Page 1

ปีที่ 10 ฉบับที่ 158

โรงแรมตะมาลี เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

086-479-1946 FREE COPY

เปิดศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

“ปากน้ำปากพญา”

เปิดศูนย์เรียนรู้ “ปากน้ำปากพญา” RADIO COMMUNITY

93 MHz.   

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557อ่านต่อ น.2    2549

 2/1  1 . . .  80000
เดือนพฤษภาคม 2557

อดีต ส.ส. ปชป.เขต 1 เมืองคอน พร้อมนายอำเภอเมือง ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมทัศนียภาพชายฝั่งอ่าวไทย วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 พระเจ้าตากสินและหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (15 พ.ค.) นายราชิต สุดพุ่ม นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน บ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ SML จำนวน 950,000 บาท โดยชาวบ้านหมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่สถานที่ ท่องเที่ยวตลอดจนของดีของในตำบลท่าซัก แต่การดำเนินการที่ผ่านมา ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้นทางอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวบ้านปากน้ำปากพญา และประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐ์ อดีต ส.ส.เขต 1 จ.นครศรี ธรรมราช มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ การท่องเที่ยวบ้านปากน้ำปากพญา มีเป้าหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทาง ทะเล เป็นการฟื้นฟูเส้นทางประวัติศาสตร์ของ คลองท่าซัก ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยาวนาน ในอดีต ลำคลองท่าซักเป็นลำคลองขนาดใหญ่จากตัวเมือง ออกสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นเส้นทางการคมนาคมสำคัญ ที่สุดของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักของพ่อค้าวานิช ทั้งในและต่างประเทศ มีเอกสารหลักฐานการบันทึกชัดเจน และกล่าวถึงเส้นทางคมนาคมสายนี้อย่างชัดเจน และต่อมา ร.ศ.107 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองทางใต้ โดยใช้เส้นทางคลองท่าซัก เพื่อเข้ามาสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช “ เส้นทางคมนาคมสายนี้ ยังเกี่ยวข้องกับปูชนียบุคคลที่สำคัญ 2 ท่าน โดยมีการเล่าขานสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันคือพระบาท สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด กล่าวคือหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้นำทหารตีฝ่าฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาและทำการรวบรวมไพร่พลจาก หัวเมืองต่างๆ เพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยา โดยได้ยกทัพทางเรือเพื่อเข้าตีเมือง นครศรีธรรมราช โดยยกพลขึ้นมาตั้งฐานทัพที่บริเวณวัดท่าซัก หรือวัด

FREE COPY

เมืองคอนฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมทางน้ำ สายประวัติศาสตร์ “ปากน้ำปากพญา”

“ในปัจจุบันทางราชการได้มีการพัฒนาขุดคลอกคลองท่าซัก ทำให้ลำคลองกว้างสามารถใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำได้ รวมทั้ง คงคาเลียบในปัจจุบัน และได้ตั้งฐานทัพอยู่นาน 3-4 เดือนก่อนเข้าตีเมือง การท่องเที่ยวในรูปแบบของการนั่งเรือชมทัศนียภาพตลอดแนวชายฝั่ง นครศรีธรรมราช และรวบรวมไพร่พลกลับไปกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา ทะเลอ่าวไทย ชมวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่ง ตลอดจนถึงการเดินทาง จากพม่าเป็นผลสำเร็จ จนชาวบ้านเรียกท่าน้ำที่พระเจ้าตากสินลงไปซักผ้า ไปท่องเที่ยวแหลมตะลุมพุกใน อ.ปากพนัง ชมแนวป่าชายเลน เส้นทาง และสรงน้ำว่า“ท่าซัก” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ การจำหน่ายสินค้าจากชุมชน และศึกษาเส้นทาง “นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ประวัติศาสตร์ เป็นต้น หากได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่าง เนื่องจากตอนที่หลวงปู่ทวดจำพรรษาที่วัดเสมาเมือง และเดินทางไปศึกษา จริงจัง เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ต่อที่กรุงศรีอยุธยาได้มาพำนักที่วัดคงคาเลียบ เพื่อรอเรือสำเภาของนายอิน ในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน เป็นส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับ และเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยา จนเกิดปรากฏการเหยียบน้ำทะเลจืด ชุมชนอีกทางหนึ่ง” นายราชิต กล่าวในที่สุด. เป็นที่รับรู้รับทราบเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน”

พ่อเมืองนครฯ ผุดไอเดีย ประกวดโครงการดีเด่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประกวดโครงการ ดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2557 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ทุกระดับในจังหวัด ทั้งสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ภาคประชาสังคม ที่ได้รับการจัดสรรจากทุกแหล่งงบประมาณตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555- 2557 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สมบูรณ์ทุกประเภท เป็นลักษณะโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการ บริหารจัดการที่ดี และเป็นโครงการที่มีประโยชน์สูงสุด ประชาชนมี ความพึงพอใจสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้แบ่งประเภท โครงการที่จะเสนอเข้าประกวด เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงาน ส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) ประเภท พื้นที่ อำเภอเป็นผู้เสนอส่งเข้าประกวดอย่างน้อยอำเภอละ 1 โครงการ และประเภทภาคประชาสังคม เสนอผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับสอง 20,000 บาท ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย รายละเอียด โครงการ ภาพถ่ายประกอบ เอกสารการนำเสนอโครงการ (power point) พร้อมแผ่น CD หรือ e-mail: hannana_ 21@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7535 6952 หรือเว็บไซต์จังหวัดนครศรีธรรมราช www. nakhonsithammarat.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์.


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท้องถิ่น

เปิดเทอมใหม่...เวียนมาบรรจบครบอีกรอบ สวัสดีปีการศึกษาใหม่ บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย ได้เวลาระดมสรรพกำลัง พร้อมรับทุกภาระ เพื่ออนาคตทางการศึกษาและความรุ่งโรจน์ แห่งชีวิตในภายภาคหน้า ของบุตรหลานผู้เป็นที่รัก ! สำนักข่าวนครโพสต์ สัมผัสบรรยากาศมอบทุน การศึกษา “ทุนสมนึก-สายสวาท เกตุชาติ” ให้กับลูกหลาน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย ดร.โจ ทีมสมนึก ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากสีหน้าแววตาเปี่ยมปิติของเด็กและ เยาวชนผู้รับทุน พร้อมความยินดีจากบรรดาผู้ปกครอง ที่มี ผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญในโอกาสทางการศึกษาและร่วม แบ่งปันเพื่อให้เกิดโอกาสนั้นแก่บุตรหลานแห่งตน

ผลพวงจากบรรยากาศที่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการ เชิงวิชาการด้วยแบบสอบถามง่ายๆ กลับพบเห็นประโยชน์ ยิ่งใหญ่ที่กลั่นผ่านความจริง แม้ความจริงเหล่านั้นบางที บาดลึกจนมิอาจบอกกล่าวในเวลา อารมณ์ หรือบรรยากาศ ที่ไม่เอื้ออำนวย

ปีการศึกษา 2557 เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในท่ามกลาง ภาวะวิกฤติทางการเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ทาง เศรษฐกิจไปด้วย ช่วงเปิดเทอมในแต่ละปีการศึกษา โดยเฉพาะ เทอมต้นหรือเทอมแรกนั้น ภาระค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่บรรดา ผู้ปกครองทั้งหลายต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายประดามี ทั้งเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน ค่าบำรุง ค่ากิจกรรม ฯลฯ ที่ประดังเข้ามาในช่วงนี้ สำหรับบรรดาผู้มีอันจะกิน หรือพอมีพอได้ อาจจะไม่รู้สึก กระทบมากมาย แต่สำหรับพ่อค้าแม่ขาย แรงงานรับจ้าง ลูกจ้างรายวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่หาเช้ากินค่ำ และเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ช่วงเวลาที่ว่านี้ กลายเป็นห้วงแห่งความทุกข์ยากประจำปีก็ว่าได้

ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนคร บ้านเรา ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า “การศึกษาเป็นที่ 1ของประเทศ” ดูผิวเผิน เหมือนแปลความว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล เรียนเก่ง เป็นที่ 1 ของประเทศ ซึ่งก็ไม่ใช่การแปลความหมาย ที่ผิด แต่ความสำคัญของนโยบายด้านการศึกษาของเทศบาล นครนครศรีธรรมราชในยุคนั้นต่างหาก ที่กลายเป็นความหมาย สำคัญยิ่งกว่า

เป็นความหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือเมืองนครบ้านเรา ให้พร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นการ พัฒนาคนเพื่อให้คนได้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองในรุ่นต่อไป เป็นความหมายเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้น ตามมากับอนาคตของชาติที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งเรื่อง ยาเสพติด อาชญากรรม และรวมถึงคุณภาพชีวิต

การลงทุนเพื่อ “การศึกษาเป็นที่ 1ของประเทศ” จึงสำคัญอย่างที่สุด สำคัญมากกว่าการพัฒนาหรือปรับปรุง ภูมิทัศน์ใดๆ เรียนพิเศษฟรี มีอาหารเย็นกลับบ้าน มีค่ารถ 40 บาท หรือมีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยมในโรงเรียนรอบๆ เขต เทศบาล จึงเป็นภาพที่ย้อนแย้งกับศิลปกรรมท้าแดดสู้ฝนบน สะพานลอย และเป็นภาพที่ไม่สวยหรูเหมือนเสาไฟฟ้า 12 นักกษัตริย์ แต่คุณูปการต่อการพัฒนาเชิงคุณค่าเปรียบเทียบ กันไม่ได้

บรรยากาศมอบทุนการศึกษา “ทุนสมนึก-สายสวาท เกตุชาติ”

แบบสอบถามเดียวกัน วิชาการเดียวกัน กลุ่มบุคคล คล้ายคลึงกัน แต่ไฉนในบรรยากาศ และอารมณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้ ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกัน หรือนี่คือความจริงที่ปวดร้าว สำหรับสังคมเมืองนครในวันนี้...

ผู้ปกครอง... สะท้อนสังคม

สำนักข่าวนครโพสต์... ตามติดสถานการณ์ทางสังคม ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง เสียงสะท้อนที่หยิบยกมา ถ่ายทอดบอกกล่าวสิ่งใด โปรดพิจารณา...

บทสรุปแบบสอบถามซึ่งผ่านกระบวนการทาง วิชาการออกมา โดยแหล่งตั้งต้นจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ เป็นผู้ปกครอง ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ทุนสมนึก สายสวาท เกตุชาติ” มีข้อสังเกตดังนี้ ในพื้นที่ เขต 2 พบว่า ปัญหายาเสพติดและเยาวชน มีความเร่งด่วน ในการแก้ปัญหามากที่สุด คือร้อยละ 78.79 เวลาเดียวกันก็ บอกว่า มีความเร่งด่วนในการแก้ไขมาก ที่ร้อยละ 15.15 และ มีเพียงร้อยละ 3.03 เท่านั้น ที่บอกว่าไม่เร่งด่วนในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและเยาวชน...คือความหนักใจของ พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ในพื้นที่เขต 2 และเขต 3 ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นัยความหมายที่ซ่อนอยู่ใน ระหว่างบรรทัด อรรถาธิบายได้ว่า เสียงสะท้อนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกบริบท ทุกมิติ และทุกภาคส่วน ของสังคมเมืองนครในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด และ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน อาทิ การขาดโอกาสทาง การศึกษา การมั่วสุม การก่ออาชญากรรม ท้องก่อนวัย ฯลฯ

สำนักข่าวนครโพสต์...ส่งต่อสัญญาณเหล่านี้ ออกสู่สังคมสาธารณะ เพื่อเพรียกหาความร่วมมือ และความ กรณีเดียวกันในพื้นที่เขต 3 ก็พบว่า ปัญหายาเสพติด ตั้งใจจริงจากทุกองคาพยพในบ้านนี้เมืองนี้ ให้ได้ตระหนัก และเยาวชน มีความเร่งด่วนในการแก้ปัญหามากที่สุด ที่ร้อยละ และร่วมกันป้องกันบรรเทาและแก้ไข...ก่อนที่ทุกอย่างจะสาย 71.79 และบอกว่ามีความเร่งด่วนในการแก้ไขมาก ที่ร้อยละ เกินไป... 28.21 และร้อยละ 7.69 ไม่เร่งด่วนในการแก้ไข

เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2557 เริ่มต้นขึ้นแล้ว และคงดำเนินไปตามวิถี พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งต้องรับผิดชอบ ดูแลผู้เป็นบุตรหลาน ก็ยังต้องดิ้นรนขวนขวาย ให้พวกเขาเหล่านั้น ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดต่อไป...

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท้องถิ่น เจ้าของ : สหกรณ์ผู้สื่อข่าวจังหวัด นครศรีธรรมราช ประธานที่ปรึกษา : ดร.เพ็ญพร เกตุชาติ คณะที่ปรึกษา : ดร.กณพ เกตุชาติ, ภาวินทร์ ณ พัทลุง มานะ นวลหวาน, อครพล หนูทวี, สุทัศน์ เดชเดโช, ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร, ด.ต.นิรภัฏ วัฒนประเสริฐกุล, ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ ผู้อำนวยการ : สุรโรจน์ นวลมังสอ ที่ปรึกษากฎหมาย : สมชาย ฝั่งชลจิตร บรรณาธิการที่ปรึกษา : เลิศ อักษรนิตย์ สาธิต รักกมล บรรณาธิการอาวุโส : จำลอง ฝั่งชลจิตร บรรณาธิการบริหาร : สุรโรจน์ นวลมังสอ

บรรณาธิการ : ณรงค์ ธีระกุล หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ไพฑูรย์ อินทศิลา กองบรรณาธิการ : กฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล จอม กิจวิบูลย์ ณัฏฐ์ ธีระกุล ณัฐชนา ฤทธิผล กนกลักษณ์ เส้งคง รูปเล่ม/จัดหน้า : เมาลิด จิตต์ประไพย หัวหน้าฝ่ายโฆษณา : จรินท์พร บุญชัก ฝ่ายโฆษณา : ปราณี กาญจนโรจน์ การเงิน/ธุรการ : ปราณี กาญจนโรจน์ แยกสี-พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เม็ดทราย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-1475, 08-1892-5960 สำนักงานหนังสือพิมพ์นครโพสต์ : เลขที่ 2/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-0227 email : nakhonpost@hotmail.com
เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

ในนาคร

“ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้อง ทำเอง” นครโพสต์ เกียรติยศและ ศักดิ์ศรีของท้องถิ่น ฉบับนี้ประจำ ‘อั ศ วรั ก ษ์ ’ เดือนพฤษภาคม ‘อัศวรักษ์’ เข้าเวร รายงานกระแส แฉความเคลื่อนไหว อัพเดตความเป็นไปแห่งสังคมในนาคร บรรทัดนี้บันทึกไว้ รัฐประหารครั้งล่าสุด เกิดขึ้น แล้วเมื่อ 16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย การเมืองพลิกผัน ยังไม่รู้ว่า อดีตสมาชิกวุฒิสภานครศรีธรรมราช ใหม่หมาดๆ พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู... จะถือเคล็ดแก้ชงอีกรอบ ตัดสินใจอีกครั้ง เปลี่ยนชื่อจาก “ธมนูญ” กลับมาเป็น “ธรรมนูญ” หรือไม่ แฟนานุแฟนเจอหน้าเจ้าตัวเมื่อไหร่ วอนช่วยถามไถ่ให้ที (ฮา...) เสียงฝากจากผู้ใช้บริการห้างใหญ่ใจกลางเมือง “โรบินสันโอเชี่ยน นครศรีฯ” ถึงระบบความปลอดภัย เส้นทางหนีไฟของห้างจากชั้นบนลงชั้นล่าง จาก ชั้นล่างออกด้านข้าง และทางหนีไฟช่องทางอื่นๆ เท่าที่สดับรับฟังมา วันนี้ ช่องทางหนีไฟด้านทีต่ ิดกับ เคเอฟซี. ถูกแปรสภาพให้เป็นที่ตั้งร้านทอง ชื่อดัง ขณะที่ภาพอดีตเคยมีบันไดเชื่อมระหว่างอาคารของห้างกับ พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู อาคารพาณิชย์ด้านข้างก็หายไป พึงระวังไว้...เหตุเภทภัยเกิดขึ้นมา ผลได้จะไม่คุ้มเสีย ต่อเนื่องเรื่องปัญหาจราจรหน้าห้างดังโรบินสัน โอเชี่ยน ที่นับวันทวีความรุนแรง แต่เสมือนไม่ได้รับการเหลียวแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนฝากถามมา...เทศกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะถนนราชดำเนิน เส้นเดียวหรืออย่างไร ไฉนไม่ลองไปช่วยคุณพี่ตำรวจจราจร ปฏิบัติหน้าที่แถวพัฒนาการคูขวาง กันบ้าง...?! ความเคลื่อนไหวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังเดินหน้าสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ “ดร.โจ” ทีมสมนึก ดร.กณพ เกตุชาติ นำทีมว่าที่ผู้สมัคร สท.ออกเดินสาย ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในชุมชนต่างๆ ติดไม้ติดมือด้วยน้ำดื่ม พร้อมสอบถามสารทุกข์สุขดิบ เรียนรู้สารพันปัญหา ก่อนนำมาศึกษาวิเคราะห์หาทางแก้ไข ทำการบ้านล่วงหน้า หวังแก้ปัญหาให้ชาวประชาเมืองนคร... เสียงตอบรับฟุตบอลประเพณี “ดร.โจ คัพ” ครั้งที่ 4 ณ สนามนครศรี ปาร์คฟุตซอล ล้นหลาม และรู้ผลกันไปแล้วตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา งานนี้ นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ร่วมด้วยช่วยมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท เป็นของแถม ส่วนโปรแกรม ต่อไป “เปตอง ดร.โจ คัพ” ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล 16,000 บาท ร่วมชม และเชียร์ได้ที่สนามเปตองไสเจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลิ่นโชย ข่าวฉาว ทีมเชาวน์วัศ พลันที่ “รองฯเอส” นายวงศ์วชิร โอวรารินท์ ถูก เบียดขับพ้นเก้าอี้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราชไม่ทันข้ามวัน ปรากฏทั้งความเคลื่อนไหว ตามงานสังคมและวิวาทะในโลกออนไลน์ ทำนอง สาวไส้ให้กากิน แถมเป็นไส้เน่าขดมหึมา ว่าด้วยเรื่อง สีเทาดำล้วนๆ... อีกเรื่องที่ต้องติดตาม กรณี นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ วงศ์วชิร โอวรารินท์ คดีความระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ย่านถนนพัฒนาการคูขวาง ว่าด้วยเรื่อง การก่อสร้างอาคาร ฟังมาว่า ตัวละครในเรื่องนี้ มีทั้ง ข้าราชการระดับสูงในเทศบาล ซึ่งทับซ้อนระหว่างหน้าที่กับผลประโยชน์ทางธุรกิจและตัว นักการเมืองหัวขบวน เป็นฝ่ายหนึ่ง ส่วนอีกฝ่ายเป็นผู้ประกอบการซึ่งฉุนขาดที่มารู้ตัวว่าต้อง ตกเป็นคู่ความทางคดีในคราวที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ แต่กลับปรากฏมีรายชื่อติดบัญชีดำ ห้ามออกนอกประเทศ เนื่องเพราะถูกฝั่งคู่กรณีแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ เรื่องนี้ไม่ธรรมดา... โปรดติดตามตอนต่อไป ข่าวประชาสัมพันธ์...เชิญศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราชทุกรุ่น

พบผู้ว่าฯ : วันที่ 14 พฤษภาคม 57 นายคณิต คุณโลก กำนันตำบลทอนหงส์ พร้อมนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเก้ากอ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี และคณะ เข้าพบนายอภินันท์ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลทอนหงส์ และ เสนอโครงการชุมชนเฝ้าระวัง หมู่บ้านบำบัดยาเสพติด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด ในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลทอนหงส์ ร่วมเปิดงาน : นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร.ต.ฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันเปิดงานการประชุมวันสากล แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ“ความหลากหลายทาง ชีวภาพของเกาะ” (Islands Biodiversity)” ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกิจกรรมชุมชน : ดร.โจ กณพ เกตุชาติ ได้เป็นประธานเปิดงานฉลองตรอกท่าโพธิ์ ปี 2557 โดยมีสมาชิก ทีมสมนึกพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนมากร่วมในงาน ซึ่งงานฉลองตรอกท่าโพธิ์ เป็นงานประเพณีของชุมชน ในช่วงกลางวันมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีชุมชน อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ ปิดตาตีหม้อ ในช่วงค่ำมีพิธีเปิดงานอย่างเรียบง่าย และมีกิจกรรมการแสดงของลูกหลานในชุมชน

ร่วมงาน คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนกัลยาณีฯ ศิษย์เก่ารุ่น 71 ในฐานะเจ้าภาพปีนี้ฝากข่าวมา …แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดี...


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPYรวบ “โจ๊ก ป่าพร้าวโว้ย” พร้อมแก๊ง 5 คน ยึดของกลางยาบ้า 7,800 เม็ด-ปืนพกสั้น สายสืบ กก.สส.บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช จับกุมขาใหญ่ “โจ๊ก ป่าพร้าวโว้ย”พร้อมพวก 5 คนมั่วสุมเสพติดบ้า – ค้นในรถยนต์ กระบะพบยาบ้าซุกในรถกระบะจำนวน 7,800 เม็ด พร้อมอาวุธปืน จำนวน 1 กระบอกควบคุมตัวดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก – ในขณะที่เพื่อน อีก 4 คนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) เมื่อเวลา 01.30 น.วันที่ 6 พ.ค.2557 ที่ กก.สส.บก.ภ.นคร ศรีธรรมราช พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ. เชาว์ศิลป์ บุญประดิษฐ์ ผกก.กก.สส.บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชและ พ.ต.ท.โชคดี ศรีเมือง รอง ผกก.กก.สส. และ พ.ต.ท.ชูยศ จินดานคร สว.สส. ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลงานจับกุมนายพรชัย ชูมี หรือฉายา “โจ๊ก ป่าพร้าวโว้ย” อยู่บ้านเลขที่ 90/14 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 39 ถุง จำนวน 7,800 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกพร้อมกระสุนจำนวน 6 นัด เงินสดจำนวนหนึ่งและรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่นไทรทันสีฟ้า ทะเบียน กท-6554 นครศรีธรรมราช .จำนวน 1 คัน และจับกุมผู้ต้องหา อีก 4 คนประกอบด้วยนายศรราม หรือบูม ทองสงค์ 20 ปี, นายณัฐนันท์ หรือกุ้ง คลอดเพ็ญ อายุ 27 ปี,นายเดชาพลหรือโอม ชุมพันธ์ อายุ 21 ปี และนายธนารักษ์ หรือเอ็ม จันทปะ อายุ 27 ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกแก๊ง “ป่าพร้าวโว้ย” พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เปิดเผย ว่า ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครองให้เร่งสอบสวนสืบสวนจับกุม ผู้ค้ายาเสพติดและคดีอาวุธปืน เนื่องจากสองคดีดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกัน หากจับกุมยาเสพติดจะพบว่าผู้ต้องหาพกพาอาวุธปืนด้วย ในขณะที่การ จับกุมคดีอาวุธปืนก็มักจะพบยาเสพติดอยู่ด้วย จนกระทั้ง พ.ต.อ.เชาว์ศิลป์ บุญประดิษฐ์ ผกก. สส.ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแก๊ง “ป่าพร้าวโว้ย” ที่ เคยโพสโชว์ภาพอาวุธปืนและระเบิดในเฟซบุ๊คจนเป็นที่ฮือฮาและถูกตำรวจ บุกทลายจับกุมวัยรุ่นแก๊งนี้มาครั้งหนึ่ง รวมตัวกันมั่วสุมยาเสพติดในชุมชน

ป่าพร้าว ใกล้หมู่บ้านเอื้ออาทร ถนนสะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ ประจันพล รอง สว.สส. นำกำลังไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่นไทรทัน สีฟ้า ทะเบียน กท-6554 นครศรีธรรมราช จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ส่วนภายในบ้านพบวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมเสพยาเสพติดกัน จึงควบคุมตัว นำตัววัยรุ่นทั้ง 5 คนมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยพบว่าทั้ง 5 คน มีปัสสาวะสีม่วง ซึ่งทั้ง 5 คนให้การรับสารภาพว่าได้มั่วสุมเสพยาบ้า จึง

ร้องเรียน

ชาวบ้าน ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร้องสื่อมวลชนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าน้ำตกหนานปลิวที่โดน น้ำป่าพัดถล่มเสียหาย ผิวการจราจรเหลือครึ่งเดียวต้องเสี่ยงตายในการสัญจรหวั่นพลัดตกเหวลึก วอนเร่งแก้ไขก่อนโรงเรียนเปิดเทอม

สถานีความคิด

คลื่นวิทยุกระจายเสียงชุมชน คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร

87.5

MHz.

คุมตัวพร้อมของกลางอุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวน 2 ชุดรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่นไทรทัน สีฟ้า ทะเบียน กท-6554 นครศรีธรรมราช ของ นายพรชัย ชูมี หรือ “โจ๊ก ป่าพร้าวโว้ย” มาตรวจค้นอย่างละเอียดเนื่องจาก ภายในรถมีกลิ่นคล้ายกลิ่นยาบ้าฟุ้งกระจาย และนายพรชัย อ้างว่าเป็น กลิ่นลาเวนเดอร์น้ำยาปรับอากาศภายในรถ ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ ประจันพล หัวหน้าชุดจับกุมกล่าวว่า จาก การตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดพบกระเป้าสะพายภายในมีเสื้อผ้า หลายชุด เมื่อนำเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าจึงอาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกพร้อมกระสุน 6 นัด ชั้นล่างสุดของกระเป๋ายังพบยาบ้า บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่จำนวน 39 ถุง ถุงละ 200 เม็ด จำนวน 7,800 เม็ด ในขณะที่นายพรชัย อ้างว่าอาวุธปืน เป็นตนเอง มีไว้เพื่อป้องกันตัว ส่วนยาบ้ายาบ้าทั้งหมดเป็นของเพื่อนคนหนึ่งนำมา ฝากไว้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของนายพรชัย และ เชื่อว่านายพรชัย เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายา เสพติดเครือข่ายหนึ่ง จึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลและดำเนินคดี ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยา เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) รวมทั้งข้อหามีอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไปในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร “ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 4 คนให้การรับสารภาพว่าไปซื้อยาบ้า มาจากเอเยนต์คนหนึ่งในชุมชนมะขามชุม เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรงและเป็นเฝ้า ระวังสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของ ปปส.ภาค 8 ในเบื้องต้นจึงควบคุมตัวไว้ ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า ) และจะได้สอบสวน ขยายผลติดตามจับกุมผู้ค้าในชุมชนมะขามชุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป”.
เดือนพฤษภาคม 2557

อนที่ 2 เมืองมรดกโลกอนุราธปุระนครหลวงแห่งแรกของ ศรีลังกาที่รุ่งเรืองต่อเนื่องมาประมาณ 1,400 ปีแล้วยังเป็น แหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาในศรีลังกาและกลายเป็น ศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่หลังสมัยพุทธกาลจน “นครศักดิ์สิทธิ์อนุราธปุระ” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2525 อีกด้วย จาก เมืองอนุราธปุระ ในวันเดียวกัน เวลายังเหลือไม่มืดค่ำ คณะเดินทางต่อใกล้ๆ เพื่อไปนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ ที่นำหน่อมาจาก พุทธคยา เพราะเชื่อกันว่า พระนางเถรีสังฆมิตตา พระธิดาของพระเจ้า อโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราช ปุระในปี พ.ศ. 235 ส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกอยู่ที่พุทธคยาต้นปัจจุบันก็เชื่อกันว่า ไม่ใช่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซึ่งเชื่อกันว่าต้นเดิม ได้ถูกทำลายไปแล้ว ต้นที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นต้นที่ปลูกใหม่โดยใช้ หน่อเดิม แต่ก่อนที่จะได้เข้าไปชมและกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถึงต้น จริงภายในได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจค้นและกระเป๋าในห้องเล็กๆ สำหรับ ผู้หญิงเพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ชายแค่เดินผ่านเครื่องแสกนแบบเดินผ่าน ประตู ซึ่งผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่าเครื่องเสีย, เขาประหยัดไฟฟ้าหรืออย่างไร กับเหตุผลอื่นๆ จึงต้องมาให้ผ่านเครื่องแสกนกระบองอีกรอบ โดยผู้ที่เป็น จนท.ทหารชาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของที่นี่เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะไปเข้าชม สถานที่ไหนๆ ในประเทศนี้ ก็มักจะมีการตรวจค้นแบบนี้อยู่หลายต่อหลาย รอบ จากที่ฉันเคยอึดอัดหรือรู้สึกว่า “เยอะ” ในสายตาทีมงานและดูว่าจะ เป็นแค่รูปแบบพิธีการมากกว่าหวังผลด้านความปลอดภัย ส่วนเมื่อพิธีการ ที่ว่าปลอดภัยนั้นตรวจค้นแล้วเสร็จ ก่อนที่จะ เข้าไปในบริเวณก็ต้องถอดหมวกถอดรองเท้า ให้เรียบร้อยแล้วจึงเดินเท้าเปล่าเข้าไปด้านใน ปัจจุบันใส่ถุงเท้าเข้าไปได้ เดินตรงเข้าไปอย่าง รวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ก้าวย่างทั้งร้อนและ กำลังจะมืดค่ำ ซึ่งหากเที่ยวชมไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ปิดประตูก็จะต้องนอนภายในโบราณสถานที่นี่ ... ซึ่งคงไม่สะดวกแน่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราเห็นแผ่ กิ่งก้านสาขาปกคลุมกว้างใหญ่นี้มีอายุมา ยาวนานมาก ลำต้นเริ่มแคระเกร็น ทางการ พยายามรักษาต้นอย่าให้ตาย ด้วยการทำไม้ ค้ำยันกิ่งก้านสาขาไว้เป็นจำนวนมากทอดยื่น ไปด้านนอก และขณะที่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แตกหน่อแล้วนำออก ไปขยายจากต้นเดิม ทั้งในบริเวณนั้นและที่อื่นๆ อีกหลายต้น พลันให้นึกถึงต้นที่ปลูกไว้ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชบ้านของผู้เขียน ว่าเป็นหน่อ ของต้นไหนกันแน่ ที่มีการนำไปปลูกนำไปถวายกันสำหรับผู้ที่มาไหว้ รวมทั้งคณะของผู้เขียน ตั้งใจมาเก็บใบโพธิ์ของพระศรีมหาโพธิ์ที่ร่วงหล่น มาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วย และสำคัญสุดมีคำสั่งไปจากบ้านให้นำ ใบโพธิ์กลับมาฝากกันทุกคน ห่างจากจุดที่ต้นศรีมหาโพธิ์ไม่ไกล ทีมงานแสวงบุญใหญ่ที่ยัง คงมีเวลาจึงได้เลยมานมัสการเจดีย์รุเวลิ หรือสุวรรณมาลีเจดีย์ เป็นเจดีย์ ที่มีขนาดใหญ่ ความกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และเจดีย์ถูปาราม

FREE COPY

ตามรอย พระพุทธเจ้า ตอน ๒

เป็นเจดีย์ทางพระพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้า เทวานัมปิยะติสสะ ในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐาน พระรากแก้ว เบื้องขวา(กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก อีกสถานที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลกัน “เจดีย์เชตวัน” ผู้เขียนได้ยินชื่อ เจดีย์ อันทำให้นึกถึงนามสกุลของเพื่อน คุณเขียว (ร้านเขียวมอร์เตอร์ไซด์) อยู่แถวสะพานยาว เป็นร้านซ่อม/ดัดแปลงท่อไอเสีย มอร์เตอร์ไซด์ รถเครื่อง ไม่มีนัยสำคัญอะไร เพียงนามสกุลน้าเขียว คือ เชตุวรรณ ใช่เดียวกัน หรือเปล่า คิดอยู่อยู่ในใจ สำหรับเจดีย์องค์นี้สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ ในสมัย

พระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ.819-846 เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกและ สูงอันดับ 3 ของโลกรองจากปิรามิด 2 แห่งที่ประเทศอียิปต์ ด้วยฐานเจดีย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 113 เมตรสูง 122 เมตร เสร็จกิจกรรมการเดินชมโบราณสถานเก็บใบโพธิ์มาฝากใคร ต่อใคร ที่ต้องคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจเรา ว่าไม่ไปเก็บใบโพธิ์มาจากวัด แถวบ้านมาหลอกให้เขาดีใจเล่น เข้าที่พักด้วยอาการหมดเรี่ยวแรง เนื่องจากอากาศที่ค่อนข้างร้อน ดูเหมือนจะอากาศจะร้อนพอๆ หรือเท่า บ้านเรา แต่ดูอบอ้าวกว่า สำหรับที่พักระดับห้าดาวอาหารการกินแบบ ศรีลังกา อาหารที่หนักด้านเครื่องเทศ โรตี ข้าว พืชผักผลไม้สมบูรณ์ ถึงจะ ไม่คุ้นกับกลิ่นรสชาด ต้องขออภัยผู้เขียนไม่ชำนาญเรื่องการเขียนถึงอาหาร บรรยายไม่ถูกเท่าใดเพราะตนเองนั้นเพื่อนและหรือคนในครอบครัวบอกว่า เป็นพวกคอหอยเข้ หมายความว่าอะไรก็กิน แยกไม่ออก อร่อยหรือไม่ อย่างไร สำหรับสถานที่โรงแรมที่พักแทบจะไม่ได้ใช้สถานที่มากนัก ครั้น จะชมสถานที่ว่าโรงแรมเขาจัดสถานที่ได้สวยดีเหมาะแก่การรับแขกบ้าน แขกเมืองก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ชมอะไรกันมากมายนัก เพราะทั้งบัดดี้ รูมเมทน้าตุ้ม(ช่างภาพช่อง11) และผู้เขียนเองก็เหมือนกล้องบันทึกภาพ ที่หมดพลังงานแบตเตอรรี่ จึงราตรีสวัสดิ์กันอย่างไม่รู้เนื้อตัว ...

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร“วันวิสาขบูชา” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันวิสาขบูชา ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีกำหนดแห่ผ้า พระบฎพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศานุวงศ์เพื่อโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในเย็นวันเดียวกันนี้ วันนี้ (13 พฤษภาคม 2557) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางเลขา ซื่อธานุวงศ์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีฐิตวัฒน เชาวลิต นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการ นำหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางการสร้างบรรยากาศความปรองดองและ ความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดประเพณี วิสาขบูชาให้ยั่งยืนตลอดไป

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากลวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียก การบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูก กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในวันวิสาขบูชา นอกจากพิธีทำบุญ ตักบาตรแล้ว ตลอดทั้งวันจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมแห่ผ้าขึ้นห่ม องค์พระบรมธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 16.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดประกอบพิธีแห่อัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน คือ ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากศาลา 100 ปี ไปยังลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายผ้า พระบฏพระราชทานแด่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากนั้น เวลา 18.00 น. ประกอบพิธีบูชาเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน.


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPYธุรกิจซักรีด สุดระอา !

ต้องย้ายร้านหนีปัญหาน้ำประปา...

ชาวบ้านเฮ..ชนะคดีฟ้องนายทุน ได้ฤกษ์ปรับปรุงซ่อมแซมและ ลาดยางถนนซอยที่มีกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของโรงงานน้ำแข็ง นานถึง 10 ปี – หลังศาลฎีกาตัดสินให้เจ้าของโรงงานเปิดเส้นทางสาธารณะ เผยที่ดินเดิมเป็นสถานที่ประกอบพิธีแรกนาขวัญและของพราหมณ์ชื่อดัง เตรียมตั้งชื่อเป็นทางการ “ซอยพราหมณ์พรหม” จากกรณีที่ได้เกิดกรณีพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของ โรงงานผลิตน้ำแข็งยี่ห้อเปเป้ ตั้งอยู่ในถนนซอยไม่มีชื่อ แยกจากซอยที่ตัด เข้าไปจากถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเจ้าของ โรงงานน้ำแข็งทำการปิดเส้นทางเข้าออกจนทำให้นางถนอม หรือวันเพ็ญ พันธ์กำเนิด อายุ 57 ปี เลขที่ 160/2 หมู่ 9 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช ยื่นฟ้องเจ้าของโรงน้ำแข็ง และศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ได้ พิพากษาให้นางถนอม ชนะคดี แต่เจ้าของโรงน้ำแข็งยื่นต่อสู้คดีต่อศาลฎีกา จนเมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา ศาลฎีกา ได้พิพากษาให้เจ้าของ โรงน้ำแข็งเปิดทางเข้าออกให้นางถนอม และชาวบ้านสามารถใช้เส้นทาง เข้าออกได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเส้นทางสาธารณะ รวมระยะเวลาการ ต่อสู้คดียาวนานถึง 10 ปี ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557 นี้ว่า นายธีรวัฒน์ คงสำราญ สท.เขต 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้นำทีมช่างโยธา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเครื่องจักกล เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม และลาดยางลาดยางแอสฟัลท์เส้นทางที่มีกรณีพิพาทกันจนแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้นายธีรวัฒน์ยังได้ปรับปรุงซ่อมแซมและลาดยางแอสฟัลท์ถนน ทางเข้าโรงงานน้ำแข็งระยะทางประมาณ 80 เมตร ที่ชำรุดทรุดโทรม ฝุ่นละอองกระจายฟุ้งมานานนับ 10 ปี จนสำเร็จสามารถใช้งานได้เป็น อย่างดีเช่นกัน นายธีรวัฒน์ คงสำราญ กล่าวว่า เส้นทางถนนสายนี้เริ่มต้น จากถนนกะโรมเข้ามาประมาณ 350 เมตร ก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าโรงน้ำแข็ง เปเป้ ระยะทางอีก 80 เมตร ส่วนถนนเข้าบ้านของนางถนอม พันธุ์กำเนิด แยกจากถนนเข้าโรงน้ำแข็งเปเป้ตามแนวกำแพงของโรงน้ำแข็งระยะทาง 20 เมตร ก่อนหน้านี้ทางเทศบาล ฯไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง เข้าโรงน้ำแข็งระยะทาง 80 เมตรได้ เนื่องจากในแต่ละวันจะมีรถบรรทุก น้ำแข็งเข้าออกโรงน้ำแข็งตลอดเวลา หากต้องปิดถนนเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของโรงงานน้ำแข็งได้ “แต่เมื่อตนเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านของนาง ถนอม พันธุ์กำเนิด ระยะทางแค่ 20 เมตร พบว่ารถบรรทุกที่เข้าออกโรง น้ำแข็งจะเข้าออกในช่วงเช้าตรูและกลับมาอีกครั้งในช่วงเย็น จึงตัดสินใจ

โดย...

กน

ี กวล

หลายเดือนที่ผ่านมาปัญหาน้ำประปาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช กลายเป็นวิกฤติที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และต่อเนื่อง ในบางพื้นที่ขณะนี้ก็ยังคงเจอกับสภาพน้ำประปาที่แก้ไม่หาย อาจด้วยไม่มีการวางแผนที่จะรับมือแก้ไขกับสถานการณ์ หรืออาจเพราะ ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไร้ความสามารถจริงๆ ผู้เขียนมีโอกาสลงพื้นที่ในหลายเขตหลายชุมชน เจอกับชาวบ้าน ที่เอือมระอากับปัญหาน้ำประปา ท้ายที่สุดต้องตัดใจแก้ปัญหา ด้วยการ ย้ายร้านที่ทำธุรกิจ ซัก อบ รีด หนีปัญหาน้ำประประไม่ไหล เรื่องจริงผ่านจอที่ว่านี้ เป็นเสียงสะท้อนจากพี่เล็ก ผู้มีอาชีพ รับจ้าง ซัก อบ รีด อยู่ในพื้นที่เขต 4 ชุมชนบุญพาสันติ เขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ที่บอกเล่าให้ฟังว่า “ที่ผ่านมา ต้องทนกับปัญหาน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นระยะ เวลาหลายเดือน และถึงน้ำประปาจะไหลก็ไหลน้อยมาก ซ้ำร้ายบ่อยครั้ง มีกลิ่น มีสีโคลนปะปน ทำให้เสื้อผ้าที่รับจ้างมาซักไม่สะอาด หากเป็นผ้า สีขาว ก็ต้องไปขนน้ำจากที่อื่นมาซัก เพื่อให้เสื้อผ้าของลูกค้าสะอาด นานวันเข้า การที่ต้องไปขนน้ำจากที่อื่นมาซักคงกลายเป็นภาระและต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นมา พี่เล็กจึงต้องตัดสินใจมองหาทำเลที่ตั้งร้านแห่งใหม่ โดยมี เงื่อนไขประการแรกที่จะต้องคำนึงและถามถึงคือ น้ำไหลดีไหม สีขาว หรือสีขุ่น เมื่อได้ตามเงื่อนไข ถึงแม้ราคาเช่าร้านจะสูงกว่าที่เดิม ก็จำเป็น ต้องเช่าเพราะไม่อยากเปลี่ยนอาชีพ” ย้อนไปดูวิกฤติปัญหาน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จะพบว่า ปีนี้ไม่ใช่ปีแรกที่เจอกับสภาวะวิกฤต หากจำไม่ผิด เมื่อปี พ.ศ.2556 ช่วงเดือนเมษายน ก็เคยประสบกับการขาดแคลนน้ำ ประปามาแล้ว ทางผู้รับผิดชอบก็น่าจะมีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไข

ปัญหา หากแต่ในปีนี้ พ.ศ.2557 ทางผู้ดูแลในเรื่องนี้ ก็ยังคงแก้ปัญหา ที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ มิหนำซ้ำปีนี้กลับเจอกับวิกฤตที่หนักกว่าเดิม ชาวบ้านชาวชุมชนก็ได้แต่หวังว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชโดยเฉพาะ นายกฯเชาวน์วัศ เสนพงศ์ จะมีปัญญานำเอา ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก ไปคิดทบทวนไตร่ตรองพิจารณา เผื่อว่า ในปีหน้าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีก

ชาวบ้านเฮ..! ได้ฤกษ์ปรับปรุงถนน หลังศาลฏีกาตัดสินให้นายทุนเปิดทาง ปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ถนนทางเข้าโรงน้ำแข็งไปพร้อมๆ กัน โดยใช้วิธีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 วัน วันละครึ่งถนนและ ระดมกำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่วัน จะได้ไม่กระทบต่อรถบรรทุก ที่เข้าออกโรงน้ำแข็ง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย” นายธีรวัฒน์ คงสำราญ กล่าวอีกว่า ในส่วนของถนนซอยแยก จากถนนกะโรม ระยะทาง 350 เมตร ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเป็นบางช่วง ตนจะ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (16 พ.ค.) พร้อมทำ ลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุรถชนได้ หลังจากนั้นถนนสายนี้ประชาชนจะได้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไร้ฝุ่นละออง และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่นางถนอม พันธ์กำเนิด กล่าวว่า เนื่องจากถนนซอยที่

แยกจากถนนกะโรมเส้นนี้ยังไม่มีชื่อซอยอย่างเป็นทางการ ผู้คนมักจะ เรียกว่าซอยชมดาว และซอยเปเป้ เนื่องจากมีบังกะโลชมดาว และโรงงาน น้ำแข็งเปเป้อยู่ในซอย ตนจึงได้เสนอกับทางเทศบาลฯ ให้จัดทำป้ายชื่อ ซอยอย่างเป็นทางการคือซอย “พราหมณ์พรหม” เนื่องจากที่ดินในบริเวณ นี้เกือบทั้งหมดเดิมเป็นของพราหมณ์พรหม ซึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อดังของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนที่ดินในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธี แรกนาขวัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีต ส่วนซอยทางเข้าบ้านของ ตน ตนจะทำป้ายชื่อ “ซอยพราหมณ์แดง” ซึ่งเป็นชื่อพราหมณ์ลูกชาย ของพราหมณ์พรหมอีกทีหนึ่ง.
เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

ผู้การฯ เมืองคอนปล่อยแถวตำรวจ เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง ระดมกำลังกวาดล้างยานรก-อาวุธปืน ผู้การฯเมืองคอน ปล่อยแถมระดมกำลังกวาดล้าง อาชญากรรมช่วงการชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง–เผยส่งผล อาชญากรรมพุ่งสูงพร้อมการแพร่ ระบาดของยาเสพติดหนักมาก ยิ่งขึ้น - ผุด 2 ยุทธการ “ยุทธการ สายฟ้าล่าอาวุธปืนและยุทธการ ล้างผลาญยาเสพติด” (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวร ายงานว่าในช่วงสถานการณ์ การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้อยในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการ แพร่ระบาดของยาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.นคร ศรีธรรมราช เปิดเผยหลังการเป็นประธานการระดม กำลังปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผน“ยุทธการสายฟ้าล่าอาวุธปืนและยุทธการ ล้างผลาญยาเสพติด” สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ว่าในระยะนี้เราจะเพิ่มความเข้มในการกวาดล้าง อาชญากรรมโดยเฉพาะอาวุธปืนและยาเสพติด ซึ่งตน มีคำสั่งให้ทุกโรงพักเร่งปฏิบัติการตามแผนยุทธการ สายฟ้าล่าอาวุธปืนและยุทธการล้างผลาญยาเสพติด” และให้ระดมกำลังกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง “ในส่วนของยาเสพติดตนได้ประกาศ นโยบายไปแล้วว่าจะต้องล้างผลาญยาเสพติดให้หมด สิ้นไปจากพื้นที่ให้ได้ โดยจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ทั้งการจับกุมดำเนินคดี การติดตามยึดทรัพย์สินของ ขบวนการค้ายาเสพติด ที่สำคัญหากในการเข้าจับกุม ผู้ต้องหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจใช้มาตรการวิสามัญฆาตกรรมได้ทันที ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจจับตาแก๊ง ค้ายาเสพติดไปแล้ว 3 ราย” ทางด้าน พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ.เมือง กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 14-16 พ.ค. 2557 ตำรวจ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ ตามแผนยุทธการสายฟ้าล่าอาวุธปืนและยุทธการล้าง ยาเสพติด” โดยใช้กำลังตำรวจและ อส.ตร.กว่า 160 นายร่วมปฏิบัติหน้าที่ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั่ว พื้นที่รับผิดชอบทั้งรอบในและรอบนอกรวม 10 จุด การจัดชุดลาดตระเวนหรือชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 3 ชุดออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 19.00-24.00 น. สามารถ จับกุมคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดทั้งผู้ค้า ผู้เสพได้จำนวนมาก รวมทั้งจับกุมอาวุธปืนได้หลายกระบอกด้วย ซึ่งจะ รวบรวมผลงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็น ทางการอีกครั้งหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีปล่อย แถวระดมกำลังกวาดล้างฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.ตร.

หจก.ลิ้มจี่เซ้ง ย้ายร้านจากร้านเดิม มาอยู่ที่ร้านเก่า(ท่าวัง) **ติดกับจิมมี่ผ้าม่าน**

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1709-1711 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช

ได้เข้าประจำจุดปฏิบัติการที่กำหนดและเริ่มปฏิบัติ ตรวจค้น พบว่าในช่วง 1 ชั่วโมงแรกสามารถจับกุม ผู้กระทำผิดในคดีต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนั้น ไม่พบการกระทำผิดคาดว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำผิดจะมีการโทรศัพท์หรือส่งไลน์แจ้งบอกเพื่อนๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณใดบ้าง ทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรู้ตัว ไม่กล้าผ่านไปในจุดดังกล่าว ส่วนที่จุดสามแยกวัดโพธิ์เสด็จ ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช ชุดปฏิบัติการนำโดย ร.ต.ท.พศวีย์ จันทร์ทอง รอง สวป.สภ.เมือง พร้อมกำลัง ตำรวจ 5 นาย อส.ตร. 15 นาย ได้ตั้งจุดสกัดจนกระทั้ง มีชายฉกรรจ์เป้าหมายคนหนึ่งขับรถ จยย.ผ่านมา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดสกัดจึงแกล้งขับรถช้าๆ ทำท่าจะหยุดรถเพื่อให้ตรวจค้น แต่เจ้าเจ้าหน้าที่เผลอ กลับกำลังเร่งเครื่องรถ จยย.ขับแหกด่านพร้อมปาทิ้ง ห่อกระดาษเล็กๆ ทันที อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ อส.ตร. จำนวน 4 นายซึ่งสกัดอยู่ด้านหน้าห่างจากจุดสกัด ประมาณ 100 เมตร ได้ออกมาสกัดจับกุมวัยรุ่นคน ดังกล่าวเอาไว้ได้ทราบชื่อนายจีรวัฒน์ เทียมทัน อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/99 หมู่ 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีดำ ทะเบียน ขคฉ-209 นครศรีธรรมราช 1 คัน และ จากการตรวจสอบห่อกระดาษฟอยล์เล็กๆ ที่วัยรุ่น คนดังกล่าวปาทิ้งมียาบ้าอยู่จำนวน 3 เม็ด จึงทำการ ตรวจปัสสาวะพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง นายจีรวัฒน์ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าตัวเองเป็นทายาทของเจ้าของธุรกิจค้าพืชผลทาง การเกษตรรายใหญ่ในตลาด “บัวตอง” เพิ่งเสพยาบ้า และกำลังจะขับรถไปบ้านเพื่อนแต่ถูกตำรวจจับกุม ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้ค้ายาเสพติดแต่เป็น เพียงผู้เสพเท่านั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสอบสวนขยายผลใน คดีนี้ต่อไป.

สู่ตลาดกลางผักและผลไม้

จังหวัดนครศรีธรรมราชจับมือหอการค้า จังหวัด จัดงานเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง สู่ตลาดกลาง ผักและผลไม้ 10-11 พฤษภาคม 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำปากพนังเข้าสู่ตลาด กลางผักและผลไม้ ณ ถนนหน้าศาลากลางประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในงาน มีกิจกรรมมากมายอาทิ การจัดประกวดพืชผลทาง การเกษตร การแข่งขันโยนฟักเขียว การแข่งขัน ปอกมะพร้าวอ่อน และที่สำคัญมีการให้ความรู้ด้าน การเกษตรต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช กล่าวว่า นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบ ประมาณสนับสนุนการจัดงานจำนวน 1 ล้านบาท โดย ให้หอการค้าจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ชาวลุ่มน้ำปากพนัง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ ช่วยแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ มี การเจรจาตกลงทางการค้า ผู้ซื้อพบผู้ขายโดยตรง

นางสาววาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน อย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรชาวลุ่มน้ำ ปากพนังและชาวนครศรีธรรมราช โดยมีการนำ นวัตกรรมเทคโลยีทางการเกษตรมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ มีการประกวด และจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง การจำหน่ายสินค้าโอทอป รังนก และอาหารทะเลสด และแปรรูป กว่า 50 บู๊ธ การเจรจาตกลงทางการค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านราคา เป็นการตกลงซื้อขายสินค้ากันล่วงหน้า สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดได้ในระดับหนึ่ง เกษตรกรจะได้ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของ ตลาด “งานเกษตรลุ่มน้ำปากพนังเข้าสู่ตลาด กลางผักและผลไม้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่นในพื้นที่ให้ตลาดและผู้บริโภคได้รับทราบ กันอีกด้วย โดยมีเครื่อข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนให้ความสนใจกันอย่างเนืองแน่น” ประธานหอการค้ากล่าว

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมือง

เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

รับสมัครพนักงาน

- พนักงานขายหน้าร้าน(ชาย) - พนักงานคอมพิวเตอร์(หญิง) - พนักงานคอมพิวเตอร์(ชาย) - พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อใหญ่ - พนักงานทำความสะอาดทั่วไป - พนักงานขาย(ชาย)

3 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน

**ติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ร้าน

โทร.075-340632 075-314052

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดงาน “โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” ณ โรงแรมทวินโลตัส ห้องบงกชรัตน์ 3 โดยในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเสวนากันอย่างมาก รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการ จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจ ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลความเป็น ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPYคณะสงฆ์จัดพิธีต้อนรับพระบัญชา

แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด(ธ) เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้(26 พ.ค.57) ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีต้อนรับพระบัญชาแต่งตั้ง พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 -17 -18 ฝ่ายธรรมยุติ เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะบูรพาจารย์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) ถวาย สักการะรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ) มอบของที่ระลึก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายสักการะ แด่เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) กล่าวสัมโมทนียคาถา พระสงฆ์ 10 รูป อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เสร็จพิธี จากนั้นคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จำนวนมากได้ถวายสักการะแด่พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ปภารตโน) ปธ.4 เลขานุการเจ้าคณะ จังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแต่งตั้งแทนพระเทพวิยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีต เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) สำหรับพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ปภารตโน) ปธ.4 น.ธ.เอก ปริญญาโท อายุ 42 พรรษา 20

ร้านทองใจป้ำควัก5หมื่นมอบตำรวจ เป็นกำลังใจจับโจรปล้นทอง2.6ล้าน เจ้าของร้านทองซีกวง สาขา 9 รุดมอบ เงินสด 50,000 บาท ให้ตำรวจสายสืบเมืองคอน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ หลังจากใช้เวลา 4 ชม.ติดตามจับกุมนักดนตรีวัยโจ๋สวมบทโจรควงปืน บุกเดี่ยวจี้ชิงทองมูลค่ากว่า 2.6 ล้าน – ก่อนควบคุม ตัวไปทำแผนฯ ในที่เกิดเหตุ - เผยจอมโจรยกมือไหว้ ก่อนปล้น - ชื่นชมแฟนสาวพาโจรโจ๋มอบตัว จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำโดย พ.ต.ท.วินัย คงประพันธ์ รอง ผกก.สส. ออกสืบสวนติดตามจับกุมโจ๋นักดนตรี ร้านอาหารชื่อดังที่ก่อเหตุควงปืนฉายเดี่ยวบุกจี้ชิงทองคำ รูปพรรณมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทจากร้านทองซีกวง สาขา 9 ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองทอง ถนนพัฒนาการคูขวาง กลางเมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาแค่ 4 ชม. เมื่อวานนี้ (7 พ.ค.) ท่ามกลาง ความดีใจของเจ้าของร้านทองรวมทั้งประชาชนที่ ติดตามข่าวต่างยกย่องชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ สันติราษฏร์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตามที่เสนอข่าวมาตาม ลำดับแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค.57 พ.ต.ท. วสันต์ แต่งเกลี้ยง พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้เชิญ น.ส.แอร์ แฟนสาว ของนายอานนท์ หรือเบส เมตรไตรย์ ผู้ต้องหามา สอบสวนปากคำอย่างละเอียด โดย น.ส.แอร์ ให้การว่า ตนเป็นคน จ.ภูเก็ต มีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการตำรวจ

หลายคน เมื่อทราบว่านายอานนท์ แฟนหนุ่มไปก่อเหตุ จี้ร้านทอง และตั้งใจจะหลบหนีการจับกุมของตำรวจ ตนจึงขอร้องให้นายอานนท์ มอบตัว เพราะทราบดีว่า หากจะหนีต้องหนีไปตลอดชีวิตและจะต้องถูกตำรวจ จับกุมตัวได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ที่สำคัญเกิดเป็นคนเมื่อ ทำผิดก็ต้องอมรับผิด จึงอ้อนวอนเกลี้ยกล่อมจนนาย อานนท์ยอมปฏิบัติตามความต้องการของตน ตนจึง ประสานขอนำนายอานนท์ ไปรอที่หน้า สภ.ท่าศาลา ก่อนประสานให้ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก. สภ.เมือง มารับตัวนายอานนท์ ไปดำเนินคดีตาม กฎหมายดังกล่าว ต่อมาในเวลา 11.00 น. วันเดียวกันนี้ ที่ ห้องประชุม สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.ณัฐกานต์ รัษฐปานะ อายุ 37 ปี เจ้าของร้านทองที่เกิดเหตุ ได้นำ

เงินสดจำนวน 50,000 บาทมามอบเป็นการขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามจับกุม คนร้ายรายนี้ โดยมี พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก. พ.ต.ท.วินัย คงประกันธ์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วุฒิพงศ์ ฐิติสโรจน์ รอง ผกก.ป. พร้อมตำรวจชุดจับกุมร่วม รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้น พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล พ.ต.ท.วินัย คงประพันธ์ พ.ต.ท.วสันต์ แต่งเกลี้ยง พร้อมกำลังตำรวจได้ควบคุมตัวนายอานนท์ หรือเบส ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางความสนใจของผู้คนที่แห่มามุ่งดูกันแน่นขนัด จนทำให้รถติดยาวเหยียด โดยในการทำแผนเริ่มตั้งแต่ นายอานนท์ หรือเบส ผู้ต้องหาขับรถมาวนเวียนดู ลาดเลาและนั่งรอจังหวะที่ม้าหินอ่อนหน้าร้านเซเว่นฯ

ฝั่งตรงข้ามร้านทอง ก่อนตัดสินใจขับรถ จยย.ข้ามถนน ไปจอดในซอยพัฒนาการคูขวาง 6 ข้างร้านทองและ บุกเข้าไปในร้านยกมือไหว้พนักงานและชักอาวุธปืนปลอม ออกมาจี้บังคับให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำใส่ถุง พลาสติกที่เตรียมมา จากนั้นจึงขับรถ จยย.หลบหนีไป จนถึงกลางซอยจึงถอดหมวกและแว่นตาขว้างทิ้งใน พงหญ้าริมถนน ในขณะที่ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านทอง ซีกวงที่มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจชุด ติดตามจับกุม ที่ระดมกำลังออกสืบสวนติดตามจับกุม คนร้ายอย่างต่อเนื่อง และสามารถปิดคดีได้ภายใน 4 ชม. ตนต้องขอชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนที่ทุ่มเทกับ การสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย และขอยกย่องชื่นชม น.ส.แอร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์แฟนสาว ของนายอานนท์ ที่ช่วยชี้แจงเหตุผล และเกลี้ยกล่อม จนนายอานนท์ ยอมปฏิบัติตามและนำเข้ามอบตัวกับ ตำรวจในที่สุด นับเป็นปัญญาชนตัวจริง และจากการ ตรวจเช็คอย่างละเอียดพบว่าสร้อยคอทองคำที่คนร้าย ชิงไปได้ทั้งหมด 126 เส้น เส้นละ 1 บาท รวมหนัก 126 บาท ตำรวจสามารถยึดคืนมาได้ทั้งหมด.


10

เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

เปิดประตูการเรียนรู้ สู่สำนึกอนุรักษ์ทะเลไทย กับห้องเรียนกลางแจ้ง ณ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน

“นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาสัมผัสและเรียนรู้ เกี่ยวกับทะเลจริงๆ” ท่ามกลางห้องเรียนที่เต็มไปด้วย นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยาทางทะเล ที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดี แต่ยังมีนักศึกษา อีกจำนวนหนึ่งทีบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่ได้ มาสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับท้องทะเล และทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ณ ห้องเรียน กลางแจ้งอย่างค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน สร้างแรงบันดาลใจแก่พวกเขาเป็นอย่างมาก นับเป็นเวลากว่า 22 ปีแล้วที่โครงการ “ค่าย นิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” อันเป็นความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดประตูให้นักศึกษาที่มีความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วประเทศ จากของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มี โอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในห้องเรียน ธรรมชาติกลางแจ้งอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น หาดหิน ป่าชายเลน และท้องทะเลอันดามัน นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีใน ห้องเรียนจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในแต่ละ ด้าน รวมทั้งความรู้และการใช้ชีวิตที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากเด็กค่ายรุ่นพี่ ด้วยหวังว่าพวกเขา จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้อยู่คู่ประเทศต่อไป จาก รุ่นสู่รุ่นห้องเรียนกลางแจ้งแห่งนี้ ได้บ่มเพาะ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศมาแล้ว กว่า 600 คน “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนนี้ นับเป็นประตูที่เปิดให้นักศึกษาที่มีความสนใจทาง ด้านนี้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ทำให้เห็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของจริง ผมเอง เป็นเด็กค่ายนิเวศ วิทยารุ่นแรกนับว่าโชคดีมากที่ได้มี โอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโครงการ โดยเฉพาะอาจารย์ ที่ทุ่มเทใหกับการสอนในค่ายนี้อย่างมาก เกิดเป็นแรง บันดาลใจให้ผมได้เติบโตและศึกษาต่อทางด้านนี้ จนกลายเป็นอาจารย์และนักวิจัยทางทะเลในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับเด็กค่ายนี้อีกหลายคน ที่ได้นำความรู้และ ความรักต่อท้องทะเลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อและใช้ในสาขา อาชีพของตนเอง ที่สำคัญยังได้ถ่ายทอดความรู้และ ความรักต่อท้องทะเลให้น้องๆ ที่ได้มาร่วมเข้าค่ายนี้ อีกด้วย” อาจารย์ขุน หรือ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่าให้ฟัง

กับเชฟรอน

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ในทุกๆ วันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน นักศึกษาที่เข้ามาร่วมค่ายทั้ง 33 คน จะได้เรียนรู้ภาค ทฤษฎีให้เข้าใจก่อนเรียนรู้ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนหรือท้องทะเล เพื่อให้ได้สัมผัส “ของจริง” และเข้าใจเรื่องที่เรียนอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความ สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนกลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล เพื่อให้เกิดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน ทะเลอย่างรอบคอบและยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ผ่านทาง กิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำรวจบริเวณป่าชายเลน หาดหิน และการดำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างทางทะเล ไปทำการศึกษา ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้ริเริ่มโครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนและเป็นหนึ่ง ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้กับเด็กค่าย นิเวศวิทยา เล่าให้ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า “การเรียน ในมหาวิทยาลัยต้องใช้จินตนาการมาก เป็นของดอง

ทำแล็บแห้ง แต่ที่นี่เด็ก ได้ลงน้ำตลอดเวลา ได้ เห็นของจริง น่าตื่นเต้น กว่า ตอนเช้าเรียนทฤษฎี ตอนบ่ายเจอกับสถาบันธรรมชาติ ที่สามารถไปรื้อค้น เดินสำรวจได้ ใครสนใจมากก็ได้มาก” “จุดเด่นของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลคือ จะเน้นให้เด็กคิด โดยอาจารย์เป็นเพียงผู้จุดประเด็น แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน ความคิด จากนั้นก็มีการนำลงพื้นที่ ให้ลงมือทำจริงด้วย ตนเองทุกขั้นตอน หัวใจสำคัญของการเดินทางมา บ่มเพาะถึงจังหวัดภูเก็ตคือ สถานที่มีความเหมาะสม ต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและลงมือปฏิบัติ เรา ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากคนทำงานจริง ที่จะ สามารถตอบคำถามที่เขาสงสัยในแต่ละเรื่องได้ นักศึกษาทุกคนจะต้องทำแล็ป ต้องไปลงทะเล ทุกคน ได้เห็น ได้สัมผัสของจริง เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับ เด็ก และเราอยากให้เด็กๆ ได้รู้จักกันกันเป็นเครือข่าย

ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นเพื่อนกัน มาช่วยกันในปีหน้า ในภาย ภาคหน้า เกิดเป็นแวดวง เป็นสังคมในค่าย ทุกครั้ง สิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือ รุ่นพี่รุ่นก่อนๆ กลับมา ช่วยค่ายกันเป็นอย่างดี” เช่นเดียวกับพี่ไก เรืองฤทธิ์ พรหมดำ เด็ก ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนรุ่น 9 ที่วันนี้ถึงแม้ จะกำลังศึกษาต่อปริญญาโทในสาขานี้ก็ได้อาสามาเป็น พี่เลี้ยงประจำค่ายที่คอยให้คำแนะนำความรู้และการใช้ ชีวิตให้น้องๆที่มาเข้าค่ายปีนี้ “ส่วนตัวผมเองตอนที่ได้ มาร่วมค่ายก็รู้สึกดีใจมาก เพราะไม่เคยเห็นทะเลฝั่ง อันดามันมาก่อน สภาพทางทะเลและความหลากหลาย ของสัตว์ทะเลก็แตกต่างกันไปในทะเลสองฝั่ง ซึ่งเป็น อะไรที่น่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้มาก สิ่งที่ได้จาก ค่ายคือความรู้ที่ได้มาเห็นของจริงและประสบการณ์ที่ ได้ถ่ายทอดจากนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สำคัญยังได้มิตรภาพ และเครือข่ายจากเพื่อนร่วมค่ายเมื่อต่างคนไปมีอาชีพ


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

11

บุกจับผู้ต้องหา “โหนด คันธง” ฆ่าสาวทอมหมกท่อระบายน้ำ ในสายงานด้านนี้อีกด้วย” นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่าย นโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการ สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน การสนับสนุนค่ายนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา และประมงทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงทฤษฏี และปฏิบัติ ผ่านการเรียนการสอนโดยนักวิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้มีการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรงในทะเล เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยแบบครบถ้วน และยังเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจต่อไป โดยตลอด 21 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผลผลิตที่มีคุณภาพ จากค่าย โดยเฉพาะบุคลากรด้านนิเวศวิทยาทาง ทะเลของไทย ซึ่งหลายคนปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน ด้านนี้ หลายคนเป็นบุคลากรคุณภาพในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน หลายคนกำลังศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพด้านนี้ของไทยยังถือว่าขาดแคลนและ เป็นที่ต้องการอีกมาก บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้มีส่วน สนับสนุนต่อไปเพื่อพัฒนาการศึกษาและความ เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายและ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติของประเทศให้คนรุ่นใหม่ต่อไป” น้องตาล กนกลดา เพชรรี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เล่าให้ฟังว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาสัมผัส และเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลจริงๆ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย ที่หนูเรียนจะติดทะเล แต่ไม่เคยได้มาสัมผัสของจริง แบบที่ได้เรียนรู้ในค่ายนี้ หนูรักและมีความสุขที่ได้อยู่ กับทะเลเพราะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทางทะเลเป็นสิ่งที่น่าค้นหา ซึ่งอาจารย์ปิติวงษ์ได้สอน และถ่ายทอดความรู้ให้เราเกิดเป็นความรักและรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของเราจริงๆ หนูเองมีอาจารย์ เป็นแรงบันดาลใจอยากเติบโตขึ้นไปและสามารถ ถ่ายทอดได้ดีเหมือนอาจารย์ เพื่อปลูกฝังและถ่ายทอด สิ่งดีๆ เหล่านี้ให้น้องๆ รุ่นต่อไป” น้องภาค ภาคภูมิ แจ่มใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อมาเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ของจริงมากมายที่นี่หลังจากที่เรียนมาจากที่มหาวิทยาลัย ทำให้ผมอยากตื่นเช้ากว่าคนอื่นไปเดินตามหาดก่อน และหลังเรียนในห้อง อยากเจอของจริงมากที่สุดเท่าที่ ทำได้ ผมว่าค่ายนี้เรียนหนักนะแต่คุ้มค่ามาก เราได้ ความรู้พื้นฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลอย่างครบถ้วน จากค่ายนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่รักที่จะเรียนต่อด้านนี้ ส่วนตัวเอง ผมได้ความรู้ที่ช่วยให้ผมสามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุกอย่างในธรรมชาติและ ปรากฎการณ์รอบตัวเราได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นความ ตั้งใจแรกที่ผมมาเข้าค่ายนี้ครับ” แม้ขณะนี้จะเป็นเพียงครึ่งทางของการ เข้าค่ายนิเวศวิทยาทางฤดูร้อนที่บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การสนับสนุน มาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบการณ์ชีวิตเข้มข้นทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติจากห้องเรียนกลางแจ้งแห่งนี้ ได้เปิดประตูให้น้องๆ ทั้ง 33 ชีวิตเดินเข้าสู่การเรียนรู้ และเติบโตทั้งความคิดและความรู้ที่จะนำกลับไป ต่อยอดการศึกษาในระบบและบ่มเพาะสำนึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเลไทยต่อไป.

ตำรวจเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เวลา 30 ชั่วโมง ติดตามจับกุมตัว “ไอ้โหนด คันธง” อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสาวทอมวัย 17 ปี หมกศพในท่อ ระบายน้ำในท้องที่หมู่ 4 ต.ปากนคร เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ให้การนับสารภาพหลังก่อเหตุโดนวิญญาณ สาวทอมตามหลอกหลอนอย่างหนัก-ญาติคนตายเฮโล บุกโรงพักรุมประชาทัณฑ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ค.2557 ที่ สภ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อากุล ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วินัย คงประพันธ์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.พนม บุญช้าง สวป. คุมตัว นายเอกพจน์ คชพราย หรือ “โหนด คันธง” อายุ 25 ปี อยู่บ้านที่ 120/9 ม.5 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช ผู้ต้องฆ่า น.ส.วาสนา โอษฐฤทธิ์ อายุ 17 ปี สาวทอมวัยรุ่นหมกท่อระบายน้ำในท้องที่หมู่ 4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557 มาแถลงข่าว ทามกลางความโกลาหลเนื่องจากญาติๆ ของ น.ส.วาสนา ผู้ตายกว่า 50 คนใช้ไม้เป็นอาวุธ บุก ขึ้นโรงพักรุมประชาทัณฑ์นายเอกพจน์ จนเจ้าหน้าที่ ตำรวจต้องระดมกำลังเข้าระงับเหตุ และพานายเอกพจน์ หลบหนีขึ้นไปอยู่ในห้องสืบสวน ชั้น 2 บนโรงพัก พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังออกสอบสวนสืบสวนจน ทราบแน่ชัดว่าฆาตกรเหี้ยมรายนี้คือนายเอกพจน์ หรือ “โหนด คันธง “ อดีตผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ ที่เพิ่งออก จากคุกมาได้ไม่นาน จึงระดมกำลังออกติดตามจับกุม ตัว จนกระทั้งทราบว่านายเอกพจน์ หรือโหนด คันธง ผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนคัวที่บ้านเพื่อนใน ต.ท่าเรือ อ.เมือง รวมทั้งบ้านญาติคนหนึ่งใน อ.พระพรหม พ.ต.ท.วิรนัย คงประพันธ์ และ พ.ต.ท.พนม บุญช้าง จึงนำกำลังออกไล่ล่าจับกุมจนสามารถติดตามจับกุมตัว เอาไว้ได้เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ในขณะที่นายเอกพจน์ หรือโหนด คันธง ผู้ต้องหาที่สักยันต์ปีศาจจนลายพร้อยไปทั้งตัว ให้การ รับสารภาพอย่างไม่สะทกสะท้านว่า ตนกับ น.ส.วาสนา ผู้ตายรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี เนื่องจากมีบ้านอยู่ ไม่ไกลกันมากนัก โดยในอดีต น.ส.วาสนา เป็นแฟน ของตน มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง แต่ต่อมา น.ส. วาสนา ได้เปลี่ยนไปเป็นสาวทอมบอย คบหากับ

หลานสาวของตนอย่างเปิดเผย แต่ยังมีพฤติกรรมเป็น ผู้หญิงและแอบมีแฟนเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่ง สร้าง ความโกรธแค้นให้กับตนเป็นอย่างมาก โดยพยายาม คาดคั้นกับ น.ส.วาสนา ผู้ตายว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ จะเป็นสาวทอม และเป็นแฟนกับหลานสาวของตนนั้น ตนยอมรับได้ แต่ถ้าอ้างเป็นสาวทอมแต่ยังแอบไปมี แฟนเป็นผู้ชายพร้อมๆ กันด้วย ตนรับไม่ได้ จนเกิด มีปากเสียงทะเลาะกับ น.ส.วาสนา หลายครั้ง จนกระทั้งวันเกิดเหตุตนล่อลวงและชักชวน น.ส.วาสนา ผู้ตายไปหาปลาและงมหอยในบึงริมถนน ที่เกิดเหตุ และตนได้สอบถาม น.ส.วาสนา ว่าจะเอา อย่างไรกันแน่ จะเป็นสาวทอมและเป็นแฟนกับหลาน สาวของตนอย่างเดียว หรือยังจะแอบไปมีแฟนเป็นผู้ชาย ที่สำคัญยังจะเป็นแฟนกับตนหรือไม่ แต่ น.ส.วาสนา หาว่าตนเสือก เขาจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัว ของเขา จึงได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ทำให้ตน บันดาลโทสะ จับ น.ส.วาสนา บีบคอกดน้ำ ในขณะที่ น.ส.วาสนา พยายามต่อสู้สุดฤทธิ์ ตนจึงชกต่อยทุบตี ก่อนจะใช้เท้าเหยียบศีรษะและลำคอ น.ส.วาสนา จน จมโคลนแน่นิ่งเสียชีวิตคาที่ หลังก่อเหตุได้อาบน้ำชำระ ร่างกายที่เปรอะเปื้อนโคลน ก่อนที่จะหลบหนีไป “เขาคบกับหลานสาวผม และในเวลา เดียวกันคบกับผมด้วย เขาคบทั้งผู้หญิงผู้ชาย และผม รู้ว่ายัง คบกบผู้ชายอีกคน เมื่อผมสอบถามว่าจะเอา

อย่างไรกันแน่ เขากลับหาว่าผมเสือกจึงมีปากเสียง ทะเลาะกัน จนผมบันดาลโทสะจับเขากดน้ำก่อนจะใช้ เท้าเหยียบศพจนจมโคลนเสียชีวิตดังกล่าว หลังก่อเหตุ ผมนอนไม่หลับเลยเพราะวิญญาณของ น.ส.วาสนา ตามหลอกหลอนผมทุกคืน จนผมต้องนอนคลุมโปง ด้วยความหวาดกลัวผี น.ส.วาสนา จนกระทั้งถูกตำรวจ ติดตามจับกุมตัวดังกล่าว ผมต้องขอโทษ น.ส.วาสนา ผู้ตาย รวมทั้งญาติๆ ของ น.ส.วาสนา ด้วย ผมยอมรับผิด และขอชดใช้กรรมที่ผมกระทำกับ น.ส.วาสนา ในครั้งนี้ นายเอกพจน์ หรือ “โหนด คันธง”กล่าวอย่างยิ้มแย้ม ไม่สะทกสะท้านใดๆ แม้แต่น้อย ต่อมาในตอนสายวันเดียวกัน พล.ต.ต.สมชาย อ่วมถนอม รอง ผบช.ภาค 8 ได้มีคำสั่งถึง พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ให้ระงับ การควบคุมตัวนายเอกพจน์ ผู้ต้องหาไปทำแผน ประกอบการรับสารภาพในที่เกิดเหตุ เนื่องจากเกรงว่า ญาติๆ ของ น.ส.วาสนา ผู้ตาย จะรวมตัวบุกเข้ารุม ประชาทัณฑ์นายเอกพจน์ ซึ่งอาจจะทำให้เรื่องลุกลาม รุนแรงบานปลายได้ ทางตำรวจจึงยกเลิกการนำตัว นายเอพจน์ ผู้ต้องหาไปทำแผนฯ ในที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่มี ปัญหาในการพิจารณาของศาลแต่อย่างใด โดยผู้ต้องหา เองก็ไม่ประสงค์จะไปทำแผนฯ ในที่เกิดเหตุ แต่ให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและมีพยานหลักฐานอื่นๆ อย่างชัดเจนรับรองดิ้นไม่หลุดแน่.

ตำรวจรวบ “อุทัย คลองกระบือ” เอเยนต์ค้ายานรกพร้อมของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นจับกุม ขาใหญ่เอเยนต์ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 450 เม็ด ยาไอซ์ 5.222 กรัม แต่ผู้ต้องหายังปากแข็ง ให้การปฏิเสธทั้งๆ ที่จับกุมได้คาหนังคาเขา เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 25 เม.ย. 2557 พ.ต.อ.ทวี พรหมมาลี ผกก.สภ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช พ.ต.ท.เถลิงศักดิ์ บุญช่วย รอง ผกก.ป พ.ต.ท.เกรียงไกร ไกรแก้ว รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ต. สุนันท์ นาคนิคม สวป. ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายอุทัย ใหม่แย้ม อายุ 33 ปี เอเยนต์ค้ายาเสพติด ที่รู้จักกันในนาม “อุทัย คลองกระบือ” อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ 6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลางยาบ้า 450 เม็ด ยาไอซ์ 5 ถุง หนัก 5.222 กรัม รถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีบอนซ์ทอง ทะเบียน กน.5530 สุราษฏร์ธานี 1 คัน เป้สนาม 1 ชุด บัญชี รายชื่อลูกค้า 1 เล่ม และถุงเปล่าสำหรับใส่ยาบ้า ยาไอซ์ จำนวนหนึ่ง พ.ต.อ.ทวี พรหมมาลี ผกก.สภ.ปากพนัง

จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าจะมี การลักลอบขนยาเสพติดจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช เข้ามาในพื้นที่ อ.ปากพนัง จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.สุนันท์ นาคนิคม สวป.นำกำลังตำรวจไปตั้งด่านตรวจค้น บริเวณสี่แยกบ้านบางสระ ถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนัง หมู่ 9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช จนกระทั่งนายอุทัย ผู้ต้องหาขับรถยนต์ มาด้วยท่าทางมีพิรุธ จึงเรียกตรวจค้นภายในรถ พบซอง พลาสติกและขวดเปล่ามีร่องรอยบรรจุยาบ้า จึงทำการ ตรวจค้นอย่างละเอียด จนพบยาบ้าและยาไอซ์จำนวน ดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในเป้สนามในกระโปรงท้ายรถ และ ยังตรวจปัสสาสะนายอุทัย ผู้ต้องหาพบปัสสาวะสีม่วง เพราะมีสารเสพติด จากการสอบสวนในเบื้องต้นนายอุทัย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อนถูกจับกุมได้เสพยาบ้า จริง อย่างไรก็ตามยาบ้า 450 เม็ด พร้อมยาไอซ์ 5 ถุง หนักรวม 5.222 กรัมไม่ได้เป็นของตัวเองอ้าวว่ายืม รถเพื่อนมาขับ 3 วันแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อ

เนื่องจากการสืบสวนพบว่านายทวี มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดมานานแล้ว จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหา มียาเสพตดประเภทที่ 1 (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) และเสพยาเสพติดแล้วขับรถยนต์ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.


12

เดือนพฤษภาคม 2557

ตร.บุกโค่นต้นกัญชายักษ์กลางเมือง

FREE COPY

ฮือฮา..เจ้าอาวาสวัย 75 ปีเรียนจบ ปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต

พระปลัดเสน จิณณสาโร อายุ 75 ปี เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้ารับประสาทปริญญาบัตรระดับปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ให้นิสิตที่จบ การศึกษาประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ.อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ท่าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความสนใจให้กับบรรดาญาติโยมและพ่อแม่ ผู้ปกครองของนิสิตเป็นอย่างมาก ต่างชื่นชมยกย่องถึงความพยายาม ของพระปลัดเสน นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่พระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมทั้งฆราวาสเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจสอบบ้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลักลอบ แอบปลูกกัญชาไว้เสพบริเวณหลังบ้านจำนวน 5 ต้น – เจ้าหน้าที่ตะลึง ต้นขนาดยักษ์สูงเกือบ 4 เมตร – เมียรับเคราะห์แทนถูกจับกุมดำเนินคดี ตามกฎหมาย เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 13 พ.ค.2557 พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผกก.สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่ามีการ ลักลอบปลูกกัญชาบริเวณบ้านเลขที่ 1788 ถนนท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรจน์ รอง ผกก.ป. และ พ.ต.ต.ปองภพ ประสบพิชัย สวป.สภ .เมืองนครศรีธรรมราช นำ กำลังไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณริมคลองหลังบ้านดังกล่าว ซึ่งเป็น บริเวณบ้านของนายประทีป อ่อนทอง อายุ50 ปี ข้าราชการสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกกัญชา ไว้ 5 ต้น ขนาดความสูง โดยมีอยู่ต้นหนึ่งปลูกอยู่ริมคลองมีขนาดใหญ่เกือบเท่าต้นมะละกอ สูงถึง เกือบ 4 เมตร เป็นพุ่มใหญ่รกครึ้ม ส่วนอีก 4 ต้นปลูกในกระถางความสูง ประมาณ 1 เมตรเศษ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนางญาณี อ่อนทอง อายุ 47 ปี ภรรยาของนายประทีป พร้อมถอนต้นกัญชาของกลางมาดำเนิน คดีตามกฎหมาย จากการสอบสวนปากตำนางญาณี ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ ว่าต้นกัญชาดังกล่าว นายประทีป สามี ปลูกไว้เพื่อเสพเอง โดยที่ผ่านมา บริเวณที่ปลูกกัญชามีต้นไม้ใหญ่ริมคลองขึ้นบังเอาไว้ทำให้ไม่มีใครเห็น จนเมื่อทางราชการทำการขุดลอกคลองทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้ม ทำให้คน ที่พายเรือในลำคลองผ่านไปมามองเห็นต้นกัญชา จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาตรวจสอบจับกุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในข้อหาผลิต ยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายดำเนินคดีกับนางญาณีตามกฎหมาย ต่อไป

พายุฤดูร้อนถล่มหนักเมืองคอนปั่นป่วน ต้นไม้-เสาสัญญารถไฟหักโค่นระเนระนาด ฝนตกหนัก ลมพักกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้ในบริเวณศาลและ ศาลากลางจังหวัดหักโค่นล้มระเนระนาด –ในขณะที่ทำเสาสัญญาณการ รถไฟหักโค่นล้มทับเสาสายไฟฟ้าพาดกลางถนนและรางรถไฟ - สั่งปิดเส้น ทางรถไฟและรถยนต์ชั่วคราวก่อนระดมกำลังกู้สถานการณ์หลายชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 12 พ.ค.2557 ได้เกิดฝนตกกระหน่ำ อย่างหนักในตัวเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งเกิดลมพักกระโชกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หัดโค่นล้มระเนระนาด โดยเฉพาะบริเวณ ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า 10 ต้นฉีกขาดหัก โค่นลงขวางบนถนน ผู้ที่คนมาติดต่อราชการต่างวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนใน อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารร้านสวัสดิการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช กันชุลมุนวุ่นวาย ในขณะที่กระแสลมที่พัดกรรโชกอย่างหนักทำให้ฝ้าเพดาน อาคารร้านสวัสดิการหลังศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พักตกกล่นลงมาได้ รับความเสียหายจำนวนมาก โต๊ะ เก้าอี้ ล้มระเนระนาดไปทั่วบริเวณ หลัง จากฝนหยุดตกและลมหยุดพัดกรรโชกเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังมาตัดเก็บ กิ่งไม้ และสิ่งของให้เข้าที่เข้าทางโดยใช้เวลากว่า 1 ชม. จึงทำให้การสัญจร บริเวณศาลและศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนบริเวณถนนหลายสายต้นไม้หักโค่นขวางเส้นทางเป็นระยะๆ โดยเฉพาะบริเวณสามแยกศาลาหมอปาน ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสาสัญญาณของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้งเลียบ

ทางรถไฟ หักโค่นล้มหลายเสา และยังเกี่ยวลากเอาสายไฟฟ้าแรงต่ำของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดล้มลงมาด้วย ทำให้การจราจรบนถนนเทวบุรี ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีสายสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สายสลิง อาณัติสัญญาณของการรถไฟ และสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ถูกรั้งลงมาขวางเส้น ทางขบวนรถไฟ และทางรถยนต์ รวมทั้งป้ายคัตเฮาท์ที่ติดอยู่ริมถนนถูก กระแสลมพัดจนพังเสียหายยับเยิน และเป็นช่วงเวลาเดียวกับขบวนรถด่วน กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ที่แล่นมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช แล่นมาถึงบริเวณดังกล่าวพอดี แต่พนักงานขับรถไฟไม่สามารถหยุดขบวน รถได้ทัน จึงชนสายสลิงอาณัติสัญญาณของการรถไฟลากไปเป็นระยะทาง ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้สายสลิงต่างๆ ที่ยึดโยงในระบบขาดและดีดไป โดนรถยนต์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ ชาวบ้านที่ขับรถมาติดอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งฝั่งขาเข้าเมืองและออกนอก เมือง เกรงว่าสายไฟสายสลิงที่ขาดจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ด้วยต่างวิ่งหลบหนี กันคนละทิศคนละทาง ทำให้สายสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตประเภท ไฟเบอร์ออฟติกถูกตัดขาดไปโดยปริยาย โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทา สาธารณะภัยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ต้องระดมกำลังกันมากู้ สถานการณ์ โดนต้องปิดการจราจรทั้งทางรถไฟและรถยนต์ชั่วคราวและ ใช้เวลากว่า 2 ชม. และเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลา 15.30 น. แต่ในส่วนสายสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถใช้การได้.


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

13

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล.

คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคต

การอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว” กับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านข่าวจากผู้ที่คร่ำหวอดในวงการสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการฯทำการคัดเลือก นักข่าว แห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น ผลปรากฏว่า น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รับ รางวัลนักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และ ได้เข้าร่วมฝึกงานกับสถานีข่าว 24 ชั่วโมง TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน เบี้ยเลี้ยง พร้อมที่พัก ตลอดระยะเวลาฝึกงาน และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จาก British Council ทั้งยังเป็น 1 ใน 10 นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักภาพดีเลิศ ลุ้น ไปฝึกงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นี้ น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ หรือน้องพลอย ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึก ดีใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้รู้ถึงกระบวนข่าวทุกขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้เรื่องข่าว จริยธรรมนักข่าว การใช้ข้อมูลออนไลน์ในงานข่าวและการรู้เท่าทัน การ เรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ การผลิตสารคดีเชิงข่าว การเลือกประเด็นการ

สำเร็จ

ความ คื อ ในชีวิตคนเรา ใ

นทุกเทศกาลผู้คนมักจะส่งคำอวยพรให้มีความสุข เทศกาล สงกรานต์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข แต่การ ได้มาซึ่งความสำเร็จและความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของชีวิตผู้คน นั้น ย่อมมีความแตกต่างตามการนิยามความสุขในบริบทที่แตกต่างกันไป และหนึ่งในความสุขนั้นก็อาจหมายรวมถึง “การบรรลุเป้าหมายของตัวเอง” หรือการทำให้ความฝันของตนเองเป็นจริงให้เกิดขึ้นได้ ในทางธุรกิจ นักธุรกิจก็มักจะใช้เป้าหมายของตัวเองและธุรกิจมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ และความสุขเช่นกัน ผมได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องการทำให้เป้าหมายใน ชีวิตประสบความสำเร็จ พูดให้ง่ายๆ ก็คือ “ทำฝันให้เป็นจริง” ที่สิงค์โปร์ กับผู้สำเร็จในชีวิตจากธุรกิจ Network Marketing มาถ่ายทอดประสบการณ์ และการปรับเปลี่ยนความคิดให้ มองเห็นความเป็นไปได้สำหรับตัวเองที่จะ ลงมือทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงขอใช้พื้นที่แบ่งปันกับท่านผู้อ่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้มาในอีกมุมมองหนึ่ง เพราะผม เชื่อว่าทุกท่านก็อยากได้ อยากมี ความสุข ซึ่งเป็นปลายทางความสำเร็จข องธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่ได้จากการไปเรียน 2 วัน (17-18 เมษายน 2557) ก็คือการตั้งคำถามกับตัวเองหรือทะเลาะกับตัวเราเองให้จบว่าจริงๆ แล้ว เป้าหมายความฝันของเราจริงๆ ที่อยากได้.. อยากมี.. อยากเป็น..นั้นคือ อะไร? และเราต้องการมันจริงๆ แล้วจะครอบครองสิ่งนั้นได้ หรือได้มา ภายในระยะเวลาเท่าไร? ในทางธุรกิจก็คือ “เป้าหมายของธุรกิจของคุณ คืออะไร ? และจบภายในเวลากี่ปี ?” ความยากของมันก็คือ ถ้าเราไม่มี เป้าหมายความฝันที่ชัดเจน เราก็ไม่สามารถตอบคำถามตัวเองได้ว่าจริง แล้ว เป้าหมายในชีวิตเราคืออะไร ? ผู้สอนให้ทุกคนที่เข้าเรียนถามตัวเอง

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ ดีเด่นภาคใต้ จากโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2014 และเป็น 1 ใน 10 นักข่าวแห่งอนาคตที่มี ศักยภาพ ที่มีโอกาส ลุ้นไปฝึกงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่ประเทศอังกฤษ ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News จัดสอบข้อเขียนค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ True Visions-BBC World News Future Journalist Award 2014 เพื่อ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจงานด้านข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่ง การเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศ และระดับโลก ในส่วนของ ม.วลัยลักษณ์ มีนักศึกษหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ น.ส.นันทนา เสนา และนายเกียรติกร แทนสุวรรณ ซึ่งมีอาจารย์ ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าร่วม

ใช้กล้อง การเขียนบท การตัดต่อ ลงพื้นที่จริง ทำจริง ใช้อุปกรณ์จริง ได้ ทำงานเป็นทีม ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมข่าวมืออาชีพจาก TNN 24 ตลอดจนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆ ที่มาอบรมและยัง ได้รู้จักบุคคลที่อยู่ในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้วยกันอีกด้วย

ความสุข ?

ให้ได้และหาคำตอบให้กับตัวเองให้ชัดเจนว่า....ทำไมคุณจึง เลือกเป้าหมายความฝันนั้น ? 1. มันดีพอ- และคุณอยากได้ –คุณต้องการมันจริงและมีเท่านี้ จริงๆ –ไม่มีอย่างอื่นอีกแล้ว คือคุณต้องชัดเจนในเป้าหมายความฝัน 2. มันมีอยู่จริง เป็นจริงได้ พิสูจน์ได้ เป็นเหตุเป็นผลได้ 3. มันมีความเป็นไปได้สำหรับคุณ.. (ไม่ใช่สำหรับคนอื่น) ประเด็นสำคัญก็คือคุณต้องเลือกที่เป้าหมายและมองเห็นความ เป็นไปได้ว่าคุณทำได้ แล้วจากนั้นไป กำหนดเวลาและแผนการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายจนสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มันก็คล้ายๆ กับการทำ โครงการต่างๆ ของธุรกิจที่นักธุรกิจทั่วไปทำกันอยู่ แต่การให้ความสำคัญ กับความคิดที่ถูกต้อง-คิดใหญ่-คิดบวก เพราะการใช้ชีวิตที่ต้องก้าวไป ข้างหน้า ต้องใช้พลังในการขับเคลื่อน เราต้องมีความเชื่อว่ามันถูกต้อง มันเป็นไปได้ หลังจากเราชัดเจนใน 3 ข้อ ข้างบนแล้ว จะทำให้เราต้องพา ตัวเองไปลงมือทำภายในเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวัน เพราะจริงๆ แล้วคนเรา ก็มีเวลาเท่ากันทุกคน แต่ความสำเร็จเกิดจากการกระทำใครทำก่อน-ทำเร็ว ก็สำเร็จก่อนและเร็วกว่าเป็นธรรมชาติ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ก็มา

จากตัวเราเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิด พูดให้ง่ายก็คือ ติดอยู่กับตัวเองกลัวทำไม่ได้-มันไม่เหมาะสำหรับเราบ้าง และเงื่อนไขต่างๆ มากมายที่ คอยตอกย้ำกับตัวเองว่าที่ไม่ได้ทำเพราะติดปัญหาโน้น-ปัญหานี้ มีเงื่อนไข มากมายเพื่อทำให้รู้สึกดีที่ได้ลงมือทำแต่ไม่สำเร็จจนสุดท้ายก็เลิกราไปเอง ก็ยังมีเหตุผลมาอธิบายกับตัวเองที่ทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่อยากทำอยากได้ สุดท้ายก็กลับมาคำถามเดิม แสดงว่า ข้อ 1 ในเป้าหมายความฝัน ของเราไม่ดีพอ และเราแค่อยากได้เหมือนคนอื่นๆ แต่เราไม่ต้องการมัน จริงๆ หรือไม่ก็เป็นข้อ 3 เป็นไปได้สำหรับ “เขา-พวกเขา แต่ไม่ใช่ฉัน” กลับมาที่กรอบความคิดของตัวเราเองอีกครั้ง ตกลงเราคิดถูกคิดใหญ่-คิดบวกหรือไม่? คำตอบอยู่ที่ตัวเราเองครับ


˜©ž¦Œ ˜ª§¢¥µ š¹ (1 1.¹ § |—ŽŠ½ }¨

14 14

˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž

2. “Ž¦ v |§Žw¦ 

*** ¹§|—ŽŠ½ œ­‡v© §˜«vž§ *** “Ž¦v|§Žw¦˜‹ (µ–¹}¨v

เดืÁ—ºอ°œ­· นพฤษภาคม 2557 Š®µ‡¤ ¡.«.2554

FREE COPY

ŸŽ´}Š© ‰ Š¹ ¢ µ‰º Œ ­ v œ¦ Ž }¦ Ž Œ˜½ - œ¦ Ž ­ v ³Œ˜.075-341911, 075-356494

14

Á—º°œ­·Š®µ‡¤ ¡.«.2554

˜©ž¦Œ ˜ª§¢¥µ š¹ ( 1993) }¨v¦ ‰ 1.¹§|—ŽŠ½ }¨ŽœŽ 4 ¢¦Š˜§ ˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž

2. “Ž¦v|§Žw¦˜‹Ÿ¹|w¢| 1 ¢¦Š˜§

*** ¹§|—ŽŠ½ œ­‡v© §˜«vž§ œ.-œŸ. ¢§—­ 18 ªwŽº« µ *** “Ž¦v|§Žw¦˜‹ (µ–¹}¨v¦‰œ­‡v© §˜«vž§)

ŸŽ´}Š©‰Š¹¢µ‰ºŒ­vœ¦Ž}¦ŽŒ˜½ - œ¦Ž­v˜½ ´Ž±œš§˜§v§˜ ³Œ˜.075-341911, 075-356494 , 075-321538-9

˜©ž¦Œ ˜ª§¢¥µ š¹ ( 1993) }¨v¦ ‰ 1.¹§|—ŽŠ½ }¨ŽœŽ 4 ¢¦Š˜§ ˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž

2. “Ž¦v|§Žw¦˜‹Ÿ¹|w¢| 1 ¢¦Š˜§

อ้อมค่าย

จำหน่าย

*** ¹§|—ŽŠ½ œ­‡v© §˜«vž§ œ.-œŸ. ¢§—­ 18 ªwŽº« µ *** “Ž¦v|§Žw¦˜‹ (µ–¹}¨v¦‰œ­‡v© §˜«vž§)

ŸŽ´}Š©‰Š¹¢µ‰ºŒ­vœ¦Ž}¦ŽŒ˜½ - œ¦Ž­v˜½ ´Ž±œš§˜§v§˜ ³Œ˜.075-341911, 075-356494 , 075-321538-9

สถานีความคิด

คลื่นวิทยุกระจายเสียงชุมชน คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร

FM

87.5

MHz.

อลูมิเนียม

กระจก อลูมิเนียม แผ่นยิปซั่ม แผ่นสมาร์ทบอร์ด และอุปกรณ์

383 ถ.อ้อมค่ายฯ ต.ปากพูน

บริการส่งถึงที่

PORNTEPLOHAKIT@GMAIL.COM

–¸¥Œt¤€}˜¨

(เยื้องที่ว่าการอำเภอเมืองฯ) 087-6291541, 086-7435556, 075-800325 –¤”¤w–

¯{¸¥žŒ¸¥Š¨w· ”‘§š¯ˆ –» 2  ¤ˆ–¥ š«…§ Žš}. ž–ª  Žš. ***‰¸¥”¨wš¥”–¬-¸ Ž–£t¥–†»‡¥¸ Œ¤€}¨ {£‘§{¥–†¥¯Ž¶Œ‘§¯›œ

–¤”¤w– ‘Œ¤tz¥Œ 2 ¤ˆ–¥

˜·—˜É°–¤­°™µ¤ ”¤w– ¯{¸¥žŒ¸¥Š¨w· ”‘§š¯ˆ –» 2  ¤ˆ–¥ Ú¦.075-366218 Ú¦.075-345342 š«…§ Žš}. ž–ª  Žš. ***‰¸¥”¨wš¥”–¬-¸ Ž–£t¥–†»‡¥¸ Œ¤€}¨ {£‘§{¥–†¥¯Ž¶Œ‘§¯›œ

‘Œ¤t

˜ Ú¦.075-366218 Ú¦

œ­·Š®µ‡¤ ¡.«.2554

ž¦Œ ˜ª§¢¥µ š¹ ( 1993) }¨v¦ ‰ 1.¹§|—ŽŠ½ }¨ŽœŽ 4 ¢¦Š˜§

–¦y˜|§Ž

–¸¥

2. “Ž¦v|§Žw¦˜‹Ÿ¹|w¢| 1 ¢¦Š˜§

*** ¹§|—ŽŠ½ œ­‡v© §˜«vž§ œ.-œŸ. ¢§—­ 18 ªwŽº« µ *** “Ž¦v|§Žw¦˜‹ (µ–¹}¨v¦‰œ­‡v© §˜«vž§)

}Š©‰Š¹¢µ‰ºŒ­vœ¦Ž}¦ŽŒ˜½ - œ¦Ž­v˜½ ´Ž±œš§˜§v§˜ .075-341911, 075-356494 , 075-321538-9

โทร.081-8925960

บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา งานเลี้ยงมงคลสมรส


เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

15

ด๊อกเตอร์หนุ่มเมืองคอนใจดี

ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทันสมัยในตัวเมืองหลายแห่ง แต่ในขณะ เดียวกันยังมีเด็กๆ จำนวนมากที่อยู่ในชุมชนแออัดต่างๆ มีฐานะยากจน จึง ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งด้อยโอกาสในทุกๆ ด้าน แม้แต่เรื่องอาหารการกินถูกหลงลืมอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ และยากที่จะมีใครให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ เหล่านี้ ดร.กณพ เกตุชาติ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กณพ เกตุชาติ เกตุชาติ หรือ “ดรโจ” เปิดเผยว่า ตนเอง จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “ดร.โจ พาน้องไปกินไก่ พร้อมด้วยทีมงานพยายามที่จะสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมเติมเต็ม KFC” นำเด็กในชุมชนแออัดกว่า 50 คนบุกห้างดังกลางเมืองสั่ง “ไก่ทอด ความสุขกับส่วนต่างๆ ในสังคมที่ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงโอกาสเหมือนเด็ก KFC” เฟรน ฟรายและไอศกรีมให้เด็กรับประทานอย่างเต็มที่ - ชี้ให้เด็ก และเยาวชนทั่วๆ ไป ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้เมื่ออยู่ในสถานศึกษาซึ่งมีความ เข้าถึงโอกาสเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาชีวิต หลากหลายทางครอบครัว เด็กส่วนหนึ่งมีโอกาสเข้าถึงทุกอย่างอย่างง่ายดาย (1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ ดร.กณพ เกตุชาติ หรือ แต่ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ด้อยโอกาส ทำได้แค่รับฟัง รับรู้ในสิ่งที่เพื่อนพูด “ดร.โจ” อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหารโรงไฟฟ้า หรือเพื่อนเล่าให้ฟังโดยที่เด็กในส่วนดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคหลาย ชีวมวล บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด พร้อมทีมงานได้นำเด็กที่ด้อยโอกาส อย่าง ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงหรือสัมผัสด้วยตัวเองจริง ๆ ฐานะยากจน ซึ่งเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน พี่เลี้ยงหรือ “สิ่งที่ขาดหายไปคือสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนดูแลอีก 6 คน รวม 58 คน จากชุมชนแออัดหลังสถานีรถไฟนครศรีเพราะนั้นคือการขาดโอกาสในการเรียนรู้ในประสบการเช่นเด็กๆ วัยเดียว ธรรมราช เดินทางเข้าไปรับประทานไก่ทอด KFC เฟรนฟราย และไอศกรีม กัน การสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์ สามารถเข้าถึง ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยนนครศรีธรรมราช ริมถนนพัฒนาการ สิ่งใหม่ๆ ในสังคม จึงถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญไม่น้อยจึงไม่ควรมองข้าม คูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตามกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม อย่างน้อยๆ เด็กๆ เหล่านี้สามารถที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้และมี โครงการ “ดร.โจ พาน้องไปกินไก่” ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆ และเป็น ประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้ใกล้เคียงกัน” ที่สนใจของผู้คนที่เดินทางมาจับจ่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน ดร.กณพ เกตุชาติ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่าเด็กๆ ทั้งหมด 52 เนื่องจากเป็นปรากฏการที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ในขณะที่เด็กๆ ต่างอยู่ใน คน พี่เลี้ยงมาช่วยดูแล 6 คน รวมทั้งหมด 58 คน โดยเมื่อเข้ามาในห้าง อาการตื่นเต้นดีใจ และตื่นตาตื่นใจ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวภายในห้างหรู ช่วงแรกๆ เด็กนั่งเรียบร้อยผิดปกติ อาจจะมาจากมีความรู้สึกผิดที่ผิดถิ่น และนั่งรับประทานไก่ทอด KFC โดยเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยมาที่ห้างโรบินสัน-โอเชี่ยนหรือห้างใหญ่ๆ แห่งอื่นๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงแรกที่เข้าในร้าน KFC เด็กๆ ส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้คนที่รับทราบเหตุการณ์และได้มาพบเจอด้วยตัวเอง มาก่อน หรือมาก็แค่ผ่านๆ แต่การเดินทางมาในครั้งนี้ทุกคนมีโอกาสนั่ง จะมีอาการตื่นสถานที่และนั่งนิ่งเงียบ ไม่กล้าพูดจา ในขณะที่ ดร.กณพ ได้แสดงออกถึงความชื่นชม ดร.กณพ เกตุชาติ อย่างกว้างขวาง ที่สร้าง รับประทานไก่ทอด KFC กันอย่างเต็มที่ เมื่อกินอิ่ม และเริ่มคุ้นชินกับ เกตุชาติ ได้แจ้งกับพนักงานร้าน KFC ว่าให้เด็กๆ สั่งไก่ทอด เฟรนฟราย โอกาสให้กับเด็กที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาสในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ สถานที่ เด็กๆ ต่างมีรอยยิ้มและเริ่มแสดงออกถึงความสนุกสนาน เดินเที่ยว และไอศกรีมรับประทานได้อย่างเต็มที่ โดยตนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โอกาสในการศึกษาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งได้รับประทานอาหารที่เด็กๆ ในห้างสรรพสินค้าจนตัวเย็น ก่อนจะนำเด็ก ๆ กลับไปส่งถึงบ้าน เชื่อว่าสิ่ง ทั้งหมด ทำให้เด็กๆ รับประทานไก่ทอด KFC กันอย่างเอร็ดอร่อยและเต็ม ในปัจจุบันต่างนิยมชมชอบ โดยตามปกติพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเด็กๆ ที่มี ที่เหลืออยู่ในจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้คือความสุขกับสิ่งที่เขาได้รับจาก อิ่ม ตามด้วยเฟรนฟรายและโอศกรีม หลังรับประทานกันจนอิ่มเต็มที่แล้ว ฐานะดี จะชวนกันไปเดินเที่ยวในห้างสรรพสินค้าและนั่งรับประทานอาหาร กิจกรรมในครั้งนี้ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสที่สำคัญที่ตนและทีมงาน เด็กๆ ต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ราคาแพง หรืออาหารตามความนิยมของเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน ตาม พยายามสร้างให้กับเด็กๆ และจะมีทริปอื่นๆ เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง.

จัดโครงการพาน้องไปกินไก่ KFC

ปปส.ภาค 8 มอบเกียรติบัตร 55 แกนนำผ่านการฝึกอบรม แก้ปัญหายาเสพติด ก่อนเดินหน้าแก้ปัญหา “ชุมชนมะขามชุม” 1 ใน 3 แห่งหมู่บ้าน-ชุมชนที่ยาเสพติดแพร่ระบาดรุนแรงและเฝ้าระวังสูงสุด (29 เม.ย.) ที่ศาลาโรงธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายประสาร หยงสตาร์ ผอ.ส่วนประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง สํานักงาน ปปส.ภาค 8 เป็นประธานปิดและมอบ ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยมีแกนนำภาคประชาชนจาก ชุมชนมะขามชุม ชุมชนต้นหว้า ชุมชนทุ่งจีน บุญพาสันติ ชุมชนแม่อ่างทอง และชุมชนเทวบุรี โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน หรือ อส.ตร.สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติกว่า 55 คน นายกฤตนัย หงส์ทอง ประธานชมรมอาสาสมัครป้องกัน ยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า จากการที่สำนักงาน ปปส.ได้เปิดเผยข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด รุนแรง พร้อมจัดลำดับชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดระดับประเทศ จำนวน 50 ชุมชน โดยในส่วนของภาค 8 มี 5 ชุมชน ซึ่ง 3 ใน 5 เป็นหมู่บ้านและ ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ชุมชนมะขามชุม เทศบาล นครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช หมู่บ้านปากน้ำปากนคร หมู่ที่ 1 ต.ปากนคร และ บ้านนางพระยา หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ในส่วนของหมู่ 1 และหมู่ 3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทาง ปปส. ภาค 8 แต่งตั้งคณะทำงานประสานการปฏิบัติ พื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน โดยมีนโยบายเน้นหนัก 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.เปิดบ้านอุ่นใจ เป็นศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อบูรณาการ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและ เอกซเรย์เชิงรุก จับกุมผู้ค้า และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด 2. จัดสายตรวจ อุ่นใจ เป็นชุดทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครในชุมชน ลาดตระเวน เฝ้าระวังจุดล่อแหลม แหล่งมั่วสุม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขายและเสพ ยาเสพติด รวมทั้งเฝ้าระวังอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจจะเป็นผล สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยรอบทั้งบ้าน วัดและโรงเรียน เพื่อให้เกิดชุมชนที่ดีขึ้นและปรับปรุง ลานกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา แทนการมั่วสุมยาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ และ 4.สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อต่อยอดสู่ชุมชนเข็มแข็งและเป็น ชุมชนสีขาวได้ในที่สุด

ปปส.ภาค 8 มอบเกียรติบัตร 55 แกนนำ

ผ่านการฝึกอบรมแก้ปัญหายาเสพติด

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านปากน้ำปากนคร หมู่ที่ 1 ต.ปากนคร และ บ้านนางพระยา หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ในส่วนของ หมู่ 1 และหมู่ 3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2 ใน 3 ของ หมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด ทาง ปปส.ได้ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามรูปแบบและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเสร็จ เรียบร้อยไปก่อนหน้านี้แล้ว เหลือในส่วนของชุมชนมะขามชุม เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมจาก คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน ทาง ปปส.จึงต้องใช้วิธีการฝึกอบรม อาสาสมัครแกนนำแก้ปัญหายาเสพติดจากชุมชนข้างเคียง ประกอบด้วย ชุมชนต้นหว้า ชุมชนทุ่งจีน บุญพาสันติ ชุมชนแม่อ่างทอง และชุมชน เทวบุรี กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 2557 ศาลาโรงธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.ภูดิส นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพีเปิด อย่างไร ก็ตามมีแกนนำจากชุมชนมะขามชุมเองที่กล้าเปิดเผยตัวเข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วย 2-3 คนด้วย ซึ่งการฝึกอบรมได้ดำเนินการทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ ทางด้านนายประสาร หยงสตาร์ ผอ.ส่วนประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง สํานักงาน ปปส.ภาค 8 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะภาคประชาชน มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหามากที่สุด แม้ในส่วนของแกนนำจาก ชุมขนมะขามชุมจะกล้าเปิดเผยตัวเข้ารับการฝึกอบรมน้อย จนต้องใช้ แกนนำจากชุมชนรอบข้างเข้ามาชวย โดยหลังจากนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนมะขามชุมมากขึ้น และกล้าที่จะเข้าร่วมในกระบวนการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มากขึ้น โดยทาง ปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะส่งเสริมและ สนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเต็มที่


16

เดือนพฤษภาคม 2557

FREE COPY

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557  
หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557  

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557

Advertisement