Page 1

Pohjois-Kymen Setlementti ry

Uusi ura ammattipajasta – hanke 2009-2012 zŚƚĞŝƐƚLJƂŬƵŵƉƉĂŶƵƵƐ


2. Päätavoite: Yhteistyö TE-toimiston kanssa uusien ammattipajojen käynnistämiseksi OsaOsatavoite tavoitteen numero

Tavoite mittarin numero

2.1

TE-toimiston edustus ohjausryhmässä jatkuu

2.11

2.2

Uudet syntyvät ammattipajat viedään TEtoimiston palvelujen piiriin

2.21

Tavoitemittari

Kuka, keneltä ja milloin tieto kerätään? (tietolähde tai mittausväline ja mahdollinen vastausasteikko) Nimetty ohjausryhmän Yhteistyötapaaminen, jäsen sekä yhdyshenkilö ohjausryhmän TE-toimistosta kokouksiin osallistuminen Konsultaatio Avoin työpaikka työnantajalle, ilmoitettu TEsiirtyminen TE-toimiston toimistoon, syntynyt asiakkaaksi työsopimus

3. Päätavoite: Verkostoyhteistyön jatkaminen ja laajentaminen

4

OsaOsatavoite tavoitteen numero

Tavoite mittarin numero

Tavoitemittari

3.1

Ohjausryhmän jäsenet edustavat eri toimijoita

3.11

3.2

Yhteistyö Setlementtiliiton 3.21 Uusi paikallisuus-hankkeen kanssa

”Vanhat edustajat” TEtoimisto, TYP, Korttelikotiyhdistys, oppisopimustoimisto jatkavat, uusi taho maaseututoimijoiden puolesta Yhteistyö on alkanut, Setlementtiliiton hankkeessa kertyvien kokemusten hyödyntäminen uuden sosiaalisen hankkeen valmistelussa maaseudulle

Kuka, keneltä ja milloin tieto kerätään? (tietolähde tai mittausväline ja mahdollinen vastausasteikko) Ohjausryhmän kokoonpano

Konsultaatiot


3.3

Hankearvioinnissa tehty yhteistyötä Näky2hankkeen kanssa

3.31

3.4

Yhteistyökumppanit tyytyväisiä Ammattipajahankkeen kanssa tehtyyn yhteistyöhön

3.41

Sosiaaliset tavoitteet 2012-arviointi- ja raportointipohjan käyttö Ohjausryhmässä edustetut tahot ja heidän mielipiteensä

Konsultaatiot, syntynyt raportti

Kysely yhteistyökumppaneille

4. Päätavoite: Kohderyhmän laajennus maaseudulla toimiviin yhdistyksiin OsaOsatavoite tavoitteen numero

Tavoite mittarin numero

Tavoitemittari

4.1

4.11

Tiedon jakaminen maaseututoimijoille Kerrottu hankkeen tarjoamasta avusta työllistämisessä

4.2

4.3

5

Yhdistykset tietoisia hankkeesta Kiinnostuksen herättäminen työllistämiseen (kyläyhdistykset, nuorisoja urheiluseurat jne.) Syntynyt uusi avoin työpaikka

4.21

4.31

Kuka, keneltä ja milloin tieto kerätään? (tietolähde tai mittausväline ja mahdollinen vastausasteikko) Järjestetyt tilaisuudet ja muu tiedottaminen Mitä syntynyt: kuvaus siitä, mitä tapahtui

Työpaikka ilmoitettu Työpaikkailmoitus, avoimeksi TE-toimistoon työsopimus


5. Päätavoite: Ammattipajamallin juurruttaminen kolmannelle sektorille OsaOsatavoite tavoitteen numero

Tavoite mittarin numero

Tavoitemittari

5.1

Juurruttaminen Setlementtiliikkeen sisällä

5.11

Kiinnostus muissa setlementeissä

5.2

Juurruttaminen paikallisesti

5.21

Tiedon jakaminen ja konsultaatio, kuvaus yhteistyöstä

Kuka, keneltä ja milloin tieto kerätään? (tietolähde tai mittausväline ja mahdollinen vastausasteikko) Tapaamiset, sähköpostit, kuvaus yhteistyöstä

6. Päätavoite: Uuden sosiaalisen hankkeen valmistelu v. 2013 eteenpäin OsaOsatavoite tavoitteen numero

Tavoite mittarin numero

Tavoitemittari

6.1.

6.11

Yhteistyökumppaneiden , pilottikylien tarpeet Luotu yhteistyöverkosto uuden hankkeen käynnistämiseksi

6.2

6

Tehty tarvekartoitus hankkeesta Jätetty uusi hankehakemus

6.21

Kuka, keneltä ja milloin tieto kerätään? (tietolähde tai mittausväline ja mahdollinen vastausasteikko) Tapaamiset Hankehakemus


III

Sosiaaliset tavoitteet ja tulokset vuonna 2012

2. Päätavoite: Yhteistyö TE-toimiston kanssa uusien ammattipajojen käynnistämiseksi 2.1

TE-toimiston edustus ohjausryhmässä jatkuu Helmikuussa 2012 yhteistyötapaamisessa TE-toimistolla keskusteltiin TE-toimiston jatkamisesta hankkeen ohjausryhmässä sekä mahdollisesta yhdyshenkilöstä uusien ammattipajojen kohdalla. Ohjausryhmän jäseneksi lupautui Kouvolan TE-toimiston – nykyisen Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimialapäällikkö (työnvälityksen hakijapalveluvastuu) Merja Jaatinen sekä yhdyshenkilöksi työvoimaneuvoja Taina Pöysä. Ohjausryhmän kokouksiin on osallistunut Merja Jaatinen.

2.2. Uudet syntyvät ammattipajat viedään TE-toimiston palvelujen pariin Jatkovuonna ei ole syntynyt uusia mestari-kisällipareja. 3. Päätavoite: Verkostoyhteistyön jatkaminen ja laajentaminen 3.1

8

Ohjausryhmän jäsenet edustavat eri toimijoita


Hankkeen vanhat edustajat TE-toimiston lisäksi (oppisopimustoimisto, TYP sekä Kouvolan Korttelikodit ry) jatkoivat edustustaan ohjausryhmässä. Mukaan saatiin myös uusi maaseututoimija Pohjois-Kymen Kasvu ry edustajanaan toiminnanjohtaja Anne Mettälä. Kaupungin oppisopimustoimistosta jatkoi koulutustarkastaja Tommi Neuvonen, Työvoiman palvelukeskuksesta (TYP) johtaja Niina Holm-Richardson ja Kouvolan Korttelikodit ry:ltä toiminnanjohtaja Katja Valkeinen. Kouvolan kaupungin sosiaalipalvelujen edustaja jäi pois ohjausryhmästä eikä hänen tilalleen ilmoittautunut uutta edustajaa. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2012 yhteensä kolme kertaa. Ohjausryhmän viimeinen päätöskokous pidettiin 18.3.2013. 3.2

Yhteistyö Setlementtiliiton Uusi paikallisuus- hankkeen kanssa Setlementtiliitto järjesti 19.1. Helsingissä Uuden paikallisuuden aika – seminaarin, johon projektipäällikkö osallistui. Yhteistyötapaamisessa, Suomen Setlementtiliitossa Helsingissä 17.2. keskusteltiin Uusi paikallisuus – hankkeen tulosten hyödyntämisestä niin Ammattipajahankkeessa kuin etenkin valmisteltaessa uutta sosiaalista hanketta maaseudulle. Kohderyhmänä olisi muutama pilottikylä/kyläyhdistys, joilla olisi mielenkiintoa oman asuinympäristön asukaslähtöiseen kehittämiseen. (Kts. myöhemmin kohta 6: uuden hankkeen valmistelu). Yhteistyötapaamiseen osallistuivat Setlementtiliitosta pääsihteeri Pentti Lemmetyinen, kansalaistoiminnan toimialajohtaja Helka Körkkö sekä Uusi paikallisuus-hankkeen projektipäällikkö Salome Tuomaala Tampereen Hervannasta. Vaikka uusi sosiaalinen hanke ei keväällä 2012 edennyt alkukartoitusta pidemmälle, on asia otettu vuoden 2013 alusta uudelleen esiin. Samalla jatkui keskustelu siitä, kuinka yhteistyötä Uusi paikallisuus – hankkeen kanssa voisi kehittää.

