Page 1

rotary Thailand

maher attar

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 28 ฉบับที่ 131 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 November - December 2010

โ ร ต า รี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย w w w . r o t a r y t h a i l a n d . o r g

30

T h e R o T a R i a n | d e c e m b e r

2 0 1 0


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก ทั่วโลก ซึ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก

The Object of Rotary The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster :

“Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build good will and peace in the world”

FIRST. The development of acquintance as an opportunity for service; SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD. The application of the iedal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life;

บททดสอบสี่แนวทาง The Four-Way Test Of the things we think, say or do

FOURTH. The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service. วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อการบ�ำเพ็ญ

1) Is it the TRUTH?

ประโยชน์

สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับ

2) Is it FAIR to all concerned? 3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

คุณค่าในการประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียน ทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ

“ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูดหรือปฏิบัตินั้น 1. เป็นจริงหรือไม่ 2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง 3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและ มิตรภาพหรือไม่ 4. เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่าย”

สี่ การเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่างชาติ ด้วยมิตร

At a Glance Rotary Members: 1,227,563 Clubs: 34,103*

ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน

สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

*As of 30 June

Rotaract Members: Interact Members: 189,336* 291,732* Clubs: 8,232* Clubs: 12,684*

Rotary Community Corps Members: 159,298* Corps: 6,929*


สารประธานโรตารีสากล เรย์ คลิงกินสมิท พฤศจิิกายน ๒๕๕๓

ไปช่วยเหลือแอฟริกา Reach Out to Africa ผมไปเป็นนักศึกษาของโรตารีที่ มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ในปี 1961 ระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ ที่นั่น ผมได้เดินทางในทวีปแอฟริกา กว่า 16,000 ไมล์ ไปประเทศ ซิมบาเว แซมเบียและนามี เบีย ได้ไปเยีย่ มสโมสรโรตารี 35 สโมสรและพบปะโรแทเรียนอีกนับไม่ถว้ น จนมีความดืม่ ด�่ำลึก ซึง้ กับวัฒนธรรมอันหลายหลายของแอฟริกาใต้อย่างมาก ในการไปเยีย่ มในครัง้ แรกนัน้ ผมรูส้ กึ ชืน่ ชอบในประเพณีและการด�ำรงชีวติ ในแอฟริกามาก และนับถือยกย่องประเทศและประชาชน ทีน่ นั่ ท�ำให้ผมต้องเดินทางกลับไปเยือนอีกหลายครัง้ ในฐานะโรแทเรียน และเป็นทีน่ า่ พิศวงมาก ที่ว่า บัดนี้ ผมได้มีโอกาสพิเศษหนึ่งเดียวที่จะใช้ประสบการณ์ของผม ในฐานะอดีตนักศึกษา โรตารี มาเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรตารีในแอฟริกาอีกด้วย ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของโครงการรณรงค์ช่วยเหลือแอฟริกา (ROTA) ในปีนี้ คณะกรรมการ โครงการฯได้ปรับแต่งให้การด�ำเนินการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้บรรลุ เป้าหมายโครงการ เรามีความจ�ำเป็นต้องเพิม่ จ�ำนวนโรแทเรียนในทวีปแอฟริกาให้มากขึน้ และ ผมก็หวังจะได้เห็นโครงการบริการระหว่างประเทศเพิม่ ทวีมากขึน้ ด้วย โดยเฉพาะโครงการทีร่ บั ความช่วยเหลือจากมูลนิธิโรตารี คณะกรรมการโครงการฯ มีเว็บไซท์ที่ดีเยี่ยม ผมขอเชิญทุกท่านเปิดอ่านได้ ที่ www.reachouttoafrica.org และ ในปีนี้ ผมได้ให้จัดกิจกรรมใหม่ขึ้น 2 กิจกรรมเพื่อช่วยให้โรแทเรียนไปช่วยเหลือแอฟริกา ได้งา่ ยขึน้ และเพิม่ การมีสว่ นร่วมในโครงการบริการระหว่างประเทศ กิจกรรมแรกมีชอื่ ว่า “งาน คืนสู่เหย้าโรตารีของเรย์” Ray’s Rotary Reunions ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเคปทาวน์ ระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2011 ผมหวังว่ามิตรโรแทเรียนจะได้ไปร่วมงานนี้กับผมที่เมืองเคปทาวน์ด้วย กิจกรรมที่ 2 คือ “โครงการซาฟารีโรตารี” Rotary Project Safaris ซึ่งจัดอ�ำนวยความสะดวก แก่โรแทเรียนในการไปเยีย่ มพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในโลกทัว่ ไปทีย่ งั มีความยากไร้อยู่ และพืน้ ทีท่ โี่ รแทเรียน ก�ำลังด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรมนี้ จากหน้าเว็บประธานโรตารีสากล www. rotary.org/president หรือสอบถามได้ที่ elsa.sanabria@rotary.org ผมภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นผลผลิตของมูลนิธโิ รตารี และจะเป็นผลส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในฐานะ ประธานโรตารีสากลด้วย หากว่าผมได้ท�ำหน้าที่ผู้ส่งเสริมการรณรงค์ให้โรตารีไปช่วยเหลือ แอฟริกาได้เพิม่ ขึน้ โปรดไปสมทบกับผมในงาน คืนสูเ่ หย้าโรตารี และใน โครงการซาฟารีโรตารี ตลอดจนเชื่อมต่อวงจรของผมในการเป็นนักศึกษามูลนิธิโรตารีในแอฟริกาและการช่วยเหลือ โรตารีในแอฟริกา เติบโตขึ้น ดียิ่งขึ้นและกล้าท�ำยิ่งขึ้นให้ส�ำเร็จ/ เรย์ คลิงกินสมิท ประธานโรตารีสากล 2010-2011 Ray Klinginsmith, 2010-2011 RI President


สารประธานโรตารีสากล เรย์ คลิงกินสมิท ธันวาคม ๒๕๕๓

วิถีคาวบอย Cowboy logic ผมเลือกใช้เพลง “วิถคี าวบอย” เป็นเพลงประจ�ำตัวผม ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการ แรก คือเสียงดนตรี ที่สนุกสนาน สะท้อนถึงความอบอุ่น และบรรยากาศที่ดี ของการประชุม สโมสรโรตารีรอบโลก ประการที่สอง คือ เนื้อร้อง ซึ่งแสดงถึงการใช้สามัญส�ำนึกในการลงมือ ท�ำอย่างเรียบง่าย เมือ่ 50 ปีกอ่ นนัน้ ผมได้ยนิ ค�ำนีบ้ อ่ ยๆ ว่า “ให้เป็นโรตารีทเี่ รียบง่าย” แต่คำ� เตือนนีไ้ ด้ เลือนหายไปในปีต่อๆ มา ผมจึงต้องขอย�ำ้ เตือนความจ�ำของมิตรโรแทเรียนว่า รูปแบบพื้นฐาน การให้บริการของ โรตารีนั้น คือ ความเรียบง่าย สมาชิกสโมสรซึ่งเป็นผู้น�ำชุมชน ต่างเรียนรู้ที่ จะรู้จักนับถือกันด้วยการมาเข้าประชุมประจ�ำสัปดาห์ ซึ่งก่อให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพและสร้าง เครือข่ายของกันและกัน เมื่อได้ทราบความต้องการของชุมชนแล้ว สมาชิกสโมสรจะเห็นได้ว่า พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างน่าพิศวง เพราะว่ามีผู้น�ำธุรกิจ/ผู้น�ำด้าน อาชีพในชุมชนเป็นสมาชิกอยู่ในสโมสร และทราบดีวา่ จะท�ำงานนั้นให้สำ� เร็จได้อย่างใด วิธีการ ลงมือกระท�ำ อย่างเรียบง่ายดังกล่าวนั้น ใช้ได้ส�ำหรับ บริการสโมสร บริการด้านอาชีพและใน โครงการบริการคนรุ่นใหม่ ด้วย สโมสรโรตารีย่อมมีความสามารถพิเศษที่จะประเมินผล/จัด ล�ำดับความส�ำคัญ ของความต้องการในชุมชนและสโมสรยังมีผู้เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากร ที่ตอบสนองความต้องการ หากได้แจ้งให้สมาชิกทราบและด�ำเนินการ และการสื่อสารภายใน สโมสร ต้องมีความเรียบง่ายและใช้บ่อยๆ ส�ำหรับบริการระหว่างประเทศนั้น ความเรียบง่าย ของโรตารีนั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุด โรแทเรียนจะได้รู้ว่า เพื่อนสมาชิกสโมสรของตนนั้น เป็นผู้ที่ ไว้วางใจได้และเมื่อเขาได้พบกับมิตรโรแทเรียนจากประเทศอื่นๆ แล้ว เขาจะตระหนักได้ว่า ทั้ง สองฝ่าย ก็ควรเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เหมือนกัน และด้วยการไว้วางใจกันนั้น มิตรโรตารีที่มาจาก แดนไกลย่อมจะมาผูกมิตรกันได้อย่างง่ายดาย และผลจากความร่วมมือกันระหว่างสโมสรใน โครงการบริการระหว่างประเทศนัน้ เป็นสิง่ น่าพิศวงอย่างแท้จริง เพลง “วิถคี าวบอย” จะบอก ได้วา่ พวกคาวบอยใช้วธิ คี ดิ ทีเ่ รียบง่าย ส�ำหรับแก้ปญ ั หาทุกอย่าง และ โรตารีกใ็ ช้วธิ อี ย่างนัน้ ได้ เราเรียกมันว่า “จิตวิญญาณโรตารี” และมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ มิตรภาพ และการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึง่ หากเรามาร่วมมือกันแล้วก็สามารถท�ำให้โลกเราน่าอยูย่ งิ่ ขึน้ ด้วยการท�ำให้ สโมสรของเรานั้น ใหญ่ยิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้นและกล้าท�ำมากขึ้น ดังนั้น ขอให้เราลงมือท�ำเถิด และนั่น ก็คือ วิธีคิดแบบวิถีคาวบอย นั่นเอง เรย์ คลิงกินสมิท ประธานโรตารีสากล 2010-2011 Ray Klinginsmith, 2010-2011 RI President

02

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


สารประธานทรัสตีฯ

คาร์ล วิลเฮล์ม สเตนแฮมเมอร์ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เฉลิมฉลองเดือนแห่งมูลนิธิโรตารี Celebrate Rotary Foundation Month พฤศจิกายน คือ เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี ซึ่งได้เริ่มตั้งขึ้นในปี 1917 เมื่อประธานโรตารี สากล อาร์ค คลัมพ์ ประกาศรับรองกองทุนเพือ่ การท�ำสิง่ ดีในโลก นีค่ อื ก�ำเนิดมูลนิธโิ รตารี และ เริ่มต้นการบริจาคเงินกันในปี 1947 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรตารี พอล แฮริส แม้ว่า เดิมที มูลนิธิโรตารีจะสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาเท่านั้น แต่ได้เพิ่มโปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในปลายทศวรรษ 1960 และสานต่อพันธะกิจด้วยการเพิ่มโปรแกรมโปลิโอพลัส ที่มีชื่อเสียงไว้ ในกองทุนถาวร และโปรแกรมศูนย์โรตารีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ ล่าสุด ก็คือ แผนวิสัย ทัศน์อนาคต โปรแกรมน�ำร่อง 3 ปีของแผนวิสัยทัศน์อนาคตของเรา ได้เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม 2010 โดยมุ่งสอนให้เราทราบถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในแผนงานของเรา เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง สมกับที่ เป็น แผนวิสัยทัศน์อนาคต อย่างไรก็ตาม แผนวิสัยทัศน์อนาคต ของมูลนิธิโรตารีนั้น ยังเป็น มากกว่าแผนงานเดียวของมูลนิธิโรตารี เรายังมี แผนยุทธศาสตร์ ของโรตารีสากล ซึ่งเป็นแผนงานคู่ขนานในมิติที่กว้างใหญ่ ซึ่งสนับสนุน แผนวิสัยทัศน์อนาคต ของเราด้วย ขณะนี้ องค์กรของเรายังเล็กเกินไปส�ำหรับ แผนงานขนาดใหญ่ 2 แผนที่ได้กล่าวมา ซึ่งจะต้องควบรวมกันในที่สุด แต่ยังไม่จ�ำเป็นจะต้อง เป็นวันพรุ่งนี้ เราอาจจะท�ำต่อจากปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่มูลนิธิโรตารีฉลองครบรอบ 100 ปี หาก ให้ผมก�ำหนดปีที่จะควบรวมแผนทั้งสองนี้ได้ ผมจะเลือกปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่กองทุนถาวรของ เราคาดว่าจะมีกองทุน ครบจ�ำนวน 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (3 หมื่นล้านบาท)

เราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้อย่างไร? ท�ำให้ ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก ด้วย บริการเหนือตนเองครับ คาร์ล-วิลเฮล์ม สเตนแฮมเมอร์ ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี


สารประธานทรัสตีฯ

คาร์ล วิลเฮล์ม สเตนแฮมเมอร์ ธันวาคม ๒๕๕๓

ครอบครัวโรตารี The family of Rotary เดือนธันวาคม เป็นเดือนแห่งครอบครัว ซึ่งโรแทเรียนหลายท่าน มักมองว่าครอบครัว โรตารี คือ คู่สมรส พี่น้องชายหญิง บิดามารดาและบุตรหลาน แม้ว่ามีผลงานโรตารีที่น่ายกย่อง ก็ตามแต่สำ� หรับผมแล้ว ญาติในครอบครัวยังมิได้เป็นครอบครัวโรตารีทแี่ ท้จริง ตราบใดทีเ่ รายัง ไม่มสี มาชิกภาพของครอบครัวโรตารี ครอบครัวโรตารีจะต้องรวมถึงสโมสรและภาคต่างๆ ของ โรตารีสากล โรแทเรียน โปรแกรมต่างๆ และมูลนิธิโรตารี . มูลนิธิโรตารี คือ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของครอบครัวโรตารี เงินทุนทั้งหมดที่หามาได้ ไม่ ว่าจะผ่านทางโรตารีสากล หรือมูลนิธิโรตารีก็ตาม จะถูกจัดสรรผ่านทางมูลนิธิโรตารี ทุกปีจะ มีเงินก้อนใหญ่มาเข้ากองทุนโปรแกรมประจ�ำปี กองทุนถาวร กองทุนผูบ้ ริจาครายใหญ่เพือ่ ศูนย์ สันติภาพโรตารี และปัจจุบัน กองทุนท้าทายของโรตารี 200 ล้านเหรียญสหรัฐ . แม้ว่าเงินบริจาคที่ระดมมาส�ำหรับกองทุนใหญ่ 4 ทุนที่กล่าวมาจะเป็นทุนที่แยกจาก กันก็จริง แต่ทุกๆ กองทุนก็มีการเชื่อมต่อด้วยกัน การบริจาคประจ�ำปี คือแก่นหลักของการ ท�ำงานของเรา ส่วนกองทุนถาวรนัน้ จะมุง่ หมายส�ำหรับโรแทเรียนทีม่ คี วามสามารถบริจาคเงิน ก้อนใหญ่ ใช้ส�ำหรับสนับสนุนกองทุนประจ�ำปี เงินกองทุนผู้บริจาครายใหญ่ส�ำหรับศูนย์โรตารี เพื่อศึกษาสันติภาพได้ถูกตั้งขึ้นมา ส�ำหรับขอบริจาคจากโรแทเรียนผู้ที่มีความสามารถเกินกว่า ค่าเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นที่แน่ชัดว่าการระดมทุนส�ำหรับสามกองทุนนี้ จะต้องพึ่งกันทั้งสาม กองทุน และนอกจากนี้ เรายังมีกองทุนท้าทายที่จะต้องระดมให้ได้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง มีผลกระทบกับการบริจาคกองทุนประจ�ำปี ตลอดจนการระดมทุนบริจาคอีก 2 โปรแกรม การบริจาคเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับเรา ซึง่ เราต้องบริจาคให้แก่ทกุ ๆ กองทุนทีก่ ล่าว มา ด้วยการระลึกเสมอว่า เราจะสานต่อให้ชมุ ชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก ด้วยบริการเหนือ ตนเอง/ คาร์ล วิลเฮล์ม สเต็นแฮมเมอร์ ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี

04

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


สุนทรพจน์ อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล

สุนทรพจน์ อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล งานฉลองครบรอบ 80 ปี วันก่อตัง้ สโมสรโรตารีกรุงเทพ ภาค 3350 17 กันยายน 2010 ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ Past RI President Bhichai Rattakul’s Address At the 80th Anniversary, Rotary Club of Bangkok, District 3350 17 September, 2010, Erawan Hotel, “The 80th Anniversary” ท่านนายกสโมสร อับดุส ซามาด และเพื่อนโรแทเรียนที่รัก นี่เป็นโอกาสพิเศษมาก ที่พวกเราทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่ เพื่อฉลองวันคล้ายวัน เกิดปีที่ 80 ของสโมสรโรตารีกรุงเทพ เป็นความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากครับ! ก่อนอื่น ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีจากใจจริง ในฐานะตัวแทนโรแทเรียนใน ประเทศไทยและโรตารีสากล มายังท่านทั้งหลาย ผมกล้าพูดได้ว่า สมาชิกโรแทเรียนในประเทศไทย มีความภูมิใจร่วมกับท่าน ในการเป็นผู้น�ำตลอดการเดินทางอันยาวไกลของท่านทั้งหลาย จนกระทั่งมาถึงวันอัน เป็นประวัติศาสตร์ในวันนี้ ช่างเป็นจริงสมดังค�ำกล่าวที่มีชื่อเสียงของ นีล อาร์มสตรอง (มนุษย์อวกาศคนแรกบนดวงจันทร์) .. การก�ำเนิดสโมสรเมื่อ 80 ปีก่อนนั้น แม้เป็นก้าว เล็กๆ ธรรมดาของมนุษย์ แต่ได้กลับเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับมนุษย์ชาติ จากผล งานทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายได้กระท�ำตลอดเวลาที่กล่าวมา ผมอายุเพียง 4 ขวบและหนึ่งวัน เมื่อสโมสรกรุงเทพฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นทางการ และเมื่อมาคิดว่า เด็ก 4 ขวบคนนั้น อีก 80 ปีต่อมา จะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ ได้มายืน อยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลาย ณ บัดนี้ เพื่อมากล่าวแสดงความยินดีในวันเกิดของสโมสรท่าน! นับว่า ผมเป็นคนที่โชคดีมากและรู้สึกภูมิใจที่ได้มีบทบาทเล็กๆ ในเหตุการณ์วัน นี้ ผมคิดว่า บางทีท่านควรทราบด้วยว่า สโมสรของท่านนี้ น่าจะได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1919


หลังจากที่ พอลแฮริสได้มอบหมายให้เจมส์ เดวิดสัน จาก สโมสรโรตารีกัลการี เมืองอัลแบร์ตา ประเทศแคนาดา โดยสารทางเรือ ใบจากแคว้นแวนคูเวอร์ เพื่อมาก่อตั้งสโมสรโรตารีในทวีปเอเชีย ผมได้ฟังค�ำบอกเล่าต่อมาว่า เมืองแรกที่ พอลแฮริส คิดก่อ ตั้งสโมสร ควรจะเป็นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากความจริงที่ว่า พระวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ (กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน) นายกก่อ ตั้งสโมสร/ผู้ว่าการภาคในเวลาต่อมา และพอลแฮริสนั้น ทั้งสองเป็น เพื่อนที่สนิทกันมาก ก่อนที่พอลแฮริส จะมอบหมายให้ เจมส์เดวิดสัน เดินทางมาทวีปเอเชีย

จากชีวิตมนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือ จากหัวใจที่ได้รับการสัมผัส และ เห็นอนาคตทีส่ ดใส ส�ำหรับโรตารีวนั พรุง่ นีแ้ ละในอนาคตข้างหน้าต่อไป

สโมสรท่านได้ถือก�ำเนิดขึ้นในปี 1930 และมี “บุตร”คนแรก ในขณะที่ยังอายุน้อย แม้จะเป็นหนุ่มอายุ 28 ปี ซึ่งอาจมีปัญหาได้ จน กระทั่งปี 1958 ประธานโรตารีสากลขณะนั้น คือท่าน คลิฟฟอร์ด เอ. แรนดัล ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับพระยาศรีวิศาลวาจา ผู้เป็นผู้น�ำในสโมสร ของท่าน ทีค่ ดิ การก่อตัง้ สโมสรโรตารีแห่งทีส่ อง (ในประเทศไทย) ทีเ่ ป็น สโมสรที่พูดภาษาไทย ดังนั้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 1958 บุตรคนแรกของท่านก็ จริงๆแล้ว ยังมีรูปถ่ายของพระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ (กรมพระก�ำ ก�ำเนิดมา คือ สโมสรโรตารีธนบุรี และผมได้รับเกียรติรับเชิญให้ร่วม แพงเพ็ชรอัครโยธิน) แขวนอยูเ่ คียงข้างรูปท่าน พอลแฮริสใน “ห้องพอล เป็นสมาชิกคนหนึ่งในบรรดาสมาชิกก่อตั้ง 44 คนของสโมสรใหม่นี้ แฮริส” ส�ำนักงานใหญ่โลกโรตารี ที่เอฟแวนสตัน อิลลินอยส์ ในทุกวัน นี้ด้วย งานแรกของผมในโรตารี หรือครับ? ปฏิคมทีเ่ ข้มงวดมาก ครับ ผมได้ก�ำหนดตัวเองไว้ว่า ต้องมาถึงสโมสรอย่างน้อย 30 นาทีก่อน ในงานวันนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระกรุณาจาก ประชุม เพือ่ คอยต้อนรับแขกและโรแทเรียนผูท้ มี่ าเยือน ต้องตรวจสอบ พระองค์เจ้า มจ.ภีสเดช รัชนี ที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพระ ไมโครโฟนให้ท�ำงานได้เรียบร้อย ต้องเสิร์ฟอาหารให้ตรงเวลา และซุป กรณียกิจของพระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ (กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน) จะต้องร้อนเสมอ ที่ทรงวางรากฐานขบวนการและอุดมการณ์ของโรตารี เมื่อ 80 ปีที่แล้ว ในต�ำแหน่งปฏิคมนัน้ นอกจากการแนะน�ำแขกและโรแทเรียน จากเมล็ดพันธุเ์ มล็ดหนึง่ สโมสรหนึง่ กลับมาเป็นเมล็ดพันธุน์ บั พันๆ และ ที่มาเยี่ยมสโมสรแล้ว ผมได้รับการอบรมให้ตรวจดูว่า ทุกๆ สิ่งจะเป็น สโมสรเกือบ 300 สโมสรในปัจจุบัน ไปด้วยความเรียบร้อย มีบรรยากาศแห่งมิตรภาพ และทุกๆ คน มีเวลา สังสรรค์กนั ด้วยไมตรีจติ มิตรภาพทีด่ ี และให้ตงั้ ใจฟังผูบ้ รรยายด้วยครับ และหากพระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ (กรมพระก�ำแพงเพ็ชรฯ) ยัง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไม่ค่อยได้มีเวลารับประทานอาหารกลางวัน ทรงมีพระชนม์อยู่วันนี้ ท่านจะทรงพอพระทัย กับท่านทั้งหลายด้วย ซึ่งรวมถึงท่านนายกสโมสรด้วย เนื่องจากเมล็ดพันธ์เล็กๆ ที่บริสุทธิ์ เมล็ดหนึ่งของพระองค์ท่านนั้นได้ ดังนั้น หลังจาก 52 ปี ต่อมา จะเป็นความโชคดีหรือโชคร้าย กลับมาเป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นอยู่ที่นี่และสโมสรทุกแห่ง..ในพระราช ของผมก็ไม่ทราบ โดยที่ผมเป็นสมาชิกก่อตั้งในสโมสรโรตารีแห่งที่สอง อาณาจักรไทยทุกวันนี้ ของประเทศไทย เหลือเพียงคนเดียวทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ และผมยังเชือ่ ว่า ผม ได้ปฏิบัติหน้าที่แรกของผม ในฐานะปฏิคมสโมสร อย่างดีเสมอ แต่ดว้ ยเหตุผลใดไม่ทราบ เจมส์เดวิดสัน ได้เดินทางไปทีเ่ มือง หากว่าการท�ำหน้าที่ปฏิคมสโมสรอย่างดี ตลอดจนท�ำหน้าที่ เซีย่ งไฮ้เป็นแห่งแรก และไปต่อทีม่ ะนิลา และ กัลกัตตา ดังนัน้ จึงได้เป็น ในฐานะอืน่ ๆ ของผมต่อไปอีกนัน้ ผมถือว่าเป็นหนีค้ วามส�ำเร็จทัง้ หลาย สโมสรโรตารี 3 แห่งแรกในเอเชียที่เขาได้ก่อตั้งในปี 1919 นั้น ต่อท่านผู้อาวุโส ผู้ที่ให้คำ� แนะน�ำผมมากมายหลายท่าน บางทีอาจ มากเกินไปที่จะกล่าวถึงท่านทั้งหมดในที่นี้ แต่ผมคิดว่า จะเป็นการ จนกระทั่งปลายปี 1929 เจมส์ เดวิดสัน ได้เดินทางกลับมา ไม่ให้ความเคารพนับถือท่านอย่างมาก หากผมมิได้กล่าวถึงพระนาม/ เอเชียอีก และไปก่อตั้งสโมสรอีกสองแห่งในมะลายู (มาเลเซีย) เมือง นามของท่านผู้อาวุโสที่ส�ำคัญ ที่ไม่เพียงให้ค�ำแนะน�ำแก่ผม แต่ท่านยัง เซเรมบังและกัวลาลัมเปอร์ และสิงค์โปร์ ในปี 1930 เพียงสองสามเดือน ได้มอบความรัก ก�ำลังใจและความไว้วางใจแก่ผม หากปราศจากท่าน ก่อนมาถึงกรุงเทพในเดือนกันยายนต่อมา เหล่านี้แล้ว ผมคงไม่มีโอกาสให้บริการแก่โรตารีดังที่ผมได้ท�ำมา และ ได้รับเกียรติให้มาพูดต่อหน้าท่านทั้งหลายในขณะนี้ได้อย่างแน่นอน และในทีส่ ดุ วันที่ 17 กันยายน 1930 เทียนเล่มหนึง่ ก็ถกู จุดขึน้ ในกรุงเทพฯ เพื่อส่องแสงสว่างไปเชื่อมต่อกับแสงแห่งโรตารีจากตะวัน ท่านเหล่านี้ล้วนเป็น สมาชิกสโมสรโรตารี กรุงเทพ คือ พระ ตกในที่สุด วรวงศ์เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร) พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์) นี่คือสิ่งที่ยืนยันได้อีกว่า โรตารีเป็นองค์กรสากล/ระหว่าง พระยาศรีวิศาลวาจา และพระยามไหศวรรย์ ประเทศ เป็นองค์กรที่น�ำพาแสงแห่งรักและเอาใจใส่ ความปรารถนาดี และความเสียสละแห่งโรตารีทั่วโลกอย่างแท้จริง หลังจากก่อตัง้ สโมสรโรตารีแห่งทีส่ องแล้ว ไม่มสี งิ่ ใดมาหยุดยัง้ ขบวนการโรตารีในประเทศนีไ้ ด้อกี ต่อไป ไม่มสี งิ่ ใดมาหยุดยัง้ อุดมการณ์ ในค�่ำคืนนี้ เราทุกคนได้มารับรู้ในแสงสว่างนั้น ด้วยการย้อน ของการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และแรงกระตุ้นเตือนให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ ดูประวัตศิ าสตร์ของโรตารีไทย สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ เราได้เห็นความส�ำเร็จ ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา โรตารีก�ำลังเดินหน้าเจริญเติบโตไปทุกทิศ

06

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


ทุกทางในประเทศนี้

สมาชิกภาพของโรตารี ก�ำลังถดถอยลง หรือไม่?

