Page 31

อน.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ

คำ�ขวัญโรตารี (Rotary mottoes)

คำ�ขวัญที่เป็นทางการของโรตารี Service Above Self and One Profits Most Who Serves Best เราสามารถติดตามกลับไปในยุคเริ่มแรก ขององค์กรโรตารี คือ ในปี 1911 คำ�ขวัญ He Profits Most Who Serves Best ได้รับการรับรองเป็นคำ�ขวัญของโรตารีในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของ สมาคมโรตารีสากลของสหรัฐอเมริกา (the National Association of Rotary Clubs of America)ที่ Portland, Oregon คำ�ขวัญนี้ถูกปรับปรุง จากสุนทรพจน์ของโรแทเรียน Arthur Frederick Sheldon ซึ่งได้กล่าวใน การประชุมใหญ่ครั้งแรกที่ชิคาโกในปีก่อนหน้านั้น Sheldonได้ประกาศว่า “มีแต่ศาสตร์แห่งความถูกต้องเท่านั้นนำ� ไปสู่การใช้จ่ายของผู้อื่น ธุรกิจคือศาสตร์ของการบริการของมนุษยชาติ ผู้ที่ ได้กำ�ไรสูงสุดคือผู้ที่บริการดีที่สุด” ในการประชุมใหญ่ฯที่โอเรกอนก็ได้เกิดแรงบันดาลใจในคำ�ขวัญ Service Above Self เช่นกันคือในระหว่างการล่องเรือในแม่น้ำ�โคลัมเบีย Ben Collins นายกสโมสรโรตารี Minneapolis, Minnesota, USA ได้ สนทนากับโรแทเรียนชาว Seattleคือ J.E. Pinkhamเกี่ยวกับวิธีการที่ เหมาะสม ในการจัดองค์การของสโมสรโรตารี เขาได้เสนอให้สโมสรของเขา รับรองหลักการว่า Service, Not Self Pinkhamได้เชิญ Paul P. Harrisซึ่งได้ร่วมล่องเรือเข้าร่วมวง สนทนา ด้วย ซึ่งPaul Harrisได้ขอให้ Collins ขึ้นกล่าวปราศรัยในการ ประชุมใหญ่นั้นด้วยซึ่งคำ�ว่า Not Self ได้สร้างความซาบซึ้งอย่างใหญ่หลวง และในการประชุมใหญ่ที่ Detroitในปี 1950 มีการดัดแปลงบ้างเล็กน้อย แล้วจึงมีการรับรองคำ�ขวัญทั้งสองคือ He Profits Most Who Serves Best and Service Above Self ว่าเป็นคำ�ขวัญอย่างเป็นทางการของ โรตารี ในการประชุมสภานิติบัญญัติโรตารีปี1989ได้รับรองให้ Service Above Self เป็นคำ�ขวัญหลักของโรตารีเพราะเป็นปรัชญาที่ดีที่สุดที่ชักนำ� ให้ผู้อาสาสมัครให้ทั้งหลายปราศจากความเห็นแก่ตัว และ He Profits Most Who Serves Best ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น They Profit Most Who Serve Best ในการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2004 และในปัจจุบันก็ถูกปรับ เปลี่ยนเป็น One Profits Most Who Serves Best ในการประชุมสภา นิติบัญญัติ เมื่อปี 2010นี้

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement