Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

รองผูก้ ารไม่เอา ตร.นอกแถว

ยอมรับมี‘นักบิน’รีดไถ่ในโคราช หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 3

เมกะโปรเจ็กต์ดนั ทีด่ นิ โคราชพุง่ ยกแผงกว่า 30% นักลงทุนกว้านซือ้ เก็งก�ำไร สนง.ทีด่ นิ งานล้นมือ ชี้โซนท�ำเลทองตลอดแนวถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ต.บ้านโพธิถ์ งึ พิมายฮอตสุด โซน ถนนสาย 24 เชือ่ มบุรรี มั ย์ขยับตาม แห่ซอื้ รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมบุกเออีซี นายสุเมธ สุขเกือ้ หัวหน้าฝ่ายนายทะเบียนทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ บรรยากาศการซือ้ ขายทีด่ นิ ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีความคึกคักมาก โดยมีการ ท�ำธุรกรรมเกีย่ วกับทีด่ นิ เฉลีย่ วันละ 250-300 ราย ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์กลุม่ บ้านจัดสรรเฉลีย่ มากกว่าวันละ 50 ราย ซึง่ การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์มคี วามคึกคักมาตัง้ แต่ชว่ ง ทีเ่ กิดน�ำ้ ท่วมครัง้ ใหญ่ในภาคกลางและกรุงเทพฯ 2

เทศบาลขึน ้ ป้ายประหยัดน�ำ้ ทัว่ เมือง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

หน้า 9

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

“AEC กับการเกษตร” หน้า 10

หน้า 10

หน้า 11

เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

กลไกการชดเชยในสังคมไทย หน้า 11

อสังหาฯโคราชโตต่อเนือ่ ง กลุม่ ทุนใหญ่-ท้องถิน่ เร่งมือขยายโครงการ รองรับการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม บูม นายกสมาคมอสังหาฯเผยความต้องการทีพ่ กั อาศัย ทะลัก คิวเช่าอพาร์ตเมนต์ โรงแรมเต็มเหยียด ขณะทีผ่ ู้ ประกอบการแก้ไม่ตก เจอปัญหาขาดแคลนแรงงาน ก่อสร้างอย่างหนัก นายกฤช หิรญั กิจ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ นายกฤช หิรัญกิจ จังหวัดนครราชสีมาเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเคลือ่ น ย้ายการลงทุนและแรงงานเข้ามาจากทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเมือง 5 ศูนย์กลางคมนาคม เมืองแห่งการศึกษา

ที่ดินโคราชพุ่งรับบิ๊กโปรเจ็กต์ นายหน้าขาขวิดไล่ซื้อเก็งก�ำไร ผู้ว่าฯชงงบพันล.แก้ภัยแล้ง

จับกระแส AEC

รถหายในห้างสรรพสินค้า

ดีมานด์ทพี่ กั อาศัยโคราชทะลัก ทุนใหญ่-ท้องถิน่ แห่ขยายลงทุน

ปีที่ 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

คอลัมน์ประจ�ำ

‘มาเฟีย AEC’

“อัยการ” บอกความผิดเรือ่ งเครือ่ งหมายการค้าไม่มใี ครมาอ้างจับมี ความผิด “มอก.” การไปตรวจจับต้องมีผเู้ ชีย่ วชาญไปด้วย “ผูค้ า้ ” ของเด็ก เล่นยืนยันถูกไถ่เงินพร้อมยืน่ หลักฐาน ร้านอาหารยอดตก 80% วอนตัง้ ด่าน หลักเทีย่ งคืนก่อนเจ๊งทัง้ เมือง! เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556 ทีโ่ รงแรมวีวนั หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัด นครราชสีมา” และแถลงนโยบาลของกรรมการประจ�ำปีบริหาร 2556-2557 “SMEs” ร้องทุกข์หากินล�ำบากท�ำให้กระทบยอดขายและหมดก�ำลังใจในการ เป็นผู้ประกอบการ ส่วนร้านอาหารยอดตก 80% เพราะเจอด่านตรวจ แอลกอฮอล์ทกุ มุมเมือง ยอดฟ้องคดี 15 เดือนเฉพาะเรือ่ งแอลกอฮอล์มกี ว่า 7 3,000 คดี

นายสุเมธ สุขเกื้อ

ธุรกิจSMEs-ร้านอาหารเฮ

ต�ำรวจรับตัง้ ด่านเป่าหลังเทีย่ งคืน ผู้ประกอบการ SMEs โคราชรับผลกระทบจาก กฎหมายบังคับใช้เคร่งครัด ไม่เป็นธรรมจากการตรวจจับสินค้า มอก. ลิขสิทธิ์ รายได้ลด ขาดทุน บางรายเจ๊งปิดกิจการ ธุรกิจกลางคืนซบเซา ร้านอาหารกระทบหนักจากการตัง้ ด่าน เป่าแอลกอฮอล์ หอการค้าฯชงตัง้ ด่านหลังเทีย่ งคืน ขอให้ธรุ กิจ เดินไปได้ สังคมจะได้มคี วามสุข

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ อ.ขามทะเลสอ ราชภัฏโคราช สืบสานอาหารพื้นเมือง จัดงาน “วันกินเข่า คัว่ หมี ”่ เดินหน้าประชุมจัดตั้งอุทยานไดโนเสาร์ หน้า 6 หน้า 5

เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนีป้ รากฏข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในจังหวัดนครราชสีมาว่า ผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้รบั ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ คร่งครัด และไม่เป็นธรรมจนท�ำให้กระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ 2 ประกอบการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย อบจ.โคราช ยึดพื้นที่ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จัดอบรมเทคโนโลยีใหม่ ICAS โชว์ “ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครั้งที่ 1” เร่งพร้อมใช้งานทัว่ ประเทศในปี 56 รวม 5 วัน กวาดรายได้กว่า 6 ล้านบาท หน้า 9

หน้า 10

ภัยแล้งโคราชวิกฤต เทศบาลนครฯ ติดป้ายรณรงค์ ประหยัดน�ำ้ ทัว่ เมือง ผูว้ า่ ฯ ชงของบฯ 1,000 ล้าน แก้ภยั แล้งทัง้ ระบบ ประธานหอการค้าหวัน่ อสังหาฯ แห่ลงทุนเขา ใหญ่ ยึดต้นน�ำ้ ล�ำตะคอง ดร.วิ นั ย บั ว ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดได้ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 29 อ�ำเภอ จากทัง้ หมด 32 อ�ำเภอ แต่คาดว่าในช่วงกลาง เดือนเมษายน 2556 จะมีฝนตกลงมาในหลายพืน้ ที่ โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เฉพาะในเขตอ�ำเภอปากช่อง เสิงสาง และครบุรี ซึง่ จะท�ำให้ปริมาณน�ำ้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม โคราชจะมีนำ�้ เพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งนีห้ รือไม่นนั้ หากประชาชน 6 ทุกคนช่วยกันประหยัดน�ำ้ และวางมาตรการการใช้นำ�้ 8

ฉลอง19ปี‘สตาร์เวลล์’สุดอลังการ

ทัพดาราตบเท้าร่วมสร้างสีสันล้นเวที


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

“ความเร็ว” ดาบสองคมกับสังคมไทย หากจะมีใครสักคนถามเด็กๆรุ่นใหม่ว่า “อะไรเอ่ย ในน�้ำ มีปลา ในนามีข้าว” ? หลายท่านก็คงจะรู้ค�ำตอบว่า คือ “แผ่นดินไทย” หรือประเทศไทย เมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ปัจจุบันภาพเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทยมานานแล้ว จนเด็กรุ่นใหม่ที่ก�ำลังเรียนในระดับปริญญาตรี ในปัจจุบันจะหาดู ภาพเหล่านี้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะในอดี ต สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมเกษตรกรรมอยู ่ กั บ ธรรมชาติ อยู่กับพืชพันธุ์อาหาร ที่อุดมสมบูรณ์และอยู่กับวิถีชีวิต ที่ไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องกังวลกับการด�ำเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบ แข่งขันกัน เป็นทาสในสังคมดารา และการบริโภคนิยมในสังคม ปัจจุบัน โลกได้เปลีย่ นแปลงพัฒนาทางด้านวัตถุ ทางการผลิต ทาง ด้านเทคโนโลยี และทางด้านความเร็ว ท�ำให้มนุษย์ทุกชีวิตตกอยู่ กับทาสทางด้านเวลา คือ “ความเร็ว” อย่างเลี่ยงไม่พ้น ตามค�ำ สุภาษิตไทยอีกประโยคหนึ่งที่ว่า “มือใครยาว สาวได้สาวเอา” หรือ “น�้ำขึ้นต้องรีบตัก” และ “สายน�้ำและเวลาไม่เคยคอยใคร” เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารทีเ่ คยเชือ่ มโยงจากทีห่ นึง่ ไปยังทีอ่ กี ทีห่ นึง่ แค่ เพียงระยะทาง 100-200 กิโลเมตร ด้วยเวลา 2-3 วัน บัดนี้เหลือ เวลาเพียงเสี้ยววินาที การเดินทางที่เคยใช้เวลานับเป็นแรมเดือน ในการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ แต่ปจั จุบนั นีเ้ หลือเพียงแค่ภายใน ไม่กี่ชั่วโมง การโอนเงินข้ามประเทศจึงใช้เวลาเพียงชั่วพริบตา และในอีกไม่กปี่ ี การเชือ่ มโยงการเดินทางของผูค้ นในสังคม ไทยที่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวัน เต็มวันโดยทางรถยนต์ หรือทาง อากาศยาน จะมีการเปลีย่ นเป็นระบบรางมีความเร็วสูง เพียง 2-3 ชั่วโมงก็เป็นไปได้ นับพันกิโลเมตร แน่นอนเมื่อ “ความเร็ว” เข้ามาก�ำหนดสังคมไทย และวิถี ชีวิตของบุคคลในสังคมไทย ซึ่งจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหม่ การแข่งขันต่างๆก็จะสูงขึ้น การบริโภค การท�ำงาน การ ใช้ชวี ติ ตัง้ แต่ตนื่ นอนจนถึงตอนเข้านอน จะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทาง ด้านบวกและทางด้านลบ ความสัมพันธ์กันทั้งในครอบครัว ใน องค์กร และในชุมชนก็จะถูกปรับเปลี่ยน และมีคนแปลกหน้า จากบ้านอืน่ เมืองไกลเข้ามาเกีย่ วข้องสัมพันธ์ มีธรุ กิจแปลกๆ เข้า มาบริการมีปัญหาต่างๆเพิ่มมากขึ้น “ความเร็ว” จึงเปรียบได้กับดาบสองคม ที่สังคมไทยต้อง เตรียมรับมือกันอย่างจริงจัง และชาญฉลาด ต้องบอกลูกบอก หลาน บอกบุคคลในชุมชนและสังคมให้รอบด้าน เพื่อการเตรียม ตัว เตรียมใจ เตรียมทุกปัจจัยให้สอดคล้องกันทัง้ ในระยะสัน้ และ ระยะยาว เพราะ “ความเร็ว” ไม่ได้นำ� ความสะดวกสบายมาให้คนใน สังคมไทยได้เสพ โดยมีภาพความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังอาจ น�ำความ “หายนะ” มาให้เราได้สัมผัสเช่นกัน....!

ภาพแห่ ง ความทรงจ� ำ P h o t o o f m e m ories.

วางศิลาฤกษ์ ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2539

ทีด่ น ิ โคราชพุง่ รับบิก๊ โปรเจ็กต์ นายหน้าขาขวิดไล่ซอื้ เก็งก�ำไร

เมกะโปรเจ็กต์ดันที่ดินโคราชพุ่ง ยกแผงกว่า 30% นักลงทุนกว้านซือ้ เก็งก�ำไร สนง.ทีด่ นิ งานล้นมือ ชีโ้ ซนท�ำเลทองตลอด แนวถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ต.บ้านโพธิถ์ งึ พิมายฮอตสุด โซนถนนสาย 24 เชื่อม บุรีรัมย์ขยับตาม แห่ซื้อรองรับการลงทุน อุตสาหกรรมบุกเออีซี นายสุเมธ สุขเกือ้ หัวหน้าฝ่ายนาย ทะเบียนทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย ว่า ขณะนีบ้ รรยากาศการซือ้ ขายทีด่ นิ ในเขต อ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีความ คึกคักมาก โดยมีการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับ ทีด่ นิ เฉลีย่ วันละ 250-300 ราย ส่วนใหญ่ เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบ้าน จัดสรรเฉลีย่ มากกว่าวันละ 50 ราย ซึง่ การ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคักมา ตั้งแต่ช่วงที่เกิดน�้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาค กลางและกรุงเทพฯ รวมทั้งมีการกระตุ้น การซือ้ ขายบ้านอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดมีการ จัดมหกรรมบ้านจัดสรรโคราช ครัง้ ที่ 10 ท�ำให้ประชาชนท�ำธุรกรรมการโอนทีด่ นิ มาก ขึน้ ด้วย ขณะเดียวกัน ราคาทีด่ นิ ในจังหวัด นครราชสีมาปรับตัวขึน้ มาก เนือ่ งจากการ พัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโต อย่างรวดเร็ว มีโครงการใหญ่ๆ หลาย โครงการที่รัฐบาลก�ำลังผลักดันให้เกิดขึ้น ไม่ ว ่ า จะเป็ น โครงการมอเตอร์ เ วย์ (บางปะอิน-โคราช) รถไฟทางคู่ และรถไฟ ความเร็ ว สู ง หรื อ ไฮสปี ด เทรน ซึ่ ง นครราชสีมาจะได้รับอานิสงส์เป็นจังหวัด ต่อจากหน้า 1

‘ด่านเป่า’

ผูป้ ระกอบการ SMEs โคราชรับ ผลกระทบจากกฎหมายบังคับใช้เคร่งครัด ไม่เป็นธรรมจากการตรวจจับสินค้า มอก. ลิขสิทธิ์ รายได้ลด ขาดทุน บางรายเจ๊งปิด กิจการ ธุรกิจกลางคืนซบเซา ร้านอาหาร กระทบหนักจากการตัง้ ด่านเป่าแอลกอฮอล์ หอการค้าฯชงตัง้ ด่านหลังเทีย่ งคืน ขอให้ ธุรกิจเดินไปได้ สังคมจะได้มคี วามสุข เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนีป้ รากฏข้อมูลทางเศรษฐกิจในจังหวัด นครราชสีมาว่า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ ขนาดย่อม (SMEs) ได้รบั ผลกระทบจากการ บังคับใช้กฎหมายทีเ่ คร่งครัด และไม่เป็น ธรรมจนท�ำให้กระทบต่อการประกอบธุรกิจ ของผู้ประกอบการ อาทิ การตรวจจับผู้ จ�ำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทีไ่ ม่มเี ครือ่ งหมาย มอก. การตัง้ จุดตรวจจราจรอย่างเคร่งครัด ในสถานทีแ่ ละเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม การตัง้ ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา ไม่เหมาะสม โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็น ธรรม จนท�ำให้การประกอบกิจการค้าขาย ได้รับความเดือดร้อน มีรายได้จากการ ค้าขายลดลง ผูป้ ระกอบการบางรายขาดทุน จนต้องปิดกิจการ และมีหนังสือโดยใช้นาม ว่า “ชาวโคราชผูถ้ กู รังแก” ส่งมายังหอการ ค้าฯ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ นายกรัฐมนตรี และผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ในหนังสือ ได้มกี ารเขียนโจมตีพฤติกรรมของต�ำรวจใน เรือ่ งของการตัง้ ด่านกวดขันวินยั จราจร โดย เฉพาะการตรวจจับแอลกอฮอล์ผู้ใช้รถใช้ ถนน ในช่วงค�ำ่ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจร้าน อาหารในจังหวัดนครราชสีมา และท�ำให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนหวั่นโดนจับไม่กล้าออกมา สังสรรค์นอกบ้าน ท�ำให้เศรษฐกิจช่วงค�ำ่ ใน จังหวัดนครราชสีมาซบเซา โดยเฉพาะใน พืน้ ทีเ่ ขตสถานีตำ� รวจภูธรเมืองนครราชสีมา, จอหอ และสถานีตำ� รวจภูธรโพธิก์ ลาง “การตัง้ ด่านเป็นประโยชน์เป็นการ ป้องปรามที่ดี วันนี้ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ ขณะนี้เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาไม่ดี หากจะตัง้ ก็ตงั้ ได้แต่ขอให้เศรษฐกิจเดินไป ด้วยกันได้ดว้ ย ทุกวันนีภ้ าคธุรกิจบอบบาง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ธุรกิจในท้องถิน่ ร้าน อาหารเจอผลกระทบตลอด ทัง้ เรือ่ งลิขสิทธิ์ สินค้าต้องมีมาตรฐาน การตัง้ ด่านตรวจวัด แอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการบางรายไม่มี ความรู้ ยีป่ ว๊ั ส่งสินค้ามาแต่ไม่ได้ตรวจเช็ค ว่าผ่านการตรวจมาตรฐานหรือ มอก.ทุกชิน้ หรือไม่ ท�ำให้ผปู้ ระกอยการบางรายโดนจับ นับครัง้ ไม่ถว้ น และมีการเรียกเก็บค่าปรับ

แรกของภาคอีสาน ส่งผลท�ำให้ทดี่ นิ มีราคา แพง และมีการซือ้ ขายอย่างคึกคัก การซือ้ ขายทีด่ นิ ส่วนใหญ่เป็นทีด่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยท�ำเลกระจายออกจาก ตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร ได้แก่ ถนน มิตรภาพทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก มีบ้าน จัดสรรเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ ย่านถ.สุรนารายณ์ ซึ่ ง มี ส ถานศึ ก ษาตั้ ง อยู ่ ห ลายแห่ ง ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ โซนถนน เลียบคลองชลประทาน ทีเ่ ชือ่ มไปยังถนน บายพาส-มิตรภาพได้ รองลงมาเป็นทีด่ นิ เพือ่ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะ เลือกท�ำเลทีต่ ดิ กับถนนมิตรภาพ และถนน ราชสีมา-โชคชัย ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากภาค กลาง นายสุเมธกล่าวว่า แนวโน้มการซือ้ ขายทีด่ นิ ในโคราชมีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ มาก มี การซื้อขายเร็ว ราคาที่ดินเฉพาะในเขต เทศบาลมีการปรับขึน้ มากกว่า 30% คาด ว่าอีก 1-2 ปีขา้ งหน้าจะปรับขึน้ อีกกว่า 50% ส่วนที่ดินนอกเขตเทศบาล เช่น ต�ำบลโคกกรวด สุรนารี และบ้านใหม่ ซึง่ เป็นเขตพืน้ ทีต่ ดิ ถนนมิตรภาพ มีการปรับ ราคาขึน้ ใกล้เคียงกับต�ำบลในเมืองทีม่ รี าคา แพงอยูแ่ ล้ว “ตอนนี้พื้นที่ที่ก�ำลังบูมมีการซื้อ ขายมาก คือ ต�ำบลตลาด และบ้านโพธิ์ ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ก่อนถึงอ�ำเภอ พิมาย เนือ่ งจากทีด่ นิ บริเวณนัน้ ในเบือ้ งต้น ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รตู้ วั ปิดกิจการ ขายกิจการ และ เซ็งไปหลายราย และช่วงค�ำ่ ตัง้ แต่ 20.00น. เป็นต้นไป ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ เงียบผิดปกติ ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาใช้ บริการ เพราะเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตัง้ ด่านตรวจ วัดปริมาณแอลกอฮอล์ ท�ำให้ผคู้ นโคราชไม่ ออกมาจับจ่ายใช้สอย และไม่กล้าจัดเลีย้ ง สังสรรค์” จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครราชสีมา มีคำ� สัง่ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1199/2556 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเจ้า หน้าทีต่ ำ� รวจจราจร หลังจากได้รบั หนังสือ ร้องเรียนจากผูใ้ ช้นามว่า “ชาวโคราชผูถ้ กู รังแก” เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า หน้าทีต่ ำ� รวจ ในการตรวจจับผูก้ ระท�ำผิด ทุกคืนตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป เพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และยั่งยืน โดยในหนังสือได้มีการเขียน โจมตีพฤติกรรมของต�ำรวจในเรือ่ งของการ ตัง้ ด่านกวดขันวินยั จราจร โดยเฉพาะการ ตรวจจับแอลกอฮอล์ผใู้ ช้รถใช้ถนน ในช่วง ค�่ำ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจร้านอาหารใน จังหวัดนครราชสีมา และท�ำให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนหวั่นโดยจับไม่กล้าออกมาสังสรรค์ นอกบ้าน ท�ำให้เศรษฐกิจช่วงค�ำ่ ในจังหวัด นครราชสีมาซบเซา “วันนีต้ อ้ งใช้หลักรัฐศาสตร์ ตอน นีเ้ ศรษฐกิจไม่ดี หากจะตัง้ ก็ตงั้ ได้แต่ขอให้ เศรษฐกิจเดินไปด้วยกันได้ดว้ ย ทุกวันนีภ้ าค ธุรกิจบอบบางโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ธุรกิจ ในท้องถิน่ ร้านอาหารเจอผลกระทบตลอด จึงขอให้มีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ หลังเทีย่ งคืน จะท�ำให้ธรุ กิจเดินไปได้ สังคม ก็มคี วามสุข หากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสามารถ ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลัง เทีย่ งคืนได้ ก็จะท�ำให้ธรุ กิจกลางคืนกลับมา คึกคักอีกครัง้ ” ล่าสุดได้มีการประชุมเพื่อแก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยมีนายอุกริช พึง่ โสภา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวว่า คณะกรรมการตามค�ำสั่งนี้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้ คือ 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ กรณีทรี่ อ้ งเรียน 2. รับฟังปัญหาข้อเรียกร้อง หรือข้อร้องเรียน 3. เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหาดั ง กล่าวต่อผู้ว ่าราชการจัง หวั ด นครราชสีมาพิจารณา 4.อ�ำนาจหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดนคราชสีมามอบ หมาย ซึง่ ได้ขอให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังจากมีคำ� สัง่ แต่งตัง้ เมือ่

จะเป็นจุดขนส่งสินค้าจากโครงการรถไฟ ทางคูม่ าบกะเบา-นครราชสีมา ซึง่ จะมีการ ก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อรองรับการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรจากรถไฟทางคู”่ นายสุเมธ เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบนั มีคลังสินค้ามาตัง้ อยูแ่ ล้ว 2-3 แห่ง และ ที่ดินบริเวณนั้นไม่แพงมาก ยังมีแปลง ใหญ่ๆ เหลืออีกหลายแปลง จึงมีการซือ้ ไว้ เพื่อเก็งก�ำไร แต่ยังไม่พบมีการกว๊านซื้อ ที่ดินจากกลุ่มนายทุน เพราะมีเจ้าของ หลายราย ส�ำหรับทีด่ นิ ในโซนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี บริเวณประตู 1 และ ประตู 2 ก็มีการซื้อขายกันมากเช่นกัน เพราะสามารถเข้าเมือง-ออกเมืองได้สะดวก นอกจากนี้พื้นที่ตลอดแนวถนนที่ จะมีการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมาใกล้กบั สวนสัตว์ สามารถเชือ่ ม ไปยังอ�ำเภอสูงเนิน ถนนมิตรภาพ และทะลุ ผ่านไปยังถนนสาย 24 ถึงจังหวัดบุรรี มั ย์ก็ เป็นท�ำเลที่นักลงทุนไทยและต่างชาติมี ความต้องการมาก เพราะที่ดินบริเวณดัง กล่าวเป็นแปลงใหญ่ เหมาะส�ำหรับก่อสร้าง โรงงานหรือคลังสินค้า และทีส่ ำ� คัญเป็นเส้น ทางยุทธศาสตร์ สามารถเชือ่ มต่อไปยังกลุม่ ประเทศเออีซไี ด้ในอนาคต ส่วนที่ดินบริเวณถนนเลี่ยงเมืองมิ ต รภาพ อ� ำ เภอเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น จุ ด ลง มอเตอร์เวย์กม็ กี ารซือ้ ขายอยูเ่ รือ่ ย ๆ แต่ก็ ยังไม่คึกคักมากนัก เพราะยังเกิดปัญหา เกีย่ วกับจุดลงทีแ่ น่นอนของโครงการ แต่ก็ มีกระแสข่าวว่ากลุ่มแสนสิริจะมาลงทุนใน วันที่ 8 มีนาคม 2556 ตามหนังสือร้องเรียน ทีไ่ ด้สง่ ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยเน้นให้ แก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายด้าน ซึง่ ที่ ประชุมได้หาวิธกี ารแก้ไขแบบยัง่ ยืนร่วมกัน พ.ต.อ.ฐากู ร นั ท ธี ศ รี รองผู ้ บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จะเสนอปรับเปลีย่ นการท�ำงานตาม ประเด็นทีแ่ ต่ละฝ่ายได้นำ� เสนอ ทัง้ หมด 13 ข้อ คือ 1. การกวดขันวินยั จราจร และเร่ง ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 2. การตั้งด่าน กวดขันวินยั จราจรจะด�ำเนินการช่วงค�ำ่ และ ช่วงปกติเพือ่ ให้การขับขีป่ ลอดภัย 3. การ ตัง้ ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์จะตัง้ หลังเทีย่ ง คืนเป็นต้นไป แต่หากผูข้ บั ขีม่ อี าการมึนเมา ก่อน และส่อการเกิดอุบตั เิ หตุกต็ อ้ งขอตรวจ วัดแอลกอฮอล์ เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ 4. การ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องด่านตรวจต้องตัง้ ในท�ำเลที่ เปิดเผยไม่สมุ่ จับ ไม่ตงั้ ด่านถีเ่ กินไป หาก เกิดอุบัติเหตุอาจฟ้องละเมิดได้ 5. ต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างละมุนละม่อมให้ความ อะลุม่ อล่วยแก่นกั ศึกษา 6. ให้มกี ารตัง้ คณะ กรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการตั้งด่าน

ย่านดังกล่าว แหล่งข่าวจากวงการค้าที่ดินใน จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า จากกระแส การลงทุนของรัฐบาลในการสร้างรถไฟ ความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน และระบบ โลจิสติกส์ในต่างจังหวัด ส่งผลให้ราคาทีด่ นิ ในจังหวัดนครราชสีมาปรับตัวขึน้ มาก โดย เฉพาะเส้นทางเลีย่ งเมือง (บายพาส) มุง่ ไป จังหวัดขอนแก่น มีการประกาศขายทีด่ นิ แปลงใหญ่ ราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่ไร่ละ 2.5-5 ล้านบาท จากเดิมราคาเฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณ ไร่ละ 1-2 ล้านบาท เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็น พืน้ ทีท่ ถี่ กู น�ำ้ ท่วมเมือ่ ช่วงปลายปี 2553 “ทีผ่ า่ นมา เริม่ มีนกั ธุรกิจรายใหญ่ในท้อง ถิ่นได้กว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วหลาย แปลง โดยเฉพาะแปลงที่ติดถนนใหญ่ ราคาทะลุไร่ละ 5 ล้านบาทไปแล้ว” แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะนีก้ าร ซื้อขายที่ดินในพื้นที่อ�ำเภอรอบนอกของ จังหวัดนครราชสีมาก็มีความคึกคักมาก คล้ายกับยุคราคาที่ดินบูมในสมัยพลเอก ชาติชายชุณหะวัณโดยเฉพาะอ�ำเภอที่จะมี เมกะโปรเจ็กต์เกิดขึน้ เช่น อ�ำเภอปากช่อง สีควิ้ สูงเนิน ปักธงชัย เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง พิมาย เป็นต้น ซึง่ ขณะนีม้ กี ลุม่ นายหน้า นักการเมืองท้องถิน่ ได้กว้านซือ้ ที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรขายให้กับนักลงทุนจาก ส่วนกลาง นอกจากนี้ ความต้องการทีพ่ กั อาศัยทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งก็เป็น อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ราคาที่ดินปรับตัวสูง ขึน้ . โดยทางจังหวัดเป็นผู้ออกค�ำสั่งให้มีการ ตรวจสอบหน้าทีห่ รือเกินขอบเขตหรือไม่ 7. ท�ำสถิติการตั้งด่านที่ชัดเจน 8. ปลูกฝัง ระเบียบวินัยจราจรให้แก่นักศึกษาหากไม่ กระท�ำผิดก็ไม่ตอ้ งกลัว 9. การท�ำงานที่ โปร่งใส การเสียค่าปรับขอให้มกี ารเสียค่า ปรับทีส่ ถานีตำ� รวจเท่านัน้ ไม่ควรมีการปรับ ที่ด่านตรวจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ 10. ควร ท�ำการอบรมอาสาสมัครเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละ ขอบเขตทีส่ ามารถท�ำได้ 11. การเสียค่าปรับ ควรก�ำหนดให้มมี าตรฐานเหมาะสมอาจไม่ เกิน 500 บาท ครัง้ แรกว่ากล่าวตักเตือน ครัง้ ต่อไปจึงเสียค่าปรับ 12. พิจารณาเรือ่ ง การวัดปริมาณค่าแอลกอฮอล์จาก 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็น 70-80 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ 13. การก�ำหนดมาตรการการ ลดอุบตั เิ หตุ หากใครไม่สวมหมวกกันน็อค ก็ให้ซอื้ หมวกกันน็อคแล้วใส่ทนั ที โดยข้อ สรุปการประชุมในครั้งนี้จะน�ำเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมาแล้วเวียนถือ ปฏิบตั ไิ ปยังหน่วยงานต่างๆ ต่อไป.


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่านครับ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวีวัน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้จดั งานสถาปนา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปีบริหาร 2556-2557 และแถลงนโยบาย ของกรรมการบริหารประจ�ำปีบริหาร 2556-2557 พร้อมทัง้ ได้มกี ารจัดสัมมนาเรือ่ ง “การบังคับใช้ กฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา” หอการค้าฯ เล็งเห็นว่า SMEs เป็นฐานเศรษฐกิจ ของเมืองโคราช ขณะนี้ SMEs อย่างน้อย 2 สาขา ก�ำลังเดือดร้อนมากและเข้ามาร้องเรียนกับหอการค้าฯ มากขึน้ จนต้องท�ำวิจยั เพือ่ ทราบปัญหาและพบว่ามีผลกระทบจริงจึงจัดเวทีเสวนา “การบังคับใช้กฎหมายที่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา” เพือ่ หาทางออก หากใช้มาตรการทางกฎหมายทีร่ นุ แรงจะ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกฝ่ายต้องนั่งคุยกัน เพราะหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจส�ำคัญคือ แก้ไขปัญหาให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมทีม่ กี ำ� ลังน้อยขาดทีป่ รึกษา ทัง้ นี้ ทางหอการค้าเองได้รบั เสียงสะท้อนของผูป้ ระกอบการ SMEs กลุม่ ซือ้ มา-ขายไป ตามเซฟ วัน, ไนท์บา้ นเกาะ, ร้าน 20 บาท, ร้านของเล่นเด็ก, ร้านค้าทัว่ ไป ทีถ่ กู ต�ำรวจจับด�ำเนินคดี และได้มา ร้องทุกข์กบั หอการค้าฯ คณะกรรมการจึงตัดสินใจเปิดเวทีเพือ่ ระดมความคิดเห็น และจะน�ำเสนอหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เพราะหากปล่อยไว้จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาอย่าง แน่นอน

3

สุขสันตวันเกิด .. แดสมาชิกหอการคาโคราช 2 3 7 9 12

“เมษายน”

เกษสุรีย ชีพธรรมคุณ ธนภัทร โมรินทร พสิษฐ ตั้งสิทธิโรจน จุมพล ประทีปะผลิน ไชยยันต ราษฏรวิรุฬหกิจ อัญมณี วงศกาสิทธิ์ พรศรี วราธิป เสือ อภิชาติเกรียงไกร ชัยวัฒน ศศิสุริยาภูมิ อมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ

13 17 19 23 28 30

พรทิพย ตันติธาดาพิทักษ มณฑา พลีดี รำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย ปัทมพร ตริสกุล พิษณุ เพชรเลิศอนันต อนุรักษ สารีแกว สคราญตา ศุภสีห เนติมา ฉัตรเวทิน ราชัน ธีระพิทยาตระกูล â´Â ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

“¢ÍãËŒÃèÓÃÇ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¡Ô¨¡ÒÃÃØ‹§àÃ×ͧ”

^ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะ ^ นางสาวนครราชสีมาประจ�ำปี 2556 เข้าร่วมขอบคุณ ^ คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมติดตามความ ^ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมการ ^ ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ กรรมการทีป่ รึกษาหอการ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข ปัญหาข้อร้อง หอการค้า ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าว ตรวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝกึ ค้าฯ ร่วมแสดงความยินดีในงาน GRAND OPENING เรียนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจร ณ ศาลากลาง จ.นม. สุรนารี ประจ�ำปี 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 3 จ.นครราชสีมา “The Beverly Hil s”

^ นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานกรรมการหอการ ^ เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าฯ ร่วมงาน ^ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประชุม ^ หอการค้าฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้า ^ นายหัสดิน สุวฒั นะพงษ์เชฏ รองประธานหอการค้าฯ ^ นายหัสดิน สุวฒั นพงศ์เชฏ รองประธานหอการค้าฯ ค้าฯ เข้าเยีย่ มและรับฟังปัญหาธุรกิจสมาชิกหอการค้าฯ ณ เลีย้ งสังสรรค์ “วันนักข่าว” ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ หารือ “จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานประจ�ำอ�ำเภอ” ณ ห้อง จังหวัดนครราชสีมา ครัง้ ที่ 2/2556 ณ ห้องปุณณะนิธิ 2 ร่วมงาน “เทศกาลการเงินเบิกบานใจ” ณ ธนาคารกสิกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดงาน The Northeast Motor Show ร้านสุรนารีทอยส์ 2013 ณ เดอะมอลล์ โคราช โฮเทล ประธานหอการค้าฯ ชัน้ 2 หอการค้าฯ ไทย สาขามิตรภาพ จ.นม.

^ นายหัสดิน สุวฒั นะพงศ์เชฏ รองประธานหอการค้าฯ ^ หอการค้าฯ เป็นเกียรติในพิธเี ปิดงานฉลองวันแห่ง ^ สสว. ร่วมกับหอการค้าฯ จัด “โครงการกิจกรรมพัฒนา ^ หอการค้าฯ ร่วมออกบูธภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ^ นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ กรรมการรองเลขาธิการ หอ ^ หอการค้าฯ ประชุมงานโครงการ PIK Project และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินพื้นที่ส่วนจังหวัด ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2556 ณ บริเวณลาน บุคลากรเพือ่ SMEs (Train The Trainer)” ณ หอการค้า ของท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2556 พร้อมจัดกิจกรรมสอน การค้าฯ ร่วมรับฟัง การชีแ้ จง “ระบบการหักบัญชีเช็ค PIK Awards ณ ห้องประธานหอการค้าฯ ชัน้ 2 ด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค” ณ โรงแรม จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี จ.นครราชสีมา ภาษาฟรีทกุ วัน วี-วัน โคราช

ประชุมผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ราชภัฏโคราช เพือ่ ร่วมพัฒนานักเรียนทีพ่ ร้อมด้วยความรู้ เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั ให้มกี ารประชุมผู้ ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณา นนท์ อธิการบดี เป็นประธาน การจัดการประชุมในครัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผปู้ กครองมีความเข้าใจเกีย่ วกับ นโยบายการ จัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ของโรงเรียน ซึง่ โรงเรียน สาธิตฯ ได้เปิดท�ำการสอนมาตัง้ แต่ปี 2530 ได้รบั ความ ไว้วางใจจากผู้ ปกครองในการดูแลบุตรธิดา ให้มพี นื้ ฐานพัฒนาการ ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญั ญาทีส่ มบูรณ์ พร้อมทีจ่ ะเติบโตเป็น ผูใ้ หญ่ทเี่ ข้มแข็งออกไปรับใช้สงั คมต่อไป

ราชภัฏโคราชสร้างอาชีพเพือ่ ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชินปู ถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การสร้างอาชีพเพือ่ ประกอบธุรกิจขนาดเล็กปี 2556” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหลักสูตรทีเ่ ปิดอบรมมีดงั นี้ 1. การประดิษฐ์กระเป๋าหนังแฟนซี และการหล่อแก้วเทียนหอม 2. พฤกษาประดิษฐ์ (ท�ำจากดิน ไทย ผ้า กระดาษสา) 3. การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ (งานแต่งงานและงานพิธตี า่ งๆ) 4. แกะสลักผักผลไม้ 5. การประดิษฐ์ของขวัญ การท�ำของใช้ดว้ ยการติดโมเสก และลายงานเดคูพาจ 6. อาหารไทย (คาว - หวาน อาหารจานเดียว) 7. สารพัดประดิษฐ์ (ช่อดอกไม้ธนบัตร แฟ้มผ้าไหมไทย ตุก๊ ตาวาสิฏฐี ตุก๊ ตาบาบี๋ ทิชชู พับผ้าเช็ดหน้า) 8. เบเกอรี่ (ขนมปัง เค้กชนิดต่างๆ คุกกี้ พาย) 9. ขนมไทย 10. การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม (บัวดิน บัวเผือ่ น กุหลาบ มะลิ ฝิน่ สับปะรด) 11. ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทุกหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วยค่าวัสดุ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ทัง้ นีห้ ากหลักสูตร ใดมีผสู้ มัคร จ�ำนวนน้อย อาจจะขอยกเลิกในหลักสูตรนัน้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1308 หรือที่ รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย 08-9846-9248

^ วันที่ 22 มีนาคม 2556 นายอุทยั มิง่ ขวัญ รองนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์พฒั นาเนือ่ งในวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ�ำปีงบประมาณ 2556 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี

^ ศ.ดร.ชูกจิ ลิมปิจำ� นงค์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวตั ไทยอุดม ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์กจิ การนานาชาติ มทส. ให้การต้อนรับ นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ�ำ ประเทศไทย (H.E. Mr. Lutfi Rauf, Ambassador of the Republic of Indonesia) และคณะ

^ ขอแสดงความชืน่ ชมแก่ นายวุฒชิ ยั เจียรพฤฒิเวศน์ อายุ 33 ปี ผูป้ ระกอบการในงานมหกรรมสินค้า OTOP เก็บกระเป๋าธนบัตรพร้อม เงินสดจ�ำนวน 339,000 บาท ทีน่ ายพิชยั จริยาพรพงศ์ อายุ 59 ปี ลืม ไว้บริเวณห้องน�ำ้ ชาย(คนพิการ) ชัน้ 3 เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 14.05 น. โดยมี นายปรีชา ลิม้ อัว่ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร สาขา นครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

^ วันที่ 18 มีนาคม 2556 นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนือ่ งในงานวันท้องถิน่ ไทย พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด นครราชสีมา

^ AIS มอบรางวัลโทรศัพท์มอื ถือซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 2 จ�ำนวน 3 เครือ่ ง รวมมูลค่า 68,700 บาท ให้ลกู ค้าผูโ้ ชคดีทใี่ ช้บริการดูดวงประจ�ำ ราศีเกิด ผ่าน *239# บนมือถือ จากกิจกรรม “Service of the month” ประจ�ำเดือน ม.ค – มี.ค. 2556

^ เดอะมอลล์นครราชสีมาร่วมงานวันนักข่าว ประจ�ำปี 2556 โดยมี นายปรีชา ลิม้ อัว่ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร บริษทั เดอะมอลล์ราชสีมา จ�ำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล เมือ่ วัน ที่ 5 มีนาคม 2556

^ นางสาวนครราชสีมา ประจ�ำปี 2556 น�ำคณะสาวงามจากการประกวด นางสาวนครราชสีมา ประจ�ำปี 2556 ขอบคุณเอไอเอส ทีใ่ ห้การสนับสนุน การประกวดนางสาวนครราชสีมา ภายหลังจากเสร็จสิน้ การประกวด โดย มีนายอุดมศักดิ์ โสมค�ำ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค-ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เอไอเอส ให้การต้อนรับ พร้อมทัง้ แสดงความยินดี

^ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จดั ท�ำโครงการ สาธารณสุขพัฒนาผืนป่าโคราช ณ เขตเทศบาลต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอ ด่านขุนทด เพือ่ เป็นการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ให้กบั ชุมชน สร้างความตระหนัก ต่อปัญหาสิง่ แวดล้อม ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทัง้ ส่งเสริมการ มีสว่ นร่วมของนักศึกษากับชุมชน


4

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ ลงทุน จ�ำนวน 14 โครงการ มูลค่าเงิน ลงทุนประมาณ 3165.8 ล้านบาท การจ้าง งาน 3,348 คน เมื่อเปรียบเทียบเดือน กุมภาพันธ์ปี 2555 สัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน และการจ้างงานลดลงร้อยละ -50.24 และ -57.54 ตามล�ำดับ โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริมการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่ กิจการเลีย้ งไก่เนือ้ กิจการผลิตของ เล่นไม้ เครือ่ งเรือนไม้ และชิน้ ส่วน กิจการ ผลิตโครงสร้างโลหะ ส�ำหรับงานก่อสร้าง หรืองานอุตสาหกรรม กิจการผลิตอุปกรณ์ โทรคมนาคมและชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม กิจการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) และ ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ ผลิต LLDPE STRETCH FILM กิจการ

(จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล ทางการเกษตร 1. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 2,880,000 ตัว เงินลงทุน 100 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 25 คน ที่ตั้ง จังหวัด นครราชสีมา 2. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 3,402,000 ชิ้น เงิน ลงทุน 82 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การ จ้างงาน 30 คน ที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุตสาหกรรมเบา 3. กิจการผลิตของเล่นไม้ เครื่อง เรือนไม้ และชิ้นส่วน ในนาม บริษัท แซนต้า แฟคตอรี่ จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิต ของเล่นไม้ เครื่องเรือนไม้ปีละประมาณ 2,000,000 ชุด และผลิตชิ้นส่วนของเล่น

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิต แป้งมันส�ำปะหลัง กิจการผลิตแป้งมัน ส�ำปะหลัง กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ กิจการผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ รายละเอียดโครงการที่ได้รับการ อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 2

ไม้ เครือ่ งเรือนไม้ปลี ะประมาณ 1,000,000 ชุด เงินลงทุน 100 ล้านบาท หุ้นไทยทั้ง สิ้น การจ้างงาน 320 คน ที่ตั้ง จังหวัด สุรินทร์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งจั ก ร และ อุปกรณ์ขนส่ง 4. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ ส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ในนาม บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์

จ� ำ กั ด มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปี ล ะประมาณ 4,200 ตัน เงินลงทุน 58.70 ล้านบาท หุ้น ไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 175 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 5 . กิ จ ก า ร ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ ์ โทรคมนาคมและชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม ในนาม บริษทั เบนซ์มาร์ค อิเล็กทรอนิกคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 7,408,800 ชิ้น เงินลงทุน 566 ล้านบาท หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น การจ้างงาน 520 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา 6. กิจการผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) และ ผลิตภัณฑ์/ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในนาม บริ ษั ท เบนซ์ ม าร์ ค อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลัง การผลิตปีละประมาณ 14,200,000 ชิ้น เงินลงทุน 1,056 ล้านบาท หุน้ เนเธอร์แลนด์ ทั้งสิ้น การจ้างงาน 1,017 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา เคมีภณั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก 7. กิจการผลิต LLDPE STRETCH FILM ในนาม บริษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน่ จ� ำ กั ด มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปี ล ะประมาณ 8,800 ตัน เงินลงทุน 165.5 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทยและญีป่ นุ่ การจ้างงาน 12 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา กิจการบริการและสาธารณูปโภค 8. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ชีวภาพ ในนาม บริษัท แมกซ์เวล 1991 จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 1 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 30 ล้านบาท หุ้น ไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 15 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 3 (จ.ขอนแก่น) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล

ทางการเกษตร 1. กิจการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง ในนาม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละ ประมาณ 90,000 ตัน เงินลงทุน 400 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 150 คน ที่ตั้ง จังหวัดสกลนคร 2. กิจการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง ในนาม บริษัท สุวิทย์เกษตรผล จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 30,000 ตัน เงินลงทุน 203.6 ล้านบาท หุ้น ไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 162 คน ที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร 3. กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน ในนาม นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 201,600 ตัน เงินลงทุน 250 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยมาเลเซีย-ไต้หวัน การจ้างงาน 875 คน ที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี 4. กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ ในนาม บริษทั โรงสีขา้ วบุญสนอง จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 19,200 ชิ้น เงินลงทุน 30 ล้านบาท หุ้นไทยทั้ง สิ้น การจ้างงาน 29 คน ที่ตั้ง จังหวัด หนองคาย กิจการบริการและสาธารณูปโภค 5. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ชีวภาพ ในนาม บริษัท อินเทค โซล่าร์ จ�ำกัด (โครงการที่ 1) มีก�ำลังการผลิต ปีละประมาณ 1 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 62 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยและเยอรมนี การจ้างงาน 9 คน ที่ตั้ง จังหวัด มหาสารคาม 6. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ชีวภาพ ในนาม บริษทั อินเทค โซล่าร์ จ�ำกัด (โครงการที่ 2) มีกำ� ลังการผลิตปี ละประมาณ 1 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 62 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทยและเยอรมนี การ จ้างงาน 9 คน ทีต่ งั้ จังหวัดมหาสารคาม

“กิจกรรมออกก�ำลังกายตอนเช้าสร้างคน” บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ�ำกัด

๏ ความโดดเด่ น /ประโยชน์ ใช้สอย การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำยาม เช้าทุกวัน ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง มีสขุ ภาพ พลานามั ย ที่ ดี ผ ลที่ ต ามมาอี ก มากมาย มหาศาล คนโบราณเคยกล่าวไว้วา่ “ความ ไม่มโี รค เป็นลาภอันประเสริฐ”หรือ คนรุน่ ใหม่ชอบพูดว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยาก ได้ทำ� เอาเอง” เหล่านีเ้ ป็นต้น การทีค่ นเรา เรามีสภาพร่างกายและสุขภาพดี ก็ส่งผล ต่ออารมณ์ดี, สภาพแวดล้อมที่ดี การ ท�ำงานทีด่ ี ก็ตามมาด้วย พูดกันง่ายๆ คือ ได้ทั้งสองทางทั้งตนเอง,คนรอบข้าง และ องค์กรหรือบริษัทฯ ที่เราท�ำงานอยู่ด้วย เตรียมความพร้อมสภาพร่างกายพร้อมทีจ่ ะ เริ่ ม ต้ น การท� ำ งานในวั น นั้ น อย่ า ง กระฉับกระเฉงมีความคล่องตัวสูง ต่างกับ คนที่ไม่เคยออกก�ำลังกาย หรือองค์กร ทีม่ าเช้าก็เริม่ ต้นท�ำงานเลย ทีบ่ ริษทั เค.ที. เอ็ม สตีล จ�ำกัด แบ่งกิจกรรมออกก�ำลัง กาย เป็นสองรูปแบบ คือ 1.กิจกรรมเข้าแถวในวันท�ำงานปกติ ทุกวันตอนเช้า 2. กิจกรรมใหญ่ เต็มรูปแบบฉบับ ของ เค.ที.เอ็ม สตีล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรมออกก�ำลังกาย และเวทีสร้าง ผู้น�ำ โดยประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากกิจกรรม ดังกล่าว คือ 1. การออกก� ำ ลั ง กายอย่ า ง สม�่ำเสมอทุกวัน ท�ำให้สุขภาพดี ร่างกาย แข็งแรง 2. ด้านสภาพจิตใจ ช่วยท�ำให้ สภาพจิตใจดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 3. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม ท�ำงาน 4. เตรียมความพร้อมเพรียงใน การท�ำกิจกรรมต่างๆ สร้างทีมwork ที่ดี 5. ด้านระเบียบวินัยฝึกการตรง ต่อเวลา 6. เป็นเวทีการสร้างคน สร้างผูน้ ำ� ๏ แรงบันดาลใจและทีม่ าของการ สร้างนวัตกรรม

หลายๆ ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มี พนักงานประมาณ 100 คน บริษัทฯ ก็ จะมีกจิ กรรมเข้าค่ายสันทนาการ ประมาณ สองปีต่อหนึ่งครั้ง เป็นรูปแบบการพัฒนา คน ได้เรียนรู้ร่วมกัน, สร้างทีม Teamwork ที่ดี, ท�ำความรู้จักสนิทสนมกันมาก ขึ้น และความพร้อมเพรียงสามัคคีในหมู่ คณะ เพื่อกลับมาจากเข้าค่ายแล้วทุกคน จะได้ท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข หลัง จากเข้าค่ายสันทนาการมาแล้วพนักงาน ส่วนใหญ่ อยากให้มกี จิ กรรมทุกวันเหมือน ที่ไปเข้าค่ายฯ จึงน�ำเรื่องหารือกับฝ่าย บุคคล ฝ่ายบุคคลน�ำเสนอผู้บริหารระดับ สูง เห็นด้วยให้มีกิจกรรมยามเช้าอย่างที่ เคยเข้าค่ายฯ มา และสนับสนุน ให้มี กิจกรรมดังกล่าว ตลอดมา จนถึงปัจจุบนั .

๏ วิธีการสร้างนวัตกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใหญ่ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมเข้าแถว ปกติ สัปดาห์ ละ5ครั้ง/สาขา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ที่สาขา 1 เลขที่ 77 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวัน จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ ที่ส�ำนักงานใหญ่ และสาขา 2 ในวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ กิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมออกก�ำลังกาย 8 ท่า 2.ร้ อ งเพลงชาติ - สวดมนต์ ท่องวิสัยทัศน์ 3.กิจกรรมพนักงานทักทายสวัสดี ยามเช้า จบกิจกรรมยามเช้าของวันปกติ พร้อมที่จะเริ่มงานด้วยความกระปรี้กระ เปล่า 2. กิจกรรมใหญ่ สัปดาห์ละ

1ครั้ง/สาขา ใช้เวลา 7.45น.ถึง 8.30น. ในวันอังคารทีส่ าขา 1 และวันพุธ ที่ส�ำนักงานใหญ่ และสาขา 2 รวมกัน เป็นกิจกรรมออกก�ำลังกายและเวทีสร้าง ผู้น�ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.45น.ผู้น�ำที่ได้รับ การคัดเลือก จากการเข้าแถวครัง้ ทีผ่ า่ นมา จะเป็นผู้ด�ำเนินการ น�ำท�ำกิจกรรม การ เข้าแถว โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมออกก�ำลังกาย 8 ท่า 2. ร้องเพลงชาติ-สวดมนต์-ท่อง วิสัยทัศน์ 3. กิ จ กรรมพนั ก งานทั ก ทาย สวัสดียามเช้า 4. กิจกรรมอวยพรวันเกิดและเป่า เทียนวันเกิด (เดือนละ1ครั้ง) 5. กิจกรรมรับน้องใหม่ (เดือน ละ 1 ครั้ง) เริ่มจากแนะน�ำตัว ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น ท�ำงานในแผนก... แล้ว รุ่นพี่ที่มีน้องก็จะออกมารับ น้องทุกแผนก โดยเพลงร�ำวงร่วมกัน 1 รอบ 6. ร้องเพลงร่วมกัน (เพลงสยาม มานุสติ,พ่อแห่งแผ่นดิน) 7. พนักงานที่ได้รับเลือกในการ ท�ำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาออกมาน�ำเสนอ เรื่องราวความรู้ต่างๆ เช่น ประโยชน์ของ สมุนไพร, วันส�ำคัญต่างๆ, เรือ่ งตลก หรือ เรื่องราวที่พนักงานอยากรู้จากรอบที่ผ่าน มา ฯลฯ 8. ผู้บริหาร ให้ข้อคิด, ความรู้ และสอนให้พนักงานรู้จักการด�ำเนินชีวิตที่ เหมะสมและมีความสุขแม้กระทั่งการสอน ให้บริหารเงิน 9. เลือกตัวแทนพนักงานและเรือ่ ง ทีน่ า่ สนใจ ทีจ่ ะให้ทางตัวแทนพนักงานน�ำ มาเล่าในการท�ำกิจกรรมครั้งต่อไป (เลือก และน�ำเสนอโดยพนักงานเอง) 10. กิจกรรมท่อง 3 ประโยค

I am good person ฉันเป็นคนดี I am alive ฉันมีชีวิตอยู่. I can do ฉันท�ำได้’’ 11. ท่องค�ำขวัญก่อนจบกิจกรรม “เค.ที.เอ็ม. ต้องให้บริการประทับ ใจ เป็นหนึ่งในใจลูกค้า ร่วมมือร่วมใจ และไม่ยอมแพ้แม้หลายปัญหา โย้ว” “เค.ที.เอ็ม. หลอมเลือด รวมใจ ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน โย้ว” จบกิจกรรมเข้าแถวยามเช้า ๏ เจ้าของนวัตกรรม บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ�ำกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 044-415500-8

สรุปภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ภาวะเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก เฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ชะลอ ตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวอยู่ใน เกณฑ์ดี โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังเร่งตัวขึ้น ตามรายได้ของเกษตรกรที่ ปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง ตามภาคการก่อสร้างที่ประสบ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งนัก ลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน ของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ทจี่ ะ ใช้ในปีนี้ ประกอบกับการใช้จ่ายประจ�ำ ของภาครัฐหดตัวจากการเร่งตัวในช่วงก่อน หน้า ขณะที่งบลงทุนเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ ดี ภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเร่งตัวจาก การเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะจากส่วน กลางที่ เ ข้ า มาลงทุ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.28 ชะลอตัวจากเดือนก่อนทีร่ อ้ ยละ 3.50 ตาม ราคาอาหารสดและราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นส�ำคัญ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดังนี้ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยัง ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยดั ช นี ก ารอุ ป โภค บริ โ ภคภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ้ น จากระยะ เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 อย่างไร ก็ตาม ยอดการจดทะเบียนรถยนต์เริ่ม ชะลอลงทั้งรถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วน บุคคลตามการสิ้นสุดนโยบายรถยนต์คัน แรก อีกทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชะลอลงจาก เดือนก่อนแต่ก็ยังถือว่าการจับจ่ายใช้สอย สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคยั ง ขยายตั ว ดี สอดคล้องกับภาคการค้า ที่ดัชนีการค้า เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 21.2 ชะลอลงจากเดือนก่อนทีข่ ยายตัวร้อย ละ 26.6 เป็นผลจากการค้าปลีกในหมวด ยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ชะลอลง จากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48.8 จากการเร่งตัวซื้อรถยนต์ของประชาชนใน ช่วงก่อนหน้า ส�ำหรับการค้าปลีก-ค้าส่ง สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคชะลอลงในหมวด อาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่การค้าส่ง ประเภทสินค้าทางการเกษตร และสินค้า วัสดุก่อสร้างยังขยายตัว ด้านการลงทุน ภาคเอกชนขยายตัวน้อยลง โดยดัชนีการ ลงทุนภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 9.4 ชะลอลงจากเดือน ก่อนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 สะท้อนจากการ ชะลอตัวของยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อ การพาณิ ช ย์ อย่ า งไรก็ ต ามภาค อสังหาริมทรัพย์ยังคงเร่งตัวจากการเปิด โครงการใหม่ๆ จากส่วนกลางที่เข้ามา ลงทุนทีจ่ งั หวัดอุดรธานีดว้ ยต้นทุนทีต่ ำ�่ และ เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทันสมัย แต่ ภาคการก่ อ สร้ า งหลายแห่ ง ยั ง ประสบ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การใช้จา่ ยของภาครัฐ ลดลงจาก ระยะเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นร้ อ ยละ 7.3 เนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า โดยงบประจ�ำลดลงร้อยละ 20.2 แต่งบ ลงทุนกลับเร่งตัวขึ้นร้อยละ 93.7 ทั้งนี้

ส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายลดลง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงิน อุดหนุนทั่วไป ภาคเกษตร ดัชนีมูลค่าผลผลิต พืชส�ำคัญ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 1.5 ตามราคาที่ปรับตัวดี ขึ้น โดยดัชนีราคาพืชส�ำคัญเพิ่มขึ้นจาก ระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 1.2 ตาม ราคามั น ส� ำ ปะหลั ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ น เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการมีความกังวลเรือ่ ง ผลผลิตจากปัญหาภัยแล้งและผลกระทบ ของโครงการรับจ�ำน�ำของรัฐ จึงเร่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าเข้าสต็อก ราคา ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ เ พิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง เดียวกันของปีก่อน และเร่งตัวขึ้นจาก เดือนก่อน เป็นผลจากมาตรการรับจ�ำน�ำ ของรัฐเป็นส�ำคัญ ขณะทีร่ าคาข้าวเปลือก เหนียวลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลผลิตที่ ลดลงจากปั ญ หาภั ย แล้ ง ราคาอ้ อ ย โรงงานลดลงจากปี ก ่ อ น ตามราคา น�้ำตาลในตลาดโลก และราคายางพารา ลดลงจากปีก่อน จากปริมาณผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น ประกอบกับจีนชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากยังมีสต็อกมาก ส�ำหรับดัชนี ผลผลิตพืชส�ำคัญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย ละ 0.3 เป็นผลจากผลผลิตยางพาราเพิม่ ขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่กรีดได้เพิ่มขึ้นเป็น ส�ำคัญ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนี ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมหดตั ว จากระยะ เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 ตามการ ผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ที่หดตัวจากระยะเดียวกัน ของปีกอ่ นร้อยละ 15.7 แต่ยงั อยูใ่ นระดับ การผลิตปกติ เนื่องจากในระยะเดียวกัน ของปีก่อนมีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย โรงงานที่ประสบอุทกภัยในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมส�ำคัญของ ภาคยั ง ขยายตั ว อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี โดย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ชิ้ น ส ่ ว น อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก ขยายตัว ร้อยละ 15.9 และอุตสาหกรรมการผลิต น�้ำตาลขยายตัวร้อยละ 11.8 ตามการ ผลิตน�้ำตาลทรายขาวเพิ่มขึ้น ส�ำหรับ ภาคบริการ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ ร้อยละ 48.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่มี อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 46.3 เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตรา เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.28 ชะลอตัว จากเดือนก่อนที่ร้อยละ 3.50 ตามราคา สินค้าอาหารสดโดยเฉพาะผักสดและ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นส�ำคัญ ส่วน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.63 เร่งตัวจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.32 ตามการสูงขึ้นของราคาอาหารส�ำเร็จรูป บริโภคในบ้านและค่าตรวจรักษา และ บริการส่วนบุคคลเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับ อัตราการว่างงานเดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 เท่ากับระยะเดียวกัน ของปีก่อน


หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

ดีมานด์ทพี่ กั อาศัยโคราชทะลัก ทุนใหญ่-ท้องถิน่ แห่ขยายลงทุน

อสังหาฯโคราชโตต่อเนือ่ ง กลุม่ ทุน ใหญ่-ท้องถิน่ เร่งมือขยายโครงการ รองรับ การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมบูม นายกสมา คมอสังหาฯเผยความต้องการที่พักอาศัย ทะลัก คิวเช่าอพาร์ตเมนต์ โรงแรมเต็ม เหยียด ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการแก้ไม่ตก เจอ ปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างอย่างหนัก นายกฤช หิรญั กิจ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมา เปิดเผย ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมา เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเมือง อุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายการลงทุน และแรงงานเข้ามาจากทัง้ ชาวไทยและต่าง ประเทศ รวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เมืองแห่งการศึกษา หน่วยงานราชการทีม่ อี ยู่ อย่างหนาแน่น ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุม่ ทุนใหญ่เข้า มาลงทุนเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่ในช่วงปี 2555 ที่ ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครัง้ ใหญ่ ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ก็มโี อกาสขยายโครงการมากขึน้ ทัง้ โครงการ บ้ า นจั ด สรร ทาวน์ โ ฮม โฮมออฟฟิ ศ คอนโดมิเนียมทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ วัย ท� ำ งานหรื อ ระดั บ กลางขึ้ น ไป รวมทั้ ง อพาร์ตเมนต์สมัยใหม่ในรูปแบบโลว์ไรซ์ และ การพัฒนาคอมมิวนิตมี้ อลล์บา้ งแล้ว นายกฤชกล่ า วอี ก ว่ า ตลาด อสังหาริมทรัพย์โคราชมีทศิ ทางการเติบโตที่ ดีมาก เนือ่ งจากบริษทั มหาชนจากกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นผูพ้ ฒั นาอสังหาริมทรัพย์และโครงการ ขนาดใหญ่ ให้ความสนใจทีจ่ ะท�ำธุรกิจใน ภาคอีสาน เพราะประชาชนยังคงมีความ ต้องการปัจจัย 4 โดยเฉพาะโคราช ขอนแก่น และอุดรธานี เป็นจังหวัดเป้าหมายของบริษทั ขนาดใหญ่ ถือเป็นหัวเมืองหลักและมี ประชากรอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ จ�ำเป็นต้องขยายฐานการผลิตก็เล็งมาทีภ่ าค อีสานเพือ่ รองรับ AEC ทีจ่ ะมีการขยายการ ลงทุนเข้ามาในภูมภิ าคนี้ นอกจากนัน้ ยังมีบริษทั ญีป่ นุ่ ขยาย

ฐานการผลิตเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ เนือ่ ง ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร ที่ อ� ำ เภอสู ง เนิ น และในเขต อุตสาหกรรมสุรนารี ท�ำให้ความต้องการ บ้านเพิ่มมากขึ้นตามมา โดยเฉพาะที่อยู่ อาศัยในลักษณะให้เช่าถูกจองเต็มหมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็นอพาร์ตเมนต์ หรือโรงแรม เมือ่ อุตสาหกรรมเติบโต เศรษฐกิจและธุรกิจอืน่ ก็จะได้รบั อานิสงส์เติบโตตามไปด้วย ทั้งนี้แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมี มาตรการคืนภาษีรถยนต์คนั แรกของรัฐบาล แต่การซือ้ บ้านยังมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อ เนือ่ ง ถือว่ายอดขายไม่ตกอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ แต่การขาดแคลนคนงานรับเหมา ก่อสร้างยังคงเป็นปัญหากับทุกโครงการ ท�ำให้บางโครงการต้องชะลอการก่อสร้างบ้าน ซึง่ แรงงานจะหันไปท�ำงานโรงงานเพราะได้ รับค่าจ้างสูง มีสวัสดิการมากกว่าคนงาน ก่อสร้าง แต่ผู้ประกอบการยังสามารถ ประคองกิจการได้ ยังไม่ถงึ ขัน้ วิกฤตมากนัก ด้านนายสัมมา คีตสิน ผูอ้ ำ� นวย การศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากการ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยล่าสุด ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ขอนแก่ น อุบลราชธานี ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการส�ำรวจ ภาคสนามของศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ใน ปี 2555 โดยเป็นข้อมูลจากโครงการทีอ่ ยู่ ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการทีม่ หี น่วย เหลือขายไม่ตำ�่ กว่า 6 หน่วย ในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ท�ำการ ส�ำรวจเฉพาะอ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอปากช่อง พบหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยในผังของโครงการซึง่ อยู่ ในระหว่างการขาย ประเภทบ้านจัดสรร ประมาณ 6,900 หน่วย และห้องชุดประมาณ 730 หน่วย ในประเภทบ้านจัดสรร มีหน่วย ของโครงการบ้านจัดสรรซึง่ อยูร่ ะหว่างการ ขายประมาณ 6,900 หน่วย จากโครงการ จัดสรร 55 โครงการซึง่ มีการขายต่อเนือ่ ง มี มูลค่าโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 22,900 ล้านบาท ขายได้แล้วสะสมประมาณ

4,100 หน่วย หรือขายได้แล้วร้อยละ 60 ของ หน่วยในผังทั้งหมด เหลือขายประมาณ 2,800 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ 10,300 ล้านบาท ในจ�ำนวนนีม้ ปี ระมาณ 51 โครงการ 6,400 หน่วย ทีเ่ ปิดขายก่อน ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่วยบ้านจัดสรรประมาณร้อยละ 6 อยูใ่ นระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ร้อย ละ 21 อยูใ่ นระดับราคา 1.1-2 ล้านบาท ร้อยละ 31 อยูใ่ นระดับราคา 2.1-3 ล้าน บาท และร้อยละ 33 อยูใ่ นระดับราคา 3.1-5 ล้านบาท จากหน่วยในผังโครงการ จัดสรรทัง้ หมด อยูใ่ นอ�ำเภอเมืองประมาณ 5,900 หน่วย และอ�ำเภอปากช่องประมาณ 1,100 หน่วย หากแบ่งตามประเภท จะเป็น บ้านเดีย่ วประมาณ 5,500 หน่วย เป็นทาวน์ เฮาส์ประมาณ 400 หน่วย ทีเ่ หลือเป็นบ้าน แฝดและอาคารพาณิชย์ ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบ ว่า เป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 1,800 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 1,900 หน่วย และส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 3,200 หน่วย โดยจากหน่วยงาน ทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็น บ้านว่าง) ประมาณ 200 หน่วย อัตราการ ดูดซับของบ้านจัดสรรในนครราชสีมาอยูท่ ี่ ประมาณร้อยละ 6 หรือหมายความว่าหาก ไม่มกี ารเปิดขายหน่วยบ้านจัดสรรใหม่เลย ตลาดจะขายหมดภายในระยะเวลาประมาณ 17 เดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่าง ตุลาคม 2555-มีนาคม2556 มีโครงการบ้าน จัดสรร เปิดขายใหม่อกี 4 โครงการร่วม ประมาณ 23 หน่วย โดยอยู่ในอ�ำเภอ ปากช่อง 2 โครงการ รวมประมาณ 120 หน่วย และอ�ำเภอเมือง 2 โครงการ รวม ประมาณ 110 หน่วย ในประเภทอาคารชุด มีหอ้ งชุดที่ อยูร่ ะหว่างการขายทัง้ หมดประมาณ 730 หน่วย จากประมาณ 7 โครงการ มีมลู ค่า โครงการรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 2,900 ล้าน บาท ขายได้แล้วสะสมประมาณ 560 หน่วย

หรือขายได้แล้วประมาณร้อยละ 76 ของ หน่วยในผังทัง้ หมด เหลือขายประมาณ 170 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ 600 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มี 6 โครงการ ประมาณ 570 หน่วย ทีเ่ ปิดขายก่อนไตรมาส 3 ปี 2555 จากหน่วยในผังโครงการอาคาร ชุดทัง้ หมดอยูใ่ นอ�ำเภอเมืองประมาณ 240 หน่วย ในอ�ำเภอปากช่องประมาณ 490 หน่วย เป็นห้องแบบสตูดโิ อประมาณ 120 หน่วย แบบหนึ่งห้องนอนประมาณ 140 หน่วย แบบสองห้องนอนประมาณ 450 หน่วย และแบบสามห้องนอนประมาณ 30 หน่วย ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบ ว่า เป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 160 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 410 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 160 หน่วย โดยจากหน่วยทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ มี เหลือขาย(หรือเป็นห้องว่าง)ประมาณ 50 หน่วย อัตราการดูดซับของห้องชุดใน นครราชสีมาอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 22 หรือ หมายความว่าหากไม่มีการเปิดขายหน่วย ห้องชุดใหม่เลยตลาดจะขายได้หมดภายใน ระยะเวลาไม่ถงึ 5 เดือน อย่างไรก็ตามใน ช่วง 5 เดือนล่าสุด ระหว่างตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 มีโครงการอาคารเปิด ขายใหม่อกี ประมาณ 11 โครงการ ด้วย จ�ำนวนหน่วยรวมประมาณ 2,250 หน่วย โดยอยูใ่ นอ�ำเภอปากช่อง 8 โครงการ รวม ประมาณ 1,290 หน่วย และอ�ำเภอเมือง 3 โครงการ รวมประมาณ 960 หน่วย ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งส�ำรวจ เฉพาะในอ�ำเภอเมือง พบหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัย ในผังของโครงการซึง่ อยูใ่ นระหว่างการขาย ประเภทบ้านจัดสรรประมาณ 2,700 หน่วย และห้องชุดประมาณ 1,940 หน่วย ใน ประเภทบ้านจัดสรร หน่วยของโครงการบ้าน จัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขายประมาณ 2,700 หน่วยนัน้ มาจากโครงการจัดสรร 19 โครงการ มีมลู ค่าโครงการการรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 9,700 ล้านบาท ขายได้แล้วสะสม

อ.ขามทะเลสอสืบสานอาหารพืน้ เมือง

จัด“วันกินเข่า คัว่ หมี”่ ประจ�ำปี 56

เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2556 ณ สวนทุง่ ลุงพีรสี อร์ท ต�ำบลขามทะเลสอ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแ้ ทน ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พิธเี ปิดงาน “วันกินเข่า คัว่ หมี”่ อ�ำเภอ ขามทะเลสอ ประจ�ำปี 2556 พร้อมด้วย นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผูอ้ ำ� นวยการ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน นครราชสีมา นายอนุวรรตน์ จันทรสุข เกษม ปลัดอ�ำเภอขามทะเลสอ, เภสัชกร จักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้า จั ง หวั ด นครราชสี ม า ตั ว แทนสภา วัฒนธรรมอ�ำเภอขามทะเลสอ ตัวแทน ผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอ�ำเภอ

ขามทะเลสอ ซึง่ ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ ที่ น่าสนใจ อาทิ การตัง้ โต๊ะอาหารพืน้ เมือง โคราช ให้ได้นั่งรับประทานร่วมกัน ท่ามกลางการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้น เมือง การร้องเพลงโคราช การแข่งขันคัว่ หมี่ การแข่งขันกินหมี่ และการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนอ�ำเภอขามทะเลสอ นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้ อ�ำนวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส� ำ นั ก งานนครราชสี ม า เปิ ด เผยว่ า เนือ่ งจากอ�ำเภอขามทะเลสอ เป็นประตู เข้าสูต่ วั เมืองโคราช ทีย่ งั คงมีวฒั นธรรม แบบดัง้ เดิมของชาวโคราชให้เห็นอยูจ่ นทุก วันนี้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกิน การ

อยูข่ องคนพืน้ เมือง ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัว ดังนั้นทางสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ ขามทะเลสอ จึงร่วมกับ ททท.นครราชสีมา และหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงาน “วัน กินเข่า คัว่ หมี”่ ประจ�ำปี 2556 ซึง่ เป็นปี แรกทีจ่ ดั พร้อมกับเตรียมจัดชุดอาหารพืน้ เมือง อาทิ แกงเห็ดเพือ่ สุขภาพ ผัดหมี่ น�ำ้ ฉ่า ไส้กรอกอีสาน ไก่ยา่ งขามทะเลสอ ลาบเป็ดโคราช และห่อหมกไก่บา้ น ตัง้ โต๊ะไว้ให้ได้ผู้สนใจร่วมสั่งจองมานั่งรับ ประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการ แสดงเพลงโคราช ในบรรยากาศดัง้ เดิม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของชาว อ�ำเภอขามทะเลสอให้เป็นที่รู้จักของนัก ท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศต่อไป.

