Page 1


Yeni dönem h›zl› bafllad› Yıl: 8 Sayı:93 Haziran 2011 İHLAS FUAR HİZMETLERİ A.Ş. ADINA SAHİBİ H. FERRUH IŞIK İHLAS FUAR HİZMETLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN BOZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ AHMET KIZIL ahmet.kizil@ihlasdergigrubu.com YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HÜSEYİN AKARSU huseyin.akarsu@ihlasdergigrubu.com EDİTÖR AHMET FARUK KOYUNCU faruk.koyuncu@ihlasfuar.com BASKI VE GRAFİK SORUMLUSU AHMET YEDEK ahmet.yedek@ihlasfuar.com CONSEPT TASARIM RECEP ÜNAL recep.unal@ihlasfuar.com REKLAM MÜDÜRÜ ZÜLKÜF KARADAYI zulkuf.karadayi@nalburteknik.com REKLAM DANIŞMANI SERDAR ÖZCAN serdar.ozcan@ihlasdergigrubu.com KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ EBRU PEKEL ebru.pekel@ihlasfuar.com HABER SERVİSİ OMER ŞEN omer.sen@ihlasfuar.com DIŞ İLİŞKİLER INTERNATIONAL RELATIONS EXECUTIVE HAKAN KURT hakan.kurt@ihlasfuar.com MUHASEBE MÜDÜRÜ MÜRSEL GÜRLER muhasebe@ihlasfuar.com BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ METİN ÖGÜTÇÜ metin.ogutcu@ihlasfuar.com ABONE ZEKERİYA AYDOĞAN data@ihlasfuar.com CTP - BASKI İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 34530 Yenibosna / İSTANBUL +212 454 35 08 ADRES 29 Ekim Caddesi No:23 34197 Yenibosna / İSTANBUL Tel.:+212 454 25 03 Faks:+212 454 25 06 www.yapimalzeme.com.tr e-mail: info@yapimalzeme.com.tr İRTİBAT BÜROLARIMIZ KONYA +332 238 10 71 Nalbur Teknik dergisinde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu reklam verene aittir. Nalbur Teknik Dergisi’nin bütün yayın hakları İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. Yazılar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. aygın süreli bir yayın olan Nalbur Teknik Dergisi ayda bir yayınlanır.

o€uk k›fl aylar›n› geride b›rakt›€›m›z flu günlerde, konut üreticilerinin düzenledi€i birbirinden cazip kampanyalarla inflaat sektörünü hareketlendirmeye bafllad›. Ayr›ca, yeni sat›fla sunulan projelerin yan› s›ra, sat›fl› devam eden birçok projede kampanya bafllat›ld›. Sadece yüzde 1 peflinat isteyip 48 ay taksit imkan› sunanlar, hiç peflinat istemeyip ayl›k taksitleri de 12 ay öteleyenler ve banka kredili ödemelerde bile yüzde 10 indirimler söz konusu. Kampanyalardan yararlanarak konut almak için güzel bir zaman. Fakat flunu da göz ard› etmemek laz›m. Al›nacak olan konutlar›n bizim ihtiyaçlar›m›za ne kadar cevap verdi€i de burada önemli bir konu. Ayr›ca sonuç olarak al›nacak olan konutta kullan›lan malzemelerin de önemi yok say›lamayacak kadar önemli. Deprem riskini her daim yaflad›€›m›z ülkemizde oturaca€›m›z binalar›n bu tür risklere karfl› ne kadar dayan›kl› oldu€unu da göz ard› etmemek gerekiyor. Malumlar›n›z depremler insanlar›n ölümlerine yol açm›yor, binalar›n sa€l›ks›z bir flekilde olmas› insanlar›n yaflamlar›n›n son bulmas›na da neden oluyor. Bu anlamda al›nacak olan konutlarda öncelikli olarak tercihlerimiz aras›nda dayan›kl›l›k raporlar› var m›? Binalar›n yal›t›mlar› ne durumda? Bunun gibi bir ayr›nt›lara dikkat etmek de fayda var. Yine bina sa€laml›€› gibi günümüzde önemli bir konu olan yal›t›m konusu da unutmamak gerekir. Yaz yavafl yavafl kendini gösterdi, havalarda ›s›nmaya bafllad›, ama unutmamak gerekir ki, hem yaz›n serin bir evde hem de k›fl›n s›cak bir evde oturmak için yal›t›m konusunu gündemimizden düflürmeyelim. Bunun yans›malar› elektik faturalar› olsun, do€algaz faturalar› olsun bir flekilde bize bedel olarak gelecektir. Tüm bunlar›n önüne geçmek için yal›t›ma dikkat etmek de fayda var. Bunu da yapt›r›rken yapt›m oldu fleklinde de€il de, CE belgeli ve standartlara uygun markalar›n ürettikleri ürünlerin kullan›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. Ne diyelim yaz›n serin bir yuvan›z, k›fl›n ise s›cak bir yuvan›z olsun. Di€er yandan uzun y›llard›r birlikte bir ekip olarak hareket etti€imiz Nalbur Teknik dergimizin Reklam Müdürü (eski) Abidin Kaya görevini yine bünyemizde büyük bir özveri ile çal›flmalar›n› devam ettiren arkadafl›m›z Zülküf Karaday›’ya devretti. Tüm sektör temsilcilerimizin bilgisine sunar, Nalbur Teknik dergimizin yeni Reklam Müdürü Zülküf Karaday›’ya da çal›flmalar›nda baflar›lar dileriz. Sizlere hep güzel haberleri dergimiz içindeki sayfalar›m›zdan aktarmaya devam ederken, bundan sonraki koflumuzu Nalbur Teknik dergisi Reklam Müdürü Zülküf Karaday› ile devam ettirece€iz. Sektör ile alakal› gerekli mecralarda yer alan Nalbur Teknik dergimiz, her geçen gün sektördeki ilerlemesini daha genifl kesimlere yaymaya devam ediyor. Bu anlamda gerek sektör fuarlar›nda boy gösteren dergimiz, sektöre fayda sa€lamak ad›na hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›ndaki tüm organizasyonlarda kat›l›mc› olarak yer al›yor. Nalburlara yönelik olarak ayl›k olarak yay›n hayat›n› devam ettiren dergimiz ve günlük olarak güncellenen web sitemiz arac›l›€› ile en güncel haberleri sizlere en sa€l›kl› flekilde ulaflt›r›yoruz. Bu anlamda; Gündem, Boya‹zolasyon, Mobilya-Aksesuar, Mutfak-Banyo- Armatür, Yeni ürün, H›rdavat el aletleri, Elektrik Dünyas› bölümlerinden oluflan dergimiz ve web sitemiz arac›l›€› ile sektör içinde yaflanan tüm geliflmeleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki say›m›zda görüflmek dile€i ile. Sayg›lar›m›zla,

S


10

Yap› market a€› her geçen gün artmaya devam ediyor

18 icindekiler 40 44

‹zaydafl’ta 15.y›l coflkusu

Center, kaliteli ürünleri kullan›c›lar›n hizmetine sunuyor

51

Yakar Kardefller geliflimi ile dikkat çekiyor

Kalekim ambalajlar›n› müflterileriyle yeniledi

58

Saint- Goben Weber yenilikçi yüzünü ‹stanbul’a tafl›d› Filli Boya son dönemde 3 fakl› ürün grubunu pazara sundu

73

56

‹fl kazalar› Yaflam Hatlar›’yla tarihe karfl›yor

Banyo’da taze renklerin senfonisi

reklam indeksi

80 116 Neva ile makanlara yepyeni bir dokunufl

ARMA YAPI ...................................47

EMRE BAHÇE ...............................63

KALEK‹M ...................................Ö.K.‹

AYAN DIfi T‹C .................................2

ENTEGRE ...............................29 - 79

KANCA EL ALETLER‹ ..................25

BATU GRUP ..................................77

F‹LL‹ BOYA ...................................19

KAW‹TECH ....................................11

BAfiAK K‹REM‹T ...........................17

FUAR D‹ZAYN ...........................105

KÖLN MESSE Ç‹N .....................111

BERDAN C‹VATA ........................67

GESER ...............................................1

KR‹STAL KOLA ..........................101

BETA K‹MYA .................................53

H‹DROKON .................................Ö.K

KR‹STAL fiEH‹R ............................33

BORU FUAR ..................................81

INKA .....................................37- 103

KUZULUK ...................................107

BOYSAN ....................................A.K.‹

IfiIK KALIP .............................39 - 55

MAKRO TEKN‹K ..................74 - 75

DEM‹R MAK‹NA ...................60 -61

‹HLAS KOLEJ‹ ............................115

MARMARA MEKAN‹K ................29

DUNA .............................................13

‹HLAS PAZARLAMA ..................71

NALBUR TV .....................................6

SAK ...........................................4 - 45 SEL BORU .......................83 -85 -87 .........................................89 - 91 - 93 SELENA ............................................7 SERATUT .......................................49 TÜK‹YE GAZETES‹ .......................99 TÜM PLAST‹K .......................26 -27 V‹TRATHERM ...............................15 WEBER ..............................................3 YAKAR KARDEfiLER ...................65 YALOVA EVLER‹ .......................113

DÜFA ................................................5

KALE K‹L‹T ....................................21

OZKARDESLER MAKİNA ...........43

YASAN BOYA ...............................57


GÜNDEM

Yap› market a€› her geçen gün artmaya devam ediyor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Türkiye’de 1990’lar›n ortalar›nda kurulmaya bafllayan yap› marketlerinin geliflmesi son 10 y›l içinde olmufltur. Özellikle son befl y›l içinde ma€aza say›lar›nda ciddi bir art›fl ve tüm yurt sath›na yay›lma e€ilimi gözlenmektedir

10

Yap›lan araflt›rmalara göre her geçen gün büyümeye devam eden yap› market a€› sadece ülkemizde de€il dünya çap›nda tüketicilerin en çok tercih ettikleri alanlardan biri konumunda. ‹nflaat malzemeleri sektöründe da€›t›m a€› ve da€›t›m kanallar› araflt›rmas› verilerine göre Yap› marketlerinin Türkiye’deki geç mi fli çok es ki le re da yan ma mak ta d›r. Tür kiye’de 1990’lar›n ortalar›nda kurulmaya bafllayan yap› marketlerinin geliflmesi son 10 y›l içinde olmufltur. Özellikle son befl y›l içinde ma€aza say›lar›nda ciddi bir art›fl ve tüm yurt sath›na yay›lma e€ilimi gözlenmektedir. Yap› marketleri inflaat malzemeleri sanayinin da€›t›m kanallar›ndan belirli bir pay alarak klasik bayi sistemini yeniden yap›lanmaya götürmektedir. Bu geliflme gelecek 5-10 y›ll›k bir dönemde da€›t›m a€›ndaki bir dönüflümün de göstergesi olmaktad›r. Dolay›s›yla yap› market le ri nin mev cut du ru mu nu pa zar hac mi ni ve pa zar la d› €› ürün gruplar›n› incelemeden bir de€erlendirme yapmak mümkün de€ildir. Tablodan görüldü€ü gibi toplam 128 ma€azadan 61’i yani %47,7’si Marmara Bölgesinde olup, onu ‹ç Ana do lu ve Ege Böl ge le ri iz le mek te dir. Bu üç


GÜNDEM

bölgedeki ma€aza say›s› toplam›n %83’ünü bulmaktad›r. Do€u ve Güney Do€u Bölgelerinin toplam pay› ise sadece %3,9’dur. Bu durum bölgesel eflitsiz kalk›nman›n bu alandaki göstergelerinden biri olmaktad›r. Bayilik ve alt bayilik da€›t›m kanallar›nda da benzer bir tablo ortaya ç›kmaktad›r. Tüketimin ve üretimin boyutlar›n›n, GSYH’dan al›nan paylar ve gelir da€›l›m›n›n dengesiz yap›s› ile do€rudan iliflkili oldu€u görülmektedir. YAPI MARKETLER‹ ROLÜ, ‹fiLEV‹ VE V‹ZYONU 2003 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre Türkiye yap› marketi pazar›n›n 2 milyar TL oldu€u saptanm›flt›r. Ancak o y›ldaki ürün baz› esas al›narak yap›lan grupland›rmalarla ortaya konulan bir tahminle de, inflaat malzemeleri sanayine yönelik cirolar toplam 0,6 milyar TL olmaktad›r. 2010 y›l›nda taraf›m›zdan yap›lan benzeri bir inceleme, toplam pazar›n 4,5 milyar TL’ye yaklaflt›€›n› belirlemifltir. Bu pazar içinde inflaat malzemelerinden sanayinden gelen de€er ise 1,3 milyar TL’ye ulaflmaktad›r. Toplam inflaat malzemeleri üretim hacmi göz önüne al›nd›€›nda, yap› marketleri bu üretim hacminden %3,3 pay almakta olup, ancak sat›lan ürünler (alt sektörler) kategorisi ele al›nd›€›nda ise bu oran %6,3 olmaktad›r. Bu oran›n da€›t›m kanallar› içinde ciddi bir a€›rl›k yaratt›€› söylenebilir. Bu saptamalar do€rultusunda yap› marketlerinin inflaat malzemeleri sanayi da€›t›m kanallar› ve a€›nda bugün bile önemli bir rol oynad›€› aç›k olarak ortaya ç›kmaktad›r.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

YAPI MARKETLER‹N‹N BU ROL ÇERÇEVES‹NDE DA⁄ITIMDAK‹ ‹fiLEV‹ 1- Yap› marketleri k›sa geçmifllerine karfl›n geliflmifl ülkelerdeki “üretici son tüketici” ifllevini gerçeklefltirmeyi baflarm›fllard›r. Bu ifllev onlar›n da€›t›mdaki rolünün, yeni bir kanal olarak “maliyet kalite” optimizasyonundaki baflar›lar›n› ortaya koymaktad›r.

12

2- Yap› marketlerinin önemli bir bölümü (%75’i) uluslararas› firmalar›n uzant›lar› veya ortaklar› olmaktad›r. Ancak Türkiye’deki koflullara uyum sa€layacak yap›lanmay› gerçeklefltirmekte ve h›zl› bir örgütlenmeye giriflmektedirler. 2010 sonu itibar›yla toplam ma€aza say›lar› 128 olup, 2015 y›l›nda bu say›n›n 200’ü aflaca€› tahmin edilmektedir. Avrupa ve Amerika’daki yap› marketlerinin say›s› ile k›yasland›€›nda bu say›n›n çok mütevaz› kald›€› görülmektedir. Örne€in Almanya’daki yap› marketlerinin say›s› 2000 civar›ndad›r. Öncelikle Marmara Bölgesinde yo€unlaflan ma€aza oran›,


GÜNDEM

zaman içinde di€er bölgeleri de kapsayacak flekilde yayg›nlaflmaktad›r. 3- Yap› marketleri büyük boyutta ve genifl müflteri profiline seslene tan›t›m, reklam ve promosyon kampanyalar›na giriflmektedirler. Da€›t›m kanallar› içinde yer alan baflka hiçbir firma (bayi, uygulamac›, alt bayi, distribütör v.s.) bu ölçüde reklam yapma olanak ve ayr›cal›€›na sahip de€ildir. Ana üretici firmalar bile tüketiciye do€rudan yönelen kampanyalarda belirli bir efli€i aflamamaktad›rlar. Keza yap› marketlerinin “indirim veya iskonto” kampanyalar›, tüketicinin isteklerini kamç›layacak kredi mekanizmalar› ve kredi kart› taksitleri ile körüklenmektedir. 4- Yap› marketleri belirli inflaat malzemeleri ve ürünlerinin yan› s›ra tüketiciye ev dekorasyon ve gereksinimlerini çeflitlendiren, bahçe ve balkonda kullan›lacak malzeme ve elemanlar› da sunan bir genifl sat›fl yelpazesine sahiptirler. Ayr›ca kiflisel hobi ürünleri, baz› elektronik mutfak ve banyo cihazlar›, montaj ve bak›mda kullan›lan alet ve edevat v.s. gibi mallarla, tüketici için cazibeli çekim alanlar› oluflturmufllard›r. Bu durum tüketiciyi “klasik bayi” sisteminin d›fl›na çekmekte ve talep yeniden biçimlenmektedir.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

5- Ürün gam›n›n yukar›da belirtilen yap›s› nedeniyle, ad› her ne kadar yap› marketi olsa da yap› marketleri yüzde yüz inflaat malzemeleri marketi de€ildir. ‹MSAD kapsa m›n da ki 30 alt sek tör den 13’ünün ürünleri sat›lmaktad›r. Bu 13 alt sektör ürünlerinin toplam sat›fllar içindeki pay› %20-25 civar›ndad›r.

14

6- Yap› marketleri yerli inflaat malzemelerinin yan› s›ra ithal ürünleri de tüketiciye sunmaktad›r. Yap›lan bir araflt›rma yap› marketleri toplam pazar›ndaki malzemelerin de€er olarak %25’ini ithal ürünler oluflturmaktad›r. Baz› yap› market firmalar›nda bu oran %40’a kadar ç›kmakta, baz›lar›nda %15’lere inmektedir. ‹nflaat malzemeleri söz konusu oldu€unda ithal malzeme oranlar› çok daha afla€›larda kalmaktad›r. Ancak markal› ürünler, tüketici (son kullan›c›) aç›s›ndan her zaman cazibe oluflturmaktad›r. 7- Yap› marketleri, büyük çapta satt›klar› ürünleri do€rudan üretici firmalardan sat›n almaktad›rlar. Ancak baz› ürünlerde, üretici firmalar›n bölge müdürlükleri veya yetkili bayileri tedarik kanal› olarak kullan›lmaktad›r. Yerel yap› marketleri özellikle, yerel bayi veya bölge sat›fl müdürlükleri ile ticari iliflki içindedirler. Yerel yap› marketlerinde ithal malzeme sat›fl oran› çok daha düflük düzeydedir.Yap› marketlerinin “üretici firma “ ile olan do€rudan ürün tedarik ve finansman iliflkileri, baz› yetkili sat›fl elemanlar›n›n marketlerde görevlendirilmesini zorunlu k›lmaktad›r veya üretici firma zaman zaman marketlere “uygulamac› eleman” deste€i vermektedir. Lojistik destekler k›s›tl› oldu€undan yap› marketleri kendi lojistik depolar›n› kurmakta ve ilgili firmalarla anlaflma yapmaktad›r. 8- Yap› marketleri ile üretici firmalar aras›nda bayiler ile olan finansman iliflkilerinden daha dengesiz anlaflmalar yap›lmaktad›r. Mali muhasebe-ödeme-ödeme flartlar›-banka destekleri gibi finansal yönetimine iliflkin sorunlar bir optimizasyon yap›larak çözülmekte, ancak yine de ciddi sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. “Üretici firma-yap› marketi” finansman dengesi bazen yap› marketi lehine dönmekte ve sorun büyümek te dir. Bu


GÜNDEM

Kaynak: Etiplan Çal›flmalar› Notlar: 1) ADEO Grubu çok farkl› alanlarda faaliyete bulunmaktad›r. Faaliyet alanlar›ndan bir de yap› marketleridir. Grup bünyesindeki en eski yap› marketi olan Leroy Marlen’in kurulufl tarihi burada esas al›nm›flt›r. 2) Ma€azalar franchising oldu€u için toplam çal›flan say›s› tam olarak bilinmemektedir.

nedenle baz› alt sektörlerde firmalar yap› marketleri ile çal›flmak istememektedirler. Ancak bu iflleyiflin da€›t›m a€›n›n geliflim sürecinde zaman içinde çözümlenece€i söylenebilir. 9- Bayiler ile üretici firmalar aras›nda ise finansman sorunlar› genellikle üretici firma lehine geliflim göstermektedir. Baz› firmalar bankalar arac›l›€› ile bayilere kredi limiti tan›makta ve bayi ile bu kanaldan finansman iliflkisi kurmaktad›r. Keza bayi seçiminde de kriterler aras›nda “mali güç” önemli olmaktad›r. Bayilerin yap› marketlerine karfl› tutumu bu nedenle pek olumlu bir tablo sergilememektedir.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

10- Yap› marketlerinin pazara girmesi ve geliflmifl ülkelerde oldu€u gibi tüketiciye do€rudan ulaflmas› “müflteri odakl›” bir pazarlaman›n h›zlan›p geliflmesini sa€lam›flt›r. Üretici bu kanallar arac›l›€› ile müflteri istek ve taleplerinin nas›l biçimlendi€ini görebilmektedir. Yap› marketleri bu ba€lamda “geri besleme”yi baflar› ile yapabilen da€›t›m kanallar›d›r. Bu iflleyifl gelecekte üretimin planlanmas›nda, maliyet-kalite optimizasyonunda, üretim gam›n›n çevre ve müflteri odakl› tasarlanmas›nda, enerji tasarrufuna yönelik önlemler al›nmas›nda olumlu bir tablo oluflturacakt›r.

16

11- Yap› marketleri bayi-alt bayi-nalbur zincirinde en çok alt bayi ve nalburlar› pazardan silmektedir. Ancak küresel rekabetin do€al bir sonucu olan bu durum, inflaat malzemeleri sanayinin büyüme oran›n›n artmas›nda pozitif bir ifllev görecek ve pazar›n genifllemesini sa€layacakt›r. 12- Yap› marketleri son kullan›c› (tüketici) için “kendin yap, do it yourself” konsepti ile yap› yenileme, onar›m ve bak›m olanaklar› sa€lamakta ve bunun için tüketicinin kendi iflgücünü ortaya koyarak iflçilik masraflar›nda tasarruf yapmas›na olanak sunmaktad›r. Bu flekilde Türk insan› , mal› sat›n alan ve kendi konutunda yapt›€› ifllerde “uygulay›c›” olan bir

fonksiyon yüklenmektedir. Bu durum maliyet avantajl› sa€lad›€›ndan “yenileme” talebi artacak ve üretimdeki büyümede önemli rol oynayacakt›r. Yap› marketlerinin vizyonu; geliflen, büyüyen ve ihracat yönelik inflaat malzemeleri sanayi da€›t›m kanallar› içinde %25’lere ulaflacak sat›fl pay› ile tüketiciye yönelmesidir. Bu vizyonun gerçekleflmesi için: 1- Kendini yenileyen, “müflteri odakl›” dönüflümü tamamen gerçeklefltiren, e€itimli ve öngörülü kadrolarla güçlü bir bayi kadrosunu da bar›nd›ran bir da€›t›m sistemi. 2- Yeni talepten yenileme talebine kayan bir büyüme oran›na sahip (ortalama %14,5) inflaat malzemeleri sanayi. 3- Küresel rekabette katma de€eri yüksek ürünlerle 40 milyar USD ihracata yelken açan bir inflaat malzemesi yelpazesi söz konusu olmaktad›r. DÜNYADA YAPI MARKETLER‹N DURUMU Türkiye’de yap› marketlerinin yaklafl›k 15 y›ll›k bir geçmiflinin olmas›na karfl›n ABD’de yaklafl›k 65 y›ll›k, Avrupa’da ise yaklafl›k 45 y›ll›k bir geçmifle sahiptir. ABD’de ilk yap› marketinin 1945 y›l›nda aç›ld›€› bilinmektedir. Buradan görüldü€ü gibi Türkiye’nin yap› marketleri ile tan›flmas› ABD’den 50 y›l, Avrupa’dan 30 y›l sonra olmufltur. “Do it yourself” slogan› ile ilk Bauhaus yap› marketi Almanya’da 1965 y›l›nda aç›lm›flt›r. Burada amaç insanlar›n evlerindeki baz› basit inflaat ifllerini kendilerinin yapmas›na olanak sa€layacak kolayl›klar› sunmak ve bu flekilde inflaat malzemelerine talep oluflturmakt›r. Zaman içinde Bauhaus’u Almanya’da di€er yap› marketleri, örne€in Hornbach Praktiker, Götzen gibi, izlemifltir. Günümüzde Almanya’daki yap› marketlerinin say›s› toplamda 1930’a ulaflm›flt›r. ‹ngiliz King & Fisher, Frans›z Adeo, Hollandal› Intergamma ve Danimarkal› DT Group birer yap› marketleri grubu olarak tek kalemde ele al›nd›€›nda, dünyada ilk on s›rada yer alan yap› marketleri Tablo: 7/2’teverilmifltir. Bu tablonun haz›rlanmas›nda yap› marketlerinin ve gruplar›n 2009 y›l› dünya cirolar› esas al›nm›flt›r.


GÜNDEM

‹ZAYDAfi’ta 15. y›l coflkusu

‹ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Türkiye’nin öncü ve ilk at›k bertaraf tesisi olan ‹ZAYDAfi, bir yandan tehlikeli at›klar›n do€aya ve çevreye zarar vermeden bertaraf›n› sa€larken di€er taraftan elektrik enerjisi üreterek geri kazan›m sa€l›yor. ‘Temiz Çevre Sa€l›kl› Toplum’ slogan›yla müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›n› sürdüren ‹ZAYDAfi 15. y›l›n› rekorlarla kutluyor

18

Günümüzde flehirler sadece sanayisi ile de€il çevreye verdi€i önemle de an›larak göz önünde bulunuyor. Bu flehirlerimizden biri de Kocaeli... Yüzlerce iflletme ve binlerce çal›flanla üretimin ifl gücünün eme€in kenti Kocaeli’nin 1,5 milyonu bulan nüfusu her gün daha fazla artan hareketlili€iyle büyüyen geliflen ve de€iflen bir flehir. Kocaeli’ndeki de€iflim sürecine büyükflehir belediyesi ifltiraklerinden ‹ZAYDAfi ise büyük ve önemli katk›lar veriyor. K›sa ad› ‹ZAYDAfi olan ‹zmit At›k ve Art›klar› Ar›tma Yakma ve De€erlendirme A.fi., hayata geçirdi€i yeni projeler ve at›k bertaraf konusunda üretti€i çözümlerle sadece Kocaeli’nin de€il Türkiye’nin lideri haline gelmifl bulunuyor. ‹ZAYDAfi’›n son y›llarda büyük bir de€iflim geçirerek büyük bir baflar› elde etmesinin arkas›nda ise Genel Müdür Muhammet Saraç ve ekibinin rolü oldukça büyük. Yap› Malzeme ekibi olarak, ‹zmit Kocaeli’nde bulunan Türkiye’nin lider ve öncü ilk at›k bertaraf tesisi olan ‹ZAYDAfi’› ziyaretimizde Genel Müdür Muhammet Saraç ile bir araya geldik. Çevre ve toplum sa€l›€› bilinci ile çal›flt›klar›n› belirten ‹ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç sorular›m›za içtenlikle cevap verdi. ‹ZAYDAfi’›n sektördeki yeri, önemi ve yapt›€› çal›flmalar hakk›nda bilgi verir misiniz? “‹zmit At›k ve Art›klar› Ar›tma Yakma ve De€erlendirme A.fi., ‹ZAYDAfi, ‹zmit Entegre Çevre Projesi kapsam›ndaki projeleri iflletmek üzere ‹zmit Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan May›s 1996’da kurulmufltur. ‹ZAYDAfi’›n kurulma amac› Çevre Kanunu’na uygun olarak evsel ve endüstriyel at›klar›n bertaraf›-


GÜNDEM

n› sa€lamakt›r. Bu paralelde ‹ZAYDAfi, Türkiye’deki ilk at›k bertaraf tesisi olarak bir taraftan bu at›klar›n bertaraf›n› sa€larken di€er taraftan elektrik enerjisi üretiyor. Tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getiren ‹ZAYDAfi, kalite standartlar›n› ve uygunluk belgelerine de sahip bulunuyor. ‹ZAYDAfi’›n ayr›ca Türkiye Kalite Derne€i, Avrupa Yakma Tesisleri Birli€i, Kocaeli Sanayi Odas› ve Kocaeli Sanayici ve ‹fladamlar› Derne€i üyelikleri bulunuyor. ‹ZAYDAfi’›n bünyesinde yer alan; Klinik ve tehlikeli at›k yakma ve enerji üretim tesisi, evsel ve endüstriyel kat› at›k düzenli depolama alanlar›, dilovas› düzenli depolama alan›, evsel kat› at›k aktarma istasyonlar›, hafriyat sahalar›, at›k al›m gemisi, biogaz üretim ArGe tesisi ve t›bbi at›k sterilizasyon tesisi ile çal›flmalar›n› sürdürüyor.” ‹ZAYDAfi’›n Kocaeli bölgesine ve Türkiye geneline verdi€i hizmetler neler? “Her gün Kocaeli’nde oluflan tüm evsel at›klar›n depolanarak bertaraf edilmesi iflini yap›yoruz. Bu sadece Kocaeli’ne özel bir hizmetimiz ve günde 1500 ton civar›nda evsel at›€› bertaraf ediyoruz. ‹zmit Körfezi’ne giren gemilerin normal faaliyetlerinden ortaya ç›kan at›klar›n al›n›p bertaraf edilmesi iflini de yürütüyoruz. Bunun yan›nda yine Kocaeli’nde oluflan t›bbi at›klar›n toplanmas› ve sterilize edilmesi ve bertaraf edilmesi iflini yap›yoruz. Bir de büyükflehir belediyesinin yetkilendirmesiyle hafriyat alanlar›n› iflletiyoruz bütün bu çal›flmalar›m›z bu bölgeye özel olarak verdi€imiz hizmetler. ‹ZAYDAfi tüm Türkiye’ye ise; sanayiden kaynakl› tehlikeli endüstriyel at›klar› bertaraf› hizmetini veriyor. Tesisin çal›flma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki plastik at›klar, kullan›lm›fl ya€lar, ilaç ve kozmetik at›klar›, petrokimya at›klar›, PVC, solvent, boya at›klar›, yap›flt›r›c› ve yap›flkanlar, ar›tma çamurlar› v.b. tehlikeli at›klar ile klinik at›klar›n yak›larak bertaraf edilmesine dayan›yor.”

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

At›k kavram› hakk›nda bilgi verir misiniz? Türkiye tehlikeli at›klar konusunda hangi noktada? “At›k dedi€imiz zaman gerek kiflisel gerekse sanayi faaliyetlerimiz sonucunda bir tak›m kaynaklar› tüketiriz. Bu tüketimin sonunda ortaya ç›kan, üretimle de de€erlendirilemeyen ve sahibinin de ortadan kald›r›lmas›n› istedi€i maddelere at›k diyoruz. Bu at›klar› sanayiden gelme tehlikeli at›klar ve tehlikesiz evsel at›klar olarak ikiye ay›r›yoruz. Türkiye’de tehlikeli at›kla ilgili olarak Çevre Bakanl›€› bir tak›m çal›flmalar yap›yor. ‹statistiklere göre y›lda 1 milyon 120 bin ton civar›n-

20

da tehlikeli at›k üretiliyor sanayide. Biz burada devreye girerek sürdürülebilir çevre ve sa€l›kl› toplum için, at›k de€erlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini art›rmaya yönelik çal›flmalar yap›yoruz.” Ocak ay›nda ‹ZAYDAfi’›n yakma kapasitesi %50 oran›nda artt›. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? “2008’lere kadar özellikle yakma konusunda tek tesis olmam›z ve yo€un bir yüklenme olmas›ndan dolay› kabul koflullar›m›z farkl›yd›. Son iki y›ld›r 2009’un ikinci yar›s›ndan itibaren yakma fiyatlar›m›zda çeflitli kalemlerde yüzde 5’ten yüzde 50’ye kadar indirimler yapt›k ve krizin yafland›€› 2009 y›l›nda bir önceki seneye göre daha çok at›k ald›k. 2010 y›l› da 2009’daki seviyede devam etti. Bunun yan›nda pazarlamayla ilgili müflteri memnuniyeti ile ilgili ad›mlar atarak müflteri memnuniyetini esas ald›k. Yo€un firma ziyaretlerde bulunduk, müflterilerimiz tesisimizde a€›rlad›k ve karfl›l›kl› iflbirli€i çerçevesinde bugün ortak bir noktaya geldik. Bu kapsamda etkin ve müflteri memnuniyeti odakl›, paylafl›mc›, profesyonel bir yönetim anlay›fl› ile 2011 y›l› Ocak ay› içerisinde Çevre ve Orman Bakanl›€› Çevre Yönetimi Genel Müdürlü€ü’nün olurlar› ile yakma kapasitemizi %50 oran›nda artt›rarak, ‹ZAYDAfi tarihinde bir ilke daha imza att›k. Bertaraf kapasitemizde yapt›€›m›z %50’lik art›flla birlikte at›k üreticilerinden gelen at›k bertaraf taleplerine cevap vermekte hiçbir s›k›nt› yaflamayaca€›m›z bir sürece girmifl bulunuyoruz. Kapasite art›r›m› sonras›nda Ocak ay›nda yakmaya gelen at›k miktar› tüm zamanlar›n en iyi de€eri oldu ve bunu di€er aylarda takip ediyor. Rakamlara bakt›€›m›zda bu seneyi rekorla devam ettirece€imizi rahatl›kla söyleyebilirim.” ‹ZAYDAfi’›n modernizasyon çal›flmalar› hakk›nda bilgi verir misiniz? “‹ZAYDAfi, Avrupa Yakma Tesisleri Birli€i’ne üye bir kurulufl. Geçen y›l Kas›m ay›nda gerçeklefltirilen genel kurula da ev sahipli€i yapt›k. Burada görüyoruz ki 15 y›l› doldurmas›na ra€men Avrupa’n›n en genç yakma tesislerinden bir tanesiyiz. Avrupa’da bu tesisler ortalama 40-50 yafllar›nda bulunuyor. Yeni bir tesise ve iyi bir teknolojiye sahibiz. Her türlü tehlikeli at›k alan bir tesis için en uygun teknoloji döner f›r›n teknolojisi ve bizde bu teknolojiyi kullan›yoruz. Burada önemli olan tesise düzgün bak›p iflletmeniz. Biz her y›l 45 gün bak›m ve yenilik için tesisimizi durduruyor ve her y›l yaklafl›k 2 milyon TL. civar›nda paray› bak›ma harc›yoruz. Yapt›€›m›z bu


GÜNDEM

Gelece€e yönelik bir çok projeleri bulundu€unu belirten ‹ZAYDAfi Genel Müdürü Muhammet Saraç; “Bunlardan bir tanesi de depolama alan›ndaki çöplerden elde edilecek metan gaz›ndan elektrik üretimi projesi oldu€unu” söyledi

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

çal›flma ile hem tesisin ömrü uzat›l›yor hem de teknik ve çevresel anlamda düzgün çal›flmas› sa€lan›yor. Son olarak internet üzerinden de izlenebilen baca gaz› emisyon ölçüm cihazlar›n› yeniledik. CO,CO2,SO2,02,NOX parametrelerin ölçüldü€ü çoklu gaz analizörü, TOC’nun ölçüldü€ü toplam hidrokarbon analizörü, HCL analizörü, HF ve H2O’nun ölçüldü€ü HF analizörü, Toz analizörü, HCL analizörünün ve bu analizörlerin kalibrasyonu için Dinamik Gaz Kalibratörü ve S›f›r Hava Kayna€›n› yeni nesil analizörlerle yenilendi. Say›sal ç›k›fl özelli€i ile güvenilirli€i art›r›lan bu cihazlar, fiubat ay› bafl›nda devreye al›nm›fl bulunuyor. Temiz çevre sa€l›kl› toplum slogan› ile sosyal sorumluluk bilincini de göz ard› etmeksizin yukar›da bahsetti€im yeni projeler ile teknolojiyi yak›ndan takip ederek yolumuza devam edece€iz.”

22

‹ZAYDAfi’›n çevre ve toplum sa€l›€› yönünden yapt›€› çal›flmalardan bahseder misiniz? “Biz bir yandan tehlikeli at›klar› kontrol alt›na alarak bertaraf ederken di€er taraftan da bu ifllem sonucunda enerji elde ediyoruz. Ben at›k yakararak üretilen enerjiyi yenilenebilir enerji olarak varsay›yorum. Yakma kapasitemizin artt›r›lmas› ile beraber elektrik enerjisi üretim miktar›m›z da artm›fl bulunuyor. Yakma iflleminde besledi€imiz at›klar›n ›s›l yüklerinin % 25 ‘ten fazlas› elektrik enerjisine dönüflüyor. Üretti€imiz elektrik enerjisinin yaklafl›k yar›s› ‹ZAYDAfi tesislerinde tüketiliyor kalan miktar da ulusal flebekeye sat›l›yor. At›k üreticilerinin tesisimize göndermifl olduklar› at›klar› D10 (bertaraf) kodu ile bertaraf ediyorduk. Yakma sonucu elde etmifl oldu€umuz enerjiyi belgelendiremiyorduk. Çevre ve Orman Bakanl›€›na yapm›fl oldu€umuz baflvurumuzun de€erlendirilmesi sonucu, yakarak bertaraf iflletme lisans›m›za R1 Enerji Geri Kazan›m› kodu eklenerek uygulamam›z tescil edildi. Bütün bunlar›n d›fl›nda sosyal olarak da bizim Kocaeli ve yak›n çevresine bir sorumlulu€umuz var. Buna dayanarak okullar›m›zda desteklerimiz ve e€itimlerimiz oluyor. Genel olarak ilimiz ve il d›fl›nda bulunan, faali-

yet gösteren ilkö€retim, lise ve üniversite düzeyinde e€itim gören ö€renciler, sanayi kurulufllar› temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri, belediyeler ve yak›n çevremizde bulunan köy sakinlerini de ziyaretçi olarak tesisimize kabul ediyor ve en güzel flekilde a€›rl›yor ve yapt›€›m›z çal›flmalar hakk›nda bilgi veriyoruz. Çevre bilincini halka yayma çabas› içerisinde ‹ZAYCAN isimli bir karakter de gelifltirdik. Ailesiyle birlikte çevre konular›n› iflleyecek ve mesajlar verecek ‹ZAYCAN için MEB’den izinleri ald›k. Bununla ilgili alt› serilik kitaplar› bast›rarak okullarda da€›taca€›z.” ‹ZAYDAfi’›n önümüzdeki dönemde gerçeklefltirece€i projelerinden bahseder misiniz? “At›€› de€er haline çevirdi€imiz ‹ZAYDAfi’ta gelece€e yönelik bir çok projemiz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de depolama alan›ndaki çöplerden elde edilecek metan gaz›ndan elektrik üretimi projesi. 2012 y›l›na faaliyete geçecek enerji üretim tesisinde, projeye göre y›lda 12 bin evin elektrik ihtiyac›n› karfl›layabilecek miktarda 24 milyon kilowat elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile ilgili ihale ve yer teslimini yapm›fl bulunuyoruz. Bunun yan›nda evsel at›klar için de bir bertaraf tesisi kurma hedefimiz var. Çöp suyunu ar›t›p geri kazan›m›n› sa€layarak bahçe sulamada ve yol y›kamada kullanmay› planl›yoruz. Di€er bir projemiz ise d›flar›ya hizmet verebilecek akredite bir laboratuar. ‹ZAYDAfi, ekipman aç›s›ndan Marmara Bölgesi’nin en iyi at›k laboratuar›na sahip bulunuyor ve biz bu laboratuar›m›z› akredite ederek d›flar›ya da hizmet verece€iz.” Toparlamak gerekirse son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? “Sanayicilerimiz bizim göz bebe€imiz ve biz artan kapasitemiz ve müflteri memnuniyeti anlay›fl›m›zla bütün sanayicilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Bizimle temas kuran herkese en iyi flekilde gereken deste€i vermeye haz›r oldu€umuzu belirtmek istiyorum.”


GÜNDEM

Dünyaca ünlü binalara nefes ald›ran Swegon Türkiye’de ilklere imza at›yor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

‹skandinav ve dünya pazar›n›n önde gelen HVAC sistemleri üreticilerinden Swegon, sa€l›€›n›z ve rahatl›€›n›z için size kaliteli iklimlendirme çözümleri sunuyor.

24

Swegon, bugün toplam 1250 çal›flan› ve 260 milyon Euro’luk ciroya sahip dünyan›n en büyük HVAC sistemleri üreticisi. Swegon için Türkiye ise, inflaat sektöründe gösterdi€i geliflim ile son derece büyük bir pazar. Dünyada St. Petersburg, Oslo ve Kopenhag’da bulunan opera binalar›, Türkiye’de de Ciner Medya Grubu Merkez Binas›, ORA Kentsel E€lence Merkezi gibi projelerde ad› geçen Swegon, Akcor Havaland›rma sistemleri bünyesinde ilklere imza atmaya haz›rlan›yor. Gökyüzüne do€ru uzay›p giden plazalar, ifl, al›flverifl ve e€lence merkezleri derken zaman›m›z›n büyük ço€unlu€unu duvarlar aras›nda geçirmeye bafllad›k. Özellikle insan trafi€inin çok yo€un oldu€u bu ortamlarda kaliteli hava teneffüs etmek ise son derece zor. Tüm bunlara küresel ›s›nma, iklim de€ifliklikleri, afl›r› s›cak ya da so€uklar eklenince yaflam alan›m›zdaki havan›n kalitesi büyük önem kazan›yor. ‹skandinav ve dünya pa za r› n›n ön de ge len HVAC sis tem le ri üre ti ci le rin den Swegon, sa€l›€›n›z ve rahatl›€›n›z için size kaliteli iklimlendirme çözümleri sunuyor. Yapt›€› iflin önemini ‘’Tasarlad›€›n›z yap›lar salt mimariden daha fazlas›n› ifade etti€inde geceleri daha rahat uyursunuz. Bununla da kalmaz, yap›lar›n›zda zaman geçirenlerin bundan memnun oldu€unu bilirseniz daha kolay soluk al›rs›n›z. Biz, onlara sa€l›kl› yap›lar diyoruz’’ fleklinde özetleyen Swegon, yap›lar› sa€l›kl› iklimlendirme sistemleriyle donatmaya devam ediyor. Türkiye pazar›na Akcor ortakl›€›nda ad›m atan, dünya pazar›n›n önde gelen HVAC* sistemleri üreticilerinden Swegon, sa€l›€›n›z ve rahatl›€›n›z için ak›ll› binalar yarat›p, kaliteli iklimlendirme çözümleri sunuyor. Swegon’u rakiplerinden ay›ran en önemli özelli€i ise ürün de€il, birbirleriyle uyumlu olarak çal›flan “ak›ll› komple sistemler” sa€l›yor olmas›. Paket klima santralleri ve chilled beam konusunda dünyan›n ilk üreticisi olan Swegon, hiç ara vermeden sürdürdü€ü Ar-Ge çal›flmalar› ile sürekli geliflerek yenilikleri pazara sunmaya devam ediyor.


GÜNDEM

Türkiye’nin can damar› inflaat sektörü

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

‹nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne€i Baflkan› Hüseyin Bilmaç

28

Türk ekonomisinin 2010 y›l›nda 8,9 oran›ndaki büyüme oran›yla Avrupa’da ilk s›rada yer ald›€›na dikkat çeken Hüseyin Bilmaç, küresel ekonomik krizin ard›ndan h›zla toparlanma sürecine giren inflaat sektörünün geçen y›l %17,1 büyüdü€ünü, ekonomik büyümeye katk›s›n›n ise %5,6 oldu€unu vurgulad›

“Ekonomi ve ihracatta son geliflmeler ve Türk ‹nflaat sektörüne yans›malar›” bafll›kl› ‹MSAD toplant›s›n›n yöneticili€ini ‹MSAD Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin Bilmaç yaparken, ‹MSAD Ekonomi Dan›flman› Prof. Dr. Kerem Alkin, TLM ‹nflaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›, DE‹K Türk-Libya ‹fl Konseyi Baflkan› Hüseyin Ersin Takla ve Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan Vekili Tahsin Öztiryaki toplant›ya konuflmac› olarak kat›ld›. Ekonomi ve ihracatta son geliflmeler ve Türk ‹nflaat sektörüne yans›malar›, ‹stanbul-TOBB Plaza’da yap›lan ‹MSAD Üye Toplant›s›’nda masaya yat›r›ld›. ‹nflaat sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geldi€i toplant›da konuflan Bilmaç, geçen y›l küresel ekonominin toparlanmas›na en büyük katk›y› geliflmekte olan ülkelerin yapt›€›n› vurgulayarak, “Sektör olarak, 2010 y›l›nda yaklafl›k 19 milyar dolarl›k ihracat gerçeklefltirdik. Son 5 y›lda y›ll›k ortalama ihracat art›fl h›z›m›z %15 olurken, inflaat malzemeleri ihracat› yapan ülkeler aras›nda 7’nci s›raya yerlefltirdik. Üretimde ise %11,5 büyüme oran›yla inflaat malzemeleri sanayisi olarak dünyada ilk 5 ülke aras›nda yer al›yoruz “ dedi.


GÜNDEM NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

“‹NfiAAT SEKTÖRÜ EKONOM‹YE KATKI SA⁄LIYOR” 2011’in ilk çeyre€inde, dünyan›n önde gelen merkez bankalar›n›n ‘ç›k›fl stratejileri’ bafllatt›€›n› vurgulayan Prof. Dr. Ke rem Al kin top lan t› n›n ba fl›n da yap t› €› ko nufl ma da, “2011 y›l›, ivme kazanm›fl olan büyüme trendinin yavafllat›lmas› ad›na dikkatle takip edilen bir y›l olacak ve yak›n dönemde öne ç›kan yak›n co€rafyadaki önemli ihracat pazarlar›nda siyasi kargafladan dolay› ortaya ç›kan kay›plar›n telafisi ad›na, yeni ihracat pazarlar›na yönelik temaslar›n 2011 y›l›nda yo€unlaflt›€›na flahit olaca€›z” dedi. TLM ‹nflaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› ve DE‹K Türk-Libya ‹fl Konseyi Baflkan› Hüseyin Ersin Takla ise Libya’da meydana gelen ayaklanmalar›n Türkiye Ekonomisi’ne ve in fla at sek tö rü ne et ki le ri ni de €er len dir di. Libya’n›n inflaat sektörü aç›s›ndan önemini vurgulayan Takla, “1973 tarihinden itibaren 27 milyar dolar inflaat hac-

30

minin yarat›ld›€› ve bugün itibariyle 33 milyar dolar iflin tamamland›€› bu ülkede halen 10 milyar dolarl›k yap›lmas› gereken ifl hacmi mevcut kriz dolay›s›yla problemli bir safhaya gelmifltir” dedi. ‹hracatta gerçekleflen son geliflmeleri de€erlendiren Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Ortado€u’da yaflanan siyasi geliflmelerden dolay› ihracatta k›sa vadeli kay›plar›m›z oldu€una dikkat çekti. ‹lerisi için son derece umutlu oldu€unu vurgulayan Öztiryaki, siyasi tablo oturmaya bafllad›ktan sonra Türkiye’nin bu co€rafyadaki etkinli€ini daha da artt›raca€› belirtti. Geleneksel olarak düzenlenen ‹MSAD ekonomi toplant›lar› ile her toplant›da bilgi ve deneyimlerini paylaflan yeni konuklarla birlikte olmaktan mutluluk duydu€unu belirten ‹MSAD Baflkan› Hüseyin Bilmaç, inflaat malzemeleri sanayisinin ve inflaat sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli can damarlar›ndan biri oldu€unu belirtti.


Dünyada endüstriyel yüzey ifllemeleri için ihtiyaçlara uygun roloc, disk, bant ve su z›mparalar›, Scotch-Brite afl›nd›r›c›lar ve haval› el aletleri üreten 3M Afl›nd›r›c› Sistemler, afl›nd›r›c› pazar›n›n büyük bir bölümünü oluflturan kesme ve tafllama tafllar› pazar›na da iddial› bir girifl yapt›

HIRDAVAT EL ALETLERİ

Kesme ve tafllama tafllar› pazar›nda 3M teknolojisi

DÜNYA’DA 40’A YAKIN ÜLKEYE ‹HRACAT Yüzy›l› aflk›n süredir hayat› kolaylaflt›ran binlerce yenilikçi ürünün mucidi olan 3M, 1987 y›l›ndan bu yana Türkiye’de 300’den fazla çal›flan› ile faaliyet göstermektedir. 3M Türki-

ye; kiflisel bak›m, ev, hobi ve k›rtasiye ürünleri, elektrik, elektronik, telekomünikasyon sistemleri, sa€l›k ürünleri, trafik güvenli€i, grafik ve reklam çözümleri, iflçi ve iflyeri güvenli€i çözümleri ve otomotiv, inflaat, kimyasal üretim gibi onlarca sektörde sundu€u endüstriyel ve kiflisel ürünleriyle müflterilerine yarat›c› çözümler sunar. 1992 y›l›ndan bu yana Türkiye’de üretim yapan 3M, 2000 y›l›ndan itibaren faaliyete bafllad›€› Çerkezköy fabrikas›nda, temizlik, k›rtasiye, kiflisel bak›m, sa€l›k ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünlerin yan› s›ra, maskeler, filtrasyon ürünleri ve çocuk bezi yan bantlar› üretimi yapmaktad›r. Türkiye’de üretilip öncelikle Türk pazar›n›n ihtiyac›na sunulan bu ürünler, ay n› za man da bafl ta Av ru pa ve Or ta do €u ol mak üze re dünyada 40’a yak›n ülkeye ihraç edilmektedir. 3M yüzy›l› afl k›n sü re dir uz ma n› ol du €u ino vas yon gü cüy le, Çer kezköy’deki üretim tesisine ARGE konusunda sürekli yat›r›m yaparak müflterileri için lokal çözümler üretmektedir.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Otomotiv ana sanayi, metal iflleme, paslanmaz çelik, mobilya gibi sektörlerdeki firmalar›n üretim sürecini verimli hale getirecek ürün ve sistemler sunan ve Avrupa’n›n en büyük afl›nd›r›c› ürünler üreten firmas›n› 3 y›l önce sat›n alan 3M, kesme ve tafllama tafllar› porföyünü geniflleterek sektöre yeni teknolojiler sunmaya devam ediyor. 3M Afl›nd›r›c› Sistemler’in portföyündeki ürünler çok h›zl›, çok güçlü ve uzun ömürlü oldu€u için tafllama ve kesme ifllemlerinde büyük verimlilik sa€l›yor. 3M Afl›nd›r›c› Sistemler’in inoks ve çelik olmak üzere iki çeflidi bulunuyor. Çelik ürünler her türlü uygulamada kullan›l›rken inoks ürünler özellik le pas lan maz çe lik uy gu la ma la r›n da kul la n› l› yor. 3M Afl›nd›r›c› Sistemler, Z›mpara Tafllar› konusunda yeni bir yat›r›m daha gerçeklefltirecek. 3M, bu grupta da müflterileri ne sun du €u ürün ga m› n› ge nifl le te rek, pa zar da da ha önemli bir yer edinmeyi planl›yor.

31


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Makro Teknik ‘Bahara Merhaba’ buluflmas›na 250’nin üzerinde kat›l›m oldu

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde, bo€az›n güzel manzaras›na karfl› düzenlenen Makro Teknik, “Bahara Merhaba” buluflmas› havaland›rma sektörünü bir araya getirdi

32

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde, bo€az›n güzel manzaras›na karfl› düzenlenen yemek geleneksel hale geldi. Bahar› karfl›lamak olarak da alg›lanan bu buluflma, sektörün tüm önemli temsilcilerinin kat›l›m› ile zenginleflti. Makro Bahar Buluflmas›na 250’nin üzerinde davetli kat›ld›. 21.yüzy›lda iletiflim gücü ön plana ç›km›flt›r ve bu gücü do€ru kullananlar baflar›l› ifller ortaya koymaktad›r. Makro Teknik, Geleneksel Bahara Merhaba organizasyonu ile havaland›rma sektörünün genelinde bu gücü verimli kullanmak ad›na giriflimde bulunmaktad›r. Havaland›rma sektörünün içinde faaliyet gösteren üreticiler, tedarikçiler, proje ofisleri, flantiyeler, akademik kadrolar, sektörel bas›n temsilcileri gibi çeflitli birimler bir araya gelme f›rsat›n› elde etmifl, yeni ba€lant›lar, görüflmeler ve ifl hacimleri filizlenmesine katk›da bulundu. “TÜRK‹YE’N‹N ‹THAL ETT‹⁄‹ FLANfiLARIN ONLARCA KATINI ‹HRAÇ ETT‹K” Makro Teknik Genel Müdürü Nurettin Özdemir, bu bahar buluflmas›na kat›lan tüm dostlar›na teflekkür ederek sözlerine bafllad› ve “Firmam›z›n öncelikli sosyal projelerinden biri haline dönüflen bu bahar etkinli€imizi, bundan sonra daha baflka projeler ile zenginlefltirece€imizi belirtmek istiyorum. ‹nsan olman›n erdemini, nas›l ki bireyin di€er insanlara gösterdi€i hassasiyet ve duydu€u sorumluluk be-


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Makro Teknik Genel Müdürü Nurettin Özdemir

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

lirliyor ise kurumlar›n omurgas›n› ve kimli€ini de, kendisini var eden toplumuna karfl› gelifltirdi€i sorumlu davran›fl› belirler. Bu da firmalar›n omurgas›n› belirlemektedir. Biz, hem bireysel, hem de kurumsal olarak sorumluluklar›m›z›n fark›nday›z. Bu sorumluluklar›m›z› yerine getirmek için büyük gayret içindeyiz. Bütün bunlar› yapabilecek enerjiyi de siz de€erli dostlar›m›zdan, müflterilerimizden, tedarikçilerimizden yani bir aile olarak gördü€ümüz tüm ifl ortaklar›m›zdan al›yoruz” diye duygu ve düflüncelerini paylaflan bir konuflma yapt›. Ard›ndan “Makro Teknik kuruldu€umuz 1998 y›l›ndan bu yana, ciddi geliflmelere imza atan bir firma olarak, ilk üretim konumuz olan kanal flanfl›n› üretmeye bafllad›€›m›zda, bu ürün sektöre ithal giriyordu. Bugün ise ihraç ediliyor, hatta biz tek bafl›m›za, Türkiye’nin ithal etti€i flanfllar›n onlarca kat›n› ihraç ettik.” diye ekledi 1998 y›l›ndan bu yana geliflmeleri ortaya koyan ve bu gece için özel olarak haz›rlanan tan›t›m filmi gösterildi.

34

ISOPIPE Genel Müdür Yard›mc›s› Socrates

Makro Teknik’in Türkiye distribütörü oldu€u ISOPIPE firmas›n› temsil etmek üzere Genel Müdür Yard›mc›s› Socrates Tsikoudis bu organizasyon için Yunanistan’dan geldi. Konuklara hitaben yapt›€› konuflmas›nda “Makro Teknik’in bu güzel organizasyonunda sizlerle birlikte olma flans›n› elde etti€im için onur duyuyorum. Makro Teknik kelimelerinin Yunanca’daki anlam› ile sözlerime bafllamak istiyorum. Teknik her iki dilde de ayn›d›r. Makro ise bizim dilimizde iki anlam› vard›r. Birincisi Uzun, ikincisi ise uzak anlamlar›n› tafl›r. Yani, biz ISOPIPE olarak Makro Teknik ile uzun soluklu ifller yapaca€›z mesaj›n› al›yoruz. Isopipe, yal›t›m malzemeleri olarak dünyan›n önemli markalar›ndan biridir. ‹nan›yorum ki, ürünlerimizin kalitesi, do€ru fiyat ve Türkiye pazar›nda Makro Teknik ile iflbirli€imiz sonucu çok baflar›l› bir gelecek bizleri bekliyor. “ dedi. Geleneksel Makro Bahar Buluflmas›, e€lenceli bir yeme€in ard›ndan, gelecek y›l tekrar buluflma dilekleri ile son buldu.


Çal›fl Pres El Arabalar›, Türk ekonomisinin gereklerine uygun ve gelece€e yönelik el arabalar› üretimi için çal›flmalar›na, ilk günkü heyecan›yla devam ediyor

HIRDAVAT EL ALETLERİ

Çal›fl Pres El Arabalar›, rengarenk ürünleri ile göz kamaflt›r›yor

Çal›fl Pres El Arabalar› Genel Müdürü Birtan Çal›fl

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Yurdumuzdaki tar›m ve inflaat sektöründe kullan›lan araçlar›n ihtiyac› do€rultusunda, Çal›fl Pres El Arabalar›, 1974 y›l›nda kendi tesisini kurarak, el arabas› ve kürek üretimine bafllam›flt›r. fiu anda üçüncü kuflaklar taraf›ndan yönetilen Çal›fl Pres El Arabalar›, geçen zaman içinde kurumsallaflarak, sektördeki sayg›n yerini korumufltur. Makine park›m›za katt›€›m›z CNC makinelerle, standartlar›m›zla yetinmiyor, kalite çizgimizi daha yukar›lara ç›kar›yoruz diyen Çal›fl Pres El Arabalar› Genel Müdürü Birtan Çal›fl; “Günümüz teknolojisini kullanarak, ürünlerimizin, müflterilerimize daha hesapl› ulaflmas›n› sa€l›yoruz. Üretimini demonte olarak yapt›€›m›z el arabalar›nda, sevkiyatlarda oluflabilecek sorunlar›n önüne geçiyoruz. Üretimimiz tam kapasite ile çal›flt›€›nda, yurtiçi ve yurtd›fl› tüm ihtiyaçlar› karfl›layacak potansiyeldedir. Türk ekonomisinin gereklerine uygun ve gelece€e yönelik el arabalar›n›n üretimi için çal›flmalar›m›za, ilk gündeki heyecan›m›zla devam ediyoruz” dedi. Güven verme hissinin ne oldu€unu bilen ve bunu ticaretinde bir ilke olarak kabul eden bir yap› içinde hareket ettiklerini dile getiren Çal›fl Pres El Arabalar› Genel Müdürü Birtan Çal›fl ile faaliyet alanlar› hakk›nda konufltuk.

35


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Çal›fl Pres El Arabalar› hakk›nda bilgi verir misiniz? “1974 y›l›ndan beri el arabas› ve kürek üretimi ile u€rafl›yoruz. Çal›fl Pres El Arabalar›, nesilden nesile geçen bir flirket. fiirketimiz flu anda üçüncü kuflak taraf›ndan yönetiliyor. El arabas›, kürek ve koli tafl›ma arabalar› yap›yoruz. Bununla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtd›fl›nda sat›fllar›m›z mevcut. Bunun yan›nda ihracata a€›rl›k veren bir firmay›z. Sektörde öne ç›kard›€›m›z ana ürünlerimiz; El arabas›, Koli tafl›ma arabalar›, Kürekler, Kazma gruplar› ve teker gruplar›ndan oluflmakta.”

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

‹nflaat sektörüne yönelik ürünler ile pazarda yer al›yorsunuz Bu anlamda inflaat sektörünün geliflimini nas›l görüyorsunuz? “‹nflaat sektörü flu an olmas› gerekti€i yerde. Daha profesyoneller eller taraf›ndan, eskiden oldu€u gibi de€il de, da-

36


HIRDAVAT EL ALETLERİ

ha ehliyet sahibi kifliler taraf›ndan yönetiliyor. Toplu konut projeleri olsun, di€er alanlarda olsun ürünlerimiz kullan›lmakta. ‹nflaat sektöründe önceki dönemlere nazaran flu anda daha mant›kl› ifller yap›lmakta. En az›ndan denetime daha çok a€›rl›k veriliyor. bu anlamda sektörün önü aç›k. Emin ve daha sa€l›kl› bir flekilde yola devam ediyor.” GEN‹fi BAY‹ A⁄I Çal›fl Pres El Arabalar›’n›n ürünlerini tüketiciler nerelerden temin edebilirler? “ Ürünlerimize tüketiciler, bayilerimiz ve toptanc›lar›m›z vas›tas›yla ulafl›yor. Çal›fl Pres El Arabalar› olarak biz pera-

kende sat›fl yapm›yoruz. Bayi a€lar›m›z var. Bayilerimizin de direk sat›fllar› yok. Bayilerimiz tüketicinin bir önceki k›sm› olan Nalburiye k›sm›n›n sat›fllar›n› gerçeklefltiriyor, tüketici de nalburlar vas›tas› ile ürünlerimizi tedarik etmifl oluyor. Ayn› zamanda yap› marketlere de direk sat›fllar›m›z var. Yap› market kanal› ile de ürünlerimize ulafl›yorlar. Üretimini demonte olarak yapt›€›m›z el arabalar›nda, sevkiyatlarda oluflabilecek sorunlar›n önüne geçiyoruz. Yap› marketler deki ürünlerimiz demonte olarak sunulmakta. Üretimini demonte olarak yapt›€›m›z el arabalar›nda, sevkiyatlarda oluflabilecek sorunlar›n da bir bak›ma önüne geçiyoruz. Kullan›c›lar ise ürünlerimizin içinde yer alan k›lavuzlar vas›tas›yla kurulumlar›n› kendileri yapabiliyorlar.” Nalburlardan beklentileriniz neler? Nalburlar ve yap› marketler aras›ndaki ba€› nas›l de€erlendiriyorsunuz? “Nalburiye yavafl yavafl kan kaybetmeye bafll›yor. ‹fller art›k yap› marketlere dönüflüyor. Yap› marketlerin reklamlar›nda insanlar bir çivi almaya bile yap› marketleri tercih eder durumda. Bu durum nalburlar›n kan kaybetmesine neden oluyor. Bakt›€›n›z zaman insanlar bir kutu boya almaya da, bir çivi almaya da art›k eskiden oldu€u gibi nalburlar› de€il, yap› marketleri tercih ediyor. Dolay›s›yla nalburlar yap› marketlere yenilmekte. Kendini gelifltiren nalburlar biraz daha dayanacak. Fakat onlarda bir süre sonra duracaklard›r. Di€er yandan nalburlara hitap eden ürünlerimiz oldu€un dan bu du rum bi zim aç› m›z dan da as l›n da bir risk oluflturmakta. Ama vizyonu genifl tutarak gelece€i görmek laz›m. Fakat ifller art›k daha düzenli çal›flmaya dönüyor. Art›k insanlar›n al›m güçleri yüksek oldu€u için yap› marketler daha ön planda olacak.”

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

“NALBURLARIN KEND‹LER‹N‹ YEN‹LEMES‹ LAZIM” Nalburlara tavsiyeleriniz nelerdir? “Kendilerini gelifltirerek, kabuklar›ndan s›yr›lmalar› ve bu anlamda kendilerine acil bir flekilde yeni bir yol haritas› çizmeleri gerekiyor. Nalburlar esnaf›na ne yapmay› düflünüyorsunuz diye sordu€umuzda, ‘Tek yapmam›z gereken, küçülmekten ziyade iflimizi büyütmek ve daha bir yap› market havas›na çevirmek gerekti€ini’ ifade ediyorlar. Art›k eski sistem üzerinden ifller devam etmiyor. Örne€in müflteriyi çekebilmek çok önemli. Var olan çeflitlili€iniz ile müflteriyi içeri çektikten sonra, sunuflunuzla da müflterilerinizi memnnun etmek gerekmektedir. Asl›nda Yap› marketler de bu sistemi uyguluyor. Di€er yandan flu flekilde de olabilir. Ayn› bölgede yer alan nalburlar bir araya gelip, tek çat› alt›nda yer alarak büyük çapl› bir yap› market olabilirler. Bu flekilde bir uygulama içine girdikleri takdirde daha güzel ifller yapacaklar›na inan›yorum.”

38

Sat›fl ve pazarlama a€›n› nas›l yönetiyorsunuz? “Bizim yurt d›fl›ndaki pazarlar›m›z daha çok fuarlar ile oluyor. ‹nternet art›k büyük bir kavram oldu€undan müflterilerimiz bize internet üzerinden ve bununla ba€lant›l› olarak sat›fl yap›lan bölgeler de referanslar vas›tas› ile müflterilerimiz bize ulafl›yorlar. Yurtiçinde ise ödemeler konusunda s›k›nt›lar yafl›yoruz. Sat›fl kanad›nda ise herhangi bir s›k›nt› yok. Tek s›k›nt› ödemeler konusunda yaflan›yor.”


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Center, kaliteli ürünleri kullan›c›lar›n hizmetine sunuyor

Center D›fl Ticaret Makina San. Pazarlama Müdürü M. Zahid Özkara

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Center, dünyaca tan›nm›fl kalitesini ispatlam›fl markalar›n yan› s›ra, kalitesine güvendi€i ve test etti€i ve ettirdi€i ürünleri Türkiye’deki profesyonellerin hizmetine sunuyor

40

Türkiye çap›nda 170 adet bayi ve 70 adet servis istasyonu ile kaliteden ödün vermeden müflterilerine daima en iyisini sunabilmek amac›yla çal›flan firma, 1991 y›l›nda Karaköy - ‹stanbul’da faaliyete bafllam›flt›r. Almanya, ‹ngiltere ve Uzakdo€u baflta olmak üzere dünyan›n birçok ülkesinden ithalat yapmakta olan Center, ayr›ca çeflitli yerli ürünler ile müflterilerine hizmet veriyor. Kuruldu€u ilk günden itibaren müflteri odakl› bir düflünce tarz› ile faaliyetlerini sürdüren Center, bu pazarda her zaman ilkleri gerçeklefltirerek, sahip oldu€u pazar pay› ile Center isminin hakk›n›n vermifl ve y›llard›r bu pazarda merkez konumunda bulunmufltur. Daha çok arkas›nda durabilece€imiz ve son kullan›c›lar› ma€dur etmeyecek kaliteli, garantili, ürünlerin sat›fllar›n› yap›yoruz diyen Center D›fl Ticaret Makina San. Pazarlama Müdürü M. Zahid Özkara ile Center’in faaliyetleri hakk›nda bilgi ald›k. Center hakk›nda bilgi verir misiniz? “Elektrikli el aletleri sektörü içinde 20 y›ld›r faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. ‹lk olarak AEG elektrikli el aletlerinin itha la t› n› ya pa rak bu se rü ven bafl la d›. ‹ler le yen sü reç te; Uzakdo€u’da kendi markam›z olan Attlas ile ithalat› daha da ge lifl tir dik, 2000 y› l›n dan son ra di €er mar ka la r› m›z; Milwaukee, Stanley, Alfra, Femi ve Ryobi ile ilerlememizi devam ettirdik. Bu noktada her alana hitap edecek ürün gruplar›n›n teker teker distrübütörlü€ünü alarak ürün gam›m›z› da genifllettik. Bu anlamda her geçen gün de ürün gam›m›z› gelifltirmeye devam ediyoruz.”


TÜRK‹YE GENEL‹NDE 170 BAY‹ A⁄I Center yurtiçindeki sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini nas›l yönetiyor? Ayr›ca sat›fl sonras› teknik destek konusunda neler yap›yorsunuz? “Yap› marketler ve klasik pazar olarak bizde iki farkl› departman var. Yap› market departman› büyük yap› marketlere ve sanal ma€azalara hizmet vermekte. Klasik pazar departman› ise daha çok bayilerimize hizmet vermekte. Türkiye genelinde flu an itibari 170 civar›nda sözleflmeli bayimiz bulunmakta. Bayilerimizi özenle seçmeye gayret gösteriyoruz ve onlara ifl orta€› gözü ile bak›yoruz. Bayilerimiz ile birlikte büyümeyi hedefliyoruz, çünkü onlar›n büyümesi bizim büyümemiz demektir. Di€er yandan sat›fl sonras›nda yetkili merkez servis olarak, bize gelen ürünleri biz daha çok kendi bünyemizde de€il de yetkili servislere yönlendirerek çözüyoruz. Son kullan›c›lar› ma€dur etmemek ad›na ne gerekiyorsa, hem sat›fl k›sm›nda hem de sat›fl sonras›nda elimizden gelen her fleyi en iyi flekilde yapmaktay›z.”

HIRDAVAT EL ALETLERİ

Elektrikli el aletleri sektörü nereye do€ru gidiyor. Ayr›ca bu sektördeki Çin faktörü sektörü ne kadar etkiliyor? “Piyasada her ürün grubuna ihtiyaç duyulmakta. Bu gerek kaliteli ürün gruplar› olsun, gerek kalitesiz ürün gruplar› olsun bunlar›n her daim al›c›lar› bir bak›ma var. Fakat biz Center olarak kaliteli ürün satmay› tercih eden bir firmay›z. Bizim Türkiye genelinde 70’e yak›n servisimiz bulunmakta. Daha çok arkas›nda durabilece€imiz ve son kullan›c›lar› ma€dur etmeyecek kaliteli, garantili, ürünlerin sat›fllar›n› yap›yoruz. Özellikle AEG’de 1 y›l boyunca koflulsuz garanti, 3 y›lda üretim hatalar›na karfl› garanti veriyoruz. Elektrikli el aletleri sektöründe flu anda bir çok marka sektörde varl›€›n› devam ettirmekte. Buradaki rekabet alabildi€ine büyük. Biz ise burada bir tak›m farkl› konumland›rmalar ile kalitemize vurgu yaparak, di€er markalardan ayr›flmaya çal›fl›yoruz. Elektrikli el aletleri sektörü her geçen gün büyüyor. Özellikle 2009 dünya krizinden sonra 2010’da sektörde ciddi bir ivme yakalad›k. 2011’de de bu ivmeyi ayn› h›zla devam ettiriyoruz. 2011’un sonuna kadar ise önceki döneme oranla daha da büyümeyi hedefliyoruz.”

likle inflaat sektörünün canlanmas› demek, bizim sektöründe canlanmas› anlam›na geliyor.” Sektöre vermek istedi€iniz mesaj nedir? “H›rdavat sektörü çok çabuk kabuk de€ifltiriyor. Burada yenili€e ayak uydurmak önemli. Yenili€e kim daha çabuk ayak uydurabiliyor, kim daha çabuk adapte oluyorsa bir flekilde bunun fark›n› da piyasada hissettiriyor. Biz bu anlamda yenilikleri daha çok takip ediyoruz. Kendini tekrar eden fleylerden uzak durmaya çal›fl›yoruz. Ürün gam› anlam›nda sürekli bir yenilik ile kullan›c›lara kaliteli ürünlerimizi sunuyoruz.”

2010 Center aç›s›ndan nas›l geçti. 2011’de neler yap›yorsunuz? “Asl›nda 2010 y›l› 2009 y›l›na göre güzel bir y›l olarak geride kald›. 2010 y›l› 2009 y›l›na göre bir büyüme ile kapand›. Fakat 2011 y›l› 2010 y›l›ndan daha iyi geçiyor. Bu anlamda biz hedefimizi de ayn› oranda art›rmaya gayret gösteriyoruz. Hedeflerimizi ona göre belirledik. fiu an hedefledi€imiz noktan›n üzerindeyiz. Hatta hedefimizi aflmam›z söz konusu. Pazar her geçen gün büyüyor. ‹nflaat sektörü de canlan›yor, ayr›ca Türkiye’de son zamanlarda yat›r›mlarda çok ciddi manada artt›. Bunlar da bizim için avantaj. Özel-

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Ürünlerinizi her yerde bulunduruyor musunuz? “Bizim ürünlerimiz her yerde bulunabiliyor. Fakat bu biz her yere ürün veriyoruz anlam›na gelmiyor. Biz 170 civar›nda bayi ve toptanc› a€› ile birlikte yap› marketlere hizmet veriyoruz. Bizim toptanc› bayilerimiz alt kategorilere ayr›larak di€er sat›c›lara da ürün vermekte.”

41


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Tek bafl›na k›r›yor, deliyor, vidal›yor: Bosch Uneo Maxx

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Evde hobi ve “kendin yap” ifllerine genifl zaman ay›rmay› seven amatör kullan›c›lar için Bosch’un sundu€u yeni Uneo Maxx k›rma, delme ve vidalama ifllemlerini tek bafl›na gerçeklefltiriyor

42

Kullan›m ömrü daha uzun, daha güçlü ve daha h›zl› flarj edilebilen aküsü ile Uneo Maxx, maksimum hareket olana€› sa€l›yor. Bosch Elektrikli El Aletleri’nin 18 Volt kablosuz ‘Power4All’ ailesine yeni bir üye kat›ld›; Bosch Uneo Maxx. K›rma, delme ve vidalama ifllemlerini bir arada sunan, SDSQuick sis te mi ile ko lay ve h›z l› uç de €i fli mi ya p› la bi len UneoMaxx, de€ifltirilebilir, güçlü lityum - iyon aküsünün de dahil oldu€u 1,4 kg a€›rl›€› ile kompakt ve pratik bir ürün olma özelli€i tafl›yor. UneoMaxx’›n ‘Power4All’ kablosuz ailesinden olmas›,18 Volt Lityum-‹yon aküsünün ayn› voltaj s›n›f›ndaki 9 farkl› hobi ve bahçe aletinde de kullan›labilece€i anlam›na geliyor. Kullan›m ömrü daha uzun, h›zl› flarj edilebilen, kendili€inden boflalmayan ve her an kullan›ma haz›r aküsü ile Uneo Maxx, ev ve bahçe ifllerine zaman›n ço€unu ay›rmay› sevenlere kablosuz özelli€i ile de uzun süreli, maksimum hareket olana€› sa€l›yor. 1 saatlik flarj süresiyle her flarj edildi€inde batarya performans›nda düflüfl söz konusu olmadan çal›flan UneoMaxx kullan›c›lar›na büyük bir konfor sa€l›yor. Yumuflak, güvenli ve rahat bir tutufla sahip UneoMaxx, pnömatik darbe mekanizmas› sayesinde fazla çaba harcamaya gerek kalmadan betonda rakiplerine göre yüzde 50 daha h›zl› 10 mm’ye kadar 20 delik; ahflapta da yine ayn› çapta 120 delik açabiliyor. UneoMaxx, sadece küçük bir dü€meyle k›r›c›dan deliciye ya da bir vidalama makinesine çok kolay bir flekilde dönüflüyor. Tek akü ile 130 adede kadar vidalama yapabilen Uneo Maxx ile ayd›nlatma, mutfak dolaplar›n›n tak›lmas› ya da mobilya montaj› gibi kombine ifller esnas›nda alet de€ifltirmeye ihtiyaç kalm›yor. Kullan›m esnas›nda aletin ne yöne do€ru döndü€ünü iki yeflil LED ›fl›kl› ok ile ve flarj›n yeterli olup olmad›€›n› flarj seviyesindeki LED ›fl›k ile gösteren UneoMaxx, ‘PowerLight’ özelli€i ile karanl›k çal›flma alanlar›n› ayd›nlatarak kullan›c›s›na maksimum konfor sunuyor.


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Yakar Kardefller geliflimi ile dikkat çekiyor

Yakar Kardefller Yöneticisi Erhan Yakar

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

El aletleri sektöründe öncü bir kurulufl olduklar›n› belirten Yakar Kardefller Yöneticisi Erhan Yakar; “Yapm›fl oldu€umuz faaliyetler ile alakal› olarak sürekli kendimizi hem gelifltiriyoruz hem de yeniliyoruz” dedi

44

1975 y› l›n da Bal›kesir- Gönen’de kol lu in fla at ma kas la r› imalat› ile üretime bafllayan Yakar Kardefller, daha sonra takip eden y›llarda, kollu inflaat makaslar› yan› s›ra oturak makaslar, etriye kollar›, demir bükme anahtarlar› vb. ürünler ile ürün yelpazesini geniflletmifltir. 1999 y›l›ndan itibaren 3000 metrekare kapal› alanda teknolojisini yenileyerek, günümüzün modern üretim tekni€i olan CAD/CAM/CAE destekli programlarla CNC tak›m tezgahlar› ile üretim kapasitesini ve teknolojisini artt›rm›flt›r. Yak›n dönemde faaliyete geçecek binalar›nda daha güzel hizmetler sunacaklar›n› belirten Yakar Kardefller Yöneticisi Erhan Yakar ile faaliyetleri hakk›nda konufltuk. Yakar Kardefller’in faaliyetleri hakk›nda bilgi verir misiniz? “ Ürünlerimiz a€›rl›kl› olarak inflaat sektörüne yönelik demir kesme ve el aletleri’nden oluflmakta. Ayr›ca buna ilaveten, otomotiv sektörüne yönelik üretimlerimiz de var. Demir kesme ve bükme aletleri yan›nda, kerpeten, keser gibi el aletlerimiz mevcut. Di€er yandan makine parkurumuzda var. Bu ürünler içerisinde kendi tasar›m›m›z olan kesme bükme makinelerimiz mevcut. Bu anlamda Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor.”


HIRDAVAT EL ALETLERİ NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

“KEND‹M‹Z‹ SÜREKL‹ YEN‹L‹YORUZ” El aletleri sektörünün seyrini nas›l görüyorsunuz? Ayr›ca inflaat sektöründeki büyümeyi nas›l de€erlendiriyorsunuz? “ fiu anda el aletleri sektöründe herhangi bir s›k›nt› yok. Geride b›rakt›€›m›z 2010 gayet güzel geçti. 2011 ise flu anda gayet güzel devam ediyor. El aletleri sektöründe biz öncü bir kurulufl olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Sürekli kendimizi hem gelifltiriyoruz hem de yeniliyoruz. Di€er yandan inflaat sektöründe meydana gelen art›fl do€al olarak alt sektörlere de yans›makta. Bu anlamda sektörün hareketli olmas› tüm etraf› ilgilendiriyor. ‹nflaat sektöründe meydana gelen bu büyüme oran› devam etti€i müddetçe bir çok insan iflsizlikten kurtulacak ve sektör içinde faaliyet gösteren firmalarda buradan faydalanacaklard›r.”

46

Sizin ürünlerinize tüketiciler nereden ulaflabilirler? “ A€r›l›kl› olarak toptan olarak faaliyet göstermekteyiz. Tüketiciler ise Anadolu’nun her taraf›nda bulunan sat›c›lardan ürünlerimizi temin edebilirler. Sat›fl pazarlama faaliyetlerimizi ise toptanc›lar üzerinden yürütüyoruz. Di€er yandan Uzak Do€u’dan gelen ürünler pazarda bizim ürünlerimiz kadar ra€bet görmüyor. Ayn› zamanda Çin’den getirilen ürünler pazarda bizim ürünlerimiz kadar sat›lm›yor. Çünkü Çin ürünleri kalite yönünden s›k›nt›l›. Bu do€rultuda Türkiye’deki standartlar› yakalamak için kaliteye önem vermeleri gerekmekte. Bizim ürünlerimizde ise kalite yönünden herhangi bir s›k›nt› bulunmuyor. Ürünlerimizi alan

tüketiciler y›llarca alm›fl olduklar› ürünü kullanabiliyor. Fakat di€er ürünlerin kullan›m süreleri daha az. Di€er yandan yeni fabrika inflaat›m›z devam ediyor. Yeni ürün olarak çekiç imalat›na bafllayaca€›z. Bunun ile alakal› çal›flmalar›m›z var. Ürün çeflitlerimiz bunlar ile s›n›rl› kalmayacak, bunlar› geniflletmeye devam edece€iz.”


HIRDAVAT EL ALETLERİ

Dünya markalar› Bengi Kombi çat›s› alt›nda bulufluyor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Is›tma so€utma sektöründe uzun y›llar yönetici pozisyonunda çal›flan Hakan Bengi, Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde kurdu€u Bengi Kombi ile sektöre hizmet vermeye devam ediyor

48

Is›tma so€utma sektörünün kalbi olan Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde yer alan Bengi Kombi; Immergas, Vaillant, Demirdöküm, E.C.A., Bosch, Viessmann, Protherm, Ariston, Buderus gibi Türkiye’de sat›fl› gerçeklefltirilen tan›nm›fl markalar›n hepsini bünyesinde bulunduruyor

Bengi Kombi’nin kurucusu Hakan Bengi, okul hayat›nda uzun y›llar sürdürece€i mesle€in içine girenlerden. 1994 mezunu bir makine mühendisi olan Hakan Bengi ›s›tma so€utma sektöründe 17 y›l› geride b›rakm›fl bulunuyor. Ö€rencilik hayat›nda da tesisat ve do€algazla çok ilgili oldu€unu belirten Bengi, bunu o y›llar›n do€algaz›n Türkiye’ye gel me dö ne mi ne denk gel me si ne ba€ l› yor. Bu Bengi için bir f›rsat olmufl ve hem tesisat hem de do€algazla ilgili kendini gelifltirme f›rsat› bulmufl. Okuldan mezuniyet sonras› faal olarak ifl hayat›na at›lan Bengi kendi alanlar›nda önemli yerlere sahip flirketlerde yönetici olarak çal›flm›fl. 1995 y›l›nda alüminyum radyatör üretimi yapan bir flirkette sat›fl mühendisi olarak sektöre ad›m atan Hakan Bengi, 1998 y›l›nda Türkiye’de yeni yap›lanmaya bafllayan Vaillant’a geçiyor. 10 y›l süren Vaillant hayat›nda bölge müdürlü€ü, sat›fl ve pazarlama müdürlü€ü ve ko or di na tör lük gi bi de €i flik gö rev ler de ça l› flan Ben gi, 2008 y› l›n da üçün cü ifl ye ri olan San ko Hol ding’e ba€ l› Airfel’e geçiyor. Burada da 2,5 y›la yak›n Türkiye sat›fl müdürlü€ü yapan Hakan Bengi, her zaman akl›nda olan kendi iflini kurma hayalini 15 May›s 2010’da Bengi Kombi’yi kurarak gerçeklefltiriyor. BENG‹ KOMB‹ DEM‹RC‹LER S‹TES‹’NDE Hakan Bengi’nin kendi soyad› ile kurdu€u flirketi Bengi Kombi, Perflembe Pazar›’ndaki demir tüccarlar›n›n 70’li y›l-


HIRDAVAT EL ALETLERİ NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

larda kurdu€u bir kooperatif olan Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde. Bengi, buray› seçmesindeki amac›n›, kuyumcular için Kapal›çarfl› ne ifade ediyorsa, ›s›tma so€utma sektörü için de Demirciler Sitesi o kadar önemli diyerek aç›kl›yor. Is›tma, so€utma, kombi, klima ve radyatör sektöründe belli bafll› toptanc› firmalar›n merkez olarak seçtikleri Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde aralar›nda Bengi Kombi’nin de bulundu€u 100’e yak›n firma bulunuyor ve Türkiye’de sat›lan kombinin yar›s› da bu pazardan sat›l›yor. Yeni kurulan bir firma olduklar›n› ve h›zl› bir flekilde markalaflma yoluna gideceklerini belirten Hakan Bengi, kurulufl aflamas›ndan bu güne bir y›l geçmemesine ra€men büyük bir ilgi gördüklerini ve Bengi Kombi, Demirciler Sitesi’nde ne tür faaliyetler gerçeklefltirdi€inin sektör taraf›ndan iyi bilindi€ini söylüyor.

50

12 MARKA, 1000 ÜRÜN Bengi Kombi, Immergas, Vaillant, Demirdöküm, E.C.A., Bosch, Viessmann, Protherm, Ariston, Buderus gibi Türkiye’de sat›fl› gerçeklefltirilen tan›nm›fl markalar›n hepsini bünyesinde bulunduruyor. Sektörün içinden biri olman›n avantaj›n› da yaflayan Hakan Bengi, sat›fl›n› gerçeklefltirdi€i markalar›n ço€uyla 20 y›la yak›n bir zamanda iyi iliflkiler kurmufl. Geçmiflte beraber çal›flt›€› mesai arkadafllar›n›n yine görevlerinde oldu€unu ve kurdu€u firmaya her türlü deste€i verdiklerini ve bunun kendisini mutlu etti€ini söyleyen Hakan Bengi, Bengi Kombi’nin ticari firma - bayi toptanc› iliflkisinden daha çok insan iliflkilerini kullanarak çal›flmas›n› sürdürdü€ünü ifade ediyor. Is›tma so€utma alan›nda kombinin iflin sembolü oldu€unu belirten Bengi, bünyelerinde bir konutta veya iflyerinde ›s›nmak ve s›cak su temin etmek için gereken tüm teknik ürünlerin oldu€unu aç›kl›yor. Do€algaz borusundan, radyatör vanas›na, sayaçtan oda termostat›na kadar genifl ürün yelpazesi bulunan Bengi Kombi’nin 12 markaya ait 1000’e yak›n ürünü bulunuyor. ‹Y‹ STOK, HIZLI SERV‹S VE DO⁄RU F‹YAT Y›llarca profesyonel çal›flman›n getirmifl oldu€u planlama kültürünü Bengi Kombi’de devam ettiren Hakan Bengi, ilk ifle bafllarken bir sene boyunca para kazanmaktan çok

müflteri kazanma yoluna gidiyor ve bunu da ilk alt› ayda baflar›ya ulaflt›r›yor. ‹lk alt› ayda genel giderlerini kazanmaya bafllayan Bengi Kombi sonras›nda yapt›€› çal›flmalarla iflletmeye kâr sa€lamaya bafllam›fl. Hakan Bengi iflletmenin oturmas›yla 20 y›ll›k bir makine mühendisi arkadafl›n› da Bengi Kombi bünyesine katarak kadrosunu güçlendiriyor. Bengi Kombi’nin hedef kitlesi ise Türkiye’de tüketicilerin evine kombi klima montaj› yapan taahhüt firmalar›. Hakan Bengi’den ald›€›m›z bilgiye göre bu firmalar›n›n say›s› Türkiye’de 6.000’i buluyor. 15 May›s 2010’da aç›l›fl yapan Bengi Kombi ilk sat›fl›n› da ayn› gün gerçeklefltirmifl. May›s ay›ndan Aral›k ay›na kadar geçen k›sa süre zarf›nda 1275 yeni müflteriye 2.000 fatura kesen Bengi Kombi, datas›nda bulunan bu 6.000 taahhüt firmas›n›n hepsine ulaflmay› hedef li yor. Sa t›fl ve pa zar la ma da böl ge ay›r ma yan Ben gi Kom bi, tüm Tür kiye’ye hiz met ve ri yor. Öy le ki fir ma; Alanya’ya salon tipi klima satarken, Batman’a split klima, Erzurum’a kombi, Diyarbak›r’a termosifon sat›yor. ‹yi bir stok yönetimi ile her ürünü h›zl› bir flekilde temin eden Bengi Kombi’nin tercih edilmesindeki en büyük etken ise; iyi stok, h›zl› servis ve do€ru fiyat oluyor. BENG‹ KOMB‹’N‹N HEDEF‹ BÜYÜK Bengi Kombi’nin uzun vadedeki hedefi ise Türkiye’ye yat›r›m yap ma ya ge len Av ru pa l› top tan c› ya flir ke ti ni now how’› ile birlikte verebilmek. Bunun için bir yol haritas› da çizen Hakan Bengi, 2016’da Avrupal› bir toptanc› ile bir flirket evlili€ine gidebilmeyi ve bunu gerçeklefltirerek meslek hayat›ndaki maksimuma ulaflmay› hedefliyor. Mesle€ini zirvede b›rakarak planlad›€› sosyal sorumluluk projesi için de Hakan Bengi’ye gönülden baflar›lar diliyoruz. Çünkü Bengi’nin gerçekten güzel bir insani projesi var. Bu da; küçük bir lokanta açarak imkan› olmayan insanlar›n karn›n› doyurmak. Çocuklu€undan beri ufak bir lokantada insanlar›n karn›n›n doyurman›n zevkini yaflamay› isteyen Hakan Bengi, befl alt› masal› bir lokantada imkan› olanlara iflletmeyi finanse etmek ad›na cüzi bir rakamla hizmet vermeyi olmayana ise ücretsiz yemek yedirmeyi veya evlerine yemek da€›tmay› istiyor. Bengi, benim idealim dedi€i bu düflüncesini de doyan insan mutlu oluyor bende insanlar› mutlu etmek istiyorum fleklinde aç›kl›yor.


Bu de€iflim ile markas›n›n güçlü, canl›, dinamik ve yenilikçi yönünü vurgulayan Kalekim, sektörde ilk kez yap›lan “Etiket Okuyucu” uygulamas›yla kullan›c›lara, ürünlerin uygulama filmleri, TDS, Kalite Belgeleri ve ürün katalog bilgilerine dijital ortamda eriflim imkân› sa€l›yor. Kalekim’in yenilikçi yaklafl›m›yla ilgili de€erlendirmelerde bulunan Kalekim Pazar Araflt›rma ve Müflteri ‹liflkileri Müdürü Ömer Küçük “Kale Grubu’nun yenilenen kurumsal kimli€i do€rultusunda tüm grup flirketleri gibi biz de Kalekim olarak, ambalajlar›m›z›, logomuzu ve kurumsal kimli€imizi özümüzden ve de€erlerimizden kopmadan yeniledik. Ambalajlar›m›z›n ebad›, logo, ikon ve dil kullan›m› ve ürün aç›klamalar›n› da içeren gerçeklefltirdi€imiz bu de€iflimle beraber; ürün ve markam›z›n güçlü, canl›, dinamik ve yenilikçi yönünü vurgulamay› hedefledik” dedi. HEDEF BÖLGESEL L‹DERL‹K Kalekim’in hedefinin “Bölgesel Liderlik” oldu€unu belirten Küçük, “Globalleflen dünyay› ve bu hedefimizi düflündü€ümüzde, her co€rafyada ayn› kalitede ürünler üreten bir flirket olmakla birlikte bununla yetinmememiz gerekti€ini düflündük ve tüm Kalekim ambalajlar›m›z› ayn› düflünceyle farkl› co€rafyalara da hitap edecek flekilde yurtd›fl›ndan ünlü bir tasar›mc› ile dünya standartlar›na uygun flekilde

Kalekim Pazar Araflt›rma ve Müflteri ‹liflkileri Müdürü Ömer Küçük

yeniledik” dedi. Kalekim ambalajlar›n›n de€ifliminde yabanc› tasar›mc›yla çal›flt›klar›n› ekleyen Küçük, yeni ambalaj›n üzerine “Etkiket Okuyucu” uygulamas›n› yerlefltirerek sektörde bir ilke daha imza atman›n gururunu yaflad›klar›n›, “Etiket Okuyucu” uygulamas› sayesinde kullan›c›lara, ürünlerin uygulama filmleri, TDS, Kalite Belgeleri ve ürün katalog bilgilerine dijital ortamda eriflim imkân› sa€lad›klar›n› söyledi. KALEK‹M’‹N YEN‹ AMBALAJLARINA TASARIMCI EL‹ DE⁄D‹ Ambalaj de€iflikli€iyle ilgili ustalar, profesyoneller ve bayiler aras›nda araflt›rmalar gerçeklefltirildi. Araflt›rma sonuçlar›na göre, usta ve profesyoneller için ambalaj tasar›m›nda en önemli nokta markan›n ve ürünün rahat okunacak biçimde ön planda olmas› fleklinde belirlendi. Ürün kullan›c›lar›n›n görüfllerinin önemini her zaman vurgulayan Kalekim, ürün ambalajlar›n› bu araflt›rmadan elde edilen sonuçlar do€rultusunda tasarlad›. Yeni ambalaj görünümü için yurt d›fl›ndan bir tasar›mc› ile çal›flan Kalekim, yeni ambalajlar›yla kaliteli ve teknik ürünlerinin alg›s›n› daha iyi anlatmay› hedefliyor. Yeni ambalajlarda ürünle ilgili uygulama bilgileri ve aç›klamalar daha detayl› ve net mesajlarla veriliyor. Ustalardan gelen öneriler do€rultusunda eski ambalajda yer alan usta sembolünü de yenileyen Kalekim, ürün isimlerini daha büyük ve di€er ürünlerden ayr›flt›r›labilecek flekilde tasarl›yor. Tasar›m›n yan› s›ra yeni ambalajlar›n ebad›n› da de€ifltiren Kalekim, her ürün grubu için farkl› yeni renkler, piktogramlar ve ambalaj›n arkas›nda yer alan yaz›lar ile teknik tablolar yer al›yor. Her ürün için daha canl› renklere sahip ambalaj tasar›m› yapan Kalekim, derz dolgular için yeflil, teknik yap›flt›r›c›lar için lacivert, yüzey haz›rl›k malzemeleri için turuncu ve su izolasyon malzemeleri için de turkuaz rengini kullan›yor.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Yap› kimyasallar› sektörünün lider markas› Kalekim, ‘’Daima en iyi’’ stratejisi do€rultusunda sektöre kazand›rd›€› tüm ürünlerinin ambalajlar›n› yenilerken sektörde bir ilke daha imza att›

BOYA İZOLASYON

Kalekim ambalajlar›n› müflterileriyle yeniledi

51


BOYA İZOLASYON

Do€ru renklerle huzurlu mekanlar oluflturmak elinizde

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Yepyeni bir sezona merhaba dedik. Haz›r sezon da aç›lm›flken, bu s›ralar evinizi boyatmay› düflünüyorsan›z, iflinize yarayacak pek çok ipucunu bu yaz›da bulabilirsiniz. ‹flte, ürün yelpazesinde 60 binden fazla renk sunan Dyo’nun 2011 ‹lkbahar - Yaz sezonuna dair önerileri

52

Evimizin kap›s›ndan içeri girdi€imiz anda, bütün gününün karmaflas›n›, h›zl› temposunu da geride b›rak›yoruz. Rahatlad›€›m›z, huzur buldu€umuz evlerimizin dekorasyonunda en önemli ö€elerden biri kuflkusuz, mobilya ve aksesuarlar kadar önemli olan duvarlar›m›z›n rengi. Renkler, duygular›m›z ve ruhsal dünyam›z›, tahmin etmedi€imiz kadar çok etkileme gücüne sahip. Duvarlar›m›z›n rengini seçerken, trendler iflimizi kolaylaflt›rsa da hem yaflam tarz›m›z› ve hem bizi yans›tmas›na da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii, evimizin genel havas›n› da unutmamak gerek. Mekanlar›m›z›n ihtiyaç duydu€u atmosferi sa€lamak için en kritik noktalardan biri duvarlar›m›zda kulland›€›m›z boyan›n rengidir. Renk seçiminde, sezonun trendy renklerini göz önünde bulundururken, mekan›n özelliklerine ve denge-uyum ikilisine göre karar vermek en do€ru yöntem gibi görünüyor. Sadece moda diye bir rengi seçmeden önce eviniz için uygun uygun olup olmad›€›na bakman›z, mobilyalar›n›z ve aksesuarlar›n›zla uyumu göz etmeniz, hayal k›r›kl›€›na u€raman›z› engelleyecektir. RENKLER‹N ENERJ‹S‹N‹ UNUTMAMAK LAZIM Mekan›n ald›€› ›fl›k çok önemli. Ayd›nl›k ortamlarda renkler daha canl›, kapal› havalarda veya lofl ortamlarda soluk görünürler. Ifl›€›n duvara geldi€i aç›ya göre renkte ton farkl›l›klar› olabilir, flafl›rmay›n. Aç›k renkler mekanlar› oldu€undan bü-


BOYA İZOLASYON NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11 54

yük, koyu renkler ise oldu€undan küçük gösterir. ‹ç mekanlarda duvarlar s›cak tonlarla boyand›€›nda, odan›n normal ›s›s›ndan birkaç derece daha s›cak oldu€u hissi sunar. Karakteriniz ve yaflam tarz›n›z da renk seçiminde çok etkili. S›cak renkler insan› canland›r›r, so€uk renkler sakinlefltirir. Parlak renkler kifliyi mutlu ve enerjik k›lar, so€uk renkler ise karamsarl›€a sürükler. Renkleri kullan›rken, mutlaka tamamlay›c› renkleri göz önünde bulundurmam›z gerekir. T›pk› yaflamda oldu€u gibi renkte de denge ve uyumu yakalayabilirsek, evimizde mutluluk bizi bekliyor. Renkleri tamamlay›c› renkleri ile birlikte kulland›€›m›z zaman, daha parlak ve canl› bir etki olufl tur mufl olu ruz. Renklerin de bir enerji si ol du €u nu unut ma mak ge rek. Her ren gin üze ri miz de pozitif ve negatif etkileri var. Bafllang›çta pozitif etkilerini yükleyen renk uzun süre kullan›ld›€›nda negatif etkilerini yüklemeye bafllar. Bu negatif etkiler o rengin ta mam la y› c› s› ile bir lik te kul la n›l d› €›nda nötrlenir.

RENGARENK B‹R SEZON K›rm›z›, enerji veren çok güçlü bir renk oldu€u için mutlaka yeflil ile tamamlanmas› gerekir. Yeflil, e€iten ve ar›nd›r›c› etkisi olan bir renktir. K›rm›z›n›n yo€un olarak kullan›ld›€› mekanlarda, turkuaz ve yeflil ile denge oluflturmak mümkün. Mor, lila, eflatun gibi tonlar›ndan hofllan›yorsan›z, tek bafl›na kullanmaktan kaç›nman›z ve sar› ile tamamlaman›z flart. Sar› güneflin rengidir, gençlik afl›lar. Alt›n sar›s›n› kullanarak da üreticili€in rengi mor ile güzel bir kombinasyon yapabilirsiniz. Evinizin dekorasyonuna farkl›l›k getirmek için yeni önerilere aç›k olman›zda fayda var. Evlerimizde aç›ktan, koyuya farkl› tonlar›n› çokça kulland›€›m›z mavi renk, dinlendirici, iyilefltirici ve sakinlefltirici bir etki sunmakta. Turuncu ise duy-

gular› harekete geçirir, nefle verir. Turuncunun fazla kullan›lmas› melankolik bir hava yaratabilece€i için, mavi ile dengelenmesi gerekir. Renkleri biraz daha yak›ndan tan›d›ktan sonra, gelelim ‹lkbahar - Yaz sezonunda öne ç›kan trendlere Rengarenk bir sezon bizi bekliyor. Krem, bej, lila tonlar›n›n hakimiyeti sürse de çiçek bahçesini and›ran çeflitlilikteki renkleri evlerimize yans›tmakta özgür oldu€umuz bir sezonday›z. Moda dünyas›nda bir süredir devam eden renklilik, dekorasyonda da etkilerini hissettiriyor. Yeter ki, al›flt›€›m›z renklerin d›fl›nda farkl› seçeneklerin de oldu€unu görüp, bunlar› uygulamak konusunda biraz cesur davranabilelim. Bu y›l›n rengi hiç kuflkusuz pembe. Pembenin aç›ktan koyuya giden tonlar› aras›ndan zevkli seçimler yapabilirsiniz. Lila yine öne ç› kan

renk ler ara s›nda yer al›yor. Özellikle uyku problemi çekenler, huzur veren ve sakinlefltiren lila, leylak, mor gibi renkleri yatak odalar›nda uygulayabilirler. Ancak sar› ile dengelemekte fayda var. Yeni sezonda bolca kullan›lacak olan canl› yefliller, turuncular ve k›rm›z›n›n bordoya yak›n tonlar›, enerjimizin tükendi€i zamanlarda bizi neflelendirip, canland›racaklar. Klasik tarz› benimseyenler için önerimiz; bej, krem, kum beji ya da kese ka€›d›, üzüm yeflili ve aç›k mavi tonlar›na göz atmalar›. Bu renkler yeni sezonda da en çok tercih edilecek renkler aras›nda yer al›yor. Do€ru renk seçimi ile sizi yans›tan, kendinizi mutlu hissedece€iniz huzurlu mekanlar yaratabilirsiniz. Tabii rengi seçerken, boyan›n ihtiyac›n›za uygun olup olmad›€›na dikkat edin ve size sundu€u faydalar› gözden kaç›rmay›n deriz. Boya teknolojileri çok h›zl› gelifliyor, yenilikleri atlamamakta yarar var


BOYA İZOLASYON

Saint-Gobain Weber yenilikçi yüzünü ‹stanbul’a tafl›d›

Saint-Gobain Weber Genel Direktörü Levent Gökçe

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Saint-Gobain Weber, d›fl cephe uygulamalar›, d›fl cephe ›s› yal›t›m›, su yal›t›m uygulamalar› ve seramik uygulamalar›n› multi- touch ekran kiosklardan, dev ekrana yans›tarak tüketicilerle en son trendleri paylaflt›

56

En düst ri yel harç lar ala n›n da fa a li yet gös te ren SaintGobain Weber Türkiye, Yap› fuar›-Turkey Build ‹stanbul’da, sektörün nabz›n› tutan geliflmeler ve zengin ürün gam› ile tüketicilerinin karfl›s›na ç›kt›. Bu y›l 34.’sü düzenlenen Yap› Fuar› ile ilgili düflüncelerini paylaflan Saint-Gobain Weber Genel Direktörü Levent Gökçe, “Bu senede yap› fuar›na kat›lmaktan son derece mutluyuz. Sektörümüz ad›na yenilikçi bir bak›fl izliyor, Saint-Gobain Weber olarak “inovasyon”un önemini vurguluyoruz.’’ dedi. Yenilikçi ürünlerle sektörün nabz›n› tutmaya devam ediyoruz Weber Türkiye olarak gelifltirdikleri inovatif yaklafl›m›n, uluslararas› ar-ge deneyimiyle birlefltirdikleri köklü yerel bilgilerden ileri geldi€ini vurgulayan Gökçe, “ Tozumayan seramik yap›flt›r›c›s›n› Türkiye’de ilk defa 2008 y›l›nda biz ürettik. Özel formülasyon yap›s› ve üretim teknolojisi sayesinde weber konfor serisi di€er standart yap›flt›rma harçlar›ndan farkl› olarak, dökülme ve kar›flt›r›lma an›nda ortama yay›lan toz zerreciklerini önlüyor. Herfleyden önce usta dostu bir ürün çünkü uygulay›c›lara daha rahat nefes ald›klar› konforlu bir uygulama imkan› sunuyor. Bunun yan›s›ra mekan içerisindeki yüzeylerde oluflan toz birikimine de son veriyor” dedi. “Biz pazara yenilikçi çözümler sunarak Türkiye’de sektörün geliflimine katk›da bulunuyoruz” diyen Gökçe, “Bu alanda yüklendi€imiz sorumlulu€u en iyi flekilde yerine getirmeye devam edece€iz. Hedefimiz inovasyonun devaml›l›€›n› sa€lamak” diyerek sözlerini tamamlad›.


BOYA İZOLASYON

Filli Boya son dönemde 3 farkl› ürün grubunu pazara sundu

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Filli Boya, ‹stanbul Yap› Fuar›’nda tüm ürünleri ile birlikte 3 yeni ürün grubu Alpina Style, ARS PRO ve Caparol TriMaXX Sentetik Serisi ürünlerinin tan›t›m›n› gerçeklefltirdi

58

Yaflam alanlar›n›n dekorasyonunda, boyada alternatif anlay›fl›n› de€ifltiren, her bak›ld›€›nda özel f›rça darbelerinin fark edildi€i, yarat›c›l›kla ile ortaya ç›kan s›n›rs›z desenler, metalik yans›malar ve tablo gibi dokular sunan “Alpina Style” serisi 5 farkl› dokudan olufluyor. Alpina Style ‹nci Doku, Alpina Style Kumlu Metalik, Alpina Style Dalgal› Doku, Alpina Style Mermer Doku, Alpina Style Varak. ARS PRO ‹LE 1500 RENK ELDE ETMEK ARTIK ÇOK KOLAY Su bazl› iç cephe boyalar›n›n istenilen tonda renklendirilmesini sa€layan, Türkiye’nin ilk ve en çok tercih edilen renklendirme sistemi, Alpina Renklendirme Sistemi; tam 1500 renk sunuyor. Toplam 24 renk tüpünü birbirleriyle kar›flt›rarak, hayallerin de ötesinde pek çok farkl› renk tonuna ulaflmay› sa€layan ARS Pro renklendirme sistemi 50, 100, 300 ml’lik ambalajlarla sunuluyor. YEN‹ CAPAROL TR‹MAXX SENTET‹K SER‹S‹ ‹LE MAXX‹MUM PERFORMANS ‹ç ve d›fl cephe duvar, metal ve ahflap yüzeylerde uzun ömürlü, güçlü koruma sa€layan “Caparol TriMaXX Sentetik Serisi”, yeni nesil ba€lay›c›lar ve Silikon Alkid Teknoloji sayesinde, sentetik boyalarda yüksek performans de€erlerine ulafl›lmas›n› sa€l›yor. Sentetik Boyalara profesyonel bir bak›fl aç›s› getiren, rakipsiz dayan›m› ile hem laboratuar flartlar›nda hem de gerçek iklim koflullar›nda en dayan›kl› sonuçlar› veren Caparol TriMaXX Sentetik Serisi 5 üründen olufluyor:Caparol TriMaXX Lüks Parlak Sentetik Boya - Caparol TriMaXX ‹peksi Mat Sentetik BoyaCaparol TriMaXX Mat Sentetik Boya - Caparol TriMaXX Sentetik Astar - Caparol TriMaXX Antipas.


BETEK GRUNU, SEKTÖR L‹DERL‹⁄‹NE DEVAM ED‹YOR Her zorlukta f›rsat yaratma anlay›fl›n› benimseyen Filli Boya markas›yla tan›nan Betek Boya ve Kimya’n›n baflar›y› ve kazanc› adaletli paylaflarak ülkemiz gelece€ine ve geliflimine inanmak, baflar›s›n›n anahtar›n› oluflturuyor. Bu anlay›flla h›z kesmedi€i yat›r›mlar› ve çal›flmalar› neticesinde 2001 y›l›ndan bugüne son 10 senedir üst üste lider olarak baflar›s›n› pekifltirerek sürdüren Betek Boya 2011 y›l› için sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme hedefliyor. Gelecek dö-

BOYA İZOLASYON

nemde ise yat›r›mlar›n› sektörü daha da büyütmek üzerine planlayan Betek’in ihracat sat›fl›, sat›fllar›n›n % 10’u civar›nda bulunuyor. Global firmalarla rekabet etti€i Gürcistan pazar›nda sektör lideri ve Azerbaycan da sektörde 2. s›rada olmay› önemli bir baflar› olarak gören Betek, bunun yan› s›ra Özbekistan, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelerde çok yüksek marka/ kalite alg›lamas› ile gelece€e ümitle bak›yor. Her zaman ülkemize ve gelece€ine güvenerek ve inanarak hareket eden Betek, küresel ›s›nma konusunda her geçen gün daha da artan bilinç seviyesi, büyük oranda artan do€algaz ve di€er enerji fiyatlar›n›n da etkisiyle talebinde artmas›yla ek yat›r›m yapmaya haz›r bulunuyor.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

ISI YALITIM S‹STEM‹ BOYALARI ‹LE MÜKEMMEL PERFORMANS Is› yal›t›m sistemlerinden beklenen özelliklerin bafl›nda, sistemin hedeflendi€i süre boyunca ›s›y› yal›tma görevini ilk günkü gibi en üst seviyede sa€lamas› gelmektedir. Is› yal›t›m sistemlerinin bu beklentiyi gerçeklefltirebilmesi için sistem içersinde kullan›lan ›s› yal›t›m levhas›n›n performans› kadar sistemde tercih edilen son kat boyan›n d›fl etkenlere beklentinin de ötesinde dayan›kl› olmas› gerekmektedir. Capatect Is› Yal›t›m Sistemi’nde sunulan d›fl cephe boylar› Capatect-S ve Capatect-W, uygulaman›n yap›laca€› ortam flartlar›na göre üretilerek ve sa€lad›klar› üstün performans ile Capatect Is› Yal›t›m Sistemi’nin ömrünü uyguland›€› binan›n ömrü ile efl süreye tafl›maktad›r. Yeni nesil silikon teknolojisinin kullan›ld›€› Capatect-S, suya dayan›m› ve nefes alma performans› artt›r›lm›fl, d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemleri ile tam uyum sa€layan ›s› yal›t›m sistemi boyas›d›r. Capatect-S, bir d›fl cephe boyas›ndan beklenen tüm özellikleri yap›s›nda bar›nd›r›rken, Capatect Is› Yal›t›m Sistemi ile birlikte kullan›ld›€›nda, solmayan renkleri ve yüksek aderans ile sistemin uzun ömürünü garanti alt›na almaktad›r. Ayn› zamanda kolay ve homojen uygulanabilen yap›s› ile en uygun sarfiyat ile iflçilikten de tasarruf sa€lamaktad›r. Capatect-S özellikle flehirleflmenin ön planda oldu€u zorlu koflullara dayan›m gerektiren yerleflim alanlar›nda uygulanacak ›s› yal›t›m sistemleri üzerine önerilmektedir. K›fl koflullar› dikkate al›nd›€›nda, ›s› yal›t›ml› binalar›n iç ortamlar› ›s›t›ld›€›nda ›s›n›n d›fl ortama transferi en düflük seviyede olaca€› için yal›t›ml› binalar›n d›fl cepheleri, yal›t›ms›z bina d›fl cephelere göre her zaman daha so€uk olacakt›r. Özellikle rutubet ve çi€ oluflumunun yüksek seviyede oldu€u do€al yaflama yak›n konumda bulunan yerleflim alanlar›nda uygulanacak ›s› yal›t›m sistemlerinin d›fl yüzeylerinde bu ortam koflullar› nedeni ile küf, yosun ve mantar oluflumlar› gözlenebilir. Bu riski tafl›yan bina yüzeylerinde uygulanacak ›s› yal›t›m› üzerinde ise, sahip oldu€u yeni nesil silikon teknolojisinin yan› s›ra, her yüzeyde görülebilen dünyan›n en eski organizmalar›ndan küf, yosun ve mantar›n, ›s› yal›t›ml› cephelerde oluflturabile ce €i kir len me ye kar fl› mak si mum di renç gös te ren Capatect-W ›s› yal›t›m sistemi boyas› kullan›lmal›d›r. Do€al yaflama yak›n konumda bulunan yerleflim alanlar›nda önerilen Capatect-W ile bir yandan bu gibi istenmeyen küf, yo sun ve man tar olu flum la r› n›n önü ne ge çi lir ken, Capatect-S ile paralel olarak solmayan renkler ve yüksek aderans ile sistemin uzun ömürlü olmas›n› sa€lanmaktad›r. Boya ve Is› Yal›t›m›n›n Lideri Filli Boya’ n›n sundu€u Is› Yal›t›m Sistemi Boyalar› Capatect-S ve Capatect-W ile Capatect Is› Yal›t›m Sistemi’nin üstün ve kal›c› performans› daha da artt›r›lm›flt›r.

59


BOYA İZOLASYON

Hayat›n›z› renklendirmenin tam zaman›

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Düfa Mix Renklendirme Sistemi kolayl›€› ile dünyaya kendi renginizden bakmak için binlerce renk seçene€i Boya’n›n ustas› Düfa’da

62

Havalar ›s›nd›, evlerin bak›m› da bafllad›. Bu y›l bir de€i flik lik ya p›p, ki fli li €i ni zi yans›tan renkleri evinize de tafl›maya ne dersiniz? ‹stedi€im ren gi bu la mam di yor sa n›z, hiç en di fle len me yin. Boyan›n Ustas› Düfa’da istedi€iniz her renge kolayl›kla ula fla bi lir, Dü fa Mix Renk lendirme Sistemi ile dünyaya kendi renginizden bakabilirsiniz. Düfa Mix Renklendirme Sistemi, do€an›n tüm renklerini iç ve d›fl cephe boyalar›yla evinize getiriyor. Diledi€iniz renkte yüksek performansl› bir boya ar›yorsan›z kokusuz, yüksek örtme gücü ve tam silinebilir özellikleri ile Düfa tam size göre. Düfa-Mix Renk Sistemi ile tan›flmak istiyorsan›z www.dufa.com.tr adresinden en yak›n ba yi ye gi de bi lir, is te di €i niz ren gi gös te re rek Dü fa Mix makinas›n›n sizin için renginizi üretmesini seyredebilirsiniz. Düfa Boya’n›n orijinal renk kartelas›ndan seçti€iniz rengi haz›r olarak da sat›n alabilirsiniz.


BOYA İZOLASYON

‹zocam bayileri “‹z B›rakanlar” toplant›s›nda bulufltu

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

‹zocam, her y›l geleneksel olarak düzenledi€i bayi toplant›s›’n›n onbirincisini gerçeklefltirdi. Antalya Belek Cornelia Diamond Otel’de düzenlenen 11. Uluslararas› Bayi Toplant›s›’na, yurtiçinden 82 ve yurtd›fl›ndan 18 olmak üzere toplam 100 bayi kat›ld›

64

‹zocam bayileri, “11. Uluslararas› Bayi Toplant›s›” için Antalya’da bulufltu. Aç›l›fl konuflmas›n› ‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut’un yapt›€› toplant›ya, konuk konuflmac› olarak ünlü haber spikeri ve sunucu Ayflenur Yaz›c› kat›ld›. 2010 y›l› ifl sonuçlar›n›n anlat›ld›€›, 2011 hedeflerinin paylafl›ld›€› toplant›da, 2010’da en yüksek ciroya ulaflan 24 bayi ödüllendirildi. ‹zocam, her y›l geleneksel olarak düzenledi€i Bayi Toplant›s›’n›n onbirincisini gerçeklefltirdi. Antalya Belek Cornelia Diamond Otel’de düzenlenen 11. Uluslararas› Bayi Toplant›s›’na, yurtiçinden 82 ve yurtd›fl›ndan 18 olmak üzere toplam 100 bayi kat›ld›. ‹zocam’›n 2010 y›l› ifl sonuçlar›n›n de€erlendirildi€i ve 2011 hedeflerinin anlat›ld›€› toplant›n›n aç›l›fl›n› ‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut gerçeklefltirdi. Bulut’un aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan ‹zocam Yönetim Kurulu Baflkan› Samir Kasem bir konuflma yapt›. Konuflmas›nda Alghanim Industries flirketinin kuruluflu, faaliyetleri ve markalar›yla ilgili bilgi veren Kasem, ‹zocam’›n Saint Gobain ile ortak giriflimleri oldu€unu söyledi. Kasem, ‹zocam’›n Türkiye’de yal›t›m sektörünün lideri oldu€unu, çeflitli çevre ve kalite serfitikalar›na sahip

oldu€unu dile getirdi. Alghanim’i baflar›l› k›lan faktörlerden söz eden Kasem, müflteri ve yeteneklere odakl› çal›flt›klar›n›, operasyonel mükemmeliyete önem verdiklerini belirtti. Kasem, konuflmas›n›n sonunda, “‹zocam’›n bayi toplant›s›n›n bir parças› olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Nuri Bulut ise konuflmas›nda, ‹zocam’›n bayi a€›n› seçici bir flekilde art›rmaya çal›flarak bayi memnuniyetini ön planda tuttu€una ve ‹zocam’a kat›lan yeni bayilerin oldu€una de€inerek sözlerine bafllad›. Bulut, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik geliflmelerden söz etti, inflaat sektörünün Türkiye’de kriz döneminde büyük s›çrama yapt›€›n›, bu y›l›n ilk çeyre€inde de yüzde 18 büyüdü€ünü belirtti. “‹zocam ciddi bir yat›r›m hamlesi yap›yor” diyen Bulut, ‹zocam’›n yeni yat›r›mlar›ndan söz etti. Bulut, Gebze’de sat›n al›nan 86 dönümlük arsada üç tesis kuracaklar›n›n ve Tarsus’a ikinci hatlar›n› tafl›yacaklar›n›n müjdesini verdi. Bulut konuflmas›nda, Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli€i ve yal›t›m kal›nl›€›n›n önemine de de€indi. Bulut’un ard›ndan konuflma yapan Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Öktem, inflaat ve yal›t›m sektörü aç›s›ndan 2010 y›l›n› de€erlendirdi. Öktem, 2010’da yal›t›m sektörünün 9,4 milyon metreküp büyüklü€e ulaflarak, bir önceki y›la göre yüzde 23’lük bir büyüme kaydetti€ini söyledi. 2010’da ihracat faaliyetlerinin yüzde 10’luk art›flla 33 milyon dolara ulaflt›€›, ilk kez Fas, Cibuti ve Angola’ya sat›fl yapt›klar› bilgisini verdi. Toplant›n›n son akflam› Gala Yeme€i ve Ödül Töreni gerçeklefltirildi. 2010 y›l›nda en yüksek ciroya ulaflan bayiler ödüllendirildi. Törende, 10 farkl› kategoride 28 bayi ödül ald›. Bayilere plaketleri, ‹zocam Yönetim Kurulu Baflkan› Samir Kasem, ‹zocam Yönetim Kurulu Üyesi Mark Schmitz, ‹zocam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hasan Basri Eröktem ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Öktem taraf›ndan verildi.


BOYA İZOLASYON

Blue’Safe Mavi Kale’den 10 y›l garanti

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

D›fl Cephe Mantolama Sistemlerinin lider markas› Blue’Safe Mavi Kale’den dünyada ve Türkiye’de bir ‹lk. Boya ve s›va dahil son kat kaplamal› paket sistemlere 10 y›l ürün garantisi veren marka, bunun yan› s›ra paket sistemler için uygulama süreci ve sonras›n› kapsayan 2 y›l uygulama garantisi de ekliyor

66

Sek tö rün dev mar ka la r›n da ki geliflme ve yenilikleri görme imkan› sa€layan fuarda Blue’Safe Mavi Kale de en yeni projeleri ile yerini ald›. Fuarda ilk kez kendi stan d›n da yer alan d›fl cep he mantolama sistemleri pazar lide ri Blue’Safe Ma vi Kale’nin man to la ma pa ket sis te mi ni oluflturan tüm elemanlar ve dekoratif çözümler bir arada sergilendi. Sundu€u yeniliklerle her zaman sektördeki liderli€ini sürdüren Blue’Safe Mavi Kale, Yap› Fuar› ‹stanbul 2011’e kat›ld›. Fuarda bu y›l, Türkiye ve dünyada bir ilk olan “10 y›l garanti” kampan ya s› ta n› t›l d›. Fir ma ay r› ca, CE Belgeli ürünlerini fuar boyunca yap› sektörü profesyonellerinin be€enisine sundu. Boya ve s›va dahil son kat kaplamal› paket sistemlere 10 y›l ürün garantisi veren marka, bunun yan› s›ra paket sistemler için uygulama süreci ve sonras›n› kapsayan 2 y›l uygulama garantisi de ekliyor. Ayr›ca 2 y›ll›k da uygulama garantisi içeren kampanya süresi içerisinde malzeme ve uygulama hatalar›ndan dolay› bozulmas› halinde müflterinin ma€duriyeti; iflçilik masraf›, bozulan d›fl cephe mantolama bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep edilmeksizin gideriliyor. 2004 y›l›nda Kalekim, Mardav ve DOW taraf›ndan pazara sunulan Blue’Safe Mavi Kale, yine bir ilke imza atarak liderli€inin alt›n› çizmifl oldu.


MUTFAK BANYO SERAMİK NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11 68

Bien Seramik’ten yeni teknolojik ürünler

2011 trendlerini tüketici ve profesyonellere en iyi flekilde sunabilmek için hem teknolojik hem de bu teknolojiyi tamamlay›c› yat›r›mlar yapan Bien Seramik, zengin ürün portföyündeki serilerin yan› s›ra yeni teknolojilerle üretti€i, derzsiz seramik uygulamalar›yla birlikte birbirine geçmeli (interlocking) ve kenarlar› düzeltilmifl (rectified) ürünleri ile parlat›lm›fl (lappatolu) seramikler

Türkiye seramik sektöründe dijital teknolojinin öncülerinden Bien Seramik yeni teknoloji ürünlerini Rusya’n›n baflkenti Moskova’da tan›tt›. Her tasar›m›na kendi imzas›n› atan, her yeni koleksiyonuyla kendi çizgisini oluflturan Bien Seramik fuarda zengin ürün portföyünden serilerin yan› s›ra yeni teknolojilerle üretti€i, derzsiz seramik uygulamalar›yla birlikte birbirine geçmeli (interlocking) ve kenarlar› düzeltilmifl (rectified) ürünleri ile parlat›lm›fl (lappatolu) seramikleri de ziyaretçilerin be€enisine sundu. Bien Seramik’in Genel Müdürü Metin Savc› fuar›n her geçen y›l daha da büyüdü€üne dikkat çekerek “Dünya ekonomisinin dengeleri Asya-Pasifik ülkelerine do€ru kay›yor. Bu co€rafyada aralar›nda Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin bafl› çekti€i pek çok ülke dünya ekonomisinin gelece€i için umut vaat ediyor. Bu nedenle MosBuild Fuar›, Rusya’n›n yan› s›ra bu co€rafyadaki ülkelere ulaflmak için de büyük önem tafl›yor. Bien Seramik’in ABD, Kanada, ‹spanya, ‹srail ve Yunanistan baflta olmak üzere 5 k›tada 36 ülkeye ihracat yapt›€›na dikkat çeken Savc›, “‹hracat yapt›€›m›z ülkelerin say›s› her geçen y›l daha da art›yor. Bu y›l ihracat pay›m›z› üretimlerimizin yüzde 35-40’lar› aras›nda bir de€ere yerlefltirmeyi hedefliyoruz. Fuarda gördü€ümüz ilgi ve ald›€›m›z siparifllerle bu hedefimize hiç de uzak olmad›€›m›z› söyleyebiliriz” diye konufltu.


MUTFAK BANYO SERAMİK Bien Seramik Genel Müdürü Metin Savc›

harmanlayarak yeni ürünler gelifltirdik. Fuarda da bunla r› en iyi fle kil de sun ma ya özen gös ter dik.” Mos Bu ild Fuar›’n›n Bien Seramik aç›s›ndan çok baflar›l› geçti€ini vurgulayan Metin Savc› fuarda en çok ilgiyi dijital bask›l› yeni teknoloji seramikleriyle lappatolu ve rektifiyeli ürünlerinin gördü€ünü, yat›r›mlar›n›n karfl›l›€›n› ald›kla r› n› söy le di. K› sa za man da ya p› pa za r› n› fle kil len di rir hale geldi.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

“YATIRIMLARIMIZIN KARfiILI⁄INI ALIYORUZ” Savc›, Bien Seramik olarak 2011 trendlerini tüketici ve profesyonellere en iyi flekilde sunabilmek için hem tekno lo jik hem de bu tek no lo ji yi ta mam la y› c› ya t› r›m lar yap t›k la r›n dan söz et ti: “Lap pa to ve rek ti fi ye üre tim hatlar›n› bünyemize uyarlad›k. Derz dolgu kullan›lmas›na gerek kalmayan rektifiye teknolojilerini ilk kez uygula d›k. Dün ya trendleriyle Tür ki ye pa za r› n›n trendlerini

69


MUTFAK BANYO SERAMİK

Blanco’dan evyeleri estetikle tamamlayan 5 yeni armatür tasar›m›

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Öztiryakiler Grup taraf›ndan Türk mutfaklar›na kazand›r›lan, mutfaklar›n dünyaca ünlü markas› Blanco, eviye ve armatürlerden oluflan genifl ürün yelpazesini birbirinden estetik ve fonksiyonel 5 yeni armatür modeli ile zenginlefltiriyor

70

Estetik, ergonomi, fonksiyonellik ve özel renk seçeneklerini bir araya getiren en son Blanco tasar›mlar›, markan›n her zamanki iddias›n› ve yüksek standartlar›n› çok daha ileriye tafl›yor. Mükemmellik kavram›, Blanco’nun her biri farkl› özelliklere sahip 5 yeni armatür modeli ile flimdi yeni bir anlam kazan›yor. Her bir tasar›m farkl› eviyelere monte edilebilme özelli€i ile mutfaklarda zevkleri de özgür b›rak›yor. Blanco’nun en son ar ma tür ta sa r›m la r›n dan Blancoculina-S, heyecan verici tasar›m›yla dikkat çekiyor. Blancoculina-S’de esnek tasar›m sayesinde armatür hareket özelli€i kazan›yor ve eviyenin her yan›na tafl›nabiliyor. Hareket yetene€i ve sundu€u iki farkl› su ak›fl seçene€i ile bulafl›klar›n›z›, sebze ve meyvelerinizi y›karken büyük bir rahatl›k sa€l›yor. M›knat›sl› yap›s› ile de pratik flekilde yerinden kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labiliyor. Blancoculina-S’de iki farkl› malzeme aras›ndan seçim yapmak ise size kal›yor. Dilerseniz krom dilerseniz paslanmaz çelik gibi güçlü malzemelerden birini seçerek eviyenizi tamamlayacak en uygun alternatife karar verebilirsiniz. Blancoculina-S mutfa€›na profesyonel yaklafl›mlar ile yüksek kalite tafl›mak isteyenle-

ri bekliyor. Blanco’nun, SteelArt koleksiyonunun yeni gözdesi Blancolinee-S, mutfakta tasar›m üstünlü€ünü yeniden yorumluyor. Silindirik ve kübik parçalar ile estetik ve fonksiyonellik aras›nda müthifl bir denge kuran armatür, tüm SteelArt eviye tasar›mlar›na da uyum sa€l›yor. Blanco’nun Divon ve Flow-IF eviye modelleri ile Claron tasar›mlar›, onunla adeta yeniden do€arak göz kamaflt›ran zarif çizgilere bürünüyor. Blancolinee-S, sprey seçene€i ile pratik çözüm ler de su nu yor. Mut fak la r›n ar ma tür de ye ni bir numaras›Ö Daha az yer kaplayarak eviye üzerinde rahat çal›flma alan› sunan Blancoelos One, eviyeleri fl›k detaylar ve kusursuz çizgilerle tamaml›yor. Ergonomik üstünlüklerin ön plana ç›kt›€› tasar›m, göz zevkine de yeni bir boyut kat›yor. 360 derece dönebilen Blancoelos One, böylece büyük kap ve vazolara rahatl›kla su doldurman›za yard›mc› oluyor. Blanco, zarif ve sade tasar›mlardan hofllananlar›n tüm beklentilerine Blancotivo-S armatür ile cevap veriyor. Mutfak tasar›mlar›nda fonksiyonellik ve uyum söz konusu oldu€unda en iyiyi sunan Blanco, bu tasar›m› ile bir kez daha kendisini afl›yor. Blancotivo-S sizlere birçok seçenek sunuyor: Kendi çevresinde dönebilen silindirik tasar›m ya da hareket yetene€i ile eviyenin her yerine ulaflabilen sprey özellikli tasar›m aras›nda karar vermek size kal›yor. Ayr›ca krom ya da 10 farkl› renk alternatifi bulunan silgranit malzemeler aras›ndan da tercih yapman›z mümkün. Blanco’nun mutfaklarda farkl›l›k sunan armatür tasar›mlar›ndan biri de BlancoJil Armatür ve eviye aras›nda yüksek kontrastl› kombinasyonlar oluflturmak isteyenler için oluflturulan ve dinamik bir çizgiye sahip olan BlancoJil, özellikle küçük eviye tasar›mlar›n› ola€anüstü bir uyumla tamaml›yor. Kendi çevresinde 360 derece dönebilen tasar›m›yla fonk si yo nel lik ten de as la ödün ver mi yor. Blan co Jil, krom/parlak siyah ve krom/parlak beyaz olmak üzere farkl› renk alternatifleri de oluflturuyor.


MUTFAK BANYO SERAMİK

Kale Fulya Showroom ile 360 derece hizmet

Kale Grubu, ma€azac›l›k anlay›fl› ile perakende sistemini yeniden düzenleyerek, örne€inin ilk ma€azas› olan Kale Fulya Showroom’un aç›l›fl›n› yapt›

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Kale Fulya Showroom, 1200 m2’lik alanda Kale Grubu’nun öncü markalar› Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale ve Kalekim ürünlerini 360 derece hizmet anlay›fl›yla tüketicilere sunuyor. Ma€aza konseptini ve projelendirmesini Demirden Design’›n yapt›€› Kale Fulya Showroom, Türkiye’nin önde gelen mimarlar› taraf›ndan tasarlanan mekanlar› ile de dikkat çekiyor. Kale Grubu olarak ürettikleri her ürünle giderek daha h›zl› akan hayat› tüketiciler için kolaylaflt›rma ve tüketicilerin yaflam kalitesini art›rma hedefiyle yola ç›kt›klar›n› belirten Kaleseramik Sat›fltan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Bahad›r Kayan, “Art›k, ürünleri en uyumlu flekilde, fazla aramaya gerek kalmadan, tek bir alanda ve birbirini tamamlar flekilde kullan›c›lara sunmak en az ürüne hayat vermek kadar önemli hale geldi. Bu do€rultuda Kale Grubu olarak, yepyeni bir ma€azac›l›k anlay›fl› ile perakende sistemimizi yeniden düzenleyerek, 360 derece hizmet sunuyoruz’’ dedi.

72

TASARIM ODAKLI B‹R ANLAYIfi Kale Fulya Showroom’un bu felsefe do€rultusunda aç›lan ilk ma€azalar› oldu€unu söyleyen Kayan, ürünlerini seçerken, uygularken, kullan›rken kolayl›k sa€layan uyumlu tasar›m ve hizmetler sunmaya odakland›klar›n› belirtti. Kayan, “Yeni ma€azalar›m›zda, seramikten vitrifiyeye, do€al tafltan cam mozai€e, parkeden karo çiniye, armatürden mobilyaya ve öncü oldu€umuz yap› kimyasallar›nda ›s› ve su yal›t›m› ürünlerimize ulafl-

ma, üstelik uyumlu tasar›mlarla hepsini bir arada seçme, sat›n alma ve uygulama kolayl›€› sa€l›yoruz. Fulya’dan sonra Levent’te bulunan Kale binam›zdaki Info Point ve ‹zmir, Alsancak’taki konsept showroomumuzu da bu bak›fl aç›s›yla açmay› planl›yoruz” dedi. Kale Grubu’nun, bulundu€u her sektörde inovasyonu temel alarak tasar›m odakl› bir anlay›fl benimsedi€ini ve yeniliklerle hizmet vermeyi hedefledi€ini söyleyen Kayan, “Faaliyet gösterdi€imiz alanlarda sadece talebi karfl›lamak üzere bir strateji kurgulam›yor; ürün ve hizmette fark yaratarak katma de€er sa€lamay› hedefliyoruz. Müflterilerimizin yaflam alanlar› için gerekli tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layan ürünlerimizi tek bir çat› alt›nda buluflturuyoruz. Bu konsept ve hizmet anlay›fl›m›z› bayilerimizde de uygulamaya bafllad›k. Kurumsal ma€aza kimli€i ve perakende sistemimizi 2012 sonuna kadar tümüyle yenilemifl olmay› hedefliyoruz” dedi. EfiS‹Z VE ÖZEL TASARIMLAR Türkiye’de ilk kez Kale Grubu taraf›ndan tasar›m ve inovasyon sorumlusu olarak atanan Kaleseramik Tasar›m ve ‹novasyondan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Sertaç Ersay›n ise, Kale Grubu’nun kuruldu€u y›ldan itibaren giriflimci ve yenilikçi kültürünü her zaman muhafaza etti€ini, özellikle de 90’l› y›llarda bafllayan tasar›m alan›ndaki yat›r›mlar›n›n bugün daha da güçlendi€ini ve inovasyon anlam›nda daha da h›zlanan yeni bir sürecin bafllad›€›na iflaret etti€ini söyledi. Ersay›n, “Bugün toplam 3 bin ürünümüz tesislerimizde en güncel teknoloji ile üretiliyor. Çoklu adette ürün ve mekan çözümlerimizin varl›€›, her kullan›c›n›n bizim için özel olmas› ve her birinin ayr› ayr› beklentilerine yan›t verme arzusundan kaynaklan›yor. Ürünlerimiz ve kullan›m senaryolar›m›zla kendilerine yeni deneyimler kazand›rd›€›m›z› düflünüyor, bu deneyimlerin yak›n gelecekte daha da eflsiz ve özel olmas› için sürdürülebilir bir tasar›m politikas› izlemeye devam edece€imize inan›yoruz” dedi.


Duravit’in yeni banyo serisi Darling New, bahar renkleri ve ürün çeflitlili€i ile banyolara girmeye haz›r. Tasar›m›nda aflk›n tazeli€ini ve coflkusunu yans›tan Darling New, Sieger Design Grubu taraf›ndan Duravit için tasarland›

Michael ve Christian Sieger’in lavabodan elektronik klozet kapa€›na, mobilyadan ve masajl› küvete kadar uzanan bu yeni serisi “az maliyetle bol tasar›m” temel fikrini destekliyor. Duravit Darling New, toplamda 25 farkl› vitrifiye modeli, 12 farkl› küvet modeli ve 52 parçadan oluflan banyo mobilyas› grubuyla “Herkesin Sevgilisi” olacak. Darling New serisinde mobilyalar›n gövdeleri ve tezgah üstleri ihtiyatl› mat beyaz veya terra ile bitirilmiflken, ön k›s›mlar taze, spring ya da azur ile dünyaya renkli bir yüzle bak›yor. Daha a€›rbafll› bir renk tercih edenler arad›klar›n› “Pine Silver” ya da “Pine Terra”n›n canl› dokusunda bulacaklar. Mobilyas›nda tek renk arayanlar için ise, ön k›s›mlarda gövdeye uygun beyaz ya da terra renkler de mevcut. “Darling New” serisinin ana motifi vitrifiyelerde, mobilyada ve küvetlerde görülen zarif kenar bantlar› ve dairesel biçim. Vitrifiye serisi küçük lavabolardan asma klozetlere ve asma bidelere kadar uzan›yor. Duravit Darling New serisinin mobilya gurubu taze renklerinin yan› s›ra çok uzun ömürlü olmas›yla da farkl›. Tezgah üstleri, konsol panelleri ve duvar raflar› gibi çok kullan›lan yüzeyler çizilmelere dayan›kl› olmalar›n› sa€layan özel dokulu vernikle kapl›. Bu seride farkl› ebatlarda boy dolaplar›, hareketli dolap üniteleri, aynalar ve aynal› dolaplar bulunuyor. Toplam 52 parça mobilyadan oluflan Darling New, Duravit’in sundu€u en kapsaml› mobilya grubu olmas›yla da önem kazan›yor. Duravit Darling New serisini tamamlayan küvet gurubunda ise 12 farkl› modeli bulunuyor. Küvetlerin yan›nda mobilya panelleri, akrilik paneller, küvet destek çerçeveleri ve boyun yast›klar› da seride yer al›yor. Zarif kenar band›n›n alt›ndaki LED ayd›nlatma, iste€e göre nazik, beyaz bir p›r›lt› saç›yor.

MUTFAK BANYO SERAMİK NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Banyoda taze renklerin senfonisi

73


MUTFAK BANYO SERAMİK

Eurodisc Cosmopolitan Banyolara maksimum konfor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Grohe, en popüler armatür serilerinden Eurodisc’i Cosmopolitan serisi için tekrar yorumlayarak, özel banyolar ve küçük mekanlar için mükemmel bir seçenek oluflturdu. Eurodisc Cosmopolitan

76

Grohe’nin Mart ay›nda Almanya’da gerçekleflen ISH Fuar›’nda da sergiledi€i yeni ürünlerinden Eurodisc Cosmopolitan serisinin sofistike tasar›m›, kendinden emin duruflu ve detayl› hatlar› ile karakterini ortaya koyuyor. Grohe’nin tasar›m DNA’s›n›n üç temel elementini, -yuvarlak, oval ve 7 derecelik aç›- tafl›yan seri, öne do€ru hafif e€imi ile de modern ve dinamik bir imaj sunuyor. Eurodisc Cosmopolitan üç delikli lavabo bataryas›ndan, çanak lavabolar için yüksek lavabo bataryas›na; küvet bataryas›ndan banyo/dufl sistemlerine kadar genifl bir ürün gam›na sahip. Armatürler sabun ve dufl jelleri için etajerlerle tamamlan›yor. Grohe, su tasarrufuna gösterdi€i hassasiyeti Eurodisc Cosmpolitan serisinde de Grohe EcoJoy özelli€i ile tafl›yor. Grohe EcoJoy, ürünün performans düzeyini düflürmeden ve tasar›m›n› etkilemeden su ak›fl›n›n s›n›rland›r›lmas›n› ve su tüketiminin azalt›lmas›n› sa€l›yor. Ayr›ca seri, Grohe QuickFix özelli€i ile h›zl› ve kolay bir flekilde monte edilebiliyor. Bu uygulay›c› odakl› teknoloji, armatürün montaj›nda %40 oran›nda zamandan tasarruf edilmesini sa€l›yor. Grohe, modern bir banyonun tüm ihtiyaçlar›na yeni Eurodisc Cosmopolitan serisi ile yan›t veriyor.


MUTFAK BANYO SERAMİK NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11 78

Seramiksan’dan evlere fl›kl›k katan seriler

“‹lk”leri ve “tek”leri ile seramik sektörünün öncü markalar›ndan olan Seramiksan, evini yenilemek isteyenlere dört farkl› seri sunuyor

risi de, ev dekorasyonunda farkl›l›k oluflturmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yorgan görüntüsü gibi tekstil dikifllerini karolara tafl›yan seride 30 x 60 ebatl› karolar bulunuyor. Karolar beyaz, k›rm›z› ve siyah renklerinde üretiliyor. Origami ve Kapitone serilerinde bask› bulunmuyor; kabartma teknolojisiyle yüzeylerindeki derin rölyefler, karolara üç boyutlu bir görüntü kazand›r›yor. Rölyefler, ›fl›€›n k›r›lmas›na sebep oldu€u için karolara benzersiz bir parlakl›k veriyor ve yald›zl› bir görüntü oluflturuyor.

Origigami ve Kapitone serileri üç boyutlu görüntüsüyle evlere ›fl›lt› katarken, Woodline ve Pandora serileri dekoras yon da do €al l›k tren di ni ta kip edenlerin tercihi olacak. Ürün çeflit li li €i, tek no lo jik ye ni lik le ri ve üretim kapasitesi ile seramik sektörünün önemli markalar›ndan Seramiksan, ‘iyi tasar›m herkesin hakk›’ mottosuyla estetik ve dayan›kl› çözüm ler sun ma ya de vam edi yor. Benzersiz teknolojilerle gelifltirilen Ori ga mi, Ka pi to ne, Woodline ve Pandora serileri bu ilkbahar yaflam alan la r› n› ye ni le mek is te yen le ri bekliyor. Japon kültürünün vazgeçilmez parçalar›ndan biri olan ka€›t katlama sanat›ndan ilham alan Origami serisi, katlanm›fl ka€›t efektlerini evlere yans›t›yor. 20 x 60 ebatl› karolar›n beyaz, gri, k›rm›z› ve siyah renkleri bulunuyor. Diyagonal kareleri evlere tafl›yan Kapitone se-

DO⁄ANIN RENKLER‹ VE DESENLER‹ Rotodigit teknolojisi ile üretilen Woodline ve Pandora serile ri ise do €a da ki na tü rel do ku yu karo yüzeyine yans›t›yor. Rotodigit teknolojisi, karolar›n yüzeyine yüksek çözünürlükte bask› yapma imkan› veriyor ve böylece istenen doku, hiç kay›p olmadan yüzeye aktar›labiliyor. Ahflab›n do€all›€›n› evlere tafl›yan ve 30 x 60 ebatlar›nda üre ti len Woodline se ri sin de, gri, bej, rölyef bej, rölyef gri, rölyef aç›k gri ve rölyef aç›k bej renkleri bulunuyor. Çiçek gri ve çiçek bej renkleri de k›rlar›n renklerini evlerine yans›tmak isteyenlerin be€enisine sunuluyor. Do€an›n renk ve desenlerinden esinlenen Pandora serisi de sade bir dekorasyonu tercih edenlerin beklentilerini karfl›l›yor. Seri, kemik, bej, gri ve ceviz renkleriyle evlere seçkin bir zarafet kat›yor.


ELEKTRİK DÜNYASI

Neva ile mekanlara yepyeni bir dokunufl

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Dünyan›n ilk mavi LED ayd›nlatmal› anahtar priz markas› Thea, yeni serisi Neva’yla tasar›m› ve seçkinli€i yeniden yorumluyor. Neva’n›n özel formuyla ›fl›k, yaflam alanlar›na s›cac›k bir dokunufl kat›yor

80

Anahtar-priz teknolojisinde yenilik sunan ve “parlak bir bulufl” olarak nitelendirilen Thea, yeni serisi Neva’y› tüketiciyle buluflturuyor. Yenilikçi tasar›m›yla mekânlara yepyeni bir dokunufl getiren Thea Neva, ›fl›€› yönlendirerek onu tasar›m unsuruna dönüfltürüyor. Son yüzy›l›n keflfi LED ayd›nlatma, Thea Neva tasar›mlar›nda en büyük ayr›cal›klardan biri olarak kendini hissettiriyor. Mavi renkli, soft ve dekoratif LED’ler çok düflük olan enerji tüketimleriyle Thea Neva’da teknoloji ve tasar›m›n fl›kl›€›n› ›fl›€›n uyumlu dans›na dönüfltürüyor. P‹YANO PARLAKLI⁄IYLA EVLER‹N‹ZE IfiILTI GET‹R‹YOR Özel krom parlakl›€› kazand›r›lan hatlar›yla Neva, çekicilik ve seç kin lik üze ri ne fle kil le nen de ko ras yon is tek le ri ne bronz, gümüfl ve siyah renk alternatifleri eflli€inde 6 farkl› kombinasyon sunuyor.

SAT‹NOX ‹LE MEKANLAR IfiI⁄IN RUHUNU YAKALIYOR Thea Neva Satinox efekti ile modern dokunufllar›, teknolojik görünümüyle de ileri yaflam alg›s›n› ev ve ofislerle bulufl tu ru yor. Al ter na tif li de ko ras yon çö züm le me le ri için bronz, siyah ve gümüfl renk seçenekleri ile 6 farkl› kombinasyona sahip. TORUS ‹LE EVLER ARTIK DAHA fiIK Su bazl› çok özel bir boyan›n kullan›ld›€› Thea Neva Torus ilk görünüflte ve her dokunuflta kabart›l› yüzey efektini büyük bir ustal›kla yaflat›yor. 6 farkl› kombinasyon seçene€iyle dekorasyonda mükemmel bir uyum sergiliyor. WOODEN ‹LE AHfiABIN DO⁄ALLI⁄I Thea Neva Wooden, ›fl›€›n ahflapla bulufltu€u yeni bir form olarak yaflam alanlar›n›z›n görünümünü de€ifltiriyor. Venge, bam bu, ak ça a €aç se çe nek le riyle 4 farkl› kombinasyon sunuyor. OPAK SADEL‹⁄‹N ZERAFET‹ Dinginli€in enerjisini zarif hatlar la çev re le yen Thea Ne va Opak, sadeli€i yeniden sahneye tafl›yor. Beyaz ve krem renk alternatifleriyle mükemmel uyumun çekicili€i yaflam alanlar›n›za tafl›n›yor.


ELEKTRİK DÜNYASI

Vera ile yaflam alanlar›na de€er kat›n

V‹KO Genel Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

V‹KO Artline’›n yeni anahtar serisi Vera ile kolay montaj dönemi bafll›yor. Yenilikçi ürünleriyle anahtar prizde fark oluflturan V‹KO Artline’›n özel konstrüksiyon ile tasarlanan yeni ürünü Vera, yaflam alanlar›na de€er kat›yor

82

Farkl› tasar›m›yla, do€al renkleriyle. Farkl› tasar›m›yla s›va üstü kullan›m için ifllevsellik, sa€laml›k ve kolay montaj özelliklerine sahip bu yepyeni seri beyaz, krem ve ahflap renk seçeneklerine sahip. Vera, sektörde bir ilk olma özelli€i tafl›yan, flimdiye dek görmeye al›flk›n olmad›€›m›z tasar›m özellikleri ile yeni bir soluk getiriyor. Montaj rahatl›€›n› sizde yaflay›n. Vera, s›va üstü olarak kullan›ld›€› için montaj kolayl›€› özelli€i ile ön plana ç›k›yor. Vera’n›n kablo montaj› ve elektrik ba€lant›s› çok pratik flekilde yap›labiliyor. Duvara monte etmek için de alternatif montaj özellikleri ile rahatl›k sa€l›yor. DEFALARCA KULLANIM KOLAYLI⁄I Vera’n›n s›va üstü ürün olmas›na ra€men sökülüp tak›labilmesi çok kolay. Ürün modül yap›s› sebebiyle mekanizmas› üründen tamamen ayr›larak kablo montaj için ekstra ko-

lay l›k sa€ l› yor. Ürü nün üst ka pa €› alt göv de ye özel konstrüksiyonu sayesinde çok kolayca tak›larak montaj› tamamlan›yor. Vera, özel kablo girifl kanallar› sayesinde iki farkl› yüzeyden kablo montaj›na olanak sa€l›yor. V‹KO’DAN ‹LK ÇEYREKTE REKOR SEVK‹YAT Anahtar ve priz üretiminde Türkiye’nin lider markas› V‹KO, 2011’in ilk çeyre€inde 36 milyon adet anahtar, priz ve aksesuar sevkiyat›yla kendi rekoruna imza att›. Üretim kapasitesinin üstünde sevkiyat gerçeklefltiren V‹KO’nun rekoru sektörde de flimdiye kadar yap›lan en büyük sevkiyat niteli€ini tafl›yor. Elektrik tesisat alçak gerilim sektörünün lideri V‹KO, h›zl› büyümesini sürdürüyor. 2020 y›l›na kadar 5,5 kat büyüyerek cirosunu 1 milyar TL’ye ç›karmay› hedefleyen V‹KO, anahtar, priz ve aksesuar sevkiyat›nda kendi rekorunu k›rd›. Y›ll›k 100 milyon adet anahtar üretim kapasitesine sahip olan V‹KO, y›l›n ilk çeyre€inde 36 milyon adet anahtar, priz ve aksesuar sevkiyat› gerçeklefltirdi. “HEDEF‹M‹ZE EM‹N ADIMLARLA ‹LERL‹YORUZ” Sevkiyat rekorundan duydu€u mutlulu€u dile getiren V‹KO Genel Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n, “V‹KO olarak 2011 y›l›n›n ilk çeyre€inde bir rekora imza att›k. 36 milyon adet anahtar, priz ve aksesuar sevkiyat› gerçeklefltirdik. Bu rekor kendi içimizde k›rd›€›m›z bir rekor olsa da asl›nda sektörün lideri oldu€umuz düflünülürse sektör içinde k›r›lan bir rekor. 2011 y›l› için planlad›€›m›z yüzde 38’lik büyüme hedefimize ulaflma yolunda h›zl› bir flekilde ilerliyoruz. V‹KO’nun 30 y›ll›k baflar›l› hikâyesi ve gelecek vizyonunu dikkate ald›€›m›zda önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük baflar›lara imza ataca€›m›za inan›yorum” dedi.


KISA HABER AKG grubu çal›flanlar› pazarlama seminerinde bir araya geldi AKG Grubu, grup flirketleri AKG Gazbeton, Çimstone, Çittur ve More Aquaculture sat›fl ve pazarlama bölümlerinde çal›flanlar›yla, ilki düzenlenen “Pazarlama Semineri”nde bir araya geldi

Sat›fl ve pazarlama dünyas›n›n önde gelen isimleri Sinan Ergin ve Dr. Engin Baran, “müflteri odakl› firma” yaklafl›m›yla, kurumsal yap›lanma, tak›m ruhu ve pazarlama konular›ndaki son geliflmeleri AKG Grubu çal›flanlar› ile paylaflt›. AKG Gazbeton, Çimstone, Çittur ve More Aquaculture flirketlerini bünyesinde bar›nd›ran AKG Grubu, müflteri odakl› hizmet anlay›fl› çerçevesinde çal›flanlar›na yönelik “AKG Grubu Pazarlama Seminerleri” projesinin ilkini düzenledi. Sat›fl ve pazarlama dünyas›n›n önde gelen isimlerinden Dr. Engin Baran’›n e€itmenli€ini yapt›€›, Sinan Ergin’in de konuflmac› olarak yer ald›€› seminerde müflteri odakl› pazarlama için kurumsal yap›lanma, tak›m ruhu ve pazarlama konular›ndaki son geliflmeler AKG Grubu çal›flanlar› ile paylafl›ld›. Grup flirketlerinde sat›fl ve pazarlama konular›nda çal›flan herkesin ayn› hedef do€rultusunda, ayn› amaç birli€inde, güncel geliflmelere paralel yepyeni bak›fl aç›lar› edinmelerinin amaçland›€› seminerin ilk gününde, “Sat›fl Okulu” projesinin ve Asemble firmas›n›n sahibi, ayn› zamanda “Neden” kitab›n›n yazar› Sinan Ergin “korkusuzluk, sorumluluk ve bütünlük” konular›n› içeren bir sunum gerçeklefltirdi. “Birlik olmak, bir olmak” mesaj›n›n öne ç›kt›€› e€itimde 20 y›l› aflk›n süreye dayanan deneyimlerini AKG Grubu çal›flanlar› ile paylaflan Ergin, “e€lendirirken düflündüren” yöntemlerle tüm çal›flanlar›n interaktif olarak kat›ld›€› bir e€itim gerçeklefltirdi.


KISA KISA

Kale’nin yeni ürünü Kaleguard ile yaflad›€›m›z mekânlar koruma alt›nda Yap› sektörünün öncüleri aras›nda yer alan Kale Grubu, iç mekânlarda antibakteriyel ve kolay temizlenen, d›fl cephede ise kendi kendini temizleyebilen çevre dostu Kaleguard nanokompozit kaplamay›, gerçeklefltirdi€i toplant›da tan›tt›. Kaleguard, sektörde bu niteliklerin hep si ne sa hip tek ürün ol ma özel li €i ni ta fl› yor. Ka le Grubu olarak ifl yapma kültürlerinde en önemli unsurlar›n›n inovasyon ve tasar›m oldu€unu belirten Kaleseramik Pazarlama Müdürü Burak Orhun, “Kale Grubu olarak ifl planlar›m›z› sürekli olarak sektöre yenilikçi ürünler kazand›rmak amac›yla oluflturuyoruz. Bu çal›flmalar›m›z kapsam›nda profesyoneller ve tüketicilere özgün ve bütünsel çözümler sunan ürünler gelifltiriyoruz. Kaleguard ürünümüz, iç ve d›fl mekânlarda rahatl›kla uygulanabilen, kolay temizlenebilen ve çevre dostu özellikleriyle ön plana ç›k›yor. Kaleguard’›n kullan›m›n› tüm seramik kaplama malzemelerimizde ürünlerimizde öneriyoruz. Bunun yan› s›ra Kalesinterflex ve Klinker gibi ürünlerimi-

zi de Kaleguard kaplamal› üretmeyi planl›yoruz. K›sacas› Kaleguard ile yaflam alanlar›n› koruma alt›na al›yoruz” dedi.

Airfel Bayileri: “Baflar› Elimizde” ‹klimlendirme sektörünün öncülerinden Airfel, bayileri ile Antalya Spice Hotel’de bir araya geldi. 2010 y›l›n›n de€erlendirildi€i ve 2011’deki yeniliklerin, hedeflerin paylafl›ld›€› toplant›ya Türkiye çap›ndan Airfel ve MHI bayileri kat›ld›. Bayiler, Airfel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder’in sunumuyla moral depolad›. Önder, Airfel’in 2010 y›l›nda ciroda %37 büyüdü€ünü, 2011 y›l›nda ise %50’lik büyümeyle toplam 300 milyon TL ciroya ulaflmay› hedeflediklerini söyledi. Moderatörlü€ünü Kadir Çöpdemir’in üstlendi€i toplant›da bayiler, Çöpdemir’in esprileri ile keyifli anlar yaflarken, toplant›ya kat›lan Gani Müjde’nin hayat hikayesin den örneklerle renklendi€i konuflmas›n› da ilgiyle izlediler. Toplant›n›n gala gecesinde sahneye ç›kan Safiye Soyman ise izleyicilere müzik ziyafeti yaflatt›.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Ege Y›ld›z’dan oksijen bariyeleri Pex boru

84

Ege Y›ld›z Bayilerden gelen istek üzerine Bina grubu ürünlerine ilave olarak Oksijen Bariyelerli Pex boru üretimine bafllad›. 2 kat uzun ömürlü ve çok fazla dayan›kl›l›€a sahip olan oksijen bariyerli pex Borular da d›fl katman da evoh kopolimer katman,orta bölümde yap›flt›r›c› katman,iç bölümde ise çapraz ba€l› pex boru katman bulunmakta. Kalorifer ,Kombi tesisatlar›nda ve yerden ›s›tma sistemlerinde Kullan›lan Ege Y›ld›z Oksijen bariyerli pex borular›n üretiminin, Bayiler ve infl.malzemeleri sat›c›lar› taraf›ndan mem nu ni yet le kar fl› lan d› €› n› be lir ten fir ma yet ki li le ri 2011 y›l›nda yeni ürünlerin üretiminin artarak devam edece€ini belirttiler.


KISA HABER S›cak tutkallamada yepyeni bir boyut: Bosch PKP 7,2 LI Tutkal Tabancas› Bosch’un hobiciler için gelifltirdi€i yeni “PKP 7,2 LI” 7,2 Volt lityum-iyon akülü tutkal tabancas› 15 saniyede ›s›n›yor ve tek flarjla tam 45 dakika s›cak tutkallama imkân› sunuyor.

Lider akü teknolojisi Lityum - ‹yon batarya sayesinde s›cak tutkallamaya yeni bir boyut kazand›ran Bosch PKP 7,2 LI tutkal tabancas›, plastik, metal, cam, k‛t, tafl, seramik, ahflap, mantar, sünger, deri, kumafl gibi her tür malzemede kablosuz tutkallama imkân› sunuyor. 15 saniye gibi oldukça k›sa bir ›s›nma süresine sahip Bosch PKP 7,2 LI, bu özelli€i sayesinde k›r›lan vazolar›n, seramik saks›lar›n ya da küçük mobilya parçalar›n›n acil onar›m ifllerinde en h›zl› flekilde yard›m›n›za kofluyor. Bosch PKP 7,2 LI %100 dolu flarjla 45 dakika boyunca tutkallamaya olanak veriyor. fiarj seviyesi %30’un alt›na düfltü€ünde ise LED lamba yanarak bataryan›n tekrar flarj edilmesi gerekti€ini bildiriyor. Makinenin 7,2 Voltluk Lityum - ‹yon bataryas› kendili€inden boflalm›yor ve flarj edilmeden aylar sonra bile kullan›ma haz›r durumda bekliyor. Ayr›ca bataryada haf›za kayb› etkisi görülmüyor, böylece performans kayb› olmaks›z›n istenildi€i zaman flarj edilebiliyor. Sadece 300 gram a€›rl›€›ndaki ergonomik makine hobicilere konforlu, güvenli, ergonomik ve h›zl› s›cak tutkallama olana€› sa€l›yor.


KISA KISA

Çanakkale Seramik’in Penelope Serisi mekanlara ›fl›k saç›yor Yap› sektörünün lider markas› Çanakkale Seramik, çiçek desenleri ile kullan›ld›€› alanlara bahçelerinin esintisini tafl›yan Penelope Serisi’ni tüketicilerin be€enisine sunuyor. Çanakkale Seramik, birbirinden fl›k serilerin yer ald›€› ürün gam›ndaki Penelope Serisi ile son dönemde dekorasyonda kullan›lan trend renkleri al›fl›lagelmifl boyutlar›n d›fl›na tafl›yarak dikkatleri üzerine topluyor. Mavi, pembe, ekru ve bordo renkli çiçeklerin süsledi€i Penelope Serisi’nin duvar karolar› ile ayn› renklerdeki yer karolar›, kullan›ld›€› alanlarda bahar havas›n› yakal›yor. Farkl› ebat ve tarzlardaki bordürlerin 25x75cm full dekorlarla tamamlad›€› seri, desenlerle yal›nl›€›n mükemmel uyumunu yans›t›yor.

Bir e€itim gelene€i: BTM Usta Yetifltirme Kurslar›

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Kale Do€al Tafl’›n yeni Blanche Serisi do€al tafl›n elit fl›kl›€›n› sunuyor

86

Dünyaca ünlü tafllarla modern ve fl›k mekanlar yaratan Kale Do€al Tafl, Blanche Serisi ile kullan›ld›€› alanlara yeni bir anlam katmaya devam ediyor. Saf beyaz›n çekicili€ini yans›tan de€erli ve dünya çap›nda tan›nan bir mermer olan Blanche, ününü rafine toz fleker görünümündeki parlak kristalize beyaz›ndan al›yor. Safl›€› ve parlakl›€› ile Blache Serisi hem geleneksel hem de modern tasar›m projelerinde tercih ediliyor. Se ri nin; 1x30.5x61cm, 1x30.5x30.5cm, 1x20x30.5cm, 1x10x30.5cm, 1x15x30.5cm, boyutlar› bulunuyor. Mozaik, stick mozaik ve bordür seçenekleri ile sunulan Blache Serisi’nde, cilal› pahl›, honlu pahl› ve kanall› türler yer al›yor.

Yal›t›m sektörünün öncü kuruluflu BTM A.fi. gelenekselleflen “Yal›t›m Ustas› Yetifltirme Kurslar›” bafll›€› alt›nda Yurt Çap›ndaki Bayilerine ba€l› Yal›t›m ustalar›na 3 gün, 20’fler saat, Su ve Is› Yal›t›m› ile ilgili hem teorik hem de uygulamal› olarak Yal›t›m E€itimleri düzenledi. Bafllad›€› günden bu güne 1000’in üzerinde kat›l›mc›s› olan, sektörün bilinçlenmesi ve kalifiye yal›t›m ustas› yetiflmesine katk›s› ile bir e€itim gelene€i haline gelen e€itimlerin sonunda gerçekleflen s›navlarda baflar›l› olanlara Milli E€itim Bakanl›€›ndan onayl› Baflar› Belgeleri takdim edildi. E€itimlere kat›lan ustalar, bu tür e€itimlerin hem uygulay›c›lar hem de ürünün son kullan›c›lar› için çok avantajl› oldu€unu, bu e€itimler sayesinde, yanl›fl uygulamalar›n azald›€›n› ifade ettiler. BTM A.fi Pazarlama Müdürü Kemal Gel bu gelenekselleflen e€itimlerin önümüzdeki y›llarda da devam edece€ini söyledi.


KISA HABER Mavisu ile sa€l›kl› ve dayan›kl› içme suyu depolar› mümkün insan sa€l›€›na zararl› maddeler içermemesi, yüksek darbe ve y›rt›lma dayan›m›na da sahip elastik bir yap›ya sahip olan Mavisu, ayn› zamanda steril bir ürün oldu€undan içinde mikroorganizmalar› bar›nd›rmamas› ile dikkatleri üzerine çekiyor

Multiplan Yal›t›m Sistemleri Genel Müdürü M. Naz›m Yavuz

Binalar›n genellikle bodrumlar›nda yer alan su depolar›n›n yal›t›m› yoksa ya da do€ru ürünler kullan›lmad›ysa zaman içinde bu depolar su s›zd›rmaya bafll›yor. Geçmiflten bu yana su kesintilerine al›flk›n olan Türkiye’de konutlar›n yan› s›ra büyük ifl merkezleri, AVM’ler, hastane ve otellerde su depolar› olmazsa olmaz bir unsur. Ve küresel ›s›nman›n etkisiyle su kaynaklar›n›n h›zla tükendi€i ça€›m›zda su depolar› hayat›m›zda hep var olacak gibi görünüyor. Peki, bir taraftan derdimize deva olan içme ve kullanma suyu depolar›n›n öte yandan binalar›m›z için bir bomba kadar tehlikeli ve bizler için de hastal›klar›n habercisi oldu€unu biliyor musunuz? Binalar›n genellikle bodrumlar›nda yer alan su depolar›n›n yal›t›m› yoksa ya da do€ru ürünler kullan›lmad›ysa zaman içinde bu depolar su s›zd›rmaya bafll›yor. S›zan su ise do€rudan binan›n temeline ulafl›yor, tafl›y›c› sistemin korozyona u€ramas›na yani donat›lar›n paslanmas›na yol aç›yor. Ve sonuçta tafl›ma kapasitesi azalan bina deprem an›nda çok daha kolay zarar görüyor. Ayr›ca fayans vb. maddelerle kaplanan su depolar› zamanla derzlerinde biriken bakteriler sebebiyle ciddi hastal›klara neden oluyor. Multiplan Yal›t›m Sistemleri, Mavisu adl› son teknoloji ürünü ile içme ve kullanma suyu depolar›n›n hem sa€l›kl› olmas›n› sa€l›yor hem de çok uzun y›llar boyunca sa€lad›€› yal›t›mla su s›z›nt›lar›n› önlüyor.


KISA KISA

Jotashield Extreme sizi korumaya geliyor Jotun’un gelifltirdi€i pigment teknolojisiyle üretilen ve Jotashield Extreme ad›yla piyasa sunulan bu süper d›fl cephe boyas› hem mekanlar›n›z›, hem çevreyi ve de dünyam›z› koruyor. Is›n›n binalar ve asfalt yollar›n aras›nda kalmas›; binalar›n ve asfaltlar›n bu ›s›y› tuttuktan sonra gece tekrar d›flar› yaymas›, kentsel ›s› adas› etkisine neden olmaktad›r. fiehir s›cakl›€›n›n düflürülebilmesi için günefl yans›ma oran›n›n art›r›lmas› gerekir. Klasik bir d›fl cephe boyas›, günefl ›fl›n›yla gelen k›z›lötesi ›fl›nlar›n sadece bir k›sm›n› geri yans›t›r. Geri kalan k›z›l ötesi ›fl›nlar›n› ise bina, içine çeker. Bu ›s›, binan›n iç cephesine do€ru ilerler ve iç ortam s›cakl›€›n›n artmas›na neden olur. Yüzey s›cakl›€›n›n yan›s›ra Jotashield Extreme, binan›n iç ortam s›cakl›€›nda da rol oynamaktad›r. Jotashield Extreme ile boyanm›fl bir binan›n iç ortam ›s›s›n›n, renge ba€l› olarak, normalden 5oC daha serin oldu€u yap›lan testlerde görülmektedir. Böylece, Jotashield Extreme ile hem elektrik sarfiyatlar›nda düflüfl, hem de so€utma maliyetlerinde avantaj sa€lanmaktad›r.

‹nka ve Pam Global yeni ürünlerini sergiledi

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Makro Teknik’ten Yanmaz Akustik Köpük

88

Makro Teknik Yanmaz Akustik Köpük, yanmazl›k artt›r›c› mineral madde emprenye edilmifl esnek bir poliüretan köpük olmas› ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aç›k gözenekli hücre yap›s›na, düflük ve yüksek frekanslarda mükemmel ses yutumuna sahiptir ve alev almaz. Tüm teknik de€erleri ilgili kurulufllarca test edilerek sertifikaland›r›lm›flt›r. Makro Teknik MT 70 ve MT 100 yap›flt›r›c›larla uyum içerisinde kolayca kullan›labilir. Kendinden yap›flkanl› ve/veya alüminyum folyo kaplama seçeneklerimiz de mevcuttur. Teknik özellikleri: Kal›nl›k: 3 mm den 55 mm’ye kadar, Renk: Siyah, Çekme dayan›kl›l›€›: 80 kpA, Kopma an› uzamas›: % 150, Is› iletkenli€i 0,045 W/mk. Is› çal›flma aral›€› (K›sa kullan›m): 30 ‘C, +130 ‘C, Is› çal›flma aral›€› (Devaml› kullan›m) -30 ‘C, +100 ‘C ile kullan›c›lara sunuluyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan 1993 y›l›ndan itibaren düzenlenen, tesisat sektörünün en önemli kongresi Teskon ile birlikte yap›lan fuar ‹zmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yap›ld›. Fuar ziyaretçileri ve sektörün duayen isimleri taraf›ndan yo€un bir ilgiyle karfl›laflan ‹nka stand›; A kat› / 371 no’lu alanda yerini ald›. Fuar stand›nda ‹nka ürünleriyle beraber distribütörlü€ünü yapt›€› Pam Global Pik döküm at›k su boru sistemlerini ve ürün gam›na yeni ekledi€i kaplinler de sergilendi. Ayr›ca; Torofix markal› kimyasal dübel, Zip - Cl›p markal› çelik halatl› ask› sistemi ürünlerinin de Türkiye’deki sat›fl›n› üstlenmifl durumda. ‹nka; Türkiyenin yan› s›ra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, M›s›r, Filistin, Cezayir, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, ‹ran, Irak, Suriye ve Türki Cumhuriyetlerde oluflturdu€u yerel distribütörlerinde katalo€undaki tüm ürünlerin sto€unu da bulundurmaktad›r.


KISA HABER Kleemann, Türkiye’deki 20. y›l›nda asansör pazar›n›n %50’sine hakim oldu Türkiye’de 20. y›l›n› kutlaman›n gururunu yaflayan Kleemann, gerçeklefltirdi€i Ar-Ge çal›flmalar› ve ileri teknolojiyi hayata yans›tan ürünleri ile asansör sektörüne öncülük ediyor ‹nflaat teknolojisindeki geliflmeler, geliflen hayat flartlar› ve her geçen gün artan beklentiler, asansörü art›k bir lüks olmak tan ç› kar t› yor. Özel lik le büyük flehirlerde art arda yap›lan al›fl ve rifl mer kez le ri, mo dern yap›lar ve rezidanslarda asansör sektörünün önemini art›r›yor. Bu noktada pratik çözümler üreten ve genifl hizmet ve ürün yelpazesine sahip firmalar öne ç›k›yor. Bu firmalar›n bafl›nda ise Kleemann geliyor. Türkiye’de 20. y›l›n› kutlaman›n gururunu yaflayan Kleemann, gerçeklefltirdi€i Ar-Ge çal›flmalar› ve ileri teknolojiyi hayata yans›tan ürünleri ile asansör sektörüne öncülük ediyor. Yunanistan Kilkis Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Kleemann,her geçen gün büyüyen hedefleri ile asansör sektöründe yaln›zca Türkiye’nin de€il dünyan›n da önemli markalar› aras›nda. Firman›n kalite anlay›fl›, 1847 y›l›ndan itibaren asansör alan›nda faaliyet gösteren ve hidrolik asansör ekipmanlar› üretiminde Avrupa’n›n en büyük flirket le rin den bi ri olan Al man Kleemann HUB TECH NIK GmbH’nin teknolojik deste€ine ve lisans›na dayan›yor.Günümüzde 4.600 adedi komple paket asansör sistemi olarak sat›lan 14.000 adet asansör ünitesi imal eden, Kleemann; makine dairesiz, insan, yük, yemek ve servis asansörleri gibi her tür asansör konusunda uzman konumunda. Avrupa’da ve dünyada asansör imalatç›lar› aras›nda önemli bir yere sahip olan KLEEMANN gücünü yaln›zca sektöre sundu€u ürünlerle de€il, sat›fl rakamlar›yla da kan›tl›yor. KLEEMANN’›n2010 y› l›n da Tür kiye’de el de et ti €i 17.300.000TL’lik cirofirman›n giderek büyüyen yap›s›n› ortaya koyuyor. Kleemann Asansör Türkiye, Türki Cumhuriyetlere, ‹ran, Irak, Suriye, K›br›s, Bulgaristan gibi komflu ülkelere de ihracat gerçeklefltiriyor.


KISA KISA

Baflak Çat› ve Cephe Sistemleri ‘renkli kiremitler’ ile Yap› Fuar›’nda büyük ilgi gördü Baflak Çat› & Cephe Sistemleri’nin yer ald›€› Yap› Fuar› Turkeybuild ‹stanbul, 27 Nisan - 1 May›s 2011 tarihleri aras›nda, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece’de düzenlendi. Baflak Çat› ve Cephe Sistemleri, 3.salondaki stand›nda Baflak Art Renkli Kiremitleri ve tamamlay›c› ürünleri ile yo€un ilgi gördü. Baflak Çat› ve Cephe Sistemleri’ni fuarda ziyaret eden bayileri d›fl›nda; mimar, mühendis, müteahhit gruplar› ile yerli ve yabanc› firma temsilcilerinin, sergiledi€i ürünlere ilgisi yo€undu. Baflak Art Renkli kiremitlerle ilgili yap›lan yeni kataloglar ise fuar boyunca tükendi. Ziyaretçilerin di€er ürünlere oranla daha çok ilgi gösterdikleri renkli kiremitler için gelen talepler, renkli kiremitlerde Baflak Çat› & Cephe Sistemleri’nin tek marka oldu€unu bir kez daha kan›tlam›fl oldu. 2007’den beri devam eden VeluxBaflak iflbirli€i neticesinde büyüyerek geliflen çat› pencereleri ürünleri ile ilgili Baflak stand›nda sergilenen uzaktan kumandal› (integra) pencere modellerine de ilgi yo€undu.

Alia ile stiliniz duvarlar›n›za yans›yor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Tobey lazer kaynak alan›nda yeni bir 盀›r aç›yor

90

Beton delme, kesme makinalar› sarf malzemelerinin imalat› alan›nda faaliyet gösterdiklerini belirten Torbey Firma yekilisi Murat Turan; “Bizim uçlar›m›z lazer kaynakl›. Bu anlamda ürünlerimiz yurtd›fl›ndan geliyor. Gövdeler ise Türkiye’den Avusturya’ya gidiyor ve orada lazer kaynakla soketler kaynat›l›yor ve dünyan›n her yerine da€›t›m› yap›l›yor. Avrupa’da gövde üreticileri zarar ettiklerinden ya kapat›yorlar ya da Çin taraf›na kay›yorlar. Türkiye’ye lazer kaynak makinesini bizde getirdik. Tuzla’da bulunan yerimizde lazer kaynaklar› yapaca€›z.” Lazer kaynakl› testere ile ifllerin daha h›zl› yürüdü€ünü de dile getiren Turan; “ Bu alanda Türkiye’de flu anda tek biz var›z. Çünkü yurtd›fl›ndan di€er firmalar da getiriyorlar. Fakat pahal› oldu€undan bu ifle yönelen say›s› az. Tobey olarak yeni projelerimiz de var. Onlar› da en k›sa zaman da hayata geçirece€iz” dedi.

Enerji yönetiminde global bir uzman olan Schneider Electric’in evini estetik tasar›mlarla tamamlamak isteyenlere sundu€u Alia anahtar ve priz serisi, çeflit çeflit renk band› ve yüzey seçenekleri ile her dekorasyon tipine uyum sa€l›yor. Plastik, ahflap ve metal kaplamal› seçenekleri ile Alia, evinde kendi stilini oluflturmak isteyenlere 6 farkl› renk alternatifi sunuyor. Üstelik de€ifltirilebilir renk bantlar› sayesinde renk de€iflimini yaparak size çeflitli stiller yaratma imkan› tan›yor. Farkl› seçeneklerinin yan› s›ra, duvar yap›s› nas›l olursa olsun kusursuz montaj› sayesinde son dönemlerin tercih edilen anahtar priz serisi olarak öne ç›kan Alia, pürüzsüz tasar›m› sayesinde kir tutmuyor ve uzun y›llar kullan›labiliyor.


KISA HABER Akçansa’dan sürdürülebilir dünya için gençlerin ‘ekolojik çözümler’ine ödül Çimento sektörünün lideri Akçansa taraf›ndan, yeni nesil üretici fikirleri sektörle buluflturmak üzere düzenlenen ve bu y›l ikincisi gerçeklefltirilen ‘Betonik Fikirler Proje Yar›flmas›’nda dereceye girenler aç›kland› Gençlerin, ‘çevre dostu yap›larda çimento ve betonun alternatif kullan›m alanlar›’na yönelik projelerle kat›ld›€› yar›flmada, 100’ü aflk›n ö€renci aras›ndan belirlenen ilk üç finalist grup hediye çekiyle ödüllendirildi. Akçansa’n›n, üniversite ö€rencilerinin ifl yaflam›na uyumunun kolaylaflt›r›lmas›, üreticiliklerini ortaya ç›karmalar› ve e€itimini Sabanc› Holding ald›klar› alana de€er katmalar› Çimento Grup Baflkan› amac›yla düzenledi€i ‘Betonik Mehmet Göçmen Fikirler Proje Yar›flmas›’n›n finalistleri, 12 May›s’ta Sabanc› Center’da düzenlenen bir törenle aç›kland›. Ödül törenine Sabanc› Holding Çimento Grup Baflkan› Mehmet Göçmen ve Akçansa Genel Müdür Yard›mc›s› Cem May da kat›ld›. ‹nflaat Mühendisli€i ve Mimarl›k bölümü, lisans ve yüksek lisans ö€rencilerine aç›k olan yar›flmaya Türkiye’nin dört bir yan›ndaki üniversiteler baflvuruda bulundu. Yar›flmaya sunulan projeler, ‹TÜ Ö€retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Tafldemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ö€retim Üyesi Prof. Dr. Halit Yafla Ersoy, VARYAP ‹cra Kurulu Üyesi Metin Varl›bafl, ÇEDB‹K (Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne€i) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Duygu Erten ve Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal’dan oluflan bir jüri taraf›ndan de€erlendirildi. De€erlendirme sonucunda, 2. Betonik Fikirler Proje Yar›flmas›’nda birincili€i Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö€rencileri, ikincili€i Bo€aziçi Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli€i, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisli€i ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k bölümü ö€rencileri elde etti. Üçüncülük ödülünü ise ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ile Mimari Tasar›m, Çevre Kontrolü ve Yap› Teknik Bölümü ö€rencilerinden oluflan iki grup paylaflt›. Birinci gruba 4.000 TL, 2. gruba 2.000 TL ve 3. gruplara ise 1.000 TL’lik Teknosa hediye çeki verildi. Birinci olan ekip ayr›ca Akçansa’da staj yapma hakk› da elde etti.


KISA KISA

Ferroli’nin müflteri memnuniyet yönetimi uluslararas› ölçekte tescillendi Tüketicilerine uluslararas› standartlarda hizmet sunan Ferroli sektörde bir ilke imza atarak Müflteri fiikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002:2004 Belgesi ald›. Uluslararas› ba€›ms›z denetleme ve belgelendirme kuruluflu Szutest, müflteri taleplerini ele alma süreçleri bak›m›ndan denetledi€i Ferroli’ye Müflteri fiikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002:2004 Belgesi verdi. Japonya’dan Almanya’ya, ‹ngiltere’den Türkiye’ye kadar birçok ülkede denetleme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunan Szutest taraf›ndan yürütülen sürecin sonunda May›s ay›nda belgeyi almaya hak kazanan Ferroli, Türkiye’de ›s›tma-so€utma sektöründe bu belgeye sahip ilk ve tek firma olma özelli€ini tafl›yor. Müflteri odakl› hizmet ve çözüm anlay›fl›n›n Ferroli için en önemli konular›n bafl›nda geldi€ini vurgulayan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç›, “Öncelikle insanlar›n çal›flt›€›, yaflad›€› her ortama hizmet ve çözüm sunan bir sektörde bu belgeyi alarak sektörümüze

de öncelik yapm›fl olmaktan dolay› mutlu oldu€umuzu belirtmek isterim. ‹nsan›n en temel ihtiyaçlar›na yönelik hizmet sunan ›s›tma-so€utma sektöründe tüketicinin firmaya kolay ulaflabilmesi, gelen tüm müflteri taleplerinin h›zl› ve fleffaf bir flekilde çözülmesi çok büyük bir önem arz ediyor” dedi.

El-Bi Elektrik’ten yeni bir seri: Neo

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Filli Boya ortak POS projesini hayata geçirdi

92

Genifl kapsam› ile Filli Boya bayilerine ve tüketicilerine yenilikler ve avantajlar sa€layan Filli Boya Ortak POS Projesi, POS cihazlar›n›n bayilere da€›t›lmas›yla hayata geçti. Proje kapsam›nda Filli Boya bayilerine, içinde Garanti Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, Akbank ve ‹fl bankas› olmak üzere 4 ban ka n›n kred i kar t› n›n (BO NUS, SHOP&M‹ LES, FLEX‹, AXESS, W‹NGS, MAX‹MUM, WORLD, AD‹OS) taksitli sat›fl yapabildi€i, di€er banka kredi kartlar› ile de tek çekim ifllemin yap›ld›€› bir POS cihaz› veriliyor. Vade farks›z, 12 aya kadar taksitli sat›fl yap›labilen bu POS cihazlar›, bayilere bedelsiz olarak verildi€i gibi, ayn› zamanda bu POS cihazlar›ndan geçen ifllemlerden bayiler prim kazan›yor. POS cihazlar›ndan geçecek olan her sat›fl tutar›, do€rudan Filli Boya hesab›na geçerken bayinin borcundan da düflülüyor. Proje, Filli Boya bayilerine getirdi€i prim avantaj› ve kolayl›klar›n yan› s›ra, dönem dönem yap›lacak olan ekstra vade, taksit atlatma ve ekstra ödül puan gibi uygulamalarla da tüketicilere cazip avantajlar sa€l›yor.

El-Bi Elektrik, yeni ürün serileriyle ürün yelpazesini geniflletmeye devam ediyor. ilk kez Yap› Fuar›’nda görücüye ç›kan Neo serisi, evinde sadeli€i sevenler için do€ru bir seçenek olacak. Elektrik sektöründe 24 y›ll›k deneyimi ile haz›rlad›€› ürünleri ile dikkat çeken El-B‹ Elektrik, hem bütçesini düflünüp hem de yaflam standartlar›ndan vazgeçemeyenler için yepyeni bir ürün serisi sunuyor. Kordonsuz kompakt tasar›m› ile 17 fonksiyondan oluflan ve modern hatlara sahip olan Neo serisi estetik tasar›m› ile de dikkat çekiyor. Yeni Neo serisi, sadece dü€meyi ç›kararak monte etme özelli€i, elektrikle temasa karfl› parmak koruma, yüksek performansl› montaj t›rnaklar›, ve dü€me/kapak alt›ndan ulafl›labilir t›rnak vidalar› ile kolay ve güvenli bir montaj sa€l›yor. Yeni ürün serileri için çal›flmalar›n› ve yapt›€› yat›r›mlar› sürekli art›ran El-Bi Elektrik, yeni ürün serileri ile tüketicilerin ihtiyaçlar›n› karfl›malaya devam edecek.


KISA HABER Tremco illbruck D›fl Ticaret’ten seminer Tremco illbruck D›fl Ticaret A.fi. Ankara Hilton Otel’de Tremco illbruck Do€u Avrupa Sat›fl Müdürü Robert Neubauer’in kat›l›m›yla “Giydirme Cephe ve ‹zolasyon Sistemleri” konulu seminer düzenledi

2011 y›l›na yeni firma ad›yla girifl yapan Tremco illbruck Türkiye ekibi, yeni bir organizasyona daha imza att›. Ankara Hilton Otel’de düzenlenen “Giydirme Cephe ve ‹zolasyon Sistemleri” konulu seminere Ankara ve çevre illerden kat›l›m oldukça yüksekti. Firma yetkilileri seminerin amac›n›n, Ankara bölgesinde yap›lmakta olan ve yap›lacak proje çal›flmalar›nda Tremco illbruck farkl›l›€›n›n vurgulanarak kalite bilincini desteklemek oldu€unu söylediler. Bafllang›çta verilen kokteylin ard›ndan sunumda konuflmac› olarak bulunan Do€u Avrupa Sat›fl Müdürü Robert Neubauer, dünyan›n büyük kurulufllar›ndan biri olan RPM Building Solutions Group bünyesindeki Tremco illbruck firmas›n›n Türkiye’deki ifl orta€›n› bünyesine katarak Türkiye piyasas›ndaki faaliyetlerini yeni yat›r›mlar› ile sürdüreceklerini belirterek mevcut sistemlerin geliflimini Avrupa’n›n çeflitli bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde devam ettirerek tüm detaylar için çözüm sunmaya devam edeceklerinin alt›n› çizdi. Tremco illbruck kurumsal firma tan›t›m› ile konferans bafllad›. “Tremco illbruck ‹novatif ‹zolasyon Sistemleri” konusuyla sunumuna devam eden Neubauer, yüksek s›zd›rmazl›k teknolojilerine sahip inovatif izolasyon ürünleri ile sa€lanan 10 y›l garantili “i3 sistemine” dikkat çekerek bu sistemi oluflturan ürünlerin binalar›n enerji korunumuna ve süreklili€ine olan etkilerine de€indi. Neubauer, seminerin 2. bölümünde “Strüktürel Silikon ve Giydirme Cephe” sistemlerinde kullan›lan malzemelere ve de€iflik türdeki uygulamalara ait teknik bilgiler vererek kat›l›mc›lardan gelen sorular› yan›tlad›. Daha sonra tüm konuklar›n da kat›l›m›yla otel restoran›nda verilen akflam yeme€iyle seminer noktaland›.


KISA KISA

Seranit bayisi Turkuaz, ‹stanbul Güneflli’de yeni showroom açt› Lider porselen karo üreticisi Seranit’in bayisi Turkuaz, Gü neflli’de 600 met re ka re lik alan da, bü tün Se ra nit ürünleri ile Vanucci, Grohe ve Duravit ürünlerinin sergilendi€i bir showroom açt›. Porselen karo sektörünün lider üreticilerinden biri olan Seranit’in bayisi Turkuaz ‹nflaat 600 metrekarelik alanda bütün Seranit ürünleri ve yeni seramik markas› Serra ile Vanucci mutfak banyo, Grohe ve Duravit markalar›n›n sergilenece€i yeni ve son derece fl›k bir showroom açt›. Güneflli bölgesinin en büyük showroom’lar›ndan biri nite li €in de olan ve Tur ku az ‹n fla at ta ra f›n dan aç› lan showroom bu portföyü ile mimarlar, müteahhitler, inflaat flirketleri ve nihai tüketicilerin her türlü kaplama malzemeleri, banyo, mutfak, akrilik, vitrifiye ürün gruplar› ile tüm inflaat malzemeleri ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor. Türkiye’de yayg›n bir bayi a€› olan Seranit, bu showroom ile ürün çeflitlili€ini çok genifl ve son derece fl›k bir biçimde tasarlanm›fl bir alanda sergiliyor.

DemirDöküm’den sektör profesyonellerine e€itim Is›tma ve so€utma sektöründe Türkiye’nin pazar lideri DemirDöküm’ün sektör profesyonellerine yönelik sürdürdü€ü tan›t›m toplant›lar› büyük ilgi görüyor. DemirDöküm Teknik Genel Müdür Yard›mc›s› Sait Korkmaz taraf›ndan, Nisan ay› süresince, Gaziantep, fianl›urfa, Çorlu, Edirne, Adana, Bal›kesir, Bursa, Denizli, Eskiflehir, Afyon ve Antalya illerinde yap›lan toplant›lar, DemirDöküm yetkili sat›c›lar›n›n yan› s›ra yerel gaz da€›t›m flirketlerinden görevliler, e€itmenler, bay›nd›rl›k bakanl›€› ve milli e€itim bakanl›€›n›n yetkilileri ile çeflitli odalar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefliyor. Tan›t›m toplant›lar›nda, geliflen ve de€iflen ›s›tma so€utma sektörü hakk›nda sunufllar yap›l›rken DemirDöküm’ün genifl kombi - klima ve radyatör ürün gam› ve kaskad çözümleri konusunda da bilgiler paylafl›l›yor.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Airfel’de yeni atama

94

Hüseyin Mulhan Airfel Bireysel Sistemler Sat›fl Müdürü oldu. Sanko Holding flirketlerinden, iklimlendirme sektörünün öncü markas› Airfel’de görev de€iflimi yafland›. Hüseyin Mulhan, Nisan 2011 itibariyle, Airfel Bireysel Sistemler Sat›fl Müdürlü€ü görevine getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli€i mezunu olan Hüseyin Mulhan, ifl hayat›na 1996 y›l›nda Bilça€ Mühendislik’te Proje Mühendisi olarak bafllad›. S›ras›yla Fenifl Teknik Ürünler Afi, Eca Emar Afi ve Vaillant’ta çal›flan Mulhan, 2010 y›l›nda Airfel ailesine kat›ld›. Hüseyin Mulhan, Airfel’de Bireysel Sistemler Bayi Gelifltirme Müdürlü€ü görevini üstleniyordu.


KISA KISA

Vesta bazalt tafl› görünümü ile mekanlara do€all›k kat›yor Geliflmifl teknolojisi ve farkl› tasar›m ürünleriyle dünya yap› sektöründe trendleri belirlemeye devam eden Kalebodur, tüketicilerin be€enisine sundu€u Vesta Serisi ile bazalt›n do€all›€›n› ve sa€laml›€›n› serami€e yans›t›yor. Vesta Serisi, kaya dokusunu and›ran sert görünümün aksine yumuflak dokunuflu ve uyumlu renkleri ile mekanlarda do€al bir görünüm yarat›yor. Seride, beyaz, krem, gri, antrasit ve mocha renklerinin yan› s›ra mat ve lapatural› eskitilmifl yüzey seçenekleri bulunuyor. Do€al renklerin mat ve yar› cilal› görünümlerle birleflti€i seri, s›ra d›fl› bir ebat olan 45x90cm boyutlar›nda tüketicilerle sunuluyor. Vesta Serisi, konutlar, bina cepheleri, al›flverifl merkezleri, okullar ve ofisler gibi toplu alanlarda kullan›labiliyor.

LG’den enerji tasarruflu Multi V III

Enerji ve telekomünikasyon kablolar› sektörünün liderlerinden Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.fi., Prysmian Grubu’nun düzenledi€i organizasyon ile baflar›l› bayilerini ödüllendiriyor. Prysmian Grubu, dünya çap›nda 39 ülkede var olan ve belirli hedeflere ulaflan bayilerini, grubun baflar›s›na durmaks›z›n yapt›klar› katk›n›n karfl›l›€›n› vermek amac›yla Karayipler’de bulunan St. Martin adas›na gönderdi. Dünyan›n önde gelen enerji ve telekomünikasyon kablolar› firmas› Prysmian Grubu, her y›l oldu€u gibi baflar›l› bayilerini, bayileri aras› iletiflimi gelifltirmek ve bayilerin motivasyonunu artt›rmak amac›yla bir araya getiriyor. Önceki y›llarda Maldivler, Malezya ve Karayipler’de bulunan Antigua gibi yerlerde gerçeklefltirilen buluflma bu y›l dünyan›n farkl› noktalar›nda bulunan Prysmian Grubu bayilerinin kat›l›m›yla Karayipler’de bulunan St. Martin adas›nda ger çek lefl ti ril di. Bu y›l dü zen le nen or ga ni zas yo na Tür kiye’den daha önce belirlenen sat›fl hedeflerini tutturan ilk 6 bayiden 1’er kifli ve Türk Prysmian Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Etem Bakaç kat›l›rken uluslararas› kat›l›m, yaklafl›k olarak 75 kifliyi buldu.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Türk Prysmian baflar›l› bayilerini ödüllendirdi

Yeni ticari klimas› Multi V III’ün Türkiye lansman›n› gerçeklefl ti ren LG, bu ürün le flu an da ki ifl or tak la r› ile bir lik te 2014’e kadar küresel sat›fllar›n 10 milyar dolara ulaflmas›n› bekliyor. Tüketici elektroni€i, mobil iletiflim ve beyaz eflya sektörlerinin küresel lideri ve teknoloji öncüsü LG Electronics, yeni Multi V III ticari klimas›n› düzenledi€i bas›n toplant›s›yla tan›tt›. Multi V III, LG’nin, enerji tasarruflu teknolojiye yönelik talebin artt›€› Avrupa’da, ticari klimalardaki çal›flmalar›na daha fazla a€›rl›k vermeye iliflkin uzun vadeli plan›n›n bir parças› olarak aktar›ld›. Düzenlenen bas›n toplant›s›nda bir konuflma yapan LG Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho “LG Electronics olarak, dünya genelindeki lider rolümüzü Türkiye’de de baflar›yla sürdürüyoruz. Bu amaçla, bizim için stratejik öneme sahip bir pazar ve merkez olan Türkiye’de, yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu do€rultuda, sektördeki öncü duruflumuzun Türkiye pazar›ndaki yans›mas› olaca€›na inand›€›m›z yeni ürünümüz Multi V III ticari klimam›z› sizlere tan›tmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

95


DOSYA NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11 96

Çin’in etkisini kesmifliz Geçti€imiz ay biraz da esprili olarak havadan sudan bahsederek merhaba demifltim sizlere. Dergimizin bask›ya girece€i tarihlere san›r›m hep böyle havalar denk geliyor. Birkaç gündür yaz geldi diye düflünürken ne zaman ki ben küçük ve orta ölçekli firmalarla söylefli yapmaya karar verdim, bulutlar güneflle arama girdi. Hatta ya€mur bile ya€d›. Ne kadar zor flartlarda sizlere ulaflmaya çal›fl›yorum görüyorsunuz de€il mi: fiaka bir yana gerek sezonun aç›lmas›ndan gerekse final dönemimin gelmesinden ötürü yo€un bir dönemden geçiyorum. Eminim sizlerde de vard›r bu yo€unluk. Ayr›ca bir de seçimin gelip kap›m›za dayanm›fl olmas› var tabi. Söylefli yapmak için firmalar› gezerken birçok nahalle aras› mitinge denk geldim. Tek bafllar›na yakalayamad›€›m firma sahiplerinin hemen hemen hepsi misafirleriyle seçim ile ilgili konufluyordu. Kald›r›mlara, kahvelere serpilmifl amcalar›n zaten seçimden baflka gündemi yok. Bizim burada seçimlerle pek iflimiz yok biliyorsunuz. Biz sektörde neler olup bitti€ine bir bakal›m. EL ALETLER‹ ÜRÜN GRUBU Küçük veya orta ölçekli firmalarla yapt›€›m söyleflilere göz att›€›n›zda el aletleri ürün grubu için güzel fleyler söylediklerini göreceksiniz. Gerçi geçti€imiz y›llarda bu konuyu ifllemifltik. O zaman da güzel fleyler söylenmiflti ama bu kadar de€il. O zamanlar sektörün içinde olsun olmas›n herkesin a€z›nda tek kelime vard›; Çin. Gerek insanlar›m›z›n bilinçlenmesi gerekse hükümetin yapt›€› uygulamalardan sonra bu durum de€iflmifl gibi görünüyor. Fark›ndaysan›z ben de eskisi kadar dile getirmiyorum. Ziyaret etti€im firma sahiplerine genel itibariyle önce el aletleriyle ilgili sorular sordum. Daha sonra da bu ay›n konusu olan “Kesici Aletler” ürün grubuyla ilgili sorulara geçtim. Biraz önce de dedi€im gibi gayet olumlu dönüfller ald›m. Bir de bu ay, firma sahiplerinin yüzlerinde görmeye al›flt›€›m o s›kk›n ifadeye rastlamad›m. Yaz›n gelmifl olmas›n›n verdi€i bir mutluluk muydu bilmiyorum ama onlar› bu flekilde görmek güzeldi. San›r›m sektörün mevsiminin gelmifl olmas›n›n, geçti€imiz y›llarda yaflanan s›k›nt›lar›n neredeyse bitmifl olmas›n›n etkisidir bu. ‹nflallah bu s›k›nt›lar›n hepsi geçer de sektörün için de bulunan bizler, sizler hep güleryüzle ifllerimizi yapar›z. Bu ay sizlere Ümraniye’den seslendim. Bu cümleyi belki baflta kurmam gerekirdi ama akl›ma ne geldiyse yazd›m bu ay. Son birkaç ayd›r güzel fleyler duyuyor olmam›n etkisiyle heyecanland›m belki de. Neyi nas›l yazd›€›m›n önemi yok asl›nda. Yeter ki sektör hareketlensin, sizler de bizler de rahat rahat ifllerimizi yapal›m. Sizlere söyleyeceklerim bu ayl›k bu kadar. Önümüzdeki ay “So€utma Sistemleri”, “Tesisat Malzemeleri” veya “‹fl Makinalar› ve Güç Sistemleri” konular›ndan biriyle ya da hepsiyle karfl›n›zda olmaya çal›flaca€›m. ‹nflallah bu konular› ifllerken de böyle olumlu fleyler duyar›m da bu heyecan›m kaybolmaz. Önümüzdeki ay görüflmek üzere. Esen kal›n... Ahmet Rasim Akda€


DOSYA

El aletleri konusunda iyiyiz Nalbur&Teknik Dergisi olarak pazardaki hareketlili€i ölçmek ad›na “Ay›n Dosyas›” diye bir bölüm haz›rl›yoruz ve bu bölümde her ay farkl› bir konu belirleyip sizin gibi orta veya küçük ölçekli firmalar› ziyaret ediyoruz. “Kesici Aletler”. Kesici aletler ürün grubunda yerli markalar baflar›l›lar m›? El aletleri ürün grubunda yerli markalar›m›z›n çok iyi durumda oldu€unu belirten Akyol Ticaret firma yetkilisi S. Zeki Akyol; “Birçok Avrupal› marka ile yar›flabilecek durumday›z. Hatta önde oldu€umuz markalar da var. Bir ara Çin’den gelen ucuz ürünlerin etkisiyle yerli markalar olumsuz etkilenmiflti ama bu dalga k›r›ld› biraz. Zira insanlar Çin ürünlerinin daha do€rusu ucuz ve kalitesiz Çin ürünlerini alman›n, kullanman›n pek de avantajl› olmad›€›n› gördü. Yerli ürünler biraz pahal› ama durum böyle olunca yerli markalar› seçmek daha mant›kl› oluyor” dedi.

Eskiye oranla fazla rekabet var Nalbur&Teknik Dergisi olarak pazardaki hareketlili€i ölçmek ad›na “Ay›n Dosyas›” diye bir bölüm haz›rl›yoruz ve bu bölümde her ay farkl› bir konu belirleyip sizin gibi orta veya küçük ölçekli firmalar› ziyaret edip konumuzla ilgili sorular soruyoruz. Bu ayki konumuz “Kesici Aletler”. Bu ürün grubunda kar marjlar› nas›l?

Müflterilerimiz tavsiyelerimizi dikkate al›yor

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Her ay farkl› bölgelerdeki farkl› firmalar› ziyaret edip her ay da farkl› bir konu seçip sektörle ilgili sorular soruyoruz. Bu ayki konumuz “Kesici Aletler”. Kesici aletler ürün grubunda müflterileriniz yerli markalar› m› ter cih edi yor yok sa ucuz ol sun da ka li te siz ol ma s› önemli de€il düflüncesinde mi?

98

Kesici aletler konusunda yerli markalar›m›z›n gayet baflar›l› oldu€unu belirten Coflkun Ticaret firma yetkilisi M. Coflkun Köse; “Avrupal› markalardansa gelen müflterilerimize yerli markalar› tavsiye ediyoruz. Onlar da genelde bizim tavsiyelerimizi dikkate al›yorlar. Çünkü birço€unun sektör hakk›nda bilgisi yok. Sordu€unuz soru ise insanlar›n ekonomik durumuna göre de€ifliyor. Ekonomik durumu iyi olanlar için ürünün maliyeti pek sorun olmuyor. Ekonomik durumu kötü olanlar ise ürünü almadan önce düflünüyorlar” dedi.

Sa de ce sor du €u nuz ürün grub un da de €il bir çok ürün grubunda kâr marjlar›ndan pek memnun de€iliz diyen Davuto€lu ‹nflaat firma yetkilisi Mustafa Y›ld›r›m; “Sadece biz de€il bu sektördeki birçok firma memnun de€ildir. Çünkü hiçbir ürün grubunda eskisi gibi kâr marj› yok. Eskiye oranla çok düflük kâr marjlar›yla çal›fl›yoruz. Bunun sebebi de sektörde çok fazla firman›n olmas›. Bizim gibi firmalar›n de€il üretici firmalar›n say›s›n›n artmas›. Çok fazla üretim olunca rekabet de fazla oluyor. Bu bak›mdan önceki dönemlerin geri gelmesini umuyoruz” dedi.


DOSYA

Ekonomik durum tercihleri etkiliyor Her ay farkl› bölgelerdeki farkl› firmalar› ziyaret edip her ay da farkl› bir konu seçip sektörle ilgili sorular soruyoruz. Bu ayki konumuz “Kesici Aletler”. Kesici aletler ürün grubunda müflterileriniz yerli markalar› m› ter cih edi yor yok sa ucuz ol sun da ka li te siz ol ma s› önemli de€il düflüncesinde mi? Müflterilerimizin tercihleri ekonomik durumlara göre de€ifliklik gösterdi€ini belirten En-Ka Yap› firma yetkilisi Sezgin Turan; “Ekonomik durumu iyi olan müflterilerimiz bir ürün soruyorlar, tavsiye etti€imiz ürünü al›yorlar veya kendi ak›llar›ndaki ürünü al›p gidiyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan müflterilerimiz de ürünlerin fiyatlar›n› soruflturuyorlar. Ucuz olan ürünü tercih etmeye çal›fl›yorlar. Tabi ilk tercihleri kaliteli ürün oluyor. Ama her kaliteli ürünü almak için yeterli miktarda paralar› olmuyor. Bu bak›mdan tüketiciler alacaklar› ürünler konusunda bütçelerine göre tercih yap›yorlar” dedi.

Dünyan›n birçok yerine ihracat yap›yoruz El alet le ri ürün grub un da yer li mar ka la r›n du ru mu nedir? Sizce dünya ile yar›flabilecek durumda m›y›z?

Çin etkisi bitmez

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Bu ayki konumuz “Kesici Aletler”. Bildi€iniz gibi bir dönem el aletlerinde Çin’in çok büyük etkisi vard›. Zamanlar k›r›ld› deniliyor ama hala Çin ürünlerinin etkisi ile karfl›lafl›yor musunuz?

100

Özellikle el aletleri konusunda Çin ürünlerinin çok fazla etkisi oldu€unu belirten Erzurumlular Kardefl Yap› firma yetkilisi Mehmet Ah›skal›; “Evet, dedi€iniz do€ru. Çin ürünlerinin etkisi sektöre hakim durumda. Fakat yerli markalar neredeyse sat›lm›yordu. Birçok fabrika da bu yüzden kapat›ld›. Çin ürünlerinin etkisi tam olarak bitmifl de€il. Bitmez de zaten. Çünkü birçok ürüne göre fiyat konusunda avantajl›lar. Ülkemizin ekonomik durumu da malumunuz. Gerçi eskisi kadar kötü de€iliz. Ama çok iyi de de€iliz. Diyece€im o ki, Çin etkisi bu saatten sonra bitmez ama azakabilir. Hükümet de bu yönde çal›flmalar yap›yor zaten” dedi.

El aletleri konusunda yerli markalar›m›z çok baflar›l›lar diyen Kobra ‹nflaat firma yetkilisi A. Cahit Atefl; “Birçok markam›z dünyan›n birçok yerine gönderiliyor. Kalite konusunda da baflar›l›y›z. Bugün dünyaya mal olmufl birçok bat›l› marka ürünlerini Çin’de ürettirirken biz burada kendi teknolojimizle üretiyoruz. Bu konudaki teknolojimiz de kötü de€il. Gayet baflar›l›y›z bence. Di€er yandan kesici aletler ürün grubunda da yerli markalar›m›z baflar›l›lar. Yine bu ürün grubunda dünyan›n birçok yerine ihracat yapan markalar›m›z var. Yaln›z kâr marjlar› konusunda s›k›nt›lar yafl›yoruz bazen. Bu da bütün ürün gruplar›nda var zaten” dedi.


DOSYA

Müflterilerimizin bilinçli olma durumu de€ifliyor Sizce insan›m›z bir nalbura ya da yap› markete girdi€inde alaca€› ürünün özelliklerini biliyor mudur? Asl›nda herhangi bir ürün almak için gelen müflteriler belli düflüncelere sahip olarak geliyorlar diyen Y›lmaz Boya ve ‹nflaat firma yetkilisi Ahmet Y›lmaz; “ Bu anlamda sorunuzda ustalar› kastediyorsan›z, cevab›m evet olacakt›r. E€er herhangi bir müflteriyi kastetmiflseniz bu konuda kesin bir cevap veremem. Çünkü müflterilerimiz bu konuda ayr›l›yorlar. Bazen bir müflterimiz geliyor “Bana flu markan›n, flu ürünün, flu modelini verir misin?” diyor. O müflteriye elimizde bir de flöyle bir fley var deme flans›n›z olmuyor. Çünkü o ne alaca€›n› biliyor ya da birisi tavsiye etmifl. Kimi müflterimiz de geliyor “Bana flundan ver.” diyor. Bir ürün ç›kar›yorsunuz fiyat› ne kadar diyor soruyor. Genelde de memnun kalm›yor, pazarl›k yapmaya çal›fl›yor. “Çin ürünü yok mu?” diye soruyor. ‹nsanlar›n bilinç durumu de€ifliklik gösteriyor” dedi.

Bir önceki y›la göre iyiyiz 2011 y›l›n›n geride b›rakt›€›m›z ilk alt› ay› için neler söyleyebilirsiniz? Bu y›l geride b›rakt›€›m›z iki y›la göre daha iyi geçti diyen Yüksel Yap› firma yetkilisi Murat Bafler; “Biz de bu flekilde geçece€ini düflünüyorduk zaten. Bekledi€imiz gibi de oldu. Tabi daha fazla olsayd› ay›r demezdik. Hatat daha iyi olurdu ama özellikle 2009 y›l›na göre daha iyiyiz. Gerçi flu s›ra seçimin yaklaflmas›ndan ötürü piyasalar biraz durgun ama bizim gibi esnaf› çok fazla etkilemiyor bu durum. Seçimden sonra daha da iyiye gidece€ini düflünüyoru. ‹nflallah öyle de olur” dedi.

Fiyat ve kalite ilk etkenler

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Sizden ürün almaya gelen müflterilerinizi yönlendirerek, onlara tavsiyelerde bulunuyor musunuz?

102

Müflterilerimizin istekleri do€rultusunda onlar› yönlendire rek, ken di le ri ne tav si ye ler de bu lun duk la r› n› be lir ten Köro€lu Ticaret firma yetkilisi ‹skender Köro€lu; “ Evet, tavsiyelerde bulunuyoruz. Gelen müflterilerimizin, ustalar hariç, birço€unun sektör hakk›nda çok fazla bilgisi yok. Bilgisi olmayan müflterilerimiz bize dan›fl›yor, bizler de bilgimiz dahilince onlar› yönlendiriyoruz. Kesici aletler ya da el aletleri ürün gruplar›nda ise sat›fl›m›z mevcut de€il. El aletleri ürün grubunda da hemen hemen her ürünün sat›fl›n› yap›yorum. Bu ürün gruplar›nda ilk önce kaliteli ürün le ri tav si ye edi yo rum. Ta bi in san lar için fi yat da önemli. Hatta baz› müflterilerim için fiyat daha önemli. Müflterilerimin isteklerine, ekonomik durumlar›na göre onlar› yönlendiriyoruz” dedi.


GÜNDEM NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11 104

Hidromek’in kaz›c› yükleyicileri flimdi her zamankinden daha verimli

Hidromek, 102 B serisi kaz›c› yükleyicilerinde uzun süren çal›flmalar ve yap›lan saha performans testleri de€erlendirmeleri sonucunda yürüyüfl grubunda ZF komponentleri ile üretimine devam edece€ini aç›klad›

5 ileri vites sayesinde seyir halinde düflük yak›t tüketimi ve motor gücünün daha verimli olarak zemine aktar›lmas›, Ön yükleyici ile çal›fl›rken, 0-17 km/s aral›€›nda a€›rdan h›zl›ya yay›lm›fl 3 çal›flma vitesi ile daha iyi yüke girifl performans› ve verimlilik art›fl›, ifle göre makinenin h›z›n› daha verimli ayarlama olana€› ve birim ifl için daha düflük yak›t tü ke ti mi, Da ha iyi yo kufl t›r man ma per for man s›, 17 km/s’den 40 km/s ye uzanan 2 h›z/seyahat vitesi, Seyir halinde otomatik vites geçifline sahip flanz›manla daha rahat kullan›m, Yumuflak vites geçiflleri ile üstün sürüfl kalitesi ve uzun komponent ömrü, ZF’nin üstün teknolojisiyle titizlikle üretilmifl diflli grubu ile arac›n flanz›man› daha sessiz, daha uzun ömürlü,

Kaz›c› yükleyici müflterileri ile yap›lan görüflmeler ve pazar araflt›rmalar› sonras›nda bu ürün segmentinde müflteri ihtiyaçlar› ve beklentilerine tam anlam›yla cevap verebilmek amac›yla yap›lan bu çal›flma ile Hidromek kullan›c›lar›; Seyir halinde harcanan yak›t sarfiyat›n›n ve sürenin azalmas›, Makinenin iflte kalma süresini yükselterek makine sahibinin karl›l›€›n›n artmas›, komponent uyumu ve minimize edilmifl güç kay›plar› ile daha fazla verimlilik, a€›r hizmet tipi komponentlerle daha uzun makine ömrü sa€ la ya rak ürü nün ikin ci el de €e ri ni yük sel me si gi bi avantajlar elde edecektir. Güç iletim ve tahrik sistemlerinde Dünyan›n en önde gelen üreticilerinden biri olan ZF ile özel olarak gelifltirilen flanz›man & aks konfigürasyonunda 5 ileri 3 geri vitese sahip Autoshift (tam otomatik Powershift) flanz›man ve LSD (S›n›rl› kaymal› diferansiyel) ve diferansiyel kilit özelli€ine sahip akslar bulunmaktad›r.

KULLANILAN ZF AKSLARI ZF akslarda bulunan LSD (S›n›rl› kaymal› diferansiyel) sayesinde; ön aks ve diferansiyel kilidine sahip arka aks ile m›c›r, çamur kaygan zeminlerde patinaj›n minimize edilmesi. (Özellikle çal›flma esnas›nda zaman kayb›na, lastik afl›nmas›na ve yak›t tüketiminde art›fla sebep olan patinaj problemi de böylece belirgin flekilde azalt›lm›flt›r.) Ayr›ca operatör kontrolünden ba€›ms›z otomatik olarak sa€ ve sol tekerlere gereken tahriki da€›tan LSD sistemine ek olarak operatör kontrollü %100 etkili diferansiyel kilidi birlikte makinenin çekifl kuvveti daha etkin olmas›, ve verimlili€in artmas›, 12 ton s›n›f› kaz›c› yükleyicilerde kullan›lan yüksek kapasiteye sahip a€›r hizmet tipi ön ve arka akslar ile uzun ve zorlu saha koflullar›na dayanabilmesi sa€lanm›flt›r. Yenilenen yürüyüfl sistemi ile Hidromek kaz›c› yükleyicileri her zamankinden daha üretken, daha ekonomik ve daha dayan›kl›.


GÜNDEM

Akçansa yenilikçi ve çevreci ürünlerini tüketicilerinin be€enisine sundu

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Akçansa, çimento sektöründe bir ilke daha imza atarak gelifltirdi€i pratik ve ekonomik 5 kg’l›k çimento paketlerinin yan› s›ra Betonsa taraf›ndan üretilen ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken Yeflilflap ürününü ilk kez tan›tt›

106

Türkiye çimento sektörünün lideri Akçansa, yenilikçi ve çevreci ürünleri ile liderli€ini bir kez daha kan›tlayarak, sürdürülebilirlik alan›ndaki çal›flmalar›n› kullan›c›lar›n hizmetine sundu. Müflteriye özel çözümleri, yaratt›€› yeni pazarlar ve alternatif yak›t-hammadde kullan›m› konusundaki çal›flmalar›yla sürdürülebilir büyümeye odakl› faaliyetlerine dikkat çeken Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal; “Bu alandaki somut hedeflerimizi geçti€imiz günlerde çimento sektöründe ilk kez yay›nlanan GRI onayl› Sürdürülebilirlik Raporumuz ile kamuoyuna sunduk. Akçansa, hem çimento hem de beton alan›nda kifliye özel çözümler sunarak yenilikçi ürünler gelifltiriyor ve ayn› zamanda at›k ›s› çal›flmalar› ve at›k yönetimi gibi alanlardaki at›l›mlar› ile sürdürülebilir üretimin s›n›rlar›n› zorluyor. Yap› Fuar›’nda bu önemli çal›flmalar›m›z› ve yeni ürünlerimizi sektörümüzle paylaflt›k” fleklinde konufltu. ÇEVREC‹ YEfi‹LKAP ‹LE % 35 DAHA AZ KARBON EM‹SYONU Akçansa, bu y›l fuarda,Betonsa taraf›ndan üretilen yeni çevre dostu Yeflil-fiap, üretiminde kullan›lan özel mineral katk›l› çimentolar sayesinde karbondioksit emisyonunu % 35 azalt›yor. Geleneksel flaplara göre % 25 daha hafif olan ve binalarda ›s› yal›t›m›na da katk› sa€layan Yeflilflap, özellikle yeflil-bina çözümlerinde tercih edilen bir ürün olacak. Binalar›n dünyadaki enerjinin büyük bir bölümünü kullan-


GÜNDEM

d›€›na dikkat çeken Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, çevre dostu yeflil bina uygulamalar› ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sa€lan›rken ayn› zamanda kullan›lan geri dönüflümlü malzemeler ile de do€al kaynak la r›n ko run du €u nu be lirt ti ve sözlerine flöyle devam etti: “Biz de sürdürülebilir bir yaflam biçimine verdi€imiz önem ve ekolojik duyarl›l›€›m›z do€rultusunda, haz›r beton markam›z Betonsa’n›n, çevreci yap› malzemeleri ile yeflil bina projelerinin yap›m›na katk›da bulunuyoruz. Yeni ürünümüz Yeflilflap da bu alandaki hedeflerimize ulaflmak için gelifltirdi€imiz bir ürün. Bu alanda yenilikçi ürün gelifltirme faaliyetlerimizi devam ettirerek, sürdürülebilirlik alan›nda belirledi€imiz yeflil bina çözümlerinin %30’una ortak olma hedefimize ulaflmak için çal›flaca€›z” dedi.

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Yenilikçi ürün gelifltirme faaliyetlerini devam ettireceklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal; “Sürdürülebilirlik alan›nda belirledi€imiz yeflil bina çözümlerinin %30’una ortak olma hedefimize ulaflmak için çal›flmalar›m›z› devam ettirece€iz” dedi.

108

AKÇANSA’DAN 5 KG’LIK PRAT‹K Ç‹MENTO Akçansa’n›n yo€un çal›flmalar sonucunda sektöre sundu€u bir yenilik olan 5kg’l›k çimento paketleri, pratik ve ekonomik olma avantajlar›n›n yan› s›ra, çevreye duyarl› olma özelli€i ile de dikkat çekiyor. Akçansa’n›n “büyüklerini aratmayan çimento” slogan›yla sundu€u 5kg’l›k çimento paketleri, daha küçük ihtiyaçlar için tafl›mada kolayl›k sa€larken, ayn› zamanda sarfiyat›n azalt›lmas› ile çevreye katk› sa€l›yor. Akçansa taraf›ndan sektörde ilk kez gelifltirilen ve bireylerin de çeflitli ihtiyaçlar› için al›p evlerinde rahatl›kla kullanabilece€i 5kg’l›k Pratik Çimento paketleri, Akçansa bayilerinin yan› s›ra yap› marketlerinde de sat›fla sunulacak.


GÜNDEM

Do€ru ›s› yal›t›m› çevre kirlili€ini yüzde 50 azalt›yor XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne€i Baflkan› Kubilay Ulu

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

Do€ru ürünlerle, do€ru ›s› yal›t›m› yap›ld›€› takdirde, ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sa€l›yoruz, dolay›s›yla çevreyi de yüzde 50 daha az kirletiyoruz

110

K›fl›n kulland›€›m›z ›s›t›c›larla, yaz›n ise klimalarla daha çok elektrik ve yak›t harcayarak çevreye daha çok zarar veriyor, küresel ›s›nmay› tetikliyoruz. Küresel ›s›nman›n do€a ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bireysel olarak alaca€›m›z önlemlerin bafl›nda ›s› yal›t›m› geliyor. Do€ru ürünlerle, do€ru ›s› yal›t›m› yap›ld›€› takdirde, ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sa€l›yoruz, dolay›s›yla çevreyi de yüzde 50 daha az kirletiyoruz. Çünkü ›s› yal›t›m›, fosil yak›t tüketimi nedeniyle gerçekleflen karbon sal›n›m›n› ve havaya, suya, topra€a verilen zarar› azal t› yor. Dün ya da ki tüm se ra ga z› sa l› n› m› n›n yüz de 1,3’üne neden olan Türkiye, küresel ›s›nmaya en çok ne-

den olan ülkeler s›ralamas›nda 13. s›rada yer al›yor ve buna ra€men halen 18 milyon binan›n yüzde 90’› yal›t›ms›z. Ülkemizde ›s› yal›t›m› bilinci hâlâ tam olarak oluflmad›€› için yal›t›m maliyeti masraf olarak görülüyor, getirece€i yararlar düflünülmüyor. Oysa ›s› yal›t›m›n getirdi€i maliyetin pay›, bir binan›n toplam maliyeti içinde yüzde 3-5 aras›nda de€ifliyor ve sa€lad›€› tasarrufla birkaç y›l içinde kendini ödüyor. Bu maliyet, küresel ›s›nma yüzünden do€al dengenin bozulmas›, dünyan›n fosil yak›t kaynaklar›n›n tükenece€i tehlikesi ve enerji için nükleer santrallere baflvurulmas› karfl›s›nda çok önemsiz kal›yor. ISI YALITIMINDA CE BELGEL‹ ÜRÜNLER TERC‹H ED‹LMEL‹ Dünya Çevre Günü’nde herkesi ›s› yal›t›m› konusunda daha bilinçli olmaya davet eden XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne€i Baflkan› Kubilay Ulu, ülkemizde ›s› yal›t›m› bilinci eksikli€i nedeniyle yaflanan sorunlara ve kay›plara dikkat çekiyor. Ulu, yal›t›ma yap›lacak yat›r›mla y›ll›k ortalama 7,5 milyar dolar›n üzerinde tasarruf sa€lanaca€›n› ve çevre kirlili€inin yüzde 50 azalaca€›n› bildiriyor. Ulu, CE Belgeli markalar seçildi€inde ve do€ru uyguland›€›nda XPS ›s› yal›t›m levhalar›n›n, bina ömrü boyunca bafllang›çtaki ›s› yal›t›m› performans›n› hiç kaybetmeyen uzun ömürlü bir ürün olmas› sayesinde di€er ›s› yal›t›m malzemelerinden ayr›ld›€›n› da vurguluyor. Yaflanan çevre sorunlar›yla birlikte önemi iyice anlafl›lan ›s› yal›t›m›n›n iste€e ba€l› olmaktan ç›k›p zorunlu bir uygulama haline geldi€ini belirten Ulu, Ocak 2011’den itibaren yeni binalarda zorunlu hale gelen ve mevcut binalar için 2017’e kadar zaman tan›nan “Enerji Kimlik Belgesi” ile ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n artaca€›n› da söylüyor.


GÜNDEM

Betofiber deprem testinden baflar›yla geçti

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

GRC D›fl Cephe Panel Sisteminin Türkiye’deki en büyük fabrikas›na sahip olan Betofiber, Kandilli Rasathanesi’nde yap›lan deprem testinden baflar›yla geçti. Yap›lan testler sonucunda Betofiber GRC panellerinin Kocaeli’nin 2,5 kat büyüklü€ündeki sars›nt›ya dayand›€› teyit edildi

112

Türkiye’nin ve Avrupa’n›n en büyük GRC (Glassfibre Reinforced Concrete - Elyaf Katk›l› Beton) üretim tesisine sahip olan Betofiber, bu y›l 34. gerçeklefltirilen Yap› Fuar›’nda depreme dayan›kl› ürünlerini sergiledi. Türkiye’de ilk kez deprem testi için iki katl› model bina üzerinde test yapan Kandilli Rasathanesi, bina cephesine uygulanan Betofiber cephe panellerini de test etti. Befl ayr› deprem büyüklü€ünün uyguland›€› bina üzerindeki Betofiber GRC panellerinde, özel ba€lant›lar› sayesinde tek bir noktada bile hasar oluflmad›. Cam Elyaf› katk›l› betondan imal edilen ve d›fl cephe mimari elemanlar› olarak kullan›lan Betofiber GRC D›fl Cephe Panel Sistemi’nin deprem an›nda dayan›m› test etmek için Bo€aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Laboratuar›nda Deprem testi gerçeklefltirildi. Betofiber GRC panellerin birbiri ile ve ana binaya tamamen blonlu olarak Betofiber patentli ankraj sistemi ile yap›lan ba€lant› noktalar›ndaki davran›fl›n› görmek için yap›lan deprem testinin her aflamas› baflar›yla sonuçland›. 4 ANA DEPREM YÜKÜ UYGULANDI Kandilli’deki deprem testinde, Bo€aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kay›tlar›na geçen 4 ana deprem yükü verildi. ‹lk olarak, mimari d›fl cephe elemanlar› için uluslararas› standartlar taraf›ndan belirlenen deprem testi uyguland› ve bu testten baflar›yla geçildi. ‹kinci test olarak, Kuzey Anadolu fay hatt›na benzer özellikte olan ve tipik karakteristik özellikleri bulunan Amerika k›tas›nda gerçekleflen El-Centro depremi kay›tlar› verilerek, ikinci test gerçeklefltirildi. Bu testten de ba-


GÜNDEM

Betofiber Genel Müdürü Kemal Ayd›n

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

flar› ile geçildi. Bu testleri takiben s›ras›yla, 1999 Kocaeli depremi ve 1999 Düzce deprem kay›tlar›ndaki veriler kullan›larak üçüncü ve dördüncü testler uyguland›. Betofiber GRC D›fl Cephe Panel Sistemi bu testlerden de sorunsuz geçerek, Bo€aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin kay›tlar›nda bulunan en fliddetli tüm deprem verileri ile uygulanan bütün testlerden, gerekli kriterleri sa€layarak çok baflar›l› bir flekilde geçmeyi baflard›. Uygulanan dört deprem testi s›ras›nda, Betofiber GRC D›fl Cephe Panel Sistemi, patentli olan tamamen blonlu ankraj sistemi, birbirinden ve binadan ba€›ms›z olarak hareket etti€i, ana binaya ilave yük getirmedi€i gözlemlendi. Betofiber’in patentli olan, tamamen blonlu ankraj sistemi elemanlar›n›n herhangi bir hasar almadan çal›flt›€› ve Betofiber GRC D›fl Cephe Panelleri aras›ndaki derzlerde kullan›lan mastik malzemenin Betofiber GRC D›fl Cephe Panelleri’nin hareketine olanak sa€lad›€›, ayn› zamanda birbirinden tamamen ayr›lmas›na engel oldu€u teyit edildi. Betofiber GRC D›fl Cephe Panelleri aras›nda kullan›lan mastik malzemenin yeterli fleksibiliteyi göstererek ayr›flmad›€› da kay›tlara geçti.

114

BETOF‹BER GRC DIfi CEPHE PANELLER‹ Bütün bu testlerin baflar›yla sonuçlanmas›n›n ard›ndan son olarak, 1999 Kocaeli deprem kayd›n›n 2,5 kat (% 250) artt›r›larak, 5. olarak son bir test yap›lmas› ve s›n›rlar›n zorlan›lmas›na karar verildi. Betofiber GRC D›fl Cephe Panelleri, Bo€aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Laboratuar› Profesörleri ve yetkililerinin bile flaflk›nlar› içerisinde, gerek panellerin blonlu ba€lant› noktalar›nda, gerekse panellerin yüzeyi ve derz aral›klar›nda en ufak bir problem yaflanmadan çok baflar›l› bir flekilde en zor testi de geçti. Türkiye’nin en büyük deprem tablas›nda, Türkiye’de ilk kez iki katl› 3 boyutlu bir model bina ile deprem testi yap›ld›€›n› vurgulayan Betofiber Genel Müdürü Kemal Ayd›n “Türkiye’nin deprem konusunda kalbi olan, Bo€aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde yap›lan bu testte, Betofiber GRC D›fl Cephe Panelleri ile büyük bir baflar›ya imza att›k. Sa€lam bir bina üzerine uygulanan Betofiber D›fl Cephe Panelleri, can kayb›ndan sonra mal kayb›n›n da en aza indirgenmesi için önemli bir yol al›nmas›n› sa€lad›. Sektördeki AR-GE yat›r›mlar› ile ilklere ve lider projelere imza atan Betofiber, bu çal›flma ile ülkemiz için çok önemli olan deprem konusunda da büyük bir hizmeti de gerçeklefltirmifltir” aç›klamas›n› yapt›.


GÜNDEM

‹fl kazalar› Yaflam Hatlar›’yla tarihe kar›fl›yor

Kaya Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal Kaya

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

‹fl kazalar›nda Avrupa’da ilk s›rada yer alan Türkiye’de, kazalar›n yüzde 98’i yüksekten düflme sonucunda gerçekleflirken, Kaya Grubu, ölüm riskini ortadan kald›ran Yaflam Hatlar›’n›n seri üretimine bafllad›

116

‹fl sa€l›€› ve güvenli€inde sektör lideri olan Kaya Grubu’nun, kendi patentiyle gelifltirerek, Türkiye’de ilk kez üretimine bafllad›€› Yaflam Hatlar›, Türkiye’nin acil sorunlar› aras›nda yer alan ifl kazalar›n› önlüyor. Kaya Grubu, 5-8 May›s tarihleri aras›ndaki ‹fl Güvenli€i Haftas› nedeniyle Türkiye ‹fl Güvenli€i ‹fladamlar› Derne€i (T‹G‹AD) taraf›ndan düzenlenen Safety 2011 Fuar›’nda, tüm uluslar aras› sertifikalara sahip olarak en son teknolojiyle üretimi gerçeklefltirilen çeflitli ürünleri yan› s›ra kendi patentiyle seri üretimine geçti€i Yaflam Hatlar›’n› sergiledi. Kaya Grubu’nun baflta yeni ürünleri Yaflam Hatlar› ve Güvenlik A€lar› olmak üzere, tam korumal› vücut kuflaklar›, uzatma (ba€lant›) halatlar›, karabina kancalar›, perlonlar, geri sarmal› düflme durdurma sistemleri, kap› ve duvar ankrajlar›, tripot kurtarma ünitesi gibi ürünlerini sergiledi€i stand› ilgiyle karfl›land›. TÜM R‹SKLER SIFIRLANDI Kaya Grubu’nun yüksekte çal›fl›lan ortamlar için Kaya Safety markas›yla üretti€i K-2020 Dikey Yaflam Hatt› ve K-2010 Yatay Yaflam Hatt› konusunda bilgi veren Kaya Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal Kaya, yaflam hatlar›n›n do€ru kullan›l-


GÜNDEM

Kaya Grubu Genel Müdürü Güher Türker

NALBUR TEKNİK HAZİRAN’11

d›€›nda, ifl kazalar›nda tüm riskleri s›f›rlad›€›n› belirterek ‘‹fl Güvenli€i alan›nda entegre olarak üretim, ihracat, e€itim, dan›flmanl›k hizmetleri faaliyetlerinde bulunan Kaya Grubu olarak, Türkiye’de bir ilki daha gerçeklefltirerek Yaflam Hatlar›’n›n seri üretimine bafllam›fl bulunuyoruz. Yaflam Hatlar›’yla Türkiye gibi son derece yüksek oranl› olan ifl kazalar›nda ölüm riskini bertaraf ederken, ayn› zamanda Türkiye’nin ithal ürün ba€›ml›l›€›n› ortadan kald›rarak, milli ekonomiye katk›da bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Kemal Kaya, Yaflam Hatlar›’n›n 3 y›l süren çal›flmalar sonucunda üretimini gerçeklefltirdiklerini kaydetti. Konuyla ilgili aç›klama yapan Kaya Grubu Genel Müdürü Güher Türker, ‹fl Ekipmanlar› Kullan›m›nda Sa€l›k ve Güvenlik fiartlar› Yönetmeli€i’ne göre iflverenlerin kullanmakla yükümlü oldu€u Yaflam Hatlar›’n›n, dünyan›n geliflmifl ülkelerinde oldu€u gibi Türkiye’de de yayg›nlaflmas›n› hedeflediklerini belirtti. Güher Türker, ifl kazalar›n›n yüzde 98’inin yüksekten düflme sonucunda gerçekleflti€ini belirtirken, Avrupa ‹fl Sa€l›€› ve Güvenli€i Ajans› (OSHA) istatistiklerine göre 3-4 metre aras›nda çal›fl›rken düflen insanlar›n yüzde 85’inin hayat›n› kaybetti€ine dikkat çekti. Türker, Türkiye ve Avrupa’da yükseklik kavram›n›n 1,8 metre olarak kabul edildi€ini de kaydetti.

118

‹fi KAZASININ MAL‹YET‹ 600 B‹N DOLAR Kaya Grubu Genel Müdürü Türker, çok katl› yap›lar›n büyük h›zla yap›ld›€› Türkiye’de Kaya Grubu’nun yüksekte çal›flma konusundaki uluslararas› uzmanl›€›n›n, çal›flanlar›n ifl gücü ve ifl günü kay›plar›n› minimize ederek, projelerin kazas›z yönetilmesiyle ülke ekonomisine dolayl› katk› sa€lad›klar›n› belirterek flöyle konufltu: “Türkiye’de genç bir iflçinin ölümü veya ömür boyu sakat kalmas› durumunda a盀a ç›kan asgari maliyet 600.000 dolar düzeyinde bulunuyor. ‹nsan yaflam›n› konu alan manevi sorumlulu€un maliyetinin de€erini ölçmek ise do€al olarak mümkün de€il. Son derece düflük maliyetlerle ifl güvenli€i ekipmanlar›n›n kullan›larak gereken tedbirlerin al›nmas›yla ülkemizin, ifl kazalar›nda Avrupa birincili€i gibi hak etmedi€i konumdan ç›kaca€›na inan›yor ve umut ediyoruz.” Güher Türker’in verdi€i bilgiye göre, yaflam hatlar› yüksekte yap›lan ifllerde çal›flanlar›n güvenle sisteme ba€lanmas›n›, özellikle yüksekte çal›fl›rken bir yere tutunmadan iflini, el ve ayaklar›n› rahatl›kla kullanarak yap-

mas›n› mümkün k›l›yor. Olas› bir vakada, düflmeyi engelleyerek güvenli bir flekilde kurulan hat üzerinde çal›flan›n hayatta kalmas›n› sa€l›yor. D‹KEY YAfiAM HATTI ‘K-2020 Dikey Yaflam Hatt›’ özellikle yüksek katl› bina ve plazalar›n d›fl cephelerinde, yüksekte çal›fl›lan tüm merdivenlerde, telekomünikasyon sektöründe al›c› ve verici antenlerin monte edildi€i latis (kafes direk) ve monopol tipi kulelerde, televizyon al›c› ve verici anten kulelerinde, sivil ve askeri haberleflme kulelerinde, elektrik iletimi ve da€›t›m› için kullan›lan latis (kafes direk) tipi kulelerde, çimento sektörü ve g›da ar›tma tesislerinde bulunan silolarda uygulan›rken, özellikle yüksekte çal›flan ve merdiven kullanarak bak›m, montaj iflleri yapan personelin güvenli inifl ve ç›k›fllar›n›n sa€lanabilmesine yönelik olarak kullan›l›yor. YATAY YAfiAM HATTI Kurulum ifllemleri Kaya Grubu uzman montör ekipleri taraf›ndan yap›lan “K-2010 Yatay Yaflam Hatt›”, her türlü endüstriyel yap›n›n çat›, kedi yolar› gibi çal›flma alanlar›, akaryak›t dolum tesisleri, havaliman›, hangar, depo, otel, al›flverifl merkezi, kule, plaza gibi yüksek katl› binalar›n çat›lar›, yüksekte çal›flma gerektiren di€er bölümlerde ve inflaat halindeki yap›lar›n döfleme, çat›lar›nda uygulan›yor. “K-2010 Yatay Yaflam Hatt›”, yap›lan çal›flmalar s›ras›nda yaflanabilecek düflme vakalar›n› engelleyerek, çal›flanlara güvenli yatay çal›flma alan› sa€l›yor.


Nalbur Teknik Dergisi  

monthly hardware magazine,building materials