หลังจาก 80 ปีผา่ นไป พวกท่านควรตระหนักด้วยว่า ปัจจุบนั มีผู้ถามอดีตรองประธานโรตารีสากลผู้หนึ่งว่า “ในโรตารี มี ท่านเป็นบิดา เป็นปู่ เป็นบิดาของปู่ บิดาของบิดาของปู่ ของสโมสรโรตา สิง่ ใดส�ำคัญทีส่ ดุ ? จิตวิญญาณของโรตารี โปรแกรมของโรตารี หรือการ รีทั่วประเทศ เกือบ 300 สโมสรแล้วในเวลานี้ เป็นสากลของโรตารี?” ท่ า นตอบว่ า “ทั้ ง สามสิ่ ง ที่ ว ่ า นั้ น ล้ ว นมี ค วามส�ำ คั ญ เช่ น ในยุคแห่งความโลภโมโทสันนี้ มีผู้คนอีกจ�ำนวนมาก ไม่รีรอ เดียวกัน แต่ละสิ่งต่างเป็นส่วนที่สำ� คัญของวงการโรตารีของเรา และ ที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น แต่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้ “ลูก แต่ละสิ่งที่ว่านั้น ล้วนต้องพึ่งพาสมาชิกภาพ ด้วยเช่นกัน หลาน” ของท่านได้เห็นถึง วิธีการแบ่งปันให้แก่กันและกัน การมอบ อย่างไรก็ดี เราต้องระลึกไว้เสมอว่า ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ความไว้วางใจกัน และการริเริ่มเจรจาเพื่อสันติภาพและไมตรีจิตที่ ที่สุดก็คือ สมาชิกที่มีคุณสมบัติดีด้วย สมาชิกผู้มุ่งหวัง ก็จะต้องมี สร้างสรรค์ คุณสมบัติที่ปราศจากข้อสงสัย หากปราศจากคุณสมบัติที่ดีแล้ว ผู้นั้น ในที่สุด ที่จริงแล้ว โรตารีคืออะไรกันแน่? ก็แทบไร้ประโยชน์ แต่เมื่อมีคุณสมบัติดีแล้ว ทุกสิ่งที่โรตารีหวังไว้ ก็จะ อะไรที่ท�ำให้สโมสรท่านมั่นคงแข็งแรงอยู่ได้ หลังจากให้ สามารถเป็นไปได้” บริการมานานถึง 80 ปี? จริงๆ แล้ว ท่านมีความไฝ่ฝนั ไว้อย่างไรบ้าง? ทีจ่ ะท�ำให้สโมสร เมือ่ หลายปีกอ่ นมีสมาชิกสโมสรของผมคนหนึง่ มาพบผมและ ท่าน เติบใหญ่ขึ้น ดียิ่งขึ้น และกล้าท�ำยิ่งขึ้น ในปีต่อไปข้างหน้า? บอกว่าเขาก�ำลังจะลาออกจากโรตารี เมือ่ ผมถามถึงเหตุผล เขาตอบว่า ผมคิดว่า โรตารี คือปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง ที่ทำ� ให้เราสามารถ “โรตารีไม่เห็นได้ท�ำอะไรเลย ผมก็ไม่ได้อะไรจากโรตารีด้วย” มองเห็นภาพลางๆ ของโลกที่ดีกว่า ท่านได้อบรมสั่งสอน “ลูกหลาน” ของท่านว่า โรตารีนั้น “แล้วมีใครต้องการโรตารีบ้าง?” ท�ำงานเพื่อสังคมที่ควรจะเป็นไปได้ และหวังได้ว่า สักวันหนึ่ง โรตารี ผมมิได้ให้คำ� ตอบแก่เพื่อนผม เพราะผมทราบดีว่า หากเขา จะสามารถบรรเทาความยากไร้และการเมินเฉยทุกอย่างในสังคมนี้ได้ กล้าถามผมได้เช่นนี้ เขาจะไม่ยอมรับฟังค�ำตอบของผม ไม่ว่าผมจะ เราทุกคนก�ำลังเดินตามรอยเท้าของท่าน พยายามสักเท่าใด แต่เขาก็พูดถูกต้องในอีกแง่หนึ่งที่ว่า หลายๆ ครั้ง ปาฏิหาริยข์ องโรตารีนนั้ อยูใ่ นหัวใจของสมาชิกแต่ละคน ซึง่ นั้น โรตารีก็มิได้ท�ำอะไรเลยเหมือนกัน ผมขอกล่าวโดยไม่ลังเลใจว่า สมาชิกภาพ คือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขององค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อหลายปีมาแล้ว อดีตผู้ว่าการภาคท่านหนึ่งไปบรรยาย พัฒนาการของโรตารีในโลกตลอดเวลา 106 ปีมานี้ ล้วนเป็น ในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่โรตารี ที่ เมือง ฮุสตัน เท็กซัส ได้เล่าถึง ผลงานของโรแทเรียนทั้งหลาย และส�ำหรับประเทศไทยนี้ ก็ไม่ยกเว้น ผู้มุ่งหวังคนหนึ่ง ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกผู้แนะน�ำ และเพื่อนสมาชิกที่เป็น ด้วยเช่นกัน กรรมการสนเทศโรตารี ไปเยีย่ มเขาเพือ่ เชิญมาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี โรตารีในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลพวง ทั้งสองได้มอบรายงานประจ�ำปีของสโมสรนั้นให้เพื่อนผู้มุ่ง จากการริเริ่มท�ำงานอย่างน่ายกย่องของท่านทั้งหลายนั่นเอง หวังได้อ่าน ก่อนเดินทางกลับ แต่ละสโมสรเกือบ 300 สโมสรในประเทศไทยที่เรามีอยู่ทุก สัปดาห์ตอ่ มา เพือ่ นผูแ้ นะน�ำ ก็ได้โทรศัพท์ไปถามเขา ถึงการ วันนี้ สมาชิกภาพ นัน้ เป็นดุจดัง กุญแจ ส�ำหรับไขความส�ำเร็จของวงการ ตัดสินใจ และต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อผู้มุ่งหวังผู้นั้น หลังจาก โรตารีในประเทศไทย และจะเป็นต่อไปในอนาคตอีกด้วย อ่านรายงานแล้ว ปฏิเสธทีจ่ ะให้พมิ พ์ชอื่ เป็นสมาชิกสโมสร โดยอ้างว่า ทุกวันนี้ เราได้โอบกอดโลกไว้ จากการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของ หากโรตารีทำ� ทุกอย่าง จริงตามรายงานประจ�ำปีเล่มนัน้ เขาบอกว่า ขอ เรา ทุกวันนี้โลกต้องการโรตารีมากยิ่งเสียกว่าเมื่อชาย 4 คน มาพบกัน ใช้เวลาของเขา ท�ำสิ่งที่ดีกว่า และท�ำด้วยเงินของเขาเอง จะดีกว่า ครั้งแรกที่เมืองชิคาโกในปี 1905 เพราะทุกวันนี้โรตารีได้มอบแสงแห่ง ผมคิดว่า คนที่มาร่วมองค์กรเช่นโรตารีนี้ มักจะคิดเสมอ ความหวังทีม่ คี ณ ุ ค่า เป็นหนึง่ เดียว ให้แก่โลกทีม่ ดื สลัวและยังมีขอบฟ้า ว่า เขาเสียสละเงินทองและเวลาที่มาทุ่มเทให้แก่กิจกรรมสังคมและ ที่มืดด�ำอีกด้วย โครงการของสโมสร ต้องเป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่าส�ำหรับตัวเขา! ไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่า ความต้องการโรตารีนนั้ ยิง่ ใหญ่และแตก ผมมีเรื่องเด็กหญิงคนหนึ่งจากเมืองอิโปห์ มาเลเซีย ในปี ต่างกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในการท�ำให้โลกมีความยุติธรรมยิ่งขึ้นและ 1959 เธอมีปัญหา “หัวใจรั่ว” หากมิได้รับการผ่าตัด เธอจะมีชีวิตอยู่ สนองความต้องการทีม่ ขี อบเขตกว้างขวางมากขึน้ นัน้ อุปสรรคทีเ่ ผชิญ ได้อกี ไม่นาน และโชคร้ายทีม่ าเลเซียไม่มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ หน้าเรานัน้ สูงชันประดุจภูผาสูง ทีเ่ ราจะต้องปีนขึน้ และเราต้องปีนข้าม การผ่าตัดหัวใจ ในขณะนั้น นอกจากเดินทางมาที่กรุงเทพฯ ไปให้ได้ด้วย ศาสตราจารย์ นพ.สมาน มันตราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เมื่อได้พูดถึงความต้องการต่างๆ โดยไม่มีรายละเอียดแล้ว ดู ได้รับการติดต่อและท่านตกลงจะท�ำการผ่าตัดให้ที่ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ เหมือนว่าผมจะสับสนในเงื่อนเวลาที่มาพูดถึงโรตารีว่า จะสนองตอบ โดยไม่คิดเงินกับโรตารี ท่านยินดีท�ำให้ฟรี เพราะท่านทราบว่า โรตารี ความต้องการที่แตกต่างได้อย่างกว้างขวาง เราจะมาพูดกันในเวลาที่ ก็ดำ� เนินการให้ฟรี โดยไม่ตอ้ งการสิง่ ตอบแทนหรือค�ำยกย่องใดใด และ


การผ่าตัดหัวใจได้ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี หนังสือพิมพ์ยกั ษ์ใหญ่ในสองประเทศได้พาดหัวข่าว ความ ร่วมมือระหว่างสโมสร โรตารีสองสโมสร สโมสรหนึง่ ในประเทศไทย และอีกสโมสรหนึ่งในมาเลเซีย เด็กหญิงผู้นั้นกลับบ้านที่เมือง อิโปห์ หลังการผ่าตัด ใน สองสัปดาห์ต่อมา เธอได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของเธอและ สื่อมวลชนอย่างอบอุ่น ผมแน่ใจว่า เด็กหญิงผู้นั้นปัจจุบันเธอมีอายุ ราว 65 ปี ยังมีสุขภาพดี จนถึงทุกวันนี้ อีกสองสามปีตอ่ จากนัน้ ศาสตราจารย์ นพ. สมาน มันตรา ภรณ์ ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรโรตารี คือ สโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ท่าน ถึงแก่กรรมไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ขณะที่ยังเป็นสมาชิกสโมสรแห่งนี้ ใครต้องการโรตารีอีกครับ?

ว่า ในโลกของเรามีประชากรมากกว่า 1.1 พันล้านคนยังขาดแหล่ง น�ำ้ สะอาด และมีเด็กในโลกต้องเสียชีวติ จากเชือ้ โรคทีม่ ากับน�้ำ ทุกๆ 8 วินาที ต่อหนึ่งคน นั่นคือ มีเด็กไร้เดียงสากว่า 10,000 คน ต้อง เสียชีวิตไปทุกๆ วัน ผูท้ ไี่ ม่เคยขาดแคลนน�ำ้ ดืม่ ย่อมจะไม่มที างรูค้ ณ ุ ค่าของน�ำ้ หนึ่งหยด!

ลองถามคุณสมชาย เจียรนัยพาณิชย์ อดีตผู้ว่าการภาค 3340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเมื่อหลายปี มาแล้ว มีชายพิการผู้หนึ่งนั่งรถเข็น ถูกพาเข้ามาที่ส�ำนักงานของ ท่าน ชายผู้นี้ต้องสูญเสียขาไป เพราะเหยียบโดนกับระเบิด ขณะที่ หาอาหารส�ำหรับภรรยาและลูกที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และเขาได้ ทราบว่า โรตารีมีโครงการช่วยเหลือท�ำขาเทียม ส�ำหรับเหยื่อกับ ระเบิด คุณสมชายจะเล่าให้ฟังอีกว่า อีกสองสามเดือนต่อมา ประตูส�ำนักงานท่านได้เปิดออก และชายผู้มีสุขภาพดี นั้นเดินเข้า มา..ไม่ใช่เดินครับ แต่จริงๆ แล้ว ย�่ำเท้าเข้ามาพร้อมน�้ำตาเปื้อน ยิ้มบนใบหน้า เข้ามากอดขอบคุณ คุณสมชายและโรตารี ที่ได้ เปลี่ยนแปลงตัวเขาจากการเป็นคนพิการอย่างสิ้นเชิง ให้กลับมา เป็นคนปรกติที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง ชายผู้นี้ได้มีงานประจ�ำ สามารถมีชีวิตครอบครัวที่ดีได้พอสมควร ลองไปถามชายผู้นี้ดูว่า ใครต้องการโรตารี? ใครต้องการโรตารี? เหยื่อของคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ท�ำลายชีวิตผู้คนนับพันๆ ใน จังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ประเทศของเรา ในวัน Boxing Day (วัน มอบกล่องของขวัญหลังคริสต์มาส) เมื่อไม่กี่ปีมานี้พวกเขาจะร้อง ตอบพร้อมกันอย่างเสียงดังว่า “ใช่แล้ว พวกเราต้องการโรตารี” “หากไม่มีโรตารีแล้ว เราคงไม่มีบ้านใหม่ 325 หลัง ไม่มี โรงเรียนใหม่ ไม่มีเครื่องมือจับปลา ไม่มีเรือและสิ่งอื่นๆ เพื่อเริ่มต้น ชีวิตใหม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น โรตารีได้ให้กำ� ลังใจเรา ให้ความหวังและ ความรักที่ไม่มีวันสูญหาย หวังว่าอีกไม่นาน พวกเราจะสามารถลุก ขึ้นและก้าวเดินอย่างสง่าผ่าเผยได้อีกครั้งหนึ่ง” ใครต้องการโรตารีครับ? มี ข องขวั ญ มากมายจากท่ า นผู ้ มี จิ ต ใจกว้ า งขวาง ที่ มอบให้แก่มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลนั้นได้เป็นประโยชน์และ เปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ผู ้ ค นอีกเป็นจ� ำ นวนมาก โดยอาศัยโครงการ สนับสนุนสมทบมากมายของท่าน ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและชุมชน ต่างประเทศ

ย่าของดาร์มไม่รหู้ นังสือ อาศัยเก็บผักตามหนองน�้ำใกล้ๆ นั้น ไปขายทั้งวันได้เงินไม่ถึง 30 บาท แต่ย่าก็ยินดีท�ำด้วยความ อดทนเรื่อยมา โดยไม่มีน�้ำตาจะไหลอีก ไม่มีหยาดเหงื่อมาแบ่งปัน ให้กับใคร เพราะย่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในชีวิต ไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่ รอดของย่า แต่เพื่อหลานที่เป็นสายโลหิตของย่า ที่เป็นสิ่งมีค่าที่สุด ในชีวิต เมื่อ ด.ช. ดาร์ม อายุ 5 ขวบ เขาก็อยากไปโรงเรียน เหมือน กับเด็กอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ นั้น และมาขอกับย่า ซึ่งยินยอมให้เขาไป ด้วยความตื่นเต้น วันแรกที่ไปเข้าโรงเรียนนั้น หญิงชราผิวคล�้ำรูปร่างเล็ก เดินเข้าประตูโรงเรียนไปพร้อมกับ ด.ช. ดาร์ม เด็กตัวผอมๆ เล็กๆ ลักษณะประหลาดๆ และมีแผลผื่นคันทั่วทั้งตัว ครูและนักเรียนในโรงเรียน จะสังเกตเห็นว่า ดาร์มป่วย บ่อยมาก เขากลัวทีจ่ ะพบคนแปลกหน้า ขาดเรียนบ่อยๆ และกระทัง่ มีขา่ วลือว่าพ่อของดาร์ม เสียชีวติ จากโรคเอดส์! ดาร์มเป็นเหยือ่ โรค เอดส์ด้วยหรือไม่? เพื่อค้นหาความจริง ครูจึงออกไปเยี่ยม “บ้าน” ของดาร์ม

ต่อไปนีค้ อื เรือ่ ง ดาร์ม ทีผ่ มได้ไปพบทีข่ อนแก่น เรือ่ งนีผ้ ม ชอบเล่าให้คนฟังทุกหนแห่ง ดาร์ม ไม่เคยเห็นหน้าพ่อ และไม่สามารถจดจ�ำแม่ ที่ทิ้ง เขาไปตั้งแต่อายุ 7 เดือน ดาร์ม ต้องอยู่กับย่าของเขาในเพิงไม้เก่าๆ ริมทางรถไฟ

เมื่อได้เห็นเพิงไม้ที่ย่าและหลานใช้อาศัยอยู่ ครูก็พบว่า ที่ นี่ไม่มีน�้ำใช้ มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าได้อนุญาตให้ต่อน�้ำประปาไปได้ แต่ย่าจะต้องจ่ายค่าน�้ำให้ทั้งสองบ้าน! เมื่อไม่มีเงิน น�้ำประปาจากเพื่อนบ้านก็ถูกตัดไป ทั้งที่ น�ำ้ คือชีวิต!! ย่าและหลานจึงยากล�ำบากมาก ถึงอย่างไร ก็จะต้องหา น�้ำมาใช้ แหล่งใดก็ได้ น�ำ้ อะไรก็ได้ และที่สุดก็มี น�้ำจากท่อระบาย น�้ำ! เขาน�ำกระสอบทรายมากั้นระหว่างท่อระบายน�้ำและคู น�้ำ ท�ำเป็นฝายเก็บน�้ำเล็กๆ จนเมื่อน�้ำที่สกปรกตกตะกอน เขาก็จะ กรองน�้ำข้างบนไปต้มดื่มกิน..เพื่อประทังชีวิต การดืม่ น�ำ ้ จากท่อระบายน�ำ้ ท�ำให้ ดาร์ม เป็นโรคท้องร่วง มีแผลผื่นคันไปทั่วทั้งตัว น�้ำหนักตัวลดลงและเป็นโรคผิวหนังด้วย เด็กน้อยจึงถูกจัดไว้ในประเภท เด็กกลุ่มเสี่ยง เมือ่ เรือ่ งของดาร์มถูกน�ำไปแจ้งในสโมสรโรตารีในท้องถิน่ เมือ่ จะพูดถึงเรือ่ ง “น�ำ้ ” เพียงเรือ่ งเดียว ท่านทัง้ หลายก็ได้ สโมสรก็ได้ไปติดต่อทางเทศบาลและโรงพยาบาลโดยทันที มีการ มีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง ในส่วนต่างๆ ของประเทศ ท่านได้ตระหนักดี เปลี่ยนแปลง ส�ำหรับดาร์มแล้ว ในโรตารีแล้ว ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

08

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


นี่คือค�ำตอบ ต่อค�ำถาม ที่ว่า “ใครต้องการโรตารี?” อีกไม่กวี่ นั ต่อมา โรตารีกไ็ ปเดินท่อประปาให้ และน�ำตัว ดาร์ มไปตรวจโรค HIV/AIDS ซึ่ง ผลการตรวจปรากฏว่า ดาร์มไม่มีเชื้อนั้น แต่อย่างใด เรื่องนี้จบลงอย่างมีความสุข ส�ำหรับดาร์มและย่า ซึ่งได้ไป ท�ำงานให้กับโรแทเรียนผู้หนึ่ง เพื่อนโรแทเรียนที่รักครับ ยังมี เด็กอย่าง “ดาร์ม” นี้อีกมาย มายในโลกนี้ มากมายเกินกว่าที่ท่านคาดคิด พวกเขามีชีวิต ที่รอการ สัมผัส จากมือเรา และจากหัวใจของเราด้วย และในที่สุดแล้ว ใครล่ะ ครับที่ต้องการโรตารีจริงๆ?

เพื่อนรัก การบ�ำเพ็ญประโยชน์นั้น อยู่ไม่ห่างไกลความเห็น แก่ตัวที่ยังมีอยู่ในตัวตนของเรา จนกว่าเราสามารถยกเอาสิ่งที่เป็นจิต วิญญาณเพื่อเพื่อนมนุษย์ในตัวเราแต่ละคนออกมาได้ จึงเป็นการยาก มาก ที่จะสนองตอบเสียงเรียกร้อง เพื่อออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน ขอบเขตที่ใหญ่ๆได้ โปรดระลึกเถิดว่า ถึงจะมีพื้นฐานอย่างใดก็ตาม แต่ไม่มีผู้ใด สามารถมีจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ที่ ยิ่งใหญ่ได้ หากไม่สามารถ ค้นพบว่า การให้บริการผู้อื่นเป็นสิ่งที่สง่างาม ยิ่งกว่าการให้บริการตัว เอง!

ผมขอย�้ำว่า ท่านกับผมยังต้องการโรตารี ท่านกับผมและ มิตรโรแทเรียนครับ ผมเชื่อว่า งานฉลองครบรอบ 80 ปีของ โรแทเรียนทัง้ หลายในโลกยังต้องการโรตารี ถ้าหากว่าเรายังจะต้องตอบ สโมสรนี้ใกล้จะปิดม่านลงในไม่ช้านี้แล้ว บางทีบางคนอาจรู้สึกเศร้าใจ สนองความต้องการ ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์รอบๆ ตัวเราต่อไปอีก ทีน่ ึกถึงว่า สิ่งที่ดีๆ ทั้งหลายย่อมมีวันสิ้นสุดลง และท่านก็คงทราบดีว่า สิ่งที่ดีๆ นั้นย่อมมีจ�ำนวนจ�ำกัดด้วย และนี่คือ การฉลองครบรอบ 80 เพือ่ นโรแทเรียนทีร่ กั การบ�ำเพ็ญประโยชน์นนั้ ไม่สามารถอยู่ ปีของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ นิ่งเฉย เนื่องจากบรรดาโรแทเรียน คือชายและหญิง เป็นคนที่ท�ำงาน พวกเขาจึงเหมาะสมที่สุดในการท�ำงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ ผมได้แต่หวังว่า ทุกๆ ท่านจะระลึกถึงเหตุการณ์วันนี้ไปอีก นานเท่านานตลอดไป เมื่อผมได้มีโอกาสครั้งแรก ในการไปเยือนส�ำนักเลขาธิการ โรตารีสากลในปี 1967 ที่อาคารเก่า บนถนนริดจ์ ที่ เอฟแวนสตัน นั้น มีหลายๆ ท่าน จริงๆ แล้ว ผมหวังว่าทุกๆ ท่านจะมีชวี ติ อยูถ่ งึ ทุกหนทุกแห่งในตึกหลังนั้น มีความรู้สึกถึงบรรยากาศการท�ำงาน มิใช่ วันฉลองครบรอบ 100 ปี ของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ในปี 2030 และ งานที่ยุ่งวุ่นวาย แต่เป็นการท�ำงานที่มีคุณค่า มีแผนงานใหม่ๆ มีความ หวังว่าท่านจะมีเรือ่ งราวมากมายไปเล่าให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นงานนัน้ ฟัง ..ไม่เพียง หวังใหม่ และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ในปี 2010 นี้ แต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในปี 1930 เมื่อ ได้มกี ารปลูกเมล็ดพันธุเ์ มล็ดแรกของขบวนการทีน่ า่ พิศวงนี้ ในกรุงเทพ ผมมีความรู้สึกอย่างนี้รุนแรงมากกว่าที่อื่นๆ เมื่อผมได้รับ และระหว่างปีต่อๆ มาด้วย อนุญาตให้เข้าไปใน “ห้องพอลแฮริส” นี่คือห้องท�ำงานที่ได้น�ำมา ประกอบขึน้ ใหม่และเก็บรักษาอย่างระมัดระวังมาก ขนาดทีว่ า่ รูปภาพ ผมอิจฉาทุกคนนะครับ เพราะว่า ผมคงไม่มโี อกาสได้อยูร่ ว่ ม บนผนังห้อง รวมถึงรูปถ่ายของพระองค์เจ้าบุรฉัตรฯ (กรมพระก�ำแพง แบ่งปันความสุขในงานฉลองครบร้อยปีของสโมสรและเป็นสักขีพยาน เพ็ชรอัครโยธิน) ที่ถูกน�ำกลับมาติดตั้ง จะห่างได้ไม่เกิน 1.6 มิลลิเมตร ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลาย ที่จะสานต่องานต่อไปอีก จากต�ำแหน่งเดิมบนผนังห้องท�ำงานเก่าของท่านพอลแฮริส ทีย่ า่ นดาวน์ ทาวน์ เมืองชิคาโก! แต่ไม่ว่า จะเล่าเรื่องอะไรในงานนั้น กรุณาเล่าเรื่องนี้ด้วย : “ในโบสถ์แห่งหนึ่งในยุโรปหลังถูกทิ้งระเบิดในสงครามโลก แม้ว่าสถานที่นั้นจะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมือนโบสถ์ ครัง้ ที่ 2 มีรปู ปัน้ พระเยซูรปู หนึง่ ถูกระเบิดจนมือทัง้ สองข้างขาดหายไป แต่ผมก็ยังรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของโรตารีที่ก�ำลังปฏิบัติงานบ�ำเพ็ญ และมิได้รบั การซ่อมแซมอย่างใด ทุกวันนีร้ ปู ปัน้ ยังตัง้ อยูโ่ ดยไร้มอื แต่ที่ ประโยชน์ ผมได้รบั เชิญให้ดงึ เก้าอีอ้ อกมานัง่ ทีโ่ ต๊ะของท่าน พอลแฮริส ด้านล่างมีป้ายเล็กๆ เขียนประโยคหนึ่งที่รู้จักกันดี คือ “พระคริสต์ไม่มี ผมก้มมองดูที่โต๊ะ มองที่เก้าอี้ และมองดูที่ก�ำแพงด้านหลังโต๊ะ ที่มี มือ แต่ท่านมี” ข้อความว่า “หากว่าคนๆหนึง่ มีเพือ่ นถึงหนึง่ พันคนแล้ว เขาจะไม่ทำ� ร้าย The statue has not been restored. It stands there ความรู้สึกของผู้หนึ่งผู้ใดเลย” today with the hands missing. But, underneath has been “If a man has a thousand friends, he has not one put this well-known sentence, “Christ hath no hands but to spare”. yours”! เมื่ อ ผมย้ อ นคิ ด ถึ ง องค์ ก รที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องผู ้ ค นจาก (แปลโดย อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี - ตุลาคม 2553) หลายๆ ประเทศ ที่มุ่งมั่นในอุดมการณ์เพื่อตอบ สนองเสียงเรียกให้ บ�ำเพ็ญประโยชน์แล้ว ผมย้อนคิดถึงตัวเองว่า มีหลายๆ ครั้งในชีวิตที่ ผมปฏิเสธเสียงเรียกในอดีตเหล่านัน้ ไม่ได้ครับ.. ผมนัง่ เก้าอีต้ วั นัน้ ไม่ได้!


rotary Thailand นิตยสารโรตารี ประเทศไทย

นักกระโดดร่ม ดิ่งพสุธา พร้อมกับธงรณรงค์ ขจัดโรคร้าย โปลิโอ โดยมี แม่นำ�้ อเมซอน เป็นฉากหลัง ใกล้เมือง Manaus ประเทศบราซิล

10

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 28 ฉบับที่ 131 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 November - December 2010

สารบัญ Content

สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สุนทรพจน์ ฯพณฯพิชัย รัตตกุล สารบัญ คณะท�ำงาน บทบรรณาธิการ จดหมายถึง บ.ก. Membership Development นับถอยหลัง สกู๊ปพิเศษ เดอะโรแทเรียน สนทนา “พระราชินีนูร์” กระชับคุณค่าสมาชิก สิ่งละอันพันละน้อย สโมสรใหม่ ... ตั้งได้ถ้าใจถึง ศูนย์โรตารีในประเทศไทย Rotary in action

1-2. 3-4 5-9 10-11 12 13.14 15-18 19 20-35 36 37-39 40-41 42 43-45

กองบรรณาธิการ

สถานที่ติดต่อ 29/10 หมู่2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50300 29/10 Mu2,Chang Puak, Muang,Chiang Mai,THAILAND 50300 Tel (66)81 595 7999 Fax (66)5335 7345 Email: chamnan@rotarythailand.org ช�ำนาญ จันทร์เรือง Chamnan Chanruang

สุรกิจ เกิดสงกรานต์ Surakit Kerdsongkran

วาณิช โยธาวุธ Vanit Yotharvut

อรอนงค์ ศิริพรมนัส Onanong Siripornmanut

พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ Pichet Ruchirat

ดนุชา ภูมิถาวร Danucha Bhumithaworn


บทบรรณาธิการ

ชำ�นาญ จันทร์เรือง

พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนิตยสารโรตารีไทยแลนด์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่สามของ การรับผิดชอบของผมและคณะ ผมได้รบั ค�ำติชมมาอย่างมากมายไม่วา่ จะเป็นทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย ทั้งจดหมายธรรมดาและจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ ข้อต�ำหนินั้นมีตั้งแต่เรื่อง เล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ซึ่งก็เริ่มจากท�ำไมมีรูปมากจัง เสียดายเนื้อที่ที่น่าจะบรรจุเนื้อหาได้ มากกว่านี้ หรือไม่กท็ �ำไมมีภาษาอังกฤษท�ำให้เปลืองเนือ้ ทีแ่ ละคนไทยส่วนใหญ่กอ็ า่ นกันไม่ ค่อยออก และที่ถูกต่อว่ามากที่สุดคือเรื่องที่สมาชิกไม่ได้รับหนังสือ ฯลฯ ซึ่งผมจะขอตอบ ข้อข้องใจดังนี้ ครับ ในเรือ่ งรูปภาพประกอบนัน้ มีทงั้ คนชอบและไม่ชอบซึง่ ผมขอรับฟังความเห็นท่าน อืน่ ก่อนนะครับ แล้วจะประมวลความเห็นต่อผูอ้ า่ นอีกครัง้ นะครับ ส่วนเรือ่ งทีม่ ภี าษาอังกฤษ ด้วยนัน้ ผมขอเรียนว่าค่าใช้จา่ ยในการจัดท�ำนิตยสารโรตารีประเทศไทยนัน้ มาจากค่าบ�ำรุง ภาคของสมาชิกโรตารีทกุ ท่านซึง่ มีทงั้ ชาวไทยและต่างประเทศ หากจะไม่มภี าษาอังกฤษเสีย เลยก็คงจะไม่เป็นธรรมต่อเพือ่ สมาชิกทีเ่ ป็น ชาวต่างประเทศทีเ่ สียค่าบ�ำรุงเท่ากันกับเราเช่น กัน แต่ผมก็จะเน้นไปทีบ่ ทความหลักของฉบับครับ ส่วนสารของประธานทัง้ สองนัน้ มีภาษา อังกฤษอยู่ในสารผู้ว่าการภาคของทุกภาค อยู่แล้วผมจึงลงเฉพาะภาษาไทยครับ ส่วนปัญหาที่สมาชิกหลายท่านไม่ได้รับนิตยสารนั้น ผมขอเรียนว่าปกติแล้วทาง กองบรรณาธิการจะจัดส่งนิตยสารให้ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในรายงานครึ่งปี(Semi Annual Report-SAR)ของสโมสรของท่าน สมาชิกท่านใดไม่ได้รับนิตยสาร กรุณาตรวจ สอบกับรายงานครึง่ ปีฯ ดังกล่าวแล้วแจ้งยืนยันไปทีก่ องบรรณาธิการตามอีเมล์ทปี่ รากฏใน นิตยสารนี้ครับ ขอขอบคุณทุกความเห็นทีใ่ ห้ขอ้ ชีแ้ นะครับ และหวังว่าคงจะมีมาอีกเรือ่ ยๆนะครับ ช�ำนาญ จันทร์เรือง บรรณาธิการ

12

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


letters to editor Email: chamnan@rotarythailand.org

รูปแบบทันสมัย น่าสัมผัส ตัวหนังสืออ่านง่าย การดูแลรักษายากนิดหน่อยครับ เสริมศักดิ์/ภูเก็ต --------------------------สวัสดึครับ ท่าน ช�ำนาญ ที่นับถือ ขออนุญาตคุยเรื่อง pronunciation ต่อที่มี ปรารภในนิตยสารของเราสักนิด ผมไม่ได้ยืนยันว่าของ ผมถูกหรอกครับ อาจจะผิดจริงๆ ก็ได้ แต่อยากแถมต่อ ที่แย็บๆมา ว่า ถ้าให้ดีก็ต้องรู้ว่าทานประธานท่านมีเชื้อ สายเป็นชาติอะไร นั่นก็พอจะช่วยได้ว่าท่านออกส�ำเนียง นามสกุลของท่านอย่างไร แต่ให่ดึที่สุดก็ฟังเสียงของท่าน เองว่า ท่านออกเสียงนามสกุลของท่านอย่างไร แต่ก็อีก แหละ พอจะสะกดเป็นภาษาไทยก็มีปัญหาอีก เพราะจะ ให้ออกมาให้เป็นส�ำเนียงของเขาเองก็ยาก เอาแค่ภาษา ไทยกลาง กับ ก�ำเมือง ของพวกเรา บางค�ำก็ไม่มีทางท�ำได้ เลย เพราะระดับเสียงไม่เท่ากัน แล้วก็ไม่วรรณยุกต์ก�ำกับ ไว้ด้วย ตัวอย่างง่ายๆ ค�ำว่า “คน” สะกดเหมือนกัน ความ หมายเดียวกัน แต่ออกเสียงไม่เหมือนกัน อยากจะสรุปว่า ไม่น่าจะเคร่งครัดจนเกินไปในเรื่องนี้ และผมก็เชื่อว่าพวก เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ ประดิษฐ์ /เชียงใหม่ตะวันตก --------------------------เรียน บก.ที่นับถือ ผมเป็ น โรแทเรี ย นใหม่ ไม่ ค ่ อ ยทราบขนบ ธรรมเนียม การประชุมโรตารีเพราะเห็นแต่ละแห่งประชุม บางอย่างก็เหมือนกัน บางอย่างก็ไม่เหมือนกันกัน รูปแบบ มาตรฐานการประชุมโรตารีจริงๆแล้ว เป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ ธัชศักดิ์/เชียงใหม่เหนือ ตอนเริม่ แรกเป็นโรแทเรียนผมก็สงสัยเหมือนกับ ท่านธัชศักดิ์นั่นแหละครับ ข้อสงสัยของผมนั้นก็คือว่าใน การประชุมทุกครั้งนั้นเราจะต้องมีทั้งสี่กิจกรรมดังต่อไปนี้ หรือไม่ 1) เราจะต้องมีการเคาะฆ้องหรือระฆังเพื่อเปิดและปิด ประชุมทุกครั้งหรือไม่ 2) เราจะต้องมีการร้องเพลงชาติทุกครั้งหรือไม่ 3) เราจะต้องมีการสนเทศโรตารีทุกครั้งหรือไม่ 4) เราจะต้องมีการบรรยายพิเศษทุกครั้งหรือไม่ หากค�ำตอบคือ ไม่ แล้วข้อไหนล่ะที่ขาดไม่ได้เลยในการ ประชุม หากขาดแล้วไม่ถือว่าเป็นการประชุมโรตารี

ค� ำตอบนี้ผมได้รับการอธิบายอย่างแจ่มแจ้ง พร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบทีช่ ดั เจนจาก PRID Barry E. Thompson เมื่อคราวเดินทางมาเป็นผู้แทนประธาน โรตารีสากลในการประชุมใหญ่ภาค 3360 ในหลายปีทผี่ า่ น มา และผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้รับรองในขณะที่อยู่จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งค�ำตอบที่ว่านั้นก็คือ 1) การเคาะฆ้องหรือระฆังนั้นถ้าไม่มีฆ้องหรือ ระฆังแล้วเราสามารถใช้สิ่งอื่นแทนได้ เช่นเคาะแก้วหรือ ปรบมือแทน แต่ถา้ จ�ำเป็นจริงก็อาจไม่มกี ไ็ ด้ เช่นบางสโมสร เหลืออยู่ 3-4 คน เป็นต้น 2) การร้องเพลงชาตินั้นไม่จ�ำเป็นเพราะบาง สโมสรก็มีการร้องบางสโมสรก็ไม่มีการร้อง เป็นอย่างนี้ ทั่วไปในทั่วโลก แล้วแต่จะสมัครใจกระท�ำเพราะเป็นการ ประชุมสโมสรไม่ใช่รัฐพิธีหรือการชุมนุมทางการเมือง 3) การสนเทศโรตารี เ ป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น เพราะ เป็นการให้ความรู้ แต่หากจ�ำเป็นจริงๆเช่นหาคนสนเทศ ไม่ได้หรือเป็นการประชุมพิเศษก็อาจจะงดเว้นได้ 4) การบรรยายพิ เ ศษก็ เช่ น เดี ย วกั น กั บ การ สนเทศโรตารี แต่อาจงดเว้นได้เช่น เมือ่ สโมสรมีการประชุม club assembly ซึ่งเป็นเรื่องกิจการภายในสโมสรของเรา และอาจใช้เวลามากเป็นต้น แต่ที่ส�ำคัญที่สุดต้องระลึกไว้เสมอว่า แม้เรา จะสามารถขาดทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้นได้ก็ตาม แต่มีข้อ หนึ่งที่ PRID Barry E. Thompson เน้นว่าในการประชุม โรตารีจะขาดเสียมิได้เลย ก็คอื fellowships หรือมิตรภาพ นั่นเอง ฉะนั้น การประชุมใดใดที่ขาดเสียซึ่ง fellowships หรือมิตรภาพ ก็ไม่ใช่การประชุมโรตารีอย่างแน่นอน แต่ผมมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่ง แต่ไม่กล้าถามใคร เพราะคิดว่าคงไม่ได้รับค�ำตอบ ปัญหาที่ว่านี้ก็คือ ท�ำไม โรตารี เราชอบถ่ายรูปกันเป็นพิเศษ มวลมิตรท่านใดมีคำ� ตอบกรุณาช่วยไขปัญหานี้ให้ด้วยครับ./ บก. ---------------เรียน ท่านบรรณาธิการ DGE ช�ำนาญ จันทร์เรือง ป้ามีความสงสัยเกี่ยวกับการเรียกขานชื่อของ โรแทเรียน บางคนก็มีค�ำน�ำหน้า บางคนก็ไม่ใช้ ตกลงเป็น อย่างไรกันแน่คะ ป้าจุ/เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ป.ล.ขอชมเชยหนังสือฉบับแรกเนือ้ หาสาระดีมากๆ รูปเล่ม กะทัดรัด แต่ขอเปลี่ยนกระดาษหน้าปกหนาอีกสักนิด จะ เป็นไปได้หรือไม่? ถ้าเป็นได้จะ perfect มากๆ


rotarian the

ROTARY’S MAGAZINE

Queen Noor In pursuit of noble causes

ป้ า จุ ค รั บ จริ ง ๆแล้ ว ผมก็ เ คยสงสั ย เหมือนป้านั่นแหล่ะครับ และสิ่งที่ผมจะตอบ ท่านต่อไปนี้นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวผม ซึ่ง คงไม่ใช่ข้อสรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุที่ว่า ผู้อาวุโสบางท่านก็เห็นด้วยกับความคิดผม บางท่านก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็อยากจะฝากท่าน ผูอ้ า่ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ ในเรื่องโรตารี(ไทย)กรุณาวิพากษ์ความเห็น ของที่ผมจะเปิดประเด็นต่อไปนี้ครับ มี ผู ้ ส งสั ย สอบถามผมในหลาย ๆ ครั้งว่าเวลาผมไปลงทะเบียนเข้าประชุมต่าง สโมสร หรื อ เวลาเขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ โรตารี เหตุใดจึงไม่ใช้ค�ำว่า อน. หรือ ผชภ. และบางที ก็ ใช้ น ายน� ำ หน้ า ชื่ อ ของตนเอง ต้องการแกล้งหยอกใครเล่นหรือเปล่า ซึ่งผม ก็ได้ตอบค�ำถามไปบ้างแล้วในหลาย ๆ ครั้ง แต่ไม่ได้มีโอกาส อธิบายออกไปในวงกว้าง เพราะเกรงว่า อาจจะท�ำให้เกิดการเข้าใจผิด ว่าผมมีเจตนาล้อเลียน ผู้ที่นิยมเรียกขานตัว เองว่า อน.บ้าง อผภ.บ้าง ฯลฯ ซึ่งในความ เป็นจริงมิได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่อย่างใด ในธรรมเนียมของฝรั่งนั้น นิยมเรียก นามสกุลอย่างเป็นทางการแทนตัวผู้ถูกเรียก หากไม่สนิทสนมกันมากพอแล้ว จะไม่นิยม เรี ย กชื่ อ แรกของกั น และกั น ในปฐมกาล ของการก่อตั้งโรตารีต้องการท�ำลายก�ำแพงขวางกั้นที่เป็น ทางการเหล่านี้ จึงมีการเรียกขานกันและกันด้วยชือ่ แรกของ โรแทเรียนเหล่านัน้ แทนชือ่ สกุล เช่น รทร.จอห์น อน.ไมเคิล ฯลฯ โดยไม่มี ดร.,พล.อ., มจ., มรว., HRH ฯลฯ มาปะปน เพราะทุกคนเมือ่ มาอยูใ่ นโรตารีแล้วมีศกั ดิแ์ ละสิทธิเสมอกัน ผมอยากจะท� ำความเข้าใจ กับค� ำน�ำหน้าชื่อ (Title) และต�ำแหน่ง (Position) นั้นมีความแตกต่างกัน การเรียกต�ำแหน่งน�ำหน้าชือ่ ในโรตารี จะเรียกในการใช้เป็น สรรพนามบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ ส่วนสรรพนามบุรุษที่ ๑ (ตัว เราเอง ) นัน้ ไม่นยิ มใช้ หากจะใช้กจ็ ะใช้แต่เพียง รทร.เพราะ เป็นการแสดงถึงสถานะของการเป็นโรแทเรียนของผู้นั้น ฉะนั้น การที่จะเรียกว่า อน.ช� ำนาญ., ผชภ. ช�ำนาญ หรือ อผภ.ช�ำนาญ นั้น ควรจะให้ผู้อื่นเป็นผู้เรียก ขานเรา มิใช่เราเรียกขานตัวเราเอง ซึ่งอยากจะยกตัวอย่าง ให้เห็นชัดเจนโดยเปรียบเทียบกับวงการราชการ เช่น เรา เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีแล้วเวลาเราแนะน�ำตัว เองโดยเราเรียกตัวเองว่า “ผมผู้ว่าราชการจังหวัดช�ำนาญ” หรือ “ผมรัฐมนตรีช�ำนาญครับ” ซึ่งถามว่าผิดไหมก็คงไม่ ผิดอะไรแต่มันก็แปลกๆ ดี ที่แนะน�ำตัวเองโดยยกย่องตัว เองเสียก่อนให้ผู้อื่นยกย่อง ซึ่งก็ท�ำให้มวลมิตรโรแทเรียน ชาวต่างประเทศท�ำหน้าพิลึก ๆ เมื่อเราเรียกขานตัวเราเอง ด้วยค�ำน�ำหน้าชือ่ ด้วยต�ำแหน่งเหล่านัน้ ดีไม่ดอี าจท�ำให้เขา เข้าใจผิดว่า เราเป็นคนบ้ายศบ้าต�ำแหน่งไปเสีย ผมจึงขอน�ำ ตัวอย่างทีเ่ ราปฏิบตั กิ นั มา แต่เดีย๋ วนีก้ ลับละเลยไปเสีย ดังนี้ ครับ 1) จดหมายถึงผู้ว่าการภาค แจม ตันศรี อับดุล เจมิล ผู้ ว่าการภาค ๓๓๐ โรตารีสากล กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ลง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ เกี่ยวกับการเสนอชื่ออดีตนายก น.พ..เลิศ ศรีจันทร์ เป็น ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการภาคของ สโมสรโรตารีธนบุรี โดยลงชื่อท้ายจดหมาย ดังนี้

DECEMBER 2010

www.rotary.org

dec10-c1-cover-v1.indd 1

14

10/8/10 11:02 AM

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

(ลงชื่อ) ลิ่วละล่อง บุนนาค (โรแทเรียน ลิ่วละล่อง บุนนาค) นายกสโมสร 2) บันทึกท้ายรายการรับรองเอกสารประกอบ (ลงชื่อ) บุญ อินทรัมพรรย์ (โรแทเรียนบุญ อินทรัมพรรย์) เลขานุการกิตติมศักดิ์สโมสรโรตารีธนบุรี 3) บันทึกยืนยันการสมัคร (ลงชื่อ) เลิศ ศรีจันทร์ (โรแทเรียนเลิศ ศรีจันทร์) อดีตนายกสโมสรโรตารีธนบุรี 4) ข้อความในสารของผู้ว่าการภาคในสูจิบัตรการประชุม District Assembly ที่สโมสร โรตารีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพเมื่อ่ ๖ – ๘ ก.ค.๒๕๒๒ ก็ใช้ว่า “รทร.นายแพทย์เลิศ ศรีจันทร์ ผู้ว่าการภาค ๓๓๐ โรตารีสากล” ที่เห็นชัดขึ้นอีกก็คือเวลาเอกสารต่าง ๆ ของ โรตารี ที่มาจากต่างประเทศ เช่น สารจากประธาน โรตารี สากล ฯลฯ เขาจะไม่มีการเอาค�ำว่า PRI, PDG, PP ฯลฯ ไป น�ำหน้าชื่อ เขาจะระบุแต่ชื่อ แล้วบรรทัดล่างใต้ชื่อถึงจะใส่ ต�ำแหน่งทีต่ นด�ำรงอยู่ หรือแม้แต่สารของท่านอดีตประธาน โรตารีสากลพิชัย รัตตกุล ท่านก็ไม่ได้มีข้อความใดมาเพิ่ม เติมหน้าชื่อของท่าน เช่นกันและในบางครั้งผมก็เห็นท่าน นรเศรษฐ์ ใช้นายเป็นค�ำน�ำหน้าชื่อในสารแสดงความยินดี หรือหนังสือเชิญประชุม กรรมการจัดประชุมใหญ่ โรตารี สากลฯ ที่ผมเป็นกรรมการอยู่ด้วย โดยสรุปก็คอื หากเราจะเรียกชือ่ ตนเองผมคิดว่า เราควรเรียกชื่อเฉยๆ หรือเรียกว่า รทร.นั้น รทร.นี้ ส่วนการ จะเรียก อน., ผชภ., อผภ. ฯลฯ น�ำหน้าชื่อเรา นั้น ควรให้ผู้ อื่นเป็นผู้เรียกเรา ไม่ใช่เราเรียกตัวเอง อีกอย่างหนึ่งค�ำว่าต�ำแหน่งอดีตทั้งหลายนั้น ผม สังเกตว่า ในวงการโรตารีเราจะใช้สำ� หรับต�ำแหน่งที่มาจาก การเลือกตัง้ เท่านัน้ เช่น อน., อผภ., PRID ฯลฯ ส่วนต�ำแหน่ง อืน่ ทีม่ ไิ ด้มาจากการเลือกตัง้ จะไม่มกี ารเรียกว่าอดีต เช่น เรา จะไม่มีการเรียกอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค (แต่ผมก็เห็นที่ภาค 3340 ใช้ อชภ.หรือ อผช.อยู่ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะ ว่าผิดนะครับ เป็นแต่เพียงความส่วนตัวน่ะครับ) เป็นต้น ก่อนจบมีฝากอีกเล็กน้อยส�ำหรับต�ำแหน่ง นยล. และ ผวล. นั้น ต�ำแหน่ง นยล. นั้นไม่มีต�ำแหน่ง นายกรอ เลือก นะครับ มีแต่ต�ำแหน่ง นายกรับเลือก แล้วต่อท้ายด้วย ปีที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น นยล. ปี ๒๕๕๔ – ๕๕ เป็นต้น ส่วนต�ำแหน่ง ผวล. นั้นมีแตกต่างบ้างเล็กน้อย คือ ผู้ใดที่ถูก เสนอชื่อไปยัง RI แล้ว แต่ยังรอการรับรองผลจาก RI อยู่เรา จะเรียกว่าผูว้ า่ การภาคโนมีนี (nominee) ซึง่ ต�ำแหน่งนีเ้ คย มีการแปลไว้วา่ ผูว้ า่ การภาครับการเสนอชือ่ แต่ไม่นยิ มเรียก กัน และเมือ่ ได้รบั การรับรองจาก RI แล้ว ก็เรียกว่า ผูว้ า่ การ ภาครับเลือกปีนั้นปีนี้ต่อท้าย เช่นเดียวกับนายกรับเลือกที่ ผมยกตัวอย่างข้างต้น แต่ลา่ สุดรูส้ กึ ว่าคณะกรรมการบัญญัติ ศัพท์ได้มีการถกกันว่าน่าจะใช้ค�ำว่า ผู้ว่าการภาคปี........ไป เลย ซึ่งก็น่าจะดีนะครับจะได้เหมือนๆกัน จ�ำง่ายๆว่าไม่มีค�ำว่า นายกฯรอเลือกหรือผู้ว่าฯ รอเลือก นะครับ เพราะเลือกไปเรียบร้อย (โรงเรียนโรตารี) แล้ว ครับ./


Membership Development

อน.ประดิษฐ์ นามชัย ผู้แปล

“Keeping the Member in Rotary, Keeping Rotary in the Member” “ถนอมรักษาสมาชิกภาพในโรตารี และธำ�รงวิญญาณ โรตารี ไว้ในตัวสมาชิก” Membership Development: Six Retention Ideas พัฒนาการสมาชิกภาพ: ความคิดเห็นเรื่องการธ�ำรงสมาชิกภาพ 6 ประการ “Keeping the Member in Rotary, Keeping Rotary in the Member” “ถนอมรักษาสมาชิกภาพในโรตารี และธ�ำรงวิญญาณโรตารีไว้ในตัว สมาชิก” Action steps: ขั้นตอนการด�ำเนินงาน: 1. INFORM ป้อนข้อมูล 2. INVITE เชิญชวน 3. INDUCT รับเป็นสมาชิก 4. ORIENT ปฐมนิเทศ 5. EDUCATE ให้ความรู้ 6. INVOLVE ให้มีส่วนร่วม 1. INFORM all non-Rotarian visitors of Rotary International’s programs and a club profile outlining the club’s service efforts. A club should develop and distribute a club profile. This document could be added as an insert to This is Rotary and presented to all visitors. A recent copy of THE ROTARIAN or regional Rotary magazine is also a good introduction to Rotary. 1. ป้อนข้อมูล แก่ผู้มาเยือนที่ไม่ได้เป็นโรตาเรียนทีมาดูงานโครงการต่างๆ ของโรตารีสากล และดู เอกสารสรุปประวัตแิ ละผลงานสโมสรทีท่ ำ� ขึน้ ด้วย ความเพียรพยายามให้บริการของสโมสร สโมสรควรพัฒนาปรับปรุง และ เผยแพร่เอกสารโดยสรุปของสโมสรไว้ให้เป็นปัจจุบัน เอกสารนี้อาจท�ำ เป็นส่วนเพิม่ เติมในนิตยสาร นีค่ อื โรตารี ก็ได้ และน�ำเสนอแก่ผมู้ าเยือนทัง้ หลายทั้งปวง ตัวนิตยสาร เดอะ โรแทเรียน ฉบับล่าสุดก็ดี หรือ นิตยสาร ของโรตารีสว่ นภูมภิ าคเองก็ดี ล้วนเป็นเอกสารช่วยแนะน�ำโรตารีได้อย่างดี 2. INVITE a prospective member with a personal visit by the proposer and a member of the club’s membership committee. The visit could be made by one Rotarian, but a second member provides additional Rotary knowledge and experience and gives the prospective member another point of contact after being accepted into the club. During the visit, the prospective member should hear a description of:

สมาชิกภาพของสโมสร การมาเยือนควรมีการเชิญโดยโรตาเรียน 1 ท่าน แต่เป็นสมาชิกท่านทีส่ องทีใ่ ห้ความรู้ และประสบการณ์เกีย่ วกับโรตารีเพิม่ เติม และ ให้ขอ้ มูลการติดต่อกับสโมสรแก่สมาชิกคาดหวัง หลังจากทีไ่ ด้รบั การยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกสโมสร ในระหว่างการเยือน สมาชิกคาดหวัง ควรที่จะได้รับฟังค�ำอธิบายเกี่ยวกับ : • Community service efforts and successes • ความมุ่งมาดให้บริการชุมชน และ ความส�ำเร็จ • The international scope of Rotary service and fellowship • ขอบเขตที่ เ ป็ น สากล เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารของโรตารี และ มิตรภาพ • Rotary’s emphasis on high standards of character and integrity • จุดเน้นของโรตารีเกีย่ วกับ พฤติกรรม และ ความซือ่ สัตย์ ทีต่ อ้ ง มีมาตรฐานสูง • Rotary’s broad-based community representation • การเป็นตัวแทนชุมชนโดยมีฐานกว้างขวาง ของโรตารี • Rotary’s attendance requirements and the club’s dues structure • ข้อก�ำหนดการเข้าร่วมการประชุมของโรตารี และ โคร่งร่างค่า ธรรมเนียมต่างๆของสโมสร • Rotarians extending the invitation must be well prepared and should consider ahead of time the personal interests and abilities of the prospective member in order to highlight areas of potential personal involvement. • การส่งค�ำเชิญชวนจะต้องมีการตระเตรียมอย่างดี และ ควรมี การพิจารณาล่วงหน้าในเรื่องความ สนใจส่วนบุคคล และ ความสามารถด้านต่างๆของสมาชิกคาดหวัง เพื่อ ให้สโมสรสามารถเน้นหนักการมีส่วนร่วมในสโมสรด้วยศักยภาพของเขา

3. INDUCT new members in a dignified and meaningful manner. If possible, a spouse might attend. The induction ceremony should be used as an opportunity to underscore the benefits and responsibilities of being a Rotarian. A new member should be provided with: 3.ท�ำพิธีรับสมาชิกใหม่ ด้วยพิธีการที่สง่างามและมีความหมาย ถ้าเป็นไป ได้อาจจะให้คู่สมรสเข้าร่วมด้วย พิธีรับสมาชิกใหม่ควรใช้ให้เป็นโอกาสใน การเน้นย�้ำถึงส่วนได้ประโยชน์ และความรับผิดชอบของการเป็นโรตาเรี่ย น สโมสรควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้สมาชิกใหม่ A Rotary lapel pin 2. เชิญชวน สมาชิกคาดหวังให้มาเยือนสโมสรเป็นการส่วนตัวด้วยการ • เข็มกลัดเสื่อโรตารี ชักชวนของสมาชิกเสนอแนะ และ สมาชิกอีกท่านหนึ่งของกรรมการ •


• Membership Identification Card • บัตรประจ�ำตัวสมาชิก • An Object of Rotary suitable for framing • สัญญลักษณ์โรตารีที่เหมาะที่จะใส่กรอบ • The 4-Way Test suitable for framing or the 4-Way Test Desk Plaque • 4-Way Test ทีเ่ หมาะส�ำหรับการใส่กรอบ หรือ โล่ 4-Way Test ส�ำหรับตั้งโต๊ะ Other recommended materials include: สิ่งอื่นๆ ที่อยากแนะน�ำ ได้แก่ • A copy of the club bulletin • แผ่นพับ หรือ จุลสารของสโมสร • The district directory • รายชื่อสโมสรทั้งหมดของโรตารื่ภาค • The latest District Governor’s Newsletter • สารผู้ว่าการภาคฉบับล่าสุด • The Rotarian or regional Rotary magazine • นิตยสาร เดอะ โรตาเรีย่ น หรือ นิตยสารของโรตารีระดับภูมภิ าค • A list of local clubs for make-up meetings • รายชื่อสโมสรโรตารีท้องถิ่นส�ำหรับการเข้าประชุมชดเชย • The club badge; perhaps a history of the club itself; a club banner, etc • แผ่นป้ายสโมสร หรือไม่กป็ ระวัตขิ องสโมสรเอง ธงสโมสร ฯลฯ During the ceremony, the new member might give a five minute talk about themselves, their business and families. Some clubs sing a song of welcome to the new member; other clubs have a ceremony where the club stands and applauds the new member and then the entire club lines up to shake the new member’s hand. The induction ceremony should be special. It should imprint on the new member an enthusiasm for membership. ในระหว่างการท�ำพิธี น่าจะให้เวลาสมาชิกใหม่แนะน�ำตัวเองสัก 5 นาที เกี่ยวกับตัวเอง ธุรกิจและครอบครัว บางสโมสรก็ร้องเพลงให้การต้อนรับ แก่สมาชิกใหม่ สโมสรอืน่ มีพธิ ที มี่ กี ารยืนตบมือให้สมาชิกใหม่ และสมาชิก ทัง้ หมดเข้าแถวเพือ่ จับมือกับสมาชิกใหม่ พิธรี บั สมาชิกใหม่ควรถือเป็นพิธที ี่ ต้องจัดเป็นพิธพี เิ ศษ ควรสร้างความประทับใจแก่สมาชิกใหม่ จนเกิดความ กระตือรือร้นที่จะได้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี 4. ORIENT the new member properly. Providing an effective orientation for new members through education is vital to their growth as individual Rotarians and will enable them to participate effectively in club activities. 4. ปฐมนิ เ ทศ สมาชิ ก ใหม่ อ ย่ า งเหมาะสม การปฐมนิ เ ทศอย่ า งมี ประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกใหม่โดยการให้ความรู้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีส่ ดุ ส�ำหรับ การเติบโตของเขาในฐานะทีเ่ ป็นโรตาเรีย่ น และจะท�ำให้เขาสามารถเข้าร่วม กิจกรรมของสโมสรได้อย่างมีประสิทธิภาพ a) The three key elements to an effective orientation include: a) มีปัจจัยหลักและส�ำคัญส�ำหรับการปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ คือ • Benefits of membership • ผลได้ของการเป็นสมาชิก • Responsibilities of membership • ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิก • Opportunities for service • โอกาสส�ำหรับการบริการ

16

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

b) New members should be given a checklist outlining the many opportunities for gaining knowledge about Rotary and becoming involved in club activities. The new member’s mentor should deliver the checklist within one week of induction and provide guidance on completing each step. b) สมาชิกใหม่ควรได้รบั เอกสารแสดงรายการและโอกาสต่างๆทัง้ หลายทัง้ ปวงทีส่ มาชิกใหม่จะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรตารี และ การเข้ามีสว่ นร่วมใน กิจกรรมของสโมสร พีเ่ ลีย้ ง หรือทีป่ รึกษาของสมาชิกใหม่ควรส่งรายการที่ ว่านี้ให้ภายใน 1 สัปดาห์ของการรับสมาชิกใหม่ และ ให้ค�ำแนะน�ำในการ ด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ c) A new member’s orientation should also include several opportunities for feedback on a wide range of issues, including the process and results of the orientation program itself. Effective feedback includes a mechanism for reporting comments to the club president, the assistant governor, and the district governor as appropriate. c) การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ควรรวมหลาย ๆ โอกาสส�ำหรับการสะท้อน ความเห็นกลับในประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวาง รวมทั้งกระบวนการ และ ผลของโปรแกรมการปฐมนิเทศนี้เองด้วย การสะท้อนความเห็นกลับที่ มีประสิทธิภาพย่อมรวมถึงกลไกส�ำหรับการรายงานความเห็นต่อนายก สโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และผู้ว่าการภาคตามความเหมาะสม d) Consider periodic meetings between new members and the governor’s group representative, along with new member forums (facilitated by the RI President’s representative) at the District Conference. d) พิจารณาการจัดการประชุมเป็นระยะๆ ระหว่างสมาชิกใหม่ทงั้ หลาย กับ กลุ่มตัวแทนของผู้ว่าการภาค พร้อมด้วยการประชุมอภิปรายแสดงความ คิดเห็นให้แก่สมาชิกใหม่ (ประสานงานอ�ำนวยความสะดวกโดยตัวแทน ของ ประธานโรตารีสากล) ณ ที่การประชุมภาค (District Conference) e) Consider scheduling the formal orientation programs in several sessions to enhance retention of information. e) พิจารณาจัดตารางโปรแกรมการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ ในโอกาส ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนต่อเติมข้อมูลที่มีอยู่ของสมาชิกใหม่ 5. EDUCATE the Rotarian. Most members leave our ranks because they were never really Rotarians in the first place. An argument can be made that 80% of a club’s membership know very little about Rotary. Education can come about it two ways: 5. ให้ความรู้ แก่โรตาเรีย่ น สมาชิกส่วนใหญ่ ละทิง้ สโมสรของเราไป ก็เพราะ เหตุทเี่ ขาไม่ได้เป็นโรตาเรีย่ นทีแ่ ท้จริงตัง้ แต่แรก ไม่วา่ จะเป็นวงอภิปรายโต้ เถียงกันทีไ่ หนเมือ่ ใด ก็จะสรุปให้เห็นได้วา่ 80% ของสมาชิกสโมสรมีความ รู้เกี่ยวกับโรตารีน้อยมาก การให้ความรู้สามารถเกิดขึ้นได้ 2 วิธี: a) Completing the items listed below within six months will expand a new member’s vision about opportunities for Rotary service. a) การด�ำเนินตามหัวข้อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 6 เดือน จะท�ำให้วิสัยทัศน์ของสมาชิกใหม่เกี่ยวกับโอกาสการบริการของ โรตารีกว้างขวางขึ้น I. Attend new member orientation meeting(s) I. 1. เข้าร่วมการประชุมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ II. Read two or more of the following booklets (preferably all)


II. 2. อ่านจุลสาร 2 หรือ 3 ฉบับดังต่อไปนี้ (หรือ ทั้งหมด ก็ยิ่งดี) o Getting Started in Rotary การเริ่มต้นในโรตารี o The ABC’s of Rotary เอบีซี ของ โรตารี o The Rotary Foundation Fact Book ความเป็นจริงของมูลนิธิ โรตารี o Historical Review of Rotary ประวัติย่อของโรตารี III. Display the Object of Rotary or The 4-Way Test at your place of business III. 3. ตัง้ แสดง วัตถุประสงค์ของโรตารี หรือ การทดสอบ 4-แนวทาง ไว้ที่สถานที่ประกอบการของท่าน IV. IV. Attend one or more of the following club functions: V. เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสร 1 กิจกรรม หรือ มากกว่า ดังนี้: o Fellowship activity o กิจกรรมเพื่อมิตรภาพ o Board meeting o การประชุมของคณะกรรมการบริหาร o Committee meeting o การประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ o Project activity o กิจกรรมโครงการ V. Complete one or more of the following tasks: ด�ำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ 1 อย่าง หรือ มากกว่า ดังต่อไปนี้ o Serve as a greeter at a club meeting. o ท�ำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับในการประชุมสโมสร o Give a classification talk at a club meeting. o เป็นผูบ้ รรยาย หรือปาฐกถาในสาระนานาประเภท ในทีป่ ระชุม สโมสร o Participate in a club service project. o เข้าร่วมมีส่วนในโครงการบริการของสโมสร o Make-up a meeting at another club. o เข้าประชุมชดเชย ที่สโมสรอื่น VI. Expand Rotary to others • หยิบยื่นโรตารี เผยแพร่ ไปยังผู้อื่น o Invite a guest to Rotary o เชิญแขกไปร่วมกิจกรรมโรตารี o Propose a new member o เสนอแนะ สมาชิกใหม่ VII. Experience the internationality of Rotary สัมผัสความเป็นสากลของโรตารี o Host a Youth Exchange student for a meal or other activity. o เป็ น เจ้ า ภาพเลี้ ย งอาหารแก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย น หรื อ กิจกรรมอื่น o Host a Foundation Scholar for a meal or other activity. o เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธื หรือ กิจกรรมอื่น o Host a Group Study Exchange team member for a meal or other activity. o เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่เสมาชืกทีมกลุ่มการศึกษาแลก เปลี่ยน หรือ กิจกรรมอื่น o Host a Rotarian from another country in your home. o เป็นเจ้าบ้านรับรองโรแทเรียนจากประเทศอื่นในบ้านของท่าน o Invite a business or professional non-Rotarian to apply for Group Study Exchange. o เชิญนักธุรกิจ หรือ นักวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นโรแทเรี่ยน ให้สมัคร

เข้าโปรแกรมคณะศึกษาแลกเปลี่ยน o Invite a non-Rotarian to apply for a Foundation scholarship. o เชิญผู้ที่ไม่ได้เป็นโรแทเรี่ยน ให้สมัครขอรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ o VIII. Attend one or more district meetings (listed in order of priority). เข้าร่วมการประชุมระดับภาค 1 ครั้ง หรือ มากกว่า (จัดล�ำดับไว้ตาม ความส�ำคัญ) o District conference คือ การประชุมภาค o o District assembly คือ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ ภาค o o Foundation seminar คือ การประชุมสัมมนามูลนิธืโรตารี o IX. Choose a committee on which you would like to serve. เลือกเป็นกรรมการในคณะที่ท่านมีความประสงค์ที่จะท�ำบริการ b) The club must make certain it has a continuing Rotary education policy in place. This education process is essential for older members as well as newer ones. Research has shown that a positive program of continuing education can help increase a club’s overall retention rate. Such a program would include some of the following components: สโมสรต้องแน่ใจว่าสโมสรมีนโยบายด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโรตารีที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง กระบวนการด้านการให้ความรู้เป็นเรื่องจ�ำเป็น อย่างยิ่งยวดส�ำหรับสมาชิกเก่าเช่นเดียวกับสมาชิกใหม่ การวิจัยได้แสดง ให้เห็นประจักษ์แล้วว่า โปรแกรมการให้ความรู้ด้านบวกอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกขึ้นได้ โปรแกรมเช่นที่ว่านี้ ควรรวมองค์ประกอบที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ไว้บ้าง • Frequent communication of Rotary news and information • สื่อสารให้กระชั้นเพื่อแจ้งข่าวโรตารี และข้อมูลอื่นๆ • At least four club programs a year focused on continuing education • โปรแกรมของสโมสร ที่เน้นหนักในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี • Attendance at multi-district meetings that address continuing education • การเข้าร่วมการประชุมที่รวมกันหลายๆภาค ที่ชี้แจงการให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง • At least two informal club assemblies a year • การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสโมสรอย่างไม่เป็นทางการ อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง • Personal involvement of Rotarians in club and district projects and activities, particularly those that require hands-on action • การมีส่วนร่วมของตัวโรตาเรี่ยนในสโมสรเอง โครงการและ กิจกรรมระดับภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมหรือโครงการทีส่ มาชิกต้อง ปฎิบัติการ ลงไม้ลงมือท�ำจริงๆ • District level seminars on continuing education • การสัมมนาระดับภาคเกี่ยวกับการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง • Stimulating and efficiently run weekly meetings that


keep members interested in Rotary • จัดการประชุมประจ�ำสัปดาห์ที่เร่งเร้าและจัดประชุมอย่างมี ประสิทธิภาพ ที่จูงใจให้สมาชิกมีความสนใจในโรตารี • Sharing of ideas and information on Rotary programs, projects, and activities at regular committee and fireside meetings • การแบ่งปันความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของโรตารี โครงการต่างๆ และ กิจกรรมทั้งหลายที่การประชุมปกติของคณะ กรรมการ และ การประชุมนอกรอบ • Attendance at meetings of other clubs • เข้าร่วมการประชุมที่สโมสรอื่น These ideas are meant solely to educate the Rotarian about Rotary. Experience shows that when one is knowledgeable about the organization, and involved, the chances for retaining a solid member are much greater. ความคิดเห็นเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ประการเดียว คือ การให้ความรู้ แก่โรตาเรี่ยนเกี่ยวกับโรตารี ประสบการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลคน หนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรของตน และเข้ามีส่วนร่วม โอกาสส�ำหรับ การธ�ำรงรักษาสมาชิกไว้ให้มั่นคง ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาก 6. INVOLVE the Rotarian in club committees, club fund raisers, board meetings, club meetings, club social activities, etc. There is nothing sadder in Rotary than to find a letter of resignation because a member didn’t feel “a part” of the club. Some methods of getting new members involved in the affairs and activities of the club include: 6. สนับสนุนโรตาเรียนให้มีส่วนร่วมด้วยการเป็นกรรมการสโมสร กรรมการรณรงค์หาทุนของสโมสร การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมสโมสร กิจกรรมด้านสังคมหรืองานสังคมของของสโมสร ฯลฯ ไม่มีอะไรที่จะน่าเศร้าไปกว่าที่มีจดหมายแจ้งความประสงค์ขอลา ออก เพียงเพราะสมาชิกผู้นั้นมีความรู้สึกว่า ไม่ได้เป็น”ส่วนหนึ่ง” ของ สโมสร มีบางวิธีที่จะท�ำให้สมาชิกใหม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจธุระ และ กิจกรรมของสโมสร ประกอบด้วย: • Developing programs such as STAR (Special Training for Action in Rotary). By creating a friendly and informal atmosphere through small group meetings, programs such as STAR help new members get acquainted with each other and some of the club’s more experienced Rotarians. • จัดท�ำโปรแกรมขึ้นมา เช่น โปรแกรม STAR (ย่อมาจาก Special Training for Actions in Rotary หรือ การอบรมพิเศษส�ำหรับ ปฏิบตั กิ ารในโรตารี) โดยการสร้างมิตรภาพ และบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านทางการประชุมกลุ่มย่อย โปรแกรมต่างๆ อย่าง เช่น STAR จะช่วยให้สมาชิกใหม่เกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และคุ้นเคย กับโรตาเรียนบางท่านที่มีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับสโมสร • Hold an information program for new members. • จัดให้มีโปรแกรมที่ให้ข่าวสารส�ำหรับสมาชิกใหม่ • Create special badges for new members to wear for one year. Encourage other members to look for the badges and make a special effort to talk with the new members. • จัดท�ำแผ่นป้ายผ้าเล็กๆ เป็นพิเศษ ให้สมาชิกใหม่ติดเสื้อสัก 1 ปี และสนับสนุนให้สมาชิกคนอื่นๆ ให้มองหาแผ่นป้ายนี้เพื่อหาทาง พูดคุยกับสมาชิกใหม่ • Assign a new member to be a greeter or to introduce a guest speaker. • มอบหมายให้สมาชิกใหม่เป็นผู้ให้การต้อนรับ หรือ เป็นผู้

18

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

แนะน�ำวิทยากร • As a club service assignment, have the new member serve as a delegate to the District Conference. A new Rotarian learns much about the world of Rotary and the vast projects beyond the borders of his/her own club - by attending the district conference. Some clubs assist the new member by paying part or all of the registration fees and costs of the conference. After the conference, ask the new members to give a report to the club. • มอบหมายให้สมาชิกใหม่เป็นตัวแทนสโมสรเข้าประชุมโรตารี ภาค (District Conference) โดยถือเป็นการมอบหมายของฝ่ายบริการ สโมสร โรตาเรีย่ นใหม่เรียนรูไ้ ด้มากเกีย่ วกับโลกของโรตารี และโครงการ อีกมากมายที่เลยพ้นขอบเขตของสโมสรของเขา – ด้วยการเข้าร่วมการ ประชุมสโมสรภาคนีเ่ อง มีบางสโมสรให้ความช่วยเหลือสมาชิกใหม่ ด้วย การช่วยช�ำระส่วนหนี่งของค่าลงทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นของการ ประชุมภาค (district conference) หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ก็ขอให้สมาชิกใหม่ท�ำรายงานการเข้าร่วมการประชุมส่งสโมสร • Introduce a “commencement” program, where all club members who join in the same Rotary year work together on a project or meet on a special occasion. • แนะน�ำ โปรแกรม “การเริ่มต้น” ที่สมาชิกสโมสรทุกคนเข้า ร่วมด�ำเนินงานโครงการประจ�ำปีของโรตารี ร่วมท�ำงานด้วยกันในการ ด�ำเนินงานโครงการต่างๆ หรือ พบกันเป็นกรณีพิเศษ • Ask the new member - especially the younger ones - to find two or three other new members from among his/ her peer group. When one “sells” the Rotary idea to one’s friends, the member himself/herself becomes stronger and more enthused about Rotary. We therefore address both the need for retention and the challenge of membership growth and age reduction. • ขอให้สมาชิกใหม่ – โดยเฉพาะคนที่มีอายุอ่อนกว่า- หาสมา ชิกใหม่อีก 2 หรือ 3 คนจากกลุ่มเพื่อนของเขา เมื่อสมาชิกใหม่ท่านใด “ขาย” ความมุ่งหมายของโรตารีต่อเพื่อนๆได้สำ� เร็จ ตัวสมาชิกเองก็จะ กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น และกระตือรือร้นขึ้นในเรื่องของโรตารี โดย เหตุนี้ เราจึงเน้นหนักได้ที่ความต้องการดูแลเอาใจใส่รักษาสมาชิกไว้ และการท้าชวนในงานส่งเสริมการเติบโตของสมาชิกภาพ และลด อายุ เฉลี่ยของสมาชิกลงลงมา • In all of this, many clubs find it wise to involve the new member’s sponsor. The sponsor keeps close contact with the new Rotarian - perhaps for the first six months or so - until the new member is truly involved in the club. • ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ หลายสโมสรพบว่าเป็นวิธีที่ฉลาด รอบคอบทีจ่ ะต้องมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ปุ ถัมภ์สมาชิกใหม่ ผูอ้ ปุ ถัมภ์ของ สมาชิกใหม่ จะต้องดูแลติดต่อโรตาเรียนสมาชิกใหม่อย่างใกล้ชดิ – อาจ จะเป็นเวลา 6 เดือนแรกหรือนานกว่านัน้ – จนกระทัง่ สมาชิกใหม่ได้เข้า มาร่วมในสโมสรอย่างแท้จริง Adapted from rotary.org ปรับความจาก Rotary.org Want to use this or other articles in your own newsletter? Please keep the credits attached, and reference the Club Runner Newsletter as your source. หากท่านต้องการใช้บทความนี้ หรือ บทความอืน่ ในจดหมาย ข่าวของท่าน กรุณาระบุเครดิตของบทความติดไว้ และอ้างอิง Club Runner Newsletter เป็นแหล่งอ้างอิงด้วย


Rotary International Convention 2011 รทร.อรุณวดี สมานมิตร พอล สร.เชียงใหม่เหนือ

นับถอยหลังการประชุมโรตารีสากล

กิจกรรมที่ท่านไม่ควรพลาด

“มีเมืองในทวีปอเมริกาเหนือไม่กี่เมืองที่จะมีต�ำนานสุดแสนโร แมนติก เช่นเดียวกับนิวออร์ลีนส์” นิตยสารฉบับนี้ออกในปี 1976 ซึ่งมีการจัดการประชุมโรตารี สากลที่นั่นครั้งสุดท้าย “ต่อให้คุณ ตัดทิ้งต�ำนานเรื่องเล่าต่าง ๆ ออกไปจากประวัติที่ขึ้นชื่อของนิวอ อร์ลนี ส์กต็ ามทีน่ วิ ออร์ลนี ส์กย็ งั เป็นเมืองทีม่ มี นต์ขลังอยูน่ นั่ เอง และ นี่แหละที่ท�ำให้มันเป็นเมืองที่สุดแสนพิเศษ”

ระหว่างทีค่ ณ ุ เข้าร่วมการประชุมโรตารีสากล 2011 ในวันที่ 2125 พฤษภาคม The Host Organization Committee (HOC) ได้ ตระเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท�ำให้คุณมีประสบการณ์กับ นิวออร์ลีนส์ในแบบที่ คุณจะไม่มีวันลืม

คอนเสิร์ตซาวนด์ออฟเดอะเซาท์ – The Sound of the South Concert ณ ห้องประชุมโมเรียลคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 21พฤษภาคม เวลาบ่าย

สองโมงครึง่ ถึงสีโ่ มงครึง่ ประกอบด้วยการแสดงดนตรีสไตล์เคจัน คณะนักร้องเพลง กอสส เปล นักร้องเพลงบลูส์ รวมทัง้ ดนตรีแจ๊ส และในค�่ำวันเดียวกัน คุณจะได้พบกับค�่ำคืนแห่ง ความหรรษา อาหาร มิตรภาพและฝูงปลา – An Evening of Fun, Food, Fellowship, and Fins ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ�้ แห่งอเมริกา- Aquarium of the Americas เริม่ ตัง้ แต่เวลา หกโมงครึง่ ถึงสามทุม่ คุณจะอิม่ อร่อยกับอาหารจานพิเศษ ของท้องถิ่น ดนตรีสไตล์นิวส์ออร์ลีนส์ และโอกาสที่จะได้ส�ำรวจพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ด้วยตัวคุณเอง ส่วนวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลาบ่ายสี่โมงเย็น-สามทุ่ม ขอเชิญเข้า ร่วมกิจกรรม การต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าภาพ – A Host Hospitality Event อาทิ นั่งรถรางไปตามถนนเซนต์ชาร์ลส์ ล่องเรือ โบราณตามล�ำน�ำ้ มิสซิสซิปปี้ ทัวร์หนองบึงแหล่งจระเข้ หรืออาหารค�ำ่ สไตล์ เคจัน พร้อมทั้งดนตรีและเต้นร�ำ กิจกรรมเหล่านี้จัดโดยเจ้าภาพชาวโรแท เรียนท้องถิ่น ส่วนท่านที่ต้องการลองชิม อาหารค�่ำจากเขตฝรั่งเศส – The French Quarter Dining Experience ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม นัน้ กรุณาเลือกจองโต๊ะได้ที่ภัตตาคารเหล่านี้ : - Arnaud’s, Antoine’s, Broussard’s, the Court of Two Sisters และ Tujague’s คุณจะได้ลิ้มลองเมนูรสเลิศ และพบปะ กับมิตรสหายชาวโรแทเรียนจากทั่วโลก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ HOC หรือสามารถ ส�ำรองที่นั่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.rotarycon2011.com. ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโรตารีสากลที่ www.rotary.org ภายในวันที่ 15 ธันวาคม จะได้รับอัตราพิเศษ

(แหล่งข้อมูล) ท่านประธานของ HOC, Mr. Subhash Kulkarni ได้ขอให้เราแนะน�ำกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมทีก่ ล่าวมานีแ้ ก่ทา่ นเป็นพิเศษ (กรุณาดูอเี มล์ได้ในโฟลเดอร์ FC) รายละเอียดทัง้ หมด มาจาก : http://www.rotarycon2011.com/events.asp


Special Scoop

“พระราชินีนูร์”

พระราชินีม่าย แห่งกษัตริย์ฮุสเซน ยังคงทำ�งานเพื่อสันติภาพ ความ ยุติธรรม และ ความดีงามทั้งหลาย

พระราชินีนูร์แสดงสุทรพจน์ ในห้องประชุม หลัก ระหว่างการประชุมใหญ่โรตารีสากล ณ นครมอนทรีอัล

20

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


22

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


เดอะโรแทเรียน สนทนา

พระราชินีนูร์

พระราชินีม่ายแห่งกษัตริย์ฮุสเซน ยังคงท�ำงานเพื่อสันติภาพ ความยุติธรรมและความ ดีงามทั้งหลาย

พระราชินีนูร์เป็นพระราชินีม่ายของกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนซึ่งเสด็จ สวรรคตในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ชื่อเดิมของพระองค์คือลิซ่านาจีบ ฮาลาบีเกิดที่วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พระบิดาของพระองค์คอื นาจีบ ฮาลาบีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร สนามบินแห่งชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี และเป็นเจ้าหน้าบริหารระดับสูงของสายการบิน แพนอเมริกาเวิร์ดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึง ๒๕๑๕ พระองค์ศกึ ษาในโรงเรียนเอกชน และเป็นหนึง่ ในสมาชิกของผูท้ สี่ �ำเร็จการ ศึกษาชั้นเรียนแรกของการศึกษาร่วมของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (เดิมมหาวิทยาลัย ไม่ยอมให้มีนักศึกษาสตรี – ผู้แปล) ส�ำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับปริญญา ทางด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง หลังจากท�ำงานทีป่ ระเทศออสเตรเลียสักพักหนึง่ พระองค์เปลีย่ นมาท�ำงานให้กบั บริษทั สัญชาติองั กฤษเพือ่ การออกแบบเมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน แล้วย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัดสินพระทัยเปลี่ยน อาชีพเข้าสู่การเป็นนักข่าว และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ในช่วงเวลานี้เองที่พระบิดา ของพระองค์ได้เข้าท�ำงานกับรัฐบาลจอร์แดน เพื่อฟื้นฟูธุรกิจการบินแห่งชาติและ พระองค์เองก็ยอมรับงานในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระองค์ได้มี โอกาสพบปะอย่างไม่เป็นทางการบ่อยครัง้ กับกษัตริยจ์ อร์แดนผูส้ ญ ู เสียพระราชินอี าลี ยาจากอุบตั เิ ครือ่ งบินเฮลิคอปเตอร์ตกเมือ่ ตอนต้นปีนนั้ เอง นางสาวฮาลาบีในขณะนัน้ ได้รับเกียรติให้มีฐานะเป็นพระสหายของกษัตริย์ฮุสเซน จนความสัมพันธ์ของทั้งสอง ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นความรักและมีพระราชพิธีราชาภิเษกในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ตลอดชีวิตสมรสและจนกระทั่ง กษัตริย์ฮุสเซนเสด็จสวรรคตจากโรคมะเร็ง ราชินี นูรไ์ ด้อทุ ศิ พระองค์ใหักบั กิจกรรมเพือ่ มนุษยชาติในในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็น ในประเทศจอร์แดนหรือต่างประเทศในโลกอาหรับ โดยเน้นทีโ่ ครงการเพือ่ การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และการริเริม่ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน พระองค์ทรง เป็นประธานมูลนิธินูร์อัลฮุสเซน ซึ่งมีภารกิจอันเป็นการบุกเบิกโครงการต่าง ๆ เช่น การขจัดความยากจน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สตรี จุลธนกิจ (ไมโครไฟแนนซ์)


