Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

สวัสดีปใหม ๒๕๕๖ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หอฯอีสานถกค่าจ้าง300 นักลงทุนย้ายฐาน-ปิดกิจการระนาว

เสนอปรับขึน ้ แบบขัน ้ บันได หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

คอลัมน์ประจ�ำ

ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 3

ประชุมกรรมการหอการค้าภาคีสานถกปรับค่าจ้าง 300 บาท ปธ.หอการค้าจังหวัดอีสานเตรียมเสนอทางรอดปรับค่าแรงแบบขัน้ บันได แนะ รัฐดึงเงินกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือก่อนมีผลปีใหม่ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน ขณะทีอ่ ตุ ฯสิง่ ทอชัยภูมผิ จญวิกฤติตอ้ งย้าย ฐานผลิตไปประเทศเพือ่ นบ้านปิดกิจการเหลือเพียง 5 ราย ย้ายฐานไปเกาะ กง เตรียมหาช่องทางในการท�ำธุรกิจอืน่ เสริม 5 เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ ราชพฤกษ์

นวนครโคราชชีค้ า่ แรง300เป็นผลดี

แรงงานคืนถิน ่ รับอีก5,000อัตรา

นวนครโคราชชี้ผลดีการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท เกิดแรงงานคืนถิ่นเป็นจ�ำนวนมาก คลี่คลายปัญหาขาดแคลน แรงงาน แข่งจ่ายค่าแรง โบนัส สวัสดิการหวังดึงพนักงานอยู่ต่อ เฉลี่ยต่อคนต่อวันมากกว่า 450-5550 บาท นวนคร AEC โคราชยังต้องการอีก 5,000 อัตรา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายสุรสีห ์ แห่งศรีสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวย นครราชสีมา พบว่าหลายโรงงานยังมีการขึน้ AEC ดึงแรงงานกลับบ้าน หน้า 9 การโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ป้ายประกาศรับสมัครพนักงาน โดยเสนอ นวนคร (นครราชสีมา) เปิดเผย ว่า ภายหลัง ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เกินกว่า 300 บาทอีกจ�ำนวนมาก เมืองเรื่องของเรา จากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขึ้นค่าแรง 300 โดยเฉพาะโรงงานภายในเขตประกอบการ บาท ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมา และกลายเป็นส่วน อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา อ.สูงเนิน เบื่อคาราวานโชว์ห่วย หน้า 10 หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาแรงงานบางส่วนตกงาน จ.นครราชสีมา ยังคงมีความต้องการแรงงาน และบริษัทปิดตัวลงรายวัน ซึ่งปรากฏตาม ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตมากกว่า 5,000 คุยเฟอง สือ่ มวลชนแขนงต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ใน ราย เรื่องเกษตร ส่วนของพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาหากตรวจ “สถานการณ์ภายในโรงงานต่างๆ ที่ 2 สอบยังเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัด ตัง้ อยูภ่ ายในนวนครโคราช หน้า 10 ‘หน้าผาการคลัง’

จับกระแส

โดย..นายฮอ

โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

เปิดแล้ว!! ตลาดไม้งามโคกกรวด

‘จ�ำน�ำ V.S. จ�ำน�ำข้าว’

หน้า 11

มทส.เตรียมผลักดัน โครงการศูนย์ประชุม

ตลาดต้นไม้ครบวงจรใหญ่สดุ ในโคราช และนิทรรศการรองรับเออีซี หน้า 5

หน้า 9

หน้า 10

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศษรฐกิจพืน้ ทีภ่ าคตะวัน ออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครัง้ ที่ 3/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

รถคันแรกท�ำจราจรโคราชวิกฤตหนัก สรุปยอดจดทะเบียนพุ่งกว่า3แสนคัน เทศบาลนครฯเตรียม4แผนรองรับ

สรุปยอดจดทะเบียนรถคันแรกโคราชพุง่ กว่า3แสนคัน รถกระบะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เดือนละ 3,500 คัน รถเก๋ง 2,300 คัน ยอดสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ขอรับสิทธิค์ นื ภาษี รถคันแรกแล้วกว่า 20,000 คัน ขณะทีเ่ ทศบาลนครฯ เตรียม 4 แผนรองรับรถทะลัก เข้าเมืองก่อนจราจรวิกฤตหนัก นายศิระ บุญธรรมกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตัง้ แต่ทรี่ ฐั บาล มีนโยบายเรื่องคืนภาษีรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ ประชาชนในพืน้ จังหวัดนครราชสีมามีความต้องการ ซือ้ รถยนต์คนั แรกเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยสถิติ 2 ล่าสุดตัง้ แต่เดือนมกราคม 2555

ผ้าไหมโคราชโกยรายได้ปลี ะ 4.1 พันล.

เตรียมแผนรับตลาดAECหลังเริ่มมีออร์เดอร์ นายกสมาคมฯไหมโคราชชีป้ ี 55 ตลาดผ้าไหม โคราชเติบโตกว่า 20%โกยรายได้กว่า 4.1 พันล. ครองส่วน แบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์ เร่งเตรียม แผนรองรับตลาดอาเซียนหลังเริ่มมีการสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้น แล้ว คาดปี 56 จะเติบโตมากกว่า 50% นางอาทิตยา สิรมิ ชั ชาดากุล นายกสมาคมไหม ไทยนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตลาดผ้าไหมโคราชในปี 2555 มีการเติบโตมากกว่า 20% เนือ่ งจากนโยบายของภาครัฐที่ 2 ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ

นางอาทิตยา สิรมิ ชั ชาดากุล (พืน้ ทีโ่ ฆษณา)

ร่วมส่งความสุขกับเทศกาล Merry X’mas part I ณ หมูบ่ า้ น The Venice Park วันที่ 23 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา หมูบ่ า้ น The Venice Park ได้จดั กิจกรรม“MerryX’mas part I ณ หมูบ่ า้ น The Venice Park” ต้อนรับ เทศกาลคริสมาสต์ปนี ี้ ส�ำหรับครอบครัวลูกบ้านในโครงการ The Venice Park และลูกค้าทีส่ นใจ (อ่านต่อหน้า 8)


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

นวนครโคราชชีค้ า่ แรง300เป็นผลดี “ศูนย์เตรียมความพร้อม AEC”

กระแสการเปิดใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ภูมิภาคอาเซียนในอีก 1 ปีเศษ ก�ำลังถูกจับตาจากทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ� ำ นาจทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง จี น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ ยุโรป เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ โลกที่สามารถสร้างดุลอ�ำนาจมารองทางการค้าได้อย่างมี ศักยภาพหากสามารถรวมตัวกันได้จริง เป้าหมายที่คนไทย โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญนี้ นอกเหนือจากประชาชนในภูมิภาค อาเซียนแล้ว องค์กรขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านกฎหมาย ทางด้านการเงิน การ ตลาด การธนาคาร การผลิต การเกษตรรวมทั้งด้านแรงงาน ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่มากก็น้อย ปัญหานั้นๆ สามารถแก้ไขได้ไม่ยากนัก หากประเทศ หมู่สมาชิกอาเซียนมีจุดยืนและตามความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะขับ เคลื่อนองค์กรใหม่ทางเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ ที่ตั้งไว้ แต่ส�ำหรับประเทศไทยที่หลายประเทศต่างให้ความหวัง ว่าจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหรือเปรียบได้กับเป็นพี่ใหม่ ที่ มีเศรษฐกิจดีเยี่ยมกับมหาอ�ำนาจดังกล่าว จะสามารถเป็นหัว หอกส�ำคัญในการน�ำพากลุม่ สมาชิกได้อย่างภาคภูมนิ นั้ ค�ำถาม มีอยู่ว่า “เราเตรียมการณ์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพียงแค่ งานประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และป้ายโปสเตอร์”เท่านัน้ หรือ? เพราะบัดนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันดีเดย์อยู่แล้ว? รัฐบาล หรือ หน่วยงานองค์กร,ทัง้ ภาครัฐและเอกชนคุณ มีแผนงานและเตรียมการอย่างไร? ทรัพยากรคนของเราพร้อม กันหรือยัง? ทีจ่ ะสวมบทบาทของการเป็นพีใ่ หญ่ของอาเซียนใน ขณะที่ภาษาพูดของเราพูดได้เพียง 2 ภาษาคือภาษาไทยกับ ภาษาลาว ส่วนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ยังห่างไกลจากคน ของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ นี่คือ ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ที่ภาครัฐและเอกชนทุกองค์กรโดยเฉพาะ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเร่งจัดท�ำหลักสูตร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับบุคลากรของเราที่ต้องอยู่แถว หน้า 10 ในผูน้ ำ� องค์กรท้องถิน่ ทางด้านบุคลากรในองค์กร ทาง เศรษฐกิจต้องพูด ฟัง อ่าน เรียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้น ฐาน (ไม่ใช่สเน็กๆ ฟิตๆ) หรือถ้าเป็นไปได้ อาจร่วมกันในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่า ราชการเป็นประธานเปิดศูนย์ “เตรียมการเพื่อความพร้อม AEC” ในจังหวัดเมืองหลักๆ หรือจังหวัดทีม่ ชี ายแดนติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งจะเป็นคุณูปการยิ่งกว่าการเร่งแก้ไข รัฐธรรมนูญเป็นแน่.

ภาพแห่ ง ความทรงจ� ำ P h o to o f m e m o ries.

อ�ำลา อาลัย คณะกรรมการหอการค้า และ คณะกรรมการสภา อุตสาหกรรม จัดงานเลี้ยงส่งอ�ำลาอาลัย แก่ พาณิชย์จังหวัดและ อุตสาหกรรมจังหวัด นครราชสีมา ในโอกาสย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ พร้อมต้อนรับพาณิชย์จังหวัดและ อุตสาหกรรมจังหวัดคนใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543

แรงงานคืนถิน ่ รับอีก5,000อัตรา กว่า 300 บาทอีกจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ โรงงานภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสี ม า อ.สู ง เนิ น จ.นครราชสีมา ยังคงมีความต้องการแรงงาน ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตมากกว่า 5,000 ราย “สถานการณ์ภายในโรงงานต่างๆ ทีต่ งั้ อยูภ่ ายในนวนครโคราช หลังจากทีท่ าง รัฐบาลได้ประกาศขึ้นค่าแรง 300 บาท ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีการ ประกาศขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เป็น 300 บาท ก็ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานและสถาน ประกอบการภายในโครงการเขตประกอบ การอุตสาหกรรมนวนครโคราชแต่อย่างใด เนื่องจากโรงงานที่เปิดท�ำการในโครงการ ทัง้ หมดรวม 10 แห่ง ได้มกี ารปรับแผน รองรั บ และปรั บ ขึ้ น ค่ า แรงขั้ น ต�่ ำ ให้ กั บ พนักงานตัง้ แต่ชว่ ง ปลายปี 2555 ทีผ่ า่ นมา แล้ว และทุกอย่างก็ไม่เป็นปัญหา โรงงาน สามารถขยับค่าแรงได้โดยไม่มีผลกระทบ และยังคงมีการจ้างงานพนักงาน ทัง้ หมดที่ มีอยูก่ ว่า 10,000 คนต่อไปได้โดยไม่มปี ญั หา” นอกจากนี้โรงงานภายในนวนคร โคราชอีกหลายแห่งก็ยงั คงมีความต้องการ แรงงานอีกเป็นจ�ำนวนมาก หรืออีกประมาณ 5,000 อัตรา ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน ฝ่ายผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์และอิเล็คทรอนิกส์ อีกทั้งขณะนี้ยังมีโรงงานที่อยู่ระหว่างการ ด�ำเนินการก่อสร้างอีก 8 แห่ง ซึง่ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณกลางปีนี้ และหาก โรงงานทัง้ 8 แห่งเสร็จสิน้ แล้วจะต้องการ แรงงานอีกกว่า 10,000 อัตรา พร้อมกันนี้ ยังมีโรงงานทีเ่ ซ็นสัญญาเพือ่ เข้ามาลงทุนใน นวนครเพิม่ เติมอีก 3 แห่ง ซึง่ คาดว่าจะ สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ในเร็วๆ นี้

นายสุรสีห์ กล่าวว่า ตัง้ แต่ปลาย ปีทผี่ า่ นมามีแรงงานเข้ามาสมัครงานในเขต ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร โคราช มากผิดปกติ จากการสอบถามทราบว่าส่วน ใหญ่เป็นแรงงานคืนถิน่ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ น โคราชและจังหวัดใกล้เคียง แรงงานให้ เหตุ ผ ลว่ า ต่ อ ไปไม่ ต ้ อ งเข้ า ไปท� ำ งานที่ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑลแล้ว เพราะราคา ค่าจ้างแรงงานก็เท่าๆ กัน รายได้เท่ากันแต่ ค่าครองชีพทีก่ รุงเทพฯสูงกว่า และได้อยูใ่ กล้ บ้านด้วย การขึน้ ค่าแรง 300 บาท จึงไม่ เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงาน ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา แต่กลับ เป็นผลดีทมี่ แี รงงานมากขึน้ ซึง่ เดิมปัญหา การขาดแคลนแรงงานในนครราชสีมาเป็น ปัญหาหนักทีแ่ ก้ไขกันมานาน บางแห่งต้อง ใช้แรงงานต่างด้าวแทน ซึง่ นวนครโคราช ไม่มนี โยบายให้นำ� แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน เขตประกอบการฯ เพราะเกรงจะเกิดปัญหา ตามมาหลายเรือ่ งหากควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้โรงงานต่างๆ ในนวนคร โคราชได้นำ� ร่องและเตรียมตัวมาก่อนหน้าที่ จะมีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงแล้ว โดย เฉพาะเรือ่ งสวัสดิการ โบนัสก็ยงั คงมีให้กบั พนักงานเหมือนเดิม แรงงานมีรายได้ตอ่ คน เฉลีย่ วันละประมาณ 450-550 บาท ทุกคน ได้รบั ค่าจ้างมากกว่า 300 บาทแน่นอน และ แต่ละโรงงานมีการแข่งขันเรื่องสวัสดิการ เบีย้ ขยัน ค่ารถ และรายได้อนื่ ๆ รวมทัง้ โบนัสทีแ่ ต่ละโรงงานให้ 4-5 เท่า ขณะนี้ เฉลีย่ ทุกโรงงานจ่ายค่าแรงใกล้เคียงกันหมด เพือ่ ต้องการดึงพนักงานไว้ นายวิ ท ยา โยธาริ น ทร์ รอง ประธานชมรมบริหารแรงงานและพัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย

“ประชาชาติธรุ กิจ” ว่า หลังจากมีการปรับ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เป็น 300 บาท ท�ำให้มแี รงงาน จากกรุงเทพฯ และปริมณฑลทีต่ อ้ งการกลับ มาอยู่ใกล้บ้านเข้ามาสมัครงานในพื้นที่ โรงงานในจังหวัดนครราชสีมามากขึ้นพอ สมควร เพราะค่าแรงไม่ตา่ งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่จะเกิดการขาดแคลน แรงงานในส่วนกลาง เพราะแรงงานไหลออก ต่างจังหวัด โรงงานส่วนกลางก็ต้องเพิ่ม สวัสดิการให้สงู ขึน้ อีก ซึง่ ค่าแรง 300 บาท โรงงานขนาดใหญ่ยงั อยูไ่ ด้ ไม่มผี ลกระทบ มากนัก แต่ผทู้ ลี่ ำ� บากคือผูป้ ระกอบการเอส เอ็มอีซึ่งเจอศึก 2 ด้านคือเจอทั้งปัญหา ค่าแรงทีป่ รับเพิม่ ขึน้ และปัญหาแรงงานหัน มาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะได้ รับผลตอบแทนทีด่ กี ว่า อีกทัง้ โรงงานต่างๆ เพิม่ สวัสดิการและจ่ายโบนัสให้พนักงาน 4-5 เดือน เพือ่ ดึงดูดใจพนักงานไว้ “สินค้ากลุม่ สมาร์ทโฟนเริม่ เข้ามาตี ตลาดโลกท� ำ ให้ โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ างแห่ ง ปิ ด กิ จ การไป เนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อ บริษัทยักษ์ใหญ่ ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในโคราชที่ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ปอ้ นตลาดก็มกี ารสัง่ ซือ้ หาย ไปแล้วประมาณ 50% เพราะคนหันมาใช้ สมาร์ทโฟนหรือไอโฟน ไอแพด มากกว่า คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ จึงส่งผลกระทบตามไป ด้วย เหมือนบริษทั ผลิตฟิลม์ ถ่ายรูปซึง่ คน หันมาใช้กล้องดิจติ อลบริษทั เหล่านัน้ ก็ตอ้ ง ปิดกิจการไปเช่นกัน แม้จะมีการปลด พนักงานมากกว่าครึ่งนึงของกลุ่มโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล้กทรอนิกส์ แต่ก็ยังมีการ ขาดแคลนแรงงานในกลุม่ ผลิตชิน้ ส่วนยาน ยนต์ สิง่ ทอ แปรรูปเกษตรคาดว่ายังขาดอีก มากกว่า 5,000 อัตรา”.

ผ้าไหมโคราชโกยรายได้ปลี ะ 4.1 พันล.

ทางธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น เฉพาะในพื้ น ที่ เ ขต อ.ปักธงชัย มีร้านค้าที่ลงทุนเปิดกิจการ และขยายกิจการใหม่เพิม่ ขึน้ อีกมากกว่า 5 ราย เพราะมองเห็นศักยภาพของตลาดผ้า ไหมโคราชในอนาคต” ส่วนการแข่งขันทางธุรกิจยังไม่มี ความรุนแรงมากนัก ผ้าไทยในต่างประเทศ คือ THAI SILK จะสามารถขายได้ด้วยตัว ของสินค้าเองอยูแ่ ล้ว เนือ่ งจาดผ้าไหมไทย ที่ ส ่ ง ออกไปขายจะเน้ น คุ ณ ภาพ และ มาตรฐานเป็นหลัก หากไม่ผ่านการตรวจ มาตรฐานอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถส่ง จ�ำหน่ายต่างประเทศได้ ผ้าไหมจะขึ้นลง เหมือนกราฟ เป็นเหมือนธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมือง หากหน่วย งานรั ฐ ไม่ ส นั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการก็ ไ ม่ เติบโต หากมองภาพรวมถือว่าเป็นปีที่ดี ของผ้าไหมโคราช.

นายสุรสีห์ แห่งศรีสวุ รรณ นวนครโคราชชี้ผลดีการปรับขึ้น ค่าแรง 300 บาท เกิดแรงงานคืนถิน่ เป็น จ�ำนวนมาก คลี่คลายปัญหาขาดแคลน แรงงาน โรงงานแข่งจ่ายค่าแรง โบนัส สวัสดิการหวังดึงพนักงานอยูต่ อ่ เฉลีย่ ต่อคน ต่อวันมากกว่า 450-550 บาท นวนครโคราช ยังต้องการอีก 5,000 อัตรา นายสุรสีห์ แห่งศรีสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวย การโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร (นครราชสีมา) เปิดเผย ว่า ภาย หลังจากทีท่ างรัฐบาลได้ประกาศขึน้ ค่าแรง 300 บาท ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมา และกลาย เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาแรงงานบาง ส่วนตกงานและบริษทั ปิดตัวลงรายวัน ซึง่ ปรากฏตามสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ มาอย่าง ต่ อ เนื่ อ งนั้ น ในส่ ว นของพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าหากตรวจสอบยั ง เขต อุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่าหลายโรงงานยังมีการขึน้ ป้ายประกาศ รับสมัครพนักงาน โดยเสนอค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เกิน

เตรียมแผนรับตลาดAECหลังเริม่ มีออร์เดอร์ นายกสมาคมฯไหมโคราชชี้ปี 55 ตลาดผ้าไหมโคราชเติบโตกว่า 20% โกย รายได้กว่า 4.1 พันล. ครองส่วนแบ่ง ทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เร่งเตรียมแผนรองรับตลาดอาเซียนหลังเริม่ มีการสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้นแล้ว คาดปี 56 จะเติบโตมากกว่า 50% นางอาทิตยา สิริมัชชาดากุล นายกสมาคมไหมไทยนครราชสีมา เปิด เผยว่า ตลาดผ้าไหมโคราชในปี 2555 มี การเติบโตมากกว่า 20% เนื่อง จาก นโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ หน่วยงานราชการร่วมรณรงค์สวมใส่ชุด ผ้าไทยจึงท�ำให้ส่งผลต่อยอดการจ�ำหน่าย ผ้าไหมโคราชได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่หวือ หวาเท่าที่ควร ที่ผ่านมาโคราชมีการผลิต ผ้าไหมออกสู่ตลาดมากกว่า 10 ล้านหลา ต่อปี สามารถท�ำรายได้ในการค้าขายผ้า ไหมไม่ต�่ำกว่าปีละ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผ้าไหมที่ท�ำรายได้ให้จังหวัดฯ คือ ผ้าไหม พื้น หรือผ้าไหมสี โดยเฉพาะในปีนี้ 2555 ตลอดทั้งปีท�ำรายได้ถึง 4,100 ล้านบาท ต่อจากหน้า 1

‘รถคันแรก’

สรุปยอดจดทะเบียนรถคันแรก โคราชพุง่ กว่า3แสนคัน รถกระบะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เดือนละ 3,500 คัน รถเก๋ง 2,300 คัน ยอดสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ขอรับสิทธิ์ คืนภาษีรถคันแรกแล้วกว่า 20,000 คัน ขณะทีเ่ ทศบาลนครฯ เตรียม 4 แผนรองรับ รถทะลักเข้าเมืองก่อนจราจรวิกฤตหนัก นายศิระ บุญธรรมกุล ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตัง้ แต่ทรี่ ฐั บาลมีนโยบายเรือ่ งคืน ภาษีรถยนต์คนั แรก ส่งผลให้ประชาชนใน พืน้ จังหวัดนครราชสีมามีความต้องการซือ้ รถยนต์คนั แรกเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว โดย สถิตลิ า่ สุดตัง้ แต่เดือนมกราคม 2555 จนถึง ปัจจุบันมีผู้มาจดทะเบียนรถยนต์ใหม่แล้ว จ�ำนวน 321,446 คัน แยกเป็นรถยนต์เก๋ง 130,868 คัน รถกระบะ 190,578 คัน ขณะ ทีใ่ นปี 2554 ทีม่ จี ำ� นวนผูม้ าจดทะเบียน รถยนต์ใหม่ตลอดทัง้ ปีจำ� นวน 296,855 คัน แยกเป็นรถยนต์เก๋ง 115,107 คัน รถกระบะ

โดยมีผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอยู่ในสมา คมฯกว่า 90 ราย ถ้ารวมทีไ่ ม่เข้าสมาคมฯ รวมแล้วกว่า 200 ราย มีทั้งร้านจ�ำหน่าย และศูนย์จ�ำหน่ายกว่า 50 ราย โรงงาน อุตสาหกรรมกว่า 20 แห่ง แต่ในพืน้ ทีส่ ว่ น ใหญ่จะเป็นการทอมือเพราะเป็นภูมปิ ญั ญา ชาวบ้าน โดยผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ถือส่วนแบ่งทางการตลาดมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ผ้าไหมนคร ชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด ที่มีราย ได้รวมต่อปี 5,000 ล้านบาท ในปี 2556 สมาคมฯ คาดว่า ตลาดผ้าไหมจะเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เนื่องจากลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน เริ่มเข้ามาเยอะ มีการสั่งซื้อผ้าไหมจาก โคราชมากขึ้น เดิมมีลูกค้าประจ�ำจากลาว และกัมพูชา แต่ขณะนีเ้ ริม่ มีลกู ค้าจากพม่า และมาเลเซียเริม่ เข้ามาสัง่ ซือ้ สินค้ามากขึน้ อีกทัง้ ลูกค้ารายเก่าแนะน�ำรายใหม่เพิม่ ขึน้ ด้ ว ย ส่ ว นใหญ่ ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม ประเทศ อาเซียนจะสั่งผ้าพื้นสีเป็นชิ้น เพื่อน�ำไป แปรรูปให้เหมาะกับวัฒนธรรมของแต่ละ ประเทศ เช่น พม่าต้องการผ้าลายปักน่า

รักๆ ลาวต้องการผ้าพื้นสี เป็นต้น ผู้ ประกอบการเริ่มเตรียมแผนรองรับตลาด อาเซียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม และสีของผ้าให้ตรงกับ ความต้องการทางการตลาดของแต่ละ ประเทศ ขณะนีม้ อี อร์เดอร์เพิม่ ขึน้ มากกว่า 20% ซึ่งผู้ประกอบการยังคงสามารถผลิต ได้ทนั ความต้องการทัง้ ในและต่างประเทศ แม้จะมีการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่น่าจะ เป็นปัญหากับการส่งสินค้า “ตอนนี้นอกจากลูกค้ารายเก่า แล้ว ก็มีรายใหม่เข้ามาเพิ่มอีก ปีหน้า ตลาดน่าจะดีขึ้น หากอาเซียนเปิดการค้า ก็จะได้ออแดอร์เยอะขึ้น และถ้ามีการ รณรงค์สวมใส่ชดุ ผ้าไหมอย่างต่อเนือ่ งด้วย หากต่างชาติเห็นก็จะยิ่งท�ำให้ตลาดดีขึ้น ตาม คาดว่ า หากเราได้ แ ลกเปลี่ ย น วัฒนธรรม สี และความต้องการผ้าของ แต่ละประเทศในอาเซียน น่าจะสามารถ ขยายตลาดผ้าไหมได้อีก กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมาจาก รายเก่าบอกต่อกันไป และเกิดการจับคูค่ า้

190,578 คัน เพิม่ มากขึน้ จ�ำนวน 24,591 คัน และก่อนรัฐบาลจะออกนโยบายคืนภาษี รถยนต์คันแรกเดิมมีการขอจดทะเบียนที่ เป็นรถกระบะเฉลีย่ ประมาณเดือนละ 2,500 คัน รถเก๋งเฉลีย่ ประมาณ 1,200 คัน หลัง ออกนโยบายดังกล่าวมีการจดทะเบียนรถ กระบะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เดือนละ 3,500 คัน และ รถเก๋ง 2,300 คัน ซึง่ ถือว่ามีปริมาณเพิม่ ขึน้ มากเป็นประวัตกิ ารณ์ ทั้งนี้ปริมาณการจดทะเบียนเพิ่ม ขึ้นกับรถยนต์ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว สาเหตุเป็นเนือ่ งจากนโยบายคืนภาษีรถคัน แรกของรัฐบาล และการขยายตัวด้าน เศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาด้วย ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดนครราชสีมาจะเกิดสภาพการจราจร ติดขัดเพิม่ ขึน้ อย่างแน่นอน ซึง่ ขณะนีท้ าง ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาก็เป็น ห่วงเรือ่ งปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก จึง ได้มีการประสานกับต� ำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา และส�ำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อหารือในการจัดระบบการขนส่ง และ

การจราจรในพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ เพือ่ ไม่ ให้เกิดปัญหาการจราจรในอนาคต นายวินัย สุดแก้ว สรรพสามิต พืน้ ทีน่ ครราชสีมา เปิดเผยว่า โดยภาพรวม ของจังหวัดนครราชสีมา นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิด โครงการจองรถคั น แรกเมื่ อ วั น ที่ 16 กันยายน 2554 ถึงปัจจุบัน มีผู้มายื่น เอกสารขอรั บ สิ ท ธิ์ ร ถคั น แรกแล้ ว กว่ า 20,000 คัน โดยเป็นการยื่นที่ส�ำนักงาน สรรพสามิ ต ทั้ ง 7 สาขา ในจั ง หวั ด นครราชสีมา ได้แก่ สาขา อ.เมือง, อ.โชคชัย, อ.โนนสูง, อ.บัวใหญ่, อ.พิมาย, อ.สีคิ้ว และส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ นครราชสีมา (สาขาใหญ่) ด้านนายสุรวุฒ ิ เชิดชัย นายก เทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลั ง จากที่ มี น โยบายคื น ภาษี ร ถคั น แรก ท�ำให้มีรถในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น การ จราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วง ชัว่ โมงเร่งด่วน เทศบาลจึงได้มแี ผนรองรับ การจราจร ซึง่ คาดว่าต้นปีหน้าจะมีรถออก มาอีกจ�ำนวนมาก ขณะนีเ้ ทศบาลได้เตรียม การแก้ไขไว้ 4 แนวทาง คือ 1.การขยาย

ถนนจาก 2 เลน เป็น 3 เลน ในเส้นทีม่ ี การจราจรหนาแน่น เช่น ถ.มุขมนตรี จะ เริ่มด�ำเนินการในต้นปีหน้า ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเร่งงบประมาณ 2. บริเวณแยก ทีม่ รี ถไฟผ่าน โดยเฉพาะ 5 แยกหัวรถไฟ ขณะนี้ก�ำลังให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี (มทส.) ออกแบบและศึกษาระบบไฟ อัจฉริยะตามปริมาณรถควบคูก่ บั ตารางการ เดินรถไฟ หากจุดนีส้ ำ� เร็จก็จะขยายไปยัง จุ ด ต่ า งๆ 3. ประสานกั บ การไฟฟ้ า นครราชสีมาในการขยับเสาไฟฟ้าตามแยก ต่างๆ ในตัวเมืองให้ถนนกว้างขึน้ เพือ่ การ เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายจะท�ำให้การจราจร สะดวกขึน้ ในระดับหนึง่ ได้ และ 4. หาวิธี ตัดถนนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางลัดไปยังถนน เส้นอื่นได้ โดยเฉพาะถนนมิตรภาพที่มี ปริมาณรถหนาแน่นตลอดทัง้ วัน ขณะนีไ้ ด้ เตรียมตัดถนนใหม่ 2 เส้นทางเพือ่ เป็นทาง ลัดออกจากถ.มิตรภาพไปยังถนนเส้นอื่น ให้เป็นการระบายรถอีกทางหนึง่ คาดว่าจะ ได้เห็นภายในเดือนมกราคม 2556 นี้ หาก สามารถท� ำ ได้ ทั้ ง ระบบก็ จ ะสามารถ ประคองตัวได้ และเป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจ.


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้หาก จะกล่าวถึงเรือ่ งของ “ค่าจ้าง 300 บาท” ควร จะมีการปรับค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท ทั่วประเทศโดยมีการปรับในรูปแบบขั้นบันได ในระยะเวลา 3 ปี ไม่ควรปรับค้าจ้างขึ้นที เดียว กระทั่งปี พ.ศ.2558 จึงปรับเพดาน ค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท เพื่อช่วยเหลือให้ ผู้ประกอบการอยู่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs และจังหวัดที่มีอัตราค่าแรงงานต�่ำ ซึ่งต้องแบกรับ ภาระการจ่ายค่าแรงงานวันละ 300 บาทอย่างรวดเร็ว ส่วนมาตรการเยียวยา SMEs ในข้อที่ 5 ของ รัฐบาล โดยให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำที่ 0.1% นั้น เห็นว่าควร มีการจัดตัง้ กองทุน โดยอาจดึงเงินจากกองทุนประกันสังคมเพราะมีวงเงินสะสมอยูใ่ นกองทุนนีจ้ ำ� นวน มาก เพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ SMEs ในการลดต้นทุนการผลิตลง เพราะวันนี้ธุรกิจที่มีการขยาย ตัวและอยู่รอดไม่ใช่ธุรกิจค้าปลีก หรือ SMEs แต่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ และอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา วันนี้การเลือกตั้งคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดนครรสีมา ชุดใหม่ ประจ�ำปีบริหาร 2556-2557 ที่จัดขึ้นเมื่อในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ โฮเทล ได้ผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ให้ช่วงของคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบและยืนยันผลในเร็วๆ นี้

3

สุขสันตวันเกิด .. แดสมาชิกหอการคาโคราช

“มกราคม”

1

2 3 5 7

จิรัฐิติกาล เตียงพลกรัง เกรียงศักดิ์ กองกิตติคุณ เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก สมศักดิ์ ศรีเรืองมนต วินัย สายตางใจ สุรสิทธิ์ วงศศรีสถาพร สุรสีห แหงศรีสุวรรณ วันเพ็ญ แกววิลัย วีรพล ฉายาบรรณ พลเอก ตั้งเจริญ

8 10 16 17 18 19

โสภณ ศุภสีห 20 อุไรวรรณ โอฮาชิ สิริรัตน คุประตกุล บรรจง ดีเหลือ วีรวิชญ รัตติรวีโรจน 22 พิมประพรรณ ขอพันธกลาง 23 อัฐพล สัมพันธวงศ อภิวัฒน จารุกำเนิดกนก 30 คมกฤช เสริฐนวลแสง 31 อานัน อินทะกนก

ธัญจภรณ เลิศวัฒนภิญโญ บรรเจิด พงศไพสิทธิ์ รังสรรค ตันติวงษ สุวัฒน จึงวิวัฒนาภรณ ซง วงศเบญจรัตน นิวัตร กิติพูลธนากร ประชา ลิ้มพงษา นวลจันทร เลอเลิศวณิชย สุรวุฒิ เชิดชัย

â´Â ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

“¢ÍãËŒÃèÓÃÇ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¡Ô¨¡ÒÃÃØ‹§àÃ×ͧ”

^ หอการค้าฯ ร่วมพิธเี ปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ^ หอการค้าฯ จัดงานประกวด PIK AWAD 2012 ณ ^ ประธานหอกาค้าฯ ร่วมเสวนา เรือ่ ง “การเตรียมความ ^ ประธานหอการค้าฯ สัมมนาเรือ่ ง “โคราชทอฝันให้คน ^ นักศึกษาปริญญาเอก ม.รามค�ำแหง เข้าสัมภาษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ “5 ธันวามหาราช”ณ ศูนย์ ห้องประชุมอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้าจังหวัดนครราสีมา พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน” ในการเข้าดูกจิ การและศึกษา ยากจนมี”บ้าน” ออมวันละ 40 บาท-สร้างฐานชีวติ มัง่ คง” ประธานฯ เรือ่ ง “ความร่วมมือระหว่างภาค ภาคเอกชน การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี ภูมปิ ระเทศภาคอิสาน นักศึกษา วปอ. 2555 ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้า จ.นครราชสีมา และชุมชน ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน”

^ หอการค้าฯ ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาองค์ ^ หอการค้าฯ ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญให้กบั เด็ก ^ หอการค้าฯ ร่วมพิธเี ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ^ หอการค้าฯ ร่วมพิธเี ปิดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการ ^ หอการค้าฯ ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญให้กบั เด็ก ^ คณะอาจารย์มหาวิทมยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เข้าพบ ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ ณ มูลนิธหิ ลักเสียงตึง้ สว่าง เรือ่ ง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ณ พัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุน่ ที่ 255 ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ทพี่ งึ่ ปรึกษาหารือประธานหอการค้า ณ ห้องประธานหอการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมตตาธรรมสถาน โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสบาย โฮเทล บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมการประชุมใหญ่การมีสว่ น ^ หอการค้าฯ ร่วมจัดการอบรมสัมมนารับความรูเ้ กีย่ วกับ ^ หอการค้าฯ ร่วมลงนามความรวมมือในกิจกรรม “โคราช ^ ประธานหอการค้าฯ เข้ามอบกระเช้าเนือ่ งในวันปีใหม่ ^ ประธานหอการค้าฯ เข้ามอบกระเช้าเนือ่ งในวันปีใหม่ ^ ประธานหอการค้าฯ เข้ามอบกระเช้าเนือ่ งในวันปีใหม่ ร่วมของประชาชน ครัง้ ที่ 2 โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง นโยบาย 300 บาท และสิทธิ-หน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ลำ� ตะคอง” ณ ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรม แด่ ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา แด่ นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด แด่ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. นครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แก ตามกฎหมายแรงงาน ณ โรงแรมปัญจดารา สีมาธานี ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา รนด์ โฮเทล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมพิธีลง เดอะมอลล์ น ครราชสี ม าร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ มิ ร าเคิ ล ออฟไลฟ์ ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ นามความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำ “โคราชร่วมใจภักดิ์ รักษ์ล�ำตะคอง”พร้อมชมนิทรรศการรักแม่ รักษ์แม่น�้ำ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดย สมเด็จพระพุทธาจารย์ ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราชฯ โดยได้รบั พระเมตตาจากสมเด็จพระ มีหัวหน้าส่วนราชการและชาวโคราชร่วมงานอย่างคับครั่ง เพื่อ สังฆนายกสยามวงศ์นกิ าย ฝ่ายมัลลตวะ แห่วดั บุปผาราม กรุงแคนดี้ ประเทศศรีลงั กา ได้อญั เชิญองค์พระบรม สนองพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม เกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศศรีลงั กา มาสูป่ ระเทศไทยเป็นครัง้ แรก เพือ่ ฉลองในโอกาส ราชินนี าถ ซึง่ ทรงห่วงใยคุณภาพน�้ำในแม่นำ�้ สายหลักของประเทศ 26 พุทธศตวรรษ และฉลองครบรอบ 260 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา และเพื่อ ทีเ่ ริม่ เสือ่ มสภาพลงให้กลับมามีสภาพดีดงั เดิม โดยเน้นการสร้าง น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน พระองค์ ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมเกศาธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศศรีลังกาเพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณลาน โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ หน้าห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2556

^ เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว จ.หนองคาย นายศราวุธ แก้วกันเนตร ผูจ้ ดั การฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เอไอเอส พร้อมผูบ้ ริหารและพนักงาน มามอบ ความอบอุน่ ด้วยการมอบผ้าห่มให้ชาวบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย โดย มีนายประยงค์ วันตา ปลัดอาวุโสอ�ำเภอสังคม เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบ ผ้าห่ม จ�ำนวน 525 ผืน

^ นายเขมวุฒ ิ สุพรพิบลู ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล บริษทั เดอะมอลล์ราชสีมา จ�ำกัด เป็นตัวแทนมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำ ปี 2556 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผูบ้ งั คับการกองบิน 1 เป็นตัวแทนรับมอบเมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2556

^ นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน การประชุมสัมมนาแนวทางการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี 2555 ของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยมีนายสุรสีห์ แห่งศรีสวุ รรณ ผอ.โครงการนวนคร นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ทีห่ อ้ ง ประชุมอาคารสโมสรเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

^ นายสุรสีห์ แห่งศรีสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการนวนคร นครราชสีมา เข้ามอบกระเช้าเนือ่ งในวันปีใหม่แด่ ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

^ นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน “ The Best OTOP & The TOP SMEs ทัว่ ไทย ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ Variety Hall ชัน้ 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา

^ ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน “ THE NORTHEAST MOTOR SHOW โปรแรงแซง บางกอกครัง้ ที่ 10 ” เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ VARIETY HALLชัน้ 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา

^ นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบโล่เกียรติคณุ ให้กบั ผูแ้ ทน บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด ในโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ สนับสนุน เงินส�ำหรับจัดซือ้ หมวกกันน็อค ในโครงการ “ขับขีป่ ลอดภัยสวมหมวกกัน น็อค 100% ” เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม

^ เติมฝันปันรักร่วมสร้างฝันให้แก่นกั เรียนในถิน่ ทุระกันดาร ของจังหวัด นครราชสีมา โดยปันรักจากทีมงานเดอะมอลล์ ได้จดั หาอุปกรณ์และ ได้รบั การสนับสนุนตูห้ นังสือ จากบริษทั สยามสตีล อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) และอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท แก่ โรงเรียนจ�ำนวน 10 โรงเรียน ในปี 2555


4

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

ลงทุนภาคเอกชน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน ของปีกอ่ นร้อยละ 11.3 และขยายตัวจาก ไตรมาสก่อนแต่เริ่มเห็นการชะลอตัวลง เนือ่ งจากได้มกี ารเร่งการลงทุนไปก่อนหน้า สะท้ อ นจากเงิ น ลงทุ น ของโรงงาน อุตสาหกรรมตัง้ ใหม่ลดลงร้อยละ 34.2 ใน ขณะที่ พื้ น ที่ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ า งในเขต เทศบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการ พาณิชย์ สอดคล้องกับยอดจดทะเบียน ธุรกิจตัง้ ใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 46.1 ซึง่ ส่วน ใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจ การให้เช่า การขาย การซือ้ และการด�ำเนิน งานด้านอสังหาริมทรัพย์ ส�ำหรับความ สนใจลงทุนของนักลงทุนพบว่ามูลค่าการได้ รับอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจาก BOI เพิม่ ขึ้นร้อยละ 586.8 โดยเป็นการลงทุนใน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เกษตร และอุตสาหกรรมบริการ กอปรกับ ผู ้ ป ระกอบการเริ่ ม มี ค วามมั่ น ใจในการ ลงทุนมากขึน้ สอดคล้องกับการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรม โดยดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 10.7 ตามการผลิตใน อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ขยายตั ว ตามความต้ อ งการของตลาด ภายในและต่างประเทศ ขณะทีก่ ารผลิตใน อุ ต สาหกรรมน�้ำ ตาลโดยเฉพาะน�้ำตาล ทรายขาวหดตัว เนือ่ งจากมีการเร่งผลิตใน ช่วงก่อนหน้ากอปรกับความต้องการน�ำ้ ตาล ของตลาดต่างประเทศลดลง ส่วนภาค บริการทรงตัวจากไตรมาสก่อน สะท้อน จากอัตราการเข้าพักแรมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 48.2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มี อัตราการเข้าพักแรมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 47.6 ส่วน

ใหญ่เป็นการประชุมสัมมนาทัง้ ของภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคการเงิน ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปีนี้ ธนาคารพาณิชย์ มีเงินฝากคงค้าง 560.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.3 ซึ่ง เป็นการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งมา 3 ไตรมาส ตามการแข่งขันในการระดมเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์เพือ่ รองรับสินเชือ่ ทีข่ ยาย ตัวสูง ส�ำหรับสินเชือ่ มียอดคงค้าง 610.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 20.3 ขยายตัวจาก ไตรมาสที2่ ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนีส้ นิ เชือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ สิน เชื่อขายปลีกขายส่ง สินเชื่อตัวกลาง ทางการเงิน (สินเชือ่ ทีใ่ ห้กบั สหกรณ์ออม ทรัพย์ ธุรกิจเช่าซือ้ รถยนต์) ส่วนสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ มีเงินฝากคงค้าง เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น แต่ลดลง เมือ่ เทียบกับสิน้ ไตรมาส 2 ปีนี้ ส�ำหรับ สิ น เชื่ อ คงค้ า ง เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง จากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นและจากไตรมาสทีผ่ า่ น มา ส่วนใหญ่ยงั คงเป็นการเพิม่ ขึน้ ของสิน เชือ่ เพือ่ สังคมตามนโยบายของรัฐบาลรอง ลงมาเป็นสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม เสถียรภาพเศรษฐกิจ ยังอยูใ่ น เกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป อยูท่ รี่ อ้ ย ละ 2.05 เร่งขึน้ จากไตรมาสก่อนทีร่ อ้ ย ละ 1.89 ตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเป็น ส�ำคัญ ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ ี่ ร้อยละ 1.65 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.00

สรุปภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ เงิน ลงทุน 90 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การ จ้างงาน 5 คน ทีต่ งั้ จังหวัดมหาสารคาม 4) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล/ไอน้ า /น้ า เพื่ อ อุตสาหกรรม ในบริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาล ขอนแก่น จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตไบ โอแม๊สปีละประมาณ 40,000 กิโลวัตต์ ไอน้า 300 ตัน/ชัว่ โมง น้าเพือ่ อุตสาหกรรม 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เงินลงทุน 1,700 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้าง

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออก เฉียงเหนือในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ขยาย ตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ ชะลอตัวจากไตรมาสที่แล้ว เป็นผลจาก อ�ำนาจการซื้อขยายตัวในระดับปานกลาง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากสินเชื่อ ภาคการเงินและนโยบายกระตุน้ การใช้จา่ ย ของภาครัฐ ประกอบกับการใช้จา่ ยของภาค รัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส�ำหรับภาคการ ก่อสร้างยังขยายตัวแม้ชะลอลงบ้างจากช่วง ก่อนหน้า แต่การลงทุนยังได้รับผลดีจาก การลงทุนใน อุตสาหกรรมที่มีการสร้าง มูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าเกษตร รวมทัง้ การย้าย ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี จ าก ประเทศจีน ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ย ละ 2.05 เร่งขึน้ จากไตรมาสก่อนทีร่ อ้ ยละ 1.89 ตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเป็นส�ำคัญ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดงั นี้ การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 3.5 ขยายตัวจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย เนือ่ งจากผลของนโยบายรถยนต์คนั แรกเป็น ส�ำคัญ รวมทัง้ มีการส่งมอบรถยนต์ได้เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนเนือ่ งจากการผลิตกลับ เข้าสูภ่ าวะปกติ ประกอบกับแรงสนับสนุน ของสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน ในขณะที่ อ�ำนาจซื้อจากภาคเกษตรสะท้อนจากราย ได้เกษตรกรทรงตัว โดย ดัชนีมลู ค่าผลผลิต พืชส�ำคัญขยายตัวจากระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.5 เป็นผลจากด้านผลผลิต เป็นส�ำคัญ โดยดัชนีผลผลิตพืชส�ำคัญขยาย ตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ นร้อยละ 4.2 จาก การเพิ่มขึ้นของผลผลิตยางพาราและมัน ส�ำปะหลัง แต่ดัชนีราคาพืชส�ำคัญหดตัว

น้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยลดลงจาก ระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 2.6 ตาม ราคามันส�ำปะหลังทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเร่งผลิต เพื่อสต็อกไว้เก็งก�ำไรในช่วงปลายปีของ อุตสาหกรรมแป้งมัน รวมทัง้ ความต้องการ ของตลาดต่างประเทศยังมีตอ่ เนือ่ ง ราคา ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เพิม่ ขึน้ เป็นไปในทิศทาง เดี ย วกั บ ราคาตลาดโลก เป็ น ผลจาก ประเทศผู ้ ผ ลิ ต หลั ก ประสบปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวยังคง ลดลงตามความต้องการของตลาดต่าง ประเทศ และราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท�ำให้โรงสีและผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อ ประกอบกับสต็อกข้าวของทางการที่อยู่ใน ระดับสูง ยางพาราลดลงต่อเนือ่ งจากความ ต้องการของตลาดต่างประเทศทีล่ ดลงตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส�ำหรับการ ใช้ จ ่ า ยของภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 14.0 และขยาย ตัวจากไตรมาสก่อน ทั้งงบลงทุนและงบ ประจ�ำ โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของ ปีกอ่ นร้อยละ 19.0 และร้อยละ 12.2 ตาม ล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายของกรม ทางหลวงชนบทและกรมส่ ง เสริ ม การ ปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำให้มีส่วนสนับสนุน ให้เกิดการใช้จา่ ยของประชาชนเพิม่ ขึน้ บ้าง สอดคล้องกับ ภาคการค้าที่ขยายตัวจาก ไตรมาสก่อน โดยดัชนีการค้าเพิม่ ขึน้ จาก ระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 17.5 ตาม การขยายตัวของการค้าหมวดยานยนต์เป็น ส�ำคัญ โดยดัชนีการค้าหมวดยานยนต์เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.5 ส�ำหรับการค้าส่งและค้าปลีกยังขยาย ตัวอยูใ่ นเกณฑ์ดี จากการขายส่งเครือ่ งดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ และการขายปลีกวัสดุ ก่อสร้าง เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม การ

เดือนตุลาคม 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2555 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8,755 ล้านบาท การจ้างแรงงาน 1,265 คน เมือ่ เปรียบเทียบเดือนเดียวกันปี 2554 จ�ำนวนโครงการลดลงเพียง 1 โครงการ แต่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว มี ผลจากโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ ว่ นใหญ่เป็น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมถึงการจ้างแรงงานเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 6 ส�ำหรับสัดส่วนการลงทุนหุน้ ไทยร้อยละ 60 หุ้นต่างชาติ (ญี่ปุ่น) ร้อยละ 10 และร่วม หุ ้ น ไทยและต่ า งชาติ ( ญี่ ปุ ่ น เยอรมนี ฮ่องกง) ร้อยละ 30 การกระจายขนาด

เชื้อเพลิงชีวมวล / ไอน�้ำ / น�้ำเพื่อ อุตสาหกรรม กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอี ย ดโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น เดื อ น ธันวาคม 2555 มีดังนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล จากการเกษตร 1) กิจการผลิตสารให้ความหวาน สกัดจากหญ้าหวาน เช่น สตีวิโอไซด์ ใน นาม บริษัท ซูกาเวีย จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 15 ตัน เงินลงทุน 59 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 99

การลงทุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก จ�ำนวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 262 ล้านบาท โครงการขนาดกลางจานวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 516 ล้านบาท และโครงการขนาดใหญ่มีถึง 4 โครงการ ได้ แ ก่ กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอลู มิ เ นี ย ม ส�ำหรับยานพาหนะ กิจการผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงชีวมวล และกิจการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริมการลงทุนเดือนธันวาคม 2555 ได้แก่ กิจการผลิตสารให้ความหวานสกัดจาก หญ้าหวาน เช่น สตีวิโอไซด์ กิจการผลิต ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร กิจการผลิตผ้าพลาสติก สานและบรรจุภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิต ถุงมือพลาสติก กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานลม กิจการผลิตอุปกรณ์สาห รั บ ลาเรี ย งสิ น ค้ า เช่ น CONTAINER DOLLY กิจการผลิตอะลูมิเนียมชิ้นส่วน ยานยนต์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง 2) กิจการผลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร ในนาม บริษทั แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปี ล ะประมาณ 21,900 ชิ้น เงินลงทุน 231 ล้านบาท หุ้น ญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 40 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา เคมีภณั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก 3) กิจการผลิตผ้าพลาสติกสาน และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในนาม บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 9,400 ตัน เงินลงทุน 285 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 330 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 4) กิจการผลิตถุงมือพลาสติก ใน นาม บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จากัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 2,500 ชิ้น เงินลงทุน 80 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น

การจ้ า งงาน 141 คน ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 5) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานลม ในนาม บริษัท พัฒนา พลังงานลม จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละ ประมาณ 50,000 กิโลวัตต์ เงินลงทุน

3,488.8 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทย-ฮ่องกง การ จ้างงาน 28 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น) ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง 1) กิจการผลิตอุปกรณ์สาหรับลา เรียงสินค้า เช่น CONTAINER DOLLY ใน นาม บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 1,600 ชุด เงินลงทุน 33 ล้านบาท หุ้นไทยและ เยอรมนี การจ้างงาน 30 คน ทีต่ งั้ จังหวัด ขอนแก่น 2) กิจการผลิตอะลูมเิ นียมชิน้ ส่วน ยานยนต์ ในนาม บริษทั ไดซิน จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 15,840,200 ชิน้ เงินลงทุน 828.2 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 2 คน ทีต่ งั้ จังหวัดขอนแก่น กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 3) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ในนาม บริษัท กรีน

งาน 120 คน ทีต่ งั้ จังหวัดเลย 5) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล/ไอน้ า ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตไบโอแม๊สปีละ ประมาณ 67,000 กิโลวัตต์ ไอน�้ำ 350 ตัน/ชั่วโมง เงินลงทุน 1,960 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 87 คน ที่ ตั้งจังหวัดเลย

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ตุลาคม 2555

ส� ำ นั ก ง า น พ า ณิ ช ย ์ จั ง ห วั ด นครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี ราคาผู ้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด นครราชสี ม า เดือน ตุลาคม 2555 โดยสรุป ดังนี้ การประมวลผลดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ ค�ำนวณ มีจ�ำนวน 417 รายการ ส�ำหรับ จังหวัดนครราชสีมา มีจำ� นวน 260 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การ อ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อน�ำมาค�ำนวณ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำเดือน ตุลาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ประเทศ เดือน ตุลาคม 2555 ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือน ตุลาคม 2555 เท่ากับ 116.82 เทียบกับ เดือนกันยายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.13 (ค่าดัชนีฯ เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 116.67 ) เทียบกับเดือนตุลาคม 2554 สูง ขึ้นร้อยละ 3.32 เฉลี่ยช่วงระยะ 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อย ละ 2.99 2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2555 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของ จังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100 และเดือน ตุลาคม 2555 เท่ากับ 131.1 ส�ำหรับเดือน กันยายน 2555 เท่ากับ 128.6 3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2555 เมื่อเทียบกับ 3.1 เดือนกันยายน 2555 สูงขึ้น ร้อยละ 2.1 3.2 เดือนตุลาคม 2554 สูงขึน้ ร้อย ละ 3.9 3.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 10 เดือน (มกราคม–ตุลาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.3 4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมาเดือนตุลาคม 2555 เทียบ กับเดือนกันยายน 2555 สูงขึน้ ร้อย ละ 2.1 (เดือนกันยายน 2555 เทียบกับ เดือน สิงหาคม 2555 ลดลงร้อยละ 0.1) สาเหตุ ส� ำ คั ญ มาจากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี สินค้าหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 3.4 มีสนิ ค้าหมวดผักและผลไม้ หมวดข้าว แป้ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแป้ ง หมวดไข่ แ ละ ผลิตภัณฑ์นม หมวดอาหารบริโภค - ใน บ้าน หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ สื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การ ศึกษาและการศาสนา และหมวดยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ส่วนหมวดที่ดัชนี ปรับลดลงมี หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และ สัตว์นำ �้ หมวดเครือ่ งประกอบอาหาร หมวด เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคล 4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่อง ดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.4 สาเหตุส�ำคัญมาจาก การสูงขึน้ ของหมวดผักสดและผลไม้รอ้ ยละ 14.7 ได้แก่ กะหล�่ำปลี แตงกวา ผักกาด ขาว ผักคะน้า เห็ด ผักบุ้ง ผักชี มะเขือ เปาะ มะเขือเทศ พริกสด ถั่วงอก ต้นหอม ขิง สับปะรด เงาะ แตงโม และผลไม้ กระป๋อง หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก แป้งร้อยละ 0.1 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า แป้ง สาลี หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 0.1 ได้แก่ นมสด และเนยแข็ง หมวดอาหาร บริโภค-ในบ้านร้อยละ 0.1 ได้แก่ ปลากระ ป๋อง ส่วนหมวดที่ดัชนีราคาปรับลดลงมี หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 1.5 ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลานิล

และลูกชิ้นปลา หมวดเครื่องประกอบ อาหารร้อยละ 0.1 ได้แก่ น�้ำตาลทราย น�้ ำ มั น พื ช มะพร้ า วขู ด และซี อิ๊ ว ขาว เป็นต้น 4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 สาเหตุ ส�ำคัญมาจากหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาร้อยละ 1.1 ได้แก่ อุปกรณ์การบันเทิง และเครื่องรับ โทรทัศน์ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์รอ้ ยละ 0.9 ได้แก่ สุรา หมวด พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 0.2 ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนหมวดที่ ดัชนีลดลงมี หมวดการตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.2 ได้แก่ ค่า ตรวจรักษาและค่ายา สบู่ถูตัว หมวด เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าร้อยละ 0.1 ได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก เป็นต้น 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2555 เทียบ กับเดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.9 (กันยายน 2555 เทียบกับเดือนกันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.1) สาเหตุส�ำคัญมา จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 5.4 เป็น ผลกระทบจากดัชนีหมวดยาสูบและเครือ่ ง ดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 9.6 (บุหรี่ เบียร์ สุรา) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ สื่อสารร้อยละ 9.5 (ค่าโดยสารรถ ค่าน�้ำ มันเชื้อเพลิง ค่าซื้อยานพาหนะ) หมวด เคหสถานร้ อ ยละ 3.6 (แผ่ น สั ง กะสี ปูนซีเมนต์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผงซักฟอก น�้ำยาปรับ ผ้านุ่ม น�้ำยาล้างจาน สารก�ำจัดแมลง) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 1.3 (เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี รองเท้า) หมวด บันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ร้อยละ 1.3 (สามล้อเด็ก เครื่องรับ โทรทัศน์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวด อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 3.1 จาก หมวดผั ก สดและผลไม้ ร ้ อ ยละ 14.8 (แตงกวา ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี มะละกอ ดิบ มะนาว ต้นหอม ต�ำลึง พริกแห้ง ถั่ว ลิสง กล้วยน�้ำว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอ สุก สับปะรด เงาะ แตงโม ผลไม้กระป๋อง) หมวดเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์รอ้ ยละ 1.7 (กาแฟผงส�ำเร็จรูป น�ำ้ ดืม่ บริสทุ ธิ์ น�ำ้ แข็ง) หมวดอาหารบริโภค-ในบ้านร้อยละ 4.9 (ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ปลากระป๋อง) ส่วน หมวดที่ดัชนีราคาลดลงได้แก่ หมวดเนื้อ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 3.9 (เนื้อ สุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาดุก ลูกชิ้นปลา) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 5.0 (ไข่ ไก่ ไข่เป็ด) หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์ จากแป้งร้อยละ 1.0 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสาร เหนียว) 6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เฉลีย่ เทียบกับช่วงระยะเวลา 10 เดือนแรกปีก่อน (มกราคม - ตุลาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ทั้งนี้มีสาเหตุ มาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวด อาหารและเครื่องดื่มร้อย ละ 4.2 จาก หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์แป้งร้อยละ 3.0 หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำร้อย ละ 0.2 หมวดผักและผลไม้ร้อยละ 4.7 หมวดเครื่องประกอบอาหารร้อยละ 3.9 หมวดเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์รอ้ ยละ 1.4 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้านร้อยละ 8.9 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้านร้อยละ 10.2 ดัชนีในหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ ง ดื่มสูงขึ้นร้อยละ 1.8 จากหมวดเครื่องนุ่ง ห่มและรองเท้าร้อยละ 1.5 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.7 หมวดการตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.7 หมวด พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 1.4 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ การศาสนาร้อยละ 0.5 หมวดยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.7

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอโคราช) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก�ำหนดจัด งานสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” รายละเอียด ดังนี้ - ทิศทางนโยบายและบทบาทใหม่ของ BOI จะเป็นอย่างไร - สิทธิประโยชน์ใหม่ จะเป็นแบบใด - ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในแต่ละอุตสาหกรรม จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร - ประเทศชาติและนักลงทุนจะได้อะไรจากการปรับนโยบายของ BOI ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 044-213184 ต่อ 113 044-213182 หรือ E-mail : Korat@ boi.go.th


หอฯอีสานถกค่าจ้าง300

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

นักลงทุนย้ายฐาน-ปิดกิจการระนาว

เสนอปรับขึ้นแบบขั้นบันได

ประชุมกรรมการหอการค้าภาค อีสานถกปรับค่าจ้าง 300 บาท ปธ. หอการค้าจังหวัดอีสานเตรียมเสนอทางรอด ปรับค่าแรงแบบขั้นบันได แนะรัฐดึงเงิน กองทุนประกันสังคมช่วยเหลือก่อนมีผลปี ใหม่ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ “โคราชเดนกิ” แจ้งปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน ขณะทีอ่ ตุ ฯ สิง่ ทอชัยภูมผิ จญวิกฤติตอ้ งย้ายฐานผลิตไป ประเทศเพือ่ นบ้านปิดกิจการเหลือเพียง 5 ราย ยาซากิมองต้นทุนการผลิตย้ายฐานไป เกาะกง เตรียมหาช่องทางในการท�ำธุรกิจ อืน่ เสริม เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ ผ่านมา ณ ราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ได้มกี ารประชุมคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 3/2555 โดยมี นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด การประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประธานและรองประธานหอการค้า 20 จังหวัดภาคอีสานตอนบนและตอนล่าง เข้า ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอีสานมีลกั ษณะภูมศิ าสตร์ทเี่ หมาะสม ทางด้านท�ำเลและทีต่ งั้ ส�ำหรับสร้างโอกาส ให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนได้ดี ทีส่ ดุ นอกจากภาคอีสานมีจดุ แข็งเรือ่ งพืน้ ที่ และประชากรแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงเปิด ประตูสอู่ นิ โดจีนด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวหลายแห่ง นีค่ อื โอกาสของภาคอีสาน เพราะฉะนัน้ เมือ่ เปิดประตูสู่ AEC ภาครัฐ จึงเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ โดย เฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย รวมไปถึง ภาคอุตสาหกรรม เพราะไทยอยูไ่ ด้ดว้ ยการ ส่งออก การท่องเทีย่ ว จึงต้องเตรียมความ

พร้อมและปรับปรุง จะเห็นได้วา่ ขณะนีภ้ าค อี ส านก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น โครงการก่ อ สร้ า ง มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง และท่อส่ง ก๊าซมาทีโ่ คราช เพือ่ วางยุทธศาสตร์พฒั นา ภาคอีสาน ภาคเอกชนจึงต้องเตรียมความ พร้อมในการพัฒนาธุรกิจของตนเองด้วย ทีผ่ า่ นมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ พัฒนาศักยภาพให้กบั ธุรกิจ SMEs ไปแล้ว 100,000 คน รวมทัง้ โรงงานต่างๆ ประมาณ 3,000 แห่ง เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาฝีมอื แรงงาน และปรับปรุงกระบวนการผลิต เครือ่ งจักร พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ สิ น ค้ า โอทอปให้ ไ ด้ คุณภาพและมาตรฐาน เข้ามาช่วยภาค อุตสาหกรรม และสร้างให้เกิดการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมเพือ่ เชือ่ มโยงการผลิต ซึง่ ขณะ นีอ้ ตุ สาหกรรมทีเ่ ข็มแข็งของประเทศ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยาน ยนต์ ทีเ่ พิง่ ฉลองการผลิต 2 ล้านคัน เมือ่ ปลายเดือนทีแ่ ล้ว และจะเป็นศูนย์กลางการ ผลิตรถยนต์สง่ ออกในอาเซียนต่อไป โดย ในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีเป้าหมาย ผลิตรถยนต์ให้ได้ 3 ล้านคันต่อปี รองลง มา คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ไทยเป็นฐานการผลิตเพือ่ ส่งออก รวมไปถึง อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป อาหาร ยางพารา และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นด้วย อีกทั้งยังต้องให้ความส�ำคัญ

เกีย่ วกับนโยบายส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไปด้วย “อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่อยู่ใน ความสนใจขณะนี้ คือ การปรับเพิม่ ค่าแรง งานวันละ 300 บาท ซึง่ เป็นประเด็นทีน่ ำ� ม า ซึ่ ง ค ว า ม แ ต ก แ ย ก ภ า ย ใ น ส ภ า อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทัง้ สอง ฝ่ายได้มาชีแ้ จงและยืนยันว่าไม่เกีย่ วข้องกับ นโยบายของรัฐ แต่เกีย่ วกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลภายใน รวมถึงการโยกย้าย ทีไ่ ม่เป็นธรรม ผมขอแจ้งให้ผปู้ ระกอบการ และหอการค้าจังหวัดภาคอีสานทราบว่า นโยบายขึน้ ค่าแรงงาน 300 บาท ทางภาค รัฐมีความเป็นห่วงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมากับธุรกิจ SMEs จึงได้พยายาม พิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ขึน้ มาชุดใหม่ โดยมีนาย กิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็น ประธาน และมีผมเป็นหนึ่งในคณะกรรม การฯ ร่วมด้วย เพราะฉะนัน้ คณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ พิจารณา มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาตรการ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ขอเรียนว่ารัฐบาลพยายาม

เปิดแล้วตลาดไม้งามโคกกรวด ตลาดต้นไม้ครบวงจรใหญ่สดุ ในโคราช เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09.19น. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกลู อดีต รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการไม้งามโคก กรวด ตลาดต้นไม้ครบวงจร อย่างเป็น ทางการ โดยมีนายสง่า พิทักษ์วาณิชย์ กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะผูบ้ ริหารให้การ ต้อนรับ พร้อมนักธุรกิจ และข้าราชการ ในจ. นครราชสีมาเข้าร่วมในพิธเี ปิดกว่า 300 คน ณ ทีต่ งั้ โครงการ ติดถนนมิตรภาพขาเข้า ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดตัวแล้ว ส�ำหรับโครงการไม้งามโคกกรวด ตลาดต้นไม้ครบวงจร ค้าส่งปลีกต้นไม้ และ

อุปกรณ์ตกแต่งสวน ตั้งอยู่บนท�ำเลทอง ต.โคกกรวด จ.นครราชสีมา บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 ไร่ มีจำ� นวนล็อกให้เช่าทัง้ หมด 240 ล็อก แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนต้นไม้ทวั่ ไปอยูใ่ ต้ แสลนประมาณ 180 ล็อก โซนต้นไม้ใหญ่ ประมาณ 30 ล็อก และ โซนอุปกรณ์ตกแต่ง บ้านและสวนอีกประมาณ 20 ล็อก พร้อม ทัง้ ร้านอาหาร ซุม้ เครือ่ งดืม่ และ กาแฟดอย ดอยช้าง ไว้คอยบริการลูกค้า ในเรือ่ งระบบ สาธารณูปโภค ทางโครงการฯ ยังได้จดั เตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกไว้อย่างครบ ครัน เช่น ถนนคอนกรีตกว้างขวางทั้ง โครงการ ท่อระบายน�ำ ้ น�ำ้ ประปา ไฟฟ้า

แสงสว่าง รปภ. Wi-Fi Hotspot เสียงเพลง กล่อมต้นไม้ในโครงการ จึงนับได้วา่ ไม้งามโคกกรวด ตลาดต้นไม้ครบ วงจร เป็นศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับส�ำหรับ ประชาชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน โครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม และศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ทีพ่ ร้อม ที่สุดแห่งในจังหวัดนครราชสีมาและภาค อีสาน ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจต้นไม้และของแต่งสวน สามารถเข้ามาเลือกซือ้ สินค้าได้ทไี่ ม้งามโคก กรวด ทุกวันไม่มวี นั หยุด สามารถสอบถาม ข้อมูลต่างๆของโครงการได้ทเี่ บอร์ 081-0993925

รับฟังทุกแนวทางเพือ่ ประคับประคองธุรกิจ SMEs อย่างเต็มที”่ ต่ อ มาเป็ น การประชุ ม คณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 3/2555 โดยมีนาย สมชัย ไกรครุฑรี ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือเป็นประธาน มีวาระส�ำคัญทีต่ อ้ งร่วม กันพิจารณาคือ ข้อเสนอการปรับค่าแรง งานขัน้ ต�ำ่ วันละ 300 บาททัว่ ประเทศ ซึง่ เริ่ ม มี ผ ลต่ อ ผู ้ ป ระกอบการในวั น ที่ 1 มกราคม 2556 นายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ควรจะปรับค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท ทัว่ ประเทศแบบขัน้ บันไดในระยะเวลา 3 ปี ไม่ควรปรับค้าจ้างขึน้ ทีเดียว กระทัง่ ปี พ.ศ. 2558 จึงปรับเพดานค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท เพือ่ ช่วยเหลือให้ผปู้ ระกอบการอยูไ่ ด้ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ SMEs และจังหวัดที่ มีอตั ราค่าแรงงานต�ำ ่ ซึง่ ต้องแบกรับภาระ การจ่ายค่าแรงงานวันละ 300 บาทอย่าง รวดเร็ว ส่วนมาตรการเยียวยา SMEs ใน ข้อที่ 5 ของรัฐบาล โดยให้กยู้ มื เงินจาก กองทุ น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ ใ นอั ต รา ดอกเบีย้ ต�ำ่ ที่ 0.1% นัน้ เห็นว่าควรมีการ จัดตัง้ กองทุน โดยอาจดึงเงินจากกองทุน

ประกันสังคมเพราะมีวงเงินสะสมอยู่ใน กองทุนนีจ้ ำ� นวนมาก เพือ่ มาช่วยเหลือกลุม่ ธุรกิจ SMEs ในการลดต้นทุนการผลิตลง เพราะวันนีธ้ รุ กิจทีม่ กี ารขยายตัวและอยูร่ อด ไม่ใช่ธรุ กิจค้าปลีก หรือ SMEs แต่เป็นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ด้านนายทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์ รอง ประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 1 และอดีต ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การปรับค่าแรงงานวันละ 300 บาททั่วประเทศ มีผลต่อผู้ประกอบการ โดยตรง โคราชซึง่ เป็นฐานการผลิตทีส่ ำ� คัญ ของภาคอุตสาหกรรม ขณะนีบ้ ริษทั โคราช เดนกิ จ�ำกัด (ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� เร็จรูป ทัง้ ที วี วิดโี อ ดีวดี ี และผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกส�ำ หรัผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตัง้ อยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี) ได้แจ้งปิด กิจการ พร้อมทัง้ เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คนแล้ว รวมทัง้ ยังมีโรงงานอีก 2-3 แห่งใน พื้นที่ต่างอ�ำเภอก็ปิดกิจการแล้วเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวมีผลกระ ทบอย่างไรกับผู้ประกอบการ ที่ต้องใช้ แรงงานเป็นก�ำลังส�ำคัญในกระบวนการผลิต ด้านนางปราณี ธีรภานุ ประธาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และกรรมการผู้ จัดการ บริษทั เอส.พี.ออโต้ โปรดักส์ จ�ำกัด

5

ผูป้ ระกอบชิน้ ส่วนสายไฟรถยนต์ Yazaki (ยา ซากิ) กล่าวว่า ขณะนีโ้ รงงานแหอวนและ โรงงานผลิตรองเท้าในพืน้ ทีข่ อนแก่นเริม่ ย้าย ฐานการผลิตไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ส่วน ใหญ่ไปตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ที่ประเทศ กัมพูชา ส่วนกิจการประกอบชิน้ ส่วนสายไฟ รถยนต์ของตนนัน้ ได้รบั แจ้งจากทางยาซากิ ซึง่ มีฐานการผลิต 136 แห่งทัว่ โลก และมี ฐานการผลิตในประเทศไทย 7 แห่งว่า จะ มองโอกาสในการสร้างชิน้ งานและฐานการ ผลิตทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะทีเ่ กาะ กงประเทศกัมพูชา รวมทัง้ สปป.ลาว และ เวียดนาม เพราะค่าแรงงานถูกกว่าไทยมาก หากเปรียบเทียบให้เห็นว่าค่าแรงงานกัมพูชา หรือประเทศเพือ่ นบ้าน อยูท่ ี่ 3 ดอลลาร์ สหรัฐฯ แต่ในประเทศไทยสูงถึง 10 ดอลลาร์ สหรัฐฯ และให้ทาง บริษทั ฯ เตรียมหา ช่องทางในการท�ำธุรกิจอืน่ ๆ เสริม นายสิ ท ธิ พ ล สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ภั ก ดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เมือ่ ปี 2547-2548 จังหวัดชัยภูมชิ กั ชวนให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้ามา ลงทุนในพืน้ ที่ โดยได้รบั สิทธิพเิ ศษจากบีโอ ไอ ทีผ่ า่ นมามีโรงงานสิง่ ทอเปิดด�ำเนินการ ในชัยภูมปิ ระมาณ 10-20 แห่ง ปัจจุบนั จาก กลไกการตลาด โดยเฉพาะนโยบายปรับ ค่าแรงงานขัน้ ต�ำ ่ 300 บาท ส่งผลกระทบ ให้โรงงานสิง่ ทอต่างย้ายฐานการผลิตไปตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ขณะนีเ้ หลือเพียง 5 โรงงานเท่านัน้ ทีย่ งั เปิดด�ำเนินการอยู่ และมี โรงงานแห่งหนึง่ บีบพนักงานด้วยการให้เดิน ทางไปท�ำงานยังฐานการผลิตอื่นที่มีระยะ ทางไกล จึ ง อยากให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณา มาตรการเยียวยาออกมาเร่งด่วน โดยเฉพาะ ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีก่ ำ� ลังจะได้รบั ผลก ระทบอย่างมาก วันนีร้ ฐั บาลประสบความ ส�ำเร็จในการปรับค่าแรงงานเท่ากันทั่ว ประเทศ ตนมีค�ำถามว่าราคาน�้ำมันจะ จ�ำหน่ายเท่ากันทัว่ ประเทศได้หรือไม่ เช่น ทีช่ ยั ภูมริ าคาน�ำ้ มันสูงกว่าจังหวัดอืน่ เพราะ มีส่วนส�ำคัญกับต้นทุนของผู้ประกอบการ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นการออก มาตรการเยียวยา SMEs ในเบือ้ งต้นของ รัฐบาลทีถ่ กกันอย่างกว้างขวางในที่ ประชุม ครั้งนี้ อาทิ มาตรการลดภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเหลือ 23% ในปีนี้ และเหลือ 20% ในปี พ.ศ.2556 ซึง่ ทีป่ ระชุมส่วนใหญ่มอง ว่า เอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการราย ใหญ่ ซึง่ ข้อเสนอมาตรการเยียวยา SMEs ที่ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะน�ำเข้าสูห่ อการค้าไทย เพือ่ น�ำเสนอต่อ นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง ในฐานะคณะ กรรมการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระ ทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ .

ส่งท้ายปีสุดสนุกฉลอง 50 ปี โตโยต้ากับกิจกรรม

“50 ปีโตโยต้า ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ”

บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด และผูแ้ ทนจ�ำหน่ายในจังหวัด นครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีสดุ สนุก “50 ปีโตโยต้า ยิง่ รูจ้ กั ยิง่ รักเธอ” ณ ตลาดเซฟวันเพือ่ เป็นการขอบคุณและมอบ ความสุขส่งท้ายปีให้กบั ลูกค้าทีเ่ ชือ่ มัน่ ในรถยนต์โตโยต้ามาโดย ตลอดพร้อมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้าใน ประเทศไทย กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้มอบความสุขและความสนุกให้กบั ลูกค้าของโตโยต้าอย่างเต็มอิ่มและรับของรางวัลกันแบบเต็มๆ

เมือ่ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา โดยลูกค้าลงทะเบียน ร่วมงานลุน้ รับทองและเครือ่ งใช้ไฟฟ้ามากมาย ร่วมสนุกกับเกมส์ รับของทีร่ ะลึกฟรี พิเศษจองรถไฮลักซ์วโี ก้ แชมป์ในงานรับส่วนลด ถึง 100,000 บาท ในงานนีย้ งั ได้ชมการประกวดร้องเพลง เดอะ วอยซ์ ออฟ โคราช พบกับดาราชือ่ ดัง “เจนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ” ปิดท้ายความสนุกสุดมันส์กบั มินคิ อนเสิรต์ จากศิลปินวง “Instinct” ซึง่ งานนีไ้ ด้รบั การตอบรับจากลูกค้าโตโยต้าและลูกค้าทัว่ ไปอย่าง คับคัง่ พร้อมกับรอยยิม้ และของทีร่ ะลึกติดมือกลับบ้านกันอีก ด้วย.


6

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมก ประจำปบริหาร 2556

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ หองแ รายนามผูผานการเลือกตั้ง เขตอำเภอเมือง 24 คน


หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

การหอการคาจังหวัดนครราชสีมา 6-2557 อยางไมเปนทางการ

แกรนดบอลรูม โรงแรมราชพฤกษแกรนด โฮเทล รายนามผูผานการเลือกตั้ง เขตตางอำเภอ 11 คน

7


8

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

ราชภัฏโคราช จับมือ Yuxi Normal University

เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั ให้ มี พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภายใต้โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปต พัลลภ 2 อาคาร 31 โดยมี Dr. Wang Libin President Mr. Zhou Jianshe Director, Faculty of Sciences Mr. Luo Jiaying Director, Faculty of Politics & Law Mr. Shi Suiying Director, Faculty of Chinese Language & Literature

Mr. Gao Hong Director , Faculty of Education Ms. Pang Zeling Director of Library Management Ms. Yang Chun Chief of Chinese Teaching for Foreigners จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐ ประชาชนจีน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครราชสี ม า คณาจารย์ จ าก โปรแกรมวิชาภาษาไทย และภาษาจีน ร่วม ให้การ ต้อนรับ โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ นครราชสีมา ได้ลงนามบันทึก ความร่วม มือกับ Yuxi Normal University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และได้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ น อาจารย์และนักศึกษาเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง สองมหาวิทยาลัย ทั้ ง นี้ ก ่ อ นหน้ า นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีมา ได้รบั บัณฑิตจาก YXNU มา ปฏิ บั ติ ง านสอนภาษาจี น และได้ ส ่ ง นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาจีน และ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไปศึกษาภาษาจีนที่ YXNU ในระหว่างปิด ภาคเรียนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์ เดินทางไปช่วยควบคุมดูแล จากนั้นจึงมี การบันทึกลงนาม ความร่วมมือระหว่าง สองมหาวิทยาลัย และ YXNU จึงส่ง

อาจารย์ อาสาสมัคร คือ อาจารย์หยาง ติ้งเซิ้ง มาปฏิบัติงานสอนภาษาจีนให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้สง่ นักศึกษาโปรแกรมวิชา ภาษาจีนเดินทางไปศึกษาที่ YXNU เป็น เวลา 3 เดือน จากกิจกรรมความร่วมมือที่ต่อ เนือ่ ง คณะผูบ้ ริหารจาก YXNU จึงมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและลง นามความร่วมมือ ในหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาไทย ส�ำหรับนักศึกษา YXNU ที่ จ ะเดิ น ทางมาศึ ก ษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาค เรียนที่ 1/2556 รวมถึงประชุมหารือเกีย่ ว กับความร่วมมือและ การแลกเปลีย่ นทาง วิชาการ เพือ่ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง สอง มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมาก ขึน้ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกัน อีกด้วย

ฮอนด้าแจกจริงซือ้ รถแถมมอร์เตอร์ไซค์ จองบริโอ้ อเมซ รับ ฮอนด้า คลิก๊ 125i ทางฮอนด้าจัดแคมเปญพิเศษสุดให้กับลูกค้า ส�ำหรับผู้ที่จองฮอนด้าบริโอ้ “อเมซ” ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2555 จับแจกฮอนด้าคลิก 125i มูลค่า 46,500 บาท ผู้โชคดีได้แก่ นายณัฐพล พงชะเกาะ (ได้รับรางวัลในงวดจับสลากวันที่ 6 ธันวาคม 2555) และนางเภา สุขจันทร์ (ได้รับรางวัลในงวดจับสลากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555) ต้องขอแสดงความยินดีมาใน ณ โอกาสนี้ด้วย ส�ำหรับใครที่สนใจกับสมการความสุข บริโอ้ “อเมซ” สามารถเข้ามาชมกัน ได้ทกุ วัน พบข้อเสนอพิเศษมากมาย โปรโมชัน่ พิเศษฮอนด้าบริโอ้ เอเมซ จากฮอนด้า ลิสซิ่ง ดาวน์ดอกเบี้ยต�่ำ 59,999 บาท ฟรีประกันภัยชั้น 1 หรือผ่อนต่อเดือนต�่ำสุด 3,813 บาท ฟรีประกันภัยชั่น 1 พร้อมรับกระเป๋าอเนกประสงค์ฟรีทันที ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-928888

เปิดตัวแคมเปญ มิตซูมแี ต่ให้กบั ให้

เด็กหญิงอรชพร งาเจือ

คว้าชนะเลิศ หนูนอ้ ยนพมาศคลังพลาซ่า แห่งปี 2555

นับได้วา่ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมการ ประกวดจากคลังพลาซ่า ที่ถือก�ำเนิดขึ้น มาพร้อมกับเสียงตอบรับอันดีเยีย่ ม ด้วยผู้ เข้าประกวด กว่า 60 คน ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 5 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จึงเต็มไป ด้วยสีสันแห่งความเป็นไทย หนูน้อยทุก คนต่างยิ้มแย้มอย่างภาคภูมิใจ ได้เป็น ส่วนหนึ่ง ในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ในงาน หนูนอ้ ยนพมาศคลัง พลาซ่า 2555 หนูน้อยทุกคนต่างแสดงความ สามารถอันหลากหลาย เรียกเสียงปรบมือ จากผู้ร่วมชมงาน และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ สิรีรัศน์ เปี่ยมดนตรี ครูช�ำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา , อาจารย์ สมพร โรจนธรรม ครูช�ำนาญการ พิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 และกัญญาการ ศุภเดชาวรกิจ หัวหน้าสถานี FM 107.75 และ 98.5 MHz จากรอบคัดเลือกสู่รอบ ชิงจนได้ผลการตัดสิน โดย นางนิศาชล

สยุมภูรุจินันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร ไทยให้คงอยู่อย่างยาวนานตลอดไป บุคคล คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ให้เกียรติ มอบรางวั ล ในการประกวด หนู น ้ อ ย นพมาศ คลังพลาซ่า 2555 ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอรชพร งาเจือ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วย เกียรติยศจากคลังพลาซ่า, สายสะพาย และของทีร่ ะลึก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเขมพัชร์ เณรชู รับทุนการ ศึกษา 3,000 บาทพร้อมของที่ระลึก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนิรา ภรณ์ การะวัลธ์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมของทีร่ ะลึก , และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิง รินรดา เจตน์ นอก และเด็กหญิงกานต์หทัยชนก ขอ ผลกลาง รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก หนูน้อยนพมาศ คลังพลาซ่า 2555 ศูนย์กลางแห่งการถ่ายทอดพร้อม ทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีใจรักใน การร่วมสืบสานความงดงามของประเพณี

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ Ò³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ ¤ÇÒÁ¨Ø ·Õ»ÃÔè㪌§ÁÒ¹äÁ‹ ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 /»ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) %

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

27 1 7 7

287 106 115 244

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม »ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 26 ¾ÄȨԡÒ¹ 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ 3 3 3 3 3

(Ōҹ Á. )

%

(Ōҹ Á. )

313 100% 143 46% 116 99 90% 78 71% 77 140 99% 49 35% 42 281 102% 150 55% 143

%

(Ōҹ Á. )

%

(Ōҹ Á. )

%

37% 70% 30% 52%

150 78 50 150

48% 71% 35% 55%

136 96 52 156

43% 87% 37% 57%

(Ōҹ Á. )

-7 Ŵŧ 0 ¤§·Õè -1 Ŵŧ 0 ¤§·Õè

ร่วมส่งความสุขกับเทศกาล Merry X’mas part II

ณ หมู่บ้าน The Venice Park

ช่วงใกล้ๆ สิน้ ปี นอกจากการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่แล้ว เทศกาลทีถ่ อื ว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานของ ผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลก นัน่ ก็คอื “เทศกาลคริสมาสต์” วันที่ 23 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา หมูบ่ า้ น The Venice Park ได้จดั กิจกรรม“MerryX’mas part II ณ หมูบ่ า้ น The Venice Park” ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ปนี ี้ ส�ำหรับครอบครัว ลูกบ้านในโครงการ The Venice Park และลูกค้าทีส่ นใจ ภายใน งานตกแต่งไปด้วยต้นคริสมาสต์ขนาดใหญ่ พนักงานขายต้อนรับ ด้วยชุดซานต้าครอสและซานตีแ้ สนสวย มีเจ้าหน้าทีท่ ธี่ นาคาร กรุงศรีมาให้คำ� แนะน�ำในการยืน่ สินเชือ่ พร้อมกับซุม้ ถ่ายภาพ

ครอบครัวน่ารักๆ กิจกรรม DIY แต่งหน้าคัพเค้ก เป็นกิจกรรม ทีส่ ร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ลกู บ้านกับ โครงการ อีกทัง้ ยังมีบา้ นลมยักษ์ทมี่ าสร้างความสนุกสนานให้กบั เด็กๆตลอดทัง้ งาน พร้อมทัง้ ยังได้ลนุ้ รับของรางวัลจากซานต้า คอสทีท่ างโครงการจัดเตรียมไว้โดยรางวัลใหญ่เป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยังมีตกุ๊ ตาและอืน่ ๆอีกมากมาย พิเศษสุด! ส�ำหรับลูกค้าทีจ่ อง ภายในงาน *พิเศษ! ส�ำหรับ 10 ท่านแรก ทีจ่ องบ้านภายในงาน ได้ รั บ ของขวั ญ สิ ท ธิ พิ เ ศษจากซานตาคอสส่ ว นลดมู ล ค่ า 100,000บาท*

โดยนายพรหมพักตร์ พรหโม ปกรณ์ ตัวแทนจาก ณัฐดนัยกรุป๊ ซึง่ ได้แก่ บริษทั มิตซูณฐั ดนัย จ�ำกัด อยูบ่ นถนน มิตรภาพ เยือ้ งตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา, บริษทั มิตซูสรุ นิ ทร์ จ�ำกัด อยูบ่ นถนนปัทมา นนท์ ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ และ บริษทั มิตซูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด อยูบ่ นถนนปลัด เมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์แคมเปญ ณัฐดนัย

กรุป๊ จัดให้ ซือ้ รถแถมรถ ส�ำหรับผูท้ มี่ สี ทิ ธิ์ ร่วมลุน้ ในแคมเปญนีง้ า่ ยๆ เพียงจองรถมิต ซูบชิ ริ นุ่ ใดก็ได้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 เพือ่ เป็นการ ขอบคุณลูกค้าทีใ่ ห้การสนับสนุนเราอย่างดี เสมอมาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีของณัฐ ดนัยกรุป๊ จึงอยากคืนก�ำไรให้แก่ลกู ค้าและ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ตอ้ นรับปี 2556

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทนที่เหมาะสม (ต่อ) ก๊าซธรรมชาติสามารถแยกและน�ำไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น 1. ก๊าซมีเทน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ เป็นต้น 2. ก๊าซอีเทน, ก๊าซโปรเพน และก๊าซบิวเทน ใช้เป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกกันว่าก๊าซหุงต้ม เป็นส่วน ผสมของก๊าซโปเพน และก๊าซบิวเทน ก๊าซนี้ถูกน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม 4. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำอัดลม โซดา และเบียร์ การผลิตน�้ำยาดับเพลิง รวมทัง้ การผลิตน�ำ้ แข็งแห้งส�ำหรับอุตสาหกรรมถนอมอาหาร ท�ำฝนเทียม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าก๊าซธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถน�ำมา ใช้ประโยชนได้นานัปการ โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มที่ใช้กันอยู่ในบ้านเรือน เป็นก๊าซทีแ่ ยกมาจากก๊าซธรรมชาติอกี ที ฉบับหน้าจะกล่าวถึงความแตก ต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติ กับก๊าซหุงต้มที่หลายท่านยังคิดว่าเป็นก๊าซ ชนิดเดียวกัน ให้ได้ทราบกัน ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-537-2571, 02-537-1721 โทรสาร. 02-537-1540


หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

9

จับกระแส AEC มทส.เตรียมผลักดันโครงการศูนย์ประชุม และนิทรรศการรองรับเออีซี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

“AEC” ไม่พร้อมต้องเลื่อนไปอีก 1 ปี

ในที่สุดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องขยับจากต้นปีไป ปลายปี 2558 ด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสมาชิก คงต้องจัดบ้านตัวเองก่อน ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ เลยทีจ่ ะเอา 10 ประเทศมารวมกันเป็นประชาคมเดียวกัน ทุกประเทศก็ลว้ นมีปญั หาภายในของตัวเองไม่วา่ ด้านเศรษฐกิจ, สังคม หรือการเมือง พม่ายังแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมไม่ได้ ยะไข่กลายเป็น ดินแดนแห่งการสูร้ บชาวมุสลิมในนามโรณิญญ่าทีต่ อ้ งหนีตายออกนอกประเทศ ออง ซานซูจีลงทุนไปห้ามทัพด้วยตนเองแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติง่ายๆ 3 จังหวัดภาคใต้ครูไทยพุทธประกาศขอย้ายออกจาก พื้นที่หลังผู้อ�ำนวย การโรงเรียนหญิงชาวไทยพุทธถูกฆ่าตายขณะมาโรงเรียน สมาพันธ์ครูประกาศปิด การเรียนการสอนทัง้ หมด แต่หลังคุยกับรัฐบาลแล้วก็ประกาศเปิดสอนต่อแค่วันแรก ที่เปิดสอนครูสาวไทยพุทธอีกคนก็ถูกฆ่าตายอีก สมาพันธ์ครูต้องประกาศปิดเป็น รอบที่สอง ด้านเศรษฐกิจดูจะไปได้ดีเพราะมีนักลงทุนสนใจเข้ามาในAECเพิ่มขึ้นแต่ ประเทศไทยเจอข้อหาจอมโกงอันดับที่ 80 ด้วยคะแนน 3.4 จาก 10 เล่นเอานัก ลงทุนพากันวิตกกังวลว่าประเทศไทยก�ำลังเป็นศูนย์กลางคอร์รัปชั่นแห่ง AEC ภาพ ลักษณ์เหล่านี้นักการเมืองไทยไม่ค่อยจะพูดถึง เมือ่ ในบ้านยังวุน่ วายอยูจ่ ะไปรวมกันตามทีต่ กลงกันไว้คงล�ำบาก ล่าสุดการ ประชุม AEC ที่ประเทศกัมพูชาจึงเห็นพร้อมต้องกันว่าต้องเลื่อนไปอีก1ปี หากไม่ พร้อมอีกอาจมีการเลื่อนเป็นครั้งที่ 2 ก็ได้ AEC ความหวังของใครหลายๆ คน ก�ำลังเป็นอุปสรรคในการรวมตัว เพราะ 10 ประเทศยังมีความแตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น ค่าแรงขั้นต�่ำที่ต่างกันราวฟ้ากับดิน ค่าแรงประเทศไทย 300 บาท แต่พม่า ค่าแรงขั้นต�่ำแค่ 75 บาทต่อวัน ข่าวการอพยพโรงงานจากประเทศไทยไปพม่าเพื่อ แสวงหาค่าแรงถูกๆ จึงเป็นข่าวใหม่ที่น่าตกใจ การเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนก็ดจู ะร้อนแรงขึน้ โดยเฉพาะประเทศไทย เมื่อรัฐบาลตัดสินใจชูประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 นี่ก็อาจเป็นชนวนเหตุ ความขัดแย้งในชาติทตี่ อ้ งจับตาดูอย่างใกล้ชดิ อีกเรือ่ งทีน่ า่ กังวลไม่แพ้กนั คือการน�ำ ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ ท�ำให้คนไทยอาจ ต้องเดินทางไปขึน้ ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือตุลาการศาลอาญาระหว่างประเทศ จะเข้ามาสอบสวน สืบสวน ในประเทศไทยได้อย่างเสรีถือเป็นการละเมิดสิทธินอก อาณาเขตโดย ศาลต่างชาติหรือไม่ ? ความขัดแย้งของหลายประเทศอาเซียนกรณีแย่งชิงหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นเรือ่ งทีเ่ พิม่ ความไม่เข้าใจกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตัวละครนอกจากสมาชิกในอาเซียน แล้วยังมีชาติมหาอ�ำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทุก เหตุการณ์ของ AEC จะเห็นชาติมหาอ�ำนาจเข้ามาแจมอยู่เป็นระยะๆ ใครอยู่ข้าง ไหนล้วนมีผลกระทบต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียนไม่น้อย ภาคอุตสาหกรรมที่บุกไปลงทุนข้ามประเทศถึงเมืองทวายของพม่าคนไทย หิ้วเงินสดๆ หลายแสนล้านบาทไปลงทุนที่นั้น ชาวพม่าเริ่มไม่พอใจที่หลาย อุตสาหกรรมไปกระทบทีท่ �ำกินของชาวพม่าหรือประเภทอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อ มลภาวะ นักลงทุนก็ใจคอไม่ค่อยจะดีเพราะสร้างเสร็จอาจเปิดด�ำเนินการไม่ได้ กติกาการลงทุนของ AEC ยังไม่ชัดเจนเพียงพออาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งของความขัด แย้งที่ยากจะหาข้อยุติได้ง่ายๆ AEC ต้องเลื่อนไปอีก 1 ปี ทุกอย่างก็ต้องขยับตามกันไปเป็นลูกโซ่ หาก ขยับเป็นรอบที่ 2 อาจท�ำให้ความเชื่อมั่นลดลง ใครที่ฝันหวานกับ AEC คงต้อง ฝันค้างไปก่อน ทุกฝ่ายต้องเอาใจช่วยและติดตามข้อมูลข่าวสารของAEC อย่างใกล้ ชิด ยังมีอกี หลายอย่างทีเ่ ราไม่รเู้ พราะเบือ้ งหลังของ AEC ทีเ่ ต็มไปด้วยผลประโยชน์ ใครๆ ก็หวังจะร�่ำรวยกับ AEC แต่กลุ่ม SME และประชาชนทั่วไปคงเป็นได้แค่ หางเครื่องของ AEC เท่านั้น

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบ ค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี (มทส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย ก�ำลังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์ประชุม นานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาด ใหญ่ ในพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะคล้ายกับศูนย์ ประชุมขนาดใหญ่ส่วนภูมิภาคที่ได้ด�ำเนิน การก่ อ สร้ า งในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ศูนย์ประชุมแห่งนี้จะ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์ประชุมและ สัมมนา (Meeting and Convention Center) ส่วนจัดแสดงงานและนิทรรศการ (Exhibition Hall) ศูนย์ธุรกิจ (Business Center) ศูนย์อาหารและห้องจัดเลี้ยง (Food Court and Ballroom) พื้นที่จอด รถ (Parking Lot) มีระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วม กิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน 15,000 คน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท มีระยะ เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศ ยักษ์ใหญ่จีนและอินเดีย และอยู่กลาง ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนและ กลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่าง จึงมีความ ได้เปรียบด้านภูมิยุทธศาสตร์ในการสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าขาย ขนส่ง บริการ การลงทุนกับประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ผ่านภูมภิ าคตะวันออก เฉียงเหนือมากที่สุด โดยรัฐบาลได้มีนโย บายสนับสนุนให้มีการลงทุนและด�ำเนิน การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ กระจาย ความเจริญมายังภูมภิ าคนีท้ งั้ ด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง โอกาสและสร้างสมรรถนะการแข่งขันเมื่อ AEC เกิดขึน้ เช่น โครงการรถไฟความเร็ว สูง (กรุงเทพ-นครราชสีมา) โครงการ มอเตอร์เวย์ (บางปะอิน-นครราชสีมา) โครงการขยายเส้นทางรถไฟระบบรางคู่ เป็นต้น ส�ำหรับจังหวัดนครราชสีมา ถือ เป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวนประชากรมากเป็น อันดับสองของประเทศ เป็นศูนย์กลางทาง ด้านการคมนาคม อุตสาหกรรม การค้า ศู น ย์ ร าชการ กองบั ญ ชาการกองทั พ ต�ำรวจ ศูนย์การศึกษา และศูนย์การ บริการสาธารณสุขที่ส�ำคัญ และยังเป็น ประตู สู ่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ สามารถเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ไปสู่ กลุ ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง (Great Mekong Subregion, GMS)ได้ จากความส�ำคัญทางภูมิยุทธศาสตร์ดัง กล่ า วของจั ง หวั ด นครราชสี ม า ท� ำ ให้ รัฐบาลมีการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐานทีส่ ำ� คัญเพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การก่อสร้าง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม การสร้าง สนามบินส่วนภูมภิ าคนครราชสีมา การจัด ตัง้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โครงการ ผลิตไฟฟ้าแบบสูบกลับล�ำตะคอง การ สร้างสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่ อ รองรั บ การเป็ น เจ้ า ภาพ มหกรรมกีฬานานาชาติ เป็นต้น อย่างไร ก็ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นส�ำหรับภูมิภาคที่มีความส�ำคัญ ทางเศรษฐกิจและสังคม ทีย่ งั ขาดแคลนอยู่ เป็นอย่างมากและมีความต้องการของทุก ภาคส่วนอย่างยิ่ง คือ ศูนย์ประชุมและจัด แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ จัดการประชุมและสัมมนา และการจัด แสดงนิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและ นานาชาติที่ควรจัดในส่วนภูมิภาค เช่น งานประชุมและนิทรรศการมันส�ำปะหลัง โลก งานประชุมและนิทรรศการกระบือ โลก เป็นต้น การประชุมใหญ่ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจในภาคอีสาน การประชุม ใหญ่ แ ละให้ ค วามรู ้ แ ก่ เ กษตรกร การ ประชุมใหญ่ผู้ประกอบการ รวมเอสเอ็มอี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการทางการ ศึกษา นิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร พิธี พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร งานแสดง คอนเสิร์ต ดนตรี หัตกรรม เป็นต้น “ผมคิ ด ว่ า การก่ อ สร้ า งศู น ย์

ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่างนี้ จะสามารถส่ง เสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ของประเทศไทย ในการรองรั บ ความ ต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สอดรั บ กั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ อุตสาหกรรมไมซ์ [MICE, M= Meetings, I=Incentive Trave, C=Conventions (Conferences) and E= Exhibitions (Events)] และเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ เพือ่ เตรียมการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนโดย เฉพาะอย่างยิง่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และองค์กรการค้าโลก(WTO) ในปี 2563 อย่างไร ก็ตาม ถึงแม้ว่าการ ประชุม ครม.สัญจร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ ได้มมี ติเห็นชอบใน หลั ก การแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก ารผลั ก ดั น โครงการส�ำคัญนี้ยังคงต้องด�ำเนินต่อไป โดย มทส. ได้น�ำเสนอโครงการดังกล่าว ผ่ า นไปยั ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวว่าจะมีส่วนส่งเสริมขีด ความสามารถและตอบสนองต่ อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วน ของ มทส.มีความพร้อมทุกอย่างทั้งพื้นที่ รองรับการก่อสร้างและแบบก่อสร้าง หาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถสร้างได้ ทันที” ดร.ประสาท กล่าวสรุป.

เอไอเอส โชว์ศกั ยภาพรับยุค 3G เปิดตัว AIS Flagship Store

ศูนย์รวมสุดยอดมิตใิ หม่งานบริการจากทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ชีวติ ในแบบคุณ

ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

เอไอเอส เปิดตัว AIS Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมรับ ความต้องการลูกค้าในยุค 3G รวมสุดยอด งานบริการที่น�ำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ใช้เต็มรูปแบบ จากทีมพนักงาน Expert ทีเ่ ชีย่ วชาญทัง้ งานบริการและเทคโนโลยีไร้ สาย มุ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมมอบ ประสบการณ์จากมิติใหม่ของงานบริการ เพื่อชีวิตในแบบคุณ นายมาร์ค ชอง ชินก๊อก หัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอด ปี 2012 นับถึงไตรมาส 3 อุตสาหกรรม โทรคมนาคมมีการเติบโตถึง 10% การ เติบโตของอุตสาหกรรมมือถือมี Penetration ถึง 117% เช่นเดียวกับการเติบโต ทางด้าน Data ที่ก้าวกระโดดถึง 83% รวมถึงการเติบโตของยอดขาย Smart Phone ซึง่ ภาพรวมมีถงึ 50% ตัวเลขเหล่า นีบ้ ง่ บอกถึง ความพร้อมและความต้องการ ของผู ้ บ ริ โ ภคในการใช้ ง าน Wireless Communication ในทุกแง่มุมของการใช้ ชี วิ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในวั น นี้ ที่ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่อีกขั้นของ เทคโนโลยีใหม่อย่าง 3G ซึ่งแน่นอนย่อม ท�ำให้เกิดมิตทิ หี่ ลากหลายของรูปแบบการ ใช้ ง านเทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายอย่ า ง ชัดเจน” “เอไอเอสในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร

นอกเหนือจากการมุ่งมั่นพัฒนาบริการ คุณภาพอย่างลึกซึ้ง ลงรายละเอียดในทุก มิติ ภายใต้แนวคิด Quality DNAs เพื่อ ให้สามารถส่งมอบบริการไปยังลูกค้าด้วย แนวคิด “ชีวิตในแบบคุณ” ตามที่ได้เคย ประกาศความตัง้ ใจว่า เราพร้อมทีจ่ ะตอบ สนองความต้องการถึงระดับ Micro segment ให้ได้มากที่สุดแล้ว การพัฒนา งานบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบาย ซึ่งท้ายที่สุดจะน�ำมาซึ่งการครองใจลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เอไอเอสให้ความ ส�ำคัญอย่างยิ่งและท�ำอย่างจริงจัง โดย ทุ่มเทงบมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีมา โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ โปรแกรม CRM-CEM, Reward&Privileges และหัวใจส�ำคัญอย่าง การพัฒนา Touch Point ไม่ว่าจะเป็น Call Center , Telewiz และ AIS Shop ที่ถือเป็นหัวใจ หลั ก ของการส่ ง มอบบริ ก ารในธุ ร กิ จ เทคโนโลยีไร้สาย ส่งผลให้ในปีนี้ Trend ของความพึงพอใจโดยรวม (Overall Customers Satisfaction) สูงถึง 80%” ด้าน นางวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายงานบริหาร ลูกค้าและงานบริการ กล่าวว่า “กว่า 20 ปีของการด�ำเนินงาน แนวคิดในการส่ง มอบบริการให้แก่ลูกค้ามีการพัฒนามา อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ Transaction Base, Solutions Base จนถึงปัจจุบันที่ เป็น Total Experience Base ที่เราได้

เริ่มส่งมอบผ่าน AIS Shop ซึ่งปัจจุบันมี อยู่ทั่วประเทศ 42 แห่ง และพาร์ทเนอร์ อย่างร้าน เทเลวิซ ที่นอกเหนือจากการ จัดจ�ำหน่ายแล้ว ยังร่วมส่งมอบงานบริการ ภายใต้มาตรฐานเอไอเอสให้แก่ลูกค้าด้วย โดยปัจจุบนั มีรา้ นเทเลวิซ 450 แห่ง และ ร้านเทเลวิซพลัส 40 แห่ง” “ส�ำหรับ AIS Flagship Store แห่งนี้ เราได้ทมุ่ งบประมาณเป็นเงินถึง 35 ล้านบาท โดยถือเป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็น ถึงความตัง้ ใจทัง้ หมดในการส่งมอบบริการ ไปสู่ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดของ เราคือ ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมต้นแบบการ อ�ำนวยความสะดวกแบบ Total Experience ที่ น� ำ เอาเทคโนโลยี เ ข้ า มาเป็ น เครื่องมือสนับสนุนให้งานบริการเป็นไป อย่างเหนือระดับ และส่งมอบโดยบุคลากร คุณภาพทีผ่ า่ นหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง เข้มข้น ทั้งงานบริการ, Device และ Application Knowledge รวมไปถึง ความรูด้ า้ น IP Competency ซึง่ ทัง้ หมด จะท�ำให้สามารถสร้าง Extraordinary Life ให้คณุ ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนัน้ Customer Journey ของลูกค้าทุกท่านที่ก้าว เข้ามาใน AIS Flagship Store ไม่ว่าจะ ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จะพร้อมถูก รั บ รองด้ ว ยกระบวนการที่ อ อกแบบมา อย่างดีในแต่ละวัตถุประสงค์ของลูกค้า เสมอ ซึ่งรูปแบบและแนวคิดของ AIS Flagship Store นี้จะถูกถ่ายทอดไปยัง

AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึง ร้านเทเลวิซ ตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ และพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละแห่งด้วยเช่น กัน” ทั้งนี้ นายมาร์ค ได้กล่าวในตอน ท้ายว่า “ผมเชือ่ มัน่ ว่าจากนีเ้ ป็นต้นไป เรา จะได้เห็นภาพการแข่งขันด้าน Customer Service อย่างรุนแรง และจะเกิด New Chapter ของการท�ำงานด้านนี้ ซึ่งเอไอ เอสถือได้ว่าเป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐานด้านนี้ มาโดยตลอด ดังเช่นการเปิดตัว AIS Flagship Store ที่แสดงให้เห็นว่า เราเป็น Mobile Operator เพียงรายแรกและราย เดี ย วที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานบริ ก าร คุณภาพ และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาจนเกิด ต้นแบบ Masterpiece ที่พร้อมมอบ บริการในยุคนีไ้ ด้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่ความนิยมใช้งานดาต้าของ คนไทยเพิ่มขึ้น จากการที่ประเทศไทยได้ ก้าวไปอีกขัน้ กับเทคโนโลยีอย่าง 3G ซึง่ เราพร้อมเป็นก�ำลังหลักในการสนับสนุนให้ เทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายสามารถสร้ า ง ประโยชน์ทั้งแก่บุคคลและประเทศชาติ อย่างเต็มก�ำลังแน่นอน” AIS Flagship Store พร้อมให้ ลูกค้าได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบ Total Experience เต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais. co.th


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

ราชภัฏโคราช ได้รับความไว้วางใจ ออกข้อสอบการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุแต่งตัง้ เป็นข้าราชการต�ำแหน่งครูผู้ช่วยฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแถลงข่าวการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการ ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วน จังหวัด นครราชสีมา ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี โดยการสอบแข่งขันเพือ่

บรรจุแต่งตัง้ เป็นข้าราชการต�ำแหน่ง ครูผู้ ช่ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสีมาในครัง้ นี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นผู้ ออกข้อสอบพร้อมทัง้ ตรวจข้อสอบใน 19 สาขาวิชาเอก อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คหกรรม บรรณารักษ์ แนะแนว ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

ตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ น�ำไปด�ำเนินการ ต่อไป ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ กล่าวว่า การจัดสอบในครัง้ นี้ นับเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะ อบจ. ต้องการ คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพ มี ความสามารถ มีความรูใ้ นเรือ่ งการเรียน การสอนอย่างแท้จริง เพือ่ สอนนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด อบจ. เพราะครูมสี ว่ นส�ำคัญ ในการสร้างให้นกั เรียนมีความเก่ง มีความ สามารถและมีอนาคต เมื่อเติบโตจะได้ สร้างประโยชน์ตอ่ ท้องถิน่ และ ประเทศชาติ ต่ อ ไป ซึ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีมานัน้ มีความพร้อมของบุคลากร ด้านการสอนเป็นอย่างมาก ซึง่ มีมากกว่า 500 คน เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ สิน้ และทีส่ ำ� คัญทัง้ 19 สาขาวิชา ทีก่ ล่าว มาข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มกี ารเปิด การเรียนการสอนทุกสาขาวิชา และได้ผา่ นการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ การศึกษาทุกสาขาวิชาด้วยเช่นกัน ผูท้ เี่ ข้า สอบการคัดเลือก จึงมัน่ ใจได้วา่ การสอบใน ครัง้ นีม้ คี วามโปร่งใส และยุตธิ รรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเป็นที่ พึ่ ง ของท้ อ งถิ่ น ดั ง อั ต ลั ก ษณ์ ของ มหาวิทยาลัย มีวนิ ยั ต้องรักงามรักความดี.

วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า พลศึ ก ษา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภาษาไทย ศิลปศึกษา ดนตรี และดนตรีสากล ซึง่ มี การสอบแข่งขันเมือ่ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 มีผสู้ มัครสอบ ทัง้ สิน้ 10,133 คน ทั้งนี้หลังจากการแถลงข่าวเสร็จ สิ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้มอบผลการสอบให้แก่ ร้อย ซือ่ สัตย์ * ซือ่ สัตย์ เป็นสมบัตขิ องคนซือ่ และชุดเด็กไทย ในวิทยาลัยชาว ซือ่ สัตย์ คือความจริงทุกสิง่ สรรพ์ บ้าน ชุดที่ ๖ ได้กล่าวไว้วา่ :ซือ่ สัตย์ ต่อชาติ ศาสน์ ราชัน ซือ่ สัตย์ ต่อกันต้องจริงใจ. เด็กเอ๋ยเด็กไทย ในหนังสือ “สิบหกปีวทิ ยาลัยชาว มีความคิด ทางประเสริฐ เทิดศักดิศ์ รี * ซือ่ สัตย์ ต่อหน้าทีน่ นั้ ดีแน่ จงสนใจใฝ่ดา้ นการศึกษา ซือ่ สัตย์ แท้ตอ่ การงานขอขานไข บ้าน” ได้รวบรวมหัวข้อค�ำแนะน�ำชุด คนอืน่ ชัว่ เราไม่ชวั่ กลัวราคี จงขยันหมัน่ ตรองท่องต�ำรา คุณภาพของคน ในวิทยาลัยชาวบ้าน ชุด จะท�ำดี เพือ่ งาน การทัง้ ปวง. ซือ่ สัตย์ ต่อวาจาพาสุขใจ จงหมัน่ ถามปัญหาหมัน่ พาที. ซือ่ สัตย์ ไว้ตอ่ บุคคลต่อความดี. ที่ ๕ ไว้วา่ : หมัน่ พิจารณาหาเหตุผล ขยัน หมัน่ คิดหมัน่ ค้นจนถึงที่ เสียสละ คนมีคณุ ภาพ * ขยัน ประกอบสัมมาอาชีวะ ยึด สุ - จิ - ปุ - ลิ คติมี * เสียสละ เพือ่ แผ่นดินถิน่ ก�ำเนิด ๑. เคร่งครัดวินยั . ขยัน ชนะสิง่ ชัว่ มัว่ ตัณหา จะได้ดเี ป็นปราชญ์ฉลาดเอย. เสียสละ เพือ่ เทิดชาติศาสนา ๒. สนใจการศึกษา. ขยัน พูดแต่สงิ่ ทีด่ มี เี มตตา o จงเป็นคนตรงเวลา. เสียสละ เพือ่ องค์กษัตรา ๓. เมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์. ขยัน หาความรูเ้ ชิดชูตน. o จงรักษาระเบียบวินยั . ๔. ท�ำหน้าทีด่ ที สี่ ดุ เสมอ. * ขยัน คิดเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ เพือ่ พัฒนาประเทศไทย. o จงสนใจเพิม่ ปัญญา. เสียสละ เพือ่ คนจนกุศลล�ำ้ ๕. ไม่เผลอมัวเมาอบายมุข. ขยัน ขจัดมวลกิเลสมีเหตุผล o จงศรัทธาธรรมะ. เสียสละ เพือ่ ไม่ทำ� สิง่ เหลวไหล ๖. ระงับทุกข์ดว้ ยปัญญา. ขยัน ท�ำกิจกรรมเพือ่ ปวงชน o จงเสียสละเพือ่ สังคม. เสียสละ เพือ่ คนทุกข์ให้สขุ ใจ ๗. เคารพกติกาสังคม. ขยัน พ้นการพนันสุขสันต์เอย. o จงนิยมพึง่ ตนเอง. เสียสละ เพือ่ ชาติไทยได้พฒั นา. ๘. นิยมประหยัดเรียบง่าย. ๙. สุจริตกาย วาจา ใจ. ประหยัด เด็กเอ๋ยเด็กไทย มีวนิ ยั ๑๐. ไม่ไร้คณุ ธรรม. * ประหยัด กินประหยัดใช้ไม่จนยาก มีจติ ใจกตัญญูรคู้ ณุ ท่าน * มีวนิ ยั ต้องตัง้ ใจอยูใ่ นกฎ ประหยัด ปากไม่บน่ ให้คนหยัน บิดา-มารดา-ครู-อาจารย์ มีวนิ ยั ต้องก�ำหนดสิง่ ทัง้ หลาย คนดี ประหยัด ใช้ของหลวงห่วงราชัน จงให้การเคารพนบบูชา. มีวนิ ยั ต้องสุภาพไม่หยาบคาย * อันคนดี ดีทงี่ าน การทัง้ หลาย ประหยัด กันเพือ่ รัฐพัฒนา. * ท่านสอนสัง่ เพราะหวังดีเป็นทีต่ งั้ มีวนิ ยั ต้องท�ำลายสิง่ เลวทราม. แม้ชพี วาย ก็ยงั เป็น อนุสรณ์ * ประหยัด ใช้ของไทยสนใจเถิด ให้หยุดยัง้ สิง่ ชัว่ กลัวปัญหา * มีวนิ ยั ต้องรักเรือ่ งศักดิศ์ รี เพราะความดี ช่วยกระพือ ลือขจร ประหยัด แล้วไม่เกิดเป็นปัญหา ให้รจู้ กั ประพฤติดมี ปี ญั ญา มีวนิ ยั ต้องท�ำดีคนไม่หยาม ถึงม้วยมรณ์ ก็ไม่มว้ ย ด้วยความดี. ประหยัด เป็นหนทางสร้างโภคา ให้รจู้ กั พัฒนาผาสุกเอย. มีวนิ ยั ต้องอุตส่าห์พยายาม * อันคนดี ดีทตี น ฝึกฝนจิต ประหยัด พาเกิดสุขไร้ทกุ ข์เอย.

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

“ส่งออกข้าว” ปีใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับ มีอะไร ทีค่ ดิ ว่าชีวติ จะดีขนึ้ บ้าง หรือตัง้ ความหวัง ว่าจะท�ำอะไรให้ชวี ติ ดีขนึ้ การตัง้ ความหวัง เป็นสิง่ ทีด่ นี ะครับ ท�ำให้เรามีจดุ หมาย และ เป็นก�ำลังใจให้ตวั เองครับ ขอเป็นก�ำลังใจ ให้กบั ทุกๆ คน ประสบความส�ำเร็จกับสิง่ ที่หวังและตั้งใจจะท�ำในปีนี้และตลอดไป ครับ ส�ำหรับผมก็ตงั้ ใจท�ำงานของตังเองต่อ ไป แม้ว่าการค้าข้าวดูจะท�ำยากขึ้นไป เรื่อยๆ ลองมาดูตัวเลขการส่งออกกันนะ ครับ เป็นทีแ่ น่นอนแล้วว่าประเทศไทยสูญ เสียต�ำแหน่งผู้ส่งออกมากที่สุดในโลกซึ่ง รักษากันมาได้อย่างยาวนาน ในปี พ.ศ. 2555 โดยประเทศทีส่ ง่ ออกส�ำคัญ คือ 1. อินเดีย ส่งออก 9.5-10 ล้าน ตัน 2. เวียดนาม ส่งออก 7.72 ล้าน ตัน แต่สำ� นักงานสถิตขิ องเวียดนามอ้างว่า ส่งออก 7.9 ล้านตัน ท�ำรายได้ $ 3,690 ล้าน 3. ประเทศไทย ส่งออก 6.8-6.9 ล้านตัน ท�ำรายได้ $ 4,500 ล้าน 4. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งออก ประมาณ 3 ล้านตัน 5. ปากีสถาน ส่งออก 2.2 ล้าน ตัน โดยปากีสถานเน้นการส่งออก ข้าวบา สมาติ ประมาณ1.6 ล้านตัน ทีเ่ หลือเป็น ข้าวขาว

แม้ไทยจะส่งออกข้าวสารเป็นอันดับ ที3่ แต่ในแง่รายได้ เราคงเป็นอันดับ 1 หรือ 2 อาจเป็นรองอินเดีย โดยตัวเลข อย่างเป็นทางการของอินเดียยังไม่เปิดเผย แต่หากรายได้จากการส่งออกของไทยน้อย กว่าอินเดีย ก็คงไม่มาก เมื่อเทียบกับ ปริมาณทีแ่ ตกต่างกันถึงเกือบ 3 ล้านตัน ส�ำหรับผมแล้วในแง่กลยุทธ์การค้าแล้ว ผม ถือว่าประเทศไทยท�ำได้ดพี อสมควร หากมี การแบ่งตลาดการค้าข้าวของโลกออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดข้าวราคาถูก น�ำโดย ประเทศอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน และ พม่า ราคาข้าวของประเทศเหล่านี้ 1. ข้าวขาว 5% เวียดนาม $ 410-420 ต่อตัน 2. ข้าวขาว 5% ปากีสถาน $ 410-420 ต่อตัน 3. ข้าวขาว 5% อินเดีย $ 430440 ต่อตัน 4. ข้าวขาว 5% พม่า $ 390-400 ต่อตัน 5. ข้าวนึง่ 5% อินเดีย $ 420-430 ต่อตัน 6. ข้าวนึง่ 5% ปากีสถาน $ 450-460 ต่อตัน ในขณะที่ข้าวตลาดบน น�ำโดย สหรัฐอเมริกา ไทย อุรกุ วัย บราซิล อาร์ เจนตินา่

1. ข้าว 4% สหรัฐ $ 610-620 ต่อตัน 2. ข้าวขาว 100% ไทย $ 555565 ต่อตัน 3. ข้าวขาว 5% อุรกุ วัย บราซิล อาร์เจนตินา่ $ 580-590 ต่อตัน 4. ข้าวนึง่ 4% สหรัฐ $ 620-630 ต่อตัน 5. ข้าวนึง่ 100% ไทย $ 565-575 ต่อตัน จะเห็นว่าแม้ข้าวของอินเดีย และ เวียดนามจะขายมากกว่าไทย แต่เนือ่ งจาก ราคาถูกกว่าข้าวไทยมาก เมื่อคิดในเชิง รายได้แล้ว กลับไม่สามารถท�ำรายได้ มากกว่าไทย เวียดนามเองขายมากกว่า แต่รายได้น้อยกว่า ค�ำถามก็คือ กลยุทธ์ การขายข้าวราคาถูกของเวียดนามและ อินเดียนัน้ ถูกต้องหรือไม่ คงจะไม่มคี ำ� ตอบ หรอกครับ เพราะการขายถูกของ ประเทศ ต่ า งๆ นั้ น เขามี เ หตุ ผ ลของเขาเอง เวียดนามจ�ำเป็นต้องขายข้าวถูกเพราะ อินเดียขายก่อน เวียดนามไม่มสี ถานทีเ่ ก็บ ข้ า ว ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งขาย ประกอบกั บ ประเทศเวียดนามต้องการเงินตราต่างเทศ เพราะเหตุ บัญ ชี ดุ ล ช�ำ ระเงิ น ตราต่าง ประเทศ ขณะที่อินเดียมีสต็อกข้าวเป็น จ�ำนวนมากที่เก็บไว้ตอนไม่อนุญาตให้ส่ง ออกข้าวซึง่ ไม่ใช่ขา้ วบาสมาติ ข้าวทีเ่ ก็บไว้ บางส่ ว นเริ่ ม เสื่ อ มคุ ณ ภาพ อิ น เดี ย จึ ง จ�ำเป็นต้องขาย และขายเกือบทุกราคา จน สต็อกข้าวทีย่ งั ดีอยูน่ อ้ ยลง จึงขึน้ ราคาบ้าง แต่ในที่สุดก็ลดราคาอีกแม้ปี พ.ศ.2555 ไทยจะส่งออกน้อยลง และผมเชื่อว่า ปี พ.ศ.2556 ปริมาณการส่งออกของไทยก็คง ยังไม่ดีขึ้น ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ มีนยั ส�ำคัญจากรัฐบาลไทย แต่คำ� ถามก็คอื หากเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งในการส่ง ออก ยอมลดราคาขายให้ตำ�่ ลงอีก คือขาย

แพงกว่าข้าวเวียดนาม ประมาณ $ 30-50 ต่อตัน เราจะขายได้หรือไม่ ค�ำตอบคือ แน่นอนครับ เราอาจกลับไปเป็นเบอร์หนึ่ง ในการส่งออกอีก แต่จะเกิดอะไรขึ้นทราบ ไหมครับ หากขายแพงกว่า ข้าวเวียดนาม $ 30-50 ต่อตัน ราคาข้าวไทยจะอยู่ที่ $ 440-460 ต่อตัน คูณด้วยเงินบาทต่อ ยูเอ สดอลล่าร์ ที่ 30-30.3 บาท ต่อ 1 ดอล ล่าร์สหรัฐ ราคาส่งออกของข้าวขาว 100 % ของไทย จะคิดเป็นเงิน 13330-13940 บาทต่อตัน ข้าวสารที่ส่งออกหากราคา 13-14 บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวเปลือก ในประเทศไทยทีเ่ กษตรกรขายได้ หากไม่มี โครงการแทรกแซงราคาจากรัฐบาล จะไม่ เกิน 7,000 บาทต่อตันเท่านั้นแหละครับ ถามว่าค่าครองชีพในปัจจุบัน หากราคา ข้าวเปลือก 7,000 บาท เกษตรกรอยู่ได้ ไหม ผมเองไม่สนับสนุนให้ใช้เงินจ�ำนวน มาก เพื่อแทรกแซงราคาข้าวเปลือก แต่ หากไม่ท�ำ เกษตรกรจ�ำนวนมาก ก็คงอยู่ ไม่ได้เหมือนกัน ปัญหาก็คือ แล้วรัฐบาล จะท�ำอย่างไงต่อ ในเมื่อการแทรกแซง ราคาข้าวเปลือก ท�ำให้รฐั บาลมีขา้ วสารอยู่ ในมือเป็นจ�ำนวนมาก คือมากกว่า 10 ล้านตันข้าวสาร ซึง่ มากกว่าการส่งออกทัง้ ปีของไทย และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการแทรกแซงข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยยังคงใช้ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ราคาสู ง กว่ า ตลาดมากๆเช่ น นี้ ท� ำ ให้ เกษตรกรไม่มาไถ่ถอน รัฐบาลต้องรับภาระ ถือข้าวสารไว้เองอย่างนี ้ โครงการหน้าคง หาทีเ่ ก็บข้าวสารไม่พอแล้วครับ จะกลับไป ใช้โครงการประกันรายได้ยิ่งไปกันใหญ่ รัฐบาลหาเงินมาชดเชยส่วนต่างราคาไม่ ไหวแน่ๆ ก็เอาใจช่วยรัฐบาล แต่หา ทางออกให้ไม่ได้ครับ แต่ทกุ อย่างก็มคี วาม หวังนะครับ หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เอาใจช่วยทุกคนครับ.

เทศบาลนครนครราชสีมา ขอความร่วมมือประหยัดการใช้น�้ำประปา

ด้วยน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำตะคอง ซึง่ การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ใช้เป็น แหล่งน�ำ้ ดิบในการผลิตน�ำ้ ประปา มีปริมาณน�ำ้ เก็บกักน้อยกว่าปกติ ซึง่ ท�ำให้มปี ริมาณน�ำ้ ใน คลองธรรมชาติทไี่ หลมายังโรงผลิตน�ำ้ ประปาของเทศบาล ทีบ่ า้ นมะขามเฒ่า ไม่เพียงพอที่ จะน�ำมาผลิตน�ำ้ ประปาได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นสาเหตุให้นำ�้ ประปาขาดแคลนและไหลอ่อนใน บางพืน้ ที่ เทศบาลนครนครราชสีมาจึงขอความร่วมมือมายัง ประชาชน องค์กร ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ทีใ่ ช้ บริการน�ำ้ ประปาจากเทศบาล ให้ชว่ ยกันประหยัดการใช้นำ�้ จาก ประปา จนกว่าปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ นล�ำตะคองเพียงพอทีจ่ ะจ่าย ได้ตามปกติ ขอความร่วมมือทุกท่านในการประหยัดน�ำ้ ประปา จนกว่าสถานการณ์ภยั แล้งจะผ่านพ้นไป

กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�ำปี 2555 กั บ เค.ที . เอ็ ม .สตี ล เมือ่ วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั เค.ที.เอ็ม.สตี ล จ�ำกัด ได้พาพนักงานและคณะไปเทีย่ ว ประจ�ำปี ที่ พัทยา จ.ชลบุร,ี เชียงคาน จ.เลย และ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้วเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความ สุขมาฝากกันด้วย นะคะ และในวันที่ 3 ม.ค. 2556 ทีผ่ า่ น มาทางบรัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ�ำกัด ก็ยงั ได้ มอบอุปกรณ์ซ้อมมวย ให้กับค่ายมวย ส.อยูเ่ จริญ เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจในการ ซ้อม และเป็นการสืบสานศิลปะแม่ไม้ มวยไทย ให้คงอยูค่ กู่ บั คนไทยตลอดไป ส�ำหรับในปี 2556 นี้ ทุกท่านยัง สามารถติ ด ตามโปรโมชั่ น และการจั ด กิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ทาง หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจโคราช,หนังสือพิมพ์ หอการค้า, นิตยสาร MOREMOVE, Youtube ,WWW.K.T.M.STEEL.COM, www. facebook.com/K.T.M.STEEL หรือโทร. (ส�ำนักงานใหญ่ หลังวัดหนองบัว) 044206133-9 (สาขา 1 โค้งศาลาลอย) 044247714-6 อย่าลืม นะคะ “นึกถึงเหล็ก นึกถึง เค.ที.เอ็ม.สตีล”

“จ�ำน�ำ V.S. จ�ำน�ำข้าว”

ปัจจัยส�ำคัญในตัวบุคคลที่ท�ำให้ ประชาชนเสียเปรียบทางสภาวะของสังคม คือการขาดความรูแ้ ละทุนทรัพย์ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การขาดความรูแ้ ละทุนทรัพย์ในการ ด�ำเนินการทางด้านกฎหมาย การสร้าง ความเสมอภาค การเพิม่ โอกาสรวมถึงช่อง ทางของบุ ค คลในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ กระบวนการยุตธิ รรมอย่างเสมอภาคและทัว่ ถึงนั้นถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้สังคมมี ความสงบสุขไม่วา่ ประชาชนผูน้ นั้ จะมีฐานะ ยากไร้เพียงใดก็ตาม หากไม่ได้รบั ความเป็น ธรรมหรือมีความต้องการและจ�ำเป็นใช้สทิ ธิ ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ควรมีการ ก�ำหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั บริการช่วย เหลือทางกฎหมายจากรัฐอย่างเสมอภาคทัว่ ถึงและเหมาะสม แต่โดยทีก่ ารด�ำเนินการ ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายของภาครั ฐ ใน ประเทศไทยมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ ว ยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ ท�ำให้ไม่ สามารถด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างเต็มทีแ่ ละทัน กับความต้องการของประชาชนส่งผลให้ ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง กระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ� หนดไว้ ทนายความเป็นวิชาชีพอิสระทาง กฎหมายวิชาชีพหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความ สงบสุข ความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ของสั ง คมโดยตรง พระราชบั ญ ญั ติ ทนายความ พ.ศ.2528 จึงได้มกี ารก�ำหนด ให้สภาทนายความมีหน้าที่ในการควบคุม การประกอบวิชาชีพทนายความ นอกจาก นี้ยังถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยตรงเพื่อให้ทันกับความต้องการของ ประชาชนอันเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของ สภาวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึง่ คือการให้บริการสาธารณะใน ทางด้านกฎหมายแทนรัฐ โดยรัฐมีหน้าทีใ่ น การสนับสนุนกิจกรรมด้วยการจัดสรรเงิน

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ด�ำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชนตามพระราช บัญญัตทิ นายความ พ.ศ.2528 มาตรา 76 และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการ ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ.2529 การที่สภาทนายความมีบทบาทหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุม พืน้ ทีท่ กุ ศาลจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร ซึง่ ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ มี ป ั ญ หาข้ อ พิ พ าทในทาง กฎหมายเกิดขึน้ ในสังคมเป็นจ�ำนวนมากไม่ ว่าจะเป็นปัญหาข้อพิพาทในทางแพ่ง ทาง อาญา ทางการปกครอง สิง่ แวดล้อม และ ปัญหาการละเมิดสิทธิของบุคคล ท�ำให้ ประชาชนมีความจ�ำเป็นและต้องการและ ต้องการใช้สทิ ธิเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม มีความต้องการขอรับความช่วยเหลือทาง กฎหมายจากสภาทนายความเป็นจ�ำนวน มาก แม้ว่าพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 76 จะได้กำ� หนดให้มี กองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยที่มาของกองทุนประการหนึ่งคือ รัฐ อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการด�ำเนินการโดยผ่านทางกระทรวง ยุ ติ ธ รรมก็ ต ามแต่ โ ดยสถานะของสภา ทนายความทีเ่ ป็นหน่วยงานภาคเอกชนทีไ่ ม่ สามารถขอรับเงินงบประมาณจากรัฐได้ โดยตรง ท�ำให้งบประมาณเงินอุดหนุนทีไ่ ด้ รับจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนัน้ ไม่ เพียงพอกับความต้องการของประชากร ประเทศที่มีความประสงค์ขอรับความช่วย เหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความซึ่ง มีผลถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินการของ บุคลากรส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึง่ เป็น ข้ อ ขั ด ข้ อ งในด้ า นบทบาทของสภา ทนายความในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายอันเนื่องมาจาก ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ หากมีขอ้ สงสัย สอบถามเพิม่ เติม ได้ท ี่ www.tanai-korat.com


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 33 ฉบับที่ 366 วันที่ 1-31 มกราคม 2556

มทส. กับศูนย์ประชุมนานาชาติ หลายภาคส่วนในโคราชพยายาม ผลิตไฟฟ้าแบบสูบกลับล�ำตะคอง การสร้าง เหลือเกินที่จะติดปีกกระตุ้นเศรษฐกิจของ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมืองให้โตอย่างก้าวหน้ามัน่ คง โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา ในประเด็นของการใช้ทุนทางวัฒนธรรม นานาชาติ เป็นต้น สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจให้มากขึน้ ซึง่ อย่างไรก็ตามโครงสร้างพืน้ ฐานที่ ต้องแลกมาด้วยการจรรโลงสภาพแวดล้อม มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับภูมภิ าคทีม่ ี ที่เหมาะสมอย่างที่กูรูทางด้านเศรษฐกิจ ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ทีย่ งั สร้างสรรค์อย่างนายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ขาดแคลนอยู่และมีความต้องการของทุก ผู้อ�ำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภาคส่วนอย่างยิง่ คือ ศูนย์ประชุมและจัด TCDC เรียกว่า “เมืองสร้างสรรค์” หรือ แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ Creative City และย�ำ้ นักหนาว่าไม่ใช่แค่ จัดการประชุมและสัมมนา และการจัด การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้งดงามแต่ไร้จิต แสดงนิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตร วิญญาณ แต่หากคือปรากฏการณ์ทผี่ คู้ นใน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและ เมืองหนึ่งๆ เกื้อหนุนกันระหว่างเจ้าของ นานาชาติที่ควรจัดในส่วนภูมิภาค เช่น พืน้ ที่ ผูค้ นในชุมชน นักธุรกิจและนักท่อง งานประชุมและนิทรรศการมันส�ำปะหลัง เที่ยวผู้มาเยือน โดยมีภาครัฐท�ำหน้าที่ โลก งานประชุมและนิทรรศการกระบือโลก อ�ำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นต้น การประชุมใหญ่ขา้ ราชการ ทหาร ทีเ่ หมาะสม ต�ำรวจในภาคอีสาน การประชุมใหญ่และ โคราชเป็นศูนย์กลางทางด้านการ ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร การประชุมใหญ่ผู้ คมนาคม อุตสาหกรรม การค้า ศูนย์ ประกอบการรวม SME ตลาดนัดแรงงาน ราชการ กองบัญชาการกองทัพ ต�ำรวจ นิทรรศการทางการศึกษา นิทรรศการ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา และศู น ย์ ก ารบริ ก าร ทรัพย์สนิ ทางปัญญา นิทรรศการเครือ่ งจักร สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ และยังเป็นประตูสภู่ าค กลการเกษตร พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถเชื่อมต่อ งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี หัตถกรรม ระหว่างพืน้ ทีภ่ าคกลางรวมทัง้ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ต่างๆ เป็นต้น ภาคตะวั น ออก ไปสู ่ ก ลุ ่ ม ประเทศอนุ เป็นทีน่ า่ ยินดีเมือ่ ครัง้ ครม.สัญจร ภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง (Great Mekong ในเดือนกรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดสุรนิ ทร์ Sub-region, GMS) จากความส�ำคัญทาง มีมติเห็นชอบในหลักการให้ มหาวิทยาลัย ภูมศิ าสตร์ ท�ำให้รฐั บาลมีการลงทุนก่อสร้าง เทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) ด�ำเนินโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญเพื่อรองรับการ ก่ อ สร้ า งศู น ย์ ป ระชุ ม และจั ด แสดง พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม นิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลมหาราช ล่าง เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติและจัด นครราชสี ม า โครงการพั ฒ นาเขต แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่ 100 อุตสาหกรรม การสร้างสนามบินส่วน ไร่ บริเวณเทคโนธานีของมหาวิทยาลัย ซึง่ ภู มิ ภ าคนครราชสี ม า การจั ด ตั้ ง จะคล้ายกับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ ภูมิภาคที่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างในจังหวัด

เชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ทัง้ นี้ ศูนย์ ประชุมแห่งนีจ้ ะมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยรวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์ ประชุมและสัมมนา (Meeting and Convention Center) ส่วนจัดแสดงงานและ นิทรรศการ (Exhibition Hall) ศูนย์ธรุ กิจ (Business Center) ศูนย์อาหารและห้อง จัดเลีย้ ง (Food Court and Ballroom) พื้นที่จอดรถ (Parking Lot) มีระบบ สาธารณูปโภคที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม ประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน 15,000 คน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้าน บาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี แม้ว่า ครม.รับหลักการไปแล้ว ก็ตาม แต่ยงั ไว้ใจไม่ได้นะ เพราะมีหลาย เรือ่ งหลายกรณีทผี่ า่ น ครม. แล้ว เห็นชอบ แล้ว ก็ยงั ลงไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ไหน เรียก ว่าแท้งเอาซะดือ้ ๆ จึงจ�ำเป็นอยูค่ รับทีท่ กุ ฝ่ายในโคราชต้องช่วยกันผลักดันโครงการ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จริงจัง จนส�ำเร็จออกมา เป็นรูปเป็นร่างนัน่ แหล่ะ

11


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ที่ปรึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผู้สื่อข่าว : ณัฐริกา อภิมติรัตน์ กองบรรณาธิการ : รังสรรค์ อินทรชาธร, บำ�รุง วสันตกรณ์, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, วัชร กลินทะ, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 E-mail : infonccor@gmail.com แยกสี พิมพ์ที่ : โคราชพริ้นติ้ง โทร. 0-4425-6566

ฉบับ 366  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 366 เดือนมกราคม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you