Page 1

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai,

Vol: 1 Issue: 9

Australia, UK, New Zealand, Canada

April 2012

www.namastheandhra.com

...4e ù|J˝À

...19e ù|J˝À

dæs¡T˝§düπ> nø£åj·T ‘·èrj·T...

PRST STD U.S Postage paid Fremont, CA Permit No: 612

...15e ù|J˝À


www.namastheandhra.com

2

April 2012

www.namastheandhra.com

April 2012

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqT

ÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com

3 MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT editor@namastheandhra.com≈£î

|ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä

(for advt Pl send email to.. advt@namastheandhra.com) Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

$wüj·T dü÷∫ø£...

‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏøÏ dü‘êÿs¡+

... 5e ù|J˝À

Saturday 28th April 2012

Pooja & Sevas: 7.30AM - 1.00PM Dharmadarashanam : 2.30PM - 9.00PM

BAPS Shri Swaminarayan Mandir 10548 Armstrong Avenue Mather CA 95655 ( NEAR RANCHO CARDOVA ) Gold Seva Suprabhatham, Thomala Seva, Srinivasa Kalyanam (All included) $751

Silver Seva Suprabhatham & Srinivasa Kalyanam $401

General Seva Srinivasa Kalyanam $251 Archana $116

u≤{≤ yê]¸ø√‘·‡e+.. uÛÑ˝Ò uÛÑ˝Ò! ... 9e ù|J˝À

Contacts: Sri. Umashankar Dixit Anil Mandava Jagan Pandarinathan Krishnamurthy Madhusudhan Rao Prabhaker Rao Shankar Ramseshan Subo Balasingham Vasu Kudupudi

(925)548 (916)425 (916)804 (916)612 (916)349 (916)281 (916)799 (916)853 (916)220

-

6820 3744 7520 2244 6333 5529 6659 1747 6263

Subba Rao Sharma Gajanan Naik Jayanthi Shridhar Laxmi Rao Nataraj Gutta Ramraj Thanapandian Shanmuga Sundaram Tulasi Sairam Venu Acharya

(916)801 (408)771 (916)608 (916)410 (916)943 (916)730 (916)390 (925)639 (916)719

-

3097 3122 9533 1199 6923 4231 2550 0206 6527

Adishesh Ramswamy Gurudutt V Koteswara Rao Mala Kumar Nitin Shetty Sajeev Pillai Shivakumar Pillai Vamsi Vijay Bhaskar Jonnalagadda

(916)548 - 3873 (916)919 - 7043 (916)335 - 2764 (916)588 - 7160 (916)798 - 7289 (916) 832- 7334 (916)397 - 6629 (312)231 - 6858 (916)897 - 0400

∫Hêï<ëì ô|<ä›eTqdüT

... 11e ù|J˝À

Contact: sacramentosvcc@gmail.com for any questions and more details Online Registration: www.svcctemple.org Seva Registration can also be done at SVCC Temple, Sacramento Checks payable to "SVCC,Sacramento". Mail the Tax deductible checks to the address below Shri Siddhi Vinayaka Cultural Center

4679, Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Phone: (916) 483 - 4760 / (925)548 - 6820 A Non - Profit Organization (68 - 04 - 80175)

ø±+Á¬>dt˝À yÓ’mdt ∫#·TÃ..

... 23e ù|J˝À


4

www.namastheandhra.com

April 2012

s¡ø£Ô+ eTs¡T>∑T‘·T+≥T+~.. ø£&ÉT|ü⁄ s¡>∑T\T‘·T+≥T+~. e´ed”úø£è‘·+ nsTTb˛sTTq n$˙‹ì ‘·\TÃ≈£î+fÒ ~>∑T˝ÒdüTÔ+≥T+~. n+‘·˝ÀH˚.. $TqT≈£î$TqT≈£îeT+≥÷ @<√ ∫qï ÄX¯! n$˙‹ >∑T+≥qø£ÿ\ >∑T+&Ó*ï N˝Òà ◊|”mdt dæ+Vü‰\T p\T $<ä\Ã>±H˚ Äq+<ä+! ªªeTq¬ø+<äTø=∫Ã+~˝Ò.. n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒq≥Tº #˚düT≈£îb˛<ë+μμ nqT≈£îH˚ ◊@mdt\T ø=+<ä¬s’‘˚.. Vü≤+‘·≈£î\T, sê»ø°j·THêj·T≈£î\‘√ n+≥ø±– \+#ê\ s¡÷|ü+˝À yê] yÓ÷#˚‹øÏ+~ ˙fi¯ó¢ ‘êπ>yês¡T eT]ø=+<äs¡T.. á ¬s+&ÉT s¡ø±\≈£L _Ûqï+>± &É÷´{°H˚ <Ó’e+>± uÛ≤$+∫ n$˙‹ <äTeTTà πsù| <äeTTàqï ◊|”mdt\T eTq≈£î n‹ø=~› eT+~ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. nÁø£e÷\ >∑ãT“‘√ ≈£î[¢≈£îHê]*¢b˛‘·Tqï düe÷»+˝À Mfi‚¢ ì»yÓTÆq V”≤s√\T. n˝≤+{Ï ]j·T˝ŸV”≤s√H˚... @d”; n<äq|ü⁄ &Ó’¬sø£ºsY ôVA<ë˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ >∑T+&Ó˝À¢ >∑TãT\T |ü⁄{Ϻ+∫q ø=‘·Ôø√≥ lìyêdü ¬s&ç¶!!

www.namastheandhra.com

April 2012

5

‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏøÏ dü‘êÿs¡+ &É˝≤¢dt˝À ª$T<∏äTq+μ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\

ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ*.. ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏì ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

(‘êHê) &É˝≤¢dt eTVü‰q>∑s¡+˝À |òüTq+>± düHêàì+∫+~. ‘êHê Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À 400 eT+~øÏ ô|’>± ÄVüA‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T dü+düú ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡), C≤rj·T ‘Ó\T>∑T dü+düú˝…’q Hê{≤, Ä{≤, ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt uÛ≤s¡rj·T dü+|òüT+ (◊@mHé{°) düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T n+~+#êsTT. ‘êHê ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û eT+E\ ø£HÓï>∑+{Ï n‹<∏äT\≈£î, &É˝≤¢dt ÁbÕ+‘· Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\≈£î

ÁosêeTqe$T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æ, ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡T. Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT, π>j·T s¡#·sTT‘· dü« MHêbÕDÏ.. ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ‘√ ‘·eT≈£îqï nqTã+<Ûä+ >∑T]+∫, $T<∏äTq+ ∫Á‘·+ ø√dü+ dü«s¡|üs¡TdüTÔqï bÕ≥\ >∑T]+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tìï <äTXÊÙ\Te, C≤„|æø£, |ü⁄wüŒ>∑T#êä\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é eTTK´n‹~∏ ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏì düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. uÛÑs¡DÏ ˇø£ eTVü‰ düeTTÁ<äeTì.. Äj·Tìï |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑs¡DÏøÏ q+~ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ‘Ó∫Ãô|{Ϻq düeTTÁ<ä+ ∫Á‘êìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\ ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· J$‘·+˝À mH√ï ñqï‘· •Ksê*ï n~Ûs√Væ≤+∫q ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ* uÛÑs¡DÏì y˚~ø£ MT~øÏ kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T.

$T<∏äTq+ eTT#·Ã≥T¢

˙‹ìC≤j·Tr nH˚$ bÕ{ÏùdÔ e#˚Ã$ ø±e⁄! s¡ø£Ô+˝À..

Hê&ç˝À.. qs¡qsêHê.. nDTeDTe⁄Hê J]í+#·T≈£îb˛sTT ñ+&Ü*. ne˙ï ñqï e´øÏÔøÏ uÛÑj·TeT+fÒ ‘Ó©<äT. Ä e´øÏÔ e÷≥˝À ˙‹.. #˚‘·˝À ìC≤j·Tr n\sês¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. lìyêdü¬s&ç¶ n#·Ã+>± n˝≤+{Ï e´πøÔ. ˙‹ìC≤j·Tr\T ì\TyÓ‘·TÔHê eT÷ØÔuÛÑ$+∫q ◊|”mdt n~Ûø±]. lìyêdü¬s&ç¶ ‘√&ÉãT{Ϻq yêfi¯ó¢.. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ôd’‘·+ Äj·Tq ø£s¡Ôe´ìs¡«Vü≤D˝À ø£*Œ+#·Tø√e{≤ìøÏ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä˝À∫kÕÔs¡T. Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT dü+|òüT≥q\T #Ó|ü⁄Œø√yê*... dü+|òüT≥q 1 lìyêdü¬s&ç¶ |æìï ø=&ÉT≈£î $s¡÷bÕø£å¬s&ç¶. Äj·Tq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑q÷s¡T eT<ä´+ dæ+&çπø{À¢ uÛ≤>∑kÕ«$T. á eT<Ûä´ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ MT<ä ø£HÓïÁs¡ #˚j·T≥+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À @d”; n~Ûø±s¡T\T ‘·q MT<ä <äèwæº ì\|ü≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î dü<äs¡T $s¡÷bÕø£å¬s&ç¶ bÕe⁄\T ø£~bÕ&ÉT. nqïqT n&ç–‘˚ kÕqT≈£L\ düe÷<Ûëq+ sê<äqï dü+<˚Vü≤+‘√ lìyêdü¬s&ç¶ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. @<√ $<Ûä+>± ø±bÕ&Ü\ì... ‘·qqT e~˝Òj·÷\ì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. m+‘Ó’Hê nsTTq yê&ÉT... düπs¢qì Äj·Tq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T lìyêdü¬s&ç¶øÏ bò˛Hé #˚XÊs¡T. ø±düÔ #·÷d” #·÷&Éq≥T¢>± e~˝Òj·TeTì.. m+‘Ó’Hê nsTTqyêfi¯ó¢ ø£<ë nqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ªª|æ∫Ãy˚cÕ\T y˚j·T<ä›ì #Ó|üŒ+&ç. eTT+<äT yêDÏï ˝§+–bıeTàì #Ó|üŒ+&ç. ˝Òø£b˛‘˚ |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+>± ñ+≥T+~. @eTqT≈£î+≥THêï&ÉTμμ n+≥÷ ‘·\+{Ï bò˛Hé ô|fÒºXÊs¡T. lìyêdü¬s&ç¶ ìC≤sTTrøÏ... eè‹Ô |ü≥¢ ìã<äΔ‘·≈£î Ç<√ ì<äs¡Ùq+. dü+|òüT≥q 2 KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]–+~. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 153 <äTø±D≤\T+&É>±.. @C…˙‡˝Àì 29 eT+&É˝≤˝À¢ 3 <äTø±D≤\THêïsTT. mø£‡sTTCŸ #·≥º+ Á|üø±s¡+ á ÁbÕ+‘ê˝À¢ì cÕ|ü⁄\ìï+{Ï˙ –]»qT\πø πø{≤sTT+#ê*. ø±˙ n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äT. Bìô|’ n|üŒ{À¢ nø£ÿ&É |üì#˚dæq ˇø£ n~Ûø±]ì lìyêdü¬s&ç¶ $#ê]düTÔHêïs¡T. ªªsêh sê»<Ûëì˝À ñqï ˇø£ ñqï‘ê~Ûø±] ˇ‹Ô&çe˝Ò¢ n˝≤ #˚j·÷*‡ e∫Ã+~μμ nì Ä n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚... yÓ+≥H˚ ‘·q e<ä›qTqï ‘·TbÕø° rdæ Äj·Tq #˚‹˝À ô|{Ϻ.. ªªH˚q÷ ñqï‘ê~Ûø±]H˚ ø£<ë. Ç<äT>√.. á ‘·TbÕø° rdüT≈£îì n‘·DÏï ø±\TÃμμ n+≥÷ nø£ÿ&˚ ñqï eTs=ø£ n~Ûø±]ì #·÷|æ+#ês¡T. lìyêdü¬s&ç¶ XË’*‘√ dü<äs¡T n~Ûø±]øÏ #·Tø£ÿ\T ø£ì|æ+#êsTT.

ªªñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >∑&ç¶ ø£s¡eeT+fÒ ø£s¡TkÕÔsê? MT≈£î ìj·TeTìã+<Ûäq\T ñ+&Éyê?μμ nì rÁe+>± eT+<ä*düTÔ+fÒ <√wæ˝≤ ‘·\~+#·T≈£îHêïs¡T. n$˙‹ì ÄÁX¯sTT+∫q yê] <äTs¡Z‹ m˝≤ ñ+≥T+<äq&ÜìøÏ á dü+|òüT≥q ˇø£ ì<äs¡Ùq+. yÓTT<ä≥Tï+N n+‘˚... $<ë´]ú <äX¯ qT+∫ eTT≈£îÿdü÷{Ï>± ñ+&É≥+... q\T>∑T]øÏ kÕj·T+ #˚j·T≥+... $T–*q $<ë´s¡Tú\ e÷~] Ä&ÉT‘·÷bÕ&ÉT‘·÷ ñ+&É≥+ ‘·≈£îÿy˚. #·<äTe+fÒ $|üØ‘·+>± eT≈£îÿe #·÷ù|yês¡T. ˇø£kÕ] #·~$‘˚ n+‘˚... ˝À|ü\ Á|æ+{Ÿ nsTTb˛sTTqfÒ¢. dü«X¯øÏÔ‘√ ô|’øÏ e#˚Ãyêfi¯¢qT $|üØ‘·+>± n_Ûe÷ì+#˚ Äj·Tq... ‘·q ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝Àq÷ n<˚ dü÷Á‘êìï bÕ{ÏkÕÔs¡qï ù|s¡T+~. nqedüs¡yÓTÆq sê»ø°j·÷\≈£î... $yê<ë\≈£î <ä÷s¡+>±

ˇø£fÒ e÷≥...

1994 u≤´#Y≈£î #Ó+~q lìyêdü¬s&ç¶ |üì#˚dæq Á|ü‹#√{≤ H˚s¡>±fi¯¢ bÕ*≥ dæ+Vü≤dü«|üï+>±H˚ ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. ø=ìï õ˝≤¢\ Á|ü»˝…’‘˚ H˚{Ïø° Äj·Tìï eT]Ãb˛˝Ò<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. dæìe÷˝À¢ #·÷|æ+∫q≥Tº.. ªªeT∞¢ Äj·TH˚ eùdÔ>±˙..μμ nì Á|ü»\T nqTø√e&ÉeT÷ nã<äΔ+ ø±<äT. H˚s¡>±fi¯¢ $wüj·T+˝ÀH˚ ø±<äT nsTTqyêfi¯¢ n$˙‹ì Äj·Tq düVæ≤+#·s¡T. s¡ø£Ôdü+ã+BÛ≈£î˝Ò @<Ó’Hê n&ç–Hê düπs... ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ dü]>±ZH˚ ñ+<ë? ˝Ò<ë nì Áø±dt#Óø˘ #˚düT≈£îHêïπø eTT+<äT¬øfi≤Ôs¡T. Äj·Tq eTT≈£îÿdü÷{Ï‘·q+ uÛÑ]+#·˝Òø£ #ê˝≤eT+~ ã+<ÛäTe⁄\T <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. ªªMT yÓ’K] e\¢ ùdïVæ≤‘·T*ï, ã+<ÛäTe⁄*ï $Tdt #˚düT≈£î+≥THêïs¡T? Ç~ MTπø+ u≤<Ûä ø£*–+#·<ë?μμ nì Á|ü•ïùdÔ Äj·Tì#˚à düe÷<Ûëq+... ªªˇø£] ø√dü+ ‘·|ü⁄Œ #˚ùdÔ, <ëì e\¢ $T–*q yêfi¯¢ #˚‘· e÷≥ |ü&Ü*‡ ñ+≥T+~. ‘·|ü⁄Œ #˚j·T≈£L&É<äT. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É≈£L&É<äqï|ü⁄Œ&ÉT $T>∑‘ê Ä˝À#·q\≈£î ‘êy˚ ˝Ò<äTμμ n+{≤s¡T.

ñ+&É≥+... >=&Ée\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&Éø£b˛e≥+ ø±˝ÒJ s√E\ qT+#˚ ñ+&˚~. n+<äTπø Äj·Tq+fÒ ø±˝ÒJ˝À n+<ä]ø° >ös¡e+. @<Ó’Hê |üì˝À eTT+<äT¬øfi≤¢\+fÒ n~ Hê´j·TdüeTà‘·+>± ñ+<ë ˝Ò<ë? nì Ä˝À∫+#˚yês¡T. ˇø£y˚fi¯ n~ dü¬s’q n+X¯yÓTÆ‘˚... m+‘·¬ø’Hê yÓqTø±&˚yês¡T ø±<äT. ùdïVæ≤‘·T\≈£î... ùdïVü‰\≈£î $|üØ‘·yÓTÆq >ös¡e+ Ç#˚à Äj·Tq ◊|”mdt nsTTHê ≈£L&Ü n+<ä]‘√ e÷eT÷\T>± ñ+&˚yês¡T. kÕ<ëd”<ë>± ø£ì|æ+#˚yês¡T. Á|ü#êsêìøÏ ø±düÔ <ä÷s¡+>± ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛j˚Tyês¡T. m+‘·{Ï ã\e+‘·T\HÓ’Hê m<äTs√ÿe≥+... ìã+<Ûäq\qT ‘·÷#ê‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#·&É+.. Çy˚ Äj·Tq≈£î ‘Ó*dæq $<ä´\T. nÁø£e÷\ô|’ ø£HÓïÁs¡CÒj·÷\Hêï... n$˙‹|üs¡T\ uÛÑs¡‘·+ |ü{≤º\+fÒ... lìyêdü¬s&ç¶ ôd’º˝Ò y˚s¡T>± ñ+≥T+<äqï yê<äq ñ+~. πødüTqT ô|fÒº eTT+<äT <ëìô|’ rÁeyÓTÆq ø£düs¡‘·TÔ #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T.. ‘êqT ˇø£y˚fi¯ πødüT e~*ô|{Ϻ yÓ[¢Hê.. ‘·sê«‘· e#˚Ãyês¡T <ëìï ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Òì kÕúsTT˝À kÕøå±´\qT |üø±ÿ>± dæ<äΔ+ #˚kÕÔs¡qï ù|s¡T+~. ªª‘·eT πødüT Äj·Tq #·÷düTÔHêïs¡+fÒ ì+~‘·T\T eDÏøÏ b˛yê*‡+<˚. m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&çøÏ ˝§+>∑ø£b˛e&Éy˚T ø±<äT.. πødüTqT ô|ò’˝Ÿ #˚ùdÔ ne‘·* e´øÏÔ nsTTb˛yê*‡+<˚. <ëìï e÷s¡Ã{≤ìøÏ M˝Ò¢ì $<Ûä+>± Äj·Tq Ä<Ûësê\qT... yê<äq\qT dæ<äΔ+ #˚kÕÔs¡Tμμ nì Äj·Tq≈£î düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚ n~Ûø±] ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. @<Ó’Hê $wüj·T+ô|’ Äj·Tq |üP]ÔkÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ñ+fÒH˚ e÷{≤¢&É‘ês¡T. >∑+;Ûs¡+>± ñqï≥T¢ ø£ì|æ+∫Hê... Áô|ò+&û¢>± ñ+&É≥+ Äj·Tq˝Àì $\ø£åD‘·>± #ÓbıŒ#·TÃ.

me¬s’Hê &√+{Ÿ πøsY...

n~Ûø±s¡+˝À ñqïyês¡T... n~Ûø±s¡+˝À ˝Òìyês¡T.. ù|s¡T>=|üŒ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T.. Ç˝≤+{Ï uÛÒ<ë\T lìyêdü¬s&ç¶øÏ |ü≥ºe⁄. ìã+<Ûäq\T MT] Á|üe]Ô+∫q me] ô|’q nsTTHê #·≥ºÁ|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüTø√e&Éy˚T! Äj·Tq HÓ\÷¢s¡T md”Œ>± |üì#˚dæq|ü⁄Œ&ÉT õ˝≤¢ n+‘ê sö&û\T >∑|t#·T|t! ãdüT‡\T kÕº|ü⁄˝À¢H˚ ì*#˚$. Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ Áø£eT•ø£åD‘√ yÓT*π>yês¡T. lìyêdü¬s&ç¶ >∑T]+∫ Ç|üŒ{Ïø° Ä õ˝≤¢yêdüT\T #Ó|ü⁄Œø=+{≤s¡+fÒH˚ Äj·Tq >=|üŒ<äHêìï ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. n˝≤π>.. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À Äj·Tq ñqï~ πøe\+ Ĭsï˝Ò¢ nsTTHê.. Ä ø=~› düeTj·T+˝ÀH˚ nkÕ+|òæT X¯≈£îÔ\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æ b˛©dt |üesY s¡T∫#·÷bÕs¡T. ø=+&Ü eTTs¡[ì n¬sdüTº #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT.. düTπsK m+‘·kÕúsTT˝À Ä+<√fi¯q #˚dæHê, ô|’s¡M\T kÕ–+∫Hê ‘·˝§>∑Z˝Ò<äT.Ä õ˝≤¢≈£î #Ó+~q {°&û|” Hêj·T≈£î&=ø£s¡T..

ªlìyêdü¬s&ç¶ e˝Ò¢ H˚qT ÁbÕDuÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ñHêïqTμ nì Ç|üŒ{Ïø° #Ó|ü⁄Œø=+{≤s¡T. nq+‘·s¡ø±\+˝À.. eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ q]‡¬s&ç¶ì e÷y√sTTdüTº\T Vü≤‘·e÷]Ãq|ü⁄Œ&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ H˚‘·\+‘ê lìyêdü¬s&ç¶ì ‘·eT õ˝≤¢≈£î |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. ‘·q |üì˝À CÀø£´+ #˚düTø√qì n+‘ê Vü‰MT ÇkÕÔq+fÒH˚ nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤Ôqì lìyêdü¬s&ç¶ ø√]‘˚ n+<äs¡÷ Vü‰MT Ç∫à eTØ nø£ÿ&çøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. n˝≤π>.. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>∑+˝À &ûd”|”>± |üì#˚dæq|ü⁄Œ&ÉT.. n|üŒ{Ï y˚Tj·TsY r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶øÏ Á{≤|òæø˘ ìã+<Ûäq\ ñ\¢+|òüTq øÏ+<ä #·˝≤Hé sêdæ dü+#·\q+ düèwæº+#ês¡T. Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œø=+≥÷ b˛‘˚ eT¬sH√ï dü+>∑‘·T\T. ø±˙ ˇø£{Ï.. b˛©düT n~Ûø±]>± nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·&Éy˚T ø±<äT.. ‘·q øÏ+<ä |üì#˚ùdyê]‘√ n+‘˚ eTqqï>±, eTsê´<ä>± eTdü\Tø√e&ÉeT÷ lìyêdü¬s&ç¶øÏ ‘Ó\TdüT! ø±ìùdºãTfi¯¢ì môd’‡˝Ò ªnπs.. ˇπsμ nì |æ*#˚ e´edüú˝À áj·Tq ‘·eTqT ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü n˝≤ |æ\es¡ì, m+‘√ >ös¡e+>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì øÏ+~kÕúsTT b˛©düT\T >=|üŒ>± #Ó|ü⁄Œø=+≥T+{≤s¡T. Çø£ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+˝À n˙ï bÕغ H˚‘·\ *ø£ÿsY uÛ≤>√‘ê\‘√ bÕ≥T.. MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T... n~Ûø±s¡T\ >∑T≥Tº s¡≥Tº #˚dæq lìyêdü¬s&ç¶ ã~© y˚≥Tô|’ {Ï«≥ºsY... ù|òdtãT≈£îÿ˝À¢ rÁeyÓTÆq ìs¡düq yÓ\¢&Ó’+~. ˇø£ÿ Ä+Á<Ûë˝ÀH˚ ø±<äT nyÓT]ø±, Ç+>∑¢+&é düVü‰ Á|ü|ü+#·+˝À $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ ñqï ‘Ó\T>∑T yêfi¯¢+‘ê lìyêdü¬s&ç¶ ã~© e´eVü‰s¡+ @eTÚ‘·T+<√qì ÄX¯øÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

nq+‘·s¡+ uÛÑs¡DÏ ‘êqT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï $T<∏äTq+ ∫Á‘·+ >∑T]+∫ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q ‘Ó\T>∑Tyê]‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. Ç~ z Á|üyêkÕ+Á<ÛäT&çøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä nì.. n+<äs¡÷ #·÷&Ü*‡q ∫‘·ÁeTì.. n+<äTπø Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä nyÓT]ø±˝À #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ Á|üX¯ï\≈£î düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ #êø£#·ø£´+>± ‘·q<Ó’q XË’*˝À düe÷<ÛëHê*∫à n+<ä]˙ q$«+#ês¡T.

‘·ì¬øfi¯¢≈£î ‘êHê |ü⁄s¡kÕÿs¡+

Ç{°e˝Ò #·\q∫Á‘· J$‘·+˝À s¡»‘√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îqï uÛÑs¡DÏì ªãVüQeTTK ø£fi≤ÁãVü≤àμ _s¡T<äT‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. ‘êHê ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é, Áosê+ j·T\eT+∫*, eT+E\ ø£HÓï>∑+{Ï, eTTs¡[ yÓqï+, {≤+f…ø˘‡ n<Ûä´≈£åî\T ^‘· <äeTàq, ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî&ÉT düTπswt eT+&ÉTe, ◊@mHé{° Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï Ä{≤ Hêj·T≈£î\T dü+<Ûä´ >∑e«,

ns¡$+<é eTT|æŒ&ç, nq+‘Y |üp®sY, dürXŸ¬s&ç¶, Hê{≤ bÕ\ø£eT+&É* ‘·s¡|òü⁄q Áoìyêdü¬s&ç¶ Äfi¯¢, sêe⁄ ø±\«\ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\, düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£eT b˛wüø£ <ë‘·˝…’q Áoø±+‘Y b˛\es¡|ü⁄, kÕ+ã <=&ɶ, $H√<é ñ|ü⁄Œ, eTTs¡* yÓqï+, #·\|ü‹sêe⁄ ø=+Á&É≈£î+≥\qT C≤„|æø£\‘√ düHêàì+#ês¡T.

2013 ‘êHê düuÛÑ\≈£î uÛÑs¡DÏ

e#˚à @&Ü~ E˝…’ 4 qT+∫ 6 es¡≈£î &É˝≤¢dt˝À »]π> ‘êHê 19e eTVü‰düuÛÑ\≈£î uÛÑs¡DÏ Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î uÛÑs¡DÏ n+^ø£]+#ês¡ì ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é düuÛ≤eTTK+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

&É˝≤¢dt˝À yÓ’uÛÑe+>± {≤+f…ø˘‡ ñ>±~ dü+ãsê\T

ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡) &É˝≤¢dt bÕs¡úkÕs¡~∏ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± q>∑s¡+˝Àì <∏ëeTdt »|òüs¡‡Hé ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ ñ>±~ ñ‘·‡yê\qT yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. dü+düú n<Ûä´≈£åîsê\T ^‘· <äeTàq, ø±s¡´Áø£eT düeTq«j·Tø£s¡Ô düTπswt eT+&ÉTe Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤wt Ä~uÛÑ≥¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTj·T÷] Ç+&çj·THé ¬skÕº¬s+{Ÿ yês¡T ñ>±~ |ü#·Ã&ç‘√ ≈£L&çq s¡T∫ø£s¡yÓTÆq $+<äTuÛÀ»Hêìï e&ç¶+#ês¡T. eTVü‰>∑D|ü‹ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´+, uÛÀ X¯+uÛÀ uÛÑs¡‘·Hê≥´+, sêfi¯¢ã+&ç düTÁãVü≤àD´+ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD≤\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. &É˝≤¢dt *{Ï˝Ÿ eTT´õwæj·THé‡ nø±&ÉMT u≤\u≤*ø£\T Ä\|æ+∫q bÕ≥\T n\]+#êsTT. Ms¡T ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹ì Á|ü‹_+_+#˚ ^‘ê\T Ä\|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ^‘· <äeTàq q+<äqHêeT ñ>±~ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô.. dü+düú n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ≥Tq+~düTÔqï b˛wüø£ <ë‘·\≈£î, düuÛÑT´\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. {≤+f…ø˘‡ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ ª>±q düT<Ûäμ πs&çjÓ÷ yê´U≤´‘·*ï y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+∫ n_Ûq+~+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ H˚|ü<∏ä´ >±j·T≈£î&ÉT

Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq dü+^‘· $uÛ≤e]˝À uÛ≤>∑+>± Ä\|æ+∫q @ ~$˝À $]dæq bÕ]C≤‘·yÓ÷, qyÓ÷ •es¡TÁ<ëj·T, Ä&Éy˚ eTj·T÷] ^‘ê\T Áù|≈£å≈£î*ï n\]+#êsTT. kÕúìø£ >±j·T≈£îsê\T CÀ´‹ kÕ<ÛäT, bÕs¡Tú‘√ ø£*|æ VüQcÕs¡T >=*ù| j·TT>∑fi¯ ^‘ê*ï Ä\|æ+#ês¡T.

bÕs¡úkÕs¡~Ûì ^‘· <äeTàq, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T CÀ´‹ eq+, ñ‘·Ôsê<Ûä´≈£åî\T düTπswt eT+&ÉTe, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $»jYT ø±ø£s¡¢, bÕ\ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T Ä\¢ Áoìyêdü¬s&ç¶ dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ>±~ |ü#·Ã&ç, dü+Á|ü<ëj·T eÁdüÔ<Ûës¡D b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫, ãVüQeT‘·T\+~+#ês¡T. o\+ ø£èwüíy˚DÏ, Ç+<äT eT+<ë&ç\T

Hê´j·Tìπsí‘·\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. eTqã&ç |æ\¢\T Á|ü<ä]Ù+∫q ªnø£ås¡e÷\μ qè‘·´s¡÷|üø£+ ‘Ó\T>∑T ‹j·T´<äHêìøÏ <äs¡ŒD+ |ü{Ϻ+~. dü]‘·¬s&ç¶ ìs¡«Væ≤+∫q |æ\¢\ C≤+ø±] ;{Ÿ‡, CÀ´‹ eq+ ìs¡«Væ≤+∫q ñ>±~ qes¡kÕ\ dæìe÷ bÕ≥\ qè‘ê´\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ∫es¡>± dü÷Œ¤]Ô {°+ #˚dæq dæìe÷ qè‘ê´\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. ø±s¡´Áø£eT b˛wüø£ <ë‘·\≈£î {≤+f…ø˘‡ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕ+düèÿ‹ø£ ãè+<ä düuÛÑT´\T eTùV≤wt Ä~uÛÑ≥¢, kÕVæ≤‹ k˛˝≤dü, |ü<äàÁo ‘√≥, Á|üMDY _˝≤¢ yê´U≤´‘·\T>± e´eVü≤]+#ês¡T.


