Page 1


NCC Business Magazine

- 02 -


NCC Business Magazine

- 03 -


NCC Business Magazine สารจากประธาน

Leader’s Talk นิตยสารหอการค้าฯฉบับนี้ หน้าปกเป็นรูป Happy New Year และ ตรุษจีน 2017 ปี ที่ผ่านมาเป็นปีที่พวกเราคนไทยทุก คนล้วนโศกเศร้าไปกับเหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต และภาวะเศรษฐกิจที่ค่อน ข้างไม่ดนี กั พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดราคาตกต�่ำ เศรษฐกิจ ซบเซา เนื่องจากการส่งออกหดตัว การท่องเที่ยวดี แม้นกั ท่อง เที่ยวจีน “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” จะหายไปครึ่งหนึ่ง ธุรกิจที่ต่อ เนือ่ งจากธุรกิจท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็นสายการบิน โรงแรม รถทัวร์ ร้านขายอัญมณี ของที่ระลึก ธุรกิจอื่นๆ พลอยซบเซาไปบ้าง อย่างไรก็ตามทุกคนก็ยังหวังว่า หลังเทศกาลปีใหม่และเทศกาล ตรุษจีนปีพ.ศ. 2560 นี้ ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น จากมาตรการ

Happy New Year 2017 กระตุ้นส่งท้ายปี 2559 ช็อปช่วยชาติ แรงส่งจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว วันขึน้ ปีใหม่ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 4 ค�่ำ เดือนยี่ ปีวอก ปีใหม่ปีนี้ งานรื่นเริงอาจจะลดลงไปบ้าง เนื่องจากชาวไทยยังอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้า แต่การเปิด ศูนย์การค้า Terminal 21 แม้จะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ และ การที่ศูนย์การค้าเดิมของโคราชคือ “เดอะมอลล์” ขยายพื้นที่ให้ บริการแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้บรรยากาศการจับจ่ายซือ้ ของช่วงปีใหม่คกึ คัก ขึ้นบ้าง แต่ก็มีเสียงจากร้านค้าในตัวเมืองและต่างอ�ำเภอ ว่าปีนี้ ขายของได้น้อยกว่าปีที่แล้ว ก็ต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ทาง ธุรกิจมาประคองตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนกั ภาพรวมของประเทศ ด้านการท่องเทีย่ ว การลงทุนภาค รัฐ และการบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอ ลง ต้องอาศัยแรงผลักดันเสริม จากการส่งออกและการลงทุนภาค เอกชน โดยมีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2560 ไว้ที่ 3.3 % ในไตรมาส 1 นักท่องเที่ยวจีนอาจยังลดลง การ ส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ การบริโภค ชะลอหลังใช้จ่ายล่วงหน้าในช่วงช็อปช่วยชาติ การท่องเที่ยวน่า จะขยายตัวดีขึ้น หากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประมูล แล้วหลายโครงการเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างได้ และสามารถเร่งรัด เบิกจ่ายงบกลางปี อาจเพิม่ แรงเหวีย่ งต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป ธุรกิจการผลิตยังใช้กำ� ลังการผลิตไม่เต็มที่ การลงทุนขยายกิจการ ยังมีไม่มากนัก เงินทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในปริมาณจ� ำกัด หลายบริษัทหันไปลงทุนประเทศอื่น เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนือ่ งจากความไม่มนั่ ใจว่าสินค้าประเทศไทยยังคงจะ

ได้รับการลดภาษีขาเข้าในยุโรปและอเมริกาหรือไม่ ราคาสินค้า เกษตรที่ตอนนีต้ กต�่ำน่าจะดีขึ้นบ้าง ก�ำลังซื้อของเกษตรกรยังไม่ ดี นัก และปี นี้น ่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาสู ่ “ดิจิทอล” มากขึ้น ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป แหล่งน�้ำส�ำคัญในจังหวัดนครราชสีมายังคงประสบ ปัญหา น�ำ้ น้อย ยังต้องช่วยกันใช้นำ�้ อย่างประหยัด ขณะเดียวกัน ภาคใต้เกิดปัญหาน�้ำท่วม จากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเช่นจังหวัด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัด ระนอง โดยมีถนนหนทางที่เสียหายจากน�้ำท่วมจ�ำนวนมาก ทาง รถไฟถูกตัดขาดในบางพื้นที่ ขอเป็นก�ำลังใจให้พี่น้องในภาคใต้ ให้เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและซ่อมแซมบ้านเรือนถนนหนทาง โดยเร็ว อีกงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา คืองาน 100 ปี จอมพลถนนหัวมังกร ภายใต้รม่ พระบารมี จักรีวงศ์ ซึง่ จัดตรงกับ วันตรุษจีน 2560 คือวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ถนนจอมพล หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอเชิญชวนชาวโคราช ร่วมงานกันนะครับ ในวาระขึ้นปีใหม่ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดล บันดาลให้ สมาชิกหอการค้าฯ ท่านผู้อ่านทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ.

( หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ )

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

- 04 -


NCC Business Magazine

- 05 -


NCC Business Magazine สารบั ญ & บทบรรณาธิ ก าร

inside this

Editor's Talk

Content

22 26 30 38

สุ ภ าวดี วงศ์ ส ารสิ น บรรณาธิการ

ปี ไ ก่ ธุ ร กิ จ จะสดใสหรื อ ไม่

มองหน้าเหลียวหลัง อนาคตเศรษฐกิจเมืองโคราช

พ.ร.บ.ฮั๊ว

กฏหมายธุรกิจ - วีระศักดิ์ บุญเพลิง -

สิทธิการพัฒนา ซื้อขายได้

40 42

ธุรกิจใหม่มาแรง จากฝั่งอเมริกา

Competency

ดีมีประโยชน์อย่างไร ?

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชุ ตรียา ผลพานิชย์

ปีใหม่ทักษะใหม่

Creativity การค้ า พาณิ ช ย์ - อมร วงศ์สุรวัฒน์ ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์

คาดเศรษฐกิจไทยปี2560 จะสามารถขยายตัวร้อยละ 3.3

48

46

เก่งนวัตกรรมการออกแบบ ก่อนสร้างแบรนด์กระตุ้นยอดส่งออก

กรุงโรม

ไม่ ได้สร้างภายในวันเดียว

50

ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ฉบับนี้เริ่มต้นปีดีๆ สิ่งดีๆ ด้วยการกล่าว “สวัสดีปีใหม่” พร้อมกับ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้” ถึงผู้อ่านทุกคน ปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ ธุรกิจเจริญ รุ่งเรืองร�่ำรวยตลอดไป ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ค่อยเอื้ออ�ำนวยในการค้า การลงทุน โคราชก็เช่นเดียวกัน ธุรกิจรายเล็ก รายกลาง ต้องรัดเข็มขัด ประคองตัวเอง ให้อยู่รอด ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เกือบจะแทบทุกราย แต่ที่ร้อนแรงใน ตอนนีค้ งหนีไม่พ้นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่แห่เข้ามาลงทุนหวังจะเข้ามา แชร์ตลาดในโคราชกันเพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน และขยายบริเวณไปทั่วทุกเขตรอบตัวเมือง ในรัศมี 30 กิโลเมตร มีไม่ต�่ำกว่า 10 แห่ง แต่ที่เลวร้ายอย่างหนักหนาในตอนนี้ คงเป็นพี่น้องชาวใต้ที่ถูกอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่สุดในปี 10 ปีที่ผ่านมา ทั่วภูมิภาคต้องเผชิญกับสถานการณ์นำ�้ ท่วมหนัก ต่างได้รับความ เดือดร้อน และเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล ชาวโคราชบ้านเองไม่นงิ่ นอนใจ โดยการน�ำของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการรวมน�้ำใจชาวโคราชสู่ ชาวใต้ ร่วมกับหอการค้าฯ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน เร่งระดมสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินบริจาคเพือ่ เป็นสะพานบุญส่งไปช่วยเหลือภาคใต้ทไี่ ด้รบั ความเดือดร้อน นิตยสารหอการค้า ขอส่งก�ำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ทุกคนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ กลับมาส่องเศรษฐกิจปีใหม่กันต่อ หลายฝ่ายต่างคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะ ปรับตัวดีขึ้น และภาครัฐออกมาให้ความมั่นใจกับนักลงทุน โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่าในปี 2560 จะมีเงินลงทุนในโครงการ โครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3-4 แสนล้านบาท จากวงเงินลงทุนรวม 1.7 ล้านล้านบาท และในไตรมาสแรกของปีนจี้ ะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการท�ำงบประมาณกลางปีของปี 2560 เพิ่มเติมอีกกว่า 1.6 แสนล้านบาท คาดว่า เม็ดเงินจะเริ่มลงไปสู่จังหวัดต่างๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2560 จากปัจจัย การลงทุนของภาครัฐจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระดับ 3.3% อย่างแน่นอน ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวได้ 3.6% ดี ขึ้นจากในปี 2559 ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.2% โดยมองว่าเศรษฐกิจจะ เริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจะอัดฉีดเม็ด เงินราว 2 แสนล้านบาท ที่มีส่วนช่วยดันจีดีพีได้ประมาณ 1% (รวมอยู่ใน 3.6% แล้ว) พร้อมมองว่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 เศรษฐกิจไทยจะได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องมาจาก มาตรการกระตุ้นต่างๆ ที่รัฐบาลได้ทยอยออกมาในไตรมาส 4 ปี 2559 เช่น โครงการช็อป ช่วยชาติ การโอนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จะมีเม็ดเงินอีกราว 4 แสนล้านบาท เริ่มลงสู่ โครงการด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี), โครงการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ, การค้าตามแนวชายแดน รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้น ฐานต่างๆ ทั้งในส่วนของมอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ เป็นต้น เศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและปัจจัย เสี่ยงในหลายๆ ด้าน แต่โค้งสุดท้ายก็ดูเหมือนจะเห็นสัญญาณดีขึ้น ปีไก่จะเกิดความ สดใสหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป.

บรรณาธิการอ�ำนวยการ : หัสดิน สุวฒ ั นะพงศ์เชฏ บรรณาธิการบริหาร : กฤช หิรญ ั กิจ บรรณาธิการ : สุภาวดี วงศ์สารสิน คณะทีป่ รึกษา : อมร วงศ์สรุ วัฒน์, ทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์, จี ร วั ฒ น์ ศิ ริ วิ กุ ล , ฐานพั ท ธ์ ชาติ ป ฏิ ม าพงษ์ , ศั ก ดิ์ ช าย ผลพานิ ช ย์ , ทรงธรรม สุ ว รรณโชติ , วิ ท ยา เรื อ งฤทธิ์ , ดร.ธี ร พงษ์ คณาศั ก ดิ์ , วี ร ะศั ก ดิ์ บุ ญ เพลิ ง , ณริศ ร์ สิท ธิภู ่ ป ระเสริ ฐ กองบรรณาธิ ก าร : สุ ภ าวดี วงศ์ ส ารสิ น , สุ จิ ต รา บรรณจิ ต ร อาร์ ต ดี ไซน์ : ก้ า วหน้ า ดี 081-8769416 พิ ม พ์ ที่ : บริ ษั ท ยื น หยั ด ชั ด เจน จ�ำ กั ด ฝ่ายโฆษณาและการตลาด : สุภาวดี วงศ์สารสิน, สุจติ รา บรรณจิตร, หนึง่ นภา สิรวิ ฒ ั นากุล, กัญญาวีร์ เพียรงาน ติดต่อโฆษณา : 044-296121-3, 086-4617729, 088-5955635, 086-4617730, 091-0126787 เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา Website : ncc.or.th Email : Infonccor@gmail.com

- 06 -


NCC Business Magazine

- 07 -


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและคณะ กรรมการพร้อมเจ้าหน้าทีฯ่ เข้าสวัสดีปใี หม่ 2560 หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่2

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

นอ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ. บน.1

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.สุภากรณ์ ค�ำสิงห์นอก ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

นายอาคม มณีกุล ผู้อ�ำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา - 08 -


NCC Business Magazine

โฮมแลนด พ า ร า ไ ด ซ ก า ร เ ด น

H

O

M

E

L

A

N

D

เร��ม 2 สอบถามรายละเอี ลŒานตŒนๆยด

044-352-666 /www.homelandkorat.com 098-1011177

- 047 -

NCC Business Magazine

มาตรฐานพรีเมี่ยมคอนโด ที่เหนือระดับ

Duplex room

ใกลเดอะมอลล เยื้องโลตัส - 09 -

โทร. 092-4241695, 063-7822459


ตรุษจีน โคราช NCC Business Magazine

จอมพลถนนหัวมังกร ใต้รม ่ พระบารมีจก ั รีวงศ์

เตรียมความยิ่งใหญ่กันอีกครั้ง วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 นี้ บนถนน จอมพลประวัติศาสตร์ 100 ปี ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ในการตีแผ่ประวัติศาสตร์ ที่มีมาอย่างยาวนาน ให้ผู้คนรุ่นปัจจุบันได้เห็นคุณค่าที่ควรแก่การระลึกถึง และ ให้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์เส้นใหม่ของประเทศไทย ตั้งแต่บริเวณหลังประตู ชุมพลไป

- 010 -


NCC Business Magazine

- 011 -


ซึ่งเมื่อก่อนถนนเส้นนี้เป็นย่านเศรษฐกิจ ส�ำคัญของจังหวัด มีร้านค้าซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ อยู่นับ 100 ปี ทั้ง ร้านทอง, ธนาคาร, ห้างอุปกรณ์ ไฟฟ้า, คลินคิ หมอ, ร้านขนมไทยโบราณ, ร้านยาแผน โบราณ, ร้านโซห่วย เป็นต้น

- 012 -


ก า ร ป ลุ ก มั ง ก ร บ นถ นน จอมพลในครั้งนี้ เกิดจากร้านค้าทั้ง สองฝั่งของริมถนนจอมพล ต่างพากัน ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่าเรือ่ งเก่า คหบดีเมือ งโคราช, แสดงภาพถ่ า ย ประวัติศาสตร์ถนนจอมพลที่หาดูได้ ยาก, ของดีของเก่า บนถนนจอมพล, การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อเป็นสิริ มงคลและสะเดาะเคราะห์กรรม, การ เข้านมัสการไหว้พระใหญ่ สมัยพระเจ้า อู่ทอง ในวัดบึงอารามหลวงที่เก่าแก่ นับ 1,000 ปี, ชิมอาหารที่หากินยาก เช่น ขนมกาลอจี๊ บะหมี่หวาน บะหมี่ ก�่ำ กี่ เจ้ า ดั ง ขนมโอชิ น เต้ า ทึ ง สวน หมาก หัวผักกาดผัด ขนมเปี๊ยะสด ขนมไทยไพจิต ร ซาลาเปา-ขนมจีบ เว้งกาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย

- 013 -


NCC Business Magazine Special Report

วันตรุษจีน 2560 วันตรุษจีน 2560 หรือ ตรุษจีน 2017 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม และวันนี้เรามี บทความวันตรุษจีน 2560 มาฝาก ทั้ง ประวัตวิ นั ตรุษจีน วันไหว้ตรุษจีน 2560 วันเทีย่ วตรุษจีน และวันจ่าย 2560 ตรงกับวันที่เท่าไร

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่ส�ำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วัน ตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดัง นัน้ ชาวจีนจึงให้ความส�ำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลอง ทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมี พิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป ส�ำหรับ วันตรุษจีน 2560 ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม

คืนวันที่ 30 เดือน 12 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวัน ที่ 1 เดือน 1 คือวันชิวอิก หมายถึงวันแรกของฤดู ใบไม้ผลิ การเตรียมงานเพือ่ การเฉลิมฉลองเทศกาล ตรุษจีนนัน้ จะเริ่มขึ้นตั้งแต่หนึง่ เดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตก) โดย ผูค้ นจะเริม่ ซือ้ ข้าวของต่าง ๆ เพือ่ ประดับตกแต่งบ้าน เรือน และเตรียมท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้น บนลงชั้นล่าง เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัด กวาดสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป ภายในบ้าน ทัง้ ประตู หน้าต่าง จะประดับประดาไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่ มีค�ำอวยพรให้อายุยืน ร�่ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ

ประวัติวันตรุษจีน

ส�ำหรับที่มาของวันตรุษจีนนัน้ เชื่อกันว่า ประเพณีนี้มีมานานกว่าสี่พันปีแล้ว จัดขึ้นเพื่อฉลอง เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดิมทีไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษ จีน แต่มชี อื่ เรียกต่างกันตามยุคสมัย นัน่ คือเมือ่ 2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชจะเรียกว่า "ซุ่ย" ซึ่งมีความหมาย ถึงการโคจรครบหนึง่ รอบของดาวจูปิเตอร์ จนกระทัง่ ต่อมาในยุค 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราช เทศกาล ตรุษจีนจะถูกเรียกว่า "เหนียน" หมายถึงการเก็บเกีย่ ว ได้ผลอุดมสมบูรณ์นนั่ เอง นอกจากนี้ วันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีก อย่างหนึง่ ว่า "วันชุงเจ๋" ซึ่งหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ เพราะช่วงก่อนตรุษจีน นัน้ ตรงกับฤดูหนาว ไม่สามารถท�ำการเกษตรได้ ดัง นัน้ เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศเหมาะสมแก่การ เพาะปลูก ชาวจีนจึงสามารถท�ำนา ท�ำสวน ได้อีก ครั้งหลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวมานัน่ เอง ส่ ว นการก� ำ หนดวั น ตรุ ษ จี น นั้ น ตาม ประเพณีเทศกาลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค�่ำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของจีน และถือว่า

- 014 -


NCC Business Magazine

จากนัน้ ครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารที่ล้วนแต่มีความหมาย มงคลทั้งสิ้น เช่น กุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุข เป๋าฮื้อแห้งหมาย ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะน�ำมาซึ่งความโชคดี จี้ไช่ (ผมเทวดา) สาหร่าย จะน�ำความร�่ำรวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชน อวยพร หลังจากทานอาหารค�่ำแล้ว ทุกคนในครอบครัวจะนัง่ กันจนเช้าเพื่อ รอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจีน และ ในวันนีจ้ ะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีส�ำหรับปีที่ ก�ำลังจะมาถึง

สัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน

นอกจากนีอ้ กี สิง่ หนึง่ ทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน คือ "อัง่ เปา" ซึ่งมีความหมายว่า "กระเป๋าแดง" หรือจะใช้คำ� ว่า "แต๊ะเอีย" ซึ่งมีความหมาย ว่า "ผูกเอว" จากที่คนสมัยก่อนชอบร้อยเงินเป็นพวงผูกไว้ที่เอว โดยการให้อั่ง เปานี้ คูแ่ ต่งงานจะให้เงินเด็ก ๆ และผูใ้ หญ่ทยี่ งั ไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลัง จากนัน้ ทุกคนในครอบครัว จะออกมาจากบ้านเพือ่ กล่าวสวัสดีปใี หม่ในหมูญ ่ าติ และเพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า "Let bygones be bygones" (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป)

วันตรุษจีน 2560

ส�ำหรับวันตรุษจีน 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม ซึ่งวันตรุษ จีนไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะ แต่ตามบริษัทห้างร้านของคนจีนอาจจะ อนุญาตให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้าน ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนพิเศษ ส�ำหรับคนจีน ซึ่งก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหน หรือร้านไหนจะก�ำหนดให้หยุดได้กี่วัน

วันจ่ายตรุษจีน 2560

ตามธรรมเนียม ของคนจีนแล้ว วันจ่าย หรือ ตื่อเส็ก จะเป็นวันที่ ชาวไทยเชื้ อ สายจี นจะ ต้องไปหาซื้ออาหาร ผล ไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนทีร่ า้ นค้าต่าง ๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน ซึง่ จะตรง กับวันก่อนวันสิน้ ปี โดยในปี 2560 วันจ่ายตรุษจีนคือวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม

วันไหว้ตรุษจีน 2560

วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนก็คือ "วันสิ้นปี" ซึ่งจะเป็นวันที่มีการไหว้ เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยในปี 2560 วันไหว้ตรุษจีน คือ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม

วันเที่ยวตรุษจีน 2560

วันเที่ยวส�ำหรับชาวจีนก็คือ "วันปีใหม่" หรือ "วันตรุษจีน" ซึ่งวันเที่ยว ตรุษจีน 2560 คือ วันเสาร์ ที่ 28 มกราคมนัน่ เอง และเป็น "วันถือ" ด้วย โดย ในวันนีช้ าวจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม พากันออกไปท่องเที่ยว และ ไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพรัก ชาวจีนจะถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งสิริ มงคล และงดท�ำบาปทั้งปวง

- 015 -

ขอขอบคุณข้อมูลจาก - thai.cri.cn - abhidhamonline.org - thaigoogleearth.com


NCC Business Magazine

ตรุษจีน มหาเทศกาล - 016 -


NCC Business Magazine Special Report

กิจกรรมที่ต้องท�ำวันตรุษจีน

วันแรกของปี จะเริ่มต้นเมื่อหลังเที่ยงคืนของ "วันซาจั๊บ" ซึ่งเป็นวัน สุดท้ายของปี เรียกอีกอย่างว่า "วันถือ" เพราะถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ ทุกคน จะพูดแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลซึ่งกิจกรรมที่คนจีนจะต้องกระท�ำในเทศกาลตรุษ จีนจะเริ่มตั้งแต่ "วันจ่าย" ซึ่งเป็นวันจ่ายตลาดเตรียมข้าวของส�ำหรับไหว้ในวัน รุ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวันจ่ายโบนัสให้ลูกจ้าง

ท�ำพิธีรับ "ไช่ซิงเอี้ย"

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ "ไช่ซิงเอี้ย" เป็นเทพพิทักษ์ทรัพย์ส่วนใหญ่ จะท�ำพิธีระหว่างหลังเที่ยงคืนของวันซาจั๊บจนถึงก่อนตี 1

ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ

หลังจากไหว้เจ้าในบ้าน ช่วงเช้าคือ "ตีจูเอี๊ย" ไหว้บรรพบุรุษแล้ว ใน ตอนเที่ยงจึงไหว้ผีไม่มีญาติ ซึ่งของไหว้จะมีทั้งของคาว-หวาน รวมทั้งเป็ด-ไก่ มากหรือน้อยแล้วแต่ฐานะของผู้ไหว้ และมีเครื่องกระป๋อง ข้าวสาร เกลือ เมื่อ ไหว้เสร็จจะจุดประทัด จากนั้นจะโปรยข้าวสารผสมเกลือ ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ หมดไป

รวมญาติกินเกี๊ยว

ทุ ก คนจะเดิ นทางมาร่ ว มโต๊ ะ กิ น เกี๊ยว ที่มีลักษณะเหมือนกับ "เงิน" ของจีน มี ความหมายว่า ให้มั่งมีเงินทองในวันซาจั๊บ ซึ่งเป็นมื้ออสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่ ถือเป็นวัน รวมญาติอีกวันก่อนตรุษจีน ส่วนในวันชิวอิก คนจีนจะกินเจมื้อแรกของปี เชื่อกันว่าจะได้ บุญเหมือนกับกินเจตลอดทั้งปี - 017 -


NCC Business Magazine Special Report

ค�ำอวยพรปี ใหม่

ค�ำอวยพรที่เขียนจะประกอบด้วยตัวอักษร 7 ตัว ส่วนใหญ่จะอวยพรให้ท�ำมาค้าขึ้น ให้มั่งมีเงินทอง ติดตาม สองข้างประตูบ้าน และติดภาพเด็กผู้หญิง-เด็กผู้ชาย ที่เรียก ว่า "หนี่อ่วย" ซึ่งเป็นภาพมงคลของจีน

ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส

จะเห็นได้ชัดเลยว่า วันตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างพากันสวมเสื้อสี แดงซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ จะเป็นชุดกี่เพ้า หรือเสื้อที่เป็นรูปมังกร ซึ่งในปัจจุบันจะ มีการดีไซน์สไตล์แฟชั่นในวันตรุษจีน แบ บ ให ม ่ ๆ อ อ ก ม า ม า ก ม า ย นอกจากนี้ยังมีพิธีไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริ มงคลแก่ชีวิต และการมอบอั่งเปา ที่ ผู้ใหญ่มอบให้ผู้น้อย และพิธีอื่นๆ ซึ่ง แต่ละบ้านอาจท�ำไม่เหมือนกัน

- 018 -


NCC Business Magazine Special Report

ข้อห้ามในวันตรุษจีน

เพราะวั นตรุ ษ จี น ที่ ถื อ ว่ า เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน และชาว ไทยเชื้อสายจีน คงจะตื่นเต้นกันไม่ น้ อ ย เพราะเป็ นช่ ว งที่ จ ะได้ พ บกั บ ญาติที่ไม่เจอหน้ากันมานาน วันขึ้นปี ใหม่ของชาวจีนทั้งที ที่มีทั้งกิจกรรม คือสิ่งที่ต้องท�ำ และสิ่งที่ไม่ควรท�ำ ที่ เป็ นธรรมเนีย มปฏิบัติและข้อห้ามที่ สืบทอดต่อกันมาในช่วงตรุษจีน

ห้ามท�ำความสะอาดบ้าน

การท�ำความสะอาดบ้าน จะ ท�ำกันหนึง่ วันก่อนวันตรุษจีน เพื่อที่จะ ให้บ้านสะอาดรับปีใหม่ และใช้บ้าน ในการต้อนรับแขกที่จะมาเยี่ยมเยียน ในวันตรุษจีน รวมถึงการทิ้งขยะจะ

เป็นการกวาดเอาโชคลาภ เงินทอง ออกไปจากบ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อของ ชาวจีน แต่หากจ�ำเป็นจะต้องท�ำความ สะอาดบ้าน ท�ำได้เพียงกวาดเศษฝุ่น ไปไว้ที่มุมบ้าน แล้วค่อยเอาเศษฝุ่น นัน้ ไปทิ้งในวันต่อไป

ห้ามสระผม

บางคนก็จะไม่สระผม 3 วัน หลังจากวันตรุษจีน เนื่องจากค�ำว่า ผม เป็นค�ำพ้องเสียงและพ้องรูปกับค�ำ ว่า มั่งคั่ง ชาวจีนจึงไม่นิยมสระผม หรือตัดผมกันในวันตรุษจีน การสระ หรือตัดผมในวันตรุษจีน จึงเหมือนกับ การน�ำความมั่งคั่งออกไป

ห้ามพูดค�ำหยาบ

การพูดสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้ จะ น�ำความโชคร้ายมาให้ตลอดทั้งปี ซึ่ง ในวันตรุษจีน คนจีนจะงดพูดค�ำหยาบ และสิ่ ง ที่ ไม่ ดี รวมไปถึ ง การพู ด ถึ ง ความตายหรือผี รวมถึงการที่ไม่พูดถึง เลข 4 เนื่องจากเลข 4 ในภาษาจีน ออกเสียงคล้ายกับค�ำว่า ตาย

ห้ามซักผ้าในวันตรุษจีน

คนจีนเชื่อว่า การซักผ้าใน วันตรุษจีนจึงเปรียบเสมือนการลบหลู่ เทพเจ้าแห่งน�้ำเกิดในวันตรุษจีน ส่วน เสื้อผ้าที่เป็นสีขาวด�ำ เป็นสัญลักษณ์ ของความตาย หมายถึงลางร้าย คน จีนจึงมักสวมเสื้อผ้าสีแดง เพราะเป็น สีที่จะน�ำความโชคดีมาให้

- 019 -

ห้ามให้ยืมสิ่งของ

การให้ ยื ม เงิ น ในวั น นี้ จ ะ ท�ำให้ทั้งปีมีคนเข้ามาขอยืมเงินตลอด รวมไปถึง หากใครที่ติดเงินใครไว้ ก็ ควรที่จะคืนเงินก่อนวันตรุษจีน และ การที่ไม่ให้ยืมสิ่งของต่างๆ นอกเหนือ ไปจากเงินเพราะเชื่อกันว่า หากติด เงินใครในวันตรุษจีนแล้ว คนๆ นัน้ ก็ จะมีหนี้สินตลอดปีไม่จบไม่สิ้น นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ห้ า มอี ก มากมาย ที่ยึดถือกันมา จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลานสืบต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ห้าม ท� ำ ของแตก, ห้ า มซื้ อ รองเท้ า ใหม่ , ห้ามร้องไห้, ห้ามใช้ของมีคม, ห้าม เข้ า ไปในห้ อ งนอนคนอื่ น ฯลฯ ซึ่ ง แต่ละบ้าน อาจจะมีวิธีปฏิบิติข้อห้าม หรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป


NCC Business Magazine Special Report

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันตรุษจีน

ถือได้ว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนทั่วโลก ซึ่งจะมีการไหว้ 3 สิ่ง คือ 1.ไหว้พระไหว้เจ้าต่างๆ ในบ้านเรา ไหว้ทีกง ในฐานะผู้สร้างสรรพสิ่ง ไหว้ปึงเท้าในฐานะผู้คุ้มครอง ไหว้ตี่จู่เอี๊ยในฐานะเจ้าที่ของบ้าน รวมถึงพระพุทธบนหิ้ง ศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งแต่เช้า ไหว้บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ และไหว้ผีไม่มีญาติ ตกค�่ำคืนสิ้นปีจึงไปไหว้พระวัดที่วัด เจ้าที่ศาล

ไหว้เจ้า

แม้ฟังดูทั้งพระและเจ้า ที่ไหว้มีมากมายเหลือเกิน แต่คนจีนมีเจ้าและ มีพระที่นับถือเยอะมาก เช่น เทพโชคลาภ เทพคุ้มครอง เทพการศึกษา เทพ การค้า ฯ สิ่งส�ำคัญคือนี้เป็นวิธีการสอนคนให้รู้จักความกตัญญู ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ทนงตน

จัดงานที่เยาวราช

ของไหว้เจ้า

ของไหว้จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ฐานะของแต่ละบ้าน บางคน ใช้กับข้าว 8 อย่าง หรือ 10 อย่าง หรือตามขนาดและจ�ำนวนสมาชิกของ ครอบครัว การไหว้ตามประเพณีที่ต้องจัด เนื้อสัตว์ 3 ชนิด ผลไม้ 3 อย่าง ฯลฯ เป็นสิ่งดีจากคนโบราณ ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อมงคล รวมถึงการตั้งใจไหว้ด้วยจิตใจ ที่ดีย่อมเป็นมงคลเช่นกัน

การงานตรุษจีนเยาวราชไชน่าในแต่ละปีที่ผ่านมามีผู้คนไปร่วมงาน กันอย่างคับคั่งและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเหล่า นีข้ องคนรุ่นลูก รุ่นหลาน ต่อไป ซึ่งที่เยาวราช ก็จะมีกิจกรรมทุกปี มีทั้งแบบ แจกฟรี และจ�ำหน่าย แต่ที่คนไปเยอะที่สุดก็เห็นจะเป็นการไว้พระที่วัดเล่งเน่ยยี่ ที่มีเหล่าเทพเจ้าของชาวจีน ซึ่งในวันตรุษจีน จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย การจัดไหว้ตรุษจีนนัน้ ขึ้นอยู่กับฐานะ และการรับสืบทอดของแต่ละ ที่เห็นว่าพ่อแม่ท�ำมาอย่างไร ก็แนะน�ำว่าให้ท�ำไปตามท่าน ถ้าเราไม่รู้ไม่ต้อง ท�ำก็ไม่ผิด แม้บางอย่างมันต้องสูญหายไปบ้างมันเป็นสัจจะธรรม กับลูกหลาน ชาวจีนสมัยนี้ เรื่องการไหว้เจ้าในวันตรุษจีน หากมีความเข้าใจ ก็คงจะคิดจะ สืบสานต่อไปกันเอง - 020 -


NCC Business Magazine Special Report

งานตรุษจีนเมืองนครพนม ประจ�ำปี 2560 วันที่ 27 - 29 ม.ค. 2560 ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์หน้าด่านป่าไม้ จ.นครพนมร่วมพิธีไหว้เจ้า เสริมมงคลปีใหม่จีน ไหว้เจ้าแม่ ขบวนแห่สิงโตมังกรที่ ตื่นตาตื่นใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย การร้องเพลงจากชาวไทยเชื้อ สายจีน และไทยเชื้อสายเวียดนาม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การ ประกวดมิสตรุษจีนพร้อมอิ่มอร่อยในซุ้มอาหารไทย จีน เวียดนาม

งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจ�ำปี 2560 วันที่ 28 - 31 ม.ค. 2560 ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร ร่วมจัดพิธีไหว้เจ้า เสริมมงคลปีใหม่จีน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่วัฒนธรรมที่ สวยงามตระการตา การเชิดสิงโตมังกรที่ตื่นตาตื่นใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลาก หลาย พร้อมอิ่มอร่อยในซุ้มอาหารไทย จีน เวียดนาม

งานเทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ประจ�ำปี 2560 วันที่ 26 - 28 ม.ค. 2560 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง หน้า ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร ร่วมจัดพิธีไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิตใน เทศกาลปีใหม่จีน ชมการเชิดสิงโตมังกร ขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ไทย ลาว เวียดนาม และ จีน พร้อมอิ่ม อร่อยกับอาหารหลากหลายในเทศกาลอาหารอินโดจีน

เทศกาล "ตรุษจีนปากน�้ำโพ" ประจ�ำปี 2560

- 021 -

ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 12 วัน 12 คืนไหว้เจ้าขอพรจากเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน�ำ้ โพอันศักดิส์ ทิ ธิ.์ .เทีย่ วชมหุน่ โคมไฟจีน ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 ซุ้มเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โคมไฟยักษ์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกมังกร 9 ตัว เสริมมงคล ชมการแสดงจากองค์กรและสถาบัน การศึกษา ณ เวทีตน้ น�ำ้ เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์


NCC Business Magazine World Business Forum : ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ “BIZ CLUB KORAT” โดยคณะ กรรมการบริ ห ารศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ นครราชสีมา ได้เชิญให้ผู้เขียนไปบรรยาย ให้คณะกรรมการฟังเรื่อง "การพัฒนาของ เมืองโคราชในปี 2560"

World Business Forum ทวิ สั น ต์ โลณานุ รั ก ษ์

ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

มองหน้าเหลียวหลัง

อนาคตเศรษฐกิจเมืองโคราช ในปี 2560

น่ า แปลกใจ ที่ผู ้ จัด การบรรยาย ครั้งนี้ ต้องการจะรู้ว่าเมื่อพัฒนาไปมาก ๆ ขนาดนี้ จะมีผลกระทบอะไรกับเมืองบ้าง หรือไม่ ? เพราะพวกเขาเริ่มวิตกกังวลใจกับ ปัญหาการจราจรที่ติดขัดกันเป็นอย่างมาก หากมีธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดกันครบ ทุกห้างแล้ว การจราจรในโคราชอาจเป็น อัมพาตได้ ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ยินใครพูดถึง เรื่องนีก้ ันมากนัก มองหน้าเหลียวหลัง จึงเป็นหัวข้อ ที่ตรงไปตรงมา หากเปรียบเมืองโคราชเป็น ป่ า ทึ บ มี สั ต ว์ น ้ อ ย-ใหญ่ อ าศั ย อยู ่ อ ย่ า ง มากมาย ในขณะที่กวางน้อยออกหาอาหาร เพลินๆอยู่นนั้ เหลียวหลังมาอีกทีเจอเสือตัว ใหญ่ ต ะปบเอาไปกิ นซะแล้ ว อุ ท าหรณ์ นี้ เตือนใจว่า อย่ามองแค่เบื้องหน้านัน้ ในอดีต เมืองโคราชเราอยู่กันแบบ รู้จักกันทั้งเมืองผู้ค้ากับผู้บริโภคจ�ำชื่อกันได้ หมด ย่ า นการค้ า ที่ คึ ก คั ก ที่ สุ ด คื อ ถนน

จอมพลหลั ง อนุ ส าวรี ย ์ ท ่ า นท้ า วสุ ร นารี เศรษฐกิ จ ของเมื อ งอยู ่ ที่ ภ าคเกษตรกรรม รถราก็ยังมีไม่มากเหมือนในวันนี้ โคราชวันนี้ ระบบเศรษฐกิจไปอยู่ ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรมมี การลงทุนขนาดใหญ่ ๆ ระดับหมื่นล้านบาท ในเขตเมือง สาธารณูปโภคก็เริ่มแบกรับกัน ไม่ไหว ถนนกับจ�ำนวนยวดยานที่ไม่สมดุล กัน ประชากรกับน�้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค การ บริการกับการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะ เรื่องการจัดเก็บขยะ นีค่ ือปัญหาข้างหน้าที่ คนโคราชต้องช่วยกันคิดและช่วยวางแผน “แจ็คม่า” มหาเศรษฐีอันดับหนึง่ ของประเทศจีน และติดอันดับที่18 ของโลก ได้ รั บ เชิ ญ จากรั ฐ บาลไทยมาบรรยายถึ ง แนวคิดในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขา กล่าวแบบไม่ลังเลใจว่าต้องให้ SMEs มี ความเข้มแข็งเสียก่อน เพราะพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ SMEs เปรียบเสมือนเสาเข็มของ

- 022 -

ระบบ ดังนั้นเศรษฐกิจที่ดีต้องมีรากฐานที่ มั่นคง แจ็คม่า เชื่อว่า SMEs ไทย มีความ สามารถและเป็นผู้พัฒนาเศรษฐกิจจนเจริญ รุ่งเรืองมาถึงวันนี้ ที่คือเหตุผลที่ว่าท�ำไมเรา ไม่ควรทอดทิ้งพ่อค้าในท้องถิ่นไว้ข้างหลัง แม้นโลกจะพัฒนาไปไกลมากแล้ว แต่วัฒนธรรมการประกอบอาชีพของคนไทย ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ การมาปล่ อ ยเงิ นกู ้ ให้ เพียงอย่างเดียวคงไม่ช่วยให้ SMEs เข้มแข็ง ได้ ตรงกันข้ามอาจท�ำให้ SMEs อ่อนแอเพิ่ม มากขึ้นก็ได้ ตลาดยุคใหม่ คือตลาด 4.0 ที่ทุก คนจะมีลูกค้าเท่ากันหมด คือ 6,000 ล้านคน สินค้าก็หาได้จากทั่วโลก ตัวตลาดคือ Social Media ที่ทุกคนมีสิทธิในการส่งและรับ คน ตั ว เล็ ก ๆ อาจขายสิ นค้ า ได้ ม ากกว่ า ห้ า ง ขนาดใหญ่ ก็ ได้ กติ ก าคื อ ความเชื่ อ ของผู ้ บริโภคเช่น Amazon และ Alibaba ที่มีลูกค้า ทั่วโลกเชื่อเขา ยุคสมัย ในการประกอบอาชีพได้ เปลี่ ย นไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง แล้ ว มี ค�ำ กล่ า วว่ า ธุรกิจที่มีสินค้าตั้งขายตามร้านอาจหมดไป เพราะผู้บริโภคจะไปรอซื้อสินค้าที่บ้านของ ตัวเอง ด้วยระบบจราจรที่แออัดและการออก นอกบ้านมีต้นทุนมากไม่คุ้มกับการเดินทาง ใครอยากขายของต้องส่งถึงบ้านแบบ KFC หรือหมูกระทะ เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ก็ได้รับ ประทานทันที ผู้เขียน ยังคิดไม่ออกว่ายุคต่อไป คือ 5.0 หน้าตาของระบบเศรษฐกิจจะเป็น อย่างไร ดังนั้นเราต้องตระหนักไว้ว่า มอง หน้าอย่างเดียวไม่พอต้องเหลียวหลังดูว่ามัน มีอะไรที่เป็นผลกระทบด้วย


NCC Business Magazine

ร้านอาหารปรุงส�ำเร็จ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำ� เนิน โครงการร้านอาหารปรุงส�ำเร็จ ราคาประหยัดเพือ่ คืนความสุข ให้ประชาชน (ร้านอาหารหนูณชิ ย์..พาชิม) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ลดค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย รัฐบาล รวมทั้งเป็นกลไกชี้นำ� ราคาของร้านอาหารทั่วไปที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงให้มีการชะลอปรับราคาอาหารเพื่อช่วย เหลือประชาชน โดยการจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จประเภท อาหารจานเดียว อาทิ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ขนมจีน ในราคาแนะน�ำที่ กรมการค้าภายในก�ำหนด ไม่เกินจาน/ชาม/ถุง/กล่องละ 35 บาท มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีปริมาณเหมาะสม สภาพ ร้านเป็นสถานที่สะอาดและถูกสุขอนามัย และได้แถลงข่าว เปิดตัวการปรับภาพลักษณ์ "หนูณิชย์..พาชิม" เนื่องในวัน สถาปนากระทรวงพาณิชย์ 96 ปี ภายใต้แนวคิด "หนูณชิ ย์ 4.0" หรือการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือการเป็นผู้ ประกอบการร้านอาหารปรุงส�ำเร็จที่มีความทันสมัยน�ำระบบ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ดำ� เนินการ เช่น น�ำระบบออนไลน์มา รับค�ำสั่งซื้ออาหารภายในร้าน มีการจัดส่งถึงบ้าน (เดลิเวอรี่) เป็นต้น และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ให้ทันสมัย เพื่อขยายฐาน ลูกค้าไปสูก่ ลุม่ คนรุน่ ใหม่ จากเดิมทีต่ อ่ จากนี้ จะเน้นในแง่ของ การพัฒนาร้านให้มีคุณภาพแทนการเน้นปริมาณและรีแบรน ดิ้งใหม่ โดยเปิดตัวกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ทำ� เนียบรัฐบาล กรมการค้าภายใน ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเผย แพร่โครงการหนูณชิ ย์ตามภูมิภาค ในการจัดท�ำโครงการปรับ

ราคาประหยัดเพือ่ คืนความสุขให้ประชาชน

เปลี่ยนภาพลักษณ์โครงการหนูณชิ ย์ (Re-Branding) เพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนร้านอาหารที่มีลักษณะ “ถูก สะอาด ดี อร่อย” จ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จประเภทอาหารจานเดียว ใน ราคา 25 - 35 บาท จาน/ชาม/ถุง ให้ประชาชน ได้เป็นทาง เลือกบริโภค ในราคาทีเ่ ป็นธรรมตามนโยบายรัฐบาลในการลด ค่าครองชีพของประชาชน โดยก�ำหนดให้มกี ารจัดกิจกรรมเผย แพร่โครงการหนูณชิ ย์ตามภูมภิ าค ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 มกราคม 2560 จ�ำนวน 4 ครัง้ ส�ำหรับครัง้ ที่ 2 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ก�ำหนดให้จดั ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด นครราชสีมา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาด�ำเนิน นโยบายลดค่าครองชีพเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ภายใต้ โครงการร้านจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จเพื่อคืนความสุขทุก จานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) : หนูณชิ ย์..พาชิม

- 023 -

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้รา้ นอาหารปรุงส�ำเร็จ อาหารจาน เดียวในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน จาน/ชามละ 25-35 บาท ซึ่งจะเป็นการลดค่าครองชีพและ สร้างทางเลือกให้ประชาชน รวมทัง้ เป็นกลไกชีน้ ำ� ราคาอาหาร ปรุงส�ำเร็จของร้านอาหารทัว่ ไปให้ชะลอการปรับราคาทีส่ งู ขึน้ และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ให้ทันสมัย เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่ กลุม่ คนรุน่ ใหม่ โดยทีต่ อ่ จากนีจ้ ะเน้นในแง่ของการพัฒนาร้าน ให้มีคุณภาพแทนการเน้นปริมาณและรีแบรนดิ้งใหม่ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมพัฒนา และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์โครงการ หนูณชิ ย์ (Re-Branding) ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการฯ เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


NCC Business Magazine Health : สุ ข ภาพ

“ไวรัส RSV” มาเริม่ มีอาการหอบหายใจเร็ว อาจมีหน้าอกบุ๋ม หายใจ มีเสียงวี้ดๆ ซึมลง รับประทานอาหารและน�ำ้ ได้น้อยลง ดังนัน้ หากพบว่าลูกน้อยมีอาการดังกล่าวควรรีบพาไป พบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วค่ะ เชือ้ RSV ยังไม่มวี คั ซีนป้องกัน เด็กๆจึงมีความ เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อในช่วงที่มีการระบาด โดยเฉพาะใน สถานที่ที่มีเด็กอยู่ร่วมกันหลายคน เช่น โรงเรียน สถาน รับเลี้ยงเด็ก เราจึงควรหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อการติด เชื้อด้วยวิธีต่อไปนี้

สวั ส ดี ค ่ ะ ช่ ว งนี้ อ ากาศ เปลีย่ นแปลงบ่อย ทัง้ ฝนตกบ่อย อากาศ ก็เริ่มเย็นเข้าใกล้หน้าหนาว เด็กเล็กๆ ป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจ วั น นี้ เราจะมาท� ำ ความรู ้ จั ก ไวรัสตัวหนึง่ ชื่อว่า RSV ที่ก�ำลังระบาด ในช่วงนีก้ ันค่ะ RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่พบระบาด ได้บ่อยในช่วงอากาศชื้นเย็น ฤดูฝน-ฤดู หนาว ติดต่อระหว่างกันผ่านทางเดิน หายใจโดยการสัมผัสใกล้ชิดหรือสัมผัส สารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ เช่นหายใจเอา ละอองน�้ ำ มู ก จากผู ้ ติ ด เชื้ อ ที่ ไ อจาม บริเวณนัน้

RSV ก่อโรคที่ระบบทางเดิน หายใจได้ตงั้ แต่สว่ นบนไปถึงส่วนล่าง ส่ง ผลให้ผู้ป่วยมีอาการได้ตั้งแต่หลอดลม ฝอยอักเสบ (Acute Bronchiolitis) ไป จนถึงปอดอักเสบติดเชื้อ (Pneumonia) อาการมักเป็นหนักในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจ�ำตัว มีโรคปอด เรื้อรัง คลอดก่อนก�ำหนด นอกจากนี้ยัง พบว่าเด็กที่ได้รับเชื้อ RSV มีแนวโน้มที่ จะเป็นโรคหอบหืดได้ในอนาคต โดย เฉพาะในเด็กที่เป็นภูมิแพ้หรือมีประวัติ หอบหืดในครอบครัว อาการของเด็กที่ติดเชื้อไวรัส RSV ในช่วงแรกมีอาการเหมือนหวัดทัว่ ๆ ไป เช่น ไข้ ไอ น�ำ้ มูก โดยส่วนใหญ่มัก พบว่าไอมาก เสมหะมาก น�้ำมูกมาก ต่อ

- งดไปในสถานทีแ่ ออัดโดยไม่จำ� เป็น เช่น ห้าง สรรพสินค้าที่คนเยอะๆ โรงหนัง - หัดลูกน้อยให้ใส่หน้ากากอนามัยเวลาต้องไป ในสถานที่ที่มีคนแออัด - ท�ำความสะอาดของเล่น - สอนลูกน้อยล้างมือบ่อยๆ เช่น ก่อนทาน อาหาร หลังท�ำกิจกรรม - แยกคนป่วย ให้คนป่วยสวมหน้ากากอนามัย

ด้วยความปรารถนาดี

พญ.พันธ์พิลา คณาศักดิ์ รพ.กรุงเทพปากช่อง

- 024 -


NCC Business Magazine

สั่งจองลวงหนาสำหรับโอกาสพิเศษไดทาง

JPBAKERY1983 @JPBAKERY

- 025 -


NCC Business Magazine กฏหมายธุ ร กิ จ

พ.ร.บ.ฮั้ว

กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (8 ต่อ 1) วินิจฉัย ว่า พ.ร.บ.ฮั้ว มาตรา 9 นั้น เป็นการน�ำการกระท�ำความผิดของบุคคลอื่น มาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จ�ำเลยซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลและต้อง รับโทษทางอาญาด้วย อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมและจึงขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 4 ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกหฎมายดังกล่าวขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 5 อีกต่อไป

ส�ำหรับมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ระบุว่า ภายใต้บังคับ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ อนึง่ ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี 2555 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำ� วินจิ ฉัยในท�ำนองนี้ออก มาแล้ว โดยมีมติเสียงข้างมากว่า พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 54 ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 39 วรรคสอง โดย มาตรา 54 พ.ร.บ.ขายตรงฯ ระบุว่า ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนัน้ ต้องรับ โทษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้สำ� หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้มสี ว่ น ในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนัน้ ขณะที่มาตรา 39 วรรคสอง รัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุว่า ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งมี 9 ราย ได้วินจิ ฉัยมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายเสียงข้างมาก 5 เสียง เห็นว่า มาตรา 54 ของ พ.ร.บ.ขายตรงฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ให้สันนิษฐานว่าให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ ด�ำเนินงานของนิติบุคคลนัน้ ต้องรับโทษอาญาร่วมกับนิติบุคคลขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนฝ่าย เสียงข้างน้อย 4 เสียง เห็นว่ามาตรา 54 ของ พ.ร.บ.ขายตรงฯ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ถือว่ามีความผูกพันกับทุกองค์กรซึ่ง ผูกพันกับกฎหมายหลายฉบับที่มีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับมาตรา 54 ของ พ.ร.บ.ขายตรงฯ เช่น มาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือมาตรา 135 แห่ง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนัน้ กฎหมายฉบับใดที่มีบทบัญญัติคล้ายคลึง ดังกล่าวก็อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้น

- 026 -

วี ร ะศั ก ดิ์ บุ ญ เพลิ ง

รองประธานฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ส�ำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับ นี้ คือ โดยที่ในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัด ซื้อหรือการจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนัน้ เป็นการด�ำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณเงินกูเ้ งินช่วยเหลือ หรือ รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทั้งการ ที่รัฐให้สิทธิในการด�ำเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทาน อนุญาต หรือกรณีอนื่ ใดในลักษณะเดียวกันก็เป็นการด�ำเนินการ เพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ ฉะนัน้ การจัดหา สินค้าและบริการรวมทัง้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวจึงต้องกระท�ำอย่าง บริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม และมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพือ่ ให้เกิดให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่เนื่องจากการด�ำเนินการ ที่ผ่านมามี การกระท� ำ ในลั ก ษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมี พฤติการณ์ต่างๆ อันท�ำให้มิได้มีการแข่งขันกันเสนอประโยชน์ สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริงและเกิดความเสียหาย ต่อประเทศชาติ นอกจากนัน้ ในบางกรณีผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในการ ท�ำความผิด หรือละเว้นไม่ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าทีอ่ นั มีผล ท�ำให้ปัญหาในเรื่องนีท้ วีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงสมควรก�ำหนด ให้การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิด เพื่อเป็นการปราบปราม การกระท�ำในลักษณะดังกล่าว รวมทัง้ ก�ำหนดลักษณะความผิด และกลไกในการด�ำเนินการเอาผิดต่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการ เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การปราบปรามดังกล่าวมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง อาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ตามที่ส�ำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน สภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่ง ชาติต่อไป ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. .... มีสาระส�ำคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับความ รับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ วินจิ ฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและบทบัญญัตใิ นกฎหมาย อื่นที่มีหลักการในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติดังกล่าวมิให้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และก�ำหนดบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่ม เติมของกฎหมายแต่ละฉบับโดยให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลมีความรับผิดชอบ ต่อเมื่อมีการสั่งการหรือมีการกระท�ำของบุคคลนัน้ หรือในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้น ไม่สั่งการ หรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ ิบุคคลนัน้ กระท�ำ ความผิด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 กันยายน 2559

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/cabt/2508766


NCC Business Magazine

- 027 -


NCC Business Magazine ของดี . ..เมื อ งโคราช สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่าน ทุกคน ชาย ไม่ได้หายไปไหนนะ อาจติดภารกิจบ้าง เป็นบางเวลา เรื่องกิน นี่ ได้หมดถ้าสดชื่น อิอิ ว่าแล้วไปหาโดนอาหารอีสานดีกว่า เรื่อง อาหารอีสานนี่ชายชอบนะ เขามีวิถีการหา อยู่หากิน ที่ผูกพันกับการเกษตรและใกล้ชิด กับธรรมชาติ อาหารอีสานจึงแสดงถึงวิถีชีวิต ของคนอีสานที่ใช้ชีวิตแบบเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน การหาอยู่ หากินแบบผลิตเอง การปรุงแต่ง วั ต ถุ ดิ บ แต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละพึ่ ง พิ ง ธรรมชาติ อาหารอีสานส่วนใหญ่จึงปรุงจากพืชผัก สัตว์ ป่า สัตว์น�้ำ รอบถิ่นฐาน จึงเป็นเมนูอาหาร หลากรสหลายประเภท ที่ ยั ง คงกลิ่ น และ รสชาติแท้ ๆ ความแซ่บ ของทั้งพืชและสัตว์ ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังโลด

ลาบลอย "โชคดีมีไม่บ่อย ลาบอร่อยมีทุกวัน" เมนู ทั้ ง ลาบหมู , เนื้ อ ,หมู ก รอบปลาหมึ ก ก็ แซ่บ และลาบเป็ดรสเด็ด ตบท้ายด้วยก้อย ต้ม ย่าง ทอด ให้คุณได้แซ่บกันแล้วเหมือน เดิม "ลาบลอย" อาหารอีสานคั๊กๆ ห้องแอร์ เย็นสบาย เพลงดีบรรยากาศชิคๆ ลาบรส เด็ดอยู่ถนน ยมราช แถวร้านระเบียงแก้ว หน้าวัดอีสาน สังเกตง่ายๆร้านน่ารักๆ เจ้าของใจดี สอบถามเส้นทางได้ที่ 0901907930

เต้ น อยู ่ ใ นอาหารประจ� ำ วั น ของลู ก อี ส าน ที่ทางร้านลาบลอยได้น�ำเสนออย่างแท้จริง ร่ายมายาวเลยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ร้าน อาหารอีสานที่ชายเล็งไว้ฉบับนี้ คือร้าน ลาบ ลอย กับสโลแกนเก๋ ๆ "โชคดีมีไม่บ่อยลาบ อร่อยมีทุกวัน" ร้านลาบลอย นัง่ สบาย อยู่ถนน ยมราช เปิดบริการ 11.00 - 21.00 น. มีเมนู ส้มต�ำ เด็ดๆ มาเพียบ ต�ำปูม้า, ต�ำแซลมอล, ต�ำกุ้งสด, ต�ำป่า, ต�ำแซ่บๆ อีกเพียบ เพิ่ม ความแซ่บนัว รับประกันความแซ่บ จากแม่ ครัวประสบการณ์สูง และยังมีหลากหลาย

- 028 -


VAVA PACK CO.,LTD. 52 Moo.3 T.Sikhiu A.Sikhiu, Nakhonratchasima 30140, Thailand

Tel. +66(0)44-412-747 Fax +66(0)44-413-100-1 Hotline +66(0)891 395 561 -5 E-mail info@vavapack.com www.vavpack.com


NCC Business Magazine เมื อ ง...เรื่ อ งของเรา

สิ ท ธิ ก ารพั ฒ นา ซื้ อ ขายได้ อาจกล่าวได้วา่ การผังเมืองของประเทศไทยเดินตามรอยการพัฒนาด้านการ ผังเมืองของกรุงเทพมหานครราวหนึง่ ทศวรรษ เหมือนกับว่ามักจะให้กรุงเทพมหานคร น�ำร่องเรียนรู้ผิดถูกก่อน เมื่อแน่ใจแล้วจึงค่อยขับเคลื่อนกันไปทั้งประเทศ เพราะ มาตรการด้านผังเมืองไม่ว่าจะเป็น FAR หรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน BCR หรือพื้นที่อาคารปกคลุมดิน แผนผังแสดงพื้นที่โล่งว่าง ฯลฯ เพิ่งก�ำหนดบังคับ ให้มีในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ในขณะที่ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ใช้มาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2549

วิ ท ยา เรื อ งฤทธิ์

ย�้ำนะครับว่าไม่ใช่ว่าซื้อขายกันได้ทุกบริเวณ จะต้องเป็นบริเวณทีก่ ฎหมายผังเมืองก�ำหนดให้ขายหรือ ซื้อเท่านัน้ เช่น มีบ้านอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เขตคูเมืองเก่า นครราชสีมา หรือเมืองเก่าพิมายที่มีการความคุมความ สูงหรือขนาดอาคาร ผังเมืองก�ำหนด FAR 2 ต่อ 1 แต่ เราใช้ไปแค่ 0.5 ต่อ 1 เท่ากับว่าเราสามารถเอา FAR ที่ เหลือ 1.5 ไปขายสิทธิ์นี้ได้ ทีนคี้ นที่จะซื้อก็อาจจะเป็น

แนวโน้มที่น่าสนใจรับปีใหม่กับ แ น ว ท า ง ใ ห ม ่ ๆ โ ด ย ใ น ข ณ ะ นี้ กรุ ง เทพมหานครให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) จึง ท�ำการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อน�ำไปสู่การ บังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับต่อไป (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้ได้ ซึ่ง ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการอยู่หลายครั้ง และได้รับความ สนใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเป็นอย่าง มาก โดยเฉพาะกับ "นักพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์" ที่เข้าใจประเด็นได้เร็วมาก สามารถ มองเห็นโอกาสและเม็ดเงินลอยไปลอยมาได้ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

การโอนถ่ายสิทธิในการพัฒนา หรือ Transfer of Development Rights (TDR) เป็นหนึง่ ในมาตรการทางด้านผังเมือง เป็นการโยกย้ายสิทธิในการพัฒนาทีด่ นิ บางส่วนของทีด่ นิ แปลงหนึง่ ไปยังที่ดินอีกแปลงหนึง่ และมักจะใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินโครงการฟื้นฟูเมือง เพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์อาคารประวัตศิ าสตร์ หรือเพิม่ พืน้ ทีโ่ ล่งว่างทีจ่ ำ� เป็นในเมือง เจตนา ของ TDR ก็คือเน้นการพัฒนาอย่างเข้มข้นในบริเวณที่ต้องการ และห้ามการพัฒนาอย่างเข้ม ข้นในบริเวณที่ไม่ต้องการ โดยต้องก�ำหนดบริเวณ "ให้" และบริเวณ "รับ" ซึ่งเจ้าของทรัพย์สิน ในบริเวณ "ให้" ที่ไม่พัฒนาทรัพย์สินไปจนเต็มที่อนุญาตตามกฎหมายผังเมืองอาจขายสิทธิใน การพัฒนา (rights) ที่ไม่ได้ใช้ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินในบริเวณ "รับ" กลไกนีถ้ ือเป็นมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกรอนสิทธิ์ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ รับน�ำ้ หรือแม้แต่อาคารหรือกลุม่ อาคารทีม่ คี ณ ุ ค่าทางสถาปัตยกรรมก็สามารถขายสิทธิท์ ไี่ ม่ได้ ใช้และน�ำเงินไปท�ำนุบำ� รุงอาคารของตนได้อย่างทีไ่ ม่ตอ้ งยากล�ำบากต่อไปดังเช่นทีผ่ า่ นมาทีท่ กุ คนอยากให้เจ้าของอาคารเก่าแก่เก็บรักษาอาคารเหล่านัน้ ไว้กลางเมือง แต่เจ้าของบ้านเองแทบ จะไม่มีจะกินอยู่แล้ว

- 030 -

พื้นที่บริเวณอื่นที่ต้องการกระตุ้นการพัฒนา เช่น นัก พั ฒ นาที่ ดิ นที่ จ ะสร้ า งอาคารบริ เวณสถานี ร ถไฟฟ้ า ความเร็วสูงแต่อยากได้ FAR เพิ่มจากที่ผังเมืองก�ำหนด ก็ซื้อสิทธิ์นี้ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนได้ ปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเอง ก�ำลังจะทบทวนมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ใหม่ ทั้งหมด และได้ระบุไว้ในเนื้องานที่ต้องศึกษาในครั้งนีก้ ็ คือ TDR นัน่ เอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความตื่นตัวในทิศทาง เดียวกันกับกรุงเทพมหานครแม้ตอนลงมือท�ำจะช้ากว่า กัน 10 ปี เพราะต้องดูผังเมืองทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ เมืองเก่า อาคารอนุรักษ์ พื้นที่รับน�ำ้ และพื้นที่รอนสิทธิ์ การพัฒนาอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก TDR น่าเป็นมาตรการเชิง บวกของการผังเมืองในประเทศไทยที่มักถูกมองเป็น จ�ำเลยตราหน้าว่าริดรอนสิทธิ์ของชาวบ้านอยู่ร�่ำไป


NCC Business Magazine

- 031 -


NCC Business Magazine NEWs Update

มทส. จัดงานเกษตรสุรนารี ’60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัดงานเกษตรสุรนารี’ 60 ภาย ใต้แนวคิด "เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพือ่ วันข้างหน้า อนาคตไทย" ระหว่าง วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ฮอนด้าเมืองงาม แจกแล้ว แจกจริง บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด (ฮอนด้าเมืองงาม) ได้ จัดโปรโมชั่น แคมเปญสุดพิเศษ ให้กับลูกค้าทุกท่านที่ออกรถ ได้รับสิทธิลุ้นรับ เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่าน มา ครบรอบ 10 ปียังคืนก�ำไรให้ลูกค้าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ครบรอบ 10 ปี บินฟรีเกาหลี 10 ที่นงั่ ” และส�ำหรับลูกค้าที่มารับบริการที่ศูนย์ฮอนด้าเมืองงาม ทั้ง 3 สาขา ยังรับของช�ำร่วยสุดพิเศษกันไปฟรีๆอีกด้วย

โครงการ “เติมพลัง ปันน�้ำใจ ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ผศ.ดร.บุ ญ มา อิ่ ม วิ เศษ ประธานกรรมการบริ ห าร กลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ สตาร์เวลล์ ได้จัดท�ำโครงการ “เติมพลัง ปันน�้ำใจ ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” โดย มีความตั้งใจที่จะแบ่งปันและส่งต่อน�้ำใจไปยังผู้ป่วยเพื่อสร้างพลังใจต่อสู้กับโรคภัย ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ�ำนวน 100 ชุด ให้กับผู้ป่วย ซึ่งได้มอบสิ่งของให้กับ ผู้ป่วย ณ บริเวณจุดบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.เอื้อมพร กาญจนรังสิชัย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็น ตัวแทนในการรับมอบสิ่งของดังกล่าว

BMW GOLF CUP INTERNATIONAL NATIONAL FINAL 2016

BIGBOX’ บุกโคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่นักช้อป

นายธนาวัตร์ โรจน์สุทธิวดี ผู้บริหาร บริษัท มหามงคล กรุ๊ป จ�ำกัด ลุยธุรกิจแนวใหม่แห่งแรกในภาคอีสาน ทุ่มลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิดตลาด ‘BIGBOX KORAT’ บนเนื้อที่ 20 ไร่ สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของโคราช แหล่งช้อปปิ้งครบวงจรรองรับเศรษฐกิจที่ก�ำลังขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง คาดมีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่าปีละ 600 ล้านบาท

- 032 -

การแข่งขันกอล์ฟระดับสมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่ และดีที่สุดในโลกที่เมืองไทย BMW GOLF CUP INTERNATIONAL NATIONAL FINAL 2016 เพื่อเฟ้นหาตัวแทน ประเทศเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ที่สนามบันยัน กอล์ฟคลับ อ.หัวหิน (พาร์ 72) มีนกั กอล์ฟเข้าร่วมดวลวงสวิงในรอบชิงชนะเลิศ ครั้งนีถ้ ึง 126 คน ผล การแข่งขันครั้งนี้ได้ตัวแทน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย 3 คน ซึ่งหนึง่ ในนัน้ มีตัวแทน จากเชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ นายเกรียงไกร กล่อมฤทธิ์ เดินทางไปร่วมการ แข่งขันเวิลด์คลาสที่ดีที่สุดในโลก BMW GOLF CUP INTERNATIONAL FINAL 2016 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2560 ณ สนามจูไมราห์ กอล์ฟ เอสเตทส์ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


NCC Business Magazine

- 033 -


NCC Business Magazine Financial guide

เศรษฐกิจไทย 3.5 พร้อมก้าวสู่

ไทยแลนด์ 4.0

3 ตุลาคม 2559 : นายนริศ สถาผลเดชา ผู้อ�ำนวยการอาวุโส และ ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ รองผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผยมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตได้ ต่อเนื่อง โดยเครื่องยนต์ทุกด้านมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้น และมองว่ามีหลาย อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะต่อยอดการพัฒนาให้ ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ไม่ยาก แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก รวมถึงความไม่แน่นอนของทิศทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิจหลัก ที่ จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค ขณะที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะมี ทิศทางดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังคุณภาพสินเชื่อในอุตสาหกรรมการผลิตและ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยังคงขยายตัวต่อเนือ่ ง หนุนด้วยเศรษฐกิจจีนทีแ่ ม้จะเติบโตช้ากว่าในอดีตจาก การปฏิรปู เศรษฐกิจ แต่ยงั เป็นเศรษฐกิจใหญ่ทมี่ กี ารเติบโตดี ฝัง่ สหรัฐฯมีแนว โน้มฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการจ้างงานทีแ่ ข็งแกร่ง แต่ยงั คงมีประเด็น การเลือกตั้งที่อาจสร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ด้านยูโร โซนยังคงถูกรุมเร้าจากความไม่แน่นอนเรือ่ ง Brexit ควบคูก่ บั ปัญหาการเมือง ที่อาจเกิดจากการเลือกตั้งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี ท�ำให้ภาพการฟืน้ ตัวเป็นไปอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับญีป่ นุ่ ทีย่ งั คงเผชิญ กับอัตราเงินเฟ้อหดตัวสะท้อนนโยบายอาเบะโนมิกส์ยงั ไม่ประสบความส าเร็จ จ�ำเป็นที่จะใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2560 ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนว โน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนได้แรงหนุนเพิ่มจากรายได้ภาค เกษตรที่ปรับดีขึ้น การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการเร่งเบิกจ่าย โครงการลงทุนขนาดเล็ก ที่มีมูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ปี 2559 เช่นเดียวกับภาคส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกอ่อนๆในช่วงครึ่ง ปีหลัง ท�ำให้ทั้งปี 2559 มูลค่าส่งออกหดตัวเพียงร้อยละ 1.8 ขณะที่ ภาคท่อง เที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทัวร์ ศูนย์เหรียญของตลาดนักท่องเที่ยวจีน ท�ำให้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 จากเดิมคาดที่ร้อยละ 2.8 ส�ำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 3.5 โดยทุกองค์ประกอบมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง ด้วยปัจจัยบวกจากการบริโภคสินค้าคงทนเริม่ กลับมา และรายได้เกษตรกรมีแนวโน้มดีขึ้นจากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นหลัก ในส่วนของ การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นเครี่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนราว 2 แสนล้านบาทในปีนี้ รวมทั้งมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจที่ยังเหลือการเบิกจ่ายในส่วนที่เป็นวงเงินสินเชื่อราว 1.7 แสนล้านบาท อาทิ โครงการสินเชื่อ 1 ต�ำบล 1 SMEs โครงการบ้านประชารัฐ โครงการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นเช่นกัน แม้จะยังเป็นระดับที่ต�่ำก็ตาม โดยเป็นผลบวกเชื่อมโยงจากการลงทุนภาครัฐ และ ภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มพลิกกลับมาขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ ร้อยละ 2.3 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า น�ำโดยตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ

CLMV ที่คาดว่ามีแนวโน้มสดใสอย่างชัดเจน จากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะ ที่ ตลาดหลักอย่าง จีน ยุโรป ญี่ปุ่น ยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตของจีน ที่จะส่งผลลบต่อสินค้าไทยไปจีนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 66 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แม้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะลดความร้อนแรงลงจากปีที่ผ่านๆ มา แต่ตลาดอื่นๆ ทั้งยุโรป อาเซียนขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะอยู่ ที่ 35 ล้านคน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 6 ในด้านตลาดการเงิน ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของไทยมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ 1.5 ณ สิ้นปี 2559 ไปจนถึงกลางปี 2560 และ มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นร้อยละ 1.75 ในช่วงครึ่งปีหลัง ตามอัตราเงินเฟ้อที่ทยอย ปรับสูงขึ้นและการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ต่อเนื่องในปี 2560 ซึ่งท�ำให้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยจากปัจจุบันถึงปลายปี แต่จะแข็งค่ากลับ ในปี 2560 โดย ณ สิ้นปี 2560 คาดว่าจะแตะระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ จาก เงินทุนไหลเข้าในภูมิภาคและเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและความ เชื่อมั่นจากการมีเลือกตั้งในช่วงปลายปี จากทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ภาพรวมของ ภาคธนาคารพาณิชย์ปี 2560 มีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยสินเชื่อมีแนวโน้มขยาย ตัวที่ร้อยละ 6.3 เร่งตัวขึ้นจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคก่อสร้าง และการค้า ตามการลงทุนโครงสร้างพื้น ฐานและการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ส�ำหรับด้านเงินฝาก มีแนวโน้มเติบโตที่ร้อยละ 4.3 ตามการขยายตัว ของสินเชื่อ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่ง ปีหลัง ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องสร้างฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในด้านคุณภาพสินเชื่อ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (%NPL ratio) คาดว่าจะปรับสูงขึ้นจากร้อยละ 2.76 ณ สิ้นปี 2559 มา แตะจุดสูงสุดที่ร้อยละ 2.96 ในไตรมาสที่สองของปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามวัฏจักร NPL ที่จะทยอยปรับสูงขึ้นหลังเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสินเชื่อที่มีคุณภาพด้อยลง ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสินเชื่อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ดี คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 สอดคล้องกับภาพการ ขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง 2559 นอกจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ มองธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต ดีในปี 2560 ประกอบด้วย ธุรกิจการแพทย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ ชิ้นส่วน ยานยนต์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารแปรรูป ซึ่งจัดเป็นกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ก่อนกลุ่มอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเข้า สู่เทคโนโลยีขั้นสูงก่อน ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวให้เข้าเทรนด์โลก โดยมี ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนผ่านการให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ และการส่งเสริม R&D

- 034 -

ชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา


NCC Business Magazine

- 035 -


NCC Business Magazine Korat new style

"เป้าหมาย" ในปีนี้ของเรา คืออะไรครับ ???

ทบทวนผลงานในรอบปี ตั้งเป้าหมาย และ ลงมือท�ำ 3 สิ่งส�ำคัญที่ควร ท�ำตั้งแต่ต้นปี เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับการท�ำงาน การใช้ชีวิตของเรา ในปีที่ ผ่านมา หลายคนขยายกิจการเพิ่มขึ้น หลายคนปรับลดขนาดองค์กรลงเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว หรือย้ายท�ำเลของร้านค้า หลายๆคนปรับกลยุทธ์การขาย ใหม่ๆ น�ำสิ่งใหม่ๆเข้ามามากขึ้น หรือในด้านการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเอง หลาย คนขยับตนเองไปสู่ วงการใหม่ๆ ไปเข้าฟิตเนส เล่นกีฬาใหม่ๆ หรือไปเข้าคอร์ส พัฒนาตนเอง รวมถึงท�ำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมกันมากขึ้น เรียกว่าใช้ชีวิตให้ ครบกันทุกด้านกันเลยใช่ใหมครับ

เอฟ นกออก

บริษัท นกออก ( Nok-Ook ) Tel. 083-3491638, 081-2653158, 088-7074828 Mail : ekkalak@nok-ook.com

ระหว่างทางก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมเป้าที่เราต้องการ ท�ำ ท�ำ และ ท�ำให้ มากพอ ผมเชื่อว่า จากนี้ไปอีก 1 ปี จะเห็นพัฒนาการบางอย่าง ที่ เราตั้ ง ไว้ อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนเชี ย วล่ ะ แล้ ว ค่ อ ยมาดู กั น ว่ า ศักยภาพที่เรามีนนั้ เราจะท�ำได้ถึงไหน ตั้งเป้าเเล้วลงมือท�ำกันนะ อย่ามัวเเต่บอกว่า ฉันจะท�ำ ว่าจะท�ำ แล้วผ่านมา 1 ปี ก็ยังไม่ ท�ำสักที แล้วถ้าไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นไร แข่งกับใจตัวเองก็พอครับ แค่ ลงมือท�ำ ก็เกิดผลแล้ว สวัสดีปีใหม่ครับ...

การตั้งเป้าหมาย ข้อดีคือ เป็นหลักน�ำทางที่ช่วยให้เรา พุ่งไปข้างหน้า อย่างชัดเจนได้เพราะจะช่วยท�ำให้เรารู้ว่า เราก�ำลังท�ำอะไร เพื่อสิ่งใด นัน่ จะท�ำให้ เราไปสู่จุดหมายได้ชัดเจน เห็นเป้าหมายชัดเจน และมุ่งไปยังเป้าหมายนัน้ ได้เร็วขึ้น โดยก่อนการตั้งเป้าหมายนัน้ เราอาจต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และผลงานที่ผ่านมา มีความคืบหน้าตรงจุดได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อน�ำมาปรับใช้ส�ำหรับการตั้งเป้าหมาย ในปีนกี้ ัน จะเป็นการตั้งเป้าส�ำหรับธุรกิจ การพัฒนาตนเอง การใช้เวลาให้สร้างสรรค์ หรืออื่นๆใดให้รู้สึกว่า เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลง่ายๆ ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน เป้าหมาย ทางธุรกิจ การงาน การพัฒนาตนเอง เป้าหมายเพื่อครอบครัว หรือเพื่อสังคม ด้าน การใช้ชีวิตการท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถท�ำได้ เป้าหมายจะใหญ่หรือเล็กก็อยู่ที่เรา พอใจ ไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายแข่งกับใคร แต่เพื่อเเข่งกับตัวเราเองนัน่ ล่ะ คือการตั้ง เป้า ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายง่ายๆ ปีนี้เราอยากจะเป็นยังไง ธุรกิจอยากขยายไปใน ทิศทางไหน ยอดขายต่างๆ อยากเรียนคอร์สพัฒนาตนเองสักกี่คอร์ส อยากท�ำอะไร ใหม่ๆยังไง ฯลฯ สุดท้ายอย่าตั้งเป้าอย่าวาดฝัน ตั้งเป้าเเล้วต้องลงมือท�ำด้วย จึงจะ เกิดผล เมื่อตั้งเเล้วจงหาวิธีที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายนัน้ ๆให้ได้ ต้องท�ำอย่างไร - 036 - - 036 จึงจะไปสู่เส้นชัยที่วาดไว้ แล้วจึงลงมือท�ำ อาจมีการปรับเปลี่ยนและทบทวนแผน


NCC Business Magazine

- 037 -


NCC Business Magazine Stat : สถิ ติ

ธุรกิจใหม่ มาแรง จากฝั่งอเมริกา Angela & Roi

บริ ษั ท ผลิ ต ก ร ะ เ ป ๋ า ถื อ ที่ มี นโยบายการบริ จ าค เพื่ อ ก า ร กุ ศ ล ที่ ไ ม ่ เหมือนใคร แองเจลล่า และรอยด์ ผ ลิ ต กระเป๋ า ออกมาในทุกเฉดสีเพื่อรองรับ ลูกค้า แต่ในจะรู้ว่าในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเลือก สีของกระเป๋าจากสีที่ตัวเองชอบ แต่แองเจลล่าและรอยด์ ส�ำหรับปีใหม่นมี้ าดูรปู แบบธุรกิจใหม่ๆมา ใช้ในสีในการรณรงค์และการบริจาค เช่น ใช้สีแดงในการ แรงจากฝั่งอเมริกากันบ้างว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจที่ บริจาคเพื่อผู้ป่วยเอชไอวี สีชมพูส�ำหรับมะเร็งเต้านม ผู้ประกอบการสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับสภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แองเจลล่าและรอยด์ยังใส่ใจในสิ่ง แวดล้อมของธุรกิจที่บ้านเราได้บ้าง แวดล้อมโดยการเลือกใช้วัสดุในการผลิตกระเป๋าที่ไม่มา จากสัตว์รวมทั้งการไม่ใช่แรงงานเถื่อนอีกด้วย วิวัฒนาการในด้านธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และพั ฒ นาตลอดมาเฉกเช่ น เดี ย วกั บ ในประเทศ มหาอ�ำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการด้าน แบรนด์ เ สื้ อ เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ก็ปรากฏให้เห็นแทบทุกวัน การน�ำ ผ้าที่มีความเชื่อมั่นใน เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างในรูปแบบของการให้บริการ การผลิ ต เสื้ อ ผ้ า ที่ มี และความบันเทิงกลายเป็นธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้ จริ ย ธรรม หมายถึ ง แก่ชุมชนในท้องถิ่นก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อ สิ นค้ า ทุ ก รายการของ เนื่อง ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจากการให้น�้ำหนักไปที่ธุรกิจ แบรนด์ Arrowroot ผ่าน ขนาดเล็กที่เปิดตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในนิวยอร์ก การตั ด เย็ บ จากช่ า งฝี มื อ ดี ซิตี้, ซานฟรานซิสโก, ฮูสตัน, พอร์ตแลนด์, บอสตัน, นิวส์ โดยกลุ่ม 7 สตรีแห่งเตกูซิกัลปา เขต ฮอนดู รั ส โดย ออร์ลีน, ลอสแองเจลิส, และชิคาโก จากข้อมูลของ กลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง เหล่ า นี่ จ ะได้ รั บ ค่ า จ้ า งอย่ า งเป็ น ธรรม เว็บไซต์ businessinsider.comได้รวบรวมเอาธุรกิจขนาด ประมาณ 10-12 เหรียญฯ ต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงต่อการเลี้ยง เล็กและธุรกิจอิสระที่น่าจับตามองและมีความโดดเด่น ครอบครัวของพวกหล่อน รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ในด้าน ไว้จ�ำนวนมาก ดังนี้ สุขภาพเพราะไม่ต้องท�ำงานหนักเกินไปเพื่อให้ได้ค่าจ้าง ที่มากขึ้นเมื่อเกิดการกดราคาค่าจ้าง

Arrowroot

Rabbit Cervecería

โรงเบียร์สไตล์ละตินที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม แบบแอซแท็ก สาเหตุที่โรงเบียร์แห่งนี่มีความน่าสนใจก็ เพราะว่าเป็นโรงเบียร์แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา สถานที่ ตั้งอยู่นอกชิคาโก อบอวลไปด้วยเบียร์รสชาติตามแบบ ฉบับละตินจ�ำนวนมากให้เลือกดื่ม โดยได้รับแรงบันดาล ใจจากต�ำนานแอซแท็กของกระต่าย 5 ตัวในปฎิทินของ แอซแท็กมาตั้งให้สอดคล้องกับชื่อเบียร์ในร้านรวมทั้งชื่อ ร้านอีกด้วย

Bellwether

ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายกาแฟ บาร์วิสกี้ และ เป็นศูนย์กลางพื้นที่ในการมานัง่ ท�ำงานแบบ co-working เป็นร้านที่มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายชุมชน สาเหตุที่ ท�ำให้ร้านแห่งนี้มีความน่าสนใจนัน้ ก็เพราะเป็นร้านที่ทำ� หน้าที่เป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อผ้า บาร์วิสกี้ และ พื้นที่ co-working ในเวลาเดียวกัน บริการทั้งหมดพร้อม

- 038 -

เสริฟทุกวัน โดยการเข้าใช้บริการพื้นที่ก็คิดราคาเพียง เดือนละ 10 เหรียญฯเท่านัน้ ส�ำหรับสมาชิก อีกทั้งยังมี การจัดกิจกรรมส�ำหรับลูกค้า VIP การแลกของรางวัล พิเศษ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ส�ำหรับการตัดผมหรือโกนหนวดจากทางร้านได้อีกด้วย

Blackbelly

ร้ า นอาหารและ ร้ า นขายเนื้ อ ย่ า งสู ต ร ท้ อ งถิ่ น ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ล ต่อลูกค้า สาเหตุที่ได้รับ ความชื่นชอบ เนื่องจาก เป็น “ยอดเชฟ” ฝีมือดีผู้ ช น ะ ในก า ร แข ่ ง ขั นท� ำ อาหาร Hosea Rosenberg started Blackbelly Catering และเป็นที่มาของชื่อร้าน Blackbelly นั่นเอง ความโดดเด่นอยู่ที่แหล่งที่มาของ วัตถุดิบทุกชนิดไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ Blackbelly สร้างฟาร์มของตัวเองขึ้นมาและเลือกใช้ช่างและวัสดุ จากท้องถิ่นในการสร้างโรงเรือนและฟาร์มปศุสัตว์ ใน ส่ ว นของรสชาติ อ าหารก็ ไม่ มี ก ารหวงของคงคุ ณ ภาพ ระดับมาตรฐานของรสชาติรวมทั้งการบริการที่เป็นเลิศ ไม่เกี่ยงบริการ

Bogie’s Place

สเต๊กเฮาส์ ขนาดเล็ ก เหมื อ นที่ ซ่ อ นอยู ่ ภ ายในร้ า น อาหารอี ก ทอดหนึ่ ง แต่ ท� ำ ไมร้ า นเล็ ก ๆ แทบหาไม่เจอนี้ถึงเป็น ที่นิยม เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ นึกอยากทานอาหารที่ย่าน JM Curley ให้คุณลองก้าวลงบันไดริมฟุตบาทตรงไปยังด้าน ล่างก็จะพบกับร้าน Bogie’s Place สถานที่ลึกลับร้าน สเต๊ ก ที่ ซ ่ อ นอยู ่ ห ลั ง ม่ า นส่ ว นตั ว หลายคนที่ ม าทาน อาหารแถว JM Curley แทบไม่ทราบด้วยซ�้ำว่ามีร้าน สเต๊กเฮ้าส์เล็กๆขนาด 20 ที่นงั่ นี่อยู่ ในร้านเป็นแบบบาร์ ให้นงั่ รับประทาน วิธีนจี้ ะท�ำให้ใกล้ชิดกับลูกค้าได้มาก ขึ้น จากประสบการณ์การท�ำอาหารตั้งแต่ปี 1940 จึงไม่ แปลกที่ร้านเล็กๆนีจ้ ะมีอาหารอร่อยๆให้เลือกทาน

BucketFeet บ ริ ษั ท ผ ลิ ต รองเท้ า ผู ้ ช ายที่ ส ร้ า ง ผลงานศิ ล ปะแบบไม่ ซ�้ำใครบนรองเท้าของ คุณ มีส�ำนักงานใหญ่ ในชิคาโกและร้านป๊อปอัพ


NCC Business Magazine Stat : สถิ ติ

ในย่านนิวยอร์ก โซโห ตั้งแต่ปี 2013 BucketFeet รวบรวม ประสบการณ์จนพอที่จะตั้งขึ้นเป็นร้านค้าในแมนฮัตตัน ขึ้นมาส�ำเร็จกลายเป็นบริษัทผลิตรองเท้าที่มีเครือข่าย รองรับ จากการส่ ง ภาพประกอบบนรองเท้าของจิตกร ช่างภาพ และนักออกแบบกราฟิกจาก 100 ประเทศทั่ว โลก โดยศิลปินส่งผลงานของพวกเขาแล้ว BucketFeet เลือกแบบ และเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายรองเท้าทั่วโลก ศิลปินจะได้รับเงินล่วงหน้าและได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการ ขายทุกรายการที่ได้รับเลือกผลิต

Café Momentum

Cause A Scene

เอเจนซี่ที่เป็ น หน่วยงานในการเชื่อม กลุ่มนักดนตรีอินดี้ให้ มี ส ถานที่ เ ล่ น ดนตรี อย่ า งสมบรู ณ ์ แ บบ Larry Kloess และทีม งานที่ Cause A Scene ท�ำงานด้วยหัวใจและ ความรักในเสียงเพลง พวกเขาจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่ม นักดนตรีหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือในการจัดงานแสดงดนตรี แต่ละครั้ง ท�ำให้ศิลปินหน้าใหม่และนักร้องนักดนตรีแนว อินดี้น้องใหม่ได้มีโอกาสสร้างฐานแฟนคลับและในขณะ เดียวกัน Cause A Scene ก็ยังคงสามารถหาเงินได้จาก การขายตั๋วในการจัดการแสดงดนตรีแต่ละครั้งนัน้ เอง

ร้านอาหาร และศู น ย์ ฝ ึ ก อบรม อาชีพ ทีม่ พี นักงานเป็น เยาวชนที่ เ คยอยู ่ ใ น ศู น ย์ ค วบคุ ม เยาวชน เหนือสิ่งอื่นใดคือการ โรงแรม Charสร้ า งเยาวชนให้ มี ley Creek Inn โรงแรม ความส� ำ เร็ จ ในด้ า น บู ติ ก บ า ง ส ่ ว นข อ ง อาชีพ ร้านอาหารแห่งจะเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ สถานที่มีความส�ำคัญ ควบคุมความประพฤติได้ใช้เวลาในการฝึกงานที่ร้านเป็น ประวั ติ ศ าสตร์ ท าง เวลา 12 เดือน เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้เรียนรูท้ กั ษะการใช้ชวี ติ รถไฟตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ. ทักษะทางสังคม และวิธีการฝึกเป็นผู้น� ำตนเอง การ 1920 แต่ในปี 2010 ถูก ฝึกงานจะผสานแง่มมุ ในเรือ่ งของการท�ำอาหารรวมทัง้ ข้อ ท� ำ การเปลี่ ย นแปลง ปฏิบัติในร้านอาหารเริ่มต้นตั้งแต่การล้างจานในร้าน อาหารไปจนถึงขัน้ ตอนการท�ำอาหารและเสิรฟ์ ร่วมกับเชฟ ครั้งใหญ่พร้อมกับการเปิดตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยการ ตกแต่งศตวรรษที่ 20 และสิ่งอ� ำนวยความสะดวกใน มืออาชีพของร้าน ศตวรรษที่ 21 จากล็อบบี้แต่ละห้องพักจะมี 30 ห้อง เหมือนกับร้านอาหารและร้านช็อคโกแลตในสมัยเก่า เว็บไซต์ซอื้ ขาย แขกที่มาเข้าพักจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ยังคงความ รถทีค่ ณ ุ จะสะดวกและ คลาสสิคแต่หรูหราและทันสมัย ปลอดภั ย ในการซื้ อ ขายรถออนไลน์ ท�ำไม Carvana ถึงน่าจับตา ร้ า นจั ก รยาน มองเพราะว่าเว็บไซต์ สไตล์บูติกร่วมสมัยที่ Carvana สร้างเว็บไซต์ ให้ บ ริ ก ารโดยผู ้ ห ญิ ง ของตัวเองให้ไปเหนือ และเพื่อผู้หญิง ความ กว่าเว็บไซด์ซื้อขายรถคู่แข่งอื่นๆหนึง่ ก้าวเสมอ โดยมีการ โดดเด่ น อยู ่ ที ภ ายใน เก็บข้อมูลส�ำหรับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองและสร้างช่วง คาเฟ่ Dashing Bicyราคาที่ง่า ยและเหมาะแก่การค้นหารถที่ถูกใจคุณบน cles & Accessoriesจะ เว็บไซต์ Carvana มี จั ก รยานแฟชั่ น ให้ นอกจากนีย้ งั ให้รายละเอียดของรถทีค่ ณ ุ สนใจ และเพียงแค่อึดใจเดียวก็พาคุณชมรถแบบ 360 องศา เลือกจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะจักรยานที่เป็นสะท้อนถึง เสมื อ นพาทั ว ร์ ร ถของจริ ง และเมื่ อ คุ ณ ตั ด สิ น ใจซื้ อ ความเป็นผู้หญิงทั้งแบบบูติกและแบบมีเกียร์สื่อตัวตน ออนไลน์จะมีบริการส่งมอบรถให้ถึงมือคุณหรือคุณจะ ในสไตล์ความเป็นคุณ จักรยานของร้านออกแบบมาให้ บินมาขับมันไปเองก็ได้ Carvana สร้างความสบายใจโดย มีความปลอดภัยใช้งานง่าย และราคาย่อมเยาสามารถ ลูกค้าหมดห่วงเรื่องค่านายหน้า ช่วยให้ประหยัดเงินส่วน เข้าถึงทุกคนในนิวส์ออร์ลีนได้ นี้ไปได้เลย นอกจากนี้หาลูกค้าต้องการเงินทุนในการซื้อ รถ Carvana บริการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ หากภายใน 7 วันไม่มีการอนุมัติก็สามารถรับเงินประกันคืนไปได้เลย อีกด้วย

Charley Creek Inn

Carvana

Dashing Bicycles & Accessories

- 039 -

Devolve Moto

ร้านขายมอเตอร์ไซต์ สไตล์ช็อป คาเฟ่ และ บาร์ Devolve Moto เป็ นกลุ่ ม ร้ า นค้ า ปลีก อุ ป กรณ์ - อะไหล่ ร ถ มอเตอร์ไซต์ อุปกรณ์ เซฟตี้ ส� ำ หรั บ นั ก ขั บ และแฟชั่นเครื่องแต่ง กายรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆจากทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นโดย 3 บุคคลผู้หลงใหลในรถจักรยานยนต์ Devolve Moto สร้างพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการ พูดคุยของหมู่คนรักรถและแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกัน ในกลุ่ม ในที่สุด Devolve Moto ก็กลายเป็นเสมือนบาร์ หรือคาเฟ่ของคนรักรถไปโดยปริยาย

Flowerboy Project

ร้านดอกไม้ทเี่ สมือนคาเฟ่เพือ่ นบ้าน ความโดดเด่น อยู่ที่เป็นร้านดอกไม้สไตล์บูติกร้านกาแฟ และสถานที่ ส�ำหรับชาวเมืองเวนิสไปนั่งเล่นนอกบ้าน ดอกไม้เป็น ดอกไม้สดใหม่สีสันวินเทจจากลอสแองเจลิส พร้อมด้วย กลุ่นกลิ่นกาแฟหอมๆที่เครื่องชงกาแฟก็เป็นเครื่องที่มา จากตัวแทนจ�ำหน่ายในท้องถิ่น ร้าน Flowerboy สร้าง ความผ่อนคลาย ด้วยสภาพแวดล้อมที่ผ่านการตกแต่ง ด้วยดอกไม้ที่สวยงาม ลูกค้าสามารถนัง่ จิบกาแฟ อ่าน หนังสือ พร้อมทั้งซื้อดอกไม้สวยกลับบ้านได้อีกด้วย

Moment

ผู ้ ผ ลิ ต เลนส์ ขนาดเล็กทีเ่ ปิดโทรศัพท์ มือถือเข้าไปในกล้อง มืออาชีพ Moment ได้ รั บ ทุ น จากแคมเปญ Kickstarter โดย Moment ต้ อ งการที่ จ ะ ท� ำ ใ ห ้ อุ ป ก ร ณ ์ กล้องมืออาชีพทั้งแบบพกพาและสามารถใช้ได้กับทุก อุปกรณ์ ซึ่งบริษัทสัญญาว่าภาพที่ได้จะคมชัดที่สุดเพื่อ ให้ลูกค้าสามารถจับภาพการผจญภัยทั้งหมดของพวก เขาโดยไม่ต้องพกกล้องขนาดใหญ่เทอะทะ เลนส์ราคา เริ่มต้นที่ประมาณ 100 เหรียญฯ และสามารถซื้อได้โดย มีหรือไม่มีอุปกรณ์เสริมก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : http://www.businessinsider.com


NCC Business Magazine How to management : การบริ ห ารจั ด การ

Competency

ดีมีประโยชน์อย่างไร? ในแวดวงของ HR หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้น�ำ Competency เข้ามาใช้และมีบทบาทต่อการท�ำงานของฝ่าย HR. ในหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะขอกล่าว ถึง Competency ว่าคืออะไร จากคลังศัพท์ ไทยแปลไว้ว่า “ขีดความสามารถ ความสามารถเชิงสมรรถนะ สมรรถนะ และความสามารถ” แต่ละความหมายนั้นใช้แทนกันได้ จาก ความหมายดังกล่าว Competency คือ ส่วนประกอบตัวหลัก ของทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และรวมถึงพฤติกรรม ที่น�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำหนด คุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทต้องการได้

ประโยชน์ของ Competency น�ำ ไปใช้ได้ในภาพรวมของบุคคลทุกระดับใน บริ ษั ท ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หั ว หน้ า ผู ้ บริ ห ารระดั บ สู ง และรวมถึ ง ขั้ นตอนการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การได้มา การใช้ การพั ฒ นา และการรั ก ษา ทรัพยากรมนุษย์ เริ่มจากการได้มาใช้ในการ สรรหาคั ด เลื อ กพนัก งานเพื่ อ ให้ ได้ พ นัก งานที่ ตรงตามที่บริษัทต้องการได้ โดยเฉพาะเรื่องของ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเป็นสิ่ง ที่พนักงานทุกคนจะต้องมีนนั้ บางสิ่งบางอย่าง พัฒนายากมาก ดังนัน้ การสรรหาคนที่มี Competency ตามตัวที่ก�ำหนดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ง่าย กว่า และสามารถน�ำมาพัฒนาต่อยอดได้เร็วกว่า ส่วนการพัฒนา สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรง ประเด็นมากกว่าการพัฒนาพนักงานแบบเดิมๆ ดังนัน้ บริษทั ใดทีม่ กี ารก�ำหนด Competency ของ แต่ ล ะต� ำ แหน่ ง ชั ด เจน ในเรื่ อ งใด มากน้ อ ย อย่างไร ท�ำให้หัวหน้างานสามารถที่จะวางแผน

งานฝึ ก อบรมในการพั ฒ นาพนัก งานได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว และตรงเกณฑ์ความต้องการของบริษัท ได้ นอกจากนีย้ งั ช่วยในการวิเคราะห์หาแนวทาง ในการพัฒนาโดยใช้การสอนงาน การศึกษาดู งานเสริ ม เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สามารถประหยั ด งบ ประมาณและได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนให้กับ พนัก งานได้ ประการส� ำ คั ญ สามารถพั ฒ นา พนักงานตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างไร และการเติบโตนัน้ จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใด โดยพิจารณา จากต� ำ แหน่ ง งานที่ พ นั ก งานจะก้ า วหน้ า สู ่ ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไป ได้รู้อนาคตของตนเองท�ำให้ เกิดแรงจูงใจ บริษัทก็จะได้คนดีมีความสามารถ ส่วนพนักงานได้รับค่าตอบแทนสูง ท�ำให้เกิด ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แบบ Win-Win และสุ ด ท้ า ยน� ำ มาใช้ กั บ การรั ก ษา ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องการก�ำหนดค่าจ้าง และ

- 040 -

เรียบเรียง โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชุ ตรียา ผลพานิชย์ โปรแกรมวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะ : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รางวัลที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน โดยที่บริษัท ท�ำการประเมินผลจากที่ก�ำหนดระดับความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ และพฤติ ก รรม ที่ พนัก งานสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามสมรรถนะที่ ก�ำหนดในแต่ละระดับ ดังนัน้ แค่มีความรู้ความ สามารถยังไม่เพียงพอต้องน�ำไปปฏิบัติจริงได้ อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ


NCC Business Magazine NEWs Update

BMC โคราชเล็งขยายตลาดเพื่อนบ้าน เพิ่มเครื่องมือช่างจับกลุ่มบิ๊กไบค์ BMC TOOL MART อาณาจักรเครือ่ งมือช่างโคราชเดินหน้ารุกตลาด เต็มพิกัด วางแผนเตรียมลุยตลาดเพื่อนบ้านสร้างแบรนด์ตัวเองส่งขาย หวัง เพิ่มยอดปี 60 อย่างน้อย 10% โชว์จุดแข็งงานบริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและ หลังการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตอบโจทย์ลูกค้าชัดเจน วางแผนจับกลุ่ม ลูกค้าใหม่สาวก “บิ๊กไบค์” ที่รักการซ่อมรถด้วยตัวเอง และต้องการเครื่องมือ ที่ทันสมัย

ธนาคารแห่งประเทศจีน เดินหน้าเปิดสาขาในภาคอีสาน ธนาคารแห่งประเทศจีน เปิด สาขาทีส่ องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา หวังจับคูธ่ รุ กิจการ ลงทุนไทย-จีน ตัง้ เป้า 5 ปี ขยายเพิม่ เป็น 15 สาขาทั่วประเทศไทย โดยธนาคาร แห่งประเทศจีนถือเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีระดับความเป็นสากลมากที่สุดของ ประเทศจีน มีสาขามากกว่า 11,000 สาขาใน 47 ประเทศทั่วโลก เป็นธนาคารที่ใหญ่ ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศจีน

“คลังสเตชั่น”ทุ่ม 750 ล้าน! สร้างสถานีแลนด์มาร์คใหม่โคราช บสย.โคราชเผยยอดค�้ำประกันปี 59 กว่า 4.1 พันล. บสย. โคราชแถลงข่าวผลค�้ำประกันสินเชื่อปี ประจ�ำปี 2559 SMEs ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ มหาสารคาม อีสานล่าง 4,100 ล้านบาท รวม 2,566 ราย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาครองแชมป์อนุมัติสินเชื่อสูงสุด

“คลังพลาซ่า” ทุ่มกว่า 750 ล้าน สร้าง“คลังสเตชั่น” สาขา 4 หนองไผ่ล้อม รูปแบบห้างกึ่งคอม มูนติ มี้ อลล์แบบผสมผสาน บนทีด่ นิ ผืนงามกลางเมืองโคราช 17 ไร่ ทีด่ นิ ของการรถไฟ มี 10 ตึก แยกเป็น 4 โซนหลักมี “โซนคลังเพลิน,โซนคลัง สเตชัน่ , โซนคลังมาร์เก็ต และโซนแบล็คยาร์ด” จอดรถได้ 550 คัน พร้อมชัน้ ใต้ดนิ “คลังสเตชัน่ ” จะเป็นสถานีแลนด์มาร์คใหม่ของการช้อปปิง้ มาพักผ่อน มาพบปะ ถ่ายรูป เน้นดีไซน์มีความเป็นธรรมชาติเป็นโลเคชั่นสีเขียวแห่งใหม่ของชาวโคราช เสร็จภายใน 13 เดือน เปิดแน่มีนาคมปี 2561

- 041 -


NCC Business Magazine การค้ า พาณิ ช ย์

ปี ใ หม่ ทักษะใหม่

ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในอดีตถึงปัจจุบัน แทบทุกองค์กรจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ระบบ ระเบียบ และแผนงาน ล้วนอยากให้ทีมงานสามารถช่วยคิด ช่วยแก้ ปัญหาเพื่อน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก�ำหนด ไว้ คณะผู้บริหารและทีมงานต้องใช้ทั้งพลังสติปัญญา และความมีใจกล้า เสนอมุมมองใหม่ๆ ที่ฟังไม่ธรรมดา ซึ่งเมื่อใช้วิธีเดิมๆ แล้วยังแก้ปัญหา ไม่ได้หากใช้แบบเดิมไปเรื่อย ๆ

อมร วงศ์สุรวัฒน์

ประธานกิตติมศักดิห์ อการค้าจังหวัดนครราชสีมา และอดีตรองประธานหอการค้าไทย

ดูสารคดี สนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ตลอด จนฝึกฝนสิ่งที่ได้ศึกษามา เพื่อน�ำไปใช้งานให้เกิด ประสบการณ์และทักษะ เพิ่มเติมความรู้และทักษะ ในประเด็นที่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในงาน ปกติของเรา

2. เปิดใจกว้างรับแนวคิดใหม่ๆและจดจ�ำไว้

มีแนวคิดหลายหลากไว้ย่อมดีกว่ามีน้อย อย่าเพิง่ เอาสติปญ ั ญาเดิม ๆ เป็นตัวกลัน่ กรองเร่งตัด ทอนออกบอกว่า "ไม่นา่ ใช่ ไม่นา่ ได้ เราไม่สามารถ แก้ปัญหาได้" โดยใช้วิธีคิดแบบเดิมที่สร้างปัญหา นัน้ ให้เรา สรุปว่า ต้องหาวิธีใหม่ ๆ นัน่ เอง และด้วย ความ “ใหม่” บางครั้งจึงยากจะบอกว่าสิ่งใด “ใช่” “SURE” หรือ “ไม่ใช่” กันแน่ วิธีหาแนวทางใหม่ จึง เน้นความมากความหลากหลายไว้กอ่ น แล้วจึงน�ำมา ร่อน มากรองภายหลัง

3. เลิกนิสัยที่ชอบใช้ค�ำว่า“แต่”

การที่เราชอบพูดว่า “ใช่…แต่…” นัน้ ใน ความหมายโดยรวมก็คอื “ไม่ใช่” นัน่ แหละ ซึง่ มันไม่ ท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ให้เปลี่ยนเป็น “ใช่… และ…” จะดีกว่า ซึ่งมันจะท�ำให้เห็นว่าความคิดหรือ ความเห็ นของอี ก คนหนึ่ง นั้น มี ค ่ า ควรให้ ค วาม สนับสนุนเป็นการต่อยอดจากมันด้วย เราจะไม่รู้สึก ตัน และจะท�ำให้เกิดการร่วมมือกันมากขึ้น

4. หาคนใหม่ๆ มาร่วมปรึกษา

หนึง่ ในวิธีที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ของคนในที ม ได้ คื อ การหาคนใหม่ ๆ ที่ ม ากทั้ ง ประสบการณ์และวิชาการ เพื่อระดมสมอง มาช่วย กันหาทางแก้ไขในเรื่องต่างๆ ซึ่งการได้คนใหม่ๆ มา ร่วมในที่ประชุม จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ และ ท�ำให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างได้ จะท�ำให้เกิดพลังใน การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เกิดการผสมผสาน แนวคิด และจะเกิดการสร้างความคิดที่ตกผลึกได้

แล้วจะท�ำอย่างไรดี ทีจ่ ะให้มมี มุ มองหลาก หลาย มีแนวคิดใหม่ๆ จะได้รว่ มด้วยช่วยกันคลีค่ ลาย ปัญหาที่ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ จะมีเข้ามาใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ งมาให้ขบคิดหาวิธหี รือ ระบบมาแก้ไขให้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามลึกลงไป หรื อ มี เ ข้ า มาใหม่ ๆ ทั บ ถมเพิ่ ม ขึ้ น ไปอี ก จาก ประสบการณ์ทผี่ า่ นมายาวนานและทีไ่ ด้เคยผ่านการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีม้ า มาก พอจะประมวลออกมาได้ 8 หัวข้อดังนี้

1. ขยายความรู้และทักษะให้กว้างขึ้น

ตัง้ ใจแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ (up date) ด้วย วิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ศึกษา หารือกับผู้รู้

- 042 -


NCC Business Magazine

5. ให้อิสระแก่พนักงาน

ค�ำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือสิ่งส�ำคัญที่จะต้องมี เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถ ท�ำงานให้เสร็จสิ้นได้และรู้เกณฑ์มาตรฐานในการ

ประเมิน ขอยกตัวอย่างที่เคยได้ไปดูงานในโรงงาน ผลิตเครื่องส�ำอางชิเซโด้ ประเทศญี่ปุ่นนานมากแล้ว ผูบ้ ริหารจะจัดให้พนักงานในสายปฏิบตั งิ านจริงเสนอ ข้อคิดเห็นให้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำตาม แบบเดิมๆ เป็นแบบใหม่ หากมีเป็นระยะๆ ซึง่ ปรากฏ ว่ามีขอ้ เสนอให้มกี ารปรับเปลีย่ นหลายครัง้ ท�ำให้การ ผลิตได้เร็วและมีผลผลิตมากขึน้ อย่าท�ำให้เกิดความ ลังเลในใจของทีมงานในการออกความคิดเห็น หรือ ท�ำสิ่งสร้างสรรค์ อย่าท�ำให้เขาต้องเกิดค�ำถามในใจ ว่า “เมือ่ ผูน้ ำ� ยอมรับแล้ว" พอกลับไปถึงหน้างานจริงๆ แล้วต้องท�ำให้มันเสร็จโดยเร็วตามแบบเดิมๆ ควร ท�ำให้เขารู้ว่าถ้าพวกเขามองเห็นทางที่ดีกว่าในการ ท�ำงานชิ้นไหนว่ามันไม่ใช่ ก็ควรที่จะกล้าออกความ คิดเห็น และพวกเขาก็มีคุณค่าที่จะสร้างมันด้วยตัว เอง

6. ให้รางวัลแก่ความพยายาม ถึงแม้วา่ มันจะ ล้มเหลว

การรวมความคิดที่เคยคิดมาก่อน (แต่ยัง ไม่ได้ถกู รวบรวมไว้) เพือ่ สร้างความคิดใหม่ๆ เมือ่ เห็น ใครท�ำอย่างนัน้ ก็ควรให้รางวัลแก่ความพยายามของ พวกเขามากกว่าการมุ่งแต่ที่ผลลัพธ์ “ในสิ่งที่มาก่อน ทุกคนควรได้รับรางวัลที่ ได้จากการพยายามหาค�ำตอบที่ใช่ และแก้ไขข้อผิด พลาดต่างๆ ของแนวคิดที่พยายามคิด และควร ตอบแทนในผลจากความล้มเหลวด้วย เพราะเราไม่ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ถ้าปราศจากความ ล้มเหลวมาก่อน”

7. ท�ำงานโปรเจคใหม่ๆ

การหมกมุ่นอยู่ในโปรเจคเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ อาจ ท�ำให้คณ ุ เหีย่ วและมองไม่เห็นแสงสว่างจากความคิด สร้างสรรค์ได้เลย ให้เวลาแก่ทมี งานในการคิดโปรเจค ที่พวกเขาอยากท�ำ และพยายามให้พวกเขามีส่วน ร่วมในทีม การให้พวกเขาเป็นส่วนหนึง่ ของการรับผิด ชอบในโปรเจค จะท�ำให้เขาตื่นเต้นและท�ำให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ไม่ยาก

8. พยายามท�ำต่อไปเรื่อยๆ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความคิด สร้างสรรค์นนั้ ไม่ใช่จะท�ำได้ภายในข้ามคืน มันก็เป็น เหมือนการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่ง ต้องคอย กระตุน้ และให้แรงบันดาลใจแก่ทมี งาน และท�ำให้ทกุ คนในทีมกระตุ้นกันเองด้วย ซึง่ การจะท�ำให้มนั ได้ผล จะต้องหมัน่ ท�ำอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอจนมันเกิดเป็นนิสยั ของทุกคนในทีม.

สวัสดีปีใหม่ครับ

- 043 -


NCC Business Magazine horoscope : เช็ ค ดวง

พ ย า ก ร ณ์ ร า ย ปี มกราคม - ธันวาคม 2560

มกราคม

ในเดือนนีจ้ ะลงมือท�ำการใดก็แล้วแต่ขอให้คิด ไว้เสมอว่าคนรักมี คนชังมี ฉะนัน้ ท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็น ภัย ท�ำสิ่งใดลงไปในช่วงนี้เหมือนปิดทองหลังพระคนไม่ ค่อยให้ความส�ำคัญ ไม่เห็นคุณค่าของผลงานคุณ ขอให้ คุณท�ำอะไรด้วยความตั้งใจดังเดิมผลลัพธ์ที่ได้กลับมาถึง ต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทท�ำไปด้วย ความตั้งใจค่ะ

มิถุนายน

คุณจะได้รบั ข่าวดี และได้รบั ข่าวมงคลของมิตร สหาย หรือญาติสนิท แม้กระทั่งคุณเองก็จะมีข่าวดีเกี่ยว กับความรัก อย่างแน่นอนที่สุด คุณจะได้พบกับคนที่คุณ รอคอยมานาน อาจจะใช้ค�ำว่าคนที่คุณใฝ่ฝันถึงก็ได้ค่ะ

คุณจะเหนื่อ ยกับ การท�ำ งานเป็ น หญิง เหล็ก ประจ�ำเดือนนีท้ ีเดียวค่ะ และได้รับความส�ำเร็จที่ค่อนข้าง ดีมากๆ จะท�ำการติดต่อการค้า หรือธุรกิจกับใครก็ได้รับ ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะมีเกณฑ์ได้เลือ่ นขัน้ หรือได้ รับเงินเดือนขึ้นค่ะ

ความส�ำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคุณ ได้บรรลุเป้าหมายแล้วนะคะ จะได้รับเกียรติ หรือได้รับ การยกย่อง สรรเสริญ จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วม งานทุกคน คุณจะถูกเชิญให้ไปในงานสังคมที่มีเกียรติซึ่ง คุณจะได้พบคนทีน่ �ำลูท่ าง และโอกาสทีด่ ใี นอนาคตมาให้ ค่ะ

พฤศจิกายน

มีนาคม

เมษายน

ในเดือนนีค้ ณ ุ จะได้ใช้ความสามารถด้านภาษา ในการติดต่อสมาคมกับลูกค้า หรือคนทีค่ ณ ุ ต้องไปติดต่อ งานด้วย มีเกณฑ์ดีในการค้ากับชาวต่างชาติได้รับความ ส�ำเร็จอย่างมาก มีเกณฑ์ได้ลงนามในเอกสารสัญญาได้ รับความส�ำเร็จดีมากค่ะ

พฤษภาคม

ในเดือนนีค้ ุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัด แย้งอย่างรุนแรงกับทุกคน ไม่ละเว้นว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่ ท�ำงาน หรือญาติพี่น้อง เพราะจะเป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว เข้าใจยาก ท�ำใจให้เย็น ๆ ปล่อย วางกับทุกอย่างรอบๆ ตัว แล้วจะดีขึ้นค่ะ

ในเดือนนีข้ อให้คุณตั้งใจท�ำงานในหน้าที่ของ คุณให้ดีที่สุด นะคะ เพราะจะมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุน ให้โอกาสในการแสดงฝีมือ ท�ำให้คุณมีความก้าวหน้า จะ มีเกณฑ์ดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง หรือได้รับเงิน เดือนขึ้นในเดือนนีด้ ้วยค่ะ

ตุลาคม

กุมภาพันธ์

ในเดือนนีค้ ณ ุ มีเกณฑ์ดที างด้านลาภผลเงินทอง จะมีรายได้เข้ามามากกว่า หนึง่ ทางท�ำให้คุณเก็บออมได้ และเริ่มจัดสรรการเงินได้ลงตัวขึ้นค่ะ

กันยายน

กรกฎาคม

ขอให้คุณระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่าย หรือได้รับข่าวไม่ค่อยดี เกี่ยวกับสุขภาพของคนที่คุณ เคารพนับถือ ให้ระวังของหายให้มาก ๆ อาจจะต้องเสีย เงินในเรื่องที่ไม่อยากเสีย หรือไม่เช่นนัน้ คุณจะเสียความ รู้สึกอย่างมากกับคนที่คุณรัก หรือเพื่อนรักก็ได้ค่ะ

สิงหาคม

คุณจะได้รบั ความสมหวังในสิง่ ทีร่ อคอย ความ ส�ำเร็จที่เกิดจากความพยายามเป็นอย่างมาก บัดนี้ได้รับ การสนองตอบแล้วค่ะ เป็นเกียรติแก่ตนเองอย่าง มาก เป็นทีย่ อมรับในสังคมทีท่ �ำงาน และหมู่มติ ร คุณจะได้พบ กับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันนาน ๆ ในเดือนนีด้ ้วยค่ะ

- 044 -

คุณจะมีการท�ำงานทีไ่ ด้รบั ความส�ำเร็จ ได้รบั ค�ำ ชมเชย ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับความนิยมชมชอบจากคน รอบข้ า งเป็ นที่น ่ า ยินดีเป็ น อย่ า งมาก คุณ มีเ กณฑ์ ได้ พาหนะ หรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพาหนะคู่ใจ ของคุณอาจจะเป็นการตกแต่งรถ หรือซ่อมแซมยาน พาหนะก็เป็นไปได้ค่ะ คุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลใน เดือนนีด้ ้วยค่ะ

ธันวาคม

ในเดือนนี้สิ่งที่คุณมุ่งหวังมีความส�ำเร็จราบรื่น หากแต่ว่าขอให้คุณขยันขันแข็งให้มาก ๆ คุณจะได้รับ ความ มั่นคงในการท�ำงาน หรือธุรกิจ การค้าของคุณจะ มั่นคงมากขึ้น มีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดี ๆ ที่คุณได้ตั้งใจมุ่ง หวังไว้ หากคิดจะขยายธุรกิจ หรือท�ำงานพิเศษในเดือนนี้ มีข่าวดีค่ะ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อะไรที่แอบคิดๆไว้ ได้ฤกษ์เริ่มต้น ในปีใหม่นี้แล้วนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ที่มา : http://horoscope.sanook.com/107661/


สวัสดีปใี หม่ 2560

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

คุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ บ นบก นครราชสี ม า คุ ณ ปิ ย ศั ก ดิ์ ตั น หยงมาศกุ ล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ และ คุณยิ่งยง สุรีรัมย์ ผู้จัดการ ส่วนบริหารการประกอบกิจการ และที ม งานโครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ ธรรมชาติภมู ภิ าคบนบก นครราช สี ม าฯ เข้ า สวั ส ดี ป ี ใ หม่ 2560 คุณนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อ�ำนวย การแขวงทางหลวงสระบุรี ณ แขวง ทางหลวงสระบุรี

คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ และ คุณยิ่งยง คุณยิ่งยง สุรีรัมย์ ผู้จัดการส่วนบริหารการประกอบกิจการ เข้าสวัสดีปีใหม่ สุรีรัมย์ ผู้จัดการส่วนบริหารการประกอบกิจการ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณพล 2560 คุณเอกพร จุย้ ส�ำราญ นายอ�ำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี เพือ่ มอบกระเช้าสวัสดี วรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอ�ำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ปี 2560

คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ และ คุณยิ่งยง สุรีรัมย์ ผู้จัดการส่วนบริหารการประกอบกิจการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนแยกอ�ำเภอโชคชัยโดยมี คุณยงยุทธ พร้อมมอบเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย จรเสมอ นายอ�ำเภอโชคชัย เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งมอบ คุณวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนจุดบริการประชาชน

หากท่านได้รับความไม่สะดวกจากการก่อสร้างโครงการฯ หรือมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 089-777-1036


NCC Business Magazine Industrial guide : สภาอุ ต สาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.

คาดเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะสามารถขยายตัวร้อยละ 3.3 (ช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 2.8-3.8)

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

1) การขยายตัวของภาคการส่งออก จากแนวโน้ม การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของเศรษฐกิ จ ประเทศคู ่ ค ้ า ส� ำ คั ญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ส�ำคัญในตลาดโลก จะช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ การลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น 2) การฟื้นตัวของภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก เป็นปัจจัย สนับสนุนการขยายตัวของฐานรายได้และการใช้จ่ายภาคครัว เรือนได้มากขึ้น 3) แรงขั บ เคลื่ อ นจากการลงทุ น ภาครั ฐ ที่ ข ยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมที่คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง และ 4) ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวใน เกณฑ์ดี คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัว ประกอบกับ แนวโน้มค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า จะส่งผลดีต่อการส่งออก ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ เศรษฐกิจและการเงินโลก ปัญหาความอ่อนแอของสถาบันการ เงินในยุโรป ปัญหาภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมทั้งภัยธรรมชาติที่อาจส่งผล กระทบต่อการผลิตภาคเกษตร

การคาดการณ์เศรษฐกิจเกษตรไทย ปี 2560 แนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ 2.5-3.5) โดยมีปัจจัย สนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ส่งผลให้มูลค่าการค้าสินค้า เกษตรโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามแนวโน้ม การเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง สภาพอากาศและปริมาณน�้ำที่เอื้ออ�ำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร

- 046 -


NCC Business Magazine

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า ด้านผลผลิตพืช คาดว่าขยายตัวโดยสาขาพืชเริ่ม กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 หลังจาก ประสบปัญหาภัยแล้ง และปริมาณน�้ำในเขื่อนส�ำคัญอยู่ในระดับสูง กว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2560 ผลผลิตพืชเกษตรมีปริมาณเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ด้ า นปศุ สั ต ว์ ค า ด ว่ า ขยายตั ว เนื่ อ งจากการขยาย ปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความ ต้องการบริโภคของตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกั บ ปั ญ หาสภาพอากาศ ร้อนและแห้งเริ่มคลี่คลายลง ท�ำให้ สัตว์มีการเจริญเติบโตดีขึ้น อาทิ ไก่ เนื้อ และสุกร

- 047 -

ด้านประมง คาดว่าขยายตัว เนื่องจากเกษตรกรส่วน ใหญ่ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นและมีการบริหารจัดการฟาร์มดี อาทิ การ ใช้พันธุ์กุ้งที่ต้านทานโรคและปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง ประกอบกับคู่แข่งส�ำคัญประสบปัญหาโรคระบาด โดยอินเดียประสบ ปัญหาโรคระบาดในกุ้งและเวียดนามประสบกับปัญหากุ้งที่มีสารเคมี ปนเปื้อน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเกษตรไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแนว โน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของ สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่เน้นการปฏิรูปและไม่สนับสนุนการเปิดเสรี ทางการค้า ท�ำให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นใน สินค้าผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลและผลไม้กระป๋องแปรรูป และแนว โน้มราคาน�้ำมันที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ต้นทุนสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงภัย ธรรมชาติที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตภาคเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดว่าปี 2560 สินค้าเกษตร ที่จะมีราคาสูงขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงานและน�้ำตาลทราย ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน ไก่เนื้อ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส�ำหรับสินค้าเกษตร ที่ ค าดว่ า ราคาจะลดลง ได้ แ ก่ ข้ า ว ข้า วโพดเลี้ย งสัตว์ และมัน ส�ำปะหลัง ที่มา : Thaiquote


NCC Business Magazine Research

เก่งนวัตกรรมการออกแบบ

ก่อนสร้างแบรนด์กระตุ้นยอดส่งออก การส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ดังที่อัตราส่งออกมี สัดส่วนเป็นร้อยละ 68 ของ GDP แต่ที่น่าสนใจคือ เครื่องยนต์หลักเครื่องนี้กลับท�ำงานช้าลงใน ปัจจุบัน จากตัวเลขส่งออกที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าส่งออกหลายอย่างของไทยเป็น สินค้าตกรุ่น สะท้อนภาพชัดเจนว่า “ไทยก�ำลังโต ในสินค้าที่ก�ำลังจะตาย” เพราะไทยยังขาดการ พัฒนาสินค้า และมีมูลค่าต�่ำ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตรามูลค่า การส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง ในระยะนี้และต่อจากนี้ เราจึงจะได้ยิน ค�ำว่า “ยุทธศาสตร์ชาติการค้า” มากยิ่งขึ้น จาก ความตั้งใจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกับ ทีดีอาร์ เห็นพ้องถึงความจ�ำเป็นที่ต้อง ปักธงดัน ไทยเป็นชาติการค้า (Trading Nation) ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อย่างสภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ) สภาอุ ต สาหกรรม และสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ หา แนวทางแก้ปัญหาภาคการส่งออกอย่างตรงจุด เพื่อยกระดับการส่งออกของไทยและเปลี่ยนแปลง

ประเทศไปสู่การเป็นชาติการค้าที่สามารถแข่งขัน ได้ในเวทีนานาชาติ การเดิ น หน้ า ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จะช่ ว ย น�ำไทยแก้วิกฤตส่งออกอย่างมีทิศทาง เพราะการ เป็นชาติแห่งการค้า จะต้องเข้มแข็งในเรื่องการส่ง ออก แต่หากดูตัวอย่างจากหลายประเทศที่เป็น ชาติการค้ามาก่อนไทยนัน้ ประสบความส�ำเร็จใน การเป็นชาติการค้า ด้วยการส่งออกสินค้าที่มักมี มูลค่าเพิ่มจากการสร้างแบรนด์และนวัตกรรมสูง ซึ่ง ต่ า งจากไทยที่เน้ นการสร้ า งมู ล ค่ า โดยเน้ นที่ ปริมาณ เช่น เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นชาติการค้าที่มี ภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศเหมือน - 048 -

กิ ริ ฎ า เภาพิ จิ ต ร สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI)

ไทย โดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่มีโครงสร้างสินค้าส่ง ออกคล้ายคลึงกับไทยมากถึงร้อยละ 70 แต่มูลค่า การส่งออกนัน้ กลับมากกว่าไทยถึง 2.5 เท่า สินค้าส่งออกของเกาหลีใต้นนั้ เป็นกลุ่ม สินค้าที่ใช้ความรู้ความสามารถสูงและมีเพียงไม่ กี่ ป ระเทศที่ ส ามารถผลิ ต ได้ เนื่ อ งจากใน กระบวนการผลิ ต มี ก ารน� ำ นวั ต กรรมและ เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต มีการลงทุนในด้าน การวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงถึงร้อยละ 4.15 ต่อ GDP โดยเป็นสัดส่วนจากภาคเอกชนถึงร้อยละ 80 ในขณะที่ ไ ทยมี ก ารลงทุ น ในด้ า นการวิ จั ย และ


NCC Business Magazine Research

ทิศทางสินค้าไทยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อพลิกวิกฤตส่งออกคือ ปรั บ โครงสร้ า งสิ น ค้ า ส่ ง ออกโดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยการสร้ า ง แบรนด์และนวัตกรรมแทนการผลิตที่เน้นปริมาณแบบเดิม โดยก่อนการ สร้ า งแบรนด์ ผู ้ ป ระกอบการจะต้ อ งเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งนวั ต กรรมในการ ออกแบบสินค้าเป็นของตัวเอง พัฒนา (R&D) อยู่ในระดับต�่ำ ที่มีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 0.48 ของ GDP เกาหลีใต้ยังมีการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง เห็นได้จากการที่เกาหลีใต้นนั้ มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก หลายแบรนด์ในระดับโลก เช่น Samsung, LG Hyundai และ KIA เป็นต้น การสร้างแบรนด์ที่ ประสบความส�ำเร็จจะท�ำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก สร้าง ความแตกต่างให้กับสินค้า สร้างความภักดีแก่ ลูกค้า และท�ำให้สามารถตั้งราคาสินค้าแบบพรี เมี่ยมได้ ซึ่งแตกต่างจากไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงท�ำ หน้ า ที่ รั บ จ้ า งผลิ ต หรื อ ประกอบชิ้ น ส่ ว นอยู ่ เป็ น หลักโดยไม่มีการสร้างแบรนด์ ท�ำให้สินค้ามีมูลค่า เพิ่มต�่ำ ดังนั้น ทิศทางสินค้าไทยที่ควรมุ่งเน้น เพื่อพลิกวิกฤตส่งออกคือ ปรับโครงสร้างสินค้าส่ง ออกโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์ และนวั ต กรรมแทนการผลิต ที่เน้ น ปริม าณแบบ เดิม โดยก่อนการสร้างแบรนด์ ผู้ประกอบการจะ ต้องเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการออกแบบ สินค้าเป็นของตัวเอง

วิธีการเรียนรู้นั้นสามารแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ หนึง่ การเรียนรู้จากภายนอก ในกรณี ของนวัตกรรมที่ต้องการความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความซับซ้อนต�่ำ เช่น สินค้า เกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น อาจเรียนรู้ได้จากการขออนุญาตการใช้ สิทธิในการผลิต (licensing) จากผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศ หรือการร่วมลงทุน อย่างประเทศ สิงคโปร์ ที่ยึดหลักเรียนรู้นี้ โดยเน้นนโยบายเปิด ให้ต่างชาติมาลงทุนโดยตรงเป็นหลัก จึงได้อาศัย องค์ความรู้และนวัตกรรมจากต่างชาติที่ประสบ ผลส�ำเร็จมาแล้ว แตกต่างจาก ประเทศเกาหลี ประเทศไต้หวันที่เน้นสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง หรือเป็นวิธีการเรียนรู้การออกแบบ วิธีที่สอง นัน่ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายความถึง นวัตกรรมที่ต้องการความรู้พื้น ฐานที่กว้างขวางมาก่อนซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดได้

โดยง่าย เพราะเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ ห รื อ สั ญ ชาติ ญ าณ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น สินค้าที่มีความซับซ้อน เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ เป็นต้น ผู้ประกอบการควรมีการ สร้างและสะสมความรู้ (tacit knowledge) และน�ำ ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้จากการลองผิดลองถูก หรือการวิจัยและพัฒนา (In-house R&D) ซึ่ ง แน่นอนว่าในการลงทุ น สร้าง นวัตกรรมส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการรายใหญ่มักจะ ไม่ ค ่ อ ยมี ป ั ญ หาเพราะมี ฐ านะทางการเงิ น มากกว่าผู้ประกอบกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนั้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือทางด้าน การเงินแล้ว ภาครัฐควรจะมีการส่งเสริมในส่วน ของการบ่มเพราะธุรกิจ (Business incubation) ด้ ว ย โดยเฉพาะการมี ศู น ย์ บ ่ ม เพาะธุ ร กิ จ แบบ เสมือนจริง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิต หรือคิดค้นสินค้านัน้ ๆ ของผู้ประกอบการ (SMEs) นอกจากนี้ การส่งเสริมหรือสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง พอ เพราะอาจจะมีการส่งเสริมภาคธุรกิจหรือผู้ ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ที่มีศักยภาพมากที่สุด (non performers) ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุความล้ม เหลวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมทารกดังเช่นที่ ผ่านมา ดังนัน้ จึงควรมีมาตรการคัดกรองออกไป ควบคู่ด้วย เช่นเกาหลีใต้ที่มีการสนับสนุนกลุ่ม บริษัทขนาดใหญ่ Chaebol โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง พัฒนาตัวเองให้ไล่ตามบริษัทชั้นน�ำของโลกให้ได้ ดังนัน้ หากผู้ประกอบการไทยได้มีการ ปรับเปลี่ยนตัวเองจากเดิมที่ท�ำเพียงแค่การผลิต เป็นการลงทุนในเรื่องของการใช้นวัตกรรม ภาค รั ฐ ควรจะเข้ า มามี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุน เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการประสบความ ส�ำเร็จในการสร้างแบรนด์ สามารถเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสินค้าส่งออก ท�ำให้สินค้าไทยกลายเป็น ที่ ต ้ อ งการและมี มู ล ค่ า เพิ่ ม และจะท� ำ ให้ ไ ทย สามารถเป็นชาติการค้าที่ประสบความส�ำเร็จและ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในที่สุด ติดต่อสอบถาม ทีมจัดการความรู้ และสื่ อ สารสาธารณะ ญาธิ นี ตั นติ วิ วั ฒ น์ โทร. 081-582-3414

- 049 -


NCC Business Magazine Business Trend

Story : แสงตะวั น อ่ อ นน่ ว ม

กรุงโรม

ไม่ได้สร้างภายในวันเดียว “กรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว” เป็นประโยคทีท่ กุ คน คุ้นเคย หมายถึงความส�ำเร็จกว่าจะได้มาต้องใช้ความพยายาม และเวลานั้นเอง บริษัทอย่าง Microsoft หรือ Apple ทุกบริษัทที่ประสบความ ส�ำเร็จ ต่างผ่านร้อนผ่านหนาว สะสมประสบการณ์ บางบริษัทใช้เวลา นับ 10 ปี จนในที่สุดก็เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักของผู้คนในระดับ สากล แต่ Business Trend ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว “กรุงโรมสามารถ สร้างเสร็จภายในวันเดียว ถ้าหากเลือกโฟกัสให้ถูกที่” บริษัทชั้นน�ำ ระดับโลกหลายแห่ง เลือกที่จะโฟกัสกับระบบการติดต่อสื่อกับลูกค้าเป็น อันดับต้นๆ เพราะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Connection Economy หลาย บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ปีเชื่อกันว่า Connection Systems ที่ดี จะสร้าง Value ที่ดีให้บริษัท บริษัทที่มี Value สูงมักจะโฟกัสเรื่อง ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคอยมองหาคอนเนคชั่นใหม่ๆ

- 050 -

เมื่ อ ก่ อ นทุ ก บริ ษั ท จะโฟกั ส ในเรื่ อ งของการผลิ ต สินค้า หรือบริการ และค่อยๆ มองหาลูกค้า เมื่อหาลูกค้าได้ แล้วขายได้แล้ว ก็ค่อยๆ มองหาลูกค้าคนใหม่ๆ เรื่อยๆ โดยที่ ไม่ได้กลับมาสนใจลูกค้าคนเดิมมากนัก แต่ถ้าหากมีบริษัทที่ คิดว่าสินค้า หรือบริการของตัวเองคือการเชื่อมโยงคนที่มี ความต้องการเหมือนๆ กัน และจับคู่กับกิจการที่มีสินค้าที่ คนเหล่านัน้ ต้องการ สร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายนี้เจอ กัน และขอคิดค่าบริการผ่านจากตรงนี้ ตรงนี้เป็นแนวคิดที่ ท�ำให้เกิดบริษัทชั้นน�ำของโลกใหม่ๆ มากมาย


NCC Business Magazine Business Trend

คราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่เป็น มีบริษัทหนึง่ คิดว่าการเรียกแท๊กซี่เป็นเรื่อง ที่ยุ่งยาก และไม่มีความน่าไว้วางใจ เราจะไปเจอคนขับแบบไหนก็ไม่รู้ ไม่มีใคร การันตีได้ บริษัทนี้เห็นปัญหา และความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเรียกแท๊กซี่ จึงท�ำระบบส่วนกลางขึ้นมารวบรวมแท๊กซี่ที่มีอยู่แล้วให้เข้ามาอยู่ในระบบ ท�ำให้ เกิดการจับคู่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต่างได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แท๊กซี่ได้ลูกค้ามาก ขึ้น คนขึ้นแท๊กซี่ได้ความสะดวกสบาย และความสบายใจ จึงท�ำให้ Uber กลาย เป็น บริษัทบริการเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ และ Uber ไม่มีรถเป็นของตัวเอง เลยสักคันเดียว

อีก 1 ตัวอย่าง การจองโรงแรมเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเพราะมีหลากหลาย ราคา Air BnB กลายเป็นบริษัทที่เป็นแพลต์ฟอร์มในการหาที่พักที่โตไวที่สุด และ แน่นอน Air BnB ไม่มีที่พักเป็นของตัวเองเลยแม้สักห้องเดียว หรือจะเป็น CrowdFunding Businesses ทั้งหลายอย่าง Kickstarter, IndiGoGo ที่ท�ำให้เกิดเงินร่วม ลงทุนขึ้นมากมายหลายโปรเจค และแน่นอนว่าเงินทุนพวกนัน้ ไม่ได้มาจาก KickStarter หรือ IndiGoGo เลยซักบาทเดียว ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจาก Trend นี้ ท�ำให้ ค�ำว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว” เปลี่ยนไปเป็น “กรุงโรมสามารถ สร้างเสร็จภายในวันเดียว ถ้าหากเลือกโฟกัสให้ถูกที่” เพราะบริษัทที่จับ Trend ถูกนัน้ สามารถเติบโตสร้าง Value ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วจนประสบความ ส�ำเร็จภายในเวลาไม่กี่ปี ฉะนัน้ แล้วท่านผู้อ่านทุกท่านครับเรื่องของ Connection Economy เป็น สิ่งที่ส�ำคัญ และเป็นคีย์ที่จะท�ำให้ธุรกิจของท่านประสบความส�ำเร็จแบบชั่วข้าม คืนแน่นอนครับ

- 051 -


NCC Business Magazine NEWs Update

“ร้อยดาวให้ครบล้าน LET’S GIVE GOOD”

หอการค้าไทย”เปิดโผธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วงปี 60

“เดอะมอลล์โคราช” รวมพลังมอบของขวัญปีใหม่ให้ประเทศไทยร่วมสร้าง ปรากฏการณ์แห่งความดี “ร้อยดาวให้ครบล้าน” ในแคมเปญ “LET’S GIVE GOOD” พร้อมอัดโปรทั้งห้าง บัตร M Card ได้สิทธิ์ช้อปสินค้า SUPER SHOCK ราคาพิเศษ เตรียม เปิดหน้าห้างจัดตลาดดี๊ ดี “GOOD ISAN ตลาดแสนดีแห่งแดนอีสาน” ทีเด็ดศูนย์ อาหารฟู้ดฮอลล์เดอะมอลล์จัดโปรสุดแรง “ซื้อ 100 ฟรี100” อร่อยสุดคุ้ม 3 เดือนเต็ม พร้อมกิจกรรม MAGIC OF GIVING ในวันคริสต์มาสในรูปแบบมินคิ อนเสิร์ตจากศิลปิน ชื่อดัง ส่วน “สวนน�้ำแฟนตาเซียลากูน” และ “สโนว์แอนด์ไอซ์แพลนเน็ต” จัดเต็มกิจ กรรมไฮไลท์ส่งท้ายปีทะลุปีใหม่

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2560 พบว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามได้ถึง 94.1 คะแนน ยังคงอยู่อันดับ 1 มา 6 ปี ติดต่อกัน เนื่องจากกระแสการให้ความ ส�ำคัญต่อการรักษาสุขภาพและดูแลความงามยังมีอยู่ต่อเนื่อง ประกอบกับการ บริการทางการแพทย์และความงามของไทยมีคุณภาพดีราคาไม่แพงได้รับความ นิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส�ำหรับธุรกิจเครื่องส�ำอางและครีมบ�ำรุง ผิวได้ 92.2 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 2 จากอันดับ 3 ในปีที่แล้ว เนื่องจาก พฤติกรรมการดูแลรักษาผิวพรรณของทุกช่วงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนอันดับ 3 ธุรกิจอี-คอมเมอร์ซ 91.1 คะแนน จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความ สะดวกรวดเร็ว ท�ำให้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนช่องทางการขายสินค้าเพิ่มขึ้น อันดับ 4 เป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอันดับ 5 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง รองรับโครงการลงทุนภาครัฐ และที่เหลืออีก 5 อันดับ เป็น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ประกัน ภัย และออแกไนซ์ ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจการศึกษา และอันดับที่ 10 ธุรกิจให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี ตาม ล�ำดับ ธุรกิจที่ติด 1 ใน 10 ล้วนมาจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคตามยุค สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาสนับสนุน ซึ่งในการ ท�ำธุรกิจปีหน้า จะต้องค�ำนึงถึงการเข้ามาของดิจิทัล และการที่รัฐบาลส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งการเป็นสังคมเมืองและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มากขึ้น ท�ำให้การท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ กระแส รักสุขภาพและดูแลตนเองมากขึ้น ท�ำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรม ผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

พร้อมเปิดโรงแรม แคนทารีโคราช โรงแรมแคนทารีโคราช” ผงาดกลางเมืองโคราช ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สูง ระฟ้า 21 ชั้น บริการเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว ในราคาที่คุ้มค่า เป้าหมายลูกค้า จากนิคมอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าหลักพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการต้อนรับปีใหม่ 2017 นี้

- 052 -


NCC Business Magazine NEWs Update

ประธานบริษัท เอกสหกรุ๊ปรับพ่อตัวอย่าง ปี 2559 นายจิระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ ประธาน บริษัท เอกสหกรุ๊ป และ บริษัทในเครือ ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติในพระราชกรณียกิจของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช การแสดงความจงรักภักดี การ เทิดทูนพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว จาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีพ่อตัวอย่างในปี 2559 จ�ำนวน 391 คน

“เทอร์มนิ อล 21 โคราช” จัดโปรโมชัน่ “ Gift Voucher”

เตรียมพร้อม รร.อบจ.โคราช 58 แห่ง เข้าประกวด รร. สะอาด ระดับจังหวัด นายนพดล เนียมสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เตรียมความพร้อมการประกวดโรงเรียนสะอาด ตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะ มูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี

หอโคราชจัดเสวนา การบังคับใช้กฏหมายกับการตั้งด่าน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดการเสวนา เรื่อง "การบังคับใช้กฏหมายกับการตั้งด่านและเรื่องอื่นๆ" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายเกรียงไกร ไทยอ่อน รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวล� ำภู, ตัวแทนผู้ ประกอบการร้านอาหาร, ตัวแทนผู้ประกอบการขนส่ง, ตัวแทนสภาทนายความ

- 053 -

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดี เวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด จัดโปรโมชั่น “ Gift Voucher” ช้อปเพลินเกินห้ามใจกับสินค้า ลด 50% อาทิ สินค้าแฟชั่น สินค้าเครื่องส�ำอาง เครื่องดื่มและอาหาร อีกมากมาย นอกจากนี้ใช้เป็นส่วนลดร้านค้ากว่า 150 ร้านค้า รวมมูลค่า 15 ล้านบาท เอาใจ นักช้อปภาคอีสานและชาวโคราช ผ่านสามช่องทาง Line, Facebook และ Instagram ได้สนุกสนานไปกับแหล่งช้อปปิง้ แห่งใหม่ทสี่ ะดวก ครบครัน ได้ตงั้ แต่ วันที่ 19 ธ.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

มอบไข่ให้กับบ้านบ้านเมตตา เนื่องในวันไข่โลก หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา น�ำโดยนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา น�ำ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา มอบไข่ให้กับบ้านเมตตา เนื่องในวันไข่โลก ประจ�ำปี 2559


NCC Business Magazine Work Smart

6 ทริค ดูแลสุขภาพ ให้พร้อมท�ำงานเต็มที่ ตลอดปีและตลอดไป

หลังหยุดพักผ่อนกันยาว ๆ ช่วงวันขึน้ ปีใหม่ เดีย๋ วเราก็กลับสูโ่ หมดท�ำงาน เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือเราจะมีสุขภาพดีให้พร้อมท�ำงานเต็มที่ ตลอดปีและ ตลอดไป ! รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าปี ๆ หนึง่ ผ่านไปเร็วมาก แต่ถึงเวลาจะหมุนเร็ว แค่ไหน เราก็ยังต้องท�ำงานอยู่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคืออายุจะมากขึ้น ซึ่งก็ หมายความว่ามีโอกาสที่สุขภาพจะเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ อีกด้วย โอ๊ย ! ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นสักเท่าไรเลยว่าไหมคะ แต่ไม่ต้องกังวลไป ค่ะ เรามี 6 ทริคดูแลสุขภาพให้พร้อมท�ำงานตลอดทัง้ ปี ไม่ว่าจะปีใหม่นหี้ รือปีไหนๆ มาให้ลองท�ำตาม

1. จิบน�ำ้ เพิม่ ความสดชืน่ แทนกาแฟ

มนุษย์เงินเดือนกับกาแฟเป็นเหมือนของคู่กัน แต่เพื่อสุขภาพ ทีเ่ ฮลธ์ตพี้ ร้อมท�ำงานอยูเ่ สมอ เราก็ไม่ควรดืม่ กาแฟเกินวันละ 2 แก้ว เพราะคาเฟอีนที่มากเกินไปอาจท�ำให้กระเพาะเกิด อาการระคายเคือง การท�ำงานของหัวใจเองก็จะผิดปกติ และ เมื่อร่างกายรู้สึกไม่สบายก็คงท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสัก เท่าไร น�ำมาซึ่งความเครียดและวิตกกังวลต่าง ๆ นานา ฉะนัน้ ต่อไปนี้แนะน�ำให้เติมความสดชื่นด้วยน�ำ้ อุณหภูมิห้องแทนกาแฟ ร้อนหรือกาแฟเย็นอย่างทีค่ นุ้ เคย น�้ำจะได้เข้าไปเพิม่ ออกซิเจนให้เลือด และ ท�ำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวัน

2. ออกไปสูดอากาศบริสทุ ธิ์ เพื่อผ่อนคลายสมองบ้าง

นัง่ หน้าจอคอมพิวเตอร์มาตลอดครึง่ เช้า ต่อด้วยช่วง บ่ายอีกสักระยะ วิถีการท�ำงานแบบนี้อาจท�ำให้สมองรู้สึกล้า สายตาก็เริ่มพร่ามัว ถ้าอย่างนัน้ ลองหาโอกาสเดินออกไปนอก อาคาร ให้ร่างกายได้เจอกับอากาศบริสุทธิ์ และเพื่อให้สายตาได้ มองออกไปไกล ๆ เป็นการพักสายตาไปในตัว สัก 10-15 นาที แค่นกี้ เ็ หมือนได้ชาร์จ พลังสมองให้กลับไปลุยงานต่อชิล ๆ แล้ว

3. เลือกกินแต่อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ

ปีที่ผ่าน ๆ มาใครมีของว่างยามบ่ายเป็นขนมหวาน ขาไก่ โดนัทเคลือบช็อกโกแลต หรือกล้วยทอด ปีนขี้ อให้เปลีย่ นไลฟ์ สไตล์การรับประทานอาหารใหม่ทั้งหมด โดยเลือกกินแต่ อาหารที่ให้โปรตีนสูง อย่างเนื้อสัตว์ ถั่ว อกไก่ หรืออาหาร ประเภทแป้งไม่ขัดสี ที่จะช่วยให้รู้สึกอิ่มนาน เพราะมีไฟเบอร์สูง อีกทั้งยังเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ที่จะช่วยคงระดับน�้ำตาลในเลือด ไม่ให้หวิ บ่อย ๆ หรือหากอยากบ�ำรุงสมอง อาหารประเภทไข่ แซลมอน น�ำ้ มันมะกอก และอะโวคาโดจะช่วยได้

4. ลดความเครียดด้วยการจัดการทีด่ กี ว่าเดิม

ยอมรับมาเถอะค่ะว่าที่รู้สึกเครียดอยู่ทุกวันเพราะ ว่าเราจัดการอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ดังนัน้ New Year New You การท�ำงานตลอดทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปจะต้องผ่าน กระบวนการคิดและการล�ำดับความส�ำคัญจากเราก่อน นัน่ ก็

เพือ่ ให้เราได้เรียบเรียงสิง่ ทีค่ วรจะต้องท�ำในแต่ละวัน คราวนีก้ จ็ ะสามารถจัดการชีวติ ได้ง่ายขึ้น ความเครียดก็จะลดลง เปลี่ยนเข้าสู่โหมดชีวิตดี๊ดี

5. แบ่งเวลาไปออกก�ำลังกาย

พอกันทีกบั ค�ำว่าไม่มเี วลา ข้ออ้างต่าง ๆ นานา ทีท่ �ำให้ คุณไม่ได้เริ่มต้นออกก�ำลังกายสักนิดขอให้ลืม ๆ มันไปให้หมด แล้วจัดตารางเวลาส�ำหรับการออกก�ำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีเป็นอย่างต�่ำ เชื่อเถอะถ้าท�ำได้แบบ นีต้ ลอดไป สุขภาพจะดีขึ้นอย่างที่คุณเองก็รู้สึกได้ชัดเจน

6. ปรับท่านัง่ ท�ำงานให้ถกู ต้อง เลีย่ งออฟฟิศซินโดรม

หนุ่มสาวออฟฟิศมักจะเลี่ยงการท�ำงานหน้าจอคอมพิว เตอร์ ติดต่อกันนานๆ ค่อนข้างล�ำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคฮิตมนุษย์เงินเดือนไม่ได้ นะคะ เพราะแค่รู้จักท่านัง่ ท�ำงานที่เหมาะสม รวมทั้งหมั่นพัก สายตา และปรับแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่พอดี แค่นกี้ ็ช่วยป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้พอสมควรแล้ว และหาก อยากเจาะลึกท่านัง่ ท�ำงานที่ถูกต้องแบบฉบับเป๊ะๆ ก็ลองแวะมาดูที่ นี่เลย ปรับ เปลี่ยน… เลี่ยงออฟฟิศซินโดรม การมี สุ ข ภาพดี ขึ้ นก็ เหมือนได้ให้ของขวัญปีใหม่ชิ้น พิ เ ศษกั บ ชี วิ ต และเมื่ อ เรามี สุขภาพที่ดี การท�ำงานหรือการ ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันก็จะแฮปปีม้ าก ขึ้น และนี่แหละคือก�ำไรชีวิตที่ เราสร้างได้ด้วยตัวเราเอง ขอขอบคุณข้อมูลจาก CATALYST, WebMd

- 054 -


NCC Business Magazine

- 055 -


NCC Business Magazine NEWs Update

โคราช ร่วมปันน�้ำใจ บริจาคสิ่งของ แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ บ ริเวณลานอนุส าวรีย ์ ท ้ า วสุร นารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดจุดชาวโคราช ร่วมปันน�้ำใจ บริจาคสิ่งของ แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดย มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หอการค้า มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กร ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และประชาชน ทั่วไป ได้น�ำน�้ำดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ ง และเงินสด มาร่วมบริจาคเป็น จ�ำนวนมาก เพื่อส่งต่อไปยังภาคใต้เพื่อบรรเทา ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนที่ ถู ก น�้ ำ ท่ ว ม ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่ อาศัย พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย โดยจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ของจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับบริจาคสิ่งของจนถึงวันที่ 16 ม.ค. 2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

- 056 -


NCC Business Magazine NEWs Update

- 057 -


NCC Business Magazine การเกษตรแนวใหม่

เกษตรแม่นย�ำ

ก้าวย่างการเกษตร ใน “ประเทศไทย 4.0” (ตอนที่ 1) ขอน้อมกราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อม ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความ อาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพ ล อดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าจะขอท�ำงานเพื่อเกษตรกร ของพระองค์ตลอดไป ฉบับทีผ่ า่ นมาผูเ้ ขียน เขียนถึง การติดกับดัก การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap หรือ MIT) และแนวทางทีจ่ ะท�ำให้ประเทศข้ามพ้นกับดัก ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยนโยบายของรั ฐ บาลที่ รู ้ จั ก กั นดี ว ่ า ประเทศไทย 4.0 และยังได้กล่าวถึง เกษตรกรไทยในยุค ประเทศไทย 4.0 รวมถึงแนวทางการพัฒนาโดยรัฐ ภาค การศึกษา และการพัฒนาตนเองของเกษตรกร ซึง่ สรุป ได้วา่ 1. ต้องมีการสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนา เครือ่ งมือในการประกอบอาชีพเกษตรทีแ่ ตกต่าง และ สามารถแข่งขันได้ให้กบั เกษตรกรรายย่อยให้มากขึน้ 2. ต้องมีการสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ ด้านการ ตลาดและการสือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สาร ให้กบั กลุม่ เกษตรกร เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการผลิต และการเข้าถึงตลาดทีแ่ ม่นย�ำและรวดเร็ว 3. การสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่อาชีพด้าน การเกษตรหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ น การเกษตร โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนและโอกาสเพือ่ ให้บตุ รหลานของเกษตรกรรายย่อยได้มโี อกาสเข้าเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านบริหารธุรกิจ และ 4. ต้องมีการจัดการระบบการค้าทีต่ อ้ ง มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างบรรยากาศของการ แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม อาจเป็นการทบทวนทีค่ อ่ นข้างยืดยาวไปสัก หน่อย แต่จำ� เป็น ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำมาสูค่ วามเชือ่ มโยงส�ำคัญ ว่า ท�ำไมภาคการเกษตร จึงต้องเริม่ ท�ำความเข้าใจ ให้ ความส�ำคัญ กับการท�ำเกษตรแม่นย�ำ หรือภาษาเรา เรียกว่า Precision Agriculture ทัง้ นี้ ไม่ใช่เพือ่ การท�ำตาม กระแส แต่เป็นความจ�ำเป็นแล้วจริงๆ เกษตรแม่นย�ำ หรือ Precision Agriculture คืออะไร มีคำ� จ�ำกัดความส�ำหรับค�ำนีม้ ากมาย ท่านผู้ อ่านสามารถค้นคว้า เพิม่ เติมได้คะ่ โดยสรุป เกษตร

แม่นย�ำ คือการจัดการการเกษตรแนวใหม่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ าร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อย ทีส่ ดุ แต่ได้ผลผลิตทีม่ ากทีส่ ดุ และมีคณ ุ ภาพทีส่ ดุ จากค�ำอธิบายดังกล่าว เมื่อเราพิจารณา ประโยคว่า “ใช้ปจั จัยการผลิตให้นอ้ ยทีส่ ดุ ” จะมีคำ� ถาม ต่อไปว่า “น้อยทีส่ ดุ ” คือเท่าไร ค�ำตอบคือ ค�ำว่า “น้อย ทีส่ ดุ ” คือ น้อยเท่าที่ พืช หรือ สัตว์ จะได้รบั ปัจจัยการ ผลิตนัน้ ๆ ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อ การด�ำรงชีพ และ การให้ผลผลิต และจากค�ำอธิบายนี้ ก็จะเกิดค�ำถามต่อ ไปอีกว่า “ทีว่ า่ เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือ สัตว์” นัน้ เป็นอย่างไร ผู้ผลิตจะทราบได้อย่างไรว่า เท่าไรถึงจะเรียกว่า เพียงพอ !! ประเด็นนี้ เป็นประเด็น ทีท่ า้ ทาย ประเด็นหนึง่ ทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ ประเทศไทย ทีย่ งั มีคนทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งนี้ น้อยมาก เมือ่ เทียบกับ ประเทศตะวันตก การทราบว่า “เพียงพอ” ต่อความต้องการ ของพืช หรือ สัตว์ ซึง่ ขอเน้นอีกครัง้ ว่า เป็นความเพียง พอ ส�ำหรับ การด�ำรงชีวติ ของสัตว์ หรือ พืช และ ยัง ต้องเพียงพอส�ำหรับการให้ผลผลิตของสัตว์ นัน้ ๆ หรือ พืช นัน้ ๆ ด้วย นัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ ง ท�ำการศึกษา วิจยั อย่างจริงจัง เพือ่ ให้ทราบ และเข้าใจ ความต้องการ ปัจจัยการผลิตทุกด้าน โดยในพืช การศึกษาควรมุง่ เน้น ไปในประเด็นทางด้านสรีรวิทยาของพืช ความอุดม สมบูรณ์ของดิน ส่วนในสัตว์กม็ งุ่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาด้าน สรีรวิทยาของสัตว์ชนิดนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของมันส�ำปะหลัง ใน การเจริญเติบโตของต้นไม้สำ� ปะหลัง ในแต่ละช่วงอายุ มันต้องการธาตุอาหารอะไรบ้าง เท่าไร ต้องการน�้ำ เท่าไร ความชืน้ เท่าไร ความเข้มแสง ความยาวนาน ของแสง เท่าไร หรือพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการปลูกมันส�ำปะหลัง ดินมีธาตุอาหารใดทีจ่ ำ� เป็นต่อการเติบโตและให้ผลผลิต ทีม่ ากเกินไป หรือน้อยเกินไป เมือ่ ทราบ ก็จะสามารถ ให้ธาตุอาหาร น�ำ้ ได้อย่างเหมาะสม ตามอายุ และรวม ถึงจะสามารถพัฒนาดินของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ให้มคี วามเหมาะ สมในการปลูกมันส�ำปะหลังได้ ส่วนกรณีสตั ว์ เช่น โคนม ในการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ โคนมต้องการโภชนะ ที่แตกต่างกัน การจัดการอาหารเพื่อให้โคนมได้รับ โภชนะตรงตามความต้องการตามแต่ละช่วงอายุ และ ช่วงการให้ผลผลิต

- 058 -

By อริ ญ า

หรือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วใน ประเทศไทย คือ เรือ่ ง ปุย๋ สัง่ ตัด เป็นโครงการวิจยั ทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนงบประมาณวิจยั จาก ส�ำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย และมี ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็นโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัล งานวิจยั เด่นส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ประจ�ำปี พ.ศ.2554 ปุย๋ สัง่ ตัด เป็นกระบวนในการจัดการ การให้ปยุ๋ เคมีทแี่ ปรผันไปตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของดินในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจใช้ปยุ๋ ได้ อย่างถูกต้อง ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ขณะทีผ่ ลผลิต เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรมีกำ� ไรมากขึน้ และเพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขันการผลิต พืช กับ นานา ประเทศ นีเ่ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของเกษตรแม่นย�ำทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ในประเด็ นของความรู ้ ความเข้ า ใจใน สรีรวิทยาทัง้ ของ พืช และสัตว์ เพือ่ น�ำมาสูก่ ารทราบถึง ความต้องการทีแ่ ท้จริง ทัง้ เพือ่ การด�ำรงชีวติ และเพือ่ การให้ผลผลิตนัน้ มีแหล่งความรูท้ เี่ กิดจากการท�ำงาน วิจยั จ�ำนวนมากมาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั จากต่าง ประเทศ บางอย่างเราสามารถประยุกต์มาใช้กบั ประเทศ เราได้ แต่บางอย่างจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาวิจัยเอง เพราะความต้องการของพืช และสัตว์ ขึ้นอยู่กับสิ่ง แวดล้อม สภาพอากาศ และระดับการจัดการ อย่างไร ก็ตามผู้เขียนจะไม่ได้กล่าวถึงในประเด็นการวิจัยที่ จ�ำเป็นต้องท�ำเพือ่ ให้ได้ความรูจ้ ำ� เพาะ ทีส่ ามารถน�ำมา สู ่ ม าประยุ ก ต์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมในบริ บ ทของ ประเทศไทย ส�ำหรับเนือ้ หาต่อไปทีจ่ ะกล่าวถึง แต่ตอ้ งเป็น ฉบับต่อไปแล้ว เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ นฉบับนีห้ มดเพียงแค่นี้ คือ ท�ำไมต้อง precision agriculture โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับประเทศไทย และจะเชือ่ มโยงกับ ประเทศไทย 4.0 อย่างไร พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ข้อมูลอ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_agriculture, 15 ตุลาคม 2559 https://soilsmatter.wordpress.com/2015/02/27/what-is-precisionagriculture-and-why-is-it-important/, 15 ตุลาคม 2559 http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article &id=233:2013-12-02-07-53-58&catid=54&Itemid=203, 15 ตุลาคม 2559


NCC Business Magazine NEWs Update

อบจ.โคราช เตรียมจัดงานวันเด็ก ปี 60 ภายใต้ ชื่องาน เด็กดีตามรอยพ่อ

ราชภัฏโคราช เปิดม่านการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

ทีส่ นามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2555 อ�ำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา นายอนุวฒ ั น์ คณจารณ์ รอง น า ย ก อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว นจั ง ห วั ด นครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงข่าว การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ�ำปี 2560 ภายใต้ชอื่ งาน เด็กดี ตามรอยพ่อ เพือ่ กระตุน้ ให้เด็กและเยาวชน ได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของตนเอง รูห้ น้าที่ เป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม เพือ่ ส่งเสริมให้ สถาบันครอบครัวเข็มแข็ง เอือ้ อาทร โดยพ่อ แม่ ลูก ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน เป็น แนวทางสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ภี ายในครอบครัว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช กิจกรรมต้นไม้ของพ่อ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีบนก�ำแพงขนาดใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความสามารถ กิจกรรมการ แสดงบนเวที และกิจกรรมการสาธิต การท�ำอาหาร เป็นต้น ส�ำหรับกิจกรรมเนือ่ งใน วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 ภายใต้ ชือ่ งาน เด็กดี ตามรอยพ่อ ก�ำหนดจัดขึน้ ใน วันเสาร์ที่ 15 มค 2560 ทีส่ นามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษษ 5 ธันวาคม 2555

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วม กับ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติ 2560 Korat International Arts and Culture Festival 2017 “ธ สถิต ในดวงใจตราบนิรันดร์ He Always dwells in our hearts.” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและ วัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จัดขึ้นระหว่างวัน ที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

โรงแรมสีมาธานีจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จัดกิจกรรม “ยิ้มรับสุขภาพดี” นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 4 เป็นประธานเปิด งาน “ยิม้ รับสุขภาพดี” ซึง่ มีกจิ กรรมตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจระดับ ไขมันในเลือด ตรวจการท�ำงานของตับ ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจและมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ดีอย่างไร?” โดย พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ ศัลยแพทย์ เด็ก บรรยายพิเศษเรื่อง “โรคร้าย รักษาได้ด้วยการผ่าตัด” โดย ทีมแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้รับความสนใจจากแพทย์ หน่วยงานภาครัฐบริษัท ทัวร์ และเจ้าของกิจการเป็นจ�ำนวนมาก

- 059 -

โรงแรมสีมาธานีจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับกิจกรรม Countdown 2017 กับโชว์พิเศษจาก 4 แชมป์นกั ร้องประกวดระดับประเทศ น�ำ ทีม โดย "ครูเอก" จิระชัย กุลละวณิชย์ ที่ได้มาถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงพรปีใหม่ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ ห้องอัมพวัน เอ็กเซ็กคิวทีฟเลาน์จ โรงแรมสีมา ธานี เมื่อวันเสาร์ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา


NCC Business Magazine Korat Travel : เที่ ย วโคราช

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

“ท้าเที่ยวโคราช”

ในความเป็นจังหวัดนครราชสีมา ประตูสภู่ าคอีสานทีม่ อี าณาเขตใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย หลากกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีม่ คี วามพร้อมในทุกๆ ด้าน เส้นทางการ ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างง่ายดาย ดินแดนแห่งที่สุดของ อารยธรรมโบราณ ทีส่ ดุ แห่งความเป็นธรรมชาติมรดกโลก ทีส่ ดุ แห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรกั ษ์ และทีส่ ดุ ของดินแดนแห่งการเรียนรู้ และทีส่ ดุ ของเทศกาลงานประเพณีทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ จังหวัด นครราชสีมา ทีท่ กุ ภาคส่วนจะเนรมิตความเป็นจังหวัดนครราชสีมาน�ำไปสู่ ทุกสายตาภายในงาน ความสวยงามอันเป็นสีสนั อันจะสร้างมิตแิ ห่งการรับรู้ ได้อย่างชัดเจน ถนนทุกสายที่มุ่งสู่เมืองโคราช มีความ พร้อมทุกด้านไม่วา่ จะเดินทางด้วยตนเอง ขับรถยนต์ ท่องเที่ยว รถโดยสารประจ�ำทางจาก กทม. มีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเดินทางในตัวเมืองก็มีหลากรูป แบบการเดินทาง รถรับจ้าง แท็กซี่ ตุ๊กๆ ส่วนที่พัก แรมในโคราช กว่าหมื่นห้องพักทั่วเมือง ระดับราคา เริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงเรือนหมื่นที่สวยงาม อีก ทั้ ง สุ ด ยอดของอาหารที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง โคราช หมี่โคราช ขนมจีนประโดก ไก่ย่างท่าช้าง อาหารอีสานที่มีความแซ่บนัว ไปจนถึงอาหารสไตล์ ตะวันตก ไม่เป็นสองรองใคร หลากหลายไปทั่วเมือง และทุกอ�ำเภอของจังหวัดนครราชสีมา สิง่ ต่างๆเหล่า นี้มาโคราชต้องท้าให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ โคราช เนื่องจาก “โคราช” มีความพร้อมและ ความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเทีย่ ว ททท. จึงได้จัดกลุ่มเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความน่า สนใจ ทัง้ ระยะใกล้และระยะไกล ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ทีม่ เี วลามาก โดยแบ่งกลุม่ ตาม Segment ของนักท่อง เที่ยว ดังนี้

2. เส้นทางของต้นองุน่ เส้นทางของความ ภาคภูมใิ จ ท้าให้มาเทีย่ วเก็บองุน่ สดๆจากไร่

เส้นทางท่องเที่ยว 1. เส้นทางศรัทธามหามงคล 9 มงคล สถาน ท้าให้มาเที่ยวไหว้พระอิ่มบุญสุขใจ

- ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ / ไร่ องุ่นกราน - มอนเต้ / ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์ เนอรี่ / ไร่องุ่นอัลซิดีนี่ 3. เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม - แหล่งหินตัด อ.สีคิ้ว - พระนอนหินทราย วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน

- อ�ำเภอปากช่อง วัดถ�้ำไตรรัตน์(ถ�้ำแก้ว สารพัดนึก) / วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร / วัด เทพพิทักษ์ปุณณาราม - อ�ำเภอสีคิ้ว อุทยานลานบุญสมเด็จพุฒ าจารย์(โต พรหมรังสี) / วัดเลิศสวัสดิ์(เขาจันทน์งาม) - อ�ำเภอสูงเนิน วัดวะภูแก้ว / วัดธรรมจักร เสมาราม / วัดป่าภูผาสูง - อ� ำ เภอด่ า นขุ นทด วั ด บ้ า นไร่ - วิ ห าร เทพวิทยาคม - อ�ำเภอเมือง วัดศาลาลอย / วัดป่าสาล วัน / วัดพระนารายณ์

- 060 -

อ.โชคชัย

- ปราสาทหินเมืองแขก อ.สูงเนิน - พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ.เมือง - หมู ่ บ ้ า นเครื่อ งปั ้ นดิน เผาด่ า นเกวีย น - ปราสาทหินพนมวัน อ.เมือง - แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อ.โนนสูง - ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย - พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพมิ าย อ.พิมาย


NCC Business Magazine Korat Travel : เที่ ย วโคราช

4. เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระโคราช มหาศรัทธา เมืองคุณย่าหลากเรียนรู้” - อ�ำเภอสีคิ้ว อุทยานลานบุญสมเด็จพุฒ าจารย์(โต พรหมรังสี)

6. เส้นทางท่องเทีย่ ว Local Experience กิจกรรมท่องเทีย่ วแบบเรียนรูค้ แู่ หล่งชุมชน กับเส้นทางท่องเทีย่ ว เรียนรูแ้ หล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้าน อาหาร ในสไตล์เรียบง่ายแต่ลงตัวและสินค้าท่อง

- อ�ำเภอสูงเนิน พระนอนหินทราย วัด ธรรมจักรเสมาราม - อ�ำเภอเมือง วัดศาลาลอย / วัดป่าสาล วั น / พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ไม้ ก ลายเป็ น หิ น ฯ / สวนสั ต ว์ นครราชสีมา / ผ้าไหมอ�ำเภอปักธงชัย / หมู่บ้าน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

เทีย่ วแบบชุมชน อาทิ ผ้าไหมบ้านจะโปะ ผ้าไหมบ้าน ดู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นต้น

5. WOW แซ่บ ซ่า ท้ามาผจญภัยไร้ขีด จ�ำกัด กับเครือ่ งเล่นและกิจกรรมหลากชนิด รวบรวม กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงผจญภัยของเมืองปากช่อง รวม ถึงกิจกรรมทางกีฬา ประเภทกอล์ฟ อาทิ - ทองสมบูรณ์ คลับ / ฟาร์มโชคชัย / ซีนี คอลเวิร์ล ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท / ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท

/ แพนเธอร์ครีค / เขาใหญ่ บีบีกัน / ภูเพชร รีสอร์ท / ภูผาหมอก รีสอร์ท / โคราชวอเตอร์แลนด์ / อุโมงค์ เรืองแสง ณ สวนสัตว์นครราชสีมา สนามกอล์ฟที่ได้ มาตรฐานและได้รบั การออกแบบจากนักกอล์ฟระดับ โลกเป็นต้น

นอกจากนี้ “โคราช” ยังมีเทศกาล งาน ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัด อื่น รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ใน พื้นที่ ซึ่งทาง จังหวัดนครราชสีมา และ ททท. ได้ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ ผู ้ จั ด งาน ในด้ า นตลาดและ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1.ฤดูกาลท่องเที่ยว...หนาวนี้เที่ยวโคราช (เน้นกลุ่มครอบครัว) 2.ฤดูร้อน.....เที่ยวโคราชวันธรรมดา ที่ไม่ ธรรมดา (กลุ่มผู้หญิง / นักท่องเที่ยวทั่วไป) 3. ฤดู ฝ น...เที่ ย วโคราชหน้ า ฝน ยล ธรรมชาติ (กลุ่มเยาวชน กลุ่มสนใจกีฬา เกษตร ศาสนา) 4. ฤดูปลายฝน..ต้นหนาว (กลุ่มครอบครัว กลุ่มประชุมสัมมนา กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส�ำหรับแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว ของ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด หอการค้า จังหวัด สมาคมและชมรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ก�ำหนดและแบ่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้ง ด้ า นการตลาดและการประชาสั ม พั นธ์ การร่ ว ม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม ใน พื้นที่ อาทิ เทศกาล งานประเพณี การจัดการแข่งขัน ต่างๆ การแสดงดนตรี เป็นต้น สนับสนุนพันธมิตร ด้านธุรกิจน�ำเทีย่ วทีน่ ำ� นักท่องเทีย่ วเดินทางท่องเทีย่ ว รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Agent/Media Fam Trip เพื่อ

- 061 -

น�ำเสนอถึงสินค้าทางการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ ง น�ำ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมงาน เสนอขายสินค้าภายในงานส่งเสริมการขายต่างๆทั่ว ประเทศ เป็นต้น แนวโน้มใน ปี 2560 ด้วยความเป็นเหตุผล ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจที่ ต่อเนื่อง กอปรกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็น ถึงความส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว คาดว่าจะมีผลู้ งทุน จากทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบ การเพิ่มมากขึ้น อาทิ สายการบิน รถไฟรางคู่ การได้ งบประมาณท�ำถนน การเกิดขึ้นของที่พัก การลงทุน สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ การสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลต่างๆ ที่ได้หลายหน่วย งาน เข้ามามีสว่ นร่วม อันจะสามารถส้รางการรับรูถ้ งึ สินค้าทางการท่องเที่ยวและสามารถส่งเสริมให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาใน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และด้วย แผนการตลาดการท่องเที่ยวที่ จังหวัดนครราชสีมา และ ททท. ด�ำเนินการสอดรับอย่างมีแบบแผน การ ได้รบั ความเป็นมิตรจากพันธมิตรทุกรูปแบบ จะท�ำให้ เมืองโคราชมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มกว่าเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเป็นไปของกลไกโลกด้วยทางหนึง่ สินค้าทางการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ รวม ถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในเมืองโคราช ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการสร้างกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว ที่โดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้เดินทางท่อง เที่ยว รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยัง แหล่งท่องเที่ยวของทุกอ�ำเภอของเมืองโคราช อีกทั้ง ยังสามารถเดินทางเชือ่ มโยงไปยังจังหวัดในภาคอืน่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีต่อประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา อย่างทั่วถึง และจะท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวเมือง โคราช ในสูตรใหม่เกิดความประทับใจและได้ ท่อง เที่ยวโคราชแบบวิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง และเราจะ รอคอยการมาเยือนเมืองโคราชด้วยความเป็นมิตร เป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดไป ...ขอบคุณครับ...


NCC Business Magazine Sport : กีฬา

10 เหตุ ผล ว่ า ท�ำไม ควรออกก�ำลังกาย ด้วยการ

วิ่ง

การวิ่งออกก�ำลังกายดียังไง ดูได้จาก 10 เหตุผลต่อไปนี้ แล้วจะอยากสวมรองเท้าและออก วิ่งทันที

2. ช่วยสลายความเครียด

ช่วงเวลาที่คุณก�ำลังวิ่งโดยจดจ่อกับเส้นทางที่อยู่ข้าง หน้านี่แหละ คือช่วงเวลาที่จะได้ครุ่นคิดและทบทวนสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขจ�ำนวนแคลอรี่ ระยะทาง หรือระยะเวลาในการวิ่ง กว่าจะรู้ตัวอีกที คุณอาจวิ่งได้ไกลถึง ขนาดไปแข่งมาราธอนได้สบายๆ เลยนะ นอกจากนี้ หากคุณ ก�ำลังอารมณ์เสียจากที่ไหนมา ก็เชิญมาระบายความโกรธลง บนลู่วิ่งได้เลยเต็มที่ คิดเสียว่าก�ำลังวิ่งไล่คู่กรณีที่ท�ำให้หงุดหงิด อยู่ รับรองอารมณ์โกรธหมดไปเมื่อไหร่ น�้ำหนักตัวก็หายตาม ไปด้วย

ถ้าให้นึกถึงวิธีออกก�ำลังกายที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์อื่นใดมาเป็นตัวช่วย คงหนีไม่พ้น การวิ่ง อย่างไม่ต้อง สงสัย แถมจะวิ่งในร่มด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง หรือออกไปวิ่งกินลม ชมวิวรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกก็ได้ทั้งนัน้ ซึ่งข้อดีของการออก ก�ำลังวิธีนี้หลายคนก็รู้กันแบบกว้างๆ อยู่แล้วล่ะว่ามันดีต่อ สุขภาพ ทว่าถ้าให้จ�ำแนกเป็นข้อๆ จะทราบกันไหมหนออออ ว่ามีประโยชน์อะไรอีกบ้าง มาๆๆ ถ้างั้นเรามาเจาะลึกให้หาย ข้องใจกันเลยดีกว่าว่า ข้อดีของการวิ่งที่ต่างจากการออกก�ำลัง ด้วยวิธีอื่นๆ อย่างไร

3. เป็นการฝึกฝนสมาธิอีกวิธีหนึง่

แน่ น อนว่ า การวิ่ ง เป็ นการออกก� ำ ลั ง กายที่ ช ่ ว ยให้ ร่างกายแข็งแรงขึ้น ทว่าไม่เพียงแค่นนั้ จริงๆ แล้วมันยังเป็นวิธี ออกก�ำลังกายทางจิตใจด้วย เพราะการวิ่งช่วยฝึกฝนสมาธิให้ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงช่วยปลดปล่อยใจให้รู้สึกเป็น อิสระได้ดีขึ้น

1. เบิร์นไขมันส่วนเกินได้ไว

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการจะลดความอ้วน นีค่ ือวิธีออกก�ำลัง ที่เวิร์คมากที่สุดเลยทีเดียว จ�ำไว้ว่ายิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ไขมันส่วน เกินก็สลายไปมากเท่านัน้ นอกจากนีก้ ารซอยเท้าทะยานไปข้าง หน้านี้ยังดีต่อสุขภาพปอด, หัวใจ และเส้นเลือด รวมไปถึงต้อง ไม่ลืมการควบคุมอาหารไปพร้อมๆ กันอีกด้วย เพราะขืนคุณ ยังกินอาหารสะเปะสะปะแบบไม่ยั้ง วิ่งให้ขาขวิดยังไงก็ไม่ผอม หรอก

4. เพิ่มความแข็งแกร่งได้ด้วย

ส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นวิ่งใหม่ๆ อาจรู้สึกเหมือนเหนื่อยแทบ ขาดใจ หรือขาไม่มีเรี่ยวแรงหลังวิ่งเสร็จ แต่ถ้าอดทนวิ่งได้สัก ระยะหนึ่ง ร่างกายส่วนต่างๆ ของคุณจะเริ่มปรับตัวได้ จน สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่าเดิมแน่นอน นั่นเพราะความ แข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นจากการวิ่งยังไงล่ะ

- 062 -


NCC Business Magazine Sport : กีฬา

5. สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่งนอกเหนือจากที่ กล่าวไปแล้วข้างต้น มันยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อีกด้วย พอกัน ทีส�ำหรับอาการป่วยออดๆ แอดๆ จากพิษไข้, หวัด หรือไอ เพราะคุณสามารถสลัดอาการเหล่านีท้ ิ้งไปได้ ด้วยการใส่เกียร์เดินหน้าวิ่ง !!

6. ดีต่อกล้ามเนื้อและความฟิต

อย่าเข้าใจผิดคิดว่าการวิ่งเป็น วิธีออกก�ำลังที่ส่งผลดีแค่เฉพาะช่วง ขาเท่านัน้ แต่ความจริงแล้วการวิ่ง ยังช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง ขึ้ น ท� ำ ให ้ คุ ณ รู ้ สึ ก ส ด ชื่ น กระปรี้กระเปร่า หลังเสียเหงื่อ ที่ส�ำคัญรูปร่างคุณจะเพรียวบาง กว่าเดิมด้วย

7. เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

นอกเหนือ ช่ วยสลายความเครียด และสร้างสมาธิให้กับคุณได้แล้ว การวิ่งสามารถสร้าง ความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยนะเออ !! ยังไงน่ะเหรอ ครับ ? เนื่องจากในทุกๆ ครั้งที่เราวิ่ง คนส่วนใหญ่จะ ตั้งเป้าหมายในการวิ่งเอาไว้แล้วว่าวันนีต้ ้องวิ่งให้ได้ เท่านี้ๆ วันต่อไปต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ตามล�ำดับ ซึ่งถ้า ท�ำได้ตามเป้าทุกครั้ง มันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัว เองด้วย ว่าจริงๆ แล้วคุณก็ทำ� ได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง

8. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ

ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างทุกวันนี้ ท�ำให้คน มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเพราะสภาพ แวดล้อม, มลพิษ, อายุ หรือกรรมพันธุ์ ก็ตาม ทว่า คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการวิ่ง เพราะมัน ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และเปลี่ยน พลั ง งานที่ มี อ ยู ่ ให้ ม าช่ ว ยต้ า นโรคภั ย ไข้ เจ็ บ ต่ า งๆ หากปฏิบัติเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ ไปพร้อมๆ กับ การดูแลเรื่องการใช้ชีวิต รับรองว่าสุขภาพที่ดี อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

9. ช่วยลดความวิตกกังวลได้

เคยมีการศึกษามาก่อน หน้านี้แล้วว่า การวิ่งสามารถ สร้างฮอร์โมนส์ทชี่ ว่ ยลดการหลัง่ ของสารเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารที่ มีบทบาทหลายหน้าที่เช่น เรื่อง อารมณ์หรือความโกรธ เป็นต้น ดังนัน้ ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท�ำไม หลังวิ่งเสร็จคุณถึงลืมเรื่องที่เคยวิตกไป

10. สร้างความสุขได้

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกเช่นเดียวกันที่การ ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง จะช่วยให้คุณรู้สึกมีความ สุขหรือกระปรี้กระเปร่าขึ้นได้ เพราะสารแห่งความ สุขอย่าง เอ็นดอร์ฟิน จะหลั่งออกมา โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเมื่อได้วิ่งตามสวนสาธารณะในยามเช้ากับเพื่อนๆ ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ มันจะฟินมากเลยล่ะ

เห็นมั้ยครับว่า การวิ่ง ให้ประโยชน์ดีๆ ต่อตัวคุณได้มากมายขนาดไหน แล้วท�ำไมเราถึงไม่เริ่มต้นออกวิ่ง กันล่ะ จะรอช้าอยู่ไย พรุ่งนีต้ ื่นเช้าให้เร็วกว่าเดิมสักหน่อย แล้วออกไปวิ่งซะ หรือว่าสะดวกตอนเย็นหลังเลิกงาน อันนีก้ ็ไม่ว่ากัน ขอให้ได้สวมรองเท้าและใส่หัวใจนักวิ่งออกไปเหยียบพื้นดินสัมผัสโลกกันเถอะ ที่มา http://men.kapook.com/view69703.html

- 063 -


New Member NCC Business Magazine

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Chamber of Commerce

นายธนกฤต เพชรรัตน์

นายธิตสิ รร อังครงค์รกั ษ์

หจก.โรงเลื่อยจักรด่านขุนทด 264/5-6 ม.2 ถ.เลิศประลอง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทร. 086-5152936 ประเภทธุรกิจ ไม้แปรรูป

หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 251/1-2 ม.2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทร. 085-7772882 ประเภทธุรกิจ วัสุดก่อสร้าง,CPAC

นางสาวธนันยพักตร์ สิรบิ ญ ุ วัฒนา

นายนราธิป แซ่เฮง

นางสาวธนิตา ทรัพย์ประเสริฐ

นายนัฐกิจ จงวิเศษ

บริษัท กายใจ จ�ำกัด 216 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 090-1971817 ประเภทธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์

ร้านบ้านเกาะค้าไม้ 844 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 087-3754400 ประเภทธุรกิจ ไม้แปรรูป วงกบ ประตู

โครงการ เดอะเฮาส์โซลูชั่น 380/12 ถ.มิตรภาพ 13 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 086-8775113 ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ร้าน Virat Watch 147 ถ.มุขมนตรี ซ.สวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 087-4430333 ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ายนาฬิกา

นางสาวธิชา เพียรปรุ

นางสาวนิจชิตา สหะสันติสุข

บริษัท ฮันเดรธ เฮ้าส์ จ�ำกัด 1897 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 088-5838020 ประเภทธุรกิจ โรงแรม

หจก. ท. สหะสันติสุข 727/4 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 087-9594488

- 064 -


NCC Business Magazine

- 065 -


NCC Business Magazine NEWs Update

The Link Courtyard Exclusive Lounge

นวนครได้รับใบรับรอง CSR-DIW AWARD 2016

ตลาดช้อปชิมแห่งใหม่ของโคราชทีไ่ ด้คดั สรรร้านอาหารชัน้ น�ำ และ Food Truck รสเลิศมาให้ทุกๆท่านได้เลือกซื้อเลือกอร่อยกันถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นจากร้าน 8 Dining, MIX Restaurant & Bar, Miss Pie, Grill Station และ Class Cafe พร้อมกับ live music เพ ราะๆชิลๆตลอดงานอย่างไม่มีสะดุด รวมถึงกิจกรรมสุด Exclusive ในแต่ละอาทิตย์ ตลอดเดือนมกราคมนี้ เริ่มวันที่ 6-7-8 มกราคม ตั้งแต่เวลา 17.00น. - 24.00 น. ที่บริเวณ ลานจอดรถข้าง 8 Dining หน้าซิตี้ลิงค์คอนโด ถนนมานะศิลป์ ทางเข้า 2 ถนนมิตรภาพ ติดโชว์รูมนิสสันเจแปน และถนนสุรนารี 2 เวนิสสแควร์

พล.อ.อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จ�ำกัด (มหาชน) มอบประกาศเกียรติบัตรให้ นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการโครงการนวนคร นครราชสีมา ที่ได้รับใบรับรอง CSR-DIW AWARD 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมที่ยั่งยืน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ส�ำนักงานใหญ่ บมจ.นวนคร

คลังพลาซ่ามอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน

“นครชัย 21” ทุ่ม 125 ล.วิ่งโคราช-กทม.ที่นั่งละ191บ.

คลังพลาซ่า มอบโอกาสให้โรงเรียนทีข่ าดแคลน มอบอุปกรณ์กฬี า เครือ่ งเขียน และเมล็ดพันธุพ์ ชื ผักสวนครัว ให้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยีย่ มและโรงเรียนบ้านโคกโจด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

นครชัยทัวร์ ทุ่ม 125 ล้านบาท เปิดตัวบริษัทลูก “นครชัย 21” ให้บริการ รถโดยสารปรับอากาศกทม.- โคราช 26 คัน ระดับ VIP ที่นงั่ ละ 191 บาท เสริมสิ่ง อ�ำนวยความสะอาด แยกที่นงั่ LADY ZONE ชูสินค้าและบริการที่โดดเด่น หวังขึ้นเป็น เบอร์ 1 ของสาย คาดเติบโตจากเดิมอีก 20%

- 066 -


NCC Business Magazine NEWs Update

มอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร ที่มีประสิทธิภาพพลังงานส�ำหรับอาคารใหม่ นายดนัย เอกกมล เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบ อาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพพลังงานส�ำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคณ ุ ส�ำหรับอาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และมีการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง "ออกแบบอย่างไร ให้คุ้มค่า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการฯ เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะ เวลาคืนทุนในการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่.. โชว์รูม ปฐพีทอง กลางห้างดัง TERMINAL 21 KORAT เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.29 น. นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ประธานกรรมการ บริษัทในเครือปฐพีทอง ท�ำพิธีเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในเครือปฐพี ทอง ภายในโชว์รูมแห่งใหม่ ได้จัดแสดงรถยนต์ 3 ค่ายใหญ่ ได้แก่ รถยนต์ค่าย มิตซูบชิ ,ิ รถยนต์คา่ ยนิสสัน และรถยนต์ซบู ารุ กลางห้างใหม่ เทอร์มนิ อล 21 โคราช บริเวณชั้น 2 โซน อิสตันบูล โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง แขกผูม้ เี กียรติ นักธุรกิจ สมาชิกไลออนส์ สือ่ มวลชน เข้าร่วมพิธเี ปิดและมอบกระเช้า ดอกไม้แสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น

“มิตซูบิชิคาราวาน ท�ำบุญเพื่อพ่อ” นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูปฐพีทอง จ�ำกัด จัดกิจกรรม “มิตซูบิชิคาราวาน ท�ำบุญเพื่อพ่อ” โดยได้ความร่วมมือระหว่าง บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. มิตซูปฐพีทอง ทั้งนี้เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยได้มอบเสื้อ จ�ำนวน 700 ตัว และเครื่องใช้อุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยง อาหารกลางวัน ณ บ้านเมตตา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

“กลุ่มทุนเทพสุทิน” ทุ่มเปิดตลาดผักผลไม้ ใหญ่สุดในอีสาน บนพื้นที่ 100 ไร่ “กลุม่ ทุนเทพสุทนิ ” บุกโคราชทุม่ เปิดตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ อาหารสดครบวงจร ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน บนพื้นที่ 100 ไร่ ริม ถ.มิตรภาพ คาดเปิดให้บริการเฟสแรกต้นปี 60 วางแผนสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดและโรงแรมราคาถูกรองรับการเติบโตในอนาคต คาดเสร็จครบทั้งโปรเจ็กต์ภายใน 4 ปี ตั้งเป้าจะสามารถรองรับแม่ค้าได้สูงสุดถึง 4,000 ราย มีการซื้อขายหมุนเวียนกว่า 10,000 คนต่อวัน

- 067 -


หอการคาจังหวัดนครราชสีมา NCC Business Magazine

NCC Business Magazine

NAKHONRATCHASIMA CHAMBER OF COMMERCE

“ธุรกิจคุณ…ไดรับประโยชนอะไร? เมื่อคุณ…เปนสมาชิกหอการคา” ไดลงโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของทานในนิตยสารหอการคาฯ ไดรับการเผยแพรผลิตภัณฑหรือสินคาอยางกวางขวางและตรงกลุมเปาหมาย เปนแหลงขอมูลขาวสารทางธุรกิจทุกสาขาอาชีพ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณใหกาวไกลยิ่งขึ้น ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่หอการคาฯ จัดขึ้น เชน เขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ อยางครบวงจร ที่จะเพิ่มพูนความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ใชบริการเว็บไซตของหอการคาฯ เพื่อรับรูขาวสาร Internet ที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อประโยชนทางการคา การลงทุนของคุณ ไดรับคำปรึกษาแนะนำเมื่อสมาชิกมีปญหาในการดำเนินธุรกิจการลงทุนหรือปญหาอื่นๆ เปนศูนยกลางการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน ในการนำเสนอ ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขตอภาครัฐ ไดรับสิทธิพิเศษ โดยบัตรสมาชิกหอการคาฯ สามารถ ใชเปนสวนลดเมื่อซื้อสินคา ลดคาอาหาร คารักษา พยาบาล และอื่นๆ อีกมากมายกับองคกรที่รวมรายการ กับหอการคาทั่วประเทศ

ขอเชิญสมาชิกหอการคาที่ถือบัตรสมาชิกที่หมดอายุ ป พ.ศ.2558 สามารถนำบัตรเกามาเปลี่ยนบัตรใหมไดที่ สำนักงานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา เพ�่อรักษา สิทธิประโยชนของทาน หร�อโทรสอบถามเพ�่มเติมที่

โทร. 088-5955633 คุณธมกร

สมาชิกหอการคาโคราช

อีกชองทางของการรับขาวสาร

เลขที่ 1818 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Tel. 044-296121-3 - 068 Fax : 044-296124 66

หอการคาจังหวัดนครราชสีมา


NCC Business Magazine

- 069 -


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ขอทุกท่านมั่นคงและมั่งคั่ง ขอบคุณทุกมิตรภาพ

...หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา...


NCC Business Magazine

- 071 -


NCC Business Magazine

- 072 -

NCC BUSINESS KORAT Vol.15  

NCC BUSINESS KORAT Vol.15 นิตยสาร หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2560

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you