Page 1

ตะวันเคียงคู่ฟ้า หอการค้าเคียงคู่คุณ

ติดตามอ่านข่าวหอการค้าได้ที่ www.ncc.or.th

สายตรงสมาชิก 0-4429-6111

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด โทร ���-������-��

สึนามิ-น�ำ้ ท่วมใต้กระทบศก. หอโคราชยังระดมทุนรักษ์โลก หนังสือพิมพ์ข่าวหอการค้า

ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

คอลัมน์ประจ�ำ

หน้า 3

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

‘สวัสดีอาเซียน’

หน้า 7

เมืองเรื่องของเรา โดย : วิทยา เรืองฤทธิ์

‘จัดการตนเองสู่โคราชมหานคร’ หน้า 8

‘บุตรนอกกฎหมายของบิดา’ หน้า 10

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

‘กองทุนน�้ำมันไทย’ หน้า 10

มหันตภัยทางธรรมชาติญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจล่ามทั่วโลก กว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนอุทกภัยภาคใต้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ หอการค้าไทยชี้สูญเสียกว่า 2 หมื่นล้านบาท หอโคราชยังคงระดมทุนช่วย เหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยพี่น้องชายแดน ไทย-กัมพูชา ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เปิดเผยถึง โศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์แผ่นดิน ไหวทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศ ญี่ปุ่น หรือ เขต Tohoku ที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักที่เกิด ขึ้นต่อสนามบินเซนได โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมา โรงกลั่นน�้ำมัน ท่าเรือ ระบบคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม รวม

ไปถึงทรัพย์สนิ ของประชาชน คาดการณ์ในเบือ้ งต้นว่าความเสียหายในรูปของ ทรัพย์สินและมูลค่าเศรษฐกิจน่าจะ ไม่ต�่ำกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของจีดีพีของญี่ปุ่น ที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2554 นี้ ผลกระทบต่อการลงทุนสถานการณ์ ที่เกิดขี้นน่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อแผนการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นใน ประเทศไทย โดยการลงทุนโดยตรง หรือ FDI (Foreign Direct Investment) จากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้ อาจมีผลให้บริษทั ญีป่ นุ่ ต้องตระหนักถึงการเตรียมตัวรับมือกับความเสีย่ งทีจ่ ะ เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ซึ่งอาจเป็นปัจจัยก�ำหนดเป้าหมายการลงทุนนอก ประเทศญี่ปุ่น ต่อหน้า 2

ปชช.โอดสินค้าปรับขึน ้ ราคา วอนรัฐเร่งแก้ปญ ั หาตรงจุด

สินค้าปรับราคาเกือบทุกรายการ แผงขายหมูโคราชแย่หลังราคาหมูหน้าเขียงปรับสูงกว่า 20-30 บาท ต่อ กก. ประชาชนลดปริมาณการซือ้ วอนรัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคา ข่าว ราคาน�ำ้ ตาล พ่อค้าร้านขายของช�ำโวยรัฐบาลเตรียมขึน้ ราคาน�ำ้ ตาลอีก กก.ละ 1.40 บาท เป็นการซ�ำ้ เติมผูบ้ ริโภคและแก้ปญั หาไม่ถกู จุด ผูส้ อื่ ข่าวรายงานราคาสินค้าภายในตลาดสดแม่กมิ หมูบด กก.ละ 145 บาท จากเดิม กก.ละ 120 บาท ซึง่ เฮงภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาทิ เนือ้ หมู และ แม่คา้ ขายหมูสว่ นใหญ่ระบุวา่ ราคาเนือ้ หมูทมี่ กี ารปรับตัวสูง ผักชนิดต่างๆ พบว่า เนือ้ หมูได้มกี ารปรับขึน้ ราคาสูงกว่า ขึน้ เนือ่ งจากฟาร์มหมูไม่มหี มูสง่ เข้าโรงฆ่าสัตว์ทำ� ให้มเี นือ้ หมู ช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา ถึง 20-30 บาทต่อกิโลกรัม อาทิ หมู น้อย ประกอบกับราคาน�ำ้ มันในการขนส่งท�ำให้หน้าเขียงต้อง เนือ้ แดงขายอยูท่ ี่ กก.ละ 145 บาท จากเดิม กก.ละ 120 มีการปรับขึน้ ราคา ท�ำให้แผงขายหมูตา่ งๆ ต้องลดจ�ำนวนใน บาท เนือ้ หมูสนั ใน กก.ละ 150 บาท จากเดิม กก.ละ120 การสัง่ ซือ้ ในแต่ละวันจากเดิมทีเ่ คยสัง่ วันละ 50,000 บาท ก็ ต่อหน้า 2 บาท, หมู3ชัน้ กก.ละ 145 บาท จากเดิม 115 บาท และ จะเหลือเพียงวันละ 20,000 บาท

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมหารือ ‘สภากาแฟ’ ครัง้ ที่ 4/2554 โดยมีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกระทรวง สัมภาษณ์พิเศษ เพลี ย ้ แป้ ง ระบาดหนั ก ทั ว ่ ประเทศ แรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ เมือ่ วันที่ 26 ปตท.จัดเวทีฟงั ความเห็น นพ.ธนรั ช ต์ สมุ ท รเพ็ ช ร กระทบกว่ า 4หมื่ น ล. ผอ.รพ.กรุงเทพราชสีมา ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เมษายน 2554 ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ส่อเค้าธุรกิจมันส�ำปะหลังล่มสลาย น.9 เผยกลยุทธ์รบั เป้าธุรกิจพันล. น.5 การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก น.5

ไตรมาสแรกอนุมัติลงทุน10,234ล.

‘คาร์กลิ ล์มที ส์’ทุม่ ลงทุนเพิม่ กว่า2.3พันล.

‘สุวจั น์’ดัน161ล.ผุดศูนย์ประชุมใหญ่สดุ อีสาน

นักลงทุนไทย-เทศแห่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในภาคอีสานไตรมาส แรก 50 โครงการ เงินลงทุน 10,234 ล้านบาท มีโครงการเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 67% และเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 95% อุตสาหกรรมทางการเกษตรยังเป็น ดาวรุง่ ในภูมภิ าค ด้านยักษ์ใหญ่ “คาร์กลิ ล์มที ส์” ขยายโครงการใหม่ 2 แห่ง ทุม่ ลงทุนกว่า 2.3 พันล. นางสาวชุตมิ า พุม่ ศรีสวัสดิ์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2 (นม.) เปิดเผยว่า ภาวะการ ส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2554 มี โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ ลงทุนรวมทัง้ สิน้ 50 โครงการ เงิน ลงทุน 10,234 ล้านบาท การจ้างงาน กว่า 7,300 คน ลงทุนโดยคนไทยทัง้ สิน้ 32 โครงการ ร่วมหุน้ ระหว่างไทย กับต่างชาติ 15 โครงการ ได้แก่ ญีป่ นุ่ นางสาวชุตมิ า พุม่ ศรีสวัสดิ์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์ ต่อหน้า 4

‘สุวจั น์’ดัน งบ 161 ล้านบาท สร้างศูนย์ประชุมเมืองนครราชสีมาใหญ่ สุดในภาคอีสาน บนพืน้ ที่ 50 ไร่ ในสนามกีฬา 80 พรรษาฯ สามารถจุได้กว่า 4,000 คน พร้อมเปิดประมูลราคาก่อสร้างได้ภายในเดือน พ.ค. และคาดแล้ว เสร็จภายในปี 54 ด้านประธานหอการค้าฯ ชีม้ คี วามส�ำคัญต่อมหานครโคราช เป็นแรงกระตุน้ เศรษฐกิจอีกทางหนึง่ นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ขณะนีโ้ ครงการดังกล่าว สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการ นครราชสีมา และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ก่อสร้างจากงบไทยเข้มแข็งแล้วจ�ำนวน สุวจั น์ ลิปตพัลลภ เปิดเผยว่า หลังจากที่ 161 ล้านบาท โดยจะสามารถด�ำเนินการ ฯพณฯสุวจั น์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายก เปิ ด ประมู ล ราคาได้ ภ ายในเดื อ น รัฐมนตรี ได้ผลักดันโครงการก่อสร้าง พฤษภาคม 2554 เป็นศูนย์ประชุมขนาด อาคารศูนย์ประชุม อ.เมืองนครราชสีมา ทีบ่ รรจุคนได้ทงั้ หมด ต่อหน้า 2

ปธ.หอฯชี้สำ� คัญต่อมหานครโคราช


2

ข่าวต่อ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

‘ถึงเวลาสังคายนาประเพณีโคราชหรือยัง?’

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ฟังจากพรรคพวกเพื่อนฝูงเสมอว่า การจัดงานเฉลิม ฉลองส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง สงกรานต์ งานเทศกาลปีใหม่ไทย ตรุษจีน แม้แต่งานวันแห่งความ รัก(วาเลนไทน์) ทีม่ แี ม่งานใหม่ระดับผูบ้ ริหารท้องถิน่ จัดขึน้ โดยใช้งบประมาณประจ�ำ ปี ที่มาจากเงินภาษีของประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักๆ อยู่ 2 ประการคือ 1. แสวงหาประโยชน์ให้พวกพ้องที่เป็นบริษัทออร์กาไนซ์ 2. แสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ส่วนวัตถุประสงค์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม หรือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่เคยปรากฏให้เห็นอย่างเป็น รูปธรรม ที่เขียนมาทั้งหมดไม่ได้ว่าใคร หรือเทศบาลใดหรือ อบจ. จังหวัดใด ? แต่ถ้าโดนใครก็ช่วยไม่ได้ แต่ทกี่ ล่าวมาข้างต้นเพิง่ ได้เห็นรูปธรรมทีช่ ัดเจนและน่าปรบมือให้ดังๆ กับ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ “ถนนข้าวเหนียว” ที่สร้างให้คนทั่วโลกได้รู้จักคนอีสานที่สามารถท�ำอะไรระดับโลก ได้อย่างยิง่ ใหญ่ดว้ ยการลงทุนเม็ดเงินทีไ่ ม่สงู แต่พลังความคิดสร้างสรรค์ทยี่ อดเยีย่ ม โดยการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่มาเล่นสงกรานต์กว่า 5 หมื่นคนสร้างคลื่น มนุษย์อย่างพร้อมเพรียงกันได้จนต้องบันทึกในกินเนสบุ๊ค จริงๆแล้วสังคมไทยเราก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสียทุกหนแห่งอย่างเช่น มีการ วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงต่อการเต้นโชว์เต้านมของ 3 สาวที่เทศกาล สงกรานต์ราชประสงค์ ว่าไม่เหมาะสมต�่ำช้า ลามก และบัดสีบัดเถลิง ยิ่งกว่าอะไร ในรอบ 100 ปี ก็ตามแต่ประเพณีสงกรานต์ทมี่ กี ารจัดงานกันอย่างมีสาระมีคณุ ภาพ และสนุกสนานชื่นมื่น ไปทั้งบ้านทั้งเมืองก็มีมากมาย ส�ำคัญมันอยู่ตรงที่ผู้น�ำ ผู้บริหารต่างหากว่าให้ความสนใจความใส่ใจ และ ความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด มีการบริหารจัดการโซนนิ่ง ถนนหนทาง วิธี การป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นซ�้ำซากอย่างไร? ไม่ใช่เอาอะไรมาตั้งไว้กลาง เมือง แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนอยากท�ำอะไรก็ท�ำกันอย่างที่เขาเรียกว่า มีศีรษะแต่ หามีมันสมองไม่ และอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่า 3 สตรีสาวที่กล้าหาญโชว์เต้าให้ สาธารณชนได้ชมเสียอีก เราไม่อยากได้ยินใครบ่นว่า “เงินนะอยากได้แต่ผลงานไร้สาระ และห่วย แตกเข้าทุกวัน” ท�ำเป็นอย่างเดียวคือ บริหารจัดการบู๊ทขายของให้แม่ค้า ท่านผู้ว่าเมืองโคราชคนปัจจุบันน่าจะแถลงข่าวเอาต�ำแหน่งเป็นประกัน หน่อยนะว่า นับจากนี้ไปการจัดงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดจะไม่น้อยหน้าคน จังหวัดอื่น ไม่ใช่ท�ำได้แค่ปล่อยรถราให้ติดขัดทั้งเมือง หรือให้เด็กตีกันเพราะฤทธิ์ สุรา แต่ถา้ คิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะท�ำอย่างไร? ง่ายนิดเดียวครับ หาคณะผูบ้ ริหาร ท้องถิ่นนั่งรถไปคุยกับผู้ว่าจังหวัดขอนแก่น สักวันก็น่าจะคิดออกแล้ว ต่อจากหน้า 1 ส�ำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ‘สึนามิ-น�้ำท่วมภาคใต้’ นัน้ อันดับแรกจะเป็นผลจากการหยุดชะงักลง ชัว่ คราวของระบบขนส่ง และการหยุดการผลิต กระจายความ เสีย่ งทางธุรกิจ โดยไทยก็อาจ ของบริษทั คูค่ า้ ในญีป่ น่ ุ ซึง่ อาจกระทบต่อการ เป็นเป้าหมายหนึง่ ในการเป็นฐานการผลิตของ ส่งออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และ บริษทั ญีป่ นุ่ ในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ นี้ ญีป่ นุ่ เป็น อิเล็กทรอนิกส์ใน ช่วงสัน้ แต่ในระยะทีย่ าวออก ผูล้ งทุนรายส�ำคัญอันดับ 1 ของไทย โดยในปี ไป แม้ในด้านหนึง่ การส่งออกสินค้าอุปโภค 2553 ทีผ่ า่ นมา มีโครงการลงทุนจากญีป่ นุ่ ที่ บริโภคอาจมีการชะลอตัว ตามความเชือ่ มัน่ ขอรับส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะ ของผูบ้ ริโภคชาวญีป่ นุ่ ทีล่ ดลง แต่ในอีกด้าน กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มูลค่า หนึง่ สินค้าบางกลุม่ อาจได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ 104,442 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35 จากปี กลุม่ วัสดุกอ่ สร้างและเครือ่ งจักรกล ตามการทุม่ ก่อน และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44 ของ งบประมาณของรัฐลงมาเพือ่ บูรณะฟืน้ ฟูความ เสียหาย ขณะเดียวกัน สินค้าอาหารอาจมี โครงการลงทุนจากต่างประเทศทัง้ หมด ผลต่อการท่องเทีย่ ว เหตุการณ์เลว ความต้องการเพิม่ ขึน้ หากอุปทานผลผลิตใน ร้ายทีเ่ กิดขึน้ นีค้ อ่ นข้างสะเทือนความรูส้ กึ ของ เขต Tohoku ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรส�ำคัญ ชาวญีป่ นุ่ ซึง่ อาจกระทบต่อการตัดสินใจเดิน ได้รบั ความเสียหาย นอกจากนี้ หลังจาก ทางท่องเทีย่ ว และอาจมีผลต่อการฟืน้ ตัวของ เหตุการณ์คลีค่ ลายอาจมีความต้องการสินค้า ตลาดนักท่องเทีย่ วญีป่ น่ ุ ในไทยได้ ทัง้ นี้ ในปี ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพือ่ 2553 มีชาวญีป่ น่ ุ เข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ทดแทนทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วจิ ยั 984,688 คน ลดลงร้อยละ 2 สวนทางกับภาพ กสิกรไทย คาดว่า ผลโดยรวมต่อการส่งออก รวมในตลาดอืน่ ๆ เนือ่ งจากความกังวลต่อ ของไทยไปญี่ ปุ ่ น ในปี นี้ น ่ า จะยั ง คงไม่ สถานการณ์การเมืองในไทย ส่งผลให้ตลาดนัก เปลีย่ นแปลงไปจาก ประมาณการเดิมทีค่ าดว่า ท่องเทีย่ วจากญีป่ น่ ุ ตกลงมาเป็นอันดับ 3 (เป็น อาจขยายตัวร้อยละ 10-15 ด้านนาย ธนวรรธน์ พลวิชยั ผู้ รองมาเลเซียและจีน จากเดิมเป็นอันดับ 2) อ� ำ นวยการศู นย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และเพิง่ เริม่ กลับมาฟืน้ ตัวในช่วงต้นปีมานี้ ผลต่อตลาดเงินตลาดทุน ส�ำหรับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จาก ผลกระทบต่อตลาดการเงินนัน้ ตลาดหุน้ และ การประเมินสถานการณ์นำ�้ ท่วมภาคใต้ทสี่ ง่ ผล ค่าเงินเยนอาจเผชิญแรงเทขายในระยะสัน้ รับ กระทบต่อเศรษฐกิจไทย พบว่ามีมลู ค่าสูญเสีย ข่าวเหตุการณ์แผ่นดิน ไหวครั้งร้ายแรงนี้ ทางเศรษฐกิจทัง้ สิน้ 21,000 -26,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในอดีต (ในช่วง โดยภาคการค้า การขนส่ง และบริการได้รบั เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีโ่ กเบในปี 2538) ท�ำ ให้ ผลกระทบมากทีส่ ดุ รองลงมาคือภาคการท่อง คาดว่า เงินเยนอาจจะทยอยกลับมาแข็งค่าขึน้ เทีย่ ว โดยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ คาดว่า จะ ในช่วงเวลาหลายเดือนข้างหน้า ตามแรงหนุน ท�ำให้จดี พี ขี องไทยปรับลดลงร้อยละ 0.2 - 0.3 ของการส่งเงินกลับประเทศของบริษทั ญีป่ น่ ุ ทีอ่ ยู่ และเมือ่ รวมผลกระทบจากภัยพิบตั ใิ นญีป่ นุ่ นอกประเทศเพือ่ บูรณะความเสียหาย ขณะที่ คาดว่าจะส่งผลให้จดี พี ขี องประเทศไทยปี 54 บริษทั ในภาคการเงินก็อาจมีการขายสินทรัพย์ ลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.5 - 4 จากเดิมทีค่ าด ในต่างประเทศเพือ่ ระดมสภาพคล่อง ด้วยเช่น การณ์วา่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.2 ซึง่ หอการค้าไทยจะมี กัน ทัง้ นี้ ผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินบาท การปรับคาดการณ์ตวั เลขจีดพี อี กี ครัง้ ในช่วง นัน้ อาจถูกกดดันในบางช่วงเวลา หากบริษทั หลังเทศกาลสงกรานต์ ด้านนายพงษ์ศกั ดิ์ อัสสกุล รอง ญีป่ นุ่ ทีต่ งั้ ฐานการผลิตในไทยต้องท�ำการส่ง ประธานกรรมการหอการค้ าไทย กล่าวว่า เหตุ กลับก�ำไรให้บริษทั แม่ใน ญีป่ น่ ุ ในขนาดทีม่ ากก ว่าระดับปกติ อย่างไรก็ดี ผลกระทบในท้าย อุทกภัยภาคใต้กระทบกับอุตสาหกรรม ทีส่ ดุ คงต้องติดตามดูมาตรการทางด้านสภาพ การเกษตรอย่างหนักประมาณ 10,000-12,000 คล่องและแผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของธนาคารกลาง ล้านบาท โดยเฉพาะบ่อกุง้ โดยคาดว่าในอีก 4 และทางการญีป่ น่ ุ ซึง่ อาจมีผลต่อทิศทางของ เดือนข้างหน้าจะไม่มกี งุ้ จ�ำหน่ายในประเทศ เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยส่วนใหญ่ เป็น ตลาดการเงินของโลกในระยะข้างหน้า

พืน้ ทีเ่ ลีย้ งกุง้ ขนาดใหญ่ ส่วนดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือน มีนาคม2554 พบว่าปรับลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือน ที่ 2 อยูท่ ี่ 71.0 ลดลงจากเดือน กุมภาพันธ์ ทีอ่ ยูท่ ี่ 72.2 จากความไม่มนั่ ใจเหตุอทุ กภัยภาค ใต้,สึนามิที่ญี่ปุ่น และเหตุแผ่นดินไหวใน ประเทศใกล้เคียง และในวันนีก้ ระทรวงพาณิชย์ ยังได้อนุมตั ปิ รับขึน้ ราคาปุย๋ ร้อยละ 10-15 หรือ เพิม่ ขึน้ ตันละ 845 ถึง 3210 บาทแล้วแต่สตู ร ปุย๋ ซึง่ เป็นการอนุมตั ใิ ห้ขนึ้ ตามต้นทุนทีแ่ ท้จริง และต�่ำกว่าที่ผู้ประกอบการขอปรับ 15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทีไ่ ด้ปรับขึน้ ราคาน�ำ้ มันถัว่ เหลืองไปแล้ว ด้านศูนย์วจิ ยั ไทยพาณิชย์คาดการณ์ ว่าจะส่งผลต่อจีดพี ลี ดลงประมาณ 0.1-0.2% และยังคงประมาณการจีดพี ที งั้ ปีนไี้ ว้ทรี่ ะดับ 4-5% เพราะมองอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นปัญหา เพียงระยะสัน้ ทัง้ นี้ ภาพรวมภาคเศรษฐกิจที่ ได้รบั ผลกระทบมาก คือ ภาคการเกษตร โดย จากการประเมินของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ น�้ำท่วมกระทบพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 7 แสนไร่ ซึง่ คิดเป็นประมาณ 0.5% ของพืน้ ทีเ่ กษตรทัง้ ประเทศ ซึง่ กรณีเลวร้ายจะ ท�ำให้การขยายตัวของจีดพี ปี นี ลี้ ดลง 0.05% ส่วนภาคการท่องเทีย่ วมีจำ� นวนนัก ท่องเทีย่ วต่างชาติประมาณ 8% ของนักท่อง เทีย่ วต่างชาติทงั้ หมดทีไ่ ปท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ที่ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ และภาวะน�ำ้ ท่วมครัง้ นีเ้ กิด ขึน้ ในช่วงปลาย high season แต่ถา้ ในกรณี เลวร้าย จะท�ำให้รายได้จากการท่องเทีย่ วหาย ไปประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึง่ จะส่งผล ให้การขยายตัวของจีดพี ปี นี ลี้ ดลง 0.1% โดย นายดุสติ นนทะนาคร ประธาน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า ภาคเอกชนเห็นว่าความส�ำคัญเร่งด่วนใน ขณะนี้ อยูท่ กี่ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเพือ่ ให้ กลับมาปกติเร็วทีส่ ดุ จากนัน้ จะมาดูแลผู้ ประกอบการในพืน้ ทีว่ า่ ได้รบั ผลกระทบใดบ้าง และผูน้ นั้ จะมาดูแลผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีว่ า่ ได้ รับผลกระทบใดบ้าง และผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ ต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง “เบือ้ งต้นคาดว่าปัญหาน�ำ้ ท่วมทีเ่ กิด ขึน้ ไม่นา่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพ รวมมากนัก เนือ่ งจากธุรกิจส่วนใหญ่ 40-50% อยูใ่ นส่วนกลาง” นายดุสติ กล่าวอย่างไรก็ตาม สภาหอการค้าฯ ยังเชือ่ ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (จีดพี )ี ปี 2554 จะขยายตัวได้ 4-5% เป็นอย่างน้อย ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะได้ รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและ ปัญหาน�ำ้ ท่วมใน ภาคใต้ แต่อาจมีปจั จัย ทางการเมืองทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะนักธุรกิจต่างชาติทกี่ งั วลความต่อ เนือ่ งของรัฐบาล ขณะทีน่ กั ธุรกิจไทยไม่สามารถ ตอบได้วา่ การเมืองไทยหลังการเลือกตัง้ จะเป็น อย่างไร ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินความ เสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์อทุ กภัยใน ภาคใต้ มีมลู ค่าประมาณ 18,900-35,000 ล้าน บาท แต่เนือ่ งจากจะมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้า มาเพือ่ ช่วยเหลือและบูรณะฟืน้ ฟูความ เสียหาย ท�ำให้คาดว่าผลกระทบโดยสุทธิแล้วอาจจะ ท�ำให้จดี พี ใี นปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 0.09-0.16 นายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จาก เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นมหันตภัยทีร่ า้ ยแรงทีไ่ ม่ สามารถต้านทานได้ เพราะเกิดจากภัย ธรรมชาติ ดังนัน้ หอการค้าจึงได้ตระหนักถึง ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ต่อเศรษฐกิจ และความ เสียหาย รวมทัง้ ผูท้ ปี่ ระสบภัย ไม่วา่ จะเป็น ญีป่ น่ ุ หรือภาคใต้ จึงได้รว่ มกับองค์กรเครือข่าย เพือ่ สังคมในจังหวัดนคราชสีมาจัดตัง้ กองทุน Korat for the World ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือและ บริจาคเงินช่วยเหลือผูท้ ปี่ ระสบภัย และผูท้ ไี่ ด้ รับความเดือดร้อนจากทุกเหตุการณ์ดงั กล่าว ข้างต้น และขณะนีย้ งั มีเหตุการณ์การสูร้ บใน เขตชายแดนกัมพูชาและไทย จึงได้เปิดรับ บริจาคสิง่ ของ เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีจ่ ำ� เป็นไปช่วย พีน่ อ้ งตามชายแดนด้วย ซึง่ เปิดรับทีห่ อการค้าฯ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป. ต่อจากหน้า 1

‘ของแพง’ เนือ้ หมูสนั ใน กก.ละ 150 บาท จากเดิม กก.ละ120 บาท , หมู3ชัน้ กก.ละ 145 บาท จากเดิม 115 บาท และหมูบด กก.ละ 145 บาท จากเดิม กก.ละ 120 บาท ซึง่ แม่คา้ ขาย หมูสว่ นใหญ่ระบุวา่ ราคาเนือ้ หมูทมี่ กี ารปรับตัว สูงขึน้ เนือ่ งจากฟาร์มหมูไม่มหี มูสง่ เข้าโรงฆ่า สัตว์ทำ� ให้มเี นือ้ หมูนอ้ ย ประกอบกับราคา น�ำ้ มันในการขนส่งท�ำให้หน้าเขียงต้องมีการปรับ ขึน้ ราคา ท�ำให้แผงขายหมูตา่ งๆ ต้องลด จ�ำนวนในการสัง่ ซือ้ ในแต่ละวันจากเดิมทีเ่ คยสัง่ วันละ 50,000 บาท ก็จะเหลือเพียงวันละ

20,000 บาท เนือ่ งจากประชาชนได้ปรับเปลีย่ น การซือ้ ทีล่ ดน้อยลงเช่นกัน ส่วนราคาผักชนิดต่างๆ ในตลาดสด แม่กนิ เฮง พบว่า ผักชนิดต่างๆ มีการปรับ ราคาลดลง เนือ่ งจากปริมาณผักทีอ่ อกมา จ�ำหน่ายมีจำ� นวนมากท�ำให้พอ่ ค้าคนกลาง จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขายในราคาทีถ่ กู ส่งผลให้ราคา กะหล�ำ่ ปลีขายอยูท่ ี่ กก.ละ 25 บาท จากเดิม ขายอยูท่ ี่ กก.ละ 35 บาท, ผักกาดขาวขายอยู่ ทีก่ ก.ละ 30 บาท จากเดิม กก.ละ 50 บาท, ผักชี ขายอยูท่ กี่ ก.ละ 50 บาท จากเดิม กก.ละ 70 บาท, ผักบุง้ กก.ละ 15 บาท จากเดิม กก.ละ 25 บาท ซึง่ มีเพียงแต่มะนาวทีม่ กี าร ปรับขึน้ ราคา จากเดิมขายลูกละ 4 บาท ได้ ปรับขึน้ เป็น ลูกละ 5 บาท นางภัทรภร ลิม้ ไกรวัฒนา เจ้าของ แผงขายหมูในตลาดสดแม่กมิ เฮง เขตเทศบาล นครนครราชสีมา กล่าวว่า ราคาหมูทมี่ กี าร ปรับสูงขึน้ กว่าช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจาก หมู เป็นของแต่ละฟาร์มไม่มสี ง่ เข้าโรงฆ่าสัตว์ ท�ำให้ ไม่มเี นือ้ หมูออกมาวางจ�ำหน่ายเท่าทีค่ วร จึง ท�ำให้ราคาเนือ้ หมูนนั้ มีราคาทีส่ งู ขึน้ กว่า 20-30 บาท ต่อกก. ส่งผลให้ประชาชนทีม่ าเลือกซือ้ เนื้อหมูไปประกอบอาหารหรือเจ้าของร้าน อาหาร เลือกซือ้ น้อยลง เช่น จากเดิมทีเ่ คยซือ้ ครัง้ ละ 5 กิโลกรัม ก็จะหรือครัง้ ละ 2-3 กิโลกรัม ท�ำให้ตนจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับเนือ้ หมู น้อยลง อาทิ จากเดิมทีต่ นเคยรับมาจากหน้า เขียงวันละ 50,000-60,000 บาท จะเหลือเพียง 20,000-30,000 บาท ซึง่ ท�ำให้ตนต้องสูญเสีย รายได้ไปกว่าครึง่ ดังนัน้ ตนต้องการให้หน่วย งานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้ามาดูแลเรือ่ งหมูใน ฟาร์มช่วยให้เจ้าของเร่งระบายหมูออกมาสูท่ อ้ ง ตลาดอย่าชะลอหมูเพือ่ ให้มกี ารปรับขึน้ ราคา อีกทัง้ ช่วยควบคุมราคาหน้าเขียงอย่าให้มรี าคา ทีส่ งู จนเกินไป และทีส่ ำ� คัญคือควบคุมราคา น�ำ้ มันในการขนส่ง เพราะหากราคาน�ำ้ มันยัง คงปรับตัวสูงขึน้ สินค้าทุกชนิดก็จะมีการปรับตัว ทีส่ งู ขึน้ เช่นกัน นายนฤดล มากมาย ผูบ้ ริโภค กล่าว ว่า ตัง้ แต่ทมี่ กี ารปรับขึน้ ราคาสินค้าต่างๆ นัน้ ผูป้ กครองก็จะต้องเพิม่ เงินมากขึน้ กว่าเดิม เนือ่ งจากราคาอาหารตามสัง่ มีการปรับตัวสูงขึน้ จากเดิมจานละ 25-30 บาท ก็ได้ปรับขึน้ เป็น จานละ 40-45 บาท หากสัง่ ไข่ดาวเพิม่ ก็จะ ต้องจ่ายเงินเพิม่ อีกจานละ 7 บาท ซึง่ ตน ยอมรับว่า ทุกวันนีท้ ไี่ ด้เงินมาจากผูป้ กครอง แทบจะไม่พอในการใช้จา่ ยในแต่ละวัน อีกทัง้ จะต้องเติมน�ำ้ มันเพือ่ ขับรถไปเรียน ดังนัน้ ตน ต้องการให้ผใู้ หญ่ทดี่ แู ลเรือ่ งราคาสินค้าต่างๆ เข้ามาช่วยดูแลเรือ่ งนีโ้ ดยเร่งด่วน ด้านนายเข็มชาติ สุวรรณจักร เจ้าของร้านอาหารตามสัง่ ภายในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา กล่าวว่า ตัง้ แต่ทมี่ กี ารปรับ ขึน้ ราคาสินค้าต่างๆ นัน้ ตนจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง ลดปริมาณในการเลือกซือ้ วัตถุดบิ ต่างๆทีจ่ ะน�ำ มาประกอบอาหารเนือ่ งจากเนือ้ หมู เนือ้ ไก่ มี การปรับราคาทีส่ งู ขึน้ กว่า เดือนทีผ่ า่ นมากว่า 20-30 บาท อีกทัง้ ตนจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับ ขึ้นราคาอาหารตามสั่งทุกชนิดด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากตนไม่สามารถทีจ่ ะแบกรับภาระราคา สินค้าทีม่ ปี รับตัวสูงขึน้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้า ส่วนใหญ่ทมี่ ารับประทานอาหารทีร่ า้ นของตน นั้นเข้าใจที่ทางร้านจะต้องมีการปรับราคา อาหารตามสัง่ เช่นกัน ดังนัน้ ตนต้องการให้ รัฐบาลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาช่วยดูแล ควบคุมราคาสินค้าต่างๆให้มรี าคาทีถ่ กู ลงเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดเมือ่ วันที่ 22 เม.ย.2554 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานการค้าภายใน จังหวัดนครราชสีมา ช่วยกันน�ำไข่ไก้เบอร์ 3 จ�ำนวน 50 แผง แผงละ 30 ฟอง รวม 1,500 ฟอง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนมาจากฟาร์มไก่ไข่ มาวางจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชนชาวจังหวัด นครราชสีมาทัว่ ไป ในราคาทีต่ ำ�่ กว่าท้องตลาด ตามโครงการไข่ไก่ธงฟ้า ช่วยเหลือประชาชน ของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ราคาไข่ไก่ธงฟ้าทีท่ าง ส�ำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา น�ำมาจ�ำหน่าย ทัง้ หมดเป็นไข่ไก่เบอร์ 3 โดย ทางส�ำนักงานการค้าภายในจะจ�ำหน่ายในราคา แผงละ 96 บาท หรือฟองละ 3.20 บาท ใน ขณะทีร่ าคาขายปลีกตามท้องตลาดทัว่ ไปใน จังหวัดนครราชสีมา จะอยูท่ แี่ ผงละ 110-115 บาท หรือฟองละ 3.50-3.60 บาท ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการช่วยเหลือพีน่ อ้ งประชาชนในช่วงทีต่ อ้ ง เผชิญกับวิกฤติราคาไข่แพงอยูใ่ นขณะนี้ โดยใน เบือ้ งต้นยังไม่มกี ารจ�ำกัดจ�ำนวนการซือ้ โดยทาง เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสมและ ความต้องการของประชาชน แต่จะเน้นการ สอบถามและขอความร่วมมือกับประชาชนไม่ ให้นำ� ไปจ�ำหน่ายต่อในราคาท้องตลาดทัว่ ไป เนือ่ งจากทางส�ำนักงานการค้าภายในยืนยันว่า ยังคงสามารถที่จะติดต่อประสานงานขอ สนับสนุนไข่ไก่มาวางจ�ำหน่ายในราคาธงฟ้าได้ อย่างต่อเนือ่ งตามความต้องการของประชาชน

ส�ำหรับราคาไข่ไก่ตามท้องตลาดทั่วไปใน จังหวัดนครราชสีมา ทางส�ำนักงานการค้า ภายในจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า ราคา ไข่ไก่เบอร์ 0 มีราคาขายอยูท่ ฟี่ องละ 3.80- 3.90 บาท, เบอร์ 1 ฟองละ 3.70 3.80 บาท , เบอร์ 2 ฟองละ 3.60-3.70 บาท, เบอร์ 3 ฟองละ 3.50-3.60 บาท, เบอร์ 4 ฟองละ 3.40-3.50 บาท, เบอร์ 5 ฟองละ 3.30-3.40 บาท ในขณะทีร่ าคาไข่คละหน้าฟาร์มอยูท่ ฟี่ อง ละ 3.00-3.10 บาท ทัง้ นีไ้ ข่ไก่ธงฟ้าชุดนีถ้ อื เป็นชุดแรกที่ทางส�ำนักงานการค้าภายใน จังหวัดนครราชสีมา ได้รบั การสนับสนุนมาวาง จ�ำหน่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเดือน เมษายน 2554 นี้ ซึง่ ทางส�ำนักงานการค้า ภายในจังหวัดนครราชสีมา จะได้รับการ สนับสนุนไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่เพื่อมา จ�ำหน่ายให้กบั ประชาชนอีกจ�ำนวนหนึง่ รวม ถึงภายในสัปดาห์หน้าจะมีการน�ำเนือ้ หมูธงฟ้า มาวางจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชนได้ซอื้ ในราคาที่ ถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย ผูส้ อื่ ข่าวได้ตระเวนสอบถามความคิด เห็นของร้านขายของช�ำหรือร้านโชว์หว่ ยในเขต เทศบาลนครนครราชสีมาภายหลังจากทีร่ ฐั บาล โดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอให้มกี ารปรับ ขึน้ ราคาน�ำ้ ตาลทรายขาวและน�ำ้ ตาลทรายแดง ขึน้ อีก กก.ละ 1.40 บาท นายสุรเชษฐ์ เพ็ชร รอด เจ้าของร้านอ้วนของช�ำใกล้วดั ป่าสาลวัน ถนนสืบศิริ เขตเทศบาลนครนครราชสีมาเปิด เผยว่า ปัจจุบนั ตนเองขายน�ำ้ ตาลทรายขาวและ น�ำ้ ตาลทรายแดงให้กบั ลูกค้าอยูท่ ี่ กก.ละ 27 บาท น�ำ้ ตาลปิป๊ กก.ละ 34 บาท ทีต่ อ้ ง ขายในราคานีเ้ พราะต้นทุนมาสูงโดยน�ำ้ ตาล ทรายขาวและทรายแดงซือ้ มากก.ละ 25 บาท ส่วนน�ำ้ ตาลปิป๊ กก.ละ 32 บาท หากไม่ขาย ในราคานีต้ นเองก็ขาดทุนถ้าขายแล้วขาดทุนตน ก็ไม่รจ้ ู ะขายไปท�ำไม ส่วนการทีร่ ฐั บาลเตรียม จะปรับขึน้ ราคาน�ำ้ ตาลทรายขาวและน�ำ้ ตาล ทรายแดงขึน้ อีก กก.ละ 1.40 บาท นัน้ ตนเอง ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการซ�ำ้ เติมผูบ้ ริโภคให้ เดือดร้อนขึน้ อีกในขณะราคาสินค้าอืน่ ๆ ก็เเพ งอยูแ่ ล้ว ถ้าน�ำ้ ตาลมาปรับราคาอีกทุกอย่างก็ จะปรับตัวตามโดยเฉพาะอาหาร ของหวาน เป็นต้น เพราะฉะนัน้ รัฐบาลควรใช้มาตรการอืน่ แทนเช่นเจรจากับผูป้ ระกอบการโรงงานน�ำ้ ตาล หรือผูค้ า้ คนกลางทีส่ ง่ น�ำ้ ตาลออกขายเพือ่ พยุง ราคาน�ำ้ ตาลไว้กอ่ นเพราะโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล และพ่อค้าคนกลางทีส่ ง่ น�ำ้ ตาลขายก็มกี ำ� ไรมาก อยูแ่ ล้ว ในขณะทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกอ้อยก็มภี าระ และต้นทุนสูงส่วนชาวบ้านผูบ้ ริโภคน�ำ้ ตาลก็มี รายได้นอ้ ย รัฐบาลควรจะแก้ปญั หาให้ถกู จุด ไม่ใช่มาโยนภาระให้ชาวบ้านแบกรับเพียงฝ่าย เดียวและไปเอาใจแต่พอ่ ค้าทีเ่ ขารวยอยูแ่ ล้ว. ต่อจากหน้า 1

‘หอประชุมใหญ่’ นายกิตติพงศ์ พงศ์สรุ เวท สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสุวจั น์ ลิปตพัลลภ เปิด เผยว่า หลังจากที่ ฯพณฯสุวจั น์ ลิ ปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนพ.วรรรัตน์ ชาญ

นุกลู รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ได้ ผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม อ.เมืองนครราชสีมา เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้รบั การอนุมตั งิ บประมาณ ในการก่อสร้างจากงบประมาณไทย เข้มแข็ง แล้วจ�ำนวน 161 ล้านบาท โดยจะสามารถ ด�ำเนินการเปิดประมูลราคาได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2554 ซึง่ ศูนย์ประชุมแห่งนีจ้ ะ เป็นศูนย์ประชุมขนาดทีบ่ รรจุคนได้ทงั้ หมด 4,000 คน ก่อสร้างภายในสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สนามซีเกมส์ บริเวณหน้าอาคารทีพ่ กั นักกีฬา บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 50 ไร่ โดยจะท�ำ เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคอีสาน เพือ่ ใช้เป็นสถานทีแ่ สดงสินค้า ศูนย์ประชุม ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ รูปแบบคล้าย เมืองทองธานี ออกแบบและตกแต่งโดยเน้น ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโคราช ซึง่ รูป แบบหรือโมเดลศูนย์ประชุมขณะนีย้ งั สรุปไม่ เสร็จ คาดว่าหลังจากทีป่ ระมูลราคารับเหมา การก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็จะด�ำเนินการ ก่อสร้างในเดือนมิถนุ ายน 2554 และคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2554 นี้ และพร้อม เปิดใช้ได้เต็มรูปแบบต้นปี 2555 โดยเบือ้ งต้น จะให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการศูนย์ประชุม โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเข้ามา ดูแล และเปิดให้เช่าศูนย์ประชุมซึง่ จะต้องดูราย ละเอียดอีกครัง้ ด้านนายจักริน เชิดฉาย ประธาน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คณะ กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาปีบริ หาร 2554-2555 ได้มนี โยบายเกีย่ วกับการผลัก ดันให้มศี นู ย์ประชุมขนาดใหญ่ในภาคอีสาน เนือ่ งจากศูนย์ประชุมขนาดใหญ่มคี วามส�ำคัญ ต่อเมืองมหานครโคราชเป็นอย่างมาก วันนี้ จังหวัดนครราชสีมามีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับการจัด งานขนาดใหญ่ และยังมีศนู ย์ประชุมทีส่ ามารถ รองรับจัดประชุมสัมมนาค่อนข้างน้อย วันนีก้ าร ผลักดันงบประมาณก่อสร้างศูนย์ประชุม โดย ฯพณฯสุวจั น์ ลิปตพัลลภ ส�ำเร็จ และพร้อม ก่อสร้างใช้งานได้ภายในปลายปีนี้ ก็จะเป็น ประโยชน์ตอ่ การกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ สอดคล้อง กับนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการ หอการค้าปีบริหารนี ้ และ หอการค้าฯ พร้อม ทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพือ่ ให้เป็นทางเลือกหนึง่ ของการจัดงานทัง้ ใน ระดับชาติและระดับสากล จังหวัดนครราชสีมา จะมีความก้าวหน้า มีนกั ท่องเทีย่ ว และมี กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้ ด้วย ส�ำหรับ สถานทีใ่ นการก่อสร้างเห็น ว่าเหมาะสม เนือ่ งจากสนามกีฬา 80 พรรษาฯ ไม่ไกลและเดินทางได้สะดวกสบาย ประชาชน คุน้ เคย มีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง รวมทัง้ สถานทีจ่ อด รถด้วย เพราะฉะนัน้ หากเราต้องการจัดงาน ขนาดใหญ่กส็ ามารถใช้พนื้ ทีข่ นาดใหญ่ของ ศูนย์ประชุมได้ และสิง่ ทีส่ ำ� คัญเรือ่ งของศูนย์ ประชุม คือ เรือ่ งการบริหารจัดการให้ใช้ ประโยชน์ และเกิดประโยชน์ตอ่ การก่อสร้าง อย่างเต็มที่ และจะต้องมีผรู้ บั ผิดชอบพืน้ ทีโ่ ดย เฉพาะ เพือ่ จัดการและให้เกิดประโยชน์สงู สุด มีความคุม้ ค่ากับการใช้งบประมาณในการ ก่อสร้าง เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาก็จะ พัฒนาต่อเนือ่ ง.

ภาพแห่งความทรงจ�ำ

หอการค้าร่วมรณรงค์ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารีระหว่างปี 28-29 ได้ส่งรองประธาน นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ เป็นผู้แทน ร่วมประชุมหลายครั้งกับนักวิชาการในท้องถิ่น เพื่อจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุรนารีชื่อที่ตั้งในขณะนั้น ต่อมาเป็น “มทส”

ในภาพ ซ้าย อ.ชวลิต คัยนันทน์ (ราชมงคล) กลาง ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ (รองประธานหอฯ) ขวา ดร.อินทร์ ศรีคุณ (อธิการบดีราชภัฏนครราชสีมา) อ.สัญญา เตรีย์ศักดิ์ดิกุล (ราชมงคล) อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ (ราชภัฏนครราชสีมา)


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2554 ที่ ผ่านมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้นำ� คณะกรรมการ หอการค้าฯ และสมาชิกหอการค้าฯ นักธุรกิจในจังหวัด นครราชสีมา เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศ มาเลเชียและสิงค์โปร์เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน คณะหอการ ค้าฯ ได้มีโอกาสเข้าพบปะกับหอการค้าจีนในกรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย โดยได้ทำ� การแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นในเรือ่ งการท�ำธุรกิจรวมไปถึงการเตรียมพร้อม รับมือการเปิดตลาดเสรีอาเซียนทีจ่ ะมีขนึ้ ในปี 2015 ทีจ่ ะ ต้องมีการเชือ่ มโยงระหว่างกลุม่ ประเทศ AEC จากการเข้า พบทราบว่านักธุรกิจในมาเลเชียยังไม่มคี วามกังวลเกีย่ วกับ การเปิดตลาดเสรี แต่ได้มองถึงความพร้อมในการก้าวท�ำ ธุรกิจแบบสากล โดยมีการสร้างท่าเรือ และเขตปลอดภาษี ของประเทศมาเลเซีย เป็นต้น มาเลเชียถือว่าเป็นประเทศที่ มีความเข็มแข็ง ซึง่ เราได้เชิญให้นกั ลงทุนของมาเลเซียเข้ามา ลงทุนในจังหวัดนครราชสีมามากขึน้ และคณะหอการค้าฯ ได้เดินทางไปยังสิงค์โปร์ ซึง่ ได้มโี อกาสเข้าพบทูตพาณิชย์ ไทยประจ�ำประเทศสิงค์โปร

ได้มโี อกาสพบปะท่านทูตพาณิชย์ได้ให้แนวคิดเอาไว้วา่ สิงค์ โปร์ถอื ว่าไม่ได้เป็นคูแ่ ข่งของไทย เนือ่ งจากสิงคโปร์เป็น ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาอยูต่ ลอด เวลาแทบจะตามไม่ทนั เราคงไม่สามารถท�ำการค้าแข่งกับ สิงค์โปร์ได้ แต่สงิ ค์โปร์ถอื ว่าเป็นคูค่ า้ ทีเ่ ราน่าจะท�ำการค้าขาย กับสิงค์โปร์โดยถือว่าสิงคโปร์เป็นประเทศทางผ่านทีจ่ ะน�ำ ผลิตภัณฑ์ของคนไทยไปสูต่ ลาดโลกได้ หรือเป็นการทดลอง ตลาดสินค้าได้อกี ช่องทางหนึง่ ของสินค้าไทย และประชากร ก็มไี ม่มากนักถือว่าได้ไปทดลองตลาด เพือ่ จะได้นำ� กลับมา พัฒนาสิคา้ ให้เกิดความเข็มแข็งก่อนเข้าสูต่ ลาดสากล ปัจจุบนั ประชากรในสิงคโปร์เป็นห่วงเรือ่ งสุขภาพ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม สินค้าทีจ่ ะน�ำเข้าประเทศสิงค์โปรจะต้องให้ความ ส�ำคัญของความมีคณุ ภาพ มีคณุ ค่า และมีเพ็คเก็จจิง้ ทีด่ ี ต้องการผลิตภัณฑ์ทดี่ ี และสินค้าก็ขายได้ราคาดีดว้ ย วันนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทีจ่ ะเป็นสะพานเชือ่ ม ระหว่างผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการผลิตสินค้าออกไปสูต่ ลาดโลก โดยยินดีเป็นตัวกลาง เชือ่ มโยงเศรษฐกิจ และประสานงาน ไปยังท่านทูตพาณิชย์ฯ ในสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ี ความเจริญ ซึง่ จากการทัศนศึกษาดูงานในครัง้ นีเ้ ราได้ แนวคิดว่า ทัง้ 2 ประเทศมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และมีปจั จัยหลายสิง่ ทีส่ ำ� คัญก็ คือ เป็นประเทศสังคมแห่ง การเรียนรู้ ทัง้ คุณภาพของคน เรือ่ งของการศึกษา สิงค์โปร์

3

ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา เพราะเป็นประเทศทีท่ ำ� มา ค้าขาย บุคลากร คุณภาพของคนส�ำคัญทีส่ ดุ และทีส่ ำ� คัญ อีกเรือ่ งหนึง่ คือ การเมืองทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง และการเมือง ทีม่ ธี รรมมาภิบาล และทีส่ ำ� คัญคือวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ประเทศทีม่ องเห็นประโยชน์ของพีน่ อ้ งประชาชนเป็นหลัก หลายปัจจัยทีไ่ ทยยังขาดอยู่ สรุปได้วา่ การพัฒนาคน การเมืองทีม่ คี วามต่อ เนือ่ ง การมีผนู้ ำ� ประชาชนทีไ่ ม่มคี อรัปชัน่ สามารถท�ำให้ 2 ประเทศเป็นประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ แตกต่างกับไทย ซึง่ การเมืองทัง้ 2 ประเทศมีความต่อ เนือ่ ง มัน่ คง อีกส่วนหนึง่ ก็คอื มีทรัพยากรธรรมชาติที่ ส�ำคัญ คือ น�ำ้ มัน ซึง่ ปัจจุบนั ราคาน�ำ้ มันในอัตราราคาสูง ขึน้ มาก มีรายได้เข้าประเทศน�ำมาพัฒนาประเทศ และ ท�ำให้พฒั นาเกินคนไทย ส่วนประเทศไทยเองวันนี้ ยังอยู่ ในความขัดแย้งกัน ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยเองก็มสี งิ่ ทีส่ ำ� คัญ คือ การมีน�้ำใจ ไมตรีที่ดี แต่ขณะนี้เกิดเป็นความเห็นที่ แตกแยกกันโดยเฉพาะเรือ่ งการเมือง ซึง่ จะมีการเลือกตัง้ เกิดขึน้ ในเร็วๆ นี้ จึงขอฝากให้ทกุ คนช่วยกันพัฒนา ประเทศ ซึง่ เราจะพัฒนาได้กต็ อ่ เมือ่ เราต้องหยุดความ แตกแยก การเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขนึ้ ก็อยากฝากทุกท่านให้เลือก คนทีค่ ดิ ว่าจะมาเป็นตัวแทนของเรา ท�ำให้ประเทศเรา พัฒนาและก็ลดความขัดแย้งกันในอนาคตได้ ไทยก็คงไม่ แพ้ชาติใดในอาเซียนครับ.

^ ร่วมหารือเรือ่ ง “การร่วมออกงาน BOI FAIR 2011” ^ ร่วมหารือแต่งตัง้ อนุกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ^ นางสาวนครราชสีมา ประจ�ำปี 2554 มอบดอกไม้ ^ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ KORAT FOR THE ^ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดงานมหกรรมบ้านโคราช ครัง้ กับนายสมเกียรติ อนุราษฏร์ รองประธานหอการค้าไทย หอการค้าฯ ณ หอการค้าฯ ขอบคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ณ หอ WORLD ณ ลานย่าโม ที่ 7 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบ ณ หอการค้าฯ การค้าฯ ตกแต่งบูธสวยงาม ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์

^ ร่วมพิธรี บั มอบองค์พระโพธิสตั ว์กวนอิมหยกเขียว ณ ^ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส โคราช เข้ารดน�ำ้ ^ ร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ^ ร่วมงานเชิดชูเกียรตินกั กีฬาจังหวัดนครราชสีมา และ ^ ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้อง MCC ^ ร่วมประชุมหารือการจัดงาน “สภากาแฟ ครัง้ ที่ 4” ณ ลานย่าโม ขอพรประธานหอการค้าฯ เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ ปี บนบก จ.นม. ของ ปตท. ณ โรงแรมสีมาธานี ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2554 Hall ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา หอการค้าฯ 2554 ณ หอการค้าฯ

^ หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับ นายวีระยศ อุตรนคร ^ ประชุมหารือการจัดงาน “เทศกาลอาหารย่าง ครัง้ ที่ 6 ^ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “มหกรรมดนตรี 30 ปี คารา ^ ร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การสร้างอาชีพเพือ่ ^ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการและบริการสังคม เวที ^ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ “ชาวโคราช อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ ประจ�ำปี 2554” ณ หอการค้าฯ บาว” ณ ลานตรงข้ามห้างบิก๊ ซี ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ปี 2554 ณ ห้องประชุมสุวจั น์ เสวนา เรือ่ ง “สิทธิการท�ำกินของคนไทยเป็นอย่างไร” ซึง่ น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถชี วี ติ ถวายพระเข้า ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดโดย สมาคมคุม้ ครองการท�ำกินของคนไทย อยูห่ วั 84 พรรษา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ นครราชสีมา

< เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา หลังจาก หอการค้าฯ ร่วมจัดงาน “สภากาแฟครั้งที่ 4 มีผู้ร่วม งานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ กรกต ธ�ำรงวงศ์สวัสดิ์ อดีตนายอ�ำเภอเสิงสาง ที่ตอน นี้ก�ำลังจะย้ายไปรับต�ำแหน่งนายอ�ำเภอคนใหม่ ที่ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หลังจากทีม่ าอยูเ่ ป็น คนโคราชตั้งแต่รับต� ำแหน่งนายอ�ำเภอคงจนมาถึง ต�ำแหน่งนายอ�ำเภอเสิงสาง วันนี้ก็ได้เวลาขยับขยาย ย้ายไปเป็นคนนครพนม.

< อวยพรส่งนายอ�ำเภอไปแล้ว มาถึงคิวเพือ่ น บ้านหอการค้าฯ ขอต้อนรับ วีระยศ อุตรนคร ที่เพิ่ง เข้ามารับต�ำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คนใหม่ สดๆ ร้อนๆ หลังจากที่ก่อนหน้านี้รับ ต�ำแหน่งเดินทางไปเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดมาแล้วทัง้ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครนายก วันนีม้ าถึงโคราช ของเรา ชาวหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาก็ขอ ต้อนรับท่านอุตสาหกรรมคนใหม่ด้วยความยินดีเป็น อย่างยิ่ง.

< และขอต้อนรับอีกหนึ่งคน ชนัชฌ์ จันทรเจริญ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ พิง่ ย้ายมา รับต�ำแหน่งเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้เพิ่งย้ายมาจาก ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ทางหอการค้า จังหวัดนครราชสีมาก็ขอยินดีต้อนรับทั้งสองคนมาสู่ บ้านหลังเดียวกันที่เรียกว่า โคราช ด้วยความยินดียิ่ง เรารู้สึกดีใจที่ได้มีผู้มาร่วมช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนา ดูแล โคราชในวันนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป.

^ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส โคราช ได้รว่ มกับ ชุมชนปลายนาสามัคคี จัด งาน Dusit Princess Market day เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2554 ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 17.00 น. รวมใจช่วยผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศ ญีป่ นุ่ และผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมภาคใต้ของประเทศไทย พร้อมทัง้ รับปริจาค สิง่ ของให้กบั ค่ายสุรนารี กองทัพบกภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

^ นพ.ธนรัตช์ สมุทรเพ็ชร ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มอบ อุปกรณ์สนับสนุนงานจราจร ให้แก่ สถานีตำ� รวจภูธรเมืองนครราชสีมา กับ โครงการ “รณรงค์ขบั ขีถ่ กู กฎ ช่วยลดอุบตั เิ หตุ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ต.ต.อัศนัย ธรรมวิทยาภูมิ สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น ตัวแทนรับมอบ

^ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ทีผ่ า่ นมา จันจิรา ชัยปัทมานนท์ ผูจ้ ดั การ บริษทั นครราชสีมา ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด จัดงานเปิดตัวรถยนต์ HONDA BRIO ณ ลานหน้าห้างบิก๊ ซี แนะน�ำรถ EGO CAR จากฮอนด้า ให้แก่ชาวโคราชได้ชมและสัมผัสกัน

^ คณะผูบ้ ริหารและพนักงานโรงแรมสีมาธานีให้การต้อนรับ LT.Col Brumskil Eric Director of US.Airforce และคณะในโอกาสเดินทางมาร่วมฝึก บินผสมฯ และให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมสีมาธานี

^ เอไอเอส เดินหน้าตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ออก แพ็คเกจใหม่ “Unlimited Data Roaming ทวีปยุโรป” ทัง้ ระบบโพสต์ เพดและพรีเพดเป็นรายแรกในประเทศไทย เพือ่ ให้ลกู ค้าใช้งานดาต้าได้แบบ ไม่อนั้ ใน 5 ประเทศ ทัง้ อังกฤษ, เยอรมนี, สาธารณรัฐเช็ก, สเปน และ ไอร์แลนด์ ลูกค้าทีส่ นใจสามารถสมัครแพ็คเกจได้แล้วตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป

^ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2554 คุณไพฑูรย์ มานะศิลป์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั คลังพลาซ่า จ�ำกัด และคุณเกศรา มานะศิลป์ รองกรรมการผู้ จัดการ บริษทั คลังพลาซ่า จ�ำกัด และบริษทั ในเครือ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัยสึนามิจากประเทศญีป่ นุ่ และได้ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทาง ภาคใต้ รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บาท ผ่านทางครอบครัวข่าว 3

^ เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2554 ทีผ่ า่ นมา ทัศนียา พัฒนจิตวิไล กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ราชาออโต้เซลส์ จ�ำกัด จัดงานเปิดตัวรถยนต์ MAZDA 3 เชิญชวนชาวโคราชสัมผัส ALL NEW MAZDA 3 โฉมใหม่ ณ บริษทั ราชาออโต้เซลส์ จ�ำกัด

^ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา หน่วย งานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมบุญครั้งยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจ�ำปี 54 ทีก่ ำ� หนดจัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 6 มิถนุ ายน 54 เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้มโี อกาสร่วมงานบุญเนือ่ งในวันวิสาขบูชา


4

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

หอการคาจังหวัดนครราชสีมานำนักธุรกิจโคราช ศึกษาดูงานและเชื่อมโยงธุรกิจกลุมประเทศ AEC สิงคโปร - มาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2554 ทีผ่ า่ นมา หอการค้าจังหวัด นครราชสีมาได้นำ� คณะนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ และ เชือ่ มโยงธุรกิจกับกลุม่ ประเทศ AEC โดย เริม่ จากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เพือ่ ให้ผู้ ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมรับมือก่อนการ เปิดตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกทัง้ ยังเป็นการเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหอการค้ามาเลเซีย และหอการค้าสิงคโปร์ และในโอกาสนีค้ ณะนักธุรกิจจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าพบคณะ หอการค้าจีนในกรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr.Chareon S.Tang รอง ประธานหอการค้าฯ และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เศรษฐกิจมาเลเซียทีส่ ำ� คัญแบ่งเป็น 1.เกษตรกรรม ผลิตยางพาราทีส่ ำ� คัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ทัง้ 2 ด้าน 2.การท�ำเหมืองแร่ แร่ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ แร่ดบี กุ ส่งออกเป็นอันดับหนึง่ ของโลกแร่เหล็ก น�ำ้ มัน และแก๊สธรรมชาติ 3.การท�ำป่าไม้ ส่วน ใหญ่เป็นไม้เนือ้ แข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย 4.อุตสาหกรรม ได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs) สรุป ข้อมูลสถิติ การค้าการลงทุน สินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญของมาเลเซีย คือ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปาล์มน�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภณั ฑ์นำ�้ มันเชือ้ เพลิง น�ำ้ มันดิบเครือ่ งจักร ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากโลหะ สินค้าน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณั ฑ์ เครือ่ งจักรและ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากโลหะ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เหล็กและเหล็กกล้า น�ำ้ มันดิบรถยนต์

ตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญของมาเลเซีย คือ สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และไทยเป็นอันดับ 5 ตลาด น�ำเข้าทีส่ ำ� คัญ คือ จีน สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ อินโดนีเซีย และไทยเป็นอันดับ 6 ประเทศ ผูล้ งทุนทีส่ ำ� คัญ (ม.ค.-ธ.ค.2553) สหรัฐฯ ญีป่ นุ่ ฮ่องกง ฮ่องกง สิงคโปร์ เยอรมัน ไทย เป็นอันดับที่ 11 การค้าไทย-มาเลเซีย (ม.ค.-ก.พ.2554) ไทยส่งออกไปมาเลเซีย 1882.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตัว 17.29% (ม.ค.-ก.พ.2554) ไทยน�ำเข้าจากมาเลเซีย 2004 ล้าน เหรียญสหรัฐฯขยายตัว 24.37% ไทยขาดดุล121.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี2553ไทยส่งออก ไปมาเลเซีย 10556.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตัว 37.89% ปี2553 ไทยน�ำเข้าจาก มาเลเซีย10708.90ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตัว 24.89% ไทยขาดดุล 142.20 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ สินค้าส่งออกทีไ่ ทยส่งออกไปมาเลเซีย ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภณั ฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก และผลิตภัณฑ์เครือ่ งโทรสาร โทรศัพท์ เป็นต้น ล่าสุดหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้รบั การติดต่อจากคณะหอการค้าจีนใน มาเลเซียในการเชิญร่วมลงทุนในประเทศมาเลเซีย ด้วย ทัง้ นีย้ งั เข้าพบนางสาวบุณกิ า แจ่มใส เอกอัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ได้กล่าวภาพรวมสรุปของภาวะเศรษฐกิจในสิงคโปร์วา่ จุดแข็งของ สิงคโปร์ คือ ตัง้ อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ มีทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณุ ภาพ มีเสถียรภาพทางการ เมือง ความสามารถในการสร้างสิง่ ใหม่ ดึงดูดการค้า การลงทุน การวางแผนระยะยาวทีด่ ี

สินค้าอุปโภค/บริโภค ทีส่ ำ� คัญ ผักสด/ผลไม้ ข้าว อาหารแปรรูป เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนรถยนต์ผลิตภัณฑ์ยาง ธุรกิจบริการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สปา การ ท่องเทีย่ ว แนวโน้มทางการค้า ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Products)การ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ จุดเริม่ ต้นการสร้างธุรกิจ การวางแผนทีช่ ดั เจน ค้นคว้า วิจยั เพือ่ หาจุดแข็งของ ตลาด วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ตดั สินใจ เข้าใจ กฎ / ระเบียบ ของประเทศคูค่ า้ ศึกษา กระบวนการส่งออก Freight Forwarder Custom Procedure Financial Legal Adviser กลยุทธ์การขยายตลาดสูส่ งิ คโปร์ สินค้าต้องมีคณุ ภาพและได้มาตรฐาน การออกแบบ บรรจุภณั ฑ์ตอ้ งดึงดูดผูบ้ ริโภคได้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั สินค้า รักษาสิง่ แวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม การเตรียมพร้อมเข้าสูต่ ลาดอาเซียน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร แรงงาน สิทธิพเิ ศษ ทางการค้าภายใต้ การเปิดเสรีอาเซียน ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีเ่ หมาะสมในอาเซียน พิจารณาจัดตัง้ บริษทั ทีท่ ำ� ด้าน Sourcing วัตถุดบิ ท�ำให้เกิดต้นทุนต�ำ่ สุด เพือ่ พัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการออกแบบ Design Packaging สร้างภาพลักษณ์ แก่สนิ ค้าบริการให้เป็นทีย่ อมรับในภูมภิ าคเอเซีย สร้าง Innovation รวมถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นทีย่ อมรับในตลาดโลก

ไตรมาสแรกอนุมัติลงทุน10,234ล. อุตฯเกษตรเป็นดาวรุ่งภาคอีสาน ‘คาร์กิลล์มีทส์’ทุ่มลงทุนเพิ่มกว่า2.3พันล.

นักลงทุนไทย-เทศแห่ยื่นขอส่ง เสริมการลงทุนในภาคอีสานไตรมาสแรก 50 โครงการ เงินลงทุน 10,234 ล้านบาท มีโครงการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 67% และเงิน ลงทุนเพิม่ ขึน้ 95% อุตสาหกรรมทางการ เกษตรยังเป็นดาวรุง่ ในภูมภิ าค ด้านยักษ์ ใหญ่ “คาร์กลิ ล์มที ส์” ขยายโครงการใหม่ 2 แห่ง ทุม่ ลงทุนกว่า 2.3 พันล. นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้ อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นม.) เปิดเผยว่าภาวะการส่งเสริมการ ลงทุ น ไตรมาสแรก เดื อ นมกราคม มีนาคม พ.ศ.2554 มีโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 50 โครงการ เงินลงทุน 10,234 ล้านบาท การจ้างงาน กว่า 7,300 คน ลงทุนโดยคนไทยทัง้ สิน้ 32 โครงการ ร่วมหุน้ ระหว่างไทยกับต่าง ชาติ 15 โครงการ ได้แก่ ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เยอรมนี ลงทุนโดยต่ างชาติทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ สเปน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สถิตใิ นการอนุมตั ิ โครงการในไตรมาสแรกของปี 2554 เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ถึง 67% และเงินลงทุน เพิม่ ขึน้ 95% โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั กิ ารส่ง เสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสแรก แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ทีม่ เี ม็ดเงินลงทุนสูงสุด ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จ�ำนวน 19 โครงการ มูลค่าเม็ดเงินลงทุน 5,036 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตเนือ้ ไก่ บริษทั

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เงิน ลงทุน 1,188 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 40,000 ตัน ตัง้ อยู่ จ.นครราชสีมา, กิจการ ผลิตอาหารสัตว์ บริษทั คาร์กลิ ล์มที ส์ (ไทย แลนด์) จ�ำกัด เงินลงทุน 1,113 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 360,000 ตัน ตั้งอยู่ จ.นครราชสีมา, กิจการผลิต Modified Starch บริษทั ไทยซัน ไบโอ-เคม จ�ำกัด เงินลงทุน 1,105 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต

ปี ตัง้ อยู่ จ.นครราชสีมา และบริษทั รูทซัน จ�ำกัด เงินลงทุน 360 ล้านบาท ก�ำลังการ ผลิต 3,000 กิโลวัตต์/ปี ตั้งอยู่ จ. นครราชสีมา อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ กระดาษ พลาสติก เงินลงทุน 1,169 ล้านบาท จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก หรื อ เคลื อ บด้ ว ย พลาสติก บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด

99,000 ตัน ตัง้ อยู่ จ.นครราชสีมา, กิจการ ผลิตแก่นปอแห้ง และปุย๋ น�ำ้ ชีวภาพ, กิจ การผลิตไบโอแก๊ซ, กิจการผลิตปุย๋ อินทรีย,์ กิจการผลิตไก่รนุ่ พ่อแม่พนั ธุ,์ กิจการผลิต ลูกไก่, กิจการผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อ สัตว์แช่เย็น และกิจการคัดคุณภาพข้าวครบ วงจร อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ ริ ก า ร แ ล ะ สาธารณูปโภค จ�ำนวน 3 โครงการเงินลงทุน 1,584 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บริ ษั ท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ำกัด เงินลงทุน 734 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 6,000 กิโลวัตต์/

(มหาชน) เงินลงทุน 170 ล้านบาท ก�ำลัง การผลิต 3,600 ตัน ตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา, กิจการผลิตเยือ่ กระดาษ บริษทั ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 649.4 ล้านบาท ก�ำลัง การผลิต 100,000 ตัน ตัง้ อยู่ จ. ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง เงินลงทุน 1,144 ล้านบาท จ�ำนวน 12 โครงการ ได้แก่ กิจการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ รวมทั้ ง ชิ้ น ส่ ว นโลหะ บริษทั นิสเทิรน์ สตีล จ�ำกัด เงินลงทุน 15 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 55,000 ตัน ตัง้ อยู่ที่ จ.นครราชสีมา, กิจการผลิตหรือ

ซ่อมแซมแม่พมิ พ์ บริษทั พี.ซี.เอส ฟอร์จ จิง้ จ�ำกัด เงินลงทุน 601 ล้านบาท ก�ำลัง การผลิต 6,000 ตัน ตัง้ อยูท่ ี่ จ.นครราชสีมา, กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ และ กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ส�ำหรับใช้ ในการเกษตรและอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เงินลงทุน 859 ล้านบาท จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตชิน้ ส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ ก ส์ ห รื อ ชิ้ น ส่ ว นและที่ ใ ช้ กั บ ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ บริษทั ไทยมิตซูวา จ�ำกัด (มหาชน) เงิน ลงทุน 518 ล้านบาท ก�ำลังการ ผลิต 39,000,000 เซต ตัง้ อยูท่ ี่ จ.นครราชสี ม า, กิ จ การผลิ ต อุปกรณ์หน่วยความจ�ำ บริษทั อัล ฟาน่า เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เงินลงทุน 200 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 32,500,000 เซต ตัง้ อยูท่ ี่ จ.นครราชสีมา และกิจการผลิตชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเบา (สิง่ ทอ,ตัดเย็บ เสือ้ ผ้า) เงินลงทุน 241 ล้านบาท จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตเส้นใย ธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์ บริษทั กรีน เวิลด์ อินโนเวชัน่ จ�ำกัด เงินลงทุน 9 ล้าน บาท ก�ำลังการผลิต 6,000 ตัน ตัง้ อยูท่ ี่ จ.อุบลราชธานี และกิจการผลิตทีเ่ กีย่ วกับ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ บริษทั พารากอน เวิลด์ไวด์ จ�ำกัด เงิน ลงทุน 5 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 312,000

กระรัต ตัง้ อยูท่ ี่ จ.นครราชสีมา, กิจการ ผลิตผ้าพิมพ์และแต่งส�ำเร็จผ้าและกระดาษ ปิดฝาผนัง (WALL PAPER), กิจการผลิต เฟอร์นเิ จอร์ เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ ขัน้ มูลฐานเงินลงทุน 200 ล้านบาท จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตท่อเหล็ก หรือท่อเหล็กไร้สนิม บริษทั โตโย มิลเลน เนียม จ�ำกัด เงินลงทุน 200 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต 1,800 ตัน ตั้งอยู่ที่ จ.

นครราชสีมา นางสาวชุตมิ า กล่าวเพิม่ เติมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก เฉียงเหนือไตรมาสแรกปี 2554 เริม่ ฟืน้ ตัว ขึ้น เห็นได้ชัดจากตัวเลขการลงทุนในปี 2554 เงินลงทุน 10,234 ล้านบาท และใน ปี 53 เงินลงทุน 5,244 ล้านบาท ซึง่ เม็ด เงินสูงขึน้ จากปีทแี่ ล้วกว่าเท่าตัว เป็นผลมา จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ต่างๆ ประกอบกับนโยบายการเงินทีผ่ อ่ น คลายอย่างมากเริม่ มีเสถียรภาพ และฟืน้ ตัวท�ำให้ความมัน่ ใจของผูป้ ระกอบการและ ผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงบีโอไอมี

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเอสเอ็มอีไทยโดย เพิม่ ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และ ทุนหมุนเวียน)ไม่เกิน 80 ล้านบาท ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม เกษตรและเกษตรแปรรูป เนื่องจากเป็น แหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ทัง้ ข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการน�ำเศษ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเพือ่ เป็น พลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตก๊าซ ชีวภาพ Bio-gas จากโรงงานมันส�ำปะหลัง การผลิตไฟฟ้าจากเศษวัตถุดิบทางการ เกษตร การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบ ทางการเกษตร รวมถึงพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น มี การขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง และยัง เป็นภาคที่มีอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุน อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ โดย เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้ ประกอบการทีม่ ศี กั ยภาพผลิตชิน้ ส่วนยาน ยนต์ เช่น ชิน้ ส่วนทีท่ ำ� จากอลูมเิ นียม และ โลหะ ชิน้ ส่วนระบบเบรค ระบบช่วงล่าง และการขับเคลือ่ น ระบบโช๊คอัพ ระบบ สายไฟและระบบไฟในรถยนต์ ชิน้ ส่วนจาก ยาง ยางในรถยนต์ เครื่องยนต์ ใน อุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่มีเพียงนักลงทุนต่าง ชาติรายใหญ่เท่านั้น แต่มีนักลงทุน ผู้ ประกอบคนไทยที่สามารถผลิตได้และมี กลุม่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยบางส่วน เช่น โรงกลึงต่างๆ ก็สามารถผลิตชิน้ งานให้กบั รายใหญ่ได้.


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

ธปท.สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก.พ. 54 ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียง เหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ นและขยาย ตัวในอัตราทีช่ ะลอลงจากเดือนก่อน โดย ด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคและการ ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวประกอบกับการ เบิกจ่ายของภาครัฐลดลง อย่างไรก็ตาม ด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมและภาค อุตสาหกรรมยังขยายตัวต่อเนือ่ งจากเดือน ก่อน ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงและ อัตราการว่างงานยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ การเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดงั นี้ 1. ด้านการผลิต มูลค่าผลผลิตพืช ส�ำคัญขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยล่ะ 10.8 โดยดัชนีราคาพืชส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.8 เป็นผลจากการสูงขึน้ ของ ข้าวเปลือกเหนียว มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด เลีย้ งสัตว์ อ้อยโรงงาน และยางพารา ขณะ ที่ดัชนีผลผลิตพืชส�ำคัญหดตัวจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 1.7 ตามการลด ลงของผลผลิตข้าวนาปีและมันส�ำปะหลัง เป็นส�ำคัญ ข้าว ราคายังอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดย ราคาข้ า วเปลื อ กเหนี ย วเฉลี่ ยเกวี ยนละ 13,873 บาท สูงขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 28.0 เนือ่ งจากความต้องการช่องตลาดใน ประเทศในประเทศยังขยายตัวขณะทีร่ าคา ข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลีย่ เกวียนละ 13,081 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อย ละ 9.7 เป็นผลจากผูส้ ง่ ออกชะลอการรับ ซือ้ เนือ่ งจากยังไม่มคี ำ� สัง่ ซือ้ จากต่างประเทศ มันส�ำปะหลัง ราคาสูงขึน้ ต่อเนือ่ งจากเดือน ก่อน เนื่องจากความต้องการของโรงงาน แป้งมันทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามราคาส่งออกทีย่ งั อยูใ่ น เกณฑ์ดี โดยราคาหัวมันสดเฉลีย่ กิโลกรัมละ 3.20 บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 66.7 ราคามันเส้นเฉลีย่ กิโลกรัม ละ 6.46 บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน ร้อยละ 30.2 สูงขึน้ ตามราคาหัวมันส�ำปะหลัง อ้อยโรงงาน ราคาอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ฉลีย่ ตันละ 972.10 บาท เพิม่ ขึน้ จ�ำระยะเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.4 สูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ ตาลใน ตลาดต่างประเทศ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ราคา เฉลีย่ กิโลกรัมละ 8.64 บาท เพิม่ ขึน้ จาก ระยะเดียวกันปีกอ่ นร้อยละ 14.6 ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากมีการน�ำเข้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ จากประเทศกัมพูชาลดลงจากสถานการณ์ ความไม่สงบตามแนวชายแดน ยางพารา ราคายังคงสูงขึน้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการยังมี ความต้องการรับซือ้ เข้าสต็อกเพือ่ รอส่งมอบ โดยราคายางแผ่นดินชัน้ 3 เฉลีย่ กิโลกรัมละ 147.20 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 64.6 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยาย ตัวจากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 7.1 ตามการผลิตน�ำ้ ตาลทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจาก น�้ำตาลทรายดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.1 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อล กอฮอลล์ และอุตสาหกรรมผลิตเพือ่ การส่ง ออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) หดตัวต่อเนือ่ งจากเดือน ก่อน เนือ่ งจากสินค้าคงคลังอยูใ่ นระดับสูง ภาคการค้า ขยายตัวจากระยะ เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 10.7 จากการ เพิม่ ขึน้ ของการค้าหมวดยานยนต์ จากการ จ�ำหน่ายรถยนต์ และน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ด้าน การค้าส่งเพิ่มขึ้นจากการค้าส่งวัตถุดิบ ทางการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส�ำหรับการค้าปลีก แม้จะชะลอลงบ้าง แต่ การค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภค บริโภคยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งจากเดือนก่อน 2. ด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนชะลอตัว เนือ่ งจากราคาสินค้าที่ สูงขึน้ สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีช่ ะลอตัว อย่างไรก็ตามการใช้จา่ ยสินค้า คงทนยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งจากปริมาณการ จดทะเบียนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ เกษตรกรทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดี การลงทุนภาค เอกชน ชะลอลงแต่ยงั ขยายตัวอยูใ่ นเกณฑ์ ดี ตามมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนของโรงงาน ทีป่ ระกอบกิจการใหม่เพิม่ ขึน้ กว่าสองเท่าตัว เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ นโดยเฉพาะ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า มูลค่าเงินทุนจด ทะเบียนธุรกิจตัง้ ใหม่ยงั ขยายตัวดี ส่วนใหญ่ เป็นการขยายตัวในภาคการผลิตโดยเฉพาะ บริษัทผลิตปูนซีเมนต์ในจังหวัดนครพนม เช่นเดียวกับมูลค่าเงินลงทุนของโครงการที่ ได้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจากบีโอไอ ยัง

คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการ เกษตรในจังหวัดนครราชสีมาถึงร้อยละ 68.9 อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างภาคเอกชน หดตัวสะท้อนจากพืน้ ทีร่ บั อนุญาตก่อสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองนครโดยเป็นการลดลง ของพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเพือ่ การอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรมเป็นส�ำคัญ ภาคการคลัง รายได้ของภาค รัฐบาลจากการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรทั้ ง สิ้ น 3,353.9 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกัน ของปีกอ่ นร้อยละ 1.5 ตามการลดลงของ ภาษีสรรพามิต จากภาษีเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 18,437.9 ล้านบาท ลดลง จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลจาก การเหลื่อมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 3. ภาคต่างประเทศ การค้า ชายแดนไทย - ลาว ขยายตัวร้อยละ 23.9 จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น เพิม่ ขึน้ ทัง้ การ ส่งออกและการน�ำเข้า สินค้าส�ำคัญทีไ่ ทยส่ง ออกไปลาว ได้แก่ ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ น�้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่สินค้า ส�ำคัญทีไ่ ทยน�ำเข้าจากลาว ได้แก่ สินแร่ ทองแดง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้ การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา (ด้าน จังหวัดสุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ลดลงร้อยละ 85.2 จากระยะเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ การส่งออกและการน�ำเข้า สินค้า ส่งออกส�ำคัญลดลงเกือบทุกหมวดสินค้าโดย เฉพาะอย่างยิ่งน�้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจาก ปัญหาความไม่สงบระหว่างไทย - กัมพูชา 4. ภาวะการเงิน เงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ จ�ำนวน 454.0 พันล้าน บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 10.4 โดยเงินฝากประจ�ำเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการแข่งขันน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะทีเ่ งินฝากออมทรัพย์ชะลอตัว และ เงินฝากกระแสรายวันหดตัวตามเงินฝาก ส่วนราชการที่ในเดือนนี้มีการเบิกจ่ายงบ ประมาณลดลงจากปีกอ่ น ส�ำหรับ สินเชือ่ จ�ำนวน 463.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ระยะเดียวกั น ของปี ก ่ อ นร้ อ ยละ 14.7 อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝากในเดือนนีอ้ ยูท่ ี่ 102.0 เทียบกับเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 100.9 เงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะ กิจ จ�ำนวน 254.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 17.7 ตามการขยายตัวของเงินฝากของธนาคาร เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสินเป็นส�ำคัญส�ำหรับสินเชื่อ จ�ำนวน 618.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.7 จากระยะเดียวกันปีกอ่ น ตามสินเชือ่ ของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. เสถียรภาพราคาและการจ้าง งาน อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในเดือนก่อน ตาม การชะลอลงของราคาในหมวดอาหารและ เครือ่ งดืม่ โดยเฉพาะกลุม่ ข้าว ผัก และผล ไม้ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อของหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.3 เร่งขึน้ จากร้อยละ 2.1 ในเดือนก่อน ตาม การเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง อัตรา เงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.9 เท่ากับเดือน ก่อน ภาวะการจ้ า งงาน ในเดื อ น กุมภาพันธ์ อยูใ่ นภาวะตึงตัว สะท้อนจาก การจัดหางานของรัฐในภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีผสู้ มัครงานจ�ำนวน 8,901 คน หด ตัวร้อยละ 22.5 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน ปีกอ่ น ขณะทีต่ ำ� แหน่งงานว่างจ�ำนวน 4,914 คน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.6 จากระยะเดียวกัน ปีกอ่ น ส�ำหรับการบรรจุงาน จ�ำนวน 4,352 คน หดตัวร้อยละ 1.9 แรงงานไทยจากภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่ขออนุญาตเดินทางไปท�ำงาน ต่างประเทศ มีจำ� นวน 7,338 คน ลดลง ร้อยละ 0.2 เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น ตามการลดลงของแรงงานที่เดินทางไป ท�ำงานในประเทศลิเบีย กาตาร์ และ อิสราเอล ส�ำหรับจังหวัดทีม่ แี รงงานไทยขอ อนุญาตเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศมาก ที่สุดคือ อุดรธานี นครราชสีมา และ ขอนแก่น ตามล�ำดับ.

