Page 1

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV ZA PODROČJE AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA 2014/2015

ZAVOD NAZAJ NA KONJA

Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja Starošince 37b, 2326 Cirkovce, Slovenija

www.nakonju.si


Spoštovani! V zadnjih nekaj desetletjih je konj ob vseh pomembnih vlogah, ki jih je odigral v zgodovini, pridobil še dodatno poslanstvo – postal je član terapevtskega tima ter pomočnik in sodelavec v procesu aktivnosti in terapije s pomočjo konja (A/TPK). Terapije s pomočjo konja (TPK) v razvitem svetu že predstavljajo pomembni del medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter psihoterapevtske, specialno in socialno pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju. Aktivnosti s pomočjo konja (APK) ponujajo tudi mnoge druge inovativne možnosti in pristope za pedagoško delo in izvedbo najrazličnejših aktivnosti ob in na konjih za vse starostne skupine otrok in mladostnikov, odrasle in starostnike. Področje aktivnosti in terapije s pomočjo konja (A/TPK) torej predstavlja priložnost za strokovno specializacijo različnim poklicnim profilom, ki do svojih uporabnikov, klientov in pacientov želijo delovati po principih celostnega pristopa, vseživljenjske rasti in izobraževanja ter s tem prispevati k višji kvaliteti njihovega življenja. Delo v timu s konjem in ob konju je zelo zahtevno, saj je potrebno obvladovati široko paleto specialnih znanj: znanja o konjih, strokovna znanja, komunikacijske in socialne spretnosti za delo z ljudmi in sposobnost timskega sodelovanja. Izjemnega pomena je dobra usposobljenost vseh sodelujočih strokovnih delavcev ter njihova naravnanost in odprtost do vseživljenjskega izobraževanja. Novoustanovljen zavod NAZAJ NA KONJA prevzema poslanstvo Ustanove-Fundacije NAZAJ NA KONJA, ki je doslej v sodelovanju z različnimi slovenskimi in evropskimi predavatelji že vrsto let uspešno izobraževala strokovne delavce za delo na področju terapije s pomočjo konja v Sloveniji. V tej brošuri boste našli vse informacije o novih izobraževalnih programih za strokovne delavce, ki že delujejo ali bi si v prihodnje želeli delovati na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (A/TPK). Veselimo se možnosti, da skupaj z vami stopimo na čudovito pot raziskovanja mnogih pozitivnih učinkov, ki jih lahko vašim uporabnikom, klientom in pacientom prinaša strokovna izpeljava aktivnosti in terapije s pomočjo konja!

Metka Demšar Goljevšček, univ.dipl.ped. in soc. kult., terapevtka za TPK koordinatorka izobraževalnih programov

www.nakonju.si


KAZALO:

UVODNE BESEDE O PODROČJU AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA (A/TPK)

4

TEMELJNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI NA PODROČJU A/TPK PROGRAM »TERAPEVT ZA IZVAJANJE TERAPIJE S POMOČJO KONJA«

5 - 13

PROGRAM »POMOČNIK ZA IZVAJANJE TERAPIJE S POMOČJO KONJA«

14 - 23

PROGRAM »VODNIK KONJA V PROGRAMIH A/TPK«

24 - 29

PROGRAM »STROKOVNI SODELAVEC ZA AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA«

29 - 36

NAŠE REFERENCE

www.nakonju.si

37


UVODNE BESEDE O PODROČJU AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA (TPK) Sistematični razvoj področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja (A/TPK) (mednarodni termin Equine Assisted Activity/Therapy – EAA/T) se je pričel v 50. letih 20. stoletja, ko so zdravniki in fizioterapevti začeli odkrivati izjemno pozitivne učinke konjevega gibanja na človekov gibalni, živčni in mišični sistem. Plaz raziskav je sprožil neverjetni uspeh mlade danske jahačice Liz Hartel, ki je na olimpijskih igrah leta 1952 kljub preboleli otroški paralizi in posledični paraliziranosti, osvojila srebrno medaljo v konkurenci z »zdravimi« jahači. Kmalu za tem so strokovnjaki začeli beležiti pozitivne učinke terapije s konji tudi na področju posameznikovega čustvenega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja. Terapije s pomočjo konja (TPK) preko sistematičnih in ciljno usmerjenih postopkov, strategij in metod dela nudijo izjemno priložnost za celostno obravnavo posameznika oz. skupine posameznikov. V nekaterih dobro razvitih državah že predstavljajo pomembni del medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter specialno pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju. Ponekod so tovrstni postopki in programi sofinancirani celo preko zdravstvenega in socialnega zavarovanja (Avstrija, Nemčija, Finska, Švedska, Norveška, Nizozemska...). Konj s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc, kot pomočnik in član terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na drugih področjih človekovega delovanja. Druženje in delo s konji ponuja mnogo raznovrstnih učnih situacij, ki nas spodbudijo, da začnemo razmišljati. Nove pridobljene izkušnje in spoznanja pripomorejo k boljšemu zavedanju sebe, drugih in okolice, k učenju osebne discipline, primernejšega vedenja v skupini in družbi ter upoštevanju mej, k premagovanju strahov, k povečanju občutka sprejetosti, varnosti in socialne vključenosti, k povečanju samozavesti, oblikovanju bolj pozitivne samopodobe ter prepoznavanju lastne osebnosti, ciljev in vrednot. Različne aktivnosti ob in na konju je mogoče zasnovati tudi tako, da razvijamo posameznikove kognitivne spretnosti in sposobnosti, izpopolnimo določene učne vrzeli in izboljšamo strategije mišljenja in učenja. Terapija s pomočjo konja (TPK) je primerna za zelo široko ciljno skupino: otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami ter osebe s težavami v duševnem zdravju. Med osebe s posebnimi potrebami sodijo: Osebe z motnjami v duševnem razvoju (MDR) Slepi in slabovidni Gluhi in naglušni Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami Gibalno ovirane osebe Dolgotrajno bolne osebe Osebe z učnimi težavami Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Nadarjene osebe Aktivnosti s pomočjo konja (APK) za razliko od terapij potekajo bolj spontano in manj formalizirano, vodenje ni tako sistematično, cilji se posebej ne opredeljujejo ali evalvirajo, temveč so splošni: občutek ugodja, sproščanje, druženje in razvedrilo, rekreacija ter aktivni način preživljanja prostega časa. APK so namenjene različnim starostnim skupinam otrok, mladostnikom in odraslim in primerne za zelo raznolike specifične ciljne skupine. Pri APK ne gre za poučevanje jahanja, temveč tovrstni programi ponujajo uporabnikom številne druge možnosti za prijetna, hkrati pa tudi poučno obarvana doživetja in sprostitev v družbi s konji: ogled in spoznavanje opravil v konjskem hleva, spoznavanje konjevega vsakdana, druženje in negovanje konjev, učenje pravilnega odnosa do konja in spoznavanje konja kot živega bitja, izvajanje zabavnih in sprostitvenih aktivnosti na konjevem hrbtu in podobno …

4

www.nakonju.si


PROGRAM »TERAPEVT / TERAPEVTKA ZA IZVAJANJE TERAPEVTSKIH OBRAVNAV S POMOČJO KONJA« 1. Temeljni cilji programa Temeljni cilji programa so: posredovanje temeljnega in specifičnega teoretičnega znanja s področja terapije s pomočjo konja posredovanje osnovnih in zahtevnejših metodoloških znanj, ki so potrebna za načrtovanje, strokovno izvedbo in e v a l v a c i j o terapevtskih obravnav s pomočjo konja razvijanje praktičnih sposobnosti za neposredno strokovno izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja razvijanje ustreznih kompetenc za koordinacijo in vodenje interdisciplinarnega terapevtskega tima po načelih celostnega pristopa do uporabnika razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj za organizacijo delovnega okolja in ustvarjanje ustreznih delovnih pogojev za izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja 2. Kratek opis programa Izobraževalni program je zasnovan na podlagi primerjave, analize in sinteze različnih evropskih predmetnikov za izobraževanje terapevtov. V primerjavi s tovrstnimi programi iz drugih evropskih držav, je naravnan izrazito interdisciplinarno, saj omogoča vključevanje različnim strokovnim profilom, ki vsak s svojega zornega kota doprinesejo k čim bolj celostni obravnavni otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami in težavami na področju duševnega zdravja. V študijski skupini je na voljo 20 prostih mest. Program traja 400 pedagoških ur in obsega devet različnih vsebinskih modulov ter izpitni modul. Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Modul 7: Modul 8: Modul 9: Modul 10:

splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju (35 ur) teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja (20 ur) ciljne skupine uporabnikov terapije s pomočjo konja in različni pristopi obravnave (30 ur) priprava delovnih pogojev, načrtovanje, spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja (30 ur) neposredna izvedba terapevtske obravnave s pomočjo konja (40 ur) zavarovalno-pravna in organizacijska vprašanja (8 ur) študijski obisk v tujino (4 dni - 32 ur) samostojno delo in izkušnje (180 ur) predstavitev samostojnega dela in izkušenj (25 ur) IZPITI

Učne vsebine se podajajo v obliki teoretičnih predavanj, praktičnih delavnic, hospitacij, simulacij in drugih oblik dela, ki slušateljem in slušateljicam omogočajo pridobivanje neposrednih izkušenj, spretnosti in kompetenc. Od slušateljev in slušateljic se pričakuje aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah, izdelava in predstavitev predpisanih seminarskih del, samostojno pridobivanje izkušenj preko projektnih nalog ter samostojni študij študijskega gradiva in strokovne literature. www.nakonju.si

Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula. V programu sodelujejo priznani slovenski in drugi evropski predavatelji. Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

5


3. Pogoji za vpis Prijavijo se lahko strokovni delavci s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: zaključena VI. ali VII. stopnja ustrezne izobrazbe (diplomanti psihologije, pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektologije, socialne pedagogike, socialnega dela, predšolske vzgoje, medicine, delovne terapije, fizioterapije in ostalih sorodnih študijskih programov) vsaj 3 leta izkušenj pri delu z ljudmi Zaželene so tudi predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju. Izpolnjevanje pogojev presoja imenovana komisija za vpis glede na vsebino predmetnika opravljenega študijskega programa, preko katerega je kandidat pridobil formalno stopnjo izobrazbe. Izpitna komisija lahko kandidata/kandidatko po potrebi usmeri še v opravljanje dodatnega internega diferencialnega izpita iz področja, ki ga predmetnik kandidatovega/kandidatkinega študijskega programa ni dovolj podrobno zajemal.

4. Pogoji za dokončanje programa Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica: 1.) opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula: - izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-I) - izpit iz lonžiranja - pisni izpit, na katerem se preveri poznavanje vseh vsebinski sklopov - ustni izpit, na katerem se preveri poznavanje in razumevanje vseh vsebinskih sklopov - praktični izpit, na katerem se preveri praktična usposobljenost za samostojno načrtovanje in izpeljavo terapevtske obravnave s pomočjo konja ter 2.) izpolni dodatne pogoje: - priprava in predstavitev obeh predpisanih projektnih del - priprava in predstavitev obeh predpisanih seminarskih nalog - vsaj 75% prisotnost na predavanjih - vsaj 90% prisotnost na praktičnih delavnicah - 100% prisotnost pri modulu 7 (študijski obisk v tujini) - 100% prisotnost pri modulu 9 (predstavitev samostojnega dela in izkušenj) 5. Strokovni naziv Po uspešno opravljenem izobraževanju si kandidat/ka pridobi strokovni naziv »Terapevt/ka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konja«, skrajšano »Terapevt/ka za TPK«.

6

www.nakonju.si


6.

www.nakonju.si

Predmetnik ŠT. UR ∑35

MODUL 1: SPLOŠNA ZNANJA O KONJIH, VZGOJI IN ŠOLANJU KONJ

OBLIKA DELA

Odnos med konjem in človekom skozi zgodovino

Predavanje

1

Izbrana poglavja iz veterine: Oskrba konja, pogoste bolezni in poškodbe

Predavanje

6

Psihologija konja

Predavanje

8

Ravnanje s konjem in klasično šolanje konja

Predavanje

5

Delo na roki in lonžiranje konja

Praktično delo

10

Izbira in šolanje konja za delo na področju TPK

Predavanje, Praktično delo

5

MODUL 2: TEORETIČNA IZHODIŠČA PRI TERAPIJAH S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

ŠT. UR ∑20

Zgodovina in razvoj področja terapije s pomočjo konja

Predavanje

1

Pregled razvitosti področja terapije s pomočjo konja v Evropi in po svetu

Seminar

4

Terminologija s teoretskimi koncepti in metodami dela na področju terapije s pomočjo konja

Predavanje

Terapija s pomočjo konja kot celostni pristop

Predavanje

Znanost na področju terapije s pomočjo konja

Predavanje, seminar

3

2 10

7


8

ŠT. UR ∑30

MODUL 3: CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV TERAPIJE S POMOČJO KONJA IN RAZLIČNI PRISTOPI OBRAVNAVE

OBLIKA DELA

Izbrana poglavja iz pediatrije: Razvoj zdravega otroka

Predavanje

4

Izbrana poglavja iz fizioterapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot nevro-fizioterapevtska obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz delovne terapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot delovno-terapevtska obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz specialne in rehabilitacijske pedagogike

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot specialno-pedagoška obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz socialne pedagogike

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot socialno-pedagoška obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz psihiatrije

Predavanje

3

Izbrana poglavja iz pedopsihiatrije

Predavanje

3

Izbrana poglavja iz psihoterapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot psihoterapevtska obravnava

Predavanje

2

www.nakonju.si


www.nakonju.si

MODUL 4: PRIPRAVA DELOVNIH POGOJEV, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA TERAPEVTSKE OBRAVNAVE S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Varnost pri delu in ureditev delovnega okolja

Predavanje, praktično delo

2

Načela delovanja terapevtskega tima

Predavanje, praktično delo

6

Profesionalna etika pri delu v terapevtskem timu

Predavanje

2

Dokumentacija pri organizaciji terapije s pomočjo konja

Predavanje

2

Izdelava individualiziranega programa pri terapiji s pomočjo konja za različne ciljne skupine

Predavanje, praktično delo

10

Priprava in uporaba didaktičnih pripomočkov, materialov in opreme za izvajanje specialnih ciljev

Predavanje, praktično delo

5

Spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja

Predavanje, praktično delo

3

MODUL 5: NEPOSREDNA IZVEDBA TERAPEVTSKE OBRAVNAVE S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Komunikacija z uporabniki terapije s pomočjo konja

Predavanje, praktično delo

2

Zajahanje in razjahanje za različne ciljne skupine uporabnikov

Predavanje, praktično delo

2

Teorija in praksa o delovanju in zaznavanju telesa med konjevim gibanjem

Predavanje, praktično delo

10

Hospitacije pri terapevtskih obravnavah z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov

Hospitacije

6

Neposredno delo z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov v terapevtskem timu

Simulacije, praktično delo

20

ŠT. UR ∑30

ŠT. UR ∑40

9


ŠT. UR ∑8

MODUL 6: ZAVAROVALNO-PRAVNA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA

OBLIKA DELA

Organizacija dejavnosti na področju terapije s pomočjo konja

Predavanje

2

Varnost in zdravje pri delu

Predavanje

2

Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja

Predavanje, praktično delo

2

Zavarovalno-pravna vprašanja

Predavanje

2

MODUL 7: ŠTUDIJSKI OBISK V TUJINO

ŠT. UR ∑32

Ogled sedeža organizacije Predstavitev dejavnosti in organiziranosti organizacije Spoznavanje pristopov, metod in oblik terapevtskih obravnav za različne ciljne skupine uporabnikov (hospitacije, simulacije)

10

www.nakonju.si


www.nakonju.si

ŠT. UR ∑180

MODUL 8: PRAKSA, SAMOSTOJNO DELO IN IZKUŠNJE

OBLIKA DELA

Praksa pri izbranem mentorju

Praktično delo, konzultacije

50

Priprava seminarskega dela iz teme »Primerjava razvitosti terapij s pomočjo konja v Evropi in po svetu«

Samostojna seminarska naloga

10

Priprava projektne naloge o delu in šolanju terapevtskega konja

Samostojna projektna naloga

30

Priprava projektne naloge o organizaciji delovnega okolja in ustvarjanju pogojev za izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja

Skupinska projektna naloga

20

Priprava projektne naloge o izdelavi individualiziranega programa terapije s pomočjo konja za izbranega uporabnika

Samostojna projektna naloga

20

Priprava zaključnega seminarskega dela iz poljubne teme s področja TPK

Samostojna seminarska naloga

50

MODUL 9: PREDSTAVITEV SAMOSTOJNEGA DELA IN PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ

OBLIKA DELA

Predstavitev projektnih nalog o delu in šolanju terapevtskega konja

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

5

Predstavitev projektnih nalog o organizaciji delovnega okolja in ustvarjanju pogojev za izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja

Skupinska prezentacija pred študijsko skupino

5

Predstavitev projektnih nalog o izdelavi individualiziranih programov terapije s pomočjo konja za izbranega uporabnika

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

5

Predstavitev opravljenega seminarskega dela iz izbranega poglavja strokovne literature

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

10

ŠT. UR ∑25

11


MODUL 10: IZPITI

ŠT. UR ∑8

Izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-I)

1/4

Izpit iz lonžiranja

1/4

Pisni izpit

3

Ustni izpit

1/2

Praktični izpit

1/2

7. Organizacija in način izvedbe programa Izobraževanje traja 18 mesecev. V obdobju izobraževanja se bo zvrstilo 10-12 srečanj, ki bodo organizirana predvidoma enkrat mesečno v strnjenih dvodnevnih ali tridnevnih nizih. Natančen časovni in vsebinski razpored predavanj z vsemi dodatnimi informacijami bodo vsi prijavljeni in sprejeti kandidati prejeli po zaključenem vpisu v program oz. pred pričetkom izobraževanja. 8. Kotizacija in plačilni pogoji Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 2.300,00 EUR in jo je mogoče poravnati v treh obrokih. Kotizacija zajema: možnost udeležbe na vseh predavanjih in delavnicah, predvidenih v okviru izobraževalnega programa študijsko skripto s članki, delovnimi listi in prezentacijami predavanj prigrizke in napitke med odmori za kavo (coffe break) stroške študijskega obiska v tujini (bivanje, prehrana)

12

www.nakonju.si


Kotizacija ne zajema: stroškov za kosila stroškov za nočitve stroškov prevoza na lokacijo, kjer bodo potekala srečanja v okviru izobraževalnega programa stroškov prevoza na študijski obisk v tujini Vračilo kotizacije: v primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja dobijo kandidati/kandidatke kotizacijo v celoti povrnjeno v primeru odstopa od izobraževanja, o katerem kandidat/kandidatka pisno obvesti organizatorja izobraževanja najmanj 30 dni pred pričetkom 1. srečanja v okviru izobraževanja, dobi kandidat/ka kotizacijo v celoti povrnjeno, vrnjen znesek bo zmanjšan za 100,00 EUR kot nadomestilo za administrativne stroške v primeru odstopa od izobraževanja manj kot 30 dni pred pričetkom izobraževanja in v primeru odstopa po pričetku izobraževanja, vračilo kotizacije ni več mogoče; v primeru obročnega odplačevanja je potrebno kotizacijo v celoti poravnati po predvideni plačilni dinamiki 9. Prijave in dodatne informacije Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite na naslov: Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37/b, 2326 Cirkovce. Prijavnici je potrebno priložiti naslednje priloge: Priloga I: Opis dodatnih kompetenc in znanj Priloga II: Opis izkušenj pri delu na področju terapije s pomočjo konja Priloga III: Opis razlogov za vpis v izobraževalni program Priloga IV: Fotokopija diplome (v primeru spremembe imena oz. priimka po datumu izdaje diplome priložite tudi fotokopijo ustreznega potrdila o spremembi imena oz. priimka). Priloga V: Predmetnik zaključenega študijskega programa/ seznam opravljenih izpitov Priloga VI: Dokazila o dodatnih kvalifikacijah in izobraževanjih, ki se nanašajo na področje dela z ljudmi, konjeništva oz. A/TPK Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževalnega programa: METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK, metka@nakonju.si.