ฮอนด้าจอหอ จัดโครงการขับขีป่ ลอดภัย เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประจ�ำปี 2556

ฮอนด้าจอหอ จัดโครงการต่อ เนื่องเสริมทักษะการขับขี่ให้กับลูกค้า “ขับขีป่ ลอดภัย ป้องกันอุบตั เิ หตุ สร้าง ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องบนท้องถนน โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางให้ความรูอ้ ย่าง ใกล้ชดิ ชูศกั ยภาพการท�ำงาน 3 รางวัล เกียรติยศของศูนย์บริการ พร้อมย�ำ้ เชิญ ชวนลูกค้าสัมผัสการบริการทีย่ อดเยีย่ มทัง้ ก่อนและหลังการบริการได้แล้ววันนี้ เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2556 ที่ ผ่านมา บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้าออโต

โมบิล จ�ำกัด หรือฮอนด้าจอหอ ได้จดั กิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ “ขับขี่ ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ” เพือ่ รณรงค์ ให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์ทสี่ นใจ ได้เรียนรูท้ กั ษะ ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ความ ปลอดภัยในทุกเส้นทาง นางสาวสุพรรณา นวลก�ำแหง หัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษทั นครราชสีมา ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด หรือ ฮอนด้า จอหอ กล่าวว่า โครงการขับขีป่ ลอดภัยใน

การป้องกันอุบัติเหตุ ถูกจัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการให้ค�ำ แนะน�ำในเรือ่ งของการขับขีร่ ถยนต์ทถี่ กู ต้องบนท้องถนน ทัง้ ในเรือ่ งของทักษะการ ขับขี่ การจอดรถ หรือแม้กระทัง่ การเรียน รูว้ นิ ยั จราจร โดยฮอนด้าจอหอมีครูฝกึ ขับขี่ปลอดภัยประจ�ำศูนย์บริการของ บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ ง ของการขับขีย่ านพาหนะเป็นผูฝ้ กึ สอนและ ให้ความรูก้ บั ผูท้ เี่ ข้ารับการอบรมอย่างใกล้

ชิด พร้อมทัง้ ยังเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ ข้ารับการ อบรมได้ตอบข้อสักถามต่างๆอย่างเต็มที่ “กิจกรรมดังกล่าวมีลกู ค้าต่างได้รบั ความรู้ เกีย่ วกับการจราจรและค�ำแนะน�ำในการ ปฎิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง หากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ คาดคิด ส�ำหรับหลักเกณฑ์ของการคัด เลือกลูกค้าที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้คือ ลูกค้าทีซ่ อื้ รถใหม่และลูกค้าทีพ่ งึ่ ได้รบั ใบ อนุญาตขับขีร่ ถยนต์ เพราะทีผ่ า่ นมาทาง ฮอนด้าจอหอมีลกู ค้าทีพ่ งึ่ ออกรถยนต์ใหม่ เป็นจ�ำนวนมาก ลูกค้าบางท่านพึง่ จะได้ รับใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ ซึง่ หากลูกค้า ทราบถึงเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย ก็จะ ท�ำให้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนได้อกี ทางหนึง่ ด้วย ดังนัน้ ทางฮอนด้า จอหอจึงจัดโครงการดีๆให้ลกู ค้าได้เสริม

ประมาณ 1,300 หน่วย หรือขายได้แล้ว ประมาณเกือบครึง่ ของหน่วยในผังทัง้ หมด เหลือขายประมาณ 1,400 หน่วย มูลค่า เหลือขายรวมประมาณ 4,900 ล้านบาท ใน จ�ำนวนนีม้ ี 18 โครงการ ทีเ่ ปิดการขายก่อน ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่วยบ้านจัดสรร ประมาณร้อยละ 27 อยูใ่ นระดับราคา 2.13 ล้านบาท แอละร้อยละ 59 อยูใ่ นระดับ 3.1-5 ล้านบาท และไม่มหี น่วยว่างจัดสรร ราคาต�ำ่ กว่า 1 ล้านบาท จากหน่วยในผัง โครงการจัดสรรทัง้ หมด แบ่งตามประเภท จะเป็นบ้านเดีย่ วประมาณ 2,300 หน่วย ที่ เหลือเป็นทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และอาคาร พาณิชย์ ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบ ว่า เป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 800 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 1,000 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 900 หน่วย โดยจากหน่วยทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ มี เหลือขาย(หรือเป็นบ้านว่าง)เพียงประมาณ 50 หน่วย อัตราการดูดซับของบ้านจัดสรร ในขอนแก่นอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 4 หรือ หมายความว่าหากไม่มีการเปิดขายหน่วย บ้านจัดสรรใหม่เลย ตลาดจะขายได้หมด ภายในระยะเวลานานกว่า 2 ปี อย่างไร ก็ตาม ในช่วง 5 เดือนล่าสุด ระหว่าง ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 มีโครงการ บ้านจัดสรรเปิดขายใหม่อกี 9 โครงการ รวม ประมาณ 560 หน่วย ในประเภทอาคารชุด มีหอ้ งชุดซึง่ อยูร่ ะหว่างการขายทัง้ หมดประมาณ 1,940 หน่วย มาจาก 9 โครงการมีมลู ค่าโครงการ รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 2,800 ล้านบาท ขาย ได้แล้วสะสมประมาณ 980 หน่วย หรือขาย ได้แล้วร้อยละ 50 ของหน่วยในผังทัง้ หมด เหลือขายประมาณ 970 หน่วย มูลค่าเหลือ ขายรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท ใน จ�ำนวนนีม้ มี ี 6 โครงการทีเ่ ปิดการขายก่อน ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่วยห้องชุดร้อยละ 34 อยูใ่ นระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ 53 อยูใ่ นระดับราคา 1.1-2

5

ล้านบาท ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้าง พบว่าเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างประมาณ 450 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 900 หน่วย และสร้างเสร็จแล้วประมาณ 750 หน่วย อัตราการดูดซับของห้องชุดที่ ขอนแก่นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 หรือ หมายความว่าหากไม่มีการเปิดขายหน่วย ห้องชุดใหม่เลย ตลาดจะขายได้หมดภายใน ระยะเวลาประมาณ 7 เดือนเศษ อย่างไร ก็ตาม ในช่วง 5 เดือนล่าสุด ระหว่าง ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 มีโครงการ อาคารชุดเปิดขายใหม่อกี 11 โครงการ รวม ประมาณ 2,700 หน่วย ในจังหวัดอุบลราชธานี ส�ำรวจ เฉพาะอ�ำเภอเมือง พบหน่วยบ้านจัดสรร ประมาณ 740 หน่วย โดยยังไม่มหี น่วยห้อง ชุด หน่วยของโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ ระหว่างการขายนัน้ มาจากโครงการจัดสรร 13 โครงการ มีมลู ค่าโครงการรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 1,600 ล้านบาท ขายได้แล้วสะสม ประมาณ 410 หน่วย หรือขายได้แล้ว ประมาณร้อยละ 56 ของหน่วยในผังทัง้ หมด เหลือขายประมาณ 330 หน่วย มูลค่าเหลือ ขายรวมประมาณ 700 ล้านบาท ในจ�ำนวน นีม้ ี 11 โครงการทีเ่ ปิดการขายก่อนไตรมาส 3 ปี 2555 หน่วยบ้านจัดสรรประมาณร้อย ละ 54 อยูใ่ นระดับราคา 1.1–2 ล้านบาท และร้อยละ 30 อยูใ่ นระดับราคา 2.1–3 ล้านบาท โดยเป็นบ้านเดีย่ วประมาณ 680 หน่วย ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบ ว่าเป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 140 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 500 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 100 หน่วย โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่มเี หลือขายเลย อัตราการดูดซับของบ้าน จัดสรรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.6 หรือ หมายความว่าหากไม่มีการเปิดขายหน่วย บ้านจัดสรรใหม่เลย ตลาดจะขายได้หมด ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึง่ .

โตโยต้าไทยเย็นจัดกิจกรรมพิเศษ “โคโรล่ า อั ล ติ ส เซเว่ น วั น เดอร์ สปี ด เดย์ ” บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม “โคโรล่า อัลติส

เซเว่น วันเดอร์ สปีด เดย์” อีกขัน้ กับเทคโนโลยีทพี่ ร้อมใช้ E85 ทางเลือกใหม่ทใี่ ห้ ความคุม้ ค่ากับทุกการขับขี่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบความ สุข พร้อมกับความสนุก ทีเ่ ต็มไปด้วยรอย ยิม้ ให้กบั ลูกค้าของโตโยต้าไทยเย็นอย่าง เต็มอิม่ และรับของรางวัลกันแบบเต็มๆ เมือ่ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ น มา โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความสนุกสนานที่ขนกันมามอบให้กับ ลูกค้าโตโยต้าไทยเย็น อาทิ การจัดแสดง รถยนต์โตโยต้า ”โคโรล่า อัลติสใหม่” ทดลองขับโคโรล่า อัลติสใหม่, ลุน้ รับสร้อยคอ ทองค�ำและเงินรางวัล พร้อมกันนีย้ งั มีกจิ กรรมรวมพลคนรักษ์โลกรับรางวัลบัตรก�ำนัล MK สุก,ี้ จองรถโคโรล่า อัลติสรับบัตรช้อปปิง้ ที่ Lotus ฟรี มูลค่า 10,000 บาท ชม การประกวดร้องเพลงจากน้องๆ เยาวชน และโชว์เต้นพิเศษจากน้องๆ วง “Hamony” เรียกได้วา่ มางานเดียวได้รบั ความสนุกกันมากมายแถมยังมีของทีร่ ะลึกติดมือกลับบ้าน กันถ้วนหน้า ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีดี ของโตโยต้าไทยเย็นได้ในโอกาสต่อไป หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 044-756333

ทักษะเกีย่ วการขับขีร่ ถยนต์บนท้องถนน โดยเริ่ ม จากการตรวจสอบรถก่ อ น สตาร์ท,ท่านัง่ ทีถ่ กู ต้อง,จุดบอด ทดสอบ การบังคับพวงมาลัยเลีย้ วฉุกเฉิน,ทางคด เคีย้ ว การทดสอบการจอดระหว่างคัน เข้า ช่อง 90 องศา วิธกี ารเลีย้ วรถบนเส้นทาง ถนนในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการก�ำหนด จุดในรถ การถอยจอดระหว่างคัน และ เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานของระบบเบรก ABS บนสภาพถนนลืน่ และถนนปกติ เพือ่ น�ำ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ” นางสาวสุพรรณนา กล่าว ส�ำหรับบริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด หรือฮอนด้าจอ หอ ยังได้รับการการันตรีด้วยรางวัล คุณภาพทั้งด้านการบริการและด้านการ

ขายยอดเยีย่ มอย่างต่อเนือ่ ง เช่น รางวัล ชนะเลิศ ยอดขายเติบโต ยอดเยีย่ ม ระดับ การขายตัง้ แต่ 1,001-1,500 คัน ประจ�ำ ปี 2555 รางวัลชนะเลิศ ศูนย์บริการที่ บรรลุเป้าการขายรวมยอดเยีย่ ม ระดับการ ขายตัง้ แต่ 1,001-1,500 คัน ประจ�ำปี 2555 และรางวัลชนะเลิศ ศูนย์บริการที่ บรรลุเป้าการขายรายรุน่ ยอดเยีย่ ม ระดับ การขายตัง้ แต่ 1,001-1,500 คัน ประจ�ำ ปี 2555 อีกด้วย


6

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

ผู้ว่าฯชงงบพันล.แก้ภัยแล้ง

เทศบาลขึน ้ ป้ายประหยัดน�ำ้ ทัว่ เมือง ภัยแล้งโคราชวิกฤต เทศบาล นครฯ ติดป้ายรณรงค์ประหยัดน�้ำทั่วเมือง ผู้ว่าฯ ชงของบฯ 1,000 ล้าน แก้ภัยแล้ง ทั้งระบบ ประธานหอการค้าหวั่นอสังหาฯ แห่ลงทุนเขาใหญ่ ยึดต้นน�้ำล�ำตะคอง ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัด ได้ประกาศภัยแล้งไปแล้ว 29 อ�ำเภอ จาก ทัง้ หมด 32 อ�ำเภอ แต่คาดว่าในช่วงกลาง เดือนเมษายน 2556 จะมีฝนตกลงมาใน หลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะในเขตอ� ำ เภอ ปากช่อง เสิงสาง และครบุรี ซึ่งจะท�ำให้ ปริมาณน�้ำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โคราชจะมีนำ�้ เพียง พอใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้หรือไม่นั้น หาก ประชาชนทุกคนช่วยกันประหยัดน�้ำ และ วางมาตรการการใช้ น�้ ำ ทั้ ง ในส่ ว นน�้ ำ อุปโภคบริโภค โดยทางจังหวัดได้ของบ

ประมาณไปจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งระบบ ด้านนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก เทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เปิด เผยถึงการเตรียมรับมือภัยแล้งว่า ภาวะภัย แล้งทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ นล�ำตะ คอง ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ดิบทีใ่ ช้ในการผลิตน�ำ้ ประปาของเทศบาลนครนครราชสีมามี ปริมาณน้อย ดังนั้นปริมาณน�้ำดิบที่จะน�ำ มาผลิตน�้ำประปาจึงไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของพี่น้องประชาชน ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตดิ ป้ายรณรงค์ทวั่ เมืองเพือ่ ให้ชาวโคราช ร่ ว มใจประหยั ด น�้ ำ ต้ า นภั ย แล้ ง ซึ่ ง มี ข้อความหลากหลายรูปแบบ เน้นไปที่การ ช่วยกันประหยัดน�ำ้ เพือ่ ไม่ให้กระทบความ เป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้เทศบาล ยังได้เตรียมแผนรองรับในด้านอื่นๆ ไว้ แล้ว เช่น การขุดอ่างเก็บน�้ำเพิ่มขึ้น การ ดึงน�้ำจากล�ำน�้ำมูล และหนองบอน การ ท� ำ แก้ ม ลิ ง กั ก เก็ บ น�้ ำ ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการ ด�ำเนินการ “ตอนนี้ปริมาณน�้ำในเขื่อนล�ำตะคองเหลือ อยู่เพียง 86 ล้าน ลบ.ม.หรือ 27% หาก การใช้ น�้ ำ ต่ อ วั น อยู ่ ใ นระดั บ เดิ ม หรื อ ประมาณ 60,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

เทศบาลยืนยันว่ายังคงมีเพียงพอต่อความ ต้องการไปจนถึงหน้าฝน” ด้ า นเภสั ช กรจั ก ริ น เชิ ด ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิ ด เผยว่ า ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด จากจั ง หวั ด นครราชสีมา ชลประทาน และเทศบาล นครนครราชสีมา แจ้งว่าปริมาณน�้ำยังมี เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในเขต ตัวเมืองไปจนถึงฤดูฝน ยังไม่มีปัญหา ขาดแคลนน�้ำแต่อย่างใด อย่ า งไรก็ ต าม ตนคาดว่ า ใน อนาคตหากปริมาณน�ำ้ เหลือน้อยเช่นเดียว กับปีนี้จะต้องเกิดปัญหาตามมาแน่นอน เนื่องจากจะมีความต้องการใช้น�้ำเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนโครงการใหญ่ๆ นอกจากนีโ้ คราชยังมีแนวโน้มเจอ ปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบ เนื่องจากปัจจุบัน พืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ในอ�ำเภอปากช่อง และเขาใหญ่ มีการก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ อีกหลาย โครงการ ทั้งโรงแรม รีสอร์ต สถานที่ท่อง เที่ยว บ้านพักตากอากาศ ซึ่งน�้ำในล�ำตะ คองมาจากเขาใหญ่ หากต้นทางน�้ำถูกกัก เก็บไว้และแบ่งไปใช้มากขึ้น ก็จะไม่มีน�้ำ ไหลลงสู ่ ล� ำ ตะคอง อาจเกิ ด ปั ญ หา ขาดแคลนน�้ำหนักขึ้นอีก.

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) สร้างเครือ่ งต้นแบบส�ำหรับการ ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็กเป็นผล ส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับการ ผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยสามารถผลิตเชือ้ เพลิงเอทานอล หรือ E100 จากกากน�ำ้ ตาล

นอลขนาดเล็ก ณ ห้องสารนิเทศ อาคาร บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดย ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจยั ของ ผูช้ ว่ ย ศาสตราจารย์. ดร.อภิชาติ บุญทาวัน อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ส� ำ นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร โดย

และมันส�ำปะหลังได้สงู สุดถึง 30 ลิตรต่อวัน สามารถเติมในเครือ่ งยนต์ทางการเกษตรที่ ใช้นำ�้ มันเบนซินและรถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มัน E85 มุง่ ส่งเสริมการผลิตเชือ้ เพลิงหมุนเวียนใช้ใน ชุมชน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในการแถลงผลงานวิจัยเรื่อง เครือ่ งต้นแบบส�ำหรับการผลิตเชือ้ เพลิงเอทา

เครื่ อ งต้ น แบบดั ง กล่ า ว เป็ น หอกลั่ น ประสิทธิภาพสูงแบบต่อเนือ่ งมีการออกแบบ ระบบการกลัน่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการแยก สารทีส่ งู มาก ซึง่ จากการทดสอบการกลัน่ เอ ทานอลจากน�ำ้ หมักจากกากน�ำ้ ตาล (molasses) สามารถกลัน่ เอทานอลความเข้มข้น สูงสุดได้ถงึ ร้อยละ 93.00 ซึง่ ใกล้เคียงกับ ความเข้มข้นสูงสุดทีส่ ามารถกลัน่ ได้ในระดับ อุตสาหกรรมซึง่ กลัน่ ได้รอ้ ยละ 95.0 และ

เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนขบวนการก�ำจัดน�ำ้ ในส่วน กลั่นเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลจะ สามารถผลิตเอทานอลเข้มข้นถึงร้อยละ 99.85 หรือ E 100 มีอตั ราการกลัน่ สูงสุด ได้ถงึ 30 ลิตรต่อวัน และสามารถน�ำเอทา นอลทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้งานได้กบั เครือ่ งยนต์ เบนซิน อาทิ รถจักรยานยนต์ เครือ่ งตัด หญ้า เครือ่ งสูบน�ำ้ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รวมทัง้ เป็นส่วนผสมส�ำหรับน�ำ้ มันไบโอดีเซล ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ได้ อธิบายถึงหลักการท�ำงานของเครือ่ งผลิตเชือ้ เพลิงเอทานอลขนาดเล็กว่า อุปกรณ์ดงั กล่าว แบ่งการท�ำงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบ ด้วย 1. การหมัก 2. การกลัน่ ล�ำดับส่วน 3. การแยกน�ำ้ ออกจากเอทานอลเพือ่ ผลิต เป็นเชือ้ เพลิง โดยขัน้ ตอนแรก คือ การหมัก สามารถใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตรได้หลาย อย่าง อาทิ กากน�ำ้ ตาล มันส�ำปะหลัง ข้าว ฟ่างหวาน เป็นต้น ส�ำหรับการทดลองนีไ้ ด้ ออกแบบขนาดถังหมักให้มคี วามจุ 250 ลิตร โดยจะท�ำการหมักกากน�ำ้ ตาลหรือ molasses จ�ำนวน 60 กิโลกรัม ผสมกับน�ำ้ จ�ำนวน 220 ลิตร ท�ำการหมักกับยีสต์ จ�ำนวน 1

นักวิจัย มทส. ผลิตเครื่องกลั่นเอทานอล ประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงอุตสาหกรรม

กิโลกรัม เป็นเวลา 3 วัน ซึง่ ในกระบวนการ นีจ้ ะได้เอทานอล 10% (มีเอทานอล 10 ส่วน และน�ำ้ 90 ส่วน) จากนัน้ จะน�ำไปสูข่ นั้ ตอน ทีส่ อง การกลัน่ เอทานอล โดยอุปกรณ์ที่ ใช้ในขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่าหอกลัน่ ล�ำดับส่วน ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วหอกลัน่ ในระบบอุตสาหกรรม จะมีลกั ษณะเป็นหอสูงภายในจะมีลกั ษณะ เป็นแบบชั้นๆ โดยจ�ำนวนชั้นที่จะท�ำการ กลัน่ เอทานอลให้ได้ความบริสทุ ธิส์ งู สุดนัน้ จะต้องมีจำ� นวนมากกว่า 75 ชัน้ ส่งผลกระ ทบให้มีการลงทุนที่สูงควบคู่ไปกับการใช้ ความร้ อ นสู ง ในการกลั่ น แต่ ห อกลั่ น ประสิทธิภาพสูงแบบต่อเนื่องที่ได้ท�ำการ พัฒนาขึน้ ได้มกี ารออกแบบระบบการกลัน่ ให้มีประสิทธิภาพในการแยกสารที่สูงมาก ซึง่ ภายในหอกลัน่ จะมีลกั ษณะเป็นท่อกลวง และมีการเพิม่ ระบบการปัน่ ผสมไอด้วยใบพัด ทีอ่ ยูภ่ ายในหอกลัน่ เพือ่ ท�ำให้เกิดความเป็น เนือ้ เดียวกัน โดยน�ำ้ หมักจะถูกท�ำให้รอ้ นและ ถูกป้อนเข้า ณ จุดกึ่งกลางของหอกลั่น โดยที่เอทานอลจะแยกตัวลอยขึ้นด้านบน โดยไอร้อนทีล่ อยขึน้ มาจะถูกใบพัด พัดให้ เข้ากับผนังด้านในของท่อหอกลัน่ ท�ำให้เกิด

เทศบาลนครนครราชสีมา เชิญเทีย่ วงานประเพณีสงกรานต์ 2556

“สงกรานต์มาดากัสการ์ ยกเกาะซ่าส์มากิน๋ คัว่ หมีโ่ คราช”

เทศบาลนครนครราชสี ม า ก�ำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี สวนเมืองทองและสวนอนุสรณ์ สถาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยมีภาค ส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เส้นทางเดินจากหน้าส�ำนักงานเทศบาลไป จนถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์, ร่วมสรงน�้ำ พระพุทธรูปและรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ, ชม การแสดงคอนเสิรต์ ของศิลปินชือ่ ดังบนเวที เกาะมาดากัสการ์, การจ�ำหน่ายคั่วหมี่ โคราชและขนมไทยโบราณ,ร่วมสรงน�้ำพระ มัลติวิชั่น 4 ภาค และตื่นตาตื่นใจกับการ จ� ำ ลองเกาะกลางเมื อ งโคราช เพื่ อ ให้ ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ล่ น น�้ ำ สงกรานต์อย่างสนุกสนาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งาน ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-275933 เว็บไซด์ www.koratcity.net วิทยุชุมชนเทศบาล นครราชสีมา FM.102.5 MHz. ออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น. และศูนย์ ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล 1559 ได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันในเวลา ราชการ การควบแน่นบางส่วน ในขณะทีไ่ อร้อนทีถ่ กู ทานอลมีขนาดโมเลกุล 4.4 อังสตรอม) พัดตามมาจากด้านล่างจะท�ำให้เกิดการ ส�ำหรับหลักการท�ำงานของระบบการแยกไอ ระเหยของของเหลวเพิ่มขึ้น และเกิดการ ผ่านเยือ่ แผ่นนัน้ จะท�ำการปัม๊ สารละลายเอ ผสมกันระหว่างไอและของเหลว ท�ำให้เกิด ทานอลที่ได้จากการกลั่นผ่านเครื่องแลก สมดุลระหว่างการควบแน่นและการกลาย เปลีย่ นความร้อน เพือ่ ท�ำให้สารละลายเอทา เป็นไอที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแยกที่ นอลอยูใ่ นสภาวะทีเ่ ป็นก๊าซร้อน โดยจะมี สมบูรณ์ภายในหอกลัน่ ซึง่ จากการทดสอบ อุณหภูมทิ ี่ 140 องศาเซลเซียส และมีความ การกลัน่ เอทานอลจากน�ำ้ หมักด้วยระบบการ ดันประมาณ 4 บรรยากาศ เมือ่ ไอของ ป้อนแบบต่อเนือ่ งทีไ่ ด้ประดิษฐ์ขนึ้ นี้ พบว่า สารละลายเอทานอลเคลื่อนที่ผ่านผิวหน้า สามารถกลัน่ เอทานอลความเข้มข้นสูงสุดได้ ของเยือ่ แผ่นดังกล่าว โมเลกุลของน�ำ้ จะถูก ถึงร้อยละ 93.0 โดยน�ำ้ หนัก ซึง่ ใกล้เคียง ดูดซับไว้ที่ผิวหน้าของเยื่อแผ่นก่อนที่จะ กับความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถกลั่นได้ใน เคลื่อนที่ทะลุผ่านเยื่อแผ่นออกไป ส่วน ระดับอุตสาหกรรม (ร้อยละ 95.0) จากนัน้ โมเลกุลของเอทานอลซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า จึงน�ำเข้าสูข่ นั้ ตอนทีส่ ามคือการก�ำจัดน�ำ้ ใน ขนาดของรูพรุนของเยือ่ แผ่น จะเคลือ่ นทีไ่ ป ส่วนกลัน่ เพือ่ ผลิตเป็นเชือ้ เพลิง เอทานอล ตามผิวหน้าของเยือ่ แผ่นและจะมีความเข้ม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการกลัน่ ล�ำดับส่วนแบบปกติ ข้นเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ หลุดออกจาก จะไม่สามารถทีจ่ ะแยกน�ำ้ ออกสารละลายเอ ระบบเป็นเชือ้ เพลิงเอทานอล 100% หรือ ทานอลได้ทงั้ หมด (โดยความเข้มข้นสูงสุด E100 นัน่ เอง ของเอทานอลที่สามารถท�ำการกลั่นได้นั้น “ส�ำหรับชุดอุปกรณ์ต้นแบบดัง จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 95 โดยน�ำ้ หนัก) ส�ำหรับ กล่าวเหมาะส�ำหรับการส่งเสริมให้ประชาชน เทคโนโลยีการก�ำจัดน�ำ้ ในงานวิจยั นี้ มีชอื่ ทัว่ ไป ได้ใช้ในรูปของโรงงานผลิตเชือ้ เพลิง เรียกว่าการแยกไอผ่านเยือ่ แผ่น หรือ vapor ขนาดเล็กส�ำหรับชุมชน โดยอาจจัดตัง้ เป็น permeation โดยเยือ่ แผ่นชนิดนีจ้ ะยอมให้ ระบบสหกรณ์เชือ้ เพลิงส�ำหรับชุมชน เพือ่ ส่ง น�ำ้ ผ่านได้ดกี ว่าเอทานอล โดยวัสดุทใี่ ช้ใน เสริมในการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล การขึน้ รูปส�ำหรับงานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้เลือกใช้เยือ่ ส�ำหรับเครือ่ งยนต์เบนซิน และยังสามารถใช้ แผ่นชนิดเซรามิก (ceramic membrane) เอทานอลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบหลักใน ซึง่ มีความคงตัวเชิงกลทีส่ งู มาก โดยสามารถ การผลิต ไบโอดีเซลแบบครบวงจร ซึง่ จาก ท�ำให้มขี นาดของูพรุนประมาณ 3 อังสตรอม ขบวนการผลิตเอทานอลดังกล่าวจะมีตน้ ทุน (1 อังสตรอมมีขนาดเท่ากับ 10-10 เมตร) การผลิตอยูท่ ี่ 20-25 บาทต่อลิตร โดยชุด ซึ่งจะท�ำให้สามารถแยกน�้ำออกจากเอทา อุปกรณ์ต้นแบบดังกล่าวใช้งบประมาณใน นอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดยน�ำ้ จะมี การผลิตประมาณ 500,000 บาท” ผูช้ ว่ ย ขนาดโมเลกุล 2.6 อังสตรอม ในขณะทีเ่ อ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ กล่าว

สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯราชภัฏโคราช ทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ – จ.พิษณุโลก เดินหน้าประชุมจัดตั้งอุทยานไดโนเสาร์ อบจ.น�ำทัพคณะกรรมาธิการการศึกษาและสาธารณสุขฯ

เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2556 สถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น และ ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา ได้จดั ให้มกี ารประชุมในการ พิจารณาการขอใช้ ประโยชน์ที่ดินของ มหาวิทยาลัยในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ 2 แปลง ท้องทีอ่ ำ� เภอเมืองนครราชสีมา เพือ่ จัดตัง้ อุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) และ อุทยานธรณี (Geopark) ณ ห้องประชุม สุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา โดยมี รองผู้ว่าราชการ จังหวัด นครราชสีมา นายสุชาติ นพวรรณ

ประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้า ส่วนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในท้อง ถิ่นเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 27 ท่าน และ มี ตั ว แทนจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีมา คือ รศ.สะอาดศรี คงนิล รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล และ ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม ผู้อ�ำนวยการและรองผู้อ�ำนวย การ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็น ผูน้ �ำเสนอทีม่ า ความเหมาะสมและ ความ จ�ำเป็นของการขอใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการ จัดตั้งอุทยานไดโนเสาร์ และอุทยานธรณี ผลการพิจารณาซึ่งสรุปโดยรองผู้

ว่าราชการจังหวัด คือ 1. ที่ประชุมและผู้บริหารหรือผู้ ดูแลรับผิดชอบที่ดินที่ขอใช้ ประโยชน์ (ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม ส�ำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และส�ำนักส่งเสริมและ พั ฒ นา ไม้ เ ศรษฐกิ จ นครราชสี ม าของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ (อ.อ.ป.) เห็นชอบกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 แปลง จ�ำนวน 333 ไร่ และ 115 ไร่ ตาม ล�ำดับ โดยมีความเห็นเพิม่ เติมว่าแปลงแรก มหาวิทยาลัยควรขอใช้ พื้นที่ทั้งหมดของ แปลง คือ 624 ไร่ (333 ไร่ + พื้นที่ที่

เอกชนบุกรุกด้วย) โดยทางก�ำนันต�ำบล โคกกรวด นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา อาสาจะเป็น ผู้เจรจาไม่ให้มีปัญหากับผู้ บุ ก รุ ก และในการด� ำ เนิ น การขอใช้ ประโยชน์ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง กรรมการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และท้องถิ่น ปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจ สอบพื้นที่ การท�ำประชาคมเรื่องรูปแบบ และ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ ท�ำโครงการขอใช้ประโยชน์และอื่นๆ โดย ท�ำหลักฐานและท�ำตามขัน้ ตอนในระเบียบ กรมป่าไม้ว่าด้วยการ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการใช้พนื้ ทีฯ่ ภายใน เขต ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 รวมทั้ง ระเบียบของ อ.อ.ป. 2. ที่ประชุมมอบหมายให้ทาง สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ ประสานการ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการจัดตั้ง อุทยานธรณี จังหวัดนครราชสีมาและกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ กับหัวหน้ากลุ่ม ทรัพยากรบุคคล นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ของส�ำนักงานจังหวัด นครราชสีมา

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณ ฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอภิวัตน์ พลสยม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา น�ำคณะกรรมาธิการการ ศึกษา และสาธารณสุข ประจ� ำสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และข้ า ราชการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร “การบริหาร จัดการศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” องค์การบริหาร ส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า และร่ ว ม ทัศนศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม เทศบาลนครเชี ย งใหม่ สถาบั น วิ จั ย

ดาราศาสตร์ เชียงใหม่ และอุทยานการ เรียนรู้เทศบาลนครพิษณุโลก ในระหว่าง วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 ที่ผ่านมา โดยการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อ เป็นแนวทางในการน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จาก การศึ ก ษาดู ง านไปบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเสริ ม สร้ า ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหาร งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ เสริม สร้างทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน สร้างองค์ ความรู้ทางการบริหารให้เกิดแก่บุคลากร ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสีมาต่อไป.


7

รองผูก้ ารไม่เอา ตร.นอกแถว หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

ยอมรับมี“นักบิน”รีดไถ่ในโคราช “อัยการ” บอกความผิดเรือ่ งเครือ่ งหมายการค้าไม่มี กฎหมายระบุความผิด ใครมาแอบอ้างจับกุมมีความผิด “มอก.” การไปตรวจจับต้องมีผเู้ ชีย่ วชาญไปด้วย “ผูค้ า้ ” ของ เด็กเล่นยืนยันถูกไถ่เงินจริงพร้อมยืน่ หลักฐาน ร้านอาหารยอด ตก 80% วอนตัง้ ด่านหลังเทีย่ งคืนก่อนจะเจ้งกันทัง้ เมือง! ๏ หอการค้าเปิดเวทีแก้ปญั หา เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ โรงแรมวีวนั หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จดั สัมมนาเรือ่ ง “การบังคับใช้กฎหมายที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ด นครราชสีมา” และแถลงนโยบาลของ กรรมการบริหารประจ�ำปีบริหาร 2556-2557 กลุม่ “SMEs” ร้องทุกข์หากินล�ำบากท�ำให้ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและท�ำให้ SMEs หมดก�ำลังใจในการเป็นผูป้ ระกอบการ ส่วน ร้านอาหารยอดตก 80% เพราะเจอด่านตรวจ แอลกอฮอล์ทกุ มุมเมือง ยอดฟ้องคดี 15 เดือนเฉพาะเรือ่ งแอลกอฮอล์มกี ว่า 3,000 คดี ๏ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจส�ำรวจ ผลกระทบ ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ประธานศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจ ได้นำ� เสนอผลกระทบจาก การใช้กฎหมายที่มีต่อ SME ในจังหวด นครราชสีมา เปิดเผยก่อนสัมมนา แบ่งเป็น 4 ด้าน (ผลวิจยั พบว่า การค้าตกต�ำ่ เกือบ 200 ล้านบาท) 1. การตัง้ จุดตรวจแอลกอฮอล์ 89.1% ของผูป้ ระกอบการ ตอบ ว่าการตัง้ จุดตรวจกวดขันวินยั จราจรและการ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดขายลดลง เฉลีย่ 11.11% หรือ 16,665 บาทต่อเดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะมียอดขายลดลง ประมาณ 71,154,083 บาทต่อเดือน โดยประเภทของธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลก ระทบมากทีส่ ดุ คือ ภาคธุรกิจการค้า และ ภาคธุรกิจการบริการตามล�ำดับ ผูป้ ระกอบ การ 90% ตอบว่าการใช้กฎหมายส่งผลต่อ จ�ำนวนลูกค้า ลดลง 16.2% 2. การจับกุมคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการส�ำรวจผู้ประกอบการถึง 56.7% มีความเข้าใจในเรือ่ ง “ลิขสิทธิ”์ น้อย ทีส่ ดุ 37.4% ตอบว่าความถีใ่ นการถูกจับกุ มมากขึร้ และ 26% ตอบว่าการถูกจับกุมส่ง ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการมาก 96.9% ของ ผูป้ ระกอบการ ตอบว่าการ จับกุมคดีการ ละเมิดลิขสิทธิส์ ง่ ผลกระทบต่อรายได้และยอด ขายลดลงเฉลีย่ 4.29% หรือ 5,183.38 บาท ต่อเดือน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจะมียอดขาย ลดลงประมาณ 24,068,755 บาทต่อเดือน โดยประเภทของธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลก ระทบมากทีส่ ดุ คือ ภาคอุตสาหกรรม รองลง มาคือ ภาคธุรกิจการค้าและ ภาคธุรกิจการ บริการตามล�ำดับ และผูป้ ระกอบการ 94.9% ตอบว่าการใช้กฎหมายส่งผลต่อจ�ำนวนลูกค้า ลดลง 12.98% 3. การจับกุมคดีความผิดพระราช บัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (พ.ร.บ. มอก.) จากการส�ำรวจผู้ประกอบการถึง 66.6% มีความเข้าใจในเรือ่ ง “มอก.” น้อย ทีส่ ดุ 40.3% ตอบว่าความถีใ่ นการถูกจับกุม น้อยทีส่ ดุ โดยการถูกจับกุมส่งผลกระทบต่อ ผูป้ ระกอบการมากทีส่ ดุ 4.3% 98.1% ของผูป้ ระกอบการ ตอบ ว่าการ จับกุมคดีไม่มี มอก. ส่งผลกระทบ ต่อรายได้และยอดขายลดลงเฉลีย่ 3.93% หรือ 4,738.55 บาทต่อเดือน ดังนัน้ ผู้ ประกอบการจะมียอดขายลดลงประมาณ 22,275,696 บาทต่อเดือนโดยประเภทของ

ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ ภาค ถูก ตร. จับด�ำเนินคดีและมาร้องทุกข์กบั หอ ธุรกิจการค้าและภาคธุรกิจการบริการตาม การค้าฯ คณะกรรมการจึงตัดสินใจเปิดเวที ล�ำดับ ผูป้ ระกอบการ 92.4% ตอบว่าการใช้ เพือ่ ระดมความคิดเห็น และจะน�ำเสนอหน่วย กฎหมายส่งผลต่อจ�ำนวนลูกค้า ลดลง 12.94% 4. การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ ่ 300 บาท ต่อวัน ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการมาก ทีส่ ดุ 30.7% พบว่า 97.2% ของผูป้ ระกอบการ ตอบว่าการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ 300 บาทต่อวัน ส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดขายลดลงเฉลีย่ 10.64% หรือ 12,835.74 บาทต่อเดือน จาก งานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป หากปล่อยไว้จะมีผลก จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนในอ�ำเภอ ระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เมือง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจะมียอดขายลด นครราชสีมาอย่างแน่นอน ลงประมาณ 59,786,617 บาทต่อเดือน โดย ๏ “ชวน ชวนก้าวหน้า” พ่อค้าของ ประเภทของธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ เล่นแฉถูกไถ่ คือ ภาคธุรกิจการบริการ รองลงมาคือ ภาค ธุรกิจการค้าตามล�ำดับ ผูป้ ระกอบการ 73% ตอบว่าการใช้กฎหมายส่งผลต่อจ�ำนวนลูกค้า ลดลง 22.88% และผูป้ ระกอบการทัง้ หมดตอบ เป็นเสียงเดียวกันว่า ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 17.45% ๏ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมาร่วมงาน นายชวน ชวนก้าวหน้า เจ้าของ ร้านสุรนารีทอยส์ ร้องทุกข์ในงานว่าถูก ต�ำรวจจับติดต่อกันถึง 3 ครัง้ และมีการ เจรจาขอเงิน พ่อค้าไม่รอู้ ะไรคือสินค้าไม่มี มอก. เพราะซือ้ มาจากร้านส่ง ตนถูกจับเมือ่ 23 ธันวาคม 2555 ตร. ไม่มหี มายค้นเรียก ตนไปโรงพักเพือ่ ตกลงจ่ายเงิน ต่อมา 10 ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการ มกราคม 2556 ตร. ก็มาจับอีกข้อหาลิขสิทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมเป็นประธาน มีตกุ๊ ตาอุลตราแมน 2 ตัว ขณะถูกจับมีผู้ ในงานและร่วมรับฟังปัญหาของ SMEs ผูว้ า่ ฯ สือ่ ข่าวช่อง 3 อยูด่ ว้ ยต�ำรวจจึงไม่กล้าเรียก ขอบคุณหอการค้าฯ ทีส่ ะท้อนปัญหาให้ฝา่ ย เงิน เอาสินค้าไปกว่า 800 ชิน้ 21 มกราคม บริหาร และถือว่าหอการค้าฯ เป็นองค์กรที่ 2556 ตร. มาจับอีกคราวนีบ้ อกไม่มี มอก. มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด อยากถามว่า มอก.ไม่มพี อ่ ค้าถูกจับ และหาก นครราชสีมาตลอด 33 ปีแห่งการก่อตัง้ ได้ อาหารไม่มี อย. จะถูกจับหรือเปล่า? ก่อน ช่วยพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจมาโดย ทีค่ นโคราชจะขัดแย้งกันมากกว่านี้ อยากให้ ตลอด หอการค้า, อัยการ, มอก., ต�ำรวจ, สภา ๏ ประธานหอการค้าฯ ยืนยัน ทนายความ ให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการก่อนจะ SMEs เดือดร้อน ออกมาไล่จบั ไม่ใช้บกุ มาจับแบบจับโจรผูร้ า้ ย พ่อค้าเล็กๆ จะไปสูต้ ำ� รวจได้อย่างไร ไม่กล้า โต้แย้งต�ำรวจ ขอให้ทา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีม่ ารับฟังปัญหาวันนีช้ ว่ ย “SMEs” ด้วย ๏ ตัวแทนพ่อค้าจากตลาดส�ำเพ็ง ขายกระเป๋าน�ำเข้าจากจีนไม่รเู้ รือ่ ง ใบน�ำเข้า ต�ำรวจมาจับอ้างไม่มหี ลักฐานน�ำ เข้าสินค้า ไม่ใช่แบรนด์เนม ต�ำรวจอ้างสินค้า น�ำเข้าผิดกฎหมาย ผูป้ ระกอบการ SMEs เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งน�ำเข้า ก็ซอื้ มา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากร้านส่งจากกรุงเทพฯ ท�ำไมไม่ตรวจ SMEs เป็นฐานเศรษฐกิจของเมืองโคราช ต้นทาง มาจับปลายทางร้านเล็กๆ ไม่มคี วาม ขณะนี้ SMEs อย่างน้อย 2 สาขา ก�ำลัง เข้าใจกลายเป็นเหยือ่ ของนักบินมาตบทรัพย์ เดือดร้อนมากและเข้ามาร้องเรียนกับหอการ เมือ่ ไม่ยอมก็จบั ทุกวัน ถ้ายอมจ่ายเป็นราย ค้าฯ มากขึน้ จนต้องท�ำวิจยั เพือ่ ทราบปัญหา เดือนก็ไม่จับ หากไม่มีค�ำแนะน�ำจากผู้รู้ และพบว่ามีผลกระทบจริงจึงจัดเวทีเสวนา SMEs คงต้องเลิกค้าขาย รัฐบาลส่งเสริม “การบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อ SMEs มากมายก็อยากให้สง่ เสริมเรือ่ งนีด้ ว้ ย เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อหา ๏ ตัวแทนพ่อค้าจากตลาดเซฟวัน ทางออก หากใช้มาตรการทางกฎหมายที่ โคราช รุนแรงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกฝ่าย ต้องนั่งคุยกัน เพราะหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา มีภารกิจส�ำคัญคือ แก้ไข ปัญหาให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบ การขนาดเล็กและขนาดย่อมทีม่ กี �ำลังน้อย ขาดทีป่ รึกษา ๏ “หัสดิน” ผูค้ า้ รายย่อยถูกจับจริง นายหั ส ดิ น สุ วั ฒ นะพงศ์ เ ชฎ ประธานด�ำเนินการจัดงาน กล่าวถึงการจัด นายเดชา กลิน่ พูน พ่อค้านาฬิกา งานสัมมนาปัญหา SMEs โคราช เพราะมี แฟชัน่ ในตลาดเซฟวัน ได้รบั ผลกระทบจาก เสียงสะท้อนของผูป้ ระกอบการ SMEs กลุม่ การน�ำสินค้าทีน่ ำ� เข้าจากประเทศจีนเข้ามา ซือ้ มา-ขายไป ตามเซฟวัน, ไนท์บา้ นเกาะ, ขาย ซึง่ ไม่มเี ครือ่ งหมายการค้า และ มอก. ร้าน20บาท, ร้านของเล่นเด็ก, ร้านค้าทัว่ ไป จึงท�ำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนอย่างมาก แต่

สินค้าไม่ใช่สนิ ค้าทีท่ ำ� ลอกเลียนแบบแต่อย่าง ใด เพียงแค่ไม่มฉี ลากการค้าเท่านัน้ อยาก ให้ชว่ ยแก้ไขปัญหาด้วย ๏ พ.ต.อ.วณัฐ ยอมรับมีพวกหากิน พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รองผู้ บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายปราบปราม ยอมรับมีพวกหากินหรือ “นักบิน” มารีดไถ่เงินพ่อค้าโดยเอากฎหมาย ลิขสิทธิ,์ มอก. น�ำสินค้ามาขายไม่มใี บรับ รองการน�ำเข้า มาข่มขูพ่ อ่ ค้าตามตลาดต่างๆ โดยมีตำ� รวจนอกแถวร่วมมือหากินจับได้ไป ต่อรองรีดไถ่กนั แถวโรงพัก อยากขอให้พอ่ ค้า SME ถ่ายภาพบุคคลและเก็บหลักฐานไว้ ด�ำเนินคดี เพราะการจะจับมีขนั้ ตอนโดย เฉพาะลิขสิทธิต์ อ้ งมีเจ้าทุกข์และมีการมอบ อ�ำนาจจริง ต้องมาบันทึกทีโ่ รงพักก่อนออก ไปจับ ถ้าไม่เข้าใจติดต่อทนายขอค�ำแนะน�ำ ก่อนเพือ่ ป้องกันกลุม่ คนมาแอบอ้าง เรือ่ ง มอก. โทษไม่มากไม่ควรยอมให้ไถ่เงินควรให้ ด�ำเนินคดีไปดีกว่าโทษปรับ 5,000 บาท พฤติกรรมที่ผู้ประกอบการพูดถึง เป็น พฤติกรรมของต�ำรวจไม่ดี ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ เลีย้ งต�ำรวจพวกนีห้ ากมีหลักฐานมีโทษหนัก เรือ่ งด่านแอลกอฮอล์ เห็นใจร้าน อาหารจะรีบกลับไปประชุมกันเพื่อตั้งด่าน หลังเทีย่ งคืน แต่ดา่ นหมวกกันน๊อคคงต้อง ท�ำต่อไป เพราะท�ำตามนโยบาลของรัฐบาล เรือ่ งลดอุบตั เิ หตุ ๏ “สมอ.” ยืนยันต�ำรวจไม่มี อ�ำนาจปรับ นางปณิชา ทองชุมนุม นิติกร ช�ำนาญการ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กล่าวถึง การจับเรือ่ ง มอก. เพราะมีบญั ชีบงั คับต้อง มี มอก. 97 รายการ เปิดดูเว็บไซต์มอก. ได้มอี ะไรบ้างการปรับต�ำรวจไม่มอี ำ� นาจถ้า ไปปรับ เป็นการผิดกฎหมาย การออกมา ตรวจอาจขอความร่วมมือกับต�ำรวจในท้อง ถิน่ แต่ถา้ ไม่มเี จ้าหน้าที่ มอก. มาด้วย ผู้ ประกอบการควรขอตรวจสอบและระวังเรือ่ ง สินค้าทีถ่ กู จับไปเพราะเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน ว่าสินค้าอะไรทีม่ ี มอก. บังคับ ๏ ตรวจ “มอก.” แนะขอดูบตั ร คนมาจับก่อน นายอุดร เตชะสาย นักวิชาการ มาตรฐานช� ำ นาญการ ส� ำ นั ก บริ ห าร มาตรฐาน 3 ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เมือ่ ให้กลุม่ ผูม้ าจับกลุม่ อาจ เป็นบุคคลทีแ่ อบอ้างได้ ทางทีด่ คี อื ขอตรวจ

บัตรประจ�ำตัวผู้มาจับกุมก่อนเพื่อป้องกัน พวก “นักบิน” การจับกลุม่ หากผูจ้ บั ไม่รเู้ รือ่ ง มอก. อาจจับผิดเอาสินค้า ไม่เกีย่ วกับ มอก. ไป อาจถูกฟ้องกลับได้ เพราะคดีเหล่านีเ้ ป็น คดีที่ต้องใช้ผู้ช�ำนาญช่วย พิจารณาก่อน จับกุม ๏ “อัยการ” เครือ่ งหมายการค้า จับไม่ได้ นายเจนวิทย์ ทรงชัยสงวน รอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา ได้ กล่ า วถึ ง การที่ ต� ำ รวจมาจั บ เรื่ อ ง เครือ่ งหมายการค้า เป็นเรือ่ งทีก่ ระท�ำไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้ท�ำได้ถ้าท�ำก็ผิดผู้ ประกอบการต้ อ งขอค� ำ แนะน� ำ จากนั ก กฎหมาย ต�ำรวจเวลาไปจับมักคิดข้อหาแบบ กะทันหัน แจ้งความผิดไปก่อน ความผิดทาง อาญามีแบบส่วนตัวต้องมีผรู้ อ้ งทุกข์แต่คดี อาญาความผิดของแผ่นดิน ต�ำรวจจับได้แต่ หากมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท ก็ไปขึน้ ศาล แขวง ๏ “ทนาย” มีพอ่ ค้าโทรปรึกษาทุก วัน นายธราวุธ ติณทุกะสิริ ประธาน สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่าได้รบั การร้องทุกข์จากพ่อค้า แม่คา้ เกือบ ทุกวัน สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำตามสิทธิของเราคือ 1. ขอดูบตั รประจ�ำตัวคนทีม่ าจับ ทุกคน ถ้าไม่ยอมให้ดเู ค้าไม่มสี ทิ ธิม์ าจับเรา 2. ขอดูใบมอบอ�ำนาจในกรณีจบั ลิขสิทธิ์ ต้องเป็นใบมอบทีถ่ กู ต้อง หากไม่ มัน่ ใจให้กโ็ ทรมาถามทนายได้เป็นการป้องกัน พวกนักบิน พวกแอบอ้าง 3. จะมาค้น ต้องมีหมายจากศาล ไม่มคี น้ ไม่ได้ 4. ถ้าเราผิดจริงๆ ขอแนะน�ำอย่า จ่ายส่วย ให้ไปสูท้ ศี่ าลจะถูกกว่า 5. ระวังต�ำรวจไม่ดหี ากินกับนักบิน ผมเคยเจอคนพวกนีม้ าแล้ว และชวนไปขึน้ ศาลก็ไม่กล้าไป 6. ต�ำรวจท�ำผิดมีโทษหนัก หากมี หลักฐานมัดตัวได้ตอ้ งท�ำ ๏ “ขาว” ขนมจีนตี 2 เจ้งหมด แล้ว

นายจี ร ะศั ก ดิ์ คาระวิ วั ฒ นา ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา เล่าถึงสถานการณ์ของ อาหารในโคราช โดยเฉพาะขนมจีนทีต่ ลาด แม่กมิ เฮงขายตอนตี 2 คนไปอุดหนุนกัน แน่น วันนีเ้ งียบจนต้องเลิกขายร้านอาหาร

ขณะนีเ้ งียบทัง้ เมือง เจ้าของอาหารรับสาย ลูกค้าบอกเพิง่ ออกจากร้านถูกด่านเป่าเสีย เงินเป็นหมืน่ ต�ำรวจโคราชขยันมากตัง้ ด่าน กันทุกวันทุกจุด ต�ำรวจสีควิ้ ก็เริม่ ขยันอีกแล้ว สมาชิกโทรมาปรับทุกข์อยูก่ นั ล�ำบากมากใน ฐานะประธานชมรมร้านอาหารต้องออกโรง ทั้งๆที่ก็รู้จักต�ำรวจดีแต่มันจะอยู่กันไม่ได้ จริงๆ จึงวอนขอความเห็นใจจากต�ำรวจ ๏ “น้อยกระโทก” วอล์ค เอาท์

นางสาวภัทรภร เทีย่ งตรง เจ้าของ ร้านเจ้นอ้ ยกระโทก หน้าค่ายสุรนารี พยายาม จะแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าวิทยากรบน เวทีทงั้ หมดคือ “จ�ำเลย” ผูด้ ำ� เนินรายการ เกรงจะเป็นการปะทะคารมกันเลยขอให้ใจ เย็นๆ แต่นางสาวภัทรภร ไม่พอใจเดินออก จากทีป่ ระชุมโดยไม่แสดงความคิดเห็นอะไร อีก บรรยายการเริม่ ร้อนแรงเพราะSME ต่าง รุมเสนอปัญหาทีต่ ำ� รวจใช้มาตรการรุนแรง เกินไปจนท�ำมาหากินกันไม่ได้ ๏ ร้านข้าวต้มยอดตก 80% เจ้าของร้าน ส.ข้าวต้มกุย๊ ถนนมุข มนตรีใกล้ KCTV เล่าถึงการค้าร้านอาหาร โคราช 1 ปี ทีผ่ า่ นมา ยอดตกไป 80% เพราะ ลูกค้าไม่กล้ามาใช้บริการเพราะกลัวด่านเป่า ท�ำให้ลำ� บากมากค่าแรงก็เพิม่ 300 บาทต่อ วัน ต้องลดคนงานและหากเป็นอย่างนีต้ อ่ ไป คงต้องปิดกิจการหลายชีวติ คงตกงานด้วย ถึง เดือดร้อนขนาดไหน พ่อค้า-แม่คา้ ก็ไม่กล้าพูด มาก แต่วนั นีม้ นั เดือดร้อนกันจริงๆ ขอให้ผู้ บัญชาการต�ำรวจเห็นใจพ่อค้า-แม่คา้ ด้วย ๏ “ชัย กองเมือง” ขอให้เพิม่ โทษ นายสมชาย ลิขติ วรสิริ แนะน�ำ ต�ำรวจว่ามีบางคนทีต่ นรูจ้ กั เคยถูกเป่าถูกจับ มา8ครัง้ แบบนีไ้ ม่เข็ดไม่ปรับปรุงตัว ต้อง เพิม่ ค่าปรับเพิม่ โทษ แต่การตัง้ ด่านเป่าวันนี้ มันมากจริงๆ ขอให้เบาๆ หน่อย เพราะ พ่อค้า-แม่คา้ เขาจะอยูก่ นั ไม่ได้แล้ว ผมรัก ต�ำรวจเพราะอยูห่ น้ากองเมืองแต่ผมก็อยาก ให้ตำ� รวจรักผมบ้าง ต�ำรวจดีกม็ แี ต่ตำ� รวจไม่ ดีเราต้องช่วยกันขจัดออกไป บ้านเมืองจะได้ มีความสุข ต�ำรวจเวลาจับประชาชนอยากให้ พูดจาให้สภุ าพหน่อยไม่ใช่พดู ข่มขูป่ ระชาชน ๏ “หอ” เปิดทนายรับปรึกษาให้ SMEs นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รอง ประธานฝ่ายกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและธร รมาภิ บ าล ในฐานะอดี ต ประธานสภา ทนายความจังหวัด ได้รบั มอบหมายให้เป็นที่ ปรึกษาให้กบั กลุม่ SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ จากการใช้กฎหมาย เพือ่ สร้างความเข้าใจและ ป้องกันกลุม่ แอบอ้าง (นักบิน) และต�ำรวจที่ ไม่มอี ำ� นาจมาไล่จบั และเก็บส่วย ซึง่ รายงาน พบว่ามีการเก็บส่วยรายเดือนหลายแห่งขณะ นีก้ ำ� ลังสืบในทางลับเพือ่ เสนอต่อผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเพือ่ แก้ไขในการประชุม กรอ. ต่อไป แห่งขณะนีก้ ำ� ลังสืบในทางลับเพือ่ เสนอต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดแก้ไขใน กรอ. ต่อไป


8

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

ฉลอง19ปี‘สตาร์เวลล์’สุดอลังการ

ทัพดาราตบเท้าร่วมสร้างสีสนั ล้นเวที เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทสตาร์เวลล์ จ�ำกัด ได้จัดงาน “19 ปี สตาร์เวลล์ คู่ครัว คู่คุณ ห่วงใยสุขภาพ ประชาชน ที่ ศ าลากลางจั ง หวั ด นครราชสีมา เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองความ ส�ำเร็จและขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุก ท่าน โดยภายในงาน นพ.วรรณรัตน์ ชาญ นุ กู ล อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อม ด้วยดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.บุญมา อิ่ม วิเศษ ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั ในเครือสตาร์เวลล์ ผู้กล่าวรายงาน มี ค รอบครั ว สตาร์ เ วลล์ แ ละ ประชาชนมาร่ ว มงานอย่ า งคั บ คั่ ง ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ ฟ รี ต ลอดงาน เพื่ อ เป็ น การ ตอบแทนลูกค้าสตาร์เวลล์ ทีอ่ ยูเ่ คียงข้างส ตาร์เวลล์มาตลอดระยะเวลา 19 ปี โดยภายในงานได้ มี ก ารจั ด กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น บูธส ตาร์เวลล์ คู่ครัว ซึ่ง ดร.บุญมาและนาง ฟ้าสตาร์เวลล์ “จิ๊ก เนาวรัตน์” ได้ลงมือ ปรุงอาหาร ให้ประชาชนได้ลิ้ม ชิม รส ได้แก่เมนู ปิ้งย่างบาร์บีคิว ซึ่งใช้เตาแก๊ส อินฟราเรด หัวคู่ สตาร์เวลล์ ที่ไม่ก่อสาร พิษหรือกลิ่นใดใด ด้วยเทคโนโลยีความ ร้อนอินฟราเรด และหัวเตาแบบพิเศษ ทาน ต่อแรงลม ประหยัดแก็สได้ถึง 60% เมนู ต่อมาคือ ไก่อบสเลนเดอร์ที่ใช้เตาอบส

ตาร์เวลล์ ง่ายต่อการใช้งานและเวลาใน การอบไม่กี่นาที พร้อมการท�ำน�้ำซอสด้วย เตาแก๊สอินฟราเรดหัวคู่ สตาร์เวลล์ ตัว เครื่องอลูมิเนียม ทนความร้อนสูงและไม่ เป็นสนิม ต่อท้ายด้วยเมนูสมูทตี้ ด้วย เครื่องปั่นสตาร์เวลล์ ปั่นได้ละเอียดและ รวดเร็ว ด้วยใบมีดที่แข็งแรงและทนทาน ต่อจากนั้นจึงได้มีการประกวดเมนูผัดหมี่ โคราช ที่มีผู้เข้าร่วมประชันลีลาและความ สามารถที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ อย่ า งล้ น หลาม ซึ่ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ นี้ เป็นการคืนก�ำไรแก่ลูกค้าสตาร์เวลล์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบูธ สวน สนุ ก สุ ด มั น ลุ ้ น รั บ ของที่ ร ะลึ ก จากส ตาร์เวลล์ หรือจะเลือกซื้อสินค้าในราคา สบายใจได้ ที่บูธสินค้าสตาร์เวลล์ ที่ลด กระหน�ำ่ ถึง 50% รวมทัง้ บูททีจ่ ดั นิทรรศการ แสดงความเป็นมาตลอด 19 ปี ของส ตาร์เวลล์ และ กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือ สตาร์เวลล์ทั้ง 7 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท สตาร์เวลล์ จ�ำกัด 2.บริษัท สตาร์เวลล์ลิส ซิ่ง จ�ำกัด 3.บริษัท สตาร์เวลล์เทรดดิ้ง จ�ำกัด 4.บริษัท สตาร์เวลล์การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท 5. บริษัท สตาร์เวลล์ซัมมิท (ไทย แลนด์) จ�ำกัด 6.บริษัท สตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท 7.บริษทั สตาร์เวลล์แอสเซท จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ หมู่บ้าน ดิ ไอคอน บ้านสไตล์ Modern Luxury ถ.สุรนารายณ์ พร้อมกับศิลปิน นัก

คลังพลาซ่าเฟ้นหาดาวรุ่ง ลู ก ทุ ง ่ ปี 56 คนล่ า สุ ด จากรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 รุ่นประถมศึกษา รางวัลชนะ

และ 10 มีนาคม จนมาถึงรอบชิงชนะ เลิศ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณศูนย์อาหารชั้น 5 คลังพลาซ่า จอมสุ ร างค์ เยาวชนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการ ประกวดต่างขับร้องบทเพลงอันไพเราะ ไปพร้อมกับชุดสุดอลังการ สืบสาน ต�ำนานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ต่อไป ใน งาน “ดาวรุ่งลูกทุ่งคลังพลาซ่า ประจ�ำ ปี 2556” โดย นายพัฒนา บรรจงปรุ, นายธีรนันท์ จันทรจรูญ และนายพรภพ เสาวภาคย์กุล คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านให้เกียรติตัดสินผลการประกวดซึ่ง มีด้วยกัน 2 รุ่นดังต่อไปนี้

ร้องดัง ดาราซุปตาร์ มาร่วมเดินพรมแดง อย่างคับคั่ง กว่า 20 ชีวิต อาทิ จิ๊ก-เนาว รั ต น์ นางฟ้ า สตาร์ เ วลล์ ,วี - วี ร ภาพ (พระเอกมหาเสน่ห์), เล็ก-เจษฎา (หนุ่ม หล่อหน้าหวาน), ต๊อบ-ชัยวัฒน์ (หนุม่ หล่อ หุ่นล�่ำบึก), นิวส์-นริศสันต์ (นายแบบหน้า ใหม่), มนัส-ท็อปกัน ต่อด้วยการเดินแบบ “fashion Show On stage By Starwell” โดยนางงาม 7 ท่าน รวมถึงนางงามระดับ โลกอย่าง “นาตาลี เกลโบวา” มิส ยูนิ เวอร์ส ปี 2005 และการมอบโล่รางวัล Best awards ให้กบั พนักงาน เป็นจ�ำนวน 28 รางวัล ในงานมีการมอบของเพือ่ สังคม ให้กับหน่วยงานต่างๆ และสนุกสนานใน ช่วงท้ายของงานไปกับ มินคิ อนเสิรต์ จาก เหล่าศิลปินดารา และชมคอนเสิร์ตอย่าง เต็มอิม่ จากสาวดอกหญ้าราชินลี กู ทุง่ อีสาน ต่าย อรทัย ทัง้ นี้ บริษทั สตาร์เวลล์ จ�ำกัด ได้ ท�ำงานภายใต้ปณิธาน “สตาร์เวลล์ สินค้า หรู คูค่ รัวคุณ” สตาร์เวลล์มงุ่ มัน่ พัฒนาผูน้ ำ� ให้เข้าถึง เข้าใจพนักงานด้วยความรักและ ส่งเสริมสนับสนุนในความส�ำเร็จทุกๆ ด้าน ทั้งการท�ำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้าน มีรถ มีเงินออม มีครอบครัวที่อบอุ่น ภาย ใต้นโยบายการบริหาร ที่ว่า “มาด้วยกัน คือ การเริ่มต้น อยู่ด้วยกัน คือ ความ ก้าวหน้า และท�ำงานด้วยกัน คือ ความ ส�ำเร็จ”

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ

¤ÇÒÁ¨Ø

»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ·Õè㪌§Ò¹äÁ‹ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555

เลิศ ได้แก่ เด็กหญิงภิชชาพร หอมขุน (Ōҹ Á. ) (Ōҹ Á. ) (Ōҹ Á. ) ทด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ÅӵФͧ 314 27 287 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ วอนสันเทียะ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ 110 1 106 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ÁÙź¹ 141 7 115 เด็กหญิงวรวรรณ โพธิ์เกาะ รุน่ มัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ÅÓáªÐ 275 7 244 ได้แก่ นางสาวขนิษฐา บอบสันเทียะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัตนาพร นอสูงเนิน และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว นภัสพร สุวรรณเก นางนิศาชล สยุมภูรุจินันท์ ผู้ พลาซ่า จอมสุรางค์ ให้เกียรติมอบทุน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 จั ด การฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล คลั ง การศึกษา และของรางวัล บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้จดั พิธมี อบประกาศนียบัตร บัณฑิต แก่ผู้ส� ำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยได้รบั เกียรติ จาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการ ประกาศณียบัตรพร้อมทัง้ ให้โอวาท ฟอร์ด 100,000 คุม้ จับจริงแจก 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยฟอร์ด มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้ 1. วิรชั ส่องกระโทก มอบ แก่ ผ ส ้ ู ำ � เร็จ การศึกษา โดยในครัง้ นีม้ ผี ู้ จริง ส�ำหรับลูกค้าทีจ่ องรถยนต์กบั ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) ได้ 2. วรินดา มีเฉลา 3. อริสา สุลำ� นาจ 4. ส�ำเร็จการศึ กษา ระหว่างปี 2552 - 2554 เอกสหกรุป๊ โคราช แจกไปแล้ว 4 รางวัล จัดกิจกรรม ฟอร์ด 100,000 คุม้ ให้กบั จุฬารัตน์ กาจกระโทก 5. สมศักดิ์ ลือเดช

ฟอร์ด เอกสหกรุ๊ป แจกจริงกับฟอร์ด 100,000 คุ้ม

รวมทัง้ ลูกค้าจากกิจกรรม ฟอร์ด 100,000 ลูกค้าชาวโคราช และได้มอบรางวัลให้กบั คุม้ ทีเ่ ดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 22- ผูโ้ ชคดีภายในงาน โดยจองรถยนต์ ฟอร์ด รุ ่ น ใดก็ ไ ด้ ส ามารถร่ ว มลุ ้ น รางวั ล ภายในงาน ได้รับส่วนลดทันทีเมื่อ ออกรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น 100,000 บาท และลูกค้าทีจ่ องรถยนต์ ฟอร์ด เฟียสต้า ยังได้ลนุ้ รับรางวัลจากส่วน กลางอีกวันละ 100,000 บาท ถึงวัน ที่ 15 มีนาคม 2556 นีเ้ ท่านัน้ ขอแสดงความยินดีส�ำหรับ ลูกค้าผูโ้ ชคดีจากฟอร์ดโคราชทัง้ 5

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม

ª×Íè : ¹Ò¹Ãѹµ ºØº¼ÒÊØÇÃó ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡. àÍç¹.ÍÒÏ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔ§è (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-2-0356-04 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 14/1 ËÁÙ‹ 14 µ.¨ÍËÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30310 â·Ã. : 081-6993994 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ä¿¿‡Ò

3

3

3

(Ōҹ Á.3 )

%

190 56 91 202

61% 51% 65% 73%

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

»ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2556 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 21 ¡ØÁÀҾѹ¹¸ 56 »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ % (Ōҹ Á.3 )

103 38 42 121

33% 35% 30% 44%

»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ % (Ōҹ Á.3 ) % (Ōҹ Á.3 )

76 37 35 114

24% 34% 25% 41%

118 60 45 135

38% 55% 32% 49%

»ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ % (Ōҹ Á.3 )

91 59 38 128

29% 54% 27% 47%

+ à¾ÔèÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó - Ŵŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ 3 (Ōҹ Á. )

-15 -22 -3 -14

ราชภัฏโคราชแสดงความยินดีแก่ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้ารับประกาศนียบัตร ทัง้ สิน้ 45 คน ทัง้ นีห้ ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็น สาขาวิชาทีเ่ ปิดขึน้ เพือ่ ตอบสนอง ความ ต้องการของผูท้ ปี่ ระสงค์จะเข้าสูต่ ำ� แหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ทางการศึกษาตามเงือ่ นไขของ คุรสุ ภา โดยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน ประสานในการ จัดการ ศึกษา ร่วมกับคณะ ครุศาสตร์ และสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดนครราชสีมา

Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ

รวมถึงจังหวัด ใกล้เคียง อีกทัง้ เป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูให้มคี ณุ ภาพเพือ่ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาประเทศ ชาติตอ่ ไป


หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

9

จับกระแส AEC มทส.คว้าดีเยีย่ มวิชาการฟิสกิ ส์สามสมัย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

“มาเฟีย AEC”

ปัญหาของ AEC คือ อาชญากรรมข้ามชาติทกี่ ำ� ลังระบาดอย่างหนักในขณะ นี้ เมือ่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นายลีงอ๊ กฮวง ชายชาวเวียดนามนัง่ เครือ่ ง บินจากประเทศเวียดนามพร้อมเพื่อนร่วมแก๊งตระเวนช๊อปปิ้งย่าน เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพฯ เลือกช๊อปเฉพาะแบรนด์ดงั ๆ โดยใช้เทคนิคถุงกระดาษป้องกันเครือ่ งตรวจ จับก่อนออกจากร้าน แต่เจ้าของร้านจ�ำได้และแจ้งต�ำรวจไล่ลา่ ได้ทนั พบจ�ำนวน สินค้านับร้อยชิน้ มูลค่ากว่าสองแสนบาทเป็นหลักฐาน แก๊งชาวเวียดนามรับสารภาพว่า ท�ำกันเป็นกระบวนการมุง่ ทีจ่ ะมากรุงเทพฯ เพราะมีสนิ ค้าแพงให้ขโมยและน�ำกลับไปขายทีเ่ วียดนามมีรายได้ดแี ละท�ำกันอย่างต่อ เนือ่ ง มาเฟียเวียดนามได้มกี ารก่อเหตุฆา่ กันตายในเมืองไทย เพราะไปข่มขูเ่ รียกค่า คุม้ ครองชาวเวียดนามด้วยกัน แต่เหยือ่ ไม่ยอม และได้มกี ารวางแผนซ้อนลวงมาเฟีย ไปฆ่า ต�ำรวจจับมือฆ่าได้และสารภาพว่าจ่ายส่วยให้มาเฟียทุกเดือน ต่อมาเริม่ ทนไม่ ไหวเพราะมีมาเฟียชุดอืน่ มาขอส่วยอีก จึงลงมือฆ่าล้างแค้นทีม่ ารีดไถ่ เพือ่ ยุตปิ ญั หา การท�ำนาบนหลังคน ขบวนการมาเฟียจากประเทศเวียดนามทีถ่ กู ต�ำรวจไทยจับได้จงึ เป็นแบบอย่าง ทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่ทยี่ งั ท�ำการจับกุมไม่ได้ไม่ทราบว่ามีจำ� นวนมากเท่าไร เมืองไทยก�ำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของมาเฟีย AEC ไปแล้ว หากต�ำรวจไทยไม่มี มาตรการการป้องกันทีด่ ี ด้านชายแดนประเทศลาว ยาเสพติดก�ำลังหลัง่ ไหลเข้าสูป่ ระเทศไทยวันละ หลายล้านเม็ด สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นตลาดการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ หาก สามารถเล็ดรอดออกมาได้กจ็ ะร�ำ่ รวยมหาศาล ต�ำรวจไทยต้องสกัดกัน้ ไม่ให้เข้ามาได้ ง่ายๆ ในขณะทีย่ งั ไม่เปิด AEC อย่างเป็นทางการ ยังมียาเสพติดมากขนาดนี้ แต่ถา้ หากมีการเปิด AEC อย่างเป็นทางการจริงๆ ในปี 2558 ยังนึกไม่ออกว่ายาเสพติด จะมีมากขนาดไหน ชายแดนพม่า เป็นแหล่งระบายยาเสพติดมานาน ยิง่ ใกล้เปิด AEC ข่าวจับ แก๊งยาเสพติดถึงขนาดปะทะกันถึงตาย พบยาเสพติดนับล้านเม็ดในศพพบอาวุธสงคราม ทีไ่ ม่ทราบแหล่งทีม่ า ประเทศไทยถูกนานาประเทศจับตามองในเรือ่ งของยาเสพติดที่ ผ่านประเทศไทยไปยังทัว่ โลก สนามบินสุวรรณภูมกิ ลายเป็นจุดอันตรายไปแล้ว AEC มีพลเมืองกว่า 600 ล้านคน มีทงั้ คนดีและผูร้ า้ ย การเปิด AEC เป็น ช่องทางของมาเฟียทีต่ อ้ งการขยายอิทธิพลข้ามชาติ เราอาจได้เห็นเจ้าพ่อทีส่ ามารถมี อิทธิพลไปได้ทกุ ประเทศใน AEC เพราะทุกวันนีผ้ ซู้ อื้ -ขาย ยาเสพติดรายใหญ่ทอี่ ยูก่ นั ตามเรือนจ�ำ มาเฟียตัวจริงยังไม่มใี ครสามารถควบคุมพวกเขาได้ มีแต่พวกเขาจะ ควบคุมคนอืน่ มาเฟียเหล่านีก้ ล้าจ่ายและกล้าต่อรอง หากใครคบหาด้วยจะมีแต่รวย กับรวย ข่าวดีสำ� หรับมาเฟียไทย กรมราชทันต์โดยกระทรวงยุตธิ รรม จะอนุญาตให้ มาเฟียออกมาใช้ชวี ติ นอกเรือนจ�ำได้แล้ว โดยจะมีการติดระบบ GPS (เครือ่ งติดตาม ตัว) ทีค่ วบคุมความประพฤติได้ตลอดเวลา ขนาดอยูใ่ นเรือนจ�ำยังมีการสัง่ การได้ หากมีการออกมาใช้ชวี ติ นอกเรือนจ�ำมาเฟียจะมีอทิ ธิพลมากขึน้ ขนาดไหน มาเฟียฝรัง่ ทีเ่ คยพบเห็นในภาพยนตร์ อาจจะเป็นมาเฟียโบราณไปแล้ว เราต้องติดตามดูมาเฟีย AEC รับรองได้วา่ เป็นมาเฟียทีท่ นั สมัยและไฮเทคทีย่ ากจะ ปราบปรามได้ การก่อเหตุของมาเฟียในภาพยนตร์เมือ่ ก่อเหตุจากประเทศหนึง่ และข้าม ไปพ�ำนักอีกประเทศหนึง่ และอีกไม่นานอาจมีอทิ ธิพลต่อระบบการเมืองใน AEC ได้ เมือ่ ถึงวันเปิด AEC มาเฟียก็จะมีบทบาทสูง ใครทีเ่ ป็นพวกของมาเฟียจะต้องจ่ายส่วย ให้กบั มาเฟีย ส่วนใครทีไ่ ม่ได้เป็นพวกของมาเฟียจะอยูอ่ ย่างยากล�ำบาก ต�ำรวจ AEC ได้มกี ารวางแผนหรือได้มกี ารพูดคุยกันบ้างหรือยัง ว่าจะแก้ ปัญหามาเฟียข้ามชาติกนั ได้อย่างไร? อย่าเอาแต่สมั มนาและอย่าเอาแต่ตดิ ธง AEC ต้องลงลึกและร่วมมือกันทุกประเทศเพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญั หาก่อนเปิด AEC ในปลายปี 2558 มาเฟีย AEC อาจกลายเป็นปัญหาส�ำคัญหรือยิง่ กว่าการแย่งชิงทรัพยากรทางบกและ ทางทะเล ผูใ้ ดทีส่ ามารถควบคุมมาเฟีย AEC ได้จะเป็นผูท้ รงอิทธิพลสูงสุดใน AEC เหมือนมาเฟียฝรัง่ ทีเ่ ราเคยพบเห็นในภาพยนตร์ทวั่ ไป หากไม่เชือ่ ก็อย่าดูถกู มาเฟีย ไม่กระจอก !

ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ

เล็งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบ ค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) เปิดเผยหลังจากทราบรายงานผล ประเมินคุณภาพผลงานวิจยั เชิงวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554 โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แถลงผลการประเมิน ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค เมือ่ เร็วๆ นี้ ซึง่ ผลปรากฏ ว่า สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มทส. ยังคงสามารถ รักษาคุณภาพผลงานวิจยั เชิงวิชาการไว้ได้ โดยได้รบั การประเมินคุณภาพผลงานวิจยั อยู่ ในระดับดีเยีย่ ม ได้คะแนนเต็ม 5 ถึง 3 สมั ย ติ ด ต่ อ กั น ว่ า รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง ในพระ มหากรุณาธิคณุ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงพระ เมตตาช่วยให้นักฟิสิกส์ได้มีโอกาสท�ำวิจัย ตามศักยภาพของตน เช่น ทรงเป็นองค์ ประธานการลงนามความร่ ว มมื อ ทาง วิชาการและสมัครเป็นสมาชิกของ มทส. กับ ALICE, CERN, ความร่วมมือกับ IHEP (Institute of High Energy Physics), GUCAS ทรงเป็นประธานเปิดระบบล�ำเลียง แสงซินโครตรอนหลายครัง้ ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็นต้น กับทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้ ความสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการต่อม หาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด ซึง่ นอกจาก สาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้ระดับดีเยี่ยมจากการ ประเมินในกลุ่ม สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ธรรมชาติแล้วแล้ว ยังมีสาขาวิชาอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับผลการประเมินในระดับดีมาก ได้ 4 คะแนนอีกหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีวเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี อ าหาร

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รวมถึงสาขาวิชา ชีววิทยา ก็ได้รบั ผลการประเมินในระดับที่ สูงขึน้ อย่างมาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นย�ำ คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ข้อมูลที่ สกว. ใช้ในการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการดัง กล่าว ประกอบด้วย บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการประชุมวิชาการ ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 และสิทธิ บัตรหรืออนุสทิ ธิบตั รทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ นปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยมีการถ่วงน�ำ้ หนัก บทความที่ตีพิมพ์ และประเภทสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรด้วย ส่วนตัวชี้วัดที่ใช้ใน การประเมิน มี 4 ตัว ได้แก่ ความสามารถ ของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ เที ย บเท่ า กั บ วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ความสามารถของอาจารย์ใน การผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติทมี่ คี ณุ ภาพในด้าน การได้รบั การอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 คน ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผล งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ที ย บเท่ า กั บ วารสาร วิชาการระดับนานาชาติ และความสามารถ ของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ี คุณภาพในด้านการได้รบั การอ้างอิง โดย วัดจากค่า Journal Impact Factor ส�ำหรับผลการประเมินคุณภาพดัง กล่าว ต้องขอชืน่ ชมคณาจารย์ ผูส้ ำ� เร็จการ ศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตรฟิสิกส์ที่มี ส่วนท�ำให้ได้รบั การประเมินดีเยีย่ มเช่นนีม้ า โดยตลอด ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมคิด ร่ ว มท� ำ ของทุ ก ฝ่ า ย ที่ มุ ่ ง ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ส�ำนักวิชา จะพยายามธ�ำรงความเข้มแข็งนี้ไว้และมุ่ง พัฒนาให้เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน ส�ำหรับ กิจกรรมส�ำคัญทางด้านฟิสิกส์ที่จะเกิดขึ้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุ ม นานาชาติ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ เ ชิ ง ค�ำนวณ ครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2556 การเป็นเจ้าภาพจัด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด ้ า นวั ส ดุ เ ชิ ง ฟิสกิ ส์และวัสดุนาโน ในช่วงปลายปี ส่วน ในปี 2558 ซึง่ เป็นปีที่ มทส. ฉลองสถาปนา ครบ 25 ปี ก็จะมีกจิ กรรมส�ำคัญด้านฟิสกิ ส์ คือ การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament - IYPT) ในช่วงกลาง ปี 2558 และในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน มทส. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ครัง้ ที่ 41 (วทท. 41) ด้วย ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ ส�ำนักวิชา วิทยาศาสตร์ มทส. กล่าวว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ได้รับผลการ ประเมินในระดับสูงดังกล่าว เนื่องจาก คณาจารย์ของเรามีคุณภาพทั้งสอนและ ท�ำงานวิจัย มีการผลักดันและส่งเสริมให้ คณาจารย์ท�ำวิจัยอย่างจริงจัง กอปรกับ มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่นักวิจัยสามารถ เข้าถึงเครือ่ งมือวิจยั ขัน้ สูง มีจำ� นวนเพียง พอต่อการท�ำงานวิจัย รวมถึงการมีเครือ ข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วย งาน องค์กรวิจยั ขัน้ สูงระดับนานาชาติ จึง ท�ำให้สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มทส. มีความเข้ม แข็งทางด้านวิชาการสูง โดยเห็นได้จากการ ที่สาขาวิชาฯ มีศาสตราจารย์ทางด้าน ฟิสกิ ส์ถงึ 4 คน ซึง่ ถือเป็นสัดส่วนทีส่ งู เมือ่ เทียบกับสถาบันอืน่ และยังมีอาจารย์ได้รบั

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จาก สกว. อีก 4 คน และนักวิจัยดีเด่น 2 คน ประกอบกับระบบการเรียนการสอนใช้ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ท�ำให้บรรยากาศ ทางวิชาการมีความเป็นนานาชาติ นอกจาก นี้ ก่อนหน้าปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท�ำให้ คณาจารย์สามารถทุ่มเทให้กับการพัฒนา งานวิ จั ย ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมา คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รบั ทุนสนับสนุน การวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและต่าง ประเทศ และมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติเป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบนั แม้วา่ เราจะมีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว แต่เรารับแบบหลักสูตรก้าวหน้า (Honors Program) มีนกั ศึกษา 33 คน ในและปี การศึกษา 2556 อีก 60 คน นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 40 คน ปริญญา หลัง ปริญญาเอกอีก 10 คน “อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมี ความเข้มแข็งทางวิชาการสูง แต่การยก ระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการให้ มี ความยัง่ ยืนนัน้ เราต้องต่อยอดให้มเี ข็มแข็ง และดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ในอนาคตอันใกล้นสี้ าขา วิ ช าก� ำ ลั ง ระดมและตั้ ง กลุ ่ ม วิ จั ย ที่ เ รามี ความเข็มแข็งอยู่แล้วให้เป็นกลุ่มวิจัยที่ ขนาดใหญ่ ขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ ผลงานทาง วิชาการ อาทิ กลุม่ วิจยั ด้านฟิสกิ ส์ของสาร ควบแน่น กลุม่ วิจยั วัสดุเชิงฟิสกิ ส์และนาโน เทคโนโลยี กลุม่ วิจยั ฟิสกิ ส์พลังงานสูง หรือ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค เป็นต้นเพื่อ ผลิตผลงานเชิงคุณภาพในการผลิตและ พัฒนาก�ำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการมุง่ ไปสูก่ ารเป็น Physics Hub ของ ASEAN ในที่สุด เนือ่ งจาก มทส. มีทตี่ งั้ อยูบ่ นทางเชือ่ มต่อ ของอาเซียน (ASEAN Connectivity)” ศาสตราจารย์ ดร. สันติ กล่าว

ธปท.จัดอบรมเทคโนโลยีใหม่ ICAS เร่งพร้อมใช้งานทัว่ ประเทศในปี 56

โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายผล การใช้งานระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ และระบบการจัดเก็บเช็ค ICAS (Imaged Chegue Clearing and Archive System) โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ประชุมเนืองแน่น เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) น�ำโดย นางสิบพร ถาวรฉันท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย ได้จดั ให้มกี ารประชุมชีแ้ จง เรือ่ ง ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบ การจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Chegue Clearing and Archive System : ICAS) ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนในจังหวัด นางสิบพร ถาวรฉันท์ ผู้ช่วยผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ระบบการเคลียริงเช็คด้วยภาพเช็คหรือที่ เรียกว่า ระบบ ICAS ย่อมาจากชื่อเต็ม

ว่า ระบบ Imaged Cheque Clearing and Archive System หรือ “ระบบการ หักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัด เก็บภาพเช็ค” คือ ระบบงานทีท่ �ำหน้าทีใ่ น การเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคาร โดยใช้ภาพเช็คแทนการใช้ตวั เช็คจริง รวม ทั้งยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บ ข้ อ มู ล และภาพเช็ ค ในรู ป แบบของ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูล และภาพเช็ ค ท� ำ ได้ อ ย่ า งสะดวกและ รวดเร็ว” โดยปัจจุบนั ในต่างประเทศมีการ ใช้ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยภาพ ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา รวมทั้งในหลาย

ภายในปี 2556 ซึ่งจะท�ำให้ระบบการหัก บัญชีเช็คทั่วประเทศเป็นระบบเดียวและ การเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค ทั่ ว ประเทศ สามารถทราบผลได้เพียง 1 วันท�ำการ ซึ่งในการเปลี่ยนไปใช้ระบบการ เรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค ด้ ว ยภาพ มี วัตถุประสงค์ของการน�ำระบบการหักบัญชี เช็คด้วยภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยลดระยะ เวลาการเรียกเก็บให้เหลือ 1 วันท�ำการทัว่ ทั้งประเทศ รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่ง ตัวเช็ค นอกจากนี้ เพื่อให้ประเทศไทย มีระบบที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้วย และข้อดีของการใช้ระบบ ICAS นั้น

เรียกเก็บ โดยใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็คจริง ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่ภาพเช็คนั้นต้องมี ความชัดเจน สามารถตรวจสอบลายมือ ชื่อผู้สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จ�ำนวนเงิน และวันที่สั่งจ่าย จากภาพเช็คได้ หาก มีการประทับตราที่รบกวนข้อมูลส�ำคัญดัง กล่าว จะส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้เช็คได้ เช่น ผู้สั่งจ่ายอาจต้องท�ำหนังสือยืนยันการสั่ง จ่ายเงินตามเช็คให้กับธนาคารทุกครั้งที่มี ปัญหา หรือธนาคารอาจจ�ำเป็นต้องคืนเช็ค หากไม่สามารถติดต่อผู้สั่งจ่ายได้ อีก ทั้งระบบ ICAS เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี การเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยภาพเฉดสีเทา (Grayscale) และขาวด�ำ (Black & White) จึงท�ำให้ธนาคารไม่สามารถตรวจ

ประเทศของภู มิ ภ าคเอเชี ย ได้ แ ก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยได้มกี ารเริม่ ใช้ งานระบบ ICAS ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณเช็คสูง ถึงร้อยละ 70 ของปริมาณเช็คทัง้ ประเทศ) เป็นล�ำดับแรกภายในปี 2554 หลังจากนัน้ จะทยอยขยายผลการใช้งานไปในส่วน ภู มิ ภ าคจนครบทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ

คือ ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คทัว่ ประเทศ สามารถทราบผลและถอนใช้เงินได้ภายใน เวลา 1 วันท�ำการ ตัวอย่างเช่น ถ้าน�ำ เช็คฝากวันนี้ พรุ่งนี้สามารถเบิกถอนเงิน ไปใช้ได้ ซึ่งรวมไปถึงการเรียกเก็บเช็ค ข้ามจังหวัดด้วย ซึ่งปัจจุบนั ต้องใช้เวลาใน เรียกเก็บประมาณ 3-5 วันท�ำการ “อย่างไรก็ตาม จากการที่ระบบ ICAS เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

สอบเงือ่ นไขการสัง่ จ่ายทีใ่ ช้ตราประทับนูน และตราประทับสีได้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้อง ขอความร่ ว มมื อ ให้ ย กเลิ ก การใช้ ต รา ประทับ / ตรานูน / ตราสี เป็นส่วนหนึ่ง ของเงือ่ นไขการสัง่ จ่ายเช็ค ซึง่ การขอความ ร่วมมือดังกล่าวเป็นสิง่ ทีป่ ระเทศต่าง ๆ ที่ ใช้ระบบการเรียกเก็บเช็คด้วยภาพก็ได้ ด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้” นางสิบ พร ถาวรฉันท์ กล่าวทิ้งท้าย.


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

อบจ.โคราช ยึดพื้นที่ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ โชว์ “ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครั้งที่ 1” รวม 5 วัน กวาดรายได้กว่า 6 ล้านบาท

“ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครัง้ ที่ 1” อบจ.โคราช ร่วมกับจังหวัด เฟ้น หาของดีเมืองโคราช จาก 32 อ�ำเภอ ยกขบวนผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเปิดอาณาจักร สินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนโคราช กว่า 80 บูธ ณ ลานโปรโมชัน่ เจ.เจ.มอลล์ กรุ ง เทพฯ กวาดรายได้ ถ ล่ ม ทลาย กระชากยอดขายทะลุเป้า 5 วัน กว่า 6 ล้านบาท ร้ อ ยตรี ห ญิ ง ระนองรั ก ษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า งาน “ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครัง้ ที่ 1” ที่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า เจ. เจ.มอลล์ เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร นัน้ ยอดขายสินค้าทะลุเป้ากวาดรายได้ 5 วัน เป็นเงิน 6,468,925 บาท ซึง่ ถือ เป็นการเปิดตัวสินค้าเมืองโคราชได้อย่าง

ยอดเยี่ยม ท�ำให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้จัด จ�ำหน่ายภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ได้รบั ความสนใจจาก บุคคลทัว่ ไป โดยการจ�ำหน่ายในครัง้ นีม้ ี ทัง้ รูปแบบปลีก และ ส่ง สินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยม อาทิ ผ้าไหมหางกระรอก สินค้าทีร่ ะลึกต่างๆ แต่ทไี่ ด้รบั ความนิยม สูงสุด เป็นในส่วนของอาหารทีม่ รี สชาติ อร่อย ราคาถูก ถูกใจผูบ้ ริโภคเป็นอย่าง มาก ส�ำหรับงาน “ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครัง้ ที่ 1” เป็นโครงการกระตุน้ เศรษฐกิจให้พนี่ อ้ งชาวโคราช โดยการน�ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นตัวแทนของ จังหวัด และได้คดั สรรสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ ของดี - ของเด่น ของขึน้ ชือ่ ของจังหวัด ไปเปิดตลาดสู่กรุงเทพฯ ออก Road Show ยังศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง สู่ตลาดทั้งประเทศ อันจะส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมปิ ญั ญาไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่ หลาย เพราะ ณ ปัจจุบนั สินค้าชุมชน เริม่ มีปริมาณมากขึน้ รัฐจึงต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแนว นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและขยาย โอกาสในการประกอบอาชี พ ของ ประชาชน เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจรวม ทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการใน การประกอบอาชีพ ให้ได้คณุ ภาพจนเป็น ทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค อบจ.นครราชสีมา จึงเป็นศูนย์กลางการหาช่องทางการ จ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและ วิสาหกิจชุมชนใน จ.นครราชสีมา โดย คัดสรรสินค้าดี สินค้าเด่นประจ�ำจังหวัด ออก Road Show ไปยังศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กทม. ใน

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 56 จ�ำนวนกว่า 80 บูท โดยแบ่งเป็นประเภท อาหาร เครือ่ งดืม่ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย สมุนไพร ของใช้ของตกแต่งของทีร่ ะลึก โดยมีสินค้าไฮไลท์ อาทิ ผ้าไหมหาง กระรอก ขนมจีนประโดก ไก่กะเต็ด เส้น หมีโ่ คราชพร้อมน�ำ้ ปรุงรสชาติอร่อยตาม แบบฉบับโคราช นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว ในท้ายสุดว่า งาน “ของดีเมืองโคราช @ กทม.ครัง้ ที่ 1” ถือเป็นความส�ำเร็จอีก ก้าวหนึ่งของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพราะเบื้องต้นได้ตั้งเป้าในการจ�ำหน่าย ทัง้ ค้าปลีกและค้าส่งไว้ท5ี่ ,000,000 บาท แต่ ณ วันสุดท้าย ในระยะเวลาการจัด งาน 5 วัน สรุปยอดจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ สิ้น 6,468,925 บาท นอกจากนี้ยัง เป็นการต่อยอดการจ�ำหน่ายสินค้า พร้อม เปิดตลาดค้าส่งให้กับผู้ประกอบการอีก ด้วย.

คุยเฟอง เรื่องเกษตร

อัตราการเจริญโตการน�ำเข้า และอัตราการ บริโภค โดยไม่จำ� เป็นต้องพิสจู น์ความเสียหาย ใดๆเลย หากถึงTrigger Point ประเทศ สมาชิกสามารถขอยกเว้น (Waiver) ทีจ่ ะไม่ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีได้ เหตุผลทีข่ า้ วและ น�ำ้ ตาลได้รบั การปกป้องมากกว่าสินค้าอืน่ ก็ เพราะ สินค้าทัง้ สองชนิดมีความส�ำคัญต่อ การเป็นอยูข่ องคนในประเทศ โดยเฉพาะข้าว ทีป่ ระชาชนต้องใช้บริโภคและยังเป็นสินค้าส่ง ออกทีส่ ำ� คัญของหลายประเทศในภูมภิ าคนี้ ดังนัน้ หากไม่ยกเว้นหรือปกป้องไว้กอ็ าจส่งผล ต่อการกินอยูข่ องประชาชนและอุตสหกรรม ภายในได้ กฎหมายภายในของไทยก็สร้าง เกราะป้องกันเพือ่ สงวนโอกาสในการค้าข้าวให้ กับคนไทยไว้อยู่แล้วปรากฎใน พระราช บัญญัตกิ กั พืช พ.ศ.2507 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2542 และ 2551) ทีก่ ำ� หนดให้ทกุ ส่วนของ ข้าวเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามน�ำเข้า (Prohibited Articles) ยกเว้นข้าวสารปลายข้าวและข้าวนึง่ หากจะน�ำเข้าหรือน�ำผ่านซึง่ สิง่ ต้องห้ามต้อง ได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยการน�ำเข้าหรือน�ำผ่านเพือ่ การค้า ต้องมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ำกับ ต้องผ่านการ วิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื ส่วนข้าวสาร

ปลายข้าวและข้าวนึง่ ถึงแม้จะไม่ถกู ห้ามน�ำเข้า แต่กเ็ ป็นสิง่ ต้องก�ำกัด (Restricted Articles) การน�ำเข้าสิ่งต้องก�ำกัดต้องปฏิบัติตามข้อ ก�ำหนดของกรมวิชาการเกษตร และต้องมี ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จากประเทศต้นทางก�ำกับ การน�ำเข้า กฎหมายอีกฉบับคือพระราชบัญญัติ พันธุพ์ ชื พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิม่ เติมพ.ศ.2535 และ 2540) ก�ำหนดให้เมล็ดพันธุข์ า้ วเป็นพืช ควบคุม โดยห้ามมีผใู้ ดรวบรวม ขาย น�ำเข้า ส่งออกหรือน�ำผ่านซึง่ เมล็ดพืชควบคุมเพือ่ การ ค้าเว้นแต่ได้รบั อนุญาต นอกจากนี้มีประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่องการน�ำเข้าข้าวมาในราช อาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน พ.ศ.2553 (พณ.) ก�ำหนดให้ขา้ วที่ น�ำเข้ามาเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพือ่ การอุปโภคบริโภคส�ำหรับมนุษย์เท่านัน้ ไม่รวมถึงการน�ำเข้ามาเพือ่ สีแปรสภาพ (สี ข้าว) ของโรงสี โดยต้องมีหนังสือรับรองแหล่ง ก�ำเนิดสินค้าและใบรับรองปลอดโรคพืชหรือ GMOs ประกอบการน�ำเข้าด้วย ดังนั้น หมายความว่าไม่สามารถน�ำเข้าข้าวเปลือกได้ แต่สามารถน�ำเข้าข้าวสาร ข้าวนึง่ เท่านัน้ .

โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

“AEC กับ เกษตร” สวั ส ดี ค รั บ หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2556 ซึง่ จะเริม่ วันที่ 23 มีนาคม หนึง่ ในกิจกรรมในนิทรรศการปีนี้ เป็นการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับ AEC ขอเชิญ ท่านทีส่ นใจเข้าร่วมงานครับ ผมมีบทความหนึง่ ซึง่ ลูกสาวผมได้เขียนไว้เกีย่ วกับ AEC ผมเห็น ว่ามีความน่าสนใจ จึงขออนุญาต นางสาวณัฐ พร สุวฒั นะพงศ์เชฏน�ำบทความดังกล่าวมาลง เผยแพร่ บทความนีค้ อ่ นข้างยาว ผมขอน�ำมา ลงเป็นบางส่วน ดังนีค้ รับ หนึง่ ในเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจใน ปัจจุบนั คงจะหนีไม่พน้ การเปิดตลาดเสรี อาเซียน หรือ การก้าวไปสู่ AEC ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของอาเซียน ไม่แปลกทีค่ น ไทยไม่ว่าจะในสาขาอาชีพใดต่างให้ความ สนใจกับเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะประโยชน์ และ ผลกระทบทีต่ นจะได้รบั จากการเปิดเสรีดงั กล่าว ธุรกิจข้าวเป็นธุรกิจทีอ่ ยูค่ กู่ บั คนไทยมา นาน ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ หนึ่งของโลกหลายทศวรรษ อย่างไรก็ดี ประเทศในกลุม่ อาเซียนอีกหลายๆ ประเทศ ก็สามารถผลิตข้าวได้เช่นกัน ดังนัน้ คงน่า สนใจและเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อย ที่จะ วิเคราะห์ผลกระทบหรือประโยชน์ทผี่ ปู้ ระกอบ ข้าวไทยจะได้รบั จากการเปิด AEC AEC เป็นหนึง่ ในวัตถุประสงค์การ รวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียนตามที่ ปรากฎในPreambleของกฏบัตรอาเซียน และ Article 1:5 หัวใจหลักของAEC คือท�ำให้เกิด Single market and production base ซึง่ หมายถึงการเปิดตลาดเสรีระหว่างประเทศ สมาชิก ในทัง้ สีด่ า้ น ได้แก่ เปิดเสรีทางการ ค้าสินค้าและบริการ เปิดเสรีการลงทุน เปิด เสรีด้านเงินทุน และเปิดเสรีด้านแรงงาน นอกจากความตกลงเพื่อความร่วมมือทาง เศรษฐกิจอันปรากฎในตราสารอาเซียน หรือ ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว สิง่ ที่ น่าสนใจมากๆ ก็คอื กฎหมายภายในทีอ่ อก มารองรับ และกฎเกณฑ์ตา่ งทีจ่ ะถูกแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงภายใต้กรอบของ AEC อาเซี ย นเป็ น การรวมกลุ ่ ม ทาง ภูมภิ าคทีม่ ลี กั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากกลุม่ ภูมภิ าคอืน่ ๆอยูห่ ลายประการ เช่นความแตก ต่างและความหลากหลายของประเทศสมาชิก

ไม่ ว ่ า จะเป็ น ทางด้ า นเชื้ อ ชาติ สั ง คม วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองการปกครองซึง่ มีตงั้ แต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปถึง ประชาธิปไตย ระดับการพัฒนาของประเทศ และคุณภาพชีวติ ของคนซึง่ มีตงั้ แต่ประเทศที่ มีรายได้ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกไปถึง ประเทศยังไม่พัฒนา ปัจจัยเหล่านี้เป็น อุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อการเปิดAEC นอกจากนี้ อาเซียนมีลักษณะพิเศษของอาเซียนเอง (ASEAN Way) คื อ ความยื ด หยุ ่ น ประนีประนอม ไม่ตดั สินถูกผิด หลีกเลีย่ ง ทัศนคติเชิงลบ ท�ำให้ขาดความมัน่ คงและ แน่นอนว่ากฎเกณฑ์หรือความตกลงต่างๆจะ มีสภาพบังคับมากแค่ไหนอย่างไร เนือ่ งจาก ประเทศสมาชิกสามารถมาขอเจรจาแก้ไข ผ่อนคลายความเข้มงวดได้ทกุ เวลา อีกประการทีส่ ำ� คัญและเป็นปัญหา ในความเป็นจริงก็คอื ประเทศในกลุม่ อาเซียน มักจะมีทรัพยากรทีใ่ กล้เคียงกัน ผลิตสินค้า ชนิดเดียวกัน หรือคล้ายกัน เช่น ข้าว มัน ส�ำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา เมือ่ เป็นเช่น นีก้ ารท�ำความตกลงด้านเศรษฐกิจของกลุม่ อาเซียนจึงมักมีการตัง้ ข้อสงวน ข้อยกเว้น มาตรการปกป้องต่างๆ และข้อก�ำหนดในทาง ที่สามารถให้เลือกปฏิบัติได้ เช่น ความ ตกลงCEPT ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ AFTA แบ่ง สินค้าออกเป็นสีร่ ายการ เพือ่ สงวนไม่ยกเลิก การเก็บภาษีศลุ กากรในสินค้าบางอย่าง และ ได้กำ� หนด Emergency Safeguard Measures (EMS) มาตรการปกป้องฉุกเฉินไว้ดว้ ย ต่อมาเมือ่ มีความตกลง ATIGA ในปี2010 บัญชีทงั้ สีไ่ ด้ถกู ยกเลิกทัง้ หมด ดังนัน้ เรียกว่า เป็นการยกเลิกการเก็บภาษีศลุ กากรระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างจริงจัง อย่างไร ก็ดี ยังคงมีมาตรการปกป้อง และข้อยกเว้น มากมาย ปรากฎในมาตรา 86ของATIGA ซึง่ ก็ลอกแบบมาจาก CEPT อีกที ข้าวและ น�ำ้ ตาลได้รบั การปกป้องเป็นพิเศษ ทัง้ ใน CEPT ทีจ่ ดั ข้าวและน�ำ้ ตาลไว้ใน Highly Sensitive List ซึง่ เป็นบัญชีของสินค้าทีไ่ ม่ได้ รับการยกเว้นภาษีศลุ กากร และใน ATIGA ทีถ่ งึ แม้จะยกเลิกบัญชีทงั้ สีไ่ ปแล้ว ข้าวและ น�้ำตาลก็ยังได้รับการปกป้อง โดยให้เอา Emergency Safeguard ในCEPTมาใช้ดว้ ย และให้มหี ลัก Trigger point ค�ำนวณจาก อัตราค้าข้าว หรือน�ำเข้าข้าวสามปีทผี่ า่ นมา

“รถหายในห้างสรรพสินค้า” ปัจจุบันต้องยอมรับว่าห้างสรรพ สินค้าขนาดใหญ่มีความส�ำคัญต่อการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของคนในสั ง คมเมื อ ง เพราะตอบสนองความสะดวกสบายในการ จั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภค บริ โ ภค รั บ ประทานอาหาร ติดต่อธุรกรรมกับสถาบัน การเงิน เสริมความงาม ออกก�ำลังกาย ชมภาพยนตร์ คลินิกด้านการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ ได้ทจี่ ะต้องน�ำรถยนต์สว่ นตัวขับขีเ่ ข้าไปใน จอดไว้ในห้างฯ ซึ่งห้างสรรพสินค้าที่ได้ มาตรฐาน ก็ จ ะจั ด ระบบรั ก ษาความ ปลอดภัยไว้เป็นอย่างดี มีความรัดกุม เข้ม งวด จนท�ำให้ลกู ค้าผูบ้ ริโภคพึงพอใจ และ มีความมั่นใจว่ารถยนต์จะไม่สูญหายไป ไหน แต่อย่างไรก็ตามกรณีรถยนต์ที่จอด ไว้ในห้างฯ ทีม่ รี ะบบทีม่ มี าตรฐานก็ยงั อาจ ผิดพลาดเกิดสูญหายขึ้นได้ด้วยฝีมือของ พวกมิจฉาชีพ จนต้องมีข้อพิพาทของผู้ บริโภค กับห้างสรรพสินค้า ปัญหาเรื่องนี้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้ บริโภค ได้มีค�ำพิพากษาที่น่าสนใจ คือ ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 5800/2553 ซึ่งสรุป เนื้อหา ได้ดังนี้ ศาลฎี ก าแผนกคดี ผู ้ บ ริ โ ภค วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ บริโภคขับรถยนต์เข้าไปจอดในที่จอดรถ ของห้างสรรพสินค้าของจ�ำเลยที่ 1 และ รถยนต์ของผู้บริโภคที่จอดไว้ดังกล่าวหาย ไป แม้จำ� เลยที่ 1 ประกอบกิจการจ�ำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค โดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ ในการรับฝากรถของลูกค้าทีน่ �ำมาจอดเพือ่ ใช้บริการของห้างจ�ำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่ ห้างจ�ำเลยที่ 1 อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ ควบคุ ม อาคาร ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ เ จ้ า ของ อาคารต้องมีทจี่ อดรถ 1 คัน ต่อพืน้ ทีท่ กุ ๆ 20 ตารางเมตร จ�ำเลยที่ 1 จึงต้องจัด สร้างที่จอดรถดังกล่าว และได้ความว่า จ�ำเลยที่ 1 ได้จ้างจ�ำเลยที่ 2 ในการดูแล รักษาความปลอดภัยห้างของจ�ำเลยที่ 1 ดังกล่าวซึ่งในการน�ำรถยนต์เข้ามาจอดรถ ในห้างดังกล่าว ต้องรับบัตรจอดรถจาก พนักงานรักษาความปลอดภัยของจ�ำเลยที่ 2 และเมื่อน�ำรถออกจากห้างต้องแสดง บัตรจอดรถที่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถ ต่ อ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของ จ�ำเลยที่ 2 ตรวจดูวา่ ถูกต้องจึงจะอนุญาต ให้น�ำรถออกจากห้างของจ�ำเลยที่ 1 ได้ แม้จ�ำเลยที่ 1 จะอ้างว่าไม่มีการเก็บค่า จอดรถก็ตาม แต่ก็เป็นการจัดที่จอดรถให้ แก่ ลู ก ค้ า ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย และตามพฤติการณ์ยงั เป็นการบริการอย่าง หนึ่งของห้างจ�ำเลยที่ 1 ที่มีผลต่อยอด

จ�ำหน่ายสินค้าของจ�ำเลยที่ 1โดยตรง ถือ ได้ ว ่ า จ� ำ เลยที่ 1 ได้ รั บ ผลประโยชน์ ตอบแทนอืน่ จ�ำเลยที่ 1 จึงเป็นผูใ้ ห้บริการ ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา เมื่อปรากฏว่ารถสูญหายไปบัตรจอดรถยัง อยู่ที่ผู้บริโภค การที่จ�ำเลยที่ 3 และที่ 4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างของ จ�ำเลยที่ 2 ปล่อยให้คนร้ายน�ำรถของผู้ บริโภคออกจากลานจอดรถทีเ่ กิดเหตุ โดย ไม่ระมัดระวังในการตรวจบัตรจอดรถโดย เคร่งครัด จึงเป็นผลโดยตรงทีท่ ำ� ให้รถยนต์ ของผู้บริโภคถูกลักไปเป็นการประมาท เลินเล่อของจ�ำเลยที่ 3 และที่ 4 พนักงาน รั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง เป็ น ลู ก จ้ า งที่ กระท�ำในทางการที่จ้างของจ�ำเลยที่ 2 อั น เป็ น การละเมิ ด ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 425 จ�ำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่ง การละเมิดต่อผู้บริโภค นอกจากจ�ำเลยที่ 1ว่าจ้างให้จ�ำเลยที่ 2 ท�ำการรักษาความ ปลอดภัยของจ�ำเลยที่ 1 และลูกจ้างของ จ�ำเลยที่ 1 แล้วยังรวมตลอดถึงบรรดา ทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลหรือครอบครองของจ�ำเลย ที่ 1 ซึ่งอยู่ในบริเวณห้างจ�ำเลยที่ 1 ที่เกิด เหตุด้วย จ�ำเลยที่ 2 ย่อมเป็นตัวแทนของ จ�ำเลยที่ 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รักษา ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จ�ำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมกันกระท�ำละเมิดก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้บริโภคโดยประมาท เลินเล่อท�ำให้รถยนต์พิพาทของผู้บริโภค สูญหายไป จ�ำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการ จึงต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่ง จ�ำเลยที่ 2 ตัวแทนของจ�ำเลยที่ 1 ได้ กระท�ำไปในกิจการที่รับมอบหมายให้ท�ำ แทนนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 427 ประกอบมาตรา 425 คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภค พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยให้ จ�ำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดกับจ�ำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในผลแห่งการละเมิด คดีดังกล่าว คงเป็นคดีตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งใน ปัจจุบนั จะเริม่ เห็นห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ไม่มีการมอบบัตรจอดรถ คงมีแต่กล้อง วงจรปิดติดตัง้ ไว้แทน หากมีขอ้ พิพาทเรือ่ ง รถยนต์สญู หายเกิดขึน้ คงต้องรอดูผลของ ค�ำพิพากษาว่าใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง หากมีขอ้ สงสัย สอบถามเพิม่ เติม ได้ที่ www.tanai-korat.com


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 369 วันที่ 1-30 เมษายน 2556

“กลไกการชดเชยในสังคมไทย”

ฐานคิดในการพัฒนาเมืองมักเป็นสองขั้วตรงข้ามกัน การอนุรกั ษ์ขวั้ หนึง่ และการพัฒนาอีกขัว้ หนึง่ ซึง่ ช่วงเวลาทีผ่ า่ น มั ก จะได้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ ก ารออกมาประท้ ว งโครงการ พัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ต่างๆ อยู่เสมอ เช่น มักกะสัน คอมเพล็กซ์ หรืออาคารริมน�้ำอัมพวาที่เจ้าของที่ดินมีความ ประสงค์ที่จะพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูง ให้มีมูลค่าทาง เศรษฐกิจสูงตามฐานะของพื้นที่ แต่ก็มีกลุ่มพลังต่างๆ ออก มาประท้วงแนวทางการพัฒนาที่ดินตามศักยภาพเหล่านั้น ว่า ต้องค�ำนึงถึงการอนุรักษ์ ความเป็นชุมชน ฯลฯ เมื่อมีคนมา ถามผมถึงความขัดแย้งระหว่างเจ้าของทีด่ นิ กับกลุม่ พลังต่างๆ ในส่วนของที่ดินเอกชนเหล่านี้ ผมมักจะตอบอย่างใจร้ายว่า ถ้าใครเห็นคุณค่าของพื้นที่/ประวัติศาสตร์/ชุมชนในพื้นที่ ศักยภาพสูงเหล่านี้ ก็ควรหาเงินมาซื้อที่ดินนี้ตามมูลค่าตลาด แล้วมาอนุรักษ์ไว้เอง จะมาใช้กฎหมู่บังคับให้เจ้าของที่ดินเขา ต้องจ�ำกัดการพัฒนาเพื่อส่วนรวมแต่ต้องใช้เงิน/ค่าเสียโอกาส ในการพัฒนาของตัวเองมันไม่ถกู ต้อง ในเมือ่ กฎระเบียบต่างๆ ไม่ได้จ�ำกัดการพัฒนาเอาไว้ มูลค่าจริงของที่ดินก็เป็นไปตาม ศักยภาพนั้นๆ ตามปกติ ปรากฏการณ์ความขัดแย้งนีเ้ กิดขึน้ จากการขาดกลไก การชดเชยอย่างยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการชดเชย ให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูกรอนสิทธิเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ใน กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ ความมั่ น คง สวั ส ดิ ก ารหรื อ สุ ข ภาพของ สาธารณะแล้ ว คนหมู ่ ม ากเหล่ า นั้ น ออกมาคั ด ค้ า นการ พัฒนาทีด่ นิ โดยไม่ได้มที างออกใดๆ ทีเ่ หมาะสมให้กบั เจ้าของ ที่ดิน บอกเพียงว่าห้ามพัฒนาตามศักยภาพนะ แต่มูลค่าทาง เศรษฐกิจอย่างชอบธรรมที่สูญเสียไป ใครจะรับผิดชอบ ไม่รับ รู้ โดยนัยแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับไป โดยแท้จริงแล้ว ตามหลักการจะต้องมีกลไกชดเชยอย่างเหมาะสมให้ กับเจ้าของที่ดินที่เสียประโยชน์ในการพัฒนาอย่าง ชอบธรรมเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ไม่วา่ จะเป็นการการ จ่ายค่าชดเชยโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ค่าใช้สถาน ที่หรือค่ารอนสิทธิ์ การชดเชยให้สามารถน�ำสิทธิใน การพัฒนาไปขายหรือใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ เป็นต้น เรามักจะมองว่าปรากฏการณ์นเี้ ป็นความขัด แย้งระหว่างนายทุนกับชุนชน คนรวยที่ต้องการ พัฒนาทีด่ นิ กับคนยากจนทีร่ กั และหวงแหนวัฒนธรรม แต่ในความเป็นจริง มีปรากฏการณ์ที่คนจนถูกรอน สิทธิเพื่อคนรวยมากมาย เช่น พื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม แถวอ�ำเภอปากช่องและอ�ำเภอสีควิ้

ตามผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ กันชนคุ้มครองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการรักษาคุณภาพ น�้ำตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเป็นกลุ่มต้นน�้ำล�ำธารของเมือง โคราช หรือที่ดินประเภทที่โล่งสีเขียวอ่อนระยะ 50 เมตร สอง ฝัง่ ล�ำตะคองในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาทีก่ ำ� ลังปรับลด ให้เหลือ 15 เมตร นัยว่าขัดขวางการพัฒนาพื้นที่ โดยเจ้าของ ที่ดินต่างๆ ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ มักเต็มไป ด้วยค�ำถามว่า เพราะเหตุใดที่ดินของตนจึงจัดสรรที่ดินก็ไม่ได้ มูลค่าที่ดินก็ต�่ำ ไม่มีใครสนใจจะมาซื้อ เหตุเพียงเพื่อรักษา คุณภาพสิง่ แวดล้อมให้กบั คนทัง้ จังหวัดนครราชสีมา แล้วได้อะไร ตอบแทนกลับบ้างล่ะ ท�ำไมคนทั้งจังหวัดไม่มีอะไรมาชดเชยให้ กับผูท้ เี่ สียสิทธิในการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม อย่างพวกเขาบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเอาเข้าจริงๆ คือรัฐจะสร้างกลไกการ ชดเชยให้จริงๆ แล้ว ถามว่าจะมีใครอยากรับภาระในการจ่าย ค่าชดเชยส�ำหรับการเสียสิทธิเพื่อส่วนรวมบ้างไหม ค�ำตอบคือ “ไม่” เพราะค�ำว่ากลไกการชดเชยของรัฐนั้นเป็นการล้วงจาก กระเป๋าหนึ่งไปใส่อีกกระเป๋าหนึ่ง ที่ควรเก็บจากผู้ได้ลาภลอย (windfall) จากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภค หรือข้อบังคับการใช้ทดี่ นิ ไปชดเชยให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบนัน่ เอง ข้อเท็จจริงประการต่อมาก็คือว่า สังคมไทยมักจะมีเงื่อนไขห้าม ภาครัฐขึ้นภาษีหรือมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าชดเชยต่างๆ นั่นก็หมายความว่าจะรับแต่ประโยชน์ ส่วนโทษและผลกระทบ ด้านลบไม่ขอรับ ด้วยวิธคี ดิ แบบนีก้ ลไกการชดเชยอย่างยุตธิ รรม ในประเทศไทยจึงไม่มวี นั ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ และความขัดแย้งระหว่าง เจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงกับชุมชน/นักอนุรักษ์/ กลุ่มพลังต่างๆ จึงจะอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอีกนานแสนครับ

บ. - ไม่บน่ พร�ำ่ เพ้อ กล่าวซ�ำ้ ๆ ซากๆ. - ใจบริสทุ ธิ์ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง. - รูจ้ กั บริหาร คือครองตน ครองคนและ ครองงาน. - ไม่คดิ บ่อนท�ำลาย ประเทศชาติ - ไม่บา้ บอ ท�ำอะไรต้องมีสติ - มีความบากบัน่ ท�ำงานด้วยความเพียร. - รู้จักสร้างบารมี คือคุณความดีที่ควร บ�ำเพ็ญ ช่วยการบริจาคทาน ฯลฯ. - รูจ้ กั บ�ำรุง ร่างกายและช่วยเหลือประเทศ ชาติ. ป. - รูจ้ กั ปกปิด ความลับของทางราชการ. - รูจ้ กั ปฏิสนั ถาร รูจ้ กั ทักทายปราศรัยกับ เพือ่ นมนุษย์. - รูจ้ กั ปฏิวตั ิ ตัวเอง ให้ทำ� แต่ความดี. - ท�ำงานประณีต เรียบร้อยงดงาม. - ไม่ประมาท เวลาเป็นของมีคา่ จงใช้เวลา สร้างประโยชน์ เพราะอีกไม่นานเราก็จะ ตายจากโลกนี.้ - ไม่ปลิน้ ปล้อน หลอกลวงคนอืน่ . ผ. - รูจ้ กั ผนึกก�ำลัง เพือ่ ท�ำงานส่วนรวมให้ ส�ำเร็จ. - ไม่กล่าวค�ำผรุสวาท เพราะเป็นค�ำหยาบ. - ท�ำจิตใจให้ผอ่ งแผ้ว ท�ำใจให้สบาย. - รูจ้ กั ผ่อนปรน แบ่งหนักให้เป็นเบา. - ท�ำตนให้ผงึ่ ผาย สมกับบุคลิกของเรา. - มีจติ ใจเผือ่ แผ่ เอือ้ เฟือ้ โอบอ้อมอารี. ฝ. - ฝักใฝ่ความดี ไม่คดิ ท�ำชัว่ . - ใฝ่ฝนั ทีจ่ ะรับใช้สงั คม. - ไม่คา้ ฝิน่ เพราะเป็นชองผิดกฎหมาย. - ไม่ฝา่ ฝืน กฎเกณฑ์ของสังคม. พ. - มีความพยายาม ในกิจทัง้ ปวง. - ประพฤติพรหมจรรย์ ท�ำตัวให้เป็นผู้

บริสทุ ธิ.์ - พูดจาไพเราะ ไม่กระโชกโฮกฮาก. - พลีชพี เพือ่ ชาติ. - พิทกั ษ์ผลประโยชน์ ของส่วนรวม. - ไม่เพิกเฉย ต่อหน้าทีก่ ารงาน. ภ. - ภูมใิ จ ในผลงานของตน. - กล่าววาจาภาษิต ค�ำทีค่ ติควรฟัง. ม. - แสวงหามงคล สิง่ ทีน่ ำ� ความสุขความ เจริญมาให้. - มีมนุษย์สมั พันธ์ คือ เมตตากรุณา. - ไม่มมี ลทิน เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ.์ - ไม่มกั มาก ในกามคุณ. - ไม่มวั เมา ในอบายมุข. - ไม่มมี ายา ไม่ใช้เล่หเ์ หลีย่ มล่อลวงให้เขา เชือ่ . - ไม่มสุ า กล่าวความเท็จ. - ไม่มทุ ะลุ ขาดเหตุผล. ย. - ยกย่อง คนท�ำดี. - เยือกเย็น สุขมุ ในกิจการทัง้ ปวง. - ยิม้ ไม่แสดงความโกรธ. - หยุด ไม่ทำ� ความชัว่ อีกต่อไป. - ยุตธิ รรม ไม่ลำ� เอียง. ร. - รูจ้ กั รวบรวม ความรู้ ทรัพย์สมบัต.ิ - ท�ำงานเรียบร้อย มีระเบียบ. - รูจ้ กั รวบรัด สรุปความได้ด.ี - มีความรวดเร็ว ท�ำงานไม่ชกั ช้า อืดอาด. ล. - ไม่พดู ลดเลีย้ ว อ้อมไป อ้อมมา. - ไม่ล้อเลียน เพื่อนฝูงหรือบุคคลที่เรา นับถือ - มีความละเอียด โดยเฉพาะการเงิน. - ไม่ลักขโมย เพราะผิดศีลธรรมและ กฎหมาย. - ไม่ลำ� เอียง เพราะขาดความยุตธิ รรม.

ว. - มีวนิ ยั มีระเบียบ. - มีความว่องไว ท�ำงานรวดเร็ว.. - รูจ้ กั วิเคราะห์ ใคร่ครวญปัญหาต่างๆ ได้ ดี. - มีวชิ า มีความรู้ เข้าใจทัง้ คดีโลกและคดี ธรรม. ศ. - ใฝ่ศกึ ษา เพราะจะท�ำให้ฉลาดมีปญั ญา. - มีศรัทธา ในการท�ำความดี. - สนใจศิลปะ ความงามทัง้ ปวง. - มีศลี ควบคุมกาย วาจา ใจ ให้เป็น ปกติ. - ไม่เศร้าโศก ต้องรูเ้ ท่าทันโลก. ส. - สงสาร เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน. - รูจ้ กั สงเคราะห์ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์. - มีความสงบเสงีย่ ม เจียมปากเจียมตัว. - มีสง่าราศี ท�ำตัวให้น่านับถือและน่า ย�ำเกรง. - สดุดี คนท�ำดี. - ไม่สบประมาท แสดงวาจาลบหลูซ่ งึ่ หน้า. - มีความสัตย์ ซือ่ ตรง จริงใจ. ห. - ห่วงอนาคตของชาติ. - หวงแหน สิง่ ทีด่ งี ามของสังคม. - หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ. - ไม่หกั โหม ในการท�ำงานต้องค�ำนึงถึง สุขภาพ. - รูจ้ กั ห้ามใจ ไม่ให้โลภ โกรธ หลง. - มีหริ ิ ความละอายใจ. อ. - ไม่สนใจอบายมุข. - รูจ้ กั ให้อภัย ผูผ้ ดิ . - ไม่ส่งเสริมอภิสิทธิ์ เพราะขัดกับหลัก ประชาธิปไตย. - มีความอ่อนโยน แต่ไม่ออ่ นแอ. - มีอชั ฌาสัย อัธยาศัยดี.

11


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ที่ปรึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผู้สื่อข่าว : ณัฐริกา อภิมติรัตน์ กองบรรณาธิการ : อนันต์ สินมานนท์, รังสรรค์ อินทรชาธร, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, ลัญชนา เนียมสาคร, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 E-mail : infonccor@gmail.com แยกสี พิมพ์ที่ : โคราชพริ้นติ้ง โทร. 0-4425-6566

ฉบับ 369  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 369 ประจำเดือน เมษายน 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you