Page 1


P O D Ě KO VÁ N Í PAT Ř Í N Á S L E D U J Í C Í M L I D E M Bob Miller, Colin Dickerman, Ed Victor, Paul Kepple, Max Vandenberg, Bart’s Books v Ojai, John Broesamle, Bob Getman, Anthony Glassman, Stephen Kulczycki, Gary Levine, Marlena Bittner, James Melia, Elizabeth Catalano, David Lott, Vincent Stanley, Caleb Braate, David Correll, Dean Hurley, David Nevins, Rick Rosen, Ken Ross, Sabrina Sutherland … a David Lynch. Tento příběh je smyšlený. Všechny postavy, organizace a události, popisované v románu, jsou buď výtvorem autorovy fantazie, nebo jsou používány smyšleným způsobem. THE SECRET HISTORY OF TWIN PEAKS. Copyright © Mark Frost, 2016, 2017. All rights reserved. Autorem fotografií na předním a zadním přebalu a na titulní straně je Clifford B. Ellis, s laskavým svolením Susan Yake • Fotografie sovy na obalu © Jean Murray • Fotografie na vnitřním přebalu „Zimní bouře“ © William Toti • Kaligrafie se svolením Beth Lee • Všechny snímky ze seriálu „Městečko Twin Peaks“ s  laskavým sovolením společnosti Lynch/Frost Productions Strana 30: Masonic Master Mason Apron, 1855–1865, Reason Bell Crafft, Kentucky, Sbírka Zednářského muzea a knihovny skotského ritu, dar Lowellova údolí k uctění památky bratra Starra H. Fiskeho, 32°, 85.6.2. Autorem fotografie je David Bohl. • Strana 36: Obrázek památníku Meriwethera Lewise se svolením NPS Photos • Strana 39: Obrázek Shahaky (Sheheke nebo Velký Bílý, cca 1766-1812), Náčelník Mandanů, autor Saint-Memin, se svolením New York Historical Society • Strana 55: Fotografie náčelníka Josefa, jejímž autorem je Edward Curtis, se svolením National Portrait Gallery, Smithsonian Institution/Art Resource, NY • Strana 57: Bronzová socha Johna „Játrožrouta“ Johnsona se svolením Buffalo Bill Center of the West, Cody, Wyoming • Strana 72: Obrázek se svolením Grampound a Creed Heritage Project • Strany 99 – 101: Použití článku Kennetha Arnolda a obálky magazínu FATE, vydání 1, se svolením FATE Magazine • Strana 110: Fotografie „tří tuláků”, Allen, William. [„Tři tuláky“ odvádí k  šerifovi], Fotografie, 22.  listopadu, 1963; (http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth184799/ : přístup 27. dubna 2016), Knihovny University of North Texas, The Portal to Texas History, http://texashistory.unt.edu; s poděkováním Sixth Floor Museum na Dealey Plaza, Dallas, Texas • Strana 118: Fotografie stoupajícího kouře z Tillamook Burn, pohled z letadla, srpen 1933. (Fotografie: Knihovna Kongresu) • Strana 134: Fotografie muže ze 30. let 20. století na poli s puškou a psem na vodítku, autor H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images • Strana 242: Fotografie L. Rona Hubbarda za stolem, se svolením Los Angeles Daily News Negatives, Knihovna UCLA. Copyright Regents of the University of California, Knihovna UCLA • Strana 268: „Raketový vědec zahynul při výbuchu v  Pasadeně,“ 18. června 1952, přetištěno se svolením deníku Los Angeles Times Grafika Paul Kepple a Max Vandenberg ze společnosti HEADCASE DESIGN www.headcasedesign.com Z anglického originálu The Secret History of Twin Peaks vydaného nakladatelstvím Flatiron Books v roce 2017 přeložil Petr Kovařík. Odpovědná redakce Jana Kolářová Obálka a sazba dle originálu Veronika Cágová Technická redakce Petr Kovář Tisk a knihařské zpracování Tisk Centrum, s. r. o., Moravany u Brna Jako svou 2 357. publikaci vydalo Nakladatelství JOTA, s. r. o. Škárova 16, 612 00 Brno tel.: +420 515 919 580 e-mail: jota@jota.cz www.jota.cz V Brně roku 2017 První vydání Počet stran 368 ISBN 978-80-7565-151-8


F EDERÁLNÍ

Òě$' PRO 9<â(7ě29È1Ë

)LODGHOILH3HQV\OYiQLH

ÒĜDG]iVWXSFHĜHGLWHOH ÒĜDG]iVWXSFHĜHGLWHOH

INTERNÍ ZPRÁVA DATUM:

8-4-2016

OD:

*25'21&2/(]iVWXSFHĜHG GLWHOHH *25'21&2/(]iVWXSFHĜHGLWHOH S

PRO:

7$0$5$35(672129È]Y 7 7$ $ 0$5$ 0 $ 5$ 3 5( 0$ 5(67 ( 67 6 7 21 6721 2 1 29È 2129 2 9 È 29 È]Y È  ]Y YOiãWQtDJHQWND 7$0$5$35(672129È]YOiãWQtDJHQWND JHQWND

9iåHQiDJHQWNR3UHVWRQRYi 9iåHQiD DJHQQQWWNR DJHQWNR3UHVWRQRYi NR 3UH UHVW VWRQ VW RRQRY RQ QRY RYi Yi i 3ĜLSRMHQêPDWHULiOMHGĤYČUQêDMHXUþHQSRX]H9iP QêPDWHULiOMHGĤYČUQêDMHXUþHQS 3ĜLORåHQiGRNXPHQWDFHE\OD]tVNiQDþHUYHQFHQDPtVWČþLQXNWHUêMHVWiOHSĜHGPČWHP 3ĜLORåHQiGRNXPHQWDFHE\OD]tVNiQDþHUYHQFHQDPtVWČþ LQXNWHUêMHVWiOHSĜHGPČWHP DNWLYQtKRY\ãHWĜRYiQt9HãNHUp~GDMHRWpWRVLWXDFLMVRXXWDMHQ\WĜLVWXSQČQDGVWXSQČPSĜtVQČ DNWLYQtKRY\ãHWĜRYiQt9HãNHUp~GDMHRWpWRVLWXDFLMVRXXWDMHQ \WĜLVWXSQČQDGVWXSQČPSĜtVQČ WDMQp 7\WRLQIRUPDFH9iPSĜHGiYiPHNHNRPSOH[QtDQDOê]HNDWDORJL]DFLDNRQWUROHREVDKXSURWL 7\WRLQIRUPDFH9iPSĜHGiYiPHNHNRPSOH[QtDQDOê]HNDWDORJL]DFLDNRQWUROHREVDKXSURWL 7\WRLQIRUPDFH9iPSĜHGiYiPHNHNRPSOH[QtDQDOê]HNDWDORJL]DFL DNRQWUROHREVDKXSURWL YãHP]QiPêPGDWDEi]tPDWRRNDPåLWČVY\XåLWtPQRX]RYêFKSUDYRPRFt3RWĜHEXMHPH YãHP]QiPêPGDWDEi]tPDWRRNDPåLWČVY\XåLWtPQRX]RYêFKSUDY RPRFt3RWĜHEXMHPH SURYČĜLWRVREXQHERRVRE\]RGSRYČGQp]DY\SUDFRYiQtWpWRGRNXPHQWDFH9þHUDE\ORSR]GČ SURYČĜLWRVREXQHERRVRE\]RGSRYČGQp]DY\SUDFRYiQtWpWRGRNXPH QWDFH9þHUDE\ORSR]GČ 6RXYLVORVWL2EVDKGRNXPHQWDFHPiSRGOHYãHKRQČMDNêY]WDKNPQRKDPČVtþQtPXY\ãHWĜRYiQt 6RXYLVORVWL2EVDKGRNXPHQWDFHPiSRGOHYãHKRQČMDNêY]WDKNPQ RKDPČVtþQtPXY\ãHWĜRYiQt YHGHQpPX]YOiãWQtPDJHQWHP'DOHP&RRSHUHPQDVHYHUR]iSDGČVWiWX:DVKLQJWRQNWHUêWHKG\ YHGHQpPX]YOiãWQtPDJHQWHP'DOHP&RRSHUHPQDVHYHUR]iSDGČVWiWX :DVKLQJWRQNWHUêWHKG\ SUDFRYDOSRGPêPYHOHQtP SUDFRYDOSRGPêPYHOHQtP 3ĜtSDGVHWêNDOVpULHYUDåGYRNROtPČVWHþND7ZLQ3HDNVSĜHGHYãtPYUDåG\PODGpåHQ\ 3ĜtSDGVHWêNDOVpULHYUDåGYRNROtPČVWHþND7ZLQ3HDNVSĜHGHYãtPYUDåG\PODGpåHQ\ 3ĜtSDGVHWêNDOVpULHYUDåGYRNROtPČVWHþND7ZLQ3HDNVSĜHGHY ãtPYUDåG\PODGpåHQ\ MPpQHP/DXUD3DOPHURYi3ĜtSDGMHSRYDåRYiQ]DX]DYĜHQêDOHQČNWHUpMHKRDVSHNW\PRKRX MPpQHP/DXUD3DOPHURYi3ĜtSDGMHSRYDåRYiQ]DX]DYĜHQêDOHQČNWHUpMHKRDVSHNW\PRKRX MPpQHP/DXUD3DOPHURYi3ĜtSDGMHSRYDåRYiQ]DX]DYĜHQêDOHQČ NWHUpMHKRDVSHNW\PRKRX VRXYLVHWV9DãtSUDFtWDNåH9iPXGČOXMHPHSĜtVWXSLNHYãHPVSLVĤPDQDKUiYNiPDJHQWD VRXYLVHWV9DãtSUDFtWDNåH9iPXGČOXMHPHSĜtVWXSLNHYãHPVSLVĤPDQDKUiYNiPDJHQWD VRXYLVHWV9DãtSUDFtWDNåH9iPXGČOXMHPHSĜtVWXSLNHYãHPVS LVĤPDQDKUiYNiPDJHQWD &RRSHUD 3ĜLORåHQMHURYQČåGRNXPHQWSRSLVXMtFtGRVDYDGQtQDNOiGiQtVWRXWRGRNXPHQWDFt]DPČVWQDQFL 3ĜLORåHQMHURYQČåGRNXPHQWSRSLVXMtFtGRVDYDGQtQDNOiGiQtVWRXWRGRNXPHQWDFt]DPČVWQDQFL 3ĜLORåHQMHURYQČåGRNXPHQWSRSLVXMtFtGRVDYDGQtQDNOiGiQtVWR XWRGRNXPHQWDFt]DPČVWQDQFL )%, 9\KUĖWHVLUXNiY\DSXVĢWHVHGRSUiFH±YHOPLWRVSČFKi±DFRQHMGĜtYHPQHLQIRUPXMWH 9\KUĖWHVLUXNiY\DSXVĢWHVHGRSUiFH±YHOPLWRVSČFKi±DFRQHMGĜtYHPQHLQIRUPXMWH 9\KUĖWHVLUXNiY\DSXVĢWHVHGRSUiFH±YHOPLWRVSČFKi±DFR ĖWHVLUXNiY\DSXVĢWHVHGR ĖWHVLUXNiY\ DSXVĢWHVHGR SUiFH±YHOPLWRV QHMGĜtYHPQHLQIRUPXMWH RVYêFK]MLãWČQtFK RVYê FK]MLãWČQtFK 6SR]GUDYHP 6SR] ]GUDYHP

=iVWXSFHĜHGLWHOH*RUGRQ&ROH =iVWXSFHĜHGLWHOH*RUGRQ&ROH =i = =iVWXSFH iVWXSFH ĜHGLWHOH *RUGRQ &ROH 36-DNPLOHEXGHWHKRWRYDLKQHGSĜLMćWH]DPQRX%XGXSUR9iVPtWGDOãtSUiFL 36-DNPLOHEXGHWHKRWRYDLKQHGSĜLMćWH]DPQRX%XGXSUR9i VPtWGDOãtSUiFL


F EDERÁLNÍ

Òě$' PRO 9<â(7ě29È1Ë

TAJNÉ

Filadelfie, Pensylvánie

D ATUM:

T TÉM TÉ ÉM MA A::

8/4/2016

ý$629é52=95+ ý$629é52=95+ =35$&29È1Ë'2.80(17$&(

PŘ ŘE E D L OŽ OŽIL:

COLE,, GORDON

Á Ý C H SKU S SHRNU SHRN U TÍÍ ZN ÁMÝC UTÍ SK S U T E ČNOS Č N OST OS T Í :

Nássledující dokumentace byla obnovena 666-13-2012. -13 13-2 2001122.. ýDVDPtVWRMVRXXYHGHQ\DOHMVRXYHGHQ\MDNRSĜtVQČWDMQp 327ě(%8-,9ċ'ċ7 $JHQWLYWHUpQX'DOH&RRSHUD'DYLG/\QFKGRNXPHQWDFLREMHYLOLSĜLSUiFLQD~NROX $JHQWLYWHUpQX'DOH&RRSHUD'DYLG/\QFKGRNXPHQWDFLREMHYLOL QX' QX'DOH&RRSHUD 'DDOH ' OH &RRSH RRRSSHHUD D 'DYLG/\QFKG 'DDYLLG/\ ' /\ /\QF QFK QFK KKG SĜLSUiFLQD~NROX Y7 Y7ZLQ3HDNV 7ZL 7 7Z ZLQ LQ 3HD HDNV NVV%\OD]tVNiQDQDPtVWČþLQXNWHUêMHVWiOHXWDMH %\OD]tVNiQDQDPtVWČþLQXNWHUêMHVWiOHXWDMHQMDNRQHY\ĜHãHQê %\OD]tVNiQDQDPtVWČþLQXNWHUêMHVWiOHXWDMH t Č þL N QMDNRQHY\ĜHãHQê DPĤåHPtWYê]QDPSURSĜHGFKR]tWUHVWQêþLQQHERWUHVWQpþLQ\]URNXNWHUp DPĤåHPtWYê]QDPSURSĜHGFKR]tWUHVWQêþLQQHERWUHVWQpþLQ\] Ĥ URNXNWHUp MVRXSRGREQČXWDMHQ\ 'RNXPHQWDFHE\ODSĜHGORåHQD ě(',7(/,,þHUYHQFH þHUYHQFH 'RNXPHQWDFHE\ODSĜHGiQDě(',7(/(0GRVHNFHY\ãHWĜRYiQtDSRGSRU\ĜHãHQt 'RNXPHQWDFHE\ODSĜHGiQDě(',7(/(0GRVHNFHY\ãHWĜRYiQtD SRGSRU\ĜHãHQt SĜtSDGĤ ,266 þHUYHQFH =YOiãWQtDJHQWND7DPDUD3UHVWRQ]DþQHSURYiGČWDQDOê]XDKOiãHQtRSODWQRVWL =YOiãWQtDJHQWND7DPDUD3UHVWRQ]DþQHSURYiGČWDQDOê]XDKOiãH WQtDJHQWND 7DP WQtDJHQWND7DPDUD D DU D D3UHVWRQ] D3 D3 3UUHVWR 3 HVVWRQ WRRQQ] QtRSODWQRVWL 9HãNHUpSUiFHEXGRXSURYiGČQ\DGRNXPHQWDFHEXGHXFKRYiYiQDYþLVWpPtVWQRVWL 9HãNHUpSUiFHEXGRXSURYiGČQ\DGRNXPHQWDFHEXGHXFKRYiYiQDYþ HUp SUiFH EXGRX SUR RYiGČQ\D LVWpPtVWQRVWL Y~VWĜHGt)%, 89('(1È35,25,7$,GHQWLILNRYDWRVREXQHERRVRE\NWHUpGRNXPHQWDFL 89('(1È35,25,7$ ,GHQWLILNRYDWRVREXQHERRVRE\NWHUpGRNXPHQWDFL sestavily. 32795=(12=YOiãWQtDJHQWND73SURãODYãHPLEH]SHþQRVWQtPLSURYČUNDPL 32795=(12 =YOiãWQtDJHQWND73SURãODYãHPLEH]SHþQRVWQtPLSURYČUNDPL D]DORåLODY\SOQČQpIRUPXOiĜH6)D)' 32795=(12= 32795=(12 =YOiãWQtDJHQWND73REGUåHODEH]SHþQRVWQtSURYČUNXQDVWXSHĖ =YOiãWQtDJHQWND73REGUåHODEH]SHþQRVWQtSURYČUNXQDVWXSHĖ XWDMHQt3ĜtVQČWDMQpURNXDE\ODVFKYiOHQDMDNRVW\þQêGĤVWRMQtNX6SHFLiOQtKR XWDMHQt3ĜtVQČWDMQpURNXDE\ODVFKYiOHQDMDNRVW\þQêGĤV XWDMHQt3ĜtVQČWDMQ WRMQtNX6SHFLiOQtKR WêPX%UHGDFWHGDSURYãHFKQ\VRXYLVHMtFtVYD]N\GOH.U\SWRORJLFNpSURYČUN\ WêPX%UHGDFWHGDSURYãHFKQ\VRXYLVHMtFtVYD]N\GOH.U\SWRORJL WêPX WêPX%UHGDFWHGD %UH UHG HGGDDFW FWHG WHG HGD HGD FNpSURYČUN\ 32795=(12 32795=(12 2795=(12=YOiãWQtDJHQWND73EXGHSRGĜt]HQDYêKUDGQČYHGRXFtPX6SHFLiOQtKR =YOiãWQtDJHQWND73EXGHSRGĜt]HQDYêKUDGQČYHGRXFtPX6SHFLiOQt =YOiãWQtDJHQWND73EXGHSRGĜt]HQDYêKUDGQČYHGRXFtPX6SHFLiO JHQWND73EXGHSRGĜt]HQDYêKUDGQČYHGRXFtPX6SHFLiOQ QtKR Qt KR WêPX%Dě(',7(/, WêPX%D WêPX%D ě(',7(/,.. ě(',7(/, 32795=(12=YOiãWQtDJHQWND73]DþtQiSUYQtDQDOê]XVUSQD 32795=(12 =YOiãWQtDJHQWND73]DþtQiSUYQtDQDOê]XVUSQD 9ãHFKQ\NRPHQWiĜHDSR]QiPN\EXGRX]DSViQ\DS SDUDIRY SDUDIRYiQ\ RYYiQ iQ\ \

VÁLIL Á SCHV ÁLIL SCHV SC

SU UJT TE E ZDE NIC NEVPIS


F EDERÁLNÍ

Òě$' PRO 9<â(7ě29È1Ë

ST R AN A A

z

Filadelfie, Pensylvánie

ÚVODNÍ POZNÁMK Y ANALY T IK A: Ní že uvádím své myšlenky po zběžném prozkoumání dokumentace a před započetím práce: P r o s t ř e d k y, m e t o d i k a a m o t i v a c e p r o s e s t a v e n í t ě c h t o d o k u m e n t ů , v č e t n ě o k r a j o v ý c h záležitostí, budou okomentovány a parafovány ( TP) jako samostatné položk y na ok r ajích. Ve šker ý obs ah je zde uveden v poř adí, ve k ter ém s e v ysk y t uje v původní d o k u m e n t a c i , a t o b e z o p r a v. T o t o p o ř a d í d o k u m e n t ů , p o k u d l z e z j i s t i t n a p r v n í p o h l e d , s e z d á b ý t c h r o n o l o g i c k é a v d ů s l e d k u t o h o p ř e d s t a v u j e p ř í m ý, i k d y ž p ř e r u š o v a n ý s m y s l př í běhu, k ter ý se st al. Pokud jde o to, co tento př í běh sděluje, jak jsem uvedla, budu své poznámky prezentovat v celém tex tu. A u t o r n e b o a u t o ř i s a m i s e b e i d e n t i f i k u j í v t ě l e M S j a k o „ A r c h i v á ř e “. V z h l e d e m k r o z s a h u dokument ace a způsobu, jak ým ji Archivář seřadil, se pokusím nabízet v těle práce shrnutí tak, jak budu postupovat. D o k u m e n t a c e b y l a o b j e v e n a u v n i t ř s k ř í ň k y z u h l í k o v é o c e l i o r o z m ě r e c h 17 “ × 11“ × 3 “. Skříňka nebyla standardní velikosti a nevypadá jako kupovaná. Je vybavena vysoce sof istikovaným trojit ým zámkem, jehož překonání v y žaduje značné úsilí. Dle mého poučeného názoru mohla tuto skříňku osobně vyrobit osoba identifikovaná jako A r c h i v á ř. Dokumentace samotná se do skříňky pohodlně vejde, což rovněž naznačuje, že byla v yrobena přímo pro tento účel. Dokumentace je obsažena a svázána ve tvaru ú č e t n í k n i h y, a v y p a d á r o v n ě ž j a k o v l a s t n í v ý r o b y. J e j í d e s k y s r a ž b o u j s o u v y r o b e n y z lepenky a potažené tmavě zeleným plátnem.

I N I CI C ÁLY

D A TU M

/

/


F EDERÁLNÍ

Òě$' PRO 9<â(7ě29È1Ë

S TR RANA

z

Filadelfie, Pensylvánie

Vypadá jako použit á, což naznačuje, že byla v ystavena nepřízni počasí. Přesto – naštěstí – se při bližším zkoumání po otevření zjist ilo, že byla zcela uz avřená ve vulkanizovaném z apouzdření kolem hor ní ho, spodního i bočního okraje, a její obsah t ak z ů s t a l z c e l a n e p o š k o z e n ý. Jediná viditelná ozdoba na celé knize je vidět na hř betu, viz obrázek ní že: Měří méně než půl palce a vypadá jako ručně v yrobená, je na ní ř ada trojúhelní ků, jejichž účel nebo význam jsou na pr vní pohled nejasné.

UVNITŘ SAMOTNÉ KNIHY Dokumenty předložené uvnitř vypadají jako vynikající faksimile originálů. Něk teré v y p a d a j í p o d l e s t á ř í j a k o o r i g i n á l y, j s o u křehké, ale vešker ý obsah bude vrácen na místo v původním stavu. Všechny strany jsou potaženy průhlednou plastovou membránou (. 0 2 t i s í c i n y p a l c e t l u s t o u , m ě ř e n o d i g i t á l n í m m i k r o m e t r e m ) , k t e r á s e z d á b ý t s t a n d a r d n í v ý r o b y, a č k o l i n e o b v y k l á velikost naznačuje, že byly t y to membrány rovněž v yrobeny pouze pro tento účel. Ta t o m e m b r á n a d r ž í j e d n o t l i v é d o k u m e n t y n a s v é m m í s t ě . K p ř i p e v n ě n í d o k u m e n t ů k b e z b a r v ý m s t r á n k á m , k t e r é j s o u v y r o b e n y z p a p í r u s t e j n é , j e d n o t n é t l o u š ť k y, p o d o b n ě j a k o k o n s t r u k č n í p a p í r , n e b y l a p o u ž i t a ž á d n á l e p i d l a a n i p á s k y.

I N I C I ÁL Á Y

DATUM

/

/


F EDERÁLNÍ

Òě$' PRO 9<â(7ě29È1Ë

S TR RANA

z

Filadelfie, Pensylvánie

Bližší zkoumání okrajů obou membrán a stránek naznačuje, že byly řezány r u č n ě , n i k o l i v s é r i o v ě v y r á b ě n y. Vět šina těchto dokumentů v ychází jeden na stránku, nahoře a dole ponechává p r o s t o r p r o p o z n á m k y, p r a v d ě p o d o b n ě p r o v e d e n é A r c h i v á ř e m . T y s e p r a v i d e l n ě objevují v celé dokumentaci. Předložená dokumentace vypadá jako rozdělená do snadno identifikovatelných č á s t í s n a d p i s y. B u d o u z d e p r e z e n t o v á n y v p ů v o d n í p o d o b ě a p o ř a d í . S v é vlastní poznámky mám v úmyslu uvádět na okrajích. Budou se týkat ověřování fak t, analýzy a občas osobních reakcí nebo komentářů. Kdykoliv to bude m o ž n é , b u d o u d o k u m e n t y d o h l e d á n y k ú d a j n é m u p ů v o d n í m u z d r o j i a o v ě ř e n y. D o k u m e n t y, k t e r é n e b u d e m o ž n o o v ě ř i t , b u d o u ř á d n ě o z n a č e n y. Jde mi o to, aby tento způsob zpr acování obsahu dosáhl st anoveného a požadovaného v ýsledku: určení totožnosti Archiváře.

E

S

DI

VI

SIO

N

• C E RT

IFI

ED

B

Y

ERAL

R M AT I O N

F ED

SE

E

RV

TH

IC

P o t v r z e n o a n o t á ř s k y o v ě ř e n o p ř e d e m n o u d n e 2 8 . s r p n a 2 01 5 , z v l á š t n í a g e n t k a Ta m a r a P r e s t o n

I NFO

B URE A

U

V

ES

/

N

TI

GA

TION

D A TU M

I

S

OF

C TI

E

U

C RIM

IN

AL

I N I CI Á L Y

/

J


TA J N Á H I S T O R I E TWIN PEAKS

2

2

Zajímavý detail: Tommy Hill byl čistokrevný Nez Perce, jehož rodiče před lety opustili rezervaci – těsně před uvedením jaderného areálu Hanford do provozu, což měli štěstí. Jeho otec Henry byl nebojácný, legendární výškový dřevorubec – to jsou chlapi, co lezou jenom s mačkama na nejvyšší stromy a ořezávají koruny. Henry dělal tuhle práci pro Packardovu pilu celý život – podle odboru statistiky práce je to nejnebezpečnější práce na světě – aniž by kdy došel k újmě – TP

3

|

Ověřeno – TP

198


3


Denní Den e n ní v yyd ydání ání ní

$1 00 $1 $1.

VYDÁ D VÁ VÁNO ÁNO 9(6 (6 ( 6 7É7Ě É7 7  WASHINGT WASH INGT NG ON N N OD D R OKU KU 1922 K

POST ROC OC N Í K 64 O 6 , CÍSL LO O 3 01 01

ROBE RO O BE B RT BERT R J AC ACOB OBY OB Y, e di dito torr to

ŮŽ ŽET E E JI J POT OTKA TKA KAT AT NA A prroc ochá házcce na há n něk ě teeré ěkte r zz mn mnoh noh ohaa st stez tez ezek ekk v oko kol-l ních ní ch kop ch opcí ccííchh a les e íc esíc í h – ce cest s , kt st kkter erré, é což by co b vás ás moh o lo zajjím mat at,, po pomo mohl m hlaa hla hl vytv vy y tv ttvoř oořřit it.. Mů Může žete že t ji znnátt z veř te eřej eřej ejný ných ný ých c schů sc chůzí hůzí v Gra hů rrang angge Ha H lllll,l, jee tam vžddyccky Hall k a rozž a  roozž zžín ínáá a  ín a zh zhas asín as ínáá sv ín ssvět ě la ětla ět l , abby doohl hléd é laa na to éd to, o, žee se za začn čnee a  čn a sk skon ončí on číí, čí, jak ja ak by b loo nap aplá plááno nová vááno n . Zb no. Zbyt ytek yt ek čas assuu je vee svéém sr srub rub uubu bu v  v le lese lese le s – les se esní ní hlílídk ní dkka – a slled e uj eduj ujee a  a na nasl slou sl o ch ou cháá ja jako ako ko vlk lk,, zd zda da někd ně ěkd k e ne kde nena nast na stáv st áváá ne áv n be b zp bezp zpeč e í pr eč p o na pro naše š še ž vo ži v tn votn tníí pr pros ros ostř třed tř eddí,í a – jakk bys y te r yc ychl hlee hl poch po c oppiliilii – ni chop ch nikd kdyy neevá kd v há váhá h v yh yhlá lási lá siit popl po plac pl lac ach. h. Můž ů et etee ve v dl vedl d e ní seddět za bare ba rem re m v  v bi b st bi stru ruu R R, když ddyyž si več ečer er dáv áváá Noormin rm min i kol oláč láč – i kdy dyž, žž,, hne nedd ve v dl dlee níí n , pr ne prot ootož ot ože ož že jí za dv dva. aa.. Ved edle l ní to le toti tižž ti ssedí se díí pol olen eno. en no. o. M uv Ml u ím sam amoz ozře oz řejm ře jmě jm mě o sv svéé dr drah ahé ah hé přít př řítel íttellky k ni Mar arga gare ga rett La re L nt nter erma er mano ma nnové no v, vé s kte se ttero rouu se znáám př ro přes e 40 le es let.t. Prraavdděppod odob dob obně ně ji zn znát átee je át jenn ja jako ko Dám ámuu s po p leene n m. m. Kdyb Kd y ys yb yste te Mar arga rgare gaare r t chhtě ret těli ělil pře ředdsstav st tav aavvit i ciz izím zím ímu mu člov čllov oověk ěku, ěk u, řek eklilii bys yste te nej ej-spíš sp píš, í , že íš ž něk ě do d tak akov ovýý je j v kaž aždé dém dé ém měěst s ě. Sam stě. mot otář ářka ář řka k , čllov ka, o ěkk z jin inéh néh éhoo těěsta, těst stta, a kte terý erýý se ne nest s ar st aráá o to too,, abby odpo od dppoovvíídaal na n šeemuu konnfo form rmnímu rmní n mu ní mu, m u,,

T W I N P E A K S , WAS TW TWI ASH H INGTO I N GTO TO N T

CTVRTE C CTV R RTEK, RTE K, 28, 28 RI RIJNA JNA A 19 9 86 8

myšl my šlen šl ené en né pr p av avdy dy,, je něc dy ěcoo zzn znep nep epok pok okoj koj ojuuoju jíjící cího cí ho.. ho Dosá Do sáhl sá hl jse sem m už zra ralé lého lé ého ho věk ěku, u kdy jee mi ta taky kyy srd r eč ečně ně jed edno dno no, co no, c si o mn mněě lillidé idé dé myysslíl neb dé ebo o ří říka kajíjíjí. ka A je j de den en z hl hhlav avní av vní ních ích úko kolů olů lů,, kt kter ter eréé js jsem em m si dal si al,l, je je uvéést s věc ěěcii oh ohle o lledn le ddněě Maarg dn rgar gar aret ett na pra na ravo vou mí vo míru ru. Za ru Z ta lé léta ta jse sm sem slyš sl yšel yš ell vše šeech chny t y di ch d vo v ké his voké i to isto tork rky, rk y, kter kt eréé js er jsou ouu úppl plně lně ně nessmy mysl m s nnéé a maj sl aajíí ví vc víc v ri va rian a t ne an nežž ke keču č p He čup ču Hein i z. Je to in čaro ča r dě ro d jn j ic i e, řík ice, íkaj ají,í,í že př aj před edd tře řemi emi m sty lety le tyy by ji v Masssa sach chus ch uset us etts et ts upá páli álliilil na hran hr anic an ici,i, kdy ic dyby by se jij m po poda d ři řilo ilo sund su ndat nd at ji z ko košt štět št ě e. ěte. ět e Ne,, je to o jin inak nak ak, k, je šíle ší lená le ná,, ut ná uutek eekla ek kla la z blá lázi zinc zi nce, nc e neb e, e er eber eeree lééky ky,, rozm ro zzmlo zm lo louv ouv uváá see str t om omy my a se svý v m všud vš udyp ud ypří yp říto ří tomn to mným mn ý ým dře ř věěný ným m sp spopolečn le čnník í em em.. Do Dovo volt vo olt lte te mi m ted edyy oc ocit itov it ovat o ov at,, at co o o ní ří říká ká můjj bra ratr atr ttr,, dr dr.. La L wrrennce Lawr J co coby oby b , jedi jeedi diný innýý liccennco cova vaaný nnýý psyych chia hia iatr iatr tr Psychiatr Psyc Ps syc ychi h at hiat hi atrr řří říká, íkáá, že Margaret Mar arggaareet La Lant Lantermanová ant nter errma m no nová v Ja vá v naaše šem m mě měst stě, st ě, pok o uudd jej nez okud ezná náte ná tee: „je nejrozumnější člověk, „ e te „j tenn ne nejr jroz jr rozzum uumně nějšjšjšíí čl ně člov o ěk, ověk ov ěěkkk,, „Mar „M Mar arga gare ga rett La re Lant ant nnter errm maano nová ováá je te ten en ne neejaké ja aké kkého ho kkdy ddyy potkal“. pottka kal“ l“. l“ “. jakého jrroz jroz ozum o umně um nějš ně jšíí čl jš člov lovvěk ěk, k, jaaké kkého ho o jse sem em kd kdyy potk po tkkal a .““ kole ko lekt le kttiv kt ivní iv n muu poh ohle hleedu d na to to,, jaak ma m jjíí J s ním Já m sou ouhl h as hlas hl asím ím m. „nor „n ormá or máln m má lnní“ liddé sp sprá rávn rá vněě ží vn žít.t. Na Jenže Je nžže od oodlililišn l šnnos osti osti t při řiná nnáší ná ší ned ší edor edor orroz ozuuosob os sob obě, ěě,, kte terá eráá vám m věěnnujje ta tako kovo ko vouu vo mění m mě ní,, kt ní k erá kter erá ve vedo edo ddouu k do d mnněn ěěnká kám, ká m,, m soous u třředěn ustř eděn ed ěnou ouu poz oozor orno or n st no st,, hl hled edíí vá ed vám m k er kt eréé z ná nááss děěla l jjíí – vžd ždyť dyť vít ítee co co.. d očíí s tak do akov ovou ov ou čis isto toto to touu be to bezz T kž Ta k že mi m proosí sím ím do d voolt lte, te, e vaš ašem šem mu m kknnut mrkn mr utíí ok ooka, a, kte teré ré je zj ré zjev evně ev ně jed edno dno n , dlou dlou dl lou ouho hoole leté tému té ému mu veř eeřej ejné ej jnnéému m kus u to todo odo ddovi vi vi co si o ní neb ebo bo o je jejíjíjím m po p leenu pole n my m smys z mí míst íst s ní ního h čtvvrt ho r éh ého st stav avu, av u uvé u, vést ést věc ěci ci lílíte te,, al te alee po podl podl d e vš všeh šeh eho jii zaj ajím ímáá je ím jen n pra na ravo avo v u mí míru míru ru. ru u. jedn je edn dnaa věěc: c v ys yslovo yslo l vo lo vova ova vatt hl h ubbok hlub oké ké a pr proo pokračování pokr po krrač ačován ačov ován áníí na str. ání str tr.. 22 315

Každoroční Každ Ka ždor žd dor oroč oční oč ní pprací rací ra ací c každého kaž aždé d ho dého dé h národa nár á od oda da jee K

|


Tajná historie Twin Peaks  

Sovy nikdy nebyly tím, čím se zdály být. Vítejte v městečku Twin Peaks.

Tajná historie Twin Peaks  

Sovy nikdy nebyly tím, čím se zdály být. Vítejte v městečku Twin Peaks.

Advertisement