5

สัมภาษณ์พิเศษ

นพ.ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผอ.รพ.กรุงเทพราชสีมา

เผยกลยุทธ์รบั เป้าธุรกิจ1,000ล. นายแพทย์ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พูดคุยกับหนังสือพิมพ์หอการค้าอย่างเป็น กันเองว่า หลังจากที่โรงพยาบาลยกเลิกผู้ ป่วยประกันสังคม เมื่อปี 2549 เพื่อ ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ของภาคอีสานนั้น ท�ำให้ผลประกอบการ ของโรงพยาบาลลดลงจากเคยมีรายได้ปลี ะ 150 ล้านบาท เหลือประมาณ 100 ล้าน บาท และได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องของการ ให้บริการทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง นโยบายของโรงพยาบาล ท�ำให้ผลประกอบการเริ่มดีขึ้นตามล�ำดับ กระทั่งไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 มีผล ประกอบการสูงสุดถึง 230 ล้านบาท หาก เปรียบเทียบระหว่างปี 2549 กับปี 2553 โรงพยาบาลมีความเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่า ตัว จากปีละ 400 ล้านบาท เป็นปีละ 829 ล้านบาท เนือ่ งจากในปีทผี่ า่ นมาโรง พยาบาลมีความพร้อมทุกด้านไม่วา่ จะเป็น ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค การให้บริการ เครื่องมือทางการแพทย์ การผ่าตัดด้วย เครื่องที่ทันสมัย และการประชาสัมพันธ์ที่ เข้ า ถึ ง ผู ้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารทั้ ง ในจั ง หวั ด นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้ง

กรุงเทพปากช่อง จะต้องท�ำการเพิม่ จ�ำนวน เตียงก่อนจากเดิมที่มีประมาณ 16 เตียง ต้องปรับให้ได้ 31 เตียง ส่วนของการ ปรับปรุงนั้น จะดูบริเวณของ ชั้น 3 จาก โครงสร้างเดิม เพิ่มลิฟต์ มีรถโดยสารรับ ผู้ป่วย ขยายส่วนของแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) เพิ่มจ�ำนวนแพทย์ และบุคลากรให้ มากยิง่ ขึน้ เพือ่ พร้อมทีจ่ ะขอการรับรองขอ ขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่ทั้งหมดเป็นการปรับสถานที่เดิม คาดว่าน่าจะใช้งบประมาณราวๆ 30 ล้าน บาท ซึ่งจะมีการซื้อพื้นที่เพิ่มเล็กน้อยเพื่อ ท� ำ เป็ น ที่ จ อดรถ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต รงตาม มาตรฐาน แต่กค็ ดิ ว่ารอให้โตขึน้ กว่านีก้ อ่ น จึงจะขอย้ายไปที่ใหม่ที่ซื้อไว้ แต่ตอนนี้ขอ ขยายที่ เ ดิ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ต ้ น ทุ น สู ง และ เป็นการท�ำให้คนไข้ไม่ต้องแบกภาระมาก เนื่องจากการย้ายไปที่ใหม่จะท�ำให้ต้นทุน ค่อนข้างจะสูงขึ้น” ในปีนี้ที่ คาดการณ์งบประมาณที่จะใช้ใน การพัฒนา ปรับปรุง แผนกผู้ป่วยไว้มาก น้อยเพียงใด ? “ในจุดนี้ทางเราได้มีการตั้งงบ ประมาณไว้ ส องส่ ว น คื อ ที่ ป ากช่ อง

มีการวางแผนจะเปิดที่อื่นหรือไม่ ? “มีครับ เราจะเปิดทีโ่ คราชใหญ่ๆ เลย แต่จะในพื้นที่ห่างไกล ที่ที่ประชาชน ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าได้ง่าย เราได้ดู บริเวณ เสิงสาง, ครบุรี, โชคชัย, วังน�้ำ เขียว และปักธงชัย ว่าจะลงที่ไหนดี ไปดู มา 2-3 ที่ แต่ก�ำลังศึกษาตลาด คาดว่า ศูนย์เซ็นเตอร์นา่ จะอยูโ่ ชคชัย เพราะจะได้

ผูป้ ว่ ยให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลมากขึน้ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือการบอกต่อของคนไข้ ทีม่ ารับบริการ และเกิดการระบาดของโรค ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ทำ� ให้มคี นไข้ เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้คนไข้ล้น เตียง บวกกับสถานการณ์น�้ำท่วมในขณะ นั้นด้วย ท�ำให้ปี 2553 เติบโตมากกว่าปี 2552 ประมาณ 22% ซึ่งเกือบเป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 25 % “ส�ำหรับ ปี 2554 โรงพยาบาล ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าเติบโต 23 % หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท จาก ปีที่แล้วประมาณ 820 ล้านบาท ซึ่งราย ได้มาจากคนไข้ที่เพิ่ม ซึ่งคนไข้ก็ต้องโต ตามไปด้วยปีทแี่ ล้วมีคนไข้ 630 รายต่อวัน ซึ่งตั้งเป้าปีนี้ต้องขึ้นถึง 777 รายต่อวัน”

ประมาณ 75 ล้านบาท จะเป็นการ ปรั บ ปรุ ง ภายนอกทั้ ง อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เรียกได้ว่าทุก อย่าง ประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ก็จะน� ำ มาปรั บปรุ ง ภายในโรงพยาบสล กรุงเทพราชสีมา รวมถึงการขยายการเข้า ถึงการบริการ โดยปีที่แล้วได้มีการไปเปิด คลินกิ และโรงพยาบาลทีบ่ วั ใหญ่ผลตอบรับ

ทั้งปักธงชัยและวังน�้ำเขียว ตามที่วางแผน ไว้ คือ มีหมอ มีบริการส�ำหรับรักษาโรค ง่ายๆ ที่ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาถึงใน โคราช ปีนี้จะเพิ่มอีกี 2-3 คลินิก เริ่มที่ โชคชัยส่วนอีกที่เดียวค่อยว่ากันอีกที เรา มองว่าโคราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่จึงต้องมี คลินิกเป็นศูนย์ส่งต่อ และเราก็ยังมองอีก หลายจังหวัด อาจจะมองเป็นสามเหลี่ยม

ทางโรงพยาบาลมี ก ารวางกลยุ ท ธ์ ใ นปี 2554 ไว้อย่างไร ? “ส�ำหรับกลยุทธ์ในปี 2554 โรง พยาบาลจะพยายามขยายการให้บริการที่ ทั่วถึงมากขึ้นทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง โดยจะท�ำการเพิ่ม เตียงผู้ป่วยให้มากขึ้น เพราะช่วงหนึ่งใน ช่วงไตรมาสที่ 3 ทางเรามีปัญหาในเรื่อง เตียงนอนไม่เพียงพอ ถึงขึ้นต้องอัดเข้าไป ห้องละ 2 เตียงบ้าง ฝากนอนบ้าง ปีนี้ เลยขยายบริการในเรื่องนี้ก่อน วางแผนไว้ ว่าจะให้มกี ารเพิม่ เตียงนอนให้มากขึน้ เรา จะได้แผนกคนไข้ใหม่เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 2 แผนก ใช้บริเวณตึกเดิมเพียงแต่น�ำโซน บางโซนมาปรับปรุงใหม่ ชั้น 5B จากที่ เป็นพื้นที่โล่งๆ จะท�ำการปรับเป็นห้องพัก อีกประมาณ 20 ห้อง ทั้งนี้ ที่ปากช่อง คาดว่าจะเริ่มมี คนไข้มากขึ้น ในปีที่แล้วมีคนไข้ประมาณ 130-140 ราย/วัน จึงตั้งใจว่าจะให้มีการ เติบโตขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยจะขึน้ เป็นโรงพยาบาล

เป็นอ�ำเภอที่ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เราให้บริการ ได้ทั้งคนในพื้นที่และนัก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ท� ำ ให้ มี เสียงตอบรับที่ดี ทุกคน ดีใจทีม่ ที พี่ งึ่ เรียกได้วา่ ที่ มวกเหล็กเรามีการลงทุน น้อยกว่าบัวใหญ่ เพราะ ที่บัวใหญ่เราวางแผนผิด พลาด ลงทุนเยอะไป ท�ำเป็นคลินิกขนาด ใหญ่ มี เ อกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ต่ ก ลุ ่ ม ประชากรที่เป็นเป้าหมายมีขนาดเล็กจึง ท�ำให้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่คุ้มค่า ท�ำให้รายได้ไม่เพียงพอ แต่ที่ได้คือท�ำให้ คนบัวใหญ่รจู้ กั เรามากขึน้ เหมือนเป็นการ ไปประชาสัมพันธ์”

อยู ่ ใ นขั้ น ดี เป็ น การท� ำ ให้ ค นรู ้ จั ก โรง เศรษฐกิจ คือภาคอีสานเราจะมองไว้ที่ พยาบาลมากขึน้ จึงมีการวางแผนต่อเนือ่ ง อุดรธานี อุบลราชธานี แต่เรายังไม่เลือก ไปที่มวกเหล็ก” ครับ แค่มองไว้เป็นจุดยุทธศาสตร์แต่ก็มี ความเป็นไปได้ ซึ่งที่แน่นอน คือ เอา สาขามวกเหล็กมีการด�ำเนินการอย่างไร โคราชเป็นศูนย์กลาง” แล้วบ้าง ? “ได้เปิดบริการไปแล้วเมื่อ วันที่ จะมีการเพิม่ ศูนย์เฉพาะทางออีกหรือไม่ ? 10 กุมภาพันธ์ และได้มาเปิดอย่างเป็น “เราจะพั ฒ นาอี ก 2 ศู น ย์ ทางการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา วางแผนไว้ คือ ศูนย์เด็ก และศูนย์สขุ ภาพ เสียงตอบรับถือว่าดีมากครับ เพราะมวก สตรี และในโอกาสต่อไปคาดว่าจะมีศูนย์ เหล็กเป็นอ�ำเภอที่มีศักยภาพ ทั้งเรื่องการ โรคมะเร็ง โรคล�ำไส้ ท่ออาหาร และโรค ท่องเที่ยว, อุตสาหกรรม คล้ายกับที่ เบาหวาน แต่ก็ให้บริการเหมือนเดิมรักษา ปากช่อง เบื้องต้นที่มวกเหล็กมีคนไข้โดย โรคทั่วไป ซึ่งเราได้ท�ำไปแล้ว คือ ไอซียู เฉลี่ยแล้วประมาณ 40 ราย/วัน เพราะ ซีซยี ู การดูแลโรคหัวใจโดยเฉพาะ และจะ

มีอินเทอมีเดียเพิ่มขึ้น และจะพัฒนาส่วน ของไอซียูให้ท�ำงานได้ดีขึ้น” การพัฒนาเรื่องของแพทย์ ? “ตอนนี้เรามีทมี แพทย์อยู่ 52 คน ปีนคี้ าดว่าจะเพิม่ อย่างน้อยอีก 15 คน ทีม ไหนที่ ห นาแน่ น อยู ่ แ ต่ เ ป็ น ที ม ที่ มี ค วาม ส�ำคัญก็จะเพิ่ม เช่น อายุรกรรม ส่วนทีม ไหนทีข่ าดอยูเ่ ราก็จะเพิม่ เช่น อายุรศาสตร์ โรคทางสมอง ทางเดินอาหาร ซึ่งตอนนี้ เรามีแต่แพทย์ที่ท�ำงานไม่เต็มเวลา และ ตอนนี้ยังต้องเพิ่มอยู่ก็มีแพทย์ตรวจหัวใจ ครับ และกลางปีนเี้ ราจะเพิม่ หมอพิเศษมา ช่วยในงานของห้องฉุกเฉินระบบอีเอ็มเอส ทัง้ หมด เมือ่ ก่อนเป็นหมอเวชศาสตร์ทวั่ ไป แต่รู้ว่าหมอห้องฉุกเฉินมีความจ�ำเป็นมาก หากเกิ ด มี อุ บั ติ เ หตุ แ พทย์ ต ้ อ งมี ค วามรู ้

ความเชี่ยวชาญทุกเรื่อง ทั้งสมอง ปอด อายุรศาสตร์ สามารถรูเ้ บือ้ งต้นได้ทกุ เรือ่ ง และท�ำให้คนไข้อยู่ในภาวะปลอดภัยได้ ก่อนจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญรักษาต่อไป ตอนนี้ CSR เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจได้ ครบหรือยัง ? “ยังครับ ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ ส�ำหรับคนทีร่ ายได้นอ้ ย ทีส่ ำ� คัญไม่จ�ำเป็น ว่าต้องเป็นคนโคราช คนอีสานได้ทั้งหมด และขอบอกไว้นิดนึง เราสามารถผ่าตัดได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน อยากให้มีความ ปลอดภัย มีผลลัพธ์ออกมาดีและอีก 5 ปี CSR จะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยากท�ำให้มี แบบแผนเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ ส่วนด้าน การตลาด การสื่อสาร การอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ส่งเสริมให้คนรูจ้ กั การประหยัด และรักษ์พลังงานเห็นความส�ำคัญของการ อนุรกั ษ์พลังงาน เรือ่ งการรีไซน์เคิลขยะ มี การตัง้ ชมรมต่างๆ การรูจ้ กั การให้ ส่วน หนึ่งอาจจะไปท�ำบุญ ช่วยเหลือโรงเรียน สร้างห้องสมุด สร้างสาธารณประโยชน์ให้ สังคมท�ำให้สงั คมได้รบั ประโยชน์ดว้ ย” “อยากฝากว่าปีนนี้ โยบายเรายังจะ ให้บริการต่อไป ซึง่ 97% เป็นคนไทยอีก 3% เป็นชาวต่างชาติ และนโยบายปีนรี้ าคา ของโรงพยาบาลก็จะไม่เพิม่ ขึน้ ยกเว้นอะไร บางหมวดบางตัวค่าใช้จา่ ยสูงจริงๆ เราจะ เพิม่ ขึน้ ตามเศรษฐกิจ เช่น ค่าอาหาร ด้าน บริการทัว่ ไป แต่โปรโมชัน่ ต่างๆ ก็ยงั คงมี อยู่ ทางโรงพยาบาลอยากจะบอกว่า อยาก จะท�ำมาตรฐานทีด่ ขี นึ้ ค่ารักษาก็เป็นธรรม เป็นมิตรกับคนไทยทุกคน และมาใช้บริการ ที่นี่ถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอน ค่าบริการ ถูกใจคนไทย คนอีสานแน่นอน มีแพทย์ผู้ เชีย่ วชาญ มีความมัน่ ใจในการใช้บริการ ใช้ มาตรฐานเดียวกันกับกรุงเทพในหลายๆ เรือ่ งเราท�ำให้ได้แล้วครับ”


6

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

หอการคาจังหวัดนครราชสีมารวมสืบสานประเพณีสงกรานต ๒๕๕๔

สุขสันตวันปใหมไทย เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่ไทยประจ�ำปี 2554 ซึ่งเป็นประเพณีที่หอการค้าจังหวัด นครราชสีมาท�ำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ซึ่งมี ผู้ใหญ่ คหบดี ที่ปรึกษาอาวุโสถาวร ที่ปรึกษาประธาน อดีตประธานหอการค้าฯ คณะกรรมการหอการค้า คณะอนุกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมรดน�้ำขอพรในงานดังกล่าว โดยมีนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธาน ในการเปิดงานและให้พรแก่ผู้ร่วมงานดังกล่าว ทั้ง นี้ คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้เดินเข้าร่วมรดน�้ำขอพร นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 3, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ.

‘′ กงกฤช′’เผยอุทกภัยกระทบท่องเทีย่ วใต้3พันล. หวัน่ การเมือง-น�ำ้ มันปัจจัยเสีย่ งต่ออุตฯท่องเทีย่ ว

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่อง เทีย่ วไทยเผยช่วงหยุดสงกรานต์ 5 วัน เงิน สะพัดกว่า 1.7 หมืน่ ล้านบาท นักท่องเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ 7-8% ต่างชาติ 5% ชีผ้ ล กระทบ อุทกภัยภาคใต้นกั ท่องเทีย่ วลดลง 1.8 แสน คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 3 พันล้าน บาท หวัน่ การเมืองและน�ำ้ มันเป็นปัจจัยเสีย่ ง ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธาน สภาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง

ประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มของ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล สงกรานต์ว่า ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล สงกรานต์นคี้ าดว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติจะ เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 7-8% ส่วนนักท่อง เที่ยวชาวไทยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5% เนือ่ ง จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเริม่ ดีขนึ้ ทัง้ ประเทศทางแถบยุโรป และประเทศ ทางแถบเอเชียทัง้ จีน อินเดีย รวมทัง้ รัสเซีย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะท�ำให้นักท่อง

เทีย่ วจากประเทศเหล่านัน้ เข้ามาท่องเทีย่ ว ทีป่ ระเทศไทยตลอดทัง้ ปีมากกว่าปีทผี่ า่ นมา ประมาณ 20-30% ขณะทีร่ าคาค่าบริการ ในการท่องเทีย่ วก็ยงั ไม่ปรับตัวเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ก็จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยท่องเทีย่ ว กันเพิ่มมากขึ้นในปีนี้เช่นกัน ทั้งนี้ช่วงวัน หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดจาก การท่องเทีย่ วไม่ตำ�่ กว่า 17,000 ล้านบาท ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้าน เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วจากเหตุ ก ารณ์ อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนั้น หากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมในภาคใต้ยตุ ลิ งก่อน วันที่ 1 เมษายนทีผ่ า่ นมา จะท�ำให้มผี ล กระทบน้อยมาก เพราะนักท่องเที่ยวยัง สามารถจะตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปในช่ ว ง เทศกาลสงกรานต์ได้ แต่เนือ่ งจากอุทกภัย ในภาคใต้มีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงวัน นี้ท�ำให้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศจะไปท่องเทีย่ วใน ภาคใต้ ล ดลงไปประมาณ 30% หรื อ ประมาณ 180,000 คน แบ่งเป็นนักท่อง เทีย่ วชาวต่างชาติ 80,000 คน และนักท่อง เทีย่ วชาวไทยประมาณ 100,000 คน คิด เป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500 - 3,000 ล้านบาท แต่จากการส�ำรวจก็ยงั พบว่านักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ไปเทีย่ วภาคใต้ได้หนั ไปเที่ยวภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะพื้นที่ทาง ภาคเหนือขณะนี้มียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้น ประมาณ 20% ฉะนัน้ โดยภาพรวมของประเทศใน ช่วงสงกรานต์จะเกิดผลกระทบน้อย แต่ก็

ต้องเห็นใจผูป้ ระกอบการในภาคใต้อย่างไร ก็ ต ามก็ เ ป็ น ผลกระทบระยะสั้ น ในช่ ว ง เทศกาลสงกรานต์เท่านัน้ หลังจากเทศกาล สงกรานต์ไปแล้วก็คาดว่าจะกลับคืนสูป่ กติ ทัง้ นีร้ ฐั บาลจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทราบว่าพื้นที่ใดยังเป็นพื้นที่ที่อันตรายต่อ ความสุ่มเสี่ยงในการเดินทางเข้าไปท่อง เทีย่ ว ซึง่ มีจำ� นวนพืน้ ทีน่ อ้ ยมาก ซึง่ รัฐบาล ต้องเร่งด�ำเนินการเพือ่ จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้ทราบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในภาคใต้มคี วาม ปลอดภัยในการเดินทางไปท่องเทีย่ วแล้ว” “ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมาผูป้ ระกอบ การอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นมาทัว่ ประเทศ ไม่ได้ปรับขึ้นค่าบริการ ทั้งนี้ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองใน 2 ปีตอ่ เนือ่ งทีผ่ า่ นมา ท�ำให้สถานการณ์การ ท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มเป็นศูนย์ ขณะที่ผู้ ประกอบการมีการขยายการลงทุนต่อเนือ่ ง ก็ตอ้ งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเดียวในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมามีการปรับค่าบริการเพิม่ ขึน้ น้อย มาก เพราะฉะนัน้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของ นักท่องเทีย่ วชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทีจ่ ะเข้ามาเทีย่ วเมืองไทยในขณะนี้ ภัย ต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึง่ ภัยธรรมชาติจะเกิดผลกระทบเพียงระยะ เวลาสัน้ ๆ ไม่เหมือนเหตุการณ์ความขัดแย้ง การสูร้ บทีเ่ กิดขึน้ ในตะวันออกกลาง และ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง แต่ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติหากมีการประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยเร็ ว ภายใน 15-30 วั น สถานการณ์ก็จะคลี่คลาย เพราะนักท่อง

เทีย่ วเข้าใจสถานการณ์ทางด้านธรรมชาติ” ส่วนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ�ำนวน ประมาณปีละ 1 ล้านคน และคาดว่า ปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือประมาณ 1.2 ล้านคน แต่เกิด เหตุการณ์สึนามิจึงท�ำให้ปริมาณนักท่อง เทีย่ วญีป่ นุ่ จะมีปริมาณเท่าปีทแี่ ล้ว นักท่อง เทีย่ วจะหายไป 200,000 คน ส่วนคนไทย ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อปีประมาณปีละ 350,000 คน แต่หลังเกิดเหตุการณ์สนึ ามิ นักท่องเทีย่ วน่าจะหายไป 100 % และหัน ไปท่องเทีย่ วยังประเทศเพือ่ นบ้านของญีป่ นุ่ แทน เช่น เกาหลี จีน เป็นต้น ภาพรวม ของการท่องเทีย่ วไทยปีนนี้ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้า มาในประเทศไทยน่าจะเข้ามาประมาณ 17.3 ล้านคน แต่ถา้ นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ หาย ไปอีก 200,000 คน ก็จะมีนกั ท่องเทีย่ วอยู่ ประมาณ 17. ล้านคน เพิม่ จากปีทแี่ ล้ว ประมาณ 7% เทียบกับปีทแี่ ล้วทีม่ นี กั ท่อง เทีย่ วประมาณ 16 .1 ล้านคน “การเมืองในช่วงนีค้ ลีค่ ลายลงไป กว่าปีทแี่ ล้วค่อนข้างมาก สงกรานต์ปที แี่ ล้ว มีเหตุการณ์ทคี่ อ่ นข้างรุนแรง ท�ำให้นกั ท่อง เทีย่ วหายไปหลายแสนคน ในเหตุการณ์ที่ รวมกลุม่ ทางพรรค การเมืองเพือ่ ท�ำการลง เลือกตัง้ เป็นเหตุการณ์ปกติทนี่ กั ท่องเทีย่ วใน ต่างประเทศมีความเข้าใจดีวา่ ลักษณะของ ประเทศประชาธิป-ไตยจะมีความโต้แย้งทาง ความคิดทางนโยบายเป็นเรือ่ งปกติทไี่ ม่นา่ จะเกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ท่องเที่ยวในไทยสิ่งที่เรากังวลในตอนนี้คือ

ราคาน�ำ้ มันทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ จากความขัด แย้งในตะวันออกกลาง และสถานการณ์ภยั ธรรมชาติของญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ ผลกระทบให้ตลาด หุน้ ทัว่ โลกลดต�ำ่ ลง รวมทัง้ สินค้าโภคภัณท์ ต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะน�ำ้ มันและ ทอง ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อสถาบันการท่อง เทีย่ ว เพราะน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเป็นปัจจัยหลัก ของต้นทุนการเดินทางของนักท่องเทีย่ วโดย เฉพาะคนไทย เพราะนักท่องเทีย่ วคนไทย จะเดินทางค่อนข้างไกล ต้องเสียค่าน�ำ้ มัน เชือ้ เพลิงจากการเดินทางโดยสารเครือ่ งบิน ค่อนข้างสูง เราค่อนข้างจะกังวลเรือ่ งนีส้ งู เพราะเป็นปัจจัยเสีย่ งของอุตสาหกรรมการ ท่องเทีย่ ว อีกทัง้ เรือ่ งความขัดแย้งทางการ เมืองก็เป็นอีกปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลกระทบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากปีนี้มี สถานการณ์ เ หมื อ นเดิ ม อี ก เกรงว่ า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเกิดการทรุด ตัว และจะสูญเสียสถานภาพโอกาสของการ แข่ ง ขั น ให้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงแนวโน้มของ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศอืน่ เช่ น อิ น โดนี เ ซี ย ก็ ดี ขึ้ น หากมี ก ารเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สิง่ เหล่านีไ้ ทยควรหลีกเลีย่ งอย่างสิน้ เชิง เพราะ ประเทศเพื่อนบ้านจะอาศัยศักยภาพของ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเทีย่ ว ของภูมิภาคอาเซียน หาเคลื่อนย้ายไปยัง ประเทศเพือ่ นบ้านแล้วโอกาสทีจ่ ะดึงกลับมา ค่อนข้างยากเพราะสายการบินต่างๆ ย้าย ศูนย์กลางทางการบินทางภูมิภาคไปยัง ประเทศเพือ่ นบ้านแทน” นายกงกฤช กล่าว.


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

7

จับกระแส AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย..นายฮอ

สวัสดีอาเซียน สวัสดีครับ!...สวัสดีคะ่ ! เป็นค�ำพูดทีเ่ พาะทีส่ ดุ ในภาษาไทยทีไ่ ม่วา่ ใครเมือ่ ได้ รับฟังแล้วจะรู้สึกประทับใจทันที ค�ำสวัสดีเป็นเหมือนทูตสันถวไมตรีที่คนทั้งโลกใช้ เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้น�ำประเทศ ดาราภาพยนตร์, นางงามจักรวาล, นักฟุตบอล เมื่อมาถึง เมืองไทยทุกคนจะฝึกค�ำแรกคือ “สวัสดีครับ!, สวัสดีค่ะ!” คนไทยฟังแขกที่มาเยี่ยม บ้านเราพูดภาษาของเรา เราจะรูส้ กึ พอใจและเพิม่ ความนิยมในตัวบุคคลเหล่านัน้ เป็น ทวีคูณ เมื่อคนไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เราต้องฝึกพูดค�ำสวัสดีให้ ครบทุกประเทศ เมื่อเจอเพื่อนอาเซียนของเราจะได้ทักทายกันได้อย่างอบอุ่นใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ เพียงแค่ค�ำสวัสดีค�ำเดียว จะสะท้อนความจริงใจและมิตรไมตรี อันดีต่อกัน ค�ำสวัสดีของ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ขอเริ่มจากประเทศน้อง ประเทศพี่ อย่างประเทศลาว เมื่อเจอกันจะสวัสดีด้วยค�ำว่า “สบายดี” คนลาวจะ พอใจมากเมื่อได้ยินค�ำนี้ ชาวมาเลเซีย ใช้ค�ำว่า “ซาลามัด ดานัง” เป็นค�ำสวัสดีของชาวมาเลย์ ที่ คนไทยจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ไปประเทศฟิลปิ ปินส์ ใช้คำ� ว่า “ตูมสั ตา” ชาวกาตาล็อค จะยิม้ รับด้วยไมตรี ที่เราทักทายเขาได้อย่างประทับใจ สิงคโปร์ เมืองที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมติดอันดับเมือง ที่น่าลงทุน พวกเขามีวัฒนธรรมผสมผสานหลายชาติ หลายภาษา มีทั้งคนจีน คน มุสลิม คนอินเดีย แต่ภาษากลางใช้ค�ำสวัสดีว่า “หนีหาว” ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศทีเ่ ป็นทีตงั้ ของส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน เพราะผู ้ น� ำ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การก่ อ ตั้ ง กลุ ่ ม อาเซี ย นมาก อินโดนีเซียมีพลเมืองมากที่สุดในอาเซียน พวกเขาใช้ค�ำสวัสดีว่า “ซาลามัด ดานัง” กัมพูชา เจอกันจะใช้ค�ำว่า “ซัวสะได” เป็นค�ำสวัสดีที่ชาวกัมพูชาจะพึง พอใจมาก แต่ภาษากัมพูชามี กัมพูชาสูง กัมพูชาต�่ำ เราต้องศึกษาให้ดเี พราะอาจ เป็นคนละค�ำก็ได้ถ้าไม่เข้าใจ ประเทศพม่า เมื่อเจอกันจะใช้ค�ำว่า “มิงกะลาบา” เป็นค�ำสวัสดี พม่าใน วันนี้ก�ำลังประสบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว แต่พม่าก็ยังมีเสน่ห์มากเพราะเป็นเมืองที่ คงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแต่งกาย ด้านเศรษฐกิจพม่าเป็น แหล่งทรัพยากรด้านพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นจ�ำนวนมาก “ซินจ่าว” เป็นค�ำสวัสดีของชาวเวียดนาม ในประเทศไทยของเรามีชาว เวียดนามอาศัยอยูใ่ นภาคอีสานเป็นจ�ำนวนมาก พวกเรามีความผูกพันกันมานาน “ลุง โฮ” ผู้น�ำคนส�ำคัญของชาวเวียดนามก็เคยมาพ�ำนักอยู่ที่ภาคอีสานเป็นเวลานาน บรูไน ดารุสสลาม เป็นน้องใหม่ของชาวอาเซียน เมื่อพบกันค�ำสวัสดีคือ “ซาลามัด” รับรองว่าเมื่อทักทายด้วยค�ำนี้ชาวบรูไนจะชื่นชอบท่านมากยิ่งขึ้น ค�ำสวัสดี เป็นค�ำที่มีอิทธิพลต่อผู้พบเห็น ค�ำสวัสดี เปรียบได้กับประตูแห่ง ความผูกพันระหว่างประเทศ ค�ำสวัสดี จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จและความไว้เนื้อเชื่อใจ กันในโอกาสต่อไป ค�ำสวัสดี ไม่เคยท�ำให้คสู่ นทนาไม่พอใจแต่กลับเป็นนความประทับ ใจ เราเรียนรู้ ค�ำสวัสดี ของเพือ่ นร่วมประชาคมกันหรือยัง? ใครทีส่ ามารถออก เสียงได้ชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะยิง่ เพิม่ ความพอใจให้กับเจ้าของภาษามากยิง่ ขึ้น หาก เด็กๆ และเยาวชนของเรามีความสามารถพูดค�ำว่า สวัสดี ได้ทุกภาษาในอาเซียน ความมีเสน่ห์ของคนไทยในสายตาของเพื่อนอาเซียนคงเพิ่มขึ้นมากทีเดียว วัฒนธรรมตะวันออกอย่างพวกเรา จะให้ความส�ำคัญเรือ่ งมารยาท เรือ่ งของ การทักทายปราศรัย ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตั กิ นั มายาวนาน พวกเราชอบล�ำดับญาติ เรียกขานกันได้ถูกต้องใครเป็น ปู่, ย่า, ตา ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา นี่คือการเริ่มต้นการเข้าสู่ AEC แบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถท�ำได้ ทุก โรงเรียนหากเริ่มสอนค�ำสวัสดีอาเซียน ก็จะยิ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ของประชาคม อาเซียนมีความเป็นปรึกแผ่นยิ่งขึ้น นี่คือจุดแข็งของอาเซียนที่เราไม่ควรละเลย.

‘KORAT FOR THE WORLD’ เครือข่ายองค์กรเพื่อสังคมและประชาชนในโคราชรวมตัวจัดโครงการ Korat for the World รณรงค์เชิญชวนชาวโคราชระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสึนามิ ที่ ประเทศญี่ปุ่น, ไฟไหม้ที่อ�ำเภอปักธงชัย และน�้ำท่วมที่ภาคใต้ จัดกิจกรรมสมทบทุนเปิดตู้รับบริจาค จ�ำหน่ายเสื้อ ทั้งนี้ ทางกลุ่ม KORAT FOR THE WORLD ได้ด�ำเนิน การน�ำรายได้ไปมอบแด่ผู้ประสบอัคคีภัย อ�ำเภอปักธงชัย จ�ำนวน 50,000 บาท ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบเงินช่วยเหลือผ่านทางสโมสร โรตารี่จ�ำนวน 50,000 บาท และผ่านทางข.กลุ่มเครือข่ายแพทย์ Comfortable Healthcare “KAI – IGAKU” อีกจ�ำนวน 50,000 บาท ไปแล้วในเบื้องต้น และเมื่อวัน ที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินการมอบเงินช่วยเหลือแด่ผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้จ�ำนวน 100,000 บาท ผ่านทางครอบครัวข่าว 3.

^ แถลงข่าว Kick Off โครงการ Korat For The World

^ หอการค้ามอบเงินบริจาค 10,000 บาท

^ เดินรับบริจาคช่วยโลก

^ คลังพลาซ่า 1 ในเครือข่ายช่วยเปิดตูร้ บั บริจาค

^ นางสาวโคราชร่วมเดินรับบริจาค

^ เปิดจ�ำหน่ายเสือ้ โคราชรักษ์โลก ตัวละ 200 บาท

^ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคีภยั อ.ปักธงชัย

^ คลังพลาซ่ามอบน�ำ้ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคีภยั อ.ปักธงชัย

^ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ช่วยเหลือผูป้ ระสบ อุทกภัยในภาคใต้ ผ่านไทยทีวสี ชี อ่ ง 3

‘เอ็นอีพ’ี ทุม่ 210ล.ผุดโรงงานใหม่นวนครโคราช

แตกไลน์สนิ ค้าเจาะกลุม่ พรีเมีย่ มดันรายได้โต40%

ขอคิด/สุภาษิต/คำพังเพย/การตูนขำ โดย : เกียรติศักดิ์ สีหนันทวงศ 08-6719-4551

เอ็นอีพฯี ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายบรรจุ ภัณฑ์ ลุยก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ทุม่ 210 ล้านบาท บนพืน้ ที่ นวนครโคราช พร้อมซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ หวังเจาะ กลุม่ ลูกค้าพรีเมีย่ ม เร่งปรับเปลีย่ นรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่สู้คู่แข่ง คาดก่อสร้างเสร็จ พร้อมเดินเครือ่ งผลิตในไตรมาส 3 ปัม๊ ราย ได้ปี 54 โตอีก 40% นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เอ็ น อี พี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NEP ผูด้ ำ� เนินธุรกิจผลิตและ จ�ำหน่ายบรรจุภณั ฑ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษทั ได้วางแผนทุม่ งบประมาณกว่า 210 ล้านบาท ในการย้ายฐานการผลิตเปิดโรงงาน แห่งใหม่ และได้ทำ� พิธวี างศิลาฤกษ์โรงงาน แห่งใหม่ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ทีผ่ า่ น มา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยคาด ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และ

ด�ำเนินการได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึง่ โรงงานแห่งเก่า ที่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นัน้ บริษทั จะมีการจ�ำหน่าย โรงงาน เนือ่ งจากท�ำเลทีต่ งั้ และโครงสร้าง อาคารไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการผลิตไม่เป็นไป ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นอุปสรรคต่อ ลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ โ รงงานแห่ ง ใหม่ ใ น ปัจจุบนั ยังตัง้ อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมนว นคร ท�ำให้บริษทั สามารถผลิตสินค้าได้หลาก หลาย และมีคณุ ภาพสูงยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังช่วย เพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ได้ ครอบคลุมมากขึน้ โดยได้รบั อนุมตั ซิ อื้ ทีด่ นิ เพือ่ สร้างโรงงานแห่งใหม่ในนวนคร รวมถึง เครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต ซึง่ การย้ายฐานการผลิต จะท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีจากบีโอไอ โดยบริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะ ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2554 โดยแบ่ง ออกเป็น 3 เฟส เฟสละ 70 ล้านบาท

โดยเฟสแรก จะย้ายส่วนการผลิตสินค้า ส�ำเร็จรูปของกระสอบพิมพ์เฟล็กโซ เฟสที่ 2 ติดตัง้ เครือ่ งจักรใหม่สำ� หรับผลิตภัณฑ์กรา เวียร์ และเฟสที่ 3 ย้ายการผลิตทัง้ หมดและ เพิม่ สายการผลิตบรรจุภณั ฑ์กราเวียร์อนื่ ๆ ในปี 2554 บริษทั ฯ ยังมีแผนปรับ เปลีย่ นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทมี่ งุ่ เน้นกลุม่ ระ ดับพรีเมีย่ มมากขึน้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตสินค้าใน ตลาดเริ่มให้ความส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ สวยงามมากขึน้ ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันใน ตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่ขายสู่ผู้บริโภค โดยตรง “ในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งเป็น ผูน้ ำ� ตลาดเริม่ เปลีย่ นแปลงบรรจุภณั ฑ์ให้มี ความสวยงาม ได้เปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากกระสอบพิมพ์เฟล็กโชแบบธรรมดา มา เป็น กระสอบกราเวียร์มากขึน้ ท�ำให้บริษทั ฯ หันมาเน้นการผลิตและขายสินค้าในระดับ พรีเมีย่ ม และเพิม่ สัดส่วนการขายสินค้าทีม่ ี มูลค่าเพิม่ แทน เช่น กระสอบพิมพ์กระสอบ

พิมพ์เคลือบ และกระสอบกราเวียร์ และลด สัดส่วนการขายกระสอบขาวหรือผืนผ้า” นอกจากนีใ้ นไตรมาส 4 ปี 2554 บริษทั ฯ จะเพิม่ สายการผลิตบรรจุภณั ฑ์อนื่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์กราเวียร์ ซึ่ง สามารถใช้เครือ่ งจักรเดียวกับการพิมพ์ฟลิ ม์ กราเวียร์ เช่น ฉลากขวดน�้ำ ซองขนม ขบเคีย้ ว ถุงข้าว โดยในการท�ำการตลาดช่วง แรกจะจัดจ�ำหน่ายให้ลกู ค้าหลักๆ ของบริษทั ก่อน ซึง่ ปัจจุบนั สัง่ ซือ้ กระสอบบรรจุขนาด ใหญ่และใช้ถงุ Soft Packaging อยูแ่ ล้ว ส�ำหรับแนวโน้มผลการด�ำเนินงาน ปี 2554 บริษทั ตัง้ รายได้เติบโตประมาณ 40 % จากปี 2553 เนือ่ งจากปีนบี้ ริษทั ได้เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และจัดซือ้ เครือ่ งจักร ใหม่เข้ามา ซึง่ เชือ่ ว่าจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการผลิต และส่งผลให้มยี อดขายเติบโตดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานจะสามารถ ด�ำเนินธุรกิจได้ดมี คี วามต่อเนือ่ ง และเกิด สภาพคล่องมากขึน้ .


8

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

‘ป๋าซิม’ทุม่ 400ล.ผุด‘แผ่นดินทองซิต1ี้ ’ ‘จัดการตนเองสู่โคราชมหานคร’ ค�ำว่า เมกกะซิตี้ (Megacity) นัน้ เป็นค�ำหนึ่งทีม่ ีการให้นยิ ามแตกต่างกันไป มากมาย อย่างเช่นบทสัมภาษณ์ของคุณ จักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัด นครราชสีมา ในวารสารสมาคมธุรกิจบ้าน จัดสรรจังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 หน้า 34 - 35 ก็ให้ความหมายเพียงทีจ่ ะ ต้องการสือ่ ไปถึง “มหานครทีใ่ หญ่โคราช” โดยความมุ ่ ง มั่ น ผลั ก ดั นให้ เ มื องโคราช เข้าไปสูก่ ารเป็นเมกกะซิตไี้ ด้นนั้ คุณจักริน กล่าวว่าต้องมีการถักทอสานฝันโครงการต่อ เนื่อง จากกรรมการหอ การค้าฯชุดก่อน อย่าง เช่น รถไฟรางคู่ และศูนย์ ประชุมระดับนานา ชาติ เหล่านีเ้ ป็นต้น อย่ า งไรก็ ดี ใ น ทางวิชาการแล้ว เมกกะ ซิ ตี้ ห มายถึ ง พื้ น ที่ เ มื อ ง ขนาดใหญ่ที่มีประชากร เกินกว่า 10 ล้านคนขึน้ ไป หรือมีความหนาแน่น ของประชากรอย่างน้อย 2,000 คนต่ อ ตาราง กิโลเมตร เมกกะซิตอี้ าจ เป็นได้จากพืน้ ทีม่ หานคร เดีย่ วๆ ไม่ตอ้ งรวมกับใครอย่าง กรุงเทพมหานคร ซึง่ ครบสูตรนิยามเต็มทีท่ งั้ ขนาด ประชากรและเขตการปกครอง หรืออีกทาง หนึง่ การเป็นเมกกะซิตอี้ าจรวมพืน้ ทีเ่ มืองที่ ขยายตัวออกไปจากตัวเมืองใหญ่ด้วยก็ได้ แต่จากข้อเท็จจริงก็คือว่าแม้เทศบาลนคร นครราชสีมาจะดึงองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ เพือ่ นบ้านโดยรอบมารวมกันอีก 30 แห่ง ก็ดี จ�ำนวนประชากรและความหนาแน่นที่ เกิดขึ้น ก็ยังไม่อาจเข้าขั้นที่จะเรียกได้ว่า เป็น เมกกะซิตี้ ได้เลย โคราชมหานคร หรือมหานคร โคราช ทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษว่า Korat Metropolitan Area จึงน่าจะตรงกับสภาพ มากกว่า โดยพืน้ ทีม่ หานครนีต้ ามหลักการ จะเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ประกอบไปด้วยตัวเมืองหลัก ทีอ่ ดุ มไปด้วยขนาดของประชากรและแหล่ง งานผนวกรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง

โดยรอบ และมีปฎิสัมพันธ์เชิงพึ่งพากัน ทางด้านสังคมเศรษฐกิจระหว่างตัวเมือง หลักด้วยการสัญจรติดต่อเพื่อการท�ำงาน หรื อ ใช้ อ รรถประโยชน์ จ ากเนื้ อ ที่ เ มื อ ง โคราชมหานครจึ ง เป็ น พื้ น ที่ เ กิ น เลยไป จากการมองแค่ตัวเทศบาลนครราชสีมา แต่จะครอบคลุมไปกว้างขวางกว่านั้น ขนาดพื้นที่ของโคราชมหานคร อาจเป็นไปได้ถงึ 852.10 ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2553 ส�ำหรับ พื้นที่นี้ (นับรวมประชากรแฝง) มีถึง 524,000 คน และหากอัตราการเพิ่มไม่

เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก ในอีกยีส่ บิ ปีขา้ งหน้า ณ ปี พ.ศ. 2573 จะมีจำ� นวน ประชากรถึง 712,000 คน กลุม่ ก้อนของ ประชากรและความหนาแน่นที่พอเหมาะ พอดี ย่อมเอือ้ ต่อการประหยัดต่อขนาดของ ในการลงทุนของภาครัฐ และหากจัดวาง บทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ในเขตมหานครให้ทำ� งานส่งเสริมกัน และกันแล้ว ย่อมจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจและสร้างศักยภาพในการ แข่งขันของภูมภิ าคเมืองเป็นอย่างยิง่ ทว่าความเป็นเมืองใหญ่คับคั่งไป ด้วยผูค้ นนัน้ ก็ตอ้ งมีการจัดการบ้านเมือง ให้ เ ป็ น ระบบระเบี ย บที่ ดี ด ้ ว ย ความ กลมกล่อมลงตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ถือเป็นศาสตร์และศิลป์สำ� คัญ ของผูบ้ ริหารเมือง ความซับซ้อนของปัญหา ของจังหวัดใหญ่ มหานครขนาดใหญ่จะทวี

ความล�ำบากในการแก้ไขความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของกลุม่ ต่างๆ มากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยปัญหาเชิงโครงสร้าง หนึง่ ทีน่ กั วิชาการให้ความสนใจก็คอื ปัญหา จากการออกแบบการบริ ห ารราชการ แผ่นดิน โดยเชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่ท�ำให้ บ้านเมืองของเรายังไม่มคี วามก้าวหน้าเท่า ทีค่ วร ไม่วา่ จะเป็นด้านการเมือง ด้านธุรกิจ หรือด้านคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน ก็ คือปัญหาของการรวมศูนย์อำ� นาจอย่างมาก ของรัฐไทยนัน่ เอง กระแสความเคลื่อนไหวจากภาค ประชาชนเชียงใหม่ ณ วันนี้ จึง เป็นเรื่องการขอจัดการตนเอง สร้างระบบการจัดการปกครอง แบบพิ เ ศษเฉพาะตั ว ของ เชี ย งใหม่ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มีรูปแบบการปกครองต่างจาก ส่ ว นอื่ น ของประเทศ คน เชียงใหม่ตั้งค�ำถามไว้อย่างน่า สนใจชวนให้คดิ ตามว่า “...รายได้ของเชียงใหม่ ประมาณแสนกว่าล้าน ส่งรายได้ แผ่นดินให้กรุงเทพ กรุงเทพส่ง เงินกลับมาให้พฒั นาเชียงใหม่สี่ หมืน่ ล้าน หายไปไหนกว่าครึง่ ...” “...รายได้ ข องนครราชสี ม า ประมาณเจ็ดหมืน่ กว่าล้าน ส่งรายได้แผ่น ดินให้กรุงเทพ กรุงเทพส่งเงินกลับมาให้ พัฒนานครราชสีมาสองหมืน่ ล้าน หายไป ไหนกว่าค่อน...” ท�ำไม??? คนกรุงเทพฯ ก�ำลังจะ ได้ “ซุปเปอร์สกายวอล์ค” ทางเท้าลอยฟ้า มูลค่า 10,000 ล้านบาท (จากเงินภาษีของ คนไทยทัง้ ประเทศ) เราจึงเป็นประเทศที่ “ปรนเปรอ” เมืองหลวงมากเกินไปหรือปล่าว ? คนเชียงใหม่กำ� ลังจะได้ “กองพล ทหารราบที่ 7” (พล.ร.7) รับผิดชอบพืน้ ที่ ภาคเหนือ ด้วยงบลับกระทรวงกลาโหมกว่า 2,000 ล้านอยูร่ อมร่อ ถ้าเปิดโอกาสให้คน เชียงใหม่เลือกได้เอง เค้ายังอยากจะเห็น ค่ายทหารมาลงกระนัน้ หรือ? (อ่านต่อฉบับหน้า)

โครงการใหม่ท�ำเลทองย่านการค้า “จุดขายของโครงการนอกจากตัว “ป๋าซิม” เผยโปรเจ็กต์ใหม่ควัก 400 ล้าน ลงทุนผุดโครงการใจกลางเมือง อาคารทีท่ นั สมัยแล้ว ท�ำเลทีต่ งั้ นับว่าโดด “แผ่นดินทองซิตี้ 1” บนท�ำเลทองเพือ่ การ เด่นและอยูใ่ จกลางเมือง เหมาะส�ำหรับใช้ ค้าขาย ติดถนนสายหลักสองสาย มิตรภาพ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ท�ำการค้าขาย เพราะสิง่ สืบศิริ ลูกค้าให้การตอบรับเกินคาด เปิดตัว ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดคือ ครัง้ แรกยอดจองพุง่ เกิน 50% สนนราคา ลูกค้าทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นโครงการแผ่นดินทองจะ 4.9-6.9 ล. เตรียมแผนลงเสาเอกก่อสร้าง ต้องมีความสุข หากใครทีจ่ ะท�ำธุรกิจ ท�ำ คอนโดนิเนียม 268 ห้องภายในปลายปีนี้ มาค้าขายจะต้องอยูใ่ นท�ำเลทีด่ ี เป็นเมือง นายทรงศักดิ ์ อุไร ธรากุล “ป๋า ใหม่ที่มีคนอยู่อาศัยจ�ำนวนมาก ดังนั้น ซิม” ผูบ้ ริหาร บริษทั แผ่นดินทองซิตี้ 1 โครงการแผ่นดินทองทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเกิดขึน้ จ�ำกัด ในเครือ บริษทั แผ่นดินทอง พร๊อพ แล้วเป็นเมืองใหม่ได้” ท�ำเลบริเวณดังกล่าวได้ลงทุนซื้อ เพอร์ตี้ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ขณะนีบ้ ริษทั ได้ ลงทุนกว่า 400 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ทีด่ นิ 150 ล้านบาท และค่าลงทุนในการ โครงการ “แผ่นดินทองซิตี้ 1” ซึง่ เป็น ก่อสร้างตัวอาคาร ถนน สิง่ อ�ำนวยความ โครงการใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน สะดวกต่างๆ ภายในโครงการ และอืน่ ๆ เครือบริษทั แผ่นดินทอง พืน้ ทีต่ งั้ โครงการ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 300-400 อยู่บริเวณถนนมิตรภาพที่มีการขึ้นป้าย ล้านบาท “โครงการแผ่นดินทองซิตี้ 1 ใช้ โครงการแผ่นดินทอง มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10 ไร่ เป็นท�ำเลทองทีส่ ามารถเนรมิตเมืองใหม่ วัสดุเกรด A+ ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นหิน ทีม่ คี วามพร้อมและเอือ้ อ�ำนวยต่อการลงทุน แกรนิต, ราวบันไดสะแตนเลต สุขภัณฑ์ ประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับนัก ตกแต่ง ทุกส่วนของการก่อสร้างจะต้องได้ ธุรกิจ และผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำเลในย่านการค้า มาตรฐาน ดังนัน้ ลูกค้ามัน่ ใจได้หากเข้ามา

ซึง่ ได้ทำ� การก่อสร้างแยกพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก เป็นการก่อสร้างโครงการ แผ่นดินทอง ซิตี้ 1 ใช้พนื้ ทีป่ ระมาณ 4 ไร่ สามารถสร้างอาคารพาณิชย์ได้ทงั้ หมด 120 ห้อง และ เฟสที่ 2 โครงการแผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้ ใช้พนื้ ทีป่ ระมาณ 3 ไร่ ส่วน ทีเ่ หลือจะท�ำเป็นพลาซ่า และแยกท�ำถนน คอนกรีตที่กว้างขวางสามารถเดินทางเข้า ออกได้สะดวกสบาย เชื่อมต่อหากันได้ ระหว่างถนนมิตรภาพ และ ถนนสืบสิริ

อยูใ่ นโครงการแผ่นดินทองจะได้รบั แต่สงิ่ ดีๆ โดยเฉพาะการดูแลก่อนและหลังการขายที่ เราเน้นและให้ความส�ำคัญมาก ลูกค้าทีซ่ อื้ บ้ า น อาคารพาณิ ช ย์ ข องโครงการ แผ่นดินทองบริษทั ยินดีรบั ประกันดูแลให้ฟรี ตลอด 2 ปี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน การก่อสร้างโครงการ” นายทรงศักดิ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า ตน ต้องการเห็นเมืองโคราชเจริญเติบโต เรา ถนัดด้านการสร้างเมือง เมือ่ คนซือ้ ไปแล้ว

สามารถท�ำธุรกิจได้เราก็ตอ้ งการสร้าง เพือ่ ให้เมืองโต เหมือนกับโครงการแผ่นดินทอง 7 ทีต่ ดิ โรงงานเป๊ปซี่ ตอนนีย้ า่ นนัน้ กลาย เป็นย่านที่คึกคัก กลายเป็นตลาดของคน เมื อ งอี ก แห่ ง เช่ น เดี ย วกั บ โครงการ แผ่นดินทอง 8 ติดถนนมิตรภาพ ใกล้หา้ ง แม็คโคร ตอนนีอ้ าคารพาณิชย์จำ� นวน 186 ห้องใกล้เต็มหมดแล้ว และวางแผนจะลง เสาเอกก่อสร้างคอนโดมิเนียม 268 ห้องใน เดือนตุลาคม-กันยายน 2554 และมียอด จองเข้ามาแล้วกว่า 75% ส�ำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์โคราช ตนมองว่าผูป้ ระกอบการราย เล็ ก จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ค่ อ นข้ า งล� ำ บาก เนือ่ งจากพฤติกรรมของลูกค้านิยมซือ้ บ้าน กับโครงการขนาดใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียง มีแบรนด์ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ ปัจจุบนั ลูกค้าจะต้องพิจารณา เปรียบเทียบหลายๆ โครงการอย่างถีถ่ ว้ น และทีส่ ำ� คัญแนวโน้มราคาวัสดุกอ่ สร้างก�ำลัง มีการปรับตัวสูงขึน้ อีก 20-25% ท�ำให้ตน้ ทุน การก่อสร้างบ้านเพิม่ สูงขึน้ ผูป้ ระกอบการ จึงต้องปรับราคาขยับบ้านสูงขึ้นอีกอย่าง น้อย 15% อาจส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ชะลอตัวลงไป ส�ำหรับโครงการแผ่นดินทองซิตี้ 1 ซึง่ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ ครึง่ 3 ห้อง นอน 3 ห้องน�ำ้ จ�ำนวน 120 ห้อง พืน้ ที่ เริม่ ต้น 22 ตารางวา ราคาเริม่ ต้นที่ 4.96.9 ล้านบาท ซึง่ หลังจากมีการเปิดตัวใน เบื้องต้นปรากฏว่ามีลูกค้าให้การตอบรับดี มาก ปัจจุบนั มียอดจองแล้วกว่า 50% ซึง่ โครงการแผ่นดินทองซิตี้ 1 คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี.

Healthy Update

ยินดีตอนรับสมาชิกใหม ª×Íè : MR.SASCHA TONI HAUFE ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ºÃÔÉ·Ñ ÊÂÒÁ¾Ô««‹Ò ¨Ó¡Ñ´ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-01-1-1053-78 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 921/1-2 ¶.ÊÃØ ¹ÒÃÒ³ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 089-8448483 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¾Ò³ÔªÂ (¨Ó˹‹ÒÂÍÒËÒÿÒʿٴʏ)

ª×Íè : ¹Ò§ª¹Ñ¹ÞÒ ´Ãà¢×Íè ¹ÊÁ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ÌҹÈÞÒºÒµÔ¡ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-18-1-1153-79 ·ÕÍè ÂÙ‹ : ËÁÙº‹ ÒŒ ¹º‹Í»ÅÒ 244/4 ËÁÙ·‹ èÕ 12 Í.»¡˜ ¸§ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30150 â·Ã : 086-2501920, 044-283994 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¾Ò³ÔªÂ (¼ÅÔµáÅШÓ˹‹Ò¼ŒÒäËÁºÒµÔ¡)

ª×Íè : ¹Ò§ÈÈÔ¹Ò á«Ç¨Ñ¹·Ö¡ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ÌҹÈÈÔ¹Òà¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-18-1-1153-80 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 117 ËÁÙ·‹ èÕ 11 µ.µÐ¤Ø Í.»¡˜ ¸§ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30150 â·Ã : 085-7624369 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (à¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò)

ª×Íè : ¹ÒÂÊØÃàªÉ° »˜·ÁÈÃÕÃµÑ ¹Ò ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ˨¡.âç¹éÓá¢ç§»˜¡¸§ªÑ ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-18-1-1153-81 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 39 Á.8 µ.¹¡ÍÍ¡ Í.»¡˜ ¸§ªÑ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30150 â·Ã : 081-2660333 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (âç¹éÓá¢ç§)

ª×Íè : ¹ÒÂÍҳѵªÔ ÂÑ ¢Ñ¹¸Ãѵ¹ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà : ÍÒ³ÑµÔ ÊµÙ´âÔ Í&àÇ´´Ô§é ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-01-1-1153-82 ·ÕÍè ÂÙ‹ : ˌͧàÊ×Íé Íҳѵ´Ô äÕ «¹ 257/1-2 ¶.ÂÁÃÒª µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 089-8465909 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ¡ÒúÃÔ¡Òà (ʵٴâÔ Í&àÇ´´Ô§é )

ª×Íè : ¹Ò¾ÔàªÉ° äªÂʧ¤ÃÒÁ ª×Íè ¡Ô¨¡Òà ÃËÑÊÊÁÒªÔ¡ : 21-01-1-1153-83 ·ÕÍè ÂÙ‹ : 86 «.¡§èÔ äÊÇàÃÕ§ ¶.Á¢Ø Á¹µÃÕ µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã : 081-6699060 »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡Òà : ¡ÅØÁ‹ ºÃÔ¡Òà (¨Ó˹‹ÒÂऺѺ)

เหลว ส่วนผลต่อทางเดินหายใจจะมี อาการ จาม ไอเรื้อรัง เยื่อบุจมูกบวม â´Â : หายใจล�ำบากและหอบส่วนปฏิกิริยาแพ้ âç¾ÂÒºÒÅ¡Ãا෾ÃÒªÊÕÁÒ รุนแรงชนิดอนาฟัยแลกซิสบางครัง้ อาจถึง ขั้นเสียชีวิตได้

‘การแพ้อาหาร’ คือการที่มีปฏิกิริยาต่ออาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร โดยผ่าน ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายคล้ายกับ โรคหอบหืด อาหารทีก่ อ่ ให้เกิดภูมแิ พ้เป็น สารประกอบประเภทโปรตีน ไม่ใช่ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และวิตามิน หรือเกลือแร่ เมื่ออาหารไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ IgE และ mast cells ตามล�ำดับ เซลล์พวก นี้ถูกกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารที่ท�ำให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น เมื่อมีการกระตุ้น ซ�้ำ เซลล์ตัวนีจ้ ะแตกตัวง่ายมากและเกิด สารพวกนี้อย่างรุนแรง จาการส�ำรวจพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่จะมีอาการแพ้อาหาร แต่ทั้งนี้ ก็พบเพียงไม่ถงึ 2 %ของจ�ำนวนประชากร ทั้งหมด ขณะที่พบในเด็กได้ 5% ในเด็ก เล็กส่วนใหญ่จะมีปฏิกริ ยิ าต่อนม ถัว่ ลิสง ถั่วอื่นๆ และข้าวสาลี ส�ำหรับวัยรุ่นและ ผูใ้ หญ่มกั จะแพ้ถวั่ ลิสง ปลา หอยสองฝา และถั่วอื่นๆ เมื่อสงสัยว่าแพ้อาหาร อาจจะ พิสูจน์ได้ง่ายๆโดยการหยุดรับประทาน อาหารที่ ส งสั ย ประมาณหนึ่ ง หรื อ สอง อย่าง แล้วดูว่ายังแพ้อยู่หรือไม่ สงสัย ชนิ ด ไหนก็ ห ยุ ด ชนิ ด นั้ น และหากรั บ ประทานอาหารชนิดนัน้ แล้วแพ้อกี ก็แสดง

ว่าแพ้อาหารชนิดนั้น แต่การพิสูจน์ไม่ ควรกินอาหารที่คิดว่าแพ้ เพราะอาจจะ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรงได้ ควร ไปพบแพทย์เพื่อทดสอบดุให้แน่ใจ อีกสิ่งหนึ่งที่แพ้คือยาง ซึ่งยาง พวกนีจ้ ะพบได้ในผลไม้ โดยเฉพาะกล้วย อโวคาโด กีวี ลูกเกาลัด ส�ำหรับผลกีวี นั้น มีรายงานเรื่องของการแพ้บ่อยขึ้น เพราะปัจจุบันเป็นอาหารที่อยู่ในหลาย เมนูของคนไทย การแพ้อาหารสามารถเกิดขึน้ ได้ ตั้งแต่ 2-3 นาทีหลังรับประทานอาหาร จนถึง 2-3 ชัว่ โมง แต่คนทีไ่ วมากๆ เพียง ได้กลิ่นหรือสัมผัสอาหารที่แพ้ ก็สามารถ แสดงปฏิกิริยาได้ โดยการแพ้อาหารจะ ผันแปรได้มากในแต่ละบุคคล และในคน คนเดียวกันจะมีปฏิกิริยาการแพ้อาหาร ชนิดเดียวกันในแต่ละครั้งแตกต่างกันไป และความรุนแรงของการแพ้ก็ไม่เท่ากัน อาการแพ้อาหาร อาการแพ้ จ ะพบได้ ที่ ผิ ว หนั ง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทีผ่ วิ หนัง จะมีอาการบวมบริเวณริมฝีปาก หนังตา ลิ้น ใบหน้า ผลต่อทางเดินอาหารนั้นจะ มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่าย

วิธีการดูแลรักษา ต้องให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ต้อง ชี้แจงโอกาสที่จะเกิดอาการและวิธีการ รักษาที่เจาะจง ที่ส�ำคัญที่สุดต้องหลีก เลี่ยงอาหารที่แพ้รวมทั้งผู้ป่วยต้องอ่าน ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารด้ ว ย เพราะ ปัจจุบนั นี้ มีอาหารส�ำเร็จรูปค่อนขางมาก เมื่อแปรรูปไปแล้วท�ำให้เราไม่ทราบว่ามี ส่วนประกอบที่เราแพ้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ อาหารต้านโรคหืด เป็นอาหารทีถ่ กู กล่าวอ้างบ่อยๆ ว่ า มี ฤ ทธิ์ ใ นการป้ อ งกั น โรคหื ด ได้ แ ก่ วิตามินซี วิตามินอี และบีตา้ แคโรทีน ซึง่ เป็ น กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ นอกจากนั้นอาหารเสริมที่มีธาตุซิลีเนียม แมงกานิส ทองแดง สังกะสี ผลการ ศึกษาพบว่าไม่ช่วยในการรักษาโรคหืด แต่ในเด็กอาจจะลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ส�ำหรับอาหารที่มีสาร Flavanoid ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระอีกชนิด หนึ่งพบมากใน ชา แอปเปิ้ล หัวหอม ไวน์แดง พบว่าไม่มีผลต่อการลดอาการ ของโรคหอบหืด นอกจากจะรับประทาน แอปเปิล้ ทุกวัน วันละ 2-5 ผลอาจจะช่วย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด ผู้ที่รับประทานอาหารไขมันอิ่ม ตัวสูงจะมีความเสีย่ งต่อโรคหืดสูงกว่าผูท้ ี่ รับประทานไขมันไม่อิ่มตัว


หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

9

เพลี้ยแป้งระบาดหนักทั่วประเทศ

กระทบกว่ า 4 หมื่ น ล.

ส่อเค้าธุรกิจมันส�ำปะหลังล่มสลาย

เพลีย้ แป้งระบาดหนักทัว่ ประเทศ แล้ว 70% ประมาณ 6 ล้านไร่ จากพื้นที่ ปลูกทั้งหมด 8.6 ล้านไร่ ส่อเค้าส่งผล รุนแรงเพิ่มขึ้น จี้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหา และส�ำรวจพืน้ ทีค่ วามเสียหายใหม่ คาดส่ง ผลกระทบกว่า 4 หมื่นล้านบาท อาจถึง ขั้นส่งผลให้ธุรกิจส่งออกมันส�ำปะหลังล่ม สลาย นายปราโมทย์ กงทอง นายก สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�ำปะหลังภาค

กว่าจะมาเป็นมูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ ง ตึง๊ เริม่ จากการเก็บศพไร้ญาติเมือ่ 50 ปีทแี่ ล้ว สมัยก่อนนัน้ เราจะเห็นว่ามีปา่ ช้าค่อนข้างเยอะ จึงมีกลุม่ คนเฒ่าคนแก่เป็นรุน่ เตีย่ ทีท่ า่ นมีจติ กุศลได้รวมคณะกรรมการขึน้ มา ท�ำงานเก็บ ศพไร้ญาติโดยทีอ่ นั เชิญโป๊ยเซียนโจ้วซือประ ทับทรง เป็นผูน้ ำ� พาไปขุดศพ เมือ่ ก่อนนีท้ กุ คนก็ไปด้วยศรัทธา อีกทัง้ ยังไม่มใี นเรือ่ งของ โรคติดต่อจึงสามารถท�ำได้ดว้ ยมือเปล่าๆ จาก ณ ตอนนัน้ สิง่ ทีท่ ำ� ถือว่าจะได้รบั ความร่วมมือ จากประชาชนทัว่ ๆ ไป จากอดีตทีผ่ า่ นมาก็ เป็นเพียงการรวมตัวกันเป็นกลุม่ เฉยๆ จึงท�ำให้ การท�ำงานไม่มคี วามต่อเนือ่ ง จึงได้มกี ารจด ทะเบียนเป็นมูลนิธใิ นปี พ.ศ.2500 ก็เริม่ มีการ จัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาบริหาร มาถึงตอน นีเ้ ป็นสมัยที่ 35 โดยมีนายศักดา อัศวกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานมูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ งตึง๊

มูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ งตึง๊ มีบทบาทและหน้าที่ อย่างไร? “หน้าทีข่ องมูลนิธฯิ จริงๆ ตาม วัตถุประสงค์จะเป็นการบรรเทาสาธารณภัยทุก ชนิด เช่น อัคคีภยั อุทกภัยรวมไปถึงอุบตั เิ หตุ บนท้องถนน ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราท�ำ นอกจาก นีก้ ม็ เี กีย่ วกับเรือ่ งการศึกษาและวัฒนธรรม โดยขณะนีเ้ รามีโรงเรียนโคราชวิทยาซึง่ ทีอ่ ยูใ่ น เครือของเรา เราดูแลเรือ่ งของการสอนภาษา จีน ในขณะเดียวกันเรายังมีแจกทุนการศึกษา ให้กบั นักเรียนทีย่ ากจนตามโรงเรียนต่างๆ ใน เขตอ�ำเภอเมืองโคราชทุกปี งบประมาณ 120,000 บาท ต่อปี นอกจากนัน้ เรายังได้มี การแจกผ้าห่มในช่วงหน้าหนาว ซึง่ ทางมูลนิธฯิ เองก็ทำ� เท่าทีจ่ ะท�ำได้โดยได้รบั บริจาคผ้าห่มมา จากผูใ้ จบุญมามอบให้แก่ทางมูลนิธฯิ และใน ส่วนของทางราชการส่วนทีเ่ ราช่วยเหลือมาก ทีส่ ดุ ก็คอื ในเรือ่ งของหน่วยกูภ้ ยั ทางหน่วย กู้ภัยของเราได้มีการพัฒนาโดยการส่งเจ้า หน้าทีเ่ ข้าไปอบรม จนสามารถท�ำหน้าที่ EMS ได้ หรืออุบตั เิ หตุทตี่ อ้ งการช่วยเหลือเร่งด่วน

ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เปิ ด เผยถึ ง สถานการณ์การระบาดของเพลีย้ แป้งไร่มนั ส� ำ ปะหลั ง ในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศขณะนี้ ว ่ า จากการลงพื้นที่ส�ำรวจไร่มันส�ำปะหลังทั้ง ในพื้นที่ภาคอีสาน และพื้นที่ทั่วประเทศ พบการระบาดของเพลี้ ย แป้ ง ในไร่ มั น ส�ำปะหลังแล้วประมาณ 70% จากพื้นที่ ปลูกมันส�ำปะหลังทั้งประเทศ 8,595,940 ล้านไร่ หรือประมาณ 6 ล้านไร่ โดยเฉพาะ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็นพืน้ ที่

ที่มีการปลูกมันส�ำปะหลังประมาณ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาก ที่สุดในประเทศไทยพบการระบาดของ เพลี้ยแป้งแล้วหลายแสนไร่ แต่ในขณะที่ รายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งของกรม ส่งเสริมการ เกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์พบว่า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 มีการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 45 จังหวัดทั่วประเทศประมาณ 3.2 แสนไร่ จากพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังทั้งหมด 8.6 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ ข้อมูลจากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจของสมาคมฯ “สมาคมฯ ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้ทบทวนข้อมูลตัวเลขความเสีย หายจากเพลี้ยแป้งในไร่มันส�ำปะหลังของ พื้นที่ทั่วประเทศใหม่ เพราะหากตัวเลขที่ ได้ รั บ รายงานซึ่ ง มี จ� ำ นวนน้ อ ยมากเมื่อ เทียบกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้

จะส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาการ ระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟในมัน ส�ำปะหลังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงบ ประมาณทีร่ ฐั บาลจะให้การช่วยเหลือ รวม ทั้งรัฐบาลควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพบกับ เกษตรกรเพือ่ ชีแ้ จงแนะน�ำวิธกี ารป้อง กัน และก�ำจัดเพลีย้ แป้งอย่างถูกต้อง นอกจาก นีใ้ นช่วง 1-2 เดือนจากนีไ้ ปสภาพอากาศ จะร้อนมากขึน้ และจะท�ำให้มกี ารระบาดของ เพลีย้ แป้งรุนแรงในมันส�ำปะหลังจนยากทีจ่ ะ สามารถควบคุมได้ถงึ ขัน้ ท�ำให้ธรุ กิจส่งออก ผลผลิตมันส�ำปะหลังไปต่างประเทศเสียหาย เป็นมูลค่าหลายหมืน่ ล้านบาทเลยทีเดียว” ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้คาด ว่าจะมีการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่ มันส�ำปะหลังมากขึ้นกว่าเดิม เนื่อง จาก สภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยสมาคมฯ เชื่อ ว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งดังกล่าวจะส่ง ผลให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังทัง้ ประเทศในปี

สัมภาษณ์พิเศษ

การผลิต 53/54 นี้ ลดลงเหลือเพียงไม่ ถึง 15 ล้านตันจาก เดิ ม ที่ ผ ลผลิ ต มั น ส�ำปะหลังทัง้ ประเทศ เฉลีย่ ประมาณ 25-30 ล้ า นตั น ต่ อ ปี ซึ่ ง สถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อ ภาคการ ส่งออกมันส�ำปะหลัง เสียหายเป็น มูลค่ามากกว่า 4 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ เดิมผู้ ประกอบการส่งออกมันส�ำปะหลังสามารถส่ง ออกและน�ำรายได้เข้าประเทศปีละ 1 แสน ล้านบาท โดยจีนเป็นประเทศทีส่ งั่ น�ำเข้ามัน ส�ำปะหลังจากไทยมากทีส่ ดุ ถึงปีละ 5.5 ล้าน ตัน แต่ปจั จุบนั ไทยสามารถผลิตมันส�ำปะหลัง และส่งออกได้นอ้ ยมากเพียงปีละ 1 ล้านตัน เท่านัน้ ทัง้ นีห้ ากรัฐบาลยังเพิกเฉยหรือไม่ แก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งและ เพลีย้ ไฟทีเ่ กิดขึน้ นีอ้ ย่างจริงจังอาจส่งผลให้

เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังและผูป้ ระกอบ การธุรกิจเกีย่ วกับมันส�ำปะหลังถึงขัน้ ล่มสลาย ได้ ด้านนายสุพรรณ สุวรรณทอง เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลัง อ.หนองบุญ มาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนเองปลูกมัน ส�ำปะหลัง 34 ไร่ โดยกูเ้ งินจาก ธกส.จ�ำนวน 80,000 บาท ไปลงทุน แต่กต็ อ้ งประสบปัญหา ขาดทุนอย่างย่อยยับจากการระบาดของเพลีย้ แป้งและตนก็ไม่รู้ว่าจะมีหนทางไหนที่จะ หาเงินไปช�ำระหนี้ ธกส.ได้ จึงอยากฝากให้ รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย.

เจ้าหน้าทีไ่ ปด�ำเนินการให้ได้ตลอดเวลา และก็ ทัง้ หมดมาประทับทีม่ ลู นิธิ และให้มกี ารแสดง มีบางแห่งทีท่ ำ� โรงศพมาบริจาคให้เลย โดยให้ งิว้ จีนเพือ่ เป็นการแสดงความขอบคุณ” มูลนิธฯิ จัดการได้ตามเหมาะสม” “สุดท้ายอยากจะฝากให้คนโคราช ในช่วงเทศกาลกินเจที่จะถึงทาง เข้าใจว่ามูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ งตึง๊ เป็นของคน มูลนิธวิ างแผนการด�ำเนินการไว้อย่างไร ? โคราชทุกคน และเป็นมูลนิธฯิ ทีจ่ ดทะเบียนถูก “จะมีการอันเชิญ เทพดาวนพ ต้องตามกฎหมาย ไม่มกี ารแบ่งแยก ทุกสิง่ ทุก เคราะห์ทงั้ 9 องค์ ลงมาประทับเพือ่ ทีจ่ ะให้ผู้ อย่างของมูลนิธิเป็นของประชาชนทั้งหมด ทีม่ จี ติ ศรัทธาได้มาสักการะ และช�ำระล้างจิตใจ เพียงแต่วา่ เรามีคณะกรรมการมาบริหาร มี เพือ่ ทีจ่ ะทานเจ ในช่วงเดือนตุลาคม โดยที่ กรรมการมาท�ำหน้าทีใ่ นจุดๆ นี้ ซึง่ กรรมการ มูลนิธเิ ราเปิดให้ทานอาหารเจฟรีวนั ละ 5 มือ้ ของเราก็จะมีเจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่าย เพราะฉะนัน้ ในช่วง 10 วัน และยังมีกจิ กรรมสวดมนต์ ถือว่าเราเป็นระบบทีพ่ ร้อมทีจ่ ะรับใช้ประชาชน จ�ำนวน ทีส่ ำ� คัญคือไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ เวียนธูปตลอด 10 วัน กิจกรรมทีส่ ำ� คัญคือ ทีส่ ดุ ขอให้แจ้งมาแต่เน้นว่าเป็นเรือ่ งของ สิน้ การเรียนในหนึง่ คอร์ดจะใช้เวลาไม่นาน การจัดงานสมโภชโดยการทีอ่ นั เชิญศาลเจ้า สาธารณกุศลเรายินดีเสมอ” อาจจะเป็นช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 ชัว่ โมง รูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นใน เรือ่ งการสนทนาโต้ตอบกับครูผสู้ อน คาดว่าจะ เริม่ เปิดสอนในปีการศึกษาใหม่นี้ ตอนนีม้ ลู นิธิฯ ก�ำลังเร่งที่จะติดต่อประสานส่วนที่ เกีย่ วข้องเพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดการเรียนการสอนอย่าง เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2554 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั เวทีรบั ฟังความ รวดเร็ว จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ชาวโคราช คิดเห็นเพือ่ ก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (Pubได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน” lic Scoping) ของ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ตัง้ แต่เวลา 8.00-12.30 มูลนิธฯิ ต้องดูแลศาลใดบ้าง ? “ศาลเจ้าแต่ละแห่งนีเ้ ป็นสิง่ ทีอ่ ดีต น. ณ ห้องบอลรูม A และ B โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เปิดโอกาสให้กลุม่ ประธานมูลนิธฯิ ท่านเป็นผูท้ สี่ ร้าง ต่อมามูล ผูส้ ว่ นได้เสียของโครงการในทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมแสดงความ นิธฯิ จึงมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดูแล หรือพูดง่ายๆ ก็ คิดเห็นต่อการก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสุขภาพ คือ เป็นการรักษาสถานทีแ่ ห่งนัน้ ให้ยงั คงอยู่ อันอาจจะเกิดจากโครงการดังกล่าวพร้อมเสนอแนะประเด็นข้อห่วงกังวลของผูม้ สี ว่ นได้เสียจาก อย่างมัน่ คง เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนในด้าน โครงการ โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน จิตใจ อย่างเช่น ศาลเจ้าวัดแจ้ง ใครทีม่ เี รือ่ ง ในพิธี นายจิร จบหิมเวศน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายสนับสนุนโครงการ เปิดเผยว่า “การจัดเวทีรบั ฟัง ทุ ก ร้ อ นไม่ ส บายใจ ความคิ ด เห็ นในวันนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของโครงการในทุกภาค สามารถไปไหว้ขอพรได้ และยังมีศาลเจ้าแป๊ะกง ส่วน อันได้แก่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำรายงานหารวิเคราะห์ หรือศาลเจ้าที่ ตัง้ อยูท่ ี่ ผลกระทบสิง่ แวดล้อมหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีพ่ จิ ารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตรอกจันทร์ มีไว้เพือ่ สักกา หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ององค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ สือ่ มวลชน ระกราบไหว้ ซึง่ ชาว สวน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ได้รว่ มให้ขอ้ เสนอแนะ สะท้อนข้อวิตกกังวล และร่วมก�ำหนดขอบเขต ผักเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ขึน้ และมอบ และแนวทางในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพส�ำหรับโครงการฯ ซึง่ การจัด หมายให้ทางมูลนิธเิ ราเป็น งานในวันนีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการร่วมกันระหว่าง ผูด้ แู ล ศาลเจ้าพ่อไฟนีก้ ็ ปตท. กับพีน่ อ้ งประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา” “ในการด�ำเนินโครงการท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท.ในทุกโครงการ จะให้ความส�ำคัญ เช่นเดียวกันเป็นทีๆ่ เรา ถือว่าเป็นศาลเจ้าทีด่ แู ลในเรือ่ งของการไม่ให้เกิด ต่อการด�ำเนินกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยจะต้องให้มกี ารรับฟัง อัคคีภยั ทีส่ ดุ ท้ายก็เป็นทีศ่ าลเจ้าบุญไพศาลก็ ความคิดเห็นของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของโครงการอย่างทัว่ ถึงและรอบด้าน นับตัง้ แต่ เป็นศาลเจ้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว การคัดเลือกเส้นทางในการวางท่อฯ การก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาการประเมิน คล้ายๆ กับศาลปูต่ าหรือปูย่ า่ ใครทีไ่ ม่มลี กู มี ผลกระทบ ตลอดจนการก�ำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ ลูกยากก็ไปขอลูก ใครไม่มคี กู่ ไ็ ปขอให้มคี ทู่ นี่ ี้ สุขภาพอันเนือ่ งมาจากโครงการฯ” ผูจ้ ดั การฝ่ายสนับสนุนโครงการ กล่าว ทัง้ นี้ “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา” จะมีการวางท่อส่งก๊าซฯ ส่วนทีน่ ใี้ นมูลนิธหิ ลักเสียงก็จะเป็นศาลเจ้า โป๊ยเซียนโจวซือ (เทวดาทัง้ 8 องค์) และทีน่ ี้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิว้ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ที่ 5 ของโครงการท่อส่ง ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ส่วนทีส่ สุ านเรา ก๊าซฯ วังน้อย แก่งคอย (WK#5) อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง อ�ำเภอเมือง ก็จะมีองค์โป๊ยเซียน องค์เจ้าแม่กวนอิม และ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร พาดผ่านพืน้ ที่ 5 อ�ำเภอ ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแก่งคอย และอ�ำเภอมวกเหล็ก องค์หลวงปูไ่ ต้ฮงหรือไต้ฮงกง การบริจาคโรงศพไร้ญาติท�ำได้ และจังหวัดนครราชสีมา ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากช่อง อ�ำเภอสีควิ้ อ�ำเภอโนนสูง และอ�ำเภอ ปักธงชัย โดยมีแผนด�ำเนินการก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 โดยใช้เวลาในการ อย่างไร ? “มูลนิธฯิ มีการตัง้ ตูร้ บั บริจาคโรงศพ ก่อสร้างประมาณ 20 เดือน อนึง่ “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา” เกิดขึน้ จาก คณะรัฐมนตรี ไร้ญาติ ก็ได้รบั ศรัทธาจากประชาชนผูใ้ จบุญ มาบริจาคโรงศพเป็นการ ได้มมี ติเห็นชอบในมติของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ ที2่ /2553 เมือ่ บริจาคตามแต่ศรัทธา วันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 เรือ่ งแผนการจักหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว และการทบทวนแผน เราก็จะน�ำเอาโรงศพนีไ้ ป แม่บทระบบท่อส่งก๊าซฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม) ซึง่ มอบหมายให้ ให้ผทู้ ยี่ ากไร้สามารถขอ ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) ในฐานะบริษทั พลังงานแห่งชาติ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติ มาได้ หรือผูท้ ไี่ ม่มญี าติ และขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพือ่ ส่งเสริมสร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานให้ เช่นในโรงพยาบาลก็จะ กับประเทศ และรับรองการขายตัวของความต้องการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม่ มาก เยอะมาก แต่กจ็ ดั สรร ขึน้ ทัง้ ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง.

‘ศักดา อัศวกุล’

หัวเรือใหญ่มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง

ช่วยบรรเทาทุกข์-ร่วมกิจกรรมบุญ-เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน ทางเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธฯิ ก็มคี วามพร้อมทีจ่ ะ ท�ำการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะน�ำส่งโรง พยาบาลได้เป็นอย่างดี” วิสัยทัศน์-นโยบายในการท�ำงาน ของปีบริหารนีเ้ ป็นอย่างไร ? “การท�ำงานมีความราบรืน่ ดี เพราะ เราอาศัยการท�ำงานเป็นทีม และในวาระทีส่ อง ของผมนีเ้ ราจะมีงานบุญทีอ่ ยากจะบอกกล่าว เรียกได้วา่ เป็นงานบุญมหากุศล คือ การเก็บ ศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ในปี 2555 โดยเราจะ ดูแลในเขตอ�ำเภอเมือง ส่วนอ�ำเภออืน่ ๆ นัน้ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ ในครัง้ นีจ้ ะ เป็นครัง้ ที่ 6 ในการเก็บศพแต่ละครัง้ จะเว้น ระยะประมาณ 10-12 ปี เพราะต้องมีศพไร้ ญาติมากพอสมควรจึงจะท�ำการเก็บ โดยจะมี บ่อเก็บทีป่ า่ ช้าจีน ซึง่ ก็ได้มกี ารพัฒนาฮวงจุย้ ให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ พอทีจ่ ะท�ำการส�ำหรับฝังศพ

เพือ่ ชาวโคราช และหากมีทอี่ นื่ ๆ ขอร้องมาก็ ยินดีทจี่ ะออกไปช่วย โดยจะส่งตัวแทนไปร่วม สนับสนุนผ่านทางสว่างเมตตาธรรม” กิจกรรมทีม่ ลู นิธฯิ ก�ำลังจะด�ำเนิน การมีอะไรบ้าง ? “จุดเด่นๆ ทีเ่ ราก�ำลังจะด�ำเนินการ ในช่วงละยะเวลาสัน้ ๆ นี้ คือการท�ำพิธที งิ้ ทาน ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 เป็น งานทีเ่ ราจัดขึน้ ทุกปี นอกจากนี้ ก็ยงั มีการเก็บ ศพไร้ญาติของโรงพยาบาลมหาราชอยูอ่ ย่างต่อ เนือ่ ง แต่ ณ ขณะนีท้ อี่ ยากจะท�ำ คือ อยาก จะมีการเปิดหลักสูตรสอนภาษาจีน ในระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวะฯ จะเห็นได้ ว่าในเวลานีป้ ระเทศจีนขยับมาเป็นอันดับทีส่ อง ในอ�ำนาจเศรษฐกิจ ฉะนัน้ จึงควรให้นกั เรียน รุน่ ต่อๆ ไป มีความรูเ้ รือ่ งภาษาจีนมากขึน้ เพือ่ ในอนาคตจะสามารถน�ำไปใช้ในการติดต่อ

ไร้ญาติได้ โดยเราไม่มกี ารแบ่งเชือ้ ชาติศาสนา การเก็บศพไร้ญาตินนั้ ต้องมีการฌาปนกิจ และ การฌาปนกิจเท่ากับเป็นการสร้างกุศลใหญ่ และการช่วยส่งดวงวิญญาณให้เขาเหล่านัน้ ได้ ไปเกิดในภพหน้า โดยจะมีการด�ำเนินการต่อ เนือ่ ง 64 วัน จึงเรียกได้วา่ เป็นมหากุศลอย่าง แท้จริง” ตัง้ เป้าให้คนรูจ้ กั กับมูลนิธมิ ากขึน้ อย่างไร ? “เป้าทีไ่ ด้ตงั้ ไว้คอื อยากให้ประชาชน เข้าใจว่า มูลนิธฯิ เป็นของประชาชนทัง้ จังหวัด ไม่ใช่เป็นของคณะใดคณะหนึง่ โดยทีเ่ ราเข้า มาด้วยความทีต่ า่ งก็มจี ติ เป็นอาสา มารับใช้ องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ในขณะเดียวกันก็ทำ� งาน

ค้าขาย การลงทุน การท�ำงาน เวลานีม้ หี ลาย ส่วนทีต่ อ้ งการคนทีม่ คี วามรูใ้ นภาคภาษาจีน ผมเองก็กำ� ลังประสานกับทางมูลนิธกิ ารศึกษา ที่โรงเรียนจีนให้เปิดคอร์ดเพื่อเปิดสอน ประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับเรือ่ งบทสนทนาภาษา จีนง่ายๆ เพียงแค่สามารถพูดภาษาจีนได้ อย่างน้อยๆ เพือ่ สามารถโต้ตอบซือ้ ขายได้ ภาษาเป็นสิง่ ทีส่ ามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้ โดย การเรียนการสอนจะจัดให้เป็นการเรียนในช่วง ภาคค�ำ ่ ท�ำการสอนทีโ่ี รงเรียนโคราชวิทยา หรือหากมีผสู้ นใจทีจ่ ะเรียนภาษาจีนจ�ำนวน มากเราจะย้ายมาสอนทีม่ ลู นิธิ เพราะทีน่ มี่ ซี นิ แซ มีเหลาซือ ทีม่ าจากประเทศจีนเป็นผูส้ อน การเปิดรับผูส้ นใจนัน้ จะไม่จำ� กัดอายุ และ

ปตท.จัดเวทีฟงั ความเห็นหาแนวทาง วางกรอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก


10

คอลัมน์ประจ�ำ

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

ตารางสรุปสถานการณ์ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดนครราชสีมา »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³»˜¨¨ØºÑ¹ Çѹ·Õè 19 àÁÉÒ¹ 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓà´×͹¡‹Í¹ Çѹ·Õè 21 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 »ÃÔÁÒ³¹éÓ Ò³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ Í‹Ò§à¡çº¹éÓ à¢×è͹ ¤ÇÒÁ¨Ø ·Õ»ÃÔè㪌§ÁÒ¹äÁ‹ èÁ¢Öé¹ Ê¶Ò¹¡Òó ä´Œ ·Õè㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ Çѹ·Õè 19 àÁÉÒ¹ 2553 »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓÃÇÁ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ »ÃÔÁÒ³¹éÓ㪌¡ÒÃä´Œ¨ÃÔ§ +- à¾ÔŴŧ »ÃÔÁÒ³¹éÓ /»ÃÔÁÒ³¹éÓ (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) % % % (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) % % (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 ) (Ōҹ Á.3 )

‘บุตรนอกกฎหมายของบิดา’ บุตรทีเ่ กิดมาก็อาจจะเป็นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของบิดาได้ดงั ทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เด็กเกิดจาก บิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรส กันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร” จาก บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวก็จะเห็นไดว่าแม้บตุ รทีเ่ กิดจากบิดามารดาทีไ่ ม่ได้จด ทะเบียนสมรสกันก็ตามถ้าต่อมาภายหลังบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรนัน้ ก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วยหรือถ้าบิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส กันแต่บดิ าได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรของบิดาแล้ว บุตร นัน้ ก็จะเป็นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของบิดาและบิดาทีจ่ ะเป็นบิดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย ของบุตรและมีอำ� นาจปกครองบุตร ถ้าเป็นไปตามกรณีดงั กล่าวแล้วก็ไม่นา่ จะมีปญั หา อะไรในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นบุตรเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎมายต่อกัน แต่หา กเกิดมี ปัญหาว่า บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หลังจากเกิดบิดาก็ไม่ ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ทัง้ ไม่ได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร และก็ไม่มคี ำ� พิพากษา ว่าเป็นบุตรดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเลย แต่ก็มีพฤติการณ์ว่าบิดารับรองว่าเป็นบุตร เช่นบิดาให้การอุปการะเลี้ยงดูมาโดยตลอด และให้ใช้นามสกุลของบิดาด้วย อย่างนี้ จะเพียงพอที่จะถือได้หรือไม่ว่า บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาและบิดาก็ เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกามีค�ำพิพากษาไว้อย่างชัดเจน คือ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2553 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1547 บัญญัติไว้ ว่า เด็กเกิดจากบิดามารดาทีมิได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดา มารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่า เป็นบุตรดังนี้ พฤติการณ์รับรองว่าผู้เยาว์เป็นบุตรเช่น การให้ผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของ จ�ำเลยและการทีจ่ ำ� เลยอุปการะเลีย้ งดูผเู้ ยาว์อย่างบิดากับบุตรจึงไม่ใช่เหตุทกี่ ฎหมาย รับรองท�ำให้ผเู้ ยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจ�ำเลยได้จำ� เลยจึงไม่ใช่บดิ าโดย ชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาแต่บุตรที่บิดามีพฤติการณ์ รับรองว่าเป็นบุตรเช่น บิดาให้ใช้นามสกุลของบิดา อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษา ยัง มีสิทธิได้รับมรดกของบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตร บุญธรรมให้ถอื ว่าเป็นผูส้ บื สันดาน เหมือนกับบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายตามความหมาย แห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้น คุณภรรยาทั้งหลายต้องระวังให้ดี เพราะหากคุณสามีจากไปที่ชอบที่ ชอบแล้วจะมีบรรดาบุตรนอกกฎหมายมาขอแบ่งทรัพย์สนิ ในกองมรดกของคุณสามีได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ www.tanai-korat.com

ÅӵФͧ ÅÓ¾ÃÐà¾ÅÔ§ ÁÙź¹ ÅÓáªÐ

314 110 141 275

27 1 7 7

287 109 134 268

106 47 50 128

34% 43% 35% 47%

230 66 85 163

คุยเฟอง เรื่องเกษตร โดย : หัสดิน สุวัฒนะพงศเชฎ

สวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมไปไหนก็เจอแต่คนที่บ่นของแพง, น�้ำมัน แพง, น�้ำมันปาล์มแพง, ไข่ไก่แพง, มะนาวแพง, หมูแพง, ไก่เนื้อแพง, มังคุดแพง, อาหารสัตว์แพง, ปุ๋ยแพง, มะพร้าวแพง, น�้ำตาลทรายขาวหาซื้อยาก, ขณะที่ชาวนา ก็บ่นข้าวเปลือกถูก ดูอะไรๆ ก็จะมีแต่ปัญหาไปหมด รัฐบาลก็มีปัญหา, เลือกตั้งก็ จะมีปัญหา หลังเลือกตั้งก็จะมีปัญหา ผมว่าปัญหาคงจะมีตลอด และจะยังคงมีไป อีกนาน แต่ปัญหามีไว้แก้ครับเพียงแต่คนที่รับผิดชอบต้องตระหนักว่า ไม่ควรปล่อย ให้ปัญหาลุกลาม ควรจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อปัญหายังไม่รุนแรงหรือเพิ่ง เริ่มต้น การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาให้องค์ประกอบอื่นๆ ต้องเลี่ยง ปกติผมจะไม่วจิ ารณ์การท�ำงานของฝ่ายการเมืองเลย แต่วนั นีข้ อแสดงความเห็นกรณี น�้ำมัน, ไฟฟ้า และข้าวเปลือกบ้างก็แล้วกันครับ กองทุนน�้ำมันฯ มีการจัดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการ ป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ในการรักษาระดับราคาขายปลีก น�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ จากกรณีที่ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น กองทุนน�้ำมัน ฯ มีรายได้จากการน�ำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ผู้ค้าน�้ำมัน ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ฯ ส�ำหรับน�้ำมันเบนซินออกเทน 95 อัตรา 4 บาท/ลิตร, แก๊ส โซฮอลล์ 95 อัตรา 0.70 บาท/ลิตร, ดีเซล 1.50 บาท/ลิตร หากน�้ำมันในตลาด โลกสูงขึ้นจนรัฐบาลไม่อยากให้ผู้บริโภครับภาระมากไป ก็ลดเงินสมทบในกองทุน น�ำ้ มัน ฯ ลงหรือบางกรณีกใ็ ช้เงินในกองทุนทีม่ อี ยูช่ ดเชยในน�้ำมันบางชนิด เช่น ดีเซล นอกจากไม่ต้องน�ำส่งแล้วยังใช้เงินในกองทุนอุดหนุนราคาน�ำ้ มันไม่ให้สูงเกิน 30.00 บาท/ลิตร ปัจจุบัน (วันที่ 20 เม.ย. 2554) กองทุนน�้ำมันฯ อุดหนุนน�้ำมันดีเซล 6.40 บาท/ลิตร โดยใช้เงินในกองทุนน�้ำมันอุดหนุนดีเซล ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 53 - 11 เม.ย. 54 รวม 20,667 ล้านบาท แต่หากกองทุนน�้ำมันมีเงินไม่เพียงพอ (จะหมดประมาณ

73% 60% 60% 59%

203 65 78 156

65% 59% 55% 57%

255 79 99 186

81% 72% 70% 68%

228 78 92 179

73% 71% 65% 65%

-25 -13 -14 -23

Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ Ŵŧ

สิ้นเดือน เมษายน 2554) รัฐบาลก็ยังสามารถพยุงราคาน�้ำมันดีเซลไว้ที่ 30.00 บาท/ลิตร ได้โดยลดภาษีสรรพสามิตลง การใช้เงินกองทุนน�้ำมันฯ ไปอุดหนุนดีเซล โดยยังเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันฯ จากน�้ำมันชนิดอื่นๆ ท�ำให้ดูเหมือนผู้ใช้รถที่ใช้ น�้ำมันเบนซินเข้าไปอุ้มราคาน�้ำมันดีเซล เป็นการส่งสัญญาณให้มีแนวโน้มการใช้ น�้ำมันดีเซลมากขึ้น เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดของราคาน�้ำมันในประเทศ อาจ ท�ำให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงการประหยัดการใช้น�้ำมัน และไม่หันไปใช้พลังงาน ทางเลือกที่ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศแทน เช่น ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอลล์ เพราะคิดว่ายังไงก็มีกองทุนน�้ำมันฯ ช่วยตรึงราคาไว้ ให้ ซึ่งในที่สุดจะท�ำให้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนน�้ำมันฯ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในช่วงสัน้ ๆ บิดเบือนไปแต่การลดภาษีสรรพสามิตน�้ำมันลง (จากลิตรละ 5.30 บาท ลงเหลือ 0.005 บาท/ลิตร) จะท�ำให้รายได้ของรัฐลดลง เป็นจ�ำนวนมาก การใช้เงินกองทุนน�ำ้ มันฯ ไปอุดหนุนน�ำ้ มันชนิดใดชนิดหนึง่ เป็นการ บิดเบือนกลไกตลาด แต่การลดภาษีสรรพสามิตน�้ำมันลงเป็นการลดรายได้ของรัฐ ทุกอย่างไม่มอี ะไรฟรี หากรัฐบาลมีรายได้ลดลงขณะทีย่ งั ขาดดุลงบประมาณ (รายรับ น้อยกว่ารายจ่าย) รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเพิ่มภาษีทางอื่นแน่นอนครับ ภาระจะต้องอยู่ ที่ใครหรือกลุ่มใดก็ไปลุ้นระทึกกันต่อไป เรือ่ งที่ 2 ทีอ่ ยากบ่นก็คอื เรือ่ ง ไฟฟ้าฟรี ส�ำหรับผูใ้ ช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ต่อเดือนเป็นเรือ่ งทีด่ คี รับในภาวะของแพงอย่างทุกวันนี้ โดยมีผทู้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์ ประมาณ 7 ล้าน 9 แสน ครัวเรือน โดยรายได้ของรัฐบาลทีต่ อ้ งไปอุดหนุนการไฟฟ้า ในส่วนนีป้ ระมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี หากรัฐบาลหาเงินมาชดเชยเองก็คงไม่เป็นไร แต่คงจะมาถึงทางตันแล้วล่ะครับรัฐบาลไม่รจู้ ะหาเงินทีไ่ หนมาชดเชยการไฟฟ้าฯ ส่วน นี้ (ยกเว้นกูเ้ งินอีก แต่ตอ้ งถูกด่าเละ) รัฐบาลจึงประกาศว่าจะให้ผปู้ ระกอบการทุก รายไม่วา่ เล็ก กลาง รายใหญ่ และหน่วยราชการจะต้อง รับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าฟรี นั้นหมายความว่าจะขึ้นค่าไฟฟ้าส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยต่อเดือนนั่นเอง นโยบายหาเสียงนีห้ าคะแนนเสียงจากเงินของเรานัน่ แหล่ะครับ ให้ผปู้ ระกอบการราย ใหญ่จา่ ยเงินนโยบายหาเสียงก็แปลกอยูแ่ ล้วนีย่ งั ให้ชาวบ้านทีค่ า้ ขายเล็กๆ น้อยๆ มี ตูเ้ ย็นใส่นำ�้ อัดลมขาย มีเตาไฟฟ้า และแอร์ 1 เครือ่ งต้องจ่ายเงินช่วยหาเสียงด้วย นีจ่ ะไปกันใหญ่แล้วครับ ผมเห็นด้วยกับการช่วยเหลือคนรายได้นอ้ ยแต่ไม่ใช่ชว่ ยองค์ ประกอบหนึง่ ของสังคม แล้วไปสร้างปัญหาให้อกี ส่วนหนึง่ ของสังคมครับ เรือ่ งเงิน อุดหนุนข้าวเป็นเรือ่ งยาวมากคงต้องไปลงฉบับหน้าแล้วละครับ.

‘อีตนั อินดัสทรีส’์ ช่วยน้องเรียนเก่ง สานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ สังคม เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ทีโ่ รงเรียนบ้านตูม ต�ำบล ด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา มีพิธีมอบครุภัณฑ์เพื่อการ ศึกษาและทุนการศึกษาของกลุม่ บริษทั อี ตัน คอร์ปอเรชัน่ โดยผูบ้ ริหารและพนักงาน ของบริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผูม้ อบครุภณั ฑ์และอุปกรณ์การ เรียนทัง้ หมดประกอบด้วย โต๊ะเก้าอีน้ กั เรียน จ�ำนวน 88 ชุด คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะวาง เพือ่ ใช้ในการศึกษาจ�ำนวน 5 ชุด โทรทัศน์ ประจ�ำห้องเรียนพร้อมจานรับสัญญาณเพือ่ ระบบการศึกษาทางไกลจ�ำนวน 4 เครือ่ ง และงบประมาณในการซ่อมแซมห้องสุขา อาคารโรงอาหาร และสนามเด็กเล่น พร้อม ทัง้ ทุนการศึกษารวมทัง้ สิน้ 26 ทุนเพือ่ มอบ ให้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม ทีเ่ รียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,600 บาท โดยพิธมี อบดังกล่าวนายชูศกั ดิ์ ชุน เกาะ นายอ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นายอนุชา ลีเลิศสกุลวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมด้วยนายเทพนรินทร์ ห่วงจริง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านตูม คณะครูผู้ ปกครอง นักเรียน คณะผู้น�ำชุมชนและ พนักงานจากบริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานใน การส่งมอบครุภณั ฑ์ในครัง้ นี้

นายชูศกั ดิ์ ชุน เกาะ นายอ�ำเภอโชคชัย จั ง หวั ด นครราชสี ม า กล่าวว่า กิจกรรมเพือ่ ชุมชนที่ บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ ได้ดำ� เนิน การมอบครุภณั ฑ์ตา่ งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข อง นักเรียน และทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน ทีเ่ รียนดีนี้ ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ตนขอชืน่ ชมกับนโยบายนีข้ องบริษทั ฯ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางด้านการ ศึกษาทีถ่ อื เป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนา ด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคม จึงนับเป็น แบบอย่างทีด่ ขี ององค์กรภาคธุรกิจทีใ่ ห้คณุ ประโยชน์คนื สูท่ อ้ งถิน่ ซึง่ ก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่างบประมาณทีท่ างบริษทั ฯ มอบให้กบั ทาง โรงเรี ย นเพื่ อ น� ำ ไปจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมทั้งเป็นงบ ประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานทีเ่ พิม่ เติม จะเป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียนโรงเรียน บ้านตูมสามารถน�ำไปพัฒนาระบบการ ศึกษาให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ โรงเรียน รวมถึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ทางบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการช่วยเหลือสังคมอีก ด้วย ด้านนายเทพนรินทร์ ห่วงจริง ผู้ อ�ำนวยการโรงเรียนตูม กล่าวว่า โรงเรียน บ้านตูมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา เปิดสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำ� นวนนักเรียนทัง้ สิน้ 116 คน ครูอาจารย์ 10 คน และนักการ ภารโรง 1 คน โรงเรียนได้เน้นพัฒนาด้าน การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเต็ม ศักยภาพ จึงได้ดำ� เนินการโครงการพัฒนา ห้องปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์ เพิม่ เติม

อุปกรณ์เพือ่ รับสัญญาณของการศึกษาทาง ไกล และทางโรงเรียนยังมีโครงการพัฒนา ด้านการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับบริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นองค์กรธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในท้องถิน่ ที่มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ ชุมชนและสาธารณประโยชน์สนับสนุนงบ ประมาณจ�ำนวน 300,600 บาท เพือ่ มอบ ให้ โ รงเรี ย นบ้ า นตู ม น� ำ ไปซื้ อ อุ ป กรณ์ ทางการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การ ซ่อมแซมอาคารห้องน�ำ ้ อาคารโรงอาหาร และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทุก ชั้ น ปี ที่ เ รี ย นดี แ ต่ มี ฐ านะยากจน เพื่ อ สนับสนุนให้เด็กได้มโี อกาสทีด่ ที างการศึกษา ต่อไป และทางโรงเรียนบ้านตูมขอขอบคุณ บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นอย่างสูง นายอนุ ช า ลี เ ลิ ศ สกุ ล วงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า กิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อสังคมของบริษัท ถือเป็น นโยบายของบริษทั ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาอย่าง ต่อเนือ่ งติดต่อกัน 6-7 ปีแล้ว โดยจะมีคณะ กรรมการประกอบด้วยคณะผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทจะมีการพิจารณาคัด เลือกว่า โรงเรียนแห่งใดมีความเหมาะสมที่ บริษทั จะเข้าไปให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ หรือครุภณั ฑ์ดา้ นการศึกษาโดยแต่ละปีทาง บริษทั จะจัดสรรงบประมาณส�ำหรับกิจกรรม เพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชนไว้ ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี และในปี 2554 โรงเรียนบ้านตูมก็ได้ผา่ นการพิจารณาในการ มอบครุภณั ฑ์ทางการศึกษา พร้อมทัง้ เงินทุน การศึกษาส�ำหรับนักเรียน ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก บริษทั ตัง้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และ อยูใ่ กล้กบั โรงเรียนบ้านตูม ก็มลี กู หลานของ พนักงานจ�ำนวนหนึง่ เรียนอยูท่ โี่ รงเรียนแห่ง นีเ้ ช่นกัน และถือเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ าง บริษทั จะพิจารณาว่า การศึกษาหรือกิจกรรม

นีโอพาร์คจัดงาน‘นีโอเพลินวาน

พาท่านย้อนอดีตกลับไปในยุค80s

ใดก็ตามที่จะช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคม จะต้องลงมือท�ำอย่างต่อเนือ่ งถือเป็นการคืน ก�ำไรสูส่ งั คมซึง่ บริษทั ได้ตงั้ เป้าหมายในการ ช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะด้านการศึกษาใน ประเทศไทยประมาณ 10,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 300,000 บาท ต่อปีเพือ่ การพัฒนาชุมชนต่อไป นายอนุชา กล่าวเสริมต่อไปว่า บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตอุปกรณ์กฬี าชัน้ น�ำ ของโลก โดยผลิตทีส่ วมด้ามจับไม้ตกี อล์ฟส่ง ออกไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ ต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังให้การ สนั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ ใน รายการต่างๆ ทัง้ ทีจ่ ดั แข่งขันในประเทศ และต่างประเทศด้วย รวมถึงยังให้การ สนับสนุนนักกอล์ฟทีล่ งแข่งขันทัง้ ทีเ่ ป็นนัก กอล์ฟทีเ่ ป็นต่างชาติและนักกอล์ฟของไทย เรา เช่น นายธงชัย ใจดี นักกอล์ฟมือหนึง่ ของเอเชียทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของเราเช่นกัน ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ ทางบริษทั สามารถท�ำงานร่วมกับ นักกีฬาทัง้ ทีเ่ ป็นต่างชาติและนักกีฬาไทย ดัง นัน้ สินค้าทีส่ ง่ ออกสูต่ ลาดจึงตรงกับความ ต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริง บริษทั อีตนั อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตอุปกรณ์กฬี ากอล์ฟ คือ ทีส่ วมด้ามจับ ไม้กอล์ฟ (Grip Golf) ยีห่ อ้ Golf Pride มี โรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เขต อุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เปิดด�ำเนินกิจการมาแล้วเป็นปีที่ 20.