3.3

Hankearvioinnissa tehty yhteistyötä Näky 2 – hankkeen kanssa Huhtikuussa 2012 Ammattipajahanke lähti mukaan Setlementtiliiton Näky 2arvioinnin kehittämishankkeeseen. Setlementtiliitosta Karoliina Ahtiainen vieraili Kouvolassa esittelemässä hanketta ja siihen liittyvää raportointipohjaa. Ohjausryhmän kokouksessa 11.5.2012 hyväksyttiin esitetyt Ammattipajahankkeen sosiaaliset tavoitteet muutamin täydennyksin, jotka koskivat tavoitteiden priorisointia.

9

Elokuussa 2012 vieraili Ilari Siltanen Setlementtiliitosta Kouvolassa konsultoimassa edelleen kehitettyä arviointimallia. Setlementtiliiton liittokokoustapahtuman yhteydessä 15.-17.11.2012 järjestettiin myös Näky 2-hankkeen verkostotapaaminen, johon projektipäällikkö osallistui.


Vuoden 2012 sosiaaliset tulokset kootaan alkuvuonna 2013 ja julkaistaan sähköisessä muodossa yhdistyksen verkkosivuilla www.pohjois-kymensetlementti.fi.

3.4

Yhteistyökumppanit tyytyväisiä hankkeen kanssa tehtyyn yhteistyöhön Marraskuussa 2012 pyydettiin ohjausryhmän jäseniltä arviota siitä, miten heidän organisaationsa ovat kokeneet yhteistyön hankkeessa. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.. Esim. yhdessä tehty viestintä, aktivointi kylätasolla ja yhdessä järjestetty koulutus yhdistyksille sujuivat ja onnistuivat hyvin”. ”Ammattipajahanke on ollut luotettava yhteistyökumppani ja asiat ovat sujuneet sovitusti. Yksin emme olisi lähteneet vastaavaa koulutusta tekemään” (Pohjois-Kymen Kasvu ry). ”Ammattipajan mestari-kisälli-malli on omiaan täydentämään nykyisiä työllistämismalleja.. Kysynnän ja tarjonnan on kohdattava oikea-aikaisesti. TYP:in asiakaskunnan ohjaaminen hankkeen piiriin on ollut vaikeaa, koska asiakkaat haasteellisia.. Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä hankkeen tuomiin uusiin avauksiin ja ideoihin”. (Työvoiman palvelukeskus TYP). ”Ammattipajahanke on ollut aktiivinen osapuoli yhteistyössä.. olemme tyytyväisiä yhteistyöhön, on pyritty luomaan uusia verkostoja ja ylläpitämään vanhoja” (Kouvolan kaupunki/oppisopimustoimisto). ”Olemme osallistuneet hankkeen ohjausryhmätoimintaan mielellämme, koska alueellisen yhteistyön lujittaminen ja verkostoituminen on yksi kolmannen sektorin toimijoiden tärkeimpiä työvälineitä.. Ohjausryhmän kautta on ollut mahdollista tutustua ammattipajatoimintaan ja olla mukana kehittämässä sitä” (Kouvolan Korttelikodit ry) ”Ohjausryhmässä on keskusteltu aktiivisesti ja ryhmässä jäseniä useilta tahoilta.. Kirjalliset tuotokset ja materiaalit (mm. sosiaalinen tilinpito ja tilinpäätökset) antavat kattavan käsityksen siitä, että hankkeessa on haluttu onnistua.. Hanke on myös hakenut näkyvyyttä Yritystreffeiltä ja Firmatorilta.. Yhteistyö oppilaitosten kanssa antaa opiskelijoille mahdollisuuden opinnäytetyöhön ja siten hyödyttää hanketta sen kehittämisessä..” ”Tekemisen kannalta olisi ollut hyvä päästä keskittymään enemmän juuri käytännön työhön eli etsimään työ- ja harjoittelupaikkoja.. Oli hyvä, että hanke auttoi työnantajaa hallinnollisissa töissä, mutta koska voimassa olevat lait eivät katso hanketta työnantajaksi, ei hanke voi saada asiakastietoja käyttöönsä.”

10


Olisimme kaivanneet yrittäjäjärjestön vahvaa mukanaoloa ja sitä kautta tietoja mahdollisista uusista kisälliyrityksistä” (TE-toimisto). 4. Päätavoite: Kohderyhmän laajennus maaseudulla toimiviin yhdistyksiin 4.1

Yhdistykset tietoisia hankkeesta Heti jatkohankkeen varmistuttua helmikuussa 2012 tiedotettiin ammattipajahankkeen tarjoamasta palvelusta yhdistyksille Kymenlaakson Kylät ry:n kotisivujen kautta. Tiedotusta kotisivuilla on jatkettu vuoden 2012 loppuun. Hanketiedotusta on ollut jaossa myös kyläkierroksilla keväällä 2012. Hankkeesta on tiedotettu myös maaseututoimijoille kylien neuvottelukunnan postituslistan kautta sekä Kaakkois-Suomen viestintähanke Viestimuuntajan sähköisissä uutiskirjeissä.

4.2

Kiinnostuksen herättäminen työllistämiseen (kyläyhdistykset, urheilu- ja nuorisoseurat jne) Nuorisokeskus Anjalassa järjestettiin maaliskuussa 2012 maakunnallinen tilaisuus ”Kylien bisneskeissit”, jossa projektipäälliköllä oli tilaisuus esitellä hanketta. Kylien liiketoiminnan teemapäivä kokosi yhteensä noin 30 osanottajaa. Toukokuun alusta 2012 aloitettiin suunnitella Pohjois-Kymen Kasvun ja Kymenlaakson kylät ry:n Sopiva kylä – hankkeen kanssa yhteistä koulutusta työllistämisasioista maaseututoimijoille. Koulutus toteutettiin syyskuussa kahdessa jaksossa kahdella eri teemalla: 19.9. aiheena olivat työllistämistuet ja muut rahoitusmahdollisuudet. Kouluttajina tilaisuudessa toimivat Tuula Mikkola Pohjois-Kymen Kasvusta sekä Timo Valtonen TE-toimistosta. 26.9. illan aiheina olivat yhdistysten verotus, työnantajavelvoitteet, vakuutukset ym. yleiset aiheet liittyen yhdistysten työllistämiseen. Illan kouluttajana toimi kirjanpitäjä Kristiina Kähkönen. Koulutustilaisuuksista tiedotettiin PK-lehdessä maksullisilla ilmoituksilla sekä PohjoisKymen Kasvun uutiskirjeissä että Kymenlaakson kylät ry:n kotisivuilla. Tilaisuudet keräsivät yhteensä 15 kuulijaa ja olivat osallistujille maksuttomia. Myöhemmin Kymenlaakson Kylät ry:n kyläkirjeessä palattiin vielä koulutuksien tunnelmiin. Kaikki osallistuneet saivat myös sähköpostitse jälkikäteen tietopaketin iltojen aiheista. YLE:n Kymenlaakson radio teki Ammattipajahankkeesta radio-ohjelman 23.8, joka tuli ulos seuraavana päivänä. Ohjelmassa kerrottiin myös em. koulutustilaisuuksista.

4.3

Syntynyt uusi avoin työpaikka Uusia ammattipajoja ei tiedottamisesta huolimatta kyliin syntynyt.

11


5. Päätavoite: Ammattipajamallin juurruttaminen kolmannelle sektorille 5.1

Juurruttaminen Setlementtiliikkeen sisällä Tapaamisissa Setlementtiliiton kanssa (esim. Uusi paikallisuus – hankkeen tiimoilta) on jaettu infoa Ammattipajahankkeesta ja siinä kehitetystä työllistämismallista. ”Kisällistä mestariksi – Ammattipajamalli työllistämisen tukena” – opas on ollut tässä hyvänä apuna. Setlementtilehdessä nro 2/2012 julkaistu artikkeli työllistämismallista levisi Suomen paikallissetlementtien lisäksi myös muille lehden tilanneille.

