__MAIN_TEXT__

Page 1

ho-pe-tour Horses Pedagogics Tourism

PEDAGOŠKO DOŽIVLJAJSKI IN TERAPEVTSKO TURISTIÈNI PROGRAMI

2012


Predstavitev projekta

4

Predstavitev destinacije

5

PROGRAMI:

7-17

SPOZNAJMO SVET KONJEV

7

MOJA DRUŽINA SPOZNAVA SVET KONJEV

8

KONJI – NAŠI UÈITELJI

9

ÈESA SE LAHKO OD KONJEV NAUÈI MOJA DRUŽINA?

10

UÈIMO SE JAHATI

11


12

MOJA DRUŽINA SE UÈI JAHATI

13

PEGAZ – INDIVIDUALNI PROGRAM

15

PEGAZ – SKUPINSKI PROGRAM

16

NAZAJ NA KONJA - OTROCI IN MLADOSTNIKI

17

NAZAJ NA KONJA – ODRASLI

18

Izbirne dodatne dejavnosti

19

Sodelavci projekta Ho-pe-tour


PREDSTAVITEV PROJEKTA 4

Namen projekta HO-PE-TOUR je: - razvoj inovativnih skupnih èezmejnih turistiènih programov, storitev, produktov in destinacij za specifiène ciljne skupine turistov (otroci in mladostniki, družine, vzgojno- izobraževalne institucije, invalidi), - ustvarjanje alternative klasièni turistièni ponudbi in s tem podaljšanje turistiène sezone na vse štiri letne èase ter zagotovitev novih virov dohodka in novih možnosti zaposlitve za lokalno prebivalstvo ter prispevek k zmanjševanju bega možganov, - skupen razvoj programov usposabljanja za strokovne delavce v projektu; priložnost za èezmejno in medinstitucionalno povezovanje strokovnjakov; priložnost za izmenjavo delovne sile in zagotavljanje alternativnih virov prihodkov na podeželju, - prispevek k veèji socialni vkljuèenosti in vzpostavitvi enakih možnosti ter poveèanje ponudbe na podroèju turizma, športa in rekreacije oseb s posebnimi potrebami.

Projekt je bil izbran na 2. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, katerega organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Na razpis, objavljen 16. aprila 2010, je prispelo 183 vlog, med katerimi je bilo za sofinanciranje odobrenih 22 projektnih predlogov. Odobreni projekti so bili izbrani 3. marca 2011 na 4. seji Skupnega nadzornega odbora, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujoèih držav - Slovenije in Hrvaške ter predstavnika Evropske komisije.


PREDSTAVITEV DESTINACIJE 5

turistièna regija

PODRAVSKA REGIJA Podravska regija, v katero sodi tudi Ustanova – Fundacija Nazaj na konja, združuje 40 obèin, izmed katerih središèe regije predstavlja obèina Maribor. Naravnogeografsko podobo podravske regije zaznamujejo grièevje na severovzhodu, gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko in Ptujsko polje ob reki Dravi. Ob reki Dravi se raztezajo tudi tri pomembnejša mesta podravske regije, to so Maribor, Ptuj in Ormož, ob njih pa je za omenjeno regijo, zgodovinsko in razvojno gledano, pomembno središèe tudi Slovenska Bistrica. Podravska regija je bogata z vodo in elektrièno energijo, med njene poglavitne dejavnosti pa sodi kmetijstvo. Na bližnjem Pohorju so znana športno rekreacijska središèa Bolfenk, Bellevue, Areh, Trije Kralji, Ribniška koèa, Kope in Rogla, ki so pozimi še posebej atraktivna zaradi smuèišè. Na smuèarskem stadionu, ki se spušèa do vznožja Pohorja, poteka tudi tekma za ženski svetovni pokal v smuèanju, imenovan Zlata lisica. Naravnih lepot in kulturnih biserov v regiji ne manjka, zato ima vse potenciale, da se v prihodnosti razvije v èudovito turistièno oazo.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Primorsko-goranska regija obsega površino 3.582 km2 in se nahaja na zahodu Hrvaške, s svojim severnim delom pa meji na Slovenijo. Regija se deli na tri razlièna podroèja; Hrvaško primorje, Kvarnerski otoki in Gorski Kotar. Sedež regije je mesto Reka, po velikosti tretje najveèje hrvaško mesto in pomembno prometno središèe. Regija ima razvito morsko obalo s turistiènimi in ribiškimi naselji, najbolj znanje destinacije pa so Opatijsko in Crikveniško obmoèje. Kvarnerski otoki (Krk, Cres, Rab, Lošinj) imajo razvito turistièno tradicijo in so v veliki meri obiskani s strani domaèih in tujih turistov. Gorski Kotar je znan po neokrnjeni naravi s planinskimi vrhovi in nacionalnim parkom Risnjak. Zaradi ugodnega geografskega položaja in bližine evropskih držav, Primorsko-goranska regija beleži velik turistièni promet in je priljubljena destinacija »vikendturistov«.


PREDSTAVITEV DESTINACIJE 6

turistièna destinacija

Turistièna destinacija Konjeniški park Starošince Konjeniški park Starošince se nahaja v vasi Starošince, v objemu prostranih pašnikov in polj, sredi Dravskega polja. Dom za konje je postal že pred dobrimi desetimi leti, do danes pa je v hlevu že 24 konjev, ki jim družbo delajo še nepogrešljivi pes Pablo in štirje mucki, vsak s svojo edinstveno življenjsko zgodbo. Konji so vsakodnevno deležni izpustov na šestih hektarjih pašnikov, kjer preživijo veèino svojega prostega èasa. V Konjeniškem parku Starošince zraven pedagoškoterapevtskih aktivnosti izvajamo še vse druge oblike rekreacijsko – sprostitvenih aktivnosti na konju, pa tudi šolo jahanja za otroke in odrasle. Zaradi èudovitega podeželskega okolja s pogledom na zeleno Pohorje je veliko možnosti za rekreacijo in prekrasne terenske ježe, konjeniški park pa ponuja tudi uporabo velikega zunanjega jahališèa in pokrito jahalnico, v kateri je mogoèe jahati tudi v slabših vremenskih pogojih. Posebnost Konjeniškega parka Starošince je še park z ogromno, 150-letno lipo, skozi katerega je speljana multisenzorna pot za potrebe vseh vrst aktivnosti. Vse to in še mnogo drugih naravno – kulturnih neodkritih lepot, je odlièna priložnost za razvoj Podravske regije kot turistiène destinacije.

Turistièna destinacija Draška dolina Destinacija „Draška dolina“ se nahaja na obmoèju mesta Reka, le 5 km iz samega središèa mesta. Leži v neposredni bližini univerzitetnega centra in svetišèa na Trsatu na obmoèju 15.000 m2 in nudi niz pegadoško-rekreacijskih vsebin, namenjenim ciljnim skupinam uporabnikov – otrokom in mladini s težavami v razvoju. Bungalovi s 15 ležišèi so namešèeni v sadovnjaku, obdaja jih zelenje in okrasne rastline. Na obmoèju se nahaja tudi najveèje jahališèe iz kremenèevega peska v Primorsko-goranski regiji, na katerem se izvajajo terapevtski postopki s pomoèjo konja, rekreativno ali dresurno jahanje. Turistièno ponudbo destinacije dopolnjuje Draški potok, ki teèe vzdolž obmoèja kot naravni izvir pitne vode z bazenom. Velike travnate površine na obmoèju destinacije omogoèajo izvedbo razliènih aktivnosti in vsebin, namenjenim razliènim turistiènim skupinam.


SPOZNAJMO SVET KONJEV 7

program za zakljuèene skupine predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok ter mladostnikov

Program »Spoznajmo svet konjev« je namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom, posebej tistim, ki še nikoli niso bili v stiku s konji. Ob prisotnosti vaših vzgojiteljev, uèiteljev oz. profesorjev vas bomo popeljali v svet konjev … Ogledali si boste naš hlev, se sprehodili po prostranih pašnikih in imeli priložnost, da se z našimi konji sreèate tudi »na štiri oèi«. Spoznali boste, kako je potrebno skrbeti za konje, kako jih negujemo in pripravljamo za ježo. Nauèili vas bomo tudi osnovnih naèel komunikacije s konji. V program so vkljuèene tudi zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji, vožnja z vprego in dodatne izbirne dejavnosti.

Oblika programa: poldnevni ali celodnevni Število udeležencev: od 25 do 60 Vožnja z vprego: pri celodnevnem programu Prehrana: pri celodnevnem programu Izbirne dodatne dejavnosti: 1 ura (pri celodnevnem programu)


MOJA DRUŽINA SPOZNAVA SVET KONJEV 8

program za družine

Skozi program »Moja družina spoznava svet konjev« se bo vaša družina seznanila s konji in njihovim naèinom življenja. Za vas bomo pripravili zanimive dejavnosti, pri katerih boste lahko sodelovali vsi družinski èlani: lahko boste uživali v sprehajanju po hlevu in prostranih pašnikih, starši boste skupaj z vašimi otroki oèistili konja, spoznavali boste, kako je potrebno za konja skrbeti in kako se ga pravilno pripravi na ježo. Nauèili se bomo tudi osnovnih naèel komunikacije s konji in primerjali, ali tudi v konjskih družinah veljajo ista pravila kot v èloveških družinah … V program so vkljuèene tudi zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji, vožnja z vprego in dodatne izbirne dejavnosti. Oblika programa: poldnevni ali celodnevni Število udeležencev: od 1 do 4 družine Vožnja z vprego: pri celodnevnem programu Prehrana: pri celodnevnem programu Izbirne dodatne dejavnosti: 1 ura (pri celodnevnem programu)


KONJI – NAŠI UÈITELJI 9

program za osnovnošolce in srednješolce

Konji so lahko tudi naši uèitelji. To boste imeli priložnost sami spoznati v programu »Konji – naši uèitelji«. Program je namenjen predvsem osnovnošolcem in dijakom, ki bodo spoznali, da se lahko ob konju in s pomoèjo konja tudi marsièesa nauèijo in osebnostno rastejo. Druženje, delo s konji in opazovanje konj v èredi ponuja mnogo raznovrstnih uènih situacij, ki nas spodbudijo, da zaènemo razmišljati. Pripomorejo k pridobivanju življenjskih izkušenj ter boljšemu zavedanju sebe, drugih in okolice, kar vodi k boljši komunikaciji in boljšim medosebnim odnosom. Program obsega tudi razliène pedagoško – doživljajske aktivnosti s konji, uèenje komunikacije s konjem, uèenje dela s konjem »na roki« ter spoznavanje osnov oskrbe, nege in priprave konja. Poskrbeli smo tudi za razvedrilo ob konju, zato smo pripravili še zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji, vožnjo z vprego in dodatne izbirne dejavnosti. Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni, 5-dnevni Število udeležencev: od 5 do 10 udeležencev Prehrana: je vkljuèena Noèitve: so vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: 3 ure/dan (pri 3 in 5- dnevnem programu)


ÈESA SE LAHKO OD KONJEV NAUÈI MOJA DRUŽINA? 10

program za družine

V programu »Èesa se lahko od konjev nauèi moja družina« boste odkrili, da se lahko ob konjih in s pomoèjo konjev nauèimo tudi mnogo pomembnih stvari o življenju, družini in drugih družbenih vezeh. Konji odrašèajo podobno kot mi. Ko so majhni in nebogljeni, zanje skrbi mama. Vtisi in izkušnje iz tega obdobja jih spremljajo celo življenje … Kasneje se vkljuèijo v skupino vrstnikov, vzpostavljajo prva prijateljstva, doživljajo prve zmage in poraze, prva razoèaranja, nauèiti se morajo postaviti zase, si utrditi svoj položaj v èredi in se spoprijemati s konflikti in frustracijami … Preko druženja, dela s konji in opazovanja konjske èrede se bo tudi vaša družina znašla v raznovrstnih uènih situacijah, ki vas bodo spodbudile, da zaènete razmišljati o teh temah in se o njih pogovorite. Program obsega tudi razliène pedagoško – doživljajske aktivnosti s konji, uèenje komunikacije s konjem, uèenje dela s konjem »na roki« ter spoznavanje osnov oskrbe, nege in priprave konja. Za razvedrilo med uèenjem smo za vas pripravili tudi družinske zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji, vožnjo z vprego in dodatne izbirne dejavnosti.

Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni, 5-dnevni Število udeležencev: od 1 do 2 družini Prehrana: je vkljuèena Noèitve: niso vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: 3 ure vsak dan (pri 3 in 5- dnevnem programu)


UÈIMO SE JAHATI 11

program za osnovnošolce in srednješolce

Že ime programa »Uèimo se jahati« nam pove, da vas želimo skozi ta program uvesti v umetnost jahanja. Uèenje jahanja bo potekalo individualno in na razliènih nivojih glede na predznanje posameznika, zato je program primeren predvsem za manjše skupine osnovnošolcev in dijakov. Vsi, ki že znate jahati, boste svoje znanje lahko preizkusili in utrdili tudi na èudovitih terenskih poteh v okolici Konjeniškega parka Starošince. Odgovoren jahaè se trudi, da bi s konjem vzpostavil dober odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, zato vam bomo pomagali osvojiti tudi druga teoretièna in praktièna znanja o oskrbi, vzreji in delu s konji in vas nauèili osnov komunikacije s konjem. Da bo uèenje prijetno in zabavno, bodo vkljuèene tudi zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji ter izbirne dodatne dejavnosti. Oblika programa: 3-dnevni, 5-dnevni Število udeležencev: 5 do 10 otrok ali mladostnikov Prehrana: je vkljuèena Noèitve: so vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 3 ure


MOJA DRUŽINA SE UÈI JAHATI 12

program za družine

Skozi program »Moja družina se uèi jahati« bomo vašo družino popeljali na odkrivanje umetnosti jahanja. Naši uèitelji jahanja bodo s svojim osebnim pristopom in individualiziranimi uènimi metodami dela poskrbeli, da bo uèenje potekalo prilagojeno starosti, sposobnostim in predznanju vsakega posameznega družinskega èlana. Pri nas polagamo posebno pozornost uèenju, kako vzpostaviti do konja dober odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, zato vas bomo nauèili tudi osnov komunikacije s konjem, osvojili pa boste tudi druga teoretièna in praktièna znanja o oskrbi, vzreji in delu s konji. Odpravili se bomo tudi na odkrivanje bližnje okolice s konjskega hrbta in uživali v èudovitem podeželskem okolju. Tistim, ki se ne bodo podali na ježo izven konjeniškega parka, so na voljo še zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji, vožnja z vprego in izbirne dodatne dejavnosti.

Oblika programa: 3-dnevni, 5-dnevni Število udeležencev: 1 do 2 družini Prehrana: je vkljuèena Noèitve: niso vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 4 ure oziroma po dogovoru


PEGAZ 13

terapevtski program za družine z otroki s posebnimi potrebami Tako kot znameniti mitološki krilati konj Pegaz®, ponuja tudi istoimenski terapevtski družinski program »Pegaz« veliko koristnega in pouènega za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami ter za njihove družine. Poudarek je na aktivnostih in terapiji s pomoèjo konja~, ki predstavljajo izjemno priložnost za celostno obravnavo oseb s posebnimi potrebami. Konj namreè s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoriènih spretnosti in kompetenc, kot pomoènik in èlan terapevtskega tima pa zaradi svojih znaèajskih lastnosti in naèina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socializacijskem in kognitivno-izobraževalnem podroèju. Program ponuja tudi pedagoško-doživljajske in zabavno sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji ter izbirne dodatne dejavnosti za vso družino.

Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni in 5-dnevni Število udeležencev: 1 do 2 družini Prehrana: je vkljuèena Noèitve: niso vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 4 ure oziroma po dogovoru (pri 3 in 5- dnevnem programu)


PEGAZ 14

terapevtski program za družine z otroki s posebnimi potrebami P EG A Z ( g rš ko : Ð Þã á ó ï ò , Pégasos) je krilati konj iz grške mitologije in je znan tudi kot simbol pesništva. Je sin boga Pozejdona in boginje Meduze. Znan je mit o tem, kako je Pegaz z udarcem kopita ob skalo znižal goro Helikon in ustvaril vodni izvir Hippokrene, kjer naj bi se kasneje sreèevale nimfe. Ko je Pegaz ustvaril izvir vode (voda je simbol življenja in preporoda), je opravil junaško dejanje v dobro èloveštvu. Podaril mu je kljuè do skrivnosti in vira življenja ter posvetnih užitkov, kot so èutnost, poezija, lepota, radoživost … Za slovenski prostor je Pegaz pomemben, ker je po legendi z udarcem kopita odprl vrelec mineralne vode Roitschocrene v Rogaški Slatini.

NEKAJ BESED O AKTIVNOSTIH IN TERAPIJAH S POMOÈJO KONJA Sistematièni razvoj podroèja aktivnosti in terapije s pomoèjo konja (Equine Assisted Activities/Equine Assisted Therapy) se je prièel v 50. letih 20. stoletja, ko so zdravniki in fizioterapevti zaèeli odkrivati izjemno pozitivne uèinke konjevega gibanja na èlovekov gibalni, živèni in mišièni sistem. Plaz raziskav je sprožil neverjetni uspeh mlade danske jahaèice Liz Hartel, ki je kljub preboleli otroški paralizi in posledièni paraliziranosti na olimpijskih igrah leta 1952 osvojila srebrno medaljo v konkurenci z »zdravimi« jahaèi. Terapijo s pomoèjo konja so najprej izvajali predvsem za osebe z motnjami, težavami ali poškodbami gibalnega in živèno-mišiènega sistema. Strokovnjaki so kmalu zaèeli beležiti tudi druge blagodejne uèinke, ki jih konj lahko vnaša v posameznikovo življenje in delovanje, ne le na telesnem, temveè tudi na psihosocialnem in kognitivnem podroèju. Možnosti za razliène oblike obravnav s pomoèjo konja so se skokovito razvijale, prav tako se je širil tudi krog potencialnih uporabnikov tovrstnih storitev. V razvitejših evropskih državah podroèje aktivnosti in terapije s pomoèjo konja danes že predstavlja pomembni del medicinske, pedagoške in psihosocialne obravnave oseb z motnjo v duševnem razvoju, oseb s težavami v duševnem zdravju, oseb z vedenjskimi motnjami, socialno ogroženih in socialno izkljuèenih oseb, oseb z boleznimi centralnega in perifernega živènega sistema, oseb z boleznimi gibalnega aparata, oseb, ki potrebujejo rehabilitacijo po nesreèi ali možganski kapi … V Sloveniji se je to podroèje zaèelo razvijati šele pred dobrim desetletjem. Tovrstna terapevtska obravnava še vedno predstavlja precej inovativno metodo dela z omenjenimi ciljnimi skupinami in je precejšnjemu delu strokovne in laiène javnosti žal še nepoznana, prav tako ni urejenega ustreznega sofinanciranja.