www.nakonju.si

13


PROGRAM »POMOČNIK ZA IZVAJANJE TERAPIJE S POMOČJO KONJA« 1. Temeljni cilji programa Temeljni cilji programa so: posredovanje temeljnega in specifičnega teoretičnega znanja s področja terapije s pomočjo konja posredovanje osnovnih metodoloških znanj, ki so potrebna za pomoč pri načrtovanju, strokovni izvedbi in evalvaciji terapevtskih obravnav s pomočjo konja razvijanje praktičnih sposobnosti za pomoč pri izvedbi terapevtskih obravnav s pomočjo konja razvijanje praktičnih sposobnosti za samostojno izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja po navodilih terapevta razvijanje ustreznih kompetenc za sodelovanje in pomoč v interdisciplinarnem terapevtskem timu razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj za pomoč pri organizaciji delovnega okolja in ustvarjanju ustreznih delovnih pogojev za izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja 2. Kratek opis programa Izobraževalni program je vsebinsko precej podoben izobraževalnemu programu »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja«, vendar je nekoliko manj obsežen. Nastal je na podlagi izkušenj iz prakse, ki kažejo na vse večjo potrebo po ustrezno usposobljenih pomočnikih za sodelovanje pri terapevtskih obravnavah s pomočjo konja. Program omogoča različnim strokovnim profilom, da se ustrezno usposobijo za delo v terapevtskem timu in na ta način doprinesejo svoj prispevek h kvalitetnim celostnim obravnavam otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami in težavami na področju duševnega zdravja. V študijski skupini je na voljo 20 prostih mest. Program traja 300 pedagoških ur in obsega devet različnih vsebinskih modulov ter izpitni modul. Modul 1: splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju (35 ur) Modul 2: teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja (16 ur) Modul 3: ciljne skupine uporabnikov terapije s pomočjo konja in različni pristopi obravnave (30 ur) Modul 4: priprava delovnih pogojev, načrtovanje, spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja (26 ur) Modul 5: neposredna izvedba terapevtske obravnave s pomočjo konja (40 ur) Modul 6: zavarovalno-pravna in organizacijska vprašanja (6 ur) Modul 7: študijski obisk v tujino (4 dni; 32 ur) Modul 8: samostojno delo in izkušnje (100 ur) Modul 9: predstavitev samostojnega dela in izkušenj (15 ur) Modul 10: IZPITI

14

www.nakonju.si


Učne vsebine se podajajo v obliki teoretičnih predavanj, praktičnih delavnic, hospitacij, simulacij in drugih oblik dela, ki slušateljem in slušateljicam omogočajo pridobivanje neposrednih izkušenj, spretnosti in kompetenc. Od slušateljev in slušateljic se pričakuje aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah, izdelava in predstavitev predpisanega projektnega dela in zaključne seminarske naloge ter samostojni študij študijskega gradiva in strokovne literature. Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula. V programu sodelujejo priznani slovenski in drugi evropski predavatelji. Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. 3. Pogoji za vpis Prijavijo se lahko kandidati in kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: polnoletnost zaključena V. stopnja izobrazbe poljubne smeri vsaj 3 leta izkušenj pri delu z ljudmi Zaželene so predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju. 4. Pogoji za dokončanje programa Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica: 1.) opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula: izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-I) izpit iz lonžiranja pisni izpit, na katerem se preveri poznavanje vseh vsebinski sklopov ustni izpit, na katerem se preveri poznavanje in razumevanje vseh vsebinskih sklopov praktični izpit, na katerem se preveri praktična usposobljenost za pomoč pri izpeljavi terapevtske obravnave s pomočjo konja ter praktična usposobljenost za samostojno izpeljavo terapevtske obravnave s pomočjo konja po navodilih terapevta www.nakonju.si

ter

15


2.) izpolni dodatne pogoje: priprava in predstavitev projektnega dela priprava in predstavitev seminarske naloge vsaj 75% prisotnost na predavanjih vsaj 90% prisotnost na praktičnih delavnicah 100% prisotnost pri modulu 7 (študijski obisk v tujini) 100% prisotnost pri modulu 9 (predstavitev samostojnega dela in izkušenj) 5. Strokovni naziv Po uspešno opravljenem izobraževanju si kandidat/ka pridobi strokovni naziv »Pomočnik / Pomočnica terapevta za izvajanje terapije s pomočjo konja«, skrajšano »Pomočnik/ Pomočnica terapevta za TPK«. 6.

16

Predmetnik ŠT. UR ∑35

MODUL 1: SPLOŠNA ZNANJA O KONJIH, VZGOJI IN ŠOLANJU KONJ

OBLIKA DELA

Odnos med konjem in človekom skozi zgodovino

Predavanje

1

Izbrana poglavja iz veterine: Oskrba konja, pogoste bolezni in poškodbe

Predavanje

6

Psihologija konja

Predavanje

8

Ravnanje s konjem in klasično šolanje konja

Predavanje

5

Delo na roki in lonžiranje konja

Praktično delo

10

Izbira in šolanje konja za delo na področju TPK

Predavanje, Praktično delo

5

www.nakonju.si


www.nakonju.si

ŠT. UR ∑16

MODUL 2: TEORETIČNA IZHODIŠČA PRI TERAPIJAH S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Zgodovina in razvoj področja terapije s pomočjo konja

Predavanje

1

Terminologija s teoretskimi koncepti in metodami dela na področju terapije s pomočjo konja

Predavanje

3

Terapija s pomočjo konja kot celostni pristop

Predavanje

2

Znanost na področju terapije s pomočjo konja

Predavanje, seminar

10

17


18

ŠT. UR ∑30

MODUL 3: CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV TERAPIJE S POMOČJO KONJA IN RAZLIČNI PRISTOPI OBRAVNAVE

OBLIKA DELA

Izbrana poglavja iz pediatrije: Razvoj zdravega otroka

Predavanje

4

Izbrana poglavja iz fizioterapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot nevro-fizioterapevtska obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz delovne terapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot delovno-terapevtska obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz specialne in rehabilitacijske pedagogike

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot specialno-pedagoška obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz socialne pedagogike

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot socialno-pedagoška obravnava

Predavanje

2

Izbrana poglavja iz psihiatrije

Predavanje

3

Izbrana poglavja iz pedopsihiatrije

Predavanje

3

Izbrana poglavja iz psihoterapije

Predavanje

2

Terapija s pomočjo konja kot psihoterapevtska obravnava

Predavanje

2

www.nakonju.si


www.nakonju.si

ŠT. UR ∑26

MODUL 4: PRIPRAVA DELOVNIH POGOJEV, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA TERAPEVTSKE OBRAVNAVE S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Varnost pri delu in ureditev delovnega okolja

Predavanje, praktično delo

2

Načela delovanja terapevtskega tima

Predavanje,praktično delo

6

Profesionalna etika pri delu v terapevtskem timu

Predavanje

2

Dokumentacija pri organizaciji terapije s pomočjo konja

Predavanje

2

Priprava in uporaba didaktičnih pripomočkov, materialov in opreme za izvajanje specialnih ciljev

Predavanje, praktično delo

5

Uporaba individualiziranega programa, načrtovanje in izvedba terapevtske Predavanje, praktično delo obravnave s pomočjo konja po navodilih terapevta

2

Spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja

Predavanje, praktično delo

2

Organizacija delovnega okolja in ustvarjanje pogojev za izvedbo terapevtskih obravnav s pomočjo konja

Seminar

5

MODUL 5: NEPOSREDNA IZVEDBA TERAPEVTSKE OBRAVNAVE S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Komunikacija z uporabniki terapije s pomočjo konja

Predavanje, praktično delo

2

Zajahanje in razjahanje za različne ciljne skupine uporabnikov

Predavanje, praktično delo

2

Teorija in praksa o delovanju in zaznavanju telesa med konjevim gibanjem

Predavanje, praktično delo

10

Hospitacije pri terapevtskih obravnavah z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov

Hospitacije

6

Neposredno delo z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov v terapevtskem timu

Simulacije, praktično delo

20

ŠT. UR ∑40

19


ŠT. UR ∑6

MODUL 6: ZAVAROVALNO-PRAVNA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA

OBLIKA DELA

Varnost in zdravje pri delu

Predavanje

2

Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja

Predavanje,Praktični delo

2

Zavarovalno-pravna vprašanja

Predavanje

2

ŠT. UR ∑32

MODUL 7: ŠTUDIJSKI OBISK V TUJINO Ogled sedeža organizacije Predstavitev dejavnosti in organiziranosti organizacije Spoznavanje pristopov, metod in oblik terapevtskih obravnav za različne ciljne skupine uporabnikov (hospitacije, simulacije)

20

ŠT. UR ∑100

MODUL 8: SAMOSTOJNO DELO IN IZKUŠNJE

OBLIKA DELA

Praksa pri izbranem mentorju

Praktično delo, konzultacije

20

Priprava projektne naloge o delu in šolanju terapevtskega konja

Samostojna projektna naloga

30

Priprava zaključnega seminarskega dela iz poljubne teme s področja TPK

Samostojna seminarska naloga

50 www.nakonju.si


OBLIKA DELA

Predstavitev projektnih nalog o delu in šolanju terapevtskega konja

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

5

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

10

Predstavitev opravljenega seminarskega dela iz izbranega poglavja strokovne literature

MODUL 10: IZPITI

www.nakonju.si

ŠT. UR ∑15

MODUL 9: PREDSTAVITEV SAMOSTOJNEGA DELA IN PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ

ŠT. UR

Izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-I)

1/4

Izpit iz lonžiranja

1/4

Pisni izpit

3

Ustni izpit

1/2

Praktični izpit

1/2

21


7. Organizacija in način izvedbe programa Izobraževanje traja 18 mesecev. V obdobju izobraževanja se bo zvrstilo 10-12 srečanj, ki bodo organizirana enkrat mesečno v dvodnevnih ali trodnevnih nizih. Natančen časovni in vsebinski razpored predavanj z vsemi dodatnimi informacijami bodo vsi prijavljeni in sprejeti kandidati prejeli po zaključenem vpisu v program oz. pred pričetkom izobraževanja. 8. Kotizacija in plačilni pogoji Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 1.800,00 EUR in jo je mogoče poravnati v treh obrokih. Kotizacija zajema: možnost udeležbe na vseh predavanjih in delavnicah, predvidenih v okviru izobraževalnega programa študijsko skripto s članki, delovnimi listi in prezentacijami predavanj prigrizke in napitke med odmori za kavo (coffe break) stroške študijskega obiska v tujini (bivanje, prehrana, izvedba programa) Kotizacija ne zajema: stroškov za kosila stroškov prevoza na lokacijo, kjer bodo potekala srečanja v okviru izobraževalnega programa stroškov prevoza na študijski obisk v tujini Vračilo kotizacije: v primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja dobijo kandidati/kandidatke kotizacijo v celoti povrnjeno v primeru odstopa od izobraževanja, o katerem kandidat/kandidatka pisno obvesti organizatorja izobraževanja najmanj 30 dni pred pričetkom 1. srečanja v okviru izobraževanja, dobi kandidat/ka kotizacijo v celoti povrnjeno, vrnjen znesek bo zmanjšan za 100,00 EUR kot nadomestilo za administrativne stroške v primeru odstopa od izobraževanja manj kot 30 dni pred pričetkom izobraževanja in v primeru odstopa po pričetku izobraževanja, vračilo kotizacije ni več mogoče; v primeru obročnega odplačevanja je potrebno kotizacijo v celoti poravnati po predvideni plačilni dinamiki

22

www.nakonju.si


9. Povezava z drugimi izobraževalnimi programi, možnosti prehajanja in dokvalifikacij Pogoji za dokvalifikacijo v naziv »Terapevt/ka za izvajanje terapije s pomočjo konja« Kandidat/ka lahko zaprosi za dokvalifikacijo v naziv »Terapevt/ka za izvajanje terapije s pomočjo konja«, v kolikor izpolni naslednje pogoje in obveznosti: predloži dokazilo o zaključeni VI. ali VII. stopnji ustrezne izobrazbe (diploma iz psihologije, pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektologije, socialne pedagogike, socialnega dela, predšolske vzgoje, medicine, delovne terapije, fizioterapije in ostalih sorodnih študijskih programov) se udeleži seminarja za dokvalifikacijo opravi vse obveznosti, določene za pridobitev naziva »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja« Stroški postopka dokvalifikacije znašajo 600 EUR. Pogoji za dokvalifikacijo v naziv »Strokovni sodelavec v programih aktivnosti s pomočjo konja«, v kolikor izpolni naslednje pogoje in obveznosti: se udeleži seminarja za dokvalifikacijo opravi vse obveznosti, določene za pridobitev naziva »Strokovni sodelavec v programih aktivnosti s pomočjo konja« Stroški postopka dokvalifikacije znašajo 100 EUR. 10. Prijave in dodatne informacije Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite na naslov: Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37b, 2326 Cirkovce. Prijavnici je potrebno priložiti naslednje priloge: Priloga I: Opis dodatnih kompetenc in znanj Priloga II: Opis izkušenj pri delu na področju terapije s pomočjo konja Priloga III: Opis razlogov za vpis v izobraževalni program Priloga IV: Fotokopija srednješolskega oz. maturitetnega spričevala (v primeru spremembe imena oz. priimka po datumu izdaje dokumenta priložite tudi fotokopijo ustreznega potrdila o spremembi imena oz. priimka). Priloga V: Predmetnik zaključenega formalnega izobraževanja/ seznam opravljenih predmetov Priloga VI: Dokazila o dodatnih kvalifikacijah in izobraževanjih, ki se nanašajo na področje dela z ljudmi, konjeništva oz. A/TPK

Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževalnega programa: METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK, metka@nakonju.si. www.nakonju.si

23


PROGRAM »VODNIK KONJA V PROGRAMIH A/TPK« 1. Temeljni cilji programa Temeljni cilji programa so: posredovanje temeljnega teoretičnega znanja s področja "A/TPK" razvijanje praktičnih sposobnosti za pravilno in varno vodenje konja med izvedbo "A/TPK" razvijanje praktičnih sposobnosti za redno delo in vsakodnevni trening terapevtskega konja razvijanje ustreznih kompetenc za sodelovanje in pomoč v interdisciplinarnem terapevtskem timu razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj za pomoč pri organizaciji delovnega okolja in ustvarjanju ustreznih delovnih pogojev za izvedbo "A/TPK"

