Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Julkinen sektori jja toiminnan asiakkaat Jyv채l채n Setlementti ry


2012

TORILLE

LE SEK ITE: JULKISEL O V A T Ä Ä Y T Ä 1. P HYÖ n UOTTAA 4 osatavoitteesee JYVÄLÄ T jakautuu päätavoite 1. OSATAVOITE:

JYVÄLÄ TARJOAA TYÖPAIKKOJA JYVÄSKYLÄN SEUDULLA osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari:Vuonna 2012 henkilötyövuosia on yhteensä 45. Tulos: 45,8 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työssäkäyntitilasto 2012, tuloksen kokosi Anne Leisalo

2.Tavoitemittari:Vuonna 2012 työsuhteessa olevia on yhteensä 100 henkilöä. Tulos: Palkkoja maksettu vuonna 2012 114 henkilölle Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tieto palkkakirjanpidosta, tuloksen kokosi Anne Leisalo

3.Tavoitemittari: OT-hankkeen kautta Jyvälässä työskentelee palkkatuetussa työsuhteessa 25 henkilöä / kuukausi Tulos: 25,5 henkilöä/kk Tietoja tuloksen kokoamisesta: OT-hankkeen kautta Jyvälässä työskentelevien määrä, tilastotieto

Tuloksen itsearviointi: Tavoite (25 henkilöä/kk) saavutettiin. OT-hankkeen kautta saatiin työntekijöitä Jyvälän eri toimipisteisiin. Henkilöitä palkattiin korkeimmalla korotetulla palkkatuella, peruspalkkatuella ja vajaakuntoisen tuella. Lisäksi muutama henkilö oli työelämävalmennuksessa. Joihinkin työtehtäviin hakijoita oli runsaasti, joihinkin tehtäviin sopivia henkilöitä oli vaikea löytää. Laatijat: Leena Nukari ja Kaisa Akbay

14

Päivämäärä: 5.3.2013


4.Tavoitemittari: OT-hankkeen työllistymistä edistäviin ja työllistäviin toimenpiteisiin osallistuu 50 henkilöä vuodessa Tulos: 48 henkilöä Tietoja tuloksen kokoamisesta: OT-hankkeen työllistymistä edistäviin ja työllistäviin toimenpiteisiin osallistuvien määrä, tilastotieto

Tuloksen itsearviointi: Tavoitteena oli 50 henkilöä vuodessa ja siitä jäätiin hiukan. Tähän on laskettu työsuhteessa olleiden lisäksi työelämävalmennuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työhönvalmennuksessa olleet henkilöt. Mukaan ei ole laskettu sellaisia rekrytointihaastatteluissa käyneitä, jotka eivät päätyneet Jyvälään. Osalle heistä annettiin ohjausta työllistymiseen ja/tai kouluttautumiseen liittyen. Laatijat: Leena Nukari ja Kaisa Akbay

Päivämäärä: 5.3.2013

5.Tavoitemittari: Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja 850 000 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus 150 000 € Tulos: Bruttopalkat:1.062.973,71 € Ennakonpidätykset: 153.994,44 € Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto, tuloksen kokosi Anne Leisalo

2. OSATAVOITE: JYVÄLÄ KEHITTÄÄ KANSALLISEN TAI EU-RAHOITUKSEN TURVIN TOIMIALUEENSA PALVELUITA JA OSAAMISTA osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: Kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella: 372 500 €. NÄKY 2 -hanke: 200 000 € OT-hanke: 147 000 € Tulos: Kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella 419 885 eurolla. Näky 2 -hanke: OI -hanke: OT-hanke: yht.

200 000 € 124 000 € 81 138 € 405 138 €

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

15


2.Tavoitemittari: Hyvä esimerkki siitä, kuinka Jyvälän hanketoiminta on kehittänyt järjestötoiminnan osaamista Tulos: - Verkkopalvelut on todella loistavat. - Materiaalit netissä ovat auttaneet hahmottamista, ja vierailu oli tosi hyvä - oli hyvä käydä suunnitelmat läpi yhdessä näky-henkilökunnan kanssa. - Olemme olleet erittäin tyytyväisiä hankkeelta saatuun apuun ja tukeen aloitusvaiheessa, tavoitteita suunniteltaessa ja tarkennettaessa - asiantuntijuuden jakaminen - Itsearvioinnin tuominen mukaan sos.tilinpitoon. sos. tilinpidon kielen uudistaminen. - Valmiit lomakkeet (esim. sosiaalisten tavoitteiden taulukko) on auttanut paljon. - ohjauksessa tuessa, olennaiseen (sosiaalisiin vaikutuksiin) keskittymisessä ja toisaalta erittäin huolellisessa ja luotettavassa tulosten esittelyssä. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tieto suunniteltiin alun perin kerättäväksi arviointikoordinaattorin kirjoittamana kuvauksena, mutta kuvauksen tilalla päädyttiin käyttämään hankkeen yhteistyösetlementtien kesäkuussa 2012 antamaa palautetta Näky 2 -hankkeen toiminnasta. Vastaukset annettu avoimeen vastauskenttään, kysymykseen Missä Näky 2 -hanke on onnistunut ja mihin olet ollut tyytyväinen?.

Tuloksen itsearviointi: Vaikka hankkeemme toiminnasta palautetta antaneet setlementtitoimijat eivät suoranaisesti vastanneetkaan kysymykseen siitä, miten hankkeemme on kehittänyt heidän osaamistaan, pidin kuitenkin vastaustausten esiin nostamista tässä yhteydessä järkevämpänä, kuin oman kuvauksen kirjoittamista. Uskon että setlementeiltä saatu epäsuorakin palaute on parasta hankkeellamme olevaa tietoa osaamisen kasvamisesta. Palaute vastaa myös päätavoitteeseen. Laatija: Taneli Vuojus

Päivämäärä: 13.6.2013

Vastausprosentt: 58 % - kysymykseen vastanneet 7 kpl / kyselyyn vastanneet 12 kpl.