24

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


สุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นโลกทัศน์ใหม่สำ� หรับประเทศ ก�ำลังพัฒนา พระองค์ยังคงเป็นประธานในมูลนิธิกษัตริย์ฮุสเซน และ มูลนิธิกษัตริย์ฮุสเซนสากล ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการส่งเสริมการศึกษา และการเป็นผู้น�ำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความยอมรับซึ่งกัน และกันในระหว่างคู่ประเทศที่มีความขัดแย้งกัน พระองค์ได้รับการ ยอมรับทั่วโลก ในฐานะผู้น�ำที่เรียกร้องให้ยุติการใช้กับระเบิด สิทธิ ของผู้อพยพและผู้ไร้ถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านการค้นหาผู้ ที่สูญหาย พระองค์ยังทรงเป็นผู้น�ำที่ร่วมก่อตั้งองค์กร “โลก ณ จุด ศูนย์” (Global Zero) ที่เรียกร้องการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไป จากโลก และเป็นประธานสหพันธ์วิทยาลัยโลก และเป็นกรรมการ สถาบันแอสเพน และผู้อพยพสากล ทั้งหมดที่อ้างมานี้เป็นเพียงส่วน หนึ่งที่เป็นบทบาทของพระองค์ พระราชิ นี นู ร ์ ไ ด้ ป ระทานสั ม ภาษณ์ แ ก่ หั ว หน้ า กอง บรรณาธิการ จอห์น เรซซิก มีเนื้อหาดังนี้: พระราชินนี รู เ์ สด็จกลับห้องสวีท ในโรงแรมเวสทิน จากศูนย์ การแสดงเซ็นเตอร์เบลล์ในมอนทรีออล ประเทศแคนาดา หลังจากที่ พระองค์ได้แสดงปาฐกถาในห้องประชุมใหญ่ ช่วงพิธกี ารต้อนรับผูเ้ ข้า ร่วมประชุม ในระหว่างการประชุมใหญ่โรตารีสากล มีผนู้ ำ� ผมเข้ามาในห้องท�ำงาน ทีผ่ ชู้ ว่ ยของพระองค์กำ� ลังเก็บ สายไฟและเครือ่ งคอมพิวเตอร์ พระองค์เข้ามาในห้องและในทันใดยืน่ พระหัตถ์ให้ผมในขณะทีผ่ มเริม่ แนะน�ำตัวเอง พระองค์เป็นสตรีรา่ งสูง พระวรกายงดงาม เพรียบพร้อมในทุกจริยวรรตของราชินี พระองค์อาจ ไม่เห็นด้วยกับถ้อยบริยายของผม ยกเว้นประเด็นเรือ่ งความสูงเท่านัน้ เมื่อเราพร้อมเข้าสู่การสนทนา พระองค์ทรงตรัสด้วยพระ สุรเสียงแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้า ปราศจากความเกรง กลัว และเปิดเผย พระองค์ทรงพระสรวลได้ทันทีกับเรื่องเล็กน้อย ธรรมดา แต่ก็กลับสู่เรื่องที่คุยอย่างจริงจังได้ในทันทีเช่นกัน จะมีเรื่อง ที่ท�ำให้พระองค์จะทรงตรัสด้วยอัตราความเร็วที่ช้าลง นั่นก็คือเรื่อง การประชุมแม่น�้ำไวย์ ที่พระสวามีของพระองค์ต้องหยุดรับการรักษา ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเมโยคลินิคเพียงเพื่อจะไปให้ค�ำปรึกษา แก่ประธานาธิบดีบลิ ล์ คลินตัน เมือ่ ตรัสถึงจุดนีแ้ ววพระเนตรสีฟา้ เปล่ง ประกายอร่ามในทันที การสนทนาด�ำเนินไปนานกว่าที่มีการวางแผนไว้ก่อนหน้า พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ “ข้าพเจ้าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับใครแบบนี้ มานานแล้ว ช่างเหมือนกับการพูดคุยกับเพื่อน” ขณะที่เพลินอยู่กับการสนทนา พระองค์สอบถามผมว่า ต้องการดืม่ น�ำ้ หรือไม่ แล้วทรงหยิบแก้วไวน์สองใบเพือ่ รินน�ำ้ ให้สำ� หรับ สองที่ พระองค์ทรงรับแก้วน�ำ้ ใบทีฐ่ านแก้วมีหยดน�ำ้ ตกค้างอยูแ่ ละทรง ยื่นแก้วที่เรียบร้อยให้ผม เป็นการแสดงการลงโทษตัวเอง “เราไม่ได้ ท�ำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟมานานทีเดียว” เดอะโรแทเรียน : พระองค์ทรงงานเป็นปริมาณมาก และกระหม่อม ก็ทราบมาว่าพระองค์ทรงมีความเชือ่ อย่างแข็งขันในความสามารถของ หุ้นส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย อะไรคือความส�ำเร็จและความท้าทายที่ แฝงอยู่ในภารกิจทั้งมวลที่พระองค์รับผิดชอบ ราชินีนูร์ : มีความท้าทายในกิจกรรมทีท่ ำ� อยูเ่ สมอโดยเฉพาะ อย่างยิ่งภารกิจที่เราท�ำอยู่ เพราะเราอยู่ในภูมิภาคของโลกที่มีความ ท้าทายทั้งเป็นเหตุแห่งความท้าทายและในขณะเดียวกันก็เป็นผล ของความท้าทายด้วย เริ่มต้นจากเวลาและพลังงานที่ต้องใช้ไปในการ

ศึกษา เรียนรู้ ฟัง และแสวงหาผูค้ นทีจ่ ะมาท�ำงานด้วยกัน เราเป็นผูน้ ำ� ประเภทเน้นการท�ำงานร่วมกัน เราชอบการท�ำงานเป็นทีม เราสามารถ ผลิตความคิดที่ดีที่สุด จากการน�ำมุมมองที่แตกต่างกันมานั่งโต๊ะคุย กัน นั่นเป็นสาเหตุว่าท�ำไมงานที่ท�ำในประเทศจอร์แดน และมูลนิธิ นูร์ อัลฮุสเซนจึงมีลักษณะหลากหลายเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าได้ท�ำงานใน ประเทศจอร์แดนสองสามปี ก่อนที่จะอภิเษกสมรสและเดินทางไปทั่ว โลกอาหรับ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงมีความเข้าใจภูมภิ าคนีเ้ ป็นอย่างดี สิง่ ทีย่ งั ไม่เคยทราบมาก่อนก็ยนิ ดีนอ้ มรับทีเ่ รียนรู้ เราพยายามริเริม่ การค้นหา ช่องว่างการท�ำงาน ระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้ มีการซ�้ำซ้อนในการท�ำงานกับสิ่งที่มีผู้ด�ำเนินการอยู่แล้ว เราต้องการ เติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น ในหลายภาคส่วนการท�ำงานยังยึดทัศนคติ แบบหวงแหนข้อมูล (Silo Mentality) ข้าพเจ้าแปลกใจว่าหากเรา เอางานต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ดว้ ยกัน แล้วจะสามารถคิดท�ำโครงการทีม่ ี ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จา่ ยลงมา เพือ่ ตอบสนองความท้าทายเหล่า นี้ได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเริ่มจากการวางเป้าที่มีวิสัยกว้างขึ้น มูลนิธินูร์อัลฮุสเซน ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างคนท�ำงานและการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มันเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง พอ ๆ กับทีโ่ รตารีให้ความส�ำคัญในการทีจ่ ดั ให้มกี ารประสานการท�ำงานร่วม กัน ให้ความร่วมมือซึง่ กันและกันในการรับรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ เพือ่ ว่าการ ตอบสนองต่อประเด็นพื้นฐานการพัฒนา โดยเฉพาะปัญหาความ ยากจนในโลก เราจะได้ไม่แยกปัญหาสตรีออกจากปัญหาเด็ก ปัญหา ความยากจน หรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและปัญหา การศึกษา ในประเทศจอร์แดนเราริเริ่มโครงการที่เน้นปัญหาสุขภาพ สตรีและปัญหาสวัสดิภาพและการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวไป พร้อมกัน และนั่นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีเหล่านี้ใน การสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ต่อไปสตรีก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นผู้รับ บริจาค แต่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่พอเพียง วันนี้จุลธนกิจ (Microfinance) ของเราได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นจุลธนกิจอันดับหนึ่งของประเทศ ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอัฟริกาเหนือ ไม่ใช่เพราะเป็นองค์ ขนาดใหญ่ แต่เป็นเพราะมีการจัดระบบที่รวมเอาบริการสุขภาพ การ ศึกษา และความต้องการของครอบครัวเข้ามาอยู่ในโปรแกรมการได้ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการสตรีมาแล้ว ด้วยการสนับสนุน เงินกู้ขนาดเล็ก นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทั้งระบบกลายเป็นระบบที่ มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เดอะโรแทเรียน: สตรีมีความคงเส้นคงวาในการท�ำงานดีกว่าจริง หรือไม่ ราชินีนูร์: สตรีเป็นส่วนผสมที่ส�ำคัญ จริง ๆ นะ และยัง เป็นส่วนที่ให้ความมั่นคงด้วย ถ้าคุณไม่มีความมั่นคงเป็นพื้นฐาน ไม่ ว่าจะท�ำอะไรมันดูจะเริ่มต้นไม่ได้ไปหมด สตรีในหลายส่วนของโลกมี คุณสมบัติเฉพาะอย่างนี้ (คือเป็นส่วนที่ให้ความมั่งคงได้) แม้ว่าคุณจะ มีระดับของเสถียรภาพดีพอแล้วก็ตาม หากสตรีไม่ปลอดภัยจากการ ข่มเหงรังแกจากทหาร จากกองก�ำลังรักษาสันติภาพ จากสมาชิกคน อื่น ๆ ในชุมชนและครอบครัว มันเป็นการยากที่จะให้พวกเขา (สตรี) ท�ำหน้าทีท่ ชี่ มุ ชนต้องการได้ สตรีคอื กุญแจส�ำคัญ ไม่เพียงแต่เป็นกุญแจ ส�ำคัญในด้านการพัฒนา คุณให้ความรู้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่ากับคุณให้ ความรูก้ บั คนทัง้ บ้านได้ เราได้พบสตรีหลายคนทีส่ ามารถเพิม่ ผลิตภาพ ด้วยการลดค่าใช้จา่ ยลง เพราะพวกเธอได้รบั ความรูแ้ ละมีความเข้าใจดี ขึน้ แม้วา่ ความรูท้ ไี่ ด้รบั ใหม่นจี้ ะน้อยมากส�ำหรับการเริม่ ต้นอะไรก็ตาม


แต่มนั ก็มผี ลกระทบต่อพวกผูช้ ายและชุมชนในวงกว้างขึน้ นอกจากนีเ้ รายังพบผูห้ ญิงมีบทบาทสูง ในหลาย ๆ ประเทศในด้านการรักษาและเสิรมสร้างสันติภาพจากประเทศไอร์แลนด์ถึงรวอนด้า จากตะวันออกกลางถึงละตินอเมริกา มีตวั อย่างสตรีมากมายทีส่ ามารถสะสางปมความขัดแย้งด้วย กระบวนการที่จะให้ผลได้ยั่งยืนยาวนาน และมุ่งเน้นครอบครัวและชุมชนมากกว่านักการเมืองที่ เป็นผู้ชายที่ครอบง�ำกระบวนการที่เป็นอยู่มานาน เดอะโรแทเรียน: ความพยายามในการท�ำงานด้านมนุษยธรรมของพระองค์เกิดจากความสน พระทัยและใส่พระทัยของพระองค์เอง พระองค์ทรงสนพระทัยส่วนพระองค์เองในประเด็นใด ประเด็นหนึ่งในชั่วขณะหนึ่ง เหมือนเด็กที่สนใจในทุกเรื่องแต่บางเรื่องต้องได้รับการใส่เป็นพิเศษ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ราชินีนูร์ : ส�ำหรับข้าพเจ้าแล้วภาพรวมของความปรารถนาและพันธะสัญญา เป็นผลของ การได้เกิดในภูมิภาคที่วนเวียนอยู่กับปัญหาความขัดแย้งและความทุกข์ยากของมนุษย์ ข้าพเจ้า พยายามสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวัง โดยผ่านหน่วยงานหลากหลายที่ ข้าพเจ้ารับผิดชอบ นัน่ คือการข้ามพ้นความปรารถนาส่วนตัว เราไม่อาจละทิง้ ส่วนใดส่วนหนึง่ ทุก ส่วนต้องถูกรวมกันเอาไว้เพราะทุกส่วนเชื่อมโยงกันอยู่ เดอะโรแทเรียน: อุปสรรคขัดขวางความส�ำเร็จที่ชัดเจนมีบ้างหรือไม่ ราชินีนูร์: มีผู้คนมากมายพูดว่าสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ หรือระหว่าง อิสราเอลกับโลกอาหรับ หรือระหว่างยิวกับมุสลิมกับคริสเตียนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่คนที่พูด อย่างนัน้ ไม่เข้าใจผูค้ นในดินแดนแถบนีอ้ ย่างถ่องแท้ ข้าพเจ้าท�ำงานร่วมกับคนอิสราเอล ปาเลสไตน์ และจอร์แดน และผู้คนอีกมากมายในโลกอาหรับ ข้าพเจ้ายังได้พบเห็นการสังหารหมู่ในประเทศ ยูโกสลาเวียในอดีต ได้เห็นความไร้มนุษยธรรมที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ แต่ข้าพเจ้าก็ได้พบเห็นผู้หญิง และผู้ชายนั่งคุยกันบนโต๊ะ ที่มาจากฝ่ายตรงข้ามกันต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบต่อความรุนแรง ที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียที่ต่างฝ่ายได้รับ และต่างก็ใช้ความพยายามบนโต๊ะเจรจานี้ที่จะเข้าใจ อนาคตที่พวกเขาต้องมีอยู่ร่วมกัน ในตะวันออกกลางข้าพเจ้าเชื่อด้วยความรู้ที่เกิดจากการพูดคุย โดยตรงว่าทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ ต่างมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอที่จะท�ำให้สันติภาพเป็นจริง ได้ บนหนทางแห่งสันติภาพมีนักการเมืองแทรกตัวอยู่ด้วย แต่ประชาชนคือผู้ที่จะยืนหยัดอยู่กับ สันติภาพประเภทใดก็ได้ และพวกเขาก็เข้าใจหลักการพื้นฐานดี พวกเขายอมรับและยินดีให้การ สนับสนุนอะไรก็ได้ทจี่ ะท�ำให้ชมุ ชนทัง้ หลายอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีสนั ติสขุ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วย กับผู้ที่กล่าวว่าชาวตะวันออกกลางถูกก�ำหนดในพันธุกรรมให้ไม่มีวันพบสันติภาพ ในทางตรงกัน ข้ามพวกเขามีพันธุกรรมประเภทที่ผูกพัน พวกเขาให้มีความยินดีแสวงหาสันติภาพร่วมกับเพื่อน บ้านมากกว่าพันธุกรรมประเภททีแ่ ยกพวกเขาออกจากกัน จิตส�ำนึกแห่งความสิน้ หวังและอุปสรรค ขัดขวางความส�ำเร็จเกิดจากการโฆษณาชวยเชื่อของบรรดานักการเมืองต่างหาก เดอะโรแทเรียน: หากพระองค์มีโอกาสก�ำหนดหลักสูตร การอบรมระยะสั้นในหัวข้อว่าจะ จัดการอย่างไรกับความไร้ประโยชน์ทางการเมือง พระองค์จะก�ำหนดหลักสูตรอย่างไรบ้าง ราชินีนูร์: การเมืองทีไ่ ร้เหตุผล พระสวามีของข้าพเจ้าน่าจะทรงประทับอยูท่ ดี่ ว้ ยเพือ่ ตอบ ค�ำถามนี้ พระองค์ทรงน�ำประเทศจอร์แดนเป็นเวลา 47 ปี และพระองค์ทรงน�ำประเทศด้วยพระ หทัยมากพอ ๆ กับพระเศียร พระองค์ทรงรักประเทศของพระองค์ และพระองค์ทรงเข้าพระทัยดี ว่าจะไม่มชี าวจอร์แดนคนไหน ทีจ่ ะสามารถใช้ชวี ติ อย่างสันติสขุ และปลอดภัยได้หากประชาชนใน ประเทศเพือ่ นบ้านยังไม่สามารถมีชวี ติ อยูอ่ ย่างสันติและปลอดภัย ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จสวรรคต ในขณะที่ประทับอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเมโยคลินิค ใน เวลานั้นประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันได้ทูลเชิญพระองค์ให้เข้าพบและทูลให้ทราบถึงความชะงัก ชันในการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในการประชุมแม่นำ�้ ไวย์ปี พ.ศ. 2541 พระองค์ ทรงเสด็จไปตามค�ำเชิญแม้จะต้องผ่านขั้นตอนที่ทรมานพระวรกายก็ตาม พระองค์เพิ่งได้รับการ บ�ำบัดคีโม และการเจรจาก็ถูกถ่วงเวลาออกไปเรื่อย ๆ ในช่วงเย็นของวันสุดท้าย ทุกคนขู่ที่จะล้ม เลิก และต่างฝ่ายต่างสงวนท่าทีทางการเมือง และที่ส�ำคัญแต่ละฝ่ายไม่มีความมั่นใจในฝ่ายตรง ข้าม พระองค์ทรงตรัสแก่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเสมือนตัดสินเด็กที่ทะเลาะกัน และว่าเราได้ผ่านการ ทะเลาะเบาะแว้งกันมามากแล้ว เราต่อสูก้ นั มามากแล้ว พวกเราต่างเจ็บปวดมามากแล้ว คิดถึงลูก ของเรา และลูกของลูกว่าเราเหลืออะไรไว้ให้พวกเขาบ้าง การกระท�ำของพวกท่านมีผลต่อความ หวังในอนาคตและโอกาสส�ำหรับเด็ก ๆ เหล่านั้น กษัตริย์ฮุสเซนชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงพื้นฐานบาง ประการ และแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วย แต่พวกเขาก็ต้องเคารพพระองค์ในหลักแห่งคุณธรรม

26

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

“When tempted to for ourselv ALWAYS something do for som in NEED.

“เมื่อเราห ความรู้สึกเส เอง มันมักจ อย่างที่เราพ ผู้อื่นที่มีควา


we are o feel sorry ves, there’s S g we can meone else .”

หลงเข้าไป ใน สียใจ กับตัว จะมีอะไร บาง พอทำ�ได้ เพื่อ ามทุกข์”

ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็น พระองค์ช่วยให้กระบวนการเจรจาคืบหน้าต่อไปและจนกระทั่งเกิดการ ลงนามในข้อตกลงในท�ำเนียบขาว เดอะโรแทเรียน : งานทางด้านมนุษยธรรมของพระองค์ เกี่ยวข้องกับทั้งความอดทนและการ ไร้ความอดทน เราคงไม่ต้องเรียนรู้การไร้ความอดทน แต่อะไรคือกุญแจส�ำคัญในการเรียนรู้เพื่อ ให้เกิดความอดทนที่สร้างสรรค์ ราชินีนูร์: คุณสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วเมือ่ คุณรูว้ า่ งานด้านมนุษยธรรมไม่ได้ทำ� ให้ เสร็จได้ภายในชัว่ ข้ามคืน ข้าพเจ้าพูดจากประสบการณ์จริงในจอร์แดน ซึง่ ทีน่ นั่ ข้าพเจ้าแนะน�ำให้ใช้ วิธที แี่ ตกต่างกันหลายวิธใี นการมองบทบาทของสตรี ไม่เคยมีใครเคยชีใ้ ห้สตรีเหล่านัน้ เห็นว่าพวก เขามีความสามารถ หรืออาจไม่เคยมีใครให้ความมั่นใจ หรือให้ก�ำลังใจในการมองเข้าสู่ภายในตัว พวกเขาเองแล้วดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้งาน ความนอบน้อมเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์มนุษยธรรม อย่างที่ พวกคุณในโรตารีคงทราบดีวา่ คุณก็จะหาประโยชน์จากกลุม่ คนทีค่ ณ ุ น�ำเอาความคิดและทรัพยากร มาให้พวกเขาในปริมาณทีเ่ ท่าเทียมกันหรือมากกว่า ความท้าทายบางครัง้ หมายถึงการให้ความช่วย เหลือผู้คนได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเขา ที่ได้อนุรักษ์และปกป้องให้เกิดความสมดุลในสภาพ แวดล้อมรอบตัวเขา ซึ่งในหลาย ๆ ชุมชนก็หมายถึงความยั่งยืนของอนาคต ถ้าพวกเขาล่าสัตว์ มากเกินไป ตัดไม้มากเกินไป พวกเขาก็จะไม่หลงเหลืออนาคตส�ำหรับลูกหลาน เมื่อความคิดที่ทัน สมัยทีแ่ สวงหาก�ำไรอย่างรวดเร็วได้รบั การเผยแพร่ในชุมชนดัง่ เดิมที่ ๆ ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ เริม่ เสือ่ ม ความนิยมไป เราพยายามช่วยชาวบ้านได้กลับไปค้นพบภูมปิ ญ ั ญาดัง่ เดิมนัน้ อีก การเปลีย่ นแปลง ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จเกิดขึน้ เมือ่ สตรีทงั้ หลายสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ และด้วยรายได้ทหี่ ามาได้ ทันทีทนั ใดพวกเธอสามารถควบคุมชีวติ ตัวเอง และสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ลกู หลานของ พวกเขา การศึกษาของพวกเขา สุขภาพของพวกเขา และล�ำดับความส�ำคัญอืน่ ๆ ต่อไปอันเป็นสิง่ ทีจ่ ะเป็นหลักประกันแห่งอนาคตต่อไป และนัน่ ก็เป็นการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทัศนคติของ พวกผู้ชายเช่นกัน เดอะโรแทเรียน: ในหนังสือทีพ่ ระองค์ทรงประพันธ์ “ก้าวกระโดดแห่งศรัทธา” พระองค์ได้ทรง อ้างถึงสามีคนหนึ่งที่เห็นภรรยามั่งคั่งขึ้น แล้วเขาบอกว่าอยากอย่างนี้อีกคนหนึ่ง ราชินีนูร์ : ใช่ ข้าพเจ้าจ�ำได้ – โชคดีที่เราไม่มีอย่างนั้นมากนัก เรามีโครงการหนึ่งในชุม ชนเบดูอินเป็นโครงการ “รักษ์เด็ก” เราสอดแทรกเรื่องสุขภาพ การศึกษา การเสริมรายได้สตรี ในการทอผ้าแบบโบราณ งานฝีมือก�ำลังตาย เราช่วยพวกเขาโดยบอกคนรุ่นใหม่ว่านี่เป็นอาชีพ ของพวกเขาได้ ข้าพเจ้าเห็นคนที่พยายามยัดเยียดความคิดแบบตะวันตกให้กับวัฒนธรรมอื่น ๆ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าตัวเองจะไม่ท�ำอย่างนั้น เรามีระบบเครือข่ายป้องกันความปลอดภัย อัตราการ เกิดอาชญากรรมและการย่อหย่อนในหน้าที่ในประเทศจอร์แดนมีน้อยมาก ทั้งนี้เพราะเรามีเครือ ข่ายครอบครัวทีเ่ หนียวแน่น นัน่ เป็นคุณสมบัตทิ ดี่ เี ด่นและทีส่ ำ� คัญสตรีเป็นศูนย์กลางในเครือข่าย นั้นด้วย ดังนั้นความพยายามที่จะหาโอกาสใด ๆ ให้สตรีที่นี่ ข้อส�ำคัญจะต้องไม่ปิดกั้นสตรีเหล่า นั้นจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวของพวกเขา เดอะโรแทเรียน : การเห็นแก่ประโยชน์ผอู้ นื่ เกิดขึน้ ในครอบครัวหรือเปล่า การเห็นแก่ประโยชน์ ผู้อื่นมีอยู่ในพันธุกรรมหรือไม่ ราชินีนู่ร์ : นั่นเป็นค�ำถามที่ดีมาก ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมที่เราต้องศึกษากันอีก มาก มันอาจเป็นไปได้ก็ได้ การเห็นอกเห็นใจเป็นพื้นฐานของอุปนิสัยมนุษย์หรือเปล่า มีบ้างที่จะ มีคนพูดว่าเด็กเริ่มแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยสัญชาติญานของตัวเองเมื่อมีถึงอายุระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าก็เชื่อเช่นนั้น และได้เห็นความเห็นอกเห็นใจในหมู่คนที่ก�ำลังได้รับความเดือดร้อนที่สุด และความเห็นอกเห็นใจมีไปถึงกลุม่ คนทีน่ ำ� ความเดือดร้อนมาให้พวกเขา แต่ประชาชนทีเ่ ติบโตมา ในสถานการณ์ความขัดแย้งคงต้องท�ำงานหนักขึ้นในการขจัดบาดแผล ความทุกข์โศก ความโกรธ แค้นที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ก่อนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ ศรัทธาทั้งหมดที่เรามีอยู่เน้นความเห็นอก เห็นใจ เน้นความอาทรผ่านกฎทองแห่งการต่างตอบแทน เดอะโรแทเรียน : พระองค์ทรงมีบุคคลิกที่ปรับตัวเข้ากับสภาพต่าง ๆ ได้ดี อะไรคือสิ่งที่อยู่ ภายในพระองค์ทขี่ บั เคลือ่ นให้ไปสูจ่ ดุ หมายได้ และพระองค์จะตรัสกับผูท้ ที่ อ้ แท้และก�ำลังคิดยอม แพ้อย่างไร ราชินีนูร์ : ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าการท้อแท้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ทุกคนเคยผ่านจุด นั้นมาแล้วทั้งนั้น ที่จะพูดนี้อาจไม่ช่วยทุกคนก็ได้ แต่ข้าพเจ้ามักคิดถึงพระสวามีที่มักเห็นสิ่งที่ดี


28

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


ที่สุดและเลวที่สุดในตัวคน พระองค์เป็นเป้าหมายของการลอบปลง พระชนม์หลายหนด้วยสาเหตุจากการที่พระองค์ไม่เคยหยุดความ พยายามทีน่ ำ� สันติ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมภิ าคนี้ พระองค์ พบกับอุปสรรคต่าง ๆ ทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ อุปสรรคจากมนุษย์ แต่พระองค์ ก็ไม่เคยละทิ้งศรัทธาในทุกคน พระองค์ไม่เคยดูถูกใคร ไม่เคยหยุด ความเชื่อ เป็นองค์ศาสนิกอิสลามและเป็นสาวกแห่งพระศาสดามูฮัม หมัดที่เคร่งครัด ที่พยายามใช้ชีวิตให้อยู่ในสัจธรรมตามค�ำสอนที่เป็น ไปตามศรัทธาที่ครอบครัวของพระองค์มีบทบาทในโลก พระองค์ไม่ เคยหยุดเชือ่ ในความสามารถของตนเองทีจ่ ะสวมบทบาททีส่ ร้างสรรค์ และเมือ่ มีวนั ทีล่ กู ๆ ดูเหมือนจะตีบตันหนทาง ข้าพเจ้ามักยกตัวอย่าง ของพระบิดาพวกเขา ซึง่ เป็นบุคคลทีท่ รงพลังในด้านการสร้างก�ำลังใจ เป็นอย่างดี แล้วข้าพเจ้าก็ทุ่มเทให้กับการท�ำงานอีกครั้ง เมื่อเราหลง

ของตนเองและในประเทศ ทีม่ เี ป้าหมายการท�ำงานร่วมกัน ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถทีจ่ ะท�ำอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ และผ่านผู้อื่นในโลกที่กว้างใหญ่ เดอะโรแทเรียน : ประเด็นมนุษยธรรมใดทีพ่ ระองค์เห็นว่าสือ่ มวลชน ยังมองข้ามอยู่ ราชินีนูร์ : น่าจะมีมากมายทีเดียว การโยกย้ายถิ่นฐานของ ประชาชนเป็นจ�ำนวนมากอาจเป็นทีส่ นใจของสือ่ อยูบ่ า้ ง แต่มปี ระเด็น มนุษยธรรมน้อยมากทีไ่ ด้รบั ความเอาใจใส่ให้ปรากฎในสือ่ ต่าง ๆ อย่าง สม�่ำเสมอ อันนี้สำ� คัญมากเพราะประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่มากมาย ทีเดียวที่เป็นเครื่องวัดความรุนแรง ของปัญหาความปลอดภัยที่พวก เราจะได้รับในอนาคต หนังสือพิมพ์มักไปเน้นข่าวประเภทซุบซิบ ผู้ ที่ตัดสินใจ ซึ่งเป็นประชาชนผู้รับข่าวสารไม่ได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

“Think about YOUR children and their children and about the LEGACY you’re leaving.” “คิ ด ถึ ง ลู ก ของเรา และ ลู ก ของลู ก ว่ า เ ร า เ ห ลื อ อ ะ ไ ร ไ ว้ ใ ห้ พ ว ก เ ข า บ้ า ง ” เข้าไปในความรู้สึกเสียใจกับตัวเองหรือพบกับอุปสรรคที่หาทางออก ไม่ได้ มันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราพอท�ำได้เพื่อผู้อื่นที่มีความทุข์ มักมีหนทางทีเ่ ราจะได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และมันไม่ใช่หนทางแห่งการ ตักตวงความสุขให้ชีวิต มันไม่มีทางไหนที่จะเติมเต็มชีวิตได้ดีกว่าการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ เดอะโรแทเรียน : มี ค นพู ด ว่ า เขาต้ อ งการท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น แต่เขาไม่มีเวลาและปัจจัยมากพอ พระองค์จะให้ ค�ำแนะน�ำแก่พวกเขาอย่างไร ราชินีนูร์ : มั น เริ่ ม ได้ กั บ ใครก็ ไ ด้ ที่ บ ้ า น ในเวลาที่ คุ ณ มี ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในบ้าน กับเพื่อน ๆ กับผู้คนที่คุณพบ กับ คนแปลกหน้าบนท้องถนน มันสามารถเริม่ ได้โดยการมอบความมีนำ�้ ใจ ซึ่งเราสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ได้โดยเพียงการยิ้ม คุณสามารถท�ำให้วัน ของคน ๆ หนึง่ ดูสดใสขึน้ ได้โดยการมอบใจอันบริสทุ ธิ์ ไม่วา่ มันจะช่วง เวลาที่คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไรก็ตาม แม้คุณจะไม่มี เงินทองอะไรอยูเ่ ลยทีจ่ ะเจียดให้ แต่คณ ุ มีหวั ใจทีส่ ามารถเปล่งประกาย จากดวงตา และเปล่งประกายจากจิตวิญญานคุณได้เสมอ ส�ำหรับผู้ที่ โชคดีเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่องทางการเชือ่ มต่อกับผูค้ นก็มเี พิม่ ขึน้ มากมายหลายเท่า องค์กรอย่างโรตารีพฒ ั นาการเชือ่ มโยงคนในชุมชน

ๆ แต่กลับได้รับข้อมูลเพียงผิวเผินบ้าง เกินจริงบ้าง หรือมีการตกแต่ง ข่าวบ้าง เราได้เห็นมาก่อนแล้วในช่วงสองสามทศวรรตที่ผ่านมา ถึง อันตรายจากการเสพข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตามผู้ที่ เป็นชนรุ่นใหม่ได้ส�ำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ชีวิตการท�ำงานในช่วงต้น ๆ ของชีวิตก�ำลังให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกที่กว้างขึ้น และพวกเขาต้องการที่จะค้นหาหนทางที่จะท�ำอะไรเพื่อให้ความช่วย เหลือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นีเ่ ป็นแหล่งทรัพยากรทีย่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับพวกเราที่ เกี่ยวข้องในงานมนุษยธรรม แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และข้าพเจ้าก็หวังว่าคนเหล่านัน้ ยังจะให้ความสนใจกับปัญหาของโลก นีต้ อ่ ไป เราได้เห็นเครือข่ายสังคมทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวม ปัญหาความไม่ยุติธรรม ที่ศูนย์รวมผู้คนที่มีความเห็นเหมือนกันเพื่อ จะช่วยต่อต้านความอยุติธรรมเหล่านั้น ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ จากการได้รับรู้ว่าองค์กรอย่างโรตารีและสิ่งที่โรตารีทำ� อยู่ โดยส่วน ตัวแล้วข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงจิตวิญญาน และซาบซึ้งถึงพลัง ความเมตตา กรุณา และความโอบอ้อมอารีที่องค์กรแห่งนี้ท�ำไว้มากมายให้แก่โลก

ผู้แปล อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน


The making of

Ray Klinginsmith, from t him best.

