Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

ช�ำแหละ2บิก๊ โปรเจ็กต์ขนส่งโคราช

เอกชน-ท้ อ งถิ น ่ จี ท ้ บทวน‘สกายบั ส -มอเตอร์ เ วย์ ’ ชาวโคราชเปิดเวทีสาธารณะ Sky Bus คือค�ำตอบของบระบบขนส่งมวลชน

หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

โคราชจริงหรือ? และมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราชใครได้ใครเสีย หลังเกิดปัญหา อุปสรรคเกีย่ วกับการขอประชามติจากภาคประชาชนและภาคเอกชน ทีย่ งั ไม่ เห็นด้วยกับการก่อสร้างทัง้ 2 โครงการ ภาคธุรกิจเบรกโครงการรถเมลล์ลอยฟ้า หวัน่ บดบังทัศนียภาพของเมือง ปธ.หอโคราชแนะให้เสนอรูปแบบการก่อสร้างที่ หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ส่วนมอเตอร์เวย์ภาคท้อง ถิน่ เห็นต่าง จุดขึน้ จุดลง แต่ทกุ ฝ่ายยืนยันสนับสนุนเต็มที่ วอนรัฐบาลทบทวน จังหวัดนครราชสีมา เป็น ศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ การ คมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญ 2 เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

่ เครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั น ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ ‘BMC’บุกตลาดสายพาน

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ ขับเคลือ่ นรณรงค์ “ต่อ ต้านคอรัปชัน่ 2555” เป็นปีที่ 2 เมือ่ วันเสาร์ 29 กันยายน ทีผ่ า่ นมา

เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 3

เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

เมืองกับการปรับตัว

หน้า 8

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

สิงคโปร์รวยที่สุดในอาเซียน หน้า 9

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘โครงการรับจ�ำน�ำ’

หน้า 10 หน้า 10

‘นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง’

หน้า 11

เดินเครือ่ งรณรงค์ตอ่ เนือ่ งปี2

ปธ.ย�ำ้ ต้องไม่รบั -ไม่จา่ ย-ไม่ยอม

หอการค้าฯ จับมือภาคเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ สานต่อรณรงค์ ต่อต้านคอรัปชัน่ ปีที่ 2 แสดงพลังพร้อม กล่ า วค� ำ ปฏิ ญ าณต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ต่ อ หน้ า ย่ า โม “พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์” รับรางวัลบุคคลโปร่งใส แห่งปีเป็นคนแรก ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา

ชนะการแข่งขันปาฐกถา “โตไปหนูไม่โกง” หอการค้าน�ำทีมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเดินรณรงค์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2555 โดยมีการสวมเสือ้ ยืดสีขาว เขียน ค�ำว่า “ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” 7

ทุม่ จัดหอแฟร์และอาหารย่าง#7 เนรมิต เรือหอการค้ มิสาโคราชทุ ซิสม่ ซิจัดงานหอการค้ ปปีจำ�าแฟร์ลองแห่ ง เดี ย วในไทย รองรับผูค้ นเรือนแสน และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 7 ระดม สินค้าราคาถูกจากโรงงาน พร้อมอาหารหลาก หลายประเภท ชมความยิง่ ใหญ่ของเรือมิสซิสซิปปี จ�ำลองแห่งเดียวในไทย ทีเ่ ล่าขานถึงต�ำนานการ นายรังสรรค์ อินทรชาธร ต่ อ สู ้ บ นสายน�้ำ และกิ จ กรรมอี ก มากมายเพื่ อ

รพ.กรุงเทพทุ่ม500ล. เปิดกรุงเทพ-อุดรฯ

โดย. อมร วงศ์สุรวัฒน์

‘เขาท�ำได้ เราก็ทำ� ได้’ พร้อมวางเครือข่ายเปิดตลาดรับAEC น.5

น.9

หอการค้าโคราชเตรียมจัดงานใหญ่อีก ครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานที่รู้จักกันดีของชาว โคราชนั้นคือ งานหอการค้าแฟร์และเทศกาล อาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 7 “NCC TRADE 6 FAIR & BBQ FESTIVAL

‘มหกรรมสัญจรโคราช’คนแห่รว่ มงานเนืองแน่น

สะท้อนธุรกิจอีสานโต เม็ดเงินลงทุนสะพัด

น.9

รับก�ำลังซื้อตลาดAEC

บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ (BMC) เจ้าพ่อธุรกิจเครือ่ งมือช่างรายใหญ่ โคราช จับมือพันธมิตร บจก.Star Technology Industrial และ หจก.ฮะเซ่งจัน่ ปรับ ตัวผนึกก�ำลังต้อนรับ AECจัดกิจกรรม “Kickoff” ประกาศความพร้อม เดินหน้าบุก ตลาดผลิตภัณฑ์สายพานเพือ่ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ผูน้ ำ� เบอร์หนึง่ ของไทย มัน่ ใจโคราชมีศกั ยภาพด้านการลงทุนสูง เศรษฐกิจขยายตัว ต่อเนือ่ ง โอกาสเติบโตสูง นายค�ำรณ ครบนพรัตน์ กรรมการ ผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท บุ ญ ไทยแมชชี น เนอรี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (BMC) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั บุญไทยฯ ร่วมกับ Star Technology Industrial และ หจก.ฮะเซ่ง จัน่ จัดงาน Kickoff เพือ่ ประกาศความพร้อมใน การเดินหน้าท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์สายพานเพือ่ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ใน จ.นครราชสีมา และเพื่อเป็นการ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ง สายพาน MITSUBOSHI 6

‘เฮียเฮง’ ทุ่มงบ700ล้าน ผุดโปรเจ็กต์ ‘เดอะไนน์ ทรี’

“เฮียเฮง” วิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ นักธุรกิจใหญ่ อสังหาริมทรัพย์เมืองโครงการบ้านอยูส่ บาย เตรียมผุดโปร เจ็กต์ยกั ษ์โครงการ 9 “เดอะไนน์ ทรี” บนเนือ้ ทีก่ ว่า 80 ไร่ ท�ำเลสวยติดสวนสมเด็จพระเทพฯ บ้านหนองตาคง ทุม่ งบกง่า 700 ล้านบาท นายวิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ ผูบ้ ริหารโครงการบ้าน อยูส่ บาย เปิดเผยถึงแผนการลงทุนท�ำธุรกิจบ้านจัดสรรว่า ขณะนีต้ นได้ซอื้ ทีด่ นิ ไว้หนึง่ แปลง อยูต่ ดิ กับสวนสมเด็จพระ วิวฒั น์ วัฒนสินศักดิ์ เทพฯ บ้านหนองตาคง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 80 ไร่ ท�ำเลสวยงามมาก ห่างจากโครงการอยูส่ บายเดอะแฟมิลเี่ พลส เพียง 1 กิโลเมตร เท่านัน้ อยูต่ ดิ ถนนใหญ่ดา้ นซ้ายมือมองเห็นชัดเจน ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังเริม่ ปรับสถานที่ ถมดิน สร้างก�ำแพง เทถนนคอนกรีตทีก่ ว้างถึง 14 เมตร คาดว่าใช้เวลาไม่นาน และจะขึน้ บ้านตัวอย่างทันที 6 ส�ำหรับโครงการใหม่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูน่ นั้


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

ช�ำแหละ2บิก๊ โปรเจ็กต์ขนส่งโคราช

เอกชน-ท้องถิน ่ จีท้ บทวน‘สกายบัส-มอเตอร์เวย์’ “มอเตอร์เวย์-รถไฟรางคู-่ รถไฟความเร็วสูงและ ฯลฯ กันคนภาคอีสาน”

สารพัดโปรเจ็ก ที่ต้องใฃ้เงินลงทุนมหาศาล นับหมื่นนับแสน ล้านบาท จนถูกเรียกว่าเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ถูกน�ำมาปัดฝุ่นโดยกระทรวงคมนาคมภายใต้การน�ำทางของ รัฐบาลนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่ม ลงมือเมื่อไหร่ ด้วยวิธีการอย่างไรและจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ทั้งโคราช รถไฟฟ้ารางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ (จากบางปะอิน-โคราช) เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคอีสานและกลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นการรองรับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค (AEC) อีก 2 ปีข้างหน้า มองดูอย่างสายตาชาวบ้าน ผู้เชื่อมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยแบบไทยแลนด์ ก็ไม่น่าจะมีใครคัดค้านเพราะเป็นการ สร้างงานกระจายเงิน น�ำความสะดวกสบายมาสู่ผู้ใช้ถนน ใช้การ ขนส่งเดินทางที่รวดเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้น ซึ่งประเทศอารยะที่ไหนเขา ก็ปฏิบัติกัน แต่สำ� คัญประเทศไทยเรามีความแตกต่างตากบ้านอืน่ เมืองไกล ในต่างแระเทศเขาอยู่นิดเดียว คือ โปรเจ็กทั้งหลายมันอุดมไปด้วย ชิน้ ปลามัน ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย จ้องทีจ่ ะเข้าไปแสวงหาและกอบโกย ผลประโยชน์ จากการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน จนหลายโครงการต้อง เก็บเข้าตู้ หรือโยนลงตะกร้าไปผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือประชาชนผู้ เสียภาษีที่ต้องก้มหน้ารับผลกรรมของการเป็นหนี้ เงินกู้จ�ำนวน มหาศาลทีฝ่ า่ ยการเมือง (รัฐบาล) ได้สร้างไว้ และแย่งชิงผลประโยชน์ กันได้ทั่วหน้า สิ่งที่ต้องพูดกันวันนี้ ไม่ใช่เพียงถกเถียงกันแค่ว่าจุดลงของ มอเตอร์เวย์ จะลงตรงไหนที่โคราช หรือจะสร้างรถไฟ รางคู่ หรือ รถไฟความเร็วสูงหรือจะขยายถนนมิตรภาพเป็น 12-20 เลน หรือ เทศบาลนครคิดเท่ๆ ว่า อยากจะสร้างทางวิง่ รถบัสลอยฟ้าอ้อมเมือง เพื่อเป็นของเชิดหน้าชูตาให้ชาวโคราช แต่กลไกลของรัฐฯหรือหน่วย งานตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมหาศาล ที่เรามีอยู่ในเวลานี้ มันมีคุณภาพหรือศักยภาพพอเพียงหรือไม่ที่จะ สกัดกั้น “การทุจริต” หรือ “กลโกง” ของบรรดาเสือหิวทั้งหลาย องค์กรภาคประชาชนเข้มแข็งพอหรือไม่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจบางขั้นบางตอน หรือการได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงจากภาครัฐ ว่ามันควรจะสร้างดี หรือไม่สร้างดี มีแนวทางหรือวิธีการอื่นหรือไม่ ที่ประหยัด ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่ประชาชนได้รับสิ่งที่ดี กว่าปัจจุบัน? เพราะในอีก 10-20 ปี ข้างหน้า หากไม่มีการพูดกันหรือ ทบทวนกันในประเด็นดังกล่าวปล่อยให้เป็นไปตามกระแส แห่งความ เคยชินเดิมๆ หรือตามทฤษฎี “สมบัติผลัดกันกิน” แล้วไซร้ ลูกหลานของเราอาจจะไร้แผ่นดินแห่งความภาคภูมิใจของ บรรพบุรุษทั้งปวงก็ได้

ภาพแห่ ง ความทรงจ� ำ P h o to o f m e m o ries.

ร่วมประชุมหอการค้าเขต 13 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมหารือหอการค้าเขต 13 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2543 ณ ห้องประชุม กรอ.จังหวัดชัยภูมิ

ชาวโคราชเปิดเวทีสาธารณะ Sky Bus คือค�ำตอบของบระบบขนส่งมวลชน โคราชจริ ง หรื อ ? และมอเตอร์ เ วย์ บางปะอิน-โคราชใครได้ใครเสีย หลังเกิด ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการขอประชามติ จากภาคประชาชนและภาคเอกชน ทีย่ งั ไม่ เห็นด้วยกับการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ ภาคธุรกิจเบรกโครงการรถเมลล์ลอยฟ้า หวั่นบดบังทัศนียภาพของเมือง ปธ.หอ โคราชแนะให้เสนอรูปแบบการก่อสร้างที่ หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทุกภาคส่วน ส่วนมอเตอร์เวย์ภาคท้องถิ่น เห็นต่าง จุดขึ้น จุดลง แต่ทุกฝ่ายยืนยัน สนับสนุนเต็มที่ วอนรัฐบาลทบทวน จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การพาณิ ช ย์ การ คมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญ เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ ท่องเทีย่ วอย่างรวดเร็ว มีความต้องการเดิน ทางจากประชากรในเขตเทศบาลเมื อ ง นครราชสีมา ประมาณ 165,000 คน และ มีประชากรแฝงอีกประมาณ 200,000 คน มีจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนสูง ที่สุดในภูมิภาค และมีจํานวนรถจักรยาน ยนต์ จ ดทะเบี ย นสู ง เป็ น อั น ดั บ สองของ ประเทศ จังหวัดนครราชสีมาจึงมีโปรเจ็กต์ ขนาดใหญ่หลายโครงการทีก่ ำ� ลังรอมติจาก ประชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ แ ละเสี ย ประโยชน์ ประเด็นร้อนในขณะนีค้ งหนีไม่ พ้นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราช และการก่อสร้าง SKY BUS เพื่อ แก้ไขปัญหาการคมนาคม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ ผ่าน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจึงร่วม กับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐจัดเวที กลางสาธารณะ เพือ่ ระดมความคิดเห็นเกีย่ ว กับทัง้ 2 โครงการขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางให้ กับผู้ได้ประโยชน์ ผู้เสียประโยชน์และผู้ ที่ท�ำการศึกษาวิจัยโครงการ ให้มีจุดตรง กลางเพือ่ ยืดหยุน่ และแก้ปญั หาให้กบั ทัง้ 2 ฝ่ายได้มที างออกร่วมกัน โดยในเวทีเสวนา SKY BUS คือ ค�ำตอบของระบบขนส่งมวลชนโคราชจริง หรือ จัดโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมา ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นเป็นจ�ำนวน มาก ทัง้ หัวหน้าส่วนราชการ, นักวิชาการ ด้านการขนส่งจากสถาบันอุดมศึกษา, ภาค เอกชน, ภาคประชาสังคม เข้าร่วม ซึ่ง ไม่มีผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาเข้า ร่วมในเวทีนี้ มีเพียงผู้แทนที่ปรึกษาระบบ ขนส่งมวลชนที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ว่า จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท�ำการศึกษาได้เดินทางมารับฟัง และ

ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วม คือ รถระบบล้อยาง ได้แก่ รถโดยสาร โดยเวทีเสวนามีความเห็นพ้องกันในการแก้ หรื อ รถโดยสารด่ ว นพิ เ ศษ หรื อ BRT ปัญหาจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนคร ทั้งแบบบนดิน และยกระดับ รถไฟราง นครราชสีมา แต่ต้องหารูปแบบขนส่ง เดี่ยว หรือโมโนเรล รถไฟฟ้าขนาดเบา มวลชนให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ ซึ่งประเด็นนี้ หรือ LRT เบือ้ งต้นได้กำ� หนดเส้นทางขนส่ง ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับ สาธารณะไว้ 5 สถานี คือ สายสีน�้ำเงิน ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต จากราชสีมาวิทยาลัยถึงบ้านเกาะ สายสี เทศบาลไปแล้ว 2 ครัง้ แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุป ฟ้า จากโคกกรวดถึงราชสีมาวิทยาลัย สาย ว่า รูปแบบใดเหมาะสมกับการแก้ปัญหา สีม่วง จากประตูน�้ำถึงหัวทะเล สายสี จราจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เหลือง จากบ้านเกาะถึงจอหอ สายสีแดง โดยมี 3 ทางเลือกคือ 1.สกายบัส หรือ จากบิ๊กซีถึงแยกจอหอ BRT ระดับราบ BRT ยกระดับ 2.โมโนเรล ช่วงบ่ายได้มกี ารจัดเวทีสาธารณะ และ 3.ระบบราง แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ใครได้ใคร จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสีย ผู้เข้าร่วมต่างเสนอให้กรมทางหลวง สุรนารี พบว่า BRT ยกระดับเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวเส้นทาง เพื่อลด ขนส่งมวลชน ทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ ผลกระทบที่ มี ต ่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ แต่ทงั้ นีย้ งั มีหลายฝ่ายตัง้ ข้อสังเกตว่า BRT มอเตอร์เวย์ผ่าน ซึ่งล่าสุดกรมทางหลวง ยกระดับเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะ ชะลอเรื่องน�ำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สมกับพืน้ ทีจ่ ริงหรือไม่ เหตุใดต้องยกระดับ และเตรียมลงพื้นที่รับฟังปัญหา และข้อ ถ้าไม่ยกระดับจะมีรูปแบบอื่นเป็นตัวเลือก เสนอแนะจากประชาชนในจั ง หวั ด อีกหรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์ นครราชสีมา มากน้อยเพียงใด โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญา อ� ำ น ว ย ก า ร ส� ำ นั ก ท า ง ห ล ว ง ที่ 8 นุสิทธิ์ นายกสมาคมสถาปนิกภาคอีสาน นครราชสีมา นายวิชชุ ชุปวา ตัวแทน ให้ความเห็นว่า เทศบาลควรศึกษารูปแบบ ประชาชนจากอ�ำเภอปากช่อง ร้อยต�ำรวจ การขนส่งมวลชนให้หลากหลาย นอกเหนือ เอกคมกริช อินทรักษา นายกเทศมนตรี ไปจาก 3 รูปแบบที่ก�ำลังศึกษาอยู่ เพราะ ต�ำบลปรุใหญ่ นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ตนมองว่ารถโดยสารยังมีบทบาท และหาก ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ น�ำเรื่องทางจักรยานมาเป็นอีกแนวทางใน ปฐพีทอง และมีนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ การแก้ปญั หาจราจรก็จะเป็นทางเลือกหนึง่ รองประธานคณะกรรมการพั ฒ นา ให้กับประชาชน เศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้ หอการค้าไทย ด�ำเนินรายการ ท่ามกลาง เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการขนส่งและ ตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค จราจร หนึง่ ในคณะท�ำงานศึกษาโครงการ เอกชน และภาคประชาชนเดินทางมาร่วม จัดท�ำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสม รับฟัง และแสดงความคิดเห็นเป็นจ�ำนวน ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิง่ มาก แวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบ นายวิชชุ ชุปวา ตัวแทนประชาชน ขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ระบุว่า จากอ�ำเภอปากช่อง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก คณะท�ำงานศึกษาโครงการจัดท�ำแผนแม่บท การถูกเวนคืนที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่ของ เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมือง ต�ำบลหนองน�ำ้ แดง ได้ยนื ยันว่าชาวอ�ำเภอ นครราชสีมา ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้รปู แบบ ปากช่ อ งไม่ ไ ด้ คั ด ค้ า นการก่ อ สร้ า ง การขนส่งมวลชนรูปแบบใด และไม่เคยตัง้ มอเตอร์ เ วย์ พร้ อ มเรี ย กร้ อ งให้ ก รม ธงว่าจะต้องเป็น BRT ยกระดับ ตามทีห่ ลาย ทางหลวงปรับรูปแบบของมอเตอร์เวย์จาก ฝ่ายเข้าใจกัน อย่างไรก็ตามจะต้องมีการ พื้นราบที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน ปรับให้ ศึกษาในทุกรูปแบบทัง้ สกายบัส โมโนเรล เป็นทางยกระดับคล่อมทางหลวงหมายเลข และระบบราง โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม 2 หรือถนนมิตรภาพ เพือ่ ลดผลกระทบต่อ ของพืน้ ที่ และงบประมาณการลงทุน ประชาชนในพื้นที่ ส� ำ หรั บ โครงการจั ด ท� ำ แผน สอดคล้องกับร้อยต�ำรวจเอกคม แม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้าน กริช อินทรักษา นายกเทศมนตรีต�ำบลปรุ วิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่ง ใหญ่ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นอีก แวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบ พื้นที่หนึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นทางขึ้นลงของ ขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา เทศบาล มอเตอร์เวย์ ได้ขอให้กรมทางหลวงปรับ นครนครราชสีมาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัย เปลี่ยนแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ เพื่อลด เทคโนโลยีสรุ นารีทำ� การศึกษาหารูปแบบที่ ผลกระทบที่มีต่อประชาชนในหลายต�ำบล เหมาะสม โดยได้ศึกษาในหลายรูปแบบ ของอ�ำเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็นต�ำบลบ้าน

ใหม่ และต�ำบลปรุใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งจุดขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ นอกจากนีย้ งั มีความเห็นของนาย ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ประธานกรรมการ บริหาร บริษัทในเครือปฐพีทอง ที่เสนอให้ ขยายถนนมิตรภาพ เพิ่มเป็นอีกข้างละ 6 เลน รวมเป็น 12 เลน เหมือนกับประเทศ จีน แทนที่จะน�ำงบประมาณมหาศาลมา ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ประชาชนทุกระดับได้ รับประโยชน์สูงสุดมากกว่า ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักทางหลวงที่ 8นครราชสีมา ได้อธิบายโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิ น -โคราช ว่ า รู ป แบบของ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช สรุป เสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว เมื่ อ ปี 2550 ขณะนี้ กฎหมายเวนคืนที่ดินผ่านคณะกรรมการ กฤษฎี ก า รอเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะ รัฐมนตรี แต่เนื่องจากวันนี้มีประชาชนใน พื้นที่ที่มอเตอร์เวย์ผ่านได้ออกมาคัดค้าน รูปแบบการก่อสร้าง ท�ำให้จ�ำเป็นต้องชะ รอเรื่องน�ำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และ กรมทางหลวงจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและ ข้อเสนอจากประชาชน คาดว่าสัปดาห์หน้า จะลงพื้นที่ที่อ�ำเภอปากช่อง ส� ำหรับความคืบหน้าโครงการ ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ตามรายงานข่าวได้อ้างค�ำสัมภาษณ์ของ นายวั น ชั ย ภาคลั ก ษณ์ อธิ บ ดี ก รม ทางหลวง ว่า ปีนกี้ รมทางหลวงไม่สามารถ เปิดประมูลก่อสร้างโครงการทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช ระยะ ทาง 196 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 69,100 ล้านบาท เนื่องจากยังมีปัญหา อุปสรรคเรื่องขั้นตอนการด�ำเนินงานอาจ จะท�ำให้ลา่ ช้าจากแผนงาน หลังจากทีก่ รม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนใหม่ จาก เดิมเป็นแบบให้เอกชนเข้าร่วมการลงทุน ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ในรูปแบบ PPP Gross Cost เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง และบ� ำ รุ ง รั ก ษา ทางรั ฐ จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนียมผ่านทาง ปรับใหม่ให้เอกชน ลงทุนก่อน แล้วรัฐผ่อนช�ำระพร้อมดอกเบีย้ ภายหลัง นอกจากนี้แนวเส้นทางโครงการ ยังมีประชาชนในอ�ำเภอปากช่องร้องขอให้ ปรั บ แบบใหม่ ดั ง นั้ น กรมอยู ่ ร ะหว่ า ง ประเมินข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ ก่อน เสนอไปยังกระทรวงคมนาคม คาดว่า ภายในปีนี้จะสามารถด�ำเนินการในส่วน ของการเวนคืนทีด่ นิ ส่วนการก่อสร้างคาด ว่าจะเริม่ ได้ในปี 2556 เป็นต้นไป เนือ่ งจาก ประเมินแล้วในช่วงระยะเวลาที่เหลือกว่า 3 เดือนที่เหลือของปีนี้คงจะไม่สามารถ ด�ำเนินการได้ทัน.


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ วันนี้ ปัญหาของสังคมไทยมีความหลากหลายมาก ครับ ไม่วา่ จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วพัน กันทุกเรื่อง จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดของการเมืองนั้นคือ การ ทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบ มากมายทัง้ ในจังหวัดนครราชสีมาเองรวมไปถึง ประเทศไทย จะเห็นได้จากวันนี้สังคมไทยยอมรับได้กับการคอร์รัปชั่นถ้าตนเองได้ผลประโยชน์ การ คอร์รัปชั่นนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ คนในสังคม ทั้งในส่วนของราชการ นักธุรกิจ และพี่น้อง ประชาชน โดยประชาชนเองจะเกี่ยวข้องในส่วนของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเวลาเลือกตั้ง รวมถึงในเรื่อง ของการท�ำบัญชี การเสียภาษีที่คงจะมีผลบ้าง และบางส่วนอาจจะมีการติดสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ใน การรับโครงการต่างๆ ในส่วนของการท�ำงานของภาครัฐ ส่วนข้าราชการและการเมืองที่เกี่ยวข้องนั้นคือ การรับเงินสินบนต่างๆ จากนักธุรกิจ เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนีจ้ ะเห็นได้จากผลส�ำรวจว่า วันนีก้ ารคอร์รปั ชัน่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท�ำให้เม็ดเงินหายไปถึง 3-4 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งทุกคนเองก็ทราบว่านี้คือ ปัญหาใหญ่ของสังคมที่ควรหาวิธีแก้ไขให้หมดไปโดยเร็ว แต่จุดเริ่มต้นต้องอาศัยความกล้าหาญของทุก ภาคส่วนที่จะต้องออกมาช่วยกัน ทั้งภาคประชาชนก็ต้องไม่ยอมในสิ่งที่จะเกิดขึ้น และภาคราชการ การเมืองก็จะต้องไม่รับ ที่ส�ำคัญภาคธุรกิจก็จะต้องไม่จ่าย จึงจะท�ำให้สังคมค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในไม่ช้า ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่เริ่มในวันนี้ อนาคตของลูกหลานเราคงแย่แน่ๆ ครับ.

3

สุขสันตวันเกิด .. แดสมาชิกหอการคาโคราช

“ตุลาคม” 1

3 4 5 6 7 8 9

จุไรรัตน จังหวัด พัชรพฤกษ ภาสะศิรวัฒน ไพจิตร มานะศิลป รัชจิกา ติรกาญจน วรวิทย อัครปรีดี กำจร กุศลานุคุณ สุภาพร สงพล พงษศรัณย สิริบุญวัฒนา จุฑามาศ วัชรเมฆินทร อภิชาติ จงเจริญใจ อดุลย หาญสงคราม สิริกร ญาณวินะโย เชน ชุนซู กันตพัฒน อัจฉริยะดำรงกุล

9 10 12 13 15 16 17 19 20

ชูชีพ วีระพงษสุชาติ 20 21 นพดล กุลจิตติโสภิต พิเชษฐ ไชยสงคราม 23 พวงทอง ฤทธิวัชร 25 ศุภลักษณ กาญจนเวนิช ชัยวัฒน เอื้อมเก็บ อุดม เอื้อประภาพร 27 29 วิโชค อุยเจริญ สุปรีชา ลอธนโชติ ชัชวาล วงศจร ทรงธรรม สุวรรณโชติ 30 วรนันท (อัครพล) จงนันทนาวานิชย 31 ฉัตรชัย ชัยประสิทธิกุล กัญญนันท รัชตนิธินันท

ศักดิ์ดา นาวัลล อลิตา วิเศษแสน ประจักษ คุณาวุฒิ อรชัย ปุณณะนิธิ ภัทรียา รัตนศิริมณีเวทย มังกร แซตั้ง โรบินสัน อาบครบุรี ณัชนันท สรรควิวัฒน วิกานดา ธรรมนิตยกิจ วิภานันท ภัควัฒนธีรกุล รวินวัฒน จารุกำเนิดกนก ชาญณรงค เจริญพรหมพงศ สมศรี ไชยจารุวณิช

â´Â ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

“¢ÍãËŒÃèÓÃÇ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¡Ô¨¡ÒÃÃØ‹§àÃ×ͧ”

^ หอการค้าฯ จัดอบรมและรับฟังนักธุรกิจโคราชเตรียม ^ หอการค้าฯ ประชุมหารือเตรียมงาน “วันต่อต้าน ^ หอการค้าฯ จัดพิธีมอบป้ายของดีประจ�ำจังหวัด ^ ประธานหอการค้าฯ เข้าพบหารืองาน “หอการค้าแฟร์ ^ กรรมการหอฯ ร่วมเป็นวิทยากร เรือ่ ง “การเตรียมความ ตัวอย่างไรกับ AEC โดย MR.TAN TEK SENG นายก คอร์รัปชั่น ประจ�ำปี 2555” ณ หอการค้าจังหวัด นครราชสีมา ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้า และงานอาหารย่าง ครัง้ ที่ 7/2555” ณ ห้องนายกองค์การ พร้อมเจ้าหน้าทีใ่ นการปรับตัวปฏิบตั งิ านส่งเสริมการเกษตร สมาคมนักธุรกิจแห่งชาติมาเลเซีย ณ หอการค้าฯ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในยุคประชาคมอาเซียน” ณ กระท่อมหินรีสอร์ท

^ หอการค้าฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการ ^ หอการค้าฯ ร่วมระดมความคิดเห็น หัวข้อ “สกายบัส ^ หอการค้าฯ ร่วมระดมความคิดเห็น เวทีสาธารณะ ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอภิธรรมศพ นายพิสษิ ฐ์ ^ หอการค้าฯ ร่วมงานวันแห่งเกียรติยศงานแสดงมุทติ า ^ หอการค้าฯ ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ผังเมืองระดับจังหวัด ครัง้ ที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ คือ ค�ำตอบของระบบขนส่งมวลโคราชจริงหรือ?” ณ ห้อง “มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ใครได้ใครเสีย”ณ ห้อง ตัง้ สิทธิโ์ รจน์ (บจก. สมบูรณ์การพิมพ์) ณ ศาลา 1-2 วัด จิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม นครราชสีมา ครัง้ ที่ 9/2555 ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ ท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประชุมอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้าจ.นครราชสีมา ประชุมอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้าจ.นครราชสีมา โพธิ์ อนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

^ หอการค้าฯ ร่วมกับสมาคม องค์กร จัดงานเลีย้ งส่ง ^ สถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเข้าพบ ^ หอการค้าฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงาน ^ ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าวเทศกาลถือศีล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประธานหอการค้าฯ ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ณ สโมสรร่วมเริงไชย จัดโดย สนง.จังหวัด “โครงการสร้างจิตส�ำนึกและรณรงค์ให้รว่ มใจประหยัด ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กินเจ เมืองโคราช 9 วัน 9 คืน ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล นครราชสีมา พลังงาน” ณ The Mall จ.นครราชสีมา แกรนด์โฮเทล

มทส. ร่วมวันปลอดรถ ลดโลกร้อน - Korat Car Free Day 2012 : มทส. และ ศูนย์ปฏิบตั ิ การทางการแพทย์และสาธารณสุข มทส. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน - โคราช คาร์ฟรีเดย์ 2012: Korat Car Free Day 2012” เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2555 จัดโดย สโมสรกีฬา จักรยานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์สขุ ภาพและสหคลินกิ ริม ลิฟวิง่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายองค์กร รณรงค์และปลุกจิตส�ำนึกให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาตระหนักถึงปัญหา มลพิษในอากาศและทางเสียง โดยลดการใช้รถยนต์สว่ นบุคคลเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่ วัน และส่งเสริมการ ใช้จกั รยานเป็นพาหนะ เพือ่ ช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน รักษาสิง่ แวดล้อมให้เมืองโคราช น่าอยู่ ทัง้ ยังเสริมสร้างให้มสี ขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง ทัง้ นี้ กิจกรรมการปัน่ จักรยานรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางผ่านถนนภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีดว้ ย.

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช เตรียมเปิดอบรมภาษาเกาหลีโดย อาจารย์เจ้าของภาษา : เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2555 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้จดั เลีย้ งอาหารกลางวัน และได้มอบ ช่อดอกไม้ตอ้ นรับ Ms. Eom Jeong Yun อาจารย์สอนภาษาเกาหลี จาก ประเทศเกาหลี ซึง่ จะมาปฏิบตั หิ น้าที่ อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษาเป็นระยะ เวลา 2 ปี ท่านใดสนใจเรียนภาษาเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศ เกาหลี สอบถามข้อมูล ได้ทสี่ ถาบันภาษา อาคาร 27 ชัน้ 2 (อาคารบูรณ วิทยาการ) โทรศัพท์ 0-4427-2825, 0-4400-9009 ต่อ2720 www.nrru. ac.th/web/li, www.facebook.com/LanguageInstitute-Nrru/

ฮอนด้าจอหอคว้ารางวัล Brio Best Sale Award : บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด (ฮอนด้าจอหอ) ได้รบั รางวัลในด้านการบริการการขาย คือรางวัล Brio Best Sale Award เป็นรางวัลทีท่ างบริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ มอบให้กบั ทีป่ รึกษาการขายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ทีป่ รึกษาการขายของฮอนด้า จอหอทีไ่ ด้รบั รางวัลนัน้ คือ คุณวราภรณ์ ลีเ้ จริญรักษา ทีส่ ามารถท�ำยอดขายรถยนต์ฮอนด้า บริโอ้ ได้สงู สุดในช่วงเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ฮอนด้าจอหอต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีใ่ ห้การตอบรับกับรถอีโก้คาร์ น้องเล็กอย่าง ฮอนด้าบริโอ้ เป็นอย่างมากจนท�ำให้ฮอนด้าจอหอได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติดงั กล่าวทางเรา พร้อมบริการทุกท่าน ด้วยความมุง่ มัน่ และจริงใจ

^ นายค�ำรณ สมบูรณ์รตั น์ รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นตัวแทน เทศบาลนครนครราชสีมาเข้ารับมอบโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ล งานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากจังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลา กลางจังหวัดนครราชสีมา

^ เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2555 นายแพทย์ณรงค์ อภิกลุ วณิช ผูอ้ ำ� นวย การโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการจัดงาน “มหาราช สานใจ ห่วงใย สุขภาพชุมชน” โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัด ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิทยาการทางการแพทย์ ศักยภาพด้านบริการตรวจ รักษา และเชือ่ มความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนในเขตพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงพยาบาลฯ

^ นายวิเชียร จุง่ รุง่ เรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มอบโล่เกียรติคณุ ต้นแบบโรงงานสีเขียวและสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พือ่ ประชาชน ให้กบั นาย สุรสีห์ แห่งศรีสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการนวนคร นครราชสีมา ใน งานประชุมรายงานผลการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมสูส่ าธารณะประจ�ำ ปี 2555 โดยกรมควบคุมมลพิษกับปฏิบตั กิ ารสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ กี บั ประชาชน ณ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2555

^ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2555 นายพยัคฆพันธุ์ โพธิแ์ ก้ว ปลัดจังหวัด นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน Wrangler give a life : กล้าท�ำในสิง่ ทีด่ ี ครัง้ ที่ 3 เพือ่ หารายได้สมทบทุนมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึง่ มี นิว วงศกร ปรมัตถากร มาร่วมสร้าง สีสนั และรณรงค์รบั บริจาคจุกกระป๋องอลูมเิ นียม ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

^ เอไอเอสวัน-ทู-คอล! มอบรางวัลรถยนต์ซซู กู ิ สวิฟท์ 5 คันแรกให้ ลูกค้าผูโ้ ชคดีในแคมเปญ “วัน-ทู-คอล! สปอร์ต 3 ลุน้ ซูซกู ิ สวิฟท์ 10 คัน 10 สัปดาห์” ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ มอบความคุม้ ค่าให้ลกู ค้าต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ 3 โดยลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ยังมีสทิ ธิล์ นุ้ รับรถยนต์ซซู กู ิ สวิฟท์อกี 5 คันสุดท้ายจนถึงวันที่ 16 ต.ค. 55

^ โตโยต้าไทยเย็น ร่วมกับส�ำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา จัดอบรม การดูแลรักษารถยนต์เบือ้ งต้น และการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย (Car Care Clinic ) และหน่วยบริการเคลือ่ นที่ (Mobile Service) ตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ พร้อมบรรยายและให้ความรูแก่เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2555

^ โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเทีย่ ว : การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว (Rally) เมือ่ วันที่ 15-16 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ นมา มีรถยนต์เข้าร่วม จ�ำนวน 40 คัน และมีนกั ท่องเทีย่ วสนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรม จ�ำนวน 120 คน

^ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ จัดงานวันแห่งเกียรติยศ 2555 “ราชภัฏ-ราชสีมา มุทติ าลัย” ณ หอ ประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึง่ ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมามีผเู้ กษียณอายุราชการ จ�ำนวน 9 ท่าน


4

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ทรงตัวจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 โดย การอุปโภคบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตัว ตามรายได้ จ ากภาคเกษตรที่ ไ ด้ รั บ การ สนั บ สนุ น ตามโครงการรั บ จ� ำ น� ำ สิ น ค้ า เกษตร รวมทั้งมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ของภาครั ฐ ท� ำ ให้ ก ารซื้ อ รถยนต์ ข ยาย ตัวประกอบกับบริษัทจ�ำหน่ายรถยนต์ก็ สามารถส่งมอบรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ ภาคการค้าเร่งตัวในทุกหมวดสินค้าโดย เฉพาะหมวดยานยนต์ ที่ เ ร่ ง ตั ว สู ง มาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน ชะลอ ลงจากไตรมาสก่อนแต่กย็ งั มีนกั ลงทุนทีย่ งั ให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิต ไฟฟ้า อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะทีก่ ารเบิกจ่าย งบประมาณทรงตัวจากระยะเดียวกันของปี ก่อน ส�ำหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.89 ชะลอลง ตามราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ทั้ ง อาหาร ส�ำเร็จรูป ผักสดและราคาน�ำ้ มัน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดังนี้ การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีการ อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 สะท้อนจากภาคการค้าส่งและค้าปลีก ทีข่ ยายตัวดีโดยเฉพาะยานยนต์ เนือ่ งจาก รายได้ของเกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดีตาม มาตรการสนับสนุนของโครงการรับจ�ำน�ำ สินค้าเกษตรท�ำให้ราคาข้าวเปลือกหอม มะลิปรับตัวดีขนึ้ (แต่ราคามันส�ำปะหลังยัง

คงลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก ชะลอการน�ำเข้าและมีคำ� สัง่ ซือ้ เป็นช่วงสัน้ ๆ ประกอบกั บ มี ก ารน� ำ เข้ า มั น เส้ น จาก เวียดนามแทน ส่วนราคายางพารา ลดลง จากการชะลอลงของความต้องการในตลาด ต่างประเทศ เนื่องจากยังเผชิญกับความ ผันผวนจากปัญหาเศรษฐกิจของสหภาพ ยุโรป) รวมถึงนโยบายของภาครัฐทีก่ ระตุน้ การซือ้ ของประชาชน และบริษทั ผูจ้ ำ� หน่าย รถยนต์มกี ารส่งมอบรถยนต์เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ใน ช่วงต้นไตรมาสเป็นต้นมา สอดคล้องกับ ภาคการค้า ทีเ่ ร่งตัวจากไตรมาสก่อน โดย ดัชนีการค้าเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 14.5 ตามการขยายตัวของการ ค้าส่งและค้าปลีก โดยเฉพาะการค้าใน หมวดยานยนต์ทขี่ ยายตัวถึงร้อยละ 20.5 ขณะที่ ด้านการลงทุนในภาคชะลอลงเล็ก น้อยจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน ไตรมาสนีช้ ะลอลง สะท้อน จากพืน้ ทีร่ บั อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เมืองทีช่ ะลอลงโดยเฉพาะการก่อสร้างเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (แต่การลงทุนก่อสร้างนอกเขต เทศบาลยังคงขยายตัวดี ตามการเติบโต ของเขตเมื อ งในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ขอนแก่นและอุดรธานี) สอดคล้องกับการ ผลิตภาคอุตสาหกรรม ทีช่ ะลอลง โดยดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 3.4 ตามการ ชะลอลงตัวของการผลิตในอุตสาหกรรม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ขณะที่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วน อิเล็กทรอนิกส์ยงั ขยายตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังให้ ความสนใจที่ จ ะลงทุ น ในโครงการผลิ ต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

ลม รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เห็น ได้จากเงินทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่ง เสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน ของปีกอ่ นกว่าเท่าตัว ส่วนการใช้จา่ ยของ ภาครัฐ ทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากรัฐบาลต้องใช้งบประมาณบางส่วน เพือ่ เร่งแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม เงินฝากธนาคารพาณิชย์ มียอดคง ค้าง 543.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.4 จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น จากการ แข่ ง ขั น กั น ระดมเงิ น ฝากของธนาคาร พาณิชย์ ส�ำหรับสินเชือ่ คงค้าง 583.1 พัน ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 จากระยะ เดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สินเชื่อขายปลีกขายส่ง สินเชื่อตัวกลาง ทางการเงิน สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์และสิน เชือ่ เพือ่ การก่อสร้างเป็นส�ำคัญ ในด้านเงิน ฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มียอดคงค้าง 300.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.6 จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น และสินเชือ่ คง ค้าง 820.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.6 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนตาม นโยบายของรัฐบาล รองลงมาเป็นสินเชือ่ บุคคลและสินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลาง เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต รา เงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.89 ชะลอจาก ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.93 ตามราคา สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดย เฉพาะอาหารส�ำเร็จรูป ผักสด และหมวด น�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้น ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.00 ชะลอจากไตรมาส ก่อนซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.44

สรุปภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2555 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 13 โครงการ เงินลงทุน 2,033.1 ล้านบาท การจ้างแรงงาน 499 คน เมือ่ เปรียบเทียบเดือนเดียวกันปี 2554 มีทศิ ทาง การลงทุนไปในทางทีด่ ี สัดส่วนมูลค่าเงิน ลงทุน เพิม่ ขึน้ ถึง 6 เท่าตัว รวมถึงการจ้าง แรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ โครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กและขนาด ย่อมจ�ำนวน 12 โครงการ เงินลงทุน 833.1 ล้านบาท และโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ในนาม บริษทั ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จ�ำกัด กิจการผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ จากเชือ้ เพลิงชีวมวล เงินลงทุน 1,200 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้

โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริม การลงทุนเดือนสิงหาคม 2555 ได้แก่ กิจการ ผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง กิจการข้าวสารคัด คุณภาพ กิจการผลิตส่วนต่อเติมรถบรรทุก กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์และชิน้ ส่วน เช่น เครือ่ งล้างแร่ สายพานล�ำเลียง และ โครงสร้างโลหะ เช่น โครงสร้างอาคาร โรงงาน เป็นต้น กิจการผลิตแผ่นหลังคา เหล็กเคลือบและผนังเหล็กติดฉนวนกันความ ร้อน และชุดประตูมว้ น กิจการผลิตชิน้ ส่วน โลหะ กิจการศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วนและ ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ กิจการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิตไฟฟ้า และไอน�ำ้ จากเชือ้ เพลิงชีวมวล รายละเอียดโครงการที่ได้รับการ อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนเดือนสิงหาคม 2555 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 2 (จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล ทางการเกษตร 1. กิจการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง ในนาม นางโชติมา ลีองั กูร มีกำ� ลังการผลิต

เดือนสิงหาคม 2555

ปีละประมาณ 60,000 ตัน เงินลงทุน 84 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 41 คน ทีต่ งั้ จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง 2. กิจการผลิตส่วนต่อเติมรถ บรรทุก ในนาม บริษทั มีโชครุง่ เรืองกิจ จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิตปีละประมาณ 400 คัน เงินลงทุน 21 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 120 คน ที่ตั้ง จังหวัด นครราชสีมา 3. กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และชิน้ ส่วน เช่น เครือ่ งล้างแร่ สายพาน ล�ำเลียง และโครงสร้างโลหะ เช่น โครงสร้าง อาคาร โรงงาน เป็นต้น ในนาม บริษทั น�ำ้ แพงเอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์และชิน้ ส่วน เช่น เครือ่ ง

ล้างแร่ สายพานล�ำเลียงปีละประมาณ 1,500 ตัน และโครงสร้างโลหะ เช่น โครงสร้าง อาคาร โรงงาน เป็นต้น ปีละประมาณ 1,800 ตัน เงินลงทุน 18 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 150 คน ที่ตั้ง จังหวัด นครราชสีมา 4. กิจการผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก เคลือบและผนังเหล็กติดฉนวนกันความร้อน และชุดประตูมว้ น ในนาม บริษทั เค.ซี.เมท ทอลชีท จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิตแผ่นหลังคา เหล็กเคลือบและผนังเหล็กติดฉนวนกันความ ร้อน ปีละประมาณ 10,300 ตัน และชุด ประตูมว้ น 36,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 27 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 32 คน ทีต่ งั้ จังหวัดนครราชสีมา 5 กิจการผลิตชิน้ ส่วนโลหะ ใน นาม บริษทั คายาม่า เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิตปีละประมาณ 2,200,000 ชิน้ เงินลงทุน 167.1 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทยและ ญีป่ นุ่ การจ้างงาน 25 คน ทีต่ งั้ จังหวัด นครราชสีมา กิจการบริการและสาธารณูปโภค

6 กิจการศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ในนาม บริษทั โคราช มัตซึชติ ะ จ�ำกัด เงินลงทุน 15 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทยและญีป่ นุ่ การจ้าง งาน 5 คน ทีต่ งั้ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 3 (จ.ขอนแก่น) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล ทางการเกษตร 1. กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ ในนาม นายวิกรม ธีระธนานนท์ มีกำ� ลัง การผลิต 28,800 ตัน เงินลงทุน 54 ล้าน บาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 28 คน ที่ ตัง้ จังหวัดอุดรธานี 2. กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ ในนาม นายฐาปกรณ์ วรรัตนธรรม มีกำ� ลัง การผลิต 9,600 ตัน เงินลงทุน 10 ล้าน บาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 6 คน ที่ ตัง้ จังหวัดอุดรธานี 3. กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ ในนาม บริษทั อุดรไรซ์ จ�ำกัด มีกำ� ลังการ ผลิต 12,000 ตัน เงินลงทุน 37 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 15 คน ทีต่ งั้ จังหวัดอุดรธานี กิจการบริการและสาธารณูปโภค 4. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ในนาม บริษทั ผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิต 2,000 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 11 คน ทีต่ งั้ จังหวัดขอนแก่น 5. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ในนาม บริษทั พี.พี.โซล่า (ห้วย โจด) จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิต 1,000 กิโล วัตต์ เงินลงทุน 102 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 10 คน ทีต่ งั้ จังหวัด ขอนแก่น 6. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ในนาม บริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิต 1,000 กิโลวัตต์ เงิน ลงทุน 98 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้าง งาน 6 คน ทีต่ งั้ จังหวัดสกลนคร 7. กิจการผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ จาก เชือ้ เพลิงชีวมวล ในนาม บริษทั ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จ�ำกัด มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าปีละ ประมาณ 30,000 กิโลวัตต์ และไอน�ำ้ ปีละ ประมาณ 312 ตัน/ชัว่ โมง เงินลงทุน 1,200 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 50 คน

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2554 โดยสรุป ดังนี้ การประมวลผลดั ช นี ร าคาผู ้ บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและ บริการที่ค�ำนวณ มีจ�ำนวน 417 รายการ ส�ำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีจ�ำนวน 260 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการ ส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการ สื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์ เพือ่ น�ำมาค�ำนวณดัชนีราคา ผูบ้ ริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำ เดือน สิงหาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของ ประเทศ เดือน สิงหาคม 2555 ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค ทัว่ ไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือน สิงหาคม 2555 เท่ากับ 116.28 เทียบ กับเดือนกรกฎาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.40 (ค่าดัชนีฯ เดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 115.82) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.69 เฉลี่ยช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.89 2. ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคของ จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2555 ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของ จังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100 และ เดือนสิงหาคม 2555 เท่ากับ 128.7 ส�ำหรับเดือน กรกฎาคม 2555 เท่ากับ 126.8 3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2555 เมื่อเทียบกับ 3.1 เดือนกรกฎาคม 2555 สูง ขึ้นร้อยละ 1.5 3.2 เดือนสิงหาคม 2554 สูง ขึ้นร้อยละ 3.1 3.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม) ปี 2554 สูงขึ้น ร้อยละ 3.3 4. ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคของ จังหวัดนครราชสีมาเดือนสิงหาคม 2555 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2555 สูงขึ้น ร้อยละ 1.5 (เดือนกรกฎาคม 2555 เทียบกับเดือน มิถุนายน 2555 ลดลง ร้อยละ 0.5) สาเหตุส�ำคัญมาจากการสูง ขึน้ ของดัชนีสนิ ค้าหมวดอาหารและเครือ่ ง ดื่มร้อยละ 2.0 มีสินค้าหมวดผักและผล ไม้ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวด

สิงหาคม 2555

อาหารบริโภค-ในบ้าน หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้ำ หมวดเครือ่ งประกอบอาหาร หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวด การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ส่วน หมวดที่ดัชนีปรับลดลงมี หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่อง ดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.0 สาเหตุส�ำคัญมาจาก การสูงขึน้ ของสินค้าหมวดผักและผลไม้รอ้ ย ละ 6.9 ได้แก่ แตงกวา ผักคะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว มะนาว พริกสด หัวหอมแดง มะละกอสุก และสัปปะรด หมวดไข่และ ผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 1.4 ได้แก่ ไข่ไก่ นมผง นมเปรี้ยว และครีมเทียม หมวด อาหารบริโภค - ในบ้าน ร้อยละ 1.7 ได้แก่ กับข้าวส�ำเร็จรูป หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 0.1 ได้แก่ ไก่ย่าง ปลา ช่อน ปลาทู หมวดเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 0.1 ได้แก่ น�้ำมันพืช มะพร้าวขูด ซอสหอยนางรม สินค้าที่ดัชนีปรับลดลง ได้แก่ หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จาก แป้ง ร้อยละ 0.1 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ขนมอบ เป็นต้น 4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.8 สาเหตุ ส�ำคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสื่อสารร้อยละ 1.8 ได้แก่ น�้ำมันเชื้อ เพลิ ง หมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม มี แอลกอฮอล์ร้อยละ 1.4 ได้แก่ บุหรี่ และ สุรา หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 0.1 ได้แก่ รองเท้าสตรี หมวดการตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.1 ได้แก่ สบู่ และ แซมพู เป็นต้น 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2555 เทียบ กับเดือนสิงหาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (กรกฎาคม 2555 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.4) สาเหตุส�ำคัญมา จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 3.7 เป็นผลกระทบ จากดัชนีหมวดผักและผลไม้ร้อยละ 12.2 (กะหล�่ำปลี แตงกวา ผักคะน้าเห็ด ผักชี มะเขือเทศ ถั่วผักยาว บวบ มะละกอดิบ ฝักเขียว ฟักทอง มะนาว ต้นหอม หัว หอมแดง กระเทียม หน่อไม้ต้ม ผักกาด ดอง กล้วยน�้ำว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอ สุก สัปปะรด เงาะ ผลไม้กระป๋อง) หมวด อาหารบริโภค - ในบ้านร้อยละ 11.6 (กับข้าวส�ำเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ปลาก ระป๋อง) หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้านร้อย ละ 7.0 (อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหาร เย็น) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อย ละ 1.2 (กาแฟผงส�ำเร็จรูป น�้ำดื่มบริสุทธิ์ น�้ำแข็ง) หมวดเครื่องประกอบอาหารร้อย

ละ0.6 (น�้ำตาลทรายแดง ไอศกรีม เกลือ ป่น ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม ซอสพริก ซอส มะเขือเทศ กะปิ ผงชูรส) หมวดข้าว แป้ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแป้ ง ร้ อ ยละ 0.3 (ข้าวสารเจ้า แป้งสาลี เส้นก๋วยเตี๋ยวสด อาหารธัญพืช ขนมอบ) หมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 2.2 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 2.9 (ค่ารถโดยสารสาธารณะ รถ จักรยานยนต์ น�้ำมันเชื้อเพลิง) หมวด เคหสถาน ร้อยละ 2.0 (เหล็กแผ่นเคลือบ สังกะสี ปูนซีเมนต์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ประปา เตาหุงต้ม หม้อ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น�้ำยาปรับผ้านุ่ม) หมวดเครื่องนุ่งห่มและ รองเท้าร้อยละ 1.2 (เสื้อผ้าบุรุษ เครื่อง แบบนักเรียนมัธยมชาย-หญิง เสื้อผ้าสตรี ผ้าถุง ถุงเท้านักเรียน รองเท้าแตะ) หมวด ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.7 (สุรา บุหรี)่ หมวดการตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคลร้อยละ 1.1 (ค่ายาและ เวชภัณฑ์ สบู่ถูตัว ยาสีฟัน น�้ำมันใส่ผม กระดาษช�ำระ กระเป๋านักเรียน ค่าแต่งผม ชาย) หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ การศาสนาร้อยละ 0.2 (สามล้อเด็ก ค่า เล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมมัธยมศึกษา) ส่วน หมวดที่ดัชนีราคาลดลงได้แก่ หมวดเนื้อ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 6.2 (เนื้อ สุกร เป็ดสด ไก่สด ปลาดุก ปลาทู กุ้ง ขาว กบ) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อย ละ 1.5 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมถั่วเหลือง) 6. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เฉลีย่ เทียบกับช่วงระยะเวลา 8 เดือนแรกปีก่อน (มกราคม-สิงหาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ทั้งนี้มีสาเหตุ มาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวด อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 4.8 จาก หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์แป้งร้อยละ 4.0 หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำร้อย ละ 1.5 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 1.3 หมวดผักและผลไม้รอ้ ยละ 3.2 หมวด เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 4.9 หมวด เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.3 หมวดอาหารบริโภค - ในบ้านร้อยละ 10.0 หมวดอาหารบริโภค - นอกบ้านร้อยละ 13.0 ดัชนีในหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากหมวด เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าร้อยละ 1.5 หมวด เคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 2.6 หมวดการ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.7 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ การศาสนาร้อยละ 0.3 หมวดยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.1 ส่วน หมวดที่ดัชนีราคาลดลงมี หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สารร้อยละ 0.3 จาก การปรับลดลงของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง

Wrangler give a life : กล้ า ท� ำ ในสิ ง ่ ที ด ่ ี ครั ง ้ ที ่ 3 Wrangler ยีนส์สญั ชาติอเมริกา พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดเผย จากดารานักแสดงยอดนิยมจากทางช่อง หั ว ใจไทย ร่ ว มกั บ เดอะมอลล์ นครราชสีมาผนึกก�ำลังคนกล้ามาร่วมท�ำ ดี ร่วมสมทบทุนมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ และรับบริจาคจุกกระป๋อ งอลูมิเนียมเพื่อท�ำขาเทียม ร่วมกันมอบ โอกาสให้ผพู้ กิ ารได้กลับมาก้าวเดินได้อกี ครั้ง กับ โครงการ Wrangler give a life : กล้าท�ำในสิ่งที่ดีปีที่ 3 เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ จุดเวที บ่อปลา ชั้น 1 เดอะมอลล์นครราชสีมา รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ

ถึงที่มาและความต้องการขาเทียมใน สังคมไทยว่า “มูลนิธขิ าเทียมฯก�ำเนิดขึน้ จากปณิธานของสมเด็จย่า ตัง้ แต่ปี 2535 เบื้องต้น ท่านทรงสละพระราชทรัพย์ ส่ ว นพระองค์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ขาเที ย มให้ ผู ้ พิการขาทั่วโลกโดยไม่คิดค่าตอบแทน ใดๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการได้กลับมาใช้ ชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมในสังคม ซึ่งในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ ประธานมู ล นิ ธิ ข าเที ย มฯเพื่ อ สื บ สาน เจตนารมณ์ต่อไป โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ

มรภ.โคราชอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสาธารณะ

“Social media 101” กองกิ จ การพิ เ ศษ ร่ ว มกั บ โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา สมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สถาบัน อิ ศ รา มู ล นิ ธิ พั ฒ นาสื่ อ มวลชนแห่ ง ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนสาธารณะ ในหัวข้อ “Social media 101” เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 27.05.01 โดยได้รบั เกียรติจาก อาจารย์อานรรต ใจส�ำราญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ

และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา เป็นประธาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Social media 101” โดย ดร. มานะ ตรีรยาภิวฒั น์ จาก มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และคุณเย็นจิตร์ สถิร มงคลสุข จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ต่อด้วยการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการใช้ ทวิตเตอร์ เพือ่ การสือ่ สาร ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วม โครงการได้รบั ความรู้ ในการใช้ Social media ให้เกิดประโยชน์ทางการ สือ่ สาร

7 สี คุณนิว วงศกร ปรมัตถากร ที่มา พร้อมกับกางเกงยีนส์ Wrangler ตัว โปรด ทีจ่ ะให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้รว่ มประมูล และพิเศษสุด ๆ ผูป้ ระมูลสูงสุด 5 ท่าน จะได้รบั สิทธิถ์ า่ ยภาพ และรับกางเกงยีน ส์ ก ลั บ บ้ า นเป็ น ของที่ ร ะลึ ก ส� ำ หรั บ โครงการ Wrangler give a life : กล้าท�ำในสิ่งที่ดี จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 จึงขอ เชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างสรรค์ ท�ำความดี เพียงเริม่ ต้นง่ายๆ แค่เก็บจุก กระป๋องอลูมเิ นียมมาบริจาค หรือสมทบ ทุนร่วมกับแรงเลอร์ 200 บาท ได้รบั เสือ้ ยืด Wrangler มูลค่า 890 บาท 1 ตัว อย่างสนุกสนาน ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพือ่ ให้ นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์จาก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ Social media เพือ่ การสือ่ สารอย่างถูกวิธี รวมถึงผล ดีและ ผลกระทบทีไ่ ด้จากการใช้ Social media นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมืออย่าง บูรณาการระหว่าง สถาบันนักวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และ สื่ อ มวลชน ในการพั ฒ นามาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน อันจะน�ำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพของสือ่ มวลชนและมุง่ สร้าง สุขภาวะทีด่ สี ชู่ มุ ชน


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

‘ เขาท�ำได้ เราก็ทำ� ได้ ’

โดย. อมร วงศ์สุรวัฒน์

เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 55 นี้ ฝนตกหนักแทบทั้งวันในกทม. ผมก็ อยู่ในกทม. และโชคดีที่อยู่บ้านไม่ได้ออก ไปท�ำธุระตามที่มีนัดไว้ล่วงหน้า โดยผู้นัด เขาโทร.มาบอกขอเลื่อนเนื่องจากเกรงว่า น�ำ้ ฝนทีเ่ ริม่ ตกมาแต่เช้าจะท�ำให้การจราจร ติดขัด ซึ่งก็เป็นจริงตามคาด ปรากฏว่า ในช่วงสายจนค�่ำ การจราจรในกทม.แทบ เป็นอัมพาต รถติดแบบวินาศสันตโร มี เพื่อนคนนึงโทร.มาบ่นให้ฟังว่า ต้องนั่ง แกร่วในรถที่ขยับเดินหน้าได้ทีละนิด ใช้ เวลาสีช่ ม.กว่า จึงไปถึงบ้าน โอ้..นัง่ รถทัวร์ โคราชไปกทม.ใช้เวลาแค่สามชั่วโมงครึ่ง เท่านัน้ กทม.และอีกหลายจังหวัด ปีกลาย นี้ก็เจอพิษน�้ำท่วมอ่วมอรทัยไปตามๆ กัน ยังไม่เข็ดกันอีกเหรอครับ มีค�ำถามว่า หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดการหรือ เป็นเจ้าภาพในปัญหานี้ รวมถึงปัญหาอืน่ ๆ นอกเหนือจากเรือ่ งวาตภัยคือปัญหาส�ำคัญ ใหญ่ๆ ของประเทศซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีโดย ทั่วอีกมาก และมีสะสมมานานแล้ว มีนักวิชาการระดับดัง ผู้รู้ ผู้ ช�ำนาญหลายท่าน เคยบอกและพูดมานาน แล้วว่า เสาหลักของประเทศและย่อยลงไป ถึงภูมภิ าค-จังหวัดนัน้ มีสามเสาคือ สังคม การเมื อ งและเศรษฐกิ จ จะต้ อ งมี ก าร พัฒนาไปพร้อมๆกัน อย่าปล่อยให้เสาหลัก ใดเสาหลักหนึง่ เดินหน้าทิง้ ห่างเสาหลักอืน่ จะท�ำให้เกิดปัญหาตามมา มีตัวอย่าง หลายประเทศใกล้บา้ นเราคือ ประเทศสิงค์ โปร์ ที่พอเห็นชัดเจนและเปรียบเทียบเอา เป็นดรรชนีชี้ (KPI=Key Performance Index) วัดได้ คือประเทศเกาหลีใต้ ใน อดีตสามสิบกว่าปีก่อนประเทศเขามีการ เดินขบวน ประท้วงรัฐบาลบ่อยและรุนแรง เศรษฐกิจก็ย�่ำแย่ แต่เมื่อมีการพัฒนาเสา หลักทัง้ สามเสาไปด้วยกันได้แบบเป็นวาระ แห่งชาติที่จะต้องถือเป็นเรื่องอาจริงเอาจัง ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นบ่ อ ยตามกระแสสั ง คม

การเมือง และเศรษฐกิจ จะต้องพัฒนา เจริญไปด้วยกัน ไม่ขดั แย้งกัน ประเทศจะ รุง่ เรืองทันที ผมไปเทีย่ วเกาหลีสองอาทิตย์ เมื่อเดือนเมษายน 55นี้ ตระเวนไปหลาย จังหวัดจากกรุงโซลไปจนถึงเมืองปูซาน เมืองทีใ่ หญ่สดุ รองจากกรุงโซล ชมทิวทัศน์ วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวชนบทเกาหลี พบว่าก็ไม่ได้แตกต่างกับในบ้านเรา ได้เห็น ความเจริญรุ่งเรืองอย่างผิดหูผิดตา ไกด์ที่ น�ำเที่ยวเขาบอกว่าเมื่อประมายี่สิบปีเศษที่ ผ่านมา เกาหลีกบั ไทยเจริญพอๆ กัน แต่ ปัจจุบันเทียบกันไม่ติด ทั้งที่เมื่อสี่สิบกว่า ปีก่อนช่วงสงครามเกาหลี ประเทศเจอพิษ ภั ย ส ง ค ร า ม เ ข า แ ห ล ก ล า น ห ม ด ประเทศไทยเรายังส่งทหารไปร่วมรบกับ กองก� ำ ลั ง สหประชาชาติ ที่ น� ำ โดย สหรัฐอเมริกา เท่าทีผมทราบมา ในทุก โครงการของประเทศเกาหลี เ ขาตั้ ง เอา คุณภาพและผลลัพธ์ระดับโลก (world class) มาเป็ น ดรรชนี ตั ว เปรี ย บเที ย บ (Bench Mark) ผลงาน ดูง่ายๆ สินค้า เกาหลี ซัมซุง แอลจี ฮุนได แดวูของ เกาหลี ท�ำเอาโซนี่ พานาโซนิค โตโยต้า ของญีป่ นุ่ สัน่ สะเทือนแล้วครับ เพือ่ ให้ทา่ น ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ผมขอเอาบทความ ที่ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เขียนลง ในนสพ.กรุงเทธุรกิจ มาให้อา่ นๆ แล้วช่วย กันคิดว่า องค์กร กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนที่ เป็นผู้น�ำในระดับต่างๆ ชองประเทศเรา รวมทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด น่าจะไป ลองศึกษาดู เอาเป็นกรณีตวั อย่างและช่วย กันส่งเสียง รนรงค์ช่วยเผยแพร่สะท้อน แนวคิด ในการพัฒนา บูรนาการทั้งสาม เสาหลักอย่างเป็นระบบ ออกสู่สังคม และ ภาครัฐบาล เผื่อจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติ จะช้าอีกสิบ ยี่สิบปีก็ได้ วันนี้ ประเทศเกาหลีใต้ “มาไกล มาก” ..มาไกลเหลือเกิน จากกระแส “แดจังกึม” ซึง่ ท�ำให้

คนไทยเห่ออาหารเกาหลี และธุรกิจอาหาร เกาหลีในไทยเติบโตขึน้ อย่างเป็นล�ำ่ เป็นสัน จนถึง “เกิร์ลกรุ๊ป” และ “บอยแบนด์” รวมทั้งกระแส เครื่องส�ำอางเกาหลี และ ศัลยกรรมความงาม ทีช่ าวต่างชาติจำ� นวน มากเดินทางไปใช้บริการอย่างเชือ่ มัน่ รวม ถึงล่าสุดคือลีลาเพลง “กังนัมไสตล์” ซึ่ง ขณะนี้มีผู้คลิกเข้าชมในยูทูปเกือบ 230 ล้านคน แล้ว นี่ยังไม่นับรวม สาวเกาหลี ที่ สร้างความส�ำเร็จในวงการกอล์ฟระดับโลก อย่าง มิเชล วี ซึ่งทั้งเก่งทั้งสวย และ ลิ เดีย โค สาวน้อยวัยเพียง 15 ปี เธอยัง เป็นเพียงเด็กนักเรียนมัธยม แต่เมื่อปลาย เดือนที่แล้ว เธอกลายเป็น แชมป์ที่มีอายุ น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ LPGA ไปแล้ว หรือเมื่อนับรวมไปถึงสินค้าอย่าง ซัมซุง หรือ แอลจี ด้วยแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าเกาหลี ก�ำลังประสบความส�ำเร็จใน ระดับสูง ได้รับการยอมรับในระดับโลก จริงๆ คนไทยเห่อเกาหลีกันอย่างมาก ซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรเสียหาย เพราะเป็นไป ตามกระแสโลก แต่ผมอยากจะบอกว่า แค่ “เห่อ” อย่างเดียวยังไม่พอ เราควรจะต้อง ถามต่อด้วยว่า “ประเทศเกาหลี ท�ำได้ อย่างไร” เพราะคนไทยทีช่ อบเดินทางท่อง เที่ยวหลายคน บอกกับผมเหมือนๆกันว่า ความจริงแล้วประเทศเกาหลี “ก็ไม่เห็นมี อะไรเลย” ที่จะดูว่าพิเศษไปกว่าศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย เรา แต่นา่ คิดไหมว่าท่ามกลาง “ความไม่มี อะไร” นั้น เขากลับ “สร้าง” อะไรๆ มา ขายชาวโลกได้ตลอดเวลา ได้อย่างไร ความจริงไทยเราก็มอี ะไรทีน่ า่ ชืน่ ใจอยู ่ ม ากพอประมาณ เช่ น เราเป็ น ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน รถยนต์ และแผงวงจรไฟฟ้าที่ใหญ่โตมาก ซึ่งเมื่อน�้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมเมื่อปีที่ แล้ว คนไทยและชาวโลก ก็เพิ่งตระหนัก ว่าประเทศไทยเรา มีบทบาทส�ำคัญต่อ เศรษฐกิจโลก ถึงขนาดท�ำให้สินค้าบาง ประเภทขาดแคลนไปเลยทีเดียว ส่วนใน วงการกีฬา เราก็พอจะเชิดหน้าชูตาในเรือ่ ง มวย หรือ ยกน�้ำหนัก ได้อยู่บ้าง ส่วน อาหารไทยนัน้ ไม่มอี ะไรต้องพิสจู น์อกี แล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว คงต้องยอมรับ ว่าระดับความส�ำเร็จของเรา ยังห่างไกล จากเกาหลี มากทีเดียว ผมขอเตือนความ ทรงจ�ำของคุณผู้อ่านว่า ย้อนหลังไปเมื่อปี 2540 นีเ้ อง เกาหลีตกต�ำ่ ถึงขนาดธุรกิจล้ม ละลายจ�ำนวนมาก มีอาการสาหัสสากรรจ์ จนถึงระดับที่ถูกลดอันดับเครดิต ลงเป็น ประเทศ “ขยะ” ต�่ำกว่าประเทศไทยเรา ด้วยซ�้ำไป แต่วันนี้อันดับเครดิตของเขา กลับสูงกว่าไทยไปหลายอันดับแล้ว เมือ่ ต้น สัปดาห์นี้เอง S&P ได้ประกาศเพิ่มอันดับ เครดิตของเกาหลีขึ้นอีกครั้ง จาก A เป็น A+ ในขณะทีก่ อ่ นหน้านัน้ เพียงสองสัปดาห์ Fitch ก็ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตให้เกาหลี จาก A+ เป็น AA ความจริงในบรรดาประเทศ “สี่ เสือแห่งเอเชีย” คือ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลี นั้น เมื่อเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศสิงค์โปร์และ ไต้หวัน ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ เกาหลีได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด อัน เนือ่ งมาจากหนีเ้ สียภาคเอกชน และวิกฤติ ตลาดหลักทรัพย์ แต่เพียง 15 ปีผา่ นไป วันนี้ GDP ต่อหัว ของเกาหลี สูงกว่าเมือ่ ปี 2540 ถึง 3 เท่าตัว ย้อนหลังไป เมือ่ สงครามเกาหลีสงบลงในปี 2496 ประเทศ เกาหลีแทบไม่เหลืออะไรเลย ต่อมาในปี 2505 เกาหลี ก็ ป ระกาศแผนพั ฒ นา เศรษฐกิจฉบับแรก (ซึง่ เป็นระยะเวลาเดียว กับที่ประเทศไทย ก็ประกาศแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกเช่นกัน) จาก นัน้ เป็นต้นมา เกาหลีวางแผนปรับเปลีย่ น เศรษฐกิจ (Economic Transformation) อย่างเป็นระบบ ซึง่ ความจริงโครงร่างของ แผนในระยะแรก ก็แทบจะไม่ได้แตกต่าง ไปจากแผนพัฒนาฯ ของไทยเรา เช่นเน้น การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ที่ต้องใช้ แรงงานในการผลิต อย่างเสื้อผ้า หรือ รองเท้า เป็นต้น จากนัน้ ก็ได้จดั ตัง้ สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KIST) ขึน้ มา อีก 10-20 ปีถัดมา ช่วงทศวรรษ 1970s และ 1980s เกาหลีก็มุ่งเน้นไปที่ อุตสาหกรรมหนักอย่างอุตสาหกรรมสร้าง เรือ ปิโตรเคมี รถยนต์ และสินค้าอิเลค ทรอนิกส์ เป็นต้น พอเริ่มทศวรรษ 1990s ก็มุ่งเน้นอุตสาหกรรมไฮเทค พร้อมกับมี

การจัดตัง้ โครงการวิจยั และพัฒนาแห่งชาติ (National R&D Program) โดยรัฐบาล มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของภาค เอกชนด้วยกลไกภาษี จนกระทัง่ ในปี 2007 งบวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ก็เกิน กว่ า 80% ของงบวิ จั ย และพั ฒ นาทั้ ง ประเทศ ดังนั้น เมื่อดูไปแล้ว เกาหลี กับ ไทย ก็เริ่มต้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน เวลาใกล้เคียงกัน และด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่แตก ต่างกันมากนัก แม้กระทั่ง พัฒนาการ ทางการเมือง ก็น่าจะพูดได้ว่าไม่ได้แตก ต่างกันเท่าใดนัก เพราะทัง้ สองประเทศใน ช่วงทศวรรษ 1960s ต่างก็อยูภ่ ายใต้ระบบ เผด็จการเช่นกัน แต่เกาหลีนนั้ ก้าวน�ำไทย ไปติดกลุ่มหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชียก่อนเรา ในขณะทีเ่ ราประกาศว่าก�ำลังจะก้าวเข้าไป เป็น “เสือตัวที่ห้าแห่งเอเชีย” แต่แล้วในปี 2540 เราก็กลับกลายเป็น “แมวตัวทีห่ นึง่ แห่งเอเชีย” ไปเสียกระนั้น ทั้งเกาหลีและไทย ต่างลุกขึ้นมา ใหม่ได้ทั้งคู่ แต่วันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เขา อยู่คนละลีก กับเราแล้ว ปัจจุบันเกาหลี ก�ำลังท้าทายความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจของ ญีป่ นุ่ ในอดีต และก�ำลังก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อย่างเต็มที่ จากรายงานของธนาคารโลกนั้น งบวิจัย และพัฒนาของเกาหลีในปีนี้ จะสูงถึง 3.45% ของ GDP ใกล้เคียงกับญี่ปุ่น ที่ 3.48% ในขณะที่ อ เมริ ก า 2.85% ออสเตรเลีย 2.75% สิงคโปร์ 2.65% ใน ขณะทีข่ องไทยเราอยูท่ ี่ 0.2% กว่าๆเท่านัน้ และนี่คงเป็นเหตุผลส�ำคัญอีกข้อหนึ่งที่ อธิบายว่า ท�ำไมเกาหลีจึงประสบความ ส�ำเร็จ มากเช่นนี้ ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงเหตุ ผลอื่นๆ เช่นระเบียบวินัยที่เข้มแข็งของ ประชาชน การลงทุนในระบบการศึกษา และการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ รวมทั้ง พั ฒ นาการทางการเมื อ งจากระบบ เผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย ที่ดีพอ สมควร เป็นต้น ส่วนประเทศไทยเราเอง นัน้ “ป้อแป้” กับงานวิจยั มาโดยตลอด ไม่ ว่าจะตัง้ เป้าอย่างไร ก็ไม่เคยท�ำได้ รัฐบาล ชุดนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่ 2% แต่เมื่อค�ำนึงถึงว่า วันนี้เรายังอยู่แถว 0.2% กว่าๆ มานาน หลายปีดีดัก เมื่อบวกกับข้อจ�ำกัดทางการ เงินแล้ว ก็คาดหวังล�ำบาก และเมื่อบวก

5

กับพัฒนาการทางการเมือง และการศึกษา อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ว่า “สะดุดแล้วสะดุด อีก” ก็เลยไม่ยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใด เกาหลีจึงไปไกลกว่าเราขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสองวันก่อน คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ คลัง ได้กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายที่ จะให้บริษทั เอกชน น�ำค่าใช้จา่ ยในการวิจยั มาหักภาษีได้ถึง 3 เท่า จากปัจจุบันซึ่ง หักได้ 2 เท่า และจะพยายามท�ำให้เสร็จ ภายในปีนี้ นีก่ น็ บั ว่าเป็นข่าวดี ทีน่ า่ จะช่วย ให้การวิจัยและพัฒนาในประเทศเรา ไปสู่ ทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง ในขณะที่ ก ระแสเกาหลี ก� ำ ลั ง กระหน�่ำโลกอยู่นี้ แม้ไทยเราจะยังสู้เขาไม่ ได้ในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างน้อยเราก็มี “อาหารไทย” ที่ดังระดับโลกเหมือนกัน นอกจากนั้น เรายังมี นิชคุณ ที่ไปโด่งดัง ถึงดินแดนเกาหลีอีกด้วย เมื่อผสมกับเงิน วิจัยและพัฒนา ที่ก�ำลังจะเพิ่มขึ้นในภาค เอกชน เพราะกลไกภาษีที่เอื้อยิ่งขึ้นนี้ เรา น่าจะพอหวังได้วา่ ไทยจะมีนวัตกรรมออก มาขายให้ชาวโลกได้มากขึน้ ในอนาคต แต่ การวิจัยและพัฒนานั้น กว่าจะประสบผล ส�ำเร็จได้ ก็เป็นเรื่องระยะยาว ดังนั้น คงจะต้องรออีก 20 ปี ค่อยมาพิสูจน์กัน ครับ หมายเหตุ ม าหน่ อ ยนึ ง ครั บ : ข้อมูลจาก ไอเอมดีเวิลด์คอมเพทติตฟิ เยีย ร์บุค2012 (IMD world Compettitive year book) การจัดอันดับขีดความ สามารถในการแข่งขันประจ�ำปี2455) ระบุ ว่าไทยเราอยู่อันดับที่30 (ปีที่แล้ว2011อยู่ ที่ 27ร่วงหล่นลงไปอีกสามอันดับ) ฮ่องกง1 สิงค์โปร์4 ไต้หวัน7 มาเลเซีย14 สนใจดู รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต คลิกดูได้ที่นี่ครับ http://www.imd.org/ news/IMD-announces-its-2012-WorldCompetitiveness-Rankings.cfm เขาท�ำได้ เราก็ท�ำได้ ถ้าร่วมมือ กันอย่างจริงจัง จริงใจ ไม่วอกแวก ปรับ เปลี่ยนแผนกันบ่อย ยึดเป็นวาระแห่งชาติ อย่างมั่นคง

โตโยต้าไทยเย็น จัดกิจกรรมเหนือชัน้ “ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ แชมป์เหนือชั้น”

ความปลอดภัย ของโครงการท่อส่งก๊าซบนบก นครราชสีมา

บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ ร่วมกับ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรม “ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ แชมป์เหนือชัน้ ” เพือ่ เป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และมัน่ ใจในรถยนต์โตโยต้า พร้อมเฉลิม ฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้าใน ประเทศไทย พร้อมแสดงสมรรถนะรถยนต์ ไฮลักซ์วโี ก้ แชมป์ ใหม่ กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้มอบความสุข และความสนุกให้กบั ลูกค้าของโตโยต้าอย่าง เต็มอิ่ม และรับของรางวัลกันแบบเต็มๆ เมือ่ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ น มา บรรยากาศภายในงานเป็นไป อย่างสนุกสนาน ลงทะเบียนร่วมงานลุน้ รับ

ทองและเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี มีการโชว์ ของโตโยต้าไทยเย็นได้ในโอกาสต่อไป หรือ นวัตกรรมล่าสุดของ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สอบถามข้อมูลที่ Call Center 044แชมป์ กับ เทคโนโลยีทเี่ หนือกว่า “DTS 756333 Multimedia” น�ำเสนอระบบช่วงล่าง DTS ใหม่ ทีท่ ำ� ให้ทรงตัวเหนือชัน้ เกาะถนน หนึบ พร้อมเทคโนโลยี ระบบ Diamond Tech เรือ่ งประหยัดน�ำ้ มันเป็นเรือ่ งจิบ๊ จิบ๊ ร่วมสนุกกับเกมส์รบั ของทีร่ ะลึกฟรี จองรถ ในงานรับข้อเสนอสุดพิเศษ ชมการประกวด ร้องเพลงจากน้องๆ เยาวชนชิงทุนการ ศึกษา ปิดท้ายความสนุกกับดาราชือ่ ดัง “วุน้ เส้น วิรฒิ พิ า” ซึง่ งานนีไ้ ด้รบั การตอบ รับจากลูกค้าโตโยต้าและลูกค้าทัว่ ไปอย่าง คับคัง่ พร้อมกับรอยยิม้ และของทีร่ ะลึก ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีดี

ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ง่ายนิดเดียว ปตท. เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมดูแลความมัน่ คงของการใช้พลังงานใน ประเทศไทย ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2524 เป็นปีแรกทีม่ ที อ่ ก๊าซธรรมชาติ เพือ่ ใช้ประโยชน์ ในการผลิตไฟฟ้า การอุตสาหกรรม และการขนส่ง โดย ปตท. ได้ให้ความส�ำคัญกับ ความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากทีส่ ดุ และได้คำ� นึงถึงความปลอดภัย ในทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ปฏิบตั กิ าร และบ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้ชมุ ชนรอบพืน้ ทีม่ คี วามมัน่ ใจและความปลอดภัยสูงสุด อันจะเห็นได้จากการ รวบรวมสถิตขิ องการเกิดอุบตั เิ หตุของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตลอดกว่า 30 ปีทผี่ า่ น มา ทีป่ ระเทศไทยยังไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรนุ แรงจนถึงขัน้ มีผเู้ สียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บ เพราะมาตรฐานสากลในการดูแลระบบท่อส่งก๊าซฯ อีก ทัง้ ยังมีการท�ำประกันภัยความรับผิดชอบ ในทุกกรณีทกี่ ารด�ำเนินงานของ ปตท. ก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และทรัพย์สนิ

กับ เค.ที.เอ็ม. สตีล ครั้งที่ 7

เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2555 ที่ ผ่านมา ได้รับเกียรติจากผู้โชคดีประจ�ำ เดือนกรกฎาคม 2555 คุณอุทยั วรรณ โต มานิตย์ ร้านเทพวัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติจับบัตรชิงโชคเพื่อ ค้นหาผู้โชคดีที่จะได้รับสร้อยคอทองค�ำ มูลค่า 20,000 บาท ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2555 ซึง่ ผูโ้ ชคดี ได้แก่ นายจิดาภา จิตติ มณี ร้านอ.อะไหล่รุ่งเรือง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และในวันที่ 13-15 ตุลาคมนี้ ทางบริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ�ำกัด ก็จะพา ผูโ้ ชคดีจากโปรโมชัน่ “ลุน้ เทีย่ ว ง่ายนิด เดียว กับเค.ที.เอ็ม.สตีล” ไปลัลล้า กันที่ ฮ่องกง-ดีสนีย่ แ์ ลนด์ (น่าอิจฉาจริงๆ เลย ค่ะ) รับรองค่ะว่าทัวร์ครั้งนี้สนุกแน่นอน บภาพบรรยากาศสถานที่ต่างๆ ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) และจะเก็ มาฝาก นะคะ โทร.02-537-2571, 02-537-1721 โทรสาร. 02-537-1540 ส�ำหรับในปี 2555 นี้ ทางบริษทั ฯ

ยังมีโปรโมชัน่ ดีๆ ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง เราได้อดั แคมเปญใหญ่ถงึ 2 แคมเปญ ส่ง ท้ายครึง่ ปีหลังหลังจากทีแ่ จกกันอย่างจุใจ ไปแล้วกับโปรโมชัน่ “ลุน้ เทีย่ ว ง่ายนิดเดียว กับเค.ที.เอ็ม.สตีล” ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 264,000 บาท และตอนนีก้ ย็ งั มี โชค 2 ชัน้ กับ เค.ที.เอ็ม. สตีล ปี 3” ทีแ่ จกกันตลอดทัง้ ปี ได้แก่ โชคชัน้ ที่ 1 “ยิง่ ซือ้ เยอะ ยิง่ แจก มาก ปี 3” และโชคชัน้ ที่ 2 “ลุน้ ทอง ง่าย นิดเดียว” โดยลุ้นสร้อยคอทองค�ำมูลค่า

20,000 บาท แจกทุกเดือน รวม 12 รางวัล โดยทุกท่านสามารถติดตามโปรโม ชัน่ ของทางบริษทั ฯ และการจัดกิจกรรมจับ รางวัลสร้อยคอทองค�ำได้ทุกเดือน ทาง หนังสือพิมพ์โคราชเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์ หอการค้า, นิตยสาร MOREMOVE, Youtube หรือทาง www.facebook.com/ K.T.M.STEEL อย่าลืมนะคะ “นึกถึงเหล็ก นึกถึง เค.ที.เอ็ม.สตีล”


6

ทุม่ จัดหอแฟร์และอาหารย่าง#7 หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

เนรมิตเรือมิสซิปซิปปีจ้ ำ� ลองแห่งเดียวในไทย หอการค้ า โคราชทุ ่ ม จั ด งาน จะเป็นงานที่ได้เนรมิตรบรรยากาศและ หอการค้าแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ณ สีสันแห่งความลงตัวของบรรยากาศเมือง โคราช ครั้งที่ 7 ระดมสินค้าราคาถูกจาก คาวบอยและสี สั น ของเรื อ มิ ส ซิ ป ซิ ป ปี ้ โรงงาน พร้อมอาหารหลากหลายประเภท จ�ำลองขนาดใหญ่กว่า 20 เมตร ซึ่งจะยิ่ง ชมความยิง่ ใหญ่ของเรือมิสซิปซิปปีจ้ �ำลอง ใหญ่ตระการตาและประทับใจทีส่ ดุ ในภาค แห่งเดียวในไทย ที่เล่าขานถึงต�ำนานการ อีสาน ด้านโซนขายสินค้า ยังคงมีกลิ่นไอ ต่อสู้บนสายน�้ำ และกิจกรรมอีกมากมาย ของความเป็นคาวบอยเช่นปีก่อนๆ อยู่ใน เพื่อรองรับผู้คนเรือนแสน โซน City Lanterns เมืองคาวบอย และ หอการค้าโคราชเตรียมจัดงาน โซน Cowboy Kids พื้นที่การแสดงและ ใหญ่อีกครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานที่รู้จักกัน การประกวดของเหล่าหนูน้อยคาวบอยคิด ดีของชาวโคราชนัน้ คือ งานหอการค้าแฟร์ ส์ สวนสนุกและสตูดโิ อถ่ายภาพ และเลือก และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ซื้อสินค้าคาวบอยหลากหลาย 7 “NCC TRADE FAIR & BBQ FESTI- รูปแบบงานในปีนี้จะเป็นทั้งการ VAL@KORAT 2012” ในปีนี้จะมีการจัด จัดงานหอการค้าแฟร์ โดยจะมีการระดม ขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2555 ณ สินค้าแบรนด์ดังจากโรงงานสู่ผู้บริโภคใน บริ เ วณสนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด ราคาถูก ในโซน Factory Outlet พบสุด นครราชสีมา โดยงานในปีนี้ จะมีรูปแบบ ยอดสินค้า OTOP คุณภาพดีจากเมือง แปลก และแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ คือ โคราช มาโชว์ มาชิม มาแข่ง มาขาย

อาทิ สินค้าจากโรงงานต่างๆ มากมาย หลายรายการ โซนสินค้า OTOP ทีจ่ ะตืน่ ตาตืน่ ใจกับสินค้า OTOP ทีไ่ ด้รบั การคัด สรรแล้วของเมืองโคราช และการออกร้าน ของ SME (PIK Project) ในโซน SME ส่วน ในงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 7 จะได้พบกับโซนอาหารทีไ่ ด้มกี ารระดม สุดยอดอาหารทะเล จากภาคตะวันออก ปะทะสุดยอดอาหารย่าง อาหารพืน้ บ้านของ ภาคอีสาน และพบกับความยิง่ ใหญ่ของเรือ มิสซิปซิปปีจ้ ำ� ลองแห่งเดียวในไทย ทีเ่ ล่าขาน ถึงต�ำนานการต่อสู้บนสายน�้ ำ และอีก มากมายหลายกิจกรรมเพือ่ รองรับผูค้ นเรือน แสน และยังจะเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย กับการแสดงประกอบแสง สี เสียงเวทีขนาด กว้าง 30 เมตร ฉากหลังเมืองคาวบอยเรือง แสง 3 มิติ ซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยอีก ด้วย

“วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการ สร้ า งเอกลั ก ษณ์ แ ละจุ ด เด่ น ของงาน หอการค้าแฟร์ และเทศกาลอาหารย่างให้ เป็นทีร่ จู้ กั และยังเพือ่ เป็นการช่วยขับเคลือ่ น เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้มเี งิน สะพัดหมุนเวียน มีสภาพคล่อง จะเป็นการ กระตุน้ เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาได้ ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืน ยัง สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจของสมาชิกหอ การค้าฯ, ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม, เกษตร OTOP, SMEs, สินค้าอุปโภคบริโภค และร้านค้ารายย่อยให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด นครราชสีมา” นายรังสรรค์ อินทรชาธร รองประธานหอการค้าฯ กล่าว “ในส่วนของเป้าหมายและผลที่ คาดว่าจะได้รับ จะท�ำให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคา มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย อีกทั้ง ผู้ประกอบการธุรกิจและสมาชิกหอการค้า ในจังหวัดนครราชสีมา จะได้มีเวทีในการ แสดงสินค้าและบริการ เพื่อช่วยให้เกิด การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในเขตจั ง หวั ด นครราชสีมาและภูมิภาคให้มีการจับจ่าย ใช้สอย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียน โดยคาด ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 5 วัน มากกว่า 2 แสนคน และเกิดเงินหมุนเวียน

‘BMC’บุกตลาดสายพาน รั บ ก� ำ ลั ง ซื้ อ ตลาด AEC บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ (BMC) เจ้าพ่อธุรกิจเครือ่ งมือช่างรายใหญ่ โคราช จับมือพันธมิตร บจก.Star Technology Industrial และ หจก.ฮะเซ่งจัน่ ปรับตัวผนึกก�ำลังต้อนรับ AECจัดกิจกรรม “Kickoff” ประกาศความพร้อม เดินหน้า บุ ก ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ายพานเพื่ อ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ผูน้ ำ� เบอร์หนึง่ ของไทย มัน่ ใจ โคราชมี ศั ก ยภาพด้ า นการลงทุ น สู ง เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือ่ ง โอกาสเติบโตสูง นายค�ำรณ ครบนพรัตน์ กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บุญไทยแมชชีนเนอ รี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (BMC) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ นมา

บริษทั บุญไทยฯ ร่วมกับ Star Technology Industrial และหจก.ฮะเซ่งจั่น จัดงาน Kickoff เพือ่ ประกาศความพร้อมในการเดิน หน้าท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์สายพานเพื่อ อุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้แบรนด์ MITSUBOSHI ใน จังหวัดนครราชสีมา และ เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การขยายตั ว ของ เศรษฐกิจในอนาคต ซึง่ สายพาน MITSUBOSHI นับว่าเป็นสายพานอันดับ 1 และเป็น ที่ ย อมรั บ ในวงการอุ ต สาหกรรมและ การเกษตร เป็นสายพานที่มีคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานช่วยลดต้นทุนด้าน การด�ำเนินงาน การจั ด งานครั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การ อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ สายพานและคัป

ปิ้ง แก่ตัวแทนจ�ำหน่ายและยังมีการมอบ เสือ้ ฟอร์มสือ่ การตลาด เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ แทนการเริม่ ต้นความหมายของค�ำว่า Kickoff ทัง้ นีเ้ ป็นทีท่ ราบกับดีวา่ จ.นครราชสีมา มีศกั ยภาพด้านการลงทุนสูง มีการขยายตัว ทางอุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ยุทธศาสตร์ในโอกาสทีป่ ระเทศไทยก�ำลังจะ เข้าร่วมกับกลุม่ ประเทศ AEP ในปี 2558 ดังนัน้ การร่วมมือกับพันธมิตร ก็เพือ่ เสริม เขีย้ วความเข้มแข็งและความพร้อม ในการ ก้าวสู่ AEP ในอนาคต ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สายพาน MITSUBOSHI เราเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียง ผูเ้ ดียวใน จ.นครราชสีมา และได้ทำ� การ ค้าร่วมกันมากว่า 30 ปี เป็นสินค้าที่มี

คุณภาพสูง ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงาน ญีป่ นุ่ มียอดการจ�ำหน่ายสูงทีส่ ดุ การจัด งานครัง้ นีเ้ ป็นการเพิม่ ไลน์สนิ ค้าใหม่ๆ โดย เฉพาะสิ น ค้ า ที่ เ จาะไปยั ง กลุ ่ ม โรงงาน อุตสาหกรรม ด้านนายธเนศ ครบนพรัตน์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (BMC) กล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์สายพาน MITSUBOSHI เป็นเจ้าตลาดสายพานด้าน การเกษตรอันดับหนึง่ ของเมืองไทยอยูแ่ ล้ว แต่การมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มไลน์ สินค้าใหม่ เป็นสายพานส�ำหรับกลุม่ โรงงาน อุตสาหกรรม ซึง่ จ.นครราชสีมาเป็นเมือง หน้าด่านประตูสอู่ สี าน ทีม่ กี ารขยายตัวทาง

“เฮียเฮง” วิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ นั ก ธุ ร กิ จ ใหญ่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ มื อ ง โครงการบ้านอยูส่ บาย เตรียมผุดโปรเจ็กต์ ยักษ์โครงการ 9 “เดอะไนน์ ทรี” บน เนื้อที่กว่า 80 ไร่ ท�ำเลสวยติดสวนสมเด็จ พระเทพฯ บ้านหนองตาคง ทุ่มงบกว่า 700 ล้านบาท นายวิ วั ฒ น์ วั ฒนสินศักดิ์ ผู้

บริหารโครงการบ้านอยู่สบาย เปิดเผยถึง แผนการลงทุ น ท� ำ ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ด สรรว่ า ขณะนี้ตนได้ซื้อที่ดินไว้หนึ่งแปลง อยู่ติด กับสวนสมเด็จพระเทพฯ บ้านหนองตาคง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 80 ไร่ ท�ำเลสวยงาม มาก ห่างจากโครงการอยู่สบายเดอะแฟมิ ลี่เพลส เพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น อยู่ติด

ถนนใหญ่ด้านซ้ายมือมองเห็นชัดเจน ซึ่ง ขณะนี้ก�ำลังเริ่มปรับสถานที่ ถมดิน สร้าง ก�ำแพง เทถนนคอนกรีตที่กว้างถึง 14 เมตร คาดว่าใช้เวลาไม่นาน และจะขึ้น บ้านตัวอย่างทันที ส� ำ หรั บ โครงการใหม่ ที่ ก� ำ ลั ง ด�ำเนินการอยูน่ นั้ เราใช้ชอื่ ว่าโครงการบ้าน อยู่สบาย “เดอะไนน์ ทรี”เป็นโครงการใน เครือ บ้านอยูส่ บาย ทีใ่ ช้สไตล์การออกแบบ โมเดิร์นอาร์ตเดโค (Modern Art Deco) รูปแบบศิลปะในยุคอาร์ตเดโค มาผสม ผสานกับความร่วมสมัย โดยยังคงลักษณะ เด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในยุค นั้น ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 700 ล้านบาท สร้างบ้าน 282 หลัง มีแบบบ้าน ให้ลูกค้าได้เลือกถึง 5 แบบ ขนาดพื้นที่ แปลงบ้าน ตั้งแต่ 54 - 230 ตารางวา ซึ่งจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวทั้งหมด ราคา

เริ่มต้นอยู่ที่ 1.39 ล้านบาท นอกจากนี้ ภ ายในโครงการยั ง มี ก าร ออกแบบได้อย่างลงตัว ไม่วา่ จะเป็น พืน้ ที่ ส่วนกลาง คลับเฮ้าส์บนเนื้อที่ 7 ไร่ ออกแบบได้อย่างสวยงาม มี ฟิตเนท คลับ เฮ้าส์ ลานกิจกรรม สนามบาสเกตบอล ฟุตบอล และทีโ่ ดดเด่นอลังการมากทีส่ ดุ ที่ เราภูมิใจน�ำเสนอคือ “ซุ้มประตูทางเข้า” หน้ากว้าง 30 เมตร บอกได้เลยว่าสวย ที่สุดในโคราช ซึ่งขณะนี้ได้ลงเสาเอก ด�ำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าอีกไม่นาน คงแล้วเสร็จ นายวิวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า ธุรกิจ บ้านจัดสรรที่ประสบความส�ำเร็จได้ทุกวัน นี้ เป็นเพราะตนยึดหลักการท�ำงานที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ลูกค้าคือผู้มีพระคุณ ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา ตนและ ครอบครัวจะมีการท�ำบุญมอบสิง่ ของ สร้าง

‘เฮียเฮง’ทุ่มงบ700ล้าน ผุดโปรเจ็กต์‘เดอะไนน์ ทรี’

มากกว่า 30 ล้านบาท” นายรังสรรค์ อินทรชาธร รอง ประธานหอการค้า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ภายในงานหอการค้าแฟร์และเทศกาล อาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 7 ตลอด 5 วัน 5 คืน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ กิจกรรมที่ทางหอการค้าฯ ได้เลือกสรรมา เป็นอย่างดี อาทิ เมืองคาวบอยและเรือมิส ซิปซิปปีจ้ ำ� ลอง สนุกสนานอลังการ ขบวน พาเหรดแฟนซีอลังการสไตล์คาวบอย การ แสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนชื่อดังของ เมืองโคราช ได้ลองลิม้ ชิมรสกับอาหารย่าง ระดับชาติ การแสดงบนเวทีสุดยอดแสง สี เสียง เอฟเฟคไลท์แอนด์ซาวด์ ยังได้ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคในราคา ย่อมเยากับธงฟ้าสัญจร เลือกซื้อสินค้า SMEs และ OTOP คุณภาพระดับ 5 ดาว ของเมืองโคราช รวมไปถึงการเลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนมชั้นน�ำระดับประเทศใน ราคาถูก คุณภาพดี ชมการแสดงและการ ประกวดของเหล่าหนูน้อยคาวบอยคิดส์ ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ใน แบบ Mapping 4D บนจอยักษ์ ขนาด 30M ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมการ แสดงจากศิลปินชือ่ ดังระดับประเทศหลาก หลายวง ประกวด PIK AWARD สุดยอด SMEs โคราช หลากหลายกิจกรรมที่จะ

เศรษฐกิจสูง มีการลงทุนต่อเนือ่ ง เป็นพืน้ ที่ เป้าหมายของนักลงทุนทัง้ ชาวไทยและต่าง ชาติ ดัง้ นัน้ ทิศทางในการท�ำตลาดสายพาน อุตสาหกรรมน่าจะมีการเติบโตสูง ขณะที่ มิสเตอร์โมริตะ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บจก.Star Technology Industrial กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ MITSUBOSHI ใน กลุ่มของสายพานรถยนต์และเกษตรกรรม เรามีสว่ นแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูง แต่ ส�ำหรับสายพานอุตสาหกรรมปัจจุบนั มีการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับสังคมอย่าง ต่อเนื่อง ทั้ง วัด โรงเรียน ชุมชนต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขทางใจที่ซื้อ หาไม่ได้ เมือ่ เราได้มาก็ควรจะรูจ้ กั แบ่งปัน เพือ่ สังคมบ้าง นีค่ อื หลักการท�ำงานของตน ต่อข้อซักถามถึงกระแสตอบรับ โครงการบ้านอยู่สบาย “เดอะไนน์ ทรี” นายวิวัฒน์ฯ กล่าวว่า จริงๆแล้วตนยังไม่ อยากจะเปิดเผยข้อมูลของการก่อสร้าง อยากจะให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ก่อน แต่พอลูกค้าที่เขาเคยซื้อโครงการแรกๆ ของเราทราบข่าว ก็เข้ามาติดต่อและขอ จองทันที ซึ่งขณะนี้มียอดจองจากลูกค้า เก่าแล้วประมาณ 30-40 หลัง ส่วนใหญ่ บอกว่าท�ำเลดี ติดถนนใหญ่ และอนาคต ก�ำลังจะมีวงแหวนรอบนอกตัดผ่าน และ เส้นทางก็จะขยายเป็น 4 เลน ต่อข้อซักถามถึงภาพรวมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ นายวิวัฒน์ฯ กล่าวว่า ธุรกิจบ้านจัดสรรในปีหน้าอาจจะซบเซา หรือว่าทรงตัวแน่นอน เนื่องจากปัจจัย หลายๆ อย่างที่รัฐบาลประกาศใช้ตาม นโยบายประชานิยม ได้ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างแล้ว โดยเฉพาะ โครงการรถคันแรกคืนภาษี ท�ำให้ลูกค้าที่ เคยคิดจะซื้อบ้านหันไปซื้อรถแทน ลูกค้า บางคนที่มีเงินเดือนประมาณ 2-3 หมื่น บาท เมื่อซื้อรถแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านได้ เพราะธนาคารไม่อนุมัติ อีกทั้งขณะนี้ภาค การเกษตรก็ ต ้ อ งเจอกั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง

นายรังสรรค์ อินทรชาธร

ท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมากันได้ทั้ง ครอบครัวในเวลาเดียวกัน ซึ่งชาวโคราช เองพลาดไม่ได้กบั งานใหญ่ของคนโคราชที่ จัดขึน้ เพียงแค่ปลี ะครัง้ เท่านัน้ ในวันที่ 1216 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และที่ ส�ำคัญตอนนี้ผู้ที่สนใจออกบูธภายในงาน สามารถติดต่อได้ที่หอการค้าฯ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป” ผู้ที่สนใจจองบูธขายอาหารและ สินค้าภายในงาน สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณตุลยดา โทร. 044-296-121-3, 086-461-7728

แข่งขันในตลาดหลายยี่ห้อ และเราเองก็ ต้องการทีจ่ ะเข้ามาแชร์สว่ นแบ่งตลาดตรง นีด้ ว้ ย ดังนัน้ จึงไดก็มกี ารจัดกิจกรรม Kickoff กั บ บริ ษั ท บุ ญ ไทยแมชชี น เนอรี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (BMC) ซึง่ เป็นพันธมิตร ของเรามายายนาน เพือ่ ร่วมมือกันในการ ท�ำตลาดสายพานส�ำหรับอุตสาหกรรม และ มัน่ ใจว่าตลาดในจังหวัดนครราชสีมา จะ สามารถท�ำยอดขายได้ตามเป้าหมายทีค่ าด ไว้แน่นอน

ราคาตกต�่ำ ผลผลิตไม่ได้ตามต้องการ ท� ำให้ ข าดทุน และไม่ มี เ งิ น มาจั บจ่ าย ใช้สอย ธุรกิจก็จะชะลอตัวลง นายวิวัฒน์ฯ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะมีบ้านสัก หลัง เป็นบ้านดีมีคุณภาพ และราคาไม่ แพง ก็ลองแวะมาชมและสอบถามได้ที่ โครงการบ้านอยูส่ บาย โทร.044 926 7556 หรือให้ลูกค้าไปดูโครงการอื่นๆ ก่อน แล้วค่อยมาดูของเราเพื่อเปรียบเทียบกัน แล้วให้ลกู ค้าเป็นคนตัดสินเอง ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อโครงการบ้านอยู่ สบาย เพราะบ้านดีและราคาถูกจริง นาย วิวัฒน์ฯ กล่าว


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

เครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน ่

7

เน้นเยาวชน‘โตไปหนูไม่โกง’ ปธ.ย�ำ้ ต้องไม่รบั -ไม่จา่ ย-ไม่ยอม

หอการค้าฯ จับมือภาคเครือข่าย ต่อต้านคอรัปชั่น สานต่อรณรงค์ ต่อต้าน คอรัปชั่น ปีที่ 2 แสดงพลังพร้อมกล่าว ค�ำปฏิญาณต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ต่อหน้าย่าโม “พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบลู ย์” รับรางวัล บุคคลโปร่งใสแห่งปีเป็นคนแรก ตัวแทน นักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนาชนะการ แข่งขันปาฐกถา “โตไปหนูไม่โกง” หอการค้าน�ำทีมภาคีเครือข่ายต่อ ต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วม กันเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวัน ที่ 29 กันยายน 2555 โดยมีการสวมเสื้อ ยืดสีขาวเขียว ค�ำว่า ต่อต้านคอร์รัปชั่น และมีรูปมือไขว้กากบาทเป็นสัญลักษณ์

และธงชาติ ไ ทย พร้ อ มกั บ เขี ย นป้ า ย รณรงค์ต่อต้าน คอร์รัปชั่นเดินทางไปยัง ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีพี่น้อง ประชาชน ร้านค้า ต่างขานรับออกมาร่วม กิจกรรมกันเช่นเคย โดยภายในงานมีการตั้งแถวเดิน ขบวนรณรงค์ จ ากวั ด พระนารายณ์ หลักเมือง แล้วเดินขบวนเรื่อยมาถึงลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นจะเป็นพิธี เปิดงานโดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีต ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดงาน และเป็นผู้แทนของภาครัฐ ภาค เอกชน บรรดากลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชน

นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนครราชสีมา ได้พร้อมใจออกมาแสดงพลังและกล่าวค�ำ ปฏิญาณต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ณ บริเวณลาน หน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมมอบ รางวัลบุคคลโปร่งใสดีเด่นแห่งปี 2555 ให้ แก่ พลเอกไพบู ล ย์ กาญจนพิ บู ล ย์ ข้ า ราชการบ� ำ นาญ สั ง กั ด กระทรวง กลาโหม และมอบรางวั ล การแข่ ง ขั น ปาฐกถาเรื่อง “โตไปหนูไม่โกง” ของ เยาวชนซึง่ ผูช้ นะได้แก่ นายเกียรติชยั ราช จินดา ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบุญ วัฒนา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการ ศึกษา ทัง้ นีภ้ ายในงานยังมีอาหารเลีย้ งให้

กับผู้ร่วมงาน นายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าว การ จั ด งานรณรงค์ ใ นครั้ ง นี้ ท างหอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ร ่ ว มกั บ ภาค เอกชนทุกภาคส่วนภายในจังหวัดจัดขึ้น ภายใต้ชอื่ งาน ต่อต้านคอรัปชัน่ 2555 ซึง่ ภายในกิจกรรมมีการรวมตัวกันกล่าวค�ำ ปฏิญาณตน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึง ระดับประเทศ เนื่องจากวันนี้สังคมไทย ยอมรับได้กับการคอร์รัปชั่นถ้าตนเองได้ ผลประโยชน์ การคอร์รัปชั่นนั้นเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ คนในสังคม ทั้งใน

ส่วนของราชการ นักธุรกิจ และพี่น้อง ประชาชน วันนี้การคอร์รัปชั่นส่งผลกระ ทบต่อเศรษฐกิจท�ำให้เม็ดเงินหายไปถึง 3-4 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งทุกคนเองก็ ทราบว่านี้คือปัญหาใหญ่ของสังคมที่ควร หาวิธีแก้ไขให้หมดไปโดยเร็ว แต่จุดเริ่ม ต้นต้องอาศัยความกล้าหาญของทุกภาค ส่วนที่จะต้องออกมาช่วยกัน ทั้งภาค ประชาชนก็ต้องไม่ยอมในสิ่งที่จะเกิดขึ้น และภาคราชการ การเมืองก็จะต้องไม่รับ ที่ส�ำคัญภาคธุรกิจก็จะต้องไม่จ่าย จึงจะ ท�ำให้สังคมได้มีปรับตัวให้ดีขึ้นในไม่ช้า ทุกสิง่ ทุกอย่างถ้าเราไม่เริม่ ในวันนี้ อนาคต ของลูกหลานเราคงแย่แน่นอน

“การจั ด โครงการต่ อ ต้ า น คอรั ป ชั่ น ในครั้ ง นี้ เราหวั ง ว่ า จะเป็ น โครงการที่สามารถตอกย�้ำสังคมได้เป็น อย่างดี โดยเฉพาะภาคเอกชนให้ตระหนัก ถึงภารกิจที่ต้องท�ำร่วมกัน กระตุ้นให้ สังคมพร้อมใจ ร่วมมือกันในการเปลี่ยน ค่านิยมของสังคม เพื่อให้เครือข่ายขยาย ตั ว และมี ค วามเข้ ม แข็ ง เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคณุ องค์กร บุคคล ผู้ท�ำธุรกิจ ด�ำเนินชีวิตอย่างสุจริต เพือ่ ให้เกิดความยืนยันของเครือข่ายให้ทกุ ภาคส่วนเห็นถึงความมุง่ มัน่ ของภาคีเครือ ข่ า ยจุ ด ประกายต่ อ เนื่ อ ง” ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าว


8

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

หุงต้ม หรือน�ำไปเลีย้ งไส้เดือนเพือ่ ผลิตปุย๋ มูลไส้เดือน เศษพืชผักต่างๆ ใช้เลีย้ งเป็ด หมู และแพะได้ แม้แต่พวงหรีดราคาแพง ก็สามารถน�ำมาเป็นอาหารแพะซึง่ เป็นสัตว์ เคี้ยวเอื้องได้ และแพะยังกินไปถ่ายไป เปรียบเสมือนเป็นโรงงานปุ๋ยหมักแบบวัน ‘เมืองกับการปรับตัว เดียว ซึง่ มูลแพะนีส้ ามารถน�ำไปใช้เป็นปุย๋ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ หรือเป็นอาหารเลีย้ งปลาได้ นอกจากนี้การคมนาคมเป็นอีก โครงการฝึกอบรม “การเตรียม ถ้าจะพูดถึงต้นแบบชุมชนทีม่ กี าร หนึง่ ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ดัง ทางออกจากวิกฤติน�้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ นัน้ เมืองแกลงจึงจัดโครงการ ขสมก. หรือ นครราชสีมา” ทีจ่ ดั โดยองค์การบริหารส่วน อากาศในอันดับต้นๆ ของประเทศ หนึง่ “ขนส่งเมืองแกลง” ขึน้ เพือ่ ลดการใช้รถและ จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม ในนั้นก็น่าจะมีเป็นเทศบาลต� ำบลเมือง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ สามารถลด 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมา แกลง จังหวัดระยอง ซึง่ มีการพัฒนาเมือง ได้ประมาณ 33 กิโลกรัมต่อวันต่อคัน และ ธานี มีผเู้ ข้าร่วมอบรมจาก องค์กรปกครอง เป็นเมืองคาร์บอนต�่ำ เพื่อลดก๊าซเรือน ท�ำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ ส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนภูมภิ าค ผูบ้ ริหาร กระจกให้ประเทศ และเพือ่ พัฒนาคุณภาพ ไม่เพียงเท่านี้ เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงยัง และบุคลากรของส่วนราชการส่วนกลาง ชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้ โดย ออกเทศบัญญัตใิ ห้อาคาร ร้านค้า และบ้าน หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่ น�ำมาตรฐาน ISO 14001 มาปรับใช้และ เรื อ นประชาชนต้ อ งติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น บ้าน ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ยึดหลักการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและพัฒนาพืน้ ที่ เพราะไขมันจากเศษอาหารมักเป็นสาเหตุ กว่า 500 หน่วยงาน งานนีม้ วี ทิ ยากรเรียก รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้บา้ น ให้แหล่งน�้ำเน่าเสีย ท่อระบายน�้ำอุดตัน แขกระดับประเทศ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ เมืองน่าอยู่ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ชุมชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน�ำโรค ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย ภั ย ธรรมชาติ ท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้ ชนิดต่างๆ และไขมันเหล่านีย้ งั มีคณุ สมบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในหัวข้อเรือ่ ง พัฒนาพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งเรือ่ ยมาตัง้ แต่ปี 2546 ติดไฟง่าย สามารถน�ำมาแปรเปลี่ยนเป็น “เมืองกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ จนถึงปัจจุบันเมืองแกลงมีสัดส่วนพื้นที่สี ก้อนเชื้อเพลิงสร้างรายได้ให้ชุมชนหรือใช้ เปลีย่ นแปลง และภัยพิบตั เิ มือง กรณีนำ�้ เขียวต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ เป็นฟืน ภายในชุมชนได้ ท่วมเมืองนครราชสีมาครั้งใหญ่ เมื่อปี ประเทศ ล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองแกลง 2553” ซึง่ พอสรุปเป็นประเด็นได้วา่ จาก ส�ำหรับการจัดการขยะ เทศบาล ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ท�ำ ภัยน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับเมืองต่างๆ ใน ต�ำบลเมืองแกลงมุง่ ส่งเสริมการจัดการของ เกษตรเมือง และท�ำนาปลูกข้าวกันมากขึน้ ประเทศไทย จะเห็นได้วา่ ความเสียหายที่ เสีย โดยยึดหลัก ท�ำอย่างไรของเสียจึงไม่ เน้นปลูกพอกิน เหลือพอขาย เพราะ เกิดขึน้ มีมลู ค่ามหาศาล การฟืน้ ฟูพนื้ ทีต่ อ้ ง เสียของ หรือจัดการของเสียเพือ่ ให้ได้ของดี ประเทศไทยอยูใ่ นเขตดินด�ำน�ำ้ ชุม่ มีธรณี ใช้เวลานานกว่าจะคืนสภาพ เป็นสัญญาณ และมีสว่ นช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สัณฐานที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมาตั้งแต่ ทีบ่ อกให้รถู้ งึ เวลาของการปรับตัว (Adap- ได้ โดยลดปริมาณการฝังกลบขยะให้นอ้ ย รุน่ ปูย่ า่ ตายาย ไม่จำ� เป็นต้องไปผูกติดกับ tation) เพือ่ สามารถรับมือกับปรากฏการณ์ ทีส่ ดุ และท�ำให้เมืองแกลงกลายเป็นเมือง ธุรกิจข้ามชาติตามอย่างต่างประเทศทีก่ ำ� ลัง ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบอย่าง ปลอดขยะด้วยการยกเลิกการตัง้ วางถังขยะ เป็นอยู่ ในขณะนี้ ซึง่ ประเทศไทยควรเน้น รุนแรงจากการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นใน ตามจุดต่างๆ ของเมืองแกลง แต่มกี ารจัด การพัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองแห่งการผลิต อนาคต เก็บขยะตามสถานทีต่ า่ งๆ อย่างเป็นเวลา แทนทีจ่ ะเป็น เมืองแห่งการบริโภค เพราะ ในเขตเมื อ งหลายเมื อ งจึ ง ต้ อ ง รวมทัง้ รับซือ้ ขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนต่างๆ ประชาชนคนฐานใหญ่ของไทยไม่ได้รำ�่ รวย เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและครอบครัวรู้จัก พอทีจ่ ะบริโภคได้มากมาย ต้องหามาตรการเพือ่ ลดผลกระทบทีต่ น้ เหตุ แยกขยะ ซึ่งสัดส่วนขยะในเมืองแกลง เห็นได้วา่ ความส�ำเร็จของเทศบาล (Mitigation) จากวิธกี ารรับมือกับการรักษา ประมาณ 83% เป็นเศษอาหารและขยะ เมืองแกลงเกิดขึน้ ได้เพราะผูบ้ ริหารมีความ สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า งเมื อ งให้ เ กิ ด อินทรีย์ จึงมีการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล จริงจังและจริงใจ ในการทีจ่ ะพัฒนาเมือง ภูมคิ มุ้ กันจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จาก ต่างๆ สามารถขายและสร้างรายได้เข้า เป็นเมืองคาร์บอนต�ำ ่ มีการก�ำหนดนโยบาย สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นไป ต้องพิจารณา เทศบาลได้ ทีช่ ดั เจนให้การสนับสนุนทัง้ ในเรือ่ งของงบ ถึงแก่นแท้ต่อความเปราะบางของเมือง ส่วนขยะอินทรีย์ ผักและผลไม้เน่า ประมาณและองค์ความรูต้ า่ งๆ แต่ทสี่ ำ� คัญ (Vulnerable Community) ค�ำถามส�ำคัญ น�ำมาท�ำ น�ำ้ หมักชีวภาพ โดยบดและหมัก คนเมืองแกลงให้ความร่วมมือและเสียสละ ทีเ่ กิดขึน้ กับคนในเมืองต่อไป เราจะใช้ชวี ติ รวมกับพวกเศษกิ่งไม้ใบหญ้า ได้เป็นน�้ำ ตัวเองเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้วย รูว้ า่ กันอย่างไร ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ เช่นนี้ เราจะ จุลินทรีย์ส�ำหรับใช้เติมลงในดินและแม่นำ�้ ตัวเองจะต้องท�ำอะไร และท�ำอย่างไรใน ปรับตัวกันอย่างไร ซึง่ เชือ่ ได้วา่ จะเกิดภัย ล�ำคลอง เพือ่ เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้ดนิ การที่จะน�ำเอานโยบายต่างๆ ที่ผู้บริหาร พิบัติที่รุนแรงเช่นนี้อีก และบ่อยขึ้นใน และท�ำให้ระบบนิเวศในน�ำ้ ดีขนึ้ ไม่เน่าเสีย ก�ำหนดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และปฏิบตั ไิ ด้จริงๆ ลักษณะต่างๆ กันจากการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับขยะอินทรียต์ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน จึงท�ำให้เทศบาลเมืองแกลงเป็นต้นแบบให้ สภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ เราจะเริม่ ต้น เทศบาลฯ ได้นำ� ไปใช้ประโยชน์ เช่น น�ำ กับอีกหลายๆ ชุมชน แล้วโคราชของเรา อย่างไรดี มีตน้ แบบให้เรียนรูห้ รือไม่ ไปหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพเพื่อใช้แทนก๊าซ จะเริม่ ได้หรือยัง ?

