Page 1


Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) zahájil svou činnost v listopadu roku 2009. Jedná se o  tříletý projekt, jehož hlavním cílem je podpora oblasti informačního vzdělávání a navázání spolupráce nejen v rámci sítě zapojených partnerů. Užší realizační tým projektu je tvořen třemi kmenovými zaměstnanci – manažerem projektu Honzou Zikuškou, odbornou garantkou Ivou Zadražilovou a administrátorkou Bety Karolyiovou. Kromě Masarykovy univerzity se do projektu zapojilo dalších sedm institucí napříč celou republikou. Konkrétně se jednalo o:   Univerzitu Palackého v Olomouci,   Mendelovu univerzitu v Brně,   Slezskou univerzitu v Opavě,   Vysoké učení technické v Brně,   Moravskou zemskou knihovnu,   Univerzitu Karlovu v Praze,   Vyšší odbornou školu informačních služeb. Primární cílovou skupinu projektu tvoří neakademičtí pracovníci vysokých škol, kam spadají především knihovníci, dále potom akademičtí pracovníci, doktorandi a v neposlední řadě pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol. Přesto, že je cílová skupina přesně definována, projekt oslovil v rámci svých aktivit i osoby, které do cílové skupiny primárně nespadají. Sekundární cílovou skupinou se také stávají ti, kteří se účastní výuky a seminářů organizovaných osobami, které se zapojily do různých aktivit projektu NAKLIV. Obecně se dá říci, že aktivity projektu jsou určeny pro jakéhokoliv zájemce o oblast informační gramotnosti. Hlavními počiny, které byly v rámci trvání projektu uskutečněny, bylo vytvoření Standardu lektora informačního vzdělávání, následovala realizace cyklu seminářů, organizace stáží, tvorba znalostního online portálu a vytvoření e-learningových kurzů.


Standard lektora informačního vzdělávání Jednou z prvních aktivit projektu, kterou jsme realizovali hned po úvodní odborné konferenci, byla tvorba Standardu lektora a  knowledge mentora informačního vzdělávání. Naším záměrem bylo nějakým způsobem ukotvit a  definovat znalosti a  dovednosti, kterých by měl dosáhnout každý, kdo chce připravovat a  lektorovat vzdělávací akce. Standard vznikl i z důvodu jeho využití pro realizaci seminářů. Dovednosti a kompetence, které jsme v něm definovali, se tak zároveň staly tématy našich akcí – ať už se jednalo o didaktické či lektorské dovednosti, využití technologií, etické aspekty nebo metodologii výzkumů. Byli bychom rádi, kdyby splnění předpokladů, definovaných ve standardu, pomohlo zvýšit úroveň samotných lekcí a kurzů informačního vzdělávání v celé republice a kdyby byl standard považován za výchozí dokument v této oblasti. Nechali jsme proto celý text standardu posoudit nezávislými odborníky, kteří ho mohli v přípravné fázi připomínkovat a následně recenzovat. Standard je nyní k dispozici všem zájemcům k volnému stažení ze stránek našeho projektu. Vzhledem k situaci, kdy oblast informačního vzdělávání pružně reaguje na jakékoliv novinky a změny, se nebráníme dalším úpravám nebo přepracováním standardu dle aktuálních poznatků. Standard rozděluje osoby věnující se informačnímu vzdělávání na dvě základní skupiny – Lektory a Knowledge mentory.

lektor

Této úrovně by měl dosáhnout každý, kdo se jakýmkoliv způsobem věnuje vzdělávacím aktivitám v oblasti informačního vzdělávání. Lektor informačního vzdělávání se nejen orientuje v problematice informačního vzdělávání, ale také umí tvořit i aktivně vést vzdělávací aktivity směřující ke zvýšení informační gramotnosti.

2

knowledge mentor

Jedná se o vyšší úroveň přesahující základní úroveň Lektora navýšenou o znalosti a dovednosti v oblasti řízení, práce s lidskými zdroji, aktivní publicity v oblasti informačního vzdělávání a schopnosti participace v rámci profesní komunity. Jednoznačným předpokladem pro dosažení úrovně knowledge mentora je zvládnutí všech aktivit spadajících do požadavků na lektora.


Komu je Standard určen

Základní předpoklady

Standard se zaměřuje na všechny osoby, jejichž náplň pracovní činnosti se dotýká problematiky zvyšování informační gramotnosti. K vlastní evaluaci jej mohou využít nejen knihovníci, ale také akademičtí i neakademičtí pracovníci vysokých a vyšších odborných škol.

Základními předpoklady pro dosažení obou stupňů definovaných tímto standardem je pro každého schopnost ovládat alespoň jeden světový jazyk, znalost autorsko-právních aspektů práce s informacemi a respektování zásad informační etiky.

Jaká je struktura Standardu Standard je rozčleněn na tři základní části, které se dále dělí na podkategorie: 1. Jádrem konceptu Lektora i Knowledge mentora je znalost problematiky informačního vzdělávání a informační gramotnosti. 2. Druhá část definuje schopnosti a dovednosti Lektora informačního vzdělávání. Tyto požadavky jsou rozděleny do tří dalších podkategorií a v modelu navíc barevně rozlišeny dle typu výuky na on-line a frontální (modrá a oranžová). 3. Třetí část definuje schopnosti a dovednosti Knowledge mentora, které jsou nadstavbou lektorských dovedností.

3


Realizované semináře Další z primárních klíčových aktivit projektu NAKLIV byl cyklus seminářů. Jejich hlavním cílem bylo zvyšování odborných kompetencí cílové skupiny, zvláště těch osob, které se aktivně podílejí na informačním vzdělávání ve svých institucích. Semináře měly dvě úrovně dle výše zmiňovaného standardu – semináře pro lektory informačního vzdělávání a semináře pro knowledge mentory. Seminářů určených pro lektory informačního vzdělávání bylo celkem sedm a navazovaly na ně semináře určené pro knowledge mentory, které byly tři. Celý cyklus deseti seminářů se opakoval dvakrát, v období podzim/jaro 2010–2011 a podzim/jaro 2011–2012.

Témata seminářů vycházela z výše popsaného Standardu: 1. Právní a etické základy lektora informačního vzdělávání 2. Online technologie pro informační vzdělávání 3. Nová média a e-learning v informačním vzdělávání 4. Průvodce pedagogickou praxí 5. Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky 6. Základy lektorské práce 7. Prezentační a komunikační dovednosti 8. Metodologie, příprava a hodnocení výzkumů 9. Základy marketingu pro informační vzdělávání 10. Projekty v informačním vzdělávání

Kromě těchto seminářů jsme také zrealizovali celou řadu dalších akcí. Mezi nejúspěšnější můžeme počítat Národní seminář I. a II. Tato třídenní akce se konala dva roky za sebou, a to v květnu roku 2011 a v červnu roku 2012. Národní seminář přispěl k  navázání nových kontaktů mezi pracovníky všech druhů knihoven, kteří se v nich věnují informačnímu vzdělávání. Současně byla podpořena vzájemná spolupráce těchto osob, stejně tak sdílení materiálů. Další akce, které jsme zorganizovali, měly charakter praktických workshopů. Účastníci měli možnost například naučit se používat řadu on-line nástrojů, seznámit se s kreativními technikami ve vzdělávání nebo si prakticky vyzkoušet tvorbu citací.

4


Lektoři informačního vzdělávání Jedním z dílčích cílů projektu bylo také vytvoření fungující komunity kvalifikovaných lektorů a osob, které se věnují informačnímu vzdělávání a využívají moderní metody spolupráce nejen k výuce, ale i vzájemnému sdílení materiálů a poznatků dobré praxe. Účastníci seminářů, kteří prošli minimálně šesti z série lektorských seminářů, získali po jejich absolvování a po vypracování zadaných úkolů certifikát Lektor informačního vzdělávání. Držitel tohoto certifikátu by měl být schopen navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit různé aktivity z oblasti informačního vzdělávání pro svou vlastní instituci a uživatele. Našich seminářů se zúčastnily stovky osob, ale certifikát získalo necelých padesát. Od samého začátku jsme chtěli, aby tyto osoby vytvořily komunitu, která bude spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti a bude předávat nabyté znalosti dál. K podpoření tohoto cíle vznikla brožurka, kterou právě držíte v rukách. Najdete zde ty, kteří prošli prvním i druhým cyklem seminářů a kteří souhlasili se zveřejněním svého medailonku. U každého lektora jsou uvedeny kontaktní informace, fotografie a stejně tak několik základních informací a témat, kterým se věnuje. Pokud budete chystat vlastní lekce informačního vzdělávání, semináře, pokud budete chtít tvořit nějaké materiály, budete hledat radu a pomoc, neváhejte se obrátit na kohokoliv z následujících stránek. Určitě vám pomůže!

5


Olga Biernátová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pozice: knihovnice Email: biernatova@knihovna.utb.cz www: about.me/olga.biernatova

Pár informací o Olze Vystudovala jsem ISK v Brně a škola mě do života vybavila řadou schopností (což je ostatně jejím úkolem). Kromě toho mi ale do cesty postavila výzvu v podobě skupiny Guerrilla Readers, v rámci které jsem okusila guerilla marketing (podpora čtenářství a knihoven). V té době jsem také začala se social media marketingem (jako první jsem na Facebooku vedla stránku pořadu Kniha mého srdce), a to mi zůstalo dodnes. Stejně jako to knihovnictví. K tomu všemu jsem nadšený účastník všech dobrých konferencí a zapálený řečník, vedu semináře a podílím se na organizaci několika akcí (např. Barcamp Vsetín, Library Marketing Tuesday). Tvorba prezentací je jeden z mých největších koníčků. Když zrovna nepracuji, tak čtu nadměrné množství knih, hraji v kapele, sleduji seriály, starám se o svůj Facebook, Twitter, blog a užívám si života (i toho offline).

Témata, která Olgu zajímají social media marketing (zejména propagace knih, čtenářství, knihkupců, nakladatelů, autorů atd.) / informační vzdělávání se zaměřením na citování (jak toto téma efektivně vyučovat) / knihy a e-knihy / netradiční reklama / online nástroje ve vzdělávání / sociální média ve vzdělávání / architektura knihoven orientovaná na uživatele / design služeb

Co Olze přinesl NAKLIV? NAKLIV mi přinesl kromě celé řady nových poznatků hlavně nové kontakty a partnerství. K tomu snad ani není co dodat.

6


Simona Dopitová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: odborná knihovnice Email: knihweb@seznam.cz www: knihovna.upol.cz

Pár informací o Simoně Protože jsem od dětství velmi ráda četla a milovala knihy a vše s nimi spojené, rozhodla jsem se pro studium Vědeckých informací a  knihovnictví na FF v  Brně. Při přednáškách o editování textu se mi dostalo do rukou několik starých textů a já si uvědomila, že mě velmi zajímají staré knihy a písma a jelikož studium „knihovnictví“ nebylo tímto směrem zaměřeno, začala jsem souběžně studovat ještě Pomocné vědy historické. Obě dvě studia jsem ukončila s magisterským titulem. Při studiích jsem souběžně pracovala na Akademii věd, kde jsem katalogizovala knihovní fond, a na Katedře pomocných věd historických a archívnictví, kde jsem zajišťovala výpůjční služby pro studenty a prováděla revizi fondu. V letních měsících jsem pak pracovala na retrokatalogizaci fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ještě před ukončením studií jsem na této univerzitě nastoupila jako odborná knihovnice – redaktorka jmenné katalogizace, kde pracuji doposud. Zároveň také vyučuji na Střední odborné škole na oboru Informační služby předmět Informační procesy.

Témata, která Simonu zajímají nové technologie ve vzdělávání / komunikační dovednosti / e-learning / informační etika

Co Simoně přinesl NAKLIV? Semináře NAKLIV byly pro mě velmi přínosné a zajímavé. Získala jsem nové znalosti a přehled v oblastech informační etiky, vzdělávání, prezentačních a komunikačních dovedností, pedagogiky, nových informačních technologií atd. Nejpřínosnější pro mě byly přednášky týkající se lektorské činnosti a prezentačních a komunikačních dovedností, neb díky nim jsem získala zpětnou vazbu na své vystupování před publikem a zjistila své přednosti a nedostatky. Velmi přínosné bylo také navázání nových kontaktů s kolegy z jiných knihoven.

7


Věra Eliášová Masarykova univerzita Pozice: knihovnice Email: eliasova@sci.muni.cz www: sci.muni.cz/uk

Pár informací o Věře Vystudovala jsem obor Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Po bakaláři jsem začala retrokatalogizovat staré geografické knihy na PřF MU. Postupně jsem se dostala k  práci oborové knihovnice geografie. Časem přibylo také informační vzdělávání, kdy jsem se především věnovala tvorbě a tutorování volitelného e-learningového kurzu Informační výchovy. V  současnosti jsem na mateřské dovolené, kdy každým dnem čekáme děťátko. Co mě baví: toulat se po horách, číst dobré knihy, koukat na noční oblohu, společnost mých přátel a rodiny, být sama sebou, moje práce, nebýt lhostejná, pozorovat lidi a svět kolem mě…

Témata, která Věru zajímají e-learning / online nástroje / prezentační dovednosti / kritické myšlení / soukromí na internetu / zážitková pedagogika / skupinová práce

Co Věře přinesl NAKLIV? Projekt NAKLIV mi přinesl především pravidelná setkání s příjemnými a schopnými kolegy z oboru z různých knihoven a měst. Mohla jsem zjistit, co kolegové konkrétně dělají, s čím se potýkají a taky se od nich něco naučit. Měla jsem na začátku potřebu se opět něco nového dozvědět, diskutovat, což se mi splnilo. Témata seminářů byla vhodně a aktuálně zvolená, lektoři kvalitní. Rozhodně mě semináře motivovaly aktualizovat, případně doplnit svoji výuku o nová témata a použít nově získané znalosti. Osobně si myslím, že jsem zase trochu zapracovala na svojí lektorské činnosti, zjistila, co můžu zlepšit, případně zkusit jinak. Myslím si, že to pocítili i studenti a že to uvítali.

8


Anna Filkuková Masarykova Univerzita Pozice: studentka Email: anickafil@gmail.com

Pár informací o Anně Moje cesta vedla studia konzervatoře přes KISK až ke studiu na současné fakultě. Díky studiu na ISK v Brně a tamním lidem jsem se dostala i k zajímavým (nejen vzdělávacím) akcím. Bakalářské studium mi zde dalo jedinečnou příležitost potkávat zajímavé lidi, poznávat nové možnosti a nabývat zkušenosti, které se mi už mnohokrát hodily. Protože jsem i po úspěšném ukončení a nabytí titulu Bc. na KISK nezanevřela, neváhala jsem ani na chvíli využít zajímavého vzdělávání projektu NAKLIV. Vedla mě k tomu zvědavost a také to, že se na projektu podílí lidé, kteří se úspěšně pohybují jak na poli akademickém, tak i v oblasti profesní. A jak se ukázalo, bylo to dobré rozhodnutí. V  současnosti mám rozpracovaných několik projektů, které prozatím nespatřily světlo světa. Snažím se v současnosti maximálně zaměřit na sebevzdělávání, nabývání zkušenosti a realizaci vlastních nápadů.

Témata, která Annu zajímají zajímám se o projektový management, což je také náplní mého současného studia / ráda se zúčastňují různých seminářů, workshopů, konferencí, zkrátka se zajímám o vzdělávání ve všech formách / mou zvláštní zálibou jsou samozřejmě sociální sítě (zejména Twitter), neuniknou mi ani novinky v oblasti IT, vytvářím webové prezentace na zakázku a dělám optimalizace webu

Co Anně přinesl NAKLIV? Dal mi velmi zajímavé tipy na zajímavé webové aplikace při podpoře budování marketingu, jež je uplatnitelný nejen pro knihovny, zajímavé poznatky z oblasti prezentování a soft-skills, zajímavý pohled na porušování autorských práv a nový rozměr v  přístupu k  informační etice a  teoretické informace o  vzdělávání a  budování formou e-learningu.

9


Hana Frycová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: vedoucí knihovny Email: hana.frycova@upol.cz www: knihovna.upol.cz

Pár informací o Haně Knihy jsou mojí posedlostí a práce knihovníka posláním. Po maturitě na SKŠ v Brně jsem vystřídala několik knihoven různého zaměření a nakonec zakotvila na Univerzitě Palackého. Díky Mellonově nadaci měly univerzitní knihovny po sametové revoluci špičkové vybavení počítači. Zde jsem objevila nové možnosti, jak uspokojit svoji touhu po informacích – počítače a později internet. Práce v knihovně se začala měnit a já jsem nechtěla profesně zakrnět. Proto jsem se rozhodla pro vysokoškolské studium. Po jeho absolvování jsem začala pracovat jako vedoucí Knihovny CMTF. Také dvě hodiny týdně učím předmět „Knihovní fondy“ na Střední odborné škole v Olomouci.

Témata, která Hanu zajímají přátelé / rodina / četba / historie / hudba (jakákoli – z moderní spíše rock než pop) / cestování / počítače / internet

Co Haně přinesl NAKLIV? Už jako téma diplomové práce jsem si před deseti lety vybrala informační gramotnost, protože je mi jasné, že knihovna může svým uživatelům v této oblasti nabídnout více než jiné instituce. Účast v NAKLIVu mi pomohla najít nové formy práce pro vzdělávání uživatelů v knihovně i  pro práci s  žáky ve škole. Mnohdy víme co chceme a co potřebujeme, ale nevíme jak toho dosíci. V tom byl NAKLIV přínosem. Naučila jsem se oprostit od zaběhnutých stereotypů a jako bonus získala nové přátele v oboru.

