Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010

y j Setlementti tyรถnantajana Setlementti Louhela ry


Päätavoite

3.

2011 LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen saanut työhöni liittyvää koulutusta silloin, kun olen ilmaissut koulutustarpeeni” kanssa

3 kpl (9,68 %)

6 kpl (19,35 %)

10 kpl (32,26 %)

12 kpl (38,71 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivu 21

kysymykseen vastanneet: 31/43 kpl (72,1%)

Vastausten keskiarvo 3,0 Tulos: 71 % on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Osatavoite: Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Louhela on työllistänyt vuoden aikana 10 pitkäaikaistyötöntä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tehdyt työsopimukset

Tulos: 12 eri työntekijää

2. Tavoitemittari: Työllistetyt ovat täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa ”työelämävalmiukseni ovat kehittyneet”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

1 kpl (20 %)

4 kpl (80 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kehityskeskustelut/haastattelut

kysymykseen vastanneet: 5/5 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 100 % Kansalaistoiminnnan työllistetyistä on joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.


3. Osatavoite: Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % työntekijöistä on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työni kehittämiseen” kanssa

2 kpl (6,06 %)

1 kpl (3,03 %)

10 kpl (30,3 %)

20 kpl (60,61 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 33/43 kpl (76,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita

3,5

Tulos: 90,9 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

4. Osatavoite: Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 95 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”luotan esimieheni tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa” kanssa

2 kpl (6,06 %)

2 kpl (6,06 %)

7 kpl (21,21 %)

22 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 33/43 kpl (76,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita

3,5

Tulos: 87,9 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

* Työtyyväisyyskysely: Kysely lähetettiin kaikille Louhelassa palkkasuhteessa oleville henkilöille (sis. myös palkkatukilaiset), yhteensä 43 kpl. Vastauksia palautui 34, vastausprosentti oli 79,1 %. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.


2010

Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla:

Täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä.

Tavoite 301 00

Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 301 01 Louhelan kansalaistoiminta on työllistänyt vuoden aikana 10 pitkäaikaistyötöntä.

Tu l o s :

Louhelan kansalaistoiminta on työllistänyt vuoden aikana 10 pitkäaikaistyötöntä

Tavoite 302 00

Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 302 01

Indikaattori 302 02

80 % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Olen kehittänyt omaa työelämäosaamistani…” kanssa

80 % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Minulla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistani…” kanssa.

Tu l o s :

100 % työllistyneistä on kehittänyt omaa työelämäosaamista. (n=5/5)

Tu l o s :

90 80 70 50 30 10

100 %

100 % työllistyneillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. (n=5/5)

90 80 70 50 30 10

100 %


Indikaattori 302 03 Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä

Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä: ”Hirveästi olen saanut kokemusta. Uusia työtehtäviä on tullut vastaan paljon, olen ottanut haasteen vastaan. Haasteet pitävät virkeänä. Pystyy tekemään vaikka mitä, kun on oma-aloitteinen. Erinomainen työpaikka, kun saa panna itsensä likoon.”

Tavoite 303 00

Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 303 01 3 työntekijää 4:stä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen

Tu l o s :

90

100 % työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen

75

(n=5/5)

30

50

100 %

10

Tavoite 304 00

Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 304 01 3 työntekijää 4:stä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa

Tu l o s :

100 % työntekijöistä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa (n=4/5)

90 75 50 30 10

100 %

Setlementti työnantajana - Setlementti Louhela ry  
Setlementti työnantajana - Setlementti Louhela ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, setlementti työnantajana - Setlementti Louhela ry

Advertisement