Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

y Työllistymistä edistävä toiminta Setlementti Ukonhattu ry


Päätavoite

3.

2011 UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Ukonhattu on luotettava työnantaja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Työsuhteista 85 % on vakinaisia

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työsopimukset

Tulos: 83,3% on vakituisia

2. Tavoitemittari: Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Ukonhatun palkkayhteenveto

Tulos: Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen

2. Osatavoite: Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto saatesanoilla

Tulos: Henkilökuntaa resurssoitu 0,75 hlöä/ asiakas.

3. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja keskimäärin 11 päivää / henkilö vuoden aikana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Laskelma sairauspoissaoloista 2011

Tulos: Sairauspoissoloja keskimäärin 18 päivää / hlö


4. Osatavoite: Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastuuohjaajien kirjaama todiste valituista kehittämisalueista ja toteutetuista kehittämistoimista

Tulos: Jokaisessa yksikössä on tunnistettu vähintään kaksi kehittämisaluetta ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

5. Osatavoite: Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan

Tietoja tuloksen kokoamisesta: mies 45 v, oli päivätoiminnassa kuntouttavassa työtoiminnassa 6 kk ajan

Kuvaus: ”Minulle on sen jälkeen, kun päivätoiminnasta läksin tapahtunut paljon hyviä asioita. Ensinnäkin pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi oppisopimuksella.”

6. Osatavoite: Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatussa on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Oppisopimusten määrä

Tulos: Ukonhatussa on ollut oppisopimusopiskelijoita joka yksikössä vuonna 2011

7. Osatavoite: Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto laatutyöryhmien kokoonpanoista

Tulos: Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään.


2. Tavoitemittari: Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvaus Kimppatalon mielenterveysyöryhmän jäseneltä - Elina Kettunen, mt-yksikön vastuuohjaaja

Kuvaus: Laatutyöryhmissä työskentely antaa paljon vastuuta oman työn suunnitteluun. Laatutyöryhmän laatima asiakirja velvoittaa koko työyhteisöä työskentelemään siinä kerrotulla tavalla. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin laatutyöryhmään, jossa hän pääsee vaikuttamaan tapoihin ja käytäntöihin, joita ko vastuualueella edellytetään jokaisen noudattavan. Laatuasiakirjat ovat työntekijöiden laatimia, jolloin niihin vaikuttaminen ja sitoutuminen on helpompaa, kuin jos ne tulisivat joltain muulta taholta.

3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

11 kpl (24%)

29 kpl (63%)

6 kpl (13%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun väittämä ”Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työhöni.”

4. Tavoitemittari: Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. (v.2009 alan muut toimijat ka 4.22) Tulos: Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen ”Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti” on 4,13, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,22

3,9

Tulos: 76 % kysymykseen vastanneista henkilökunnasta kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon.


8. Osatavoite: Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vakituinen henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

Tulos: Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1-10 pv / vuosi / henkilö

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksen laatija: Tuija Tuhkanen

Kuvaus: Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua - ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan T työaikajärjestelyiden avulla. t Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonO na n 2011 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä viisi. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja H tuetaan. t


2010

Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 8 tavoitteesta

UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite 301 00

Ukonhattu on luotettava työnantaja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 301 01

Indikaattori 301 02

Työsuhteista 85 % on vakinaisia

Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Tu l o s :

Tu l o s :

86,7 % vakituisia työsuhteita

Ukonhatun keskipalkka on työehtosaopimuksen mukainen.

Tavoite 302 00

Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 302 01 Resurssoitu Res Re R essurs surs rrsssoi sso oituu hen oi he henkilökuntaa een nkkil kiiillök öku kkuunnta ntta taa 00,6 ,6 hhen ,6 he henkilöä ennkil nkil kkiiillöä öä / aasiakas sia ssi iiaakkas kaas as

Tu l o s :

0,71 työntekijää/asiakas


Tavoite 303 00

Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 303 01 Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana

Tu l o s :

Sairaspoissaoloja 15 päivää/henkilö vuoden aikana

Tavoite 304 00

Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 304 01 Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Tu l o s :

Kehittämisalueita on tunnistettu jokaisessa yksikössä vähintään kaksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu

Tavoite 305 00

Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 305 04 Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleminen on : -

avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön


Tavoite 306 00

Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 306 01 Jokaisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija

Tu l o s :

Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa

Tavoite 307 00

Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 307 01 Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään

Tu l o s :

Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään.