10


Lenka Greplová Vojenská střední škola a VOŠ MO Pozice: knihovnice Email: lenka.greplova@seznam.cz www: vsmt.cz

Pár informací o Lence Narodila jsem se a  většinu života žiji v  Moravské Třebové. Zde jsem v  Městské knihovně Ladislava z Boskovic získala své první skutečné zaměstnání coby pracovnice dětského oddělení. Dva roky stačily, aby mne knihovna pohltila definitivně, a tak jsem se rozhodla v Brně vystudovat obor Informační studia a knihovnictví. Ještě během studií jsem získala místo jediné knihovnice jediné vojenské střední školy v zemi a již šest let zde pečuji o cca 35 000 jednotek čítající fond. Protože cítím potřebu profesně povyrůst, chystám se rozšířit pole působnosti na další střední školu a pomoci zde s výukou nově vznikajícího oboru týkajícího se knihovnictví.

Témata, která Lenku zajímají prezentační dovednosti / informační etika / e-learning / historie knihoven / mimo obor pak mimo jiné fotografování a výroba šperků z polymerů

Co Lence přinesl NAKLIV? NAKLIV mi přinesl primárně několik úžasných úterků nabitých informacemi, milými lidmi a příjemnou atmosférou. Posléze taky několik e-learningových kurzů, spoustu kontaktů a zcela nečekaně i nový profesní směr, kterým bych se chtěla ubírat – vzdělávání. Zdá se, že by se mi tenhle malý sen mohl od září splnit, a opět za to vděčím NAKLIVu a certifikátům, které mi umožnil získat.

11


Irena Hodžová Krajská knihovna Vysočiny Pozice: metodička Email: ihodzova@gmail.com www: kkvysociny.cz

Pár informací o Ireně Pracuji jako metodička Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Mezi knihovníky jsem se vrátila v roce 2002 po téměř dvacetileté pauze a ohromil mě rozdíl v oboru „před“ a „po“. Abych byla alespoň trochu v obraze, snažím se dohánět ujíždějící vlak s informacemi – jak jinak, než studiem. Začala jsem na VOŠIS v Praze, následoval Institut Of Technology Sligo a v současné době pokračuji ve studiu na KISK. Můj volný čas vyplňuje činnost ve Sboru pro občanské záležitosti, Sdružení za záchranu rodného domu Jana Zrzavého a v malé personální agentuře, kde dělám převážně technickou podporu. Ráda cestuji a čtu, vyhýbám se všem druhům sportu.

Témata, která Irenu zajímají nové technologie, samozřejmě hlavně v knihovnictví / počítačová gramotnost / webové stránky / vztahy mezi lidmi / andragogika / psychologie

Co Ireně přinesl NAKLIV? Semináře NAKLIV mi přinesly poznání, že lekce informačního vzdělávání, které v knihovně pořádáme, jsou na dobré úrovni, ale za cenu několikanásobně zdlouhavější přípravy, než by bylo nutné. Téma informačního vzdělávání mě zajímá a proběhlé semináře pokládám za velice slušný základ, který rozhodně mohu a budu využívat ve své práci. Také není zanedbatelné, že jsem díky NAKLIV měla možnost poznat množství zajímavých lidí, dozvědět se, že knihovníci univerzitních knihoven řeší podobné problémy jako my, knihovníci z knihoven veřejných.

12


Jana Holá Masarykova univerzita Pozice: knihovnice Email: hola@sci.muni.cz www: sci.muni.cz

Pár informací o Janě Narodila jsem se v Prostějově a po studiu na střední průmyslové škole jsem nastoupila jako knihovnice ve střediskové knihovně na vesnici, kde „lišky dávaly dobrou noc“. Knihovna v těch dobách byla často jedinou spojnicí mezi dětmi a kulturním vyžitím. Moje práce se stala nejen mým povoláním, ale i koníčkem a s dalšími podobně nadšenými kolegy jsem začala sdílet myšlenku, že knihovna není jen místo „pro čtení a studium“, ale hlavně pro setkávání, ať už dětí, dospělých či seniorů. Později mě s rodinou do Brna přivedlo moje studium na ISK. Dnes pracuji ve vysokoškolské knihovně jako oborová knihovnice geologie. Kromě zajišťování akvizice a zpracování knižního fondu tomuto oboru připravuji informační a vstupní lekce pro studenty 1. ročníku. Dále spolupracuji na výuce povinného předmětu „Akademické dovednosti pro geology“, který je určen studentům připravujícím se na bakalářskou práci. Předmět je vyučován klasickou formou a každá z přednášek je doplněna cvičením v seminárních skupinách. Spolupráci na tomto předmětu považuji v  naší knihovně za „průlomovou“ a  ráda bych na tomto místě poděkovala za důvěru všem akademickým pracovníkům, pro které se stali knihovníci jejich kolegy a partnery. Pokud netrávím čas prací, věnuji se svým dvěma dcerám, rodině. Hodně čtu, trochu sportuji a miluji pohyb na čerstvém vzduchu.

Témata, která Janu zajímají informační vzdělávání / knihovna jako místo pro setkávání a celoživotní vzdělávání / služby knihoven versus autorský zákon / kniha versus e-book / počítačová kriminalita…

Co Janě přinesl NAKLIV? NAKLIV mě konečně naučil (i přes můj odpor) využívat nové online nástroje pro IV, které využiji v praxi; ale tím nejdůležitějším přínosem „v roce s NAKLIVEM“ bylo navázání přátelství s mnoha novými kolegy z knihoven. Díky!

13


Kateřina Hošková Masarykova univerzita Pozice: projektová manažerka Email: katka.hoskova@centrum.cz www: kisk.phil.muni.cz

Pár informací o Kateřině Vystudovala jsem francouzštinu na Pedagogické fakultě MU a dlouhá léta jsem pracovala v soukromé firmě jako asistentka. Moje touha po dalším vědění mě přivedla ke studiu Informačních studií a knihovnictví, které změnilo směr mé profesní dráhy. Již během studia ISK jsem se účastnila mnoha aktivit, stála jsem u zrodu e-magazínu Inflow a nyní jsem redaktorkou jeho recenzovaného bratříčka ProInflow. Jsem jedním z členů týmu pracovníků Kabinetu informačních studií a knihovnictví, věnuji se tutorování e-learningových kurzů a dalším aktivitám. Miluji cestování. Strávila jsem rok v Kanadě, kde jsem nabírala zkušenosti nejen jazykové, ale především životní. Mým oblíbeným citátem je: Svět je kniha a ti, kteří necestují, čtou pouze jednu stránku. (Sv. Augustin)

Témata, která Kateřinu zajímají moderní trendy v e-learningu / nové technologie ve vzdělávání / e-knihy / počítačová gramotnost / tvůrčí psaní / kritické myšlení

Co Kateřině přinesl NAKLIV? Seminářů projektu NAKLIV s tematikou informačního vzdělávání jsem se zúčastnila především díky zájmu o rozvoj mých kompetencí v oboru, který je mi blízký, a to za přispění odborníků na slovo vzatých. Vzhledem k  širokému zaměření seminářů jsem měla možnost se dozvědět nejnovější trendy v oblasti e-learningu, lektorské činnosti, pedagogice, rétorice, využívání online nástrojů ke zkvalitnění informačního vzdělávání. Semináře pro lektory informačního vzdělávání byly pro mě cennou zkušeností, o to více, že probíhaly v příjemné atmosféře nadšených zájemců o tuto problematiku, lidí, které jejich práce baví a mají zájem se v ní zdokonalovat a vzdělávat. Věřím, že znalosti nabyté v seminářích NAKLIV využiji v budoucnu ve své práci v oboru, který mě baví.

14


Dagmar Chytková Masarykova univerzita Pozice: referenční knihovnice Email: d.chytkova@gmail.com www:  knihovna.phil.muni.cz studujkreativne.posterous.com

Pár informací o Dagmar Studovala jsem Informační studia a  knihovnictví a Český jazyk a literaturu. Několikátým rokem se podílím na projektu e-learningu Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s  informacemi. Velmi se zajímám o  kreativní techniky, o  rozvoj laterálního myšlení, pravé hemisféry a  také kritického myšlení. Baví mě také studium etymologie. Ve volném čase se věnuji alternativním směrům a studiu etnologie.

Témata, která Dagmar zajímají nová témata v informačním vzdělávání / e-learning, tutorování / soft skills / rozvoj kreativity / kritické myšlení

Co Dagmar přinesl NAKLIV? NAKLIV pro mě byl příležitostí dozvědět se ucelené informace o informačním vzdělávání. Možnost zjistit, co se dělá špatně, co se dělá dobře a co jde udělat ještě lépe. A také zjištění toho, co se ještě nedělá a mohlo (mělo) by se dělat. Sama jsem si postupně začala ujasňovat, kde si doplnit vzdělání a čemu se věnovat hlouběji. Byl pro mě také možností, jak se setkat pravidelně s lidmi se stejným zájmem, jako je ten můj, tedy informační vzdělávání. Výborná byla vzájemná výměna zkušeností. Byly to nejen užitečně, ale i příjemně strávené dny.

15


Zuzana Kelnarová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: odborná informační pracovnice Email: zuzana.kelnarova@gmail.com www: ezdroje.upol.cz

Pár informací o Zuzaně Vystudovala jsem obor Knihovnictví a  informační studia v  Opavě, v  Brně a  v  Praze. V  současnosti pracuji na odd. bibliograficko-informačních služeb a  hlavní náplní mé práce je převážně kontakt se studenty, doktorandy či vyučujícími. Školení, konzultace, rešerše, propagace oddělení, SDI profily, informace o  databázích, zkušebních přístupech i ty pověstné nástěnky, to je má každodenní činnost. Nad rámec svých pracovních povinností s  kolegy z  práce pracujeme na „Knihách ve zkratce“, které jsou prezentovány na Facebooku Knihovny UP, pro studenty pořádáme „Večerní čtení“ s velmi atypickými rekvizitami a v neformálním prostředí a stále společně přemýšlíme nad dalšími možnostmi (soutěže, akce), jak ještě více přiblížit a zatraktivnit knihovnu studentům.

Témata, která Zuzanu zajímají databáze (ano, opravdu Honzo:) / informační gramotnost / marketing a PR knihoven / čtenářská gramotnost a čtení

Co Zuzaně přinesl NAKLIV? Cyklus seminářů NAKLIV mi kromě přátel a navázání kontaktů přinesl ucelenou představu o tom, jak probíhá informační vzdělávání v jiných knihovnách, s jakými překážkami se setkávají na konkrétních pracovištích a jaké úspěchy slaví ve svých knihovnách mí kolegové. NAKLIV mi tak ukázal cesty, jakými se lze ubírat při implementaci IG do výuky, příklady dobré praxe, cenné diskuze a  kuloární informace. Také jsem díky NAKLIVu mohla absolvovat e-learningové kurzy, dozvěděla jsem se o  spoustě programů, které jsem do té doby neznala a  které nyní běžně používám a otevřely se mi mnohé mezioborové souvislosti. Myslím si, že z poznatků, které jsem díky NAKLIVu získala budu ještě dlouho čerpat a jsem velmi ráda, že jsem se všech seminářů mohla zúčastnit.

16


Kateřina Kieslingová Univerzita Karlova Pozice: zástupkyně vedoucí ÚVI Email: katerina.kieslingova@lfmotol.cuni.cz www: knihovna.lf2.cuni.cz

Pár informací o Kateřině V  současné době dokončuji magisterské studium na Ústavu informačních studií a  knihovnictví a  zároveň pracuji v  Ústavu vědeckých informací 2. LF a  FN Motol. Svou profesní dráhu jsem začala, jak se říká „od píky“ ve výpůjčním protokole, pokračovala jsem přes katalogizaci, akvizici, systémového knihovníka až na pozici zástupce vedoucí ústavu. Podílím se na výuce bakalářských i  magisterských oborů na 2. LF v  oblasti informační gramotnosti, orientace v  informačních zdrojích, tvorba rešeršní strategie, propedeutika vědecké práce, citační etika a způsoby citování, která byla Ústavu vědeckých informací přidělena v roce 2010. Součástí mé práce je také vytváření elektronických podkladů, tutoriálů pro výuku i pro potřeby dalších uživatelů knihovny. V letošním roce jsme zahájili přednášky a semináře pro Univerzitu třetího věku.

Témata, která Kateřinu zajímají technologie ve výuce / citační a publikační etika / citace a citační manažery / digitální repozitáře / hodnocení relevantních a  kvalitních informací na internetu / e-learning / trénink paměti / digitální portfólio

Co Kateřině přinesl NAKLIV? Seminářů projektu NAKLIV jsem se zúčastnila zejména pro získání dalších oborových kompetencí. Podařilo se mi navázat kontakty pro sdílení zkušeností a znalostí při výuce informační gramotnosti. Na seminářích Nakliv se mi nejvíce líbila neformální, příjemná atmosféra. Všechny přednášky byly zajímavé a uspořádané do kompletního celku pro potřeby „učících knihovníků“.

17


Pavla Kovářová Masarykova univerzita Pozice: odborná pracovnice Email: kovarovap@gmail.com www: kisk.phil.muni.cz

Pár informací o Pavle Po pěti letech studia na Kabinetu informačních studií a  knihovnictví jsem se zde začala v  září 2009 podílet na výuce. Protože jsem studentům záviděla, co vše je jim nabízeno, vrátila jsem se mezi usilující zde o titul aspoň tak, že jsem tu v říjnu 2011 složila rigorózní zkoušku. Abych si vyzkoušela, jestli je mnou studovaný obor tak úžasný i  jinde, zapojila jsem se do něj i  v  Praze, a  to doktorandským studiem na Ústavu informačních studií a knihovnictví a členstvím v redakci elektronického časopisu Ikaros. Od ledna 2012 se snažím rozvíjet na Kabinetu informačních studií a knihovnictví nejen vlastní výuku, ale sloužím i jako podpora pro ostatní vyučující při inovaci předmětů spojených s IT.

Témata, která Pavlu zajímají digitální stopy / informační bezpečnost / legislativa v informačním prostředí a její přestupování / nová média / počítačová gramotnost / soukromí na internetu

Co Pavle přinesl NAKLIV? Díky projektu NAKLIV se mi podařilo získat množství kontaktů s knihovníky z praxe, kteří se věnují informačnímu vzdělávání, především z  vysokoškolského prostředí. Získala jsem také přehled, jakou podobu má běžně informační vzdělávání v knihovnách i jaká témata jsou specifická a kdo se jim věnuje. NAKLIV a jeho první Národní seminář také odstartovaly mou přednáškovou činnost pro knihovníky k bezpečnosti na internetu, především se zaměřením na soukromí běžných uživatelů a specifika dětí. NAKLIV zosobněný v jeho projektovém manažerovi mi také zprostředkoval novou práci související s informačním vzděláváním na Masarykově univerzitě.

18


Pavlína Kozolková Sdružení Podané ruce, o.s. Pozice: projektová manažerka Email: kozolkova@podaneruce.cz www: ies.podaneruce.cz

Pár informací o Pavlíně Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity jsem vystudovala obor Informační studia a knihovnictví. Fascinována neziskovým sektorem, vydala jsem se na několikaletou výpravu do Velké Británie, kde jsem (mimo jiné) absolvovala roční pracovní stáž v komunitní nadaci Berkshire Community Foundation. Tato stáž podstatným dílem přispěla k dotvoření obrazu o mé pracovní budoucnosti. Dnes pracuji ve Vzdělávacím centru I.E.S. při Sdružení Podané ruce, o.s. jako projektová manažerka. Můj profesní zájem se dlouhodobě zaměřuje na využití nástrojů informačních a komunikačních technologií v oblasti nestátních neziskových organizací.

Témata, která Pavlínu zajímají on-line nástroje / neziskové organizace / sociální práce / marketing / tvorba a psaní projektů / inovace

Co Pavlíně přinesl NAKLIV? Setkávání s lidmi, kteří působí v  oblasti informačního vzdělávání je pro mě jak z profesního, tak z osobního hlediska velmi inspirativní. Příležitost navštěvovat semináře NAKLIV jsem proto bez váhání využila a jsem za to nesmírně ráda. Poznatky ze seminářů, především pak z oblasti využití on-line nástrojů, aplikuji ve své pracovní činnosti prakticky denně a postupnou osvětou zavádím nové pracovní návyky i u svých kolegů.

19


Jan Lidmila OA, SOŠK a VOŠKISS, Brno Pozice: vyučující odborných předmětů Email: lidmila@oakobrno.cz www: oakobrno.cz

Pár informací o Janovi Během studia jsem měl možnost postupně absolvovat brněnské střední, vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v knihovnickém oboru. Po ukončení studia na FF MU jsem přestoupil na opačnou stranu kolbiště a stal se vyučujícím odborných knihovnických předmětů na SOŠK a VOŠKISS, kde působím dodnes. Při výuce odborných předmětů oceňuji mimo jiné i její praktické zaměření, díky kterému mám možnost udržovat stálý kontakt s knihovnami a dalšími paměťovými institucemi v Brně i okolí.

Témata, která Jana zajímají lektorské dovednosti / počítačová gramotnost / projektový management

Co Janovi přinesl NAKLIV? Semináře projektu NAKLIV mi především otevřely prostor pro setkávání s dalšími lidmi z oboru a vzájemné sdílení poznatků a zkušeností z oblasti informačního vzdělávání. Současně ale také možnost získat nové impulzy pro svou práci, zvláště co se týče efektivnějšího využívání informačních technologií (on-line nástrojů) pro tvorbu a sdílení výukových materiálů i jejich prezentaci. Nelze opomenout ani motivaci k dalšímu vzdělávání a snaze na sobě dál pracovat a rozvíjet své kompetence.

20


Radka Lukášová Univerzita Karlova Pozice: agenda EIZ Email: radka.lukasova@•natur.cuni.cz www: lib.natur.cuni.cz/BIBLIO

Pár informací o Radce Miluji knížky a proto kacířsky říkám, že (tištěné) knihy jsou velké, těžké lapače prachu – a to byl důvod, proč jsem po bakaláři a neúspěšném studiu estetiky šla na knihovnictví. V  průběhu studia jsem začala pracovat na Přírodovědecké fakultě s  agendou elektronických informačních zdrojů. Všem říkám, že pracuji s  moderní verzí nejlepšího přítele člověka. Bohužel elektronický dokument venčit nemůžete (s tištěnou knížkou na obojku můžete jít do parku mezi pejskaře). Jedním z mých pracovních úkolů je přesvědčit studenty i zaměstnance, že ne vše najdou na Googlu a že odborné elektronické zdroje jsou fajn a že je ani nemusí hledat po pirátských úložištích, protože my jim i modré z nebe sneseme. Takže mne zajímá, jak příjemnou formou dostat do studentských hlav povědomí o možnostech v elektronických zdrojích. Mám ráda divadlo i v podobě hérečky na jevišti, mám ráda beletrii i v podobě autora (ne moc úspěšného, jediným zářezem na beletristické publikační činnosti je povídka v knižní sci-fi antologii z MF Dnes) a ráda lovím geocache.

Témata, která Radku zajímají elektronické knihy / knižní pirátství / alternativní metody výuky / web2.0 a jeho podoby / EIZ / geocaching / divadlo

Co Radce přinesl NAKLIV? Vhled do jiných pohledů na propagaci knihoven a knihovních zdrojů širší veřejnosti. Setkávání s jinými knihovníky a nová, aspoň drobná, přátelství. Rozšíření možností výuky – ať už to jsou informace o různých free softech pro tvorbu různých médií (prezentací, animací, grafiky, dokumentů…), o  využívanosti a  použitelnosti moderních technologií, o základech pedagogiky, či rétoriky a vystupování před lidmi. Hlavně se mi líbilo, že přednášky nebyly nudné, pedagogové ovšem velice odborní a všichni účastníci správně „zažraní“ do našeho oboru s touhou něco dělat ve svěžím větru.

21


Zdeňka Mácková Masarykova univerzita Pozice: knihovnice Email: mackova@phil.muni.cz www:  knihovna.phil.muni.cz phil.muni.cz/wcit

Pár informací o Zdeňce Pocházím z Vysočiny, ale Brno je „zlatá loď“... Možnost jít pracovat do knihovny Filozofické fakulty MU byla pro mě velkou životní výhrou, a jestli jsem měla v uplynulých dvaceti letech v něčem čím dál větší jasno, tak v tom, že chci být dobrým Knihovníkem:). Knihovnictví vnímám především jako službu a  pomáhat druhým snadněji nacházet, co hledají nebo potřebují, bylo pro mě vždy největším motorem. Ctí a velkou motivací pro mě také bylo, že jsem se během práce a studia mohla setkat s velkými osobnostmi českého knihovnictví – PhDr. Pavlou Kánskou a Prof. Jiřím Cejpkem, kteří se mj. zasloužili o oživení a rozvoj oboru v Brně, a jejichž pokračovatelé se starají o jeho rozvoj úspěšně dále. Z ročních období mám nejraději jaro, kdy se vše probouzí k životu, ze dne brzké ráno v přírodě s vycházejícím sluncem, kde kromě všeliké Boží havěti široko daleko není slyšet ani živáčka, z hudebních nástrojů asi bicí, z práce hlavně všechnu na zahradě...

Témata, která Zdeňku zajímají referenční a rešeršní služby / e-learning zaměřený na práci s informacemi / elektronické informační zdroje v informačním vzdělávání / bibliografické citace / digitální knihovny / open access

Co Zdeňce přinesl NAKLIV? Další rozšíření obzorů, získání nových znalostí a především setkání se sympatickými lidmi stejného zaměření, navázání nových a obnovení starých kontaktů i spoustu veselých chvil, na které bude určitě více z nás dlouho vzpomínat:). Velký dík všem!

22


Tereza Matýsová Masarykova univerzita Pozice: referenční knihovnice Email: matysova@phil.muni.cz www: knihovna.phil.muni.cz/sluzby/ referencni-sluzby

Pár informací o Tereze Jako malá jsem chtěla být učitelkou – a pak mi v patnácti češtinář poradil, ať si jako střední školu vyberu „knihárnu“, že se mi tam bude líbit. Měl pravdu. Celé 4 roky na SOŠIKS jsem říkala, že chci pracovat v knihovně, a pak odešla studovat na KISK – a tam to opakovala další 4 roky, až se moje přání splnilo a v knihovně pracuji. Díky informačnímu vzdělávání se mi částečně splnil můj dětský sen o tom, že budu učit, a skloubení lektorování a práce v knihovních službách považuji za ideální. Ve volném čase se (mimo jiné) podílím na vydávání e-zinu Inflow a snažím se udržet při životě myšlenku studentského knihovnického internetového rádia LibRa.

Témata, která Terezu zajímají rozvoj informační gramotnosti VŠ studentů i vyučujících / oborová i  mezioborová spolupráce / šíření pozitivního vnímání knihovny v akademickém prostředí / rozvoj schopností tutora e-learningového kurzu

Co Tereze přinesl NAKLIV? NAKLIV pro mě znamenal první příležitost se v oblasti informačního vzdělávání systematicky dozvídat, co by lektor IV měl vědět a znát. Studium na dvou knihovnických školách mě na realitu IV lektora příliš nepřipravilo, a tak jsem byla v začátcích své praxe odkázaná na rady a zkušenosti kolegyň (díky za ně!) a každoroční pravidelné setkání s dalšími odborníky na Seminářích IVIG (díky i za ně!). Další velké pozitivum seminářů NAKLIV vidím v možnosti více se seznámit s kolegyněmi lektorkami (kolegů je málo). Díky pravidelnému a intenzivnímu setkávání jsme se v rámci seminářů naučili komunikovat spolu nezvykle otevřeně – to nám jednak umožnilo dozvědět se řadu informací, které se nepíšou do statistik – a také způsobilo, že se téměř na každé oborové akci mám na koho těšit.

23


Dana Mazancová Masarykova univerzita Pozice: knihovnice Email: mazancov@fss.muni.cz www: knihovna.fss.muni.cz

Pár informací o Daně Po studiu na Vyšší odborné škole v Brně se zaměřením na informační studia jsem začala pracovat v  jedné z  knihoven VUT. Touha po dalším vzdělávání vedla mé další kroky ke studiu knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Dvoje prázdniny jsem využila k pobytům v USA. Po ukončení studia jsem začala pracovat v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií MU, kde působím doposud. Magisterské studium jsem absolvovala v Praze na Karlově univerzitě, abych mohla objektivně posoudit náš obor v rámci ČR.

Témata, která Danu zajímají elektronické informační zdroje / nové možnosti vyhledávání / elektronické knihy / trendy v informačním vzdělávání / vzdělávání dospělých / lektorské dovednosti

Co Daně přinesl NAKLIV? K seminářům NAKLIVu mne dovedla: 1) zvědavost – něco takového tu ještě nebylo, jaké to asi bude? 2) touha poznat knihovníky nakloněné dalšímu vzdělávání a výměně zkušeností 3) snaha získat co nejvíce nových informací a hlavně dovedností z našeho oboru. A jak to všechno dopadlo? Potkala jsem skvělé kolegy z jiných institucí a hlavně získala mnoho nových poznatků z našeho rychle se vyvíjejícího oboru. Nejvíce vzpomínám na semináře týkající se pedagogiky, lektorských dovedeností a online nástrojů v informačním vzdělávání.

24


Irena Nováková Krajská knihovna Vysočiny Pozice: knihovnice Email: novakova@kkvysociny.cz www: kkvysociny.cz

Pár informací o Ireně V havlíčkobrodské knihovně pracuji od roku 1989. Přesto, že jsem původně neměla žádné knihovnické vzdělání, stala se práce v  knihovně mojí srdeční záležitostí. Moje pracovní náplň je různorodá, posledních 10 let ji tvoří především poskytování informačních služeb, rešerše, práce s různými zdroji informací, zajišťování meziknihovní výpůjční služby, katalogizace článků regionálních periodik a sborníků, realizace exkurzí a informačních lekcí pro studenty především středních škol a školení k využívání knihovního katalogu a databází. Protože chceme knihovnické lekce pro studenty zlepšit a rozšířit, účastním se různých seminářů k tomuto tématu. Koncem roku 2011 jsem se stala členkou odborné sekce pro informační vzdělávání uživatelů SDRUK, která se změnami v IVU zabývá.

Témata, která Irenu zajímají knihovny jako zdroje informací / on-line služby knihoven / aktivizační formy a metody práce s uživateli při informační výchově / kritické myšlení / propagace knihovních služeb

Co Ireně přinesl NAKLIV? Semináře pořádané NAKLIVem byly uceleným komplexem zahrnujícím oblasti, které s informačním vzděláváním souvisejí a se kterými je nutné pracovat. Díky těmto seminářům se lépe orientuji v tématech plagiátorství, informační etika, základy pedagogiky, prezentační dovednosti, on-line nástroje nebo vystupování na veřejnosti a mluvený projev. Velkým přínosem byla možnost aplikovat teoretické poznatky v praktických částech seminářů na potřebách různých typů knihoven. Nově nabyté zkušenosti jsou pro mou práci zcela určitě užitečné a využitelné.

25


Lukáš Plch Mendelova univerzita v Brně Pozice: informační specialista Email: lukas.plch@mendelu.cz www: mendelu.cz

Pár informací o Lukášovi Jsem absolventem Informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně a nyní pracuji v informačním centru Mendelovy univerzity v Brně. Náplň mojí práce je podpora elektronických informačních zdrojů, výměna publikací, informační vzdělávání, katalogizace, atd. Informačním vzděláváním se zabývám třetím rokem a vždy říkám při seminářích studentům, že pokud budou informačně gramotní, budou mít lehčí studijní život a mít de facto v popisu práce ulehčovat život ostatním, není tak špatné.

Témata, která Lukáše zajímají nové trendy v informačním vzdělávání / hodnocení a měření efektivity informačního vzdělávání / výuka face to face / podpora publikační činnosti

Co Lukášovi přinesl NAKLIV? NAKLIV, podle mého názoru, plně splnil svůj úkol, stručně řečeno – lidi informačně obohatit a seznámit. Měl jsem tu možnost zúčastnit se všech seminářů prvního cyklu a domnívám se, že jsem si odnesl mnoho zajímavých poznatků, nápadů a podnětů z diskuzí, které se na jednotlivých seminářích vedly. Další velkou výhodou, jak jsem již zmínil výše, byla možnost navázání nových kontaktů a seznámení se s lidmi, kteří řeší podobné věci jako já na svém pracovišti. Myslím si, že se NAKLIVu bravurně podařilo skloubit formální s neformálním a utvořit podhoubí pro další tvorbu sítě lidí, kteří se pohybují v informačním vzdělávání.

26


Petra Pohanová Vysoké učení technické v Brně Pozice: vedoucí knihovny Email: pohanova@fbm.vutbr.cz www: knihovna.fbm.vutbr.cz

Pár informací o Petře V roce 2006 jsem úspěšně ukončila studium kabinetu Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovi univerzity. Jelikož jsme v  průběhu studia nestihla nikam vycestovat rozhodla jsem se využít této možnosti před nástupem do pracovního procesu a dva roky jsem strávila v zahraničí (Irsko, Kréta, Nový Zéland). Po návratu jsem nastoupila na pozici katalogizátora do knihovny Fakulty podnikatelské. V stejné knihovně pracuji pořád, akorát pozici katalogizátora jsem v roce 2010 vyměnila za pozici vedoucí knihovny.

Témata, která Petru zajímají elektronické informační zdroje a vše kolem nich / propagace / vzdělávání / statistiky / nákup atd.

Co Petře přinesl NAKLIV? Seminář NAKLIV mi dopřál setkání spřízněných duší, co řeší podobné problémy, nové nápady a inspiraci pro řešení knihovnických problémů v praxi. Dopřál mi také pár dnů strávených v příjemné atmosféře sdílení a získávání informací.

27


Jan Skůpa Vysoké učení technické v Brně Pozice: informační pracovník Email: skupa@lib.vutbr.cz www: vutbr.cz/uk

Pár informací o Janovi Již během studií jsem začal pracovat v  knihovně Fakulty chemické Vysokého učení technického v  Brně, kde jsem měl na starosti běžné věci týkající se fungování knihovny, ale také jsem se začal zabývat výukou informační gramotnosti na fakultě, která již probíhala formou e-learningu v  prostředí Moodle. Poté jsem přesídlil do Ústřední knihovny VUT v Brně, kde se informační gramotnost a její výuka stala hlavní náplní mé práce. Starám se o organizaci a správu e learningových kurzů pro jednotlivé fakulty a jejich další rozvoj. Také se věnuji webovému portálu knihoven a grafickým pracím.

Témata, která Jana zajímají informační gramotnost / e-learning a jeho trendy / bibliografické citování a citační styly / počítačová grafika / mobilní technologie ve vzdělávání i obecně / ze soukromých mě nejvíce baví geocaching a sport aktivně i pasivně

Co Janovi přinesl NAKLIV? NAKLIV mi přinesl zejména seznámení s lidmi, kteří se věnují stejné problematice jako já. Navázání kontaktů i spolupráce bylo velmi podnětné a odrazilo se to i v mé další práci. Navazování kontaktů bylo samo o sobě velkým cílem projektu NAKLIV a myslím, že tento cíl byl více než splněn. Absolvoval jsem též cyklus seminářů, který vedl k zisku certifikátu Lektora Informačního vzdělávání. Obsah kurzů i jejich často více či méně neformální průběh byl velmi osvěžující a ochotně bych se ho zúčastnil znovu.

28


Sylvie Sommerová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: vedoucí knihovny PF UP Email: sylvie.sommerova@upol.cz www: knihovna.upol.cz

Pár informací o Sylvii Studovala jsem obor Informační a  knihovnická studia na SU v  Opavě. První zkušenosti s  prací v  knihovně jsem získala v  Městské knihovně v  Hranicích na Moravě, kde jsem vedla malou pobočkovou knihovnu s dětským a dospělým oddělením. V Knihovně Univerzity Palackého jsem po krátké zkušenosti v Ústřední knihovně zakotvila v Knihovně Právnické fakulty UP, kde jsem doposud jako vedoucí knihovny.

Témata, která Sylvii zajímají právní informační systémy / vyhledávání právních informací a vše, co může napomoci efektivním, spolehlivým a uživatelsky příjemným službám knihovny s ohledem na moderní technologie a trendy

Co Sylvii přinesl NAKLIV? Díky projektu NAKLIV jsem mohla nahlédnou do „kuchyně“ nejrůznějších informačních pracovišť našeho oboru, seznámit se s lidmi, kteří svou práci dělají s  láskou a nadšením. Každý seminář byl něčím zajímavý, nový, blízký mým potřebám, velmi dobře aplikovatelný. Oceňovala jsem velmi ty semináře, které předváděly tzv. „dobrou praxi“. Semináře NAKLIV byly opravdu ušity na míru knihovníkům z praxe a tím byly pro mě jedinečné.

29


Marie Sýkorová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: vedoucí knihovny FTK Email: marie.sykorova@upol.cz www: knihovna.upol.cz/ftk

Pár informací o Marii Svoji profesní kariéru knihovníka jsem začala v  Městské knihovně ve Znojmě. Po přestěhování do Olomouce jsem nastoupila do Knihovny Přírodovědecké fakulty a odtud jsem přešla v roce 1994 do Knihovny Fakulty tělesné kultury. A teprve tady jsem zjistila, že je to práce, která mě moc baví – práce s lidmi a pro lidi. Měla jsem velké štěstí na kolegyni, od které jsem se spoustu věcí naučila a v Opavě jsem si doplnila VŠ vzdělání.

Témata, která Marii zajímají témata související s Fakultou tělesné kultury / publikační činnost učitelů a vše co s ní souvisí

Co Marii přinesl NAKLIV? Bezprostřední prostředí na seminářích, nové informace, inspiraci a energii pro moji práci a setkání s lidmi, které jejich práce baví.

30


Dana Šubová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: informační specialistka, knihovnice Email: dana.subova@upol.cz www: upol.cz

Pár informací o Daně Vystudovala jsem dva odlišné směry: pozemní stavitelství na stavební průmyslovce a specializaci biofyzika a chemická fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu mých pracovních let jsem pak pracovala na různých pozicích, kde však bylo vždy nutné si prohlubovat a  zvyšovat kvalifikaci. Všechny znalosti a zkušenosti se mi nakonec synergicky sečetly a byly (a jsou) mi přínosem do dalších životních etap. Osmým rokem působím v Knihovně Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž spolupracuji s Fakultní nemocnicí Olomouc. Zajímám se o vše nové, ale rozhodně ne o povrchní a komerční věci. Mám ráda inspirace a výzvy. Na svět mám vyhraněné názory a mým oblíbeným tvrzením, kterému doslovně věřím, je: „Nic není nemožné.“ Životním koníčkem jsou mi psi, resp. malí knírači, se kterými dlouhodobě provozuji různé psí aktivity a sporty. V posledních letech závodně běhám agility, jsem trenérkou a organizuji semináře, soutěže a akce s kynologickou tematikou.

Témata, která Danu zajímají nové přístupy ve vzdělávání / vyhledávací strategie / práce s informacemi / nástroje pro práci s informacemi / kritické posuzování validity informací

Co Daně přinesl NAKLIV? Své účasti na projektu NAKLIV si velice cením, protože mne ten ucelený seriál seminářů obohatil o značné množství informací a přinesl mi mnoho námětů k přemýšlení, a to vše pro mou nynější profesi v univerzitní knihovně. Současně jsem měla možnost se seznámit s mnoha odborníky z různých oblastí informačního vzdělávání a knihovnictví. Vědět, jak a kde získat informace, a umět s nimi efektivně pracovat, je obrovskou výhodou v životě obecně. Děkuji mému zaměstnavateli, že mi NAKLIV semináře umožnil absolvovat, a řešitelům projektu NAKLIV za výbornou organizaci každého ze seminářů NAKLIV.

31


Eva Trochtová Masarykova univerzita Pozice: referenční knihovnice Email: trochtova@phil.muni.cz www: knihovna.phil.muni.cz

Pár informací o Evě Obor Informační studia a knihovnictví jsem vystudovala nejdříve v Opavě, poté magisterský program v Brně. Ještě při studiu jsem začala pracovat v Ústřední knihovně FF MU jako referenční knihovník, kde pracuji dosud a mimo běžné knihovnické činnosti se věnuji informačnímu vzdělávání, které mé práci dodává další rozměr v podobě výuky face to face. Zaměřuji se především na tradiční témata, ale zajímám se i o nové trendy např. v podobě kreativních technik učení. V oblasti informačního vzdělávání spolupracuji také s Ústavem bohemistiky a knihovnictví v Opavě a podílím se na tutorování e-learningového kurzu Kurz práce s informacemi (KISK MU). Pocházím z malé vesničky v Jeseníkách, ale už 7 let žiji v Brně. Odpočívám za pomoci hudby, tance či výletů do přírody se psem.

Témata, která Evu zajímají moderní trendy v informačním vzdělávání a informační gramotnosti / média / design

Co Evě přinesl NAKLIV? Semináře NAKLIV jsem absolvovala především z profesního zájmu, s  touhou něco nového se dovědět, rozšířit si znalosti a dovednosti v oblasti informačního vzdělávání. To vše projekt nejen naplnil, ale přinesl i mnohé navíc – příjemnou atmosféru, nové kontakty a nové přátele. Hlavní přínos seminářů vidím především ve skutečnosti, že získané informace a znalosti nezůstaly v rovině teorie, ale úspěšně je využívám v praxi, za což týmu projektu NAKLIV děkuji.

32


Kamila Třísková Vysoké učení technické v Brně Pozice: knihovnice Email: triskova@fbm.vutbr.cz www: knihovna.fbm.vutbr.cz

Pár informací o Kamile Můj profesní příběh začíná na Masarykově univerzitě v Brně na Fakultě filozofické, kde jsem vystudovala obor: Informační studia a knihovnictví. Moje cesta poté směřovala na Vysoké učení technické v  Brně, do knihovny Fakulty podnikatelské, kde pracuji jako knihovnice. Zde pracuji, kromě klasických knihovnických pracích, jako tutorka e-learingovém kurzu v prostředí moodle. Pracuji také s různými elektronickými informačními zdroji. Dále se snažím propagovat naši knihovnu přes sociální sítě, webové stránky, apod.

Témata, která Kamilu zajímají nové a netradiční formy výuky / free online internetové nástroje / moderní trendy v e-learningu / bibliografické citace / autorský zákon / online spolupráce / publikování a sdílení / open access / e-booky

Co Kamile přinesl NAKLIV? Semináře projektu NAKLIV probíhaly velmi příjemně a v přátelském duchu. Dokázali mě nadchnout pro nové online nástroje, které mohou zatraktivnit výuku i mou ostatní práci. Rozšířili moje obzory na nové netradiční formy výuky, pedagogiky a prezentace. Měla jsem milou možnost seznámit se z kolegy z jiných knihoven porovnat si s nimi zkušenosti, nejen na poli informačního vzdělávání. Přednášející byli skuteční odborníci, dokázali ve mně vzbudit zájem o přednášená témata a motivovat mě k přemýšlení, jak bych je mohla včlenit a využít ve své práci.

33


Anna Uvírová Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: knihovnice Email: anna.uvirova@upol.cz www: knihovna.upol.cz

Pár informací o Anně Studovala jsem střední školu v oboru knihovnictví. Už jako malá jsem měla ráda knihy a  práce knihovnice se mi vždy líbila. Na konci 4. ročníku jsem začala rozesílat životopisy a pomalu mi docházelo, že najít práci v knihovně nebude tak jednoduché. Dostala jsem se k ní úplně náhodou. Při rozdávání maturitního vysvědčení jsem od třídní učitelky dostala telefonní číslo na vedoucí Knihovny FTK. Za 2 měsíce už jsem měla práci, která se mi stále líbí.

Témata, která Annu zajímají nové trendy v knihovnictví a  informačních službách / komunikační dovednosti / elektronické informační zdroje / event marketing

Co Anně přinesl NAKLIV? Semináře projektu NAKLIV mi přinesly mnoho nových zkušeností. Každý knihovník je jiný a stejně tak i každá práce v knihovně vypadá jinak. Jsem ráda, že jsem měla možnost získat nové zkušenosti a o ty své se podělit. Semináře byly velmi příjemným způsobem vzdělávání.

34


Marcela Všetičková Univerzita Palackého v Olomouci Pozice: vedoucí Knihovny PřF UP Email: marcela.vsetickova@upol.cz www: knihovna.upol.cz

Pár informací o Marcele Vystudovala jsem historii a archivnictví na Filozofické fakultě MU v Brně. Po vysokoškolském studiu jsem rok studovala němčinu na jazykové škole Lingua v Olomouci. Od roku 2002 působím v Knihovně Palackého Univerzity v Olomouci. Do léta 2010 jsem pracovala v Oddělení doplňování fondu, kde jsem měla na starosti zahraniční periodika. Od září 2010 působím v Knihovně Přírodovědecké fakulty UP na pozici vedoucí. Ve volném čase ráda sportuji, dříve jsem se věnovala psaní krátkých povídek a básní v českém a německém jazyce, k čemuž se snad v budoucnu vrátím.

Témata, která Marcelu zajímají rétorika / nové trendy ve vzdělávání / e-learning / marketing v knihovnách / tvůrčí psaní / autorské právo

Co Marcele přinesl NAKLIV? Díky NAKLIVU jsem poznala velké množství odborníků z oblasti knihovnictví, což mi dříve chybělo. Seznámila jsem se více s novými trendy v oboru, prakticky jsem vyzkoušela nové prostředky informačního vzdělávání, zlepšila jsem se v  rétorice. Některé nabyté znalosti z NAKLIVU jsem již použila v praxi a budu se k nim v budoucnu vracet. Bylo velmi přínosné být v kontaktu s lidmi, které jejich práce baví a ze kterých čiší nadšení. Neformální rozhovory s účastníky seminářů mi umožnily poznat radosti a starosti jiných českých knihoven, což přineslo určitý nadhled v mé vlastní práci. Navázání kontaktů považuji za jeden z největších přínosů seminářů.

35


Vlasta Zatloukalová Mendelova univerzita v Brně Pozice: informační pracovnice Email: zatlouka@mendelu.cz www: mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk

Pár informací o Vlastě Vystudovala jsem archívnictví a historii na Filozofické fakultě v Brně. Osud mě však zavlál na Mendelovu univerzitu v  Brně, kde jsem začala pracovat v  Informačním centru a postupně jsem se dopracovala do meziknihovních výpůjčních služeb. Vrátila jsem se tedy k oboru knihovnictví, který jsem vystudovala na střední a posléze na vyšší odborné škole. Své vědomosti a zkušenosti z tohoto oboru jsem se snažila dál rozšiřovat na různých odborných seminářích, až jsem se dostala na semináře NAKLIVu. Zde jsem nahlédla do oblasti informačního vzdělávání, které mě zaujalo. Po absolvování seminářů jsem se připojila ke svým kolegům, s nimiž realizuji pro studenty naší univerzity přednášky z oblasti informační výchovy. Ve svém volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, které mě baví. Ráda bych v budoucnu podnikla pracovní stáž do zahraničí.

Témata, která Vlastu zajímají technologie užívané ve vzdělávání / e-learning / elektronické informační zdroje / studium cizích jazyků / překládání / francouzské šansony

Co Vlastě přinesl NAKLIV? Kromě rozšíření obzorů v oblasti lektorské práce, pedagogiky, online nástrojů ve vzdělávání a možnosti vyzkoušet si své komunikační a prezentační dovedností, jsem navázala kontakty s  novými kolegy nebo s  kolegy, které jsem znala jen virtuálně z mé pracovní meziknihovní výpůjční činnosti. S kolegy jsme si vyměnili zkušenosti z praxe a ze služeb, takže jsem mohla zjistit, jak fungují služby pro uživatele jinde a také jsem nabyla nové poznatky, které se staly inspirací v mé práci. Také jsem měla příležitost setkat se s odborníky z jednotlivých oblastí informačního vzdělávání. Mimo to, že vedli semináře a předávali své vědomosti, přispěli i svými cennými radami a zkušenostmi ke zkvalitnění mých dosažených znalostí a dovedností.

36


Marta Zizienová Technická univerzita v Liberci Pozice: odborná pracovnice knihovny Email: marta.zizienova@tul.cz www: knihovna.tul.cz

Pár informací o Martě Knihovnictví jsem vystudovala až po letech práce v knihovně – a to na ÚISK v Praze. Pracovně jsem od pozice řadového zaměstnance u výpůjčního pultu prošla katalogizací, vedením studovny a anglické knihovny a skončila u informační výchovy jako aktivní univerzitní pedagožka. Nyní navíc koordinuji projekt společného katalogu libereckých veřejných knihoven KALIKO. Léta praxe v katalogizaci a mé okolí plné cizinců se na mně podepsaly, takže nejvíc lpím na přesnosti vyjádření a na pochopení informací. Miluji knížky – od harlekýnek přes staré české autory až po sci-fi. Zajímá mně Burkina Faso a nejraději jezdím do Paříže. Myslím si, že věci jsou zbytečné a vztahy nezbytné.

Témata, která Martu zajímají liberecké knihovny a knihovnictví / práce se čtenáři a práce s informacemi

Co Martě přinesl NAKLIV? Díky NAKLIVu jsem si doplnila znalosti v oblastech, do kterých se mi samotné nechtělo. Významně jsem si rozšířila adresář knihovnic a knihovníků. A taky jsem strávila mnoho času ve vlacích a autobusech, kde jsem mohla nerušeně přemýšlet o důležitých věcech.

37


A v neposlední řadě také – realizační tým NAKLIVu Za všemi aktivitami projektu stál realizační tým. Ve třech lidech jsme zvládli vytvořit, zorganizovat a (doufejme) do úspěšného konce dovést celý projekt. Každý z nás zastával svou funkci. Nebýt Honzy, nikdo by nevymyslel všechny ty úžasné věci, které se realizovaly a nesměřoval projekt správnou cestou. Nebýt Bety, nikdo by nedával pozor na veškeré finanční, ekonomické a administrativní záležitosti. Nebýt Ivy, nikdo by nehlídal úspěšný průběh všech akcí a komunikaci s cílovou skupinou.

38


Iva Zadražilová Masarykova univerzita Pozice: odborná garantka projektu Email: zadrazilova@phil.muni.cz www: nakliv.cz

Pár informací o Ivě Na vysokou školu jsem se přihlásila trochu později než je obvyklé a  vystudovala jsem jí během mateřské dovolené a později během zaměstnání. Mým oborem jsou Informační studia a knihovnictví na FF MU. Necelé tři roky jsem působila v Knihovně univerzitního kampusu jako katalogizátor a poté jsem přešla na KISK, kde pracuji v projektu NAKLIV jako odborný garant. Mám na starost odbornou stránku projektu, do které spadá především organizace seminářů a vzdělávacích akcí, komunikace s odbornou komunitou, propagace projektu a evaluace aktivit Současně se podílím i na výuce studentů, do mé kompetence spadá předmět Psaní odborných textů a Diplomový seminář. Také vedu řadu diplomových prací. Od léta 2012 budu zodpovědná za nový projekt – Centrum informačního vzdělávání na MU.

Témata, která Ivu zajímají tvorba odborných textů / informační bezpečnost / prezentační a komunikační dovednosti / netradiční formy vzdělávání / problematika plagiátorství / v  soukromí mě baví literatura, fine dining a geocaching

Co Ivě přinesl NAKLIV? Projekt NAKLIV přinesl zásadní změnu do mého pracovního života. Umožnil mi dělat to, co mě opravdu baví, chodit do práce s radostí a spolupracovat s inspirativními a chytrými lidmi – ať už se svými kolegy nebo s lidmi, kteří se zapojili do aktivit našeho projektu. V neposlední řadě jsem díky NAKLIVu našla smysl toho, co dělám.

39


Jan Zikuška Masarykova univerzita Pozice: projektový manažer Email: zikuska@phil.muni.cz www: kisk.phil.muni.cz

Pár informací o Honzovi Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu informačních a knihovnických služeb v Brně a následně (i s mírným několikaletým prodloužením studia) absolvoval obor Informační studia a  knihovnictví na FF MU. Svoji pracovní dráhu jsem začal v  knihovně Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a po pár letech přešel do Ústřední knihovny na stejné vysoké škole. Mojí hlavní pracovní náplní byla tvorba a tutorování e-learningových kurzů informačního vzdělávání. V roce 2009 jsem přešel na KISK kde v současnosti působím jako manažer projektu NAKLIV a zároveň garantuji a učím předměty Informační vzdělávání, Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s  informacemi. Poslední rok a  půl mi dokáže nejvíc zlepšit náladu syn Kubík.

Témata, která Honzu zajímají využití technologií (nejen) ve výuce / distanční vzdělávání / informační gramotnost / možnosti mobilních technologií / prezentační dovednosti / kritické myšlení / veškerý sport pasivně / squash, plavání a futsal aktivně

Co Honzovi přinesl NAKLIV? Celkově bych mohl svoje působení na projektu nazvat jako jeden velký rozvoj jak po stránce osobní tak i pracovní. Poznal jsem spoustu zajímavých a inspirativních lidí, získal nepřeberné pracovní zkušenosti a v neposlední řadě velký impulz k dalšímu osobnímu rozvoji. Jsem rád za NAKLIV, protože díky němu můžu tvrdit, že se každý den těším do práce!

40


Alžběta Karolyiová Masarykova univerzita Pozice: administrátorka projektu NAKLIV Email: akarolyiova@gmail.com www: nakliv.cz

Pár informací o Bety V NAKLIVu působím jako administrátorka už od jeho začátku a mám na starosti veškerou administrativu spojenou s  jeho fungováním, což, i  když by se nezdálo, není práce vůbec monotónní! Vystudovala jsem obor Evropská studia na Fakultě sociálních studií MU a  v  rámci studia jsem se zaměřovala hlavně na problematiku rozpočtu EU, který byl tématem mé bakalářské i diplomové práce. Kromě působení v NAKLIVu mám na starosti finanční řízení dalšího z projektů OP VK na FF MU, působím jako expertka projektu „Rozhoduj o Evropě“ a také spolukoordinuji Městský parlament dětí a mládeže Brno. Ve volných chvílích nejraději kouknu na dobrý film, přečtu si knížku a  v  poslední době se vracím ke hře na kytaru. Taky mám ráda dobré kafe a milé lidi, kterých je na KISKu a kolem KISKu plno.

Témata, která Bety zajímají Evropská unie a vše kolem ní (rozpočet, komunikace institucí EU navenek …) / participace mládeže / projekty (jejich tvorba a realizace) / projektový management

Co Bety přinesl NAKLIV? Rozhodně spoustu rozmanitých pracovních zkušeností. A taky fajn kolegy a kamarády. A hromadu baget :-).

41


Slovo na závěr Je to až neuvěřitelné, jakou rychlostí letí čas. Když jsme před dvěma a půl lety projekt NAKLIV začínali, říkali jsme si, že tři roky jsou hodně dlouhá doba na cokoliv. Měli jsme představu, jaké semináře chceme zrealizovat, jakou cílovou skupinu oslovit, ale všechno to byly jen plány bez konkrétních lidí. Připravovali jsme se na cestu do neznáma. A najednou listujeme brožurkou, ve které jsou známé a milé tváře těch, kteří s námi část naší cesty šli společně. Těch, kteří věnovali svůj čas, zájem a úsilí a přijížděli na naše semináře z různých koutů republiky. Těch, kterým stálo za to znovu se vracet a být součástí týmu kolem nás. Těch, kteří vytvářeli úžasnou atmosféru a nikdy se nenudili. Chtěla bych všem našim lektorům informačního vzdělávání ještě jednou pomyslně stisknout ruku a říct DĚKUJI. A tu ruku hned nepustit, ale chvíli ji držet ve své a jít s nimi kousek jejich vlastní cesty. Protože vědomosti a znalosti, které lektoři získali na našich akcích, se budou šířit dál právě díky nim. A jsem upřímně přesvědčena o tom, že tohle bylo právě to, o co jsme usilovali. Iva Zadražilová odborná garantka

42


43


Publikace byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) – podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


43


Nakladatelské údaje: Inspirací pro vznik této brožurky byl nápad administrátorky Bety na jedné ze strategických porad projektu v neformálním prostředí nejmenované brněnské kavárny. Poděkování patří všem lektorům, kteří neváhali a do brožurky přispěli svými medailonky. Celková organizace od nápadu po tisk: Honza Zikuška Sběr informací a korektura: Iva Zadražilová Grafická úprava a návrh obálky: Petra Pohlová Sazba a předtisková příprava: David David Kabinet informačních studií a knihovnictví Centrum NAKLIV Brno, 2012

Lektoři informačního vzdělávání  

Lidé, kteří úspěšně absolvovali semináře projektu a získali tak certifikát lektora informačního vzdělávání.

Advertisement