3 OSATAVOITE: KANSALAISOPISTO LISÄÄ JYVÄSKYLÄN SEUDUN OPINTOTARJONTAA osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: Opisto tarjoaa vähintään 250 kurssia Tulos: Opisto tarjosi vuonna 2012 300 kurssia. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Jyvälän tilastotieto

Tuloksen itsearviointi: Tavoite ylittyi 20 %:lla, joten tulos on hyvä. Jatkossa toiminnan kehittämisen kannalta olisi varmasti hyödyllisempää seurata, mikä osuus suunnitelluista kursseista myös toteutuu. Laatija: Asta Niemi

Päivämäärä: 22.3.2013

2.Tavoitemittari: Opisto tarjoaa yhteensä 3500 toteutettua opintotuntia Tulos: Opisto tarjosi 4308 toteutettua opintotuntia Tietoja tuloksen kokoamisesta: Jyvälän tilastotieto

Tuloksen itsearviointi: Tavoite ylittyi 23 %:lla eli tulos on erinomainen. Laatija: Asta Niemi

16

Päivämäärä: 22.3.2013


4 OSATAVOITE: JYVÄLÄ TUOTTAA LAPSILLE SUUNNATTUJA PALVELUJA osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: On tuettu kunnan päiväkotipalveluiden järjestämisvelvoitetta Tulos: Jyvälän Lastentarha tarjosi laadukasta ja turvallista päivähoitoa pienessä, kaksiryhmäisessä päivähoitoyksikössä. Päivähoitoa tarjottiin pääasiassa 3–6 -vuotiaille lapsille. Tärkeä osa toimintaa oli kotien tukeminen kasvatustehtävässä ja lapsen persoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen. Päiväkodissa toimi myös esiopetusryhmä. Päivähoitopaikkoja oli kevätkaudella 35 ja syyskaudella 30. Kevätkaudella paikat olivat täynnä, syyskaudella lapsia oli 23. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

2.Tavoitemittari: On tuettu kunnan päätöstä järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Tulos:

TULOS: Kevät 2012 Halssila HU KE KE/srk KY LO Yhteensä

KK 39 36 18 13 16 25 147

Osa-aika 13 8 10 8 19 14 72

Yhteensä 52 44 28 21 35 39 219

Erit. op. 2 3 2 0 0 0 7

2.lk 19 5 4 7 9 18 62

Sy2012 -Ke2013 Halssila pikku Huhtis Iso Huhtis KE KE/srk KY LO Yhteensä

KK 43 9 14 21 14 27 32 160

Osa-aika 18 6 7 22 9 14 11 87

Hak. yth. 61 15 21 43 23 41 43 247

Vahv. yht. 60 15 19 42 23 41 42 242

Saapuneiden vahvistuksien mukaan! Erit. op. 2.lk 1.lk 3-4.lk 0 26 34 1 0 0 15 0 2 17 0 0 0 12 31 0 0 9 14 0 0 21 20 0 0 19 23 0 2 104 137 1

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto lapsimääristä - yhteenveto (kevät ja syksy 2012)

17


Päätavoite

4

2011

JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA – PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA TENTARHA jakautuu 4 osatavoitteeseen

Päiväkoti Päiväkoti eli perinteikäs Jyvälän Lastentarha tarjosi noin 35 lapselle päiväkoti- ja esikoulupaikan. Lastentarha toimi vanhempien kasvatuskumppanina ja teki laadukasta varhaiskasvatustyötä. Turvallisuus, välittäminen ja yhteisöllisyys olivat toiminnan kivijalkoja. Lapsityötä ohjasi rinnalla kulkemisen ajatus, mikä korosti lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista ja huomioimista. Toiminnassa oli keskeistä luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa sekä erilaiset yhteistoimintamuodot muiden toimijoiden kanssa.

1. Osatavoite: Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

3,5

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoito- ja kasvatusasioissa. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

4,5

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 10/35 kpl (28,6%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Hoitaja on asiantunteva (YP) / henkilöstö on asiantuntevaa (YPR) lapsen hoito- ja kasvatusasioissa.” YP = yksityinen perhepäivähoito, YPR = yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23


3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset.” * Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta

4. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

4,5

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

3,7

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset.” * Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta

* Kyselyn toteutti JYKES OY nettikyselynä huhtikuussa 2011 Jyvälän päiväkodin lasten vanhemmille. Vastausten jakaumatietoja ei ilmoitettu. Kyselyn toteuttamisen aikaan Jyvälän päiväkoti toimi vielä entisissä tiloissaan Kortesuonkadulla.


5. Tavoitemittari: Jyväskylän päivähoidon palvelukeskuksen valvontakäyntiraportti vahvistaa toiminnan turvallisuuden

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Jyväskylän kaupungin päivähoidon palvelukeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Lasse Pehkonen teki päiväkotiin tarkastuskäynnin 21.12.2011. Käynnistä tehtiin valvontaraportti.

Tulos: Henkilöstö Työturvallisuus: Sisäilman laatuun on kiinnitety huomiota. (Jyvälä, vanha rakennus) Uudet tilat hyväksytty ja kunnossa. Rikostaustan selvittäminen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002): Kaikki työntekijät esittäneet rikosrekisteriotteen toiminnnanjohtaja Helena Huovilalle

Turvallisuus Pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 468/2003) Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa: On, liite. Pelastussuunnitelma uusittu 21.11.2011 Lasten turvallisuussuunnitelma ja kriisiohjeistus (Jyväskylän kaupungin ohje.: On Lasten vakuuttaminen: Pohjola Lääkehoitosuunnitelma (Turvallinen lääkehoito-opas, STM 2005:32): On

Tukipalvelut Sisätilojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus: Vuokratilat hyväksytty 16.11.2011. 2 uloskäyntiä (+1). 3 WC:tä; 2 isojen 1 pienten puolella. Päivälepo isoilla Jyvälän salissa jonne viedään omat patjat + vuodevaatteet. Jakotiloja vähän. Sisällä juokseminen rajoitettu. 2-4v tilojen väliovi suljettava. Lapsia ei jätetä yksin. Pihan turvallisuus, pihan toimintamahdollisuudet: Piha-alue jaettu Majakkasaaren pk:n kanssa. Piha on aidattu. Hyvä näkyvyys. Leikkimökki, keinut ja varsin laaja ulkoilualue. 2 kiipeilyyn sopivaa koivua, pulkkamäki, kannettavat maalit ym. välineitä, hiekkalaatikko. Piha-alue vuokrattu. Käyttöoikeus piha-alue.

Tuloksen itsearviointi: Valvontaraportissa lukee, että kaikki työntekijät ovat esittäneet rikosrekisteriotteen toiminnanjohtaja Helena Huovilalle. Käytännössä kuitenkin rikosrekisteriote on esitetty joko toiminnanjohtajalle tai päiväkodinjohtaja Marja Jokiselle.

2. Osatavoite: Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus, jne.). Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

4,5

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus jne.) ” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

4,5


2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

täysin samaa mieltä 5

osittain samaa mieltä 4

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,3

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Lapseni huomioidaan yksilöllisesti.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhemmista 100 % vastaavat, että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus-/ esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty

1 kpl (9 %)

10 kpl (91 %)

ei

kyllä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastausvaihtoehdot: 1.keskustelua ei ole käyty 2.keskustelu on käyty Kaikille vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta keskusteluun henkilökunnan toimesta. * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

4. Tavoitemittari: Kolme valittua esimerkkiä kotiväen palautteesta, jotka kuvaavat talon onnistuneita toimintatapoja.

Tulos: Kyselyä kotiväelle ei tehty vuonna 2011

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Tulos: Keskustelu on käyty 90,9% (10 kpl), keskustelua ei ole käyty 9,1% (1 kpl)


3. Osatavoite: Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Henkilöstön ja vanhempien välinen yhteistyö on ollut ammattitaitoista (YPR) ” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,0

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Hoitajan ja vanhempien (YP) / henkilöstön ja vanhempien (YPR) välinen yhteistyö on ollut yksilöllistä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä he saavat tietoa siitä, mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Saamme tietoa siitä mitä lapseni hoitopäivän aikana tapahtuu.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

3,6


4. Osatavoite: Asiakasperheet ovat tyytyväisiä päivähoidon laatuun Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,3

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Asiakaspalvelu päivähoitopaikassa on ollut ammattitaitoista.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Asiakaspalvelu päivähoitopaikassa on ollut yksilöllistä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

4,5

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Väittämä: ”Päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,2


4. Tavoitemittari: Lapsista (yli 3-vuotiaat) 80 % ilmoittaa, että Lastentarhassa on kiva olla

1 kpl (5 %)

3 kpl (14 %)

17 kpl (81 %)

ei ole kivaa

en osaa sanoa

kivaa

1

2

3

kysymykseen vastanneet: 21/34 kpl (61,8%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely toteutettiin tammikuussa 2012 Jyvälän päiväkodin 3-6 vuotiaille lapsille kolmella seinälle ripustetulla kartonkiarkilla, joissa kussakin oli yksi hymiö. Hymiöiden ilmeet oli piiretty vastausvaihtoehtojen ”kivaa”, ”ei ole kivaa” ja ”en osaa sanoa” mukaan. Lapset tekivät merkinnän kolmesta vaihtoehdosta valitsemaansa kartonkiin. Merkintöjen määrät laskettiin vastauksina. Valitse seuraavista vaihtoehdoista se, miltä sinusta tuntuu. Väittämä: ”Jyvälän Lastentarhassa on kiva olla” Voit valita kolmesta vaihtoehdosta: ON KIVAA, EI OLE KIVAA, EN OSAA SANOA Kyselyn toteuttamisen aikaan päiväkoti toimi uusissa väliaikaistiloissa Mankolassa.

Tulos: 81 % vastaajista vastasi ”kivaa”

2,8


Päätavoite

8

JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Jyvälä on tarjonnut työpaikkoja Jyväskylän seudulla Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Henkilötyövuosia yhteensä 45

2. Tavoitemittari: Työsuhteessa olevia yhteensä 100 henkilöä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Työssäkäyntitilasto

Tieto palkansaajakortistosta

Tulos: 44,4 henkilötyövuotta

Tulos: 131 henkilöä

3. Tavoitemittari: OT-hankkeen kautta Jyvälässä työskentelee palkkatuetussa työsuhteessa 25 henkilöä

4. Tavoitemittari: OT-hankkeen työllistymistä edistäviin ja työllistäviin toimenpiteisiin osallistuu 60 henkilöä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastotieto

Tilastotieto

Tulos: Tavoite saavutettiin tämän tavoitemittarin osalta. OT-hankkeen kautta Jyvälässä työskenteli palkkatuetussa työsuhteessa keskimäärin 25,8 henkilöä/kk. Vuoden 2011 aikana palkkatuetussa työsuhteessa oli yhteensä 45 henkilöä. Työsuhteita onnistuttiin solmimaan tavoitteen mukaisesti huolimatta kolmen kuukauden katkoksesta palkkatukirahojen myöntämisessä. Palkkatuetussa työsuhteessa työskentelevät henkilöt muodostivat merkittävän osan Jyvälän henkilöstöstä.

Tulos: Tavoite ylitettiin tämän tavoitemittarin osalta. OT-hankkeen työllistymistä edistäviin ja työllistäviin toimenpiteisiin osallistui 75 henkilöä. Tähän on laskettu työsuhteessa olleiden lisäksi työelämävalmennuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työhönvalmennuksessa olleet henkilöt. Lisäksi mukana ovat sellaiset rekrytointihaastatteluissa käyneet, joille on annettu ohjausta työllistymiseen ja/ tai kouluttautumiseen liittyen.

5. Tavoitemittari: Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja 850 000 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus on 150 000 €

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

Tulos: Bruttopalkat 1.1.-31.12.2011 Ennakonpidätykset

Henkilösivukulut: 942 019,69 € 134 847,42 €

* Sosiaaliturvamaksu - 2,12% * Eläkemaksut Tyel-% 17,8%, Vel/Valtava 18,84% * Lakisääteiset vak.maksut - 1,5322%


2. Osatavoite: Jyvälä on kansallisen tai EU-rahoituksen turvin kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella rahoitushakemusten mukaisesti yhteensä 345 750 eurolla. NÄKY-hanke ja NÄKY 2 -hanke yhteensä 215 000 €, OT-hanke 120 250 €, TOT-hanke 10 500 €

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto (rahoituspäätökset) Tulos (myönnetyt summat): NÄKY 2 -hanke, RAY 160 000 €, NÄKY-hanke käytti edellisvuodelta ylijääneitä rahoja. OT-hanke, ELY-keskusken osuus OT-hankkeessa oli 81 140 € TOT-hanke 10 500 € Yhteensä 251 640 €

2. Tavoitemittari: Kuvaava esimerkki siitä miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän seutua Tietoja tuloksen kokoamisesta: Projektikoordinaattori ja työvalmentaja tekivät kuvauksen

Esimerkki: OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hanke (OT-hanke) jatkaa Jyvälässä 1990-luvun puolivälistä alkanutta työllistymistä tukevaa hanketoimintaa. Hanke saa rahoitukseen avustusta ELY-keskukselta. Vuonna 2011 ELY-keskuksen osuus oli 81 140€. Keski-Suomessa pitkäaikaistyöttömien määrä on huomattavasti suurempi kuin muualla maassa, ja hanketoiminnan avulla on osaltaan vastattu tähän haasteeseen. Hanke vastaa myös nuorisotyöttömyyden haasteeseen. Hankkeessa on tuettu työttömien työllistymistä ja heidän työvalmiuksiensa sekä osaamisensa saattamista ajan tasalle. Hanke tukee TEtoimiston palvelukokonaisuutta vastaamalla sen strategisiin linjauksiin. Työllistämisen lisäksi hanke parantaa omaehtoisen koulutuksen ja avoimille työmarkkinoille sijoittumisen sekä yrittäjyyden edellytyksiä. Nykytilanteessa työttömiksi joutuu yhä koulutetumpia ja osaavampia ihmisiä, joiden mahdollisuudet työllistyä paranevat huomattavasti oikein kohdennettujen palvelujen avulla. Hankerahoista kustannetaan osallistujien henkilökohtaisia ammatillisia koulutuksia sekä hankkeen yhteisiä koulutuksia. Hankkeen koulutustarjonta mahdollistaa sellaisen kouluttautumisen, joka kustannussyistä ei monelle työttömälle olisi mahdollista. Kaksi hankkeen osallistujaa on vuonna 2011 ollut oppisopimuksella suorittamassa ammatillista perustutkintoa. Osallistujille on tarjottu työnhakuvalmiuksia edistäviä palveluja (esim. ohjausta cv:n ja työhakemuksen laatimisessa), jotka täydentävät TE-toimiston palveluvalikoimaa. Hankkeessa on tarjottu mahdollisuutta osallistua yleisiä työelämävalmiuksia kehittävään ryhmätoimintaan. OT-hanke tarjoaa työttömälle yhden vaihtoehdon päästä kiinni työelämään ja parantaa mahdollisuuksiaan pärjätä työmarkkinoilla. Palkkatukityöhön siirtyminen katkaisee pitkän työttömyysjakson, antaa lisää työkokemusta ja aktivoi työnhakuun. Kunkin OT-hankkeesta lähtijän kanssa on suunniteltu jatkopolku, tavoitteena avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sijoittuminen. OT-hanke on tehnyt alueellista verkostoyhteistyötä muiden työllistämishankkeiden ja työllistämiseen liittyvien eri toimijoiden kanssa. Alueellinen työllistämistoiminta paranee kun hyviä käytäntöjä, osaamista ja kumppanuutta jaetaan myös muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti sosiaalisen tilinpidon menetelmin ja asiakaskyselyin. Työllistämisen painotuksissa on seurattu tukityöllistämisen alueellisia ja valtakunnallisia linjauksia.


3. Tavoitemittari: Hyvä esimerkki siitä kuinka Jyvälän hanketoiminta on kehittänyt järjestötoiminnan osaamista

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Ote Näky 2 -hankkeen toimintakertomuksesta 2011. Kirjoittanut Taneli Vuojus, koordinaattori Näky 2 -hanke

Esimerkki: Hankkeessa aloitettiin syksyllä 2011 sosiaalinen tilinpito -menetelmän kehittämistyö, jonka lähtökohdiksi otettiin kenttäkierrokselta kerätty setlementtien antama palaute. Sosiaalisen tilinpidon prosessia selkeytettiin muuttamalla sosiaalisen tilinpidon terminologiaa yleiskielisempään suuntaan. Lisäksi kehitettiin tilinpäätösjulkaisujen havainnollisuutta ja luettavuutta sekä pohdittiin laajemmin uskottavan tulosraportoinnin osatekijöitä sekä tulosten kokoamisen ohjeistusta. Lisäksi pohdittiin mahdollisuuksia yhdistää sosiaaliset tilinpäätösjulkaisut osaksi toimintakertomuksia ja taloudellisia tilinpäätöksiä. Hankkeessa aloitettiin oppilaitosyhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ilari Siltasen Näky 2 -hanketta tutkivan sosiologian proseminaarityön kautta.

3. Osatavoite: Kansalaisopisto lisää Jyväskylän seudun opintotarjontaa Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Opisto tarjoaa yhteensä 3400 toteutettua opintotuntia

Tulos: 4075 toteutunutta opintotuntia

2. Tavoitemittari: Opisto tarjoaa vähintään 200 eri kurssia

Tulos: 243 kurssia


4. Osatavoite: Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: On tuettu kunnan päiväkotipalveluiden järjestämisvelvoitetta Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tiedot perustuvat päiväkodin tilastoimiin lapsimääriin. Tietojen keräämisajankohtina Jyvälän päiväkoti toimi vielä entisissä tiloissaan Kortesuonkadulla.

Tulos: Huhtikuussa 2011 3 - 6 vuotiaille lapsille tarjottiin 31 paikkaa, alle kolme vuotialle 4 paikkaa Syyskuun 2011 tilastossa ei ole eritelty 3-6 vuotiaita, mutta 2 - 4 vuotiaille tarjottiin 14 paikkaa ja 5 -vuotiaille ja esiopetukseen osallistuville yhteensä 20 paikkaa. Kaikkiaan siis 34 paikkaa.


2. Tavoitemittari: On tuettu kunnan päätöstä järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto lapsimääristä (kevät ja syksy 2011) Huhtikuu 2011

Tammikuu 2011 KK HA 33 HU_1 20 HU_2 18 KE 18 KE/krk 15 KY 20 LO 22 Steiner 21 Yhteensä 167

OA 16 5 5 7 5 10 12 10 70

Yht 49 25 23 25 20 30 34 31 237

Erit 2 4 0 2 2 1 0 1 12

2.lk 13 9 6 5 7 15 15 12 82

OA 14 6 6 4 8 10 17 12 77

Yht 45 23 17 19 18 28 34 30 214

Erit 2 4 0 2 2 1 0 1 12

2.lk 10 9 4 3 4 12 13 12 67

OA 12 4 6 4 6 10 17 11 70

Yht 43 22 17 19 16 27 34 28 206

Erit 2 5 0 2 2 1 0 1 13

2.lk 10 9 4 3 4 11 12 12 65

Toukokuu 2011

Helmikuu 2011 KK HA 33 HU_1 18 HU_2 15 KE 17 KE/krk 15 KY 20 LO 22 Steiner 20 Yhteensä 160

