Page 1

Седмично разписание на IІ-б клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Математика2

Английски Език +

3

Български език и литература + Музика +

4

5 ДК

Вторник Български език и литература Български език и литература + Математика +

Сряда Околен свят +

Четвъртък Английски език -

Петък Български език и литература -

Български език и литература + Математика +

Религия ЗИП -

Български език и литература +

Български език и литература + Музика +

Математика +

Изобразително Български изкуство + език и литература ЗИП Час на класа

Физическо възпитание и спорт + 80%

75%

Физическо възпитание и спорт + 60%

75% СК 73% Кл. ръководител: Юлия Тахчиева

Домашен бит и техника

75%

Седмично разписание на IІ-в клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Английски език 2 Български език и литература + 3 Математика +

Вторник Английски език Български език и литература + Български език и литература + Математика-

4

Религия ЗИП-

5

Изобразително Час на класа изкуство + ДК

60%

50%

Сряда Музика-

Четвъртък Околен свят+

Петък Математика -

Български език и литература + Математика +

Български език и литература + Български език и литература + Музика +

Български език и литература +

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт + 100%

75% СК 72% Кл. ръководител: Димитър Райчев

Български език и литература ЗИП + Физическо възпитание и спорт +

75%


Седмично разписание на IІІ-а клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Човекът и обществото+ 2

Български език и литература + Математика +

3 4

Български език и литература ЗИП+ Религия ЗИП +

5 6 ДК

80%

Вторник Сряда Четвъртък Български език Човекът и Български и литература - обществото+ език и литература Математика + Английски Български език + език и литература + Английски Български Английски език + език и език + литература+ Изобразително Математика Математикаизкуство + -

Петък Човекът и природата+

Изобразително изкуство +

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт +

Музика+

Български език и литература + Български език и литература + Физическо възпитание и спорт +

Час на класа 83% 80% 60% СК-80,60 % Кл. ръководител: Велко Радичев

100%

Седмично разписание на IIІ-б клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература + 3 Математика+

Вторник Човекът и обществото+

4

Физическо възпитание и спорт +

Български език и литература +

5

Човекът и обществото+

Физическо възпитание и спорт + Час на класа 100 %

6 ДК

80 %

Английски език + Математика+

Сряда Български език и литература Български език и литература + Математика + Български език и литература ЗИП Музика +

Четвъртък Човекът и природата+

Петък Български език и литература -

Български език Английски език и литература + + Религия ЗИП -

Математика +

Домашен бит и Изобразително техника + изкуство + Английски език -

60 % 60 % СК 80% Класен ръководител: Димитрия Обретенова

Изобразително изкуство + 80 %


Седмично разписание на IIІ -в клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Музика 2

Български език и литература + Математика +

3 4

Физическо възпитание и спорт +

5

Английски език -

6 ДК

60%

Вторник Български език и литература Български език и литература + Математика +

Сряда Човекът и природата+

Български език и литература + Български език и литература + Изобразително Математика изкуство -

Четвъртък Човекът и обществото +

Петък Английски език -

Български език и литература + Физическо възпитание и спорт Български език и литература ЗИП Домашен бит и техника +

Български език и литература +

Изобразително Английски изкуство + език Час на класа 60% 60% 60% СК 60 % Класен ръководител: Янка Спасова

Математика + Религия ЗИП-

Човекът и обществото + 60%

Седмично разписание на IV -а клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Религия ЗИП -

Вторник Човекът и обществото +

3

Български език и литература +

4

Математика +

Български език и литература ЗИП + Музика +

5

Изобразително Английски изкуство + език -

6 ДК

60%

Математика +

Сряда Български език и литература Български език и литература + Математика +

Четвъртък Английски език -

Петък Човекът и природата+

Български език и литература +

Български език и литература +

Математика +

Български език и литература +

Физическо възпитание и спорт + Домашен бит и техника +

Човекът и природата-

Физическо възпитание и спорт + Английски език -

Физическо възпитание и спорт +

Час на класа 80% 80% 60% СК = 72% Класен ръководител: Мими Карова

80%


Седмично разписание на IV -б клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Човекът и природата + 2

4

Български език и литература + Физическо възпитание и спорт Математика-

5

Музика +

3

6 ДК

60%

Вторник Български език и литература Български език и литература + Български език и литература + ЗИП-Религия-

Сряда Човекът и обществото+

Четвъртък Човекът и природата +

Петък Български език и литература ЗИП Математика+

Български език и литература + Математика +

Английски език +

Английски език -

Физическо възпитание и спорт +

Български език и литература -

Домашен бит и техника +

Физическо възпитание и спорт +

Математика-

Изобразително изкуство +

Български език Английски и литература+ език +

Час на класа 60%

80% 80% СК 68% Кл. ръководител: Ибрям Налбантов

60%

Седмично разписание на IV -в клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Човек и природа+

Вторник Човекът и обществото+

Сряда Английски език -

Четвъртък Човекът и природата +

2

Математика +

Математика +

Физическо възпитание и спорт -

Български език и литература +

3

Български език и литература +

Религия ЗИП -

Математика +

Български език и литература+

Български език и литература+

4

Английски език -

Български език и литература-

Български език и литература+

Български език и литература-

Английски език -

5

Български език и литература ЗИП -

Физическо възпитание и спорт +

Музика +

Домашен бит и техника+

Изобразително изкуство +

6 ДК

60%

Час на класа 60%

60% 80% СК 64 % Класен ръководител: Анна Якимова

Петък Физическо възпитание и спорт Математика +

60%


Седмично разписание на І -а клас за учебната 2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Математика + 3 4

5 ДК

Български език и литература + Музика +

Вторник Сряда Български Роден край+ език и литература Математика + Български език и литература + Български Математика език и + литература + Физическо Български възпитание и език и спорт + литература -

Четвъртък Музика -

Петък Български език и литература ЗИП Български език Математика + и литература + Математика ЗИП+

Домашен бит и техника -

Изобразително изкуство +

Физическо възпитание и спорт +

Изобразително Час на класа изкуство + 80% 80%

Религия ЗИП + 80% 75% СК 73 % Класен ръководител: Мария Аршинкова

50%

Седмично разписание на І -б клас за учебната 2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Математика + 3 Български език и литература + 4 Музика +

Вторник Български език и литература Математика +

5

Час на класа

ДК

75%

Български език и литература + Изобразително изкуство +

Сряда Български език и литература Математика + Религия ЗИП ДБТ +

Четвъртък Роден край+

Петък Български език и литература -

Математика Математика + ЗИП+ Български език Български език и литература + и литература ЗИП + Музика + Физическо възпитание и спорт +

Физическо Изобразително възпитание и изкуство + спорт + 75% 60% 100% СК 77 % Класен ръководител: Емилия Тахчиева

75%


Седмично разписание на І -в клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Религия ЗИП + 2

Български език и литература +

3

Български език и литература + Музика +

4

5 ДК

100%

Вторник Български език и литература Български език и литература +

Сряда Физическо възпитание и спорт Български език и литература +

Четвъртък Математика ЗИП -

Петък Български език и литература -

Български език и литература ЗИП + Математика+ Математика+

Български език и литература +

Физическо възпитание и спорт +

ДБТ +

Изобразително изкуство+

Час на класа

Роден край+

Математика+

Музика +

80%

80% 75% СК 83% Класен ръководител: Албена Бушнакова

Математика+

Изобразително изкуство+ 80%

Седмично разписание на IІ-а клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература + 3 Английски език + 4 5 ДК

Вторник Математика -

Сряда Музика-

Четвъртък Петък Околен свят + Математика -

Български език и литература + Български език и литература +

Математика +

Математика + Български език и литература +

Български език и литература ЗИП + Религия ЗИП +

Български език и литература +

Български език и литература +

Английски език Физическо възпитание и спорт + 80%

Домашен бит и техника

Изобразително Музика + изкуство + Физическо Час на класа възпитание и спорт + 80% 80%

75% СК 78% Кл. ръководител: Светла Белева

75%


Седмично разписание на V -а клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Човекът и природата + 2 Български език и литература + 3 Български език и литература +

Вторник Изобразително изкуство Човекът и природата Английски език +

Сряда История и цивилизация + Информационни технологии + Математика +

4

История и цивилизация -

Човекът и природата -

5

География и икономика Математика -

Български език и литература ЗИП + Математика -

6 7 ДК

География и икономика +

Български език и литература Физическо възпитание и спорт +

Четвъртък Английски език Математика + Български език и литература + Физическо възпитание и спорт -

Петък Религия ЗИП + Математика ЗИП + Физическо възпитание и спорт Английски език +

Изобразително Домашна техника изкуство + и икономика + Музика + Български език и литература -

Час на класа 50%

50%

67% 67% СК = 60,20 % Класен ръководител: Елена Боянова

67%

Седмично разписание на V -б клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт 2 Човекът и природата 3

Английски език +

4

Математика +

Вторник История и цивилизация + Български език и литература ЗИП + Човекът и природата Домашна техника и

Сряда Човекът и природата +

Четвъртък Български език и литература -

Английски език +

Български език и литература +

Петък Физическо възпитание и спорт Български език и литература +

География и икономика Български език и

Математика +

Математика ЗИП +

Религия ЗИП -

История и цивилизация -


5

Изобразително изкуство +

6

Български език и литература -

7 ДК

50%

икономика Физическо възпитание и спорт + Математика Час на класа 50%

литература + Математика -

Музика +

Английски език -

Изобразително Информационни изкуство + технологии -

География и икономика +

67% 50% СК = 53,40 % Класен ръководител: Любка Папаркова

50%

Седмично разписание на V –в клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2

Английски език +

3

Математика +

4

Изобразително изкуство Човекът и природата География и икономика +

5 6 7 ДК

Вторник Български език и литература ЗИП Домашна техника и икономика Информационни технологии + Математика + Религия ЗИП Човекът и природата +

Сряда Физическо възпитание и спорт Музика -

Четвъртък История и цивилизация +

Петък География и икономика +

Английски език +

Български език и литература + Математика + Човекът и природата История и цивилизация +

Изобразително изкуство -

Физическо възпитание и спорт Английски език +

Български език и литература + Математика Физическо възпитание и спорт +

Български език и литература + Български език и литература Математика ЗИП -

Час на класа 50% 50% 67% СК = 53,40 % Класен ръководител: Миглена Садъкова

50%

50%

Седмично разписание на VI –а клас за учебната2011/2012г. Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1

Човекът и География и природата + икономика + Български език и Математика + литература +

Английски език Български език и литература + Математика + Изобразително Български изкуство език и литература + Физическо Информационни История и възпитание и технологии + цивилизация спорт Английски език - Човекът и Музика + природата -

2 3 4 5 6

Музика +

7 ДК

67%

Религия ЗИП +

Английски език -

Математика +

Български език и литература ЗИП +

Домашна техника и икономика Изобразително изкуство -

Домашна техника и икономика -

Физическо възпитание и спорт + Български език и литература -

География и икономика -

Математика ЗИП +

Български език Математика и литература Час на класа 50% 50% 50% СК = 53,40 % Класен ръководител: Мария Цопанова

История и цивилизация + 50%

Седмично разписание на VI –б клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 История и цивилизация +

Вторник Музика -

2

Математика +

Религия ЗИП -

3

Изобразително изкуство География и икономика -

Математика +

Домашна техника и икономика +

Български език и

4 5

Английски език +

Сряда Музика -

Четвъртък Български език и литература Математика Български + език и литература + Английски Английски език + език + Физическо Домашна възпитание и техника и спорт икономика Български Математика език и

Петък Изобразително изкуство Човекът и природата Информационни технологии + Български език и литература ЗИП + Физическо възпитание и спорт


6

Български език и литература -

7 ДК

50%

литература литература История и Човекът и География и цивилизация + природата + икономика + Час на класа 50% 50% 50% СК = 50 % Класен ръководител: Еми Чикерова

+ Математика ЗИП 50%

Седмично разписание на VI –в клас за учебната2011/2012г. Понеделник Час/дни 1 Математика -

Вторник Математика -

2

Физическо възпитание и спорт Английски език + Български език и литература + Домашна техника и икономика + Музика +

Физическо възпитание и спорт Български език и литература + Български език и литература +

3 4 5

История и цивилизация -

6

Човекът и природата +

7 ДК

Сряда Религия ЗИП + Английски език +

Четвъртък Човекът и природата + Изобразително изкуство -

Петък История и цивилизация + Изобразително изкуство -

Музика -

Български език и литература + Английски език +

Български език и литература ЗИП + Информационни технологии +

География и икономика -

Математика ЗИП -

Български език и литература + Математика География и икономика +

Математика -

Домашна техника и икономика +

Час на класа 67%

50%

67% 50% СК = 60,20 % Класен ръководител: Иванка Маврова

67%

Седмично разписание на VII –a клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 География и

Вторник Религия ЗИП +

Сряда Български

Четвъртък Български

Петък Български език и


икономика +

език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език +

2

Математика +

Музика -

3

Информационни технологии +

Математика +

4

Биология и ЗО -

5

Български език и литература -

Български език и литература + История и цивилизация -

6

Технологии +

7 ДК

67%

Изобразително изкуство +

Математика ЗИП + История и цивилизация Биология и ЗО +

език и литература Български език и литература + Физическо възпитание и спорт Английски език + Математика Химия и опазване на околната среда +

литература ЗИП Английски език + Математика + Физика и астрономия Изобразително изкуство + Химия и опазване на околната среда +

Час на класа 67% 50% 50% СК = 60,20 % Класен ръководител: Красимира Пачалова

67%

Седмично разписание на VII –б клас за учебната2011/2012г. Понеделник Час/дни 1 Английски език -

Вторник Физическо възпитание и спорт -

2

Математика +

Изобразително изкуство Математика +

3 4 5 6

Български език и литература + Български език и литература Биология и ЗО +

Български език и литература + Английски език + Биология и ЗО Технологии +

50%

Час на класа 67%

7 ДК

Сряда География и икономика +

Четвъртък Химия и опазване на околната среда + Математика История и ЗИП + цивилизация Физическо Български език възпитание и и литература + спорт Английски Информационни език + технологии + Физика и Религия ЗИП астрономия Български Математика език и литература -

50% 50% СК = 60% Класен ръководител: Венера Тодорова

Петък Химия и опазване на околната среда + История и цивилизация Български език и литература ЗИП + Математика + Музика + Изобразително изкуство + 83%


Седмично разписание на VII –в клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература +

Вторник Български език и литература История и цивилизация -

3

География и икономика Английски език +

Математика +

5

Математика -

6

Биология и ЗО +

Изобразително изкуство + Религия ЗИП + Математика -

4

7 ДК

Физическо възпитание и спорт Музика +

Сряда Английски език Български език и литература +

Четвъртък Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда История и Английски цивилизация език + Информационни Български език технологии + и литература + Технологии + Математика -

Петък Биология и ЗО + Български език и литература ЗИП + Физика и астрономия Математика ЗИП + Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт +

Час на класа 50%

50%

50% 50% СК = 53,40 % Класен ръководител: Роза Кафеджиева

67%

Седмично разписание на VIII –а клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Изобразително изкуство 2 Български език и литература+ 3 Математика ЗИП +

Вторник Биология и ЗО + Английски език + Технологии -

4

Физика и астрономия-

5

Музика +

Български език и литература ЗИП + География и икономика -

6

Физическо възпитание и спорт +

7 ДК

67%

Математика Час на класа 50%

Сряда Български език и литература Биология и ЗО -

Четвъртък Математика -

География и икономика Информационни Български технологии + език и литература + Математика + Български език и литература + Физическо възпитание и спорт + Английски език -

Химия и опазване на околната среда Религия ЗИП +

50% 50% СК = 53,40 % Класен ръководител: Сталинка Пещерска

Петък Физика и астрономия + Английски език + Математика + Изобразително изкуство История и цивилизация Български език и литература 50%


Седмично разписание на VIII –б клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Физика и астрономия -

Вторник Английски език География и икономика -

3

Биология и ЗО -

4

Математика +

Български език и литература ЗИП + Математика +

5

Физическо възпитание и спорт + Религия ЗИП +

6 7 ДК

50%

Изобразително изкуство + Физическо възпитание и спорт + Час на класа 67%

Сряда Математика Български език и литература + Биология и ЗО -

Четвъртък География и икономика + Английски език +

Петък Математика ЗИП Информационни технологии +

Математика +

История и цивилизация -

Английски език + Технологии +

Химия и опазване на околната среда Български език и литература -

Български език и литература + Български език и литература -

Музика +

Изобразително изкуство +

67% 67% СК = 60,20 % Класен ръководител: Дуня Бошнакова

Физика и астрономия+ 50%

Седмично разписание на IX–a клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Информатика – I група 2

Английски език +

3 4

Български език и литература ЗИП + Математика +

5

Психология +

Вторник История и цивилизация + Физическо възпитание и спорт Английски език + Химия и опазване на околната среда Български език и литература -

Сряда Четвъртък Информационни Информационни технологии технологии ЗИП I група Биология и ЗО - Математика +

Петък Информатика I група -

Български език и литература + Български език и литература +

Физика и астрономия Руски език +

Изобразително изкуство Български език и литература ЗИП +

История и цивилизация +

Химия и опазване на околната среда +

Биология и ЗО +

Математика ЗИП +


6

Руски език -

Математика -

Психология -

7

Информатика II група -

Физика и астрономия +

География и икономика +

8 ДК

57%

Час на класа 50%

Физическо възпитание и спорт + Информационни технологии ЗИП II група -

57% СК = 55,60 % Класен ръководител: Мариана Радева

57%

Музика + Информатика IIгрупа 57%


Седмично разписание на X –а клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 Математика -

Вторник Химия и опазване на околната среда + Български език и литература ЗИП +

2

Етика и право -

3

Български език и Руски език + литература +

4

Български език и География и литература + икономика Физика и Математика астрономия История и Физическо цивилизация + възпитание и спорт + Час на класа 50% 67%

5 6 7 ДК

Сряда Биология и ЗО +

Четвъртък Математика ЗИП -

История и цивилизация -

Физика и астрономия -

Математика +

Информационни технологии ЗИП +

Английски Английски език + език + География и Информационни икономика + технологии Български език История и и литература - цивилизация ЗИП + Руски език 57% 50% СК = 54,80% Класен ръководител: Милен Налбантов

Петък История и цивилизация ЗИП + Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Математика ЗИП + Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП Биология и ЗО + 50%

Седмично разписание на XI–a клас за учебната2011/2012г. Понеделник Час/дни 1 Философия ЗИП +

Вторник Музика ЗИП -

2

Математика +

3

Физика и астрономия ЗИП История и цивилизация ЗИП Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП +

Информационни технологии ЗИП + История и цивилизация -

4 5 6 7 ДК

50%

Математика + Физическо възпитание и спорт + Физика и астрономия ЗИП +

Сряда История и цивилизация ЗИП + Философия -

Четвъртък Български език и литература -

Петък Български език и литература ЗИП -

Български език и литература + Философия ЗИП Английски език + -

Английски език +

География и икономика ЗИП Български език и литература -

Математика ЗИП +

Музика ЗИП -

География и икономика -

Информационни технологии ЗИП -

Физическо Физическо възпитание и възпитание и спорт спорт ЗИП + ЗИП + Час на класа Физика и астрономия + 67% 50% 67% СК = 58,20% Класен ръководител: Светла Борисова

Математика ЗИП +

Физическо възпитание и спорт + История и цивилизация + 57%

programa  

programa 2011-2012

programa  

programa 2011-2012