Page 1

บทที่ 1

Microsoft Office OfficeWord Word2007 2007

โปรแกรมนี ้ใช้ สำำหรับพิมพ์งำนเอกสำรต่ำงๆ เช่น จดหมำย รำยงำน หนังสือ วิทยำนิพนธ์ และจัดรูปแบบให้ ดู สวยงำม นอกจำกนี ้ยังสำมำรถสร้ ำงงำนพิมพ์แบบคอลัมน์ (คล้ ำยงำนหนังสือพิมพ์) ได้ ด้วย

การเริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม หลังจำกจบบทเรี ยนนี ้ คุณจะสำมำรถใช้ งำนเกี่ยวกับ :• เริ่ มใช้ งำนโปรแกรม Microsoft Word • รู้จกั ส่วนประกอบของหน้ ำจอโปรแกรม • กำรใช้ งำนแถบ Ribbon • กำรพิมพ์ข้อควำม และกำรตกแต่งข้ อควำม • กำรบันทึกเอกสำรลงใน disk • กำรปิ ดแฟ้มงำน กำรเปิ ดแฟ้มงำนใหม่ กำรเปิ ดแฟ้มงำนใน disk

เริ่ มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. 2. 3.

คลิกปุ่ ม Start บนแถบ Task bar เลือก All Programs  Microsoft Office เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิ ดให้ ใช้ งำนได้ ทนั ที

ส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม ก่อนที่จะทำำงำนกับโปรแกรม Microsoft Office Word คุณจะต้ องรู้จกั กับส่วนประกอบของหน้ ำจอ โปรแกรมก่อน เพื่อจะได้ เข้ ำใจถึงส่วนต่ำงๆ ที่จะกล่ำวอ้ ำงถึงในหนังสือเล่มนี ้ได้ ง่ำยขึ ้น Office Button

Quick Access Toolbar

แถบ

Title bar

Ribbon


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

• •

เป็ นปุ่ มคำำสัง่ เกี่ยวกับกำรทำำงำนของแฟ้มงำน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป็ นแถบเครื่ องมือให้ คณ ุ เรี ยกใช้ งำนได้ อย่ำงรวดเร็ว ผู้ใช้ สำมำรถเพิ่มปุ่ มคำำสัง่ Status bar View bar ที่ใช้ งำนบ่อยๆ ไว้ ในแถบเครื่ องมือนี ้ได้ Office Button

Title bar

แถบ Ribbon

Status bar

View bar

แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบนั ที่คณ ุ เปิ ดใช้ งำนอยู่ เป็ นแถบที่รวบรวมคำำสัง่ ต่ำงๆ ของเมนูหรื อทูลบำร์ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เลือกใช้ งำนง่ำยขึ ้น แถบแสดงสถำนะกำรทำำงำนปั จจุบนั บนหน้ ำจอ แถบแสดงมุมมองเอกสำรในแบบต่ำงๆ

การใช้งาน Ribbon

แถบ Ribbon เป็ นแถบที่รวบรวมคำำสัง่ หรื อทูลบำร์ ตำ่ งๆ ให้ คณ ุ เลือกใช้ งำนได้ นอกจำกกำรใช้ งำนปกติแล้ ว คุณ ยังสำมำรถเรี ยกใช้ เมนูลดั ของแถบ Ribbon ขึ ้นมำใช้ งำนได้ โดยมีขนตอนดั ั้ งนี ้ 1. คลิกขวำที่ปมใดก็ ุ่ ได้ บนแถบ Ribbon 2. ปรำกฏเมนูคำำสัง่ ให้ เลือกดังนี ้

จ เพิ่มปุ่ มที่เลือกไปไว้บน Quick Access Toolbar ะ กำาหนดรายละเอียดของ Quick Access Toolbar เพิ่มเติม แสดง Quick Access Toolbar ไว้ใต้แถบ Ribbon ยุบแถบ Ribbon ชัว่ คราว ทำาให้หน้าจอการทำางานกว้างขึ้น

การพิมพ์ขอ้ ความ เมื่อคุณเปิ ดโปรแกรม Microsoft Office Word ขึ ้นมำแล้ ว ต้ องกำรพิมพ์งำนในเอกสำร คุณสำมำรถทำำได้ โดยมีขนตอนดั ั้ งนี ้ 1.

คลิกเป็ น cursor ตำำแหน่งที่ต้องกำรในเอกสำร

2. พิมพ์ข้อควำมได้ เลย

การตกแต่งข้อความ 1. 2


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร เมื่อคุณพิมพ์ข้อควำมในเอกสำรเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อให้ ข้อควำมนันดู ้ สวยงำมขึ ้น คุณสำมำรถจัดตกแต่งเพิ่มได้ โดยมีขนตอนต่ ั้ อไปนี ้ 1. Drag เมำส์คลุมข้ อควำมที่ต้องกำรตกแต่ง จะปรำกฏทูลบำร์ ขึ ้นโดยอัตโนมัติให้ คณ ุ เลือกใช้ ได้ เลย

