Page 5

ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ มิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ทุกๆท่านครับ ! วงล้อโรตารีได้หมุนเวียนครบรอบอีกวาระหนึ่ง การผลัด เปลีย่ นผูน้ �ำ ของโรตารีทกุ ระดับและเริม่ เดินหน้าพันธะกิจตามทีไ่ ด้รบั ไม้ต่อจากผู้นำ�ที่ผ่านพ้นเริ่มต้นแล้ว ผมเชื่อมั่นท่านนายกสโมสรทุก สโมสร ได้เตรียมตัวเตรียมใจและทำ�ความเข้าใจภารหน้าทีร่ บั ผิดชอบ พร้อมทั้งเตรียมทีมงาน วางแผน วางเป้าหมายพอสมควรแล้ว ใน ส่วนของโรตารีภาค ผมและคณะกรรมการทุกท่านพร้อมแล้วเช่นกัน ทีจ่ ะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ทกุ ท่านประสบความสำ�เร็จ เป็นสโมสร ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ “ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” หรือ “Building Communities Bridging Continents” เป็นคติพจน์ประจำ�ปีของ ประธานโรตารีสากล ปี 2553-2554 ท่าน Ray Klinginsmith ท่าน เป็นชาวมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิชาการ สอนอยู่ที่ Missouri State University ก่อนเกษียณราชการ ตอนเด็กท่านเคยได้รับ Embassadorial Scholarship ไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเคปทาวน์ ใน อัฟริกา นับว่าเป็นศิษย์เก่ามูลนิธโิ รตารี ทีก่ า้ วเข้ามาช่วยโรตารีอย่าง เต็มภาคภูมิ ท่านได้ริเริ่มแนวคิดใหม่ๆหลายอย่าง เพื่อทำ�ให้โรตารีดี ขึน้ กว่าเดิมและพัฒนาทันกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ยดึ ติดกับแนวคิด เก่าๆที่อาจเป็นอุปสรรคการพัฒนา แต่ก็ไม่มากจนทิ้งอุดมการณ์ที่ดี ในอดีต ตัวอย่างชัดเจนคือการนำ�ปรัชญาบริการ 4 แนวทางของ โรตารี ได้แก่ บริการสโมสร บริการสมาชิก บริการชุมชน และบริการ ต่างประเทศ นำ�มาทบทวนให้โรแทเรียนทราบ (โดยเฉพาะโรแทเรียน ใหม่) เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นพืน้ ฐาน การบริการบำ�เพ็ญประโยชน์ให้ชมุ ชน และ สามารถสรุปผลการปฏิบตั งิ านตามแนวทางนีง้ า่ ยๆเป็นคะแนน (ส่งเดือนมีนาคมปีหน้า) ก่อนการประชุมใหญ่ของภาค สโมสรใดรวม คะแนนในแต่ละบริการได้ 25 คะแนน ครบ 4 บริการ ก็จะได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล ผมเชื่อว่าทุกสโมสร สามารถทำ�ความเข้าใจได้ง่ายๆ เพียงวางแผนงานตามโจทย์ที่ให้ไว้ และดำ�เนินการตาม ก็จะเป็นสโมสรที่มีประสิทธิภาพทันที(สโมสร ใหญ่หรือเล็กไม่เป็นอุปสรรค) ผมและทีมงานได้ทำ�กระดาษรองจาน (plate mate) แจกในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยทบทวน นายกสโมสรที่ เข้าประชุม Pre-PETs และกรรมการสโมสรที่เข้าประชุม DA คงเคย เห็นแล้ว กรรมการภาคและผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค สามารถให้ค�ำ แนะนำ� ได้ไม่ยากนัก มิตรโรแทเรียนครับ ! เพื่ออนาคตของโรตารีในศตวรรษ หน้า โรตารีสากล (มติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเมือ่ ปี 2550) เน้นการยกระดับสโมสรขนาดเล็กทีม่ สี มาชิกน้อยกว่า 20 ท่าน (ภาค เรามี 30 สโมสร ในทั้งหมด 58 สโมสร) โดยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอน แรก สโมสรที่สมาชิกไม่ถึง 10 ท่าน ให้เพิ่มให้ได้ 10 ท่าน, ขั้นตอน สอง สโมสรที่มีสมาชิก 10-14 ท่าน ให้เพิ่มเป็น 15 ท่าน, ขั้นตอน สาม สโมสรที่มีสมาชิก 15-19 ท่าน ให้เพิ่มเป็น 20 ท่าน สโมสรที่ ทำ�ได้ตามเป้านี้ จะได้รับการยกย่อง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(Certificate of Recognition)จากประธานโรตารีสากลทุกสโมสร ทั้งนี้ให้นับจำ�นวนสมาชิกในเอกสารรายงานครึ่งป ี(SAR) ของเดือน มกราคม 2554 (ส่งภายใน 31 มี.ค.2554) ที่ส่งโรตารีสากล ว่าเพิ่ม ขึน้ จากรายงานครึง่ ปีแรกเท่าไร (ข้อมูลสมาชิก ณ. 1 ก.