PEGAZ 15

terapevtski program za zakljuèene skupine otrok, mladostnikov ali odraslih s posebnimi potrebami

Skupinski program »Pegaz« je namenjen in vsebinsko prilagojen manjšim zakljuèenim skupinam otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Poudarek je na aktivnostih in terapiji s pomoèjo konja~, ki predstavljajo izjemno priložnost za celostno obravnavo oseb s posebnimi potrebami. Konj namreè s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoriènih spretnosti in kompetenc, kot pomoènik in èlan terapevtskega tima pa zaradi svojih znaèajskih lastnosti in naèina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko-socializacijskem in kognitivno-izobraževalnem podroèju. Udeleženci bodo preko medsebojnega sodelovanja pri terapevtskih aktivnostih izboljševali svoje motoriène spretnosti ter pridobivali osebnostne in socialne kompetence. Za razvedrilo bodo na voljo pedagoško-doživljajske in zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti s konji ter številne izbirne dodatne dejavnosti, udeležence pa bomo popeljali tudi na kratek izlet z vprego. Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni in 5-dnevni Število udeležencev: do 10 oseb (vkljuèno z obvezno prisotnimi uèitelji/vzgojitelji) Prehrana: je vkljuèena Noèitve: so vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 3 ure (pri 3 in 5- dnevnem programu)


NAZAJ NA KONJA 16

program za zakljuèene skupine otrok in mladostnikov s èustvenimi in vedenjskimi težavami »Biti na konju« že v ljudskem izroèilu pomeni nekaj dobrega; kadar si na konju, ti vse uspeva. Priti »nazaj na konja« pa pomeni pokazati pogum za spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami in ponovno najti pravo pot in prave cilje v življenju. Namen programa »Nazaj na konja za otroke in mladostnike« je pomagati otrokom in mladostnikom s èustvenimi in vedenjskimi težavami, da se preko aktivnosti in terapije s pomoèjo konja nauèijo bolje spoprijemati s svojimi težavami. Druženje, delo s konji in opazovanje interakcij konj v èredi ponuja mnogo raznovrstnih uènih situacij, ki bodo skupino spodbudile, da bo zaèela razmišljati. Nove pridobljene izkušnje in spoznanja bodo pripomogla k boljšemu zavedanju sebe, drugih in okolice, k uèenju primernega vedenja v skupini in družbi ter upoštevanju mej, k premagovanju strahov, k poveèanju obèutka sprejetosti, varnosti in socialne vkljuèenosti, k poveèanju samozavesti ter prepoznavanju lastne osebnosti, vrednot in vedenjskih lastnosti. Skupina se bo lahko razvedrila tudi skozi zabavno – sprostitvene doživljajske aktivnosti, izbirne dodatne dejavnosti, posebej pa se bodo otroci in mladostniki razveselili vožnje z vprego. Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni in 5-dnevni Število udeležencev: do 10 otrok in mladostnikov (vkljuèno z obvezno prisotnimi uèitelji/vzgojitelji) Prehrana: je vkljuèena Noèitve: so vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 4 ure (pri 3 in 5- dnevnem programu)


NAZAJ NA KONJA 17

program za zakljuèene skupine odraslih s težavami na podroèju duševnega zdravja

»Biti na konju« že v ljudskem izroèilu pomeni nekaj dobrega; kadar si na konju, ti vse uspeva. Priti »nazaj na konja« pa pomeni pokazati pogum za spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami in ponovno najti pravo pot in prave cilje v življenju. Program »Nazaj na konja za odrasle« je zasnovan za manjše skupine odraslih s težavami na podroèju duševnega zdravja. Osrednji cilj programa je, da se ciljna skupina preko aktivnosti in terapije s pomoèjo konja zaène sooèati s svojimi težavami in aktivno iskati rešitve. Druženje, delo s konji in opazovanje interakcij konj v èredi ponuja mnogo raznovrstnih uènih situacij, ki bodo skupino spodbudile k razmišljanju. Novo pridobljene izkušnje in spoznanja bodo pripomogla k boljšemu zavedanju sebe, drugih in okolice, k premagovanju strahov, k boljšim strategijam sooèanja s stresom, k uèenju reševanja vsakodnevnih problemov, k poveèanju obèutka sprejetosti, varnosti in socialne vkljuèenosti, k poveèanju samozavesti ter prepoznavanju lastne osebnosti, vrednot in vedenjskih lastnosti. Program obsega tudi zabavno – sprostitvene aktivnosti s konji ter številne dodatne izbirne dejavnosti, posebej razveseljiva pa bo zagotovo vožnja z vprego po bližnji okolici. Oblika programa: celodnevni, 3-dnevni in 5-dnevni Število udeležencev: do 10 oseb (vkljuèno z obvezno prisotnimi strokovnimi delavci) Prehrana: je vkljuèena Noèitve: so vkljuèene Izbirne dodatne dejavnosti: vsak dan 4 ure (pri 3 in 5- dnevnem programu)


