Page 1

>∑fi¯ó¢ ì+|ü+&ç

BQÆý‡$¯èl Ðèl_a¯èl Ðèl–§ýl® »ê™èl$ {ç³Ðèl*§ýl… ³ç Üí MýSsìæt {ç³MýSP ^ðlr$t Ò$§ýl ÐéÍ…¨. ""^èl*Ô>Æ>! ¯é Ð]l*r Ñ° A糚yól B Ë™èl° ™ðl…^ólÜí E…sôæ D {ç³Ð]l*§ýl… Ð]l^óla¨ MýS§ýl$ MýS§é!''. ""AÐ]l#¯l] $, Ðól$Ð]l¬ ™èl³ç š ^ólÔ>Ð]l¬. C糚yýl$ D {ç³Ð]l*§ýl… ¯]l$…yìl ºÄ¶æ$rç³yól Ð]l*Æý‡…Y ^ðl³ç š'' A° »ê™èl$Ë$ Ðólyýl$MýS$¯é²Æ‡¬. ""Æó‡ç³# ÐólrV>yýl$ Ð]l^óla çÜÐ]l$Ķæ*°MìS Ò$Æý‡…™é ^èl°´ùƇ¬¯]lr$t ¯]lsìæ…^èl…yìl. A™èl¯]l$ Ñ$Ð]l$ÃͲ Ð]l˯]l$…yìl ¡íÜ ³ç yólĶæ$ÅV>¯ól GWÇ´ù…yìl'' A…¨ Ð]l– §ýl® »ê™èl$S. B Ð]l$Æ>²yýl$ E§ýlĶæ$Ðól$ ÐólrV>yýl$ ¡VðSòO ³ ¯]l$…yìl ^ðlr$t Oò³MìS GMìSP, Mö…VýSͲ ¡Ä¶æ$»ZĶæ*yýl$. A±² ^èl°´ùƇ¬ MýS°í³…^èlyýl…™ø Ðésìæ° ¡íÜ ¯ólË Ò$§ýl ÑíÜÆó‡Ô>yýl$. A°² Mö…VýSβ ¡õÜ Ð]lÆý‡MýS* BW, Ð]l–§ýl® Mö…VýS §ýl*Æý‡… ¯]l$…yìl _¯]l²V> AÇ_…¨. B Üç …MóS™èl…™ø MìS…§ýl ³ç yýlz Mö…VýS˱² JMýSPÝëÇV> Ìôæ_ GWÇ´ùĶæ*Ƈ¬. Ðó l rV>yý l $ »ê™è l $Ë ™ð l ÍÑ™ó l rËMý S $ BÔèæaÆý‡Å´ùÄýæ*yýl$. ^ólõܧólÑ$ ÌôæMýS Ðèlsìæt ^ól™èl$Ë™ø C…sìæMìS †ÇW Ððlãå´ùÄýæ*yýl$. A´ëÄýæ$…ÌZ _MýS$PMýS$¯èl²ç³šyýl$ E´ëÄýæ$…™ø ºÄýæ$rç³yéÍ.

Ðèl$…_Ðèl*r

§éVýS$yýl$ Ðèl$*™èlË$ D »ŸÐ]l$ÃÌZ §éVýS$¯]l² Ð]lÜç $¢Ðl] #˯]l$, {´ë×æ$˯]l$ VýS$Ç¢…^èl…yìl

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

www.namastheandhra.com

2

nsTT<äT y˚πs«s¡T s¡+>∑T˝À¢ì ˝…’≥T¢ kÕº+&é˝Àì >∑fi¯¢˝À neT]à ñHêïsTT. n&ɶ+, ì\Te⁄ es¡Tdü˝À¢ @ s¡+>∑T ˝…’≥÷ ˇø£{Ï ø£+fÒ m≈£îÿekÕs¡T¢ sê≈£î+&Ü $T>∑‘ê >∑fi¯¢q÷ ì+|ü+&ç.

6. ôV≤sTTsY |æHé 7. >=≥º+ >√∞ 8. #Ó|ü⁄Œ

15

2

Ò$Æý‡$ ¯é Ñ${™èl$Ë$. ¯éMóS… ^ðlyýl$ BÌZ^èl¯]lË$ ÌôæÐ]l#.

JMýS AyýlÑÌZ JMýS ^ðlr$t Ò$§ýl AyýlÑ »ê™èl$Ë VýS$…ç³# M>ç³#Ƈý … E…yól¨. ^éÌê Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë ¯]l$…yîl AÑ A§ól ^ðlr$t Ò$§ýl E…yólÑ. JMýSÆøk B »ê™èl$Ë°²sZÏMSì Ð]lĶæ$çÜ$ÌZ ò³§ýl§Oª lð ¯]l »ê™èl$ Ñ$VýS™é Ðésìæ° ³í Í_, ""Ð]l$¯]l… E…r$¯]l² D ^ðlr$t MìS…§ýl JMýS ºËOÐlð $¯èl ¡VýS ´ëMýS$™ø…§ýl° ^èl*Ô>Æ>?'' A° AyìlW…¨. Ñ$VýS™é »ê™èl$˱² Ar$OÐlð ³ç # ^èl*Ô>Ƈ¬. B ^ðlr$t Ððl¬§ýlË$ §ýlVýSÆY ‡ý _¯]l² Ë™èl E…¨. ""A¨ ^éÌê ºËOÐlð $¯èl ¡VýS. D ^ðlr$t ^èl$r*t ^éÌê ™èlÓÆý‡V> ´ëMìS´ù™èl$…¨. §é°² Ððl…r¯ól ™èl$…^ólĶæ$…yìl. ÌôæMýS´ù™ól Ð]l$¯]lMìS {ç³Ð]l*§ýl…'' A…¨ Ð]l–§ýl® »ê™èl$. ""B ±§ýl…™é Jsìæt ^é§ýlÜç …¢ . ¡VðS™ø Ð]l$¯]lMìS Üç Ð]l$çÜÅ HÐ] l ¬…r$…¨? ç Ü Ð] l $ç Ü Å Ð] l _a¯] l ç ³ #yý l $ ^èl*çÜ$MýS$…§é…Ìôæ'' A° Mö…VýSË$ Ð]l–§ýl® »ê™èl$ Ð]l*r¯]l$ °Æý‡„Ï Sý Å… ^ólÔ>Ƈ¬. Mö…™èl M>Ìê°MìS B ¡VðS ò³ÇW ^ðlr$tOò³ Ð]lÆý‡MýS* ´ëMìS…¨. JMýSÆøk »ê™èl$˱² ÐólrMýS$ ÐðlãÏ´ùƇ¬¯]l³ç #ylý $ JMýS ÐólrV>yýl$ B ¡VðSòO ³ ¯]l$…yìl ^ðlr$tòO ³MðSMìSP, AMýSPyýl Ð]lËË$ ³ç Ç_ ¨W´ùĶæ*yýl$. ÝëĶæ$…{™é°MìS »ê™èl$˱² †ÇW Ð]l^éaƇ¬. ÐólrV>yýl$ ³ç Ç_¯]l Ð]lËË$ ™ðlÍĶæ$MýS ÐésìæÌZ _MýS$PMýS$ ´ùĶæ*Ƈ¬.

www.namastheandhra.com

1. MýS…V>Æý‡* 2. Mö…VýS, ¯èlMýSP 3. ™èlË$ç³#¯èlMýS$ Ðèl#¯èl² ¸ù¯Œl §éÓÆ> 4. Bí³ÌŒæ ç³…yýl$™ø…¨. 5. MýS$Èa A…^èl$ÌZÏ 6. ™éÐèl$Æý‡ ç³#Ðèl#ÓË$ V>Æð‡z¯øÏ ç³NÄýæ$yýl… 7. AÐèl*ÃƇ$$, C糚yól GV>jÐŒl$Þ AƇ$$´ùÄýæ*Ƈ$$. 8. 1) K »êsìæÌŒæ, 2) I§ýl$ õ³Ïr$Ï, 3) K MýS$…yýl, 4) K gêÆŠ‡, 5) K V>ÏçÜ$, 6) K ^ólç³ E¯èl² V>k gêyîl. Ððl$$™èl¢… 糨 ÐèlçÜ$¢Ðèl#Ë$. 9. MýS$…yýl ÌZç³Ë.

31 18

PLAY STATION

°¯]l$² ¯]lÐól$çðlÌê?

Mö…VýS ^ól³ç ™ø´ër$ GWÇ ´ùƇ¬…¨.

>∑fi¯ó ¢ì+|ü+&ç

1. D Ñ…§ýl$ÌZ MýS*Æý‡$a¯èl² JMýSÆý‡$ C糚yól B[õÜÍt Äýæ* ¯èl$…_ Ðèl^éaÆý‡$. GÐèlÆý‡$? 2. VýS™èl…ÌZ Ñ…§ýl$ ÑçÙÄýæ$…ÌZ¯ól C…§ýl$ÌZ JMýS f…r JMýSÇ Ò$§ýl JMýSÆý‡$ ³ç VýS ¡Æý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. GÐèlÆ> C§ýlƪ ‡ý $? 3. C…MöMýS Ñ$[™èl$yýl$ ³ç #Í° K Ý뫧lý ¯èl…™ø C…§éMóS ´ëÈtMSì ³í Í^éyýl$. GÌê ³í Í^éyø ^ðl´ëμÍ? [§é„ýS ³ç …¨ÇÌZ K ™èl³ç š…¨. A§ólÑ$sìæ? »ê™èl$ C…§éMóS Æð‡…yýl$ VýS$yýl$Ï ´÷¨W Ðèl_a…¨. Ðésìæ° GMýSPyýl §é_…™ø ^ðl´ëμÍ? CMýSPyýl ³ç NË ™ørÌZ ™èl³ç šV> HOÐlð $¯é MýS°í³…_…§é? D [òœ…yŠlÞÌZ JMýSÆý‡$ Üç Ðèl$ÃÆŠ‡ àÍyólÜ‹ ÌZ Ðèl#¯é²Æý‡$. GÐèlÆý‡$ ÐéÆý‡$? ±âýæ$Ï ³ç sìæt Ðèl#…^èlyé°MìS 10 ÐèlÜç $¢Ðlè #Ë$¯é²Æ‡$$. GMýSPyðlMýSPyýl? ´ëç³… VýS$yýlVÏ Sý *ºMìS Ðèl#…yýlsê°MìS K `MýSsìæ {糧ólÔèæ… M>ÐéÍ. GMýSPyýl$…§ýl…sêÆý‡$? 4. 5. 6. 7. 8. 9.

h™èl$¢ËÐ]l*Ç Mö…VýS ^ól³ç Ë$ Ð]l˜¯]l…V> E¯é²Æ‡¬.

¯é Òç³#Ò$§ýl MýS*Æøa. A¨ „óSÐ]l$…V> Ððlâôæ¢ »êVýS$…yýl$¯]l$.

<ë>∑T&ÉT eT÷‘·\T 3. eT‘ÓÔ 4. ñ+>∑s¡+ 5. q˝≤¢ 1.&É+u…˝Ÿ 2. bò˛sYÿ

Plate 2

CM YK

¯ól¯]l$ Ñ$Ð]l$ÃͲ Ð]l$Æø ^ør$MìS ¡çÜ$MðSâꢯl] $.

Ðól$Ððl¬Ý뢅 M>± GÌê ¡çÜ$MðSâê¢Ð]l#?

C…M>Ð]l#…¨

»yêãT\T

Final Proof__02  

Ü ç ³ yó l Ä ¶ æ $Å V&gt; ¯ó l G W Ç ´ ù… yì l '' A … ¨ Ð] l – l A yý l Ñ »ê ™è l $Ë Vý S $… ç Mö … Vý S §ý l * Æý ‡ … ¯] l $… yì l _ ¯] l ²...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you