2. Kratek opis programa Izobraževalni program je primeren za različne profile, ki se želijo ustrezno usposobiti za delo vodnika konja v terapevtskem timu. Izkušnje iz prakse kažejo na zelo izrazito potrebo po visoko kvalificiranih in ustrezno usposobljenih vodnikih konja v procesu terapije s pomočjo konja. Le ustrezno usposobljen vodnik konja bo lahko omogočil varno in kvalitetno izpeljavo terapevtske obravnave s pomočjo konja ter uporabnikom in drugim članom terapevtskega tima s svojim suverenim pristopom vlival dovolj zaupanja, da se bodo lahko sproščeno osredotočili na potek terapije in sledili zastavljenim terapevtskim ciljem. V študijski skupini je na voljo 20 prostih mest. Program traja 90 pedagoških ur in obsega štiri različne vsebinske module ter izpitni modul. Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5:

24

splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju (40 ur) teoretična izhodišča pri "A/TPK" (10 ur) vodenje konja med "A/TPK" (15 ur) izvedba in predstavitev samostojne projektne naloge (25 ur) IZPITI

www.nakonju.si


Učne vsebine se podajajo v obliki teoretičnih predavanj, praktičnih delavnic, hospitacij, simulacij in drugih oblik dela, ki slušateljem in slušateljicam omogočajo pridobivanje neposrednih izkušenj, spretnosti in kompetenc. Od slušateljev in slušateljic se pričakuje aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah, izdelava in predstavitev predpisanega projektnega dela ter samostojni študij študijskega gradiva in strokovne literature. Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula. V programu sodelujejo priznani slovenski in drugi evropski predavatelji. Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. 3. Pogoji za vpis Prijavijo se lahko kandidati in kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: polnoletnost zaključena IV. ali V. stopnja izobrazbe poljubne smeri vsaj 1 leto izkušenj pri delu z ljudmi vsaj 3 leta izkušenj pri delu s konji znanje lonžiranja konja znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju 4. Pogoji za dokončanje programa Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica: 1.) opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula: - izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-II) - izpit iz lonžiranja - pisni izpit, na katerem se preveri poznavanje vseh vsebinski sklopov - ustni izpit, na katerem se preveri poznavanje in razumevanje vseh vsebinskih sklopov - praktični izpit, na katerem se preveri praktična usposobljenost vodenja konja med terapevtsko obravnavo ter praktična usposobljenost za redno delo in vsakodnevni trening terapevtskega konja ter 2.) izpolni dodatne pogoje: - priprava in predstavitev lastnega projektnega dela - vsaj 75% prisotnost na predavanjih - vsaj 90% prisotnost na praktičnih delavnicah - 100% prisotnost pri modulu 4 (predstavitev projektnih nalog) www.nakonju.si

25


5. Strokovni naziv Po uspešno opravljenem izobraževanju si kandidat/ka pridobi strokovni naziv »Vodnik konja pri terapevtskih obravnavah s pomočjo konja«, skrajšano »Vodnik konja pri TPK«.

6. Predmetnik

26

ŠT. URI ∑40

MODUL 1: SPLOŠNA ZNANJA O KONJIH, VZGOJI IN ŠOLANJU KONJ

OBLIKA DELA

Odnos med konjem in človekom skozi zgodovino

Predavanje

1

Izbrana poglavja iz veterine: Oskrba konja, pogoste bolezni in poškodbe

Predavanje

6

Psihologija konja

Predavanje

8

Osnove komunikacije s konjem

Predavanje,praktično delo

4

Ravnanje s konjem in klasično šolanje konja

Predavanje

5

Pravilno vodenje konja, delo na roki in lonžiranje konja

Praktično delo

10

Izbira in šolanje konja za delo na področju TPK

Predavanje, praktično delo

5

Redni trening terapevtskega konja

Predavanje

1

www.nakonju.si


www.nakonju.si

ŠT. UR ∑15

MODUL 2: TEORETIČNA IZHODIŠČA PRI "A/TPK"

OBLIKA DELA

Uvod v področje "A/TPK": Zgodovina, oblike in metode dela, pozitivni učinki

Predavanje

1

Splošna znanja o uporabnikih "A/TPK"

Predavanje

2

Varnost pri delu in priprava delovnega okolja

Predavanje, praktično delo

2

Načela delovanja terapevtskega tima in profesionalna etika

Predavanje, praktično delo

3

Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja

Predavanje, praktično delo

2

MODUL 3: VODENJE KONJA MED "A/TPK"

OBLIKE DELA

Vodenje konja v terapevtskem timu

Predavanje, praktično delo, simulacije

MODUL 4: IZVEDBA IN PREDSTAVITEV SAMOSTOJNE PROJEKTNE NALOGE

OBLIKA DELA

Priprava projektne naloge

Samostojna projektna naloga

Predstavitev projektnih nalog

Samostojna prezentacija pred študijsko skupino

ŠT. UR ∑15 15

ŠT. UR ∑25 20 5

27


MODUL 5: IZPITI

ŠT. UR

Izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga TPK-II)

1/4

Izpit iz lonžiranja

1/4

Pisni izpit

1

Ustni izpit

1/2

Praktični izpit

1/2

7. Organizacija in način izvedbe programa Izobraževanje traja 4 mesece. Srečanja v okviru izobraževanja bodo predvidoma potekala enkrat ali dvakrat mesečno. Natančen časovni in vsebinski razpored predavanj z vsemi dodatnimi informacijami bodo vsi prijavljeni in sprejeti kandidati prejeli po zaključenem vpisu v program oz. pred pričetkom izobraževanja. 8. Kotizacija in plačilni pogoji Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 700,00 EUR in jo je mogoče poravnati v treh obrokih. Kotizacija zajema: možnost udeležbe na vseh predavanjih in delavnicah, predvidenih v okviru izobraževalnega programa študijsko skripto s članki, delovnimi listi in prezentacijami predavanj prigrizke in napitke med odmori za kavo (coffe break) Kotizacija ne zajema: stroškov za kosila stroškov prevoza na lokacijo, kjer bodo potekala srečanja v okviru izobraževalnega programa

28

www.nakonju.si


Vračilo kotizacije: v primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja dobijo kandidati/kandidatke kotizacijo v celoti povrnjeno v primeru odstopa od izobraževanja, o katerem kandidat/kandidatka pisno obvesti organizatorja izobraževanja najmanj 30 dni pred pričetkom 1. srečanja v okviru izobraževanja, dobi kandidat/ka kotizacijo v celoti povrnjeno, vrnjen znesek bo zmanjšan za 100,00 EUR kot nadomestilo za administrativne stroške v primeru odstopa od izobraževanja manj kot 30 dni pred pričetkom izobraževanja in v primeru odstopa po pričetku izobraževanja, vračilo kotizacije ni več mogoče; v primeru obročnega odplačevanja je potrebno kotizacijo v celoti poravnati po predvideni plačilni dinamiki 9. Prijave in dodatne informacije Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite na naslov: Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37/b, 2326 Cirkovce. Prijavnici je potrebno priložiti naslednje priloge: Priloga I: Opis dodatnih kompetenc in znanj Priloga II: Opis izkušenj pri delu na področju terapije s pomočjo konja Priloga III: Opis razlogov za vpis v izobraževalni program Priloga IV: Fotokopija srednješolskega oz. maturitetnega spričevala (v primeru spremembe imena oz. priimka po datumu izdaje dokumenta priložite tudi fotokopijo ustreznega potrdila o spremembi imena oz. priimka). Priloga V: Predmetnik zaključenega formalnega izobraževanja/ seznam opravljenih predmetov Priloga VI: Dokazila o dodatnih kvalifikacijah in izobraževanjih, ki se nanašajo na področje dela z ljudmi, konjeništva oz. A/TPK Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževalnega programa: METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK, metka@nakonju.si.