หลังจากที่โครงการ เดอะเวนิสพาร์ค ได้จัดงาน เปิ ด ตั ว โครงการ “เวนิ ส คาร์นิวัลปาร์ตี้” อย่างยิ่งใหญ่ และเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ ไปแล้ว ในเรือ่ งของการจัดงาน เปิดตัวที่ไม่เหมือนใคร เป็น ปาร์ ตี้ สุ ด ไฮโซครั้ ง แรกของ เมืองโคราชก็วา่ ได้ และเพือ่ ไม่ ให้ น ้ อ ยหน้ า กั น ในส่ ว นของ โครงการนีโอพาร์ค ซึ่งอยู่ใน เครือเดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ ก็จะจัดงาน ใหญ่อกี เช่นกัน แต่รปู แบบของ งานจะแตกต่างกัน ได้ใช้ชื่อ งานนีว้ า่ “นีโอเพลินวาน” ซึง่ จะพาทุกท่านย้อนวันวานกลับ ไปในปี 1980-1989 หรื อ 2523-2532 ซึ่ง ยุคนี้มีความ โดดเด่นในด้านแฟชั่น และ แนวเพลง เป็นความทรงจ�ำเก่าๆของ หลายๆคน เชิญผู้มาร่วมงานแต่งกาย ย้อนยุคชิงรางวัล ฟังเสียงเพลงที่คุณเคย ประทับใจ อาทิ สาวสาวสาว วงชาตรี วงเพื่อน วงไมโคร กิจกรรม ออกร้าน ขายของ ขนมโบราณ สายไหม น�ำ้ จรวด สินค้ามือสองจากเพื่อนบ้าน และกิจกร รมสนุกๆ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน สอยดาว หนังกลางแปลง สาวน้อยตกน�้ำ เป็นต้น นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ผู้ บริ ห ารโครงการได้ ก ล่ า วว่ า “วั ต ถุ ประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อ ต้องการสร้างสังคมทีม่ คี ณุ ภาพ การสร้าง ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในเครื อ

โครงการเราทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นหมูบ่ า้ น จามจุรี เดอะเซ็นทรัลพาร์ค นีโอพาร์ค และเดอะเวนิสพาร์ค ได้มาท�ำกิจกรรม ร่วมกัน ได้ใช้ชวี ติ ในวันหยุดกับครอบครัว ร่วมกัน กิจกรรมเกือบทุกงานทีเ่ ราจัดมัก จะเป็นกิจกรรมที่สามารถร่วมสนุกกันได้ ทัง้ ครอบครัว แต่ทเี่ ลือกคอนเซปต์งาน นี โอเพลินงาน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของ เราจะอายุประมาณ 25 - 45 ปี เลย ต้องการเอาใจเป็นพิเศษ” สนใจขอรับ บัตรร่วมงาน หรือสนใจอยากเป็นส่วน หนึ่งของครอบครัวนีโอพาร์ค โทร.0833691414, 083-3691515 begin_of_the_ skype_highlighting 083-3691515


โซไซตี้/วาไรตี้

หอการค้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554

‘มอบโลหิตด้วยใจถวายในหลวง’ ระดมเลือดส�ำรองช่วยผู้ประสบเหตุ เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับเหล่า กาชาด จ.นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน จัดโครงการ “มอบโลหิตด้วยใจ ถวาย ในหลวง” เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ และร่วม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2554 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชัน้ 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงทีม่ ี การเกิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ในรอบปี เพราะ ประชาชนนิยมเดินทางกลับบ้านเพือ่ ร่วมฉลอง เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึน้ ปีใหม่ไทยกับ ครอบครัว ท�ำให้ในทุกๆ ปี สภากาชาดมี ความต้องการโลหิตสูง น�ำไปช่วยเหลือผูท้ ี่ ประสบอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ โคราชก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทีมีผู้ประสบ อุบตั เิ หตุสงู เป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และหน่วย งานภาครัฐและเอกชน บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, บจก.เอ ไอเอส อินโฟ เซอร์วสิ (มหาชน), บ.เอีย่ มเฮง อุตสาหกรรม จ�ำกัด, บ.สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด, บจก.เจียเม้ง, และธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้จดั โครงการ “มอบโลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง”

ซึง่ โครงการนีจ้ ดั ขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2543 จนถึง ปัจจุบนั สามารถจัดหาโลหิตส�ำรองรวมทัง้ สิน้ 51,310,800 ซี.ซี. โดยในปี พ.ศ. 2554 นีก้ ำ� หนด วาระจัดงานมอบโลหิตด้วยใจถวายในหลวงขึน้ 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7-8 เมษายน 2554 ครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นายพีระ ผ่องบุพกิจ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด งาน พร้อมเปิดกรวยสักการะพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่

บสย.เปิดตัวโครงการ

เป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระ เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อีกด้วย และครัง้ ที่ 2 จะจัดขึน้ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2554 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2554 การบริจาคโลหิตนัน้ ท�ำให้ผบู้ ริจาคมี ความภาคภูมใิ จ และถือเป็นการตรวจสุขภาพ ร่างกายไปในตัวอีกด้วย เพือ่ เป็นการยกย่อง สรรเสริญผูบ้ ริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่ง ชาติได้จดั ท�ำเข็ม เพือ่ มอบให้ผบู้ ริจาคโลหิต เป็นครัง้ ที่ 1, 7, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 และ 108 ตามล�ำดับ ส�ำหรับผูบ้ ริจาค โลหิตครบ 50,75 และ 100 ครัง้ จะได้รบั พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ ที่ 3,2 และ 1 ตามล�ำดับ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจร่วมบริจาค โลหิตในโครงการ “มอบโลหิตด้วยใจ ถวาย ในหลวง” สามารถร่วมบริจาคได้ตามวันเวลา ดังกล่าว ทีว่ าไรตีฮ้ อลล์ ชัน้ 3 เดอะมอลล์ โคราช ตัง้ แต่เวลา 09.00-15.30 น. การบริจาค โลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาวะ ขาดแคลนโลหิตให้แก่สภา กาชาดไทย และ ยังช่วยส�ำรองโลหิตในเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ ผูป้ ว่ ยถือเป็นการต่อชีวติ ให้แก่เพือ่ นมนุษย์ได้ อีกด้วย

11

มทส. จับมือ รพ.กรุงเทพฯ

ทดสอบโปรแกรมวินจิ ฉัยทางการแพทย์ เตรียมความพร้อมงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี (มทส.) โดย ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา (SUT-IPMO) ได้จดั พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการทดสอบซอฟแวร์ ระบบภาพเพือ่ การวินจิ ฉัยและวิจยั ทางการแพทย์” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี กับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย นาย แพทย์ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล เมือ่ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัด นครราชสีมา.

ค�้ำประกันสินเชื่อPGS3 3.6 หมื่นล. นายประสิทธิ ์ ธิดารัตน์สกุล ผู้ จัดการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา กล่าว ว่า “หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลังเสนอให้ บสย.ด�ำเนินโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะ ที่ 3 วงเงินค�ำ้ ประกัน 36,000 ล้านบาท ครัง้ นี้ สถาบันการเงิน 20 กว่าแห่งทัว่ ประเทศ พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของรัฐ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนด�ำเนินการลงนามข้อ ตกลงความร่วมมือ “โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ PGS3 วงเงิน 36,000 ล้านบาท กับสถาบัน การเงิน” ส�ำหรับโครงการ PGS ระยะที่ 1 และ PGS ระยะที่ 2 บสย.สามารถค�ำ้ ประกัน ช่วยเหลือ SMEs จนเต็มวงเงิน 6 หมืน่ ล้าน บาทในปีทผี่ า่ นมา ตามนโยบายกระทรวงการ คลัง โดยจะเห็นได้จาก ปริมาณการอนุมตั คิ ำ�้ ประกันให้แก่ผป้ ู ระกอบการรายใหม่ของ บสย. ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้จากการ นายสัมมา คีตสิน ผูอ้ ำ� นวยการ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ศูนย์ขอ้ มูลฯ ก�ำหนดจัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย นครราชสีมา-ขอนแก่น” ณ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส จังหวัดนครราชสีมาโดยมีผท้ ู รงคุณวุฒอิ นื่ ๆ ร่วมบรรยายในช่วงเสวนา ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการส�ำรวจภาค สนามของศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ข้อมูลจากโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขาย เฉพาะ โครงการทีม่ หี น่วยเหลือขายไม่ตำ�่ กว่า 6 หน่วย ส�ำหรับในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ส�ำรวจเฉพาะโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในอ�ำเภอหลัก คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอปากช่อง และอ�ำเภอ โชคชัย พบว่ามีหน่วยขายในผังโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 14,250 หน่วย แบ่งเป็น หน่วยบ้าน จัดสรรประมาณ 11,100 หน่วย อาคารชุดมี น้อยมากเพียงประมาณ 160 หน่วย บ้านเอือ้ อาทรประมาณ 2,700 หน่วย และอาคารชุดเอือ้ อาทรประมาณ 300 หน่วย ในประเภทบ้านจัดสรร มีหน่วยทีอ่ ยู่ ระหว่างการขายประมาณ 11,100 หน่วย มา จากประมาณ 64 โครงการ มีมลู ค่าโครงการ การรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 29,700 ล้านบาท ขายได้แล้วประมาณ 5,900 หน่วย มูลค่าทีข่ าย ได้ประมาณ 16,400 ล้านบาท เหลือขาย

ขยายตัวของการค�ำ้ ประกันในปี 2552 และ 2553 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบ กับปี 2551 ทีอ่ ยูท่ รี่ ะดับ 3,253 ล้านบาท มา อยูท่ ี่ 21,558 ล้านบาทในปี 2552 และในปี 2553 อยูท่ ี่ 42,585 ล้านบาทตามล�ำดับ ถือ เป็นการขยายตัวเพิม่ ขึน้ กว่า 13 เท่าตัว ในการ ค�ำ้ ประกันเมือ่ เทียบกับปี 51 และปี 53 ปัจจุบนั ผลการด�ำเนินงานโดยรวม บสย.ให้การ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แล้วทัง้ สิน้ จ�ำนวน 39,634 ราย วงเงิน 112,168.72 ล้านบาท ภาระค�ำ้ ประกันคงเหลือ 25,862 ราย วงเงิน 74,270.64 ล้านบาท ธุรกิจย่อยทีจ่ ดั อยูใ่ นหมวดธุรกิจทีม่ ี ยอดอนุมตั คิ ำ�้ ประกันสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม เหล็ก ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งจักร การผลิตสินค้าและ การค้าอืน่ ๆ และเกษตรกรรม นอกจากนี้ มติ ครม.ยังอนุมตั วิ งเงิน สินเชือ่ 2,000 ล้านบาท แก่ผป้ ู ระกอบการขนาด กลางและขนาดย่อมในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง ระยะเวลา สิน้ สุดการรับค�ำขอสินเชือ่ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 ทีธ่ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) นายประสิทธิ์ ยังกล่าวว่า ผลการค�ำ้ ประกันของ บสย. ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา ตัง้ แต่ปี 2529-2553 ได้อนุมตั คิ ำ�้ ประกันทัง้ หมด 3,641 ราย วงเงินค�ำ้ ประกันรวม 8,580.59 ล้าน บาท ประเภทธุรกิจทีอ่ นุมตั คิ ำ�้ ประกัน 3 ล�ำดับ แรก คือ ประเภทธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ (โรงสีขา้ ว, จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์), ประเภทธุรกิจบริการ (รับเหมาก่อสร้าง, รับจ้าง ขนส่งสินค้าทัว่ ไป), ประเภทธุรกิจการผลิต สินค้าและการค้าอืน่ ๆ (จ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง, รับซือ้ ขายของเก่า) และในปี 2554 บสย.ส�ำนักงานสาขา นครราชสีมา ได้รบั เป้าหมายการค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 4,300 ล้านบาท โดยมีผลการค�ำ้ ประกันในโครงการ PGS (รายสถาบันการเงิน) ตัง้ แต่ตน้ ปีจนถึง ณ 26 เม.ย.54 อนุมตั คิ ำ�้ ประกันไปแล้ว จ�ำนวน 243 ราย วงเงินค�ำ้ ประกัน 601.76 ล้านบาท นายประสิทธิ์ กล่าวทิง้ ท้ายว่า ขณะ

นี้ บสย. และสถาบันการเงินชั้นน�ำของ ประเทศ ได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการให้ บริการ แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม(SMEs) ทีม่ ศี กั ยภาพแต่ขาดหลักทรัพย์คำ�้ ประกันในการขอกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ จาก สถาบันการเงินในวงเงินทีเ่ พียงพอกับความ ต้องการ โดยผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสนใจที่ จะใช้บริการค�ำ้ ประกัน โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 3 วงเงินค�ำ้ ประกัน 36,000 ล้านบาท สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ บสย.ส�ำนักงานสาขา นครราชสีมา 0-4420-3604, 08-1876-3911, 08-1257-2065

เจาะลึกโครงการที่อยู่อาศัยระหว่างการขายโคราช-ขอนแก่น ประมาณ 5,200 หน่วยมูลค่าเหลือขายประมาณ 13,300 ล้านบาท โดยจากหน่วยทีข่ ายได้แล้ว ประมาณ 5,900 หน่วยนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ แล้วประมาณ 4,500 หน่วยหรือประมาณร้อยละ 75 ของหน่วยทีข่ ายได้ จากโครงการทัง้ หมด อยูใ่ นอ�ำเภอ เมืองมากทีส่ ดุ ประมาณ 9,050 หน่วย ในอ�ำเภอ ปากช่องประมาณ 1,650 หน่วย และอ�ำเภอ โชคชัยประมาณ 400 หน่วย และจากจ�ำนวน หน่วยในผังทัง้ หมด เป็นบ้านเดีย่ วประมาณ 8,550 หน่วย เป็นทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 500 หน่วย อาคารพาณิชย์ประมาณ 300 หน่วย และบ้านแฝดประมาณ 250 หน่วย นอกนัน้ เป็น ทีด่ นิ เปล่า ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่า เป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 5,650 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 850 หน่วย และ ก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 4,600 หน่วย โดย จากหน่วยทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือ เป็นบ้านว่าง) ประมาณ 300 หน่วย ในประเภทอาคารชุด หน่วยทีอ่ ยู่ ระหว่างการขายเพียงประมาณ 160 หน่วย จาก

เพียง 3 โครงการ มีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ จากโครงการทัง้ หมดอยูใ่ นอ�ำเภอ 650 ล้านบาท นับว่าน้อยมาก ขายได้แล้ว ปากช่อง และจากจ�ำนวนหน่วยในผังทัง้ หมด เป็นห้องแบบ 1 ห้อง นอน ประมาณ 90 หน่วย ทีเ่ หลือเป็นแบบ 2 ห้องนอน โดยหน่วย เหล่านี้อยู่ในระหว่าง ก่อสร้างประมาณ 40 หน่วย และก่อสร้างแล้ว เสร็จประมาณ 120 หน่วย โดยจากหน่วยที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือ ขาย (หรือเป็นห้องว่าง) ประมาณ 40 หน่วย ในประเภทบ้าน เอือ้ อาทร ซึง่ พัฒนาโดย ประมาณ 90 หน่วย มูลค่าทีข่ ายได้ประมาณ การเคหะแห่งชาติ ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 350 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 70 หน่วย 2554 มีโครงการแนวราบทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขาย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ 300 ล้านบาท 4 โครงการ รวมประมาณ 2,700 หน่วย อยูใ่ น โดยจากหน่วยที่ขายได้แล้วนี้ มีการโอน อ�ำเภอเมือง 2 โครงการ ประมาณ 1,600 กรรมสิทธิแ์ ล้วประมาณ 50 หน่วย หรือ หน่วย ในอ�ำเภอโชคชัย โครงการประมาณ 700 ประมาณร้อยละ 55 ของหน่วยทีข่ ายได้ หน่วย และในอ�ำเภอปากช่องอีก 1 โครงการ

ประมาณ 400 หน่วย ขายได้แล้วประมาณ 2,150 หน่วย และมีเหลือขายประมาณ 550 หน่วย ส�ำหรับโครงการอาคารชุดเอือ้ อาทร ทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการขาย มีเพียง 1 โครงการ รวมประมาณ 300 หน่วย อยูใ่ นอ�ำเภอเมือง ทัง้ หมดนีเ้ ป็นหน่วยเหลือขาย และยังอยูใ่ น ระหว่างการก่อสร้าง ส�ำหรับในจังหวัดขอนแก่น ส�ำรวจ เฉพาะอ�ำเภอเมือง เนือ่ งจากโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย นอกอ�ำเภอเมืองมีนอ้ ยมาก มีหน่วยงานขายใน ผังโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 8,760 หน่วย แบ่ง เป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 4,700 หน่วย อาคารชุดประมาณ 60 หน่วย และบ้านเอือ้ อาทรประมาณ 4,000 หน่วย ในประเภทบ้านจัดสรร หน่วยทีอ่ ยู่ ระหว่างการขายประมาณ 4,700 หน่วย มา จากประมาณ 36 โครงการ มีมลู ค่าโครงการ การรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 13,300 ล้านบาท ขาย ได้แล้วประมาณ 2,600 หน่วย มูลค่าทีข่ ายได้ ประมาณ 6,900 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 2,100 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ

6,400 ล้านบาท โดยจากหน่วยทีข่ ายได้แล้วนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วประมาณ 2,000 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 77 ของหน่วยที่ ขายได้ จากจ�ำนวนหน่วยในผังทัง้ หมด เป็น บ้านเดีย่ วประมาณ 4,150 หน่วย เป็นทาวน์ เฮ้าส์ประมาณ 130 หน่วย อาคารพาณิชย์ ประมาณ 110 หน่วย และบ้านแฝดประมาณ 40 หน่วย นอกนัน้ เป็นทีด่ นิ เปล่า ส�ำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่า เป็นหน่วยทีย่ งั ไม่กอ่ สร้างประมาณ 2,200 หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างประมาณ 600 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1,900 หน่วย โดยจากหน่วยทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) ประมาณ 130 หน่วย ในประเภทอาคารชุด หน่วยทีอ่ ยู่ ระหว่างการขายมีประมาณ 60 หน่วย จาก โครงการเดียวซึง่ อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง มี ทัง้ ห้องสตูดโิ อ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน มูลค่าโครงการประมาณ 190 ล้านบาท ขาย ได้ แล้วประมาณร้อยละ 65 ในประเภทบ้านเอือ้ อาทร ซึง่ พัฒนา โดยการเคหะแห่งชาติ ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีโครงการแนวราบทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขาย 5 โครงการ รวมประมาณ 4,000 หน่วย อยู่ ในอ�ำเภอเมืองทัง้ หมด สร้าง เสร็จและขายได้ แล้วเกือบทัง้ หมด.


รายนามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สวางเมตตาธรรมสถาน) สมัยที่ 35 พ.ศ.2554-2555 นายศักดา อัศวกุล ประธานกรรมการ

นายพิพัฒน จิรวัชรเดช นายสมบูรณ ศรีมโนนุกุล นายอนันต บูรณะบัญญัติ นายชวน ชัยปทมานนท นายธวัชชัย วิมลวัตรเวที รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย เอื้อศรีธนากร นายสุเทพ ณัฐกานตกนก นายสุเทพ สถิตเดชกุญชร หัวหนาฝายทรงเซืยนซือ

หัวหนากูภัย

นายโบวยิ้ม แซเตีย

นายวสันต เบญจพลกุล

หัวหนาฝายสวัสดิการ-พิธีการจีน

รองฝายกูภัย

นายวิสุทธิ์ กฤตยาอรรณพ นายไชยยันต ราษฎรวิรุฬหกิจ หัวหนาฝายการศึกษา

รองฝายกูภัย

หัวหนาฝายตรวจสอบ

นายวิทยา วิษณุโยธิน หัวหนาฝายปฏิคม

นายวัลลภ นิ่มเจริญนิยม หัวหนาฝายควบคุมพัสดุ

นายธีระ พฤกษพนาเวศ นายรังสรรค ตั้งพิพัฒนไพบูลย นายสมชัย บุญลำพู รองฝายตรวจสอบ

นายไพรินทร แซแต รองฝายปฏิคม

รองฝายปฏิคม

รองฝายควบคุมพัสดุ

นายพรชัย ประยูรพีรพุฒิ นายไชยศักดิ์ ประพฤทธิพงษ รองฝายปฏิคม

รองฝายปฏิคม

นายคำนวณ สันธนะ หัวหนาฝายสำนักงาน

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายประยูร พิทักษวาณิชย เลขาธิการไทย

นายพิทยา สุกแสงปญญา นายรังสรรค อินทรชาธร รองฝายสำนักงาน

รองเลขาธิการไทย

นายโสภณ ศุภสีห

นายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ

รองฝายสำนักงาน

รองเลขาธิการไทย

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายวันดี นิรันดรนุต นายชัยวัฒน ชัยธนะกาญจนกุล นายธนชัย นาคบุรินทร เลขาธิการจีน

นายลอฮง แซกัว รองเลขาธิการจีน

เหรัญญิก

นายถาวร คงศักดิ์ตระกูล รองเหรัญญิก

หัวหนาฝายพิธีการศาสนา

นายภาวัต เชิดชูธีรกุล รองฝายพิธีการศาสนา

นายประวิทย อัศวินชัย หัวหนาฝายจัดซื้อ

นายสมชาย ศิริจินตนา รองฝายจัดซื้อ

นายกิมเหา แซคู

หัวหนาฝายสันทนาการ

นายอาทร ไชยจารุวณิช รองฝายสันทนาการ

นายไชยศักดิ์ ลิ้มมงคล นายชาญชัย บุรารักษาเกียรติ นายชัยนรินท ศิริมาศรังษี นายสมยศ พิทักษวาณิชย นายบุญฤทธิ์ เมธีกสิวัฒน รองเลขาธิการจีน

รองเหรญญิก

รองฝายสุสาน

รองฝายสุสาน

รองฝายสุสาน

เจ้าของ : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ : จักริน เชิดฉาย ทีป่ รึกษากฎหมาย : วีระศักดิ์ บุญเพลิง ทีป่ รึกษาวิเทศสัมพันธ์ : ชวลิต คัยนันทน์ บรรณาธิการ : สุภาวดี รัตนโสภา ผูส้ อ่ื ข่าว : ณัฐริกา อภิมติรตั น์ กอง บรรณาธิการ : พงษ์ยทุ ธ สุภทั รวณิชย์, จีระศักดิ์ คาระวิวฒั นา, สุดทีร่ กั พันธ์สายเชือ้ , ธมกร ธุระธรรมะกุล สำ�นักงาน : เลขที่ 1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0-4429-6121-3 โทรสาร. 0-4429-6124 แยกสี พิมพ์ท่ี : สมบูรณ์การพิมพ์ โทร.0-4495-4222-6.

ฉบับที่ 346  

หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 346

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you