Page 1

สะสมคAssignment าศัพท์I นายวรุตม์ เครือแก้ว : 544 36732 27: คณะครุศาสตร์ โทร 085- 0505516 รายวิชาศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556


Assignment I

คานา แฟ้มสะสมผลงาน สะสมคาศัพท์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าระหว่างการศึกษา ในรายวิชาศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 คาสั่งงานที่ 1 โดยผู้จัดทาได้รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดหลักสูตร วรุตม์ เครือแก้ว เมษายน 2557


ว วัฒนธรรม




วัฒนธรรม ความเจริญงอกงาม...เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ ในอันจะใช้ประโยชน์แก่ตนได้ ไม่ว่าจะ ทางกายและทางใจ... วิทยาสารานุกรม พระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อ้างถึงใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สิ่งที่ทาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถชี ีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ธรรมเป็นเหตุให้เจริญ หรือธรรมคือความเจริญ หนังสือวัฒนธรรมวิทยา สุชีพ ปุญญานุภาพ ระบบในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ หนังสือวัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา อมรา พงศาพิชญ์


วัฒนธรรม สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือสร้างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตแห่งส่วนรวม วัฒนธรรมคือวิถีแห่งชีวิตมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ และเรียนกันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรมยังหมายถึงผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน สืบต่อเป็น ประเพณีกันมา วัฒนธรรมยังเป็นความคิด ความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือการ กระทาใดๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสาแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เป็นต้น พระยาอนุมานราชธน ในหนังสือสาระไทย ผลรวมของการสั่งสม สร้างสรรค์ภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ในสังคมนั้นๆ หรือ กล่าวสั้นๆ ได้ว่า วัฒนธรรมคือ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สังคมนั้นมีอยู่ หรือเนื้อตัว ทั้งหมดของสังคมนั่นเอง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) ในรายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประเด็นการศึกษา กับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


วัฒนธรรม แบบอย่างหรือวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน อย่างปกติสุขในสังคม http://thai.thailandmedicaltourismcluster.org/tabid/125/default.aspx

Assignmenti()  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you