www.nakonju.si

29


PROGRAM »STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA«

1. Temeljni cilji programa Temeljni cilji programa so: posredovanje temeljnega in specifičnega teoretičnega znanja s področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja posredovanje kompetenc in znanj, potrebnih za načrtovanje, organizacijo in strokovno izvedbo aktivnosti s pomočjo konja razvijanje praktičnih sposobnosti za neposredno strokovno izvedbo aktivnosti s pomočjo konja razvijanje ustreznih kompetenc za koordinacijo in vodenje aktivnosti s pomočjo konja razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj za organizacijo delovnega okolja in ustvarjanje ustreznih delovnih pogojev za izvedbo aktivnosti s pomočjo konja 2. Kratek opis programa Izobraževalni program je novost tako v slovenskem kot tudi širšem evropskem prostoru in se v določenih vsebinah prekriva z drugimi izobraževalnimi programi na področju A/TPK. Vključitev v izobraževalni program omogoča različnim strokovnim profilom in drugim strokovnim delavcem na področju konjeništva, da izboljšajo svoje kompetence za pedagoško delo z različnimi ciljnimi skupinami potencialnih uporabnikov (otroci, mladostniki, odrasli, osebe s posebnimi potrebami) in predstavlja številne možnosti za organizacijo prijetnih, hkrati pa tudi poučno obarvanih doživetij in sprostitvenih programov v družbi s konji. Zaključen izobraževalni program je tudi eden izmed pogojev za pridobitev certifikata, ki omogoča in dovoljuje izvedbo programov pod blagovno znamko Ho-Pe-Tour (HorsesPedagogics-Tourism). V študijski skupini je na voljo 20 prostih mest. Program traja 120 pedagoških ur in obsega pet različnih vsebinskih modulov ter izpitni modul. Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Izpitni modul

30

splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju (40 ur) teoretična izhodišča na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (2 uri) spoznavanje različnih ciljnih skupin uporabnikov (15 ur) priprava delovnih pogojev, načrtovanje in neposredna izvedba programov aktivnosti s pomočjo konja (APK) (35 ur) zavarovalno-pravna in organizacijska vprašanja (8 ur) izdelava in predstavitev samostojne projektne naloge in izkušenj (20 ur)

www.nakonju.si


Učne vsebine se podajajo v obliki teoretičnih predavanj, praktičnih delavnic, hospitacij, simulacij in drugih oblik dela, ki slušateljem in slušateljicam omogočajo pridobivanje neposrednih izkušenj, spretnosti in kompetenc. Od slušateljev in slušateljic se pričakuje aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah, izdelava in predstavitev predpisane projektne naloge, samostojno pridobivanje izkušenj preko projektnih nalog ter samostojni študij študijskega gradiva in strokovne literature. Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula. V programu sodelujejo priznani slovenski in drugi evropski predavatelji. Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. 3. Pogoji za vpis Prijavijo se lahko kandidati in kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: polnoletnost zaključena IV. ali V. stopnja izobrazbe poljubne smeri vsaj 1 leto izkušenj pri delu z ljudmi vsaj 3 leta izkušenj pri delu s konji Zaželeno je predhodno znanje lonžiranja in dresurnega jahanja na osnovnem nivoju. 4. Pogoji za dokončanje programa Program se uspešno zaključi, ko slušatelj/ slušateljica: 1.) opravi vse predpisane izpite iz izpitnega modula: - izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga APK-I) - izpit iz lonžiranja - pisni izpit, na katerem se preveri poznavanje vseh vsebinski sklopov - ustni izpit, na katerem se preveri poznavanje in razumevanje vseh vsebinskih sklopov - praktični izpit, na katerem se preveri praktična usposobljenost za samostojno načrtovanje in izpeljavo programov aktivnosti s pomočjo konja ter 2.) izpolni dodatne pogoje: - priprava in predstavitev projektne naloge in izkušenj - vsaj 75% prisotnost na predavanjih - vsaj 90% prisotnost na praktičnih delavnicah - 100% prisotnost na predstavitvah projektnih nalog in izkušenj (v okviru modula 6) www.nakonju.si

31


5. Strokovni naziv Po uspešno opravljenem izobraževanju si kandidat/ka pridobi naziv »Strokovni sodelavec/sodelavka v programih aktivnosti s pomočjo konja«, skrajšano »Strokovni sodelavec/sodelavka v programih APK«.

6. Predmetnik

32

ŠT. UR ∑40

MODUL 1: SPLOŠNA ZNANJA O KONJIH, VZGOJI IN ŠOLANJU KONJ

OBLIKA DELA

Odnos med konjem in človekom skozi zgodovino

Predavanje

1

Izbrana poglavja iz veterine: Oskrba konja, pogoste bolezni in poškodbe

Predavanje

6

Psihologija konja

Predavanje

8

Osnove komunikacije s konjem

Predavanje,praktično delo

4

Ravnanje s konjem in klasično šolanje konja

Predavanje

5

Pravilno vodenje konja, delo na roki in lonžiranje konja

Praktično delo

10

Izbira in šolanje konja za delo na področju APK

Predavanje, praktično delo

5

Redni trening konja za delo na področju APK

Predavanje

1

www.nakonju.si


www.nakonju.si

ŠT. UR ∑35

MODUL 2: TEORETIČNA IZHODIŠČA NA PODROČJU AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA

OBLIKA DELA

Zgodovina in razvoj področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja

Predavanje

1

Oblike in metode dela ter pozitivni učinki na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja

Predavanje

1

ŠT. UR ∑15

MODUL 3: SPOZNAVANJE RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN UPORABNIKOV

OBLIKA DELA

Individualne in skupinske oblike dejavnosti

Predavanje

1

Osnovna načela komunikacije in vodenja skupin

Predavanje in delavnica

4

Delo z otroki in mladostniki

Predavanje

4

Delo z odraslimi

Predavanje

3

Delo s starostniki

Predavanje

1

Delo z osebami s posebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju

Predavanje

2

33


34

ŠT. UR ∑35

MODUL 4: PRIPRAVA DELOVNIH POGOJEV, NAČRTOVANJE IN NEPOSREDNA IZVEDBA PROGRAMOV AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA - APK

OBLIKA DELA

Varnost pri delu in ureditev delovnega okolja

Predavanje,praktično delo

3

Načela delovanja tima za izvedbo programov APK

Predavanje,praktično delo, simulacije

4

Dokumentacija pri organizaciji APK

Predavanje

1

Priprava in uporaba didaktičnih pripomočkov, materialov in opreme za izvajanje programov APK

Predavanje,praktično delo, simulacije

2

Neposredno delo z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov v terapevtskem timu

Simulacije, praktično delo

25

ŠT. UR ∑8

MODUL 5: ZAVAROVALNO-PRAVNA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA

OBLIKA DELA

Organizacija dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konja

Predavanje

2

Varnost in zdravje pri delu

Predavanje

2

Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja

Predavanje, praktično delo

2

Zavarovalno-pravna vprašanja

Predavanje

2

www.nakonju.si


ŠT. UR ∑20

MODUL 6: IZVEDBA IN PREDSTAVITEV SAMOSTOJNE PROJEKTNE NALOGE IN PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ

OBLIKA DELA

Izdelava projektne naloge o organizaciji delovnega okolja, ustvarjanju pogojev in izdelavo programa aktivnosti s pomočjo konja za izbrano ciljno skupino

Samostojna projektna naloga

15

Predstavitev projektnih nalog o organizaciji delovnega okolja, ustvarjanju pogojev in izdelavo programa aktivnosti s pomočjo konja za izbrano ciljno skupino

samostojna prezentacija pred študijsko skupino

5

IZPITNI MODUL

ŠT. UR

Izpit iz znanja jahanja (dresurna naloga APK-I)

1/$

Izpit iz lonžiranja in dela na tleh

1/4

Pisni izpit

3

Ustni izpit

1/2

Praktični izpit

1/2

7. Organizacija in način izvedbe programa Izobraževanje traja 4 mesece. V obdobju izobraževanja se bodo zvrstila 3 srečanja, ki bodo organizirana enkrat mesečno v strnjenih dvodnevnih ali tridnevnih nizih. Natančen časovni in vsebinski razpored predavanj bodo vsi prijavljeni in sprejeti kandidati prejeli po zaključenem vpisu v program. www.nakonju.si

35


8. Kotizacija in plačilni pogoji Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 1.300,00 EUR in jo je mogoče poravnati v treh obrokih. Kotizacija zajema: možnost udeležbe na vseh predavanjih in delavnicah, predvidenih v okviru izobraževalnega programa študijsko skripto s članki, delovnimi listi in prezentacijami predavanj prigrizke in napitke med odmori za kavo (coffe break) Kotizacija ne zajema: stroškov za kosila stroškov prevoza na lokacijo, kjer bodo potekala srečanja v okviru izobraževalnega programa Vračilo kotizacije: v primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja dobijo kandidati/kandidatke kotizacijo v celoti povrnjeno v primeru odstopa od izobraževanja, o katerem kandidat/kandidatka pisno obvesti organizatorja izobraževanja najmanj 30 dni pred pričetkom 1. srečanja v okviru izobraževanja, dobi kandidat/ka kotizacijo v celoti povrnjeno, vrnjen znesek bo zmanjšan za 100,00 EUR kot nadomestilo za administrativne stroške v primeru odstopa od izobraževanja manj kot 30 dni pred pričetkom izobraževanja in v primeru odstopa po pričetku izobraževanja, vračilo kotizacije ni več mogoče; v primeru obročnega odplačevanja je potrebno kotizacijo v celoti poravnati po predvideni plačilni dinamiki 9. Prijave in dodatne informacije Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite na naslov: Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37/b, 2326 Cirkovce. Prijavnici je potrebno priložiti naslednje priloge: Priloga I: Opis dodatnih kompetenc in znanj Priloga II: Opis izkušenj pri delu na področju aktivnosti s pomočjo konja Priloga III: Opis razlogov za vpis v izobraževalni program Priloga IV: Fotokopija srednješolskega oz. maturitetnega spričevala/diplome (v primeru spremembe imena oz. priimka po datumu izdaje dokumenta priložite tudi fotokopijo ustreznega potrdila o spremembi imena oz. priimka). Priloga V: Dokazila o dodatnih kvalifikacijah in izobraževanjih, ki se nanašajo na področje dela z ljudmi, konjeništva oz. A/TPK

Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževalnega programa: METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK, metka@nakonju.si.

36

www.nakonju.si


NAŠE REFERENCE

www.nakonju.si

-

zasnova, vzpostavitev in organizacija izobraževalnega sistema za strokovne kadre na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v Sloveniji (A/TPK)

-

izpeljava izobraževalnih programov za področje TPK V Sloveniji in Srbiji, v katerih je bilo od leta 2008 vključenih več kot 81 slušateljev, ki so se izobraževanja udeležili samoplačniško oziroma so jim ga sofinancirali javni zavodi (ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, CUDV Dolfke Boštjančič Draga, MKZ Rakitna, CUDV Dobrna, SOŠO Milan Petrović Novi Sad)

-

organizacija rednih letnih strokovnih posvetov o razvoju področja A/TPK v Sloveniji (od leta 2006 naprej)

-

izvajanje rednih individualnih in skupinskih obravnav za naslednje ciljne skupine: otroci, mladostniki in odraslih s posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, dolgotrajno bolni, gibalno ovirani, govorno-jezikovne motnje, otroci z učnimi težavami, nadarjeni) ter osebami s težavami na področju duševnega zdravja

-

aktivna udeležba strokovnih sodelavcev na različnih slovenskih in evropskih seminarjih in kongresih

-

izvajanje predavanj o področju A/TPK za različne študijske skupine

-

mentorstvo pri maturitetnih in diplomskih nalogah dijakov in študentov različnih srednjih šol in fakultet

-

izvajanje delavnic za otroke z agresivnimi vedenjskimi vzorci v okviru projekta »Nasilje je out – mi smo in« (financiran iz ESS, Ministrstvo za šolstvo in šport)

-

priprava kurikulov in didaktičnih materialov za izvajanje aktivnosti in terapije s pomočjo konja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v okviru projekta »Šola enakih možnosti« (financiran iz ESS, Ministrstvo za šolstvo in šport)

-

zasnova in eksperimentalna izvedba pedagoško-doživljajskih turističnih programov za otroke, mladostnike, družine in osebe s posebnimi potrebami ter osebe s težavami v duševnem zdravju v okviru projekta »PEDO TUR« (financiran iz OP IPA SL-HR 2007-2013)- promocija in doseganje prepoznavnosti področja A/TPK ter povečevanje dostopnosti do tovrstnih storitev širšemu krogu potencialnih uporabnikov

-

povezovanje in izmenjava dobrih praks s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini

37


Veselimo se novih izzivov in novih poti do znanja, ki jih bomo prehodili skupaj z Vami!

PROGRAMI V PRIPRAVI:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM »UČITELJ JAHANJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI« PROGRAMI STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU A/TPK www.nakonju.si

Izobraževalni programi 2014/2015  

Izobraževanja NAZAJ NA KONJA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you