5.2

Juurruttaminen paikallisesti Elokuussa 2012 keskusteltiin TYP:in ja Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen kanssa hankkeen toimintamallin mahdollisesta jatkamisesta heidän kauttaan. TYP:illä ei ollut mahdollista ottaa mallia käyttöönsä. Korttelikotiyhdistyksen hallitus totesi yksimielisesti, ettei heillä ole nykyisillä resursseilla mahdollisuutta ottaa hoitaakseen ammattipajamallia, vaikka malli on hyvä ja tarpeellinen. Työllistämismallia valmiine sabluunoineen tarjottiin lokakuussa 2012 myös Kouvolan seudun työttömille sekä Anjalankosken työttömien Tukipuu-projektille. Tapaamisessa marraskuussa 2012 Anjalankosken työttömät ry:n kanssa asia jäi hautumaan vuodenvaihteen yli. Helmikuun alussa 2013 yhdistys ilmoitti, ettei se henkilövaihdoksien vuoksi pysty tässä vaiheessa perehtymään asiaan enempää. Kouvolan seudun työttömät eivät kiinnostuneet asiasta.

6. Päätavoite: Uuden sosiaalisen hankkeen valmistelu vuodesta 2013 eteenpäin 6.1

Tehty tarvekartoitus hankkeesta Maaliskuussa 2012 projektipäällikkö otti yhteyttä neljään kyläyhdistykseen, jotka olivat Hyvinvointikeskus Päiväri – esiselvityshankkeen aikana 15.9.2009 – 31.5.2010 ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita mahdollisesta uudesta sosiaalisesta hankkeesta, jonka kohderyhmänä olisivat maaseudun kylät ja niiden asukkaat. Kylät olivat Pilkanmaa, Utti, Uimila ja Vuolenkoski. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kyselyn perusteella valikoituneiden kylien kanssa hanke, joka keskittyy syrjäytymisen mukanaan tuomien ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisyhteisöissä. Kyläyhdistystapaamiseen yhdistyksen toimistolla 10.4. osallistui Pilkanmaan kyläjaoston ja Uimilan sekä Utin kyläyhdistysten edustajia. Vuolenkosken kyläyhdistys

12


ilmoitti, ettei sillä nyt ollut mielenkiintoa osallistua. Yhteistapaamisessa kartoitettiin kylien toiveita ja tarpeita. Mukaan pilottikyläksi suostui Pilkanmaa. 16.4. tiedusteltiin Jaalan sekä Valkealan kirkonkylien kyläyhdistysten halukkuutta osallistua pilotteina mukaan. Tapaamisessa 11.5. Valkealan kirkonkylän kyläyhdistys kiinnostui asiasta. Toukokuussa Pohjois-Kymen Kasvu ry tiedotti hankesuunnitelmasta Huhdasjärven kyläillassa sekä omassa jäsenpostissaan. Kyselyn sai suoraan sähköpostiinsa myös 43 muuta paikallista kylätoimijaa. Koska halukkaita kyliä ei tiedotuksesta huolimatta löytynyt kuin kaksi, hankerahoitusta ei lähdetty keväällä 2012 hakemaan. Tammikuussa 2013 tehtiin uusi tiedustelu: Lehtomäen kaupunginosayhdistys oli halukas pilottihankkeeseen. Samalla kaupunginosayhdistys siirtyi osaksi PohjoisKymen Setlementtiä. Muita halukkaita olivat Valkealan kirkonkylän sekä Jaalan kirkonkylän kyläyhdistykset. Setlementtiliiton kanssa on sovittu yhteistyöstä, mikäli hankerahoitus järjestyy. Samalla Pohjois-Kymen Setlementti voi pilotoida Kouvolan alueella Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus-hankkeessa kehitettäviä matalan kynnyksen vapaaehtoistyön toimintamallia sekä kansalaisraatitoimintaa. Kansalaisraatitoiminnassa yhteistyöstä on kiinnostunut myös Kouvolan kylien neuvottelukunta. Hankesuunnitelma on maaliskuussa 2013 loppusuoralla.

13

Sosiaaliset tulokset 2012 Pohjois-Kymen Setlementti - Yhteistyökumppanuus  
Sosiaaliset tulokset 2012 Pohjois-Kymen Setlementti - Yhteistyökumppanuus  

Sosiaaliset tulokset 2012 Pohjois-Kymen Setlementti - Yhteistyökumppanuus

Advertisement