Page 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

2

ujmujmuj

1 คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

ผู้สอน นายวรุตม์ เครือแก้ว 544 36732 27

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รปู เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.5/3 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจาแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ สาระสาคัญ รูปสามเลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิตริ ูปหนึ่งทีเ่ ป็นรูปปิดประกอบด้วยด้านสามด้าน มุมสามมุม โดย มุมภายในทั้งหมดรวมกันได้ 180 องศา เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่พบเห็นได้ใน ชีวิตประจาวัน และมีความหลากหลายในชนิดของรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของรูป สามเหลี่ยมทีล่ ักษณะเปลี่ยนไปตามขนาดของมุมและด้าน จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 1.ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ 2.ผู้เรียนสามารถจาแนกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยม ด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ ด้านทักษะ (P) 1.ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลในการระบุประเภทรูปสามเหลี่ยมได้ 2.ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ได้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 1.มีความใฝ่เรียนรู้ 2.มีวินัย 3.มีวิจารณญาณในการคิด 1 คณิตศาสตร์ ป.5


สาระการเรียนรู้ ชนิดของรูปสามเหลี่ยม - รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า -

-

- รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

กิจกรรมการเรียนรู้ (50 นาที ) วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู่-ร่วมกันคิด ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที) 1. ผู้สอนนาเสนอวิดีทัศน์เพลงเกีย่ วกับรูปเรขาคณิต The Shapes song (http://www.youtube.com/watch?v=v38vp3IwLho) 2. ผู้สอนถามผู้เรียนว่าผู้เรียนเห็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง (รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม ฯลฯ) จากการรับชมวิดีทัศน์ และผู้สอนถามผูเ้ รียนว่ารู้จักรูปเรขคณิตสีม่วงหรือไม่และเป็นรูป เรขาคณิตชนิดใด (รูปสามเหลี่ยม) 3.ผู้เรียนยกตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมทีพ่ บเห็นในชีวิตประจาวันโดยการใช้เทคนิค ThinkPair-Share (เช่น หลังคาบ้าน ป้าย จราจร ฯลฯ) เริ่มจากให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดคนเดียว จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคนจับคู่กันแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แล้วให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 4 คน ให้ผู้เรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่ได้ตัวอย่างมากทีส่ ุดออกมานาเสนอตัวอย่างที่ได้จาก การปรึกษากันในกลุ่ม ขั้นสอน (40 นาที) 1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน นาดินสอหรือปากกามา แล้วให้ผู้เรียนสร้างรูป สามเหลี่ยม โดยมีเงือ่ นไขดังนี้ รูปสามเหลี่ยมทีม่ ีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน -

รูปสามเหลี่ยมทีม่ ีด้านทั้งสองยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านยาวเท่ากัน 2. ผู้สอนตรวจสอบกิจกรรมและอธิบายเพิม่ เติมว่า รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทัง้ สามยาวเท่ากัน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมทีม่ ีดา้ นทั้งสองยาวเท่ากัน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมที่ไม่มดี ้านยาวเท่ากันเลย รูปสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่า 2 คณิตศาสตร์ ป.5


3. ผู้สอนวางดินสอโดยมีสองด้านตั้งฉากกัน และถามผูเ้ รียนว่าหากรูปสามเหลี่ยมมีด้าน ที่ตั้งฉากกันจะเรียกสามเหลี่ยมดังกล่าวว่าอะไร (สามเหลี่ยมมุมฉาก) 4. ผู้สอนให้ตัวแทนกลุม่ วาดรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้เรียนตอบว่า ชนิดของสามเหลี่ยมที่วาดคือสามเหลี่ยมชนิดใด และมีลักษณะสาคัญอย่างไร 5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เล่นเกมกระดานสามเหลี่ยมทองคา โดยผูส้ อน แนะนากติกาการเล่นเกม ขั้นสรุป (5 นาที) 1. ผู้สอนทดสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนไป โดยการถามคาถาม 2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยมว่า รูปสามเหลี่ยมเป็นรูป เรขาคณิตและเป็นรูปปิดประกอบไปด้วยด้านสามด้าน มุมสามมุม ชนิดของรูปสามเหลี่ยม ขึ้นกับลักษณะของด้าน และลักษณะของมุม สื่อการเรียนการสอน

-

|

|

+ ลูกเต๋า

เกมกระดาน

3 คณิตศาสตร์ ป.5


ชุ ด เกมกระดาน เกมท่ อ งเที่ ย วสามเหลี่ ย มทองค า เป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ก ารศึ ก ษาประเภทเกม มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ นามาใช้ในขั้นสอน ของการจัดการเรียนการสอนในหน่ วยการเรียนรู้เรื่องชนิดของรูป สามเหลี่ยมเพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่และช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหา เกี่ยวกับชนิดของสามเหลี่ยม ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า และ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นอกจากนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและตื่นเต้นในการทา กิจกรรม ผู้เรียนจึงสามารถจดจาและเข้าใจเนื้อหาผ่านกิจกรรมดังกล่าวได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทบทวนเนื้อหา ความรู้ สื่อการเรียนรู้ - วีดิทัศน์ The Shapes song - ชุดเกมกระดาน เกมท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคา การวัดและประเมินผล ด้านความรู้ (K) วิธีการวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตจากการซักถาม การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และการอภิปรายร่วมกัน

เครื่องมือวัดและประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกความรู้

เกณฑ์การวัด - ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล - แบบประเมินด้านทักษะ กระบวนการ

เกณฑ์การวัด - ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้านทักษะ (P) วิธีการวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร เชื่อมโยงหลักการ ความรูท้ าง คณิตศาสตร์ 2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการประเมินด้านทักษะ

4 คณิตศาสตร์ ป.5


ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) วิธีการวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน ร่วมกับกลุม่

เครื่องมือวัดและประเมินผล - แบบประเมินพฤติกรรมการ ทางานกลุม่

เกณฑ์การวัด - ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการประเมินด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- แบบประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

- ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5 คณิตศาสตร์ ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ ชนิดรูปสามเหลี่ยม  
แผนการจัดการเรียนรู้ ชนิดรูปสามเหลี่ยม  
Advertisement