Page 33

อน.เอกวุฒิ กาวิละ สโมสรโรตารีหางดง

Generation X or Y The Millenniam Generation หรือ Young Adults

ฉบับปฐมฤกษ์ ในยุค 2010-11 หรือ ปีบริหาร 255354 “ Building Communities Bridging Continents - ชุมชน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก” ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ก็ได้เริ่มแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป สำ�หรับ หน้านี้เรียกว่าหน้า “มุมเยาวชน–Youth Conner” ก็คงต้องนำ� เรื่องเด็กๆ เยาวชน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือ เด็กๆ มานำ�เสนอ หลังจากที่ ปีบริหาร สมัย ท่าน ผวภ.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ได้ให้โอกาส เขียนเรื่อง “เอกพาแอ่ว” ก็ได้พาตะลุย เที่ยวไปทุกแห่งหน คราวนี้ คงเห็น “เอกวุฒิ” ยุ่งกับเด็กมากๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเยาวชน RiLA – Rotaract –Intaract or Youth Exchange Program (YE) เลยให้เป็นผู้เขียนเรื่องเด็ก ไปเสียเลย ก็ต้องบอกว่าถูกใจ แต่จะถูกอกใครก็ไม่รู้หรอกนะ ครับ อิอิ เอามาว่ากันในเรื่องของเด็กๆ กันเสียหน่อย ในบริหารของโรตารีใหม่นี้ พวกเราคงสังเกตว่า ในรอบ เกือบ 20 ปี โรตารีสากล มองเรื่องของเด็กๆ เป็นแบบเด็กๆ หมายถึงว่าไม่ค่อยปล่อยหมัดเต็มร้อยนะแหละครับ แต่อย่างที่ เรารู้ๆ การเพิ่มสมาชิกสโมสรก็หมายถึงการเพิ่มจำ�นวนผู้ที่จะ สานต่อเจตจำ�นงของโรตารีสากล นั่นเอง นั่นหมายถึงรายรับ ที่ ได้เพิม่ ขึน้ ของโรตารีสากล ไม่วา่ ทางตรงจากค่าสมาชิกรายปี แต่ รายได้แฝงก็คอื รายได้จากการค่าบริจาคในรูปแบบต่างๆ นัน่ เอง ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นโรตารีแล้วละก็ สักวันก็ต้อง 1 เหรียญ พอล พี แฮร์รสิ 1000 เหรียญสหรัฐ ใช่ใหม? ครับ หรือไม่งนั้ เอา แค่ง่ายๆ ก็ 100 เหรียญ (ราวๆ 3500 บาท) ต่อปี EREY ก็จะ ถูกการนำ�เสนอชักชวนให้ช่วยบริจาคอย่างแน่นอน... ทีนี้ เมื่อโรตารีผ่านเลยตัวเลขวัย 100 กว่าปี การเพิ่ม สมาชิกภาพ นับว่าเป็นเรื่องหินๆ ของโรตารีเสียแล้ว (และเป็น ปัญหาทีน่ �ำ มาเป็นหัวเรือ่ งคุยได้ทกุ ปี ของทุกภาคในประเทศไทย) เพราะในโลกปัจจุบัน การเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร ที่พร้อมจะ ช่วยเหลือผู้คนด้อยโอกาสด้านต่างๆ นั้นเริ่มมากขึ้นและหลาก หลายรูปแบบมากกว่าเดิม รูปแบบการนำ�เสนอและบริหาร จัดการก็แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ใครจะออกแบบกันแบบไหน ดี มีทั้ง เอ็นจีโอ NGO และองค์กร nonprofit organizations

ทีไ่ ม่ขนึ้ กับใครเลย และมีวธิ กี ารบริหารจัดการทีน่ า่ สนใจเสียด้วย จำ�นวนก็มากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองที่เป็น เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของไทยยิ่งเห็นได้มากมาย ซึ่งผู้เขียน เองก็เป็นสมาชิกองค์กรเหล่านี้อยู่บ้างเช่นกัน ผมเคยได้ยินว่าจากผู้ใหญ่บางท่านว่า โรตารีหากไม่มี การปรับปรุงการบริหารอีกไม่เกิน 10-15 ปี จะตกงาน หรือ ไม่มี ใครสนใจจะเข้าร่วมงานด้วย เห็นจะเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ จริงในอนาคต ด้วยเหตุว่าหากเราประเมินจากการเติบโตของ สมาชิกภาพของโรตารีทถี่ ดถอย (ขุนไม่คอ่ ยขึน้ ) นับว่าเป็นปัญหา ใหญ่ และการถูกแย่งสมาชิกจากองค์กรอื่นๆ ก็เป็นปัญหาด้วย เช่นกัน และงานบริการขององค์กรโรตารีเองหากมองให้ทะลุจะ พบว่ารัฐบาลชาติต่างๆ หันมาให้ความสนใจด้านนี้เป็นทุนเดิม และกลับมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ๆ เมือ่ ประเทศชาติมเี งินคงคลังมาก ก็จะผันตรงตามไปด้วย ผมว่าโรตารีสากลต้องจำ�เป็นสร้างรูปแบบการบริการ รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การเสี ย ใหม่ เพิ่ ม อะไรหรื อ ก็ เ พิ่ ม ทั้ ง 1.เพิม่ จำ�นวนคน คือ สมาชิกภาพ และ 2.เพิม่ เงิน คือเงินบริจาค ที่ได้ยินว่าถดถอยจนต้องปรับการใช้จ่ายใหม่รวมถึงกระทบต่อ การทำ�โครงการขนดเล็ก รวมทั้ง 3.เพิ่มภาพลักษณ์ ที่ดีใหม่ๆ เราจะเห็นว่า ประธานโรตารีสากล คนปัจจุบัน RIP. Ray Klingsmith ได้วางคอนเซ็ปต์ของการบริหารนโยบายปี 2553-54 โดยหันมาให้ความสนใจต่อการเพิ่มสมาชิกและจูงใจ สมาชิกให้บริการครบทัง้ 4 แนวทาง และเน้นหนักไปทีเ่ รือ่ งของ การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและคนรุน่ ใหม่ GenerationX or Y (บางประเทศเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า The Millenniam Generation หรือ young adults อายุราวๆ 20-30 ปีต้นๆ) หันมามองกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ นั่นก็คือ กลุ่มเยาวชน younger generations นั่ น เอง ตามที่ เ ราเคยมองถึ ง แค่ เ พี ย ง Interact(12-18) Rotaract(18-30) หรือกลุ่มคาดหวังจะเป็น โรแทเรี่ยนจาก GSE-Group Study Exchange (25-33) นั่นคือ การวางแผนทีด่ มี าก่อนเดิมๆ แต่ยงั ไม่ถงึ แก่นนัก เพราะผ่านการ พิสจู น์แล้วว่า ผลทีไ่ ด้รบั ยังไม่สมปรารถนา เพราะนับรายหัวใหม่

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement