Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th

สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

ศก.หลังยุบสภาหวั่นตกหลุมอากาศ เบิกเงินอืด-หุ้นร่วง-โยกเงินเลือกตั้ง

หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

นักวิชาการหลายฝ่ายมองเศรษฐกิจไทยหลังยุบสภาหวั่นช่วงรัฐบาล รักษาการจับไข้ ตกหลุมอากาศ ลอยเคว้งอยู่ในคลื่นกลางทะเลอย่างน้อย 3 เดือน ด้านธปท.หวั่นยุบสภาเบิกงบอืด 4 เดือน “ทีดีอาร์ไอ” เตือนรับมือ หุ้นร่วง-โยกเงินเลือกตั้ง ม.หอการค้าไทยชี้เศรษฐกิจไทยฉลุยยุบสภาไม่ สะเทือน ขณะที่พรรคการเมืองยังชูนโยบายหาเสียงออกมาเป็นตับ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนมีความคาดหวังต่อรัฐบาล ใหม่ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใด ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเดินหน้าในการรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศไว้ และยังสามารถรักษาระดับการแข่งขันของภาคเอกชน หลังจาก ที่ต้องมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ปี 2558 โดยแนวทางในการดูแลเศรษฐกิจในช่วง 4 ปี จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

‘อรชัย ปุณณะนิธิ’ ‘สนาวุ ฒิ กิ ริ วั ฒ นศั ก ดิ์ ’ ระดมนักกีต้าร์ระดับโลก สัมภาษณ์พเิ ศษ

คอลัมน์ประจ�ำ

ประธานมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา

เพิม่ สุสาน-สร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม-ซือ่ สัตย์ตอ่ ทรัพย์สนิ ผูร้ บั ภัย น.5

หน้า 3

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

‘เขื่อนไชยะบุรีกับอาเซียน’ หน้า 7

รัเดิบนหน้ไม้ารุตกเต็่ อมคลั ง ออโตโมบิ ล ล์ สมทบทุนช่วยภัยพิบัติ ก�ำลังน�ำซูซูกิใกล้ชิดผู้บริโภค จัดมหกรรมกีตา้ ร์คลาสสิคเทิดไท้องค์คตี ราชันย์ครัง้ ที่ 4 น.6

น.7

หอฯ เปิด 1 ร.ร.1 ไร่1 แสนแห่งแรกในไทย ยกระดับเกษตรกร-สร้างอาชีพติดตัวนร.

หอการค้าโคราชร่วมกับหอการค้าไทย และร.ร.บ้านใหม่ส�ำโรงเปิดตัวโครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน เมืองเรื่องของเรา เฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั ฯ แห่งแรกในไทย ยกระดับชีวติ เกษตรให้ดขี นึ้ และเป็นศูนย์เรียนรูข้ องนักเรียน โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

‘จัดการตนเองสู่โคราชมหานคร’ หน้า 8

‘ต่อต้านคอรัปชั่นฯ’ หน้า 10

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘การสนับสนุนเกษตรกร (ชาวนา) ผ่านการแทรกแซงของรัฐท�ำได้หลายวิธี’

ของประเทศ การสร้างรายได้ให้กับประชาชน การลดต้นทุนของผู้ประกอบ การ หนี้สาธารณะของประเทศ และการเดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น โดยในช่วง 2 ปีแรก ของการบริหารงาน การดูแลในเรื่องของปากท้องของประชาชน จากต้นทุนสินค้าราคาแพงขึ้น ยังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุด เพื่อรักษาระดับการ บริโภคของประชาชนไว้ หลังจากมีการยุบสภา และมีการก�ำหนดวันเลือกตั้ง แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปสู่การ เลือกตั้ง โดยมั่นใจว่าระหว่างนี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้น ซึ่งทาง หอการค้าไทย คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เศรษฐกิจของประเทศจะ สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.5-4 ซึ่งมีทิศทางที่จะปรับตัวสูงขึ้น และตลอด ทั้งปีมั่นใจว่า GDP ของประเทศจะขยายตัวได้ร้อยละ 4.4 โดยเม็ดเงินจาก การเลือกตั้ง จ�ำนวน 40,000-50,0000 ล้านบาท จะเป็นส่วนช่วยในการพยุง ต่อหน้า 10 และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

หน้า 10

และชุมชน สร้างอาชีพติดตัวในอนาคต นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา รองประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธุรกิจเกษตร และประธานโครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าไทย และโรงเรียนบ้านใหม่ส�ำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาได้ ก�ำหนดจัดโครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน ซึง่ เป็น โครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้า อยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา และ

เป็นต้นแบบของโครงการ 1 ไร่ 1 แสนทีห่ อการค้าไทยได้ ริเริม่ โครงการ และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาน�ำมาสาน ต่อโครงการกระทัง่ ประสบผลส�ำเร็จ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ รายได้และผลผลิตให้กบั เกษตรกร ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรให้ดขี นึ้ และยังเป็นศูนย์ เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน โดยเฉพาะเด็กพิเศษใน โรงเรียนบ้านใหม่ส�ำโรงจะได้มีวิชาติดตัวสามารถน�ำไป ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ ต่อหน้า 2

ย้ายสถานทีจ่ ดั อาหารย่างครัง้ ที6่ ไอที โ ซนแตกไลน์ ส ิ น ค้ า ทุ่มเปิดสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ

คาดฟันรายได้ปีละ10ล. ไอทีโซนแตกไลน์สนิ ค้าทุม่ 3 ล้าน เปิดสมาร์ทโฟน หวังปลุกกระแส ตลาดโคราชจับกลุม่ คนรุน่ ใหม่ คาดฟันรายได้ปลี ะ 10 ล. ขณะทีต่ ลาดไอที ต่อหน้า 9 โคราชยังเติบโตมากกว่า 20%

แพทตินมั่ พลาซ่ารองรับครบทุกด้าน หอการค้าฯ ทุม่ จัดเทศกาลอาหารย่างครัง้ ที่ 6 กระตุน้ ท่องเทีย่ วและ เศรษฐกิจ ก�ำหนดจัด 26-30 พ.ย. 54 เนรมิตเมืองคาวบอยแห่งใหม่ยงิ่ ใหญ่ กว่าทุกปี ณ ลานแพทตินมั่ พลาซ่า บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 ไร่ สะดวกทัง้ สถานที่ จัดงาน ลานจอดรถ ห้องน�ำ้ ห้องรับรอง ประธานหอฯ มัน่ ใจทีใ่ หม่รองรับได้ ต่อหน้า 2 ครบทุกด้าน

กลุ่มเครือข่าย KORAT FOR THE WORLD แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมกีตาร์ คลาสสิคระดับโลกเทิดไท้องค์คีตราชันย์ ครั้งที่ 4” เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนเครือข่าย KORAT FOR THE WORLD โดยมีก�ำหนดจัดการแสดงในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊น เซส โคราช เวลา 14.00 น, และ 18.00 น.

งานโฆษณารับอานิสงส์เลือกตัง้

เตือนส.ส.สอบตกโกงค่าจ้าง

ธุรกิจสือ่ โฆษณารับอานิสงส์ชว่ งก่อนการเลือกตัง้ ป้ายอิงค์เจ็ต แผ่นพับ ใบปลิว รถแห่ มีปริมาณการสัง่ เพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว เตือน ส.ส.สอบตกโกงค่าจ้าง ส่วนบรรยากาศเลือกซือ้ ดอกกุหลาบและดาวเรืองช่วงหาเสียงเงียบเหงา หลัง ราคามีการปรับขึน้ อย่างละ 20-30 บาท ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า หลังจาก ซึ่งมีป้ายโฆษณาของพรรคการเมือง ที่มีมติก�ำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 3 ต่างๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเกือบ กรกฎาคม 2554 พบว่าพื้นที่ใน ครบทุกพรรค จากการลงพื้นที่ภาค จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะใน สนามพบว่าธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ เขตอ� ำ เภอเมื อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ป้ า ย จากการเลือกตั้งครั้งนี้มีธุรกิจหลักๆ โฆษณาหาเสียงเป็นจ�ำนวนมาก แม้ อยู่ประมาณ 3 ประเภท คือ ธุรกิจ ในซอยแคบๆ หรือตามท้องถนน สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ายโฆษณา ต่อหน้า 2 ต่างๆ ที่เป็นจุดสนใจของประชาชน หรือป้ายอิงค์เจ็ต


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

‘หยุด’ ยังไง? มันก็โกง? ท่ามกลางกระแส คลิกอ๊อฟ การจับหมายเลขประจ�ำพรรคการเมืองต่างๆ ที่จะส่งผู้รับสมัครนักเลือกตั้งเข้าสู่สนามการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ในวันเดียวกันก็มีการแถลงข่าวโดย นายดุสิต นนทะนาคร ประธาน กรรมการหอการค้าไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก สมาคมธนาคารไทย รวมทัง้ อีก 21 องค์กรพันธมิตรภาคเอกชนต่อต้านการคอรัปชัน่ ในประเทศไทยว่า นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป องค์กรภาคเอกชน กว่า 21 องค์กรจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนทุก ภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นพิษภัยของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคม ไทยมาเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจ “มีการจ่าย เงินใต้โต๊ะให้กับครูมีอ�ำนาจ เพื่อให้ได้งานและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ มากถึง 50% ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากในอดีตเมื่อ 30-40 ปี ที่เกิดขึ้นเพียง 3-4% และพัฒนา มาเป็น 20-30% ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการปล้นชาติ ปล้นแผ่นดิน เพราะงบประมาณ บทบาทที่มาจากภาษีประชาชนถูกโกงกินไปกับโครงการ เพราะ โปรเจ๊กต์ต่างๆ” นายดุสิตกล่าวตอนหนึ่ง และได้ห่วงใยกับค่านิยมของสังคมไทย ที่ก�ำลังมีกระแสยอมรับได้กับการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งแบบทวนน�้ำตามน�้ำอีกด้วย ในตอนท้าย นายดุสิต ได้กล่าวด้วยว่าการหารือเบื้องต้นของภาคเอกชน ไทยหลายองค์กรได้ข้อสรุปว่า จะยุติ “การให้” ทุกรูปแบบที่เคยท�ำกันมาในอดีต แก่ผู้มีอ�ำนาจทั้งภาคข้าราชการ ภาคการเมือง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยัง นักการเมือง และพรรคการเมืองต่างๆ ที่ก�ำลังหาเสียงเลือกตั้งกันอยู่ขณะนี้ โดย ไม่มีพรรคใดพูดถึงนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นเลย นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ขององค์กรภาคเอกชน อย่างหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอีกหลายองค์กรที่ผนึกผสานแนวคิดที่มีต่อ อนาคตของประเทศไทย ทีย่ งั มีคนกล้าหาญออกมาประกาศต่อต้านพวกแสวงหาผล ประโยชน์อันมิชอบจากชาติบ้านเมือง เพราะประเทศอารยะที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทางเศรษฐกิจ สังคม ล้วนแล้วแต่ปลูกกระแสให้คนในสังคมรังเกียจและประณามผู้ มีอำ� นาจทางการเมือง ทางข้าราชการทีแ่ สวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จากการทุจริต ใช้อ�ำนาจในทางมิชอบถึงขั้นติดคุก ปลดจากต�ำแหน่งสูงสุดโดยไม่ยากเย็น เช่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น แต่ส�ำหรับประเทศไทยกลับตรงกันข้าม ความวิบัติ ของประเทศจึงใกล้เข้ามาทุกนาที หากทุกคนเพิกเฉยว่าธุระไม่ใช่ หรือยังตั้งหน้าตั้ง ตารอคอยเศษเงินลงทุนเล็กน้อยจากนักโกงเมืองที่ก�ำลังวิ่งกันฝุ่นตลบอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่อยากจะฝากถึงชาวหอการค้าฯ ทุกคนก็คือ 1.ขอชืน่ ชมและคารวะในแนวคิดจิตใจของผูน้ �ำองค์กรภาคเอกชนทุกท่านที่ มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ออกมาสร้างกิจกรรมเพือ่ ชาติบา้ นเมืองจริงๆ เสียที ขอ เพียงแต่อย่าเป็นไฟไหม้ฟาง หรือ มือถือสากปากถือศีลก็แล้วกัน 2.ควรมีการระดมความคิด ระดมทุน และระดมคนให้รณรงค์เคลื่อนไหว เรื่องการต่อต้านการคอรัปชั่นลงลึกไปในกลุ่มชุมชน เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ยกเว้น กลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ เพราะพวกนี้ฝังรากแก้วลึกและยาวมากจริงๆ 3.จัดตั้งองค์กรอิสระเคียงคู่กับ ปปช. เพื่อท�ำงานเคียงคู่กันในการตรวจ สอบพฤติกรรมของบริษัทภาคเอกชนที่มีพฤติกรรม “ชอบให้” เพื่อได้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบแล้วประกาศให้สาธารณะชนทราบ เพื่อประณามและยุติการสนับสนุน สินค้า บริการต่างๆ ของบริษัทฯนั้นๆ 4.ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ให้กับหน่วย งานภาคเอกชนทีม่ กี จิ กรรมดีเด่นด้านต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ทัง้ ทางตรงและทาง อ้อมให้ยิ่งกว่าข่าว “แท็กซี่เก็บเงินผู้โดยสารได้แล้วคืนให้” 5.รณรงค์ให้ผู้สร้างละครทีวี สร้างละครสะท้อนผลกระทบของการทุจริต โกงกินชาติ บ้านเมือง ว่ามีผลอย่างไรต่อสังคม ครอบครัว วงศ์ตระกูล และลูก หลานในอนาคตให้ดังไม่น้อยกว่าเรื่อง “ดอกส้มสีทอง” 6.ข้อนี้อาจท�ำยากหน่อยคือ ยุติการเชิญนักการเมือง หรือข้าราชการระดับ สูงที่มีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นมาร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคเอกชน เจอที่ไหนไม่ ต้องยกมือไหว้แต่ให้หันหน้าหนี แล้วด่าในใจเบาๆว่า “เมื่อไหร่มึงจะตาย.....เสียที” อีกไม่นานค�ำสาปแช่งของพวกท่านจะเป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์ !

ภาพแห่งความทรงจ�ำ

-

ต่อจากหน้า 1

‘1โรงเรียน 1ไร่ 1แสน’

หอการค้าจังหวัดโคราชร่วมกับ หอการค้าไทย และร.ร.บ้านใหม่สำ� โรงเปิดตัว โครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่ หัวฯ แห่งแรกในไทย ยกระดับชีวติ เกษตร ให้ดขี นึ้ และเป็นศูนย์เรียนรูข้ องนักเรียนและ ชุมชน สร้างอาชีพติดตัวในอนาคต นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา รอง ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาฝ่าย ธุรกิจเกษตร และประธานโครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน หอการค้าจังหวัด นครราชสีมา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าไทย และ โรงเรียนบ้านใหม่สำ� โรง อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา ได้กำ� หนดจัดโครงการ 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสน ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเป็นต้นแบบของโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่หอการค้าไทยได้ริเริ่มโครงการ และ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาน�ำมาสานต่อ โครงการกระทัง่ ประสบผลส�ำเร็จ ในจังหวัด นครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ราย ได้และผลผลิตให้กบั เกษตรกร ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรให้ดขี นึ้ และยังเป็น ศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน โดย เฉพาะเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านใหม่สำ� โรงจะ ได้มวี ชิ าติดตัวสามารถน�ำไปประกอบวิชาชีพ ในอนาคตได้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเล็ง เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีด่ ใี น ด้านการส่งเสริม พัฒนาเกษตร ซึง่ ใน 1 โรงเรียน 1 ไร่ 1 แสนจะมีการปลูกข้าว เลีย้ งปลา เลีย้ งเป็ด เลีย้ งไก่ ปลูกกล้วย และ พืชชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึง่ จะได้ผลผลิต ประมาณ 1 แสนบาท โครงการนี้เป็น โครงการทีต่ อ่ ยอดจากโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ทีไ่ ด้ดำ� เนินการอยูแ่ ล้ว และหอการค้าจังหวัด นครราชสีมาได้นำ� มาเป็นโครงการในโรงเรียน เป็นแห่งแรกในประเทศ โดยจะมีพธิ เี ปิด โครงการในวันศุกร์ที่ 10 มิถนุ ายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำ� โรง โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนครราชสีมา และ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทพั ภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธเี ปิดงานดังกล่าว. ต่อจากหน้า 1

‘เศรษฐกิจกับการเลือกตั้ง’

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ AUA โคราช จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โดยนักเปียโนระดับโลก ‘มร.โรมาน รัดนีสกี้’ ในวันที่ 9 มีนาคม 2547 เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิมหิดล

ธุรกิจสื่อโฆษณารับอานิสงส์ช่วง ก่อนการเลือกตั้ง ป้ายอิงค์เจ็ต แผ่นพับ ใบปลิว รถแห่ มีปริมาณการสัง่ เพิม่ ขึน้ เป็น เท่าตัว เตือน ส.ส.สอบตกโกงค่าจ้างส่วน บรรยากาศเลือกซือ้ ดอกกุหลาบและดาวเรือง ช่วงหาเสียงเงียบเหงา หลังราคามีการปรับ ขึน้ อย่างละ 20-30 บาท ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า หลังจากทีม่ มี ติ ก�ำหนดวันเลือกตัง้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พบว่าพืน้ ทีใ่ นจังหวัดนครราชสีมาโดย เฉพาะในเขตอ�ำเภอเมืองมีการติดตั้งป้าย โฆษณาหาเสียงเป็นจ�ำนวนมาก แม้ในซอย แคบๆ หรือตามท้องถนนต่างๆ ทีเ่ ป็นจุด สนใจของประชาชน ซึง่ มีปา้ ยโฆษณาของ พรรคการเมืองต่างๆ ทีล่ งสมัครรับเลือกตัง้ เกือบครบทุกพรรค จากการลงพื้นที่ภาค สนามพบว่าธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการ

ã¡ÅŒÊ¹ÒÁ¡ÕÌÒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔÏ ã¡ÅŒÊǹÊѵǏ ã¡ÅŒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØùÒÃÕ (Á·Ê.) µÔ´¶¹¹ 4 àŹ Á·Ê.ÊÒ 1 ¾ÃŒÍÁÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ¶¹¹ ¹éÓ ä¿¿‡Ò ¢Ò·Õè´Ô¹à»Å‹Ò¾ÃŒÍÁÃѺàËÁÒ¡‹ÍÊÌҧµÒÁẺ·ÕèÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ

เลือกตัง้ ครัง้ นีม้ ธี รุ กิจหลักๆ อยูป่ ระมาณ 3 ประเภท คือ ธุรกิจสือ่ ประชาสัมพันธ์ ทัง้ ป้ายโฆษณาหรือป้ายอิงค์เจ็ต แผ่นพับใบปลิว รถแห่ ดอกไม้ และจ�ำหน่ายเสือ้ เจ้าของร้านอิงค์เจ็ตรายใหญ่ใน จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนีม้ ี ลูกค้าทีเ่ ป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ส.ส.เข้ามาใช้ บริการสัง่ ท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย อิงค์เจ็ตเพือ่ หาเสียงเป็นจ�ำนวนมาก จากเดิม ทีม่ ลี กู ค้าประจ�ำอยูแ่ ล้ว ก็มลี กู ค้าประเภทนี้ เพิม่ ขึน้ ทัง้ พรรคใหญ่และพรรคเล็ก ได้เข้า มาสัง่ ท�ำกระทัง่ ต้องเพิม่ ลูกจ้าง และเพิม่ การ ท�ำงานล่วงเวลาขึน้ มีปริมาณการสัง่ ท�ำของ พรรคการเมืองต่างๆ มากกว่า 1,000 ป้าย ทัง้ ป้ายใหญ่และป้ายเล็กหรือเพิม่ ขึน้ เป็นเท่า ตัว ร้านค้าได้พยายามเร่งผลิต และติดตัง้ ให้ได้ตามที่ลูกค้าสั่ง อย่างไรก็ตามเราก็ ตระหนักถึงปัญหาการจ่ายเงิน ซึง่ เบือ้ งต้นได้ วางเงินมัดจ�ำครึง่ หนึง่ เพือ่ ไม่ให้เกิดการโกง บางรายเป็น ส.ส.สอบตกแล้วเบีย้ วค่าใช้จา่ ย ก็มี แต่ในครัง้ นีไ้ ด้ทำ� สัญญาและจ่ายเงินล่วง หน้าในบางส่วน แต่บางพรรคก็สามารถจ่าย ได้ทงั้ หมดหลังจากส่งมอบงาน เป็นต้น ซึง่ เราก็ขอเตือนร้านค้ารายเล็ก หรือร้านค้าอืน่ ๆ ทีร่ บั เหมาการผลิตพิมพ์ปา้ ยอิงค์เจ็ตให้รดั กุม เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยด้วย เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระ ทบตามมา และจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ที หลัง นายพิสษิ ฐ์ ตัง้ สิทธิโรจน์ กรรมการ ผูจ้ ดั การบริษทั สมบูรณ์การพิมพ์ จ�ำกัด และ เจ้ า ของโรงพิ ม พ์ ร ายใหญ่ ใ นจั ง หวั ด นครราชสีมา กล่าวว่า งานพิมพ์แผ่นพับหา เสียงของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ในขณะนีน้ นั้ ยัง ไม่คกึ คักเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากผูห้ าเสียงยังมุง่ เน้นไปที่การติดตั้งป้ายโฆษณาตามเสาไฟ และตามจุดต่างๆ ทีน่ า่ ใจมากกว่า จึงยังคง มีปริมาณการสัง่ พิมพ์นอ้ ย แต่คาดว่าน่าจะมี การสัง่ พิมพ์เพิม่ ขึน้ ในเร็วๆ นี้ น่าจะมากกว่า ปกติประมาณ 10-20% ผูส้ อื่ ข่าวรายงานบรรยากาศการเลือก ซือ้ ดอกไม้ภายในตลาดสดแม่กมิ เฮง ในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงทีม่ กี ารหา เสียงของบรรดาผูล้ งสมัครของพรรคการเมือง ต่างๆ ในเขตอ�ำเมือง จ.นครราชสีมา ทีบ่ รรดา หัวคะแนน ประธานชุมชน และกลุ่มที่ สนับสนุนพรรคการเมืองนัน้ ๆ ต่างมาเลือกซือ้ ดอกไม้ อาทิ ดอกกุหลาบ และดอกดาวเรือง เพือ่ น�ำไปมอบให้ในช่วงทีม่ กี ารเดินหาเสียง ใน ปีนไี้ ม่คกึ คักเหมือนกับทุกๆ ปี ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากประชาชนบางส่วนเริม่ ให้ความสนใจ ทางด้านการเมืองลดน้อยลง ประกอบกับราคา ดอกไม้กไ็ ด้มกี ารปรับขึน้ ราคาจากเดิมอย่างละ 10-15 บาท นางลัดดา ศิรริ งุ่ เรืองไกร อายุ 50 ปี เจ้าของร้านตุ๊กดอกไม้ กล่าวว่า ดอกไม้ในช่วงนี้ที่ได้รับความสนใจจาก ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ประเภท แจกัน ดอกกุหลาบ และดอกดาวเรือง ที่ ประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการ เมืองมาสัง่ ซือ้ นัน้ หากเทียบจากทุกปีทผี่ า่ น มา ถือว่ายอดจ�ำนวนการสัง่ นัน้ ลดน้อยลง กว่าเท่าตัว ประกอบกับราคาดอกไม้ ชนิด ดอกกุหลาบ และดอกดาวเรือง ก็ได้มกี าร ปรับราคาทีส่ งู ขึน้ ถึงอย่างละ 20-30 บาท แต่หากดอกกุหลาบเป็นก�ำทีส่ งั่ มาจากปาก คลองตลาดในกรุงเพทฯ จะมีราคาทีส่ งู ขึน้ จากเดิมถึง 50 บาท โดยจากเดิมขายอยูท่ ี่ 50 ดอก หรือ 1 ก�ำ จะขายอยูท่ ี่ 180 บาท แต่ปจั จุบนั ได้ปรับราคาขึน้ เป็น 230 บาท ต่อก�ำ ส่วนราคาดอกดาวเรือง แบบคล้อง

คอขายอยูท่ พี่ วงละ 50-60 บาท ซึง่ มีการ ปรับขึน้ ราคาจากเดิมทีเ่ คยขายพวงละ 30 บาท ส่วนตัวแล้วตนเชือ่ ว่าสาเหตุทที่ ำ� ให้ ราคาดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองมีการ ปรับราคาขึน้ เนือ่ งจากในแต่ละพืน้ ทีม่ กี าร ลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ท�ำให้มกี ลุม่ ผูส้ นับสนุนมากว้านซือ้ เพือ่ น�ำไป มอบเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจในการลงหา เสียง ส่งผลให้รายได้จากยอดจ�ำหน่าย ดอกไม้ในแต่ละวันลดลงกว่า 20% นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกิจรถแห่ ผลิตเสือ้ และดอกไม้กม็ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ มากเช่นเดียวกัน. ต่อจากหน้า 1

‘ย้ายสถานที่จัดอาหารย่าง’

หอการค้าฯ ทุม่ จัดเทศกาลอาหาร ย่างครัง้ ที่ 6 กระตุน้ ท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ ก�ำหนดจัด 26-30 พ.ย. 54 เนรมิตเมือง คาวบอยแห่งใหม่ยงิ่ ใหญ่กว่าทุกปี ณ ลาน แพทตินมั่ พลาซ่า บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 ไร่ สะดวกทัง้ สถานทีจ่ ดั งาน ลานจอดรถ ห้องน�ำ ้ ห้องรับรอง ประธานหอฯ มัน่ ใจทีใ่ หม่รองรับ ได้ครบทุกด้าน นายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลัง จากทีห่ อการค้าจังหวัดนครราชสีมาประสบ ความส�ำเร็จจากการจัดงานเทศกาลอาหาร ย่างติดต่อกันมาถึง 5 ครัง้ และยังเป็นงาน เทศกาลประจ�ำปีที่ขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยว ของเมืองไทยแล้ว และในปี 2554 นี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมายังคงก�ำหนด จัดงานเทศกาลอาหารย่างเป็นครัง้ ที่ 6 หรือ BBQ FESTIVAL@KORAT 2011 ระหว่างวัน ที่ 26 -30 พฤศจิกายน 2554 โดยในปีนหี้ อ การค้าฯ มีคอนเซ็ปต์การจัดงานคล้ายครัง้ ที่ ผ่านมา คือ การจัดงานในแบบสไตล์ คาวบอย เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 ในครัง้ นี้ จะมีรปู แบบแปลก และแตก ต่างไปจากครั้งก่อนๆ คือ เน้นระดมผู้ ประกอบการอาหารย่างทีม่ ชี อื่ เสียงจากทัว่ ประเทศ มาโชว์ มาชิม มาแข่ง มาขาย ใน งานเทศกาลอาหารย่างระดับชาติ พร้อมฟัง ดนตรีสไตล์คาวบอยทีม่ ชี อื่ เสียง ลักษณะของ งานออกบูธกลางแจ้งประมาณ 150-200 บูธ โดยมีการแสดงดนตรี คอนเสิรต์ เวทีกลาง แจ้ง บรรยากาศแบบเมืองคาวบอยจริงๆ กิจกรรมประกวดอาหารย่างรสชาติอร่อย ระดับชาติ ขบวนพาเหรดยิง่ ใหญ่อลังการ ฯลฯ กระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ กระตุน้ การใช้ จ่ายภาคครัวเรือนและการท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้การจัดงาน เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครัง้ ที่ 6 ได้รบั การเผยแพร่ เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ใน

และต่ า งประเทศ หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมาจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อ ยอดและเพิม่ สีสนั ความน่าสนใจของงานให้ มากกว่าทุกครัง้ จะส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และสร้างเอกลักษณ์ประเภทอาหารย่างให้ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย เป็นทีก่ ล่าวขานถึง ความประทับใจ การจัดงานเทศกาลอาหารย่างครัง้ ที่ 6 1. เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าให้ มี เ งิ น สะพั ด หมุนเวียน มีสภาพคล่อง 2. เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของผูป้ ระกอบ การรายย่อยให้มคี วามเข้มแข็ง 3. เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของ จังหวัดนครราชสีมา 4. เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุด เด่น“เทศกาลอาหารย่างสไตล์คนั ทรีท่ จี่ งั หวัด นครราชสีมา” ให้เป็นทีร่ จู้ กั โดยประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าอาหารย่างที่มี คุณภาพราคามาตรฐาน สะอาด ถูกหลัก อนามัย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ประเภทย่างในจังหวัดนครราชสีมาและทัว่ ประเทศไทย เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจในเขต จังหวัดนครราชสีมาและภูมภิ าคให้มกี ารจับ จ่ายใช้สอย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียน ในการจัดงานครั้งนี้ หอการค้า จังหวัดนครราชสีมาได้เปลีย่ นสถานทีก่ ารจัด งานเป็นทีใ่ หม่ ณ ลานพลาซ่าแพทตินมั่ ถ.สุ ร นารายณ์ ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.นครราชสีมา บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 ไร่ ซึง่ ได้ รับความอนุเคราะห์จาก นายณรงค์ สมบูรณ์ ศักดิกลุ เจ้าของโครงการแพทตินมั่ พลาซ่า และการประสานงานของนายแบงค์ ตันติ ปรัชญาภรณ์จงึ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หอการค้าฯ เล็งเห็นว่าสถานทีแ่ ห่งใหม่นจี้ ะ สามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชม งานได้มากกว่า1 แสนคน และยังมีสถานที่ จอดรถซึง่ มีพนื้ ทีบ่ ริเวณกว้างทัง้ บริเวณด้าน ข้างของลานแพทตินั่ม บริเวณป้องกัน สาธารณะภัยเขต 5 และพืน้ ที2่ ฝัง่ ริมถนน ซึง่ หอการค้าฯ จะติดต่อประสานงานไปยัง เจ้าของพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ สถานทีจ่ อดรถ นอกจากนีใ้ นบริเวณพืน้ ทีก่ าร จัดงานยังสามารถรองรับประชาชนด้าน สาธารณูปโภคได้ครบ ทัง้ ห้องน�ำ้ ทีม่ เี พียงพอ ต่อจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ห้องรับรองแขกวีไอ พี และอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ความอนุเคราะห์ เป็นต้น ในปีนหี้ อการค้าฯ คาดว่าจะมีการ จับจ่ายใช้สอย เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจท้องถิน่ ให้มเี งินสะพัดหมุนเวียน สร้างเอกลักษณ์ ชือ่ เสียงเทศกาลอาหารย่างโคราชให้เป็นทีร่ จู้ กั และส่งเสริมการท่องเทีย่ วโคราชและส่งเสริม อาชีพแก่วสิ าหกิจชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้ .


โซไซตี้/วาไรตี้

สวัสดีครับ สมาชิกหอการค้าฯ ทุกท่าน อย่างทีท่ ราบกันแล้วว่าในวันที่ 3 กรกฎาคม ทีจ่ ะถึงนี้ เป็นวันเลือกตัง้ สภาผูแ้ ทนราษฎรของประเทศไทยอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ เราถือว่าเป็นวันหนึง่ ทีอ่ าจจะเป็น จุดเปลีย่ นของประเทศไทยเลยก็วา่ ได้ พี่ น้องประชาชนทุกท่านก็คงได้รับโอกาส ออกไปใช้สทิ ธิใ์ ช้เสียงเพือ่ ลงคะแนนเลือก คนทีท่ า่ นรักท่านชอบ เลือกพรรคทีท่ า่ น คิดว่ามีความเหมาะสมเพือ่ ทีจ่ ะเข้ามาบริ หารประเทศในวาระต่อไป ทัง้ นีท้ กุ พรรค การเมื อ งเองก็ ไ ด้ มี ก ารน� ำ เสนอทั้ ง แผนการด้ า นเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง แผนการปรองดองแห่งชาติไปกันพอ สมควรแล้ว ในประเทศไทยนั้นภาค

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

เอกชนถือว่าเป็นผู้ ที่ช่วยในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ แต่ วันนี้เรารอเพียง ให้การเมืองของ ป ร ะ เ ท ศ ที่ ดู มี ความ มัน่ คง มีเสถียร ภาพมากยิง่ ขึน้ ในส่วนภาคเอกชนทีถ่ อื ว่าพร้อมทีจ่ ะช่วย เป็นตัวขับเคลือ่ นเดินไปข้างหน้าเสมอ ทุกคนเองต่างก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ นัน้ จะเข้ามาท�ำหน้าที่บริหารประเทศด้วย ความโปร่งใส และด้วยการยึดหลักทีจ่ ะ ท�ำให้เกิดสันติสุขให้แก่ประเทศอย่าง แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง เพราะหากเรามองอีกมุมหนึง่ นัน้ จะท�ำให้ เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่มขี อ้ สงสัย จึงอยากจะเรียนให้ทกุ ท่ า นว่ า ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ พิจารณาว่าพรรคทีท่ า่ นเลือกหรือสมาชิก สภาทีท่ า่ นเลือกนัน้ จะสามารถเข้ามาช่วย

3

แก้ไขปัญหาให้ท่านได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงและ ความรักทีม่ ตี อ่ คนในชาติ ส่วนในเรือ่ ง ปัญหาเศรษฐกิจนัน้ ผมคิดว่าวันนีภ้ าค เอกชนนัน้ มีความพร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นไป ข้างหน้าได้อย่างแน่นอน เพียงแต่หวังว่า รัฐบาลชุดใหม่ทจี่ ะเข้ามานัน้ จะต้องท�ำให้ ประเทศไทยเกิดความรัก ความสามัคคี และทีส่ ำ� คัญก็คอื ความปรองดองในชาติ นั้นต้องเกิดมาโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคน ส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ในการนี้ ทางหอการค้าจังหวัด นครราชสีมาได้รว่ มกับเครือเนชัน่ จัดให้ มีเวทีแสดงวิสยั ทัศของพรรคการเมืองที่ เสนอตัวต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจขึน้ ภายใต้ ชือ่ “เวทีเลือกตัง้ สัญจร” ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2554 ณ ห้องเธียเตอร์ ชัน้ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตัง้ แต่ เวลา 18.00 20.00 น. จึงอยากขอเชิญ ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว

^ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมเพือ่ ^ รพ.กรุงเทพราชสีมา เข้ามอบเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ ^ ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษพิจารณาเงือ่ นไขใบ ^ ปธ.หอการค้าฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรือ่ ง ^ หอการค้าฯ ร่วมบริจาคเงินและสิง่ ของช่วยเหลือผูอ้ พยพ ปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ครัง้ ที่ 4/2554 ณ หอการค้า แผ่นดินไหวและสึนามิทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ผ่านกลุม่ Korat for ประกอบการขนส่งไม่ประจ�ำทางด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2554 โคราช- และทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ณ สโมสรร่วมเริงไชย the world จ�ำนวน 22,615 บาท ณ หอการค้าฯ จังหวัดนครราชสีมา สัตว์หรือสิง่ ของประจ�ำ จ.นม. ณ สนง.ขนส่ง แห่งที่ 2 ขอนแก่น ณ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส กองทัพภาคที่ 2

^ ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าว “84 โครงการ 84 พรรษา ^ ผูจ้ ดั การ บยส. เข้าพบประธานหอการค้าฯ ณ หอการค้า ^ ร่วมพิธเี วียนเทียน ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ^ อบรมโครงการ PIK PROJECT เรือ่ ง การพัฒนาเครือ่ ง ^ หอการค้าจังหวัดสุรนิ ทร์เข้าพบเพือ่ ศึกษาดูงานและการ ^ ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมเรือ่ ง “ทรัพย์สนิ ทาง มหาราชัน” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2554 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ การค้าและบรรจุภณั ฑ์ ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ ชัน้ 4 บริหารของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปัญญา & ซอฟต์แวร์” ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้า นครราชสีมา หอการค้าฯ ณ หอการค้าฯ จังหวัดนครราชสีมา

^ สนข.เข้าพบประธานหอการค้าฯ “สัมภาษณ์เชิงลึกกับ ^ ประชุมคณะอนุกรรมการ SMEs เพือ่ ขับเคลือ่ นการจัด ^ ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ^ ประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาก้าวสูป่ ระชาคม ^ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล งาน “วิสาขบูชา ^ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ครัง้ ที่ 5/2554 ผู้น�ำความคิดระดับภูมิภาค” ณ หอการค้าจังหวัด งานผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม SMEs ครัง้ ที่ 5/2554 ณ ห้องอินทนากรวิวฒั น์ หอการค้าจังหวัด เศรษฐกิจอาเซียน (Road to AEC) ครัง้ ที่ 1/2554 ณ พุทธบารมี” ประจ�ำปี 2554 ณ ห้อง MCC HALL ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา Clinic หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ห้องประชุมปุณณะนิธิ หอการค้าฯ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

> เริม่ ต้นฟ้าใหม่ตอ้ นรับเดือนมิถนุ ายนขอเริม่ จาก > แต่ยงั ไม่หมดเพียงแค่นนั้ เพราะช่วงนีม้ ี ข่าวดีๆ มาฝากผูอ้ า่ นด้วยการแสดงความยินดีกบั ฤกษ์งามยามดีทำ� เอาคูร่ กั จับมือเข้าห้องหอ คูร่ กั ทีเ่ พิง่ จูงมือกันเข้าสูป่ ระตูววิ าห์เมือ่ วันที่ 28 ตามๆ กันไม่เว้น ส�ำหรับคูเ่ ลิฟอีกคูร่ ะหว่าง พฤษภาคม 2554 ระหว่าง นางสาวชัญญภัคค์ นางสาวฉัตร์วณิชชา พงษ์พทุ ธรักษ์ กับนาย อภิวสั ตรโชคชัย กับนายแบ้งค์ ตันติปรัชญาภรณ์ โยชิฮารุ ฮิราซาวา ทีจ่ ดั พืชมงคลสมรสไป ซึง่ เป็นคนหนุม่ สาวทีไ่ ฟแรงทัง้ คู่ โดยมีพธิ ที หี่ อ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (ข้างสถานีตำ� รวจ ภัตตาคารเสียวเสีย้ ว ชัน้ 3 ห้องยูงทอง ภูธรโพธิก์ ลาง) ขอให้ถอื ไม้เท้ายอดทองกระบอง งานนีม้ นี ายจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ยอดเพชร มีลกู เต็มบ้านมีหลานเต็มใหม่นะเจ้าคะ เป็นประธานในพิธมี งคลสมรส ขอให้มคี วามสุขครองรักยืนยาว...

> ช่วงนีม้ องไปทางไหนก็จะเห็นสีสนั ของการเลือกตัง้ อยู่ ตลอด 2 ข้างทาง ยิง่ ใกล้วนั เลือกตัง้ เข้ามายิง่ ท�ำเอาว่าที่ ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองจิตใจไม่อยูก่ บั เนือ้ กับตัว ยิง่ ช่วงทีผ่ า่ นมามีขา่ วสลดใจเกิดขึน้ ในวงการทางการเมืองไม่ หยุด เริม่ จากเหตุการณ์เสียชีวติ อย่างกะทันหันด้วยโรค มะเร็งของนายไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ และการเสียชีวติ ของ สจ.หมู หรือวนิดา เสตะปุตตะ พร้อมลูกชาย หอการค้าฯ ต้องแสดงความ เสียใจกับการจากไปในครัง้ นีข้ องทัง้ 2 ครอบครัว...

> ยังอยูก่ บั กระแสการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นโยบาย ทางการเมืองของผูส้ มัครแต่ละพรรคจะเป็นอย่างไร ประชาชนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ตอ้ งไตร่ตรองกับนโยบายหาเสียงให้ดๆี และในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2554 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะร่วมกับเครือเนชัน่ และมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมาจัดเวทีเลือกตัง้ สัญจรจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็น การดีเบตโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตัง้ และถ่ายทอดสดพร้อมกันในเวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชัน้ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผูส้ นใจสามารถร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลือ่ น และผลักดันโคราชให้เจริญ ต่อไปอย่างไรได้ฟรี...

^ ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองผูว้ า่ ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สุดยอดของเด่น ของดี 4 จังหวัด” ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 54 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปรีชา ลิม้ อัว่ ผจก.ทัว่ ไปปฏิบตั ิ การ เดอะมอลล์นครราชสีมาให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 26 พ.ค. ทีผ่ า่ นมา

^ รติมา จันธิมา และจักริน ลิม้ วงศ์ยตุ ิ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส. เข้าร่วมการแข่งขันและน�ำเสนอโครง งานวิทยาศาสตร์ International Young Inventors Project Olympiad 2011 และได้รบั รางวัลเหรียญทองสาขาคณิตศาสตร์คกู่ บั นักเรียนจาก ประเทศ คาซัคสถาน สร้างชือ่ ให้กบั ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศจอร์เจีย เมือ่ เร็วๆ นี้

^ วัน-ทู-คอล! มอบรางวัลโทรศัพท์มอื ถือ Nokia X2 Qwerty พร้อม Echo pack จากวัน-ทู-คอล! Nokia Cool Pack ฟรีนาน 2 เดือน ให้ลกู ค้าผู้ โชคดีทรี่ ว่ มสนุกกับกิจกรรม “วัน-ทู-คอล! Chat’n Share…แชทสนัน่ แชร์ กันยกก๊วน” ร่วมติดตามและอัพเดทข่าวสารความสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์ ในครัง้ ต่อๆไปได้ที่ www.facebook.com/12call

^ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จัดกิจกรรม “สูงวัย สุขกาย สุขใจ” เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานพลาซ่า ชัน้ G โรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา ภายในงานพบกับการเสวนา ในหัวข้อ “สูงวัย อยูอ่ ย่างไร ให้มคี วามสุข”

^ ฟูด้ ฮอลล์ เดอะมอลล์ กรุป๊ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และส�ำนักงาน พาณิชย์จงั หวัดเพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม จัดงานสุดยอดของเด่นของดี 4 จังหวัด “4 สีสนั มหัศจรรย์แห่งทะเลภาค กลาง” รวบรวมผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มากมายจาก 4 จังหวัดทะเลภาคกลาง ที่ เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา

^ สวัสดิ์ มังกรวัฒน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรมสีมาธานี ให้การต้อนรับ Roslan bin saad LT Gen Dato Deputy chief of Air force ในโอกาสเดิน ทางมาพักแรม ณ โรงแรมสีมาธานี

^ สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นประธานในพิธเี ปิด ประปาเคหะชุมชน เพือ่ เพิม่ แรงดันน�ำ้ ประปา ในการให้บริการประชาชน ณ สถานีพกั และสูบจ่ายน�ำ้ ประปา ส่วนการเคหะ จังหวัดนครราชสีมา

^ วัน-ทู-คอล! มอบความสะดวกให้นอ้ งๆ เอไอเอสวัยทีนทัว่ ประเทศ รูผ้ ล สอบแอดมิชชัน่ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ผ่านมือถือ ฟรี! เพียงส่ง SMS พิมพ์เลขทีใ่ บสมัคร 7 หลัก มาทีห่ มายเลข 4268855 หรือผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/12call อย่างรวดเร็วทันทีในวันประกาศผล สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175


4

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

หอฯสุรินทร์ศึกษางานหอฯโคราช สานต่องานเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ น�ำโดย นาย เกรียงศักดิ์ ปาลีคปุ ต์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหอการค้า จังหวัดสุรินทร์ชุดใหม่ ได้น�ำคณะเข้าพบและศึกษาดูงานการบริหารงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�ำไปเป็น แบบอย่าง และพัฒนาในการบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้มีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์) คณะกรรมการหอการค้า และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ SMEs หอการค้าจังหวัด นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เป็นโอกาสดีและยินดีต้อนรับคณะ กรรมการบริหารชุดใหม่จากหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดอีสานตอนล่างเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 2 จังหวัดจะถือว่าเป็นจังหวัดที่ต้องท�ำงานควบคู่กัน เนื่องจากอยู่ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่มีวัฒนธรรม อารยะ ประเพณีทคี่ ล้ายคลึงกัน ด้านเศรษฐกิจก็จะต้องมีการพัฒนาควบคูก่ นั ไป หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อม ทีจ่ ะให้ขอ้ มูล อันเป็นประโยชน์ในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างและการแบ่งหน้าทีข่ องคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่หอการค้าฯ ข้อบังคับของหอการค้าฯ งบดุล รายได้และรายจ่าย แนวทางในการจัดหารายได้ การ จัดการทรัพย์สินของหอการค้า กิจกรรมหอการค้า และ SMEs Clinic ซึ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็ง มากของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหอการค้าต้นแบบด้าน SMEs ของประเทศไทย โดย นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ SMEs ทุกคนทีใ่ ห้การต้อนรับเป็นอย่างดี คณะกรรมการหอการค้า จังหวัดสุรินทร์ชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีกรรมการเก่าเพียงไม่กี่คน จึงท�ำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการ ท�ำงาน และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และสานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่า หอการค้าจังหวัดสุรินทร์เล็งเห็นว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นหอการค้าที่ประสบความส�ำเร็จในการบริหารงาน และได้รับรางวัลหอการค้ายอด เยี่ยม 2 ปีซ้อน และเป็นหอการค้าขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จึงมีมติในประชุมของคณะกรรมการณ ขอ เข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารงานจากหอการค้าโคราช เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในปีบริหารนี้.

สรุปภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสีมา ร่วมกับส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ เดือนเมษายน 2554 การค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายนปี 2554 มีโครงการที่ได้รับ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 7 โครงการ เงินลงทุน 2,305 ล้านบาท การจ้างงาน 1,925 คน ได้แก่ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือ หนังเทียม โครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองาน อุตสาหกรรมหรือการ ซ่อมPlatform โครงการกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�ำ้ โครงการกิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก พืช ผัก ผลไม้ โครงการกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมีดังนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเบา 1. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม ในนาม บริษัท ยูนิ สัน แพน(เอเชีย) จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 660,000 ชิ้น เงินลงทุน 39.7 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทยและจีน การจ้างงาน 681 คน ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 2. กิจการผลิต โครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม หรือการซ่อมPlatform ในนาม บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตแผงหลังคาปีละประมาณ 4,369,000 เมตร และประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 36.7 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 32 คน ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 3. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก ในนาม บริษทั โคราช ไทย เทค จ�ำกัด มีก�ำลังการ ผลิตปีละประมาณ 3,600 ตัน เงินลงทุน 88.5 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 699 คน ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 4. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้ำ ในนาม บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอ แมส จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละ 17,000 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 1,110.4 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 55 คน ที่ตั้ง จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 1. กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ในนาม บริษัท ดอย ค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตปีละประมาณ 1,620 ตัน เงินลงทุน 139 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 120 คน ที่ตั้ง จังหวัดสกลนคร อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 2. กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ในนาม บริษัทสยามฟูโกกุ จ�ำกัด มี ก�ำลังการผลิต 85,000,000 ชิ้น เงินลงทุน 854 ล้านบาท หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น การจ้าง งาน 306 คน ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น 3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรมหรอ การซ่อมPlatform ในนาม บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จ�ำกัด มีก�ำลังการผลิตแผง หลังคา 4,369,000 เมตร และประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 36.7 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น การจ้างงาน 32 คน ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น.

ราคาผู ้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด นครราชสีมา เดือน เมษายน 2554 โดยสรุปดังนี้ การประมวลดัชนีราคาผู้บริโภค ของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ ค�ำนวณ มี จ�ำนวน 471 รายการ ส�ำหรับ จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี จ� ำ นวน 260 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครือ่ ง ดืม่ เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรั ก ษาและบริ ก ารส่ ว นบุ ค คล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การ บันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ เพือ่ นน�ำ มาค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด นครราชสีมา ประจ�ำเดือน เมษายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 1.ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของปร ะเทศ เดือน เมษายน 2554 ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภค ทัว่ ไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือน เมษายน 2554 เท่ากับ 112.01 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 1.38 (ค่าดัชนีฯ เดือนมีนาคม 2554 เท่ากับ 110.49) เทียบกับเดือนเมษายน 2553 สูง ขึ้นร้อยละ 4.04 เฉลี่ยช่วง 4 เดือน (มกราคม-เมษายน) ปี 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 3.27 2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน เมษายน 2554 ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของ จังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100 และเดือน เมษายน 2554 เท่ากับ 123.1 ส�ำหรับเดือน มีนาคม 2554 เท่ากับ 120.4

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา

เมษายน 2554

3. การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคของจังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน 2554 เมือ่ เทียบกับ 3.1 เดือน มีนาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 2.2 3.2 เดือน เมษายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 5.5 3.3 เฉลี่ยเทียบช่วง 4 เดือน (มกราคม-เมษายน) ปี 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 4.1 4.ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดน ครราชสีมาเดือน เมษายน 2554 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (เดื อ นมี น าคม 2554 เที ย บกั บ เดื อ น กุมภาพันธ์ 2554 สูงขึน้ ร้อยละ1.0) สาเหตุ มาจากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี สิ น ค้ า หมวด อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 3.3 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้รอ้ ยละ 8.8 หมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 3.1 หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ ร้อยละ 3.4 และ หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งร้อย ละ 1.7 ในขณะทีห่ มวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 0.5 จากหมวด พาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สารร้อยละ 1.3 และเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.4 4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครือ่ ง ดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 สาเหตุสำ� คัญจาก การสูงขึน้ ของสินค้าหมวดผักและผลไม้รอ้ ย

ละ 8.8 ได้แก กะหล�ำ่ ปี แตงกวา ผักกาด ขาว ผักคะน้าผักบุง้ มะเขือเปราะ มะเขือ เทศ บวบ มะละกอดิบ มะนาว กล้วย น�ำ้ ว้า และแตงโม หมวดไข่และผลิตภัณฑ์ จากนม ร้อยละ 3.1 ได้แก่ ไข่ไก่ และไข่ เป็ด หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ ร้อยละ 3.4 ได้แก เนือ้ สุกร เนือ้ โค เนือ้ เค็ม ไก่สด ปลานิล ปลาหมึก และหอย แครง หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก แป้งร้อยละ1.7 ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า และเส้นก๋วยเตี๋ยวสด ส่วน สินค้าทีม่ รี าคาลดลงได้แก่ ครีมเทียม เห็ด ฟักทอง ต้อนหอม ส้มเขียวหวาน มะม่วง ซอสพริ ก ซอสมะเขื อ เทศ บะหมี่ กึ่ ง ส�ำเร็จรูป กาแฟผงส�ำเร็จรูป และน�ำ้ อัดลม เป็นต้น 4.2 ดัชนีหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 0.5 สาเหตุ ส�ำคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสือ่ สารร้อยละ 1.3 ได้แก่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าร้อย ละ 0.4 ได้ แ ก่ เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ผลิตภัณฑ์รองเท้า หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.4 ได้แก่ สบูถ่ ตู วั เป็นต้น 5. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เดือน เมษายน 2554 เทียบ กับเดือนเมษายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 5.5 (มีนาคม 2554 เทียบกับเดือนมีนาคม 2553 งขึ้นร้อยละ 4.0) ส�ำนักงานพาณิขย์จงั หวัดนครราชสีมา รายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของ สูสาเหตุ สำ� คัญมาจาก ประเทศไทยและจังหวัดหวัดนครราชสีมา ดังนี้ การสูงขึ้นของดัชนี ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ประจ�ำเดือน เมษายน 2554 หมวดอาหารและ (1) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เท่ากับ 112.1 (ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เท่ากับ 100) เครือ่ งดืม่ ร้อยละ 7.0 (2) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน มีนาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 1.38 จากหมวดผักและผล (3) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน เมษายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 4.04 ไม้ 15.5 (กะหล�ำ่ ปี ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคและอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำเดือน เมษายน 2554 แตงกวา ผักกาดขาว (1) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เท่ากับ 123.1 (ปี 2550 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของจังหวัดนครราชสีมาเท่ากับ 100) ผั ก คะน้ า ผั ก บุ ้ ง (2) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน มีนาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 2.2 ถัว่ งอก หัวหอมแดง (3) การเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อเทียบกับเดือน เมษายน 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 5.5 กะเทียม กล้วยน�ำ้ ว้า

ส้มเขียวหวาน สับปะรด เงาะ แตงโม) หมวดเครื่องประกอบอาหารร้อยละ 16.2 (น�ำ้ ตาลทราย ขนมหวาน น�ำ้ มันพืช น�ำ้ มัน สัตว์ มะพร้าว ซีอวิ้ ขาว) หมวดไข่และ ผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 10.1 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนยแข็ง นมถัว่ เหลือง) หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น�้ำร้อยละ 5.9 (เนื้อโค ไส้กรอก กุนเชียง เนือ้ เค็ม ไก่สด เป็ดสด ปลากะพง ปลาทู กุง้ นาง ปลาหมึกกล้วย หอยแครง) หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ จากแป้งร้อยละ 3.3 (ข้าวสารเหนียว เส้น ก๋วยเตีย๋ วสด ขนมอบ) หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 3.1 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 6.3 (น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง) หมวดการ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 3.5 (ค่าตรวจรักษาและบริการ ค่ายา สบู่ ถูตวั กระดาษช�ำระ แป้งทาผิวกาย ค่าแต่ง ผมชาย) หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าร้อย ละ 1.9 (เสื้อผ้าบุรุษ ผ้าถุง ชุดเด็ก ผลิตภัณฑ์รองเท้า) ส่วนหมวดทีด่ ชั นีราคา ลดลงได้แก่ หมวดการบันเทิงการอ่าน การ ศึกษา และการศาสนาร้อยละ 0.8 (ค่าเล่า เรียน – ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 6. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัด นครราชสีมา เฉลีย่ เทียบกับช่วงระยะเวลา เดียวกันกับปีกอ่ น (มกราคม - เมษายน) ปี 2553 สูงขึน้ ร้อยละ 4.1 ทัง้ นีม้ สี าเหตุ มาจากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ร าคาหมวด อาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 4.8 จากหมวด ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์แป้งร้อยละ 1.2 หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำร้อยละ 4.5 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 6.9 หมวดผักและผลไม้ร้อยละ 11.1 หมวด เครือ่ งประกอบอาหารร้อยละ 12.6 ดัชนี ราคาหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละสูงขึน้ ร้อยละ 2.8 จากหมวดเครือ่ ง นุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 0.9 หมวด เคหะสถานสูงขึน้ ร้อยละ 0.9 หมวดการ ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 3.0 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ สือ่ สาร ร้อยละ 5.6 เนือ่ งจากภาวะราคา น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะ ตลาดโลก ส่วนหมวดทีด่ ชั นีราคาลดลงมี หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการ ศาสนาร้อยละ 0.8


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

สัมภาษณ์พเิ ศษ

_____

‘อรชัย ปุณณะนิธิ’

5

ประธานมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา

เพิม่ สุสาน-สร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม-ซือ่ สัตย์ตอ่ ทรัพย์สนิ ผูร้ บั ภัย

ภารกิจหลักของฮุก 31 มูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา (พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ) หรือ ฮุก 31 โคราช เป็นองค์กรการกุศลที่มีกิจกรรม มากกว่ า เรื่ อ งการกู ้ ภั ย และบรรเทา สาธารณะภัย เป็นองค์กรที่ท�ำบุญท�ำกุศล การเก็บศพไร้ญาติทุก 10 ปี การบ�ำบัด ทุกข์ของประชาชนในเขตรอบนอก อ.เมือง ซึ่งมีอาสาสมัครในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งหมด 36 อ�ำเภอ และอาสาสมัคร ประมาณ 2,000 คน มีรถกูภ้ ยั ทีอ่ ยูใ่ นเครือ ข่ายประมาณ 500 คัน ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ใหญ่มาก ความซื่อสัตย์ต่อทรัพย์สินผู้ได้รับ ภัย ในปีทผี่ า่ นมาเราได้พฒั นาไปแล้ว ระดับหนึ่งมีระเบียบมากขึ้น แต่ในยุคต่อ ไปนีซ้ งึ่ จะร่างกฎระเบียบใหม่ ให้มรี ะเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กู้ภัยรัดกุมและดีกว่าเดิม ขณะนี้ผ่านคณะ กรรมการร่างกฎระเบียบแล้ และจะน�ำ เสนอให้จุดต่างๆ รับทราบ และลงสัตยา บรรณร่วมกัน เช่น มารยาทการกู้ภัยให้ เกิดความซื่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ ได้รับภัย สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ สากลมากยิ่ ง ขึ้ น และปรั บ ปรุ ง ระบบ มาตรฐานทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมือ

จากจังหวัดนครราชสีมา โดยอนุญาตให้ เอารหัสอ�ำเภอที่บ่งบอกอ�ำเภอนั้นๆ มา เป็นหมายเลข 2 ตัวหลักในการเรียกอาสา สมัคร ซึ่งจะบอกต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุได้ ทันทีว่าอยู่อ�ำเภอใด ส่วน 3 หลักสุดท้าย เป็นรหัสการเรียกถามเป็นหมายเลขประจ�ำ ตัวของสมาชิก หรืออาสาสมัครนั้นๆ และ จะเปลี่ยนเสื้อใหม่ให้กับพนักงานของฮุก ทัง้ หมดและมีหมายเลขติดทีเ่ สือ้ จะได้รวู้ า่ อยู่ในเขตใด เพื่อให้เป็นระเบียบไปใน ทิศทางเดียวกัน และควบคุมดูแลง่าย คน ทั่วไปก็จะรับทราบ ซึ่งจะพัฒนาขีดความ สามารถของอาสาสมัครกู้ภัยให้ดีมากยิ่ง ขึ้น การช่วยเหลือสังคมและบรรเทา สาธารณภัย นอกจากนี้จะร่วมกับทางจังหวัด ให้มีการอบรมฝึกทักษะในแง่มุมต่างๆ

เพราะขณะนี้กู้ภัยถือว่าเป็นงานที่มีส่วน ส�ำคัญมากในการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและ เอกชนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และแต่ละ อุบตั เิ หตุเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆ และทีส่ ำ� คัญ ที่สุดยังมีส่วนร่วมในการไปช่วยเหลือในที่ ต่างๆ เช่น เหตุการณ์สึนามิ ที่ จ.ภูเก็ต เหตุการณ์นำ�้ ท่วมทีภ่ าคใต้ เป็นต้น ซึง่ เป็น ภารกิจหลักที่ต้องท�ำต่อไป และพัฒนาให้ มีขดี ความสามารถทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ไป ซึง่ สิง่ เหล่า นีเ้ องก็ตอ้ งอาศัยทุนทรัพย์จ�ำนวนค่อนข้าง มาก ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเข้ามาอย่างสม�่ำเสมอ ส่วนที่ 2 ได้ รับจากค่าบริการจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เรียกว่า ระบบ อีเอ็มเอส ภารกิจใหญ่ของคณะกรรมการชุด ใหม่ ในส่วนภารกิจของคณะกรรมการ ชุดใหม่เราก็มีความรู้สึกว่าจะต้องพัฒนา

องค์กรฮุก 31 ให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน เป็ น สากลยิ่ ง ขึ้ น ไป มี ค วามโปร่ ง ใส ประชาชนทัว่ ไปตรวจสอบได้ เพราะฮุก 31 เป็นองค์กรทีป่ ระชาชนทัว่ ไปบริจาคเงินเข้า มาช่วยเหลือ ซึ่งเกิดจากจิตศรัทธา ที่ ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่ได้ รับความเดือดร้อนจริงๆ 1. การจัดหาที่ดินเพื่อท�ำสุสาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังที่กล่าวมาแล้ว นั้นประสบความส�ำเร็จ คณะกรรมการ ก� ำ ลั ง ได้ จั ด หาพื้ น ที่ เ พื่ อ ท� ำ เป็ น สุ ส านที่ อ�ำเภอโชคชัย เพื่อในอนาคตคาดว่าจะ สามารถเป็นที่รองรับ เป็นที่บรรจุศพของ บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคน จีนทั้งหลายให้มีสุสานอีก 1 แห่งของ จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้อยู่ในระหว่าง ด�ำเนินการ คาดจะเสร็จภายในปีนแี้ น่นอน 2. ก่อสร้างอุทยานพระโพธิสัตว์

สมอ.ออกโรงฟันผูค้ า้ เหล็กภาคอีสาน สุม่ พบไม่ได้มาตรฐานกว่า5พันตัน

แนะผูซ้ อื้ ตรวจตรา มอก.ก่อนตัดสินใจ สมอ.ออกโรงฟันผู้ค้าเหล็กไม่ได้ มาตรฐานพื้นที่ภาคอีสาน น�ำร่องโคราช ตรวจจับร้านค้าจ�ำหน่ายเหล็กพบไม่ได้ มาตรฐานกว่า 5,000 ตัน หวั่นผู้ประกอบ การเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ออกกฎเหล็กมีโทษ ทั้งจ�ำทั้งปรับ เร่งรณรงค์ชวนร้านค้าเข้า โครงการร้าน มอก.ขายเหล็กได้มาตรฐาน แนะผู้ซื้อตรวจดูตรา มอก.ก่อนตัดสินใจ ซื้อทุกเส้น นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการ ส� ำ นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ อุตสาหกรรม เปิ ด เผยว่า ส� ำ นักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ มาตรฐาน เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน และคุม้ ครอง สุ ข อนามั ย ของผู ้ บ ริ โ ภค ในกรณี ที่ มี ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและความ ปลอดภัยของผู้บริโภค จึงด�ำเนินการให้มี ตราพระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ เหล็กก่อสร้างอยู่ในข่ายดังกล่าว มีผลให้ ต้องควบคุมการท�ำ การน�ำเข้า รวมทัง้ การ จ�ำหน่ายด้วย แต่ เ นื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ผู ้ ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สมอ.จึงได้จดั สัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบการ ท�ำและจ�ำหน่ายฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง ใน จ.นครราชสีมา จ�ำนวน 100 คน ให้ เข้าใจถึงมาตรการในการอนุญาต การ ตรวจติดตามและควบคุม ที่จะต้องปฏิบัติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ.มาตรฐาน

นายชัยยง กฤตผลชัย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ส� ำ หรั บ การสั ม มนาดั ง กล่ า ว นอกจากจะมีการบรรยายเกี่ยวกับสาระ ส�ำคัญของ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ท�ำ ผู้จ�ำหน่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การตรวจติดตามผลและการตรวจควบคุม วิธกี ารสังเกตและตรวจสอบเหล็กเส้นเสริม คอนกรีตฯ และเหล็กโครงสร้างแล้ว ยังมี การบรรยายเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของ โครงการร้าน มอก. : ผลิตภัณฑ์เหล็ก ก่อสร้างที่ สมอ.ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ สร้างเครือ ข่ายร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักบริหารมาตรฐาน 1 โทร 0 2202 3371-2 เลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า หากเรา ตรวจพบว่าผู้ประกอบการหรือร้านค้าน�ำ เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานมาจ�ำหน่ายจะต้อง ถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการ ละเว้น เพราะถือเป็นการเอาเปรียบผู้

บริโภค ที่ผ่านมาหลังจากได้มีการออกสุ่ม ตรวจปรากฏว่ า พบร้ า นค้ า หลายแห่ ง ที่ จ�ำหน่ายเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึง อยากจะขอร้องให้ผปู้ ระกอบการทุกแห่งให้ ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเองและผู้ บริโภคด้วย “ที่ ผ ่ า นมาได้ จั ด สั ม มนาชี้ แ จง ท�ำความเข้าใจกับผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นทัง้ ผู้ ผลิ ต และผู ้ จ� ำ หน่ า ยเหล็ ก ก่ อ สร้ า งใน จ.นครราชสีมา ให้เข้าใจในเรื่องของข้อ กฎหมาย และเรื่องของมาตรฐาน มอก. โดยเฉพาะปัจจุบนั ในท้องตลาดที่ สมอ.ได้ ไปตรวจแล้วพบว่ามีการจ�ำหน่ายเหล็กทีไ่ ม่ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นจ�ำนวนมาก และ ได้ตรวจจับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้ ประมาณ 5,000 ตัน ในท้องที่รอบๆ กรุงเทพฯ ส่วนที่โคราชเป็นประตูสูภาค อีสานมีการจ�ำหน่ายเหล็กค่อนข้างมาก จึง ต้องมาท�ำความเข้าใจกับผู้ค้าเหล็กท�ำให้ ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเราไม่อยาก ให้กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่” ในภาคอีสานทาง สมอ.คงต้อง ลงพื้นที่หลายครั้งเพราะมีหลายจังหวัด และที่ส�ำคัญส่วนหนึ่ง คือ ประชาชนยังไม่ เข้าใจในการเลือกใช้ เหล็ก เพราะจะดูเรือ่ ง ราคาเป็นหลัก ทาง สมอ.ต้องท�ำเรื่องนี้ให้ กระจ่าง และได้ตรวจ จับโรงงานผลิตเหล็ก พบการกระท�ำผิดบาง ราย ส่วนผู้จ�ำหน่าย

ซึง่ เป็นผูส้ งั่ สินค้ามาขายส่วนใหญ่สงั่ สินค้า จากโรงงาน โดยสัง่ เป็นน�ำ้ หนัก พอถึงร้าน ค้าย่อยก็จะขายเป็นเส้น ซึ่งหากร้านค้า ค�ำนึงถึงเหล็กทีข่ ายให้ได้มาตรฐาน ปัญหา ของโรงงานทีผ่ ลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานก็จะ ไม่เกิดขึน้ เพราะร้านค้าไม่สงั่ เหล็กคุณภาพ ต�่ำกว่ามาตรฐาน นายชัยยง กล่าวอีกว่า โทษของ การจ� ำ หน่ า ยเหล็ ก ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานของ โรงงานผลิตจะมีโทษจ�ำคุก 2 ปี ปรับไม่ เกิน 1 ล้านบาท ส่วนร้านค้าทั่วไปหากท�ำ ผิดมีโทษจ�ำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทีผ่ า่ นมาได้ใช้มาตรการเรือ่ ง การปรับหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ต่อไปนี้ สมอ.จะเริ่มรณรงค์ให้ร้านจ�ำหน่ายเหล็ก เข้าสู่โครงการร้าน มอก.ขายเหล็กที่ได้ มาตรฐาน จะมีใบประกาศนียบัตรเป็น เครื่องการันตีจาก สมอ. “ก็อยากฝากว่าลูกค้าทีซ่ อื้ เหล็กไป ก่อสร้างบ้าน หากเกิดเหตุการณ์พังถล่ม เพราะซือ้ เหล็กทีไ่ ม่ได้มาตรฐานจากร้านค้า เหล็ก ความเสียหายก็จะตามมาซึง่ ทรัพย์สนิ และชีวติ ส่วนผูซ้ อื้ ก็ตอ้ งเข้มงวดในการซือ้ เหล็กทีม่ ตี รามาตรฐาน มอก.เท่านัน้ ”.

กวนอิม ขณะนี้ฮุก 31 ได้รับมอบ หยกเขียวซึ่งเป็นหยกเขียวที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยที่ท�ำจากหยก เขี ย วชิ้ น เดี ย วจากประเทศจี น มา ประทับที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรอง นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบมาจากผู้ ว่ า การมณฑลเหลี่ ย วหนิ ง เพื่ อ ประดิษฐาน ณ บริเวณวิหารเซ็งหงั่มตั่ง ถนนบายพาส - ปักธงชัย จอหอ มูลนิธิ พุทธรรม 31 นครราชสีมา เพื่อเป็นสิริ พัฒนมงคงแก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา สืบไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาคารวิหารพระโพธิสตั ว์กวนอิมหยกเขียว ใหญ่ที่สุดในไทย โดยใช้งบประมาณจากผู้ มีจิตศรัทธาจ�ำนวนกว่า 10 ล้านบาทใน การก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2554 นี้ เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชา ซึ่งขณะนี้ ได้ประดิษฐานไว้ที่วิหารเซ็งหงั่มตั่ง ถนน บายพาส ระหว่างที่รอการสร้างศาลาที่ ประทับใหม่ จึงอยากให้คนโคราชได้ไป เยี่ยมชมอาคารวิหารเหล่านี้ ซึงถือได้ว่า เป็นสมบัตขิ องชาวโคราชเพราะว่าทุกคนมี ส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด ความเชื่อของคน ไทยและก็ชาวเอเชียเชื่อว่าการไปขอเทพ เทพก็เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสามารถ

ช่วยปกปักษ์รกั ษาแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้เรา ได้ การท�ำบุญโลงศพเป็นกุศลยิง่ ใหญ่ การบริจาคโลงศพตามความเชื่อ คนโบราณเชือ่ ว่าการบริจาคโลงศพเป็นการ ต่ออายุตัวเอง แล้วก็ไม่ท�ำให้เกิดโรคภัย ต่างๆ โลงศพเหล่านี้ประชาชนเป็นผู้ บริจาคเข้ามา ไม่มกี ารจ�ำหน่าย ส่วนใหญ่ จะมอบให้กับบรรดาศพผู้ยากไร้ซึ่ง โรง พยาบาลต่างๆ มาขอรับบริจาคจากฮุก 31 อยู่เรื่อยๆ และส่วนหนึ่งจากการที่ไปกู้ภัย บนท้องถนนก็ได้อาศัยโรงศพที่บริจาคเข้า มาไปช่ ว ยญาติ พี่ น ้ อ งที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก อุบตั เิ หตุ ซึง่ เปิดรับบริจาคทุกวันทัง้ ฮุก 31 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ และที่วิหารแห่งใหม่ ถ.บายพาส นอกจากนีย้ งั มีรถบริการส่งศพ กลับภูมิล�ำเนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หาก อยู่ในพื้นที่ต่างอ�ำเภอก็จะมีค่าน�้ำมันบ้าง แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้รับบริการ.

สมาคมผูผ้ ลิตมันส�ำปะหลังอีสานร่วมใจก�ำจัดเพลีย้ แป้ง เลีย้ งแตนเบียนในโรงงานทุกแห่งปล่อยพร้อมกันปีหน้า นายปราโมทย์ กงทอง นายก สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�ำปะหลังภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญสมาชิกซึง่ เป็น ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง จากทัว่ ประเทศ ร่วมประชุมหารือในการ ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาการระบาด ของเพลีย้ แป้งในไร่มนั ส�ำปะหลัง ซึง่ ขณะนี้ มีกำ� ลังระบาดในหลาย พื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานและพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ถือเป็นแหล่งทีม่ ี การปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง มากที่ สุ ด ของ ประเทศก็ มี ก ารระบาดของเพลี้ ย เป็ น จ�ำนวนมาก ซึง่ ในทีป่ ระชุมได้เล็งเห็นถึงวิธี การแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลีย้ แป้ง ในมันส�ำปะหลัง โดยการก�ำจัดวงจรการ ขยายพันธุ์ของเพลี้ยแป้งด้วยวิธีการตาม ธรรมชาติดว้ ยการใช้แตนเบียน และแมลง ช้างปีกใส ซึง่ เป็นศัตรูของเพลีย้ แป้งเข้ามา ช่วยในการก�ำจัด เพือ่ สร้างความสมดุลให้ กั บ ระบบนิ เ วศ และไม่ เ ป็ น พิ ษ กั บ สิ่ ง แวดล้อม และเป็นการตัดวงจรการขยาย พันธุข์ องเพลีย้ แป้งให้หมดไป ทัง้ นีท้ างสมา คมฯได้ ข อความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก ผู ้ ประกอบการโรงงานมันส�ำปะหลังให้ช่วย กันเพาะเลีย้ งแตนเบียน และแมลงช้างปีก ใสในโรงงานทุกแห่ง เพื่อเตรียมน�ำไป ปล่อยลงในไร่มนั ส�ำปะหลังในพืน้ ทีพ่ ร้อมๆ กัน ซึง่ ผูป้ ระกอบการทุกรายต่างเห็นด้วย กับแนวคิดนี้และพร้อมที่จะน�ำแตนเบียน และแมลงช้างปีกใสไปเพาะเลี้ยง และ ก�ำหนดเริม่ ปล่อยออกสูธ่ รรมชาติพร้อมๆ กันในปี 55 นี้ โดยมี ดร.อัมพร วิโนทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงแตนเบียน กรมส่งเสริมการ เกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดัง กล่าว และพร้อมทีจ่ ะส่งมอบพ่อพันธุแ์ ม่ พั น ธุ ์ แ ตนเบี ย น และแมลงช้างปีกใส ให้กับทางสมาชิก สมาคมฯทั น ที ที่ พร้อม นายวี ร ะ

นายปราโมทย์ กงทอง ศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการ บริ ห าร บริ ษั ท แป้ ง มั น เอี่ ย มเฮง อุตสาหกรรม จ�ำกัด ตัวแทนสมาชิกสมา คมฯ เปิดเผยว่า การระบาดของเพลีย้ แป้ง ในไร่มนั ส�ำปะหลังในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ น มาก� ำ ลั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ มั น ส�ำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยท�ำให้ผลผลิต มันส�ำปะหลังลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สมา คมฯคาดการณ์วา่ ในปีการผลิต 2554/2555 นีผ้ ลผลิตมันส�ำปะหลังทัว่ ประเทศมีออกสู่ ตลาดประมาณ 15-18 ล้านตัน จากเดิม ทีผ่ ลผลิตมันส�ำปะหลังทัง้ ประเทศเฉลีย่ ปี ละประมาณ 25 ล้านตัน ซึง่ สถานการณ์ ดังกล่าวท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อภาคการส่ง ออกมันส�ำปะหลังเสียหายเป็นมูลค่าหลาย หมืน่ ล้านบาท ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมเพือ่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลีย้ แป้งจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมาก ตนและ สมาชิกผูป้ ระกอบการโรงงานทุกแห่งก็จะ เห็นด้วยกับแนวคิดนี้


6

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

‘สนาวุฒิ กิริวัฒนศักดิ์’

รับไม้ต่อคลังออโตโมบิลล์

เดินหน้ารุกเต็มก�ำลังน�ำซูซูกิใกล้ชิดผู้บริโภค

ของซูซูกิให้มีการเดิน หน้ า รุ ก สู ่ ต ลาดเต็ ม ก� ำ ลั ง เพราะผลิ ต ภัณฑ์ของซูซูกิเริ่มมี ความหลากหลายมาก ขึ้ น เ ดิ ม ซู ซู กิ มี ผลิตภัณฑ์เด่นเพียงตัว กระบะ Carry เท่านัน้ แต่ขณะนีไ้ ด้มกี ารเปิด ตัว Swift และได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า ล่าสุดซูซกู ิ ยังได้เปิดตัว SX4 ทีม่ ี จุดเด่นเป็น ECO CAR เฉพาะนัน้ ทางบริษทั แม่ของซูซกู จิ งึ ได้เริม่ ให้มกี ารด�ำเนินการวาง แนวทางการตลาดตัง้ แต่ปนี เี้ ป็นต้นไป เพือ่ บุกตลาดมากขึน้ จะเห็นได้จากการทีค่ ลังออ โตโมบิลล์ได้มีการปรับปรุงโชว์รูมในรอบ หลายปี ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท และ เริม่ มีการออกโรดโชว์รถยนต์มากขึน้ ท�ำการ ประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวรถยนต์ให้ลกู ค้า ได้เห็นมากขึน้ โดยการน�ำผลิตภัณฑ์ของซูซกู ิ เข้าไปใกล้ชดิ ให้ผบู้ ริโภค ให้ทำ� การรูจ้ กั มาก ขึน้ เพราะเรามีความมัน่ ใจในตัวผลิตภัณฑ์ ของซูซกู ิ แต่ผบู้ ริโภคเองอาจจะยังรูจ้ กั ซูซกู ิ ไม่มากพอ

สามารถจดจ�ำง่าย เกิดความสะดวกสบาย และให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะมีการรีโนเวทซูซกู ทิ วั่ ทัง้ ประเทศ ให้มี รูปแบบเดียวกันทัง้ หมด ส่วนศูนย์บริการ ของคลังออโตโมบิลล์ขณะนีอ้ าจจะมีความ แออัดบ้าง เพราะได้ปล่อยรถออกไปค่อนข้าง เยอะ ท�ำให้มรี ถเข้ามาใช้ศนู ย์บริการมากขึน้ แต่ได้เตรียมวางแผนที่จะขยับขยายศูนย์ บริการขึน้ โดยการขยายพืน้ ทีท่ างด้านหลัง ของศูนย์บริการเพิม่ ขึน้ ซึง่ งบประมาณในจุด นีไ้ ม่ได้รวมอยูใ่ นงบทีใ่ ช้ในการปรับปรุงโชว์รมู ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง โดยจะเน้นใน ส่วนของศูนย์บริการมากขึน้ ด้วย คาดว่าจะ เสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบได้ภายในปีน ี้ หรือ ก่อน ECO CAR จะออกสูต่ ลาด และภายใน ปี 2556 คาดว่าจะขยายสาขาเพิม่ อีก 1 แห่ง โดยเล็งพืน้ ทีไ่ ว้บริเวณหัวทะเล

ปัญหาทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ

แผนการลงทุนรีโนเวทโชว์รมู 10 ล้านบาท หลังจากที่ซูซูกิไม่เคยเปลี่ยนโชว์ หรือปรับปรุงโชว์รมู มานานกว่า 10 ปีแล้ว ในปีนบี้ ริษทั แม่ตอ้ งการบุกตลาดมากขึน้ จึง ต้องการให้ตัวแทนจ�ำหน่ายปรับหน้าตา โชว์รมู ใหม่ทงั้ หมดทุกสาขาให้เหมือนกันจึง ได้เตรียมงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทใน การรีโนเวทโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ ทัง้ หมด โดยจะเปลีย่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณเคาเตอร์ กลยุทธ์ในการท�ำการตลาดรถยนต์ซซู กู ิ ขณะนีไ้ ด้รบั นโยบายจากบริษทั แม่ โชว์รมู ห้องพักลูกค้า และศูนย์บริการให้

จุดเด่นของรถยนต์ซซู กู แิ ต่ละรุน่ SX4 เพิง่ เปิดตัวในตลาด จุดเด่น ของรถรุน่ นีจ้ ะเป็นรถเก๋งทีส่ ามารถขับในพืน้ ผิวถนนได้หลากรูปแบบ เพราะการทีช่ ว่ งล่าง ของตัวรถมีการยกสูงขึน้ มากกว่ารถเก๋งทัว่ ไป ส่วนรุน่ Swift นัน้ โดยการแบ่งกลุม่ ของรถ แล้ว Swift จัดอยูใ่ นกลุม่ ของ B-Segment เช่นเดียวกับ Jazz, Yaris, Mazda 2 หาก เปรียบเทียบในเรือ่ งของเครือ่ งยนต์นนั้ เรียก ได้วา่ ไม่ตา่ งกัน แต่จดุ เด่นของ Swift จะอยู่ ที่เรื่องของรูปทรงที่สวยมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาจะเป็นเรื่องราคาและออฟชั่นซึ่ง เทียบกับคูแ่ ข่งแล้วดูจะมีความคุม้ ค่ามากกว่า ส�ำหรับ Carry เป็นรถรุน่ ทีข่ ายดีอกี ตัวหนึง่ เพราะกลุม่ ผูป้ ระกอบการนิยมใช้ สามารถ บรรทุกขนส่งสินค้าได้ทงั้ ใกล้และไกล สะดวก ต่อการรับส่งสินค้า คล่องตัวมากกว่ารถ ยอดขายรถยนต์ซซู กู ทิ งั้ 3 รุน่ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ซซู กิ ใิ นปีนอี้ ยู่ บรรทุกขนาดใหญ่ ในระดับดี โดยเฉลี่ยมียอดขายต่อเดือน ประมาณ 30 คัน แต่ในเดือนเมษายนมียอด เตรียมแผนรับ ECO CAR ในส่วนรถ ECO CAR ของซูซกู ทิ ี่ ขายทีถ่ อื ได้วา่ ดีมาก มียอดสัง่ ถึง 50 คัน เรียกได้วา่ ทะลุเป้าทีต่ งั้ ไว้ โดยรุน่ ทีข่ ายดีเป็น จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ ทางซูซกู เิ องมีนโยบาย รุน่ Swift และ Carry เหตุผลทีท่ ำ� ให้ขายดี จะท�ำการผลิตภัณฑ์ทแี่ ข่งขันได้ในตลาด ทัง้ เนือ่ งจากมีการจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย เรือ่ งของสมรรถนะ ราคา รวมไปถึงเรือ่ งของ ทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ยังมีการจัดบูธ โชว์รถยนต์ที่ การตลาด เรียกได้วา่ ตัว ECO CAR นีจ้ ะ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช และ เป็นตัวไฮไลต์ของซูซกู ิ และทีส่ ำ� คัญ ECO การท�ำประชาสัมพันธ์มากขึน้ ถือได้วา่ เป็น CAR คาร์ของซูซกู นิ นั้ จะเป็นรุน่ แรกทีท่ ำ� การ จังหวะทีพ่ อดี คงไม่เกีย่ วกับปัญหาของยีห่ อ้ ผลิตในเมืองไทย ซึง่ ตอนนีโ้ รงงานของซูซกู ิ อืน่ ๆ ทีโ่ ดนผลกระทบจากสึนามิ เพราะจาก สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัง้ อยูใ่ นระยอง และ การสอบถามจากลูกค้าเองแล้วนัน้ ส่วนใหญ่ ในปลายปีนกี้ ค็ งจะทราบกันแล้วว่าหน้าตา เหตุผลการตัดสินใจซือ้ อยูต่ รงทีค่ วามถูกใจ ECO CAR ของซูซกู จิ ะออกมาอย่างไร ราคา ในตัวรูปทรง รูปลักษณ์ของตัว Swift เป็นการ เท่าไหร่ สเป็คเป็นแบบไหน ส่วนของการเข้า เจาะจงมาทีต่ วั รถมากกว่า ในปีนเี้ ราตัง้ เป้า มาบุกตลาดของรถยนต์ซซู กู นิ นั้ รถรุน่ Swift ยอดขายไว้ประมาณ 400 คัน หากใน ตัวล่าสุดเป็นรุน่ ที่ 3 แล้ว แต่รนุ่ ที่ 2 เข้า ไตรมาสที่ 3 และ 4 ไม่ประสบความเสีย่ ง มาตีตลาดเมืองไทยเมือ่ 10 กว่าปีทแี่ ล้ว โดย

ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ผู้จัดการ ศู น ย์ บ ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ และศู น ย์ บ ริ ห าร จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอด เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครราชสีมา NRRU-UBI กล่าวว่า ปัจจุบนั รูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และ ขยายตัวอย่างกว้างขวางที่จะน�ำข่าวสาร ความรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่าง สร้างโอกาสให้กบั ธุรกิจของตน แต่กไ็ ม่ควร ลืมที่จะตระหนักถึงข้อกฎหมายที่จะมีผล กับธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการจะตัดสินใจลงทุน หากกล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หรือที่คุ้นเคยกับค�ำว่า ลิขสิทธิ์ แต่ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะมีความ หมายครอบคลุมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย การค้า อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ฯลฯ “SMEs เป็นภาคส่วนที่สำ� คัญใน ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง จั ง ห วั ด นครราชสีมา รวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้ง ทางด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ซึ่ง มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการสร้าง ความตระหนักถึงความส�ำคัญ จะช่วยให้ SMEs ไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ ไม่ เข้าใจทรัพย์สินทางปัญญา”

2.ช่วยเหลือในการยืน่ ค�ำร้อง และ ติดตามผลการจดทะเบียนด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา 3. น� ำ ผลงานวิ จั ย ภายใน มหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4. การให้ขา่ วสาร ประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา 5. ค้นหาธุรกิจใหม่ทใี่ ช้องค์ความ รู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทางศูนย์ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ฉบับนีห้ นังสือพิมพ์ขา่ วหอการค้า จังหวัดนครราชสีมาได้มโี อกาสได้มาพูดคุย อย่างเป็นกันเองกับนักบริหารหนุม่ ไฟแรงที่ เข้ามาบริหารงานช่วยครอบครัว รับไม้ตอ่ จากรุน่ พ่อ ‘สนาวุฒิ กิรวิ ฒั นศักดิ’์ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท คลังโอโตโมบิลล์ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ซูซูกิแห่งเดียวใน โคราช ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจเริม่ จาก ภาพรวมตลาดรถยนต์ในโคราช ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทุกค่ายคาดว่าจะมีตวั เลขทีด่ ี ขึ้น ทั้งนี้เรามองว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่มี ความเติบโต การเมืองนิ่ง รวมไปถึง การเกษตรทีม่ อี ตั ราราคาดีขนึ้ ตลาดรถยนต์ โคราชก็นา่ จะเติบโตขึน้ ด้วย ในส่วนของซูซกู ิ กับเหตุการณ์สนึ ามิไม่ได้รบั ผลกระทบกับการ ส่งมอบรถยนต์ให้กบั ลูกค้าแต่อย่างใด เพราะ ฐานการผลิตรถยนต์ซูซูกิอยู่ในพื้นที่อีกซีก หนึง่ ของญีป่ นุ่ จึงไม่ได้รบั ผลกระทบ มีเพียง ค่ายใหญ่เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ซูซกู ยิ งั มี การด�ำเนินการส่งมอบรถได้ตามปกติ

ซูซกู ใิ นยุคก่อนนัน้ จะเป็นยุคทีค่ นไทยเป็นคน บริหารแต่ยคุ หลัง ตัง้ แต่ Swift ทีเ่ ข้ามาจะ เป็นทางญีป่ นุ่ เป็นผูบ้ ริหารงานเองแบบเต็มตัว ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ทำ� การลงทุนสร้างโรงงานในเมือง ไทยแล้วประมาณ 7,000 ล้านบาท เพือ่ เป็นฐานผลิตรถยนต์ ECO CAR ของซูซกู ิ เอง แนวโน้มตลาดรถยนต์ครึง่ ปีหลัง เนื่องจากซูซูกิยังไม่ใช่รถตลาด ลูกค้าให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก ความ เชือ่ มัน่ ของลูกค้าค่อยๆ เพิม่ มากขึน้ หาก ลูกค้าเห็นรถยนต์ซซู กู วิ งิ่ บนท้องถนนมากขึน้ ก็จะยิง่ สร้างความมัน่ ใจมากขึน้ และก็จะ ท�ำให้ลกู ค้าตัดสินใจเร็วขึน้ คาดว่าหลังจาก ปรับปรุงโชว์รูมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี รถยนต์ซูซูกิออกไปวิ่งในท้องถนนมากขึ้น ลูกค้าจะช่วยโฆษณาแบบปากต่อปากมากขึน้ คาดว่าจะท�ำให้ยอดขายและความนิยมในตัว รถโดยเฉพาะรุน่ Swift เพิม่ มากขึน้ ด้วย โปรโมชัน่ กระตุน้ ยอดขาย หากลูกค้าออกรถรุน่ Swift และ SX4 จะได้แถมประกันภัยชัน้ 1 พ.ร.บ. และได้รบั การช่วยเหลือฉุกเฉินจากบริษทั เป็น เวลา 3 ปี ส่วนรุน่ Carry ลูกค้าจะได้รบั อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และCarry เป็นรถ บรรทุกขนาดเล็กทีต่ า่ งจากตลาดปิค๊ อัพทัว่ ๆ ไป ใช้เครือ่ งเบนซินสามารถน�ำไปติดแก๊สได้ และคลังออโต้ฯ ก็มบี ริการรับติดตัง้ ให้กบั ลูกค้า ซึง่ เป็นอีกบริการหนึง่ ของบริษทั จะ เหมาะกับลูกค้าทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ ทัง้ SMEs เกษตรกร เพราะช่วยในการประหยัด ค่าใช้จา่ ยได้คอ่ นข้างเยอะ การบริการของคลังออโตโมบิลล์ การบริการหลักๆ ของคลังออโตโม

บิลล์ คือ การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ของซูซกู ิ ทัง้ ในเรือ่ งของการจ�ำหน่ายรถยนต์ จ�ำหน่ายอะไหล่ รวมทัง้ ศูนย์บริการของซูซกู ิ และเนือ่ งจาก Carry เป็นรถทีส่ ามารถติด แก๊สได้ จึงท�ำให้เกิดการเพิม่ ธุรกิจติดตัง้ แก๊ส โดยจะท�ำการติดให้ Carry เป็นหลัก ส่วน เรือ่ งของราคานัน้ ถือว่าไม่แพง เพราะบริษทั เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและติดตัง้ ถังแก๊สของ Energy Reformc และ Versus ซึง่ ทัง้ 2 ยี่ห้อเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน และบริษัท ต้องการเน้นเรือ่ งของมาตรฐานการติดตัง้ และ บริการหลังการขาย ฐานผลิต 7 พันล.สร้างความมัน่ ใจให้ลกู ค้า เกิน100% ต้องใช้คำ� ว่าท้าทายมากกว่า จริงๆ เรือ่ งของผลิตภัณฑ์ และการดีไซน์ไม่มขี อ้ สงสัย เพราะในญีป่ นุ่ เองซูซกู มิ กั จะเป็น 1 ใน 4 เสมอ แต่ถา้ เป็นในแถบเอเชียทีไ่ ม่นบั ญีป่ นุ่ ยอดขายจะมาเป็นอันดับ 1 เนือ่ งจาก ซูซกู เิ องฐานใหญ่จะอยูท่ อี่ นิ โดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ซึง่ ทัง้ 3 ประเทศนัน้ เป็นประเทศ ใหญ่ ส่วนในโคราชเราถือว่าเริ่มต้นแบบ จริงจัง หลังจากที่บริษัทแม่ได้เข้ามาแล้ว นโยบายหลายๆ อย่างเปลีย่ นไป มัน่ ใจว่า เป็นจุดเริม่ ต้น เพราะเริม่ มีโรงงานให้เป็น เหมือนยุทธศาสตร์ของรถยนต์ทกุ บริษทั ถ้า ยังไม่มโี รงงานในประเทศและยังต้องน�ำเข้า รถยนต์อยู่ ก็ดเู หมือนจะยังไม่แน่นอน ผู้ บริโภคอาจจะลังเล เมือ่ มีการลงทุนจัดตัง้ โรงงานมูลค่า 7,000 ล้านบาท ถือว่าเป็น ความมัน่ คง “อยากฝากไปถึงผูท้ สี่ นใจรถยนต์ ของซูซกู ิ ซึง่ ซูซกู อิ าจจะไม่ใช่รถตลาด แต่ก็ อยากลองให้ลกู ค้าเข้ามาสัมผัส หรือหากมี ข้อสงสัยก็เชิญมาสอบถามได้ที่โชว์รูมของ คลังออโตโมลบิลล์ และอีกช่องทางหนึง่ คือ www.suzukikorat.com”.

‘ดร.ธีรพงศ์’ผจก.UBIมรภ.นม. หวั่นSMEsตกเป็นเหยื่อธุรกิจก๊อบปี้

เปิดตัวศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศู น ย์ บ ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU-UBI) นอกจากจะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการท�ำ ธุ ร กิ จ แล้ ว ยั ง สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ทรัพย์สนิ ทางปัญญา จึงได้เปิดศูนย์บริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี (NRRU-TLO) ขึ้ น ใหม่ ใ น มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย โดยประโยชน์ ที่ ผู ้ ประกอบการในนครราชสีมาจะได้รับคือ 1. บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา แก่นกั วิจัยและผู้ที่สนใจ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (NRRU-TLO) จะมีการ ให้บริการและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้คือ ส่วนบริการด้านอืน่ ๆ ของ NRRUUBI จะท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้น�ำผลงานของ มหาวิ ท ยาลั ย มาเชื่ อ มต่ อ กั บ โลกธุ ร กิ จ เนือ่ งจากมีงานวิจยั ผลงานวิชาการจ�ำนวน มาก ที่ไม่ได้น�ำมาเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ใน เชิงพาณิชย์ NRRU-UBI เล็งเห็นความ ส� ำ คั ญ ของการบ่ ม เพาะนั ก ศึ ก ษา นั ก วิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจนผู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้น�ำความรู้และ ความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากร การผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ วิสาหกิจไทย ในขณะทีพ่ ฒั นาศักยภาพใน การบริหารงาน และประกอบการจาก ภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ หลักดังนี้ คือ INSPIRE ผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม ผลงานวิ จั ย ของ มหาวิทยาลัยมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง มูลค่าสูภ่ าควิสาหกิจ TEACH ให้คำ� ปรึกษา และข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วย บ่มเพาะ และจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ ประกอบการ CONNECT ประสานงาน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ในการจัดตั้งบริษัท CREATE ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ และ ผู้ประกอบการรายใหม่ใน ภาคธุรกิจ ผู้ที่สามารถเข้า ร่วมโครงการกับ NRRU-UBI ได้แก่ บุคคล ที่ มี ค วามต้ อ งการและมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ผู ้ ประกอบการ, นักศึกษาปีสุดท้าย ทั้งภาค ปกติและภาค กศ.ปช., คณาจารย์ / นัก วิชาการ ที่มีผลงานวิจัย สามารถน�ำมา พัฒนาต่อยอดได้, บัณฑิตว่างงานของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย , บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น มหาวิทยาลัย และผูป้ ระกอบการรายใหม่ ในพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย การให้บริการของ NRRU-UBI ผู้เข้าร่วม การบ่มเพาะกับ NRRU-UBI มาแล้วสิ่งที่ผู้ เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับประกอบด้วย จัดสถานที่ท�ำงาน อุปกรณ์พื้นฐานตาม ความเหมาะสมของธุรกิจจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายใน มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย อ�ำนวยความสะดวก ให้แก่ผเู้ ข้ารับการบ่ม

เพาะในการใช้เครื่องมือการผลิต การ วิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ เช่น การดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น “NRRU-UBI จะท� ำ ให้ เ กิ ด ผู ้ ประกอบการใหม่ขนาดเล็กและขนาดกลาง ตามนโยบายแบบธุรกิจพอเพียง เกิดแหล่ง ความร่วมมือโดยเครือข่ายวิสาหกิจที่เข้า ร่วมโครงการ เกิดแหล่งวิจยั ทางธุรกิจ รวม ถึงแหล่งทุนเพื่อการด�ำเนินการอย่างยั่งยืน ของโครงการ เกิดแหล่งวิทยากร จากผู้ ประกอบการใหม่ที่ประสบความส� ำเร็จ เพือ่ เป็นต้นแบบให้กบั ผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ ในรุ่นต่อๆ ไป เกิดแหล่งสถานศึกษา ดู งาน รวมถึ ง สถานที่ ฝ ึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ของ มหาวิทยาลัย เป็นต้น.


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

เขื่อนไชยะบุรีกับอาเซียน ความต้องการพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก�ำลังเป็นปัญหาที่ประเทศ ก�ำลังพัฒนาอย่างอาเซียนก�ำลังวิตกกังวลกัน แนวคิดในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของกลุ่มอาเซียนมีแล้ว 3 ประเทศ คือ ไทย, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย แต่ เมื่อเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ประเทศญี่ปุ่นและเมื่อ 25 ปีก่อน ที่ เมืองเชอร์โนบิลประเทศรัสเซีย กลายเป็นฝันร้ายของอาเซียนเพราะความร้ายแรง ที่เชอร์โนบิลมีมากกว่า ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิถึง 200 เท่า เขื่อนกันน�้ำเพื่อใช้พลังปั่นมอเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของอาเซียน เฉพาะลุ่มน�ำ้ โขงที่มีต้นก�ำเนิดจากประเทศจีนผ่านมาที่ประเทศลาว และไทยรวมทั้งเวียดนาม กัมพูชา 4 ประเทศนี้เกี่ยวข้องกับแม่น�้ำโขง แต่วันนี้ แม่น�้ำสายนี้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งเพราะมีการสร้างเขื่อนกันน�ำ้ เป็นระยะ เริ่มจากประเทศจีนมีเขื่อนอยู่ถึง 8 แห่ง ผู้มีส่วนได้เสียกับแม่น�้ำโขงกล่าวหาว่า เขื่อนท�ำให้แม่น�้ำโขงตื้นเขินมีปัญหาในการสัญจร คณะกรรมการลุ่มน�้ำโขง Mekong River Commission ต้องจัดเวทีเพื่อ หาข้อยุติกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประเทศลาวโดยความร่วมมือและการลงทุนจาก ประเทศไทย เช่นธนาคารพาณิชย์ของไทย 4 แห่ง บริษัท ช.การช่าง, กฟผ., ปตท. จะใช้เงินกว่าแสนล้านบาทสร้างเขื่อนไชยะบุรี ที่จะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า ขนาด 12,000 เมกกะกาวัตต์ เขือ่ นไชยะบุรี ถูกตัง้ ค�ำถามว่าเมือ่ สร้างแล้วประชาคมอาเซียน 4 ประเทศ ไทย, ลาว, กัมพูชา และเวียดนามจะได้ประโยชน์อะไรจากเขื่อนไชยะบุรีการ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นการลงทุนเพือ่ การพาณิชย์ และสร้างก�ำไรมากกว่าผลประโยชน์ของชุมชนที่เคยมีวิถีชีวิตในการท�ำประมง ท�ำการเกษตร ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เหมือนเขื่อนปากมูลจังหวัด อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ “MRC” ก�ำหนดไว้เป็นหลักคือ “การเป็น เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน” สิทธิประโยชน์ที่ทุกประเทศพึ่งได้รับอย่างยุติธรรมตลอดจน ความรับผิดชอบในการพัฒนาหากจะมีผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน วันนี้การ พัฒนากลายเป็นความ “ขัดแย้ง” ที่ลุกลามไปทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะ อาเซียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ใครจะท�ำอะไร ต้องระมัดระวังเสียงของคน 560 ล้านคนด้วย เขือ่ นไชยะบุรี ของประเทศลาวแต่คนไทยไปลงทุน อยูต่ อนล่างของจังหวัด เชียงราย เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่จะท�ำให้แม่น�้ำโขงมีเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 12 แห่ง ระบบนิเวศน์ทเี่ คยมีอยูต่ ามธรรมชาติจะเปลีย่ นไปเพราะมนุษย์จะมาควบคุมระบบ นิเวศน์ พันธุ์ปลาน�้ำจืดที่เคยแพร่พันธุ์อยู่ตลอดแนวจะถูกจ�ำกัดในการขยายพันธุ์ และอาจมีผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ของ “โลมาอิระวดี” แม่น�้ำโขง เป็นสายเลือดส�ำคัญของอาเซียนเป็นเส้นทางสัญจรทางน�้ำที่ ส�ำคัญเป็นแหล่งน�ำ้ เพื่อใช้ในการเกษตร และการประมง ยิ่งกว่านี้แม่นำ�้ โขงเป็น แหล่งน�ำ้ ทีใ่ ช้เป็นทีป่ ระกอบพิธกี รรมตามประเพณีส�ำคัญของคนทุกประเทศทีแ่ ม่นำ�้ โขงไหลผ่านคล้ายกับแม่น�้ำคงคา ในประเทศอินเดีย การพัฒนาอย่างยั่งยืนคงต้องมองให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคมที่ เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณีของผูค้ น อาเซียนมีจดุ ขายทีส่ �ำคัญคือ “วิถี ชีวิต” คนในแถบตะวันตกอยากมาเที่ยวเพราะต้องการมาสัมผัสประเพณีแข่งเรือ ริมโขง, บั้งไฟพญานาคที่หนองคาย ความสวยงามเหล่านี้ต้องอยู่คู่กับการพัฒนา เพื่อให้สังคมอาเซียนมีความยั่งยืนและเกิดความสามัคคีกัน อย่าให้เขื่อนไชยะบุรี เป็นปัญหาของอาเซียน เราต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป.

ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

7

ระดมนักกีตา้ ร์ระดับโลกสมทบทุนช่วยภัยพิบตั ิ

จัดมหกรรมกีตา้ ร์คลาสสิคเทิดไท้องค์คตี ราชันย์ครัง้ ที่ 4 เครือข่าย ‘Korat for the World’ ระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ ภั ย พิ บั ติ เ ตรี ย มจั ด “มหกรรมกีตาร์คลาสสิคระดับโลกเทิดไท้ องค์คีตราชันย์ ครั้งที่ 4” รวมศิลปินกีตาร์ คลาสสิคระดับโลกให้ชาวโคราชสัมผัสอย่าง ใกล้ชดิ จัดสาธิตการท�ำกีตาร์ Handmade หวังเป็นศูนย์กลางการจัดดนตรีคลาสสิค ระดับนานาชาติ และศูนย์รวมความรูด้ นตรี ระดับสากล และการแข่งขันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน ภาคอีสาน นายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ท�ำหน้าทีผ่ ู้ ประสานงานเครือข่าย KORAT FOR THE WORLD กล่าวว่า สืบเนือ่ งจากเหตุการณ์ อุ ท กภั ย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ในช่วง เดือนตุลาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา โดยเหตุการณ์ ดังกล่าว ถือเป็นภัยพิบตั ทิ นี่ ำ� มาซึง่ ความสูญ เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนยังส่ง ผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาค เอกชน ภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดย รวมในพืน้ ที่ เนือ่ งมาจากเป็นภัยพิบตั ทิ เี่ กิด ขึน้ อย่างรวดเร็ว และไม่คาดคิดมาก่อน อีก ทัง้ จังหวัดนครราชสีมา ยังถือเป็นจังหวัด แรกๆ ทีป่ ระสบวิกฤติ ท�ำให้การเตรียมการ

เป็นการเตรียมการรับมือล่วงหน้าให้มีการ บริหารจัดการภัยพิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ กว่าทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในพืน้ ทีข่ อง จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ตัวแทนจากหน่วย งานต่ า งๆ เช่ น หอการค้ า จั ง หวั ด นครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด นครราชสีมา, คลังพลาซ่า, กลุม่ เครือข่าย เพือ่ สังคมโคราช (CSR KORAT), สโมสร โรตารีโ่ คราช, มูลนิธชิ มุ ชนโคราช, กลุม่ เครือ

การระดมแนวคิดในการเตรียมการเพื่อ รับมือภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต จึงได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม โครงการ “มหกรรมกี ต าร์ คลาสสิคระดับโลกเทิดไท้องค์คีตราชันย์ ครั้งที่ 4” ขึ้น กิจกรรมภายในงานจะ เป็นการแสดงคอนเสิร์ต มีการรวมตัวกัน ของศิลปินกีตาร์คลาสสิคระดับโลก จาก หลายประเทศ เช่น ไทย,ญีป่ นุ่ ,ฟิลปิ ปินส์,อ เมริกา,สาธารณรัฐเชค กิจกรรมการสาธิต การท�ำกีตาร์ Handmade จากช่างฝีมอื จากประเทศต่างๆ เช่น ไทย, ญี่ปุ่น,

ว่าเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เพือ่ เป็นการ สร้างโอกาสให้เยาวชนและผูท้ สี่ นใจในพืน้ ที่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้ เกิดแรงบันดาลใจ และเรียนรูเ้ กีย่ วกับดนตรี คลาสสิค เพือ่ ให้เยาวชนได้มปี ระสบการณ์ ในเวทีการแข่งขันการบรรเลงกีตาร์คลาสสิค ในระดับสากล โดยกลุม่ เป้าหมายจะทีเ่ ข้า ร่วมงานในครัง้ นีจ้ ะเป็นนักเรียน นักศึกษา ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย มหาวิทยาลัย ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัด นครราชสีมา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชน นักธุรกิจ ผูส้ นใจทีม่ จี ติ กุศล โดยก� ำ หนดจั ด ขึ้ น ในวั น อั ง คารที่ 21 มิถนุ ายน 2554 โดยมีการแสดงแบ่งออก เป็น 2 รอบ ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ณ ห้องสุรนารี โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซสโคราช ส� ำ หรั บ รู ป แบบการจั ด งานจะ เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และความ บันเทิงทีห่ ลากหลาย โดยแบ่งตามประเภท ของกิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การ แข่ ง ขั น การบรรเลงกี ต าร์ ค ลาสสิ ค 3. แนะแนวเทคนิ ค การเล่ น กี ต าร์ จ ากผู ้ เชีย่ วชาญ 4. กาจัดนิทรรศการความรูก้ าร

รับมือกับภาวะวิกฤตินนั้ ยังขาดความพร้อม ในหลายๆ ด้าน ท�ำให้การช่วยเหลือและ การบริหารจัดการเกิดปัญหาข้อติดขัดหลาย ประการ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ การพยายามแก้ปญั หาภัยพิบตั ใิ นช่วงเวลา ดังกล่าว ซึ่งต้องกระท�ำด้วยความรีบเร่ง และแข่งขันกับเวลา เนือ่ งจากมีผปู้ ระสบภัย เป็นจ�ำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ ท� ำ ให้ เ กิ ด การรวมตั ว กั น ในระดั บ ภาค ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพือ่ ระดม ความช่วยเหลือให้เต็มทีแ่ ละทัว่ ถึงมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้ อีกทัง้ ยังมีการระดม ทุน การรับบริจาคเงินและสิง่ ของยังชีพ ใน หลายๆ องค์กร ทัง้ องค์การภาครัฐภาค เอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาสังคม เช่น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็น องค์กรหนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารด�ำเนินโครงการเพือ่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนโดยท�ำการระดมทุนทรัพย์จากผูม้ ี จิตศรัทธาได้กว่าหนึง่ แสนบาท เมือ่ สถานการณ์อทุ กภัยในพืน้ ทีไ่ ด้ คลีค่ ลายลง ก็มเี หตุการณ์ภยั พิบตั ริ า้ ยแรง เกิดขึ้นอีกหลายครั้งในหลายพื้นที่ ทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ เช่น การเกิด แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์ไฟไหม้ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปักธงชัย จัง หวัดนคราชสีมา เป็นต้น ท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา มีความเห็นพ้อง ต้องกันว่า ควรมีการรวมตัวกันเพือ่ หารือ ถึง แนวทางการให้ความช่วยเหลือในด้านภัย พิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ได้อกี ในอนาคต ทัง้ นีเ้ พือ่

ข่ายแพทย์ KAI - IGAKU, รพ.กรุงเทพ ราชสีมา, มีโชคกรุป๊ , เทพนครกรุป๊ , เทศบาล นครนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา และสหพันธ์สมาคม สตรีนกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินปู ถัมภ์ เป็นต้น จึงได้มกี าร รวมตัวกัน ในนามเครือข่าย “KORAT FOR THE WORLD” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นก ลุ่มที่ระดมความช่วยเหลือประสานงาน บริหารจัดการในด้านต่างๆ ในกรณีทเี่ กิด ภัยพิบัติขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้ โดย มีการจัดตัง้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนจาก จากองค์กรต่างๆ โดยกิจกรรมที่ผ่านมา เครือข่าย “KORAT FOR THE WORLD” ได้มกี ารระดมทุนเบือ้ งต้น ขอรับบริจาคจาก ผูม้ จี ติ ศรัทธา และได้มกี ารมอบเงินเพือ่ ช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์ต่างๆ ไปเบือ้ งต้นแล้ว ดังต่อไปนี้ เหตุการณ์แผ่น ดินไหว และสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ จ�ำนวน 100,000 บาท, เหตุการณ์ไฟไหม้ ทีอ่ ำ� เภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 50,000 บาท, เหตุการณ์น�้ำท่วมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 100,000 บาท และเหตุการณ์ชว่ ยเหลือผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การปะทะ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ�ำนวน 50,000 บาท ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การสานต่ อ เจตนารมณ์ ท�ำให้สามารถด�ำเนินโครงการ ดังกล่าวได้ตอ่ ไป ทางคณะกรรมการกลุม่ ฯ ได้เล็งเห็นว่าควรมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่าง ต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นด้านการระดมทุน หรือ

เกาหลี,เยอรมัน การประกวดการเล่นกีตาร์ คลาสสิคในระดับต่างๆ การเสวนาแลก เปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับดนตรีคลาสสิค และ กิจกรรมทีส่ ำ� คัญอีกกิจกรรมหนึง่ คือ การ ท�ำสถิตสิ งู ทีส่ ดุ ในประเทศ ด้วยการแสดง เพลงพระราชนิพนธ์จากนักกีตาร์คลาสสิค 84 คน เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส พระชนม์มายุครบ 84 พรรษาเป็นต้น ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการระดมทุนเพื่อ หาเงินสมทบตามโครงการช่วยเหลือทาง ด้านภัยพิบัติแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ผทู้ สี่ นใจ ทัง้ ในระดับเยาวชน และระดับประชาชน ให้มโี อกาสได้รบั ชม และสัมผัสกับดนตรีคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ทัง้ นีอ้ าจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้แก่ผทู้ ี่ มี ใ จรั ก และอยากศึ ก ษาทางด้ า นดนตรี คลาสสิค อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ประสบการณ์ ในเวทีระดับมาตรฐานสากล ส�ำหรับการ แข่งขันและการแสดงให้กับนักดนตรีใน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้ เคียงอีกด้วย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่ ต้องการระดมทุนในการด�ำเนินงานตาม โครงการ KORAT FOR THE WORLD ภาย ใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ ประสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ และ เหตุการณ์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้วเล็งเห็น

ท�ำกีตาร์ Hand Made 5. การแสดง คอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินนักกีตาร์ระดับ โลก ผู้จัดงานคาดว่าเยาวชนและผู้ที่ สนใจจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ มีทศั นคติ ที่ดีต่อดนตรีคลาสสิค เกิดความสุขและ ประทั บ ใจต่ อ การแสดงดนตรี ค ลาสสิ ค ท�ำให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา ทักษะการเล่นดนตรีให้พฒั นาสูร่ ะดับสูงขึน้ ท�ำให้เกิดความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ใน จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของการจัด ดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติ และเป็น ศูนย์รวมความรูด้ นตรีระดับสากล รวมถึง การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และเงินรายได้จากการ จ�ำหน่ายบัตรจะมอบให้กองทุนในโครงการ Korat for The World เพือ่ ใช้จา่ ยในการ ด�ำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน โลกอันเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ขอเชิญ ชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดงาน และซื้อบัตรเข้าชมงาน บัตรจ�ำหน่ายใน ราคา 1,000, 250 และ 50 บาท ผูท้ สี่ นใจ สามารถซื้ อ บั ต รเข้ า ขมได้ ที่ ห อการค้ า จังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาคีเครือ ข่าย Korat for The World โทร. 044296121-3, 081-2641981.

MFA จับมือโซดาสิงห์ มอบ ส่วนลดให้ลูกค้าที่ร้านเทเลวิซ

MFA (Mobile From Advance) จับมือ โซดาสิงห์ เปิดตัวแคมเปญ “โซดาสิงห์ซ่า พาเพื่อนแชท” ให้ลูกค้ารับส่วนลดทันที 700 บาท เมื่อซื้อโทรศัพท์ มือถือ Samsung Punch Wi-Fi ที่ร้านเทเลวิซทั่วประเทศ เพียงน�ำฉลากโซดาสิงห์ วันเวย์ จ�ำนวน 25 ใบ ไปแลกส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 54 และพิเศษ ส�ำหรับลูกค้า วัน-ทู-คอล! ยังได้รับ GPRS ฟรีอีก 20 ชั่วโมง นาน 3 เดือนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175


8

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

มทส.ร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกับครอบครัวข่าว3 เปิดโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยในโคราช ‘จัดการตนเองสู่โคราชมหานคร’ กระแสของการรณรงค์เพือ่ ยกเลิก การบริหารราชการส่วนภูมภิ าคในเชียงใหม่ คึกคักเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะถึงกับมีการยก ร่างระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ขึ้นมาโดยเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ซึ่ง เป็นการยกร่างกฎหมายที่ให้มีการบริหา ราชการส่วนท้องถิน่ เต็มพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมภิ าคไป เลย โดยมีแผนการเสนอร่างกฎหมายดัง กล่าวในปี 2555 ซึง่ หลายๆพรรคการเมือง เริม่ ให้ความสนใจน�ำไปเป็นนโยบายในการหา เสียงบ้างแล้ว ข้อเสนอการจัดการ ตนเองอย่างทีเ่ ชียงใหม่ทำ� อยูน่ ี้ ไม่ได้หมายความว่าจะมุง่ ไปเป็น “รัฐอิสระ” ดังทีผ่ คู้ รองอ�ำนาจรัฐ ทัง้ หลายหวาดระแวงหรือใช้เป็น ข้ออ้างในการปกป้องอ�ำนาจของ ตนเอง แต่มุ่งไปที่การลดขั้น ตอนของการบริหาราชการแผ่น ดินและเพิม่ อ�ำนาจในการตัดสิน ใจของท้องถิน่ ประเด็นในการ ขับเคลือ่ นได้มงุ่ เน้นไปยัง การ ศึกษา เกษตรกรรม การท่อง เทีย่ ว วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระบบ ภาษีและการจัดเก็บภาษี การจัดสรรงบ ประมาณ ต�ำรวจ สาธารณสุข สวัสดิการ สังคม ผังเมือง โดยมีระบบบริหาร ที่ ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ และกรรมาธิการภาคประชาชน โดยทีม่ าของฝ่ายแต่ละฝ่าย มีการ ระดมความเห็นเพือ่ ก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจ หน้าที่และการออกจากต�ำแหน่งให้ชัดเจน หัวหน้าฝ่ายบริหารของจังหวัดซึง่ อาจจะอยู่ ในชือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือในชือ่ อืน่ ทีม่ า จากการเลือกตัง้ (ทีส่ ามารถถูกประชาชนดุ ด่าว่ากล่าวและถูกปลดออกจากต�ำแหน่งได้) แทนทีก่ ารแต่งตัง้ จากส่วนกลางเสมือนหนึง่ การไปปกครองเมืองขึ้นในยุคอาณานิคม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆจะอยูใ่ นการก�ำกับ ดูแลของหัวหน้าฝ่ายบริหารของทีม่ าจากการ เลือกตัง้ ยกเลิกการปกครองท้องที่ แต่ยงั คง สถานะก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจ�ำ ต�ำบล เป็นเฉพาะกาลและให้ขนึ้ ตรงต่อผูว้ า่

ราชการจังหวัดทีม่ าจากการเลือกตัง้ ตัวอย่างที่สามารถน�ำมาเสนอให้ เห็นความชัดเจนของการจัดการตนเอง เช่น การเป็นรัฐเดี่ยวและมีสถาบันกษัตริย์ของ ญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นไม่มีการบริหารราชส่วน ภูมิภาคแต่อย่างใด มีเฉพาะการบริหาร ราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิน่ เท่านัน้ และ หัวหน้าฝ่ายบริหารของจังหวัดหรือผู้ว่า ราชการจังหวัดมาจากการเลือกตัง้ และดูแล ส่วนราชการต่างๆ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ อังกฤษที่มีการปกครองในระบอบรัฐสภามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นกันก็ไม่มี

การบริหาราชการส่วนภูมภิ าคแต่อย่างใด แม้ ก ระทั่ ง เกาหลี ใ ต้ ที่ ผ ่ า นยุ ค เผด็จการมาเช่นเดียวกับไทยแต่ปจั จุบนั นับ ตัง้ แต่ปี 1995 เกาหลีใต้กม็ เี ฉพาะราชการ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ เท่านัน้ ไม่มรี าชการ ส่วนภูมภิ าคแต่อย่างใด ทีส่ ำ� คัญก็คอื ฝรัง่ เศส ทีเ่ ราไปลอกรูปแบบการปกครองส่วนภูมภิ าค ของเขามา ในปัจจุบนั ฝรัง่ เศสรูปแบบการ ปกครองของภาคและจังหวัดก็กลายเป็นการ ปกครองส่วนท้องถิน่ ไปหมดแล้วมีประธาน สภาภาคและประธานสภาจังหวัดเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเดิมก็แปร สภาพไปเป็นผู้ตรวจการณ์แห่งสาธารณรัฐ (Commissioner of the Republic) แทน ตัง้ แต่ปี 1982 แล้ว ส�ำหรับข้อกังวลทีว่ า่ จะได้นกั เลงมา ครองเมืองนัน้ มันจะแตกต่างจากปัจจุบนั ตรงไหนเพราะการแต่งตัง้ ก็มาจากนักเลงกัน เสียเกือบทั้งนั้น แต่ข้อแตกต่างคือเรา

สามารถดุดา่ ว่ากล่าวผูท้ เี่ ราเลือกตัง้ เข้าไปได้ ถึงเทอมก็ตอ้ งไปเพราะมีการด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นวาระ และก็ไม่เห็นว่าผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครคนไหนเป็นนักเลงสักคน มี แต่อดีตรัฐมนตรีหรือนักการเมืองระดับชาติ ทัง้ นัน้ ทีม่ าลงสนาม การเมืองท้องถิ่นปัจจุบันที่มีเรื่อง ราวไม่สดู้ นี นั้ ลองดูให้ดๆี ว่าระบบทีเ่ ป็นอยู่ ให้อำ� นาจท้องถิน่ ไปขนาดไหน ท�ำอะไรได้ บ้าง ไม่ได้บา้ ง หน้าทีจ่ ริงๆ ก็เหมือนนักการ ภารโรงเท่านัน้ เอง เรือ่ งใหญ่ทเี่ ป็นแก่นจริงๆ มักกองอยูท่ สี่ ว่ นภูมภิ าคกับส่วนกลาง หรือ คาบเกีย่ วกันอย่างมาก แล้วอย่าง งี้ประชาชนที่ไหนจะไปใส่ใจคัด สรรคนไปท�ำงาน ในเมือ่ ผูค้ นไป เรี ย กร้ อ งที่ ศ าลากลางหรื อ กรุงเทพฯ ดีกว่า จะเห็นว่าการไป ใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ระดับท้องถิน่ จึงต�ำ่ มาก เมือ่ เทียบกับระดับชาติ ด้วย เหตุนกี้ ารเรียกร้องการกระจายอ�ำ นาจจากส่วนกลาง ยกเลิกส่วน ภูมิภาค จึงมาพร้อมกับการส่ง เสริ ม ความส�ำ คั ญ ของท้องถิ่น นัน่ เอง อย่ากังวลไปก่อนล่วงหน้า มากเกินพอดี รัฐบาลท้องถิน่ ทีเ่ กิด ขึน้ ให้เขารับผิดชอบคนของเขา เขาเกิดมา ในวัฒนธรรมเดียวกัน กินเหมือนกัน อยู่ เหมือนกัน มีวถิ ชี วี ติ เดียวกัน เขาน่าจะน�ำพา กันไปได้ ไม่ตอ้ งเป็นห่วงว่าเขาจะน�ำพากัน ไปรอดหรือไม่ หน้าทีข่ องรัฐบาลเพียงแต่ดแู ล งานบางงานเท่านั้น เช่น งานการต่าง ประเทศ งานด้านการทหาร ถ้าท�ำได้กจ็ ะลด ภาระปัญหาทุกมิตทิ รี่ มุ เร้าประเทศ ทัง้ ใน ปัจจุบนั และอนาคต ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีต่ อ้ งท�ำการ ปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ให้ เหมือนดัง่ นานาอารยประเทศทัง้ หลาย อย่า มัวแต่ทอ่ งบ่นเรือ่ ง “ความไม่พร้อม”กันเลย เพราะไม่รวู้ า่ ใครกันแน่ทไี่ ม่พร้อม แต่ทแี่ น่ๆ ประชาชนนัน้ พร้อมแล้ว เชียงใหม่เริม่ ต้นแล้ว กระแสน�ำ้ แม่ปงิ จะไหลมาทีล่ ำ� ตะคองได้หรือ ไม่ โคราชจะร่วมขับเคลือ่ นไปกับเชียงใหม่ หรือปล่าว....เชือ่ เถอะว่าเราก�ำหนดชะตาชีวติ ตนเองได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ “ครอบครัวข่าว 3” ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เปิดตัว “โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เดินหน้าปลุกพลังนักศึกษาและเยาวชนคน รุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาหันมาใส่ใจ กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในระบอบ ประชาธิปไตย การเปิดตัวโครงการดังกล่าว มี ขึ้น ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มทส. โดยมี อาจารย์ดร.กัณทิมา ศิริจี ระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทส. เป็นผู้รับมอบธงสัญลักษณ์โครงการ คนรุน่ ใหม่หวั ใจประชาธิปไตยจากนางสาว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผูแ้ ทนครอบครัวข่าว 3 ก่อนที่จะน�ำธงส่งมอบต่อไปยังนาย ไพศาล มรดก นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มทส. เพื่อเป็นการ ประกาศความพร้อมในการด�ำเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจ ประชาธิปไตยต่อไป นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ แทนครอบครัวข่าว 3 กล่าวว่า โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เป็น โครงการที่เกิดขึ้นโดยให้ความส�ำคัญใน บทบาทของเยาวชนต่อกระบวนการมีส่วน ร่วมในระบอบประชาธิปไตย และต้องการ สร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งชาย และหญิง อายุระหว่าง 18–25 ปี ใน ฐานะมีผู้สิทธิเลือกตั้งกว่า 10 ล้านเสียง ทั่วประเทศ และผู้ที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งครั้ง

แรกอี ก เกื อ บล้ า นเสี ย ง เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะ สถาบันน�ำร่องจัดกิจกรรมเพื่อขยายเครือ ข่ายไปยังกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถาบันการ ศึกษาและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในเมือง และภูมิภาค เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และ ร่ ว มสะท้ อ นปั ญ หาและมุ ม มองในด้ า น ต่างๆ อีกทั้งยังเปิดกว้างรับฟังความคิด เห็นของกลุม่ เยาวชนในแต่ละภูมภิ าคอย่าง เข้าถึงและเข้าใจง่าย เพือ่ ให้เกิดทัศนคติที่ ดีในการเดินหน้าประชาธิปไตยทีใ่ สสะอาด ด้วยพลังเยาวชน และร่วมสร้างกระบวน การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างฐานประชาธิปไตยที่มั่นคงให้กับ ประเทศไทยต่อไป อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทส. เปิดเผยว่า รูสกึ ดีใจและขอบคุณครอบครัว ข่าว 3 ที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เห็นความส�ำคัญของเยาวชนคนรุ่น ใหม่ที่จะเป็นพลังอันส�ำคัญในการผลักดัน ระบอบประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยว กับระบอบประชาธิปไตย และเป็นลูกโซ่ที่ เข้มแข็งเพือ่ การเดินหน้าเพือ่ ประชาธิปไตย ต่อไป ส�ำหรับ มทส. ได้มีการณรงค์ส่ง เสริ ม เรื่ อ งประชาธิ ป ไตยมาโดยตลอด ตัง้ แต่การเลือกตัง้ องค์การบริหาร องค์การ นักศึกษา สภานักศึกษา มีการรณรงค์ให้ นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา ¤ÇÒÁ¨Ø

Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ

(Ōҹ Á.3 )

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

ที่มา : กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³»˜¨¨Øº¹Ñ Çѹ·Õè 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 19 àÁÉÒ¹ 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó ·Õè㪌§Ò¹äÁ‹ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

(Ōҹ Á.3 )

%

27 1 7 7

287 109 134 268

102 46 41 115

32% 42% 29% 42%

225 52 73 142

72% 47% 52% 52%

198 51 66 135

63% 46% 47% 49%

230 66 85 163

73% 60% 60% 59%

203 65 78 156

65% 59% 55% 57%

Healthy Update

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม

â´Â : âç¾ÂÒºÒÅ¡Ãا෾ÃÒªÊÕÁÒ

ª×Íè : ¹Ò§ÇÔäÅÇѳ áʧÍÃس ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹ¢¹Áä·ÂÇÔäÅÇѳ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-15-1-1153-84 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 67 ËÁÙ·‹ èÕ 1 ºŒÒ¹»†ÒµÍ§ µ.ºÇÑ ãËÞ‹ Í.ºÇÑ ãËÞ‹ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30120 â·Ã : 081-1988129 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¾Ò³ÔªÂ¡ÃÃÁ (¨Ó˹‹Ò¢¹Áä·Â)

ª×Íè : ¹Ò§¾ÅѺ¾ÅÖ§ ÈØÀàÁ¸Òǧȏ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹ´Ç§¡ÁÅ´Ô¹à¼Ò ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-10-1-1153-85 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 150 ËÁÙ·‹ èÕ 4 µ.·Ò‹ Í‹Ò§ Í.⪤ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30190 â·Ã : 081-9976935 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (¼ÅÔµáÅШÓ˹‹ÒÂà¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò)

ª×Íè : ¹Ò§¾ÐàÂÒǏ »Å´¡ÃÐâ·¡ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ÌҹµØ¹‹ à¤Ã×Íè §»˜¹œ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-10-1-1153-86 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 56/1 ËÁÙ·‹ èÕ 6 µ.·Ò‹ Í‹Ò§ Í.⪤ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30190 â·Ã : 086-2530315 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (à¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò)

ª×Íè : ¹Ò§ÍÒÃÕÃµÑ ¹ à»Å×Íé §¡ÃÐâ·¡ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : Ìҹ¡Íŏ¿à¤Ã×Íè §»˜¹œ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-10-1-1153-87 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 45/2 ËÁÙ·‹ èÕ 4 ºŒÒ¹·‹ÒÍ‹Ò§ µ.·Ò‹ Í‹Ò§ Í.⪤ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30190 â·Ã : 087-2543725 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (à¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò)

ª×Íè : ¹ÒÂÊؾÈÑ ªÑ ÇÔÃµÑ ¡¾Ñ¹¸ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ ä·ÂÇÔ¹àÔ ·¤ (2002) ¨Ó¡Ñ´ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-01-2-1253-88 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 8021-804 ¶.à¨ÃÔÞ¡Ãا µ.µÅÒ´¹ŒÍ Í.ÊÁÑ ¾Ñ¹¸Ç§È ¨.¡ÃØ§à·¾Ï 10100 â·Ã : 02-6396699 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (·‹ÍáÅÐÍØ»¡Ã³¾ÇÕ «Õ )Õ

ª×Íè : ¹ÒÂä¾â蹏 ÅÒÀ¡ÃÐâ·¡ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-24-1-1148-1301 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 23 ËÁÙ·‹ èÕ 3 µ.ÊÃеÐà¤Õ¹ Í.àÊÔ§ÊÒ§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30330 â·Ã »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¾Ò³ÔªÂ (¨Ó˹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤-ºÃÔâÀ¤)

มหาวิทยาลัยกว่า 3,000 คน เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกให้นกั ศึกษาไปใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ให้มากที่สุด โดยภายในมหาวิทยาลัยมี หน่วยเลือกตัง้ ถึง 2 หน่วยด้วยกัน นอกจาก นี้ ส ่ ว นกิ จ การนั ก ศึ ก ษายั ง มี ก ารจั ด ท� ำ โครงการประชาธิปไตยสู่ชุมชน การเชิญ วิทยากรมาบรรยายพิเศษทีห่ อหักนักศึกษา ให้ความรู้และเปิดเวทีการเมือง “เลือกตั้ง อย่างไรให้ได้ผแู้ ทนทีด่ ”ี ซึง่ จะเริม่ ในเดือน มิถุนายนนี้ นายไพศาล มรดก นายกองค์การ บริหาร องค์การนักศึกษา มทส. กล่าวว่า มทส. เปิดกว้างส�ำหรับการท�ำกิจกรรม รณรงค์ เ กี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตยใน มหาวิทยาลัย ขณะนี้เริ่มมีนักการเมืองเข้า มาหาฐานคะแนนเสียงกับนักศึกษาบ้าง แล้ว แต่นกั ศึกษาส่วนใหญ่จะมีอดุ มการณ์ เป็นของตนเอง และมีการพูดคุยวิพากษ์ วิจารณ์กนั พอสมควรว่าเราเป็นเยาวชนคน รุ่นใหม่ ที่ใส่ใจต่อการมีส่วนร่วมทาง ประชาธิปไตย ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขาย เสียง ถ้ามีการซือ้ เสียงความเป็นอิสระและ เสรีภาพทางความคิดและความเป็นของตัว เองก็จะลดน้อยลง การทีม่ หาวิทยาลัยร่วม กับครอบครัวข่าว 3 จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมใน ระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น พร้อมนี้ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มทส. ก็จะเดินหน้ารณรงค์ให้นกั ศึกษา มทส. ไป ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด

‘โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคถุงลมโปร่งพอง COPD’

C ย่อมาจาก chronic แปลว่า เรื้อรัง O ย่อมาจาก Obstructive แปลว่า อุดกั้น P ย่อมาจาก pulmonary แปลว่า ปอด D ย่อมาจาก Disease แปลว่า โรค

COPD คืออะไร COPD เป็นโรคของหลอดลม และปอด ปกติเวลาที่เราหายใจ ลมจะ ผ่านสู่หลอดลมใหญ่ไปสู่หลอดลมสอง ข้างของปอด เพือ่ ไปสูห่ ลอดลมสาขาย่อย ซึ่ ง จะเล้ ก ลงตามล� ำ ดั บ เพื่ อ ไปสู ่ ถุ ง ลม ปลายสุดในเนื้อปอด ซึ่งมีลักษณะบาง คล้ายฟองสบู่ที่ลอยไปในอากาศ ซึ่งจะ รวมตัวเป็นพวงคล้ายดอกกะหล�ำ่ ในคนที่ มีสขุ ภาพดี หลอดลมจะสะอาดเป็นท่อน�ำ อากาศที่หายใจเข้าสู่ถุงลมเล็กๆ ในเนื้อ ปอดซึ่งเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วลมหายใจ ออกจะกลั บ จากถุ ง ลมย้ อ นกลั บ สู ่ หลอดลม และออกมาทางลมหายใจอีก ครั้ง

ส�ำหรับผู้ป่วย COPD จะมี ปัญหาดังนี้ 1. หลอดลมจะเล็ ก ลง ท�ำให้อากาศทีห่ ายใจเข้าน้อยลงเนือ่ งจาก ผนังหลอดลมก้มีอาการหดเกร็ง พร้อม กับจากการที่ในหลอดลมมีเสมหะร่วม ด้วย ท�ำให้มีอาการไอ 2. ถุงลมเล็กในเนื้อปอด ไม่สามารถหายใจออกได้หมด ท�ำให้รสู้ กึ แน่นอึดอัด เพราะมีลมค้างอยู่

(Ōҹ Á.3 )

-5 -14 -12 -21

Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ

หรือปัญหาจากการหายใจเป็นแรมปี ส่วน ใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่าลืมว่าเมือมีปัญหาเกี่ยวกับ การหายใจควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการดีที่สุดและจะท�ำให้วินิจฉัย ได้เร็วขึ้น แพทย์จะบอกได้ว่าอาการของ โรคเป็นอาการในระยะใด โดยการซัก ถามอาการเกี่ยวกับการหายใจสุขภาพ ลักษณะทั่วไปของสถานที่ท�ำงาน และที่ บ้านและการตรวจ ถ้ามีอาการไอมาก เรียกว่า COPD ระยะ ปานกลาง มีอาการไอมากขึ้นโดยมีเสมหะ ร่วมด้วย โดยจะมีอาการเหนื่อยเมื่อ ท�ำงานหนัก หรือเดินเร็วๆอาการจะหาย ช้ากว่าปกติในเวลาเป็นหวัด หรือมีอาการ ติดเชื่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจ นานหลายสัปดาห์ ถ้ า มี อ าการไอหนั ก เรี ย กว่ า COPD ระยะรุนแรง จะมีอาการไอมากขึ้นอีกและมี เสมหะจ�ำนวนมากร่วมด้วย มีปญั หาเรือ่ ง การหายใจทั้งวันทั้งคืนอาการจะหายช้า กว่าปกติในเวลาเป็นหวัดหรือติดเชื้อใน ระบบทางเดินหายใจ โดยอาจใช้เวลา หลายสัปดาห์จะมีอาการเหนื่อยง่าย ไม่ สามารถท�ำงานเป็นปกติเหมือนเดิม หรือ ท�ำงานได้เล็กๆน้อยๆ ในบ้านมีปญั หาแม้ กระทั่งขณะเดินบันไดหรือเดินเพียงใน บริเวณห้องเท่านั้น

ใครบ้างจะเป็นโรค COPD -โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ -ผู้ใหญ่เท่านั้นที่เป็น ไม่ใช่เด็ก -ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนที่ สู บ บุ ห รี่ ยาเส้นทุกชนิดท�ำให้เกิดโรคทั้งสิ้น -บางคนมีประวัติอยู่ในบ้านที่มี ควันไฟจากการปรุงอาหารจากเตาหรือไอ ควันจาก เครื่องท�ำความร้อนทีใ่ ช้ในบ้าน เพื่อท�ำให้บ้านอุ่นในต่างประเทศ -บางคนท�ำงานในสถานทีท่ มี่ ฝี นุ่ มาก หรือมีควันมากเป็นแรมปี ควรไปหาแพทย์เมือ่ เริม่ มีปญั หา ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั รอจนมีอาการ มากจึงไปพบแพทย์โดยละเลยอาการไอ ในการหายใจหรือไอนานเกิน 4 สัปดาห์


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

ไอทีโซนแตกไลน์สนิ ค้าทุม่ 3 ล้าน เปิดสมาร์ทโฟน หวังปลุกกระแสตลาดโคราช จับกลุม่ คนรุน่ ใหม่ คาดฟันรายได้ปลี ะ 10 ล. ขณะทีต่ ลาดไอทีโคราชยังเติบโตมากกว่า 20% เน็ตบุค๊ โน๊ตบุค๊ ยังแรงไม่หยุดยอดขาย พุง่ กระฉูดเดือนละ 300 เครือ่ ง ดีเดย์แกรนด์ โอเพนนิง่ ไอทีโซน 11 มิ.ย.นี้ คาดเป็นศูนย์ สมาร์ทโฟนแห่งแรกของคนโคราชอย่างเต็ม รูปแบบ นายชาคริต ปวรินทร์พงษ์ ประธาน ชมรมไอทีจงั หวัดนครราชสีมา และหุน้ ส่วน บริษทั หจก.ไอทีโซน เปิดเผยว่า ภาพรวม ตลาดไอทีจงั หวัดนครราชสีมายังคงมีความ เติบโตมากกว่ า 20% ทั้งในส่วนของ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ ยังคงมี ปริมาณการบริโภคมากเป็นอันดับหนึง่ ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเปรียบเทียบ กับปริมาณการบริโภคในจังหวัดขอนแก่นซึง่ มีศูนย์ราชการมากกว่าโคราช แต่ก็ยังไม่ เติบโตเท่ากับโคราช เพราะเป็นจังหวัดมีทงั้ ศูนย์ราชการ และโรงงานอุสาหกรรม ไม่ดอ้ ย ไปกว่าขอนแก่น ฉะนัน้ แนวโน้มการเติบโต ของตลาดไอทีในโคราชยังคงมีความเติบโต อย่างแน่นอน โดยเฉพาะสินค้าสมาร์ทโฟนที่ สามารถตอบโจทย์ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่าง ดีในภาวะปัจจุบนั และมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากทีก่ อ่ นถึง 30% และยังเป็นสิง่ จ�ำเป็น ต่อชีวติ ประจ�ำวันอีกด้วย จากการส�ำรวจพบว่ากลุ่มสินค้า สมาร์ทโฟนมีความเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และ มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ปั จ จุ บั น และ อนาคต ไอทีโซนจึงได้ทมุ่ งบประมาณอีก กว่า 3 ล้านบาทในการเพิม่ ไลน์สนิ ค้า จาก เดิมที่เคยจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์เพียงอย่าง เดียว เป็นเพิม่ สินค้าประเภทมือถือทุกชนิด และได้ปรับปรุงร้านค้าใหม่ทงั้ หมดของสาขา คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ เพือ่ ให้เกิดความแตก ต่างและทันสมัยมากขึน้ เป็นสัดส่วนพืน้ ที่ ของร้านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ “ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์กบั โทรศัพท์ มือถือเริม่ มีความใกล้กนั มากขึน้ ค�ำว่า ไอที ค่อนข้างกว้างและยังขยายมาควบรวมกับ โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ป็นคอมพิวเตอร์ ทีเ่ ราเรียก กันว่า สมาร์ทโฟน ซึง่ เราได้เล็งเห็นถึงการ

ไอทีโซนแตกไลน์สินค้า

9

ทุ่มเปิดสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ

คาดฟันรายได้ปีละ10ล.

เติบในของตลาดอนาคต จึงท�ำให้ตดั สินใจ เลือกทีจ่ ะบุกสินค้าสมาร์ทโฟนเพิม่ ขึน้ อีก 1 กลุม่ สมาร์ท แปลว่า ฉลาด โฟน แปลว่า โทรศัพท์ สองค�ำรวมกันเรียกว่าโทรศัพท์ ฉลาด ขอบเขตของสมาร์ทโฟน คือโทรศัพท์ มือถือทีส่ ามารถลงโปรแกรมได้ ปรับเปลีย่ น โปรแกรมได้ ในขณะทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือธรรม ดาๆ ทัว่ ไปท�ำไม่ได้ ให้ซอฟต์แวร์มาอย่างไร

เพราะเทคโนโลยีมรี าคาทีถ่ กู ลง อัตราการ เติบโตจึงสูงขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้ทกุ แห่ง กลุม่ วัยท�ำงานก็เริม่ หันเข้ามาใช้เทคโนโลยีในการช่วยท�ำงานมาก ขึน้ ทัง้ กลุม่ แพทย์ และกลุม่ ทนายความ ที่ ต้องการเพิม่ ศักยภาพของตัวเองขึน้ มา โดย ยอดการจ�ำหน่ายสินค้าเน็ตบุค๊ และโน็ตบุค๊ อยูท่ เี่ ดือนละ 300 เครือ่ ง แต่หลังจากทีม่ ี

และขยายอีก 2 สาขาไปทีห่ า้ งสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา และไอทีพลาซ่า “ไอทีในไทยยังล้าหลัง เรียกได้วา่ ยังอยู่ในระดับที่ตามหลังเวียดนามอยู่มาก ทัง้ นีใ้ นเรือ่ งของระบบสามจี (3G) ซึง่ ไทยมี ความต้องการสูง แต่การทีเ่ ราจะสามารถ พัฒนาประเทศไปอย่างรวดเร็วนัน้ ยังคงต้อง พึง่ การเปิดระบบ 3G ในประเทศอยู่ ซึง่ เป็น

พัฒนามาอยูใ่ นระดับหนึง่ ทีพ่ อยอมรับได้ สามารถส่งไฟล์ทไี่ ม่ใหญ่มากได้ เช่น การ เช็คเมล์ การแชท แม้กระทัง้ การท�ำวีดโี อ คอนเฟอเรนซ์ และทีน่ จี่ ะเป็นศูนย์สมาร์ท โฟนแห่งแรกของคนโคราชเต็มรูปแบบส่วนที่ อืน่ ก็มเี ช่นกัน แต่จะแตกต่างกัน เพราะเรา ไม่ได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะขายสมาร์ทโฟนอย่างเดียว เรามีเน็ตบุ๊คและมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเข้ามา

ก็เป็นอย่างนัน้ แต่สมาร์ทโฟนเราสามารถ ท�ำได้เอาไปใช้กบั งานหรือธุรกิจทีต่ รงกับงาน ได้ความเติบโตจึงมีเพิม่ ขึน้ ในอนาคต” ส่วนตลาดคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ หรือ แลปท็อป ตลาดนีถ้ อื ว่าไม่เติบโต แต่กย็ งั มี กลุม่ ทีใ่ ช้งานอยู่ คือกลุม่ ข้าราชการ กลุม่ โรงเรียน และกลุม่ คอเกมส์ ส่วนโน๊ตบุค๊ และ เน็ ต บุ ๊ ค มี ค วามเติ บ โตมากขึ้ น เช่ น กั น เนือ่ งจากกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหัน มาใช้งานมากพอๆ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย

การเพิม่ สินค้าสมาร์ทโฟนขึน้ ทางร้านจะต้อง มีการแยกสัดส่วนการจ�ำหน่ายออกเป็น ประเภท เนือ่ งจากจังหวัดใกล้เคียง บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ชัยภูมิ เริม่ เข้ามาจับจ่ายในโคราช มากขึน้ คาดว่าปีนสี้ นิ ค้าประเภทคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ และเน็ตบุค๊ ของไอทีโซนจะมีการ เติบโตเพิม่ ขึน้ ประมาณ 20% และสมาร์ท โฟนมีรายได้อยูป่ ระมาณ 10 ล้านบาท และ เร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่ม ปรับปรุงจากสาขาเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วทัง้ 2 แห่ง

สิง่ ทีร่ ฐั บาลนีจ้ ะต้องท�ำให้เกิดให้ได้ เพราะ หากเราจะทุม่ งบประมาณสร้างอินเตอร์เน็ต ในแบบเดิมอยูน่ นั้ คงเป็นการยากทีจ่ ะเข้าไป ถึงทุกพืน้ ที่ ทุกต�ำบล ทุกอ�ำเภอได้” กลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่ ใ นจั ง หวั ด นครราชสีมามีความนิยมกันมาก สินค้าที่ ขายได้จะเป็น Black Berry, I-PHONE, I-PAD ตอนนีจ้ ะมาพร้อมกันคือ สมาร์ทโฟน และ สมาร์ทแพท ถึงแม้วา่ ระบบ 3G ยังไม่เปิด ในเมืองไทย แต่ระบบอินเตอร์เน็ตดัง้ เดิมก็

เกีย่ วข้องด้วย เป็นอุปกรณ์ทปี่ รึกษา สามารถ ช่วยให้ผใู้ ช้เกิดประโยชน์สงู สุด และบอกได้ ว่าสมาร์ทโฟนไปท�ำอะไรได้บา้ ง เพือ่ พัฒนา ศักยภาพของคนโคราชให้มีความสามารถ มากขึน้ ให้พร้อมเข้าไปสูก่ ารแข่งขันซึง่ ตลาด สมาร์ทโฟนในโคราชยังมีจ�ำนวนน้อยกว่า กรุงเทพฯ เนือ่ งจากปัจจัยเกีย่ วกับค่าครอง ชีพของคนโคราชทีต่ ำ�่ กว่าคนกรุงเทพฯ และ ราคาทีค่ นโคราชเข้าถึงได้จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 5,000 บาท

นายชาคริต ปวรินทร์พงษ์ “ส�ำหรับการให้บริการของไอทีโซน เมือ่ ลูกค้าซือ้ สินค้าจากไอทีโซนทุกเครือ่ งจะ เป็นเครือ่ งแท้รบั ประกัน จะไม่มเี ครือ่ งเถือ่ น ภายใน 7 วันหากเครือ่ งมีปญั หาทางร้านจะ เปลีย่ นให้ทนั ที ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ของเรา และทุกยีห่ อ้ ทีเ่ ราน�ำมาจ�ำหน่าย ไอที โซนไม่ได้เน้นยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึง่ แต่ได้ศกึ ษาว่า ยีห่ อ้ ทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายนัน้ จะต้องสามารถให้ บริการลูกค้าได้ มากกว่าสิง่ อืน่ เช่น ลูกค้า สามารถเปลีย่ นเครือ่ งใหม่ได้ภายใน 7 วัน สิ่งใดที่ท�ำให้ลูกค้ามีความสุขเราก็จะท�ำ เป็นต้น” ทัง้ นีไ้ อทีโซนร้านใหม่ได้กำ� หนดเปิด ตัวอย่างเป็นทางการของสาขาจอมสุรางค์ชนั้ 4 คลังพลาซ่าอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2554 ซึง่ ภายในงานมีสนิ ค้าโปร โมชัน่ หลายรายการให้กบั ผูร้ ว่ มงานและลูกค้า ได้ลนุ้ ซือ้ สินค้าราคาพิเศษหลายรายการ อาทิ ซัมซุง กาแล็คซี่ แทบ ซึง่ เป็นทีย่ อดฮิต และ แรงมากในขณะนี้ จากราคาปกติ 9,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท/เครือ่ ง Black Berry รุน่ 9300 จาก 9,900 บาท เหลือ เพียง 6,990 บาท Black Berry บางรุน่ แถม บลูทธู มูลค่า 1,290 บาท ฟรี และยังมีสนิ ค้าอืน่ ๆ ทัง้ ลดทัง้ แถมทุกแบรนด์ ทีท่ ยอย มอบโปรดีๆ ให้กบั ลูกค้า.


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

ต่อจากหน้า 1

‘เลือกตั้ง 54’

ด้านกระทรวงการคลังออกมาเปิด เผยว่า เศรษฐกิจไทยหลังยุบสภา ยังได้ “ยา โด๊ป” จากเงินทีใ่ ช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ทัง้ ใน ส่วนของเงินภาครัฐทีใ่ ช้จดั การเลือกตัง้ 4,000 ล้านบาท และเงินทีบ่ รรดานักการเมืองทุม่ หา เสียงชิงชัยอีกนับหมืน่ ล้านบาท จะเป็นการ กระตุน้ เศรษฐกิจในด้านการบริโภคการลงทุน ของเศรษฐกิจระยะสัน้ ได้อย่างดี เมือ่ คิดเงิน ในส่วนของการเลือกตั้งไปผสมกับเงินที่ รัฐบาลทิง้ ทวนถมเศรษฐกิจไว้ ท�ำให้การขยาย ตัวเศรษฐกิจของไทยในช่วง 2-3 เดือนข้าง หน้าไร้ปญั หา เดินหน้าได้ลวิ่ ทีผ่ า่ นมากระ ทรวงการคลังประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจ ไตรมาสแรก 2554 จะท�ำได้ถงึ 4% แม้วา่ เศรษฐกิจเจอมรสุมปัญหาต่างๆ นานา ส่วน เศรษฐกิจไตรมาส 2 จะขยายตัวได้นอ้ ยกว่า ไตรมาสแรก และไตรมาส 3 ทีอ่ ยูใ่ นช่วงของ การเลือกตัง้ เศรษฐกิจจะเด้งกลับมาขยายตัว ได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ทงั้ ปีการขยายตัวเศรษฐกิจ ท�ำได้45% ตามทีต่ งั้ เป้าไว้ ในส่วนของงบ ประมาณปี 2555 ทีค่ าดว่าจะล่าช้าไป 4-5 เดือน เพราะต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามา พิจารณา ท�ำให้คาดว่าใช้ไม่ทนั เดือน ต.ค. 2554 แต่กไ็ ม่นา่ ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลเก่าสามารถใช้กรอบงบ ประมาณเก่าไปได้กอ่ น ขณะทีก่ ารส่งออกที่ เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทย มีสดั ส่วน ถึง 70-80% ของจีดพี ี ก็ยงั พึง่ ได้ไม่มปี ญั หา ไตรมาสแรกขยายตัวได้ถงึ 28% ทัง้ ปีขยาย ตัวได้ 15% แบบไม่มปี ญั หา สามารถรองรับ เศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจช่วงหลังยุบสภาให้ ตลอดรอดฝัง่ ได้ ปัญหาที่รัฐบาลรักษาการที่ต้อง รับมือหลังการยุบสภา ก็คอื ปัญหาเงินเฟ้อ ทีม่ าจากราคาน�ำ้ มันและสินค้าต่างๆ ทีแ่ พง ขึน้ เพราะหากไม่ควบคุมปล่อยทิง้ ไว้ 2-3 เดือน ในช่วงหลังยุบสภาก็อาจจะเป็น “ไฟ

ลามทุง่ ” ดับได้ยาก เกิดความเสียหายในวง กว้าง อย่างน้อยตอนนีก้ ย็ งั มีสนิ ค้าทีร่ อคิวขอ ขึน้ ราคา ไม่วา่ จะเป็นเหล็กเส้นทีเ่ ป็นวัสดุ ส�ำคัญของการก่อสร้าง หากเหล็กขึน้ ราคาก็ จะกระทบเป็นลูกโซ่ บ้านราคาแพง คนซือ้ บ้านต้องรับภาระเพิม่ ขณะทีส่ นิ เชือ่ บ้านแนว โน้มดอกเบี้ย ก็ สู ง ขึ้ น หากเป็ น เช่ น นั้ น อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก เศรษฐกิจไทยก็ยบุ ได้งา่ ยๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนีถ้ อื ว่ามากับโชค ราคาน�ำ้ มันทีพ่ งุ่ ไม่ หยุด แต่ 1-2 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มัน ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างแรง ท�ำให้ ปัญหาเงินเฟ้อเบาลง การขึ้นราคาวัสดุ ก่อสร้างก็ยงั ดึงเวลา ช่วยเศรษฐกิจในระยะสัน้ ออกไปได้อกี ระยะหนึง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงของ เศรษฐกิจไทยหลังการยุบสภา น่าจะออกมา สดใส เพราะทัง้ การเตรียมออกมาตรการเท กระจาดไว้ลว่ งหน้า กับโชคทีม่ าพอดิบพอดี ท�ำให้เศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่ผา่ นไปได้ฉลุย ขณะทีร่ ฐั บาลก็เหลือแต่ลนุ้ ผลการเลือกตัง้ ว่า จะได้กลับมาบริหารประเทศอีกครัง้ หรือไม่ เพือ่ ทีจ่ ะสานต่อนโยบายเศรษฐกิจ โดย กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ประกาศจะมาเป็น รมว. คลัง อีกรอบ เพือ่ สานนโยบายของรัฐบาลต่อ ภายใต้สโลแกน “เราคิด เราท�ำแล้ว และเรา จะท�ำต่อไป” ด้านนางเดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์ ผู้ อ�ำนวยการวิจัยฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดี อาร์ไอ) กล่าวว่า ในช่วงนีท้ ดี อี าร์ไอเป็นห่วง เรือ่ งการปัน่ หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนักการเมืองอย่างมาก เนือ่ งจาก หลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วจะมีผู้ สนับสนุนพรรคการเมืองบางรายเริม่ ทยอยเท ขายหุน้ ทีป่ น่ั ราคาไปก่อนหน้านี้ เพือ่ น�ำเงินมา หาเสียงในการเลือกตัง้ ดังนัน้ อยากฝากเตือน นักลงทุนรายย่อยต้องพิจารณาให้รอบคอบใน การเข้าไปซือ้ หุน้ ไม่เช่นนัน้ จะประสบปัญหา ขาดทุนอย่างแน่นอน ทัง้ นี้ การเลือกตัง้ ครัง้ ใหม่ที่จะมีขึ้นคงไม่สามารถแก้ปัญหาการ

‘ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย’ ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา โดยในที่ ประชุมสัมมนากลุ่ม 3 เรื่อง “มุ่งขจัดคอร์รัปชั่น : เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ร้อยละ 97.6 มีความเห็นว่าคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส�ำคัญที่ควรแก้ไขโดยด่วนและร้อย ละ 95.2 ยินดีเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น ในการนี้ คณะกรรมการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น หอการค้าไทย จึงได้เห็นชอบให้จัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุด เปลี่ยนประเทศไทย” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายได้รับทราบสถานการณ์และ แนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งรวมพลังขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็น รูปธรรม ในฐานะที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ มีบทบาทอย่างส�ำคัญยิ่งในการ สนับสนุนกระบวนการขับเคลือ่ นการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้สอดคล้องและด�ำเนิน ในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศทัว่ ประเทศ และเพือ่ ให้เกิดเครือข่ายการป้องกันและต่อ ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยที่เป็นรูปธรรม หอการค้าไทย ขอเชิญผู้ สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว และขอความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย และร่วม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามก�ำหนดการดังนี้ สัมมนา เรื่อง “ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 09.10-09.20 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย Mr.Ferdinand(Nondor) Gyula von der Luehe รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทยและประธานคณะท� ำงานป้องกันและปราบปราม คอร์รัปชั่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 09.20-09.30 น. กล่าวบทบาทภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์ รั ป ชั่ น โดย คุ ณ ดุ สิ ต นนทะนาครประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการแห่งประเทศไทย 09.30-10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกาพิเศษ เรื่อง “ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุด เปลี่ยนประเทศไทย” โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 10.40-11.10 น. แนะน�ำ ICAC โดย Mr. Timothy TONG, Comissioner 11.10-11.50 น. การน�ำเสนอ กรณีศกึ ษาและวีดโี อ รูปแบบการส�ำเร็จของการปราบ ปรามคอร์รปั ชัน่ โดย Ms.Julie MU ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จากรคณะกรรมการอิสระเพื่อการปราบปรามการคอร์รัปชั่น (IN DEPENDENT COOMISSION AGAINST CORRUP TION-ICAC) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 11.50-12.00 น. การแสดงพลังภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 13.30-15.30 น. แบ่งกลุ่มสัมมนาย่อยระดมความคิดเห็นเรื่อง “ร่วมพลังต่อต้าน คอร์รัปชั่น....จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 15.30-16.00 น. แถลงผลการระดมความคิดเห็น จาก 4 กลุ่มย่อย โดย คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยผู้แทนภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16.00 น. ปิด การสัมมนา

ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้ โดยเฉพาะเรือ่ งการให้ สินบนของนักธุรกิจไทยบางรายแก่นักการ เมืองหรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ไทยคงวนเวียนกับ ปัญหาการทุจริตต่อไปอีกนาน ถ้าประชาชน ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ และยังเลือกกลุ่ม นักการเมืองทีเ่ ข้าบริหารประเทศเพือ่ แสวงหา ผลประโยชน์หรือทุจริตอยู่ ด้านนายทรงธรรม ปิน่ โต ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า หลังจากรัฐบาล ประกาศยุบสภาและจะมีการเลือกตัง้ ในวันที่ 3 ก.ค.54 ยอมรับว่าจะมีผลต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจในระยะสัน้ และกระทบต่อการเบิก จ่ายงบประมาณประจ�ำปี 55 ให้ลา่ ช้าออกไป 3-4 เดือน แต่เท่าทีพ่ จิ ารณาสถานการณ์ดงั กล่าวส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มากนัก โดยในปี 54 ยังยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยจะ ขยายตัวได้ 4.1% และในปี 55 จะขยายตัว 4.2% ปัจจัยทีน่ า่ ห่วงคือเรือ่ งเงินเฟ้อ นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ในช่วง รัฐบาลรักษาการไม่สามารถเสนอร่างพ.ร.บ.งบ ประมาณปี 55 เพือ่ เบิกจ่ายในปีปฏิทนิ งบ ประมาณในวันที่ 1 ต.ค.54 แต่ไม่นา่ มีผล กระทบมากนัก เพราะยังเบิกจ่ายงบฯปกติได้ แต่หน่วยงานราชการสามารถเตรียมเรือ่ งการ ลงทุนไว้ เมือ่ งบประมาณผ่านสภาและมีผล บังคับใช้จะได้ลงนามในสัญญาได้ทนั ที ท�ำให้ การใช้จา่ ยงบประมาณไม่สะดุด ทัง้ นี้ หลัง ยุบสภาก่อนทีม่ เี ลือกตัง้ และจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ ทีค่ าดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือ เรียกว่าเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองนัน้ จะ ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในปี 54 ที่ สศช.คาดว่าจะขยาย ตัว 3.5-4.5% ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทีเ่ ป็นปัจจัย เสีย่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ของเศรษฐกิจในปีนนี้ า่ จะอยู่ ในระดับทีค่ าดการณ์ไว้ที่ 2.8-3.8% นายบัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ ประธานเจ้า หน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า

การยุบสภาและเลือกตัง้ ใหม่ เชือ่ ว่าจะไม่สง่ ผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ เนือ่ งจากผู้ ประกอบการยังด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนโจทย์ของรัฐบาลใหม่ สิง่ ส�ำคัญคือการ สร้างความสงบในการอยูร่ ว่ มกัน พร้อมกับ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 3 เรือ่ งหลัก ได้แก่ 1. ภาคการศึกษา 2. ภาคการคมนาคมและ โทรคมนาคม และ 3. ระบบกฎหมาย หาก ทัง้ 3 ส่วนไม่มคี วามชัดเจน จะยังคงเป็น อุปสรรคในการเติบโตของประเทศได้ ซึ่งหลังจากที่มีการยุบสภาแต่ละ พรรคก็ออกนโยบายหาเสียงแตกต่างกันไป เพือ่ หวังชิงเก้าอีใ้ นสภา เริม่ จากพรรคชาติ พัฒนาเพือ่ แผ่นดิน โดยมีสโลแกนประจ�ำ พรรค คือ “ตนโคราช รักจริง ไม่ทงิ้ กัน” เน้นนโยบายสุขX2 พัฒนาโคราชบ้านเรา 6 เรือ่ งใหญ่ นโยบายที่ 1 มุง่ ไปทีเ่ รือ่ งพลังงาน โคราชเมืองพลังงานฐานเกษตร ผลิตเอทา นอลจากอ้อยและมันส�ำปะหลังสร้างความ ร�ำ่ รวยให้เกษตร และสร้างเศรษฐกิจโคราชให้ รุง่ เรือง 2. โคราชเมืองอุตสาหกรรม วางท่อ แก๊สธรรมชาติจากรุงเทพฯ-โคราช 3. โคราช เมืองกีฬา สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับ ประเทศและระดับโลกให้มาจัดที่โคราช สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากีฬาของ จังหวัดและสร้างนักกีฬาโคราชสูร่ ะดับโลก สร้างศูนย์กฬี า (Mini Sport Complex) ประจ�ำทุกต�ำบล 4. โคราชเมืองท่องเทีย่ ว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเดิมให้สมบูรณ์ และ สร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ให้โคราช เช่นอุทยาน ไดโนเสาร์ (Dino Park) 5. โคราชเมือง คมนาคม สร้างมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯนครราชสีมา ขยายถนนสายหลักปรับปรุงผิว จราจร สร้างรถไฟทางคู่ กรุงเทพฯ-แก่งคอยบัวใหญ่ และมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระอุบลราชธานี สร้างรถไฟความเร็วสูง กรุ เงทพฯ-นครราชสีมา เชื่อทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-โคราช-บัวใหญ่ สูจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม และลาว 6. โคราชน�ำ้ ไม่ทว่ ม ด้วยการท�ำโครงการแก้มลิง ปรับปรุง

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

การสนับสนุนเกษตรกร (ชาวนา) ผ่านการแทรกแซงของรัฐ ท�ำได้หลายวิธี 1.การรับจ�ำน�ำข้าว 2. การประกันรายได้ 3.มาตรการส่งเสริมการส่งออก 4.มาตร

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในราคาถูกแก่เกษตรกร 5.การลดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 6.การประกัน ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วิธตี า่ งๆ มีทมี่ า ข้อดีและข้อเสียต่างกัน 1.การรับจ�ำน�ำข้าว ธ.ก.ส. ได้เริม่ มาตรการการรับจ�ำน�ำข้าวตัง้ แต่ฤดูกาลตลาด 2527/28 ซึง่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมาตรีหลังจากนัน้ ก็ได้ดำ� เนินการมาทุก ปี มาตรการนีร้ ฐั บาล จะประกาศราคาเป้าหมาย และธ.ก.ส ก็จะรับจ�ำน�ำในสัดส่วนหนึง่ ของราคาเป้าหมายเช่น 10,000 บาทต่อตัน รับจ�ำน�ำ 80% ก็คอื ได้ราคา 8,000บาทต่อตัน เดิมนัน้ ธ.ก.ส.รับฝากเฉพาะจากชาวนาทีเ่ ป็นลูกค้าของตน แต่ในปี2535/36 รัฐบาลใน ขณะนัน้ ซึง่ มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้สงั่ ให้ ธ.ก.ส รับจ�ำน�ำข้าวให้แก่เกษตรกร ทีไ่ ม่ได้เป็นลูกค้าด้วย ข้าวทีจ่ ำ� น�ำจะเก็บไว้ในยุง้ ข้าวของเกษตรกรเอง เมือ่ ครบก�ำหนดชาวนา มีสทิ ธิไม่ไถ่ถอนข้าวคืนได้ โดยปล่อยให้ขา้ วหลุดจ�ำน�ำ(เปิดราคาตลาดต�ำ่ กว่าราคาจ�ำน�ำ) ใน ช่วงแรกสมัยพลเอกเปรม ติลสูลานนท์ ราคาเป้าหมายทีร่ ฐั บาลก�ำหนดและสัดส่วนทีธ่ .ก.ส รับจ�ำน�ำนัน้ จะท�ำให้ชาวนาได้รบั เงินต�ำ่ กว่าหรือใกล้เคียงราคาตลาดเพือ่ เป็นทางเลือกให้ เกษตรกรทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้เงินสามารถเก็บผลผลิตรอราคาขึน้ ได้ และเป็นการลดอุปทาน ข้าวเปลือกช่วงต้นฤดูซงึ่ มีเป็นจ�ำนวนมากเมือ่ ผลผลิตออกมามากท�ำให้ราคาตกต�ำ่ และเมือ่ เวลาผ่านไปข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วเริม่ น้อยลงราคาก็ดขี นึ้ เมือ่ เกินจ�ำนวนเงินทีเ่ กษตรกรได้รบั มา ชาวนาก็เริม่ ไถ่ถอนจ�ำน�ำและน�ำไปขายในตลาด ในแต่ละปีจะมีชาวนามาใช้บริการนีจ้ าก ธ.ก.ส. ค่อนข้างน้อย ปริมาณข้าวเปลือกที่ธ.ก.ส. รับจ�ำน�ำจะมีปริมาณประมาณ 1ล้านตันหรือต�ำ่ กว่า ยกเว้นปี 2539/30 มีการรับจ�ำน�ำ 2ล้านตัน ในฤดูการ2535/36 สมัยนายกชวน มีดำ� ริให้ราคา จ�ำน�ำสูงกว่าตลาด 10% ชาวนาจึงน�ำข้าวมาจ�ำน�ำกับธ.ก.ส. เป็นจ�ำนวนสูงถึง 3.4ล้านตันข้าวเปลือก นอกจากนัน้ ได้มี ประกาศซือ้ ข้าวสาร 800,000ตัน โดยหวังว่าราคาข้าวจะสูงขึน้ แต่ชว่ งนัน้ ราคาข้าวกลับลดลง มีการวิเคราะห์กนั ว่า ราคา จ�ำน�ำทีส่ งู เกินไปท�ำให้ขา้ วหายไปจากตลาด ราคาจึงสูงขึน้ ใน ช่วงแรกๆ แต่เมือ่ ราคาขึน้ ไปไม่ถงึ ราคาจ�ำน�ำท�ำให้เกษตรกร ไม่ไถ่ถอน ประกอบกับรัฐบาลซือ้ ข้าวสารไว้เป็นจ�ำนวนมาก พ่อค้าต่างคาดการณ์กนั ว่า ในอนาคตข้าวจ�ำนวนนีจ้ ะต้องถูก ระบายออกมาอย่างแน่นอน ซึง่ หากระบายออกมา ก็จะท�ำให้ ราคาข้าวลดลง พ่อค้าจึงลดปริมาณการเก็บส�ำรองข้าว ท�ำให้ ผลทีร่ ฐั บาลหวังจะให้ราคาขึน้ ไม่เป็นไปตามนัน้ ปัญหาของ การรับจ�ำน�ำข้าวในสมัยต่อต่อมาก็คอื การรับจ�ำน�ำในสมัย หลังๆ มีการรับจ�ำน�ำทีโ่ กดังหรือโรงสีท�ำให้มคี วามคลาด เคลือ่ นของการออกใบประทวนทีช่ าวนามาออกกับโกดังหรือ โรงสีแล้วไปรับเงินจากธ.ก.ส. มีการออกใบประทวนเกินจ�ำนวน ข้าวโดยอาศัยช่องโหว่ของจ�ำนวนรับสูงสุดทีร่ บั จ�ำน�ำได้ตอ่ ราย ท�ำให้เกษตรกรทีม่ ขี า้ วไม่ถงึ จ�ำนวนรับจ�ำน�ำสูงสุดใช้การสวม สิทธิจำ� น�ำเต็มจ�ำนวน หลังจากนัน้ เมือ่ ผ่านกระบวนการสี แปรรูปของโรงสีแล้วการน�ำส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางว่ากัน ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ ระบายข้าวสารในโกดังกลางมีการตัง้ ข้อสังเกตถึงวิธกี ารระบาย

ฝายและประตูกนั้ น�ำ ้ ขุดลอกคูคลองล�ำน�ำ้ หลัก และเพิม่ ปริมาณเก็บกักน�ำ้ ในเขือ่ นหลัก จัดตัง้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยในทุกต�ำบล ส่วนพรรคภูมใิ จไทยชูแนวคิด 9 นโยบาย 3 ท. “ ทุน-ที-่ ทาง ” หรือ “ สร้าง ทุน - ให้ที่ - มีทาง ” ส�ำหรับนโยบายดัง กล่าวนีม้ คี วามแตกต่างจากพรรคการเมืองอืน่ คือ การ สร้างโรงเรียนนักกีฬาอาชีพ เพือ่ จะ พัฒนานักกีฬาให้มรี ายได้จากกีฬา ,การผลัก ดับพ.ร.บ.ประกันราคาพืชผลการเกษตร และ พ.ร.บ.กองทุนท�ำดีมรี างวัล โดยจะให้เงิน สนับสนุนอาสาสมัครทีท่ ำ� งานเพือ่ สังคม เช่น อปพร. หน่วยกูภ้ ยั ตามมูลนิธติ า่ งๆ รวมทัง้ นโยบายเอทานอล หรือ การสร้างพลัง ทดแทนจากอ้อย การประกันราคาข้าวตันละ 2 หมืน่ บาท การสร้างร่องน�ำ้ สูพ่ นื้ ทีก่ ารเกษตร ในภาคอีสาน และการท�ำถนนปลอดฝุน่ พรรคเพือ่ ไทย ชูสโลแกนขอคิดใหม่ ท�ำใหม่ เพือ่ ไทยทุกคน เน้น 31 นโยบายหา เสียงพรรคเพือ่ ไทย 1. ท�ำเขือ่ นกัน้ น�ำ้ ทะเล ไม่ให้ทว่ มกรุงเทพฯ แถวๆ สมุทรสาครและ สมุทรปราการ ไม่ตอ้ งกู้ 2. ดึงน�ำ้ จากเขือ่ น จากประเทศเพือ่ นบ้าน ลาว พม่า เขมร และ เชือ่ มแม่นำ�้ ด้วยล�ำคลองใหม่ 3. รถไฟฟ้าให้ ครบทัง้ 10 สาย แต่ละสายเก็บ 20 บาท 4. ทุกสถานีรถไฟฟ้า จะสร้างคอนโดราคา ประหยัด ให้เช่า 5. ท�ำรถไฟรางคูเ่ ชือ่ มต่อ บริเวณชานเมืองกรุงเทพ 6. ท�ำรถไฟความเร็ว สูงไปโคราช ไประยอง จันทบุร ี 7. ขยาย แอร์พอร์ตลิงส์ ไปพัทยาน 8. ภาคใต้ทำ� แลนด์บริด 9. ปราบยาเสพติดให้หมดไป ภายใน 12 เดือน 10. ความยากจนต้อง หมดไปภายใน 4 ปี 11. กองทุนหมูบ่ า้ น เพิม่ เงินทุก ต�ำบลๆ ละ หนึง่ ล้านบาท 12. พักหนีส้ ำ� หรับผูท้ มี่ หี นีไ้ ม่เกิน ห้าแสนบาท ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี 13. ส�ำหรับผูท้ มี่ หี นีเ้ กิน ห้าแสนแต่ไม่เกินหนึง่ ล้าน ให้ปรับโครงสร้าง หนี้ 14. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รักษาอย่างมีคณุ ภาพ 15. ส่งเสริม OTOP ร่วมกับศูนย์ศลิ ปาชีพ 16. องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินเพิม่ 25% ไม่ตอ้ งทุจริต 17. ออกเครดิตการ์ดส�ำหรับเกษตรกร เพือ่ น�ำไปซือ้ ปุย๋ หรือเมล็ดพันธ์เพือ่ การเพาะปลูก 18. ลดภาษีนติ บิ คุ คล จาก 30% เหลือ 23% 19. จบปริญาตรีทำ� งานมีเงินเดือนเริม่ ต้น 15,000 บาท 20. ปรับเงินเดือนให้ขา้ ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 21. คนไทยต้องตัง้ ตัวได้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี 22. ตัง้ กองทุนร่วมทุน แต่ละ จังหวัด 23. ตัง้ กองทุนร่วมทุนในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน โดยมีเงินนักศึกษาทีจ่ บ การศึกษากูย้ มื 24. คืนภาษีและเพิม่ ค่าลด หย่อนภาษีให้กบั ผูท้ ซี่ อื้ บ้านหลังแรก 25. คืนภาษีให้กบั ผูซ้ อื้ รถคันแรก และต้องถือ ครองรถไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี 26. สนับสนุนภาค รัฐและเอกชน ไปหาสัมปทานพลังงานเช่น น�้ำมัน จากทั่วโลก 27. เด็กนักเรียนมี คอมพิวเตอร์ใช้ One Tablet PC Per Child 28. Free WIFI เล่น Internet ในทีส่ าธารณะ เช่นสถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว โรง พยาบาล ฯลฯ 29. ยกเว้นวีซา่ ในกับประเทศ แถบตะวันออกกลาง ญีป่ นุ่ 30. ท�ำสนามบิน สุวรรณภูมิ ให้เป็น HUB 31. ประสานความ สัมพันธ์กบั ประเทศซาอุดอิ ารเบียให้กลับมา เหมือนเดิม ด้านพรรคประชาธิปตั ย์ใช้สโลแกน เดินหน้าต่อไป ด้วยนโยบายเพือ่ ประชาชน นโยบาย 4 ด้าน 1. ครอบครัวต้องเดินหน้า 2. เศรษฐกิจต้องเดินหน้า 3. ประเทศต้อง เดินหน้า 4. กรุงเทพต้องเดินหน้า ส่วนพรรคมาตุภมู ิ ชูนโยบายขอเป็น พรรคทางเลือกเข้ามาบริหารประเทศให้เกิด ความเข้มแข็ง และเสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม เร่งปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาชายแดน ภาคใต้อย่างเป็นระบบ และยืนยันจะปราบ ปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งจริ ง จั ง นอกจากนี้ จะสนับสนุนการค้าขายผลผลิต ทางการเกษตรไปสู ่ ต ลาดประเทศ ตะวันออกกลาง เพราะบุคลากรของพรรคมี ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ประเทศแถบนัน้ .

ข้าวสารว่ามีการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่กลุม่ บุคคลบางกลุม่ และขัน้ ตอนนีน้ า่ จะมีปญั หามากทีส่ ดุ ข้อดีของการรับจ�ำน�ำก็คอื ข้าวในตลาดราคามักจะไม่ตกต�ำ่ มากเนือ่ งจากเกษตรกร มีทางเลือกทีจ่ ะขายข้าวได้มากขึน้ และงบประมาณทีใ่ ช้ในโครงการจริงๆแล้วรัฐ ใช้เงินน้อย กว่าโครงการประกันรายได้เมือ่ เทียบปีตอ่ ปี 2.การประกันรายได้ ด�ำเนินการโดยก�ำหนดราคาประกันทีช่ าวนาจะได้รบั อันเป็น รายได้ขนั้ ต�ำ ่ หากราคาในตลาดลดต�ำ่ กว่าราคาประกัน รัฐบาลก็จา่ ยเงินชดเชยให้เท่ากับ ส่วนต่าง โดยมีการก�ำหนดปริมาณสูงสุดของปริมาณข้าวเปลือกทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ ข้อดี ของโครงการนีก้ ค็ อื 2.1 ชาวนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั ส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาประกัน เป็นเงินโดยตรงจากรัฐ กรณีราคาตลาดต�ำ่ กว่าราคาประกันช่วยให้เกษตรกรไม่ขาดทุนจาก การขายผลผลิต 2.2 การจดทะเบียนเกษตรกรและพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกจะช่วยลดปัญหาการสวม สิทธิจากข้าวเปลือกประเทศเพือ่ นบ้าน 2.3 รัฐบาลไม่ตอ้ งรับภาระการแปรสภาพข้าวเปลือกและการจัดเก็บข้าวสาร ข้อเสียของโครงการ 2.4 มีโอกาสเกิดการทุจริตในขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร การรับรองพืน้ ที่ การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิต 2.5 ในช่วงต้นฤดูทมี่ ขี า้ วเปลือกออกเป็นจ�ำนวนมากไม่มกี ารชะลอปริมาณข้าว เปลือก ท�ำให้ราคาข้าวลดต�ำ่ ลง 2.6 เมือ่ ราคาข้าวลดต�ำ่ ลงมากก็เป็นภาระของรัฐบาลทีจ่ ะต้องหางบประมาณมา ชดเชยส่วนต่างของราคา 2.7 หากก�ำหนดราคาประกันทีส่ งู มากจะเกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิม่ เนือ้ ทีก่ าร ผลิต เห็นได้จากเจ้าของนา ขอนาคืนจากผูเ้ ช่า หรือไม่เจ้าของนาก็ขอขึน้ ค่าเช่าเนือ่ งจาก มีเงินชดเชยจากรัฐบาลจ�ำนวนมาก 2.8 ผูค้ า้ เริม่ เห็นแล้วว่าราคาข้าวตกต�ำ่ ลงเท่าไหร่กไ็ ด้เนือ่ งจากรัฐบาลไม่ได้มี มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการชะลอการลดลงของราคาข้าวเปลือก ผูค้ า้ คิดว่าไม่ควรรีบ ซือ้ ข้าวเนือ่ งจากราคาจะตกลงไปเรือ่ ยๆ ผูค้ า้ ข้าวจึงใช้วธิ ขี ายก่อนและรอให้ขา้ วราคาลดลง แล้วจึงค่อยเข้ามาซือ้ ซึง่ ต่างจากการค้าปกติทมี่ กั จะซือ้ ของไว้ใน สต๊อกก่อนแล้วค่อยรับออ เดอร์เนือ่ งจากกลัวว่าหากรับออเดอร์แล้วไม่มสี นิ คาส่งมอบจะเสียเครดิตทางการค้า การ ด�ำเนินการค้าอย่างนีก้ ย็ งิ่ ท�ำให้ราคาข้าวลดต�ำ่ ลง


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

11

Ocean คว้ า แชมป์ มทส.ร่วมจัดสัมมนาทวิภาคีซิโน-ไทย Black “Klang Villa Cover Dance Contest 2011” ด้านฟิสกิ ส์พลังงานสูงและฟิสกิ ส์อนุภาค

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบ ค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี(มทส.) ในฐานะประธานร่วมฝ่ายไทย และศาสตราจารย์ ดร.ชู ใช้ (Xu Cai) ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ฟิ สิ ก ส์ พ ลั ง งานสู ง มหาวิทยาลัย ซีซีเอ็นยู (CCNU : Chinese Central Normal University) ใน ฐานะประธานร่วมฝ่ายจีน ได้ร่วมกันจัด สัมมนาวิชาการด้านฟิสกิ ส์พลังงานสูงและ ฟิสกิ ส์อนุภาคครัง้ แรก ใช้ชอื่ ว่า Sino-Thai 2011 Symposium on High Energy Physics and Beyond (STSP2011) จัด สั ม มนาขึ้ น ที่ น ครวู ฮั่ น มลฑลหู เ ปย

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคัดเลือกผล งานวิจัยของนักวิจัยจีนและนักวิจัยไทย เสนอในการสัมมนาครั้งนี้ ปรากฏว่าผู้เข้า ร่วมประชุมฝ่ายจีนมาจากทั้งสถาบันวิจัย ฟิสิกส์พลังงานสู ง และฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภาค ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่น สถาบันฟิสิกส์ พลังงานสูง มหาวิทยาลัยบัณฑิตสถาบัน วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ จี น (GUCAS) สถาบันพลังงานปรมาณูแห่งชาติ (Chinese Institute of Atomic Energy, CIAE) ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคจาก มหาวิทยาลัยชื่อดัง เป็นต้น และที่น่า ยินดีอย่างยิ่ง นางสาวชญานิตย์ อัศว

ตัง้ ตระกูลดี นักศึกษาทุน พระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ที่ก�ำลัง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญา เอกทางฟิสิกส์อนุภาคที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ ร่วมเดินทางกับอาจารย์ที่ ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ ดร. โบ ชิง หม่า (Prof. Dr.Bo–Qiang Ma) เข้า ร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ยังมี นักฟิสกิ ส์จนี ทีป่ ฎิบตั งิ านในต่างประเทศมา ร่วมสัมมนาด้วย เช่น จากมหาวิทยาลัย คาลิฟอร์เนีย (เบิร์กเลย์) จาก อลิซ ของ เซิร์น (ALICE, CERN) เป็นต้น ส�ำหรับผู้ เข้าร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงานวิจัย จากไทย จ�ำนวน 19 คน จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านฟิสิกส์ (ThEP) ดร.ประสาท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้บรรยากาศทางวิชาการในประเทศ ไทย ได้มีการตื่นตัวด้านฟิสิกส์อย่างดียิ่ง ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การแข่ ง ขั น ฟิ สิ ก ส์ วิ ช าการนานาชาติ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วโลก

การศึกษาวิจยั ด้านฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์ ฟิสกิ ส์ พลังงานสูง และฟิสกิ ส์อนุภาค ห้องปฏิบตั ิ การวิจยั และเครือ่ งมือวิจยั ราคาสูงมาก ดัง นัน้ นักวิจยั ไทยยังคงต้องใช้ขอ้ มูลจากห้อง ปฏิบัติการระดับมาตรฐานโลก เช่น เซิร์น (ALICE, CMS) Beijing Electron Positron Collider (BEPC) , Institute of High Energy Physics (IHEP) เป็นต้น ในการสัมมนาซิโน-ไทย ด้านฟิสิกส์ พลังงานสูงและฟิสิกส์อนุภาคครั้งต่อไป ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพ ต้องเตรียมการให้ ดีที่สุด และอยากเห็นนักวิจัยของไทยน�ำ เสนอผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล สิ่ง หนึ่งที่ประทับใจอย่างยิ่งในการสัมมนาที่ จีน คือ จีนมีความกระตือรือร้นในเรือ่ งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ขั้นสูงในลักษณะ ทวิภาคีกบั หลายประเทศ เช่น ซิโน-ญีป่ นุ่ ซิโน-เกาหลี ซิโน-อเมริกัน ซิโน-นอร์เวย์ เป็นต้น “ส�ำหรับประเทศไทยของเราการ มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือหน่วยวิจยั ชัน้ สูง จะปูทางไปสูก่ ารแลก เปลีย่ นนักวิจยั และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในอนาคต” อธิการบดี มทส. กล่าว สรุป

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า สุรนารายณ์ ได้จดั กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Klang Vil a Cover Dance Contest 2011” ขึน้ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชัน้ 1 คลังวิลล่า สุรนารายณ์ การประกวดแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 จะเป็นการประกวดในรอบคัดเลือก ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากน้อง ๆ ทีม่ คี วามกล้า แสดงออกและมีความสามารถด้านการเต้นเป็นอย่างมาก โดยมีทมี ทีเ่ ข้าร่วมการประกวด ในครัง้ นีม้ ากกว่า 20 ทีม และได้คดั สรรทีมทีม่ คี วามสามารถทีด่ ที สี่ ดุ จ�ำนวน 8 ทีม เข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 ส�ำหรับทีมทีไ่ ด้คว้าต�ำแหน่งชนะเลิศในการประกวด “Klang Vil a Cover Dance Contest 2011” และได้รบั ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีม Black Ocean เพลง Cover ทีใ่ ช้ในการประกวดคือ เพลง Mirror Mirror ของ ศิลปิน 4 Minute รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Mini Paradize ได้รบั ทุน การศึกษา 3,000 บาท เพลง Cover ทีใ่ ช้ในการประกวดคือ เพลง With out u และ เพลง I’ll be back ของศิลปิน 2 P.M. และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Harmoney ได้รบั ทุนการศึกษา 2,000 บาท โดยเพลง Cover ทีใ่ ช้ในการประกวดคือ เพลง ตุก๊ ตาบลายธ์ของศิลปิน แกรนด์ The star และเพลง Dr. Feel good ของ ศิลปิน Rania การประกวดในวันดังกล่าว ยังได้รบั เกียรติจากคณะคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณธนิต อินทรภักดี ครูสอนออกแบบท่าเต้นในการประกวดเต้น และ สอนเต้นแอโรบิค, คุณอภิวฒั น์ ท�ำงาม อาจารย์สอนแอโรบิค วิทยากรรับเชิญสอนการ ออกก�ำลังกาย และสอนขับร้องเพลงสถาบันดนตรีสยามกลการ ยามาฮ่า และคุณ จินตนา หาญมนัสเวทย์ ครูสอนเต้นซูมบ้า ลาติน แอโรบิค และออกแบบการแสดง มา เป็นผูต้ ดั สินการประกวด และขอขอบคุณ คุณแอนดี้ เฮเดน ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั คลัง พลาซ่า จ�ำกัด ทีไ่ ด้ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กบั ทีมทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งในครัง้ นี.้

The Silk of Korat

“ย้อนรอยต�ำนานเส้นทางวัฒนธรรมไหมโคราช”

The Silk of Korat ย้อนรอย ต�ำนานเส้นทางไหมวัฒนธรรม “ไหมคราช” งานแสดงความสวยสด งดงามของผ้าไหม ลายเอกลักษณ์ และสินค้า OTOP ระดับ Premium จากจังหวัดนครราชสีมา ก�ำหนด จัดงานในวันที่ 8 – 12 มิถนุ ายน 2554 ณ ห้อง ยูดฮี อลล์ ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี เพือ่ เป็นการตอกย�ำ้ ชือ่ เสียง ของผ้าไหมโคราชในจังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดใกล้เคียงได้ทราบถึงต�ำนาน คุณภาพ พร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมของผ้าไหม โคราชให้เป็นสินค้าหลากหลายประเภท ตามยุคสมัยใหม่ จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหมโคราช หรือในนาม ผ้าหาง กระรอกซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ลักษณะของ

AD สมบูรณ์การพิมพ์

ผ้าไหมมีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่น คือ เนือ้ ผ้า แน่น ละเอียด มีความมันวาว ซักแล้วสีไม่ ตก ไม่ซดี เมือ่ น�ำไปตัดเย็บแล้วตะเข็บไม่ แตกง่าย มีความพิถพี ถิ นั ในการทอ ตาม ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด “ผ้าไหมดี หมีโ่ คราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จากอดีตถึง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผลิตขึ้นได้ สะท้อนภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ รวมไปถึงการ ใช้ชวี ติ ความเป็นอยูใ่ นท้องถิน่ ทีส่ อื่ ให้เห็น ถึงความเป็นเอกลักษณ์ ในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัด นครราชสีมา การจัดงานในครัง้ นี้ เพือ่ จัดแสดง และจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาย เอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ได้ถกั ทออย่างวิจติ ร บรรจง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สินค้า OTOP ซึง่ เป็นภูมปิ ญั ญา

ของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่ รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง ชมการเดินแฟชัน่ โชว์ชดุ Queen of Silk จากนางแบบ นายแบบมืออาชีพ ร่วมกับนางแบบ นายแบบกิตติมาศักดิ์ ใน จังหวัดอุดรธานี เลือกซือ้ สุดยอดผ้าไหมลาย เอกลักษณ์ และสินค้าOTOP ระดับ Premium กว่า 60 ร้านค้าทีจ่ ำ� ลองตลาดตาม วิถชี วี ติ ของชาวจังหวัดนครราชสีมาในราคา พิเศษ เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ สัมผัสนิทรรศการมีชวี ติ กับการสาธิตทอผ้า ไหมลายเอกลักษณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงาน สามารถสัมผัสถึงความสวยงามของเส้นไหม ได้อย่างใกล้ชดิ พิเศษ ส�ำหรับผูท้ มี่ าร่วม งานและแวะมาลงทะเบียนหน้างาน รับฟรี ของทีร่ ะลึกทุกวัน


เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ทีป่ รึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ทีป่ รึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผูส้ อ่ื ข่าว : ณัฐริกา อภิมติรตั น์ กอง บรรณาธิการ : รังสรรค์ อินทรชาธร, บำ�รุง วสันตกรณ์, ไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ, วัชร กลินทะ, ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0-4429-6121-3 โทรสาร.0-4429-6124 แยกสี พิมพ์ท่ี : สมบูรณ์การพิมพ์ โทร.0-4495-4222-6.

ฉบับที่ 347  
ฉบับที่ 347  

นสพ. หอการค้า จ.นครราชสีมา ฉบับที่ 347

Advertisement