Page 1

www.naktsmebeles.lv GALVENIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

LIETDER GUMS eso cenu lapa aizst j visas iepriek j s. M su uz mums ir ties gs veikt izmai as produkcij vai cen s pat bez br din anas.

• CENAS Cenas, kas par d tas eso aj cenu lap ir eksporta cenas Eiro val t . Projekt anas un uzst d anas izmaksas cen s nav iek autas. • PAS T JUMI Pas t jumi tiek pie emti pa faksu vai e-pastu. Ja kautk du iemeslu d produktu nav iesp jams izgatavot p c klienta pas t t s specifik cijas, tad 2 dienu laik klients tiek br din ts. Pas t jumus apstiprinam 3 dienu laik no to sa em anas br a ar parakstu un z mogu. • PIEG DES TERMI Pieg des termi , kas tiek nor d ts apstiprin taj pas t jum ir tikai nor d jums. M s nenesam atbild bu par nov lot m pieg d m, kas saist tas ar 3 personu vai force majore. • PIEG DE / TRANSPORTS Pieg des noteikumi p c Inkoterm 2000 ir EXW un FOB iz emot, ja vieno an s ir sav d ka. Ja pas t jums ir maz ks par 1000 Eiro tad jebkur gad jum pieg des noteikumi ir EXW. Produkts ir iepakots biez karton , kas ir der gs t liem p rvad jumiem. Ja nepiecie ams sav d ka veida iepakojums ( koka paletes ) tad par katru paleti ir papildus samaksa p c vieno an s. Tikl dz prece ir nog d ta galam r , sa m jam ir j p rbauda iepakojumu skaits un to st voklis. Boj jumu gad jum sa m jam tas ir j atz m pieg des dokument cij , s v d k Nakts M beles nevar s nodro in t bezmaksas produktu apmai u. • MAKS JUMI Maks jumu k rt ba p c vieno an s ir min ta uz apstiprin t pas t juma vai l gum un nevar tikt main ta. Ja pirc js neiev ro preces apmaksas termi us vai citas saist bas, jauni pas t jumi no pirc ja netiek pie emti, l dz saist bu izpild anai. Samaksu nedr kst kav t ar t d gad jum , ja pieg d t prece neatbilst klienta pas t jumam vai t ir br ta vai transport anas laik tai ir radu ies defekti. • TOLERANCE Koka iedras fakt ra un kr sa var at irties un main ties it pa i, ja pas t jumi veikti da dos laika periodos. Koka paraugi, audumu kr su paletes kalpo tikai k nor d jumi. Izdarot pas t jumu klients piekr t m toleranc m. • S DZ BAS / IEROSIN JUMI Skat t. Augst k min taj punkt “Pieg de/Transports”. Jebkuras citas s dz bas par sa emto produktu ir j nos ta mums 15 dienu laik no pieg des datuma. • TEHNISK S DETA AS Tehnisk s deta as, kas ir iek autas cenu lap s kalpo tikai k nor d jumi. Nakts M beles var veikt izmai as savos produktos, lai uzlabotu tos vai izbeigtu to ra o anu. •

ATBILD G TIESA

Str di un domstarp bas tiek risin ti pus m savstarp ji vienojoties. Ja puses nevienojas str di un domstarp bas tiek iz irti Latvijas Republikas likumdo an noteiktaj k rt b saska ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem.

Elizabetes street 85a/1, Riga, Latvia, LV-1050 Tel:+371 67285460 Fax: +371 67286477

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI  

• TEHNISK S DETA AS Tehnisk s deta as, kas ir iek autas cenu lap s kalpo tikai k nor d jumi. Nakts M beles var veikt izmai as savos produkto...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you