www.namastheandhra.com

6

April 2012

April 2012

øÏ&ûï u≤~Û‘·T\≈£î n+&É>±

Hê{Ÿ‡, Jd”{°

Áπ>≥sY ∫ø±>√ ‘Ó\T>∑T dü+düú ñ>±~, ÁosêeTqe$T y˚&ÉTø£*ï

e÷]à 24q ˝ÒyÓ÷+{Ÿ˝Àì sêe÷\j·T+˝À dü+Á|ü<ëj·Tã<äΔ+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\≈£î 800 eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑T yês¡T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. >∑D|ü‹ ÁbÕs¡úq‘√ y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. sêe÷\j·T |üPC≤] qs¡dæ+Vü‰#ê] düeTTÁ<ë\ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ #˚XÊs¡T. dü+düú n<Ûä´≈£åî\T ø£fi≤´DY Äq+<äT\ dü_Û≈£î\≈£î ñ>±~, ÁosêeTqe$T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+düú q\uÛ…’ edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± E˝…’ 14q »s¡>∑uÀj˚T yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\ >∑T]+∫ Äj·Tq Á|ükÕÔ$+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ë‘·\T, düVü‰j·T≈£î\T ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ê\ì ø√sês¡T. |ü<äà, øÏs¡DY nã“sêE, eTDÏ ‘Ó˝≤¢Á|ü>∑&É\T á kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£fi≤ø±s¡T\T uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç C≤q|ü<ä qè‘ê´\‘√ n\]+#ês¡T. düTC≤‘· n|üŒ\H˚ì, e÷\‹ <ëe÷sêE, •Øwü á ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. n+õ ø£+<äeTfi¯¢, qπs+<äsY #˚eTs¡¢, Á|üB|t ø£+~eTfi¯¢, s¡y˚Twt >±s¡|ü‘·´, dü‘·´Hêsêj·TD ø=+&ÉbÕ*, Áoìyêdt ô|<äeTfi¯ó¢, kÕeTsê$T¬s&ç¶, eT÷]Ô |”dæbÕ{Ï ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ês¡T. nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+düú ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î\T ø£s¡TD≤ø£sY e÷<Ûäes¡+, dü‘·´Hêsêj·TD ø£+~eTfi¯¢ n{≤¢+{≤˝À E˝…’ 6, 7, 8 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T n‹ ô|<ä› ‘Ó\T>∑T düy˚Tàfi¯q+ Á|ü‘˚´ø£‘·\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. ∫es¡>± #˚dæq n+‘ê´ø£å] ø±s¡´Áø£eT+ dü_Û≈£î*ï n\]+∫+~. dü_Û≈£î\≈£î, düVü‰j·T≈£î\≈£î n+õ ø£+~eTfi¯¢ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T ^‘ê˝≤|üq‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

∫ø±>√˝À ñ>±~, qe$T y˚&ÉTø£\T

Looking for South Indian Chef for Indian Restaurant in Fremont Pl call @ 650 - 867- 8288

ôVAdüºHé˝À Hê{≤ ñ>±~ dü+ãsê\T

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Hê{≤) ôVAdüºHé˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£*ï |òüTq+>±

ñ‘·Ôs¡

nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T kıôd’{° (Hê{Ÿ‡), >∑»˝Ÿ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº (Jd”{°) dü+j·TTø£Ô+>±... ˙{Ï ø±\Twü´+ e\¢ øÏ&ûï yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ñ<ë›q+ (Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ) ÁbÕ+‘· Á>±e÷*ï <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îHêïsTT. >∑»˝Ÿ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé, Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT >∑»˝Ÿ Áoìyêdt ñ<ë›q ÁbÕ+‘·+˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ.. øÏ&ûï yê´~Û u≤~Û‘·T*ï |üsêeT]Ù+#ês¡T. ã*¢|ü⁄≥Tºø£, Á|ü>∑&É |ü⁄≥Tºø£, ô|<ä› ÁosêeT|ü⁄s¡+, ∫qï ÁosêeT|ü⁄s¡+,

ø£${Ï, k˛+ù|≥ Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq ‹]>±s¡T. u≤~Û‘·T\‘√ dü«j·T+>± e÷{≤¢&ç, yê] Çã“+<äT\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ñ<ë›q+ ÁbÕ+‘·+˝À dü>∑+ eT+~ Á|ü»\T øÏ&ûï yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ Äj·Tq $düàj·÷ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. >∑‘· |üHÓï+&ÉT @fi¯¢>± Á|ü‹HÓ˝≤ dü>∑≥Tq Äs¡T>∑Ts¡T á yê´<ÛäT\‘√ ÁbÕD≤\T e<äT\T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ ø£\‘· #Ó+<ës¡T. &Éj·÷\dædt #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î k˛úeT‘· ˝Òø£ ù|<ä s√>∑T\T |ü&ÉT‘·Tqï yÓ’q+ ø£&ÉT <äj·T˙j·T+. á nuÛ≤>∑T´\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Hê{Ÿ‡, Jd”{°.. Ç#êÃ|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ kÕsTTsêCŸ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ñ<ë›q+ bòÂ+&˚wüHé‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕsTT. &Éj·÷\dædt ôd+≥sY, ã¢&é u≤´+ø˘, 3 Äs√« yê≥sY bÕ¢+≥¢qT kÕŒq‡sY #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êsTT. Ç+<äTø√dü+ s¡÷.40 \ø£å\T Ks¡TÃ#˚j·TqTHêïsTT. ø£${Ï Á>±eT+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑»˝Ÿ Áoìyêdt www.helpuddanam.org yÓuŸôd’{ŸqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Hê{Ÿ‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$ e÷<ë\, Hê{Ÿ‡ uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”ºdt #ÛÓ’s¡àHé sêHê≈£îe÷sY Hê<Ófi¯¢.. q÷´j·÷sYÿ≈£î #Ó+~q s¡eTDeT÷]Ô >∑T*$+<ä\ (Áoø±≈£îfi¯+ yêdæ)qT Hê{Ÿ‡`ñ<ë›q+ ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé ÁbÕC…ø˘º≈£î ze؇dt ø√Ä]¶H˚≥sY>± ìj·T$T+#ês¡T.

ìs¡«Væ≤+∫+~. Áoq+<äq HêeT ñ>±~ y˚&ÉTø£\≈£î MTHêøÏå <˚yê\j·T ø£fi≤´D eT+&É|ü+ y˚~ø£>± ì*∫+~. y˚sTT eT+~øÏô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T Vü‰»¬s’q á y˚&ÉTø£\T Ä<ä´+‘·+>± VüQcÕs¡T>± kÕ–b˛j·÷sTT. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+, ñ>±~ |ü#·Ã&ç |ü+|üø£+, Ä+Á<Ûë $+<äT e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹ì Á|ü‹_+_+#êsTT. kÕúìø£ {°d”@ {°+ ìs¡«Væ≤+∫q á y˚&ÉTø£˝À¢ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#êsTT. ø±¢dæø£˝Ÿ, ôdMT ø±¢dæø£˝Ÿ &Ü´qT‡\‘√ ø£fi≤ø±s¡T\T n\]+#ês¡T. {≤©e⁄&é ù|¢u≤´ø˘ dæ+>∑sY, eT÷´õø˘ &Ó’¬sø£ºsY bÕs¡úkÕs¡~∏ dü+^‘· Á|ü<äs¡Ùq Äø£≥Tº≈£î+~. á y˚&ÉTø£\≈£î Hê{≤ Á>±+&é kÕŒq‡sY>± e´eVü≤]+∫+~. ÄsYM|” eTH√Vü≤sY y˚T&ç, MT&çj·÷ #ÛÓ’sY kÕ+ã¬s&ç¶\ H˚‘·è‘·«+˝Àì ôVAdüºHé {°+ Hê{≤ ø£HÓ«q¸Hé ]õÁùdºwüHé #·Ts¡T>±Z ìs¡«Væ≤+∫+~. Ø»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ sê|òüTy˚+<äsY q+<ä÷sY, &Üø£ºsY sêCÒ+<äsY nbÕs¡düT, •e ø=+&É÷], <äTsêZÁ|ükÕ<é, –Øwt sê$T¬s&ç¶, dü+Je¬s&ç¶, &Üø£ºsY eT+∫¬s&ç¶ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ês¡T. Hê{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT @MmHé ¬s&ç¶, õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, eTH√Vü≤sY y˚T&ç, kÕ+ã¬s&ç¶.. 20 eT+~ ø£HÓ«q¸Hé {°+ düuÛÑT´\T y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. pHé 29 qT+∫ E˝…’ 1 es¡≈£î »]π> Hê{≤ ø£HÓ«q¸Hé≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥¢ >∑T]+∫ düuÛÑT´\T $e]+#ês¡T. ø£\Ãs¡˝Ÿ (sêyéT #Ós¡Te⁄), |ü_¢dæ{° (Áo<ÛäsY <ë&ç) {°yéT‡ #˚|ü≥ºuÀj˚T ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. kÕsTT≈£îe÷sY, #·+Á<äX‚KsY ÁobÕ<ä+, ñeT y˚T&ç, kÕsTT sê#·ø=+&É, Á|ükÕ<é ø±\«, sêCŸ ¬s+{≤\\T ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ M&çjÓ÷ <ë«sê ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ñ>±~ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq |ü+|æq Á^{Ï+>¥qT kÕ+ã¬s&ç¶ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á øÏ¢|tqT n+~+∫q eTH√Vü≤sY y˚T&çøÏ {°d”@, Hê{≤ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕsTT. XÊs¡<ä Ä≈£îq÷], {°d”@ {°+.. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+∫q Hê{≤≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. {°d”@ |üPs¡« n<Ûä´≈£åî\T sê|òüTy˚+<äsY H˚<ä÷ïsY≈£î ≈£L&Ü yês¡T <Ûäq´yê<ë\T #ÓbÕŒs¡T.

Ä{≤ $sêfi≤\ ùdø£s¡D≈£î n<äT“¤‘· düŒ+<äq

nyÓT]ø±

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Ä{≤) ñ>±~ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± ªÄ{≤` ◊ yê+{Ÿ ≥T _ nyÓT]ø£Hé Áô|dæ&Ó+{Ÿμ b˛{°ì Äs¡+_Û+∫+~. j·TTe‘·˝À sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ô|+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ Ä{≤ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“¤+>± $THÓk˛{≤≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T ø£fi≤ø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q ªô|òHÓ‡dtμ |ò”#·sY |òæ*+ Áf…Æ\sYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄVüA‘·T\‘√ Ä{≤ {°+ eTT#·Ã{Ï+∫+~. yê] Á|üX¯ï\≈£î ã<äT*∫Ã~. á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q $sêfi≤\ ùdø£s¡D≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. 75 y˚\ &Ü\s¡¢ $sêfi≤\T ùdø£]+#ês¡T. Ä{≤ düeTq«j·Tø£s¡Ô eTVæ≤|ü‹ Hêπ>+<äsY, ø±uÀj˚T n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡TD≤ø£sY e÷<Ûäes¡+, ø£HÓ«q¸Hé ø£˙«qsY ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶, Ä{≤ ø±s¡´<ä]Ù sêyÓ÷àVü≤Hé ø=+&Ü, ø√XÊ~Ûø±] dü‘ê´¬s&ç¶ ø£+~eTfi¯¢, uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ÉT qπs+<äsY¬s&ç¶ #˚yÓTs¡¢, ø=\+ãdt #ê|üºsY eTùV≤wt ‘·H˚ïs¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. E˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î »]π> Ä{≤ ø£HÓ«q¸Hé $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì $THÓk˛{≤ Væ≤+<äT <˚yê\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

www.namastheandhra.com

7


8

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê), uÒ @]j·÷

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (u≤{≤) dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q ‘=* u≤´&çà+≥Hé {ÀØï dü÷|üsY dü¬ø‡dt nsTT+~. e÷]à 12q $T*Œ{≤dt (ø±*bò˛]ïj·÷)˝À »]–q á {ÀØï˝À e+<ä eT+~øÏ ô|’>± ø°Á&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À 30, eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À 6, $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡˝À 16 CÀ&û\T bÕ˝§ZHêïsTT. |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡˝À 24 eT+~, eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡˝À 8 eT+~ b˛{°|ü&ܶs¡T. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆq e÷´#Y\T kÕj·T+‘·Á+ 6 >∑+≥\ <ëø± kÕ>±sTT. á b˛{°\≈£î Mø£å≈£î\T uÛ≤Ø dü+K´˝À Vü‰»¬s’ Áø°&Üø±s¡T*ï ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. b˛{°\ nq+‘·s¡+ »]–q ãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $»j·T Ädü÷] ø£$T{° düuÛÑT´*ï ÄVü‰«ì+#ês¡T. ‘êHê e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·Tsê+ ø√eT{Ï, ‘êHê ÄsYM|” ùV≤e÷sêe⁄ q+~bÕ{Ï, ‘êHê dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±] Ms¡T e⁄|üŒ\, u≤{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdt ø=*¢, ‘êHê k˛ŒsYº‡ ø£$T{° #ÛÓ’sY

www.namastheandhra.com

‘êHê`u≤{≤ u≤´&çà+≥Hé {ÀØï

dü÷|üsY dü¬ø‡dt

j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢, dürXŸ y˚eT÷]\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n‹<∏äT\T>± e#êÃs¡T. »j·Tsê+ ø√eT{Ï Áø°&Üø±s¡T\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ùV≤e÷sêe⁄ q+~bÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘êHê, u≤{≤ ø=H˚ïfi¯ó¢>± ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. {ÀØï ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ #=s¡e #·÷|æq j·TX¯«+‘Y≈£î Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Áoìyêdt

ø=*¢.. s¡y˚Twt ø=+&Ü, ø±y˚Twt eT˝≤¢, ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷], $»j·T Ädü÷], j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢, •Øwü ã‘·TÔ\, CÀ´‘·‡ï u…+&É|üP&ç\‘√ ≈£L&çq u≤{≤ ø£$T{°ì |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. {ÀØïì $»j·Te+‘·+ #˚dæq yê\+{°s¡¢≈£î j·TX¯«+‘Y ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. düTuÛ≤wt, düTeT+‘Y, Vü≤], •e, Ms¡T e⁄|üŒ\, Á|ükÕ<é eT+–q, s¡$ ‹s¡TM<ÛäT\, ø±s¡TDY yÓ*π>{Ï\qT ùde*ï Äj·Tq

yÓ+ø£{Ÿ ø=‘·÷ÔsY≈£î ◊@m+ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Ädæj·÷`Ç+&çj·÷ ø£eT÷´ì{°øÏ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#˚+<äT≈£î @sêŒf…Æq Ç+&çj·THé

nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt $THÓk˛{≤ (◊@m+) 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ yÓ+ø£{Ÿ ø=‘·÷ÔsY≈£î e´øÏÔ>∑‘· $uÛ≤>∑+˝À nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶ Á|üø£{Ï+∫+~. e÷]à 17q ã÷¢$T+>¥≥Hé˝Àì ÁøöHé bÕ¢C≤˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À á nyês¡T¶qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+&çj·THé øöq‡˝Ÿ »qs¡˝Ÿ eTTø±Ô ‘√eTsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yÓ+ø£{Ÿ $THÓk˛{≤ uÀs¡T¶˝À¢ düuÛÑT´&ç>± $•wüº ùde\+~+#ês¡T. $THÓk˛{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({°yéT)˝À #ê˝≤@fi¯¢ bÕ≥T |üì#˚dæ, n+<ä] eTqïq\T bı+<ës¡T. yÓ+ø£{Ÿ ø£$>±q÷ Á|üdæ<äTΔ\T. y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tô|’ Äj·Tq nH˚ø£ ^‘ê*ï s¡∫+∫, Ä\|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T dü+düèÿr dü+Á|ü<ëj·÷\ô|’ Äj·Tq $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. $THÓk˛{≤ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ì{°˝À yÓ+ø£{Ÿ≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄+~. ø£eT÷´ì{° ùde˝À¢ Äj·Tq ìã<äΔ‘· ndüe÷qyÓTÆ+<äì {°yéT Áô|dæ&Ó+{Ÿ düTBÛsY q+<äeT÷s¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. ◊@m+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îdüTyéT >√ôd’Hé, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>¥ u§e÷à¬s&ç¶, >ös¡e n‹~∏ eTTø±Ô ‘√eTsY, {°yéT n<Ûä´≈£åî&ÉT düTBÛsY q+<äeT÷s¡T, ◊@m+ uÀsY¶ Ä|òt &Ó’¬sø£ºsY‡.. yÓ+ø£{ŸqT n_Ûq+~+#ês¡T.

April 2012

Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é dü+<˚XÊìï Äj·Tq $ì|æ+#ês¡T. Äj·Tq ‘·s¡|òü⁄q n+<ä]ø° <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

{ÀØï $CÒ‘·\T ● |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡ $CÒ‘·\T` n•«Hé ø=˝…Ω/n_Ûõ‘Y neπsø£sY— s¡qïs¡‡|t` n_ÛsêyéT |üs¡«‘·H˚ì/s¡|òüTTsê+ |üs¡«‘·H˚ì ● |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡ $CÒ‘·` s¡|òüTTsê+ |üs¡«‘·H˚ì— s¡qïs¡|t` »πs&é u≤ãT\ ● $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ $CÒ‘·\T` ñ<äjYT |üfÒ˝Ÿ /düTs¡_Û $T≥º˝Ÿ s¡qïs¡‡|t` Áoìyêdt q÷‘·\bÕ{Ï/•e≈£îe÷] #êe ● eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡ $CÒ‘·\T` |òæs√›CŸ ø±õ/y˚T<Ûä— s¡qïs¡‡|t` düTπsK/düTwüà ● eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ $CÒ‘·` Ç+~s¡— s¡qïs¡|t` e÷qdü

April 2012

www.namastheandhra.com

9

u≤{≤ yê]¸ø√‘·‡e+.. uÛÑ˝Ò uÛÑ˝Ò! uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (u≤{≤) 40e yê]¸ø√‘·‡e

bÕ≥\ ø±s¡´Áø£eT+ ªHê&ÉT`H˚&ÉTμ ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£î+~. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ |üdüTeT]Ô y˚&ÉTø£\T @Á|æ˝Ÿ 7q ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì |òæ¢+{Ÿ ôd+≥sY nq+‘·s¡+ ªqs¡ÔqXÊ\μ Hê≥ø±ìï u≤{≤ Ä]ºdüTº\T düeTq«j·Tø£s¡Ô>± e´eVü≤]+#ês¡T. ‘·sê«‘· &Üø£ºsY πøM ≈£L´|ü]ºH√˝À ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± s¡øÏÔø£{Ϻ+#ês¡T. á Hê≥ø±ìï >=]Ô ÁãVü‰àq+<ä+ s¡∫+∫, dü‘·´Hêsêj·TD Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<ä]Ù‘·yÓTÆq ≈£L∫|üP&ç kÕ>±sTT. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆq y˚&ÉTø£\T ns¡ΔsêÁ‹ <ëø± n\]+#êsTT. 2500 eT+~øÏ ô|’>± ÄVüA‘·T\T Vü‰»¬s’ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷*ï ÄkÕ«~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{Ï˙ m˝Ÿá&û u≤´ø˘Á&Ü|t˝À ~∏j˚TÁ{Ïø£˝Ÿ, Ár&û $H√<ä+‘√ ø£*|æ n+~+#·&É+ $X‚wü+. nyÓT]ø±˝À ìs¡«Væ≤+∫q #·]Á‘ê‘·àø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ˇø£{Ï>± Ç~ ì*∫b˛sTT+~. eTT+<äT>± @Á|æ˝Ÿ 6q XÊHéôVAdt msTTsYb˛sYº >±¬s¶Hé ôVA{˝À¢ y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. sê|òüTeeTà, s¡a≤˙‡ ‹s¡TM<ÛäT\, Áo<˚$ |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï, düTπsKXË{Ϻ u≤{≤ yê\+{°s¡¢‘√ ø£*dæ y˚~ø£qT n\+ø£]+#ês¡T. nqT q≥sê»Hé (Áô|òe÷+{Ÿ dæ{° yÓ’dt y˚Tj·TsY) á y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 40 @fi¯ó¢>± ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{°øÏ u≤{≤ n+~düTÔqï ùde*ï ÄyÓT ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘êHê qT+∫ »j·Tsê+ ø√eT{Ï, dürwt ∫\T≈£L], Ms¡T e⁄bÕŒ\, ùV≤e÷sêe⁄ ≈£L&Ü y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·THé nk˛dæj˚TwüHé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚Twt »ÁbÕ u≤{≤≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. n~.. XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝Àì #ê]‘·Áø£ j·T÷ìj·THé ùdÿ«sY! ‘·e÷cÕ!! Ç{°e* ø±\+˝À bÕ|ü⁄\sY nsTTq bòÕ¢wt j·T˝≤¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, πøM dü‘·´Hêsêj·TD, {≤©e⁄&é Äs√E.. e÷]à 24! uÛ≤Ø>± es¡¸+ |ü&ÉT‘√+~.. e÷uŸì u≤{≤ Ç+‘· $»j·Te+‘·+>± ‘·q Á|ü#ês¡ >±j·T≈£î&ÉT πse+‘Y u≤{≤ Ä‹<∏ä´+ d”«ø£]+#ês¡T. Ç+‘·˝À.. ≈£îsêÔ\T <Ûä]+∫q |ü⁄s¡Twüß\T, Ns¡ø£≥Tº, ø±s¡´Áø£eT+>± m+#·T≈£îì Ä~˝ÀH˚ #·ø£ÿ{Ï Ä<äs¡D nq+‘·s¡+ s¡$ >∑T&çbÕ{Ï, Hêsêj·TDY sêE, düT<Ûë XÊÁdæÔ, dü˝≤«sY ø£MTE˝À¢ eTVæ≤fi¯\T <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ bı+~+~. u≤{≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T $»j·T Ädü÷], Áoìyêdt ø=*¢\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£èwüí sêj·Tdü+, Á|ükÕ<é eT+–q, ñwü >∑Tu≤“\, ì‘·´ nø£ÿ&É Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´s¡T! á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø£dü÷Ô] ìs¡«Væ≤+∫q eT÷´õø£˝Ÿ HÓ’{Ÿ n\]+∫+~. @Á|æ˝Ÿ uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·T uÒ @]j·÷˝À Ç+‘· uÛ≤Ø 7q |òæ¢+{Ÿ ôd+≥s√¢ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Áoø±s¡+ dü+^‘êìøÏ nqT>∑TD+>± kÕúsTT˝À ãVæ≤s¡+>∑ bòÕ¢wt #·T≥Tº≈£îHêïsTT. 200 eT+~ ∫Hêïs¡T\T ‘·eT qè‘ê´\‘√ qè‘·´+ #˚j·T&É+ e÷uŸ s¡>∑&É+ Ç<˚ y˚&ÉTø£\≈£î }|ü⁄ ‘Ó#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï sêCÒwt yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. Ä <ë]q ‘=*kÕ]. CÀ´‘·‡ï #êe* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY •Øwü yÓfi¯óÔqïyês¡+‘ê u…+&É|üP&ç á Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @sêŒ≥T¢ yÓ’<äT´\T ∫qïø√≥¢, qÁsê, y˚\T≈£L], Áo|ü‹, ‘·TeTà\, qè‘·´>±Hê\qT e⁄bÕŒ\, Vü≤qà+‘Y sêe⁄, Ç+~sê¬s&ç¶, >±j·TÁ‹, ˝≤eD´ #·÷ùd+<äT≈£î Ä–b˛j·÷s¡T. dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´\‘√ #˚XÊs¡T. u≤{≤ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø£$T{° düuÛÑT´\T s¡y˚Twt Áo|ü‹, U…’»sY\T ùde\+~+#ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ Ä<ä´+‘·+ MøÏå+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ eTq~ ìHê<ë\‘√ ø=+&Ü, ø±y˚Twt eT˝≤¢, ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷], •Øwü ã‘·TÔ\, j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢, Ms¡T ñ|üŒ\, ø£s¡TDY ˇø£{Ïqïs¡≈£î Á|ü<Ûëq y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. u≤{≤ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~! dü\Vü‰<ës¡T, ø£\Ãs¡˝Ÿ #ÛÓ’sY $»j·T Ädü÷] n‹<∏äT*ï ...Ç<ä+‘ê, uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (u≤{≤) yÓ*π>{Ï, s¡$ ‹s¡TM<ÛäT\, Á|ükÕ<é eT+–q, Áo\T ÄVü‰«ì+#ês¡T. qè‘ê´q+<ä dü÷ÿ˝Ÿ, yÓTÆÁ‹ Hê{≤´\j·T 40e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e y˚&ÉTø£\ yÓ*π>{Ï ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq #˚XÊs¡T. bÕ‘· ø=‘·Ô

bòÕ¢wt e÷uŸ‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ n<äTsY‡!

s¡÷|üø£+ ªÄeTTø£Ôe÷\´<äμ ÄVüA‘·T*ï $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+~. á ø±s¡´Áø£e÷\ eT<Ûä´ Á|ü<ä]Ù‘·yÓTÆq Vü‰dü´ Hê≥ø£+ $T˝Ÿÿ u≤jYT qe⁄«\T |üPsTT+∫+~. ø£fi≤´DY ø£≥ºeT÷] s¡#·q, <äs¡Ùø£‘·«+˝À á Hê≥ø£+ s¡÷bı+~+~. $+<äT≈£î eTT+<äT Vü≤ì$T¬s&ç¶ \øÏÿ¬s&ç¶ u≤{≤ 40e yê]¸ø√‘·‡e kÕe˙sYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. s¡#·sTT‘·\T, kÕŒq‡s¡T¢, yê\+{°s¡¢≈£î kÕe˙sY m&ç≥sY Á|ükÕ<é eT+–q <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. $+<äT nq+‘·s¡+ kÕj·T+Á‘·+ e÷s¡|ü*¢ yÓ+ø£≥XÊÁdæÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Äosê«<ä+‘√ ‹]– y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝À uÛ≤s¡‘· >ös¡e øöq‡˝Ÿ »qs¡˝Ÿ bÕs¡úkÕs¡~∏ CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ kÕj·T+Á‘·+ y˚&ÉTø£\T Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Äj·Tq u≤{≤ ùde*ï ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À Ç+&çj·THé ø±qT‡˝Ò{Ÿ düe÷#ês¡+‘√ s¡÷bı+~q u≤{≤ yÓuŸôd’{ŸqT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. j·T˝≤¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ eTè<ä+>∑ $Hê´dü+ ÄVüA‘·T*ï n\]+∫+~. BìøÏ kÕsTT ôd’#·Tø˘ ø°uÀsY¶ Á|ü<äs¡Ùq ‘√&Ó’+~. nq+‘·s¡+ j·T˝≤¢qT bÕs¡úkÕs¡~∏ düHêàì+#ês¡T. Äô|’ e+<äeT+~øÏô|’>± ∫Hêïs¡T\T ‘Ó\T–+{Ï ô|[¢ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq #˚XÊs¡T. {≤©e⁄&é q{Ï bÕs¡«‹ yÓT\ºHé ‘·q ôdº|ü⁄Œ\‘√ n<äs¡>={≤ºs¡T. |ü<äàÁo sêC≤¬s&ç¶, sê<Ûë¬s&ç¶ s¡÷bı+~+∫q ªsêdü©\`sê<Ûëø£èwüí Á|üDj·T ©\μ n\]+∫+~. ø=\e] &û B+<∏ëHê, ÁãVü‰à+»* ≈£L∫|üP&ç (e÷<ÛäT] øÏc˛sY &Ü´Hé‡ dü÷ÿ˝Ÿ), ˙\|üP] >±E\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. Áoø£èwüí, ^‘êe÷<ÛäT], πse+‘Y >±HêeTè‘·+ |ü+#ês¡T. y˚&ÉTø£\ ∫es√¢ u≤{≤ ø=‘·Ô ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. n<Ûä´ø£å |ü<ä$ qT+∫ ‘·|ü⁄Œø=+≥Tqï Áoìyêdt ø=*¢ n+<ä]ø° <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚Twt ø=+&ÜqT Äj·Tq |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. 16 ¬skÕº¬s+≥T¢ ø£*dæ @sêŒ≥T #˚dæq $+<äT n‹<∏äT\≈£î >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ì $T–*Ã+~. Ç+~sê¬s&ç¶, ñù|+Á<ä¬s&ç¶, »j·Tsê+ ø√eT{Ï, Á|ükÕ<é yêdæ¬s&ç¶, j·TX¯«+‘Y ≈£î<äs¡e*¢ y˚&ÉTø£*ï |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± y˚&ÉTø£*ï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæq yê\+{°s¡¢qT u≤{≤ ø±s¡´es¡Z+ n_Ûq+~+∫+~. u≤{≤ ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt ø=+&Ü kÕŒq‡s¡¢≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\|ü&É+‘√ u≤{≤ 40e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T eTT–XÊsTT.


www.namastheandhra.com

10

April 2012

q÷´j·÷sYÿ˝À ‘Ó\T>∑T kÕs¡dü«‘· kÕ+düèÿ‹ø£ dü+|òüT+ ñ>±~ y˚&ÉTø£\T

H˚\ øÏ+~ ä ìyêdü+!

q÷´j·÷sYÿ˝Àì

>∑DÒwt Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·T+˝À q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ y˚&ÉTø£*ï ‘Ó\T>∑T kÕs¡dü«‘· kÕ+düèÿ‹ø£ dü+|òüT+ ({°m˝Ÿd”@) |òüTq+>± »]|æ+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ qT+∫ e∫Ãq dæ˙ ‘ês¡\T.. q÷´j·÷sYÿ, q÷´C…؇, ø£HÓøϺø£{Ÿ eTVü‰q>∑sê\ qT+∫ $#˚Ãdæq y˚sTTeT+~øÏô|’>± ÄVüA‘·T\T, ø£fi≤ø±s¡T\‘√ Ä&ç{À]j·T+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ç+~. ø=‘·Ô>± dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·*ï #˚|ü{Ϻq Hêπ>+Á<ä>∑TbÕÔ Hêj·Tø£‘·«+˝À ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T s¡÷bı+~+∫q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]˙ n\]+#êsTT. ìØí‘· düeTj·÷ìø£+fÒ eTT+<˚

ì+&çb˛sTTq Ä&ç{À]j·T+˝À ÁbÕs¡úq ^‘·+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. |ü+#·s¡‘êï\T dü+ø°s¡Ôq\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·˝Àì Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ {°m˝Ÿd”@ ìs¡«Væ≤+∫q {≤˝…+{Ÿ c˛≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. Hê´j·Tìπsí‘·\T >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, eTùV≤wt dü˝≤¢~\T n‹ ø£wüº+ MT<ä $CÒ‘·*ï m+|æø£ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ 80 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíÁo, ø£\Œq

eq+\ qè‘·´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q dæ˙ ^‘ê\ qè‘·´ ø±s¡´Áø£eT+ Äø£≥Tº≈£î+~. <ë<ë|ü⁄ 30 eT+~ {°m˝Ÿd”@ düuÛÑT´\T 1931 qT+∫ e∫Ãq ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ n»sêeTs¡yÓTÆq bÕ≥*ï Ä\|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ dü+Á|ü<ëj·T ñ>±~ |ü#·Ã&ç, u§ã“≥T¢, |üP‘·πs≈£î\T, wüÁ&ÉT#·T\‘√ n#·ÃyÓTÆq ‘Ó\T>∑T e+≥ø±\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq $+<äT n‹<∏äT\≈£î eT+∫ nqTuÛÑ÷‹ì $T–*Ã+~. $+<äT eTT–XÊø£ y˚<ä|ü+&ç‘·T\T ‘Ó\T>∑T |ü+#ê+>±ìï $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Hêπ>+Á<ä>∑TbÕÔ á @&Ü~ {°m˝Ÿd”@ ø±s¡´Áø£e÷*ï $e]+#ês¡T. yÓ’<ä´ •_sê\T, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüô|’ esYÿcÕ|t, Áø°&√‘·‡yê\T e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {°m˝Ÿd”@≈£î düVü≤ø±s¡eT+~düTÔqï uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”º\T, <ë‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ>±~ y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´

<ë‘·˝…’q eT˝≤¢¬s&ç¶øÏ Á|ü‘˚´ø£ <Ûäq´yê<ë\T #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ø=‘·Ô uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”º\qT |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. ;z{° ø=‘·Ô #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ôV’≤e÷¬s&ç¶, yÓ’dt#ÛÓ’sY|üs¡‡Hé sê|òüTesêe⁄ b˛\es¡|ü⁄ düuÛÑ≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Hêπ>+Á<ä>∑TbÕÔ Ä˝À#·q‘√ Áoìyêdt >∑÷&É÷s¡T s¡÷|üø£\Œq #˚dæq yêπ>Zj·Tø±s¡T\T dü+^‘· s¡÷|üø±ìï kÕ<Ûäq |üs¡+õ, Ç+~sêBøÏå‘Y\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤ø±s¡T\T quÛÑ÷‘√ quÛÑ$wü´‘Y nqïØ‹˝À |üÁ<ä]Ù+#ês¡T. ‘·sê«‘· Á|üeTTK q≥T&ÉT, s¡#·sTT‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ ÄVüA‘·T*ï ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª$T<∏äTq+μ dæìe÷ Ä&çjÓ÷ d”&ûì ñwü, |üPs¡í#·+Á<ë¬s&ç¶ ns¡eT\¢ #˚‘·T\ MT<äT>± m+|” eT<ÛäT j·÷w”ÿøÏ n+~+#ês¡T uÛÑs¡DÏ. Á|ü‹ ñ>±~øÏ ˝≤π> ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T kÕe˙sYqT {°m˝Ÿd”@ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. kÕe˙sY s¡÷|üø£\Œq≈£î ø£èwæ #˚dæq ø£$T{° #Ó’sY u≤ãT ≈£î<äs¡e*¢, ø√#Ó’sY sêõ≈£î+#·+, düuÛÑT´\T sêe⁄ y√˝Ò{Ï, dü\Vü‰<ës¡T Áoìyêdt >∑÷&É÷s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ m*¢dt nyês¡T¶q+<äT≈£îqï u≤ã÷sêe⁄ eT+&ÉeqT düHêàì+#ês¡T. >∑T+&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘·q Vü‰dü´#·‘·Ts√≈£îÔ\‘√ Áù|ø£å≈£î*ï n\]+#ês¡T. ø£èwüí#Ó’‘·q´, ÁXÊeDuÛ≤s¡Z$ ‘·eT bÕ≥\‘√ Áù|ø£å≈£î*ï n\]+#ês¡T. {≤©e⁄&é ‘ês¡\T k˛ìj·÷, >öØeTT+»˝Ÿ\T qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ∫es¡>± ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D˝À ‘√&ÉŒ&çq ø£\Ãs¡˝Ÿ #Ó’ÓsY <Ûäsêàsêe⁄ ‘ê|”, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêe⁄ y√˝Ò{Ï, ø√XÊ~Ûø±] dü‘·´ #·\¢|ü*¢, ø£$T{° #ÛÓ’sY‡ì Hêπ>+Á<ä>∑TbÕÔ n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüíÁo e+<äq düeTs¡ŒD #˚XÊs¡T.

{°yéT ñ>±~ dü+ãsê\T

yÓTHÓk˛{≤ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({°yéT) q+<äq HêeT n_Ûq+<äq\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. á dü+<äs¡“¤+>± $THÓk˛{≤

ñ>±~ dü+ãsê*ï yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T nãT“s¡|ü]#êsTT. y˚~ø£qT Nø£{Ï #˚dæ, πs&çj·T+ Á&Ódt‘√ #˚dæq bÕ≥≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*¢øÏ eT˝…¢|üP<ä+&É qè‘·´s¡÷|üø£+ ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£î+~. ø±s¡T¶ uÀs¡T¶\ô|’ HÓeTfi¯¢ k˛j·T>±*ï n+<ä+>± ∫Á‹+∫q Áos¡eTD, düT˙‘· sêeTsêE\ô|’

yÓTT<ä{Ï ‘·s¡+ y˚T<Ûë$, ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ b˛‘·Á|ü>∑&ÉqT {°yéT ˝…’|òt f…Æ+ nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶‘√ {°yéT düü‘·ÿ]+∫+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä{≤ Á|ü<Ûëq kÕŒq‡sY>± e´eVü≤]+∫+~. Ä{≤ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ø£s¡TD≤ø£sY e÷<Ûes¡+, ø£s¡TD≤ø£sY ◊dü.. $T&éyÓdtº ø±s¡´<ä]Ù eTVæ≤|ü‹\qT {°yéT ‘·s¡|òü⁄q yÓ+ø£{Ÿ ø=‘·÷Ôs¡T kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+∫, ª◊ yê+{Ÿ ≥T _ nyÓT]ø£Hé Áô|dæ&Ó+{Ÿμ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTVæ≤|ü‹ Ä{≤ #˚|ü&ÉT‘·Tqï n+‘·sê®rj·T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. uÛÑ^s¡<∏äT&ÉT >∑+>∑qT uÛÑ÷$TøÏ ‘Ó#˚à qè‘·´s¡÷|üø£+ Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+~. &ÜHé‡ $‘Y &ûCÒ Á|üø£≥q‘√ j·TTe düTHêMT Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ∫Hêï ô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡÷ y˚~ø£ô|’øÏ e∫à &Ü´qT‡\‘√ <äTeTTàπsbÕs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T eT]ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì {°yéT ø£\Ãs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø <äTsêZÁ|ükÕ<é ≈£Lq|ü¬s&ç¶ yê>±›q+ #˚XÊs¡T. yê\+{°s¡¢ kÕj·T+‘√ ñ>±~ y˚&ÉTø£*ï XË’\» düeq+ #·ø£ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üdü+<Ó’q $+<äT uÛÀ»Hêìï n+~+∫q |òü⁄&é yÓ+&ÉsY\≈£î Hê>±s¡T®q u§e÷à¬s&ç¶ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥ $uÛ≤>±~Û|ü‹ Áoø±+‘Y ø=yÓTTE®\, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêE <ä+‘·T\÷], ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äX‚KsY »\dü÷Á‘·+.. kÂ+&é n+&é ˝…’{Ï+>¥ $uÛ≤>∑+˝À u≤ãT ∫eT≥, X¯• |ü\ì, sêeTsêE, Á|òü+{Ÿ &Ódtÿ $uÛ≤>∑+˝À s¡y˚Twt Ä≈£î\, ns¡TDY ‘·+–sê\, Vü≤] |ü˝…¢+bÕ{Ï, \ø£åàDY, ∫‘·Ô+\qT.. yê\+{°s¡¢qT {°yéT n<Ûä´≈£åî&ÉT düTBÛsY q+<äeT÷] n_Ûq+~+#ês¡T. kÕŒq‡s¡T¢ Ä{≤, Äu…®ø˘º f…ø±ï\J kı\÷´wüHé‡ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î {°yéT C≤„|æø£\T n+<äCÒdæ+~.

April 2012

HÓ\HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\˝À kÕVæ≤r |ü]eTfi≤\T

ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ({≤+f…ø˘‡) kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ @Á|æ˝Ÿ 15q &É˝≤¢dt˝Àì s¡T∫ bÕ´˝…dt ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ªHÓ˝HÓ˝≤ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. {≤+f…ø˘‡ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù, kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düeTq«j·Tø£s¡Ô C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. Äs¡+uÛÑ+˝À »]–q d”«j·Ts¡#·q $uÛ≤>∑+˝À |ü\Te⁄s¡T kÕVæ≤r Á|æj·TT\T Á|üdü+–+#ês¡T. &Üø£ºsY Eyê«&ç s¡eTD ªwt >∑|t#·T|tμ ∫Á‘·+˝Àì z <ä+&Éø±ìï #·<äTe⁄‘·÷ ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+ yê&É≈£î+&Ü m˝≤ ‹{≤º˝À #Ó|æŒ q$«+#ês¡T. eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y, ‹j·T´>∑÷s¡ d”‘êsê$T¬s&ç¶ s¡∫+∫q ª<Ûäs¡à#˚‘·qμ ø£$‘·qT $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ qd”+ ùwø˘ e#·q ø£$‘·≈£î Ä<äT´&Ó’q ≈£î+<äT]Ô Ä+»H˚j·TT\T ø£$‘ê $X‚cÕ\T, J$‘· $X‚cÕ*ï $e]+#ês¡T. Ç{°e\ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ 75 edü+‘ê\ Hê≥ø£, q≥Hê J$‘·+ düHêàq düuÛÑ $X‚cÕ*ï f…ø±‡dt bÕ\ø£eT+&É* ñbÕ~Û|ü‹ d”ÄsYsêe⁄ düuÛÑ≈£î $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ u…+>±© <äs¡Ù≈£î&ÉT dü‘·´õ‘Yπs J$‘· $X‚cÕ*ï |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. ªdüyÓTÆø£´ uÛ≤s¡‹μ dü‘·´Hêsêj·TD <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫,

ì]à+∫q dü‘·´õ‘Y πs &Ü≈£î´yÓT+≥Øì Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘·sê«‘· eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y eTTK´ n‹~∏ dü‘·´Hêsêj·TDqT düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. Äj·Tìï f…ø±‡dt |üPsê«<Ûä´≈£åî\T s¡Te÷fi¯¢ XÊ´eT\ y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£ s¡+>∑ |ü]D≤eT+ MT<ä dü‘·´Hêsêj·TD ª‘Ó\T>∑T Hê≥ø£+`Hê&ÉT H˚&ÉTμ Á|üdü+>±ìï n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± $Hêïs¡T. ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+, ∫\ø£eT]Ô \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+, ‹s¡T|ü‹ y˚+ø£≥ø£e⁄\T, ø±fi¯¢≈£L] Hêsêj·TDsêe⁄, y˚<ä+ yÓ+ø£≥sêj·TXÊÁdæÔ, ã*CÒ|ü*¢ \ø°åàø±+‘·+, bÕqT>∑+{Ï \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ XÊÁdæÔ, <Ûäs¡àes¡+ sêeTø£èwüíe÷#ês¡T´\T sêdæq Hê≥ø±\ >∑T]+∫ ≈£î¢|üÔ+>± $e]+#ês¡T. Ä<ÛäTìø£ Hê≥ø£ s¡+>∑ $X‚cÕ\ $es¡D‘√ Äj·Tq Á|üdü+>∑+ eTT–dæ+~. dü‘·´Hêsêj·TDqT {≤+f…ø˘‡ n<Ûä´≈£åî\T ^‘· <äeTàqï, ‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é dü‘·ÿ]+#ês¡T. {≤+f…ø˘‡ kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ düuÛÑT´\T C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+, eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y, &Ü.Eyê«&ç s¡eTD, &Ü.}]$T+&ç qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, eT<äT›≈£L] #·+Á<äVü‰dt, Á|üMDY _˝≤¢, qd”+ ùwø˘\T n‹~∏øÏ C≤„|æø£ düeT]Œ+#·&É+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

www.namastheandhra.com

11

e÷<Ûäyé ÄÁùdº*j·÷˝À #·<äTe⁄ø√&ÜìøÏ yÓfi≤¢&ÉT. ø±˝ÒJ˝À n‘·&çøÏ e÷sYÿ |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. z ôd\e⁄ s√Eq e÷<Ûäyéì ‘·q Ç+{ÏøÏ uÛÀ»HêìøÏ s¡eTàHêï&ÉT e÷sYÿ. düπsqì yÓ[¢q e÷<ÛäyéøÏ m+‘· yÓ‹øÏHê e÷sYÿ Ç\T¢ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ndü\T e÷sYÿ #Ó|æŒq≥Tº>± nø£ÿ&É Ç\T¢ ø±<äT ø£<ë, ndü\T }πs ˝Ò<äT. e÷<Ûäy˚ ø±<äT, Ä }]øÏ yÓ[¢qyêfiË¢e]¬ø’Hê Ç˝≤+{Ï ‘·&Éu≤≥T ‘·|üŒ<äT. ø±s¡D+... Ä ePs¡T nìï }fi¯¢˝≤ ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·<äT. m+<äTø£+fÒ n~ H˚\MT<ä ø±<äT, H˚\ øÏ+<ä ñ+≥T+~! Ä }] ù|s¡T ≈£LãsY ô|&û. <äøÏåD ÄÁùdº*j·÷˝Àì ≈£LãsY ô|&û Á>±e÷ìøÏ <ä>∑Zs√¢, ôV’≤y˚≈£î ø±düÔ <ä÷s¡+>± z uÀs¡T¶ ø£ì|ædüTÔ+~. <ëìMT<ä Ç˝≤ sêdæ ñ+≥T+~... ª#·÷düT≈£îì q&Ée+&ç. yÓqøÏÿ q&Éeø£+&ç. |üs¡T>∑T\T ô|≥ºø£+&ç. Çø£ÿ&É ô|<ä› ô|<ä› >√‘·T\THêïsTT. |ü&çb˛‘˚ Á|üe÷<ä+μ. s√&ÉT¶ MT<ä qT+∫ #·÷ùdÔ n˝≤+{Ïy˚+ ø£ì|æ+#·e⁄. ø±˙ ø±düÔ <ä>∑Zs¡>± yÓ[¢ #·÷ùdÔ ô|<ä› ô|<ä› >√‘·T\T ˝…ø£ÿ˝Òqìï ø£ì|ækÕÔsTT. ìC≤ìø£$ >√‘·T\T ø±e⁄... ≈£LãsY ô|&û Á>±e÷ìøÏ Á|üy˚X¯<ë«sê\T.

∫qï<ëì ô|<ä›eTqdüT! H˚\ n&ÉT>∑Tq }πs+{Ï?

≈£LãsY ô|&û nH˚ |ü<ä+ ª≈£î|ü`{Ï|üμ nH˚ e÷≥ qT+∫ e∫Ã+~. Ä e÷≥≈£î yÓ’{Ÿe÷´Hé‡ ôVA˝Ÿ, yê≥sY ôVA˝Ÿ nH˚ nsêú\THêïsTT. 1915˝À $©¢ Vü≤wæq‡Hé nH˚ e´øÏÔ... nø£ÿ&É ˇô|˝Ÿ nH˚ $\TyÓ’q sêfi¯ó¢ n~Ûø£+>± ñqï≥T¢>± >∑T]Ô+#ê&ÉT. <ë+‘√ nø£ÿ&É ˇô|˝Ÿ ø√dü+ ‘·e«ø±\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. 1999 Hê{ÏøÏ Ä Á|ü<˚X¯eT+‘ê Á&ç˝Ÿ #˚dæ, ˇô|˝Ÿ sêfi¯¢qT ‘·y˚«XÊs¡T. <ë+‘√ >∑qT\T ‘·]–b˛j·÷sTT. |ü~ùV≤qT MT≥s¡¢ ˝À‘·T >∑\ ô|<ä› ô|<ä› >√‘·T\T e÷Á‘·+ $T–˝≤sTT. Çy˚ ‘·sê«‹ ø±\+˝À ìyêdü düú˝≤\T>± e÷sêsTT. nsTT‘˚ yê{Ïì ìyêdü düú˝≤\T>± e÷s¡TÃø√&ÜìøÏ ø±s¡D+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. e÷eT÷\T s√E˝À¢ ôd’‘·+ nø£ÿ&ç ñc˛íÁ>∑‘· 40 &çÁ^\≈£î ‘·>∑Z<äT. Çø£ y˚dü$ eùdÔ, eT]+‘· ô|]–b˛‘·T+~. >∑qT\ ‘·e«ø±˝À¢ bÕ˝§Zqïyêfi¯ó¢ ˝À‘Ó’q >√‘·T˝À¢ |üì #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É #·\¢>± ñ+&É≥+ >∑eTì+#ês¡T. ‘·e«ø±\T eTT–dæb˛sTTq ‘·sê«‘· yêfi‚¢ nø£ÿ&É ìyêkÕ\T @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡ì, n˝≤ yÓT\¢>± Ä Á>±eT+ yÓ\dæ+<äì #ÓãT‘ês¡T nø£ÿ&ç yêfi¯ó¢. Á|üdüTÔ‘·+ ≈£LãsY ô|&û »HêuÛ≤ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT y˚\T. M]˝À ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ eT+~ uÛÑ÷>∑s¡“¤ >∑èVü‰˝À¢H˚ ìedædüTÔHêïs¡T. á >∑èVü‰\qT yêfi¯ó¢ &É>ö{Ÿ‡ n+{≤s¡T. yê{Ï˝À ìedæ+#·&É+ Çwüº+ ˝Òì ø=~›eT+~ e÷Á‘·+ ø±düÔ <ä÷s¡+>± H˚\MT<ä Çfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£îHêïs¡T.

edü‘·T\≈£î ø=<äTe ˝Ò<äT!

uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À Çfi¯¢+fÒ @<√ z e÷~]>± ñ+{≤j˚TyÓ÷ nqTø√e<äT›. e÷eT÷\T Çfi¯¢≈£î rdæb˛ì $<Ûä+>± n‘·´+‘· Ä<ÛäTìø£+>±, $˝≤düe+‘·+>± ñ+{≤sTT. Á|ü‹ Ç+{Ïø° eT÷&ÉT u…Á&É÷eTT\‘√ bÕ≥T e+≥>∑~, u≤‘Ys¡÷yéT, ˝≤+CŸ ñ+{≤sTT. H˚\MT<ä qT+&ç >∑T+‘·˝À¢øÏ ~>∑&ÜìøÏ yÓT≥¢˝≤ ñ+{≤sTT. ˇø£ Ç+{Ï qT+∫ eTs√ Ç+{ÏøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ $XÊ\yÓTÆq dü+<äT\T ñ+{≤sTT. uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝ÀH˚ yê] ø√dü+ ˇø£ #·]Ã, ôVA≥˝Ÿ, ô|<ä› ãTø˘kÕº˝Ÿ ≈£L&Ü ñHêïsTT. Á|ü‹ Ç+{Ïø° ø£¬s+≥T ñ+~. {°M\T, πs&çjÓ÷\T

ñHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ M]øÏ πøãT˝Ÿ, bò˛Hé ø£HÓø£¸qT¢ ≈£L&Ü Ç∫Ã+~. n‘·´+‘· #·\¢>± ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ yê]øÏ @d”\‘√ |üì ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ n$ e÷Á‘·y˚T ñ+&Éeø£ÿ&É. Çø£ ÄVü‰s¡+ $wüj·÷ìø=ùdÔ... yêsêìø√kÕ] |üø£ÿqTqï |ü≥ºD≤\ qT+∫ ≈£Ls¡>±j·T\T, bÕ\T, |ü+&ÉT¢, >∑T&ÉT¢, e÷+dü+ e+{Ïe˙ï ekÕÔsTT. Ä s√CÒ n+<äs¡÷ yêsêìøÏ dü]|ü&˚e˙ï ø=H˚düT≈£î+{≤s¡T. ˝Ò<ä+fÒ ñ<√´>±\ ø√dü+, #·<äTe⁄ø√dü+ s√p |ü≥ºD≤\≈£î yÓfi‚¢yêfi¯ó¢ ø±e\dæq$ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT, uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝ÀH˚ z ôVA≥˝Ÿ ≈£L&Ü ñ+&É≥+‘√ uÀsY ø={Ϻq|ü⁄Œ&ÉT Vü‰´|”>± nø£ÿ&É ‹H˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. n+fÒ yÓTT‘·Ô+>± yê]πø ˝À≥÷ ˝Ò<äqïe÷≥. ªª$T‹MT]q ñc˛íÁ>∑‘· ø±s¡D+>± y˚TMT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêï+. Bìe\¢ e÷≈£î @ Çã“+B ˝Ò<äT. ô|’>± #ê˝≤ Á~∏*¢+>¥>± ñ+≥T+~. nìï{Ïø£+fÒ Äq+<äs¡ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ ø±\Twü´eTqï<˚ ñ+&É<äTμμ n+≥÷ dü+‘√wü+>± #ÓãT‘ês¡T nø£ÿ&ç ìyêdæ‘·T\T.n+‘ê u≤>±H˚ ñ+≥T+~ ø±˙ uÛÑ÷>∑s¡“¤ >∑èVü‰\T ø±ã{Ϻ ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T e÷Á‘·+ ‘·|üŒø£ bÕ{Ï+#ê*‡ edüTÔ+~ Ms¡T. @<Ó’Hê Ç+{À¢ n–ïÁ|üe÷<ä+ >±˙ dü+uÛÑ$ùdÔ $T–*q Çfi¯ó¢ ≈£L&Ü ‘·«s¡>± Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT. n+<äTπø Ä $wüj·T+˝À n+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡ ñ+≥T+~. n+‘˚ø±ø£, #Ó‘·Ô ≈£L&Ü mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É bÕπsj·T≈£L&É<äT. ˇø£ÿkÕ] |ü⁄s¡T>∑÷ |ü⁄Á{≤ #˚]+<ä+fÒ yê{Ïì e~*+#·Tø√e&É+ n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äT. n+<äTπø n+<äs¡÷ #Ó‘·ÔqT eTT]–b˛ìe«≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ˝À|ü\ mø£ÿ&Ü #Ó‘·Ô bÕπsj·T≈£î+&Ü, H˚\MT<äøÏ e∫Ã, Á|ü‘˚´ø£+>± πø{≤sTT+∫q düú\+˝ÀH˚ bÕs¡y˚kÕÔs¡T.y˚&ç$T uÛÑ]+#·˝Òø£ yÓ‘·T≈£îÿqï á Á|ü‘ê´e÷ïj·T $<Ûëq+ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|üs¡Tk˛Ô+~. $X‚wü+>± Äø£]¸k˛Ô+~. 2006˝À $&ÉT<ä˝…’q ˇô|˝Ÿ ∫Á‘êìï Çø£ÿ&˚ rXÊs¡T. n|üŒ≥Tï+N ≈£LãsY ô|&û eTØ bÕ|ü⁄\sY nsTTb˛sTT+~. e#˚à b˛j˚T dü+<äs¡Ù≈£î\‘√ @&Ü~ bı&Ée⁄Hê dü+<ä&ç dü+<ä&ç>± ñ+{À+~.

J$‘·+ m+‘√ ∫qï~, ñqï|ü⁄Œ&˚ <ëìï J$+#·T nHêï&√ ø£$. ø±˙ ñqï|ü⁄Œ&˚ ø±<äT, b˛sTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü m˝≤ J$+#·e#√à #Ó|æŒ+~... z ∫qï bÕ|ü. πs#Ó˝Ÿ u…øÏ«‘Y ‘·q yÓuŸù|J˝À Ç˝≤ sêdüT≈£î+~. ªªpHé 12, 2011q Hê ‘=$Tà<äe |ü⁄{Ϻqs√E. Ä s√EqT H˚qT #ê˝≤ dü+‘√wü+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤qT. ø±˙ Á|ü+|ü+#·+˝À mH√ï \ø£å\eT+~ |æ\¢\T ‘·eT ◊<äe |ü⁄{Ϻqs√EqTqT ≈£L&Ü #·÷&É˝Òs¡T. m+<äTø£+fÒ yêfi¯¢øÏ X¯óÁuÛÑyÓTÆq eT+∫˙s¡T ˝Ò<äT. n+<äTπø á Hê ‘=$Tà<√ |ü⁄{Ϻqs√EqT m|üŒ{Ï˝≤>± ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô>± »s¡T|ü⁄ø√yê\qT≈£î+≥THêïqT. ákÕ] Hê≈£î ãsYÔ&˚ –|òtº Ç#˚Ãyêfi¯¢+‘ê edüTÔe⁄\T ø±≈£î+&Ü &ÉãT“ Çe«+&ç. n<ä+‘ê ù|<ä <˚XÊ˝À¢ X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙{Ïì n+~+#·&ÜìøÏ |ü+|ækÕÔqT. Hê |ü⁄{Ϻqs√E Hê{Ïø£˝≤¢ eT÷&ÉT e+<ä\ &Ü\s¡T¢ b˛¬>j·÷´\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïqT. Ä &ÉãT“‘√ ÄÁ|òæø±˝Àì |ü~ùV≤qTeT+~ |æ\¢\≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚ @sêŒ≥T #˚kÕÔqT. n<˚ Hê <Û˚´j·T+.μμ mì$T<˚fi¯ó¢ |üP]Ô ø±ek˛Ôqï z ∫Hêï] sêdüT≈£îqï sê‘·\+fÒ qeTà>∑\e÷ Ç$! á nø£åsê\T Ä ∫{Ϻ‘·*¢ ô|<ä› eTqdüT≈£î ì<äs¡Ùq+. ìC≤ìøÏ πs#Ó˝Ÿ }Vü≤ ‘Ó*dæq|üŒ≥Tï+N Ç‘·s¡T\≈£î kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT+&˚~. zkÕ] mø£ÿ&√ n˝Àù|wæj·÷ nH˚ »ãT“ e∫Ãq |æ\¢\≈£î E≥Tº }&çb˛‘·T+<äì #·~$+~. n+‘˚, yÓ+≥H˚ ª˝≤´ø˘‡ Ä|òt \yéμ nH˚ dü+düúøÏ ‘·q E≥TºqT <ëq$T#˚Ãdæ+~. n|üŒ{ÏøÏ ÄyÓT ej·TdüT πøe\+ ◊<˚fi¯ó¢. ¬s+&˚fi¯ó¢ b˛j·÷ø£ eTs√kÕ] n˝≤ #˚dæ+~. n˝≤π> ‘·q mì$T<√ j˚T≥ ÄÁ|òæø±˝Àì Ç~∏jÓ÷|æj·÷˝À u≤e⁄\T ‘·y˚« z ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ &ÉãT“ ùdø£]+∫ Ç∫Ã+~. n+‘˚ø±<äT, ‘·H˚ dü«j·T+>± yÓ[¢ Ä ø±s¡´+˝À bÕ\T |ü+#·T≈£î+~. Ç+‘· ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ n+‘· >=|üŒ Ä<äsêÙ\T ø£*–q Ä bÕ|ü eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\H˚ ‘·q \øå±´ìï ‘·|üŒø£ #˚s¡T≈£îì ñ+≥T+<äqT≈£î+≥THêïs¡T ø£<ä÷! n<˚ »]–‘˚ m+‘· u≤>∑T+&˚~! πs#Ó˝Ÿ nqT≈£îqï~ »s¡>∑˝Ò<äT. yÓuŸù|J˝À Ä e÷≥\T sêdüT≈£îqï HÓ\ s√E\ ‘·sê«‘· ÄyÓT z ø±s¡T Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡sTT´+~. yÓHÓïeTTø£ $]–b˛sTT, eT÷&ÉT yêsê\ qs¡ø£j·÷‘·q ‘·sê«‘· πs#Ó˝Ÿ ‘·T~XÊ«dü $&ç∫+~. #·ìb˛j˚THê{ÏøÏ ÄyÓT ùdø£]+∫q yÓTT‘·Ô+... ¬s+&ÉT e+<ä\ Çs¡yÓ’ &Ü\s¡T¢! ãVüQXÊ πs#Ó˝Ÿ eTs¡D≤ìï ÄyÓT Ç+{À¢yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü eT]Ãb˛j˚TyêπsyÓ÷... $Tø=\dt ÁøÏk˛º|òt πs#Ó˝Ÿ yÓuŸù|Jì #·÷&Éø£b˛j·TT+fÒ! q÷´j·÷sYÿ f…ÆyéT‡ ø±\$Tdtº nsTTq ÁøÏk˛º|òt nqTø√≈£î+&Ü πs#Ó˝Ÿ yÓuŸù|Jì #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~... Ç+‘· ∫qï ej·TdüT˝À Ç+‘· >=|üŒ ÄX¯j·Te÷ nì! ‘·sê«‘· πs#Ó˝Ÿ eTè‹ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì ø£~*b˛sTT+~... n+‘· ô|<ä› eTqdüTqï ne÷àsTTøÏ Ç+‘· ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ eTs¡De÷ nì! πs#Ó˝Ÿ Ä˝À#·q\≈£î ‘·q uÛ≤yê\qT CÀ&ç+∫ z ø±\yéT sêdæ+<ëyÓT. <ëìï #·~$q ÁøÏdüº|òüsY Vü‰´]düHé nH˚ z #·]ÃbòÕ<äsY πs#Ó˝Ÿ yÓuŸù|Jì dü«j·T+>± #·~yês¡T. ÄyÓT C≤„|üø±s¡ú+ ù|<ä <˚XÊ˝À¢ì Á|ü»\øÏ eT+∫˙{Ï kÂø£sê´ìï n+~+#·&ÜìøÏ ‘·˝À #ÓsT÷´ yÓj·T´eT+≥÷ sêXÊs¡T. kÕj·T+ #˚j·T<ä\#·T≈£îqïyês¡T &ÉãT“qT |ü+|üeT+≥÷ ‘·q nÁ&ÉdtqT Ç#êÃ&ÉT. <ëìøÏ e∫Ãq düŒ+<äq #·÷dæ Äj·Tq ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\\Tï+N |ü~ \ø£å\≈£î ô|’>± kıeTTà #·+<ë\ s¡÷|ü+˝À n+~+~. Ä kıeTTà‘√ πs#Ó˝Ÿ ù|s¡T MT<ä Á≥düTºqT @sêŒ≥T #˚dæ, ÄyÓT ÄX¯j·÷ìï HÓs¡y˚πsà |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T Vü‰´]düHé Ç<ä+‘ê $qï πs#Ó\ ‘·*¢ düeT+‘ê... ªHê ≈£L‘·Ts¡T ã‹≈£î+fÒ Ç+¬øìï eT+∫ |üqT\T #˚ùd<√μ n+≥÷ ø£fi¯¢˙fi¯ó¢ ô|≥Tº≈£î+{À+~. ªe÷ ne÷àsTT #·ìb˛sTTHê ‘·q \ø£å´+ s¡÷|ü+˝À Ç+ø± ã‹πøe⁄+~μ n+≥÷ ≈£L‘·T]ï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT ‘·+Á&ç bÕ˝Ÿ. yêfi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, πs#Ó˝Ÿ >∑T]+∫ ‘Ó*dæqyêfiË¢es¡÷ ÄyÓT Ç|üŒ{Ïø° eT]Ãb˛˝ÒqT. Ç|üŒ{Ïø° ÄyÓT ù|s¡T MT<ä $]$>± edüTÔqï $sêfi≤˝Ò <ëìøÏ ñ<ëVü≤s¡D. mHêïfi¯ó¢ J$+#êeTì ø±<äT. J$+∫q ø=~› ø±\yÓTÆHê eTq Ä˝À#·q\T, uÛ≤yê\T m+‘· ñqï‘·+>± ñHêïj·Tqï<˚ eTTK´+ nq&ÜìøÏ πs#Ó˝Ÿ ñ<ä+‘·y˚T düJekÕø£å´+!


www.namastheandhra.com

12

April 2012

n+<ÛäT\ J$‘ê˝À¢ dü÷Ø&ÉT

n+>∑yÓ’ø£\´+ ˇø£ XÊ|üy˚T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T ‘·eT yÓ’ø£˝≤´ìï ‘·\#·T≈£îì ≈£î$T*b˛‘ês¡T. J$‘·eT÷ ˝Ò<äqT≈£î+{≤s¡T. Ç+ø=+<äs¡T >∑T+&Ó ~≥e⁄ #˚düT≈£îì, eTq sê‘· Ç+‘˚ nqT≈£îì uÛ≤s¡+>± ã‘·Tø°&˚ÃdüTÔ+{≤s¡T. ø±˙ ñ|üìwü‘·TÔ\q÷ e~* 1950˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì n‹ø=~› eT+~ e÷Á‘·y˚T yÓ’ø£\´+ô|’ m<äTs¡T ô|≥º˝Ò<äT. #·÷|ü⁄ wü+&û≈£îsY¶ nH˚ }fiÀ¢ ˝Ò<ä+≥÷ ãfiÀ¢ |ü⁄{≤ºs¡T sêeTuÛÑ<ëÁ#ês¡´. ‹s¡T>∑T‘ês¡T. m<äT¬s’q Á|ü‹ nes√<Ûë˙ï @&ç|ædüTÔ+fÒ yÓTT<ä{À¢ n~Û>∑$Tdü÷Ô n&ÉT>∑T\T y˚kÕÔs¡T. ‘·eT Äj·Tq≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ô|{Ϻq ù|s¡T –]<ÛäsY. eTT<äT›>±, ‘√{Ï|æ\¢\T ≈£î$T*b˛j˚Tyê&ÉT ø±˙ ‘ê‘·j·T´ J$‘êìøÏ z nsêúìï ø£*Œ+#·Tø√e&Éy˚T u§<äT›>± ñqï ø=&ÉT≈£îqT #·÷dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #Ó|æŒq e÷≥\‘√ <ÛÓ’s¡´+ ø±≈£î+&Ü, ‘·eT˝≤+{Ï eT]ø=+<ä] eTT]dæb˛j·÷s¡T. ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚yê&ÉT. ‘·qT me]ø° ø±bÕ&ÉTø√kÕ>±s¡T. nsTT‘˚ ø=ìï HÓ\\T J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T ì+ù| Á|üj·T‘·ï+ rdæb˛qH˚ $XÊ«kÕìï dü+‘√wü+>± >∑&ç∫b˛j·÷sTT. |æ\¢yê&ÉT #˚kÕÔs¡T. n˝≤+{Ï ns¡T<Ó’q n‹ ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. ø£wüº|ü&ç bÕø£&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. z s√E ‘·*¢ ø=~›eT+~˝À ˇø£s¡T »>∑<äTZs¡T #·~yê&ÉT. m+@, Äô|’q ‘·q _&ɶ˝À ‘˚&ÜqT >∑eTì+∫+~. sêeTuÛÑÁ<ë#ês¡´. |”ôV≤#Y&û #˚XÊ&ÉT. Çs¡yÓ’ ¬s+&ÉT m<äTs¡T>± ñqïyê{Ïì ‘·|æŒ+#·Tø√≈£î+&Ü, ‘√düT≈£î+≥÷ yÓ[¢b˛e&É+ #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+<ëyÓT. yÓ+≥H˚ ‘·q ø=&ÉT≈£îì }] yÓ’<äT´&ç <ä>∑Zs¡≈£î rdüT¬ø[¢+~. Äj·Tq |üØøÏå+∫ #·÷dæ, |æ˝≤¢&çøÏ ø£fi¯ó¢ ø£qã&É≥+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒ&ÉT. ø±˙ m+<äT≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<√ e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷&ÉT. n+‘˚, n+‘·es¡≈£L ñqï dü+‘√wü+ Ä$¬s’b˛sTT+~. _&ɶqT #·÷dæ ‘·©¢ ‘·+Á&û ≈£î$T*b˛j·÷s¡T. ø±˙ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. ‘ê‘· ‘√&ÉT>±... ø£fi¯ó¢ ø£ì|æ+#·ì –]<ÛäsY≈£î ‘ê‘˚ ø±\πøå|ü+. Äj·TH˚ eT+∫ >∑Ts¡Te⁄, ùdïVæ≤‘·T&ÉT. ‘ê‘·j·T´ #Óù|Œ ˙‹ø£<∏ä\T ÁX¯<äΔ>± $H˚yê&ÉT. H˚]Œqe˙ï #·ø£ÿ>± H˚s¡TÃ≈£îH˚yê&ÉT. mì$T<˚fi¯ó¢ e#˚Ãdü]πø sêe÷j·TD+, eTVü‰uÛ≤s¡‘·+, uÛ≤>∑e‘ê˝À¢ì ø£<∏ä\T, |ü<ë´\T ø£+sƒ¡‘ê |üfÒºXÊ&ÉT. y˚<ë\T,

uÛ≤wü˝À¢ HÓ’|ü⁄D´+ kÕ~Û+#ê&ÉT. kÕVæ≤‘·´+ô|’ eT≈£îÿe ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. ø£$‘·«+ sêùdyê&ÉT. |ü⁄düÔø±\T sêXÊ&ÉT. ªuÛ≤s¡Ze sê|òüTMj·T+μ nH˚ ø±yê´ìøÏ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÓMT sêeTuÛÑÁ<ë#ês¡´>± nyês¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. e÷sês¡T. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq˝À Ç˝≤ m+<äT˝Àq÷ ‘·qT ‘·≈£îÿe ùdyê|üs¡yÓTÆq ∫+‘·q ø±<äì, ø£+{Ï #·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ yÓTT<ä\sTT´+~. ‘·qT nqT≈£îqï~ ‘·H˚MT qwüºb˛˝Ò<äì Á|ü|ü+#êìøÏ kÕ~Û+#·>∑*>±s¡T. nsTT‘˚ ‘·q˝≤+{Ï #ê{Ï#Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. m+‘√eT+~ #·÷|ü⁄˝Òìyês¡T á Á|ü|ü+#·+˝À ñHêïs¡T. yêfi¯¢+<ä]ø° ‘êH˚MT #˚j·T˝Òø£b˛sTTHê, ‘·q˝≤+{Ï yê]ø√dü+... ø£fi¯ó¢ ˝Òì ‘·q eT÷\+>± eTs=ø£]øÏ Çã“+~ ø£\>∑≈£L&É<äH˚ ø£˙dü+ ø=+<ä]¬ø’Hê kÕj·T+ #˚ùdÔ eT+∫<äqT≈£îHêïs¡T. ‘·q ñ<˚›X¯+‘√ ô|[¢ #˚düTø√≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï –]<ÛäsY Ä˝À#·q\≈£î s¡÷|ü$Tdü÷Ô ∫Á‘·≈£L≥+˝À z n+<ÛäT\ düHê´dü+ rdüT≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&˚ Äj·Tq kÕ«$T bÕsƒ¡XÊ\qT kÕú|æ+#ês¡T. ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· ‘·q ùde\qT

eT÷&ÉTy˚\ eT+~ eT>∑Te\T q&çù| e÷¬sÿ{Ÿ ■ Ädæj·÷˝ÀH˚ á ‘·s¡Vü‰˝À n‹ô|<ä›~ ■

ne÷à, z øÏ˝À u…+&Éø±j·T*e⁄«, ne÷àjYT... ns¡øÏ˝À ã+>±fi≤<äT+|ü*e⁄«, u≤e÷à... ¬s+&ÉT øÏ˝À\ ñ*¢bÕj·T*e⁄«... ...Ç˝≤+{Ï e÷≥\T $ì|ædüTÔHêïj·T+fÒ n~ ø£∫Ñ·+>± Ç+bòÕ˝Ÿ (eTDÏ|üPsY)˝Àì Çe÷ U…sTT‘˚˝Ÿ e÷¬sÿfÒº nsTT ñ+≥T+~. ne⁄qT.. Ä e÷¬sÿ{À¢ mø£ÿ&É #·÷dæHê Ç˝≤+{Ï e÷≥˝Ò $ì|ækÕÔsTT. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É <äTø±D≤\˙ï Ä&Éyêfi‚¢ q&ÉT|ü⁄‘ês¡T. ≈£Ls¡>±j·T\T, øÏsêD≤ düs¡T≈£î\T, #ê|ü\T, ãT≥º\T, ‹qTã+&Üsê\T, #˚|ü\T, e÷+dü+, <äTdüTÔ\T... Ç˝≤ @ <äTø±DyÓTÆHê q&çù|~ eTVæ≤fi¯˝Ò. eT>∑Te˝Ò ‘·|üŒ eT>±fi¯ó¢ ø£*ø£+ y˚dæ yÓ‹øÏHê ø£ì|æ+#·s¡T! n+<äTπø BìøÏ Çe÷ U…sTT‘˚˝Ÿ nì ù|s¡T ô|{Ϻ+~! Çe÷ n+fÒ neTà. U…sTT‘˚˝Ÿ n+fÒ ãC≤s¡T. neTà\T q&çù| ãC≤s¡qïe÷≥! á e÷¬sÿ{Ÿ ø£<∏ëø£e÷$Twüß @+≥+fÒ... eTDÏ|üPsY˝À yÓTr nH˚ ‘Ó>∑ ñ+~. Ä ‘Ó>∑˝Àì eT>∑yês¡T ‘·s¡‘·sê\T>± sêE\≈£î ùde≈£î\T>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. sêE e<ä› |üì n+fÒ ‘Ó*dæ+<˚ ø£<ë. yêfi¯¢ kı+‘· |üqT\ <ä>∑Zs¡Tï+∫ bı˝≤\qT #·÷düTø√e&É+, bıs¡T>∑÷fi¯¢≈£î yÓ[¢ ø±e\dæq$ ‘Ó∫Ãô|≥º&É+... Ç˝≤ nìï |üqT\÷ yêfi¯¢y˚. <ë+‘√ yêfi¯ó¢ ndü\T Çfi¯¢ <ä>∑Zπs ñ+&˚yês¡T ø±<äT. Ç+{Ï u≤<Ûä´‘·\˙ï Ä&Üfi‚¢ #·÷düTø√yê*‡ e#˚Ã~. eTØ eTTK´yÓTÆq düeTdü´ @$T≥+fÒ, |ü⁄s¡Twüß\T e∫à ‘·eT dü+bÕ<äq #˚‹˝À

Ç~ eT>∑Te\ e÷¬sÿ{Ÿ ô|fÒºes¡≈£L nedüsê\T rπs$ ø±e⁄. yêfi‚¢yÓ÷ m|ü⁄Œ&ÉT |ü&ç‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT sêe&ÜìøÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü ñ+&˚~. B+‘√ ˇø√ÿkÕ] Ád”Ô˝Ò dü+bÕ~+#ê*‡q nedüs¡+ e#˚Ã~. bı\+ |üqT\T #˚j·T&É+, ø£f…º\T ø={Ϻ neTà&É+, |ü+≥qT neTà&É+... Ç˝≤ Á|ü‹ |ü˙ yêfi‚¢ #˚düT≈£îH˚yês¡T. ø±\Áø£eT+˝À sê»]ø£+ b˛sTT+~. ø±˙ yÓTr Ád”Ô\≈£î yê´bÕs¡+ n\yêf…Æb˛sTT+~. á˝À>±H˚ yêfi¯¢+‘ê ø£*dæ @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï<˚ Çe÷ U…sTT‘˚˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ. eTVæ≤fi¯˝Ò eTVü≤sêDT\T! Ç|üŒ{Ïø° yÓTr ‘Ó>∑˝À @ $wüj·T+˝ÀHÓ’Hê Ä&Éyêfi¯¢<˚ Á|üeTTK bÕÁ‘·. dü+bÕ<äq, ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ m≈£îÿe>± Ä&Üfi¯¢ #˚‹˝ÀH˚ ñ+{≤sTT. Ä ‘Ó>∑ Ád”Ô\+‘ê kÕj·T+ø±\+ |üP≥ bı˝≤\≈£î yÓ[¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢, |üP\T ø√düTø=kÕÔs¡T. n˝≤π> mes¡T @j˚T yê´bÕsê\T #˚kÕÔs√, yê{ÏøÏ ø±e\dæq edüTÔe⁄\ìï+{Ï˙ kÕj·T+‘·Áy˚T dæ<äΔ+ #˚dæ ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ Ä{À\T, ãdüT‡˝À¢ ˝Ò<ä+fÒ ˝≤Ø˝À¢ yê{Ïì rdüT≈£îì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. düs¡Tø£+‘ê neTTà&Éj·÷´ø£ eT∞¢ me] ÁbÕ+‘ê\≈£î yêfi¯ó¢ yÓ[¢b˛‘ês¡T. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉTy˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\T yê´bÕsê\T #˚düTÔqï á e÷¬sÿ{Ÿ... Ädæj·÷˝À

$düÔ]+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ j·T÷ìe]‡{°ì kÕú|æ+#ê\qT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq dü<äT<˚›XÊìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ ≈£L&Ü \_Û+∫+~. <ë+‘√ 2001˝À ª»>∑<äTZs¡T sêeTuÛÑÁ<ë#ês¡´ $ø£˝≤+>∑T\ $X¯«$<ë´\j·T+μ kÕú|æ+#ês¡T. <ëìøÏ Äj·TH˚ J$‘·ø±\ #êq‡\sY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T ≈£L&Ü. ô|<ä› ù|¢Á>ö+&é, ˝…’ÁãØ, ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ e+{Ï n<ÛäTHê‘·q kÂø£sê´\‘√ bÕ≥T, u≤\Ts¡≈£î, u≤*ø£\≈£î Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ≈£L&Ü ñ+~. n+<ÛäT\ ø√dü+ Áu…sTT© *|æ˝ÀqT, Ä&çjÓ÷ ø±´ôd≥¢ s¡÷|ü+˝Àq÷ bÕsƒê\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. n+‘·ø£+fÒ eTTK´yÓTÆq $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ, >∑<äT\T, yÓT≥T¢ e+{Ï yê{Ïì n+<ÛäT\≈£î Çã“+~ ø£\>∑ì $<Ûä+>± C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ¢Hé #˚dæ eTØ ø£{Ϻ+#ês¡T. á e]‡{° qT+∫ ;@, m+@, ;á&û, m+á&û, ;d”@, m+;@, bòı{ÀÁ>∑|ò” ‘·~‘·s¡ ø√s¡T‡\T #˚j·Te#·TÃ. ø=ìï ø±˝ÒJ <ë«sê, eT]ø=ìï <ä÷s¡$<ä´ <ë«sê nuÛÑ´dæ+#˚ neø±X¯+ ñqï á j·T÷ìe]‡{°˝À Ç|üŒ{Ïπø m+‘√eT+~ $ø£˝≤+>∑T\T #·<äTe⁄ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ‘êeT÷ n+<ä]˝≤ J$+#·>∑\eTqï <ÛÓ’sê´ìï ≈£L&É>∑≥Tº≈£îHêïs¡T. @ ∫+‘ê ˝Ò≈£î+&Ü ã‹πø+<äT≈£î>±qT ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î n+<äyÓTÆq u≤≥\T y˚düT≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eT¬s+‘√eT+~ ‘·eT yÓ’ø£˝≤´ìï n~Û>∑$T+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïs¡T. ‘·eT≈£î uÛÑs√kÕ Ç∫Ã, ‘·eT J$‘ê\≈£î z #·ø£ÿì u≤≥ y˚dæq kÕ«$T sêeTuÛÑÁ<ë#ês¡´qT yês¡+‘ê ‘·eT Nø£{Ï J$‘ê\qT yÓ*–+∫q dü÷s¡T´&ç>± n_Ûe]ídüTÔ+{≤s¡T. <ëìï mes¡T e÷Á‘·+ ø±<äì nq>∑\s¡T!

eTVæ≤fi¯\T q&çù| e÷¬sÿ≥¢ìï+{À¢ø° n‹ ô|<ä› e÷¬sÿ{Ÿ! yê´bÕsê\T #˚j·T&Éy˚T yÓTr eTVæ≤fi¯\ Á|ü‘˚´ø£‘· ø±<äT. yê] ø£≥Tºu≤≥T¢, |ü<äΔ‘·T\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+≥T+~. ‘·eTø£+≥÷ yêfi¯ó¢ ø=ìï ìj·Te÷\qT @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T. e÷¬sÿ{À¢ yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï @ eTVæ≤fi≤ ≈£L&Ü ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝§Zq≈£L&É<äT. ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø√≈£L&É<äT. n˝≤π> eTπs dü+düú˝Àq÷ düuÛÑT´sê*>± #˚s¡≈£L&É<äT. @ ‘√{Ï yê´bÕs¡düTÔsê*ø° qwüº+, ø£wüº+ ø£*π> |üì #˚j·T≈£L&É<äT. n+fÒ, ˇø£ yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô eTs√ yê´bÕs¡+˝ÀøÏ Vü≤sƒê‘·TÔ>± e÷s¡≈£L&É<äT. m+<äTø£+fÒ n<˚ yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï eTs√ eTVæ≤fi¯ qwüºb˛‘·T+~ ø±ã{Ϻ. Ç˝≤ ø=ìï ìã+<Ûäq\T ñHêïsTT. M{Ïì yêfi¯¢≈£î yêfi‚¢ @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. mes¡T @ ìj·Te÷ìï ‘·|æŒHê, $T–*qyêfi¯¢+‘ê ø£\dæ #·s¡´ rdüTø√yê\qï~ yê] ˇ|üŒ+<ä+. ø±˙ Ç+‘·es¡≈£L @ eTVæ≤fi≤ ìj·TeT+ ‘·|æŒq <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. ªªìj·Te÷*ï ñ\¢+|òæT+#ê\qï Ä˝À#·q Çø£ÿ&É me]ø° sê<äT. m+<äTø£+fÒ Ç$ mes√ e÷≈£î #Ó|æŒq$ ø±<äT. e÷ eT+∫ ø√dü+ y˚TeTT @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï$. e÷ e÷≥≈£î y˚Ty˚T $\Te ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√˝Ò+ ø£<ëμμ n+{À+~ _õ© nH˚ eTVæ≤fi¯. áyÓT #ê˝≤ø±\+>± nø£ÿ&É <äT|üŒ≥T¢, s¡>∑TZ\T neTTà‘√+~. Ä&Éyêfi¯ó ¢ ‘·\#·T≈£î+fÒ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\s¡T nì ìs¡÷|æ+∫q yÓTr eTVæ≤fi¯\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£î+fÒ, m+<äs√ n‹e\T ‘·eT J$‘ê\qT #·ø£ÿ~<äT›ø√e#·TÃ. Çe÷ U…sTT‘˚˝Ÿ ˝≤+{Ï e÷¬sÿ≥¢qT <˚X¯+˝Àì nìï#√{≤¢ kÕú|æ+#·e#·TÃ. eTq<˚X¯ eTVæ≤fi¯\ U≤´‹ì Á|ü|ü+#·eT+‘ê #ê{Ï#Ó|üŒe#·TÃ.

April 2012

www.namastheandhra.com

13


14

www.namastheandhra.com

April 2012

April 2012

www.namastheandhra.com

15

dæs¡T˝§düπ>

nø£åj·T ‘·èrj·T... m˝≤ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T?

dü+Áø±+‹, ñ>±~, <ädüsê, BbÕe[... Væ≤+<äTe⁄\ |ü+&ÉT>∑˝À¢ M{Ï n+‘·

ÁbÕeTTK´‘· ø£*–q eTs√ |ü+&ÉT>∑ nø£åj·T ‘·èrj·T. nø£åj·T+ n+fÒ ø£åj·T+ ø±ì~ nì ns¡ú+. J$‘·+˝À n+‘ê n_Ûeè~Δ ‘·|üŒ ˝À≥T, ˝Ò$T @M ˝Ò≈£î+&Ü nìï{Ï˙ nø£åj·T+ #˚j·÷\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ #˚düT≈£îH˚ y˚&ÉTπø ªnø£åj·T ‘·èrj·Tμ. j˚T{≤ yÓ’XÊK e÷dü+˝À X¯óø£¢|üø£å ‘·~j·THê&ÉT »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á |ü+&ÉT>∑... düs¡« X¯óuÛ≤\qT ø£*–düTÔ+<äì, düø£\ dü+|ü<ä\q÷ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+.

eT÷˝≤\T mø£ÿ&É?

nø£å‘· ‘·èrj·T yÓ’•cÕº´ìï, #˚düTø√yê*‡q neX¯´ø£‘·qT, m˝≤ Ä#·s¡D˝ÀøÏ e∫Ã+<äqï $wüj·÷ìï |ü⁄sêD≤\T düŒwüº+>± #ÓãT‘·THêïsTT. eTTK´+>± uÛÑ$wü´, •e |ü⁄sêD≤˝À¢ Bì >∑T]+∫ n‘·´+‘· ≈£L\+ø£wü+>± $e]+#·ã&ç+~. á |ü+&ÉT>∑ >∑T]+∫ lø£èwüßí&ÉT dü«j·T+>± <Ûäs¡àsêE≈£î $e]+#ê&Éì uÛÑ$wü´|ü⁄sêD+ #ÓãT‘√+~. <ëìøÏ kÕø£å´+ yÓ’XÊK e÷düdü´ #·j·÷ ‘·èrj·÷ q qeT´k ø±ØÔø£ X¯óø£¢ |üøå√ quÛÑdü´ e÷düdü´ ‘·$TÁdü |üπøå Á‘·jÓ÷<äo |ü+#·<äo #·e÷ù|òT n+<äT˝À ñqï á XÀ¢ø£+. yÓ’XÊK X¯ó<äΔ ‘·èrj·T Hê&ÉT ø£è‘·j·TT>∑+, ø±ØÔø£ X¯óø£¢ qe$T s√E Á‘˚‘êj·TT>∑+, uÛ≤Á<ä|ü<ä ãVüQfi¯ Á‘·jÓ÷<ä• Hê&ÉT <ë«|üs¡ j·TT>∑+, e÷|òüT ãVüQfi¯ ne÷yêdü´Hê&ÉT ø£*j·TT>∑+ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+<äì $wüßí |ü⁄sêD+ #ÓãT‘√+~. <ëì Á|üø±s¡+ ø£è‘·j·TT>∑+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s√EH˚ nø£åj·T ‘·èrj·T>± eTq+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêï+. á |ü+&ÉT>∑ $•wüº‘· m+‘· >=|üŒ<ä+fÒ... n~ @ yês¡yÓTÆHê es¡®´+ ≈£L&Ü #·÷düTø√≈£î+&Ü... m+‘· ô|<ä› |üìHÓ’Hê ÁbÕs¡+_Û+#·e#·TÃ, @ X¯óuÛÑø±sê´qïsTTHê »s¡T|ü⁄ø√e#·TÃ. n+‘˚ø±<äT, BìøÏ eTs√ ÁbÕeTTK´‘· ≈£L&Ü ñ+~. $wüßíeT÷]Ô <äTwüº s¡ø£åD ø√dü+, •wüº s¡ø£åD ø√dü+ <äXÊe‘êsê\T m‘êÔ&ÉT. n+<äT˝À Äs¡e ne‘ês¡+ |üs¡X¯ósêeTT&ÉT. dü]>±Z nø£åj·T ‘·èrj·THê&˚ $wüßíe⁄ |üs¡X¯ó sêeTT&ç>± »ìà+#ê&Éì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTe˝Ò¢ Ä s√E yÓ’wüíyê\j·÷\qT <ä]Ù+∫, $wüßíeT÷]ÔøÏ |üP»\T »]|æùdÔ X¯óuÛÑ+ ø£\T>∑T‘·T+~.

nø£åj·T ‘·èrj·TqT |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T s¡ø±\T>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫, X¯ó∫>± kÕïq+ #˚dæ, \ø°åà<˚$ì uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ |üPõkÕÔs¡T. ø=+<äs¡T Ä s√E ø=‘·Ô \ø°åà<˚$ $Á>∑Vü‰ìï ≈£L&Ü ‘Ó∫à Ç+{À¢ Á|ü‹wæº+#·T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ yÓ[¢ ã+>±sêìï ø=+{≤s¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À nsTT‘˚ \ø°åà<˚$‘√ bÕ≥T ‘·eT Çwüº <Ó’yê\+<ä]ø° ≈£L&Ü |üP»\T #˚dæ, n|ü⁄Œ&ÉT ã+>±s¡+ ø=+{≤s¡T. πøs¡fi¯˝À Bìï $wüß|üs¡«+ n+{≤s¡T. zq+ ‘·sê«‘· yê]øÏ n‹ ô|<ä› |ü+&ÉT>∑ Ç<˚. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì dæ+Vü‰#·\ πøåÁ‘·+˝À lesêVü≤ \ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T #·+<äq+ ˝Ò≈£î+&Ü ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+ Ç#˚Ã~ ≈£L&Ü nø£åj·T ‘·èrj·THê&˚. ˇø£ ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À nsTT‘˚ nø£åj·T ‘·èrj·T≈£î ÁbÕeTTK´‘· #ê˝≤ m≈£îÿe. n≥TyÓ’|ü⁄ yê´bÕs¡düTÔ\T m≈£îÿe ø±ã{Ϻ, yê] eè‹Ô Á|üeè‘·TÔ\˙ï \ø°åà<˚$ nqTÁ>∑Vü≤+‘√H˚ »s¡>±* ø±ã{Ϻ nø£ÿ&É ÁbÕ<Ûëq´‘· m≈£îÿeì n+{≤s¡T. Ä s√E ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ \ø°åàHêsêj·TDT&çì |üPõkÕÔs¡T. ã<äØHê<∏é˝Àì l ã<äØHêsêj·TDkÕ«$T Ä\j·÷ìï s√E ‘Ó]∫, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕÔs¡T. Vü≤èwæπøXŸ˝À >∑+>∑, j·TeTTq, düs¡dü«‹ dü+>∑eT düú\yÓTÆq s¡Twæ≈£î+&É+˝À nø£åj·T ‘·èrj·THê&ÉT kÕïq+ #˚dæ, |üP»\T #˚ùdÔ... nìï <√cÕ\÷ bÕbÕ\÷ ‘=\–b˛sTT düø£\ kÂuÛ≤>±´\T, nôw’ºX¯«sê´\÷ dæ~ΔkÕÔj·Tì ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡rj·TT\T >±&ÛÉ+>± $X¯«dækÕÔs¡T. C…’qeT‘·+˝À ≈£L&Ü nø£åj·T ‘·èrj·T≈£î ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. düTBs¡È ñ|üyêdü Bø£å |üPìq yês¡+‘ê á s√EH˚ ñ|üyêkÕìï $&ÉTkÕÔs¡T. n+<äTe˝Ò¢ <˚X¯yê´|üÔ+>± nø£åj·T ‘·èrj·T≈£î m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñ+~.

ã+>±s¡+‘√ n<äèwüº+!

nø£åj·T ‘·èrj·T |ü+&ÉT>∑ nq>±H˚ eTT+<äT>± >∑Ts=Ô#˚Ã~ ã+>±s¡y˚T. Ä |ü+&ÉT>∑≈£î yês¡+ s√E\ eTT+<äT qT+#˚ ã+>±s¡+ <äTø±D≤\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·T+{≤sTT. yê´bÕs¡T\+‘ê s¡ø£s¡ø±\ d”ÿeTT\T ô|{Ϻ »Hêìï Äø£]¸düTÔ+{≤s¡T. m+<äTø£+fÒ Ä s√E Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ã+>±s¡+ ø=+{≤s¡T. ø=ì rsê\qï~ Ä#ês¡+ ≈£L&Ü. n˝≤ #˚ùdÔ J$‘·eT+‘ê dæs¡T\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì, Ç\T¢ dü+|ü<ä‘√ ì+&çb˛‘·T+<äì qeTàø£+. n+<äTπø @ es¡Z+ yê¬s’Hê Ä s√E ã+>±s¡+ ø=+{≤s¡T. m+‘· Ä]úø£ Çã“+<äT˝À¢ ñHêï ÇdüTeT+‘Ó’Hê ã+>±sêìï Ç+{ÏøÏ ‘Ó#·TÃø√yê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&É‘ês¡T. ø±ãfÒº j˚T{≤ nø£åj·T ‘·èrj·T Hê&ÉT ã+>±s¡+ yê´bÕs¡+ ø√≥¢˝À »s¡T>∑T‘·T+~. ìC≤ìøÏ e{Ϻ ã+>±s¡y˚T ø±<äT, Ä s√E $\TyÓ’q @ edüTÔe⁄qT ø=Hêï eT+#˚ »s¡T>∑T‘·T+<ä≥. Ä s√E @ yê´bÕs¡+ yÓTT<ä\T ô|{ϺHê n<äT“¤‘·+>± q&ÉTdüTÔ+<äì, ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒ J$‘·+ |òü\es¡Δø£eTe⁄‘·T+<äì, @yÓ’Hê \øå±´\T ñqïyês¡T, yê{Ïì #˚s¡Tø√&ÜìøÏ yÓTT<ä{Ï n&ÉT>∑T Ä s√E y˚ùdÔ ‘·|üŒø£ nqT≈£îqï~ kÕ~ÛkÕÔs¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+‘˚ø±<äT, nø£åj·T ‘·èrj·THê&ÉT »ìà+∫q yês¡T J$‘·+˝À n‘·T´qï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤kÕÔs¡ì ≈£L&Ü <Ûäs¡àXÊÁkÕÔ\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. eT]+¬ø+<äTø±\dü´+...! á HÓ\ 24q »s¡>∑uÀj˚T nø£åj·T ‘·èrj·T |üs¡«~Hêìï Ä#·]+#·&ÜìøÏ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+#·+&ç... ‘·<ë«sê #˚≈£Lπs X¯óuÛ≤\qT Äq+<ä+>± nqTuÛÑ$+#·+&ç!


16

www.namastheandhra.com

April 2012

April 2012

www.namastheandhra.com

17


18

www.namastheandhra.com

April 2012

www.namastheandhra.com

April 2012

ÁoìyêdüTì yÓ’uÛÀ>∑+ K+&Ü+‘·sê\≈£î $düÔ]k˛Ô+~. |ü&ÉeT≥ ~≈£îÿq Áoìyêdü ø£fi≤´D≤ìï uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. HÓ\ s√E\ e´e~Û˝À nyÓT]ø±˝Àì |ü\T q>∑sê˝À¢ ÁoìyêdüTì ø£fi≤´D+ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\‘√ bÕ≥T nyÓT]ø£q¢≈£L ø£qT$+<äT #˚j·TqT+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£fi≤´D√‘·‡e $X‚cÕ\T MTø√dü+..

19

»]|æ+#ês¡T. yÓTT<ä{À¢ á ñ‘·‡yê*ï ◊<äT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. n\+ø£]+∫ ø£fi≤´D+ XÊÁk˛Ôø£Ô+>± »]ù|yês¡T. ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZH˚ n+<ä]ø° <äøÏåD\T n+~+#˚yês¡T. ø±\Áø£eT+˝À ÁoìyêdüTì ø£fi≤´D√‘·‡e+ ãVüQfi¯ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~+~. s√p <ä+|ü‘·T\T ‹s¡TeT\≈£î e∫Ã, ø£fi≤´D√‘·‡e ùde˝À bÕ˝§Zq&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. Áoyê]øÏ ¬s+&Ée >∑+≥ nsTTq ‘·sê«‘· ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\qT Ä\j·÷ìøÏ }πs–+|ü⁄>± rdüTø=kÕÔs¡T. nø£ÿ&É fi¯¢bÕø£ nqïe÷#ês¡T´\T eTqe&Ó’q ‹s¡Ty˚+ø£≥Hê<∏äHé 1546˝À >∑èVü≤düTÔ\‘√ dü+ø£\Œ+ #˚sTT+∫q nq+‘·s¡+ ø£fi≤´D+ »]|ækÕÔs¡T. ‘=*kÕ]>± ‹s¡TeT\˝À Áo y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$TøÏ ø£fi≤´D+ ‘·sê«‘· Á|ükÕ<ë*ï HÓ’y˚<ä´+>± ô|&É‘ês¡T. ø£fi≤´D+ #˚sTT+∫q

‘ê

<=s¡≈£îHê Ç≥Te+{Ï ùde...

ns¡Ã≈£î\≈£î, ¬ø’+ø£s¡´|üs¡T\≈£î eÁkÕÔ\T ãVüQø£]kÕÔs¡T. ì‘·´+ »]π> ø£fi≤´D≤ìøÏ <˚X¯$<˚XÊ\ qT+∫ m+<äs√ <ä+|ü‘·T\T ‹s¡TeT\≈£î edüTÔ+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT K+&Ü*ï <ë{Ï, uÛÑ≈£îÔ\ #Ó+‘·πø e∫à Áoìyêdü ø£fi≤´D≤ìï ìs¡«Væ≤+#˚ ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘√+~ {°{°&û. Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ø£fi≤´D≤ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ {°{°&û #ÛÓ’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE #ÓãT‘·THêïs¡T. 2010˝À q÷´C…؇˝Àì >∑Ts¡TyêsTTs¡|üŒ Ä\j·T+˝À, ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì dü˙ïy˚˝Ÿ Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ n|üŒ{À¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·ø£+fÒ yÓ’uÛÑe+>± nyÓT]ø±˝Àì |ü\T q>∑sê˝À¢ Áoìyêdü ø£fi≤´D≤ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

nyÓT]ø±yê´|üÔ+>±

|üHÓï+&ÉT q>∑sê˝À¢ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À á ø£fi≤´D√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äT. mH√ï ø£wüºqcÕº\ø√]Ã, nìï s¡ø±\ Çã“+<äT\q÷ eTT+<äT>±H˚ }Væ≤+∫ n+<äT≈£î ‘·>∑Z @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+, n+<ä]˙ düeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ |üì#˚j·T&É+.. Ç<ä+‘ê ˇø£ ãèVü≤‘·Ôs¡ u≤<Ûä´‘·. Ä u≤<Ûä´‘·qT Äq+<ä+>± ìs¡«Væ≤+∫q e´øÏÔ ñe÷X¯+ø£s¡ BøÏå‘·T\T. Ç<ä+‘ê {°{°&û #Ó’s¡àHé u≤|æsêE‘√... nyÓT]ø±˝À lìyêdü m˝≤ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì n&ç–‘˚.. ø£fi≤´D√‘·‡yê\≈£î düeTq«j·Tø£s¡Ô>± e´eVü≤]düTÔqï ‹s¡TeT˝ÒX¯ó&ç ø£fi≤´D√‘·‡e+ düj·T´|ü⁄sêE eT<ÛäTdü÷<äqsêE ìs¡«Væ≤+#ê\qï~ ‘·q ∫s¡ø±\ ø√]ø£ n+{≤sêj·Tq. ªªøÏ+<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+.. sêE y˚π>X¯ï>±] <ë«sê ì‘ê´qï<ëq düÁ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ ‹s¡T|ü‹ yÓfi≤¢qT. nø£ÿ&É u≤|æsêE>±]øÏ Hê ø√]ø£ #ÓbÕŒqT. n|ü⁄Œ&ÉT u≤|æsêE>±s¡T, Äj·Tq düreTDÏ nqï|üPs¡íeTà>±s¡T Hê≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n<˚ Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ kÕø±s¡yÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT s¡÷|üø£\Œq˝À sêEy˚π>X¯ï>±s¡T Hê¬ø+‘·>±H√ düVü≤ø£]+#ês¡T. Ç+ø±.. XÊÁøÏyÓT+{À, XÊHéôVAùd˝À ñ+≥Tqï uÛ≤s¡rj·TT\T, ‘Ó\T>∑Tyês¡T m+‘·>±H√ ñe÷X¯+ø£s¡ BøÏå‘·T\T Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Hê≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n+&É>± ì*#ês¡Tμμ nì ñe÷X¯+ø£s¡ BøÏå‘·T\T $e]kÕÔs¡T. ‘·q ø£\ kÕø±s¡+ ø±e&É+˝À düVü≤ø£]+∫q u≤|æsêE <ä+|ü‘·T\≈£î, sêEy˚π>X¯ï <ä+|ü‘·T\≈£î, {°{°&û áy√ m©« düTÁãVü≤àD´+>±]øÏ, &Üø£ºsY ø√sê&É sêeTø£èwüí (|”ôV≤#Y&û, zmdt&û)≈£î, kÕúìø£ uÛ≤s¡rj·TT\T, ‘Ó\T>∑Tyê]ø° eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïqHêïs¡T. ˇø£kÕ] ø±s¡´Áø£eT+ ø£sês¡j·÷´ø£.. <ëì ìs¡«Vü≤D, düeTq«j·T u≤<Ûä´‘·\qT düj·T´|üsêE eT<ÛäTdü÷<äqsêE d”«ø£]+#ês¡T. ªªÇ~ <Ó’eø±s¡´+. ø£*j·TT>∑<Ó’eyÓTÆq Ä lìyêdüT&çøÏ Ç+‘· >=|üŒ ùde #˚düT≈£îH˚ n<äèwüº+ <=s¡ø£&Éy˚T Äq+<ä+μμ nì Äj·Tq uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ\‘√ #ÓãT‘ês¡T. {°{°&û #Ó’s¡àHé l u≤|æsêE>±]øÏ, áy√ m©« düTÁãVü≤àD´+>±]øÏ, Ç+ø±.. CÒáy√\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTì eT<ÛäTdü÷<äqsêE nHêïs¡T. n˝≤π>.. Ç+‘· ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À j·T÷mdt˝Àì |üHÓï+&ÉT q>∑sê˝À¢ ø£fi≤´D√‘·‡e y˚&ÉTø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î ‘·eT düVü≤ø±sêìï, eT<䛑·TqT n+~+∫.. |ü≥Tº<ä\‘√, n$ÁXÊ+‘·+>± ÁX¯$T+∫ y˚&ÉTø£\qT kÕø±s¡+ #˚dæq &Üø£ºsY ø√sê&É sêeTø£èwüí (|”ôV≤#Y&û, zmdt&û), Äj·Tq düôVA<√´>∑T˝…’q yÓ+ø£fÒwt, sêCÒwt\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T.

mø£ÿ&É.. m|ü⁄Œ&ÉT?

HÓ\ e´e~Û˝À {°{°&û nyÓT]ø±˝Àì Væ≤+<ä÷ Ä˝j·÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·qTqï ø£fi≤´D√‘·‡yê\ $esê\T... @Á|æ˝Ÿ 24 Hê{ÏøÏ {°{°&û y˚<ä|ü+&ç‘·T\T nyÓT]ø±≈£î $#˚ÃkÕÔs¡T. @Á|æ˝Ÿ 26q XÊÁøÏyÓT+{À(d”@)˝Àì dæ~Δ$Hêj·Tø£ ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY˝À dü+Áb˛ø£åD >±$kÕÔs¡T. ‘˚B @Á|æ˝Ÿ 28 @Á|æ˝Ÿ 29 y˚T 5 y˚T 6 y˚T 12 y˚T 13 y˚T 16 y˚T 19 y˚T 24 y˚T 26 y˚T 27 pHé 2 pHé 3

y˚~ø£ XÊÁøÏyÓT+{Ÿ(d”@)˝Àì dæ~Δ$Hêj·Tø£ ø£\Ãs¡˝Ÿ f…+|ü⁄˝Ÿ. XÊHéôVAùd˝Àì dæ~Δ $Hêj·Tø£ ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY q÷´C…؇˝Àì yÓ÷sêZHé$˝Ò¢ >∑Ts¡Tyêj·T÷s¡|üŒ Ä\j·T+ ô|òsTTsYbòÕø˘‡(eØ®ìj·÷)˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ˝À≥dt f…+|ü⁄˝Ÿ &É˝≤¢dt˝Àì \ø°åà>∑D|ü‹ Ä\j·T+ yÓTÁ{À &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝Àì lu≤˝≤J f…+|ü⁄˝Ÿ H√$˝Àì u≤˝≤J f…+|ü⁄˝Ÿ f…+ù|(n]CÀHê)˝Àì l yÓ+ø£f ø£èwüíπøåÁ‘· f…+|ü⁄˝Ÿ $THÓïb˛*dt˝Àì Væ≤+<ä÷ f…+|ü⁄˝Ÿ Ä|òt $THÓïkı{≤! $T˝≤«ø°˝Àì Væ≤+<ä÷ f…+|ü⁄˝Ÿ b˛sYº˝≤+&é˝Àì u≤˝≤J f…+|ü⁄˝Ÿ dæj·÷{Ï˝Ÿ˝Àì y˚~ø˘ ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY ˝≤dt@+C…*dt˝Àì e÷*ãT Væ≤+<ä÷ f…+|ü⁄˝Ÿ


20

www.namastheandhra.com

April 2012

April 2012

www.namastheandhra.com

dæ+Vü‰#·˝ÒX¯óì #·+<äH√‘·‡e+!

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì n‹ |ü⁄sê‘·q Ä<Ûë´‹àø£ –] •Ksê˝À¢ n‘·´+‘· Á|üdæ~Δ

#Ó+~q~ dæ+Vü‰#·\+. $XÊK|ü≥ºD≤0ìøÏ |ü<äø=+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À, ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢, düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 800 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔqTqï ¬ø’˝≤dü |üs¡«‘·+ô|’ yÓ\dæq Væ≤+<ä÷ |ü⁄D´πøåÁ‘·$T~. á πøåÁ‘êìøÏ ñ‘·Ôs¡ ~X¯>± >√düÔ˙ q~, <äøÏåD≤q esêVü≤ q~, |ü•Ãe÷q XÊs¡<ë q~ Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. ôd\j˚T{Ï <Ûës¡\T, <ä≥ºyÓTÆq ns¡D´+, $s¡ã÷dæq |ü⁄wüŒdü+|ü<ä, eqeT÷*ø£\ düT>∑+<Ûë\\T ì+&çq Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+‘√bÕ≥T Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’uÛÑyêìï ø£\uÀdüT≈£îqï ns¡T<Ó’q ~e´<ÛëeT+ dæ+Vü‰#·\+. düú\|ü⁄sêD+: dæ+Vü‰#·\+... <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì eTTK´yÓTÆq XË’eπøåÁ‘ê˝À¢ ˇø£{Ï. ‹s¡T|ü‹ ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£ Ä<ëj·T+ ø£*–q <˚yê\j·T+ ≈£L&Ü Ç<˚. dæ+Vü‰#·\+ #·]Á‘· Ä<Ûësê\‘√ düVü‰ |ü<äø=+&√ X¯‘êãΔ+ es¡≈£L ø£ì|æk˛Ô+~. ø±˙ uÛ≤s¡‘· Ç‹Vü‰kÕ\ Á|üø±s¡+ Ç+ø± |ü⁄sê‘·qyÓTÆq<Ó’ ñ+&=#·Ãì n+#·Hê. dæ+Vü‰#·\+ n+fÒ dæ+Vü≤+ jÓTTø£ÿ |üs¡«‘·+ nì ns¡ú+. eTVü‰ $wüßíe⁄ <äXÊe‘êsê˝À¢ Hê\T>√<Ó’q \ø°åàqs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô ø=\TyÓ’ ñHêï&ÉT. Ç‹Vü‰dü+ Á|üø±s¡+ sêø£ådüsêE Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT $wüßíeT÷]ÔøÏ X¯Á‘·Te⁄. n‘·ì ø=&ÉT≈£î Á|üVü‰¢<äT&˚yÓ÷ |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ $wüßíuÛÑ≈£îÔ&ÉT. n~ düVæ≤+#·˝Òì Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT ø=&ÉT≈£î eTqdüT e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n‘·&çì $wüßí $eTTKT&çì #˚j·T&É+ ø√+dü ∫Á‘·Væ≤dü+\T ô|&É‘ê&ÉT. ∫e]øÏ #·+|ü&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. ø±˙ Á|ü‹kÕØ Á|üVü‰¢<äT&çì $wüßíe⁄ s¡øÏåkÕÔ&ÉT. $dæ–b˛sTTq Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT ø=&ÉT≈£î‘√ yê<äq≈£î ~–, $wüßíe⁄ düs¡«yê´|üÔyÓTÆ‘˚ düÔ+uÛÑ+˝À #·÷|æ+#·eTì nì n+{≤&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT $wüßíe⁄ qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T˝≤ düÔ+uÛ≤ìï N\TÃ≈£îì e∫Ã, Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄DÏï dü+Vü≤]kÕÔ&ÉT. ‘·sê«‘· Á|üVü‰¢<äT&ÉT qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T $Á>∑Vü‰ìï yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± Çø£ÿ&˚ Á|ü‹wæ˜+#ê&Éì düú\|ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ä ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À #·+Á<äe+XÊìøÏ #Ó+~q |ü⁄s¡÷s¡e⁄&ÉT nH˚ sêE $e÷q+ MT<ä yÓfi¯óÔqï|ü⁄Œ&ÉT, á düú˝≤ìøÏ ñqï X¯øÏÔ Á|üuÛ≤e+ e\¢ n‘·&ç $e÷q+ øÏ+<ä≈£î Äø£]¸+#·ã&ç+<ä≥. n|ü⁄Œ&ÉT n‘·&çøÏ uÛÑ÷$T˝À bÕ‘·T≈£îb˛sTTq qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ø£ì|æ+#ê&É≥! Ä $Á>∑Vü‰ìï yÓ*øÏrdæ, dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T #·+<äq+‘√ ø£|æŒ ñ+∫, yÓ’XÊK X¯ó<äΔ ‘·~j·THê&ÉT e÷Á‘·y˚T #·+<äq+ ˝Ò≈£î+&Ü ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+ ø£*π>≥≥T¢ #˚j·TeTì |ü⁄s¡÷s¡e⁄&çøÏ Äø±X¯yêDÏ #Ó|æŒ+<ä≥! Äø±X¯yêDÏ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î |ü⁄s¡÷s¡e⁄&ÉT q&É#·T≈£îHêï&ÉT. qs¡dæ+Vü≤kÕ«$TøÏ Ä\j·÷ìï ì]à+#ê&ÉT. n˝≤ yÓTT<ä˝…’q Ä Ä#ês¡+ H˚{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘√+~. kÕ«$T˝Àì y˚&çì #·˝≤¢s¡Ã&ÜìøÏ s√p #·+<äq+‘√ |üP‘· |üPdüTÔ+{≤s¡T. eTìwæ, dæ+Vü≤+ s¡÷bÕ\T ø£*dæq qs¡dæ+VüQ&ç ì»s¡÷|ü+ Á‹uÛÑ+>∑ eTTÁ<ä (Ädüq+)˝À dæ+Vü≤+ ‘·\, eTìwæ X¯Øs¡+‘√ ñ+≥T+~. $T–*q düeTj·T+˝À #·+<äq+‘√ ø£|üŒã&ç, *+>±ø£è‹˝À ñ+≥T+~. #·+<äH√‘·‡e+ dæ+Vü‰#·\+˝À ø=\TyÓ’ ñqï esêVü≤ \ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì uÛÑ≈£îÔ\+‘ê dæ+Vü‰Á~ n|üŒqï nì |æ\T#·T≈£î+{≤s¡T. dü+e‘·‡s¡+˝À πøe\+ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T kÕ«$T ì»s¡÷bÕìï <ä]Ù+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î

dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê dæ+Vü‰#·˝ÒX¯óìøÏ »]π> ñ‘·‡yê\T`|ü+&ÉT>∑\T

|ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ` #Ó’Á‘·X¯ó<äΔ bÕ&É´$T ø£fi≤´D eTôVA‘·‡yê\T ` #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ <äX¯$T qT+&ç #Ó’Á‘· ãVüQfi¯ bÕ&É´$T es¡≈£î #·+<äH√‘·Ôs¡D+ ` yÓ’XÊK X¯ó<äΔ $~j·T Hê{Ï sêÁ‹ kÕ«$Tyê] $Á>∑Vü≤+ MT~ #·+<äHêìï rdæy˚kÕÔs¡T. #·+<äH√‘·‡e+ ` yÓ’XÊK X¯ó<äΔ ‘·~j·T Hê&ÉT |ü>∑{Ï|üP≥ ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+, #·+<äH√‘·‡e+‘√ bÕ≥T ÁãôVAà‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êsTT. ‘·~j·THê{Ï sêÁ‹ #·+<äq düeTs¡ŒD. s¡<∏√‘·‡e+ ` #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ @ø±<ä• –] Á|ü<äs¡Ùq ` ÄcÕ&ÛÉ X¯ó<äΔ #·‘·Ts¡›• Hê{Ï sêÁ‹ dæ+Vü≤–] yÓT≥¢ e<ä› yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, ø±* q&Éø£q dæ+Vü≤–] #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚dæ, ø=+&Éô|’ì kÕ«$Tì <ä]Ù+#·&É+ ø£sêfi¯ #·+<äq+ ` ÁXÊeD |üP]íeTHê&ÉT kÕ«$TøÏ #·+<äqeT\<ä&É+. Bìï ø£sêfi¯ #·+<äq düeTs¡ŒD n+{≤s¡T. |ü$Á‘√‘·‡e+ ` uÛ≤Á<ä|ü<ä X¯ó<äΔ <äX¯$T qT+&ç #·‘·Ts¡›• es¡≈£î. kÕ«$Tyê] ì‘·´ HÓ’$T‹Ôø±\˝À ‘Ó*dæ>±ì, ‘Ó*j·Tø£>±ì »]–q <√wü ìyês¡D ø√dü+ »]ù| ñ‘·‡e+. X¯s¡qïesêÁ‘·T\T ` ÄX¯«j·TT» X¯ó<äΔ bÕ&É´$T qT+∫ qe$T es¡≈£î »s¡T>∑T‘êsTT. $»j·T<äX¯$T, X¯MT|üP» - ÄX¯«j·TT» X¯ó<äΔ <äX¯$T. kÕ«$Tyês¡T ø=+&É øÏ+~ |ü⁄wüŒø£ eHêìøÏ e∫Ã, »$Tày˚≥ kÕ–kÕÔs¡T. ø°åsê_› <ë«<ä• ` ø±ØÔø£ X¯ó<äΔ <ë«<ä• >√<ë ø£fi≤´D+ ` <ÛäqTsêàdü+ ∫es¡ uÛÀ–Hê&ÉT »s¡T>∑T‘·T+~. eTø£] y˚≥ ` eTø£s¡ dü+Áø±+‹ yÓ[¢q eTs¡THê&ÉT ø£qTeT s√Eq kÕ«$Tyês¡T ø=+&É øÏ+~ |ü⁄wüŒø£eq+˝Àì »˝≤X¯j·T+˝À yÓTTdü* u≤]qT+&ç >∑CÒ+Á<äTì s¡øÏå+#·&É+. ‘Ób˛Œ‘·‡e+ ` |ü⁄wü´ ãVüQfi¯ ne÷yêdü´. ø=+&É øÏ+~ esêVü≤ |ü⁄wüÿ]DÏ˝À kÕ«$Tyês¡T ‘Ó|üŒ ‹s¡THêfi¯ó¢ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. &√˝À‘·‡e+ ` cÕ\TZD |üP]íeT. ø=+&É øÏ+~ ñ<ë´qeq+˝À kÕ«$T ñj·÷´\ }>∑T‘ês¡T. qs¡dæ+Vü≤ »j·T+‹ ` kÂs¡e÷q eèwüuÛÑe÷dü+˝À X¯ó<äΔ #·‘·Ts¡Δ•.

21

ø£\T>∑T‘·T+~. $T–*q düeTj·÷˝À¢ kÕ«$T $Á>∑Vü≤+ #·+<äq+‘√ ø£|üŒã&ç ñ+≥T+~. Ä ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq düeTj·÷H˚ï #·+<äqj·÷Á‘· ˝Ò<ë #·+<äH√‘·‡e+ n+{≤s¡T. j˚T{≤ yÓ’XÊKe÷dü+, X¯ó<äΔ ‘·~j·T Hê&ÉT #·+<äH√‘·‡e+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. kÕ«$Tyê]øÏ »]π> ñ‘·‡yê\ìï+{Ï˝À #·+<äH√‘·‡e+ #ê˝≤ ÁbÕeTTK´yÓTÆq~... n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+~. Ä düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê] ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+ ø√dü+ sêÁwüº q\TeT÷\\ qT+N ‘·s¡*e#˚à uÛÑ≈£îÔ\‘√ dæ+Vü‰#·\ πøåÁ‘·+ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± ñ+≥T+~. #·+<äH√‘·‡e eTT+<äT s√E, n+fÒ #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ $~j·T Hê{Ï ns¡ΔsêÁ‹ ˇ+{Ï>∑+≥≈£î ns¡Ã≈£î\T kÕ«$Tyê]ì düTÁ|üuÛ≤‘· ùde\‘√ y˚T˝§ÿ\T|ü⁄‘ês¡T. ‘·sê«‘· y˚<äeT+Á‘ê\T, Hê<ä dü«sê\ <Ûä«qT\ eT<Ûä´ kÕ«$T <˚Vü≤+ô|’ ñqï #·+<äHêìï ‘=\–kÕÔs¡T. Bìì #·+<äH√‘·Ôs¡D+ n+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ Äsê<Ûäq »]|æ... kÕ«$Tyê] jÓT<äô|’, •s¡düT‡ô|’ ¬s+&ÉT #·+<äq|ü⁄ eTT<ä›\qT ñ+#·T‘ês¡T. ‘·sê«‘· s√E (#Ó’Á‘· X¯ó<äΔ ‘·~j·T) ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq eT÷&ÉTqïs¡≈£î yÓTT<ä≥>± Ä\j·T e+X¯bÕs¡+|üs¡´ <Ûäs¡àø£s¡Ô≈£î kÕ«$Tyê] ì»s¡÷|ü <äs¡ÙHêìï ø£*–kÕÔs¡T. Ä ‘·sê«‘˚ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$T <äs¡ÙHêìï ø£*ŒkÕÔs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ sêÁ‹ mì$T~ >∑+≥\ es¡≈£L kÕ«$Tyê] ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+ ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· düVü≤Ádü |òüT{≤_Ûùwø£+ #˚dæ, #·+<äq düeTs¡ŒD #˚|ü&É‘ês¡T. <ë+‘√ kÕ«$T eT∞¢ ì‘·´s¡÷|ü+˝ÀøÏ e÷]b˛‘ês¡T. Ä ‘·sê«‘· kÕ«$Tyê]øÏ ‘=* $&É‘·>± eT÷&ÉT eTDT>∑T\ >∑+<Ûä+ düeT]ŒkÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’XÊK bÂs¡í$T CÒ´wüº, ÄcÕ&ÛÉ bÂs¡í$T s√E˝À¢ eT÷&˚dæ eTDT>∑T\ #=|ü⁄Œq #·+<äHêìï düeT]ŒkÕÔs¡T. ÁXÊeD bÂs¡í$THê&ÉT ø£sêfi¯ #·+<äq n\+ø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+~. yÓTT‘êÔìøÏ @&Ü~øÏ |üHÓï+&ÉT eTDT>∑T\ >∑+<Ûëìï kÕ«$Tyê]øÏ düeT]ŒkÕÔs¡T. <ëìø√dü+ Á|ü‹ j˚T{≤ yÓ’U≤K ãVüQfi¯ @ø±<ä•Hê&ÉT >∑+<Ûä|ü⁄ #Óø£ÿ\ ns¡>∑r‘· yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á #Óø£ÿ\qT ‹s¡Tbı‘·÷Ôs¡T qT+∫ ‘ÓkÕÔs¡T. @&Ü~øÏ ˇø£kÕ] »]ù| á #·+<äH√‘·‡e+ n‘·´+‘· |ü<äΔ‹>±, n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+~. kÕ«$T ì»s¡÷bÕìï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ mø£ÿ&Óø£ÿ&ç qT+#√ uÛÑ≈£îÔ\T e∫Ã, <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îì ‘·]+∫ yÓfi≤Ôs¡T. @ j˚T&ÉT @Á|æ˝Ÿ 24q »s¡>∑qTqï #·+<äH√‘·‡yêìøÏ Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T düHêïVü‰\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. kÕ«$T ì»s¡÷|ü <äs¡Ùq+ ø√dü+, dæ+Vü‰#·˝ÒX¯óì ÄodüT‡\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T y˚sTT ø£fi¯¢‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. e÷eT÷\T s√E˝À¢ ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑Z+≥\ es¡≈£î, kÕj·T+‘·Á+ Äs¡T >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ ‘=$Tà~ es¡≈£L <˚e⁄&ç <äs¡Ùq+ #˚düTø√e#·TÃ. <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚Ãyê]øÏ @|” ≥÷]»+ edü‹ ø£*Œk˛Ô+~. #·+<äq ≥÷]düTº ¬sdtº Vü≤Ödt, <˚yê\j·T düÁ‘ê\T, ‹s¡TeT\ <˚ekÕúq düÁ‘ê\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. sêÁùwº‘·s¡T\T sêyê\qT≈£î+fÒ $XÊK|ü≥ï+ es¡≈£L ãdüT‡, ¬s’\T, $e÷q e÷sêZ\THêïsTT. nø£ÿ&ÉTï+∫ dæ+Vü‰#·\+ ø=+&É øÏ+~øÏ dæ{° ãdüT‡\T, Ä{À\T, {≤´ø°‡˝À¢ #˚s¡e#·TÃ. ø=+&É øÏ+~ qT+∫ ô|’q ñqï <˚yê\j·T+ es¡≈£L yÓT≥¢ MT<äT>± >±˙, <˚ekÕúq+ yê] |òü÷{Ÿ s√&ÉT¶ MT<äT>± ãdüT‡\T, {≤´ø°‡˝À¢ >±˙ #˚s¡Tø√e#·TÃ.


www.namastheandhra.com

22

April 2012

sêh #·]Á‘·˝À ‘=*kÕ] z eTTK´eT+Á‹ ‘Ó>∑Te #·÷bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT,

øÏs¡DY uÖq‡sYøÏ eT<ä´+ ˝≤; ø°¢HéuÖ˝Ÿ¶ eTTK´eT+Á‹ yÓqTø£+» y˚j·T˝Ò<äT. *ø£ÿs¡T ˝≤; #˚ùd nÁø£e÷\qT ãj·T≥≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T eTT≥º≥+ n+<ä]ï ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚dæ+~. n$˙‹øÏ <ä÷s¡+>± rj·T≥+‘√ bÕ≥T... á yÓTT‘·Ô+ ñ<ä+‘·+ô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì ñ+&˚ »s¡ï*düTº\T ‘·≈£îÿe eT+<˚ nì ‘Ó*dæHê... ø=+‘·eT+~ ã]‘Ó–+|ü⁄qT md”; n~Ûø±s¡T*ï Ä<˚•+#ês¡T. n+<äT≈£î ‘·>∑ZfÒ¢... @d”; &ûJ uÛÑ÷|ü‹u≤ãTqT #·÷dæ MT&çj·÷ n~ÛH˚‘·\T ôd’‘·+ eTT≈£îÿq y˚\T y˚düTø=H˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. m+|æø£ #˚XÊs¡T.

y˚≥T n+<äTπø...

u§‘·‡≈£î... øÏs¡DY≈£î |ü&É<ë?.. dü‹Ôu≤ãTô|’ øÏqT≈£‘√H˚ q˝≤¢]yês¡T eT<ä´+ _HêMT ‘˚HÓ‘·Tf…ºqT ø£~bÕsê? ‘Ós¡ yÓqTø£ @+ »s¡T>∑T‘√+~? ndü\T.. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ ‘Ós¡ô|’øÏ m+<äTø=∫Ã+~?á yÓTT‘·Ô+ m|æk˛&é˝À V”≤s√ ø±yê*‡q øÏs¡DY Js√ m+<äTø£e⁄‘·THêïs¡T? Ç˝≤+{ÏyÓH√ï ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\T yÓ‹πø Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT... #ê˝≤ ø=‘·Ô $wüj·÷\T yÓ\T>∑T #·÷XÊsTT. Ç+‘·es¡≈£L ‘Ó\T>∑T MT&çj·÷˝À yÓ\T>∑T #·÷&Éì Ä $X‚cÕ˝ÒeT+fÒ...

