Page 30

พ่อแม่กท็ �ำ เป็นตัวอย่าง รวมทัง้ วิธคี ดิ แก้ปญ ั หา เอาของจริง มาเป็นบทเรียนสอน โตขึ้นเขาก็เป็นตัวของตัวเอง หลายท่านถามว่าทำ�ไมไม่ส่งไปเรียนต่างประเทศ ตั้งแต่ปริญญาตรีหรือชั้นมัธยม เรามีความคิดว่า ถ้าเขาไป แต่เด็ก จะติดวัฒนธรรมอื่นๆ กลับมาอยู่อย่างไทยๆยาก สุดท้ายต้องไปอยูเ่ มืองนอกตลอดไป ถ้าไปเรียนปริญญาตรี เมืองนอก โอกาสมีเพื่อนในเมืองไทยในแวดวงอาชีพต่างๆ จะน้อยลง ทำ�งานยากขึ้น (ไม่มีพวก) หากไปเรียนต่าง ประเทศหลังปริญญาตรี จะได้เพือ่ นต่างชาติเพิม่ ช่วยเสริม การทำ�งานในอนาคต เพราะโลกสมัยหน้าต้องติดต่อต่าง

ชี วิ ต เราจริ ง ๆแสนสั้ น โตขึ้ น เรี ย นจบ มี ครอบครัว ทำ�งานหนัก แล้วก็สร้างฐานะ ท่าน ผวภ. จึง อยากฝากมายังโรแทเรียนถึงการดำ�รงชีวิตว่า เพียง 30 ปี หลังจากนัน้ กร๊าฟชีวติ เริม่ นับถอยหลัง สิง่ ทีจ่ ะขาดไปในวัย ใกล้ อ าวุ โ สคื อ เพื่ อ นหรื อ มิ ต รที่ ดี โรตารี ใ ห้ เ ต็ ม อิ่ ม เรื่ อ ง มิตรภาพ มิตรต่างอาชีพ มิตรทีม่ อี ดุ มการณ์ ไม่มอี ะไรดีกว่า โรตารีอีกแล้วในความเห็นของผม โรตารีสอนเรามากมาย ด้วยวิธีการต่างๆ รูปแบบ โครงสร้าง การดำ�เนินการ ความ รู้สารพัด อยู่ที่เราชาวโรแทเรียนสนใจ ใส่ใจหรือไม่ โรแท เรียนวัยทำ�งานสามารถกอบโกยความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิต

ประเทศแน่นอน ทุกวันนีเ้ ป็นธรรมดาทีเ่ หลือสองคนในบ้าน แต่ด้วยเทคโนโลยี เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่เพียงสองคน เรา สามารถติดต่อพูดคุยกันตลอดเวลา รวมทัง้ เห็นภาพด้วยทุก วัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน บางครั้งลูกที่อยู่ใกล้โอกาสพบปะพูด คุยน้อยกว่าลูกทีอ่ ยูไ่ กล เพราะทัง้ สองฝ่ายนึกตลอดเวลาว่า อยู่ใกล้กัน ปัญหาขัดแย้งในครอบครัวเป็นของธรรมดา เรา จะไม่ถกเถียงกันต่อหน้าลูก เพือ่ ไม่ให้เห็นตัวอย่างความขัด แย้งขณะมีอารมณ์ เราจะหยุดพูด แล้วปรับความเข้าใจกัน เมื่ออารมณ์สงบและมีสติปกติ พูดและตัดสินด้วยเหตุผล และขอโทษซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาด้วยกัน ถ้าถามถึงโลกส่วนตัวของผม ผมไม่มีโลกส่วนตัว เพราะโลกส่วนตัวของผมคือ ครอบครัว ผมชอบอยู่กับ ครอบครัว ไปไหนไปด้วยกัน ไปทั้งครอบครัวยิ่งดี เราไป เทีย่ วในประเทศบ่อยและเทีย่ วต่างประเทศทัง้ ครอบครัวเอง หลายครั้ ง ทั้ ง อเมริ ก า แคนาดา ฮาวาย ออสเตรเลี ย นิวซีแลนด์ฯลฯ เราเช่ารถตลุยไปกันเอง ตอนลูกเล็กๆอยู่ เราขับเอง พอลูกโต เขาช่วยกันจัดการทั้งหมด มีความสุข มากๆ ครับ

การทำ�งาน การสร้างฐานะได้อย่างดี แนวทาง “การให้” ของโรตารี ช่วยให้ชีวิตกับความสุขที่ได้รับมาคุ้มค่าจริงๆ ไม่มีข้อจำ�กัดของอายุ ไม่มีใครบังคับ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา โอกาสเป็นของชาวโรแทเรียนทุกคน สัจจะธรรมข้อนี้ ท่าน ปล่อยไป หายไปจากการเป็นสมาชิก ชีวิตท่านเริ่มอับเฉา ไปตามกาลเวลาทันที คิดผิดคิดใหม่ได้ไม่ผิดกติกาอะไร ขอ ให้ชาวโรแทเรียนโชคดีทุกท่านครับ การมีชีวิตอยู่ในภาวะที่ดีและทรงคุณค่า ความ มุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเทอุทิศและเสียสละเพื่อส่วนรวม ทำ�ให้ เรารับรู้ได้ว่านี่คือก้าวแรกของการมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่ง ความสำ�เร็จของภาค 3360 ภายใต้ของการบริหารโดย ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ฉบับหน้าของรอบด้านบ้านเรา พบกับเรื่องราว และมุมมองของสโมสรน้องใหม่ของภาค 3360 “ สโมสร ลุ่มน้ำ�เข็ก ” และ สโมสรเชียงใหม่สันทรายค่ะ สวัสดีค่ะ

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement