Page 7

เรียน นายกสโมสร / เลขานุการสโมสร / คณะกรรมการบริหาร สโมสร/ มิตรโรแทเรียนที่นับถือทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสโมสร เลขานุการ และคณะ กรรมการทุกท่านทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งอันมีเกียรติในการเป็นผูน้ �ำ อย่างเป็นทางการ เริ อน.วีระพงษ์ โตแสงชัย ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 53 เป็นต้นมาสู่ปีบริหาร “Building Communities, สโมสรโรตารีเชียงใหม่ Bridging Continents” ขณะเดียวกันผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคก็ เริ่มต้นภารกิจอย่างเป็นทางการพร้อม ๆ กัน ซึ่งงานของภาคจะประสบความ สำ�เร็จมีประสิทธิภาพได้ก็ด้วยการสนับสนุน ความร่วมมือที่ดีจากท่าน สิ่งสำ�คัญยิ่งในต้นปีบริหารที่ท่านจะให้การสนับสนุน ธันวาคม 2553 และยังไม่เคยแจ้งชือ่ ใน SAR มาก่อนให้ช�ำ ระเพิม่ โรตารีสากลและภาค 3360 โรตารีสากล รวมทั้งยังเป็นหน้าที่ เติมเป็นครัง้ ที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยจัดทำ�ดร๊าฟท์ ความรับผิดชอบของทุกสโมสรคือ การจัดทำ�รายงานและส่งเงิน สั่งจ่ายบัญชีการเงินภาค 3360 ชื่อบัญชี ค่าบำ�รุงในด้านต่างๆตามกำ�หนดระยะเวลาดังนี้ 1. ส่งรายงานครึ่งปี (Semi-annual Report, SAR) “โรตารีภาค 3360 ปี 2553-2554” และส่งเงินค่าบำ�รุง RI ซึ่งทุกสโมสรควรได้รับจดหมายเอกสาร ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด สาขาประตูเชียงใหม่ SAR จากโรตารีสากล (RI) ก่อนเดือนกรกฎาคมแล้วสำ�หรับงวด เลขที่บัญชี 424-4-05241-3 ครึ่งปีแรก ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลสมาชิก เพิ่มเติม/ลด แก้ไขชื่อ ที่อยู่และปรับปรุงข้อมูลอื่นๆให้ตรงและเป็นปัจจุบันที่สุดใน กรุณาส่งจดหมายลงทะเบียนค่าบำ �รุงภาค พร้อม Membership list, New Member Form และ Semiannual ดร๊าฟท์และสำ�เนา 1 ชุด มายังการเงินภาคที่ Report Form อน. นฤชล อาภรณ์รัตน์ - สำ�หรับค่าบำ�รุง RI ต่อคนครึ่งปีแรก คือ US$ 26 259 ม.6 ถ.เชี ย งใหม่ - ดอยสะเก็ ด ต.สั น นาเม็ ง กำ�หนดชำ�ระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม2553 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 - สำ�หรับค่าบำ�รุง RI ต่อคนครึ่งปีหลัง คือ US$ 25 3. ส่งรายงานคะแนนการเข้าประชุมสโมสรประจำ� กำ�หนดชำ�ระภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 เดือน ของเดือนกรกฎาคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2554 โดยมี - RI มีขอ้ กำ�หนดให้สโมสรทีม่ จี �ำ นวนสมาชิกสามัญน้อย กำ�หนดส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อให้ภาคฯสามารถ กว่า 10 คน ต้องชำ�ระค่าบำ�รุง RI เท่ากับ 10 คน สรุปคะแนนการเข้าประชุมของทุกสโมสรส่งให้กบั RI และตีพมิ พ์ - อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ปัจจุบันคือ 33บาทต่อ US$ 1 ในหนังสือสารผู้ว่าการภาคได้ทันเวลา โดยกรอกคะแนนการ - โดยซื้ อ ดร๊ า ฟท์ สั่ ง จ่ า ยในนาม “ROTARY ประชุมในไปรษณียบัตรคะแนนการประชุม (ซึง่ ได้แจกให้แล้วใน INTERNATIONAL” และส่งเอกสารรายงาน SAR ที่กรอก แก้ไข วันอบรม District Assembly ) และ ส่งไปรษณียบัตร / หรือ สมบูรณ์แล้ว ลงทะเบียนมายัง แฟ็กซ์ /หรือ Email ให้กับเลขานุการภาค อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย R.I. FISCAL AGENT IN THAILAND โทร 081-8836061 Fax: 053-225288 Email:smsmitsu@ C/O ศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนเทาว์ yahoo.com หรือ Email:werapong@rotarychiangmai.org เวอร์ 2 74/82-83 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ภาค ฯจึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านนายกสโมสร / 10110 เลขานุ ก ารมี คำ � ถามหรื อ ข้ อ สงสั ย ประการใด กรุ ณ าติ ด ต่ อ และส่งสำ�เนาเอกสารทั้งหมด 1 ชุดมาที่เลขานุการภาค สอบถามได้ที่เลขานุการภาค และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย การสนับสนุนและความร่วมมือทีด่ ยี งิ่ จากทุกท่านในกิจกรรมของ 30 ถ.ราชดำ�เนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง ภาคตลอดปีนะครับ จ.เชียงใหม่ 50200 2. ส่งเงินค่าบำ�รุงภาค 900 บาท/ปี ต่อสมาชิก 1 คน ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี คิดตามจำ�นวนสมาชิกตรงกับจำ�นวนสมาชิกทีแ่ จ้งไว้ใน SAR ครึง่ อน.วีรพงศ์ โตแสงชัย ปีแรก โดยชำ�ระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ส่วนจำ�นวน เลขานุการภาค 3360 โรตารีสากล สมาชิกใหม่ที่รับเข้ามาระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 จนถึง

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement