Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th

สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

เครือข่ายโคราชต่อต้านคอร์รปั ชัน ่

ไม่รบั -ไม่จา่ ย-ไม่ยอม หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

หอการค้าน�ำทีมภาคีเครือข่าย ทั้ง 45 องค์กร นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษทั สมาคม ผูป้ ระกอบ การ สือ่ มวลชนร่วมกันเดินรณรงค์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ โดยมีการสวมเสือ้ ยืด สีขาว ค�ำว่า ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และมี รูปมือไขว้กากบาทเป็นสัญลักษณ์ และ ธงชาติไทย พร้อมกับเขียนป้ายรณรงค์ ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เดินทางไปตามถนน สายหลักในเขตเศรษฐกิจรอบตัวเมือง ซึง่ มีพนี่ อ้ งประชาชน เจ้าของร้านค้า

ร้านทอง ตลาดสด ต่างขานรับออก มาร่วมกิจกรรมกันไปทั่วเมืองอย่าง คึกคัก หลังจากชาวหอการค้าฯ ได้ สูญเสียผูน้ ำ� คนส�ำคัญอย่าง นายดุสติ นนทะนาคร ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการต่อ ต้านคอร์รปั ชัน่ นี้ และเพือ่ เป็นการสาน ต่อเจตนารมณ์ หอการค้าฯ ได้ทำ� การ ขั บ เคลื่ อ นการท� ำ งานต่ อ ต้ า น คอร์รปั ชัน่ ต่อไป ในการเดินรณรงค์ 5 รวมพลัง

โกลบอลเฮ้าส์รกุ หนักทุม่ 600ล. ทุ ม ่ จั ด หอแฟร์ แ ละอาหารย่ า ง ËÁÍÂÒ¾Ò·Õ เนรมิตเมืองคาวบอยเรืองแสง สยายปีกโคราชหวังฟันปีละพันล. ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ

คอลัมน์ประจ�ำ

เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 3

‘AEC-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซัยน’ หน้า 6

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

‘อนาคตคนอีสานกับ AEC’ หน้า 7

เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

‘เมืองเก่าโคราช สู่คุณค่าระดับลายคราม’

หน้า 8

‘กฏหมาย ปปช ฉบับใหม่’

หน้า 10

นายรังสรรค์ อินทรชาธร

ทุม่ 100ล.รับเติบโตท่องเทีย่ ว “มหกรรมบ้านโคราช8”กระตุน้ ยอด

ยกฐานะเป็นรพ.กรุงเทพ ปากช่อง เร่งรัฐคลอดนโยบายบ้านหลังแรก

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ’ หน้า 10

หอการค้ า โคราชทุ ่ ม จั ด งาน หอการค้าแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 6 จับมือ ปตท, ททท., จังหวัด, เทศบาล, ชมรมเพื่อนสุวัจน์, เบียร์สิงห์, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สยามโกลบอลเฮ้าส์ทมุ่ 600 ล้าน ยึดท�ำเล โคราช ถ.มิตรภาพ-หนองคายเปิดสาขาที่ 13 บน พืน้ ที่ 58 ไร่ เปิดอาณาจักรค้าวัสดุกอ่ สร้าง สินค้า ตกแต่งบ้านครบวงจร เตรีมเปิดอย่างเป็ฯทางการ 1 ต.ค.54 ตัง้ เป้ารายได้ตอ่ ปีหลังเปิดให้บริการ 1 พัน ในโคราช ระดมสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ล้านบาท คาดสิน้ ปีเพิม่ อีก 2 สาขา พร้อมอาหารหลากหลายประเภท ชมการ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่ แสดงแสงสี สุ ด อลั ง การ เนรมิ ต เมื อ ง บริหาร “โกลบอล เฮ้าส์” เปิดเผยว่า ขณะนีบ้ ริษทั ได้ คาวบอยใหญ่ที่สุดในประเทศ นายวิ ท ร ู สุ ร ย ิ วนากุ ล 5 ทุม่ งบประมาณ 600 ล้านบาท ในการก่อสร้างโกล หอการค้าโคราช บอลเฮ้าส์สาขาที่ 13 ในจังหวัดนครราชสีมา บนพืน้ ที่ 58 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ2 หนองคาย ใกล้สแี่ ยกจอหอ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 26,000 ตารางเมตร

นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล

ความทรงจ�ำของชาวหออีสาน กับ

“คุณดุสิต นนทะนาคร”

น.5

ทุม่ 100 ล.เปลีย่ นคลินกิ เป็นรพ.กรุงเทพ ปากช่อง หลังจากเติบโตเพิ่มขึ้น รองรับนักท่อง เที่ยวกว่า 13 ล้านคน รองรับผู้ป่วยประกันชีวิต ชาวต่างชาติ นักตีกอล์ฟ ผู้เข้ามาพักผ่อนบ้าน หลังที่ 2 เป็นขนาด 30 เตียง คาดหลังเปิดให้

บริการเติบโตกว่า 30-40% นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้อ�ำนวย การโรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง เปิดเผยว่า หลังจากทีค่ ลินกิ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่องเปิด 2 ให้บริการผู้ป่วยใน อ.ปากช่อง

“สังคมเส้นสาย”

กระทรวงการคลัง กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย. ทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์ ต้องไปด้วยกัน น.7

..กับ..

“สังคมเปิ ดโอกาส” บทความ โดย ดร.วินยั วงศ์สรุ วัฒน์ น.6 นภัยชั้น 1 ฟรี ประกั คาบำรุงรักษา 3 ป

มาสดาราชา

(ติดตลาดประปา) โทร.044-259485-7 สาขาพิมาย โทร.044-481333, สาขาโชคชัย โทร.044-492211

บทความพิเศษ

_____

สมาคมอสังหาฯ โคราช เตรียมจัด “มหกรรมบ้านโคราช 8” หวังเป็น งานใหญ่สุดในอีสาน เสนอโปรโมชั่นใช้‘แท็บเล็ต’ ควบคุมระบบการท�ำงาน ภายในบ้าน เร่งรัฐบาลคลอดนโยบายบ้านหลังแรกก่อนงานมหกรรมบ้านหวัง กระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี คาดยอดขายทะลุ 1,000 ล้าน ก่อนกลุ่มลงทุน ขนาดใหญ่ แลนด์แอนด์เฮ้าส์เปิดขายบนท�ำเล ถ.มิตรภาพ 97 ไร่ นายกฤช หิรญั กิจ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจังหวัดนครราชสีมา ได้เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น “สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา” แล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 11 2554 ที่ผ่านมา เพื่อต้องการรองรับการเติบโตของสมาคมฯ (พืน้ ทีโ่ ฆษณา)

¾º¡Ñºâ»ÃâÁªÑè¹¾ÔàÈÉÁÒ¡ÁÒ ÃѺ iPad, à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ à¤Ã×èͧ·Ó¹éÓÌ͹¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ áÅÐËÅÍ´µÐà¡Õº»ÃÐËÂÑ´ä¿ ¨Í§ã¹§Ò¹ÃѺ·Í§¤Ó¹éÓ˹ѡ 1 ºÒ·

คลังคาซ่าตัง้ เป้ายอดขายในงานมหกรรมบ้านโคราช ครัง้ ที่ 8 ทีจ่ ะจัดขึน้ ที่ เดอะมอล์ลโคราช ใน ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2554 ถึง 60 ล้านบาท หลังประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่ อาศัยครบวงจร ทัง้ โครงการ เดอะเซ็นทรัลพาร์ค เดอะเวนิสพาร์ค และนีโอพาร์ค โครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์ โฮม ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ภายใต้แบรนด์สนิ ค้า “คลังคาซ่า” ทีต่ รงใจผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ในกลุม่ ราคาทีร่ องรับ ลูกค้าทุกระดับ ในราคาตัง้ แต่ 2 - 32 ล้าน และเตรียมเปิดเดอะเวนิสสแควร์ อาคารพาณิชย์ในสไตล์อติ าเลีย่ น ศูนย์การค้าแห่งใหม่ในระดับพรีเมีย่ ม อีกหนึง่ ในโปรเจ็กต์เมืองใหม่ครบวงจร 3,800 ล้าน (อ่านต่อหน้า 9)


2

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

สไปเดอร์แมน หรือ ผูบ้ ริหาร

การขยายตัวเติบโตของเมือง แม้นจะอยู่บนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนแผนการพัฒนาระดับชาติ ตลอดจนภาวะวิสัยแวดล้อมอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นการหลั่งไหลของผู้คนในต่างถิ่นและชนบทที่เข้ามาท�ำมาหากินในเขตตัวเมือง ขนาดใหญ่ หรือการเข้ามาตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม ตัง้ ห้างสรรพสินค้าก็ตาม ล้วน แล้วส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ นทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตอย่างรุนแรงขึน้ ทุกขณะ เพราะบ้านเราขาดการเตรียมพร้อมในด้านแผนงานการรองรับปัญหาดังกล่าว ทั้ง ระยะสัน้ ระยะยาวมาโดยตลอด หากไปถามผูบ้ ริหารระดับสูงๆ ก็มกั จะได้รบั ค�ำตอบ ว่า “ขาดงบประมาณ” ทุกอย่างจึงต้องรอให้เกิดปัญหาเสียก่อนจึงค่อยหาทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�้ำท่วม ปัญหาขยะ ปัญหาน�้ำเสีย ปัญหาจราจร ปัญหา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และปัญหาอื่นๆ อีกสารพัด อย่างจังหวัดนครราชสีมาของเราเวลานี้ถูกล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาด ใหญ่มากมายที่ขยับเข้ามาตั้งอยู่ไม่เกิน 1 – 2 กิโลเมตรจากกลางใจเมือง ทั้งๆ ที่รู้อยู่ทุกฝ่ายว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมา แต่ผู้มีอ�ำนาจทั้งหลายต่างเป็นใบ้หู หนวกตาบอดกันหมด ประชาชนก็ต้องคอยรับกรรมไป เพราะรถจะติดกันวินาศทั้ง เมืองแน่นอน ไม่ทราบว่าผูเ้ กีย่ วข้องมีแผนรับมือกับปัญหานีอ้ ย่างไร (คงได้ขดุ อุโมงค์ แน่) นอกจากนี้ยังมีอีกสารพัดปัญหาที่จะตามมา เฉกเช่น หลายจังหวัดแถบภาค กลางและภาคเหนือตอนล่างคือ ปัญหาน�้ำท่วม เพราะขาดการวางแผนเรื่องทาง ระบายน�้ำและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปปิดทางระบายน�้ำ เป็นต้น “ผู้บริหาร” ทั้งระดับเทศบาล ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค จึงต้อง ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของภูมิอากาศ ของการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ และของสิ่งแวดล้อม โดยอยู่บนพื้นฐานของการเตรียมการรับมือหรือ ป้องกันปัญหาในระยะยาว ไม่ใช่วันๆ มีแต่นั่งคิดโครงการเซ้งลี้กันไม่ได้อีกต่อไป หากผู้บริหารโดยเฉพาะ “นักการเมือง” มีข้อจ�ำกัดในด้านองค์ความรู้ หรือการ บริหารจัดการ ปัญหาบ้านเมืองขนาดใหญ่ก็จ�ำเป็นต้องทุ่มเทบุคลากรหรือหาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ เข้ามาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทัง้ ระบบด้วย ไม่ใช่คิดว่าตนเองเก่งทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง เฉกเช่นในอดีตกาลของผู้บริหารที่นึกว่าตน เองเป็นสไปเดอร์แมน เพราะผู้ให้ก�ำเนิดมีสตางค์ ซื้อเสียงเข้ามา มันน่าจะหมด ยุคไปนานแล้ว หันกลับมาดูจังหวัดนครราชสีมาของเราแล้วก็น่าหนักใจ เพราะในรอบ 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา ดูเหมือนว่ายังไม่เห็นมีอะไรทีเ่ ป็นสิง่ แปลกหูแปลกตาแก่ประชาชน คนเมืองใหญ่ระดับใกล้เคียงมหานคร นอกจากการเกิดขึน้ ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโด และห้ า งสรรพสิ น ค้ า เต็ ม ไปหมด แต่ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า น สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบความทันสมัยต่างๆ ที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขามีกัน โคราช เรากลับล้าหลังไปด้วยซ�้ำ ฝนตกแค่ไม่กี่นาทีน�้ำก็ท่วมถนนเหมือนเคย รถก็ติด หนักเข้าทุกวัน ท่อระบายน�้ำในตัวเมืองสิ่งกลิ่นเหม็นเน่าไปไกลในช่วงเช้า กลาง วัน และเย็น ค�ำถามจึงเกิดขึ้นทั่วสภากาแฟว่า “ผู้บริหารเมือง” ตัวจริงคือใคร? และ ก�ำลังท�ำอะไรอยู?่ หรือรอคอยให้นำ�้ ท่วมแล้วค่อยนัง่ เรือแจกข้าวกล่องชาวบ้าน พร้อม กับจ้างสื่อมวลชนไปถ่ายภาพท�ำข่าว “สไปเดอร์แมน” มาช่วยแล้ว! สรุปก็คือ การมีวิสัยทัศน์และกล้าคิด กล้าท�ำ กล้าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ง ใหม่ๆ ของผู้บริหารบ้านเมืองขนาดใหญ่คือ กุญแจดอกส�ำคัญที่จะสร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้กับประชาชนทั้งในเขตเมือง และผู้เข้ามาใช้ชีวิตในตัวเมือง การก้าวข้าม แนวคิดเดิมๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์แบบกินตามน�้ำ หรือทวนน�้ำ เพื่อให้คุ้ม กับการลงทุนทางการเมือง และได้ก�ำไรมาแบ่งกันนั้น อีกไม่กี่อึดใจคงท�ำไม่ได้แล้ว เพราะประชาชนก�ำลังตรวจสอบว่า “สไปเดอร์แมน” ก�ำลังท�ำอะไรอยู่.

ภาพแห่งความทรงจ�ำ

สัปดาห์ ไอที นายสุนทร จิตต์อ�ำนวยวัฒนา ประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา นายทศพล ตันติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์ไอที เพื่อเยาวชน ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ข่าวต่อ

โกลบอลเฮ้าส์รกุ หนักทุม่ 600ล. สยายปีกโคราชหวังฟันปีละพันล. วิทรู สุรยิ วนากุล สยามโกลบอลเฮ้าส์ทมุ่ 600 ล้าน ยึดท�ำเลโคราช ถ.มิตรภาพ-หนองคายเปิด สาขาที่ 13 บน พืน้ ที่ 58 ไร่ เปิดอาณาจักร ค้าวัสดุกอ่ สร้าง สินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร เตรีมเปิดอย่างเป็นทางการ 1 ต.ค. 54 ตัง้ เป้ารายได้ตอ่ ปีหลังเปิดให้บริการ 1 พันล้าน บาท คาดสิน้ ปีเพิม่ อีก 2 สาขา นายวิทรู สุรยิ วนากุล ประธานเจ้า หน้าทีบ่ ริหาร “โกลบอล เฮ้าส์” เปิดเผย ว่า ขณะนีบ้ ริษทั ได้ทมุ่ งบประมาณ 600 ล้าน บาท ในการก่อสร้างโกลบอลเฮ้าส์สาขาที่ 13 ในจังหวัดนครราชสีมา บนพืน้ ที่ 58 ไร่ ติด ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ใกล้สแี่ ยกจอหอ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 26,000 ตารางเมตร เพือ่ สร้าง อาณาจักรค้าวัสดุกอ่ สร้าง ทีค่ รบวงจรและ สมบูรณ์ บริษทั ฯ มองว่า จ.นครราชสีมา เป็ น จั ง หวั ด ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สองของ ประเทศไทย เป็นเมืองหน้าด่านของภาค อีสาน มีประชากรมาก มีศักยภาพทาง เศรษฐกิจดี ประชาชนมีกำ� ลังซือ้ สูง มีการ ขายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และ ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า บริ เ วณถนนมิ ต รภาพหนองคาย ได้กลายเป็นใจกลางเมืองไปแล้ว การคมนาคมสะดวก ถนนไปสูโ่ กลบอลเฮ้าส์ มีขนาดกว้าง และไม่ไกลท�ำให้ลกู ค้าเดินทาง ไปมาสะดวก การเปิดสาขาโกลบอลเฮ้าส์ที่ นครราชสีมาเป็นเสมือนเรือธงในภาคอีสาน ส่วนการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% คาดจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ตุลาคม ส�ำหรับ สาขานครราชสีมามีรา้ น ค้าขายของจิปาถะ ประเภทเครือ่ งใช้ประจ�ำ บ้าน เครือ่ งตกแต่ง และของใช้จำ� เป็นอืน่ ที่ บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าโกลบอลเฮ้าส์ ส่วน ภายในร้านก็จะขายวัสดุก่อสร้าง เครื่อง ตกแต่งบ้านทุกชนิด ตั้งแต่ เหล็ก ปูน ทุ่ม 100 ล.เปลี่ยนคลินิกเป็น รพ.กรุงเทพ ปากช่อง หลังจากเติบโตเพิม่ ขึน้ รองรับนักท่องเทีย่ วกว่า 13 ล้านคน รองรับผูป้ ว่ ยประกันชีวติ ชาวต่างชาติ นัก ตีกอล์ฟ ผูเ้ ข้ามาพักผ่อนบ้านหลังที่ 2 เป็น ขนาด 30 เตียง คาดหลังเปิดให้บริการ เติบโตกว่า 30-40% นายแพทย์วสันต์ อภิวฒั นกุล ผู้ อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง เปิดเผยว่า หลังจากที่คลินิกโรงพยาบาล กรุงเทพ ปากช่องเปิดให้บริการผู้ป่วยใน อ.ปากช่อง และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเป็นเวลามา 11 ปี แต่ละปีมคี วามเติบโตเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ผูป้ ว่ ยเข้ามาใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก โดย เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว จะเห็นได้จาก ตั ว เลขนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาเที่ ย วใน อ.ปากช่องในปีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนมากถึง 13 ล้านคน ปากช่องเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับ 4 ของประเทศ รองลงมาจากหัวหิน ชะอ�ำ และเชียงใหม่ 13 ล้านคนทีเ่ ข้ามา เทีย่ วปากช่องมีปริมาณใกล้เคียงกับชาวต่าง ชาติทเี่ ข้ามาเทีย่ วเมืองไทยทัง้ ปี จากการเติ บ โตของคลิ นิ ก โรง พยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง ท�ำให้ตอ้ งมีการ ยกฐานะจากคลินกิ เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่องอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ รองรับการ เติบโตในอนาคต ได้ทมุ่ งบประมาณ 100 ล้านบาท ในการปรับเป็นโรงพยาบาล โดย การซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ 3 ไร่ครึง่ การปรับปรุง สถานที่ สร้างหอผูป้ ว่ ยพิเศษจากเดิม 2 ชัน้ เป็น 3 ชั้น ขยายห้องฉุกเฉินให้กว้าง รองรับผูป้ ว่ ยในได้ 30 เตียง โครงสร้างเดิม ของคลินกิ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่องมี โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ามารถรองรับผูป้ ว่ ยได้ ทัง้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก ห้องผ่าตัด ห้อง

กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ หน้าต่าง ประตู ฝ้า หลังคา สี และอุปกรณ์ตา่ งๆ มากกว่า 100,000 รายการ นอกจากนัน้ โกลบอลเฮ้าส์ ยังมีบริเวณไดรฟ์ทรู ซึง่ ลูกค้าสามารถขับ รถยนต์เข้าไปซือ้ ถึงในร้านได้ทนั ที ส�ำหรับ จุดเด่น จุดแข็งของ โกลบอลเฮ้าส์ คือ การ มีสนิ ค้าครบครันอยูภ่ ายในร้านเดียว สินค้า คุณภาพดีแต่ราคาถูกกว่าท้องตลาด มีการ รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า โดยรับ คืนสินค้าทีย่ งั ไม่ได้ถกู ใช้งานภายใน 30 วัน การบริการด้วยความเต็มใจ “ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของ โกลบอลเฮ้าส์มที งั้ เจ้าของบ้าน ช่างรับเหมา ร้านค้าย่อย หน่วยงานรัฐ เอกชน รวมถึง ประชาชนทัว่ ไป ฯลฯ เพราะโกลบอลเฮ้าส์ จะมีบริการครบวงจร ตัง้ แต่งานตกแต่ง ต่อ เติมเล็กไปจนถึงงานรับเหมาขนาดใหญ่ ธุรกิจประเภทนีเ้ ป็นแบบโมเดอร์นเทรด ใช้เงิน ลงทุนสูง จึงมีความเสีย่ งสูง แม้การแข่งขัน จะไม่คอ่ ยรุนแรง แต่ดว้ ยนโยบายด้านการเป็น ผูน้ ำ� ในด้านราคาถูก จึงท�ำให้คนเข้าสูต่ ลาด นีย้ งั ไม่มาก บริษทั คาดว่าจะมีการแกรนด์โอ เพนนิง ในวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึง่ ภายในวันงาน ลูกค้าจะได้พบกับการแสดง จากดารา ศิลปินมากมาย พบรายการสินค้า ราคาพิเศษในช่วงนาทีทอง ช็อปครบ รับฟรี ตูเ้ ย็น ทีวี เครือ่ งซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว ฯลฯ ทุกใบเสร็จรับเงินสามารถแลกของ สมนาคุณได้ รวมถึงสามารถร่วมสนุกกับ กิจกรรมต่างๆ จากทางเราและผูส้ นับสนุน อีกมากมายได้ทงั้ วัน ดังนัน้ หลังจากโกลบอล เฮ้าส์ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ บริษทั คาดว่าจะสามารถท�ำยอดขายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี” นายวิทรู กล่าวเพิม่ เติมว่า บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดจากการควบกิจการระหว่าง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด และ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จ�ำกัด โดย ด�ำเนินการควบรวมแล้วเสร็จ ตามหนังสือ

แสดงการจดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 700,000,000 บาท เพือ่ ประกอบธุรกิจ จ�ำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง ต่อ เติม ตกแต่งบ้าน และสวน ภายในอาคาร หลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชอื่ ทางการค้าว่า “โกลบอลเฮ้าส์” (Global House) “โกลบอล เฮ้าส์” ก่อตัง้ ธุรกิจเป็นแห่งแรกใน จ.ร้อยเอ็ด มี นายอภิสทิ ธ์ รุจเิ กียรติกำ� จร ประธาน กรรมการ และ ด�ำเนินงานโดย นายวิทรู สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “โกลบอล เฮ้าส์” จึงถือเป็นต้นต�ำรับในการ บูรณาการกิจการจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างทัว่ ไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ทีร่ วมสินค้าในกลุม่ สินค้าโครงสร้าง กลุม่ กระเบือ้ งมุงหลังคา กลุม่ เหล็ก กลุม่ สุขภัณฑ์ และกระเบือ้ งเซรามิค กลุม่ สีและเคมีภณั ฑ์ กลุม่ ดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุม่ ระบบ ประปา กลุม่ ประตูหน้าต่างไม้อดั และไม้ แปรรูป กลุม่ เฟอร์นเิ จอร์ กลุม่ เครือ่ งมือช่าง กลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สินค้าประเภทเครือ่ ง ตกแต่งบ้าน อาคารและสวน รวมถึงสินค้า อื่นๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยจ�ำนวน รายการรวมกว่า 100,000 รายการ โดยถูก จัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาด ใหญ่ ขนาดพืน้ ทีป่ ระมาณ 30,000 ตาราง เมตรในแต่ละสาขา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ให้ลกู ค้าสามารถเลือกซือ้ และเลือกชมได้ดว้ ย ตัวเอง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษทั ของคนไทยรายแรก ที่น�ำนวัตกรรมทางการค้าระบบโมเดิร์น เทรดมาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน และสวน ภายใต้แนวความคิด และปรัชญา “ครบและหลากหลาย” ทีร่ วม เอาสินค้าหลากหลายกว่าแสนรายการ นับ ล้านชิ้น โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ภายในอาคารเดียวกัน เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกให้ลกู ค้า สามารถเดินเลือกซือ้ สินค้า ได้อย่างอิสระ สะดวกสบายและใกล้ชิด

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถขับรถเข้ามาถึง พืน้ ทีข่ าย หรือ Drive Through เลือกซือ้ แล้วบรรทุกกลับได้เลย ซึง่ ตอบสนองความ ต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ได้เป็นอย่าง ดี ปัจจุบนั บริษทั สยามโกลบอล เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการ รวมทัง้ สิน้ 12 สาขา ครอบคลุม 3 ภูมภิ าค คือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 4 สาขา ได้แก่ สาขา จ.ระยอง, สาขา จ.ชลบุรี และสาขา จ.นครปฐม, สาขา จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สาขา ได้แก่ สาขา จ.ร้อยเอ็ด, สาขา จ.ขอนแก่น, สาขา จ.อุดรธานี, สาขา จ.กาฬสินธุ์, สาขา จ.มหาสารคาม, สาขา จ.หนองคาย และ ภาคเหนือ 2 สาขา ได้แก่ สาขา จ. เชียงใหม่ และสาขา จ.นครสวรรค์ โดย สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในท�ำเลที่เหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของ ลูกค้าทุกกลุม่ โดยในเดือนตุลาคม 2554 นี้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาล่าสุดจะท� ำการเปิดที่ จ.นครราชสีมา ใกล้แยกจอหอ ซึง่ นับเป็น สาขาที่ 13 และในปีนคี้ าดว่าจะสามารถ เปิดเพิม่ อีก 2 สาขาเป็นสาขาที่ 14 และ 15 “นโยบาย ส�ำคัญของบริษทั สยาม โกลบอลเฮ้าส์ ประการหนึง่ คือการจ้างคน ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 90 % ดังนั้นสาขา นครราชสีมา น่าจะมีการจ้างคนท้องถิน่ เป็น พนักงานของโกลบอลเฮ้าส์ ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน บริษทั คูค่ า้ ของโกลบอลเฮ้าส์ ก็มกี าร จ้างคนท้องถิน่ เป็นพนักงานขายของบริษทั ประจ�ำสาขานครราชสีมาอีกประมาณไม่ น้อยกว่า 50 คน นอก จากนโยบายการ จ้างงานให้กบั คนในพืน้ ทีแ่ ล้ว ทางสยามโก ลบอลเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา ยังได้ทำ� การ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นครราชสีมา ด้วย ซึง่ นอกจากภาษีโรงเรือนและภาษีปา้ ย ทีท่ อ้ งถิน่ จะได้รบั แล้ว ยังจะได้สว่ นแบ่งจาก ภาษีมลู ค่าเพิม่ อีกด้วย” นายวิทรู กล่าว.