@d”; &ûJ>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔdüTÔqï uÛÑ÷|ü‹u≤ãT ˙‹øÏ.. ìC≤sTTrøÏ ì\TyÓ‘·TÔ s¡÷|ü+. Äj·Tq me] e÷{≤ $qs¡T. n+‘·<ëø± m+<äT≈£î... eTTK´eT+Á‹ d”Hé˝ÀøÏ e∫ÃHê |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. Äj·Tqô|’q ˇ‹Ôfi¯ó¢ ndü‡\T |üì #˚j·Te⁄. áj·Tq≈£î Ç{°e\ |ü<√qï‹ô|’ ã~© nsTTq eTs√ ìC≤sTTr|üs¡T&ÉT lìyêdü¬s&ç¶ ‘√&Éj·÷´s¡T. n–ïøÏ yêj·TTe⁄ »‘· ≈£î~]q≥¢sTT+~ |ü]dæú‹. Äj·THê ì|ü⁄Œ. áj·THê ì|ü⁄Œ. n+‘˚.. ˇø£ÿkÕ]>± ø±]Ã#·Tà s¡>∑T\T≈£î+~. n|üŒ{Ïes¡≈£L >∑T≥Tº>± kÕ–b˛‘·Tqï eT<ä´+ e÷|òæj·÷ ©\\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± yÓ\T>∑T #·÷&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsTT. n~Ûø±s¡|üøå±ìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD Ç+ø± |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T.. myÓTà˝Ò´\ ù|s¡T¢ ãj·T{Ïø=#êÃsTT. |üì˝À |üì>±... n˙ï bÕغ\ H˚‘·\≈£î á bÕ|ü+˝À yê{≤ ñ+<äqï $wüj·T+ ãVæ≤s¡Z‘·eTj˚T´≥|üŒ{ÏøÏ ø£\ø£\+ #Ó\πs–+~. H˚‘·\‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T... |ü\T MT&çj·÷ dü+düú\≈£î #Ó+~q $˝Òø£s¡T\≈£î ôd’‘·+ á e´eVü‰s¡+˝À

u§‘·‡ düπs... eT] yÓ÷|æ<˚$ e÷{À... á ñ<ä+‘êìï ì•‘·+>± |ü]o*ùdÔ... eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD Á|üeTTK+>± $ì|æ+#êsTT. yêdüÔyêìøÏ u§‘·‡≈£î... eTTK´eT+Á‹øÏ eT<Ûä´ kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ ˝Ò<äqï~ ‘Ó*dæ+<˚. ø±˙.. yÓ÷|æ<˚$øÏ... øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶\≈£î eT<Ûä´ $uÛÒ<ë˝ÒMT ˝Òe⁄. eT].. u§‘·‡qT {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T≥+ ø√dü+.. $TÁ‘·T&Ó’q yÓ÷|æ<˚$ì @ H˚‘ê ã*ô|≥ºs¡T ø£<ë. n+<äT˝Àq÷ ‘·q eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T&ç MT<ä eT#·Ã n+‹eT+>± Äj·Tq MT<ä ≈£L&Ü |ü&ÉT‘·T+~ ø£<ë. nB>±ø£.. á yÓTT‘·Ô+ ñ<ä+‘·+ Á|üuÛ≤e+ Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä |ü&˚ nbÕj·T+ ≈£L&Ü bı+∫ ñ+~. eT] n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT... mH√ï ìy˚~ø£\ e÷~πs... á ìy˚~ø£qT

nDÏ∫ô|≥º&É+... nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√e&É+ ˝≤+{Ï$ »]– ñ+&Ü*‡+~. n˝≤ m+<äT≈£î »s¡>∑˝Ò<ä+fÒ.. sêeTu≤D≤ìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·≥y˚T ø±˙ ñ|üdü+Vü‰s¡+ ñ+&É<äqï≥T¢>±... q˝≤¢] eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ uÛÑ÷|ü‹u≤ãTqT $»j·Te+‘·+>± Á|üjÓ÷–+#·>∑*>±πs ø±˙.. kÕúsTT <ë{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä rÁe ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑≈£î+&Ü ì\Te]+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. n+<äTe˝Ò¢ H˚‘·\ n+<ä] ù|s¡T¢ sêe&Éy˚T ø±<äT... ‘·<äq+‘·s¡ |ü]D≤e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+‹eT ìy˚~ø£qT dæ<äΔ+ #˚j·T≥+.. #ê]®w”≥T |üø±ÿ>± ‘·j·÷s¡T #˚j·T{≤ìï ôd’‘·+ d”m+ Ä|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. |ü]dæú‹ #˚C≤] b˛‘·T+<äqï dü+πø‘ê\T düŒwüº+>± ‘Ó*kÕø£... &Ûç©¢ kÕúsTT˝À

ˇ‹Ôfi¯ó¢ yÓTT<ä\j·÷´sTT. n<˚ düeTj·T+˝À u§‘·‡ ndü\T >∑T≥Tº ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\ ù|s¡T MT<ä ˝…’ôdHé‡\T bı+<ä&Éy˚T ø±<äT... Äj·Tq ø£qTdüqï\˝À >√<ëe] õ˝≤¢\T yÓTT<ä\Tø=ì lø±≈£îfi¯+ <ëø± Äj·Tq Vü≤yê ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆ+~.

www.namastheandhra.com

ø±+Á¬>dt˝À yÓ’mdt ∫#·TÃ...

yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ˝≤+{Ï Á|üC≤<äs¡D ñqï ã\yÓTÆq H˚‘·\T ôd’‘·+ <äèwæº kÕ]+#˚+<äT≈£î Çwüº|ü&Éì z n+X¯+ô|’ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø£HÓïÁs¡ CÒXÊs¡T. <äX¯\yêØ>± eT<ä´ìj·T+Á‘·Dô|’ <äèwæº ô|&É‘êeT+≥÷ H˚‘·\T #Óù|Œ e÷≥\≈£î #˚‘·\≈£î eT<Ûä´ e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ ñ+≥T+~. ø±˙... Çy˚MT #Ó|üŒì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑T≥Tº>± ‘·q |üì ‘êqT ø±ì#êÃs¡T. ù|<äyê&çì |”*à |æ|æŒ #˚ùd eT<ä´+ô|’ Äj·Tq ø£~|æq bÕe⁄\T kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆqeì #ÓbÕŒ*. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.28y˚\ ø√≥¢ yê]¸ø±<ëj·T+ ‘Ó∫Ãô|fÒº eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ì n‹ X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq e÷|òæj·÷ ñ+~. BìøÏ ø£s¡Ô... ø£s¡à... ÁøÏj·T\T>± n~Ûø±s¡|üø£å+ qT+∫... yêeT|üø£å H˚‘·\‘√ düVü‰ n˙ï bÕغ H˚‘·\ Vü≤düÔ+ Á|ü‘·´ø£å+>± ø±˙.. |üs√ø£å+>± ø±˙ ñqï |ü]dæú‹. ô|<ä› ‘·\ø±j·T\T H˚s¡T>± ‘=+– #·÷ùd á e´eVü‰sêìï u≤ãT, yÓ’mdt e+{Ï H˚‘·\T ≈£L&Ü #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ ñ+&˚yês¡T. m+<äTø£+fÒ.. mìïø£˝À¢ bÕغøÏ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ã≥+˝À *ø£ÿs¡T ˝≤;H˚ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. n˝≤+{Ï yê]‘√ X¯Á‘·T‘·«+ ‘Ó#·TÃø√yê\+fÒ yÓTT+&ç‘·q+.. ‘·\‹ø£ÿ‘·q+... n+‘·≈£î $T+∫q dü÷{Ï<äq+ ñ+&Ü*. Çe˙ï yÓT+&ÉT>± ñ+&˚ øÏs¡DY eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ø=ìï X¯≈£îÔ\ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ\ qT+∫ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ $eTTøÏÔ #Ó+~‘˚... ø£*π> Á|üjÓ÷»q+ m+‘√ø=+‘· ñ+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À Bìe\¢ düsêÿs¡T KC≤Hê≈£î »]π> ø°&ÉT ≈£L&Ü ø=+‘· ñ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ìã+<Ûäq\qT ‘·÷#ê‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T »]|æ‘˚... Ç|ü⁄Œ&=düTÔqï Ä<ëj·÷ìøÏ <ë<ë|ü⁄ bÕ‹ø£XÊ‘·+ >∑+&ç |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. nsTTHê...

d”‘·j·T´≈£î nqï...

April 2012

eT<ä´+ ˝≤;\ nÁø£e÷\ô|’ lìyêdü¬s&ç¶ ‘·T~ ìy˚~ø£qT dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yês¡+ s√E\T >∑&çùdÔ #ê˝≤eT+~ H˚‘·\≈£î sê»ø°j·T+>± q÷ø£\T #Ó*¢b˛j˚T |ü]dæú‹. B+‘√.. ø°\ø£H˚‘·\T &Ûç©¢øÏ |üs¡T>∑T\T ô|{≤ºs¡T. á <äX¯˝À ≈£L&Ü ø£*Œ+#·Tø√ø£b˛‘˚ bÕغ uÛ≤ØeT÷\´+ #Ó*¢+#·ø£ ‘·|üŒ<äqï yê<äq ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. B+‘√.. |ü]dæú‹ rÁe‘·qT >∑T]Ô+∫q &Ûç©¢ ô|<ä›\T ~<äT›u≤≥T #·s¡´\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ lìyêdü¬s&ç¶øÏ |ü<√qï‹‘√ bÕ≥T... ã~© y˚≥T ≈£L&Ü ‘·|üŒ˝Ò<äT. yêdüÔyêìøÏ |ü<√qï‹ düVü≤»+>±H˚ e∫Ã+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ˇø£y˚fi¯ n<˚ ˝Òì |üø£å+˝À øÏs¡DYÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT]+‘· qwüº+ yê{Ï˝Ò¢<äH˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ &ûJ>± ñqï uÛÑ÷|ü‹u≤ãTô|’ ≈£L&Ü ã~© y˚≥T ‘·|üŒ<äH˚ yê<äq\T ã\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. lìyêdü¬s&ç¶ ã~©ô|’ d”m+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Äj·Tq kÕúq+˝À e∫Ãq n~Ûø±] ôd’‘·+ ìC≤sTTr|üs¡T&Éì #ÓbÕŒs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+˝À ø°\ø±~Ûø±¬s’q uÛÑ÷|ü‹u≤ãT ã~© »]π>+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT.

øÏs¡DY≈£î düTHêï...

á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+˝À n‘·´+‘· kÕVü≤k˛ù|‘·+>± e´eVü≤]+∫q øÏs¡DY ∫e] es¡≈£L ‘·q |ü≥TºqT ì\T|ü⁄ø√ø£b˛e≥+ ˇø£ yÓ’|òü\´yÓTÆ‘˚... u§‘·‡ m<äTs¡T<ë&çì eP´Vü‰‘·´+>± m<äTs√ÿ˝Òø£b˛j·÷s¡qï yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. n<˚ düeTj·T+˝À eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ Äj·Tq #˚dæq b˛s¡T mø£ÿ&Ü ]ø±s¡T¶ ø±˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. mes¡÷ #˚j·T˝Òì |üìì $»j·Te+‘·+>± #˚dæ V”≤s√>± ñ+&Ü*‡q Äj·Tq n+‘·s¡TàKT&ç>± ñ+&˚ ‘·q yÓ’K]‘√ »Hê<äs¡D H˚‘·>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<˚ ns¡T<Ó’q neø±XÊìï $Tdt #˚düT≈£îHêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. $|üøå±\T Äj·Tqô|’ n$˙‹ eTTÁ<äqT s¡T<ë›\ì #·÷dæHê... n~ ‘·|üŒì #Óù|Œ+<äT≈£î neø±X¯eTTqï á ñ<ä+‘êìï Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e≥+˝À ≈£L&Ü $|òü\eTj·÷´s¡H˚ #ÓbÕŒ*. á eT<Ûä´ø±\+˝À eTTK´eT+Á‘·T\T>± |üì #˚dæq yê]˝À n‹ ‘·≈£îÿe n$˙‹|üs¡T&Ó’q (yêdüÔyêìøÏ n~ ≈£L&Ü ô|<ä›>± ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡+~ ≈£L&Ü ø±<äT) d”m+>± øÏs¡DYqT #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. nsTT‘˚ $»j·÷\qT.. n|ü»j·÷\T>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ $\ø£åDyÓTÆq H˚s¡Œ]‘·q+ ñqï øÏs¡DY n≥T n~ÛcÕºq+ eTqTdüTqT... Ç≥T sêh Á|ü»\ eTqdüT*ï Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛e≥y˚T n‹ ô|<ä› $cÕ<ä+>± #ÓbıŒ#·TÃ. Á|üC≤ã˝≤ìï bı+<ä&É+˝À øÏs¡DY #·÷|ü⁄‘·Tqï n\dü‘·«+ sê»ø°j·T+>± Äj·Tq m<äT>∑T<ä\≈£î ìs√<Ûäø£+>± e÷s¡T‘√+~.

ìqï{Ï<ëø± Äø±XÊìøÏ m‘˚Ôdæq yêπs... H˚&ÉT n<∏ä:bÕ‘êfi≤ìøÏ ‘=πøÿj·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’mdt Á|üuÛÑ‘√ yÓ*–b˛sTTq yês¡+<ä]ø° Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq bı&˚ –≥º&É+ ˝Ò<äT. ìqï{Ïes¡≈£L yÓ’ªmdtμ n+≥÷ e+–e+– <ä+&Ü\T ô|{Ϻqyês¡+‘ê... Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£îe÷s¡T&ç nÁø£e÷düTÔ\ e´eVü‰s¡+˝À Äj·Tq bÕÁ‘·ì ‘˚˝≤Ã\ì |ü≥Tº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. »>∑Héô|’ $eTs¡Ù\ >∑qTï m≈£îÿô|{≤º\qT≈£îqï yê]øÏ... ˇø£|üŒ{Ï ‘·eT n~ÛHêj·T≈£î&ç ì\TyÓ‘·TÔ Çy˚TCÒ n&ÉT¶>± ì\Tk˛Ô+~. n<˚ Ç|ü⁄Œ&Ü bÕغ˝À ∫#·Tà πs|ü⁄‘√+~. sêqTqï 18kÕúHê\ ñ|ü mìïø£˝À¢ »>∑Hé‘√ nMT‘·TMT ‘˚\TÃø√yê*‡ sêe≥+‘√... yÓ’mdt n+XÊìï m˝≤ &û˝Ÿ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\+‘ê ‘·\|ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. &ÉãT˝Ÿ π>yéT e´eVü‰sêìøÏ ‘Ós¡rùd Á|üj·T‘êï˝À¢ ñHêïs¡T. n<Ó˝≤>∑+fÒ...

‘Ó\+>±D˝Àì Äs¡T kÕúHê\≈£î... HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ »]–q

ñ|ü mìïø£˝À¢ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ bÕ˝…’q n~Ûø±s¡|üøå±ìøÏ ‘·«s¡˝À 18kÕúHê˝À¢ »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\T $wüeT|üØø£å>± ì\TdüTÔHêïsTT. yêdüÔyêìøÏ mìïø£\ ø£$TwüHé Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ä kÕúHê˝À¢ mìïø£\T »]ù|+<äT≈£î H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·T≈£îHêï... sêqTqï ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢H˚ mìïø£\T »s¡>∑≥+ U≤j·TyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À ñ|ü s¡D+ wüßs¡÷ nsTTqfÒº ˝…ø£ÿ. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L yÓ’mdt ‘·eT yê&Éì #Ó|æŒq yê]øÏ.. »>∑Hé ø£+{À¢ q\TdüT>± e÷sê&ÉT. ‘·eT ‘·+Á&ç dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻq n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$k˛Ôqï yês¡+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eTô|’ ø£ø£å ô|{≤ºs¡+≥÷ Äj·Tq #ÓãT‘·Tqï e÷≥\T ˝≤õø˘øÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&É≥+ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\øÏ @e÷Á‘·+ s¡T∫+#·fÒ¢<äT. ˇø£yÓ’|ü⁄ ø=&ÉT≈£îqT ‹&ÉT‘·÷H˚... eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·+Á&çì bı>∑&É+ dü]ø±<äqï yê<äq CÀs¡+<äT≈£î+fÒ.. ªª yÓ’mdt, »>∑Hé y˚πs«s¡T n+fÒ Á|ü»\T qeTàs¡T. yÓ’mdt n+&É‘√H˚ »>∑Hé ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&ÉT. Äj·Tq u§eTà rùdùdÔH˚ ø±+Á¬>dt ã‘·T≈£î‘·T+~μμ nì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· MôV≤#Y Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ dü÷{Ï>± Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. yÓ’mdt $wüj·T+ô|’ m˝≤ e´eVü≤]+#ê˝À ‘·«s¡>± ˇø£ ø=*øÏÿ sêø£b˛‘˚ bÕغøÏ qwüºeTqï yê<äq≈£î ã\+ s√Es√Eø° ô|s¡>∑≥+‘√ bÕ≥T.. d”ìj·TsY H˚‘·\T ‘·˝À e÷≥\T #Óù|Œ |ü]dæú‹. á H˚|ü<∏ä´+˝À... yÓ’mdt ‘·eT yê&˚ nqï≥T¢>± e´eVü≤]düTÔ+&Ü\qï yê<äq ˇø£{Ï ø±>±... »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ e´eVü‰s¡+˝À yÓ’mdt Vü≤düÔ+ ≈£L&Ü ñ+<äqï $wüj·÷ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢*‡q nedüs¡+ ñ+<äqï yê<äq eTs√ esêZì~. á es¡Z+ Bìô|’ ãVæ≤s¡+>∑ yê´K´\T #˚j·T≥+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&çqf…Æ¢+~. á ¬s+&ÉT yê<äq\≈£î eT<Û˚´e÷s¡Z+>± yÓ’mdt ù|s¡TqT M˝…’q+‘· es¡≈£L <ä÷s¡+>± ñ+#·T‘·÷... n≥T $eTs¡Ù\T #˚j·T≈£î+&Ü... n˝≤ nì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #ÓãT‘·Tqï eTVü‰H˚‘· nqï e÷≥qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘˚≈£î+&Ü ñ+&Ü\qï yê<äq ˇø£{Ï yÓTT<ä˝…’+~. H˚‘·\ eT<Ûä´ yê<äq\ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚... ø±´&ÉsY dü+>∑‘˚$T{Ï? Á|ü»\ e÷fÒ$T≥qï~ #·]Ã+#·Tø√yê*‡q $wüj·T+. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£L yÓ’mdt bÕ\qqT ø°]Ô+∫q yêπs Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó>∑Hê&É≥+ ¬s+&ÉT Hê\Tÿ\ <Û√s¡DÏì ‘·\|æk˛Ô+<äqï~ Á|ü»\ e÷≥. B+‘√.. Ç˝≤ nedüsêìøÏ ‘·>∑Z≥T¢>± ‘êeTT e÷]b˛‘êeTqï dü+<˚X¯+ yê]˝ÀøÏ yÓ[‘˚ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+<äqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\+≥÷ myÓTà˝Ò´\T yêb˛‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’ù|yÓ÷.. ªªyÓ’mdtì, »>∑Héì y˚s¡T>± m˝≤ #·÷kÕÔ+μμ n+≥÷ m+|” CÒ&û o\+, eT+Á‘·T\T sêeT#·+Á<äj·T´, eTV”≤<ÛäsY¬s&綽≤+{Ï H˚‘·\T dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#·≥+‘√ á e´eVü‰sêìï ˇø£ ø=*øÏÿ rdüT≈£îsêe≥+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ z düyê\T>± e÷]+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ø±+Á¬>dt eP´Vü≤y˚T+{Ï? yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Ä$sꓤe+‘√.. yÓ’mdt u§eTà Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&çπø #Ó+<äT‘·Tqï ìs¡íj·÷ìøÏ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e#êÃs¡T. u≤Vü‰≥+>± ˇ|ü⁄Œø√q|üŒ{Ïø°... ‘·+Á&ç ÄdüTÔ\T... ø°]Ô yês¡düT\πø <äπøÿ dü+Á|ü<ëj·T+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À... yÓ’mdt »>∑Hé kı‘·TÔ>± uÛ≤$+∫ e~˝Òj·T{≤ìπø e#êÃs¡T. BìøÏ n+‘·Ø¢q+>± eTs√ eP´Vü≤+ <ë>∑T+~. yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À »]–q neø£‘·eø£\T ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+. »>∑HéqT ‘·eT <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ª$#ês¡Dμ nÁkÕÔìï ãj·T≥≈£î rdæq H˚|ü<∏ä´+˝À... uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ª<√wæμ ìs¡÷|üD nsTTq |üø£å+˝À... Ä s√E¬ø’Hê <˚e⁄&ç bÕ\q˝À &=\¢‘·q+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. n|üŒ{Ϭø’Hê yÓ’mdtqT e~*+#·Tø√e≥yÓ÷... n˝≤+{Ï

‘·|ü⁄Œ\T eT∞¢ »s¡>∑eqï uÛÑs√kÕHÓ’Hê Á|ü»\≈£î ø£*Œ+#ê*‡+<˚. yê{ÏøÏ eTT+<ädüTÔ n&ÉT>∑T>± yÓ’mdt düàs¡D qT+∫ bÕغ <ä÷s¡+ ø±e≥+ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z d”ìj·TsY m+|” n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. &ÉãT˝Ÿπ>yéT... yÓ’mdtqT |üP]Ô>± düeT]ú+#˚ |ü]dæú‘·T˝À ø±ì, n<˚ $<Ûä+>± |üP]Ô>± e´‹πsøÏ+#˚ dæú‹˝À ø±ì ø±+Á¬>dt ˝Ò<äT. Ç+<äT˝À @ s¡ø£yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&É≥+ U≤j·T+. ˇø£ |üø£ÿ sêh+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yÓ’mdtqT rÁe+>± $eT]ÙdüTÔ+fÒ, eTs√|üø£ÿ ø=+‘·eT+~ H˚‘·\T yÓ’mdtqT $eT]Ù+#˚+<äT≈£î Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<äT. Ç+ø√|üø£ÿ ôV’≤ø£e÷+&é≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ø=+<äs¡T yÓ’mdtqT Ç|üŒ{Ïø° bı>∑T&ÉT‘·÷ ñ+&É≥+ ø±+Á¬>dt˝Àì Äj·Tq e´‹πs≈£î\≈£î s¡T∫+#·≥+ ˝Ò<äT. BìøÏ ì<äs¡Ùq+>± á eT<Ûä´ »]–q z ñ<ä+‘êìï ø±+Á¬>dt H˚‘·˝Ò #·÷|ædüTÔHêïs¡T. ø=ìï yêsê\ øÏ+<ä≥ q>∑sêìøÏ e∫Ãq πø+Á<ä eT+Á‹, sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ e÷J ÇHé#ê]®

˝≤uÛÑyÓT+‘·..? ø±+Á¬>dt nqTdü]+#·qTqï á &ÉãT˝Ÿπ>yéT e\¢ ˝≤uÛÑyÓT+‘·qï~ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡qT+~. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ bÕغ˝ÀH˚ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á $<Ûëq+ e\¢ ndü\Tπø yÓ÷dü+ edüTÔ+<äqï yê<äq ≈£L&Ü ñ+~. ìqïyÓTTqï{Ï<ëø± eTVü‰H˚‘·>±... ø°]Ô+∫q Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T˝ düeTø£å+˝ÀH˚ yÓ’mdtqT ‘Ó>∑Hê&É≥+ô|’ Á|ü»˝À¢ m˝≤+{Ï düŒ+<äq e´ø£ÔeTe⁄‘·T+<äqï Á|üX¯ï\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. πøe\+ yÓ’mdt ÁbÕ|üø£+‘√ ô|’ø=∫Ãq ø=+‘·eT+~ H˚‘·\T á s√E #ê˝≤ ñqï‘· kÕúHê˝À¢ ñHêïs¡T. n˝≤+{Ï yês¡T yÓ’mdt #˚dæ+~ eT]∫ ‹]–... Äj·TH˚ï $eT]ÙùdÔ Á|ü»\T n+^ø£]+#·ø£b˛‘˚ bÕغ nÁ&Édt >∑\¢+‘·e⁄‘·T+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. nsTT‘˚.. á Á|üX¯ï\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£qT+~. yÓ’mdt $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt #˚ùd ‘·bıŒ|ü⁄Œ\T sêqTqï ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êj·÷ ˝Ò<ë nqï~ ≈£L&Ü ‘˚\qT+~. uÛÑ$wü´‘Y sê»ø°j·÷\qT rÁe+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd á ñ|ü mìïø£\T bÕغ\≈£î #ê˝≤ bÕsƒê\H˚ H˚s¡TŒ‘êj·Tq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Ms¡|üŒyÓTTsTT© MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªyÓ’mdt >=|üŒ |ü]bÕ\Hê<ä≈£åî&ÉT. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À sêh+ m+‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+~+~μ nì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. yÓ’mdt $wüj·T+˝À _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢ >∑‘êìï ≈£L&Ü Ä bÕغ eT]Ãb˛e≥+ ˝Ò<äT. yÓ’mdt Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ bÕغ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·T+ n+<ä]ø° ms¡Tπø. á |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓ’mdtô|’ eT<Û˚´e÷s¡Z+‘√ bÕ≥T... &ÉãT˝Ÿπ>yéTøÏ ‘Ós¡ rdæ+~. yÓ’mdt bÕغ |üs¡+>± e÷ Hêj·T≈£î&˚μ nì Hêj·Tø£‘·«+ Á|üø£{Ï+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. yÓ’mdt≈£î e´‹πsø£+>± ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T me¬s’Hê Á|üø£≥q\T #˚ùdÔ n$ yê] e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·÷\T e÷Á‘·y˚Tqì #Óù|Œ eP´Vü‰ìï neT\T #˚j·TqT+~. ø±+Á¬>dt˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ m≈£îÿeì, bÕغ H˚‘·\T me]wüº+ e∫Ãq≥T¢ yês¡T e÷{≤¢&˚ uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤ m≈£îÿeì düeT]ú+#·Tø√qT+~. Ç+<äT≈£î yÓ’mdtH˚ ñ<ëVü≤s¡D>± ù|s√ÿquÀ‘·THêïs¡T. 1989 qT+∫ 1994 es¡≈£î sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«˝À¢ eTTK´eT+Á‘·T\T>± m+.#ÓHêï¬s&ç¶, H˚<äTs¡TeT*¢ »Hês¡›q¬s&ç¶, ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶\T |üì #˚XÊs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT ndüeTà‹ H˚‘·>± ñqï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt eTT>∑TZs¡T d”m+\ MT<ä ãVæ≤s¡+>∑+>± <Ûä«»yÓT‘˚Ôyês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ’mdt MT<ä $eTs¡Ù\T #˚ùd H˚‘·\qT Ç<˚ ø±s¡D+ #·÷|æ Hêj·Tø£‘·«+ düeT]ú+#·qT+~. n+fÒ yÓ’mdt ‘·eT Hêj·T≈£î&˚ nì ˇø£ |üø£ÿq #ÓãT‘·÷H˚, Äj·Tìï $eT]Ù+#˚ Hêj·T≈£î*ï eTs√ |üø£ÿ Áb˛‘·‡Væ≤+#·qT+~. Bì e\¢ yÓ’mdt eT+Á‹es¡Z+˝À |üì #˚dæq Á|üdüTÔ‘· eT+Á‘·T\≈£î ø=+‘· }s¡≥ \_ÛdüTÔ+<äì... yÓ’mdtqT $eT]Ù+#·&É+ ˝Ò<äqï n|üyê<äT yê] MT<ä sê≈£î+&Ü ñ+≥T+<äì bÕغ esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT.

23


www.namastheandhra.com

24

bÕ\eT÷s¡T˝À ;CÒ|” bÕ>± m˝≤ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~?

April 2012

nq÷Vü≤´+.. ÄX¯Ãs¡´+.. n+‘·≈£î $T+∫ dü+#·\q+. >∑T˝≤; ‘√≥˝À ø£eT\ $ø±dü+... ø±cÕj·T ø£\ø£\+. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ø√≥πø ;≥\T... ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT≈£î m<äTπs ˝Ò<äqï ø±s¡T d”Œ&ÉTøÏ... ø±cÕj·T <äfi¯+ ø£fiË¢+ y˚dæ+~. ª‘Ó\+>±Dμ n+X¯+ ‘·eT >∑T‘·Ôkı‘·TÔ˝≤ uÛ≤$+∫... ô|<ä›qï bÕÁ‘· b˛wæk˛Ôqï {°ÄsYmdt Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ø=‘·Ô düyê\T $dæ]+~. ñ|ü mìïø£˝À¢ nq÷Vü≤´ |òü*‘·+ qyÓ÷<Ó’q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ü mìïø£˝À¢ ;CÒ|” $»j·Tπø‘·q+ m˝≤ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<ä+fÒ...!!

ñ|ü mìïø£\≈£î ¬s+&ÉT HÓ\\ eTT+<äT ndü\T b˛{°øÏ ~>±˝≤.. e<ë›

nqï dü+~>∑Δ+ qT+∫ bÕ\eT÷s¡T˝À $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–+#˚<ëø± ;CÒ|” Á|ükÕúq+ kÕ–+~. ø£s¡Tí&ç #êe⁄≈£î ø±s¡D≤\H˚ø£+ nqï≥Tº.. ;CÒ|” ¬>\T|ü⁄q≈£î mH√ï n+XÊ\T <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. nìï{Ïø£+fÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+.. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY yÓ’K]. BìøÏ ‘√&ÉT $$<Ûä bÕغ˝À¢ Áø±dt z{Ï+>¥ ø£eT˝ $»j·÷ìøÏ <äqTï>± ì*#êsTT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|”>± ¬>*∫q|üŒ{Ï qT+∫ eT∞¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’|ü⁄ πød”ÄsY ø£HÓï‹Ô ≈£L&Ü #·÷&Éø£b˛e≥+.. n<˚ düeTj·T+˝À C≤rj·T bÕغ nsTTq ;CÒ|” ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yê<ëìï >∑{Ϻ>± $ì|æ+#·≥+‘√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|ü»\T ø£eT\+ >∑÷{ÏøÏ #˚sês¡H˚ #ÓbÕŒ*. BìøÏ ‘√&ÉT CÒ@d”˝À ˇø£ es¡Z+ Ä bÕغøÏ n+&É>± ì\ã≥+... {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú ÇÁãV”≤+≈£î kı+‘· bÕغ˝ÀH˚ e´‹πsø£‘· ñ+&É≥+ ˝≤+{Ï$ Ä bÕغøÏ #˚<äT |òü*‘êìï#êÃsTT. #·÷|ü+‘ê ˇø£]yÓ’ù|... bÕ\eT÷s¡T˝À {°ÄsYmdt z≥$TøÏ Ä bÕغ #˚dæq ‘·|ü⁄Œ˝Ò ø±s¡D+>± #ÓbıŒ#·TÃ. 2009 mìïø£˝À¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|”>± πød”ÄsY b˛{° #˚dæq düeTj·T+˝ÀH˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚dæq

ÇÁãV”≤+ 6y˚\ z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛j·÷s¡T. ‘êC≤ ñ|ü mìïø£˝À¢q÷ n<˚ nuÛÑ´]úì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·≥+ |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔ e´ø£ÔyÓTÆ+~. BìøÏ ‘√&ÉT yÓTÆHêغ z≥¢ ø√dü+ πød”ÄsY |ü\Te⁄s¡T eTTdæ¢+ ô|<ä›\qT ø£\e≥+... yê]øÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«≥+ $T–*q esêZ\qT <ä÷s¡+ #˚dæ+~. BìøÏ ‘√&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˇø£ÿ kÕúq+˝ÀH˚ b˛{° #˚dæq ;CÒ|” $T–*q #√≥¢ ‘·q eT<䛑·TqT Á|üø£{Ï+#·≥+ ;CÒ|”øÏ ˝≤_Û+∫+~. n˙ï #√≥¢ {°ÄsYmdt≈£î eT<䛑·T Ç∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT... eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À {°ÄsYmdt ;CÒ|”øÏ n+&É>± ñ+fÒ u≤>∑T+&˚<äqï yê<äq }|ü+<äT≈£î+~. Ç<˚ n+X¯+ ∫e]øÏ kÕqTuÛÑ÷‹>± e÷]+~. ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ¬s+&ÉT bÕغ\T ø√{≤¢&ÉTø√e≥+ @$T{Ï? ˇø£]øÏ ˇø£s¡qï≥T¢>± ñ+&Ü*. ;CÒ|”øÏ ˇø£ d”≥T e~*‘˚ b˛j˚T<˚eTT+~? nqï yê<äq kÕúsTT qT+∫ {°ÄsYmdt≈£î dü÷#·q\T... y˚&ÉTø√fi¯ó¢ yÓTT<ä\j·÷´sTT. nsTTHê πød”ÄsY n+<äT≈£î düùd$Tsê nq≥+‘√ Ä bÕغ ô|’ ìs¡düq ô|\T¢_øÏ+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ;CÒ|”øÏ b˛{°øÏ {°ÄsYmdt s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&É+ @e÷Á‘·+ u≤>√˝Ò<äì CÒ@d” H˚‘·\T ôd’‘·+ yÓTTVü≤+ MT<˚ #Óù|ŒXÊs¡T. |ü<äø=+&˚fi¯ó¢ {°ÄsYmdt˝À |üì#˚dæ ãj·T≥ø=∫Ãq ;CÒ|” nuÛÑ´]ú lìyêdt¬s&ç¶ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ kÕqTuÛÑ÷‹ ñ+&É≥+... ‘·T~ |òü*‘·+ô|’ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æ+~. eT‘·‘·‘·«+ ì»y˚THê.. bÕ\eT÷s¡T˝À ;CÒ|” »j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚XÊø£... eT‘· uÛ≤eqqT ¬s#·Ãø={Ϻ ;CÒ|” mìïø£˝À¢ \_Δ bı+~+<äqï yê<äq }|ü+<äT≈£î+~. yêdüÔyêìøÏ á <Û√s¡DÏøÏ {°ÄsYmdt<˚ dü«j·T+ø£è‘ê|üsê<Ûä+>± #ÓbıŒ#·TÃ. yÓTÆHêغ z≥T¢ >∑+|ü>∑T‘·Ô>± |ü&çb˛‘˚ #ê\qï≥T¢... Ä $<Ûä+>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢≥+... ;CÒ|”øÏ ˝≤_Û+∫+~. á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+˝À ;CÒ|”ì ì+~+#˚ ø£+fÒ eT‘· sê»ø°j·÷\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻq {°ÄsYmdt<˚ u≤<Ûä´‘·ì #ÓbıŒ#·TÃ.