KK HA 31 HU_1 17 HU_2 11 KE 15 KE/krk 10 KY 18 LO 17 Steiner 18 Yhteensä 137

OA 15 6 6 7 6 9 10 12 71

Yht 48 24 21 24 21 29 32 32 231

Erit 2 4 0 2 2 1 0 1 12

2.lk 13 9 6 5 7 13 13 13 79

OA 15 6 6 3 6 10 16 12 74

Yht 46 24 18 18 19 28 33 30 216

Erit 2 4 0 2 2 1 0 1 12

2.lk 11 10 6 3 5 12 13 12 72

KK HA 31 HU_1 18 HU_2 11 KE 15 KE/krk 10 KY 17 LO 17 Steiner 17 Yhteensä 136

Maaliskuu 2011 KK HA 31 HU_1 18 HU_2 12 KE 15 KE/krk 13 KY 18 LO 17 Steiner 18 Yhteensä 15 HA HU_1 HU_2 KE KE/krk KY LO Steiner

Halssila Huhtasuo 1 Huhtasuo 2 Keltinmäen koulu Keltinmäen seurakunta Kypärämäki Lohikoski Steiner-koulu

KK OA Yht Erit 2.lk

Kuukausipaikkainen (voi olla joka päivä) Osa-aikainen (max. 12h/kk) Lapset yhteensä Erityisopetuslapsia 2. luokkalaisia


Syksy 2011 (elo-joulukuu) Marraskuu 2011

Elokuu 2011 KK HA 43 HU 32 KE 24 KE/krk 13 KY 16 LO 26 Yhteensä 154

OA 17 13 3 9 18 10 70

Yht 60 45 27 22 34 36 224

Erit 2 2 3 0 0 0 7

2.lk 23 10 5 8 14 18 78

OA 17 14 8 9 18 12 78

Yht 65 60 29 22 37 39 252

Erit 3 7 2 0 0 0 12

2.lk 25 13 4 8 11 19 80

OA 14 12 7 9 19 14 75

Yht 59 55 27 23 37 39 240

Erit 2 6 2 0 0 0 10

2.lk 22 11 4 9 11 18 75

Joulukuu 2011

Syyskuu 2011 KK HA 45 HU 40 KE 25 KE/krk 13 KY 16 LO 28 Yhteensä 167

KK HA 48 HU 46 KE 21 KE/krk 13 KY 19 LO 27 Yhteensä 174

OA 20 15 4 9 22 14 84

Yht 65 55 29 22 38 42 251

Erit 2 4 2 0 0 1 9

2.lk 25 13 7 8 15 22 90

OA 18 13 6 9 20 11 77

Yht 64 59 27 22 36 39 247

Erit 2 7 2 0 0 1 12

2.lk 25 13 5 8 13 19 83

KK HA 45 HU 43 KE 20 KE/krk 14 KY 18 LO 25 Yhteensä 165

Lokakuu 2011 KK HA 46 HU 46 KE 21 KE/krk 13 KY 16 LO 28 Yhteensä 170 HA HU KE KE/krk KY LO

Halssila Huhtasuo Keltinmäen koulu Keltinmäen seurakunta Kypärämäki Lohikoski

KK OA Yht Erit 2.lk

Kuukausipaikkainen (voi olla joka päivä) Osa-aikainen (max. 12h/kk) Lapset yhteensä Erityisopetuslapsia 2. luokkalaisia


2010

Tililuokka 500 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA – PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA Tavoite 501 00

Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 501 01

Indikaattori 501 02

3-6 -vuotiailla lapsilla on lastentarhassa yksi koulutettu aikuinen seitsemää lasta kohti.

Alle 3-vuotiailla lapsilla on lastentarhassa yksi koulutettu aikuinen neljää lasta kohti.

Tu l o s :

Tu l o s :

3-6-vuotiailla lapsilla on lastentarhassa yksi koulutettu aikuinen 5,4 lasta kohti.

Alle 3-vuotiailla lapsilla on lastentarhassa 1 aikuista 1 lasta kohti.

Indikaattori 501 03

Indikaattori 501 04

Vanhempien mielestä lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoitoja kasvatusasioissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5. ,

Tu l o s :

4 3

5

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,5 siitä, että lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa; vastausten keskiarvo on 4,5.

Asiakaskyselyyn vastan- 2 1 neet vanhemmat ovat ka samaa mieltä siitä, että 4,9 henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoito- ja kasvatusasioissa; vastausten keskiarvo on 4,9.

(n=17/31)

(n=17/31)


Indikaattori 501 05

Indikaattori 501 06

Vanhempien mielestä ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Tu l o s :

4

5

3

Tu l o s :

4

5

3

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,6 siitä, että ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset; vastausten keskiarvo on 4,6.

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä sii- 4,6 tä, että sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset; vastausten keskiarvo on 4,6.

(n=17/31)

(n=17/31)

Tavoite 502 00

Vanhemmat ovat tyytyväisiä päivähoitopalvelun toteuttamiseen Jyvälän Lastentarhassa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 502 01

Indikaattori 502 02

Vanhemmat ovat saaneet tiedon päivähoitopaikasta hoitosuhteen alussa riittävän ajoissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä päivähoitopaikan sijainti on perheen tarpeisiin nähden hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Tu l o s :

4 3

5

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,6 siitä, että he ovat saaneet tiedon päivähoitopaikasta hoitosuhteen alussa riittävän ajoissa; vastausten keskiarvo on 4,6.

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,6 siitä, että päivähoitopaikan sijainti on perheen tarpeisiin nähden hyvä; vastausten keskiarvo on 4,6.

(n=17/31)

(n=17/31)


Indikaattori 502 03 Vanhemmista kaikki vastaavat että hoidosta on tehty palvelusopimus. Kysely asteikolla: - sopimus on tehty - sopimusta ei ole tehty

Tu l o s :

Kaikki asiakaskyselyyn vastanneet vanhemmat ilmoittavat, että hoidosta on tehty palvelusopimus. (n=17/31)

Indikaattori 502 04

Indikaattori 502 05

Vanhempien mielestä loma-aikojen päivystysjärjestelyt ovat toimivat. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5. Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä sii- 4,1 tä, että loma-aikojen päivystysjärjestelyt ovat toimivat; vastausten keskiarvo on 4,1. (n=16/31)

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 5 siitä, että päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä; vastausten keskiarvo on 5. (n=17/31)


Tavoite 503 00

Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 503 01

Indikaattori 503 02

Vanhempien mielestä perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus jne). Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Tu l o s :

4 3

5

Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 5 siitä, että perushoidon taso on hyvä; vastausten keskiarvo on 5.

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,9 siitä, että lapsi huomioidaan yksilöllisesti; vastausten keskiarvo on 4,9.

(n=17/31)

(n=16/31)

Indikaattori 503 03 Vanhemmista 100 % vastaa, että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty. Asteikko: -keskustelu on käyty -keskustelua ei ole käyty -en osaa sanoa, en tiedä

Tu l o s :

100 % asiakaskyselyyn vastanneista ilmoittaa, että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus-/ esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty. (n=17/31)


Tavoite 504 00

Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 504 01

Indikaattori 504 02

Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Tu l o s :

4

5

3

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 5 siitä, että yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista; vastausten keskiarvo on 5.

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,9 siitä, että yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä; vastausten keskiarvo on 4,9.

(n=17/31)

(n=17/31)

Indikaattori 504 03 Vanhempien mielestä he saavat tietoa mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,7 siitä, että he saavat tietoa mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu; vastausten keskiarvo on 4,7. (n=17/31)


Tavoite 505 00

Päivähoidon asiakaspalvelu on laadukasta Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 505 01

Indikaattori 505 02

Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 5 siitä, että asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista, vastausten keskiarvo on 5. (n=17/31)

Tu l o s :

4 3

5

Asiakaskyselyyn vas2 1 tanneet vanhemmat ka ovat samaa mieltä 4,9 siitä, että asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä; vastausten keskiarvo on 4,9. (n=17/31)


Tililuokka 900 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE

Tavoite 901 00

Jyvälä on merkittävä työllistäjä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 901 01 Henkilötyövuodet yhteensä 40.

Tu l o s :

Palkansaajat keskimäärin 43,2. Indikaattori 901 02 Palkkatuetussa työsuhteessa on 20 henkilöä.

Indikaattori 901 03 Työsuhteessa on 115 henkilöä.

Tu l o s :

Palkkatuetussa työsuhteessa oli 37 henkilöä. Tu l o s :

Työsuhteessa oli 116 henkilöä. Indikaattori 901 04 Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja 850 000 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus on 150 000 €.

Tu l o s :

Maksetut bruttopalkat 972 607,85 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus 155 882,75 €.


Tavoite 902 00

Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 902 01 On laadittu uusi työllistämisprojektisuunnitelma jatkumoksi TTT – projektille vastaamaan kolmannelle sektorille asetettuihin työvoimapoliittisiin haasteisiin.

Tu l o s :

OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hankkeen hankesuunnitelma

Tavoite 903 00

Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 903 01 Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna 30 paikkaa (3-6 -vuotiaille).

Indikaattori 903 02 Jyvälän Jälkkäri tarjoaa iltapäivätoimintaa toimipisteissään kaikille halukkaille 1.-2. luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille 3.-5- vuosiluokan oppilaille.

Tu l o s :

Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna n. 27,8 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Tu l o s :

Kaikki halukkaat 1.-2. luokkalaiset sekä erityisopetukseen siirretyt 3.-5.-vuosiluokan oppilaat ovat päässeet iltapäivätoimintaan.


Tavoite 904 00

Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 904 01 Yhteensä 3200 toteutettua opintotuntia.

Tu l o s :

Kansalaisopistossa on toteutettu 4017 opintotuntia.

Indikaattori 904 02 Kansalaisopisto tarjoaa kursseja vähintään yhdeksällä aihealueella. Opiskelijaryhmien koko max. 12 henkilöä (liikuntakursseilla max. 20 henkilöä).

Kuvaus kurssitoiminnasta ja kurssien ryhmäkoosta Vuonna 2010 kansalaisopiston kurssien aihealueet olivat: -

elämäntaito keho ja mieli kielet kädentaidot lasten kurssit liikunta musiikki senioriryhmät tietoa ja taitoa

Ryhmäopetuksena toteutettavien kurssien suunniteltu ryhmäkoko oli pääsääntöisesti 8-10, 8-12 tai 9-13 opiskelijaa, isoissa liikuntasalitiloissa 15-20 opiskelijaa. Keskimäärin opetusryhmissä oli 9,5 opiskelijaa, joista muissa kuin liikuntaryhmissä 9,1 ja liikuntaryhmissä 12,2 opiskelijaa.


Tavoite 905 00

Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 905 01 Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 225 000 eurolla.

NÄKY-hanke (Ray) 170 000 €

Tu l o s :

Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 297 eurolla.

TOT (ESR) 30 000 € Fiilis (Ray) 25 000 €

NÄKY-hanke (Ray) 170 000 € TOT (ESR) 60 000 € Fiilis (Ray) 25 000 € OT (ESR) 45 297 €

Indikaattori 905 02 Kaksi kuvausta siitä, miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia tai seutua.

TOT -kuvaus

Ote Fiilis-loppuraportista

TOT-hankkeen avulla kehitettiin alueellista ja paikallista koulutustarjontaa luomalla seudullinen työvalmentajien ohjauskoulutusmalli. TOT-hankkeen myötävaikutuksella vahvistettiin ja kehitettiin työvalmentajien ammattitaitoa (valmennus-, kuntoutus- ja ohjaustaitoja) sekä heidän oman ammatillisen urapolkunsa suunnittelua. TOThanke ennaltaehkäisi välillisesti syrjäytymistä: työvalmentajat ohjasivat työvalmentautujia koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille. Lisäksi hankkeen avulla vahvistettiin kolmannen sektorin eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä luotiin yhteistyötä tukevia ammatillisia ja työllisyyttä edistäviä verkostoja.

Fiilis-hankkeen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia ja seutua mahdollistamalla jyväskyläläisille ja ympäristökunnista tuleville työttömille ja mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen paikan, jossa heidän kuntoutumisensa voi jatkua. Fiiliksen kaltaisella ryhmätoiminnalla on myös välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kuntoutunut ryhmäläinen käyttää vähemmän terveyspalveluja ja hänen lääkekulunsa pienenevät. Työ- ja toimintakyvyn paraneminen säästää sosiaalimenoja ja myös läheisten (esim. lasten) sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vähenee. Jos kyseessä on nuori, joka kykenee eläkkeelle siirtymisen sijasta hakeutumaan koulutukseen, tuo hän huomattavia säästöjä yhteiskunnalle. Välilliset vaikutukset heijastuvat kuntoutujan lähipiiriin. Esimerkiksi kuntoutunut vanhempi parantaa paitsi omaa asemaansa myös lastensa asemaa ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi uusien tulevaisuuden mahdollisuuksien löytyminen helpottaa parisuhteessa elävän ja hänen kumppaninsa vastuunottoa perheen arjesta.


