Page 1

Tiskovna konferenca

Nova pridobitev za PEGAZ

V èetrtek, 22.09.2011, je Ustanova - Fundacija Nazaj na konja pripravila tiskovno konferenco, na kateri je predstavila projekt PEDO TOUR.

Udruga Pegaz iz Rijeke je ob predstavitvi projekta PEDO TOUR slavnostno otvorila novo jahališèe.

št.01 / leto 2011 brezplaènik izdajata: Ustanova - Fundacija Nazaj na konja Udruga PEGAZ

ho-pe NEWS

v okviru projekta “PEDO TOUR” www.ho-pe-tour.com

ho-pe-tour

Newsletter 2011

KAJ SO TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOÈJO KONJA

Evropski projekt Projekt “PEDOTUR” je bil izbran na 2. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, katerega organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Na razpis, objavljen 16. aprila 2010, je prispelo 183 vlog, med katerimi je bilo za sofinanciranje odobrenih 22 projektnih predlogov. Odobreni projekti so bili izbrani 3. marca 2011 na 4. seji Skupnega nadzornega odbora, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujoèih drþav - Slovenije in Hrvaðke ter predstavnika Evropske komisije.

Projekt PEDO TOUR v polnem razmahu

logotipi operacije

VREME

Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, se projekt PEDO TOUR, ki ga skupaj izvajata Ustanova - Fundacija Nazaj na konja in Udruga Pegaz, razvija s polno paro. Projektna partnerja sta od 1. aprila 2011 polno zaposlena z izvajanjem projektnih aktivnosti in sta že dosegla kar nekaj projektnih ciljev. Kot smo uspeli izvedeti, je projekt v zaèetku naletel na dobre odzive v neposrednem okolju, tako na slovenski kot hrvaški strani, tako da so izvajalci dobili še veèji zagon.

Izvajanje aktivnosti s pomoèjo konja kot del priprav na projekt PEDO TOUR slika je simbolièna

Newsletter 2011

Vreme v projektnem obdobju bo ugodno vplivalo na poèutje vseh udeležencev.

Aktivnosti in terapije s pomoèjo konja so izjemna priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Konj namreè s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoriènih spretnosti in kompetenc, kot pomoènik in èlan terapevtskega tima pa zaradi svojih znaèajskih lastnosti in naèina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijskosocializacijskem in k o g n i t i v n o izobraževalnem podroèju.

Kam odhaja Nina? Po osmih mesecih sodelovanja se od delovnega mesta Vodje marketinga in koordinatorja turistiènih programov poslavlja sodelavka Nina Heric. Potem, ko se je vrnila iz potovanja po Južni Ameriki, je okužena od vroèih ritmov salse, latino Amerièanov in prelepih kotièkov Kolumbije, Ekvadorja in Venezuele, podlegla skušnjavi in se odloèila za nedoloèen èas vrniti potovalnim izzivom naproti. Za prvi cilj je izbrala Bolivijo, kjer se bo pridružila skupini prostovoljcev, ki delajo s socialno ogroženo populacijo. Nikoli se ne ve - morda pa dobi Ustanova - Fundacija Nazaj na konja prihodnje leto podružnico v Boliviji!? Veè o njenih avanturistiènih podvigih boste lahko prebrali v naslednjem izvodu e-brošure! Sreèno Nina! ho-pe NEWS


Pri pripravi in izvedbi sodelujejo tudi javni organi Pri izvedbi projekta sodelujejo Obèina Kidrièevo, Mesto Rijeka in Primorsko Goranska županija. Njihove naloge v okviru projekta so vezane na javno promocijo projektnih aktivnosti. ho-pe NEWS

ho-pe-tour Newsletter 2011

Ustanova Fundacija Nazaj na konja se predstavi

Že sedmo leto zapored Ustanova – Fundacija Nazaj na konja opravlja prav posebno poslanstvo – s pomoèjo konj prispeva k višji kakovosti življenja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Njihovo osnovno vodilo je omogoèiti prijateljstvo s konjem mnogim bolnim, osamljenim , prestrašenim , žalostnim in drugaènim ljudem, ki išèejo svoj prostor pod soncem. S kakšnim razlogom je nastala Ustanova – Fundacija Nazaj na konja? Konkretna ideja o ustanovitvi naše organizacije je nastala kot posledica življenjske zgodbe dekleta, ki je zbolelo za rakom. Preden je izvedela za diagnozo, je aktivno delovala v konjeniškem športu, s svojo kobilo Nobless je trenirala preskakovanje zaprek. Bolezen ji je vse to zaèasno onemogoèila, bistvo pa je, da je ravno Nobless pripomogla k njeni ozdravitvi. Kobilo so namreè pripeljali naravnost na parkirišèe kliniènega centra v Ljubljani, kjer je bila Urška nastanjena, njuno ponovno sreèanje pa je bilo tako nabito z emocijami in željo po tem, da ponovno sede na konjski hrbet, da se je šele takrat zaèela dejansko boriti za svoje življenje. Vedeli smo sicer, da je možno preko konj in njihovega gibanja doseèi najrazliènejše cilje, vendar pa nas je ravno ta izkušnja pripeljala do spoznanj, o katerih smo do takrat samo brali v knjigah.

zaupanja in volje do življenja … Konj pa ni samo sredstvo za doseganje naštetih ciljev, velikokrat najdejo uporabniki v njem tudi prijatelja, zaveznika.

Je s to zgodbo povezano tudi posebno ime vaše organizacije – Nazaj na konja?

Kdo so vaši najpogostejši uporabniki, ki se odloèajo za aktivnosti in terapije s pomoèjo konja?

Ime ni bilo izbrano nakljuèno in je vsekakor povezano tudi z Urškino zgodbo, kakor tudi z marsikatero drugo, ki jo piše življenje. »Biti na konju« že v ljudskem izroèilu pomeni nekaj dobrega. Pomagati nekomu »nazaj na konja« pa pomeni pripravljenost ponuditi dlan soèloveku v stiski, mu pomagati do novega upanja, nove moèi in volje do življenja. Želimo prispevati k višji kakovosti življenja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami in težavami na podroèju duševnega zdravja. Boljšega imena za dejavnosti, ki jih znotraj Fundacije opravljamo, skoraj ne bi mogli izbrati.

Za terapije s pomoèjo konja se odloèajo predvsem uporabniki oz. starši uporabnikov, obolelih za Cerebralno paralizo, Downovim sindromom, Multiplo sklerozo, veliko je otrok, ki trpijo za hiperaktivnostjo, motnjami koncentracije in pozornosti, ugodno pa vpliva druženje s konji in jahanje tudi na osebe z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, motnjami avtistiènega spektra, na osebe, ki okrevajo po možganski kapi in še bi lahko naštevali. Tudi na ljudi, ki jih tarejo tipiène težave kot so stres, boleèine v križu, glavoboli, jahanje deluje blagodejno in sprošèujoèe.

Kakšen uèinek ima konj na èloveka oziroma kako lahko s pomoèjo konja dosežemo višjo kakovost življenja pri ljudeh z raznolikimi težavami?

So aktivnosti in terapije s pomoèjo konja (A/TPK) edino podroèje, ki ga v Fundaciji Nazaj na konja zajemate, ali je vaše delovanje zastavljeno širše?

Fundacija Nazaj na konja je dejansko prva slovenska nevladna organizacija, katere osrednja naloga je razvoj podroèja aktivnosti in terapije s pomoèjo konja. S tovrstnimi aktivnostmi in terapijami lahko dosežemo marsikaj: od izboljšav na podroèju senzomotoriènega delovanja ter krepitve samozavesti in identitete, do uèenja èustvovanja, prejemanja in dajanja pomoèi, vztrajnosti, motivacije,

Aktivnosti in terapije s pomoèjo konja so le del naše ponudbe in ciljev, ki smo si jih zastavili. Naša vizija je uresnièevanje celostnega in sistematiènega razvoja tega podroèja, zato se lotevamo tudi vzpostavitve izobraževalnega sistema za strokovne kadre na podroèju A/TPK, vzgajanja in šolanja terapevtskih konj, razvijanja razliènih programov na podlagi strokovno utemeljenih metod dela za vse oblike in podzvrsti

Newsletter 2011

ho-pe NEWS


»PEDO TUR« je mednarodni projekt, katerega namen je zasnovati doživljajsko-pedagoške in terapevtsko turistiène programe za otroke, mladostnike in invalide ter obenem vzpostaviti inovativne èezmejne turistiène destinacije in storitve, ki bodo temeljile na aktivnostih in terapijah s pomoèjo konja.

ho-pe-tour Newsletter 2011

ho-pe NEWS

se promovirati in dosegati prepoznavnost tega podroèja ter poveèati dostopnost do tovrstnih storitev širšemu krogu uporabnikov. Pri vsem tem se povezujemo in izmenjavamo dobre prakse s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Ste v letih vašega delovanja dosegli kakšne rezultate, na katere ste še posebej ponosni? Takšnih rezultatov je bilo že veliko in prièakujemo, da jih bo v prihodnosti še veè. V prvi vrsti smo želeli doseèi, da tudi v Sloveniji zaène metoda terapij in aktivnosti s pomoèjo konja predstavljati strokovno utemeljen pristop. Glede na to, da se naših razliènih programov tedensko udeležuje približno 50 uporabnikov, ni dvoma, da smo ta cilj dosegli. Povpraševanja je iz dneva v dan veè. Aktivno izvajamo tudi izobraževalni program ''Usposabljanje terapevtov in pomoènikov terapevtov za izvajanje TPK'', v katerega se lahko vkljuèijo pedagogi, defektologi, psihologi, delovni terapevti, zdravniki … V prvi polovici prihodnjega leta bo izobraževanje zakljuèila tretja generacija udeležencev, pravkar pa je že objavljen razpis za novo generacijo, torej že èetrto po vrsti. Potrebno je še omeniti, da se redno prijavljamo na razliène javne razpise in uspešno pridobivamo sredstva za projektne ideje, s katerimi lahko razvijamo naša podroèja dejavnosti. V.S.

Društvo Pegaz se predstavi

Društvo Pegaz je ob desetletnici delovanja posebej ponosno, da lahko sodeluje pri izvajanju projekta PEDOTUR

Hrvaško zvezo za terapevtsko jahanje organiziralo prvi seminar v Republiki Hrvaški na temo terapevtskega jahanja z mednarodnimi predavatelji s ciljem prenosa znanja in izkušenj iz evropskega prostora (Slovenija, Italija, Madžarska, Austrija). Skozi razvoj kakovosti programa Društva se je razvijalo tudi športno - dresurno jahanje za osebe s posebnimi potrebami. Društvo je s svojimi jahaèi tako prisotno na domaèih in mednarodnih tekmovanih. Eden Društvo Pegaz je ob desetletnici d izmed jahaèev Društva je tudi kategorozirani FEI jahaè. Za Primorsko-goransko obèino, v kateri konjeništvo še ni dovolj razvito in prepoznavno, je zagon kvalitetnega terapevtskega in športnega programa s pomoèjo konja za osebe s posebnimi potrebami izjemnega pomena. Kje Društvo izvaja svoje aktivnosti? Društvo „Pegaz“ Rijeka izvaja svoje aktivnosti le 5 km iz centra mesta Rijeka, na površini 15.000 m2, ki je v lasti mesta Rijeka. Društvo je ta prostor dobilo leta 2009 v namen dologoletne uporabe in izvajanje terapevtskih postopkov v naravi. V ta namen so se prièela dela za ureditev prostora za sprejem živali in bodoèih uporabnikov, do leta 2011 pa je bil zgrajen objekt za bivanje terapevtskih konjev s 5 zaprtimi boksi in najveèje pešèeno (kremenèevo) jahališèe v Primorsko-goranski obèini, dimenzij 30m x 70m, za potrebe izvajanja terapije. Jahališèe je zgrajeno po mednarodnih športnih standardih in standardih kakovosti ponudbe socialnih storitev oseb s posebnimi potrebami (postavljena je rampa za uporabnika na invalidskem vozièku).

Kdaj je bilo osnovano Društvo "Udruga za terapevtsko jahanje „Pegaz“ Rijeka in s èim se ukvarja? Društvo za terapevtsko jahanje „Pegaz“ Rijeka je bilo osnovano leta 2001 kot prvo društvo na podroèju Primorskogoranske županije, ki izvaja in razvija vse aktivnosti, ki so povezane s terapijo s pomoèjo konja. Ustanoviteljica društva je bila gospa Mirjana Stojnoviæ, profesorica defektologije, in skupina staršev otrok s težavami v razvoju s ciljem ponuditi takrat nove rekreacijsko-rehabilitacijske storitve za direktne uporabnike – jahaèe s posebnimi potrebami. Kateri so znaèilnejši uspehi Društva, doseženi do danes? Kdo podpira delo in program Društva „Pegaz“? V preteklih 11 letih, natanèneje od samega osnovanja Društva, je v terapijo s pomoèjo konja vkljuèenih preko 200 otrok s težavami v razvoju in osebami s posebnimi potrebami v Primorsko-goranski obèini. Društvo je v sodelovanju s Newsletter 2011

Veliko pomoè pri izvedbi vseh aktivnosti je Društvo dobivalo od lokalne in regionalne samouprave mesta Rijeka in Primorsko-goranske obèine. Program Društva finanèno ho-pe NEWS


Zaèetek konjeve zgodovine sega 60 miljonov let nazaj, v zaèetek kenozoika. Razvoj se je zaèel na obmoèju južnega dela Severne Amerike (današnji Mehiški zaliv). Prvi konj se imenuje Eohippus in je bil velikost lisice. Iz Amerike se je selil v Azijo preko Beringove ožine, ki je takrat še ni pokrival ocean, ob koncu zadnje ledene dobe (okoli 10.000 pr.n.št.) pa most med Ameriko in Azijo neha obstajati in s tem se konjska populacija se loèi. V Ameriki konj izumre, v Aziji pa se razvija naprej v današnjega sodobnega konja.

Eohhipus

ho-pe-tour Newsletter 2011

ho-pe NEWS

podpira tudi "Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi", projekte Društva pa so do danes podpirali tudi "Ministarstvo obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti", Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta" in "Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva". Pri ureditvi prostora za izvajanje aktivnosti je pripomogel poslovni sektor z donacijami v obliki gradbenega materiala, stojev in del, kateremu se Društvo iskreno zahvaljuje. Omeniti velja tudi dragoceno delo prostovoljcev Društva, ki so sodelovali v mnogih delovnih akcijah èišèenja in urejanja prostora.

Sodelavci projekta

Pri projektu kot sodelavka sodeluje tudi Vanja Stermšek, ki po neuradnih virih že od nekdaj obožuje konje

Stermškova se je v Ustanovi – Fundaciji Nazaj na konja kot strokovna sodelavka v programih aktivnosti in terapij s pomoèjo konja (TPK) zaposlila že v mesecu maju 2011. V okviru delovnega mesta je prièela prisostvovati terapijam in se uvajati kot vodnica konja in pomoènica terapevta, trenutno pa se praktièno usposablja za delo, ki ga opravlja terapevt za TPK.

Kako poteka sodelovanje Društva s Funadacijo „Nazaj na konja“? Društvo za terapevtsko jahanje „Pegaz“ vse od ustanovitve teži k nacionalnemu in mednarodnemu sodelovanju s sorodnimi društvi in institucijami. Sodelovanje s Fundacijo „Nazaj na konja“ se je zaèelo pred nekaj leti, saj je Društvo „Pegaz“ prepoznalo kakovost dela Funadcije in željo, da takšen princip dela (z uporabniki, terapevtskimi konji, izobraževalnimi programi) vkljuèi v svoj program, s ciljem dvigovanja kakovosti in znanja izvajalca - terapevta v Društvu „Pegaz“ in Republiki Hrvaški. Takrat se je pojavil interes za skupno prijavo na razpisane nateèaje evropskih fondov, rezultat èesar je partnerski projekt z akronimom „PEDO TUR“, ki je bil odobren na 2. javnem natjeèaju, v sklopu Operativnega programa IPA II Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Kakšno vlogo ima Društvo „Pegaz“ v projektu „PEDO TUR“ in kakšna so prièakovanja Društva od samega projekta?

Teoretièno in praktièno znanje iz tega zelo širokega in zanimivega podroèja pridobiva še v okviru izobraževalnega programa, ki ga izvaja Ustanova – Fundacija Nazaj na konja, njen cilj znotraj izobraževanja pa je pridobitev naziva Terapevt za TPK. Pri delu se vsakodnevno sreèuje z otroki, mladostniki in odraslimi, ki imajo razliène zdravstvene težave (cerebralna paraliza, Downov sindrom, motnje pozornosti in koncentracije, motnje avtistiènega spektra, zaostanek v duševnem in telesnem razvoju …). Njihovi odzivi, ko se konja dotikajo, ga sedlajo in nazadnje tudi zajahajo, so polni neke posebne mešanice èustev, ki jih težko opiše. S temi èustvi napolnijo tudi njo, ki z njimi dela, zato se prav niè ne èudi, da se po vsakem sreèanju tudi sama poèuti odlièno. V.S.

Društvo „Pegaz“ je hrvaški partner v omenjenem projektu, z izvajanjem projekta pa bo Društvo pridobilo pomembno izkušnjo v pripravi in izvedbi EU projektov, osvojilo bo nova dragocena znanja in izkušnje od vodilnega partnerja Funadacije „Nazaj na konja“, kar bo doprineslo k dvigovanju kakovosti skupnega dela in programa Društva. Aktivnosti projekta bodo direktno vplivale na nadaljevanje ureditve prostora Društva „Pegaz“ – uredil se bo zapušèen sadovnjak in vrt, investiralo pa se bo tudi v izgradnjo sanitarnega vozla, skupnih prostorov, namestitvenih kapacitet ter uredilo otroško didaktièno igrišèe, itd. Vse navedeno bo doprineslo k razvoju in kakovosti konkretnih socialnih storitev, ki so dostopne uporabnikom Republike Hrvaške in Slovenije. N.S.

malo za zabavo... KITAJSKI HOROSKOP Projekt PEDOTUR se je rodil v letu 2011, v letu maèke. Leto maèke: Dobro leto, neprièakovani denar in napredovanje SLAVNI LJUDJE ROJENI V LETIH MAÈKE Orson Welles Ingrid Bergman Fidel Castro

Urednik: Alexander S. Goljevšèek naklada:

Newsletter 2011

ho-pe NEWS

Profile for Alexander Goljevscek

HO PE NEWS SLOVENIAN  

HOPE NEWSLETTER

HO PE NEWS SLOVENIAN  

HOPE NEWSLETTER

Profile for nakonju
Advertisement