Page 1

#·<äe+&ç... #·~$+#·+&ç...

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Vol: 3

Issue: 8

MAR 2014

PRST STD U.S Postage paid Fremont, CA Permit No: 612

Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai, Australia, UK, New Zealand, Canada

ñ>±~.. z $ø±dü bÕsƒ¡+ ..7˝À ø£ªeT*q+μ ...10˝À

{≤¬sZ{Ÿ {°&û|”! ...22˝À

s¡+>∑T s¡u≤“ s¡u≤“... ..5˝À Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À »>∑Hé bÕغ! ...21˝À

d”e÷+Á<Ûä˝À ]ø£Ô ªVü≤düÔy˚Tμ ...24˝À

#·+Á<äu≤ãT #êDø£´+? ...22˝À


2

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


3

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T MT n_Ûe÷q Ç ù||üsYì ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com Publisher : Sagar Doddapaneni To read e-paper visit: www.namastheandhra.com For Advt send an email to: ads@namastheandhra.com Pl call us @ 510-409-1309 Comments and Suggestions send an email to: editor@namastheandhra.com For East Coast Ads Pl Contact Udaya Nallabathula uday@namastheandhra.com Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

$wüj·T dü÷∫ø£...

|üesY kÕºsY <äTH˚ïXÊ&ÉT! ...8˝À

øÏs¡DY.. ñ‘·TÔ‹Ô ñ<ä´eT+!! ...25˝À

m+‘·{Ï #·<äTes¡T˝À ‘Ó*ôdsê ...27˝À


4

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


5

www.namastheandhra.com March 2014

s¡+>∑T s¡u≤“ s¡u≤“... ãsê‡Hê ñ‘·Ôs¡|üÁ<˚XŸ˝Àì eT<ÛäTs¡øÏ <ä>∑Zs√¢ ñqï á Á>±eT+˝À ôVA© |ü+&ÉT>∑ z $+‘· |ü<äΔ‹˝À »s¡T>∑T‘·T+~. düMT|ü+˝À ñqï q+<é>±yé Á>±eT+ qT+∫ |ü⁄s¡Twüß\T ø£Ás¡\‘√ ekÕÔs¡T. M]ì ãsê‡Hê Á>±eT eTVæ≤fi¯\T Ä ø£Ás¡\‘√ ø=&É‘ês¡T. ‘·sê«‹ s√E n+<äs¡÷ ø£*dæ q+<é>±yéøÏ yÓfi≤Ôs¡T. nø£ÿ&É y˚&ÉTø£ #˚düT≈£î+{≤s¡T. M] |ü+&ÉT>∑˝À d”«≥T¢ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT. eTTK´+>± ôVA©øÏ #˚ùd \&ÉT¢ nyÓ÷|òüT+>± ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ yê{Ïì Ms¡T ‹qs¡T. \&ÉT¢ $düTs¡T‘·÷ sê<Ûëø£èwüßí\ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ m+C≤jYT #˚kÕÔs¡T. á @&Ü~ e÷]à 10 qT+∫ á ˝≤‘Ye÷sY y˚&ÉTø£\T wüßs¡÷! Çø£ÿ&É ôVA©ì edü+‘√‘·‡e+ n+{≤s¡T. XÊ+‹ìπø‘·Hé˝À ôVA© y˚&ÉTø£\≈£î ‘Ós¡rdæ+~ $X¯«ø£$ s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY. $X¯«uÛ≤s¡‹ $X¯«$<ë´\j·T+ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£>± ôVA©ì Á|üy˚X¯ô|{≤ºsêj·Tq. Ä s√E $<ë´s¡Tú\+>± s¡+>∑Ts¡+>∑T\ <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. sƒê>∑÷sY sêdæq bÕ≥\≈£î qè‘·´+ #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· s¡+>∑T\T #·\T¢‘·÷ dü+<ä&ç #˚kÕÔs¡T. á y˚&ÉTø£ yÓTT‘·Ô+ u…+>±© dü+Á|ü<ëj·÷ìï ø£fi¯¢≈£î ø£&ÉT‘·T+~. <˚X¯eT+‘ê n#·ÃyÓTÆq dæ≈£îÿ\ dü+Á|ü<ëj·T+˝À »]π> ôVA© ôVA© #˚düTø√e&ÜìøÏ ø=~› s√E\ eTT+<˚ Çø£ÿ&É edü+‘√‘·‡e y˚&ÉTø£\T #·÷&Ü\+fÒ Äq+<é|üPsY ˇø£ÿfÒ y˚&ÉTø£ eTT>∑TdüTÔ+~. dü¬s’q ÁbÕ+‘·+. yÓTT≥ºyÓTT<ä{ kÕ]>± 1701˝À Çø£ÿ&É ôVA© y˚&ÉTø£\T ôVA©... á »]>±sTT. dæ≈£îÿ >∑Ts¡Te⁄ ù|s¡T $q>±H˚ >√_+<é dæ+>¥ á y˚&ÉTø£\qT ø£fi¯¢˝À¢ ø√{Ï s¡+>∑T\T ‘=*kÕ]>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ÿ&É ôVA© n+fÒ yÓT<äT\T‘êsTT me]¬ø’Hê. s¡+>∑T\T #·\T¢ø√e&É+ ∫Hêï ô|<ë› ˇø£f…Æ s¡+>∑T\T #·\T¢≈£î+≥÷, ˇø£ÿfÒ ø±<äT. ≈£îd”Ô b˛{°\T, ø£‹Ôj·TT<ëΔ\T >±Hê ãC≤Hê\‘√ y˚&ÉTø£ #˚düT≈£î+≥÷ »s¡T>∑T‘êsTT. dæbÕsTT\ ø£yê‘·T\T Äq+~+#˚ dü+ãs¡+ ôVA©. Ç~ n+<ä]ø° #·÷&ܶìøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯S¢ #ê\e⁄.

XÊ+‹ìπø‘·Hé, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ

Äq+<é|üPsY kÕVæ≤uŸ, |ü+C≤uŸ

C…’|üPsY

Çø£ÿ&É ôVA© nq>±H˚ >∑Ts=Ô#˚Ã~ @qT>∑T\

ÇwüºyÓTÆq |ü+&ÉTπ> nsTTHê n+<äs¡÷ ˇø£˝≤ |ü⁄s¡T*j·÷, e÷Á‘·+ #˚düTø√s¡T. ÁbÕ+‘ê\qT ã{Ϻ, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ dü+Á|ü<ëj·÷\qT ã{Ϻ ˇø√ÿ#√≥ Çø£ÿ&É edü+‘√‘·‡e+ ôVA©øÏ ¬s+&ÉT s√E\ ˇø√ÿ˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~. eTT+<äT yÓTT<ä\sTT´ ôVA© s√Eq eTT>∑TdüTÔ+~. kÕúìø£ ˇø=ÿø£ÿ]˙ ˇø√ÿ˝≤ ø£fi¯\ Á|ü<äs¡Ùq á y˚&ÉTø£≈£î Á|ü‘˚´ø£ XÀuÛÑqT rdüTø=düTÔ+~. #êyé, <ä s ê“Ø s¡a÷eTTsY, q≥Tyê qè‘·´Ø‘·T\‘√ bÕ≥T u…+>±© dü+^‘·+ n\]düTÔ+~.

ñ‘·‡e+. @{≤ @qT>∑T\‘√ |òüTqyÓTÆq ñ‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. @qT>∑T\‘√ ô|πs&é, @qT>∑T\ n+<ë\ #Óe⁄\≈£î $+<äT #˚düTÔ+fÒ Ä eTC≤j˚T y˚s¡T. á y˚&ÉTø£qT #·÷&É{≤ìøÏ <˚X¯+ b˛{°\T, @qT>∑T\ eT<Ûä´ j·TT<ëΔ\T, @qT>∑T\ qè‘·´ b˛{°\T... q\TeT÷\\ qT+&û dü+<äs¡Ù≈£î\T edüTÔ+{≤s¡T. ø√˝Ÿø£‘ê qT+∫ ◊<ës¡T n+‘ê @qT>∑T\ eTj·Ty˚T. >∑»sêE\qT Ç˝≤ Væ≤+dæ+#·&É+ >∑+≥˝À¢ |ü⁄s¡T*j·÷øÏ #˚s¡Tø√e#·TÃ. Ä düeTj·T+˝À ne÷qTwüeT+≥÷ »+‘·T Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£å≈£î\T >=&Ée #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ Á|üj·÷D dü<äTbÕj·÷\T kÕúì≈£î˝Ò >∑‘· @&Ü~ y˚&ÉTø£\T s¡<äT› #˚XÊs¡T. ˇø£ÿ @&Ü<˚ ø£*ŒdüTÔ+{≤s¡T. ø±<äT.. á y˚&ÉTø£\qT |üP]Ô>± s¡<äT› #˚j·÷\H˚ Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Bìô|’ Çø£ÿ&É ôVA© n‘·´+‘· |òüTq+>± Hê´j·TkÕúHê\T $#ês¡D »s¡T>∑T‘·T+~. eTTK´+>± |üVü‰sY>∑+CŸ ÁbÕ+‘·+˝À »s¡T|ü⁄‘·T+&É≥+‘√ n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ #ê\T... s¡+>∑T\ »\T¢ ≈£îs¡TdüTÔ+~. @qT>∑T\ ñ‘·‡yêìï M<ÛäT\˙ï dü+^‘·+‘√, j·TTerj·TTe≈£î\ dü+‘√wü+‘√ &Ûç©¢ qT+∫ Hê\T>∑Z+≥\ Á|üj·÷D <ä÷s¡+˝À |üP]Ô>± ìùw~Û+#˚ ôVA¬s‘·TÔ‘êsTT. M<ÛäT˝À¢ s¡ø£s¡ø±\ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T ñ+{≤sT÷ q>∑sê\T. M{Ïì f…+|ü⁄˝Ÿ {ÖHé‡ n+{≤s¡T. eT<ÛäTs¡ lø£èwüßí&ç neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ø=\Te⁄ rs¡‘êsTT. uÛÑ+>¥ bÕ˙j·T+ Á|ü‘˚´ø£+. Ä s√E »qàkÕúq+. ãè+<ëeHé ø£èwüí |üs¡e÷‘·Tà&ÉT ô|]–q düú\+. n+≥THêïs¡+‘ê. »]π> øö ô|òdæºe˝Ÿ #·÷dæ n+<äTπø á ¬s+&ç{Ï˙ |üs¡eT |ü$Á‘· q>∑sê\T>± rsê*‡+<˚. uÛ≤$kÕÔs¡T. Çø£ÿ&çyês¡T @{≤ edü+‘· |ü+#·$Tì |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø=+{≤s¡T. ôVA©øÏ dü]>±Z q\uÛ…’ s√E\ eTT+<äT, #·*ø±\+ ∫es√¢ á y˚&ÉTø£ @~ »s¡T>∑T‘·T+~. #ê˝≤ dü+Á|ü<ëj·Tã<ä›+>± @yÓ T Æ H ê... mes¡T m˝≤ y˚&ÉTø£*ï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T, Ä≥bÕ≥\T, $+<äT $H√<ë\‘√ Ä ¬s+&ÉT #˚düT≈£îHêï... ôVA© |ü+&ÉT>∑ n+<ä] J$‘ê\≈£L dü+‘√wüeTH˚ q>∑sê\÷ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&É‘êsTT.

&Ûç©¢

eT<ÛäTs¡ .. ãè+<ëeq+

s¡+>∑TqT n<äT›‘·T+~ nq&É+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT!


6

www.namastheandhra.com March 2014

dæ+>∑|üPsY≈£î yÓfi≤¢\qT≈£î+≥THêïsê.. ø±düÔ eTT+<ä÷ yÓqø± #·÷düTø√+&ç. m+<äTø£+fÒ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· KØ<Ó’q q>∑s¡+ n<˚. nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢s√ MT #˚‹ #·eTTs¡T e~*b˛‘·T+~. nø£ÿ&ç <Ûäs¡\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òs¡T. dæ+>∑|üPsY ø£¬s˙‡ Á|ü|ü+#·+˝Àì ø£¬s˙‡\ìï+{Ïø£+fÒ ã\+>± ñ+&É≥y˚T BìøÏ eTTK´ ø±s¡D+. nø£ÿ&É ôVA≥˝Ÿ >∑~ rdüTø√yê\Hêï, ‹+&ç ‹Hê\Hêï, $Vü‰s¡+ #˚j·÷\Hêï uÛ≤Ø>± Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì mø±q$Tdtº Ç+≥*C…Hé‡ j·T÷ì{Ÿ (á◊j·T÷) ‘Ó*|æ+~. @{≤ Á|ü|ü+#·+˝Àì KØ<Ó’q q>∑sê\ C≤_‘ê ‘·j·÷s¡T #˚ùd á dü+düú Ç{°e˝Ò ø=‘·Ô C≤_‘ê Á|üø£{Ï+∫+~. á *düTº˝À dæ+>∑|üPsY nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. >∑‘· @&Ü~ »bÕHé sê»<Ûëì {Àø√´ nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+&É>±.. n~ ákÕ] Äs√ kÕúHêìøÏ |ü&çb˛sTT+~. bÕ´]dt, zk˛¢, p´]#Y, dæ&ûï ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ ì*#êsTT. q÷´j·÷sYÿ dæ{° 26e kÕúq+˝À ì*∫+~. ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡ 27e kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. \+&ÉÉHé 15e kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. e÷+#ÓdüºsY 49e kÕúq+˝À ì*∫+~. á s¡ø£+>± #·÷ùdÔ nyÓT]ø± q>∑sê\T #ê˝≤ yÓTs¡T>∑H˚ #ÓbÕŒ*.

dæ+>∑|üPsY ø±d”º¢... eTT+u…’ j·Te÷ N|t! Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· KØ<Ó’q q>∑sê\T 1. dæ+>∑|üPsY 2. bÕ]dt (ÁbòÕHé‡) 3. zk˛¢ (Hêπs«) 4. p´]#Y (dæ«≥®sê¢+&é) 5. dæ&ûï (ÄÁùdº*j·÷) 6. {Àø√´ (»bÕHé) 7. ø±s¡ø±dt (yÓìE˝≤) 8. C…˙yê (dæ«≥®sê¢+&é) 9. yÓT˝ŸuÀsYï (ÄÁùdº*j·÷) 10. ø√ô|HéVü‰¬>Hé (&ÓHêàsYÿ)

Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· #Íø£ q>∑sê\T 1. eTT+ãsTT (Ç+&çj·÷) 2. ø£sê∫ (bÕøÏkÕúHé) 3. &Ée÷düÿdt (dæ]j·÷) 4. &Ûç©¢ (Ç+&çj·÷) 5. U≤≥à+&ÉT (H˚bÕ˝Ÿ) 6. n©®sY‡ (n©®]j·÷) 7. ãTø±¬sdtº (s=y˚Tìj·÷) 8. |üHêe÷ dæ{° (|üHêe÷) 9. C…&ܶ (kÂ~ nπs_j·÷) 10. ]j·÷<é (kÂ~ nπs_j·÷)

eTT+u…’ u…dtº ñ|üK+&É|ü⁄ q>∑sê\T #ê˝≤ #ͬø’q q>∑sê\ì á◊j·T÷ ‘˚*Ã+~. á dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq 150 q>∑sê˝À¢ eTT+u…’ øÏ+~ qT+∫ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. n+fÒ Á|ü|ü+#·+˝À ù|s¡T yÓ÷dæq 150 q>∑sê˝À¢ n‘·´+‘· #Íø£ nsTTq q>∑s¡+ eTT+u…’j˚T´qqï e÷≥. $T>∑‘ê ñ|üK+&É|ü⁄ q>∑sê\T ≈£L&Ü á C≤_‘ê˝À øÏ+~ qT+∫ eTT+<äTHêïsTT.

$T*j·THé &Ü\sY ◊bò˛Hé ◊bò˛Hé KØ<Ó’q yÓTTu…’˝Ÿ nqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ø±˙ Çø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔq ï ◊bò˛Hé <Ûäs¡ e÷Á‘·+ @ø£+>± $T*j·THé &Ü\s¡T¢! n+‘· KØ<˚+{Ï.. n+‘· >=|üŒ |ò”#·sY‡ @eTTHêïj·T+<äT˝À nì|æk˛Ô+<ë? |ò”#·sY‡ n+≥÷ ø=‘·Ô>± @MT ˝Òe⁄ ø±˙.. á bò˛Hé˝À @ø£+>± 700 &Ó’eT+&ÉT¢HêïsTT. \+&ÉHé≈£î #Ó+~q n˝Ÿ¬ø$Tdtº dü+düú ◊bò˛Hé≈£î eÁC≤\‘√ kıã>∑T\~›+~. BìøÏ 24 ø±´¬s{Ÿ ã+>±s¡+‘√ ‘=&ÉT>∑T y˚j·T&Éy˚T ø±ø£.. á ‘=&ÉT>∑Tô|’ 700 eÁC≤\qT

dæ+>∑|üPsY

bı~–+~. n+‘˚ ø±<äT.. bò˛Hé yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ñ+&˚ H˚$π>≥sY ø° #·≥÷º ≈£L&Ü eÁC≤\T bı~–+~. H˚$π>≥sY ø° MT<ä ≈£L&Ü eÁC≤ìï bı~–.. eT<Ûä´˝À ∫qï s¡+Á<Ûä+ ô|{Ϻ+~. bò˛Héô|’ ñqï j·÷|æ˝Ÿ ˝À>√qT ≈£L&Ü n˝Ÿ¬ø$Tdtº Ø&çC…’Hé #˚dæ+~. eÁC≤\‘√H˚ ◊bò˛Hé ˝À>√qT s¡÷bı+~+∫+~. Ç+<äTø√dü+ 50 eÁC≤\qT $ìjÓ÷–+#ês¡T.á $T*j·THé &Ü\sY bò˛HéqT ‘·j·÷s¡T #˚j·T&ÜìøÏ Äs¡T HÓ\\T |ü{Ϻ+<ä≥. yÓTT‘·Ô+ |üq+‘ê #˚‘√ÔH˚ #˚XÊs¡T. ˝≤´|t{≤|t\T, ◊bò˛Hé\T, {≤´u…¢≥¢≈£î EyÓ\Ø esYÿ #˚j·T&É+˝À n˝Ÿ¬ø$Tdtº≈£î eTT+<äT qT+∫ ù|s¡T+~. Ä dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq yê{Ï˝À Ç<˚ KØ<Ó’q ◊f…+. Ç˝≤+{Ï $T*j·THé &Ü\sY bò˛Hé eTs=ø£{Ï ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïeTì.. M{Ï ø=qT>√\T≈£î ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T eTT+<äT>± ]õdüºsY #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*|æ+~ n˝Ÿ¬ø$Tdtº. MTø£+‘· yÓ÷E+fÒ ‘·«s¡|ü&É+&ç.. Ä˝Ÿ <ä u…dtº!

bÕ]dt (ÁbòÕHé‡)

dæ&ûï (ÄÁùdº*j·÷)


7

www.namastheandhra.com March 2014

ÇB ñ>±~ k˛ÔÁ‘·+

ñ>±~.. z $ø±dü bÕsƒ¡+

‘ê«eTwüº XÀø£ qsê;Ûwüº eT<ÛäTe÷dü düeTT<䓤e ìu≤$T XÀø£dü+‘·bÕÔ+ eTeTXÀø£+ dü<ë ≈£îs¡T #Ó&ÉTqT, s√>±\qT, ø£cÕº\qT ‘=\–+#ê\qï ns¡ú+˝À kÕπ> á XÀ¢ø±ìï |ü]ƒ+#êø£ ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹Hê*.

»qe]

1 ek˛Ô+<ä+fÒ.. eTT+<äT s√E sêÁ‹ qT+#˚ ø√˝≤Vü≤\+.. Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T.. bÕغ\T.. eT÷´õø£˝Ÿ HÓ’{Ÿ‡.. πøø˘ ø£{Ï+>¥‡.. Vü‰´|” q÷´ Çj·TsY n+≥÷ ìHê<ë\T.. Ç˝≤ m+‘√ dü+<ä&ç! ø±˙ ‘Ó\T>∑Tyê] ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ Ç+‘· dü+<ä&ç ñ+&É<äT.. Ç+‘· ø√˝≤Vü≤\+ ñ+&É<äT.. ù|s¡T≈£î n<√ |ü+&ÉT>∑ n+‘˚! ø±˙ eTq sêÁwüº+ bıs¡T>∑Tq ñqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ n+fÒ yê]øÏ dü+e‘·‡s¡+˝À n<˚ ô|<ä› |ü+&ÉT>∑. nìï |üqT\≈£L ôd\$#˚Ãdæ.. Ä s√E ‘·$Tfi¯ dü+e‘·‡sê~ì ªq÷´ Çj·TsYμ ø£Hêï m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄ø=+{≤s¡T Ä sêÁwüº Á|ü»\T. uÛ≤wü, dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\ $wüj·T+˝À yêfi¯ó¢ eTqø£+fÒ m|ü⁄Œ&É÷ eTT+<˚qqï~ ø=‘·Ô $wüj·T+ ø±<äT. á b˛*ø£\ dü+>∑‹ |üø£ÿqu…&ç‘˚ eTq ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê~øÏ ñqï $•wüº‘˚ y˚s¡T. Ç~ πøe\+ $H√<ëìï#˚à |ü+&ÉT>∑ e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. Ç<√ $ø±dü bÕsƒ¡+. Äs√>∑´ eT+Á‘·+. X¯Á‘·Te⁄\ô|’, s√>±\ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#·eTì #Óù|Œ ª»j·Tμ HêeT dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|≥ºuÀ‘·Tqï y˚fi¯.. ñ>±~ Hê&ÉT @+ #˚j·÷˝À zkÕ] #·÷<ë›+! ••s¡+˝ÀøÏ edü+‘·+˝ÀøÏ e#˚à y˚fi¯ edüTÔ+~ ñ>±~. n+fÒ #·\¢ì yê‘êes¡D+ qT+∫ ‘ê|ü+ ô|]π>

yê‘êes¡D+˝ÀøÏ ñ>±~ düeTj·T+˝ÀH˚ n&ÉT>∑Tô|&É‘êeTqïe÷≥. á ø±\+˝À yê´<ÛäT\ rÁe‘· m≈£îÿe. o‘êø±\+˝À X¯Øs¡+ düÔãT›>± ñ+≥T+~. yê‘·, |æ‘·Ô, ø£|òü, XÊ«dü dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T e#˚à Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe. s¡T‘·Te⁄\T e÷πs ø±\+˝À yê´<ÛäT\ $»è+uÛÑD m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. eTTK´+>± edü+‘·+ eNÃsê>±H˚ »Hê\T »ãT“|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. á ø±\+˝À yê´~Û ìs√<Ûäø£+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äqï ñ<˚›X¯+‘√ ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T eTq ô|<ä›\T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝À z e÷qdæø£ $ø±dü bÕsƒ¡+ ≈£L&Ü ñ+~. @&Ü~ bı&Ée⁄Hê m<äTs¡j˚T´ ø£wüºdüTU≤\qT, düTK<äT:U≤\qT dü+j·TeTq+‘√ m<äTs√ÿyê\ì dü÷∫+#˚ dü+πø‘·+ ñ>±~ |ü#·Ã&ç. r|æ, #˚<äT, e>∑s¡T, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ e+{Ï wüÁ&ÉT#·T\T.. J$‘·+˝À m<äTs¡j˚T´ |ü]dæú‘·T\≈£î n<ä›+ |ü&É‘êsTT. nH˚ø£ s¡ø±\ |ü]dæú‘·T\ y˚Tfi¯$+ù| J$‘·+ nqï~ Bqs¡ú+. <˚HÓ’ïHê m<äTs√ÿe&ÜìøÏ dü÷∫ø£>± $$<Ûä s¡ø±\ s¡T#·T\ ñ>±~ |ü#·Ã&ç ùd$+#ê\qï~ ô|<ä›\T #Ó|æŒq e÷≥. Ç|ü⁄Œ&Ó’‘˚ ñ>±~ |ü#·Ã&ç #˚ùd rs¡T e÷]b˛sTT+~ ø±˙.. ˇø£|üŒ{Ï |ü<äΔ‘Ó’‘˚ y˚s¡T. ø=‘·Ô u…\¢+, ø=‘·Ô ∫+‘·|ü+&ÉT, $T]j·÷\T ˝Ò<ë ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ, e÷$T&ç eTTø£ÿ\T, y˚|ü|üP\T.. ˙fi¯¢˝À |ü\Ã>± ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ n<˚ ñ>±~ |ü#·Ã&ç. ‹j·T´>± ñ+&˚ u…\¢+ dü+‘√cÕìøÏ, dü+πø‘·+. #˚<äT>± ñ+&˚ y˚|ü <äT:U≤ìï

ˇø=ÿø£ÿs¡T ˇø=ÿø£ÿ ù|s¡T‘√.. eTq≈£î ñ>±~ ñqïfÒ¢.. y˚πs sêÁcÕº\ yê]øÏ ≈£L&Ü q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ˇø£≥T+~. ‘·$Tfi¯ó\T á |ü+&ÉT>∑qT ª|ü⁄‘êÔ+&ÉTμ n+{≤s¡T. ‘Ó\T>∑T yê]˝≤π> ˇø£|ü⁄Œ&ÉT e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À¢ á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚yês¡T ‘·$Tfi¯ó\T. ◊‘˚ Bìï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ Äs¡T´\ |ü+&ÉT>∑>± uÛ≤$+∫.. dü+Áø±+‹ düeTj·T+˝ÀH˚ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì XÊdüq düuÛÑ˝À #·≥º+ #˚dæ+~. @Á|æ˝Ÿ˝À ª#Ó’Á‘· ‹s¡THêfi¯ó¢μ ù|s¡T‘√ |ü+&ÉT>∑ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. z eTsê؃\T eTq˝≤π> #Ó’Á‘· X¯óø£¢ bÕ&É´$T Hê&˚.. >∑T&ç |ü&Ü« ù|s¡T‘√ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T #˚düT≈£î+{≤s¡T. z eTfi¯j·÷∞\T ª$wüßμ ù|s¡T‘√ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. kÂs¡e÷q+ Á|üø±s¡+ |ü+&ÉT>∑ #˚düT≈£î+{≤s¡T ø±ã{Ϻ Ç~ ≈£L&Ü @Á|æ˝Ÿ˝ÀH˚ edüTÔ+~. z dæ≈£îÿ\ ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ yÓ’XÊK X¯ó<äΔ bÕ&É´$T yê] dü+e‘·‡sê~. yês¡T ªyÓ’XÊœμ nH˚ ù|s¡T‘√ á |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. z u…+>±©\ ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ @&Ü~˝À ∫e] e÷dü+ #Ó’Á‘·+. yÓ’XÊK X¯ó<äΔ bÕ&É´$T Hê&ÉT ªbıjYT˝≤ u…’XÊUŸ (ô|Vü≤˝≤ yÓ’XÊUŸ)μ ù|s¡T‘√ ñ>±~ì »s¡T|ü⁄ø=+{≤s¡T. z

dü÷∫düTÔ+~. ñ|ü⁄Œ J$‘·+˝À ñ‘ê‡Vü‰ìøÏ dü÷∫ø£ ø±>±.. |ü⁄\T|ü⁄>± ñ+&˚ ∫+‘·|ü+&ÉT H˚s¡TŒ>± e´eVü≤]+#ê*‡q |ü]dæú‘·T*ï dü÷∫düTÔ+~. |ü⁄\T|ü⁄>± ñ+&˚ e÷$T&ç.. ø=‘·Ô düyêfi¯¢≈£î, ø±s¡+>± ñ+&˚ $T]j·÷\T düVü≤q+ ø√˝ÀŒj˚T≥T¢ #˚ùd |ü]dæú‘·T\≈£î dü÷∫ø£.

@y˚T+ #˚j·÷*? Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ #Ó’Á‘· e÷dü+ X¯óø£¢ |üø£å+˝À bÕ&É´$T ‹~∏ Hê&ÉT ñ>±~ì »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. á s√Eq ◊<äT eTTK´yÓTÆq |üqT\T #˚j·÷\ì |üPØ«≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. 1. ñ<äj·÷H˚ ‘·\+{Ï kÕïq+ #˚j·÷*. 2. ñ>±~ k˛ÔÁ‘·+ #·<äyê*. 3. ñ>±~ |ü#·Ã&ç ùd$+#ê*. 4. |üPs¡í≈£î+uÛÑ <ëq+ #˚j·÷*. 5. |ü+#ê>∑ ÁX¯eD+ #˚j·÷*. ñ>±~ Hê&ÉT ñ<äj·÷H˚ |üP» #˚dæq ‘·sê«‘· |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹Hê*. n+‘·≈£îeTT+<äT Á<äe, |òüTq |ü<ësêú˝ÒM rdüTø√≈£L&É<äT. ˇ{Ϻø£&ÉT|ü⁄‘√ |ü#·Ã&ç ‹+fÒ m≈£îÿe Á|üjÓ÷»q+. ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝À yê&˚ |ü<ësêú\˙ï Wwü<ë˝Ò. u…\¢+˝À ◊s¡Hé ñ+≥T+~. Ç~ s¡ø£Ô |ü⁄wæº ø£*–düTÔ+~. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\≈£î #ê˝≤ eT+∫~. y˚|ü |ü⁄e⁄« bı≥º˝Àì qT* |ü⁄s¡T>∑T*ï #·+ù|düTÔ+~. ñ|ü⁄Œ yê‘êìï Vü≤]düTÔ+~. ∫+‘·|ü+&ÉT, e÷$T&ç eTTø£ÿ˝À¢ì |ü⁄\T|ü⁄, e>∑s¡T e\¢ Js¡íÁøÏj·T y˚>∑e+‘·eTe⁄‘·T+~. $T]j·÷\T X¯Øs¡+˝Àì y˚&çì ìj·T+Á‹kÕÔsTT.


8

»+≈£î ˝Ò<äT! >=+≈£î ˝Ò<äT!! n<äTs¡T ˝Ò<äT! u…<äTs¡T ˝Ò<äT!! |üesY kÕºsY <äTH˚ïXÊ&ÉT!

nj·÷yéT Hê{Ÿ >√sTT+>¥ ≥T ùdŒsY m˙ eHé ≥T&˚.. n+≥÷ k˛ìj·÷>±+BÛ, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, C…’sêyéT s¡y˚TXŸ, ~–«»jYT dæ+>¥, wæ+&˚, ∫<ä+ãs¡+, nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ, Ms¡|üŒ yÓTTsTT©, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, MôV≤#Y, πød”ÄsY, ø£$‘·.. yêfi¯S¢ Mfi¯S¢ nì ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]˙ @øÏ|ü&˚XÊ&ÉT!! ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ |ü+#Ó\÷&ÉBdæ ‘·+‘êqì Hê&ÉT Á|üC≤sê»´+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT nHêï.. nqï #ê≥T ‘·eTTà&ç>± ñ+&É≥+ e\¢ ÇHêïfi¯ó¢>± Ä |üì #˚j·T˝Òø£b˛sTTq |üeHé ø£˝≤´DY.. d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü+#Ó\T ‘·&çùd˝≤ #˚XÊ&ÉT! ªø±+Á¬>dt Vü≤sƒêyé.. <˚XŸ ã#êyéμ n+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑T+&Ó˝À¢ <ä&É |ü⁄{Ϻ+#ê&ÉT. yÓTT‘êÔìøÏ |üesYkÕºsY bÕغ ô|fÒºXÊ&ÉT. »qùdq.. »qùdq.. »qùdq.. n+≥÷ Á|ü‹ n_Ûe÷ì >∑T+&Ó Äq+<ä+˝À ñbıŒ+π>˝≤ eTTe÷às¡T bÕغ ù|s¡T |ü*ø±&ÉT! >=|üŒ>± ã‘·ø±\+fÒ #ê˝≤ ø£cÕº\THêïj·T+≥÷.. >=|üŒ>± ã‘·ø±\+fÒ kÕVü≤kÕ\T #˚j·÷\+≥÷.. ‘êqT ø£wüº|ü&É{≤ìø°, kÕVü≤kÕ\T #˚j·T&Üìø° dæ<äΔeTH˚ $wüj·÷ìï $düŒwüº+>± #ê{Ï #ÓbÕŒ&ÉT. nø£åsê˝≤ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T sêh+ j·÷e‘·÷Ô {°Môd≥¢ eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì |üeHé |üesY Á|üdü+>∑|ü⁄ yÓTÆø£+˝À ‘˚*b˛sTT+<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. yÓTT‘·Ô+ ôdŒ˝Ÿ uÖ+&é! |üeHé e÷{≤¢&çq ˇø=ÿø£ÿ e÷{≤.. ˇø=ÿø£ÿ ‘·÷{≤! sêÁwüº+˝Àì Á|ü‹ d”e÷+Á<ÛäT&ç >∑T+&Ó˝À¢ ñqï e÷≥\T, Äy˚X¯+, Äy˚<äq.. n˙ï |üeHé H√{Ï qT+∫ C≤\TyêsêsTT. |üeHé Á|üdü+>∑+˝À bı*{Ïø£˝Ÿ yÓT#·÷´]{° ˝Ò<äì –≥ºì bı*{°wæj·TqT¢ düHêïsTT H=≈£îÿ\T H=ø=ÿ#·TÃ>±ø£.. ªsê»ø°j·T+>± n‘·&ç mC…+&Ü @$T{À #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷&ÉT, n+‘ê njÓ÷eTj·T+>±H˚ ñ+~.. ∫qï|æ˝≤¢&ç ‘·s¡Vü‰˝À e÷{≤¢&Ü&Éμì Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\T rdæbÕπsjÓTT#·TÃ>±ø£.. ø±˙, d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü‹ˇø£ÿ kÕe÷qT´&É÷ ‘·qqT ‘êqT |üeHé‘√ ◊&Ó+{Ïô|ò’ #˚düT≈£îHêï&É+fÒ n+<äT˝À Äe–+»+‘Ó’Hê nã<äΔ+ ˝Ò<äT. sê»ø°j·÷˝À¢ Á|ü»\ eTqdüT\qT ¬>\e&Éy˚T |üs¡e÷e~Û nqT≈£î+fÒ |üeHé ‘=* n&ÉT>∑T˝ÀH˚ dü÷|üsY dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫qfÒº! Çø£.. |üeHé ø£˝≤´DY sê»ø°j·÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉuÀ‘·Tqï≥Tº e÷]à 2q |üÁ‹ø± Á|üø£≥q sê>±H˚.. |üeHé yÓqø£ mes¡THêïs¡T? ø±+Á¬>dt bÕغHê.. ‘Ó\T>∑T<˚X¯e÷.. øÏs¡D≤.. »>∑Hê.. nì n<˚|üì>± }Vü‰>±Hê\T #˚dæqyê]øÏ |üP]Ô>± ø±¢]{° Çe«ø£b˛sTTHê.. |üeHé yÓqø£ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ ˝Ò<äì düŒwüº+>± ‘˚*b˛sTT+~. $T–*+~.. {°&û|”, yÓ’d”|”! |üeHé ‘·q Á|üdü+>∑+˝À 2008 Hê{Ï dü+|òüT≥q ˇø£{Ï ñ<äVü≤]+#ê&ÉT. n|üŒ{À¢ eTÚ˝≤© ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˇø£ ‘Ó\+>±D n_Ûe÷ì ‘·q e<ä›≈£î e∫Ã.. Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ ˝Ò≈£î+&Ü ô|]–b˛sTTq n|üŒ{Ï ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿô|’ Äy˚<äq yÓfi¯¢>∑ø±ÿ&ÉH˚ ñ<ëVü≤s¡D #ÓãT‘·÷.. sêh+˝À uÛÑ÷eTT\ $\Te\T Äø±XÊìøÏ ô|+#˚dæq yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶˙ |üs√ø£å+>± $eT]Ù+#ê&ÉT. $T–*+~ {°&û|”. #·+Á<äu≤ãTì ªeT+#êj·Tqμ nì |üeHéø£˝≤´DY nq&É+‘√ {°&û|” n_Ûe÷qT˝À¢ Äq+<ä+ yÓ*¢$]dæ+~. ‘·q dæ<ëΔ+‘ê\‘√

www.namastheandhra.com March 2014

|üesY kÕºsY <äTH˚ïXÊ&ÉT!

ø£*dæ eùdÔ me]‘√HÓ’Hê #˚‘·T\T ø£\|ü&ÜìøÏ dæ<äΔeTì |üeHé Á|üø£{Ï+#·&É+ ≈£L&Ü yê] ÄX¯\qT ô|+#·T‘√+~. ìC≤ìøÏ.. 2009˝À ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´y˚T {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü >∑+&çø={Ϻ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ m≈£îÿe m+|”d”≥T¢ ¬>\T#·Tø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ç.. sêh $uÛÑ»q≈£î |üs√ø£å+>± ø±s¡DyÓTÆ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ∫s¡+J$˝≤>± Ä ôd’+<Ûäe⁄&ç bÕÁ‘·qT |üeHéø£˝≤´DY mø£ÿ&É b˛wækÕÔ&√qì {°&û|” n_Ûe÷qT\T #ê˝≤s√E\T>± ø£\‘· #Ó+<ës¡T. |üeHé Á|üdü+>∑+‘√ yês¡+<ä] dü+<˚Vü‰\÷ |ü{≤|ü+#·\j·÷´sTT. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd Ä˝À#·q ≈£L&Ü ˝Ò<äì |üeHé #Ó|æŒq H˚|ü<∏ä´+˝À.. n_Ûeè~Δì ø√s¡T≈£îì #·+Á<äu≤ãT≈£î zfÒùdyê]˝À N*ø£ edüTÔ+<äH˚ yê] u≤<Ûä≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. bÕغ\ dü+>∑‘Ó˝≤ ñHêï.. |üeHé Á|üdü+>∑+‘√ n≥T d”e÷+Á<ÛäT\T, Ç≥T ‘Ó\+>±D yê<äT\T e÷Á‘·+ |òü⁄˝Ÿ KTwt! |ü<˚|ü<˚ ªeTq ‘Ó\+>±D.. Hê ‘Ó\+>±Dμ n+≥÷ n≥T ‘Ó\+>±D n_Ûe÷qT\ eTqdüT <√#·T≈£îqï |üeHéø£˝≤´DY.. n‘·´+‘· ne÷qTwü+>±, nsê#·ø£+>± sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚dæq ø±+Á¬>dt ô|’ <˚X¯+˝À @ bÕغ $s¡T#·T≈£î|ü&Éq+‘· Ø‹˝À ì|ü⁄Œ\T #Ó]– d”e÷+Á<ÛäT\ >∑T+&Ó˝À¢ Äq+<ä+ ì+bÕ&ÉT. 30 @fi¯¢ {°&û|” ôd’‘·+ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\qT, ø=ìï

ô|{≤ºqT. <ëìù|s¡T »qùdq. »qùdq. »qùdq. Ç~.. MT ùdq, kÕe÷qT´\ ùdq, uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ùdq. (bÕغ C…+&ÜqT #·÷|ü⁄‘·÷) n~ eTq C…+&Ü. z ‘Ó\+>±D≈£î ø£åe÷|üD\T n&É>∑&ÜìøÏ MT¬ses¡T? MT¬ses¡+&û #Ó|üŒ&ÜìøÏ? z &Ûç©¢ Hêj·T≈£î&ÉT ˇø±j·Tq.. &ç^Z >±s¡T nHêïs¡T.. ª|üeHé bÕغ ô|≥ºe÷à.. ø±+Á¬>dt˝À ø£\T|üe÷àμ nHêïs¡T. n<˚eTHêï >∑+>±q<ë? H˚qT MT≈£î m˝≤ ø£ì|ædüTÔHêïqT ~–«»jYT dæ+>¥? z (πød”ÄsYì ñ<˚›•+∫) eTT+<äT qqTï #Ó|üŒ˙sê<˚.. #Ó|æŒHêø£ qTe⁄« ‹&ç‘˚ |ü&É‘ê z qqTï $eT]Ù+#˚yês¡+<ä]˙ ù|s¡Tù|s¡THê n&ÉT>∑T‘·THêï ªªMT $eTs¡Ù\≈£î uÛÑj·T|ü&É‘êqqT≈£î+≥THêïsê?n˝≤+{Ï |æ]øÏ‘·q+ n+fÒHê≈£î |ü&É<äT. #·∫Ãb˛‘ê >±ì uÛÑj·T|ü&ÉqT. z Hê <˚X¯+, düe÷»+ eTTK´e÷? ≈£î≥T+ãe÷? nqT≈£îqï|ü⁄&ÉT Hê ≈£î≥T+ã+ ∫qï~>± nì|æ+∫+~. z Á‹$Áø£+ Áoìyêdt≈£î ≈£L&Ü H˚qT bÕغ ô|≥º&É+ Çwüº+˝Ò<äT. Hê≈£î n+&É>± ì\ã&ç+~ ˇø£πs. n‘·H˚ es¡+>∑˝Ÿ≈£î #Ó+~q sêE s¡$‘˚». ø=H˚ïfi¯ó¢>± y˚T$T<ä›s¡+

»qùdq \øå±´\T ÇM... nìï esêZ\≈£î, ô|<ä›\≈£î, ù|<ä\≈£î #·≥º+ ˇπø $<Ûä+>± |üì#˚j·÷* z u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ (q\¢ ãC≤s¡T) Áø£eTÁø£eT+>± ìs¡÷à\q z yê‘êes¡D ø±\Twü´+ MT<ä b˛sê≥+! z Ád”ÔøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+, s¡ø£åD, >ös¡e+‘√ ≈£L&çq uÛÑÁ<ä‘· z yÓ’<ä´+ düsêÿs¡T ÄdüŒÁ‹˝ÀH˚ ø±s=Œπs≥T˝≤>± n+~+#·&É+ z »qùdq ◊&çj·÷\J ≈£î\eT‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+ z

bÕغ\qT H˚s¡T>± $eT]Ù+#·&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À.. ˇø=ÿø£ÿ]˙ ù|s¡Tù|s¡THê $eT]Ùdü÷Ô, ôdf…Æπs¢dü÷Ô dü‘êÔ #ê{≤&ÉT. Ç<˚ ôd’º˝Ÿ sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ–ùdÔ e÷Á‘·+ |üeHé≈£î ‹s¡Tπ> ñ+&É<äT! e÷≥\T ø±e⁄.. ‘·÷{≤\T <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\ Á|üdü+>∑+˝À |üeHé Á|ü‹e÷{≤ ˇø=ÿø£ÿ nø£ås¡ u≤Dy˚T! ne˙ï #Ó|ü⁄Œø√yê\+fÒ düú˝≤uÛ≤e+. n+<äTπø.. n+<äT˝À ø=ìï yÓT#·TÑ·Tqø£\T.. z |æ]øÏ‘·q+‘√ ªu≤+#·Hé <=sê ˙ ø±˝§àø±Ôμ nH˚ yê&çì ø±<äT ø±ã{Ϻ Hê≈£î ø£cÕº\T ekÕÔjÓ÷yÓ÷ z &Ûç©¢ yê] e<ä›≈£î yÓ[¢ ª<=sê ˙ ø±˝§àø£Ôμ nì sêÁcÕºìï á |ü]dæú‹øÏ rdüTø=#êÃs¡T z Hê≈£î myÓTà˝Ò´, m+|”, eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì ˝Ò<äT. ne˙ï Hê≈£î ‘·T#Û·ÃyÓTÆq$. ‘·T#·Ã¤+.. ‘·T#·Ã¤+! MTs¡T #·÷|æ+#˚ n_Ûe÷q+ eTT+<äT Áù|eT eTT+<äT n$ ì\ee⁄ z m˝≤ $&É>={≤ºs√, m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ $&É>={≤ºs√ #·÷dæ $düT>=∫Ã+~. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ MT<ä ndüVü≤´+ y˚dæ+~. ˇø£ ì]›wüºyÓTÆq Ä˝À#·q ‘√{Ï, ˇø£ düTBs¡ÈyÓTÆq \ø£å´+ ‘√{Ï MT eTT+<äT≈£î e∫Ã Ç˝≤ bÕغ

m+‘√ eT~+#ê+. XÀ~Û+#ê+. s√E≈£î @&Óì$T~ >∑+≥\T #·]Ã+#˚ yês¡+. Hê yÓqø£ ñqï~ sêE s¡$‘˚» e÷Á‘·y˚T. z |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À $|ü¢e kÕVæ≤‘·´+ #·~yêqT. n|ü⁄&˚ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ >∑T]+∫ #·~yêqT. ø=+‘·eT+~˝≤ (πød”ÄsYì ñ<˚›•+∫) ø=‘·Ô>± Áù|yÓTT∫à #·<äe˝Ò<äT. z πs|ü⁄ bı<äT›q Hê |æ\¢\T @eTe⁄‘ês√ ‘Ó*j·T<äT. nìï{Ï˙ e<äT\T≈£îì e#êÃqT. z ‘Ó\+>±D≈£î H˚qT e´‹πsø£+ ø±<äT. ø±˙ |òüTÀs¡+>± $uÛÑõ+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäqT nee÷ì+#ês¡T. H˚qT }s¡T≈£îH˚ e´øÏÔì ø±<äT. n+<äTπø e#êÃqT. z $.Vü≤qTeT+‘·Tsêe⁄ >±s¡T eT÷&ÉT ô|[¢fi¯ó¢ #˚düT≈£î+fÒ sê»ø°j·÷\≈£î |üìøÏsês¡T n+≥THêïs¡T. ˇπø ô|[¢ #˚düT≈£îì eTTô|’Œ eT+~‘√ ‹s¡>=#êÃ. ˝ÀHêyê˝≤ ]kÕsYº‡˝À n˝≤ ‹]π>yês¡T MT≈£î ‘Ó*j·T<ë. Hê e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ >∑T]+∫ $eT]ÙùdÔ sêãsYº yêÁ<ë, sêVüQ˝Ÿ qT+∫ Á|ü‹ kÕúsTT e´øÏÔ e´øÏÔ>∑‘· J$‘ê˙ï ãj·T≥≈£î rkÕÔ. MT≈£î d”;◊\T ø±yê˝ÒyÓ÷. Hê≈£î n_Ûe÷qT\T #ê\T. z @ bÕغøÏ #Ó+~q yês¡sTTHê düπs @ s¡+>∑+ yês¡sTTHê

düπs Hê e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ >∑T]+∫ $eT]ÙùdÔ H˚qT MT e´øÏÔ>∑‘· J$‘ê\T ãj·T≥≈£î rkÕÔqT. Hê≈£î ù||üs¡T¢ ˝Òe⁄.. {°M\T ˝Òe⁄. ø±˙.. k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ ñ+~. rdæ j·T÷≥÷´uŸ˝À ô|&É‘ê. MT≈£î zπøHê. z <äøÏåD nyÓT]ø± n¬s®+{°Hê˝À ñ+&˚ #˚>∑Ty˚sê bòı{À ô|≥Tº≈£îqï|ü⁄&ÉT ø=eTs¡+ ;Û+ bòı{À ô|≥Tºø√≈£L&É<ë? z qqTï me&Ó’Hê Ä+Á<Û√&É+fÒ u≤<Ûä ø£\T>∑T‘·T+~. H˚qT uÛ≤s¡rj·TT&çì. z ø±|ü⁄\T |üeHé ø£fi≤´DYqT ˇ|ü⁄Œø√efÒ¢<äT nHêïs¡T ø±|ü⁄H˚‘·\T. MT¬ses¡T qqTï ˇ|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ? H˚qT $TeTà*ï n&ç>±Hê? Çìï ø√≥¢ eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T HêøÏ∫Ãq n_Ûe÷Hêìï H˚qT ‘êø£≥Tºô|&É‘êHê ? z á <˚X¯+ düHê‘·q <Ûäs¡à+‘√ q&ÉTdüTÔ+~, s¡ø£ÔbÕ‘ê\T »]π>˝≤ ÁbÕ+‘ê\ ø√dü+ ø=≥Tºø√s¡T. Á|ü»\qT $&ÉBj·÷\ì #·÷ùdÔ HêX¯qyÓTÆb˛‘ês¡T. z HÓ‘·TÔ\T |ü>∑T\T‘êsTT? Hê\Tø£\T ø√kÕÔ+, u§ø£ÿ\T |ü>∑\ø=&É‘ê+.. Ç~ ‘Ó\+>±D uÛ≤wü ø±<äT. ø£+#Ó ◊\j·T´ e÷≥˝À¢ #ÓbÕŒ\+fÒ á e÷≥\˙ï uÛÑ÷kÕ«eT´ <äTs¡Vü≤+ø±sêìøÏ ì<äs¡Ùq+. >∑<ä›s¡T HÓ\÷¢s¡T {ÖqT Vü‰˝À¢ bÕ&ç‘˚ >∑+‘·T˝ÒdæH√&çì H˚qT. uÛ≤e+ eTTK´e÷ uÛ≤wü eTTK´e÷? #Ó|üŒ+&ç z $&çb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· ã÷‘·T\T ‹&ç‘˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D sê<äT. MTs¡T mø£sê≈£î ø√{Ï m˝≤ dü+bÕ~düTÔHêïs√ ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\+<ä]ø° #Ó|üŒ+&ç. n|ü⁄&ÉT n+<äs¡÷ MT≈£î C…’ø=&É‘ês¡T. H˚qT ≈£L&Ü! z ‘Ó\+>±D Çyê«\+fÒ Ç+‘·eT+~ #êyê˝≤? n+‘·eT+~ì m+<äT≈£î #·+bÕs¡T? MT¬s+<äT≈£î u≤<Ûä´‘·>± uÛ≤$+#·˝Ò<äT. z (ø±+Á¬>dtqT ñ<˚›•+∫..) nuÛÑj·TVü≤düÔ+ yÓqTïb˛≥T bı&ç∫+~. z k˛ìj·÷ >±+BÛ‘√ düVü‰ me«]˙ e~*ô|≥ºqT. me¬s’Hê ø±ìe«+&ç. z MTs¡T õVü‰B\qT #·÷XÊs¡T. ≈£î˝≤\ ø√dü+.. eT‘ê\ ø√dü+ #·ìb˛sTTqyêfi¯¢ì #·÷XÊs¡T. ø±˙ <˚X¯+ ø√dü+ #·∫Ãb˛j˚T yÓTT<ä{Ï |æ#√ÃDÏï H˚H˚. z e#˚à ¬s+&˚fi¯¢˝À bÕغ ìsêàD+. u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#˚ j·TTe Hêj·T≈£î\ ø√dü+ H˚qT yÓ‘·T≈£î‘·THêïqT. »qùdq ◊&çj·÷\J ≈£î\eT‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+. <˚X¯+ ø√dü+ e÷Á‘·y˚T |üì#˚düTÔ+~. z (n_Ûe÷qT\qT<˚›•+∫..)Hê <ä>∑Zs¡ >∑÷+&Ü˝Ò¢s¡T. MTs¡THêïs¡T #ê\T. ôd’<ëΔ+‹ø£ ã\+ ñqï MTs¡T #ê\T. n≥Tï+∫ Ç≥T <ä÷πø yêfi¯¢qT Hê bÕغ˝À ô|≥ºqT. CÀø£sY‡, »+|üsY‡qT ô|≥ºqT. z ø±+Á¬>dt‘√ ‘·|üŒ <˚+‘√ nsTTHê #˚‘·T\T ø£\T|ü⁄‘ê. z eTT+<äT Á|ü»\T düTK+>± ñ+&Ü*. ã+<äT\T Ä>±*. |ü~ eT+B u≤>∑T+&Ü*. ø=ìï dæ<ëΔ+‘ê\THêïsTT. yê{Ïô|’ Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&É‘êqT. Á|ü‹ ˇø£ÿ]‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æq ‘·sê«‘˚ ‘·<äT|ü] ø±sê´#·s¡D Á|üø£{ÏkÕÔqT. z C…’sê+ s¡y˚Twt, wæ+&˚ , ∫<ä+ãs¡+, Ms¡|üŒ, Ä+{À˙... ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä] ‘·s¡|òü⁄Hê #ÓãT‘·THêï.. <˚XÊìøÏ |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêï. ø±+Á¬>dt Vü≤sƒêy√ <˚XŸ ã#êy√ C…’ Væ≤+<é.


9

www.namastheandhra.com March 2014

Hêj·T≈£î&ÉT ø±e˝…qT! d”e÷+Á<ÛäT\T e÷Á‘·y˚T ø±<äT. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ≈£L&Ü ÇdüTÔqï Á|üø£≥q Ç~! sêuÀj˚T mìïø£\ ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚ùd eT+∫ Hêj·T≈£î&ÉT ø±yê\ì yêfi¯ó¢ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. eTØ eTTK´+>± Á|ü>∑‹ |ü<∏ëìï düTHêï qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡q d”e÷+Á<Ûä≈£î eT+∫ Hêj·T≈£î&ç nedüs¡+ ñ+<äì n+‘·ø£+fÒ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ eT+∫ Hêj·T≈£î&ÉT mes¡T?

sêh $uÛÑ»q »]–b˛sTT+~. n~ ≈£L&Ü n&ɶ>√\T>±! d”e÷+Á<Ûä >=+‘·T ø√dæ eTØ sêÁcÕºìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚XÊs¡T. á $uÛÑ»q ø±s¡D+>± n‘·´~Ûø£+>± qwüºb˛sTT+~ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·y˚T. ø£˙dü+ sê»<Ûëìì ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü πø+Á<ä+ d”e÷+Á<ÛäqT nHê<∏äÛqT #˚dæ+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ ôVA<ë ÇkÕÔeTì πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙, <ëì‘√ ô|<ä›>± ˇ]π>~ @MT ñ+&É<äT. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ mìï <äXÊu≤›\T |ü&ÉT‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. b˛s¡Tº\ ìsêàD≤ìøÏ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe˝À ‘·≈£îÿe ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T |ü&ÉT‘·T+~. Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£L ø£˙dü+ ˝Ò<ä+fÒ ◊<˚fi¯ó¢ |ü&ÉT‘·T+~. ◊◊{°, ◊◊m+ e+{Ï $<ë´ dü+düú\ kÕú|üq≈£L Ç<˚ |ü]dæú‹. n|üŒ{Ï es¡≈£L d”e÷+Á<Ûä j·TTe‘· @+ #˚j·÷*? n|üŒ{Ï es¡≈£L d”e÷+Á<Ûä ìs¡T<√´>∑T\T @+ #˚j·÷*? mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢*? eT∞¢ ôV’≤<äsêu≤<é ekÕÔeT+fÒ Çø£ÿ&É ˇ|ü⁄Œø=H˚ |ü]dæú‹ ñ+&É<äT. BìøÏ‘√&ÉT, ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï d”e÷+Á<ÛäT˝À¢H˚

#ê˝≤ eT+~.. ªªôV’≤<äsêu≤<é˝À y˚T+ ñ+&É+. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&˚ yÓ[¢b˛‘ê+μμ nH˚ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ s¡–*b˛‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô>± me¬s’Hê m+<äT≈£î ekÕÔs¡T? á düeTj·T+˝À d”e÷+Á<ÛäT\≈£î ñqï~ ˇπø ˇø£ e÷s¡Z+. sêuÀj˚T ◊<˚fi¯¢˝ÀH˚ ‘·eT ÁbÕ+‘· |ü]dæú‹ì |ü{≤º\ô|’øÏ møÏÿ+∫ n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À |üs¡T>∑T\T ô|{Ϻ+#·>∑\ Hêj·T≈£î&çì mqTïø√e&É+. sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝À ¬>*∫ eTTK´eT+Á‹ ø±>∑\ neø±X¯+ ñqï e´≈£îÔ\T Ç<ä›πs Ç<ä›s¡T ñHêïs¡T. yê[¢<ä›s¡÷.. {°&û|” n~ÛH˚‘·

#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶. øÏs¡DY ≈£îe÷sY, |üeHé ø£˝≤´DY e+{Ï m+‘· eT+~ e∫ÃHê M]<ä›] $»j·÷eø±XÊ\qT <Óã“rùd |üø£ÿ yê<ë´\T>± ñ+{≤s¡T ‘·|挑˚ ¬>*#˚ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. bı‘·TÔ\‘√ nsTTHê, bı‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü kı+‘·+>± nsTTHê #·+Á<äu≤ãT ˝Ò<ë »>∑Hé e÷Á‘·y˚T Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T>∑\s¡T. M]˝À #·+Á<äu≤ãT≈£î bÕ\HêqTuÛÑe+ ñ+~. |ü<˚fi¯¢bÕ≥T d”m+>± e´eVü≤]+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT Á|ü|ü+#·|ü≥+˝À dü>∑s¡«+>± ì*|æq U≤´‹ Äj·Tq kı+‘·+. ôV’≤f…ø˘ dæ{°, ◊mdt;, W≥sY ]+>∑T s√&ÉT¶ ‘·~‘·sê\˙ï Äj·Tq ø°]ÔøÏØ≥+˝À ø£*øÏ‘·TsêsTT\T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ◊{° ø£+ô|˙\‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T HÓ\|ü⁄ø=ì Äj·÷ ø£+ô|˙\ ø±sê´\j·÷\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚sTT+#·>∑\s¡T. &Ûç©¢˝Àì Hêj·T≈£î\‘√q÷ #·+Á<äu≤ãT≈£î dü‘·‡+ã+<Ûë˝Ò ñHêïsTT. Ä Hêj·T≈£î\qT ˇ|æŒ+∫ d”e÷+Á<Ûä≈£î ÁbÕC…≈£îº\T rdüT≈£î sê>∑*–q kÕeTs¡ú´+ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ñ+~. $»Hé 2020 <ë«sê <ä÷s¡<äèwæº ø£*–q

2009˝À s¡TD e÷|ò” |ü<∏äø£+ ‘·sê«‘· ¬s’‘·T\+‘ê Çã“&ç eTTã“&ç>± ã+>±s¡+ s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{À¢ y˚\ ø√≥¢˝À ñqï á s¡TD≤\T Ç|ü⁄Œ&ÉT \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á s¡TD≤\‘√bÕ≥T &Ü«Áø± s¡TD≤\T, eTVæ≤fi≤ s¡TD≤\˙ï s¡<äT› #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT neT\T kÕ<Ûä´yÓTÆq mìï Vü‰MT\T nsTTHê >∑T|æŒ+#·e#·TÃ. mìïø£˝À¢ ¬>\e&ÜìøÏ mìï –$Tà≈£îÿ\T nsTTHê #˚j·Te#·TÃ. ø±˙, d”e÷+Á<Ûä $wüj·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq #·s¡´\˙ï ìsêàD≤‘·àø£+>± ñ+&Ü*. y˚Tìô|òk˛º˝À @+ Á|üø£{ÏkÕÔs√ Ç+ø± ‘Ó*j·T<äT. ø±˙, Ç≥T ‘Ó\+>±D nsTTHê n≥T d”e÷+Á<Ûä nsTTHê #·+Á<äu≤ãT #·s¡´\T, Á|üø£≥q\T

Hêj·T≈£î&ÉT ø±e˝…qT!!

Hêj·T≈£î&ç>±q÷ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ Hê\T>∑T ≈£L&Éfi¯¢ eT<Ûä´˝À ndüVü‰j·T+>± ì\T#·Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢ Äj·Tq d”e÷+Á<Ûä≈£î ì]›wüº ø±sê´#·s¡D @MT Á|üø£{Ï+#·fÒ¢<äT. mìïø£˝À¢ ¬>\e&ÜìøÏ πøe\+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üø£{Ï+#·&É+, nkÕ<Ûä´ Vü‰MT\qT >∑T|æŒ+#·&É+‘√H˚ ø±\+ yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T.

ìsêàD≤‘·àø£+>± ñqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. πøe\+ dü+πøåeT eT+Á‘·+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ d”e÷+Á<ÛäqT ˇ|æŒ+#·&É+ ø£wüºy˚T. »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ $wüj·÷ìøÏ e<ë›+. Äj·Tq 2009˝ÀH˚ m+|” nj·÷´s¡T. m+|”>± ¬s+&˚fi¯ó¢ nsTTHê ñHêïs√ ˝Ò<√ düTe÷s¡T ¬s+&˚fi¯ó¢ C…’˝À¢ ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· sêh $uÛÑ»q, mìïø£\‘√ _J nsTTb˛j·÷s¡T. Äj·Tq≈£î ñqï n‹ ô|<ä› yÓTÆqdt bÕ\HêqTuÛÑe+ ˝Òø£b˛e&É+. Äj·Tq≈£î ñqï |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ j·TTe≈£î&ÉT ø±e&É+. bÕ\HêqTuÛÑe+ ñ+fÒ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ @y˚T+ #˚j·÷*? m≥Te+{Ï Á|üD≤[ø£\T nqTdü]+#ê*? uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì mø£ÿ&Óø£ÿ&É m≥Te+{Ï ÁbÕC…≈£îº\T rdüT≈£îsêyê*? m≥Te+{Ï $<ë´ dü+düú\T @sêŒ≥T #˚j·÷*? e+{Ï $esê\˙ï ‘Ó\TkÕÔsTT. BìøÏ‘√&ÉT, Á|üdüTÔ‘·+ dü‘·«s¡ n_Ûeè~ΔøÏ ø°\ø£+>± e÷]q ◊{° ø£+ô|˙\qT rdüT≈£îsêe&É+˝Àq÷ »>∑Hé <ä÷düT¬øfi‚¢ |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·fÒ¢<äT. b˛˙, düyÓTÆø£´ yê<ëìï $ì|æ+∫q Äj·Tq nsTTHê d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ ì]›wüº Á|üD≤[ø£ Á|üø£{ÏkÕÔsê n+fÒ n~ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. πøe\+ Hê\T>∑T dü+‘·ø±\‘√ ◊<˚fi¯ó¢ >∑&çù|kÕÔqì >=|üŒ>± Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. ne˙ï ≈£L&Ü ù|<ä\‘√ z≥T¢ y˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò. z≥T¢, d”≥¢ <Ûë´dü˝À Äj·Tq ≈£L&Ü dü+πøåeT eT+Á‘·+ |ü]ƒdüTÔHêïs¡T ‘·|挑˚ ìsêàD≤‘·àø£+>± e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ, d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ e#˚à ◊<˚fi¯¢˝À @+ #˚kÕÔ+ nH˚ n+X¯+ô|’H˚ yê] mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º\T ñ+&Ü*. n|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé\˝À me]ì m+#·Tø√yê\H˚ $wüj·÷ìï Á|ü»\T ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤s¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ yê]πø z≥kÕÔs¡T. yêdüÔyêìøÏ, #·+Á<äu≤ãT ø±˙.. »>∑Hé ø±˙ me¬s’Hê düπs.. e#˚à mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝Àì 23 m+|” d”≥¢q÷ ˇø£ÿ]πø Ç<ë›+ nì d”e÷+Á<Ûä˝Àì ø=+‘·eT+~ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ d”≥¢˙ï ˇø£fi¯¢πø ÇùdÔ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À ÁøÏj·÷o\+>± e´eVü≤]+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì, πø+Á<ä+ qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ì<ÛäT\qT ‘Ó#·TÃø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äqï~ yê] ÄX¯. ø±˙, yÓTT‘·Ô+ 23 d”≥T¢ Ç#˚ÃùdÔ Ç≥T #·+Á<äu≤ãT nsTTHê, »>∑Hé nsTTHê Á|ü»\ ø√düy˚T yê{Ïì ñ|üjÓ÷–kÕÔsê? d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ ì»+>± |üì #˚kÕÔsê? Ä y˚Ts¡≈£î mes¡T Vü‰MT ÇùdÔ yê]πø z≥T y˚j·÷\ì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. #·÷<ë›+.. d”e÷+Á<ÛäT\ eTqdüT\T mes¡T ¬>\T#·T≈£î+{≤s√!!


10

H√{Ï es¡≈£î e∫Ãq ≈£L&ÉTqT H˚\bÕ\T #˚düTø√e&É+ ;CÒ|”øÏ ‘Ó*dæq+‘·>± eTπs bÕغø°Ï ‘Ó*j·T<äT! n+~e∫Ãq neø±XÊìï C≤s¡$&ÉT#·Tø√e&É+ ≈£L&Ü Ä bÕغøÏ ‘Ó*dæq+‘·>± eT¬se]ø° ‘Ó*j·T<äT. 2004˝À ≈£L&Ü ;CÒ|” ¬>\e&ÜìøÏ <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü]dæú‘·T\˙ï kÕqT≈£L\+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT eTT+<ädüTÔ≈£î yÓ[¢ ñqï n~Ûø±sêìï b˛>=≥Tº≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêh $uÛÑ»q <ë«sê d”e÷+Á<Ûä˝Àì kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D≤ìï Á|ü‹≈£L\+>± e÷s¡TÃ≈£î+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ |üs¡yê˝Ò<äT. ø±˙, ˇ+≥]>± yÓ[‘˚ e÷Á‘·+ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ m<äTs¡T <Óã“\T ‘·|üŒe⁄.

www.namastheandhra.com March 2014

ø£ªeT*q+μ

e´‹πsøÏ+#ês¡T. Ä bÕغ eTTK´eT+Á‹ &Ûç©¢˝À <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯‘êqì #ÓbÕŒs¡T. Çe˙ï #·÷dæ ≈£L&Ü ;CÒ|” ø£fi¯ó¢qï ø£uÀ~˝≤ e´eVü≤]+∫+~. sê»ø°j·T+>± ≈£L&Ü n‘·´+‘· ~yê˝≤ø√s¡T‘·Hêìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. πø+Á<ä+˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆ ñ+&û.. ø±+Á¬>dt≈£î <ëk˛Vü≤+ nH˚dæ+~. ;CÒ|” H˚‘·\T düTcÕà ø±+Á¬>dt MT<ä <˚X¯yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï e´‹πsø£‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ dü«sêCŸ, HÓ\ø=+~. ákÕ] ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚j·T≈£L&É<äì Á|ü»\T ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À qπs+Á<ä yÓ÷&û ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃs¡T. n_Ûeè~Δ eT+Á‘êìï »|æ+#ês¡T. ákÕ] yÓ÷&ûøÏ y˚<ë›eTì Á|ü»\T z ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. dü]>±Z, n|ü⁄Œ&˚ sêh $uÛÑ»q≈£î ø±+Á¬>dt ‘Ós¡ rdæ+~. Ä bÕغ n‘·´+‘· <äTsêàs¡Z+>± e´‹πsøÏ+∫+~. <ë+‘√, ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚j·Tø£b˛e&É+ ø±<äT.. ákÕ] ø±+Á¬>dtqT m˝≤¬>’Hê z&ç+#ê\ì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ø£è‘·ìX¯Ãj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. ‘Ó*yÓ’q H˚‘·\T, eT+∫ eP´Vü≤ø£s¡Ô\T ñ+fÒ á |ü]dæú‹ì ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. ø±˙, ;CÒ|”˝À n<ë«˙ $TqVü‰ $T–*q yês¡+‘ê ≈£îø£ÿ eT÷‹ |æ+<Ó\T˝≤π> ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. n+<äTπø n+~e∫Ãq neø±XÊìï C≤s¡$&ÉT#·T≈£îHêïs¡T. sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT k˛ìj·÷ ñ+fÒ Ç≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àq÷ >±+BÛ ø±fi¯¢≈£î kÕcÕº+>∑ <ä+&É n≥T d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ;CÒ|”øÏ Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T. &ÉãT“˝Ò Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |üfÒºyês¡T. rdüT≈£îHêïs√.. eTs=ø£{À yÓTT‘·Ô+ 25 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥¢˝À Ä•+#ês√ ø±˙ ø±+Á¬>dt≈£î >∑‘êìøÏ _Ûqï+>± Ä bÕغ |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]+#ês¡T. >∑D˙j·T+>± ¬>\T#·T≈£îì ñ+&ç sêh $uÛÑ»q bÕ|ü+˝À ñ+&˚~. Ç+<äT≈£î ‘·q $<Ûëq+ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T nj·÷´s¡T. á qT+∫ |üø£ÿ≈£î »s¡>±*‡q e÷≥ n+fÒ, ∫qï sêÁcÕº\T nH˚~ nedüs¡eT÷ ñ+&˚~ ø±<äT. ø±+Á¬>dt e÷ $<ÛëqeTì, ;CÒ|”ì Çs¡T≈£îq n|üŒ{Ïπø n‘·´+‘· <äTsêàs¡Z+>±, ô|{≤º\ì ø±+Á¬>dt #·÷dæ+<ä+≥÷ ne÷qMj·T+>± sêh $uÛÑ»q≈£î ‘Ós¡ q+>∑Hê∫ ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç<ä+‘ê |ü∫à rdæ+~. sêC≤´+>∑ $\Te\qT, HÓ’‹ø£ nã<äΔ+. m+<äTø£+fÒ, ‘Ó\+>±D Çe«e<ä›ì ;CÒ|”øÏ dü÷Á‘ê\qT, #·≥º ìã+<Ûäq\qT nìï{Ï˙ yÓsTT´ mes¡÷ #Ó|üŒ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑+ ø±sê<äì, øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ˝À‘·T˝À u§+<ä ô|{Ϻ+~. ø±+Á¬>dt m+|”˝Ò

d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·T+ #˚ùd˝≤ e´eVü≤]+#·e<ä›ì, sêC≤´+>∑, HÓ’‹ø£ $\Te\≈£î ‹˝À<äø±\T Çe«e<ä›ì e÷Á‘·y˚T #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, sê»´düuÛÑ˝À yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT Hê\T>∑T e÷≥\T #Óù|Œdæ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚XÊq+≥÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ïdü÷Ô q+>∑Hê∫ ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Äj·Tq #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq\T y˚{Ï˙ ø±+Á¬>dt ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. Ä y˚Ts¡≈£î Ä]¶HÓHé‡\÷ C≤Ø #˚j·T˝Ò<äT. ø±˙.. yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ø±+Á¬>dt‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì e÷Á‘·+ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡T. n+<äTπø, yÓTTqï{Ï es¡≈£L n_Ûe÷ì+∫Hê.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ;CÒ|”ì #·÷dæ ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥THêïs¡T. NÛ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. ªªø±+Á¬>dt bÕغ n‘·´+‘· <äTsêàs¡Z+>± e´eVü≤]k˛Ô+~. y˚T+ e∫Ãq ‘·sê«‘· Hê´j·T+ #˚kÕÔeTμμì #Ó|æŒ sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îì mìïø£\≈£î yÓ[¢ ñ+fÒ sêh+˝À ;CÒ|”øÏ ø£˙dü+ |ü~ kÕúHê\T e∫à ñ+&˚$. {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À es¡Tdü>± eT÷&√kÕ] ≈£L&Ü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫ ñ+&˚~. nsTT‘˚, ;CÒ|”øÏ d”e÷+Á<Ûä˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ä bÕغøÏ ns¡ d”≥T ≈£L&Ü sê<äT. ˇø£y˚fi¯ ;CÒ|”, {°&û|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ #·+Á<äu≤ãTqT ≈£L&Ü Á|ü»\T nqTe÷ì+#˚ |ü]dæú‹ ñ+~. nsTTHê, Ä ¬s+&ÉT bÕغ\÷ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒH˚ ;CÒ|”øÏ d”e÷+Á<Ûä˝À m+‘√ ø=+‘· y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. ˝Òø£b˛‘˚ qwüº+ @MT ˝Ò<äT. m|üŒ{Ï |ü]dæú‘˚.. ªdüTHêïμ! Çø£, ‘Ó\+>±D˝Àq÷ Ä bÕغ |ü]dæú‹ @eT+‘· yÓTs¡T>±Z ˝Ò<äT. Çø£ÿ&É Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt, {°&û|”\<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê\T>√ kÕúq+˝ÀøÏ yÓ’d”|” ek˛Ô+~. n+fÒ, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+∫q ;CÒ|”~ Çø£ÿ&É ◊<√ kÕúqy˚T. CÒ@d”\T, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\≈£î y˚πs @ bÕغ˝À¢q÷ d”≥T <=s¡ø£ÿ, ~≈£îÿ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ;CÒ|”˝ÀøÏ eùdÔ Ä bÕغøÏ @yÓTÆHê ø±düÔ }s¡≥ <ä≈£îÿ‘·T+<˚yÓ÷. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À >∑D˙j·T+>± |ü⁄+E≈£î+≥Tqï {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒH˚ ;CÒ|”øÏ z Hê\T>∑T d”≥¢sTTHê ekÕÔsTT. ˝Òø£b˛‘˚ m|üŒ{Ï |ü]dæú‘˚. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê+ ø£qø£ me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√≈£î+&Ü ˇ+≥]>± ã]˝ÀøÏ ~–Hê.. Ä ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eTπø<√ >∑D˙j·T+>± \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì øÏwüHé ¬s&ç¶ düVü‰ Ä bÕغ H˚‘·\T uÛ≤$ùdÔ yê] ø£+fÒ yÓÁ]u≤>∑T\yêfi¯ó¢ eTs=ø£s¡T ñ+&És¡ì #Ó|üŒe#·TÃ. á $wüj·T+ mìïø£\ ‘·sê«‘· m˝≤>∑÷ ‘˚*b˛‘·T+~.


11

www.namastheandhra.com March 2014

z&É ø±<äT... ôVA≥˝Ÿ <äøÏåD ø=]j·÷˝À düeTTÁ<ä rsêq m‘·ÔsTTq sê‹ô|’ ˇø£ z&É ì*|æ ñ+≥T+~. me¬s’Hê <ëìï n<Ûë≥Tºq #·÷ùdÔ.. z&ÉqT Ç+‘· m‘·TÔ˝À ì*bÕπs+{≤ nì dü+<˚Vü≤+ edüTÔ+~. ø±˙, ìC≤ìøÏ n~ z&É ø±<äT... z&É Äø±s¡+˝À ñqï kÕºsY ôVA≥˝Ÿ. ‘Ó\¢>± yÓT]dæb˛j˚T Ä ôVA≥˝Ÿì #·÷ùdÔ ˝À|ü\≈£î n&ÉT>∑T ô|≥º≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì|æ+#·<äT. n&ÉT>∑T ô|fÒºes¡≈£L eTqdüT }s¡Tø√<äT. eTq≈£î ‘Ó©≈£î+&ÜH˚ ø±fi¯ó¢ n≥TyÓ’|ü⁄ ˝≤π>kÕÔsTT. Çø£ ˝À|ü\≈£î n&ÉT>∑T ô|{≤ºø£ eTqdüT @<√ ˝Àø£+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛‘·T+~. $˝≤düe+‘·yÓTÆq á ôVA≥˝Ÿì #·÷&É{≤ìøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯S¢ #ê\e⁄. KØ<Ó’q k˛bòÕ\T, \ø£å\ $\Te #˚ùd cÕ+&ç¢j·Ts¡T¢, nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü n+<ä+>± neT]Ãq nπø«]j·TyéT\T, s¡+>∑Ts¡+>∑T\ B|üø±+‘·T\T... zVt≤... #·÷&Ü˝Ò>±˙ Ä yÓ’uÛÑyêìï e]í+#·&ÜìøÏ e÷≥\T dü]b˛e⁄. 2002˝À ø£{Ϻq á Á≈£LCŸ wæ|t ôVA≥˝Ÿ, <ä.ø=]j·÷ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ ôVA≥fi¯¢˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+~. ns¡yÓ’ nsTT<äT MT≥s¡¢ bı&Ée⁄, q\uÛ…’ nsTT<äT MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝À ì]à+∫q á ôVA≥˝À¢ ¬s+&ÉT e+<ä\ |ü<äø=+&ÉT >∑<äT\T ñHêïsTT. ôVA≥˝Ÿ Äes¡D˝À yê©u≤˝Ÿ ø√sYº,

Ä|ò”düT |üìMT<ä y˚πs }s¡T yÓfi‚Ô ôVA≥˝À¢ ñ+&Ü*. |üØø£å sêj·T&Üìø√ ñ<√´>∑ y˚≥ø√ ø=‘·Ô Á|ü<˚XÊìøÏ yÓfi‚Ô ôVA≥˝À¢ ñ+&Ü*. s={°Hé ˝…’|òt‘√ $düT>∑T|ü⁄{Ϻ mø£ÿ&ç¬ø’Hê $Vü‰s¡ j·÷Á‘·≈£î yÓfi‚Ô ôVA≥˝À¢H˚ ãdü #˚j·÷*. yÓ[¢q |üì Á|üXÊ+‘·+>± kÕ>±\+fÒ ñ+&˚ Á|ü<˚X¯+ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&Ü*. n˝≤ ñ+&Ü* n+fÒ e÷+∫ ôVA≥˝ŸH˚ m+#·Tø√yê*. n+<äTπø eT+∫ nì|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ ôVA≥fi¯ó¢ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. s¡ø£s¡ø±\ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+∫ ø£düºeTs¡¢qT Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïsTT. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± ø£{Ϻ+<˚... á Á≈£LCŸ wæ|t ôVA≥˝Ÿ.

|òæ{ŸHÓdt ø£¢uŸ, HÓ’{Ÿ ø£¢uŸ, >√˝ŸŒ¤ πs+CŸ, dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ Äø±s¡+˝À ñ+~ ø£<ë! ø±˙ ñHêïsTT. Çø£ÿ&ç ]yê*«+>¥ ôd’ÿ˝≤+CŸqT #·÷&É≥+ z Ç+<äT˝À ãdü #˚ùdÔ ì»yÓTÆq n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq nqTuÛÑ÷‹. Çø£ á ôVA≥˝À¢ì ¬skÕº¬s+{À¢ z&É˝ÀH˚ ñqï≥Tº+≥T+~. n\\ X¯ã›+ $ì|ædü÷Ô ñ+≥T+~. n\\T e∫à z&ÉqT ‘êøÏq|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ nì|ædüTÔ+<√ n˝≤+{Ï nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. M≥ìï{Ï˙ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n+<äTπø ì»yÓTÆq z&É˝À düeTTÁ<ä+˝À $Vü≤]düTÔqï≥Tº>± nì|ædüTÔ+~ eTqøÏ. πøe\+ á nqTuÛÑ÷‹ì kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äTπø #ê˝≤eT+~ á ôVA≥˝ŸøÏ e∫à ãdü #˚düTÔ+{≤s¡T. πøe\+ ≥÷]düTº\qT Äø£]¸+#˚+<äTπø á d”|òü⁄&éqT ˇø£ÿkÕ] s¡T∫ #·÷ùdÔ, »qà˝À eT]Ãb˛s¡ì ôVA≥˝Ÿ ìsêàD+ »]–+~. Ä Á|üj·T‘·ï+ n+≥÷ ñ+{≤s¡T. düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü\‘√ Çø£ÿ&É #˚dæqìï }]πø b˛˝Ò<äT. ì‘·´+ á ôVA≥˝Ÿ s¡ø±\ e+≥\T <äøÏåD ø=]j·÷ yÓTT‘·Ô+˝À øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. ø=]j·÷ ø£¬s˙‡˝À #·÷ùdÔ n<Ó› ø±düÔ m≈£îÿy˚ nsTTHê, yÓfi‚¢+<äT≈£î eT¬sø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·e≥. á ôVA≥˝Ÿ >∑T]+∫ mes¡÷ yÓqTø±&É≥+ ˝Ò<ä+fÒ... n~ πøe\+ Ä ôVA≥˝Ÿ >=|üŒ<äqy˚T. MTs¡T ≈£L&Ü m|ü⁄Œ&Ó’Hê #Ó|ü⁄Œø√yê*‡+~ eTs=ø£{Ï ñ+~. ø=]j·÷ yÓfi‚Ô... Á≈£LCŸ ôVA≥˝ŸøÏ yÓfi¯¢&É+ Ç~ z&É eT]Ãb˛ø£+&ç. yÓfi¯¢&Éy˚T ø±<äT... ˇø£ sêÁ‹ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ãdü #˚j·T+&ç. ˝Ò<ä+fÒ z n+<äyÓTÆq nqTuÛÑyêìï, n<äT“¤‘·yÓTÆq nqTuÛÑ÷‹ì $Tdt #˚düT≈£îqï yês¡e⁄‘ês¡T!


12

www.namastheandhra.com March 2014

j·T÷πø˝À ‘Ó\+>±D

$»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ Ä|üπswüHé ¬s&é ÄØà

‘Ó\+>±D

mHêï¬s’ bò˛s¡eyéT ({°ámHém|òt), mHêï¬s’ {°ÄsYmdt ôd˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷]à 9q \+&ÉHé˝À ‘Ó\+>±D $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ |òüTq+>± »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·T÷πø q\TeT÷\\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 400 eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‘=\T‘· \+&ÉHé M<ÛäT˝À¢ ø±s¡T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± \+&ÉHé M<ÛäT\˙ï ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ e÷s¡TyÓ÷>±sTT. nq+‘·s¡+ $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq˝À neTs¡T˝…’qyê]ì, ‘Ó\+>±D dæ<ëΔ+‘· ø£s¡Ô Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sYkÕs¡TqT düà]dü÷Ô ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫ ‘·sê«‘· yê] ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\‘√ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. f…©ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY, {°CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT e÷{≤¢&Üs¡T. {°ámHém|òt, {°ÄsYmdt mHêï¬s’ ôd˝Ÿ #˚dæq ø£èwæì, b˛sê{≤ìï n_Ûq+~+#ês¡T. n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝Àq÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√sês¡T. {°ámHém|òt e´ekÕú|üø£ düuÛÑT´&ÉT >∑+|ü y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L düVü≤ø£]+∫q mHêï¬s’\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\+>±D düe÷C≤ìøÏ ‘·eT dü+düú #˚|ü≥ºqTqï $$<Ûä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. 60 n&ÉT>∑T\ ‘Ó\+>±D C…+&ÜqT sêh kÕ<Ûäq ∫Vü≤ï+>± Ä$wüÿ]+#ês¡T. mHêï¬s’ {°ÄsYmdt ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T, {°ámHém|òt e´ekÕú|üø£ düuÛÑT´&ÉT nì˝Ÿ ≈£Lsêà#·\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À neø±X¯+ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î πød”ÄsY, ø√<ä+&ÉsêyéT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì {°ámHém|òt eTVæ≤fi≤ düeTq«j·Tø£s¡Ô |ü$Á‘· ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯ bÕÁ‘· #ê˝≤ >=|üŒ<äì, Á|ü‹dü+düú˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· m≈£îÿe>± ñ+&Ü\ì.. {°ámHém|òt á $uÛ≤>∑+˝À Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡Ù+>± ì*∫+<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æq nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£L {°ámHém|òt áyÓ+{Ÿ ø√`Ä]¶H˚≥sY ñ<äjYT Hê>∑sêE ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+.. ∫Hêïs¡T\T ì‘·´ ≈£Lsêà#·\+, ì‘·´ ‘√≥, Á‹$wü #˚dæq qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤˝…’{Ÿ>± ì*∫+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À.. #·+<äT>ö&é, ñ<äjYT lø±+‘Y, ‹s¡T|ü‹, ÁX¯eDY, eT˝≤¢¬s&ç¶, düTeT Vü≤], $qjYT ¬s&ç¶, qMHé ¬s&ç¶, düTeTHé ã\eT÷], düT˙˝Ÿ eT+<ä, $Áø£yéT, MTHê, ÁoHê<∏é, yÓ+ø£{Ÿ, düTVü‰dæì, eT˝Ò¢wt, eTùV≤wt, Á|ükÕ<é, l<ÛäsY, dü‘·´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√Eø√ øÏ&Üï|t, |üP≥ø√ n‘ê´#ês¡+, >∑+≥ø√ <Ís¡®q´+... ÇB Á|üdüTÔ‘·+ eT>∑Te\ <äTdæú‹. ø±\+ e÷]Hê Ä&Éyêfi¯¢ |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ e÷sfÒ¢<äT. yê]øÏ uÛÑÁ<ä‘ê \_Û+#·fÒ¢<äT. #·{≤º\T #˚dæHê |òü*‘·+ ˝Ò<äT. •ø£å\T y˚düTÔHêï eTè>±fi¯ó¢ uÛÑj·T|ü&É≥+ ˝Ò<äT. ñqï |ü]cÕÿs¡+ ˇø£ÿfÒ... eTVæ≤fi¯˝Ò <äè&ÛÉeTe«&É+. yê]ì yêπs ø±bÕ&ÉTø√e&É+. yê]øÏ yêπs dü+s¡ø£å≈£î\T>± e÷s¡&É+. Ç˝≤π> Ä˝À∫+∫+~ ñcÕ $X¯«ø£s¡à. Ä Ä˝À#·q ÄyÓTqT z ô|<ä› ñ<ä´eT+ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚sTT+∫+~!

ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì

\ø√ï≈£î #Ó+~q ñcÕ $X¯«ø£s¡à #ê˝≤ #·Ts¡T¬ø’q ne÷àsTT. u≤>± #·~y˚~. #·˝≤ø°>± ‹]π>~. nìï |üqT\÷ #·ø£#·ø± #·ø£ÿu…fÒºùd~. n˝≤+{Ï ne÷àsTT J$‘·+ ˇø£ÿkÕ]>± e÷]b˛sTT+~. <ëìøÏ ø±s¡D+... ÄyÓT MT<ä »]–q n|òü÷sTT‘·´+. dü÷ÿ˝À¢ ‘·q≈£î #·<äTe⁄ #Óù|Œ e÷kÕºs¡T ‘√&˚˝…’ ‘·qqT $T+π>j·÷\ì #·÷düTÔHêï&Éì ñwü ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛sTT+~. ˇ+≥]>± ñqï ÄyÓTqT z s√E n‘·&ÉT ˝§+>∑BdüTø√yê\ì Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. cÕ¬ø’b˛sTT+~ ñwü. m˝≤>√ n‘·&ç qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£î+~. nsTT‘˚ Ä dü+|òüT≥q ÄyÓTqT ≈£î+>∑Bdæ+~. uÛÑj·Tô|{Ϻ+~. <ë<ë|ü⁄ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ |ü{Ϻ+~ ø√\Tø√e&ÜìøÏ. eT∞¢ e÷eT÷\T eTìwæ ø±e&ÜìøÏ z ∫qï dü÷ÿ˝Ÿ ô|{Ϻ |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄ #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~ ñwü. nsTT‘˚ Ä dü+|òüT≥q e÷Á‘·+ |”&Éø£\˝≤ yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+<ëyÓTì. ‘êqT n<äèwüºe+‘·Tsê\T ø±ã{Ϻ ‘·|æŒ+#·T≈£î+~. ø±˙.. ªªm+‘·eT+~ ne÷àsTT\T ã˝…’b˛‘·THêïs¡T! m+<ä] J$‘ê\T HêX¯q+ nsTTb˛‘·THêïsTT! Hê˝≤ Á|ü‹|òüT{Ï+#·>∑*π> X¯øÏÔ m+‘·eT+~øÏ ñ+~μμ nì Ä˝À∫+∫+~ ñwü. eT>±&ç #˚‹˝À @ Ä&É|æ˝≤¢ ã* ø±≈£î+&Ü #˚j·÷\qT≈£î+~. Ä Ä˝À#·q qT+∫ |ü⁄{Ϻ+<˚ ¬s&é Á_π>&é. Ä&É|æ\¢\ dü+s¡ø£åD ø√dü+ ñwü @s¡Œs¡∫q ôd’q´+ Ç~! ñ‘ê‡Vü≤+ ñqï ‘·q˝≤+{Ï ø=+<äs¡T ne÷àsTT\qT ‘·q‘√ #˚s¡eTì ÄVü‰«ì+∫+~ ñwü. yês¡+<ä]ø° Ä‘·à|ü]s¡ø£åD≤ $<ÛëHê\T H˚]Œ+∫+~. ø£sêfÒ‘√ bÕ≥T ≈£îd”Ô |ü≥T¢ ≈£L&Ü H˚]Œ+~. Ä&É|æ\¢\ s¡ø£åDÒ eTq <Û˚´j·TeT+≥÷ q÷]b˛dæ+~. yêfi¯¢+<ä]

düVü≤ø±s¡+‘√ \ø£å´+ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À mø£ÿ&É @ Ä&É|æ\¢ düeTdü´˝À¢ ñ+<äì ‘Ó*dæHê nø£ÿ&É yê*b˛‘·T+~ á mÁs¡ôd’q´+. @ ne÷àsTT MT<äsTTHê n|òü÷sTT‘·´+ »]–‘˚ ÄyÓTøÏ Hê´j·T+ »]π> es¡≈£L Ms¡T e~*ô|≥ºs¡T. <Ûäsêï\T #˚kÕÔs¡T. b˛©düT\T, ˝≤j·Ts¡¢‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. @+ #˚ôd’Hê düπs.. ÄyÓT J$‘êìï #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. n~ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ˝À¢, s√&É¢ ≈£L&Éfi¯¢˝À #˚] bÕ≥\T, ∫qï ∫qï Á&Üe÷\ <ë«sê Ä&É|æ\¢˝À¢ dü÷Œ¤]Ô ì+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔs¡T. ‘Ó>∑Te #·÷bÕ*‡q nedüsêìï $e]kÕÔs¡T. ¬s+&˚fi¯ó¢>± yês¡T #˚düTÔqï á ‘·|üdüT‡ |òü*+∫+~. M] ùdeqT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ dü‘·ÿ]+∫+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêÁwüºeT+‘·{≤ M] ù|s¡T e÷s¡TyÓ÷>∑T‘√+~. \ø√ï˝À @ ne÷àsTTøÏ düeTdü´ e∫ÃHê M] ‘·\T|ü⁄ ‘·&ÉT‘√+~. á $wüj·T+ >∑T]+∫ ñwü Äy˚X¯+>± düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T+~. ªªÄ&É|æ\¢\qT X¯øÏÔV”≤qT\T>± n+#·Hê y˚j·T&É+ e˝Ò¢ eT>±fi¯ó¢ <ÛÓ’s¡´+>± z n&ÉT>∑T y˚j·T>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. n<˚.. CÀ*¬øfi‚Ô ñ‹øÏ ÄπskÕÔs¡ì ‘Ó*ùdÔ <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘ês¡T. n˝≤ »s¡>±\+fÒ Ä&É|æ\¢\T <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃø√yê*. yê]˝À ‘Ó>∑Te sêyê*. ne÷àsTT\qT n˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚ùd+<äTπø H˚ì+‘· ÁX¯eT|ü&˚~μμ n+≥T+~ ñwü. ì»y˚T. mes√ e∫à s¡øÏåkÕÔs¡ì ≈£Ls¡TÃ+fÒ @ düVü‰j·TeT÷ n+<äø£ ìdü‡Vü‰j·T+>± $T–*b˛yê*‡ edüTÔ+~. n<˚.. >∑T+&Ó ~≥e⁄‘√, düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ e´eVü≤]ùdÔ Á|üe÷<ä+ bÕ]b˛‘·T+~. ñwü qy˚Tà á dæ<ëΔ+‘·+ Ä&É|æ\¢\+<ä]ø° dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£yÓTÆq~. Á|ü‹ ne÷àsT÷ ‘Ó\TdüT≈£îì H˚s¡TÃø√yê*‡+~. ø±<ä+{≤sê!!


13

www.namastheandhra.com March 2014

±~ > ñ , © A ôV uÛ≤ø±+ø£å\T X¯ó

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


14

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


15

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


16

www.namastheandhra.com March 2014


17

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


18

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


19

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


20

www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

March 2014 Special Events Sunday, March 16 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:00 pm Mahakaleshwar Abhishekam

7:00 pm

Monday, March 17 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram Tuesday, March 18 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm hasti – Rudrabhisekham to Lord Subramanya, Valli and Devasena. Wednesday, March 19 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Kundalini Yoga class 7:00 pm Vishnu abhishekam w/Vishnu Sahasranam

Vishnu abhishekam w/Vishnu Sahasranam

Thursday, March 27 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Dakshinamurti Abhishekam and puja Friday, March 28 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Sri Lalita Devi abhishekam w/Sri Lalita Sahasranam Saturday, March 29 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:30 pm Maa Kali Rudrabishekam with Banalingam Shiva Sunday, March 30 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:00 pm Mahakaleshwar Abhishekam

Thursday, March 20 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Dakshinamurti Abhishekam and puja

Monday, March 31 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram

Friday, March 21 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Sri Lalita Devi abhishekam w/Sri Lalita Sahasranam

Tuesday, April 1 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Shasti – Rudrabhisekham to Lord Subramanya, Valli and Devasena.

Saturday, March 22 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:30 pm Maa Kali Rudrabishekam with Banalingam Shiva

Wednesday, April 2 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Kundalini Yoga class 7:00 pm Vishnu abhishekam w/Vishnu Sahasranam

Sunday, March 23 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:00 pm Mahakaleshwar Abhishekam Monday, March 24 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram Tuesday, March 25 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Shasti – Rudrabhisekham to Lord Subramanya, Valli and Devasena. Wednesday, March 26 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Kundalini Yoga class

Thursday, April 3 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Dakshinamurti Abhishekam and puja Friday, April 4 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Sri Lalita Devi abhishekam w/Sri Lalita Sahasranam Saturday, April 5 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:30 pm Maa Kali Rudrabishekam with Banalingam Shiva

Sunday, April 6 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:00 pm Mahakaleshwar Abhishekam Monday, April 7 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram Tuesday, April 8 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Shasti – Rudrabhisekham to Lord Subramanya, Valli and Devasena. Wednesday, April 9 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Kundalini Yoga class 7:00 pm Vishnu abhishekam w/Vishnu Sahasranam Thursday, April 10 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Dakshinamurti Abhishekam and puja Friday, April 11 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Sri Lalita Devi abhishekam w/Sri Lalita Sahasranam Saturday, April 12 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:30 pm Maa Kali Rudrabishekam with Banalingam Shiva Sunday, April 13 Open 11.00 am - 8.30 pm 6:00 pm Mahakaleshwar Abhishekam Monday, April 14 Open 1.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram Tuesday, April 15 Open 5.00 pm - 8.30 pm 6:30 pm Puja, arati, and Shiva Ashtottaram 7:00 pm Shasti – Rud

Live web streaming daily at srimahakalmandir.org ::::::: Facebook srimahakaleshwar.mandir


21

www.namastheandhra.com March 2014

Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À »>∑Hé bÕغ! d”e÷+Á<Ûä

ÁbÕ+‘êìï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ d”«|t #˚ùddüTÔ+<äì ø=~› ø±\+ øÏ+<ä{Ï es≈£L ø£<∏äHê\T $ì|æ+#êsTT. sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ≈£L&Ü á yê<äqqT düeT]ú+#ês¡T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+.. n|üŒ{À¢ düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ˝Òø£b˛e&É+. ñ<ä´eT Á|üuÛ≤e+ e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü »>∑Héô|’ n_Ûe÷q+ ñ+&É&É+. Ä düeTj·÷ìøÏ d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|” |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñ+&É&É+ ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé C…’˝À¢ ñqï+‘· es¡≈£L Ä bÕغ MT<ä kÕqTuÛÑ÷‹ |üeHê\T Mdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. »>∑Hé C…’\T qT+∫ e∫Ãq ‘·sê«‘· Ä bÕغ |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ e∫Ã+~. »>∑Hé C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&É+, Äj·Tqô|’ ñqï ø=ìï πødüT\≈£î Ä<Ûësê\T ˝Òeì d”;◊ ù|s=ÿq&É+‘√.. ø±+Á¬>dt‘√ »>∑Hé ≈£îeTà≈£îÿ nj·÷´&ÉH˚ Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ‘Ós¡ rj·T&É+‘√.. sêh $uÛÑ»q≈£î »>∑Hé n+^ø£]+#ê&Éì, n+<äTπø Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ e∫Ã+<äH˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü e∫Ã+~. n|üŒ{Ï qT+∫ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»˝À¢q÷ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. ø±+Á¬>dt≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥T+<äqT≈£îqï yÓ’d”|” ≈£L&Ü ‘·eTqT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì, yÓ’d”|” ≈£L&Ü Ä >∑÷{Ï |üπøåqqï ìs¡íj·÷ìøÏ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T e#êÃs¡T. Ä ‘·sê«‘· sêh $uÛÑ»q »]–b˛e&É+, ø±+Á¬>dt‘√ »>∑Hé ≈£îeTàø£ÿj·÷´&É+≥÷ kÕø屑·÷Ô ø±+Á¬>dt m+|”˝Ò Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ d”e÷+Á<ÛäT\ nqTe÷Hê\≈£î eT]+‘· ã\+ #˚≈£L]q≥¢sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ sêh $uÛÑ»q≈£î »>∑Hé m+‘√ ø=+‘· düVü≤ø£]+#ê&Éì »q+ qeTTà‘·THêïs¡T. n+<äTπø ø±+Á¬>dt MT<ä ñqï ø√|ü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Héô|’Hê #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. sêh $uÛÑ»q »]–b˛sTT+~ ø£qø£ Çø£ yê{Ÿ HÓø˘º‡ nì d”e÷+Á<ÛäT\T #·÷düTÔHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäqT n_Ûeè~Δ #˚j·T>∑*–+~ #·+Á<äu≤uÒqì qeTTà‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ Äj·Tq≈£î bÕ\HêqTuÛÑe+ ñ+&É&É+. »>∑Hé≈£î ˝Òø£b˛e&É+. ôV’≤f…ø˘ dæ{°ì ì]à+∫+~ #·+Á<äu≤ãT ø±e&É+. »>∑Hé≈£î n≥Te+{Ï Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶ @MT ˝Òø£b˛e&É+. m≥Te+{Ï nqTuÛÑe+ ˝Òì »>∑Hé≈£î |ü≥º+ ø£fÒº ø£+fÒ ákÕ] #·+Á<äu≤ãTqT ¬>*|æ+#·T≈£î+<ëeTH˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü }|ü+<äT≈£î+~. Ç~ ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î Á|ü‹≈£L\+>± e÷s¡T‘√+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Ç≥T ‘Ó\+>±D˝Àq÷ n≥T d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü »>∑Hé‘√ ø£*dæ e#˚à bÕغ˝ÒM ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø£˙dü+ d”|”m+‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+<ëeTì

u…‘Ó˝Ÿ˝À |òüTq+>± eTqã&ç kÕ+düÿè‹ø√‘·‡e+ q÷´j·÷sYÿ,

ø£HÓøϺø£{Ÿ, eTkÕ#·Tôd{Ÿ‡ sêÁcÕº˝À¢ì eTqã&ç πø+Á<ë\T ñeTà&ç>± ìs¡«Væ≤+∫q eTqã&ç kÕ+düÿè‹ø√‘·‡e+ ø£HÓøϺø£{Ÿ˝Àì u…‘Ó˝Ÿ q>∑s¡+˝À n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. nyÓT]ø±˝Àì |ü~ eTqã&ç πø+Á<ë\˝À ‘Ó\T>∑T H˚s¡TÃ≈£î+≥Tqï e+<äeT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T Ç+<äT˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ m+‘√ <ä÷s¡+ qT+∫ e#êÃs¡T. eTq+ m|ü⁄Œ&√ eT]Ãb˛sTTq, eTs¡∫b˛‘·Tqï, eTq ‘Ó\T>∑Tyê]πø kı+‘·yÓTÆq k˛~, ãTÁs¡ø£<∏ä,

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ @$T{Ï? d”e÷+Á<Ûä˝À ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·T+<ë? ø=‘·Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq bÕغ>± #·]Á‘·˝À ì*∫b˛‘·T+<ë? ‘Ó\+>±D˝Àq÷ m+‘√ ø=+‘· |ü≥Tº #·÷|ü⁄‘·T+<ë? ˝Òø£ ¬s+{ÏøÏ #Ó&ɶ πse&ç>± e÷s¡T‘·T+<ë? Ç~ Ç|ü⁄Œ&ÉT sê»ø°j·T esêZ˝À¢ $ì|ædüTÔqï Á|üX¯ï\T. ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£L Ä bÕغ |ü]dæú‹ô|’ #ê˝≤eT+~øÏ ô|<ä›>± dü+<˚Vü‰˝ÒMT ˝Òe⁄. d”e÷+Á<Ûä˝À n~Ûø±s¡+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äH˚ uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙, sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· |ü]dæú‘·T\T nq÷Vü≤´+>± e÷]b˛e&É+‘√ Ä bÕغ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’Hê Ç|ü⁄Œ&ÉT ˙*˙&É\T ø£eTTà≈£î+≥THêïsTT. uÛ≤$+∫Hê.. Ä bÕغ ≈£L&Ü <ä÷s¡yÓTÆ+~. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ yÓ’d”|”~ ˇ+≥] b˛πs. d”e÷+Á<Ûä˝À ;CÒ|”, {°&û|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ yÓ’d”|” |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+>± e÷πs |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. nsTT‘˚, ¬s&ÉT¢, Á¬ø’düÔe⁄\T, <ä[‘·T\T e+{Ï ø=ìï esêZ\T Ç|üŒ{Ïø° »>∑Hé yÓ+fÒ ñHêïsTT. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT düyÓTÆø£´ yê<ä+ ø£qTeTs¡T¬>’ j·T<∏ë‘·<∏ä dæú‹ e∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ yÓ’mdt MT<ä n_Ûe÷q+ z≥¢ s¡÷|ü+˝ÀøÏ e÷πs |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À b˛{° |üP]Ô>± {°&û|”, yÓ’d”|” eT<Û˚´ ñ+≥T+~. nsTT‘˚, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<äT e∫Ãq eTTì‡|ü˝Ÿ, |ü+#êj·TrsêCŸ mìïø£\T yÓ’d”|”ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+~. yÓ’d”|”øÏ kÕúìø£+>± dü+kÕú>∑‘· ã\+ ˝Ò<äT. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ ø£*–q {°&û|” eTTì‡|ü˝Ÿ, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+~. Ä mìïø£˝À¢ {°&û|” n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T ¬>*ùdÔ Ä Á|üuÛ≤e+ ø£∫Ñ·+>± kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ MT<ä ‘·<ë«sê yÓ’d”|” MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. á mìïø£˝À¢ yÓ’d”|” n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT ¬>\eø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ Ä bÕغøÏ ã\+ ˝Ò<äì, Ç~ eTs√ Á|üC≤sê»´eTH˚ Á|ü#ês¡+ }|ü+<äT≈£î+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü»\T mìïø£˝À¢ ¬>*#˚ bÕغπø z≥T y˚kÕÔs¡T ø£qø£.. |ü]dæú‹ {°&û|”øÏ nqT≈£L\+>±, yÓ’d”|”øÏ Á|ü‹≈£L\+>± e÷s¡T‘·T+~. Çø£ ‘Ó\+>±D $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. ñ<ä´eT+ H˚|ü<∏ä´+˝À á ÁbÕ+‘·+˝À yÓ’d”|” Js√ nsTTb˛sTT+~. Ä bÕغ düyÓTÆø±´+Á<ÛäìHê<ëìï n+<äTø√e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D˝Àì @<√ ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ wü]à\qT ì\u…&É‘ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ ñ+~. BìøÏ‘√&ÉT, KeTà+, q\¢>=+&É, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY\˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\T, ôV’≤<äsêu≤<é #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á|ü»\T sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. {°ÄsYmdt Á|üuÛ≤eeT÷ Çø£ÿ&É ‘·≈£îÿy˚. á ÁbÕ+‘ê˝À¢ì d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø±+Á¬>dtqT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. B+‘√, Çø£ÿ&É b˛{° |üP]Ô>± {°&û|”, yÓ’d”|” eT<Û˚´ ñ+&ÉqT+~. {°&û|”‘√bÕ≥T yÓ’d”|” ≈£L&Ü mH√ï ø=ìï kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À yÓ’d”|” |üP]Ô>± Js√ nsTTb˛sTT+<äì #Ó|üŒ˝Ò+. ø±ø£b˛‘˚.. {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt, {°&û|”\ ‘·sê«‘· Hê\T>√ kÕúq+˝À ñ+≥T+~. e#˚à mìïø£\ Hê{ÏøÏ sêC…es√.. ¬s&Ó¶es√!!

‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ç ø£<∏ä, Áoø£èwüí <˚esêj·T\T, dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ì |òüTq+>± Á|ü<ä]Ù+∫ Áù|ø£å≈£î\ yÓT|ü⁄Œ bı+<ës¡T. á kÕ+düÿè‹ø√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ø±e\dæq @sêŒ≥¢ø√dü+ eTqã&ç πø+Á<ë\ düeTq«j·T ø£s¡Ô\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dü«#·Ã¤+<ä ùde≈£î\T nVü≤]ïX¯\÷ |üì#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± sêe&ÜìøÏ u…‘Ó˝Ÿ ÁbÕ+‘· ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

düuÛÑT´\T m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&ܶs¡T. nyÓT]ø±˝À |ü⁄{Ϻ, ô|s¡T>∑T‘·Tqï eTq ∫Hêïs¡T\T ‘Ó\T>∑T˝À Hê{Ïø£\T, bÕ≥\T, |ü<ë´\T, C≤q|ü<ä s¡÷|üø±\T ãVüQ #·ø£ÿ>± Á|ü<ä]Ù+#·&É+ Áù|ø£å≈£î\+<ä]˙ m+‘·>±H√ Äø£]¸+∫+~. á y˚&ÉTø£qT ø£qTï\|ü+&ÉTe>± eT\#·&É+ yÓqTø£ m+‘√eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£èwæ ñ+~. yês¡+<äs¡÷ ‘·eT ‘Ó\T>∑T $C≤„HêìøÏ kÕqã{Ϻ á $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. BìøÏ eTTK´ ìsê«Vü≤≈£î\T>± q÷´j·÷sYÿ, ø£HÓøϺø£{Ÿ, eTkÕ#·Tôd{Ÿ‡ sêÁcÕº\˝Àì eTqã&ç πø+Á<ë\ düeTq«j·Tø£s¡Ô\T, ñbÕ<Ûë´j·TT˝…’q Áoe*¢ ÇdüTø£|ü*¢, sêe⁄ j·T\eT+∫*, XÊs¡<ä ‘ê&çø=+&É, uÛÑTeHé bÕX¯+, sê~Ûø£ ¬s&ç¶, qs¡dæ+Vü≤ ‘˚\T≈£î+≥¢, »j·TÁo ‘˚\T≈£î+≥¢, &Üq“] ÁbÕ+‘· ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ {°@&Éã÷¢´d”{° yê] düVü‰j·T+‘√ #·ø£ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ùdïVü≤ y˚<äT\ eTTK´ n‹~∏>± ø±*bò˛]ïj·÷ qT+&ç $#˚ÃXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq ◊<äTe+<ä\ eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T #ê˝≤ dü+‘√wü+>± >∑&çbÕs¡T. #ê˝≤eT+~ n‹<∏äT\T eT∞¢ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ m|ü⁄Œ&ÉT+≥T+<äì ≈£î‘·÷Vü≤\+>± n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· n+<äs¡÷ $+<ës¡–+∫ Ä eT<ÛäTs¡ C≤„|üø±\‘√ dü+‘√wü+>± M&√ÿ\T rdüT≈£îHêïs¡T.


22

www.namastheandhra.com March 2014

{≤¬sZ{Ÿ

Ç≥T ‘Ó\+>±D˝Àq÷ n≥T d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&Éy˚T <Û˚´j·T+>± ø±+Á¬>dt bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. #·+Á<äu≤ãT~ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT &É÷ ÄsY &Ó’ |ü]dæú‹. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±ø£b˛‘˚ eT¬s|ü⁄Œ&É÷ Äj·Tq eTs√kÕ] eTTK´eT+Á‹ nj˚T´ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï düeTj·÷˝À¢ nìï eqs¡T\q÷ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷*. ø±˙, Äj·Tq n+<äT≈£î _Ûqï+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q nsTT >∑+≥\T >∑&ç#êjÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó\+>±D {°&û|” Hêj·T≈£î\T #·+Á<äu≤ãTH˚ u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. {° {°&û|” bò˛sêìøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ ©≈£î\T Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi¯‘êqì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T |ò”\s¡T¢ ÇdüTÔHêïs¡T. Mfi¯¢+‘ê bÕغì M&ç‘˚ ‘Ó\+>±D˝À {°&û|”øÏ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘˚. B+‘√ #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü yêfi¯ó¢ ø√s¡T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘˚´ø£ {°&û|” ø£$T{°ì y˚kÕÔqì ©≈£î\T ÇdüTÔHêïs¡T. n+fÒ Äj·Tq ˇø£ n&ÉT>∑T ‘·–ZqfÒ¢. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ n&ÉT>∑T ‘·–Z‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]+‘· ‘·>±Z*‡ ñ+≥T+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ Äj·Tq ;d”ì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔq+≥÷ ‘·q sê»ø°j·T #êDø±´ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ;d”\T m≈£îÿe>± ñHêïs¡T ø£qø£ Äj·Tq Á|üø£≥q es¡ÿe⁄{Ÿ ne⁄‘·T+~. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·T≈£î+&Ü n~ ì\Te]+#·˝Ò<äT. n˝≤ #˚ùdÔ ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” #·+Á<äu≤ãT #˚sTT <ë{Ïb˛sTTqfÒ¢. Ç|ü⁄Œ&˚ u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚düTÔqï ‘Ó\+>±D {°&û|” Hêj·T≈£î\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·+Á<äu≤ãTqT |üPNø£ |ü⁄\¢ rdæ bÕπsdæq≥T¢ |üø£ÿq ô|{ϺHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ #·+Á<äu≤ãT @+ #˚j·÷*? ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” ø£$T{°øÏ ˝ÀπøXŸqT n<Ûä´≈£åî&ç>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì nqT≈£î+<ë+. eT∞¢ Ä+Á<Ûë Hêj·T≈£î&çH˚ ‘Ó\+>±D≈£L ‘Ó∫à s¡T<ë›s¡ì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T

#·+Á<äu≤ãT

#êDø£´+?

ø£cÕº\T m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT eT]+‘· düeTs¡ú+>± |üì #˚kÕÔs¡ì n+{≤s¡T. ‘·q sê»ø°j·T #êDø±´ìï n+‘ê $ìjÓ÷–kÕÔs¡ì n+{≤s¡T. nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï $wüj·÷˝À¢ Äj·Tq sê»ø°j·T #êDø£´+‘√ |üì #˚düTÔHêï.. ‘·q düeTs¡ú‘·≈£î ‘·–q≥T¢ Äj·Tq e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äH˚ nì|æk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+.. düeTs¡ú‘· ˝À|æ+#·&É+ ø±<äT. nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤ey˚T.

$eT]ÙkÕÔs¡T. ‘Ó\+>±D e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ä+Á<Ûë Hêj·Tø£‘·«y˚T ~ø£ÿì $eT]ÙkÕÔs¡T. ‘Ó\+>±D {°&û|” Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ‘·sê«‘· <ëìH˚ n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. ˝ÀπøXŸ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ ô|]>±s¡ì yê~+∫Hê |òü*‘·+ ñ+&É<äT. ‘Ó\+>±D {°&û|”øÏ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q e´øÏÔH˚ n<Ûä´≈£åî&çì #˚j·÷\ì yê~kÕÔs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT u≤ãT Çs¡T≈£îq|ü&Ü*‡ edüTÔ+~. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ m<äTs¡T ø±≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ Äj·Tq eTT+<˚ y˚T˝Àÿyê*. m˙ºÄsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î.. Á|ü‘˚´øÏ+∫ u≤\ø£èwüí≈£î {°`{°&û|” n<Ûä´≈£åî&ç>± ø°\ø£ bÕÁ‘· n|üŒ–+#ê*. nsTT‘˚, Ç{°e* ø±\+˝À u≤\ø£èwüíqT ≈£L&Ü Äj·Tq |üø£ÿq ô|fÒºdüTÔHêïs¡ì n_Ûe÷qT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ø±˙.. #·+Á<äu≤ãT, u≤\ø£èwüí ø£*ùd ñHêïs¡ì, Ç<ä›s¡÷ ø£*ùd sê»ø°j·÷ìï s¡düe‘·Ôs¡+>± q&ç|ædüTÔHêïs¡qï~ eTs√ ø£<∏äq+. |üeHé ø£˝≤´DYqT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#˚Ã˝≤ #˚düTÔqï~ á Ç<ä›πsqì n+≥THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ, u≤\ø£èwüí, |üeHé ø£˝≤´DY eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T. Á|üC≤sêC≤´ìï ø±+Á¬>dt˝À ø£*|æq s√E qT+∫ ∫s¡+J$‘√ |üeHé e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì, Äj·Tqô|’ #ê˝≤ ÄÁ>∑Vü≤+>± ñHêïs¡ì, <ëìH˚ u≤\ø£èwüí düeTs¡ú+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡ì.. |üeHéqT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± <äTyê«s¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. {°&û|” z≥¢qT N\Ã&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ øÏs¡DYqT Á|üjÓ÷–ùdÔ, øÏs¡DY≈£î, ø±+Á¬>dt≈£î #Óø˘ ô|≥º&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT u≤\ø£èwüí <ë«sê |üeHé ø£˝≤´DYqT Á|üjÓ÷–+#ês¡ì n+≥THêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT, u≤\ø£èwüí≈£î bÕغ˝À |ü<ä$ Çyê«\H˚ &çe÷+&É¢ yÓqø£ #·+Á<äu≤ãT, u≤\ø£èwüí ñHêïs¡ì, á &çe÷+&ÉT¢ ‘Ó\+>±D qT+∫ ≈£L&Ü e∫Ãq ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D {°&û|”øÏ u≤\ø£èwüíqT n<Ûä´≈£åî&çì #˚kÕÔs¡ì n+≥THêïs¡T. Ç<˚ ì»yÓTÆ‘˚, #·+Á<äu≤ãT ‘·q sê»ø°j·T #êDø±´ìï Á|üjÓ÷–+∫qfÒ¢. eT] á yê<äq\ìï{Ï˝À @~ ì»yÓ÷.. m+‘· es¡≈£î ì»eTe⁄‘êjÓ÷ ø=~› s√E˝À¢H˚ ‘˚*b˛‘·T+~! n|üŒ{Ï es¡≈£î y˚∫ #·÷<ë›+.

‘Ó\+>±D˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì, d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì <Óã“ rùd˝≤ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ s¡∫k˛Ô+~. sêh $uÛÑ»q »]–q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ô|’#˚sTT kÕ~Û+#ê\ì #·÷k˛Ô+~. Ç+<äT≈£î ø=‘·Ô bÕغ\T, bı‘·TÔ\ eP´Vü‰ìï s¡∫k˛Ô+~. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt˝À $©HêìøÏ {°ÄsYmdt ‹s¡düÿ]+#·&É+ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑y˚T. ø±+Á¬>dt˝À ø£*ùd~ ˝Ò<äT nì πød”ÄsY #ê˝≤ ìwüÿs¡¸>± #Ó|æŒq≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêï.. Ç<Ó+‘√ eP´Vü‰‘·àø£+>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+. {°&û|”ì ‘Ó\+>±D˝À uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&Éy˚T á eP´Vü≤+ ndü\T ñ<˚›X¯+.

ø±+Á¬>dt˝À

{°ÄsYmdtqT $©q+ #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É&É+ <ë«sê Ä ¬s+&ÉT bÕغ\÷ mH√ï Á|üjÓ÷»Hê\qT Ä•düTÔHêïsTT. yê{Ï˝À ˇø£{Ï mìïø£\≈£î eTT+<˚ {°&û|”ì e÷qdæø£+>± <Óã“rj·T&É+. {°&û|” qT+∫ e\dü\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+. ø±+Á¬>dt˝À {°ÄsYmdt $©q+ nsTT‘˚, m+|”, myÓTà˝Ò´ d”≥¢qT ¬s+&ÉT bÕغ\÷ |ü+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~. ø±+Á¬>dt˝Àì dæ{Ï+>¥\≈£î ‘·|üŒìdü]>± {Ϭø≥T¢ Çyê«*. Ä ‘·sê«‘· {°ÄsYmdt≈£î $T–˝Ò m+|” d”≥T¢ HêeTe÷Á‘·y˚T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢q÷ ÄXÊeVüQ\T ‘êeTs¡ ‘·+|üs¡>± ñHêïs¡T. yês¡+‘ê πs|ü⁄ ¬su…˝Ÿ‡>± e÷s¡‘ês¡T. n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D˝Àì yÓTT‘·Ô+ 119 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\ qT+∫ ø£˙dü+ Ç<ä›s¡T ¬su…˝Ÿ‡ ñ+{≤s¡T. Ç~ düVü≤»+>±H˚ {°&û|”øÏ es¡+>± e÷s¡T‘·T+~. n+<äTπø $©q+ ˝Ò<ë bı‘·TÔ ñ+fÒ Ä ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯¢&É+ nqedüs¡eTì, Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢H˚ ñ+&É&É+ u…≥s¡ì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n‘·´~Û≈£î\T }–dü˝≤≥˝À ñHêïs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü {°&û|” qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq e\dü\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\+fÒ $©q+ ˝Ò<ë bı‘·TÔ ˝Ò<äì Á|üø£{Ï+#ê*. Ç|üŒ{Ïπø {°&û|” qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq Hêj·T≈£î\T {°ÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç{°e˝Ò s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, Ä~˝≤u≤<é≈£î #Ó+~q dü‘·´e‹ sê<∏√&é, qπ>XŸ Ä bÕغ˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. eT¬s+‘√ eT+~ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. $©q+ ˝Ò<ë bı‘·TÔ ˝Ò<äì ‘˚*‘˚ {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘·\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T düVü‰ #ê˝≤eT+~ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt u≤≥ |üfÒº neø±X¯+ ñ+~. n≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” <ë<ë|ü⁄ U≤∞ ø±e&É+ U≤j·T+. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô nuÛÑ´s¡Tú\qT yÓ‘·Tø√ÿe&É+, n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢ ¬>\e&É+ ≈£L&Ü Ä bÕغøÏ ø£wüºy˚T. Ç<˚ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt eP´Vü≤+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ bı‘·TÔ\T ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü mes¡÷ eTT+<äT≈£î sê≈£î+&Ü sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>±*‡q |ü]dæú‹ ø£*Œ+#ês¡T πød”ÄsY. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\yÓTÆq d”|”◊, m+◊m+, q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d”\‘√ bı‘·TÔ≈£î ôd’ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ãq bÕغ>± Ä eT÷&ÉT bÕغ\÷ ≈£L&Ü {°&û|” ø£+fÒ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔπø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïsTT. Çø£ ‘Ó\+>±D˝À $T–*+~ ˇø£ÿ ;CÒ|” e÷Á‘·y˚T.


23

www.namastheandhra.com March 2014

{°&û|”!

{°&û|”‘√ bı‘·TÔ≈£î Çø£ÿ&ç ;CÒ|” H˚‘·\T düùd$Tsê n+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î kÕqT≈£L\‘· e´ø£Ô+ #˚dæ, Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq˝À ø°\ø£+>± e´eVü≤]+∫q bÕغ>± á ÁbÕ+‘·+˝À |ü≥Tº ì\T|ü⁄ø√yê\ì, kı+‘·+>±H˚ m<ä>±\ì Ä bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚, d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø£*Œ+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Ä ÁbÕ+‘·+˝Àq÷ ;CÒ|” MT<ä n+‘·>± e´‹πsø£‘· ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ;CÒ|”‘√ {°&û|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\≈£î u≤>±H˚ #Óø˘ ô|≥ºe#·TÃ. d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’d”|”øÏ ≈£L&Ü n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Te#·TÃ. ;CÒ|”ì bı‘·TÔ≈£î n+^ø£]+|üCÒùdÔ.. {°&û|”øÏ n˙ï X¯óuÛÑ X¯≈£îHê˝Ò. ø±ø£b˛‘˚, ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ~ ˇ+≥] b˛πs ne⁄‘·T+~. bı‘·TÔ≈£î d”|”m+ düùd$Tsê n+≥T+&É&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ {°&û|”~ ˇ+≥]b˛πs ne⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt $©q+ ˝Ò<äì ‘˚*b˛sTT+~. Çø£ bı‘·TÔ >∑T]+#˚ ‘˚˝≤*‡ ñ+~. ø£˙dü+ bı‘·TÔ ñHêï ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” HÓ‹Ôq bÕ\T b˛dæqfÒ¢. $©q+, bı‘·TÔ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T mìïø£\≈£î yÓfi≤¢j·TqT≈£î+<ë+. ¬s+&ÉT bÕغ\˝À <˚ìø° y˚Tõø˘e÷s¡Tÿ sê˝Ò<äì nqT≈£î+<ë+. n|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ ‘·sê«‘· Ä ¬s+&ÉT bÕغ˝Ò ø£*dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔsTT. nedüs¡yÓTÆ‘˚ m+◊m+, d”|”◊ eT<䛑·T m˝≤>∑÷ ñ+~. n<˚ |ü]dæú‹ eùdÔ eTs√ ◊<˚fi¯¢bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝À {°&û|”~ Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘˚. n<˚ |ü]dæú‹ eùdÔ mìïø£\ eTT+<˚ ø±<äT.. mìïø£\ ‘·sê«‘ê e\dü\T CÀs¡+<äT≈£î+{≤sTT. mìïø£\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” N*b˛sTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. $©q+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt Á|üø£{Ï+#·&É+˝Àì eP´Vü≤+ Ç<˚. Çø£, d”e÷+Á<Ûä˝À Ç|üŒ{Ïø° {°&û|”, yÓ’d”|” eT<Û˚´ b˛{° ñ+~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢ @<√ ˇø£{Ï yÓTC≤غ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·T+. d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ s¡∫+∫+~. n<˚.. øÏs¡DY‘√ bÕغ ô|{Ϻ+#·&É+. Ä bÕغøÏ ô|<ä›>± d”≥T¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+&É<äT. ø±˙, Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ z≥T {°&û|”, yÓ’d”|”\≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü eTØ eTTK´+>± {°&û|”øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+{≤s¡T. ‘·<ë«sê d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ b˛{° {°&û|”, yÓ’d”|” eT<Ûä´ πø+ÁBø£è‘·+ ø±≈£î+&Ü Á‹eTTK b˛{° ø=ìï#√≥¢ ã\yÓTÆq, kÕúìø£+>± Ä<äs¡D ø£*–q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ñ+fÒ ãVüQeTTK b˛{° »s¡T>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT Ç≥T {°&û|”øÏ ø±˙ n≥T yÓ’d”|”øÏ ø±˙ y˚Tõø˘ e÷s¡Tÿ e#˚à |ü]dæú‹ ñ+&É<äT. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T »≥Tº ø£fÒº |ü]dæú‹ ñ+&É<äT. n|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ ‘·|üŒìdü]>± øÏs¡DY bÕغ eT<䛑√ ø±+Á¬>dt eT<䛑√ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. n≥T »>∑Hé eT<䛑·T ø±+Á¬>dt≈£î πø+Á<ä+˝À nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT sêh+˝À »>∑Hé≈£î eT<䛑·T Ç∫à πø+Á<ä+˝À yÓ’d”|” eT<䛑·T rdüT≈£î+{≤s¡T. ‘·<ë«sê, d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ {°&û|”ì es¡Tdü>± eT÷&√kÕ] n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+ #˚kÕÔs¡T. n≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ {°&û|” qT+N nø£ÿ&É e\dü\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êsTT. ø±˙.. ø±+Á¬>dt nqT≈£îqï≥T¢ »s¡>∑&É+ ø£wüº+. Ç|üŒ{Ïπø Ä bÕغ qT+∫ {°&û|”øÏ uÛ≤Ø>± e\dü\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Çø£.. {°&û|”, ;CÒ|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ {°&û|” |ü⁄+Eø√e&ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ ñ+~. n|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt |üì.. ª&Ü$T{Ÿ! ø£<∏ä n&ɶ+ ‹]–+~μ nqTø√e&Éy˚T!!

{°&û|”øÏ

X¯óuÛÑ X¯≈£îHê\T sêÁwüº+˝Àì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ Á|üdüTÔ‘·+ ôd’øÏ˝Ÿ |üs¡T>∑T\T rk˛Ô+~. ø=ìï HÓ\\ øÏ+<ä≥ ¬s+&ÉT f…Æs¡¢˝Àq÷ >±*b˛sTT.. ø£˙dü+ q&ç|æ+#·T≈£îì yÓfi¯¢&Éy˚T Çã“+~>± ñ+<äì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙, ø±+Á¬>dt |ü⁄D´e÷ nì Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT f…Æs¡¢˝ÀøÏ nj·÷∫‘·+>±H˚ >±* e#˚Ãdæ+~. #·+Á<äu≤ãT d”≥T MT<ä ≈£Ls¡TÃ+fÒ #ê\T mes√ ˇø£s¡T eTT+<äT≈£î ‘√ùddüTÔHêïs¡T. me¬s’Hê y˚ùdÔ ‘ê‘êÿ*ø£+>± nsTTHê Ä>∑T‘·T+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+‘√ kÕº+&ÉTqT rùddæ <ä÷s¡+>± bÕπsXÊs¡T. ôd’øÏ˝Ÿ qT m+‘· d”Œ&ÉT>± ‘=j·T´>∑*–‘˚ n+‘· d”Œ&ÉT>± ‘√ùd<ë›eTì ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ, {°&û˙ì {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îì ø±+Á¬>dt bÕe⁄\T ø£~|æ+~. ø±˙, n+‹eT+>± ne˙ï ø±+Á¬>dtπø m<äTs¡T ‹s¡T>∑T‘êj·Tì, ∫e]øÏ {°&û|”j˚T \_Δ bı+<äT‘·T+<äì ø=ìï HÓ\\ øÏ+<äfÒ eTq+ #Ó|ü⁄Œø=Hêï+. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ ì»eTe⁄‘√+~.

@sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\+‘ê {°&û|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. B+‘√, d”e÷+Á<Ûä {°&û|”øÏ CÀwt e∫Ãq≥¢sTT+~. |”ÄØŒ @sêŒ≥T ‘·sê«‘· ìjÓ÷»ø£esêZ\T U≤∞>± ñqï#√≥πø ø=‘·Ôyês¡T edüTÔ+&É&É+‘√ ô|<ä›>± Çã“+~ sêe&É+ ˝Ò<äT. CÒd” Áã<äsY‡ $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT eTT+<äT>± e÷≥ Ç#˚ÃXÊs¡T ø£qø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT Çã“+~ |ü&Ü*‡ ek˛Ô+~. ø±˙, ˝Òø£b˛‘˚ Ä Çã“+~ ≈£L&Ü ñ+&˚~ ø±<äT. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ª‘Ó\T>∑T ø±+Á¬>dtμ>± e÷s¡T‘√+<äqï $eTs¡Ù\÷ ñHêïsTT. nsTT‘˚ ˇø£ÿ $wüj·T+˝À Ç+ø± düŒwüº‘· sêyê*‡ ñ+~. 2004 mìïø£\ düeTj·T+˝À <ëq+ Hêπ>+<äsY˝≤ Mfi¯¢+‘ê e´eVü≤]kÕÔsê? mìïø£\ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü {°&û|”˝À ñ+{≤sê nqï~ #·÷&Ü*. eTs√yÓ’|ü⁄.. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À {°&û|” |üì nsTTb˛sTT+<äì

‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ä ÁbÕ+‘·+˝À d”≥¢˙ï {°ÄsYmdt, ‘êy˚T ¬>\T#·T≈£î+{≤eTì ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤$+∫+~. n<˚ düeTj·T+˝À, ‘Ó\+>±D≈£î {°&û|” nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ã+<ä+≥÷ d”e÷+Á<Ûä˝À $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæ nø£ÿ&É ≈£L&Ü {°&û|”ì <Óã“ø={≤º\ì uÛ≤$+∫+~. n˝≤π> #˚dæ+~ ≈£L&Ü. rsê ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± e÷]b˛sTT+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î d”e÷+Á<ÛäH˚ #·÷düT≈£î+<ë+. ‘Ó\+>±D≈£î ˝ÒK Ç∫Ãq bÕغ>±, sêh $uÛÑ»q˝À #·+Á<äu≤ãT≈£L bÕ|ü+ ñ+<äì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡T. sêh $uÛÑ»q »]–q ‘=* s√E˝À¢ nsTT‘˚ ákÕ] #·+Á<äu≤ãT≈£î ≈£L&Ü z≥T y˚j·T≈£L&É<äì ≈£L&Ü nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙, Ä ‘·sê«‘· |ü]D≤e÷˝À¢ |ü]dæú‘·T\T e÷]b˛j·÷sTT. d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|” MT<ä |ü~ XÊ‘·+ e´‹πsø£‘· ñ+fÒ.. ø±+Á¬>dt MT<ä 200 XÊ‘·+ ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T ô|\T¢_ø±sTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ì\ã&É&ÜìøÏ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\T <=]πø |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ˇø£y˚fi¯ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ã]˝ÀøÏ ~–‘˚ &çbÕõ≥T¢ sêø£b˛e&É+ dü+>∑‹ n≥T+∫‘˚ Á|ü»\T ø=fÒº˝≤ ñHêïs¡ì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T uÛ≤$+#ês¡T. n+<äTπø, Ç‘·s¡ bÕغ\ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ‘=+<äs¡|ü&ܶs¡T. ø=+‘·eT+~ eTT+<˚ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚.. sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· $T–*qyêfi¯ó¢ eT+‘·Hê\T »]bÕs¡T. nsTT‘˚, yÓ’d”|”˝ÀøÏ yÓfi‚¢ yêfi¯ó¢ n|üŒ{Ïπø yÓ[¢b˛j·÷s¡T. Çø£, øÏs¡DY bÕغ ô|&É‘ê&Éì #ê˝≤eT+~ m<äTs¡T #·÷XÊs¡T. sêh $uÛÑ»q »s¡>∑≈£ eTT+<äT øÏs¡DY bÕغ ô|&ç‘˚ |òü⁄˝Ÿ CÀwt ñ+&˚~. ø±˙, $uÛÑ»q »]–b˛sTTq ‘·sê«‘· øÏs¡DY bÕغ ô|{≤ºs¡T. n~ ≈£L&Ü Äj·Tq ø±+Á¬>dt ø√es¡Tº nì »q+ qy˚Tà˝≤ Hêìà Hêìà eTØ ô|{≤ºs¡T. B+‘√, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»˝À¢ øÏs¡DY bÕغô|’ ô|<ä›>± qeTàø£+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Çø£ >∑‘·´+‘·s¡+ ˇø£ÿ {°&û|”j˚T. n+<äTπø ø±+Á¬>dt H˚‘·\+‘ê m˙ºÄsY uÛÑeHé u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. {°&û|”øÏ ã<äΔ $s√~Û nsTTq CÒd” ~yêø£sY ¬s&ç¶ Áã<äsY‡ düVü‰ e÷J eT+Á‘·T\T >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷], >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, {°J yÓ+ø£fÒXŸ,

nqT≈£î+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À sê»ø°j·T #êD≈£î´&ÉT #·+Á<äu≤ãT eP´Vü≤+‘√ {°&û|” eT∞¢ |ü⁄+E≈£î+~. {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\≈£î ~eTà ~]– yÓTÆ+&é u≤¢ø£e⁄‘√+~. n<˚.. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D˝À ;d”\πø eT+Á‹ |ü<ä$ ÇkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+#·&É+. yêdüÔyêìøÏ, ‘Ó\+>±D˝À ;d”\ »HêuÛ≤ m≈£îÿe. yêfi¯¢+‘ê dü+|òüT{Ï‘·+>± ñ+{≤s¡T ≈£L&Ü. bÕغ Ä$sꓤe+ qT+N ;d”˝Ò {°&û|”øÏ |ü≥Tºø=eTà>± ñHêïs¡T ‘Ó\+>±D˝À. sêh $uÛÑ»q düeTj·T+˝À ‘ê‘êÿ*ø£+>± ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ ø£ì|æ+∫Hê.. Ä bÕغì e÷Á‘·+ M&É˝Ò<äT. B+‘√ {°&û|” z≥T u≤´+≈£î≈£î >∑+&ç |ü&É˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ;d”πø eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ nq&É+‘√ yêfi¯¢+‘ê dü+|òüT{Ï‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. Çø£, #·+Á<äu≤ãT Á|üø£≥q ‘·sê«‘· <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ ;d” dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ ø£*dæ ;d” dü+|òüT+ H˚‘· ÄsY.ø£èwüíj·T´ Äj·TqqT ø£*XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘·qπø eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ Çyê«\ì n&ç>±s¡T. ndü\T MTs¡T eTT+<äT bÕغ˝À #˚sê* ø£<ë! #˚]‘˚ ª;d”μH˚ eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì nHêïs¡T. B+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq ‘êsê˝Àø±˝À¢ $Vü≤]düTÔHêïs¡T. {°&û|”˝À ≈£L&Ü #˚s¡T‘·THêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT #˚yÓfi¯¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚j·÷\ì nqT≈£îHêï Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]– nôd+;¢ qT+∫ ã]˝À ~>±\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄsY.ø£èwüíj·T´‘√ @<√ ˇs¡T>∑T‘·T+<äì ø±<äT ø±˙.. ;d”\ z≥¢˙ï dü+|òüT{Ï‘·eTe⁄‘êsTT. n<˚ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt $&ç$&ç>± b˛{° #˚ùdÔ z≥T¢ N*b˛sTT {°&û|”πø \_Δ #˚≈£Ls¡qT+~. Çø£ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ≈£L&Ü ñ+fÒ eTØ eT+∫~. yÓTT‘·Ô+MT<ä ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ {°&û|”øÏ X¯óuÛÑ X¯≈£îHê˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT.


24

www.namastheandhra.com March 2014

d”e÷+Á<Ûä˝À

]ø£Ô ªVü≤düÔy˚Tμ

|üPs¡«+ ˇø£ }s√¢ ˇø£ ¬s’‘·T≈£î ˇø£ u≤‘·T ñ+&˚<ä≥. Ä u≤‘·T s√p ã+>±s¡T >∑T&ÉT¢ ô|fÒº<ä≥. Ä ã+>±s¡T >∑T&É¢‘√ Ä ìs¡Tù|<ä ¬s’‘·T ø√{°X¯«s¡T&ÉT nsTTb˛j·÷&É≥. düø£\ uÛÀ>±\÷ nqTuÛÑ$düTÔHêï&É≥. Äq+<ä+>± J$düTÔHêï&É≥. n+‘·˝À n‘·ìø√ <äTs¡T“~Δ |ü⁄{Ϻ+<ä≥. á u≤‘·T s√p ã+>±s¡T >∑T&ÉT¢ ô|&ÉT‘√+~. Bìì ø√ùdùdÔ Bì bı≥º˝À Ç+¬øìï >∑T&ÉT¢ ñ+{≤jÓ÷qì <ëìì ø√ùdXÊ&É≥. Ä u≤‘·T #·∫Ãb˛sTT+~. Ä ¬s’‘·T≈£î ã+>±s¡T >∑T&ÉT¢ ≈£L&Ü b˛j·÷sTT! Ç<˚$T{Ï á ø£<∏ä e÷ ∫qï|ü⁄Œ&ÉT #·<äTe⁄≈£îHêïeTì n+{≤sê? Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷ |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïeTì n+{≤sê? á ø£<∏ä ‘Ó*j·Tìyêfi¯ó¢ mes¡THêïs¡dü\T nì ì\BkÕÔsê? MT≈£î ‘Ó*ùdÔ ‘Ó*j·Te#·TÃ. ø±˙ á ø£<∏ä ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ ˇø£s¡T ñHêïs¡T Äy˚T k˛ìj·÷ >±+BÛ.

ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT &Ûç©¢øÏ <ä>∑Z] <ë] nH˚yês¡T. ø±˙, 2004˝Àq÷, 2009˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î &Ûç©¢øÏ <ä>∑Zs¡ #˚dæ+~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X‚. sêh+˝Àq÷ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î Çø£ÿ&ç Á|ü»\T zfÒ¢XÊs¡T. ø£fi¯ó¢ HÓ‹Ô¬øøÏÿ, n‘ê´X¯≈£îb˛sTT n≥Te+{Ï ã+>±s¡T u≤‘·TqT ø√ùddüT≈£îqï n$y˚øÏ k˛ìj·÷ >±+BÛ. d”e÷+Á<Ûä˝À »>∑Hé≈£î nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñqï+<äTq ‘Ó\+>±D˝À nsTTHê \_Δ bı+<äT<ëeTì m‘·TÔ y˚XÊsêyÓT. ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E ø±qTø£>± ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq+<äTq ‘êqT ∫s¡kÕúsTT>± #·]Á‘·˝À ì*∫b˛‘êqì uÛ≤$+#ês¡T (Ç|ü⁄Œ&ÉT πød”ÄsY düVü‰ ‘Ó\+>±D yêfi¯S¢ ‹&ÉT‘·THêïs¡T). ø±˙.. ÄyÓT nqT≈£îqï<=ø£ÿ{Ï, nsTT´+<=ø£ÿ{Ï nqï≥Tº>± ñ+~ |ü]dæú‹. sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt eT{≤wt nsTTb˛sTT+~. ‘Ó\+>±D˝Àq÷ kı+‘·+>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. M≥ìï{Ïø£+fÒ eTTK´+>±, >∑‘·+˝À 33 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ e∫Ãq sêh+˝À ákÕ] mì$T~ d”≥T¢ sêe&É+ ≈£L&Ü ø£Hêø£wüºy˚Tqqï <äTdæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+~. n+fÒ.. &Ûç©¢ |”sƒ¡eT÷ #˚C≤]qfÒº. n+fÒ.. sêVüQ˝Ÿ Á|ü<Ûëì ø±e&É+ ø±+Á¬>dt≈£î Çø£ ø£˝Ò. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ yÓTT‘·Ô+ 19 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\÷ eTqπø ekÕÔj·Tì Á|ü‘·´ø£å mìïø£˝À¢ ˇø£ÿ z≥T ≈£L&Ü |ü&Éì $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ e+{Ïyêfi¯ó¢ k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√, ‘Ó\+>±D˝À 19 eùdÔ.. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±eP], \>∑&ÉbÕ{Ï e+{Ï &ÉãT“qï yêfi¯ó¢ Äs¡T>∑Ts¡T ¬>*ùdÔ ø£˙dü+ 25 >±´¬s+{° nì k˛ìj·÷ ˝…ø£ÿ y˚düT≈£îì, sêh $uÛÑ»q≈£î ‘Ós¡ rXÊs¡T. {°ÄsYmdt $©HêìøÏ H√ nqï ‘·sê«‘ê ÄyÓT ‘·|ü⁄Œ&ÉT n+#·Hê˝Ò y˚düTÔHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ eTq+ ‘Ó\+>±D Çe«˝Ò<äT. n|ü⁄Œ&˚ eTq≈£î Ä ÁbÕ+‘·+˝À 54 d”≥T¢ e#êÃsTT. n+fÒ, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D Ç∫à mìïø£\≈£î

yÓfi¯ó‘·THêï+ ø£qø£ ø£˙dü+˝À ø£˙dü+ 80`90 U≤j·TeTì ˝…πøÿdüT≈£îì {°ÄsYmdt‘√ $©q+, bı‘·TÔ ¬s+&É÷ e<ä›ì n+≥THêïs¡T. (n|üŒ{À¢ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ bòÕ´ø£ºsYqT eT]Ãb˛e&É+ e÷eT÷˝Ò ø£<ë). ø±˙.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt $&ç$&ç>± b˛{° #˚XÊj·Tì nqT≈£î+<ë+. ‘Ó\+>±D z≥TqT Ä ¬s+&ÉT N\TÃ≈£î+{≤sTT. ‘Ó\+>±D˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dtqT q&ç|æ+#˚+<äT≈£î z Hêj·T≈£î&ÉT n+≥÷ ˝Ò&ÉT. ‘Ó\+>±D˝À ¬>*ùdÔ <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔs¡≥. n+fÒ, X¯+ø£Ásêe⁄≈£î |ü>±Z\T n|üŒ–+∫Hê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. n<˚ düeTj·T+˝À {°&û|”, ;CÒ|” bı‘·TÔ‘√ yÓ[‘˚ ‘Ó\+>±D z≥T Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£L m+‘√ ø=+‘· edüTÔ+~. ;d” ø±s¡T¶ ñ+&ÉH˚ ñ+~. mìïø£\T <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãdü]øÏ b˛{° {°ÄsYmdt, {°&û|” eT<Ûä´ qTyê« H˚Hê nqï≥T¢ ñ+&ÉqT+~. ˇø£y˚fi¯ ø±+Á¬>dt≈£î nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì nqT≈£îHêï.. mìïø£\ ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt ˇ+≥]>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*. Ä bÕغ &çe÷+&É¢≈£î n+^ø£]+#ê*. eTØ eTTK´+>±, ‘Ó\+>±D˝Àì yÓTT‘·Ô+ 19 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥¢˝À ˇø£{Ï >±´¬s+{°>± m+◊m+~. $T–*q d”≥¢˝À Á|üdüTÔ‘· n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\≈£î e#˚Ã$ |ü~øÏ n≥÷ Ç≥÷. z≥T¢ >∑D˙j·T+>± N*b˛‘˚ n+‘·ø£+fÒ øÏ+<ä≈£î |ü&çb˛sTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. n+fÒ ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê á ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt≈£î Ä•+∫q \_Δ #˚≈£Ls¡&É+ ˝Ò<äT. MôV≤#Y e+{Ï ‘Ó\+>±D H˚‘·\T #Ó|æŒq≥T¢ Çø£ÿ&ç 19 d”≥÷¢ ø±+Á¬>dt≈£î sêe&ÉeTH˚~ ø£\¢. á »qà≈£î kÕ<Ûä´+ ø±<äT. d”e÷+Á<Ûä $wüj·÷ìøÏ e<ë›+. 2009 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ <ë<ë|ü⁄ e+<ä d”≥T¢ nø£ÿ&˚ e#êÃsTT. 21 m+|” d”≥T¢ ø±+Á¬>dt ¬>*∫+~. Ç+‘· eTTK´yÓTÆq

ÁbÕ+‘êìï ø±+Á¬>dt bÕغ |üP]Ô>± e<äT\T≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É nuÛÑ´s¡Tú\qT yÓ‘·Tø√ÿyê*‡q |ü]dæú‹ 123 @fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕغ~. Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\qT Ä bÕغj˚T ãVæ≤wüÿ]+∫+~. nø£ÿ&É ø=‘·Ô nuÛÑ´s¡Tú\T ø±yê*. »>∑Hé, y˚Tø£bÕ{Ï m|ü⁄Œ&√ ãj·T≥≈£î eùdÔ, |ü⁄s¡+<˚X¯«], md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. Äj·÷ kÕúHê˝À¢ ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT yÓ‘·Tø√ÿyê*. ˇø£y˚fi¯ yÓ‹øÏHê.. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£˙dü+ á mìïø£\ es¡≈£î ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ì\ã&É&Üìπø <ÛÓ’s¡´+ #˚ùd |ü]dæú‘·T\T ˝Òe⁄. mìï &ÉãT“\T Ks¡Tà ô|&ç‘˚ n˙ï ≈£L&Ü ã÷&ç<ä˝À b˛dæqfÒ¢qqï n_ÛÁbÕj·T+ HÓ\ø=+~. ˇø£ÿ ñ<ëVü≤s¡D #Ó_‘˚.. á $wüj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô düŒwüº‘· edüTÔ+~. ªsêh $uÛÑ»q≈£î H˚qT nqT≈£L\+. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤μqì |ü<˚ |ü<˚ #Ó|æŒq |üqu≤ø£ \øÏåà ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ øÏs¡DY ˝Ò<ë {°&û|” yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ >∑T]+∫ Ç+‘·≈£î $T+∫ Ç+πøMT #ÓbÕŒ*‡q |üì ˝Ò<äT. Çø£, nôd+;¢ $wüj·T+˝Àq÷ Ç<˚ |ü]dæú‹. nø£ÿ&É b˛{° |üP]Ô>± {°&û|”, yÓ’d”|” eT<Û˚´. ø±+Á¬>dt~ eT÷&√

kÕúqe÷ Hê\T>√ kÕúHêe÷ nqï~ ‘·sê«‘· #·÷&Ü*‡+<˚. |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T düVü‰ m+‘√eT+~ myÓTà˝Ò´\T Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=‘·Ôyê]øÏ neø±X¯+ e∫ÃHê Ç+‘· ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À yêfi¯ó¢ ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. BìøÏ‘√&ÉT, d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ πø≥–Ø ôVA<ë ø£*Œdü÷Ô #˚dæq Á|üø£≥q, b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î eTT+|ü⁄ eT+&É˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄ ‘·~‘·sê\˙ï ñ‘·TÔ‹Ô Vü‰MT\qì ‘˚*b˛sTT+~. B+‘√ d”e÷+Á<ÛäT\T eT]+‘· ÄÁ>∑Vü≤+>± ñHêïs¡T. @ s¡ø£+>± #·÷dæHê d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·y˚T. á $wüj·÷ìï dü«j·T+>± Ä bÕغ Hêj·T≈£î˝Ò bÕغ j·TTeH˚‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ ≈£L&Ü düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê Ä ÁbÕ+‘·+˝À nqT≈£L\ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D Ç#êÃeTì #Ó|æŒ d”e÷+Á<Ûä˝À ã+>±fi≤U≤‘·+˝ÀøÏ $dæπsdüTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT e>∑∫ @+ Á|üjÓ÷»q+? U≤∞>± ≈£Ls¡TÃì @ø£+>± ◊<˚fi¯¢bÕ≥T e>∑#˚ |ü]dæú‹ mìïø£\ ‘·sê«‘· edüTÔ+~ ø£<ë!!


25

www.namastheandhra.com March 2014

øÏs¡DY.. ñ‘·TÔ‹Ô ñ<ä´eT+!! ‘êqT mø£ÿ&Ée\dæq ¬s’\T J$‘· ø±\+ ˝Ò≥T nqï≥T¢.. ≈£L´ø£fÒºyêfi¯ó¢. Ç|ü⁄Œ&ÉT {°&û|”˝ÀøÏ ≈£L´ ø£&ÉT‘·Tqï e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü nsTTb˛sTTq ô|[¢øÏ #·|üŒ≥T¢ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. n~ ≈£L&Ü ˇ+{Ï#˚‘√Ô. sêh $uÛÑ»q »]–b˛sTTq ‘·sê«‘· Äj·Tq C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ bÕغ ô|{≤º&ÉT. Äj·Tq eTTK´eT+Á‹>± ñ+&É>±H˚ sêh+ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ˝…’+~. e÷J d”m+ nsTTq ‘·sê«‘· eT∞¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\q÷ ø£\T|ü⁄‘êqì, Ç+<äT≈£î ñ<ä´eT+ #˚kÕÔqì, ‘·q~ ñ<ä´eT bÕغ n+≥THêï&ÉT. $∫Á‘·yÓTÆq e´≈£îÔ\T Ç˝≤π> ñ+{≤s¡T. ìC≤ìøÏ, øÏs¡DY #Óù|Œe˙ï ì»y˚T ø±e#·TÃ. Äj·Tq #ÓãT‘·Tqï >∑D≤+ø±\÷ ì»y˚T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î n+<ä]ø£+fÒ m≈£îÿe>±, n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT Á<√Vü≤+

H˚‘·\+‘ê Äj·Tq yÓqø£ #˚‘·T\T ø£≥Tº≈£îì ì\ã&˚yês¡T. #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé HêeTs¡÷bÕ˝Ò¢≈£î+&Ü ø=≥Tº≈£îb˛j˚Tyêfi¯ó¢. øÏs¡DY Vü≤yêqT #·÷dæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ >∑»>∑» eDÏπø~. $uÛÑ»q _\T¢qT πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~ùdÔ.. sêh|ü‹ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î |ü+|æ‘˚.. sê»´düuÛÑ≈£î yÓ[‘˚.. sêJHêe÷ #˚kÕÔq+≥÷ øÏs¡DY yêsTT<ë\ MT<ä yêsTT<ë\T y˚XÊs¡T. _\T¢≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫q ‘·sê«‘˚ ‘·q≈£î n|üŒ–+∫q |üìì |üP]Ô #˚dæ |ü<ä$ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø=Hêïs¡T. eTT+<˚ sêJHêe÷ #˚dæ ñ+fÒ, ;CÒ|” eTT+<äT≈£î yÓfi‚¢~ ø±<äT. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î yÓfi‚¢~ ø±<äT. C≤rj·T kÕúsTT˝À bÕغ\÷

#˚dæ+~ #·+Á<äu≤ãT nì #Ó|üŒ&É+˝Àq÷ me]ø° dü+<˚Vü‰\T ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø±˙, ø√s¡Tº\T ≈£L&Ü $uÛÑ»qqT ì\T|ü⁄ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ eT∞¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\÷ ø£\TkÕÔj·Tì, Ç+<äT≈£î u…]¢Hé >√&É˝Àì sêj˚T kÕøÏå nì n+fÒ mes¡T qeTTà‘ês¡T? ˇø£y˚fi¯ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\q÷ ø£\T|ü⁄‘êeTì #Ó|æŒHê Ç+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡T. ªªndü\T <äXÊu≤›\T>± qwüºb˛sTT+~ y˚Ty˚T. Ä $wüj·÷ìï #ê˝≤ Ä\dü´+>± >∑T]Ô+#ê+. e÷≈£L Ä‘·à >ös¡e+ ñ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷ ã‘·T≈£î y˚T+ ã‘·T≈£î‘êeTμμì n+≥THêïs¡T. n+<äTπø ˇø£|ü⁄Œ&ÉT øÏs¡DYqT Äø±XÊìøÏ m‘˚Ôdæqyêπs Ç|ü⁄Œ&ÉT eTTK+ ≈£L&Ü #·÷&ÉfÒ¢<äT. øÏs¡DY bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫ @&Ü~ øÏ+<äfÒ eP´Vü≤ s¡#·q »]–b˛sTT+~. eTTK´eT+Á‹>± ñqï|üŒ{Ï qT+#˚ Äj·Tq eP´Vü‰‘·àø£+>± bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. Ç+<äT≈£î ø=ìï ñ<ëVü≤s¡D\T #·÷<ë›+. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY &Ûç©¢˝À <Ûäsêï #˚XÊs¡T >∑Ts¡TÔ+<ë? n|üŒ{Ï y˚~ø£qT, Äj·Tq bÕغ Á|üø£{Ï+∫q y˚~ø£qT #·÷&É+&ç. n#·Tà >∑T~›q≥T¢ ¬s+&É÷ ˇø£fÒ. Ä≈£î|ü#·Ã ˝Ò‘ê≈£î|ü#·Ã s¡+>∑T\ eT<Ûä´˝À ‘Ó\¢ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. n+‘˚Hê, @|”m˙®y√ H˚‘· nXÀø˘ u≤ãT mø£ÿ&É düe÷y˚X¯+ ô|{ϺHê Ç<˚ y˚~ø£. ñ<√´>∑T\ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ dü+<äs¡“¤+>± Çy˚ s¡+>∑T C…+&Ü\T. Çy˚ s¡+>∑T {À|”\T. Çy˚ s¡+>∑T ô|ò¢ø°‡\T. Çø£, e÷J m+|” #·T+Á&ÉT lVü≤] ≈£L&Ü C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغì m|ü⁄Œ&√ ]õdüºsY #˚XÊs¡T. Bììã{Ϻ @+ »]–+<√ me¬s’Hê ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. øÏs¡DY bÕغ ô|≥º&É+ ‘·|ü⁄Œ ø±<äT. ø±˙, ô|{Ϻq rs¡T ‘·|ü⁄Œ. sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îì ˝Ò<ë bÕs¡¢yÓT+≥T˝À $uÛÑ»q _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ eTT+<˚ Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ bÕغ ô|{Ϻ ñ+fÒ.. d”e÷+Á<Ûä˝À n<äT“¤‘·+ »]π>~. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T Äj·Tq yÓqø£

bÕs¡¢yÓT+≥TqT ø£<ä\ì#˚Ã$ ø±<äT. n+‘· nÁ|üC≤kÕ«$Tø£+>±, ne÷qMj·T+>±, <äTsêàs¡Z+>± ø±+Á¬>dt bÕغ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À eTT+<äT≈£î yÓfi‚¢~ ø±<äT. B+‘√ øÏs¡DY ø±+Á¬>dt≈£î düVü≤ø£]+#ê&Éì d”e÷+Á<ÛäT\T qeTTà‘·THêïs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£L Äø±XÊìøÏ m‹Ôqyêfi‚¢ d”e÷+Á<ÛäT\qT q$Tà+∫ >=+‘·T ø√XÊ&Éì, yÓqTïb˛≥T bı&ç#ê&Éì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. Çø£, øÏs¡DY bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï Hêj·T≈£î\T mes¡j·÷´ n+fÒ dæ{Ï+>¥ m+|”\T q\T>∑T]˙ rùdùdÔ.. n+‘ê W{Ÿ &˚f…&é Hêj·T≈£î\T. ø=ìï <äXÊu≤›\ øÏ+<ä≥ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îqïyêfi¯ó¢. Ç|ü⁄Œ&ÉT Çø£ ø=‘·Ô>± mes¡÷ sêe&É+ ˝Ò<äT. B+‘√, sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Äj·Tq ø£˙dü+ ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü ¬>\TkÕÔ&Éì mes¡÷ uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. á mìïø£˝À¢ Äj·Tq~ $<Ûä«+düø£ bÕÁ‘· (&çÁdüºøϺyé πøs¡ø£ºsY). mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø>± z≥T¢ N*à #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé $»j·÷eø±XÊ\qT <Óã“rj·T&Éy˚T Äj·Tq≈£î n|üŒ–+∫q |üì. Çø£ ‘·eT~ sê»ø°j·T bÕغ ø±<äì, mìïø£\ ‘·sê«‘· ñ<ä´eT bÕغ>± e÷s¡T‘·T+<äì øÏs¡DY #ÓbÕŒs¡T. $&çb˛sTTq sêÁcÕº\qT ø£\T|ü⁄‘êeTì n+≥THêïs¡T. $©q ñ<ä´eT+ eT∞¢ ‘Ó\+>±D qT+#˚ edüTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯, ì»+>± nø£ÿ&ç qT+∫ Ä ñ<ä´eT+ e∫ÃHê düπs.. d”e÷+Á<ÛäT\T #·∫ÃHê ø£\es¡T. eTqdüT\T $]–b˛sTTq ‘·sê«‘· yê{Ïì n‹øÏ+#·&É+ ≈£î<äs¡<äT. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘=+<äs¡>± Çø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢b˛yê\H˚ yês¡+‘ê uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É ˇø£ÿ ôV’≤<äsêu≤<˚ ñ+~. Bìì ≈£L&Ü eTqy˚T ì]à+#ê+. eTq+ ‘·\#·T≈£î+fÒ Ç≥Te+{Ï ôV’≤<äsêu≤<é\T |ü~ ì]à+#·Tø√>∑\eTH˚ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. n+<äTπø øÏs¡DYqT mes¡÷ qeTà&É+ ˝Ò<äT. Äj·Tq bÕغ eTK˝À |ü⁄{Ϻ |ü⁄ã“˝À #·#˚Ã<˚!!

yêeT|üøå±\T.. ø=ìï J$‘ê\T n+‘˚!! yêeT|üøå±\T

n+fÒ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° m+‘√ >ös¡e+, n_Ûe÷q+ ñ+&˚~. düe÷C≤ìï kÕeT´yê<ä+ ~X¯>± q&ç|æ+#˚ X¯≈£îÔ\ì $X¯«dæ+#˚yês¡T. b˛sê{≤\≈£î, e÷s¡TŒ\≈£î Á|ürø£\T>± #·÷ùdyêfi¯ó¢. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. yêeT|üøå±\T ≈£L&Ü uÛÑ÷kÕ«eT´ bÕغ\ >∑TD>∑D≤\qT e+≥ã{Ϻ+#·T≈£îHêïsTT. ã÷s¡T®yê bÕغ\≈£î qø£\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. e÷≈£î z≥T¢, d”fÒ¢ <Û˚´j·TeTì ìdæ‡>∑TZ>± #ÓãT‘·THêïsTT. y˚TeTT mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± b˛sê{≤\T #˚düTÔHêï Á|ü»\T e÷≈£î z≥T¢ y˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ø£qø£, y˚T+ e÷ $<ÛëHê\qT e÷s¡TÃ≈£î+fÒ ‘·ù|Œ$T≥ì Á|ü•ïdü÷Ô ‘·eT ~yê˝≤ø√s¡T‘·Hêìï #ê{Ï#ÓãT‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À d”|”m+ ø£+fÒ d”|”◊ ¬s+&Ü≈£î\T m≈£îÿe ‹+~. ôV’≤<äsêu≤<é $eTTøÏÔøÏ b˛sê&çq yêeT|üøå±\T düyÓTÆø£´ sêhy˚T ‘·eT ìHê<äeTì m\T¬>‘êÔsTT. n<˚ $<ÛëHêìï 60 @fi¯¢bÕ≥T yÓ÷XÊsTT. ø±˙, Hê\T>∑T z≥T¢, d”≥¢ ø√dü+ d”|”◊ @ø£+>± ‘·q $<ÛëHêH˚ï e÷πsÃdüT≈£î+~. ‘Ó\+>±D≈£î C…’ø={Ϻ+~. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ nq÷Vü≤´+ @MT ø±<äT. 2009 mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ d”|”◊ Hê\T>∑T d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£î+~. d”e÷+Á<Ûä˝À ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü sê˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝À Hê\T>∑T d”≥T¢ ¬>\T#·Tø√e&É+ n+fÒ m+‘√ ø=+‘· ã\+>± ñqïfÒ¢ ˝…ø£ÿ. Ç|ü⁄Œ&ÉT C…’ ‘Ó\+>±D nì uÛ≤y√<˚«>±\qT ¬s#·Ã>=fÒº Á|üÁøÏj·T˝À eTq+ ≈£L&Ü ÁøÏj·÷o\ bÕÁ‘· b˛wæ+∫ Ä ÁbÕ+‘·+˝À eT]+‘· ã\|ü&É<ëeTH˚~ Ä bÕغ eP´Vü≤+. d”e÷+Á<Ûä˝À ˇø£ÿ d”≥÷ ¬>\e˝Ò<äT. ø£qø£ nø£ÿ&É b˛j˚T<˚MT ˝Ò<äqï~ <ëì n+#·Hê. n+<äTπø n~ ‘·q eT÷\ dæ<ëΔ+‘êìπø ˙fi¯ó¢ e~˝Òdæ+~. nHê´j·T+>±, nÁø£eT+>±, ne÷qMj·T+>± »]–q sêh $uÛÑ»q≈£î C…+&Ü m‹Ô ‘·]+∫b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ eT÷\ dæ<ëΔ+‘êìøÏ ˙fi¯ó¢ e~˝Òj·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+~. sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀ‘√+~. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ ‘·|ü⁄Œ ø±<äT bÕ|üeT÷ ø±<äT. ø±˙, {°ÄsYmdt ≈£L≥$T˝À m+◊m+ ñ+~. {°ÄsYmdt, m+◊m+, d”|”◊, q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” ø£*dæ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+≥THêïsTT. m+◊m+ eT‘·‘·‘·« bÕغ ne⁄Hê ø±<ë? n~ ñqï ≈£L≥$T˝À ø=qkÕ>∑&É+ d”|”◊øÏ ‘·>∑THê? n+fÒ Ä bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD n&ɶ+>± yê~+#·e#·TÃ. ‘êeTT {°ÄsYmdt‘√H˚ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïeTì, m+◊m+≈£î e÷≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nqe#·TÃ. ˝Ò<ë m+◊m+ ndü\T eT‘·‘·‘·« bÕغj˚T ø±<äì, <˚X¯+˝À eT‘·‘·‘·« bÕغ ˇø£ÿ ;CÒ|” e÷Á‘·y˚Tqì yê~+#·e#·TÃ. ˇø£kÕ] ~yê˝≤ø√s¡T sê»ø°j·÷\qT ne\+_+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq ‘·sê«‘· |ü‘·q+ m+‘· øÏ+~øÏ yÓ[¢b˛‘·T+<√ mes¡eT÷ #Ó|üŒ˝Ò+ ø£<ë! {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ <ë«sê ákÕ] ‘Ó\+>±D˝À ˇø£{À

¬s+&√ d”≥T¢ ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ. d”e÷+Á<Ûä˝À ñìøÏì |üP]Ô>± ø√˝ÀŒe#·TÃ. n+‘˚!! d”|”m+ |ü]dæú‹ eT]+‘· $∫Á‘·+. düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î C…’ ø={Ϻq Ä bÕغøÏ Çã“+~ n+≥÷ mø£ÿ&Ó’Hê eùdÔ n~ q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À e÷Á‘·y˚T. nø£ÿ&É ≈£L&Ü Ä bÕغøÏ ã\yÓTÆq πø&ÉsY ñ+~ ø£qø£ ô|<ä›>± Çã“+~ sê<äT. ø±ø£b˛‘˚, KeTà+˝À nsTTHê, q\¢>=+&É˝À nsTTHê Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ˇ+≥]>± b˛{° #˚dæ ¬>*#˚ |ü]dæú‘·T\T ˝Òe⁄. me]‘√ ˇø£]‘√ bı‘√Ô ùdïVü≤|üPs¡«ø£b˛{°jÓ÷ ‘·|ü|üìdü]. á $wüj·T+˝Àq÷ d”|”m+~ C≤*|ü&˚ |ü]dæú‘˚. yÓTTHêïeT<Ûä´ Ä bÕغ sêh ø£$T{° düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. @j˚T sêh+˝À me]‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√yê\ì #·]Ã+∫+<ä≥. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” z≥y˚T <Û˚´j·T+>± ñ+&Ü\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ä≥. ‘·eTø£+‘· d”qT ˝Ò<äì á bÕغ m|ü⁄Œ&ÉT >∑T]ÔdüTÔ+<√ @yÓ÷? ÁbÕ|üÔ ø±\»„‘· Á|ü<ä]Ù+∫ ‘êeTT ã\|ü&Ü\ì m|ü⁄Œ&ÉT m‘·TÔ\T y˚düTÔ+<√ @yÓ÷! düπs.. Ä bÕغ $TÁ‘·|üøå±\‘√ bı‘·TÔ\T ô|≥Tºø√≈£L&É<äì ìs¡ísTT+∫+<ä≥! Ç<=ø£ Vü‰kÕ´düŒ<ä+. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚.. Ä+Á<Ûä˝À yÓ’d”|”, øÏs¡DY, |üeHé bÕغ\qT Ä|ü¸qT¢>± ô|≥Tº≈£î+<ä≥. yêdüÔyêìøÏ, ~≈£îÿ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ákÕ] yÓ’d”|”‘√ ø£*dæ yÓfi≤¢\ì Ä bÕغ m|üŒ{ÏqT+#√ uÛ≤$k˛Ô+~. ø±˙, $eTs¡Ù\≈£î »&çdæ yÓqø£&ÉT>∑T y˚k˛Ô+~. ˝Òø£b˛‘˚ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚<˚. sêh ø£$T{°˝À yÓTC≤]{° düuÛÑT´\T e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ bı‘·TÔ e<ä›qT≈£î+<ä≥. ìC≤ìøÏ, KeTà+ õ˝≤¢˝À yÓ’d”|”, d”|”m+ ø£*ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì Ä bÕغ H˚‘·\T uÛ≤$+#ês¡T. yÓ’d”|”øÏ ñqï kÕe÷õø£ düMTø£s¡D\T, ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+‘√ d”≥T¢ ¬>\T#·Tø√e#·Ãì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙, $eTs¡Ù\ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓqø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. Çø£, øÏs¡DY bÕغ $»j·Te+‘·+ ne⁄‘·T+<ë? |üeHé bÕغ @$T{Ï? nH˚ Ä˝À#·q˝À¢ ñ+<ä≥! {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+<ëeTqT≈£î+fÒ Ä bÕغ ;CÒ|”‘√ ø£*dæ yÓfi¯ó ‘√+~. yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√yê\ì uÛ≤$k˛Ô+<ä≥. ñ<ä´e÷\‘√ Á|ü»\T z≥T¢ y˚j·T&É+ ˝Ò<äì, ñ<ä´e÷\≈£î Á|ü»\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì uÛ≤$+∫ >∑‘· ◊<˚fi¯ó¢>± ñ<ä´e÷\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ+~. mìïø£\ düeTj·T+˝À πøe\+ mìïø£\ sê»ø°j·÷\‘√ >∑f…ºø±ÿ\qï ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ bı‘·TÔ ≈£î~]‘˚ ˇø£{À ns√ d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£î+≥T+~. ˝Òø£b˛‘˚, eTs√ ◊<˚fi¯¢bÕ≥T ªn<Ûä´j·Tq+μ˝À eTTì–‘˚\T‘·T+~. mes√ ˇø£]øÏ ‘√ø£˝≤ ñ+&É&É+ ‘·|üŒ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ñ+&Ü\ì Ä bÕغ H˚‘·\÷ uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. d”‘êsê+ @#·÷] e+{Ï yêfi¯ó¢ Ä &Ûç©¢˝À ñ+&ç @+ #˚kÕÔs√ ns¡ú+ ø±<äT. @<√ Hê\T>∑T yê´kÕ\T sêdüTø√e&É+, ;CÒ|” e´‹πsø£‘· ‘·|üŒ.. ‘·eT bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢\H˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·<äT. ø=ìï bÕغ*+‘˚!!


26

www.namastheandhra.com March 2014

|ü&ç˝Ò∫q ¬øs¡≥+..

ì‹Hé ‘=* dæìe÷ u≤¢ø˘ãdüºsY.. |òæ*+ ù|òsY ñ‘·ÔeT q÷‘·q q≥T&ç |ü⁄s¡kÕÿs¡+ e]+∫+~.. ¬s+&√ dæìe÷ ≈£L&Ü dü÷|üsYVæ≤{Ÿ.. e÷dt Çy˚TCŸ, bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>¥ yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#êÃsTT.. ◊<√ dæìe÷ ≈£L&Ü ô|<ä› Væ≤{Ÿ.. \ø°ÿ V”≤s√ n+≥÷ bı>∑&ÉÔ\T.. Ç<ä+‘ê HêDÒìøÏ zyÓ’|ü⁄.. ¬s+&√ yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ.. ˇø£{Ï ø±<äT.. ¬s+&ÉT ø±<äT.. @ø£+>± 14 bòÕ¢|t\T.. n+<äT˝Àq÷ es¡Tdü>± 12 |üsê»j·÷\T.. ô|<ë› ∫Hêï nqï ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü #ê˝≤eT+~ <äs¡Ù≈£î\‘√ |üì#˚dæHê |òü*‘·+ ˝Ò<äT. z <äX¯˝À n‘·ì dæìe÷ ø=q&Üìπø ãj·T´s¡T¢ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. n‘·DÏï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ˝Òø£b˛j·÷s¡T. dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À Væ≤≥Tº+fÒ Äø±XÊìøÏ m‘˚ÔkÕÔs¡T.. bòÕ¢|ü⁄˝À¢ ñ+fÒ øÏ+<ä |ü&ç ‘=πøÿkÕÔs¡qï dü+>∑‹ #ê˝≤kÕs¡T¢ $Hêï+. eTs√ V”≤s√ nsTT‘˚ Çìï bòÕ¢|ü⁄\ ‘·sê«‘· eT∞¢ ø√\T≈£îH˚yê&ÉT ø±<äT.. Çø£ #ê˝Ò¢ nì dæìe÷\≈£î >∑T&éu…’ #Óù|Œùdyê&ÉT. ø±˙ ì‹Hé |ü≥Tº e<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ b˛sê&Ü&ÉT. Vü‰´Á{Ïø˘ $»j·÷\‘√ eT∞¢ ÁπøJ V”≤s√>± e÷]b˛j·÷&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT {≤©e⁄&é˝À ì‹Hé #ê˝≤ Vü‰{Ÿ >∑Ts¡÷!

ì‹Hé

ns¡+π>Á≥+ m˝≤ »]–+<√ zkÕ] >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+<ë+! n‘·qT ‘Ó\+>±D˝À Á|üeTTK |ü+|æD°<ës¡T&Ó’q düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ø=&ÉT≈£î. ªqTe⁄« H˚qTμ ˝≤+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ‘·sê«‘· ‘˚» rdæq ª»j·T+μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT ì‹Hé. Ä dæìe÷ u≤¢ø˘ãdüºsY Væ≤{Ÿ. n|üŒ{À¢H˚ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚dæ ì‹Hé≈£î }Væ≤+#·ì $Cj·÷qï+~+∫+~. ì‹Hé {≤˝…+{ŸqT yÓ+≥H˚ |üdæ>∑{Ϻq $.$.$Hêj·Tø˘ n‘·ì‘√ ª~˝Ÿμ rXÊ&ÉT. Ç~ ≈£L&Ü dü÷|üsYVæ≤{Ÿ. Ç|ü⁄Œ&ÉT nÁ>∑ ìsêà‘·>± ñqï sêE≈£î Ç<˚ ‘=* dæìe÷. á dæìe÷ ù|s¡TH˚.. Ç+{Ïù|s¡T>± e÷s¡TÃ≈£îì {≤|t Ábı&É÷´düsY>± m~>±&ÉT sêE. ‘=* ¬s+&ÉT dæìe÷\T |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ ì‹Hé≈£î neø±XÊ\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#êÃsTT. <äX¯s¡<∏é‘√ dü+ãs¡+, ø£èwüíe+o‘√ Áo Ä+»H˚j·T+ #˚XÊ&ÉT. Ç$ ìsêX¯|ü]∫Hê ì‹Hé≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. n+‘·˝ÀH˚ sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+∫q ªôd’μ‘√ eT∞¢ Á{≤ø˘˝À |ü&ܶ&ÉT ì‹Hé. á dæìe÷ Væ≤{Ÿ ø±e&Éy˚T ø±ø£.. ì‹HéqT j·T÷‘Y≈£î u≤>± #˚s¡Te #˚dæ+~. ø±˙ ì‹Hé C…’Á‘·j·÷Á‘·≈£î nø£ÿ&ç‘√ ‘Ós¡|ü&ç+~.

>∑Ts¡Te⁄‘√q÷ dæìe÷ #˚ùd neø±X¯+ \_Û+∫+~ ì‹Hé≈£î. sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªn\¢] ãT˝À¢&ÉTμ ne‘ês¡yÓT‘êÔ&ÉT. Á‹wü ˝≤+{Ï ÁπøJ V”≤s√sTTHé ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q á dæìe÷ <ës¡TD+>± uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+~. á dæìe÷‘√ ì‹Hé ¬øØsY |ü‘·q+ yÓTT<ä˝…’+~. ‘·q ¬øØsY≈£î }|æ] b˛dæq ‘˚»‘√ eT∞¢ ª<ÛÓ’s¡´+μ #˚ùdÔ nB Ä&É˝Ò<äT. d”«j·T ìsêàD+˝À q{Ï+∫q sêyéT, ‘·$Tfi¯ Væ≤{Ÿ dæìe÷ Øy˚Tø˘ ª≥ø£ÿ]μ ≈£L&Ü bòÕ¢|üj·÷´sTT. j·T»„+‘√ Væ≤≥Tº ø={Ϻq s¡$≈£îe÷sY #Í<ä]‘√ ªÄ{≤&çkÕÔμ #˚dæHê.. ªkÕe÷qT´&ÉTμ˝À bòÕyéT˝ÀøÏ e∫Ãq s¡$ #êe*‘√ ª$ø£ºØμ ø=&É<ëeTì #·÷dæHê.. ô|ò’{Ÿe÷düºsY JM <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªV”≤s√μ ne⁄<ëeTì #·÷dæHê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. ∫e]øÏ sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à u≤©e⁄&é≈£î rdüT¬ø[¢ ªn>±´‘Yμ (‘Ó\T>∑T˝À ªn&É$μ) dæìe÷‘√ ì‹Hé≈£î Væ≤{Ϻ<ë›eTì #·÷dæHê ≈£î<äπs¢<äT. sê»eTÚ[ •wüß´&ÉT ø£s¡TDY≈£îe÷sY‘√ #˚dæq ªÁ<√Dμ, \ø°ÿ >∑sY¢ Vü≤ì‡ø£‘√ ø£*dæ q{Ï+∫q ªÁo d”‘êsêeTT\ ø£fi≤´D+μ dæìe÷\≈£î |üπs¢<äqï {≤ø˘ e∫Ã+~ ø±˙.. n$ ≈£L&Ü u≤ø±‡|ò”düT e<ä› ì\e˝Ò<äT. ¬s∫Ãb˛, e÷s√ dæìe÷\T e∫Ãq dü+>∑‹, yÓ[¢q dü+>∑‹ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tq+‘· kÕúsTT˝À bòÕ¢|t nj·÷´sTT.

ì‹Hé e÷sê&ÉT.. ¬øØsY e÷]+~.. ¬øØsY Äs¡+uÛÑ+˝À kÕ~Û+∫q $»j·÷\‘√ ì‹Hé≈£î bòÕ´Hé bòÕ˝ÀsTT+>¥ u≤>±H˚ e∫Ã+~. ‘=* dæìe÷˝À \esY u≤jYT>± ø£ì|æ+∫q n‘·ìøÏ ~˝Ÿ, ôd’ ˝≤+{Ï dæìe÷\T e÷dt Çy˚TCŸ ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. @ V”≤s√ nsTTHê e÷dt bòÕ˝ÀsTT+>¥ edüTÔ+fÒ <ëìï eT]+‘· ô|+#·Tø√e&Üìπø Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT ø£<ë. ì‹Hé Çø£ÿ&˚ ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T y˚XÊ&ÉT. e÷dt Çy˚TCŸ ñ+fÒ dæìe÷ Væ≤≥ºsTTHê, bòÕ¢|üsTTHê zô|ì+>¥‡≈£î &Û√ø± ñ+&É<äì uÛ≤$+∫ es¡Tdü>± e÷dt bÕÁ‘·\T #˚XÊ&ÉT. Ä bÕÁ‘·˝À¢ n‹ m≈£îÿyÓ’+~. nedüs¡+ ˝Ò≈£îHêï dæø˘‡ bÕ´ø˘\T Áf…Æ #˚XÊ&ÉT. &Ü´qT‡\T, ô|ò’≥¢≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´$T#êÃ&ÉT. ‘·q≈£î m˝≤+{Ï ø£<∏ä\T q|ü⁄Œ‘êj·TH˚ $wüj·÷ìï #·÷düTø√≈£î+&Ü #Ó‘·Ô dæìe÷\T ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. B+‘√ ¬øØsY |üP]Ô>± >±&ç ‘·|æŒ+~. ◊‘˚ mìï bòÕ¢|t\T m<äT¬s’Hê n‘·qT dæìe÷\T #˚j·T&É+ e÷Á‘·+ e÷q˝Ò<äT. ì‹Hé ‘·+Á&ç düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ n‘·ìøÏ n+&É>± ì*#ê&ÉT. ø=ìï dæìe÷\≈£î ô|ò’HêHé‡ ≈£L&Ü #˚dæ ø=&ÉT≈£îqT eT∞¢ ì\u…fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. ì‹Hé≈£î Äs¡+uÛÑ+˝À e∫Ãq bòÕ´Hé uÒdt ≈£L&Ü n‘·ì yÓ+fÒ kÕ–+~. ˇø£ÿ Væ≤{Ÿ eùdÔ #ê\T.. ì‹Hé eT∞¢ Á{≤ø˘ m≈£îÿ‘ê&Éì n+<äs¡÷ Ä•+#ês¡T. á Áø£eT+˝À ì‹Hé ≈£L&Ü |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶ&ÉT. ‘êqT yÓfi¯óÔqï <ë] dü]ø±<äì ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘·q≈£î qù|Œ ø£<∏ä ø√dü+ m<äTs¡T #·÷XÊ&ÉT. ª13 _μ ù|òyéT $Áø£yéT Ä dæìe÷‘√ yÓTT<ä\T.. sê»eTÚ[‘√ dæìe÷ #˚dæq yÓ+≥H˚.. Äj·Tq ≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªÇwtÿμ #˚XÊ&ÉT. Ç~

ˇø£s¡ø£+>± ì‹Hé ¬øØsY≈£î #ê˝≤ ø°\ø£yÓTÆq dæìe÷. á dæìe÷ uÀ˝≤Ô ø=&ç‘˚ ì‹Hé ¬øØsY eTT–dæb˛j˚T<˚. n+<äTπø C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+∫+~ ∫Á‘· ãè+<ä+. eT+∫ Áù|eTø£<∏äqT m+#·T≈£îì.. #·ø£ÿ>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&Éy˚T ø±ø£, #·ø£ÿ>± Á|üyÓ÷wüHé #˚dæ+~. dü¬s’q düeTj·T+˝À $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 2012˝À $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷ n<äT“¤‘· $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. HÓeTà~>± yÓTT<ä˝…’.. CÀs¡+<äT≈£îqï ªÇwtÿμ Ä @&Ü~ ô|<ä› Væ≤≥¢˝À ˇø£{Ï>± ì*∫+~. á dæìe÷ #·÷dæq yês¡+‘ê.. ì‹Hé m≥ºπø\≈£î ‘·q≈£î qù|Œ ø£<∏äqT m+#·T≈£îHêï&Éì Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

