Page 1

การพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการในธุรกิจรานขายยา โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานขายยา รุนที่ 1


ONE งานบริหารจัดการรานขายยา ระบบบริหารงานในรานขายยา การทำงานทุกอยาง ถาทำอยางมีระบบ มีขั้นตอน จะทำใหการตรวจสอบ และการควบคุมมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะตองทราบถึงขั้นตอนงานแลว ยังจะตองสามารถกระจายหนาที่ ความรับผิดชอบในงานแตละสวน ใหกับบุคลากรในรานตามระดับความรูความสามารถ ใหเหมาะควรอีกดวย จึงจะทำใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการกระจายงาน ในราน มีปจจัยที่เกี่ยวเนื่องในการมอบหมายงานใหแตละบุคคล อยู 3 สิ่งคือ

1. หนาที่ 2. ความรับผิดชอบ 3. อำนาจ

คือสิ่งที่พึงปฏิบัติตามที่องคกรมอบหมาย คือการยอมรับผิดหรือชอบในงานที่ไดรับการมอบหมาย คือความชอบธรรม ในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบตามสิทธิ ที่ไดรับมอบหมายจากองคกรนั้น

ปรับเปลี่ยนผลงานนำเสนอบางสวนทุกๆ 3 เดือน เพื่อเปนตัวอยางงานออกแบบ มิใชตัวอยางเพื่อ คัดลอกและเลียนแบบ ซึ่งการกำหนดบทบาท การทำงานของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ และความสามารถของบุคคลนั้นๆ สำหรับการทำงานในรานขายยา สามารถกระจาย ความรับผิดชอบตามลักษณะงานรายวันดังนี้


ระบบบริหารงานในรานยา จะเห็นไดวา งานบริหารรานยาเปนงานละเอียด ถาไมมีการวางระบบการบริหารงาน อยาง รัดกุม อาจกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ยากแกการตรวจสอบ และอาจสราง ความยุงยาก ในการจัดการอีกดวย อยางไรก็ตาม ระบบการบริหารงาน อาจมีการปรับเปลี่ยน ไปตามสภาวะ เหตุการณ เพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการจัดการเปนสำคัญ คำวา ระบบ คือการนำเอาองคประกอบของงานหลายสวน มาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน อยาง มีแบบแผน ปจจัยที่เปนองคประกอบหลักในการวางระบบรานยา ประกอบดวย

ลูกคา

สินคา

สถานที่

บุคลากรในราน

เงิน

ลักษณะงาน

ซึ่ง บลูเวิรค ไดนำปจจัยองคประกอบดังกลาว มาวางเปนระบบ งาน ดังนี้

FLOW งานขาย ลูกคา

พนักงานขาย

พนักงานจัดสินคา

แคชเชียร

ลูกคา

กลาวตอนรับ

รับบิลจากพนักงานขาย

รับบิลและสินคา

ตรวจรับ สินคา

สอบถามความ ตองการ

จัดสินคา

ตรวจสอบ/คิดเงิน

คียบิล order สงมอบบิลเพื่อ จัดสินคา

สงมอบบิลและสินคา เพื่อคิดเงิน

รับเงินจากลูกคา สงมอบสินคา บิล/เงินทอน


FLOW งานสั่งซื้อสินคา รานขายยา

บริษัท Supplier / คาสง

รานขายยา

เตรียม Order (แบบฟอรมการ สั่งซื้อสินคา)

รับ Order / เปดบิล

ตรวจรับสินคา

จัดสินคา / Packing

Fax / Internet

จัดสงสินคา

แจงบริษัท Supplier/คาสง กรณีมีปญหา

FLOW งานคืนสินคา รานขายยา

บริษัท Supplier / คาสง

รานขายยา

เตรียมรายการ สินคาคืน (สินคา+ แบบฟอรม)

ตรวจรับสินคา

ตรวจรับเอกสาร หลักฐาน เพื่อทำการหัก บัญชี

จัดสงสินคาคืน

สง Fax / Internet

ออกหลักฐาน การรับคืน


TWO งานปรับปรุงรานยาใหทันสมัย งานออกแบบตกแตง ภายนอกราน รูปแบบ รานขายยา จะตองมีภาพลักษณที่เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความโดดเดน และความเปน เอกลักษณเฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมถึงภาพลักษณ ทั้งภายนอกและภายในราน อันจะนำไปสูบรรยากาศ และการสัมผัสในความรูสึกเดียวกัน โดยทางเจาของรานจะกำหนดรูปแบบของแตละรานตามความ เหมาะสมของแตละพื้นที่

ปายแผงซี หุมตัวอาคาร BEFORE

AFTER


ปายกลองไฟหนาราน และปายกลองไฟดานลาง

BEFORE

AFTER

สติ๊กเกอรขอความที่ติดประตูและกระจกหนาราน

BEFORE

AFTER


งานปรับปรุงรานยาใหทันสมัย งานออกแบบตกแตง ภายในราน รูปแบบตูชั้นวางสินคาและการจัดหมวดหมูสินคาตามกลุม และประเภทสินคา

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER


รูปแบบตูชั้นวางสินคาและการจัดหมวดหมูสินคาตามกลุม และประเภทสินคา

BEFORE

AFTER

มุมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรและมุมตรวจสุขภาพ

BEFORE

AFTER


มุมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรและมุมตรวจสุขภาพ

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

สวนสำนักงานสำหรับผูบริหาร

BEFORE

AFTER


บริเวณที่ติดปายสถานที่ประกอบการและปายเภสัชกร

BEFORE มุมสำหรับลูกคานั่งรอและบริการน้ำดื่ม

AFTER

BEFORE บริเวณเคานเตอรแคชเชียร

AFTER

BEFORE

AFTER


THREE

การจัดผังรานคา รานยา 1 คูหา

แบบ 2 มิติ

แบบ 3 มิติ


แบบ 3 มิติ


รูปแบบสำเร็จแลว


FOUR

การจัดผังรานคา รานยา 2 คูหา


แบบ 3 มิติ


รูปสำเร็จแลว


FIVE งานจัดแสดงสินคา

การจัดหมวดหมูสินคาในราน Drug Category TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE

1 2 3 4 5

MEDICINE NUTRITION DIETARY SUPPLEMENT MEDICAL EQUIPMENT PATIENT SUPPORT

TYPE TYPE TYPE TYPE

6 7 8 9

COSMETICS CONSUMER PRODUCTS OTHER NON MEDICAL & HERBAL OTHERS

bluework  
bluework  

การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านขายยา