Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

YLEISHYĂ–DYLLISYYS JA YHTEISKUNNALLISUUS


1. PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA 1.1 Puijola on merkittävä työllistäjä 1.2 Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille 1.3 Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa 1.4 Puijola on aktiivinen kehittäjä 1.5 Puijola on hyvä työnantaja

4

2. UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS

14

4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON MERKITTÄVÄÄ

16

2.1 Ukonhattu on rekisteröity yhdistys 2.2 Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti 2.3 Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä

4.1 Vapaaehtoistoiminta pystyy vastaamaan avunpyyntöihin 4.2 Avun tarvitsijat ovat tyytyväisiä saamaansa apuun 4.3 Vapaaehtoisia toimijoita on riittävästi 4.4 Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä 4.5 Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää

3


Päätavoite

1

PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Puijola on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastoja henkilöstöstä 1.1.2011–31.12.2011

TULOS: Puijolassa on ollut työsuhteessa 114 henkilöä.

PALKKAA SAAVIA HENKILÖITÄ miehiä

114 36

naisia

78

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

0 14 29 40 31

Työsuhteiden pituus kokoaikaisia osa-aikaisia 4-6h tuntipalkkaisia

16 93 5

Palkkatuella palkattuja Keskimäärin henkilöitä Henkilötyövuotta

88 58,76 39,04

TYÖHARJOITTELIJOITA

99

Naisia Miehiä

65 34

työharjoittelu tai työelämävalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa opiskelijoita

63 14 22

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

5 42 10 23 19

Keskimäärin harjoittelijoita Henkilötyövuotta

23,37 14,50

2. Tavoitemittari: Palkat sivukuluineen ovat 600 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Palkkatilasto

2. Osatavoite:

TULOS: Palkat sivukuluineen ovat 1 048 596,56 euroa.

Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 000 eurolla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito

2. Tavoitemittari: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 90 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

TULOS: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulko-puolisella rahoituksella toimintavuonna 410 080 eurolla.

Talouden kirjanpito

4

TULOS: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 120 502,30 €


3. Osatavoite: Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kolme parasta malliesimerkkiä siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatijat: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori), Arja Airaksinen (nuorisotyön koordinaattori)

Esimerkki 1. Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa ylläpitämällä asukastupia, jotka toimivat asukkaille ilmaisina kokoontumis- ja harrastetiloina viidessä eri lähiössä. (Hannele Nykänen, 4.3.2011) Esimerkki 2. Keväällä 2011 aloitettu Kuopion Setlementti Puijola ry:n hallinnoima Tyttöjen Talo –hanke vastaa alueellisiin sosiaalisen nuorisotyön haasteisiin käynnistämällä avointa toimintaa ja erillisiä toimintaryhmiä. Tyttöjen Talon toiminta on tavoitteellista työtä tyttöjen ja nuorten naisien sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Yksilökohtainen kohtaaminen ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat olleet työn lähtökohtana. Kuopion Tyttöjen Talo malli sijoittuu ennaltaehkäisevän ja avohuollon palveluiden välimaastoon. Tyttötyö toimii asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen paikkana, josta nuoren tyttöjen on helppo hakea tukea, neuvoa ja ohjausta. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

Esimerkki 3. Kuopion Setlementti Puijola ry:n nuorisotyö on tuottanut iltapäivätoimintaa vuodesta 2003 alkaen tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Puijolan tuottama iltapäivätoiminta on ollut perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, joka on toteutettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Erityisesti Puijolan neljässä iltapäivätoiminnan ryhmässä ovat painottuneet Setlementti arvot. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden mukaisesti olemme tukeneet lasten eettistä kasvua ja sosiaalisuutta sekä innostaneet lapsia osallisuuteen luomalla kerhojen sisältöihin esimerkiksi monikulttuurisia ja taidepainotteisia toimintatuokioita. Olemme toimineet kodin ja koulun kasvatustyön tukena ja kehittäneet paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

4. Osatavoite : Puijola on aktiivinen kehittäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Saara Hyvönen (harjoittelija)

Kuvaus 1. Astu kotiin – monikulttuuristen nuorten asumisen tuki ja ohjaus Kuvaus 2. Naapuriapu – Vapaaehtoistyön käynnistäminen Kuopion lähiöissä

5

Kuvaus 3. Rasismin vastainen työ nuorison parissa – Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa


2. Tavoitemittari: Kuvauksia siitä, kuinka Puijolan työntekijät osallistuvat erilaisiin alueellisiin, valtakunnallisiin tai Euroopan laajuisiin kehittämisverkostoihin.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksien laatija: Maarit Rönkönharju (monikulttuurisentyön koordinaattori)

Kuvaukset: 1. Euroopan-laajuiset: Kompassi on yhtenä kolmesta kumppanuusmaasta mukana Cimon Gruntvig oppimiskumppanuus – hankkeessa. Hanke on 2-vuotinen ja sen tavoite on kansainvälisesti vaihtaa hyviä toimintamalleja ja kokemuksia Suomen, Saksan ja Itävallan välillä. 2. Valtakunnallinen: Kuopion Setlementti Puijola ry oli vuonna 2011 yksi Kuopion hankkeen kolmesta koulutusten järjestäjistä. Puijola järjesti kolme 4 viikkoa kestävää Tervetuloa Suomeen – intensiivikurssia työvoimapoliittisina koulutuksina monikulttuurikeskus Kompassilla. Hankkeeseen osallistumisen kautta Puijola on mukana hankkeen kehittämistyössä. Osallisena Kuopiossa -kokeiluhanke 2011-2013 on osa valtakunnallista Osallisena Suomessa -hanketta, jossa kokeilujen perusteella kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusi malli ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää koulutusta. 3. Valtakunnallinen: Kompassilla on edustus Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

5. Osatavoite: Puijola on hyvä työnantaja

Osatavoitetta on mitattu 15 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

0 kpl (0 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

18 kpl (29 %) samaa mieltä 4

42 kpl (67 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Tiedän mitä minun pitää tehdä työpäivän aikana”

Tulos: 96% oli samaa tai täysin samaa mieltä 67% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

6

4,6


2. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta lähiesimieheltä työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

22 kpl (35 %) samaa mieltä 4

31 kpl (50 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Olen saanut mielestäni riittävästi ohjausta ja opastusta työtehtäviini lähiesimieheltäni“

4,3

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 50% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

3. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

7 kpl (11 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

26 kpl (42 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työn määrä on sopiva minulle”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 42% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

7

4,1


4. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

23 kpl (37 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Omassa työyhteisössäni työ jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken”

4,1

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 37% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

5. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

22 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Henkilökohtaisia taitojani, kiinnostuksiani ja ammatillista osaamistani on hyödynnetty työtehtävissäni”

Tulos: 74% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

8

4,0


6. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

32 kpl (51 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Pystyn vaikuttamaan työtehtäviini”

4,3

Tulos: 90% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

7. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ” Työlläni on merkitystä Puijolan toiminnan kannalta”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

9

4,1


8. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

15 kpl (23 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

21 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työtäni arvostetaan”

4,1

Tulos: 75% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

9. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Yhteistyö työpaikalla sujuu hyvin”

Tulos: 80% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

10

4,1


10. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

8 kpl (13 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

28 kpl (45 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan tarpeeksi tietoa työhöni liittyvistä asioista työkavereiltani ja lähiesimieheltäni”

4,2

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

11. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

26 kpl (42 %) samaa mieltä 4

28 kpl (45 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Vuorovaikutus lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä toimii hyvin”

Tulos: 87% oli samaa tai täysin samaa mieltä 45% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

11

4,3


12. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiestä voi lähetystä ongelmatilanteissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

3 kpl (5 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

19 kpl (31 %) samaa mieltä 4

38 kpl (61 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan keskustella lähiesimieheni kanssa minua askarruttavista asioista/ ongelmista”

4,5

Tulos: 92% oli samaa tai täysin samaa mieltä 61% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

13. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta lähiesimieheltään, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

19 kpl (30 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan riittävästi palautetta lähiesimieheltäni”

Tulos: 77% oli samaa tai täysin samaa mieltä 30% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

12

4,0


14. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta lähiesimiehelleen, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

29 kpl (47 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan antaa palautetta lähiesimiehelleni”

4,3

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 47% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

15. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiehen antama palaute on rakentavaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

30 kpl (48 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Lähiesimieheni antama palaute on mielestäni rakentavaa”

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 48% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

13

4,3


Päätavoite

2.

UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS jakautuu 3 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Ukonhattu on rekisteröity yhdistys Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Yhdistysrekisteriote

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kopio yhdistysrekisteriotteesta

Tulos: Setlementti Ukonhattu ry on merkitty yhdistysrekisteriin 14.09.1995.

2. Osatavoite: Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatun säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kopio yhdistyksen säännöistä

Tulos: Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Ukonhattu ry:n säännöt §2.

2. Tavoitemittari: Ukonhatun toiminta vastaa sääntöjen mukaista tarkoitusta Tietoja tuloksen kokoamisesta:

3. Tavoitemittari: Setlementti Ukonhattu ry:llä 40 jäsentä vuonna 2010

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus Ukonhatun toiminnasta 2011

Kopio jäsenluettelosta

Kuvaus: Setlementti Ukonhatun toiminta vastasi vuonna 2011 sääntöjen mukaista tarkoitusta. Ukonhattu tarjoaa asumispalveluita, päivätoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa kehittäen uusia työmuotoja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi.

14

Tulos: 33 jäsentä


4. Tavoitemittari: Ukonhatun toiminnassa on mukana vapaaehtoisia

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kaksi kuvausta siitä, että Ukonhatun toiminnassa on mukana vapaaehtoisia

1. kuvaus - Kuulolähipalvelu

2. kuvaus - Neulontaryhmä

Perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen. Kuulolähipalvelua toteuttavat Kuuloliitto ry:n koulutetut vapaaehtoiset. Ukonhatun vapaaehtoistoiminnassa kuulolähipalvelu toiminta aloitettiin lokakuussa 2011.

Neulontaryhmä kokoontuu kerran viikossa neulomaan villasukkia, kahvittelemaan ja rupattelemaan keskenään Arkikeskus Pellavassa. Mukana on vapaaehtoisia innokkaita neulojia ja kohtaamispaikan henkilökuntaa. Valmiit sukkaparit lahjoitetaan seurakunnan diakoniatyölle, joka jakaa ne eteenpäin.

Kuulolähipalvelu on maksutonta ja kaikille avointa kuuloneuvontaa. Kuulolähipalvelun vapaaehtoinen pitää vastaanottoa kirkonkylällä Arkikeskus Pellavan terveyspisteessä kuukauden ensimmäinen torstai klo 9 – 12 ja Sorsakoskella Koskikammarissa kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 10 – 12. Lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin.

3. Osatavoite: Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatun maksamat korvaukset sen jäsenille tai toimintaan osallistuville ovat yhdistystoiminnan yleisen käytännön mukaiset

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus jäsenille suoritetuista korvauksista

Kuvaus: Ukonhatun maksamat korvaukset sen jäsenille tai toimintaan osallistuville ovat yhdistystoiminnan yleisen käytännön mukaiset

15

Ukonhattu maksaa kulukorvauksia jäsenille tai toimintaan osallistuville todellisten kulujen mukaan, mikäli he toimivat vapaaehtoisina Ukonhatun antamissa tehtävissä. Hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoisesti, ilman kokouspalkkiota.


Päätavoite

4.

SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON MERKITTÄVÄÄ jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta pystyy vastaamaan avunpyyntöihin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 95 % kertaluontoista vapaaehtoista apua pyytäneistä saa avun Rinkulasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot

Tulos: 95 % = Kertaluonteisia avunpyyntöjä yht. 175, joista 166:ään pystyttiin vastaamaan

2. Osatavoite: Avun tarvitsijat ovat tyytyväisiä saamaansa apuun Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % asiakaskyselyyn vastanneista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Olen ollut tyytyväinen Rinkulasta saamaani apuun” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,5 %)

3 kpl (7,7 %)

35 kpl (89,8 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 39/85 kpl (45,9%)

Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos: 97,8 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Rinkulan avun. Rinki Vast.yht.

Kunnon kohotusta Rinkulassa vapaaehtoisen ohjauksessa

16

TEM 0 0 0

OEM 1 0 1

OSM 1 2 3

TSM 10 25 35

Vast.yht. 12 27 39


3. Osatavoite: Vapaaehtoisia toimijoita on riittävästi Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kansalaistoiminnan keskuksessa vapaaehtoisia toimijoita on listoilla vähintään 80

2. Tavoitemittari: Uusia vapaaehtoisia tulee toimintaan mukaan vuoden aikana vähintään 8

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoissopimukset

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoistilastot

Tulos: Vuoden aikana toimintaan tuli mukaan 13 uutta vapaaehtoista: Rinkulaan 5 ja Rinkiin 8 henkilöä (joista 3 maahanmuuttajaa)

Tulos: Rinkulassa vapaaehtoisia 58, Ringissä 23. Yht. 81

4. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % asiakaskyselyyn vastanneista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”vapaaehtoinen apu on helpottanut arjessa selviytymistäni” kanssa

1 kpl (8,3 %)

0 kpl (0 %)

3 kpl (25 %)

8 kpl (66,7 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Rinkulan avunvälityksen asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 12/58 kpl (20,7%)

Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos: 91,7 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Tavoitemittari: Kolme esimerkkiä, kuinka vapaaehtoinen apu helpottaa arjessa selviytymistä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinki asiakas kansainvälisessä päivässä 8.12.2011

Esimerkki 1: The volunters work of Louhela help in my daily life specially suomi kieli.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely Rinkulan avunvälityksen asiakkaille

Esimerkki 2: Olen kiitollinen, kun olen saanut tukihenkilön mukaani käydessäni sairaalan poliklinikalla. En olisi jaksanut yksin etsiä eri paikkoja. Tukihenkilö on ollut mukana iloissa ja suruissa. Hän ei ole jättänyt yksin. Kiitos Esimerkki 3: Vapaaehtoinen auttaja hoitaa kauppa ja postiasiat. ja mahdolliset muut vastaavat. En tiedä, miten muuten saisin näin hyvin toimivan, vastaavan avun. 17


3. Tavoitemittari: Kaksi esimerkkiä siitä, mitä ”auttaja” saa/hyötyy vapaaehtoistyöstä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset (kysely tai haastattelu)

Kuvaus 1: Kokemuksia ja tunnelmia vapaaehtoistyöstä Lähdin mukaan vapaaehtoistyöhön sen vuoksi, että haluan auttaa muita nyt kun minulla on myös päivällä aikaa. Olen itse saanut opiskella, joten on ihan kohtuullista päästä jotenkin korvaamaan sitä. Lehdistä olin lukenut Ringin suomen kielen keskustelukerhosta. Se oli alkanut kiinnostaa, ja ilokseni pääsin mukaan porukkaan. Syksyn mittaan havaitsin saavani vapaaehtoistyöstä paljon enemmän kuin edes ymmärsin odottaa. Monesti tunnen itseni enemmän vastaanottavaksi kuin antavaksi osapuoleksi. Kerhotuntien jälkeen on pitkän aikaa niin mukava olo, että ihan hymyilyttää. Tämä tekee tosi hyvää korvien välille. Olen tavannut paljon upeita ihmisiä eri puolilta maapalloa ja samalla tutustunut eri kulttuureihin. Minulle oli yllätys, että Järvenpäässä asuu niin paljon väkeä niin monista eri maista. Motivaatio suomen kielen oppimiseen on todella korkealla. Osallistujien innostuksen vuoksi olen saanut kaivaa kirjoista ja netistä lisäinfoa ja vahvistusta tiedoilleni, jotta osaan selittää partitiivit ja akkusatiivit sun muut kommervenkit ymmärrettävällä tavalla. Olen siis myös itse päässyt vaivaamaan aivojani. On ollut mielenkiintoista havaita, miten eri tavoin suomen kieleen ja suomalaisiin tapoihin suhtaudutaan ja miten meille arkipäiväisiä juttuja ihmetellään ja oudoksutaan. Tämä on pannut miettimään asioita ja laajentanut omaa näkökulmaa. On hienoa, jos voin osaltani auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Kerhon aikataulut tuovat ryhtiä elämään, kun kalenteriin tulee merkintöjä ja pitää välillä elää kellon mukaan. Normaalien kerhotapaamisten lisäksi on ollut paljon muutakin toimintaa: ruokakerhoa, sieniretkeä, Järvenpää tutuksi -luentoja jne. Nekin ovat olleet hauskaa vaihtelua. Ja vaikka tarkoituksena on keskustella suomeksi, on välillä väkisin turvauduttava englantiin, jotta asiat selviävät varmasti. Bonuksena on siis tullut oman englannin taidon ylläpito. Kaikkein parasta on, että olen ystävystynyt niin monen maahanmuuttajan kanssa. Olemme tutustuneet yhdessä lähiympäristöön, ja olen kutsunut monia kotiini ja päässyt myös itse kyläilemään. Meillä on ollut todella rattoisia ruoanlaitto-, ruokailu- ja askarteluhetkiä, joiden aikana keskustelut ovat laukanneet maasta ja aiheesta toiseen. Silloin en ole opettaja eivätkä he oppilaita, vaan olemme ystäviä muuten vain. On myös pakko myöntää, että tuntuu hyvältä tuntea itsensä tarpeelliseksi ja saada positiivista palautetta työstään. Ensimmäiset kuukaudet ovat ollet minulle vasta opettamisen opettelua, joten mielelläni kuulen, mitä voin tehdä jatkossa paremmin. Kielikerho ei saa kuitenkaan muuttua työksi eikä kouluksi, koska se perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen ja sen pitää olla hauskaa. Minä ainakin haluan edelleen olla ”valeopettaja” ja oppilaiden olevan ”valeoppilaita”. Sehän juuri on tämän homman juju!

18


Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan vapaaehtoinen, haastattelijana Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

Kuvaus 2: Saan suuren tyydytyksen itselleni kun pääsen toteuttamaan maailmankatsomustani, eli kokonaisvaltaisen hyvän maailman luomisessa, eli että ihmiset auttavat pyyteettömästi toisia ihmisiä. Nykyisessä maailmassa liian usein lähtökohta on oma välitön hyöty itselle, mutta minulle lähtökohta on vain auttaminen. Pyyteetön oman ajan antaminen on yhtälailla oman itsensä auttamista kuin avuntarvitsijan, sillä vapaaehtoistyössä saa toteuttaa itseään ja itsekin ilahtuu kun avunsaajalle tuottaa hyvää mieltä. Vapaaehtoistyön kautta saa olla ihmisten kanssa tekemisessä, se on minulle tärkeä asia. Kun en ole enää ole työelämässä, niin en osaa olla tekemättä mitään, pitää saada tehdä jotain mistä on hyötyä. Uskon, että vapaaehtoistoiminnasta seuraavasta hyvinvoinnista on laajempaa yhteiskunnallista hyötyä..

5. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: vapaaehtoistyötä tehdään 2 henkilötyövuotta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Rinkulan ja Ringin vapaaehtoistyön tilastot Tulos: Rinkulassa ja Ringissä tehtiin vapaaehtoistyötä 1,66 henkilötyövuotta Kertaluonteinen apu, yhteensä: 458 h. Vapaaehtoistyö kohtaamispaikassa (kerhot, ryhmät, tapahtumat): 1326 h. -joista Jampassa 66 h., Rinkulassa 310 h., Ringissä 950 h. Vapaaehtoinen ystävätoiminta, yhteensä: 934 h. -Vapaaehtoinen ystävänä Rinki: 8 h., Rinkula: 926 h. Yhteensä: 2718 h. = 1,66 henkilötyövuotta Vapaaehtoiset vetävät suomen kielen kerhoa.

19

Yleishyödyllisyys ja yhteiskunnallisuus  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011