C…’ ∫s¡+Jyê.. »>∑<˚ø£ Msê!! düe÷C≤ìï e÷πsÃkÕÔ... kÕe÷õø£ Hê´j·T+... e÷s¡TŒ rdüTø=kÕÔ n+≥÷...

n+<ä]ï e÷πsÃj·T≥y˚TyÓ÷ ø±˙... ‘êH˚ e÷]b˛sTT... ‘·qì q$Tàq yêfi¯¢≈£î eT÷s¡Ã ‘Ó|æŒ+∫q¤ ø=DÏ<Ó\ •eX¯+ø£s¡ es¡Á|ükÕ<é.. n*j·÷dt ∫s¡+J$ MT<ä |ü&˚ ôdf…Æs¡T¢ #Ó|üŒ˝Òqìï. ùdº{À¢ ∫qï|æ˝À¢&Ó’Hê düπs... ∫s¡+J$ bÕغ ô|{Ϻ @+ bı&ç#ê&√ #Ó|üŒeT+fÒ #Ó\πs–b˛‘ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ ôd˝Ÿbò˛H√¢ ∫{Ϻbı{Ϻ dü+<˚XÊ\T.. {Ï«≥ºsY... ù|òdtãTø˘\˝À ∫s¡T |òüTqø°]Ôì me]øÏ M˝…’q+‘· yês¡T ø£$‘ê‘·àø£+>± #ÓãT‘·÷ ø£e⁄˝…’b˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ sêh+˝À ∫s¡+J$øÏ ñqï Çy˚TCŸ dü+>∑‹ e÷≥ m˝≤ ñHêï &Ûç©¢˝À e÷Á‘·+ Äj·Tq≈£îqï |ü\T≈£îã&˚ y˚s¡≥. á dü+>∑‹ yêfiÀ¢ MfiÀ¢ #Ób˛Ô+~ ø±<äT.. kÕø屑·÷Ô Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T... d”ìj·TsY H˚‘·\T... eT+Á‘·T\T... m+|”\T H=øÏÿ eø±ÿDÏdüTÔHêïs¡T. ª@+ e÷j·T #˚XÊ&√>±˙...Ä|ü<ä ø±\+˝À ‘·eTqT Ä<äT≈£îqï Ä|ü<들+<äe⁄&É+≥÷ ∫s¡+J$ì k˛ìj·÷>±+BÛ z ]j·T˝ŸV”≤s√˝≤ #·÷düTÔHêïs¡≥. yÓTT‘·ÔMTà<ä ∫s¡+J$ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î @e÷Á‘·+ &Û√ø± ˝Ò<äì &Ûç©¢˝À ˇø£fÒ e÷≥. kı+‘·÷s√¢ Js√ nsTTHê... ãj·T≥ e÷Á‘·+ V”≤s√H˚ nj·÷´&Éqïe÷≥ ∫s¡T. C…’ ∫s¡+Jyê!!

April 2012

www.namastheandhra.com

25

{°@J&ûM mìïø£˝À¢ s¡$ bı≥÷¢] bÕ´HÓ˝Ÿ |òüTq$»j·T+ 2012`14 dü+e‘·‡sê\≈£î>±qT ª‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé $CÒ‘·\ $esê*˝≤ ñHêïsTT... n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$ bı≥÷¢] Ä|òt Áπ>≥sY &Ó\y˚sY yê´©μøÏ »]–q mìïø£˝À¢... s¡$ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eT*¢ø˘ ãT<Ûäyês¡|ü⁄ bı≥÷¢] H˚‘·è‘·«+˝Àì bÕ´HÓ˝Ÿ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]Hê<∏é._ á ¬s+&˚fi¯¢≈£î>±qT s¡$ bı≥÷¢] {°@J&ûM n<Ûä´≈£åî&ç>± dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù düTπswt¬s&ç¶ yÓ+ø£qï>±] m+|æø£j·÷´s¡T. 21`4`2012q &Üø£ºsY Hêj·TT&ÉT yÓ÷‘·T|ü*¢ ìyêdü+˝À ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT+~. ø√XÊ~Ûø±] kÕ+ãj·T´ ø=‘·ÔbÕ{Ï 1973˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq {°@J&ûM 39 @fi¯¢ #·]Á‘·˝À... dü+j·TTø£Ô ø√XÊ~Ûø±] $»j·TuÛ≤düÿsY b˛\+¬s&ç¶ m–®≈£L´{Ïyé ø£$T{°˝Àì nìï kÕúHê\≈£L mìïø£\T »s¡>∑&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. m\ø£¸Hé ø£$T{° #Ó’s¡àHé düT<Ûëø£sY Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T: dü]‘· nqTeTT\, nqT|üeT <=+‹H˚ì, bÕe⁄\÷], düuÛÑT´\T kÕs¡~∏ ø=düsêE, Hêj·TT&ÉT l<ÛäsY >∑T&Ü\, sê<Ûë øÏfi≤+_, øÏs¡DY ø=‘·Ô|ü*¢, $»j·Tl yÓ÷‘·T|ü*¢... Çs?TesêZ\ qT+∫ m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\÷ |üs¡÷Ã], >±j·TÁ‹ sê+Á|ükÕ<é, uÛ≤düÿsY dü]ø=+&É, ‘·T\d” ˝Ò≈£î+&Ü mìïø£\ Á|üÁøÏj·TqT düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ ‘êfi¯S¢].

n+<ä] ª‘ês¡μ nø£ÿ&É+‘ê #ê˝≤ Vü≤&Üe⁄&ç>± ñ+~. ˝…’yé f…*ø±dtº ø√dü+

Äπs&ÉT &É»q¢ z_ yê´Hé\‘√... ]b˛s¡ºs¡T¢ ôd˝Ÿbò˛H√¢ _J>±... ¬øyÓTsêyÓTqT¢ ¬øy˚Tsê\T düs¡T›≈£î+≥÷... eT]ø±ùd|ü{À¢ »]π> <äèX¯´ ∫Árø£s¡D nH˚ j·TT<äΔ+˝À <ä÷düT≈£îb˛j˚T+<äT≈£î düe÷j·TT‘·Ô+ ne⁄‘·T+fÒ... MT≈£î b˛{°>± y˚T+ ñHêïeT+≥÷... |üÁ‹ø£\≈£î #Ó+~q bò˛{ÀÁ>±|òüs¡T¢ ‘·eTπø bò˛{À\T <äø±ÿ\qï |ü≥Tº<ä\‘√.. |æ#êÃbÕ{° ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷H˚.. düeTsêìøÏ düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. @yÓTÆ+~... nqTø√≈£î+&Ü @yÓTÆHê bÕøÏkÕúHé n<Ûä´≈£åî&˚yÓTÆHê ôV’≤<äsêu≤<éq>∑s¡+˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºqTHêï&Ü? ˝Òø£b˛ø£b˛‘˚... ◊X¯«sê´sêjYT <ä+|ü‘·T\T sêuÀ‘·THêïsê? nqï Á|üX¯ï\T M~Ûq b˛j˚T MπsX¯+ nø£ÿ&ÉTH√ïfi¯¢ì n&ç>±&ÉT. n‘·ì ne÷j·Tø£‘ê«ìï #·÷dæ C≤*|ü&ç... |æ#√Ã&ç˝≤ ñHêïe⁄... yêfiË¢+<äT≈£î... yêfi¯¢≈£î $T+∫H√fi¯ó¢ sêuÀ‘·THêïsê? qTe⁄« e÷‘√ ñHêï düπs... ø±ùd|ü{ÏøÏ Ç+{Ϭø[¢ {°M ô|&ç‘˚ ˝…’yé˝À #·÷|ækÕÔeTHêï&ÉT. n~ ø±<ä+&û... mes=düTÔHêïπs+{Ï... ñ‘·T‡ø£‘·qT Ä|ü⁄ø√˝Òø£ »]–q nee÷Hêìï uÛÑ]+∫ eTØ eT∞¢ Á|ü•ï+#ê&ÉT. ‘ês¡ ek˛Ô+~. ‘ês¡...? n+fÒ @$T{Ï nHêï&Ü e´øÏÔ. ndü© ˝Àø£+˝ÀH˚ ñHêïsê MTs¡T... ‘ês¡ mes√ ‘Ó©<ë nHêï&Ü »s¡ï*düTº. ø=+|üBdæ H√ãT˝Ÿ Áô|’E ø±˙ e∫Ã+<ë @$T{Ï? nHêï&Üj·Tq >±ãsê>±. eTTdæeTTdæ>± qe⁄«ø=ì... MTs¡TyÓTT‘êÔìøÏ uÛÑ˝Ò ne÷j·T≈£î˝≤¢>± ñHêïπs... MTs¡T ñ+&˚~ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø±<ë @$T{Ï? nì n&ç>±&Ü ≈£îÁsê&ÉT. eT∞¢ eTs√kÕ] ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. uÛÑ˝Ò... #ÓbÕŒπs... MT¬ø˝≤ ‘Ó*dæ+~. sêÁ‘˚ ¬øHê&Ü qT+∫ e#êÃqì ã<äT*#êÃ&Ü ≈£îÁsê&ÉT. $<˚X¯+ e÷≥ $q>±H˚ >=+‘·T˝À ˇø£ÿkÕ] >ös¡e+ bı+–bı]¢+~. n<˚+ ˝Ò<äTe÷kÕºs¡÷... n+≥÷ ø=‘·Ô dü+uÀ<Ûäq e#˚Ãdæ+~. ‘ês¡ nì z ‘ês¡. dæìe÷˝À¢ yÓ*–b˛yê\ì e∫Ã+~. ø±˙... ≈£î<äπs¢<äT. n+<äTπø... ‘·q dü‘êÔ #·÷|æ+#ê\ì ‘·q n+<ä+‘√ q\T>∑T]ì |ü]#·j·T+ #˚düTø√e≥+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. Ä ‘·sê«‘· HÓ{ŸesYÿ _˝Ÿ¶ #˚dæ+~. #ê˝≤eT+~ì ‘·q <ë]˝ÀøÏ

‘Ó#·TÃø√e≥y˚T ø±<äT... ne÷j·Tø£+>± ñ+&˚ ne÷àsTT*ï ‘·q e÷≥\‘√ ãT≥º˝À y˚dæ yê] #˚‹ e´_Û#ês¡+ #˚sTTdüTÔ+<äqï~ Äs√|üD. ÄyÓT ø=+>∑T˝À eT+Á‘·T\T... m+|”\T.. myÓTà˝Ò´\T... ◊mmdt... ◊|”mdt.. #√{≤yÓ÷{≤ Hêj·T≈£î\T... øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\THêïs¡≥. n+‘˚ ø±<äT... yês¡T ‘·q ùde\T bı+<˚ düeTj·T+˝À d”Á¬ø{Ÿ ¬øyÓTsê\T neT]à ]ø±s¡T¶ #˚dæ... ‘·sê«‘· ‘·q düTU≤ìøÏ düsY#Ûê]®ì ≈£L&Ü edü÷\T #˚ùd<ä≥. á eT<Ûä´H˚ yÓ’C≤>¥ ne÷àsTTì ãT≥º˝À y˚dæ+~ ø±˙ ‘·qT n&ɶ+ ‹]– b˛©düT\ <ä>∑Zs¡ø=∫à ‘ês¡ ‘·&ÜU≤ #Óù|Œdü]øÏ ÄyÓT uÛ≤>√‘·+ ãj·T≥|ü&ç+~. ÄyÓTqT b˛©düT\T ‘˚uÀ‘·THêïs¡T. ÄyÓT ø√düy˚T á... nH˚ dü]øÏ b˛©düT\ yêVü≤Hê\T ˇø£ÿkÕ]>± sêe≥+.. ¬øyÓTsê\T... M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢... ]b˛s¡ºs¡T¢ ˇø£ÿkÕ] yê{ÏyÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£îb˛j·÷s¡T. πsjYT dæº˝Ÿ... |üø£ÿ≈£î ‘·|ü⁄Œø√sê... bò˛sê ˝…’e⁄... n+≥÷ y>∑Ts¡T\T düe]+#·T≈£î+≥÷ yê‘êes¡D+ y˚dü$‘√ b˛{° |ü&ÉT‘√+~. n+‘·˝À yêVü≤q+˝À qT+∫ eTT+>∑Ts¡T\T düe]+#·T≈£î+≥÷ eT+<ä>∑eTq+‘√ ej·÷´s¡+>± n&ÉT>∑T˝À n&ÉTπ>düT≈£î+≥÷ ‘êsê #Í<ä] ek˛Ô+~. ø£<äT\T‘·Tqï Ä‘·à$XÊ«dü|ü⁄ ì\TyÓ‘·TÔ s¡÷|ü+>± ñ+<ëyÓT. ñ‘ê‡Vü‰ìï Ä|ü⁄ø√˝Òø£ ˇø£ ¬øyÓTsêyÓTHé ÄyÓTqT ‘·qàj·T+>± #·÷dü÷Ô eTT+<äT¬øfi≤¢&ÉT. ªªy√jYT ¬øyÓTsêyÓTHé qTe⁄«+&Ü*‡+~ ¬øyÓTsê yÓqTø£. nø£ÿ&É qT+∫ #·÷&Ü* ø±˙ Ç˝≤ eTT+<äTø=∫à ø±<äTμμ nHêï&√ ]b˛s¡ºsY. n‘·&çï >∑TÁs¡T>± #·÷dü÷Ô yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛j·÷&É‘·qT. y˚Tø£|t y˚düT≈£î+fÒ ‘Ó\T>∑T V”≤s√sTTHé.. y˚Tø£|t rùdÔ Væ≤+B V”≤s√sTTHé˝≤ ñ+<ä+≥÷ ‘·q dæìe÷ nqTuÛÑyêìï |ü+∫ô|{≤º&=ø£s¡T. ªª@+{°... Ç<˚Hê MTs¡T H˚s¡TÃ≈£î+~. Áø£eT•ø£åD n+fÒ ‘Ó©<ë? me] <ä>∑Zs¡ m˝≤ ñ+&Ü˝À ‘Ó©<ë? Ç<˚yÓTÆHê nôd+;¢ nqT≈£îHêïsê?μμ n+≥÷ s¡Tdüs¡Tdü˝≤&ç+~. n+‘˚.. ô|<√›fi¯¢H˚ ø=+‘·eT+~ eTT+<äTø=∫à @<√ ‘Ó*j·Tø£.. |æ\¢\T e~˝Òj·T+&ç n+≥÷ |üì˝À |üì>±

‘êsê#Í<ä] #˚sTTì ‘·eT #˚‹˝ÀøÏ rdüTø=ì dü]› #ÓbÕŒs¡T. düπs... |ü~ ì$TcÕ\T f…Æ$TdüTÔHêï. @eT&ÉT≈£îÿ+{≤s√ n&ÉTø√ÿ+&ç n+~ neTà&ÉT. $˝Òø£]` ndü˝Ò+ »]–+<√ eTT+<äT MTπs #Ó|üŒ+&ç. ‘ês¡ ` j·T÷ d”... z.πø.. ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ #ÓãT‘êqT. Hê J$‘·+ ‘Ó]∫q |ü⁄düÔø£+. Á|ü»\πø Hê J$‘·+ n+øÏ‘·+. ne˙ï sê»ø°j·÷˝À¢øÏ #˚sêø£, ≈£î+uÛÑø√D≤\T ãj·T≥|ü&ܶø£ #ÓbÕŒ*‡q &Ó’˝≤>∑T\e÷à n+<ä]øÏ $ì|æ+#˚˝≤ n]#ê&√ $˝Òø£] yÓqTø£ qT+∫ eTTK+ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷. ‘ês¡ ` düe÷»+ Ç˝≤ m+<äT≈£î ñ+<äì H˚HÓ|ü⁄Œ&É÷ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+{≤qT? ªªe<ä›e÷à! eTT+<äT $wüj·T+ #Ó|ü⁄Œμμ eT∞¢ ns¡T|ü⁄\T yÓqTø£ qT+∫. ‘ês¡ ` dü÷s¡T´&ÉT mes√ #Ó_‘˚H˚ ñ<äsTTdüTÔHêï&Ü? Ä #·+Á<äT&ÉT me] ø√düyÓ÷ yÓHÓï\ ≈£î]|ædüTÔHêï&Ü. eT˝…¢\T me] ø√dü+ |üPj·Te⁄. n$ yê{Ï düVü≤» \ø£åD+. H˚q÷ n+‘˚. düe÷»+˝À |ü&çb˛‘·Tqï $\Te\qT m˝≤¬>’Hê ì\u…{≤º\ì ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïqT. $˝Òø£]` ˇø£ m+|æ>±]øÏ ø±+Á{≤≈£îº\T Ç|æŒ+#·{≤ìøÏ &Ûç©¢˝À MTs¡T #·Áø£+ ‹bÕŒs¡≥! >√yê ≥÷s¡T¢ yÓfi≤¢s¡≥! ‘ês¡ ` eTq+ #·÷ùd<ëìï ãfÒº @<Ó’Hê ñ+≥T+~. dü«s¡Z+˝À s¡+uÛÑ... }s¡«• n+‘ê m+<äT≈£î+{≤s¡T? ˝Àø£ ø£˝≤´D+ ø√dü+. n˝≤π> sêh Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À

ô|≥Tºø=H˚ #˚XÊqT. H˚qT #˚ùd |üqT\ìï+{Ï˙ MTs¡T Ä ø√D+˝À #·÷ùdÔH˚ ‘·‘·«+ uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. n+‘˚ø±˙.. Äs√|üD\‘√ |òü*‘·+ ñ+&É<äT. $#ês¡D... nB n+≥÷ mìï s√E\T eè<Ûë nj·÷´sTT. mìï ø±s¡´Áø£e÷\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&çb˛j·÷sTT. @ sêh+˝ÀHÓ’Hê ø±+Á{≤≈£îº\T eTq yê]πø <ä≈£îÿ‘·Tqï+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T yê]>± eTq+ >∑s¡« |ü&Ü*. $˝Òø£]` MT]˝≤ m˝≤ nj·÷´s¡T? ‘ês¡ ` Á|ü»\qT m˝≤ düTKô|{≤º\H˚ ‘·|üq‘√ H˚qT düe÷C≤ìøÏ n+øÏ‘·eTj·÷´qT. $˝Òø£]` kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£ bÕغ n+fÒ eTs√ bÕغøÏ |ü&É<äT. ø±˙ MTs¡T n˙ï bÕغ\ yê]ì m˝≤ Äø£]¸+#·>∑*>±s¡T? ‘ês¡ ` #ê˝≤ eT+∫ Á|üX¯ï. n+<äTπø n+‘ê qqTï eTT<äT›>± n+<ä]<ëìq+{≤s¡T. düe÷C≤ìøÏ, düe÷»+˝À ñqï bÕغ\≈£î, bÕغ˝À¢ ñqï Hêj·T≈£î\qT dü+‘√wüô|{≤º\H˚ n+<ä]˙ @ø£+ #˚XÊqT. $˝Òø£]` MT J$‘êX¯j·T+? ‘ês¡ ` düe÷»+˝À HÓ’‹ø£ $\Te\T ô|+#˚+<äT≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ˇø£ ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïqT. n+<äs¡÷ düTK+>± ñ+&Ü\qï<˚ Hê ÄX¯j·T+. >±+BÛ n+‘·{Ï yê&çH˚ C…’˝À¢ ô|{≤ºs¡T. πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Çø£ H˚HÓ+‘·? nsTTHê πødüT\T Hê≈£î ø=‘·Ô ø±<äT. n˝≤+{Ï$ edü÷Ô b˛‘·÷ ñ+{≤sTT. HÓ’‹ø£ $\Te\ô|’ Á|ü#êsêìøÏ kı+‘·+>± z #Ûêq˝Ÿ @sêŒ≥T #˚düTø√yê\qT≈£î+≥THêïqT. MT≈£î ‘Ó*dæq eT+∫ »s¡ï*düTº\T ñ+fÒ ˇø£ÿkÕ] Áô|’y˚≥T>± ø£*ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. MTs¡÷... H˚q÷ n+<äs¡+ ø£*ùdÔH˚ düe÷»+. eTqeT+‘ê ø£*dæ düe÷»+˝À e÷s¡TŒ ø√dü+ b˛sê&É<ëeTì #ÓãT‘·T+&É>±... |æm #Ó$˝À @<√ #Ó|æŒ bò˛Hé n+~+#ê&ÉT. n+<äs¡÷ $q$e«+&ç nì ôd˝Ÿbò˛Hé yÓTÆø˘ ÄHé #˚dæ+~. ‘ês¡ ` <∏ë+≈£L´ y˚T&ÉyéT πø‘·T &É+&Üs¡ÿsY. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T $TdüºsY sêeDYãs¡à ≈£L&Ü Hê MT<ä dæìe÷ rj·÷\ì|æ+∫+<äì bò˛Hé #˚XÊs¡T. Ä˝À∫düTÔHêï. ì»y˚T... MT˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ düe÷C≤ìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔs¡T. y˚T+ #˚ùd ùdeqT |ü~ eT+~˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢q|ü⁄Œ&˚ ø£<ë... MT≈£î ø√≥T¢... »Hê\≈£î ø=‘·Ô yÓÁ]. á eT<Ûä´ MT dæìe÷ @<Ó’Hê u≤¢ø˘ãdüºsY nsTT´+<ë? H˚ì|ü⁄Œ&ÉT πødüT\‘√ ø±düÔ _J>± ñHêï. eT∞¢ eTs√kÕ] ø£*ùdÔ... eTqdüT $|æŒ e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+ n+≥÷ ˝…’Hé ø£{Ÿ #˚dæ+~. $˝Òø£]` MT]#˚à dü+<˚X¯+... ‘ês¡ ` Hê J$‘·y˚T Hê dü+<˚X¯+. ãTs¡<ä y˚jÓTT<äT›. ‘·T&Ée+&ç. n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø£ØÃ|t Çe«+&ç. q\T>∑T]øÏ kÕj·T+... M˝…’q+‘· eT+~øÏ ùde #˚dü÷Ô ‘·]+#·+&ç.


www.namastheandhra.com

26

April 2012

yÓ÷Vü≤Héu≤ãT I @mHéÄsY G ∫s¡T

yÓ÷Vü≤Héu≤ãT mø£ÿ&ÉT+fÒ nø£ÿ&É eT+≥˝Ò. >∑‘·+˝À mH√ï y˚~ø£˝À¢ $yê<ëdüŒ<ä

yê´K´\‘√ dü+#·\q+ düèwæº+∫q yÓ÷Vü≤Héu≤ãT.. Ç{°e\ @mHéÄsY 75 edü+‘ê\ dæ˙ Á|üj·÷D≤ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q bÕ¢{Ïq+ p;¢ y˚&ÉTø£˝À¢q÷ ‘·q ªyêø˘ Á|ü‘˚´ø£‘·μ #·÷bÕs¡T. @mHéÄsY ø£+fÒ ‘êqT >=|üŒ q≥TDïì Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. Ç~ dü«j·T+>± @mHéÄsY düreTDÏ nqï|üPs¡í nqï e÷≥>± #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ∫s¡+J$ ø£*Œ+#·T≈£îì, ‘·eT<Ó’q XË’*˝À düŒ+~+#ês¡T. s¡düe‘·Ôs¡+>±.. ôdf…Æ]ø£˝Ÿ>± kÕ–q á eTT>∑TZ] Á|üdü+>∑ bÕsƒ¡+ MTø√dü+.. nøÏÿH˚ìô|’ bı>∑&ÉÔ\‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ.. Äô|’ ôdf…Æs¡T¢ $dæ].. eT∞¢ bı>∑&ÉÔ\‘√ eTT–+#ês¡T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT. Äj·Tq ôdf…Æs¡T¢ m˝≤ kÕ>±j·T+fÒ.. ªªÇ+<ëø£ ø£èwüí>±s¡T, ø£èwüí+sêE>±s¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±s¡T yê]øÏ kÕj·T+ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ Äj·Tq Hê≈£î e÷Á‘·+ #Ó&˚ #˚XÊs¡T. Ç~ ì»+. ìC≤\T ìs¡“¤j·T+>± e÷{≤¢&Ü*. ˝Ò≈£î+fÒ Hê ø£&ÉT|ü⁄ ñ_“b˛‘·T+~. ìÁ<ä sê<äT. m|ü⁄Œ&É÷ bı>∑&É≥+, &Éu≤“ ø=≥º&Éy˚THê. ìC≤\T #ÓbÕŒ*. <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß\T dæìe÷≈£î uÛÑj·T+uÛÑj·T+>± ø±¢|t ø=&ÉT‘·T+fÒ.. sêe÷sêe⁄ >±s¡T ª@+ Áã<äsY.. m+<äT≈£î uÛÑj·T+μ n+≥÷ <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ @mHêïsY >±s¡T n˝≤ ø±<äT. Äj·Tq V”≤s√>± q{Ï+∫q eTs¡|ü⁄sêì eTìwæ dæìe÷≈£î ndæôdº+{Ÿ, nk˛dæj˚T{Ÿ &Ó’¬sø£ºsYì. ¬s+&=+<ä\ s¡÷bÕj·T\ J‘·+ HÓ\≈£î. Ä dæìe÷˝À z y˚wü+ ñ+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘ê‹H˚ì sêe÷sêe⁄>±s¡T #Ó_‘˚ #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïqT. z düìïy˚X¯+˝À @mHéÄsY>±]ì ø={≤º*. Hê≈£î ô|ò’{Ï+>¥ ‘Ó*j·T<äT. ¬s+&ÉT s√E\T ÁbÕø°ºdt #˚dæHê.. ø£f…º‘√ ø=≥ºuÀj˚T dü]øÏ Äj·Tq ‘·\≈£î ‘·>∑\uÀsTT+~. Ç+ø√ cÕ{Ÿ˝À ≈£L&Ü düìïy˚X¯+ |üP]Ôø±˝Ò<äT. B+‘√ qqTï rùdXÊs¡T. ‘·sê«‘· #Ó≥TºøÏ+~øÏ e∫à @&ÜÃqT. eT∞¢ Hê≈£î H˚qT <ÛÓ’s¡´+ #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïqT. @mHéÄsYqT $T+#˚ q≥T&ÉT ø±yê\ì nqT≈£îHêï. ‘·sê«‘· Äj·Tq dæìe÷˝À $\Hé>±, ø£yÓT&çj·THé>± #˚XÊqT. Áù|e÷_Ûùwø£+˝À eT+∫ ø±´¬sø£ºsY #˚XÊqT. zkÕ] Äj·Tq‘√ q{Ï+#˚≥|ü⁄&ÉT.. eTì<ä›s¡+ ø£*dæ q{ÏdüTÔHêï+. MTπseTqT≈£î+≥THêïs¡T nì n&ç>±qT. <ëìø±j·Tq.. ªHê≈£î 30 @fi¯¢ nqTuÛÑeeTT+~.. M&Ó+‘· HêeTT+<äT nqT≈£î+fÒ.. qTy√« düìïy˚X¯+˝À qqTï ‹H˚j·T#·TÃ. n<˚ Ç+‘· nqTuÛÑeeTTqï ìqï>±ø£ yÓTTH=ï∫Ãq Ç‘·qT q{ÏdüTÔHêï&É+fÒ M&ç˝À @<√ ñ+~ nqT≈£î+fÒ.. MDÏï ø£ì|æ+#·˙j·T≈£î+&Ü q{Ï+#ê*μ nì nqT≈£î+≥THêï nHêï&ÉT. Äj·Tq e÷≥ $Hêïø£.. Äj·TH˚ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü q{Ï+#ê* nqT≈£îHêï. nqï|üPs¡íeTà >±s¡T zkÕ] @mHéÄsY eTT+<˚ Äj·Tq ø£+fÒ H˚qT >=|üŒ q≥TDïì nHêïs¡T. ‘·sê«‘· Áù|e÷_Ûùwø£+

wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É>±.. ªm˙ºÄsY ‘·sê«‘· u≤>± &Ó’˝≤>∑T #Ó|üŒ>∑*π> q≥T&ÉT qTy˚«μ nHêïsêyÓT. B+‘√ @mHéÄsY 15 ì$TcÕ\ bÕ≥T Ç<ä›]˙ ‹≥ºì ‹≥Tº ‹≥º≈£î+&Ü ‹{≤ºs¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. ªá \+&û ø=&ÉT≈£î.. sö&û eTT+&Üø=&ÉT≈£î MD…ï+<äT≈£î Ç˝≤ bı>∑T&ÉT‘·THêïe⁄μ nì ‹{≤ºs¡T. nqï|üPs¡íeTà >±πs #ÓbÕŒø£ H˚ì+ø£ Mfi¯¢+<äØï ˝…ø£ÿ #˚kÕÔHê. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Hêø£+fÒ u≤>± &Ó’˝≤>∑T #Ó|üŒ˝Òs¡H˚>± <ëqs¡ú+. Ç~ ì»+ MT≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTμμ nHêïs¡T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT. ◊‘˚ á y˚&ÉTø£\ ∫es√¢ yÓTÆø£+<äT≈£îqï @mHéÄsY.. ‘·q Á|üdü+>∑+ eT<Ûä´˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT yê´U´\ô|’ düŒ+~dü÷Ô.. ôdf…Æs¡T¢ $dæsês¡T.

ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ]esY‡! e+o ô|’&ç|ü*¢.. Á|üuÛ≤dt V”≤s√>± ªeTTHêïμ ˝≤+{Ï ôd’º*wt eT÷M‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq <äs¡Ù≈£î&ÉT. ~˝Ÿ sêE |ü]#·j·T+ #˚dæq uÛ≤düÿsY, Áoø±+‘Y n&ܶ\ dü÷|üsY dü¬ø‡dt\T #·$#·÷&É≥+‘√ eTTHêï‘√ e+o ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ ø=&É‘ê&Éì nqT≈£î+fÒ.. n‘·ìøÏ ìsêX‚ $T–*+~. eTTHêï bòÕ¢ô|’+~. ◊‘˚ e+o MT<ä qeTàø£+‘√ eTs√ neø±X¯$T#êÃ&ÉT sêE. m˙ºÄsY‘√ ªãè+<ëeq+μ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ eT÷Mì n+~+#ê&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêyéT#·s¡DY V”≤s√>± me&ÉT, Hê>±s¡T®q V”≤s√>± eTs√ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTTb˛j·÷&ÉT. ● ‘Ó\T>∑T˝À »Øï>± $&ÉT<ä˝…’q nqTyê<ä ∫Á‘·+ ªm+π>j·TT+ mb˛Œ<äT+μ m+‘· ô|<ä› Væ≤≥ºsTT+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ <äs¡Ù≈£î&çøÏ ¬s+&√ dæìe÷. n‘·ì ‘=* ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À rXÊ&Éì ‘Ó\dæ+~ ø=~›eT+~øÏ. sêyéT, ø±»˝Ÿ »+≥>± q{Ï+∫q ª>∑DÒwtμ‘√ n‘·qT <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. ø±˙ |üsê»j·Ty˚T $T–*+~. ‘·sê«‘· >∑Ts¡Te⁄ eTTs¡T>∑<ëdt ìsêà‘·>± ªm+π>j·TT+ mb˛Œ<äT+μ rdæ yÓT|æŒ+#ê&ÉT X¯s¡eDHé. ● á eT<Û˚´ $&ÉT<ä˝…’ $»j·T+ kÕ~Û+∫q ª$TdüºsY q÷ø£j·T´μ <äs¡Ù≈£î&ÉT nì ø£HÓï>∑+{ÏøÏ Ç~ ¬s+&√ dæìe÷. n‘·qT Äπsfi¯¢ ÁøÏ‘·+ ø£fi≤´DY sêyéT V”≤s√>± ªnkÕ<ÛäT´&ÉTμ nH˚ bòÕ¢|t eT÷M‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. ◊‘˚ nì ndü\T ù|s¡T nì˝Ÿ ø£èwüí. ‘=* dæìe÷ Á|üuÛ≤e+ |ü&É≈£L&É<äH√ @yÓ÷ nì˝ŸqT nì>± ●

e÷s¡TÃ≈£îì ¬s+&√ dæìe÷ rXÊ&ÉT. Ä e÷s¡TŒ ø£*kı∫à ª$TdüºsY q÷ø£j·T´μ Væ≤{Ÿ>± ì*∫+~. ● |üeHé ø£fi≤´DY V”≤s√>± ª>∑ã“sY dæ+>¥μ s¡÷bı+~düTÔqï Vü≤Øwt X¯+ø£sY ≈£L&Ü ~«rj·T $|òüTï+ ôd+{ÏyÓT+{ŸqT ]esY‡ #˚dæq yê&˚. s¡$‘˚» V”≤s√>± ªcÕø˘μ dæìe÷ rdæ, Áù|ø£å≈£î\≈£î cÕøÏ#êÃ&É‘·qT. ‘=* dæìe÷ bòÕ¢ô|’Hê n‘·ìô|’ qeTàø£eTT+∫q s¡$‘˚».. Vü≤Øwtô|’ qeTàø£eTT+#ê&ÉT. n‘·ì qeTàø±ìï ì\u…&ÉT‘·÷ ª$Ts¡|üø±j·YTμ‘√ Væ≤{Ϻ#êÃ&ÉT Vü≤Øwt. ● m˙ºÄsY ˝≤+{Ï V”≤s√, nX¯«˙<ä‘Y ˝≤+{Ï ìsêà‘· <=]øÏHê ‘=* dæìe÷qT Væ≤{Ÿ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT yÓTVü≤sY s¡y˚Twt. n‘·ì ns¡+π>Á≥ ∫Á‘·+ ø£+Á‹ bòÕ¢|t>± $T–*+~. nsTTHê ìsêX¯ #Ó+<äì yÓTVü≤sY.. Á|üuÛ≤dt‘√ ª_˝≤¢μ rdæ Væ≤{Ÿ ø={≤º&ÉT. Ç~ Øy˚Tø˘ nsTTq|üŒ{Ïø° Væ≤≥Tº Væ≤fÒº! ● Á|üdüTÔ‘·+ {≤©e⁄&é {≤|t &Ó’¬sø£ºs¡¢˝À ˇø£&ç>± yÓ\T>=+<äT‘·Tqï ÁoqT yÓ’≥¢ ≈£L&Ü ‘=* dæìe÷‘√ |üsê»j·T+ #·÷dæqyê&˚. n‘·ì ª˙ø√dü+μ ô|<ä›>± Ä&É˝Ò<äT. ◊‘˚ ‘·sê«‘· ªÄq+<ä+μ dæìe÷‘√ eT+∫ $»j·÷ìï eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêï&É‘·qT. ● XÀuÛÑHé >∑Ts¡TÔHêï&Ü.. >∑Ts¡Te⁄ sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ ìsêàD+˝À eTùV≤wt u≤ãT V”≤s√>± n‘·qT rdæq ªu≤_μ >∑Ts¡TÔ+<ë! n‘·ì ‘=* dæìe÷ n~. n≥ºsY bòÕ¢ô|’+~. nsTTHê XÀuÛÑHé Á|ü‹uÛÑô|’ qeTàø£+‘√ m+.mdt.sêE neø±X¯$TùdÔ.. es¡¸+ ˝≤+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ rdæ, ‘·H˚+{À ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. ø±˙ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ >∑T+&Ób˛≥T‘√ ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT XÀuÛÑHé.

ªªÇ+<ëø£ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Äj·Tq Hêø£+fÒ >=|üŒ q≥T&Éì, Hêø£+fÒ u≤>± q{ÏkÕÔqì.. Hê ø£+fÒ u≤>± &Ó’˝≤>∑T\T #ÓãT‘êqì nHêï&ÉT. (á dü+<äs¡“¤+>± ≈£îØÃ˝À+∫ ˝Ò∫ e∫Ãq yÓ÷Vü≤Héu≤ãT @mHéÄsY Äos¡«#·Hê\T rdüT≈£îHêïs¡T) ô|’>± kÕø£å´+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ ≈£L&Ü M˝Ò¢≈£î+&Ü #·ìb˛sTTq Hê uÛ≤s¡´ ù|s¡T #ÓãT‘·THêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Bìï ø±<äì nq&ÉyÓT+<äT≈£î. nqTø√ìe«+&ç. nqT≈£îH˚yêfi¯ó¢ #ê˝≤ nqT≈£î+{≤s¡T. HêπøMT ‘Ó*j·T<äT nqT≈£î+{≤s¡T. nqTø√ìe«+&ç. nH˚ø£eT+~ ás¡¸´|ü&ç‘˚>±˙ Hê n<äèwüº+ ‘Ó*ùd~. ás¡¸´|ü&ܶs¡T n+fÒ yêfi¯ó¢ eTq*ï yÓT#·TÃ≈£îqïfÒ¢μμ nì @mHéÄsY yÓ÷Vü≤Héu≤ãT≈£î #·Ts¡ø£+{Ï+#ês¡T. Ç˝≤ @mHéÄsY n+≥T+&É>±H˚ ∫s¡+J$ ø£*Œ+#·T≈£îHêïs¡T. ªªH˚qT e÷{≤¢&=#êÃ. |üπs¢<ëμμ n+≥÷ yÓTÆø£+<äT≈£îHêïs¡T. ◊‘˚ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT eT∞¢ d”{À¢+∫ ˝Ò∫ e∫Ã, d”]j·Tdt>± ∫s¡T |üø£ÿq ì\T#·THêïs¡T. ◊‘˚ ∫s¡T d”]j·Tdt>±.. ªªeT+∫>±H˚ e÷{≤¢&É‘êqT. ∫e]øÏ eT+#˚ ñ+≥T+~μμ nì qy˚«j·T&É+‘√ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ‹]– d”{À¢øÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. Ä ‘·sê«‘· ∫s¡+J$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªªÇ~ ˇø£s¡ø£+>± yÓ÷Vü≤Héu≤ãT≈£î düe÷<Ûëq+ ø±e#·TÃ. ‘·qqT ‘êqT $X‚¢wæ+#·Tø√e&É+˝À, Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düTø√e&É+˝À Äj·Tq≈£î Äj·TH˚ kÕ{Ï. Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ\T, ˝À≥TbÕ≥T¢ ‘·q≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. H˚qT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄>±]ì e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£*dæq|ü⁄&ÉT Äj·Tq #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·÷\T #ÓbÕŒs¡T. ªsêe÷sêe⁄ Hêø£+fÒ #ê˝≤ n+<ä>±&ÉT. Hêø£+fÒ ÄC≤qTu≤VüQ&ÉT. bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·\T b˛wæ+#·&É+˝À sêe÷sêe⁄qT $T+∫q yês¡T ˝Òs¡T. n<äT“¤‘·yÓTÆq yêsTTdt Äj·Tq kı+‘·+. |üs¡‡Hê*{°, eTTKes¡ÃdüT‡.. Ç+ø± #ê˝≤ $wüj·÷˝À¢ sêe÷sêe⁄‘√ b˛{°|ü&É˝Òì ‘·‘·«+ Hê~. Äj·Tq‘√ b˛{°|ü&ç bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·\T #˚j·÷\ì nqT≈£îì ñ+fÒ H˚qT ø£∫Ñ·+>± <Óã“‹H˚yê&çì. Hê≈£î dü¬s’q bÕÁ‘·˝Ò$.. H˚HÓø£ÿ&É yÓT|æŒ+#·>∑\qì.. mø£ÿ&É X¯uÛ≤wt nì|æ+#·>∑\qì.. #·÷düT≈£îHêï. Hê≈£î dü]b˛j˚T bÕÁ‘·*ï m+#·T≈£îì, Äj·Tq‘√ HÓ+ãsYeHé kÕúHêìøÏ b˛{°|ü&ܶμ nì Hê‘√ @mHéÄsY nHêïs¡T. Ç˝≤ ‘·q ˝ÀbÕ˝Ò+{À, ‘·|ü⁄Œ˝Ò+{À ‘Ó\TdüT≈£îì $#·ø£åD‘√ yÓT*>±s¡T ø±ãfÒº.. Äj·Tq Ä kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√>∑*>±s¡T. yÓ÷Vü≤Héu≤ãTqT nqï|üPs¡íeTà bı–&Üs¡+fÒ.. z _&ɶqT bı–&çq≥T¢. Hê>±s¡T®qqT ÄyÓT u≤>± #˚XÊe+fÒ.. ‘·+Á&çì $T+∫b˛j·÷eì nqï≥T¢ ø±<äT. n$ ByÓq\T e÷Á‘·y˚T. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ≈£L&Ü nqï|üPs¡íeTà e÷≥*ï ByÓq\T>± rdüTø√yê*μμ n+≥÷ eTT–+#ês¡T. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT Bìô|’ @MT düŒ+~+#·≈£î+&Ü.. ªªH˚H˚+ e÷{≤¢&ÉqT.. H˚H˚+ e÷{≤¢&ÉqTμμ n+≥÷ #˚‘·T\‘√ ôd’>∑ #˚dæ $Tqï≈£î+&çb˛j·÷s¡T!

www.namastheandhra.com

April 2012

¬s&û |òüsY

|üeHé ákÕ¬s’Hê..

»˝≤‡ ‘·sê«‘· dü¬s’q Væ≤{Ÿ ø√dü+ #·÷düTÔqï |üeHé ø£fi≤´DY.. ª>∑ã“sY dæ+>¥μ‘√ Ä ˝À≥T rs¡T‘·T+<äH˚ Ä•düTÔHêï&ÉT. Væ≤+B <äu≤+>¥≈£î á dæìe÷ Øy˚Tø˘ ø±e&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+. |üeHé |üüø±ÿ e÷dt bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+&É≥+, $H√<ä Á|ü<Ûëq+>± kÕπ> dæìe÷ ø±e&É+‘√ >∑ã“sY dæ+>¥ô|’ <äs¡Ù≈£î&ÉT Vü≤Øwt X¯+ø£sY, ìsêà‘· >∑DÒwt u≤ãT |üP]Ô qeTàø£+‘√ ñHêïs¡T. ªHêø=ÿ+#Ó+ ‹≈£îÿ+~.. ø±˙ <ëìø√ ˝…≈£îÿ+~μ nH˚ |üeHé &Ó’˝≤>¥‘√ $&ÉT<ä\ #˚dæq Áf…Æ\sY≈£î n<äT“¤‘·yÓTÆq düŒ+<äq e∫Ã+~. <˚$Áo Á|ükÕ<é dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. @Á|æ˝Ÿ 15q Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷.. y˚T 9q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~. |ü⁄*, rHée÷sY, |ü+C≤ |òü*‘ê\‘√ &û˝≤ |ü&çq |üeHé n_Ûe÷qT\T.. ákÕ¬s’Hê KTw”>± ne⁄‘êπsyÓ÷ #·÷&Ü*!

]©CŸ

|üØø£å\T eTT–dæb˛‘·THêïsTT.. bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\T eTT–+|ü⁄ <äX¯ø=#˚ÃXÊsTT.. Ç+πøeTT+~ Çø£ ~∏j˚T≥s¡¢˝À dü+<ä&˚ dü+<ä&ç. Ç|üŒ{Ïπø sêyéT#·s¡DY ~∏j˚T≥s¡¢˝À s¡#·Ã #˚düTÔHêï&ÉT. u≤\j·T´ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ>± ~>±s¡T. ‘·«s¡˝À eT]ìï uÛ≤Ø ∫Á‘ê\T es¡Tdü ø£&ÉT‘·THêïsTT. e#˚à HÓ\ s√E˝À¢ &É»qT≈£îô|’>± dæìe÷\T y˚dü$ $H√<ëìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïsTT. Ä dæìe÷\ $X‚cÕ˝Ò+{À #·÷<ë›+!

m˙ºÄsY <äeTTà #·÷|ækÕÔ&Ü? X¯øÏÔ, }düs¡yÓ*¢ e+{Ï bòÕ¢|t\ ‘·sê«‘· m˙ºÄsY q{Ï+∫q dæìe÷ ª<äeTTàμ. ákÕ] |òü*‘·+ ‘˚&Ü sê≈£î+&Ü Äj·Tq nìï C≤Á>∑‘·Ô\÷ rdüT≈£îHêïs¡T. dæ+Vü‰‘√ u≤\j·T´≈£î dü÷|üsY Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq uÀj·TbÕ{Ï ÁoqTqT <äs¡Ù≈£î&ç>± m+#·T≈£îHêïs¡T. düTBs¡È+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚dæq ‘·sê«‘· z ø£<∏äqT m+#·T≈£îì dæìe÷ Äs¡+_Û+#ês¡T. <äeTTà Áf…Æ\sY‡ #·÷ùdÔ n+<äT≈£î |òü*‘·+ \_Û+∫qfÒ¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ø°s¡yêDÏ dü+^‘êqï+~+∫q <äeTTà Ä&çjÓ÷ dü+#·\q+ düèwæºk˛Ô+~. eTTK´+>± s¡÷\sY bÕ≥ }ù|k˛Ô+~. ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ n˝…>±®+&ÉsY e\¢uÛÑ á dæìe÷qT ì]à+#ês¡T. m˙ºÄsY düs¡düq Á‹wü, ø±ØÔø£ HêsTTø£\T>± q{Ï+∫q á dæìe÷ @Á|æ˝Ÿ 19q $&ÉT<ä\euÀ‘√+~. #·÷<ë›+.. m˙ºÄsY ákÕ¬s’Hê <äeTTà #·÷|ækÕÔ&˚yÓ÷!

‘=* dæìe÷ Væ≤≥Tº.. ¬s+&√ dæìe÷ |òü≥Tº! dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À Ç<√ ô|<ä› ôd+{ÏyÓT+≥T! ô|<ä› ô|<ä› <äs¡Ù≈£î\T ôd’‘·+ ª~«rj·T $|òüTï+μ‘√ uÀ˝≤Ô ø={Ϻqyêπs. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Áf…+&ÉT e÷s¡T‘√+~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT Áf…+&ÉT e÷s¡T‘√+~. ns¡+π>Á≥+˝À $|òü\yÓTÆ ¬s+&√ dæìe÷‘√ Væ≤{Ÿ ø=&ÉT‘·THêïs¡T j·TTe <äs¡Ù≈£î\T. yê] ø£<∏˚+{À #·÷<ë›e÷! Ms¡+‘ê ~«rj·T $|òüTï u≤~Û‘·T˝Ò! ● ªãÁ~μ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæq |üP] »>∑Hêï<∏é.. ¬s+&√ dæìe÷ u≤∫‘√ |òüTÀs¡yÓTÆq bòÕ¢|t #·$#·÷XÊ&ÉT. ● ∫Á‘·+‘√ dü+#·\q $»j·T+ #·$#·÷dæq ‘˚».. ‘·sê«‘· ªbòÕ´$T© düs¡ÿdtμ bòÕ¢|t eT÷M rXÊ&ÉT. ● ªÄ~μ ˝≤+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ‘√ |òüTqyÓTÆq m+Á{° Ç∫Ãq $.$.$Hêj·Tø˘.. ¬s+&√ dæìe÷ ª#ÓqïπøX¯e¬s&ç¶μ‘√ |üsê»j·T+ eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêï&ÉT. ● düT≈£îe÷sY ‘=* dæìe÷ ªÄs¡´μ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ. ¬s+&√ dæìe÷ ª»>∑&É+μ n≥ºsY bòÕ¢|t. ● dü+‘√wü+ e+{Ï dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ eT÷M‘√ |ü]#·j·TyÓTÆq <äX¯s¡<∏é≈£î ¬s+&√ dæìe÷ dü+ãs¡+ $»j·÷qï~+#·˝Ò<äT. ● ª>∑eT´+μ‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæ, $»j·T+ kÕ~Û+∫q ÁøÏwt.. ‘·sê«‹ Á|üj·T‘·ï+ ªy˚<ä+μ Áù|ø£å≈£î*ï yÓT|æŒ+#·˝Ò<äT.

y˚dü$ $H√<ä+

27

s¡$‘˚» <äs¡Ty˚düTÔHêï&ÉT Væ≤≥T¢ bòÕ¢|t\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü eT÷D≤ï\T>∑T HÓ\˝ø√ dæìe÷ $&ÉT<ä\j˚T´˝≤ #·÷düT≈£îH˚ e÷dt eTVü≤sê» s¡$‘˚».. ì|ü⁄Œ $&ÉT<ä˝…’q ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ù| eT∞¢ ~∏j˚T≥s¡¢˝ÀøÏ edüTÔHêï&ÉT. ªXÖs¡´+μ ù|òyéT •e <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡$‘˚» q{Ï+∫q ª<äs¡Te⁄μ @Á|æ˝Ÿ 4q $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘√+~. á dæìe÷˝À ‘ê|æ‡ ø£<∏ëHêsTTø£. ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí ìsêà‘·. á dæìe÷≈£î $»j·YT Ä+{À˙ (eTVü‰‘·à ù|òyéT) düü+^‘êqï+~düTÔHêï&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. s¡$‘˚» á ∫Á‘·+˝À ◊<äT $_Ûqï bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

sêyéT Áù|eTø£<∏ä ø£+~Ø>∑‘√

e÷dt Væ≤{Ÿ ø={Ϻq sêyéT.. Ç|ü⁄Œ&ÉT Áù|eTø£<∏ä‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTø=düTÔHêï&ÉT. n‘·ì düs¡düq ‘·eTHêï q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªm+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥μ. ø£s¡TD≤ø£s¡Hé <äs¡Ù≈£î&ÉT. &Ü]¢+>¥ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ ‘·sê«‘· Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï dæìe÷ Ç~. ‘·eTHêï ≈£L&Ü s¡#·Ã‘√ Væ≤{Ÿ ø={Ϻq H˚|ü<∏ä´+˝À dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ø±+_H˚wüH√¢ edüTÔqï m+<äTø£+fÒ Áù|eT+≥ ø£∫Ñ·+>± Væ≤≥ºe⁄‘·T+<äì ìsêà‘· Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY qeTàø£+>± ñHêï&ÉT. á y˚dü$˝À edüTÔqï Áù|eTø£<∏ä Ç<˚. õ.$.Á|üø±wt≈£îe÷sY dü+^‘êqï+~düTÔHêï&ÉT. >∑∑ã“sYdæ+>¥ $&ÉT<ä˝…’q ¬s+&ÉT s√E\≈£î y˚T 11q á dæìe÷ $&ÉT<ä\e⁄‘·T+~.

ªá>∑μ düyê˝Ÿ

á y˚dü$˝À {≤©e⁄&é n‘·´+‘· ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~ ªá>∑μ ø√düy˚T. ‘·q‘√ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ kÕº¬s¢+<äs√ ˝…’H√¢ ñHêï.. sê»eTÚ[ e÷Á‘·+ ákÕ]øÏ ‘·q ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± ªá>∑μqT m+#·T≈£îHêïs¡T. Hêì, düeT+‘·, düTB|t Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á dæìe÷qT kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ªyêsêVæ≤ ∫Á‘·+μ |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä˝…’q Ä&çjÓ÷ e÷¬sÿ{À¢ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚k˛Ô+~. &ç|òü¬s+{Ÿ>± kÕ–q Ä&çjÓ÷ |òü+ø£¸Hé ‘·sê«‘· á>∑ô|’ n+#·Hê\T uÛ≤Ø>± ô|]–b˛j·÷sTT. $T–*q ô|<ä› dæìe÷\≈£î düyê˝Ÿ $dæπs kÕúsTT˝À á>∑qT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À @Á|æ˝Ÿ 27q $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. $\Hé #˚‹˝À #·ìb˛sTTq V”≤s√.. á>∑ ne‘ês¡yÓT‹Ô m˝≤ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£îHêï&Éqï~ á dæìe÷ ø£<∏ë+X¯+. á>∑ kÕVü≤kÕ\T, Á>±|òæø˘‡ ∫Á‘êìøÏ Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D>± ì\eqTHêïsTT.


28

www.namastheandhra.com

April 2012

www.namastheandhra.com

April 2012

29

1

◊dtø°ÁeTT\T #·∫Ãb˛‘êj·÷!

10

Ç+>∑¢+&ÉT˝Àì

Çwüº|ü&˚yêfi¯ó¢+fÒ, ø£+ô|˙ u…Hé n+&é C…ÁØ ø£]–b˛‘·T+~ yÓuŸôd’{À¢ n~ ‹]– ø±yê\ì ø£+ô|˙yêfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡T#˚ùd ø±˙ ◊dtÁø°yéT ø√s¡e#·TÃ. <ë+‘√bÕ≥T @j˚T ◊dtÁø°eTT\≈£î e÷¬sÿ{À¢ $|üØ‘·yÓTÆq &çe÷+&é ñ+~. #·∫Ãb˛e&Éy˚T+{Ï... $&É÷¶s¡+ e÷s¡TŒ\T #˚ùdÔ Ä ◊dtÁø°yéT eT]+‘· u≤>∑T+≥T+<√ j˚T{≤ M˝…’qìï ø=‘·Ô ù|ò¢es¡¢qT ø±ø£b˛‘˚! ô|’ Á|üX¯ï dü÷#·q\T ≈£L&Ü #˚j·Te#·TÃ. |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ á ø£+ô|˙ $qïyê¬se¬s’Hê nH˚ e÷≥ Ç<˚. m≈£îÿeeT+~ n˝≤ ø√]‘˚ ø£qTø£, Á|ü‘˚´ø£‘·. nsTT‘˚ ø=‘·Ô$ e#˚Ãø=B› bÕ‘·$ eTTK+ ø±˙ u…Hé n+&é C…ÁØ ◊dtÁø°yéT yê] dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î e÷s¡TŒ\T Ä ù|ò¢esYqT e÷¬sÿ{À¢øÏ yÓTT‘·TÔ‘·T+{≤sTT>±! n˝≤ ø£+ô|˙ yêfi¯ó¢ e÷Á‘·+ n+<äT≈£î #˚$&ÉdTæ,<äeT∞¢ \ #˚kÕÔs¡T. &çe÷+&é ‘·–Zb˛sTTq ◊dtÁø°yéT ˇ|ü⁄Œø√s¡T. m+<äTø£+fÒ Ç˝≤ ◊dtÁø°eTT\ ø√dü+ z ù|ò¢es¡¢qT eTs¡DÏ+∫q≥Tº>± ◊dtÁø°eTT\T#·∫Ãb˛j·÷ X¯àXÊHêìï ø£≥º&É+, ù|ò¢es¡¢≈£î uÛ≤$düTÔ+~ á ø£+ô|˙. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑T‘·T+<ë! yê{ÏøÏ j·T+≥÷ yê{ÏøÏ düe÷<ÛäT\T düe÷<ÛäT\T ø£≥º&É+ Ç+‘·es¡≈£L mø£ÿ&Ü m|ü⁄Œ&É÷ düe÷<ÛäT\T ø£{Ϻ ÁX¯<ëΔ+»* ≈£ L &Ü ø£ & É T ‘· T Hêïs¡ T yêfi¯ ó ¢ ! »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ y˚ø° ◊dtÁø°yéT |òüT{Ïdü÷Ô ñ+≥T+~. Bìø√dü+ Áπ>yéj·÷sY¶qT #·÷&É{≤ìøÏ »q+ @ø£+>± ‘·eT ø£+ô|˙ Äes¡D˝À ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± edüTÔ+{≤s¡T! z X¯àXÊHêìï ≈£L&Ü ì]à+∫+~. <ëì ù|s¡T ªy˚ø° ◊dtÁø°yéT Áπ>yéj·÷sY¶. @<Ó’Hê ù|ò¢esY≈£î »Hê<äs¡D ‘·–Zb˛sTT+<äì nqTø√>±H˚ yÓ+≥H˚ <ëì ñ‘·Œ‹Ô Äù|kÕÔs¡T ø£+ô|˙yês¡T. Ä ù|s¡T MT<ä X¯àXÊq+˝À z düe÷~Û ø£fÒºkÕÔs¡T. Ä ù|ò¢esY m|ü⁄Œ&ÉT ‘·j·÷s¡sTT´+~, <ëì ‘·j·÷Ø˝À @j˚T |ü<ësêú\T m+‘· y˚Ts¡ yê&Üs¡T, n~ m|üŒ{Ïes¡≈£L e÷¬sÿ{À¢ ñ+~ e+{Ï $wüj·÷\ìï{Ï˙ düe÷~ÛMT<ä #ÓøÏÿkÕÔs¡T. n˝≤ Ç+‘·es¡≈£L ¬s+&ÉT e+<ä\≈£î ô|’>± ù|ò¢es¡¢≈£î düe÷<ÛäT\T ø£{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ç+ø√ $wüj·T+ ≈£L&Ü ñ+~. düe÷~Û ø£{Ϻq @ ù|ò¢e¬s’HÓ’Hê n$T‘·+>±

9

eTq ≈£îuÒs¡T\T Mπs! 8 7

2

3

4

5 6

Á|ü|ü+#· <Ûäqe+‘·T\ dü+|ü<äqT n+#·Hê y˚ùd bò˛sY“‡ 2012 dü+e‘·‡sêìøÏ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|ü<äqT ≈£L&Ü ˝…øÏÿ+∫, eTq ≈£îuÒs¡T\ C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫+~. n+<äT˝À {≤|t`10 <Ûäqe+‘·T\ C≤_‘ê MT ø√dü+... 1. eTTUÒwt n+u≤ì dü+|ü<ä` s¡÷.1,13,900 ø√≥T¢ ej·TdüT`54 ø£+ô|˙` eTTπøXŸ n+u≤ì ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt 2. \ø°åà$T≥º˝Ÿ dü+|ü<ä`1,05,808 ø√≥T¢ ej·TdüT` 61 ø£+ô|˙`Ĭs‡\sY $T≥º˝Ÿ d”º˝Ÿ 3. nJCŸ Áù|yéT J dü+|ü<ä` s¡÷.81,273 ø√≥T¢ ej·TdüT` 66 ø£+ô|˙` $Áb˛ kÕ|òtºy˚sY

Sunday 29th April 2012

Pooja & Sevas: 7.30AM - 1.00PM

6. ≈£îe÷sY _sê¢ dü+|ü<ä`s¡÷.40,892 ø√≥T¢ ej·TdüT`44 ø£+ô|˙` Ä~‘·´ _sê¢ Á>∑÷|t 7. nì˝Ÿ n+u≤ì dü+|ü<ä`39,869 ø√≥T¢ ej·TdüT`56 ø£+ô|˙` ]\j·THé‡ 8. ~©|t dü+|òæT« dü+|ü<ä` s¡÷.37,825 ø√≥T¢ ej·TdüT` 56 ø£+ô|˙` düHé bòÕsêàdü÷{Ïø£˝Ÿ‡

4. kÕ$Á‹ õ+<ë˝Ÿ dü+|ü<ä` s¡÷.55,715 ø√≥T¢ ej·TdüT`62 ø£+ô|˙` õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ

9. X¯• s¡Tj·÷, s¡$ s¡Tj·÷ dü+|ü<ä` s¡÷.35,780 ø√≥T¢ ej·TdüT` X¯• (68), s¡$ (66) ø£+ô|˙` y√&Übò˛Hé mkÕ‡sY (f…*ø±+)˝À yê{≤ ny˚TàXÊs¡T

5. düT˙˝Ÿ $T≥º˝Ÿ dü+|ü<ä` s¡÷.41,403 ø√≥T¢ ej·TdüT` 54 ø£+ô|˙` uÛ≤s¡‹ msTTsYf…˝Ÿ

10. ≈£îXŸbÕ˝Ÿ dæ+>¥ dü+|ü<ä` s¡÷.32,713 ø√≥T¢ ej·TdüT`80 @fi¯ó¢ ø£+ô|˙` &ûm˝Ÿm|òt *$Tf…&é

Dharmadarashanam : 2.30PM - 9.00PM

San Mateo Event Center (Redwood Hall) 2495 Delaware St. San Mateo CA 94403 Gold Seva Suprabhatham, Thomala Seva, Srinivasa Kalyanam (All included) - $1008

Silver Seva Suprabhatham & Srinivasa Kalyanam - $504

General Seva Srinivasa Kalyanam - $316 Archana - $116

Auspicious & Divine Event for NorCal patrons to seek the blessings of Lord Venkateshwara in TTD traditions Advisory Committee: Raju Vegesna Sai Gadiraju Sujit Arramreddy Raju Indukuri Ramkumar Jayam Sagar Doddapaneni Dilip Kondiparti Kishore Moturi N V Srinivas Rao Milind Gokarn UmashankarDixit Jag Setlur

B V Jagadeesh Dr. Sudin Vittal Murali Krishnamurthy Suresh Katta V R Ranganath Ashok Parmar Mahendra Parmar Janakiraman Iyer Balawant Singh Thakor Surendra Verma Selvaraj Venugopal Janakiraman Iyer

For details Contact: Sri. Umashankar Dixit Dilip Kondiparti Shamvi Setlur Ganesh Sastry Lavanya Rao Anu Jagadeesh Padmaja Indukuri Padmaja Indukuri Vani Suresh Shobha Prabhakar Jack Iyer Ganesan Ramanathan Jaggi Narayanaswamy Jayanthi Swaminathan

(925)548-6820 (408)888-0464 (408)316-2393 (925)209-7637 (408)823-2844 (408)891-9376 (510)573-6600 (510)573-6600 (408)838-4008 (408)867-7314 (510)818-0092 (408)838-1500 (408)410-7083 (408)910-3559

Vic Iyer Ravishankar B Gowda Remaramani Sriram Madabhooshi Sagar (Dosa Place) Sundar Natarajan Krishnan Dandapani Embar Raghavan Ravindra J N Nanjunda Somayyaji Satyanarayana M. S. Basanthi Vivek Mahendra Parmar Venky Varadarajan Vijaylakshmi Dixit

(408)859-3167 (650)996-7180 (408)718-4809 (510)648-1884 (510)409-1399 (408)400-2858 (650)283-6765 (408)455-2593 (408)368-0719 (408)218-0930 (408)887-0473 (408)504-3765 (510)843-9600 (801)809-2773 (408)628-9270

Contact: skalyanam2012@gmail.com for any question and details Online Registration: www.svccshirdisai.org Seva Registration can also be done at SVCC, Campbell Shri Siddhi Vinayaka Cultural Center, Sri Shirdi Sai Krupa

1300 White Oaks Road, Back Building(1282 Suite B), Campbell CA-95008 www.svccshirdisai.org Phone# (408)409-7352 / (925)548-6820 A Non-Profit Organization

(68-04-80175)


30

www.namastheandhra.com

April 2012

April 2012

www.namastheandhra.com

31


32

www.namastheandhra.com

April 2012

Namastheandhra epaper- Apr 2012  

Namastheandhra epaper

Namastheandhra epaper- Apr 2012  

Namastheandhra epaper