Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

ภาคธุรกิจเบรกรถเมลล์ลอยฟ้า

ปธ.หอแนะน�ำเสนอให้หลากหลาย หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555

คอลัมน์ประจ�ำ

ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 3

เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่โล่งริมฝั่งล�ำตะคอง

หน้า 5

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

โอลิมปิกกับอาเซียน

หน้า 9

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘สุ่มตรวจ’

หน้า 10

ภาคธุรกิจเบรกโครงการรถเมลล์ลอยฟ้า หวัน่ บดบังทัศนียภาพของเมือง แนะท�ำแนวราบและจัดการให้ได้ทงั้ ระบบ ด้าน ปธ.หอโคราชเห็นด้วยกับการ แก้ไขปัญหาจราจร แต่ควรน�ำเสนอรูปแบบการก่อสร้างที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน มีการคัดเลือกหลายๆ รอบ สถาปนิก อีสานชีเ้ ปลืองงบประมาณไม่เหมาะกับความต้องการของชาวโคราช ต้องแก้ ปัญหาการจราจรให้ถกู จุด เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก เทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อม นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี การขนส่งอัจฉริยะ ( ITS ) และ นายวัฒนวงศ์ รัตนวราหะ หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ขนส่ง ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) ร่วม 2 จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ขับเคลือ่ นต่อต้านคอรัปชัน ่ ’55 ปากช่อง-จุดลงมอเตอร์เวย์โคราชยังวุน่ ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชน“โตไปหนูไม่โกง” หอฯจับมือโคราชคนอีสานจัดเวทีเสวนา มอบรางวัลบุคคลโปร่งใสแห่งปี หอการค้าฯ จัดประชุมภาคเครือข่าย ต่อต้านคอรัปชัน่ ขับเคลือ่ นรณรงค์ “ต่อต้าน คอรัปชัน่ 2555” เป็นปีที่ 2 ก�ำหนดจัด 29 ก.ย. นี้ รวมตัวเคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ทั่วเมือง พร้อมจัดเสวนาและแข่งขันปาฐกถา “โตไปหนู ไม่โกง”จากเยาวชนลูกหลานโคราชบริเวณลาน ย่าโม เฟ้นหาบุคคลโปร่งใสมอบรางวัลแห่งปี เป็นครัง้ แรก เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สืบ

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมา โดยการน�ำของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จดั โครงการรณรงค์ “ต่อต้านคอรัปชัน่ ” ตาม นโยบายหอการค้าไทย ซึง่ มีภาคีเครือข่ายร่วม โครงการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก และประสบ ความส�ำเร็จเป็นอย่างดีเยีย่ ม ในปีนจี้ งึ ได้มกี าร ร่วมประชุมกันในกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอรัปชัน่ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ จัดโครงการ เป็นปีที่ 2 ซึง่ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ แห่งชาติกไ็ ด้จดั สัมมนา

มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ยังวุน่ ผูว้ า่ ฯเร่งท�ำหนังสือถึงส่วนกลาง หาจุดลงที่เหมาะสม ด้านชมรมท่อง เทีย่ วเขาใหญ่-ปากช่อง จับมือชุมชน ผูป้ ระกอบการร้านค้ารายย่อยออกโรง ค้านสุดตัว ชี้ท�ำเศรษฐกิจชุมชนล่ม สลาย ขณะทีร่ าคาทีด่ นิ ปากช่อง-เขา ใหญ่พงุ่ กระฉูดย่าน ถ.ธนะรัชต์ ไร่ละ 3-6 ล้าน นายทุนใหญ่แห่กว้านซือ้ เก็งก�ำไร หอการค้าฯจับมือนสพ.โคราชคนอีสานจัด เวทีสาธารณะ “มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ใครได้ใครเสีย?” 19 ก.ย.นี้ นายชวน ศิรนิ นั ท์พร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา 2

จักริน เชิดฉาย 7

คาราวานทัพธุรกิจแฟรนไชส์บกุ อีสาน จบคอร์ดYes2คลืน่ ลูกใหม่โคราช จั ด มหกรรมชี้ ช ่ อ งรวยสั ญ จรโคราช สานต่อธุรกิจ-พัฒนาศก.สังคมให้เติบโต หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ พีเพิลมีเดีย และนิตยสาร SMEs ชีช้ อ่ งรวย ผนึกก�ำลังพันธมิตรร่วมสร้าง งานสร้างอาชีพสู่แดนอีสาน จัดงาน “มหกรรมชีช้ อ่ งรวยครัง้ ที่ 2 สัญจรโคราช” รวบรวมแฟรนไชส์ และธุรกิจทีน่ า่ สนใจ ออกบูธมากกว่า 250 ร้านค้า ผูร้ ว่ มงานมี สิทธิล์ นุ้ รับสร้อยคอทองค�ำทุกวัน หวังให้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสาน

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนา “นักธุรกิจโคราชเตรียมตัวอย่างไรกับ AEC” โดย MR.TAN TEK SENG ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้าฯ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ น มา เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นและรับฟังจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยและมาเลเซียในมุมมองของนักธุรกิจ

คาดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท นางสาวณรินณ์ทพิ วิรยิ ะบัณฑิต กุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีเพิลมีเดีย จ�ำกัด กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมชีช้ อ่ ง รวยสัญจรโคราชในครัง้ นีว้ า่ งานมหกรรม สัญจรโคราชนีเ้ กิดจากความร่วมมือของ หลายภาคส่ ว น ไม่ ว ่ า จะเป็ น เหล่ า พันธมิตรของบริษทั พีเพิลมีเดีย จ�ำกัด หอการค้า 6

หอฯโคราชเฟ้นหาสุดยอดร้านค้า

มอบป้ายของดีประจ�ำจ.17ราย

หอฯโคราช เฟ้นหาร้านของดีประจ�ำจังหวัด เตรียมมอบป้ายของดีโคราชให้ จบคอร์ด YES 2 หอโคราช หลังกลับมาเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ กับสุดยอดร้านอาหารและร้านของฝาก เพียง 17 ร้านค้า หวังโครงการจะช่วยกระตุน้ ประกอบการรุน่ ใหม่โดย หอการค้าโคราช ครัง้ ที่ 2 ได้รบั ความสนใจจากทายาท เศรษฐกิจ ท่องเทีย่ ว สนับสนุนการใช้จา่ ย การซือ้ สินค้าและบริการ กระจายรายได้ ธุรกิจในโคราช 26 คน พร้อมเป็นคลืน่ ลูกใหม่นกั ธุรกิจได้เป็นอย่างดี เตรียมสาน สูท่ อ้ งถิน่ ผูว้ า่ ฯตอบรับเป็นประธานพิธี เตรียมจัดต่อเนือ่ งทุกปี สืบเนือ่ งมาจากทีห่ อการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้สนองนโยบายของรัฐบาล ต่อธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจโคราช ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นเพื่อ ให้เติบโต เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ และสนับสนุนให้มกี ารใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าและ หลังจากเปิดการจัดการ บริการ ท�ำให้เกิดการกระจายรายได้สภู่ มู ภิ าค ดังนัน้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อบรมรุน่ ที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 6 2555 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ เป็นการให้ จึงได้จดั ท�ำโครงการรับรองของดีจงั หวัดนครราชสีมา 6 ความรูแ้ ก่กลุม่ ทายาทธุรกิจ (พืน้ ทีโ่ ฆษณา)

นายไพจิตร มานะศิลป์, นายวีระพล จงเจริญใจ และนางภิญญา พันธ์สายเชือ้ ผูบ้ ริหาร บริษทั คลัง คาซ่า จ�ำกัด ได้จดั พิธเี ปิดสะพานมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นสะพานสาธารณประโยชน์ (อ่านต่อหน้า 7)


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555 ต่อจากหน้า 1

“วิกฤติจราจรเขตเมือง” “คนเพิ่ม รถเพิ่ม แต่ถนนไม่เพิ่ม” การเกิดปัญหาด้านจราจรติดขัด จึงย่อมเกิดขึ้นในเขตเมืองขนาดใหญ่อย่างจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรราชธานี และ ฯลฯ อย่างเลี่ยงไม่พ้นและนับวันจะรุนแรง เพิ่มขึ้น ตราบใดที่ยอดสั่งจองรถเก๋ง รถปิ๊กอัพ ยังพุ่งกระฉูดสอดคล้องกับ นโยบายรถคันแรกคืนภาษีได้นับแสนบาท ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ในขณะ ที่ไม่มีแผนงาน หรือนโยบายใดๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วย ระบบขนส่งมวลชนหรือการเสริมสร้างขยายผังจราจรในเขตเมืองทีม่ ปี ริมาณ รถหนาแน่นในช่วงเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนก็ตาม ผลที่ตามมาก็คือ ก่อให้เกิดปัญหามากมาย อาทิ ปัญหาการสูญ เสียด้านเศรษฐกิจ ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการเผาผลาญเชื้อเพลิงส่งผลกระ ทบต่อภาวะสิ่งแวดล้อม บรรยากาศของโลกของชุมชน ซึ่งมีความหนาแน่น ของประชากร ทัง้ นักเรียน ทัง้ ประชากรทีใ่ ช้ยวดยานประเภทรถจักรยานยนต์ รถสองแถว และที่ต้องใช้ซึ่งๆ ริมถนนต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุก็ตาม มา ภาวะความกดดันทางอารมณ์ ความเครียดสารพัดก็ตามมา สรุปก็คือ ทั้งประชาชน ต�ำรวจจราจรต่างมีความกดดันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน และอาจ เกิดอะไรขึ้นก็ได้หากทั้งสองฝ่ายใช้อารมณ์พุ่งเข้าใส่กัน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา เอาเฉพาะถนนสายสุรนารายณ์ จากสามแยกประตูน�้ำ ไปจนถึงเขต อบต.บ้านเกาะก็พอไม่ว่าช่วงเช้าหรือ เย็น วันจันทร์ถงึ วันอาทิตย์ การจราจรต่างแน่นขนัด โดยไม่มวี แี่ ววว่าหน่วย งานของรัฐ หน่วยงานใด มีแผนจะแก้ไข หรือหาทางออกอย่างไรบ้าง (หาก มีแล้วกรุณาน�ำลงตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้าฯด้วย) ทั้งเทศบาลนคร กรมทางหลวง ต�ำรวจจราจร ขนส่งจังหวัด การระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความสู้ความสามารถ วิศวกร นัก วิชาการ นักธุรกิจ ครูอาจารย์ และนักการเมือง พระภิกษุ มาระดมความ คิดเห็นกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาข้างต้น ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่าง จริงจัง แล้วท�ำข้อสรุปเป็นแผนงาน เป็นแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาใน อนาคตอีก 5-10 ปี ข้างหน้า ก็คงจะเป็นมงคลยิ่งส�ำหรับชาวโคราชและ ประชาชนผูใ้ ช้ยวดยาน ทัง้ ปวงให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ กี ว่าปัจจุบนั ต�ำรวจจราจร ทั้งหลายก็จะมีงานที่เบาขึ้น สุขภาพกายใจก็จะดีขึ้นมีเวลาพักผ่อนอยู่กับ ครอบครัวมากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลาซุ้มตั้งด่านคอยจับรถจักรยานยนต์ เฉกเช่นทุกวันนี้ แน่นอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คงจะมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ เพราะส่งผลกระทบกันหมดทัง้ ทางด้านกายภาพ ด้านสังคม และอืน่ ๆ รวม ทัง้ ด้านใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้อย่างเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็นสัญญาณไฟ จราจรแบบทันสมัย การสร้างอุโมงค์ลวดจุดตัดสี่แยกบางแห่ง รวมทั้งการ สร้างสะพานข้ามจุดตัดสี่แยก สามแยก เพื่อให้การจราจรเกิดสภาพคล่อง ตัวสูงสุด และให้ความปลอดภัยกับประชาชนผูใ้ ช้ถนนทุกภาคส่วนอย่างเท่า เทียมมีใช้เฉพาะผู้ใช้ยวดยานเท่านั้น แต่ผู้คนที่ใช้ทางเดินสาธารณะก็ต้อง สะดวกปลอดภัยด้วย ประการส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ น่าจะต้องมีคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล และเกาะติดสถานการณ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวเกี่ยวกับ ปัญหาด้านการจราจรในเขตเมืองมีแผนงานระยะยาวที่สามารถปรับเปลี่ยน ตามภาวะของสังคมเศรษฐกิจไว้อย่างมีศกั ยภาพมีแนวคิดสร้างสรรค์ทนั สมัย กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเสนอต่อภาคประชาสังคม ภาคการเมือง ภาครัฐได้อย่างมีเหตุมีผล และมีหลักการด้านวิศวกรรมการคมนาคมเฉก เช่น เมือง หรือมหานครใหม่ๆ ไม่เช่นนั้น “มหานครโคราช” อาจเป็นมหานครแห่งความวุ่นวาย ไร้ระบบระเบียบ และอันตรายก็ยิ่งได้

ภาพแห่ ง ความทรงจ� ำ P h o to o f m e m o ries.

นายชวน ศิรนิ นั ท์พร ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยหลังจากได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือด ร้อนจากการเปลี่ยนจุดลงมอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ว่า เมือ่ เร็วๆ นี้ จังหวัดได้เชิญ นายสราวุธ ทรงศิวไิ ล ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักทางหลวงที่ 8 และหัวหน้า ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และตัวแทนพ่อค้า นักธุรกิจ และตัวแทนประชาชนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน ในเขตพืน้ ที่ ต.ปรุใหญ่ และประชาชนทีอ่ ยู่ อาศัยติดเขตในชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมีนายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล เป็นตัวแทนภาคเอกชน น�ำเอกสารแผนทีก่ าร วางแนวเส้นทางของกรมทางหลวงมอเตอร์เวย์ ทีม่ กี ารส�ำรวจในแบที่ 1 และแผนผังแบบ ล่าสุดทีก่ รมทางหลวงเตรียมทีจ่ ะมีการเวนคืน ทีด่ นิ เพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ด้วยงบ ประมาณกว่า 6.2 หมืน่ ล้านบาท หรือราคา ประเมิน ณ เวลานีเ้ กือบ 1 แสนล้านบาท และมีการตัง้ งบค่าเวนคืนทีด่ นิ ทีจ่ ะต้องจ่าย จ�ำนวนกว่า 7.2 พันล้านบาท แต่ขณะนีไ้ ด้ มีบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจและพีน่ อ้ งประชาชน ร้องเรียนเรือ่ งการเตรียมเวนคืนบริเวณจุดทาง ลงมอเตอร์เวย์ในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึง่ จุดที่ มอเตอร์ลงนัน้ อยูบ่ ริเวณ กม.ที่ 2 ถนน บายพาสทางต่างระดับสายแยกปักธงชัย ไป ยัง ต.จอหอห่างจากทางต่างระดับไม่ถงึ 1 กม.ซึง่ จะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดอย่าง หนักได้ โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองหาก จุดลงมอเตอร์เวย์ลงตรงจุดดังกล่าวจะสร้าง ปัญหาการจราจร และไม่สามารถขยายตัวของ เมืองได้ ทัง้ นี้ เดิมทีตามแบบส�ำรวจเดิม หรือ แบบส�ำรวจแบบที่ 1 ก�ำหนดจุดลงมอเตอร์เวย์ ไว้ที่ กม.6-7 ซึง่ เป็นทีน่ าส่วนใหญ่ ไม่คอ่ ยมี บ้านเรือนอาศัย ห่างจากจุด กม. 2 เพียง 3- 4 กม. ซึง่ หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นจุด ทีเ่ หมาะสม ทุกฝ่ายรับได้และไม่ไกลจากตัว เมืองมากนัก โดยเฉพาะจะไม่ทำ� ให้เกิดปัญหา การจราจรติดขัดสะสม ทัง้ นี้ ส�ำนักทางหลวงที่ 8 ได้รบั เรือ่ งทีจ่ งั หวัดฯและประชาชนทีเ่ ดือดร้อนไว้ เรียบร้อยแล้ว จะน�ำเสนอไปยังส่วนกลางเพือ่ หาทางออกและเหตุผลให้พิจารณาต่อไป นอกจากนีใ้ นส่วนจังหวัดฯ ก็จะรับเรือ่ งเสนอ ไปยังส่วนกลางอีกทางหนึง่ ด้วยเช่นเดียวกัน “เรือ่ งจุดลงมอเตอร์เวย์ตนได้รบั การ ร้องเรียนมาจากชาวบ้านทัง้ การส่งจดหมาย และยืน่ หนังสือให้ขอ้ มูล ทัง้ นี้ ทางหลวงเส้น นี้เป็นความหวังของคนโคราช และมีการ ลงทุนจ�ำนวนมาก ยังพอมีเวลาคิดพิจารณา กันให้ละเอียดแต่พอมีการหักมุมจุดลงมาตรง จุดนี้ จะท�ำให้ปญั หาการจราจรติดขัดหนักขึน้ และจะเป็นคอขวดท�ำให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนตายทัง้ เมือง ขณะนีป้ ริมาณรถเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีจ้ ดุ ทางลงมอเตอร์เวย์แนวทางเส้นเดิมที่ เคยส�ำรวจมีการเปลีย่ นแปลงเข้ามาใกล้กบั ตัว เมืองและใกล้จุดทางลงต่างระดับสามแยก ปักธงชัย ซึง่ จะท�ำให้เกิดปัญหาจราจรจากตัว เมืองโคราชอย่างมาก เพราะใกล้กบั ศูนย์กลาง จะเกิดปัญหารถติดจ�ำนวนมาก และติดสะสม ซึง่ เรือ่ งนีม้ กี ารส�ำรวจตัง้ แต่ปี 2547-2548 ผล ส�ำรวจออกมาตัง้ แต่ปี 2550-2551ขัน้ ตอนขณ ะนี้ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การเพื่ อ น�ำ เข้ า พระราช กฤษฎีกาเวนคืนทีด่ นิ ตนได้รบั ข้อมูลว่าจุดลง ของทางด่วนจะลงจุดนีจ้ ริงอยูห่ า่ งจากทางต่าง ระดับไม่มากนัก สิง่ ทีจ่ งั หวัดกลัวว่า ถ้ามีการ หักมุมหักเส้นทางเข้ามาใกล้ทางต่างระดับหรือ ทางแยกจะท�ำให้การจราจรของเมืองโคราชมี ปัญหามากยิง่ ขึน้ ทัง้ ทีท่ กุ วันนีก้ ม็ ปี ญั หาค่อน ต่อจากหน้า 1

ร่วมถ่ายภาพ นายสุนทร จิตต์อ�ำนวยวัฒนา ประธานหอการค้าฯ นายวิทยา วงศ์วัชรกาญจน์ กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หอการค้าฯ ร่วมถ่ายภาพเป็น ที่ระลึก หลังหอการค้าฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน สากล ISO 9002 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมสีมาธานี

‘มอเตอร์เวย์’

‘สกายบัส’

เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก เทศบาลนคร นครราชสีมา พร้อม นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยีการ ขนส่งอัจฉริยะ (ITS) และ นายวัฒนวงศ์ รัตน วราหะ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมขนส่ง ส�ำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ร่วมจัดการสัมมนารับฟังความ คิดเห็น โครงการจัดท�ำแผนแม่บท และศึกษา ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการ ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครัง้ ที่ 2 ขึน้ โดยกลุม่ ผูท้ เี่ ข้ารับฟังความคิด เห็นในครัง้ นีล้ ว้ นเป็นกลุม่ หัวหน้าชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากนัน้ ได้ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความ คิดเห็น และซักถาม ข้อสงสัย เพือ่ น�ำข้อมูล ทีไ่ ด้รบั สรุปสูข่ นั้ ตอนสุดท้าย โดยเป็นการรับ

ข้างมากอยูแ่ ล้วโคราชเป็นเมืองหน้าด่านจะไป อีก 19จังหวัดต้องผ่านจุดนี”้ ขณะเดียวกันจังหวัดจะท�ำหนังสือ ส่งเรือ่ งเสนออธิบดีกรมทางหลวงในฐานะผู้ ดูแลโครงการ ถ้าจุดลงสร้างปัญหาการจราจร ให้ กับ จ.นครราชสีมามากขึน้ แนวทางนี้ หรือจุดนี้คงจะต้องขอให้มีการพิจารณา ทบทวนหรือปรับปรุงจุดลงออกไปอีกเล็กน้อย ไม่เช่นนัน้ ปัญหาจราจรจะยิง่ หนักอย่างรวดเร็ว และจะหาทางออกไม่ได้มอเตอร์เวย์แทนทีจ่ ะ ดีกบั จังหวัดฯ แต่จะก่อให้เกิดปัญหากับชาว บ้านประชาชนชาวโคราชอย่างหนัก ตนเรียน ว่าเดิมทีจดุ ลงถนนบายพาสระหว่าง กม.ที่ 6-7 แต่ตอนนีม้ กี ารเปลีย่ นแนวมาลง กม.ที่ 2 ใกล้ตวั เมืองมากและใกล้ชมุ ชนมากด้วย รวมทัง้ จะน�ำเสนอขึน้ ไปในระดับการเมืองที่ ดูแลกระทรวงคมนาคมด้วย เรือ่ งนีถ้ า้ ยังไม่มี การลงมือหรือการด�ำเนินการใดๆ จะท�ำให้มี การปรับปรุงแก้ไขได้ยาก โดยเฉพาะการ ส�ำรวจเมือ่ ประมาณ 5 ปีทผี่ า่ นมา การจราจร ของตัวเมืองโคราชเป็นตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญว่าเมือง โคราชขยายตัวอย่าง รวดเร็วจ�ำนวนรถทีใ่ ช้ และจ�ำนวนรถทีว่ งิ่ ผ่านแต่ละวันเพิม่ ปริมาณ อย่างมาก มายมหาศาลตรงนีน้ า่ ห่วงมาก นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ตัวแทน ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน กล่าวว่า เรายินดีทจี่ ะ มีมอเตอร์เวย์มายังโคราช ไม่ได้ต้องการ คัดค้านหรือต่อต้านไม่ให้ดำ� เนินการโครงการ นี้ แต่ขอให้พจิ ารณาจุดทางลงทีเ่ หมาะสม ทุก ฝ่ายรับได้ โดยเฉพาะพีน่ อ้ งประชาชน หรือ เส้นส�ำรวจเดิม แต่จดุ ส�ำรวจใหม่จะท�ำให้เกิด ปัญหาการจราจรติดขัดแน่นอนและอย่างหนา แน่น ตนอยูบ่ ริเวณจุดลงพอดีถามว่าทุกวันนี้ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์รถติดขัดเป็นแถวยาว เหยียด โดยเฉพาะช่วงมีวนั หยุดยาวและช่วง เทศกาล ตัง้ แต่ทางแยกต่างระดับสามแยก ปักธงชัยห่างจากจุดลง 1 กม.เท่านัน้ รถ ติดขัดอยูแ่ ล้วทุกวันนี้ ถ้ามอเตอร์เวย์มาลงจุด เส้นบายพาสจะชนกันพอดีในรัศมีวงกว้าง เกือบ 1 กม. ตนเข้าใจว่าค�ำว่า มอเตอร์เวย์ ต้องเป็นการระบายรถออกนอกเมืองไปสู่ 19 จังหวัดภาคอีสาน ฉะนัน้ จุดส�ำรวจเดิมหรือ จุดเก่าเหมาะสมทีส่ ดุ ส่วนจุดนีถ้ า้ ลงมาเมือ่ ไหร่ตดิ ขัดเมือ่ นัน้ และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ ตรงจุดนัน้ ยังไม่ทราบเรือ่ งว่าจะมีโครงการมา ลง และไม่มกี ารประชุม ไม่มกี ารนัดหารือ ชีแ้ จงจากส่วนกลางเลย แต่อา้ งว่าท�ำวิจยั ออก มา “ขอเรียนว่าไม่ได้ออกมาคัดค้าน แต่ สนับสนุนให้มมี อเตอร์เวย์ แต่ให้ยา้ ยจุดลงให้ เหมาะสม เพือ่ ให้มกี ารขยายตัวของเมือง โคราช เพราะถ้าลงจุดนีต้ วั เมืองจะขยายไม่ ได้ และไม่ใช่จะเอามอเตอร์เวย์มาบีบเมือง โคราชแคบลงหรือเล็กลง อยากฝากไปยัง อธิบดีกรมทางหลวง โดยเฉพาะบรรดา สือ่ มวลชนทัง้ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ บ้านเรา ต้องเจริญก้าวหน้ากว่านี้ เพือ่ คนโคราช เพือ่ ลูกหลานของเราต่อไป และพวกเราอยากให้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีด่ แู ลเรือ่ งนีโ้ ดยตรงหรือ อธิบดีกรมทางหลวง หรือว่า รมว.คมนาคม ได้ลงพืน้ ทีม่ าส�ำรวจและรับฟังปัญหาของพี่ น้องประชาชนชาวบ้านจะได้รบั ทราบข้อมูล ทีแ่ ท้จริงว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร เราไม่พดู ถึงใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ แต่เรา พูดถึงการเจริญเติบโตของบ้านเมืองโคราช และปัญหาการจราจร” นายทรงศักดิ์ กล่าว ด้านนายสราวุธ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวย การสักนักทางหลวงที่ 8 กล่าว ว่าตนมาเพียง ชีแ้ จงข้อมูลเบือ้ งต้นเท่านัน้ เพราะมีผรู้ อ้ งเรียน กับทางผู้ ว่าฯและได้ให้ขอ้ เสนอแนะกับเรา ส่วนหนึง่ ให้มกี ารเปลีย่ นจุดทางลงทางด่วนไป เป็นแบบทีม่ กี ารีสำ� รวจไว้แบบที1่ คือประมาณ หลัก กม.ที่ 6-7 ถนน บายพาสอย่างไรก็ตาม

ตนท�ำได้แต่เพือ่ รับข้อเสนอส่งไปส่วนกลางแต่ ส่วนกลางจะ พิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตาม กระบวนการขั้ น ตอนทั้ ง นี้ จุ ด ทางขึ้ น ลง ทางด่วนจะ เปลีย่ นแปลงได้หรือไม่ยงั ไม่รู้ เพราะยังเป็นขัน้ ตอนข้อเสนอเท่านัน้ ตนก็จะ เสนอไป ด้านนายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ ประธานชมรมการท่องเที่ยว เขาใหญ่ปากช่อง เปิดเผยว่า เกีย่ วกับกรณีโครงการ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 หรือ มอร์เตอร์เวย์ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 160 กม. โดยจะเริ่มด�ำเนินการสาย บางปะอินนครราชสีมา ในพืน้ ที ่ ต.กลางดง ต. หนอง น�ำ้ แดง ต.ขนงพระ ได้ตดั ผ่านพืน้ ทีผ่ นื ป่า มรดกโลก เขาใหญ่ และทับพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย และพืน้ ทีท่ ำ� กินของประชาชน เป็นจ�ำนวน หลายร้อยไร่นนั้ กรณีปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ยังคงมีความเคลือ่ นไหวของกลุม่ ประชาชนผู้ ได้รบั ความเดือดร้อนอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะ เป็นการยืน่ หนังสือร้องเรียนให้พจิ ารณาแนว เส้นทางใหม่ และการปรับเปลีย่ นถนนบางช่วง จากมอเตอร์เวย์ให้เป็นโทลเวย์ ในส่วนทีม่ กี าร พาดผ่านเขตอ.ปากช่อง ซึง่ การร้องเรียนดัง กล่าวได้ดำ� เนินการมานานกว่า 5-7 ปีแล้ว แต่ ก็ยงั ไม่ได้รบั ค�ำตอบทีน่ า่ พึงพอใจของชาวบ้าน มอเตอร์เวย์จะสร้างความเสียหายมหาศาลให้ กับชาวปากช่องไม่วา่ จะเป็นวิถชี วี ติ ความเป็น อยูท่ จี่ ะถูกเปลีย่ นไปตลอดกาลทัง้ 2 ข้างทาง ของชาวปากช่อง ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอย่าง หนัก เพราะทีด่ นิ การเกษตรของชาวบ้านจะ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฟากฝัง่ ความสะดวก สบาย การท�ำมาหากินจะล�ำบากขึน้ นอกจาก นีย้ งั มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ต่อสัตว์ปา่ ต่อธรรมชาติอีกด้วย แต่มอเตอร์เวย์จะมี ประโยชน์ตอ่ คนทีอ่ ยูต่ น้ ทางและปลายทาง แต่ คนทีอ่ ยูร่ ะหว่างทางเกิดความเสียหาย ทีผ่ า่ น มาภาคราชการได้พยายามท�ำประชาพิจารณ์ แบบเงียบๆ ไม่ทำ� แบบเปิดเผย และไม่แจ้ง ให้ทราบทัว่ กัน เนือ่ งจากเกรงว่าจะเกิดปัญหา ขึน้ ซึง่ ตนขอเสนอให้ปรับรูปแบบมอเตอร์เวย์ ช่วงทีผ่ า่ น อ.ปากช่องให้เป็นเหมือนโทลเวย์ อยูใ่ นแนวสูงไม่เป็นแนวราบกับพืน้ ดิน จะได้ ไม่มผี ลกรระทบต่อประชาชนชาวปากช่อง จะ มีผลดีมากกว่าผลเสียทีจ่ ะตามมา ทัง้ นีห้ าก เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่กรุงเทพฯ เหมือนปีทแี่ ล้วก็จะ ท�ำให้การเดินทางของคนจากภาคกลางมา ภาคอีสานได้สะดวกขึน้ เพราะไม่ตอ้ งติดน�ำ้ ท่วม และรัฐบาลควรก่อสร้างให้สามารถเชือ่ ม โยงไปทุกภูมภิ าคไม่วา่ จะภาคเหนือหรือภาค ใต้ “หากท�ำโทลเวย์ เป็นโอเวอร์เฮดก็ จะสะดวก ใครทีพ่ ร้อมซือ้ ความสะดวกก็ซอื้ ขึ้นไปใช้ อีกอย่างถ้ามีมอเตอร์เวย์ แล้ว มิตรภาพจะท�ำไว้ทำ� ไม ถ.มิตรภาพควรจะ พัฒนาให้เต็ม 100% จุดทีเ่ กิดความสุม่ เสีย่ ง ต่อการเดินทาง เช่นจุดขึน้ เขาต้องพัฒนาเพิม่ ช่องทางการจราจรมากขึน้ จาก 4 เลนเป็น 6 เลน เป็นต้น และช่วงเทศกาลควรหยุด ซ่อมแซมบ�ำรุงทาง เพื่อไม่ให้การจราจร ติดขัด แต่ที่ผ่านมามีการซ่อมถนนช่วง เทศกาลเป็นประจ�ำ ท�ำให้ประชาชนเดือด ร้อน และต้องการให้ปริมาณการใช้ถนนเกิด ความแออัดและเป็นสาเหตุที่จะท�ำให้ต้อง ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ อยากให้รฐั บาลเปิดโลก ทัศน์มากขึน้ ถ้าท�ำเป็นโทลเวย์งบประมาณ มากกว่า แต่คมุ้ กับการลงทุน ชาวปากช่อง ไม่ ไ ด้ คั ด ค้ า นหรื อ ต่ อ ต้ า นการก่ อ สร้ า ง มอเตอร์เวย์ แต่ขอให้พจิ ารณาการก่อสร้าง ในช่วงที่ผ่านปากช่องให้เป็นทางยกระดับ และในช่วงทีก่ ระทบกับมรดกโลก ป่าเขาใหญ่ ก็ให้กอ่ สร้างเป็นอุโมงค์ลอดผืนป่า เพือ่ รักษา ความเป็นธรรมชาติและสัตว์ปา่ เหมือนทีเ่ มือง

นอกท�ำ สัตว์ปา่ ก็อยูไ่ ด้ คนก็ใช้เส้นทางได้” นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีข่าวการ กว้านซื้อที่ดินในเขตที่เป็นจุดขึ้น-ลงของ มอเตอร์เวย์ ซึง่ กลุม่ นายทุนต่างๆ ได้ซอื้ ไว้ หมดแล้ว แม้จะมีการเปลีย่ นจุดขึน้ -ลงก็ตาม แต่กย็ งั เป็นท�ำเลทองของกลุม่ นายทุน เพือ่ ให้ เกิดความสะดวกในการเข้า-ออกต่อธุรกิจของ ตนเอง ด้านนายลออง ศาลา ประธาน เครือข่ายปกป้องวิถีชีวิตชุมชนเขาใหญ่ปากช่อง กล่าวว่า ตนและกลุม่ ทัง้ หมดยังคง ยืนยันเคลือ่ นไหวในการก่อสร้างทางยกระดับ ในช่วงทีผ่ า่ นปากช่องแทนถนนมอเตอร์เวย์ แนวราบ และภายในสัปดาห์นี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพืน้ ทีม่ าพบ ประชาชนใน อ.ปากช่องทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ จากการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ซึ่งก็จะได้มี โอกาสในการชีแ้ จงถึงปัญหาความเดือดร้อน ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยจะน�ำเสนอเพียงประเด็น เดียวทีก่ ล่าวมาแล้วเท่านัน้ อีกทัง้ ขณะนี้ ราคาทีด่ นิ อ.ปากช่องมีราคาแพง มีการซือ้ ขายทุกวัน โดยเฉพาะทีด่ นิ ทีต่ ดิ ถนนธนรัชต์ ซือ้ ขายกันราคาไร่ละ 3-6 ล้านบาท มีนกั ลงทุนและผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงระดับประเทศเข้ามา ซื้อที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก ยิ่งทราบว่าจะมี มอเตอร์เวย์ผา่ นปากช่องราคายิง่ สูงขึน้ และ มีขา่ วออกมาว่ามีกลุม่ นายทุนกว้านซือ้ ทีด่ นิ ทัง้ ทีต่ ดิ จุดทางขึน้ -ลงมอเตอร์เวย์ และทีอ่ นื่ ๆ ของปากช่องอีกจ�ำนวนมาก “หากมอเตอร์เวย์เข้ามาเศรษฐกิจ ชุมชนก็จะล่มสลาย จากประชาชนทีเ่ คยขาย สินค้าอยู่ 2 ฟากฝั่งถนนมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาท ก็จะหายไปทั้งหมด ปัจจุบนั มีมากกว่า 200 ราย ท�ำให้วถิ ชี วี ติ เปลีย่ นไปในทางทีเ่ ลวร้าย เศรษฐกิจชุมชนก็ จะล่มสลายกันไปหมด มีแต่ทงุ่ ไร่นา ไม่มี การค้าขาย เป็นผลกระทบยิง่ ใหญ่ของชาว ปากช่อง การคัดค้านได้ดำ� เนินการเรือ่ ยมา ติดต่อกันถึง 3 รัฐบาล หรือ 8 ปีมาแล้ว แต่กไ็ ม่ได้รบั ค�ำตอบและไม่ได้รบั การแก้ไข เราเดือดร้อนถึงออกมาเคลือ่ นไหว เรายืนยัน ในหลักการเดิมเพือ่ ให้ได้รบั ค�ำตอทีพ่ อใจของ ชาวบ้าน” นายลอองกล่าว ด้ า นเภสั ช กรจั ก ริ น เชิ ด ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่า จากกรณีดงั กล่าวท�ำให้ หอการค้าฯ ซึง่ เป็นองค์กรภาคธุรกิจ ช่วยเหลือและส่งเสริม ให้ธรุ กิจของจังหวัดนครราชสีมาเติบโตแลยัง้ ยืน จึงได้รว่ มกับหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ก�ำหนดจัดเวทีสาธารณะหัวข้อ “มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ใครได้ใครเสีย?” ขึน้ ใน วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เป็นเวที กลางในการแสดงความคิดเห็นถึงเกี่ยวกับ กรณีดงั กล่าวทีเ่ กิดขึน้ ให้สามารถน�ำเรือ่ งราว ต่างๆ สะท้อนให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ น�ำไปเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจหรือเสนอ ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หอการค้าฯ หลังว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนในจังหวัด นครราชสีมา โดยวิทยากรทีจ่ ะเข้าร่วมเสวนา มีดงั นี้ นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ประธาน กรรมการบริหาร บริษทั ในเครือปฐพีทอง, นายสราวุธ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา), ร.ต.อ.คมกริช อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำ� บลปรุใหญ่, นายวิชชุ ชุปวา ตัวแทนประชาชนจากอ�ำเภอ ปากช่อง และด�ำเนินรายการโดย นายทวิ สันต์ โลณานุรักษ์ รองประธานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภายในงานจะเป็นการเปิด เวทีซกั ถามและแสดงความคิดเห็น ผูส้ นใจ สามารถจองทีน่ งั่ ได้ฟรี โทร. 044-296121-3.

ฟังความคิดเห็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ครัง้ ที่ 3 ซึง่ เป็นครัง้ สุดท้าย ก่อนจะน�ำเสนอข้อสรุป แผนแม่บท ให้กับรัฐบาล พิจารณาการ จัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินโครงการต่อ ไป นายสุรวุฒิ กล่าวว่า การสัมมนา รับฟังความคิดเห็นในครัง้ ที่ 1 ทีผ่ า่ นมาได้ รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผูเ้ ข้ารับฟัง มี การน�ำเสนอหลายๆ ด้าน ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ความสวยงาม เป็นต้น แต่ระบบทีจ่ ะเลือกใช้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็น โมโนเรล สบายบัส หรือ ระบบราง ก็ตอ้ งเป็นไปตามความต้องการของ พี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นไปตามความ ต้องการของผูน้ ำ� เสนอโครงการ หากพีน่ อ้ ง ประชาชนสรุปว่าต้องการระบบใด ก็จงึ จะ สามารถออกแบบทางวิศวกรรมอย่างจริงจัง ได้ ขณะนีต้ อ้ งการให้พนี่ อ้ งประชาชนได้เสนอ ความคิดเห็น และได้เห็นรูปแบบของโครงการ ทีน่ ำ� มาเสนอ แล้วตัดสินร่วมกัน จึงต้องใช้วธิ ี ทางเลือกให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน โครงการดัง กล่าวเป็นโครงการทีเ่ ข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

จราจรในตัวเมืองระยะยาว แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญ ทีส่ ดุ ต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งต้นทุนของประชาชนผู้ ใช้บริการ จะต้องไม่แบกภาระมากเกินมาก หรือค่าบริการจะต้องไม่เกิน 15 บาท หาก ระบบนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ ประชาชนจะสามารถ ประหยัดเงินได้ และมีเงินเพิม่ ขึน้ ในกระเป๋า ส่วนการรับฟังความคิดเห็นในครัง้ ที่ 3 จะ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือสองแถว ซึง่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง เพือ่ ดูแนวทางการด�ำเนิน โครงการ และผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิด ขึน้ ได้ เป็นการอธิบายชีแ้ จงและให้ขอ้ มูล “ตอนนีต้ อ้ งให้ดกู อ่ นว่าจะมีหน้าตา ออกมาเป็นยังไง พอใจหรือไม่ จะเลือกเอา แบบใด โคราชเป็นเมืองใหญ่มาก ต้องกล้า คิด กล่าท�ำในเรือ่ งการแก้ไขปัญหาการเติบโต ของเมืองในระยะยาว และต้องควบคูก่ บั การ ลดต้นทุน ค่าโดยสาร เวลา และความ ปลอดภัยของคนในเมือง หากครัง้ ที่ 3 เสร็จ สิ้นแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการออกแบบทาง วิศวกรรมอย่างจริงจัง และเปิดการประมูล

เบือ้ งต้นประเมินงบประมาณไม่เกิน 4 พัน ล้านบาท” เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวในที่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ครัง้ ที่ 2 ว่า ตนเห็นด้วยกับโครงการแก้ไขปัญหา จราจรในเขตเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็น โครงการที่ดีที่เมืองโคราชจะมีมาตรการ รองรับก่อนทีม่ เี มืองจะมีการเติบโตมากกว่านี้ ซึ่งล่าสุดครั้งที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจรที่ จังหวัดสุรินทร์เมือปลายเดือน กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ตนก็ได้นำ� เสนโครงการ ต่างๆ หลายโครงการ เข้าทีป่ ระชุมครม. สัญจรเพือ่ แก้ไขปัญหาการจาราจรของจังหวัด นครราชสีมา โดยร่วมกับหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย เพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการ และต้องการให้ เมืองโคราชเป็นเมืองน่าอยู่ ทุกโครงการทีน่ ำ� เสนอเข้าไปล้วนเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� เพือ่ ชาวโคราช จึงไม่แปลกทีว่ นั นีห้ น่วยงานท้องถิน่ เทศบาล ทีห่ นั มาให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา จราจรในตัวเมือง (อ่านต่อหน้า 6)


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้มี กระบวนการพัฒนาโคราชโดยที่หอการค้าได้ มีส่วนร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมาในการ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติก โดยเฉพาะเส้นทาง 304 ที่ขยายเป็นสี่ช่อง จราจรตลอดเส้นพร้อมกับอุโมงค์ ที่ช่วยให้ โคราชเป็นศูนย์กลางอีสาน อีกก็ส�ำคัญคือ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง ซึ่งวันนี้มีการระดม ความคิดเห็นหลายอย่าง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่ทุกคนในเขตเทศบาลในจังหวัดต้องมีส่วนร่วม ในการก�ำหนดโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง ซึ่งเจ้าภาพหลัก คือ เทศบาลนคร นครราชสีมาที่จะเป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับประชาชน โดยท่านนายกสุรวุฒิ ซึ่งท่าน มีความตั้งใจด�ำเนินการอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ แต่ขบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น ต้องมีการเผยแพร่ให้ครบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนในชุมชน นักธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นเขตเมืองทัง้ หลายตลอด จนนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ โครงการไหนจะมีความเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาใน ระยะยาวของเราครับ ขบวนการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีความโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย และโครงการทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบหลากหลายให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมตัดสินใจทีเ่ หมาะ สมทีส่ ดุ ในการแก้ไชปัญหาจราจรในเขตเมือง พีน่ อ้ งทุกคน สมาชิกทุกท่านได้ตดิ ตามเรือ่ งนีแ้ ละร่วม มันก�ำหนดในการแก้ไขปัญหากันครับ

3

สุขสันตวันเกิด .. แดสมาชิกหอการคาโคราช

“กันยายน” 1 2 4 5 8 9 13

ทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป อนันต สินมานนท ประสาร ประณีตพลกรัง มงคล กาญจนกวินกุล ศิรวดี ธนาลงกรณ สุรเชษฐ ปัทมศรีรัตนา กนกพรรณ ทองคำ สุพัศชัย วิรัตกพันธ ณัฐภน ลิมปเจริญ ปุณยวีร พงศพันธุรดา ธนวัฒน ประสิทธิ์พรกุล รัตนา เปลากระโทก

14 15 16 17 18 19 20

บำรุง วสันตกรณ แสวง วรรณรัตน วิชัย อัศวจารุเดช ศิณพ บุตรเนียร สุพรรณ จอมทองหลาง จีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา จิตรา จันทรแสง จีรวัฒน ศิริวิกุล รุงโรจน ตรีนิติ ชวลิต ตรีโรจนรัตนา สมเกียรติ มรรคยาธร สุดที่รัก พันธสายเชื้อ อาทิตย เสกสรร â´Â

21 22 23 25 27 28 29

เกษศิณี สังขเงิน จีรายุทธ ปราชญศรีภูมิ วรเดช จริยะวรกุล จรูญ ตันตมณีรัตน มานะ เสมาปรุ นรินทิพย กาญจนศิริ นฤเบศ นาคำ ศรัณยพงศ จึงมีชัย ศักดิ์นรินทร ศิริโชติ บุญเชิด นิมมิต สุพจน ศิริโชติ ประสงค เรืองสินทรัพย

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

“¢ÍãËŒÃèÓÃÇ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¡Ô¨¡ÒÃÃØ‹§àÃ×ͧ”

^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติเนือ่ งในงาน ท�ำบุญ ^ หอการค้าร่วมจัดโครงการ “อบรมหลักสูตรธรรมะเกษตร ^ หอการค้าฯ เปิดงานโครงการ “พัฒนาผูป้ ระกอบการ ^ หอการค้าฯ ร่วมพิธี “ปลูกต้นคูณเฉลิมพระเกียรติ 80 ^ หอการค้าฯ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เปิดร้านสุรนารีทอยส์ ณ ร้านสุรนารีทอยส์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเกษตร ใหม่..โดยหอการค้า ครัง้ ที่ 2 (Yes 2)” ณ ห้องอินทนา พรรษา มหาราชิน”ี ณ วัดบ้านไร่ “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ณ ศูนย์ อินทรียว์ ถิ พี อเพียง” ณ ศูนย์เรียนรูไ้ ร่สขุ นิรนั ดร์ กรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดนิทรรศการ ^ หอการค้าฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติ ^ หอการค้าฯ ร่วมพิธเี ปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ^ หอการค้าฯ ร่วมวางพานพุม่ และเป็นประธานงานพระ ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมทาง ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติและงานราตรีไหมไทย เทิดไท้ 80 พรรษา สมเด็จพระราชินฯี ณ ลานอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ณ ศูนย์การ ราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินนี าถ ประจ�ำ วิชาการน�ำเสนอผลงานวิจยั ครัง้ ที่ 8 ณ มหาวิทยาลัย การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียน มหาราชิน ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี ปี 2555 ณ วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา ราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์

^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดกิจกรรม ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะท�ำงานศูนย์ ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมพิธเี ปิดงาน มหกรรมการเงิน ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดโครงการ “มอบ ^ หอการค้าฯ ร่วมลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความมือ ^ หอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ ประชาสัมพันธ์ “สินเชือ่ ดัง่ ใจ SME” โดยเครือธนาคาร ประสานงานการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา MONEY EXPO โลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง” ครัง้ ที่ 2 ประจ�ำปี 2555 ณ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครราชสีมาและร่วม เอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โครงการ “ทิศทางบัณฑิตศึกษากับอาเซียน” กสิกรไทย ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถ.จอมพล KORAT 2012 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เดอะมอลล์นครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี

นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จ�ำนวน 2 คน ได้ผา่ นการคัดเลือกจากสมาคมยกน�ำ้ หนักสมัครเล่นแห่ง ประเทศไทย ให้เดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีน่ กั กีฬายกน�้ำหนักทีม ชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ณ สหราช อาณาจักร ซึง่ ผลการแข่งขันดังนี้ 1. นายจตุภมู ิ ชินวงค์ รุน่ น�ำ้ หนัก 77 กิโลกรัม ชาย ได้รบั อันดับ 4 จากการแข่งขัน 2. นายอรรถพล แดงจันทึก รุน่ น�ำ้ หนัก69 กิโลกรัม ชาย ได้รบั อันดับ 10 จากการแข่งขัน

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประกวดและเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมการจัด การความรู้ : ARC Mini Show and Share 2012 “Towards Reading University & ASEAN Citizenship With Reading by Books and ICT สู่มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน พร้อมก้าวผ่านสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการอ่านผ่านหนังสือและไอซีที” ในวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของส�ำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานเครือข่าย เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้และความคิดเห็นด้านการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ The Best Practice ด้านการจัดการจัดการความรู้ นิทรรศการ ด้านการส่งเสริม การอ่าน การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ภาพถ่ายการอ่านจากการประกวด การบรรยายทางวิชาการ เพื่อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า ร่วมกับ สโมสรกี ฬ าบิ ล เลี ย ดสนุ ก เกอร์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ได้จดั การแข่งขันสนุกเกอร์ SangSom – Korat Cup 2012 เป็นรายการแข่งขัน สนุกเกอร์ชิ ง ชนะเลิ ศแห่ง ประเทศไทยระดั บ อาชีพ รายการที่ 7 คัดเลือกรอบ 16 คน ใน ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2555 ณ Event Hall ชั้น 7 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

^ บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด ขอเชิญร่วมงาน “โตโยต้าไทยเย็นใกล้ ชิดลูกค้า” พบกับการจัดแสดงรถยนต์ ชมและสัมผัสรถยนต์รนุ่ ใหม่จาก โตโยต้า พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษภายในงาน ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 55 นี้ ทีล่ านหน้าร้าน CHAPS ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม Call Center 044-341188

^ เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา True move H 3G+ จัด แคมเปญ True move H3G+ ซุป’ ตาร์ ชวนเปลีย่ น 3G+ โดยมี นาย สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

^ เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการ รักแม่ รักษ์แม่นำ �้ รักษ์ลำ� ตะคอง ณ บริเวณลานอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

^ คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ เกียรติเป็นประธานในงาน HAPPY BIRTH DAY 12th Anniversary “POWER OF SMILE” ร่วมเป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิด 12 ปี เดอะมอลล์ นครราชสีมา และร่วมอวยพรแก่เด็กๆ ที่เกิด เดือนสิงหาคม ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2555

^ นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติในพิธเี ปิด งานมหกรรมการเงิน หรือ Money Expo Korat 2012 โดยผูเ้ ข้าชม งานจะได้พบกับธนาคารและสถาบันการเงินชัน้ น�ำทีม่ าให้บริการสินเชือ่ และการลงทุนทุกรูปแบบพร้อมด้วยโปรโมชัน่ สุดพิเศษและกิจกรรมบันเทิง จากศิลปิน/ดาราอีกมากมาย

^ นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นตัวแทน มอบเงินให้แก่นกั กีฬาลูกหลานคนโคราช เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจหลัง จากเข้าร่วมแข่งขันกีฬายกน�ำ้ หนักทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012

^ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้าออ โตโมบิล จ�ำกัด เข้าร่วมโครงการห้องสมุดกับศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอบัวใหญ่ โดยมอบชัน้ วางหนังสือ และหนังสือ มือสอง ณ ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา

^ พิเศษสุดๆส�ำหรับลูกค้าเอไอเอส เมื่อสั่งเมนู Shoyu Ramen, Shio Ramen หรือ Tonkotsu Ramen พร้อมกับ เกี๊ยวซ่า สูตรเฉพาะจาก ทางร้าน ได้ในราคาเพียง 195 บาท จากปกติ 270 บาท ตั้งแต่วัน นี้ถึง 31 ตุลาคม 2555 ที่ร้านราเมน แพลนเนท มุสุมิยะ ทุกสาขา


4

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน เมษายน 2555 ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออก ลงทุน จากการเร่งเบิกจ่ายเนือ่ งจากใกล้สนิ้ ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะ

เฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2555 ยังขยาย ตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามการอุปโภค บริโภคภาคเอกชนสะท้อนจาก ภาษีมลู ค่า เพิม่ และสินค้าในหมวดยานยนต์ทยี่ งั ขยาย ตัวต่อเนื่องสอดคล้อง กับภาคการค้าใน หมวดห้างสรรพสินค้าและยานยนต์ที่ยัง ขยายตัวดีตามการปรับ ตัวดีขนึ้ ของรายได้ เกษตรกรจากผลผลิตยางทีส่ งู ขึน้ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย์ทขี่ ยายตัวทัง้ สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ และสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่ อาศัย ประกอบกับมีการใช้จ่ายของภาค รัฐบาลเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจ�ำและราย จ่ายลงทุนโดยเฉพาะงบเพือ่ การก่อสร้าง ส่ง ผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิม่ ขึน้ สะท้อนจากพืน้ ทีก่ อ่ สร้างนอก เขตเทศบาล ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวแม้จะชะลอ ลงบ้างจากเดือน ก่อนตามทิศทางวิกฤต เศรษฐกิ จ ต่ า งประเทศที่ ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย ส�ำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตรา เงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.77 ชะลอลง จากเดือนก่อน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ และการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดังนี้ การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน เดือนนี้ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.2 และขยายตัวจากเดือน ก่อน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลและรถยนต์ เพือ่ การ พาณิชย์ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตยังคงเร่งส่งมอบ รถยนต์ตามความต้องการที่สะสมมาช่วง ก่อนหน้าสนับสนุนให้เกิดการใช้น�้ำมันเชื้อ เพลิงทุกชนิดเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับภาคการ ค้ า โดยดั ช นี ก ารค้ า เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 15.8 แม้จะขยาย ตัวน้อยกว่าเดือนก่อนตามการค้าในหมวด วัสดุกอ่ สร้าง แต่การค้าสินค้าอุปโภคของ ห้างสรรพสินค้าและการค้ายานยนต์ยัง ขยายตัวดี ส�ำหรับการใช้จ่ายของภาครัฐ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 16.7 ทัง้ รายจ่ายงบประจ�ำและรายจ่ายงบ

ปีงบประมาณ โดยงบลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.1 และรายจ่ายงบประจ�ำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.3 จากการเบิกจ่ายงบค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วน ใหญ่เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิน่ และส�ำนักงานคณะกรรม การการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนการลงทุนภาค เอกชนเพิ่มขึ้น โดยดัชนีการลงทุนภาค เอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 ตามการลงทุน ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ สะท้อน จากยอดจดทะเบี ย นรถยนต์ เ พื่ อ การ พาณิชย์ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีร่ บั อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลแม้วา่ หดตัว ร้อยละ 6.3 แต่นอกเขตเทศบาลยังขยาย ตัวดีจากการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย เห็นได้จาก ยอดจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับ ความสนใจลงทุนของนักลงทุนในระยะต่อ ไป สะท้อนจากมูลค่าการได้รับอนุมัติส่ง เสริมการลงทุนจาก BOI เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 372.3โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเก ษตรและอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเดือนนี้ ได้แก่ โครงการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ในจังหวัด นครราชสีมา เงินลงทุน 4,099.4 ล้านบาท ส�ำหรับภาคเกษตร ดัชนีมูลค่า ผลผลิตพืชส�ำคัญ หดตัวจากระยะเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นจาก เดือนก่อน เป็นผลจากดัชนีผลผลิตพืช ส�ำคัญเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 2.3 โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิต ยางพาราเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับดัชนีราคาพืช ส�ำคัญหดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.5 ทรงตัวจากเดือนก่อน เป็นผล จากราคาข้าวลดลงตามการชะลอการรับซือ้ ข้าวเปลือกของโรงสีและผู้ ส่งออก ประกอบ กับความต้องการจากต่างประเทศลดลง เนือ่ งจากรอดูสถานการณ์แผนการ ระบาย ข้าวในสต็อกของทางการ อีกทัง้ ไทยยังสูญ เสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ให้กบั ประเทศ เวียดนามและอินเดียทีร่ าคา ถูกกว่า ขณะที่ราคายางพาราหดตัวตาม การส่งออกจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ประเทศที่ ยังไม่คลีค่ ลาย ส่วนการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว โดยดัชนี

เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 15.9 ตามการ ผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ ทีข่ ยายตัวตามความต้องการ ของตลาดภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยงั ขยายตัว แต่ชะลอลงตามการส่งออก ขณะ ที่ ก ารผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลโดย เฉพาะน�ำ้ ตาลทรายขาวหดตัวเนือ่ งจาก มี การเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้า ภาคการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน มีเงินฝากคงค้าง 543.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของ ปีกอ่ นร้อยละ 15.3 และเพิม่ ขึน้ จากเดือน ก่อนร้อยละ 1.9 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากประจ�ำ เป็นผลจากการเร่ง ระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อ รองรับสินเชือ่ ที่ ยังคงขยายตัว ส�ำหรับสิน เชือ่ คงค้าง 583.1 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 19.8 และเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 2.1 ส่วน ใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อการ อุปโภคบริโภคส่วน บุคคล เพิม่ ขึน้ ถึงร้อย ละ 27.7 จากสินเชือ่ รถยนต์ และสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีย่ งั คงเร่งตัวขึน้ รองลงมา ได้แก่ สินเชือ่ ธุรกิจการเงิน สินเชือ่ เพือ่ การ พาณิชย์และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดย อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากในเดือนนี้เพิ่ม ขึ้นจากเดือนก่อน เล็กน้อยจากร้อยละ 107.2 เป็นร้อยละ 107.4 สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน มีเงินฝาก คงค้าง 300.3 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 15.6 ตาม การแข่งขันด้านเงินฝากของสถาบันการเงิน ส�ำหรับสินเชือ่ คงค้าง 820.3 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 24.6 เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต รา เงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.77 ชะลอตัว จากเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.82 ตามราคา น�้ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ประเภทที่ ล ดลงเป็น ส�ำคัญ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ย ละ 1.70 ส�ำหรับอัตราการว่างงานเดือน มิถนุ ายน 2555 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.5 ชะลอตัว จากเดือนก่อนซึง่ เป็นร้อยละ 0.9

สรุปภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนกรกฎาคม 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2555 มี ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น 11 โครงการ เงินลงทุน 2,350 ล้านบาท การ จ้างงาน 2,875 คน เมือ่ เปรียบเทียบปี 2554 มี ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น 14 โครงการ เงินลงทุน 6,649 ล้านบาท การ จ้างแรงงาน 1,499 คน พบว่า ค�ำขอรับ การส่งเสริมการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุน ลดลงร้อยละ -21, -65 แต่ในส่วนการจ้าง งานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องด้วยค�ำขอรับการส่ง เสริมส่วนใหญ่อยูใ่ นโครงการขนาดกลางและ ขนาดย่อม และกลุม่ อุตสาหกรรมภาคการ ผลิตทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะแรงงานคนเป็นหลัก โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม การลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2555 จ�ำนวน 17 โครงการ เงินลงทุน 13,408 ล้าน บาท การจ้างงาน 4,865 คน เช่น กิจการ อบพืชและไซโล กิจการผลิตแอลกอฮอล์ 95% และเอทานอล 99.5% กิจการเลี้ยง ไก่เนื้อ กิจการผลิตของเล่น กิจการผลิต ถุงยางอนามัย กิจการผลิตชิ้นส่วนหรือ อุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำและห้องครัว เช่น ก๊อกน�้ำ วาล์วและฝักบัว เป็นต้น กิจการ การชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ กิจการผลิต เครื่องรับโทรทัศน์ เช่น LCD และ LED Television เป็นต้น การกระจายผู้ถือหุ้น คนไทยทั้ง สิ้นจ�ำนวน 10 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้ง สิ้น 5 โครงการ (ฮ่องกง, ญี่ปุ่น) ร่วมหุ้น ไทยและต่างชาติ (ฮ่องกง, ญี่ปุ่น) 2 โครงการ รายละเอี ย ดโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น เดื อ น กรกฎาคม 2555มีดังนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 2 (จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล

ทางการเกษตร 1) กิจการผลิตแอลกอฮอล์ 95% และ เอทานอล 99.5% ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 79,200,000 ลิตร เงิน ลงทุน 775 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การ จ้างงาน 68 คน ที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิ 2) กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ มีกำ� ลังการผลิต ปีละประมาณ 2,340,000 ตัว เงินลงทุน 75 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน ที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ 3) กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนาม นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ มีกำ� ลังการผลิต ปีละประมาณ 2,340,000 ตัว เงินลงทุน 75 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 18 คน ที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ อุตสาหกรรมเบา(สิ่งทอ/เสื้อผ้า) 4) กิจการผลิตของเล่น ในนาม บริษทั ฟอร์เวิรด์ ฟรีแลนด์ จ�ำกัด มีกำ� ลัง การผลิตปีละประมาณ 10,950,000 ชิน้ เงิน ลงทุน 12 ล้านบาท ร่วมหุน้ ไทยฮ่องกง การ จ้างงาน 417 คน ทีต่ งั้ จังหวัดนครราขสีมา 5) กิจการผลิตถุงยางอนามัย ใน นาม บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปี ล ะประมาณ 196,992,000 ชิ้น เงินลงทุน 82.1 ล้าน บาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การจ้างงาน 150 คน ที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง 6) กิจการผลิตสปริง ในนาม บริษทั ยูนอิ อน เซอิมซิ ึ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มี ก� ำ ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ป ี ล ะ ป ร ะ ม า ณ 1,100,000,000 ชิน้ เงินลงทุน 187.4 ล้าน บาท หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น การจ้างงาน 110 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 7) กิจการการชุบเคลือบผิวด้วย

โลหะ ในนาม บริษัท ยูนิออน เซอิมิซึ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละ ประมาณ 3,528,000,000 ชิ้น เงินลงทุน 60.6 ล้านบาท หุน้ ต่างชาติทงั้ สิน้ การจ้าง งาน 20 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 8) กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นหรื อ อุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำและห้องครัว เช่น ก๊อกน�้ำ วาล์วและฝักบัว เป็นต้น ในนาม บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 1,067 ตัน เงินลงทุน 480 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยญึ่ ปุ่น การจ้างงาน 377 คน ที่ตั้งจังหวัด นครราชสีมา 9) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผ่นหลังคาเหล็ก และครอบหลังคา เป็ น ต้ น ในนาม นางสาวธั ญ ญรั ศ ม์ เหลื อ งวั ฒ นกุ ล มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ปี ล ะ ประมาณ 800 ตัน เงินลงทุน 12 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 10 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 10) กิจการผลิตเครือ่ งรับโทรทัศน์ เช่น LCD และ LED Television เป็นต้น ในนาม บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 6,028,500 เครื่อง เงินลงทุน 4,099.4 ล้านบาท หุ้น ต่างชาติทั้งสิ้น การจ้างงาน 2,850 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา เคมีภณั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก 11) กิจการผลิตกระสอบพลาสติก สาน ในนาม บริษัท วาวา แพค จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 6,000 ตัน เงินลงทุน 160 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้ า งงาน 630 คน ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่ 3 (จ.ขอนแก่น) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผล

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2554 โดยสรุป ดังนี้ การประมวลผลดั ช นี ร าคาผู ้ บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและ บริการที่ค�ำนวณ มีจ�ำนวน 417 รายการ ส�ำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีจ�ำนวน 260 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหะสถาน การตรวจรักษาและบริการ ส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการ สื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์ เพือ่ น�ำมาค�ำนวณดัชนีราคา ผูบ้ ริโภคของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำ เดือน กรกฎาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของ ประเทศ เดือน กรกฎาคม 2555 ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค ทัว่ ไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือน กรกฎาคม 2555 เท่ากับ 115.82 เทียบ กับเดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.35 (ค่าดัชนีฯ เดือนมิถุนายน 2555 เท่ า กั บ 115.42 ) เที ย บกั บ เดื อ น กรกฎาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.73 เฉลี่ยช่วงระยะ 7 เดือน (มกราคมกรกฎาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.92 2. ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคของ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2555 ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของ จังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100 และ เดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 126.8 ส�ำหรับเดือน มิถุนายน 2555 เท่ากับ 127.5 3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือนกรกฎาคม 2555 เมื่อเทียบกับ 3.1 เดือนมิถุนายน 2555 ลด ลงร้อยละ 0.5 3.2 เดือนกรกฎาคม 2554 สูง ขึ้นร้อยละ 2.4 ทางการเกษตร 1) กิจการอบพืชและไซโล ใน นาม บริษทั ตระกูลเศรษฐี จ�ำกัด มีกำ� ลัง การผลิตปีละประมาณ 120,000 ตัน เงิน ลงทุน 235 ล้านบาท หุน้ ไทยทัง้ สิน้ การ จ้างงาน 34 คน ทีต่ งั้ จังหวัดเลย อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า 2) กิจการผลิต Magnetic Relay ในนาม บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 4,101,900 ชิ้น เงินลงทุน 119.3 ล้านบาท หุ้นต่าง ชาติทั้งสิ้น การจ้างงาน 60 คน ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น 3) กิจการผลิต Photo-Mos Relay ในนาม บริษัท พานาโซนิค แมนู แฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีกำ� ลัง การผลิตปีละประมาณ 92,500,000 ชิ้น เงินลงทุน 683.8 ล้านบาท หุ้นต่างชาติ ทั้งสิ้น การจ้างงาน 74 คน ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น กิจการบริการและสาธารณูปโภค 4) กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก พลังงานแสงอาทิตย์ ในนาม บริษัท วายมายนิ่ง จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละ ประมาณ 50 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 16.5 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 5 คน ที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 5) กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก พลังงานแสงอาทิตย์ ในนาม บริษัท สม ประสงค์อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 1,000 กิโล วัตต์ เงินลงทุน 98 ล้านบาท หุ้นไทย ทั้งสิ้น การจ้างงาน 6 คน ที่ตั้งจังหวัด อุดรธานี 6) กิจการผลิตไฟฟ้าจากไบโอ แมส ในนาม บริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีกำ� ลัง การผลิตปีละประมาณ 990 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 79.8 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้ า งงาน 18 คน ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด สกลนคร

กรกฎาคม 2555

3.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 7 เดือน (มกราคม–กรกฎาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อย ละ 3.4 4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมาเดือนกรกฎาคม 2555 เทียบ กับเดือนมิถนุ ายน 2555 ลดลงร้อย ละ 0.5 (เดือนมิถุนายน 2555 เทียบกับ เดือน พฤษภาคม 2555 ลดลงร้อยละ 0.2) สาเหตุ ส� ำ คั ญ มาจากการลดลงของดั ช นี สินค้าหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 1.4 มีสินค้าหมวดผักและผลไม้ หมวดไข่และ ผลิตภัณฑ์นม หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และ สัตว์น�้ำ หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก แป้ง หมวดเครื่องประกอบอาหาร และ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ส่วนหมวด ที่ดัชนีปรับสูงขึ้นมี หมวดเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ หมวดเคหะสถาน หมวดการ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร จากการปรับตัวสูงขึ้นของน�้ำมันเชื้อเพลิง 4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่อง ดื่ม ลดลงร้อยละ 1.4 สาเหตุส�ำคัญมาจาก การลดลงของสินค้าหมวดผักและผลไม้รอ้ ย ละ 4.2 ได้แก่ แตงกวา ผักกาดขาว ผัก คะน้า ผักชี ถัว่ ฝักยาว มะละกอดิบ มะนาว ต้นหอม ขิงแก่ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.2 ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมถั่ว เหลือง หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำ ร้อยละ 0.6 ได้แก่ เนือ้ สุกร เนือ้ ไก่สด หอย แครง ปลาทูนึ่ง หมวดข้าว แป้งและ ผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อยละ 0.5 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ขนมปังปอนด์ หมวดเครื่องประกอบอาหารร้อยละ 0.2 ได้แก่ มะพร้าวขูด น�ำ้ ปลา ซอสหอยนางรม สินค้าที่ดัชนีปรับสูงขึ้นได้แก่ หมวดเครื่อง ดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์รอ้ ยละ 0.5 ได้แก่ เครือ่ ง ดืม่ รสช็อคโกแลต น�ำ้ ผลไม้ น�ำ้ แข็งบรรจุถงุ เป็นต้น 4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 สาเหตุ ส�ำคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสื่อสารร้อยละ 1.6 ได้แก่ น�้ำมันเชื้อ เพลิง หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน บุคคลร้อยละ 0.3 ได้แก่ ค่าตัดแต่งผมชาย หมวดเคหะสถานร้ อ ยละ 0.2 ได้ แ ก่ ปูนซีเมนต์ ค่าน�้ำประปา ผงชักฟอก หมวด ที่ดัชนีราคาลดลงมี หมวดเครื่องนุ่งห่มและ รองเท้าร้อยละ 0.1 ได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก เป็นต้น 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือนกรกฎาคม 2555 เทียบ กับเดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 2.4 (มิถุนายน 2555 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.2) สาเหตุส�ำคัญมา จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 3.6 เป็นผลกระทบ จากดัชนีหมวดผักและผลไม้ร้อยละ 4.3 (กะหล�่ำปลี ผักบุ้ง บวบ มะละกอดิบ ฟักทอง มะนาว ต้นหอม ผักกาดดอง กล้วย น�้ำหว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก เงาะ

ผลไม้กระป๋อง) หมวดข้าว แป้งและ ผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อยละ 1.6 (ข้าวสาร เจ้า ข้าวสารเหนียว แป้งสาลี อาหาร ธัญพืช) หมวดเครื่องประกอบอาหารร้อย ละ 3.3 (แยมผลไม้ ขนมหวาน เกลือป่น ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม ซอสพริก ซอส มะเขือเทศ กะปิ) หมวดเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์รอ้ ยละ 1.6 (กาแฟผงส�ำเร็จรูป น�้ำดื่มบริสุทธ์ น�้ำแข็ง) หมวดอาหาร บริโภค-ในบ้านร้อยละ 11.4 (กับข้าว ส�ำเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตีย๋ ว ปลากระป๋อ ง) หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้านร้อย ละ13.8 (อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหาร เย็น) หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ ง ดืม่ ร้อยละ 0.4 ได้แก่ หมวดเคหะสถาน ร้อยละ 2.0 (เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ค่า กระแสไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ประปา จาน/ชาม ช้อน เตาหุงต้ม หม้อ กระทะ ถังน�ำ ้ น�ำ้ ยาปรับ ผ้านุม่ ) หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าร้อย ละ 1.1 (เสือ้ ผ้าบุรษุ เครือ่ งแบบนักเรียน มัธยมชาย-หญิง เสือ้ ผ้าสตรี ผ้าถุง ถุงเท้า นักเรียน รองเท้าแตะ) หมวดยาสูบและ เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์รอ้ ยละ 1.3 (สุรา) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 1.0 (ค่ายาและเวชภัณฑ์ สบูถ่ ตู วั ยาสี ฟ ั น น�้ ำ มั น ใส่ ผ ม กระดาษช� ำ ระ กระเป๋านักเรียน ค่าแต่งผมชาย) หมวด บันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ 0.2 (สามล้อเด็ก) ส่วนหมวดทีด่ ชั นี ราคาลดลงได้แก่ หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ ร้อยละ 3.5 (เนือ้ สุกร เป็ดสด ไก่สด ปลาทู กบ) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์ นมร้อยละ 0.2 (ไข่ไก่ นมถัว่ เหลือง) หมวด พาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สารร้อยละ 1.5 (น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง) 6. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เฉลีย่ เทียบกับช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรกปีก่อน (มกราคม-กรกฎาคม) ปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.4 ทั้งนี้มีสาเหตุ มาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวด อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 5.0 จาก หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์แป้งร้อยละ 4.5 หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำร้อย ละ 2.7 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 1.8 หมวดผักและผลไม้รอ้ ยละ 2.0 หมวด เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 5.6 หมวด เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.4 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้านร้อยละ 9.7 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้านร้อยละ 13.9 ดัชนีในหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ ง ดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากหมวดเครื่องนุ่ง ห่ ม และรองเท้ า ร้ อ ยละ 1.6 หมวด เคหะสถานสูงขึ้นร้อยละ 2.6 หมวดการ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.7 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ การศาสนาร้อยละ 0.3 หมวดยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.9 ส่วน หมวดที่ดัชนีราคาลดลงมี หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สารร้อยละ 0.8 จาก การปรับลดลงของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง

โตโยต้าไทยเย็น เชิญร่วมงาน

‘เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาว’

บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั โตโยต้าไทย เย็น จ�ำกัด และผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดนครราชสีมา เชิญชาวโคราช ร่วมงาน ‘เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว’ เพือ่ รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก การ สร้างวินยั จราจร แบ่งปันน�ำ้ ใจในการใช้รถใช้ถนน ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย บนท้องถนน พบกับกิจกรรมดีดใี นงาน “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว” พร้อมกิจกรรมความสนุก และความบันเทิงมากมาย อาทิ การแสดง Copy Show B-Boy Dance และ Cover Dance พบกับดาราชือ่ ดัง “ซี ศิวฒั น์ และโบวี่ อัฐมา” การประกวดร้องเพลงจากน้องๆเยาวชน การอบรมขับขีป่ ลอดภัยเบือ้ งต้น ชมภาพยนตร์ สัน้ ถนนสีขาว เชิญพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน ในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2555 ณ ลานอนุสาวรียท์ า่ นท้าวสุรนารี งานนีพ้ ลาดไม่ได้...ฟรีตลอด งาน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม บริษทั โตโยต้าไทยเย็น จ�ำกัด Call Center 044-341188


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555

‘สว. - สูงวัย’

โดย. อมร วงศ์สุรวัฒน์

ปัจจัยส�ำคัญของ สังคมและเศรษฐกิจ

ผมอ่านข่าวและติดตามเรื่องการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย เรามาตลอด จากการส�ำรวจมโนประชากร เมือ่ ปี 53 พบว่าประเทศไทยเรามีประชากร 66 ล้านคน ในจ�ำนวนนีม้ แี รงงานต่างด้าว 2.1 ล้าน และพบว่าประเทศไทยเราอยูใ่ น ขอบข่ายเข้าสูส่ งั คมประชากรสูงวัย ทีจ่ ะพุง่ ขึน้ สูงถึง 20 ล้านคนในอีกสิบปีขา้ งหน้า ข้อมูลจาก CIA World Fact ว่า เมือง ไทยจะมีผมู้ อี ายุ 65 ปี ขึน้ ไปถึง 7.5% ของประชากรปัจจุบนั คนอายุระหว่าง 1559 ปี มีสดั ส่วนสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นับ เป็นเรือ่ งใหญ่ทภี่ าครัฐและภาคเอกชนน่าจะ ร่วมกันมาช่วยกันคิดวางแผนตั้งรับและ พัฒนากันเสียแต่เนิน่ ๆ อย่างจริงจัง ถ้าเรา ไม่อยากเจอปัญหาใหญ่ในเรือ่ งของรัฐทีจ่ ะ ต้องรับภาระจัดงบประมานจ�ำนวนสูงที่มา จากภาษี อ ากร มาดู แ ลจั ด สวั ส ดิ ก าร ประชากรทีแ่ ก่กอ่ นรวย ในขณะทีป่ ระเทศ ทีเ่ ขาพัฒนาแล้วประชากรเขารวยแล้วจึงแก่ ตัวอย่างง่ายๆ ใกล้บา้ นเราคือประเทศสิงค์ โปร์ เมือ่ วันชาติของเขาปีนี้ รัฐบาลเขา ประกาศขอความร่วมมือประชาชนทีอ่ ยูใ่ น วัยเจริญพันธ์ ช่วยกันท�ำลูก (เรือ่ งจริง..อย่า ฮานะครับ) รัฐบาลเขาวิเคราะห์แล้วว่า ใน อนาคตอีกหลายสิบปีข้างหน้าประเทศจะ ขาดแคลนประชากรในวัยท�ำงาน ประชากร สูงวัยจะเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประเทศมีขดี ความ สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจลดลง เสียเปรียบประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะประเทศ ในกลุ่มอาเซียนที่เขาเป็นผู้น�ำเบอร์หนึ่งมา ตลอด อีกตัวอย่างหนึง่ คือประเทศญีป่ นุ่ ที่เขาตื่นตัวและภาครัฐเอาจริงมีแผนงาน โครงการ งบประมาณ เข้มงวดในเรื่อง ประกันสังคม การออมเพือ่ ประชาชนของ เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย ไม่เป็น ภาระของรัฐหรือลูกหลานมากนัก จะเห็น ได้ว่าผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นไม่เป็นปัญหาให้ รัฐบาลช่วยดูแลจัดงบประมาณให้เปล่า

มากมายมหาศาลมาตลอด ทราบไหมว่า มีหมูบ่ า้ นชาวญีป่ นุ่ สูงวัยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ อยูก่ นิ กันอย่างสบาย ผมคาดว่ายังมีและจะ มีอีกในหลายจังหวัดในประเทศเรา ที่นัก ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เริม่ ให้ความ สนใจหันเข้าหาธุรกิจแบบทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ท่านทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูช่ ว่ ง สว.หรือ วัยทอง การออมและการวางแผนการเงินเมือ่ เกษียณเป็นเรือ่ งทีเ่ ราควรใส่ใจและให้ความ ส�ำคัญ มีธนาคารใหญ่ๆ ให้บริการ ปรึกษา ค�ำแนะน�ำและช่วยวางแผนการเงิน น่าจะ ไปลองดู อย่าคิดไปตายดาบหน้า ยิง่ สถิติ ด้านอายุคนไทยเราตอนนี้ตายยากหน่อย เฉลีย่ แล้วประมานร่วม 70 ปี อย่าคิดเอาเงิน หรือให้ลกู หลานเอาเงินอนาคตมาคอยดูแล ลู ก หลานเขาก็ มี ภ าระของเขา ลอง จินตนาการดูวา่ อันตัวเราเมือ่ แก่มากแล้ว อยากใช้ชวี ติ อย่างมีคณุ ภาพเหมือนเดิมหรือ ลดลงบ้าง จะต้องมีการวางแผนการและอย่า ให้แผนทีว่ างเอาไว้อย่างรอบคอบเป็นแบบที่ ฝรัง่ ว่า planning คือแผนมันนิง่ จริงๆ ไม่ ท�ำตามแผนอย่างเคร่งครัดมีระเบียบวินยั ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับนักธุรกิจทีจ่ ะต้อง คิดเตรียมคือ การจัดการด้านแรงงาน human resource management วิเคราะห์ สภาวการณ์คนสูงอายุของไทย ปัจจัยส�ำคัญ ที่ส่งผลให้การบริหารจัดการคนเปลี่ยนไป จากเดิม องค์กรควรจะปรับตัว 3 ด้าน รับ คน-พัฒนาคน-การเกษียณงาน มองภาพการ เปลี่ยนแปลงระบบสั ง คมการท�ำงานใน ประเทศไทย เนือ่ งจากปัจจุบนั ภาวะประชากรสูง อายุของประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัจจัย สองประการคือ อัตราการเจริญพันธุท์ ลี่ ดลง จากร้อยละ 6.4 ในปี 2533 เหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2543 และระยะเวลาการด�ำรงชีวติ ทีย่ าวนานขึน้ จากทีเ่ คยอยูท่ ี่ 59 ปี ในปี 2513 เปรียบเทียบกับ 71.2 ปี ในปี 2546 ผูห้ ญิงจะมีชวี ติ ยืนยาวกว่าผูช้ าย โดยผลจาก

การส�ำรวจอายุเฉลีย่ ในปี 2546 พบว่า ผูช้ าย อยูท่ ี่ 69.1 และผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 73.5 ปี ยิง่ กว่านัน้ ภายในปี 2563 มีการ คาดการณ์ว่าประชากรเพศชายจะมีอายุ ยืนยาวถึง 72.2 ปี ขณะทีเ่ พศหญิงยืนยาว ถึง 76.5 ปี ในภาวะดังกล่าวการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลตัง้ แต่นคี้ อื ปี 2555 จึงต้องแตกต่างจากเดิม เนื่องจากตลาด แรงงานหรือคนทีม่ คี วามสามารถจะมีจำ� นวน ไม่เพิม่ ขึน้ ขณะทีค่ วามต้องการผูท้ มี่ คี วาม สามารถและประสบการณ์กลับมากขึน้ ตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และประชาคมต่างๆ ในโลก ที่เห็นกัน แน่ น อน ประเทศไทยเป็ น สมาชิ ก ใน กลุ่มAECที่จะเริ่มใช้ในอีกสามปีข้างหน้า ต้องเตรียมกันให้ดี สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ คือ นิยาม(definition) ของคนมีความสามารถและประสบการณ์จะ เปลีย่ นไป ความสามารถในการเข้าใจและ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ความ สามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว และความ สามารถในการประมาณความไม่แน่นอนได้ จะเป็นความสามารถ (Competency) ที่ ต้องการมากขึน้ ส่ ว นประสบการณ์ ก็ เ ช่ น กั น บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์กบั สถานประกอบ การข้ามชาติและงานมากกว่า 1 งานจะเป็น ประสบการณ์ที่สถานประกอบการมองหา ต้องการมากขึน้ อีกกลุม่ คนหนึง่ คือบุคลากร ที่มีประสบการณ์เชิงลึกและคิดนวัตกรรม ใหม่ๆ หรือเป็นประสบการณ์การปรับเปลีย่ น กระบวนทัศน์(mind set)และการพัฒนางาน จะเป็นประสบการณ์ที่สถานประกอบการ ต้องการ เพราะประสบการณ์แบบปลากระ ป๋อง เปิดแล้วรับประทานได้เลยจะถูกกับคน ไทยมาก เพราะไม่ชอบเสียเวลาพัฒนาคน มนุษย์เงินเดือนสายพันธุ์บะหมี่ ส�ำเร็จรูปหรือสายพันธุป์ ลากระป๋อง จะขาด ตลาดอย่างรวดเร็ว ทางแก้ไขหรือการปรับ ตัวทีถ่ กู ต้องคือการปรับตัวให้สถานประกอบ การเป็นทัง้ ทีเ่ รียนรูง้ าน มีหวั หน้าและทีมงาน ทีท่ ำ� ตัวเป็นเพือ่ นสอนเพือ่ นเรียนด้วยกัน การ วัดผลงานยังคงท�ำอย่างต่อเนือ่ งแต่ตอ้ งลด นิสยั เสียๆ ในการท�ำงานลงแล้วถูกแทนที่ ด้วยนิสยั การเรียนรูท้ งั้ ตัวบุคลากร ทีมงาน และองค์กร นอกจากนี้ ต้องจัดให้มรี ะบบ

ควบคุมโดยผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ฉบับเดิมเป็นการใช้พนื้ ทีล่ ำ� ตะคองในระยะ 50 เมตร เป็นเส้นขอบ (Edge) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นที่ โล่งว่างและรักษาสิง่ แวดล้อมคัน่ ระหว่างพืน้ ที่ เพือ่ การพาณิชยกรรม (สีแดง) กับพืน้ ทีเ่ พือ่ อ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง (สีสม้ ) อย่าง ‘ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่โล่งริมฝั่งล�ำตะคอง’ การอยู ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง ทีต่ อ้ งมีที่ ว่างและพืน้ ทีธ่ รรมชาติอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง อย่างเมืองโคราชในวันนี้ รวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2547 หรือ การร่นระยะพืน้ ทีโ่ ล่งว่างให้เป็น 15 และการพาณิชยกรรมอย่างเหมาะสม การลดระยะพืน้ ทีโ่ ล่งให้เหลือเพียง ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาฉบับเดิมได้ เมตรนั้น นัยว่าเป็นความสอดคล้องกับ ก�ำหนดให้ทดี่ นิ บริเวณริมสองฝัง่ ล�ำตะคอง กฎหมายของกรมเจ้าท่า ซึง่ กันแนวถอยร่น 15 เมตร จะท�ำให้หน้าทีด่ งั กล่าวของพืน้ ทีส่ ญู ระยะ 50 เมตร ตลอดแนวจากตะวันตกไป ปลูกสร้างอาคารริมฝั่งแม่น�้ำล�ำคลองไว้ใน เสียไป เป็นการท�ำลายพืน้ ทีว่ า่ งส�ำคัญของ ตะวันออกทัง้ ล�ำตะคองเก่า-ใหม่ เป็นการใช้ ระยะ 6 เมตร ส่วนอีก 9 เมตร ประชาชน เมืองและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภททีโ่ ล่งเพือ่ นันทนาการ สามารถปลูกสร้างอาคารได้โดยเป็นอาคารชัน้ น�ำ้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชากรที่ และการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม (สีเขียว เดียว มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ในขณะ อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองให้เป็นแบบอย่างกับเมือ อ่อน) โดยในระยะ 50 เมตรจากริมฝัง่ ล�ำตะ เดียวกันหากในอนาคต รัฐต้องการก่อสร้าง งอืน่ ๆ ต่อไปในอนาคต รวมทัง้ ยังเป็นการซ�ำ้ คอง ซึง่ ทีด่ นิ ของเอกชนให้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ถนนเลียบแม่นำ�้ ก็ดำ� เนินการได้ในระยะ 9 เติมปัญหาการรุกล�ำ้ ล�ำตะคองทีย่ งั มีอยูเ่ ดิม เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่ง เมตร โดยจะต้องเวนคืนเมือ่ จะท�ำการก่อสร้าง และยังไม่สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ แวดล้อม การอยูอ่ าศัย เกษตรกรรม การ ส� ำ หรั บ รู ป แบบของถนนขึ้ น อยู ่ กั บ การ นอกจากนีก้ ารลดระยะดังกล่าวยังเป็นการเอือ้ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ ออกแบบของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ อย่างไร ประโยชน์แก่กลุม่ ธุรกิจด้านการอสังหาริมทรัพย์ สาธารณประโยชน์เท่านัน้ และห้ามการจัดสรร ก็ตามในระยะ 9 เมตรนี้ สามารถออกแบบ ทีม่ พี นื้ ทีอ่ ยูร่ มิ ล�ำตะคองซึง่ ถือว่าเป็นการเอือ้ ทีด่ นิ เพือ่ การอยูอ่ าศัย การอยูอ่ าศัยประเภท ถนนให้มรี ะบบระบายน�ำ้ ป้องกันน�ำ้ ท่วม และ ประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุม่ โดยแลกกับการ ห้องแถว ตึกแถว ห้องชุด อาคารชุด หอพัก การท�ำ Retaining Wall ป้องกันตลิง่ ได้ ดัง สูญเสียประโยชน์ของส่วนรวมที่เคยมีอยู่ อาคารขนาดใหญ่ เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร นัน้ การปรับระยะของพืน้ ทีส่ เี ขียวอ่อนริมแม่นำ �้ ดัง้ เดิมจากข้อบังคับของผังฉบับเก่า อันถือว่า แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ ล�ำคลอง เหลือเพียง 15 เมตร จึงเป็นระยะ เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ ต่อหลักการส�ำคัญของ ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครอง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่ การผังเมืองเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ ทางสถาบัน สัตว์ปา่ เพือ่ การค้าหรือโดยก่อเหตุรำ� คาญ เกีย่ วข้อง ประนีประนอมได้ประโยชน์ทงั้ การ พัฒนาเมืองนครราชสีมาเห็นสมควรทีจ่ ะให้ คงพืน้ ทีส่ เี ขียวอ่อนในระยะ 50 เมตร ไว้ดงั ในการปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวม อนุรกั ษ์และการพัฒนาแล้ว นครราชสีมาฉบับล่าสุด บริษทั ทีป่ รึกษาได้ เดิมทีนอกจากผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา เดิม เออนะ ต่างคนต่างเห็นยลตามช่อง ปรับลดระยะความกว้างของพืน้ ทีส่ เี ขียวอ่อน นัน้ มีผงั เมืองรวมทีไ่ ด้กำ� หนดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียว จากสองฝัง่ ล�ำตะคองจากระยะ 50 เมตร เป็น อ่อนบริเวณริมสองฝัง่ แม่นำ�้ ล�ำคลองไว้ที่ 50 มุมของตนเอง ความเห็นของบริษทั ทีป่ รึกษา ระยะ 15 เมตร เฉพาะในเขตชุมชนระยะ เมตร อาทิ ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ ก็เข้าท่า ความเห็นของสถาบันพัฒนาเมืองฯ ทางยาวตามล�ำตะคองประมาณ 9 กิโลเมตร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 1) ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ก็เข้าที แล้วทีนจี้ ะเอายังไงกันล่ะ แต่เมืองเป็น และขยับเพิม่ เติมให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เรือ่ งของเราทุกคนครับ อย่าฝากความหวังกับ ประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่น ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง (ปรับปรุงครัง้ ที่ 1) นักผังเมือง นักสิง่ แวดล้อม หรือเจ้าหน้าทีข่ อง มาก (สีแดง) และทีด่ นิ ประเภทพาณิชยกร เฉพาะบริเวณสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา และ รัฐเท่านัน้ พูดคุยกัน คิดเห็น คิดต่างเป็นเช่น รมและทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง (สีสม้ ) ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ปรับปรุงครัง้ ที่ ไร สะท้อนออกมา จะผ่านประธานหอการค้า เข้ามาแทนทีด่ นิ สีเขียวอ่อนดังกล่าว ด้วย 2) ซึง่ ก�ำหนดระยะ 50 เมตรบริเวณนอก จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เหตุผลทีว่ า่ สภาพปัจจุบนั บริเวณริมฝัง่ ล�ำตะ ชุมชน ส่วนบริเวณชุมชนก�ำหนดทีร่ ะยะ 15 สถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตามแต่สะดวกครับ หรือ คองเริม่ มีการตัง้ ถิน่ ฐานของประชากรอยูอ่ ย่าง เมตร เป็นต้น หนาแน่น การก�ำหนดให้เป็นทีโ่ ล่งระยะ 50 ณ วันนีม้ กี ระแสความไม่เห็นด้วย เขียนในช่องให้ข้อเสนอแนะความเห็นกับ เมตร จะมีผลกระทบริดรอนสิทธิในการ จากสถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา ในการ บริษทั ทีป่ รึกษาในโครงการปรับปรุงผังเมือง พัฒนาต่อประชาชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณดังกล่าวมาก ปรับลดพืน้ ทีโ่ ล่งริมฝัง่ ล�ำตะคองจาก 50 เมตร รวมเมืองโคราชได้ที่ http://www.phisutprojเกินไป และเป็นอุปสรรคต่อการการขยายตัว เป็น 15 เมตร ด้วยเห็นว่าล�ำตะคองเป็นล�ำน�ำ้ e c t s . c o m / w e b 3 8 5 2 / i n d e x . ของเมือง จึงควรปรับเปลีย่ นเตรียมพืน้ ทีใ่ ห้มี คูก่ บั ประวัตศิ าสตร์การสร้างเมืองโคราช มี php?option=com_contact&view=conta ความพร้อมส�ำหรับการพัฒนาทีด่ นิ หรือการ บทบาทในเรื่องของการระบายน�้ำ การ ct&id=1&Itemid=58 ช่วยกันเพือ่ วางอนาคต ลงทุนใหม่ๆ ทีก่ ำ� ลังขยายตัวมาสูห่ วั เมืองหลัก นันทนาการและการรักษาสิง่ แวดล้อม การ แก่ลกู หลานเมืองโคราชของเราครับ

การจัดการความรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management) เพราะการหมุนเวียนของ คนสายพันธุ์บะหมี่ส�ำเร็จรูปหรือสายพันธุ์ ปลากระป๋องจะรวดเร็ว สถานประกอบการ จึงต้องสร้างคนขึ้นเองโดยเร็วเป็นจ�ำนว นมากๆ เพือ่ ลดความกดดันจากการเปลีย่ น งานบ่อยของบุคลากรกลุม่ นี้ ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย ตั้งแต่การรับพนักงาน การ พั ฒ นาพนั ก งาน และการเกษี ย ณอายุ พนักงาน ในการรั บ พนั ก งาน เมื่ อ การ ขาดแคลนบุคลากรเข้าท�ำงานจะสูงขึน้ ใน ภาคการผลิตทีต่ อ้ งใช้แรงงานมาก สถาน ประกอบการมีทางเลือกไม่กที่ าง ทางแรก ต้องขยายโครงการสหกิจศึกษาลงมายังนิสติ นักศึกษาในระดับปี 2-3 ไม่ตอ้ งรอจนปี 4 อย่างในปัจจุบนั เป็นการฝึกให้เด็กวัย 18 ปี มีโอกาสท�ำงานขณะเรียนหนังสือ เด็กกลุม่ นี้ จะเป็นเด็กทีค่ รอบครัวมีฐานะไม่ดนี กั ซึง่ มี ข้อดีหลายประการ คือ สถานประกอบการ จะมีคนท�ำงานเร็วขึน้ ค่าจ้างแรงงานก็ไม่ใช่ 15,000 บาท อีกประการหนึง่ เด็กจะมีทกั ษะ ในการท�ำงานมากขึน้ และพร้อมท�ำงานได้เมือ่ เรียนจบ สิง่ ทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงคือ หลักสูตร การสอนของสถาบันการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ต้องปรับตามภาวะประชากรที่ ลดลงและเศรษฐกิจทีไ่ ม่แน่นอนนีด้ ว้ ย เท่า ทีท่ ราบมา ม.สุรนารี ได้เริม่ โครงการสหกิจ ศึกษามาหลายปีแล้ว ส่วนการพัฒนาพนักงาน สถาน ประกอบการต้องให้ความส�ำคัญกับการ พัฒนาฝีมอื แรงงานมากขึน้ เช่น เปลีย่ นจาก ระบบกระบอกเงินเดือนมาเป็นระบบ Skil Based Pay ถ้าสถานประกอบการโยงความ สัมพันธ์ระหว่าง ความเชีย่ วชาญ และ ค่า ตอบแทน ไม่ได้ พนักงานจะขาดความ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาฝีมอื แรงงานหรือความสามารถในการท�ำงาน ใน ทางปฏิบตั เิ มือ่ ก�ำหนด ความเชีย่ วชาญและ ขัน้ ค่าตอบแทนทีช่ ดั เจน สถานประกอบการ อาจจะพบว่าในปัจจุบนั องค์กรของท่านจ่าย ค่าจ้างแรงงานแบบไม่มรี ะบบจนต้องมีการท�ำ ข้อก�ำหนด ของทักษะและค่าจ้างทัง้ องค์กร ผลที่ ต ามมาคื อ ความเป็ น ระเบี ย บและ

มาตรฐานเดียวกัน ทีอ่ ธิบายและเข้าใจได้ นอกจากนี้ ในการลงทุนด้าน เครือ่ งจักรและ Automation สถานประกอบ การต้องลงทุนด้านเครือ่ งจักรและระบบการ Automation มากขึน้ เนือ่ งจากจ�ำนวน แรงงานและบุคลากรในตลาดแรงงานจะ ตึงตัวมาก การปรับระบบเศรษฐกิจเป็นแบบ ทักษะชั้นสูงและใช้เครื่องจักรมากขึ้นเป็น ภาคบังคับที่จะท�ำให้ประเทศไทยยังคงมี ศักยภาพในการแข่งขันทีส่ กู้ บั สังคมโลกได้ การจ้างงานบุคลากรต่างชาติมาก ขึน้ สถานประกอบการต้องปรับการบริหาร องค์กรให้เป็นสากล มีระเบียบงานบุคคล เป็นสากล มีการใช้ภาษา 2 ภาษา มีภาษา อังกฤษเป็นภาษากลาง ซึง่ การปรับเปลีย่ น ทีร่ วดเร็วแบบนีท้ ำ� ให้สถานประกอบการอาจ จะต้องพัฒนาหลักสูตรภาษาเป็นของตนเอง แบบกระชับและท�ำงานได้ทนั ที เช่น ภาษา อังกฤษ “500 ค�ำท�ำงานได้” ซึง่ อาจจะใช้ เวลาไม่เกิน 4 เดือนทีจ่ ะเรียนรูค้ ำ� ส�ำคัญที่ คัดแล้วว่าจ�ำเป็นในการท�ำงานเท่านัน้ หรือ “100 ค�ำบริหารงานได้” ส�ำหรับหัวหน้างาน การพัฒนาภาษาทีเ่ ร็วอีกวิธหี นึง่ ทีไ่ ด้ผลคือ จ้างคนต่างชาติเข้ามาท�ำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะท�ำให้พนักงานในหน่วยงานนั้นปรับ ตัวอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้ภาษาต่างชาติ ทุกวันทัง้ พูดและเขียน การออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีขอ้ ได้ เปรียบในการระดมเงินทุนไปลงทุนต่าง ประเทศและโยกย้ายคนไทยบางส่วนไป แต่ อันทีจ่ ริงสถานประกอบการขนาดกลางทีม่ ีิ นวัตกรรม (Innovation) ทีช่ ดั เจนและคล่อง ตัวกว่าก็สามารถท�ำได้เช่นกัน ผูท้ เี่ สียเปรียบ จะเป็นสถานประกอบการประเภท Me Too(ผมขอท�ำตามด้วย) ทีข่ าดจุดแข็งในการ แข่งขัน หรือกลุม่ ทีใ่ ช้ตน้ ทุนการผลิตต�ำ่ เพียง อย่างเดียวจะอยูร่ อดยาก การเปลีย่ นแปลงใหญ่ๆ ของระบบ สังคมการท�ำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 คาดว่าจะมีดงั นี้ เรือ่ งแรก ขนาดขององค์กรจะเล็ก ลง และองค์กรต่างๆ จะอาศัยความสามารถ เฉพาะด้านจากองค์กรเล็กๆ เช่น องค์กร ธุรกิจแขนงใหม่และองค์กรที่ทำ� ธุรกิจซึ่งมี ลักษณะพิเศษเฉพาะทางหรืกลุ่มลูกค้า

5

เพราะบุคลากรที่ต้องการจะท�ำงานให้กับ องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ จะมีจ�ำนวนน้อยลง และบุคคลที่มีความ สามารถสูงจะต้องการความเป็นอิสระ โดย จะหั น มาตั้ ง บริ ษั ท เฉพาะทางที่ เ สนอ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กบั ตลาด นักบริหารงานบุคคลจะต้องรับมือ โดย 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ค่า นิยมหลักขององค์กร 2. ต้องมีความรูด้ า้ น การออกแบบองค์กร 3. ต้องหาวิธีการ วางแผนก�ำลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เรือ่ งทีส่ อง การพัฒนาสมรรถนะ ต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ งแม้วา่ อายุจะย่างเข้า 60 ปีแล้วก็ตาม เพราะโอกาสทีจ่ ะต้องท�ำงาน หลังอายุ 60 มีมากขึน้ นักบริหารงานบุคคลจะต้องรับมือ โดย 1. สร้างค่านิยมในเรือ่ งความมีพนั ธะ ผูกพัน (commitment) กับงานทีท่ ำ � และ ความภักดีตอ่ องค์กรให้กบั บุคลากรรุน่ ใหม่ๆ 2. เร่งให้บุคลากรที่มีศักยภาพพัฒนา สมรรถนะของตัวเองไปสูร่ ะดับสากล ไม่ใช่ มุง่ ให้ได้มาซึง่ ต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ เรือ่ งทีส่ าม การรักษาบุคลากรทุก ระดับที่มีความสามารถและมีค่านิยมส่วน บุคคลทีส่ อดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ดัง นัน้ โครงสร้างการบังคับบัญชาหลักภายใน องค์กรต้องมีความแข็งแกร่ง จากการมี บุคลากรทีด่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นคนทีป่ ฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับฐานรากขององค์กร อยูใ่ นระดับ กลาง หรืออยูใ่ นระดับสูงสุดขององค์กร นักบริหารงานบุคคลจะต้องรับมือ โดย 1. แม้วา่ จะใช้ทงั้ เครือ่ งมือทางการเงิน และเครือ่ งมือทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในเชิงการเงิน แต่ ควรจะเน้นหนักการใช้เครือ่ งมือทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในเชิงการเงินมากกว่า 2. วางแผนสืบทอด ต�ำแหน่งส�ำหรับหัวหน้าสายงานทีอ่ ายุตงั้ แต่ 40 ปีขนึ้ ไป 3. ยืดระยะการจ้างงานบุคลากร ทีด่ ที สี่ ดุ ออกไปหลังครบอายุ 60 ปี กล่าวโดยสรุปแล้ว ได้มกี ารเตรียม ตัว เตรียมใจ วางแผน กันอย่างจริงจัง และ มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิ เพือ่ รับมือกับ สังคมผู้สูงอายุกันหรือยัง ทั้งภาครัฐและ เอกชน ถามว่าในเรื่องนี้ใครคือเจ้าภาพ แน่นอนรัฐบาลในภาครัฐ ภาคเอกชนใคร หรือองค์กรทีป่ า่ วประกาศว่าเป็นภาคเอกชน ทีเ่ ข้มแข็งไหนละครับ ช่วยผมคิดหน่อยครับ

ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยว ง่ายนิดเดียว กับ เค.ที.เอ็ม. สตีล ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากผู้โชคดีประจ�ำ เดือนมิถุนายน 2555 บริษัท เน็คต้า เท็ค จ�ำกัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ให้เกียรติ จับบัตรชิงโชคเพือ่ ค้นหาผูโ้ ชคดีทจี่ ะได้รบั ทองค�ำมูลค่า 20,000 บาท ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2555 ซึ่งผู้โชคดี ได้แก่ ร้าน เทพวัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ส�ำหรับในปี 2555 นี้ ทางบริษทั ฯ ยังมีโปรโมชั่นดีๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อ เนื่อง เราได้อัดแคมเปญใหญ่อีกถึง 2 แคมเปญส่งท้ายครึง่ ปีหลัง หลังจากทีแ่ จก กันจุใจ ไปแล้วกับโปรโมชั่น “ลุ้นเที่ยว ง่ายนิดเดียว กับ เค.ที.เอ็ม.สตีล” ซึ่งมี มูลค่ากว่า 264,000 บาท และตอนนี้ก็ยัง มี “โชค 2 ชั้น กับ เค.ที.เอ็ม. สตีล ปี

3” ที่แจกกันอีกตลอดทั้งปี ได้แก่ โชคชั้น ที่ 1 “ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งแจกมาก ปี 3” และ โชคชั้นที่ 2 “ลุ้นทอง ง่ายนิดเดียว กับ เค.ที.เอ็ม.สตีล” โดยลุ้นสร้อยคอทองค�ำ มูลค่า 20,000 บาท แจกทุกเดือน รวม 12 รางวัล มูลค่ากว่า 240,000 บาท โดยทุกท่านสามารถติดตามโปร โมชัน่ ของทางบริษทั ฯ และการจัดกิจกรรม

จับรางวัลสร้อยคอทองค�ำได้ทกุ เดือน ทาง หนังสือพิมพ์โคราชเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์ หอการค้า,นิตยสาร MOREMOVE, Youtube หรือทาง www.facebook.com/ K.T.M.STEEL อย่าลืมนะคะ “นึกถึงเหล็ก นึกถึง เค.ที.เอ็ม.สตีล”

บริษัทในเครือ มีโชค กรุ๊ป เข้าร่วมงาน E-SAN ASEAN ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม บริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป ได้รับ เชิญให้เข้าร่วมงานเวทีวิชาการประจ�ำปี 2555 E-SAN ASEAN “การเตรียมความ พร้อมอีสานสู่ประชาคมอาเซียน”จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ มนุษย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ

ห ้ อ ง ตั ก ศิ ล า ค อ น เ ว น ชั่ น ฮ อ ล ล ์ จ.มหาสารคาม เพื่อผยแพร่กิจกรรมเพื่อ สังคมของบริษัทฯ โดยงานนี้ทางบริษัทได้ จัดนิทรรศการกิจกรรม CSR และผลงาน ต่างๆ ของบริษัทในเครือฯ ซึ่งมีทั้งการ สนับสนุนด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้าน การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา การช่วย

เหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ การสื บ สาน ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมถึง การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้านสิ่ง แวดล้อม โดยมีรองอธิบดี วิทัศน์ เตชะ บุญ และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมบูธ และร่วมกิจกรรมบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป จ�ำนวนมาก


6

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 362 วันที่ 1-30 กันยายน 2555

คาราวานทัพธุรกิจแฟรนไชส์บกุ อีสาน จั ด มหกรรมชี ช้ ่ อ งรวยสั ญ จรโคราช

โดยงานครั้ ง นี้ ก� ำ หนดจั ด ขึ้ น ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 ณ เอ็มซีซฮี อลล์ เดอะมอลล์โคราช “เพิง่ ผ่านพ้นมาได้หมาดๆ กับงาน มหกรรมชีช้ อ่ งรวย 2012 สุดยอดงานเจรจา ธุรกิจครัง้ ยิง่ ใหญ่แห่งปี ทีจ่ ดั ขึน้ ทีเ่ ดอะมอลล์ บางกะปิ เมือ่ เดือนกรกฎาคม แม้จะจัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2 แล้วแต่ผลการตอบรับแรงดี ไม่มตี ก เนือ่ งจากมียอดผูเ้ ข้าร่วมงานถล่ม ทลายถึง 50,000 ราย มียอดเงินสะพัด ร่วมกว่า 500 ล้านบาท ชีใ้ ห้เห็นว่าคนทัว่ ไป มีความเชือ่ มัน่ ในการลงทุนซือ้ ธุรกิจเพิม่ ขึน้

หลังจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ทผี่ า่ นมา ผู้ ประกอบการเริม่ ตืน่ ตัวในการฟืน้ และขยาย ธุรกิจมากขึ้น ล่าสุดผู้จัดงานเตรียมยก คาราวานธุรกิจชิมลางภาคอีสาน เคาะประตู หน้าด่านเมืองย่าโม หวังกระตุน้ การลงทุน สูภ่ มู ภิ าค” ภายในงานจะเป็นการรวบรวมบรรดา ธุรกิจแฟรนไชส์อย่างคับคั่ง รวมกว่า 9 หมวดหมู่ ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจกาแฟและเครือ่ ง ดืม่ ธุรกิจอาหารและเบเกอรี ่ ธุรกิจสุขภาพ และความงาม ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจ ไอที ธุรกิจค้าปลีกและบริการ สถาบันการ

ศึกษา และวาไรตี้ นอกจากนีเ้ หล่าสถาบัน การเงินต่างๆ ยังพร้อมใจกันเสนอแคมเปญ ลดกระหน�ำ่ เพือ่ เอาใจคนอีสานโดยเฉพาะ ที่ ส�ำคัญผู้ที่เข้าชมงานมหกรรมชี้ช่องรวย 2012 เตรียมพบกับความรวยพิเศษ 2 รูป แบบ ด้วย รวยแรกแบบ Shock Sale ซือ้ ธุรกิจในราคาโปรโมชัน่ ทีม่ เี ฉพาะงานนีง้ าน เดียวเท่านัน้ และรวยทีส่ องรวยฟรีได้ทกุ วัน ไม่ตอ้ งรอ กับการลุน้ รับสร้อยคอทองค�ำหนัก 2 สลึง วันละ 5 เส้น 5 รางวัลฟรีทกุ วัน! รวม 15 รางวัล มูลค่ากว่า 200,000 บาท ส�ำหรับผู้โชคดีที่ซื้อหรือจองธุรกิจในงาน

พร้อมทัง้ ขบวนหลักสูตรอบรมอาชีพภายใน งาน อาทิ หลักสูตรกาแฟโบราณ สมูทตี้ รวมเมนูเส้นพารวย สเต็กรสเด็ด โดยผูส้ นใจ อบรมอาชีพต้องโทรศัพท์ลงทะเบียนเรียน ล่วงหน้า “โดยภาพรวมแล้วธุรกิจ SMEs ไทยก�ำลังเร่งเครื่องเต็มสูบ แม้จะต้องฝ่า วิกฤตรอบด้าน ไม่วา่ จะเป็นปัญหาอุทกภัย ใหญ่ทผี่ า่ นมา หรือวิกฤตยูโรโซนทีก่ ำ� ลังร้อน แรงในปัจจุบนั ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัด เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ภาคธุรกิจ รวมทั้ง

สถาบันการเงินต่างๆ ทีน่ ำ� โปรโมชัน่ พิเศษ และสินเชือ่ ส�ำหรับ SMEs เพือ่ ช่วยเหลือผู้ ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาคให้เติบโต พร้อมแข่งขันได้” เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า งาน มหกรรมชี้ช่องรวยสัญจรโคราชที่จัดขึ้นนี้ ประกอบด้วยหลากหลายธุรกิจไม่วา่ จะเป็น กลุม่ ความงามและสุขภาพ ธุรกิจกาแฟและ เครือ่ งดืม่ ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ธุรกิจ สุขภาพและความงาม ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจไอที ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจค้าปลีก

และบริการ นอกจากนีย้ งั มีบธู ของธนาคาร และสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และวาไรตี้ ทีม่ าเสริมทัพสร้างสีสนั เวที ธุรกิจอย่างเต็มพืน้ ที่ ถือเป็นโอกาสดีทหี่ อ การค้าฯ จะได้รว่ มจัดงานครัง้ ยิง่ ใหญ่ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ เป็ น หั ว ใจหลั ก ของธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและต่ า ง ประเทศ หอการค้าฯ คาดว่าการจัดงานใน ครั้ ง นี้ จ ะสามารถสร้ า งมู ล ค่ า และเป็ น ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการทัง้ ภาคอีสานไม่ เพียงนครราชสีมาเท่านัน้ ด้านนางสาวณรินณ์ทพิ กล่าวเพิม่ เติมว่า ผู้ที่สนใจในการฝึกอาชีพต่างๆที่ กล่าวมาแล้วนั้น สามารถสอบถามราย ละเอียดและลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าฟรีไม่ เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์รบั ของทีร่ ะลึกฟรี ทางwww.smeschannel. com, www.peolplemedia.co.th/exhibition อย่าพลาด 28-30 กันยายนนี้ ณ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช สอบถามราย ละเอียดโทร 02 704 9066-7 โดยจะมีบธู ทีน่ า่ สนใจ อาทิ ธุรกิจกาแฟและเครือ่ งดืม่ ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ธุรกิจสุขภาพและ ความงาม ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจไอที ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจค้าปลีกและบริการ รวมถึงโซนการเงิน ภาครัฐ และวาไรตี้ คับคัง่ กว่า 250 บูธ พร้อมลุน้ นาทีทองช็อป ธุรกิจเพียงบาทเดียว แจกทองค�ำแก่ผทู้ จี่ อง ธุรกิจในงาน และฝึกอบรมอาชีพฟรีอกี ด้วย.

หอฯโคราชเฟ้นหาสุดยอดร้านค้า จบคอร์ดYes2คลืน่ ลูกใหม่โคราช

มอบป้ายของดีประจ�ำจ.17ราย สานต่อธุรกิจ-พัฒนาศก.สังคมให้เติบโต หอฯโคราช เฟ้นหาร้านของดี ประจ�ำจังหวัด เตรียมมอบป้ายของดี โคราชให้กับสุดยอดร้านอาหารและร้าน ของฝาก เพียง 17 ร้านค้า หวังโครงการ จะช่ ว ยกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว สนับสนุนการใช้จ่าย การซื้อสินค้าและ บริการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผู้ว่าฯ ตอบรับเป็นประธานพิธี หอฯเตรียมจัดต่อ เนือ่ งทุกปี สื บ เนื่ อ งมาจากที่ ห อการค้ า จังหวัดนครราชสีมา ได้สนองนโยบายของ รัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มาก ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ใน ประเทศ และสนับสนุนให้มกี ารใช้จา่ ยใน การซือ้ สินค้าและบริการ ท�ำให้เกิดการก ระจายรายได้สภู่ มู ภิ าค ดังนัน้ หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จดั ท�ำโครงการ รั บ รองของดี จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง เป็นการมอบป้ายรับรองของดีให้กบั สถาน ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ของหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เป็นการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการภายในจังหวัด และ ประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับ ประชาชนภายในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ มั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่อง เทีย่ วอีกด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยส่วน ภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบในการด�ำเนิน โครงการของดีประจ�ำจังหวัด ขึน้ โดยมอบ หมายให้นายยง รุง่ เรืองธัญญา กรรมการ รองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เป็น ประธานโครงการฯ เพื่ อ เป็ น การ ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมสินค้าและบริการซึง่ เป็นของดีจังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวและ ประชาชนโดยทั่ ว ไปได้ รู ้ จั ก แพร่ ห ลาย ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า และบริการของสมาชิกและผูป้ ระกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่ง ขึ้น โดยมีหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เป็นต้นแบบในการด�ำเนินการ เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้มกี ารมอบหมายให้ นายจีระศักดิ ์ คา ระวิวฒั นา กรรมการหอการค้าฯ รับหน้าที่ ประธานโครงการฯ ในปี 2555 ซึง่ การจัด ท�ำโครงการเมือ่ ปี 2553 มีรา้ นค้าน�ำร่องที่ เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 1 ราย คือ บ้าน ขนมไทย ซึ่ ง ทางหอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมา ได้ทำ� การจัดท�ำป้ายกล่องไฟ “ของดีจงั หวัดนครราชสีมา” และมอบให้ กับร้านค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานโครงการฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ ของการด�ำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อ เป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมาและยังถือเป็นการ สนั บ สนุ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจั ง หวั ด พร้อมทัง้ เป็นการประชาสัมพันธ์รา้ นค้าให้ คนภายนอกได้เป็นทีร่ จู้ กั อีกด้วย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ท�ำการคัดเลือกร้านอาหารเพื่อเข้าร่วม โครงการทัง้ สิน้ 17 ร้าน แบ่งเป็นร้าน อาหารจ�ำนวน 14 ร้าน ได้แก่ 1.ลุงปัน่

ปลาเผา,2. ก๋วยเตีย๊ วซีโ่ ครงหมูตนุ๋ อูจ๋ ,ี้ 3. แสนพัน, 4.Teddy in the Garden, 5.Teddy Coffee Roasters, 6.อะเค้ก บายเนติมา, 7. เขียวเสวย,8. เจ๊อดี๊ ไก่ยา่ ง โคราช, 9. ก๋วยเตีย๊ วคุณแม่, 10. ลาโรส, 11. สว่างจิตร, 12. เนือ้ ย่างน�ำพล สาขา ช้างเผือก, 13. ปิยะราดหน้า สาขาช้าง เผือก และ 14. เย็น-เฮร้านของฝากจ�ำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.เตียหงีเ่ ฮียง (เจ้าสัว), 2. พรทิพย์ (น�ำ่ ง้วน) และ 3. เฉาก๊วยโบราณ เจ้ออ้ ยโคราช โดยจะมีพธิ มี อบป้ายในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอินทนา กรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้าฯ ซึง่ ในวันดัง กล่าวจะได้รบั เกียรติจาก นายชวน ศิรนิ นั ท์ พร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบป้ายของดี จังหวัดร่วมกับเภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานกรรมการหอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมาและนายจีระศักดิ์ คาระวิ วัฒนา ประธานโครงการฯ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม โครงการจะได้รับนั้นเนื่องจากโครงการ “จัดท�ำป้ายของดีจงั หวัด” จะด�ำเนินการ ควบคูไ่ ปกับโครงการจัดท�ำ “บัตรสมาชิก หอการค้า”และโครงการ “สิทธิประโยชน์ สมาชิกหอการค้าฯ” พร้อมทัง้ ยังมีการจัด ท�ำหนังสือแนะน�ำ“ของดีจงั หวัด” ขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื ส�ำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือ ข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดในการซื้อ สินค้าและบริการ กรณีที่เดินทางไปท่อง เทีย่ วหรือติดต่อธุรกิจในแต่ละจังหวัด ซึง่ จะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าทั้งที่ ซือ้ และขายสินค้าหรือบริการ.

จบคอร์ด YES 2 หอโคราช หลัง กลับมาเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ ประกอบการรุน่ ใหม่โดย หอการค้าโคราช ครัง้ ที่ 2 ได้รบั ความสนใจจากทายาทธุรกิจ ในโคราช 26 คน พร้อมเป็นคลืน่ ลูกใหม่นกั ธุรกิจได้เป็นอย่างดี เตรียมสานต่อธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจโคราชให้เติบโต หลังจากเปิดการจัดการอบรมรุน่ ที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มทายาทธุรกิจใน จังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมการ สัมมนา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงให้รู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มลูก เฒ่าแก่ เพือ่ เป็นการสร้างฐาน และสร้าง เครื อ ข่ า ยนั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ ใ นจั ง หวั ด นครราชสีมา เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ องค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เพือ่ เป็นการ เพิ่ ม ยอดสมาชิ ก หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมา และเพือ่ เป็นการพบปะและ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่ ทายาท ธุ ร กิ จ มี ก ลุ ่ ม ทายาทธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด นครราชสีมาเข้าร่วมทัง้ สิน้ 26 คน โดย ท�ำการจัดอบรมให้ความรู้ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ของสิงหาคม ในการจัดอบรมให้ความรูใ้ นแต่ละครัง้ จะมี วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการ ประกอบธุรกิจมาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ในแต่ละด้าน โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.การเสวนาหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจกงสีให้ ประสบความส�ำเร็จ” โดย นายสุดที่รัก พันธ์สายเชือ้ และนายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจ รัตน์ 2. การเสวนาหัวข้อ “คนโคราชรวม กันเราท�ำได้” โดย นพ.สิน ลิว่ ศิรริ ตั น์และ

ต่อจากหน้า 2

ประโยชน์ นักธุรกิจในตัวเมืองยังไม่ทราบราย ละเอียด บางคนยังไม่รวู้ า่ จะมีการสร้างระบบ ขนส่งมวลชนเกิดขึน้ หรือมีการเปิดรับฟังความ คิดเห็นต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นควรมีผท้ ู ี่ เชีย่ วชาญมากกว่านี้ ไม่ใช่มเี พียงเฉพาะหัวหน้า ชุมชน แต่มผี เ้ ู ชีย่ วชาญเพียงไม่กคี่ น สุดท้าย อาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ เช่นกับ โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ซึง่ มี ปัญหาเกิดขึ้นหลายจุด จึงขอให้มีการ ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ และขอให้เน้นกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามหลากหลาย โดยเฉพาะกลุม่ นักธุรกิจในตัวเมือง และ ประเด็นทีส่ ดุ ท้าย การคัดเลือกให้คะแนนรูปแบบการขนส่งอยูใ่ น วงทีจ่ ำ� กัด ควรให้มกี ารคัดเลือกหลายๆ ครัง้ เพือ่ ให้ประชาชนได้เลือกออกมาเองโดยแท้จริง หากความคิดเห็นส่วนใหญ่เลือกได้แบบใดก็ตอ้ ง ให้เป็นไปตามทีป่ ระชาชนได้เลือก สุดท้ายก็อาจ จะเป็น BRT หรือ โมโนเรล หรือระบบราง หรือ หากท�ำแล้วไม่สำ� เร็จผูด้ ำ� เนินโครงการก็ตอ้ งมี แผน 2 ต่อไป หากคนส่วนใหญ่ยอมรับก็ตอ้ ง ยอมรับด้วยกัน ด้านนายอรชัย ปุณณะนิธิ ประธาน มูลนิธพิ ทุ ธธรรม 31 และกรรมการทีป่ รึกษา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนได้

เสนอความคิดเห็นในทีป่ ระชุมการรับฟังความ คิดเห็นในครัง้ ที่ 1 เกีย่ วกับการจัดท�ำแผน แม่บทกับเรือ่ งดังกล่าวว่า หากเป็นโครงการยก ลอยฟ้าจะไม่เหมาะกับเมืองโคราช เพราะจะบัง อาคารพาณิชย์ของเมืองโคราช ต้องมาท�ำแนว ราบ และจะต้องมาศึกษาให้ครบทัง้ ระบบว่าจะ ท�ำแบบไหน ถนนทีต่ อ้ งท�ำเพิม่ การค�ำนวณ เรือ่ งไฟฟ้าจราจร จุดจอดรับผูโ้ ดยสาร และ สถานทีจ่ อดรถของผูใ้ ช้บริการจะท�ำอย่างไร หากไม่ทำ� ระบบเหล่านีไ้ ปด้วยก็ทำ� ไม่ได้ เป็นต้น จึงขอฝากไปยังผูด้ ำ� เนินโครงการด้วย อาจารย์นคิ ม บุญญานุสทิ ธิ์ ผูช้ ว่ ย ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมล คลอีสาน และกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน กล่าวว่า การน�ำเสนอโครงการของเทศบา ลนครฯ ขณะนีเ้ ป็นการน�ำเสนอโครงการเพียง ด้านนี้ ต้องการน�ำเสนอเพียงโครงการสกายบัส เท่านัน้ หากถามว่าเหมาะกับโคราชหรือไม่นนั้ ตนขอตอบว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะท�ำ เพราะความ หนาแน่ของประชากรยังไม่มากพอกับการขนส่ง ในลักษณะสกายบัส การจะท�ำโครงการแก้ไข ปัญหาจราจรในตัวเมืองควรเป็นโครงการทีเ่ กิด ความคุม้ ทุนอย่ามีประสิทธิภาพ แต่สกายบัสให้ นึกภาพว่าเป็นถนนลอยบนฟ้ามีแต่รถบัสทีข่ นึ้ ไป

วิง่ ได้เท่านัน้ ท�ำให้เปลืองงบประมาณ ไม่ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ใช้งบประมาณสิน้ เปลือง แบบใช่เหตุ “ณ วันนีโ้ คราชปัญหาจราจรวิกฤตจริงๆ หรือ ยัง จ�ำเป็นต้องเอาระบบขนส่งแบบนีม้ าใส่ มัน ไม่วกิ ฤต ทีเ่ ห็นก็คอื ปริมาณการใช้รถประจ�ำ ทางยังสามารถรองรับคนเดินทางได้อยู่ ยังไม่ เกิดปัญหาเกีย่ วกับการรถประจ�ำทางรองรับไม่ เพียงพอ รถส่วนตัวก็เยอะ รถผ่านเมืองก็เยอะ ควรจะแก้ไขระบบปัญหาจราจรเสียก่อน ท�ำให้ ถนนวิง่ ได้งา่ ยๆ แต่หนั ไปเอาโครงการใหญ่ๆ มาลง แค่นกี้ ม็ องเห็นแล้วว่าไม่มที าง เราต้อง จัดระบบการจราจรเสียก่อน จัดระบบรถ ประจ�ำทาง และรถส่วนตัวให้เกิดความสะดวก เสียก่อน หรือหากสะดวกใช้รถส่วนตัวก่อน และใช้รถประจ�ำทางต่อเป็นขัน้ ที่ 2 ต้องเสนอ แนะระบบขนส่งอืน่ เช่น ท�ำทางเดินเท้าให้ดี ขึน้ ทางวิง่ ของจักรยาน หรือทางเลือกทีห่ ลาก หลายขึน้ แทนทีจ่ ะขับรถก็หนั มาใช้รถจักรยาน แทน ท�ำแบบนีก้ ใ็ ช้งบประมาณน้อย งบทีจ่ ะ ท�ำสกายบัสก็นำ� มาปรับภูมทิ ศั น์ให้มากขึน้ ให้ อากาศเสียลดลง และคนก็อยากขีจ่ กั รยานมาก ขึน้ ตกลงเมืองต้องการหรือไม่ ชือ่ ของการ ท�ำงานขัดกันความต้องการ”.

‘สกายบัส’

ซึง่ ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันท�ำได้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ตนข้อเสนอความคิดเห็นเกีย่ ว กับการจัดท�ำแผนแม่บทฯ การก่อสร้างระบบ ขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาอยู่ 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คณะผูจ้ ดั ท�ำแผนแม่บทซึง่ ทราบว่าด�ำเนินการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารีนนั้ ควรน�ำเสนอโครงการ หรือทางเลือกเกีย่ วกับรูปแบบการก่อสร้างระบบ ขนส่งมวลชนฯ ทีม่ คี วามเป็นไปได้ และมีความ หลากหลาย มากกว่านี้ ไม่ใช่เสนอเพียงระบบ รถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) หรือ เดิมเรียกว่าสกายบัสเท่านัน้ ควรมีรปู แบบการ จราจรอืน่ ๆ ด้วย เช่น โมโนเรล รถไฟฟ้า ระบบราง หรือระบบอืน่ ๆ ซึง่ ต้องให้ขอ้ มูลใน เชิงลึก และสามารถให้ขอ้ มูลคะแนนโหวตทีเ่ ป็น จริงได้แบบตรงไปตรงมา แต่ทผี่ า่ นมามีการน�ำ เสนอเพียงระบบเดียวคือ BRT โดยทีไ่ ม่มขี อ้ มูล รูปแบบอืน่ ให้ประชาชนได้เป็นทางเลือก จึงขอ ให้มกี ารน�ำเสนอรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพราะ ทุกโครงการมีความส�ำคัญ ประเด็นที่ 2 การ ท�ำการประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ครอบคลุม ผูเ้ สีย

นายภคภพ ตัณฑเศรณี3. การสัมมนาหัวข้อ “AEC กับการเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบการ” โดย ผศ.ดร.อิทธิกร ข�ำเดช 4. การเสวนาเรือ่ ง “กลยุทธ์ธรุ กิจท้องถิน่ กับ การต่อสูก้ บั ธุรกิจยักษ์ใหญ่” โดย นางพร วิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช และนายไพจิตร มานะศิลป์ 5. การเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์ ในการสร้าง Brand/Rebrand” โดย นาย ภานุ เล็กสุนทร และนางสาวณภัทร โมริ นทร์ 6. การสัมมนาหัวข้อ “การบริหาร คนในยุคค่าจ้างแพง” โดย นายณัฐปคัลป์ กล้าหาญ 7. การเสวนาหัวข้อ “การร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐอย่างง่าย” (ศึกษาการ บริหารแรงงาน และค่าจ้าง)โดย นางสาว ชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ และ 8. การสัมมนา หัวข้อ “เงินท�ำงานง่ายกว่าทีค่ ดิ -ตลาดหุน้ Gold future”, การบริการทางการเงินของ ธนาคาร และการบริหารการเงินอย่างไรให้ ได้ประโยชน์และคุ้มค่า โดย ตัวแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทัง้ นี้ ยังได้มกี ารเยีย่ มชมโครงการ Neo Park และ The Venice Parkโดยได้รบั การต้อนรับจาก นายสุดทีร่ กั พันธ์สายเชือ้ และนายไพจิตร มานะศิลป์ พร้อมทัง้ เยีย่ มชมเทศบาลนคร นครราชสีมา พบปะพูดคุยกับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก เทศมนตรีนคร นครราชสีมาพร้อมทัง้ ศึกษา ดูงาน ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการ พัฒนาการค้าและพาณิชยกรรม หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการอบรม ในครัง้ นี้ ถือว่าได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี จากผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ 26 คน และถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่าง มาก ซึ่งเชื่อได้ว่าการอบรมในครั้งนี้กลุ่ม ทายาทธุ ร กิ จ จะสามารถน� ำ ความรู ้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ข้าร่วมอบรมไปใช้ใน ธุรกิจ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของ จังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนใน อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างเครือ ข่ายส�ำหรับบุตรหลานนักธุรกิจในจังหวัด นครราชสีมาทั้งในตัวเมืองและต่างอ�ำเภอ และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด นครราชสีมาให้พัฒนาเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมใน จังหวัดนครราชสีมา นายสุ ด ที่ รั ก พั น ธ์ ส ายเชื้ อ กรรมการนวั ต กรรมและพั ฒ นาเมื อ ง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะ ประธานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น ใหม่...โดยหอการค้าโคราช กล่าวว่า กลุม่ ทายาทธุรกิจทีไ่ ด้เข้าร่วมการอบรมในครัง้ นี้ ได้รบั ความรูท้ จี่ ะน�ำไปใช้ในการขับเคลือ่ น เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาได้ดี ไม่ น้อย พร้อมทัง้ ยังมีการเสริมเกราะ และเสริม ความรูใ้ ห้ทนั ต่อยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง รวดเร็ว และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าในอนาคต ข้างหน้าจะมีการจับกลุม่ สร้างฐานทางธุรกิจ ให้เข้มแข็ง ได้เป็นเครือข่ายเดียวกัน โดย หอการค้าฯ

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลดีเด่นพานาโซนิค

บริษทั พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร จัดกิจกรรมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครัง้ ที่ 14 “เพือ่ ความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หวั ข้อ “สร้างสรรค์เพือ่ ความสมบูรณ์แห่งชีวติ ” ผลการประกวดปรากฏว่า นายกรุณา นพคุณ นักศึกษาโปรแกรม วิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลดีเด่นมาครอง โดยเข้ารับรางวัลเมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วนัด อ่าง สุวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์รว่ มให้ ก�ำลังใจ นิทรรศการผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครัง้ ที่ 14 “เพือ่ ความสุขของ มวล มนุษยชาติ” เปิดให้เข้าชมตัง้ แต่วนั ที่ 9-31 สิงหาคม 2555 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 10-28 กันยายน 2555 ณ หอศิลป์จำ� ปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันจันทร์วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดย จัดแสดง 42 ผลงานจาก 42 ศิลปิน ทีผ่ า่ นการคัด เลือกจากผลงานกว่า 160 ชิน้ งาน ทีไ่ ด้รบั การตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นผลงานที่ สะท้อนมุมมอง ความรู้ สึกนึกคิดสภาวะภายในจิตใจ ของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด น�ำไปสู่ การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่าง สัมพันธ์กนั


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 361 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

‘คลังคาซ่า’ทุ่ม 1.6 ล.

7

‘รพ.กรุงเทพราชสีมา’เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

สร้างสะพานเพือ่ สาธารณประโยชน์ พลิกโฉมพืน้ ทีใ่ ช้สอยชัน้ 4 เต็มรูปแบบ

วันที่ 21 ส.ค. 55 ทีผ่ า่ นมา นายไพจิตร มานะศิลป์ นายวีระพล จงเจริญใจ พร้อมด้วยนางภิญญา พันธ์ สายเชือ้ ทีมผูบ้ ริหาร บริษทั คลังคาซ่า จ�ำกัด ได้จดั พิธเี ปิดสะพานทีท่ มุ่ ทุนสร้างมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท บริเวณ หน้าโครงการ นีโอ พาร์ค เป็นสะพานสาธารณประโยชน์ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ชุมชนใกล้เคียง ไม่วา่ จะ เป็น โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา 2 องค์การบริการส่วนต�ำบลหนองกระทุม่ ทัง้ นีย้ งั มีพธิ รี บั มอบสะพาน ซึง่ ได้รบั เกียรติ จาก นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสุรนารีวทิ ยา 2 และนางสุทนิ ชาติพดุ ซา นายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลหนองกระทุม่ มาเป็นเกียรติในการรับมอบสะพานไว้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชมุ ชน ซึง่ ในอนาคต กรมทางหลวงชนบทมีโปรเจ็คทีจ่ ะพัฒนาเป็น 4 เลน ด้านหน้าโครงการไปเชือ่ มกับ โครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่าง รพ.กรุงเทพราชสีมาพลิกโฉมพืน้ ที่ และองค์กรเอกชนต่างๆฯลฯให้เกียรติมาร่วม โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยังได้มอบเงิน เมืองหรือมอเตอร์เวย์ สายบางปะอินสระบุร-ี นครราชสีมา ขนาด 4-6 ช่องทางจราจร เป็นทางแยกต่างระดับ 11 ชัน้ 4 ใหม่เปิด‘ศูนย์เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะ งานจ�ำนวนมาก’ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด แห่ง มูลค่าก่อสร้าง 68,780 ล้านบาท ต่อไป ทาง’ส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอกและเพิม่ ศักยภาพใน ด้านนพ.ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผู้ นครราชสีมา จ�ำนวน 50,000 บาทและ

MOUNTAIN CREEK

ที่สุดของ‘สนามกอล์ฟและรีสอร์ทหรู’

MOUNTAIN CREEK GOLF RESORT AND RESIDENCES สนามกอล์ฟ ขนาดใหญ่และรีสอร์ทสุดหรูโดยการบริหาร งานของพีน่ อ้ งตระกูลมหากิจศิริ ‘นางสา วอุษณา มหากิจศิริ’ และ‘นายเฉลิมชัย มหากิจศิร’ิ ได้เปิดต้อนรับทุกๆ ท่านอย่าง สวยงามบนเนินเขาทีร่ บั แสงแดดสวยๆ และ สายลมทีพ่ ดั โบกอยูต่ ลอดวัน เอาใจทัง้ ผูร้ บั การออกรอบและการพักผ่อนท่ามกลาง บรรยากาศดีๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย MOUNTAIN CREEK ถือว่า เป็นสนามกอล์ฟสุดหรูทรี่ อ้ นแรงทีส่ ดุ ในยุค นี้ ด้วยการสร้างให้สนามเป็นสนามระดับ มาตรฐานสากล ขนาด 27 หลุม ซึ่ง ออกแบบโดย ‘เซวี่ บาเยสเตอรอส’ สุด ยอดนักกอล์ฟตลอดกาลคนหนึ่งของโลก โดยผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายใน ชีวติ ของเขา ซึง่ มีเพียง 3 แห่งในเอเชียที่ เขาได้ออกแบบไว้ได้แก่ ญีป่ นุ่ ฟิลปิ ปินส์

รูปทรงของแฟร์เวย์ในแต่ละหลุม มีลำ� ธาร ตามธรรมชาติที่สวยงาม และสภาพพื้น แบบเล่นระดับให้นกั กอล์ฟต้องเผือ่ เหล็กใน การตีขนึ้ และลงเขา MOUNTAIN CREEK เป็นสนามกอล์ฟทีม่ คี วามท้าทายนักกอล์ฟ ความสามารถสูงๆให้มาพิชติ สนามกอล์ฟ แห่งนี้ จนถูกเรียกว่าเป็นสนามแชมเปีย้ น ชิพคอร์สระดับ 5 ดาว มีทงั้ หมด 3 คอร์ส แบ่งเป็น Highland Course, Creek Course และ Valley Course นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีการบริการครบ วงจรอีกด้วย มีทงั้ คลับเฮ้าท์หรูขนาดใหญ่ ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบตะวันตก ตัว อาคารล้อมรอบด้วยระเบียง เพื่อสัมผัส สายลมทีพ่ ดั พาอากาศบริสทุ ธิ์ เย็นสบาย ในแบบทุ ก ทิ ศ ทุ ก ทาง มองเห็ น ความ สวยงามของสนามกอล์ฟทีเ่ ขียวขจี โดยมี ฉากหลังเป็นต้นไม้ใหญ่ ขุนเขา และ ทิวทัศน์แบบไกลสุดลูกหูลกู ตา ภายในตัว

และไทย นัน่ คือสนามแห่งนีน้ นั่ เอง เสน่ห์ ของสนามกอล์ฟ MOUNTAIN CREEK เป็น สนามกอล์ฟภูเขา ทีม่ ลี กั ษณะเป็นช่องต้น ไม้แคบๆ ทีม่ คี วามสมบูรณ์เลือ้ ยไปมาตาม

อาคาร มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้าน PROSHOP ที่มีสินค้าให้เลือก มากมาย ห้องล็อกเกอร์ขนาดใหญ่ ห้อง สตรีม ห้องซาวน่า ห้องสปา ห้องอ่าน

หอการค้าฯ จัดประชุมภาคเครือ ข่ายต่อต้านคอรัปชั่น ขับเคลื่อนรณรงค์ “ต่อต้านคอรัปชั่น 2555” เป็นปีที่ 2 ก�ำหนดจัด 29 ก.ย. นี้ รวมตัวเคลือ่ นขบวน เดินรณรงค์ทั่วเมือง พร้อมจัดเสวนาและ แข่งขันปาฐกถา “โตไปหนูไม่โกง”จาก

เยาวชนลูกหลานโคราชบริเวณลานย่าโม เฟ้นหาบุคคลโปร่งใสมอบรางวัลแห่งปีเป็น ครัง้ แรก เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สืบ เนือ่ งจากในปีทผี่ า่ นมาจังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ และยังมีหอ้ งอาหาร ซึง่ ถูกตกแต่ง ไว้อย่างสวยงาม มีอาหารหลากหลายเมนู และที่นี่ยังมีสถานที่ส�ำหรับจัดงานต่างๆ เช่น งานปาร์ตี้ งานเลีย้ ง การประชุมอบรม สัมมนา ซึ่งสามารถรองรับแขกให้มาถึง 400 ท่านหรือแม้กระทัง่ การจัดงานแต่งงาน ที่นี่ไม่ได้โดดเด่นแต่เพียงสนาม กอล์ฟเท่านัน้ แต่ทนี่ ยี่ งั มีรสี อร์ทสุดหรูสไตล์ โมเดิร์นแอฟริกันแนบชิดธรรมชาติไล่ไต่ ระดับจากเนินเขาลดหลัน่ กันลงไป ภายใน ถูกตกแต่งด้วยไม้ จากสไตล์การสร้าง ท�ำให้ได้เห็นถึงความพิเศษที่ท�ำให้ที่นี่ไม่ เหมือนใคร คือการสร้างให้วลิ ล่าแต่ละหลัง เป็นสัดส่วนสร้างความเป็นส่วนตัว เพือ่ ให้ เกิดแรงบันดาลใจในการคิดทบทวน ได้ใช้ ชีวติ อยูก่ บั ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ มี ทัง้ หมด 34 หลัง และถูกตัง้ ชือ่ ตามฤดูกาล เพื่อให้อินไปกับความงามที่ถูกธรรมชาติ สรรสร้างขึน้ มา สัดส่วนทีถ่ กู แบ่งไว้อย่าง ลงตัวแล้ว ทีย่ งั มีกจิ กรรมต่างๆอีกมากมาย ทัง้ กิจกรรมกลางแจ้ง ส�ำหรับกลุม่ เพือ่ นๆ ครอบครัว หรือจัดเลีย้ งสัมมนา ทีน่ กี่ เ็ ตรียม พร้อมไว้พรัง่ พร้อม สถานที่แห่งนี้มิใช่เพียงแต่เป็น สถานทีพ่ กั ผ่อนทัว่ ๆไป แต่ยงั เป็นสถานที่ ทีจ่ ะได้มาพักผ่อนร่วมกับธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ สายลม แสงแดด และล�ำธาร อย่าง แท้จริง แวะมาทักทายธรรมชาติที่นี่ได้ MOUNTAIN CREEK GOLF RESORT & RESIDENCES แล้วคุณจะรักและเข้าใจ ธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ ผู ้่ ส นใจสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.044-7561005,085-7739773 อีเมล Reservation@mcd. co.th หรือทางเว็บไซต์ www.mountaincreekthailand.com, www.mountaincreekhotel.com

การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาเฉพาะ ทางเน้นศูนย์สมอง ศูนย์ระบบทางเดิน อาหารและตับ ศูนย์วินิจฉัยโรค พร้อม อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางการแพทย์ทที่ นั สมัย และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางโดยตรง เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ ผ่านมาโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาได้จัด งานเปิ ด ‘ศู น ย์ เ ปิ ด ศู น ย์ แ พทย์ เ ฉพาะ ทาง’บริเวณชัน้ 4 อย่างเป็นทางการขึน้ ภาย ใต้ชอื่ งาน Hi Touch Hi Tech โดยได้รบั เกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมา เป็นประธานพิธเี ปิดร่วมด้วย นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการบริ ษั ท โรง พยาบาลกรุ ง เทพราชสี ม า จ� ำ กั ด เป็ น ประธานร่วมในพิธเี ปิด’ ‘นอกจากนีท้ างโรงพยาบาลยังได้รบั เกียรติจากแขกผูม้ เี กียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานไม่วา่ จะเป็น คุณสุมาลี ศิรนิ นั ท์ พ ร น า ย ก เ ห ล ่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด นครราชสีมา,นาวาอากาศเอกกฤษฏา สุพชิ ญ์ รองผูบ้ งั คับการกองบิน1, พันต�ำรวจเอกชัย เดช ปานรักษา รองผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธร ภาคจังหวัดนครรราชสีมา, นพ.วรัญญู สัต ยะวงศ์ ทิ พ ย์ รองสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสีมา,นายวิรตั น์ ตันจินดาประทีป ประธานชมรมมิตร’31 โคราชพร้อมคณะ กรรมการ,นายอรชัย ปุณณะนิธิ ประธาน มูลนิธพิ ทุ ธธรรม’31 พร้อมด้วยพ่อค้านักธุรกิจ

อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่า ‘โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาซึง่ ในปัจจุบนั มีผเู้ ข้ารับบริการเป็นจ�ำนวนมาก ขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีใ่ นการให้บริการไม่เพียงพอ และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้ามาใช้ บริการทางโรงพยาบาลจึงได้ขยายพืน้ ทีช่ นั้ 4 ซึง่ เดิมเป็นสวนเราได้ลงทุนปรับโฉมใหม่ ให้ความสะดวกกับประชาชนมากขึน้ ’ ‘ทางรพ.จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ให้เป็น‘ศูนย์เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง’เปิด ใหม่ทั้งชั้นเพื่อให้บริการส�ำหรับผู้ป่วยนอก และเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาเฉพาะทาง ประกอบไปด้วย ศูนย์สมอง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและ ตั บ ศู น ย์ วิ นิ จ ฉั ย โรค เพื่ อ เป็ น การ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ข้ อ มู ล ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมาโรง พยาบาลได้ พั ฒ นาด้ า นสถานที่ ด้ า น อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางการแพทย์ทที่ นั สมัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับด้วย มาตรฐานของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา’ ‘ภายในงานเปิด‘ศูนย์เปิดศูนย์ แพทย์เฉพาะทาง’เราได้จัดให้มีกิจกรรม เกีย่ วกับสุขภาพ อาทิเช่น ให้คำ� ปรึกษาผู้ ที่มีอาการปวดหัว ปวดท้องเรื้อรัง โดย แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ การจัดนิทรรศการเกีย่ ว กับเทคโนโลยีในการรักษาโรคสมองโรคทาง เดินอาหารและตับและอืน่ ๆ นอกจากนีท้ าง

มอบชุดปฐมพยาบาลจ�ำนวน 50 ชุด เพือ่ ใช้ ใ นกิ จ กรรมของเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสีมาต่อไป’ ผอ.รพ.กรุงเทพราชสีมา กล่าว ต่อว่า‘กว่า 17 ปี ทีโ่ รงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา ได้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาว จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้มงุ่ มัน่ พัฒนา งานด้านคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนือ่ ง ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล ที่ จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ทใี่ ห้บริการ สุขภาพในระดับตติยภูมิ และได้รบั ความไว้ วางใจจากผูร้ บั บริการในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา’ ‘โรงพยาบาลฯได้ พั ฒ นาด้ า น สถานที่ ด้านอุปกรณ์ เครือ่ งมือทางการ แพทย์ ที่ ทั น สมั ย และแพทย์ บุ ค ลากรผู ้ เชี่ ย วชาญโดยตรงในทุ ก ระดั บ ซึ่ ง ใน ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยเข้ารับบริการทีร่ พ.กรุงเทพฯ มากขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีใ่ นการให้บริการไม่เพียง พอ และเพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการเข้ามา ใช้บริการทางโรงพยาบาลจึงได้ขยายพื้นที่ บริเวณชัน้ 4 ใหม่ทงั้ หมดเพือ่ ให้บริการผู้ ป่วยนอกโดยเฉพาะ และเพิม่ ศักยภาพใน การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเฉพาะทาง ด้านศูนย์สมอง ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร และตับ พร้อมศูนย์วินิจฉัยโรคครบวงจร ด้วยความพร้อมทุกด้านของมาตรฐานโรง พยาบาลกรุงเทพ’ นพ.ธนรัชต์ กล่าว

หอการค้าโคราชจับมือไร่สุขนิรันดร

จัดโครงการ “เกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียง” นอมถวายพระราชินี

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ไร่สุขนิรันดร จัดโครงการ “เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นการ อบรมหลักสูตร “ธรรมเกษตร เกษตรอินทรีย์ 1 ไร่ได้มากว่าแสน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้และประสานงาน โครงการ“เกษตร อินทรีย์วิถีพอเพียง” (หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) ไร่สุขนิรันดร เขาลอมฟาง ต�ำบลล�ำนางแก้ว อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 81 คน

ขับเคลือ่ นต่อต้านคอรัปชัน ่ ’55 ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชน“โตไปหนูไม่โกง” มอบรางวัลบุคคลโปร่งใสแห่งปี โดยการน� ำ ของหอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมา ได้จดั โครงการรณรงค์ “ต่อ ต้านคอรัปชัน่ ” ตามนโยบายหอการค้าไทย ซึง่ มีภาคีเครือข่ายร่วมโครงการดังกล่าวเป็น จ�ำนวนมาก และประสบความส�ำเร็จเป็น อย่างดีเยีย่ ม ในปีนจี้ งึ ได้มกี ารร่วมประชุม กันในกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอรัปชัน่ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ จัดโครงการเป็นปีที่ 2 ซึ่งภาคี เครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ แห่งชาติ ก็ได้จัดสัมมนา เรื่อง ต่อต้าน คอรัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ที่ ผ่านมา เพือ่ เป็นการแสดงออกถึง ความร่วมมือร่วมใจของการต่อ ต้านคอรัปชั่น และยังเป็นการ เสนอ สาระ ความคืบหน้า และ

เป้ า หมายในอนาคตของการต่ อ ต้ า น คอรัปชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการระลึก ถึง นายดุสติ นนทะนาคร อดีตประธาน กรรมการหอการค้าไทย ผูก้ อ่ ตัง้ ภาคีเครือ ข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ เป็นคนแรกซึง่ ล่วงลับ ไปแล้ว และคณะท�ำงานเห็นชอบให้วนั ที่ 6 กั น ยายนของทุ ก ปี เ ป็ น “วั น ต่ อ ต้ า น คอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ” ล่าสุดเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนา กรณ์ววิ ฒั น์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมหารือกันในกลุ่มภาคีเครือ ข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น

จ�ำนวนมากเพือ่ ต้องการขับเคลือ่ นโครงการ นีต้ อ่ ไป โดยในทีป่ ระชุมได้กำ� หนดวันที่ 29 กันยายน 2555 เป็นวันจัดงาน “ต่อต้าน คอรัปชั่น 2555” ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนัดรวมตัวก่อนเคลือ่ นขบวนเวลา 16.30 น. เพือ่ ตัง้ แถวเดินขบวนรณรงค์จากวัดพระ นารายณ์ หลักเมือง แล้วเดินขบวนเรือ่ ยมา ถึงลานอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี ในเวลา 17.00 น.จากนัน้ จะเป็นพิธเี ปิดงาน และการเสวนา โดยมีพธิ กี ร 1 คน วิทยากรเป็นพระสงฆ์ 1 รูป บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงและน่าเชือ่ ถือ 1 คน คนละ 15-20 นาที จากนัน้ จะเป็นการ มอบรางวัลบุคคลโปร่งใสดีเด่นแห่งปี 2555 และจัดการแข่งขันจากเยาวชนในโครงการ

“โตไปหนูไม่โกง” ซึง่ มีอาหารเลีย้ งให้กบั ผูร้ ว่ มงาน “การจัดโครงการต่อต้านคอรัปชัน่ เราหวังว่าจะเป็นโครงการทีส่ ามารถตอกย�ำ้ สังคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคเอกชน ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ ที่ ต ้ อ งท�ำ ร่ ว มกั น กระตุน้ ให้สงั คมพร้อมใจ ร่วมมือกันในการ เปลีย่ นค่านิยมของสังคม เพือ่ ให้เครือข่าย ขยายตัวและมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคณุ องค์กร บุคคล ผูท้ ำ� ธุรกิจ ด�ำเนินชีวติ อย่างสุจริต เพื่อให้เกิดความยืนยันของเครือข่ายให้ทุก ภาคส่วนเห็นถึงความมุ่งมั่นของภาคีเครือ ข่ายจุดประกายต่อเนือ่ ง”


8

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 361 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

มทส.จัดประชาพิจารณ์

กสิกรไทยส่งสินเชื่อดั่งใจ หนุนSMEโคราช ก สิ ก ร ไ ท ย จั ด กิ จ ก ร ร ม ประชาสัมพันธ์ “สินเชือ่ ดัง่ ใจ SME” ให้เอส เอ็มอีชาวโคราช ได้เลือกอัตราดอกเบี้ย วงเงินผ่อน และก�ำหนดวันช� ำระ ให้ สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจอย่างสบายใจ พร้อมโปรโมชัน่ พิเศษอัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ำ�่ สุด 7% เมื่ออนุมัติและตั้งวงเงินภายใน กันยายนนี้ เริม่ แล้วทีธ่ นาคารกสิกรไทยทุก สาขาใกล้บา้ น นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเล็งเห็นศักยภาพของ จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึง่ ถือเป็น พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจส�ำคัญในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจอยูใ่ นระดับสูง โดยในปี 2553 มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา มีขนาด 173,000 ล้านบาทซึง่ ขยายตัว 8% นอก จากนีจ้ งั หวัดนครราชสีมาเป็นหนึง่ ใน จังหวัดยุทธศาสตร์ทางการค้า การท�ำธุรกิจ ทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูงด้วยความพร้อม ด้านสาธารณูป-โภคพืน้ ฐาน และท�ำเลทีต่ งั้ ที่ เชือ่ มต่อกับหลายจังหวัดส�ำคัญ ดังนัน้ ธนาคารกสิกรไทย จึงจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “สินเชื่อดั่งใจ SME” เพือ่ น�ำเสนอบริการ และช่วยสนับสนุน ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดย่อมทีม่ ี ยอดขายไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้สามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วย เงื่อนไขที่มีความยืดหยุ่นทั้งอัตราดอกเบี้ย การผ่อนช�ำระ และช่วงเวลาการช�ำระเงิน ที่ สามารถเลือกได้ดงั่ ใจประกอบด้วย เลือกดอกเบีย้ ได้ดงั่ ใจ ให้ผปู้ ระกอบ การเลือกอัตราดอกเบี้ยตามความต้องการ

ให้เหมาะสมกับรูปแบบการท�ำธุรกิจ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ส�ำหรับธุรกิจที่ ต้องการความมัน่ ใจ ด้วยต้นทุนดอกเบีย้ ที่ คงทีต่ ามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด อัตราดอกเบีย้ แบบขัน้ บันได ส�ำหรับผูท้ เี่ พิง่ เริม่ ต้นท�ำธุรกิจ ทีต่ อ้ งการอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ พิเศษในช่วงแรก แล้วเพิม่ ขึน้ ในช่วงหลัง และอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวส�ำหรับผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทัง้ ขาขึน้ และขาลง เลือกผ่อนช�ำระได้ดงั่ ใจ เอสเอ็มอี สามารถเลือกผ่อนช�ำระเงินกูไ้ ด้หลายรูปแบบ ทัง้ การผ่อนช�ำระแบบอัตราปกติ ในอัตราที่ เท่ากันตลอดระยะเวลากู้ การผ่อนช�ำระแบบ บอลลูน ทีจ่ ะผ่อนน้อยในช่วงแรก โดยแบ่ง ผ่อนเพียง 50% ของยอดผ่อนช�ำระต่อเดือน ในช่วง 12 เดือนแรก หรือผ่อน 60% ใน ช่วง 18 เดือนแรก และการผ่อนช�ำระตาม ฤดูกาล สามารถเลือกผ่อนช�ำระได้ 2 อัตรา ในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับรายรับตาม ฤดูกาลของธุรกิจ โดยช่วงทีม่ รี ายรับสูง ก็ สามารถเลือกผ่อนมาก หากรายรับน้อย ก็ ลดวงเงินผ่อนช�ำระได้ เลือ กเวลาผ่ อ นได้ ดั่ ง ใจ ให้ ผู ้ ประกอบการเลือกวันผ่อนช�ำระทีเ่ หมาะสม กับธุรกิจ เพือ่ ไม่ให้รายจ่ายในแต่ละเดือน

กระจุกตัวอยุใ่ นช่วงปลายเดือนทีจ่ ะมีรายจ่าย สูง ทัง้ เงินเดือนพนักงาน ค่าน�ำ ้ ค่าไฟ และ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ นายพิภวัตว์ กล่าวเพิม่ เติมว่า สิน เชือ่ ดัง่ ใจ SME มีระยะเวลาผ่อนช�ำระนาน สูงสุดถึง 7 ปี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีพ่ เิ ศษ ต�ำ่ สุด 7% ใน 3 เดือนแรก ส�ำหรับผูท้ ขี่ อ สินเชื่อและอนุมัติตั้งวงเงินภายในเดือน กันยายนนี้ นอกจากผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี จะสามารถเลือก หรือก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ทัง้ วงเงินผ่อนช�ำระ อัตราดอกเบีย้ ระยะ เวลาผ่อนช�ำระ ตามความเหมาะสมกับ ประเภทธุรกิจแล้ว ยังสามารถขอสินเชื่อ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) เพิม่ โดยไม่ตอ้ งสมัคร ขอสินเชือ่ และไม่ตอ้ งประเมินหลักประกัน ใหม่ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถ บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ขยายธุรกิจได้ อย่างคล่องตัว และให้อิสระด้านรูปแบบ วงเงินส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จังหวัดนครราชสีมา สามารถขอใช้บริการ สินเชือ่ ดัง่ ใจ SME ได้ทธี่ นาคารกสิกรไทย ทุกสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ K-Biz Contact Center โทร. 02-888-8822

รังสรรค์ อินทรชาธร รองนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการซ้อมแผน ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ณ ห้างสรรพ สินค้าคลังพล่าซ่า สาขาจอมสุรางค์ จังหวัด นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม จ�ำนวนมาก ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา, สถานีต�ำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา, การ ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5, โรง พยาบาลมหาราช, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, โรงพยาบาล ป.แพทย์, โรงพยาบาลเซนต์เม

เมตตาธรรม, มูลนิธพิ ทุ ธธรรม, ส�ำนักงาน สวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด นครราชสีมา, ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน พืน้ ที่ 10, ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนเทศบาลนครนครราชสีมา และ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ประเทศไทย การจัดการซ้อมแผนดับเพลิงและ อพยพหนีไฟครัง้ นี้ สืบเนือ่ งมาจากการทีไ่ ด้มี ประกาศจากรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรือ่ งการ ป้องกันระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ

เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละครัง้ ให้มี ความเตรียมพร้อมอยูต่ ลอดเวลาไม่ประมาท นอกจากนัน้ ในทุกๆ 1 เดือน ยังมีการตรวจ สภาพสัญญาณเตือนภัยอุปกรณ์เครือ่ งมือดับ เพลิงต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไปในครัง้ นี ้ มี พนักงาน BA/PC และร้านค้าต่างๆ ทีเ่ ข้า ร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน รวมทัง้ หน่วย งานภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมอีกกว่า 20 หน่วยงาน รวมทัง้ ผูแ้ ทนจากห้างแม็คโคร ที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ครัง้ นีอ้ กี ด้วย

เทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ้ อ มแผนดั บ เพลิ ง และอพยพหนี ไ ฟ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 นาย รี,่ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล, มูลนิธสิ ว่าง เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน

การก่ อ สร้ า งระบบขนส่ ง มวลชนโคราช ครั ง ้ ที ่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าสูงสุดเท่ากับ 11,600 (มทส.) โดย สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นจากประชาชน โครงการ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทและการศึ ก ษาความ เหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการ ก่ อ สร้ า งระบบขนส่ ง มวลชนเมื อ ง นครราชสีมา ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ รอง ผู ้ จั ด การโครงการและผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น ระบบ ITS (Intelligent Transport System) บรรยายสรุปโครงการและความคืบหน้า รวมถึงความก้าวหน้าของการศึกษาด้าน ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญประจ�ำโครงการ พร้อมตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการจัดท�ำแผนแม่บทและการ ศึ ก ษาความเหมาะสมด้ า นวิ ศ วกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง

เมืองนครราชสีมา จัดท�ำโดย สาขาวิชา วิศวกรรมขนส่ง ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบ ขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา พร้อมกับ ด�ำเนินการในการออกแบบเบื้องต้นระบบ ขนส่งมวลชนที่เหมาะสม การศึกษาความ เหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการมีส่วน ร่วมของประชาชน เนื่องจากระบบขนส่ง สาธารณะในปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับ การเดินทางในอนาคต ดังนั้นจึงจ�ำเป็น ต้ อ งพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนที่ มี ประสิทธิภาพและวางแผนแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการให้บริการ การเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ด้ า นความคื บ หน้ า การจั ด ท� ำ โครงการ มีผลการวิเคราะห์รูปแบบระบบ ขนส่ ง มวลชนที่ มี ค วามเหมาะสม ครอบคลุมอายุรวมของโครงการในระยะ ยาว คุม้ ค่าการลงทุนก่อสร้าง และปริมาณ ผู้โดยสารที่คาดการณ์ว่าจะมาใช้โครงการ ในปีอนาคต คือ ปีที่ 30 (พ.ศ. 2590)

คนต่อชัว่ โมงต่อทิศทาง ซึง่ ระบบทีม่ คี วาม เหมาะสมกั บ ระบบขนส่ ง มวลชนเมื อ ง นครราชสี ม า คื อ รถโดยสารประจ� ำ ทางด่วนพิเศษแบบยกระดับ (Elevated BRT) และรถไฟฟ้าขนาดเบา (LRT) ส�ำหรับรถโดยสารประจ�ำทางด่วน พิเศษ (Bus Rapid Transit; BRT) มีระบบ BRT ระดับพื้นราบ ซึ่งผสมผสานข้อดีของ ระบบรางและระบบรถโดยสารประจ�ำทาง เข้าด้วยกัน มีช่องทางเดินรถแบบพิเศษ แยกจากกระแสจราจร ท� ำ ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง ผู ้ โ ดยสาร มากกว่ารถประจ�ำทาง ส่วนระบบ BRT ยก ระดับ ตอบสนองข้อจ�ำกัดด้านการขยาย โครงสร้างถนนทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยเมือ่ เชือ่ มต่อ กับเทคโนโลยีการจัดการระบบขนส่งที่ทัน สมัยแล้ว จะเป็นระบบที่ตรงเวลา สะดวก สบาย เข้าถึงง่าย มีความปลอดภัย ลด เวลาการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายและระยะ เวลาในการพัฒนาและด�ำเนินโครงการทีต่ ำ �่ มีช่องทางเดินรถแบบพิเศษบนโครงสร้าง ยกระดับ ท�ำให้สามารถด�ำเนินการได้แม้ เขตทางทีจ่ ำ� กัดและอาจใช้พนื้ ทีเ่ กาะกลาง ถนนที่มีอยู่เดิมในการก่อสร้าง

มหกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ NRRU Show & Share 2012 เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ จัดโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ : NRRU Show & Share 2012 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดย มี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน และพัฒนา เป็นประธาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลการ ด�ำเนินงานการจัดการความรู้ในรอบปี การศึกษา 2554 โดยหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะ 5 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย (จัดการ

ความรูด้ า้ นการจัดการเรียน การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และการพัฒนา งานวิจัย) และส�ำนัก สถาบัน (จัดการ ความรู้ด้านการพัฒนางานวิจัย และ การพัฒนา การบริการสูค่ วามเป็นเลิศ) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการความรู้ให้ประสบ ความส�ำเร็จ” และการถอด องค์ความ รู้ วิทยากรโดย รศ.ดร.ธ�ำรงค์ อุดม ไพจิตรกุล และ อาจารย์ทวี วัชระ เกียรติศักดิ์ โดยการจั ด กิ จ กรรม ครัง้ นีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ทกุ ประการ จึง ขอขอบคุณทุกคณะ ส�ำนัก และสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

โครงการท่อส่งก๊าซบนบก นครราชสีมา ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา ¤ÇÒÁ¨Ø

Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ

(Ōҹ Á.3 )

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 28 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 24 ¡Ã¡®Ò¤Á 2555 »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó ·Õè㪌§Ò¹äÁ‹ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 28 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

27 1 7 7

287 106 115 244

200 66 99 215

64% 60% 70% 78%

92 12 34 104

29% 11% 24% 38%

65 11 27 97

21% 10% 19% 35%

117 36 53 113

37% 33% 38% 41%

90 35 46 106

29% 32% 33% 39%

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม

(Ōҹ Á.3 )

-25 -24 -19 -9

Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ

ª×Íè : ¹éÓ¤ŒÒ§ â·ÊÙ§à¹Ô¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹ͹ØÀÞÔ ÞÒ¡ÒþÔÁ¾ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0755-20 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 151 ËÁÙ‹ 7 µ.˹ͧÃÐàÇÕ§ µ.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-0722190 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : §Ò¹¾ÔÁ¾, §Ò¹áµ‹§, ¨Ñ´àÅÕÂé §¤ÃºÇ§¨Ã

ª×Íè : ¹ÒÂÍÒ¹¹· ÇÔªàÈÃÉ°ÊÁÔµ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.áÍ· ¤Í¹«ÑÅµÔ§é ¨Ó¡Ñ´ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-2-0755-22 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 18 ¶.à´ªÍØ´Á µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 084-9842045 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÈٹµÃǨ¡Òù͹ËÅѺ áÅй͹¡Ã¹

ª×Íè : ¹ÒÂÁ¹ØÅ¡Ñ ÉÁ³ ÊÔ·¸Ô ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˌҧËعŒ ʋǹ¨Ó¡Ñ´ ÅéÓÅÖ¡ ÅéÓàÅÔÈ àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-2-0755-21 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 87 ËÁÙ‹ 7 µ.˹ͧÃÐàÇÕ§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 090-7307951 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¼ÅÔµ¹éÓ´×Áè µÃÒÁÕÊ¢Ø

ª×Íè : ¹Ò¨ØÁ¾Å »ÃзջмÅÔ¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : º¨¡.¾ÃÕä«« ÊÁÒÏ· ªçÍ» àÅ¢·ÕÊè ÁÒªÔ¡ : 21-01-2-0755-23 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 1119/11¶.ÊÃØ ¹ÒÃÒ³ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. : 081-7906824 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¨Ó˹‹ÒÂÍØ»¡Ã³ä¿¿‡ÒáçÊÙ§

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา เป็นท่อขนาด 28 นิว้ มีกำ� ลัง การส่งก๊าซ 320 ล้านลูกบาศก์ฟตุ /วัน โดยมีจดุ เริม่ ต้นทีก่ โิ ลเมตรที่ 15+700 ของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และพาดผ่านตามแนวเขตทางหลวง จนสิน้ สุดที่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รวมระยะทาง 112 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตปกครอง 2 จังหวัด 5 อ�ำเภอ 12 ต�ำบล 9 เทศบาลโดยมีแผนก่อสร้างประมาณกลางปี พ.ศ.2556 และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 20 เดือน

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) โทร.02-537-2571, 02-537-1721 โทรสาร. 02-537-1540


หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 361 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

โอลิมปิกกับอาเซียน

9

‘เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์’ เปิดโชว์รมู ทดลองขับ ซีรสี ์ 3 ใหม่

บีเอ็มดับเบิล้ ยู ซีรยี่ ์ 3 ใหม่ มาพร้อมดีไซน์โฉบ เฉียบด้วยรูปทรงสปอร์ต ให้ คุ ณ ได้ สั ม ผั ส ถึ ง ความ ปราดเปรียว ทรงพลัง ทัน สมัย พร้อมความหรูหรา สะดวกสบาย ทีม่ าพร้อมกับ เอกลั ก ษณ์ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ บุคลิกในแบบที่เป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ Sport, Modern และ Luxury ซึ่ง ได้รับการออกแบบพิเศษทั้งภายในและภายนอก สะท้อนความเป็นบีเอ็มดับเบิ้ลยูได้อย่างโดดเด่น ผสานด้วย นวัตกรรมที่ล�้ำหน้าของเทคโนโลยี BMW Efficient Dynamics ที่ให้สมรรถนะเหนือชั้น เพิ่มขุมพลังในการขับขี่ และประหยัดน�้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น บีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีรี่ย์ 3 ใหม่ ยังมาพร้อมระบบ BMW ConnectedDrive เครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างคุณกับรถยนต์ โดยเน้นความ สะดวกสบาย ข้อมูลความบันเทิง รวมถึงเพิ่มความปลอดภัย และนี่คือบทพิสูจน์สมรรถนะอันเร้าใจใหม่

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนปิดฉากลงท่ามกลางความผิดหวัง ของคนไทย 65 ล้านคนที่ แก้ว พงษ์ประยูร นักชกชาวก�ำแพงเพชรที่น่าจะได้ เหรียญทองแต่กลับเป็นนักชกชาวจีนที่ได้รับการชูมือ เหตุการณ์นี้ท�ำให้แฟนๆมวย ทั่วโลก แสดงความไม่พอใจ ไอบ้า หรือสมาคมมวยสมัครเล่นนานาชาติ จนท�ำให้ ไอบ้ากลายเป็น ไอ้บ้า ไปในทันที กีฬาโอลิมปิกเป็นการประลองฝีมือของสมาชิกที่มาจากทั่วโลก ทุก 4 ปีจะ มีการแสดงแสนยานุภาพผ่านการกีฬาเพือ่ ประกาศให้คนทัว่ โลกได้รวู้ า่ ใครใหญ่ทสี่ ุด เหรียญทอง คือ สัญลักษณ์ของมหาอ�ำนาจและปีนี้สหรัฐอเมริกาก็คว้าต�ำแหน่งเจ้า เหรียญทองไปโดยมีจีนตามมาติดๆ และระดับรองๆ เป็นอังกฤษ, รัสเซีย และ เกาหลีใต้ 4 ปี ต่อไปพบกันใหม่ที่บราซิล หากจะเปรียบเทียบความเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจกับเจ้าเหรียญทอง โอลิมปิกก็พอจะเทียบกันได้ สหรัฐอเมริกาและจีนกลายเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจ ของโลกการขยับตัวของ2 มหาอ�ำนาจมีนัยส�ำคัญเสมอ เช่นการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ อาเซียนทีส่ หรัฐส่งรัฐมนตรีตา่ งประเทศ นางฮิลลาลี่ คลินตัน เข้า-ออก กลุม่ ประเทศ อาเซียนจนกลายเป็นแขกประจ�ำอาเซียนไปแล้ว ส่วนจีนก็ไม่น้อยหน้าผู้น�ำพรรคก็ แสดงบทบาทต่ออาเซียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทัพเรือสหรัฐจะส่งเรื่อด�ำน�้ำมาฝึก รบกับกองทัพเรือไทยซึง่ ไม่มเี รือด�ำน�ำ้ เลย เหตุการณ์นถี้ กู จับตามองว่าไทยจะให้ใคร เป็นลูกพี่กันแน่ การเคลือ่ นย้ายทุนของมหาอ�ำนาจสูอ่ าเซียนก�ำลังเกิดขึน้ และมีภาพทีป่ รากฏ ชัดเจนขึ้นทุกวัน เหลือเวลาแค่ 800 กว่าวัน AEC ก็จะเข้าสู่การรวมตัวอย่างเป็น ทางการ ใครพร้อมหรือไม่พร้อมย่อมเกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ มหาอ�ำนาจ ทางเศรษฐกิจก็เร่งขยายอิทธิพลของตนต่ออาเซียนอย่างเปิดเผยและเริ่มมีประเด็น ความขัดแย้งให้เห็นเช่น กรณีแย่งชิงหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�ำหรับคนไทยคงไม่ใช่แค่ซื้อธงอาเซียนมา ติดตามอาคารไม่ใช่แค่จดั สัมมนาเพือ่ ติดป้ายโฆษณาว่าหน่วยงานของท่านก็ทนั สมัย ไปที่ไหนมีแต่คนพูดถึง AEC ทีวีทุกช่องมีรายการเกี่ยวกับ AEC บางช่องก็จัดเป็น รายการนับถอยหลัง AEC เป็นการกระตุ้นและให้เกิดความเร้าใจ อย่าท�ำแค่พิธีกรรมแต่ต้องลงลึกและเตรียมทีมงานให้พร้อม ในต่างจังหวัด ต้องมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้าน AEC และมีการอบรมกันเป็นพิเศษเพื่อให้รองผู้ ว่าฯ ท่านนี้มาขับเคลื่อนงาน AEC ผ่าน กรอ.จังหวัดร่วมกับหอการค้าฯ, สภา อุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดใหญ่ๆ อย่างโคราช, อุบล, อุดร, เชิญทดลองขับ บีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีรี่ย์ 3 ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ โทร. 044-282-785-8 ขอนแก่น ต้องประสานข้อมูลกันเพื่อจัดทัพนักรบ AEC ช่วยกันก�ำหนดแผน BMW Efficient Dynamic Less consumption. More driving pleasure ยุทธศาสตร์ร่วมกัน งบประมาณในการรณรงค์ถ้าสัมมนาอย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์มากนัก เพราะจัดแล้วคนก็ลืม ต้องมีโครงการต่อเนื่อง เช่น มีศูนย์ AEC ทุกจังหวัดจะตั้ง ทีห่ อการค้าฯ หรือสภาอุตสาหกรรมฯ ก็ได้ตามความเหมาะสม จังหวัดและองค์การ ปกครองท้องถิ่นจะร่วมน�ำงบ AEC ที่มีอยู่มารวมกันเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทาง เดียวกันทั้งจังหวัดก็จะเป็นประโยชน์กว่าต่างคนต่างท�ำอย่างปัจจุบัน AEC เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ถ้าคนไทยมีความพร้อมก็ถือเป็นโอกาส เราจะได้ประโยชน์จาก AEC แต่ถ้าไม่พร้อมคงพลาดเหรียญทองเหมือนโอลิมปิกปี นี้ ถ้าจะเล่นน่าจะเก่งขึน้ ไม่ใช่แย่ลง หากเราตามกัมพูชาไม่ทนั ก็ถอื เป็นฝันร้าย แม้น ในอาเซียนเราจะมีภาษีดีกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่มีเหรียญมากเท่าเรา แต่เรื่องการค้า การขายอย่าประมาทประเทศเล็กๆ เช่น สิงค์โปร กีฬาเป็นภาพสะท้อนความสามารถของประเทศ กีฬากลายเป็นระบบ การเมืองทีใ่ ครมีอำ� นาจสามารถต่อรองได้ ประเทศเล็กๆ อย่างประเทศไทยมวยของ เราชนะแต่กรรมการจับแพ้พอประท้วงก็ไม่มีใครฟัง แต่ตอนญี่ปุ่นประท้วงสามารถ เปลี่ยนผลการตัดสินได้นี่ถ้าจีนประท้วง ไอบ้าคงไม่กล้าตัดสินแบบนี้ เกิดเป็นคน ไทยอยูบ่ า้ นเราดูตวั ใหญ่ดแี ต่พอออกนอกบ้านเพิง่ รูว้ า่ ตัวเล็กนิดเดียวนีค่ อื ..“คนไทย” กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพืน้ ทีโ่ คราชเปิดสัมมนา สูป่ ระเทศในอาเซียน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มอัญมณี ปูฐานเตรียมความพร้อมกระตุน้ SMEs เข้าสู่ AEC ชูโมเดล ในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมความแข็งแกร่งให้กบั และเครื่องประดับ ไม้และเครื่องเรือน รองเท้าและ “โคราชประตูสอู่ าเซียน” ดันศูนย์ฯ ภาคที6่ จ.นครราชสีมา SMEs โคราช ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัด ผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง ยานยนต์และชิน้ ส่วนและสินค้าไลฟ์ แกนหลักขับเคลือ่ นผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงการผลิต นครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานกลางในการเชือ่ มโยงข้อมูล สไตล์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ พัฒนาสินค้าให้โดดเด่นรุกตลาดต่างประเทศ ให้แก่ผปู้ ระกอบการในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ าร โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึน้ ใน 2 วัน ซึง่ มี โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551 ดร.วิฑรู ย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนา SMEs โดยเฉพาะในเรือ่ งการส่งเสริมและ เป้าหมายให้ผปู้ ระกอบการมีแผนการเตรียมความพร้อม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมเพือ่ ทางธุรกิจ จ�ำนวนไม่นอ้ ยหว่า 165 ราย ซึง่ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร SMEs Road ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดอาเซียน ซึง่ อุตสาหกรรมและจะมีการจัดสัมมนา “SMEs Roadmap map : เปิดแนวรุกบุก AEC ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา โดย ปัจจุบนั เริม่ มีการออกแบบให้เป็นสอดคล้องเอกลักษณ์ของ เปิดแนวรุก บุก AEC”อย่างต่อเนือ่ งภายในปีนรี้ วมแล้ว เป็นการให้ความรู้และเตรียมพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ท�ำให้ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ 70 ครัง้ ทัว่ ประเทศครอบคลุมกลุม่ อุตสาหกรรมในราย ภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ทัง้ ในเชิง จ�ำนวนมาก สาขาต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถ รุกและเชิงรับ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในธุรกิจใน ด้านนายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่ง สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กรมส่ ง เสริ ม พืน้ ทีโ่ คราชให้สอดคล้องรับกับเป้าหมายในการให้โคราช เสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายใน อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4402 และทาง เป็นด่านแรกทีจ่ ะมุง่ สูภ่ าคอีสาน พร้อมเป็นประตูเชือ่ มโยง การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ภาคที่ 6 ได้แก่ เว็บไซต์www.dip.go.th

FASTER. STRONGER. MORE EFFICIENT.

‘ก.อุตสาหกรรม’ชูโมเดลดันโคราชประตูสู่ AEC

เปิดเวทีกระตุน้ SMEs พัฒนาสินค้าพร้อมลุยตลาด

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่ฮอนด้าจอหอ เมือ่ วันที ่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ ผ่านมา ทางคณะครูอาจารย์วทิ ยาลัยการ อาชีพบัวใหญ่นครราชสีมา น�ำนักศึกษา ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 และระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 1 แผนกวิชาเครือ่ งกล รวมจ�ำนวน 121 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อ เพิม่ พูนความรูท้ เี่ กีย่ วข้องในสาขาวิชา ณ บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด หรือฮอนด้าจอหอ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบตั งิ านจากสถานทีจ่ ริง โดยมีคณุ อรวรรณ ตรงกระโทก ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลแก่ นักศึกษาทีม่ าศึกษาดูงาน หลังจากนัน้ ใน

ส่วนงานของฝ่ายบริการนายไพโรจน์ เพียร เพชร ครูฝกึ ประจ�ำศูนย์บริการได้แนะน�ำ และสาธิตการปฏิบตั งิ านด้วยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยน�ำเข้าจากต่างประเทศตามมาตรฐาน ของศูนย์บริการฮอนด้า เช่น วิธีใช้งาน เครือ่ งปรับตัง้ ศูนย์ DSP 600 เป็นเครือ่ ง ปรับตัง้ ศูนย์ลอ้ ทีใ่ ช้แสงเพือ่ ตรวจวัดมุมล้อ ต่างๆ สามารถตรวจสอบการบิดเบีย้ วของ ตัวถัง ตรวจสอบประสิทธิภาพในการยึด เกาะถนน โดยมีคมู่ อื ประกอบการศึกษาให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ เป็นต้น ส�ำหรับการ เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ ความสนใจเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับ ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่า เรียนต่อไป

จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้ สนใจทัว่ ไปเข้าร่วม “โครงการจัดประชุมให้ ความรู้แก่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด นครราชสีมา ประจ�ำปี 2555” ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด พร้อมส�ำรองทีน่ งั่ ฟรีได้ที่ โทร.044-243798


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 361 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

เอไอเอสจัดงานแนะแนวว่าทีบ่ ณ ั ฑิต ก้าวสูว่ ยั ท�ำงานทีส่ ดใส ‘คลังพลาซ่า’รับ 2 รางวัลใหญ่แห่งปี เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานแก่ นศ.ปีที่ 4 ทัว่ ประเทศ เอไอเอสจั ด งาน “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยท�ำงานที่ สดใส” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเปิด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 จาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้ารับฟังเคล็ด ลับและค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับการสมัคร งาน และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารทดลอง สัมภาษณ์งานจริงเพือ่ รับค�ำแนะน�ำไปปรับ ใช้ในการพัฒนาตนเอง โดยในปี 2555 นี้ ใน 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น โคราช เพชรบุรี นครปฐม และสงขลา นายยงยุทธ สุทธัง ผู้จัดการ ส�ำนักงานบริการสาขาภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา บริษทั แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส ได้จัดกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่ บัณฑิต ก้าวสู่วัยท�ำงานที่สดใส” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ สมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จ การศึกษาและก้าวไปสู่โลกแห่งการท�ำงาน เพราะด้วยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันด้วยสภาพ สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี จ� ำ นวนมากกว่ า

ตลาดนายจ้าง อีกทั้งร้อยละกว่า 75 ของ นักศึกษาจบใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบตั งิ าน ได้ตรงกับลักษณะงานที่นายจ้างต้องการ จึงส่งผลให้เกิดการว่างงานเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนตี้ ลาดแรงงานไทยในปัจจุบนั จึง มีการแข่งขันเรื่องการสมัครงานที่ค่อนข้าง สูง นักศึกษาทีเ่ พิง่ จบการศึกษาอาจยังไม่มี แนวทางเพื่อเริ่มต้นไปสมัครงาน รวมทั้ง ไม่มีความมั่นใจว่าตนเองควรท�ำงานใน ด้านไหน อย่างไร ถึงจะประสบความ ส�ำเร็จ ดังนั้นเอไอเอสในฐานะองค์กรที่ ด�ำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี และมีพนักงาน มากกว่า 8,000 คน ด้วยความเป็นองค์กร ที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคลากร ในการเข้าท�ำงาน จึงต้องการถ่ายทอด ความรู้ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อน�ำมา แลกเปลี่ ย นเป็ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ น ้ อ งๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนได้ได้รับเอาค�ำ

แนะน�ำ รวมทั้งเคล็ดลับดีๆ น�ำกลับไป พัฒนาตนเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ในการสมัครงาน โดยในปีนเี้ อไอเอสได้จดั กิจกรรมนี้ขึ้นทั่วประเทศ รวม 8 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพฯ (18 ส.ค.), จังหวัด เชียงใหม่ (15 ส.ค.), จังหวัดพิษณุโลก (27 ส.ค.), จังหวัดขอนแก่น (29 ส.ค.), จังหวัดนครราชสีมา (31 ส.ค.), จังหวัด เพชรบุรี (16 ส.ค.), จังหวัดนครปฐม (25 ส.ค.) และจังหวัดสงขลา (3 ก.ย.) “เอไอเอสต้องการให้กจิ กรรมครัง้ นี้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุก คน ซึ่งน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ รั บ ความรู ้ แ ละค� ำ แนะน� ำ ที่ เ ป็ น ประโยชน์มากมายส�ำหรับเตรียมตัวในการ สมัครงาน หลายๆคนสงสัยว่า มีความ จ�ำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสมัครงานในสาย งานที่ตนเรียนจบมา และอีกหลายๆข้อ

สงสัย น้องๆ สามารถมาหาค�ำตอบได้จาก ในงานนี้ รวมทั้งเคล็ดลับในการเขียน ประวัติส่วนตัว หรือ resume การกรอก ใบสมัครงาน การแต่งกายและบุคลิกภาพ ในการไปสมัครงาน การสร้างความประทับ ใจในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงค�ำแนะน�ำ ทีเ่ ป็นประโยชน์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ มีคณุ ภาพของเอไอเอส ส�ำหรับจุดเด่นของ กิจกรรมในครัง้ นีค้ อื การทีน่ อ้ งนักศึกษาทุก คนจะได้มโี อกาสเข้าทดสอบสัมภาษณ์งาน จริง เพื่อรับเอาค�ำแนะน�ำไปปรับใช้ต่อไป ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จใน การสมัครงานได้มากยิ่งขึ้น เอไอเอสมี ความตั้งใจและต้องการสร้างโอกาสแห่ง ความส�ำเร็จให้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกคน และ มุ่งหวังให้ทุกคนเกิดความพร้อมและความ มั่นใจเพื่อสร้างความส�ำเร็จในการท�ำงาน” นายยงยุทธ กล่าว

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นางนิศาชล สยุมภูรุจินันท์ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (ASO - T THAILAND) ระดับแพล ทินั่ม มอบโดย นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ มอบโดย นายวิศา คัญทัพ ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมทาราแอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น

รัฐมนตรีคลังร่วมเป็นสือ่ กลาง

ความภูมใิ จของคนดีเมืองโคราช

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์

กับงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ 2555 ราชภัฏโคราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำ ปี 2555 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ อาคารปฏิบตั กิ าร วิทยาศาสตร์ (อาคาร 32) และบริเวณโดย รอบ โดยมีพธิ เี ปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสี ม า เป็ น ประธาน ผู ้ ช ่ ว ย ศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี กล่าวรายงาน หลังจากทีป่ ระธาน ในพิธีได้ถวายเครื่องทองน้อย ต่อหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมชม นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ร้ อ มด้ ว ย คณาจารย์ และผูม้ เี กียรติ ทีม่ าร่วมงาน โดยภายในงานได้จดั ให้มกี ารแสดงผลงาน นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการความรู้ เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ใน สาขาต่างๆ อาทิ สนุกกับฟิสิกส์และ วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ นานาเคมี การแข่ ง ขั น วาดภาพ การประกวดสิ่ ง

ประดิ ษ ฐ์ ที่ พั ฒ นาจาก ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การ ประกวด Science Show และ การประกวดหนังสัน้ ใน หัวข้อ “The last three : ถ้าโลกนีไ้ ม่มตี น้ ไม้” พร้อม กับการเสวนาทางวิชาการ เรือ่ ง “วิทยาศาสตร์ไทยก้าว ไกล สูอ่ าเซียน” โดย รอง ศาสตราจารย์ ดร.ภก.พุฒิ พงศ์ สัตยวงศ์ทพิ ย์ ประธาน โปรแกรมวิชาสาธารณสุข ผู้ ช่วย ศ.ดร.เจษฎา ตันฑนุช กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อาจารย์ปยิ ฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนายขันติ เทิดธัญญา นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าฟิ สิ ก ส์ แ ละ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ยุวทูตของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการ เตรียมความ พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การเปิดเสรี การค้ า และการปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ ความ เปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเรือ่ งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทัง้ แนะหลักการ เกีย่ วกับการใช้หลัก วิทยาศาสตร์ว่าควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความพอดี พอเพียง เพือ่ ก้าวสูส่ ากลโดยไม่ ละทิง้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้ วิทยาศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ เพือ่ การแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ ของไทยต่อไป ส�ำหรับการจัดกิจกรรมในภาพรวม ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการเทิดพระ เกี ย รติ แ ละพระปรี ช าสามารถด้ า น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระ ก่อนว่า ฉีดยาแน่ๆ ล้างก่อนเถอะครับ ผม ก�ำลังคิดว่า นอกจากสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ที่ตกค้างที่ผักแล้ว เราต้องค�ำนึงถึงสาร อย่างอืน่ อีกไหม เช่น บอแรกซ์, สารฟอก ขาว, สารกันรา, ฟอร์มาลินและสีสงั เคราะห์ บางคนบอกผมว่า ถ้าระวังมากก็ไม่ตอ้ งรับ ประทานอะไรเลย ก็คงไม่ถงึ ขนาดนัน้ ครับ โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ ปลอดภัยไว้กอ่ นดีกว่าครับ และผมยังคิด ไปถึ ง หน่ ว ยงานของราชการที่ มี ส ่ ว น เกีย่ วข้อง กับการดูแลผูบ้ ริโภค ไม่วา่ จะ เป็น ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน ปลอดภัยกว่ า ในตลาดสด หรื อ รถเข็ น อาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การ เพราะข้อมูลจาก กรมวิชาเกษตร บ่งบอก แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ส�ำนักงาน ว่า สารตกค้าง ที่สุ่มจากตัวอย่างใน อาหารและยา, ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า ตลาดสดและรถเร่ น้อยกว่าในตัวอย่างห้าง เกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมวิชาการ สรรพสินค้า แม้วา่ จ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ จะ เกษตร, กรมปศุ สั ต ว์ , กรมประมง, แตกต่างกันไม่มาก คือ 38.1% และ 43% กระทรวงเกษตรและยังส�ำนักงานคุม้ ครอง แต่ขอ้ ทีน่ า่ คิดก็คอื ผักทีข่ ายในท้องตลาด ผูบ้ ริโภคอีก เยอะครับ แต่เจ้าหน้าทีก่ ค็ ง มากกว่า 1 ใน 3 มีสาร เคมี ก�ำจัดศัตรู ไม่มากพอทีจ่ ะมาดูแลผูบ้ ริโภคได้ครบถ้วน พืชตกค้างเกินมาตรฐาน ผู้บริโภคคงคิด หรอกครับ เราต้องดูแลตัวเองดีกว่า จากการศึกษาของคุณ นุชนารถ แล้วละครับว่า ทีเ่ ราซือ้ ผักมารับประทานกัน นัน้ ต้องน�ำมาล้างให้ดี นะครับและความ จันทร์พทิ กั ษ์ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา เชื่อที่ว่าผักตามห้างสรรพสินค้า สะอาด พบว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กซื้ อ ผั ก และผลไม้ บริโภคได้เลยก็ไม่จริงนะครับ ท่านต้องล้าง เกษตรอิ น ทรี ย ์ ในเขตเมื อ ง จั ง หวั ด ให้ดโี ดยเฉพาะผักทีด่ สู ด ไม่มรี อ่ งรอยของ นครราชสีมาส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง อายุ แมลงชอนไช ไม่มรี เู ลย ต้องสันนิฐานไว้ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ

คุยเฟอง เรื่องเกษตร

“สุ่มตรวจ” เมือ่ วานนีเ้ ห็นข่าวเล็กๆ เกีย่ วกับ การสุม่ ตรวจ ผัก ของ กรมการเกษตร ที่ ส่วนกลางโดยเป็นการสุ่มตรวจ เมื่อต้น เดือน สิงหาคม 2555 โดยแบ่งเป็น การ สุม่ ตรวจในห้าง ค้าปลีก และ ตลาดสด ผลการตรวจปรากฏอย่างนีค้ รับ สุม่ ตรวจ ในห้ า งค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ แ ละซุ ป เปอร์ มาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีสาร เคมี ก�ำจัดศัตรูพชื ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 43% และสุม่ ตรวจที่ ตลาดห้วยข้าง ตลาด ประชานิเวศน์ และรถเร่จ�ำนวนเท่าๆกัน พบว่า มีสารเคมี ก�ำจัดศัตรูพชื ตกค้าง เกินมาตรฐาน 38.1 % พบการตรวจ อาจ จะผิดคาด ส�ำหรับหลายๆคนครับทีค่ ดิ ว่า การซื้ อ ผั ก ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า น่ า จะ

ส�ำนึกดี ชาวโคราช และเดอะมอลล์ นครราชสีมา ภาคภูมิใจที่มีบุคคล น�้ำใจงาม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ตัวแทนเเห่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริต มอบทองค�ำหนัก 1 บาท ที่ นาย สันติ มูลภักดี เก็บได้ที่บริเวณสวนน�้ำให้กับ นายอดิศักดิ์ สายกระสุน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555

เอไอเอสมอบซิมและแพ็กเกจดาต้า พร้อมอัดฉีดเงินรางวัล

หนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิก 2012

บิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 พระบิดา แห่งเทคโนโลยีของไทย และเพือ่ เป็นการ กระตุน้ ให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนทัว่ ไป มีความสนใจและตระหนัก ในความส� ำ คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี ซึง่ ในครัง้ นีก้ ถ็ อื ว่า ประสบความ ส�ำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ปริญญาตรี มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ผักที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ ผัก คะน้า รองลงมาคือผักบุง้ ผลไม้ทเี่ ลือกซือ้ มากทีส่ ดุ คือ ฝรัง่ รองลงมาคือ มะละกอ และมะม่วง เหตุทเี่ ลือกซือ้ คือ เพือ่ บริโภค ในครอบครัว บุคคลที่มีอิทธิพลในการ ตัดสินใจซือ้ คือ ตนเอง และรับรูข้ า่ วสาร จากสื่อโทรทัศน์ โดยมีปัจจัยที่ตัดสินใจ บริโภคคือ เพื่อสุขภาพ โดยเลือกจาก ลักษณะภายนอก เช่น ความสด ความ สวยงาม ความปลอดภัย ค�ำนึงถึงรสชาติ และมีปา้ ยฉลากรับรอง มาตรฐานของผัก และผลไม้ ขนาดเหมาะสมและมีบรรจุ ภัณฑ์ทสี่ ะดวก ด้านราคาพบว่า ผูบ้ ริโภค ค�ำนึงถึง ราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพของ ผักปลอดสารพิษ ด้านสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในการเลือก ซือ้ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความสะอาดของ สถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย สถานทีจ่ อดรถ สะดวก สบาย ใกล้บา้ น ทีท่ ำ� งาน โรงเรียน มีการ จัดวางเป็นระเบียบ มีบรรยากาศดี และมี การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับผักผลไม้เกษตร อินทรียภ์ ายในสถานทีจ่ ำ� หน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความ ส�ำคัญ การลด แลก แจก แถม ผักและ ผลไม้เกษตรอินทรีย์ในบางโอกาส และมี

เอไอเอส น�ำโดย นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนพาราลิมปิกเกมส์ 2012 โดยมอบซิมเบอร์สวยวัน-ทู-คอล! พร้อมแพ็กเกจ Unlimited Data Roaming ให้กับคณะนักกีฬา, โค้ช และเจ้าหน้าที่พาราลิมปิก ประเทศไทยทุกท่านไว้ใช้ระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านโลก ออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกสบาย พร้อมประกาศมอบเงินอัดฉีดให้แก่ผู้ ที่ได้รับเหรียญทอง 300,000 บาท, เหรียญเงิน 200,000 บาท และ เหรียญทองแดง 100,000 บาท เพื่อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ ทั พ นักกีฬาไทย และมอบเงินสดให้กับ นักกีฬาทุกท่าน ท่านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญด้วย การให้ใบความรูแ้ นบกับตัวผลิตภัณฑ์ จะ และผูบ้ รรจุจะใส่ให้ผบู้ ริโภครับรู้ ส่วนหน้าที่ เห็นว่าผูบ้ ริโภค อยากได้ผกั ทีป่ ลอดภัยแต่ ของรัฐก็คอื ยังค�ำนึงถึงราคาทีเ่ หมาะสมและยังค�ำนึงถึง 1. คุม้ ครองสิทธิเกษตรกรและสิทธิ ปัจจัยอืน่ ๆอีก ผูบ้ ริโภคไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน จริงๆแล้วผู้บริโภคไม่อาจรับรู้ได้ 2. เปิดช่องให้เกษตรกรเข้าถึง ว่า ใครเป็นผู้ผลิตอาหารให้ผู้บริโภครับ ความรู้และทันต่อสถานการณ์ด้านอาหาร ประทาน คนรับประทานก็ไม่รวู้ า่ ใครเป็น ปลอดภัย คนปลูกผัก ปลูกอย่างไร ใช้ยาฆ่าแมลง 3. ส่งเสริมจิตส�ำนึกของการผลิต เยอะไหม ใส่ปยุ๋ ไปเท่าไร เก็บผักนัน้ มาแล้ว อาหารปลอดภัย และการรวมกลุ่มของ ล้างก่อนไหม เก็บวันไหน ผู้บริโภคจึง เกษตรกร พยายามหาอาหารทีค่ ดิ ว่าปลอดภัยทีส่ ดุ เท่า 4. รัฐต้องสร้างกลไกทีท่ ำ� ให้ ผู้ ทีจ่ ะหาได้ โดยค�ำนึงถึงราคาทีเ่ หมาะสมกับ บริโภคค�ำนึงถึงสุขภาพ อันเกี่ยวเนื่องมา รายได้ของผูบ้ ริโภคแต่ละราย หากผูผ้ ลิต จากอาหารปลอดภัย ผักสามารถหาคนกลางมารับรองทุกล็อต 5. บังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (Lot) การผลิต โดยคนกลางนั้นมีความ กั บ ความปลอดภั ย ด้ า นอาหารอย่ า ง เคร่งครัดต่อหน้าที่ของตนเอง ก็จะได้รับ เคร่งครัดมูลค่าสินค้าอาหารทั่วโลกคาด การยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เหมือน การณ์วา่ มีมลู ค่ามากกว่า 15,907,856 ล้าน กรณีนำ�้ ดืม่ ไงครับ ปัจจุบนั เรากินน�ำ้ ต้ม, น�ำ้ บาท (ประมาณ 16 ล้านล้านบาท) ขณะ กรองกันน้อยลง เอะอะก็ซอื้ น�ำ้ เปล่าบรรจุ ทีไ่ ทยส่งออก 855,000 ล้านบาทแล้ว เยอะ ขวดราคา 5-50 บาทเพือ่ ดืม่ ก็เพราะเรา นะครับ ไทยต้องการเป็นครัวของโลก เรา คิดว่าสะอาดปลอดภัย ผูบ้ ริโภคทีม่ ฐี านะดี ก็ต้องมีมาตรการณ์ที่จะไปให้ถึงการผลิต ยังคิดว่าน�ำ้ ขวดยิง่ แพงยิง่ ดีตอ่ สุขภาพ นัน้ อาหารปลอดภัยเป็นขบวนการที่ส�ำคัญใน แหละครับ หากผู้บริโภคคิดว่าอาหารที่ผู้ ห่วงโซ่อาหารนี้ ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ บริโภคซึ้อ จากที่หนึ่งปลอดภัยกว่าอีกที่ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ และผู้แปรรูป หนึง่ ก็จะยอมจ่ายแพงขึน้ แต่จะยอมจ่าย อาหารต้องช่วยกัน ท�ำประเทศไทยให้เป็น แพงขึ้นเท่าไร ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ผู้ผลิต ครัวของโลก ให้ได้ครับ


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีท่ี 32 ฉบับที่ 361 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

11

เดอะมอลล์โคราชจัด “AROBIC POWER OF SMILE”

สดุดีแม่ของแผ่นดิน

เดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมกับ - รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตสามัคคี) ได้ และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด รับ โล่รางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลทุน (มหาชน) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมไทย การศึกษา 8,000 บาท เพื่อเด็กๆในจังหวัดนครราชสีมา ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 กับงาน “AROBIC POWER OF SMILE” สดุดีแม่ของแผ่นดิน เพื่อร่วม เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาและ เฉลิมฉลองในวาระวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ลานหน้ า ห้ า งเดอะมอลล์ นครราชสี ม า ที่ ผ ่ า นมา ผลการ แข่งขัน“AROBIC POWER OF SMILE” สดุดีแม่ของแผ่นดินมีดังนี้คือ - รางวั ล ชนะเลิ ศ โรงเรี ย น เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้รับ โล่ รางวั ล เกี ย รติ ย ศและเงิ น รางวั ล ทุ น การ ศึกษา10,000 บาท

- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ได้รบั โล่รางวัล เกี ย รติ ย ศและเงิ น รางวั ล ทุ น การศึ ก ษา 6,000 บาท

โฟล์คสวาเกนโคราชเปิดโชว์รูม

จัดเคมเปญ ‘ลดราคา เพิ่มคุณภาพ ป้ายแดง’ ในงาน Executive Car Sales with Executive Price

ไทยยานยนตร์ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด สาขา นครราชสีมา ลดราคา เพิม่ คุณภาพ ป้ายแดง “ไทยยานยนตร์” จัดงาน Executive Car Sales with Executive Price ชู VW คุณภาพป้ายแดงราคา Display และ Demo car ฟรี warranty สูงสุด 2 ปี ไม่จ�ำกัดระยะทาง เริ่ม 1-20 กันยายน 2555 ที่โชว์รูม โฟล์คสวาเกน สาขา นครราชสีมา ด่วนจ�ำนวน จ�ำกัด นายภัทรพล ไทยพรภัทร ผูจ้ ดั การส่วนการขาย สาขา นครราชสีมา ผู้น�ำทัพพาทีมงานขาย บุกตลาดรถยนต์โฟล์ค สวาเกน ตีตลาดทางภาคอีสานตอนล่าง ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับ การขับขี่ที่สนุกอัตราเร่งที่แรงตามใจที่สั่ง ทางบริษัท ไทยยาน ยนตร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด มีนโยบายในการจัดงาน แสดงและจ�ำหน่ายรถยนต์โฟล์คสวาเกน ภายใต้ชื่องาน “Executive Car Sales with Executive Price” ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2555 ณ โชว์รูมรถยนต์โฟล์คสวาเกน สาขา นครราชสีมา ส�ำหรับการจัดงานครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้ ผู้บริโภคคนไทยและสมาชิกหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา ได้ เป็นเจ้าของยนตกรรมที่มีคุณภาพระดับชั้นแนวหน้า ด้วยราคา จ�ำหน่ายทีใ่ ห้ความคุม้ ค่าสูงสุดและให้สทิ ธิพเิ ศษส�ำหรับ สมาชิก หอการค้า จังหวัด นครราชสีมา ให้ได้เป็นเจ้าของก่อนใคร โดยมีรถยนต์ที่น�ำมาแสดงและจ�ำหน่ายในครั้งนี้ ได้คัดสรร คุณภาพเป็นพิเศษส�ำหรับรถยนต์โฟล์คสวาเกน ในรุน่ Golf 1.4, Golf GTI, Passat cc และ Scirocco โดยมีให้เลือกทั้งแบบ New Car, Display Car และ Demo Car ซึ่งรถยนต์ทุกคัน มีคณุ ภาพเสมือนรถใหม่ปา้ ยแดง และมีเลขไมล์ทผี่ า่ นการใช้งาน น้อยสุดเพียงแค่ 1,000 กม.เท่านั้น พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นส�ำหรับมาตรฐานคุณภาพของ รถยนต์โฟล์คสวาเกนที่น�ำมาจ�ำหน่ายในงานนี้ ทาง บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์เฉกเช่นรถใหม่ป้าย แดง ด้วยการบ�ำรุงรักษา ระยะเวลาสูงสุดถึง 3 ปี หรือ 75,000 กม. และการรับประกันคุณภาพ ด้วย ระยะเวลาสูงสุดถึง 2 ปี ไม่จ�ำกัดระยะทาง “นั บ เป็ น ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร์ ข อง วงการยานยนต์ ส� ำ หรั บ การมอบสิ ท ธิ พิ เ ศษด้ า น บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้ารถยนต์ที่มีความ ประสงค์จะเป็นเจ้าของรถยนต์โฟล์คสวาเกน ในรูป แบบของ New Car, Display Car หรือ Demo Car อันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคคนไทยและ สมาชิกหอการค้า ได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของ รถยนต์ดังกล่าวเพิ่มเติมมากขึ้น และไม่ต้องห่วง

หรือกังวลในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงรักษา 3 ปี หรือ 75,000 กม. พร้อมกันนี้ ยังมีการรับประกันคุณภาพที่นาน ถึง ระยะเวลา 2 ปี โดยไม่มีการจ�ำกัดระยะทาง และพร้อมศูนย์ บริการที่ดีเยี่ยมพร้อมบริการนอกสถานที่ ส�ำหรับรถยนต์โฟล์คสวาเกนทีไ่ ด้รบั การคัดสรรคุณภาพ เป็นพิเศษและน�ำมาจ�ำหน่ายในราคาพิเศษสุด เฉพาะในงาน Executive Car Sales with Executive Price มี โดยมีรถที่ เป็น Highlight จ�ำนวน 4 คัน ได้แก่ - Volkswagen Golf 1.4 สีขาว Demo Car ราคา ปกติ 1,980,000 บาท จ�ำหน่ายราคาพิเศษเพียง 1,5xx,xxx บาท - Volkswagen Golf GTI สีแดง (Highline) Display Car ราคาปกติ 2,660,000 บาท จ�ำหน่ายราคาพิเศษเพียง 2,3xx,xxxบาท - Volkswagen Passat CC สีบรอนซ์ (Highline) Display Car ราคาปกติ 2,890,000 บาท จ�ำหน่ายราคาพิเศษ เพียง 2,5xx,xxx บาท - Volkswagen Scirocco สีน�้ำเงิน(Highline) Display Car ราคาปกติ 2,680,000 บาท จ�ำหน่ายราคาพิเศษ เพียง 2,4xx,xxx บาท สมาชิกหอการค้าหรือบุคคลทั่วไปผู้ใดสนใจสามารถ เยี่ยมชมและเลือกซื้อรถยนต์ “โฟล์คสวาเกน” คุณภาพได้ ภายในงาน “Executive Car Sales with Executive Price” ระหว่างในวันที่ 1-20 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ โชว์รูมรถยนต์ “โฟล์สวาเกน” สาขา นครราชสีมา หรือ สอบถามรายละเอียดได้ทหี่ มายเลขพนักงานขายโดยตรง 044261915-7

เรียน นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ เรือ่ ง ลงข้อความขอโทษ ตามทีข่ า้ พเจ้า นายศุภชัย โสภาพร ได้เขียนข้อความพูดคุยในเฟสบุค๊ กับน้องท่านหนึง่ ว่า โครงการนีด้ แี ต่ตดิ ค่าจ้างการท�ำงาน ของข้าพเจ้า เมือ่ วันที่ 22 สิหาคม 2555 ซึง่ เนือ้ หานีไ้ ด้พดู พาดพิงไปถึงผูม้ าว่าจ้างข้าพเจ้า แต่ไม่ได้พดู พาดพิงถึงเจ้าของโครงการ แต่อย่างใด ซึง่ ผูม้ าว่าจ้างก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของโครงการไร่สขุ นิรนั ดรแต่อย่างใด เพียงแค่เป็นผูร้ บั มาอีกช่วงหนึง่ ข้าพเจ้าได้เข้าพบกับ นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ เจ้าของโครงการไร่สขุ นิรนั ดร เพือ่ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ ปรากฏว่าผูท้ รี่ บั งานมาให้ ข้าพเจ้าท�ำไม่ตดิ ต่อมาหาข้าพเจ้าเลย ซึง่ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม การกระท�ำครัง้ นีอ้ าจไปมีสว่ นท�ำให้โครงการบ้านสวนเกษตร 12 ราศี ไร่สขุ นิรนั ดรได้รบั ความเสียหายเป็นเรือ่ งของความเข้าใจผิดคิดว่าคนรับงานมาเป็นบุคคลากรของไร่สขุ นิรนั ดร ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าไปขอโทษกับ นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ ถึงการกระท�ำทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ ก็ได้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดี และ พร้อมทีใ่ ห้อภัยและยินดีจะใช้บริการในการท�ำงานครัง้ ต่อๆ ไปด้วย ในเรือ่ งนีข้ า้ เจ้าจึงขอแก้ไขปัญหาเรือ่ งชือ่ เสียงของไร่สขุ นิรนั ดร โดยด�ำเนินการให้ดงั นี้ 1. ลงข้อความขอโทษ นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ ในนามไร่สขุ นิรนั ดร ในเฟสบุค๊ ของข้าพเจ้า เป็นเวลา 15 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2555 2. ลงข้อความขอโทษ นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ ในนามไร่สขุ นิรนั ดร ในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ คือ หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน, หนังสือพิมพ์ไฮคลาส, หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สือ่ ละ 1 ฉบับ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในการอภัยและความมีนำ�้ ใจของ นายพิสษิ ฐ์ นาค�ำ ในนามไร่สขุ นิรนั ดร มา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย ด้วยความนับถือ นายศุภชัย โสภาพร


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ที่ปรึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผู้สื่อข่าว : ณัฐริกา อภิมติรัตน์ กองบรรณาธิการ : รังสรรค์ อินทรชาธร, บำ�รุง วสันตกรณ์, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, วัชร กลินทะ, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 E-mail : infonccor@gmail.com แยกสี พิมพ์ที่ : โคราชพริ้นติ้ง โทร. 0-4425-6566

ฉบับ 362  
ฉบับ 362  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 362 เดือนกันยายน 2555

Advertisement