Vü‰´Á{Ïø˘ V”≤s√ m≥ºπø\≈£î ªÇwtÿμ‘√ Væ≤≥Tº ø={Ϻq ì‹Hé >∑‘·+˝À #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\T eT∞¢ #˚j·T˝Ò<äT. eTs√kÕ] ‘·q≈£î qù|Œ Áù|eTø£<∏äH˚ m+#·T≈£îHêï&ÉT. ª>∑T+&Ó C≤] >∑\¢+‘·sTT+<˚μ #˚XÊ&ÉT. n~ ªÇwtÿμqT $T+∫q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á dæìe÷ s¡÷.35 ø√≥¢ <ëø± edü÷fi¯ó¢ sêã{Ϻ+~. ˇø£ÿkÕ]>± ì‹Hé eT∞¢ ÁπøJ V”≤s√>± e÷]b˛j·÷&ÉT. |üP] »>∑Hêï<∏é @]ø√] ì‹Hé‘√ ªVü‰sYº n{≤ø˘μ rXÊ&ÉT. dæìe÷ @eπsCŸ>± ñHêï.. ì‹Hé ÁπøCŸ ‘√&Ó’ á dæìe÷ ≈£L&Ü Væ≤≥ºsTT+~. ì‹Hé Vü‰´Á{Ïø˘ V”≤s√ nì|æ+#·T≈£îHêï&ÉT.

|üeHéqT |òü⁄\T¢>±... |üeHé ø£fi≤´DY n+fÒ ì‹Hé≈£î |æ∫à nì #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ s¡TEyÓ’+~. ◊‘˚ Ä |æ∫Ãì ≈£L&Ü ‘·q dæìe÷\ ø√dü+ u≤>±H˚ yê&ÉT≈£îHêï&ÉT ì‹Hé. Çwtÿ dæìe÷ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£¸Hé≈£î |üeHéqT n‹~∏>± ÄVü‰«ì+∫.. Ä dæìe÷≈£î ÁπøCŸ ‘Ó∫Ãq ì‹Hé.. >∑T+&ÓC≤] >∑\¢+‘·sTT´+<˚˝À |üeHéqT |òü⁄\T¢>± yê&˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘=*Áù|eT dæìe÷˝À bÕ|ü⁄\¬s’q @eTsTT+<√ @yÓ÷.. bÕ≥qT Ø$Tø˘‡ #˚dæ |üeHé n_Ûe÷qT\T bòÕ¢{Ÿ nsTTb˛j˚T˝≤ #˚XÊ&ÉT. ì‹Hé ‘·sê«‹ dæìe÷ ªø=]j·TsY u≤jYT ø£fi≤´DYμ ù|s¡T˝ÀH˚ |üesY kÕºsY ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. Ä dæìe÷˝À |üeHéqT m˝≤ yê&ÉT≈£î+{≤&√ #·÷&Ü*. ñ+~˝Ò eT+∫ ø±\+.. ì‹Hé bòÕ¢|ü⁄˝À¢ ñqï|ü⁄&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√ì yês¡+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT n‘·ì‘√ dæìe÷\T rùd+<äT≈£î b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ◊‘˚ ‘=+<äs¡|ü&É≈£î+&Ü Ä∫‘·÷∫ dæìe÷\T #˚düTÔHêï&ÉT ì‹Hé. Á|üdüTÔ‘·+ >ö‘·yéT MTqHé ìsêàD+˝À ªø=]j·TsY u≤jYT ø£fi≤´DYμ dæìe÷ #˚düTÔqï ì‹Hé.. ø£s¡TD≤ø£s¡Hé‘√ z Áù|eTø£<∏ä #˚ùd+<äT≈£î n+^ø£]+#ê&ÉT. düTπs+<äsY¬s&ç¶ •wüß´&ÉT Áoìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝Àq÷ z dæìe÷ #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. ªVü‰sYº n{≤ø˘μ≈£î s¡÷.4 ø√≥¢ bÕ]‘√wüø£+ rdüT≈£îqï á ÁπøJ kÕºsY Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡÷.6 ø√≥T¢ rdüT≈£îH˚ kÕúsTT˝À ñqï≥T¢ Ç+&ÉÁd”º {≤ø˘. yÓTT‘êÔìøÏ ì‹Hé |ü≥Tºe<ä\≈£î+&Ü Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ V”≤s√>± ì\<=≈£îÿ≈£îqï rs¡T dü÷Œ¤]Ôì#˚Ã<˚!


27

www.namastheandhra.com March 2014

n$T‘êuŸ ã#·ÃHé: _>¥`_ eT+∫ $<ë´]ú. Äj·Tq ÄsYº‡‘√ bÕ≥T ôd’H釽Àq÷ &çÁ^ dü+bÕ~+#ês¡T. cÕs¡TUŸ U≤Hé: ‘Ós¡ô|’ n\¢] #˚ùd øÏ+>¥ U≤Hé #·<äTe⁄˝À eTVü‰ #·Ts¡T≈£î. n‘·qT mø£Hê$Tø˘‡˝À ÄqsY‡ &çÁ^ dü+bÕ~+#·&Éy˚T ø±ø£.. e÷dt ø£eT÷´ìπøwüHé‡ |”J˝À #˚sê&ÉT. ø±˙ q≥q MT<ä yÓ÷E‘√ |”J |üP]Ô #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT.

m+‘·{Ï #·<äTes¡T˝À ‘Ó*ôdsê..

‘Ós¡MT<ä zkÕ] #·<äTe⁄ sêì yê]˝≤ ø£ì|ækÕÔs¡T.. eTs√kÕ] ñqï‘· $<ë´e+‘·T˝≤¢ ø£ì|ækÕÔs¡T.. Ç+‘·ø° ì» J$‘·+˝À eTq u≤©e⁄&é q{°q≥T\T @e÷Á‘·+ #·~yês¡ì ‘Ó\TdüTø√yê\qï ÄdüøÏÔ n+<ä]˝Àq÷ ñ+≥T+~. Ä dü+>∑‘·T\T MTø√dü+..

◊X¯«sê´sêj·YT: eTT+u…’˝À bÕsƒ¡XÊ\ #·<äTe⁄ |üP]Ô #˚dæ+~. ‘·sê«‘· C…’Væ≤+<é ø£fi≤XÊ\˝À &çÁ^˝À #˚]+~. @&Ü~ ‘·sê«‘· Ä]ÿf…ø£ÃsY ø√s¡T‡ #˚j·T&ÜìøÏ eTs√ ø£fi≤XÊ\≈£î e÷]+~. ø±˙ yÓ÷&É*+>¥˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºø£ n+<äT˝Àq÷ ø=qkÕ>∑˝Òø£b˛sTT+~.

ø£ØHê ø£|üPsY: q≥q˝ÀøÏ sêø£eTTqT|ü⁄ #·<äTe⁄‘√ Á|üjÓ÷>±\T #˚dæ+~ ø£ØHê. yÓTT<ä≥ ø±eTsY‡ &çÁ^ #˚<ë›eTì ø±˝ÒJ˝À #˚]q ÄyÓT.. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· <ëìøÏ >∑T&éu…’ #Óù|Œdæ, ˝≤ ø±˝ÒCŸ˝À #˚]+~. @&Ü~ #·<äTej·÷´ø£ q≥q yÓ’|ü⁄ eT[¢+~.

nMTsYU≤Hé: ‘Ós¡ô|’ $TdüºsY |ü¬sŒ¤ø£¸ìùdº ø±˙.. #·<äTe⁄˝À e÷Á‘·+ ø±<äT. yÓTT<ä{Ï qT+∫ #·<äTe⁄ô|’ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ˝Òì nMTsY.. |üHÓï+&√ ‘·s¡>∑‹˝À #·<äTe⁄≈£î |òü⁄˝ŸkÕº|t ô|fÒºXÊ&ÉT.

ø£]cÕà ø£|üPsY: ˇø£|üŒ{Ï á nÁ>∑ V”≤s√sTTHé Äs√ ‘·s¡>∑‹ ‘·sê«‘· dü÷ÿ\T¬øfi¯¢˝Ò<äT. ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ dæìe÷˝À¢ q{Ïdü÷Ô #·<äTe⁄ |üø£ÿqô|fÒºdæ+~.

dü˝≤àHé U≤Hé: #·<äTe⁄ô|’ m|ü⁄Œ&É÷ ÁX¯<äΔ ô|≥ºì á ø£+&É\ Ms¡T&ÉT.. n‹ ø£wüº+ MT<ä dü÷ÿ\T #·<äTe⁄ |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. ø±˝ÒJ˝À #˚sê&ÉT ø±˙.. eT<Ûä´˝ÀH˚ #·<äTe⁄ e÷H˚XÊ&ÉT.

ø£Á‹Hê ¬ø’|òt: dü÷ÿ\T #·<äTe⁄qT eT<Ûä´˝À e~˝Òdæ+~. #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ej·TdüT˝ÀH˚ yÓ÷&É*+>¥˝ÀøÏ e#˚Ãdæ+~. ã÷yéT dæìe÷‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæ+~.

n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé: pìj·TsY ã#·ÃHé dü÷ÿ*+>¥ ‘·sê«‘· dæ«≥®sê¢+&é˝Àì z ø£fi≤XÊ\˝À ø=Hêïfi¯ó¢ #·~yê&ÉT. ‘·sê«‘· uÀdüºHé j·T÷ìe]‡{°˝À #˚sê&ÉT. ø±˙ dæìe÷\ ø√dü+ eT<Ûä´˝À e#˚ÃXÊ&ÉT.

B|æø± |ü<äTø=HÓ: u…+>∑fi¯Ss¡T˝À dü÷ÿ*+>¥ ‘·sê«‘· nø£ÿ&˚ eTÚ+{Ÿ ø±¬sà˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À u≤´∫\sY &çÁ^ #˚]q B|æø£.. #·<äTe⁄ eT<Ûä´˝À Äù|dæ yÓ÷&É*+>¥˝À _J nsTTb˛sTT+~.

Vü≤è‹ø˘ s√wüHé: u≤+uÒ kÕÿ{Ïwt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·~$q nq+‘·s¡+ Vü≤è‹ø˘ Á|üU≤´‘· dæ&ÓHéVü‰yéT ø£fi≤XÊ\˝À ø±eTsY‡ &çÁ^ |ü⁄#·TÃ≈£îHêï&ÉT.

$<ë´u≤\Hé: ù|s¡T˝ÀH˚ $<ä´ ñ+~ ø£<ë.. n+<äTπøH˚yÓ÷ u≤>±H˚ #·<äTe⁄≈£î+~. u≤©e⁄&é˝Àì Á|üeTTK V”≤s√sTTq¢˝À ñqï‘· $<ë´e+‘·Tsê\T $<ä´H˚. ÄyÓT k˛wæj·÷\J˝À e÷düºsY‡ #˚dæ+~.

s¡D;sY ø£|üPsY: dü÷ÿ˝Ÿ #·<äTe⁄ nsTT´+<√ ˝Ò<√ q≥H˚ ‘·q J$‘·eTì |òæø£‡sTTb˛sTTq s¡D;sY q÷´j·÷sYÿ˝Àì ~∏j˚T≥sY n+&é |òæ*+ ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À #˚]b˛j·÷&ÉT.

k˛HêøÏå dæHêΩ: á u§<äT›>∑TeTà eTT+ãsTT˝Àì mdtmHé&û{° j·T÷ìe]‡{°˝À bòÕ´wüHé &çC…’ì+>¥˝À &çÁ^ dü+bÕ~+∫+~. |”J #˚j·÷\qï ø√]ø£qT |üø£ÿqu…fÒºdæ dæìe÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~.

ôd’|òt n© U≤Hé: Ç+&çj·÷‘√ bÕ≥T Ç+>±¢+&é˝Àq÷ ôd’|òt bÕsƒ¡XÊ\ #·<äTe⁄ kÕ–+~. ‘·sê«‘· j·T÷πø˝À ‘·q ‘·+Á&ç #·~$q $Hé#ÓdüºsY ø£fi≤XÊ\˝À &çÁ^ #·~yê&ÉT.

Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ: Ç+&çj·÷˝À ø=H˚ïfi¯ó¢, j·TTmdt ø=H˚ïfi¯ó¢ dü÷ÿ*+>¥ #˚dæq Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ eTT+ãsTT˝Àì C…’Væ≤+<é ø£fi≤XÊ\˝À &çÁ^˝À #˚]+~. ø±˙ yÓ÷&É*+>¥˝À |ü&ç #·<äTe⁄ eT<Ûä´˝À e~˝Òdæ+~.

C≤Hé nÁãVü‰+: á ø£+&É\ Ms¡T&ÉT eT+∫ $<ë´]ú. mø£Hê$Tø˘‡˝À u≤´∫\sY &çÁ^ #·~yêø£ m+;@ ≈£L&Ü |üP]Ô#˚XÊ&ÉT.

Ä*j·÷ uÛÑ{Ÿ: 18 @fi¯¢πø dæìe÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq eTùV≤wt uÛÑ{Ÿ ≈£L‘·Ts¡T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡πø #·~$+~. ~∏j˚T≥sY ø√s¡T‡ #˚j·÷\qï Á|üD≤[ø£qT ≈£L&Ü |üø£ÿqu…fÒºdæ dæìe÷˝À¢ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~.


28

www.namastheandhra.com March 2014

. . . Ô d ù ˚ H ˚ H ‡ T ü d Ó & Á Ï { s π n~ #˚düTÔ+{≤&ÉT. ê+ s ÷ e ] ˚ # À ˝ ç & ˇ ¢ * · ‘ ÉT? . ◊<˚fi¯¢ |æ˝≤¢&ÉT m˝≤ ñ+{≤&±yê* nì n\¢] #˚düTÔ+{≤&ÉT. @&ÉTdü÷Ô ã&ç¬øfi≤Ô&ÉT , Ç~ ø &ÉT. Hêqï yÓ+≥ |ü&ç n~ ø±yê*Ïø=kÕÔ&ÉT. M&çjÓ÷ π>yéT‡ Ä&É‘ê&ÉT. ø±s¡÷ºHé‡ #·÷kÕÔ y˚T{À >∑+‘·T\T y˚dü÷Ô Ç+{ |æ\¢\T Ç+‘·ø£+fÒ @MT #˚j·Ts¡T. ø±˙ Ä˝ÀH√‡ À kÕ<Ûës¡D+>± Ä ej·TdüT˝ê&ÉT ø±<äT. yê&ÉT ôdŒwü˝Ÿ. #ê˝≤ #ê˝≤ ôdŒwü˝Ÿ á ‘·s¡Vü‰ |æ\¢y

ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ù|òdtãTø˘˝À dü&ÓHé>± z |æ˝≤¢&ç bòı{À\T Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´sTT. yê{Ïì #·÷dæqyêfi¯¢+‘ê nyêø£ÿsTTb˛j·÷s¡T. ˇø£ÿkÕ] yêfi¯¢ ø£fi¯¢eTT+<äT Á|ü|ü+#· Á|üdæ<äΔ &çC…’qs¡T¢, yÓ÷&Éfi¯ó¢ ø£fi¯¢eTT+<äT yÓT~˝≤s¡T. ø±s¡D+... Ä |æ˝≤¢&ç y˚wü<Ûës¡D. z ∫qï |æ˝≤¢&ÉT Ç+‘· bòÕ´wüqãT˝Ÿ>± m˝≤ ‘·j·÷s¡j·÷´&ÉT, ô|<ä›yêfi¯¢πø ndü÷j·T |ü⁄fÒº+‘· düºsTT˝Ÿ>± m˝≤ ñHêï&ÉT nqT≈£îHêïs¡+‘ê. Ä |æ˝≤¢&ÉT mes√ ø±<äT... Ä˝ÀH√‡ y˚T{À. Ä˝ÀH√‡ ‘·*¢ \÷sTTkÕ Á|ò”˝≤Hé‡ ôd’º*dtº>± |üì #˚düTÔ+~. ÄyÓT |ü⁄s¡Twüß\ <äTdüTÔ\T &çC…’Hé #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT Á≥j·T˝Ÿ ø√dü+ Ä˝ÀH√‡ ôd’E˝À #˚dæ, yê&ç MT<ä Áf…Æ #˚dæ, u≤>∑T+<äqT≈£î+fÒ Ábıd”&é nj˚T´~. ‘·*¢ Ä <äTdüTÔ\T y˚dæq|ü⁄Œ&É˝≤¢

dü+ãs¡|ü&çb˛j˚Tyê&ÉT Ä ∫Hêï]. ‘·q ø=&ÉT≈£î Ä <äTdüTÔ˝À¢ eTT<äT›>± ñ+fÒ #·÷dæ eTT]dæb˛j˚T~ \÷sTTkÕ. nsTT‘˚ eT÷&√ @&ÉT <ë{Ïq ‘·sê«‘· n˝ÀH√‡˝À z Á|ü‘˚´ø£‘·qT >∑eTì+∫+<ëyÓT. Ä˝ÀH√‡ ‘·q <äTdüTÔ\ MT<ä Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ô|fÒºyê&ÉT. ‘·q≈£î q#·Ãì <äTdüTÔ\T y˚düT≈£îH˚yê&ÉT ø±<äT. ô|’>± ‘·q≈£î m˝≤+{Ï Á&Ódt ø±yê*, @ s¡+>∑T f…Æ ø±yê*, yê{Ï MT~øÏ @ wüOdt u≤>∑T+{≤sTT... Ç˝≤ n˙ï ‘·H˚ #ÓãT‘·T+&˚yê&ÉT. <ë+‘√ n‘·&çì rdüT≈£îH˚ cÕ|æ+>∑T≈£î yÓfi‚¢~ \÷sTTkÕ. ø=&ÉT≈£îì q∫Ãq$ rdüTø√eTH˚~. yê&ç <äTdüTÔ\ m+|æø£ #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T<ëyÓT. n+‘· ∫qï ej·TdüT˝À n+‘· eT+∫ fÒdtº m˝≤ e∫Ã+<√ n+‘·T |ü≥º˝Ò<ëyÓT≈£î. Äj·÷ <äTdüTÔ*ï yê&çøÏ ‘=&ç–, bòı{À\T rdæ, ‘·q ù|òdtãTø˘˝À n|t˝À&é #˚dæ+<ëyÓT. n<˚... n˝ÀH√‡qT ◊<˚fi¯¢πø ôd˝…Á_{°ì #˚dæ+~.

n˝ÀH√‡ bòı{À\T n|t˝À&é #˚j·T>±H˚ \÷sTTkÕ ù|òdtãTø˘ nøö+≥TøÏ bòÕ˝Àes¡T¢ ô|]>±s¡T. Ä $wüj·÷ìï ÄyÓT >∑T]Ô+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä dü+K´ \øå± q\uÛ…’ y˚\≈£î #˚]+~. Ä bòÕ˝Àes¡¢˝À kÕe÷qT´˝Ò ø±<äT, Á|üeTTK bòÕ´wüHé &çC…’qs¡T¢, bòı{ÀÁ>±|òüs¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. yês¡+‘ê n˝ÀH√‡qT #·÷dæ Ç+Áô|ôd’b˛j·÷s¡T. n‘·&çì ‘·eT nôd’HéyÓT+{Ÿ‡øÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ÁøÏdt ÁuÖHé, _j·÷Hé‡, ¬ø©¢ s√˝≤+&é ˝≤+{Ï Á|üeTTK düºsTT*düTº\+‘ê n˝ÀH√‡‘√ |üì #˚j·÷\ì ñ‘ê‡Vü≤|ü&ܶs¡+fÒ, Ä ∫H√ï&ÉT m+<äs¡T ô|<ä›yêfi¯¢ eTqdüT\qT <√#˚XÊs√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. nsTT‘˚ bòÕ´wüHé ◊ø£Hé>± ù|s¡T>±+∫q á ∫Hêï]øÏ bòÕ´wüHé n+fÒ @+{À ≈£L&Ü ‘Ó©~+ø±. ◊<˚fi¯¢ ej·TdüT˝À ‘·q≈£î @ <äTdüTÔ\T u≤>∑T+{≤jÓ÷ #Ó|üŒ>∑\T>∑T‘·THêï&ÉT ‘·|üŒ, bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#·+ >∑T]+∫ ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚+‘· ‘Ó*$‘˚≥\T Ç+ø± sê˝Ò<äT. qTyÓ«˝≤ Ç+‘· u≤>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïyé n+fÒ... ªne˙ï Hê≈£î ‘Ó©<äT, H˚qT e÷ &Ü&û˝≤ ø£ì|æ+#ê\ì nqT≈£î+{≤qTμ n+≥÷ eTT<äT› eTT<äT›>± #ÓãT‘·THêï&ÉT. á ãTõ®>±&çøÏ bòÕ´wüHé n+fÒ ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚H˚+... Ç‘·>±&ÉT bòÕ´wüHé ◊ø£Hé nì Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘êÔìø° ‘Ó*dæb˛sTT+~. á |æ˝≤¢&ÉT ãj·T{Ïø=ùdÔ bòı{À\T rdüTø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü »q+ m>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ eTT+<äT eTT+<äT á ãT&É‘·&ÉT @ πs+CŸ≈£î m<äT>∑T‘ê&√, bòÕ´wüHé Á|ü|ü+#êìï m˝≤ @\T‘ê&√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚!


www.namastheandhra.com March 2014

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

29


30 ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

www.namastheandhra.com March 2014


31

www.namastheandhra.com March 2014

Sri Siddhi Vinayaka Temple & Shirdi Sai Krupa (SVCC)

A GRAND SUCCESS

ôVA©, ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

Date 03/14 03/15 03/15 03/15 03/18 03/20 03/21 03/22 03/25 03/27 03/28 03/29 04/01 04/04 04/05 04/05 04/08 04/11 04/12 04/12 04/13 04/14 04/15 04/18 04/18 04/19 04/19 04/22 04/25 04/26 04/26 04/29

Day Fri Sat Sat Sat Tue Thu Fri Sat Tue Thu Fri Sat Tue Fri Sat Sat Tue Fri Sat Sat Sun Mon Tue Fri Fri Sat Sat Tue Fri Sat Sat Tue

Start 7:30 PM 11:45 AM 4:00 PM 6:30 PM 7:30 PM 7:00 PM 7:30 PM 11:45 AM 7:30 PM 7:00 PM 7:30 PM 11:45 AM 7:30 PM 7:30 PM 11:45 AM 4:00 PM 7:30 PM 7:30 PM 11:45 AM 4:30 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:30 PM 7:00 PM 7:30 PM 11:45 AM 4:00 PM 7:30 PM 7:30 PM 11:45 AM 7:00 PM 7:30 PM

Finish 8:30 PM 12:30 PM 6:00 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 6:00 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 6:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 6:00 PM 8:30 PM 8:30 PM 12:30 PM 8:30 PM 8:30 PM

Event Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Ayyappa Bhajans Poornima - Samoohika Satyanarayana Pooja Gakara Ganapathy Sahasranamam Sankata Hara Chathurthi Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Gakara Ganapathy Sahasranamam Pradosham (Krishna Paksha) Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Gakara Ganapathy Sahasranamam Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Narayaneeyam Paarayanam Gakara Ganapathy Sahasranamam Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Bhajans by Gnanananda Seva Samajam (GSS) Pradosham (Shukla Paksha) Poornima - Samoohika Satyanarayana Pooja Gakara Ganapathy Sahasranamam Sankata Hara Chathurthi Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Ayyappa Bhajans Gakara Ganapathy Sahasranamam Lalitha Sahasranama Paarayanam Vishnu Sahasranamam Class Pradosham (Krishna Paksha) Gakara Ganapathy Sahasranamam

5HFXUULQJ(YHQWV Sri Shirdi Sai Baba Aarthi

Thu

6:30 AM

Sri Shirdi Sai Baba Aarthi

Sun thru Fri

11:30 AM

Sri Shirdi Sai Baba Aarthi

Sat

12:30 PM

Sri Shirdi Sai Baba Aarthi

Sun thru Sat

6:30 PM

Sri Shirdi Sai Baba Aarthi

Sun thru Sat

7:30 PM

Gakara Ganapathy Sahasranamam

Tue

7:15 PM to 8:30 PM

Lalitha Sahasranama Paarayanam

Fri

7:30 PM to 8:30 PM

Venkateshwara Suprabatham

Sat

9:00 AM to 9:30 AM

Vishnu Sahasranamam Class

Sat

11:45 AM to 9:30 AM

Narayaneeyam Paarayanam Chant 5 Dasakams of 1st Sat of Narayaneeyam Parayanam every month with meaning by Sri Viswanathan, an octogenarian

3:00 PM to 5:00 PM

Bhajans by Gnanananda Seva Samajam (GSS)

2nd Sat of every month

4:30 PM to 6:30 PM

Ayyappa Bhajans

3rd Sat of every month

4:00 PM to 6:00 PM

Samoohika Satyanarayana Poornima Pooja

6:30 PM to 8:30 PM

Sankta Hara Chathurthi Ganapathy Abhishekam

Krishna Chathurthi

6:30 PM to 8:30 PM

Pradosham Shiva Abhishekam

Trayodashi Krishna & Shukla

7:00 PM to 8:30 PM

SVCC – Siddhi Vinayaka Cultural Center www.svcctemple.org/fremont | facebook.com/SVCCTemple | (510) 403-4256 A IRS Recognized 501(c)3 Non Profit Organization. All Contributions are Tax-deductible to the fullest extent allowed by IRS


32

www.namastheandhra.com March 2014

±~ T > ,© ñ±+ø£å\ ôVAX¯óuÛ≤ø

Namasthe andhra - Mar 2014  

Namasthe andhra - Mar 2014 web edition

Namasthe andhra - Mar 2014  

Namasthe andhra - Mar 2014 web edition

Advertisement