Page 1

Na obèinskem prazniku obèine Kidrièevo, ki je bil 24. junija, je naša Ustanova - Fundacija NAZAJ NA KONJA prejela grb obèine Kidrièevo za dosežke na podroèju terapije s pomoèjo konja. Veseli smo, da je tudi lokalno okolje podprlo in prepoznalo pomen naše nevladne organizacije, ki si je in si bo tudi v prihodnje prizadevala ostati odprta in dinamièna ustanova z jasnimi cilji ter žarišèe mnogih inovativnih idej na podroèju aktivnosti in terapije s pomoèjo konja v Sloveniji in širše. Hvala za izkazano priznanje! št.02 / leto 2012 brezplaènik izdajata: Ustanova - Fundacija Nazaj na konja Udruga PEGAZ v okviru projekta “PEDO TOUR” www.ho-pe-tour.com

ho-pe NEWS

ho-pe-tour

Newsletter 2012

KAJ SO TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOÈJO KONJA

Evropski projekt Projekt “PEDOTUR” je bil izbran na 2. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, katerega organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Na razpis, objavljen 16. aprila 2010, je prispelo 183 vlog, med katerimi je bilo za sofinanciranje odobrenih 22 projektnih predlogov. Odobreni projekti so bili izbrani 3. marca 2011 na 4. seji Skupnega nadzornega odbora, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujoèih drþav - Slovenije in Hrvaðke ter predstavnika Evropske komisije.

NOVI TURISTIÈNI ÈEZMEJNI PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA HO-PE-TOUR Turizem je v podravski regiji omejen veèinoma le na klasièno turistièno ponudbo, ki ne obsega specializiranih programov, primernih za specifiène ciljne skupine kot so npr. otroci in mladostniki, osebe s posebnimi potrebami, itd. Splošno gledano je tukajšnji turizem zelo slabo razvit, saj je tu najnižji odstotek noèitev na prebivalca v Sloveniji. V PrimorskoGoranski regiji je turizem sicer precej razvit in predstavlja kar 20% celotnega turistiènega prometa v Republiki Hrvaški, vendar je zaradi pretežno klasiène ponudbe izrazito sezonskega znaèaja, ki pa ne zagotavlja zadostnega celoletnega pretoka turistov. veè na 2. strani Newsletter 2012

logotipi operacije

VREME

Vreme v projektnem obdobju bo ugodno vplivalo na poèutje vseh udeležencev.

Aktivnosti in terapije s pomoèjo konja so izjemna priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Konj namreè s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoriènih spretnosti in kompetenc, kot pomoènik in èlan terapevtskega tima pa zaradi svojih znaèajskih lastnosti in naèina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijskosocializacijskem in k o g n i t i v n o izobraževalnem podroèju.

Priprava projektnih idej za nove IPA projekte Naša neutrudna ekipa je pripravila nove projektne predloge za III. javni razpis OP SI-HR 2007-2013, ki se je zakljuèil 16. aprila 2012. Držimo pesti in upamo na najbolje!!!

Nova sodelavka v timu PEDO TUR V prejšnji številki Ho-pe-news smo pisali o odhodu sodelavke Nine Heric, ki se je podala na odkrivanje Kolumbije. V januarju 2012 jo je na delovnem mestu vodje marketinga in koordinatorke terapevtsko – turistiènih programov nadomestila Lolita Štekar. Lolita, veliko elana pri delu ti želimo! ho-pe NEWS


Izmenjava projektnih izukušenj s projektnim timom MAGIC TOUCH 23. maja so nas obiskali projektni partnerji projekta "MAGIC TOUCH - Terapija z živalmi za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami", ki je financiran iz sklada Švicarski prispevek. V projektu sodelujeta slovenski partner Center NAPREJ! in švicarski partner SV – HPR, SchweizerischeVereinigungfürHeilpädagogischesReiten. V prijetnem vzdušju smo podelili in izmenjali projektne izkušnje ter vzpostavili nove kontakte za morebitno sodelovanje v prihodnje. ho-pe NEWS

ho-pe-tour Newsletter 2012

Ustanova NOVI TURISTIÈNI Fundacija ÈEZMEJNI Nazaj naPROGRAMI konja se predstavi V OKVIRU PROJEKTA HO-PE-TOUR

V tej številki vam predstavljamo nove pedagoško doživljajske in terapevtsko turistiène programe, ki so bili razviti v okviru projekta »Pedotur« in jih najdete na naši spletni strani v brošuri z naslovom »Pedagoško doživljajski in terapevtsko turistièni programi«.

Turizem je v podravski regiji omejen veèinoma le na klasièno turistièno ponudbo, ki ne obsega specializiranih programov, primernih za specifiène ciljne skupine kot so npr. otroci in mladostniki, osebe s posebnimi potrebami, itd. Splošno gledano je tukajšnji turizem zelo slabo razvit, saj je tu najnižji odstotek noèitev na prebivalca v Sloveniji. V PrimorskoGoranski regiji je turizem sicer precej razvit in predstavlja kar 20% celotnega turistiènega prometa v Republiki Hrvaški, vendar je zaradi pretežno klasiène ponudbe izrazito sezonskega znaèaja, ki pa ne zagotavlja zadostnega celoletnega pretoka turistov. Težavo pomeni tudi dejstvo, da ni ustreznih turistiènih programov za omenjene skupine, v turistiènem sektorju pa ni ustrezno usposobljenih delavcev, ki bi bili specializirani za delo z otroki in mladostniki ter s populacijo otrok s posebnimi potrebami. Tudi ustreznega povezovanja med strokovnjaki in institucijami pri razvijanju turizma za te ciljne skupine ni , niti ustreznih destinacij s prilagojeno infrastrukturo in kapacitetami, ki bi zadostile njihovemu povpraševanju. Zaradi vseh teh dejavnikov se posledièno v obeh regijah sreèujemo s slabimi zaposlitvenimi možnostmi in neizkorišèenimi potenciali, po drugi strani pa je izredno veliko povpraševanje po turizmu, ki bi hkrati vseboval tudi ustrezne kulturne, pedagoške in terapevtske aktivnosti, prilagojene otrokom in mladostnikom ter osebam s posebnimi potrebami. Vse to nam daje priložnost za razvoj inovativnih skupnih èezmejnih turistiènih programov, storitev, produktov in destinacij za te specifiène ciljne skupine (otroci in mladostniki, družine, vzgojno – izobraževalne institucije, invalidi). Ustvariti želimo alternative klasièni turistièni ponudbi in s tem podaljšanje turistiène sezone na vse štiri letne èase ter zagotovitev novih virov dohodka in novih možnosti zaposlitev za lokalno prebivalstvo ter prispevek k zmanjševanju bega možganov. S skupnim razvojem programov usposabljanja za strokovne delavce v projektu vidimo priložnost za èezmejno in medinstitucionalno povezovanje strokovnjakov, kar pomeni priložnost za izmenjavo delovne sile in zagotavljanje alternativnih virov prihodkov na podeželju. Razvoj novih turistiènih programov bo hkrati tudi prispevek k veèji socialni vkljuèenosti in vzpostavitvi enakih možnosti ter poveèanje ponudbe na Newsletter 2012

podroèju turizma, športa in rekreacije oseb s posebnimi potrebami. Predstavljamo vam deset novih brezplaènih »Pedagoško doživljajskih in terapevtsko turistiènih programov«, ki temeljijo na aktivnostih in terapiji s pomoèjo konja in se bodo izvajali na dveh lokacijah – novih turistiènih destinacijah; na lokaciji Ustanove - Fundacije NAZAJ NA KONJA v Starošincah (Slovenija) in na lokaciji Udruge Pegaz Rijeka (Hrvaška) do izteka trajanja projekta (31.3.2013). V programe se lahko vkljuèijo malèki, osnovnošolci, dijaki in odrasli iz Slovenije in Hrvaške. Družinam in družinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami smo namenili eno in/ali veèdnevne programe kot so »Moja družina spoznava svet konjev«, »Èesa se lahko od konjev nauèi moja družina«, »Moja družina se uèi jahati« in »Pegaz – za družine«. Glede na vaše želje in potrebe se lahko vkljuèite v poljubno izbran program, kjer boste spoznali konje, se jim približali, lahko pa se v svet konjev podate bolj pogumno in poglobljeno ter se nauèite jahati, utrdite vezi med vašimi družinskimi èlani, preživite oddih in sprostitev z družino v idiliènem podeželskem okolju in s konji. Malèki, otroci in mladostniki bodo lahko uživali v programih kot so »Spoznajmo svet konjev«, »Konji naši uèitelji«, »Uèimo se jahati«, »Pegaz – za skupine« in »Nazaj na konja«. V te programe se lahko vkljuèijo individualno ali skupinsko - kot razred. Program Pegaz in program Nazaj na konja - za skupine temeljita na aktivnostih in terapiji s pomoèjo konja, ki predstavlja izjemno priložnost za celostno obravnavo oseb s posebnimi potrebami. Program Uèimo se jahati pa je namenjen vsem, ki se želijo pravilno nauèiti jahati, ne glede na predhodno znanje, saj je vsak udeleženec v programu obravnavan individualno. Razen jahanja vas bomo nauèili tudi dobrega odnosa do konja in komunikacije s konjem. Svoje znanje boste nato lahko preizkusili in ga utrdili tudi na èudovitih terenskih poteh v okolici Konjeniškega parka Starošince, za manj drzne pa je na voljo pešèena maneža in pokrita jahalnica, primerna za ježo ob vsakem vremenu in letnem èasu. Za odrasle, ki imajo težave na podroèju duševnega zdravja, smo pripravili posebni program »Nazaj na konja«, namenjen ho-pe NEWS


Projekt PEDO TUR smo predstavili èlanom Rotary Cluba Maribor Lent Projekt PEDO TUR smo v ponedeljek, 19. marca 2012, predstavili èlanom Rotary Cluba Maribor Lent in s tem prièeli z aktivnim fundraisingom za potrebe projekta PEDO TUR - pridobivanjem lastnih stredstev za financiranje projektnih aktivnosti. ho-pe

Projekt PEDO TUR smo predstavili v Botaniènem vrtu Tal 2000 Projekt PEDO TUR smo v nedeljo, 27. maja 2012, predstavili v Botaniènem vrtu TAL 2000, ki smo ga u v rs t i l i t u d i m e d p o n u d b o d o d a t n i h naravoslovnih dejavnosti v okviru novih terapevtsko - turistiènih programov PEDO TUR.

ho-pe-tour Newsletter 2012

NEWS

manjšim skupinam, ki se preko aktivnosti in terapije s pomoèjo konja zaènejo sooèati s svojimi težavam in iskati rešitve. »Biti na konju« namreè že v ljudskem izroèilu pomeni nekaj dobrega, kadar si »na konju«, ti vse uspeva. »Priti nazaj na konja« pa pomeni pokazati pogum za spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami in ponovno najti pravo pot in prave cilje v življenju. Vsi programi, ne glede na trajanje (pol dneva, cel dan, 3 ali 5 dni), obsegajo tudi zabavne in sprostitvene dejavnosti s konji ter številne dodatne izbirne dejavnosti: sprostitvene, umetniško kreativne, športne, kulturne in naravoslovne dejavnosti.

Na kongresu smo razdelili veliko število letakov, na katere smo natisnili podatke o Fundaciji Nazaj na konja in o aktualnem projektu HO-PE-TOUR, ki so pošli do zadnjega, kar kaže na veliko zanimanje za tovrstne aktivnosti. Kongresa so se udeležili tudi predstavniki ostalih aktivnih organizacij iz celotnega sveta, ki delujejo na podroèju terapij s pomoèjo konja, in v treh dneh predstavili udeležencem kongresa rezultate svojih projektov, metode delajeinob razliène Društvo Pegaz desetletnici d pristope, ki jih uporabljajo v posameznih državah. Kljub napornemu urniku, saj so predstavitve potekale èez cel dan, je bil kongres odlièna priložnost za medsebojno spoznavanje organizacij in deljenje dragocenih izkušenj.

Programi so razpisani v okviru nagradnih iger. V èasu trajanja projekta HO-PE-TOUR se jih bo lahko brezplaèno udeležilo predvidoma okoli 750 uporabnikov.

Vanja v Atenah

»PEDOTUR« – NAJ PODJETNIŠKA IDEJA V LETU 2011 Ustanova – Fundacija Nazaj na konja se je v decembru 2011 s projektom Pedotur prijavila na nateèaj »Naj podjetniška ideja 2011«. naslovnica kataloga

UDELEŽBA NA SVETOVNEM KONGRESU V ATENAH "XIV. Congress of Therapeutic Horse Riding"

Od 24. do 27. aprila je v Atenah (Grèija) potekal svetovni kongres o terapijah s pomoèjo konja "XIV. Congress of Therapeutic Horse Riding - Horses in Education & Therapy", na katerem je Ustanova - Fundacija Nazaj na konja predstavila svoj prispevek z naslovom "Terapija s pomoèjo konja za nasilne otroke in mladostnike - inovativen pristop k razvijanju podroèja socialnih kompetenc in spretnosti", ki je nastal na podlagi uspešno zakljuèenega projekta "Nasilje je OUT - mi smo IN". Newsletter 2012

Nateèaj je že drugiè zapored organiziral Manager klub Ptuj, njegov namen pa je prepoznati in nagraditi podjetja, ki kljub težjim gospodarskim in ekonomskim okolišèinam išèejo sveže pristope in razvijajo inovativne ideje pri svojem delu. V mesecu januarju 2012 smo v Fundaciji Nazaj na konja izvedeli, da smo s projektom »Pedotur« preprièali tudi èlane komisije Manager kluba Ptuj, saj so ga prepoznali kot eno izmed petih najboljših podjetniških idej v letu 2011. Povabili so nas na slavnostno podelitev nagrad, ki je potekala v torek, 31. januarja, v Grand hotelu Primus na Ptuju. Podelitve nagrade se je udeležila celotna ekipa zaposlenih na projektu Pedotur, Metka Demšar-Goljevšèek kot vodja projekta, Alexander Goljevšèek kot tehnièni koordinator projekta, Lolita Štekar kot vodja marketinga in Barbara Kuhar ter Vanja Stermšek kot strokovni sodelavki v programih aktivnosti in terapij s pomoèjo konja. Podelitev je bila hkrati tudi priložnost, da sodelujoèi svojo podjetniško idejo predstavijo ostalim udeležencem prireditve in prisotnim medijem. Ker smo bili preprièani, da je ho-pe NEWS


Projektni tim PEDO TUR sodeloval na vseslovenski akciji Dan za spremembe V soboto, 21.4.2012, se je tudi ekipa sodelavcev projektnaga tima PEDOTUR odzvala na veliko vseslovensko akcijo "Dan za spremembe", ki je potekala na pobudo Slovenske filantropije. Pripravili smo zanimiv program, ki se je odvijal na sedežu Fundacije, v Konjeniškem parku Starošince. Zbranim obiskovalcem smo predstavili tudi projekt PEDO TUR. Nepozabna je bila priložnost jahanja, ki smo jo ponudili prav vsem obiskovalcem, ne glede na leta. Na konja sta prviè v življenju sedli tudi dve starostnici, starejši od 70 let!

ho-pe-tour Newsletter 2012

ho-pe NEWS

sedežu vodilnega partnerja Ustanove - Fundacije NAZAJ NA KONJA. PODELITEV NAGRADE N A J P O DJ E T N I Š K A IDEJA V LETU 2011

poslanstvo naše organizacije, kljub temu, da se pravzaprav vsi trudimo izboljšati kvaliteto življenja ljudi, na nek naèin posebno, je bila tudi naša predstavitev nekoliko drugaèna od ostalih. Spremljali so nas dobra volja, maskota – konjièek gugalnik, klaviature in posebna ''slavnostna toaleta'' deklet – jahalna oprema. Da, to smo mi … pri našem delu ni finih oblek in kravat, smo samo konji, otroci, mladostniki in odrasli s takšnimi ali drugaènimi potrebami in mi, ki skrbimo, da se eni in drugi poèutijo kar se da prijetno. V uvodnih besedah sta Metka D. G. in Alexander G. nagovorila vse zbrane in se zahvalila za nominacijo, hkrati pa izrazila željo, da bi vsi prisotni v predstavitvi projekta »Pedotur« zagledali, zaslišali in zaèutili utrip poslanstva Fundacije Nazaj na konja. V nadaljevanju je Alexander G.predstavil vse podrobnosti projekta Pedotur in njegovo blagovno znamko Ho-pe-tour, Metka G. pa je njegovo predstavitev spremljala z igranjem instrumentalne podlage pesmi »Na razpotju sanj«, ki je njeno avtorsko delo. Po zakljuèku predstavitve so se pridružile še ostale sodelavke na projektu in skupaj odpele del pesmi »Na razpotju sanj«, ki govori o tem, da smo ljudje minljivi in da je potrebno izkoristiti vsak trenutek sproti, da nam ni kasneje žal. Po predstavitvah vseh petih podjetij oz. organizacij, je sledila še slavnostna podelitev nagrad. Ustanova – Fundacija Nazaj na konja je za projekt Pedotur prejela priznanje za nov pristop k humanemu programu, zraven tega pa prejela še nagradi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Štajerske gospodarske zbornice. To je bila samo še dodatna potrditev, da je projekt »Pedotur« resnièno dobro zasnovan in da bo njegova realizacija doprinesla veliko dobrega za družbo in posameznika. V.S.

Kontrolorjem smo predstavili potek projekta in na vpogled ponudili vso projektno dokumentacijo, z najveèjim veseljem pa smo jim predstavili tudi naše terapevtske konje, blagovno znamko HO-PE-tour in novo brošuro s pedagoško doživljajskimi in terapevtskimi turistiènimi programi, ki smo jih v tistem obdobju ravno dokonèali.

PRIÈETEK POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKTOV za potrebe projekta PEDO TUR

Na obmoèju lokacije hrvaškega partnerja Udruge Pegaz Rijeka, v rekreacijskem centru "Draška dolina", se je konec maja 2012 prièelo težko prièakovano postavljanje veènamenskih objektov za potrebe projekta PEDO TUR. Objekti, ki jih bodo lahko uporabniki novih turistiènih programov koristili v obdobju izvedbe eksperimentalnih kampov, obsegajo 3 bivalne enote za skupno 15 oseb, sanitarni vozel, kuhinjo, pisarno in veènamenski skupni prostor. Nakup montažnih objektov predstavlja najveèjo posamezno investicijo projekta PEDO TUR in celotna ekipa že komaj èaka, da se bodo lahko prièeli uporabljati!

NOVICA O OPRAVLJENI KONTROLI PROJEKTA PEDO TUR

V maju 2012 sta oba projektna partnerja uspešno opravila kontrolo izvedbe operacije "PEDO TUR". 23. maja 2012 so predstavniki MRRFEU obiskali hrvaškega partnerja Udrugo Pegaz, 30. maja 2012 pa so se predstavniki Sektorja za kontrolo programov IPA z MGRT oglasili tudi na

Newsletter 2012

ho-pe NEWS


Študijski obisk udeležencev izobraževalnega programa "Usposabljanje terapevtov za izvajanje terapije s pomoèjo konja" Med 10. in 13. majem se je študijska skupina izobraževalnega programa "Usposabljanje terapevtov za izvajanje terapije s pomoèjo konja" udeležila študijskega obiska v kraju Radenthein na avstrijskem Koroškem, kjer je sedež organizacije TRIK (Therapeutisches Reiten in Kärnten). Odlièna ekipa strokovnih sodelavcev TRIK-a jih je seznanila z naèinom dela v njihovi organizaciji in jim pripravila pester delovni program, v katerem so se seznanili z vsebinami kot so voltižiranje, integrativne igre s konji, gozdna pedagogika, geocaching s konji itd. Študijskega obiska se je v okviru predvidenega usposabljanja za potrebe projekta PEDO TUR udeležila tudi strokovna sodelavka v programih aktivnosti in terapije s pomoèjo konja, Vanja Stermšek.

ho-pe-tour Newsletter 2012

ho-pe NEWS

Sodelavci projekta

Mirjana Stojnoviæ je diplomirala leta 1977 na univerzi v Zagrebu, kjer je pridobila naziv profesor defektolog – logoped. Od takrat ves svoj delovni èas preživi v delu z otroki s težavami v razvoju. Od leta 1982 dela v OŠ „Gornja Vežica“ v Reki, v Oddelku za izvajanje strokovnega postopka za otroke s cerebralno paralizo. Stojnoviæeva je ena od ustanoviteljev društva „Udruga za terapijsko jahanje Pegaz“ , predsednica tega društva in pobudnica ideje Centra „Draška dolina“, namenjenega otrokom in mladini s težavami v razvoju. V preteklih 11-ih letih je sodelovala v izobraževanjih na podroèju terapij s pomoèjo konja na nacionalnem nivoju, od leta 2007 pa nosi naziv Voditelj terapevtskega jahanja z licenco v Republiki Hrvaški. Tekom leta 2008 je opravljala funkcijo predsednice nadzornega odbora Hrvaške zveze za terapevtsko jahanje. Obenem je tudi udeleženka programa mednarodnega izobraževanja v organizaciji Ustanova – Fundacija Nazaj na konja za naziv Terapevt za terapije s pomoèjo konja. Svoje dolgoletno znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije izvajalcev in volonterjev pri terapijah s pomoèjo konja. Mirjana Stojnoviæ

Oglasno sporoèilo

Pia Tillberg

Urednik: Alexander S. Goljevšèek naklada:

Newsletter 2012

ho-pe NEWS

Profile for Alexander Goljevscek

HOPE NEWS 2  

Elektronski časopis projekta HOPETOUR

HOPE NEWS 2  

Elektronski časopis projekta HOPETOUR

Profile for nakonju
Advertisement