Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA


300 00 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

301 00 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 302 00 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 303 00 Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla

300 00 UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 301 00 302 00 303 00 304 00 305 00 306 00 307 00 308 00

Ukonhattu on luotettava työnantaja Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

400 00 PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA – LÄHIÖTYÖ 401 00 402 00 403 00 404 00 405 00

Asiakkaiden kokema yhteisöllisyys on lisääntynyt Asiakkaat ovat saaneet vertaistukea Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa Henkilöitä on työllistetty On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia

500 00 KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE – KOSKEN KLUBITALO 501 00 502 00 503 00 504 00

Klubitalotoiminta on arvostettua. Kävijämäärä vuonna 2010 on korkeampi kuin v. 2009 Jäsenet palaavat työelämään Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut 505 00 Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan 506 00 Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus

500 00 PUIJOLA EDISTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE – KIMPPA

501 00 Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja 502 00 Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen

900 00 JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE 901 00 902 00 903 00 904 00 905 00

Jyvälä on merkittävä työllistäjä Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista


Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 3 tavoitteesta

JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite 301 00

Jyvälä on toimiva työorganisaatio Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 301 01

Indikaattori 301 02

Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 29-35).

Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 30-35).

Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 24=Tarvitaan kehittämistoimia 24-28=Tyydyttävä tilanne 29-35=Normaali tilanne 36-39=Hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne

Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 25=Tarvitaan kehittämistoimia 25-29=Tyydyttävä tilanne 30-35=Normaali tilanne 36-39=hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne

Tu l o s :

Tu l o s :

Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin alaindeksi 36.

Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat paremmat kuin organisaatioissa keskimäärin – alaindeksi 36.

Indikaattori 301 03 Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 60-70). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 50=Tarvitaan kehittämistoimia 51-59=Tyydyttävä tilanne 60-70=Normaali tilanne 71-79=hyvä tilanne Yli 80=Erittäin hyvä tilanne

Tu l o s :

Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin – kokonaiskeskiarvo 72.


Tavoite 302 00

Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 302 01 Sairauspoissaoloja korkeintaan kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana.

Tu l o s :

Sairauspoissaoloja 4 päivää / henkilö vuoden aikana.

Tavoite 303 00

Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 303 01 Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (hallinto, päiväkoti, Jälkkärit, kansalaisopisto, hanketoiminta) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty.

Hallinto

Jyvälän kansalaisopisto

Jyvälän Setlementti ry:n vastuutiimiläiset osallistuvat Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämään Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin –kehittämishankkeen koulutukseen 3.12.2009 – 31.12.2011. Lisäksi vastuutiimiläiset ovat osallistuneet sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutuksiin: kuusi henkilöä valmistui sosiaalisiksi kirjanpitäjiksi.

Koulutussuunnittelija on suorittanut aikuiskasvatustieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Kolme opiston tuntiopettajaa osallistui 5 op:n laajuisiin Tulevaisuuden aikuiskouluttaja -opintoihin. Yksi tuntiopettaja osallistui laulunopettajien täydennyskoulutukseen Sibelius-Akatemiassa. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2010 tätä mahdollisuutta hyödynsi 8 henkilöä.

Jyvälän Lastentarha Yksi lapsityöntekijä suoritti v. 2009 käynnistynyttä oppisopimuskoulutusta.

Jyvälän Jälkkäri Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään.

Jyvälän hanketoiminta TOT-hankkeen projektikoordinaattori suoritti vuoden 2010 aikana loppuun opinto-ohjaajankoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. TOT-hanke on toiminut kouluttajana Jyvälän eri toimialojen henkilöstölle (Työvalmentajien ohjauskoulutus).


Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 8 tavoitteesta

UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite 301 00

Ukonhattu on luotettava työnantaja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 301 01

Indikaattori 301 02

Työsuhteista 85 % on vakinaisia

Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Tu l o s :

Tu l o s :

86,7 % vakituisia työsuhteita

Ukonhatun keskipalkka on työehtosaopimuksen mukainen.

Tavoite 302 00

Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 302 01 Resurssoitu Re R Res eessur uurs rrsssoi soi so oitu tu hhen henkilökuntaa een nkki kiliillö öku ök kunt ku nta nta taa aa 00,6 ,,66 hhe hen henkilöä enki en kiillö kilö kil öää / asi aasiakas siiiaakkas ssia kaaass

Tu l o s :

0,71 työntekijää/asiakas


Tavoite 303 00

Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 303 01 Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana

Tu l o s :

Sairaspoissaoloja 15 päivää/henkilö vuoden aikana

Tavoite 304 00

Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 304 01 Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Tu l o s :

Kehittämisalueita on tunnistettu jokaisessa yksikössä vähintään kaksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu

Tavoite 305 00

Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 305 04 Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleminen on : -

avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön


Tavoite 306 00

Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 306 01 Jokaisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija

Tu l o s :

Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa

Tavoite 307 00

Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 307 01 Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään

Tu l o s :

Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään.

Indikaattori 307 02 Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Laatutyön kautta saatavat toimintamallit ja –ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jakaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä mukana olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikkaakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja

Indikaattori 307 03 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tu l o s :

90 80 70

70 % kysymykseen 50 70 vastanneesta % henkilöstön 30 mielestä heillä 10 on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37)


Indikaattori 307 04 Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat ka 4.23)

Tu l o s :

Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen “Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti” on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,19.

Tavoite 308 00

Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 308 01 “Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö”

Tu l o s :

Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1-10 pv / vuosi / henkilö.

Indikaattori 308 02 “Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen”

Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen.

Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 2010 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 2010 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 2010 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jotka voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa.


Tililuokka 400 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA – LÄHIÖTYÖ Tavoite 401 00

Asiakkaiden kokema yhteisöllisyys on lisääntynyt Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 401 01 Asiakkaista 80 % kokee asukastuvalle tulemisen melko tai erittäin helpoksi Asteikko 1. erittäin vaikeaksi 2. melko vaikeaksi 3. en osaa sanoa 4. melko helpoksi 5. erittäin helpoksi

Tu l o s :

Asiakkaista 86 % kokee asukastuvalle tulemisen melko tai erittäin helpoksi. (n=114/120)

90 80 70 50 30 10

86 %


Indikaattori 401 02 Asukastuvilla on ollut 30 000 käyntiä

Tu l o s :

Asukastuvilla on ollut 44 884 käyntiä.

Käynnit ovat jakautuneet asukastuvittain seuraavasti: Katiska: 6286 Koillistuuli: 12069 Kotikulma: 5251 Länsi-Puijo: 6273 Petonen: 9873 Puijonlaakso: 5132

Indikaattori 401 03 Asukastuvilla on järjestetty 60 tapahtumaa

Indikaattori 401 04 Asiakkaista 80 % kokee toiminnan antavan osallistumisen mahdollisuuksia Asteikko: 1. täysin eri mieltä 2. melko eri mieltä 3. en osaa sanoa 4. melko samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä

Indikaattori 401 05 Asukastuvilla työskentelee sekä eri kulttuuriryhmiin ja kansallisuuksiin kuuluvia että erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Tu l o s :

Asukastuvilla on järjestetty 96 tapahtumaa.

Tapahtumat ovat jakautuneet asukastuvittain seuraavasti

Tu l o s :

Asiakkaista 75 % kokee toiminnan antavan osallistumisen mahdollisuuksia. (n=120/120)

Katiska: 22 Koillistuuli: 18 Kotikulma: 18 Länsi-Puijo: 8 Petonen: 16 Puijonlaakso: 14

90 80 70 50 30

75 %

10

Tu l o s :

Asukastuvilla on työskennellyt ihmisiä kahdeksasta eri kulttuuriryhmästä. Työntekijöiden kotimaa on ollut Irak,Venäjä, Somalia, Burma, Marokko ja Ukraina tai he ovat olleet Suomen romaneja.


Indikaattori 401 06 Kirjallinen kuvaus siitä, kuinka yhteisöllisyys on lisääntynyt

Kuinka yhteisöllisyys on lisääntynyt Otteita sos.psyk.yo:n Helena Siposen työharjoitte- mista. Ennakkodialogeissa tärkeäksi muodostuvat luraportista: vuoropuhelu, tasavertaisuus, ulkopuolisten vetäjien tärkeä rooli, luottamus, avoimuus, ääneen ”…työtehtäväkseni sovittiin menneisyyden sanominen, tunteiden ilmaiseminen, kokemus voimuistelu-keskustelupiiritoiminnan suunnittelu, mavarojen vahvistumisesta, toiveikkuus sekä kohtilaisuuksien valmistelu, toiminnan käynnistys ja taaminen. käytännön toteutus kahdella asukastuvalla PuijonAsukastuvat… ovat oiva esimerkki siitä, kuinlaaksossa ja Länsi-Puijolla. Toimintaan osallistui ka matalan kynnyksen paikkoja ne ovat …sinne on 7-17 henkilöä kerrallaan. helppo tulla, ne ovat viihtyisiä ”olohuoneita”, josSosiaalinen tuki ja sosiaaliset verkostot vai- sa voidaan tavata toisia kahvittelun ohella. kuttavat hyvinvointiin täyttämällä ihmisen sosiaaTulevaisuuden muistelun tavoitteena oli tuotlisia tarpeita. Näitä ovat muun muassa läheisyys, taa voimavaroja ja lisää uskottavaa toiveikkuutta. yhteenkuuluvuuden tunne ja vahvistus omasta ar- Näin tapahtuikin. Sen pystyi ihan ulkoisen olevosta ihmisenä. Sosiaalisten verkostojen ja tuen muksen ja mielialan perusteella havainnoimaan. ajatellaan vaikuttavan yksilön voimavaroihin Myös palvelutalon osastonhoitaja totesi osallistuselviytyä. Sosiaaliset verkostot ja tuki vähentävät jien aktivoituneen ja totesi myös yhteisöllisyyden stressitekijöitä ja vaikuttavat näin ollen myös ter- lisääntyneen. Ennen asiakkaat makasivat paljon veyskäyttäytymiseen…Oli palkitsevaa huomata, vuoteillaan ja heille tuotiin ruoka huoneeseen. Nyt että muistelupiirien osallistujat kertakerran jäl- he lähtevät porukalla alakertaan ruokailemaan ja keen kyselivät toistensa kuulumisia ja liikkuivat keskustelemaan päivän puheenaiheista. Keskustemyös enemmän yhdessä. lupiiriin osallistujat alkoivat kiinnittää huomiota Kaikki tulevat kuulluiksi ja kaikki saavat pu- ulkoiseen olemukseensa, pukeutumiseen, naiset hua. .. Muistelijat ovat kokeneet omien voimava- olivat laittautuneet koruilla ja kauniilla vaatteilla rojen vahvistumista ja löytämistä sekä verkoston sekä lakannet kyntensä. ” antamaa tukea ja tulevaisuuden uskon vahvistu-


Tavoite 402 00

Asiakkaat ovat saaneet vertaistukea tukea Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 402 01 Asiakkaista 80 % kokee saaneensa vertaistukea paljon tai melko paljon Asteikko: 1. en ole saanut 2. kyllä, melko vähän 3. en osaa sanoa 4. kyllä, melko paljon 5. kyllä, paljon

Tu l o s :

Asiakkaista 27 % kokee saaneensa vertaistukea paljon tai melko paljon. (n=117/120)

90 80 70 50 30 10

Tavoite 403 00

Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 403 01

Indikaattori 403 02

Asukastupien asiakkaille on jaettu 30 000 pussia leipää ilmaiseksi

Asiakkaat ovat saaneet 30 kertaa tulkkausapua

Tu l o s :

Tu l o s :

Asukastuvilta on jaettu 43 137 pussia leipää ilmaiseksi.

Tulkkausapua on annettu 12 kertaa vuoden aikana.

Leivänjako jakautui asukastuvittain seuraavasti: Katiska: 7949 Länsi-Puijo: 11966 Koillistuuli: 6532 Petonen: 0 Kotikulma: 13378 Puijonlaakso: 3312

27 %


Indikaattori 403 03

Indikaattori 403 04

Asiakkaat ovat saaneet ruokailla asukastuvalla omakustannushintaan 800 kertaa

Asiakkaille on jaettu EU –ruokakasseja ilmaiseksi

Tu l o s :

Tu l o s :

Länsi-Puijon asukastuvalla on ruokailtu 1693 kertaa. Mukaan on ostettu 593 annosta. Yhteensä ruokailuja omakustannushintaan oli 2286.

Asukastuvilta jaettiin 1043 ilmaista EU–ruokakassia asiakkaille.

Indikaattori 403 05 asiakkaista 80 % on saanut melko paljon tai paljon tukea tai apua arkielämään Asteikko: 1. En ole saanut tukea tai apua 2. Olen saanut melko vähän tukea tai apua 3. En osaa sanoa 4. Olen saanut melko paljon tukea tai apua 5. Olen saanut paljon tukea tai apua

Asukastuvittain määrät jakautuivat seuraavasti: Katiska: 200 Länsi-Puijo: 345 Koillistuuli: 141 Petonen: 215 Kotikulma: 0 Puijonlaakso: 142

Tu l o s :

Asiakkaista 29 % on saanut melko paljon tai paljon tukea tai apua arkielämään. (n=117/120)

90 80 70 50 30 10

29 %

Indikaattori 403 06 Kirjallinen kuvaus siitä, miten asiakas on saanut apua arjessa

Miten asiakas on saanut apua arkeensa Lasse aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa asukastuvalla syyskuun lopussa. Sitä ennen hän oli ollut noin vuoden tekemättä mitään. Omien sanojensa mukaan hän oli passivoitunut, vuorokausirytmi oli sekaisin eikä hän ollut enää kavereidensakaan kanssa paljon tekemisissä. Väsyneenä ei jaksanut innostua ja pitkäjänteisyys oli kadoksissa. Asioihin keskittyminen oli vaikeaa. Noin kuukauden kestäneen kuntouttavan työtoiminnan myötä nukkumisrytmi on palautunut ja ajanvietto tyttöystävien ja kavereiden kanssa

on vilkastunut. Ensimmäisen kuukauden jälkeen neljän päivän työviikko muuttui viisipäiväiseksi Lassen omasta pyynnöstä. Sosiaalisia suhteita hänelle on tullut lisää. Asukastuvalla on tullut useita onnistumisia auktoriteettiasioissa, samoin ATKneuvonnassa. Palaute asiakkailta on ollut erittäin hyvää. Kokonaisuudessaan elämä menee aivan toisilla raiteilla ja Lasse kokee olevansa yhteiskunnallisesti merkittävä. Hän tulee aamulla mielellään töihin.


Indikaattori 403 07 PalveluPuijola on suorittanut 790 työtilausta ja 1100 työtuntia

Indikaattori 403 08 PalveluPuijolan asiakkaista vähintään 80 % ovat melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä PalveluPuijolan toimintaan

Tu l o s :

PalveluPuijola on suorittanut 689 työtilausta ja 1056 työtuntia. Tu l o s :

PalveluPuijolan asiakkaista 96 % ovat melko tai erittäin tyytyväisiä PalveluPuijolan toimintaan. (n=24/30)

90 80 70 50 30

96 %

10

Tavoite 404 00

Henkilöitä on työllistetty Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 404 01

Indikaattori 404 02

Lähiötyössä on ollut 50 henkilöä palkkatukityössä

PalveluPuijolassa on ollut osa-aikatöissä 1 henkilö

Tu l o s :

Tu l o s :

Lähiötyössä on ollut 63 henkilöä palkkatukityössä.

PalveluPuijolassa on ollut osa-aikatöissä 6 henkilöä.

Indikaattori 404 03

Indikaattori 404 04

Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 12 henkilötyövuotta

Lähiötyössä on ollut 25 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa

Tu l o s :

Tu l o s :

Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 16,18 henkilötyövuotta.

Lähiötyössä on ollut 25 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa.


Indikaattori 404 05 Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 1 henkilötyövuoden

Tu l o s :

Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 4,43 henkilötyövuoden. Indikaattori 404 06

Indikaattori 404 07

Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 7 henkilöä

Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat osallistuneet työtoimintaan 550 päivänä

Tu l o s :

Tu l o s :

Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 11 henkilöä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat osallistuneet työtoimintaan 1236 päivänä.

Indikaattori 404 08 Lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa olleista on sijoittunut vapaille työmarkkinoille 5 henkilöä

Tu l o s :

Asukastuvilla työskennelleistä palkkatukityöntekijöistä 6 työllistyi avoimille työmarkkinoille.


Tavoite 405 00

On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 405 01

Indikaattori 405 02

90 % työyhteisön jäsenille on pidetty henkilöstöpalavereja

Henkilöstöpalavereihin on osallistunut 40 henkilöä

Tu l o s :

Tu l o s :

Henkilökunnan osallistumisprosenttia henkilöstöpalavereihin ei mitattu.

Henkilöstöpalavereihin on osallistuttu 168 kertaa.

Indikaattori 405 03 Henkilöstölle on pidetty 30 perehdytys tilaisuutta

Indikaattori 405 04 Henkilöstölle on pidetty 80 kahdenkeskistä työllistymispolku -keskustelua

Tu l o s :

Tu l o s :

Asukastupien työntekijöille on pidetty 55 perehdytystilaisuutta.

Henkilöstölle on pidetty 44 kahdenkeskistä työllistymispolkukeskustelua.

Indikaattori 405 05 Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 60 henkilöä

Tu l o s :

Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 25 henkilöä.


Tililuokka 500 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE – KLUBITALO Tavoite 501 00

Klubitalotoiminta ao on na arvostettua. r vostettua. Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 501 01 Käyttäjät ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75 % vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan?” Asteikko: erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, en osaa sanoa en oikein tyytyväinen tyytymätön

Tu l o s :

Käyttäjistä 98,6 vastasi olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen Klubitalon toimintaan. 15/12

90 75 50 30 10

99 %


Indikaattori 501 02 Työnantajat, kunnan ja Koskelan Setlementin edustajat ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75% vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan” Asteikko: erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, en osaa sanoa en oikein tyytyväinen tyytymätön

Tu l o s :

85,2 % vastanneista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen toimintaan. 21/9

90 75 50 30 10

85 %


Indikaattori 501 03 15 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin.

Tu l o s :

11 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin.

Tavoite 502 00

Käyntejä vuonna 2010 enemmän kuin vuonna 2009 Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 502 01 Vuoden 2010 käyntimäärä on enemmän kuin vuonna 2009, jolloin käyntejä oli 3009.

Tu l o s :

Viikkotuntilistat osoittavat, että käyntejä vuonna nna 2010 vähemmän kuin vuonna 2009. 2009 Vuo oden 2010 kokonaiskäyntimäärä oli 2911, kun se vuonna 2009 oli 3009.


Tavoite 503 00

Jäsenet palaavat työelämään Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 503 01 4 klubijäsentä on palkallisessa siirtymätyöpaikassa.

Tu l o s :

Siirtymätyössä oli 7.

Indikaattori 503 02 2 malliesimerkkiä kuinka Klubitalon jäsen on onnistunut siirtymätyö-paikassa.

KUVAUS 1.

KUVAUS 2.

” Oli mielekästä siivota Vapaaehtoiskeskus Naapuria, koska siellä käy lapsia ja paikkojen täytyy olla puhtaat. Taloudellisen tilanteeni kohentuessa tunsin myös ylpeyttä itsestäni: pystyin ja osasin. Nyt annoin mahdollisuuden siirtymätyössä toiselle.”

” On hienoa olla siirtymätyössä S-marketissa, missä hoidan pullonpalautuskonetta. Palkan lisäksi minua motivoi myös se, se että nyt päivilleni on mielekästä tekemistä.”

A An Anne nnnee

IIlkka Il kkaa kk


Tavoite 504 00

Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä

5. osittain samaa mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä

4. ei samaa mieltä eikä eri mieltä

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 504 01 Jäsenet vastaavat että ovat erittäin vahvasti tai vahvasti samaa mieltä kysymykseen: ”Klubitalolla käyminen parantaa elämänlaatuani”

Tu l o s :

Kävijöistä 92 % vastasi, että on erittäin vahvasti tai vahvasti samaa mieltä.

90 70 50 30

92 %

10

Indikaattori 504 02 Jäsenet vastaavat että ovat erittäin vahvasti tai vahvasti samaa mieltä kysymykseen: ”Voin paremmin kun käyn Klubitalolla”

Tu l o s :

Kävijöistä 83,3 % vastasi että on vahvasti tai vahvasti samaa mieltä.

90 70 50 30 1 10

83 %


Tavoite 505 00

Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 505 01 Jäsenet vastaavat että ovat erittäin vahvasti tai vahvasti samaa mieltä kysymykseen: ”Minun kykyihin luotetaan Klubitalolla”

Tu l o s :

90

Kävijöistä 66 % on erittäin vahvasti ttai ai vahvasti ssamaa amaa m mieltä. ielttä.

70 50 30

Kysely Klubitalon kävijöille

66 %

10 10

Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa mieltä eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä

Tavoite 506 00

Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus hdollisuus Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: a:

Indikaattori 506 01 12 jäsentä osallistunut 6 tunnin työpäivään

Tu T ulos:

11 jäsentä/ päivä on osallistunut keskimäärin 3 h 15 min Klubitalon toimintaan.


Tililuokka 500 00 Tililuokka muodostuu 2 tavoitteesta

PUIJOLA EDISTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE – KIMPPA Tavoite 501 00

Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 501 01

Indikaattori 501 02

Yrityksiin tehtyjen harjoittelu- ja työsopimusten määrä on 40

Yrityksiin tehtyjen palkkatyösopimusten määrä on 15

Tu l o s :

Yrityksiin tehtyjen harjoittelu- ja työsopimusten määrä on 25.

Tu l o s :

Yrityksiin tehtyjen palkkatyösopimusten määrä on 11.

Indikaattori 501 03 5 maahanmuuttajaa on työllistynyt yli puoli vuotta kestävään työsuhteeseen

Tu l o s :

5 maahanmuuttajaa on työllistynyt yli puoli vuotta kestävään työsuhteeseen.


Tavoite 502 00

Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 502 01 Kuvaus maahanmuuttajan työllistymispolusta

Kuvaus maahanmuuttajan työllistymispolusta Kiinteistönhoitoalan yritys ilmoitti tammikuun alussa tarvitsevansa osa-aikaisia lumityöntekijöitä. Niinpä kävimme työttömänä olevan maahanmuuttajamiehen kanssa 5.1. neuvottelemassa lumityöntekijän paikasta. Nämä paikat olivat ns. kotoa töihin kutsuttavia paikkoja eli jos on tarvetta, niin silloin on työtä. Tammikuu oli hyvin kylmä ja sateeton. Lumitöitä ei ollut yhdellekään päivälle. Jouduin hyvin monta kertaa kannustamaan maahanmuuttajaa odottamaan lumen tuloa ja töiden alkua. Helmikuun alussa sää muuttui sateiseksi ja 2. päivä helmikuuta alkoi miehellä lumityöt. Töitä oli reilusti ja mies teki mallikelpoisesti hänelle

annetut työtehtävät. Tuli kevät ja alkoi pihatyöt, tässä vaiheessa miehellä oli jo kokopäiväisesti työtä. Kesäkuussa jutellessa hänen kanssaan, hän sanoi että oli saanut toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Syyskuun alussa tavatessani hänet, hän liikkui työkohteiden välin aivan uudella yrityksen autolla. Auton hän oli saanut heinäkuussa käyttöönsä. Tämä maahanmuuttajamies oli erittäin tyytyväinen työpaikkaansa. Tämä esimerkki osoittaa, että menestyvä yritys osaa arvostaa ja antaa mahdollisuuden maahanmuuttajalle silloin, kun siihen on edellytyksiä.


Tililuokka 900 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE

Tavoite 901 00

Jyvälä on merkittävä työllistäjä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 901 01 Henkilötyövuodet yhteensä 40.

Tu l o s :

Palkansaajat keskimäärin 43,2. Indikaattori 901 02 Palkkatuetussa työsuhteessa on 20 henkilöä.

Indikaattori 901 03 Työsuhteessa on 115 henkilöä.

Tu l o s :

Palkkatuetussa työsuhteessa oli 37 henkilöä. Tu l o s :

Työsuhteessa oli 116 henkilöä. Indikaattori 901 04 Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja 850 000 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus on 150 000 €.

Tu l o s :

Maksetut bruttopalkat 972 607,85 €, josta summasta ennakonpidätysten osuus 155 882,75 €.


Tavoite 902 00

Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 902 01 On laadittu uusi työllistämisprojektisuunnitelma jatkumoksi TTT – projektille vastaamaan kolmannelle sektorille asetettuihin työvoimapoliittisiin haasteisiin.

Tu l o s :

OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hankkeen hankesuunnitelma

Tavoite 903 00

Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 903 01 Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna 30 paikkaa (3-6 -vuotiaille).

Indikaattori 903 02 Jyvälän Jälkkäri tarjoaa iltapäivätoimintaa toimipisteissään kaikille halukkaille 1.-2. luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille 3.-5- vuosiluokan oppilaille.

Tu l o s :

Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna n. 27,8 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Tu l o s :

Kaikki halukkaat 1.-2. luokkalaiset sekä erityisopetukseen siirretyt 3.-5.-vuosiluokan oppilaat ovat päässeet iltapäivätoimintaan.


Tavoite 904 00

Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 904 01 Yhteensä 3200 toteutettua opintotuntia.

Tu l o s :

Kansalaisopistossa on toteutettu 4017 opintotuntia.

Indikaattori 904 02 Kansalaisopisto tarjoaa kursseja vähintään yhdeksällä aihealueella. Opiskelijaryhmien koko max. 12 henkilöä (liikuntakursseilla max. 20 henkilöä).

Kuvaus kurssitoiminnasta ja kurssien ryhmäkoosta Vuonna 2010 kansalaisopiston kurssien aihealueet olivat: -

elämäntaito keho ja mieli kielet kädentaidot lasten kurssit liikunta musiikki senioriryhmät tietoa ja taitoa

Ryhmäopetuksena toteutettavien kurssien suunniteltu ryhmäkoko oli pääsääntöisesti 8-10, 8-12 tai 9-13 opiskelijaa, isoissa liikuntasalitiloissa 15-20 opiskelijaa. Keskimäärin opetusryhmissä oli 9,5 opiskelijaa, joista muissa kuin liikuntaryhmissä 9,1 ja liikuntaryhmissä 12,2 opiskelijaa.


Tavoite 905 00

Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 905 01 Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 225 000 eurolla.

NÄKY-hanke (Ray) 170 000 €

Tu l o s :

Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 297 eurolla.

TOT (ESR) 30 000 € Fiilis (Ray) 25 000 €

NÄKY-hanke (Ray) 170 000 € TOT (ESR) 60 000 € Fiilis (Ray) 25 000 € OT (ESR) 45 297 €

Indikaattori 905 02 Kaksi kuvausta siitä, miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia tai seutua.

TOT -kuvaus

Ote Fiilis-loppuraportista

TOT-hankkeen avulla kehitettiin alueellista ja paikallista koulutustarjontaa luomalla seudullinen työvalmentajien ohjauskoulutusmalli. TOT-hankkeen myötävaikutuksella vahvistettiin ja kehitettiin työvalmentajien ammattitaitoa (valmennus-, kuntoutus- ja ohjaustaitoja) sekä heidän oman ammatillisen urapolkunsa suunnittelua. TOThanke ennaltaehkäisi välillisesti syrjäytymistä: työvalmentajat ohjasivat työvalmentautujia koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille. Lisäksi hankkeen avulla vahvistettiin kolmannen sektorin eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä luotiin yhteistyötä tukevia ammatillisia ja työllisyyttä edistäviä verkostoja.

Fiilis-hankkeen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia ja seutua mahdollistamalla jyväskyläläisille ja ympäristökunnista tuleville työttömille ja mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen paikan, jossa heidän kuntoutumisensa voi jatkua. Fiiliksen kaltaisella ryhmätoiminnalla on myös välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kuntoutunut ryhmäläinen käyttää vähemmän terveyspalveluja ja hänen lääkekulunsa pienenevät. Työ- ja toimintakyvyn paraneminen säästää sosiaalimenoja ja myös läheisten (esim. lasten) sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vähenee. Jos kyseessä on nuori, joka kykenee eläkkeelle siirtymisen sijasta hakeutumaan koulutukseen, tuo hän huomattavia säästöjä yhteiskunnalle. Välilliset vaikutukset heijastuvat kuntoutujan lähipiiriin. Esimerkiksi kuntoutunut vanhempi parantaa paitsi omaa asemaansa myös lastensa asemaa ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi uusien tulevaisuuden mahdollisuuksien löytyminen helpottaa parisuhteessa elävän ja hänen kumppaninsa vastuunottoa perheen arjesta.

Työllistymistä edistävä toiminta  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010