Page 1

542

Natum vere numenis simus, od qui beribus siti con plautem


1 Airbus Bag2go

2

ชุดออกก�ำลังกายส�ำหรับ ผู ้หญิงแห่งอนาคต

3 Qkies


สตรี ศ ว ิ ไ ิ ลซ์ สิริพรรณราย

ปัั

  จจุบน ั เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทในการด�ำชีวติ ของเราอย่างมาก

มองไปทางใดเรา สามารถเห็นเทคโนโลยีได้ แทบทุกตารางนิ ้วและในอนาคตอันใกล้ นี ้เทคโนโลยีสารสนเทศของ โลกก�ำลังก้ าวสูย่ คุ ทีเ่ รี ยกว่า“ยุคข้ อมูลข่าวสารมหาศาล” ด้ วยความทัเทคโนโลยี นสมัยศิวไิ ลซ์ของ การน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ ประเทศต่ า งๆในโลกที่โ หมกระหน�่ ำ ลงทุ น ลงแรงพัฒ นาวิ ท ยาการทางวิมทา ยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ให้ บงั เกิดผล คอมพิวเตอร์ และศาสตร์ ตา่ ง ๆ อีกมากมายเพือ่ เป็ นที่หนึง่ ในด้ านเทคโนโลยี ทำ� ให้ เทคโนโลยี ประโยชน์ (Brown) ถูก พัฒ นาจนแทบพูดได้ ว่ า ถูก พัฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดไปอย่ า งรวดเร็ วในช่ ว งไม่ กี่ สิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา คอมพิวเตอร์ได้ สร้ างความเปลีย่ นแปลงต่อมนุษยชาติและสังคมโลกอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน รวมทัง้ อินเตอร์ เน็ตอันเป็ นศูนย์รวมแหล่งข้ อมูลทีผ่ ้ คู นต่าง ๆ บนโลกเข้ าถึงได้ งา่ ยและสะดวกรวดเร็ วผนวกก�ำลัง กั น ท� ำให้ โ ลกของเราเกิ ด ความสะดวกสบายรวมทั ง้ เป็ นสาเหตุ ท� ำให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเป็ น “ยุคข้ อมูลข่าวสารท่วมท้ น”

เกร็ดน่ ารู้ เทคโนโลยี การน�ำวิทยาศาสตร์ มา ประยุกต์ใช้ให้ บงั เกิดผล ประโยชน์ (Brown)

เกร็ดน่ ารู้ ไอเดีย ความคิดสร้ างสรรค์ ผสานพลังประสบการณ์ และความมุ่งมัน่ บันดาล ผลงานอันน่าภูมใิ จ


สตรี ศ ว ิ ไ ิ ลซ์ สิริพรรณราย

หลังจากทีศ่ ริ ิ พรรณรายได้ บรรยายถึงเทคโนโลยีมายืดยาว เพื่อให้ สตรี สยามทุกท่านทราบและเข้ าใจการเปลีย่ นแปลง ของโลกเบื ้องต้ น และในวันนี ้ศิริพรรณรายจะขอน�ำเสนอ ผลงานเทคโนโลยีและไอเดียอันบรรเจิดของโลกสมัยใหม่ ให้ สตรี ทกุ ท่านทราบ โดยเทคโนโลยีชิ ้นแรกคือ Airbus Bag2go สตรี หลายท่านทีเ่ คยใช้ บริ การเครื่ องบินโดยสาร แล้ วประสบปั ญหาเรื่ องกระเป๋ าเดินทางที่ล่าช้ าหรื อเลว s

หssหsห

ร้ ายไปกว่านันคื ้ อกระเป๋ าเดินทางสูญหาย แต่ในวันนี ้มีเทคโนโลยีที่ชอื่ ว่า Airbus Bag2go เป็ นผลิตภัณฑ์ที่พฒ ั นาโดย Airbus สายการบิน ชือ่ ดังระดับโลกทีร่ ่ วมมือกับค่ายโทรศัพท์มอื ถืออย่าง T-Mobile และ บริ ษัทผลิตกระเป๋ าเดินทางจากเยอรมันอย่าง Rimowa กระเป๋ าเดิน ทาง Bag2Go ประกอบไปด้ วยเทคโนโลยี “RFID” ทีฝ่ ั งติดอยูก่ บั ตัว กระเป๋ าเพื่ อให้ เจ้ า ของสามารถติ ด ตามหรื อ ตรวจสอบต� ำ แหน่ ง ทีอ่ ยูข่ องกระเป๋ าเดินทางส่วนตัวในระหว่างขึ ้นเครื่ องบินได้ เป็ นส่วน


เทคโนโลยีตวั ทีส่ องเป็ นส่วนของ “บาร์โค้ ด” ส�ำหรับการใช้ งาน ร่ วมกับโทรศัพท์มอื ถือผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อการส่งสัญญาณ GPS ไปยังโทรศัพท์มอื ถือรุ่ นเก่าทีร่ องรับ 2G เพือ่ ติดตาม ต�ำแหน่งของกระเป๋ าเดินทาง เทคโนโลยีตวั ทีส่ ามของ Bag2Go คือ “เครื่ องชัง่ น� ้ำหนักแบบดิจติ อล” ทีเ่ ชือ่ มกับระบบของสนาม บินคอยวัดน� ้ำหนักของกระเป๋ าเดินทางว่าเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ หรื อไม่ ด้ วยคุณประโยชน์มากมายขนาดนี ้ กระไรเลยสตรี ศวิ ไิ ลซ์ จะไม่ซื ้อไว้ใช้ สกั ใบ เทคโนโลยี ชิน้ ต่อมาคือสุดยอดไอเดียชุดออกก�ำลั ง กายส�ำหรั บผู้หญิงแห่ งอนาคต ไอเดียชุดออกก�ำลังกายที่ ออกแบบโดย Chris Vella เป็ นชุดส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะโดย จุดประสงค์ในการออกแบบชุดนี ้ คือ การทีใ่ ห้ ชดุ สามารถเตรี ยม ความพร้ อมของร่ างกายก่อนออกก�ำลังกาย, การกระตุ้นกล้ าม เนื ้อขณะออกก�ำลังกาย, ช่วยกระชับร่ างกายและลดอัตราการ บาดเจ็บ, ช่วยเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการออกก�ำลังกาย, หลังจากออกก�ำลังกายก็จะช่วยท�ำให้ ร่างกายผ่อนคลายและเย็น ลง โดยตัวเสื ้อจะประกอบไปด้ วยสามชัน้ ชันแรกจะเป็ ้ น Touch Pad ทีใ่ ช้ เพียงแค่การสัมผัสในการควบคุม ชันที ้ ส่ องจะเป็ นใน ส่วนของวงจรคอมพิวเตอร์ และชันที ้ ส่ ามจะเป็ น EMS Pad ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับ เซ็นเซอร์ การสัมผัส,เซ็นเซอร์ สี และ วงจรไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการกระตุ้นกล้ ามเนื ้อ เป็ นต้ น ช่างเป็ นไอเดียชุด ออกก�ำลังกายแห่งอนาคตและคงเหมาะสมถูกใจสตรี หลายท่าน

ชิ ้นสุดท้ ายเหมาะสมมาก ๆ ส�ำหรับสตรี ผ้ หู ลงใหล การดูดวงเป็ นชีวติ จิตใจ ขอเสนออีกช่องทางในการเพิม่ อรรถรส การดูดวงผ่านการใช้ เทคโนโลยี คุกกี ้ดูดวง Qkies ซึง่ เป็ นคุกกี ้ ส�ำหรับยุค Digital Age อย่างแท้ จริ ง เพราะว่าได้ มกี ารน�ำเอา QR Codes ซึง่ พิมพ์ลงบนตัวกระดาษทีส่ ามารถกินได้ แปะลงไป บนตัวคุกกี ้ โดยเพียงแค่เรามี Smart Phone เราก็สามารถทีจ่ ะ สแกนโค๊ ดแล้ ว ท� ำการเชื่ อมต่อ อิ น เตอร์ เน็ ตเพื่ อ ที่ จะเช็คดวง ของเรา โดยบริ ษัท Qkies ได้ ทำ� การพิมพ์แม่แบบให้ ออกมาเป็ น ลาย QR Code แล้ วอบคุกกี ้ให้ ออกมาเป็ นลาย QR code ทีใ่ ช้ งานได้ จริ ง และเข้ ารหัสข้ อความอวยพร ดวงชะตา หรื อแม้ แต่ ข้ อความที่ผ้ ซู ื ้ออยากจะจัดท�ำเป็ นข้ อความพิเศษส่วนบุคคลให้ แก่คนพิเศษก็สามารถสัง่ ให้ Qkies ท�ำให้ได้

ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่พฒ ั นาจนไม่มีวนั จบผสมผสานกั บไอเดี ย อั น บรรเจิ ด ของมนุ ษ ย์ ท� ำให้ เกิ ด ผลิตภัณฑ์มากมาย สร้ างความสะดวกสบายให้ กบั เหล่าสตรี ผ้ ู พร้ อมทีจ่ ะก้ าวทันเทคโนโลยีทกี่ ้ าวล� ้ำน�ำสมัย ศิริพรรณรายจะ เป็ นช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ให้ เหล่าสตรี สยามกลายเป็ น “สตรีศวิ ไิ ลซ์ ”

แหล่งข้ อมูลและภาพประกอบ : Bag2go. (8, june 2013). Retrieved from http://thumbsup.in.th/2013/06/ airbus-bag2go-prototype Chelsea, B. (Photographer). [Web Photo]. Retrieved from http://heartifb. com/2012/11/09/how-are-women-portrayed-in-the-tech-industry/ DAVE, C. (Photographer). (2013, june 7). [Print Photo]. Retrieved from http://52tiger.net/iphone-enabled-smart-luggage-trackable-via-gps/

JON , F. (Photographer). (2013, june 7). Airbus Bag2Go [Web Photo]. Retrieved from http://www.engadget .com/2013/06/07/airbus-bag2go/ Juchem, G. (Photographer). (2013, July 4). [Web Photo]. Retrieved from http://www.bluhmsysteme.com/blog/qkies-kekse-als-botschafter/ (2013, november 5). [Web Photo]. Retrieved from http://janinejust.com/2013/ 11/05/ lost-luggage-let- your-smartphone-find-it/ Qkies คุกกี ้น�ำโชค. (2011, October 11). Retrieved from http://www.daydev.com/2011/ qkies-qr-code-cookies-create-unique-personalized-messages.html สุดยอดไอเดียชุดออกก�ำลังกายส�ำหรั บผู้หญิ งแห่งอนาคต. (2010, May 12). Retrieved from http://www.xn--l3c2a5a7a3cwa.com/archives/196

Biu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you