กรี๊ดสนัน่ The Star 8 บุกฉลองครบรอบ คลังพลาซ่า & Youth Crazy เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายนทีผ่ า่ นมา ณ ลานโปรโม ชัน่ ชั้น 1 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ คับคั่งไปด้วยผู้คนจากทั่ว ทุกสารทิศ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คลังพลาซ่า และครบรอบ 8 ปี คลื่น Youth Crazy 96.75 ภายในงานมากมายไปด้วย ของรางวัล และกิจกรรมความสนุก แคน, สต็อป, สมายด์ และฮัท 4 ศิลปินดัง จากเวทีเดอะสตาร์

8 บุกเซอร์ไพรส์ ด้วยบทเพลงอันไพเราะเรียกเสียงกรี๊ดจาก บรรดาแฟนคลับ และผู้เข้าร่วมชมงาน โดย นายธนพันธุ์ คง นันทะ ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท คลังพลาซ่า จ�ำกัด ร่วมเป็น เกียรติเป่าเค้กฉลองครบรอบ ด้วยบรรยากาศที่ รายล้อมไปด้วย รอยยิม้ และความภาคภูมใิ จในห้างสรรพสินค้าทีอ่ ยูเ่ คียงคูค่ น โคราชมานานกว่า 55 ปี

เดอะมอลล์โคราชขนขบวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในงาน ‘VARIETY HOME SALE’

ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กับ งาน “VARIETY HOME SALE” มหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ลดสู ง สุ ด 80% พร้ อ มรั บ บั ต รก� ำ นั ล ส่วนลดเพิ่ม และรับเงินคืน เดอะมอลล์ น ครราชสี ม าผนึ ก ก� ำ ลั ง ผู ้ น� ำ เทรนด์ ส มาร์ ท กว่ า 200 แบรนด์ชั้นน�ำ พร้อมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ บริโภคในช่วงเศรษฐกิจปรับราคาสินค้าสูง

ขึ้น ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตที่ เร่งรีบในปัจจุบัน และผู้ที่ชื่นชอบสินค้า ของตกแต่งบ้าน ความทันสมัยกับสินค้า ระดับ HI TECHNOLOGY อาทิ LCD TV, PLASMA TV, SMART TV, HOME THEATER, DVD BLURAY, NOTE BOOK, SMART PHONE, IPAD, กล้องถ่ายรูป, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องปรับอากาศ, เครือ่ งนอน-ทีน่ อน, เครือ่ งแก้ว-เครือ่ งครัว,

อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ตกแต่ง รถยนต์ และอุปกรณ์แคมปิ้งในราคาสุด คุ้ม พร้อมรับเงื่อนไขผ่อน 0% กับบัตร เครดิตชัน้ น�ำของเมืองไทยกว่า 20 แบรนด์ ปรากฎการณ์ใหม่กับความคุ้มค่าในการ จับจ่ายตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2555 ณ MCC HALL และ VARIETY HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา ¤ÇÒÁ¨Ø

Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ

(Ōҹ Á.3 )

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 28 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó ·Õè㪌§Ò¹äÁ‹ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

27 1 7 7

287 106 115 244

267 94 126 254

85% 85% 89% 92%

113 72 55 154

36% 65% 39% 56%

86 71 48 147

27% 65% 34% 53%

92 12 34 104

29% 11% 24% 38%

65 11 27 97

21% 10% 19% 35%

(Ōҹ Á.3 )

+21 +60 +21 +50

à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม ª×Íè : »Ø³³ÒÃÑÈÁÔì ¹ÔÁè à¨ÃÔÞ¹ÔÂÁ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.áʧྪà ´Ô¨µÔ ÍÅ â¿âµŒ ʵٴâÔ Í àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-23-1-0855-24 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 33 ËÁÙ·‹ èÕ 1 µ.ʧ٠à¹Ô¹ Í.ʧ٠à¹Ô¹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30170 â·Ã. : 085-6334232 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÃѺ Print ÃÙ»/¶‹ÒÂÃÙ» ´Ô¨µÔ ÍÅÏ

ª×Íè : ÊÊÔ¹¹Ñ · ·Ñº¢Ø¹·´ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-11-1-0855-25 ·ÕÍè ÂÙ‹ : ºŒÒ¹¡Ø´â´¡ 18 ËÁÙ·‹ èÕ 8 µ.ºÒŒ ¹à¡‹Ò Í.´Ò‹ ¹¢Ø¹·´ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ â·Ã. : 083-3716786 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÌҹÍÒËÒÃÊŒÁµÓ àËÁÕÂè §µÐä¤ÃŒ

ª×Íè : ÊØÀÒÀó äªÂ¾Ñ¹¸ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-26 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 361/16 ËÁÙ·‹ 6èÕ «Í¾ËÅâ¸Թ 53 ¶.¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§Í¹ØÊÒÇÃՏ ࢵºÒ§à¢¹ ¨.¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10220 â·Ã. : 081-5621685

ª×Íè : ºØÞÞÒÃѵ¹ ÅÔÁé ÇѪÃÒǧȏ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.à¨ÕÂàÁŒ§ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-27 ·ÕÍè ÂÙ‹ : º¨¡.à¨ÕÂàÁŒ§ 119 ËÁÙ·‹ èÕ 8 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.˹ͧ§ÙàËÅ×ÍÁ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨.¹Á. â·Ã. : 081-8415882 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : RICE MILL.

ª×Íè : »ÃÒâÁÈÇÏ µÑ³±àȳÕÇ²Ñ ¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡. ¡Ù´ ´ÔŠํ·àÇÔᏠàÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-28 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 338 ËÁÙ·‹ èÕ 2 ¶.ྪÃÁҵؤÅÒ µ.ËÇÑ ·ÐàÅ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 080-4741399 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : µÙËŒ ÂÍ´àËÃÕÂÞ

ª×Íè : ³Ñ°¡Ò¹µ Ç§ÉÊ¹Ô ä·Â ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡.Ç§ÉÊ¹Ô ä·Â àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-29 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 201-201/1 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 087-5441111 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡‹ÍÊÌҧ

ª×Íè : ÇÃÔÉ° µÑ§é ÊÔ·¸Ôâ蹏 ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.ÊÁºÙó¡ÒþÔÁ¾ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-30 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 254/1 «Í 4 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 089-8813668 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÊÔ§è ¾ÔÁ¾

ª×Íè : ¾ÅàÍ¡ µÑ§é à¨ÃÔÞ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ¸ØáԨʋǹµÑÇ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-31 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 114/570 µ.˹ͧ¨Ðº¡ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-9366446 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ºÃÔ¡ÒÃ

ª×Íè : À¾ äµÃºÑÞÞѵ¡Ô ÅØ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡.¸¹¾Å àÍç¹à¹Í¨Õ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-32 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 1202 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 087-5055544 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ʶҹպÃÔ¡ÒùéÓÁѹ

ª×Íè : ª×¹è Ä´Õ ¡§·Í§ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.ÁâÕ ª¤¢¹Ê‹§ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-33 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 356 ËÁÙ·‹ èÕ 10 ¶.ÃÒªÊÕÁÒ-⪤ªÑ µ.⪤ªÑ Í.⪤ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30190 â·Ã. : 081-9662314 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÒúÃÔ¡Òâ¹Ê‹§

ª×Íè : ³ÔªÃѵ¹ ¾§É»ÞØ Þҹѹ· ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕÍÂظÂÒ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-34 ·ÕÍè ÂÙ‹ : áλ»‚✠ÎÁ 5 585/22 ËÁÙ·‹ èÕ 5 µ.ºÒŒ ¹ãËÁ‹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 089-8116676 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¸¹Ò¤ÒÃ

ª×Íè : »µ¹Ô ¹Ñ · ¤Ãº¹¾Ãѵ¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºØÞä·ÂáÁªÕ¹à¹ÍÃÕè àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-35 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 119-121 ¶.»ÃШѡɏ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-3833983 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¤ŒÒ»ÅÕ¡ à¤Ã×Íè §Á×ͪ‹Ò§, »˜Á ¹éÓ

ª×Íè : ÃÐ¾Õ ¾ÔÃÂÔ Ð¾§ÈÈ¡Ñ ´Ôì ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.¤ÇÔ¡¤ÍϹà¹ÍÏ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-36 ·ÕÍè ÂÙ‹ : ÊÔÇÒÅÑ 1650/3 ¶.ÊÃØ ¹ÒÃÒ³ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 084-6818797 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¤ŒÒ»ÅÕ¡

ª×Íè : ÊØ¡ÄµÒ àÃÒÁҹЪÑ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.àªÒǹ´ÊÕ µÒϪ (2004) àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-37 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 98 ËÁÙ·‹ èÕ 14 ¶.´Ò‹ ¹¢Ø¹·´-ªÑºҴÒÅ µ.Ë¹Ô ´Ò´ Í.´Ò‹ ¹¢Ø¹·´ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÊÕÁÒ â·Ã. : 089-2842444 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ệ§ÁѹÊÓ»ÐËÅѧ

ª×Íè : ÀÒ¡Ã ÇÔªÂÈÒʵÏ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.âÎÁáÍÏ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-37-8-38 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 53,55 ¶.ºÇÑ Ãͧ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 085-4433277 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÒúÃÔ¡ÒÃ

ª×Íè : ÊØÀµÑ ÃÒ ÊØÇÃÃ³âªµÔ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡. à¤.·.Õ àÍçÁ. ʵÕÅ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-39 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 191 ËÁÙ·‹ èÕ 8 µ.ºÒŒ ¹â¾¸Ôì Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30370 â·Ã : 086-8675844 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : àËÅç¡, ÇÑÊ´Ø¡Í‹ ÊÌҧ

ª×Íè : ¾ÔÁ¾ÈÃÔ Ô äªÂ¡ØÅÇѲ¹Ò ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡. Ç§ÉÊ¹Ô ä·Â ÍÔ¹â¹àǪѹè àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-40 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 201-201/1 ËÁÙ·‹ èÕ 2 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ºÒŒ ¹à¡ÒÐ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 088-5951150 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¢ÒÂÇÑÊ´Ø¡Í‹ ÊÌҧ

ª×Íè : ºØÞ¡Ô¨ ÍÑÈÇàÁ¦Ô¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡. äÍ ´Õ ÍÔ¹·ÕàÃÕ ´Õ ä«Â àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-50 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 105/103 ËÁÙ·‹ èÕ 6 ¶.ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ µ.ÊÃØ ¹ÒÃÕ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 085-6336776 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÒúÃÔ¡ÒÃ

ª×Íè : ¨Ø±ÒÃѵ¹ µÑ¹µÁ³ÕÃµÑ ¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡.ÁµÔ ÃÀÒ¾Ãا‹ àÃ×ͧµÅҴᤠàÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-41 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 273 ËÁÙ·‹ èÕ 12 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.¸ÒûÃÒÊÒ· Í.â¹¹ÊÙ§ ¨.¹Á. 30420 â·Ã : 088-1207723 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : -

ª×Íè : âÍÌÒà ÁҹиÑÞÞÒ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.à¨ÕÂàÁŒ§ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-42 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 119 ËÁÙ·‹ èÕ 8 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.˹ͧ§ÙàËÅ×ÍÁ Í.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 085-7152525 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : âçÊÕ¢ÒŒ Ç

ª×Íè : ¨Ô³¾§È ¶ÔÃлÃÒÃÁÀ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡.ÃÒªÊÕÁÒâç¡ÅÖ§¹ÒÂà¤ÕÂé § àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-43 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 234/3 ¶.»¡˜ ¸§ªÑ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 089-7194589 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : âç¡ÅÖ§

ª×Íè : ÇÃÇØ²Ô ÈØÀ÷ÃѾ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.ÃÍÂÑÅâÎÁ¿Ù´‡ â»Ã´Ñ¡Ê àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-44 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 49-50 ËÁÙ·‹ èÕ 8 «ÍÂÊÒþѴª‹Ò§ ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ËÁ×¹è äÇ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ â·Ã : 089-6847150 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¼ÅÔµÀѳ±ÍÒËÒÃàºà¡ÍÃÕè

ª×Íè : ÍÑÞ¤³Ò ÈÃÕÁ§èÔ Á§¤Å¡ØÅ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : µÑ§¹Óà¡ÉµÃ â¤ÃÒª àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-45 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 1884/1 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-0651633 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¨Ó˹‹ÒÂÍØ»¡Ã³·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ

ª×Íè : ¨ÔÃàÁ¸ µÑ¹µÔ¸Ò´Ò¾Ô·¡Ñ ɏ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹ¾Ã·Ô¾Â àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-51 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 551/5-6 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 089-4706217 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¨Ó˹‹Ò¢ͧ½Ò¡ â¤ÃÒª

ª×Íè : ÇÃÇѪ ¾Ç§¾ÃÈÃÕ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹʧǹ¹µ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-46 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 277 ËÁÙ‹ 2 ¶.Êº× ÈÔÃÔ µ.àÁ×ͧ»˜¡ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 089-9791776 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¨Ó˹‹ÒÂÍÐäËŋö¹µ·¡Ø ª¹Ô´

ª×Íè : »˜Þª¹ÔµÂ ÇÔªÂÈÒʵÏ ª×Íè ºÃÔÉ·Ñ : º¨¡.âÎÁáÍÏ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-47 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 53-55 ¶.ºÇÑ Ãͧ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 086-7277299 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¨Ó˹‹ÒÂáÍÏ

ª×Íè : dzѰ¾§È ªÒµÔ»®ÔÁÒ¾§É ª×Íè ºÃÔÉ·Ñ : º¨¡.´Å·ÃѾ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-48 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 573/76 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 39 Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310 â·Ã. : 081-9580980 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ʹÒÁºÍÅãˌઋÒ

ª×Íè : ÈØÀ³Ñ° Ãѵ¹ÊÔ¹ÈÑ¡´Ôì ª×Íè ºÃÔÉ·Ñ : ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ÍÂÙÊ‹ ºÒ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0855-49 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 333 ¶.ÃÒªÊÕÁÒ-⪤ªÑ µ.´Ò‹ ¹à¡ÇÕ¹ Í.⪤ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30190 â·Ã. : 081-7353343 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ºŒÒ¹¨Ñ´ÊÃÃ

ª×Íè : ʹ¸ÂÒ Í‹Í¹¹‹ÇÁ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡. àªÍÃÃ¿Õ ´Õ䫹 2005 àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-2-0855-49 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 1936 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ Í.àÁ×ͧ µ.ã¹àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-5937665 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍÍá¡ä¹«


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

9

‘มหกรรมสั ญ จรโคราช’คนแห่ ร ว ่ มงานเนื อ งแน่ น จับประชาคมเศรษฐกิ กระแสจอาเซีAEC ยน โดย..นายฮอ

สิงคโปร์รวยที่สุดในอาเซียน ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์มีประชากรแค่ 5 ล้านคน มีพื้นที่เพียง 710 ตารางกิโลเมตร อ่านออกเขียนได้ 93 % ของประชากรทั้งหมด รายได้ต่อหัวของ ชาวสิงคโปร์สงู สุดของโลกแซงแชมป์เก่านอร์เวย์ คนสิงคโปร์วนั นีม้ รี ายได้ 1.6 ล้าน บาทต่อหัวต่อปี ระหว่างที่คนไทยมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพียง 1.4 แสนบาท ห่างกัน 10 เท่า สิงคโปร์สง่ สินค้าออกปีละ 11.5 ล้านล้านบาท ระหว่างทีป่ ระเทศไทยของ เราส่งออกแค่ 6 ล้านล้านบาท ห่างกันเกือบ 100% ในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนจะเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการ สิงคโปร์จงึ กลายเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ อย่างไม่ต้องสงสัย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ของโลกที่ประเทศ มหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และจีน ต่างมุ่งมั่นสร้างฐานอ�ำนาจทั้งทางตรงและ ทางอ้อมตลอดมา แต่กลุม่ มุสลิมทีป่ ระกาศว่าประชากรอาเซียน 600 ล้านคน เป็น มุสลิม 300 ล้านคน นี่คืออีกหนึ่งมหาอ�ำนาจที่ถูกมองข้าม ประเทศอังกฤษเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกดูเงียบๆ กับอาเซียน แต่ในทีส่ ดุ เจ้า ชายวิลเลีย่ มแห่งราชอาณาจักรและฟ้าหญิงได้เดินทางมาเยีย่ ม สิงคโปร์ในฐานะมหา มิตร ของอังกฤษในภูมิภาคอาเซียน นับเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญของห่วงเวลาแห่งการ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพราะราชวงศ์แห่งอังกฤษได้เดินทางมาเยีย่ มชมโรงงานผลิต โรสรอย ที่มาลงทุนที่สิงคโปร์เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่และไม่น่าแปลกใจ ที่ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์จะมียอดการส่งออกมากกว่าประเทศไทยเกือบ 100% เพราะสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าสูงมากนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้น�ำสิงคโปร์ การรีบเร่งเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ 3 เสาหลักแห่งอาเซียน พูดกันมากที่สุดคือ เสาเศรษฐกิจ แต่เสาอื่น ยังดูเฉยๆอยู่ รัฐบาลไทยก็ไม่ค่อยจะมีเวลาท�ำงานด้านนี้มากนักเพราะมีปัญหาน�ำ้ ท่วม, ก่อการร้าย 3 จังหวัดภาคใต้ และการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล เมื่อความ มุ่งมั่นถูกส่งไปเรื่องเฉพาะหน้ามากจนไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่น ถนนสู่อาเซียนของ ประเทศไทยจึงดูมืดมนอย่างหน้าเป็นห่วง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญนักธุรกิจชาวมาเลเซีย MR. TAN TEK SENG มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจโคราชเมื่อสัปดาห์ก่อน MR. TAN ให้ความส�ำคัญเรื่องการสื่อสารเป็นพิเศษ นักธุรกิจที่จะเข้าสนาม AEC ต้องพูด ภาษาอังกฤษได้เพราะจะเป็นภาษากลางของ AEC MR. TAN TEK SENG ยังฝากถึงการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพราะมัน คือ สะพานเชือ่ มความสัมพันธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ของประชากรอาเซียน ในฐานะทีเ่ ราเป็นชาวตะวัน ออกด้วยกันมีความผูกพันกันทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งนี้น่าจะเป็นจุดแข็ง ของประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญและจงอย่ามองข้าม การต่อเชื่อมทางธุรกิจ MR. TAN พูดถึงเครือข่ายที่ดีของการท�ำธุรกิจ คือ การประสานสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ เป็นเรื่องที่ท�ำได้เลยไม่ต้องรอนโยบาย จากภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างหอการค้าจังหวัดสามารถท�ำได้ทันที หากนักธุรกิจ ชาวโคราชจะไปดูงานหรือศึกษาข้อมูลทีป่ ระเทศมาเลเซีย MR. TAN ยินดีจะประสาน งานให้เพื่อนนักธุรกิจ 2 ประเทศจะได้พบกัน ใครๆ ก็พูดถึงอาเซียน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ลึก รู้จริง เรื่องอาเซียน หน่วย งานของรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษาต้องรีบเร่งสร้างฐานข้อมูลและการเรียนรู้ เหลือ เวลาไม่มากแล้วหากใครเตรียมตัวดีที่สุดย่อมได้โอกาสมากที่สุด สิงคโปร์เป็นแบบ อย่างของความพร้อมไม่ว่า บุคลากรที่ประชากร 93% รู้หนังสือ รายได้ของคน สิงคโปร์สงู กว่ารายได้ประเทศอืน่ ๆ ประเทศไทยได้ทำ� อะไรบ้างกับการเข้าสูป่ ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียน? มหาอ�ำนาจที่สนใจประชาคมอาเซียน เท่าที่เห็นในขณะนี้มีอย่างน้อย 4 กลุ่มไม่ว่าสหรัฐอเมริกา จีน กลุ่มมุสลิม และล่าสุดสหราชอาณาจักรที่จะเล่นผ่าน ตัวแทน อย่างสิงคโปร์ เรื่องนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หากอังกฤษลงเล่นในสนาม AEC เวทีอาเซียนคงสนุกไม่แพ้กีฬาโอลิมปิก นักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง ต่างให้ความสนใจเพราะอังกฤษไปที่ไหนไม่เคยเล่นเรื่องเล็กๆ

ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

สะท้อนธุรกิจอีสานโต เม็ดเงินลงทุนสะพัด

มหกรรมชีช้ อ่ งรวยสัญจรเปิดฉาก อย่างยิง่ ใหญ่ อลังการเมืองธุรกิจและแฟรน ไชส์กว่า 200 บูธ ผู้จดั งานสุดปลื้มคน อีสานหลั่งไหลร่วมงานท่วมท้น สะท้อน ภาพการลงทุนเมืองย่าโมเฟื่องฟู สอดรับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของโคราชทัง้ รถไฟ ความเร็วสูง มอเตอร์เวย์เส้นใหม่ ท่อแก๊ส ธรรมชาติ ผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เสริมศักยภาพ เศรษฐกิจภูมภิ าคให้มงั่ คัง่ นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วถึ ง การจั ด งาน มหกรรมชีช้ อ่ งรวยสัญจรโคราชในครัง้ นีว้ า่ “นับเป็นเรือ่ งดีทมี่ กี ารจัดงานมหกรรมชีช้ อ่ ง รวยสัญจรโคราชขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบนั เรา พบปัญหาเศรษฐกิจรอบทิศ ทั้งปัญหา

เศรษฐกิจจากนอกประเทศ และปัญหา เศรษฐกิจในประเทศเราเองทีย่ งั ไม่เรียบร้อย ดีนัก ไม่ว่าจะเป็นภาวะการลงทุนซบเซา หรือปัญหาน�ำ้ ท่วม ดังนัน้ การจัดงานนีจ้ งึ ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจท�ำให้เกิดก�ำลังซือ้ ได้ เป็นอย่างดี ผมเชือ่ ว่าคนไทยมีพนื้ ฐานทีด่ ี อยูแ่ ล้ว แต่เราต้องชีใ้ ห้เห็นว่าท�ำอะไรแล้ว ต่อยอดเป็นเงินได้ จังหวัดนครราชสีมาเป็น เมืองทีม่ กี ารเติบโตเร็ว มีนคิ มอุตสาหกรรม ต่างๆ เกิดขึน้ มากมาย คนจากต่างพืน้ ที่ จึงสนใจเข้ามาลงทุนและมาหางานท� ำ รวมทั้งรัฐบาลก็มีโครงการมากมายที่ช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้ม แข้ง ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์เส้นใหม่ กรุ ง เทพฯ-โคราช รถไฟความเร็ ว สู ง กรุงเทพฯ-โคราช ท่อแก๊สธรรมชาติเส้นใหม่ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้

จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นเมืองทีน่ า่ จับตา และหลังจากงานนี้คาดว่าจะช่วยสร้างผู้ ประกอบการรายใหม่เพิม่ ขึน้ นางสาวณรินณ์ทพิ วิรยิ ะบัณฑิต กุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีเพิลมีเดีย จ�ำกัด ผูจ้ ดั งานมหกรรมชีช้ อ่ งรวยสัญจร โคราช กล่าวถึงความส�ำเร็จของการจัดงาน ในครัง้ นีว้ า่ “การจัดงานมหกรรมชีช้ อ่ งรวย สัญจรโคราชนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราตัดสิน ใจยกทัพธุรกิจและแฟรนไชส์มาให้พนี่ อ้ งใน ส่วนภูมภิ าคได้ชอ็ ปธุรกิจถูกใจ ในราคาลด กระหน�่ ำ มี ผู ้ ค นให้ ค วามสนใจอย่ า ง มากมาย เราคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานไม่ ต�ำ่ กว่าวันละ 10,000 คน ซึง่ งานนีจ้ ดั ต่อ เนือ่ งรวมสามวัน คือ 28-30กันยายนนี้ ที่ เดอะมอลล์ โคราช นอกจาก สร้างโอกาส ในการลงทุนแล้ว ยังมีการฝึกอาชีพฟรีใน

งาน ซึง่ ได้รบั การตอบรับดีมาก มีผสู้ นใจ ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่ออบรมอาชีพฟรี ท�ำให้ทุกห้องอบรมอาชีพเต็มก่อนวันงาน สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เริม่ ผันตัวเอง มาเป็นผูป้ ระกอบการมากขึน้ ซึง่ ตรงตาม วัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมชีช้ อ่ ง รวยสัญจรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ ผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใน ส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ ชาติเติบโตอย่างแข็งแกร่ง งานมหกรรมชี้ ช ่ อ งรวยสั ญ จร โคราช ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะ เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)กรมประชาสั มพันธ์ กระทรวง อุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ภาคธุรกิจ รวมทั้ง สถาบันการเงินต่างๆ ท�ำให้ก้าวต่อไป บริ ษั ท พี เ พิ ล มี เ ดี ย ตั้ ง ใจที่ จ ะจั ด งาน มหกรรมชี้ ช ่ อ งรวยสั ญ จรไปยั ง ภู มิ ภ าค ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ หวังให้พนี่ อ้ ง ทั่วไทยได้มองเห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจ และต่อยอดตัวเองสูผ่ ปู้ ระกอบการทีเ่ ข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจต่อไป

รพ.กรุงเทพทุม่ 500ล.เปิดกรุงเทพ-อุดรฯ

พร้อมวางเครือข่ายเปิดตลาดรับAEC

โรงพยาบาลกรุงเทพขยายเครือ ข่าย ทุ่ม 500 ล้าน ฟื้นโรงพยาบาล ใจกลางจังหวัดอุดรธานี หวังเป็นลูกข่าย การรักษา พร้อมเดินหน้ากลุม่ จังหวัดภาค เหนื อ และประเทศเพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นา รพ.กรุงเทพ-ราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางการ รักษาโรคเพือ่ คนโคราชและคนอีสาน นายแพทย์ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผู้ อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพฯ เดินหน้า สร้างลูกข่ายการให้บริการ ทุ่มลงทุนซื้อ ทรัพย์สนิ 500 ล้านบาท พร้อมทุนจด ทะเบียนเริม่ ต้นใหม่ที่ 500 ล้านบาท ซึง่ เป็นการซือ้ กิจการต่อจากเจ้าของเดิม แต่ เพื่อให้การบริการไม่หยุดนิ่ง จึงเริ่มเปิด ด�ำเนินการไปแล้วในวันที่ 1 สิงหาคมทีผ่ า่ น มา โดยจะมี ก ารเปลี่ ย นโลโก้ เ ป็ น โรง พยาบาลกรุ ง เทพ-อุ ด รธานี รวมไปถึ ง เปลีย่ นรูปลักษณ์บางอย่าง และทีส่ ำ� คัญคือ เปลีย่ นผูบ้ ริหาร เปลีย่ นบุคลากร และเพิม่ แพทย์ ทั้งนี้ยังต้องมีการลงทุนเพิ่มอีกแต่ คงจะไม่ทำ� ทันที ในส่วนของตัวอาคารเดิม สามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 กว่า เตียง เพราะมีหลายชัน้ บวกกับขนาดพืน้ ที่ ก็กว้างพอสมควร แต่คงต้องใช้เวลาอีก สักระยะกว่าจะปรับปรุงให้ถงึ ขัน้ มาตรฐาน ของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซึง่ หากมองถึง เรือ่ งของการบริการ จะเป็นการรักษาโรค ทัว่ ๆ ไป ไม่เหมือนกับทีโ่ คราชเพราะว่า ตามนโยบายแล้ ว ที่ โ คราชนี้ จ ะเป็ น ศูนย์กลางของภาคอีสาน ซึ่งจริงๆ แล้ว หากมองภาพการตลาดในอีก 3 ปีขา้ งหน้า

ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะท�ำให้มี ผูค้ นเข้ามายังประเทศเราเพิม่ มากขึน้ เช่น กลุม่ นักธุรกิจ แรงงาน พอมีการเปิดเสรี การค้าประเทศไทยเป็นประเทศทีน่ า่ ลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจเชิงสุขภาพ เพราะว่ามัน สามารถเอื้อประโยชน์กับการท่องเที่ยวได้ และยังเป็นทีล่ อ่ ตาล่อใจให้กบั นักลงทุนชาว ต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้ยงิ่ ใหญ่และเข้มแข็งเพือ่ ที่ชาวต่างชาติได้คิดตระหนักก่อนที่เข้ามา ลงทุน หากมองในตอนนีย้ งั อาจไม่เป็นกลุม่ ที่ใหญ่พอ จึงต้องท�ำการเพิ่มเครือข่าย และก�ำหนดจุดยุทธศาสตร์ในจังหวัดที่มี ศักยภาพสูงควรทีจ่ ะลงทุนไว้กอ่ นเพือ่ กันคู่ แข่งชาวต่างชาติ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ในจังหวัดรองๆ ลงมาก็ตอ้ งไปสร้างเครือข่ายไว้อาจจะเป็น โรงพยาบาลเล็กเป็นล�ำดับชั้นไป ในภาค เหนือก็ได้มีการซื้อที่ดินไว้ที่เชียงใหม่ ใช้ เวลาก่อสร้างสัก 1 ปี กว่าจะพร้อมก็อกี ประมาณ 2-3 ปี จังหวัดที่สนใจ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ ไม่เพียงเท่านี้แต่ อาจจะไปลงทุนในต่างประเทศด้วย เช่น สปป.ลาว เวียดนาม พม่า โดยจะเริม่ ต้น จากการท�ำคลินิกก่อน แล้วจึงจะมีการ พัฒนาไปตามล�ำดับต่อไป “ในเรือ่ งของเป้าหมายยังไม่ได้ตงั้ เป้าหมายอะไรชัดเจน แต่ทสี่ ำ� คัญในตอน นี้คือ จะต้องเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเดิม มาเป็นโรงพยาบาลใหม่ ให้ใกล้เคียงโรง พยาบาลกรุงเทพมากทีส่ ดุ ในช่วงแรกต้อง เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ เรียกได้วา่ จากหน้า มือเป็นหลังมือ เปลี่ยนทุกอย่างไม่ว่าจะ เป็น เจ้าหน้าที่ แพทย์ รวมทัง้ เครือ่ งมือ การแพทย์ตา่ งๆ ด้านสถานที่ อัตราการ ดูแลคนไข้จะต้องเป็น 1:4 คนไข้ 1 คน ต่อ บุคลากร 4 คน” แผนการด�ำเนินงานต่อไปซึ่งจะ เป็นในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ทีก่ ำ� ลังท�ำ เรื่องติดต่อกับทางโรงพยาบาลบางแห่งที่ การบริหารงานก�ำลังจะเดินหน้าไปไม่ไหว เพือ่ ทีจ่ ะเข้าไปดูแลต่อ เพราะเป็นการมอง ว่า หากจะสร้างขึ้นใหม่นั้น ก็เสียดาย ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู ่ ถึงแม้มนั จะเป็นของคน อื่นก็ตาม ถ้าไม่ได้ถูกใช้ให้คุ้มค้ามันก็ เสียดาย สูเ้ ราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็

จะดีกว่า รวมถึงยังได้ฐานลูกค้าบางส่วน ได้บคุ ลากรทีด่ ี ภาพทีด่ ๆี เก็บไว้บางส่วน มันก็จะสามารถเริม่ ต้นง่ายกว่าการกับการ ทีเ่ ราจะไปเริม่ ต้นใหม่ จากนัน้ ก็จะปรับปรุง ใหม่แต่เนื่องจากว่าต้องใช้เวลาจึงเริ่มต้น จากการทีไ่ ปเช่าพืน้ ทีต่ วั เมืองท�ำเป็นคลินกิ ไปก่อน เมือ่ ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะท�ำ พิธีเปิดแล้วก็ย้ายคนไข้จากคลินิกไปที่โรง พยาบาล ส�ำหรับตัวคลินกิ ขณะนีก้ ำ� ลังหา ห้องแถวเช่าอยู่ ประมาณ 2-3 คูหา ลงทุน ไม่มากประมาณ 2-3 ล้านบาท เป็นการ สร้างฐานลูกค้าก่อนเบือ้ งต้น แน่นอนว่าไม่ รับประกันสังคมเพราะจะท�ำให้มาตรฐาน การบริการของเราเป็นดับเบิล้ Standard เพราะยิง่ ท�ำดี ยิง่ ได้เงินมาก จึงต้องท�ำให้ ดีทสี่ ดุ และลูกค้าก็ได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ดีจากเราไป ถ้าท�ำแบบรับเงินมาก่อนมันต้องประหยัด ท�ำให้การบริการท�ำได้ไม่เต็มที ่ ทางโรง พยาบาลจะรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้มอบสิ่ง ทีด่ ที สี่ ดุ กับลูกค้าอย่างเต็มที่ หากจะมองส่ ว นการเรื่ อ งการ ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ถือได้วา่ ไม่มคี วาม กังวล เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่มีวัน ศูนย์เปล่า แต่สิ่งที่จะต้องคิดว่าจะลงทุน แค่ไหน คือ เรือ่ งเครือ่ งมือแพทย์ บุคลากร และก็การบริการเพื่อให้เหมาะกับบริบท ของแต่ละที่ เช่นเดียวกันขณะนี้ที่โคราช ก�ำลังจะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 8 ศูนย์ ล่าสุดคือ ศูนย์มะเร็ง ทีต่ อ้ งใช้เม็ด เงินลงทุนเพิม่ เช่น ศูนย์ฉายแสงทีต่ อ้ งใช้ เงินประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ครึง่ ปีแรกในช่วง 3 เดือนแรกจะ ขยับตัวค่อนข้างช้า ซึ่งคิดว่าจะคงไม่ ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ แต่ พอมาไตรมาส 2 ก็ดขี นึ้ มามาก อาจเป็น เพราะช่วงไตรมาสแรกมีเรื่องของปัจจัย ของภายนอก เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ท�ำให้เกิดการชะลอเรื่องของการใช้จ่าย จนมีผลต่อลูกค้าในด้านการตัดสินใจที่จะ เข้ามารับการรักษา แต่ในที่สุดเมื่อลูกค้า ได้มองเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับสุขภาพซึ่ง เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับชีวิต ประจวบกับ ปัจจัยที่ 2 ทีโ่ รคระบาดเข้ามาด้วย ทัง้ ไข้ หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคมือเท้าปาก อีก จึงท�ำให้ทุกคนเริ่มตระหนักและกลัว

จึงเริ่มหันกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งนั้นก็เป็นตัวที่ท�ำให้ทางโรงพยาบาลเอง ได้มีการเพิ่มปริมาณแพทย์ โดยเน้นเป็น แพทย์ เ ฉพาะทางเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กกั บ ลู ก ค้ า รวมไปถึ ง การรั ก ษาที่ อ าศั ย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า “ปัญหาที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ใน ส่วนของโคราช คือ ห้องตรวจไม่เพียงพอ แต่หากจะสร้างตึกใหม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนใช้ เวลาราวๆ 2 -3 ปี จึงมองว่าควรใช้พนื้ ที่ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ จึงได้ มีการปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ 4 ให้กลาย เป็นพืน้ ทีใ่ ห้บริการ และศูนย์เฉพาะโรค 3 ศูนย์ ได้แก่ สมอง จีไอ และเช็คอัพ ด้วย งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยปีนมี้ กี าร วางแผนการลงทุนไว้ที่ 70 ล้านบาท ส�ำหรับการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ประมาณ 40 ล้านบาท อีก 25-30 ล้าน เป็นเครื่องมือแพทย์ โดยทางต้นสังกัด ต้องการที่จะให้โรงพยาบาลเป็นที่ขึ้นหนึ่ง พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง จะเป็ น โรงพยาบาล กรุงเทพฯ แห่งแรกในภาคอีสานทีม่ ยี อดขึน้ ไปถึงพันล้าน แต่สิ่งที่ทางต้นสังกัดอยาก ให้ เ พิ่ ม ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะแต่ เ รื่ อ งของรายได้ เท่านัน้ แต่กลับมองไปถึงการเพิม่ ในเรือ่ ง ของลูกค้ามากกว่า” โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา ใน เวลานี้ อ ยากให้ ทุ ก คนมองว่ า ทางโรง พยาบาลท�ำเพื่อคนโคราชและคนอีสาน จริงๆ จะเห็นได้จากการที่เริ่มมีการปรับ เปลีย่ น ขยาย และเพิม่ ศักยภาพขึน้ ทุกปี โดยล่าสุดได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ กระดูกสันหลัง ทั้งนี้ ยังได้มีการพัฒนา เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีให้กา้ วหน้ามาก ที่สุดในการรักษา ศูนย์สมองก็ได้มีความ พร้อมทีจ่ ะรับคนไข้ได้เพิม่ มากขึน้ ศูนย์โรค เกีย่ วกับล�ำไส้ระบบทางเดินอาหาร ได้ขยับ ขยายไปยังชัน้ 4 และพร้อมจะให้บริการ เรือ่ งส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ โรค เหล่านี้อยู่ในอันดับต้นๆ ที่เกิดกับคนใน อีสานทัง้ สิน้ รวมไปถึงศูนย์มะเร็งทีต่ อนนี้ ก�ำลังเดินหน้าเปิดศูนย์ซึ่งใช้เวลาไม่นาน ส่วนศูนย์หัวใจ ทางโรงพยาบาลเองได้ พัฒนาเทคโนโลยีลำ�้ หน้าทีส่ ดุ แล้ว รอเพียง แต่ความมัน่ ใจจากคนไข้เท่านัน้ .


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

มทส. จับมือ สกส. ส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม

มทส.ฝึกซ้อมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2554

พัฒนานักศึกษาเป็นผูป้ ระกอบการสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส� ำ นั ก วิ ช าเทคโนโลยี สั ง คม ร่ ว มกั บ ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่ง ชาติ (สกส.) ร่วมมือพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ ประกอบการสังคมและส่งเสริมพัฒนาผู้ ประกอบการสังคมในภูมภิ าค โดยร่วมกัน พัฒนาเนือ้ หารายวิชากิจการเพือ่ สังคม ซึง่ จะเป็นวิชาต้นแบบทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทย ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี (คนขวา) และ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่ง ชาติ ได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบ ค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการครัง้ นี้ ถือเป็นจุด เริ่ ม ต้ น ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี แ ละ ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่ง ชาติ ในการส่งเสริมพัฒนา “กิจการเพือ่ สั ง คม” ซึ่ ง เป็ น กิ จ การรู ป แบบใหม่ ใ น ภูมภิ าค นับเป็นพัฒนาการอีกขัน้ หนึง่ ของ ความร่วมมือเพือ่ สร้างสรรค์สงั คมทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นีภ้ ารกิจและบทบาทของ สกส. ทีม่ งุ่

เน้นการส่งเสริมพัฒนากิจการเพื่อสังคม รวมถึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนานักศึกษาสูก่ ารเป็น ผูป้ ระกอบการสังคมนัน้ มีความสอดคล้อง กับนโยบายและภารกิจของ มทส. ที่ได้ ประกาศบทบาทใน 5 ระดับ คือ การเป็น มหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยท้องถิน่ มหาวิทยาลัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยแห่ง ชาติ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ ซึง่ มทส. ประกาศตัวเป็น “มหาวิทยาลัยคู่เคียง สังคม” ทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของสังคมไทย เป็น มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เลิศล�้ำทาง วิชาการ และเชือ่ มประสานสูส่ ากล ทีเ่ ห็น เป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ ทีส่ ง่ อาจารย์คณุ วุฒปิ ริญญา เอกไปท�ำงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานใน อ�ำเภอในจังหวัดนครราชสีมา นโยบายจาก หิง้ ลงสูห่ า้ ง ทีน่ ำ� องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปสู่ การใช้งานจริง หากเป็นเชิงอุตสาหกรรมก็ ส่งผ่านสภาอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์กผ็ า่ น ทางหอการค้า หรือหากเป็นความต้องการ ของพีน่ อ้ งประชาชนก็จดั อบรมความรูด้ า้ น ต่างๆ โดยตรง เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการนัน้ ๆ รวมถึงการเตรียมการ เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและ การเปิดการค้าเสรีในอนาคตอันใกล้ ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรกิจการเพือ่ สังคม เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนของ มทส. จึงเป็น แนวทางร่วมกันทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเจตคติและทัศนคติที่ดีในเรื่องของ สังคม ปลูกฝังจิตสาธารณะให้นกั ศึกษาได้ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ USR (University Social

Responsibility) หรือความรับผิดชอบของ สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม ให้ติดตัว นักศึกษาหรือบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาออก ไปได้มสี ว่ นช่วยพัฒนาและมีสว่ นร่วมในการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป” อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดี ส� ำ นั ก วิ ช าเทคโนโลยี สั ง คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวด้วย ว่า “สืบเนื่องจากทางส�ำนักงานสร้างเสริม กิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ ซึง่ มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ สังคม อันเป็นนโยบายของประเทศในขณะ นี้ ได้หารือร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาผูป้ ระกอบการสังคมใน ภูมิภาค การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา กิ จ การเพื่ อ สั ง คมส�ำ หรั บ นั ก ศึ กษา ซึ่ง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการมีจิตส�ำนึกความเป็นผู้ประกอบ การและการบริการ การพัฒนาผู้ประกอบ การสังคมในภูมภิ าค โดยในเบือ้ งต้นตกลง ร่วมกันพัฒนาเนื้อหารายวิชากิจการเพื่อ สังคม ซึ่งจะเป็นวิชาต้นแบบที่ใช้ในการ เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นแห่ง แรกของประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุน โครงงานและกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาที่ เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบ ต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรม

ร่วมกัน และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม” นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการครัง้ นีด้ ว้ ยว่า “นับ เป็นครัง้ แรกที่ สกส. จับมือกับสถาบันการ ศึกษาในการร่วมมือพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ มทส. เป็น แห่งแรก ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ นักศึกษาให้มคี วามตระหนักถึงกิจการเพือ่ สังคม ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ในการแก้ปญั หาของ สังคมตัง้ แต่ตน้ ทาง น�ำเรือ่ งของสังคมเชือ่ ม โยงการแก้ปญั หาชุมชน สิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะ พัฒนาเป็นธุรกิจได้ และเป็นกระแสของโลก ด้วยทีใ่ ช้กจิ การเพือ่ สังคมไปแก้ปญั หาในทุก ภาคส่วน หลักสูตรกิจการเพือ่ สังคมทีจ่ ะใช้ เป็นต้นแบบนี้ก็จะได้ขยายผลไปใช้ในภาค ส่วนอืน่ ๆ ด้วย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการ สร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคม ทีต่ อบสนองต่อ การแก้ปญั หาและพัฒนาสังคม ชุมชนและ สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตอนหนึง่ ว่า: “นอกจากการศึกษาจะสอนให้คน เก่งแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดี “คน” นับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญแห่ง ค�ำว่า “คน” แปลว่าอะไร? หรือ มีความ พร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้ ความส�ำเร็จของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน หายเช่นไร? ทั้งนี้จะได้เป็นพื้นฐานให้ได้ คนทีม่ คี ณุ ภาพ คือ ทัง้ เก่ง ทัง้ ดี มาเป็น ซึง่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เข้าใจต่อไปโดยล�ำดับตนถึงเรือ่ ง “คนดี” ก�ำลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัย และพลังส�ำหรับการสร้างสรรค์ และให้ พ.ศ.2542 ได้ให้คำ� นิยามไว้วา่ “คน น. ตามความประสงค์สบื ไป. มนุษย์” และค�ำว่า “มนุษย์ น. สัตว์ทรี่ จู้ กั เมื่ อ พิ จ ารณาตามศั พ ท์ ค� ำ ว่ า ความดีเป็นปัจจัยเพือ่ ประคับประคองหนุน ใช้เหตุผล, สัตว์ทมี่ จี ติ ใจสูง, คน”, ค�ำว่า “คน” ซึ่งเป็นภาษาไทยโดยแปลมาจาก น� ำ ความเก่ ง ให้ เ ป็ น ไปในทางที่ ถู ก ที่ “มนุษย์ศาสตร์ น. วิชาว่าด้วยคุณค่าทาง ศัพท์บาลีวา่ “นร” (อ่านว่า นะระ) ค�ำว่า อ�ำนวยผลเป็นประโยชน์อนั พึงประสงค์....”. สรุปได้ว่า การศึกษาที่สมบูรณ์ จิตใจและงานของคน มีศลิ ปะ วรรณคดี “นร” นี้ มีความหมายว่า “ผูอ้ นั ชราและ ประวัตศิ าสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และ มรณะน�ำไป” ฉะนั้นที่เราเป็นคนหรือที่ นัน้ จะต้องท�ำให้ผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรม ปรัชญา”, “มนุษย์สัมพันธ์ น. ความ เรียกกันและกันว่า “คน” นัน้ เมือ่ เป็นคน เป็นทัง้ คนเก่งและคนดีนนั่ เอง. อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการ สัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึง่ จะ แล้วจ�ำต้องมีสภาพเหมือนกันอยู่ 2 อย่าง ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีตอ่ กัน” คือ ต้องแก่ และต้องตายในทีส่ ุดทั้งสิ้น ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึง่ มี 9 หมวด ในหลั ก ธรรมทางศาสนา ทุ ก โดยไม่มีผู้ใดเลยได้รับการยกเว้นที่เกิดมา + เฉพาะกาล รวม 78 มาตรา) ยังมี ศาสนาต่างก็มคี �ำสัง่ สอนอบรมให้เป็นคนดี แล้ว และเป็นคนแล้วจะพ้นจากสภาพ เหตุผลส�ำคัญในการประกาศใช้พระบัญญัติ ทัง้ สิน้ โดยมีวธิ กี ารและรายละเอียดทีแ่ ตก ความจริง คือ ความแก่และความตายได้”. ฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราช ต่างกัน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้สงั คมมนุษย์อยูด่ ว้ ย ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความ อาณาจักรไทยก�ำหนดให้รัฐต้องจัดการ กันอย่างสงบสุขนัน่ เอง หมายของค�ำว่า “คน” ไว้อกี นัยหนึง่ ดัง ศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา ปรากฏในหนังสือเรื่องวิธีแห่งการบรรเทา ศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มี กฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นันทภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “หน้าที่ ทุกข์ (ตอนต้นเรือ่ ง) ความว่า:ของคน คนดีและคุณสมบัตพิ เิ ศษของนัก ค�ำว่า “คน” มีความหมายมาจาก ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง บริหาร” (เขมกะ เรียบเรียง) เกี่ยวกับ ค�ำว่า “ชน” ซึง่ แปลได้งา่ ยๆ ว่า:“คน” ว่า: “เกิดมา” เพราะ พอได้เกิดมา เสริมความรูแ้ ละปลูกฝังจิตส�ำนักทีถ่ กู ต้อง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ในเบื้องต้นนี้ ควรได้ศึกษาให้ แล้ว ก็ได้เป็นคนแล้วแน่นอน” ดังนี.้ เข้าใจเรือ่ ง “คน” ก่อน เพราะเราทัง้ หลาย การศึกษามีบทบาทส�ำคัญอย่าง ประชาธิปไตยอันทีพระมหากษัตริย์ทรง ต้องก็เป็นคนด้วยกันเพือ่ ทราบอย่างถูกต้อง ยิ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน ดั ง เป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ใน 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท วิธกี ารจ�ำน�ำ ท�ำได้ 2 วิธี 1. การรั บ จ� ำ น� ำ ใบประทวน โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร รับจ�ำน�ำ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าว เปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว ที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42กรัม) สถานที่ ทีห่ น่วยงานทัง้ 2 แห่งแต่งตัง้ โดย สัปดาห์นี้ มีแต่ข่าวการคัดค้าน ส่วนใหญ่กค็ อื โรงสีขา้ วทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุน โครงการรับจ�ำน�ำของรัฐบาล ตันละ 20,000 บาท 2. การรับจ�ำน�ำในยุง้ ฉางเกษตรกร ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม) โครงการรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตรของรัฐบาล มี โดย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์ ทีจ่ ะช่วย ยกระดับ รายได้ของ ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) การเกษตร และรับใบประทวนที่ องค์การ เกษตรกร แต่เนือ่ งจาก ทุกโครงการมีจดุ อ่อน คลังสินค้า หรือองค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการทุจริต จึงมีการคัดค้าน ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เม็ดยาว โดยรับจ�ำน�ำเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิและ มาก โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ส�ำหรับ ข้าวเปลือกเหนียวเท่านัน้ ในราคาเท่ากับการ ปี 2555/2556 รัฐบาลอนุมตั ใิ ห้รบั จ�ำน�ำข้าว ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เม็ดสัน้ จ�ำน�ำใบประทวน เปลือก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 255 และ ส�ำหรับสถานการณ์ การผลิตข้าว สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยเกษตรกร ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ นาปี 2555/2556 จาก ส�ำนักงานเศรษฐกิจ สามารถใช้สทิ ธิเข้าร่วมจ�ำน�ำได้ ปีละ2 ครัง้ การเกษตร แจ้งว่าเนื้อที่เพาะปลูก ทั้ง ต่อราย ต่อแปลง โดยไม่จำ� กัดว่าเป็น ข้าว 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 ประเทศ 61.715 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ 1.05% นาปี หรือข้าวนาปรัง ผลผลิต รวมทัง้ ประเทศ 26.186 ล้านตัน ก�ำหนดชนิดและราคาข้าวเปลือก บาท ข้ า วเปลื อ กเจ้ า 10% ตั น ละ ข้าวเปลือก เพิม่ ขึน้ 12.55% โดยมีผลผลผลิต ที่ ความชืน้ 15 % ดังนี้

ศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยา ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ การพั ฒ นา ประเทศพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละส่ ง เสริ ม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของชาติ รวมทัง้ ในกฎหมายบัญญัตแิ ละให้ ความคุม้ ครองการจัดการศึกษาอบรมของ องค์ ก รวิ ช าชี พ และเอกชน รวมทั้ ง ใน กฎหมายบัญญัตแิ ละให้ความคุม้ ครองการ จักการศึกษาอบรมขององค์การวิชาชีพและ เอกชน ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐ ดัง นั้นจึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษา แห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการ บริ ห ารและจั ด การการศึ ก ษาอบรมให้ สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนับว่า จะเป็นการปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทย ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและ รูปธรรมยิง่ ขึน้ และมีปรัชญาการศึกษาที่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ จะต้องให้นกั เรียนเป็น ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าความรู้ เพิ่ม เติ ม นอกเหนื อ การเรี ย นตามปกติ ใ น ห้องเรียนหรือจากครูอาจารย์โดยตรง เช่น จากห้องสมุด การสัมมนากลุม่ ย่อย การ ระดมพลังความคิดและสติปญั ญา เป็นต้น ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้นกั เรียนเป็นคนเก่ง, เป็นคนดี และมีความสุข (ทัง้ ในระหว่างการศึกษาเล่า เรียน การปฏิบตั กิ จิ การงานทัง้ ปวง ตลอด จนการประกอบสัมมาชีพทีด่ ใี นอนาคตอีก ด้วย) ซึง่ จะสอดคล้องกับพระบรมราโชวาท ดังกล่าวข้างต้น. เฉลีย่ ต่อไร่ ที่ 424 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ 11.29% โดยเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจาก ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ซึง่ ปีทแี่ ล้ว แหล่งปลูกข้าว ลุม่ เจ้าพระยา ไม่สามารถปลูก ข้าวนาปี รอบ 2 ได้ เนือ่ งจากประสบอุทกภัย ในช่วงปลายปี 2554 ราคาข้าวที่สูงขึ้น เนื่องจากนโยบายรับจ�ำน�ำข้าว จูงใจให้ เกษตรกรปลูกข้าวเพิม่ ขึน้ และธรรมชาติหลัง น�ำ้ ท่วม ผลผลิตมักสูงขึน้ ส�ำหรับภาคอีสาน และภาคใต้ เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวโดยรวมลด ลง เนือ่ งจากเกษตรกรเปลีย่ นไปปลูกอ้อย โรงงานและปาล์มน�ำ้ มัน ส�ำหรับสถานการณ์ ตลาดและราคาของโลก จากการคาดการณ์ ของ USDA เดือน สิงหาคม 2555 ผลผลิต ของโลก ปี2555/56 มีปริมาณ 463.2315 ล้านตัน ข้าวสารลดลงจากปีกอ่ น ประมาณ 1% ขณะทีก่ ารบริโภค 466.40 ล้านตัน ข้าวสาร เพิม่ ขึน้ 1.70% แต่การค้าข้าวของ โลกประมาณไว้ 35.5 ล้านตันข้าวสาร ลด ลง 0.45% แนวโน้ม ราคาข้าวน่าจะคงตัว และมีแนวโน้มสูงขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหา ภัยแล้ง หลายประเทศ ทัว่ โลก เช่น อินเดีย มีแนวโน้มว่าปริมาณฝนตกในอินเดีย มี ปริมาณ น้อยกว่า เกณฑ์เฉลีย่ 10% ส�ำหรับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของจังหวัด นครราชสีมา 3.776 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ 0.53

คุยเฟอง เรื่องเกษตร

“โครงการรับจ�ำน�ำ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด� ำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจ�ำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ อาคารสุร พัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ ก� ำ หนดการฝึ ก ซ้ อ มพิ ธี พระราชทานปริญญาบัตร โดยท�ำการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2555 และ ฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ ตารางการฝึกซ้อม ตลอดจนค�ำแนะน�ำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง www.sut.ac.th หรือสอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-44223130, 0-4422-3122-(9)

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานฯ

นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้ บัตร ,รางวัลที่ 2 โล่ปประธานคณะ อ�ำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า กรรมการองค์การสวนสัตว์ เงินรางวัล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร ,รางวัลที่ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ 3 โล่ผอู้ ำ� นวยการองค์การสวนสัตว์ เงินสด ของเรา” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร ,รางวัล พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ พร้อมเงินสด ชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท (20 รางวัล) 50,000 บาท และเกียรติบตั ร ภาพถ่ายที่ ,รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล จะเข้าประกวดต้องถ่ายที่ สวนสัตว์ดุสิต 10,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร (3 รางวัล) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนส่งผลงานได้ตงั้ แต่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา และ บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2555 ได้ดว้ ยตนเอง อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น- และทางไปรษณีย์ ถึง ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ อุดรธานี และต้องถ่ายระหว่างวันที่ 1 องค์การสวนสัตว์ 71 ถ.พระราม 5 เขต กันยายน - 30 ธันวาคม 2555 ด้วยกล้อง ดุสติ กรุงเทพฯ 10300 ประกาศผลการ ดิจทิ ลั ขนาดของไฟล์ตอ้ งมีความละเอียด ตัดสิน วันที่ 21 มกราคม 2556 ทาง อย่างน้อย 8 ล้านพิเซล และรูปแบบของ www.zoothailand.org ไฟล์ในแบบ มาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ผู ้ ส นใจสามารถเข้ า ไปดู ร าย (ไม่รบั ภาพทีเ่ ป็น RAW FILE และไฟล์ทเี่ ป็น ละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร สกุลอืน่ ) ส่งภาพเข้าประกวดไม่นอ้ ยกว่า 2 www.zoothailand.org สอบถามไดที่ ภาพ แต่ไม่เกิน 10 ภาพ จะต้องขยายเป็น ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ 02-2827111 ต่อ ภาพขนาด 16 x 24 นิว้ พร้อมทัง้ บันทึก 177/154 สวนสัตว์ดสุ ติ 02-2812000 สวน ภาพทีส่ ง่ เข้าประกวดลงในซีดี โดยภาพทีส่ ง่ สัตว์เปิดเขาเขียว 038-318444 สวนสัตว์ เข้าประกวดไม่เคยเผยแพร่ใน social net- เชียงใหม่ 053-221179 สวนสัตว์นครราชสีมา work หรือได้รบั รางวัลทีใ่ ดมาก่อน 044-934647 ต่อ 506 สวนสัตว์สงขลา รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลประทาน 074-598838-9 อุทยานสัตว์ปา่ อีสานตอนบน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี ขอนแก่น-อุดรธานี 086-4556340-1 โชติ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติ % ผลผลิตข้าวเจ้า 1.031 ล้านต้น เพิม่ ขึน้ ประเทศ 7.91% ล้านไร่ ลดลง 0.1% 10.3% , ข้าวเหนียว 0.22 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ผลผลิตรวม 27.547 ล้านต้น เพิม่ ขึน้ 3.56% 7.53% ผลผลิตต่อไร่ 3,485 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ 3.66% สถานการณ์ การผลิตข้าวโพดเลีย้ ง สถานการณ์ การสผลิตอ้อยโรงงาน สัตว์ ปีเพาะปลูก 255/56 เนือ้ ทีเ่ พาะปลูก ปี 2555/56 ส�ำนักเศรษฐกิจการเกษตร ของจังหวัดนครราชสีมา 8.36 แสนไร่ ลด รายงานว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพนื้ ทีป่ ลูก ลง 3.67% ผลผลิต 5.12 แสนต้น ลดลง อ้อย ปี 2555 จ�ำนวน 669,490 ไร่ ลดลง 4.61% โดยพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวโพดทัง้ ประเทศ 2.96% โดยคาดการณ์ผลผลิต 7,158,510 7.188 ล้านไร่ ลดลง 0.94% ผลผลิตรวม ตัน ลดลง 3.66% ผลผลิตต่อไร่ 10,692 4.688 ล้านตันลดลง 1.97% ผลผลิตต่อไร่ กิโลกรัม ต่อไร่ ลดลง 0.72% ขณะทีพ่ นื้ ที่ เฉลีย่ ทัง้ ประเทศ 652 กิโลกรัม ลดลง 1.06% เก็บเกีย่ วรวมทัง้ ประเทศ 8.393 ล้านไร่ เพิม่ เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง ขึน้ จากปี 2555 ประมาณ 1.03% ผลผลิต เนือ่ งจากภัยแล้ง เกษตรกรจึงเปลีย่ นไปปลูก รวมทัง้ ประเทศ 103.379 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ อ้อยโรงงานและมันส�ำปะหลัง ที่ให้ผล จากปี 2555 1.26% โดยมีผลผลิตอ้อยเข้า ตอบแทนทีด่ กี ว่า ส�ำหรับสถานการณ์ตลาด โรงงาน 99.605 ล้านตัน ทีเ่ หลือเก็บเข้าท�ำ และราคาข้าวโพด ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธ์ ผลผลิตต่อไร่ ทัง้ ประเทศ 12,317 ของโลก ทีค่ าดการณ์จาก USDA ในเดือน กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ 0.24% การทีเ่ นือ้ ทีเ่ ก็บ สิงหาคม 2555 คาดว่า ผลผลิตจะลดลง เกีย่ วอ้อยเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากราคาอ้อยขัน้ ต้น เนื่องจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ สูงถึง 1,000 บาท ต่อตัน ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ท�ำให้ราคา สูงกว่า ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และมันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มรี าคาสูงขึน้ จึงจูงใจให้เกษตรกร หันไปปลูกอ้อยโรงงาน สถานการณ์การผลิตมันส�ำปะหลัง มากขึน้ แต่การทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา มี ปีเพาะปลูก 2555/56 จังหวัดนครราชสีมา พืน้ ทีล่ ดลง เนือ่ งจากเกษตรกรหันไปปลูก มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก 1.77 ล้านไร่ ผลผลิต 6.24 มันส�ำปะหลังแทน ส�ำหรับราคาน�ำ้ ตาลทราย ล้านตัน โดยมีผลผลิตต่อไร่ 3,520 กิโลกรัม ในตลาดซื้อขายล่างหน้า และตลาดโลก เพิ่มขึ้น 3.76% ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกทั้ง ปรับตัวสูงขึน้


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 363 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555

รพ.มหาราชนครราชสีมา

จัดพิธีวางพวงมาลา เนื อ ่ งในวั น มหิ ด ล ปี 2555 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2555 ที่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรง พยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายชวน ศิรนิ นั ท์พร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางพวง มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

พระบรมราชชนก ซึง่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้จดั ขึน้ เนือ่ งในวันมหิดล ประจ�ำปี 2555 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ ยิง่ ต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุข ด้าน

“นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง”

การประกอบธุรกิจไม่วา่ ขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กเพียงใด ก็จำ� เป็นต้องมีลกู จ้าง มาช่วยเหลือ การด�ำเนินงานเพือ่ ให้ธรุ กิจ เจริญรุง่ เรือ่ งตามความมุง่ หมายซึง่ การท�ำงาน ของลูกจ้างก็เพือ่ ประโยชน์ของนายจ้างแต่ ยามใดลูกจ้างไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลอืน่ หรือทีเ่ รียกว่าท�ำละเมิดนัน้ นายจ้าง ต้องร่วมรับผิดใน ความเสียหายด้วยถ้าการ ท�ำละเมิดของลูกจ้างได้ทำ� ไปในทางการทีจ่ า้ ง หรือตามค�ำสัง่ ของนายจ้าง ในการร่วมรับผิดของนายจ้างนัน้ จะ ไม่มกี ารจ�ำกัดขอบเขตของงานทีล่ กู จ้างได้ ปฎิบตั หิ น้าทีไ่ ว้อย่างแน่นอนโดยนายจ้างอาจ จะออกค�ำสัง่ บังคับบัญชาให้ลกู จ้างของตน ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก หน้าที่ที่ท�ำอยู่ก็ได้ เช่น นายจ้างใช้ให้ พนักงานบัญชีขบั รถของบริษทั ไปรับสินค้าแต่ ปรากฎว่า พนักงานบัญชีขบั รถไปชนผูอ้ นื่ เหตุดังกล่าวนายจ้างจะอ้างว่าไม่ใช่ใน ทางการทีจ่ า้ งแต่เป็นเรือ่ งของการไหว้วาน เป็ น สิ น น�้ ำ ใจไม่ ไ ด้ เ พราะได้ ท� ำ ไปเพื่ อ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานและปฏิบตั ติ าม ค�ำสัง่ ของนายจ้าง หรือแม้จะเป็นการท�ำงาน ในวันหยุดหรือล่วงเวลางานหรือในเวลาพัก

กลางวันแล้วไปก่อเหตุละเมิดนายจ้างต้อง ร่วม รับผิดหรือไม่กต็ อ้ งพิจารณาว่างานนัน้ เพือ่ ประโยชน์ของนายจ้างหรือไม่ถา้ เป็นเรือ่ ง เกีย่ วกับกิจการของนายจ้างก็คงต้องถือว่า เป็นไปในทางการทีจ่ า้ ง ในบางครั้งผู้ประกอบการที่เป็น นายจ้างก็อาจจะใช้วธิ ใี ห้ลกู จ้างท�ำข้อตกลง ไว้กบั นายจ้างก่อน โดยตกลงยกเว้นว่า นายจ้างไม่ตอ้ งร่วมรับผิดกับลูกจ้างในความ เสียหายอันเกิดจากการท�ำละเมิดในทางการ ทีจ่ า้ งของลูกจ้างซึง่ การท�ำข้อตกลงยกเว้น ความรับผิดดังกล่าวนัน้ นายจ้างไม่สามารถ น�ำมาอ้างเพือ่ ปฏิเสธความรับผิด ต่อบุคคล ภายนอกซึง่ ได้รบั ความเสียหายนัน้ ได้เพราะ การกระท�ำละเมิดดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ เป็นธรรมแก่ บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เข้ามา เกีย่ วข้องด้วยในธุรกิจเมือ่ นายจ้างได้ชดใช้ ความเสียหายจากการท�ำละเมิดของลูกจ้าง ไปแล้วก็ใช่วา่ จะเสียเปล่านายจ้างยังมีสทิ ธิที่ จะเรียกคืนหรือทีเ่ รียกว่าไล่เบีย้ เอากับลูกจ้าง ทีท่ ำ� ละเมิดได้เพราะความรับผิดของนายจ้าง เป็นความรับผิดที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อ คุม้ ครองผูเ้ สียหายเป็นส�ำคัญซึง่ นายจ้างอยูใ่ น ฐานะทีจ่ ะ เยียวยาความเสียหาย ได้ดกี ว่า

สังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย ด้านการ ทหารและด้านการศึกษาของไทยให้เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พิธีในครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งรัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม กิจกรรมด้วย ลูกจ้าง เนื่องจากนายจ้างย่อมมีฐานะ เศรษฐกิจดีกว่าลูกจ้างนัน่ เอง แต่อย่างไรก็ตาม หากนายจ้าง ยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกแล้ว นายจ้างมี สิทธิไล่เบีย้ เอากับลูกจ้างในภายหลังได้การไล่ เบีย้ ก็คอื การรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนีล้ ะเมิด หรือผูไ้ ด้รบั ความเสียหายซึง่ นายจ้าง จะรับ ช่วงสิทธิได้เพียงเฉพาะค่าสินไหมทดแทน พร้ อ มดอกเบี้ ย ที่ ไ ด้ ช ดใช้ ใ ห้ กั บ บุ ค คล ภายนอกเท่านัน้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ย อืน่ ๆ ที่ นายจ้างต้องเสียไปในการต่อสูค้ ดีดว้ ย เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น ส�ำหรับในการที่จะพิจารณาดูว่า เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันหรือไม่นนั้ ต้อง พิจารณาถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นการจ้าง แรงงานหรือเป็นการจ้างท�ำของเพราะการจ้าง แรงงานนัน้ นายจ้างสามารถ ออกค�ำสัง่ ให้ ลูกจ้างปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ และบังคับบัญชา ได้ แต่การจ้างท�ำของผูว้ า่ จ้างไม่สามารถจะ มีคำ� สัง่ ในระหว่างท�ำงานหรือบังคับบัญชา ผูร้ บั จ้างได้เนือ่ งจากการจ้างท�ำของมุง่ หวัง ความส�ำเร็จของชิน้ งานทีว่ า่ จ้างเป็นส�ำคัญ ผูร้ บั จ้างจึงไม่ได้อยูใ่ นฐานะลูกจ้างเมือ่ งผูร้ บั จ้างไปท�ำความเสียหายให้แก่บคุ คลอืน่ ผูว้ า่ จ้าง จึงไม่ตอ้ งร่วมรับผิดชอบด้วยแต่อย่างใด ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นการป้องกันความเสียหาย ทีอ่ าจเกิดกับบุคคลอืน่ ๆ และกิจการของ ท่านผูป้ ระกอบการเองท่านก็ควรจะต้องมี ความระมัดระวังในการเลือกรับลูกจ้างเข้า ท�ำงานโดยควรพิจารณาถึงบุคคลทีม่ คี วาม ประพฤติดแี ละมีความละเอียดรอบคอบ ติดต่อที่ www.tanai-korat.com

11


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ที่ปรึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผู้สื่อข่าว : ณัฐริกา อภิมติรัตน์ กองบรรณาธิการ : รังสรรค์ อินทรชาธร, บำ�รุง วสันตกรณ์, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, วัชร กลินทะ, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 E-mail : infonccor@gmail.com แยกสี พิมพ์ที่ : โคราชพริ้นติ้ง โทร. 0-4425-6566

ฉบับ 363  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 363 ตุลาคม 2555

ฉบับ 363  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 363 ตุลาคม 2555

Advertisement