Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012

Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kalliolan Nuoret ry


2012 Lähiötyö

K

alliolan Nuoret ry:n lähiötyö to-

ITÄ-PASILA

sitiivisen näkökulman huomioonottavat ryh-

teutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa, Itä-Pasilan so-

Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on alueen lapsia, nuoria sekä perheitä yksilöllisesti ja

mätapaamiset voivat vahvistaa. Tavoitteena on ehkäistä nuorten eriytymistä ja tukea so-

siaalisessa nuorisotyössä ja

yhteisöllisesti kohtaavaa ja vahvistavaa toi-

siaalisten taitojen kehittymistä niin vertais-

Puistolan nuorisotyössä. Lähiötyön tavoitteena on kohdata nuoria heidän

mintaa. Toiminnan keskiössä ovat voimaannuttavat, vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset

ryhmäläisten kuin ohjaajienkin kanssa. Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä

omalla asuinalueellaan ja tarjota mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja turvalliseen aikuiskontaktiin ja tukea nuoria heidän

tyttö- ja poikaryhmät, yksilötuki, retket, leirit ja alueelliset tapahtumat. Ryhmien tavoitteena on kohdata erityisesti ne lapset ja nuoret,

työskentelee kaksi kokopäiväistä työntekijää ja vuonna 2012 tuntipohjaisia työntekijöitä oli 10, vapaaehtoisia 6 harjoittelijoita 4.

omissa vahvuuksissaan.

joiden kasvua säännölliset ja sukupuolisen-

Itä-Pasilan sosiaalista nuorisotyötä rahoittaa kumppanuudessa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja sosiaalivirasto.

Esimerkkejä Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön sosiaalisista tavoitteista ja tuloksista: ITÄ-PASILASSA TEHDÄÄN MONIKULTTUURISTA SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ Kuvausten ohella sosiaalisia tavoitteita mitattiin nuorille suunnatulla asiakaskyselyllä. Itä-Pasilan nuorten kyselyä toteutettiin vuonna 2012 keväällä ja syksyllä noin 1 kuukauden ajan. Kyselyyn vastasi 33 nuorta. Kyselyyn vastasivat ne nuoret jotka olivat mukana ryhmätoiminnassa kyselyn toteuttamisen aikana. Kyselyn vastausprosentti oli 100 %. OSATAVOITTEET JA TAVOITEMITTARIT

TULOKSET

Tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia ryhmätoiminnan ja yksilötuen keinoin. 80% nuorista kokee saavansa toiminnan kautta tukea joihinkin seuraavista asioista.

32/33 =97 %

Itä-Pasilan asiakaskyselyyn 2012 vastanneista nuorista koki saaneensa tukea koulunkäyntiin, yhteishakuun, kesätöihin, työnhakuun, vanhempi- /perhesuhteissa, kaverisuhteissa tai harrastuksissa.

25/33 = 76 %

Itä-Pasilan asiakaskyselyyn 2012 vastanneista nuorista koki saaneensa tukea tunteiden tunnistamisessa tai ilmaisussa, mieheksi tai naiseksi kasvamisessa, ihastumisessa tai rakastumisessa tai toiveikkuudesta tulevaisuutta kohtaan. JOS OLEN TARVINNUT APUA, OLEN SAANUT TUKEA / NEUVOA / OPASTUSTA JOIHINKIN ALLA OLEVISTA Koulunkäynti / opiskelu (23) Yhteishaku (2) Kesätyöt (9) Työnhaku (4) Suhteet vanhempiin / perheeseen (0) Kaverisuhteet (9) Harrastukset (12) Jokin muu, mikä (0)

KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012 |

17


MILLAISTA TUKEA OLET SAANUT? Voit valita yhden tai useamman tai kirjoittaa itse millaista tukea olet saanut Itä-Pasilan nuorten toiminnasta Tunteiden tunnistaminen (5) Tunteiden ilmaisu (9) Naiseksi kasvaminen (6) Mieheksi kasvaminen (4) Ihastuminen / rakastuminen (2) Arjen pienet murheet (7) Toiveikkuutta tulevaisuuteen (12) Jokin muu, mikä (2)

Toiminta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen alueen nuorten kanssa. Nuoret toimivat vertaisohjaajina

a) Työntekijän kirjoittama kuvaus Skarpista: Skarppi -vertaisvalistusohjelman tarkoitus on lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja toimia vastavoimana alkoholimyönteiselle kulttuurille. Alppilan yläkoululla toteutetussa Skarpissa yhdeksäsluokkalaiset oppilaat valistivat seiskaluokkalaisia alkoholiin liittyvissä asioissa. Seitsemän vapaaehtoista ”skarppinuorta” koulutettiin aluksi ohjaamaan valistukset, jonka jälkeen he toteuttivat itsenäisesti ”sessiot” seiskaluokkalaisille. Ohjaajat toimivat vertaisvalistuksissa vain tarkkailijoina ja antoivat palautetta jälkeenpäin. Skarppi piti sisällään yhteensä kaksi koulutuspäivää ja neljä valistuskertaa sekä arviointipäivän. Etenkin valistajan roolissa olleet nuoret kokivat Skarpin mielekkääksi, koska saivat ohjauskokemusta ja todistuksen tehdystä työstä ja ryhmässä oli koko ajan hyvä henki päällä. b) Skarppi-vertaisvalistusohjelmaan osallistuneen nuoren kuvaus: ”Kun olin vertaisohjaaja tuntui, että tein jotain hyödyllistä. Sain mahdollisuuden vaikuttaa nuoriin niin, että he olisivat fiksuimpia alkoholin kanssa kertomalla heille niiden vaaroista ja kuinka ne vaikuttavat omaan ja muitten elämään negatiivisesti. Meillä oli tosi hyvä ryhmä ja oli helppoa työskennellä kaikkien kanssa, koska meillä oli samat tavoitteet ja hommat menivät vielä helpommin kun osasimme tukea ja huomioida toisia vertaisohjaajia kuin niitä joita ohjasimme.” c) Skarppi-vertaisvalistusohjelman yhteistyöopettajan kuvaus: ”Opettajana koin todella tärkeäksi Skarpin vertaisvalistusohjelman. Se on ennalta ehkäisevää vaikuttamista ja osallistaa oppilaita sekä vertaisvalistajina toimivia että seitsemäsluokkalaisia. Vetäjinä toimivat nuoret toisille nuorille on hyvä keino vaikuttaa nuorempien oppilaiden tuleviin valintatilanteisiin, antaa rohkeutta tehdä erilaisia ratkaisuja. Koulutus ja hyvä ohjaus ja aikuisten tuki vertaisvalistajille mahdollistaa ohjelman toteuttamisen koulussa koulupäivän aikana. Hyvä, että ohjaajat ovat koulun ulkopuolisia nuorten parissa toimivia aikuisia, eikä aina opettajavetoista valistusta. Vanhempainilta, jossa vertaisvalistajat olivat mukana, onnistui juuri näiden nuorten osalta ja aktiivisuudesta johtuen hyvin, koska nuoret pystyivät esittämään asioita nuorten näkökulmasta ja kokemuksista vanhemmille. Loppupalaveri vielä vertaisvalistajien kanssa jäsensi kokonaisuutta ja antaa heille eväitä toimia jatkossa erilaisissa tiimeissä. Vertaisvalistajina toimineet oppilaat olivat tyytyväisiä saamiinsa todistuksiin ja joku kertoi nyt syksyllä käydessään täällä yläasteella vierailulla, että hänelle on ollut hyötyä toisella asteella tästä todistuksesta. Yhteistyö kouluttajien/ohjaajien ja koulun yhteysopettajan kanssa vertaisvalistuksesta innostuneiden oppilaiden etsimisessä ja aikataulujen laatimisessa sujui erittäin hyvin ja yhteysopettaja mielellään jatkaa tätä yhteistyötä ja oppilaiden osallistamista. d) nuorten kommentteja kyselyssä kysymykseen ”mikä vertaisohjaajana toimimisessa on ollut sinulle tärkeintä/parasta: • no kun saa hipaista jotenkin työelämään ja se on niinku parasta ku sit ymmärtää mitä aikuisena vaatii • että kuuntelee nuorta ja auttaa nuoria

18 |

KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012


Nuorille tarjotaan erilaisia ilmaisumenetelmiä vaikuttamisen tueksi

Työntekijän kuvaus: Niin kantaväestön kuin monikulttuuristen nuorten ilmaisua halutaan tukea monipuolisesti. Nuorille on järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa tanssia, teatteria, rap-toimintaa sekä kuvallista ilmaisua. Näissä harrasteryhmissä nuorilla on ollut mahdollisuus pysähtyä tiedostamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteitaan ja itseään. Esimerkiksi rap-ryhmässä nuoret ovat sanoittaneet tekstit itse ja kertovat niiden kautta itselleen tärkeistä asioista kuten ystävyydestä, jumalasta sekä elämän haasteista ja mahdollisuuksista. Musiikin kautta sanoitukset ovat muidenkin kuultavissa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Nuoren kuvaus räppi-työpajoista: Räppi on siistii, koska saa ilmasta tunteita ja saa tehdä omaa levyy ja sit ku frenditki on messis nii siit tulee hauskempaa ja se on hyvä ku jos joku tekee hyvän riimin ja se ei dikkaa siit nii mä voin ottaa sen ja lisää siihen lisää riimei ja nii edellee…

80% toimintaan osallistuvista nuorista kokee, että saa olla oma itsensä.

33/33 =100 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn 2012

vastanneista nuorista koki, että Itä-Pasilan nuorisotoiminnassa saa olla oma itsensä.

KIVIKKO

ja nuorille päihteetön, turvallinen ja toimin-

soasiainkeskuksen kanssa. Nuoret toimivat

Kivikon kumppanuusnuorisotalon tavoitteena on edistää alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia toiminnan kautta. Nuo-

nallinen tila. Kumppanuusnuorisotalossa työskentelee neljän hengen tiimi, joista kaksi on Kalliolan Nuoret ry:n ja kaksi Helsingin

vapaaehtoisina Kivikon nuorisotalolla tapahtumissa ja kahvilatoiminnassa. [tavoitteena 20 vapaaehtoista nuorta] Kivikon nuorisota-

risotalolla on avointa toimintaa, pienryhmiä, erilaisia kerhoja, kansainvälistä toimintaa ja tapahtumia. Kivikon nuorisotalo on lapsille

kaupungin nuorisoasiainkeskuksen työntekijöitä. Toimintaa toteutetaan kumppanuussopimuksella Helsingin kaupungin nuori-

lolla toimi vuonna 2012 31 vapaaehtoista nuorta. Tuemme nuorten kasvua yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan keinoin.

Kivikon kumppanuusnuorisotalon sosiaalisia tavoitteita ja tuloksia vuodelta 2012: KIVIKON NUORISOTALO TARJOAA TARPEENMUKAISTA TUKEA JA TURVALLISEN KOHTAAMISPAIKAN ALUEEN LAPSILLE JA NUORILLE Sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista on mitattu kuvausten ohella nuorten kyselyllä. Kivikon nuorten kysely toteutettiin joulukuussa viikolla 51. Kyselyä tarjottiin 45 avoimeen – ja ryhmätoimintaan osallistuvalle 13-17-vuotiaalle nuorelle, jotka kävivät Kivikon nuorisotalolle viikon 51 aikana. Kyselyn vastausprosentti on 55 %. Toiminnan avoimen luonteen vuoksi on hankala määritellä perusjoukkoa, mutta keskimäärin viikon aikana Kivikon nuorisotalolla käy noin 50 eri lasta tai nuorta. OSATAVOITTEET JA TAVOITEMITTARIT

TULOKSET

Kivikon nuorisotalolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja kansalaisaktiivisuutta. Nuoret toimivat vapaaehtoisina Kivikon nuorisotalolla tapahtumissa ja kahvilatoiminnassa. [tavoitteena 20 vapaaehtoista nuorta]

Kivikon nuorisotalolla toimi vuonna 2012 31 vapaaehtoista nuorta.

Tuemme nuorten kasvua yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan keinoin. 80 % Kivikon nuorisotalon kyselyyn vastanneista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista; oman itsensä ja mielenkiinnonkohteiden toteuttaminen, tunteiden ilmaisu, itsetunto, itsensä hyväksyminen, erilaisuuden hyväksyminen.

19/30 = 63 %

kyselyyn vastanneista nuoresta on kokenut saaneensa tukea joihinkin.

KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012 |

19


MITÄ MIELTÄ OLET ALLA OLEVIEN VÄITTEIDEN KANSSA? Valitse ne kohdat, jotka toteutuvat sinun kohdallasi. (Voit halutessasi valita useamman vaihtoehdon. Jos taas mielestäsi mikään alla olevista ei toteudu sinun kohdallasi, vaitse kohta ”... Kivikon nuorisotalo ei ole vaikuttanut elämääni positiivisesti.” ”Kivikon nuorisotalolla ollessani...” ...olen voinut toteuttaa itseäni ja mielenkiinnon kohteitani. (10) ...voin ilmaista erilaisia tunteita. (8) ...itsetuntoni on parantunut. (4) ...olen oppinut hyväksymään itseäni paremmin. (4) ...olen oppinyt ymmärtämään erilaisia ihmisiä paremmin. (9) ...minusta tuntuu että olen tärkeä. (3) Kivikon nuorisotalo ei ole vaikuttanut elämääni positiivisesti. (3) Jokin muu, mikä (1)

80 % Kivikon nuorisotalon kyselyyn vastanneista nuorista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista; koulunkäynti, harrastukset, kaverisuhteet, perhesuhteet, omat vahvuudet ja osaaminen.

23/30 = 76,7 %

kyselyyn vastanneista ovat saaneet tukea joihinkin seuraavista; koulunkäynti, harrastukset, kaverisuhteet, perhesuhteet, omat vahvuudet ja osaaminen

MILLAISTA TUKEA OLET SAANUT? Voit valita yhden tai useamman tai kirjoittaa itse millaista tukea olet saanut Itä-Pasilan nuorten toiminnasta Koulunkäynti (11) Harrastukset (11) Vapaa-aika (13) Kaverisuhteet (12) Perhesuhteet (3) Omat vahvuudet ja osaaminen (3) Jokin muu, mikä (1)

20 |

KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012

Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet - Kalliolan Nuoret ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet - Kalliolan Nuoret ry

Advertisement