2. คลิกปุ่ มเครื่ องมือบนทูลบำร์ Font

Font size

Grow Font

Shrink Font Font style Format Painter

Bold

Bullet Italic

Center

Highlight

Font Indent Left Color

Indent Right

หรื อคลิกปุ่ ม จะปรำกฏ Font ให้ รำยละเอียด

ไดอะล็อกบ็อกซ์ของ กำำหนด เพิ่มเติม

1. 3


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

ที่แท็บ Font  ใช้ กำำหนดชนิดของตัวอักษรโดยมีรำยละเอียดดังนี ้ ช่อง Latin text : เลือกชื่อ Font ที่ต้องกำร ใช้ กบั Font ภำษำอังกฤษ ช่อง Complex Script : เลือกชื่อ Font ที่ต้องกำร ใช้ กบั Font ภำษำไทย Font style : เลือกรูปแบบของตัวอักษร Size : เลือกขนำดของตัวอักษร Font color : สีของตัวอักษร Underline style : เลือกรูปแบบของตัวขีดเส้ นใต้ Underline color : สีของเส้ นใต้ Effects : เทคนิคพิเศษของตัวอักษร  Strikethrough ขีดกลำงตัวอักษร  Double Strikethrough ขีดกลำงตัวอักษร 2 เส้ น  Superscript ตัวยกขึ ้น  Subscript ตัวห้ อย  Shadow ตัวอักษรแบบมีเงำ  Outline ตัวอักษรแบบโปร่ง  Emboss ตัวนูน  Engrave ตัวบุม๋  Small caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนำดเล็ก  All caps ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนำดเท่ำกัน  Hidden ซ่อนตัวอักษร Preview : แสดงตัวอย่ำง 1. 4


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

ที่แท็บ Character Spacing  ใช้ กำำหนดระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษรโดยมีรำยละเอียดดังนี ้ Scale : Spacing : Normal Expanded Condensed Position : Normal Raised Lowered

ปรับอัตรำส่วนของตัวอักษร ปกติเป็ น 100% ปรับระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษร แบบปกติ ขยำยระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษรให้ กว้ ำงขึ ้น บีบระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษรให้ แคบลง ตำำแหน่งของกำรวำงข้ อควำม วำงแบบปกติ วำงแบบเหลื่อมขึ ้น วำงแบบเหลื่อมลง

ปรับที่ช่อง By

ปรับที่ชอ่ ง By

3. เมื่อกำำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ เสร็จแล้ ว คลิกปุ่ ม OK

การบันทึกเอกสาร

เมื่อคุณพิมพ์งำนเอกสำรและตกแต่งเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ต้องทำำกำรบันทึกข้ อมูลลงใน disk โดยมีขนตอนดั ั้ งนี ้ 1. คลิกปุ่ ม

Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรื อคลิกปุ่ ม

Office Button

เลือกคำำสัง่ Save หรื อ Save As ก็ได้

1. 5


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร 2. จะปรำกฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้ กำำหนดรำยละเอียด

3. ที่ชอ่ ง Save in เลือกตำำแหน่งไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ที่ต้องกำรเก็บข้ อมูล 4. ที่ชอ่ ง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จำกตัวอย่ำงนี ้ให้ ชื่อว่ำ First Job  คลิกปุ่ ม Save จะได้ ไฟล์นำมสกุล .docx

การเก็บบันทึกเอกสารเป็ นชื่อไฟล์อื่นหรื อไดร์ฟอื่น เมื่อคุณทำำกำรเพิ่มเติมรำยละเอียดในแฟ้มงำน หรื อทำำกำรแก้ ไขข้ อมูลในเอกสำร แล้ วคลิกปุ่ ม Save บน Quick Access Toolbar จะทำำกำรบันทึกลงแฟ้มงำนเดิมทันที ถ้ ำต้ องกำร Save เป็ นแฟ้มงำนอื่นหรื อ ไดร์ ฟอื่น มีขนตอนดั ั้ งนี ้ 1. คลิกปุ่ ม

Office Button เลือกคำำสัง่ Save As  Word Document

2. จะปรำกฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้ กำำหนดรำยละเอียดตำมต้ องกำร เป็ นกำร Save ไฟล์ ปกติ นำมสกุล .docx บันทึกไฟล์เป็ นแบบ Template นำมสกุล .dotx

บันทึกไฟล์เพื่อใช้ กบั Word 97-2003 ได้ เปิ ด Help เพื่ออธิบำยเพิ่มควำมสำมำรถใหม่ ในกำร Save ไฟล์เป็ นแบบ PDF เป็ นกำรเปิ ดไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้ เลือก Save As Type ในรูปแบบอื่นๆ 1. 6


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

การปิ ดแฟ้ มงานเอกสาร เมื่อคุณทำำกำรบันทึกแฟ้มงำนเสร็จแล้ ว ต้ องกำรปิ ดงำนนัน้ มีขนตอนดั ั้ งนี ้ • คลิกปุ่ ม

Office Button เลือกคำำสัง่ Close

การเปิ ดแฟ้ มงานใหม่ เมื่อคุณต้ องกำรสร้ ำงงำนเอกสำรใหม่ มีขนตอนดั ั้ งนี ้ 1. คลิกปุ่ ม

Office Button เลือกคำำสัง่ New

1. 7


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

2. เลือกแบบ Blank document เสร็จแล้ ว คลิกปุ่ ม Create

การเปิ ดแฟ้ มงานใน disk 1. คลิกปุ่ ม

Office Button เลือกคำำสัง่ Open

2.

จะปรำกฏ

ไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Open ให้ กำำหนดรำยละเอียด

1. 8


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร

3. ช่อง Look in เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ที่เก็บข้ อมูล 4. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องกำรเปิ ด ในตัวอย่ำงเลือกไฟล์ชื่อ First Job.docx  แล้ วคลิกปุ่ ม Open

1. 9

Word2007  

ใบความรู้

Advertisement