Indikaattori 307 02 Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Laatutyön kautta saatavat toimintamallit ja –ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jakaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä mukana olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikkaakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja

Indikaattori 307 03 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tu l o s :

90 80 70

70 % kysymykseen 50 70 vastanneesta % henkilöstön 30 mielestä heillä 10 on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37)


Indikaattori 307 04 Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat ka 4.23)

Tu l o s :

Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen “Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti” on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,19.

Tavoite 308 00

Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 308 01 “Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö”

Tu l o s :

Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1-10 pv / vuosi / henkilö.

Indikaattori 308 02 “Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen”

Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen.

Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 2010 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 2010 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 2010 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jotka voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa.


300 00

2009

UKONHATTU ON VASTUULLINEN N TYÖNANTAJA

301 00

Ukonhattu arvostaa ammattitaitoista henkilökuntaa 301 01

Työsuhteista 85 % on vakituisia

Ukonhatun työsuhteista on vakituisia 88 %. 301 02

Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen.

302 00

Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin 302 01

Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas

Ukonhattuun on resurssoitu henkilökuntaa 0,7 henkilöä / asiakas.

303 00

Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 303 01

Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana

Sairauspoissaoloja on keskimäärin 8,27 päivää / henkilö.


304 00

Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan 304 01

Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Jokaisessa yksikössä on tunnistettu ja toteutettu vähintään kaksi kehittämisaluetta.

305 00

Ukonhatussa on tukityöpaikkoja 305 01

Tukityöpaikkoja tarjotaan 2- 4 / vuosi

Vuonna 2009 tukityöpaikkoja oli kuusi.

306 00

Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella 306 01

Oppisopimusopiskelijoiden määrä jokaisessa yksikössä on yksi oppisopimuspaikka

Vuoden 2009 aikana oppisopimusopiskelijoita oli yhteensä viisi. Kaksi oppisopimusopiskelijaa valmistui ammattiin ja yksi uusi opiskelija aloitti opinnot. Yksiköitä, joissa on oppisopimusopiskelijoita on neljä.


307 00

Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä laatutyön kautta 307 01

Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laatutyöryhmään

Ukonhatun jokainen työtekijä kuuluu vähintään yhteen laatutyöryhmään. 307 02

Laaturyhmät kokoontuvat keskimäärin yhden kerran vuodessa

Jokainen laaturyhmä on kokoontunut vuoden aikana vähintään kerran. 307 03

Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Laatutyön kautta saatavat toimintamallit ja -ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Jokaisessa työyksikössä on henkilö useimmista Ukonhattu ry:n laatutyöryhmistä.Tämä henkilö toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jakaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Organisaation prosessit ovat avautuneet paljon aiempaa syvemmin laatutyön kautta ja yksittäisen työntekijänkin on helpompi hahmottaa koko organisaation kokonaistoiminta ja siihen kuuluvat toiminnot. Kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön on kasvanut laatutyön kautta; laatutyöryhmissä oman laatualueen kehittäminen on keskeisellä sijalla.

307 04

Jokaisen yksikön vastuuohjaaja kuuluu laadunhallintaryhmään

Jokaisen yksikön vastuuohjaaja kuuluu laadunhallintaryhmään. 307 05

Laadunhallintaryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa

Laadunhallintaryhmä on kokoontunut neljä kertaa.


308 00

Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen 308 01

Koulutukseen on osallistunut keskimäärin 50 henkilöä vuodessa

Henkilökunnan koulutukseen on osallistunut keskimäärin 50 henkilöä. 308 02

Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja kehittyminen on yksi hyvän hoidon kulmakivistä. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Johtamiskoulutuksiin panostettiin kuluvana vuonna. Omaehtoista kouluttautumista tuettiin työaikajärjestelyin. Asumispalveluissa kaikki ohjaajat saavat ryhmätyönohjausta.

Työllistymistä edistävä toiminta - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, työllistymistä edistävä toiminta - Setlementti Ukonhattu ry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you