ค.2553) ขอ ให้โชคดีทุกสโมสร เพื่อช่วยสนับสนุนสโมสรโรตารีให้สามารถทำ�กิจกรรมได้ รวดเร็วและมีประสิทธิผล โรตารีได้วางกลยุทธ์ โดยมีแผนทดลอง ปฏิบตั กิ าร(เริม่ ปีน)ี้ ตามแผนวิสยั ทัศน์อนาคตของมูลนิธโิ รตารี (FVP: Future Vision Plan) คัดเลือกภาคนำ�ร่อง 100 ภาคทั่วโลก ดำ�เนิน การตามแผนใหม่ ภาค 3360 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยดัง กล่าว (ประเทศไทย มีภาค3330 และ3360) มีหลายๆอย่างต้องเรียน รู้ใหม่หมดไปพร้อมๆกัน ทั้งโรแทเรียน สโมสรและกรรมการภาค เรามีการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุน ของมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Grant management Seminar)ไปแล้ ว ในงาน DA และมี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความ เข้าใจ(MOU) ตามกำ�หนดของ มูลนิธิโรตารี ในการสัมมนามูลนิธิ โรตารีภาค วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.2553 นี้ จะมีการทบทวนทำ�ความ เข้าใจ รวมทัง้ เชิญประธานมูลนิธโิ รตารีระดับโซน (RRFC: Regional Rotary Foundation Coordinator) มาให้ความรู้เพิ่ม ตอบคำ�ถาม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามโครงการ นี้จะนำ�มาใช้กับสโมสรโรตารีทั่วโลกในปี 2556-2557 เป็นต้นไป อย่างแน่นอน ขอให้ทกุ สโมสรส่งสมาชิกทีเ่ ข้าใจแนวการทำ�โครงการ สมทบ (Matching Grant) ของสโมสร มาร่วมกันศึกษาไปพร้อมๆ กัน เราจะเรียนรู้พื้นฐานกันใหม่อีกรอบ มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเทอร์เนตจริงๆ ที่ห้องประชุมและห้อง ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.เชียงราย เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ผูท้ อี่ ยูไ่ กลควรออกเดินทางเช้าหน่อย หรือเดินทางมาล่วง หน้า เจ้าภาพช่วยประสานห้องพักให้แล้ว ผมเชื่อว่าภาคเราจะเป็น ตัวอย่างทีด่ ี ทำ�งานเป็นกลุม่ มีการประสานงานทีด่ ี ผูม้ ปี ระสบการณ์ ช่วยนำ�ร่อง สโมสรใหญ่ช่วยสโมสรเล็ก รวมคู่มิตรต่างประเทศเข้า ด้วยกัน ดำ�เนินการในทิศทางเดียวกันกับโรแทเรียนทั่วโลก และมี ความรับผิดชอบ ช่วยชุมชนให้ยืนได้ด้วยขาของตนเองอย่างแท้จริง ท่านประธานโรตารีสากล Ray Klinginsmith ชีน้ �ำ ให้เราทำ�กิจกรรม เพือ่ ชุมชนทีใ่ หญ่ขนึ้ กว่าเดิม ดีกว่าเดิม และเข้มข้นกว่าเดิม “BIGGER & BETTER & BOLDER” มิตรโรแทเรียนและคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกๆท่าน ครับ ! ผมจะเริ่มเยี่ยมสโมสรของท่านอย่างเป็นทางการ ในเดือน สิงหาคม นี้ ตามกำ�หนดการที่ได้มอบให้ท่านนายกสโมสรก่อนหน้า นี้แล้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่ดูแลสโมสรของท่าน จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ในการประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มิตรโรแทเรียน และ สโมสรของท่านในการเยีย่ มนี้ ขอให้ทา่ นติดต่อประสานงานกับนายก สโมสรและคณะกรรมการบริหารของสโมสรของท่าน เพื่อส่งผ่าน ความคิดเห็นหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่ผมสามารถให้คำ�แนะนำ� หรือช่วย เหลือได้ ตามแนวทางของโรตารีสากล ผมทำ�หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของโรตารีสากลในการให้ความช่วยเหลือ และช่วยประสานงานกับ โรตารีสากลโดยตรงอีกทอดหนึ่ง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เรามา จับมือประสานกันไว้ เป็นสะพานเชื่อมต่อกับมิตรของเราทั่วโลก (ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก) ทำ�โลกนี้ให้น่าอยู่ตามพันธะกิจ ของเรา ด้วยปรัชญาของโรตารี “บริการเหนือตนเอง” ขอให้ทกุ ท่าน โชคดี มีความสุขกับ “การให้” ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ภาค 3360 โรตารีสากล

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement