Page 1

Dr.med.habil. Trond Stokke Valkyriegaten 8 0366 OSLO

den 26. februar 2014

Støtteskriv angående autorisasjonssak Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) er blitt gjort oppmerksom på at Statens helsetilsyn har startet tilsynssak med varsel om inndragning av legeautorisasjon mot dr. Trond Stokke. LFN har fått opplyst at helsetilsynets beslutning bygger på vurderinger i retning av at dr. Stokke faglig sett er inkompetent og til stor fare for smertepasientene. De medisinskfaglige vurderinger som blir lagt til grunn for denne konklusjonen kan selvsagt ikke LFN ta stilling til, men likevel komme med noen betraktninger som tar utgangspunkt i en marginalisert pasientgruppe – de nakkeskadde. Uheldigvis finnes det svært få behandlere i Norge som våger å sette sin autorisasjon på spill for å hjelpe nakkeskadde med alvorlige og kroniske smerter. Innenfor den etablerte medisinske viten og praksis, tenderer man fortsatt i den retning at skade i alt for stor grad er betinget av psyko-sosiale forhold. Som forening har vi god dekning for vår påstand om at denne monolittiske holdning som nakkeskadde møter, har ført til flere desperate og alvorlige utfall. Heldigvis finnes det noen leger som våger å utfordre den etablerte viten ved å fokusere på årsaken til pasienten sin plage. Dette innbefatter også viljen til å tenke utover definerte rammer. Problemet er at disse representerer noen små og sårbare miljø som i alt for stor grad blir mistenkeliggjort fra ulike hald. Det er også påfallende at disse legene gjentatte ganger blir utsatt for kollegiale klager. Dr. Stokke er dessverre en spesialist som er blitt uglesett fra ulike medisinske miljøer innenfor landets grenser. Det er vanskelig å avdekke hva som gjør hans behandlingsform så omstridt. Riktignok er klagen innmeldt som prosedyreavvik på medikamentell forskrivning, men bekymringen er likevel at det finnes noen bakenforliggende grunner. 1 [LFN] Landsforeningen for Nakkeskadde, postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo - Tlf. 24 10 24 00 www.lfn.no

epost: lfnjonbirger@gmail.com


Som pasientforening er vi godt kjent med svært mange historier der våre medlemmer har blitt møtt på en overveldende positiv måte. For mange har møtet med dr. Stokke vært det første og helt avgjørende skritt i retning av å forstå sin egen skadesituasjon for å komme inn i et adekvat behandlingsforløp som det ikke finnes prosedyrer og retningslinjer for i Norge. Et interessant og alvorlig spørsmål er derfor om Statens Helsetilsyn har reflektert over de konsekvenser autorisasjonsnekten vil ha å si for alvorlig lidende pasienter som i dag har tilbudet til dr. Stokke som det eneste halmstrået å holde seg i. Det å komme med påstand om at det finnes adekvat behandlingstilbud for vår udiagnostiserte pasientgruppe vil være å holde de nakkeskadde for narr. Til tross for to offentlige utredninger på 2000-tallet, har ikke Norske helsemyndigheter maktet å etablere gode prosedyrer og retningslinjer for diagnostisering og behandling av alvorlige nakkeskader. LFN appellerer på det aller sterkeste om at konklusjonen til Statens Helsetilsyn blir tatt opp til ny vurdering. Dette først og fremst ut fra hensynet til den enkelte pasient som vil miste livsviktig oppfølging, men også av omsyn til dr. Stokke som har en genuin interesse og engasjement for å hjelpe en pasientgruppe som ingen i det norske helsevesen vil ta ansvar for. Påstanden om at dr. Stokke er til alvorlig fare for smertepasienter framstår for mange nakkeskadde som svært urimelige og i sterk kontrast med resultatet. Faktumet er at hans legegjerning på en faglig og respektfull måte har gitt mange skadde en langt bedre livskvalitet og fremtidsoptimisme enn det som var tilfelle før møtet med dr. Stokke.

Med vennlig hilsen Landsforeningen for Nakkeskadde

Jon Birger Eldevik Leder

2 [LFN] Landsforeningen for Nakkeskadde, postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo - Tlf. 24 10 24 00 www.lfn.no

epost: lfnjonbirger@gmail.com

2014 støtteerklæring til dr Stokke