500 00

2009

JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA – PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA

501 00

Lastentarhan toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa 501 01

Lastentarhassa on yksi koulutettu aikuinen 7 lasta kohti (3–6-vuotiaita)

Jyvälän Lastentarhassa on 6 aikuista 35 lasta kohti; siis yksi aikuinen 6 lasta kohti. 501 02

Lastentarhassa on yksi koulutettu aikuinen 4 lasta kohti (alle 3-vuotiaita)

Jyvälän Lastentarhassa on 1 aikuinen 3 lasta (alle 3- vuotiasta) kohti. Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

501 03

Vanhempien mielestä lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,5

501 04

Vanhempien mielestä henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoito- ja kasvatusasioissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,6

Vanhempien mielestä ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,4

Vanhempien mielestä sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,3

501 05

501 06

(n=17/27)

(n=17/27)

(n=17/27)

(n=17/27)


502 00

Vanhemmat ovat tyytyväisiä päivähoitopalvelun toteuttamiseen Jyvälän Lastentarhassa Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

502 01

502 02

502 03

Vanhemmat ovat saaneet tiedon päivähoitopaikasta hoitosuhteen alussa riittävän ajoissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,3

Vanhempien mielestä päivähoitopaikan sijainti on perheen tarpeisiin nähden hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,6

(n=17/27)

(n=17/27)

Vanhemmista kaikki vastaavat että hoidosta on tehty palvelusopimus

Asteikko: sopimus on tehty, sopimus ei ole tehty

Kaikki asiakaskyselyyn vastanneet vanhemmat ilmoittavat että hoidosta on tehty palvelusopimus. (n=17/27) Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

502 04

Vanhempien mielestä loma-aikojen päivystysjärjestelyt ovat toimivat. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,8

502 05

Vanhempien mielestä päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,8

(n=17/27)

(n=17/27)

503 00

Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

503 01

Vanhempien mielestä perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus jne). Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,7

503 02

Vanhempien mielestä lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,7

(n=17/27)

(n=17/27)


503 03

Vanhemmista 100 % vastaa että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus / esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty

Asteikko: keskustelu on käyty, keskustelua ei ole käyty, en osaa sanoa, en tiedä

100

0

94%

94 % asiakaskyselyyn vastanneista vanhemmista ilmoittaa että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus / esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty. (n=17/27)

504 00

Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

504 01

Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,6

504 02

Kaikki vanhemmat ovat täysin samaa mieltä siitä että yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,7

Kaikki vanhemmat ovat täysin samaa mieltä siitä että he saavat tietoa mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,6

505 03

(n=17/27)

(n=17/27)

(n=17/27)

505 00

Päivähoidon asiakaspalvelu on laadukasta Asteikko: 1.Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5.Täysin samaa mieltä

505 01

Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,7

505 02

Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

ka=4,8

(n=17/27)

(n=17/27)

100


900 00

JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE 901 00

Jyvälä on merkittävä työllistäjä 901 01

Henkilötyövuodet yhteensä 40

Palkansaajat keskimäärin 46,5. 901 02

Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja 850 000€, josta summasta ennakonpidätysten osuus on 150 000 €

Maksetut bruttopalkat 961 393,21 € josta summasta ennakonpidätysten osuus 153 288,86 €.

902 00

Työttömyyttä ennaltaehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä 902 01

Jyvälä toteuttaa työllistämisprojektia

Tahto Tehdä Työtä -projekti toteutettiin pääosin TE-keskuksen rahoittamana ja Jyvälän Setlementti ry:n hallinnoimana, kolmivuotisena työllistämisprojektina ajalla 1.11.2006–31.10.2009 902 02

On laadittu uusi työllistämisprojekti-suunnitelma jatkumoksi TTT-projektille vastaamaan kolmannelle sektorille asetettuihin työvoimapoliittisiin haasteisiin

OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hanke (OT- hanke) on suunniteltu alkavaksi 1.3.2010 ja päättyväksi 31.12.2014. OT-hankkeessa kehitetään työllistämistä eri keinoin, ennakkoluulottomiakaan ratkaisuja kaihtamatta. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja avoimille työmarkkinoille työllistymiseen, ja erityisesti painotetaan nuorten työttömien huomioimista, oppisopimuksen mahdollisuuksia sekä pitäviä jatkopolkusuunnitelmia palkkatuetun työsuhteen jälkeen. Hankkeen tehtävä on työllistää työmarkkinatoimenpitein ja poluttaa osallistujat työmarkkinoille.


903 00

Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja 903 01

Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja max. 35 lapselle (3–6-vuotiaille)

Päivähoito- ja esiopetuspalveluja on tarjottu 33 lapselle (3–6-vuotiaille). 903 02

Jyvälän Jälkkäri tarjoaa iltapäivätoimintaa toimipisteissään kaikille halukkaille 1–2.-luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille 3–5. vuosiluokan oppilaille

Kaikki 1–2.-luokkalaiset sekä erityisopetukseen siirretyt 3–5. vuosiluokan oppilaat ovat päässeet halutessaan iltapäivätoimintaan.

904 00

Setlementtiyhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa 904 01

Yhteensä 3100 toteutettua opintotuntia

Kansalaisopistossa on toteutettu 3808 opintotuntia. 904 02

Kansalaisopisto tarjoaa kursseja vähintään yhdeksällä aihealueella, max. 12 (liikuntakursseilla max. 20) hengen ryhmissä

Vuonna 2009 kansalaisopiston kurssien aihealueet olivat: - elämäntaito - keho ja mieli - kielet - kädentaidot - lasten kurssit - liikunta - musiikki - senioriryhmät - tietoa ja taitoa Ryhmäopetuksena toteutettavien kurssien suunniteltu ryhmäkoko oli pääsääntöisesti 8–10 tai 8–12 opiskelijaa, isoissa liikuntasalitiloissa 15–20 opiskelijaa. Keskimäärin opetusryhmissä oli 10,1 opiskelijaa, joista muissa kuin liikuntaryhmissä 9,5 ja liikuntaryhmissä 13,3 opiskelijaa.


905 00

Jyvälä on kansallisen tai EU-rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista 905 01

Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 371 180 eurolla. NÄKY 176 000 € TOT 70 000 € TTT-hanke 77 375€ Fiilis 50 000 €

Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 367 375 eurolla. NÄKY 170 000 € TOT 70 000 € TTT 77 375 € Fiilis 50 000 € 905 02

Kaksi kuvausta siitä, miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia tai seutua

Taitajasta Ohjaajaksi - Työvalmentajien ohjauskoulutushankkeen,TOT, rahoituksen määrä vuoden 2009 aikana. Taitajasta Ohjaajaksi –Työvalmentajien ohjauskoulutushankkeen, TOT toiminta-aika on 1.1.2009 – 31.5.2010.Tälle ajalle hankkeelle on varattu ESR-välittäjärahaa 100 000 sopimuksen mukaisesti.Vuoden 2009 osuus rahasta on 70 000 €, joka on saatu jakamalla kokonaisrahan määrä toiminta-ajan kuukausille. Fiilis-hanke on saanut 50 000 euroa RAY-avustusta. Rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia ja seutua mahdollistamalla jyväskyläläisille ja ympäristökunnista tuleville mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen paikan, jossa heidän kuntoutumisensa voi jatkua. Fiilikseen on ohjattu sairaalasta ja avoterveydenhuollon yksiköistä asiakkaita, joiden kuntoutumisen käynnistyminen ja jatkuminen merkitsee huomattavia taloudellisia säästöjä kunnalle ja sairaanhoitopiirille.Asiakkaan pääseminen irti sairaalakierteestä aiheuttaa merkittäviä kustannussäästöjä kalliiden erikoishoitojen osalta. Fiiliksen osallistujat tarvitsevat aikaisempaa vähemmän myös avoterveydenhuollon tukipalveluja, esimerkiksi kuntoutusohjausta ja erilaisia kotihoidon palveluja.


2008

800 00 JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE 801 00 Jyvälä on merkittävä työllistäjä TAVOITE

TULOS

801 01 Henkilötyövuosia yhteensä.

39

44

801 02 Palkkatuetussa työsuhteessa olevia henkilöitä.

34

40

801 03 Muissa työsuhteissa olevia henkilöitä.

30

116

802 00 Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja 802 01 Jyvälän Lastentarha ja Jälkkäri tarjoavat paikkoja.

TAVOITE

TULOS

246

259

803 00 Jyvälän kansalaisopisto on järjestänyt tietoja ja taitoja vahvistavia kursseja 803 01 Toteutettujen kurssien luettelo Kieli- ja musiikkikursseja: - Englannin aktivointi - Englannin keskustelukurssi - Ranskan ensiaskeleet - Venäjää aakkosista alkaen - Iloa ja virkeyttä huilunsoitosta - Kitaran starttiryhmä - Kitaran alkeisjatko - Kitaran jatkokurssi - Kitaran yksityisopetus - Kotitarvesäestäjän kurssi - Laulaen ja luritellen - Naiskuoro Vaput - Pianonsoitto - Sähkökitaran yksityisopetus - Yksinlaulu

Kädentaitokursseja: - Entistäminen ja puutyöt - Helmityöpaja - Ikonimaalaus - Japanilainen kirjansidonta - Kaislapukki - Kasseja ja pusseja kahvipusseista - Kinnasneulatekniikka - Lahjakassit ja -rasiat - Mandalamaalaus - Neulahuovutuksen ihmeet - Ompelukurssi maahanmuuttajanaisille - Origami-koristemuna - Paperia itse tehden - Rumpukurssi - Sukkapari pyöröpuikoilla - Valokuvan siirto - Villainen huivi viitelöiden


Lapsille sekä senioreille suunnattuja kursseja: - Children´s Club - Lasten kuvispaja 3–12 v - Muskari 1–3 v - Puuhalauantai lapselle ja aikuiselle - Tanssimuskari A 4–7 v - Vauvamuskari A 3–12 kk vauvoille - Internet tutuksi - Kirjoittajaryhmä - Koo Kuuskyt - Laulu raikaa yhdessä - Onnikkaretki Isojärven kansallispuistoon - Tartu hiireen – tietokone tutuksi

Tietoja ja taitoja vahvistavia kursseja: - Hygieniapassi - Hygieniapassitesti - Iloa aromaterapiasta - Lupa jännittää - Sukututkimuksen alkeet - Sukututkimuksen jatkokurssi - Terveyttä luonnonkasveista - Yhdistystoimijan peruseväät - Yrttivoiteita kotikonstein - Ääni vapaaksi

804 00 Jyvälän kansalaisopisto on järjestänyt kursseja, joilla tarjotaan mielekästä tekemistä arkeen 804 01 Elämäntaidon, liikunnan sekä kehon ja mielen kurssit. - Fengshui energiasiivous - Fengshui – lisää työkaluja (jatkokurssi) - Fengshui – ulkoisen ja sisäisen harmoniaa - Mielenrauhaa ja sisäistä voimaa - Tunne itsesi – ymmärrä muita - Kuntoliikunta - Lavatanssit - Syväjumppa - Syvävenyttely - Hierotaan niska ja hartiat - Intialaista päähierontaa kotikäyttöön - Lempeää hathajoogaa aamuun - Päähieronnalla parisuhde paremmaksi? - Reiki 1 - Shindo rentoutusvenyttely - Vyöhyketerapiaa kotikäyttöön


805 00 Jyvälän kansalaisopisto on järjestänyt terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kursseja 805 01 Elämäntaidon, kehon ja mielen, liikunnan sekä senioreille suunnatut kurssit. - Fengshui energiasiivous - Fengshui – lisää työkaluja (jatkokurssi) - Fengshui – ulkoisen ja sisäisen harmoniaa - Mielenrauhaa ja sisäistä voimaa - Tunne itsesi – ymmärrä muita - Hierotaan niska ja hartiat - Intialaista päähierontaa kotikäyttöön - Lempeää hathajoogaa aamuun - Päähieronnalla parisuhde paremmaksi - Reiki 1 - Shindo rentoutusvenyttely - Vyöhyketerapiaa kotikäyttöön - Kuntoliikunta - Lavatanssit - Syväjumppa - Syvävenyttely - Internet tutuksi - Kirjoittajaryhmä - Koo Kuuskyt - Laulu raikaa yhdessä - Onnikkaretki Isojärven kansallispuistoon - Tartu hiireen – tietokone tutuksi

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat - Jyvälän Setlementti ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat - Jyvälän Setlementti ry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you