พระราชินีนูร์ ในขณะปลอบโยนชาวมุสลิมใน บอสเนีย หลังจากรอดชีวิตจากการสังหารหมู่ ทีเ่ ซเบรนิกา ในระหว่างเสด็จเยีย่ มภูมภิ าคนีใ้ น ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

30

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


a President. The Rotarian conversation

Queen Noor

the people who know

The widow of Jordan’s King Hussein
 carries on her 
work for peace, justice, and 
other noble causes.


rotarian the

ROTARY’S MAGAZINE

DECEMBER 2010

Queen Noor In pursuit of noble causes

wide spectrum of humanitarian efforts. In Jordan and throughout the Arab world, she has focused on education, sustainable economic development, and human rights initiatives. She chairs the Noor Al Hussein Foundation, whose pioneering programs for poverty eradication, women’s empowerment, microfinance, health, and environmental conservation have become paradigms for the developing world. She also chairs the King Hussein Foundation and the King Hussein Foundation International, which promote education and leadership to enhance understanding and respect across conflict lines. She is an internationally recognized leader in the advocacy of worldwide land mine bans, the rights of refugees and displaced people, and conflict resolution through the recovery of missing persons. She is also a founding leader of Global Zero, which seeks to eliminate nuclear weapons; president of United World Colleges; and a board member of the Aspen Institute and Refugees International, to name a few. Editor in Chief John Rezek talked with Queen Noor in June. He reports:

www.rotary.org

dec10-c1-cover-v1.indd 1

10/8/10 11:02 AM

the Rotarian conversation

queen noor

Queen Noor returned to her suite at the Westin Hotel from the Centre Bell in Montréal, Québec, Canada, where she had just addressed a plenary session at the RI Convention to a rousing reception.

The widow of Jordan’s King Hussein carries on her work for I was ushered into the room where her assistant was coiling peace, justice, and other noble causes. cords and packing up computer equipment. Her Majesty entered, immediately offering her hand, as I introduced myself. She is tall, Queen Noor is the widow of King Hussein of Jordan, who died in well postured, full maned, and unmistakably regal. She might 1999. She was born Lisa Najeeb Halaby in Washington, D.C. Her disagree with everything except the tall part. father, Najeeb Halaby, served as head of the Federal Aviation Administration under John F. Kennedy and was the CEO of Pan We settled into our conversation. She spoke with passion, irony, American World Airways from 1969 to 1972. restraint, and openness. She was quick to smile and laugh – and quick, too, to return to seriousness. It was when she was She attended private schools and was a member of the first discussing the Wye River conference, in which her husband coeducational class at Princeton University, graduating in 1974 interrupted his treatment at the Mayo Clinic to offer his counsel with a degree in architecture and urban planning. After working to U.S. President Bill Clinton, that she spoke more slowly and in Australia, she joined a British architectural firm commissioned her brilliant blue eyes took on an additional glisten. to redesign Tehran, Iran. She moved back to the United States and considered a career in journalism and television production. We talked for longer than we had planned, Her Majesty allowing About the same time, her father had been hired by the Jordanian that “I haven’t done an interview like this in a long time – like government to relaunch its national airline, and she accepted having a discussion with a friend.” his offer to become director of facilities planning and design. By 1977, she’d had several casual encounters with the king, Well into the conversation, she asked if I’d like some water and whose wife, Alia, had died in a helicopter crash earlier that got up, brought over two wine glasses from an adjacent table, year. Halaby and the king began seeing each other – initially and poured. She chastised herself for allowing some drops to hit as tentative friends, but their friendship quickly evolved into a the glass base and substituted her glass for the one she poured romance. They were married in 1978. for me. “I’m rusty from my waitress days.” Throughout her marriage and continuing after her husband’s The Rotarian: You have an enormous range of advocacy death from cancer, Queen Noor has devoted her energies to a involvement, and I know that you have a strong belief in the

32

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


efficacy of partnerships. What are the specific successes and they’re the key to development: You educate a woman, and challenges inherent in having such a general portfolio of issues? you educate an entire family. I have seen women who become economically productive through increasing their knowledge Queen Noor: There are enormous challenges in addressing a and understanding. Even if their education was minimal to range of issues, especially the kinds that I’m involved with, begin with, they’ve had an impact on the men and the larger because I live in one of the most challenged and challenging community. Also, we’ve seen women in many parts of the regions of the world. First, it takes a lot of time and energy to world play critical peacemaking and peace-building roles, from study, learn, listen, and then find the right people to collaborate Ireland to Rwanda, in the Middle East and Latin America. There with. I’m a collaborative type of leader. I like teamwork. are many examples of women who’ve been able to bring to a You get your best ideas and results by integrating different conflict a perspective that is longer term and more family and perspectives. That’s how my work in Jordan and the Noor Al community oriented than that of male politicians, who have Hussein Foundation became so diverse. I had worked in Jordan traditionally dominated the process. for a few years before my marriage, worked in Iran, and traveled throughout the Arab world, so I had some understanding of TR: Your humanitarian efforts are sparked by your curiosity and the region, but I still was very humble about how much I had empathy. Are you personally more interested in one issue at yet to learn. I began to try to identify gaps in both private- and a time? Are they like children – you love them all, but some public-sector initiatives so that I wouldn’t be replicating what demand special attention at special times? was already underway. I wanted to fill gaps. Most areas had traditionally been approached with a siloed mentality, and I Queen Noor: For me it’s a big-picture passion and commitment, wondered, if we integrated issues, whether we might be able born out of living in a region that has endured so much conflict to devise more efficient and economical programs to address and human suffering. I try to build stable, hopeful communities these challenges. So I began with a broad range of goals. through all the different components of my work. That is the overriding passion. It doesn’t exclude anything – it includes all The Noor Al Hussein Foundation was established to make more of it because it all is interconnected. efficient use of manpower and limited resources. It’s terribly important to work, as Rotary does, in a coalition-building, TR: Are there any truly lost causes? collaborative way that recognizes that when you’re addressing fundamental development issues, especially in the poorer parts Queen Noor: There are many people who will say that peace of the world, you cannot look at women’s issues in isolation from between Israelis and Palestinians, peace between Israelis and children’s issues, poverty issues, even environmental, health, Arabs, or between Jews and Muslims and Christians, is impossible. and education issues. In Jordan, we pioneered programs that But people who assume that don’t understand the people of our focused on women’s health and welfare, education of their region. I have worked with Israelis, Palestinians, and Jordanians, families, and that enabled these women to contribute to the and a multitude of people from other Arab countries. I’ve also economic life of their families. The women would no longer seen some of the worst carnage in the former Yugoslavia. I’ve be viewed as charity recipients, but as self-reliant. Today our seen the depths of man’s inhumanity toward man, but I’ve microfinance company has been ranked No. 1 in the Middle East also seen women and men sitting around a table, across from and North Africa, not because it’s huge, but because we have those who may have been responsible for the brutality of integrated health, education, and family needs into the programs their own losses, trying to come to some sort of understanding that have helped women entrepreneurs with microlending about their common future. In the Middle East, I’m absolutely support. This has enabled the entire process to become much convinced, from firsthand knowledge, that the majority of Israelis more sustainable. and Palestinians have everything they need to achieve peace. The politicians stand in the way, but the people are the ones TR: Are women particularly good agents of stability? who have to sustain any kind of peace, and they fundamentally understand, accept, and are willing to support what would Queen Noor: They’re the essential agents, really, along with enable all these communities to live in peace. So I disagree with security. If you don’t have fundamental security, it’s impossible those who think that it’s written in the DNA of the people of the for almost anything to take off. Women in many parts of the Middle East that they can never live in peace. On the contrary, world are special targets, even if you have a relative degree of there’s far more in the DNA that binds them, in terms of what stability. If women aren’t safe from abuse from soldiers, from they’re willing to give to live in peace with their neighbors, than peacekeepers, from other members of their communities and divides them. The sense of hopelessness and lost cause comes families, it’s very hard for them to play the role that those from the propaganda of politicians. communities need. Women hold the key. It’s not only that


TR: If you were to give a short course in how to deal with political happens overnight in humanitarian work. I’m talking from my unhelpfulness, what would it cover? own experience in Jordan, where I introduced some different ways of looking at the role of women. No one may have ever Queen Noor: Political irrationality. My husband is who you should indicated to these women what they were able to do, or perhaps be sitting with right now for that answer. He led Jordan for 47 they never had the confidence or encouragement to look within years, and he led from his heart as well as his head. He really themselves, at their own capabilities. loved his country, and he understood that no Jordanians would live in peace and security unless their neighbors were living in Humility is very important, because when you go into a peace and security. Just before his death, when he was in the humanitarian situation – and Rotary must know this very well United States fighting cancer at the Mayo Clinic, President Clinton – you’re going to take away as much or more from the people called him and spoke to him about the stalemate between the to whom you may be bringing ideas and resources. Some Israelis and Palestinians at the Wye River conference in 1998. My challenges are helping people remember how their ancestors husband ended up going, and it was an excruciating process. He might have preserved and protected a balance in the natural was exhausted by the chemo, and the talks were dragging on. environment around them, which for many communities is the On the last evening, everybody was threatening to leave – as only sustainable future. If they overhunt, if they cut down too political posturing and because of a genuine lack of confidence many trees, there won’t be a future for their children. When in one another. Basically, he addressed them as though he were the modern notion of instant profit overwhelms traditional addressing squabbling children. He said there’s been enough communities where the innate wisdom of the past has been lost, quarreling, enough fighting, enough suffering. Think about your we try to help people rediscover that. The most profound change children and their children and about the legacy you’re leaving. has taken place when women have become entrepreneurs. Your actions have an impact on whether there will be a future With the income they’ve generated, they suddenly have control of hope and opportunity for all your children. He pointed out over their lives and focus that new economic power on their some basic truths, and even if people disagreed with him, they children, their education, their health, and priorities that will had to respect him for his integrity and for his principles. He ensure a more promising future. That’s when men’s attitudes broke the stalemate, and there was an agreement signed at have changed too. the White House. TR: In your book, Leap of Faith, you mention one husband TR: Your humanitarian work involves both impatience and seeing his wife prosper, and responding by saying he wants an patience. We don’t have to learn impatience. What are the additional one. keys to learning constructive patience? Queen Noor: I know. Thank God we don’t come across that Queen Noor: Well, you learn it quickly when you realize nothing too much. In one of our programs in the Bedouin community,

34

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


we started working with Save the Children, and we integrated health, education, and income generation for the women using traditional weaving. The craft was dying out, and we helped a new generation understand that this could become a livelihood for them. I had seen people try to impose Western ideas on other cultures, and I was determined not to do that. We have within our culture a protective safety net. In Jordan, we have lower rates of crime and delinquency because we have an intact family network. That is a great asset, and the women are central to that. So in trying to provide opportunities for women, it was very important to ensure that the women could work in a way that would not disrupt their family responsibilities. TR: Does altruism run in families? Is there an altruism gene?

some way we can serve, and there’s no more fulfilling path to happiness. There’s no more enriching path in life than service. TR: There are people who say they want to spend more time serving others but believe they don’t have the time or resources for it. How can you convince them otherwise? Queen Noor: It starts for everyone at home, in your personal interactions with your family, with your friends, with people you meet, with strangers on the street. It starts with cultivating a generosity of spirit, and it can start with a smile – just brightening someone’s day by giving of your heart to people you encounter, no matter how dire your circumstances. Even if you have no material resources to offer, you always have your heart and the light of your eyes, the light of your soul. For those of us who are fortunate enough to have access to all these new technological platforms, there’s a multitude of ways for people to connect. Organizations such as Rotary develop connections within their communities or nations around a common cause. The possibilities are limitless now for individual and collective engagement. I think any human being has the ability to have a profound impact on others, and through others, on the larger world.

Queen Noor: That’s a good question. There’s so much yet to understand about genetics, there could well be. Is compassion a fundamental human trait? There are those who will say that children demonstrate compassion instinctively at certain stages. That’s what I believe, and I have seen compassion among those who have suffered the most, and compassion directed toward those who are associated with the source of the suffering. But the people who grow up in conflict situations have to work harder to overcome the very natural sense of injury, grievance, anger, and pain in order to empathize with others. All of our TR: Which humanitarian issues do you think the media overlook faiths emphasize compassion, emphasize empathy through the the most? golden rule or the rule of reciprocity. Queen Noor: Most of them, probably. A massive refugee TR: You have a remarkable resilience. What do you keep in migration might generate a little bit of attention, but there are mind to forge ahead, and what do you say to those who are very few humanitarian issues that get the kind of consistent and discouraged and considering giving up? thoughtful coverage they merit. That is important, because many of these issues will determine the degree of security that we Queen Noor: First of all, getting discouraged is very human. enjoy in the future. The newspapers have turned into tabloids. Everybody has those moments. This may not be of help to The problem is, people are getting their information from these anyone else, but I often think about my husband, who saw sources, and the decision makers in the general population are the best and the worst in people. He was subjected to many increasingly ignorant of what is really going on, and are only assassination attempts in his unrelenting efforts to achieve receiving very superficial, exaggerated, or dramatized depictions peace and to resolve different conflicts in our region. He faced of what’s taking place. We’ve seen how dangerous that can so many obstacles that were unnecessary – human obstacles – be in the last decade or so. However, those in the generation and he never lost his faith in anyone. He never became cynical; completing its education and coming into its early working life he never stopped believing. He was a devout Muslim and a now are really interested in what is going on in the larger world, descendant of the Prophet Muhammad, and he took that very and they really want to find ways to do something about it. seriously – to try to live as true to the teachings of the faith that This is a huge asset for all of us involved in humanitarian work. his family had played such a part in bringing to the world. And Of course, nothing happens overnight, and I hope that they’ll he never stopped believing in his ability to play a constructive remain engaged. We’re seeing social networking sites providing role. When everything looks insurmountable to my children, I people a platform for exposing injustice, for mobilizing resistance remind them of their father’s example, because he was such to injustice. I am moved by the light of an organization like a force and inspiration for them. Then I throw myself into my Rotary and what it does. I felt its spirit very personally. I was work. When we are tempted to feel sorry for ourselves or feel incredibly heartened by the energy, the compassion, and the that we are facing insurmountable barriers, there’s always caring, focused on the larger world. something we can do for someone else in need. There’s always


กระชับคุณค่าสมาชิก! อผภ.ประยูร วงศ์ปรีชากร ผู้ว่าการภาค ปี๒๕๓๖-๓๗ ผมมีโอกาสได้อ่านสารของท่านอดีตประธานโรตารีสากลและผู้น�ำโลกโรตารีท่านปัจจุบัน ด้วย ความชืน่ ชมยินดี เมือ่ ทราบว่าท่านยังคงมีความห่วงใยวิธกี ารปรับปรุงความอยูร่ อดของสโมสรโรตารีและ ตระหนักต่อบทบาทความส�ำคัญด้านบริการอาชีพ และเชิญชวนให้ชาวโรแทเรียนเน้นเรื่องงานบริการ อาชีพเป็นพิเศษ พร้อมระบุว่า บริการนี้เป็นบริการที่บางครั้งบางโอกาสถูกหลงลืมไป เป็นความจริงตามที่ท่านเขียนทุกประการ องค์กรโรตารียืนหยัดมาได้จนเป็นองค์กรบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ทเี่ ก่าแก่และได้รบั ความส�ำเร็จอย่างมาก เป็นเพราะเรามีบริการด้านอาชีพอันเน้นการมี จรรยา บรรณ ทั้งทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัว จนเป็นที่มาของ ๑ ใน ๔ บริการงานหลักของทุกสโมสรโรตารีทั่ว โลกซึ่งทุกสโมสรพึงมีพึงปฏิบัติโดยระบุไว้ในธรรมนูญโรตารีสากลและระเบียบข้อบังคับของสโมสร-นั่น คือ บริการอาชีพ และเป็นที่มาของวิธีการเฟ้นหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร จากการ เชือ้ เชิญ ไม่ใช่ เปิดรับสมัครทัว่ ไปเหมือนองค์กรอืน่ นัน่ หมายความว่า “เราเน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณ” หรือเขียนให้ชัดตรงเป้าความจริง “เรายกระดับตัวเองไว้ค่อนข้างสูง”! แต่บดั นี้ ณ ปัจจุบนั ท่านประธานครับ เราก�ำลังด�ำเนินงานไปสูก่ ารสลายความภาคภูมใิ จจุดเด่น จุดแข็งขององค์กรของเราข้างต้น อาทิเช่น แต่ละสโมสรสามารถมีสมาชิกประเภทอาชีพซ�้ำซ้อนจากเดิม ที่มีได้ไม่เกิน ๑ คน... บริการอาชีพถูกน�ำไปซุกเป็นข้อย่อยจากเดิมที่เป็นบริการงานหลัก... เฉกเช่นเดียว กับต่อไปในอนาคตอันใกล้อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ผ่อนปรนให้สโมสรจัดประชุมประจ�ำสัปดาห์ มาเหลือเพียงเดือนละครั้ง... เช่นเดียวกับที่เปลี่ยนแปลง โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ น ให้ลกู หลานสมาชิกสโมสรมีสทิ ธิรว่ มโครงการเหมือนกับลูกหลาน ชาวบ้านในชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่ จนเกิดผลกระทบต่อคติพจน์องค์กร “บริการเหนือตนเอง” เสมือนเป็น “บริการเหนือผู้อื่น” เพราะมีการต้องใช้เงินก้อนโตบ่อยครั้งถึงกับมีการวิ่งเต้นขอโควต้าข้ามสโมสรวิ่ง เข้าหาภาค! ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสรุปท้ายสุด เหตุแห่งความเสื่อม (จะแลเห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ) ท�ำลายความสง่า งามขององค์กรโรตารีดังกล่าว มาจากนโยบายซ�้ำ ๆ ทุกปีของประธานโรตารีสากลนั่นคือ – นโยบายเพิ่ม สมาชิก ขยายสโมสร ระดมเงินบริจาคให้มูลนิธิฯ จนหลงลืมไปว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรยึดมาตรฐาน จรรยาบรรณและการบริการอันเกิดจากความพร้อมสรรพของมวลสมาชิกทั้งทางวัยวุฒิ-คุณวุฒิ-สตางค์ วุฒิ อันนี้ต้องยอมรับความจริงเราถึงต้องเฟ้นหาและเชื้อเชิญบุคคลผู้เข้ามาเป็นสมาชิกไม่ใช่ใครก็ได้ ถ้า จะเปิดโอกาสให้บุคคล “ฝึกฝน” เรามีสโมสรอินเตอร์แรคท์ แต่เยาว์วัยไว้รองรับ ถ้าจะให้ “เตรียมตัวสู่ ความพร้อม” เรามีสโมสรโรตาแรคท์เพื่อคนหนุ่มสาวไว้ค่อยท่า แต่ส�ำหรับ “โรแทเรียน” ต้องพรักพร้อม แล้วเท่านั้น! และจากสถิตินโยบายนี้ การขยายสโมสรได้เพิ่มขึ้นจริงแต่จ�ำนวนสมาชิกกลับลดลง! เพราะฉะนั้น นโยบาย เพิ่มสมาชิกขยายโมสรแบบตะพึดตะพือ เท่ากับเน้นให้เอาปริมาณ มากกว่าคุณภาพโดยเฉพาะในทางปฏิบัติเพราะแต่ละสโมสรแต่ละคนใคร่มีผลงานรางวัลจากประธาน โรตารีสากล ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของปุถุชน! แน่นอน เนื่องด้วยเวลาอันจ�ำกัดจ�ำเขี่ยประธานโรตารีสากลไม่สามารถเยี่ยมเยือนได้ทุกสโมสร ทัว่ โลกทัง้ ทีเ่ ป็นภาระหน้าที่ จึงขอไหว้วานผูว้ า่ การภาคแต่ละภาคช่วยท�ำหน้าทีแ่ ทน แต่ผวู้ า่ การภาคท่าน ก็มีเวลาน้อยนิดต้องวิ่งรอก สนองนโยบายซ�้ำ ๆ ของท่านประธานฯ อยู่เช่นกัน

36

ยังงี้ ทราบแล้วเปลี่ยน ครับผม!

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


สิ่งละอันพันละน้อย

อผภ.เกษมชัย นิธิวรรณากุล ผู้ว่าการภาคปี น�ำทาง สร้างผลงาน

ไต้หวันร่วมไทยปันน้ำ�ใจให้ความ รักแก่ชุมชน

PDG Tora Lin ภาค 3470 ผวภ. ปีมีน�้ำใจ ให้ความรัก มอบภาพตัวอักษรจีน ที่ท่านบรรจงเขียนด้วยพู่กันแด่ อดีตประธานโรตารีสากลพิชัย รัตตกุล เนื่องใน โอกาสประชุม Thailand-Taiwan Inter Country Committee ณ กรุงไทเป

อดีตประธานโรตารีสากลพิชัย รัตตกุล กล่าวชมเชยการท�ำงานเป็นหนึ่งของ โรแท เรียน ไต้หวันและไทยเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในสองประเทศ (จากซ้ายไปขวา) ผวภ. สุชาดา อิทธิจารุกุล อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล Jackson Hsieh และ อดีตรองประธานโรตารีสากล Gary Huang

จากความคิดริเริ่มของอดีตประธานโรตารีสากลพิชัย รัตตกุล และอดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล Jackson Hsieh โดยได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นจาก PDG Jimmy Lee และ PDG Square Fang บัดนี้ การก่อตั้ง Thailand-Taiwan Inter Country Committee (TTICC) ระหว่างโรตารี 4 ภาคในราชอาณาจักร ไทยและ 7 ภาคในไต้หวันก็ก้าวคืบสู่ความเป็นจริงในการประชุมนัดแรก ณ The Grand Formosa Regent Hotel กรุงไทเป เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 บทบาทหน้าที่หลักของ ICC โดยทั่วไปมีดังนี้ ส่งเสริมโรแทเรียนเยี่ยมเยียนและพ�ำนักพักค้างในบ้านของมิตรโรแทเรียนซึ่งกันและกัน เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสโมสรและภาคในสองประเทศเพื่อผนึกก�ำลังร่วมด�ำเนินโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่ชุมชน สานสัมพันธ์โลกด้วยการสร้างสรรค์ชุมชนให้แข็งแกร่ง ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของผู้ว่าการภาค TTICC วางแนวทางในการด�ำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างมีแบบแผนมุ่งน�ำประโยชน์สุขอย่างเด่นชัด และให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อชุมชน โรแทเรียน สโมสร และภาค


กิจกรรมและโครงการความร่วมมือที่ TTICC น�ำเสนอ บริการ 5 แนวทาง โปรแกรมและโครงการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต บริการด้านอาชีพ (Vocational Service) โปรแกรมฝึกฝนทักษะอาชีพ ในต่างประเทศ VTT มีเฉพาะในภาคที่เป็น Pilot districts (Vocational Training Teams program) ในช่วงทดลอง 3 ปีและจะใช้กับทุกภาค ตั้งแต่ปี 2556-57 เป็นต้นไป บริการชุมชน (Community Service) โปรแกรมบริ ก ารชุ ม ชนโลก (World ภาค 3330 3340 3350 3360 ร่วมโครงการ Community Service) หลากหลายและมากมายกับภาคต่าง ๆ ใน โครงการทุ น สมทบ เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ ไต้หวัน เช่น โครงการน�ำ้ ดืม่ สะอาดปลอดภัย (Humanitarian Projects & Matching มอบอุปกรณ์การแพทย์ สร้างศูนย์ดูแลเด็ก Grants) อ่อน ก่อสร้างห้องส้วม จัดหา Laptops ให้ โปรแกรมเยี ย วยาผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ โรงเรียนในชนทบไทย มอบห้องสมุดและ (Disaster Recovery program) ช่วยเหลือเหยื่อประสบภัย ไต้ฝุ่นมรกตใน ไต้หวัน เป็นต้น บริการระหว่างประเทศ (International โปรแกรมแลกเปลี่ ย นมิ ต รภาพโรตารี ยั ง ไม่ เ คยด� ำ เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง DGE Service) (Rotary Friendship Exchange) แลก Tommy Huang ประกาศว่าภาค 3520 เปลี่ยนการพ�ำนัก ในบ้านของโรแทเรียนซึ่ง เสนอรับเป็นเจ้าภาพ หาที่พ�ำนักพักค้างให้ กันและกัน โรแทเรียนจ�ำนวน 700 คนไม่ต�่ำกว่าคนละ 2 คืนเนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันชาติ สาธารณรัฐจีนครบรอบ 100 ปีในเดือน ตุลาคม ปี 2554 บริการชนรุ่นใหม่ (New Generations โปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นโรตารี (Rotary ปี นี้ ก ้ า วสู ่ ป ี ที่ 5 ที่ ทุ ก ภาคในไทยร่ ว ม Service) Youth Exchange program) โปรแกรมแลกเปลี่ยน กับภาคในไต้หวัน โดยมียอดเยาวชนขาเข้าจ�ำนวน 22 คน และ ขาออกจ�ำนวน 26 คน โปรแกรมมูลนิธิโรตารี โปรแกรมมูลนิธิโรตารี (Programs of The โปรแกรมกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (Group ยังไม่เคยด�ำเนินการมาก่อน Rotary Foundation) Study Exchange program for nonpilot districts) โปรแกรมการฝึกฝนทักษะอาชีพ ในต่าง ประเทศ (Vocational Training Teams program for pilot districts) ในวันประชุมนัดแรกนั้น (มีผู้นำ� ภาคปัจจุบัน อดีตและอนาคตจ�ำนวน 23 ท่านจากไต้หวัน และ 15 ท่านจาก ไทย) PRID Jackson ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินรายการ อดีตประธานฯ พิชัย และ อดีตรองประธานฯ Gary Huang เป็นสักขี พยานช่วยให้คำ� ชี้แนะเสริมข้อคิดเห็น อดีตประธานฯ พิชยั กล่าวชมเชยโรแทเรียนทัง้ สองประเทศทีไ่ ด้รว่ มมือท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์มานานแล้ว จึงเห็นสมควรก่อตั้ง TTICC เพื่อกระชับสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เจือจานน�้ำใจให้ความรักต่อกัน และสนับสนุน โปรแกรมแลกเปลี่ยนให้มากขึ้น ส่วน อผภ. ชาญชัย วิศิษฐ์กุล กรุณาน�ำเสนอแผนภูมิโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของ ICC ปูพื้นสร้างองค์ความรู้ให้แตกฉาน ผวภ. สุชาดา อิทธิจารุกลุ 3350 รายงานในโอกาสเดียวกันว่าในระยะสองปีหลังนี้ สโมสรและภาคทัง้ สองประเทศ ร่วมท�ำโครงการ 15 โครงการมูลค่ากว่า 12.3 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มี 8 โครงการในไต้หวันมูลค่า 7.4 ล้านบาท ส่วนอีก 7 โครงการในไทยนั้นมีมูลค่า 4.9 ล้านบาท