ทุม่ 100ล.รับเติบโตท่องเทีย่ ว

ยกฐานะเป็นรพ.กรุงเทพ ปากช่อง

คลอด ห้องฉุกเฉินซึ่งสามารถเปลีย่ นเป็น โรงพยาบาลได้อยู่แล้ว ครั้งนี้จะเป็นการ ปรับเปลีย่ นให้สามารถรักษาผูป้ ว่ ยได้ทกุ โรค “ใน พืน้ ที่ อ.ปากช่องต้องยอมรับ ว่าเป็นพื้นที่ไปสู่หลายอ�ำเภอหลายจังหวัด โดยเฉพาะกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ ไป ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปากช่อง สามารถรองรับได้จำ� นวนมาก เป็นทางออก ไปสู่สระบุรีและกรุงเทพฯ จุดเด่นของ คลินิกปากช่องที่มีมาแต่เดิม คือ การ รองรับคนไข้อุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณเขา ใหญ่ ถ.มิตรภาพ ก็ต้องส่งต่อคนไข้มาที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา และอีกส่วน จะส่ ง ต่ อ คนไข้ ไ ปที่ ค ลิ นิ ก โรงพยาบาล กรุงเทพ ปากช่อง ก็เป็นจุดส่งต่อและ รักษาได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นความส�ำคัญ ของคลินิกแห่งนี้มีมาแต่แรก มีผู้มาใช้ บริการซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป อีกครึ่ง หนึ่งเป็นคนไข้อุบัติเหตุ ในช่วง 1-2 ปีที่ ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะคนต่างถิน่ นอกจากคนในพืน้ ที่ ปากช่อง สีคิ้ว หมวกเหล็ก แล้วยังมีคนที่ มีภูมิล�ำเนาจากต่างจังหวัดเป็นนักท่อง เที่ยวมาพักรีสอร์ต กลุ่มมาปฏิบัติธรรม ตามศูนย์ส�ำนักปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเล่นกิจกรรมในปากช่อง กลุ่มที่มี บ้านหลังที่ 2 ไว้พักผ่อน และกลุ่มเล่น กอล์ฟ และคนไข้ทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุบนท้อง ถนน ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการต่อวัน มากกว่า 100 ราย”

ปัจจุบนั คลินกิ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง มีแพทย์ประจ�ำ 5 คน แพทย์ ด้านอายุรกรรมทัว่ ไป และกุมารแพทย์ ใน ปีนจี้ ะเพิม่ แพทย์ทวั่ ไป, ศัลยแพทย์กระดูก, สูตินรีแพทย์, บุคลากรห้องผ่าตัด, ห้อง คลอด รวมประมาณ 80 คน เป็นโรง พยาบาลขนาด 30 เตียง คาดว่าจะ สามารถเปิ ด เป็ น โรงพยาบาลกรุ ง เทพ ปากช่องได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยจะท�ำการทดลองเปิดให้บริการห้องผู้ ป่วยใหม่ภายในต้นเดือนกันยายน และโรง พยาบาลคาดว่าหลังจากที่เปิดให้บริการ แล้วจะเติบโตเพิม่ ขึน้ 30-40% “แผนทางการตลาดของโรง พยาบาลกรุงเทพ ปากช่องนัน้ เราได้ทำ� การ ส�ำรวจความนิยมในการใช้บริการของโรง พยาบาลในบริเวณพืน้ ทีแ่ ละใกล้เคียงพบว่า คนในปากช่องส่วนใหญ่จะพิจารณาการ ให้การรักษาทีร่ วดเร็วและมีบริการทางการ แพทย์ฉกุ เฉินของเราก็จะสามารถรองรับได้ ทัง้ สองด้าน เดิมส่วนใหญ่ประชาชนทีเ่ ข้า มาใช้บริการเป็นชาวปากช่องและกลุม่ ทีม่ อง ว่าน่าจะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ คือ กลุม่ ลูกค้า ประกันชีวิต หากเป็นคลินิกเช่นเดิมไม่ สามารถนอนเป็นผูป้ ว่ ยในได้ แต่เมือ่ เป็นโรง พยาบาลคนไข้สามารถเบิกกับบริษทั ประกัน ชีวติ คืนได้ จึงคาดว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ประกันชีวติ น่าจะมาใช้บริการมากขึน้ ซึง่ กลุม่ นีม้ กี าร เรียกร้องเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเน้นการประชาสัมพันธ์เข้าไปยังโรงแรม

นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล รีสอร์ทต่างๆ ให้มากขึน้ ให้สามารถเข้าถึง กลุม่ นักท่องเทีย่ ว ซึง่ คนกลุม่ นีต้ อ้ งมองหาบ ริการในระดับบีบวกขึน้ ไปแน่นอน ส� ำ หรั บ คลิ นิ ก โรงพยาบาล กรุงเทพ มวกเหล็ก ซึง่ เริม่ เปิดให้บริการ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทีผ่ า่ นมา มีการ เติบโตที่ดีจากตอนแรกมีคนไข้วันละ 20 กว่า คน และได้รับการตอบรับที่ดีจาก ประชาชนชาวมวกเหล็ก มีคนไข้ประจ�ำ ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโรงงานอืน่ ๆ ในบริเวณนัน้ จึงไม่นา่ เป็นห่วงกับสาขามวกเหล็ก เพราะได้กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรงานปูนซิเมนต์เป็นหลัก ซึง่ ขณะนี้ ได้ร่วมกันกับโรงงานทีพีไอในการตรวจ สุขภาพพนักงานเกีย่ วกับการหา โลหะหนัก ประจ�ำปีให้กบั พนักงาน เป็นต้น นอกจาก นีย้ งั มีกลุม่ ผูป้ ว่ ยต่างชาติ ทีม่ คี รอบครัวอยู่ ในเมืองไทยด้วย.


โซไซตี้/วาไรตี้

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ลานอนุ ส าวรี ย ์ ท ้ า วสุ ร นารี หอการค้าโคราชร่วมกับเครือข่าย ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น จั ง หวั ด นครราชสีมา ได้มกี ารเดินรณรงค์ ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น จุ ด เปลี่ ย น โคราชจุดเปลี่ยนประเทศไทย ที่ จัดขึ้นพร้อมกันกับหอการค้าไทย และหอการค้าทั่วประเทศ ในวัน นี้สิ่งที่พวกเราร่วมเดินรณรงค์เพื่อ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

ให้เป็นการกระตุ้นจิตส�ำนึกในการ ที่จะไม่ยอมรับเรื่องการคอร์รัปชั่น หัวใจของเราที่จะท�ำให้ส�ำเร็จก็คือ การทีจ่ ะต้องรวมตัวกันทุกภาคส่วน ทั้ ง ภาคราชการ ภาคการเมื อ ง ภาคนักธุรกิจ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ด้วยสโลแกน 3 ไม่ คือ ไม่ที่ 1 ภาคราชการและ การเมืองต้อง “ไม่รบั ” แม้จะมีใคร เสนอผลประโยชน์มาให้อย่างไร ก็ตาม จะต้องไม่รับผลประโยชน์ที่

ไม่ควรได้นั้นๆ ไม่ที่ 2 “ไม่จ่าย” ภาคธุรกิจ เอกชนทีด่ ำ� เนินกับภาค รั ฐ จะต้ อ งไม่ ย อมจ่ า ยให้ กั บ การเมืองและราชการ และไม่ที่ 3 “ไม่ ย อม” นั่ น คื อ การที่ พี่ น ้ อ ง ประชาชนทุ ก คนเป็ น เจ้ า ของ ประเทศ ทุกคนจะต้องบอกสังคม ว่าเราทนไม่ได้แล้ว เราจะยอมไม่ ได้แล้วเรื่องคอร์รัปชั่น ในวันนี้ที่ เราร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นคงยั ง ไม่ ประสบความส�ำเร็จ แต่ในวันข้าง หน้า เดือนหน้า ปีหน้า เราก็ คิดถึงลูกหลานเราในอนาคตต่อไป โคราชจะใสสะอาดมากขึ้ น ประเทศไทยจะใส่สะอาดมากขึ้น ในไม่ น านเกิ น ควรและสุ ด ท้ า ย เมื อ งโคราชจะไปสู ่ สิ่ ง ที่ เราหวัง นั่นคือ เมืองโคราชที่เป็นสังคมที่ เป็นสุขและเป็นธรรมในที่สุด

3

สุขสันตวันเกิด .. แดสมาชิกหอการคาโคราช

“ตุลาคม” 1

3 4 5 6 8 9

จุไรรัตน จังหวัด พัชรพฤกษ ภาสะศิรวัฒน ไพจิตร มานะศิลป รัชจิกา ติรกาญจน วรวิทย อัครปรีดี สุภาพร สงพล กำจร กุศลานุคุณ พงษศรัณย สิริบุญวัฒนา จุฑามาศ วัชรเมฆินทร อภิชาติ จงเจริญใจ อดุลย หาญสงคราม เชน ชุนซู กันตพัฒน อัจฉริยะดำรงกุล ชูชีพ วีระพงษสุชาติ

10 12 13 15

16 17 19 20

พิเชษฐ ไชยสงคราม พวงทอง ฤทธิวัชร ศุภลักษณ กาญจนเวนิช อุดม เอื้อประภาพร ชัยวัฒน เอื้อมเก็บ ภัสสราพรรณ เพชรเจริญ วิโชค อุยเจริญ วิฑูร ลิ่วเกษมศานต สุปรีชา ลอธนโชติ ชัชวาลย วงศจร ทรงธรรม สุวรรณโชติ วรนันท จงนันทนาวานิชย ฉัตรชัย ชัยประสิทธิกุล ศักดิ์ดา นาวัลล

20 21 23 25 26 27 29 30 31

กัญญนันท รัชตนิธินันท ณชนก วันสุดล อรชัย ปุณณะนิธิ ประจักษ คุณาวุฒิ ภัทรียา รัตนศิริมณีเวทย มังกร แซตั้ง นัชชา ทิพเนตร โรบินสัน อาบครบุรี วิกานดา ธรรมนิตยกิจ วิภานันท ภัควัฒนธีรกุล ณัชนันท สรรควิวัฒน รวินวัฒน จารุกำเนิดกนก สมศรี ไชยจารุวณิช ชาญณรงค เจริญพรหมพงศ

“¢ÍãËŒÃèÓÃÇ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¡Ô¨¡ÒÃÃØ‹§àÃ×ͧ”

â´Â ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

^ ผูอ้ ำ� นวยการหอการค้าฯ ร่วมในพิธเี ปิดสถานีไฟฟ้า ^ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมแสดงความยินดีกบั ^ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นคณะท�ำงานและร่วมประชุมระดม ^ อนุกรรมการหอการค้าฯ ร่วมการอบรม “ผูต้ รวจประเมิน นครราชสีมา 3 ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเครือข่าย เขต 3 ภาค สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ และคณะ เนือ่ งในโอกาสเปิดร้าน อภิธรรมศพ คุณดุสติ นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย ความคิด “ทศวรรษใหม่ ปฏิรปู โคราช ปฏิรปู ประเทศไทย มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จังหวัด ตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค “ข้าวแกงกินแล้วรวย” ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา” ณ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส โคราช

^ หอการค้าฯ ร่วมประชุม “สภากาแฟ” ครัง้ ที่ 9/2554 ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลถือศีล ^ หอการค้าฯ ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดนครราชสีมา ^ หอการค้าฯ ประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้าน ^ หอการค้าฯ ร่วมกิจกรรม คาร์ฟรีเดย์ 2011 จัดโดย ^ ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลีย้ งฉลอง ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช จัดโดยส�ำนักงาน กินเจ เมือง โคราช 9 วัน 9 คืน ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จัดโครงการมอบตูย้ าให้กบั หน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม คอร์รปั ชัน่ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ วางแผนงานรวมพลัง กระทรวงพลังงาน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาและกลุม่ เนือ่ งในพิธหี มัน้ นางสาวหงส์วดี กงทอง และ นายชัยพร วัฒนธรรมนครราชสีมา แกรนด์โฮเทล จัดโดยชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช ชัน้ 4 หอการค้าฯ เดินรณรงค์ฯ ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 หอการค้าฯ ชมรมต่างๆ ในจังหวัด ณ รพ.กรุงเทพราชสีมา โสธรนพบุตร ณ ภัตตาคารเสียวเสีย้ ว

^ ผูอ้ ำ� นวยการหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลอง ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติเนือ่ งในงานพิธฉี ลองมงคล ^ นิตพิ ลคลินกิ มอบกระเช้าขอบคุณประธานหอการค้าที่ ^ ประชุมกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ ณ ห้องประชุมอิน ^ หอการค้าฯ ร่วมงานฉลองวันชาติประเทศสาธารณรัฐ ^ หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดงาน “เพาเวอร์บาย ครบรอบ 2 ปี นิติพล คลินิก สาขาเดอะมอลล์ สมรถ ระหว่าง น.ส.วรินทร์พร ชัยคณารักษ์กลู และนาย ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 2 ปี นิตพิ ลคลินกิ ทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนจีน ณ ศาลาเมตตาธรรม มูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ ง สาขาโคราช เทคโนโลยีกา้ วใหม่แห่งภาคอีสาน” ณ บริษทั นครราชสีมา บรรพต อุไรธรากุล ณ หอประชุม ม.วงษ์ชวลิตกุล สาขา The mall โคราช ตึง้ จัดโดยชาวไทย-จีน ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพาเวอร์บาย จ�ำกัด

ครอบครัวกงทอง

ผ่านไปไม่นานอีกไม่กเี่ ดือนก็จะเข้าช่วงปลายปีแล้ว เดือนกันยายนเรียกได้วา่ เป็น ช่วงทีม่ ฤี กษ์ดใี นเรือ่ งของความรัก ทัง้ มหัทธโนฤกษ์ ทีเ่ ป็นฤกษ์แต่งงานทีใ่ ช้ส�ำหรับงาน มงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้วา่ เป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็วา่ ได้ สามารถด�ำเนินงานต่างๆ ได้ทวั่ ไป เหมาะส�ำหรับจัดพิธงี านมงคลสมรส ทีท่ งั้ คูบ่ า่ วสาวจะใช้ชวี ติ ร่วมกัน จะมัง่ มี ศรีสขุ มีทรัพย์สนิ เนืองนอง มีความมัง่ คัง่ เป็นเศรษฐีรำ�่ รวยดีมาก และฤกษ์ภมู ปิ าโลฤกษ์ ทีเ่ ป็นฤกษ์ทใี่ ช้สำ� หรับการงานมงคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงถาวร มีความเป็นปึกแผ่น ของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะส�ำหรับจัดพิธมี งคลสมรส ทีท่ งั้ คูบ่ า่ วสาวจะมีความ หนักแน่นมัน่ คงในการครองชีวติ จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของ ทีน่ าราชาทีด่ นิ และมีชอื่ เสียงขจรขจายไปทัว่ ทุกสารทิศ และอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข

เริม่ ในงานแห่งความมงคลกับ ครอบครัว “กงทอง” เนือ่ งในพิธหี มัน้ ระหว่าง นางสาวหงส์วดี กงทอง และ นายชัยพร โสธรนพบุตร ลูกสาวทายาทบริษทั ฯ ในเครือ มีโชคกรุป๊ และอีกหนึง่ งานเรียกได้วา่ เป็นงานใหญ่ของครอบครัว “อุไรธรากุล” เลยก็วา่ ได้ กับงานพิธฉี ลองมงคลสมรถ ระหว่าง นางสาววรินทร์พร ชัยคณารักษ์กลู และ นาย บรรพต อุไรธรากุล ทายาทบริษทั ฯ ในเครือปฐพีทอง ซึง่ ทัง้ 2 ครอบครัวนีเ้ รียกได้วา่ เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างดีของคนโคราช หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาถือโอกาสนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอัน ศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด้โปรดดลบันดาลให้ครู่ กั ทัง้ 2 จงประสบแต่ความสุขสดชืน่ หอมหวน ทุกทิวา ราตรีกาลตราบชัว่ ฟ้าดินสลาย.

ครอบครัวอุไรธรากุล

^ วันที่ 11 กันยายน 2554 นายปรีชา ลิม้ อัว่ ผจก.ทัว่ ไปปฏิบตั กิ ารห้าง สรรพสินค้าเดอะมอลล์ และตัวแทนเกษตรกรจาก อ.วังน�ำ้ เขียว สรุปผล ประกอบการทีเ่ กษตรกรได้นำ� ผลผลิตทางการเกษตรจากมาจ�ำหน่าย ใน โครงการหนึง่ ใจเดียวกัน ร่วมแบ่งปันเพือ่ ส่วนรวม บริเวณน�ำ้ ตกบ่อปลา ชัน้ 1 โดยรายได้ทเี่ กษตรกรได้รบั ทัง้ หมดมีมลู ค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท

^ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเรือ่ ง “อนาคตคนอีสานกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” เมือ่ วันที่ 17 กันยายน มี ร.ต.อ.ดร.นิตภิ มู ิ นวรัตน์ และนายทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์ เป็นวิทยากร มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 600 คน

^ บจก. ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครราชสีมา) รับมอบรางวัลมาตรฐาน รับสร้างบ้านด้านการบริหารจัดการ ประจ�ำปี 2554 ประเภทชมเชย จาก นายสุชาติ ทองธรรมสกุล ผจก.ส่วนขยาย บจก.เอสซีจี ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง

^ เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2554 ทีผ่ า่ นมา นายไพจิตร มานะศิลป์ ผู้ ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั คลังพลาซ่า จ�ำกัด และบริษทั ฯในเครือ ได้ เข้าร่วมพิธมี อบทุนการศึกษา เป็นจ�ำนวน 10,000 บาท ให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา โดยในการนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธดี งั กล่าว ณ หอประชุมเปรมฯ

^ นายปรีชา ลิม้ อัว่ ผจก.ทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร บริษทั เดอะมอลล์ราชสีมา จ�ำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2554 ซึง่ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยนาย เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนมอบ ทีศ่ นู ย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี เมือ่ วันที่ 14 ก.ย.

^ นางสุรพี ร แซ่ตงั้ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา มอบรถพยาบาล ให้แก่มลู นิธพิ ทุ ธธรรม 31 นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ ผ่านมา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา

^ ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ใครทีค่ ดิ ว่ามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์การแต่ง กายแบบผีๆ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันต้อนรับวันฮาโลวีน ในโครงการที่ มีชอื่ ว่า “HALLOWEEN FANCY CONTEST 2011” เพือ่ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-25 ต.ค. ที่คลังวิลล่า และ ประชาสัมพันธ์คลังพลาซ่าทัง้ 2 สาขา หรือ www.klangvil a.com

^ เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา นายสุดทีร่ กั พันธ์สายเชือ้ ผูบ้ ริหาร โครงการเดอะเวนิสพาร์ค ได้จดั งาน อิตาเลีย่ น พิซซ่า ปาร์ตี้ ซึง่ นอกจาก จะได้ชมบ้านตัวอย่างทีต่ กแต่งอย่างสวยงามหรูหราในสไตล์เวนิสอิตาลี แล้ว ยังได้ทำ� พิซซ่าด้วยตัวเอง กับเชฟมืออาชีพทีส่ งั่ ตรงมาจาก Pidaso โดยมีผสู้ นใจมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ ถูกใจเด็กๆ เป็นพิเศษ


4

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกรกฎาคม 2554 ขยายตัวในอัตราที่ ลดลงจากเดือนก่อน ทัง้ ด้านอุปทาน ในภาค เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม และ ด้านอุปสงค์ จากการอุปโภคบริโภคภาค เอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ส�ำหรับ ด้านการเบิกจ่ายของภาครัฐลดลงจากงบไทย เข้มแข็งเป็นส�ำคัญ อัตราเงินเฟ้ออยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.24 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ทีม่ อี ตั ราร้อย ละ 4.27 รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการ เงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดงั นี้ 1. ด้านการผลิต ดัชนีมลู ค่าผลผลิตพืชผลส�ำคัญสูง ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 16.3 ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อน โดยดัชนีราคา พืชผลเกษตรหดตัวร้อยละ 1.6 ตามราคา หัวมันส�ำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะทีด่ ชั นีผลผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.1 เป็น ผลจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว และ ยางพารา เป็นส�ำคัญ ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีราคาเฉลีย่ เกวียนละ 14,019 บาท สูงขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 3.8 เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าเดือนก่อน เนือ่ งจากพ่อค้ายังมี สต็อกเพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ ประมูลข้าวของรัฐบาลเมือ่ ปลายเดือนทีแ่ ล้ว ในขณะที่ข้าวเปลือกเหนียวมีราคาเฉลี่ย เกวียนละ 15,773 บาท สูงขึน้ จากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 14.1 เพิม่ ขึน้ น้อย กว่าเดือนก่อนเช่นกัน หัวมันส�ำปะหลัง ราคา เฉลีย่ กิโลกรัมละ 2.21 บาทลดลงจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 32.6 ตามราคา ส่งออก ประกอบกับผูส้ ง่ ออกยังมีสต็อกเพียง พอต่อการส่งมอบข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ แม้ราคา ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ฉลีย่ กิโลกรัมละ 8.43 บาท แต่ก็ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.2 ยางพารา ราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ยัง ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี ราคาผู ้ บ ริ โ ภคของจั ง หวัด นครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2554 โดยสรุป ดังนี้ การประมวลผลดั ช นี ร าคาผู ้ บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและ บริการที่ค�ำนวณ มีจ�ำนวน 417 รายการ ส�ำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีจำ� นวน 260 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและ เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม และรองเท้ า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วน บุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการ ศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อน�ำมาค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของ จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ประเทศ เดือน สิงหาคม 2554 ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือน สิงหาคม 2554 เท่ากับ 113.23 เทียบกับ เดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.43 (ค่าดัชนีฯ เดือนกรกฎาคม 2554 เท่ากับ 112.74 ) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 4.29 เฉลีย่ ช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ปี 2553 สูงขึ้น ร้อยละ 3.72 2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2554 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของ จังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100 และเดือน สิงหาคม 2554 เท่ากับ 124.8 ส�ำหรับ เดือน กรกฎาคม 2554 เท่ากับ 123.8 3. การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ราคาผู ้ บ ริ โ ภคของจั ง หวัด นครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2554 เมื่อเทียบกับ 3.1 เดือนกรกฎาคม 2554 สูง ขึ้นร้อยละ 0.8 3.2 เดือนสิงหาคม 2553 สูงขึ้น ร้อยละ 3.6 3.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม–สิงหาคม) ปี 2553 สูงขึ้นร้อย ละ 3.5 4 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมาเดือนสิงหาคม 2554 เทียบ กับ เดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึน้ ร้อย ละ 0.8 (เดือนกรกฎาคม2554 เทียบกับ เดือนมิถุนายน 2554 ลดลงร้อยละ 0.7) สาเหตุส�ำคัญมาจากการสูงขึ้นของดัชนี สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 1.9 ได้แก่ หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ หมวด ไข่และผลิตภัณฑ์นม และหมวดเครื่อง

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน กรกฎาคม 2554 อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ฉลีย่ กิโลกรัมละ 131.2 สูงขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 31.2 แต่ เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าเดือนก่อน เนือ่ งจากความ ต้องการจากตลาดต่างประเทศลดลง โดย เฉพาะอุตสาหกรรมถุงมือยางในประเทศ มาเลเซีย ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 11.7 ขยายตั ว ลดลงจากเดื อ นก่ อ น โดย อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ในกลุม่ Hard Disk Drive (HDD) หดตัวร้อยละ 12.1 จากค�ำสัง่ ซือ้ จาก ต่างประเทศทีช่ ะลอลง ส่วนอุตสาหกรรม เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์หดตัวร้อยละ 6.7 หลังจากทีม่ กี ารเร่งการผลิตในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การผลิตในอุตสาหกรรม น�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ 1.3 เท่า ตามความต้องการ บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ภาคการค้า ขยายตัวจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 7.6 และขยายตัว จากเดือนก่อน ตามการขยายตัวของการค้า ส่ง ส่วนใหญ่เป็นการค้าในหมวดสินค้าไม่ คงทน โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ หมวดวัตถุดบิ ทางการเกษตรและสัตว์มชี วี ติ ส�ำหรับการค้ายานยนต์ ปรับตัวดีขนึ้ จาก เดือนก่อนทีห่ ดตัว จากการผลิตรถยนต์ที่ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ท�ำให้สามารถส่งมอบ รถได้เร็วขึน้ ขณะทีก่ ารค้าปลีกขยายตัวลด ลงในทุ ก หมวดสิ น ค้ า ตามรายได้ ข อง

เกษตรกร 2. ด้านอุปสงค์ การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ น แต่เพิม่ ขึน้ น้อยลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากการจัด เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจดทะเบียน รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 และ ร้อยละ 15.1 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารจด ทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกส่วน บุคคลยังขยายตัวต่อเนือ่ งอยูท่ รี่ อ้ ยละ 22.0 และร้อยละ 7.4ตามล�ำดับ การลงทุนภาค เอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ น แต่เพิม่ ขึน้ น้อยลงจากเดือนก่อน แต่ยงั จัดว่า อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเครือ่ งชีส้ ำ� คัญคือพืน้ ทีร่ บั อนุญาตก่อสร้างขยายตัวต่อเนือ่ งอยูท่ รี่ อ้ ยละ 58.7 จากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยโดย เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นและการก่อสร้าง โรงภาพยนตร์ในจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ มูลค่าเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใหม่ เพิม่ ขึน้ 2.2 เท่า ส่วนใหญ่ เป็นโรงงานผลิต ยางแท่ง/ยางเครป และโรงงานผลิตพลังงาน ไฟฟ้า ส�ำหรับเงินทุนจดทะเบียนธุรกิจตัง้ ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 77.1 จากธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์เป็นส�ำคัญ ส่วนแนวโน้มการ ลงทุนขยายตัวต่อเนือ่ งโดยมูลค่าโครงการที่ ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ แม้วา่ จะหดตัวร้อยละ 91.2 หากไม่นบั รวม โครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนหลายพัน ล้านในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นแล้วจะขยาย

ตัวทีร่ อ้ ยละ 64.5 จากการลงทุนในโรงงาน ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นส�ำคัญ ภาคการคลัง รายได้ของภาค รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษี อากรทั้ง สิ้น 3,117.7 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกัน ของปีกอ่ น ร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของ ภาษีสุรา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบ กับภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราเพิ่มน้อยลงตาม อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส�ำปะหลังเป็น ส�ำคัญ ส�ำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจ�ำนวน 20,697.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.4 ทั้ง รายจ่ายประจ�ำ และรายจ่ายลงทุน โดย เฉพาะการเบิกจ่ายในหมวดเงินเดือนค่าที่ ดินและสิง่ ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากนับ รวมการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้แผน ปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555 การเบิกจ่าย รวมลดลงร้อยละ 9.2 3. ภาคต่างประเทศ การค้าชายแดนไทย-ลาว ขยายตัว จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 66.6 เพิม่ ขึน้ ทัง้ การส่งออกและการน�ำเข้าสินค้า ส�ำคัญที่ไทยส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หมวดสินค้า อุปโภคบริโภค หมวดน�ำ้ มันปิโตรเลียม และ หมวดวัสดุกอ่ สร้างและเหล็ก สินค้าส�ำคัญ ทีไ่ ทยส่งออกไปลาวลดลง ได้แก่ หมวดผ้า ผืนและอุปกรณ์ตดั เย็บ ส�ำหรับเสือ้ ผ้าและ รองเท้า หมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา

ละ 3.2 (ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจ รักษาและบริการ สบู่ถูตัว แปรงสีฟัน กระดาษช�ำระ แป้งทาผิวกาย ค่าแต่งผม ชาย) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อย ละ 1.8 (เสื้อบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เครื่องแบบ นักเรียนอนุบาล ชุดเด็ก รองเท้าบุรุษ รองเท้าสตรี) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาร้อยละ 0.7 (อุปกรณ์การกีฬา แผ่นดิสก์ ค่าเล่าเรียน - ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ส่วนหมวดที่ ดัชนีราคาลดลงได้แก่ หมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 9.6 (กะหล�่ำปลี ผักคะน้า ผักชี มะเขือเทศ มะละกอดิบ ฟักทอง มะนาว พริกสด ต้นหอม ขิงสด ต�ำลึง หัวหอมแดง กระเทียม เงาะ มะม่วง) 6. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เฉลี่ยเทียบกับ ช่วงระยะเวลา 8 เดือนแรกปีกอ่ น (มกราคม – สิงหาคม) ปี 2553 สูงขึ้น ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการเพิ่ม ขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่อง ดื่มร้อย ละ 3.4 จากหมวดข้าว แป้งและ ผลิตภัณฑ์แป้งร้อยละ 1.6 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำร้อยละ 8.6 หมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 6.8 หมวดผัก และผลไม้ ร ้ อ ยละ 0.1 หมวดเครื่ อ ง ประกอบอาหารร้อยละ 14.4 หมวดเครื่อง ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.6 หมวด อาหารบริโภค-ในบ้านร้อยละ 0.8 หมวด อาหารบริโภค-นอกบ้านร้อยละ 1.4 ดัชนี ในหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากหมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าร้อยละ 1.4 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคลร้อยละ 3.2 หมวด พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 6.7 จากภาวะราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับ ตัวสูงขึน้ ตามภาวะตลาดโลก ส่วนหมวดที่ ดัชนีราคาลดลงมีหมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาร้อยละ 0.2

กรกฎาคม 2554

ประกอบอาหาร ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่ อาหารและเครือ่ งดืม่ ปรับลดลง จากหมวด พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ปรับ ลดลงของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง 4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่อง ดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.9 สาเหตุส�ำคัญมา จากการปรับสูงขึ้นของสินค้าหมวดเนื้อ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ ร้อยละ 2.9 ได้แก่ เนือ้ สุกร ไส้กรอก กุนเชียง ปลาช่อน ปลา ดุก ปลานิล ปลากะพง กุ้งขาว กุ้งนาง ปลาหมึกกล้วย หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.9 ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมผง และครี ม เที ย ม หมวดเครื่ อ งประกอบ อาหารร้อยละ 2.9 ได้แก่ แยมผลไม้ ขนม หวาน ซอสมะเขือเทศ หมวดอาหาร บริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว และข้าวผัด และหมวดอาหาร บริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ 6.3 ได้แก่ ข้าว ราดแกง หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ จากแป้ง ร้อยละ 1.1 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว สินค้าที่ดัชนีปรับลดลง ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ร้อยละ 0.6 ได้ แ ก่ ผั ก ชี ผั ก คะน้ า มะเขื อ เทศ ถั่วฝักยาว ฟักเขียว มะนาว ต้นหอม ถั่วงอก ขิงสด กระเทียม ต�ำลึง เป็นต้น 4.2 ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.9 สาเหตุ ส� ำ คั ญ มาจาก หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 2.5 ได้แก่ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ปรับตามภาวะ ของตลาดโลกและนโยบายรัฐบาล 5. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2554 เทียบ กับเดือนสิงหาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 3.6

(กรกฎาคม 2554 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 3.1) สาเหตุส�ำคัญมา จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ เครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 3.4 เป็นผลกระทบ จากดัชนีหมวดเครื่องประกอบอาหารร้อย ละ 18.4 (น�้ำตาลทราย แยมผลไม้ ขนม หวาน ไอศกรีม น�้ำมันพืช น�้ำมันสัตว์ มะพร้าวขูด เกลือป่น ซีอิ๊ว ซอสมะเขือ เทศ ผงชูรส ) หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 16.7 (เนื้อสุกร เนื้อโค ไส้กรอก หมูหยอง กุนเชียง เนื้อเค็ม เป็ด สด ไก่สด ไก่ย่าง ปลาดุก ปลากะพง ปลาทู ปลาหมึกกล้วย หอยแครง ปลาทู นึง่ ปลาสลิดแห้ง) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์ นมร้อยละ 5.6 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมสด นม ถัว่ เหลือง) หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ จากแป้งร้อยละ 2.6 (ข้าวสารเหนียว เส้น ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ ขนมปังปอนด์ อาหาร ธัญพืช ขนมอบ) หมวดอาหารบริโภค -ใน บ้านร้อยละ 2.5 (ข้าวผัด ก๋วยเตีย๋ ว ปลาก ระป๋อง) หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ 7.0 (อาหารเช้า อาหารกลางวัน และข้ า วราดแกง) เครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.5 (เครื่องดื่มรส ช็อกโกแลต กาแฟผงส�ำเร็จรูป น�้ำดื่มบริ สุทธ์ กาแฟส�ำเร็จรูปพร้อมดืม่ ) หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 3.8 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ สื่อสาร ร้อยละ 6.3 (น�้ำมันเชื้อเพลิง) หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.7 (วัสดุกอ่ สร้าง ปูนซีเมนต์ ค่ากระแสไฟฟ้า ไม้ขีดไฟ หลอดไฟฟ้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน หม้อ กระทะ ถังน�้ำ ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน) หมวด การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อย

ส่วนสินค้าส�ำคัญทีไ่ ทยน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ ได้แก่ หมวดสินแร่ โดยเฉพาะสินแร่ทองแดง หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ หมวด เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย หมวดผลิตภัณฑ์ เกษตร และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ ส่วนสินค้าส�ำคัญทีไ่ ทยน�ำเข้าลดลง ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และหมวด เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา (ด้านจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี) ลดลงจากระยะเดียวกันของ ปีกอ่ นร้อยละ 51.2 เนือ่ งจากไม่มกี ารส่งออก น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงผ่านด่านช่องสะง�ำ จังหวัด ศรีสะเกษ และด่านช่องอานม้า จังหวัด อุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออก ส�ำคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ หมวดสินค้าบริโภค ในครัวเรือนและหมวดวัสดุกอ่ สร้างและเหล็ก ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยานพาหนะและอุปกรณ์ ส่วนสินค้าน�ำเข้า ทีล่ ดลง ได้แก่ ของป่า (ชัน ยางรง พรรณ ไม้) 4. ภาวะการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือน มิถนุ ายน มีเงินฝากคงค้าง 471.1 พันล้าน บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 13.0 จากเงินฝากออมทรัพย์ ส�ำหรับ สินเชือ่ คงค้าง 486.9 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 15.0 ขยายตัวต่อเนือ่ ง โดยขยายตัวทัง้ สินเชือ่ ภาค ครัวเรือน และภาคธุรกิจ สะท้อนจากสินเชือ่ ส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ขยายตัว ส�ำหรับสินเชือ่ ภาคธุรกิจทีข่ ยายตัว ได้แก่สนิ เชือ่ เพือ่ การ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ สินเชือ่ เพือ่ การ ผลิต และสินเชื่อเพื่อการค้าปลีกค้าส่ง อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝากในเดือนนีอ้ ยูท่ ี่ 103.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 100.6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน มีเงินฝากคงค้าง 258.8 พัน

ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.9 ขยายตัวต่อเนือ่ ง จากการ ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบพิเศษแข่งขันกับ ธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะเงินฝากประเภท ลุน้ รางวัลและเงินฝากระยะยาว โดยขยาย ตัวจากเงินฝากของธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ส�ำหรับสินเชื่อมียอดคงค้าง 658.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 31.2 แต่เพิม่ ขึน้ น้อยลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากสินเชือ่ ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลง 5. เสถียรภาพราคาและการจ้าง งาน อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 4.24 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนทีร่ อ้ ยละ 4.27 โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 6.45 เป็นผลจากการสูงขึน้ ของ ราคาเครือ่ งประกอบอาหาร น�ำ้ ตาล เนือ้ สัตว์ และข้าวเป็นส�ำคัญอย่างไรก็ตาม ราคาไข่ใน เดือนนีช้ ะลอลงจากผลผลิตไข่มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้าในหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 2.76 เป็นผลจาก ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 13.25 และค่าไฟฟ้าสูงขึน้ ร้อยละ 16.89เนือ่ งจากมี การยกเลิกมาตรการการใช้ไฟฟ้าฟรี 0-90 หน่วย มีผลท�ำให้คา่ ไฟฟ้าต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.02 ภาวะการจ้างงาน การจัดหางาน ของภาครัฐ ในเดือนนีม้ ผี สู้ มัครงาน ต�ำแหน่ง งานว่างและการบรรจุงานลดลงโดยมีผสู้ มัคร งาน 8,716 คน ต�ำแหน่งงานว่าง 4,192 อัตราและมีการบรรจุงาน 5,974 คน ลดลง ร้อยละ 10.1 ร้อยละ 10.6และร้อยละ 8.8 ตามล�ำดับ แรงงานไทยจากภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่ขออนุญาตเดินทางไปท�ำงาน ต่างประเทศ มีจ�ำนวน 8,434 คน ลดลง จากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.0 ตามการลดลงของแรงงานที่เดินทางไป ท�ำงานในประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐ เกาหลี ฮ่องกง และบรูไน ขณะที่แรงงาน ที่ เ ดิ น ทางไปเก็ บ ผลไม้ ป ่ า ที่ ป ระเทศ ฟินแลนด์มจี ำ� นวน 1,691 คน เพิม่ ขึน้ จาก ระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 28 ส�ำหรับ แรงงานที่เดินทางไปส่วนใหญ่เป็นแรงงาน จากจังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่นและหนองบัวล�ำภู.

สรุปภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม 2554

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคมปี 2554 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 3 โครงการ โครงการขนาดกลาง และขนาดย่อม มีทั้งโครงการขยายและโครงการลงทุนใหม่ มูลค่าเงินลงทุน 256.3 ล้านบาท การจ้างงาน 200 คน ได้แก่ กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับเครื่อง ใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป กิจการยางแท่ง สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2554 (รายจังหวัดเรียงตามจ�ำนวนโครงการ)

รายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนเดือนสิงหาคม 2554 ดังนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา) ส�ำนักงานพาณิขย์จงั หวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง รายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยและจังหวัดหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1. กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ในนาม บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปปีละ 2,800 ตัน เงินลงทุน ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2554 79 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 115 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา (1) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เท่ากับ 113.23 (ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เท่ากับ 100) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (2) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน เมษายน 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 0.43 2. กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ (3) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 4.29 อิ เ ล็กทรอนิกส์ ในนาม บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตรอ์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2554 มีก�ำลังการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (1) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เท่ากับ 124.8 (ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของจังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100) 192,000,000 ชิ้น เงินลงทุน 77.3 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้างงาน 40 คน (2) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน มีนาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 0.8 ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา (3) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน เมษายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 3.6 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น) การบ่งชีภ้ าวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จากข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ของจังหวัดนครราชสีมาตามข้อ 1 และ 2 จะเห็นว่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในเดือน สิงหาคม 2554 3. กิจการผลิตยางแท่ง ในนาม Mr.Mao Yunfei มีก�ำลังการผลิตยางแท่ง สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา และสูงขึน้ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการปรับขึน้ ราคาของ สินค้าทีจ่ ำ� เป็นในการครองชีพ เช่น ราคาสุกร ไข่ไก่ และอาหารบริโภค-นอกบ้าน ฯลฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปแล้วยังถืออยูใ่ นเกณฑ์ ปีละประมาณ 2,800 ตัน เงินลงทุน 100 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน การจ้างงาน 45 คน ที่ตั้ง จังหวัดบึงกาฬ ปกติ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

ความทรงจ�ำของชาวหออีสาน กับ “คุณดุสิต นนทะนาคร”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 2 ทุ่มเศษ ชาวหอการค้าต้องสูญเสีย ผู้น�ำคือ “คุณดุสิต นนทะนาคร” ด้วยวัย 64 ปี ท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ หลังเข้ารักษาตัวนานนับสัปดาห์ ภารกิจส�ำคัญก่อนเสียชีวิต คุณดุสิต นนทะนาคร ได้พบกับรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และยังได้ ไปออกรายการทีวี “ข่าวข้นคนข่าว” ทีช่ ่อง 9 อสมท. เรื่องโครงการเตรียมนักธุรกิจ ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี 2558 แม้นจะรู้ว่าเป็น “ลูคีเมีย” แต่คุณดุสิต นนทะนาคร ยังคงปฏิบัติงานใน หน้าที่ประธานหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่อง บทบาท ทีโ่ ดดเด่นของ คุณดุสติ นนทะนาคร คือการลุกขึน้ มารณรงค์ “ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” ที่ท�ำให้ประเทศไทยถูกประชาคมโลกมองด้วยสายตาที่ไม่มั่นใจจะมาลงทุน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา คุณดุสิต นนทะนาคร น�ำองค์กรและมวล สมาชิกทั่วประเทศจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยใช้ค� ำว่า “จุดเปลี่ยน ประเทศไทย” คล้ายกับประเทศอินเดีย ที่นายอันวา ซาเร่ย์ ผู้น�ำการต่อต้าน คอร์รัปชั่น อดข้าวประท้วงรัฐบาลอินเดียจนส�ำเร็จ ส�ำหรับเมืองไทยในเวลานี้ไม่มี ใครไม่รู้จัก คุณดุสิต นนทะนาคร ในกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ท�ำอย่างต่อ เนื่องและอาจหาญ ในฐานะทีเ่ คยร่วมงานกับคุณดุสติ นนทะนาคร พวกเรารูส้ กึ ชืน่ ชมในความ กล้าหาญที่ท่านแสดงความไม่เห็นด้วยกับปัญหาคอร์รัปชั่น คุณดุสิต นนทะนาคร ไม่เคยปิดปังท�ำอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และมีภาคีต่างๆ เห็นด้วยเข้าร่วม กิจกรรมกว่า 20 องค์กร ถึงจะมีเสียงเตือนและแสดงความห่วงใยแต่คุณดุสิต ยัง เดินหน้าต่อไปหวังให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและปลอดจากคอร์รัปชั่น นายนานเดอร์ จี ฟอน เดอร์ ลูเฮ ประธานหอการค้าต่างประเทศ JFCCT หนึ่ง ในภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นแสดงความชื่นชม คุณดุสิต นนทะนาคร ในความ “มุ่ง มั่น” ที่หาได้ยากในยุคนี้ คุณดุสิต นนทะนาคร เป็นใครมาจากไหน คงต้องขยายภาพให้เห็นเพื่อ เป็นเกียรติที่ควรแก่การ ยกย่องในฐานะผู้น�ำขององค์กร “ส�ำเภาไทย” ที่น�ำสมาชิก ทั่วประเทศเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ของชาติโดยไม่นิ่งเฉย ต่อจากนี้ไปเราได้ขาดผู้น�ำ ที่เอาใจใส่ในเรื่องชาติบ้านเมืองมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวไปอีกหนึ่งคน ครัง้ หนึง่ ระหว่างการเดินทางตระเวนเยีย่ มหอการค้าในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ มีเหตุการณ์ปิดด่านไทย-กัมพูชา ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์มาขอสัมภาษณ์ คุณ ดุสิต นนทะนาคร ท่านพูดกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างอธิปไตยของชาติกับการสูญเสีย เม็ดเงินด้านค้าขาย ท่านขอเลือกอธิปไตย และศักดิ์ศรีของชาติ นี่คือจุดยืนที่ต้อง บันทึกไว้ ในด้านครอบครัว คุณดุสิต นนทะนาคร มีคุณพ่อเป็นอดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นนักปกครองที่ประชาชนในภาคอีสานให้การนับถือและศรัทธาถึง ขนาดตั้งชื่อถนน “นนทะนาคร” เพื่อเป็นเกียรติ ท่านมีลูกสาว 2 คน เป็น FAMILY MAN ที่อบอุ่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการงาน คุณดุสิต นนทะนาคร ปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคารกรุง ไทยและเคยท�ำงานระดับบริหารที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย และยังมีตำ� แหน่งในธุรกิจ เอกชนอีกหลายแห่ง ด้านการศึกษา คุณดุสิต นนทะนาคร เป็นศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย และ ไปจบปริญญาตรีและโท ด้านวิศวะและการบริหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในต�ำแหน่งประธานหอการค้าไทยคนที่ 21 เมื่อครั้งรับต�ำแหน่งใหม่ๆ ยัง ไม่เป็นที่มักคุ้นแต่เมื่อน�ำเสนอโครงการส�ำคัญ ก็สร้างความฮือฮาต่อสังคม ท�ำให้ สื่อมวลชนติดตามเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง โครงการ 1 ไร่ 1 แสน เป็นแนวคิดที่น้อมน�ำเอาพระราชด�ำริเศรษฐกิจ พอเพียงมาช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิม่ ศักยภาพในทีด่ นิ 1 ไร่ แต่ทำ� หลายๆ อย่าง จนมีรายได้ ไร่ละ 1 แสนบาท คุณดุสิต นนทะนาคร พิสูจน์ความส�ำเร็จทั้งการ ลงมาปฏิบตั จิ ริงในภาคอีสานเริม่ ที่ จ.ขอนแก่น และงานด้านวิชาการมีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยให้การสนับสนุน ผลงานนี้ ในหลายจังหวัดผูว้ ่าราชการขอไปเป็นงาน ของจังหวัดด้วย เช่นที่ จ.นครราชสีมา การมองต�ำ่ มองลงมาทีช่ นบทก็เป็นครัง้ แรกๆ ที่องค์กรภาคเอกชนได้ท�ำ สอดคล้องกับแนวคิด CSR ที่ก�ำลังแพร่หลาย โครงการคลินกิ SME สะท้อนให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ เรือ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับล่าง คุณดุสิต นนทะนาคร เชื่อว่าเสาเข็มเล็กๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กๆ คุณดุสิต นนทะนาคร ให้ความใส่ใจมากโดยจัดตั้งคลินิก SMEs เริ่มทดลองที่ จังหวัด นครราชสีมา และขยายไปทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กๆ มี ที่พึงพิงและมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือโดยมีสถาบันการเงินหลายแห่งให้การสนับสนุน งานส�ำคัญที่ คุณดุสิต นนทะนาคร มุ่งมั่นและอยากเห็นความส�ำเร็จของ ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 หอการค้าจังหวัดเริ่มท�ำโครงการถนนสู่อาเซียนกันแล้ว เช่น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เลขาธิการอาเซียนจะเดินทางมาเปิดสัมมนาใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา โดย คุณดุสิต นนทะนาคร มีโปรแกรมจะขึ้นเวทีในฐานะวิทยากรด้วย น่าเสียดายที่ท่าน ต้องจากไปอย่างไม่คาดคิด ในวาระสุดท้ายนี้ พวกเราขอเป็นก�ำลังใจกับครอบครัว “นนทะนาคร” ที่ ต้องสูญเสียเสาหลักไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ขอให้ครอบครัวของคุณดุสิต นนทะ นาคร จงภูมใิ จในผลงานทีท่ า่ นได้เสียสละเพือ่ สังคมเพือ่ ประเทศไทยตลอดมา นีค่ อื ผลบุญอันใหญ่หลวงที่จะน�ำส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ หลับเถอะครับ พวก เราชาวหอการค้าจะสานต่อในประณิธานของท่านต่อไป นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์

5

เครือข่ายโคราชต่อต้านคอร์รปั ชัน่

ไม่รับ-ไม่จ่าย-ไม่ยอม

หอการค้าน�ำทีมภาคีเครือข่ายทัง้ 45 องค์กร นิสิต นักศึกษา พนักงาน บริษทั สมาคม ผูป้ ระกอบการ สือ่ มวลชน ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย มีการสวมเสื้อยืดสีขาวเขียว ค�ำว่า ต่อ ต้านคอร์รัปชั่นและมีรูปมือไขว้กากบาท เป็นสัญลักษณ์ และธงชาติไทย พร้อม กับเขียนป้ายรณรงค์ต่อต้าน คอร์รัปชั่น เดิ น ทางไปตามถนนสายหลั ก ในเขต เศรษฐกิ จ ไปรอบตั ว เมื อ ง ซึ่ ง มี พี่ น ้ อ ง ประชาชน เจ้ า ของร้ า นค้ า ร้ านทอง ตลาดสด ต่างขานรับออกมาร่วมกิจกรรม กันไปทั่วเมือง คึกคัก หลังจากชาวหอการค้าฯ ได้สูญ เสียผู้น�ำคนส�ำคัญอย่าง นายดุสิต นนทะ นาคร ซึ่งยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่อต้าน คอร์รัปชั่นนี้ด้วย และเพื่อเป็นการสานต่อ เจตนารมณ์ หอการค้าฯ ได้ท�ำการขับ เคลื่อนการท�ำงานต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อไป ในการเดิ น รณรงค์ ร วมพลั ง ต่ อ ต้ า น คอร์รัปชั่น ในวันที่ 25 กันยายนที่ผ่าน มา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดย

มี นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด งาน และเป็นผู้แทนของภาครัฐ ภาค เอกชน บรรดากลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนครราชสีมา ได้พร้อมใจออกมาแสดงพลังและกล่าวค�ำ ปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมกับ ในอีกหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ การจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้ทาง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนภายในจังหวัดจัด ขึ้น ภายใต้ชื่องาน ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนโคราช จุดเปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรวมตัวกันกล่าว ค� ำ ปฏิ ญ าณตน ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ ด้วยมาตรการ 3 ไม่ คือ ไม่รับ - ไม่จ่าย - ไม่ยอม เพื่อ ให้ ก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น หายไปจาก ประเทศไทย จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กว่า 500 คน ได้พากันถือป้ายข้อความ ต่างเพื่อให้ประชาชนชาวโคราชได้รับรู้ถึง ผลเสี ย ที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น จากการทุ จ ริ ต คอร์รัปชั่น และข้อความต่อต้านคอร์รัปชั่ นทุกรูปแบบ เดินขบวนไปตามท้องถนน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโคราช ได้ร่วมกันต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกระดับ และปลูกจิตส�ำนึกใหม่ให้กับ สั ง คมไทยเพื่ อ ช่ ว ยกั น ดู แ ลสอดส่ อ งไม่ ให้การทุจริต คอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง “การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นการแสดงพลังขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสานต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของนายดุ สิ ต นนทะนาคร ประธาน หอการค้าไทยที่เป็น ผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือ ข่ายคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประธานภาคี เครือข่ายคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ให้เกิดเป็น รูปธรรม การรณรงค์ครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่า ยินดี โดยมีพี่น้องประชาชนคนโคราช ประชาชนคนไทยที่ มี จิ ต ส� ำ นึ ก มาร่ ว ม

รณรงค์ ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง เป็ น รู ป ธรรม วั น นี้ ห อการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมา หอการค้าทั่วประเทศ และ พี่ น ้ อ งประชาชนทุ ก คน ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปัญหาการคอร์รัปชั่นว่า เป็นปัญหาของ บ้านเมืองวนทุกวันนี้ พวกเรามาร่วมกัน ด้วยใจ และจิตส�ำนึก วันนี้เราท�ำเพื่อลูก หลานของเราในวันข้างหน้า ซึ่งหากมอง ดูแล้วจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็ตาม แต่ในวันนี้ถ้าเราไม่มีก้าวแรกครั้งนี้ ก็ คงจะไม่มีก้าวต่อๆ ไปในวันข้างหน้า ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะสามารถท�ำร่วมกัน ได้นั้นคือ 1. การไม่แลก ไม่จ่าย 2. การ ไม่รับ โดยที่ภาคราชการเองจะต้องไม่รับ และภาคธุรกิจจะต้องไม่ให้ และ 3. การ ไม่ยอม เป็นสิ่งที่ในวันนี้พวกเราก�ำลังท�ำ ในวันนี้ อีกไม่นานโคราชและประเทศไทย จะมีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น จุดเปลี่ยนโคราชและและเทศไทย เพื่อ สังคมโคราชที่เป็นสุขและเป็นธรรม” นาย จักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา กล่าว.

ทุม่ จัดหอแฟร์และอาหารย่าง’6

เนรมิตเมืองคาวบอยเรืองแสงใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ

นายรังสรรค์ อินทรชาธร หอการค้ า โคราชทุ ่ ม จั ด งาน หอการค้าแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 จับมือ ปตท, ททท., จังหวัด, เทศบาล, ชมรมเพือ่ นสุวจั น์, เบียร์ สิงห์, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโคราช ระดมสินค้าราคาถูกจากโรงงาน พร้อม อาหารหลากหลายประเภท ชมการแสดง แสงสีสดุ อลังการ เนรมิตเมืองคาวบอยใหญ่ ทีส่ ดุ ในประเทศ หอการค้าโคราชเตรียมจัดงานใหญ่ อีกครัง้ ซึง่ เรียกได้วา่ เป็นงานทีร่ จู้ กั กันดีของ ชาวโคราชนัน้ คือ งานหอการค้าแฟร์และ เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 “NCC TRADE FAIR & BBQ FESTIVAL@ KORAT 2011” ในปีนจี้ ะมีการจัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2554 ณ ลาน แพลททินั่ม บ้านเกาะ เยื้องหอการค้าฯ ถนนสุรนารายณ์ โดยปีนี้ภายในงานจะมี ความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น ทั้งโซนขาย สินค้า แต่จะยังคงมีกลิน่ ไอของความเป็น คาวบอยเช่นปีกอ่ นๆ อยูใ่ นโซน City Lanterns เมืองคาวบอยเรืองแสงใหญ่สดุ ในโลก และโซน Cowboy Kids พืน้ ทีก่ ารแสดง และการประกวดของเหล่าหนูนอ้ ยคาวบอย

คิดส์ สวนสนุกและสตูดโิ อถ่ายภาพ และ เลือกซือ้ สินค้าคาวบอยหลากหลาย รูปแบบงานในปีนจี้ ะเป็นทัง้ การจัด งานหอการค้าแฟร์ โดยจะมีการระดมสินค้า แบรนด์ดงั จากโรงงานสูผ่ บู้ ริโภคในราคาถูก ในโซน Factory Outlet อาทิ สินค้าจาก โรงงานต่างๆ มากมาย หลายรายการ โซน สินค้า OTOP ทีจ่ ะตืน่ ตาตืน่ ใจกับสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรแล้วของเมือง โคราช และการออกร้านของ SME (PIK Project) ในโซน SME ส่วนในงานเทศกาล อาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 จะได้พบ กับโซนอาหารทีไ่ ด้มกี ารระดมสุดยอดอาหาร ทะเล จากภาคตะวันออกปะทะสุดยอด อาหารย่าง และอาหารพื้นบ้านของภาค อีสาน ตื่นตากับเมืองคาวบอยเรืองแสง (Lanterns Cowboy Town) ครัง้ แรกใน ประเทศไทย พร้อมทัง้ ซุม้ อินเดียแดงและ เวทีประกวดของหนูนอ้ ยคาวบอย ดืม่ ด�ำ่ กับ บรรยากาศในยามค�ำ่ คืนกับการแสดงบนเวที ยักษ์ ขนาด 40 เมตร ในรูปแบบ Visual Mapping และยังได้พบกับศิลปินหลาก หลายรูปแบบ ลูกทุง่ ลูกกรุง เพือ่ ชีวติ และ ศิลปินพืน้ บ้าน สนุกกันได้ทงั้ ครอบครัว “วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ เป็นการสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของงาน หอการค้าแฟร์ และเทศกาลอาหารย่างให้ เป็นที่รู้จัก และยังเพื่อเป็นการช่วยขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้

มีเงินสะพัดหมุนเวียน มีสภาพคล่อง จะ เป็ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในจั ง หวั ด นครราชสีมาได้ทงั้ ในตอนกลางวันและตอน กลางคืน ยังสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจของ สมาชิกหอการค้าฯ, ผู้ประกอบการภาค อุตสาหกรรม, เกษตร OTOP, SMEs, สินค้า อุปโภคบริโภค และร้านค้ารายย่อยให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา” นายรังสรรค์ อินทรชาธร รองประธานหอการค้าฯ กล่าว “ในส่วนของเป้าหมายและผลที่ คาดว่าจะได้รบั จะท�ำให้ประชาชนได้มสี ว่ น ร่ ว มในการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพราคา มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย อีกทัง้ ผู้ประกอบการธุรกิจและสมาชิกหอการค้า ในจังหวัดนครราชสีมา จะได้มเี วทีในการ แสดงสินค้าและบริการ เพื่อช่วยให้เกิด การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในเขตจั ง หวั ด นครราชสีมาและภูมิภาคให้มีการจับจ่าย ใช้สอย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียน โดยคาด ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 5 วัน มากกว่า 2 แสนคน และเกิดเงินหมุนเวียน มากกว่า 30 ล้านบาท” นายรังสรรค์ อินทรชาธร รอง ประธานหอการค้า กล่าวว่า “ภายในงาน หอการค้าแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 ตลอด 5 วัน 5 คืน ผู้ เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่ทางหอ การค้าฯ ได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดี อาทิ

สีสนั แห่งแสงไฟเรืองแสง (Lantern) ซึง่ จะ ยิ่ ง ใหญ่ ต ระการตาและประทั บ ใจที่ สุ ด ขบวนพาเหรดแฟนซีอลังการสไตล์คาวบอย การแสดงวงดนตรีลกู ทุง่ โรงเรียนชือ่ ดังของ เมืองโคราช ได้ลองลิม้ ชิมรสกับอาหารย่าง ระดับชาติ การแสดงบนเวทีสดุ ยอดแสง สี เสียง เอฟเฟคไลท์แอนด์ซาวด์ ยังได้เลือก ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยากับ ธงฟ้าสัญจร เลือกซือ้ สินค้า SMEs และ OTOP คุณภาพระดับ 5 ดาวของเมือง โคราช รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าแบ รนด์เนมชั้นน�ำระดับประเทศในราคาถูก คุณภาพดี ชมการแสดงและการประกวด ของเหล่าหนูน้อยคาวบอยคิดส์ ชมการ แสดงประกอบแสง สี เสียง ในแบบ Mapping 4D บนจอยักษ์ ขนาด 30M ซึง่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ชมการแสดงจาก ศิลปินชื่อดังระดับประเทศหลากหลายวง ประกวด PIK AWARD สุดยอด SMEs โคราช หลากหลายกิจกรรมทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ ข้า ร่วมงานสามารถมากันได้ทั้งครอบครัวใน เวลาเดียวกัน ซึง่ ชาวโคราชเองพลาดไม่ได้ กับงานใหญ่ของคนโคราชทีจ่ ดั ขึน้ เพียงแค่ ปีละครัง้ เท่านัน้ ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2554 ณ ลานแพลททินมั่ บ้านเกาะ เยือ้ ง หอการค้าฯ ถนนสุรนารายณ์ และทีส่ ำ� คัญ ตอนนีผ้ ทู้ สี่ นใจออกบูธภายในงาน สามารถ ติดต่อได้ทหี่ อการค้าฯ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้น ไป”


6

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

วาไรตี้..ตมยำ โดย..ลุงแปน

AEC - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถึง ณ วันนี้ หากยังมีใครไม่รู้จักการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC)อาจจะตกขบวนรถไฟได้ เนื่องจากการแข่งขันในประเทศกลุ่ม อาเซียน 10 ประเทศ จะเกิดขึ้นอย่างเสรีในหลายภาคธุรกิจ ต้องเอาสุภาษิต ที่ท�ำให้ประสพความส�ำเร็จที่สั้นที่สุดในโลก ‘do it now‘ = ท�ำทันที ในระยะเวลาอีก 4 ปีจากนี้ไป( พศ.2558) ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วน หนึ่งของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกชื่อเป็นทางการว่า ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมากนะครับ อันจะ เป็นการรวมประเทศ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ช่วงที่ผ่านมา ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ ในประเทศยังไม่ค่อยได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของไทยในการร่วมจัดตั้ง AEC เท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐ หอการค้าและองค์กรธุรกิจทั้งหลาย จ�ำเป็นต้องเร่ง สร้างความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ไทยต่ อ ไป เพราะ ปรากฏการณ์ AEC จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการประกอบธุรกิจคนไทย อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น เราจึงจ�ำเป็นต้องมารับรู้ถึงที่มาของความร่วมมือ ของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AEC รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจของไทยในอนาคตกันนะครับ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 ผู้น�ำ อาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดเป้าหมายการเข้าสู่AEC เป็นปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แทน เพื่อเร่งสร้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้เห็นผลเป็น รูปธรรมโดยเร็ว ให้ประเทศสมาชิกสามารถรับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีใน ด้านต่างๆระหว่างกัน ภายใต้เป้าหมาย เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิต เดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น และก่อนที่จะมีการเปิดตลาดให้กับ ประเทศคู่เจรจาภายนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนสามารถค้าน อ�ำนาจของประเทศ ที่มีศักยภาพใหม่ๆ อย่างจีน และอินเดีย ทั้งนี้ องค์ประกอบส�ำคัญภายใต้พิมพ์เขียว( AEC Blueprint) ประกอบ ด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ อาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่ 1. การ เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ ลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาทางธุรกิจที่สำ� คัญของอาเซียนให้ เป็นรูปธรรม 2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ อาเซียน ซึ่งให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวม กลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้ บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ พลังงาน) 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการพัฒนาธุรกิจขนาด ย่อม SMEs AECคืออะไร อาเซียนให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากการด�ำเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียนหรืออาฟตา ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมาย ในปี 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน(Asian Summit) ครั่งที่ 8 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเพื่อ มุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป( European Economic Community: ECC) และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการด�ำเนิน งานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นในปี 2546 ผู ้ น� ำ อาเซี ย นได้ อ อก แถลงการณ์ Bali Council II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายในปี 2563(ต่อมาได้เร่งรัดเวลาลงเป็นปี พศ.2558) และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการส�ำคัญ 11 สาขา (priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยี สารสนเทศ และ สุขภาพ. - ประเทศในอาเซียนประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา สิงค์โปร์ มาลายู อินโดนีเชีย เวียดนาม ฟิลิปินส์ บรูไน เคยอ่านข่าวมาว่า **บ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ได้เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 คือ การกระจายพนักงานของเอสซีจี สู่อาเซียนแล้ว กว่า 6,000 คน โดยมีคนไทยไปท�ำงานต่างประเทศอยู่ประมาณ 229 คน ซึ่งจะกระจายไปแต่ละประเทศ โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับ หนึ่ง และจากนี้ไปจะมีการขยายงานเข้าไปในอาเซียนมากขึ้นอีก คนจะเห็นได้ ชัดว่าบทบาทอาจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการจัดการ หรือแม้กระทั่งระบบบัญชีการเงิน** สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” อาเซียนได้ถือก�ำเนิดขึ้น โดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ สมาชิก และการธ�ำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาส ให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ[4] หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตร อาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งท�ำให้อาเซียนมีสถานะ คล้ายกั บสหภาพยุโ รปมากยิ่ง ขึ้ น [5] เขตการค้ าเสรี อาเซี ยน(AFTA)ได้ เ ริ่ ม ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และก�ำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความ มั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

“สังคมเส้นสาย”

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากการเดิน ทางไปสอนหนังสือทีป่ ระเทศเวียดนามคือ การไปสอนทีเ่ มืองเล็กๆ ในต่างจังหวัดมัก เป็นงานทีห่ นักและเหนือ่ ยเป็นพิเศษ เพราะ เมือ่ เสร็จจากการสอนหนังสือในห้องเรียน แล้ว อาจารย์กม็ กั จะต้องออกไปกินเลีย้ ง ดืม่ เหล้ากับลูกศิษย์จนดึกดืน่ ทุกวัน การไป เลีย้ งฉลองกันเช่นนีถ้ อื เป็นธรรมเนียม หาก ใครปฏิเสธไม่ไปก็นับว่าเป็นการเสียน�้ำใจ ตรงกันข้าม เวลาไปสอนในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงฮานอย หรือ นครโฮจิมนิ การ คลุกคลีสังสรรค์นอกห้องเรียนระหว่าง อาจารย์และลูกศิษย์มนี อ้ ยมาก การเรียน การสอนมักจะเป็นไปในแบบธุรกิจ อาจารย์ มีหน้าทีส่ อน นักเรียนมีหน้าทีเ่ รียน หมด เวลาทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้าน บรรยากาศ แบบนี้สร้างความสบายให้ทั้งผู้สอนและผู้ เรียน เพราะต่างฝ่ายต่างได้กลับบ้านแต่หวั วัน มีเวลาพักผ่อน อ่านหนังสือ และดูแล ครอบครัวตามอัธยาศัยพฤติกรรมที่แตก ต่างกันของนักเรียนสองกลุม่ ข้างต้น มิได้ มีสาเหตุมาจากการทีน่ กั เรียนในเมืองเล็ก งานยุง่ น้อยกว่านักเรียนในเมืองใหญ่ เพราะ นักเรียนทัง้ สองกลุม่ ต่างเป็นพวกนักธุรกิจ เหมือนกัน เวลาส่งการบ้านก็มกั จะส่งสาย ไม่ตรงเวลาพอๆ กัน เหตุผลที่อธิบาย ความแตกต่างทีว่ า่ นีไ้ ด้ดกี ว่าคือความเชือ่ ที่ ต่างกัน กล่าวคือนักเรียนในเมืองเล็กเชือ่ ว่าการเรียนหนังสือให้ได้ดีนั้นจ�ำเป็นต้อง สร้างความสัมพันธ์ระดับส่วนตัวกับอาจารย์ ความเชือ่ ดังกล่าวอาจเป็นไปในท�ำนองว่า ถ้านักเรียนไม่รจู้ กั มักจีก่ บั อาจารย์เป็นการ ส่วนตัวแล้ว ก็ไม่มเี หตุผลอะไรทีอ่ าจารย์ จะตั้งใจสอนหนังสือ หรือช่วยเหลือให้ นักเรียนสอบผ่านส�ำหรับนักเรียนในเมือง ใหญ่กลับมองว่าการเรียน-การสอนหนังสือ เป็นธุรกรรมธรรมดาทีด่ �ำเนินไปได้โดยไม่ จ�ำเป็นต้องรูจ้ กั กันเป็นการส่วนตัว หรือจะ พูดอีกอย่างว่านักเรียนมีความไว้ใจในความ เป็นมืออาชีพของอาจารย์มากกว่าก็เห็นจะ ได้พอดีว่าการเดินทางไปเวียดนามครั้ง ล่าสุดเป็นการไปสอนที่เมืองใหญ่ (กรุง ฮานอย) ผูเ้ ขียนจึงไม่ตอ้ งออกไปกินเลีย้ ง ทุกวัน มีเวลาว่างนัง่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ ของ ศาสตราจารย์ Douglas North, John Wallis และ Barry Weingast (คนแรกนัน้ เป็ น เจ้ า ของรางวั ล โนเบลสาขา เศรษฐศาสตร์ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) ชือ่ Violence and Social Orders (ส�ำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย Cambridge ตีพมิ พ์ครัง้ แรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ใจความส�ำคัญของ หนังสือเล่มนีก้ ล่าวถึงความส�ำคัญของปฎิ สัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนตัว (Impersonal relationships) ในพัฒนาการของสังคม มนุษย์ ศาสตราจารย์ North และคณะ วิเคราะห์ว่า การจัดระเบียบทางสังคม (Social order) มีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ ควบคุมการใช้ความรุนแรงอันมักจะมีบ่อ เกิดมาจากความขัดแย้งเรือ่ งอ�ำนาจเหนือ ทรัพยากร ในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ เรามีรูปแบบของสังคมหลักๆ เพียงสอง อย่างทีส่ ามารถควบคุมความรุนแรงได้ คือ

บทความ โดย ดร.วินยั วงศ์สรุ วัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) สังคมแบบเส้นสาย (Limited access ว่าการแข่งขันอย่างเสรีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ order) กับ สังคมแบบเปิดโอกาส (Open เมือ่ ปฏิสมั พันธ์สว่ นใหญ่ในสังคมเป็นไปใน access order)สังคมแบบเส้นสายนั้น แบบทีป่ ราศจากความเป็นส่วนตัว ทัง้ นีก้ ็ เป็นการจัดระเบียบสังคมที่เก่าแก่ มีมา เพราะเมือ่ คนจ�ำนวนมากเริม่ ก้าวเข้ามามี ตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นสังคม บทบาทในการแข่งขันทัง้ ทางเศรษฐกิจและ ขนาดใหญ่เมือ่ หลายพันปีทแี่ ล้ว หลักการ การเมืองแล้ว การทีจ่ ะมาหวังท�ำงานแต่กบั ของสังคมแบบนี้คือการจ�ำกัดโอกาสทาง คนทีเ่ รารูจ้ กั ใกล้ชดิ เป็นการส่วนตัวเท่านัน้ เศรษฐกิจและการเมืองไว้ให้เฉพาะกลุม่ ผูม้ ี ย่อมเป็นไปไม่ได้ พูดง่ายๆ คือหากใครมุง่ อิทธิพลอันได้แก่ชนชั้นที่สามารถควบคุม หวังแต่จะ “ใช้เส้น” ก็ยากทีจ่ ะประสบ และใช้ความรุนแรงได้ (คือคนมีกองทัพ มี ความส�ำเร็จ เพราะการหมกมุน่ อยูแ่ ต่กบั อาวุธ) เมือ่ คนพวกนีม้ อี ภิสทิ ธิใ์ นการเข้าถึง เรื่องเส้นสายจะเป็นการปิดตัวเองไม่ให้ ทรัพยากรต่างๆ พวกเขาก็ยอ่ มเริม่ เล็งเห็น สามารถลุกไปคว้าประโยชน์จากโอกาส ว่าการต่อสูใ้ ช้ความรุนแรงเป็นเรือ่ งไม่คมุ้ ค่า ใหม่ ๆ ที่ ผุ ด ขึ้ น มาอยู ่ ทุ ก เมื่ อ ได้ อ ย่ า งมี จึงตัดสินใจอยูร่ ว่ มกันโดยสันติเพือ่ เสวยสุข ประสิทธิภาพ จากผลประโยชน์เสถียรภาพของสังคมแบบ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ เส้นสายเกิดจากการปรองดองกันระหว่างผู้ ว่า สังคมแบบเปิดโอกาสมักจ�ำกัดและ มีอทิ ธิพล ความปรองดองดังกล่าวมักตัง้ ควบคุมความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิผล อยูบ่ นพืน้ ฐานของการรูจ้ กั -ไว้ใจกันเป็นการ มากกว่ า สั ง คมแบบเส้ น สาย นั ก ส่วนตัว ดังนัน้ ความสัมพันธ์แบบส่วนตัวจึง เศรษฐศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วย เป็นเรือ่ งส�ำคัญมากในสังคมเหล่านี้ หาก หลักการทางทฤษฎีเกม ใครไม่มเี ส้น คือไม่สนิทสนมกับผูม้ อี ทิ ธิพล ทฤษฎีเกมสอนว่าการร่วมมือกันระหว่างผู้ ก็อย่าหวังจะได้เข้าถึงทรัพยากรหรือท�ำ เล่นหลายๆ คน จะส�ำเร็จหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ธุรกิจใดๆ ลักษณะทางเศรษฐกิจในสังคม ว่าผู้เล่นเหล่านั้นสามารถท�ำข้อตกลงกัน แบบนี้มักด�ำเนินไปในรูปแบบของระบบ อย่างหนักแน่นและน่าเชือ่ ถือ (Credible อุปถัมภ์ มีการกระจายรายได้ทกี่ ระจุกตัว commitments) ได้หรือไม่ หากข้อตกลง อยูแ่ ต่กบั บรรดาผูม้ อี ทิ ธพลและพวกพ้อง ที่ท�ำกันมีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือ การจัดระเบียบทางสังคมแบบ ความร่วมมือก็จะคงทนและประสบความ ใหม่ทเี่ รียกว่าสังคมแบบเปิดโอกาสนัน้ เพิง่ ส�ำเร็จ ตรงกันข้ามหากผูเ้ ล่นไม่สามารถ เริม่ มีขนึ้ เมือ่ ไม่กรี่ อ้ ยปีทผี่ า่ นมา ในสังคม ตกลงสัญญากันได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ความ แบบนี้ อภิสิทธิ์ของบรรดาผู้มีอิทธิพล ร่วมมือก็มกั ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ขอ้ ตกลง จ�ำนวนน้อยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสิทธิของ ในสังคมแบบเส้นสายนัน้ มักเป็นข้อตกลง คนจ�ำนวนมาก การเปิดกว้างทางโอกาสดัง ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ระดับ กล่าว จะก่อให้เกิดองค์กร (Organiza- ส่วนตัว แน่นอนว่าข้อตกลงเหล่านีย้ อ่ มไม่ tions) ในภาคต่างๆ ทีร่ วมตัวกันขึน้ เพือ่ มัน่ คงถาวรเพราะธรรมชาติของคนเกิดมา ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ส�ำหรับการ เดีย๋ วก็ตอ้ งตาย ความไม่จรี งั ยัง่ ยืนของชีวติ ควบคุมความรุนแรงนัน้ สังคมเปิดโอกาส มักท�ำให้คนไขว้เขวในข้อตกลงหรือค�ำ จะใช้การแข่งขันเสรีทั้งในทางเศรษฐกิจ สัญญา ตรงกันข้าม ข้อตกลงใหญ่ๆ และการเมืองเป็นเครือ่ งมือ โดยยึดหลักที่ ส�ำคัญๆ ในสังคมแบบเปิดโอกาสมักเป็น ว่าหากฝ่ายใดเริ่มใช้ความรุนแรงอย่างไม่ ข้อตกลงระดับองค์กรทีป่ ราศจากความเป็น ชอบธรรมเพือ่ รวบอ�ำนาจมาเป็นของตนเอง ส่วนตัว องค์กรในสังคมเปิดโอกาสนัน้ มี แล้ว องค์กรอืน่ ๆ จะลุกขึน้ ต่อต้าน และ ความคงทนถาวร ไม่ตายไปพร้อมกับตัว สุดท้ายฝ่ายทีใ่ ช้ความรุนแรงอย่างผิดกติกา บุคคลทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ดังนัน้ ความหนักแน่นน่า ก็จะหมดผู้สนับสนุนและตกเป็นฝ่ายพ่าย ไว้วางใจของข้อตกลงแบบนี้จึงมีมากกว่า แพ้องค์กรต่างๆ ยังมีหน้าทีส่ ำ� คัญอีกอย่าง ข้อตกลงในสังคมแบบเส้นสายในเมือ่ สังคม หนึง่ คือการถ่วงดุลไม่ให้รฐั มีอ�ำนาจล้นฟ้า แบบเปิดโอกาสสามารถสร้างข้อตกลงที่ ในสังคมทีร่ ฐั มีอำ� นาจล้นฟ้าเช่นสังคมแบบ หนักแน่นน่าไว้วางใจได้ดกี ว่า สังคมเหล่า เส้นสายนัน้ เดิมพันทางการเมืองจะอยูใ่ น นีก้ ม็ กั จะมีการร่วมมือกันสูงกว่า ความร่วม ระดับทีส่ งู ลิบ คือผูช้ นะจะเป็นพระเจ้าส่วน มื อ กั น นี้ เ องที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการ ผูแ้ พ้กม็ โี อกาสติดคุก เดิมพันเช่นนีม้ กั เป็น ควบคุมและจ�ำกัดความรุนแรง บ่อเกิดของการใช้ความรุนแรงแน่นอน และคงไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจว่าทุก

วันนี้ สังคมแบบเปิดโอกาสมีความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจมากกว่าสังคมแบบเส้นสาย ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจของสังคมแบบ เปิ ด โอกาสนั้ น นอกจากจะเกิ ด จาก เสถียรภาพในการจ�ำกัดความรุนแรงแล้ว ยังเกิดจากความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวกับ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอีกด้วย ใน สังคมแบบเส้นสายนั้นก่อนที่ใครจะคิด ทดลองท�ำอะไรใหม่ๆ ได้กจ็ ำ� เป็นต้องวิง่ เต้นขอความอนุเคราะห์จากผู้มีอิทธิพล แน่นอนว่าจ�ำนวนคนที่จะมีโอกาสได้รับ ความอุปถัมภ์จากผู้มีอิทธิพลย่อมมีน้อย ตรงกันข้ามในสังคมแบบเปิดโอกาสจ�ำนวน ผูค้ นทีม่ สี ทิ ธิค์ ดิ ใหม่-ท�ำใหม่ และลองผิด ลองถูกมีเยอะแยะมากมาย ดังนัน้ ความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสังคม แบบเปิดโอกาสจึงมีมากกว่าในสังคมแบบ เส้นสายหลายเท่าตัว ศาสตราจารย์ North และคณะ ประเมินว่าในปัจจุบนั ประชากรของโลก ประมาณ ๘๕ เปอร์เซ็นต์อาศัยอยูใ่ นสังคม แบบเส้นสาย การก้าวจากการเป็นสังคม แบบเส้นสายไปสู่การเป็นสังคมแบบเปิด โอกาสนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ดีนัก วิชาการได้เสนอ “เงื่อนไขปากประตู” (Doorstep conditions) ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สร้าง ความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงจากความ เป็นสังคมแบบเส้นสายไปสูค่ วามเป็นสังคม แบบเปิดโอกาสไว้ดงั ต่อไปนี้ เงื่ อ นไขปากประตู ข ้ อ ที่ ห นึ่ ง : อภิสิทธิ์ของบรรดาผู้มีอิทธิพลต้องเริ่มถูก ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิทธิอย่างเป็น ทางการทีม่ กี ฎหมายรองรับ เงื่ อ นไขปากประตู ข ้ อ ที่ ส อง: สังคมต้องมีองค์กรทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ในภาครัฐ และภาคเอกชนที่คอยสอดส่องระวังการ รวบอ�ำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ความอยู่ รอดขององค์กรเหล่านีต้ อ้ งไม่แขวนอยูก่ บั ตัวบุคคลคือผูน้ ำ� องค์กร กล่าวคือองค์กร ต้องสามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้ตามปกติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น�ำหรือบุ คลากรอืน่ ๆ เงื่ อ นไขปากประตู ข ้ อ ที่ ส าม: ทหารต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจทางการเมือง และไม่สามารถใช้ความรุนแรงเพื่อผล ประโยชน์ทางการเมืองได้ เงื่อนไขข้อนี้ ส�ำคัญมาก เพราะในสังคมแบบเปิดโอกาส ทุกสังคม สิทธิการใช้ความรุนแรงทีถ่ กู ต้อง ชอบธรรมตามกฎหมายต้องถูกรวมศูนย์ไว้ ทีร่ ฐั ในรูปของทหารและต�ำรวจ หากการ รวมศูนย์อำ� นาจการใช้ความรุนแรงน�ำไปสู่ การรวมศู น ย์ อ� ำ นาทางการเมื อ งและ เศรษฐกิจด้วยแล้ว การจัดระเบียบทาง สังคมก็ยอ่ มต้องเสือ่ มถอยกลับไปสูร่ ะบบ เส้นสายอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้. ดร.วินัย วงศ์สุรวัฒน์ จบการ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกจากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนอานันทมหิดล หลัง เรียนจบได้เข้าท�ำงานทีบ่ ริษทั การเงินขนาด ใหญ่ในอเมริกาเพือ่ หาประสบการณ์ 2 ปี และในปัจจุบันได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเซีย (AIT)

เทศกาลกิ น เจเป็ น ประเพณี ที่ สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานได้เล่าว่า เทศกาลกินเจเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีที่ แล้ว ซึ่งจะเริ่มต้นในวันขึ้น 1 ค�่ำ ถึง 9 ค�่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน ซึง่ ตรงกับเดือนตุลาคมของทุกปี ใน ปี 2554 ตรงกับ วันที่ 27 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม การถือศีลกินเจถือเป็นการ รักษาศีล ละเว้นชีวิตสัตว์ นอกจากนี้ยัง เป็นการช�ำระจิตใจให้สะอาดทัง้ กาย วาจา และใจ ซึง่ จุดประสงค์ของการกินเจคือกิน เพือ่ สุขภาพ กินให้รา่ งกายเกิดความสมดุล ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย และกิน

ด้วยจิตเมตตา กินเพื่อเว้นกรรม ซึ่งในปีนี้ จ.นครราชสีมา มีการ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่ หลายหน่วยงานให้ความส�ำคัญกับประเพณี กิ น เจในปี นี้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สื บ สาน วัฒนธรรมไทย - จีน “11 ตระกูลแซ่ 11 เมนู เ จนานาชาติ ” ในวั น ที่ 30 กันยายน 2554 บริเวณลานหน้าห้าง เ ด อ ะ ม อ ล ล ์ โ ค ร า ช เ พื่ อ ใ ห ้ ช า ว จ.นครราชสีมาได้รว่ มอิม่ บุญในเทศกาลกิน เจมหากุศล โดย 11 องค์กรใหญ่ อาทิ มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้ง นครราชสีมา, มูลนิธพิ ทุ ธธรรม 31 นครราชสีมา, สมาคม

ราชสีมา, สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง, สถานสงเคราะห์คน ชราบ้ า นธรรมปกรณ์ วั ด ม่ ว ง, สถาน คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์, มู ล นิ ธิ ธ รรมิ ก ชนเพื่ อ คนตาบอดใน ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ , พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ กว่า 200 คน มาร่ ว มรั บ ประทานอาหารในครั้ ง นี้ นอกจากการปรุง 11 เมนูเจนานาชาติแล้ว ยังมีการแสดงชุดนานาชาติ FOREVER FRIEND และการแสดงอวยพรชุด “เทียน หนี่ซ่างฮวา” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ มาร่วมงานอีกด้วย.

..กับ..

“สังคมเปิดโอกาส”

โคราชรวมพล 11 ตระกูลแซ่ จัด 11 เมนูเจนานาชาติ ตระกูลลี้, สมาคมตระกูลลิ้ม, สมาคม ตระกูลตั้ง,สมาคมเอื้อสัมพันธ์, ชมรม ตระกูลจึง, ชมรมตระกูลเบ้,ชมรมตระกูล โก และ บริษัทไทยประกันชีวิต จ�ำกัด มา ร่วมปรุงเมนูเจนานาชาติรสเลิศในสูตรฉบับ เจแท้ๆ รวม 11 เมนู อาทิ พาสต้าเหม่ง ยิ้ง ก๊วยเตี๊ยวหลอด ซูชิแป๊ะก๊วย ลาบเจ ข้าวผัดเต้าหูห้ อ่ สาหร่ายเจ ผัดหมีโ่ คราชเจ บัวลอยแปดเซียน ก๋วยจั๊บญวนเจ กระเพาะปลาเจ เยลลี่กระเจี๊ยบฟลุ๊ตสลัด ข้าวผัดเบญจรงค์ เป็นต้น โดยแต่ละเมนู จะท�ำการปรุงในกระทะขนาดกว่า 1 เมตร และได้เชิญสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

อนาคตคนอีสานกับ AEC จุดแข็ง - อีสานมีชายแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน เช่น ลาว, กัมพูชา และ เวียดนาม - อีสานมีของดีที่อาเซียนต้องการ เช่น ข้าวหอมมะลิ, มันส�ำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา - อีสานมีประชากรในภาคกว่า 20 ล้านคน ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ - อีสานมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้าน เช่น ประเพณีทางศาสนา จุดอ่อน - การเมืองไม่นงิ่ ไม่ตอ่ เนือ่ ง นักการเมืองยังขาดความเข้าใจเรือ่ งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ ส.ส. - นักลงทุนยังกังวลเรื่องคอร์รัปชั่นของภาครัฐท�ำให้ประเทศไทยถูกจัด อันดับประเทศที่ไม่น่าลงทุน - คนอีสานพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก ท�ำให้เสียโอกาสในการติดต่อ สื่อสารกับนานาชาติ - คนอีสานยังรู้เรื่องอาเซียนน้อยมาก ขาดการรณรงค์ที่เป็นระบบและยัง ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน โอกาส - มีเวทีแก้ปัญหาชายแดนที่ชัดเจนขึ้นจะช่วยชะลอความขัดแย้งได้ - ภาคอีสานอากาศดีและมีคาร์บอนต�ำ่ กว่าภาคอืน่ ๆ ต่างขาติถอื เป็นเมือง ที่มาท่องเที่ยวและมาอยู่อาศัยอย่างถาวร - อาเซียนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 10% ของโลก ภาคอีสานมีการ ขยายตัวของเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกปี - ต่างชาติสนใจมาลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะภาคอีสานมีทรัพยากรการผลิตที่ ยังมีต้นทุนไม่สูง - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกของ AEC อุปสรรค - ปัญหาข้อพิพาทชายแดนกับเพื่อนบ้านที่ จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร์, จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ยุติ - ระบบการปกครองที่ต่างกันของบางประเทศในอาเซียน - ปัญหาแรงงานไหลเข้าป้องกันได้ยากมาก - ระบบการจราจรทีต่ า่ งกัน มีปญั หาในการเชือ่ มเส้นทางของระบบขนส่ง เช่น ความกว้างของรางรถไฟ - ระบบภาษีบางชนิดที่ไทยสูงกว่าเพื่อนบ้าน ท�ำให้เสียเปรียบในการ แข่งขัน - วัฒนธรรมการบริโภคที่ต่างกันของคนในประชาคม อาจเป็นสาเหตุ ความขัดแย้งได้ - ระบบกฎหมายที่ต้องปรับให้เข้ากันทั้ง 10 ประเทศ - สกุลเงินตราที่ต่างกัน เช่น บาทกับดอง ฯลฯ

“หมอแหยง”เปิดเวทีถกปัญหาวังน�้ำเขียว

ช่วยเกษตรกรเพิม่ รายได้ขายผัก-ผลไม้

กระทรวงการคลัง กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องไปด้วยกัน

บทความพิเศษ

_____

โดย. ทวิสนั ต์ โลณานุรกั ษ์

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยุคเปลีย่ นผ่านผูม้ อี ำ� นาจ ก�ำลังเกิด ผลกระทบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย คลัง หลวง คือภาพสะท้อนความเข้มแข็งของ ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ประธานธนาคารกลางมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ประธานาธิบดีถา้ พูดถึง นายอลัน กรีนส แปน ใครๆ ก็รจู้ กั นายอลันพูดอะไรต้อง เป็นไปตามนัน้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แค่ยนื ดูแล้วพยักหน้า การเปิดเกมส์ ระหว่างรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถ นรานุบาล กับ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ทัง้ คูเ่ ป็นนักเรียนทุนแต่มาคนละสาย เคย แข่งขันกันในต�ำแหน่งผูว้ า่ การธนาคารแห่ง ประเทศไทยมาก่อน ยกที่ 1 รมต.ตัง้ โจทย์ ให้ผวู้ า่ ตอบ 10 ข้อ เน้นวิธแี ก้ปญั หาเงินเฟ้อ ที่ 2 ท่านเห็นไม่ตรงกัน หากผูว้ า่ ฯ ตอบไม่ ชัดเจนอาจมีคำ� สัง่ ย้ายหรือปลดก็เป็นได้ ยกที่ 2 คนในกระทรวงจับตา ปลัด กระทรวงการคลังคนใหม่ ทีช่ อื่ “เบญจา หลุยเจริญ” อดีตคนจากกรมสรรพากรทีเ่ คย ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า “หุน้ ชินคอปร์ ไม่ตอ้ งจ่ายภาษี” หากเธอเข้ามาเป็นปลัด จริงๆ คงได้เห็นการเปลีย่ นแปลงแน่นอน แต่ยงั โชคดีทเี่ ธอไม่ได้มา ยกที่ 3 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง พลังงาน ออกมาพูดตรงๆ ต้องการเงินจาก คลังหลวงไปตัง้ กองทุนมัง่ คัง่ เพือ่ ลงทุนใน อุตสาหกรรมพลังงาน ข่าวนีส้ ร้างความฮือ ฮาไม่นอ้ ย คณะสงฆ์ ลูกศิษย์หลวงตามหา บัว ยกทีมไปขอพบรัฐมนตรี และแสดง

ความไม่เห็นด้วยทีจ่ ะใช้เงินจากคลังหลวงไป ลงทุนเพราะมีความเสีย่ ง ยกที่ 4 ตัวจริงเสียงจริงออกโรง ผ่ า นเฟชบุ ๊ ค กล่ า วหาธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ท�ำให้ประเทศขาดทุนไป 117,473 ล้านบาท จากการซือ้ -ขายเงินดอล ล่าร์ และยังไปขาดทุนเรือ่ งหลักทรัพย์อกี 260,211 ล้านบาท รวม 2 ยอดขาดทุนไป 377,684 ล้านบาท หากคนอืน่ เปิดตัวเลข ขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยคงไม่ น่าเชือ่ ถือ แต่นรี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการ คลังเปิดเองก็คงต้องเชือ่ 100% เพราะถือว่า เป็นเจ้ากระทรวง พระครูอรรถกิจนันทคุณ ศิษย์เอก หลวงตามหาบัวเดินทางไปพบ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมต.คลัง แสดงความไม่ เห็นด้วยที่จะเอาเงินคลังหลวงไปลงทุน เพราะเป็นเงินทีป่ ระเทศต้องรักษาไว้เหมือน “สเต็ทเม็นท์” หากสเต็ทเม็นท์ไม่ดปี ระเทศ จะขาดความน่าเชือ่ ถือเหมือนอย่างประเทศ สหรัฐฯ ทีเ่ จอมาแล้ว รมต.คลัง ยืนยันว่าการตัง้ กองทุน มัน่ คัง่ คงท�ำแน่นอน เพือ่ ช่วยสร้างก�ำไรให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ งี บขาดทุนอยูส่ งู ถึง 431,829 ล้านบาท ยอมรับว่าการลงทุน ทุกอย่างย่อมมีความเสีย่ ง ตนคงไม่สามารถ รับฟังความคิดเห็นจากทุกคนได้เพราะจะมี ทัง้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ล่าสุดอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย มรว.จัตมุ งคล โสนกุล ออก มาแสดงความคิดเห็นว่าการตัง้ กองทุนมัง่ คัง่ ท�ำได้แต่ควรใช้เงินไม่เกิน 300,000 ล้านบาท หรือ 10% ของเงินในคลัง และขอเตือนว่า เงินพวกนี้เป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของผู้ชนะ การเลือกตัง้ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้ออกมาโต้ตอบ รมต.คลัง ทุกฝ่าย ให้ความสนใจว่า ผูว้ า่ ประสารจะแถลงข่าว หรือไม่? งานนี้พูดก็เจ็บไม่พูดก็เจ็บ ยิ่ง การเมืองเป็นใหญ่ทำ� อะไรก็ตอ้ งระมัดระวัง หาไม่กจ็ ะเสียรูปมวยเอาง่ายๆ กองทุนส�ำรองของชาติมอี ยู่ 6 ล้าน ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกมีเงิน อยู่ 4 ล้านล้านบาท เรียกว่ากองทุนทัว่ ไป อีกกลุม่ เป็นกองทุนพิเศษหรือคลังหลวงมีเงิน อยู่ 2 ล้านล้านบาท มีทงั้ ทองค�ำทีห่ ลวงตาม

หาบัวมาบริจาคให้ มีเงินสกุลต่างประเทศ เช่น ดอลล่าร์ และอียู ภาระของธนาคารแห่งประเทศไทย คือการจ่ายดอกเบีย้ ให้กองทุนฟืน้ ฟูทเี่ อามา แก้ไขวิกฤตสถาบันการเงิน ปีละ 6-7 หมืน่ ล้านบาท หากดอกเบีย้ ขึน้ ก็ตอ้ งจ่ายมากกว่า นี้ เรือ่ งราวของธนาคารแห่งประเทศไทยคน ไทยทัว่ ไปมีขอ้ มูลน้อยมากจะวิพากษ์วจิ ารณ์ ก็ไม่ได้ นีค่ อื เหตุผลหนึง่ ทีท่ กุ คนมองธนาคาร แห่งประเทศไทย เป็นแดนสนธยา จะช่วยก็ ไม่รจู้ ะช่วยอย่างไร จะต�ำหนิกไ็ ม่แน่ชดั แต่ เมือ่ ฟังรมต.คลังออกมาพูดทางสือ่ มันก็มนี ำ�้ หนักอยู่ ความมัน่ คงของชาติ คือ การมี ทุนส�ำรองทีท่ วั่ โลกให้ความเชือ่ ถือ ใครจะมา ค้าขายกับเราก็อุ่นใจ จะไปกู้เงินที่ไหน ดอกเบีย้ ก็ไม่แพงเพราะเครดิตดี สเต็ทเม็นท์ ดี มาเปิดดูเงินในคลังก็อุดมสมบูรณ์โดย เฉพาะทองค�ำยิง่ มากก็ยงิ่ มัน่ คง เพราะราคา ทองค�ำมีแต่ขนึ้ กับขึน้ วิสยั ทัศน์เช่นนีห้ ลวง ตาแก่ๆ ท่านเห็นได้อย่างไร? กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ ส�ำคัญเป็นหม้อข้าวของประเทศ หากหม้อ ข้ า วไม่ มี ข ้ า วคนไทยก็ ค งอดตายกั น ทั้ ง ประเทศ จะขายดีหรือไม่ดแี ต่มเี ครดิตดีสเต็ท เม็นท์ดกี อ็ ยูไ่ ด้ เพราะมีคนเชือ่ ถือแต่ถา้ ไม่มี เครดิตจะท�ำให้ประเทศล่มจมและเงินจะ กลายเป็นเศษกระดาษ ใครก็ไม่อยากค้าขาย ด้วย เกาเหลาชามใหญ่ระหว่างเจ้า กระทรวงกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น ปรากฏการณ์ ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยนั ก ธนาคารแห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรทีไ่ ด้ รับการยกย่องว่าเป็นศักดิ์ศรีของขาติ ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีเชื้อพระ วงศ์หลายท่านมาเป็นผูน้ ำ� การตัง้ คลังหลวง ท�ำมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 จากเงินตัง้ ต้น เพียง 12 ล้านบาท หากธนาคารแห่งประเทศไทยถูก น�ำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจะเกิด ความอ่อนแอและขาดความน่าเชือ่ รัฐบาล ควรรักษาธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เป็น ภาพลักษณ์ของประเทศไทยต้องพยายามพูด คุยกัน อย่าให้เหตุการณ์ความขัดแย้งในขณะ นีข้ ยายวงและรุกรามไปใหญ่โตจนแก้ไขไม่ได้ อ�ำนาจกับศักดิ์ศรี จะเป็นบท

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

พิสูจน์ระหว่างภาคการเมืองกับ “ธปท” ดร.ป๋วย อึง้ ภากรณ์ เคยท�ำให้องค์กรแห่งนี้ เป็นทีย่ อมรับมายาวนาน “ฤาจะถึงความ เสือ่ มในปีน”ี้ ความท้าทายทีค่ นของ “ธปท” ต้องแสดงพลังและสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนถึ ง บทบาทของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยให้มากกว่านี้ ความเงียบของผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย ดูเหมือนดีแต่จริงๆ แล้ว ไม่ดี เพราะข่าวนีไ้ ด้ถกู สือ่ มวลชนสายการ เงินของโลกน�ำไปเผยแพร่แล้ว สถาบันจัด อันดับของนานาชาติกำ� ลังจับตาดูธนาคาร แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นหัวใจทางเศรษฐกิจ ของชาติ ความไม่นา่ เชือ่ ถือไม่ได้วดั กันแค่ ตัวเลขแต่เขาดูทกี่ ารท�ำงานโดยเฉพาะความ ไม่เข้ากันของทีมงานถือเป็นปัจจัยลบ และ อาจท�ำให้ถกู ลดเครดิตได้ ต่อเรือ่ งนีอ้ งค์กรภาคเอกชนไม่วา่ สมาคมธนาคารพาณิชย์, สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม คงต้องนัง่ คุยกันหาก ปล่อยให้ รมต.กับผูว้ า่ ชนกันต่อไป ท่านทัง้ หลายคงได้รับผลกระทบแน่นอน ชาติ ต้องการความปรองดองโดยเฉพาะเรื่อง เศรษฐกิจทีเ่ ป็นจุดแข็งทีป่ ระเทศไทยมีอยู่ ถ้า จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนเราจะอยู่กันได้ อย่างไร? ข้าวสารก�ำลังจะแพงขึน้ ลดราคา น�ำ้ มันรัฐเสียหายเดือนละ 4,200 ล้านบาท แต่ทกุ ฝ่ายยังบอกว่าไม่ได้ทำ� ให้ตน้ ทุนลดลง สรุปว่าสินค้ายังขายกันในราคาเดิม แบบนี้ น่าจะเอาเงิน 4,200 ล้านบาท มาท�ำ ประโยชน์อย่างอืน่ จะดีกว่า นีแ่ หละ .. ประเทศไทยของเรา

‘ปอ-ทฤษฎื’น�ำทีมชวนท�ำดี ต่อลมหายใจให้ผปู้ ว่ ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) นครราชสีมา จัดโครงการแสดง และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ) และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และท้องถิน่ ขึน้ ในวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา โดยมีนายแพทย์สำ� เริง แหยง กระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน และ เปิดเวทีเสวนา “ช่วยเหลือประชาชน คน วังน�ำ้ เขียว” ร่วมกับ นายชุณห์ ศิรชิ ยั คีรี โกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา นายเสมอ จินดาพงษ์ นายกสมาคมการท่ องเที่ยว จังหวัด นครราชสีมา นายสมบูรณ์ สิงกิง่ ตัวแทน กลุม่ เกษตรกรวังน�ำ้ เขียว และ นายโชคดี ปรโลกานนท์ กลุม่ อนุรกั ษ์เขาแผงม้า เพือ่ หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป นพ.ส� ำ เริ ง ฯ นายก อบจ. นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 เดือนทีผ่ า่ นมา มีการน�ำเสนอข่าว ของสือ่ มวลชนเกีย่ วกับประชาชนและกลุม่ ผูป้ ระกอบการ โรงแรม รีสอร์ท อ.วังน�ำ้ เขียว กรณีบุกรุกผืนป่าสงวนแห่งชาติ อย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบในด้าน ปริมาณนักท่องเทีย่ วลดลงเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงกระทบต่อพีน่ อ้ งประชาชน ทีส่ ว่ น ใหญ่มอี าชีพเกษตรกรซึง่ ส่วนใหญ่มรี ายได้ จากการจ�ำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ดังนัน้ เมือ่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ลดลงรายได้หลักของประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ ลดลงอย่างน่าใจหาย ตนในฐานะผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น และ

มีหน้าทีใ่ นการดูแลประชาชนทัว่ ทัง้ จังหวัด จึ ง ได้ จั ด งานแสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ) และ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้องถิน่ เพือ่ เป็นการ เยียวยาและช่วยเหลือประชาชน ทีไ่ ด้รบั ผล กระทบให้สามารถจ�ำหน่ายสินค้าทางการ เกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้อง ประชาชนอีกทางหนึง่ อย่างไรก็ตามตนขอ เชิญชวนชาวโคราชให้ชว่ ยกันซือ้ สินค้าของพี่ น้องเกษตรกรซึง่ เป็นพืชผัก ผลไม้ ปลอด สารพิษ และสินค้าชุมชน ทีน่ ำ� มาจัดแสดง และจ�ำหน่ายอย่างหลากหลาย นอกจากนีใ้ นส่วนของ อบจ. ยัง ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ช่วยเหลือ ประชาชนคนวังน�ำ้ เขียว” เพือ่ หาทางออก ร่วมกันว่าคนกับป่า จะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างไร ทีจ่ ะไม่เป็นการบุกรุกท�ำลายป่า แต่ในขณะ เดียวกัน ต้องให้พนี่ อ้ งเกษตรกร คนยากจน อยูไ่ ด้อย่างมีความสุข รวมไปถึง โรงแรม รีสอร์ท ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เพราะไม่มนี กั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาเทีย่ ว ฉะนัน้ ตนขอ วอนให้คนโคราชช่วยคนโคราชด้วยกัน โดย สามารถเดินทางไปพักผ่อนที่ อ.วังน�ำ้ เขียว ซึง่ ทางผูป้ ระกอบการยินดีลดราคา 50-70% ส่วนของ อบจ.นัน้ ก็ได้มโี ครงการท่องเทีย่ ว 5 เขา 5 เขือ่ น เป็นเส้นทางท่องเทีย่ วเชิง อนุรกั ษ์ธรรมชาติ คนทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว ก็จะได้เห็นธรรมชาติและได้รว่ มกันอนุรกั ษ์ ปลูกป่า ให้มพี นื้ ทีป่ า่ มากขึน้ แต่ในขณะ เดียวกัน เราก็ตอ้ งช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำให้ ความเป็นธรรมชาติ ทีถ่ อื เป็นทรัพยากรที่ ล�ำ้ ค่าให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป. นพ.ส�ำเริง เผย.

7

ตูนขำ ในโครงการแรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ ปี 2 ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การ โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

แรงเลอร์ (Wrangler) ยีนส์สัญชาติอเมริกัน ร่วมกับสภากาชาดไทย ต่อยอด โครงการรณรงค์ให้คนไทยกล้าท�ำความดี จัดงาน แรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ #2 (Wrangler Give A Life #2) เชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคซือ้ ออกซิเจนเพือ่ ต่อลมหายใจ ให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยพระเอกสุดฮอต ปอ ทฤษฎี มาร่วมกิจกรรม พร้อมแชร์ ประสบการณ์ในการท�ำความดีเพื่อคนอื่น ณ พื้นที่น�้ำตก ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ผู้จัด จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ “แรงเลอร์” (Wrangler) กล่าวว่า “หลังจากประสบความส�ำเร็จ อย่างท่วมท้นในโครงการ ”แรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์” ในปีที่ผ่านมา โดยเราได้รณรงค์ ให้คนไทยกล้าท�ำความดีดว้ ยการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย 10 ล้านซีซ.ี เพือ่ ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้ เราจึงสานต่อมุ่งมั่นท�ำ ประโยชน์เพื่อสังคมด้วยแคมเปญ แรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ เป็นปีที่ 2 เพื่อชักชวนให้ คนไทยมาร่วมท�ำประโยชน์แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการบริจาคออกซิเจน ต่อลม หายใจให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ เพราะจากผลส�ำรวจพบว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งใน ประเทศไทยทีข่ าดแคลนออกซิเจนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเป็นจ�ำนวนมาก โดยจะมีการเปิด รับการบริจาคออกซิเจนทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2554 นี้” “โดยภายในงาน ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อออกซิเจนให้ผู้ป่วย 200 บาท จะ ได้รบั เสือ้ แรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ มูลค่า 790 บาท รายได้ทงั้ หมดมอบให้สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”


8

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

‘เมืองเก่าโคราช สู่คุณค่าระดับลายคราม’ (1) ราวปลายเดือนสิงหาคมนี้ จะมี งานทางวิชาการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ทีน่ า่ สนใจงานหนึง่ ครับ ภายใต้พนั ธะสัญญา ความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวัน หรือ กระชับขึ้นมาอีกหน่อยคือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส านของเรากั บ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกงของทางไต้หวัน โครงการนีม้ ชี อื่ ว่า “การวางแผนเชิง กลยุทธ์ และแนวความคิดสร้างสรรค์สำ� หรับเมืองเก่า โคราช: ระยะที่ 1 - สารสนเทศเมืองระดับ 3 มิติ และแนวคิดการออกแบบเบือ้ งต้น” เห็นว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554 ราย ละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงแถลงแจ้ง เป็นล�ำดับล่ะครับ ประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะกล่าว ถึงก็คือการให้ความส�ำคัญในประเด็นการ วางแผนและออกแบบโดยใช้ “พืน้ ทีใ่ นเขต คูเมืองเก่าโคราช” นัน้ ถือว่าเป็นกรณีทนี่ า่ สนใจในการฟื้นฟูย่านเก่าให้เป็นชุมชนที่มี ชีวติ ชีวาขึน้ ไม่ให้เป็นไปตามยถากรรม ตก ค�ำ่ เงียบเชียบยังกะเมืองร้าง กิจกรรมทาง เศรษฐกิจซบเซา กลายเป็นแหล่งโกดังเก็บ พักสินค้า การฟื้นฟูเมืองจึงต้องท�ำแบบ ผสมผสาน น�ำเอาความรู้เทคโนโลยีสมัย ใหม่เข้ามาช่วย ให้เมืองมีความน่าอยู่ น่า ใช้ชวี ติ และส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจของชุมชน ด้วย พื้นที่เมืองเก่าของนครราชสีมา หรือพืน้ ที่บริเวณทีอ่ ยู่ในเขตคูเมืองทั้งหมด ที่เป็นแหล่งพักอาศัยที่เก่าแก่และย่านการ ค้าเก่าของเมือง ถือเป็นประหนึง่ พิพธิ ภัณฑ์ รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ ก่อตัง้ เมืองนครราชสีมา พัฒนาต่อเนือ่ งจน เป็นเมืองเช่นปัจจุบนั แต่เนือ่ งจากขาด

Nitipon Clinic Anniversary 2nd @The Mall โคราช

การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาด การจัดการในภาพรวม ขาดการสร้าง ความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีเ่ มืองได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของ พื้นที่ ท�ำให้สภาพของเมืองปัจจุบันไม่ สามารถทีจ่ ะแสดงออกถึงคุณค่ามหาศาลที่ พืน้ ทีเ่ มืองมีอยูไ่ ด้อย่างแท้จริง ท�ำให้เมือง ขาดโอกาสในการสร้างมูลค่าในด้านการค้า และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนผู้อยู่ อาศัยให้ได้รับผลประโยชน์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวติ ของตนเองอย่างเหมาะสม การเปลี่ ย นแปลงกายภาพของ เมืองจากปัจจัยทัง้ ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทัง่ อิทธิพลจากวิสยั ทัศน์ และการวางผังเมืองของนักผังเมือง ล้วนมี ผลต่ อ สภาพแวดล้ อ มเมื อ งทั้ ง สิ้ น ปรากฏการณ์ของย่านเมืองเก่าที่ซบเซา อาคารบ้ า นเรื อ นเก่ า ที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ขาดการใช้ งานล้ ว นท� ำ ให้ ย ่ า นเมื อ งเก่ า เหล่ า นี้ ล ด คุณค่าลงไปอย่างน่าเสียดาย จากความเก่าธรรมดา สู่คุณค่า ระดับลายครามได้ หลายแห่งในโลก ได้ เล็งเห็นความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ทีผ่ กู พันกับวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีน่ นั่ และมัน ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เช่น จีน มี ต้าลี่ ลีเ่ จียง อิตาลีมเี วนิส กรีซมีซาน โตรินีบ้านริมทะเลสีขาว ลาวมีหลวงพระ บาง สิงคโปร์มคี ล้าก คีย์ เกาหลีมชี อง กี ช อ น ล อ น ด อ น มี บิ ก เ บ น กรุงเทพมหานครมีเยาวราช ภูเก็ตมีถนน ถลาง ล�ำปางมีรถม้ากับสถานีรถไฟ คลอง สวนมีตลาดร้อยปี คลองด�ำเนินสะดวกมี ตลาดน�ำ้ แล้วนครพนมก็จะมี บ้านริมโขง ในลักษณะอนุรักษ์และพัฒนาให้มีคุณค่า

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา

¤ÇÒÁ¨Ø

Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ

(Ōҹ Á.3 )

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 16 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó ·Õè㪌§Ò¹äÁ‹ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

27 1 7 7

287 109 134 268

145 88 48 146

46% 80% 34% 53%

259 97 120 250

82% 88% 85% 91%

232 96 113 243

74% 87% 80% 88%

210 65 84 206

67% 59% 60% 75%

183 64 60 199

58% 58% 55% 72%

Healthy Update â´Â : âç¾ÂÒºÒÅ¡Ãا෾ÃÒªÊÕÁÒ

นิติพล คลินิกสาขา The mall โคราช ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมบรรดาแขกผู้มีเกียรติและศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสัน มากมาย อาทิ เปปเปอร์,กิ๊ฟ อธิสา, เอม เจษยา และ ดีเจ ตี้ Pop-Channel นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 และคุณสุเมธ ศรีพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตลอดจนข้าราชการระดับสูง โดยมีนายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติ การห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ให้การต้อนรับ และแขกผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดที่มาร่วมแสดงความยินดี นอกจากจะ ได้กระทบไหล่ศิลปินดาราอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ผู้เข้าร่วมในงานได้ลุ้นรับของที่ระลึกจากนิติพลคลินิก กัน อย่างมากมาย นิติพลคลินิกสาขาเดอะมอลล์โคราชพร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคง เพื่อดูแลสุขภาพผิวของชาวโคราชกับคอน เซป “ เป็นไปได้อีก .. ดูดีได้อีก “

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม ª×Íè : ¹Ò§ÇÔÀҹѹ· ¡ÃЪØÁ‹ ¡ÃЪÇ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ àͪá͹´¾Õ ¤Í¹à«Ò· ¨Ó¡Ñ´ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-19-1-0854-16 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 215/3 «Í¡ͧ¨Ñ¡«Ô¹ ¶.à·ÈºÒÅ 16 µ.»Ò¡ª‹Í§ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30130 â·Ã : 044-313782, 081-7253925 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ºÃÔ¡Òà (ÃѺÍ͡ẺʶҹչÓé Áѹ) ª×Íè : ¹ÒÂÇÕÃÇԪޏ ÃѵµÔÃÇÕâ蹏 ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ «ÕÇÅÔ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔ§è à«ç¹àµÍÏ ¨Ó¡Ñ´ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-00-3-0854-17 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 32/1 ËÁÙ‹ 9 «Í¾éÅͧ ¶.ÃÒäǏ µ.©Åͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÀàÙ ¡çµ 83130 â·Ã : 076-384375 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊËÒ¡ÃÃÁ (ÃѺÊÌҧºŒÒ¹ÊÓàÃç¨ÃÙ»)

ของพืน้ ทีเ่ ป็นลายคราม อย่างนัน้ เช่นกัน หูตง่ (Hu Tong) ชุมชนโบราณ มรดกวัฒนธรรมกลางกรุงปักกิ่ง จาก สถาปัตยกรรมเก่าคร�ำ่ คร่าทีเ่ กือบจะถูกทุบ ทิง้ แต่ปจั จุบนั รัฐบาลจีนอนุรกั ษ์ไว้ กลาย เป็นมรดกโลก ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องแวะชม และคนในชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เนื่องจากมีระบบเศรษฐกิจการค้าที่มั่นคง จากการท่องเทีย่ ว สเปน ใจกลางเมืองบาร์เซโลนา มียา่ นการค้าเก่าทีย่ งั คึกคักตลอดกาล ชือ่ ลัมบ์ราส (Lambras) นักท่องเทีย่ วพลาด ไม่ได้ทจี่ ะต้องถ่ายภาพ อาคาร ร้านค้า ที่ แม้จะเก่าแก่ แต่สะอาดสวยงาม ประเทศกรีซ อาคารสีขาวริมทะเล สีคราม ของเมืองเล็กๆชือ่ ซานโตรินี ดึงดูด นักท่องเที่ยวปีละหลายแสนคน ซอกทาง เดินแคบๆลดหลั่นตามไหล่เขากลายเป็น ฉากภาพยนตร์และแฟชัน่ ให้เห็นเสมอ อิตาลี ความเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน ยังมีให้สืบค้นร่องรอยได้ในโรม และอีก หลายเมืองของอิตาลี ทุกวันนีช้ าวอิตาเลียน ส�ำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่เก็บรักษา อาคารเหล่านัน้ ไว้ให้ ลีเ่ จียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื อ งเล็ ก ๆ แต่ โ ด่ ง ดั ง เนื่ อ งจากมี สถาปัตยกรรมดัง้ เดิมทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ วิถี ชีวิตเกาะขนานไปกับล�ำธารอันใสสะอาด วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง จนได้เป็นมรดกโลก ที่ทุกคนอยากไปเยือนปีนัง มาเลเซีย มี เกาะหมากทีเ่ ลือ่ งชือ่ ในอดีต ก็ยงั คงความ งามแบบเดิมไว้ได้อย่างยั่งยืน อาคารเก่า กลายเป็นจุดขาย ทีท่ ำ� เงินให้กบั เมืองเป็น จ�ำนวนมาก (อ่านต่อฉบับหน้า)

โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease)

หน้าฝนอย่างนี้ มีโรคติดต่อทีน่ า่ สนใจจะมาแนะน�ำนะคะ เพราะว่าโรคนี้ ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับหน้าฝน และส่วน ใหญ่จะพบกับ ลูกหลานตัวเล็กๆ ของเรา ได้บอ่ ยกว่าเด็กโตนะคะ แม้วา่ โรคนีจ้ ะไม่ รุนแรงมากนัก แต่วา่ ก็สร้างความเจ็บปวด และทรมานให้กับเจ้าตัวเล็กของเราได้ไม่ น้อยเลยทีเดียวค่ะ โรคนีค้ อื โรค มือ เท้า ปาก เหตุทเี่ จ้าโรคนีม้ ชี อื่ ว่ามือเท้า ปาก นัน้ ก็เพราะว่า อวัยวะทีม่ กั พบการเกิดโรค ª×Íè : ¹Ò§ÇÃóÀÒ ÍÒ¨áÂŒÁÊÃǨ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ àÁ×ͧä·Â»ÃСѹªÕÇµÔ ¨Ó¡Ñ´ ก็จะมีที่มือ ที่เท้า และที่ปากค่ะ ชื่อ ทางการแพทย์คือ Hand, Foot and ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-00-3-0854-18 Mouth Disease เจ้าโรคนีเ้ กิดจาก เชือ้ ·ÕÍè ÂÙ‹ : ËÁÙº‹ ÒŒ ¹à¾ÍÏ࿤ ÁÒÊàµÍϾªÕ ไวรัสล�ำไส้หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด 22/49 ËÁÙ‹ 4 «Í 9/1 ¶.ÁÍàµÍÏàǏ á¢Ç§»ÃÐàÇÈ à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็ก อายุตำ�่ กว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอด â·Ã : 02-2761025, 081-3739291 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÒúÃÔ¡Òà (»ÃСѹªÕÇµÔ ) ปี แต่จะเพิม่ มากขึน้ ในหน้าฝน ซึง่ อากาศ มักเย็นและชืน้ โดยทัว่ ไปโรคนีม้ อี าการไม่ รุนแรงการติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับ ª×Íè : ¹Ò§ÊÒÇÈØÀ¡Ã ôÒÍÔ¹àÊ¹Ò เชือ้ ไวรัสเข้าสูป่ ากโดยตรง โรคแพร่ตดิ ต่อ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ ¿ÙÇÙ ¨Ó¡Ñ´ ง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย โดย ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-01-1-0854-19 เชื้อไวรัสอาจติดมากับมือหรือของเล่นที่ ·ÕÍè ÂÙ‹ : 1186/7 ¶.ÁµÔ ÃÀÒ¾ µ.ã¹àÁ×ͧ เปือ้ นน�ำ้ ลาย น�ำ้ มูก น�ำ้ จากตุม่ พองและ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 แผล หรืออุจจาระของผูป้ ว่ ย และอาจเกิด â·Ã : 044-253563, 089-8464009 จากการไอจามรดกัน ในระยะที่เด็กมี »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¾Ò³ÔªÂ อาการทุเลาหรือหายป่วยแล้วประมาณ 1 (¨Ó˹‹ÒÂà¤Ã×Íè §ÊÓÍÒ§¤¹ÓࢌÒ) เดือน จะพบเชื้อในอุจจาระได้ แต่การ

(Ōҹ Á.3 )

+27 +30 +53 +44

à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹

ปอด ซึง่ อาจรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ต้อง รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บา้ นทันที การป้องกันโรค โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ ปกครองควรแนะน�ำบุตรหลานและผูเ้ ลีย้ ง ดูเด็กให้รกั ษาความสะอาด ตัดเล็บให้สนั้ หมัน่ ล้างมือบ่อยๆ (ด้วยน�ำ้ และสบู)่ โดย เฉพาะหลั ง การขั บ ถ่ า ยและก่ อ นรั บ ประทานอาหาร รวมทัง้ การใช้ชอ้ นกลาง และหลีกเลีย่ งการใช้สงิ่ ของร่วมกัน เช่น แก้วน�ำ้ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้า เช็ดมือ เป็นต้น สถานรับเลีย้ งเด็ก และ โรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มอี า่ งล้างมือ และส้วมทีถ่ กู สุขลักษณะ หมัน่ ดูแลรักษา สุขลักษณะของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์เครือ่ ง ใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการก�ำจัด อุจจาระเด็กให้ถกู ต้องด้วย หากพบเด็ก ป่วย ต้องรีบป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยัง เด็กคนอืน่ ๆ ควรแนะน�ำผูป้ กครองให้รบี พาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่ บ้านประมาณ 7 วันหรือจนกว่าจะหาย เป็นปกติ ระหว่างนี้ไม่ควรพาเด็กไปใน สถานทีแ่ ออัด เช่น สนามเด็กเล่น สระ ว่ายน�ำ้ และห้างสรรพสินค้า และผูเ้ ลีย้ ง ดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง สัมผัสน�้ำมูก น�้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก ป่วยหากมีเด็กป่วยจ�ำ นวนมาก อาจ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปิ ด สถานที่ ชั่ ว คราว (1-2 สัปดาห์) และท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ โรค โดยอาจใช้สารละลายเจือจางของน�้ำยา ฟอกขาว 1 ส่วนผสมกับน�ำ้ 30 ส่วน

ติ ด ต่ อในระยะนี้ จะเกิ ด ขึ้ นได้ น้ อยกว่ า อาการทีพ่ บหลังจากได้รบั เชือ้ 3 - 6 วัน ผูต้ ดิ เชือ้ จะเริม่ แสดงอาการป่วย เริม่ ด้วย มีไข้ตำ�่ ๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และ กระพุง้ แก้ม ตุม่ นีจ้ ะกลายเป็นตุม่ พองใส ซึง่ บริเวณรอบๆ จะอักเสบและแดง ต่อ มาตุม่ จะแตกออกเป็นแผลหลุมตืน้ ๆ จะ พบตุม่ หรือผืน่ (มักไม่คนั ) ทีฝ่ า่ มือ นิว้ มือ ฝ่าเท้า และอาจพบทีก่ น้ ด้วย อาการ จะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน การรักษา โรคนี้ ไ ม่ มี ย ารั ก ษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยา ลดไข้ ยาแก้ปวด ควรเช็ดตัวเพือ่ ลดไข้เป็น ระยะ และให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร อ่อนๆ รสไม่จดั ดืม่ น�ำ้ และน�ำ้ ผลไม้ และ นอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจ ต้องป้อนนมให้แทนการดูดจากขวดตาม ปกติ โ รคมั ก ไม่ รุ น แรงและไม่ มี อ าการ แทรกซ้อน แต่เชือ้ ไวรัสบางชนิดอาจท�ำให้ มีอาการรุนแรงได้ จึงควรสังเกตอาการ ของเด็กอย่างใกล้ชดิ หากพบมีไข้สงู ซึม สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ไม่ยอมทานอาหารและดืม่ น�ำ้ อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง อาจเกิดภาวะสมอง คลินกิ เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โทร.1719 ตลอด 24 ช.ม. หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือน�้ำท่วม


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

9

าจอหอรุกเจาะตลาดลูกค้า คลังคาซ่าติดแบรนด์ทอี่ ยูอ่ าศัยครบวงจรในโคราช ฮอนด้ เปิดโชว์รมู บัวใหญ่ใหม่ทนั สมัยครบวงจร

ตัง้ เป้า70ล.มหกรรมบ้านโคราช’8 คลังคาซ่า ประสบความส�ำเร็จ จากการสร้างแบรนด์ที่อยู่อาศัยครบวงจร ตัง้ เป้ายอดขายในงานมหกรรมบ้านโคราช ครัง้ ที่ 8 ถึง 70 ล้านบาท คลังคาซ่าตั้งเป้ายอดขายในงาน มหกรรมบ้านโคราช ครัง้ ที่ 8 ทีจ่ ะจัดขึน้ ที่ เดอะมอล์ลโคราช ในระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2554 ถึง 60 ล้านบาท หลังประสบ ความส�ำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาโครงการ ทีอ่ ยูอ่ าศัยครบวงจร ทัง้ โครงการ เดอะเซ็น ทรัลพาร์ค เดอะเวนิสพาร์ค และนีโอพาร์ ค โครงการบ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ โ ฮม ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ภายใต้แบรนด์สนิ ค้า “คลังคาซ่า” ทีต่ รงใจผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ในกลุม่ ราคาทีร่ องรับลูกค้าทุกระดับ ใน ราคาตัง้ แต่ 2 ล้าน – 32 ล้าน และเตรียม เปิดเดอะเวนิสสแควร์ อาคารพาณิชย์ใน สไตล์อติ าเลีย่ น ศูนย์การค้าแห่งใหม่ในระ ดับพรีเมีย่ ม อีกหนึง่ ในโปรเจ็กต์เมืองใหม่ ครบวงจร 3,800 ล้าน นายไพจิตร มานะศิลป์ และนาย สุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการบริหาร บริษัท คลังคาซ่า จ�ำกัด เปิดเผยว่า หลัง จากที่ ค ลั ง คาซ่ า ได้ เ ปิ ด ตั ว การขาย โครงการเดอะเวนิสพาร์ค และนีโอพาร์ค ที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ทั้งโครงการ

บ้านเดี่ยวและโครงการทาวน์โฮม ได้อย่าง ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าใน ทุกระดับราคา โดยมีการสร้างแบรนด์และ การรับรู้เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยที่มี คุณภาพถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง กิจกรรมความสุขต่างๆทีโ่ ครงการได้จดั ขึน้ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น งานเวนิส คาร์นิวัลปาร์ตี้ งานไวน์เทสติ้ง งานแก รนด์โอเพนนิ่งนีโอคลับ งานอิตาเลี่ยน พิซซ่าปาร์ตี้ รวมทั้งกิจกรรม “คลังคาซ่า ปันน�้ำใจ” กิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ส่งผลให้ทกุ โครงการประสบความส�ำเร็จใน ด้านการขายเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอด ขายที่ มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากใน แต่ละเดือน “ความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นา โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบครบวงจรของคลัง คาซ่านัน้ นอกเหนือจากคุณภาพของท�ำเล และคุณภาพงานก่อสร้างแล้ว การสร้าง สั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพและความสุ ข มี ส ่ ว น ส�ำคัญเช่นเดียวกัน เราจึงให้ความส�ำคัญ กับการจัดกิจกรรมความสุข การให้เพื่อน บ้านได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะ สังสรรค์กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการเดอะเวนิสพาร์ค นีโอพาร์ค และ โครงการที่ขายจบไปแล้ว อย่างโครงการ

จามจุรีซิตี้ลากูน โครงการเดอะเซ็นทรัล พาร์ค ให้มสี ว่ นรวมกับทุกกิจกรรมทีเ่ ราจัด ซึง่ เรามีความตัง้ ใจอยากให้ลกู ค้าของเราได้ ร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง ถึงขนาดจัดตั้ง โครงการ CASA ตามหาแฟนพันธุแ์ ท้ เลย ทีเดียว โดยลูกค้าทีม่ าร่วมกิจกรรมของเรา มากที่สุด ปลายปี 2554 นี้ จะได้รับถ้วย รางวัลเกียรติยศ และรางวัลพิเศษอื่นๆอีก มากมาย ซึ่งบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจ โครงการก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเรา ได้ และล่าสุดได้เปิดตัว NEO CLUB คลับ เฮ้าส์หรูสไตล์โมเดริน์ ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ ซาวน่า หน้าหมู่บ้านนีโอพาร์ค อีกทั้งยัง เปิดร้าน “เพลินกาแฟ” เพื่อบริการให้ ครบวงจร ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นบริการพิเศษที่ สมาชิกหมูบ่ า้ นในเครือทัง้ หมดสามารถมา ใช้บริการได้ฟรี และยังได้เปิดรับสมาชิก บุ ค คลทั่ ว ไปในราคาโปรโมชั่ น อี ก ด้ ว ย จากการสร้างความประทับใจในช่วงก่อน ขาย ระหว่างขาย และหลังการขายนั้น การรับรู้ในแบรนด์สินค้า “คลังคาซ่า” จน เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป สามารถ สร้างยอดขายที่สูงในอันดับต้นๆ ของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโคราช” ส�ำหรับโครงการที่อยู่อาศัยของ คลังคาซ่า ทีข่ ณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างพัฒนามี

จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ เดอะเวนิสพาร์ค และโครงการนีโอพาร์ค ซึ่งโครงการเดอะเวนิสพาร์ค เป็นสไตล์ Heritage ในบรรยากาศของความเป็น สังคมมีระดับ และอารมณ์โรแมนติกแบบ เมืองเวนิส ในกลุ่มราคา 4ล้าน-30ล้าน ตอนนีย้ อดขายไปแล้วกว่า 30 % ซึง่ จะเริม่ ส่งมอบบ้านชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ ส�ำหรับโครงการนีโอพาร์ค บ้านเดีย่ วและ ทาวโฮมในสไตล์โมเดริน์ราคาเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาทเศษ ยอดขายไปแล้วกว่า 70% เป้าหมายการปิดโครงการภายในกลางปี 2555 และในงานมหกรรมบ้านโคราชครัง้ ที่ 8 นี้ เปิดจองสิทธิ์ เดอะ เวนิส สแควร์ อาคารพาณิชย์สดุ หรู ในรูปแบบสไตล์อติ า เลีย่ นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม และสีสนั สดใสสุดคลาสสิค เตรียมเนรมิตให้เป็น ศูนย์กลางค้าแห่งใหม่ในระดับพรีเมีย่ ม บน ท� ำ เลทองแห่ ง อนาคตเชื่ อ มโยงถนน เลียบคลองส่งน�ำ้ (เส้นรร.สุรนารี2)และถนน มิตรภาพ(เส้นเดอะมอลล์) ในราคาพิเศษ ก่อนเปิดตัวโครงการ โดยจะเริม่ ต้นที่ 2.85 ล้านบาท ซึง่ คาดหวังไว้วา่ จะได้รบั ผล ตอบรับทีด่ ใี นทัง้ สามโครงการ โดยวางเป้า หมายยอดขายในงานมหกรรมบ้านนีถ้ งึ 70 ล้านบาท

ฮอนด้าจอหอเจาะตลาดลูกค้า...เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่ทันสมัยและครบวงจร ที่อ�ำเภอบัวใหญ่ เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา นางสาวจันจิรา ชัยปัทมานนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด กล่าวว่า “ เพื่อให้เข้าถึง และตอบสนองกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของฮอนด้าและยังเป็นการเพิม่ ความสะดวกสบาย ในการเข้ารับบริการของลูกค้ามากขึน้ โดยล่าสุดได้ลงนามเซ็นต์สญั ญาเปิดศูนย์บริการ แห่งใหม่ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เนื่องจากมองเห็น ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในละแวกนัน้ ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและยังเป็น อ�ำเภอใหญ่ ดังนั้น เราจึงมองเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า เพื่อเจาะตลาดกลุ่ม ต่างอ�ำเภอมากขึ้น ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความเอาใจใส่ลูกค้า เรามีความมั่นใจ ว่าโชว์รูมแห่งใหม่นี้จะเป็นฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้ฮอนด้าสามารถขยายตลาดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะเป็นโชว์รูมแห่งแรกของอ�ำเภอบัวใหญ่แล้วยังถือเป็น โชว์รูมแห่งที่ 2 ของบริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด อีกด้วย ส�ำหรับโชว์รูมฮอนด้าบัวใหญ่ จะเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2555 โดยตั้ง อยู่บนถนนมิตรภาพ ต�ำบล สามเมือง อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์ บริการจะออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราพร้อมบริการทุกท่าน ด้วยความมุ่งมั่นและ จริงใจ” และยังเป็นศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ ทีพ่ ร้อมให้บริการด้านการจ�ำหน่าย รถยนต์, บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์, บริการ Fast Tech ตรวจเช็คระยะ ฉับไว, บริการด้านจ�ำหน่ายอะไหล่, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮอนด้า เพื่อให้บริการ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ อีกทั้ง บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพ หลาย อัตรา ส�ำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฮอนด้าจอหอ โทร 044-928888-97 ต่อ ฝ่ายบุคคล


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

มทส.ร่วมลงนามความร่วมมือรับอาเซียน2558

กลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ประการ คือ ความร่วมมือด้านการศึกษาและ วิจยั พัฒนาหลักสูตรหรือศูนย์เรียนรูด้ า้ นภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน ก�ำหนดกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์และเพิม่ ความสัมพันธ์ผา่ นการ แลกเปลีย่ นนิสติ นักศึกษาและคณาจารย์ รวม ถึงการร่วมใช้ร่วมรับผิดชอบวัสดุ ข้อมูล

ดีซี (Japanese Oversea Development Corporation, JODC) ซึ่งเป็นองค์กรจัด อบรมวั ฒ นธรรมและภาษาญี่ ปุ ่ น ในต่ า ง ประเทศ แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย กันเองเราได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและ กันน้อยมากแม้วา่ อาเซียนเป็นภูมภิ าคทีอ่ ดุ ม

ข่าวสารทางวิชาการและงานวิจยั ตีพมิ พ์ “เราเรียนรู้ศิลปะและวัฒนาธรรม วิถีชีวิต คตินิยมทางสังคม และเทคโนโลยี ของกลุ ่ ม ประเทศบวกสามค่ อนข้ างมาก ผ่านการดูภาพยนตร์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และ บางประเทศยังมีศนู ย์หรือหน่วยงานเผยแพร่ ด้านภาษาและวัฒนาธรรมในประเทศไทย ด้วย อย่างจีนก็มีสถาบันขงจื๊อ ญี่ปุ่นมีเจโอ

ไปด้วยประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณ สถานที่มากมายและหลากหลายก็ตาม จะ มีเฉพาะการแข่งขันกีฬาอย่างซีเกมส์ กีฬา คนพิการอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ที่ท�ำได้ดี คิดว่าองค์กรรัฐมนตรีกระทรวง ศึกษาธิการของกลุ่มประเทศเอเชียตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (SEAMEO) เครื อ ข่ า ย มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และโครงการ

แลกเปลี่ ย นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามาเลเซี ย อินโดนีเซีย ไทย (M-I-T) อาจต้องด�ำเนิน การเชิงรุกมากขึน้ เพราะกรอบเวลาเหลืออยู่ น้อย เราอาจต้องสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษา ประเพณี วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต คตินยิ มสังคม และใช้ผลิตภัณฑ์ประเทศใน กลุม่ อาเซียนมากขึน้ ก า ร พั ฒ น า ประชาคมที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มั่ น คงนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ พื้ น ฐานความเข้ ม แ ข็ ง ด ้ า น วิ ท ย า ศาสตร์และ เทคโนโลยี กลุ ่ ม ประเทศประชาคม อาเซียนซึ่งประกอบ ด้ ว ยประเทศก� ำ ลั ง พัฒนาและด้อยพัฒนาจะเปรียบเทียบกับ กลุ ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รปที่ ส ่ ว นหนึ่ ง ประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยของเรา สามารถธ�ำรงรักษาการเป็นหนึ่งในสามของ กลุม่ ประเทศผูน้ �ำเมือ่ เปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ก็ควรจะพอใจแล้ว” นายก เอยูเอพี กล่าวในที่สุด

คุยเฟอง เรื่องเกษตร

ยังไม่มอี ะไรใหม่ๆ ออกมา โดยการประกาศ ครั้งหลังสุด ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ได้เผชิญกับ ความเสี่ยงที่จะถดถอย และไม่ได้มีการ ประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE3) โดยธนาคารกลางสหรัฐเลือกทีจ่ ะเพิม่ น�ำ้ หนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะยาวเท่านัน้ โดย FED ใช้มาตรการ กระตุน้ เศรษฐกิจ ทีเ่ รียกว่า Operation Twist คือการกดให้อตั ราดอกเบีย้ ระยะยาว ลดลง วิธีการก็คือขยายพันธบัตรสหรัฐ ระยะสัน้ เป็นเงิน 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ซอื้ พันธบัตรสหรัฐระยะยาวใน วงเงินทีเ่ ท่ากัน โดยหวังว่าจะส่งสัญญาณ ว่า อัตราดอกเบีย้ ในระยะยาวยังคงจะต�ำ่ อยูแ่ ละ จะกระตุน้ การบริโภคภายในประเทศ แต่นกั วิเคราะห์คาดการณ์วา่ มาตรการนี้ คงไม่สง่ ผลมากเท่าใดนัก เนือ่ งจากนักลงทุนทัว่ โลก มองไม่เห็นการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก จึง ขายสินทรัพย์เสีย่ ง มาถือเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ท�ำให้เงิน ดอลลาร์สหรัฐ แข็งตัวขึน้ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะยังคงมีความเสีย่ ง แต่ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีสภาพคล่องสูงสุด การถือเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นทีพ่ กั เมือ่ เกิดความไม่แน่นอน ผมก็ไม่รวู้ า่ ค่าของเงิน ดอลลาร์สหรัฐ จะยังคงแข็งค่าไปได้นาน ขนาดไหน เพราะหากค�ำนึงถึงเศรษฐกิจของ สหรัฐเองก็อยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่ดี ในระยะยาว เงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะอ่อนตัวลงได้ จะมีการประชุม คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (คนง.) วันที่ 19 ตุลาคม 2554 มีแนวโน้มว่าจะไม่ขนึ้ ดอกเบีย้ นโยบาย โดยนักวิเคราะห์ชแี้ จงว่าความเสีย่ งด้านการ ขยายตัวเศรษฐกิจมีมากขึน้ แซงหน้าความ กังวลด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับนโยบายของ ทางกระทรวงการคลังทีต่ อ้ งการคงดอกเบีย้ นโยบายเอาไว้ที่ 3.50% ท�ำให้มโี อกาสที่ RP-1วัน จะอยูท่ อี่ ตั รานี้ ไปจนถึงสิน้ ปี 2554 โดยกระทรวงการคลังพิจารณาความเสี่ยง ของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ เศรษฐกิจในประเทศก็เริ่มส่งสัญญาณการ ชะลอตัว แม้วา่ จะมีการกระตุน้ เศรษฐกิจ ให้ คนใช้จา่ ยจากโครงการบ้านหลังแรก รถคัน แรก ค่าจ้างแรงงานทีส่ งู ขึน้ แต่ผลกระทบ จากปัญหาน�ำ้ ท่วม และเศรษฐกิจของโลก ที่ ส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจน ท�ำให้มี การปรับประมาณการณ์ GDP ปีนลี้ งเหลือ 4% และปี 2555 ที่ 4.3% และเป็นไปได้ที่ จะปรับลดลงอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในช่วงทีเ่ หลือของปีจะปรับตัวลดลง มาเหลือทีร่ ะดับ 3.5 - 3.8% แม้ราคาข้าว จะมีแนวโน้มสูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากนโยบาย รับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ทีร่ ะดับราคา 15,000 บาท/ต่อตัน ส�ำหรับข้าวขาว และ 20,000 บาท/ตัน ส�ำหรับข้าวหอมมะลิ พูดถึงน�ำ้ ท่วม รูส้ กึ น�ำ้ ท่วมปีนจี้ ะ รุนแรงมาก ผมขอแสดงความเสียใจส�ำหรับ ผูท้ ปี่ ระสบปัญหาอุทกภัยทุกท่าน ขอเป็น ก�ำลังใจในการแก้ไขปัญหา ทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพใจ และทรัพย์สนิ สูต้ อ่ ไปนะครับ.

