Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

y j Setlementti tyรถnantajana Kuopion Setlementti Puijola ry


Päätavoite

1

2011 PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Puijola on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastoja henkilöstöstä 1.1.2011–31.12.2011

TULOS: Puijolassa on ollut työsuhteessa 114 henkilöä.

PALKKAA SAAVIA HENKILÖITÄ miehiä

114 36

naisia

78

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

0 14 29 40 31

Työsuhteiden pituus kokoaikaisia osa-aikaisia 4-6h tuntipalkkaisia

16 93 5

Palkkatuella palkattuja Keskimäärin henkilöitä Henkilötyövuotta

88 58,76 39,04

TYÖHARJOITTELIJOITA

99

Naisia Miehiä

65 34

työharjoittelu tai työelämävalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa opiskelijoita

63 14 22

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

5 42 10 23 19

Keskimäärin harjoittelijoita Henkilötyövuotta

23,37 14,50

2. Tavoitemittari: Palkat sivukuluineen ovat 600 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Palkkatilasto

TULOS: Palkat sivukuluineen ovat 1 048 596,56 euroa.

2. Osatavoite: Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 000 eurolla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito

TULOS: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulko-puolisella rahoituksella toimintavuonna 410 080 eurolla.

2. Tavoitemittari: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 90 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito

TULOS: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 120 502,30 €


3. Osatavoite: Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kolme parasta malliesimerkkiä siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksen laatijat: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori), Arja Airaksinen (nuorisotyön koordinaattori)

Esimerkki 1. Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa ylläpitämällä asukastupia, jotka toimivat asukkaille ilmaisina kokoontumis- ja harrastetiloina viidessä eri lähiössä. (Hannele Nykänen, 4.3.2011) Esimerkki 2. Keväällä 2011 aloitettu Kuopion Setlementti Puijola ry:n hallinnoima Tyttöjen Talo –hanke vastaa alueellisiin sosiaalisen nuorisotyön haasteisiin käynnistämällä avointa toimintaa ja erillisiä toimintaryhmiä. Tyttöjen Talon toiminta on tavoitteellista työtä tyttöjen ja nuorten naisien sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Yksilökohtainen kohtaaminen ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat olleet työn lähtökohtana. Kuopion Tyttöjen Talo malli sijoittuu ennaltaehkäisevän ja avohuollon palveluiden välimaastoon. Tyttötyö toimii asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen paikkana, josta nuoren tyttöjen on helppo hakea tukea, neuvoa ja ohjausta. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

Esimerkki 3. Kuopion Setlementti Puijola ry:n nuorisotyö on tuottanut iltapäivätoimintaa vuodesta 2003 alkaen tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Puijolan tuottama iltapäivätoiminta on ollut perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, joka on toteutettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Erityisesti Puijolan neljässä iltapäivätoiminnan ryhmässä ovat painottuneet Setlementti arvot. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden mukaisesti olemme tukeneet lasten eettistä kasvua ja sosiaalisuutta sekä innostaneet lapsia osallisuuteen luomalla kerhojen sisältöihin esimerkiksi monikulttuurisia ja taidepainotteisia toimintatuokioita. Olemme toimineet kodin ja koulun kasvatustyön tukena ja kehittäneet paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

4. Osatavoite : Puijola on aktiivinen kehittäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksen laatija: Saara Hyvönen (harjoittelija)

Kuvaus 1. Astu kotiin – monikulttuuristen nuorten asumisen tuki ja ohjaus Kuvaus 2. Naapuriapu – Vapaaehtoistyön käynnistäminen Kuopion lähiöissä

Kuvaus 3. Rasismin vastainen työ nuorison parissa – Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa


2. Tavoitemittari: Kuvauksia siitä, kuinka Puijolan työntekijät osallistuvat erilaisiin alueellisiin, valtakunnallisiin tai Euroopan laajuisiin kehittämisverkostoihin.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksien laatija: Maarit Rönkönharju (monikulttuurisentyön koordinaattori)

Kuvaukset: 1. Euroopan-laajuiset: Kompassi on yhtenä kolmesta kumppanuusmaasta mukana Cimon Gruntvig oppimiskumppanuus – hankkeessa. Hanke on 2-vuotinen ja sen tavoite on kansainvälisesti vaihtaa hyviä toimintamalleja ja kokemuksia Suomen, Saksan ja Itävallan välillä. 2. Valtakunnallinen: Kuopion Setlementti Puijola ry oli vuonna 2011 yksi Kuopion hankkeen kolmesta koulutusten järjestäjistä. Puijola järjesti kolme 4 viikkoa kestävää Tervetuloa Suomeen – intensiivikurssia työvoimapoliittisina koulutuksina monikulttuurikeskus Kompassilla. Hankkeeseen osallistumisen kautta Puijola on mukana hankkeen kehittämistyössä. Osallisena Kuopiossa -kokeiluhanke 2011-2013 on osa valtakunnallista Osallisena Suomessa -hanketta, jossa kokeilujen perusteella kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusi malli ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää koulutusta. 3. Valtakunnallinen: Kompassilla on edustus Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

5. Osatavoite: Puijola on hyvä työnantaja Osatavoitetta on mitattu 15 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

0 kpl (0 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

18 kpl (29 %) samaa mieltä 4

42 kpl (67 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Tiedän mitä minun pitää tehdä työpäivän aikana”

Tulos: 96% oli samaa tai täysin samaa mieltä 67% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

4,6


2. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta lähiesimieheltä työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

22 kpl (35 %) samaa mieltä 4

31 kpl (50 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Olen saanut mielestäni riittävästi ohjausta ja opastusta työtehtäviini lähiesimieheltäni“

4,3

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 50% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

3. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

7 kpl (11 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

26 kpl (42 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työn määrä on sopiva minulle”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 42% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

4,1


4. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

23 kpl (37 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Omassa työyhteisössäni työ jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken”

4,1

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 37% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

5. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

22 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Henkilökohtaisia taitojani, kiinnostuksiani ja ammatillista osaamistani on hyödynnetty työtehtävissäni”

Tulos: 74% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

4,0


6. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

32 kpl (51 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Pystyn vaikuttamaan työtehtäviini”

4,3

Tulos: 90% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

7. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ” Työlläni on merkitystä Puijolan toiminnan kannalta”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

4,1


8. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

15 kpl (23 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

21 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työtäni arvostetaan”

4,1

Tulos: 75% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

9. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Yhteistyö työpaikalla sujuu hyvin”

Tulos: 80% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

4,1


10. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

8 kpl (13 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

28 kpl (45 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan tarpeeksi tietoa työhöni liittyvistä asioista työkavereiltani ja lähiesimieheltäni”

4,2

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

11. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

26 kpl (42 %) samaa mieltä 4

28 kpl (45 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Vuorovaikutus lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä toimii hyvin”

Tulos: 87% oli samaa tai täysin samaa mieltä 45% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

4,3


12. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiestä voi lähetystä ongelmatilanteissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

3 kpl (5 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

19 kpl (31 %) samaa mieltä 4

38 kpl (61 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan keskustella lähiesimieheni kanssa minua askarruttavista asioista/ ongelmista”

4,5

Tulos: 92% oli samaa tai täysin samaa mieltä 61% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

13. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta lähiesimieheltään, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

19 kpl (30 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan riittävästi palautetta lähiesimieheltäni”

Tulos: 77% oli samaa tai täysin samaa mieltä 30% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

4,0


14. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta lähiesimiehelleen, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

29 kpl (47 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan antaa palautetta lähiesimiehelleni”

4,3

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 47% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

15. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiehen antama palaute on rakentavaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

30 kpl (48 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Lähiesimieheni antama palaute on mielestäni rakentavaa”

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 48% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

4,3


2010

Tililuokka 100 00 Tililuokka muodostuu 7 tavoitteesta

PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA Tavoite 101 00

Puijola on merkittävä työllistäjä täjä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01

Indikaattori 101 02

Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä

Palkat sivukuluineen ovat 600 000 euroa

Tu l o s :

Tu l o s :

Puijolassa on ollut työsuhteessa 115 henkilöä.

Palkat sivukuluineen ovat 945 339,23 euroa.

Tavoite 102 00

Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01

Indikaattori 102 02

Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 000 eurolla

Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten maksamat kunnallisverot ovat yhteensä 90 000 euroa

Tu l o s :

Tu l o s :

Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 361 414 eurolla.

Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 109 265,13 euroa.


Tavoite 103 00

Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 103 01 Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa

Miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Monikulttuurikeskus Kompassi tarjoaa kaikille avoimia suomen kielen kursseja kolme kertaa viikossa. Kursseille voivat osallistua myös kotoutumiskoulutuksiin jonottavat ja ne, jotka eivät ole oikeutettuja kotoutumiskoulutukseen. Kursseja tarjoamalla Kompassi voi tukea maahanmuuttajien arkisuomen kielen taitoja ja siten arjessa selviytymistä, tarjota heti kaupunkiin saavuttua suomen kielen opiskelupaikan ja auttaa ylläpitämään maahanmuuttajien kielitaitoa.

Kimppa-hanke täydentää TE-toimiston palveluja siten, että se auttaa työttömänä olevia maahanmuuttajia löytämään työ- ja harjoittelupaikkoja ja toisaalta löytämään alueen yrityksille sopivaa työvoimaa. Mahku-hanke täydentää palveluverkostoa mm. tarjoamalla tukihenkilötoimintaa rikokseen syyllistyneille vanhemmille, tarjoamalla päihteetöntä viriketoimintaa, ohjaamalla ja neuvomalla asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa ja kannustamalla rikoksiin syyllistyneitä elämässään eteenpäin mm. koulutuksiin ohjaamalla.

Tavoite 104 00

Puijola on aktiivinen kehittäjä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 104 01 Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna

Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna: 1. 2. 3. 4.

Tyttöjen Talo (RAY) Romaanikeskus, Romatokeku (RAY) Kuopion tyttötoiminta (Kuopion kaupunki) Minnuus-projekti: Nuorten naisten ehkäisevän päihdetyön alueellisen toimintamallin kehittäminen (RAY) 5. Maahanmuuttajafoorumin perustaminen ja monikulttuurisen kansalaistoiminnan kehittäminen: toiminnasta vaikuttamiseen (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) 6. Nuorison kehityskasvatus, vapaaehtois- ja koordinointihanke Kuopion seudulla (Ulkoasiainministeriö)

7. Rasisminvastainen työ nuorison parissa. Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Opetusministeriö) 8. Osallisena Suomessa – Kotoutumisprosessin koordinointi ja toteutus eri toimijoiden välisenä yhteistyönä (hakijana Kuopion kaupunki) (Sisäasiainministeriö) 9. Yhdessä yhdenvertaisuuteen: Omaehtoisen, monikulttuurisen kerhotoiminnan ja kulttuurisen vuorovaikutuksen edistäminen ja kehittäminen (Opetusministeriö)


Indikaattori 104 02 Kuvaus siitä, kuinka Puijolan työntekijät osallistuvat Kuopion alueen sekä valtakunnan tason kehittämisverkostoihin

Kolme kuvausta osallistumisesta alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin 1. Monikulttuurikeskus Kompassi toimii aktiivisesti Kuopion alueen mamu-verkostossa, jossa kokoontuvat merkittävimmät Kuopion alueen maahanmuuttajien parissa työskentelevät tahot. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä teemoista, vaihdetaan eri tahojen kuulumisia ja suunnitellaan yhteistyökuvioita.

3. Puijolan Nuoret koordinaattori Arja Airaksinen ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja Laura Jääskeläinen ovat osallistunut aktiivisesti työelämäyhteistyö jäsenenä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto työelämäyhteistyöryhmän ( Kaipo ) toimintaan ja edistäneet koulutuksen kehittämistyötä.

2. Kuopion Setlementti Puijola ry:n edustajana Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa toimii Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNOn tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Indikaattori 104 03 Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti

Miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen oli esitelmöimässä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n laivaseminaarissa 22.11.2010 otsikolla ”Sosiaalinen tilinpäätös”. Monikulttuurinen kansalaistoiminta –hankkeen työntekijä, Varsha Shurpali, osallistui eurooppalaiseen koulutukseen ”Intercultural Communiations and Cultural Awareness”, 19.9.-24.9.2010. Koulutuksessa työntekijä jakoi Kompassin hyviä käytäntöjä luennon muodossa muille eurooppalaisille osallistujille.

MahKu – hanke on levittänyt hyviä käytäntöjään verkosto- ja yhteistyöpalavereissa sekä muissa yhteyksissä sidosryhmien toimijoita kohdatessaan. MahKun osaamista rikokseen syyllistyneistä asiakasryhmänä on tuotu esille monissa yhteyksissä. Moni mahkulainen voi esimerkiksi osata toimia viranomaisten kanssa totuttuaan heihin vuosien varrella, mutta hänellä ei välttämättä ole sosiaalisia taitoja muilla elämänalueilla. […] Olemme tuoneet esille, kuinka tärkeää tämän asiakasryhmän kanssa toimiessa on tarjota tukea ja rohkaisua arkielämän tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Tarvittaessa on hyvin tärkeää lähteä mukaan tavallisiin arkisiin toimintoihin ja rohkaista heitä olemaan yhteydessä oman sosiaalisen piirin ulkopuolella oleviin ihmisiin. Toisaalta MahKu on esiintuonut, kuinka olennaista asiakastyössä on huomioida asiakkaan lähipiiri ja tarvittaessa tarjota tukea asiakkaan läheisille.


Tavoite 105 00

Puijola on merkittävä yhteistyökumppani Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 105 01 75%:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta Asteikko: 1. Huono 2. Melko huono 3. Ei hyvä eikä huono 4. Melko hyvä 5. Hyvä

Indikaattori 105 02 75 % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan kanssa sujuneen melko hyvin tai hyvin Asteikko: 1. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin

Indikaattori 105 03 75 % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana Asteikko: 1. Ei ollenkaan luotettavana 2. Ei kovin luotettavana 3. Ei luotettavana eikä epäluotettavana 4. Melko luotettavana 5. Hyvin luotettavana

Indikaattori 105 04 75 % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa Asteikko: 1. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin

Tu l o s :

97 %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta. (n=66/81)

Tu l o s :

99 % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan kanssa sujuneen melko hyvin tai hyvin. (n=67/81)

Tu l o s :

98 % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana. (n=66/81)

Tu l o s :

60 % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa. (n=67/81)

90 75 50 30

97 %

10

90 75 50 30

99 %

10

90 75 50 30

98 %

10

90 75 50 30 10

60 %


Tavoite 106 00

Puijola on hyvä työnantaja Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

1. Täysin eri mieltä 2. Eri mieltä 3. Kohtalainen 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 106 01

Indikaattori 106 02

Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5

Tu l o s :

Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, skaalalla 1-5, keskiarvo 4.7. (n=40/60)

Tu l o s : 4

3

5

2 1

ka

4,7

Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, skaalalla 1-5, keskiarvo 4.6.

3

4 5

2 1

ka

4,6

(n=40/60)

Indikaattori 106 03

Indikaattori 106 04

Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5

Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, skaalalla 1-5, keskiarvo 3.8. (n=39/61)

Tu l o s : 3

4 5

2 1

ka

3,8

Työntekijät kokevat, 3 4 että työt on jaettu 5 2 1 tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, skaalalla ka 3,8 1–5, keskiarvo 3.8. (n=39/61)


Indikaattori 106 05

Indikaattori 106 06

Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Tu l o s :

Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.2.

Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.5.

4

3

5

2 1

ka

4,2

3

4 5

2 1

ka

4,5

(n=39/61)

(n=40/61)

Indikaattori 106 07

Indikaattori 106 08

Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.2.

Tu l o s : 3

4 5

2 1

ka

4,2

Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.

3

4 5

2 1

ka

4

(n=39/61)

(n=39/61)

Indikaattori 106 09

Indikaattori 106 10

Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.3. (n=40/61)

Tu l o s : 3

4 5

2 1

ka

4,3

Työntekijät kokevat 3 4 saavansa tarpeeksi 5 2 1 tietoa työhön liittyvissä ka asioissa, skaalalla 1-5 4,3 keskiarvo 4.3. (n=40/61)


Indikaattori 106 11

Indikaattori 106 12

Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähetystä ongelmatilanteissa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä skaalalla 1-5 keskiarvo 4.6.

Tu l o s : 4

3

5

2 1

ka

4,6

Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähestyä ongelmatilanteissa, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.6.

3

4 5

2 1

ka

4,6

(n=39/61)

(n=40/61)

Indikaattori 106 13

Indikaattori 106 14

Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta esimiehilleen, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Tu l o s :

Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.2.

4

3

5

2 1

ka

4,2

(n=38/61)

(n=40/61)

Indikaattori 106 15 Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, skaalalla 1-5 keskiarvo 3.5.

Tu l o s :

Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.4. (n=38/61)

Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta esimiehilleen, skaalalla 1-5 keskiarvo 4.3.

3

4 5

2 1

ka

4,4

3

4 5

2 1

ka

4,3


Indikaattori 106 16 Esimerkkikuvaus siitä, miksi Puijola on hyvä työyhteisö

Miksi Puijola on hyvä työyhteisö Ryhmähaastattelussa 30.11.2010 kysyttiin asukastupa Koillistuulen viideltä työntekijältä ”Onko Puijola hyvä työyhteisö ja jos on, niin miksi?” Vastauksena työntekijät kertoivat, että sekä työkaverit että asiakkaat ovat mukavia. Useiden erilaisten ihmisten kohtaaminen koettiin palkitsevana. Työntekijät kokivat tekevänsä arvokasta työtä jutellessaan vanhempien ihmisten kanssa,

Indikaattori 106 17 Puijolan henkilökunta on koulutettua 90 %:lla Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto

joilla on vähän keskustelukavereita ja sosiaalisia suhteita. Työntekijöiden arvostivat sitä, että työssä ei ole kyttäystä vaan vapaat oltavat ja joustavuutta tarvittaessa. He kokivat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä sekä saavansa toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan. ”Kokonaisuus on hyvä paketti”, totesi yksi heistä.

Tu l o s :

Puijolan henkilökunta on koulutettua: Koko Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto.

Tavoite 107 00

Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 107 01 Esimerkkikuvaus siitä, miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on kasvanut

Miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on kasvanut ”[Heini Lehtisaari] on iloinnut löytäessään uuden väylän yhdistää auttaminen ja käsityöt. Hän on yksi Monikulttuurikeskus Kompassin vapaaehtoisista ja ohjaa kerran viikossa neulekerhoa. Kerho alkoi syksyllä ja mukana on naisia kuudesta eri maasta. ”Kerho haluaa olla tuomassa ihmisiä yhteen, tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin. Sekä tietenkin opettaa neulomaan”,

Lehtisaari kertoo. ”Omien lahjojen antaminen käyttöön ei ole monimutkaista. Ja on mahtavaa tuntea olevansa oikealla paikalla. Kerhotapaamiset tuovat päivään sisältöä sekä minulle ja varmasti myös muille naisille.” Lehtisaari on saanut monia uusia ystäviä ja kontakteja.” (Artikkeli Kirkko&Koti-lehdessä 1.12.2010)


2009

200 00

PUIJOLA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

201 00

Puijola on toimiva työorganisaatio 201 01

Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin työyhteisön toimivuus – alaindeksin keskiarvo on 32

Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä ovat parempaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin työyhteisön toimivuus – alaindeksin keskiarvo on 40.

50 40 30 20 10 0

201 02

Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin yksilövoimavarat – alaindeksin keskiarvo on 33

Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat parempaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin yksilövoimavarat – alaindeksin keskiarvo on 39.

50 40 30 20 10 0

201 03

Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65

Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin, kokonaiskeskiarvo 79.

100 80 60 40 20 0


202 00

Puijola on panostanut henkilöstön kehittämiseen 202 01

Pidetty vuosittaiset kehityskeskustelut

Keväällä 2009 pidettiin 10 kehityskeskustelua. Vuoden 2009 henkilöstömäärä oli yht. 166 henkilöä, joista 98 oli palkkaa saavia henkilöitä ja 68 harjoittelijoita/opiskelijoita. 202 02

Henkilöstö osallistunut koulutuksiin työajalla

-koulutukset 130 työntekijälle -kesto 40 pv

Setlementti työnantajana - Kuopion Setlementti Puijola ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, setlementti työnantajana - Kuopion Setlementti Puijola ry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you