{}FTœ€„KU uŒ€”>=¶-— ¡­ d ‰¡M¿¤#§Bd--- >-…ÄCš6 >--%n>- ‰_ F>X9§KU­ ‹O–-‹1Mœ¿> >n€W— s1KU- 9–5-Á-s1p

;š{} F8œ>©T¼€” €W©N~ sBd…5­E#§¬‚K5ÅW« ‹O–- R~5-R¶X­§KU- FO–-6€„uŒ 

M¿>X ¡­ F„3

 R¶6Q¿5 F8œ>…I-5­‹O–-=¶>…œ¨I-§KU-

FI 9dKU O– €WQŸ Á6€W;šQ” M¿¤…K§>X eR¶#s­ =¶-r9dI15-O§ O–--O–- QŒ9Ä =¶9d¸6 §KU-

9dK§^9d >- TF_º¡-5ÅW«MœŒjI K§|À-V s1KU- 9–5-Á- €W>-…n­Q† ˆKU-V M¿¤…K§>X eR¶#s­ 9§#§ €Ä1Tœ€„6=¶J1Ÿ Os>-I 9§#§‰À=i} IÂK#¦ € ¨>-- ‚5 /¶¿KU#§º¦ eR¶#s­ #§QŸc {jIuŸ €Ä‹6e#sÀK2 O–…/¶¿I€W©N¶ª >-I¬>

Q†$µ' Fœ¡nÅW£«- 1‘5j F…VKU- Q†$µ' €„KUn¡6ž KUU;À…V6 Mœ•€W—Mœ•u¿V KU>-!Á#–¬ KU;v9d…KU- 5€”£¢s#s­ R¶XI¬

>- º–I ‰R¶Cš¦ ÅW«­1‘Q”} =¶-œK2 9d->-¢5 E#¦‹K2=i #§Bd--- Cš ¤Bd-n €9d—;šQ” /¶¿6#§º¦ ¤- „9d>X5 KU 'KU> V ‰R¶Cš¦ €W Á5 µE=L ‰R¶Cš¦ F­uŸ M[R¶*|¥5- €„KUn‰€W>- uŒ ;š5-R¶ d-ÅW«#§¬KU- FI 9dKU R¶6Q¿5 KU€” ­O§ap¯56| §KU-

9–5-Á-s1p ;š{} F8œ>…I-5- O– €WQŸ Á6€W;šQ”­ =¶#§¢­ §KU-

O–…/¶¿I€W©N¶ª >-I¬>> ¡I=¶>-KU|!s1KU- KU;À…V6

/¶¿{NL ‰R¶9§RL ­>-¢Áe K§Bd-­ d ¡- =¶-ÂK1Ÿ Á6€W;šQ” KU ;š9d…KU-5 =¶/¶¿€„KU 9Ä €„KUn‰€W>…­¬jBd-> 9d s1KU-

es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì |üsêÿ˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ düVü≤ø±s¡+‘√ Hê{≤ ­KU^/~¿ ÃI O–¡n f8KU =¶…R¶K2 =¶‚€c=L FK-- T E#§¬‚K °= Q”=L} €W}K2 Cš ¤‚K¥e‹œ¡^KUn uŒ¥°= ¤KU-Ij6bI f8KU uŒ5Bd-#¦c€WVMŸ‰R¶_­Tœ €W}K2 jBd-;šuŸ‚K¥e ¹E >KU ÁuŸ #§Q¿ O–¡-n5- Cš´­€W €W}KU-V ;šu[3#§¬KU- ‰R¶Mœ•-9d^ H­Bd-K2 €Wa¿15 ‰;š Á! uŒ ®¡Bd-  I- à CšBd- ‰9d >KUÅW« f8KU €ICšb T O–K--n>- T/¶ljKU>X9§KUI-ÅW«I¬   f8K§­€” S/~¿ d­ =¶| ¡I 58œ à T €W „  >- T /¶lj‚K À”9dc5-sK-- d-ÅW«#§¬KU- KU… 5€W£55-O–I>- ¡- ¬O§6€” R¶ R~!† s1KU- E $E /¶l=~|ÀuŸ ¹E >KU ÁuŸ/¶l=~|ÀuŸc9Ä;šÀ-œ¡€”V­€q5 I- Ã>- T€W}KU-V >- T;²šKU¢=~=¶-}5- >- TIKU-c5- >- T E#¦E=LE=L O§5 Q†KU-V  >- T F_º¡-5-   €„KUn‰€W>- uŒ ;š5-R¶ d-ÅW«#§¬KU- ¥R¶*nQ† ‰Yc €W ‰QŒ5K2 =¶ÅW«¸M¿K-- #§Q¿ Fœ¡nÅW£«'E#¦ ‚K¥e ¹E ‰°R=~– QŸ Euk€q} jBd-d ¡K2 ‚K¥e µE F ¦°/¿2OÄ Cš ¤f>K§>X 5Bd-#¦c €WVMŸ #§Q¿ Q†O¦- =¶Mœ•-n5- f8K§­¬ ‹KU 8œ §KU-

O–-¥€WuŸ YI-KÄ/~¿!” /¶l=~|ÀuŸ –KU¢#¦ ¤-͂K¥e ‰;šKU 8œ §KU- f8K§­€”

€Wr^IK2„ >n>/¶¿6 ÃI jBd-;šuŸ‚K¥e 5Bd-#¦c IKU=~ /¶l‚K¥e >-u™V1p 5 =¶/¶¿€„KU 9Ä f8K§­¬ ­KU^/~¿ §KU- f8KU uŒ  ‰R~‰=~¸R¶t#¦c IO–…¡s=~IÀ-V(R²LCš|IcK2 €„n RL‹KU3#–jK2Cš ¤‚K¥e9– ;šKU- Cš ¤‚K¥e?k€„c=L F ¦E Bd-…­>6cQ† °/¿uŸ— °=#¦c °= ÀK2 Bd-…E=LuŒ FCv=~Bs-QŸ ‰;°R²=¶K2 ‰R~­cR¶uŸ {°=K2°= Q”=L}„>n>/¶¿6=¶-—#§¬KU- €W}K2 ‚Kµe=L #§QŒ¸ FKU8 Ä –IO–-yQŸ #ÄOÄCš}K2} =¶#¦‚K Ÿ Ž ÀÂK¬N¶IuŸ 9dT9dKU €W °Rr5f8K§­€” >- ¡-5 T §K-- =¶ $>‚K¥e ‹œ¡^KUn uŒ #§Q¿ O–¡-n5- µE °/¿2PCš ¤f>K§>X#s9d©9d^ uŒ >- T¹E >KU ÁuŸ O–¡-n5- ¹E ‰°R=~– QŸ Euk€q} jBd-d ¡K2‚K¥e ¹E >KU ÁuŸ Fœ¡nÅW£«- 1gN¶ >…œ¡O¦KÄ/~¿!”/¶l=~|ÀuŸc–KU¢#¦¤-͂K¥e€„n R¶XuŒ·=>5 T §KU- jBdBd…Ĭ=~}€qc¥‰=~}€q} °/¿uŸ— ‹R²i=L >- T€” u¿nMŸ ?k=¶-}5-­KU^/~¿ à T

jBd-;šuŸ ‚K¥e >- TF_º¡-5ÅW«MœŒjI K§|À-V s1KU- ·R°N ÀVÅW« R¶X °/KU ;šn‚€À-V F ¡ ™1KU- #§Q¿·=O§T#Ä9dc> =¶Mœ•-n5-'E#¦‚K¥e =¶^KU…;š‚K¥e =¶ $>‚K¥e M¿5 Ž ¡-6— ³9s ¡K2‚K¥e /¶¿6#§º¦ Os-¥ F­uŸ Œn_ #§Q¿ €Ä‹6e#sÀK2 ¨^KU€W#§º¦‚K¥e €„KUn‰€W>…­€” F_º¡-5-„ /¶ljKUBd…nKU- E#¦‹K2¹5- Er‡OÄ5- >-6­¬ ·=O§ €„KUn‰€W>…5ÅW« R¶*I-ÅW«#s ¡-ÅW«   O–¡n f8KU =¶…|\6—„ ­5-=¶-— ¡­ Cš ¤‚K¥e F#§¬KU-

€„KUn‰€W>…­¬jBd-> 9d s=~IF ¡6€† ‹Bd-I€W©9djh9d5-9– ;šKU- €„KUn‰€W>…­€” 9ĝ|À-I T ÃI°RapV >-u¿V‚K¥e O–…/¶¿#¦‚K¥e 9d5>…Q” €W}K2 E

E=L ‚K¥e €W}K2 Cš ¤f>K§>X €W}K2 jBd-;šuŸ‚K¥e €W}K2 ¨^KU€W#§º¦ ‚K¥e 9dT9dKU-5ÅW«ÅW&œ¡InO§¨5-9– ;šKU- Mœ¿KUn=¶9§‚K¥e Bd-…E=LuŒ ;²šKU¢=~=L} >…>Bd-nKU>-!¿‚K¥e >…$µE °/¿2OÄ59Ä;šÀ-9dIÅW«À- ¤ =¶Mœ•-n5 ¡6€†Cš ¤‚K¥e€W©9djh9d5-–;š|KU-

9–5-Á- >-°/9dcO§5 =¶ ¡KU]\ „ j6bI ‚K Ä KÄ" =¶¡=¶-cuŒ ‹Bd-I 9–5-Á-K§­ O§6­ Bd… €WKU-V„ °RQ”} 9–5-Á-I- %…r s=¶-—#§¬KU­ j6„K-- K§ €† €W5KUuŸ ;²Š sN¶#¦ € ‰¡ Cš/~¿9dn F€„'- K§A ‰R¶=¶ b §KU- >-I Ž Q” Mœ¿N¶I- ¤_€” d-€Ä>­€” >-IOs- >-- ¡-ÅW« >-6ž §KU- 9–5-Á- Mœ¿N¶I- d€W¸„ R¶ €O§6­ E d-ÅW«­ >…9d©Mœ¿N¶ÅW« Cš =¶©¸_€W1%5‹œ¡^KUn uŒ‰R¶R¶ d9–5-Á->-°/9dcO§5-jI>6 K§€W;v9s Ž ‚€>KU-R¶Q”} d-ÅW« Q¿KU­‰R¶Cš¦ ‹Os¡I>n€W— s1KU- Q†'uŒV =¶>--Ã9d ±KU> ŽO§^5­ =¶…à §KU- K§j€†Bd-#§Bd-ÅW«5- ÅW& 9dR¶|­=¶6„ 9–5-Á-uŒ#s >…Q¿Vsœ¡ „ ‰R¶Mœ•-9§^5- dKUn5 9suŒV R²¶-I „ j6„K-- 95-9d ‰R¶€„1p Mœ•>I I- à >-/¶l=¶Mœ•5 J=¶-€ÄO§5#§¬KU- Ž €„ =¶¡=¶-cuŒ =~ €„#§ ‰œ¡ >n>Cš´R¶€W Fœ¡nÅW£«‰;š Á!O–-yI Ri'‹K2 M¿5-KU ®I¬9d ;šKZU15 >KUÅW& €Wa¿€„KU-5 K§nˆ ‹I ¦ ÅW&ÃMœ[ÀV ÅW& ;šu[3#§¬KU- 5 #¦ 9–5-Á- ‰R¶_­Tœ d €  ­KU^/~¿ §KU- FI 9dKU =¶Mœ•5I- œ¡^InI-€WKU! Cš‰>…QŸ €W}K2 #s‚KapV /~¿>-> V 5 #¦ 9–5-Á-O§!” ÂK¥B–…FTœ#s9d 9dKU-O–-apV >…œ¡O¦ >… –=¶}K2 Os!->…œ¡O¦ Œn_ ‰R¶j^5I s=~ ‰;šKU 8œ §KU- >--%nF_Tº„ ;šu[3I¬ 9–5-Á-FCv=~Bs-N¶#¦ Fœ¡nÅW£«-R¶Xu¿V œ>-I¬ Bd-…€9–5-Á-FCv=~Bs-N¶#¦ R¶IM¿€W 5€”£¢ s1ps1uŒV ®I¬ >-I 9–5-Á-O§KU- =¶ ‰R¶¨Bd…5I€„KUn¡6ž>- ‰9§5‰R¶Cš¦ ÅW«O–QŸ 9–5-Á-=¶-_Fœ¡nÅW£«-Cš^- 9§#§ >-KUÃ;vÅW«  ® À E 9Ä ‹I T d¡Á3 N¶Bd->-#§¬KU- ŽQ†>u™ ‰;š JBd-‰R¶_­Tœ>- "59dT9dKU-5-‰R¶=¶ b §KU- >-…ÄKÄ">--b R¶X >-u™N~Bd…uŒj6bI9–5-Á-®9dcO§5ÅW«O–4VIR¶X|-F€W¸ ®I¬>-IO§KUjB–…9dc>=¶Mœ•uŒ1=¶I>-  d‰€W;š!” ‰R¶=¶ b §KU- >-KÄ;š_€apVuŒ 9–5-Á-I- ¤_€” d-ÅW« À-I¬ O–#§­¬ >6 §KU- FK--9s

 9–5-Á- Mœ¿N¶ 9–5-Á- Mœ¿N¶ €WI->-KU-Á>X9d- ¡I¬ Bd--#–Cv¸ ­OsT€W ‹ ÄapI Cš/~¿9dn ®¡¼KU! ·RKU-9Ä §u¿ÄÀV jKU-Á-9d-I¬ €„KUn€Wu¿;š5€W bCv— ¡#§¬KU- K§A uŒ ‰;š 9§5O§{„ Mœ™¨5- ÂK‚€_—I ‰R¶=¶-—9d ‰€”Bd…G5€W „ ‹dKU!ÅW« #Äd-€Ä>?™V¡­ /~¿ F€„'- –KU¢#¦ €W}K2 9dKU-! uŒMœ¿N¶¨^K§9–5-Á->…Q¿VsO§KU ¡6r€W sBd->d­‹Bd-I Bd…KUVÁe5€†£¢‰R¶Cš¦‹Os¡I>n€W— s1KU- 9–5-Á-Mœ¿N¶ Cš/~¿9dn F8œ‰;šBd-R¶eKU- F#s€W sG ‰R¶Mœ•-9§^5- 9d>- s1uŒV 9–5-Á-I>©T¼€” d€W¸Q” €„K§ndKU! =¶…à §5­ ‹Bd-I ‹/¶9d-5I‹¡6=¶-—#§¬KU­ €­¬s1uŒV‰R¶9sn€W „9–5-Á-uk¤‰{5-®#§¬Bd-­–;š|KU-

€ÄK§KU- ¹Ä 9sI ‰;šKU Mœ•O–-yI =¶Mœ•ÅW« >-°/9dc> =¶ R²¶-

>-IK§A uŒ >…‰9d >…9d©Mœ¿N¶I- =¶¢6=¶-—#§¬KU­ d‰€W;š!” Fœ¡nÅW£«-‹apV ¨€£„Bd-!”‚K¥e Fœ¡n€W£9d >/~¿ d„K§jn=¶Mœ• =¶Mœ•-n- ™µ ‹Os¡I O– ¤-§KU- 9–5-Á- Mœ¿<š =¶ R²¶…­€” 9d€W£!Os- –KU¢#¦IG5 IKU=¶K§>X·RÀ E Ri O–…¡-Á-5 Os!-Ä;š5‚K¥e w Ä5- E Ri ­Bd-- § c T„ >--%n>- ‰_­ €ÄKU9§I#§¬KU- F=¶5- Mœ¿<š8œ>©T¼€” >…Á- À D­O§=¶-5 ‚K¥e >-/¶l=¶/¶¿‰Cš>œ¨­ €W}K2 Á6€”;šQ” w€W >- ‰_­ ‰R¶9sn€W „ K§|À- s·=— M¿Á- À- ¡­ ‹Bd-I IKU=~ /¶lK§>X K§ €† ;²Š sN¶#¦ E µ ‹apV FB–…œ¡nK§-‚K¥e 9–5-ÁF8œ‰;šBd-R¶eR¶X|- =¶8œÅW«5 I- à >- à =¶| ¡I €W­R~ à T

F€„'- =¶ §5ÅW«5- €W}K2 ‚€ Bd…¡b6 #§„KU-‡I Bd-…­>6cQ† '=i 9d VMœ¿N¶I->-KU>ÅW&¡#sT>- Ã>…?™ FK--#§

F8œ>©T¼ ®KU€W5€'Bd-#§¬K§>X 9§#§Fœ¡nÅW£«-9ÄÀÅW&KU ‰R¶Cš¦ ‹‰·=} Bd…9–5-ÁOs=¶-—I¬ ‰R¶=¶-—9d ‰R¶R¶ d uŒ F>€„15I- F TR¶Xd-€Ä>­€” =¶ R²¶- Fœ¡nÅW£«-d ‰¨5FKU-! >-u™=~Bd…9–5-Á-=¶ R²¶- Fœ¡nÅW£«R¶K§K--Mœ¿N¶5I-ÅW&#sKU-€ÄO§ cIF>=¶KU ® ¡­R¶XKU;š5€W FjB2-ÅW«>…K29dT9dKU-5-;šu[3­‰R¶=¶ b §KU- R¶À}!¿8œ>©T¼ 1% >- ‰_ >…I-Á- À >-/i¿œ¡K2‚K¥e F#§¬KU- =¶Mœ• s1uŒV ® s 9–5-Á-O§KU ¡KU… 9d>- >…9d©Mœ¿N¶I>--b1€WR¶5->XKU-‰R¶>--%-5I-R²¶-I „=¶#§¢­ §KU-

¤_€” d-€ÄO§5­ 9§#§ Fœ¡nÅW£«- 9ÄÀÅW&KU ‰R¶Cš¦ R~5-R¶X­§KU-

$fN¶o =¶ =¶©¸_€” #–5O–I 9–5-Á- Mœ¿N¶ÅW« w Ä5-uŒ >-°/9dcO§5-

‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é


8

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

◊@mHé{°øÏ ø=‘·Ôø±s¡´es¡Z+ ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt uÛ≤s¡‘· dü+|òü÷ìøÏ (◊@mHé{°) 2012 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT ø=‘·Ôø±s¡´es¡Z+ m+|æ¬ø’+~. nk˛dæj˚TwüHé q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ÉT>± &Üø£ºsY l<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï m+|æø£j·÷´s¡T. $$<Ûä s¡+>±\≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T Á|üeTTKT\T Äj·Tq≈£î ‘·eT eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 8q |òüHé @wæj·÷˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À l<ÛäsY¬s&ç¶ ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ç>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. |òüTq+>± »]–q á y˚&ÉTø£≈£î <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T kÕ«‹ cÕ kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ #˚dæ.. 2012≈£î>±qT dü+|òüT+ ø±s=Œπs{Ÿ ùde\ yÓ’dt #Ó’sY>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ê*‡+~>± C≤Hé Vü≤MT<éqT ÄVü‰«ì+#ês¡T. C≤Hé Vü≤MT<é ‘·q ãè+<ëìï ÄVüA‘·T\≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. ‘·eT ø£$T{° \øå±´\qT dü÷ú\+>± dü_Û≈£î\≈£î $e]+#ês¡T. ø£eT÷´ì{°øÏ ùde#˚ùd $wüj·T+˝À ‘·eT ìã<ä∆‘·qT $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+.. ¹E#¦Q† Á9d T Fœ¡nÅW£«- ¿€q Äœ¨^­ =¶8œÅW«5I-s`f Ã

»>∑Hé sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ @$T{Ï? d”;◊ Äj·Tqô|’ #˚dæq Äs√|üD\T z|üø£ÿ Çã“+~ ô|&ÉT‘·T+fÒ, Äj·Tq≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\qT n¬sdüTº #˚j·T≥+ Äj·Tq |üs¡|ü‹ì rÁe+>± Á|üu≤$‘·+ #˚ùd˝≤ ñ+~. n<˚ düeTj·T+˝À Äj·Tq yÓ’K]ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. rÁe dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT ñHêï Äj·Tq ‹s¡T>∑T˝Òì <ÛÓ’s¡´+‘√ n~Ûø±s¡ |üø£å+ô|’Hê, $|üøå±\ô|’Hê $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚... n<Ó+‘· ø±\+ kÕ>∑T‘·T+<äH˚~ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. $»j·TkÕsTT n¬sdtº‘√ ‘·sê«‹ n¬sdüTº me]<Ó’ ñ+≥T+~? »>∑Hé C…’\T¬øfi‚¢ |ü]dæú‹ ñ+≥T+<ë? nqï n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ $X‚¢wüD.

nqTø√ì

eT\T|ü⁄... }Væ≤+#·ì dü+|òüT≥q\‘√ »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT e´eVü‰s¡+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄ø=qï ‹Bd-I

 Žu¿ Q” R¶6!¿>- ÄÀ- s=¶-ÅW« À- ¡­ ø£\˝À ≈£L&Ü nqTø√ì ñ+&És¡T. ˇø£y˚fi¯ nqT≈£îHêï.. kÕsTT¬s&ç¶ n+‘· ‘·«s¡>± n¬sdüTº ne⁄‘ês¡ì n+#·Hê y˚dæ ñ+&És¡T. ø±˙ ˇø£ÿkÕ]>± #Ó’‘·q´e+‘·yÓTÆq d”;◊ @ ì$Twü+˝À @+ #˚düTÔ+<√ ‘Ó©ì |ü]dæú‹. Ä+Á<Ûä K§AK§j€†Bd…5°R F>„/¶¿I®I¬ O§KU 9§ ŽR¶X|- ‹=¶€”—„ E¡-KU#·÷k˛Ô+~... #·]Ã+#·T≈£î+{À+~ e÷Á‘·+... ªªá es¡Tdü˝À ‘·sê«‘· F‚K=¶-}FBs-nTE>KU-ƒƒF­ ŽR¶X|»>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT e´eVü‰s¡+ yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À¢ s√EyêØ uÛ≤>∑yÓTÆ+~. KÄH ‹ €=¶-ÅW« =¶ ¤ Tœ Ã Ä ˇø£ n+X¯+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêe≥yÓ÷, ˝Òø£b˛‘˚ Ä es¡Z+ ‘·eT MT<ä πødüT\≈£î =¶ ¤ Tœ Ã#§nBd- sBd… c T„ °/¿€ÄKU-}#Ä =¶-‰Ri €ÄKU-}#Ä ÄÁX¯sTT+#·≥+ ì‘·´ø£è‘·´+ nsTTb˛sTT+~. yêdüÔyêìøÏ.. »>∑Hé F‚K=¶-} Á-6 çu¿€„5 „E#Ĭ yês¡Ô\T $ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïsTT. ˇø£<äX¯˝À.. eT]ø=~›s√E˝À¢ »>∑Hé≈£î =i¹ KU:5€q Ž=¶-— ¡­ F ¡KU… n+#·Hê y˚düTÔqï düeTj·T+˝À d”;◊ dü&ÓHé>± s¡÷≥Te÷]à ãfi≤¢]˝À >±* »Hês¡›q¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚dæ+~. ‘·sê«‘· Ä πødüT ø=+‘· #Ó’‘·q´e+‘·+>± I¥ÃIÀ-V €W­R~ à T 9dK§^9d l\øÏåà n¬sdüTº, u…sTT˝Ÿ dü+|òüT≥q\‘√ Os–€”¸I O§9§>KU! ŽBd-K2 m+&ç+>¥ dü+ãsê˝À¢ ø±düÔ+‘· ‰R¶1 9d „ €W­R~ à T

ø±´˝…+&És√¢ ø=‘·Ô ‘˚B\T ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\T ‹]π>dü]øÏ »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT $»j·TkÕsTT ‚K¥e F‚K=¶-} FBd…nKU- ŽT P =¶ d5I u¿ E ¡-ÅW« e÷]+<ä+fÒ $»j·TkÕsTT »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À

Á|üdü+–+#ês¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À #˚dæq $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T, ùde\ Á-6 à >6 §KU- €9d— ‰°R=~– QŸ Dœ¡K2‚K¥e €KUc;šQ”­ n_Ûq+~+#ês¡T. q÷‘·q ø±s¡´esêZìøÏ ‘·q eT<䛑·T m\¢|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥T+<äì Vü‰MTì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY l<ÛäsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. ¿€q Äœ¨^r /¶¿Bd… uŒ ‹Bd-I F T ÃI ·=>5ÅW« €W©9djh9d5‘Ó*bÕs¡T. ◊@mHé{°øÏ kı+‘· uÛÑeq+ kÕ~Û+#·&É+, &ûm|òt&Éã÷¢´˝À eTVü‰‘êà>±+BÛ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕ˜|üq e+{Ï >=|üŒ \øå±´\T kÕ~Û+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø£eT÷´ì{° dü+ã+~Û‘· ùde\ nedüs¡+ Áø£y˚T|” °RKU-Á-9Ä ¡­ O§À­¬ Q”rsCš—>-­/¶l'-Ž§KU- Ž ¥Bd…#–QŸ Äq+<é ãC≤sY e+{Ïyê{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±eTì ‘Ó*bÕs¡T. $~Ûìs¡«Vü≤D˝À ø=‘·Ôø±s¡´es¡Z+ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T n+~+#ê*‡+~>± ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Ä|ò”dt uÒs¡sY‡qT, uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºs¡¢qT n+<ä]ø° |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T.

{°ÄsYmdt≈£î u≤ãT #Óø˘

4jAK)C¬­6¤usY6B3±

#·+Á<äu≤ãT nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#ês¡T. mìï n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’Hê.. es¡+>∑˝Ÿ >∑&ɶ MT<ä ø±\TyÓ÷|æ {°ÄsYmdtô|’ ø±\T <äTyê«s¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘·q |ü≥Tº m+‘√ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ‘Ó\+>±Dyê<äT\T sêfi¯¢<ë&ÉT\T #˚dæHê Z Zi‡) =?)²M™?š 6¤7)9Zx›sƒ

 ›¯AV\ °? |4ˆ 3•›sƒ }9Z)? gAK)²M™"•šAK) 4jAK)®/)Li~’*q¬AK ®6¤CŠ„›AKT*q¬ °3Z?6¤3•†•G¬AK)

u≤uÒ {≤¬sZ{Ÿ

»>∑Hé n¬sdüTº ‘·<∏ä´e÷? ‚K Ä­ T9d--€„>ÀOs-€„¡-jÁ#¦ÅW«=¶ ¤ Tœ ÃI nìï e´eVü‰sê\‘√ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± Äj·Tq≈£î dü+ã+<Ûä+ ñ+&Éf+ ≈£L&Ü. ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï F-e°RÀ-}€­ Os5 €ÄÀV KU…;šBd-5 F‰€W>…=¶-—5ÅW&MkQ¿}KU­jÁ#¦'-¡®I¬€=¶-ÅW«=¶ ¤ Tœ ÃR¶À-} kÕ~Û+#·{≤ìøÏ d”;◊øÏ á n¬sdüTº <√Vü≤<ä|ü&É≥+ U≤j·TeTqï uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. 2011 Ä>∑düTº 17q qyÓ÷<äT #˚dæq á πødüT˝À yÓTT<ä{Ï ì+~‘·T&ç>± »>∑Hé, ¬s+&√ ì+~‘·T&ÉT>± $»j·TkÕsTT¬s&綑√ bÕ≥T eTs√ 72eT+~ì ì+~‘·T\T>± d”;◊ ù|s=ÿ+~. á #sR¶º¡n uŒ#s CšK--‚K¥e F‚K=¶-}I-P€†5€W R¶6!¿>- „ Mœ¿=¶-—#§¬KU- PR¶€W¸Ž 9djKU-Á-9d-#§¬jÁ#¦>…‰9d

9dI ‰?™¦>…KU-¸ FK--I P¨KU-| Äràj·T |üs¡´≥q\qT CÀs¡T>± kÕ–düTÔHêïs¡T. »>∑Hé n+‘· >∑+;Ûs¡+>±, BÛe÷>± ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·THêï Äj·Tq sê»ø°j·T Mœ•N¶n9d-—°R ‹Bd-I9Ä j9d €WQ”}I EO–-¢u™n5- EO–-¢ˆc5- Ž9dKU Hêj·Tø£>∑D+ eTqdüT˝À¢ e÷Á‘·+ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. >-KÄO–R¶X

=i¹Ž€W F‚K=¶-} s·=T »>∑HéH˚ nì nH˚ }Vü‰>±Hê\T CÀs¡T>± wæø±s¡T #˚düTÔHêïsTT. eT÷&ÉT HÓ\\ eTT+<äT ø=+<äs¡T #s9d5- u™€WKU-59Ä Ž<š}ÄN~o„ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. »>∑Hé n¬sdüTº U≤j·TeTì Ä|òt ~ ]ø±s¡T¶>± ≈£î+&É ã<ä›\Tø={≤ºs¡T. »>∑Hé ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ Os-€W5-Ž€W kuŒV#sjKU-R¶XÅW« Q¿KUnqï≥T¢>± yê´U≤´ì+#ês¡T. nsTT‘˚ kÕø屑·÷Ô n~Ûø±s¡ |üø£å düuÛÑT´˝Ò n+‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± e÷{≤¢&çHê »>∑Hé n¬sdüTº ˝≤+{Ï ø°\ø£ |ü]D≤e÷\T n+‘· ‘=+<äs¡>± »]π> dü÷#·q\T ndü‡\T €W­R~ dÀ u™¡- 9d>-°R w_—¥ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î, ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄\ ø√dü+ d”;◊, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì yÓ’mkÕ‡sY €„ ‰‚=L ;š{} #s9d5- ŽR¶|Q”€ R¶5dü+<äsꓤ˝À¢ ù|s=ÿqï H˚|ü<∏ä´+˝À Bìï e÷eT÷\T $T>∑‘ê πødüT\T e÷~]>± #·÷&É≈£L&É<äqï uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. mes¡T WqHêï ø±<äHêï »>∑Hé #·]cÕà ñqï H˚‘·. yÓ’mdtqT n_Ûe÷ì+#˚ O§6uŒI…Q”€” 19d >- TjÁ#¦°R FO§njO–-yI ‰·R>-I- °R d-ÅW«#§¬KU- Žu¿ Q” R¶6=~´9d-uŒV jÁ#¦I-

F‚K=L}s·=—‹‰R¶Mœ¿> € ‰¡ °R#§ K§A‰R¶Mœ•-9d^ °R#§ |ü&É≥+ U≤j·T+. n+<äTπø πø+Á<ä+ á $wüj·T+˝À ‹Ã9d…à >n>/¶¿6Cv— T =i¹ ÅW& ‹Ã9d…à n&ÉT>∑T\T y˚ùd˝≤ ªÄ|üπs{Ÿμ #˚k˛Ô+~. n+<äTHê ‘·«s¡˝À ñ|ümìïø£\≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À »>∑Hé n¬sdüTº Äj·Tq≈£î dæ+|ür 9–Í°R-9d- ¡­ Mœ¿OÄs^„59Ä »q+ ã+|üsY yÓTC≤Ø{° ø£≥ºu…&É‘ês¡ì düsêÿs¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘√+~. ªª»>∑Hé $wüj·T+˝À ‘=+<äs¡|ü&É≈£L&É<äT. ŽR¶|Q”€=i¹s=~I‹KÄR¶!5Iyê] |üÁ‹ø£˝À ‘·|ü⁄Œ\T>± m‹Ô d…R¶X9d-  9Ä =i¹ œÄKU!”°R |ü\T dü+<˚Vü‰\T e´ø£ÔeTj˚T´+<äT≈£î ÄkÕÿs¡+ ñ+~μμ nì FTœ€„KUR¶€£„­€”– TIPEO–-¢u™n O§n.¿n­ dÀ Ž€W¸ Á>-#§KU»

ˇø£y˚fi¯ kÕøÏå |üÁ‹ø£˝À ‘·|ü⁄Œ\T edüTÔHêïj·Tì ˝Ò<ë bÕsƒ¡≈£î\qT ‘·|ü⁄Œ<ë] |ü{Ϻ+#˚˝≤ yês¡Ô\T sêXÊs¡ì uÛ≤$ùdÔ Ä $wüj·÷ìï K+&ç+#·≥yÓ÷ u™¡ ?™ 9dR¶X|-‰R¶§K§­€” ;š5|-9Ä ¡ À…Cš€”£°R ø√s¡Tº≈£î ìy˚~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. ø±˙, á N¶Bd…5°R=i¹;šQ”=¶-—I¬>-›I‰>9d

j#§­€”T ì»yÓ÷, @~ ø±<√ ‘Ó©ì |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü&˚ |ü]dæú‹ì ‘Ók˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À.. $»j·TkÕsTT ‘·sê«‘· mes¡T F‚K=¶}>X9§KUI¬T€ÄQ”KU…€W5‰R¶1p¬„>…6 T =¶°=|#¦c Á~∏\¢sY dæìe÷≈£î @e÷Á‘·+ rdæb˛ì $<Ûä+>± d”;◊ e´eVü≤s¡XË’* ñ+&É≥+‘√ á $wüj·T+˝À $_Ûqï n+#·Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. sêh sê»ø°j·T |ü]dæú‹ì ¡©N~}uŒ °RÀ-}€­ Cš·R€W£ „ ‹uŒÃ ÃI R¶€W£ uŒ

=i¹F _>-u€W£n jÁ#s FK--#§‹Ã9d…ÃF-Áy˚j·Tø£b˛‘˚ uÛ≤Ø eT÷\´+ ‘êeTT #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äì yê]øÏ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT. »>∑Hé <√wæ nì |üø±ÿ>± ìs¡÷|æ+#˚ ã\yÓTÆq kÕøå±´\T... Ä<Ûësê\T u™€W;v9s Á5V 9–;v9§>-r 9–5-=¶- ŽR¶|Q”€ Ž ¥Bd-#¦ =~O–- QŸcÅW«>- HKU-s=~IrQ”€” =¶ ¤ Tœ Ã=i¹ »>∑Hé es¡Z+ #˚düTÔqï yê<äq˝À j·TTeH˚‘· |üøå±ì<˚ °RsK--„® À 9Ä N¶Bd- uŒ9 ¡KUR¶e>-I¬ uÛ≤eq n~Ûø±s¡ >∑D+˝À ø£ì|ædüTÔqï≥T¢>± –R¶X|€ À-#§¬KU- Žu¿ Q” 9dR¶X|5- R¶XIK§>©9d

ø±≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ eT]+‘· |üø£&É“+B>± ñ#·TÃqT dæ<ä∆+ #˚j·÷\qï uÛ≤eq˝À d”;◊ ñ+<äqï yê<äq ñ+~. ˇø£y˚fi¯ n<˚ ì»yÓTÆ‘˚ »>∑Hé ø£Hêï eTT+<äT.. Äj·Tq

€W °RruŒ M¿{„ °RÀ-}¤-5- °RQ”}I ¤ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô˝Ò d”;◊ \ø£å´+ ne⁄‘ês¡T. ˇø£y˚fi¯ n<˚ »]–‘˚ ˇø£]<ä›s¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ n¬sdüTº≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ s¡+>∑+ dæ<ä∆eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. ˇø£y˚fi¯ yêfi¯ó¢ ø£qTø£ 9d>-°R w_—¥­ 95b d-ÅW«#s Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT≈£î y˚T\T »]–+<äì... n+<äT≈£î ‰R¶_„ 9§>-- °RÀ-}¤-5°RQ¿} c >Í ¡I¬À-V„ ˇ|ü⁄Œø=+fÒ »>∑Hé≈£î rÁe Ž¤] ¡-5- E¡-KUBs-n ‰R¶>…¡

® T FK--9s

 Ž>r¬ >…À5#Ó|æŒq+‘· ‘˚*ø£>± »]π>$ ø±e⁄.

»>∑Hé ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ ‹]– #˚s¡‘êsê?

ER¶|Q”‚€#§ P Á…Q” R¶ÅW£«5- w€ >∑÷{ÏøÏ #˚s¡‘êj·Tì HêqT&ç. n+<äT≈£î ‘·>∑ZfÒ¢ »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ >-¾V >s F>€„15°R dKU ŒKU-„ CšÁ-9Ä T P ‹ ÁV ‰R¶_€WuŒ ÅW& Žs N¶Bd…­¬ ®À €”=¶…— K§=~I ø£<∏äHêìï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑Hé rÁe+>± $uÒ~Ûdü÷Ô kÕøÏå yÓTT<ä{Ï ù|J˝À yês¡ÔqT Á|ü#·T]+#·≥+ eTs√ dü+>∑‹. ø±˙, »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\qT |ü]o*ùdÔ ˇø£ÿ $wüj·T+ ns¡úeTe⁄‘·T+~. |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡|üø£å myÓTà˝Ò´\ yê<äq\ Á|üø±s¡+ »>∑Hé bÕغ e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qwüº+ ‘·<∏ä´+. BìøÏ ‘√&ÉT > ¡ÅW«°R„Cš´#§uŒVjÁ#¦ÁQ”};vQ†­ŽsF>€„1p

ñ+<äqï yê<äq\T ≈£L&Ü CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. w€WOsapŽR¶|Q”R¶6=~´9d-u™FR¶|Q”€†€ICšb

 uŒ mìïø£\T »]–‘˚.. ø±+Á¬>dt rÁe+>± qwüºb˛‘·T+~. Bìï Ä bÕغ m+‘·e÷Á‘·+ uÛÑ]+#˚ dæú‹˝À ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. eTs√yÓ’|ü⁄.. »>∑Hé≈£î ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtqT &Ûû ø=≥º≥+ n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äqï $wüj·T+ ns¡úyÓTÆ+~. n~Ûø±s¡+ #˚‹˝À ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\T m+‘·>± ~>∑C≤s¡T‘êj·Tqï $wüj·T+ Äj·Tq≈£î ns¡úeTj˚T´ ñ+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À F‚K=¶-}5- 9dI°RI ‹KÄR¶!5- KU-">Bs-n R¶6=~´9s KU|¥9s FT ‹Bd-I K§j€†Bd- $9d °R J‰> „ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ, qwüº+ #˚≈£Ls¡Ã&É+ U≤j·T+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ñuÛÑj·T‘ês¡ø£+>±.. mes¡÷ qwüºb˛≈£î+&Ü eT<Û˚´e÷s¡Z+˝À b˛j˚T neø±XÊ˙ï ‘√dæ|ü⁄#·Ã˝ÒeTqï~ sê»ø°j·T ì|ü⁄DT\ $X‚¢wüD. ˇø£{Ï e÷Á‘·+ ì»+.. »>∑Hé n¬sdtº n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äT. n˝≤ nì nkÕ<Ûä´+ ø±<äT. €>5 Ž€W¸ F>=¶K§5- R¶6=~´9d-5- >…‰9dOs- #s9d5 9d5K§9d ¬ >…ÂK F>€„1p ® T Ž>r¬ zz€„5 ƒƒ #˚‹˝À ø°\Tu§eTà\qï $wüj·T+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.

2009 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ {°&û|”‘√ bı‘·TÔô|≥Tº≈£îqï {°ÄsYmdt ‘·sê«‘· Áø£eT+>± <ä÷s¡+>± »]–+~. &çôd+ãsY 9 Á|üø£≥q ‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷\ìï+{Ïø° #·+Á<äu≤uÒ ø±s¡DeTì πød”ÄsY ~–«»j·T+>± Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯¢>∑*>±s¡T. πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dtqT e~* ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغH˚ πød”ÄsY, Äj·Tq bÕغ H˚‘·\T {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îHêïs¡T. yÓ’mdt eTs¡D≤q+‘·s¡+ πød”ÄsY {°&û|”H˚ X¯Á‘·Te⁄>± uÛ≤$dü÷Ô $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D {°&û|” myÓTà˝Ò´\T n+<äs¡÷ eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\T #˚dæHê πød”ÄsY ‘·q $eTs¡Ù\qT e÷qTø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D CÒ@d”˝À ≈£L&Ü {°&û|”ì bıs¡bÕ≥Tq ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄≈£îb˛j˚T |üì #˚j·T˝Ò<äT. ndü\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ‘Ó\+>±D˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À ˇ+≥]ì #˚j·÷\qï~ {°ÄsYmdt {≤¬sZ{Ÿ. n+<äTπø.. düø£\ »qT\ düyÓTà ñ<Ûäè‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À ≈£L&Ü {°&û|”ì <ä÷s¡+>± ñ+#˚ πød”ÄsY ñ<ä´eT ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. Á|üDuŸ ø£$T{°øÏ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï m|ü⁄Œ&√ ‘Ó*j·TCÒXÊeTì, <ëìøÏ ‘êqT ø£≥Tºã&ç ñHêïqì, ‘Ó\+>±D≈£î ‘êqT e´‹πsø£+ ø±<äì u≤ãT mìïkÕs¡T¢ #Ó|æŒHê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#·q+<äTq ‘Ó\+>±D˝À ‹s¡>∑˙j·TuÀeTì {°ÄsYmdt bÕغ VüA+ø£]+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. yÓ’mdt #˚|ü{Ϻq Ä|üπswüHé Äø£s¡¸ ‘·s¡Vü‰˝À {°&û|” myÓTà˝Ò´\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, bÕغÁX‚DT\qT ‘·q bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T πød”ÄsY. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ñqï z≥T u≤´+≈£îqT <Óã“rùd+<äT≈£î ‘·q≈£î e∫Ãq @ ˇø£ÿ neø±XÊ˙ï e<äT\Tø√˝Ò<äT. á |ü]dæú‘·T˝À¢.. 42 s√E\ bÕ≥T@ø£_–q kÕ–q düyÓTà eTT–dæ+~. n|üŒ{Ï<ëø± {°ÄsYmdt<˚

ô|’#˚sTT nqï≥Tº>± kÕ–q d”Hé.. ˇø£ÿkÕ]>± ]esY‡ nsTTb˛sTT+~. b˛\es¡+ f…+&ÉsY $yê<ëìï {°&û|” ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃ≈£î+~. πød”ÄsY ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ düø£\ »qT\ düyÓTàqT $s¡$T+|üCÒdæ ‘êqT e´øÏÔ>∑‘·+>± ø√≥¢s¡÷bÕj·T\ \_∆ bı+<ës¡ì {°&û|” ÁX‚DT\T πød”ÄsYô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsTT.Á|ü<Ûëq+>±.. {°`{°&û|” H˚‘·\T ms¡Áu…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T, πse+‘Y ¬s&ç¶.. á eTT>∑TZs¡÷ πød”ÄsYH˚ {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îì Äj·Tq >∑‘·+˝À #˚dæq yê´K´\qT, |üqT\qT ãj·T≥ô|&ÉT‘·÷ rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢ >∑T≥TºqT πse+‘Y ¬s&ç¶ s¡≥Tº #˚ùdÔ.. πød”ÄsY eT÷˝≤\T Ä+Á<Ûä˝ÀH˚ ñHêïj·Tì.. Äj·Tq ªãT&ç¶ù|≥ ãT˝À¢&ÉTμ n+≥÷ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ qs¡dæ+VüQ\T Vü≤+>±e÷ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±<äT.. CÀq˝Ÿ $<Ûëq+ e<ä›+≥÷ 1996˝À kÕø屑·÷Ô nôd+;¢˝ÀH˚ πød”ÄsY #˚dæq Á|üdü+>∑+ M&çjÓ÷ fÒ|ü⁄\qT MT&çj·÷≈£î ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤ {°&û|” H˚‘·\T es¡dü <ë&ÉT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚≥|üŒ{ÏøÏ.. n|üŒ{Ï<ëø± nÁ¬>dæyé>± e÷≥\ áf…\‘√ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛sTTq {°ÄsYmdt H˚‘·\T ˇø£ÿkÕ]>± &çô|òH釽À |ü&çb˛yê*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. ás¡ø£+>±.. πød”ÄsY |ü≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ >∑‘·+˝À ñqï n_Ûe÷Hêìï ˇøÏ+‘· |ü\T#·q #˚j·T&É+˝À ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T dü¬ø‡dt nj·÷´s¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤y˚T ˝Ò<äT.

düø£\»qT\ düyÓTà ‘·sê«‘·.. ‘Ó\+>±D˝À #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥≈£î nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+~. j·÷Á‘· bı&Ée⁄Hê ø√&ç>∑T&ÉT¢, sêfi¯¢‘√ <ë&ÉT\T #˚dæHê #·+Á<äu≤ãT yÓT<äø˘, s¡+>±¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À¢ ‘·q j·÷Á‘·qT nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± ø=qkÕ–+#ês¡T. Äj·Tq j·÷Á‘·≈£î eT+∫ düŒ+<äq sêe&É+‘√ {°&û|” πø&ÉsY˝À ≈£L&Ü CÀwt ô|]–+~. u≤ãT düuÛÑ\≈£î düŒ+<äq #·÷dæq {°ÄsYmdt.. es¡+>∑˝Ÿ j·÷Á‘·qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ $|òü\+ #˚j·÷\ì ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£î+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’Hê u≤ãT |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡T. b˛©düT\ n+&É‘√ »]|æq j·÷Á‘ê ˇø£ j·÷Á‘˚Hê nì {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T m+‘·>± m<˚›yê #˚dæHê.. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé

˝≤+{Ï X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq H˚‘· ôd’‘·+ ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#·˝Òø£ yÓqT~]–q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+fÒ u≤ãT ≥÷s¡T dü¬ø‡dt ø±e&É+ {°ÄsYmdt

yÓ’|òü˝≤´H˚ï dü÷∫düTÔ+~. ìC≤ìøÏ m|ü⁄Œ&Ó’Hê, mø£ÿ&Ó’Hê ‘·q≈£î øÏ+∫‘Y Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äH˚ ∫qïbÕ{Ï dü÷#·q ø£ì|æ+∫Hê n≥TyÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ <ÛÓ’s¡´+ u≤ãT

9 #˚j·Ts¡T. n˝≤+{Ï ‘·q ã\V”≤q‘·qT Äj·Tq »sTT+∫ Äj·Tq ‘Ó\+>±D˝À j·÷Á‘· #˚|ü≥º&ÉeT+fÒ Ä <ÛÓ’sê´ìï Äj·TqøÏ∫Ãq |òüTq‘· ìdü‡+<˚Vü≤+>± {°ÄsYmdt<˚. eT] n+<äT≈£î Ä bÕغ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+<ë? {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ‘·<äT|ü] eP´Vü≤+ @+{Ï? nH˚y˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT $T*j·THé &Ü\sY Á|üX¯ï\T. n˝≤>∑ì.. πød”ÄsY y˚T<ÛädüT‡q÷ ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚j·T˝Ò+. m+<äTø£+fÒ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï m|ü⁄Œ&ÉT ÄbÕ˝À, mø£ÿ&É ÁbÕs¡+_Û+#ê˝À, <ëìï m˝≤ yê&ÉTø√yê˝À Ä $<ä´ πød”ÄsY≈£î ‘Ó*dæq+‘·>± eT¬se«]ø° ‘Ó*j·T<äq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. bòÕyéTVü≤ÖE˝À¢ |ü&ÉT≈£îì ñHêïs¡+≥÷ Á|ü‘·´s¡Tú\T Äj·Tqô|’ mìï $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêï Äj·Tq eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡+fÒ.. n~ #˚‘·ø±ø£ ø±<äT. Äj·Tq~ ‘·TbòÕqT eTT+<ä] Á|üXÊ+‘·‘·. m|ü⁄Œ&ÉT yêj·TT>∑T+&É+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<√.. n~ n\Œ|”&Éq+>± e÷] me]ì eTT+#Ó‘·TÔ‘·T+<√.. πøe\+ Äj·Tq≈£î e÷Á‘·y˚T ‘Ó\TdüT. Á|üdüTÔ‘êìøÏ e÷Á‘·+ sê»ø°j·T|ü⁄ #·<äs¡+>∑|ü⁄f…‘·TÔ˝À¢ u≤ãT<˚ ô|’#˚sTT. es¡+>∑˝Ÿ b˛s¡Tu≤≥ <ë«sê Äj·Tq πød”ÄsYøÏ #Óø˘ #Ó|æŒ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ‘·<äT|ü] m‘·TÔ πød”ÄsY<˚. n|üŒ{Ï<ëø±.. ˝…≥CŸ yÓsTT{Ÿ n+&é d”!!!!


10

www.namastheandhra.com

ĪC≤<ä÷μøÏ >∑T˝≤+

ªªá >--%n>- ‰_>…€'-–R¶|KU- €W5-R¶X€­;vKU- w ?k¡-` ;v€W5b˛‘ês¡T. »>∑Hé MT<ä øÏ+∫‘Y $eTs¡Ù\T #˚j·Ts¡T. myÓTà˝Ò´\πø ø±<äT.. >- ‰9d-5ÅW«°=9d €Wr=¶ >-K§n¡ Ž>^KU- =¶/¶¿dKU >- ‰_°R ¨¥ j6b9s ø£˙dü+ K+&ç+#·s¡T. Ç~ |ü<ä∆‹ ø±<äT. $<äT´‘·TÔ #êØ®\ ô|+|ü⁄ >∑T]+∫ ˇø£ÿ e÷≥ #Ó|üŒ≈£î+&Ü ô|+#˚+<äT≈£î ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤s¡T. @ $wüj·T+ MT<ë eTqdüT $|æŒ e÷{≤¢&És¡T. n+‘ê >∑TfÒº. <˚ì >∑T]+∫ me]‘√q÷ #·]Ã+#·s¡T. Äj·Tq yÓ’K] e÷sê*μμ &ç|üP´{° d”m+, |”d”d” N|òt düVü‰ |ü\Te⁄s¡T ø°\ø£ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝…+<äs√ #˚düTÔqï á |òæsê´<äT\˙ï kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT<˚. Á|üuÛÑT‘ê«~ÛH˚‘·ô|’ eT+Á‹es¡Z düuÛÑT´˝Ò ˇ+{Ïø±*ô|’ m>∑s¡≥+ <˚ìøÏ dü+πø‘·+. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ m+<äTø£˝≤ #˚düTÔHêïs¡qï~ #ê˝≤eT+~ eT~˝Àq÷, e÷≥˝À¢q÷ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. nsTT‘˚... ø±+Á¬>dt sê»ø°j·÷\qT eTT+<äTqT+∫ |ü]o*düTÔqïyê]øÏ á R¶6!¿>…u™'€9d—„€W­R~ d>X ;š9dCšK§#s

€„€W;v9s€9d—=iCšuŒ <äs¡Ùq$Tk˛Ô+<äqï uÛ≤eq Ä bÕغ H˚‘·˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. ã\yÓTÆq Á|üC≤Hêj·T≈£î&ÉT ø°\ø£ |ü<ä$˝À ñ+&Éø£b˛sTTHê... n+<ä]˙ ø£\T|ü⁄≈£îb˛j˚T ‘·‘·«+ ˝À|æ+∫Hê... Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝Ò <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. n+<äT˝Àq÷ <ë<ë|ü⁄ Äs¡T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ã\yÓTÆq ø±+Á¬>dt eTTK´eT+Á‹>± yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ì d”m+>± #·÷XÊø£... eTπs Ç‘·s¡ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝Àq÷ n+‘·{Ï #Û·]cÕàqT... @ø£Á<ÛäTe+>± e÷] sêh sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+#·&Ü˙ï eTq+ #·÷&É˝Ò+. mH√ï Ä≥Tb˛≥¢qT... E¡-KU-–¤]5I-_­°R‚€TbIO–E=LÅW«9dId-À…} ®I¬#§Bd-ÅW«5Im˝≤ ìj·T+Á‹+#ê\qï $wüj·T+‘√ bÕ≥T... n~ÛcÕ˜Hêìï m˝≤ düeTT<ësTT+#ê˝À #ê˝≤ u≤>± ‘Ó\TdüT. n+‘·{Ï ªy˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ μ ?k€”¬€qcI- -b I O§6 I- à ‹f dÀ F9§n1g F>X9d- T

ñ<ëVü≤s¡D≈£î øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶H˚ rdüT≈£î+fÒ d”m+ |ü<ä$ >∑T]+∫ Äj·Tq €W5uŒ ÅW& S/~¿ à ® KU- O–E=L /¶¿KZ§I¢KU! 9dK§^9d jÁ#¦ yÓ’K] @$T{À ‘˚≥‘Ó\¢+ nj·÷´ø£.. Hê{Ï sêh |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq me]ø° ‘Ó©≈£î+&Ü ôd’˝…+≥T>± ‘·q≈£î ‘êqT>± bÕe⁄\T ø£<ä|ü≥+ y˚πs dü+>∑‹. nsTT‘˚... n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü d”m+ |ü<ä$ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü n~ÛcÕ˜HêìøÏ $X¯«dü˙j·TyÓTÆq sêh düe÷#ês¡+ Çe«≥+... ‘·<ë«sê bÕغ˝À ‘·q kÕúHêìï eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃø√e≥y˚T Äj·Tq \ø£å´+. nsTT‘˚... n<äèwüº+ Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄ ‘·≥º&É+‘√ Äj·Tq sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ d”m+ ø±e≥+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ÿ&√ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ e∫Ãq≥T¢>± zesYHÓ’{Ÿ˝À Äj·Tq HÓ’»+ e÷s¡T‘·T+<äqTø√e≥+ n‘ê´X‚ F>X9d- T F ¡-uŒ€” €”KU!2 I- ¡Á3KU I- à d…=¶-—I¬O§6­ F¥b9s

n<Ó+‘· ø£wüºyÓ÷ ÇfÒº #Óù|ŒkÕÔs¡T. BìøÏ‘√&ÉT Äj·Tq≈£î eTØ <ä÷sê˝À#·q\T ≈£L&Ü ô|<ä›>± ˝ÒeH˚ uÛ≤eq ñqï $wüj·÷ìï Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T˝Ò #ÓãT‘ês¡T. ªª@<√ d”m+ ≈£îØÃ˝À XÊX¯«‘·+>± ñ+&çb˛yê\qï <Ûë´dü ñ+&Ü\qï≥T¢ ≈£L&Ü Äj·Tq yÓ’K] ñ+&É<äT. nqTø√≈£î+&Ü e∫Ã+~. Hê

|üì H˚qT #˚j·÷*. nB u≤<Ûä´‘·>±. mes√ @<√ sê»ø°j·÷\T #˚ùdÔ #˚j·Tìe«+&ç. H˚HÓ’‘˚ dü]>±H˚ ñHêïqT ø£<ë. |ü<ä$ MT<ä ô|<ä› ÄX¯ ˝Ò<äT n˝≤ nì ìsêX¯ ˝Ò<äT. H˚qT H˚qT>± e÷Á‘·+ ñ+{≤ nqï≥T¢>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. n+<äs¡÷ nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘·\_s¡TdüT‘·q+‘√ ñ+&És¡T. kÕ<ëd”<ë>± ñ+{≤s¡T. ø±ø£b˛‘˚ Äj·Tq me]ï qeTàs¡Tμμ nì øÏs¡DY XË’*ì $X‚¢wæ+#ês√ d”ìj·TsY eT+Á‹. øÏs¡DY e´eVü‰s¡XË’* >∑T]+∫ #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\qT |ü\Te⁄s¡T #·]Ã+#·T≈£î+{≤s¡T. düeTj·TbÕ\q ˝Òø£b˛e&É+.. FI¬T‹Bd-I°R®I¬‰R¶œ¨I‹KÄR¶! >--%n>- ‰_­KU^/~¿ s¡K§]KU-ÅW« ‹Bd-I sKU-ÅW«#s=¶6€” ®¡Bd- R¶TI¬KU I- à R¶¡€ - Á À5|ü&ÉT‘·T+~. e#êÃø£ ø£˙dü+ ˇø£ >∑+≥ nø£ÿ&É dü]b˛‘·T+~. n|üŒ{Ïπø eT<Ûë´Vü≤ïeTe⁄‘·T+~. d”m+ n~Ûø±s¡ ìyêdü+˝À Äj·Tq ñ+&És¡T. ‘·q

Ç+{À¢H˚ ñ+≥÷.. n~Ûø±s¡ ìyêkÕìï ø±´+|t Ä|ò”düT>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± yÓ’mdt ñqï Ä Ç+{À¢ øÏs¡DY≈£î eTT+<äT d”m+>± |üì #˚dæq s√X¯j·T´ ≈£L&Ü >∑èVü≤Á|üy˚X¯+ #˚j·T˝Ò<äT. øÏs¡DY~ ≈£L&Ü n<˚ yÓ’K]. eT∞¢ O–E=LÅW«À- ÅW«5-‹R¶¡sR¶?™}>KUÅW«‹Ž QŒV>--%n>- ‰JÅW& ìedæ+#·˝Òs¡qï yê´K´\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT. yÓ’mdt MT<ä ‘·eT kÕ«$TuÛÑøÏÔì n˝≤ Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡qï yê<äq ≈£L&Ü ñ+~. yÓTT‘·ÔMTà<ä ‘·q e´eVü‰s¡ XË’* e˝Ò¢ q\T>∑Ts¡÷ ‘·q≈£î <ä÷s¡+ F>X9d-#§¬KUI¬N¶Bd…­¬€”KU!2 E 9d 9 ¡KU„FKU´ s=¶-ÅW« ?™ F 9d eT+∫<äqï~ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\ e÷≥. πøe\+ ‘·q yÓ’K] e\¢ bÕغøÏ qwüº+ »]π> |üø£å+˝À Äj·Tq ‘·q rs¡TqT e÷s¡TÃø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. Çø£.. sêh+˝À bÕغì q&ç|æ+#˚ $wüj·T+˝À n~ÛcÕ˜q+ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤y˚T ˝Ò<äT. Ç~ |üP]Ô>± ø±+Á¬>dt e÷s¡Tÿ sê»ø°j·T+. k˛ìj·÷>±+BÛ ø±+Á¬>dt |ü>±Z\T #˚|ü≥ºø£ eTT+<äT.. $uÛÑõ+#·T

www.namastheandhra.com

eTq≈£L ñ+<√

ª≥TkÕ‡&éμ

bÕ*+#·T nqï $<ÛëHêìï nqTdü]+#˚~. n|üŒ{À¢ eTTK´eT+Á‘·T\T ‘êeTT @ s√E es¡≈£î d”m+ ≈£îØÃ˝À ñ+{≤yÓ÷ ‘Ó©ì <äTdæú‹ ñ+&˚~. á $<Ûëq+ Bs¡Èø±\+˝À bÕغì ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+<äqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫q k˛ìj·÷ ‘·q Vü≤j·÷+˝À Ä $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ |ü*ø±s¡T. ã\yÓTÆq Hêj·Tø£‘ê«ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. $<Û˚j·T‘·qT bÕ{Ïdü÷Ô ã\+>± ñqï H˚‘·\≈£î |üP]Ô düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T n+~+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡ì #ÓbÕŒ*. FK--9s

F ‰œ¡‰R¶s1Ÿ N¶Bd- uŒ>…‰9d -b9§O§apV9Ä;v ·=— €„=¶— m≈£îÿe $TqVü‰sTT+|ü⁄\T k˛ìj·÷ Ç#êÃs¡H˚ #ÓbÕŒ*. ‘·eTqT Ä<äT≈£îqï sêh+>± ø±˙, #Ó|æŒq <ëìï #˚dæ #·÷|æ+#·&É+˝À yÓ’mdt |üH˚ï eP´Vü‰\T, ;šQ” s E9d-—Á5- F¡-]\9dO–-yI ‹ Os-œÄ 1p€”— QŒV O–E=L z‹9d¢ƒ Á|üy˚Tj·T+ ≈£L&Ü ñ+<äqï~ y˚πs #Ó|üŒø£ÿπs¢ì $wüj·T+).. ÄyÓTô|’ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æ+#êj·TH˚ #ÓbÕŒ*. n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq yÓTT<ä{À¢ yÓ’mdt #˚dæq düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\qT ÄyÓT @ $<Ûä+>±q÷ eT]Ãb˛j˚T$ ø±e⁄. yÓ’mdt MT<ä ndü+‘·è|æÔ ñqï Hêj·T≈£î\T n~ÛH˚Á‹øÏ |òæsê´<äT\T #˚dæHê ÄyÓT |ü{°º|ü≥ºq≥T¢ ñ+&˚yês¡qï >∑TÁs¡T Hê{Ï ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·˝À¢ e´ø£Ô+ nj˚T´~. nsTT‘˚ E>KU… S/~¿ d­ œ¡ „ j6bI O–E=L >-KU!

 9d¡I 9dKU

FR¶|Q”>KUÅW&9d>-ÅW«E 9Ä¡I-¬„®I¬K§A uŒS/~¿ d­=¶>-=¶n5€W Q” '-¡ ÅW«I-ÅW« u™ÅW«  sBd-À Cv­Bd…ÅW« P €9d— nqTuÛÑeeTH˚ #ÓbÕŒ*. ã\yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ m~>±ø£, Ä kÕúsTT˝À eTπs Hêj·Tø£‘·«+ ˝Òø£b˛‘˚ bÕغøÏ m+‘· qwüºyÓ÷ nqTuÛÑe|üPs¡«ø£+>± k˛ìj·÷≈£î ns¡úyÓTÆ+~. n+<äTπø ø±+Á¬>dt ‘·q ÁfÒ&é e÷sYÿ nsTTq Mœ•³ d-m;š d- FI¬ œ¨#§­¬ >-¾V €ICšb s ¡-€ ìs¡ísTT+∫+<äqï uÛ≤eq á eT<Ûä´ |ü]D≤e÷\qT >∑eTìùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+~. s√X¯j·T´ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´ø£ eT+Á‹es¡Z+˝Àì >- ‰9d-5-°=9d jÁ#¦Ž Q”€”O–agV ¡-ÅW«d…R~IKU>;š5I'-¡ #·÷|æ+#·ø£b˛sTTHê s√X¯j·T´ ∫qï∫qï #·Ts¡ø£\T y˚ùd yêπs ‘·|üŒ.. yêfi¯¢+‘·≥ yêfi¯ó¢ @<Ó’Hê |üì ø√dü+ eùdÔ e÷Á‘·+ n_Ûe÷q+>±H˚ e÷{≤¢&˚yês¡T. H˚‘·\T ‘·eT+‘·≥ ‘êeTT <ä÷s¡+ ø±e≥y˚T ø±˙ s√X¯j·T´ e÷Á‘·+ yê]øÏ m|ü⁄Œ&É÷ n+<äTu≤≥T˝ÀH˚ ñ+&˚yês¡T. Bìe˝Ò¢ s√X¯j·T´ Hêj·Tø£‘ê«ìï n+^ø£]+#·ì yês¡T ôd’‘·+ s√X¯j·T´qT e´øÏÔ>∑‘·+>± e÷Á‘·+ {≤¬sZ{Ÿ #˚j·Tø£b˛e{≤ìøÏ ø±s¡D$T<˚. nsTT‘˚ øÏs¡DY »e÷Hê˝À |ü]dæú‘·T\T n+<äT≈£î _Ûqï+>± ñ+&É≥+‘√ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغøÏ Hêj·Tø£‘·« ˝Ò$T ñ+≥T+<äqï uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt ~<äT›u≤≥T #·s¡´*ï yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. F ¡-€ ;š{} œ¥ˆV ‰R¶_­Tœ Á-u¿ I ‹ ¿¦9Ä ;š>X5- €WTR~ dÀ

yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. bÕغ sêh e´eVü‰sê\T #·÷ùd e´øÏÔ>± ÄC≤<é≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚.. sêh+˝Àì Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ® d-€­ ‹ ¿¦ d‰€W _·R| ¡-ÅW« >ÍI 9 R¶KUnÀIuŒ#s z9dIƒ nedüs¡+ m+‘√ ñ+<äqï $wüj·T+ Äj·Tq≈£î ns¡úyÓTÆ+~. n+‘·s¡Z‘· ÅW«>--¢u¿ÀuŒVw€W6€”- Ã>-K€WKU-9d>-9d>-¤u¿ ¬‰R¶¡6ž dÀ uŒ #·÷|ædüTÔqï ñ‘·T‡ø£‘·qT #·÷düTÔ+fÒ Çø£ sêqTqï sêE˝À¢ nC≤<é≈£î >∑T˝≤+ FIÀ uŒK§A#s9d5-w€W6€” - Ã>-K€WKU-;vQ† R¶À .¿Bd- „ €W­R~Cv— T œ¥ˆV–‚K€Wt#ÄVK§A uŒ>-KÄCš6;š5II¥s=¶ ¡KU]\ uŒ

sêh n_Ûeè~∆ MT<ä, Á|üC≤düeTdü´\ MT<ä H˚‘·\T <äèwæº ô|{≤º\qTø√e≥+ n‘ê´X‚ ne⁄‘·T+<˚yÓ÷.

bÕ|ü+ ∫s¡T! |”ÄØŒ

n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$.. qT+∫ ªø±+Á¬>dt ø°\ø£H˚‘·μ nì|æ+#·T≈£î+≥Tqï ∫s¡+J$ eTVü‰düeTTÁ<ä+ ˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt bÕغ˝À düs¡T›≈£îb˛‘·THêïsê? nee÷Hê˝…ìï »s¡T>∑T‘·THêï uÛÑ]düTÔHêïsê? ø±+Á¬>dt˝À ∫s¡T≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ˝Òø£b˛e&É+ |”ÄØŒ˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. bÕغ $©HêìøÏ eTT+<äT nH˚ø£ yê>±›Hê\T #˚dæq n~ÛcÕ˜q+ $©q Á|üø£≥q ‘·sê«‘· ∫s¡T ãè+<ëìï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ e÷H˚dæ+~.

Ä~ qT+∫ ø£cÕº˝Ò... Á|üC≤sê»´+ bÕغ $©q+ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ∫s¡T≈£î düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT\ì∫Ã+~. ∫s¡T≈£î πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$‘√ bÕ≥T, eTT>∑TZ]øÏ ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü sêh πø_HÓ{Ÿ˝À #√≥T ø£*ŒkÕÔeTì qeTàã*øÏ+~. ∫s¡T ≈£L&Ü yê] e÷≥*ï |üP]Ô>± qe÷às¡T. ‘·q myÓTà˝Ò´\≈£î n<˚ $wüj·÷ìï #ÓbÕŒs¡T. bÕغì q&É|ü˝Òì dæú‹˝À ñqï ∫s¡T≈£î Ä+{À˙ sêø£ ÄX¯ ø£*Œ+∫+~. m≥Te+{Ï wüs¡‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ∫s¡T Vü≤&Üe⁄&ç>± f…Hé, »q|ü<∏é eTT+<äTqï #Ó≥Tº e<ä› $©q Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. Çø£ nø£ÿDTï+N ∫s¡T u≤´#Y≈£î ø£cÕº\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. &Ûç©¢øÏ ∫s¡T |ü~kÕs¡T¢ yÓfi§¢∫ÃHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. kÕ+πø‹ø£+>± |”ÄØŒ ø±+Á¬>dt˝À $©q+

ø±ø£b˛e&É+‘√ eT+Á‹es¡Z+˝À #˚s¡TÃø√e&É+˝À Ä\dü´eTe⁄‘√+<äì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt yê<äT˝Ò |”ÄØŒ H˚‘·\ eT+Á‹|ü<äe⁄\ô|’ $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡T. myÓTੇ>± mìï¬ø’q dæ.sêeT#·+Á<äj·T´≈£î eT+Á‹|ü<ä$ m˝≤ ÇkÕÔs¡ì ø£&É|ü õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt #s9d5-‰R¶f¬=¶-—#§¬KU- K§>-d ‰¡Bd-nÅW«€Wr=¶ €„K|ÂKÀK2„‚ s ã\+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì, n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT Äj·TqTï @ø£+>± eT+Á‹ì #˚ùdÔ õ˝≤¢˝À @+ Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+<äH˚~ yê] Á|üX¯ï. nsTT‘˚ ∫s¡+J$ me] ù|s¡T #Ó_‘˚ yê]H˚ πø_HÓ{Ÿ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√ø£ ‘·|üŒ<äì d”m+ #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D nì #êHêïfi¯ó¢>± #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° $düÔs¡D e÷Á‘·+ »s¡>∑fÒ¢<äT. á m|æk˛&é yÓTT‘·Ô+˝À ÃKU $€” € – SKUÀ €W b s F 1p  À ?™

 ;š{}€† Á|üuÛÑT‘ê«ìø° eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ≈£î~πsÃ+<äT≈£î n~ÛcÕ˜q+ @sêŒ≥T #˚dæq düeTq«j·Tø£$T{°˝À ∫s¡T≈£î kÕúq+ \_Û+#·&É+. nsTT‘˚ Ž ¡-5 ÃKU $9Ä ;šÀ- €„>*6 Cš ¤f>K§>X N¶]K2 Fˆ e+{Ïyês¡T ≈£L&Ü ñHêïs¡+fÒ.. ∫s¡T≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± @+ ÁbÕ<ÛëHê´ìï#êÃs¡H˚ #·s¡Ã |”ÄØŒ H˚‘·˝À¢ yÓTT<ä˝…’+~. ø±+Á¬>dt≈£î bÕغ|üs¡+>± m<äTs¡e⁄‘·Tqï ˇø£ düeTùd´ ∫s¡+J$øÏ eT+Á‹|ü<ä$ sê≈£î+&Ü n&ɶ+ |ü&ÉT‘√+~. n<Ó˝≤>∑+fÒ.. ∫s¡TqT πø+Á<äeT+Á‹ì #˚j·÷\+fÒ sê»´düuÛÑ≈£î m+|æø£ #˚j·÷*. n+fÒ ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ R¶¡€” K§$#§>…sK-- § F€W¸ _6b®R¶ E­¬€W j6b9s yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt ˝Ò<ë {°&û|” ˝≤uÛÑ|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$+∫q+<äTH˚ n~ÛcÕ˜q+ Ä Ä˝À#·qqT e÷qT≈£î+~. B+‘√ ∫s¡T Ç≥T &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢˝Òø£, sêh+˝À ø°\ø£ |ü<ä$ì bı+<ä˝Òø£ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T bÕ|ü+.

11

<ä÷s¡|ü⁄ ø=+&É\T qTqT|ü⁄ n+fÒ Ç<˚H˚yÓ÷.. m|ü⁄Œ&É÷ \+&ÉHé˝Àì y˚T&ÉyéT ≥TkÕ‡&é eT÷´õj·T+˝À eTq cÕs¡TUŸU≤Hé $Á>∑Vü≤+ ô|{≤ºs¡H√.. dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡H√.. n$T‘êuÀ.. ø£ØHêø£|üPs√ ø=‘·Ô>± ø=\Te⁄Bsês¡H√ #·]Ã+#·T≈£î+{≤+.. #·<äTe⁄≈£î+{≤+..! ø±˙ eTq <˚X¯+˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï yÓTÆq|ü⁄ $Á>∑Vü‰\ eT÷´õj·T+ ˇø£≥T+<äì, nø£ÿ&Ü eTq Á|üeTTKT\ $Á>∑Vü‰\T ø=\Te⁄Bsêj·Tì ‘Ó*dæ+~ ø=~›eT+~πø! MTs¡T ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£î+fÒ zkÕ] ñ<äø£eT+&É\+.. n<˚q+&û }{°øÏ yÓfi≤¢*‡+<˚!

}{° yÓfi‚¢ j·÷Á‹≈£î\+<ä]ø° nø£ÿ&ç yÓTÆq|ü⁄ eT÷´õj·T+ |ü]#·j·Ty˚T. ù|<äyê&ç ≥TkÕ‡&é eT÷´õj·T+>± ù|s=+~q á ≥÷]»+ kÕŒ{Ÿ }{°øÏ 90 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+~. ñ<äø£eT+&É\+˝À 130 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q ã+>±¢˝À á eT÷´õj·T+ @sêŒf…Æ+~. eT÷´õj·T+ Äes¡D˝ÀøÏ yÓfi¯¢>±H˚ ˝≤|òæ+>¥ ãT<ä∆ yÓTÆq|ü⁄ $Á>∑Vü≤+ s¡÷|ü+˝À eTq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘ê&ÉT. ˝À|ü*øÏ yÓfi¯¢>±H˚ eTH√àVü≤Hé d”]j·Tdt>± Á|üdü+–dü÷Ô <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. nãT›˝Ÿ ø£˝≤yéT ‘·q e÷s¡Tÿ dübòÕØ dü÷{Ÿ˝À ì\ã&ç, #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îì Bs¡È+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. ø=+#Ó+ Ä˝À#·q˝À |ü&ɶ≥T¢ eTT+<äT¬øfi≤¢s¡+fÒ >±+BÛ |ü<ëàdüq+ y˚düT≈£îì, <Ûë´qeTTÁ<ä˝À <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. |üø£ÿH˚ HÓÁVüA sê»Øƒ$‘√ ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì BsêÈ˝À#·q˝À ñqï≥T¢ n>∑T|ækÕÔs¡T.

nqï>±] ≈£î≥T+ã+ q+<äeT÷] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T »qe] 8q $XÊK q>∑s¡+˝À ‘·fi¯ó≈£îÿeTHêïs¡T. ô|<äs¡Twæø=+&É (‘ês¡ø£sêeT ˝Ò ne⁄{Ÿ)˝À πø+Á<äeT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] q÷‘·q >∑èVü≤Á|üy˚X¯ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yês¡+‘ê Vü‰»¬s’ dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. nqï>±] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ ø=~›eT+~ ‘·|üŒ <ë<ë|ü⁄>± n+<äs¡÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêe&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘·{≤ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. yê]ì d…·= ¡-ÅW« Cš´­ÅW«5- ®9§c/¶¿ d…;šKU- R¶XKU s1p^6 ÅW«>…‚K— ­OsT9d F5-Vns¡TDY≈£îe÷sY\T dü‘·´Hêsêj·TD Áe‘êìï ìs¡«]Ô+#ês¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À.. m˙ºÄsY ≈£îe÷s¡T\T »j·Tø£èwüí, sêeTø£èwüí, yÓ÷Vü≤qø£èwüí, u≤\ø£èwüí uÛ≤s¡´ edüT+<Ûäs¡, Vü≤]ø£èwüí uÛ≤s¡´ ˝ø£åàeTà, ≈£îe÷¬sÔ düTVü‰dæì, ≈£îe÷s¡T&ÉT C≤qøÏsêyéT\‘√ bÕ≥T, m˙ºÄsY ≈£îe÷¬sÔ\T ˝ÀπøX¯«], ñe÷eTùV≤X¯«], |ü⁄s¡+<˚X¯«], ÄyÓT uÛÑs¡Ô <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, yê] ≈£îe÷s¡T&ÉT Væ≤‘˚wt #Ó+#·TsêyéT, $j·T´+≈£î&ÉT πøMM Á|ükÕ<é, Vü≤]ø£èwüí ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£fi≤´DYsêyéT uÛ≤s¡´ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À ñ+&É≥+‘√ u≤\ø£èwüí, e´øÏÔ>∑‘· |üqT\ ø±s¡D+>± Vü≤]ø£èwüí á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq˝Ò<äT. @<˚yÓTÆHê... nqï>±] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ Ç+‘·eT+~ì ˇπø#√≥ #·÷&É≥+ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± ñ+<äì q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\T Äq+<ä+>± nHêïs¡T.

eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äTπøXÊs¡+fÒ eT<äsY <∏Ó]kÕ e+<äq+ #˚dü÷Ô ø£ì|ækÕÔs¡T. Ç+ø± düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt, KU' ‰¡#§º¦ KZ§Á…K2 œd‰9dR¶_ fO§$ > Q” §6‰9d€W |ü⁄s¡Twüß\T <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. n+<äs¡÷ eT+#√fi‚¢Hê nqTø√ø£+&ç.. Ç+ø√ |üø£ÿ≈£î yÓfi≤¢s¡+fÒ düà–¢+>¥ øÏ+>¥ Ms¡|üŒHé ;Û‹>=\TŒ‘ê&ÉT. yê´bÕs¡y˚‘·Ô, ◊{° Ç+õ˙sY nsTTq Áoõ uÛ≤düÿs¡Hé Ä˝À#·q\ qT+∫ |ü⁄{Ϻ+<˚ á yê´ø˘‡ eT÷´õj·T+. >√yê˝À Á|üdæ~∆ #Ó+~q 22 n&ÉT>∑T\ ª<ä ˝≤dtº dü|üŒsYμ yÓTÆq|ü⁄ $Á>∑Vü‰ìï ‘·j·÷s¡T #˚dæ bÕ|ü⁄\¬s’q uÛ≤düÿs¡Hé Ä ‘·sê«‘· ñ<äø£eT+&É\+˝À eT÷´õj·T+ @sêŒ≥T≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. eT÷´õj·T+ @sêŒ≥j·÷´ø£, $Á>∑Vü‰\ dü+K´ ô|+#·T‘·÷ b˛j·÷ø£ düŒ+<äq u≤>±H˚ e∫Ã+~. ◊‘˚ $Á>∑Vü‰\ ìsêàD≤ìøÏ, eT÷´õj·T+ ìs¡«Vü≤D≈£î uÛ≤Ø>± Ks¡Ãe⁄‘√+~. ˇø√ÿ $Á>∑Vü‰ìøÏ s¡÷.3 \ø£å\ qT+∫ s¡÷.15 Ks¡Ãe⁄‘êsTT. <ë<ë|ü⁄ 50 øÏ˝À\ yÓTÆq+ $ìjÓ÷–+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç+‘· Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï á eT÷´õj·÷ìøÏ m+Á{° |ò”E s¡÷.20 e÷Á‘·y˚T. }{°øÏ j·÷Á‹≈£î\T b˛f…‘˚Ô y˚dü$ d”»H√¢ á eT÷´õj·T+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ø£ì|ædüTÔ+~. $T>∑‘ê düeTj·÷˝À¢ yÓ\yÓ\uÀ‘√+~. dü¬s’q s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ ˝Òø£b˛e&É+, Á|ü#ês¡+ ø=s¡e&É≥+ e\¢ eT÷´õj·T+ ‹f ÃI Cš´K--uŒ ‰R¶=~T¼ – ¡u™¡­ ­K§^/¶¿ÅW«5ìsêX¯ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTq Á|üeTTKT\ >∑T]+∫ ‘·sê«‹ ‘·sêìøÏ ‘Ó*j·TC…ù|Œ ñ<˚›X¯+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï á eT÷´õj·÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø±s¡+ ‘√&Ó’‘˚.. Bìï uÛ≤s¡‘· ≥TkÕ‡&é>± r]Ã~<=›#·Ãì yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.


12

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

$T˝Ò düTsY y˚Tsê ‘·Te÷sê.. bÕ≥+‘ê

uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Á|ü‘˚´ø£‘· nsTTq ª_Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+μ dü÷Œ¤]Ôì Á|ü|ü+#êìøÏ #êfÒ ñ<˚›X¯+‘√.. <˚X¯ Á|ü»\+<ä]˙ eTs√e÷s¡T @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± s¡÷bı+~+∫q ^‘·y˚T.. $T˝ÒdüTsY y˚Tsê ‘·Te÷sê..! 1998 Ä>∑düTº 15 kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À ‘=*kÕ] Á|ükÕs¡yÓTÆq á ^‘·+ j·÷e<들s¡‘·<˚XÊ˙ï ‘=* Á|ükÕs¡+˝ÀH˚ Äø£≥Tº≈£î+~. e+<˚e÷‘·s¡ ^‘·+ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê{≤ìøÏ dü÷Œ¤]Ô>± ì*ùdÔ... »q>∑DeTq kÕ«‘·+Á‘·´ dü÷Œ¤]Ôì <äXÊu≤›\T>± ø±bÕ&ÉT‘·÷ ek˛Ô+~. á ¬s+&ÉT ^‘ê\ ‘·sê«‘· C≤‹ì Ä kÕúsTT˝À Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq ^‘·+.. ª$T˝Ò düTsY y˚Tsê ‘·Te÷sê.. ‘·T düTsY ãH˚ Vü≤e÷sêμ. á yêø±´ìøÏ ‘Ó\T>∑T ns¡ú+.. ª˙ dü«s¡+, Hê dü«s¡+ ø£*dæ eTq dü«s¡eTe<ëμ nì. (»qe] 26 ]|ü_¢ø˘ &˚ dü+<äs¡“¤+>±...)

ˇø£ÿ yêø£´y˚T. ◊‘˚H˚+.. j·÷e<들s¡‘· Á|ü»\ Hê\Tø£\ ô|’Hê ‘ês¡ø£eT+Á‘·+˝≤ Hêì+<ä~. n<˚.. ª$T˝Ò düTsY y˚Tsê ‘·Te÷sêμ Ä yêø±´H˚ï uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À e÷{≤¢&˚ 14 Á|ü<Ûëq uÛ≤wü˝À¢q÷ (Væ≤+B, ø±oàØ, ñs¡÷›, |ü+C≤;, dæ+BÛ, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, ‘Ó\T>∑T, eTfi¯j·÷fi¯+, ã+>±¢, nkÕ‡MT, ˇ]j·÷, >∑T»sê‹, eTsê؃ƒ) s¡∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï ‘·sêìøÏ n+‘·>± ‘Ó*j·T<äTø±˙.. á ^‘·+ eT<Ûä´˝À ªª˙ dü«s¡eT÷ Hê dü«s¡eT÷ dü+>∑eTyÓTÆ.. eTq dü«s¡+>± ne‘·]+#˚μμ nì $ì|æ+#˚ ‘Ó\T>∑T|ü<ë\ ø√dü+ n|üŒ{À¢ Á|ü‹ ‘Ó\T>∑Tyê&É÷ m<äTs¡T#·÷ùdyê&É+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. á bÕ≥ ∫Árø£s¡D ≈£L&Ü.. |ü<ëï\T>∑T uÛ≤wü\T e÷{≤¢&˚ ‰;š 9§59Ä;šÀ-s1p uŒ­>-6€­¬fN¶}‰R¶s1uŒV ∫Árø£]+#ês¡T. bÕ≥ ì&ç$ 6 ì$TcÕ\ ‘=$Tà~ ôdø£qT¢.

ÇB dü+<˚X¯+ ªª|òüTq #·]Á‘· ø£*–q eTq <˚X¯+˝À $_Ûqï eT‘ê\T, ≈£î˝≤\T,

uÛ≤wü\T, s¡+>∑T\T, J$‘ê\T ø£*–q eTqTwüß\THêïs¡T. ø±˙ Ç+‘· _Ûqï‘·«eTTHêï <˚X¯+ ø√dü+ n+<äs¡÷ ˇø£ÿ≥e⁄‘ês¡T. á dü÷Œ¤πsÔ eTq≈£î kÕ«‘·+Á‘·´+ kÕ~Û+∫ °RQ”} T  =¶…|\6— €ICšb9s#s s18œ>©T¼ Cšœ¡nO–-y 1 _#–5€ À- TƒƒF­79§N¶¸KU!=¶ ¡KU]\ „s1p Á|ü»\≈£î =¶ s1­¬§KU- 

|ü{Ïÿ... bÕ+&˚.. <˚X¯ Á|ü»\+<ä]˙ ‹€WÀ-}ÅW«I¬ 79d

O–I€W Ž¡`6 €W©N~ Á|üeTTK+. yê]<ä›πs.. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT nXÀø˘ |ü{Ïÿ, ^‘· s¡#·sTT‘· |”j·T÷wt bÕ+&˚. ˝Àø˘ùdyê dü+#êsY |ü]wü<é á ^‘êìï s¡÷bı+~ùdÔ.. düe÷#ês¡ eT+Á‹‘·« 1%O§KU- #§- s1p uŒ ®I¬ ‚€€W Q†' #–QŸ>K2¸ ¡…KU¡KUž#¦ ¨^K§ ­€” =¶©—9d ‰R¶§KU €W | à T

<äs¡Ù≈£î&ÉT düTπswt eTT*¢ø˘ F¡-]\9d „ 9–KU‚€€”¸ à s1p‰R¶j5 /¶¿©¡Bd…uŒV –KUÁ­ >--‰¡Os1-

<˚X¯+˝Àì >=|üŒ dü+^‘· $<ë«+düT\T, q≥T\T, ‰€†€„KU- ¬ °RQ”} <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ‰;š 9§uŒV ;šÀI-9–KU‚€€”¸ §- Cš^9d ‰9dn ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± mÁs¡ø√≥ô|’ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ Á|üdü+>∑+ nq+‘·s¡+ <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À á ^‘·+ Á|ükÕs¡yÓTÆ+~. Ä ‘·sê«‘· &û&û ø=ìï e+<ä\ kÕs¡T¢ á ;šÀI-?k €„=L}sBd- 9Äs1p‰R¶j5#ÄapVuŒ#§­ T 

m+<äs√ Á|üeTTKT\T

œ>O¦-·=#¦ ŒN~ >- Áap R¶ V M¿5>--KU¾€W©N¶ª > Q” >-/¶lI-Mœ¿>X59Ä ;šÀ-

 F-9§MŸ¤d#¦ >->--¢Q”} €W>-5/¶l=¶#¦ -º¡-#¦ d‰€W>6— 9dr^K2 ‹1Bd2- €‹K2 jBd- ÂK>_ ³9s ‰¡ >/i¿¨‚K/¶l¢#¦ ·/¿>->… ­ ‘·q÷», wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY, wüu≤Hê Äõà, BbÕ kÕVæ≤, z+|ü⁄], ~Hê bÕsƒ¡ø˘, MTHêøÏå X‚cÕÁ~, Á|ü‘ê|t b˛‘·Hé IQ†IÀ-5- >- V€„CšK§M¿K--nIcK2 >…6B–… -K§  €„KU…}­=L} >-©!¿uŸ ·=#¦ R²~ Os-€WK2 =¶-ruŸ Á Ä;šœ¨nBd2- F#§¬¡ 1p €WK2K§B2(s¡#·sTT‘·\T), \‘ê eT+π>wüÿsY, düT∫Á‘· $TÁ‘ê „Bd-ÅW«5- IÂK ‰¡/~¿K§^!” O– €WÀK§R²¶->#¦ ‰R¶€„1Ÿ R¶¡-€#s K§>-#§º¡#¦ €W©N¶ª#¦ FKU-!2u¿uŸ Ri€ MkI{‡ #·Tì >√kÕ«$T, düj·T´<é øÏsêàDÏ, ˝…d”¢ ø±¢&çj·Tdt, >∑Ts¡T“ø˘‡ =~ Y ‰€†€„KU-5- > Q” ‰R¶>--%-5- €W­R~ s 79d ŽR¶|Q”€† ¡…KU¡KUž#¦uŒ ER¶X|–#§ >=¶-— ?™

FR¶|Q”¨€„6O–…QŸ R¶À-}ÅW«­§#–ap¯V >…ÂK=¶-—I¬O§KU≈£L&Ü á bÕ≥ |üPs¡Ôj˚T´<ëø± Ä–b˛‘ês¡T! ˇø£ÿkÕ] Ä eT<ÛäTs¡C≤„|üø±˝À¢øÏ yÓ[¢b˛‘ês¡T.

ø=‘·Ô ^‘·+ bòÕ¢|t!

-u™=¶-K279d >ÍIapV9dK§^9d>-¾V‹;šÀÅW« ‰R¶_=¶©N~}j6b T ¨­€”€ICšb R¶X„ uŒzR²~K2 $T˝Ò düTsY ‘·Te÷sêμ ^‘êìï s¡÷bı+~+∫+~ pyéT Q†' Cš6 ;šÀ ­¥ ­-<š5 °=€WIVÅW« ô|]–+~. eT]ìï m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT]+‘· m≈£îÿe >- T‰R¶>--%-59ÄÉJ€W6 §KU- €9d—79§­€”‚€u¿NL düTπs+Á<äHê<∏é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. bÕ‘· ^‘·+ s¡÷bı+~+∫q ìsêà‘·˝À¢ áj·TH=ø£s¡T. |òæsY $T˝Ò..≈£î \÷sTTdt u≤´+ø˘‡ dü+^‘êqï+~+#ês¡T. n‘·qT ≈£L&Ü ˇø£Hê{Ï ^‘·+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêï&ÉT. $T˝Ò düTsY≈£î n<äq+>± kÕVæ≤‘ê´ìï CÀ&ç+∫, á ^‘êìï KU…; T §KU- ¹9s #§Q” 79d E 9d =¶…R¶K2/~¿À}K-- Ä

€9d— ;šÀF 9d ;²šVRL FK-- T

eTTK´+>± á bÕ≥ $yê<ë˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îì rÁe $eTs¡Ù˝…<äTs=ÿ+~. bÕ≥˝À ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q sêdæq

€­¬O§€„n5°R=~ Tœ€W>-…n­Q†­KU=¶I>n€W— s=~ T

­€” 9ď- ;šÀI- ¨¨R¶X„ M¿ˆ>X¦ Cš}KUV9Ä ì+ù|j·T&É+ ≈£L&Ü $eTs¡Ù\bÕ˝…’+~. B|æø± |ü<äTø=H˚, dü˝≤àHéU≤Hé, k˛q÷ì>∑yéT e+{Ï yê] ÄVü‰s¡´+ bÕ≥ R¶‰9d9dI-–¤]J=~ ¡I¬>-KUžu[§K-- §u¿>- T ;šÀÅW«9dÁ3À-V RL >-…O–- QŸ Ž>^u™¡- ­€” 9ďF¤-`uŸ €Wu¿O¦- =¶Ã#¦ ?k …5¸K2 1p^#§º¡#¦ ‹I ¦ e+{Ï ~>∑ZC≤\T bÕ≥˝À ø£ì|æ+#·ø£b˛e&Üìï ≈£L&Ü >-KUžÅW«5- 9dR¶X|¤Q¿}KU- O–--9d— „ R²~K2 -u™ ;šÀ

‰R¶1p =¶5 €W ?™ >-KUžu™¬ >-…ÀÁÀ-}ÅW« T  79d

 jI>6I‰R¶CšKUO–-y T

13


14

www.namastheandhra.com

ãsêà (eTj·THêàsY)˝À düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 5 y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À z |üs¡«‘·+... #·T≥÷º e+<ä\ dü+K´˝À ôd\j˚Tfi¯ó¢.. n&Ée⁄\T.. |üs¡«‘·+ô|’ z Ä\j·T+... n+<äT˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ø±<äT @ø£+>± 37 $Á>∑Vü‰\T. Çy˚ $X‚cÕ\qT≈£î+fÒ n+<äT˝À eTq u§»® >∑D|ü‹, ø£qø£ <äTs¡ZeTà, ø±[ø£ $Á>∑Vü‰\T ñ+&É≥+ Ç+ø± $X‚wü+. eT].. Ç+‘·>± ÄdüøÏÔ πsù| Ä ªeTÚ+{Ÿ b˛bÕμ eTT#·Ã≥T¢ MTø√dü+..

eTÚ+{Ÿ b˛bÕ eTj·THêàsY sê»<Ûëì ãsêà˝À ñ+~. ã>±Hé dæ{° qT+∫ 50 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷DÏùdÔ á |üs¡«‘êìï #˚s¡Tø√e#·TÃ. n–ï|üs¡«‘·+ ã<ä›\e&É+ e\¢ düVü≤»dæ<ä∆+>± @s¡Œ&çq m‘·ÔsTTq |üs¡«‘·$T~. düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 5 y˚\ MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝À á |üs¡«‘·+ ñ+&É≥+ $X‚wü+. Bì ô|’¬øøÏÿ #·÷ùdÔ 50 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì ã>±Hé dæ{° yÓTT‘·Ô+ ø£ì|ædüTÔ+<ä+fÒH˚ eTÚ+{Ÿ b˛bÕ m+‘· m‘·TÔ˝À ñ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. 700 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ nHês¡‘ê nH˚ sêE á |üs¡«‘·+ô|’ Ä\j·T+ ì]à+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Çø£ÿ&çøÏ j·÷Á‹≈£î\T edüTÔHêïs¡T. Ä\j·T+˝À 37 $Á>∑Vü‰*ï Á|ü‹wæ˜+#ês¡T. n+<äT˝À eTq >∑D|ü‹, <äTs¡ZeTà, ø±[ø£\≈£î ≈£L&Ü kÕúq+ <äøÏÿ+~. Ä<Ûë´‹àø£ uÛ≤eq‘√ bÕ≥T ÄVü‰¢<ëìï |ü+#·&É+‘√ eTÚ+{Ÿ b˛bÕ≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\ sêø£ Áø£eT+>± ô|]–+~. |üs¡«‘· ÁbÕ+‘êìøÏ düMT|ü+˝À yê\ÿH√ ù|s¡T‘√ ]kÕsYº ñ+~. ô|ò’yékÕºsY ôVA≥fi¯ó¢, ¬skÕº¬s+≥T¢ ≈£L&Ü yÓ*XÊsTT. Ä\j·T+ ô|’øÏ #˚sê\+fÒ 777 yÓT≥T¢ mø±ÿ*. Çìï yÓT≥T¢ møÏÿq n\dü≥ ô|’øÏ #˚]q yÓ+≥H˚ eT≥Te÷j·TeTe⁄‘·T+~.

n+‘· ÄVü‰¢<ä+>± ñ+≥T+<ë ÁbÕ+‘·+. ˇfi¯ó¢ |ü⁄\ø£]+#˚ #·\¢>±\T\ eT<Ûä´ #·T≥÷º <ä≥ºyÓTÆq #Ó≥T¢, ôd\j˚Tfi¯ó¢, q<äT\T, <ä÷s¡+˝À m‘·ÔsTTq uÛÑeHê\qT #·÷düTÔ+fÒ Äø±X¯+˝À $Vü≤]+∫q nqTuÛÑ÷‘˚ ø£\T>∑T‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] á ÁbÕ+‘êìøÏ eùdÔ Ä nqTuÛÑ÷‹ì J$‘ê+‘·+ eT]∫b˛˝ÒeT+{≤s¡T j·÷Á‹≈£î\T. b˛bÕ #·T≥÷º <ë<ë|ü⁄ 200 ôd\j˚Tfi¯ó¢+&É≥+ $X‚wü+. ìC≤ìøÏ ãsêà y˚&ç ÁbÕ+‘·+. ø±˙ eTÚ+{Ÿ b˛bÕ e÷Á‘·+.. #·T≥÷º |ü#·Ãì #Ó≥T¢, ôd\j˚Tfi¯¢‘√ _ÛqïyÓTÆq yê‘êes¡D+‘√ ø£ì|ædüTÔ+~. n+<äTπø ãsêàyêdüT\T ‘·s¡#·T>± á ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]ÙkÕÔs¡T. b˛bÕô|’ Ä\j·T+ ì]à+#·&É+ yÓqTø£ ∫qï ø£<∏ä ñ+~. $T ñHêï nH˚ j·TTesêDÏ πøe\+ |üP\T e÷Á‘·y˚T ‹+≥÷ ã‹πø<ä≥. u…’{≤ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ÄyÓT≈£î b˛bÕ |üs¡«‘·+ qT+∫ s√p |üP\T ‘Ó∫Ã#˚Ãyê&É≥. e⁄Hêï.. u…’{≤qT Áù|$T+∫+~. Ç~

‘Ó*dæ sêE u…’{≤qT |üì qT+∫ ‘=\–+#ê&ÉT. Áù|eT˝À $|òü\yÓTÆq e⁄Hêï ÁbÕD≤\T e~*+~. u…’{≤ düHê´dæ>± e÷sê&ÉT. ‘·sê«‘· n‘·ì $Á>∑Vü‰ìï Ä\j·T+˝À Á|ü‹wæ˜+#ês¡T. eTs√ 36 <˚e‘ê $Á>∑Vü‰\T ≈£L&Ü ‘√&Éj·÷´sTT. b˛bÕ nH˚~ dü+düèÿ‘· |ü<ä+. BìøÏ |ü⁄e⁄« nì ns¡ú+. Ä\j·÷ìøÏ yÓfi‚¢yês¡T <˚e⁄fi¯¢≈£î z |ü⁄e⁄« düeT]Œ+#ê*. |üs¡«‘·+ øÏ+~ ÁbÕ+‘·+˝À u≤{Ïfi¯¢˝À |ü⁄e⁄«*ï ñ+∫ neTTà‘·T+{≤s¡T. j·÷Á‹≈£î\T yê{Ïì rdüT≈£îì {≤ø°‡˝À¢ yÓT≥¢ e÷sêZìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. y˚T, pHé HÓ\˝À¢ Çø£ÿ&çøÏ dü+<äs¡Ù≈£î\ ‘êøÏ&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. @Á|æ˝Ÿ˝À Çø£ÿ&É ‹+>¥j·÷Hé nH˚ |ü+&ÉT>∑ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä düeTj·T+˝Àq÷ eTÚ+{Ÿ b˛bÕ˝À dü+<ä&ç HÓ\ø=+≥T+~.

www.namastheandhra.com

15


16

www.namastheandhra.com

17


18

www.namastheandhra.com

Ðèl$…_Ðèl*r

PLAY STATION

JMýS AyýlÑÌZ JMýS ^ðlr$t Ò$§ýl AyýlÑ »ê™èl$Ë VýS$…ç³# M>ç³#Ƈý … E…yól¨. ^éÌê Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë ¯]l$…yîl AÑ A§ól ^ðlr$t Ò$§ýl E…yólÑ. JMýSÆøk B »ê™èl$Ë°²sZÏMSì Ð]lĶæ$çÜ$ÌZ ò³§ýl§Oª lð ¯]l »ê™èl$ Ñ$VýS™é Ðésìæ° ³í Í_, ""Ð]l$¯]l… E…r$¯]l² D ^ðlr$t MìS…§ýl JMýS ºËOÐlð $¯èl ¡VýS ´ëMýS$™ø…§ýl° ^èl*Ô>Æ>?'' A° AyìlW…¨. Ñ$VýS™é »ê™èl$˱² Ar$OÐlð ³ç # ^èl*Ô>Ƈ¬. B ^ðlr$t Ððl¬§ýlË$ §ýlVýSÆY ‡ý _¯]l² Ë™èl E…¨. ""A¨ ^éÌê ºËOÐlð $¯èl ¡VýS. D ^ðlr$t ^èl$r*t ^éÌê ™èlÓÆý‡V> ´ëMìS´ù™èl$…¨. §é°² Ððl…r¯ól ™èl$…^ólĶæ$…yìl. ÌôæMýS´ù™ól Ð]l$¯]lMìS {ç³Ð]l*§ýl…'' A…¨ Ð]l–§ýl® »ê™èl$. ""B ±§ýl…™é Jsìæt ^é§ýlÜç …¢ . ¡VðS™ø Ð]l$¯]lMìS Üç Ð]l$çÜÅ HÐ] l ¬…r$…¨? ç Ü Ð] l $ç Ü Å Ð] l _a¯] l ç ³ #yý l $ ^èl*çÜ$MýS$…§é…Ìôæ'' A° Mö…VýSË$ Ð]l–§ýl® »ê™èl$ Ð]l*r¯]l$ °Æý‡„Ï Sý Å… ^ólÔ>Ƈ¬. Mö…™èl M>Ìê°MìS B ¡VðS ò³ÇW ^ðlr$tOò³ Ð]lÆý‡MýS* ´ëMìS…¨. JMýSÆøk »ê™èl$˱² ÐólrMýS$ ÐðlãÏ´ùƇ¬¯]l³ç #ylý $ JMýS ÐólrV>yýl$ B ¡VðSòO ³ ¯]l$…yìl ^ðlr$tòO ³MðSMìSP, AMýSPyýl Ð]lËË$ ³ç Ç_ ¨W´ùĶæ*yýl$. ÝëĶæ$…{™é°MìS »ê™èl$˱² †ÇW Ð]l^éaƇ¬. ÐólrV>yýl$ ³ç Ç_¯]l Ð]lËË$ ™ðlÍĶæ$MýS ÐésìæÌZ _MýS$PMýS$ ´ùĶæ*Ƈ¬.

BQÆý‡$¯èl Ðèl_a¯èl Ðèl–§ýl® »ê™èl$ {ç³Ðèl*§ýl… ³ç Üí MýSsìæt {ç³MýSP ^ðlr$t Ò$§ýl ÐéÍ…¨. ""^èl*Ô>Æ>! ¯é Ð]l*r Ñ° A糚yól B Ë™èl° ™ðl…^ólÜí E…sôæ D {ç³Ð]l*§ýl… Ð]l^óla¨ MýS§ýl$ MýS§é!''. ""AÐ]l#¯l] $, Ðól$Ð]l¬ ™èl³ç š ^ólÔ>Ð]l¬. C糚yýl$ D {ç³Ð]l*§ýl… ¯]l$…yìl ºÄ¶æ$rç³yól Ð]l*Æý‡…Y ^ðl³ç š'' A° »ê™èl$Ë$ Ðólyýl$MýS$¯é²Æ‡¬. ""Æó‡ç³# ÐólrV>yýl$ Ð]l^óla çÜÐ]l$Ķæ*°MìS Ò$Æý‡…™é ^èl°´ùƇ¬¯]lr$t ¯]lsìæ…^èl…yìl. A™èl¯]l$ Ñ$Ð]l$ÃͲ Ð]l˯]l$…yìl ¡íÜ ³ç yólĶæ$ÅV>¯ól GWÇ´ù…yìl'' A…¨ Ð]l– §ýl® »ê™èl$S. B Ð]l$Æ>²yýl$ E§ýlĶæ$Ðól$ ÐólrV>yýl$ ¡VðSòO ³ ¯]l$…yìl ^ðlr$t Oò³MìS GMìSP, Mö…VýSͲ ¡Ä¶æ$»ZĶæ*yýl$. A±² ^èl°´ùƇ¬ MýS°í³…^èlyýl…™ø Ðésìæ° ¡íÜ ¯ólË Ò$§ýl ÑíÜÆó‡Ô>yýl$. A°² Mö…VýSβ ¡õÜ Ð]lÆý‡MýS* BW, Ð]l–§ýl® Mö…VýS §ýl*Æý‡… ¯]l$…yìl _¯]l²V> AÇ_…¨. B Üç …MóS™èl…™ø MìS…§ýl ³ç yýlz Mö…VýS˱² JMýSPÝëÇV> Ìôæ_ GWÇ´ùĶæ*Ƈ¬. Ðó l rV>yý l $ »ê™è l $Ë ™ð l ÍÑ™ó l rËMý S $ BÔèæaÆý‡Å´ùÄýæ*yýl$. ^ólõܧólÑ$ ÌôæMýS Ðèlsìæt ^ól™èl$Ë™ø C…sìæMìS †ÇW Ððlãå´ùÄýæ*yýl$. A´ëÄýæ$…ÌZ _MýS$PMýS$¯èl²ç³šyýl$ E´ëÄýæ$…™ø ºÄýæ$rç³yéÍ.

1. MýS…V>Æý‡* 2. Mö…VýS, ¯èlMýSP 3. ™èlË$ç³#¯èlMýS$ Ðèl#¯èl² ¸ù¯Œl §éÓÆ> 4. Bí³ÌŒæ ç³…yýl$™ø…¨. 5. MýS$Èa A…^èl$ÌZÏ 6. ™éÐèl$Æý‡ ç³#Ðèl#ÓË$ V>Æð‡z¯øÏ ç³NÄýæ$yýl… 7. AÐèl*ÃƇ$$, C糚yól GV>jÐŒl$Þ AƇ$$´ùÄýæ*Ƈ$$. 8. 1) K »êsìæÌŒæ, 2) I§ýl$ õ³Ïr$Ï, 3) K MýS$…yýl, 4) K gêÆŠ‡, 5) K V>ÏçÜ$, 6) K ^ólç³ E¯èl² V>k gêyîl. Ððl$$™èl¢… 糨 ÐèlçÜ$¢Ðèl#Ë$. 9. MýS$…yýl ÌZç³Ë.

1. D Ñ…§ýl$ÌZ MýS*Æý‡$a¯èl² JMýSÆý‡$ C糚yól B[õÜÍt Äýæ* ¯èl$…_ Ðèl^éaÆý‡$. GÐèlÆý‡$? 2. VýS™èl…ÌZ Ñ…§ýl$ ÑçÙÄýæ$…ÌZ¯ól C…§ýl$ÌZ JMýS f…r JMýSÇ Ò$§ýl JMýSÆý‡$ ³ç VýS ¡Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. GÐèlÆ> C§ýlƪ ‡ý $? 3. C…MöMýS Ñ$[™èl$yýl$ ³ç #Í° K Ý뫧lý ¯èl…™ø C…§éMóS ´ëÈtMSì ³í Í^éyýl$. GÌê ³í Í^éyø ^ðl´ëμÍ? 4. [§é„ýS ³ç …¨ÇÌZ K ™èl³ç š…¨. A§ólÑ$sìæ? 5. »ê™èl$ C…§éMóS Æð‡…yýl$ VýS$yýl$Ï ´÷¨W Ðèl_a…¨. Ðésìæ° GMýSPyýl §é_…™ø ^ðl´ëμÍ? 6. CMýSPyýl ³ç NË ™ørÌZ ™èl³ç šV> HOÐlð $¯é MýS°í³…_…§é? 7. D [òœ…yŠlÞÌZ JMýSÆý‡$ Üç Ðèl$ÃÆŠ‡ àÍyólÜ‹ ÌZ Ðèl#¯é²Æý‡$. GÐèlÆý‡$ ÐéÆý‡$? 8. ±âýæ$Ï ³ç sìæt Ðèl#…^èlyé°MìS 10 ÐèlÜç $¢Ðlè #Ë$¯é²Æ‡$$. GMýSPyðlMýSPyýl? 9. ´ëç³… VýS$yýlVÏ Sý *ºMìS Ðèl#…yýlsê°MìS K `MýSsìæ {糧ólÔèæ… M>ÐéÍ. GMýSPyýl$…§ýl…sêÆý‡$?

h™èl$¢ËÐ]l*Ç Mö…VýS

2

§éVýS$yýl$ Ðèl$*™èlË$

>∑fi¯ó¢ ì+|ü+&ç

D »ŸÐ]l$ÃÌZ §éVýS$¯]l² Ð]lÜç $¢Ðl] #˯]l$, {´ë×æ$˯]l$ VýS$Ç¢…^èl…yìl

nsTT<äT y˚πs«s¡T s¡+>∑T˝À¢ì ˝…’≥T¢ kÕº+&é˝Àì >∑fi¯¢˝À neT]à ñHêïsTT. n&ɶ+, ì\Te⁄ es¡Tdü˝À¢ @ s¡+>∑T ˝…’≥÷ ˇø£{Ï ø£+fÒ m≈£îÿekÕs¡T¢ sê≈£î+&Ü $T>∑‘ê >∑fi¯¢q÷ ì+|ü+&ç.

^ól³ç Ë$ Ð]l˜¯]l…V> E¯é²Æ‡¬. ¯ól¯]l$ Ñ$Ð]l$ÃͲ Ð]l$Æø ^ør$MìS ¡çÜ$MðSâꢯl] $.

Ò$Æý‡$ ¯é Ñ${™èl$Ë$. ¯éMóS… ^ðlyýl$ BÌZ^èl¯]lË$ ÌôæÐ]l#. °¯]l$² ¯]lÐól$çðlÌê?

A¨ „óSÐ]l$…V> Ððlâôæ¢ »êVýS$…yýl$¯]l$.

C…M>Ð]l#…¨

>∑fi¯ó ¢ì+|ü+&ç

Ðól$Ððl¬Ý뢅 M>± GÌê ¡çÜ$MðSâê¢Ð]l#?

Mö…VýS ^ól³ç ™ø´ër$ GWÇ ´ùƇ¬…¨.

»yêãT\T

¯é Òç³#Ò$§ýl MýS*Æøa.

19

www.namastheandhra.com

<ë>∑T&ÉT eT÷‘·\T 3. eT‘ÓÔ 1.&É+u…˝Ÿ 2. bò˛sYÿ

4. ñ+>∑s¡+ 5. q˝≤¢

6. ôV≤sTTsY |æHé 7. >=≥º+ >√∞ 8. #Ó|ü⁄Œ

ø=‘·Ô<Ûëq´+, ø=‘·Ôu…\¢+, ø=‘·Ô dæìe÷\÷ ø=‘·Ô\T¢fi¯S¢ ø√&ç|ü+<ë\÷... @yÓTÆHê dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ ø£fi‚ y˚s¡T! <äøÏåD≤j·Tq+˝Àì #·*øÏ M&√ÿ\T... uÛ≤qT&ç yÓ#·Ã{Ï yÓ\T>∑T\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷ eT÷&ÉTs√E\bÕ≥T #˚düT≈£îH˚ ô|<ä› |ü+&É>∑.. eTq dü+ø±Á+‹!!!

sBd-­O§--jI¢5¨€„ KÄb ¡6‰¡--F>X9§­R¶XK§! ‰R¶J_ ®9d—K§Bd-!R¶X!nR²¶-¥Bd-5-‰;šKU Mœ•>-Bs-n =¶>-Bd- uŒI->X^5… 8Bd-n €W R~f>X¥­F8œ·N€”·=— dü÷s¡T´&ÉT €Äu¿/¶¿5 „® À- T

>- á­–¤-9§KU- ®9d—K§Bd-! ®¡Bd…#s¬O–N¶ªO§5Bd…5I- íR~ s_KU-;š|O–;š1p¯ @&Ü~˝Àì |üHÓï+&ÉT R¶X!n€„5 uŒs·=j;š5… K§5->-I=¶-I->-KÄuŒ€W uŒ€”J=¶-‚€4VR¶| #–5uŒVw€Ä¸#–uŒVw€Ä¸K§fuŒ ‹œ¨n_¢€WFI-Mœ•O§­¬=¶-— Q¿K-- ‹O–I€ ;šK§Bd-!5…¨#§5…F#s€W‚KÀV ø=\Te⁄+{≤&ÉT. eTTô|’Œ s√E\T >∑&ç#êø£ Os¥Os¥; Á ‰R¶Cš¨5-Á-K—Í R²¶ 9§­¬ŽCš—Bd-­ w€WK§fuŒ Ã>-K€WK§fuŒ€”>…KU­¬ ¹1p^KUn‰R¶¨Bd-€„5rœ¡KU¢1‰Cš—5#ÄKU…6Cš—K-- ‹§KU

dü+Áø£eTD+ n+{≤s¡T. n<˚ dü+Áø±+‹. á ˝…ø£ÿq –¤-9d-#§¬K-- œ¨In >@ ¤ „KU O–I€W®I¬1‰=i—BdT€”R¶#–¬ -=¶ ‰€„ 9d-5- €„rE>--€W5-€6€ €Ä! À ?™

‹>X €„Bd-Á…KU5- I->X^5- –KU-ÅW« d ‰€W>- „9dÁ-39d…=¶…KU-n¥T1p>…6®N¶ª °R6b d €„5 uŒ > Q”O§Q”­ =¶>-Bd- uŒ¨I-·=— O§9§O§KU! ‹/¶lV¡€WKU „® À- T€„¤Q”} >- ÃT >-…ÄKÄ"€WI->- „¡-5r¬ K§9d-‰ap¯VKU’ „I…R¶Áap¯V O§À­¬ Q”uŒ€†>-€WKU=¶ ‰€„ _fN¶}O–-yIT„ ÃI¬„I…® Q¿K-- F ¡-€®¡Bd…#s¬M¿„ R¶6Á!” §KU-°R¡`5- R¶ À5-R¶ ¥„¡-5r¬ ‹€W Os=¶-— T  O§9§>KU!¿­€”8Bd-n °R=¶KUR¶R¶X|€W R~ œ¨In 9Ä­ s€„5 ÅW&€„> 9ÄŽ Q” Q¿ > sR¶X5Á ; Á > Q”fN¶o‹/¶lKU _ ?™ R¶ -ÁO§9§>KU! €Wap€Wapu¿-9d- À- T …… ‹KÄ„n­€”>- ÃT F ¡6€†'Q”­ ¤=¶>I¬5…/¶¿6¨=¶-5…¤-¤-€W¸5O§ap,V > -ÅW«#sCv´>-9d® €W;v>d-

j Á>-s>KU5…

Ž Q”>-- ¡-J6TT`IKU Á>5-V5… F ¡-€

Á--5I-Cš>…³€W €W#–¬R~5V58];šÀ5…€9d—5-VapVF5€W5…M¿O§>-KU¡apV ‹/¶lKU€ ‰¨5-„>…6‰R¶Cš¡

=¶KUCš5…

O–--9d— „d…·=—

‹I ¡ F5K§ÂKR¶ -Á KU…R¶ uŒO§À­R¶ s>- ÃR¶­€” ŽT F ¡-€=¶ ‰€„ _>-IÅW«°R¡`R¶ -ÁFK--n T D€„KU d-Q¿}KU-°R¡`5-

F#§¬KU-—5‹€W ­‹s>Xs HÓ\ eTT+<˚... JKU>- ?™ŽT€„¡…

 R¶À}!¿uŒV=¶ ‰€„ _R¶ Á ?™MœŒb =¶ ‰€„ _ €WI->Ž€WMœŒbR¶ -ÁfN¶o9d œ¨InR¶XK§1p¯59Ä€Wap€Wapu¿su¿s=~I¤=¶>I¬5I-F ¡ „ F­>-…-KÄ"u™€„r

R¶ukVuŒV#–5KÄ"5 F5 €W6Cš—KU-‚K9dI¬5- R¶1p¯=¶ R¶¡I-5€†£¢KU…R¶ „ À ?™

ŽTœ¡I-K§¢Cš­€† >-- sR¶ Á€Wap>s=¶-— T

Mœ¿ ÃR¶*³Cš—KU- O§Q”€”1p¯‰Mœ• „Cš¬I sK-- à ¡€”£!¿Bd-#§­€†‹%KU-KÄ"

¡€”£!¿Bd-I Ã>6 €>--¢5ÅW&>-…R¶XK§­€†R¶=¶-R¶XK§=~ÅW« ÅW«>-M[À-V°RQ”} F ¡-€‹KÄ"Iz;š9dƒ >--°R|KÄ"5…œ¡I-K§¢=¶

R¶*59ÄÁ À59ÄF5 €W6Cš—KU- €WI->-#§--I->--5>=¶-—>X5I->- ÀuŒV9dÁu™=~ ·R6À‹œ¨n_¢€W9d _#§5#sCšO–-9dEu¿I…® T€„¤Q”}

‹KÄ"I„‚K5€9d—¡#§­€”Cš^Á9d

O– VKU-=¶-— T

R¶5-ÅW«9§KU- CšBd- ‰9d R¶*À _I =¶ R¶‰¨Bd-

Žu¿E#–¬#Ĭ‹§K§5-

s¡+>∑Ts¡+>∑T\ MœŒbR¶ap¯V

M[>-¢5€5->X5…

=¶ ‰R¶¨Bd…5-O§9§>KU!¿­¬¤Q”} €„5>…I>n>/¶lK§5IKU Á> V€W59Ä>-- bapVIP/L¿‹=¶ ¡¥FI-Mœ•Os€WOs¡n ¤Q”}°R¡`5-KU…; T ÃI R¶ -ÁOs-€W5r¬=¶>…j F5 €W6Cš—KU-F_>5-

/~¿9§­Â€®R¶B–…ÁR¶À 'Q”O–I-€WF=¶5-®s`1p

F 9sDKU Á#§º¡-!”¬ O§Q”>-œ¡nuŒ

>-ICšO§§‰R~Bd-#§º¡-¥„ Ä°R>-¢5ÅW«‰R¶J€W„ Mœ¿ ÃIĨs‹Cš^Ä>-Bd- 9Äs=~I FI-‰Á/¶l­¬; T TMœŒb#§s

Mk]>-¢5IF ¡-€§u¿O–N¶ªO§5Bd…uŒV °R9§KU-

‹KÄ"IMœ•ÅW«—5-Ĩ€Wu¿n!

F 9dQ¿ j6R~Cš—KU- >-K§¬->-€WKU =¶ ‰€„ _ ŽT=¶ Tœ€„5

=¶…KU-n-œ¡I…K§fuŒ à >-€WKUK§fuŒ€”‰R¶Osf s =¶>-Bd-

 =¶ ‰€W>-! R¶X!n=¶>-Bd- uŒCš¬I


20

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

21

2011

{≤|t >±&Ó®{Ÿ‡

{°3 >±&Ó®{Ÿ nyêsY¶‡.. yê´bÕs¡ Á|ü|ü+#·eT+‘ê @{≤ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷ùd |ü⁄s¡kÕÿsê*$. dü+e‘·‡s¡+˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ e∫Ãq ø=‘·Ô ñ‘·Œ‘·TÔ*ï |ü]o*+∫.. yê{Ï |üìrs¡TqT, neTàø±*ï n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ.. z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+∫.. n‘·T´‘·ÔeTyÓTÆq yê{ÏøÏ {°3 >±&Ó®{Ÿ yÓuŸôd’{Ÿ Á|üø£{Ï+#˚ nyês¡T¶\ô|’ n+<ä]ø° >∑T]. 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT {°3 nyês¡T¶*ï Ç{°e˝Ò Á|üø£{Ï+∫+~. yê{Ï $X‚cÕ˝Ò+{À #·÷<ë›+!

&çõ≥˝Ÿ ¬øyÓTsê Ä|òt <ä Çj·TsY` ¬øHêHé |üesY cÕ{Ÿ J12. |òü⁄´õ ô|ò’Hé|æø˘‡ mø˘‡100, ˇ*+|üdt Ç`|”m˝Ÿ12, ìø±Hé &û3100\qT yÓqøÏÿ HÓ{Ϻ ¬øHêHé |üesY cÕ{Ÿ J12 nyês¡T¶ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. 10 yÓT>±|æ¬ø‡˝Ÿ ôdHê‡sY‘√ bÕ≥T 720 |” ôV≤#Y&û M&çjÓ÷ ]ø±s¡¶sY ñ+&É≥+ á ¬øyÓTsê Á|ü‘˚´ø£‘·\T.

ø£+|üP´≥sY Ä|òt <ä Çj·TsY: j·÷|æ˝Ÿ e÷´ø˘ãTø˘ msTTsY 11`Ç+#Y. XÊ´yéTdü+>¥, k˛˙\ qT+∫ b˛{°ì ‘·≥Tº≈£îì á j·÷|æ˝Ÿ ø£+|üP´≥sY nyês¡T¶ ø=fÒºdæ+~. 4 J; sê´yéT, mdtmdt&û k˛ºπsCŸ Á&Ó’yé\‘√ y˚>∑e+‘·yÓTÆq, Äø£≥Tº≈£îH˚ á ø£+|üP´≥sY eTT+<äT $T–*q ø£+ô|˙\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ì\e˝Òø£b˛j·÷sTT.

>±&Ó®{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY` yÓTÆÁø√kÕ|òtº mø˘‡u≤ø˘‡ øÏHÓø˘º. Ç<=ø£ π>$T+>¥ &çyÓ’dt. á @&Ü~ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À neTTà&Ó’q |ü]ø£s¡$T<˚. ≥#Y <ë«sê π>yéT ø£+Á{À\sYqT Ä|üπs{Ÿ #˚j·T&É+ Ç|üŒ{Ï<ëø± #·÷dæq |ü<ä∆‹. ø±˙ á øÏHÓø˘º yê{ÏøÏ _Ûqï+. eTq ø£<ä*ø£\ Á|üø±s¡+ Ç~ |üì #˚düTÔ+~. eTq+ m–]‘˚.. <ä÷øÏ‘˚.. |üø£ÿ≈£î e+–‘˚.. n+<äTø£qT>∑TD+>± M&çjÓ÷˝À ø£<ä*ø£\T+{≤sTT. π>$T+>¥ Á|æj·TT\≈£î á |ü]ø£s¡+ $|üØ‘·+>± q∫Ã+~.

e÷HédüºsY ;{Ÿ‡. &Üø£ºsY Á&ç Ábı dü÷º&çjÓ÷ s¡÷bı+~+∫q á eT÷´õø˘ &çyÓ’CŸ.. ‘˚*>±Z ñ+&É≥+, n\÷´$Tìj·T+ Áù|òyéT‘√ ã\+>± s¡÷bı+<ä&É+.. n‘·T´‘·ÔeT HêD´‘· ø£*– ñ+&É≥+ e\¢ u…dtº eT÷´õø˘ >±&Ó®{Ÿ>± ì*∫+~.

ù|òdtãTø˘, j·T÷≥÷´uŸ\qT n~Û>∑$T+∫ &çõ≥˝Ÿ MT&çj·÷ düØ«dt Ä|òt <ä Çj·TsY>± ì*∫+B k˛wü˝Ÿ HÓ≥e]ÿ+>¥ ôd’{Ÿ. ◊bò˛Hé, Ä+Á&ÜsTT&é, ◊bÕ&é n|æ¢πøwüHé‡qT ø£*– ñ+&É≥+ e˝Ò¢ {Ï«≥sY eTT+<ä+»˝À ì*∫+~.

bò˛Hé Ä|òt <ä Çj·TsY` XÊ+dü+>¥ ¬>˝≤ø°‡ mdt2. j·÷|æ˝Ÿ ◊bò˛Hé 4 b˛{°ø=∫ÃHê.. ø=ìï Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |ò”#·s¡T¢ ø£*–q ¬>˝≤ø°‡ mdt2 2011˝À y˚T{Ï bò˛Hé>± ì*∫+~. &É÷´j·T˝Ÿ ø√sY 1.5 JôV≤#Y»&é ÁbÕôddüsY, 4.3 Ç+#Y &çdtù|¢, y˚yé n+&é ù| f…ø±ï\J, 4J &ÍHé˝À&é d”Œ&é‡ e+{Ï Äø£s¡¸D\T XÊ+dü+>¥ ÁbÕ&Óø˘ºqT nÁ>∑kÕúq+˝À ì*bÕsTT.

esYÿ >±&Ó®{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY` ÄsY◊m+ u≤¢ø˘u…Ø uÀ˝Ÿ¶ 9780. j·÷|æ˝Ÿ ◊bò˛Hé, XÊ+dü+>¥, ôV≤#Y{°d”\ qT+∫ >∑{Ϻ b˛{° m<äT¬s’Hê u≤¢ø˘u…Ø uÀ˝Ÿ¶ 9780H˚ esYÿ >±&Ó®{Ÿ nyês¡T¶ e]+∫+~. n‘ê´<ÛäTìø£ u≤¢ø˘u…Ø zmdt ø±s¡D+>± yÓTs¡T¬>’q eT©ºMT&çj·÷ |ò”#·s¡T¢, eT©º ≥#Y m*yÓT+≥¢qT ø£*– ñ+&É≥+ á ÁbÕ&Óø˘ºqT Á|ü‘˚´ø£+>± ì*|æ+~.

ø£eT÷´≥sY >±&Ó®{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY` nyÓTC≤Hé øÏ+&É˝Ÿ.

{°M Ä|òt <ä Çj·TsY` XÊ+dü+>¥ j·T÷á55&û8000. f…*$»Hé s¡+>∑+˝À ~q~Hê_ÛÛeè~∆ kÕ~ÛdüTÔqï XÊ+dü+>¥ eTs√kÕ] ‘·q Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê≥T≈£îì {°M Ä|òt <ä Çj·TsY |ü⁄s¡kÕÿsêìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. j·T÷≥÷´uŸ, ù|òdtãTø˘, {Ï«≥sY e+{Ï k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’≥¢˝ÀøÏ yÓfi‚¢ n|æ¢πøwüHé‡qT ø£*– ñ+&É≥+ XÊ+dü+>¥ j·T÷@55&û8000 Á|ü‘˚´ø£‘·. nÁ˝≤ºdæ¢yéT u≤&û, 3&û düb˛sYº, ôV≤#Y&ûm+◊ ÇHé|ü⁄{Ÿ‡ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T.

j·÷|æ˝Ÿ ◊bÕ&é`2. á @{Ï {≤u…¢{Ÿ>± á j·÷|æ˝Ÿ ÁbÕ&Óø˘º nyês¡T¶ ¬>\T#·Tø√e&É+ me]ø° ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#·˝Ò<äT. XÊ+dü+>¥‘√ b˛{°\T eT]ø=ìï ø£+ô|˙\ Ä+Á&ÜsTT&é Ä<Ûë]‘· &çyÓ’CŸ\T Bì eTT+<äT ì\ã&É˝Òø£b˛j·÷sTT. @ÄsYm+ @ &É÷´j·T˝Ÿ ø√sY ÁbÕôddüsY j·÷|æ˝Ÿ ◊bÕ&é`2qT Á|ü‘˚´ø£+>± ì*|æ+~.

eT÷´õø˘ >±&Ó®{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY`

&çõ≥˝Ÿ MT&çj·÷ düØ«dt Ä|òt <ä Çj·TsY` {Ï«≥sY.

>±&Ó®{Ÿ |üs¡‡Hê*{° Ä|òt <ä Çj·TsY` e÷sYÿ Eø£sYãsYZ. 500 $T*j·Tq¢ Á|ü»\T yê&ÉT‘·Tqï ù|òdtãTø˘qT düèwæº+∫q á j·TTe≈£î&ç ø£+fÒ >±&Ó®{Ÿ |üs¡‡Hê*{° |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ eT¬ses¡T ns¡TΩ\ì {°3 ù|s=ÿ+~.

{≤u…¢{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY`

]f…Æ\sY

Ä|òt <ä Çj·TsY>± nyÓTC≤Hé j·T÷πø, f…ø±ï\J Áu≤+&é Ä|òt <ä Çj·TsY>± >∑÷>∑T˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsê\T ¬>\T#·T≈£îHêïsTT.

ôVA+ >±&Ó®{Ÿ Ä|òt <ä Çj·TsY` |òæ*|t‡ msTTsYÁô|ò’j·TsY. øÏ#ÓHé n|ü¢j·TH釽À á |ü]ø£s¡yÓTTø£ dü+#·\qeTH˚ #ÓbÕŒ*. sê´|æ&é msTTsY f…ø±ï\J kÕj·T+‘√ #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± nqï+ e+&É≥+ Bì Á|ü‘˚´ø£‘·.

j·÷|æ˝Ÿ ◊bÕ&é, ◊bò˛Hé\qT n~Û>∑$T+∫ nyÓTC≤Hé dü+düú s¡÷bı+~+∫q m\Áø±ºìø˘ ãTø˘ Ø&ÉsY.. øÏ+&É˝Ÿ á @&Ü~ ø£eT÷´≥sY >±&Ó®{Ÿ>± m+|æ¬ø’+~. ù||üsY u≤´ø˘ ø£Hêï ‘˚*ø£>±.. 3500 Ç`ãTø˘‡ düe÷#êsêìï ˝À&é #˚düT≈£îH˚ M\T‘√.. ø±+‹e+‘·yÓTÆq ˝…’{Ÿ˝Àq÷ düT\uÛÑ+>± #·<äTe⁄ø√>∑*π> bòÕ+{Ÿ‘√ HÓ+.1>± ì*∫+B |ü]ø£s¡+.

>±&Ó®{Ÿ j·÷¬ø‡düØ Ä|òt <ä Çj·TsY` ◊`ô|ò’ Áb˛ mø˘‡2 8J; ø±sY¶. á |ü]ø£s¡+ <ë«sê 4 y˚\ bòı{À\T ˝Ò<ë 3 >∑+≥\ M&çjÓ÷ ø£+f…+{ŸqT ìøÏå|üÔ+ #˚düTø√e#·TÃ. Bìï yÓ’`ô|ò’ HÓ{ŸesYÿ≈£î H˚s¡T>± ø£HÓø˘º #˚düTø√e#·TÃ.


22

www.namastheandhra.com

Ä ø£‹ÔøÏ Äø£˝…≈£îÿe u…»yê&É n+fÒ... sê»ø°j·T sê»<Ûëì u…»yê&É n+fÒ... ¬s’˝Ò« »+ø£¸Hé u…»yê&É n+fÒ... H√s¡÷]+#˚ q÷õM&ÉT e÷$T&ç s¡kÕ\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T u…»yê&É n+fÒ... sƒê¬s‹Ô+#˚ m+&É\T u…»yê&É n+fÒ... sö&ûsTT»+

&ÉãT˝Ÿ >±´+>¥ u…»yê&É u…»yê&É˝À ¬s+&ÉT esêZ\T ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. ˇø£ esêZìøÏ e+>∑M{Ï s¡+>± H˚‘·è‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, eTs=ø£ esêZìøÏ HÓÁVüA Hêj·Tø£‘ê«ìï eVæ≤+#˚yê&ÉT. Ç<ä›s¡÷ uÖ+&ÉØ\T ^düT≈£îì ˇø£] Ç˝≤ø±˝ÀøÏ eTs=ø£s¡T m+≥sY ø±y=<ä›ì ìã+<Ûäq ≈£L&Ü ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. me] kÕÁe÷»´+˝À yêfi‚¢ |ü+#êsTTr\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê*. ˇø£] ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ eTs=ø£s¡T n&ÉT>∑Tô|≥º≈£L&É<äT. nsTT‘˚ n|ü &É|ü &ÉT Çs¡TesêZ\T ˇø£] kÕÁe÷»´+˝À eTs=ø£s¡T CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ ø£ø£å´ ô|]–+~. ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ –≥ºì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. BìøÏ ‘√&ÉT ≈£î\ düeTdü´\T ≈£L&Ü ‘·˝…‘êÔsTT. uÛÑ÷eTT\T, ÄdæÔbÕdüTÔ\Tqï ø£eTà es¡Z+ düVü≤»+>± HÓÁVüA≈£î eT<䛑·T>± ì*∫+~. s¡+>± yÓqTø£ ø±|ü⁄ es¡Z+ ì\ã&ç+~.

ø£ø£å´\T... ø±s¡ŒD≤´\T... sê<Ûë k˛<äs¡T&ÉT e+>∑M{Ï s¡+>± ˇø£yÓ’|ü⁄, <˚$H˚ì HÓÁVüA k˛<äs¡T\T eTs√yÓ’|ü⁄ kÕÁe÷C≤´ìï $düÔ]+#·T≈£î+≥÷ e#êÃs¡T. j·TTe‘·qT Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä ø£fi≤XÊ\˝À¢ ‘êeTT kÕú|æ+∫q Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ‘·s¡|ü⁄ Á|ü‹ì<ÛäT\T, $<ë´]ú dü+|òüT mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+<˚˝≤ #·÷düT≈£îH˚yês¡T. ¬s+&ÉT esêZ\T $<ë´]ú dü+|òüT mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îH˚yês¡T. $<ë´s¡Tú\qT ¬s+&ÉT esêZ\T {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îHêïsTT. HÓÁVüA\T sö&ûsTT»yéT qT+∫ sê»ø°j·T+ yÓ’|ü⁄ yÓfi≤¢\H˚ Ä˝À#·H˚ $<ë´]ú mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~ rsê\qï~ |ü≥Tº<ä\>± e÷]+~. $<ë´]ú dü+|òü÷\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ì<ÛäT\T ≈£L&Ü düeT≈£LπsÃyês¡T. Á|ü‹ Ä+<√fi¯q˝À $<ë´s¡Tú\T eTT+<äT+&˚yês¡T. |òüTs¡¸D˝À¢ $<ë´s¡Tú\ô|’H˚ πødüT\T qyÓ÷<äj˚T´$.

>±+BÛ Vü≤‘·´... 1979˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø£fi≤XÊ\ n+‘ê Vü≤&Üe⁄&ç. @ es¡Z+ ¬>\TdüTÔ+<√qqï f…q¸Hé. #ê˝≤eT+~ ø£fi≤XÊ\≈£î ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. Ç|üŒ{≤¢ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê »Hêyêdü+ ø±<äT. ‘·TeTà\‘√ ∫≥º&É$ e÷~] ñ+&˚~. nø£ÿ&É≈£î >∑TD<ä\ qT+∫ >±+BÛ, HÓÁVüA, eTTs¡∞— Ç≥T qT+∫ s¡+>± nqT#·s¡>∑D+ nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ ñÁ~ø£Ô‘· @s¡Œ&ç+~. f…q¸Hé... ‘·eT esêZìøÏ #Ó+~qyêπs mìïø£˝À¢ ¬>\yê\ì Á|ü<Ûëq H˚‘·\+<äs¡÷ nø£ÿ&É≈£î #˚]b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ yêdüÔyêìøÏ s¡+>± n|üŒ{À¢ düuŸ C…’\T˝À ñHêïs¡T. ø±ì >∑TD<ä\˝À ñqï

ø±|ü⁄es¡Z+ kÕúìø£+>± HÓÁVüA Hêj·Tø£‘·«+ n+fÒ Çwüº+ ˝Òø£ eTÚq+>± düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T.

yÓ+{≤&ç... yÓ+{≤&ç... bÕ*f…øÏïø˘ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡+>±es¡Z+ nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£î+~. düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ ñqï s¡+>± eØZj·TT\T HÓÁVüA Á>∑÷|ü⁄˝À ˇø£]ì y˚ùdj·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. $<ë´]ú mìïø£\ ñÁ~ø£Ô‘·qT Ädüsê #˚düT≈£îì, HÓÁVüA k˛<äs¡T\ô|’øÏ s¡+>±es¡Z+ ø£‘·TÔ\T <ä÷dæ+~. nsTT‘˚ ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ s¡+>± Á>∑÷|ü⁄ edüTÔ+<äì HÓÁVüA eØZj·TT\T }Væ≤+#·˝Ò<äT. á Vü≤sƒê‘·Œ]D≤eT+ qT+∫ ‘˚s¡Tø√ø£eTT+<˚ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± s¡+>±es¡Z+ $s¡T#·T≈£î|ü&ç+~. HÓÁVüA nqT#·s¡T\ dü+K´ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+, #˚‹˝À Äj·TT<Ûë\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ HÓÁVüA k˛<äs¡T˝…’q >±+BÛ, eTTs¡∞ |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. yê]ì s¡+>±es¡Z+ yÓ+{≤&ç+~. eTTs¡∞, eT]ø=+‘·eT+~ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ <˚$H˚ì >±+BÛ bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ >√&É <ä÷ø±&ÉT. ‘=Á≥TbÕ≥T≈£î >∑T¬s’ >√&ÉqT n+<äTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ |üø£ÿH˚ ñqï ˙fi¯¢ ‘={Ϻ˝À |ü&çb˛j·÷s¡T. ˙fi¯¢ ‘={Ϻ˝À |ü&çb˛sTTq <˚$H˚ì >±+BÛô|’ s¡+>± nqT#·s¡T\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç#˚XÊs¡T. $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± bı&ç#˚XÊs¡T. ‘·eT ø£fiË¢<äTfÒ k˛<äs¡T&ÉT Vü≤‘·eTe«&É+‘√ <˚$H˚ì k˛<äs¡T˝À¢ Á|ürø±πs#·Ã¤ ô|]–b˛sTT+~. Çø£ s¡+>±qT ñù|øÏå+#·≈£L&É<äqï ìs¡íj·÷ìøÏ n|ü &˚ HÓÁVüAes¡Z+ e#˚Ãdæ+~. ■ ■ ■

#Ó\πs–q eTTs¡∞ <˚$H˚ì >±+BÛ Vü≤‘·´ nq+‘·s¡+ Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT eTTs¡∞ #Ó\πs–b˛j·÷&ÉT. ‘·q nqïqT #·+|æqyê]ì e~˝Ò~ ˝Ò<äì ;Ûwæà+#ê&ÉT. eTTs¡∞~ nÁ¬>dæyé H˚#·sY. ‘·qT |ü≥Tº≈£î+fÒ e<ä\&ÉT. |ü≥Tºe<ä\ì yÓTT+&ç‘·q+ ì\TyÓ˝≤¢ ì+&çqyê&ÉT. me¬sìï nqT≈£îHêï, mes¡T

n&ÉT¶#Ó|æŒHê $H˚yê&ÉT ø±&ÉT. eTTs¡∞ n+fÒ HÓÁVüAes¡Z+˝À ñ+&˚yê]πø uÛÑj·T+. eTTs¡∞ H√{Ï qT+∫ e÷≥ e∫Ã+<ä+fÒ yÓ+≥H˚ neT\T »s¡>±*‡+<˚. yÓTT+&ç‘·q+‘√ bÕ≥T eT+∫ Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\Tqï e´øÏÔ ø±e&É+‘√ Áø£eT+>± eTTs¡∞øÏ ÁπøCŸ ô|]–+~. ‘Óπ>dæ #Óù|Œ ¬sã˝Ÿ eTqdüÔ‘·«+ e\¢ j·T÷‘Y bòÕ˝ÀsTT+>¥ n~Ûø£+>± ñ+&˚~. ‘·q k˛<äs¡T&ÉT >±+BÛ Vü≤‘·´‘√ s¡–*b˛‘·Tqï <˚$H˚ì eTTs¡∞ kÕs¡<∏ä´+˝À >∑TD<ä\≈£î #Ó+~q ø±|ü⁄ eØZj·TT\T dæ{°ãdüT‡˝À edüTÔ+&É>± <ë&ç#˚XÊs¡T. ãdüT‡˝À >±+BÛ Vü≤‘·´‘√ dü+ã+<Ûä+ ñqï ˇø£]ï q]øÏy˚XÊs¡T. eTs√ Ç<ä›]øÏ ø±fi¯ó¢ q]ø±s¡T.

eTTs¡∞<˚ ô|’#˚sTT...

23

www.namastheandhra.com

ñ+∫+~. ¬s+&ÉT esêZ\T rÁekÕúsTT˝À |òüTs¡¸D |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ u…»yê&É˝À f…q¸Hé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. m|ü &ÉT @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹. ¬s+&ÉT esêZ\T m<äTs¡T|ü&ç‘˚ c˛&Ü u≤{Ïfi¯ó¢ >±˝À¢øÏ Hê≥´e÷&˚$. nH˚ø£eT+~ ne÷j·T≈£î\T M] |òüTs¡¸D˝À¢ >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. b˛©düT\T ≈£L&Ü M]øÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ‘·s¡Tyê‘· {≤¬sZ{Ÿ e+>∑M{Ï s¡+>±ô|’ ô|{≤º&ÉT eTTs¡∞. s¡+>± ìyêdü+ ñ+&˚ ÁbÕ+‘êìøÏ n‹ düMT|ü+˝À yês¡+ s√E\T e÷≥Ty˚XÊ&ÉT. M\T <=s¡ø£˝Ò<äT. Ç~ ‘Ó\TdüT≈£îqï s¡+>± Çø£ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì uÛ≤$+#ê&ÉT. eTTs¡∞ì eT≥Tºu…&ç‘˚ ‘·|üŒ ‘·q≈£î eTqT>∑&É ˝Ò<äì uÛ≤$+∫q s¡+>±, düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷düTÔHêï&ÉT.

HÓÁVüAô|’ n{≤ø˘...

■ ■ ■

ˇø£s√E HÓÁVüA, u≤JÁ|ükÕ<é, nqT#·s¡T\ô|’ ø√s¡Tº≈£î edüTÔqï düeTj·T+˝À s¡+>± eØZj·TT\T <ë&ç#˚j·T{≤ìøÏ j·T‹ï+#ês¡T. ø√s¡Tº ãj·TfÒ y˚∫ ñqï s¡+>± nqT#·s¡T\T HÓÁVüA, n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT u≤JÁ|ükÕ<éô|’ <ë&ç#˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ |üs¡T>∑T\T rdæq HÓÁVüA ˇø£ Ç+{Ï˝ÀøÏ yÓ[¢ ‘·\T|ü⁄\T y˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+‘·˝À düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T yÓ+≥H˚ nø£ÿ&É≈£î sêe&É+‘√, s¡+>± nqT#·s¡T\T |üsês¡j·÷´s¡T. B+‘√ HÓÁVüA, n‘·ì eØZj·TT\T ã‹øÏ ãj·T≥|ü&ܶs¡T.

Áù|ø£åø£ bÕÁ‘·˝À b˛©düT\T...

HÓÁVüA H˚s¡T>± myÓTà˝Ò´...

u…»yê&É˝À HÓÁVüA, s¡+>± eØZj·TT\T Ms¡+>∑+ #˚düTÔ+fÒ b˛©düT\T Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚yês¡T. ¬s+&ÉT esêZ\ qT+∫ kıeTTà\T n+<äT≈£îì eTÚq+>± dü+|òüT≥q\qT MøÏå+#˚yês¡T. b˛©düT˝À¢q÷ ¬s+&ÉT esêZ\ H˚‘·\T @C…+≥¢qT ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£] düe÷#ês¡+ ˇø£]øÏ yÓ+≥H˚ ‘Ó*dæb˛j˚T~. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT esêZ\T ˇø£]ì n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î eTs=ø£s¡T y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. ∫es¡≈£î sö&û\T U≤ø° Á&ÓdüT‡˝Àì b˛©düT\H˚ ªHê ø=&Éø±... Ç≥T sê...μ nì |æ*#˚ s√E\$. ø±ì yê]#˚à e÷eT÷fi¯¢≈£î ≈£≈£îÿ]Ô|ü&ç b˛©düT\T @MT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T.

n<˚ düeTj·T+˝À m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·q X¯Á‘·TyÓ’q s¡+>± ø±+Á¬>dt˝À ñ+&É≥+‘√ HÓÁVüA Çø£ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚]b˛j·÷s¡T. m˙ºÄsY HÓÁVüAqT <ä>∑Zs¡≈£î rXÊs¡T. yÓ+≥H˚ myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ Ç#êÃs¡T. B+‘√ HÓÁVüA ‘=* sê»ø°j·T Äs¡+π>Á≥+˝ÀH˚ XÊdüqdüuÛÑ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. s¡+>± e÷Á‘·+ ø±s=Œπs≥sY>±H˚ $T–*b˛j·÷s¡T. düVü≤»+>±H˚ Ä]úø£ã\+ ‘√&ÉT bı*{Ïø£˝Ÿ |üesY n+<ä&É+‘√ HÓÁVüA #Ó\πs–b˛j·÷&ÉT. eT∞¢ s¡+>± esêZìøÏ b˛©düT\ qT+∫ y˚~Û+|ü⁄\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É≥+, Ä+<√fi¯q˝Ò ø=+|üeTT+#êsTT... HÓÁVüA myÓTà˝Ò´ ø±e&É+‘√ s¡+>±≈£î }|æ] sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± s¡+>± ñ<ä´$T+#˚yê&ÉT. dü\|üìe«˝Ò<äT. u…»yê&É˝À HÓÁVüA Ä~Û|ü‘·´+ ô|]–+~. e+<ä˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ <Ûäsêï, Ä+<√fi¯q\≈£î ~π>yê&ÉT. øÏøÏÿ]dæq »q+, nqT#·s¡T\ eT<Ûä´ ñ+&É≥+ s¡+>±qT ø±bÕ&˚~. s¡+>± ≈£L&Ü ‘·qqT mes¡÷ @$T #˚j·T˝Òs¡H˚ BÛe÷˝À ñ+&˚yês¡T. n+<äTπø M~Û Ä+<√fi¯q˝À¢ ≈£L&Ü eTT+<äT+&˚yês¡T. >∑HéyÓTq¢qT ôd’‘·+ |üø£ÿ≈£î HÓ{Ϻ sêkÕÔs√ø√˝À¢ bÕ˝§ZH˚yês¡T. >∑HéyÓTqT¢, s¡+>± düìïVæ≤‘·T\T |ü\Te÷s¡T¢ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. HÓÁVüA qT+∫ Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+<äì s¡+>±≈£î ‘Ó\TdüT. nsTTHê Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± ñqï ‘·qqT @$T #˚j·T˝Òs¡H˚ BÛe÷˝À ñ+&ç, s¡+>± M<ÛäT˝À¢øÏ e#˚Ã+<äT≈£î yÓqTø±&˚yês¡T ø±s¡T. HÓÁVüA e÷Á‘·+ á neø±XÊ\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ­KUªK-- d-ÅW«#§¬KU- 9dI FI-dKU-5I- F‰R¶>-9d—

#˚XÊs¡T.

˝≤Ø‘√ &Ûûø={Ϻ... ø£‘·TÔ\‘√ q]øÏ! <˚$H˚ì eTTs¡∞ ˇ+f…‘·TÔ b˛ø£&ÉqT s¡+>± eØZj·TT\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. s¡+>±ô|’H˚ eTTs¡∞ {≤¬sZ{Ÿ ô|≥º&É+‘√ eTTs¡∞ì n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î s¡+>± es¡Z+ bÕe⁄\T ø£~|æ+~. nsTT‘˚ düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. s¡+>±, <˚$H˚ì esêZ\T u…»yê&É˝À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsTT. Á|ü‹ |ü+#êsTTrì ø±´wt #˚düTø√e&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. Ä]úø£+>± ã\|ü&˚+<äT≈£î ¬s+&ÉT esêZ\T n&ɶ<ës¡T\T ‘=ø£ÿ&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êsTT.

sö&ûsTTC≤ìøÏ ≈£î\+ ø£\sY... Çø£ sö&ûsTTC≤ìøÏ esêZ\ (≈£î˝≤\) ø£\sY e#˚Ãdæ+~. ø£eTà ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q yês¡+‘ê HÓÁVüA e<ä›≈£î, ø±|ü⁄ eØZj·TT\+‘ê s¡+>± e<ä›≈£î sêe≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ø£eTà ≈£î\+˝À Ä]úø£+>± dæús¡|ü&çqyês¡T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ HÓÁVüA≈£î ô|ò’HêHé‡ |üs¡+>± m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&˚$ ø±e⁄. ‘·q nqT#·s¡T\ b˛wüD≈£î HÓÁVüA Çã“+~|ü&˚yês¡T ø±s¡T. nsTT‘˚ s¡+>± |ü]dæú‹ y˚s¡T. Ä]úø£+>± n+‘· m<ä>∑ì s¡+>± ‘·qT ã\|ü&É≥+ ø√dü+ |ü+#êsTTr\T #˚ùdyê&ÉT. ø√kÕÔ õ˝≤¢\ìï{Ï qT+N eTTK´+>± ø±|ü⁄ eØZj·TT\ qT+∫ s¡+>±≈£î ã\+ ô|]–+~. nsTTHê eTs√|üø£ÿ HÓÁVüA es¡Z+ qT+∫ uÛÖ‹ø£ ;Û‹ M&É˝Ò<äT. eTTs¡∞ ‘·qH˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+‘√, eTTs¡∞ n&ÉT¶ ‘=\–+#·Tø√e{≤ìøÏ eP´Vü≤+ |üHêï*‡ e∫Ã+~. ˝Ò≈£î+fÒ ‘·q eTqT>∑&˚ Á|üXÊïs¡úø£+ nj˚T´˝≤ ñ+~.

Áø£eT+>± eTTs¡∞ |ü≥Tº ô|s¡T>∑T‘√+~. Á|ü‹ |ü+#êsTTr˝À ‘·\<ä÷πsÃyê&ÉT. ôd{Ï˝ŸyÓT+≥¢˝À CÀø£´+ #˚düT≈£îH˚yê&ÉT. ¬s+&ÉT esêZ\T ^düT≈£îqï |ü]<ÛäT\qT eTTs¡∞ j·T<Û˚#·Ã¤>± n‹Áø£$T+#˚yê&ÉT. B+‘√ s¡+>± es¡Z+˝À Ä+<√fi¯q ãj·T\T<˚]+~. eTTs¡∞ <ä÷≈£î&ÉT≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\ì s¡+>± es¡Z+ uÛ≤$+∫+~. nsTT‘˚ nÁ¬>dæyé H˚#·sY ñqï eTTs¡∞ì, n+‘· düT\Te⁄>± ø£≥º&ç #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì uÛ≤$+∫q s¡+>± es¡Z+ n<äTqT ø√dü+ y˚∫ #·÷dü÷Ô ñ+~. |üø±ÿ bÕ¢Hé‘√... eTTs¡∞ n|üŒ{À¢ ˝≤ #·~y˚yê&ÉT. HÓ\÷¢s¡T ˝≤ ø£fi≤XÊ\˝À bÕsYº f…Æ+ ˝≤ #˚ùdyê&ÉT. πøe\+ |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î s¡+>±j˚T {≤¬sZ{Ÿ... eTTs¡∞ HÓø˘‡{Ÿ {≤¬sZ{Ÿ s¡+>±. s¡+>±qT eT≥Tºu…&ç‘˚H˚ ‘·q eTqT>∑&É nì uÛ≤$+∫q eTTs¡∞ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT eP´Vü‰\T s¡∫düTÔ+&˚yê&ÉT. Ç≥T s¡+>± es¡Z+ ≈£L&Ü eTTs¡∞ô|’ ˇø£ ø£H˚ïdæ

e÷Á‘·y˚T HÓ\÷¢s¡T yÓ[¢ e#˚Ãyê&ÉT. nsTT‘˚ ‘·q≈£î ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì ‘Ó\TdüT≈£îqï eTTs¡∞, <ë<ë|ü⁄ 20 qT+∫ 30 eT+~ nqT#·s¡T\‘√ ˇø£kÕ] Áf…ÆHé˝ÀqT, eTs√kÕ] s√&ÉT¶ e÷s¡Z+˝ÀqT HÓ\÷¢s¡T yÓ[¢ e#˚Ãyê&ÉT. 1987˝À ˝≤ |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î eTTs¡∞ HÓ\÷¢s¡T yÓfi≤¢*‡ e∫Ã+~. n|üŒ{Ïπø eTTs¡∞ nqT#·s¡T˝À¢ ˇø£]ì ø√es¡Tº>± ìj·T$T+#·T≈£îHêï&ÉT s¡+>±. ø√es¡Tº <ë«sê eTTs¡∞ HÓ\÷¢s¡T yÓfi¯ó‘·THêï&Éqï düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï s¡+>±, Ç<˚ eT+∫ düeTj·TeTì uÛ≤$+#ê&ÉT. eTTs¡∞ ø£<ä*ø£\qT m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î HÓ\÷¢s¡T≈£î ‘·q nqT#·s¡T\qT s¡+>± |ü+bÕ&ÉT. eTTs¡∞ ãdü#˚dæq ˝≤&ç® e<˚› e÷≥Ty˚dæq s¡+>± nqT#·s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT eTTs¡∞ ø£<ä*ø£\qT s¡+>±≈£î n+~+#˚yês¡T. n|üŒ{À¢ ôd˝Ÿbò˛q¢ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ˝≤´+&é bò˛q¢˝ÀH˚ düe÷#ês¡+ n+<˚~. ˝≤ |üØø£å\T |üPs¡ÔsTT, eTTs¡∞ $»j·Tyê&É ãj·T\T<˚s¡T‘ê&Éì ‘Ó\TdüT≈£îqï s¡+>±, |üø±ÿ bÕ¢HéqT s¡÷bı+~+#ê&ÉT. eTTs¡∞ ákÕ] $Tdt ø±≈£L&É<äì ‘·q nqT#·s¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. eTTs¡∞ Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤Hê\ HÓ+ãs¡T¢ ≈£L&Ü s¡+>±≈£î eTT+<äT>±H˚ #˚]b˛j·÷sTT.

nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ô|’ s¡+>± yÓ+≥H˚ düŒ+~+#˚yê&ÉT. H˚s¡T>± Ä+<√fi¯q≈£î ~π>yê&ÉT. B+‘√ ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ã\yÓTÆq Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ s¡+>±j˚Tqì n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt bÕ\≈£î\T ≈£L&Ü Á>∑Væ≤+∫ s¡+>±qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yês¡T. s¡+>± |æ\T|æìùdÔ #ê\T ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·eT+‘ê düŒ+~+#˚~. Ç~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒ+∫+~.

nsTT‘˚ s¡+>±≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ Vü‰´+&é Ç∫Ã+~. ø±|ü⁄ esêZìøÏ #Ó+~q |æfi≤¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î {Ϭø{Ÿ Ç∫Ã+~. s¡+>± yÓqø±&É≈£î+&Ü n<˚ &ç$»Hé˝À dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔô|’ b˛{° #˚XÊs¡T. á mìïø£˝À¢ s¡+>± $»j·T+ kÕ~Û+∫, ‘=*kÕ] sê»ø°j·T Äs¡+π>Á≥+ #˚XÊs¡T. ø±s=Œπs≥sY>± ¬>*∫q ‘·sê«‘· s¡+>± Çø£ yÓqT~]– #·÷&É˝Ò<äT. |ü+#êsTTr\T, ôd{Ï˝ŸyÓT+≥T¢ m≈£îÿej·÷´sTT. dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+~Hê s¡+>± ø±+Á¬>dt eT<䛋#˚Ãyê&ÉT. B+‘√ b˛©düT\T ≈£L&Ü s¡+>± es¡Z+ |ü≥¢ ˇøÏ+‘· yÓT‘·ø£ yÓ’K] ne\+_+#ê&ÉT.

yê´dt ~ Áπ>{Ÿ...

n<˚ düeTj·T+˝À $»j·Tyê&É b˛©düT ø£$TwüqsY>± ◊|”mdt n~Ûø±] yê´dt e#êÃs¡T. sö&ûsTT»yéTô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷bÕs¡T. sö&ûw”≥s¡¢≈£î düVü≤ø£]düTÔqï ;vˆ=¶-5I- €W6ZI „ f€”£ §KU-  9Ä K±µNiÀKUVÅW« b˛©düT\ yÓTÆÁrã+<ÛëìøÏ ‘Ós¡|ü&ç+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Áô|’y˚≥T |ü+#êsTTr\T, ôd{Ï˝ŸyÓT+≥T¢ #˚ùdÔ }s¡Tø√qì yê´dt Çs¡TesêZ\≈£L ôV≤#·Ã]ø£\T |ü+bÕs¡T. B+‘√ HÓÁVüA, s¡+>± esêZ\T ˇø£&ÉT>∑T yÓq≈£îÿ y˚XÊsTT. u…»yê&É˝À eT∞¢ Á|üXÊ+‘·‘· HÓ\ø=q&É+‘√ Á|ü»\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. nsTTHê |ü]dæú‹ ìe⁄s¡T>∑|æŒq ì|ü ˝≤ ñ+~. ¬s+&ÉT ˝≤Ø‘√ &Ûûø={Ϻ... ø£‘·TÔ\‘√ q]øÏ... <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ s¡+>± eTqTwüß\T $»j·Tyê&É esêZ\T ˇø£]ì ˇø£s¡T n+‘·yÓTT+~+#·T≈£îH˚+<äT≈£î qT+∫ ˝≤Ø˝À ãj·T\T<˚], >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ j·T&É¢bÕ&ÉT eP´Vü‰\T s¡∫+#·&É+ e÷q˝Ò<äT. >∑T≥º e<ä› e÷≥Ty˚XÊs¡T. ˝≤Øì ôV’≤y˚ MT<˚ HÓ\÷¢s¡T ■ ■ ■ yÓ’|ü⁄q≈£î ‹|æŒ ì*|æ ñ+#ês¡T. Ä ÁbÕ+‘êìøÏ @ düeTj·÷ìøÏ eTTs¡∞ yêVü≤Hê\T #˚s¡T≈£î+{≤jÓ÷ |üø±ÿ sö&ûsTT»yéT qT+∫ sê»ø°j·T+ yÓ’|ü⁄! düe÷#ês¡+ ñ+&É≥+‘√ nø£ÿ&˚ e÷≥Ty˚dæ ñHêïs¡T. e+>∑M{Ï s¡+>±, <˚$H˚ì HÓÁVüA esêZ\T n|üŒ{Ïes¡≈£L s¡+>± m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT ‘·q nqT#·s¡T\≈£î dü÷#·q\qT sê»ø°j·T+ yÓ’|ü⁄ #·÷&É˝Ò<äT. s¡+>± k˛<äs¡T&ÉT sê<Ûë n+~+#˚yê&ÉT. eTTs¡∞ yêVü≤q+ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ e÷Á‘·+, >∑‘·+˝À d”|”◊ H˚‘·>± ñ+&˚yê&ÉT. ø±˙ sê<Ûë #˚s¡Tø√>±H˚ eTT+<äT>± ˝≤Ø‘√ Ä yêVü≤Hêìï yês¡dü‘ê«ìï n+<äT≈£îqï s¡+>± e÷Á‘·+, sê»ø°j·T+ &Ûûø={Ϻ+#ês¡T. B+‘√ ‘·qô|’ n{≤ø˘ »]–+<äì CÀ*øÏ b˛˝Ò<äT. HÓÁVüA ≈£L&Ü πøe\+ eTTsƒê ‘Ó\TdüT≈£îqï eTTs¡∞, >∑T≥ºyÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T rXÊ&ÉT. >∑T≥º Hêj·T≈£î&ç>±H˚ ñ+&˚yê&ÉT ø±ì, bÕ*{Ïø˘‡ yÓ’|ü⁄ <äèwæº e<˚› e÷≥Ty˚dæ ñqï s¡+>± nqT#·s¡T\T, <ë<ë|ü⁄ 30 eTs¡*+#·˝Ò<äT. ø±˙ yê´dt e∫Ãq ‘·sê«‘· b˛©düT\ eT+~ eT÷≈£îeTà&ç>± eTTs¡∞ô|’ <ë&çøÏ ~>±s¡T. ø£fi¯¢˝À¢ qT+∫ e‹Ô&ç ¬s+&ÉT esêZ\≈£î m<äTs¡e«&É+ ø±s¡+ ø={Ϻ, ø£‘·TÔ\‘√ q]øÏ #·+bÕs¡T. 1987˝À »]–q ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ¬s+&ÉT esêZ\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. á dü+|òüT≥q n|üŒ{À¢ dü+#·\q+ πs|æ+~. u…»yê&É˝À ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹s¡>±*‡q |ü]dæú‹. á H˚|ü<∏ä´+˝À s¡+>± eT∞¢ es¡Z ø£ø£å´\T uÛÑ>∑TZeTHêïsTT. #·÷|ü⁄ sê»ø°j·T+ yÓ’|ü⁄ |ü&ç+~. ‘·q≈£î @<√ ˇø£ |ü<ä$ ñ+fÒ ‘·|üŒ b˛©düT y˚~Û+|ü⁄\ qT+∫ ãj·T≥|ü&É˝Òqì uÛ≤$+∫q s¡+>±, n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± bÕ*{Ïø˘‡˝ÀøÏ eT∞¢ uÛÑ>∑TZeTqï u…»yê&É eTTs¡∞ Vü≤‘·´‘√ u…»yê&É eT∞¢ s¡–*+~. ‘·q≈£î ‰R¶Osf §5­­KUªK-- d-ÅW«#§¬-

≈£î&çuÛÑT»+>± ñ+&˚ eTTs¡∞ Vü≤‘·´ #˚j·Tã&É≥+‘√ HÓÁVüA s¡–*b˛j·÷&ÉT. s¡+>±ô|’ ø£ø£å´ eT]+‘· ô|]–+~. n<äqT ‘=*kÕ] ø±s=Œπs≥sY>±... ø√dü+ y˚∫ #·÷&É≥+ $TqVü‰ eTπsMT #˚j·T˝ÒeTì 1981˝À $»j·Tyê&É eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé≈£î uÛ≤$+∫q HÓÁVüAes¡Z+ düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷dü÷Ô mìïø£˝§#êÃsTT. á mìïø£˝À¢ s¡+>± b˛{° #˚j·÷\ì ñ+~. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT esêZ\T m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT eP´Vü‰\T uÛ≤$+#ê&ÉT. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡ú‘·«+ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. s¡∫+#·T≈£î+≥÷H˚ ñHêïsTT. eT∞¢ u…»yê&É˝À f…q¸Hé n|üŒ{À¢ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ |”d”d” n<Ûä´≈£åîì>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ˇø£] es¡Z+ô|’ eTs=ø£s¡T <ë&ÉT\T ñ+&˚yês¡T. $»j·Tyê&É eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì #˚düTø√e&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. €W©N¶ª5 €W €„K|ÂKÀK2„ ;vQ† sBd…5­ Mœ¿ §-

düeTj·T+ ø√dü+ HÓÁVüA... eTs√yÓ’|ü⁄ HÓÁVüA e÷Á‘·+ s¡+>±qT n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥ |üqTï‘·÷H˚ ñHêïs¡T. düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. ‘·q |ü>∑≈£î ‘√&ÉT>± n|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nÁ>∑H˚‘·\T ≈£L&Ü HÓÁVüA≈£î n+&É>± ì*#ês¡T. bÕغ |üesY˝À ñqï|ü &˚ s¡+>±qT F 9dO–-- T §5­ #–‰/¶ ­KUªK-- d-ÅW«#§¬-

n+<äT≈£î {°&û|” qT+∫ ≈£L&Ü Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ \_Û+∫+~. ø±˙ s¡+>±qT eT≥Tºu…{≤º\+fÒ n+‘· düT\Te⁄ ø±<äT. myÓTà˝Ò´>± ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T>± s¡+>±≈£î |òü⁄˝Ÿ>± Áô|’y˚≥T ôd≈£L´]{° ñ+&˚~. s¡+>±qT n+‘·yÓTT+~+#·&É+ n+‘· düT\Te⁄ ø±<äì Á>∑Væ≤+∫q HÓÁVüA, m≥Te+{Ï bıs¡bÕ≥T¢ #˚j·T≈£î+&Ü f…ÆyéT ø√dü+ dæ<ä∆+>± ñHêï&ÉT.

s¡+>±≈£î \ø°ÿ #ÛêHé‡... sêÁwüº+˝À nqTø√≈£î+&Ü eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T sêe&É+ s¡+>±≈£î ˝≤_Û+∫+~. \ø°ÿ #ÛêHé‡ <=]øÏ+~. á mìïø£˝À¢ s¡+>±≈£î ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ϭø{ŸqT ø±+Á¬>dt πø{≤sTT+∫+~. ø±s=Œπs≥sY>± ñqï s¡+>± myÓTà˝Ò´>± mìïø£ ø±e&É+‘√, Çø£ s¡+>± es¡Z+ ≈£L&Ü ¬s∫Ãb˛sTT+~. Ç<ä›s¡T sö&ûw”≥s¡T¢ XÊdüqdüuÛÑ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. sö&ûsTTC≤ìøÏ sê»ø°j·T+ ‘√&ÉT ø±e&É+‘√ eT∞¢ u…»yê&É˝À es¡Z yÓ’wüe÷´\T ô|]–b˛j·÷sTT. ¬s+&ÉT esêZ\T Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T ø√dü+ ì‘·´+ Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. Ç<ä›s¡T esêZ\≈£î #Ó+~q nqT#·s¡T\T H˚\ø=s¡T>∑T‘·THêïs¡T.

&çôd+ãs¡T $cÕ<ä+...

n~ &çôd+ãs¡T HÓ\. 1988e dü+e‘·‡s¡+. bÂs¡ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ s¡+>± Ä+<√fi¯q≈£î dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ s¡+>± ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·q Ç+{ÏøÏ düMT|ü+˝Àì ã+<äs¡T s√&ÉT¶ô|’ ­K§/¶lKU €W£ sBd…5­ ­KUªK-- §KU- ‰R¶Mœ•-9§^­€” ‹ y˚Ts¡≈£î n*ºy˚T≥+ C≤Ø#˚XÊ&ÉT. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ¬skÕŒHé‡ sêø£b˛e&É+‘√ s¡+>± ã+<äs¡T s√&ÉT¶˝À Bø£å ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. #·T≥÷º nqT#·s¡>∑D+‘√ s¡+>± Bø£åqT ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. &çôd+ãs¡T HÓ\ ø±e&É+‘√ eT+#·T m≈£îÿe>± ≈£îs¡e&É+, sêÁ‹ y˚fi¯\T m≈£îÿe>± ñ+&É≥+... ■ ■ ■ s¡+>± Vü≤‘·´≈£î düT\TyÓ’q düeTj·TeTì HÓÁVüA uÛ≤$+#ê&ÉT. Vü≤‘·´≈£î |ü<∏äø£ s¡#·q ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. s¡+>± s¡+>± X¯ø£+ n+‘·+ e+>∑M{Ï s¡+>± myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’q ‘·sê«‘· ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ &çe÷+&É¢≈£î ‘·\e+#=<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ≈£L&Ü HÓÁVüA ø±|ü⁄ esêZìøÏ ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ç>± m~>±&ÉT. s¡+>±≈£î düe÷#ês¡+ |ü+bÕ&ÉT. $|üØ‘·yÓTÆq ÁπøCŸ e∫Ã+~. ∫{Ϭø˝À düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔs¡qï qeTàø£+ Á|ü»˝À¢ ≈£î~]+~. sêÁwüº+˝À nj·T´|üŒ y˚wü<Ûës¡D˝À... ø±|ü⁄ ≈£î˝≤ìøÏ s¡+>± Hêj·T≈£î&ç>± m~>±&ÉT. n˝≤π> ≈£eTà bÂs¡ düeTdü´\ô|’ ìsêVü‰s¡Bø£å˝À ñqï e+>∑M{Ï s¡+>±qT ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q #ÓqTïbÕ{Ï s¡‘·ï≈£îe÷]ì s¡+>± eT≥Tºu…fÒº+<äT≈£î HÓÁVüA |üø±ÿ Á|üD≤[ø£qT s¡∫+#ê&ÉT. Áù|eT$yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. B+‘√ ø£eTà kÕe÷õø£ s¡+>± m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ $Tdt ø±≈£L&É<äì nqT#·s¡T\qT es¡Z+˝À ø=+<äs¡T s¡+>±≈£î n+&É>± ì*#ês¡T. ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. á <äbòÕ $Tdt nsTT‘˚ eTqπø eTT|ü nì n~Ûø±s¡+˝À ñqï n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ m˙ºÄsY≈£î ≈£L&Ü Á>∑Væ≤+∫q HÓÁVüA, Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+ ≈£L&Ü |üs√ø£å+>± s¡+>± ø£+≥–+|ü⁄>± ‘·j·÷s¡j·÷´&ÉT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ J=¶-ÅW«#§¬- KU „­K§/¶lKU €W£ s=¶-—I¬f8KU >¡`


24 b˛©düT\ |üVü‰sêqT ø=~›ø=~›>± ‘=\–+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. yÓTT+&ç <ÛÓ’s¡´+‘√ ñqï s¡+>± á |ü]D≤e÷\qT ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ‘·q nqT#·s¡T\T ®#§¬KU#s œ–KUn 9Ä O–-- ¥„ f8KU uŒ#s ÅW&KU-#§¬KU-

1988 &çôd+ãsY 25e ‘˚B ÁøÏdüàdt. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. $»j·Tyê&É ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñ+~. ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq 3 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À z Áô|’y˚≥T ≥÷]düTº ãdüT‡˝À HÓÁVüA nqT#·s¡T\T nj·T´|üŒ y˚wü<Ûës¡D y˚düT≈£îì dæ<ä∆+>± ®#§¬KU- FBd-nR¶| #§>-=¶¢KU! s=¶…— KU „ f8KU

yÓ’|ü⁄q≈£î ãdüT‡ <ä÷düT≈£îe∫Ã+~. ãdüT‡˝ÀH˚ nj·T´|üŒ e÷\\T y˚dæ ñqï HÓÁVüA nqT#·s¡T\T, eTT+<äT s¡+>± f8KU °R M¿ ¤-5-Os1KU- 9dI°R ¨¥ jKU-Á-9d- ¡­ ‰Á/~¿ ÃIKU „f8KU FÀ-O–R¶X®I¬Ä¡…€ ¡-ÅW« Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ãdüT‡˝À ñqï <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ HÓÁVüA nqT#·s¡T\T ˇø£ÿ ñ<äT≥Tq øÏ+<ä≈£î <ä÷øÏ s¡+>±, n‘·ì nqT#·s¡T\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. >√&É mπøÿ+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï s¡+>±qT ø£‘·TÔ\‘√ bı&ç∫, øÏsê‘·ø£+>± #·+ù|XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 30øÏ ô|’>± ø£‹Ôb˛≥T¢ s¡+>± X¯Øs¡+ô|’ ~>±sTT. Ä $<Ûä+>± s¡+>± X¯ø£+ n+‘·eTsTT´+~. HÓÁVüA nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#ês¡T.

ø£ècÕíq~˝À |ü&˚XÊs¡T. ø£eTà kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ÄdüTÔ\ìï+{Ï˙ ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. ∫es¡≈£î áHê&ÉT ø±sê´\j·T+ ô|’øÏ ≈£L&Ü <ë&ÉT\≈£î ~>±s¡T. e+<ä˝≤~ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ qwüº+ »]–+~. b˛©düT\T m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê Ä+<√fi¯qø±s¡T\T Ä>∑˝Ò<äT. B+‘√ u…»yê&É˝À ‘=*kÕ] ø£s¡÷Œ¤´ $~Û+#ês¡T.

ø√kÕÔ˝À ø£˝À¢\+...

s¡+>± Vü≤‘·´˝À ø√kÕÔ õ˝≤¢\T n≥Tº&çøÏb˛j·÷sTT. Ä+<√fi¯q\≈£î ~>±s¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ bÕ≥T>±, ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ M<ÛäT˝À¢øÏ e∫à ‘·eT ìs¡düq\T ‘Ó*j·TCÒdæ+~. u…»yê&É˝À <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T s√E\bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡÷Œ¤´ $~Û+∫+~. ø√kÕÔ õ˝≤¢\≈£î <ë<ë|ü⁄ 14 s√E\bÕ≥T Äغd” ãdüT‡\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. ¬s’fi¯ó¢ Ä–b˛j·÷sTT. sêÁwüº #·]Á‘·˝À ÇHêïfi¯ó¢ Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ–q dü+|òüT≥q Ç<˚. u…»yê&É˝À <ë<ë|ü⁄ HÓ\s√E\ bÕ≥T kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q˝Ò<äT. »q+ ì‘ê´edüsê\ ø√dü+ u≤<Ûä\T|ü&ܶs¡T. ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ ô|\T¢_øÏq ìs¡düq‘√ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ~>=∫Ã+~. s¡+>± Vü≤‘·´ πødüT˝À u…»yê&É˝À $<Ûä«+dü+... s¡+>± Vü≤‘·´ »]–q rs¡T‘√ ø√kÕÔ ‘·\¢&ç*¢+~. ø√kÕÔ ì+~‘·T\qT dü‘·«s¡y˚T n¬sdtº #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ q#·ÃC…ù|Œ õ˝≤¢\T ø£˝À¢˝≤ìøÏ >∑Ts¡j·÷´sTT. $»j·Tyê&É ø£ø±$ø£\y˚T Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. nsTTHê <ë<ë|ü⁄ HÓ\s√E\ bÕ≥T nsTT´+~. ø£eTà esêZìøÏ #Ó+~q ÄdüTÔ\ô|’ ø±|ü⁄ ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ Ä+<√fi¯q\T Ä>∑˝Ò<äT. eØZj·TT\T <ë&çøÏ ~>±s¡T. Áô|’y˚≥T ÄdüTÔ\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. \÷{°øÏ ~>±s¡T. c˛s¡÷eTT˝À¢ <=]øÏq kÕe÷q¢qT ø±+Á¬>dt≈£î }|æ]ì∫Ãq s¡+>± Vü≤‘·´... <=]øÏq≥T¢ rdüT¬øfi≤¢s¡T. b˛©düT\T á $<Ûä«+kÕìï s¡+>± Vü≤‘·´ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ }‘·$T∫Ã+~. n]ø£≥º˝Òø£b˛j·÷s¡T. {°M\T, Á|òæCŸ\T, @~ <=]øÏ‘˚ s¡+>± Vü≤‘·´ô|’ sêÁwüº n~... c˛s¡÷eTT\qT |ü>∑T\>={Ϻ eTØ yê´|üÔ+>± rdüT¬øfi≤¢s¡T. yÓ÷j·T˝Òì kÕe÷q¢qT

‘√≥

b˛sTTH˚&ÉT ø=+#Ó+ ìs¡¢ø£å´+>± #˚dæq e´ekÕj·T+ ñ‘ê‡Vü≤+ ø£*–+#˚ |òü\kÕj·T+ Çe«&É+‘√, ákÕ] ø=+#Ó+ ô|<ä› m‘·TÔq, eT]ø=+#Ó+ ÁX¯<ë∆ ÁX¯e÷ ô|{Ϻ #˚<ë›eTì ìX¯ÃsTT+#êqT. @B pHÓï\ <ëø± |ü]dæú‹ yÓ#·Ãã&Éì<˚. nø£ÿ&çø° H˚\ì b˛sTTH˚&˚ #·<äTqT #˚dæ ñ+#êqT ø±ã{°º yÓ#·Ãã&É>±H˚ Hê≥T¢ yÓj·T´&Éy˚T. ákÕ] {§e÷{À*ï yÓ¬s’{°>± ‘·\øÏ+<äT\ bÕ¢+≥sY‡˝À y˚˝≤&ÉBXÊqT. Ç<Ó˝≤ edüTÔ+<√ #·÷<ë›eTì ≈£î‘·÷Vü≤\+ ø=+‘·sTT‘˚, ndü˝Ò ñqï H˚\ ø=+#Óy˚T >∑<ë, {§e÷{À˝À U≤∞ #˚dæq C≤>±˝À y˚πs yÓTTø£ÿ\T y˚jÓTT#·Tà >∑<ëì düú\|”Hêdæ‘·«+ ø=+‘·. H˚\˝À e+>∑, u…+&É, $Ts¡|ü, m˝À¢ kÕÿ«wt, Eø°˙ (Çe˙ï yÓTTø£ÿ\T ø=HêïqT), >√+>∑÷s¡, <√dü, ;s¡, ã{≤D°, ∫≈£îÿ&ÉT, #·Tø£ÿ≈£Ls¡, ‘√≥≈£Ls¡ (Çe˙ï $‘·TÔ\T H˚s¡T>± H˚\˝À Hê{Ïq$). >√+>∑÷s¡ #ê˝≤ ìsêX¯ |ü]∫+~. mH√ï $‘·ÔHê\T Hê{Ï‘˚ ns¡&É»qT yÓTTø£ÿ\T ≈£L&Ü ô|’øÏ sê˝Ò<äT. ãVüQXÊ bÕ‘· $‘·ÔHê\T ne&É+ e\q ø±e#·TÃ. nsTTHê n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ |ü|ü øÏ dü]|ü&Ü ø±dü÷ÔH˚ ñqï~. e+>∑ yÓTTø£ÿ\T u≤>± j˚T|ü⁄>± m~>±sTT. yÓTT<ä{Ï ‘·&Ée u≤>±

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com kÕqTuÛÑ÷‹ ô|\T¢_øÏ+~. B+‘√ n|üŒ{Ï m˙ºÄsY kÕs¡<∏ä´+˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ô|’ e´‹πsø£‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ s¡+>± $Á>∑Vü‰\T yÓ*XÊsTT. ø±|ü⁄ esêZìøÏ s¡+>± Äsê<Ûä´ <Ó’eeTj·÷´&ÉT. 1989˝À XÊdüqdüuÛÑ≈£î kÕ<Ûës¡D mìïø£\T e#êÃsTT. á mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT+~. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻ+~. s¡+>± Vü≤‘·´ πødüTqT d”;◊øÏ n|üŒ–+∫+~. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ s¡+>± eTè‹ #Ó+~ ≈£L&Ü <√Vü≤<ä|ü&ܶ&Éì Ç|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î≥T+{≤s¡T. s¡+>± kÕúq+˝À Äj·Tq düreTDÏ e+>∑M{Ï s¡‘·ï≈£îe÷]øÏ {Ϭø{Ÿ Ç∫Ã+~. s¡+>± Vü≤‘ê´q+‘·s¡+ u…»yê&É ø=~›>± #·\¢ã&ç+~. ■ ■ ■

‹s¡T>∑T˝Òì HÓÁVüA es¡Z+! s¡+>± yês¡dü‘·«+ ø√dü+ b˛s¡T... s¡+>± Vü≤‘·´‘√ Äj·Tq es¡Z+ nHê<∏ä>± e÷]+~. ‘·s¡Tyê‘· s¡+>± yês¡dü‘·«+ ø√dü+ s¡‘·ï≈£îe÷], s¡+>± k˛<äs¡T&ÉT #·\|ü‹sêe⁄, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT X¯+‘·Hé ‘·~‘·s¡T\T n+<äT≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. nsTTHê HÓÁVüA esêZìï &Ûûø=fÒº |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛sTT+~. yês¡düT\T>± m~π> düeTj·T+˝ÀH˚ ø£èwüí\+ø£˝À |ü≥Tºqï ø±Á≥>∑&ɶ yÓ+ø£≥ Hêsêj·TDqT X¯+‘·Hé ≈£îe÷sY, j·TqeT<ä\ |üPs¡í‘√ ø£*dæ ø±Á≥>∑&ɶqT 1991˝À Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. Ä s√E˝À¢ mes√ ˇø£]ï ã\yÓTÆq Hêj·T≈£îDÏï Vü≤‘·e÷]Ñ˚H˚ V”≤s√ øÏ+<ä ˝…ø£ÿ. »q+ >∑T]ÔkÕÔs¡H˚ uÛ≤eq. X¯+‘·Hé düVü≤#·s¡T&Ó’q |üPs¡íqT, Ä~Hêsêj·TD\qT yÓ+ø£≥Hêsêj·TD k˛<äs¡T&ÉT ø±Á≥>∑&ɶ Hê>∑eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ (u≤ãT) Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. nø£ÿ&É qT+∫ ø±düÔ

u…˝Ÿ ô||üŒsY

$<˚«cÕ\T #·˝≤¢], q>∑s¡+˝À ø=+‘· Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. Ç+ø√|üø£ÿ 1980 ÁbÕ+‘·+ qT+∫ |üPq÷] >ö‘·yéT¬s&ç¶ d”|”◊ ˙&ÉqT sö&ûsTT»yéT #Ó˝≤sTTdü÷Ô e#êÃs¡T. Äj·THê ø=ìï Vü≤‘·´ πødüT˝À¢ ñHêïs¡T.

nHê<∏ä>± e÷]q s¡+>± es¡Z+ s¡+>± yês¡dü‘ê«ìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îqï Äj·Tq düreTDÏ s¡‘·ï≈£îe÷] myÓTà˝Ò´>± ñHêï, s¡+>± esêZìøÏ ô|<ä›>± n+&É>± ì\e˝Òø£b˛j·÷s¡T. 1989˝À myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q s¡‘·ï≈£îe÷], ‘·sê«‘· eTs√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ≈£L&Ü mìïø£j·÷´s¡T. ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt {Ϭø{Ÿ ìsêø£]+#·&É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ #˚]b˛j·÷s¡T. B+‘√ s¡+>±es¡Z+ &û˝≤ |ü&çb˛sTT+~. Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡T. eTTK´+>± 1970 qT+∫ 2000 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£L ø=qkÕ–q sö&ûsTT»yéT Vü≤‘·´\ |üs¡+|üs¡... bÕ‹ø£ eT+~øÏ ô|’>±H˚ H˚\ø=]>±s¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï HÓÁVüA Ä~Û|ü‘·´+... eTs√yÓ’|ü⁄ s¡+>± Vü≤‘ê´q+‘·s¡+ <˚$H˚ì HÓÁVüA ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± e÷sês¡T. s¡+>± esêZìøÏ dü¬s’q Hêj·Tø£‘·«+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çø£ HÓÁVüA yÓqT~]– #·÷&É˝Ò<äT. s¡+>± Vü≤‘·´πødüT˝À ~e+>∑‘· Hêj·T≈£î\T <˚$H˚ì s¡eTD, #·\kÕì |ü+&ÉT (yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄) ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. ‘·s¡Tyê‘· HÓÁVüA s¡+>± eTTK´ nqT#·s¡T˝…’q ÇÁãV”≤+ ‘·~‘·s¡T\qT Vü≤‘·e÷]Ã, X¯Á‘·TX‚wü+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+~. B+‘√ HÓÁVüA Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ ‹s¡T>∑T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ‘·q e÷sêZìøÏ m<äTs¡T ekÕÔs¡qT≈£îqï ø£+#·s¡¢ sêe÷sêe⁄, >=≥º+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\qT ≈£L&Ü ‘·sê«‹ ø±\+˝À HÓÁVüAes¡Z+ Vü≤‘·e÷s¡TÑ·÷ e∫Ã+~. B+‘√ HÓÁVüA≈£î m<äTs=&˚¶ Hêj·T≈£î&˚ u…»yê&É˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷&ÉT.

u…+&É |ü⁄e⁄«

ø±XÊsTT ≈£L&Ü. >±ì Ä≈£îeT&ç eTT+<äTøÏ ñ+&É≥+‘√ ‘=øÏÿ ‘=øÏÿ Ä ‘=* ‘=+<äs¡ #·\¢ã&ܶø£, ô|{≤ºsTT. ‘√≥≈£Ls¡ d”»q+‘ê $]$>± ø±dü÷ÔH˚ ñqï~. |üP‘·\÷ ø±|ü⁄\÷ ≈£L&É #·\¢ã&çb˛j·÷sTT. $Ts¡|ü yÓTTø£ÿ˝ÀÔ Ç+ø√ CÀ≈£î. H˚qT ø=qï|ü⁄Œ&ÉT ne˙ï yêsêìø√ ¬s+&ÉT ø±j·T\T ø±dü÷Ô e#êÃsTT. u…+&É ndü\T s¡ø£s¡ø±\ u…˝Ÿô||üŒs¡T¢ (πø|æ‡ø£+) nqT≈£îHêï. rsê ˇø£ÿ eTØ CÀ≈£î. ñqïy˚ Hê\T>∑T yÓTTø£ÿ\T. ˇø=ÿø£ÿ{° yÓTTø£ÿ e÷Á‘·+ e÷eT÷\T Á^Hé u…˝Ÿ ô||üŒsY. $T>∑‘êe˙ï ˇø£ÿkÕ]øÏ ˇø£ÿ ø±j·T ‘·|üŒ, ø±j·TqT nì ˇ≥Tºô|≥Tº≈£îì Vü≤+π>]j·THé ô||üŒsY nH˚ ˇπø s¡ø£+. ne˙ï $]$>± eTØ |ü⁄{Ϻq≥TºHêïsTT. Hê\Tπ>dæ u…+&Éø±j·T*ï @$T ø±XÊsTT. d”»Hé yÓTT‘·Ô+ Eø°˙ ˝≤>±H˚ Ç$ ≈£L&Ü $]$>± ø±dü÷ÔH˚ ñHêïsTT. @+ #˚düTø√yê*? m˝À¢ kÕÿ«wüß, #˚düTø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ n‘·Ôj·T´>±s¡T Eø°˙ #Ós=ø£ eTTπøÿ nsTTHê M{Ï‘√ s¡ø£s¡ø±\ ø±j·T\ u≤>± ø±XÊsTT. M{ÏMT<ä ø±+_H˚wüHé˝À ≈£Ls¡\T ø£ìô|{≤ºs¡T. m|ü &Ó’Hê $TìeTyéT >±´¬s+{°. Ç+ø£ <√dübÕ<äT\T. ô|s¡>∑&É+ e÷Á‘·+ ˙fi¯ó¢ b˛ùdÔ #ê\T, ø£qT\|ü+&ÉTe>± ô|]>±sTT ∫\e\T ø£\Œeèø£å+˝≤>± ø±dü÷ÔH˚ |ü\e\T>± kÕ–. ø±˙ ôdô|º+ãs¡T HÓ\ ñ+{≤sTT. eT<Ûä´ <ëø± ndü\T mø£ÿ&Ü yÓTT>∑Z >√+>∑÷s¡ ˝≤>±H˚ u≤>± ≈£L&Ü ø£qãfi‚¢<äT. HÓ˝≤Ks¡TøÏ ø=ìï ìsêX¯|ü]∫+~ {§e÷{À. $Ts¡|ü yÓTTø£ÿ\T ø±j·T\T ø±XÊsTT. Ç+‘·˝À Á‹X¯+≈£îdü«s¡Z+˝≤>± nø£kÕà‘·TÔ>± #·* e#˚Ãdæ+~. ‘·\øÏ+<äT\T>± y˚˝≤&ÉBkÕÔyê, Ç+πøeTT+~, nsTTb˛sTT+~ Vü≤Hêï nì nqT≈£îHêï. _>∑BdüT≈£Lÿs¡TÃHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ ne÷à n|ü &˚ $TeTà*ï #·* d”»Héø° øÏ˝À ≈£L&Ü sê˝Ò<äT. øö–fi¯¢øÏ e~˝ÒkÕÔHê nì uÛ≤qT&É÷ e#˚à j˚T&ÉT Á‹X¯+≈£î ø±´ì‡˝Ÿ! ø£fiË¢Ás¡CÒXÊ&ÉT. <ë+‘√ eT∞¢ >∑‘· ã{≤D°\˙ ∫≈£îÿfi¯¢˙ Ç+ø± |ü~s√E\T>± |ü>∑\T 70`80 |æ+<Ó\T y˚düTÔqï düeTj·T+˝ÀH˚ eT<Ûä´˝À }–dü˝≤&ÉT‘·Tqï~ ñc˛íÁ>∑‘·. ˝Òfi¯ó¢ düTã“s¡+>± ‹H˚XÊsTT. bÕ|ü+ yÓTTø£ÿ\T ø£Hé|òüP´»Hé˝À yê{ÏøÏ #·Tø£ÿ≈£Ls¡ q#·Ã˝Ò<äT m˝À¢ kÕÿ«wt |ü&ܶsTT. #ê˝≤ yÓTTø£ÿ\T ø±e÷\T. Ä≈£î*ï eTT≥Tºø√˝Ò<äT

<√dübÕ<äT ô|]–+~˝≤...

|ü+&ç+∫q <√düø±j·T\T, $T]à #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊsTT. ø±˙ <√dübÕ<äT\÷, e+>∑ yÓTTø£ÿ\÷, $Ts¡|ü yÓTTø£ÿ\÷ |üP]Ô>± ÄX¯ e<äT\Tø√˝Ò≈£î+&Ü ñHêïsTT. Ç+ø± ‘·˝≤ ˇø£ øÏ˝À ø±j·T\T ÇkÕÔj˚TyÓ÷! #·÷<ë›+. @<˚yÓTÆHê eTq #˚‘√Ô eTq+ |ü+&ç+#·T≈£îqï ‘êC≤ ≈£Ls¡\ s¡T#˚ y˚s¡T. ` ø=‘·ÔbÕ∞ (&çÁ{≤sTT{Ÿ) http://kottapali.blogspot.com/

25

‘Ó\T>∑T bÕ≥\≈£î |ü≥Tº |ü]øÏD°\T |ü]#·j·÷\ø£ÿs¡˝Òì |ü+&ç‘· bÕeTs¡ ªø£HÓï|æ˝≤¢ ø±<äT ø£\\ ø±D≤∫ eTH√s¡+»≈£î&ÉT ª»+<Ûë´\μ. ø£\Te ø£qTï˝≤ ø£\\ <√ã÷∫μ n+≥÷ ˇø£ |üø£ÿ y˚≥÷] sêj·T&É+, n≥Te+{Ï n_Ûs¡T∫ ñqï <äs¡Ù≈£î\ eTs√|üø£ÿ »+<Ûë´\ n+‘˚ n+<ä+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&É+, ‘Ós¡MT~ n+<äyÓTÆq ∫Á‘ê˝À¢ì bÕ≥\ dü+^‘·+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T bÕ≥ $q|ü&ÉT‘·T+fÒ, eTqdüT kÕVæ≤‘·´+ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√<ä>∑Z~>±H˚ ªeTT<äT›πø yÓTT<=›#˚à eT+<ës¡+ ñ+≥T+<äì #Óù|Œ+<äT≈£î, #êfÒ+<äT≈£î á eTTe«˝Ò¢ q$«+B dæ+>±s¡+ ∫s¡T Á|üj·T‘·ï+! eTT<ä› eT+<ës¡+... eTT>∑∆ X¯è+>±s¡+μ n+≥÷ n+<äT≈£îb˛‘·÷ ‘êfi¯+ »+<Ûë´\ dæìe÷˝À¢ m≈£îÿe bÕ≥\T y˚j·T<ä÷? y˚≥÷πs sêXÊs¡T. n˙ï yÓHêï&˚ ^‘ê˝Ò! πs&çjÓ÷˝À yÓ÷‘·yÓ÷–b˛sTTq ø=ã“] ˙fi¯¢ »\ø±˝≤&çq+‘· Vü‰sTT>± n»sêeTs¡yÓTÆq n<äT“¤‘ê˝Ò! eT#·TÃ≈£î ø=ìï: ªn<Ûäsê\ ø±yê´\≈£î Äy˚X¯eT+~+#·Hê *|æ ˝Òì ø£+{Ï uÛ≤wü˝Òy√ #·~$ $e]+∫q≥Tº>±... ª˙ ø√dü+ j·Te«qeT+‘ê...μ nqï bÕ≥˝À y˚≥÷] ø£\+ #·÷&É+&ç ` #·* e\ù| |æ\Tô|’ ej·TdüT eTT&ÉTô|’ ìH˚ï #˚s¡Hê ˝Ò‘· #·*>±\T˝Òy√ #·øÏÿ*–+‘·\T ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº>± Nø£{Ï Ns¡MT<ä #ÓøÏÿq nø£åsê˝À¢ Á|üDj·T uÛ≤eq\qT #·÷&ÉeTì ‘=+<äs¡ô|≥º&É+ eT+<ës¡ eTT≈£îfi≤\‘√ bÕ<ë\T |üPõ+#·Hê dü]>∑eT|ü<äì dü«s¡<Ûës¡˝À ‘·&çdæb˛‘·Tqï≥Tº>±... n\HÓ’ ø£\HÓ’ $]HÓ’ s¡a]HÓ’ ìH˚ï ø√s¡Hê...μ ô|’ yêø±´\T #·<äTe⁄‘·T+fÒ, eTqdüT˝À @y√ düŒcÕºdüŒwüº C≤„|üø±\T ˝Ò<ä÷. ªn≥T #·÷&É≈£î C≤_* yÓ’|ü⁄ ` ø£s¡T>∑T‘·T+~ #·Tø£ÿ\T>± á bÕ≥ $+≥T+fÒ ˝Ò‘· #·*>±\T˝À¢ ‹]–q≥Tº nì|æ+#·ì yÓT<äT\T‘·THêïj·÷? dü«|üï sê<ës¡T˝À¢øÏ |ü>∑\˝≤¢ n\dæq eTqdüT |üj·Tq+ #·* Nø£{Ï Ns¡˝ÀH˚ kı>∑dü+‘ê <ë#·Tø√ yês¡T+fÒ, e\|ü⁄ yêøÏ*ì mes√ ‘·&ÉT‘·Tqï≥Tº>± yÓTT<ä˝…≥ºuÀj˚T ø£åD≤˝À¢ MT #Ó$ |üø£ÿ πs&çjÓ÷ s¡Vü≤dü´+>± $ì|æ+∫q n≥T yÓfi¯¢≈£î ~≈£îÿ\ yÓ’|ü⁄ ` ø£\TkÕÔsTT ˇø£ÿ{Ï>± nì|æ+#·ø£b˛‘˚, |ü\¢$ eT∞¢ Ç+ø√kÕ] $Hê*‡+<˚! sê>±˝ÒyÓTÆHê >∑Ts=ÔdüTÔHêïj·÷? ì»y˚T! Çe˙ï Ä eT∞¢ sêì, eT~H=~* b˛ì Hê >∑Tô|Œ&ÉT >∑T+&Ó˝ÀH˚ »>∑eT+‘ê @\Tø√...μμ nqï≥÷º H˚HÓ|ü &É÷ á bÕ≥ y˚≥÷]<˚ s√E\ eT<ÛäTs¡ C≤„|üø±˝Ò! n+‘˚ ø±<äT, Ä nqTuÛÑ÷‘·T\ìï+{Ï yÓqTø£, ˇø£fÒ n˝≤π> Hê≈£î u≤>± ∫*|æ>±, ‘·e÷cÕ>± nqT≈£îH˚<ëìï. CÀ´‹s¡àsTT nqï ù|s¡T‘√ $X¯«+ nH˚ bÕ≥\ ‘√≥˝À |ü⁄{Ϻq »≥Tº ñ+~. s¡#·sTT‘· sêùdyês¡ì á eT<Û˚´ ‘Ó*dæ+~. n+<ä] dü+>∑‹ ‘Ó©<äT ø±˙, Hêes¡≈£L ˇø√ÿ bÕ≥, J$‘·+˝Àì ˇø£ nì|æ+∫q eTs=ø£ ^‘·+ ªø±düÔ+<äTø√... <äs¡U≤düÔ+<äTø√..μ nqï ^‘·+˝À, ÇVü≤ »+<Ûë´\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À, eTVü≤<˚eHé dü+<äs¡“¤+‘√H√, ˇø£ eTìwæ‘√H√, nqTuÛÑe+‘√H√ eTT&ç|ü&çb˛sTT, ª∫s¡T>±* <äs¡U≤düTÔ ˝Ò≈£î+fÒ ø£]eTãT“, dü«s¡ø£\Œq˝À ÄÁ‘˚j·T sêdæq bÕ≥\T, Hê≈£î uÛÑ˝Ò eTy˚Tø£yÓTÆb˛sTT, mH˚ïfi¯¢ ‘·sê«‘· $Hêï, ‹]– rdüT≈£îyÓ[¢ Ä >∑‘·|ü⁄ yêøÏ* Çwüº+! eTT+<˚ ì\u…&ÉT‘·T+~. eTdæÔwüÿ+˝À eT÷\≈£î ˇ~– eTs¡T>∑Tq|ü&ܶj·TqT≈£îqï y˚Ts¡T|ü+‘· qe⁄«Hê ∫qT¬ø’q sê\THê? »&çyêq <äs¡U≤düTÔ |ü&É≈£î+fÒ ôd\j˚Ts¡T, es¡<ä˝…¢ ˇø£ÿ Hê≈£î e÷Á‘·eTH˚$T{Ï, ªø£fi≤´D yÓ’uÛÀ>∑y˚Tμ ÄHê{Ï r|æ ‘·\|ü⁄\T, eT]Ãb˛j·÷eTqT≈£îqï C≤„|üø±\T... ∫eTàNø£{Ï bÕ≥ düHêïsTT yêfi¯ó¢ dü+ãsê˝À¢ eTTì– ‘˚\T‘·÷ Äes¡D˝À yÓ*–q Á|ü$T<ä #·T≥÷º |üs¡T#·T≈£îH˚ yÓ\T>∑T˝≤, eT∞¢ ˇø£ÿkÕ]>± bı+>∑THê ø£&É*+≥ #˚s¡THê? yÓ÷–+#·≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T ô|[¢fi¯ó¢ m˝≤ |üPs¡Ôe⁄‘êsTT? #·T≥Tº≈£îb˛‘êsTT. ●●● n˝≤π> ªsêfi¯¢˝À¢ ÇdüTø£˝À¢ sêXÊeTT Ç<ä›] ù|s¡T¢...μ bÕ≥ Hê ˇ]j·÷ s¡÷y˚Tà{Ÿ ñ‘·ÿ[ø£, X¯Hê~yêsê˝À¢ bı<äT›H˚ï Vü‰˝À¢ ˝≤|”ŒuÒ;ì #·*>±* <äs¡U≤düTÔ ‘=*sT÷&ÉT $q≈£î+fÒ, #Ó* #Ó+‘· »qe] 29q y˚ ≥ ÷] »j· T +‹ ≈£L&Ü |üdæ‘·q|ü⁄ ùdïVü‰˝Òy√ >∑Ts¡TÔ‘˚≈£î+&Ü eTs¡*b˛<äT. ô|≥Tº≈£îì >∑»˝Ÿ‡ $H˚~. bòÕ¢{Ÿ˝À Ç<ä›s¡y˚T ñ+&˚yêfi¯¢+ ø±ã{Ϻ, H˚q÷ Hê s¡÷yéT #˚s¡THê #Ó*eT˝Ò¢ e÷s¡THê? mHêïfi¯¢sTTHê düπs! mH˚ïfi¯¢sTTHê düπs! Ç|üŒ{Ïø° H˚H˚ düeTTÁ<ä rsêì¬ø’Hê qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ã, q#·Ãø£b˛sTTHê düπs, düTÁ|üuÛ≤‘·+ $qï+‘· ÁX¯<ä∆>± ª>∑+ HÓ\e+ø£ <äs¡U≤düTÔ ˝Ò≈£î+fÒ #ÓøÏÿfi¯ó¢, ms¡Tô|øÏÿb˛e⁄Hê? mHÓï\T¢ yÓ[¢q|ü &ÉT, ø±düÔ M\T ∫ø£ÿ>±H˚ ‘·&ç ÇdüTø£ MT<ä Hê≈£î q∫Ãq ù|s¡T¢ ø± KC≤Hê ‘˚sê;Û ôV’≤Hé, y˚Tsê ;...μ, ªÄCŸ C≤H˚ ø° õ<é Hê ø£s√...μ nqï |ü+&ÉTHê? sêj·T≈£î+&Ü yÓq≈£îÿ sêqT. n˝≤ sêdæq Á|ü‹kÕØ, ‘√&=∫Ãq ùdïVæ≤‘·T˝À, bÕ≥\T ÄyÓT |ü⁄D´e÷ nì ø=ìï HÓ\\bÕ≥T $ì ñ+{≤qT. Ç~ »]– <ä] #˚] ≈£L&Ü <äs¡U≤düTÔ˝Ò˝≤?μ eT÷&˚fi¯ó¢ <ë{Ïb˛‘·THêï, Ä bÕ≥˝…ø£ÿ&Ó’Hê $q|ü&ç‘˚, yÓqTyÓ+≥H˚ Ä ne÷àsTT n+≥÷ eTT–+#·&É+˝À uÛ≤eT n+^ø±sêìï Á|æj·TT&çøÏ #˚s¡y˚dæq |ü⁄D´+ ã+<ÛäTe⁄˝À Hê Ä≥\≈£î qH=ï~˝Òdæ ¬øs¡{≤\ MT<ä≈£î ñs¡T≈£î\‘√ yÓ[¢b˛sTTHê, >∑Ts=ÔdüTÔ+~. n|ü &˚ X¯ìyês¡+ e#˚Ãdæ+<ë nì|ædüTÔ+~. ˝Ò<ë Ä~yês¡|ü⁄ ≈£L&Ü dü+bÕ~+#˚XÊs¡T eTq y˚≥÷]. Ç~ ìC≤ìøÏ ˇø£ Væ≤+B ^‘êìï (j·÷<é Hê ô|<äe⁄\qT ø£åD≤˝À¢ á bÕ≥ n\T¢≈£îb˛‘·T+~. kÕ>∑s¡ rsêq eTqdüT ø√]q ñ<äj·T+ Ä&Éyêfi¯¢˝À düVü≤»+>± ø£*π> n+<äyÓTÆq ã<ä∆ø£+ ø£eTTà≈£î+≥T+~. Ä s¡V”≤ ôV’≤Hé... ‘˚Ø j·÷<é Ä s¡V”≤ ôV’≤Hé..) nqTdü]+∫ #˚j·÷\ì @ø±+‘·+˝À q#˚à ‘√&Ó’ yÓ+≥ ì\TdüTÔ+~. mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ‘·q Á|æj·TT&ç ù|s¡T¢ #Ó≈£îÿ‘·÷ bÕ≥+‘ê n\¢] #˚ùd bÕf…Æb˛j·÷ø£ ìsêX¯\÷ ì≥÷ºs¡TŒ\÷ |üs¡T>∑T\÷ e÷eT÷˝Ò! nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä sê>±ìøÏ, dü+^‘êìøÏ nqT>∑TD+>±, n˝≤π>, H˚qT ô|’q ñ<äVü≤]+∫q bÕ≥\˙ï Hê <äèwæº˝À, Ç+‘· n+<ä+>± |ü<ë\qT ù|s¡Ã&É+ e÷Á‘·+, y˚≥÷]øÏ ‘·|üŒ s¡»ì HêøÏ|üŒ{Ïø° >∑Ts¡TÔ+<ä+fÒ, >=|üŒ<äq+ me]øÏ ÄbÕ~+#ê\+{≤s¡T? Hê e÷≥˝À¢ #ÓbÕŒ\+fÒ πs&çjÓ÷ bÕ≥\T. H˚qT ∫Árø£s¡D y˚¬se«]ø° kÕ<Ûä´|ü&Éø£b˛e#·TÃ. Ç≥Te+{Ï bÕ≥\T »+<Ûë´\ø±, ÄÁ‘˚j·Tø± ˝Ò<ë e÷eTø±? ø£fi¯˝À ≈£L&Ü e+‘·T˝Ò$T≥e÷àjYT... m˝≤ ñ+&ç ñ+≥T+<√ nqï Ä˝À#·q ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü, sêdæq|ü &É˝≤¢, »+<Ûë´\ |üdæyê&ç˝≤ yÓTT‘·Ô+>± <=s¡ø£ãT#·TÃ≈£îì nqTuÛÑ$+#ê* ø±˙ n+≥THêïsê? HêB n<˚ ˇfi¯¢+‘ê #Óe⁄\T #˚düT≈£îì Äq+<ä+>± $ì dü+‘√wü|ü&çb˛sTT, ªªmes¡j·÷´ y˚πs ø£e⁄\THêïs¡qï~, e÷≥!! Ç+ø± n‹ eTTK´+>± H˚qT #ÓbÕŒ*‡q bÕ≥*+ø± $T–˝Ò ñHêïsTT. bÕ&ÉT≈£îqï bÕ≥\T. <äs¡Ù≈£î&ÉT, dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT, ø£$ n+fÒ yê&˚! ø£$ n+fÒ y˚≥÷πs!μμ n+≥÷ >±j·T˙>±j·T≈£î\T, ^‘· s¡#·sTT‘·\ n_Ûs¡T#·T\T, n+<ä]‘√q÷ n_Ûe÷q+>± #Ó|ü ≈£îH˚yês¡ì, á ªeTqkÕ ‘·T[¢ |ü&Éπøμ, ª‘=*kÕ] $TeTà*ï #·÷dæ+~ yÓTT<ä\Tμ... bÕ≥\T ‘Ó\T>∑T HÓ’|ü⁄D≤´\T, |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±sê\ MT<˚ ˇø£ ^‘·+ eT<Ûä´H˚ ªbÕ&ÉT‘ê rj·T>±μ ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤\T ne÷àsTT\+<ä]ø° ô|[¢#·÷|ü⁄\j·÷´ø£ ‘·&ÉTeTTø√qedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü >∑Ts=Ô#˚à bÕ≥\T. ˇø√ÿ dü+<äsꓤìø° ˇø√ÿ bÕ≥ #·|ü q, Çìï y˚\ dæìe÷˝À¢ ø=ìï #·\q∫Á‘· #·]Á‘·˝À mHêïfi¯ó¢ eTq>∑\<äqï n+X¯+ #Ó|üPÔ+fÒ $HêïqT. \ø£å\ bÕ≥\T e∫à ñ+{≤sTT. ø±˙ ø£HÓï >∑T+&Ó˝À¢øÏ ‘=+– #·÷dæq≥Tº>± ˇø£s√ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ªJ$‘· dü|üÔkÕ>∑s¡ rs¡+ ^‘êìï sêj·T&É+, ÄyÓT qTqTdæ>∑TZ\q÷ ø£fi¯¢˝Àì yÓTs¡T|ü⁄\q÷ s¡+>∑T\ ‘Ós¡ô|’ ª¬sVü‰àHé <ä>∑Zs¡ #·ø£ÿ{Ï u≤D°\qT ø=\¢>={≤º\+fÒ yÓ\T>∑T ˙&É\ y˚<ä+ ‘·&Éu≤≥T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷|æ+#·&É+, m˝≤ kÕ<Ûä´+? n‘·ìøÏ ø±ø£ eT¬se]øÏ eTDÏs¡‘·ïy˚T!μ, ªsê»eTÚ[øÏ #˚dæq≥Tº ø°s¡yêDÏ y˚¬se«]ø° kÕ>∑˙ |üj·Tq+μ #Ój·T´˝Ò&˚+ #ÓbÕà!μ, ªÇfi¯j·TsêC≤ ˇø£ dü+^‘· düeTTÁ<ä+. n+≥÷ ªø£˝≤ Ç˝≤ øö–*+∫q #√≥μ bÕ≥\\¢&É+ kÕ<Ûä´+? Ä dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\ >∑T]+∫ Ç˝≤ #Ó|ü ≈£î+≥÷ b˛‘˚ bı<äT› #ê\<äT. ÄDÏeTT‘ê´\T kÕ~Û+#·T≈£î+{≤s√, q‘·Ô>∑T\¢˝Òs¡T≈£îì »qe] 14q »+<Ûë´\ »j·T+‹ y˚≥÷]øÏ yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´. ÄXÊuÛÀ+ùd¢øÏ á bÕ≥ ‘·è|æÔ|ü&É‘ês√... n~ <äs¡Ù≈£î&ç n_Ûs¡T∫ì ã{Ϻ ñ+≥T+~...μ, ªy˚≥÷] ã÷‘·T Çe«&É+ yÓqTø£ ñqï ø±s¡D≤\T ‘Ó©e⁄ ø±˙, Hê¬ø+<äTø√ Ä$&É >=+r bÕ≥øÏ yÓTT<ä˝…{≤ºø£ |üP]Ô #˚j·T≈£î+&Ü b˛<ëeT+fÒ eTqdü÷s¡Tø√<äT. Ç~ Hê bÕ≥\T sêXÊsê? Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄&çπø+ Ks¡à? <äs¡Ù≈£î\˝≤ ø±yê\+≥÷ q|æŒqfÒº nì|æ+∫+~. n<√s¡ø£+ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·qqT |ü]#·j·T+ #˚ùd á ñ‘ê‡Vü≤y˚T ‘·|üŒ, Ä eTVü‰eTìwæ ÁX¯eTq+‘ê ˇø£#√≥ ≈£Ls¡Ã&É+ Hê X¯øÏÔøÏ yÓ+≥|ü&ܶπsyÓ÷...μ bÕ≥≈£î, Ä$&É >=+‘·T˝À ñ+&˚ >∑eTà‘·ÔsTTq ìcÕHê´j·T+ #˚dæ+<äqï~ nkÕ<Ûä´eTì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. ˇø£ÿs¡eT÷ n&ÉTπ>ùdÔ uÛÑj·T+ ø±˙, ˇπø n_ÛÁbÕj·÷\Tqï yêfi¯ó¢ |ü~eT+~ »‘· ≈£L&ç‘˚ n\Tù|eTT+≥T+~? yÓTT<ä˝…&ç‘˚ ...Ç˝≤ mH√ï ø£ãTs¡T¢, nyê≈£î\T`#Óyê≈£î\T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À $+≥÷H˚ kÕ«_ÛÁbÕj·T+. ñ+{≤+. @‘êyê‘ê yês¡T #Óù|Œ<˚eTj·÷´ n+fÒ, <äs¡Ù≈£î&ç Á|ü‹uÛÑqT ãfÒº @ ªn*y˚D° ÄDÏeTT‘·´e÷.. Hê |üs¡Tyê\ eTT‘·´e÷μ˝À qT+&ç, u≤\T rj·T n+<äT≈£îH˚ yês¡T q\T>∑Ts¡THêïs¡qï <ÛÓ’s¡´+. eTqHÓ+<äT≈£î yÓqø£&ÉT>∑T y˚sTTdüTÔ+~? n+<äTπø yÓTT<ä˝…{≤ºqT. ~e´ø±+‹˝À ◊ø£´yÓTÆq »+<Ûë´\, s¡+>∑+˝Àì yê]¬ø’Hê ù|s=#˚Ã~ nì! ‘˚ìj·T >=+‘·T˝À neTè‘·+˝≤ |ü*øÏq ø=ìï nø£ås¡ \ø£å\T: ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ø=‘·Ô<äHê˙ï #·ø£ÿì Vü‰kÕ´˙ï |ü+∫qyê]>± ÁbÕ‘·: düàs¡D°j·TT\T. Ç˝≤+{Ï e÷≥\H˚ neø±X¯+ me«]ø° Çe«≈£î+&Ü, eTq |üøÏÿ+≥e÷àsTT˝≤ ª‘=* »qà\ H√eTTøÏ, <=s¡qe⁄«\ kÕ$TøÏ $~Û ø={Ϻq <=+>∑<Óã“øÏ }Væ≤+∫q $<Ûä+>± ‹]–sêì ˝Àø±\≈£î ø£q|ü&˚ |üP]íeTqT ø£<∏ëHêsTTø£>± #·÷|æ+#·&ÉeT÷, ˇø£ ª>±´+>¥ ©&ÉsYμqT #Ó*yÓTÆ H˚qT+&çb˛Hê... #·\¢>± ‘·s¡*b˛sTTHê, yê] e÷≥\T, bÕ≥\T, |ü+∫q qe⁄«\T, yê]e\¢ düŒ+~+∫q ª#·+≥u≤“sTTμ>± eT\#·>∑\>∑&ÉeT÷, Vü‰dü´+‘√ Vü≤è<äj·÷\qT ø=\¢>=≥º&ÉeT÷, eTs¡TeT˝…¢\T #·\¢>±...μ ‘·q≈£î yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<˚´yÓ÷ nì|æ+#˚+‘·˝≤ sêDÏ+∫q <äs¡Ù≈£î˝§ø£s¡T ‘Ó\T>∑T Ç˝≤ ˇπø |ü<ëìï yÓ+≥yÓ+≥H˚ y˚s¡T y˚s¡T nsêú˝À¢ yê&É≥+ y˚≥÷] yê] Vü≤è<äj·÷\T, »+<Ûë´\qT Ç|üŒ{Ïø° m|üŒ{Ïø° C≤„|üø±˝À¢ ∫s¡+J$>± |ü]ÁX¯eT≈£L ñHêïs¡T. bÕ≥˝À¢ ‘·s¡#·T>± ø£ì|æ+∫ eTT]|æ+#˚ eT+Á‘·y˚T. n+<äT˝Àq÷ Ç$ ì\u…&É‘êsTT. ø±˙, M{Ïì+ø± s¡T∫ #·÷&Éìyêfi¯ó¢, eTq eTT+<äT‘·sê\ yês¡T H˚qT Ç+‘·eT+~ <äs¡Ù≈£î˝À¢ áj·TH˚ï m+#·Tø√e&ÜìøÏ yÓqTø£ ˇø£ ø±s¡D+ dü+^‘êìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± yÓTs¡T|ü⁄\˝Ò¢ yÓT]dæq|ü &ÉT ªyêVt≤! y˚≥÷] yêVt≤μ nì M{Ï >=|üŒ‘·q+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î, ø±dæìï qe⁄«\T eTq‘√ |ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, eTqeT÷ ø±düÔ u≤<Ûä´‘· rdüTø√yê\ì >∑T¬sÔ]–, ñ+~. Äj·Tq ndü\T dædü\T ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î\T. ‘Ó\T>∑T‘·Hêìï e÷Á‘·y˚T ‘·q #˚s¡eì ‘Ó*dæq n_Ûq+<äq\+~+#·≈£î+&Ü ñ+&É˝Ò+. n+<äT≈£î>±q÷ dü>∑s¡«+>± eTT+<äTø=∫Ãq eT+∫yês¡T ø=+<äs¡T, Çø£ÿ&É »‘· ∫Á‘ê˝À¢ ì+|æq <äs¡Ù≈£î\T. |ü]øÏD° ne÷àsTT\T, ‘Ó\T>∑T ‹≥T¢, ‘Ó\T>∑T‘·q+ eTs√#√≥ ªeT˝…¢ |ü+~]μ ˙&É˝À ì+bÕ~>± ≈£Ls¡TÃì, ñ{Ϻ|ü&˚ bÕ≥\T, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Vü‰kÕ´ìï Ä+Á<ÛäT\≈£î |ü+∫q ìU≤¬s’‡q ªdü+<Ó >±* ‘ê$ ∫+<äT˝À¢Hê... n+<ë\˙ï eTT<ä› eT+<ësê˝…’.. Hê$>± ≈£L&Üs¡T. yê]øÏ MT e+‘·T düVü‰j·T+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+~+#·+&ç! ª»+<Ûë´ e+<äHêìμøÏ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T dü]b˛eì, MT n+<äs¡÷ ‘·˝À #ÓsTT´ Ä+Á<Ûëyê˝≤! Äq+<ë\ }j·T\˝À z\˝≤&ç+∫, dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\‘√ @ e+ø± ˝Òì e+ø£ C≤_©¢... Hê e+ø£ sêy˚ q&ç#˚ s¡+>∑e©¢...μ n+≥÷ y˚dæ eTØ rsêàì+#·+&ç. http://www.madhumanasam.in/ yÓTs¡T>∑T\~›, ‘Ó\T>∑T ∫Á‘êìøÏ ø=‘·Ô ÁbÕD≤ìï∫Ãq Vü‰dü´ ÁãVü≤à` |ü<ë\ n+<ë\‘√ $+<äT #˚kÕÔØ e÷+Á‹≈£î&ÉT.


26

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

|ü+&É>∑ dü+<ä&ç!

|æ≥º ø=+#Ó+.. ≈£L‘· |òüTq+ n+fÒ Ç<˚H˚yÓ÷! ∫qï ∫qï ø=+&É*ï mø£ÿ&Üìπø eTq+ Ä|ük˛bÕ\T |ü&çb˛‘ê+! ø±˙ á ∫H√ï&ÉT |ü<˚fi¯¢πø ÄÁ|òæø± K+&É+˝À n‘·´+‘· m‘·ÔsTTq |üs¡«‘êìï mπøÿXÊ&ÉT. 13 @fi¯¢πø |H¤H¤ Z i~=3Zc 3Z<3Z†A))?\$AK = Z)/²M™ #˚sê&ÉT. 15 @fi¯ó¢ e#˚Ãdü]øÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì @&ÉT K+&Ü˝À¢ m‘·ÔsTTq |üs¡«‘ê\˙ï n~Ûs√Væ≤+#ê&ÉT. n‘·´+‘· |æqïej·TdüT˝À á |òüTq‘· kÕ~Û+∫, ]ø±s¡T¶\¬øø±ÿ&ÉT. n‘·H˚.. CÀsê¶Hé s√$Ts√.

{≤©e⁄&é˝À n‹ ô|<ä› d”»Hé≈£î n+‘ê dæ<ä∆+! ákÕ] dü+Áø±+‹ dü+<äs¡“¤+>± dü+<ä&ç #˚j·T&ÜìøÏ Hê\T>∑T dæìe÷\T dæ<ä∆eTj·÷´sTT. dü÷|üsYkÕºsY eTùV≤wtu≤ãT V”≤s√>± s¡÷bı+~q _õHÓdty˚THé‘√ d”»Hé wüßs¡÷! ‘·sê«‘· es¡Tdü>± u≤&û>±sY¶, q+BX¯«s¡T&ÉT ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î s¡+>∑T\<ä›qTHêïsTT. ◊‘˚ á eT÷&ÉT dæìe÷˝À¢ eT÷&ÉT Øy˚Tø˘\T ø±e&É+ $X‚wü+. _õHÓdty˚THé ˇø£ÿfÒ ÁôdºsTT{Ÿ eT÷M. á eT÷&ÉT dæìe÷\ $X‚cÕ˝Ò+{À.. u≤ø±‡|ò”dt <ä>∑Zs¡ ì\ã&˚ dü‘êÔ me]≈£î+<√.. #·÷<ë›+!

m+‘· ªm‘·TμÔ m~>±&√!

15 @fi¯¢ ≈£îÁsê&ç kÕVü≤dü+ @&ÉT K+&Ü˝À¢ m‘·ÔsTTq |üs¡«‘ê\ n~Ûs√Vü≤D ■

n‘·´+‘· |æqïej·TdüT˝À @&ÉT K+&Ü˝À¢ì n‘·´+‘· m‘·ÔsTTq |üs¡«‘ê*ï n~Ûs√Væ≤+∫q |òüTq‘· ÇHêïfi¯S¢ Á_{Ïwt ≈£îÁsê&ÉT C≤sY® n{Ïÿq‡Hé ù|]≥ ñ+~. n‘·qT >∑‘· @&Ü~ y˚T˝À á ]ø±s¡T¶qT n+<äT≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ n‘·ì ej·TdüT 16 @fi¯ó¢. ◊‘˚ eTs√ @&ÉT HÓ\\πø n‘·ì ]ø±s¡T¶ ã<ä›\sTT+~. <äøÏåD ø±*bò˛]ïj·÷≈£î #Ó+~q CÀsê¶Hé s√$Ts√.. n{Ïÿq‡Hé ø£+fÒ ø£+fÒ @&Ü~ ‘·≈£îÿe ej·TdüT˝ÀH˚ á |òüTq‘· n+<äT≈£îHêï&ÉT. u≤\´+ qT+#˚.. ∫qïHê{Ï qT+#˚ |üs¡«‘ês√Vü≤D MT<ä eT≈£îÿe ô|+#·T≈£îqï CÀsê¶Hé≈£î |ü<˚fi¯ó¢ sêø£eTT+<˚ $$<Ûä K+&Ü˝À¢ m‘·ÔsTTq |üs¡«‘ê*ï mø±ÿ\qï ø√]ø£ |ü⁄{Ϻ+~. |ü<˚fi¯¢ ej·TdüT˝À <ëìøÏ Áoø±s¡+ #·T{≤º&ÉT.

eTT&É‘·\T, nyê+∫Û‘· s√e÷\T b˛yê\+fÒ.. ●

>√<ÛäTeT |æ+&ç, |üdüT|ü⁄ düe÷q+>± rdüT≈£îì n+<äT˝À qTe⁄«\q÷HÓ y˚dæ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ |ü{ϺùdÔ ø£qTu§eTà\ eT<Ûä´.. >∑&ɶ+, #Ó+|ü\ MT<ä.. ô|<äe⁄\ MT<ä ñqï yÓ+Á≥Tø£\T sê*b˛‘êsTT.

ø√&ç>∑T&ÉT¶ kıq rdüT≈£îì n+<äT˝À ‘˚HÓ ø£*|æ u≤>± –\ø=ÿ{≤º*. ‘·sê«‘· á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ |ü{ϺùdÔ eTè<äTe⁄>± ‘·j·÷s¡e&Éy˚T >±ø£ Áø£eT+>± eTTK+ô|’ ñqï eTT&É‘·\T ‘·–Zb˛‘êsTT. ● |ü∫ÃbÕ\˝À |üdüT|ü⁄ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ sêdüT≈£î+fÒ eTTK+ eTè<äTe⁄>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. m+&É˝À ‹s¡>∑&É+ e\¢ q\¢ã&çq #·s¡à+ ≈£L&Ü ‹]– |üPs¡«|ü⁄ s¡+>∑T≈£î edüTÔ+~.

ÄÁ|òæø± K+&É+˝À n‘·´+‘· m‘·ÔsTTq øÏ*e÷+C≤s√ ●

≥yÓ÷{≤ s¡dü+, ô|s¡T>∑T düe÷q+>± rdüT≈£îì n+<äT˝À ø=+#Ó+ u≤Ø¢ bı&ç ø£*|æ eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘ y˚düT≈£î+fÒ eTTK+ eTè<äTe⁄>±, ø±+‹eT+‘·+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ● eTTK+ MT<ä eTT&É‘·\T m≈£îÿe>± ñ+fÒ ø=+#Ó+ ø±´uÒJ s¡dü+ rdüT≈£îì n+<äT˝À ˇø£ {° dü÷ŒHé ‘˚HÓ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ sêdü÷Ô ñ+&Ü*.

ôV≤˝ŸÔ {Ï|t‡

n+<ä+ eTq #˚‘·T˝À¢...

<7uA6¤)p\$AK žH_9Z)6¤ ¯s3Z

|üs¡«‘êìï mø±ÿ&ÉT. 13 @fi¯¢ ej·TdüT˝À n‘·ì <äèwæº Á|ü|ü+#·+˝Àì n‘·´+‘· m‘·ÔsTTq |üs¡«‘·+ Væ≤e÷\j·÷˝À¢ì me¬sdtºô|’ |ü&ç+~. <ë˙ï n~Ûs√Væ≤+#ê&ÉT. á Áø£eT+˝ÀH˚ eTs√ Hê\T>∑T K+&Ü˝À¢ m‘·ÔsTTq |üs¡«‘ê*ï mø±ÿ&ÉT. &çôd+ãs¡T ∫e] yês¡+˝À ÁøÏdüàdt dü+<äs¡“¤+>± n+{≤]ÿ{Ïø±˝À n‘·´+‘· m‘·ÔsTTq $q‡Hé e÷dæ|òt |üs¡«‘êìï n~Ûs√Væ≤+∫ @&ÉT K+&Ü\ |üs¡«‘ês√Vü≤DqT |üP]Ô #˚XÊ&ÉT s√$Ts√. á @&ÉT |üs¡«‘ê˝Ò ø±<äT.. ÄÁùdº*j·÷˝À Á|üdæ~∆ #Ó+~q eTÚ+{Ÿ ø√wæCÀÿqT ≈£L&Ü s√$Ts√ n\y√ø£>± mπøÿXÊ&ÉT. ø=ìï |üs¡«‘ê*ï ‘·q ‘·+Á&ç, ô|+|ü⁄&ÉT ‘·*¢‘√ ø£*dæ n~Ûs√Væ≤+#ê&ÉT. ‘·q ≈£î≥T+ã Áb˛‘ê‡Vü≤+ e˝Ò¢ á |òüTq‘· kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì n+≥THêï&û ≈£îÁsê&ÉT.

ø=~›>± Ä*yé ÄsTT˝Ÿ rdüT≈£îì <ëìøÏ Hê\T>∑T #Ó+#ê\ z{Ÿ‡ $T˝Ÿÿ ø£*|æ bÕ<ë\≈£î eTs¡›Hê #˚düT≈£îì ˇø£ ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£&çπ>j·÷*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ ø±* |ü>∑Tfi¯ó¢ ‘·–Zb˛‘êsTT. bÕ<ë\T eTè<äTe⁄>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. ● ˇø£ ã¬ø{À¢ bÕe⁄ uÛ≤>∑+ es¡≈£î ˙fi¯ó¢ rdüT≈£îì n+<äT˝À ˇø£ dü÷ŒHé ø=ã“] q÷HÓ, ˇø£ dü÷ŒHé $≥$THé`Ç q÷HÓ, #Ó+#ê e+≥ k˛&Ü y˚dæ ns¡>∑+≥ bÕ≥T ø±fi¯ó¢ n+<äT˝À ñ+#ê*. Ç~ |ü>∑Tfi¯¢ düeTdü´≈£î #·ø£ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. ● ø±* |ü>∑Tfi¯¢ ìyês¡D≈£î eTs√ e÷s¡ZeTT+~. s√CŸ yê≥sY, –¢»]Hé düe÷q+>± rdüT≈£îì Ä $TÁX¯e÷ìï |ü–*q bÕ<ë\≈£î ‘·s¡#·T>± sêùdÔ düeTdü´ ‘·>∑TZ‘·T+~. u≤>± |ü+&çq u§bÕŒsTT >∑TE® rdüT≈£îì, <ëìøÏ ìeTàs¡dü+ ø£*|æ ø±fi¯¢≈£î eTs¡›Hê #˚j·T&É+ e\¢ ≈£L&Ü |ü>∑Tfi¯¢ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+~. bÕ<ë\T eTè<äTe⁄>± ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT.

me&ÉT

ø=&ç‘˚ yÓTÆ+&é u≤¢ø£e⁄‘·T+<√ Ä&˚ |ü+&ÉT>±&É+≥÷ ªb˛øÏ]μ>± ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ {≤©e⁄&éqT ùwø˘ #˚dæq eTùV≤wtu≤ãT dü+Áø±+‹ ã]˝ÀøÏ ª_õHÓdt y˚THéμ>± edüTÔHêï&ÉT. b˛øÏ] ‘·sê«‘· eT∞¢ Á|æHé‡ eT∞¢ |üP] »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{ÏdüTÔqï dæìe÷ ø±e&É+‘√ _õHÓdty˚THéô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\THêïsTT. n+<äT˝Àq÷ >∑‘· @&Ü~ <ä÷≈£î&ÉT‘√ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø={Ϻ eTùV≤wt }|ü⁄MT<äTHêï&ÉT. ªªsö+&É|t #˚dæ ø£q÷Œ¤´CŸ #˚jÓTT<äT›.. m+<äTø£+fÒ ø£q÷Œ¤´»Hé˝À m≈£îÿe ø=fÒºkÕÔqTμμ n+≥÷ Áf…Æ\sY˝À Á|æHé‡ #Ó|æŒq &Ó’˝≤>¥ Ç|ü⁄Œ{Ïπø n_Ûe÷qT*ï ñÁs¡÷‘·\÷–k˛Ô+~. ÄsYÄsY eT÷M y˚Tø£sY‡ <ë<ë|ü⁄ 40 ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ‘√ ì]à+∫q á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+, eTfi¯j·÷fi¯+ uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. wüO{Ï+>¥ Äs¡+_Û+∫q 74 s√E˝À¢H˚ |üP] á ∫Á‘êìï |üP]Ô #˚j·T&É+ $X‚wü+. z dæìe÷ |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ @&Ü~, ¬s+&˚fi¯ó¢ f…Æ+ rdüT≈£îH˚ eTùV≤wt‘√ Ç+‘· ‘·«s¡>± dæìe÷ rj·T&É+ $X‚wüy˚T. ø±»˝Ÿ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷˝À Á|üø±wt sêCŸ, cÕj·÷õ wæ+&˚, Hê»sY (b˛øÏ] u≤´#Y) eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. ‘·eTHé dü+^‘êqï+~+∫q Ä&çjÓ÷ Ç|üŒ{Ïπø bÕ|ü⁄\¬s’+~. eTTK´+>± kÕsY ekÕÔs=kÕÔπs.. bÕ≥ }ù|k˛Ô+~. b˛øÏ]˝À Ç|üŒ{ÏøÏ+ø± ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ u≤´&éu≤j·YT‡ n+≥÷ ◊≥+ kÕ+>¥ ô|{≤ºs¡T. eTT+ãsTT H˚|ü<∏ä´+>± kÕπ> _õHÓdt y˚THé (ø±´|ü¸Hé` >∑Hé‡ &√+{Ÿ ˙&é nÁ–yÓT+{Ÿ‡)˝À eTùV≤wt.. dü÷s¡´ bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. yÓTT‘·ÔMTà<ä Ç+‘· Vü≤+>±e÷‘√ edüTÔqï _C…HÓdty˚THé @e÷Á‘·+ n\]kÕÔ&√ #·÷&Ü*.

Vü≤è<äj·÷*ï ø=\¢>=&É‘ê&Ü? Øy˚Tø˘\+fÒ Çwüº|ü&˚ $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt #êHêïfi¯¢ ‘·sê«‘· ªu≤&û>±sY¶μ‘√ eTs√kÕ] n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. yÓTT<ä≥ eTfi¯j·÷fi¯+˝À ‘·sê«‘· ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ ]©C…’ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘√+~ u≤&û>±sY¶. Hê\Tπ>fi¯¢ ÁøÏ‘·+ e∫Ãq ªÄ&ÉTyê] e÷≥\≈£î nsêú˝Ò y˚s¡T˝Òμ ‘·sê«‘· dü¬s’q Væ≤{Ÿ ˝Òì yÓ+ø£fÒwt u≤&û>±sY¶‘√ ø£∫Ñ·+>± Væ≤{Ÿ ø={≤º\ì

ôV≤˝ŸÔ {Ï|t‡

#·*ø±\+˝À |ü>∑Tfi¯ó¢ ‘·>±Z\+fÒ..

b˛øÏ] e÷´õø˘ ]|”≥e⁄‘·T+<ë?

e+{Ï+{À¢ Äs√>∑´+

e÷s¡T‘·Tqï JeqXË’* ø±s¡D+>± ˝…ø£ÿ˝Òqìï »ãT“\T.. ˝…ø£ÿ˝Òqìï Äs√>∑´ düeTdü´\T.. n˝≤>∑ì Á|ü‹ düeTdü´≈£L &Üø£ºs¡T <ä>∑Z]øÏ |üs¡T¬>‘·Ô˝Ò+ ø£<ë! Ç+{À¢ ñqï e+{Ï+{Ï kÕeTÁ–‘√H˚ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ bı+<˚ neø±X¯eTT+~. n˝≤+{Ï ∫{≤ÿ\T ø=ìï MT ø√dü+.. ● ø=+#Ó+ ‹q>±H˚ ø£&ÉT|ü⁄ ñ_“q≥T¢ nì|æk˛Ô+<ë? >±´Ádæºø˘ Á≥ãT˝Ÿ‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïsê? nsTT‘˚ k˛&Ü˝À ∫{Ϭø&ÉT ñ|ü⁄Œ, $T]j·÷\ bı&ç ø£*|æ ‘ê– #·÷&É+&ç. yÓ+≥H˚ ø£&ÉT|ü⁄ ‘˚*ø£e⁄‘·T+~. ñ|üX¯eTq+ \_ÛdüTÔ+~. ● |æ\¢\T |ü<˚|ü<˚ |üø£ÿ ‘·&çù|dü÷Ô Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïsê? nsTT‘˚ <Ûäìj·÷\ bı&ç˝À #·¬øÿs¡ ø£*|æ s√E≈£î 2, 3 kÕs¡T¢ ‹ì|æ+#·+&ç. ìÁ<ä˝À |üø£ÿ‘·&çù| n\yê≥T #ê˝≤es¡≈£î ‘·–Zb˛‘·T+~. ● MT ∫Hêïs¡T\T sêÁ‹ |üP≥ »\TãT, »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+fÒ yÓ+≥H˚ &Üø£ºs¡T <ä>∑Z]øÏ yÓfi¯¢˝Òs¡T ø£<ë! n˝≤+≥|ü⁄&ÉT ¬s+&ÉT fÒãT˝Ÿ dü÷Œq¢ ø=ã“] q÷HÓ˝À

ø=~›>± ø£s¡÷Œs¡+ y˚dæ, y˚&ç #˚dæ yê] eTT≈£îÿô|’, yÓqTïô|’ eTkÕCŸ #˚j·T+&ç. f…+|üπs#·sY ‘·>∑TZ‘·T+~. Vü‰sTT>± XÊ«dü |”\TÃ≈£îì ìÁ<ä b˛‘ês¡T. ● X§+]ƒ bı&çì j·÷\≈£î\T, ‘˚HÓ ˝Ò<ë #·¬øÿs¡‘√ ø£*|æ ‹+fÒ <ä>∑TZ ‘·>∑TZ‘·T+~. »\TãT qT+∫ ñ|üX¯eTHêìøÏ ‘˚HÓ ø£*|æq ìeTàs¡dü+ u≤>± |üì #˚düTÔ+~. ● Ä>∑≈£î+&Ü møÏÿfi¯ó¢ edüTÔHêïj·÷.. ˙fi¯ó¢ rdüT≈£îqï+‘· e÷Á‘êq yÓ+≥H˚ n$ Ä>∑e⁄. ø£s¡÷®s¡+ ‹ì #·÷&É+&ç. |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~.

|ü≥Tº<ä\‘√ ñHêï&ÉT. ‘·q≈£î n#=Ã∫Ãq V”≤s√sTTHé Á‹wü‘√ CÀ&û ø£&ÉT‘·THêï&ÉT. &ÜHé oqT‘√ ns¡+π>Á≥+ #˚dæq >√|”#·+<é eT*H˚ì á dæìe÷≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT. á _>¥ eT÷MøÏ ≈£L&Ü ‘·eTH˚ eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY. Ä&çjÓ÷≈£î bÕõ{Ïyé ¬skÕŒHé‡ e∫Ã+~. \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ Ábı&Éø£¸Hé‡ u≤´qsYô|’ u…\¢+ø=+&É düTπswt á dæìe÷ì ì]à+#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ ø±+#·q, ø£+~Ø>∑ dæìe÷\‘√ Væ≤≥T¢ ø={Ϻq düTπswt.. u≤&û>±sY¶‘√ Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~ÛkÕÔqì ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñHêï&ÉT. u≤&û>±sY¶ô|’ eT+∫ n+#·Hê˝Ò ñHêïsTT ø±˙.. z $wüj·T+ e÷Á‘·+ ∫Á‘·j·T÷ì{ŸqT ø£\es¡|üs¡Tk˛Ô+~. yÓTT<ä≥ eTfi¯j·÷fi¯+˝À á dæìe÷ Væ≤≥ºsTTHê ‘·$Tfi¯+˝À ø±e\Hé ($»j·YT, ndæHé)>± ]©C…’ |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. Væ≤+B˝À dü˝≤àHé U≤Hé ÁπøCŸ e\¢ eT+∫ zô|ì+>¥‡ nsTT‘˚ e#êÃsTT ø±˙.. ]eP´\˙ï HÓ¬>{Ïyé>± e#êÃsTT. e+<ä ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæHê, u≤©e⁄&é Bìï Væ≤{Ÿ>± ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. Væ≤+B eT÷M eTq sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ]˝…’C…’+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ªVæ≤ d”º˝Ÿ‡ j·TTesY Vü‰sYº‡μ n+≥Tqï ‘Ó\T>∑T u≤&û>±sY¶ n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷*ï @y˚Ts¡≈£î ø=\¢>=&É‘ê&√?

27

‘ês¡ø£s¡‘·ï ákÕ¬s’Hê..! dü+<ä&˚

˝Ò≈£î+&Ü nq÷Vü≤´+>± dü+Áø±+‹øÏ edüTÔqï ∫Á‘·+ ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ. ‘ês¡ø£s¡‘·ï ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. _+<ëdt ù|òyéT w”˝≤ ø£<∏ëHêsTTø£. n|üŒ{À¢ ªC≤qøÏ yÓ&é‡ ÁosêyéTμ dæìe÷ rdæq n+õ ÁoqT ªq+BX¯«s¡T&ÉTμ≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT. ákÕ] ‘·q ù|s¡T eTT+<äT n+õ rùddæ, j·Ts¡C≤\ ô|≥Tº≈£îqï á <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£qï&É Væ≤{Ÿ dæìe÷ ª&Ó&û¢ k˛e÷μqT Øy˚Tø˘ #˚XÊ&ÉT. dæìe÷ m|ü⁄Œ&√ dæ<ä∆yÓTÆHê ãj·T´s¡¢ qT+∫ dü¬s’q düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ q+BX¯«s¡T&ÉT ˝≤´uŸ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ sê˝Ò<äT. dü+Áø±+‹ ã] qT+∫ ªì|ü⁄Œμ ‘·|ü⁄Œø√e&É+.. ô|<ä› ∫Á‘ê˝À¢ _õHÓdty˚THé, u≤&û>±sY¶\T e÷Á‘·y˚T b˛{°˝À ñ+&É≥+‘√ q+BX¯«s¡T&ÉTqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ìsêà‘·\T dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. V”≤s√>± Ç+‘·es¡≈£î Væ≤{Ÿ, ø£˙dü+ @eπsCŸ dæìe÷ ≈£L&Ü ms¡T>∑ì ‘ês¡ø£s¡‘·ï≈£î á

dæìe÷≈£î #êy√πsy√ nqïfÒ¢. dæ+Vü‰˝À u≤\j·T´˝≤ MTkÕ\T ô|+#·&Éy˚T ø±<äT.. u≤\j·T´ dæìe÷ ø√dü+ ]õdüºsY #˚dæq q+BX¯«s¡T&ÉT f…Æ{Ï˝ŸqT ‘ês¡ø£s¡‘·ï.. u≤u≤sTTì n&ç– eTØ ‘·qø√dü+ rdüT≈£îHêï&ÉT. @ e÷Á‘·+ n+#·Hê˝Ò¢≈£î+&Ü edüTÔqï q+BX¯«s¡T&ÉT u≤ø±‡|ò”dt˝À m˝≤+{Ï |òü*‘·+ sêã&É‘ê&√ #·÷&Ü*.


28

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

#·÷düTÔ+&É>±H˚ @&Ü~ >∑&ç∫b˛sTT+~. ø=‘·Ô @&Ü~ e#˚Ãdæ+~. m|üŒ{≤¢π> >∑‘· @&Ü~ ≈£L&Ü e+<ä≈£î ô|’>± dæìe÷\T (&É_“+>¥$ ø±≈£î+&Ü) ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡qT eTT+#Ó‘êÔsTT. eT] yê{Ï˝À Äø£≥Tº≈£îqïy˚$? ø£˝…ø£¸qT¢ ø=\¢>={Ϻqy˚$? $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\+<äT≈£îqïy˚$? á H˚|ü<∏ä´+˝À.. $$<Ûä ÁbÕ‹|ü~ø£\ Ä<Ûës¡+>± $eTs¡Ù≈£î\ yÓT|ü⁄Œ bı+~q, »HêìøÏ q∫Ãq |ü~ ∫Á‘ê\T MTø√dü+! Ç+<äT˝À ªeT+∫μ dæìe÷\THêïsTT.. ª»HêìøÏ q∫Ãqμ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷\÷ ñHêïsTT. @~ @ πø≥–Ø˝ÀøÏ edüTÔ+<√ bÕsƒ¡≈£î\ n_Ûs¡T∫ì ã{Ϻ ñ+≥T+~!!

{≤©e⁄&é @ 2011

21y˚\ ø√≥¢ bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+ Çø£ÿ&ÉTqï ∫Á‘ê\T.. Ä yÓ’uÛÑe+ #·÷düTÔ+fÒ.. Ç<˚<√ sê»uÛÑeq+ nì|æk˛Ô+~ ø£<ä÷..! ø±˙ ø±<äT.. Ç~ z <˚X¯ bÕs¡¢yÓT+≥T. ◊s√bÕ K+&É+˝Àì s=y˚Tìj·÷ <˚X¯ sê»<Ûëì ãTø±¬sdtº˝À ñ+B uÛÑeq+. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· ô|<ä›<Ó’q bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+>± ù|s=+~q á bÕ´˝…dt.. nH˚ø£ $X‚cÕ\≈£î HÓ\e⁄. ny˚+{À #·÷<ë›e÷!

100 |ü¬s‡+{Ÿ \yé j·T÷‘Y yÓT#˚à <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY rdæq 100

<ä÷≈£î&ÉT

ìsêà‘·\T #ÓãT‘·Tqï≥T¢ {≤©e⁄&é Vü≤jÓT´dtº Á>±düsY ø±ø£b˛j·TT+&=#·TÃ.. n_Ûe÷qT\T nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ eT>∑BÛs¡qT ø=≥Tº+&Éø£b˛e#·TÃ. ø±˙ á @{Ï _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ e÷Á‘·+ <ä÷≈£î&˚. {≤©e⁄&é {≤|t`2 eT÷M <ä÷≈£î&˚ nq&É+˝À e÷Á‘·+ me]ø° dü+<˚Vü‰˝Ò¢e⁄. eTùV≤wtu≤ãT kÕº$THê @+{À eTs√kÕ] s¡TEe⁄ #˚dæq ∫Á‘·$T~. b˛øÏ] ‘·sê«‘· ◊<˚fi¯ó¢>± Væ≤≥Tº˝Òì eTùV≤wt≈£î ø£s¡e⁄ r]Ã+~ <ä÷≈£î&ÉT. ÁoqT yÓ’≥¢.. >√|”yÓ÷Vü≤Hé, ø√qyÓ+ø£{Ÿ\‘√ ø£*dæ n+~+∫q $H√<ä+ {≤©e⁄&é Áù|ø£å≈£î*ï n\]+∫+~. eTùV≤wt ‘·q<Ó’q XË’*˝À &Ó’˝≤>∑T\T |ü\T≈£î‘·÷, ø±yÓT&û |ü+&ç+#·&É+.. ÁãVü‰àq+<ä+, myÓTàdt Hêsêj·TD\T ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À ¬s∫Ãb˛e&É+‘√ <ä÷≈£î&ÉT ~∏j˚T≥s¡¢˝À qe⁄«\T |üPsTT+∫+~. düeT+‘· >±¢eTsY, <∏äeTHé eT÷´õ≈£Lÿ ø£*kı#êÃsTT.

|ü¬s‡+{Ÿ \yé.. {≤¬sZf…&é Ä&çj·THé‡qT yÓT|æŒ+∫+~. Hê>∑#Ó’‘·q´, ‘·eTHêï\T ‘·eT bÕÁ‘·\≈£î Hê´j·T+ #˚XÊs¡T. $H√<äuÛÑ]‘·+>± kÕπ> Á|ü<∏äe÷s¡∆+ j·TTe‘·qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~. $_Ûqï+>± kÕπ> f…Æ{Ï˝Ÿ‡ qT+#˚ düT≈£îe÷sY Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT ¬>*#ê&ÉT. sê´+≈£î\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ ñ+&˚ b˛{°ì.. j·TTer j·TTe≈£î\ eT<Ûä´ Ç>√ ø±¢ôwdtì $H√<ë‘·àø£+>± #Ó|æŒq rs¡T Äø£≥Tº≈£î+~. <˚$Áo Á|ükÕ<é dü+^‘·+ |ü¢dt bÕsTT+f…Æ+~. ø£fi¯ó¢ ø£fi¯ó¢ |ü¢dt.., &çj·÷˝À &çj·÷˝À bÕ≥\T dü÷|üsY Væ≤≥ºj·÷´sTT. á dæìe÷ì n\T¢ns¡$+<é ì]à+#ês¡T.

n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~ á @&Ü~ @ n+#·Hê\T ˝Ò≈£î+&Ü e∫Ã, dü÷|üsY

$TdüºsY |üsYô|òø˘º <ä÷≈£î&ÉT ‘·sê«‘· >∑‘· @&Ü~ n‘·´~Ûø£ ø£˝…ø£¸qT¢ $TdüºsY |üsYô|òø˘ºy˚. <äX¯s¡<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ~˝Ÿ sêE ì]à+∫q á eT÷MøÏ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ bÕõ{Ïyé {≤ø˘ e∫Ã+~. n+#·Hê*ï n+<äT≈£î+≥÷ dæìe÷ Væ≤≥ºsTT+~. Á|üuÛ≤dt, ø±»˝Ÿ, ‘ê|”‡ ‘·eT bÕÁ‘·\≈£î Hê´j·T+ #˚XÊs¡T. ≈£î≥T+ã Áù|ø£å≈£î\‘√ bÕ≥T j·TTe‘·q÷ Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ kÕ–q ø£<∏ä, ø£<∏äHê\T dæìe÷≈£î ã\eTj·÷´sTT. <˚$Áo n+~+∫q nìï bÕ≥\÷ dü÷|üsY Væ≤≥ºj·÷´sTT.

$eTs¡Ù≈£î\T yÓT∫Ãq dæìe÷\T ÁosêeTsê»´+

>√˝§ÿ+&É ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ

ˇø£{Ïqïs¡ <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ e∫Ãq bÂsêDÏø£ ∫Á‘·+ ÁosêeTsê»´+. q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± n|üŒ{À¢ dü÷|üsYVæ≤≥ºsTTq \e≈£îX¯ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘ Ç~. m˙ºÄsY ‘·qj·TT&ÉT u≤\ø£èwüí sêeTT&ç>±, qj·Tq‘ês¡ d”‘·>± Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìï u≤|ü⁄`s¡eTD\T n‘·´<äT“¤‘·+>± r]Ã~<ë›s¡T. 2011˝À ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó\qT uÛ≤s¡+ #˚dü÷Ô ªyÓ[¢b˛sTTqμ eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥ s¡eTD ∫e] ∫Á‘·$T<˚. á ø±˝≤ìøÏ nqT>∑TD+>± düs¡fi¯yÓTÆq uÛ≤wü‘√ á dæìe÷qT s¡÷bı+~+∫q rs¡T Äø£≥Tº≈£î+~. á s√E˝À¢ Ç˝≤+{Ï ∫Á‘·+ ì]à+∫q+<äT≈£î kÕsTTu≤u≤≈£î {≤©e⁄&é Á|üX¯+dü\T <äø±ÿsTT. d”‘· bÕÁ‘·≈£î dü]b˛‘·T+<ë nqï nqTe÷Hê\≈£î ‘Ós¡~+#·T‘·÷ qj·Tq‘ês¡ n<äT“¤‘· q≥q‘√ nãT“s¡|ü]∫+~. Çfi¯j·TsêC≤ dü+^‘·+ ∫Á‘êìøÏ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì*∫+~.

Væ≤≥ºsTTq dæìe÷ n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~. eTVæ≤fi≤ <äs¡Ù≈£îsê\T q+~ì¬s&ç¶ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq ø£<∏ä, ø£<∏äHê\‘√ j·TTe‘· eTqdüT ¬>\T#·T≈£î+~. Hêì, ì‘·´MTqHé\ düVü≤» q≥q dæìe÷≈£î n+<ä+ ‘Ó∫Ã+~. ø£<∏ä bÕ‘·<˚ nsTTHê.. Äs¡+uÛÑ+ qT+∫ ∫e] es¡≈£î $H√<ë‘·àø£+>± kÕ>∑&É+ n˝≤ yÓTT<ä˝…’+~ì Áù|ø£å≈£î\≈£î <ä>∑Zs¡ #˚dæ+~. ø£fi≤´DÏ e÷*ø˘ bÕ≥\T dæìe÷≈£î ã\eTj·÷´sTT. 9§Á-MŒ9d- KUOs-NL FfNL ¨n6´ KÄ/~¿!”5 bÕÁ‘·\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

{≤|t`10 bòÕ¢|t‡ Ä|òt 2011 πøe\+ Væ≤≥¢ >∑T]+∫, eT+∫ dæìe÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£îì e~˝ÒùdÔ m˝≤? bòÕ¢|t\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü #·]Ã<ë›+. ◊‘˚ ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ bòÕ¢|t‡ ñ+&˚ eTq ∫Á‘·d”eT˝À @$ n‘·T´‘·ÔeT bòÕ¢|t ∫Á‘ê˝À ‘˚\Ã&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. ø±˙ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<äT ÄdüøÏÔ πs|æ, uÛ≤Ø n+#·Hê\ eT<Ûä´ »Hê\ eTT+<äT≈£î e∫Ã.. |òüTÀs¡+>± <Óã“‹qï ø=ìï ∫Á‘ê*ï m+|æø£ #˚dæ yê{Ï˝À {≤|t`10 bòÕ¢|t‡ ÇdüTÔHêï+.

>∑‘· @&Ü~ dü+Áø±+‹ düeTj·T+˝À e∫Ãq ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ >√˝§ÿ+&É ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ. ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± uÛ≤Ø ]ø±s¡T¶\T kÕ~Û+#·ø£b˛sTTHê.. eT+∫ ∫Á‘·+>± n_Ûs¡T∫ ñqï Áù|ø£å≈£î\ Á|üX¯+dü\qT <ä+&ç>± <äøÏÿ+#·T≈£î+~. düTeT+‘Y, kÕ«‹ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìøÏ Ç+Á<ä>∑+{Ï yÓ÷Vü≤qø£èwüí <äs¡Ù≈£î&ÉT. ‘·eT yÓTÆ<ëHêìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î >√˝§ÿ+&É dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T kÕ–+#˚ ÁøϬø{Ÿ b˛sê≥y˚T á ∫Á‘·+. Ç+<äT˝À ÁøϬø{Ÿ {°yéT˝À ∫Hêïs¡T\+‘ê eT+∫ q≥q‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ÄVü‰¢<ä+>±, ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ–q ø£<∏äq+ Áù|ø£å≈£î*ï yÓT|æŒ+∫+~.

sê»qï ø£˝…ø£¸q¢ $wüj·T+˝À sê»qï yÓqTø£ã&ç ñ+&=#˚ÃyÓ÷.. ø±˙ >∑‘· @&Ü~ e∫Ãq eT+∫ ∫Á‘ê˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt |ü‘êø£+ô|’ Hê>±s¡T®H˚ dü«j·T+>± ì]à+∫, q{Ï+∫q á dæìe÷ Äj·Tq ¬øØs√¢ Á|ü‘˚´ø£+>± $T–*+~. s¡C≤ø±s¡¢ bÕ\q˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À »]–q n|òü÷sTT‘ê´\ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕ–q sê»qï nH˚ jÓ÷<ÛäT&ç >±<∏ä Ç~. sê»qï ≈£L‘·Ts¡T eT\¢eTà>± uÒ; nì q≥q Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tº≈£î+~. $»j˚T+Á<ä Á|ükÕ<é ø£<∏ä, ø£<∏äHê\≈£î Á|üX¯+dü\T <äø±ÿsTT. sê»eTÚ[ rdæq j·÷ø£¸Hé düìïy˚XÊ\T ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì*#êsTT.

29

1. |üs¡eTMs¡#·Áø£ 2. nq>∑q>± ˇø£ BÛs¡T&ÉT 3. X¯øÏÔ 4. |ü+C≤ 5. ø£<∏ä Ád”ÿHéù|¢ <äs¡Ùø£‘·«+ 6. <ä&É 7. u…»yê&É 8. <=+>∑\eTTsƒê 9. H˚qT Hê sêø£ådæ 10. yÓTT>∑T&ÉT

s=y˚Tìj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T bÕ´˝…dt Ç+‘· uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ì]à+#ê\qï Ä˝À#·q e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ìø√˝… dæj·÷düTÿ~. n‘·ì Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø 1984˝À Bì ìsêàD+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 1989˝À |üP]Ô #˚dæ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. dæj·÷düTÿ BìøÏ ªVü≤ÖdtÄ|òt <ä ]|ü_¢ø˘μ nì HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT ª|”|ü⁄˝Ÿ‡ Vü≤Ödtμ>± Á|üdæ~∆¬øøÏÿ+~. s=y˚Tìj·÷ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·T düuÛÑ©ï Ç+<äT˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ■ 12 n+‘·düTú\ á uÛÑeq+ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·y˚T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£î+~ ø±˙.. Ç+ø± ø=ìï |üqT\T $T–˝Ò ñHêïsTT. yÓdtº $+>¥, ¬s+&√ bò˛¢sY, uÒdtyÓT+{Ÿ3˝À Ç|üŒ{Ïø° |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.

yêVü≤Hê\ ‘êøÏ&ç ‘·≥Tºø√˝Òø£ ø=‘·Ô>± n+&ÉsYÁ>ö+&é ø±sY bÕ]ÿ+>¥qT ≈£L&Ü ì]àdüTÔHêïs¡T. ■ ◊s√bÕ K+&É+˝À n‘·´+‘· ô|<ä›<Ó’q |ü]bÕ\ø£ uÛÑeq$T<˚. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘êÔ˙ï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ ô|+≥>±Hé ‘·sê«‹ kÕúq+ Bì<˚. $d”Ôs¡í+ $wüj·T+˝À Ç~ Á|ü|ü+#·+˝À eT÷&√ kÕúq+˝À ñ+~. 37 \ø£å\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $d”Ôs¡í+˝À Bìï ì]à+#ês¡T. ■ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· KØ<Ó’q, n‘·´+‘· ô|<ä›<Ó’q bÂs¡ |ü]bÕ\ø£ uÛÑeq+>± Ç~ –ìïdt ãTø˘˝ÀøÏ møÏÿ+~. ■ |”|ü⁄˝Ÿ‡ Vü≤Ödt y˚\ >∑<äT\THêïsTT. e+<ä\ dü+K´˝À ø±sê´\j·÷\THêïsTT. ]ôd|ü¸Hé, u≤˝Ÿ s¡÷eTT\T |ü<äT\ dü+K´˝À ì]à‘·eTj·÷´sTT. ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ‡ n<äq+. ¬s+&√ bò˛¢sY˝À 150 MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ, 18 MT≥s¡¢ m‘·ÔsTTq e÷qT´yÓT+≥˝Ÿ Vü‰˝Ÿ‡ ì]à+#ês¡T. Ç$ ø±ø£ 480 Ç+Áô|dæyé s¡÷yéT‡ ñHêïsTT. 4 ¬skÕº¬s+{Ÿ\T, 3 ˝…’ÁãØ\T, z ¬ø|òüfÒØj·÷ ≈£L&Ü |”|ü⁄˝Ÿ‡ Vü≤Ödt˝À uÛ≤>∑y˚T. ■ n‘·T´‘·ÔeT HêD´‘· ø£*–q e÷s¡T“˝Ÿ‡qT á uÛÑeq+ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#ês¡T. $$<Ûä >∑<äT˝À¢ 480 ÁøÏdüº˝Ÿ

cÕ+&ç¢j·TsY‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. M{Ï˝À @B ≥qTï≈£î ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄ ˝Ò<äT. VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ Vü‰˝À¢ ñqï cÕ+&ç¢j·TsY ãs¡Te⁄ @ø£+>± 2.5 ≥qTï\T. ø=ìï cÕ+&ç¢j·TsY‡˝À 7 y˚\≈£î ô|’>± ã\T“*ï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ $X‚wü+. ■ 10 \ø£å\ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ e÷s¡T“˝Ÿ, 3,500 ≥qTï\ ÁøÏdüº˝Ÿ, 7 \ø£å\ ≥qTï\ d”º˝Ÿ, ø£+#·T.. 97 \ø£å\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ #Óø£ÿqT.. 22 \ø£å\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ ñìï ø±¬sŒ≥¢qT uÛÑeq ìsêàD+˝À $ìjÓ÷–+#·&É+ $X‚wü+. ■ 2004˝À |”|ü⁄˝Ÿ‡ Vü≤ÖCŸ˝À ªH˚wüq˝Ÿ eT÷´õj·T+ Ä|òt ø±+f…+|üs¡Ø ÄsYºμqT Äs¡+_Û+#ês¡T. BìøÏ nqTã+<Ûä+>± z bÕs¡TÿqT ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T. ■ |”|ü⁄˝Ÿ‡ Vü≤Ödt ìsêàD+˝À 700 eT+~ Ä]ÿf…ø˘º\T bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ms¡+‘ê N|òt Ä]ÿf…ø˘º nHê‡ ô|Áf…düTÿ H˚‘·è‘·«+˝À |üì#˚XÊs¡T. ■ Ç+‘·ø° Äs¡+uÛÑ+ qT+∫ 2003 es¡≈£î á uÛÑeq ìsêàD+ ø√dü+ ô|{Ϻq K¬sÃ+‘√ ‘Ó\TkÕ.. nø£åsê˝≤ s¡÷.21 y˚\ ø√≥T¢!


30

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

31


32

www.namastheandhra.com

Namastheandhra - Jan 2012  

Namastheandhra - Jan 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you