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบ ค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี (มทส.) ในฐานะนายกสมาคม มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟกิ (AUAP) เปิดเผยว่ าในการประชุ มคณะกรรมการ บริหารสมาคมฯ ณ เมืองแดกู ประเทศ เกาหลี ได้มีการลง นามข้อตกลงความ ร่ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย สมาชิ ก สมาคมฯ ที่มาจาก ประเทศในกลุ ่ ม ประเทศอาเซียนบวก สามในเบื้ องต้น ทัง้ หมด จ�ำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิ ท ยาลั ย จาก ประเทศไทย 2 แห่ง คือ มทส. และ ม.สยาม ประเทศอินโดนีเซีย 4 แห่ง ประเทศฟิลปิ ปินส์ 3 แห่ง ประเทศ มาเลเซีย 1 แห่ง ประเทศสิงคโปร์ 1 แห่ง ประเทศจีน 5 แห่ง ประเทศเกาหลี 4 แห่ง และ ประเทศญีป่ นุ่ 1 แห่ง ดร.ประสาท ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า มหาวิทยาลัยทีล่ งนามในข้อตกลงทัง้ 21 แห่ง เห็นพ้องทีจ่ ะมีความร่วมมือกันในเบือ้ งต้น 4

โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ’ เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ที่ ผ ่ า นมา สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Standard and Poor’s (S&P) ได้ลดอันดับความน่า เชือ่ ถือของ สหรัฐอเมริกาลง 1 อันดับ จาก AAA เป็น AA+ โดยอ้างเหตุผล 2 ประการ คือ ปัญหาหนีส้ าธารณะ ทีพ่ งุ่ สูงขึน้ ตลอด เวลา โดยมียอดหนีส้ าธารณะคงค้าง 14.3 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และปัญหาขาดดุล งบประมาณ โดยการขาดดุลงบประมาณสูง ขึน้ อย่างมากในปี 2552 ประมาณ 1.4 ล้าน ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2553 ก็ขาดดุล เกือบ 1.4 ล้าน ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ใน ปีนี้ (2554) การขาดดุลงบประมาณจะมีคา่ ลดลงเหลือประมาณ 1.3 ล้านล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ แต่หากเทียบกับในอดีต ปีทขี่ าดดุล งบประมาณสูงสุดคือ 2545 ขาดดุลประมาณ 0.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นว่า 3 ปี่ ที่ผ่านมาการขาดดุลงบประมาณจ�ำนวน มหาศาลในแต่ละปี ไม่ได้ลดลงตามทีร่ ฐั บาล สหรัฐสัญญาไว้ ผลการขาดดุลงบประมาณ

ต่อเนือ่ ง ท�ำให้หนีส้ าธารณะของสหรัฐ เพิม่ จนเกินเพดานหนีท้ กี่ ำ� หนดไว้เดิมจนต้องมี การต่อรองกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐและ รัฐสภาในการขยายการเพิม่ เพดานหนี้ ดัง กล่าว นอกจากนี้ S&P ยังลดเครดิต ประเทศอิตาลี ลง 1 อันดับ ด้วย การลด อันดับของอิตาลีทำ� ให้เงินยูโรอ่อนตัวลงอย่าง รวดเร็วเพราะขนาดของเศรษฐกิจอิตาลี ค่อนข้างใหญ่ โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจาก เยอรมันนีและฝรัง่ เศส อิตาลี มีหนีส้ าธารณะสูงกว่า สเปน โปรตุเกส ไอร์แลนด์ ท�ำให้ผลกระทบมีมากกว่า ประเทศดังกล่าว นอกจากนี้จากปัญญา เดิมๆ คือ ประเทศกรีซ ซึ่งอาจจะไม่ สามารถช�ำระหนีท้ กี่ ำ� ลังจะมาถึง ท�ำให้ดู เหมือน เงินสกุลยูโร จะมีปญั หาทีจ่ ะต้อง ตามแก้กนั อีกมาก แม้วา่ เศรษฐกิจของสหรัฐ จะยังดู ไม่ดนี กั และมาตรการแก้ไขปัญหาของสหรัฐ

‘กฎหมาย ปปช. ฉบับใหม่ เครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชั่น’

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ทั่วทั้งประเทศ ภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชั่น ประกอบด้วย นักธุรกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทัว่ ไป ได้แสดงพลังรวมตัวกัน เพือ่ ท�ำกิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ประชาชนคนไทยทุกคนตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จากขบวนการคอร์รัปชั่นที่ ก�ำลังกัดกินประเทศไทยมาทุกยุคสมัย และเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยหวังว่า หากมีความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง จะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยได้ นอกเหนือจากการปลุกจิตส�ำนึกแล้ว การต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ได้ผลนั้น ต้องอาศัยเครื่องมือที่ดีในด�ำเนินการป้องกันและปราบปราม เครื่องมือดังกล่าวก็คือ กฎหมาย ซึ่งเมื่อ 19 เม.ย. 2554 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้มีผลให้ใช้บังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับ ใหม่ มีรายละเอียดจ�ำนวนมาก แต่ฉบับนี้จะน�ำเสนอบางประเด็น เช่น มาตรา 25/1 ให้คณะกรรมการป.ป.ช. เข้าถึงข้อมูลการเงินผูถ้ กู กล่าวหาได้ “เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการป.ป.ช. จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดด�ำเนินการจัดให้กรรมการหรืออนุกรรมการ ไต่สวนเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอว่า เกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวหา เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน” มาตรา 32 เป็นการเพิม่ เติมการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ หนีส้ นิ ของผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง ทางการเมือง โดยคลอบคลุมการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศหรือฝากไว้กบั คน อื่นหรือที่เรียกว่า “นอมินี” “ให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองมีหน้าทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สนิ และ หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับ ต�ำแหน่งหรือ วันที่พ้นจากต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ให้รวมถึงทรัพย์สินและ หนีส้ นิ ในต่างประเทศและให้รวมถึงทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมอบหมาย ให้อยูใ่ นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอืน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย” มาตรา 74/1 เปลี่ยนแปลงการนับอายุความ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี ให้หยุดนับอายุความ “ในการด�ำเนินคดี ถ้าผู้ถูกกล่าวหลบหนีไปในระหว่างถูกด�ำเนินคดี มิให้นับ ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ” มาตรา 103/1 เกีย่ วกับความผิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็นความผิดฐานทุจริต “บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ (มีผลประโยชน์ทับซ้อน) ให้ถือเป็น ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าทีห่ รือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ หรือความผิดต่อ ต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย” กฎหมายปปช.ฉบับใหม่ ยังได้สร้างเกราะคุ้มครองพยาน เพิ่มแรงจูงใจให้ กับผูแ้ จ้งเบาะแส โดยเฉพาะข้าราชการอาจได้รบั การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนเป็นกรณีพเิ ศษ มาตรา 103/2 ระบุวา่ “ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป.ป.ช.เห็นว่า คดีใดสมควรจัด ให้มมี าตรการคุม้ ครองช่วยเหลือแก่ผกู้ ล่าวหา ผูเ้ สียหายผูท้ ำ� ค�ำร้อง ผูร้ อ้ งทุกข์กล่าวโทษ ผู้ ให้ถอ้ ยค�ำ หรือผูท้ แี่ จ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกีย่ วกับการทุจริตต�ำแหน่งหน้าที่ .. ให้คณะกร รมการป.ป.ช.แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มมี าตรการคุม้ ครองบุคคลดัง กล่าว โดยให้ถอื ว่า เป็นพยานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา” มาตรา 103/3 “ให้คณะกรรมการป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบน หรืออาจจัดให้ มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล ตามมาตรา 103/2 วรรคหนึ่ง แล้ว แต่กรณี จากงบประมาณตามที่ระเบียบป.ป.ช.ก�ำหนด” มาตรา 103/4 “ให้กรณีที่บุคคลตามมาตรา 103/2 วรรคหนึ่ง เป็นเจ้า หน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการป.ป.ช.เห็นว่าการด�ำเนินการหรือให้ถ้อยค�ำ หรือแจ้ง เบาะแสหรือข้อมูลเป็นประโยชน์ .. ให้คณะกรรมการป.ป.ช.เสนอครม.เพือ่ การพิจารณา เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และระดับต�ำแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ” มาตรา 103/6 “บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระ ท�ำ ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค�ำ หรือ เแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานใน การ วินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นสมควรจะกันผู้น�ำไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดีก็ได้” เมือ่ ประชาชนในชาติมจี ติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างจริงจัง และเมือ่ ผูบ้ งั คับใช้มกี ฎหมายเป็นเครือ่ งมือทีด่ ี จุดเปลีย่ นประเทศไทย ย่อมไม่ใช่เรือ่ งเพ้อฝัน.

โคราชดั น เปิ ด ประตู อ ารยธรรม ภู ม ป ิ ญ ั ญา บริจาคสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เค.ที.เอ็ม.สตีลคืนก�ำไรสูส่ งั คม

หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ววัฒนธรรมไหมไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จ�ำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องนุ่งห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม ให้กับมูลนิธิหลัก เสียงเซี่ยงติ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ น�ำ สิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศ ที่ยังคง อยู่ในสภาวะวิกฤติและขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในการด�ำรงชีวิต และเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงในครั้งนี้ และขอส่งก�ำลังใจไปยังผู้ประสบภัยทั่ว ประเทศ ณ โอกาสนี้

ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด นครราชสีมา ก�ำหนดยุทธศาสตร์สำ� คัญเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไหม สูแ่ ผนการพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ ผลจากการขับเคลือ่ นโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆทีผ่ า่ นมา สามารถสร้าง อาชีพและรายได้ให้แก่กลุม่ เกษตรกร ผูผ้ ลิต และผูป้ ระกอบการไหมได้เป็นอย่างมาก โดย มีกจิ กรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไหมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปจนถึงปลายน�ำ้ ส่งผลให้คณุ ภาพและผลิตภัณฑ์ไหมของกลุม่ จังหวัดเป็นทีย่ อมรับของตลาดทัง้ ในและต่าง ประเทศ นอกจากนี้ กลุม่ จังหวัดดังกล่าว ข้างต้น มีกลุม่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการไหม จ�ำนวนมากในแต่ละพืน้ ที่ อีกทัง้ มีวถิ ชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาด้านการ ผลิตผ้าไหม การออกแบบลวดลายที่เป็น ลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ แตกต่างกัน น�ำ มาซึง่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หมูบ่ า้ น

ท่องเทีย่ วผลิตผ้าไหม ตามโครงการพัฒนา หมูบ่ า้ นผลิตผ้าไหมให้เป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว (Thai Silk Vil age) ทัง้ นี้ ในปี 2554 ได้ใช้ พืน้ ทีส่ ำ� หรับด�ำเนินการ 2 หมูบ่ า้ น คือ “บ้าน พะงาดเหนือ” ต�ำบลขามสมบูรณ์ อ�ำเภอคง และ “บ้านแฝก-โนนส�ำราญ” ต�ำบลสาม เมือง อ�ำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มุง่ สูก่ ารเป็น “หมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ววัฒนธรรมไหม” ก�ำหนดจัดพิธเี ปิดงานอย่างเป็นทางการในวัน พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน นี้ โดยส�ำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมไหมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย นางสายพิรณุ น้อยศิริ พัฒนาการ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “กลุม่ ผูผ้ ลิต และผูป้ ระกอบการไหมบางส่วนมีขอ้ จ�ำกัด ทางการตลาด และบางส่วนมีการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่ง ผลให้มรี ายได้ทไี่ ด้รบั น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น ทัง้ นี้ มีมลู เหตุสำ� คัญเกิดจากกลุม่ ผูผ้ ลิตและ

ผูป้ ระกอบการไหมในหมูบ่ า้ นหรือชุมชนขาด ช่องทางทางการตลาด และมีขอ้ จ�ำกัดในการ ท� ำ การตลาด โดยส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ น� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกไปจ�ำ หน่ า ยในต่ า งพื้ น ที่ นอกจากนีก้ ารพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กบั ชุมชนจากภาครัฐส่วนใหญ่มกั จะมุง่ เน้นใน ด้านการจัดหาแหล่งตลาดหรือจัดพืน้ ทีแ่ สดง และจ�ำหน่าย ณ ใจกลางเมือง และขาด การเชือ่ มโยงแบบบูรณาการการตลาดไปสู่ หมูบ่ า้ นหรือชุมชนในท้องถิน่ โดยตรง ในรูป แบบของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิง อนุรกั ษ์ ดังนัน้ การพัฒนาหมูบ่ า้ นทีม่ กี าร ผลิตไหมให้เป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว (Thai Silk Village) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ บริโภคที่จะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับวิถี ชีวติ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิน่ ในการผลิต ไหม ด้วยการสัมผัสกับกระบวนการผลิตไหม ครบวงจรด้วยตนเอง น�ำไปสูก่ ารสร้างราย ได้ให้กบั กลุม่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการไหมได้ เป็นอย่างดี อีกทัง้ เป็นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้

ผลิตภัณฑ์จากกลุม่ ผูผ้ ลิตหรือผูป้ ระกอบการ ไหม และกลุม่ อาชีพอืน่ ในชุมชนได้รบั การ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจให้กบั ชุมชนได้เป็นอย่างดี” อย่างไรก็ตาม “การเปิดหมูบ่ า้ น ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม” เป็นโครงการ ส�ำคัญเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้รว่ มสัมผัส อารยธรรมอันวิจติ รล�ำ้ ค่า ภูมปิ ญั ญาแห่งไหม ไทย ร่วมด�ำเนินรอยตามวิถชี วี ติ ชุมชน และ เรียนรูว้ ฒั นธรรมท้องถิน่ พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิต คิดค้นสินค้าจากไหมไทยให้กา้ วไกลสูต่ ลาด โลกได้อย่างดี ดังนัน้ การจัดกิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ และจ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้ผทู้ มี่ ี ความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และเชิงอนุรกั ษ์ทจี่ ะได้มาเรียนรู้ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้ อย่างแท้จริง


โซไซตี้/วาไรตี้ สมาคมอสังหาฯโคราช เตรียมจัด “มหกรรมบ้านโคราช 8” หวังเป็นงานใหญ่ สุดในอีสาน เสนอโปรโมชั่นใช้‘แท็บเล็ต’ ควบคุมระบบการท�ำงานภายในบ้าน เร่ง รัฐบาลคลอดนโยบายบ้านหลังแรกก่อนงาน มหกรรมบ้านกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี คาดยอดขายทะลุ 1,000 ล้าน ก่อนกลุม่ ลงทุนขนาดใหญ่ แลนด์แอนด์เฮ้าส์เปิดขาย บนท�ำเล ถ.มิตรภาพ 97 ไร่ นายกฤช หิรญั กิจ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมา เปิด เผยว่า สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจังหวัด นครราชสี ม า ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น “สมาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา” แล้ว เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อต้องการรองรับการ เติ บ โตของสมาคมฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ในจังหวัดนครราชสีมา ท�ำให้มกี ารขยาย กลุม่ มากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะเพียงธุรกิจบ้าน จัดสรรเท่านั้น แต่รวมธุรกิจที่เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด นอกจากนีส้ มาคมฯ ยังได้เตรียม เติ ม เต็ ม ความสุ ข ให้ กั บ ชาวจั ง หวั ด นครราชสีมากับงานแสดงบ้านจัด สรรครัง้ ยิง่ ใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาย ใต้ชอื่ “มหกรรมบ้านโคราช ครัง้ ที่ 8” ใน วันที่ 5-11 ตุลาคม 2554 ณ เอ็มซีซฮี อลล์ และวาไรตีฮ้ อลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา การจัดงานในครัง้ นี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคม อสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา กับ กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร และ สถาบันการเงิน รวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ซึง่ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมตาม วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ สมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรรจั ง หวั ด นครราชสีมา หรือ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน นั่นคือการประสานความร่วม มือระหว่างสมาชิก เพื่อพัฒนาธุรกิจบ้าน จัดสรรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาให้เจริญ และมัน่ คง รวมไปถึงการสร้างกิจกรรมอัน เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ การจั ด ในงานในครั้ ง นี้ส มาคม

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 351 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554

“มหกรรมบ้านโคราช8”กระตุน้ ยอด เร่งรัฐคลอดนโยบายบ้านหลังแรก อาศัยมากขึน้ การจัดงานในครัง้ นีจ้ งึ คิดว่า จะมีผสู้ นใจเข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน ซึง่ ทางพีดี เฮ้าส์ คาดว่าจะมียอดขายไม่ตำ�่ กว่า 1,500 ล้านบาท จากการขยายตัวของ บ้านจัดสรรโครงการใหม่หลายโครงการ รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ บริษทั รับสร้างบ้านด้วย นายกฤช กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ถึ ง นโยบายบ้ า นหลั ง แรกของรั ฐ บาลว่ า ต้องการให้รฐั บาลประกาศนโยบายออกมา ให้ชดั เจนโดยเร็ว ขณะนีท้ ำ� ให้ผซู้ อื้ บ้านหรือ ผู้บริโภคชะลอการซื้อ ส่งผลกระทบกับผู้ ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ เนือ่ งจาก

อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดนครราชสีมาคิดรูป แบบการจัดงานให้มคี วามยิง่ ใหญ่กว่า ทุก ครั้งที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของพื้นที่การจัด งานใหญ่กว่าทุกครัง้ กว่า 2 เท่าตัว รวมไป ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นภายในงาน และการให้บริการด้านการเงินแบบครบ วงจรจากสถาบั น การเงิ น ชั้ น น� ำ ต่ า งๆ นอกจากนี้ ยังมียานยนต์จากค่ายรถยนต์ ชั้นน�ำที่มาจัดแสดงพร้อมแคมเปญพิเศษ การจัดงานครัง้ นีจ้ ะเป็นการจัดงานเกีย่ วกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะมีผเู้ ข้า ชมงานกว่า 200,000 คน และมียอดขาย กว่า 1,000 ล้านบาท โดยภายในงานจะ ได้พบกับนวัตกรรมเกีย่ วกับบ้าน อาทิ การ ใช้ Tablet ในการควบคุมระบบการท�ำงาน ภายในทีอ่ ยูอ่ าศัย การเปิดปิดไฟ เปิดปิด โทรทัศน์ ภายในบ้านโดยผ่าน Tablet นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีเงือ่ นไขสุดพิเศษ จากสถาบันการเงินชัน้ น�ำ โปรโมชัน่ พิเศษ จากบ้านจัดสรรกว่า 30 โครงการ ด้าน นายวี ร พล จงเจริ ญ ใจ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัด

มหกรรมบ้านโคราช ครั้งที่ 8 จะช่วย กระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย เฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาซึง่ มีภาค อสังหาริมทรัพย์ตงั้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปถึงปลายน�ำ้ ประชาชนทีก่ ำ� ลังมองหาบ้านอยูอ่ าศัยจะได้ จองและเป็นเจ้าของบ้านในราคาก่อนที่ รัฐบาลประกาศปรับขึ้นรายได้ขนั้ ต�่ำ 300 บาทต่อวัน อีกทัง้ ภายในงานทางสมาคมฯ ยังน�ำเสนอนวัตกรรมการอยู่อาศัยอย่าง ชาญฉลาด ด้วยรูปแบบการก่อสร้างที่ ประหยัดพลังงาน นอกจากนีย้ งั มีการสาธิต ท�ำอาหารเกาหลีเพือ่ ครอบครัวอบอุน่ และ การเสวนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ทีจ่ ะมาฉาย ภาพการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยซือ้ คอนโดมิเนียมไว้สำ� หรับให้ เช่าอยูอ่ าศัยอีก ด้วย นางศจี เฉลิมวงศ์ ผู้จัดการ บริษทั ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครราชสีมา) จ�ำกัด หรือพีดี เฮ้าส์ ซึง่ เป็นบริษทั รับสร้าง บ้านรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่า งานมหกรรมบ้านโคราช ครัง้ ที่ 8 ถือ เป็นงานใหญ่ของพีดี เฮ้าส์ เพราะปัจจุบนั ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข ยายตั ว มาก ประชาชนหรือผูบ้ ริโภคมีความต้องการทีอ่ ยู่

บ้านไม่มีการขยับการซื้อขาย เนื่องจากผู้ บริโภครอนโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาล หากเป็นไปได้ขอให้รัฐบาลรีบประกาศ นโยบายดังกล่าวก่อนงานมหกรรมบ้าน โคราช ครัง้ ที่ 8 เพือ่ ช่วยกระตุน้ ยอดขาย การจัดงานมากขึน้ ซึง่ ปีนคี้ าดว่าจะมียอด ขายมากกว่าปีทแี่ ล้ว หากนโยบายบ้านหลัง แรกออกมาในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0 จะ ท�ำให้ยอดขายทะลุเป้า 1,000 ล้านบาท จะ เห็นได้วา่ ขณะนีห้ ลายสถาบันการเงินก็ออก นโยบายสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์มา แข่งขัน กัน จากเดิมร้อยละ 0 ระยะเวลา 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนอัตราดอกเบีย้

ขณะนีธ้ นาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ก็มี การปรับขึ้น เพราะเงินเฟ้อในประเทศมี จ�ำนวนมาก “ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจบ้านจัดสรร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้มีการ แข่งขันสูงมาก จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการ รายใหญ่ เช่น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็กำ� ลัง เปิดตัวโครงการใหม่บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 97 ไร่ บริเวณถนนมิตรภาพ วัดใหม่บา้ นดอน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหม่ก็เกิด ขึ้นจ�ำนวนมาก ทางสมาคมธุรกิจบ้าน จัดสรรจังหวัดนครราชสีมา จึงเปลีย่ นชือ่ เป็น“สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัด นครราชสีมา” เพราะมีอตั ราการเติบโตค่อน ข้างมาก และมีสมาชิกเพิม่ ขึน้ ส่วนราคา น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีป่ รับลดลงแล้ว ต่อไปวัสดุ อุปกรณ์กอ่ สร้างคงจะต้องปรับราคาลงตาม ด้วย เนือ่ งจากค่าขนส่งลดลง แต่ราคาบ้าน จัดสรรคงไม่ปรับราคาลงตาม เพราะเป็น ราคาทีก่ อ่ สร้างไปแล้วในขณะทีว่ สั ดุอปุ กรณ์ ก่อสร้างปรับขึน้ ราคา” นายกฤช กล่าว.

เปิดโคราชคาร์ฟรีเดย์ 2011 “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 6.30-12.00 น. นายปรีชา ขวัญเมือง พลังงานจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน โคราช คาร์ฟรีเดย์ 2011 “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” โดยกิจกรรมดังกล่าว จัด

ขึ้นโดย สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. กระทรวง พลังงาน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาและกลุม่ ชมรมต่างๆ ใน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรวมพลังของเพื่อนๆ นัก จักรยานและคนรักจักรยานของจังหวัดนครราชสีมา มาร่วม รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้คนโคราชช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลด การใช้พลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม จุดเริม่ ต้นที่ โรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา ปั่นไปวนในตัวเมืองนครราชสีมา กลับเข้าสู่ โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมาระยะทางประมาณ 20 ก.ม. ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ลดการ ใช้พลังงาน โดยพลังงานจังหวัดนครราชสีมา และมีการโชว์ จักรยานผาดโผนของกลุม่ จักรยานบีเอ็มเอ็กและฟิกเกียร์ พร้อม อาหารเช้าและอาหารกลางวันให้รบั ประทานฟรีโดยโรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา และงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น “ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจลดโลกร้อน”

KLANG VILLA เปิด Chic Marker Festival

ลุยตลาดเด็กแนวเปิดพืน้ ทีเ่ อาใจวัยรุน่ คลังวิลล่า สุรนารายณ์ จัดได้กจิ กรรมดี ๆ ภายใต้ชอื่ งาน Chic Marker Festival ซึง่ ได้มพี ธิ เี ปิดงานไปแล้วเมือ่ วัน ที่ 9 ก.ย. 54 ทีผ่ า่ นมา โดยภายในงานมีคณุ ไพจิตร มานะ ศิลป์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นประธานในการเปิดงานใน ครัง้ นี้ โดยมีสอื่ มวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ภายในงาน มีกจิ กรรมและร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมขายของกันอย่างคึกคัก โดย แบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น บูสถานศึกษา ทีน่ ำ� สิง่ ประดิษฐ์ ไอเดียสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษา มาจัดแสดงและจ�ำหน่าย ในงาน, โซนของท�ำมือ ของมือสอง สิง่ ของประดิษฐ์จากไอเดีย

11

ดีๆ เจ๋งๆ ทีร่ ว่ มวางขายหลากหลายร้านค้า, โซนบูทแสดงผล งานด้านการศึกษา โปรแกรมการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมจัดแสดงในครัง้ นี้ และสุดท้ายโซนบันทิง มันส์ ชิค เปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ได้รว่ มปล่อยของ โชว์ฝมี อื ด้านการเล่นดนตรี ร้องเพลง และการแสดงโชว์จาก น้องๆ กลุม่ Cover Dance และ B-Boy โดยกิจกรรมดีๆ และร้านค้าขายไอเดียสุดเจ๋ง สร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ สามารถ น�ำมาโชว์ และวางขายได้ ทุกวันศุกร์และเสาร์ ตลอดเดือน กันยายนนี้ ทีค่ ลังวิลล่า สุรนารายณ์.

AD สมบูรณ์การพิมพ์


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ทีป่ รึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ทีป่ รึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผูส้ อ่ื ข่าว : ณัฐริกา อภิมติรตั น์ กอง บรรณาธิการ : รังสรรค์ อินทรชาธร, บำ�รุง วสันตกรณ์, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, วัชร กลินทะ, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 แยกสี พิมพ์ท่ี : สมบูรณ์การพิมพ์ โทร.0-4495-4222-6.

ฉบับ 351  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 351 ประจำเดือนตุลาคม 2554

Advertisement