IZBIRNE DODATNE DEJAVNOSTI 18

1. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI · iskanje skritega zaklada · izdelovanje cvetliènih aranžmajev · vaje za dihanje in razgibavanje v parku · igra gnilo jajce · igra twister · igra activity ... 2. UMETNIŠKO KREATIVNE DEJAVNOSTI · izdelava origamijev · izdelovanje vošèilnic iz suhega cvetja · akvareli v kamnu ... 3. ŠPORTNE DEJAVNOSTI · balinanje · igranje z leteèim krožnikom · igranje s hula-hop obroèem · gumi twist · odbojka na mivki · špartanske vaje ... 4. KULTURNE DEJAVNOSTI · pravljiène urice · prebiranje pesmaric ... 5. NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI · izdelava herbarija · kulinariène delavnice (peka kruha, regratova solata, slovenske jedi …) · kreativna delavnica SENO · kreativna jesenska delavnica BUÈE · izdelovanje figur iz gozdnih plodov ...


SODELAVCI PROJEKTA HO-PE-TOUR Ustanova Fundacija Nazaj na konja & Udruga Pegaz

19

USTANOVA - FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA Ustanova – Fundacija NAZAJ NA KONJA je vodilni partner projekta. Do ustanovitve Fundacije Nazaj na konja je prišlo leta 2005, saj je bila potreba po organizaciji, ki bi sistematièno urejala podroèje aktivnosti in terapije s pomoèjo konja in si ga prizadevala umestiti znotraj drugih strok, zelo moèna. Gre za prvo slovensko nevladno organizacijo, katere osrednja naloga je razvoj podroèja aktivnosti in terapije s pomoèjo konja. Ime organizacije ni izbrano nakljuèno. »Biti na konju« že v ljudskem izroèilu pomeni nekaj dobrega. Pomagati nekomu »nazaj na konja« pa pomeni pripravljenost ponuditi dlan soèloveku v stiski, mu pomagati do novega upanja, nove moèi in volje do življenja. Ustanova - Fundacija Nazaj na konja želi prispevati k višji kakovosti življenja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami in težavami na podroèju duševnega zdravja. Njeno osnovno vodilo je, da s pomoèjo organizacije omogoèi prijateljstvo s konjem mnogim bolnim, osamljenim, prestrašenim, žalostnim in drugaènim otrokom, mladostnikom in odraslim.

Mirjana

Alexander Metka

Nikolina Vanja

Lolita

UDRUGA - DRUŠTVO PEGAZ Društvo za terapevtsko jahanje „Pegaz“ Reka je bilo ustanovljeno leta 2001 kot prva organizacija na podroèju Primorsko-goranske regije za izvedbo vseh aktivnosti in terapij s pomoèjo konja. V okviru društva se zbirajo strokovnjaki medicinsko-pedagoško-rehabilitacijske stroke, prostovoljci, starši, otroci s težavami v razvoju in širše obèinstvo s ciljem izboljšanja kakovosti življenja neposrednih uporabnikov programov društva. Od leta 2010 društvo izvaja svoje aktivnosti na obmoèju v velikosti 15.000 m2, v lasti mesta Reke, ki postaja nova turistièna destinacija „Draška dolina“.


20

Profile for Alexander Goljevscek

Brošura HO-PE-TOUR  

Turistični programi HoPeTour

Brošura HO-PE-TOUR  

Turistični programi HoPeTour

Profile for nakonju
Advertisement