38

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


ผู้ว่าการภาคปี มีน�้ำใจ ให้ความรัก PDG Jimmy Lee, 3480 อุปถัมภ์อาหารเที่ยงให้ผู้เข้าร่วมประชุม PP Tony Wu จากสโมสรโรตารี Taipei North Gate จัดแจงห้องประชุม การประชุมนัดทีส่ องจะมีขนึ้ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เนือ่ ง ในโอกาสที่ผู้น�ำภาคต่าง ๆ จากไต้หวันและไทยมาร่วมงาน 2010 Bangkok Rotary Institute ครั้งนี้จะถกรายละเอียดให้ ลึกยิ่งขึ้นรวมถึงโครงสร้างกรรมการชุดใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้แทนสองคนจากแต่ละภาคในไต้หวันและไทย คณะกรรมการน�ำร่องและวางแผนประกอบด้วย ฝ่ายไทย อผภ. ชาญชัย วิศิษฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อผภ. เกษมชัย นิธิวรรณากุล กรรมการ ผวล. สมภพ ธีระสานต์ กรรมการ นย. Shipping Jason Lim กรรมการ

ฝ่ายไต้หวัน PDG Square Fang, 3480 ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา PDG Joseph Chang, 3470 กรรมการ DGE Tommy Huang, 3520 กรรมการ PP Hydraulic Wun, 3480 กรรมการ

สถานภาพของภาค

ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ภาคน�ำร่องทดลองแผนวิสยั ทัศน์อนาคต 3330 ภาคใต้ Future Vision Plan 3360 ภาคเหนื อ และสาธารณรั ฐ pilot districts ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมทดลองแผนวิสยั ทัศน์ 3340 ภาคอีสาน อนาคต 3350 ภาคกลาง และราชอาณาจั ก ร Non-pilot districts กัมพูชา

ภาค 3500

ไต้หวัน Taiwan สโมสร 85

สมาชิก 2,994

3460 3470 3480* 3490 3510 3520* รวม

92 55 89 65 70 90 546

3,638 1,630 3,143 2,149 2,038 3,529 19,121

*3480 3520 เป็นภาคโรตารีในกรุงไทเป

ประวัติโรตารีในไต้หวัน สโมสรโรตารีไทเป Rotary Club of Taipei เป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกในไต้หวันก่อตั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2491 นับอายุครบ 62 ปี มีสมาชิกก่อตั้ง 28 ท่าน นายกก่อตั้งได้แก่ C. K. Yen อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน ปัจจุบันไต้หวันแบ่ง เขตบริหารโรตารีเป็น 7 ภาค มีสโมสร 546 แห่ง โรแทเรียนกว่า 19,000 คน


สโมสรใหม่...ตั้งได้...ถ้าใจถึง โดย อผภ.เสริมศักดิ์ ปิยธรรม ภาค 3330 โรตารีสากล

สรรพสิ่งหลากหลายได้ก� ำเหนิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีทั้งที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ และเกิดตามการสร้างสรรค์ของมวลมนุษย์ สรรพสิ่งบางประการเกิด แล้วด�ำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน แต่สรรพสิ่งบางประการเกิดมาเพื่อคงอยู่เพียงช่วง ระยะเวลาหนึ่ง มนุษยชาติมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว เป็น องค์กรที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง หลายองค์กร ไม่สามารถตัง้ อยูไ่ ด้จากเหตุผลทีม่ กี ารศึกษาวิจยั มาว่า เพราะองค์กรไม่มกี ารปรับ ตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั และทีส่ ำ� คัญองค์กรนัน้ ๆไม่สามารถ สืบสานอุดมการณ์ และ เจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งได้ องค์กรโรตารี ได้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2448 (คศ.1905) โดยมี วัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างมิตรภาพเพือ่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ ให้ความส�ำคัญ กับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและประกอบวิชาชีพ ใช้อดุ มการณ์บริการผู้ อื่นเหนือตนเองในครอบครัว ในธุรกิจ และ ในชุมชน ตลอดจนร่วมสร้างสันติสุข ระหว่างชาติด้วยความสัมพันธ์ในธุรกิจและวิชาชีพ องค์กรโรตารี มีการประชุมสภานิติบัญญัติ จากตัวแทนทุกภูมิภาคทั่ว โลก ในทุกๆ 3 ปี เพื่อปรับปรุง ธรรมนูญและข้อบังคับขององค์กร ให้สอดคล้อง และปฏิบัติได้กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมาตลอด และองค์กรโรตารี มีนโยบายให้มกี ารเพิ่มสมาชิกในทุกสโมสร และให้มี การตัง้ สโมสรในชุมชนทีม่ คี วามพร้อม เพือ่ เพิม่ เครือข่ายการสร้างสรรประโยชน์ไป ทั่วทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ การเพิ่มสมาชิกจึงเป็นภารกิจร่วมกันของโรแทเรียนทุกท่าน* และการตั้งสโมสร ว่าไปแล้ว ก็ถือเป็นภารกิจของทุกสโมสรได้ เมื่อโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง สรรพสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี ผู้คนเกิดใหม่ มีชุมชนเกิดใหม่ มีอาชีพใหม่ และ อาชีพเดิมก็มีคนท�ำมากขึ้น แน่นอนว่า การบ�ำเพ็ญประโยชน์ ก็ต้องมีเครือข่าย ขยายออกไปเช่นกัน อะไร? คือสิ่งที่เราควรค�ำนึง เมื่อต้องการขยายสโมสรโรตารี

40

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553


จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จ�ำนวนสถานศึกษาที่เติบโตขึ้น หรือ การขยายสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ สถาบันการเงิน ธนาคาร มีจ�ำนวนสาขาใหญ่ สาขาย่อย ในแต่ละชุมชนเพิ่มขึ้น เทสโก้ โลตัส,บิ๊กซี,แม็คโคร และ เซเว่น อีเลฟเว่น ลงท้ายด้วยสถานที่ราชการ ที่เริ่ม จาก อบต.,เทศบาลต�ำบล,เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ไปจนถึง อบจ. แม้การเติบโตขึน้ ของชุมชน การมีองค์กรทัง้ ภาคราชการและภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ จะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าควรมีสโมสรโรตารีเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่น่าจะถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด คือ ต้อง...ใจถึง ความหมายของค�ำว่า ใจถึง ไม่ใช่มีเพียง กล้าท�ำ กล้าให้ กล้าจ่าย

แต่ ควรมีความหมายว่า ใจถึงในอุดมการณ์ของโรตารี ใจถึงในแนวทางการปฏิบัติของโรตารี และ ใจถึงในเจตนารมณ์ของการก่อตั้งองค์กรโรตารี ที่มีขึ้นเมื่อ 100 ปีเศษ มาแล้ว

หาก ใจไม่ถึง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท่านก็จะไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปก่อตั้งสโมสรใหม่ แรกสุด อุดมการณ์ของโรตารี คือ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวคิด บริการผู้อื่นเหนือตนเอง การไม่ยึดถือตนเองเป็นหลักจะท�ำให้การใช้ชีวิตของเราเป็นไป อย่างมีความสุข เพราะเราจะเข้าใจผู้อื่นได้ง่าย เข้าใจถึงความทุกข์ของเขา เข้าใจถึงการ ขาดโอกาสของเขา และจะเห็นว่าเราเองสามารถจะดูแลเขาได้ ให้โอกาสเขาได้ แบ่งปัน สิ่งต่างๆที่เรามีให้เขาได้ ถัดมา แนวทางการปฏิบัติของโรตารี นั่นคือเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการ คิด การพูด และการกระท�ำ ของเรา โดยจะค�ำนึงว่า สิ่งที่ คิด พูด หรือ ท�ำ นั้น จะต้อง มีความเป็นจริง อิงความเที่ยงธรรม น�ำมาซึ่งไมตรี และก่อให้เกิดความดีงามต่อทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง การคิด การพูด และ การท�ำอย่างนี้ได้ ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความเชื่อมั่น จึงจะสามารถด�ำเนินการไปถึงความส�ำเร็จได้ สุดท้าย เจตนารมณ์ของการก่อตั้งองค์กรโรตารี จากจินตนาการของท่านผู้ริเริ่ม ก่อตัง้ องค์กรโรตารี ทีม่ องเห็นว่า สันติสขุ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในโลกนีไ้ ด้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูค้ นทัง้ หลายต่าง ต้องมีมิตรภาพต่อกัน, มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ, มีความตระหนัก ร่วมกันในการเสียสละเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน ทัง้ ทีต่ นเองอาศัยอยูแ่ ละชุมชนทีห่ า่ ง ไกลจากตนเองออก ไป จนกลายเป็นเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่ได้รับการสืบสานถักทอ จน คืบขยายไปทั่วทุกมุมโลก การตัง้ สโมสรโรตารีใหม่ ให้เกิดขึน้ ในชุมชน จึงถือเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนของความ ใจถึง ถ้าบรรพชนโรแทเรียนไม่สืบสานเจตนารมณ์นี้มา เราจะได้เป็นโรแทเรียนหรือ เมื่อเราเป็นโรแทเรียนแล้วเราจะไม่สืบสานเจตนารมณ์นี้ต่อไปหรือ ด้วยส�ำนึกในภารกิจนี้ จึงขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า สโมสรใหม่ ตั้งได้ ถ้าใจถึง ................................................................................. *(อ่านรายละเอียดในสารผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2553)


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนเทาวเวอร์2 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 แฟกซ์ 0 2661 6719

การจัดตั้ง Inter Country Committee ประเทศไทยและไตหวัน

ตัวเลขโรตารีไทย

รายงานโดย อผภ.ชาญชัย วิศิษฏกุล 77 สโมสร 2,116 คน 3330 สืบเนื่องจากงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ป ของสโมสรโรตารีกรุงเทพบางนาที่ ป ระเทศไต ห วั น ได มี อ ดี ต ประธานโรตารี ส ากล ฯพณฯ ท า น พิ ชั ย 58 สโมสร 3340 1,240 คน รัตตกุล ทานผูวาการภาค สุชาดา อิทธิจารุกุล และอดีตผูวาการภาค ผูวาการ 2,421 คน 90 สโมสร ภาครับเลือก และโรแทเรียนจากภาค 3330, 3340 และ 3350 ไดไปรวมงาน 3350 ฉลองกวา 275 ทาน มีทานอดีตรองประธานโรตารีสากล, อดีตกรรมการบริหาร 61 สโมสร 3360 1,278 คน โรตารีสากล และโรแทเรียนจาก 11 ภาคในประเทศไตหวันรวมงานกวา 500 ทาน ซึ่งไดรับความสําเร็จเปนอยางยิ่ง ขอมูล: ผูแทนดูแลการเงินฯ (ก.ย. 53) ในโอกาสนี้ ท า นอดี ต รองประธานโรตารี ส ากล Gary Huang อดี ต อัตราแลกเปลี่ยนโรตารีสากล กรรมการบริหารโรตารีสากล Jackson Hsieh จากประเทศไตหวันไดเชิญทาน อดีตประธานโรตารีสากล, ผูวาการภาค สุชาดา อิทธิจารุกุล และอดีตผูวาการ เดือน พฤศจิกายน 2553  ภาค, ผูวาการภาครับเลือก มาพบกับ 11 ผูวาการภาค, ผูวาการภาครับเลือกใน 30 บาท ตอ US$1  ประเทศไตหวันรวมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อปรึกษาหารือจัดตั้ง Inter Country Committee ขึ้นเพื่อกระชับมิตรภาพ แลกเปลี่ยนเยาวชน กลุมศึกษาแลกเปลี่ยน และทําโครงการ Matching Grant ซึ่งไดทํากันมาแลวและรวมกันทําตอๆ ไปในขางหนา จึงอยากใหทั้ง 15 ภาคไดไปปรึกษากันโดยนําโครงสราง Inter Country Committee มาพิจารณาอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในกลางเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบและคั ด เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม ประเทศละ 3 ท า นเป น คณะทํ า งาน และมี ท า นอดี ต ประธาน โรตารีสากล ฯพณฯ ทานพิชัย รัตตกุล อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล Jackson Hsieh และอดีตผูวาการภาค ชาญชัย วิศิษฏกุล เปนที่ปรึกษาโดยใหนายก Jason Lim จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ-บางนาเปนผูประสานงานทําโครงสรางขึ้น

ภาพกิจกรรม ณ ศูนยโรตารีฯ

(ภาพซาย) สมาชิกสโมสรโรตารีวังจันทน นําโดย นย.รัชดา ผองธัญญา มาเยี่ยมศูนยโรตารีในประเทศไทย โดยมี อผภ.ชาญชัย วิศิษฏกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เปนผูใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผานมา (ภาพขวา) อน.นัยนา คมสัน รองประธานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3360 ไดนําคณะเยาวชนแลกเปลี่ยน จากประเทศแคนาดา ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชมศูนยโรตารีฯ ในโอกาสมาทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ โดยมี อผภ.กฤษณ อินเทวัฒน ผูแทนดูแลการเงินฯ เปนผูใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผานมา ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 e-mail: rotaryth@ksc.th.com

42


มู ล บทโรตารี

คู ่ มื อ แนะน� ำ โรแทเรี ย น ส� ำ หรั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์

Copyright © 2010 by Rotary International. All rights reserved.


แผนภูมสิ อื่ สังคมออนไลน์

SOCIAL MEDIA BUSINESS SOCIAL MICROBLOGGING SOCIAL MEDIA MICROBLOGGING SOCIAL MEDIA BUSINESS SOCIAL MEDIA BUSINESS SOCIAL MICROBLOGGING SOCIAL MEDIA BUSINESS SOCIAL MICROBLOGGING SOCIAL MEDIA BUSINESS SOCIAL NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKING เว็ บ ไซต์ โ ปรดที ่ จ ั ด เก็ บ BLOGGING NETWORKING SHARING BLOGGING NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKING NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKING BLOGGING NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKIN BLOGGING NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKING เครือข่ายสังคม สื่ อ ผสม (Mulธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย

ออนไลน์ (Social networking)

เกี่ ย วข้ อ งกั บ อะไรได้ บ ้ า ง

ร้ อ ยละของผู ้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ข้ า เยี่ ย มชม เว็ บ ไซต์ ชั้ น น� ำ ของโลก*

timedia sharing)

เชื่ อ มต่ อ กั บ เพื่ อ น ครอบครั ว ออนไลน์

บั น ทึ ก ข้ อ ความ ข้ อ ความสั้ น (Blogging)

โพสต์ สื่ อ ผสม วิ ดี โ อ รู ป ถ่ า ย และเพลง

(micro-blogging)

ประกาศ ข่ า วสาร หรื อ บั น ทึ ก อนุ ทิ น รายวั น

(Business networking)

เผยแพร่บันทึก ข้อความสั้น ไป ยังผู้ใช้อื่นหรือ สมาชิก

ไว้ เ พื่ อ แบ่ ง ปั น ค้ น หา (Social bookmarking)

เชื่ อ มต่ อ กั บ เพื่ อ นร่ ว ม อาชี พ

การรวบรวม จั ด เก็ บ แบ่ ง ปั น สารสนเทศ

Facebook 33.4%

YouTube 24.1%

Blogger 11.6%

Twitter 7.1%

LinkedIn 2.5%

Digg 0.8%

Hi5 Kaixin001 Mixi MySpace Orkut QQ/Qzone VKontakte

Dailymotion Flickr Ku6 Megavideo Photobucket Tudou Youku

Ameba Blogfa LiveJournal Mihan Blog Seesaa ypePad WordPress

Digu FriendFeed Identi.ca Jaiku Plurk Tumblr Yammer

APSense Biznik Ecademy Fast Pitch Focus Ryze XING

Delicious DiigoMister Wong Mixx Propeller Reddit StumbleUpon

ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ

คุ ณ สามารถโพสต์ รู ป ภาพ และการ สนทนา เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น เป็ น ปั จ จุ บั น ในที่ เดี ย วกั น ทั้ ง หมด

ทั ศ นสื่ อ ชวนให้ มี ผู ้ เ ข้ า มาชม

คุ ณ สามารถ สร้ า งเว็ บ ไซต์ เ ล็ ก เป็ น ของตั ว เองใน ชั่ ว ไม่ กี่ น าที

การสร้ า ง ข้ อ ความสั้ น ใช้ เวลาไม่ ม าก

การสร้ า งเครื อ ข่ า ยออนไลน์ อาจน� ำ ไปสู ่ ก าร สร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่

คุ ณ สามารถเข้ า สู ่ ร ายชื่ อ เว็ บ ไซต์ โปรดของคุ ณ จากทุ ก ที่

ข้ อ เสี ย เปรี ย บ

การตั้ ง ค่ า ความ เป็ น ส่ ว นตั ว อาจซั บ ซ้ อ น

ผู ้ ใ ช้ จ ะต้ อ งมี การตระหนั ก ถึ ง กฎหมาย ลิ ข สิ ท ธิ์ .

ต้ อ งหมั่ น ปรั บ สภาวะบล็ อ กให้ เป็ น ปั จ จุ บั น อยู ่ เสมอ

เรื่ อ งไร้ ส าระที่ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ”เสี ย ง”ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา

ผู ้ ใ ช้ อ าจรู ้ สึ ก กดดั น ที่ ต ้ อ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ

การใช้ แ ท็ ก หรื อ ค� ำ หลั ก อาจจะ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความ สั บ สน

วิ ธี ส นั บ สนุ น โรตารี

เพิ่ ม นิ ต ยสารเดอะ โรแทเรี ย นในโพร ไฟล์ ข องท่ า น

โพสต์ รู ป ภาพ หรื อ วิ ดี โ อ โครงการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์

ลงข่ า วสโมสร ของคุ ณ ใน บล็ อ ก

แจ้ ง เตื อ น กิ จ กรรมของ โรตารี

หาผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ น เครื อ ข่ า ยของ คุ ณ เพื่ อ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โรตารี

คลิ ก ที่ ปุ ่ ม ร่ ว ม แบ่ ง ปั น กั น เรื่ อ ง ราวข่ า วของ โรตารี ส ากล

เว็บไซต์ชั้น น�ำอื่นๆ

* อ้ า งตามค่ า เฉลี่ ย รอบสามเดื อ นของAlexa.com วั น ที่ 13 กรกฎาคม

ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

BLOGGING BLOGGING


ปฏิบตั กิ ารสือ่ สังคมออนไลน์ ข่าวดี สโมสรของโรมานา ประเทศเปรูทำ� ข้อตกลงกับ

สโมสรในประเทศอินเดียเพือ่ จะสร้างโรงพยาบาลส�ำหรับ เด็ก ราวิ,โรแทเรียน ในประเทศอินเดียช่วยกระจายข่าวนี้ โดยผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (1)

(3)

(4)

(6) (5)

(7)

(1) โรมานา โพสต์ ข่าวนีบ้ นหน้า Facebook ของเธอ เพือ่ นสมาชิกในสโมสรของเธอปลาบปลืม้ ยินดี ต่างรอคอยทีจ่ ะไปประชุมในครัง้ ต่อ ไป (2) เธอถ่ายท�ำ วิดโี อใส่ไว้ใน YouTube เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ธอพบเห็นในเมืองทีจ่ ะสร้างโรงพยาบาล (3) เธอร่วมเข้ากลุม ่ สาเหตุการ เสียชีวติ ของทารกใน XING และพบปะพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการหาทุนทีใ่ กล้เข้ามา (4) ในทวิตเตอร์ เธอเขียนข้อความเกีย่ วกับ การหาทุนทีม่ กี ารเชือ่ มโยงไปยังช่องทาง YouTube ของเธอ (5) ผูว้ า่ การภาคเข้ามาเขียนข้อความตอบ สโมสรในภาคของเธอเข้ามาชม วิดโี อใน YouTube ทีก่ ารประชุมครัง้ ต่อไปแล้วเกิดแรงบันดาลใจ (6) การหาทุนประสบความส�ำเร็จ ราโมนารวบรวม ทีอ่ ยูอ่ เี มลของผูเ้ ข้า ร่วมประชุมและส่งไปเชือ่ มโยงกับ blog ทีร่ าวิเริม่ ต้นไว้ (7) ราวิ ยังคงเก็บรักษา blog เอาไว้เพือ่ แสดงความคืบหน้าของโรงพยาบาล เมือ่ โรงพยาบาลส�ำเร็จเสร็จพร้อมแล้ว เขาก็ใช้blog เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับโครงการต่อไปในสโมสรของเขา


เพื่อบริจาคช่วยกาชาดเพิ่มขึ้นกว่า 396,000,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่เกิน สามเดือน

ออกจะเป็ น เรื่ อ งง่ า ยที่ จ ะ เขียนลงใน Facebook, Twitter, และ YouTube ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ ช่วยให้ผู้คนเดินออกจากความมืด มิด – หากแต่ทว่าคุณเพิกเฉยเงิน เป็นล้านๆดอลลาร์ที่องค์กรด้าน มนุ ษ ยธรรมหาทุ น มาโดยใช้ สื่ อ สังคมออนไลน์ และผู้คนนับล้านๆ คนที่ ใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คม ออนไลน์ทุกวัน แม้ว่าคุณอาจจะ ไม่ คิ ด ว่ า สื่ อ พวกนี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารที่ แ ท้ จ ริ ง เว็ บ ไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ได้พิสูจน์แล้วว่า มีสมรรถภาพส�ำหรับการท�ำดีใน โลก: ทั้งฟรีและกระจายข่าวสาร การส่งข้อความ เร็วกว่า ไปสู่ผู้คนได้มากกว่าการ ่ นวิธใี นอดีต ติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบอื่ น ๆในอดี ต เปลีย หนังสือพิมพ์โทรเลขโทรศัพท์และ โดย เบ็น พาร์ อีเมล์ยังท�ำได้ไม่เท่านี้

โอกาสยิง่ ใหญ่ใน สือ่ สังคม ออนไลน์

ในต้นปี 2552 ผู้ใช้ Twitter ช่วยกันระดมหาทุนไปทั่วโลกเพียงวันเดียว เพื่อสนับสนุนการกุศล : Water ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไรมุ่งมั่นที่ จะน�ำน�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประเทศที่ก�ำลังพัฒนามหกรรม ออฟไลน์หรือที่เรียกว่า Twestival ถูกวางแผนในเวลาไม่ถึงเดือนและ มี ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 10,000 คนในกว่า 200 เมือง หาเงินได้มากกว่า 250,000 ดอลลาร์ ปีนี้ผู้เข้าร่วม Twestival มากมายใน 45 ประเทศให้ เงินประเดิมรวมกันได้กว่า 450,000 ดอลลาร์เพื่อการกุศลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กันทั่วโลก เหตุการณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมหาทุนยามเร่งด่วนและ โปรแกรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์ระหว่างประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์มีพลังที่จะระดมการร่วมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมได้ ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อต้นปีนี้เอง ตอนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ท�ำลายเฮติ มีผู้เสีย ชีวิตกว่า 200,000 คนและท�ำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นล้านคน ผู้ใช้สื่อสังคม ออนไลน์แพร่กระจายข่าวภัยพิบัติและการระดมความช่วยเหลือ หลังนาที ที่เกิดสั่นไหว ภาพชวนตกตะลึงซึ่งเป็นผลพวงจากเหตุแผ่นดินไหวออกมา ท่วมท้น Facebook และ Twitter ไม่นานนักก็ มีการร่วมบริจาคหลั่งไหล เพื่อบรรเทาทุกข์ การร่วมระดมทางสื่อสังคมออนไลน์และการส่งข้อความ

ผู้ใช้เว็บที่ติดอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองยังได้พบว่าการสนับสนุน โดยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 คราวที่ มะฮัมมูด อามะดีนจั๊ด ซึ่งยังด�ำรง ต�ำแหน่งอยู่ ชนะ เมอร์ โฮสเซียน เมาซาวี ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี อิหร่าน สงสัยความถูกต้องของผลการเลือกตั้งว่ามีการเพิ่มเติมเข้าไปใน การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีอยู่ตามถนนหลายสาย ผู้ประท้วง ที่อยากจะบอกเล่าซึ่งกันและกัน และการแพร่ข้อความของพวกเขาสู่ สายตาชาวโลก ต่างหันมาใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ชาวอิหร่าน ส่งข้อความเป็นปัจจุบันผ่าน Twitter เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นและ การโพสต์วิดีโอบน YouTube และภาพถ่ายใน Flickr ทันทีหลังจากไปถ่าย รูปมา ผลปรากฏว่ากลายเป็นอดีตในฉับพลัน นั่นคือสื่อสังคมออนไลน์แพร่ ข่าวเร็วกว่าเครือข่ายข่าวหลัก นาทีที่ท�ำให้เกิดพลังพุ่งสูงสุดในวิกฤตการเลือกตั้งอิหร่านมาจากวิดีโอ YouTube ความยาว40 วินาที แสดงวาระสุดท้ายของชีวิตของ นีดา อัค ฮา ซุลตาน หลังจากที่เธอถูกยิงที่หน้าอกขณะที่แสดงความคิดเห็นต่อต้าน รัฐบาล วิดีโอแพร่ภาพไปกระตุ้นผู้ชมทั่วโลก และต่างมุ่งให้ความสนใจการ นองเลือดในอิหร่านกันทั้งโลก สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องวีรบุรุษขณะที่พวกเขา พบกับภยันตราย เมื่อครั้งที่กัปตัน เชสลีย์ “ซัลลี” ซัลเลนเบอร์เกอร์ รักษา ชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ155 คนโดยขับเครื่องบินพาณิชย์ สายการบิน ยูเอส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 1549 ซึ่งมีอาการไม่สมบูรณ์ลงสู่แม่น�้ำฮัดสันใน นครนิวยอร์ก ต้นปี 2552 เรื่องราวของ “ปาฏิหาริย์บนฮัดสัน” เผยแพร่ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เจนิส ครัมซ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ แพร่ภาพแรก ของการดิ่งลงน�้ำ หลังจากที่จับภาพด้วยไอโฟนของเขาและการโพสต์ไป ยังTwitter ภาพนั้นกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก เป็นทั้งบันทึกนาทีแรก ของเหตุการณ์ระทึกใจ และเป็นการพิสูจน์ การรับภาพข่าวสารทางสื่อ สังคมออนไลน์ด้วยความรวดเร็วและมีสมรรถภาพ หน่วยงานระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐยังได้ค้นพบประโยชน์ ของสื่อสังคมออนไลน์ในยามวิกฤต ปีที่ผ่านมาขณะที่ทั้งโลกตื่นตระหนก เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส H1N1 (ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009) หลายคนกลัวว่ามันจะกลายเป็นโรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดไข้ หวัดสเปนปี 2461 เมื่อครั้งที่มีความวิตกสูงสุด ผู้ใช้ Twitter ส่งข้อความ เป็นหมื่นๆเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทุกชั่วโมง หน่วย งาน เช่นองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่ง สหรัฐอเมริกา ตอบรับโดยใช้ Facebook, Flickr, YouTube, MySpace, และpodcast เพื่อเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ H1N1 องค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกายังได้ใช้ HealthMap (www.healthmap.org) -- เครื่องมือที่เป็นที่นิยมซึ่งรวบรวมข้อมูล การระบาดของโรคได้หลายภาษาจากในเว็บรวมทั้งจากเว็บไซต์สื่อสังคม ออนไลน์ – เพื่อชี้ให้เห็นต�ำแหน่งของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก ถึงแม้ว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สิ้นสุดลงโดยไม่เป็นอันตราย ถึงชีวิตไปมากกว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดทั่วๆไป เหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงความ ก้าวหน้าไปไกลซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เข้ามากระจายข้อมูลข่าวสารในช่วง เวลาส�ำคัญ สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยให้เราได้เรียนรู้ ตอบสนอง ให้ความ รู้ผู้อื่นและระดมทุนได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย


เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถช่วยให้คณ ุ ติดต่อกับเพือ่ น ๆ ทีห่ า่ งไกลหรือ รวม กับผูอ้ น่ื ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่รายละเอียดเล็ก ๆ ทีค่ ณ ุ ให้ไป – สถานทีข่ องคุณ สาเหตุทค่ี ณุ สนับสนุน แม้ภาพยนตร์เรือ่ งโปรดของคุณ – อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง ถ้ามี ขโมย หน่วยป้องกันของรัฐบาล หรือลูกค้าเป้าหมายทีร่ ว่ มใช้เครือข่ายเหล่านี้ หากคุณคิดว่าเพียงแค่คณ ุ กำ�ลังใช้ขอ้ มูลร่วมกันกับเพือ่ น ๆ คุณเข้าใจผิด กว่า ทศวรรษทีผ่ า่ นมาเว็บไซต์เครือข่ายสังคมระมัดระวังและอาจบังเอิญเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัว ภัยคุกคามทีใ่ หญ่ทส่ ี ดุ มาจากบุคคลอืน่ ทีร่ ว่ มกันหรือเจาะข้อมูลของคุณใน วิธที ค่ี ณ ุ อาจไม่เข้าใจหรือเห็นชอบด้วย Facebook (www.facebook.com) ทำ�ให้โปรไฟล์ความเป็นส่วนตัวผิดพลาด ได้สงู ในปี 2549 เริม่ มีการเปิดเผยการกระทำ�ของผูใ้ ช้ เช่นพวกกลุม่ ทีเ่ ขาต้องการเข้า ร่วม เพือ่ แจ้งข่าวสูส่ าธารณะ การเปลีย่ นแปลงทันทีทำ�ให้คนลังเลทีจ่ ะติดต่อกับกลุม่ สนับสนุนและองค์กรอืน่ ๆ “ เราสับสนกับเรือ่ งนีจ้ ริงๆ “ มาร์ค ซัคเคอร์เบอร์ก ผูก้ อ่ ตัง้ Facebook, กล่าวคำ�ขอโทษในจดหมายเปิดผนึกของเขา ในปลายปี 2552 บริษทั ฯดำ�เนินคดีฟอ้ งร้อง Beacon technology ซึง่ แกะรอย การซือ้ นอกเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บางคนและการเผยแพร่ดำ�เนินธุรกิจการค้าใน Facebook จากนัน้ ปีกอ่ นหน้านี้ Facebook เปลีย่ นการตัง้ ค่าบัญชีของผูค้ นเพือ่ จะให้มคี วาม สามารถใส่สารประโยชน์มากขึน้ ซึง่ กำ�หนดให้พวกเขา ดำ�เนินการเรียกคืนความเป็น ส่วนตัวของพวกเขาได้ บริการติดเครือ่ งดักในโปรแกรมสามารถใส่ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ปลอดภัยของ คุณในปี 2551 Bebo (www.bebo.com) ยอมให้ผใู้ ช้ในนิวซีแลนด์หลายคนควบคุม บัญชีสว่ นบุคคลอืน่ ๆ เต็มรูปแบบ ยอมให้พวกเขาดู ให้คดั ลอก และปรับเปลีย่ นราย ละเอียดทีย่ งั ไม่ได้รบั การเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ หนึง่ ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใหญ่ทส่ ี ดุ ของประเทศจีน คือ Qzone (www. qzone.qq.com) และ บริการทีเ่ กีย่ วข้อง Tencent QQ อีกหนึง่ ไซต์ได้ประสบกับความดันจาก รัฐบาลทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้ ในปี 2548 เจ้าหน้าทีเ่ รียกร้อง ให้ Shenzhen- based Tencent ทีใ่ ช้เก็บชือ่ จริงของสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ และกลุม่ บริหาร เกือบทัง้ หมด แต่ บริษทั ไม่ได้ทำ�ตาม แต่ถงึ กระนัน้ รัฐบาลจีนก็ยงั ผลักดันอย่างต่อ เนือ่ งทีจ่ ะต่อต้านผูไ้ ม่เปิดเผยนาม ข้อมูลส่วนตัวทีใ่ ช้รว่ มกันบนเครือข่ายสังคม สักวัน หนึง่ อาจปรากฏในรายงานของรัฐบาล บริการสถานทีท่ ใ่ี ช้เป็นภัยคุกคามอีกอย่างหนึง่ เว็บไซต์เช่น Loopt (www.loopt. com) และ foursquare (www.foursquare.com) ช่วยให้คณ ุ ค้นหาตำ�แหน่งของ เพือ่ นผ่าน GPS และข้อมูลนีม้ กั จะมีการบันทึกเผยแพร่ คุณได้เดินเข้าไปในการ ประท้วงหรือการโทรลาป่วยไปทีท่ ำ�งานเพือ่ ทีจ่ ะพาลูกของคุณไปเทีย่ วสวนสัตว์หรือ ไม่ คนแปลกหน้าอาจจะเห็นรายละเอียดเหล่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าความเป็นส่วน ตัวของคุณ PleaseRobMe.com ใช้ขอ้ มูลตำ�แหน่งจาก Twitter (www.twitter. com) เพือ่ แสดงว่ามีผใ้ ู ช้ถอ้ ยทีถอ้ ยอาศัยการรักษาความปลอดภัยของพวกเขาโดย การออกข่าวว่าพวกเขาไม่อยูบ่ า้ น

เครือข่าย

ผู้มาที่หลังกับเครือข่ายสังคม Google พยายามทีจ่ ะก่อตัง้ ขึน้ -และเอาชนะด้วยสติปญั ญา -- เมือ่ เริม่ ปล่อย Buzz (Buzz www.google. com /) ในช่วงต้นปีน้ ี ข้อมูลของ Gmailของผูใ้ ช้มอี ทิ ธิพลสูง Buzz จึง สร้างเครือข่ายทางสังคมอัตโนมัตบิ น พืน้ ฐานของการติดต่อทาง E – mail เป็นประจำ� และทำ�ให้รายชือ่ เหล่านี้ เผยแพร่ออกไป ไม่วา่ พวกเขาอยู่ สังกัดใคร : เพือ่ นรัก ทนายความหย่า ร้าง หรือนักจิตวิทยา เร็ว ๆ นี้ Google เปลีย่ นการตัง้ ค่าของเครือ โปรดระวัง ข้อความ ข่ายเหล่านีเ้ นือ่ งจากเกิดปฏิกริ ยิ า รุนแรงฉับพลัน ทีค่ ณ ุ แบ่งปัน กลับไปกลับมากับตัวอย่างทีค่ วร ระวังเหล่านี้ ก็คอื โลกกำ�ลังรับทราบ โดย แซ็ค สเทิรน์ วิธกี ารทีเ่ ว็บไซต์ใช้สารสนเทศ “คน กำ�ลังต่อต้านอย่างครุน่ คิดและถกเถียงเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียกว่าเป็นส่วนตัวและสิง่ ทีพ่ วก เขาต้องการ” กล่าวโดย รีเบคก้า เจสคี ผูอ้ ำ�นวยการสือ่ สัมพันธ์ของ Electronic Frontier Foundation (www.eff.org) ยังพอเห็นว่าเครือข่ายสังคมกำ�ลังสดับตลับ ฟังอยูห่ รือไม่

สังคมออนไลน์ เสีย่ งต่อข้อมูล ส่วนตัว

ปลอดภัยไปกับสือ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุดจาก เว็บไซต์สอ่ ื สังคม โดยทีย่ งั คงความ เป็นส่วนตัวของท่าน เก็บเคล็ดลับ เหล่านีไ้ ว้ในใจ : •กลับไปทบทวน การตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เครือข่ายสังคมบางครัง้ ก็เปลีย่ นการ

ตัง้ ค่าและเลือกคุณเอาไว้หรือเอา ออกจากบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบ เข้าเยีย่ มชมการตัง้ ค่าหน้าบัญชีของ คุณทุกเดือนเพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลง •การป้องกันการเข้าสู่ระบบ บัญชีของคุณ ใช้รหัสผ่านทีไ่ ม่ซำ�้ กัน

เมือ่ คุณลงทะเบียนสำ�หรับบริการใด ๆ ของสือ่ สังคม หากบริการทีส่ ามา รถแฮ็กหรือรหัสผ่านของคุณถูก ขโมย บัญชีออนไลน์ของคุณอืน่ ๆ จะไม่ถกู ละเมิด •ใช้เวลาสักอึดใจดู เงือ่ นไขการ

ให้บริการ กฎเหล่านีร้ ะบุสง่ ิ ทีเ่ ครือ ข่ายทางสังคมสามารถทำ�อะไรกับ ข้อมูลของคุณ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการ ปรับปรุงเงือ่ นไขสถานทีส่ ำ�คัญของ บริการที่ www.tosback.org •คิ ด ก่ อ นที่ คุ ณ จะโพสต์

พิจารณาข้อความอย่างรอบคอบ ภาพถ่ายและวิดโี อและผูท้ อ่ ี าจจะ เห็นพวกเขาลูกค้า เพื่อน หรือ รัฐบาล แม้แต่เกมระบบเครือข่าย สังคมและคำ�ถามก็สามารถส่งข้อมูล ของคุณเพือ่ ทำ�การตลาดได้


โลก 2.0 สือ่ สังคมไซต์ตวั โปรด แสดงโดยพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์

เว็บไซต์สอื่ สังคม 4 อันดับแรกทีเ่ ลือก

ARGENTINA ● Facebook ● YouTube ● Taringa ● Blogger AUSTRALIA ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter AUSTRIA ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter BANGLADESH ● Facebook ● Blogger ● YouTube ● Somewhere in

Blog BELGIUM ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Netlog BRAZIL ● Orkut ● YouTube ● Blogger ● Twitter BULGARIA ● Facebook ● YouTube ● Vbox7 ● Blogger CANADA ● Facebook ● YouTube ● Twitter

● Blogger CHILE ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Taringa CHINA ● QQ/Qzone ● Youku ● Tudou ● Ku6 COLOMBIA ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Taringa CZECH REPUBLIC ● Facebook ● YouTube ● Lidé

อ้ า งตามการจั ด อั น ดั บ รายเดื อ นของ Alexa.com วั น ที่ 13 กรกฎาคม พื้ น ที่ สี ข าวหมายถึ ง แหล่ ง ที่ ไ ม่ แ สดงข้ อ มู ล

● Stream.cz DENMARK ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter EGYPT ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter FINLAND ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Suomi24 FRANCE ● Facebook ● YouTube ● Dailymotion

● Blogger GERMANY ● Facebook ● YouTube ● Twitter ● XING INDIA ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Orkut IRAN ● Blogfa ● Mihanblog ● Cloob ● Blogger ITALY ● Facebook ● YouTube ● Blogger

● WordPress JAPAN ● YouTube ● Ameba ● Mixi ● Twitter KOREA ● Facebook ● YouTube ● Cyworld ● Blogger MEXICO ● YouTube ● Facebook ● Blogger ● Taringa MONGOLIA ● YouTube ● Facebook ● Hi5


MICROBLOGGING

MICROBLOGGING

BLOGGING

BLOGGING

SOCIAL NETWORKING

MICROBLOGGING

MICROBLOGGING

MICRO-

● Blogger NORWAY BLOGGING NEPAL ● Facebook ● Facebook ● YouTube ● YouTube ● Blogger ● Blogger ● Twitter ● Twitter PAKISTAN THE NETHERLANDS ● Facebook ● YouTube ● YouTube ● Hyves.nl ● Blogger ● Facebook ● Twitter ● Twitter PERU NEW ZEALAND ● YouTube ● Facebook ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Blogger ● Hi5 ● Twitter PHILIPPINES NIGERIA ● Facebook ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Blogger ● YouTube ● Friendster ● Twitter POLAND

BLOGGING

SOCIAL NETWORKING

MEDIA SHARING

SOCIAL NETWORKING

MEDIA SHARING

BUS NETW

BLOGGING

S NETW

MICROBLOGGING

BL

BUSINESS NETWORKING

BLOGGING ● YouTube

SOCIAL MEDIA ● YouTube BUSINESS● TwitterSOCIAL ● YouTube NETWORKING SHARING NETWORKING BOOKMARKING ● Facebook ● Facebook ● Blogger ● Blogger ● Nasza-klasa.pl ● Blogger PORTUGAL ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Hi5 ROMANIA ● YouTube ● Facebook ● Hi5 ● Blogger RUSSIA ● VKontakte ● Odnoklassniki. ru ● YouTube ● LiveJournal SAUDI ARABIA

● Blogger ● Netlog SOUTH AFRICA ● Facebook ● YouTube ● Twitter ● Blogger SPAIN ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Tuenti SWEDEN ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter SWITZERLAND ● Facebook

● Twitter TAIWAN ● Wretch.cc ● Facebook ● YouTube ● Pixnet.net THAILAND ● Facebook ● YouTube ● Hi5 ● Blogger TURKEY ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Izlesene UNITED KINGDOM ● Facebook ● YouTube

M SH

UNITED STATES ● Facebook ● YouTube ● Twitter ● Blogger URUGUAY ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Taringa VENEZUELA ● Facebook ● YouTube ● Blogger ● Twitter

S BOOK


อภิธานศัพท์

สือ่ สังคม ออนไลน์

โดย เมแกน เฟอร์ริงเงอร์

ข่าวสาร RI ที่ www.rotary.org follow: การสมัครเป็นสมาชิก ป้อน microblog เช่นใน Twitter ติดตาม Rotary ที่ www.twitter.com/rotary friend (noun): บุคคลที่มีการ ตกลงกันในการเชื่อมต่อกับคุณ บนเครือข่ายสังคม friend/unfriend (verb): เมื่อ ต้องการเพิ่มบุคคลอื่น หรือลบ บางคนจากเครือข่ายสังคม

Ggeotag: เมื่อต้องการเพิ่ม A@:ใน ไมโครบล็อกและเครือข่าย

สังคมออนไลน์ สัญลักษณ์วางไว้ หน้าชื่อผู้ใช้ เพื่อพูดถึง หรือตอบ กลับไปหาผู้ใช้ ยกตัวอย่าง เช่น ในTwitter การเพิ่ม@Rotary ไป ที่จุดเริ่มต้น tweet ของคุณ แสดงว่าคุณกำ�ลังพูดถึง หรือ เกี่ยวกับโรตารีสากล archive: บทความ หรือโพสต์ ที่ เก็บรวมไว้เป็นอดีต โดยปกติแล้ว อยู่ในบล็อก หรือเว็บไซต์ข่าว จัด เรียงตามวันที่หรือประเภท ไปดู ข่าว โรตารีสากล ถาวร RI ที่ www.rotary.org

Bblock: การห้ามไม่ให้ผู้อื่นส่ง

ข้อความ หรือการเข้าดูโปรไฟล์ ของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ บนเครือ ข่ายสังคม blogroll: รายการบล็อกแนะนำ� หรือเว็บเพจ มักจะเกี่ยวกับหัวข้อ คล้ายกันหรือหัวข้ออื่นๆ

Ddashboard: ช่องควบคุมหรือ

แนวกั้น เช่นใน blog ที่ช่วยให้ คุณสามารถจัดการสื่อและการตั้ง ค่าของคุณ

Eembed: เมื่อต้องการแสดงวิดีโอหรือ

รูปถ่ายจากไซต์อื่น โดยเติมแถวรหัสลง ในเว็บเพจของคุณ

Ffeed: ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นข้อมูลปัจจุบันตลอดเวลาที่จัดส่งมา อย่างสม่ำ�เสมอ สมัครสมาชิกป้อน

ตำ�แหน่งที่ตั้งข้อมูลในรูปแบบ ของ metadata หรือแท็ก ยก ตัวอย่างเช่น บน Flickr คุณอาจ ระบุรูปถ่ายของคุณกับ ตำ�แหน่งที่ตั้งที่คุณถ่ายรูปมา

Hhashtag (#):สัญลักษณ์ที่ช่วยให้

คุณสามารถติดแท็ก หรือการจัด ประเภท โพสต์microblog ของ คุณ บน Twitter ใช้ เครื่องหมาย #Rotary ใน tweets ของคุณ ตามที่ Rotary เกี่ยวข้อง การ ค้นTwitter เพื่อหา #Rotary ยอมให้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Rotary hits: จำ�นวนครั้งที่ผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์หรือเว็บเพ็จ

Llink (or hyperlink): การอ้างอิง เว็บที่ช่วยให้คุณสามารถนำ�ทาง ไปยังอีกเว็บเพจหนึ่ง โดยการ คลิกที่ข้อความหรือรูปภาพ

M metadata: ข้อมูลเช่นแท็ก คำ�

อธิบาย หรือป้ายคำ�อธิบายที่ แนบกับรูปถ่าย วิดีโอ ประกาศ บล็อก หรือสื่ออื่น ๆ multimedia: เนื้อหาออนไลน์ที่ ประกอบด้วยหลายฟอร์มของสื่อ เช่นรูปถ่าย วิดีโอ เสียง และ ข้อความ

Nnotification: ข้อความสั้น

อัตโนมัติ แจ้งให้คุณทราบถึง การกระทำ�ที่คุณหรือเพื่อนได้ทำ� ลงไป ตัวอย่างเช่น บน Facebook คุณอาจได้รับการ

แจ้งเตือนแต่ละครั้งที่มีเพื่อน โพสต์รูปถ่ายปัจจุบันหรือ อัพโหลดรูปภาพ

Ppermalink: ไฮเปอร์ลิงค์ไม่ซ้ำ�ลง

ในรายการของ blog หรือ บทความที่ยังคงทำ�งานแม้ว่าเพจ ที่ถูกย้าย หรือถูกเก็บไว้ที่ Archive plug-in: ซอฟต์แวร์ที่ถูกเพิ่มไป ยังโปรแกรมประยุกต์ในการ ทำ�งานพิเศษ post: บทความ ข้อความ หรือ รายการที่นำ�ไปเผยแพร่บนบล็อก หรือไซต์เครือข่ายสังคม privacy settings: ชุดของ ลักษณะที่คุณควบคุมเพื่อตรวจ สอบว่าเว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่คุณใช้ ร่วมกันด้วยวิธีใด profile: การแสดงข้อมูลของผู้ อื่นเฉพาะบุคคลแบบออนไลน์ ใน Facebook คุณต้องเป็นบุคคล ไม่มีธุรกิจหรือองค์กร ต้องมีโพร ไฟล์

Rretweet: ใน Twitter การทำ�ซ้ำ� หรือ การโพสต์ซ้ำ� tweet โดย การพิมพ์ RT @ เพิ่มเข้ากับชื่อผู้ ใช้และข้อความของผู้เขียน ดั้งเดิม.

Sshort URL: การบีบเว็บ

แอดเดรสสำ�หรับใช้ใน microblogging และสื่อสังคม อื่น ๆ เว็บไซต์อย่างเช่น Tiny.cc และ Bit.ly สามารถตัดทอนการ เชื่อมโยงหลายมิติที่ยาวๆ เหลือ ไม่กี่อักขระ status: คำ�อธิบายโดยย่อของคุณ ว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ตอนนี้ syndication: วิธีการนำ�เสนอ เนื้อหาออนไลน์จากเว็บไซต์ บล็อกและข่าวสารไปยังผู้ใช้ เว็บไซต์หรือเว็บอื่น Really Simple Syndication (RSS) อนุญาตให้ผู้ใช้สมัครสมาชิก ข่าวสาร และ การป้อน blog

Ttag: เมื่อต้องการเพิ่มคำ�สำ�คัญลง ในที่คั่นหน้า วิดีโอ รูปถ่าย หรือ บล็อกเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสื่อ

ตามหัวข้อ trackback: ในการบล็อก วิธีที่ การเชื่อมโยงการลงรายการบัญชี ไปยังข้อคิดเห็นหรือตอบสนอง เผยแพร่บนบล็อกอื่น tweet: ใน Twitter ข้อความ ขนาด140 อักขระหรือน้อยกว่านี้ เผยแพร่ประกาศไปยังตัวดึง ข้อมูล tweetup: การจัดชุมนุมของผู้ใช้ Twitter เป็นตัวบุคคล

Uusername: ชื่อ หรือ ผู้ใช้ ID ที่ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และ ระบุตัวคุณเองต่อผู้อื่น ใน Twitter, ของชื่อผู้ใช้ RI คือ Rotary

Vviral: การแพร่กระจายอย่าง

รวดเร็วทั่วอินเทอร์เน็ต วลีที่เป็น ที่นิยม ความคิด รูปถ่าย และ วิดีโอสามารถเดินทางอย่าง รวดเร็วจาก ผู้ใช้ ถึง ผู้ใช้ผ่าน ทางการเชื่อมโยง การเขียนล้อ เลียน และการโพสต์ซ้ำ�

W wall: ใน Facebook ตัวดึง

ข้อมูลของกิจกรรมครั้งล่าสุดของ ผู้ใช้แสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของ บุคคลผู้นั้น

8 เชื่อมต่อกับโรตารีสากล และ

มูลนิธิโรตารี ใน FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN และอื่น ๆ เยี่ยมชม WWW.ROTARY.ORG/ SOCIALNETWORKS.

แปลโดย อน.อรอนงค์ ศิ ร ิ พ รมนั ส สร.พลู ต าหลวง


Rotary in Action

District 3330 R.I.

สโมสรโรตารี สำ�โรง


District 3350 R.I.

การประชุม Bangkok Institute 2010 Zone 6B, 7A & 10B

การร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำ� ท่วม ทั่วประเทศ

โดยที่ผู้ว่าการภาคสุชาดา และ กรรมการของภาค 3350 ตลอดจน มิตรโรแทเรียน หลายท่าน และ มิตรโรแทเรียนต่างภาค หลายท่าน ได้ร่วมกัน บรรจุถุงยังชีพ เพื่อจัดส่งไปให้กับให้กับผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม ทั่วประเทศ ในการนีไ้ ด้มกี ารแพ็คของจ�ำนวนมาก หลายถุง และ หลายครัง้ มาก เกือบตลอดทั้งเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ด้วยจิตที่มุ่งมั่นของโรแทเรียนทุกท่าน ที่อยากจะช่วยผ่อนหนักให้ เป็นเบา ของผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วมทั่วประเทศ ในครั้งนี้ ขอได้รับการขอบคุณ อย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าความปราถนาดีที่ท่านมี ในครั้งนี้ จะท�ำให้ท่าน มีแต่ความรู้สึกที่ดีๆ ในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท่านสามารถเปิดดูรูปได้ที่ http://tinyurl.com/pack3350

44

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

จัดขึ้นที่ โรงแรม Imperial Queen’s park ซอยสุขุมวิท 22 ระหว่าง วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2553 โดยการประชุมแบบนี้ จะหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ซึ่งปี นี้จัดที่ กรุงเทพ และครั้งต่อไปจะจัดที่ บาหลี ประเทศ อินโดนีเซีย การประชุม มีวัตุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมผู้ว่าการภาครับเลือก ในปี ถัดไปของเขต นี้ ซึ่งได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ปากีสถาน นอกจากนี้ การประชุมยังเน้น ให้ขอ้ มูลทางด้านการท�ำโครงการ ต่างๆ โดยอาศัยการสนับสนุนจากมูลนิธโิ รตารี พร้อมกันนีม้ กี ารจัดท�ำ work shop สัมมนา หัวข้อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น ทางด้าน Future vision , สมาชิกภาพ และ อื่นๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มี สอบถาม การให้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปยังโรตารีสากลได้อย่างกว้างขวาง เพราะการประชุ ม ครั้ ง นี้ ท่ า นประธานโรตารี ส ากล คื อ Ray Klinginsmith และ อดีต ประธานโรตารีสากล Carl Wilhelm Stenhammar และ Board of Director รวมถึงเจ้าหน้าที่ คนส�ำคัญหลาย ท่าน ของโรตารีสากล เช่น Jennifer ผู้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน การท�ำโครงการ Matching Grants ที่เราต้องส่งไปให้ เธอตรวจ ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม และ รับฟังความคิดเห็นด้วยตนเอง ถึงปัญหาต่างๆ ส�ำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ บาหลี ประเทศ อินโดนีเซีย 2-4 ธันวาคม 2554 หากมิตรโรแทเรียนท่านใด มีความสนใจต้องการที่จะรับ ทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมและนโยบายของโรตารีสากล หรือ ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ หาคู่มิตรในต่างประเทศเพิ่มเติม ก็ สามารถสมัครเข้าไปร่วมประชุมได้ โดยท่านสามารถเข้าชมรายการ และ รายละเอียดของการประชุมได้ที่เว็บไซด์ของโรตารีสากล ส�ำหรับรูปถ่ายกว่า 1,000 ภาพ ในการประชุมครั้งนี้ ท่าน สามารถ เปิดดูได้จาก Internet link ดังต่อไปนี้ คือ http://tinyurl.com/2010BangkokInstitute-1 http://tinyurl.com/2010BangkokInstitute-2


District 3360 R.I. “ยิ่งกว่าการประชุม”

“ยิ่งกว่าการประชุม”

13-16 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมแม่โขงเดลต้า แม่สาย

Rotary (Meeting) Day

Intercity Meeting การประชุมระหว่างเมือง “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”

Rotary Night

ค�่ำคืนแห่งการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ

Rotary Trip

“ทัศนศึกษาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์” ยิง่ กว่าเดินทางท่องเทีย่ ว ร่วมเลีย้ งอาหารกลางวัน บ้านเด็กก�ำพร้า เมืองมัณฑเลย์ ร่วมสังสรรค์ ในค�่ำคืนของ Myanmar Night

http://www.rotarymaesai.com/index.php http://www.rotarymaesai.com/webboardAns.php?Ans=1560 http://www.rotarymaesai.com/webboardAns.php?Ans=1589


โรคร้ายโปลิโอ ยังคงเป็น ต้นเหตุ ความพิการของเด็กๆ นับ พันคนทั่วโลก ด้วยความช่วยเหลือจาก

พวกเรา ทีจ่ ะช่วยกันกำ�จัดโรคร้าย จากโลกใบนี้ ตลอดไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ rotary.org/endpolio

Rotary Thailand 2010-3  

Rotary Thailand Magazine - 3

Advertisement